പ്ര഻യ ബശ഻ർമമൌലവ഻ നബ഻ദ഻നഺഘഘഺഷവു മഺയ഻ കറങ്ങ഻ത്ത഻ര഻യഺൻ തുടങ്ങ഻യ഻ട്ട് ൿറച്ചഺയല്ഘലഺ

സു യൂത഻ ആമഺം(റ)ന്മറ ഹഺവ഻യ഻ൽ ന഻ന്നും ആഅനത്തു ത്തഺല഻ബ഼ന഻ൽ ന഻ന്നും സന്ദർഭത്ത഻മനഺത്ത്
ഄടർത്ത഻ഘയടുത്ത ച഻ല ഈദ്ദരണ഻കൾമകഺടുത്തപ്ഘപഺഴഺണു ഞഺനത഻ഘന പ഻ട഻ ඀ട഻ വഺയനക്കഺഘര
ഄറ഻യ഻ച്ചത് ഹഺവ഻ കഺണഺമത അമരങ്ക഻ലു ം എഴുത഻മക്കഺടുത്ത തുണ്ഡവു ം മവച്ച്(ഄതല്മലങ്ക഻ൽ
സതയം മൂട഻മവച്ച്)ഄവമരപ്ഘപഺലു ം മതറ്റ഻ ദ്ദര഻പ്പ഻ക്കുന്ന രൂപത്ത഻ലഺയ഻രുന്നു എഴുത്ത്
മമൌല഻ദ് ഓതഺഘമഺ.നബ഻ദ഻ന മഺഘഘഺഷ഻ക്കഺഘമഺഎന്നത നമ്മൾതമ്മ഻ൽ തർക്ക഻ഘക്കണ്ട കഺരയമ഻ല്ല.
അ തർക്കം ഇ ഄടുത്ത കഺലത്ത് മഺത്രമു ണ്ടഺയ ഓരു ബ഻ദ് ഄത്തഺണു കഺരണം മമൌല഻മദന്നഺൽ

"AÃmlphnsâ A\p {Klhpw kmao]yhpw t\Snb alvßm¡sf kvt\lmZcthmsS
kvacn¨p AhcpsS kw`h_lpehpw kZmNmc kw]pjvShpamb PohnX¯nsâ kvXpXn
IoÀ¯\ §Ä ]Zytam KZytam ]ZyKZy k½n{itam Bbn AhXcn¸n¡pI.' CXmWv
kp¶n IÄ ]dbp¶ auenZv.
ആത് നബ഻യു ം സഃഅബതും തഺബ഻ ഈകളും എല്ലഺം മചയ
ത തഺ
വഘരയു ള്ള സകലമു സ്ല഻ംകളും മകഺണ്ടഺടുന്നതുമഺൺ

ൺ ഘലഺകത഻ഘന്ന

ആത് മതള഻യ഻ക്കഺൻ ඀ടുതൽ എഴുഘതണ്ട അവശയമ഻ല്ലഺത്തത഻നഺൽ എഴുതുന്ന഻ല്ല
മു ജഺഹ഻ദു ഘനതഺക്കൾ തമന്ന എഴുത഻യത് നമു ക്ക഻ങ്ങ഻മന വഺയ഻ക്കം
""d_oDÂ AÆÂ Bcw`w apXÂ dkqÂ(kz)bpsS auenZv sImmSpI F¶ k{¼Zmbw
aivcnJv apXÂ aKvcn_v hsc \S¶phcp¶ H¶mWtÃm. apkvenwIÄ Xmakn¨p hcp¶
GsX¦nepw Hcp cmPy¯v Cu BNmcw Csöp ]dbphm³ km[n¡bnÃ'' (A CÀimZv
1343 d_oDÂ AÆÂ, C.sI. auehn).
hoണ്ട്pw C.sI. auehn AÂapÀinZn FgpXnbXv IqSn hmbn¡pI.
""\_n(kz)temI¯n\v sNbvXpsImSp¯n«pÅ A\p{Kl§Ä Fs´ms¡bmsW¶v \mw
temIs¯ Adnbn¨p sImSp¡Ww. AXmWv \½psS NpaXe. F¶m Ipd¨p Imew ap¼p
hsc B almßmhnsâ amlmßys¯ Adnbphm\pw ]Tn¡phm\papÅ bmsXmcp amÀKhpw
aebmf¯n Dmbncp¶nÃ. d_oD AÆ amkw hcpt¼mÄ auenZv `wKnbmbn Ign¡p¶
k{¼Zmbw \½psS CSbn Dmbncp¶psh¦nepw AXv Ad_n `mjbn Bbncp¶XpsImv
]db¯¡ ^esam¶pw Dmbncp¶nÃ, F¶m CS¡me¯v Nne Øe§fn AÀYw
]dªpsImv auenZv HmXm³ XpS§nbn«pv. A[nI Øe§fnepw s]mXptbmK§Ä IqSn
\_nbpsS amlmßys¯¡pdn¨v {]kwK§Ä \S¯nhcp¶pv. CsXÃmw Gsd¡psd
kt´mjIcw Xs¶'' (AÂ apÀinZv ]pkvXIw:1, e¡w:5).
1951 Unkw_À 12 d_oD AÆ 12\v tIcf \Zvh¯p apPmlnZosâ P\d sk{I«dn
F.sI. A_vZp eXzo^v auehn sNbvX tdUntbm {]kwKw AÂa\mdnÂ
{]kn²oIcn¨Xnsâ BZy`mKw.
"]Xn\mep iXm_vZ§Ä¡p ap¼v temI¯nse P\§sfÃmw AÛpXt¯msS ho £n¨psImncp¶ Hckm[mcW iniphnsâ P·Zn\amWv C¶v temIw sImmSp¶Xv' (AÂa\mÀ
]pkvXIw:2 e¡w 19þþ20 P\phcn 1952)

സജ഼വമഺയ഻ ഄവ രും ഒരുകഺലത് അഘഘഺഷ്ച്ച഻രുന്ന ഒന്നഺൺ മമൌല഻ദു ം
മമൌലു ദഺഘഗഺഷവു ം
"Cu kµÀ`¯n cണ്ടു sImÃambn apkvenw sFIykwL¯nsâ B`napJy¯n \S¯nhcmdpÅ
auenZmtLmjw Cu {]mhiyhpw d_oDÂ AÆÂ 12þþmw XobXn `wKnbmbn IgnªpIqSn F¶pÅ hnhcw
R§Ä kt´mj]qÀÆw Adnbn¨psImÅp¶p. GdnbmSp temhÀ sk¡âdn kvIqfn sh¨v sImmSs¸«
kpZn\¯n IqSnb hnZymÀYn kt½f\¯nepw almtbmK¯nepw \_n(kz)bpsS P\\w, _meyw,
aX{]NcWw, kz`mh sshinjvSyw F¶n§s\ \_nNcn{X¯nse {][m\s¸« `mK§sfbpw Ipdn¨p

aebmf¯n Hmtcm am\y·mÀ {]kwKn¨p. AÀYw Adnbm¯ Ipsd Ad_n hmIy§Ä hmbn¡msX auenZv
icns¸SpIbnsöp iTn¡p¶hÀ¡v \ockw tXm¶mXncn¡¯¡h®w Ad_nbn auenZv HmXm\pw Ipsd
kabw hn\ntbmKn¡mXncp¶nÃ. tbmK¯n kw_Ôn¨hÀ¡pw AÃm¯hÀ¡pw Hcp hncp¶p \ÂIpIbpmbn' (A CÀimZv 1343 d_oD AÆÂ).
auenZv inÀ¡msW¶p ]dbp¶ AÂ]w Nne Xo{hhmZnIÄ A¶pw Dmbncp¶ncn¡Ww. AXpsImmWtÃm
NneÀ ]s¦Sp¡mXncp¶Xpw. F¶m Ahcpw kZybn ]s¦Sp¯psh¶mWtÃm dnt¸mÀ«n ImWp¶Xv.
im]mSv inÀ¡n\XoXamWv.
C\n tIcf PwC¿¯p DeabpsS aJ]{Xambncp¶ AÂapÀinZnse Nne hcnIÄ ImWpI.
""...............auenZnsâ ]pWykZÊn ]s¦Sp¡phm³ Xu^oJv e`n¨hÀ `mKyhm·mcmWv. ta ]dª
kwKXnIÄ {]Zm\w sN¿p¶ H¶mWtÃm auenZnsâ aPvenkv. Cu Imcy§Ä km[n¡p¶ Hcp kZÊv Hcp
]pWykZÊv Xs¶bmWv. Cu kZÊn auenZn (auenZnsâ kZÊnÂ) Zo\nbmb kzlolmb Zo³
Adnbp¶ Benao§Ä [mcmfw IqSnbncn¡Ww. apkvenwIfn Zo\n¿mb ssNX\yw A¦pcn¸n¡Ww''
(AÂapÀinZv ]pkvXIw.4, e¡w.1).
sI.Fw. auehn ]dªXp {i²n¡pI.
""...............AXn\m apl½Zv \_nsb AÃmlp `qPmX\m¡n temIs¯ A\p{Kln¨n«pÅ Cu amk¯nÂ
\_nbpsS ZAvh¯p (ktµiw) {]Ncn¸n¡pI hgnbmbn \msaÃmhcpw AÃmlpXBem¡v ipIvdv sN¿Ww.
AXn\mbn tZi§Ä tXmdpw auenZv tbmK§Ä IqSn AXn \m\mPmXn aXØscbpw kt½fn¸n¨p
AhÀs¡Ãmw \_nbpsS ZAvh¯v X_veoKv sN¿pI F¶ ISasb \mw \nÀhln¡pIbpw Cu
kpZn\¯nepw daZm³ amk¯nepw FÃm tZi¯nepw X_veoKv ^v tiJcn¡pIbpw thWw'' (AÂapÀinZv
]p.1, e¡w.5).
ബഷ഼ർ പറയുന്നത് ഘപഺമല നബ഻ദ഻നഭക്ഷണംഹറ മഺയഭക്ഷണമല്ഘലന്ന് ന഻ങ്ങളുമട ഘനതഺക്കൾ തമന്ന
പറയുഘപഺൾ ഹറമഺയ ഭക്ഷണം വയറ്റ഻ല഻ല്ലഺത്തപ്ഘപഺൾ( CU K vellilamus|Ya{ nl| niy/E8aef

mOlixie[R hRamay 19M vyRRilil|a8 smy8\ 2eta9ukUfi vayi6uk.) എന്നു
പറഞ്ഞത഻ന്മറ ളമ഼ർ എന്ന഻ഘലക്കല്ല ന഻ങ്ങളുഘട മു ങ്കഺമ഻കള഻ഘലക്കു തഺഘനയഺൺ

മടങ്ങു ന്നത്

(tbmK¯n kw_Ôn¨hÀ¡pw AÃm¯hÀ¡pw Hcp hncp¶p \ÂIpIbpmbn' (A CÀimZv 1343 d_oDÂ
AÆÂ).)
ആതു඀ട഻ഘനഺക്കുക
""...............\_nsb amXrIbm¡n \_nbpsS Ncysb ]T\w sNbvXp AXns\ XpSÀ¶p {]hÀ¯n¡p¶hÀ
AÃmlphns\bpw Ahkm\s¯ Znhks¯bpw ]än t]SnbpÅhcpw ]S¨hs\ A[nIambn
hnNmcapÅhcpamWv. C¯c¡mÀ auenZv tbmK§fn h¶ptNcpIbpw \_nNcyIsf tI«p a\Ênem¡n
{]hÀ¯n¡pIbpw sN¿pw. A¶p apkvenw temIw H¶mbn sImmSp¶ auenZv tbmK§fn \_nbpsS
icnbmb \S]Sn{Iaw
hniZambn ]dªpsImSp¡pIbpw A§bpsS kz`mh§Ä hnhcn¡pw sN¿pw. \_nsb ]n´pScphm\pÅ
DXvt_m[\§Ä \S¡pw. kZÊn \_ntbmSpÅ t{]aw hfÀ¯pw. \_nbpsS A\pbmbnIfmb
kzlm_¯nsâ aX\njvS, `àn apXembh hnhcn¡pw. AhnsS IqSnbncn¡p¶hcpsS \mhpIsfsbÃmw
kzem¯v sNmÃp¶Xn\p t{]cn¸n¡pw. AÃmlphnsâ kvt\lw IcØam¡phm³ ]cym]vX§fmb
D]tZi§Ä \S¡pw'' (AÂapÀinZv ]pkvXIw 4, e¡w 1).
എന഻യും കഺണുക
""ktlmZc§sf! temIm\p{Klnbmb apl½Zv(kz)bpsS P·Zn\amb Cu d_oDÂ AÆÂ 12 DZbKncn apXÂ
AkvXabKncn hscbpÅ apkvenwIÄ BËmZw sImmSpIbpw B hµy alm\p`mhsâ k¨cnX§sf
]pckvIcn¨p kvXpXn IoÀ¯\w ]mSpIbpw sN¿p¶p. X§Ä Pohs\¡mÄ kvt\ln¡p¶ B temssII
amÀKZÀinbpsS t\sc At±l¯nsâ P·Zn\¯n iàn _lpam\§Ä AhÀ {]ISn¸n¡p¶ps¦nÂ
AXn BÝcys¸Sphm\nÃ. AXp kzm`mhnIamWv'' (AÂa\mÀ ]pkvXIw 1, e¡w 17).
മമൌല഻ദഺഘഘഺഷവു മഺയ഻ ബന്ധപ്മപട്ട തർക്കം തമന്ന ഇ ഄടുത്ത കഺലതുണ്ടഺയ ഒരു ബ഻ദ്
ഄതഺൺ(ൿല്ലു ബ഻ദത഻ൻ ………..എന്നു ആവർ തമന്ന പറയുഘമഺ എന്നറ഻യ഻ല്ല

)വഹഺബ഻ മതം

സഥഺപ഻ച്ച മു ഹമ്മദ് ബ
ു ഄബ
ദ ഻ൽ വഹഺബ഻നു വഘര ഄങ്ങ഻മന ഒരു വഺദമു ണ്ടഺയ഻രുഘന്നഺ
ഈണ്ടഺയ഻രുമന്നങ്ക഻ൽ ബശ഼ർ ഄടുത്ത മറു പട഻യ഻ൽ ഄതു඀ട഼ എഴുതുക ഏത് ക഻തഺബ഻ലഺണു
ആബ
ു ഄബ
ദ ഻ൽ വഹഺബ് ഄതു പറഞ്ഞത്? അക഻തഺബ഻ന്മറ ഘപരും ഘപജ് നപറു ം ആബഺറതും എഴുതുക
എന഻ ബശ഼ർ ഈദ്ദര഻ക്കുന്നഒരു വല഻യമചഺദയമു ണ്ട്.

viWymazEl|a `pXanM .
sklruemSutiy ElKn8in\ mRupfi 2`tma`tM. niN] 4Sutiy Ay8uM
hxIsuemae6 5RRvuM o9amtayi nbi<s>yi}ni9\ Ek7tuM mn°ila6iytuM
shab8az\. 1vrilaer…iluM nbi<s>yuef j[mxinM `pmazic/ \ vl| mIladI

ePs\RRuM eenRRuM nbixinekaHa7NLuM nf8iyi7uEHa. ? 3eH…i} ekaHuva
etLiv)
ഄപ്പഺൾച഻ലമതഺമക്ക ഘചഺദ഻ക്കഺനുണ്ട്
#മകയം മമൌ ലവ഻ മു തൽ എ
ല്ലഺഘനതഺക്കളും ഒറുബ഻ദ് ഄതഺയ഻രുഘന്നഺ
പ്രചര഻പ്പ഻ച്ച഻രുന്നത്?

