P. 1
1121

1121

|Views: 4|Likes:
Published by Mihaela Pandelea

More info:

Published by: Mihaela Pandelea on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Raportul periodic privind progresele înregistrate de România pe calea aderării 2003 5 noiembrie 2003 Capitolul 13: Politica socială şi ocuparea

forţei de muncă Progrese înregistrate de la ultimul raport periodic
Referitor la legislaţia muncii, pot fi menţionate evoluţii semnificative începând cu intrarea în vigoare a Codului Muncii (în martie 2003), care încorporează principiile de bază ale acquis-ului în domeniul legislaţiei muncii. Totuşi, o importantă parte a acquisului trebuie să fie implementată prin legislaţia secundară şi sunt necesare unele modificări referitor la directivele privind concedierile colective, protecţia tinerilor la locurile de muncă şi transferul întreprinderilor. Pot fi menţionate unele progrese în domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi. Directiva privind responsabilitatea probei verităţii a fost transpusă prin Codul Muncii. Codul Muncii include, de asemenea, unele măsuri privind munca de noapte pentru femeile gravide, deşi sunt necesare mai multe detalii cu privire la prevederile privind protecţia maternităţii. Au fost înregistrate unele progrese în implementarea Planului Naţional pentru Egalitatea de Şanse, prin stabilirea unui program naţional de pregătire a personalului MMSSF de la nivel central şi local în domeniul reglementărilor privind egalitatea de şanse. În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, au fost realizate unele progrese prin revizuirea, în decembrie 2002, a Normelor generale de protecţie a muncii, care au ca scop transpunerea a 20 de directive din domeniu. Cu privire la capacitatea administrativă a Inspecţiei Muncii pot fi evidenţiate evoluţii pozitive. În 2002 a început un program naţional de pregătire pentru inspectorii de muncă, care a continuat în 2003. În octombrie 2002 a fost lansată o campanie naţională de conştientizare a actorilor economici principali asupra reglementărilor din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. În concordanţă cu evaluarea efectuată de către Comitetul Inspectorilor Şefi de Muncă ai UE, Inspecţia Muncii din România trebuie să întărească consultările tripartite privind sănătatea şi securitatea profesională la toate nivelurile, inclusiv la nivel de întreprindere, să desfiinţeze sistemul de sporuri de risc pentru compensarea condiţiilor de muncă periculoase şi să intensifice conştientizarea inspectorilor de muncă asupra rolului lor consultativ şi de control. În domeniul dialogului social, noul Cod al Muncii a identificat aspecte ale relaţiilor de muncă şi industriale, care pot fi acceptate în mod bilateral de către partenerii sociali prin contractele colective de muncă. Rolul Consiliului Economic şi Social, ca organism consultativ, a fost întărit şi extins prin adoptarea Codului Muncii. Prin noua lege a sindicatelor adoptată în februarie 2003 a fost stabilit cadrul legal pentru crearea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale. A fost încheiat un Acord Social pentru anul 2003 între angajatori şi federaţiile sindicale. Prin Internet a fost creat un forum pentru încurajarea consultărilor şi dezbaterilor privind parteneriatul social, la care s-au conectat 150 de organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii neguvernamentale şi MMSSF.

acest HG lasă loc de interpretări şi nu prevede posibilitatea finanţării obligatorii pentru aceste servicii. Evaluarea intermediară a implementării planului este pozitivă şi evidenţiază cooperarea inter-instituţională efectivă şi participarea satisfăcătoare a partenerilor sociali. Prin semnarea Documentului Comun de Evaluare a Priorităţilor Politicii de Ocupare (JAP) în octombrie 2002. Totuşi implementarea lor a fost numai parţială şi trebuie încă elaborate măsuri de implementare. Această instituţie are aceeaşi structură de bază ca şi fostul Minister al Sănătăţii şi Familiei. Acesta sa intenţionat a fi un pas înainte în descentralizarea sistemului de asistenţă socială. Solidarităţii Sociale şi Familiei.4%. tuberculozei şi malariei. România şi Comisia Europeană au continuat activitatea de revizuirea a politicii de ocupare. cerinţele rigide privind reintegrarea pe piaţa muncii după finalizarea unui curs au condus la reducerea cursurilor de pregătire profesională a şomerilor. . În noiembrie a fost adoptată o lege privind măsurile de prevenire a HIV/SIDA. În ceea ce priveşte activitatea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă. Ca urmare a Hotărârii de Guvern din februarie 2003 privind protecţia socială. rata şomajului în România (după criteriile OIM) a fost de 8. dar responsabilitatea pentru familie şi pentru persoanele cu handicap şi a fost transferată Ministerului Muncii. au fost înfiinţate structuri specializate de la nivel judeţean şi local pentru a se ocupa de asistenţa socială în domeniul protecţiei familiei şi copilului. Pentru promovarea incluziunii sociale. acoperind perioada august 2002 . Ca urmare a Consiliului European de la Goteborg. iar ANOFM ca autoritate de plată pentru Fondul Social European şi lucrează la un plan de acţiune pentru dezvoltarea capacităţii administrative. vârstnicilor. Totuşi.8% continuă să fie o problemă serioasă. Primul Plan Naţional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă al României a fost adoptat în 2002. de 21. iar în 2003 a fost aprobată şi solicitarea de participare la Fondul Global împotriva HIV/SIDA. Venitul minim prevăzut de Legea venitului minim garantat a crescut de la data de 1 ianuarie 2003. În ceea ce priveşte controlul consumului produselor din tutun. În perioada de raportare. persoanelor cu handicap sau orice alte persoane aflate în nevoie. au fost adoptate mai multe acte legislative pentru promovarea reformelor sectorului de sănătate. finanţarea strategiilor locale nu este asigurată. deşi în perioada de raportare au fost luate unele iniţiative de conştientizare. Deşi pregătirea profesională ar trebui să fie o măsură importantă de creştere a gradului de ocupare. Lipseşte o strategie coerentă pentru continuarea procesului de reformă. la fel cu rata şomajului în rândul tinerilor. MMSSF ca autoritate de management. Normele pentru implementarea Legii privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale au fost aprobate în noiembrie 2002. persoanelor singure. Rata şomajului de lungă durată de 21. au fost înfiinţate Comisii anti-sărăcie la nivel local în 41 judeţe şi în Bucureşti. Totuşi.Pot fi evidenţiate unele evoluţii privind alinierea la acquis-ul din domeniul sănătăţii publice. Acest exerciţiu constă în identificarea comună a problemelor excluziunii sociale şi a politicilor relevante de răspuns. măsurile de plasament au crescut în 2002. Comisia Europeană şi România au iniţiat un exerciţiu de cooperare pentru pregătirea viitoarei participări la procesul de incluziune socială al UE după aderare. legislaţia naţională privind tutunul rămâne numai parţial în concordanţă cu acquis-ul.2 %. În domeniul ocupării forţei de muncă.decembrie 2003. Reorganizarea Guvernului din iunie 2003 a cuprins şi Ministerul Sănătăţii. iar în majoritatea judeţelor au fost elaborate Planurile anti-sărăcie.

S-au făcut paşi promiţători în promovarea dialogului social bipartit şi în întărirea rolului partenerilor sociali. România ar trebui să continue eforturile de implementare şi aplicare a măsurilor legislative existente. Cuantumul cotelor de contribuţie a fost redus şi se preconizează stabilirea unui sistem integrat pentru colectare. La cinci ani de la lansarea reformei în domeniul sănătăţii. Este necesară o alocare sporită de resurse efective precum şi îmbunătăţirea managementului în sectorul sanitar. Majoritatea fondurilor sunt direcţionate către spitale. s-au făcut modificări la legislaţia naţională. Toate instituţiile care sunt acum implicate în administrarea diferitelor fonduri de asigurări sociale (MMSSF. însă mai sunt necesare modificări în anumite domenii pentru a se realiza o aliniere deplină. Trebuie subliniat că. responsabilităţile lor către Ministerul Finanţelor Publice. trebuie continuate eforturile pentru implementarea Planului Naţional pentru Egalitate de Şanse. Evaluare generală Adoptarea noului Cod al Muncii poate fi considerată o realizare importantă din punct de vedere al transpunerii acquis-ului. legislaţia necesită încă unele modificări pentru a fi în concordanţă cu acquis-ul (vezi secţiunea Drepturile omului şi protecţia minorităţiilor). Deşi legislaţia actuală anti-discriminare reprezintă un pas important în combaterea discriminării. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a devenit operaţional în trimestrul IV al anului 2002 şi a rezolvat peste 450 de cazuri de discriminare de la înfiinţarea sa. însă nu există un sistem eficient de control al cheltuirii acestor fonduri. iar într-o serie de domenii s-a realizat o mai mare aliniere faţă de acquis. Construcţia instituţională în cadrul Inspecţiei Muncii în vederea implementării efective a noilor prevederi este decisivă. deoarece acestea reprezintă un mecanism esenţial de îmbunătăţire a performanţei instituţionale şi dezvoltare a capacităţii administrative. România este primul stat care are un organism funcţional privind non-discriminarea. dintre ţările candidate. Sunt necesare în continuare reforme pentru a asigura un echilibru corespunzător între flexibilitate şi securitate. CNAS şi ANOFM) vor trebui să transfere treptat. În domeniul sănătăţii publice. pentru a dezvolta unui sistem naţional de supraveghere a bolilor contagioase compatibil cu cel existent la nivelul Uniunii Europene. Totuşi. Reforma sistemului de pensii este un domeniu unde au fost înregistrate puţine progrese. În ceea ce priveşte tratamentul egal între femei şi bărbaţi. audit şi aplicarea contribuţiilor de securitate socială. Iniţiativele recente de informare pentru prevenirea fumatului sunt pozitive şi în conformitate cu recomandările UE. CNPAS. Referitor la sănătatea şi securitatea la locul de muncă.Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost modificat în februarie 2003. Acesta include îmbunătăţirea standardelor şi capacităţii de laborator precum şi continuarea instruirii în domeniu. Starea generală de sănătate a populaţiei continuă să fie mult sub media în Uniunea Europeană. începând din ianuarie 2004. MS. în ciuda creşterii resurselor generale colectate prin fondul de asigurări de sănătate. dar este necesar să se facă mai multe eforturi pentru a consolida negocierilor colective autonome bipartite la nivel de întreprindere. asistenţa primară este mult neglijată. mai sunt necesare eforturi pentru transpunerea deplină a acquis-ului privind controlul tutunului. rezultatele concrete ale restructurării reţelei naţionale de supraveghere şi control a bolilor transmisibile rămân să fie văzute. Continuarea programelor naţionale de instruire pentru inspectorii de muncă trebuie încurajată. . Acesta acoperă principiile de bază ale acquis-ului privind legislaţia muncii. sectorial şi regional.

