BERTOLT BRECHT

A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR
Fordította: Eörsi István A Kaposvári Csiky Gergely Színházban 1992-ben bemutatott változat

1.

KIÉ LEGYEN A VÖLGY?

(Egy szétlőtt kaukázusi falu romjai közt körben ülnek, borozva, dohányozva, két kolhozfalu lakói, többnyire nők és idősebb férfiak, de néhány katona is. A fővárosi Állami Újjáépítési Bizottság egyik szakértője szintén jelen van.) Egy parasztasszony balról Egy öreg paraszt jobbról Szakértő (mutatja) Ott a dombok között feltartóztattunk három náci tankot, de addigra már széttaposták az almaültetvényt. Szép majorságunk: csupa rom. Halljátok hát a jegyzőkönyvet: Nukhában megjelent a „Galinszki” kecsketenyésztő kolhoz küldöttsége. Hitler seregei elől a kolhoz, hatósági utasításra, kelet felé hajtotta a kecskenyájait. Most visszatelepülne ebbe a völgybe. Küldöttsége megtekintette a falut és környékét, és megállapította, hogy jelentékeny károk keletkeztek itt. (A küldöttek jobboldalt bólintanak.) A szomszédos „Rosa Luxemburg” gyümölcstermesztő kolhoz (ezt jobbra mondja) azt kérelmezi, hogy a „Galinszki” kolhoz korábbi legelőjén, egy gyérfüvű völgyben az újjáépítés folyományaképpen ezentúl gyümölcsöt és szőlőt termesszünk. Mint az Újjáépítési Bizottság szakértője, felszólítom a két kolhozfalut, döntsék el egybehangzóan, hogy a „Galinszki” kolhoz visszatérjen-e ide vagy sem. Először is újból tiltakozom a tárgyalás idejének korlátozása ellen. Mi, a „Galinszki” kolhoz tagjai három napon és három éjszakán át jöttünk el idáig, és most csak fél napot engedélyeznek a vitára! Elvtárs, nincs már annyi falunk, se munkáskezünk, se időnk, mint régen. Minden élvezetünket adagolni kell, megszabták a dohányfejadagot, a bor-fejadagot és a vita-fejadagot is. (sóhajtva) Halál a fasisztákra! A tárgyra térek és elmagyarázom nektek, miért akarjuk visszakapni a völgyünket. Egész sereg okunk van erre, hadd kezdjem a legegyszerűbbel. Makine Abakidze, pakold ki a kecskesajtot.

Fiatal traktoristalány balról Megraktam a tüzet, elvtárs. (szünet)

Az öreg jobbról

Egy sebesült katona balról Fiatal traktoristalány Az öreg jobbról

(Egy parasztasszony jobbról kendőbe burkolt, hatalmas kerek sajtot vesz elő a nagy kosárból. Taps és nevetés.) Az öreg jobbról Egy öreg paraszt balról Egy öreg paraszt jobbról Tessék elvtársak, lássatok neki. (bizalmatlanul) Így akartok levenni a lábunkról? (nevetés közepette) Hogy akarnánk téged ezzel levenni a lábadról. Szurab, te völgyrabló! Tudjuk rólad, hogy elveszed a sajtot, és aztán a völgyet is. (nevetés) Csak egyvalamit kívánok tőled: becsületes választ. Ízlik neked ez a sajt?

2

Az öreg balról Az öreg jobbról Az öreg balról Az öreg jobbról

Azt válaszolom, hogy ízlik. Úgy. (keserűen) Gondolhattam volna, hogy nem értesz a sajthoz. Hogyhogy nem értek? Hiszen mondom, hogy ízlik. Kötve hiszem. Nem olyan, mint a régi időkben. És miért nem olyan? Mert kecskéinknek nem ízlik úgy az új fű, mint régen a régi. A sajt nem sajt, mert a fű nem fű, erről van szó. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. De a ti sajtotok kitűnő. Nem kitűnő. Épp hogy közepes. Az új legelő semmit sem ér, bármit mondanak is a fiatalok. Én mondom, ott nem lehet élni. Még a reggelnek sincs igazi reggel szaga ott. (néhányan nevetnek) Ne bosszantson a nevetésük, hiszen értik, mit beszélsz. Elvtársak, miért szeretjük a hazánkat? Mert otthon jobban ízlik a kenyér, az ég magasabb, a levegő fűszeresebb, ércesebben zeng odahaza a hang, még járni is könnyebb hazai földön. Nem igaz? Ez a völgy mindig is a mienk volt. Mit jelentsen az, hogy „mindig is”? Senkié sem volt semmi „mindig is”. Fiatal korodban még te sem voltál a magadé, hanem a kacbeki hercegé voltál. A törvény szerint mienk a völgy. A törvényeket esetenként felül kell vizsgálni, hogy megállják-e még a helyüket. Így igaz. De mindegy-e, hogy miféle fa áll a szülőházunk mellett? És hogy miféle szomszédaink vannak, az talán mindegy? Azért is vissza akarunk jönni, hogy ti legyetek a szomszédaink, ti völgyrablók. Rajta, nevethettek megint. (nevet) Akkor miért nem hallgatod meg nyugodtan, amit „szomszédasszonyod”, a mi agronómusunk, Kato Wahtang arról a völgyről mondani akar?

Az öreg balról Az öreg jobbról

Szakértő

Az öreg jobbról Katona

Az öreg jobbról Fiatal traktoristalány Az öreg jobbról

Az öreg balról

Egy parasztasszony jobbról Még távolról sem mondtunk el mindent, amit völgyünkről mondanunk kell. Nem minden házat romboltak le, és majorságunknak legalább az alapfala ép. Szakértő A parasztasszony jobbról Államsegélyt itt is kaptok, meg ott is, ezt tudnotok kell. Szakértő elvtárs, ez itt nem zsibvásár. És ha elvenném a sapkádat és az orrod elé tartanék egy másikat azzal, hogy „Ez jobb”? Lehet, hogy csakugyan jobb, de neked a magadé tetszik jobban. A föld nem olyan, mint egy sapka, legalábbis nálunk nem, elvtársnő.

Fiatal traktoristalány

3

akik megvédték a hazát. hogy jogos szeretet fűz bennünket egy meghatározott darabka földhöz. hogy a németek elkergetése után miként növelhetjük tízszeresére békebeli gyümölcstermelésünket. ezen a dombos vidéken. ravasz elgondolás!”) Nagyon fiatal munkás jobbról (az Öregnek jobbról) A dombok közt az egész földet megöntözik. és mindazoknak. amikor a hegyek közt kellett tanyáznunk.) Írja be a jegyzőkönyvbe.„Arra kényszerítik a vizet. hogy magyarázzátok meg a „Galinszki” kolhoz tagjainak. arról beszélgettünk. Csak a ceruzát akarják a mellednek szegezni.„Alapjában vége csak cementre és dinamitra van szükségük!” . hogy katonáink. ha a „Galinszki” kolhoz vitatott völgyével is gazdálkodhatunk. Közben az vezérelt. Ezek itt a számítások. akkor háromszáz hektár terméketlen föld jutna vízhez. (Egy mappát nyújt át a szakértőnek. amellyel hasznos javakat állítunk elő. Helyes. „a szovjet nép hazája legyen az értelem hazája is”! Az öreg jobbról Az öreg balról Szakértő Az agronómusnő balról Az öreg jobbról Fiatal traktoristalány (Tetszésnyilvánítás mindkét oldalon) Az öreg jobbról (Egymás kezét rázzák. az Öreg kivételével felállnak.) A parasztasszony balról Fiatal traktoristalány (A jobboldalon elhelyezkedett küldöttek. javaslom. hogy mellemnek szegezzék a pisztolyt. ezt nézd meg. férjeink meg a ti férjeitek még termékenyebb hazába térhessenek vissza. de az is igaz.„A sziklákat felrobbantják!” . Ilyen felkiáltások hallatszanak: „Hogyhogy huszonkét métert zuhan itt a víz?” .Szakértő Nyugalom. Kolhozunk ez esetben nemcsak több gyümölcsöt. amelyhez gyakran még golyónk sem volt. Katón a sor. a költő. Aleko. hogy a terv jó. Kidolgoztam egy öntözőmű tervét. Ha hegyi tavunknál duzzasztógátat építenénk. Nem hagyom. és a szakértővel együtt tanulmányozzák az agronómusnő rajzait. Ahogy Majakovszkij mondta. néhány puskával. Igaz. katonai egyenruhát visel) Elvtársak. tavaly télen. hogy itt folyjon le. hogy a földet elsősorban szerszámnak kell tekintenünk. hogy kolhozunk új méntelepet szeretne létesíteni. De csak akkor fizetődik ki ez a terv. Agronómus elvtársnő! (feláll. mi a tervetek a kérdéses völggyel. Mielőtt folytatnánk a vitát. Még ceruzát is nehéz volt szereznünk. Köszönet a „Rosa Luxemburg” kolhozbeli elvtársaknak. hanem szőlőt is termeszthetne. amikor partizánokként itt harcoltunk. át ölelik egymást. Elvtársak. ezt a tervet azokban a napokban és éjszakákon gondoltuk ki. Rendben van. (nevetés) 4 . Az öreg jobbról Katona Nem nézem meg. Eleve tudtam.

A fiatal traktoristalány elszalad az Énekesért.Az öreg jobbról (komoran feláll. Tulajdonképpen mi jobbára gazdasági kérdésekkel foglalkozunk. hogy a „Galinszki” kolhoz és a szakértő elvtárs tiszteletére Arkadij Cseidze énekes közreműködésével előadunk egy olyan színdarabot. és indul. Arkadij Cseidze huszonegyezer verssort tud fejből. egy egyszerű külsejű. hogy adjatok nekünk a rajzokról másolatokat. (nevetve) Ha a szőlőtőkéket és a traktorokat felosztjátok újra. Már az iskolapadban hallottam az énekeiről. Akkor hát asztalhoz ülhetünk. Aleko? (a rajzok fölé hajolva) Javaslom. Egy régi mondát adtok elő? (Az énekes üdvözli a körötte állókat. Ismerem őt jól. Aleko Beresvili. ezt mindenki tudja.) 5 . az a szándékunk. Arkadij.) Parasztasszony balról Az öreg balról Szakértő Az öreg balról (A fiatal traktoristalány bevezeti a parasztok körébe Arkadij Cseidze énekest. Nagy tisztesség a számomra. A művészeket taps köszönti. Ezúttal egy darabot adunk elő. és csaknem az egész kolhoz játszik benne. hogy idefent északon gyakrabban léphessen fel. miért nem teszitek ezt az énekekkel is? Parasztasszony jobbról Szakértő Parasztasszony jobbról Az öreg jobbról Parasztasszony jobbról Az öreg balról Parasztasszony balról (Tetszésnyilvánítás. akkor a dolog el van intézve. hogy gépeknek és terveknek mifelénk senki sem tud ellenállni. énekekkel.) Éljen a „Galinszki” kolhoz. Nektek a Tervbizottságban törődnötök kellene azzal. Egyébként nagyon nehéz volt idehozatni őt. Zenészek kísérik hangszereikkel. hogy megismerhetem. amelynek köze van a mi vitánkhoz. nevetnek. Hát te. és sok szerencsét új méntelepetekhez! Elvtársak. hogy megszemlélje a rajzokat) Ezek a völgyrablók sajnos pontosan tudják. téged bolondítanak meg leginkább az új tervek. Ha egyszer megkapja a rajtokat és vitatkozhat róluk. Mit írjak a jegyzőkönyvbe? Írhatom. Elhoztuk az ősi maszkokat is.) Fiatal traktoristalány Parasztasszony jobbról Énekes Az öreg jobbról Ez a szakértő elvtárs. hogy kolhozotok e terv számára átengedi ezt a ti régi völgyeteket? Én hajlandó vagyok erre. És ilyenek a többiek is nálunk. (A küldöttek ismét összeölelkeznek. zömök férfit. A darabot ő tanította be nekünk.

mutasd a maszkokat. (nagyon bizalmasan) Nem fognátok rövidebbre? Nem. Különféle borok rosszul keverednek. A Szakértő közben az Énekeshez fordul. Reméljük úgy érzitek majd.Énekes Egy nagyon régit. „Krétakör”-nek hívják. Jura. az előadás előtt ehetünk valamit. hogy kimerítő vita után mulattathatunk benneteket. Az evés ugyanis segíti a művészi munkát. Arkadij? Még ma este vissza kell érnem Tifliszbe. és Kínából származik. Meddig tart a történet. Hangok Szakértő Énekes Szakértő Énekes (Mindnyájan megindulnak vidáman enni. Remélem. (egykedvűen) Tulajdonképpen ez két történet. hogy a régi költő hangja a szovjet traktorok árnyékában is muzsikál. de a régi és az új bölcsesség kitűnően vegyül egybe. Mi persze megváltoztatott formában mutatjuk be. Elvtársak.) 6 . tisztesség a számunkra. Persze. Néhány óráig eltart. Gyertek velünk a kultúrházba.

félreértés történt. kegyelem. (Egy szolga összeszedi a kérelmeket. aztán pompázatos viseletben a kormányzó és családja.Az öcsém ártatlan. az adó megfizethetetlen. mankókat és kérvényeket tartanak a magasba. Gazdag volt miként Krőzus. a vízügyek felügyelőjét megvesztegették. Egyetlen grúz kormányzónak se volt akkor Ilyen sok lova és jászla mellett.2.Éhenhal nekem. Könyörgök mentse fel legkisebb fiunkat a katonai szolgálat alól. A tömeg ismét előrenyomul. És ilyen sok koldus a küszöbénél. Énekes A FENSÉGES GYERMEK (a földön ül zenészei előtt..) Énekes (miközben a tömeget visszakorbácsolják) Az örökös Most először tűnt fel A népe előtt. könyörgök. . (Egy palota boltíves kapuján koldusok és kérelmezők özönlenek ki. hol kapok. A nagy Kormányzó Fenséges szemefényét. És ilyen sok léhűtő az udvarában. Két doktora fogta közre őt. Mögöttük két páncélba bújtatott katona. Miképpen fessem meg Georgi Abasvilit tinéktek? Boldogságban élt ő Egy húsvét vasárnapján A kormányzó reggel családjának körében A templomba ment.) Ti tűnt idők. vállán fekete báránybőr köpeny. S volt gyermeke is. súlyos bórkorbácsokkal ütnek szét köztük. Egy elnyűtt szövegkönyvben lapozgat.Elvesztettem a lábamat a perzsa háborúban. vézna gyerekeket. egy másik aprópénzt oszt szét az erszényéből. ép és szép. És ilyen sok harcos a seregében. Szép neje ősi nemzetség sarja volt. amelyből cédulák állnak ki.Kegyelmes úr. a nagyhírű Georgi Abasvili.. . Egy katona Vissza! Félre a templomajtóból! (A kormányzópár és az adjutáns mögött pompás kis gyermekkocsiban kitolják a kapuboltozat alól a kormányzó gyermekét. A katonák visszaszorítják a tömeget. ti véres idők Élt vala egykor az átkos városban Egy kormányzó. Kegyelmes úr. 7 . . .) Koldusok és kérelmezők Kegyelmes uram. hogy lássa.

Natella Abasvili. A fürdővíz hőmérséklete pontosan egybevág azzal az értékkel. mi? Köhög! Georgi.) Hájas Herceg Micsoda nap! Tegnap éjjel esett. és akkor nem fordul többé alá. hogy elleneztem a langyos fürdőt? Kis hiba a fürdővíz hőszabályozása terén. nagy Misiko Oboladzénk írt alá. Ennek intésére az adjutáns. annyi rossz után. tyutyutyutyutyu. (szintén nagyon udvariasan) Nem áll módomban egyetérteni Önnel. azokat a nyomorúságos barakkokat.(Kiáltások a tömeghól: „A gyermek!” . hogy felépíttesse a palota új. Natella Abasvili. A kert kedvéért lebontatjuk az egész külvárost. papírtekercset tart a kormányzó elé. Inkább az éjszakai huzat okolható. és én már azt gondoltam.) Boldog húsvétot. keleti szárnyát. és visszatartja. egy szép fiatalember a lovashoz lép. (a gyerek fölé hajolva) Nincs ok a nyugtalanságra. két méltóságteljes férfiúnak. Georgi. Georgi végre rászánta magát. Kegyelmes Asszonyom. A fürdővíz kissé melegebb lesz. ne lökdössetek. És a kis Michel. tyutyutyutyu. Nincs ok az aggodalomra. lázas. De ma reggel: derült égbolt. Kegyelmes Asszonyom. akik szorosan a gyerekkocsi mögött állnak) Köhög! (a másodiknak) Szabad-e emlékezetébe idéznem. Egy por borította lovas szökken elő.„Nem látom. mint hallom? Ilyen kis malőrök mindig adódnak. a Hájas Herceg gyanakodva mustrálja a lovast. (Egy hájas herceg üdvözli a családot. mert egyszerű a szívem. máris kész kormányzó. Egyszer hopp. Nincs jelentősége.) Hájas Herceg Boldog húsvéti ünnepeket. Arzén. hogy boros ünnepeink lesznek.„Isten áldja kegyelmes uramat!” Énekes Még a kacbeki herceg. A kormányzó felesége Hájas Herceg A kormányzó felesége Első orvos Második orvos A kormányzó felesége Első orvos Második orvos 8 . Mikha Loladze. másszor kopp.” . Kegyelmes Asszonyom. Én szeretem a derült égboltot. Hát így vigyáznak rá? Úgy látom. Hadiszerencse. Niko Mikadze. Kegyelmes Asszonyom. Mi a hír a háborúról Georgi testvér? (A Kormányzó elutasítóan legyint. kedves Mikha Loladze. (Megcsiklandozza a gyereket.) Stratégiai visszavonulás. Rövid szünet támad. Mit szól. Ez ám a jó hír. kis Michel. amelyet a mi szeretett. hallottad? (Csípősen a két orvosnak. ez a nagyúr is Meghódolt neki a templomkapunál. (gyűlölködő pillantást vet az Elsőre) Ezt nem felejtem el. (Vezényszó hallatszik.

személyesen. (jelentőségteljesen) Ez az.mint feltételezem . és engem kértek meg. És a kisasszony ismét a folyónál járt? Igen.Hájas herceg Ajjajaj! Mindig mondom: ahányszor a májam szúr. Az adjutáns kilép a menetbál és a lovasra mutat. különösképpen. Peckes gerlék a tág templomtéren. (Gruse nem érti. érek valamit a libához. a baromfiudvarban. (a lovasnak) A kormányzó úr nem óhajtja. hogy istentisztelet előtt jelentésekkel háborgassák. Régebben így hangzott az ige: Le a fejjel! Menjünk be a templomba. barátom. azoknál a bizonyos fűzfáknál? De hiszen a fűzfákhoz csak fehérneműt mosni járok. harapj valamit.hatásuk elkedvetlenítő.) Asszonynéppel szemben nem árt az elővigyázat. (Az Adjutáns csatlakozik a menethez. (elszánt léptekkel a katonához megy és megmutatja neki a libát) Itt van. (Egy cselédlány be akar menni a kapun.) Katona Gruse Katona Mi az. ami. A palota egyik őre Eltréfál a konyhalánnyal. És ha nem nyom tizenöt fontot. A kormányzó felesége (A család és a személyzet menete bekanyarodik a templom kapuján. Menj a konyhába. Miért ne moshatnék a fűzfáknál fehérneműt? Gruse Katona Gruse Katona Gruse Katona Gruse Katona Gruse 9 . Hát persze. és nem kukoricával tömték. nagy zöld levelekből. hogy hozzak egyet. Egy katona jön kifelé a palotából és megáll a kapu boltíve alatt. Azt mondják: „Csak egy libáért mentem”.) Kormányzó Adjutáns Ne az istentisztelet előtt. mert puhány korban élünk. valószínűleg ez a huzat az oka. Aki a folyóról teli batyut hoz. akkor megeszem a tollait. aztán kiderül. Hóna alatt batyu. ötvenet a doktor talpára! És azért csak ennyit. Salva. miközben a lovas káromkodva bemegy a palota kapuján. a kisasszony nincs a templomban. de a húsvéti ebédhez még kellett egy liba. hogy nem is liba az a liba. Libakirálynő! A kormányzó költi majd el.) Énekes Csendes a város. Ez liba? (megjátszott gyanakvással) Előbb látni szeretném ezt a libát. nem pedig odafent. ellógott az istentiszteletről? Már felöltöztem. A Hájas Herceg követi őket. a baromfiudvarban. ha . lent a folyónál. Ez mi? (kacsintva) Hát az.

Csak nem arra gondol a vitéz úr. (hangosan nevet) (mérgesen) Szégyelld magad. lassan elsétál előttük. hogy mit lehet bizonyos fűzfákról tudni. elsápadna és elpirulna. 10 . Mi mást? Legfeljebb a lábamat. majd elsiet. Távolból templomi harangszó. a katona Gruse után szalad. Nem tudom. De tornya mért olyan mint egy bástya? (A baloldali kapun át gyors léptekkel előjön a Hájas Herceg. amitől valami talán láthatóvá válik. de a sok fegyveres mit keres itt? A kormányzó palotája békés. Az egyik kapun át bemegy a palotába. Mi ebben a jó? (ravaszul) Ha tudná a lány. Akkor sem. Nem értem a vitéz urat. különböző oldalakról fojtott hangok kiáltások hallatszanak: „Jelen!”: a palotát körbefogták. Már az erődítmény csak csapda Már kopasztva a liba. hogy a férfi tudja. hogy valaki egy forró napon a folyóba mártsa a lábát. nagyon jó. ami olyankor történik. És mást is. kisütve Már nem tudta őt az úr megenni Már nem volt ott alkalom délben enni Már csak halni tudtak ott délben. hogy egy forró napon egyszer a vízbe dugtam a lábujjamat. A Herceg meglátja őket. és punktum? Olyasmi történik. ahonnan minden megfigyelhető? Minden. amikor egy bizonyos személy „fehérneműt mos”! Mi történik olyankor? Megmondaná a vitéz úr. ha szembe velük egy bozótos volna. Hátulról.) Énekes A város csöndes. És valószínűleg kuksolt ott veled más katona is! (elszalad) (utána kiált) Nem volt ott más! Gruse Katona Gruse Katona Gruse Katona Gruse Katona (Amikor az énekes folytatja elbeszélését.Katona Gruse Katona Gruse Katona (erőltetetten nevet) „Miért ne moshatnék a fűzfáknál fehérneműt?” Ez jó. A jobboldali kapuív előtt két páncélba öltözött lovas várakozik. A templomkapun át jön visszafelé a kormányzói család menete. mert más nem történt. Szimon Chachava! Ülsz a bozótosban. és arra vársz. hogy mire célozgat. A lábát és még egy kicsit mást is. a másik ott marad őrnek. jelet ad nekik.) Énekes Már ment is a kormányzó a palotába vissza. Megáll. A lábujját és mást is. körülnéz.

Mondjuk inkább: éppen ezért. Az itteni helyőrség életét és vérét adná a kormányzójáért. (őrjöngve a palotaőrségnek) Lefegyverezni! Nem látjátok? Merénylet a kormányzó ellen! (A palotaőrség vértesei nem engedelmeskednek. A lovas. ezt a lovaskatonát? Ma reggel érkezett a fővárosból bizalmas iratokkal. Holnap. akik a nagyherceg és kormányzói ellen törnek.) 11 . Excellenciás uram. az adjutáns üdvözli az építőmestereket. Hol volt az én Kacbeki fivérem? Ki kell vizsgálni.) Adjutáns Kormányzó Adjutáns Nem hallgatná meg mégis. Éles női kiáltás. és a most következő eseményeket is egykedvűen veszik tudomásul. jobb. haladéktalanul. mindent Michelnek! Hallottad. és délutánját őexcellenciája megbeszéléseknek szenteli. Ahol viszont Kacbeki fivérem volt. őexcellenciája ebédre várja Önöket. Egész idejét kizárólag Önöknek szenteli. akik az ebédre is hivatalosak. hogy Őexcellenciája építkezni szándékozik annak ellenére. dárdáját az Adjutáns mellének szegezi. csakhogy tudomásom szerint tegnap éjjel nem esett az eső Nukhában. és csak két öltözött palotaőr marad a kapunál. (Három úr lép elő. közeledik a Kormányzó felé. aki időközben visszatért a palotából. Uraim. Michel minden.A kormányzó felesége (tovahaladóban) Ebben a barakkban tényleg nem lehet élni. parancsszavak. hogy ebéd előtt katonai jelentésekkel háborgassák. a lovaskatonának) A kormányzó úr nem óhajtja. Salva! (miközben a menet eltűnik a palotában. ha elpárolgunk. hogy nyugtalanító híresztelések érkeztek a perzsa háborúban bekövetkezett rossz fordulatról. Miközben a lovaskatona távozik. hogyan kívánt „Boldog húsvét”-ot az én kacbeki fivérem? Minden rendben volna. Perzsia messze van. Az egyik építőmester Adjutáns (A palotából lárma hallatszik. Az Adjutáns megkövült arccal megindul a kapuív felé. Jönnek is már. Igen. Hidegen és közönyösen bámulnak az Adjutánsra. Ez mit sem számít.) Adjutáns Mi van itt? El a dárdával. Az Adjutáns beverekszi magát a palotába. (tovahaladtában) Nem az ebéd előtt.) Uraim. kutya. ott esett. (Gyorsan elmennek. Kormányzó Adjutáns Kormányzó (A menet bekanyarodik a boltíves kapun. Egy vértes katona lép ki. nem pedig nekem. Új. kiváló építőmesterekkel.) Az egyik építőmester A hercegek! Tegnap éjjel gyűlést tartottak a fővárosban a hercegek. nagy terveiknek! Jöjjenek gyorsan! Csodáljuk. de Georgi persze csak az ő kis Michelének épít.

szürke arccal a Kormányzó.Le kell hozni. mint a tyúkokat.) Most búcsúzz.) Első orvos Második orvos Első orvos Második orvos 12 . ám nem örökké. A kapuív mögül lárma hallatszik. Megoszlik a balsors.Énekes Ó nagyúri vakság! Mint ki örök életű Nyakakra hág vad gőggel. Az én kötelességem? A Öné! Ki ma a soros a gyereknél. Ön vagy én? Csak nem képzeli. Hosszan. Nézd.És mi? .Minket levágnak.) Cselédek (összevissza) Az útikosarakat! Mindent a harmadik udvarba! Élelmet öt napra! . Bár az úr jódolgában nincs részük.A nagyságos asszony elájult. . És nem kell néked új palota már. kardban.Jézus Mária. . az erőszakban. ami tiéd volt? Mise és ebéd közt odamész. Ó változó korszak! Hogy vár rád a nép! (A kapun kilép bilincsbe verve. Niko Mikadze. hogy ellássa Natella Abasvilit. Nagyúr! Méltóztass peckesen lépni! Mert palotádból ellenséges szemek száza kísér! Nem kell néked építész már. hogy egy perccel tovább maradok ebben a dögletes házban a poronty miatt? (A két orvos is az udvarra fut. A palotaőrség követi. hanem csak egy Földbe vájt szűk lyuk. nem maradhat itt. vak ember! (A letartóztatott körülnéz. (Elvezetik.) Ha bedől egy nagyúr háza. Mely olyan véres és hosszan tart. Mikha Loladze. ahonnan Soha senki nem tért meg.Ostobaság. Önnek orvosi körelesége. mi lesz itt? . Egy kürt riadót fúj. két állig felfegyverzett katona között. (megpróbálja a másodikat visszatartani) Niko Mikadze. első forrásból tudom. elég lesz egy asztalos. a kormányzót csak felkérték udvariasan. sok kis Embert akkor szétzúz és agyonlapít. (Cselédek futnak elő pánikban a kapu íve mögül. ezt ismerjük már.A városban folyik már a vér.) Hogy tetszik. a szekér Hogyan rántja magával a barmot Halálos mélybe. Nézz még egyszer körül. bízva Bérelt ökölben. . ó. hogy jelenjen meg a hercegek értekezletén. . mindent békés úton rendeznek el.

Mit hallottatok. Minden kormányzóját kivégzik. akibe nem üt a menykő. Mit csinálsz most? Semmit. mert egy jó veszekedéshez sok idő kell. hanem ember. mert csalánnak hiszi magát. őrként szolgálok majd Natella Abasvili kíséretében. De veled mi lesz? Velem semmi. ez rosszat jelent. Szükség esetén elmehetek a bátyámhoz. ha döf. akkor ne veszekedjünk.) Adjutáns (Eltereli a tömeget. Szabad megkérdeznem. vörös csóvájú üstököst láttak a főváros fölött az égen. fellázadtak már? .Még most se tudja senki. (Elmegy. aztán a második orvos leüti az elsőt. . (ismét szertartásos udvariassággal) Elégtétellel tölt el. kötelesség oda!”. hogy érdeklődsz a terveim iránt. addig nem rúgnak be a katonák.(Összeverekednek. Ha siet. közben kiabálnak: „Megsérti a kötelességét!” és „Kötelesség ide.) A harmadik udvarba hívnak. Bátyám a vérteseknél szolgál. mint a hal a vízben? Gruse A cselédek (Szimon Chachava.A kisembereket békén hagyják. . Szimon Chachava. hogy a perzsa háború végleg elveszett.A hercegek általános felkelést szerveztek. Tegnap állítólag megtudták a fővárosban. Gruse Vachnadze. de elvezényeltek. Hát nem lázadt fel a palotaőrség? (komolyan) Dehogynem. mi történt? Meliva.) Második orvos A cselédek A pokolba veled. Gruse.A palotaőrség ellovagolt. Tanyája van a hegyekben.) Estig van időnk. Csak a bátyám. (megjelenik a kapuív alatt) Mindenki a harmadik udvarba! Mindenki segítsen a csomagolásban! Csakhogy megvagy. És nem veszélyes kísérni azt az asszonyt? Mint Tifliszben mondják: nem a kés sérül meg. Akkor a vitéz úr semmit sem ért. Elvezényeltek innen. sietnem kell. hogy élnek-e még a kisasszony szülei? Nem. a nagyherceg elmenekült már. tehát lóra szállok. Szimon végre megtalálja Grusét. Mivel nincs sok időnk . a katona a tömegbe Grusét keresi.íme a második kérdés: Egészséges a kisasszony. Mint mondják. .) Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon 13 . Te nem kés vagy. a halász azt mondja. (A palotából hívják. . Mi közöd ahhoz az asszonyhoz? Az asszonyhoz semmi.

Szóval tudakozódott a kisasszony? Egészséges vagyok. míg az utolsó visszatér és még tovább. Mihelyt vége a háborúnak. Kérem.Gruse Szimon Néha talán szaggat a jobb vállam. annak nem örülök. és most szívemből megkérem a kezét. a keserű harc. (nyakáról leoldoz egy keskeny láncot.) Szimon Gruse 14 . Hírt fog adni magáról. ha a kisasszony átmegy a harmadik udvarba. ezt megérti a kisasszony. Én várlak. Vár véres harc. Remélem. Ha visszajössz a harcból. Igen. És onnan tán vissza se térsz. és hírt sem ad magáról. egyébként elbírok minden munkát. viselje.” Szülőfalum. szívesen adom. havi tíz piaszter a zsoldom.) Be kell fognom a lovakat. katona. akkor a kisasszony megy. várlak. de ha valaki oktalanul háborúba megy. Gruse Vachnadze. Szimon Chachava.. a lánc ezüstből van. ajtóm előtt nem találsz csizmát. várni fogok rád. Szimon. Szimon Chachava. az én jegyesem nem találja majd túl hosszúnak az időt. Ha húsvét vasárnapján arról kell dönteni. még senki sem panaszkodott rám. hogy bajba ne kerüljön. Menj nyugodtan harcba. De ha visszatérsz. (A palotából ismét hívják Grusét. hogy ki menjen libáért. máris válaszolok: „Igen”. mert a harmadik udvarban várnak. itt találsz. az ráér.) Végül a fő kérdés. Ezt mindenki tudja. senkiről sem kell gondoskodnom. amint hazatérek.. Párnám mellett üres párnát látsz. Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse (Tétovázva állnak. Két vagy három hét múlva. Én várlak szakadatlan a lombos szilfa alatt. Szimon. De ezt is mondják: „Aki gazdag. Szimon Chachava. Köszönöm. Harmadik kérdés: türelmetlen természetű a kisasszony? Akar-e cseresznyét télen? Türelmetlen nem vagyok. Csak elkísérem az asszonyt a hozzá hű csapatokhoz. amelyen kis kereszt lóg) Ez a kereszt az anyámé volt. rá se fizet. és nagyon kell sietnem. Jobb. zsoldfizetőként havi húsz. visszajövök. Kutszk. (nagy zavarban) Azt mondják: „Ki nem siet. (Szimon a lány nyakába akasztja a láncot. És várlak szakadatlan a kopár szilfa alatt.

Mögöttük botladozik Natella Abasvili. Mert rajtad volt a szemem. A városban harcolnak már. Egy asszony hozza utána a gyereket. (rámutat egynéhány brokátruhára) A zöldet és persze azt ott. És viszontlátásra! (Mélyen meghajol Gruse előtt. siessen. a ruhának semmi baja. körül se néz. cselédei támogatják. úgy lesz. Azt sem tudom hol áll a fejem. most még nyugodt minden. Mi újság a városban? Semmi. A kapuív alól előlép az Adjutáns. kúszik ki. Natella Abasvili. Csak az adjutánst bámulod. amíg visszatérsz. de egy perc vesztegetni való időnk sincs. ne ácsorogj itt..) A kormányzó felesége (A ládákat leemelik a kocsiról és kinyitják. ahogy rég.) A kormányzó felesége (Gruse be. aztán gyorsan elszalad. más se jár az eszedben! Megöllek. Lazsálsz. Ezt a gyöngygombost itt. Válogassa ki.) Adjutáns Fogd be a lovakat a legnagyobb szekérbe.) A kormányzó felesége Komorna A kormányzó felesége Adjutáns A kormányzó felesége (egy fiatal komornát figyel) Ne tépd szét az ujját! Kérem. (ismét el) (elengedi a fiatal Komornát) Szent Isten! Mit gondoltok. A kormányzóné kézmozdulatokkal küldözgeti ide-oda. Régóta figyellek. Csak a legszükségesebbet! Egy-kettő. megmutatom.) A kormányzó felesége (Gruse elszalad. szarházi! (Szimon Chachava vigyázzba kapja magát. A ládák nem férnek fel a szekérre. Salva? (a fejét rázza) Azonnal indulnia kell. szuka! (megüti) (visszajön) Kérem.) A kormányzó felesége Már megint mindenki megfeledkezett rólam.) Keresd a brokátkabátkát! Segíts neki! Mit csinál Michel? Alszik? 15 . Gruse Vachnadze. Gruse is éppen olyan mélyen meghajol Szimon előtt. nagyságos asszony. Elkezd a ládákban kotorászni. kinyitni a ládákat. mindig a halántékomnál kezdődik.. hatalmas ládák alatt görnyedezve.Nem tapad a számra csók. rám is kezet mernek emelni? Miért? (Mindenki hallgat. mit viszünk magunkkal. Szimon Köszönöm neked. majd melegíró palackokkal tér vissza. aztán elmegy. Hol van Michel? Ne fogd olyan ügyetlenül! Rakják fel a ládákat! Van hír a kormányzóról. A kapualj alól két szolga. amire szüksége van. a kis prémmel! Hol az orvosok? Már megint ez az iszonyatos migrén. mi? Azonnal hozd a melegítő palackokat! Adjutáns A kormányzó felesége Adjutáns (Az adjutáns gyorsan kimegy. S mikor visszatérsz.

majd bolond leszek lovagolni! (megfordul. gyorsan! (a második komornának) Fuss! Hajítsd be egyszerűen a kocsiba! A kocsi marad. Lovagolnunk kell. az ég vörösödni kezd. hozok pá pokrócot. észreveszi a tűz vöröslő fényét és megdöbben) Tűzvész! Adjutáns A kormányzó felesége Adjutáns A kormányzó felesége (Elrohan. az jól megy a zöld ruhához. a mi Illo Orbeliáninkat épp az imént akasztották fel a lázadó szőnyegszövők. először a ruhákat vidd a szekérhez. aztán ismét elveszi őket onnan. (A dajka lerakja a gyereket és elszalad. Ha nem én magam intézek mindent. Maro! Hozd a gyereket! (a második komornának) Keresd meg. vagy megkorbácsoltatlak.) Szakácsnő Szakács Lovászlegény Dajka Kövér komorna Szerintem a Keleti Kapu ég. A második komorna fejcsóválva igyekszik utánuk a nagy halom ruhával. Adjutáns A kormányzó felesége Adjutáns A kormányzó felesége Adjutáns (A kormányzó felesége a ruhák közt turkál. Elkotródtak. A kapuív alól cselédek jönnek elő.) A kormányzó felesége (kétségbeesetten kotorászik) Nem találom a borszínű köntöst. (szünet) És hogyan van ez itt összepakolva. te! (A fiatal Komorna elszalad. És miért nem jön vissza Maro? Mindnyájan megőrültetek? Nem megmondtam. A fiatal Komornának) Ne ácsorogj. de hol a hála? Ezt megjegyzem magamnak. (A harmadik komornának) Szulika. (megvonja a vállát. hogy milyenek a cselédeink! Mása! (Utasítást ad a kezével. és vidd a kocsihoz. A Legfelső Bíróság tagját. jöjjön azonnal. amelyet vinni akar. ezer piaszterbe került.) Hol a gyerek? (hívja a dajkát) Maro! Fogd a gyereket! Hol bujkálsz? (elmenőfélben) Valószínűleg nem mehetünk kocsival. kezében a kis csizmával) Nagyságos asszony! Már elment. vagy itt hagyom.) Zabálni tudtok. Ilyenkor derül ki.. Máris indulnunk kell. ész és szeretet nélkül. dobszó.A dajka A kormányzó felesége Igenis. Masa! Nem. és hozd ki a hálószobámból a kis szattyáncsizmát. némelyiket rádobja a halomra.. és hol a borszínű köntös? (megpróbálja elvonszolni) A külvárosban felkelés tört ki. és a második komornának) Fogd az egészet. Jöjjön. (nagyon izgatott) Natella. 16 . Lárma hallatszik. Akkor fektesd le egy pillanatra. És ez is kell és az összes prém. lelépünk. hogy legalul van! (visszajön) Gyorsan. Miért? Az ezüstruhát nem hagyhatom itt. nagyságos asszony. Ostobaság. A kocsit az élelemmel itt hagyták.) Maradj. Hát mi hogy tűnünk el? Ez bizony egészségtelen ház lesz egy ideig. (a kapuív alól. (Egy szolga elrohan. Az adjutáns követi.

mielőtt ideérnek. mint egy ember. Ha ezek nekikezdenek. Nem hallottad. mielőtt ideérnek! Nina jobban odavan. (látja a kézmozdulatot és rohamot kap) Ó Istenistenistenisten ó! A mi urunk. Hozom a motyómat. Te jó lélek vagy. hogy mi történik azzal. mint az úrnő. melyeket szétoszt az asszonyok között. gyorsan. Valaki majd magával viszi. Jobban a sarkában lesznek. Hozom a holminkat. Ezek még a siratást is másokkal végeztetik el! (Észreveszi a gyereket. hogy csak egy percig tartsam. tedd már le! A dajka azt mondta. Mint a mi urunk. hogy nem az ész a te legnagyobb erősséged. 17 . csak két asszony ácsorog ott tovább.) Gruse (csökönyösen) Nem leprás. Úgy néz rám. akit még mindig Gruse tart a karján. Gruse Lovászlegény Kövér komorna Harmadik komorna Kövér komorna Harmadik komorna Gruse Harmadik komorna Gruse Lovászlegény (A cselédek körülfogják a gyereket. (A kövér asszonynak) Nyugodjon meg. akit a huzattól is óvnunk kellett? Ébredezik. Maga senkinek sem ártott. (hazugul) Megnézem. Igyekezz. Grusén kívül mind felkészülnek a távozásra. de tudod. mi van a kocsival. te együgyű! Ne ártsd ebbe bele magad.. Georgi Abasvili. ha leprás lenne. Rakd le valahova. Gruse. felemeli. Ő az örökös. hogy megúszd. (miközben elvezetik) Ó Istenistenisten. Én mondom neked.) Szakácsnő (Mindnyájan elmennek.. te! Jobb nem rágondolni. várjatok meg.) A gyerek! Mit csinálsz vele? Itt hagyták. hogy elmetszették a nyakát) Nyissz. akit a gyerekkel együtt csípnek el. és Gruse. a barmok! (átnyújtja a gyereket Grusénak) Tartsd egy pillanatra. (elszalad a kormányzó felesége után) Mit csináltak az úrral? (mutatja. vigyetek magatokkal. Nem jön az vissza. az se volna rosszabb.Dajka És a gyerek?! (a gyerekhez fut. karján a gyerekkel.) Harmadik komorna Gruse Szakácsnő Harmadik komorna Szakácsnő (A lovászlegény visszajön a batyukkal. Nina. gyorsan. Ő hagyta itt? Michelt. (besiet a palotába) Igaza van. akkor családszám mészárolják le egymást.) Itthagyták. mint az úrnőnek. Végünk! Bűnben pusztulunk el. Georgi Abasvili! A reggeli misén még száguldott a vére és most. mindnyájan tűnjünk el.

Harmadik komorna (A két asszony és a lovászlegény elmegy. sem a szüretelők Fáradt. Ezt hallva.) Az nem a közép. nem jajgatott. Már majdnem odaér. hogy halkan hívják: A gyermek szólt.„ments meg. A Hájas Herceg részeg vértesek társaságában be. úgy. nézi néhány pillanatig. azt rendesen csináljátok. te. sürgősen szükségem van rá. Jövök. a te lábad a leghosszabb. (Gruse a gyerekhez megy és fölé hajol) 18 .. távozófélben.) Gruse (Gruse lerakja a gyereket.ezt mondta . a Hájas Herceg elmegy a vérteseivel. mely a derült éghól jön. hallotta vagy Vélte csak hallani tán. amikor megfordul. méricskélve.) Énekes És míg ott állt. ki a hívást nem hallja. Balek vagy. akire mindent rá lehet sózni. Lódobogás hallatszik. Amit nekem csináltok. Kutassátok át érte egész Grúziát! ezer piasztert kaptok érte! (Közben Gruse. „Lány” . a kapuív fölé tartja. hogy megnézze: ott van-e még a gyerek. de tulajdonképpen jobban szeretem a villámot. lány. Az ökrösszekérrel megyünk. és a fejet.) Hájas Herceg Ide. kedveseim. a vértesek mindjárt ideérnek a kaszárnyából.Szakácsnő Akkor te is nézz őrá. ha sietsz. majd ruhadarabokat vesz ki a szanaszét dobált kofferekből és beakarja velük a még mindig alvó csöppséget. na ja. és így szólt érthető nyelven? „Tudd meg. Így rémlett akkor ott. kicsit jobbra. (Miközben a katona kalapáccsal és szöggel a hajánál fogva rögzíti a fejet.. és nem is jajgatva. Egyikük lándzsájára tűzve hozza a kormányzó fejét. már az egész városnegyed ég! Még el se kezdtél pakolni? Sok időnk nincs már. Ismét lódobogás hallatszik. Ha azt mondják neked: szaladj salátáért. Az Énekes ekkor énekelni kezd. Gruse batyujával a kapuív felé megy. átlopakodik a bejárati kapun. Csak azt sajnálom. akkor már szaladsz is. Gruse mozdulatlanul áll. hogy elvitték a porontyot. középre! (Az egyik katona a másik hátára mászik. Sem a hajnali víg rigót. ha este zeng harangszó.” És nem is sírt. Jézusom. Hanem befogva fülét elmegy: többé Nem hallja meg a párja halk hívását. az. majd női kiáltozás. jól érthetően.) Ma reggel ezt mondtam a templom ajtajában Georgi Abasvilinek: „Én szeretem a derült égboltot”. óvatosan körülnézve. Aztán beszalad a palotába a holmijáért. velünk jöhetsz. boldog sóhaját.

hogyha megkísért a Jóság! (Gruse egész éjszaka őrködik. Hol meggyújtja a kislámpát. Túl hosszan nézte Halk lélegzését és két kis öklét Míg a kísértés túl nagy nem lett. Olykor fülel és körbe-körbenéz. Vagy dajkája tán.. és úgy teszi. A város már Lángolva jajgat. Túl hosszan ült ott. míg az éj jött. hol brokátkabátba burkolva melegíti. vigyáz a gyerekre. (Gruse azt teszi. inni ad a gyereknek. csak amíg jő az anyja. (Leül a gyerekkel szemben. mert a veszély túl nagy volt. hogy lássa A gyermeket ismét: Ment. nekidőlve a ládának.. hogy lássa. nézte némán Míg az este jött.) Énekes (hangosan) Szörnyű. (A fény gyöngül.) Énekes Ült sokáig. Gruse a palotába megy. 19 . Ekkor felkelt. kora reggel tájt. és éjszaka volna. ahogyan mondja) Akár a prédát.ment már vissza. vitte magával. lámpát és tejet hoz. hogy nem jöne senki.) Még mielőtt elmegy. avagy bárki más. amit az Énekes mond. Csak egy pár pillanatra Ült oda mellé. Tolvajként surrant ővele el. mintha este. nézd máris Viszi őt. és sóhajtva lenyúlt érte. hogy megvilágítsa.. Míg nem pirkadt fent az ég.

merre lát. A második fut. enni kő. Itt izgulunk tehát a fűben. Énekes MENEKÜLÉS AZ ÉSZAKI HEGYEKBE Ment Gruse Vachnadze észak felé. Szoszo Robakidze Jól vigyázz ránk. Az első nem látott csatát. a csapdaállítókat? Fent az embertelen hegységben vándorolt ő A kihalt hadiút kőszikja vonzotta őt. A harmadiknak túl sok a sár. lopva Hogy az északi grúz hegyekbe érjen. épp Iránt. Hohó. Négy generális. Dalolva ment. Dalolva ment és friss tejet vett. egy öreg paraszt nyit ajtót. Szoszo Robakidze Megtámadta Iránt. tejet vett. De egy csupor tej csak akad a gyerek számára. nagyapó? Tejet? Nincs tejünk. A vitéz urak a városból elhajtották a kecskéinket. A sárral ő nem vacakolt. friss tejet vett. Elhagyta a véres várost. nagyapó? Öreg Gruse 20 .) Gruse (énekel) Négy generális Támadta Iránt. egyik kezében batyu. Már látott nem is egy csatát.3. merre lát. És rengeteg jó harcosa volt. és kopog a kunyhó ajtaján. Dalolva ment. hohó. jól vigyázz ránk. hátán zsákban viszi a gyereket. A negyediknek a serege lazsál. ha tejet akartok. Az ellenség fut. (Leülteti a gyereket a földre. Forduljatok a vitéz urakhoz. Zenészek (Gruse Vachnadze vándorol. És senkit se bánt. a másikban nagy bot. (Feltűnik egy parasztkunyhó.) Gruse (a gyereknek) Délidő. míg a jó Gruse nem szerez egy csupor tejet.) Kaphatnék egy csupor tejet és talán egy kukoricamálét is. Hogy élje túl az ember A vérebet.