#ഄത഻നഺയ഻രുഘന്നഺ ഄവരുഘട നഘവഺൽ ഥഺനം?
#ഄതല്ല ആത് നഘവഺൽഥഺനത഻ന്മറ പ്പട്ട഻കയ഻ൽ ന഻ന്നും ഒഴ഻വഺക്കണമമന്നു
ഄവർ പറഞ്ഞ഻രുഘന്നഺ?
#ഄതല്ല ഄവർക്ക് ഘശഷം വല്ല ഖു ർ അനും ആറങ്ങ഻ഘയഺ?
ആറങ്ങ഻മയങ്ക഻ൽ അ ഄയതും ആറങ്ങ഻യഓഫ഼സു ം ഏതഺൺ?
##മഫസ
റ ് എഘന്നഺ നനറ്റ് എഘന്നഺ ഘപര഻ട്ടതഺമണഺ ബ഻ദ് ഄത്തഺവൻ കഺരണം?
#ഄതല്ല ജഺഥ നടത്തുന്നതഺഘണഺ പ്രശ
ന ം?
#ഄപ്പഺൾ സലഫ഻ മഫസ
റ ഻മന ൿറ഻ച്ച് ആറങ്ങ഻യ അയത് ഒന്ന് തരഘണ
#പു ല഻ഘക്കഺലം മകട്ട഻യത഻നു നഺലു ഖല഼ഫമഺരുഘട ചര഻ത്രം തരഘണ
#ഘകഺട഻കൾച഻ലവ഻ട്ട് നടത്ത഻യ മു ജഺഹ഻ദു സഘമ്മളനം നടത്തഺൻ ഄള്ളഺഹു ആറക്ക഻
ത്തന്ന അയത്ത് ഒന്നു തരഘണ
#ക്ര് ഷ഻യ഻ടം ന഻കത്ത഻ നബ഻(സ) തങ്ങൾ നടത്ത഻യ അണ്ട് സഘമ്മളനങ്ങളൂഘട ഒരു
ല഻സ
റ ് പ്രസ഻ദ്ദ഼കര഻ക്കഘണ
#ഫഺത഻ഹ പഺട്ടഺക്ക഻ പ്പഺട഼യത഻നു ഒരുഹദ഼സ് തരഘണ
#സലഫ഻ മഫസ
റ ഻ഘനഺടനുബന്ത഻ച്ചു നടന്ന എല്ലഺകഺരയങ്ങൾക്കൂം
ഓഘരഺ ഹദ഼സ് തരഘണ

#ഘകരള നദ് വത്തുൽ മു ജഺഹ഻ദ഼ൻ എന്ന ഘപർ നബ഼ എന്നഺണു ആട്ടത്

ഏതു

സംഘത്ത഻ന്നഺൺ ആട്ടത് എമന്നഺന്ന് പറഞ്ഞു തരഘണ
#ഄപ്ഘപഺൾ ആവഘയൿറ഻ച്ചും ന഼പറഞ്ഞവഺക്കുകൾ തഘന്നപറയഺഘമഺ
(1Et sEhaxrNEL, 2O j[mxinaEGaWpripafik Lf6mu- s{v/ xuracarNLuM
n0uef
smuxay8iEl6\
kyRiv9t\
mRRu
mt6aer
1nukric/uekaHaz)(നബ഻ഘയമകഺല്ലഺൻ ഘയഺഗം ඀ട഻യ നദ് വത്തഺൺ ദഺറു ന്നദ് വ)
karYNLi} Emawmayt\ 1vyi} pututayi kU7iEc/{6u9taz\ . 4l|a bix\18uM
vSiEkfaz\. <sVhIh\ mus
എന഻ നമു ക്ക് സു യൂത഻ ആമഺമ഻ന്മറ ആബഺറത്ത഻ഘലക്കു വരഺം
ഫക഻ഹഺന഻(റ) യു മട ഈദ്ദരണ഻ സഽയാത്വ഻ ഇമഺം (റ) മകഺടുത്തത഻മന ൿറ഼ച്ചഺണു നഺം തമ്മ഻ൽ ചർച്ചക്ക്
തുടക്ക മഺയത് സു യൂത഻ ആമഺം (റ) അഈദ്ദരണ഻ ഄവ഻മട മകഺടുത്തതു തമന്ന ഄത഻നു മറുപട഻പറയഺനും
ഘലഺകത് എന഻ ഒരഺളും ഄത് മതള഼വഺക്കരുത് എന്ന ത് മകഺണ്ടു മഺ ണല്ഘലഺ?നശഖ് ഫഺക്ക഻ഹഺന഻ക്കുള്ള
വഺയടപ്പൻ മറുപട഻ ഄത഻ന്മറ തഺമഴ തമന്ന പറയു
കയു ം ഫഺക഻ഹഺന഻യു ഘട വ഻വരക്കുറവഺൺ
മതള഻വ഻ല്മലന്നു ഄവർ പറയഺനുള്ള കഺരണമമന്നും ഄദ്ഘദഹം പറഞ്ഞ഻ട്ടു ണ്ട്
()

‫حرفا حرف‬

)ന഼ഄമതല്ലഺം മൂട഻മവച്ച് ഫഺക഻ഹഺ

‫عليه‬

‫ وأنا أسوقه هنا برمته وأتكلم‬،

ന഻ഘയ മതള഻വഺക്ക഻ മപഺക്ക഻ പ്പ഻ട഻ച്ചത് മകഺണ്ടഺൺ സു യൂതവ഻

ആമഺമ഻ന്മറ അആബഺറത്ത് മു ഴുവൻ വഺ യ഻ക്കഺൻ തയ്യഺറുഘണ്ടഺ എന്നു ഞഺൻ ഘചഺ ദ഻ച്ചത് എന഻യു ം ഄത്
അവർത്ത഻ക്കുന്നു സു യൂത഻ ആമഺമ഻ന്മറ അആബഺരമതഺന്ന് പര഻ഭഺഷപ്മപടുത്തുക

സു യൂത഻ ആമഺം ഄത്

പു ത഻യതഺൺ ഒഴ഻വഺകഺണമമന്നല്ല മമൌല഻ദഺഘഘഺഷത്ത഻ന്മറ മതള഻വു കളഺ ണു ഄത഻ൽ പറയു ന്നത്
പു ണയം ലഭ഻ക്കുന്നതഺൺ,സു ന്നത്തഺൺ എന്നഺൺ എഴുത഻യത്
ഄവമക്കത഻മര കണ
ണ ടച്ചു തഺങ്കമളഴുത഻

“pie9 suyUtViyuef kitab\ muSuv[ 4fue8SuEtHtil| El|a.. suyUtViEpaluM 2t\

su98aez9\ pRyu9il“എന്നഺണു തഺ ങ്കൾപറ്ഄഞ്ഞത് തങ്കൾ ഄൽ ഹവ഻ ല഻ല് ഫതഺവ എ ന്ന
ക഻തഺബ് കണ്ട഻രുമന്നങ്ക഻ൽ ആത്രമഺ ത്രം വല഻യ വങ്കത്തം വ഻ള഻ച്ചു඀വു മഺയ഻രുന്ന഻ല്ല ഄതല്ല ഄറ഻ഞ്ഞു
മകഺണ്ടു തമന്ന അലു വ ഘമഺമദൽ അവർത്ത഻ച്ചതഺഘണഺ

ഄതുഘകഺണ്ടഺണു ഞഺൻ ഒര഻ക്കമലഴുത഻യത് 3) വകദഺല഻ക നഖാലഽ അസ്ലുൽ ഇജ്ത്഻മഺ ഇ ല഻ ഇളുഹഺര഻
ശ഻ ആര഻ൽ മമൌല഻ദ഻ മന്ദാബഽൻ വഖഽർബത്ഽൻ എന്നത്഻ന്മറ അർത്ം രറയഽക

4)സഽയാത്഻

ഇമഺം മമൌല഻ദ് ആപ് ഺഷം സഽന്നത്ത്ആമെന്നഽ രറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ടപ്ട്ടഺഎന്ന പ് ഺദയഺം ര഻ന്
വല഼പ് ഺഎന്നഽ രറയഽക
എന഻മയങ്ക഻ലു ം തഺങ്കൾക്ക് നദരയമു മണ്ടഺ മസഺയൂത഻ ആമഺമ഻ന്മറ ആബഺറത് പര഻ഭഺഷപ്മപടുത്തഺൻ
ആതു തഺങ്കളുഘട തമന്ന മറ്മറഺരു വഺക്കഺൺ

Pthu}bariey9 su`psi¤may `gn\T8ie[R k{8avay 2maM 2b\nuhj{
1s\Klani<R>yuef oru Pt\v `pmuK waPi2O pœitnay 2maM suyUtVi<R> te[R
1}havi li}Ptav 49 `gn\T8i} 3¤ri6u 9tiNenyaz\. 2maM 2b\nuhj{
1s\Klani<R>Eyaf\ nbixinaEGaWe8„RRi Ecaxi6e„7u. 1E“hM 2Nen mRupfi
n}ki.
¼nbij[mxinaEGaW8ie[ R 1fis\TanM te9 bix\18az\. AxYkal mU9\
nURRaHiel slPu°ValihINLay mu[gamikLi}nie9araL i} ni9u EpaluM 1t\
niEvxnM ecy\ttayi v9i7il|"
suyUtVi<R>yuef_ 1}havi li}Ptav ! _!(^
ഇത്഻ന്മറ തഺമഴ ആമഺം ആബ
ു ഹജർ (റ) എഴുത഻യത് ഘപഺലു ം തഺങ്കൾമൂട഻മവ ച്ചു കഺരണം ഄതും
തഺങ്കൾക്കു എത഻രഺണു
മമൌല഻ദഺഘഘഺഷ
ത ഻നു മതള഻വഺനണു
തഺമഴഄദ്ഘദഹവു ം
ഈദ്ദര഻ക്കുന്നത് ഄതും മൂട഻മവച്ചഺൺ ബശ഼ർ എഴുത഻യത്
ചു രുക്കത്ത഻ൽ മമൌല഻ദു ം അഘഘഺഷവു ം ഘവണമമന്നല്ലഺമത ഄതു കഴ഻ക്കരുമതന്നു പ റഞ്ഞ
ഒരഺമളയു ം തഺങ്കൾക്കു ഈദ്ദര഻ക്കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ല്ല (തഺങ്കളുമട ആജ
ത ഻ഹഺദല്ലഺമത)
എന഻തഺ‍ഺങ്കളുഘട /സു ഹുർത഻ന്മറ എഴുത്തു ഘനഺക്കുക

“vellu vili seekarikkan
hayatilundoooooooooo
،‫بالدف والشبابة وغيسهما‬

vallakubuuriyum

‫وهىأنه إذا دخل هرا الشهس العظيم تسازعىا فيه إلى اللهى واللعب‬

suyuuti pratiyagam aduttu parayunnu
daffu
muttallaaakubuuureeeeee
vayikkauuu kubuurikaleeeeeeepoooooy“

ഇത്് സഽയാത്഻ ഇമഺം എവ഻മെയഺണു പറഞ്ഞത് എന്നു
കഺണ഻ച്ചു തരുവഺമനഺന്നു പറയഘണ…….
ആത഻മനഺ ഞഺൻ മകഺടുത്ത മറുപട഻യു ം ඀ട഻ കഺണുക
മഽജഺഹ഻ദ് പ്രസ്ത്ഺനത്ത഻ൽ ആൺ കഽട്ട഻കള്ളുണ്ടപ്െങ്ക഻ൽഇത്് സഽയാത്഻ ഇമഺമ഻ന്മറ ഉദ്ദരെ഻യഺമെന്നഽ
മത്ള഻യ഻ക്കാ‍ാ‍ാ ആമരങ്ക഻ലഽം എഴഽത്഻ത്ന്നത്് പ്കഺര഻യെ഻ക്കഽ
ൻമരഺൽ ക഻ത്ഺബ് കണ്ടെവരഽം ഉണ്ടെവഽം എന്ന്
ഓർമ്മ പ്വണ്ടപ്െ ആലഽവപ്മഺഡൽകള഻ക്കപ്െഺ?
1ഇത്ഽം

പ്നരമത് രറഞ്ഞത്ഽം സഽയാത്഻ ഇമഺമ഻ന്മന്െ വഺക്കഽകളഺപ്നന്നഽമത്ള഻യ഻ക്കഽക
ഇമഺം സഽയാ‍ാത്഻ നൽക഻യ വയെമപൻ മരഽരെ഻ പ്രസ഻ദ്ദ഼കര഻ക്കഽക

2) ഈരണ്ടെഽഇബഺറത്ഽകൾക്കഽം