Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

KRAJALNICA ECO LINE

WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. Przepisy bezpieczeństwa • Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób. • Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. • W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia. • Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. • Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. • Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. • Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. • W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. • Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia. • Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel. • Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub aby się o niego nie potknął. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do krojenia żywności. • Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. • Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru. • Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu. • Uwaga niebezpieczeństwo! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem. • Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. • Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Specjalne przepisy bezpieczeństwa • • • • • Nie stosuj żadnych dodatkowych środków oprócz tych, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem. Uwaga! Zadbaj o to, by podczas używania urządzenia kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi elementami lub nożem. Krajalnicy nie należy używać do krojenia mrożonek, mięsa z kością, ryb ani niczego poza artykułami żywnościowymi. Choć urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenia, należy trzymać się z dala od noża i ruchomych części. Nie używać krajalnicy do produktów spożywczych, jeśli średnica noża zmalała o 6 mm. W tym wypadku należy wymienić nóż.

Przygotowanie do użytkowania

• Należy skontrolować, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części. Jeśli
brakuje jakiejś części należy skontaktować się z dostawcą. • Usunąć całe opakowanie. • Wyczyścić urządzenie miękką szmatką zwilżoną w letniej wodzie. • Wyczyścić ostrze. Należy zachować dużą ostrożność, ponieważ ostrze jest bardzo ostre. • Jeśli ostrzałka nie jest zamontowana, należy postępować według poniższych kroków: • 3 Przekręcając śrubę przymocować ostrzałkę do urządzenia. Przed włączeniem urządzenia skontrolować, czy ostrzałka jest dobrze zamocowana.

1 Widok urządzenia z góry

2 Ustawić moduł do ostrzenia tak, aby ostrze nie znajdowało się pomiędzy kółeczkami.

UWAGA! Ostrzałka posiada włącznik bezpieczeństwa. Jeśli ostrzałka nie jest zamontowana, urządzenia nie można włączyć.

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

• Dołączone do zestawu nóżki zamontować pod spodem urządzenia.
1 Urządzenie posiada pod spodem otwory na nóżki. 2 Przymocować nóżki i wypoziomować urządzenie.

• Zamontować ochraniacz na dłonie
1 Zamocować obie śruby w suwaku. 3 Zamocować obie podkładki.

2 Zamontować ochraniacz na dłonie.

4 Dokręcić obie nakrętki.

UWAGA! Odradza się korzystanie z urządzenia bez dokonania wyżej opisanego montażu nóżek i ochraniaczy na dłonie! Są to elementy bezpieczeństwa, które wykluczą możliwe ryzyko zranienia. Jeśli elementy bezpieczeństwa nie zostaną zamontowane, wówczas zachodzi ryzyko odniesienia ran. • Należy zadbać o to, aby urządzenie było odsunięte od ściany co najmniej 10 cm. Ma to związek z właściwą wentylacją urządzenia. • Ustawić urządzenie tak, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna • Instrukcja obsługi • • Ustaw urządzenie włącznikiem od strony operatora. Jeśli ostrzałka nie jest zamontowana, wykonaj następujące czynności: o Umieść ostrzałkę na wsporniku tak, by nóż nie przechodził pomiędzy kółkami. o Dokręć śrubę zabezpieczającą. Wyłączyć urządzenie (urządzenie posiada wyłącznik bezpieczeństwa i wyłącza się samo, jeśli ostrzałka zostanie usunięta) Włącz wtyczkę do kontaktu. Ustaw żądaną grubość plastrów za pomocą stopniowanego pokrętła. Włącz krajalnicę, nóż zacznie się obracać. Umieść krojony produkt na platformie przesuwnej (dociskając go uchwytem), pamiętając, aby produkt dotykał ruchomej ścianki. Po zakończeniu krojenia wyłącz urządzenie. Nóż przestanie się obracać. Obróć stopniowane pokrętło z powrotem do pozycji „0”.