S-au făcut progrese importante în îmbunătăţirea organizării incluziunii sociale şi protecţiei sociale. luând în considerare obiectivele UE. capacitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării ar putea fi sporită. România nu a solicitat nici o perioadă de tranziţie. Adoptarea Codului Muncii a fost un important pas înainte în transpunerea acquis-ului. Eforturile viitoare ar trebui orientate pe asigurarea implementării lui şi promovarea unui echilibru corespunzător între flexibilitate şi securitate. dar succesul în implementare va depinde de existenţa unor resurse suficiente. Reforma sistemului de pensii trebuie accelerată. În general. Pentru a putea să se ocupe efectiv de managementul Fondului Social European. ar trebui depuse mai multe eforturi pentru finalizarea transpunerii şi îmbunătăţirea implementării acquisului în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă. situaţia generală rămâne îngrijorătoare datorită lipsei resurselor financiare şi absenţei unei strategii coerente pentru continuarea procesului de reformă. Succesul implementării la nivel local va depinde de asigurarea unui buget satisfăcător atât la nivel local cât şi naţional şi de existenţa unui personal bine pregătit. În domeniul anti-discriminării. . Concluzii În general. La nivel naţional toate aspectele sociale. Sunt necesare eforturi sporite pentru întărirea capacităţii administrative privind managementul şi implementarea Fondului Social European. De asemenea. Totuşi. inclusiv a Inspecţiei Muncii. Implementarea la nivel local va avea nevoie de resurse suficiente. ceea ce ar trebui să conducă la o abordare mai integrată. Au fost luate măsuri suplimentare pentru promovarea incluziunii sociale. iar cadrul legislativ ar trebui ajustat în continuare. precum familia. Deşi ce sau făcut eforturi pentru rezolvarea problemelor specifice din sectorul sanitar. Capacitatea administrativă a instituţiilor relevante. Documentul Comun de Evaluare în domeniul ocupării (JAP) reprezintă un pas important în pregătirea pentru aderare. copiii şi persoanele cu handicap sunt acum acoperite de Ministerul Muncii. de la precedentul Raport periodic. Eforturile trebuie să se concentreze mai mult pe măsurile preventive de ocupare şi pe creşterea gradului de ocupare. România îndeplineşte angajamentele şi cerinţele decurgând din negocierile de aderare în acest domeniu. reorganizarea la nivel local este o măsură pozitivă. însă trebuie realizată o strategie privind promovarea incluziunii sociale. Negocierile pe acest capitol au fost încheiate provizoriu. Ministerul Muncii. să asigure pregătirea şi consolidarea personalului. va fi necesar să se asigure pregătirea continuă şi măsuri de construcţie instituţională în vederea consolidării rolului agenţiilor de ocupare desemnate să implementeze Fondul Social European. O atenţie specială va trebui acordată întăririi semnificative a componentei de Resurse Umane din Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006. trebuie întărită în continuare. în special a lucrătorilor sociali. Este important să se asigure implementarea eficace a acestor politici precum şi monitorizarea priorităţilor şi angajamentelor cuprinse în JAP. De asemenea. lipsa personalului este un subiect de îngrijorare. Solidarităţii Sociale şi Familiei. s-au realizat câteva progrese în domeniul ocupării şi politicii sociale. În ceea ce priveşte protecţia socială. Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie să înfiinţeze structuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->