You are on page 1of 33

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

I HC HU

c lp - T do - Hnh phc

KHOA GIO DC TH CHT

BNG IM TNG HP 5 HC PHN GIO DC TH CHT KHA TUYN SINH 2009


TRNG I HC KINH T
TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

09K4055001 LATTHAHAO

ACKSONCHIT

6 Khng t

09K4021001 INH TH DIU

09K4011001 BI VN THIN

AN

0 Khng t

09K4031037 L TH

AN

0 Khng t

09K4021002 L TH HOI

AN

09K4021003 NGUYN NG

AN

09K4021004 NGUYN TH THU

AN

09K4011002 PHM VN

AN

09K4021005 PHAN HOI

AN

10

09K4011003 TRN TH

AN

11

09K4041014 H BO

12

09K4055002 PHOMKHE

ANGKHAM

8 Khng t

13

09K4041001 BI TH

ANH

14

09K4041002 NG L PHNG

ANH

15

09K4041003 H TH PHNG

ANH

16

09K4021007 LA TH NHT

ANH

17

09K4011004 L C

ANH

18

09K4051001 L TH

ANH

19

09K4011005 L TH HNG

ANH

20

09K4021008 L TH NGC

ANH

21

09K4021429 L TH NGUYT

ANH

22

09K4021009 L TUN

ANH

23

09K4011006 LU TH NGC

ANH

24

09K4011007 LU TH VN

ANH

25

09K4041005 NG PHC BO

ANH

0 Khng t

26

09K4011008 NG QUC

ANH

27

09K4011009 NG TH NGC

ANH

28

09K4021010 NG TH VN

ANH

29

09K4041006 NGUYN CNG TUN

ANH

30

09K4041007 NGUYN CU TRANG

ANH

6 Khng t

31

09K4011010 NGUYN DUY

ANH

0 Khng t

32

09K4061001 NGUYN HU TUN

ANH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

33

09K4061002 NGUYN KIM

ANH

34

09K4061003 NGUYN NGC LAN

ANH

5 Khng t

35

09K4021011 NGUYN TH KIM

ANH

36

09K4011011 NGUYN TH LAN

ANH

37

09K4011012 NGUYN TH PHNG

ANH

38

09K4051002 NGUYN TH PHNG

ANH

0 Khng t

39

09K4011013 NGUYN TH VN

ANH

10

40

09K4021012 NGUYN TUN

ANH

0 Khng t

41

09K4021013 NGUYN VN

ANH

42

09K4021015 PHM NGC

ANH

43

09K4021014 PHAN KHC QUNH

ANH

44

09K4021016 PHNG TH THU

ANH

45

09K4011015 TRN DUY

ANH

5 Khng t

46

09K4061004 TRN TH PHNG

ANH

47

09K4021017 TRNG TH T

ANH

0 Khng t

48

09K4011016 VN TH KIU

ANH

49

09K4041009 V TH THY

ANH

50

09K4021431 ON TH NGC

NH

51

09K4041010 H TH NGC

NH

52

09K4051004 H TH NGC

NH

53

09K4041012 H VN

NH

54

09K4041011 HONG TH NGC

NH

55

09K4021019 L VN

NH

56

09K4021020 NG TH

NH

57

09K4041013 NG TH NGC

NH

58

09K4051005 NGUYN NGC

NH

59

09K4011017 NGUYN TH

NH

5 Khng t

60

09K4021021 NGUYN TH KIM

NH

61

09K4011018 NGUYN TH NGC

NH

62

09K4021022 NGUYN TH NGC

NH

63

09K4021018 Y DUY

AUN

64

09K4021023 BI VN

BA

65

09K4051008 L NH

BNG

66

09K4061005 NGUYN VN

BNG

8 Khng t

67

09K4021024 NGUYN VIT

BO

4 Khng t

68

09K4051007 NGUYN V

BO

69

09K4041015 TRN KIM

5 Khng t

70

09K4021025 L TH

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

71

09K4041016 NGUYN TH

72

09K4011025 HONG CHU NGC

BCH

6 Khng t

73

09K4031002 NGUYN TH

BCH

74

09K4021026 NGUYN TH NGC

BCH

75

09K4021027 TRN NGUYN

BCH

8 Khng t

76

09K4021028 TRN TH NGC

BCH

77

09K4031001 TRN TH

BIN

78

09K4011019 BCH VN

BNH

79

09K4061006 O LC

BNH

80

09K4011021 NGUYN TH

BNH

7 Khng t

81

09K4011022 NGUYN VN THANH

BNH

82

09K4011023 PHM TH XUN

BNH

83

09K4061007 PHM VN

BNH

84

09K4011024 TRN NGUYN THI

BNH

85

09K4041017 TRN TH

BNH

0 Khng t

86

09K4011020 L PH

BNH

87

09K4021029 HUNH VN

BNG

88

09K4025010 VANTAPHA

BOUAPHA

89

09K4041018 THI TH NGC

CM

90

09K4021030 L NH

CNG

91

09K4021031 BI QUANG

CHU

92

09K4021032 H BO QUNH

CHU

93

09K4011026 HUNH TH QUNH

CHU

94

09K4051010 NGUYN HOI MINH

CHU

95

09K4011027 NGUYN TH

CHU

0 Khng t

96

09K4011028 PHAN TH BO

CHU

7 Khng t

97

09K4011029 TRN NGC

CHU

6 Khng t

98

09K4011030 BI TH KIM

CHI

99

09K4041020 NG TH LINH

CHI

100 09K4041021 LINH

CHI

101 09K4041022 HUNH TH TRC

CHI

102 09K4021034 NGUYN KIM

CHI

103 09K4011031 TRN LAM

CHI

104 09K4011032 TRN TH HOI

CHI

105 09K4021036 TRNG TH KIM

CHI

0 Khng t

106 09K4021039 NGUYN THIN

CH

107 09K4021038 NGUYN VIT

CHINH

0 Khng t

108 09K4021040 HONG TH

CHNH

5 Khng t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

109 09K4021041 HONG NGHA

CHUNG

110 09K4021042 NGUYN TIN

CHUNG

111 09K4011034 NGUYN VN

CHUNG

3 Khng t

112 09K4021043 V THANH

CHUNG

113 09K4055003 KHODPANYA

CIVA

114 09K4021044 H TH

5 Khng t

115 09K4011035 V VN CH

CNG

116 09K4041023 NG TH

CC

117 09K4011036 H KIM

CC

6 Khng t

118 09K4011037 LNG TH

CC

9 Khng t

119 09K4011038 LNG TH

CC

120 09K4011039 TRN TH KIM

CC

6 Khng t

121 09K4041024 NGUYN H KIM

CNG

122 09K4011040 L VN

CNG

123 09K4021046 L VN

CNG

124 09K4041025 NGUYN HUY

CNG

125 09K4021047 NGUYN KHC

CNG

0 Khng t

126 09K4021048 NGUYN MNH

CNG

0 Khng t

127 09K4041026 NGUYN TH

CNG

128 09K4011041 NGUYN VN

CNG

0 Khng t

129 09K4041027 PHM VN

CNG

130 09K4051015 NGUYN TH TM

AN

131 09K4011059 V HU

132 09K4011043 PHM CNG

DANH

5 Khng t

133 09K4021067 NG TH ANH

134 09K4061010 NGUYN TH ANH

135 09K4011061 TRN QUANG

7 Khng t

136 09K4055004 PHIMPHACHANH

DAOVIENG

0 Khng t

137 09K4011062 L

138 09K4021068 NGUYN XUN

139 09K4011063 V CNG TIN

0 Khng t

140 09K4021069 NGUYN VIT VNH

IN

0 Khng t

141 09K4011044 NGUYN TH NGC

DIP

142 09K4011045 V TH NGC

DIP

143 09K4051016 NGUYN TH THANH

IP