még hosszú út áll előttünk. de tejre egy piaszterünk se lesz. Szóval gondolj a három piaszterre! Nincs benne semmi. szolgája kíséretében. (Nézi a brokátkabátot. Három piaszter? Ezért a tejfröccsért? (Az öreg szótlanul becsapja az ajtót az orra előtt. (Amikor az Öreg ismét kinyitja az ajtót) Azt hittem. Idősebb hölgy (Megjelenik a fogadós. és ez is valami. és sehol egy szabad jármű! Kocsisom egyszerűen visszafordult. A gyereket karjában tartja. hogy „Az Isten fizesse meg”? (Előveszi a pénztárcáját. gazdag menekültekkel. leül és odanyújtja neki a mellét. Húzd meg. (csendben) A guta üssön meg. Fejem a felhők közt. nagyszakállú aggastyán. de a gyereknek enni kell. odamegy az ajtóhoz.) Fizetek mint egy herceg. Megdrágult a tej. jó kis súlyt vettem veled a nyakamba. Üssétek agyon a katonákat. Öreg Gruse (Egy karavánszeráj előtt. a jó modornak az egész országban befellegzett. Nyisd ki. amelybe a gyereket burkolta. De a tej legyen olcsóbb.) Gruse Ah. Öreg Gruse (Fejcsóválva látja. igen méltóságteljes. Ez piócamunka és bűn. hogy iszol. Gruse brokátkabátba öltözve odalép két előkelő hölgyhöz.) Még egyszer meg kell próbálnunk. ha tejet akartok. Mit szól az egy piaszterhez? Öreg Gruse Kettő. fizetünk.) Van ezer piaszteres brokátkabátunk. mi? Ki mondta. teljes fél mérföldet gyalogoltam.Öreg Gruse És „Az Isten fizesse meg”.) És mibe kerül egy csuporral? Három piaszterbe. milyen magas a sarka! De miért nem jön ide senki? A fogadós várat magára. Az emberek itt azt hiszik. hogy mennyire túlzsúfolt minden.hiszen tudják. Ne csukd be újra az ajtót. megkapom fél piaszterért. Amióta a fővárosban azok a dolgok történtek. Michel. hogy a gyerek nem szopik többé. de azt hiszed. (tejet ad a gyereknek) Ez drága mulatság. Michel. fel kell rá jutnunk.) 21 . fenekem a vízben! (A paraszt morogva hozza a tejet. nyilván a hölgyek is itt óhajtanának éjszakázni? Szörnyű. Feláll. és a félheti bér.) Michel. hallottad ezt? Három piaszter! Ezt nem engedhetjük meg magunknak.) Nagyapó. ott a kocsi. Mezítláb! Perzsa cipellőm . és kopog ismét. (hátranéz) Nézd csak. (Hosszan matat az erszényében) Nesze kettő. (Visszamegy hozzá. hogy a seggünkkel keressük a pénzt. Michel.

hát a hölgyek szobákat óhajtanának? Csakhogy a karavánszeráj túlzsúfolt. ott a kukoricaföldeken túl. néhány cseresznyét.. hogy igénybe vegyük a vendégszeretetét. Hatvan piaszter! Vérszopó feltételek! (hidegen) Hölgyeim. A Janga-Tau gleccserei felől fúj. Az esti szél hűvösnek tetszik itt. Nyomatékosan tanácslom. hogy megfázik a fiam. nagy a por.. Gyümölcsfákat ültetünk oda. Nyári rezidenciánkba utazunk a hegyekbe. hacsak nem sietős a dolguk. Tágas karavánszeráj! Mi volna. Csak azt kétlem. (szárazan) Mennyibe kerül? Meg kell érteniük. Burkold nyakadat a fátyolba. mivel nem érzek kedvet a vérszopáshoz. Eszünkbe se jutna. még ajánló levéllel sem. Nyugatabbra (mutatja) kövesebb a talaj. hogy manapság... hölgyeim. ha olyan sürgetően rászorulnánk.bizonyára igen tiszteletre méltó. dél felől jönnek? Meg kell vallanom. Isten áldása van rajta. hölgyeim? Mert gondolom.. a fogadók számára különleges elővigyázatosság ajánlatos. amikor oly sok menekült keres menedéket . de a hatóságok által kevéssé kedvelt személyek -. és a szolgák szétfutottak. Látniuk kellene az őszibarack-virágzást. a rózsaszín páratlanul szép. Vigasztalhatatlan vagyok de már senkit sem fogadhatok be.Fogadós Bocsássanak meg egy öreg embernek. Ezért. Igen.. félek is. Kisunokám egy virágzó őszibarackfát mutatott nekem. nem fordítottam túlzott figyelmet a tájra. ha bemennénk? Ó. hogy megvárakoztatta Önöket. Kedves uram. (elismerően meghajtja a fejét) Nem kétlem. Szállásra nekem is szükségem van. hölgyeim. ennyi az egész. Személyenként hatvan piasztert kell számítanom érte. (udvariasan) Értem. (megfordul. hogy a rendelkezésre álló aprócska helyiség megfelel a hölgyeknek. a parasztok oda terelik a birkáikat. Virágzanak már délebbre is a gyümölcsfák. hölgyeim. mi nem vagyunk menekültek. Termékeny tájék. drágám. De hát az országúton csak nem éjszakázhatunk. hogy elmenjen) Idősebb hölgy Fogadós Fiatalabb hölgy Fogadós Idősebb hölgy Fogadós Gruse Idősebb hölgy Fogadós Fiatalabb hölgy Idősebb hölgy Fogadós Idősebb hölgy Fogadós Gruse Fiatalabb hölgy Fogadós 22 . Összetartoznak a hölgyek? Bizonyos szempontból. hogy hadi útjainkon mérsékelt tempóban haladjanak. a dombon. hölgyeim.

Idősebb hölgy Fiatalabb hölgy Fogadós Fiatalabb hölgy

Kell nekünk vérről beszélnünk? Gyere. (Bemegy, a szolga követi.) (kétségbeesve) Száznyolcvan piaszter egy helyiségért! (Hátranéz Gruséra) De a gyerekkel képtelenség! És ha bőg? A helyiség száznyolcvanba kerül, akár ketten alszanak benne, akár hárman. (megváltozott hangon, Grusénak) Másrészt képtelennek tetszik a gondolat, hogy maga, kedvesem, az országúton reked. Jöjjön kérem.

(Bemennek a karavánszerájba. A színpad másik oldalán hátul megjelenik a szolga néhány csomaggal. Mögötte az idősebb hölgy, majd a másik hölgy és Gruse a gyerekkel.) Fiatalabb hölgy Idősebb hölgy Fiatalabb hölgy Gruse Idősebb hölgy Gruse Fiatalabb hölgy Szolga Száznyolcvan piaszter! Nem izgattam fel magam ennyire, amióta az én drága Igoromat hazahozták. Kell neked Igorról beszélned? Tulajdonképpen négyen vagyunk, a gyerek is személy, nem? (Grusénak) Nem vállalná magára legalább az összeg felét? Lehetetlen. Tudja, gyorsan kellett útnak erednem, és az adjutáns feledékenységből nem adott elég pénzt. Talán hatvan sem áll a rendelkezéséré? Azt megfizetem. Hol vannak az ágyak? Ágyak nincsenek. Takarók vannak és zsákok. Maguknak kell elrendezniük. Örüljetek, hogy nem egy gödörbe dugnak benneteket is, mint annyi mást. (el) Hallottad ezt? Azonnal megyek a fogadóshoz. Ezt a fickót félholtra kell korbácsolni. Mint a férjedet? Olyan goromba vagy. (sír) Hogyan rendezkedjünk be itt éjszakára? Bízzák csak rám. (Leteszi a gyereket.) Ha többen vagyunk, könnyebben boldogulunk. Maguknak még megvan a kocsijuk. (söpör) Jócskán meglepődtem. „Kedves Anasztazia Katarinovszka” mondotta a férjem ebéd előtt, „feküdj le kis időre, hiszen tudod, milyen könnyen kapsz migrént.” (Előcipeli a zsákokat, elkészíti a fekhelyeket, a hölgyek figyelik, miképpen dolgozik, majd egymásra néznek.) „Georgi” - mondtam a kormányzónak - „hogy feküdjek le, ha hatvan vendéget várunk ebédre, a személyzet olyan megbízhatatlan, és Michel Georgijevics nem eszik nélkülem.” (Michelnek) Látod, Michel, minden rendbe jön, nem megmondtam neked! (Hirtelen észreveszi, hogy a hölgyek furcsálkodva nézik, és sugdolódznak

Fiatalabb hölgy Idősebb hölgy Fiatalabb hölgy Idősebb hölgy Gruse

23

is.) Így legalább nem a csupasz földön fekszünk. A takarókat kettőbe hajtottam. Idősebb hölgy Gruse Fiatalabb hölgy Idősebb hölgy Fiatalabb hölgy Gruse (parancsolóan) Maga fölöttébb gyakorlottan ágyaz, kedvesem. Mutassa a kezét. (megijed) Hogyan? Azonnal mutassa a kezét. (Gruse megmutatja a hölgyeknek a kezét. Diadalmasan) Kérges! Cselédlány! (az ajtóhoz megy és kikiabál) Személyzet! Kicsíptünk, szélhámosnő! Valld be, miben sántikálsz! (zavarodottan) Semmiben sem sántikálok. Azt gondoltam, hogy talán magukkal visznek egy darabig a kocsijukon. Kérem, ne lármázzon, már megyek magamtól is. (miközben az idősebb még mindig a személyzetet hívja) Menni mész, de rendőrökkel. Egyelőre maradsz. Ne próbálj szökni, te! De hiszen a hatvan piasztert is meg akartam fizetni, nézzék. (Megmutatja a pénztárcáját) Láthatják, van annyi, itt a négy tízes, itt egy ötös, nem, ez is tízes, már meg is van a hatvan. Csak azt akarom, hogy a gyerek felkerüljön a kocsira, ez az igazság. Áhá, szóval kocsikázni akartál! Csakhogy kibökted. Nagyságos asszony, nem tagadom, hogy alacsony sorból származom, kérem, ne hívja a rendőrséget. A gyerek előkelő származású, nézzék a fehérneműjét, éppúgy menekülnie kell, mint maguknak. Előkelő származású, ezt ismerjük. Az apja egy herceg, mi? (vadul az idősebb hölgynek) Ne kiabáljon! Hát nincs szívetek? (az idősebbnek) Vigyázz, még neked megy, nagyon veszélyes! Segítség! Gyilkos! (jön) Mi történik itt? Ez a perszóna úriasszonyt játszott, hogy közénk furakodhasson. Valószínűleg tolvaj. Méghozzá veszélyes. El akart tenni bennünket láb alól. Ez az ügy rendőrért kiált. Már jön is a migrénem, érzem, jaj, istenem. Pillanatnyilag nincs rendőrség. (Grusénak) Szedd össze a cókmókodat, húgom, és tűnj el, mint a tű a kazalban. (dühösen felveszi a gyereket) Nem vagytok emberek! És már szögezik is fejeteket a falakra! (kituszkolja Grusét) Fogd be a szád. Ide ne csald az öreget, az nem érti a tréfát. (a fiatalabbnak) Nézd meg, nem lopott-e máris valamit!

Fiatalabb hölgy Gruse

Fiatalabb hölgy Gruse

Fiatalabb hölgy Gruse Fiatalabb hölgy Szolga Idősebb hölgy Fiatalabb hölgy Szolga Gruse Szolga Idősebb hölgy

24

(Miközben a hölgyek lázasan kutatják, nem loptak-e el tőlük valamit, a szolga és Gruse kilép baloldalt a kapun.) Szolga Gruse Szolga Előbb nézzél, aztán bízzál. Ezentúl vizsgáld meg az embereket, mielőtt szóba állsz velük. Azt hittem, a saját kutyájuk kölykével rendesebben bánnak. Eszükbe sem jut. Hidd meg, lusta és mihaszna emberek utánzásánál nincs nehezebb feladat. Ha ezeknél gyanúba keveredsz, hogy egyedül is ki tudod törölni a seggedet, vagy hogy a kezedet életedben egyszer munkára használtad, akkor véged. Várj csak, mindjárt hozok neked egy kukorica kenyeret és pár almát. Inkább ne. Jobb, ha eltűnök, mielőtt a fogadós jön. És ha egész éjszaka szaladok, akkor azt hiszem kikerülök a veszélyből. (Elmegy) (halkan utána szól) A következő keresztútnál fordulj jobbra.

Gruse

Szolga (Gruse eltűnik) Énekes

Míg Gruse Vachnadze észak felé ment. Már nyomában volt, már nyomában volt, Már nyomában volt A kacbeki hájas herceg sok katonával. Hogy szökhet el vértesek elől a mezítlábas? Vérebek, csapdarakók elől? Éjek éjén űzik őt. Aki üldözőnek áll, nem fárad el. A hóhér Éberen él.

Zenészek

(Két vérteskatona baktat a hadi úton.) Őrvezető Fafej, semmire sem viszed. Hogy miért nem? Azért nem, mert nem szívvel végzed a munkád. Az elöljáró kis jelekből is észreveszi az ilyesmit. Amikor tegnapelőtt rámásztam a kövér spinére, te lefogtad a férjét, ahogy megparancsoltam neked, és hasba is rugdostad, de örömmel csináltad, ahogy jó közlegényhez illik, vagy csak az illem kedvéért? Olyan vagy, mint egy üres szalmaszál vagy mint egy repedt dob, sohase léptetnek elő. (Egy ideig némán mennek tovább.) Csak azt ne képzeld, hogy nem veszem észre, miképpen ellenkezel velem, ahogy csak bírsz. Megtiltom, hogy sántíts! Csak azért sántítol, mert eladtam a gebéket, mert soha többé nem kapnék ennyit értük. A sántítással tudatod velem, hogy nem szívesen gyalogolsz, ismerlek. Ez nem válik a javadra, ez a károdra válik. Nóta! (énekel) Búsan mentem megvívni a harcom, Szép szerelmem, otthon kellett hagynom Szűz erényét óvják hű barátok, Ameddig a hadak útján járok.

A két vértes:

25

jó szívvel adtam. erre vagyok kíváncsi. 26 . mégis megdöglesz. Nem a gyermek Nyomja már. az ajtón és megtalálja a bugyrot. (Egy kövér parasztasszony tejeskannával benyit a házba. Michel.) Parasztasszony Paraszt Jézusom. hogy nem bírja már. Kint a kukoricaföldeken töltött éj után A rőt hajnal mint a jég. Gruse megvárja. (Tovább mennek) Énekes Ment Gruse Vachnadze. Szívesen megtartottalak volna. hogy gyorsabban fussak. de a Szirra folyónál Rájött. többet nem is kíván. amely hozzám hozta. Aztán egy fa mögé bújva megvárja. A védtelen kisgyerek oly nehéz volt. Megtört szemmel látja még őrvezetőjének elismerő biccentését. és érzed a tejszagot? Minden jókat Michel.) Gruse Most megint csurom pisi vagy. miképpen sarkantyúztad hátamat egész éjjel. de vissza kell mennem. a csöppség túl nehéz volt. hogyan találjam meg egy ilyen beosztottal a kormányzó kölykét. Michel. Feletteséért cafatokra tépetné magát. de hát nem megy. mondja. hát ez mi? Hát. te pedig felejtsd el a sovány kosztot. míg a füst felszáll. hogy idáig üldözzenek.) Őrvezető Egy jó katona belead apait-anyait. pedig tudod. Megmutattam volna neked az első nyuszit és . Ez a jutalma. A parasztasszony jó lélek. Itt a kar. ha nem talál ott? Ezt nem kívánhatod. A hétszentségit. hogy nincs több pelenkánk. a katona. mely csípőm átkarolta. mint a kő. én elfelejtem. mert olyan pici az orrod. Zenészek (Gruse egy paraszt-tanya előtt áll. míg beér. és leteszi a gyereket a küszöb elé. Ha a tejesedény csörgését Hallja a tanya felöl.hogy többé be ne pisilj. mert nemsokára visszatérhet az én szerelmem. Rám maréknyi földet szór szerelmem.Őrvezető A két vértes Hangosabban! Majd ha sírba fekszik az én testem. és mi lesz. te! (jön) Mi a baj? Hadd egyem meg a levesem. csak a tompa súly. (Ismét némán mennek egy ideig. Itt a lába. kis szaros. Neki félni muszáj. El kell válnunk egymástól. Nem érdekled őket annyira. míg a parasztasszony kilép. majd óvatosan az ajtóhoz lopódzik. De neked nem jár biccentés. Elég messze a város.

széttöri a csontotokat. Egyszerűen letették az ajtó elé. Látod. víg a kedvem. a nukhai palotaőrség tagjához. beleütköztél a haderőbe. ez előírás. felébred. jobb ha visszavonultok. ez vidít fel. Mit gondolsz. megtarthatjuk. akik nekiszegezik a lándzsájukat. és magammal viszem a földekre. hogy mi majd etetjük nekik. és kész.Parasztasszony (a gyereknek) Hol az anyád. a karosszék mellé. meg van-e erősítve körkörösen a harisnyád? Jól meg van erősítve. ez vidít fel. És ha megírom ezt neki. Beviszed a paphoz a faluba.) Énekes Zenészek Hazatérő. Énekes Zenészek (Csak kis utat tett még meg. vagy nincs is? Azt hiszem. És a pólyája finom. leányzó. És miért búsulsz? Mert szabad és üres lettem. hova. Mit bámulod úgy ezt a dárdát? „A katona a harcmezőn egy pillanatig sem ereszti el a dárdáját”. amikor találkozik a két vérteskatonával. (Gruse ijedten áll. nem fogadhatnánk be? (ordít) Nem! Ha a sarokba ágyazok neki. a paraszt tiltakozva követi.) Őrvezető Leányzó. micsoda idők! Ha azt hiszik. hogy nevet? Tető van a fejünk fölött. bizonyos Szimon Chachavához. Nézd. Lettem kifosztott Nincstelen koldus. Paraszt Parasztasszony Paraszt Parasztasszony (Beviszi a gyereket. Mit kezdjen vele a pap. ez búsít el. vitéz úr. Nos hát. ember. nevet és sietve megindul az ellenkező irányba. Nem nyom a drága csöppség. Gruse előbújik a fa mögül. akkor csak egy kosárra van szükségem.) Gruse Őrvezető Fafej Gruse 27 . ebben bízhatsz. és többet egy szót se arról. akkor tévednek. tanuld meg kívülről. ennek anya kell. Én mindig visszavonulok. mi van a völgyekkel. ez egy finom gyerek. Honnan jössz? Mikor jössz? Állsz-e tiltott kapcsolatban az ellenséggel? Hol állította fel a hadsorait? Milyen mozdulatokat végez a hátad mögött? Mi van a dombokkal. hova? A vőlegényemhez. miért vagy vidám? Mert a gyámoltalan Új szüleit jól fogadta. fiú.

Megértett bennünket. de nem az enyém. Ne titkoljuk tovább. mert itt a gyilkos! Védd a védtelent. Nem tűnt itt fel egy finom városi gyerek finom pólyafelszerelésben? Nem hallottam ilyesmiről. mert elárul. én csak látszólag tréfálok. és páni rémületben rohan visszafelé. Jönnek a vértesek. Leányzó. fuss. ezredes úr!” De félre az élccel. És ha bejönnek? Nem adhatod oda nekik. nézd csak. félre az érccel. mi? „Előbb ki kell vennem a tököt a sütőből. azt ismerem. miért tetted ki? Ez bűn. valójában komoly ember vagyok. így hát hivatalosan közlöm veled: egy gyereket akarok tőled. és káromkodva követik. hogy elszaladtam. pólya oda. fut már! (Gruse halkan felkiált. Fuss. mert ez itt szakadt. Odaadta nekem a kulcsát. védtelen! Nézd csak. Miféle vértesek jönnek? Ne sokat kérdezősködj. Fafej. Mit tegyek? (szintén kiles és hirtelen nagyon megijed) Jézus Mária. fut már. hogy tisztességesek a szándékaink. Hiba volt. vértesek! A gyerek után nyomoznak. Az én házamban semmi keresnivalójuk. Fafej. Pólya ide.) Zenészek A legvéresebb korban Élnek jószívű. leányzó: Egy gyereket keresünk ezen a tájon. jószívű lények. hogy a tied. Mondd azt. Vedd le a finom pólyát róla. jószívű lány. védd! Védd a védtelent. Vértesek jönnek. tiszt úr. ebben a házban én parancsolok. (A parasztházban a kövér parasztasszony a kosárban fekvő gyerek fölé hajol. Édes az ilyen riadalom. Előbb inget kell váltanom. hogy hébe-hóba a gondodat viseljem. amikor Gruse Vachanadze beront. nem kedvelnek bennünket. mit piszkolsz a fészkembe.) Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Dugd el gyorsan. őt keresik.) Őrvezető Gruse Énekes (Gruse hirtelen megfordul. A vértesek egymásra néznek. Jó. 28 . úri gyerek. hát persze. Én tettem az ajtó elé. De hozzád alighanem lesz egy-két szavam. (kinéz) Mindjárt előjönnek a fák mögül.Őrvezető Szimon Chachava. attól feldühödtek.

nem igaz? El kell ismerned. valami illetlenség. ezüstben.) Gruse Őrvezető Gruse Őrvezető Parasztasszony 29 . leányzó: miért szaladtál el? Mit gondoltál. ha kettesben volnánk. azt észreveszik. Nincs válasz. Jó. Azt kell mondanod. hogy megesik valami köztünk. Ne gyújtsátok rám a tetőt! Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Őrvezető (Az ajtón kopognak. amellett. De ha követelik? Itt a házban a termés ára. Mit mondtam? Milyen az orrom? Megérzem a szagát. De megtörténhetett volna. azért szaladtál el.) Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Felnyársalják. Akkor talán ő is vértes most. felnyársalják. hogy a tied. nem tűrném. „Ne hadonássz a dárdáddal a szobámban. Ha odaadod nekik. Megkérdezlek. Mintha elképzelném. És ha nem hiszik el? Ha elég határozottan mondod. (Megrázza) Hát neked nincs gyereked? Katona.” Igaz. Azért kell kitartanod.Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse Parasztasszony Gruse (A parasztasszony bólint. hogy nem mondod: tied a gyerek. És ne remegj. (a parasztasszonynak) Nincs valami dolgod az udvarban? Megetetted a tojókat? (hirtelen térdre veti magát) Vitéz úr. Jó. itt. én semmiről sem tudtam.. nem? Nem titkolom el előtted: eszembe jutna egy s más. erre tanítottalak? Moss nyakat. Valld be! (Miközben a parasztasszony szakadatlanul hajlong) Eszembe jutott. Lehetnék disznó is. nem bírom hallani. Jó. A parasztasszony meghajlik mélyen. Azt hittem. Nahát. Ezt nem lett volna szabad elárulnom. Fejünkre gyújtják a tetőt. hogy a tűzhelyen felejtettem a tejet. mi veled a tervem? Fogadjunk. hogy a tied. mielőtt az anyáddal beszélsz.. hogy illetlenül nézlek. És ha gyerekeket kell felnyársalnia? Alaposan lehordanád. itt van. Bűnös tekintettel. ha odaadod nekik. Ígérd meg. Itt vannak már. Michelnek hívják. És ne mondogasd. Ne bólogass. ebben a szobában. hogy „jó”. hogy ilyesmit csináljon. A vértesek bejönnek. mert azt gondoltad. hiszen értesz? Azt nem láttam.

Zenészek (Gruse Vachnadze félig befagyott patak fölött kuporogva tenyeréből itatja a gyereket. ezer piaszter szaga csap az orromba. és ismét a kosár fölé hajol. hogy anya lesz. Mert sötéthól fagyba mész. Mert soká cipeltelek. aki összeesik. miközben a közlegény kivezeti. Ő. Nem őt keresitek. Vidd ki az öregasszonyt. Megkeresztel. Noha lábam vérzett. füttyent) Van itt valami apróság a kosárban.) Őrvezető Gruse Őrvezető Gruse Őrvezető (Gruse nekiront. és hátulról fejbe kólintja vele az őrvezetőt. (odamegy a kosárhoz) Tiszt úr. Rám kell fanyalodjál.) Énekes És szökve. hogy elhúzza. az enyém! Gyolcs pólya. nekem. és becsavarja egy rongyba. Gruse kétségbeesetten körülnéz. hogy meg ne öljék. a védtelen a védtelen jó anyja lesz. (A kosár fölé hajol. Már meg is van a gyerek. esküszöm. kihallhatást kell tartanom itt. Hadd nézzem.) Gruse (énekel) Mert nem vállal senki más. Az őrvezető eltaszítja.Őrvezető Parasztasszony Őrvezető Miről beszélsz? Semmi közöm ehhez. Könnyű munka volt Megszeretni téged. megtisztít Ez a gleccservíz itt.) 30 . Gyolcs ingecskéd eldobom. Én vállallak most már. Hisz más erre úgyse kész. (meglátja a gyereket.) (Leveszi ének közben a gyerekről finom fehérneműjét. Ő az én gyerekem.) Az én gyerekem. felkap egy nagy fahasábot. (A parasztasszony egy szót sem szól. Épp harminchárom tébolyodott nap után A Hanga-Tau-i gleccsernél Ő. Gruse Vachanadze úgy dönt. Ő tette az ajtóm elé. (Ezt is bírd ki most már. akit én tőled akartam. Mert túl drága volt a tej. úgy érzem. vitéz úr. Fafej. Adok rád egy rongyot. Gruse kétségbeesetten körülnéz. bújva. és vedd őrizetbe. Gruse kiszalad a gyerekkel.

Eredjetek az utamból. Leütöttem közülük egyet. mert Atumban két szőnyeget kell vennem. (Szél kerekedik. azt hiszem. Kereskedők . Azt hiszem. Az egyik férfi egy rúddal ki akarja halászni a mélyhól a lógó kötelet. ingott rajt két élet. Kell! Mi az. Nem tudsz. ha kifognánk a kötelet. De nekem el kell jutnom a keleti oldalra a fiammal. És miért ne kiabáljon? Csak nincs valami a füled mögött? Üldöznek? Akkor hát el kell árulnom nektek. A szakadék kétezer láb mély. mert a férjének meg kellett halnia.) 31 . megpróbálok átjutni. Én akkor sem próbálnám meg. hogy ne kiabáljon. A vértesek üldöznek. kérdem én! (fülel) Csendet. A félhomályból kimagaslik a gleccser hídja. Mivel egyik kötele elszakadt. A korhadt híd megért egy dalt. De hiszen lentről kiáltanak.Énekes Lám. Akkor sem volna értelme. futva a sok vértes elől rozzant deszka hídhoz ért.ácsorognak tétován a palló előtt. (kiabál) Hahó! Ne kiabálj! (a kereskedőnőnek) Mondd neki. Első férfi Gruse Kereskedőnő Első férfi Gruse Első férfi Kereskedőnő Gruse Második férfi Első férfi Gruse Második férfi Első férfi (A kereskedőnő egy zsákot eldug egy kő mögé. vagdalt húst csinálnak belőle. és ha kifogná. amelyeket egy asszonynak el adnia. hogy kell! Nekem is át kell jutnom.két férfi és egy nő . De megtehetem. Talán eltévedtek odalent. hallok valamit.) Első férfi Gruse Kereskedő nő Lassan a testtel. a hágón úgysem jutsz át. mely a túlsó lankák falvaihoz visz át. A bátyámhoz megyünk. (hangosan) A palló nem egészen korhadt. át kell jutnom a pallón. lelkecském. Kész öngyilkosság volna. félig lelóg a szakadékba. de a vértesek is átjuthatnának ugyanígy. amikor Gruse megérkezik a gyerekkel. hogyan rögzítsük. Gruse Vachnadze. Dugjátok el az árukat! Miért nem mondtad ezt rögtön? (a többieknek) Ha elkapják. amit meg kell tennem. Tarthatnánk a kezünkkel. és az az asszony teheti-e? Andrej már két órája próbálja kifogni azt a kötelet. ha maga az ördög kergetne. fiatalasszony.

Ott van. fiam. Amit én adok. (Gruse lenéz a szakadékba. Lentről hallatszik ismét a vértesek kiáltása. Megpróbálom. együtt élünk. Dobjátok el a rudat. De a gyereket nem viheted a pallóra. ha üldöznek. (énekel) Rémes a mélység. Korhadt a híd. én eldugom. De ezek az emberek rosszabbak. Csaknem biztos. Nincs is más utad. Utunkat itt. De nem mi választjuk.) . különben kihalásszák a kötelet és utánam jönnek. összetartozunk. Kockáztasd a saját életedet. (A gyereknek) Együtt félünk. Talán csakugyan át kell jutnia. És nézz le. De Gruse továbbmegy és eléri a másik partot. Hogy jól mégse laksz. de a gyerekét nem kockáztathatod. hogy beszakad. Ámde attól tartok. Négyből hármat kapsz. dühösen) Ez bűn volt Isten ellen! Nem láttatok egy nőt egy gyerekkel? (miközben a második férfi a szakadékba dobja a rudat) De láttunk. A kereskedőnő felkiált. Az a kenyered.) Második férfi Gruse Első férfi Második férfi Kereskedőnő Gruse Kereskedőnő (Kiáltások lentről. menj át egyedül a pallón. Hogy jól mégse laksz. Nem. Morzsákon ha osztoznunk kell. És a palló nem bír el benneteket. felfelé!”) Kereskedőnő El az útból! Már nincsenek messze. 32 (Feltűnnek a vértesek.Gruse (Kiáltások: „Arra. kérlek. (aki térdre rogyva imádkozott.) Gruse Ez istenkísértés. fiam. Add ide a gyereket. mert csaknem eltörik alatta. Az őrvezetőfején kötés. A súlya is nagyobb a gyerekkel. (Megindul az ingó pallón.) Első férfi Kereskedőnő Őrvezető Első férfi Átért. Csak min én megyek. Kétezer láb. A gyerek miatt sem teheted.

ő is csak kivert kutya. Szél. És most rólad éneklek valamit. A felhőket kell tologatnia. Kis kígyó anyákhoz Friss tejjel beállít. maga mögött hagyva a pallót. és megmutatja a gyereket a vértesnek. (énekel) Egy rablógyilkos nemzett. és ő fázik a leginkább. De majd megsüvegel az.Őrvezető Ezt megkeserülöd.) Gruse (havazni kezd) És a hó sem a legrosszabb. Csak a fenyőcsemetéket kell betakarnia. Továbbmegy. hogy meg ne ölje őket a tél. 33 . Michel. És egy nyavalyás kurva szült. A tigris fattya éhes Lónak szénát szállít. (Gruse a másik parton nevet. ki Jobb mint bárki más. Fafej. figyelj. (hátrapillantva Michelre) A széltől sose félj.

) Gondoltam. kiabál) Szosszo. Akkor felugrik. A pajta előtt találtam rá.4. jó volt. Anika. Majd ha ott leszek. Ki kell találnunk valamit. a tanyánk. Aniko felháborodott mozdulatokkal tiltakozik. Azt hittük. Szosszo. hallod? Hol bujkálsz? (kiabálva el) (halkan. Lavrenti. (alig áll a lábán) Ott szolgáltam. Ez. nemsoká. (Összeesik. A városiak sose férnek a bőrükbe. emlékszel. jöjj be” . Lavrenti talpra állítja. (szolga el) Ez a feleségem. Nukhában szolgálsz. Egy tucat lóval és harmincegy tehénnel. „Kishúgom.ezt mondja majd „Régen vártalak téged. Egy kisgyerek van vele. nézd. Egy szolga támogatja. ez ővele jött hozományba. itt egy gőzölgő tál. Itt van drága és dolgos nőm. ott állítólag zavargások voltak. (visszaérkezik) Ezek a cselédek! (Grusénak) Tiéd a gyerek? Az enyém. amikor Gruse halálsápadtan belép a gyerekkel. mit csináljunk? Lavrenti Sógornő Gruse Sógornő (Lavrenti a kemencepadkához vezetné Grusét. hol él a fivérem.) Lavrenti Gruse Szolga Sógornő Lavrenti Sógornő Gruse Sógornő Gruse Lavrenti Sógornő Honnan jössz. és zord szakadékban vándorolt ő. a fal melletti zsákra mutat. Bátyja házához a szegény lány nagyon lázasan érkezett. 34 . ez beteg. Gleccseren átkelt. csutakold le a fakót. gyorsan) Van neki apja? (Gruse megrázza a fejét. Ülj le! Jöjj a fiaddal. ülj le.” Egy nyájas völgyben virult ez a szép majorság. Aniko jámbor asszony. ne vedd még ki a lepényt a kemencéből. Menj. Nem volt jó helyed ott? Azt hallottuk. Lavrenti Vachnadzénak már nyakában a szalvéta. átölel engem. Énekes AZ ÉSZAKI HEGYEKBEN Egy héten át bolyongott zord vidéken.) Jézus Mária. (Az asztalnál kövér parasztházaspár. Megölték a kormányzót. (az ajtóhoz megy. Gruse? (erőtlenül) A Janga-Tau-szoroson jöttem át. A nagynénéd is mesélte. enni készülnek. A bátyja fogadta őt. Aniko? Nálunk nyugodt minden. Csak kiszállt belőle az erő. Igen.) Lavrenti (a falhoz vezeti Grusét) Ülj le. igen.

de csak evés után. (élesen felkiált) Szosszo. Aniko jó lélek. Ülj le. azt mondja. teli tál. Akkor miért iparkodsz a tanyára? A férje a háború után a tanyájára megy. hidegen a zsír megárt. hol bujkálsz? Szosszo! (gyorsan feláll. hát akkor hol van? A hegyen túlra ment férjhez. (Grusénak) Ülni jobb. közben körülnéz. De te már most oda tartasz? Ott akarja megvárni. Éppen a férjéhez tart. Úgy. kedves? De mikor jön vissza. Aniko. Túl érzékeny a gyomrod. (Grusénak) A férjed nem a városban van. Katona. mint már említettem. Várni. Úgy. csak most tört ki újra? (kiabálva kacsázik kifelé) Szosszo. Aniko. Anika jámbor. Lavrenti Sógornő Gruse Sógornő Gruse Lavrenti Sógornő Gruse Sógornő Lavrenti Sógornő Lavrenti Sógornő Gruse Sógornő Gruse Lavrenti Sógornő Lavrenti Gruse Lavrenti (Gruse összeesik. egy kicsi tanya. magad is tudod. (folytatja a kihallgatást) Ha sorvadásos.) De nem maradhattok sokáig.) 35 . mi? Övé a gyerek? Az enyém. (Lavrenti leül és enni kezd) Rossz hidegen. Csak elgyöngült. le kell fektetnetek valahova. Nem néznél utána. Van a férjednek tanyája? Katona. A bátyja felfogja estében. mind elkapjuk tőle. hiszen a háború. (maga is leül enni) Azt hiszem. Lavrenti. Gruséhoz megy) Mindjárt kapsz a kamrában egy ágyat. (odanyújtja neki a gyereket) Fogd! (Lavrenti átveszi a gyereket.Sógornő Lavrenti Sógornő Gruse Lavrenti Sógornő Skarlát ez a javából! Akkor foltos lenne. Nem háborúzik? Miért nem? (erőlködve) Háborúzik ő. a hegyen túlra. Kihűl a húsod. igenis! Azt hiszem. a lepényt! (lázasan motyog) Tanya. De apai részről tanyája is van. mint hírlik. Ez skarlát. csak kimerült. hogy mi van a lepénnyel. (felpattan) Van egy tanyája. légy nyugodt.

Énekes A leány beteg volt. Senki se tudhatott arról. Aki szegény és még fázik is. És ne sírj a hidegtói. Mindkettőjükön pokrócok. az hazatér. Könyörögve sírt és sírva okította: Kedves úr. A gyerek a földön guggol. Had után ne kocogj te. mint a kocsisok? Csak nem túl hideg ez a kamra? (sietve leveszi a sálját) Nincs hideg. Az elsők meghalnak mind. hol a zászlótartó. mint a svábbogarak. A tavasz nem sietett. Gruse 36 . Magához vette tutyimutyi bátyja őt. Akkor maradhatunk olvadásig. de semmit sem árultam el. Ott légy. Jegyese könyörögve szaladt utána. A hátul lévők nem élik túl. Hátul vérvörös füst. Elől a vérvörös lángok. (Gruse a szerszámkamrában. azt nehéz megszeretni. Michel. Az ősz után eljött a tél. kedves úr. A tél hosszú volt.) Gruse (sző és közben énekel) Amikor a kedves férfi megindult. hogy a házában vagyunk. Had elé ki ne állj. elfelejti a sógornő. Ki középen megy. Leül a húga mellé.) Lavrenti Gruse Lavrenti Miért ültök pokrócokba csavarva. Harcba ha szállsz az ellenséggel. (Lavrenti lép be. Ki középen megy. Maradj a harc közepében. (szünet) Remélem. ravasznak kell lennünk. Ha túl hideg volna. Ott légy. A patkány nem haraphatott. Ha meghúzzuk magunkat. szövőszéknél. A tél rövid volt. Aniko ezt nem tudná megbocsátani magának. Lavrenti. Hogyha most csatába mész. az hazatér. a pópa nem faggatott ki a gyerekről? Faggatott. A harc közepében épen. Harcba ha szállsz az ellenséggel. hol a zászlótartó. akkor ne ücsörögj itt a gyerekkel.

(buzgón) Hadd mondjam el neked. És meghúzhatod magadat valahol. magad sem hiszed már. hogy nincsenek itt patkányok? Mert ez esetben nem lakhattok itt. nagyon finom érzésű. Jó lélek ő. mintha csöppek hullanának a tetőről. már meg is egyeztem vele. Igen. kileheli a lelkét. tudod. És pont úgy van minden.) Ugye szerinted sem tavasz előtt? (Gruse hallgat) Látom. Gruse.mondom én. hogy visszajön. (A hulló csöppek harangjátéka felerősödik és állandósul.) Gruse Lavrenti (Ismét hallgatják. Igen. Egyszer egy fejőlánynak lukas volt a zoknija a templomban. El sem tudod képzelni. „És ha hazatér és nem találja a feleségét?” . Gruse Lavrenti Gruse Lavrenti 37 . meg egy kis tanyája. nyilván egy hordó. hogy mit csinálunk. (A csöppek gyorsabban esnek.kérdi. „Tavasz előtt nem jöhet” . Beszéltem az asszonnyal. ő akkor is aggályoskodik. hogyan aggódik a katonádért. Még ha az emberek nem veszik különösebben szájukra a tanyát. hogy nem kereshetsz munkát. (Gruse nem felel. Ezért nem tudja. hogyan olvad a hó. Ehhez mit szólsz? Egy pecsétes írás jól jönne nekem. és ezért mondta tegnap. Pecsét nélkül még a perzsa sahnak sem hinnék el. ahogy mi mondtuk: „Férj a hegyen túl”! Mihelyt odaérsz hozzá. Michel miatt.Lavrenti Ez jó. és mivel gyereked van (sóhajt) férjet is kell szerezned. Erre is gondoltam. Óvatosan megtudakoltam tehát. nem? Anikóról beszéltem? Természetesen nem meséltem el neki azt a dolgot a vértesekkel. olvad a hó a tetőn. hogy sah. amit mondott. hogy az emberek ne köszörüljék rajtad a nyelvüket. Ilyet találtam. és ébren hánykolódik. Most már egy fél éve vagy itt. (fülel) Biztos vagy abban. és rögvest özvegy leszel. Milyen jó asszony. mit gondolsz. itt a tavasz. mi a véleményed? (Gruse hallgat. Anikóról akartam beszélni veled. hogyan szerezhetünk neked egy férjet. Mert olyan mély érzésű.) Lavrenti Gruse Lavrenti Gruse. Igaz. ahol ellehetsz. csak nagyon. közvetlenül a hegyen túl. és azóta az én drága Anikóm két pár harisnyát húz fel. találtam egyet. ha templomba megy. Hát nem csodálatos ez? Mindjárt beadja a kulcsot. akkor nem maradhatsz nálunk tovább. De én nem mehetek férjhez. Minden a pecséten múlik. gyenge a szíve.) Mi csöpög? Talán egy lukas hordó. Egy hely kell neked. hanem papíron.) Mikor jön. mert akkor kereshetnek itt is. van egy fia. Az illető parasztasszony fia haldoklik éppen.) De ha kitavaszodik és a hó elolvad itt és a szorosokban. (Zörej hallatszik. és annyi a szóbeszéd egy apátlan gyerekről. várnom kell Szimon Chachavára. Nem az ágyban kell neked férfi.

Gruse Lavrenti Gruse Lavrenti Gruse Lavrenti Gruse Mennyit kér az az asszony? Négyszáz piasztert. Mi tisztességes emberek vagyunk.. Neki! De én nem élem túl ezt a szégyent. A másik oldalra berohan az Anyós. Ott senki se ismer bennünket. ráteszek még kétszáz piasztert. még az esküvő előtt. kezénél fogva húzza maga után Grusét. (feláll) Rögtön tudatom az illetővel. jaj Istenem! Érte megyek. Úgy jöttem hozzád. Légyháló mögött egy nagyon beteg ember fekszik mereven. nem húzódozik majd a munkától. ha híre terjed. ha gyorsan kimegyek Nukhából azon a húsvétvasárnapon. Na jó. hogy egy leányanyát vegyen feleségül. Michel. (sírni kezd) Az én Juszupom nincs rászorulva arra. Nyakunkra hozza az egész falut. gyorsan. És mert egy keresztény lélek minden morzsáért lehajol. neki viszont joga van arra. Csak ne fizettem volna ki előre a járandóságának a felét. hogy a tanyát te öröklöd. de valójában miért szerzetes jön. Írásba kaptad.. Énekes (A színt közfal osztja ketté: egyik oldalon ágy. hogy két évig itt lakjon. Michel.) Anyós Gyorsan. Majd vigyázok. (elszalad) 38 Lavrenti Anyós Lavrenti Anyós Lavrenti Anyós . ebben az állapotában. Honnan van annyid? (bűntudatosan) Aniko tejpénze. A vőlegény anyja várja már. hogy semmi se vesszen kárba. Hát nem kiszökött a kocsmába? Remélem. miért nem pap? A szerzetes éppúgy megteszi. Mit számít az? (a haldokló felé bök) Neki édes mindegy. Várja őt. Mögöttük Lavrenti a gyerekkel. különben feldobja nekünk a talpát. Ekkor jött a menyasszony. de a gyereket nem láthatja. (Lavrentinek) De hogy gyereke van. hogy Juszup a végét járja. arról nem volt szó. Magam húztam magamra a vizeslepedőt. (a könnyeit szárogatva) Alig futja a temetési költségekre. és sürgeti „ne késs!” A lány a csöpp gyerekkel jött. Kit egy tanú jól eldugott míg folyt az esküvő. A vőlegény már haldokolt. hogy ne lássa. Most meg hova tűnt a szerzetes? Csak a konyhaablakon kúszhatott ki. (gyorsan el) Mennyi parazsat gyűjtesz a fejemre. Rendben van. jobban tettem volna. az utcán. mint a búzaszem az ég madaraihoz. Remélem.

hogy kész rá. hogy uradnak hűséges. (A szerzetessel bemegy a hálószobába. Remélhetőleg nem késtünk el. meg a menyasszony bátyja. Grusét az anyós bemutatja a szomszédasszonyoknak.) Nem akarod megnézni? Meg se moccan. nem áhítozom új ismeretségekre. Lavrenti azonban ehelyett a szertartást mutogatja a gyereknek. A fekhelyhez mennek. (Lavrenti megpróbál elbújni a háttérben. Az anyós jön a szerzetessel.Lavrenti Gruse Lavrenti Lavrenti Spórolt a papon. (Grusénak) Rögtön megtarthatjuk az esküvőt. (a beteg felé bök. és el ne hagyd. hogy lássa a gyereket. Nem hallottad az „igen”-t? Na jó.. hogy tüntesse el. Elég drága nekem az esküvő egymagában. Lavrenti ekkor a gyerek kezecskéivel integet neki. hogy kifecseged. a szerzetesnek) Nyakunkon az áldás. Egyszer megfordul Gruse. (Gruse magához veszi Michelt. (Gruse meghajlik a szerzetes előtt. Elkezdenek halkan imákat mormolni. Most az anyós int neki. A vendégek közönyösen néznek utána. Az anyós hátracsapja a légyhálót. körülnéznek.) 39 .) Anyós Szerzetes Anyós Lavrenti Szerzetes Anyós (Bemennek a szobába. aztán körülnéz. hogy adja tovább a gyereket. tekintsük a házasságot megkötöttnek. Közben az anyós szakadatlanul mutogat Lavrentinak. míg a halál el nem választ benneteket? Persze.) Tudtam. és a fejét rázza. Jó. A szerzetes latinul ledarálja az esketés szövegét. Én és a menyasszony bátyja. (Meghajlik a vendégek előtt.) Én vagyok a tanú. És most a gyásznéppel kell törődnöm. A másik oldalon szomszédok jönnek be. és ha elözvegyült húgom alkalomadtán meglátogat engem. ha még eljön. miféle gyerek ez? Hol van itt gyerek? Nem látok gyereket. És te se látsz. és felsorakoznak a falaknál. Miután gyorsan visszavette Grusétól Michelt. különben megnézheti magát.) Szerzetes Kész vagy-e arra. Olcsó szerzetest bérelt. de mi lesz az utolsó kenettel? Azzal semmi. Hát ég áldjon Gruse. (Mivel a haldokló nem válaszol.. hogy ez el ne sírja magát.) Ha szabad kérdeznem. Gyere. szükségesküvőt tartunk. Megérkezett a városból fiam menyasszonya. (Lavrentinak) Hétszázban állapodtunk meg? Hatszázban.) (Felkapják a fejüket. Megértetted? Különben esetleg én is láttam. mit műveltél a kocsma mögött. (Elmegy. Küldd át nekem Szimon Chachavát. engedelmes és jó hitestársa légy. a nyomorult. akkor az én feleségem „Hozott Isten”-nel fogadja.) Pár pillanatnyi türelmet kérek. (fizet) Nem szaporítom a vendégek számát.) Anyós (dühös csodálkozással. a szerzetes megismétli a kérdését. ahol Gruse a földre ültette és nyugalomra intette a gyereket.

Máris pletykálnak. éppen egy beszédet tartott. és jámborsága is pont ötven piasztert ér. a kukorica lábon. köztük a szerzetes is. és közben felzabálják. felemelik a földről a süteménnyel megrakott fémlapokat. a két nő a hálókamrába megy. amelyhól vétetett. A vendégek. hogy teste porrá váljon. leülnek a földre és fojtott hangon beszélgetnek. Még élve találta az én drága Juszupomat. (fülel) Kedves gyász. ah! Az egyik meghal azért. és ezt üvöltötte: „Vége a háborúnak. hiszen Juszup már a végsőket rúgja. a paraszt meg az ágyban. híg is a leve.) Egy paraszt (akinek a szerzetes egy palackot nyújt át. most a békét kell túlélnünk!” Be kell mennünk. kimentem. hogy kik azok. egy rézpénzzel se többet. A vőlegény máris kihűl. Amikor tegnap este erre lovagoltak a katonák. azt mondja? Hol szedhette fel Juszup? Az asszonykának mindenesetre szerencséje volt. Harmadik asszony Anyós Gruse Anyós Szerzetes Anyós Gruse 40 . de az persze egy vagyonba kerül. Majd sütök én. (bizalmasan) Eleinte még azt gondoltuk. ha nem szenved sokáig. Megváltás neki. akkor holnap süthetek újra.Ez itt a menyem. (süteményt ad Michelnek) Edd a süteményt és maradj szép csendben. Most meg a végét járja! Üljetek le. kedveseim. és visszajövet látom. (figyelte a beszédet) Most áll bosszút. és ha nem hal meg ma. Milyen különböző. Sorában olyan is van. a férfi pedig a föld alá. és ez hat az érzékekre. mert a nő főkötő alá kerül. Aki drágább. az emberek sorsa. aki szent ember hírében áll.és násznép! Megrendülve állunk ennél a gyász és nászágynál. úgy fekszik mint egy halott. Egy asszony Másik asszony Már egy éve nyomja az ágyat. Ezért küldtem értetek. Michel. Amikor érte mentem a kocsmába. mindjárt hozom a süteményt. Én mondom. nem? Amikor az én Vaszilimat behívták. még ott volt a búcsúztatásán. Nem lett volna szabad ilyen olcsó papot bérelnem. hiszen érti. az ad magára. ámen. hogy a behívók miatt esett ágynak. Mert a nászágyon valakinek az Utolsó Akarata nyúlik el. Az ilyen ötven piaszteres papnak nincs méltósága. Már nem tarthat sokáig. hogy még főkötő alá került. melyet a reverendájából húzott ki) Van egy csöppség is itt. kérlek. Mi most tiszteletreméltó emberek vagyunk. a menyasszony máris tüzel. Első asszony Anyós (Az anyós int Grusénak. Szörnyű ez egy ilyen tanyának. amit a torra sütöttem.

tüstént elveti.De adónk. A házasság kötelékét elveti. Egy vastag gyertyát állít.) Anyós Zenész Anyós Szerzetes Anyós Szerzetes Paraszt Szerzetes Paraszt (a zenészeknek) Mit akartok itt ezekkel a hangszerekkel? Anasztáziusz testvér (a szerzetes felé bök) azt mondta nekünk hogy itt lagzi van. . ha vágyik.Mindenesetre vége a háborúnak. .) Vendégek Gruse 41 . de a férje rozzant mákvirág. énekel) Juci Hájsegg. (erőtlenül) Ki mondta. ha már mindenáron ennetek kell. Micsoda. Játszatok legalább. kidugja a fejét. ha táncolna a menyasszony a zenére? A zenére vagy a csontzenére? (a szerzetes mellett. ha vágyik. A vendégek zavarban vannak.A hercegek most is ellene vannak. hogy jönnek haza a katonák? (Gruse elejti a fémtálcát a süteményekkel. A szerzetes két flaskát húz ki a reverendájából.) Asszony (Gruse majdnem összeesik. Három zenész lép be.A perzsa sah állítólag nagy hadsereget kölcsönzött neki. és te mit dobolsz világgá. Játszhatnának elcsukló nászindulót vagy fergeteges halotti táncot. és átnyújtja őket a mellette ülő parasztnak.De a rendetlenséget is gyűlöli. (Grusénak) Rosszul vagy? Ez az izgalomtól van a szegény Juszup miatt. hogy rendet teremtsen Grúziában. meg a házasság. mert meg kell fizetnünk a háborút. Aztán visszahanyatlik. Juci Hájsegg. a szerzetes vigyorogva rájuk kacsint. a fene bánja. (A zenészek egyveleget játszanak. kisdob? (a szerzetes mellett) Mi volna. hogy odabent egy haldokló fekszik? Művész számára csábító feladat ez. kedves. az több lesz. felállít. Az asszonyok körbekínálják a süteményt. (Az anyós kidobja a részeg parasztot. Azt mondja Juci. A haldokló felegyenesedett a légyháló mögött. És inkább gyertyát állít. . Ülj le és pihend ki magad. Hisz jobban jár ha. és a két asszony után néz.Hogy lehetséges ez? Hiszen a perzsa sah gyűlöli a Nagyherceget. még három ingyenélőt hozol a nyakamra? Nem hallottátok. elveti. azt állít.) Vendégek (hangosan) Hallottátok: visszatért a Nagyherceg! . Már jönnek is haza a katonáink. Most úgy lesz minden. S ha szórakozni vágyik.(Kiviszik a vendégekhez a süteményekkel magrakott fémtálcákat. A zene elhallgat. jobban jár ha inkább gyertyát állít. . hisz fő a ház meg a házasság. Szünet.) A trombita kész gyerekvisítás. . mint korábban volt.

folytatják a hangos beszélgetést) A katonák perzsa nyergeket árulnak.) Azt mondták. Jó étvágyat. az asszonyok az ajtó felé nyomakodnak. kiabálnak) Jézus. megcsókolja és imádkozni kezd.Körtefáink szinte semmit sem teremnek az idén. Gruse letérdel. hogy hazajönnek. Perzsa munka. Van még bőven.Legalább háború nincs már.Csak még két hétig legyen jó idő. és éppen lehajol egy teli tálért. Lehetetlen. Szent József! Juszup! (Mindenki feláll riadtan. hogy vége a háborúnak? (a másik helyiségben barátságosan Grusénak) Van valakije a fiatal asszonynak a fronton? Jó hír.A főemberek közül csak az egyik fél nyerheti meg a háborút. amíg ki nem löklek benneteket! (A vendégek sietősen elhagyják a házat.) Vendégek (megpillantják. Egy katonától vettük. Az anyós remegve követi a süteményes tállal. (A paraszt felemelkedik a fekvőhelyén. Juszup előmászik a légyháló mögül. akit rám sóztál feleségnek? Első asszony Férfi Juszup (Mivel nem kap választ. aki mankóra cseréli őket.) Anyós (miközben a vendégek némán nézik Grusét) Mi van veled? Miért nem törődsz a vendégeinkkel? Mi közünk a városi bolondságokhoz? (mivel Gruse homlokát a padlóhoz szorítja és nem mozdul. (Hosszú szünet. kimászik az ágyból.) 42 . ha nem vihetnek el benneteket katonának.) Juszup Mennyi süteményt tömsz még a pofájukba? Hát szarom én a pénzt? (Az anyós ijedten megfordul. Komoran Grusénak) Keresztülhúztam a számításaidat.) . Közben kiveszi blúzából a láncon függő ezüst keresztet. még mindig térden. van. mi? Kifelé. Az is valami. Vendégek Anyós (Az anyós az üres fémtállal a kamrába megy. melyet az anyós nyújt felé. . mintha a süteményeket akarná összeszedni. (egy asszonynak) Mutasd meg neki a sáladat. mi? Mit bámulsz? Hol az a nőszemély.) Juszup A legszívesebben halálra zabálnátok magatokat. amikor a beteg rekedten megszólal. Mária. a katonák közül azonban mindkét fél elveszíti. Juszup megfordul és elvesz egy kukoricamálét a fémtálról. (süteményt kínál) Vegyetek még egy kis süteményt. (megnézi a sálat) Hazatérnek. Fülel. és az anyós mellett ingben áttámolyog a másik helyiségbe. hátranéz és a parasztra bámul. Gruse. és rémülten mered rá. mi? (Gruse nem felel. .Férfi Gruse Férfi Gruse Én. Nem látja a beteget. .

Közben nappal. fogytán a türelmem. És a szoba szűk. hogy zabigyereket hoztál a házamba. vagy valami idegen nő? (az anyósnak) Kihűlt! Már szaladok is forró vízért. ha visszatérne is a katonád: férjnél vagy. Anyós Gruse Juszup Gruse Juszup Anyós Juszup Gruse Juszup Gruse 43 . (amikor Gruse belép) Sikáld le a hátamat! Nem csinálhatná ezt maga a gazda? „Nem csinálhatná ezt maga a gazda?” Fogd a kefét. és hátralép. foltozd be őket. aki szalmagyékény-foldozósdit játszik. hogy óvatosan. nem a tied. különben mit keresnél itt? De ne szólj szám. S ott van éjjelre a férj. Aú! Mondtam. (Gruse abbahagyja a sikálást. Maradsz! (az anyós elszalad) Erősebben dörzsöld! És ne játszd meg magad. de óvatosan. Nincs benne jóakarat. Hadd menjek én. ne is reméld. Igen. éjszaka jó kedvese. de ami téged illet. (Juszup meztelenül ül egy magas facsöbörben. (Michelnek) Itt van még két lyuk. a fene vigyen el! A feleségem vagy. az anyós egy kannából tölt a vízhez.) Juszup Anyós Gruse Juszup Gruse Juszup Ez az ő dolga. Azt sem vetettem a szemedre. láttál te már meztelen mókust épp elégszer. A gyerek nem örömben fogant. Nem. De nem tér vissza. A gyerekedet nem a szél fújta ide. ha a gazda erre céloz. nem feleség ez. Az anyós be. (Grusénak) Csodálkoznék. hanem szárított hal.Énekes Jaj de rémes! A férjes asszony mit lát? Hogy van neki férje! A gyermek tölti be napját. (vigyorogva bámul Gruséra) Nem úgy nézel te ki. Ez természet ellen való. A szomszédos kamrában Gruse Michel mellé guggol. Hova tűnt megint? (kiált) Gruse! Hív a gazda. Öntsd. A házastársak egymást lesik egyre. ha nem gyűlt volna meg a bajod a városban.) Ritka koloncot kötöttél a nyakamba. (az anyósnak) Még! (Grusénak) És.

Elől megy a herceg. (Michel bólint. Hallotta hangját. A fejet én vágom le. csak mert te vagy a legkisebb. ez nem nehéz. Az enyém (belerúg) (átkiabál Grusénak) Elrontja a játékot.) Michel A legnagyobb fiú (megáll) Én is vágok fejet. Michel. Gruse Juszup Énekes (Gruse egy kis pataknál guggol. és odamegy a gyerekekhez. azt mondják. (nevet) A kiskacsa. Telt-múlt a sok hónap. Az asszony gyomlál és szétteszi a lábát. Kisé messzebb néhány gyerek ácsorog. Nevess. de ne tűrd. míg mosta a szennyest. (egy lánynak) Te vagy a kormányzó felesége. este pedig hiába fekszem le. Én is akarok kardot. csak le kell térdelni. ez áll minálunk a kalendáriumban. Dőlt a verejték meg a könnyek.) Legnagyobb gyerek (A menet összeáll. A feleségem vagy és nem vagy a feleségem. Egyre több a mentség és a sóhajtás. Hajnalban halálfáradtan megyek ki a mezőre. Kormányzót a legkönnyebb játszani. az ördög nem hagy aludni. (halkan) Nem öröm nekem. Michel A legnagyobb fiú Lány Gruse A legnagyobb fiú (Michel megrázza a fejét. ahogy múlt a sok hónap. És az az arc fakult folyvást.) 44 . Egy férfi arcát látta ő. és fehérneműt márt a vízbe. Ahogy a szennyest a fák alatt mosta. Te lehetsz a herceg. amikor rezgett a nyírfa. Hallasz egyáltalán? Igen. (megmutatja fakardját) Ezzel. Te vagy a legkisebb. hogy le se szarlak. míg múlt a sok hónap. de mit csinálsz te? Nem terem annyit a földem. végül a síró lány. Gruse Michellel beszél. nem fél a víztől. Michel nőttön nőtt. hogy asszonyt vehessek magamnak a városban. amikor lecsapják a fejét. a kövér megy elől és nevet. hátul a kormányzóné. ha tudsz nevetni. Én vágom le. (egy kövér gyereknek) Te vagy a herceg. Aztán jön Michel és a legnagyobb fiú. hogy parancsolgassanak neked. Először is az udvarba vezetik a kormányzót. sírj. és még oda is kéne utazni. Ma lefejezősdit játszunk. Az isten nőt csinált belőled.Juszup Le se szarsz. Ahol fekszel. Új játékot találnak ki. és más se fekhet oda. Nem öröm neki! Önts! (az anyós önt a vízhez) Aú! Hűs patak tükrén. hogy levágják a fejedet. És egyre halkabb lett e hang.) Gruse Játszhatsz velük. ott senkise fekszik.

Pontosan ott. A lány nagyon hangosan sír. Hadd vágja le egyszer a fejedet. A kövér leül. a patak túloldalán Szimon Chachava áll. Megkérdezhetem: egy bizonyos személy még mindig a vízbe dugja a lábát. a szomszéd kíméletes volt? A tél kicsit kemény volt. mondta a hős. mert leselkednek a bozótból. hogy kell rendesen odavágni! (Michel elfut. mint mindig. én sohase térhetek vissza Nukhába. Michel meglengeti a nagy kardot. aztán meg én. Gruse Szimon Gruse 45 . A kisasszony vitéz urat mondott. (A legnagyobb fiú vonakodva odaadja Michelnek a fakardot és letérdel.) Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon Szimon! Kegyed Gruse Vachnadze? Szimon! (szertartásosan) Áldja meg az Isten egészséggel a kisasszonyt. hogy egészségben hozta haza. odacsap az előtte térdelő fiú nyakára és orra bukik. És adjunk neki hálát. Szimon. mondta a kukta. Szakadozott egyenruhát visel.) Mi az? Valami baj van? Szimon Chachava. hogy leütöttem egy vértest. És itt mi a helyzet? Ki lehetett bírni a telet.) A legnagyobb fiú Aú! Majd én megmutatom neked. És nem felejtett. valaki terepszemlét tartott. Látom. Finomabb halat fogtak ki nálam. Csakhogy egy zsoldfizető áll előtte.Kövér fiú Én nevetek a legjobban. (Gruse megrázza a fejét) Akkor hát a kulcs még forgatja a zárat. és a combját csapkodva teli torokból nevet. (boldogan feláll és mélyen meghajol) Isten áldja a vitéz urat. mondta a kardhal. Történt valami. a szomszéd pedig olyan. Amikor visszafordul. Mi történt? Az úgy volt. így aztán nem faltak fel. a katona. aztán te vágod le az övét. Ez ugye havi húsz piaszter? És kvártély. Bátorság. mint mondani szokták? (Gruse némán nézi majd ismét megrázza a fejét. Így igaz. a datolyafák alatt. (könnyes szemmel) A kaszárnya mögött. a gyerekek utána. Gruse utánuk néz és nevet. amikor mos? Válaszom: „nem”. szerencse.

) Énekes Oly sok szót váltottak. Mind a tíz ujjam jégcsap lett a kesztyűben. Egy mellettem hullt el. oly sok szót hallgattak el. Harisnyámba dermedt lábam. Már reggel dúlt az ütközet. arcát elborítja a könny. Hogy honnan jött. Felemel egy fadarabkát. Hideg dárda járta át a bátyám torkát. A katona megjött. és farigcsálni kezdi. hogyan is titkolhatnám. Csak juharlevet kaptam inni. ebben nem kételkedhetsz. Minden a régiben maradt köztünk. köztünk minden a régiben maradt. mozog minden levél. és nem beszél többet) 46 . Azt mondják: ha fúj a szél. Egyre tiportam a másikat. és Egyet a százados szúrt át. ilyen kapkodva és a patakon át. hogy a vőlegény túl későn érkezett? Szimon Gruse Szimon Gruse Szimon (Gruse kétségbeesetten nézi Szimont. gyorsan! Azt akarja mondani a kisasszony. Ne is szóljon többet a fiatalasszony. Én elmondom. Nagyon szükséges. Szimon. de ne vedd a szívedre. az ottmaradt. Szíjat vágtak hátamból a tisztek. És másnap öcsém mérges füstbe fúlt. A vízben aludtam. ahogyan régen hívtak? (szünet után) Ezt nem értem.Szimon Gruse Szimon Gruse Akkor erre Gruse Vachnadzénak bizonyára jó oka volt. Csak nyírfarügyet kaptam enni. Szimon maga elé bámul. és mégis minden másképpen van? Hogy magyarázzam ezt el neked. Gyere át. elmagyarázom. délben sűrű vér ömlött. arról nem beszél. Senki sem állt közénk. Szimon Gruse Szimon (Gruse földre süti a szemét. jéghideg sziklán. Talán már gyerek is van? Van. Szimon Chachava. Mikor változtatnak nevet a nők. Szimon? Várj. Egy mögöttem hullt el. amit gondolt s nem mondott ki. Szimon. A fűben egy sapkát látok. Egy előttem hullt el. már nem is hívnak úgy. nem jönnél át a pallón? Talán már nem is szükséges. nem az enyém.

hogy a városba vigyük ezt a gyereket. Így hát lehajoltam minden morzsáért a földig. kiabál) Hagyjátok itt. az enyém! A katonák elvitték a drágát. véget vetett a várakozásnak. aki szülte gyermekért indít pert. miképp bőg. a rémes harcba. (utánuk szalad. gyámoltalant. mert fennforog annak gyanúja. Amikor elmentél. Georgi Abasvili kormányzónak és feleségének: Natella Abasvilinek a fia. Add vissza a keresztet. Az árva Gruse már megy a vészes városba. menni akar. Szét kellett tépnem magam. Szimon! Bírói parancsunk van ara. Eltéved a kisborjú. Vagy inkább dobd el a patakba. egy veszendőt. ha pásztora rossz. akkor biztos meghal. (Megfordul. Ha én nem törődöm vele. amit a lány gondolt s nem mondott ki. katona. Kell olyan is. Megszegve az eskü. gyerekek? Katonák jöttek! .) Szimon Chachava.Énekes Túl sok volt a vágy. Szimon Gruse Hangok Egy vértes Gruse Vértes (Gruse megdermed a rémülettói.) Gruse Énekes 47 . Én elmondom. a pecsétekkel. Az okról nem esik szó. hogy ő Michel Abasvili. amit neked adtam. A nő.Magukkal viszik Michelt! Te vagy Gruse? (Gruse bólint. A mostohát sújtja a vád. nem az enyém! (Gyermekkiabálást hall. a kedvest. ne menj el. (Szimon elmegy).) Mi baj.) A te gyereked ez? Igen. hogy az idegen gyerek éljen. Mert a fácska friss vizére vár. és nem hallja. Találtam egy kis gyereket. És a bíró székén Acdak ült. a véres harcba. akit gondozol. kérlek. Ki ítél és miképpen? Most majd kié a gyerek? Ki lesz a bíró itt? Egy pompás? Egy aljas? A város lángolt. nem az enyém. Két vértes jön. Michelt vezetik kezénél fogva) (Kivezetik a gyereket. Itt az írás. ki segít.

ha földbirtokos vagy. amikor Abasvili kormányzónak. Hallottam. hogy egy főbíró a bazárban evés közben elfingotta magát. Miért hallgatsz. mert az vagy. Michel apjának a fejét vették. Vakaródzunk.) Fehér. rongyok alól előkotor egy sajtdarabot. itt egy darab sajt. amilyeneknek isten megteremtette őket. Majré? (A szökevény értetlenül bámul rá. Tehát nem vagy koldus! Hamisítvány vagy. Kotródj. Téged nem. remélem. Énekes A BÍRÓ TÖRTÉNETE Halljátok most a bíró történetét: Hogyan lett bíró. na? Micsoda.) Miért rohantál úgy. mint valami nagyherceg vagy disznó. A Nagyherceg bukásakor. Osztatlan figyelmet kérek. és a piócának indítványa van.) Rég nem zabáltál? (A szökevény dörmög. Nem hallod? Azonnal mutasd meg a kezedet. Állj már meg. Acdak falusi írnok a fák közt egy szökevényt talált. (A szökevény habozva kinyújtja elé a kezét.) Ülj le és abrakolj. aki továbbtrappolna. S elrejtette őt a kunyhójában. annyira független volt. Ne csámcsogj. 48 Szökevény Acdak Szökevény Acdak Szökevény Acdak Szökevény . Minek menekülsz tulajdonképpen. szörnyű gondolataim támadnak. az ujjunk is vérzik. Mid van? Indítványod? Ez a pimaszság csúcsa! Indítványa van neki. A zendülés idején húsvétvasárnap. parasztnyúzó? Üldöznek. A szökevény mohón nekilát. ha mondom! Tisztelem az álláspontját. Csak a nagyméltóságú szarháziakat kell elviselnünk olyanoknak. hogy megvásárolhatsz? Százezer piaszterért? Egy hitvány kis birtok ára. nem vagy te ló. mint a csuka? (élesen) Mutasd a kezed. mint egy rendes embert.) Mire vársz.) Acdak Ne prüszkölj. nem kétli.) Betojtál? Féltél? Hm. nem hallod? (Ismét elkapja a szökevényt. Küldve lesz.5. Ezt ki nem állom. a meggyőződését. mint a tavaszi takony. És nem ment meg a rendőrségtől. vándorló csalás! Én meg elduglak. ne tagadd. van egy indítványom. és miféle bíró is ő. Százezer piaszter egy éjszakáért. ha futsz. azt hiszed. látom a bűntudatos képeden! (feláll) Kotródj! (A szökevény tétován nézi. mintha át akarna trappolni a kunyhó falán. (Acdak rongyosan és részegen betámogat a kunyhójába egy koldusnak öltözött menekültet. miképpen ítélt. (Egy ládából. Hol a pénz? Természetesen nincs nálam. seggfej? A rendőr észre se vett volna. hogyan eszel. Ha elnézem. Kellett. Mondjunk százötvenezret.

Sauva. és én rendőr vagyok. mint a Nunovna. A szökevénynek. de te embert fogsz.Acdak Hang Acdak Sauva. Acdak. mit csináljak a bűnössel? Sauva. mintha minden pillanatban elránthatnák előled. ezt te is tudod. és megmutatod nekem a combodat. (Nézi a szökevényt. Ilyen öreg és még mindig ilyen gyáva. (A szökevény felé pillant. megáll. Acdak. Rendőr előtt ne reszkess. Hang odakintről. szégyelld magad! Itt állsz. a rendőr Acdak De még mennyire kétlem. mi? Hogy nem szolgáltattalak ki. Hányszor mondjam. nem fűlik hozzá a fogam. Könyökölj rá.) Sauva Acdak Sauva Acdak . mint a Nunovna. Menj haza. és isten majd ítélkezik fölötted. ennélfogva kiirtandó. várj. márpedig semmi sem lehet félrevezetőbb. és újra odaadja neki a sajtot. (szigorúan) Ne beszélj olyasmiről. mint egy túl kicsi sarlót. (Becsapja az ajtót Sauva orra előtt. mégsem. felfalja a növényeket. hogy nem fordul többé elő. Menj haza és bánd meg a bűneidet. hogy jó szíved van. Azt is mutassam meg neked. amit nem értesz. mert már tovatűnik. Nem. Ne bánj velem ilyen kegyetlenül. Én nyulat fogok.) Nem. mint minden szépség.) Most csodálkozol. Sauva? (kintról szemrehányóan) Már megint elkaptál egy nyulat. van itt talán valami a számodra. hogyan viselkedik a szegény ember? (Visszanyomja ülő pózba. de te emberevő vagy.) (A szökevény megfordul. viszket. aki reszketve áll a sarokban. és ne mohón. Képzeld el. honnan tudhatnád. és most fogd körül a sajtot a tányéron. különben mégis csak elkapnak végül. hogy mit csináljak a combommal. Megígérted. Pedig tudom. inkább gondterhelten bámuld a sajtot. Nincs jó szívem. Én nyúlevő vagyok.) A 49 (A szökevény feláll és az ajtó felé trappol.) Már megint itt szaglászol. Sauva. mint egy kérdés. hát ártatlanul kérdezi ezt? Nem. hogy a szellem embere vagyok? (ravaszul) Tudom. Acdak. ez a rámenős dög. hogy nem így lesz? Fogd a kést.) Ez a láda az asztal. de szegény ember módjára. ha nem járok el ellened. Isten az embert teremtette a saját képmására. mint hívó keresztény és mint tudatlan rendőr: ha a hercegtől nyulat lopnak. és egy kérdést intézel hozzám. és tarts bűnbánatot. hogy nő vagy. Edd tovább a sajtodat. A nyúl veszélyes és káros állat. különösképpen a dudvának nevezettet. Sauva. (Az ajtóhoz lép. Kotródj! Acdak! (kiált) Senkit sem fogadok. és nem a nyulat. Okosabb vagy valamennyiünknél ezt te magad mondod. Csakhogy én ennek a barom rendőrnek még egy poloskát sem szolgáltatnék ki. megkérdezlek hát. semmi sincs itt. a szembelévő sarokba trappol. Elvesztem az állásomat. és azt kérdezed. Sauva.

Egyszóval: nem bízom benned. hát nem? A nép úgyis utolér. Az egyik oszlopon egy férfi lóg bírói talárban. ez a hóhér. mit ordítottam a Csizmadia-utcában. Úgy jutott az akasztófára. és szigorú ítéletet az igazság nevében! Miféle csodabogár ez? Acdak. amiről nem tehetett. feltárnak. buzgalma vitán felül állt. hogy a nagyherceg ő. a bűnnel bélyegzett magamagát vádolja! Közöld velük.) „Tudatlanságból megmenekítettem a Nagydisznót. És mit feleltek? A Mészáros-utcában vigasztalgatták. hogy loholj utánam fél éjszakán át. mint Pilátus a Krédóba. a bíróság elébe. mint mások. ezt nem érted. Közöld velük. testvéreim!” Hogy senki se előzhessen meg. Első vértes Sauva Acdak Sauva Acdak Első vértes Sauva Acdak 50 . a mi írnokunk. Akkor már jobb. nyekk. de honnan tudjam. mert tévedéshól szállást adtam a Nagyhercegnek illetve Nagydisznónak. Mindent kivizsgálnak. utasította a rendőrt. maga mögött vonszolja Sauvát. Fogd be a szád. (A törvényszék udvarában három vértes ücsörög és iszik. Testvérek. ez melletted szól. mert török volt. tépjetek szét. De megtudta. mint ez abból a kunyhómban talált okmányból utólag kiderült. Új korszak köszöntött ránk. Szégyenkezett. Sauva. Énekes Így adott Acdak a koldusnak éjjelre szállást. hol a bíró. hogy megszökjön! Nyilvános tárgyalást követelek. egy törököt.) Acdak (kiabál) Segítettem a nagyhercegnek. én követeltem. Lám. Kétség sem férhetett ahhoz. a Csizmadia-utcában betegre röhögték magukat rajta. mint ez szokásos. Sauvának) Nem tudnak olvasni.sarkadban vannak. hanem fel is négyelte őket. a főtolvajnak. Hogy vezessék Nukhába. vádolta magát. Acdak megbilincselve jön. miközben a vértesekre sandít. a rendőröket kiirtják. hogy a fővárosba hozzanak bilincsben. Folyvást fenyegettél. miképpen kényszerítettelek. ez nem volt szép tőled. hadd vizsgálja ki az ügyemet. csak azért. a főhóhérnak. Én vagyok ez az ocsmány. tudom. mégis felakasztották. átmennydörög rajtad. Lúdtalp. ti vasból vagytok. ha önkéni jelentkezem. mert mindenre fényt akarok deríteni. a bűn bélyege rajtam! Közöld velük. ez az áruló. Acdak. (Széles taglejtésekkel mutatja. és adót is kétszer annyit préselt ki belőlük. (A vértesek tanulmányozzák az okmányt. hogy nem tévednek-e? Tifliszben egyszer felakasztottak egy földbirtokost. De nálatok másképpen lesz. ennyi az egész. micsoda igazságtalanság. hogy parasztjait nem csak egyszerűen kettőbe vágta. mint egy bűnözőt. véged.

ma este kényes a fülünk. Sauva tartja a kötelét. itt. Második vértes Acdak Második vértes Acdak Második vértes Acdak Második vértes Acdak Második vértes Acdak Második vértes Első vértes Acdak (beszéd) A paraszttól elveszik a tejpénzt. te perzsa? Hogy miért történt mindez? Kell ide különleges ok? Miért vakaródzol. Elviszik férfijainkat mind a négy égtáj felé. díszpinty? Azt.Első vértes Acdak (az akasztottra mutat) Itt a bíró. idegen. a kormányzó úr? (az akasztófára mutat) Itt van őexcellenciája. testvér? Háború! Túl hosszú háború! És igazság Sehol! Nagyapám magával hozott egy dalt arról. ó. Mindenkit felkötöttek. (Énekel. a rendőr. Ha a király megkíván egy újabb tartományt. mind agytól egyig itt! Testvérek. adószedőket. És hol a Főadószedő? A toborz-briganti? A pátriárka? A rendőrkapitány? Itt. A világ tetejét hogy elérjék. ami Perzsiában történt. ez illik a dalhoz. Főhivatalnokokat. a saját szemével látta. Három napon át. testvérek. katona. Netántán nem egy szőnyegszövő? És miért történt mindez. ez a maga nemében páratlan ember. Mindjárt elénekeljük nektek. hol van őexcellenciája. ami Perzsiában történt. éppen ezt vártam titőletek. miután a főhivatalnokokat felkötötték? Egy paraszt. És ki uralkodott. Állj! Mit vártál tőlünk. Városi polgárok. A nagyapám. hogy mi folyt ott. (beszéd) 51 . a zsoldot egy kelmefestő fizette ki. Mért nem sírnak a lányaink már? Miért vágóhídon ömlik csak a borjúvér? Urmi-tónál reggel könnyeket is csak a fűzfa sír. És ki fizette ki a zsoldot? Egy kelmefestő. mindenütt. én és barátom. „Itt a bíró!” Ilyen választ még sohasem hallottak Grúziában. És ki vezette a hadsereget? Egy katona. (Sauvának) Tartsd erősen a kötelet. A kalibák tetejét lerombolják. És ne testvérezz bennünket. itt.) Mért nem vérzenek a mi ifjaink már. És mi történt Perzsiában? Negyven éve történt.

(beszéd) Sauva II verzió. így. Kukoricáját eladná a paraszt. A sok harcos öldösi egymást. igaz ez. Végig hallgatnátok? 52 . így. A második szakasz a békéről szól. A kardok eltörtek. A sok harcos öldösi egymást. a földeket szétrohasztja. Ámde a sisak ára megtérült. igaz ez? Sauva Acdak (Az első vértes bólint) Második vértes Sauva Második vértes Acdak (a rendőrnek) Ő tanított meg erre a dalra? Igenis. igaz ez. a főtisztek üdvözlik egymást Az özvegy adógarasára ráharapnak. hátha hamis. Miért nem sírnak a lányaink már? Miért van vágóhídon a borjúnak több vére? Miért. De az emberek nem vesznek. de nyolc fogást zabál fel.(beszéd) Hogy nagyuraink otthon lakmározhassanak. Így. így. kottából Miért nem vérzenek a mi ifjaink már. A folyó átcsap a parton. Elveszik a tejpénzt a paraszttól. Hogy nagyuraink otthon lakmározhassanak. Csak nekem nincs jó hangom. A kardok eltörtek. Ámde a sisak ára megtérült. Igaz ez. így. A csata elveszett. a főtisztek üdvözlik egymást. Még az utcán is ülnek. (Acdaknak) Énekelj csak tovább. Ki nadrágjába se talál be egyedül. Kalibák szalmatetejét lerontják. így. (énekel) A hivatalnokok nem férnek el az irodákban. így igaz. A világ tetejét hogy elérjék. Nincs. Négyig se tud számolni. a háború elveszett már. így. hogy Urmi-tónál könnyet csak a fűzfa sír? Ha a király megkíván egy újabb tartományt. Igaz ez? Igaz ez? Igaz ez? Igaz ez? Így. így igaz. birodalmakat igazgat. És a mi férfiainkat négy égtáj felé elhurcolják. Csak éhenvesznek. így.

hogy kifejezetten rossz ember volna. (Acdakhoz lép) Azért jöttél. Délben pedig felkötötték a városi bírót. És nem sírnak a lányaink már. tudatlan ember volt. Legfeljebb ha tyúkot lop. fejét a tenyerébe temeti. elzárják előle a visszavonulás útját. érted? (szünet után) Értem. Ott elengedik és hatalmasat nevetnek. hogy nem a saját kezeddel kötötted fel? Nem mondtam nektek. Igaz-ez? Igaz ez? Sauva Acdak Így. És mi van a zsoldfizető kelmefestővel? Az Perzsiában történt. ő nevet a leghangosabba. Ezért ömlik már csak vágóhídon borjúvér.) Sauva Második vértes Acdak Második vértes Acdak Második vértes Acdak Első vértes Acdak Sauva (A vértesek az üvöltő Acdakot az akasztófához hurcolják. Amikor a kacbeki herceg ma reggel lefejeztette Abasvili kormányzót. és hébe-hóba talán nyulat is. hogy a zavarosban halásszál. majd odébb oldalog. És mi van a nagyherceggel? Sajnálod. Hát nem vérzenek a mi ifjaink már.. Urmi-tónál reggel könnyet ezért csak a fűzfa sír. leül a földre. 53 . miért jöttem. uraim. Nem gondolnám. mindjárt látsz valamit. Az égen vörös fények. Helyes.) Az ott a külváros. a harmadikhoz) Most figyelj. így igaz.) Első vértes (Acdaknak) Itt jön a te új időd.A szövőszékeknél rongyos takácsok állnak. Futni hagyta. a mi szőnyegszövőink is elkapták a „perzsa betegséget”. A Hájas Herceg egy fiatal férfival bejön.) És mi van a daloddal? Az a nagyapám dala. hogy futni hagytam? Tanúsítom. De mi pacallá vertük őket szőnyegszövőnként két piaszterért. Te is a szőnyegszövőkkel tartasz? (Acdak megrázza a fejét. Első vértes Acdak Első vértes Acdak Első vértes (Félénken a vértesekre pillant. Buta. (szünet után) Itt a városban akarod énekelni ezt a dalt? Miért ne? Látod ott azt a pirosat? (Acdak körülnéz.. Acdak bekapcsolódik a nevetésbe. mi? (felnéz rá) Nem tudom. (miután mind ittak.) (Az első és a második vértes megindul Acdak felé. hogy a kacbeki herceg hány fogást zabál fel. így. így. Mindnyájan inni kezdenek. Aztán leveszik a bilincseit. és megkérdezték. mi.

az mindent tud az igazságról. béke Grúziában. . hogy látni lehet több mint egyharmadát. Nem dobhattok be valódi bűnözőket. Igazságot mindig a lehető legkomolyabban kell szolgáltatni.. tehetséges ember. Igazam van? Nincs valami bűnözőtök a raktáron.. Már hozzuk is őket. Khm. nekünk béke kell. mit tud? Lássuk csak. Grúzia hercegei tegnap reggel megdöntötték a Nagyherceg háborúpárti kormányát. Ebben a sorsdöntő órában szőnyegszövőink. Odalent a kormányzó-koca két doktora. . Barátaim. Ti felköthetitek mindkettőt.Megkérdezzük az írnokot. .) Hájas Herceg És vajon min lehet itt nevetni. a mi drága Illo Orbeliáninkat.(Új nevetés. a veséjébe akartok látni. mert még nem csípték el a Nagyherceget.. (Miközben a vértesek összedugják a fejüket) Légy nyugodt. és ítélethirdetés közben nincs rajta talár.. és most szórakozzunk. Ha például a bíró elítél egy asszonyt. akik sohase férnek a bőrükbe. Elrendelem. akkor szórakozzunk. ez nem sérthet jogot.Még nem érzik magukat biztonságban. mert futni hagyta. mi? Miért ne? Egy jó viccnél semmi se jobb. mert ez kukoricamálét lopott a gyerekének. ha nincs kinevezett bíró. (tanakodnak) Teli a nadrágjuk. ezért mondja „barátaim”. béke.. Hozzám beszéltek? (folytatja) . nem átallottak felkelést szítani. . meg hogy a „nép hozza meg a döntést”.Ezt ennek a falusi írnoknak köszönhetjük. és ez olyan érzékeny valami. és felakasztották a mi közszeretetnek örvendő városi bíránkat. kedves unokaöcsémet. hogy mi választjuk a bírót? Úgy van. kormányzóit pedig kiküszöbölték. barátaim? Hadd fordítsam komolyra a szót. mert nem volt jelen bíró.De ha már szórakozunk. ennek a csürhének sem kell többé kinyalnunk a seggét. Hé. legyen ő az új bíró. Most még igazságot is akar Grúziában. gazfickó. Tanácskozzatok barátaim. És igazság! Elhoztam nektek Bicergan Kacbekit. kis rókám. Maga a Nagyherceg sajnos elmenekült. ha ökör. Azt jelenti ez. ha az unokaöcs lenne a bíró? Engem kérdeztek? Csak nem engem kérdeztek. különben sérelmet szenved a jog. Nem baj. Állj. a tied az állás. hogy a nép hozza meg a döntést. És mihelyt elcsíptük a Nagyherceget. vagy olymódon vakaródzik. szeretnéd. A nép egy tehetséges emberre adja voksát. hogy a jelölt megmutathassa. khm. khm. vagyis ha a combtövét 54 Első vértes Hájas Herceg Vértesek Acdak Első vértes Acdak Második vértes Acdak Harmadik vértes Acdak . mint mondjuk a lép: nem ütheted ököllel. egy igazi hétpróbás. de előbb ki kell nevezni. az nem megy. annyira hülye. mert beköszönt a halál. Ha jól értelek benneteket.

mint egy ember ezek nélkül.) Acdak Hájas Herceg Első vértes Hájas Herceg Első vértes Acdak Ismer engem itt valaki? Én vagyok a nagyherceg. kis rókám. Acdak beszalad a Nagyherceg félreismerhetetlen járását utánozva. és miért nem? Mert akkor fellefetyelné. Egy kancsó bort sem úgy próbáltok ki. a kocogó vagy a robogó? Az osonó.) Hájas Herceg Első vértes Hájas Herceg Hogyan döntöttetek? Úgy döntöttünk. úgy értem. (mosolyogva) Bánj el vele. Tényleg ismeri. Mondom: nevetséges. hogy a kutya elé öntitek. Láss neki. az ízlés szempontjából. Mit tanultál. A Hájas Herceg velük nevet. hogy tárgyaljam az ügyet? Meg kell mondanom. Grúzia népe kontra Nagyherceg. engem háborús gyújtogatással vádolnak. Első vértes Acdak Első vértes (Iszonyatosan nevetnek. hogy némelyest legalábbis szokatlannak találom. (A fülükbe súg valamit. Mi ő? A nagyherceg. és itt a jelölt számára a bírói szék. Mit hoz fel a védelmére. szőrszálhasogató? Én majd eljátszom nektek a vádlottat. Jó.) Igényt tartok a terem összes meglévő ülőalkalmatosságára ügyvédeim számára. hogy próbát teszünk.) Te? Unokaöcs (Az unokaöcs beleül a székbe. és sérelmet szenved a jog. Ez a mi barátunk vádlottat játszik. mint a kámfor. Rendben. Elég ez? Ha nem elég.vakarja. mintha sok ügyvéd volna körülötte. de miért ne? (Unokaöccsének) Ez csak formaság. ki fut be előbb. Idehallgass. (a vérteseknek) Kívánjátok.) Unokaöcs Első vértes Hájas Herceg Unokaöcs 55 . mifélét. Mehet a tárgyalás. úgy tesz. Szokatlan eljárás. vádlott? (A vértesek nevetnek. a Hájas Herceg mögé áll. Nevetséges. (Maga mögé mutat. kis rókám. A vértesek a lépcsőre ülnek. és nem volna többé bor. A jog elillan. Arzén bácsi. Inkább ítélkezhet egy bírói talár és egy bírói kalap. ha nem vigyázunk. Mit javasolsz tehát. Már tudom is. akkor gyalázat az ítélet. ügyvédeket is hoztam magammal. ötszáz darabot.

Egyáltalán nem vezettem. Állítsák ide Kacbeki bácsit mint tanút.) (a vérteseknek. felség! Nyugalom! Most ítéletet hirdetek: Felkötendő. hanem csak azzal. földesurak csak akkor bújnak ágyba parasztasszonyokkal. mégpedig a törvény méltóságát tartva szem előtt. Mi? Indítvány elutasítva. Vádlott. hogy hadat üzent. (A vértesek nevetnek. Ítélet kimondva. ha megparancsolom.Acdak Sok mindent. Persze elpuskázták. hogy kasszámból lopjanak. hogy rosszul vezette a hadsereget. Állítja tehát. hogy folytassa a kihallgatást. hogy ennek az országnak a hercegei nem harcoltak? Dehogyis. . Nyakánál fogva. Felelek neki. támadáskor bordélyban vedeltek. Háborút annak idején olyan hazafiak tanácsára üzentem. hiszen ezt minden uralkodónak meg kell tennie hébe-hóba. Hercegek harcoltak. Hercegekkel vezettettem. Háborút vesztett. Elvezetni! 56 Hájas Herceg Unokaöcs Acdak Unokaöcs Acdak Vértesek Hájas Herceg Unokaöcs Acdak Unokaöcs Acdak (A vértesek nevetnek) Unokaöcs Acdak Hájas Herceg Acdak Hájas Herceg Első vértes Unokaöcs . Kihallgatandó Kacbeki bácsi mint tanú. nyájasan) Belevaló fickó. Vezettettem. Folytasd. Sok ami sok. őrizze meg a törvény méltóságát. Tagadja netán. Harcoltak hadiszállítási szerződésekért. ha legszigorúbban megparancsolom. hogy a háborút a hercegek puskázták el? Katonát keveset küldtek. Felkötni! Felkötni! Csak nyugodtan. Hivatalnokaimnak mindenkor megparancsoltam. Már születésemkor dada lepocskondiázva. Ez a fickó úgy beszél. pénzt hűtlenül kezeltek. Fellebbezés nincs. Megparancsolom Önnek. mint egy szőnyegszövő. Valóban? Csak az igazságot mondom. Ön természetesen nem vádolható azzal. felelj neki! Veled vagyok. Helyes. beteg lovakat hoztak. Ostobaság. Nekem semmit sem parancsolhat. a tisztek csak akkor botozzák a bakákat.Éljen a Nagyherceg! Kis rókám. Arra a szörnyűséges állításra merészkedik. (tapsolnak) Ez jó. mint amilyen Kacbeki bácsi. Azt én mindig bírtam. hogy a hercegek kényszerítették hadat üzenni. Neveltetésem folytán a szart klotyón bocsájtom ki. Persze magam is olvastam. hogy bírta a főparancsnoki tisztet? Semmiképp sem. Hogy állíthatja akkor. Kacbeki bácsi pocakot csakis az én parancsomra nevel. hogy háború vesztve.

hogy hercegek ugyanazt a nyelvet beszélik mint Nagyherceg. még együtt akasztják fel Nagyherceggel a hercegeket. a vértesek lobogójával. Nem alkalmazzák házőrző kutyának. almát hámoz. akasztófavirág. zsarolással vádolják. És a bíró talárjában az Acdak. fejébe nyomnak egy palackkosarat.863. mérges pókok haraptak. Ok: háború elvesztve. Felkötni! Győztesek tehát. Ítélet egyébként hatályon kívül helyezve.) 57 . pattogó beszédmódot. Svábbogár jött.000 piasztert fizettettek maguknak le nem szállított lovakért. Sauva söpri a helyiséget. helyezkedj el a bírói székben. Háborús vesztes csupán Grúzia. (Acdaknak) Leléphetsz. (Ráakasztják a bírói talárt. (Acdaknak) Lépj elő. Hozzátok ide a bírói talárt.Hájas Herceg Acdak (hisztérikusan) Elvezetni! Elvezetni! Elvezetni! Fiatalember. Midőn lobogtak a lángok.000 piasztert sosem látott legénységi ellátmányért. hogy megfelelő segg kerüljön a megfelelő székbe. most már módotokban áll megerősíteni hivatalában az új bírót.) Mindig mindig a bíró volt gazember. Gyilkos verte érckapunkat. ez módunkban áll. ember. most megingott. Igen. ki úr volt. A vértesek a bírói székre Acdakot ráültették. Két évig Acdak volt a bíró aztán. Hájas Herceg Acdak Hájas Herceg Acdak Hájas Herceg Acdak Hájas Herceg Első vértes Énekes (A bírói székben ül Acdak. Felkötni! 8. 3. barátaim. A másik oldalon egy fiatalember. és lehúzza az akasztottról a kabátját.) És most (az unokaöcsnek) tűnj el. komolyan tanácsolom. És a város vérben ázott. de nem a hercegeké. (A vérteseknek) Úgy gondolom.240. Az egyik oldalon tolószékben egy nyomorék. és egy rongyokba bújtatott sánta férfi. Azt hiszem. aki nem képviselteti magát e bíróság előtt. az orvos mint vádlott.) Nézzétek. (A vértesek belekergetik Acdakot a székbe. Hercegek háborújukat megnyerték. kerülje nyilvánosság előtt ezt az érces. ennyi elég. Egy vértes áll őrt. (Acdak habozik) Ülj bele. (Az egyik vértes a másik hátára mászik. micsoda bíró! Már dúlt a polgárháború. Értve vagyok? Felkötni! Ha az emberek felfigyelnek arra. Sátán lakta vén papunkat. most egy gazember lesz a bíró. ha üvölt mint a farkas.

(a sántának) Hát te mit akarsz itt? Én vagyok a páciens. hogy ingyen operálj? Kegyelmes uram. Én fizettem ennek az embernek a tanulmányait. megütött a guta.) Jogot formálok arra.Acdak Tekintettel az ügyek nagy számára. Tévedett! Egy jó orvos sohasem téved! Operáció előtt elvégez bizonyos vizsgálatokat. Több mint hanyagul. kegyelmes uram. A szóban forgó esetben azt hittem. A lehető legbarátságosabban felvilágosított. hogy nagybátyámat beírathassam egy zeneiskolába. hogy az egyik felet itt a bíróság semmibevétele miatt (a nyomorékra pillant) megbüntessem. hogy tanulhasson. Én csak tájékozódtam a szóban forgó földbirtokosnál. ártatlan vagyok. hogy egy jó orvosnak felelősségteljesen kell viselkednie. mi? Legfeljebb csak azt. Tisztelt bíróság. mert kitalálta. nem találsz enyhítő körülményt eljárásodra. amit egy rossz orvos Rokkant Acdak Rokkant Acdak Sánta Acdak Sánta Acdak Rokkant Orvos Rokkant Acdak Sauva Zsaroló Acdak Orvos Acdak 58 . hogy ingyen kezeli betegeit. rövid közlendő: elfogadok. közvádló úr? (buzgón söpörgetve) Zsarolás. hogy valóban megerőszakolta-e az unokahúgát. (Sauvának) Hát a másik ügyben mi a vád. Az orvos tehet az állapotodról? Igenis. mint utána. ha pénzügyekről van szó: Hallottam olyan orvosról. Sohase törlesztette a tartozását. Nem tudod. ő viszont a jobbat operálta meg. Joggal. és pénzt csak azért adott. (Az orvosnak) Te orvos vagy. hogy nem tette ezt. Ebben tévedtem. a bíróság ma mindig két ügyet tárgyal egyidejűleg. Nyilván a lábadat kezelte. A bal lábam volt reumás. (Kinyújtja a kezét. aki egy kificamodott ujjból ezer piasztert húzott ki. és amikor hallottam. mert a paciens előtte készségesebben fizet. Csak a zsaroló ad neki pénzt. De nem a rosszat. Így igaz. hogy a baj oka a vérkeringésben keresendő. doktor. Mielőtt nekilátnék. ezért sántítok most. ami emberileg érthető. te pedig (a nyomoréknak) vádolod őt. Tehát hanyagul űzte hivatását. Egy „Isten fizesse meg”-ért. És ezt ingyen csinálta? Egy ötszáz piaszteres operációt ingyen! Semmiért. A guta ütött meg miatta. a tiszteletdíjat csakugyan az operáció előtt szoktuk átvenni. hogy szolgám megkapta már a tiszteletdíjamat. Pénzt kölcsönöztem ennek az embernek. Aha! (az orvosnak) Te ellenben. (az orvosnak) Azt tanultad az iskolában. hogy tévedni emberi dolog.

Egy garasért ő jogot mért. Akkor ítéleteket hirdetek. Téged pedig. Panaszt teszek a fiam helyett. Itt legalább friss a levegő.) Acdak Tegyétek ide. a hosszú szakállú vén fogadós követi. aki üzleti ügyben a hegyen túl időzik. Fogadós (Elfátyolozva jön a meny. ezen kívül azt tanácsoljuk. (a zsarolónak) Neked a közvádlónál be kell fizetned tiszteletdíjad felét. (leül) Elfogadok. Különösképpen egy kis fakó tetszett nekem. S ami drága. ha a szabadban bajlódunk vele. az Acdak. (a fogadós sóhajtva pénzt ad neki) Na. hogy mi van alatta. egy buja idomzatú perszóna. ilyen kiváló nálunk az orvosképzés. Sauva. éppen a szalmára fektette a mi Ludovikánkat a lóistállóban. az orvos ingyen kezel. hogy tanulj orvostudományt. (a fogadósnak) A menyedről van szó? A család becsületéről van szó. túl sokat ettünk. mert erre a hivatásra születtél. Jöhetnek a következők! Kútnál korsó sosem olcsó. Egy vértes a vértesek lobogójával elfoglalja őrhelyét. máskor pedig gondos kezeléssel egy közepes húgycsőből aranyfolyót varásott elő. Énekes a zenészeivel: (A hadi út menti karavánszerájból kijön Acdak. Megerőszakolásról van szó? Kegyelmes uram. ez pedig az én szánalomra méltó menyem.) Acdak Fogadós Acdak Fogadós 59 . és a citromliget felől a szellő az arcukba csap. Az igazság istennőjének jót tesz. Természetesen rögtön a lelkére beszéltem Ludovikának. kegyelmes uram. törni vágyna Zsákba macska igazságunk van csak. Nincsen mentséged. A szolga és Sauva cipeli mögöttük a bírói széket. Ezért várjuk. a fiam helyett. téged pedig (a rokkantnak) ezer piaszter büntetésre ítéllek. túlestünk a formaságokon. hogy megnevezzék. (a sántának) Neked kárpótlásul megítélünk egy üveg sósborszeszt. Ha másodszor is megüt a guta. amiért a bíróság nem teszi közzé a földbirtokos nevét. megbocsájthatatlan szakmai tévedésed miatt felmentünk a vád alól. A lóistállóban. hogy megtanuljon a pénzzel bánni. rajtakaptam a fickót.talán nem vett volna észre. Fárasztóak ezek a szemleutak. A szél a nyakába fújja a szoknyáját. Csodálatos lovak. A bíróság a zsarolást bizonyítottnak tekinti. nagyon helyes. és látni lehet. (a zsarolónak) Hogy hívják a földbirtokost? Sauva Acdak Nem óhajtja. Ez ott a vétkes szolga. orvos. doktor! Egy Uxu nevű gabonakereskedő az orvosi fakultásra itatta be a fiát. esetleg amputál is majd. vágyva vágyjuk Hogy fölötte is ő üljön.

hogy a bíróság helyszint szemlét tarthasson. a földre. Hosszan ücsörögsz a fürdővizes dézsában? Úgy fél óra hosszat. Arra ítélünk. Vedd le a fátyladat. szereted az édességet? Igen. Már megtörtént a dolog. Gazdagoktól amit elvett. Ludovika.) Acdak (A grúz hadi úton helyiségről helyiségre hordozzák a vértesek a bírói székben ülő Acdakot. Azt mondtam neki: „Ne tedd ezt”. és most velem jössz az istállóba. amelyen apósod szokott lovagolni a fia helyett. Mielőtt átláthattam volna bűnös szándékán. tetszett nekem az a fakó. (rámutat) Látjátok! Hogyan billegteti? A bűn indítéka lelepleződött. hogy te kezdted? Igenis. hogy a szolga hált vele. különösképpen édességet. hogyan történt. és a kis fakót vezető szolga. (magyarázólag) A fiam helyett. Mondd el. amikor apósom belépett és véletlenül összerugdalt. Túl sokat eszel. bizalmas viszonyba került velem. hogy megtekintsem az újszülött csikót. (Ludovika leveszi a fátylát) Ludovika. a napraforgómagot. Fogadós Acdak Szolga Acdak Ludovika Acdak Ludovika Acdak (Ludovika a csípőjét ringatva a késhez megy és felemeli. Nem volt annyi „Add ide!” és „Megcsaplak!”. sokáig ülsz a langyos vízben. Tarsolyában hamis mérce. Trükköt csellel jóvátéve Ment a grúzok tarka útján az Acdak. aki az akasztófát cipeli. Jobban ment a lentieknek. de ő csak tovább tapogatott a maga erkölcstelen módján. mégpedig jóváhagyása nélkül. Az erőszaktétel bizonyítást nyert.) Az énekes a zenészeivel: Míg odafönt verekedtek. Ludovika.Acdak Fogadós Acdak Ludovika (komolyan) Mint mondottam. menj és emeld fel a közvádló kését. ami haragra gerjesztett. rakd le a késedet oda. Közvádló úr. és mindezekkel a tulajdonságokkal megerőszakoltad ezt a szegény embert. (Sauva lerakja a kését) Ludovika. Mögötte Sauva. azt mondta kéretlenül a szolga: „Meleg van máma”. Ludovika. Azt hiszed. (mint aki szöveget mond fel) Amikor beléptem az istállóba. (a szolgának) Elismered. lusta vagy és túl puha a bőröd. és tenyerét a bal mellemre helyezte. a bíróság figyelmen kívül hagy egy ilyen ringó feneket? Hiszen ez előre megfontolt támadás. 60 . tetszel a bíróságnak. hogy átengedd a bíróságnak a kis fakót. (hidegen) Csakugyan? Ludovika megvallotta nekem. veszélyes fegyverrel.

emlékül ezt a tehenet hozom neked. kegyelmes úr. (Acdak bírói széke egy kocsmában áll. A csőcselék oltalmában Grúziában ment vidáman A rossz és jó főbíró. Egy lopott sonkát is találtak a vádlottnál. Hozzátok a jól fent fejszét. kedveseim. öt héttel ezelőtt éjszaka. hogy fizessen bért a szántójáért. (Kiissza a kancsót. Csodát nem tesz csak a fejsze. Mit szólsz mindehhez. A tömeg nyugtalankodik. a bandita bejön egy hatalmas fejszével. hajnalodóban kopogtattak az ajtómon. kegyelmes úr. kegyelmes úr. kezében a vértesek lobogója. .Le kell fejezni! Nagygazdák Acdak Öregasszony Nagygazdák (Kintról asszonykiáltás. türemlik hátrafelé.Adta hasonszőrűeknek. Ebben persze ő is hisz már. én vagyok a csodatévő Szent Banditusz. és köszönöm jótékony adományát. (a kis menet távolodik) Vár reátok már a szomszéd. Elszállt már az ima perce. Sauva bort visz Acdaknak. A nyitott ajtóban és az ajtón kívül a falu népe. Szuru nagygazda tehene öt hét óta a vádlott istállójában tartózkodik. Pecsétviasz-könnyétől félt a gazdag. amikor felszólította a vádlottat. és Suteff nagygazdának több tehenét megölték. A sonkámról van szó. Ki vagy te? Kóbor remete vagyok. és éppígy meghajol a bandita is. kegyelmes úr! Az ő sógora. A vád tárgya egy tehén.A tehenemről van szó. Legyen rá gondod. és minthogy a fiad elesett a háborúban. kegyelmes úr! A marhatolvaj. egy kancsó bort a vendégnek. Egy pohár bort! Közvádló úr.) Nagygazdák Bandita Acdak Bandita Irakli! (keresztet vetnek) Szép jó estét. aki előtt három nagygazda áll. (Feláll. az Acdak. Acdak 61 .) Acdak Sauva A közvádló úré a szó. anyóka? Kegyelmes úr. mint publikum.” Ez Irakli volt. a gyújtogató! .) A törvényszék üdvözli az idegen remetét. Egy vértes őrt áll.) Még egyet. kegyelmes úr. a rabló. Én Acdak vagyok. meghajol. amelyet Sauva hozott neki. az Acdak. Egy szakállas férfi állt odakint egy tehénnel és így szólt: „Jóasszony. Bibliánál jobb lesz ez még malasztnak. Beszélj tovább anyóka.A szántómról van szó. A sarokban egy öreg parasztasszony. Irakli. .

De néhány nappal később eljöttek hozzám éjjel a nagygazda szolgái. ülj le. Légy szíves. Első nagygazda Acdak Öregasszony Második nagygazda Öregasszony Acdak (Az öregasszony habozva beül a bírói székbe. kérdésed a törvényszék szívének közepébe talált.) Acdak Anyóka. hogy nem hisztek a csodában. jámbor férfiú. hogy Szent Banditusz elváltoztatta a szívüket. (a bandita nevet) (Acdak intésére) Aztán egy szép reggelen berepült hozzám egy sonka az ablakon át. és te. Aki sír itt. Kifelé! (A nagygazdák kilopódznak. még most is sántítok. ha nem verik. Anyóka. kegyelmes úr. és fejükön öklömnyi púpok nőttek. éjjel Mérte hamis mérlegével Panaszát sok rongyos-bongyos alaknak. Kegyelmes úr. (Megy néhány lépést. a legszívesebben így hívnálak: Grúzia anyja. ha egy tehenet kap. hogy Banditusz csodatévő szent. pedig ó valóságos ördög volt. Majd elmondod később. Hétszázharminc nappal. igyatok meg egy kancsó bort a közvádlóval és Acdakkal. mi változtatta meg őket. Volt valaki végre-végre. Aki vigyáz a szegényre. Mert valaki leszúrta a legelőn a teheneimet. (a bandita hangosan nevet) Én tudom. Mintha áldott kenyér lenne.Öregasszony Kegyelmes úr. a Fájdalmas. De Szent Banditusz közbenjárására elengedte nekem a kis szántóföld bérét. Acdak a borospohárral a földre ül. az Acdak. Ő a törvényt úgy megszegte.) Acdak Énekes a zenészeivel: Te pedig. hogy visszavegyék tőlem a tehenet. A Megrabolt. ítélkezz felettünk irgalmasan! (üvöltve a nagygazdáknak) Valljátok meg. Kit üres kéz fizetett le. a Reményteljes. anyóka. A keresztcsontomat találta. Aki csodálkozik.) Megkérdem. első éjszaka nem tudtam még. Kit ököllel vertek. nézze. A bandita nevet. istentelenek! Fejenként ötszáz piaszterre ítéllek benneteket istentelenségetekért. Jog roncsáról láttuk. hányat partra rak. Folytasd. kinek fiai a háborúban. 62 . Nagyszerű. Az ajtóm előtt sarkon fordultak és tehén nélkül mentek haza. ezután Suteff nagygazda javult meg. akkor még csak a tehénről volt szó. és rendes emberekké tette őket. Innen tudtam. kegyelmes úr! Mikor hoztak egy szegény öregasszonynak sonkát csoda nélkül? (a bandita csuklani kezd) (feláll a székéről) Anyóka. mindenki tudja.

de magasabbrendű lény sokféle van. ó. Akinek nem volt kenyere. Lángolt újra a külváros. nem bírod megtartóztatni magad. Ezt most elénekeljük még egyszer. mely. nép bírója. Acdak a földön ül és a cipőjét foldozza. és ne fogj hamis hangot. Sauva Acdak Ó. Feje fölött akasztófa. A finom emberek panaszkodnak. Az isteni mahagónit ágyakká hasogatják. megmentettem az életét. most gabonát oszt. visszatért a fővárosba. együtt. és most jön a te felszabadulásod. A hivatalokba betörnek.Ült a székben. (Acdak bírói széke ismét a törvényszék udvarán áll. Hosszú ideig az értelem vaszabláján vezettelek. és a perzsák kölcsönöztek neki egy hadsereget. e csodálatos időszak emlékezetére. annak most csűrjei vannak. De most a Nagyherceg. hogy otromba talpadat emberi arcokba plántáld. népszerű refrénje van. hozd késed. Könyörtelen törvényt ültek. mohón bezabálod. Az urakat malomkőhöz ültették. észokokkal ostromoltalak és logikával kínoztalak. Sauva. barom. (énekel) Húgom. mely arra tanít. Jött a kormányzóné is vissza. odakint sétálnak most. Kizökkent az idő. sok ember belehalt. Kik a napvilágot sohasem látták. Kintról lárma. és nem jött el az a nagy korszak. félni kezdett Acdak. amelynek leírását megtaláltam Káosz Dalában. ha meghallják. Mert a zűrzavar és a rendetlenség kora végelért. sót talán percei is meg vannak számlálva. Aki gabonát koldult. és csalhatatlan ösztönödet. Az ébenfából való áldozati ládikákat szétvágják. a jobbágylistákat szétszaggatják. A rendetlenség véget ért már. kérlek. ülj le. jött a Nagyherceg vissza. A fal mögött a Hájas Herceg fejét viszik lándzsára tűzve. és ha egy érvet vetnek eléd ravaszul. Hol késel tábornok? Kérlek. A kis emberek örvendeznek. ó. teremts rendet! Hát igen.) Acdak Szolgaságod napja. född el fejed. Bátyám. A 63 . Cinkelt jogát így osztotta az Acdak. ha továbbra sem törődött volna senki a renddel. Ne félj. akinek én. kérlek. A város kikergeti utcáiról az erőseket. Természeted szerint egy magasabbrendű lény kezét kell nyalnod. közben Sauvával beszélget. véresre tépte a szádat. nemsokára ismét követheted alantas hajlamaidat. Természetedtől fogva gyenge ember vagy. hogy rendet csináljon. nem baj. csaknem idáig jutottunk volna.

Michel Abasvilit keresi. Nagyméltóságú Asszonyom. Tudomására jutott. hogy mindig használtam. (riadtan feláll. majd székében imbolyog) Vége. kegyelmes asszonyom. ezt drágán kell majd megfizetnem. És sehova se bújhatok. a kormányzó özvegye az Adjutánssal és egy vértessel be. Térden könyörgök irgalmadért. Mankót csempésztem a szegények hóna alá. Parancsára. hogy mit süthetnek rám. állok rendelkezésére. Most viszont kibogarászom belőle. amelyen ülni szoktam. és kétéves fiát. mindenki ismer. (elmenőben) Ez az ember nekem nem szimpatikus. Sauva Acdak (Natella Abasvili. hokedlinek. parancsára.) Kormányzóné Acdak Adjutáns Acdak Adjutáns Kormányzóné Acdak 64 .) Ez a törvénykönyv. Sauva Acdak Igen. Előteremtjük. tehát felkötnek majd részegeskedésért.külváros már lángol is. Salva? Készséges szolgája vagyok. már nyáladzom is. te vagy rá a tanú. Hát ez miféle csodabogár. Jön valaki. Ez minden. (mélyen hajlongva követi az ajtóig) Mindent elrendezünk. Hozd ide azt a vastag könyvet. (Sauva elhozza a bírói széktől a könyvet Acdak felüti. hogy emberi nagyságot tanúsítsak. De azt a szívességet senkinek sem teszem meg. bekukucskáltam a gazdagok zsebébe. Natella Abasvili. ami stiláris hiba. Félek a haláltól. hiszen mindenkinek segítettem. az elhalálozott kormányzó felesége most tért haza. hogy a gyermeket egyik volt cselédje a hegyekbe hurcolta. A nincstelenekkel ugyanis kesztyűs kézzel bántam. ne menj most el. Nagyméltóságú Asszonyom.

semmit sem fog fel. és a gazdagok sohasem kenik meg eléggé. és nem lehetsz szabad. Az a szerencséd. már egyedül mosakszik. nem fér a fejébe. hogy nincs igazi bíránk. mi? (Gruse bólint. Énekes A KRÉTAKÖR Most elmondom nektek. beszéltem vele. Kölcsönszoknya is melegít. ha visszajön az anyja? Először azt gondoltam. miért akarod mindenáron megtartani. (Hangtalanul imádkozik. este. Sosem törted a fejedet azon. hogy mi lesz. (A nukhai törvényszék udvara. (Megpillantja a közeladó Szimon Chachavát. a magunkfajta néha megússza nála.) Hanem Szimon ellen vétkeztél.) Csak azt nem értem. a legnagyobb tolvajokat is futni engedi.) Azt hiszem. Vele van Abasvili egykori kormányzó szakácsnője. míg a gyereket elvezetik. hogy hajlandó vagyok esküt tenni. miközben Gruse még mindig a gyereket keresi. (Keresztet vet. hogy a gyerek nem a tied. Vértesek vezetik be Michelt. hogy folyt a per Abasvili kormányzó gyerekéért. Hogy nyert a gyerek valódi anyát A próba által. de hogy férjezett állapotban vagy. A gyerek apja én vagyok. aztán a Gruse elhozta tőlem húsvét vasárnapján. Megértette. amikor nem is a tied. Az enyém: én neveltem. hogy nem jön már vissza. amíg a halál nem választ el. átmennek vele az udvaron. Az ég alja vörös. (komoran) Tudatni szeretném az asszonnyal. gyorsan elimádkozom még egy rózsafüzért. hogy visszaadom neki. Gruse Szakácsnő Gruse Szakácsnő Gruse Szakácsnő Gruse Szakácsnő (Gruse megpillantja és üdvözli Szimont. aztán azt gondoltam.6.) Gruse Szakácsnő Derék gyerek. Ma szükségem van a szerencsére. amelynek neve: Krétakör. Azután beengedik az udvarra. csak az Acdak. Távoli lárma. (Gyakorolja a szöveget. hiába. és hátul ki. (nem látja Szimont) Nem tudok most törődni vele. El ne ijeszd. Ez egy részeg disznó. A kapu alatt egy vértes lándzsájával visszatartja Grusét.) Szimon 65 . amikor azok a zavargások voltak. Mert mindent összezavar. mert rendes lány vagy. amit akarsz. a mai időkben. hogy részeg legyen a bíró.) Vállaltam a gondozását öt piaszterért. ha semmit sem ért.) Azt vallom eskü alatt. az magas neki.

és nem kell az orrom alá dörgölni. A bíró meglépett. A vértes sarkon fordul. Hála istennek legalább a nép nincs itt. Szeretem a népet. amíg. Nem bírom a szagukat. a harmadik ott marad. Ez az ő dolga.) Vértes A másik vértes (Az első két vértes elsiet. egyszerű észjárását. és az asszonyt sem. Erre semmi szükség.) Kormányzóné Első ügyvéd Kormányzóné Második ügyvéd . hogy mégiscsak megmentettem őt ezektől. fontolja meg tüzetesen mindazt. migrénem lesz tőlük. Bárki mással kevesebb az esélyed. Nem lett volna szabad Nukhába jönnöm. Ha tudsz arról valamit.Gruse Szimon Szakácsnő Szimon (Két vértes be. őszinte.. tudod. nincs új bíránk. Gruse felkiált. egész arcát heg borítja. Hol a bíró? .Látta valaki a bírót? (elfordul és elfedi az arcát) Állj elém. Ő az őrvezető. (A kormányzó felesége az adjutánssal és két ügyvéddel be. 66 (a kapuban) Mi van.. Szimon. De hiszen semmit se mondtam. (felszabadultan) Már csaknem elfelejtettem. akit fejbe kólintottam.) Szakácsnő Gruse Ez volt az? (Gruse bólint) Azt hiszem. előlép) A bíró nincs itt. Kérem. (aki a bírót kereste. Nagyságos Asszony. akik a gyereket hozták. csak éppen a szagától kapok migrént. A lakosság túlnyomó többsége a külvárosi zavargások miatt magára zárta az ajtaját. amit mond.. Egyszersmind tudatni szeretném. Hiszen férjnél van. Különben be kellene vallania.) Vértesek Gruse (halkan) Köszönöm. hozzád vágnak egy halom pénzt. hogy ez semmire sem kötelez engem. (azok közül. Ha összefutok azzal a vértessel. Sotta. Illo Suboladze. mint ahány foga van a tyúknak.) Szakácsnő (Egy másik vértes be.. Remélhetőleg nem esett baja. meg egy gyerek. Alig lesz közönségünk.) Vértes Őrvezető Vértes (Az őrvezető káromkodva el. hogy elszalasztotta a gyereket. jelenti emennek) Csak két öreg ember van itt. ez tartja a száját. (a kapuban) Állítólag ő lopta el a kis Abasvilit. Tovább keresni! Egy vértes (A két vértes tovább keres. Sotta? Ismered? (miután hosszan bámulta Grusét) Nem.

akinél nyomorultabbat még senkise látott bírói talárban.) Szakácsnő (Két vértes kötelet erősít az oszlophoz. kutyák! Hogy vagytok. itt a Nagyherceg írása. (üvölt) Mi folyik itt? Kérek engedélyt. kutyák? (Az őrvezető kíséretében egy porborította lovas jön be. De mintha már a dolgok mozgásba lendülnének. kutyák? Milyen a kutyavilág. míg nem bizonyosodunk meg arról. Ekkor a talpára rántják és a hurokhoz vonszolják. egy bizonyos Acdakot Nukhából.) Hozott isten. Egyikük meglöki Acdakot. Natella Abasvili. Bőrzsákból iratokat vett elő. adjatok egy rongyot. hogy a Nagyherceg kinevezte az új bírót. excellenciás uram. Sauva mögött a három nagygazda. ízlik a bűze? Akadt újra nyalnivaló csizma? Halálra marjátok egymást megint. akinek egy az ország szempontjából fölöttébb fontos élet megmentése köszönhető. (Vértesek érkeznek az udvarra. és mi megszabadultunk a hivatalban lévőtől. az akasztófa alatt. hogy Acdak a nyomorultakat pártolja.) Kormányzóné Acdak Másik vértes Acdak (aki a „labdajáték” közben hisztérikusan tapsolt) Ez a fickó nekem első látásra unszimpatikus volt. arcát vér borítja) Nem látok. Mit akarsz látni? Titeket. Mögötte szintén bilincsben. Állj.) Porborította lovas Az új bíróról ez olvasható: Azt a férfiút nevezzük ki. tartózkodjék a sértő értelmű megnyilatkozásoktól. mielőtt felkötitek! (A vértesek és a nagygazdák lerángatják Acdakról a talárját. ezek közt lapoz.Kormányzóné Első ügyvéd Ez az a perszóna? Hódolattal kérem. nézze csak. hogy jelentsem: Őkegyelmessége korábban is Őkegyelmessége volt.) Porborította lovas Őrvezető (Mindenki vigyázzba áll. Most beavatkozik. Sauva. amíg össze nem rogy. ámde ezeknek a nagygazdáknak a feljelentésére a Nagyherceg ellenségének nyilvánították.) Vértes Egy nagygazda Meg akartál szökni.) Vértes (odalöki egy másikhoz) Kell egy rakás igazság? Itt van! („Kapd el!” és „Nekem nem kell!” kiáltásokkal dobálják egymásnak Acdakot. kutyák. (Ingével törli a vért szeméből. Melyik az? (Acdakra mutat) Az ott. A nagyságos asszony azon nyomban kitépné a hajadat. Bevezetik a megbilincselt Acdakot. (liheg. ha nem tudná. (üvölt) Vigyázz! Sauva Őrvezető Vértes 67 . az új kinevezési okmányok. Alatta rongyos alsóruha. Arcról ítél. mi? (Megüti Acdakot) Húzzátok le a talárját.

