You are on page 1of 15

SCE3108

MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH

INTERAKSI 2 TAJUK 5:

MERANCANG RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA DALAM MERANCANG


Objektif rancangan

Hasil pembelajaran
Sumber P&P yang digunakan Aktiviti yang memberi pengalaman sebagai

peneguhan pada fakta pembelajaran Pengukuhan & Penilaian yang bersesuaian dengan aras murid.

Contoh Model Perancangan Harian


Model Konstruktivisme : Lima Fasa Needham
Fasa Orientasi Pencetusan Idea Penstrukturan Semula Idea Aplikasi Idea Refleksi kendiri / muhasabah diri

Langkah perancangan (Perlu merujuk kepada Kurikullum Sains Sekolah Rendah, HSP, Rancangan tahunan &
Semester)

Menyediakan tajuk

Mempunyai objektif
Isi-isi pelajaran yang penting spesifik & jelas Aktiviti pembelajaran

Penilaian kerja rumah,kuiz /aktiviti pengayaan.


Sumber P&P semasa aktiviti KBKK Penerapan kemahiran berfikir Kemahiran Saintifik KPS & KMS

Proses

Input

Perkara perlu diambil kira Membina RPH

Output

Apa ia input?
Bahan fizikal & sumber yang akan digunakan

. Maklumat yang diperlukan dalam proses P&P termasuklah, maklumat murid (umur, PSA & keperluaan pembelajaran murid). Perancangan masa yang efektif untuk setiap aktiviti. Arahan kerja guru dalam melakukan aktiviti,huraian bagaimana memulakan pengajaran, kemahiran@ arahan menggunakan peralatan.

Apakah dimaksudkan proses?


Proses ialah perancangan yang

menyenaraikan aktiviti guru dan aktiviti murid.

Output pula?
Merujuk kepada apa yang murid

perlu dan telah pelajari.


Input output proses

Contoh kerangka RPH

- menggunakan kerangka model 5 fasa needham. - Teori Kontstruktivisme

Nama guru : Kelas : Tajuk : Objektif : Pengetahuan Sedia Ada (PSA) : Isi kandungan : Nilai : ABM : Proses P&P Prosedur Perlaksanaan 1) Orientasi 2) Pencetusan idea 3) Penstrukturan semula idea 4) Aplikasi Idea 5) Refleksi Masa Out put Jumlah murid : Bidang /tema : Masa : Tarikh :

Penerangan tentang kerangka RPH Teori 5 fasa Needham

Fasa pengajaran (masa)

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran & pembelajaran

Catatan

Orientasi (5 minit)

Menimbulkan minat & menyediakan suasana.

Cth: Pertunjukkan filem, video, demontrasi, penyelesaian masalah, sesuatu yang luar Menarik perhatian, biasa, analogi, bercerita, minat & motivasi murid. tugasan, bercerita @ aktiviti yang mencungkil perhatian Menjurus kepada tajuk murid. Asalkan bersesuaian dan isi pelajaran hari dengan isi pelajaran.
itu.

Sps: LR: pic, 1,2 & CD

Mengenalpasti idea sedia murid. Pencetusan idea ( 10 minit) Supaya guru dan murid sedar idea terdahulu.

Aktiviti dalam kumpulan kecil, pemetaan konsep, perbincangan & perbentangan dalam kumpulan, perbendaharaan kata sains dan tekaan intuitif.

Penstrukturan semula idea (30 minit)

Untuk merealisasikan kemunculan idea-idea yang alternatif yang wujud, ideaidea yang boleh dperbaiki, dikembangkan atau diganti dengan idea yang saintifik. i) Penjelasan dan pertukaran idea-idea. ii) Pendedahan kepada idea-idea konflik. iii) Perkembangan idea baru iv) Penilaian

Main peranan : role play, kerja lapangan : field trip, Membina sistem pengkodan, Perbincangan kumpulan kecil, Eksperimen, projek, menguji kesahan idea-idea baru, perbincangan bahan bacaan dan input guru, demomtrasi, dan sebagainya yang bersesuaian.

Aplikasi idea (10 minit) Refleksi (5 minit)

Mengaplikasikan idea dalam situasi yang berbeza. Menampung semula idea yang diperolehi kepada idea-idea saintifik.

Menulis laporan menerusi tugasan projek @ eksperimen yang telah dijalankan. Pautan kognitif Penulisan mengenai kerja/ projek. Latihan/nota/ pengayaan / cadangan aktiviti selanjutnya. Pautan sosial Bina kepuasan dalam pencapaian dan pengukuhan positif.

Kesilapan sering dilakukan dalam membina RPH


Objektif tidak selaras dengan isi

pelajaran & aktiviti murid. Penilaian tidak selaras dengan objektif Bahan penggunaan bahan kurang sesuai dengan aktiviti murid. Arahan guru tidak sesuai dengan aras kognitif murid. Aktiviti murid tidak selaras dengan objektif.

Sekian, terima kasih


Ahli kumpulan 1. Iswandy bin Ahamad 2. Phang Chai Fung 3. Christina Chee 4. Saei bin Kip 5. Madehi bin Bolhan 6. Ting Pang Soon