• • • • • • •

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Czyszczenie i konserwacja • Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „0”. • Przed czyszczeniem zawsze należy najpierw odłączyć kabel urządzenia. • Uwaga: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w innym płynie! • Umyj zewnętrzną stronę przy pomocy wilgotnej szmatki (roztwór wody i łagodnego środka czyszczącego) • Do czyszczenia krajalnicy nigdy nie używaj środków żrących lub ściernych. Nie używaj przedmiotów ostrych lub ostro zakończonych. Nie używaj benzyny lub rozpuszczalników! Czyść przy pomocy wilgotnej szmatki i ewentualnie płynu do mycia naczyń, nie stosuj środków ściernych. • Wyczyść nóż alkoholem. UWAGA! Nóż jest bardzo ostry. • Jeśli platforma produktu przesuwa się z oporem, unieś krajalnicę i połóż ją na boku. Ostrożnie wyczyść pręt przesuwny i nasmaruj go wazeliną Problem Urządzenie źle kroi Urządzenie przestaje kroić Możliwa przyczyna Nóż jest tępy Urządzenie jest brudne Przegrzany silnik Rozwiązanie Naostrz nóż Wyczyść urządzenie Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Zabezpieczenie termiczne silnika samo ponownie się włączy.

Platforma nie Pręt przesuwny jest Wyczyść pręt przesuwny i przesuwa się w sposób brudny nasmaruj go wazeliną płynny W razie wątpliwości zawsze skontaktuj się z dostawcą!

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Ostrzenie noża Czynność należy przeprowadzić, kiedy nóż się stępi. Pamiętaj, że nóż jest bardzo wytrzymały i w przypadku regularnego i prawidłowego używania, zwykle wymaga ostrzenia raz w roku. • Odłącz kabel urządzenia. • Obróć stopniowane pokrętło do pozycji „0”. • Wyczyść nóż. • Poluzuj pokrętło ostrzałki. • Unieś ostrzałkę, obracając ją o 180°, • Opuszczaj ostrzałkę, aż się zablokuje. • Przymocuj ostrzałkę, obracając pokrętło ustalające. • Włącz urządzenie. Nóż zaczyna się obracać. • Naciśnij przycisk, aby dosunąć ustawioną ukośnie tarczę cierną do ostrza noża i przez 2 minuty dociskaj tarczę do noża. Tarcza cierna powinna się obracać zgodnie z ruchem noża. • Naciśnij przycisk, aby dosunąć ustawioną poziomo tarczę cierną do ostrza noża i usunąć zadziory na nożu. Tarcza cierna powinna się obracać zgodnie z ruchem noża. • Wyłącz urządzenie i odłącz kabel z gniazdka. • Poluzuj pokrętło ostrzałki i wyczyść tarcze cierne alkoholem. • Ustaw ostrzałkę w pozycji wyjściowej w urządzeniu i dokręć pokrętło. Nóż nie powinien znajdować się pomiędzy tarczami ciernymi. • Wyczyść nóż alkoholem. UWAGA! Nóż jest bardzo ostry. • Włącz wtyczkę do kontaktu. • Urządzenie jest gotowe do pracy. Dane techniczne

Napięcie Zużycie prądu Średnica noża

210000 Slicer 250mm 230~240 VAC/50 Hz 200 W 250 mm

210017 Slicer 300mm 230~240 VAC/50 Hz 250 W 300 mm

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Gwarancja Każda usterka , z wyjątkiem normalnego ścierania się i uszkodzeń lampek, powodująca złe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na inne, pod warunkiem, że było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane do innych celów lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób. Nie narusza to Państwa innych praw, wynikających z przepisów prawa. W przypadku korzystania z gwarancji, należy podać miejsce i czas zakupu urządzenia, dołączając do niego dowód zakupu (np. paragon).

Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami i wytycznymi.

Opis części
210000 Krajalnica Slicer 250 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 Ostrzałka Ruchoma ścianka Platforma przesuwna W(y)łącznik Pokrętło do ustawiania grubości krojenia Ramię uchwytu produktu Osłona noża Nóż 1 2 3 4 5 6 7 8 210017 Krajalnica Slicer 300mm Ostrzałka Ruchoma ścianka Platforma przesuwna W(y)łącznik Pokrętło do ustawiania grubości krojenia Ramię uchwytu produktu Osłona noża Nóż

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

210000 Krajalnica Slicer 250mm

210017 Krajalnica Slicer 300mm

Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 • www.hendipolska.pl info@hendipolska.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful