Setelah melalui proses penghasilan Kerja Kursus Pendek (KKP) bagi subjek Seni Dalam Pendidikan (SDP) ini

, saya memperolehi pelbagai manfaat yang berguna dari segenap aspek serta turut memperolehi ilmu dan pengalaman baru. Tugasan Seni Dalam Pendidikan ( SDP ) yang telah diberikan kepada IPGM Kampus Tun Hussein Onn serba sedikit telah membuka minda kami sebagai bakal guru yang akan berkhidmat sebagai seorang guru kelak bahawa sesi pembelajaran seharusnya menarik dan menyeronokkan untuk menarik minat pelajar untuk belajar tanpa ada perasaan jemu dalam jiwa mereka. Pembelajaran yang menyeronokkan akan membuatkan pelajar semakin hari semakin menebal minat mereka untuk menuntut ilmu. Sepanjang penghasilan tugasan ini, pelbagai ilmu baru telah saya perolehi antaranya, pembelajaran yang berkesan bukan hanya bersandarkan kepada kurikulum semata – mata bahkan turut perlu mempunyai elemen seni agar penerimaan ilmu di kalangan pelajar lebih jitu dan mampan. Tugasan ini secara tidak langsung telah membuka mata dan minda saya bahawa seni pada hari ini bukan hanya menjuruskan kepada hiburan sahaja, tetapi melangkaui sempadan pemikiran kuno saya selama ini. Sebelum tugasan bermula, saya agak keliru tentang fokus utama tugasan ini. Ini kerana tajuk yang diberikan agak umum, dan menyebabkan saya beberapa kali merujuk kepada rakan – rakan yang lain. Masing – masing mempunyai tanggapan yang berbeza. Setelah berbincang bersama – sama rakan sekelas, alhamdulillah, saya mulai nampak apa itu fokus utama dalam tugasan kerja kursus pendek ini. Walaupun pada mulanya sukar untuk saya fahami kerana subjek ini teorinya agak mengelirukan dan ada sedikit yang lebih kurang sama maksudnya, namun saya berjaya juga memahami semua yang telah di ajar oleh beliau. Semasa pertama kali mendapat tugasan yang diberikan oleh beliau,sememangnya tidak dinafikan keluhan yang ada dalam diri saya, hal ini kerana terdapat banyak lagi tugasan yang harus disiapkan berikutan

dengan tarikh serahan tugasanyang telah diberikan. Tetapi hal itu tidak pernah melunturkan semangat saya untuk terus berusaha menyiapkan tugasan ini kerana keluhan tugasan bukanlah alasan untuk tidak menyiapkan tugasan ini. Itulah prinsip yang ada dalam diri saya untuk lebih member motivasi dalam diri saya.Tugasan yang diberikan tidaklah susah berbanding dengan tugasan yang lainkerana semuanya ada dalam nota yang diberikan oleh beliau. Apatah lagi Rancangan Pengajaran Harian yang diperlukan dalam tugasan ini bergantung dengan kreativiti individu untuk melaksanakan satu RPH yang menyeronokkan dan mencapai objektif. Ia sungguh menyeronokkan dengan bertukar pendapat dengan rakan-rakan kumpulan dan menjanai dea yang lebih baik.

Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH), objektif merupakan elemen yang penting dalam merencanakan agenda yang sesuai dalam Pengajaran dan

Pembelajaran (P&P) harian. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) ini, guru ditekankan kepada langkah-langkah yang harus dipelbagaikan supaya tidak berlaku konflik dalam P&P akibat daripada kebosanan para pelajar. Maka, guru perlulah menumpukan sepenuh perhatian dan kreativiti mereka dalam mencorakkan perjalanan mereka. “Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih”. Kesesuaian P&P adalah penting kerana guru tidak boleh menerapkan unsurunsur yang tidak baik kepada pelajar. Misalnya, politik, menyentuh perkauman, nilainilai yang tidak beretika dan sebagainya. Hal ini bertepadan dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan matlamat Pendidikan Negara dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelektual, rohani dan sosial (JERIS). Berdasarkan tugasan saya ini, dapat saya simpulkan di sini bahawa, Rancangan Pengajaran Harian adalah satu dokumen yang menjelaskan secara terperinci tentang perjalanan Pengajaran dan Pembalajaran yang akan dipacu dengan sebaik mungkin oleh insan yang bergelar guru. Selain itu, ianya juga merupakan perancangan yang disusun dengan teliti dan kemas serta mengikut urutan tahap kemampuan pelajarnya.

Apa yang penting, kedua-duanya menepati aspek-aspek yang amat diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran ( PNP ). Hal ini disebabkan di dalam minda murid telah menetapkan bahawa pembelajaran semangnya menyeronokkan. Selain daripada itu mereka juga akan mudah menerima apa yang kita ajar kerana mereka telah memberi komitmen dan tumpuan yang tinggi dalam kelas selain tidak mempunyai tekanan ketika belajar. Menurut kajian, sememangnya kanak-kanak melalui proses pembelajaran melalui bermain. Walaupun bermain pada pandangan kasar orang dewasa hanyalah satu naluri semulajadi kanak -kanak namuntanpa kita sedari ketika kanak-kanak bermain, mereka melalui satu sesi pembelajaran dalam kehidupan seharian mereka. Jika pada suatu masa dahulu kira sering beranggapan bahawa pembelajaran subjek tertentu sahaja yang memerlukan ketiga -tiga elemen ini ketika belajar iaitu, seni, muzik dan pendidikan jasmani. Walaupun pada suatu hari nanti kita mengajar matematik namun masih lagu mampu mengaplikasikan ketiga -tiga elemen tersebut di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan memasukkan ketiga-tiga elemen dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sesuatu subjek tersebut akan lebih mudah dip elajari kerana murid akan belajar dengan keadaan tanpa tekanan. Walaubagaimanapun kawalan guru terhadap suasana kelas amat penting bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Berdasarkan pemrhatian saya, terdapat beberapa peranan guru yang harus dititikberatkan. Seseorang guru perlulah peka dan mengetahui pengetahuan sedia ada muridnya agar objektif pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dicapai. Bagaimana ini boleh berlaku? Ianya bermaksud aktiviti yang dijalankan tersebut mestilah sesuai dengan latar belakang murid-muridnya. Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan. Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid – muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.

Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga perlu melihat dan peka kepada minat. Sesuatu bahan yang menarik mampu membuatkan sesuatu pengajaran itu lebih seronok. Contohnya. Ia penting kerana kita tahu minat murid – murid di sekolah bandar adalah berbeza berbanding murid-murid di sekolah luar bandar. murid mengunakan bahan kain buang yang berwarna – warni. seorang guru perlulah peka dengan keadaan ini. Contohnya di dalam pengajaran membuat kolaj. Kebebasan ini memberi peluang kepada muridnya meneroka imaginasi mereka sendiri. Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya. Oleh itu.Pemerhatian kedua ialah benda atau bahan yang digunakan mestilah konkrit yakni berbentuk maujud. guru dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk dan menarik minat murid. Guru memberi kebebasan kepada muridnya membentuk apa saja. Kenapa? Ini akan lebih menarik minat murid untuk belajar. guru seni mengajar muridnya melukis bunga lebih mudah di mana guru boleh membawa bunga kedalam kelas untuk di lihat oleh muridnya berbanding jika muridnya diminta melukis sesuatu yang memerlukan mereka menggunakan daya imaginasi mereka seperti melukis kapal angkasa. Ini sebenarnya memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif. kecenderungan dan latar belakang muridnya. Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi kegunaan bahan itu. melalui cara ini. seorang guru mestilah menggunakan bahan atau benda yang berbentuk konkrit atau maujud( betul). bunyinya. Kenapa? Untuk menghasilkan sesuatu pengajaran yang bersepadu dan berkesan terutamanya di dalam pendidikan seni.muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya. untuk menjadikan sesuatu pengajaran itu bermakna dan besepadu. Apa yang dapat mencetuskan idea dan membina imaginasi murid? Telah kita bincangkan di atas tadi bahawa kesesuaian . pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu. pemerhatian secara aktif yang kelima ialah aktiviti tersebut dapat mencetuskan idea dan imaginasi murid. Kenapa ini perlu? Telah kita bincangkan di atas tadi bahawa guru perlu mengetahui dan memahami latar belakang dan minat muridnya agar ini dapat memudahkan sesuatu objektif pengajaran seninya lebih mudah dicapai. Seterusnya. Tambahan pula.

pemupukan semangat kerjasama antara pelajar juga dapat dilaksanakan. Selain daripada itu. Rancangan Pengajaran Harian dan Rancangan Pengajaran Semester adalah satu dokumen yang menjelaskan secara terperinci tentang perjalanan Pengajaran dan Pembalajaran yang akan dipacu dengan sebaik mungkin oleh insan yang bergelar guru. Jelaslah di sini bahawa kepentingan aspek ini perlu digunakan oleh seorang guru seni untuk menjadikan pelajaran seninya menarik. Tugas mengajar dan mendidik sebenarnya tidak semudah apa yang disangkakan . Selain itu. Berdasarkan tugasan saya ini. Tidak seperti pembelajaran tradisional yang menggunakan kapur dan papan hitam sebagai media dalam penyampaian maklumat. Ini juga dapat membantu guru untuk mencapai onbjektif pelajarannya dan murid dapat mengikuti pelajaran dengan penuh minat. gembira dan berkesan. Hal ini kerana dengan teknik dan pendekatan yang tidak tepat yang digunakan oleh guru bukan sahaja akan membuatkan pelajar tidak memahaminya malah akan menjatuhkan semangat belajar pelajar. ianya . Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara kerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. Secara tidak lansuang mampu meningkatkan tumpuan mereka di ketika belajar. Dengan tugasan SDP yang diberikan juga secara tidak lansung menyediakan mental kami untuk menempuhi alam pekerjaan sebagai seorang guru nanti. Kami berpendapat bahawa dengan menggunakan tigaelemen tersebut di dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar untuk belajar sekaligus menjadikan murid tersebut melibatkan diri yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.dengan menggabungjalinkan pelbagai unsur seni. dapat saya simpulkan di sini bahawa.bahan dan kepelbagaian aktiviti tentunya dapat menarik minat murid dan secara langsung dapat menjana idea mereka dan mengembangkan imaginasi mereka.Dapat dirumuskan di sini bahawa pemerhatian yang aktif amat perlu dan penting kepada seorang guru sebagai satu persediaan kepada beliau untuk menyediakan sesuatu aktiviti yang menarik dan berkesan dan secara langsung dapat memberikan satu pengajaran yang bersepadu menurut tuntutan kurikulum KBSR. berkesan dan bersepadu.

Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada Puan Zalila binti Nasir. Ketika proses tugasan ini dijalankan. tidak berjayalah tugasan yang diberikan ini. Apa yang penting. saya berasa bahawa tugasan ini secara tidak langsung menambahkan pemahaman saya tentang subjek ini dan ini dapat dipraktikan di masa akan datang terutama semasa menjalankan praktikum mahupun semasa berkhidmat di sekolah. kedua-duanya menepati aspek-aspek yang amat diperlukan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran( PNP ). Saya berasa amat beruntung kerana dapat diberi peluang seperti ini dan amat berharap agar pengalaman seperti akan diperoleh lagi pada masa yang mendatang. Disini saya ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya yang tidak pernah berhenti menyokong saya dan memberi wang saku sedikit untuk membeli alat-alat tulis keperluan tugasan ini tanpa diminta. akhirnya saya berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. amat berguna untuk diaplikasikan pada masa hadapan. tiada masalah yang timbul dan saya dapat menyempurnakannya dengan baik sekali. Puan Zaharah binti Abd Manap dan Encik Ismail bin Saiman yang tidak pernah mengenal erti jemu ketika membantu saya dan rakan – rakan yang lain menyiapkan kerja kursus ini. Dengan berkat dari Tuhan serta dorongan rakan -rakan. rakan-rakan dan ibu bapa yang sangat membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Setiap maklumat yang ingin disampaikan dapat dinyatakan dengan jelas dalam tugasan ini. Akhir kata. Tanpa kerjasama beliau.juga merupakan perancangan yang disusun dengan teliti dan kemas serta mengikut urutan tahap kemampuan pelajarnya. . Saya amat bersukur kepada Tuhan kerana memberi saya pensyarah. Segala ilmu dan pengetahuan yang dikutip ketika proses penyiapan tugasan ini.

8. 10.BIL. 5. 2. 1. 4. 6. 3. REFLEKSI LAMPIRAN RUJUKAN BORANG KOLABORASI 25 – 26 27 – 35 36 – 37 38 – 39 . PERKARA HALAMAN PENGAKUAN BIODATA ISI KANDUNGAN PENGHARGAAN Rancangan Pengajaran Harian berunsur Seni Pelaksanaan Bahan Kostum 1) Costume 2) Cerita rakyat 3) Watak dalam cerita rakyat 4) Perkembangan Idea 5) Gambar-gambar kostum 6) Rekaan headgear / kepala 7) Bahagian badan 8) Bahan / Aksesori 9) Gambar Lengkap Penghasilan Kostum MUKA SURAT 2 3–4 5–6 7–9 10 – 11 12 – 24 7. 9.

Gambar-gambar Kostum .

PERKEMBANGAN IDEA .

.

Rekaan Head gear Gambar-gambar kostum .

BAHAGIAN BADAN .

Penghasilan Head gear .

.

.

BAHAN / AKSESORI .

.

GAMBAR LENGKAP PENGHASILAN KOSTUM .

LAMPIRAN .

BIODATA .

ISI KANDUNGAN .

RUJUKAN .

BORANG KOLABORASI .

COSTUME .

CERITA RAKYAT .

Watak dalam Cerita Rakyat .

PENGHARGAAN .

PERKEMBANGAN IDEA .

GAMBAR KOSTUM .

REKAAN HEAD GEAR .

BAHAGIAN BADAN .

BAHAN / AKSESORI .