144 09K4011046 L TH

DIU

8 Khng t

145 09K4011047 L TH NH

DIU

146 09K4041028 NGUYN TH XUN

DIU

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

147 09K4011064 H TH

IU

0 Khng t

148 09K4061011 HUNH KIM

NH

149 09K4011065 H PHI

NH

4 Khng t

150 09K4102001 H TH M

NH

151 09K4011066 NGUYN VN

NH

152 09K4021051 PHAN HUNH

DIU

2 Khng t

153 09K4051012 H TH

DU

154 09K4041040 NGUYN CNG

ON

155 09K4021071 NGUYN PHC HUN

ON

156 09K4011067 L QUANG

NG

8 Khng t

157 09K4021073 NGUYN HU

NG

158 09K4031042 NGUYN VN

NG

0 Khng t

159 09K4011068 CHU VN

NG

5 Khng t

160 09K4031003 L TH

161 09K4021053 L NH

DUN

162 09K4021054 TRN THANH

DUN

163 09K4041029 NGUYN CNG

DUT

164 09K4041041 O HU

165 09K4031004 HONG TRNG

166 09K4011069 L NGC

6 Khng t

167 09K4021074 L VN

168 09K4051017 L VN

169 09K4011070 NGUYN ANH

0 Khng t

170 09K4011071 NGUYN NH

171 09K4021435 NGUYN NH

9 Khng t

172 09K4021075 NGUYN TH

173 09K4061012 NGUYN XUN

174 09K4011072 PHAN NG THANH

0 Khng t

175 09K4021076 V HU NHT

176 09K4061013 V TRUNG

177 09K4051013 CAO TH THANH

DUNG

2 Khng t

178 09K4041030 H TH

DUNG

5 Khng t

179 09K4051014 L M

DUNG

0 Khng t

180 09K4021055 L NGC

DUNG

181 09K4011048 L NGUYN PHC

DUNG

182 09K4041031 L TH

DUNG

183 09K4021056 NG TH THY

DUNG

7 Khng t

184 09K4021057 NGUYN TH

DUNG

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

185 09K4041033 NGUYN THU

DUNG

186 09K4011049 PHAN TH OANH

DUNG

187 09K4041034 TRNG TH THU

DUNG

0 Khng t

188 09K4041034 TRNG TH THY

DUNG

6 Khng t

189 09K4011054 INH S

DNG

190 09K4021062 LNG QUANG

DNG

0 Khng t

191 09K4021063 NGUYN QUC

DNG

192 09K4021064 NGUYN QUC

DNG

193 09K4011055 PHM

DNG

10

194 09K4021065 NGUYN NH

DNG

6 Khng t

195 09K4011056 NGUYN DU

DNG

196 09K4011058 NGUYN VN

DNG

197 09K4021066 PHAN TH HNG

DNG

198 09K4061009 TRN QUNH

DNG

7 Khng t

199 09K4041039 TRN THU

DNG

200 09K4011050 MAI C

DUY

201 09K4061008 NGUYN NH

DUY

202 09K4021059 NGUYN THNH

DUY

203 09K4041035 PHM

DUY

10

204 09K4041036 L TH

DUYN

7 Khng t

205 09K4011051 NGUYN TH

DUYN

206 09K4011052 NGUYN TH

DUYN

207 09K4041037 NGUYN TH M

DUYN

208 09K4021060 TRN NGC

DUYN

209 09K4011053 TRN TH M

DUYN

210 09K4021061 NGUYN TH

DUYN

211 09K4041042 ON TH LINH

GIANG

212 09K4051018 H TH

GIANG

213 09K4041043 L TH LAM

GIANG

214 09K4041044 L TH TR

GIANG

215 09K4051019 NGUYN TRNG

GIANG

216 09K4051020 PHM HNG L

GIANG

217 09K4061014 PHM TH THU

GIANG

6 Khng t

218 09K4041045 TRANG HNG

GIANG

219 09K4061015 VNG TRNG

GIANG

0 Khng t

220 09K4021078 CAO THU QUNH

GIAO

8 Khng t

221 09K4041047 BNH TH THU

222 09K4021080 O TH NGC

0 Khng t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

223 09K4021079 DNG TH DIM

224 09K4021081 H TH

225 09K4021082 HUNH TH

226 09K4041048 L TH HNG

227 09K4041049 NGUYN H VIT

3 Khng t

228 09K4011076 NGUYN TH

229 09K4041050 NGUYN TH

230 09K4021083 NGUYN TH HI

231 09K4041051 NGUYN TH M

7 Khng t

232 09K4041052 NGUYN TH NGC

233 09K4061016 NGUYN VIT HONG

7 Khng t

234 09K4021084 NGUYN V TH DIM

235 09K4031005 TRN TH

236 09K4021085 TRNH TH

237 09K4021086 TRNG TH THU

238 09K4061017 VN TH THU

0 Khng t

239 09K4011077 V HONG

240 09K4011074 L TH

HAI

241 09K4021088 H VN

HI

7 Khng t

242 09K4021089 HUNH QUANG

HI

243 09K4011078 L NG

HI

244 09K4051021 NGUYN PH NG

HI

245 09K4021090 NGUYN TH

HI

8 Khng t

246 09K4011079 NGUYN TH YN

HI

247 09K4011081 V TH HNG

HI

248 09K4021087 NGUYN VN

HN

6 Khng t

249 09K4021093 L TH NGC

HN

250 09K4011083 T TH

HN

251 09K4021094 TRN

HN

252 09K4031007 NGUYN LNG

HN

253 09K4041058 NG TH

HNG

5 Khng t

254 09K4061018 NG TH

HNG

255 09K4041059 NG TH THU

HNG

5 Khng t

256 09K4041057 DNG TH THU

HNG

257 09K4011084 HONG TH

HNG

1 Khng t

258 09K4051022 L TH L

HNG

259 09K4051023 L TH THU

HNG

260 09K4011085 NG TH

HNG

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

261 09K4041060 NGUYN TH

HNG

262 09K4041061 NGUYN TH

HNG

5 Khng t

263 09K4021095 NGUYN TH THU

HNG

264 09K4011086 PHAN TH

HNG

7 Khng t

265 09K4041062 PHAN TH

HNG

5 Khng t

266 09K4041063 PHAN TH THY

HNG

267 09K4051024 TRN L

HNG

268 09K4031044 TRN TH

HNG

6 Khng t

269 09K4011087 TRN TH NGUYT

HNG

5 Khng t

270 09K4021096 TRN TH NH

HNG

271 09K4021097 TRN TH THU

HNG

272 09K4041053 INH TH C

HNH

273 09K4021091 L BCH

HNH

274 09K4011082 NGUYN TH

HNH

275 09K4041054 NGUYN TH

HNH

276 09K4031043 NGUYN TH M

HNH

277 09K4021092 TRN TH

HNH

278 09K4041055 TRNG QUANG

HNH

0 Khng t

279 09K4031006 NGUYN TH

HO

6 Khng t

280 09K4041056 NGUYN TH

HU

281 09K4021106 H HU

HIN

5 Khng t

282 09K4021098 BI TH DIU

HIN

6 Khng t

283 09K4011088 CAO TH

HIN

284 09K4041064 NG MINH

HIN

5 Khng t

285 09K4011090 NG TH THU

HIN

286 09K4021101 INH TH

HIN

287 09K4041065 INH TH DIU

HIN

288 09K4041066 INH TH HIU

HIN

289 09K4102002 ON TH

HIN

0 Khng t

290 09K4031008 ON TH TU

HIN

291 09K4011089 DNG TH THU

HIN

8 Khng t

292 09K4021099 DNG TH THU

HIN

293 09K4041067 HONG TH

HIN

294 09K4041068 L TH DIU

HIN

4 Khng t

295 09K4021102 L TH THC

HIN

5 Khng t

296 09K4041069 L TH THU

HIN

297 09K4041070 NG TH DIU

HIN

7 Khng t

298 09K4021103 NGUYN TH

HIN

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

299 09K4041071 NGUYN TH

HIN

300 09K4041072 NGUYN TH DIU

HIN

301 09K4051025 NGUYN TH THU

HIN

6 Khng t

302 09K4031009 PHM TH THU

HIN

303 09K4021104 PHAN

HIN

10

304 09K4011092 TRN TH

HIN

305 09K4011093 TRN TH BCH

HIN

306 09K4041073 TRNG TH

HIN

10

307 09K4031010 TRNG TH THANH

HIN

6 Khng t

308 09K4031011 TRNG TH THU

HIN

309 09K4021105 TRNG THU

HIN

5 Khng t

310 09K4041075 HONG B

HIN

10

311 09K4021112 NG VN

HIP

10

312 09K4011097 NGUYN TH HNG

HIP

313 09K4011095 BI S

HIU

0 Khng t

314 09K4021107 BI TH

HIU

315 09K4021109 L TH

HIU

316 09K4021110 L VN

HIU

317 09K4021111 LNG NGC

HIU

318 09K4051026 NGUYN PHAN

HIU

319 09K4011096 PHAN TH

HIU

8 Khng t

320 09K4061019 TRNG

HIU

321 09K4011098 HNG NGC

HOA

322 09K4011099 L TH

HOA

323 09K4041076 NGUYN TH

HOA

324 09K4041077 TRNG TH

HOA

325 09K4011100 V TH MAI

HOA

326 09K4021113 L TH MAI

HO

327 09K4041078 NGUYN TH THU

HO

328 09K4021115 PHAN TH

HO

329 09K4021116 TRNG NH

HO

0 Khng t

330 09K4011101 TH

HA

8 Khng t

331 09K4011108 HONG L TH

HA

6 Khng t

332 09K4102004 LNG TH

HA

333 09K4021114 NGUYN TH

HA

334 09K4041082 NGUYN TH

HA

335 09K4011109 TRN QUANG

HA

336 09K4021128 TRNG TH

HA

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

337 09K4041079 NGUYN TH

HOI

338 09K4011102 NGUYN TH THU

HOI

9 Khng t

339 09K4021117 NGUYN VIT

HOI

4 Khng t

340 09K4021118 PHM TH THU

HOI

341 09K4102003 SM TH

HOAN

342 09K4021119 ON C

HON

4 Khng t

343 09K4021120 HONG THANH

HON

10

344 09K4041080 NGUYN NGUYT ANH

HON

8 Khng t

345 09K4021121 NGUYN TH KIM

HON

346 09K4011103 TRN XUN

HON

7 Khng t

347 09K4021122 BO

HONG

348 09K4011104 L NGC MINH

HONG

6 Khng t

349 09K4021123 MAI NGUYN DIU

HONG

350 09K4021124 MAI THANH

HONG

5 Khng t

351 09K4011105 NGUYN NG

HONG

352 09K4021125 NGUYN PHC QU

HONG

353 09K4051027 NGUYN TH MINH

HONG

354 09K4041081 NGUYN TH THU

HONG

355 09K4021126 NGUYN VN

HONG

356 09K4011106 NGUYN XUN

HONG

357 09K4061020 PHAN TH NGUYN

HONG

358 09K4021129 TRN TH M

HI

359 09K4021130 DNG TH KIM

HNG

360 09K4041083 HONG TH

HNG

361 09K4041084 HUNH TH THU

HNG

362 09K4011110 NGUYN TH

HNG

363 09K4021131 NGUYN TH

HNG

6 Khng t

364 09K4021132 NGUYN TH THU

HNG

365 09K4021133 PHAN TH THANH

HNG

366 09K4031012 TRN TH

HNG

0 Khng t

367 09K4051028 L QUANG

HP

368 09K4021135 CAO TH

HU

369 09K4021136 H TH

HU

370 09K4011113 L TH THU

HU

371 09K4021137 NGUYN TH

HU

372 09K4041085 PHAN TH

HU

373 09K4051031 BCH PHI

HNG

374 09K4041091 L QUANG

HNG

6 Khng t

t
t
t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

375 09K4021147 NGUYN

HNG

2 Khng t

376 09K4021148 NGUYN HUY

HNG

377 09K4031015 NGUYN KIM

HNG

378 09K4061022 NGUYN VN

HNG

379 09K4041092 VNG HNG THANH

HNG

6 Khng t

380 09K4041093 H NG

HNG

381 09K4011122 NG TH THA

HNG

382 09K4021149 NGUYN NH

HNG

383 09K4011123 TRN DUY

HNG

384 09K4011125 NG TH THU

HNG

385 09K4011124 DNG THANH

HNG

386 09K4041094 HONG TH

HNG

6 Khng t

387 09K4011126 HONG TH DIU

HNG

388 09K4011127 L TH

HNG

6 Khng t

389 09K4021150 L TH

HNG

3 Khng t

390 09K4041095 L TH

HNG

10

391 09K4102005 LC TH THU

HNG

392 09K4011129 NGUYN TH

HNG

393 09K4021151 NGUYN TH

HNG

6 Khng t

394 09K4041096 NGUYN TH

HNG

395 09K4102007 NGUYN TH

HNG

0 Khng t

396 09K4011130 NGUYN TH LAN

HNG

7 Khng t

397 09K4041097 NGUYN TH LAN

HNG

398 09K4021152 NGUYN TH MINH

HNG

399 09K4051032 NGUYN TH NGC

HNG

400 09K4051033 NGUYN TH THU

HNG

401 09K4021153 PHM TH DIM

HNG

0 Khng t

402 09K4011131 PHAN TH

HNG

403 09K4021154 TRNG TH THU

HNG

404 09K4011132 VI TH

HNG

6 Khng t

405 09K4102006 L TH

HNG

406 09K4021155 NGUYN KHOA DIU

HNG

5 Khng t

407 09K4041098 NGUYN TH

HNG

408 09K4102007 NGUYN TH

HNG

8 Khng t

409 09K4041086 BI C

HUY

410 09K4021138 NG NGUYN NGC

HUY

411 09K4041087 LNG NGC

HUY

412 09K4041088 NG QUC

HUY

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

413 09K4011114 NGUYN NGC

HUY

8 Khng t

414 09K4061021 NGUYN NGC

HUY

0 Khng t

415 09K4021140 NGUYN VN

HUY

10

416 09K4051029 NGUYN VN

HUY

4 Khng t

417 09K4031014 NGUYN TH

HUYN

418 09K4051030 NG TH DIU

HUYN

419 09K4011116 NG TH L

HUYN

420 09K4021141 KHNG TH THU

HUYN

421 09K4011118 L TH NGC

HUYN

7 Khng t

422 09K4021142 L TH THANH

HUYN

423 09K4021143 NG TH

HUYN

424 09K4011119 NGUYN TH

HUYN

0 Khng t

425 09K4041089 NGUYN TH KHNH

HUYN

426 09K4041090 V TH

HUYN

0 Khng t

427 09K4011121 V TH THANH

HUYN

428 09K4021145 LU TH DU

HUNH

429 09K4021156 ON

CH

0 Khng t

430 09K4011134 ALNG XUT

KALY

431 09K4055005 SULIYAVONGSA

KANYANEE

6 Khng t

432 09K4055006 MUENGCHAN

KHAMPHOR

433 09K4021157 NG HONG YN

KHNH

434 09K4041099 H TH NGC

KHNH

0 Khng t

435 09K4051034 L

KHNH

436 09K4011136 NGUYN NGC MINH

KHNH

437 09K4021158 NGUYN QUC

KHNH

0 Khng t

438 09K4021159 PHAN TH KIM

KHNH

7 Khng t

439 09K4011137 NGUYN ANH

KHOA

5 Khng t

440 09K4021160 NGUYN NG

KHOA

3 Khng t

441 09K4021161 NGUYN NH

KHOA

6 Khng t

442 09K4011138 NGUYN ANH

KHI

0 Khng t

443 09K4041100 L BO

KHNG

444 09K4011139 NGUYN TH

KHUYN

445 09K4021162 MAI TH OANH

KIU

7 Khng t

446 09K4102008 PHAN TH

KIU

6 Khng t

447 09K4011140 HONG TH

KIM

6 Khng t

448 09K4011141 NGUYN HNG

KIM

449 09K4021164 TRNH TH M

KIM

450 09K4102009 Z RM

KU

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

451 09K4011142 PHM HNG

452 09K4021165 HUNH VN

LAI

453 09K4021166 V TH CM

LAI

454 09K4041101 O TH KIU

LAM

455 09K4031017 NGUYN TH HNG

LAM

456 09K4011145 L PHI

LM

7 Khng t

457 09K4051035 L TH THY

LM

458 09K4011146 NGUYN VN THANH

LM

459 09K4021167 NGUYN TH

LAN

460 09K4011143 NGUYN TH M

LAN

7 Khng t

461 09K4011144 TRN TH THANH

LAN

462 09K4021443 V TH

LAN

463 09K4011148 NGUYN TH THU

LN

0 Khng t

464 09K4041102 L TH DUY

LNH

3 Khng t

465 09K4041103 MAI TH THU

LNH

8 Khng t

466 09K4021169 NGUYN TH DIU

LNH

467 09K4051036 ON CNG

LP

468 09K4041104 NGUYN TH NGC

469 09K4041105 V TH

470 09K4025001 THENGSOMBAT

LEVADI

6 Khng t

471 09K4051037 PHAN N MY

LI

472 09K4041117 NGUYN TH

LCH

473 09K4041118 PHAN TH

LCH

474 09K4021170 H NGC THY

LIN

475 09K4041106 NGUYN TH

LIN

7 Khng t

476 09K4051038 NGUYN TH M

LIN

477 09K4051039 PHAN NGUYN HONG

LIN

478 09K4011150 PHAN TH

LIN

479 09K4021171 TN N I

LIN

8 Khng t

480 09K4011151 TRNG TH

LIN

481 09K4021173 PHAN HU

LIN

482 09K4011152 HONG TH

LIU

483 09K4041107 NGUYN TH

LIU

484 09K4011153 NGUYN TH HOA

LIU

7 Khng t

485 09K4011154 PHM TH

LIU

486 09K4041108 V TH

LIU

6 Khng t

487 09K4021174 NG NHT

LINH

488 09K4011155 HONG PHC BO

LINH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

489 09K4011156 HONG VIT

LINH

490 09K4041110 L TH KIU

LINH

491 09K4041111 NGUYN TH DIU

LINH

492 09K4051041 NGUYN TH HI

LINH

493 09K4041112 NGUYN TH THY

LINH

494 09K4021176 NGUYN TRNG

LINH

0 Khng t

495 09K4061024 NGUYN VN

LINH

6 Khng t

496 09K4011157 PHAN TH M

LINH

497 09K4011158 PHAN TH THU

LINH

498 09K4021177 TRN TH KHNH

LINH

499 09K4041114 TRN THU

LINH

500 09K4041115 V TH DIU

LINH

6 Khng t

501 09K4041116 L TH HNG

LNH

502 09K4011159 VN C

LO

3 Khng t

503 09K4041119 TH KIM

LOAN

504 09K4021179 H TH BCH

LOAN

505 09K4021180 HUYN TN N THANH

LOAN

506 09K4011160 L TH

LOAN

6 Khng t

507 09K4031019 LNG HNG

LOAN

508 09K4011161 PHAN TH

LOAN

509 09K4041122 L TRN QUANG

LC

510 09K4051044 NGUYN NHT PHC

LC

511 09K4021181 H NG QUC

LI

512 09K4011162 L QUANG

LI

513 09K4021183 NGUYN TH NH

LI

514 09K4041121 NGUYN VN

LONG

515 09K4061025 PHAN HI

LONG

6 Khng t

516 09K4021184 V TH

LA

6 Khng t

517 09K4011163 LNG TH

LUN

518 09K4051045 L QUANG

LUT

0 Khng t

519 09K4021185 BI VN

LNG

6 Khng t

520 09K4011164 HONG THANH

LNG

521 09K4021186 O TRN TH TRC

LY

522 09K4041123 L ANH

LY

523 09K4041124 L TH NGC

LY

524 09K4021187 NGUYN TH

LY

7 Khng t

525 09K4021189 NGUYN TH LY

LY

6 Khng t

526 09K4102010 CAO TH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

527 09K4021192 DNG TH

528 09K4011166 H NG

7 Khng t

529 09K4021193 TRNG TH HI

530 09K4025002 PHOMPHETPHACHANH

LYTA

0 Khng t

531 09K4021194 NGUYN TH QUNH

MAI

532 09K4031021 NGUYN VN

MN

4 Khng t

533 09K4021197 NGUYN TH MINH

MN

0 Khng t

534 09K4021196 BI VN

MNH

1 Khng t

535 09K4021198 T

MU

0 Khng t

536 09K4051047 NG PHC

MAY

537 09K4021199 NG TH

MIN

538 09K4011168 CHU NGC

MINH

5 Khng t

539 09K4011168 CH NGC

MINH

0 Khng t

540 09K4041125 NG HNG

MINH

5 Khng t

541 09K4011171 NGUYN NG

MINH

542 09K4041126 NGUYN C

MINH

543 09K4051048 NGUYN NGC NHT

MINH

544 09K4051049 NGUYN NHT HONG

MINH

545 09K4061026 NGUYN NH NHT

MINH

6 Khng t

546 09K4051050 NGUYN N NHT

MINH

547 09K4011172 NGUYN TH

MINH

548 09K4041127 NGUYN TH HNG

MINH

549 09K4051051 NGUYN TH NHT

MINH

550 09K4011173 DNG TH HNG

551 09K4041128 PHM TH

552 09K4021202 NG TH

MI

553 09K4021203 H C

MI

6 Khng t

554 09K4021201 PHAN TH

MUN

555 09K4051052 ON TH HO

MY

556 09K4021204 NGUYN TH

MY

557 09K4021205 NGUYN TH KIU

MY

558 09K4021206 BCH NH

559 09K4041129 V TH THANH

560 09K4021207 H TH BCH

NA

561 09K4041130 HONG TH

NA

562 09K4061027 L TH

NA

563 09K4021208 NGUYN TH

NA

564 09K4041131 NGUYN TH DIU

NA

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

565 09K4011177 CAO VN

NAM

566 09K4021209 H THANH

NAM

567 09K4041132 NGUYN C HOI

NAM

568 09K4021210 NGUYN NH

NAM

569 09K4041133 NGUYN HOI

NAM

570 09K4021211 PHM QUC

NAM

0 Khng t

571 09K4011179 PHAN HI

NAM

5 Khng t

572 09K4041135 TRN HOI

NAM

573 09K4041136 TRN L K

NAM

574 09K4041137 BI TH HNG

NGA

575 09K4011180 CAO TH HNG

NGA

576 09K4041138 O TH QUNH

NGA

577 09K4041139 H TH

NGA

578 09K4041140 HUNH TH THANH

NGA

579 09K4011181 L TH

NGA

5 Khng t

580 09K4011182 L TH

NGA

581 09K4021213 L TH KIU

NGA

582 09K4011183 L TH THANH

NGA

583 09K4021214 L TH THANH

NGA

584 09K4021215 NGUYN TH

NGA

585 09K4041141 NGUYN TH

NGA

586 09K4011184 PHM TH

NGA

10

7 Khng t

587 09K4031022 TRN HIN

NGA

588 09K4011185 TRN TH BCH

NGA

589 09K4041142 H TH

NGI

590 09K4021451 BI TH KIM

NGN

6 Khng t

591 09K4021216 CAO TH HUYN

NGN

0 Khng t

592 09K4021217 H TH KIM

NGN

593 09K4031023 LM THI BO

NGN

594 09K4041143 L TH BCH

NGN

6 Khng t

595 09K4021218 NGUYN B KIM

NGN

5 Khng t

596 09K4011186 NGUYN TH

NGN

597 09K4021219 NGUYN TH NH

NGN

7 Khng t

598 09K4041144 NGUYN TH THY

NGN

599 09K4041145 PHM B BO

NGN

0 Khng t

600 09K4011187 DNG TH M

NGHA

601 09K4021220 VN QUANG

NGHA

602 09K4102011 ART

NG

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

603 09K4021221 NGUYN TH

NGOAN

604 09K4011189 H TH

NGC

605 09K4041147 HONG V NH

NGC

606 09K4051053 L NH

NGC

607 09K4011190 NGUYN ANH

NGC

0 Khng t

608 09K4021223 NGUYN C

NGC

609 09K4021224 NGUYN TH NH

NGC

610 09K4041148 NGUYN TH NH

NGC

6 Khng t

611 09K4041149 NGUYN TH NH

NGC

612 09K4011191 NGUYN VN

NGC

613 09K4021225 PHAN TH HNG

NGC

614 09K4041152 TRN TH NH

NGC

615 09K4021226 TRN C

NGN

616 09K4011192 H NGUYN S

NGUYN

617 09K4041153 HONG L

NGUYN

0 Khng t

618 09K4021227 HONG VIT HNH

NGUYN

619 09K4021228 L BU

NGUYN

10

620 09K4021229 L PHM NGC HONG

NGUYN

621 09K4102012 L O TH BCH

NGUYN

622 09K4041154 PHAN HNH

NGUYN

623 09K4011193 DNG TH

NGUYT

624 09K4011194 H NH

NGUYT

625 09K4011195 H THU NH

NGUYT

626 09K4041155 NG TRNG MINH

NGUYT

627 09K4011196 NGUYN TH

NGUYT

628 09K4031053 TRN TH

NGUYT

7 Khng t

629 09K4021231 TRN TH NH

NGUYT

630 09K4041157 HUNH TH THU

NHM

631 09K4041156 INH TH

NHN

632 09K4021232 INH TH THANH

NHN

633 09K4021233 L TH THANH

NHN

7 Khng t

634 09K4011197 NG THANH

NHN

635 09K4021234 NGUYN TH THANH

NHN

636 09K4011198 TRN TH THANH

NHN

8 Khng t

637 09K4061030 HONG THIN

NHN

638 09K4031025 H VN

NHN

639 09K4021236 L DUY

NHN

640 09K4011199 NG TH BCH

NHN

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

641 09K4021235 V VN

NHT

6 Khng t

642 09K4011200 L VN

NHT

643 09K4011201 NG NH

NHT

644 09K4041158 NGUYN VN ANH

NHT

10

645 09K4011202 T TH BCH

NHT

10

5 Khng t

646 09K4011203 TRN MINH

NHT

647 09K4011204 TRN TH MINH

NHT

0 Khng t

648 09K4061031 TRNG TH NH

NHT

2 Khng t

649 09K4041159 ON TH YN

NHI

10

650 09K4021239 DNG TH I

NHI

651 09K4041160 H L ANH

NHI

652 09K4021240 HONG NGUYN BO

NHI

653 09K4021241 NGUYN NGC PHNG

NHI

654 09K4051054 NGUYN TH M

NHI

655 09K4021242 NGUYN TH THO

NHI

0 Khng t

656 09K4021243 PHAN NGC THC

NHI

657 09K4021244 PHAN TH HNG

NHI

658 09K4041161 PHAN TH QUNH

NHI

659 09K4011205 TRN L UYN

NHI

660 09K4102013 ZRM TH

NHNH

661 09K4021428 NGUYN TH QUNH

NH

10

662 09K4021252 TRN TH QUNH

NH

663 09K4011207 NG TH

NHUNG

664 09K4021245 ON TH HNG

NHUNG

665 09K4021247 H TH THU

NHUNG

666 09K4021246 HONG TH

NHUNG

667 09K4021248 HUNH TH BCH

NHUNG

668 09K4011208 NGUYN TH

NHUNG

7 Khng t

669 09K4011210 NGUYN TH

NHUNG

5 Khng t

670 09K4011211 NGUYN TH HNG

NHUNG

671 09K4041163 NGUYN TH HNG

NHUNG

6 Khng t

672 09K4031026 NGUYN TH PHNG

NHUNG

6 Khng t

673 09K4021249 NGUYN TH THY

NHUNG

674 09K4021250 NGUYN TH TUYT

NHUNG

675 09K4041164 TRN TH TUYT

NHUNG

676 09K4021251 TRNG TH CM

NHUNG

5 Khng t

677 09K4011213 NGUYN TH H

NI

678 09K4055007 LEUAMVATTHANA

NIDTHIDA

8 Khng t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

679 09K4055008 CHANSIYAVONG

NILANDONE

680 09K4061033 NGUYN TH

NINH

681 09K4011214 PHM NGC

NINH

682 09K4025009 SOUDAPHONE

NIPHAPHONE

683 09K4021253 H TH

NY

684 09K4041165 HUNH TH THU

NY

685 09K4061034 NGUYN KHOA TH

NY

5 Khng t

686 09K4051056 NGUYN TH THU

NY

687 09K4051057 NGUYN TH TRC

NY

688 09K4051058 V TH NY

NY

689 09K4021254 O HNG

OANH

690 09K4041166 HONG TH KIU

OANH

691 09K4011216 HONG TH KIM

OANH

692 09K4011217 L TH

OANH

693 09K4021454 NGUYN TH

OANH

5 Khng t

694 09K4041168 NGUYN TH KIM

OANH

695 09K4051059 PHM TH

OANH

696 09K4041169 PHAN TH DIU

OANH

697 09K4041170 TRN TH KIU

OANH

4 Khng t

698 09K4041171 TRNG TH KIM

OANH

699 09K4055009 PATTHAMMAVONG

PAVINA

700 09K4025003 PHIMMACHAN

PHANSY

0 Khng t

701 09K4011218 NGUYN VN

PHP

702 09K4055010 SAVATH

PHETDAOPHONE

6 Khng t

703 09K4041172 H TRNG

PHI

704 09K4055004 DAOVIENG

PHIMPHACHANH

0 Khng t

705 09K4025004 KANDSOUPHAN

PHONEPHASEUD

706 09K4051060 NGUYN QU

PHONG

707 09K4061035 TO TH

PHONG

9 Khng t

708 09K4021257 V HNG

PHONG

709 09K4055011 ERNTHAVANH

PHOUTTHOUNA

710 09K4011219 NG TH

PH

4 Khng t

711 09K4021258 HUNH NG

PH

712 09K4051061 NGUYN NGC HU

PH

713 09K4061036 PHAN TRNG

PH

714 09K4041173 PHAN VN

PH

715 09K4011220 TRN C

PH

7 Khng t

716 09K4021259 HONG KIM

PHC

0 Khng t

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

717 09K4011221 HONG NGUYN MINH

PHC

718 09K4061037 HUNH

PHC

7 Khng t

719 09K4061038 L PH THIN

PHC

720 09K4021260 NGUYN NH

PHC

721 09K4011222 NGUYN TH

PHC

722 09K4011223 V MNH

PHC

723 09K4021270 INH HU

PHC

724 09K4021271 NG XUN

PHC

725 09K4021272 PHAN B AN

PHC

726 09K4051065 PHAN VN

PHC

727 09K4061039 C KIM NGUYN

PHNG

728 09K4011224 INH N H

PHNG

729 09K4021261 ON TH MAI

PHNG

730 09K4041175 ON TH MAI

PHNG

731 09K4011225 H XUN

PHNG

732 09K4021262 HONG TH YN

PHNG

733 09K4051062 L BNH

PHNG

734 09K4031027 L TH

PHNG

735 09K4051063 MAI

PHNG

4 Khng t

736 09K4041176 MAI TH LAN

PHNG

6 Khng t

737 09K4011226 NG TH HOI

PHNG

6 Khng t

738 09K4041177 NGUYN MAI

PHNG

10

739 09K4061040 NGUYN THNH

PHNG

740 09K4011227 NGUYN TH BCH

PHNG

10

741 09K4021264 NGUYN TH H

PHNG

742 09K4051064 NGUYN TH LAN

PHNG

743 09K4011228 NGUYN TH MAI

PHNG

744 09K4011229 NGUYN TH NHT

PHNG

745 09K4011230 NGUYN TRN ANH

PHNG

0 Khng t

746 09K4041178 PHM TH

PHNG

747 09K4041179 PHM TH BCH

PHNG

748 09K4011231 PHAN NH

PHNG

749 09K4021265 THN TH THANH

PHNG

750 09K4021266 T TH HOI

PHNG

751 09K4041180 TRN NHT

PHNG

0 Khng t

752 09K404Trn TRN TH NHT

PHNG

0 Khng t

753 09K4021267 TRN TH TM

PHNG

754 09K4021268 TRN TH THY

PHNG

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

755 09K4021269 VN TH M

PHNG

756 09K4041181 V NHT

PHNG

757 09K4021274 L TH M

PHNG

758 09K4011232 NG HNG

PHNG

759 09K4021278 L VN

QUN

760 09K4021279 NGUYN HU

QUN

0 Khng t

761 09K4021280 NGUYN VN ANH

QUN

762 09K4011233 M HUNH

QUANG

763 09K4011234 L PHC

QUANG

764 09K4011235 L THANH

QUANG

765 09K4041182 NGUYN NG

QUANG

766 09K4051066 NGUYN TN

QUANG

767 09K4021275 NGUYN TRN

QUANG

768 09K4021276 TRN PH

QUANG

769 09K4021277 TRNG VN

QUANG

770 09K4021281 NGUYN NGC

QU

771 09K4051068 L

QUC

772 09K4051069 NG NH

QUC

773 09K4051070 TRN BO

QUC

774 09K4041184 NGUYN TH KIM

QUY

775 09K4061046 L DIN

QU

776 09K4021288 NGUYN MINH

QU

777 09K4011238 PHM TRNG

QU

8 Khng t

778 09K4031054 BI TH

QUYN

779 09K4021282 NGUYN TH HNG

QUYN

780 09K4021283 NGUYN TH L

QUYN

781 09K4061043 NGUYN TH THU

QUYN

0 Khng t

782 09K4051071 NGUYN PHC BO

QUYN

783 09K4011236 THCH QUANG

QUYN

784 09K4041185 TRN TRNG

QUYN

785 09K4031055 H VN

QUYT

5 Khng t

786 09K4061044 TRN KHNH

QUYT

0 Khng t

787 09K4061045 TRN XUN

QUYT

788 09K4041186 HONG TH HI

QUNH

789 09K4021285 NGUYN TH DIU

QUNH

790 09K4011237 NGUYN TH NGC

QUNH

791 09K4021286 PHM TH

QUNH

792 09K4021287 V TH NGC

QUNH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

793 09K4021290 NGUYN VN

RN

6 Khng t

794 09K4041187 NGUYN VN

RN

795 09K4011239 O TH MY

SA

796 09K4041188 H TH HONG

SA

797 09K4021456 NGUYN TH HNG

SM

798 09K4041189 L TH THANH

SANG

799 09K4021291 NG VN

SANG

800 09K4021292 NGUYN VN

SANG

801 09K4055012 KHUNPHINIT

SILAVANH

8 Khng t

802 09K4055016 SOUVANLASY

SILINTHONE

803 09K4021293 L N KHNH

SINH

804 09K4045001 PHANTHOULACK

SOMBATH

805 09K4025005 PHONGVILAY

SOMMIXAY

806 09K4055013 SIPHANDONE

SOMPHANE

807 09K4051072 CAO HUY

SN

808 09K4011241 INH HONG

SN

809 09K4061047 ON KIM

SN

810 09K4021294 HONG THI

SN

811 09K4061048 HUNH CHU

SN

8 Khng t

812 09K4021295 L LNH

SN

10

813 09K4011242 NGUYN CU NGC

SN

814 09K4051073 NGUYN SANH TRNG

SN

815 09K4021297 NGUYN THI

SN

816 09K4011243 NGUYN TRNG

SN

10

10

817 09K4025006 KOMSOUNI

SOUKMANI

7 Khng t

818 09K4041190 L TH NGC

SNG

0 Khng t

819 09K4021298 TRN TH DIM

SNG

820 09K4011244 V TH TUYT

SNG

821 09K4051074 H THC ANH

TI

822 09K4021300 H VN

TI

823 09K4021301 NG VN

TI

0 Khng t

824 09K4041191 NGUYN ANH

TI

5 Khng t

825 09K4061049 NGUYN NH

TI

6 Khng t

826 09K4011245 NGUYN DUY

TI

7 Khng t

827 09K4011246 NGUYN PHNG

TI

828 09K4021302 PHAN VN ANH

TI

829 09K4041192 TRN VN

TI

830 09K4011247 H TH THANH

TM

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

831 09K4061050 HONG VN

TM

832 09K4011248 L TH MINH

TM

833 09K4021304 NGUYN MINH

TM

0 Khng t

834 09K4011249 NGUYN NGC

TM

0 Khng t

835 09K4011250 NGUYN TH

TM

836 09K4041193 NGUYN TH

TM

837 09K4021305 V THNH

TM

0 Khng t

838 09K4055012 V THNH

TM

0 Khng t

839 09K4041194 H VN

TN

840 09K4041195 NGUYN NGC

TN

841 09K4051075 NGUYN TH

TN

842 09K4031057 PHM TH NGC

TN

843 09K4011251 TRN NHT

TN

844 09K4021306 TRN NHT

TN

1 Khng t

845 09K4011252 TRNG VN

TN

3 Khng t

846 09K4102014 NGUYN VN

THCH

0 Khng t

847 09K4041204 DNG NG QUANG

THI

848 09K4055014 LNOMPHOU

THALESAY

6 Khng t

849 09K4055014 LINSOMPHOU

THALESAY

6 Khng t

850 09K4051076 L NH

THM

851 09K4011262 VNG HNG

THM

0 Khng t

852 09K4011273 L TH

THM

853 09K4041208 L TH

THM

854 09K4011274 TRN TH

THM

855 09K4011275 TRN TH HNG

THM

856 09K4011272 TRN TH

THN

857 09K4041209 HONG MINH

THNG

3 Khng t

858 09K4031029 L QU

THNG

859 09K4061055 L TRNG HU

THNG

860 09K4021322 PHAN XUN

THNG

6 Khng t

861 09K4041210 TNG PHC

THNG

862 09K4011276 TRN QUYT

THNG

863 09K4011253 NG NGC PHNG

THANH

864 09K4011254 HONG VN

THANH

2 Khng t

865 09K4021307 HUNH HONG THU

THANH

866 09K4041196 L TH PHNG

THANH

867 09K4011256 NGUYN TH

THANH

10

868 09K4021308 NGUYN TH HOI

THANH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

869 09K4021309 NGUYN TH THANH

THANH

870 09K4041198 PHAN TH DIU

THANH

871 09K4011257 TRN TH PHNG

THANH

872 09K4041199 TRNG XUN

THANH

873 09K4041200 V TH

THANH

874 09K4041201 DNG CHNH

THNH

6 Khng t

875 09K4011258 H HU

THNH

876 09K4041202 L CNG

THNH

877 09K4011260 L XUN

THNH

878 09K4021311 NG TH PHNG

THNH

879 09K4041203 NGUYN CU CNG

THNH

880 09K4021312 NGUYN VN

THNH

10

881 09K4011261 NGUYN XUN

THNH

0 Khng t

882 09K4021314 TN THT

THNH

10

8 Khng t

883 09K4061052 TRN VN

THNH

884 09K4021315 TRNG VN

THNH

6 Khng t

885 09K4011271 NGUYN PHC

THNH

886 09K4011265 M TH MINH

THO

887 09K4061054 ON TH THU

THO

7 Khng t

888 09K4011263 D TH THU

THO

2 Khng t

889 09K4011264 DNG TH

THO

890 09K4051077 H TH

THO

891 09K4051078 HUNH TH THANH

THO

892 09K4011266 L VN

THO

893 09K4041206 NG TH

THO

894 09K4021316 NGUYN PHNG

THO

895 09K4031028 NGUYN TH

THO

896 09K4011267 NGUYN TH D

THO

897 09K4021317 NGUYN TH PHNG

THO

898 09K4021318 NGUYN TH PHNG

THO

899 09K4021319 NGUYN TH THANH

THO

900 09K4011269 NGUYN TH THU

THO

0 Khng t

901 09K4021320 NGUYN VN

THO

10

9 Khng t

902 09K4011270 PHM TH PHNG

THO

903 09K4041207 TRN NGUYN ANH

THO

904 09K4021462 L HNG

TH

905 09K4011277 TRN CAO

TH

0 Khng t

906 09K4011278 CHU L XUN

THI

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

907 09K4021324 HONG TRN DIM

THI

908 09K4041211 HUNH TH QUNH

THI

909 09K4011279 L TH

THI

10

910 09K4021326 L TH PHNG

THI

911 09K4021327 NGUYN C

THI

0 Khng t

912 09K4051079 NGUYN TH NH

THI

913 09K4061056 NGUYN TH

THIA

914 09K4061057 NGUYN THI

THIN

915 09K4011281 THN VN

THIN

916 09K4011280 HONG TH L

THIT

917 09K4011282 PHM B

THN

918 09K4021328 NGUYN TH

THNH

919 09K4011283 NGUYN VN

THNH

920 09K4041212 TRN QUANG

THNH

921 09K4021330 CAO TH

TH

922 09K4031063 CAO TH

TH

0 Khng t

923 09K4011284 NGUYN TH ANH

TH

924 09K4041214 PHM H

TH

925 09K4061060 PHM L ANH

TH

5 Khng t

926 09K4041213 NGUYN TH

TH

0 Khng t

927 09K4041215 PHM TH

THM

928 09K4061058 H TN

THNG

0 Khng t

929 09K4021329 HONG VN

THNG

930 09K4061059 TRN VNG

THNG

931 09K4011285 BCH TH HOI

THU

932 09K4041216 DNG TH

THU

933 09K4041217 L TH HOI

THU

934 09K4011286 LU TH HNG

THU

8 Khng t

935 09K4011287 LNG TH

THU

936 09K4011288 NGUYN TH

THU

937 09K4011289 NGUYN TH

THU

938 09K4011290 NGUYN TH KHNH

THU

939 09K4011291 TRN TH

THU

940 09K4041218 TRN TH DIU

THU

941 09K4041219 TRNG NGC VN

THU

942 09K4011309 L TH ANH

TH

943 09K4021343 NGUYN ANH

TH

0 Khng t

944 09K4021344 TRN TH KIM

TH

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

945 09K4011312 PHM NH

TH

946 09K4031030 L

THUN

0 Khng t

947 09K4021331 L THANH

THUN

0 Khng t

948 09K4021332 NGUYN TH HNG

THUN

6 Khng t

949 09K4011292 PHAN TH KIM

THUN

950 09K4021333 TRNG TH

THUN

951 09K4011293 V C

THUN

6 Khng t

952 09K4061061 V QUANG

THUN

7 Khng t

953 09K4021334 V VN

THUN

10

954 09K4011301 CHRM

THC

955 09K4061063 BI TH

THNG

956 09K4011310 NGUYN TH

THNG

7 Khng t

957 09K4021345 NGUYN TH

THNG

958 09K4031033 NGUYN TH

THNG

959 09K4011302 NG TH

THY

960 09K4041227 H TH THANH

THY

961 09K4041221 HONG TH

THY

962 09K4041222 L DIU

THY

963 09K4011303 L TH THANH

THY

964 09K4011304 NGUYN TH

THY

965 09K4031031 NGUYN TH

THY

966 09K4041223 NGUYN TH

THY

967 09K4051082 NGUYN TH NGC

THY

968 09K4051083 PHM TH THANH

THY

969 09K4011305 PHAN TH

THY

6 Khng t

970 09K4051080 PHAN TH THANH

THY

971 09K4011296 TRN TH NGC

THY

972 09K4021341 TRN TH THANH

THY

10

973 09K4051084 TRN TH THANH

THY

974 09K4011294 L TH

THY

975 09K4021336 NGUYN TH MINH

THY

976 09K4041226 PHM TH

THY

977 09K4021337 NG TH THU

THY

978 09K4041228 H TH

THY

979 09K4051085 H TH NH

THY

980 09K4011297 HONG TH THU

THY

10

981 09K4011298 NG TH THU

THY

982 09K4021338 NGUYN DNG HNG

THY

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

983 09K4011299 NGUYN HU HNG

THY

984 09K4021339 NGUYN THANH

THY

985 09K4011300 NGUYN TH

THY

3 Khng t

986 09K4041224 NGUYN TH

THY

987 09K4041229 NGUYN TH

THY

988 09K4051086 NGUYN TH

THY

989 09K4011307 NGUYN TH L

THY

990 09K4021342 PHAN TH THANH

THY

991 09K4021340 TNG TH THU

THY

992 09K4041225 TRN TH THANH

THY

993 09K4041230 TRN TH THANH

THY

994 09K4011308 TRN TH THU

THY

995 09K4061062 TRNH TH XUN

THY

996 09K4031032 TRNG VN

THY

997 09K4021335 TRN I

THUYT

998 09K4041231 H THC THO

TIN

10

999 09K4021346 L CHU GING

TIN

1000 09K4021347 L VN

TIN

10

0 Khng t

1001 09K4011313 L KIU

TIN

1002 09K4021348 NG TH THY

TIN

1003 09K4051087 NGUYN TH NGC

TIN

0 Khng t

1004 09K4021349 TRNG TH M

TIN

1005 09K4021350 BI QUANG

TIN

1006 09K4021351 H HU

TIN

1007 09K4021352 NGUYN CH

TIN

0 Khng t

1008 09K4021355 MAI TH

TIN

1009 09K4102015 INH VN

TING

0 Khng t

1010 09K4021354 H VN

TIP

1011 09K4021357 H C

TN

7 Khng t

1012 09K4011315 H VN

TNH

1013 09K4021356 NGUYN HU

TNH

1014 09K4051088 NGUYN TU

TNH

0 Khng t

1015 09K4021358 NGUYN VN

TNH

3 Khng t

1016 09K4041232 NG TH

TNH

1017 09K4011317 H NGC

TON

2 Khng t

1018 09K4051089 NGUYN THANH

TON

1019 09K4041233 TRN THANH

TON

2 Khng t

1020 09K4021359 NGUYN VN

TNG

t
t

t
t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1021 09K4025008 PHOTHILATH

TOUY

0 Khng t

1022 09K4011328 NGUYN THANH

TR

1023 09K4021367 NGUYN TH THANH

TR

1024 09K4021368 HUNH TH BO

TRM

1025 09K4021369 L TH BCH

TRM

1026 09K4041249 NGUYN TH QUNH

TRM

1027 09K4041250 TN N PHNG

TRM

1028 09K4041251 TN N QUNH

TRM

1029 09K4011329 TRN TH THY

TRM

0 Khng t

1030 09K4041252 TRNG TH THY

TRM

4 Khng t

1031 09K4041253 NGUYN TH HOI

TRN

6 Khng t

1032 09K4041254 TRN NGUYN BO

TRN

1033 09K4041234 CAO N HUYN

TRANG

1034 09K4041235 TH HNG

TRANG

1035 09K4011318 DNG TH HUYN

TRANG

1036 09K4021360 DNG TH THU

TRANG

1037 09K4011319 HONG TH

TRANG

1038 09K4041236 HONG TH KIU

TRANG

1039 09K4011320 HONG TH NH

TRANG

1040 09K4021362 HONG TRN MAI

TRANG

1041 09K4041237 L TH ANH

TRANG

1042 09K4011321 NGUYN CHU QUNH

TRANG

1043 09K4011322 NGUYN DIU

TRANG

10

10

1044 09K4041239 NGUYN PHC KHNH

TRANG

1045 09K4041240 NGUYN TH

TRANG

7 Khng t

1046 09K4041241 NGUYN TH I

TRANG

1047 09K4021466 NGUYN TH HUYN

TRANG

6 Khng t

1048 09K4061064 NGUYN TH NHA

TRANG

1 Khng t

1049 09K4021363 NGUYN TH QUNH

TRANG

1050 09K4021364 NGUYN TH TUYT

TRANG

1051 09K4041242 NGUYN TH VN

TRANG

1052 09K4011323 NGUYN THU

TRANG

0 Khng t

1053 09K4061065 NGUYN THU

TRANG

1054 09K4021353 PHM TH HOA

TRANG

0 Khng t

1055 09K4041243 PHM TH HOA

TRANG

7 Khng t

1056 09K4011324 PHAN THANH

TRANG

5 Khng t

1057 09K4011325 PHAN TH

TRANG

1058 09K4011326 PHAN TH OAN

TRANG

5 Khng t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1059 09K4011327 PHAN TH THY

TRANG

1060 09K4041244 THI TH THU

TRANG

1061 09K4021365 T TH THU

TRANG

1062 09K4041245 TRN TH MAI

TRANG

1063 09K4041246 TRN TH THU

TRANG

1064 09K4021366 TRNG HUYN UYN

TRANG

1065 09K4041247 VN TH KIU

TRANG

1066 09K4021370 L THANH

TRN

0 Khng t

1067 09K4051091 BI HU

TR

1068 09K4021374 HUNH NH

TR

3 Khng t

1069 09K4011332 L PHC THIN

TR

1070 09K4011331 BI NH

TR

1071 09K4021371 H XUN

TRIU

1072 09K4011330 L TH

TRINH

1073 09K4041255 L TH UYN

TRINH

1074 09K4041256 PHAN TH

TRINH

1075 09K4021373 V TH TUYT

TRINH

1076 09K4061066 PHAN

TRNH

3 Khng t

1077 09K4011333 DNG QUNH

TRONG

10 Khng t

1078 09K4021383 NGUYN TH THIN

TRC

1079 09K4021375 CHU THNH

TRUNG

1080 09K4011334 NG VN

TRUNG

1081 09K4102016 INH VN

TRUNG

1082 09K4011335 HONG GIA

TRUNG

1083 09K4061067 HONG HU

TRUNG

1084 09K4061068 HONG VN BO

TRUNG

0 Khng t

1085 09K4011336 L C

TRUNG

10

1086 09K4021376 L QUC

TRUNG

1087 09K4021377 L THNG NHT

TRUNG

7 Khng t

1088 09K4051092 NG HONG

TRUNG

1089 09K4041257 NGUYN NG

TRUNG

1090 09K4011337 NGUYN DUY

TRUNG

0 Khng t

1091 09K4011338 NGUYN PHC

TRUNG

1092 09K4011339 NGUYN THANH

TRUNG

1093 09K4021380 PHM XUN

TRUNG

0 Khng t

1094 09K4011340 TRN BO

TRUNG

1095 09K4011341 L VN

TRNG

1096 09K4051093 L V

TRNG

6 Khng t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1097 09K4031035 NGUYN CNG

TRNG

1098 09K4041261 ON TH KHNH

1099 09K4041262 HONG MINH

1100 09K4011349 L GIA

1101 09K4021395 L TH NGC

1102 09K4011350 NG TH CM

1103 09K4061074 PHM

7 Khng t

1104 09K4011351 PHAN NGC

1105 09K4011352 THI MNH

1106 09K4061075 L VN

1107 09K4011354 TRN NH

1108 09K4041259 L MINH

TUN

6 Khng t

1109 09K4011342 NG ANH

TUN

6 Khng t

1110 09K4061069 NGUYN ANH

TUN

1111 09K4011343 NGUYN CH

TUN

2 Khng t

1112 09K4021385 NGUYN QUANG ANH

TUN

0 Khng t

1113 09K4011344 NGUYN TRN NGC

TUN

1114 09K4021386 VN THANH

TUN

0 Khng t

1115 09K4061070 V MINH

TUN

6 Khng t

1116 09K4011345 DNG MNH

TU

1117 09K4041260 NGUYN VN

TU

1118 09K4021391 NGUYN HU

TNG

1119 09K4021392 NGUYN MINH

TNG

10

9 Khng t

1120 09K4061073 NGUYN VN

TNG

1121 09K4021393 TRN NH

TNG

0 Khng t

1122 09K4041263 NGUYN TH

TI

1123 09K4021396 NGUYN TN

TNG

1124 09K4051094 TRN HU CT

TNG

0 Khng t

1125 09K4041264 NGUYN TH XUN

TU

1126 09K4011353 HUNH VN

TY

6 Khng t

1127 09K4061072 PHM THANH

TY

1128 09K4102017 NGUYN TH BCH

TUYN

1129 09K4011346 H TH

TUYT

1130 09K4021388 H TH NH

TUYT

1131 09K4021387 HONG TH

TUYT

1132 09K4021389 L TH NH

TUYT

1133 09K4021390 NGUYN TH NH

TUYT

1134 09K4011347 TRN TH

TUYT

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1135 09K4061071 TRN TH NH

TUYT

1136 09K4041265 NG TH TY

TY

1137 09K4021397 TRN NGC QUC

UY

1138 09K4021398 BI L BI

UYN

1139 09K4011356 H KIM NHT

UYN

6 Khng t

1140 09K4011357 H TH

UYN

1141 09K4041266 L PHC THO

UYN

7 Khng t

1142 09K4021399 NGUYN TH T

UYN

1143 09K4041268 PHM TH PHNG

UYN

7 Khng t

1144 09K4011358 TRN QUANG TNH

UYN

1145 09K4041269 TRNG TH PHNG

UYN

1146 09K4041270 CAO TH

VN

1147 09K4021400 ON TH CM

VN

1148 09K4021401 L TH PHNG

VN

1149 09K4011361 NGUYN PHC HNG

VN

1150 09K4011362 NGUYN TH

VN

1151 09K4041271 NGUYN TH

VN

1152 09K4021402 NGUYN TH BCH

VN

1153 09K4041272 NGUYN TH HNG

VN

1154 09K4031069 NGUYN TH QUNH

VN

1155 09K4031070 NGUYN TH THANH

VN

1156 09K4011363 PHM TH HNG

VN

1157 09K4021404 PHM TH THANH

VN

1158 09K4021405 THI TH

VN

1159 09K4041273 TRN KHNH HNG

VN

6 Khng t

1160 09K4021406 TRN TH BO

VN

1161 09K4011364 TRN TH KHNH

VN

1162 09K4041274 TRN TH KIU

VN

1163 09K4041275 V TH CM

VN

1164 09K4051095 HONG C ANH

VN

0 Khng t

1165 09K4021407 L CT

VI

1166 09K4041276 VNG TH HONG

VI

1167 09K4021412 NGUYN QUANG

0 Khng t

1168 09K4021408 CHU QUANG

VIT

1169 09K4011366 L B QUC

VIT

5 Khng t

1170 09K4041277 NGUYN HONG

VIT

1171 09K4011367 NGUYN QUC

VIT

1172 09K4041278 NGUYN QUANG

VINH

t
t

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1173 09K4021410 NGUYN THNH

VINH

1174 09K4021411 NGUYN VN

VINH

1175 09K4011368 NGUYN VN THNH

VINH

1176 09K4021413 DNG C

VNH

1177 09K4051096 CAO HU QUANG

1178 09K4021414 NG DUY TUN

1179 09K4021415 NG NH

5 Khng t

1180 09K4051097 H C

1181 09K4021416 L PHAN UY

0 Khng t

1182 09K4021417 NGUYN C

1183 09K4051098 NGUYN VN

1184 09K4061077 PHAN VN

1185 09K4021419 TRN PHNG

1186 09K4051099 TRN TUN

1187 09K4031072 VI VN

1188 09K4021420 NG NGC

VNG

1189 09K4021421 HUNH TH TNG

VY

0 Khng t

1190 09K4041279 NGUYN TH TNG

VY

1191 09K4041280 PHAN TH KIU

1192 09K4102018 LNG VN

XNG

0 Khng t

1193 09K4025007 XAYYAVONG

XANGTHALA

1194 09K4041281 NGUYN THANH

XUN

1195 09K4011370 NGUYN TH

XUN

8 Khng t

1196 09K4021423 NGUYN TH HNG

XUN

1197 09K4011371 NGUYN TH THANH

XUN

1198 09K4041282 PHM TH

XUN

1199 09K4021424 PHAN TH THANH

XUN

1200 09K4011372 TRN NH NGHINH

XUN

1201 09K4021427 NG TH NH

4 Khng t

1202 09K4041286 NGUYN TH NH

1203 09K4041287 THN TH NH

1204 09K4051101 TRN H NH

1205 09K4041288 TRN TH HOI

1206 09K4011373 NGUYN VN

YN

1207 09K4021425 NGUYN TH BO

YN

1208 09K4011374 NGUYN TH HI

YN

1209 09K4021426 NGUYN TH HNG

YN

1210 09K4041283 T TH

YN

TT

MSSV

H V

TN

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 iu kin

1211 09K4041284 TRN TH BO

YN

1212 09KLPhomph PHOMPHET

PHACHAMLYTA

0 Khng t