Őrvezető (a nagygazdákra mutat) Elvezetni! (Elvezetik őket. Anya és gyermek: van-e bensőségesebb viszony? Elszakítható-e egy anyától gyermeke? Tisztelt Bíróság! A gyermek az anyában fogant meg a szerelem szent önkívületében. A bíróság tudni kívánja.) Szakácsnő Szimon Ügyvédek Jajaj. (meghökkenve) Mit tetszik parancsolni? (Acdak nyájasan összedörzsöli a hüvelyk. vérével táplálva.) Fölöttébb nevetséges ügy. Sauva visszaérkezik egy kancsó borral.. őkegyelmessége. (Sauva el) Tűnjetek el. tárgyalásom lesz. (A Porborította lovassal el.Az alperes megszöktette a gyermeket. mennyi tiszteletdíjat kap az ügyvéd. hogy válaszoljak a bíróság szokatlan kérdésére. Acdak hosszan iszik.) Vagy úgy! Ötszáz piasztert. (Sauvának) Megkegyelmezek neked. hogy még a vad nősténytigris is. (Grusénak) Kiváltképpen tőled. alkalomadtán. hogy becses. Lecipelik a bitó alól.) Elfogadok! (A panaszosok eddig gondterhelten tanakodtak.) Vértesek Acdak Ne vegye rossz néven. Szakácsnő Első ügyvéd (Acdak elájul. Hallottátok? Szokatlan a kérdés. (meghajol) Köszönöm kegyelmes úr. az anya hordozta a testében őt. ha tudom. (még kap pénzt) Megnyitom a tárgyalást.Mit óhajt. Ez az ősi bölcsesség. kitántorog a vértesek csoportjából. ahogy a népi szólás tartja. Remélem. Acdak leül. kutyatársaim. aki várakozásteljesen feláll. kegyelmes úr? Semmit. miközben szakadatlanul hajlonganak. és Gruséra pillant) Nagyon vonzó nőszemély. (eléjük tartja a kezét. most felszabadult mosoly tűnik fel az arcukon. ismét ráadják a talárját. Azért kérdem.mondják. Egy nyalható csizmát. ha kölykeit elrabolják. magához tér.) Gondoskodjatok arról. nem válik vízzé. . hogy Őkegyelmességét ne háborgassák tovább. (Leveszi Sauváról a bilincset. kínok közt szülte. Katasztrófa. Tisztelt Bíróság! A vér köteléke minden más köteléknél erősebb. a bírói székre helyezi. kegyelmes uram. Tisztelt Bíróság! A vér. Pusmogni kezdenek. Acdak Első ügyvéd Acdak Első ügyvéd Acdak Első ügyvéd 68 . és teljes őszinteséget követelek. mert egészen másképp hallgatom Önt..és a mutatóujját. (Vértesek el. Tisztelt Bíróság! Tudvalévő. és vonakodik visszaszármaztatni.) Hozz nekem abból az édes vörösből. „Kutat harmattal nem tölthetsz fel” . látta a bíró úr. kegyelmes úr! . (közelednek Acdakhoz.) Valamit az ülepem alá! (Sauva odaviszi a törvénykönyvet.) (Sauvának) Az úrnő tapsolt.

Arra szoktattam a gyereket. meg mindarra. és hallatlanul sok vesződséget vállaltam magamra miatta. a gyerek nélkül semmihez sem foghat. még nagyon kicsit. és most okkal fél attól. de tudatosan használtam az „is” szót. akkor is ügyfelem hőn szeretett gyermeke volna! Gruse Első ügyvéd Acdak Első ügyvéd Kormányzóné Másik ügyvéd Első ügyvéd 69 . hogy egy kifosztott anya lelki kínjait ecseteljem Önnek.. hogy a jövedelem az örökös személyéhez fűződik. aki e kitörés miatt érzett kétségbeesésében frenetikus gesztusokkal próbálja elhallgattatni. Kegyelmes úr. fölöttébb kegyetlen sorsom arra kényszerít.. Mindenesetre azt tanácsolom.. Ez minden? Remélem. Natella Abasvili. hogyan bánnak ezzel az asszonnyal! Férje palotájába be se léphet. be is bizonyítod. áruld el nekem. amennyire lehetett. Maga a természet. tisztelt Szandro Oboladze! Megállapodtunk abban.. Nem az én feladatom. (Az első ügyvédnek. aki elvesztette már a férjét. álmatlan éjszakáit. zárolják birtokainak a jövedelmét. mindig felhajtottam neki valami ennivalót. az ügyvédeit sem fizetheti. hogy barátságos legyen mindenkivel. hogy végül is az Abasvili-vagyonról van szó? Kérem. amit az ügyvéd úr még mondana? A gyerek az enyém. hogy hangsúlyozzam: ügyünk homlokterében egy anya emberi tragédiája áll.. hogy tisztelt ügyfelünknek az igen tetemes Abasvili-vagyon fölötti rendelkezési joga is e per kimenetelétől függ. Nagyméltóságú asszonyom. (Acdaknak) Természetesen megfelel a valóságnak. A bíróság ezt tudomásul veszi. miért nem mondjuk ki kereken. félelmeit. néhány szót intézzen Önhöz. hogy ez a nőszemély állítólagos gyereke vonatkozásában személyes vérségi kötelékre nem hivatkozik.. mint ahogy ezt Natella Abasvili jogai említette megrendítő fejtegetéseinek elején. hogy egy porig sújtott anya. a sok.. Köszönöm. Ha Michel Abasvili nem örökölné a vagyont. jellemző. Többnyire tető volt a feje fölött. kegyelmes uram. (kitör) Hallatlan. még pénzembe is került. Nem törődtem a kényelemmel. Grusénak) Mit válaszolsz erre.) Kedves Illo Suboladze. hogy visszakérjem Öntől szeretett gyermekemet. Acdak Gruse Acdak (félbeszakítja. hogy neked kell ítélnem a gyereket? Én neveltem legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint. önmaga árnyékaként a hegyekben. és kezdettől fogva munkára neveltem. Engedje meg. hogy gyermekét is elveszíti. ridegen tudatják vele.. (halkan) Uram. miért hiszed.nyughatatlanul csatangol.

Én viseltem a gondját. A gyerek miatt mentem férjhez. és férjhez ment egy. (haragosan) Már nem vagyok szabad. kurválkodás gyümölcse? (Gruse nem válaszol. tisztelt bíróság... És a gyerek. Gruse. vagy finom legényke.. Azt kérdem: kiütköztek rajta csecsemőkorában kifinomult vonások? Egy orr ütközött ki az arcából. egy gyermek kíséretében. mert ezt az emberiesség bizonyítékának tekinti. Ez a férfi Gruse vőlegénye. Michel Abasvili a körülmények szerencsétlen láncolata folytán anyja menekülésekor hátramaradt.) Kérdek tőled valamit: Milyen gyerek ez? Rongyos utcakölyök. Az asszony csak azzal törődött. azt mindenesetre bizonyítani tudjuk. mi? Kérem jegyzőkönyvbe venni. Hogy jutottál a hegyi faluba? Gyalog. és a gyerek az enyém. aki a gyermeket magához ragadta. kegyelmes úr. hogy milyen ruhákat vigyen magával! (zavartalanul) Csaknem egy évvel később Gruse felbukkant egy hegyi faluban. hogy miként sürgölődik a gyermek körül. Engedtessék meg nekem. kegyelmes úr. kegyelmes úr. öt piaszterért. A gyermek. kegyelmes úr. Hozzád ment férjhez a hegyi faluban? Nem.. hogy a pőre tényeket a törvényszék elé tárjam.. hogy a nőszemély. Köszönöm. Kedves Illo Suboladze. mint a többi. Egy paraszthoz ment. tehetős családból! (dühösen) Olyan. Én vagyok az apja. vallomása ezért hitelt nem érdemel.. nem a gyermek anyja. (Szimonra mutat) Ő el volt a háborúban. ezt állítod. (odainti Grusét) Miért? (Szimon felé bök) Nem jó vele az ágyban? Az igazságot mondd. a palota egyik konyhalánya.Acdak Második ügyvéd Állj! A bíróságot megindítja a vagyon megemlítése. kegyelmes úr. És most megint veled akar. kegyelmes úr. és megfigyelték. Odáig nem jutottunk el. Hogy tető legyen a feje fölött. Szakácsnő Második ügyvéd Acdak Gruse Szimon Szakácsnő Második ügyvéd Acdak Szimon Acdak Gruse Acdak Szimon Gruse Acdak Gruse Acdak Gruse 70 . jelen volt ezen a húsvét vasárnapon. kegyelmes úr.

Ezt a válaszodat fontosnak tekintem. hogy berántsatok a szarba. „Az apátok vagyok”. mert illetlen szavakat használtál a bíróság előtt. és lefejeztette a cárevicset. hogy fejetekre sózzak. Megérdemlitek.” „Szép időnk. tudjátok.” „A fingnak nincs orra!” Tíz piaszter bírság. (Grusénak) főként a tiedet nem. Ez az. Túl ostobák vagytok. Mert át akarod annak ott játszani a gyereket. (a vádlottak csoportjának) mi mindent főztetek ki. de fizetnétek is érte? Amikor a henteshez mentek. mint a halotti torra. (buzgón elfogadja a kihívást) „Trágyadomb mélyén szebb az arany. hogy fizetnetek kell. mint mondják. hogyan tegye tisztába. Vedd tudomásul. Azt mesélik rólam. hogy nem értesz többet az igazságszolgáltatáshoz.kérdezte a kukacot a horgász. Gruse Acdak Gruse Acdak Szimon Acdak Szimon Acdak Szimon Acdak Szimon Acdak Gruse Acdak Gruse 71 . de a bíróhoz úgy mentek. mint én. holott amilyen finom asszony. ne menjünk halászni?” . hogy rövidre akarja fogni a dolgot. mi az igazságszolgáltatás! Szép kis igazságszolgáltatás. mondta a parasztnak a cár. hogy egyszer ítélethirdetés előtt kimentem és beleszaglásztam egy rózsabokorba. „Helyt állok magamért”. Csalók vagytok. ismerlek benneteket. van. Majd megtanulod. és nem hallgatom tovább a hazugságaitokat. Igazságot. (hangosan) „Amikor meg akarták patkolni a lovat. Víz alá nyomsz minket. mondta a szolga és levágta a lábát. Teeléd tartottam a markomat? (noha a szakácsnő vissza akarja tartani) Hát hiszen nekem semmim sincs. azt akarok. „Legfőbb rosszakaróját a bolond a tükrében látja. akár éhen is pusztulhatnék. El tudom képzelni. Úgy van. a lótetű nyújtotta elébük a lábát”.Acdak Egy orr ütközött ki az arcából. Tőletek éhenkórászoktól semmit sem kapok. Most rövidre fogom a dolgot. Ilyen műfogásokra szükség van ma már. hiszen láttam. mint tiszta forrás mélyén a kő. (hirtelen) Elhiszem magának. mint az a nő meg az ügyvédei. még azt se tanulta meg. hogyan tartja oda a markát! Fogd be a szádat. mert nem tudunk olyan szépen beszélni.

mint egy úr? Amikor kirángattak az anyádból. És még ha harminc lesz is. részeg borjú! Hogy merészelsz úgy beszélni velem. hogy el ne vegyék a házaikat. Egyébként téged is megbírságollak tíz piaszterre. ímmel-ámmal. Megeszem és eliszom mindenemet. Ezenkívül fölöttébb buta tyúk vagy. mint valami kocsmában. hát nem szégyelled magad. amit akar. és miért a poloskák a háztulajdonosok? Ha nem őrködnél. de amikor Gruse tovább szitkozódik. arca sugárzik. Kis kalapácsával kopog az asztalon. ahelyett. ő is azt csinál.) 72 .Acdak Ebben van valami. rongyos a nadrágom a talár alatt. Nem jobban mint egy tolvajt. válni akartok. az illatszeres üvegcsét! Elfogadok. Acdak (leül) Most lett harminc. Ezt az ügyet itt negyedórára felfüggesztem. Mióta vagytok együtt? Negyven éve. (miközben Sauva kimegy) Ha meg sem szólalunk ezután. mint bitófán lógni. (Grusénak) Magadra dühítetted. (Az öregek nem értik. Tudatlan ember vagyok. ringatnád a farodat egy kicsit. Húsz piaszter. nem hurcolhatnák el férfiainkat a háborúikba. kolostorban nevelkedtem. nagyságos asszonyom. Elveheted tőlem a gyereket. csak a taktust veri neki). Mióta? Első ügyvéd Szakácsnő Kormányzóné Acdak Öregasszony Acdak Öregember Acdak (Egy nagyon öreg házaspár be. a szemedbe mondom. mintha a rendet akarná helyreállítani. Gruse (Acdak feláll. mint egy repedt faszent a templomablakban.) Hallom. mert veszélybe kerülne bírói méltóságom. elment a kedvem a te ügyedtől. te megvásárolt szolga. akkor is mienk a gyerek. hogy a körmére csapsz. mit tartok a te igazságodról. nézd meg a saját szemeddel. ami rosszabb. Hol a két válóperes? (Sauvának) Vezesd be őket. Salva. és egyáltalán. amiért lopták őket. amikor látod. hogy reszketek előtted? De te a szolgájuknak szegődtél. hogy kerek szemeket meresztenél rám. mert magadra haragítasz. senki se gondolta volna. büntetésül. egy bicskás rablógyilkost. és így felcsigáznád a jóindulatomat. esküdni mernék. Most elveszi tőled a gyereket. ha egy findzsa kölest szerez valahonnan. de én azt mondom neked: a te hivatalodra liliomtiprók és uzsorások közül volna csak szabad kiválasztani a legromlottabbat. hogy embertársai fölött kelljen ítélkeznie. kegyelmes úr. és nem dulakodok veled tovább. hogy el is veszed. amiért megsértetted a bíróságot. kegyelmes úr. És miért akartok elválni? Nem szimpatizálunk egymással. Nem tisztellek.

asszony. Második ügyvéd 73 . hogy a jó ingét ráadjam. Együtt túl fárasztó lenne Gonoszság és hatalom. Megfontolom a kívánságtokot. Ámde nem az éhező. Kegyelmes úr. Rosszra vinné ez őt. hogy gazdag legyen? Csak azt kellene mondanod. kőszívet reggel-este Cipelni nehéz nagyon. Nem hiszem. (Gruse hallgat) Énekes Acdak Gruse (Sauva bevezeti a gyereket. hogy tied a gyerek. Natella Abasvili! Megígérte. nem barátságtalanul) Láttam.Öregasszony Acdak Megismerkedésünk óta. Disznóólban tartotta! (felindultan) Én nem vagyok disznó. Féljen.) Kormányzóné Gruse Kormányzóné Gruse Kormányzóné Azt hiszem. sok lova a jászla mellett.) Szükségem van a gyerekre.. nem azt akarnád-e. hogy gazdag legyen? Halljátok hát. hogy majd bántja a sötétség.. de ha tied volna. hogy nem közönyös neked az igazság. (Magához inti Grusét. amit a haragos lány gondolt s nem mondott ki. megértettelek.) Ez a nő bűzlik a bűntől! Ki kell korbácsolni innen! (befogja a Kormányzóné száját) Nagyságos asszony. (Sauva a háttérbe vezeti az öregeket. Fénytől ne féljen ő. kegyelmes úr. hozzáhajol. (énekel) Hordana aranycipőt. Féljen. asszony. ismer engem. sok koldus a küszöbénél. Rám is acsarogna. Jaj. nem igaz? Mit felelsz nekem erre? Nem akarod. hogy majd bántja az éhség. Hol hagytad a gyerekedet? Majd adok én neked. a felperes idegei. mint mások itt. Én neveltem. Rongyokban járatja! Nem igaz.. közönséges perszóna. hogy nem a tied. sok harcos a seregében és sok léhűtő az udvarában. Nem adom többé oda. (Neki akar rontani Grusénak. mihelyt végeztem a másik üggyel. és ítéletet hirdetek.. Máris lenne egy palotája. Arra se volt időm. az ügyvédek visszatartják. A gyengékre rátiporna.

szükség van rá. (Sauva kört rajzol a padlóra. Ne befolyásold a bíróságot! Fogadjunk. ezt tanácsolom. (Sauva beállítja a körbe Michelt. amíg megtanul beszélni. hogy ezt énrólam „Acdak kertjé”-nek nevezzék el. búcsúzóul.) Felperes és alperes. Rajzolj egy kört a padlóra.) Acdak Most pedig levetem a bírói talárt. Sauva odavezeti hozzá a gyereket. A vagyon a városra száll. (Grusénak) Fogd a gyerekedet.) Fogjátok meg a gyerek kezét. részegségemben majd elfelejtettem valamit. amit maga ellen mondtam. Csak addig hadd tartsam meg. ki a valódi anya. Húzzátok! (kétségbeesve) Én neveltem! Tépjem szét? Nem bírom.) (A Kormányzónét félájult állapotban az Adjutáns elvezeti. egy kis táncmulatságra. hogy ilyen kétes párviadaltól függjön ama hatalmas Abasvili-vagyon sorsa. (A Kormányzóné és Gruse odamegy a körhöz. Tánczene. Úgy látom.) 74 . és vidd el innen. Hűha. hogy te is csak húszat ismersz. Az igazi anyának lesz ereje ahhoz. hogy ügyfelem nem rendelkezik akkora erővel. hogy ki ennek a gyereknek az igazi anyja. és elrendelem. Előadom továbbá. (Acdakhoz szalad) Kegyelmes úr. mint ez a testi munkához szokott személy. és most leverten áll. Próbát teszek. teszek még egy próbát. (A bírói széken mint valami asztalon ír valamit egy papírra és el akar menni. Sauva. jó húsban van. és nem alakult ki benne tiszta kép arról. Ne maradj vele a városban. erről függ minden. fogj egy darab krétát. mely a gyermekhez. Bitói kötelességem. mint örököshöz kötődik. Na jó. álljatok mindketten a gyerek mellé. Készítsenek belőle kertet a gyerekek számára. De meghívlak még benneteket a mezőre. (a Kormányzónénak) Te meg tűnj el. Még csak pár szót ismer. (gyorsan) Tisztelt bíróság! Tiltakozom az ellen.) Acdak (A két asszony ismét odamegy a körhöz. Senkinek a kedvéért nem játszom meg a hóst. hogy a gyereket a körből a maga oldalára rántsa. aki rámosolyog Gruséra.) Acdak Gruse Acdak (Gruse ismét elengedi a gyereket. Gruse elengedte. az ügyvédek már korábban távoztak.) Állítsd bele a gyereket. mert kezd benne melegem lenni. (feláll) A bíróság ezennel megállapítja. visszavonom. bocsánatot kérek. Második ügyvéd Acdak Első ügyvéd Acdak Gruse (A Kormányzóné a maga oldalára húzza a gyereket. Ki kell mondanom a válást.Acdak Felperes és alperes! A bíróság meghallgatta ügyeteket. Gruse mozdulatlanul áll. mert még elítéllek csalásért. hogy a gyerek számára anyát találjak. Húzzátok! (gratulál a kormányzónénak) Mit mondtam? A vér köteléke! (Grusénak) Mi ütött beléd? Nem is húztad! Nem fogtam erősen.

akik jól bánnak vele. Fogadjátok el. De Grúzia népe nem feledte el és bíráskodása idejére Még sokáig úgy gondolt. Szimonnak) Tetszik neked? (a hátára veszi a gyereket) Alázatosan jelentem. És a völgy a megöntözőié. A kocsi a jó vezetőké. (elteszi a pénzt) Szükségem lesz rá. de most már így marad.) Énekes És ezután az este után eltűnt Acdak. többé senki se látta. tetszik. mint a Majdnem-igazság Kurta aranykorára. hogy gyümölcsöt teremjen. (Az öregeknek) Cserébe meghívlak benneteket az ünnepélyemre. ha még ma kimegyünk a városból. A legokosabb.Sauva Acdak (elolvassa a papírt) Hiba történt. vagyis A gyermek az anyaszereteté. hogy gyarapodjon. Nem a két öreget választotta el. Táncolunk Michel? Szimon Acdak Gruse Szimon Gruse (Gruse táncol Michellel. -O- 75 . Így hát szerelemgyerek ő. (előveszi az erszényét) Jutányos ár. (Grusénak és Szimonnak) Tőletek pedig kapok még összesen negyven piasztert. hanem Grusét a férjétől. És most elárulom neked: azért vettem magamhoz. Acdak eltűnt. Olykor-olykor látható még. amit a régi bölcsek mondtak: Hogy azoké legyen. kik hallottátok a Krétakör történetét. (A táncolók kitáncolnak. A táncolók eltakarják nemsokára. ahogy újabb táncoló párok jönnek be. mert azon a húsvéti napon jegyeztük el egymást. semmit sem vonok vissza. nem. Köszönjük szépen. Szimon elkapja a szakácsnőt és táncol vele. Michel? (A hátára akarja venni a gyereket. ami van. A két öreg is táncol. Tévedtem volna? Sajnálom.) De ti. mert rend a lelke mindennek. kegyelmes úr. hogy jól vezessék. egyre ritkábban. egy táncra még elég jók lesztek egymásnak. Acdak gondolatokba merülve áll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful