You are on page 1of 28

uhkUZz ahya

btpL eh: 7 ut 2013

nfha - 641 020

midJ ahya Kdh khzt rf brkl


AVAA jiyt ciu...
mgfns,
cf midtUF vdJ a jhL ethJfis bjJ bfhnw.
tHfngh flj tUlK ekJ ahya U wkhf gy ts gfis
nkbfhL W (2013) J tUl gaJ bfhoUwJ vgij f
knahL bjJ bfhnw.
FUi#
ekJ uhkUZz ahya flj 82 MLfshf f nrit, uhkw
nritfis brJ tUtJ f midtU mjnj. gFYs mbth ef,
th ef, ghykiy nghw Fuhkf tF ViHf kW kiyth kf
FHijfSF kW KatfSF gh kW rjhd cztj, vnyhUF
goif fhyf a Milf tHFj, FHijfSF ytr or kW
bgatfSF bjhg kW ntiythgj Ma nritfis mJ tUwJ.
mj tir j tUl ghu ef vw rKjha f ja xU Fuhkij
ahya jbjLJ mFs FHijfSF f nrit, bgatfSF kUJt
isP Kfh
kW gy ntiyth nritfis mJ tUwJ. nkY ekJ midJ ahya
Kdh khzt rf (AVAA) UJ ghu ef cs 115 FHijfis dK
ngU ekJ gF miHJ tUtJ, fhiy kW khiy Wo mJ khiy
mtfSF w tFf el L mtfis mtf oF gukhf mD
itgJ nghw nritfis brJtUwJ.
nkY ahya goJtU 8000F nkgl khztf eikia
fU, RWw ViH kf eikia fU ekJ ahya xU a cjakhf
xU
jk itarhiyia 2012 mnlhg 10-M nj Kj bjhl bragL tUwJ.
ahya Wtd eh
j kUJtkid tr thyhj Wfzfhd ViH kf irbgW
gadilwhf.
iwa isPfSF et fhL Kfkhf, muR ntiyth njf
btbgW wj ntiythig bgWtjfhf ekJ ahya j tUl a
Mg njfhd (IAS) g tFf bjhlfgL wghf bragL tUwJ.
Rth ntfhdj 150tJ wj Mlhd j tUl w fahf
ahya jk itarhiy jeho isPfSfhf isa ghujnk! vGU! vw jiyyhd _W eh
g Kfh co, ciwl trl eljglJ. 1150 ng fyJ bfhl Kfh
865 f khzf fyJ bfhlJ FljfJ. Kfh gy rhnwhf
brhbghfS th FUuh{ kW U. A.S. uh Mnah ir ffS
wghf eilbgwd.
j tUl Rth ntfhdj 150tJ ML Hhidbaho mtUila
UUt jha khbgU uj xW jehL KGtJ tytu UwJ.
mJrka ekJ Kdh khztf midtU Mfhnf mtfSila
ghuef: gnehF Tl
brhj khtlfY, CfY Rth ntfhdj ujij
tuntW Hhf vLJ Rth ntfhdj thif kW
brf e eho _iy KLbfyh gu iwa isa
jiyKiwfSF tfhol fbsyh MtnjhL knahL
gahw ntLbkW cfl nto nfL
bfhnw.

A
l
u
m
n
i
O
v
e
r
v
i
e
w
2012 ut2013 #dt

fl bjho

MSik ts Kfh

Rth muhkhdj, jiyt, AVAA

midJ ahya Kdh khzt rf tUlhu br kl (2012 ut Kj 2013 #dt tiu)

ut 2012

ALL Vidyalaya Alumni Association (AVAA) midJ ahya Kdh khzt rf

uhkUZz ahya, SRKV mr, bgaehafghisa, nfha - 641 020. & 0422-2692676, 2695451-3, ~ng : 2692582
dr: srkvcbe20@gmail.com, izajs : www.srkv.org

braFG thf
Kidt S. mHnfr

nguha, uhkUZz ntfhdjh gfiy fHf


- 1998 tUl ahya khU clf f gwt

Rth muhkhdj

bray, uhkUZz ahya Wtdf

bray

jiyt

U C. ughfu, M.A., M.Ed.,


Kjt, ... bkFnyr g, nfhit
- 1970-71 tUlf ahya fa f gwt

Kidt P.K. mahrh, DIH., M.Sc(Agri), M.A(Minn), Ph.D.

nguha & Jiwjiyt (X),


jehL ntshik gfiy fHf ntsh bgha Jiw
- 1940-46 tUlf ahya caiyg gwt

Jiz
jiyt

cj
bray

U K. rZFkh, M.Sc., M.Ed., M.Phil.,


Kjt, ahya fh Ma g Wtd
- 1988-94 tUlf ahya fa f gwt

Rth Aujhdj

uhkUZz ahya
bghUshs

xUizghs

cWdf
Rth knyhdj

cj bray, uhkUZz ahya Wtdf

Rth fZlhdj

Kidt K. fjg

Kjt, ahya fiy ma f


- 1977-79 tUlf ahya fiy ma f gwt

Kidt V.S.T. rhFkh

cj bray, uhkUZz ahya Wtdf

Kjt, khU clfa f


- 1985-86 tUlf ahya khU clfa f
gwt

Kidt V. FHijrh

U G. Ku

Kjt, rut ahfuh#h fiy ma f, bghsh


- 1965-71 tUlf ahya fiy ma f gwt

U I.C. nfhjrh

jiyikaha (X), ah v..M. id caiy g, nfhit 1944-50 tUlf ahya caiygY, 1956-57 tUlf
ahya fa fY gwt

U V. ghyRuka, M.A.
aFe, $mdhf # h rjh, nfhit
- 1978-80 tUlf ahya fiy ma f gwt
U M. mHrh, B.Sc., FCA

fzF jifahs, M/s. M. Alagirisamy & Co.


- 1965-70 tUlf ahya caiy gY, fiy ma
fY gwt

U C.N.R. uhn#u, B.Com.


fhukil
- 1966-73 tUlf ahya caiy gY, ahya fiy
ma fY gwt
Kidt N. Kijah

Kjt, ahya fa f
- 1982-84; 1990-94 tUlf ahya fa f gwt

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

Kjt, ahya bjhg Wtd


- 1984-87 tUlf ahya ghbl f gwt

U B. jlgh

jiyikaha, ahya caiy g


- 1981-83 tUlf ahya fa f gwt

U C. gukt

jiyikaha, ahya Rth thdjh nkiy g


- 1993-95 tUlf ahya fiy ma f gwt

U K. Ku

jiyikaha, .m.. fyhiya eLiyg

U A. uh#nfhghy

caiy iuahs, aua Jiw, ahya ghbl f


- 1969-81 tUlf ahya gwt

Kidt S. uh#FU

iz nguha,
- 1984-86; 1991-92 tUlf ahya fa f gwt

uhkUZz ahya

ut 2012

ahya Wtd eh Hh
03-02-2012

iwtzf

tunt

ghuhL gu - U V. ghyRuka

ghuhL gu - U URC njtuh#

ghuhL gu - U MAN nyhfehj

bfsufgltf kW
w Ud ciu
uhkUZz ahya

ahya Wtd eh Hh 2012 ut


3 btHikaW fhiy 9.45 k
Kj 1.30 k tiu ahya .nf.o.
fiyau
eilbgwJ.
ahya
fa f Kjt Kidt N.
Kijah mtf midtiu tuntW
ciuahdh.
uhkUZz

ahya f Wtdf brayU,


midJ ahya Kdh khztf
rf jiytUkhd Rth muhkhdj
mtf HhF jiyik jhdh.
ahya
Wtdf
gW
rKjhafhf jik mgJ nrit
brJtU ahya Kdh khztf
_W ng bfsufgld.
1. ahya caiyg gW
jnghJ fLkhdJiw Kiu
gJ r_f nritah tU bghahs
URC njtuh# mtf, 2. ahya
fiy ma f gW
jnghJ mdhf kida
gfiy fHf xU mfkhd
#h rkjh aFduhd U
V. ghyRuka mtf kW 3.
Rth thdjh nkiyg
gW jnghJ gth kUJtuhf
nrit brJ tU Dr. M.A.N. nyhfehj
mtfis AVAA jiyt Rth
muhkhdj mtf ghuho guij
tHdh. ghuhL bgwtf jf
Viu jhf brJ tU wj
nritf ahitF $uhkUZz
ahya bgw mDgtf
jh fhuz vd Tdhf. midJ
ahya Kdh khztf rf jiH
Rth muhkhdj btl Kj uia
jehL khy jkuBz r (Dharma
Rakshana Samithi) iz xUizghs
U. UZz b#fehj, mtf
bgWbfhL, ghua vw jiy
w brhbghthdh.
Rth muhkhdj Miu tHdh.
ahya gW r_f
nrit br khztf ey k
thj gjid, njrgnahL
rnfhjuJtnjhL, ViH vatfSF
nritahWtY wJ sFwhf
vW
Rth
mtf
ngdh.
f Wahf $uhkUZz
ahya caiyg bray Rth
jughdj mtf jf khztf
_y wghd fiy ffis jjh.
AVAA bray Kidt S. mHnfr
mtf eiu tHdh. AVAA
xUizghs Rth Aujhdj
iw ghlYl Hh nj KowJ.

AVAA

brkl btpL

Jwf kW ahya
eyUf

gnfghsf

AVAA izajs btpL


(www.alumni.srkv.org)

AVAA izajs btpL


(www.alumni.srkv.org)

fiy ff
midJ ahya Kdh khzt rf br kl

ut 2012

midJ ahya Kdh khzt rf ff


(01-01-2012 Kj 31-12-2012 tiu)

fa f (20-01-2012)

COE Alumni Meeting -

tuntiu

fa f - Miu

fa f - gnfghsf

fa f - fyJbfhnlh

GTTI - Kdh

khzt rf Tl

uhkUZz ahya fa
f Kdh khztf rf
Tl 2012 #dt 4 nj PhW
HikaW btF wghf eilbgwJ.
ahya f Wtdf bray
Rth muhkhdj mtf fF
jiyiknawh. wghf nrit
ekJ Kdh khztf, nfhit
.v.. fiy ma f
bray U v.. ejnfhghy, nfhit
ehnjfl g jiyikaha
kW eyha UJ bgw U.
v. eu, nfhit khtl cj f
Mths U nf. mUn#h Mnah
Hh bfsufgld.
Tl fw fj nkghL
FJ
fyJiuahl
eilbgwJ.
mbkfh AhntL gfiyfHf
nguha Kidt bAy gh j
Tl w miHghsuhf fyJ
bfhL thJfis bjjh.
WF nkyhd Kdh khztf
fyJ bfhl Tl uhkUZz
ahya fa f
bray Rth fZlhdj, fa
f Kjt Kidt Kijah
kW fa f nguhaf
fyJ
bfhL
ciuahdhf.
Jngh xbthU tUlK #dt khj
4- PhWHikaW ekJ f
Kdh khztf rf Tl

GTTI - Kdh

khztfis
bfsuj

bjhlJ eilbgW vW Tl
bjfglJ.
tUfhyf
Tl jhf jtwhJ fyJ
bfhSkhW fyJ bfhl Kdh
khztfl nfL bfhsglJ.
www.alumini.srkv.org

vw izajs
bga
kW
tufis
g
brJ jf fUJfis gkh
bfhSkhW, j izajs
wf, nehff g LCD-
_y fyJ bfhl midJ Kdh
khztf bga, Kft, goj ML
kW bjh guf kW Vida
jftf izajs ehsnw
g braglJ. fyJ bfhl
midtUF Ritahd ka cz
f L gkhwglJ.

fh Ma g Wtd
$uhkUZz ahya fh
Ma g Wtd Kdh
khztf rf Tl 2012 ut 19
PhWHikaW fhiy 10.00 kF
eilbgwJ. TlF ahya
f Wtdf cj bray Rth
fZlhdj mtf jiyik jhdh.
nkY midJ ahya Kdh
khztf
rf
xUizghs
Rth Aujhdj mtf Miu
tHdh. f fhukil Cuh
xa bjhlfg uhkghisa
wghf nrit brJtU Wtd
Kdh khzt U D. uh
mtf jkJ wghd nritfhf ghuho
bfsufglh. Rkh 58 Kdh
khztf f fyJ bfhL
jf mDgtf kW Wtd
nkghofhf jfsJ Mnyhridfis
tHdhf.
fF
tUif
jj midtiu tuntW Wtd
Kjt mtf tuntiu tHdh.
eiuid Wtd Ma U.
R. fz mtf tHf f nj
iwwJ.

ghbl f (19-02-2012,
08-03-2012, 27-07-2012)
GTTI - Kdh

khztf
fUJ gkhw

GTTI - gnfghsf

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

f 13tJ Mo Kdh
khztf rf Tl 2012 ut
19 mW ahya GKD fiyauf
eilbgwJ. Kidt K. bgUkh

uhkUZz ahya

ut 2012
mtf Kdh khztfis tuntW
nkY
f
Mlifia
thjh. midJ ahya Kdh
khztf
rf
xUizghs
Rth Aujhdj mtf jiyik
jhdh. f jhshs Rth
njtrdhdj
mtf
wiu
Mdh. Tl cLkiyngil
Rajalakshmi Gengusamy Charities bghahs
R.
brsjuh# (1977- Mo
gwt), nfhit gh bgha
f cj nguha bghahs R.
cnkZFkh (1993 DMRE Batch), bghahs
R. ndZ (2003 DEEE Batch), nfhit M/s.
Robert BOSCH Senior Hardware Engineer,
kW bgfqU M/s. Quadra System
Technical Support Engineer bghahs P.
FUurh (2007 DIT Batch), Mnah w
Udfshf fyJ bfhld. fyJ
bfhl midJ Kdh khztfS
jf idfis, ahya
_y fW bfhl Gafis
jfsJ mDgt _y gJ
bfhld, fyJiuahlY eilbgwJ.
Tl, ViH khztfSF ytr
cz l vw a lij VgLj

Polytechnic - Kdh

khzt rf Tl

Polytechnic - gnfghsf

Polytechnic - Kdh

uhkUZz ahya

khd iwntwglJ. jfhf %gh


4 yr l itbjhifahf
itf llgL mjfhf eh
%gh 16,000 Kdh khztf _y
ulglJ. ahya bjhg iya
Instructor bghahs S. uh#uh# mtf
eiu edh. 60 Kdh
khztf fyJ bfhld.
2012 kh 8 mW ghbl
f ML Hh ahya .nf.o.
fiyauf btF wghf eilbgwJ.
f jhshs Rth njtrdhdj
mtf
tuntiu
fdh.
fF
w
Uduhf,
f goj Kdh khzt
nry BSNL Jiz kly bghahs
Er. S. mUzhry (DCRE 1977) mtf
fyJ bfhlh. nfhit uhkUZz
ahya f Wtdf
bray Rth muhkhdj mtf
jiyik jh Miu tHdh. fyJ
bfhl Kdh khzt kW w
Udf bfsufglhf. nkY
mtf jfsJ mDgtfis gJ
bfhld.
2012 #]iy 27 mW eilbgw f
ML isahL Hh f
gw Kdh khzt Saudi Arabia Qatar
l bghahs Er. K. brFkh (DCRE)
mtf fyJ bfhL bjhlfiu
fdh. nkY nfhit Thirumal
Copper Alloys cikahs bghahs
P. gHrh mtfS f

fyJ bfhlh. f fyJ


bfhl Kdh khztf nkil
bfsufglhf.

fiy ma f (5-2-2012)
$uhkUZz ahya fiy
ma f, fj Jiw
Kdh khztf rf Tl 2012
ut 5 nj PhWHikaW
f
tshfYs
fUjuF
Tl btF wghf eilbgwJ.
gntW fhyflf fjJiw
gw Kdh khztf 69 ng
fyJ bfhld. TlF w
miHghsfshf nfha kly
TLw rff izgths U
K.M. bta (1980-1982 MLf
gwt) kW nfhit fiyf
fjJiw iz nguha Kidt

CAS-Maths Dept. - Kdh khzt rf Tl

CAS-Maths Dept. - gnfghsf

Polytechnic - gnfghsf

khzt rf Tl ngatf

CAS-Maths Dept. - fyJiuahl

CAS-Maths Dept. - fyJbfhltf

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

ut 2012
N.

KUnfr
(1989-91,
2000-04
MLf gwt) Mnah fyJ
bfhld. nkY Tl mtf
bfsufgld.

MCPE - Kdh

khzt rf Tl tuntiu

MCPE - Kdh

khzt rf Tl wiu

MCPE - Kdh

khzt rf Tl gnfghsf

ITI - Kdh

khzt rf Tl

ITI - gnfghsf

ITI - khztf

fiy ff

f Kjt Kidt V. Drh


mtf
Kdh
khztfis
tuntW ngdh. fjJiw jiyt
Kidt K. Rjuuh# mtf w
miHghsfis
mKf
brJ,
ahya mtfsJ gf g
vLJ Tdh. U K.M. bta
kW Kidt N. KUnfr Mnah
jf
mDgtfis
mtf
Viu vLJ Tdhf.
midJ ahya Kdh khztf
rf
xUizghs
Rth
Aujhdj mtf TlF
jiyik jhdh. mt jdJ jiyik
ciu uhkUZz kl kW
t nehf, Rth ntfhdj
vzf, ghuj eho bgUik
Matiw vLJ Tdh. nkY
midJ ahya Kdh khztf
rf gntW braghLf FJ,
Kdh khztf mDgt g,
fyJiuahlY eilbgwJ. ahya
miHwJ vw fij
thfglJ.
midJ ahya Kdh khztf
rfbfd
totikfgl
izajs www.alumini.srkv.org j
waf kW cWd nrif,
t gaghLg vLJ TwglJ.
fyJ bfhl Kdh khztf
fUJfS MnyhridfS bgwgld.
fjJiw iznguha U K.
raehj mtf eiu Mdh.
fyJ bfhl midtUF ahya
fa f L ka cz
VghL bragoUjJ.

khU clfa f
khU clfa f Kdh
khztf rf Tl 2012 brlg 15
rHik mW khiy 4 kas
f tshf eilbgwJ. f
Kjt Kidt Ch VST rhFkh
mtf tuntiu fdh. w
miHghsfshf f Kdh
khztf nfhit VLB ghbl

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

f clf aFe (X)


Kidt nkhfuh{, nfhit ghuah
gfiy fHf iz nguha Kidt
STN uhn#tu, Jiz nguhaf
Kidt R. mzhJiu, kW Kidt
G. Fknur Mnahf fyJ bfhld.
80 Kdh khztf fyJ
bfhL jf mDgtfis gJ
bfhld. fyJiuahl f
VghL bragoUjJ.
Tl
btghlhf
fl
y Ka f kW khdf
vLfgld.
1. bjhlJ
gntW
tifahd
isahLl Toa nfhilfhy g
Kfh elJj.
2. jbghGJ gW tU BPEd kW
MPEd khztfSfhd gntLf
kW isahL nghofSfhd
rhjfis vthW thf brtJ
vgJ Fj w g tHFj.
3. TRB, NET, SET nghw njf
gia khztfSF mgJ.
4. Kdh khztfSbfd jgl
Orientation / Refresher Courses elJtJ.
5. ekJ khztfSF isahL
Jiw
rhj
izajsfis
g, mt eikf g
zit VgLJtJ.
fF
khU
clfa
f iz nguha Kidt T.
b#agh mtf eiu edh.
nja jJl Tl iw bgwJ.

ahya bjhg iya


ekJ bjhg iya 2012 ut
26 mW 2012 M Mofhd Kdh
khzt rf Tl eilbgwJ.
269 Kdh khztf fyJ bfhL
Tlij w brjhf.
j Tl ahya Wtdf
bray Rth muhkhdj fyJ
bfhL
jiyiknaW
Miu
edhf. nkY ahya bjhg
iya Kjt U G. Ku mtf
tuntiuahdh.
TlF,
ekJ
bjhg
iya gw ehF Ka

uhkUZz ahya

ut 2012
Kdh khztf tJ Hh
fyJ bfhL eh khztfSF
jf mDgtUJ gy miufis
tHdhf. mtf: U. N. ckhrf,
kh ^, nfhit, U MdjFkh,
ugh Mnlhbkhig, nfhit, U A.
ktz, A]lh fh fbg, U
G. fh u, btl. jid bjhlJ
bjhg
Wtd
khztf
fiyff eilbgwd.

2013 ML gfth
$uhkUZz gukAr
FUi# Hh midJ
ahya Kdh
khztfSfhd tunt
l (AVAA Stall)

tunt l ey rhykhf VghL


brJ mnf Kdh khzt rf
braghLf FJ, ahya
rga Ka braghLf ga

jftf ghitF itfgoUjd.


tuntlF VwjhH 600 Kdh
khztf
mtfis
tuntW
mtfl
ahya
Kdh
khztfSbfd totikfgl www.
alumni.srkv.org vw izajsij
g vLJ T m mtfis ga
jftfis g brgo vLJ
TwglJ. 428 ahya Kdh
khztflUJ dr, ifng
v tWl Toa Kft bgwglJ.

ehsW Ka lf 14 jft
gyiff itfgoUjd.

nkY tUw Mf 4 eh
PhWHik mW, 1985-86, 198687 kW 1987-88 MLf goJ
brw midJ ahya Wtdf
Kdh khztf bt Hh
khbgU r Tl vw jiy
mrofgl jft uRu midtUF
tHfglJ.

g brtnd elf midJ ahya


Kdh khzt rf cWd
mzhf gyU g <Lgld.

nkY f fyJ bfhs


jfis ga jftfis vthW
www.alumni.srkv.org
izajs
g brtJ vgij njitgnlhUF
kof (Laptop) _y online- got
br sfK mfglJ.
32
Kdh
khztf
jf
FLgfSl f fyJ
bfhs mjbfd cs gotij
brJ mtflUJ bgwglJ.
fia bjagLj FUi#

uL Kdh khztf rjh


bjhif brY bgafis g brJ
bfhld. j tunt l
tHfkhf fgL mah U .R.
mdhf mtf mU
Mw vw jf 19 uf ahya
Kdh khztfSF k iy
gid braglJ.

F: flj ML FUi# Hh,


midJ ahya Kdh khzt
rfbfd ajhf totikfgl
www.alumni.srkv.org vw izajs
mQFKiw g vLJ TwglJ,
ij ahya Wtd eh ut 3-
nj mfhutkhf btlglJ.
mbghGJ 127 khztf jfis
ga jftfis g brUjd.
j tUl 21.01.2013 nj ytugo
4325 ahya khztf neuoahf,
Facebook,
Twitter,
Linkedln
vW
brhyToa r_f tiyjs _ykhf
jfis ga jftfis g
brJsd vgJ FljfJ. D

muR g njf 2012 ML mf kbgf bgw ahya khztf


ahya caiy g

S. nh
(477/500)

M. g Fkh
(476/500)

ahya Rth thdjh nkiy g - j t

D. tr
(475/500)

M. kuh{
(444/500)

ahya Rth thdjh nkiy g - j t - XII Std.

M.bfsj
(1146/1200)

S.g
(1139/1200)

A.S.m#Fkh
(1133/1200)

B. rf fnzZ
(468/500)

M. guh{
(464/500)

K. KJbgUkh
(462/500)

O.K.snfht
(462/500)

ahya Rth thdjh nkiy g - My t - SSLC & XII Std.

G.kjFkh
(476/500)

ghyRuka
e (474/500)

K.unkZFkh
(471/500)

M.jh
(1082/1200)

ikahf UgJ kwtfSF eik brtJjh, vyh tghLf rhukhF. ViHflK


gydflK nehahflK tbgUkhid fhgtnd, cik tbgUkhid tgLwh.
tbgUkhid uf kL fhgtDila tghL Mug iyjh UwJ.
- Rth ntfhdj

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

ut 2012

midJ ahya Kdh khzt rf Tl mif


midJ ahya Kdh khzt
rf Tl ahya ka mYtyf
tshf 2012 etg 16 btHik
khiy 4.00 kF eilbgwJ.
Tl tU cWdf fyJ
bfhld. 1. Rth muhkhdj,
jiyt, AVAA, 2. Kidt P.K. mahrh,
Jizjiyt,
AVAA,
3. Kidt
S. mHnfr, bray, AVAA, 4. U
C. ughfu, cj bray, AVAA,
5. U K. rZFkh, bghUshs, AVAA,
6. Rth fZlhdj, cj bray,
uhkUZz ahya, 7. Rth
knyhdj, cj bray, uhkUZz
ahya, 8. Kidt V.
FHijrh, cWd, AVAA, 9. U
C.N.R. uhn#u, cWd, AVAA, 10. U
nfh.nt. jdh, bray, AVAA-<nuhL
is, 11. Dr. K. brtuh{, nyuhnfh
kW FHijf ey kUJt, bray,
AVAA-nfhit
gF, 12. Kidt S.
rfuf, Kjt (bgh), uhkUZz
ahya ntshik kW Cuf
nkghL Wtd, 13. Lt. N. ghyRuk,
Kjt (bgh), uhkUZz
ahya ghbl f, 14. U A.
uh#nfhghy, braFG cWd, AVAA,
15. U C. nrhkRju_, uhkUZz
ahya, 16. U B. jlgh,
jiyik Ma, ahya caiy
g, 17. U A. Kuju, jiyik
Ma(bgh), .m.. fyhiya eLiy
g, 18. U V. ghyRuka, braFG
cWd, AVAA, 19. Kidt V.S.T.
rhFkh, Kjt, khU clfa
f, 20. Kidt K. fjg,
Kjt, ahya fiy ma f,
21. Kidt N. Kijah, Kjt,
ahya fa f, 22. U G.
Ku Kjt, ahya bjhg
iya, 23. Kidt S. uh#FU, cj
nguha, ahya fa f,
24. U C. gukt, jiyik Ma,
ahya Rth thdjh nkiy
g

khd-1: brw Tl khd


mif Kidt S. mHnfr, bray,
AVAA mtfsh thfglJ. khd

ef
midJ
cWdfSF
tHfglJ. Tl khdf
VWbfhsgld.

khd-2:
brw
Tl
iwntwgl
khdfSfhd
eltoiff kW Kdh khzt
rf
ff
ga
mif
Matiw Kidt S. mHnfr

mifahf rkjh. mj xU
gFahf U K. rZFkh, bghUshs,
AVAA mtf brw ML tu-bry
(29-11-2011 Kj 31-10-2012) fzFfis
rkjh. mjF midtuJ xjY
bgwglJ.

khd-3: j ML midJ

Wtd KjtfSF AVAA bray


fojJl gJiu brgt ga
tu bgWtjfhd zggot
bfhLfglJ.
AVAA
braFG
cWdfSF
tHfgld.
gJiufgL bgaf midJ
ufakhf ghJfhfgL braFGth
njbjLfgL egf bgafis
kL rkjgl egUF bjfgL
vW MnyhfglJ. Kiw tU
fhyfY bjhlu braFG jiyt
Taij midtU VW bfhld.
iu
midtU
bgafis
gJiuf khd nkbfhsglJ.
tU
fhyf
ahya
Kdh khztfis ghuhLnghJ
mf
ahyafhf
vij
vghfhk
bjhlJ
nrit
brgtfis
bfsuf
KobtLfglJ. mtf ahya
khztuhf Uf ntL vw mta
iybaW
KobtLfglJ.
mkhdij
midtU
VW
bfhld.

khd-4:

j ML Rth
ntfhdj wj eh Hh ut
3- nj eilbgw csjh, Kdh
khztf ghuhL Hh, ahya
dHh kW mah U mehf
id brhbgh ut 7- nj
ahHHik eljyh vW xUkdjhf
khd iwntwglJ.
tU bgaf mah mtf
id
brhbghthw
gJiu
bragld.
1. U muR - rha mfhl
2. U nfhghrh - Ph
miwa d iwthf ahya
caiy
g
khztf
fiyff elj khfglJ.

khd-5:
2013
ut
7
njanw midJ ahya Kdh
khzt rf brkl btl
khfglJ. Dr. C.V. uhkUZz
mtf bga cs Endowment-

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

gadiljtf gufSfhf xU gf
xJf ntL vd khfglJ. gy
MLfshf bjhlJ lbgw uty
kW bfhilah bgaiu f khd
nkbfhsglJ.
mjj
ML
nrjtf bgafis kL btl
khfglJ. nkY iwiy va
mgf Kftia f bra
khd nkbfhsglJ.

khd-6: <nuhL AVAA is rhghf

U. G.V. jdh mtf mifia


rkjh. <nuho AVAA Mftkhf
bragLtij midtU ghuhod.
nfhit khtl rhghf kUJt K.
brtuh{ mtf AVAA _y eljgl
ffis Tdhf.
nry, y nghw gFf rhghf
braFG
cWdf
fyJ
bfhsiy. vdnt mgFf
ewhf gahw thfis khw
bra Mnyhridf nkbfhsgld.
jhf f% nghw gFf AVAA
braFG cWdf flJ mF
Kdh khztf rf braghLf
Jtf KobtLfglJ.

khd-7: Rth ntfhdj


150-tJ wj dHh bfhlhlf
FJ
ahya
eilbgW
bfhoUF kW nk eilbgw
nghw ff FJ Rth
muhkhdj ahya bray mtf
gntW
fUJfis
Tdhf.
mff midtU gFbgW
gadilkhW nfL bfhlh.
2013 #dt kW ut khjf
eilbgwUF isP Kfh (Youth
Convention) FJ Rth ntfhdj
uj ahiu FJ fUJf Twgld.
tHf ngh ahya ff AVAA
izajs btl Kof
nkbfhsgld.

khd-8:
1. ahya Kdh khzt rf
wghf bragl brw Milngh
ahya mzhf braFG
(Working committee) xiw VgLj
khfglJ.
2. nry gF ewhf gahW
thfis
njbjLf
KobtLfglJ.

uhkUZz ahya

ut 2012
3. 25 tUlF K gojtfis
flJ mtfis FLgJl
miHJ
mjfhd
xU
Hh
VgL mtf gnff VJthf
braghLf mikgJ
FJ
khd nkbfhsglJ. JFJ
xbthU WtdK 25 MLfSF
K
gojtf
goaiy
jah brJ, mjj Wtdf
_ykhf miHj mD ahya

ms xnu Hhthf bfhlhl


KobtLfglJ.
4. ahya AVAA isia f%
VgLj
Kaf
nkbfhs
khfglJ.
5. ahya fiy ma f
xbthU Jiw ahf Kdh
khzt rf Tl elJtjF
gyhf xLbkhjkhf xnu Tl elj
khd nkbfhsglJ.

6. 2013- tUl FUi# HhtW


eilbgW Kdh khzt rf
Tl eilbgwhJ vW mjF
gyhf HhF tU Kdh
khztf 25 tUlfSF K
gojtf
midtU
jf
bgafis FUi# Kdh khzt
rf stall- g brantL vd
MnyhfglJ.

bghWghsf Tl: uhkUZz

Kdh khztf FLgdUl


fyJ bfhS tif ff
elj ntL vW Tdh. j
Tl _y Kdh khztf
ahyahldhd bjhlig tYgL
Mft nrit <Lgl ntL vW
Tdh.

Kdh khztfis xUizJ


ahyahldhd bjhlig tYgLj
ntL vW khfglJ. Kdh
khztf
_y
ahyahF
Mftkhd
nritfis
bra
Kdh khztfis CfgLj
ntL vW khfglJ.

Tl tU cWdf fyJ
bfhld:
1. Rth
Aujhdj,
xUizghs,
AVAA,
2. Rth
rfhdj, w miHghs, 3. U K.
rFkh, bghUshs, AVAA, 4. Kidt
S. uh#FU, fa f, 5. U
S. uFkh, caiy g, 6. U K.
jjhnua, TAT fyhiya, 7. Kidt
T. b#agh, khU clfa f,
8. Kidt P. brtuh#], fiy ma
f, 9. U S. Rfjuh{, ntshik
kW Cuf nkghL Wtd, 10. U
N. bgarh, Rth thdjh nkiy
g, 11. U A.V. knfu, Rth
thdjh nkiy g, 12. Kidt
A. runkhf, fiy ma f,
13. U G. ufuh{, ahya bjhg
iya, 14. U A. uh#nfhghy, ahya
ghbl f, 15. Kidt S.
mHnfr, bray, AVAA, 16. Kidt S.
trf, uhkUZz ntfhdjh
gfiy fHf.

khd-1: ahyah midJ

khd-4:

ahya f Wtdf
Kdh khzt rf bghWghsf
Tl 2012 etg 28 mW khiy
3.30 kas uhkUZz
ntfhdjh gfiy fHf clf
kW nahfh Jiw eilbgwJ.

Tl
khdf:

iwntwgl

Kidt S. mHnfr, bray, AVAA


mtf
TlF
tUifj
midtiu
tuntwh.
Rth
Aujhdj,
xUizghs,
AVAA mtf Tl nehf g
vLJiujh.
xbthU
tUlK
midJ ahya WtdfY goj

WtdfY goJ 25 tUl


brj
khztfis
FLgJl
miHJ bt Hh iw Tl
eljyh vW khfglJ. mjfhf
1985-86, 1986-87, kW 1987-88
MLf goj Rkh 3000 Kdh
khztfSF miHj mDgyh
vW khfglJ.

khd-2:

midJ
ahya
Kdh khztf Tl xbthU
tUlK MfL Kj PhWHik
ahya GKD fiyau fhiy 10.00
k Kj ka 1.00 k tiu eljyh
vW khfglJ. Kj Tl tUw
2013 M tUl MfL 4 M nj
PhW mW elj Ko braglJ.

khd-3:

ahyah
goj
Kdh khzt rf Tl xbthU
tUlK
xbthU
WtdY
jjahf
eljgLwJ.
nkY
FUi# mW midJ ahya
Kdh
khzt
rf
Tl
eljgLwJ.
2012 etg 16 mW eilbgw midJ
ahya Kdh khzt rf
braFG Tl vLfgl Kogo
Wtdf jjahf tHfngh
Tl elJtJ vW, FUi# mW
eljgL Tlij uJ brtJ vW
cWdfSF bjfglJ.

bt Hh iw
Kdh khzt rf Tl eilbgW
ehsW fl ffis elj
gJiufglJ:
1. g#id - uhjid ghlf, 2.
xbthU WtdUJ xU Kdh
khzt fUJ, 3. xU w ngrhs
ngR, 4. Rth muhkhdj Miu,
5. Kdh khztf FLgdUF
isahL nghof, 6. ahyahit
ga W onah, 7. ahyahit
Rghj, 8. fiy f.

khd-5:

bt Hh iw
Kdh khzt rf Tlij ga
xU ngd (Banner) jah brJ FUi#
mW mj. miwa Tlij
ga Rwif xiw jah brJ
FUi# mW nahj.

j uL gfis U A.
uh#nfhghy mtf kW Kidt P.
brtuh{ Mnah VW bfhld.
j TlF VgL bryit gJ
bfhS Kiwf, jfhd gf
kW bghWf Matiw mLj
Tl khf Ko braglJ.
U K. rFkh, bghUshs, AVAA &
Kjt, GTTI mtf eiu Tw
Tl nj iwbgwJ.

cdh xUtUF cj bra KoahJ. khwhf cdh nritjh bra Ko. fl


FHijfSf bjhL br. cdF mgo bjhL br gha iljh, mtfSF bjhL
brtj_y MltDnf bjhL brjtdhwh.

uhkUZz ahya

- Rth ntfhdj

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

10

ut 2012

midJ ahya Kdh khzt rf - <nuhL is (AVAA-Erode Chapter)


URC bk

braFG thf

V.bghDrh
Jizjiyt

G.V.jdh
brayhs

Jtf - 11.5.2003

nkiy g, l ngh, <nuhL - 638 012, 0424-2431625

P.A.gHrh
bghUshs

midJ ahya Kdh khzt


rf <nuhL is rh 12.01.2012F
ehsJ tiu nkbfhsgl gf:
<nuhL, l nfh tshf
bragL tU Mknea Mf yf
bjhlJ wghf bragL tUwJ.
ahyaUJ $ uhkUZz
ntfhdj
f
gid
nkbfhsgLwJ.
2012 ut 3- KbgU Hh <nuhL
is Kdh JizjiytU
jnghija braFG cWdUkhd
U. C. njtuh# mtf f, bjh,
r_fnrit, Mf g, fLkhd
vd gy Jiwf Ma wghd
nritfhf eilbgw ghuhL Hh
fyJ bfhnlh.

braFG cWdf

V.N.ndZFkh
Jizbrayhs

U C. njtuh#
U P. fjrh
U V. ufrh
U P.S. Ruka
U P. brntKUf
U J.L.N. ghu

nry $uhkUZz brayhs


Rth ajhkhdj kfuh{ jiyik
Vf jehL g fJiw
iliyf aFe U. fzg
mtf jfis tH wiu
Mdh. <nuhL khtl Kjik
f mYty Uk K. $nj mtf
gf rh bgW bfhL thJiu
tHdh. <nuhL kf jid nguit
jiyt U. j. lh Fznrfu
150tJ b#a wiu Mdh.
r jiyt Kdh khzt rf
braFG cWd U. . njtuh#
tuntiu tHf $ uhkUZz #a
Ma Rth _jhdj w
eiu Mw brayhs nt. jdh
e ewh.

2012 brlg 23 Rth ntfhdj


2012 #] 6 $ uhkUZz #a 150-tJ wj Mo $uhkUZz
Mf gghL j gfSF #a 150 Mu uf fljij g
brwila Kdh khzt rf br Hh brid $uhkUZz
braFG cWd U. C. njtuh#, klnjhL izJ <nuhL $ uhkUZz
bray U. G.V. jdh, Ma Rth nrth r, midJ ahyah
_jhdj Mnah <nuhL khtl Kdh khzt rfK ela Hh
23.09.2012 PhW khiy 4.00 kF
gy gfis brW mQd.
bjhl u 9.00 kas Hh iw
2012 #]iy 7 Kgf 10.00 kas bgwJ. brid $ uhkUZz kl
.M.. gHakh bk nkiy jiyt $k Rth bfsjkhdj kfuh{
g khzt kW MafSfhd U_tUF Mu vLJ Hhid
gyufij
jjahf
Rth bjhl itjh. Rth Aujhdj
_jhdj fyJiuahl Kiw g ghlfis irjh. Kdh
fdh. U. C. njtuh# tuntf khzt rf braFG cWd <nuhL
U. nfh.nt. jdh e Tdh. $ uhkUZz nrth r jiyt U.
w Uduhf brid D.A.V. g .M.. njtuh# mtf tuntiu
Wtdf jhshs U. tujuh#
fyJ bfhlh.
gf 2.00 kas <nuhL ICAI
gt Rth ntfhdj 150tJ
b#a Hh .M.. flr
ebfhilahf 220 muR gfSF
IJ MLfF khj 10 j
$uhkUZz #a j tHF
Hh eilbgwJ.

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

U P.V. uhkrh
U R. brsuuh#
lhl D. rKfRju
U M. ghyUZz
U R. rKf

edh. ntfhdjiu fngh vw


w iy $k Rth bfsjkhdj
kfuh{ btl brhntj U. Rt
bgW bfhlh. jiyiknaw kfuh{
kJiu Rth fkyhkhdjh, nfha
Rth muhkhdj Mnah thJiu
tHdh.
<nuhL kf jid nguit U.
lh Fznrfu, brhntj U.
Rt Mnah wiu Md.
thrf mDgt vW khzt cyf
rh nfhit br guh, Ma
cyf rh <nuhL U. $. ghjuh#,
thrf rh brid U. gukt
mida cyf rh fhu Uk
uh#uhn#t Mnah ciuahdh.
$ uhkUZz #a j rh
wj gfF, wj gid
ufSF gR tH wjd.
<nuhL
Hh
bjhl
gfis
Rth _jhdj nkbfhlh.
<nuhL AVAA is brayhs U.
nfh.nt. jdh e Tdh.
2012 mnlhg 15 Kj etg 9 tiu g
bragL ehf ahyaUJ
$uhkUZz ntfhdj jf
ffh el gid bra .M..
gHakh, ntshs f Wtdf,
<nuhL J f iya, fiykf
f iya, ghu ahgt gfis
mQl Rth rfhdj kfuh#&F
Jiz nwh.
2013-2014 Rth ntfhdj wj
ML Hh eilbgW tif jehL
KGtJ tus uj 2013 #] 1, 2,
3 njf <nuhL khtl gFf
bry, w VghLf elj
lLnsh.
tu-bry: tN VJ bragliy.
f bryfis braFGYnsh
VW bfhld.
- G.V. jdh, brayhs,
AVAA <nuhL is

uhkUZz ahya

11

ut 2012

midJ ahya Kdh khzt rf - y is (AVAA-Nilgiris Chapter) Jtf - 16.5.2004


b# A, fF, y-643214. bjhiyng : 04266-279149, 279249 F br : 94430 90840

braFG cWdf

braFG thf
Dr. M.N.G. k, Jizjiyt
B. rKf, Jizjiyt
M. nfhghy, bray
M. My (ghyh), bghUshs
B. Ruk (mfa), iz
J. My, Jiz bray
N. uhkf, Jiz bray

Kidt S. mHnfr
U N. rutz
U B. k
U N.S. ru
U H.B. Mdj
U H. gh

bray

lhl H. uh
U M.L. njt
U B. fh
U N. ughfu
U K.B. ghu
U M. <tu_

U I. f
U K.J. RFkh
U T. RnuZFkh
U S. khj
U M. m#&d
U R. Fkh

midJ ahya Kdh khzt rf ff-nry is (AVAA-Salem Chapter)

Jtf - 24.7.2005

(nry, ehkf, jk kW UZz khtlf)


52, Agh fhs, mjgo, nry - 636 003. & 0427-2402716, br: 94430-72369

braFG cWdf

braFG thf
K. snfht, Jizjiyt, ahya fiy ma f Kdh khzt
N. khf, Jizjiyt, ahya ghbl f Kdh khzt
S. b#fehj (TCMS), bray, ahya uha f Kdh khzt
R. runrfu, bghUshs, ahya fa f Ksh khzt
K. b#auh#, iz bray, ahya uha f Kdh khzt
P. U_, iz bray, ahya uha f Kdh khzt
P. fnzr, Jiz bray, ahya uha f Kdh khzt
K. mUzhry, Jiz bray, ahya fiy ma f Kdh khzt
S. ghfu, Jiz bray, ahya ntshik kW Cuf nkghL Wtd Kdh khzt
R. b#fehj, Jiz bray, ahya khU clfa f Kdh khzt
B. uh#khf, fhrhs, ahya fiy ma f Kdh khzt

Kidt K. khag
U M. snfht
U A. thRnjt
U K.S.R. $thr
U K. eluh#
U S. thehj
U Fznrfu
U S. KUnfr

U MnghL uhkehj
U K. cjaFkh
U D. tf
U fhaz
U M. KUf
U R. unkZ
U P.S. fz
U K. ckhrf

midJ ahya Kdh khzt rf - nfhit is (AVAA-Covai Chapter)


8/1-M, nunfh

nkr o, jhk gh, nfhit-641018 F & 0422-4394599

braFG thf
Dr. M.

MWrh, Jizjiyt
Dr. K. brtuh#, bray
V.R. fnzr, bghUshs

Jtf - 3.6.2007

braFG cWdf

U nfhjuh#]Y
Ruka, iz bray
U O.K. Untfl
L. UZz_, Jiz bray
U K. mzhkiy
U fjhr
G.

U L. RnuZgh
U R. brFkh
U S. ufehj
Er. A. etjUZz
U M. jdh
Er. N. ghyjlhjgh

thJnwh...
Rth Aujhdj mtf ekJ Kdh khzt U.
fjhr mtfSF C.R.R. bk nkiy g tHF wj
fahsUfhd Uij bghdhil ngh tH wjh.
nkY U fjhr mtf jdF ilj buhf gir; wj
r_fnrtfUfhd Uij mHh bgw bghsh U. RFkh
mtfSF tH mtUila r_fg bjhlu th CFjh
vgJ FljfJ.

AVAA WORKING COMMITTEE


The following staff members have been nominated for the WORKING COMMITTEE of All Vidyalaya Alumni Association
(AVAA). The working committee will be responsible to carryout various activities of AVAA.
1. Dr. A. Chandramohan - College of Arts and Science
7. Sri A. Rajagopalan
- Polytechnic College
2. Dr. P. Ponnusamy
- College of Arts and Science
8. Sri S. Karthikeyan
- Swami Shivananda Higher

Secondary School
3. Sri P. Selvaraju
- College of Arts and Science
9. Sri S. Sivasankar
- Faculty of General & Adapted
4. Sri N. Kalimuthu
- Gandhi Teacher Training Institute

Physical Education and Yoga
5. Sri A. Rangaraj
- Industrial Training Institute
10. Sri S. Sugantharaj
- Institute of Agriculture and Rural
6. Dr. S. Rajaguru
- College of Education

Development

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

12

ut 2012

midJ ahya Kdh khzt rf ela


g khztfSfhd MSik ts Kfh - 2012
2012
M
Mofhd
g
khztfSfhd MSik ts
Kfh ekJ ahya Kdh
khztf rf _ykhf _W
ehf 2012 nk 4 Kj 6tiu
ahya fh Ma g
Wtd
tshf
eilbgwJ.
mKfh gntW khtlfis
nrj 6 Kj 12 tFf tiu
goF 55 khztf fyJ
bfhld. Kfh khztfSF
cltsij nghW nahfh kW
isahL g, kdeyij,
ebyhGfij
tHF
uhjid, ahd, g#id kW
mtfsJ MSikwid tsF
Vuhskhd jw nghofS,
FG nghofS, FG braghLfS
tHfgld. _W eh KfhF
khztfSF wiuahw ekJ
ahya rhJ bgUkfS f
iuahs - mzhfS Ma
bgUkfS kW bt UJ
w UdfS miHfgld.
Kidt P.K. mghrh, nguha
& Jiwjiyt (X) jehL
ntshik gfiyfHf ntsh
bgha Jiw mtfS, U.
I.C. nfhjrh, jiyikaha
(X), ah v..M. id
caiyg mtfS fyJ
bfhL khzt brtfSF
wiu Md. Rth ntfhdj

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

13

ut 2012
th elj Ritahd rgtf
kW FU kAuh{ brhd fijf
g khztfSF glfhf
fhfglJ.
Kfh
Jtf
Hh midJ ahya Kdh
khzt rf bghUshs U. K.
rZFkh mtf tunt kW
mKf ciuia tHf, ahya
f Wtdf bray Rth
muhkhdj mtf jiyik
jhdhf. Kfh iw eh
Hh w Uduhf ekJ
ahya cj bray Rth
fZlhdj mtf khztfSF
rhjfis
gjf
kW
gR bghUfis tHdh.
khztfSF
njrgghlfis
U. S.N. rkh, U. R. mkeh, U. A.
mahrh kW U. K. jjhnua
MnahU nahfh gia nrth
U. khf mtfS, isahL
nghofis U. B. mU urh kW
T. mU mtfS el bfhLjd.
Kfhfhd gntW VghLfis
ekJ midJ ahya Kdh
khzt rf xUizghs Rth
Aujhdj jiyik Kdh
khztf rf bghUshs U. K.
rZFkh mtf, U. N. fhKJ
kW U. K. jjhnua Mnah
brJ Kfh wf cWJizahf
Ujd.

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

14

ut 2012

$uhkiffa - ehK brayhnk - Rth Aujhdj


uhkhaz fij ekbfyh grakhd
xW. m $uhk, mid ijia
fho bjhiyJ L, nj, nj, vW
miHJ bfhL fho ijia
njLnghJ ekF njhW uhkDF
mU eh bghGJ Ujh, uhkh
bfyh ijia njlhnj, c
ijia mj khah ynfZtu
uhtz yifF fl brW
lh vw guij TUjh
uhkDF nrit brj kh MFnk vW.
Mdh mj ghaij #lhF
gfth mUjh. uhk uhtzid
vJ nghLtjF, RtDl eig
VgL bfhS bghGJ ehK
mUjh uhkDfhf ADkhDl
nrJ ijia njl brUfyhnk
vW njhW. ijia fL ADkh
Ua wF MAh j ADkh
uhkDfhf vjid nritf wh,
ekF mj gha ilfiyna
vW njhW. yifF brtjfhf
uhkDF xU ghy fl ntL vW
thdu gilf vyh nrJ es,
y, jiyik kiyfis cilJ
ghiwfsh flL ghy foabghGJ

mitf cl xo bfhld.
mj mf mj kzYl brW
mj ghy ffSil cjd.
go j gia bjhlJ
brJtjd. uhk ghy
fl cja mf
nrit
kj
uhk
mitfis
ml
vLJ
jl bfhLjhuh.
mJjhnd
m
Js
nfhLf
vW
ttahf
TWthf. nf j
mf nrit bgjhf
iybawhY mj ey vzK
bra ntL vw MtK brtjF
vLJ bfhl Ka uhkid
rnjhgLanjhL mj uhkdhnyna
MtfglJ.
vgo mj a m jid
uhkiffa <LgL bfhlnjh
mnjnghW cyf vjidnahng
jfsJ dr thif jfsh
Koj ms j uhkfha <LgL
bfhL tUwhf.
njh ekJ fLiu ehaf
bghshia nrj RFkh vgt
vgo jid uhkfha <LgL
bfhlh vW ghngh. ehK
mtiu nghW VjhtJ xU tif
e thY uhk mUS M
nto uhkiffa bra Kangh.

ehK xU thdukhf Ujh uhkUfhf


j ghy fl cjUfyhnk vW
njhW. Mdh j thduf vyh
kfhgyrhf. njtfns! thdu to
thjhf vW brhthf, Mdh
mj ghy fLw bghGJ mUj
W mf vyh jhfS j uhk
fha <Lgl ntL vW Mt
bfhld. Mdh mitfsh bga
ffis brW ghy itf
Koaiy. MdhY uhkfha <Lgl
ntL vw Mtdh cjgL,
mitf neuhf fl brW jfis
eidJ bfhL fl kz brW
uld, mjdh iwa fl kz,

t xU ViHFLgij rhjt.
bga J. RFkh. taJ Kg xW. go
gjh tF tiu. Ukzkh uL
FHijf cL. FLgij rkhf
Vnjh bfhr fhf th wh.
bga yhg iy. Vnjh FLgij kL
mtuh tf KojJ. j iy
xUeh bghsh ngUJ iya
ngUfhf fhUF bghGJ xU
tajhd jga jfSF ng
bfhwhf, kid, fztl, Vf
rhL uL eh MFJ VjhtJ rhl
th thfns vW TWwh. mjF
fzt vgo thFtJ, W w
iyth vl UF j 6
%ghia itJ vJ thf Koahnj

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

vW j ayhikia TWwh. j
jgf ngR ekJ RFkh fh
GwJ. nkY mUjtf fhY
GUF. iwF vjidnah
ngf fZlf e fh
GJ bfhLjh UwJ.
Mdh
j
thijf
RFkh csij cUf
brjJ. mj jh g j
jh gahf njhaJ.
clnd brW UtUF
uL cz bghlyfis
th tJ mnghL mwh.
MtnyhL mij bgW bfhl
jga fuh Mtwhf.
ehisF
cfSF
cz
bfhLtUnw vW swh RFkh.
brhdkhna mLj ehS cz
bghlynjhL mj jgfis rJ
czit mwh. mtf MtnyhL
mij rhLL gaha RFkhiu
kdjhu Mtwhf. jhf ah
vw cikia bjwhf.
jhf Co ey FLg
thjjhf, kfdhY, kUkfshY
oUJ btnawgljhf T
f towhf. mj flshf
tJ vf gia nghdhagh vW
mtf cskhw mtiu thJ bghGJ,
RFkhUF njhaJ, eh flshf
tuiy f jh vdF flshf
bjf. mj flns cf
to v kd j nrit fhaij
ijJsh.
cfis
nghW
iflgL
fZlgL
ViHfSF
cztgnj v gahF
vW kdJF cWbaLwh. mij
kidlK TWnghJ RFkh
kid ey Fztahf Ujjh njh
ehD cfnshL nrJ j g
fyJ bfhnw vdW jid
<LgL
bfhlh.
mUJ
UtU fhiy vGJ cz jahJ
mij bghlyfshf brJ dK
FiwjJ xU ehgijJ ngUF
tH tUwhf. cz bfhLjh
nghJkh? cil, mij Koj ms
mf Kajh. cz cil nghJkh?
nehwhUfhf kUJ ntLnk vW
mjF Kajh, Kojtiu brjh.

uhkUZz ahya

15

ut 2012
j fhaF vd ng itfyh.
vjidnah ng vjidnah nritf
brwhf.
eh
uhkhaz
tU
mkh,
MdnghY
J uhkfha jhnd vdnt jF
uhkiffa vW ng itjh.
jkjdhf bjhla j g,
xU afkhf khw UwJ. xUt,
m bfhLjh, xUt wF bfhLjh,
xUt, CWfh bfhLjh, xUt cil
bfhLjh, xUt ytrkhf kUjjh,
xUt ytrkhf irajh. Mfh
jid ey csf nrit bra
fhJ bfhoUjd. RFkhiu bjhlJ
tfS jfis j uhk iffa
<LgL bfhlhf. j rgt
UJ eh vd bjJ bfhs
ntL. j RFkh xU rhjhuz kj,
ViH, iwa go iy, if iwa
rghfiy. UjhYk jdh
Koj ms j ViHf iwtid
fL nrit bra wglh. mij
bjhlJ gy fZlfSF il
el bfhL tUwh. ehK mtiu
nghW eik uhk iffa vgo
<LgL bfhtJ vgij nahf
ntL.

jifa nritiajh tPhnd t


nrth vW Rth miHjh. mjhtJ
vyh cfY mj iwtnd
ciwwh vw PhdnjhL (mnthL)
tfSF nrit brtnj ti#
vW miHjh. ijna braKiw
ntjhj vwh, ijna nrthnahf
vwh.

C.R.R. bk nkiy g tHF


wj r_fnrtfUfhd Uij Rth
Aujhdj mtf U RFkh mtfSF
tH wwh.

j ff iwtid nahfdh,
ahddh,
Phddh,
ahf
aPdh, miltJ vgJ f
fod vgjh jkh nritf
_y iwtid ekh v mila

Ko. mjF vd bra ntL?


ehK mj RFkhiu nghW nrit
gia
JtFnthUF
Kj
thJ bjJ mtiu nghW gy
nrit fha bra Ljyhf Uf
ntL. ehK eik Rs ViH
vatf Jgij Jilf ekh
Koj ms Kaf ntL.
vjidnah
FHijf
gof
tryhk, cLj ey cilyhk,
ey afis fWbfhs th
yhk Uwhf. mtfSF
cz bfhLnjh, cil bfhLnjh,
kUJ bfhLnjh, ey m bfhLnjh
thH tfhl ntL. Jnt r_f
gahf UjhY, ij bra
Toa ekJ kd mj iwtDnf
brtjhf vdh Jnt ekJ
Mf rhjidahf ML. Jnt
ekJ KF ttFF. vdnt
Unj ekh Koj W W
nrit fhaf eik eh <LgL
bfhnthkhf. D

Rth ntfhdj UUt iy mikf wjnjh th


Rth ntfhdj 150-MtJ wj Moid bfhlhL tif ah KGtJ mtuJ khgs
iy / KG UUtiyia f Wtdf cgl gntW Wtdf mikf Kaf gy
vLfgL tUwd. mijga guf tUkhW:
bkodh Md khgs iy (2 1/2 mo cau, tz rglhk): %.3,000/- kL
~igg shdh (Fibreglass) Md khgs iy (2 1/2 mo cau): %.8,000/- kL
~igg shdh (Fibreglass) Md KG UUtiy (1/2 mo l cgl 7 mo cau): %.80,000/- kL
btfydh (Bronze) Md KG UUtiy (1/2 mo l cgl 7 mo cau): %.5,50,000/- kL
* nghFtuJ flz j
Wtdfis kW jhgdfis kfjhd j jUz Rth ntfhdj UUt iyia
W go nfL bfhnwh.
nkY gufSF bjhl bfhs ntoa Kft :
U. uhn#u, nao fl,
12, iy A nuhL, khkyu - 603 104
miyng: 93806 02601,
mr: creativesculptors@yahoo.com
....neh brwgo Jg _ago Vuhskhd ViH kf thGk gF thJ
bfhoUwhf. mtfis mQ brW cDila Mtij crhfij brY mtfSf
bjhL br. nehthgltfSF njitahd kUJ tiffis tHf VghL br. cDila KG
ftdij brY mj nehahfSF ntoa gilfis br. gah thLgtDF cz bfhL.
mahik cstDF cdh Koj msF fait fL....
- Rth ntfhdj

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

16

ut 2012

2013 ut 7 nj eilbgW ahya Wtd eh Hh ghuhl bgWgtf


U. S. Rthehj

Uj

t,

mjfhd

njit

U. P. ufrh ehL

vG wl nj bgW 1993 M
Mo nkhlh thfd Mthsuhf
(iy-2) Fgnfhz g nrJ,
1998-

nkhlh

(iy-1)

Mf

thfd

gj

ca

Ubrnfho
ahya fW jj beKiwfns
jdJ
thif
c
eho
vg mirahj eif bfhl
U. S. Rthehj mtf 5-5-1958-
nry wjt. jdJ g fia
nry nAhuh bk nkiy
g Koj t 1980-83M
MLf ekJ ahya ghbl
f nrJ Diploma in mechanical
gla
and Rural Engineering (DMRE)
goig wgh gW f
Kj khztdhf nj milj
wid bgwt Mth. jh goj
ahya ghblnyna rKjha
nkghL l cj l
bghahsuhf 1984-85 M MLf
wgl
gahdh.
mnghJ
gntW uhkfSF brW uhkw
isPfSF, kiyth kfSF
bjhgajh.
ahya gaha mDgtnk
tUF 1985 M Mo Rth
ntfhdj mwflisia W
mj _y jdJ jijah $ Rguha
is
bjhg
ikaij
cUthf mojskhf mikjJ. W
mj Wtd ViH khztfSF
bjhfia mJ tUtJ Fl
jfJ. j ilawhj gfSF
ilna mzhkiy gfiy
fHf _y M.A. (Public Administration)
goig goJ Kojh.
W taUnj nkhlh thfd Mths
Mf ntL vw ya fdl

Mths
bgW

bghWngwh.

2010- L gj ca bgW
tlhu

nghFtuJ

mYtyuhf

ehfgod g nrjh. jnghJ


Utzhkiy tlhu nghFtuJ
mYtyuhf gah tUwh.
muR Jiw f neikahd mfh
vw bga vLj t jgl Kaahf
nuhl rf, mkh rf nghw
mikf _y khj xU g, f
vw ms rhiy ghJfh Kiwf
g g tFf el tUwh.
jdht bjhL Wtdf _y
thfd XLefSF f gnrhjid,
cl

gnrhjid

mtfSF

Kfhfis

njitahd

el
kUJt

cjf brJ tUwh. jdJ jij


bga thfd XLe g ikaij
VgL,

mj_y

muR

eyl

gadhfSF, kiyth kfSF


XLe g mJ tUwh.
thif gntW iyfis flJ
W caj iyF brwbghGJ
jdJ

btF

ahya

jh

gw nghJ fW bfhl f
thif

beKiwfSnk

mikUgij
Tw

el

ekJ

fhuzkhf

ahya
Kdh

id

ghbl
khztuhd

U. S. Rthehj mtfis ghuho


w

brt

midJ

ahya

Kdh khzt rf Fj bgUik


milwJ.

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

Tl Cuh cs ehafghisa
Rkh
33
tUlf
kafhuuhf
gah
bghkafhu
vW
bgabuLj
U. P. ufrh ehL mtf 1920 #dt
13 nj wjt. Jiu nrj
t ahyanjhL, ekJ ahya
Wtd nghWjYFa U. .R.
mdhf mahnthL beUa
bjhl
bfhlt.
mdhf
mah eifFatuhf fj
t bgaehafghisa bgU
gzfhuuhf fj U. R. uhkUZz
ehL mtflUJ e ahya
bjhlFtjfhd yij bgWtjF
f cjahf Ujh. nkY
Rth thdjh nkiyg
100 x 20 mo mss fol fLtjF
cjahf Ujh. khU clfa
f
cs
TilgJ
isahL
ikjhd
fLtjfhd
cjia bgaehafghisa
LMW WtddlUJ bgWtjF
mzh mtf cjahf Ujh.
ahya
eilbgW
midJ
ffSF mahl cWJizahf
Ujh.
nkY nfhit flghisa cs
uhkUZz kl Wtjfhd y
thFtY t cjahf Ujh.
go ahyanjhL mah U. .R.
mdhf mtfnshL nkY
ahya bray RthfnshL beUa
bjhl bfhL ahya ts
g jid <LgL bfhl U. P.
ufrh ehL mtfis ahya Wtd
eh midJ ahya Kdh
khzt rf rh ghuhLt
bgUkailnwh.

uhkUZz ahya

17

ut 2012
U. T. jUkuh#

jHf f bgw fj Ma vw
midtuhY nghwgL U. T. jUkuh#
mtf nry khtl uhu
U. UfhnkRtu, Uk mdjyF
Mnah _wh kfdhf njh
is g Kisnyna bj
vw gHbkhnfg 1951- elj g
W nj nry khtl Kj
khzhfdhf nj bgw bgUikid
cilat Mth.
fhiuFo ts mHfgh f
jhshs U uhkehj broah
mtf f cj bjhif bgW B.Sc.
fj ghl nrJ gw t
jdJ sfiy fj ghl khy
_whtJ l bgw wid cilat.
d f bgw brid irjh ngil
mud fa f gljh

Ma gid KoJ nfhit


mU cs mnrhfu muR caiy
g gljh fj Mauhf
g nrjh. mF gaha nghJ
khztf f ts Fj
ftd brY vikahd Kiw
ghlfis fjh. fj ghl vwh
fhj u XL khztfis jdJ
vikahd fj Kiwf _ykhf
fj gogJ ffil RitgJ
nghwJ vw iyF khat tnu.
KJfiy gljh fj Mauhf
gUJ X bgw t khy
eyha
Uid
bgwnjhL
kLkyhk nja msyhd wj
Ma Uid bgw bgUikid
cilat Mth. nkY 1991- National
Award for Popularisation of Mathematics among
Children

vw Uid bgWsh.
tuJ Jizah Uk fah
mtfS khy mu eyhaUfhd
lhl. uhjhUZz UJ bgw
bgUikFat Mth. 1991 nja
msyhd ma ffh fhj
ko _y tot fjij bry
vikahf fF Kiwia brJ

fho midtuJ ghuhil t bgwh.


Kj tF Kj gjh tF tiu
gY khztfSfhd ghlfis
vGJ Ma FG wgl gah
mu ghuhil bgwt.
t 1969- ahya caiy
g
Mauhf
gaha
U. K. Untflhrh mtf _ykhf
ahyaJl jkF Vgl bjhl W
tiu izUgij v
bgUj bfhwh. ahya fa
fl izJ Mufzfhd
MafSF gil gfis
tHat vw bgUik tUF
cL.
Ma gna mwg; mjnf
cid
mg
vw
caa
yaJl ahya fhoa t
j thif gazij bjhlJ tU
U. T. jUkuh# mtfis, mt a
Ma gfhf ahya d Hh
w brt midJ ahya
Kdh khzt rf Fj bgUik
milwJ. D

a cja - ahya jk ita rhiy


ahya goJ tU 8000 khztf eikia fU, RWw ViH kfSfhf jnghJ jk itarhiy
mnlhg 10-M nj Kj bragL tUwJ. ahya nf eg 6 mU j jk ita rhiy mikJsJ vgij
jfSF mnghL bjJ bfhnwh. tr thyhj ViH kf F tJ gabgWgo mnghL nfL bfhnwh.
kUJ, khiuf, v-nu, nahbju, ujgnrhjid nghw midJ tifahd ny blLfS gh iy brJ jugL.

Jtf Hh

kUJt fyjhnyhrid
uhkUZz ahya

gnrhjid Tl

X-Ray

irfhf fhUgtf

g kUJt
midJ ahya Kdh khzt rf br kl

18

ut 2012

CV Ramakrishnan Endowment Scholarship for College Studies


Prof. C.V. Ramakrishnan, and his wife, late Smt. R. Rajalakshmi, were both
academicians and instrumental in the development of the Dept. of Biochemistry
at Baroda University, a few decades ago. Both of them had excelled in their
educational career in the field of Biochemistry both in India and abroad. Settled
in the U.S. now, Prof. C. V. Ramakrishnan is a devotee of Ramakrishna Math and
Mission, and a well-wisher of our Vidyalaya. He has been actively in touch with the
Vidyalaya and even made a few visits here with the objective of providing financial
assistance for the college education of poor but competent students.

With the generous donations received from Prof. C. V. Ramakrishnan in memory of


his wife Smt. Rajalakshmi Ramakrishnan, created an Endowment Fund entitled Five-year College Education Programme for
Poor Boys and Girls last year. The endowment fund provides full financial assistance for the education, board and lodging,
clothing, books, and other incidental needs of the beneficiaries.
CVR Scholarship -Students Pursuing the Course
S.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Name of Beneficiary
K. Vishnu Priya
R. Sumathi
M. Karthikeyan
C. Kaveri
R. Manju
R. Sengothai
S. Badmarani
K. Sareega
M. Arul Murugan
R. Gowtham Sitharth
T. Dayanidhi
Dhilip Kumar
Vijayaganth

14. K. Muthu Pechi

Course & Year

Paid Amount up
to 17.11.2012

School/College

DECE & BE ECE - IV Sem.


B.Sc. Phy. Asst. - III year
B.Com & MSW - II year
B.Com (PA) - III year
DECE - II year
B.Com (PA) - III year
B.Com (CA) - II year
BE (Aero. Engg.) - II year
Fitter - II year
DMM - I year
Turner - I year
DEEE - II year
XI Std.

GRD College of Engineering, Cbe; IGNOU, Part-time


Avinashilingam Education Trust, Coimbatore
SRMV College of Arts and Science
Avinashilingam Education Trust, Coimbatore
GRG Polytechnic College, Coimbatore
Avinashilingam Education Trust, Coimbatore
Sankara College of Arts and Science, Coimbatore
Nehru Institute of Engineering and Technology, Cbe
SRMV Industrial Training Institute
SRMV Industrial Training Institute
SRMV Industrial Training Institute
SRMV Polytechnic College, Coimbatore
Swami Shivananda Hr Sec School, Coimbatore
Distance Education, Annamalai University, Coimbatore
Centre; Computer Operator, FDMSE

B.Com (CA) - II year

1,20,690.00
61,234.00
58,615.00
53,928.00
1,11,573.00
45,075.00
86,395.00
2,45,531.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00

CVR Scholarship - Who have completed the Courses


S.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Name of Beneficiary
P. Sumithra
N. Saranya
M. Sathya
U. Naseema Fathima
K.V. Naganandhini
J. Merchy Metila
Geetha
S. Sathish
N. Ambikavathi
A. Gomathi
M. Priyadarshini
Saravana Kumar

Course
B.Com (CA)
B.Com (CA)
B.Ed, M.Ed
DECE
DEEE
D.Ed.(HI)
M.B.A.
DEEE
DSE
DTEd
M.A (Eng)
DECE

School/College
Working as Accountant in private firm
Maths Teacher, SRKV Swami Shivananda Hr Sec School
Working in Delphi-TVS, Oragadam, Chennai
Working as DTP operator
RKMVU FDMSE
Working in HDFC Bank Ltd, Erode
SRMV Polytechnic College; BE, UIT, Coimbatore

Working in private firm


Working in L & T ECC Division, Kollam

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

19

ut 2012
Photos of CVR Scholarship - Students pursuing the course

K. Vishnu Priya

R. Sumathi

M. Karthikeyan

C. Kaveri

R. Manju

R. Sengothai

S. Badmarani

K. Sareega

K. Muthu Pechi

R. Kavitha

Geetha

Photos of CVR Scholarship - Who have completed the courses

P. Sumithra

S. Sathish

N. Saranya

R. Indira

M. Sathya

U. Naseema Fathima K.V. Naganandhini J. Merchy Metila N. Akilandeshwari

N. Ambikavathi

C.V. uhkUZz

A. Gomathi

P. Ramya

M. Priyadarshini

K. Muthu Pechi

Saravana Kumar

f cjbjhifah gadiljtf fUJf

K.V. ehfe Ma eh nry khtlij nrjt. eh CSI ghbl f _whkhL gW


bfhoUF nghJ f kW L flzfis brYj Koahk fZlgnl. mnghJ uhkUZz
ahya vdF f cjbjhif mjJ. mj _ykhf eh nkbfhL goig bjhlJ btfukhf DEEE
bjhEg fia Konj. jnghJ bgfq cs Lecon Sys Desk Wtd Executive-thf gakd
bgW khj %.7000/- rghnw. vdF j f cj bjhifia tH jf tfhoahf sa ahya
RthfSF, j cj bjhifia vdF ahya _ykhf tHa U. C.V. uhkUZz mtfSF
vdJ gthd ekfhufis bjJ bfhnw.

rutzFkh Ma eh ekJ uhkUZz ahya ghbl f

DECE

_W
ML f gnw. eh f, L kW ju flzfis brYjKoahk ukgL
bfhoUF nghJ ekJ uhkUZz ahya Rthf _ykhf vdF U C.V. uhkUZz
f cj bjhif iljJ. mj_y eh vdJ goig btfukhf KoJ jnghJ nfush cs L
& T Wtd ECC or nkghitahsuhf gakd bgW khj %.12500/- rghnw. vdF
j f cj bjhifia tH cjj RthfSF, f cjbjhifia ahya
_ykhf tHa U. C.V. uhkUZz mtfSF vdJ gthd efis rknw. ehD e ehoF
vdh aw msyhd nritfis MtJl brnt vd cW TWnw.

ekh ghkh Ma eh mbth efiu rhjt. eh gjh tF bghJ nj 473 kbgf bgnw.
vdh nkgoig bjhlu Koahk fZlglnghJ ekJ uhkUZz ahya vdF f cjbjhif
mjJ. mj_y eh nfhit PSG bjhEg f DECE _whLf btfukhf KoJ jnghJ
Delphi TVS Planet-III- nkghitahsuhf gakd bgW mj_y %.8000/- khj tUkhd bgWnw. vdF
f cjbjhifia tH gntW cjfis j RthfSF, f bjhifia ahya
_ykhf tHa U. C.V. uhkUZz mtfSF vdJ gthd eia bjJ bfhnw. ehD vdh
Kojtiu wUF cjnt vgij bjJ bfhnw.
M.

rah Ma eh nfha khtlij rhjt. eh

B.Ed., M.Ed., goFnghJ f


C.V.R. f cj bjhifia

flz brYj
ayhk UjnghJ ekJ uhkUZz ahya vdF
tHaJ. mj
_y eh Ma g fia btfukhf KoJ jnghJ ekJ uhkUZz ahya Rth thdjh
nkiy g Mauhf gJ khj %.6,800/- tUkhd bgWnw. vdF f cj bjhifia
tH CFj RthfSF, ahya _ykhf f cj bjhifia tHa U. C.V. uhkUZz
mtfSF vdJ gthd eia tzffis bjJ bfhnw.

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

20

Rth ntfhdj 150-tJ wj ML Hh bfhlhlf

ut 2012

Rth ntfhdj wj dkhd


#dt 12 njaW ekJ ahya
Kdh khzt U rugh, M
mtf LnjhW ntfhdj vw
tif j khztf _ykhf xbthU
tUlK LnjhW Rth ntfhdjiu
bfhlhl
brJbfhoUwh.
mtUF ekJ ahya rh
thJfis bjJ bfhnwh.

ahya Kdh khztf Rth ntfhdj nrth ika, djlhf

nfhit djlhfij nrj ekJ ahya Kdh khztf ntfhdjh


nrth ika vw mikid W mj_ykhf mj Ciu nrj
khztfSF ytrkhf w tFf, gghL kW fyhrhuij tsf
Toa gy fiyfis fW jUwhf. jdh m isajiyKiw Rth
ntfhdjiu g tsJ tUwhf. mtfSF ekJ ahya
rh thJfis bjJ bfhnwh. ekJ ahya Kdh khztf
JnghW ikafis gy CfY mikJ isPfSF tfhl ntL
vW midJ ahya Kdh khzt rf nfL bfhwJ.

PATRONS

M. Alagiriswamy, 47, 11th Street, Tatabad, Cbe 12


P. Arumugham, 43 F, Ganesh Garden, Sathy Road, Ganapathy, Cbe 6
Er. C. Devarajan, Civil Engineering Contractor, Power House Road, Erode 1
T.R. Dhinakaran, Chairman and M.D., Sri Ramalinga Mills, Aruppukottai 101
D. Ganesan, Race Course, Cbe 18
Er. K.K. Ramasamy, Sharp Tools, Kalapatty, Cbe 641036
C. Kanagasabapathy, U.R.C.Constructions, Erode 638001

NEW DONORS

P. Adi Sivagurunathan, S/o. Palanisamy, A38, Vadugapalayam, Chellappampalayam


(P.O), P.Puliampatti, Coimbatore (Dt.)
J. Lakshimi Narayanan, 17/193, Hope Park, Kotagiri - 6430217

T.R. Kannan, Director, Sri Jayajothi Co., 70, Alagai Nagar, Rajapalayam 117
M. Palaniswamy, 19, Nelli Thurai Road, Mettupalayam 641301
D. Thilagarajan, Quilon Radio Service, 28/93, Mahatma Gandhi Road, Trivandrum
1
Dr. K. Selvarajan, 7/3A, Thiru Nagar, Singanallur, Coimbatore 641005.
Dr. V. Ponnuswamy, 14/1, Balaji Nagar, SRKV Post, Perianaickenpalayam,
Coimbatore 20.

NEW MEMBER

L. Sivaraman, 788/3, RocRoss, 6th Street, Kamaraj Nagar, Kumbakonam 612002,


Thanjavur (Dt.)

D iwtDila totf gy, bgaf gy; mtiu mQFtjfhd tfS gy. vj to vj


bgauh tglhY mtiu milth. D xU ifah flikfis br, kW ifah flis g
bfh. flik KojwF uL iffshY flis g bfhsyh.
- gfth $uhkUZz

Fzijnah Fwijnah vF thjhY, m fyJbfhS xbthUtUF m


jsthtJ gF tJ nrJL. D cl thG cf VjhtJ xWfhtJ cdh
kia bfhLf Kokhdh c thif ya iwntlJ vW J bfh.
- a mid $rhujhnjah
D vjjkhd Raey nehfK yhk, gz f kW ntW vY ftd brYjhk, eik
bra ntL vgjfhfnt bjhL brgt xU j gfth MLwh. cyfijna kh
mikfToa tif ntiy br r mjifatlUJ btgLwJ. - Rth ntfhdj
D

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

ut 2012

uhkUZz ahya

21

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

22

ut 2012

uhk ts gf - ghu ef

gF FHijfis miHJ tUj

or tFf

FJsF i#

gF FHijfis miHJ tUj

Mf f

gnehF rKjha Tl

tFgiw ghl

ija g rhj tHFj

gnehF rKjha Tl

fw brKiw

kufWf eLHh

gRfW tHFj

ka cz tHFj

kUJt gnrhjid Kfh

isahL gf

ClrJ - gh tHFj

jhilf tHFj

fiy ff

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

23

ut 2012

ahya 2012 ML eilbgw ff

FUi# Hh 2012

isP dCty

FoauR dHhbfhonaw

glk Hhff

ehL eygl Kfh


ghbl

khU fisahL Hh

khU fisahL Hh

khujh

CASf ir Kfh

CASgHFo kf nkghL

CASkjts d

CAScley z Kfh

caiygML Hh

SSHSSML Hh

ITI-CNCg

ITIfLkhd g

ITInjhndah g

ija g

ghblkhy msyhd fUjuf

ghblMy ngR g Mtf

ghblMLHh

uhkUZz ahya

ahya Wtd eh

glk Hhngh bk

gfSilgl fgo ngho ghblIPAA isahL FG

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

24

ut 2012

COErtnjr fUjuf

MCPEfUjuf

COE Dr.bAy gh tUif

COEML Hh

CASjJiwfUjuf

Solstice - 2012

CASCdnkyhik gyuf

CASGa f fUjuf

CASTLwJiw fUjuf

CASf eh

CASytr kof tHFj

xUizj isahL Hh

xUizj isahL Hh

xUizj isahL Hh

FGAPEdYbl fHf

MLHhyf kW MCPE MLHhyf kW MCPE

r_f gaghsf g Kfh

nfhit ntf KuR f

CAS(SF)U.R.UZz mtf

Jikahd Xa

RMVACEPresidential Address

RMVACEAudience

RMVACEAudience

RMVACEInaugural Address

Independence Day Celebration

Vidyarthi Homa

Vidyarthi Homa

Ramakrishna DarshanamFull-length
Tamil Feature Film - Inauguration

Ramakrishna DarshanamFull-length
Tamil Feature Film

Swami Vivekanandas Chicago Address


Recitation Competition

Swami Vivekanandas Chicago Address


Recitation Competition

Swami Vivekanandas Chicago Address


Recitation Competition

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

25

ut 2012

Inauguration of renovated two-storey


Monks Quarters Annexe

Renovated Dining Hall

Charitable Dispensary - Free Dental Camp

Kalaimagal Vizha - Drama

Kalaimagal Vizha - Talk: Sri Krishna


Jagannathan

Kalaimagal Vizha - Devotional Songs

Awareness Programme on
Competitive Examinations for School Children

Awareness Programme on
Competitive Examinations for School Children

Polytechnic - Annual Sports Meet

Polytechnic - Annual Sports Meet

Poly - Annual Sports Meet

MCPE - Inter-collegiate Tournaments

High School - Band Troupe

ITI - Annual Day and 100% Placement

Poly - Placement Training Workshop

Poly - Placement Training Workshop

CAS - Dental Camp

HS - Mukhizhkum Malargal

HS - Mukhizhkum Malargal

SSHSS - Free Laptop Computers

SSHSS - Free bicycles


under the Tamil Nadu Governments scheme

SSHSS - L. Ramprasad - Recipient of


Chief Ministers Cash Award

ITI - Memorandum of Understanding with VE


Commercial Vehicles Ltd., Indore

Poly - Engineers Day

Donation of Mini-bus to IARD by SBI

MCPE - Annual Leadership Training Camp

RKMVU - Seventh Convocation

RKMVU - Seventh Convocation

FDMSE - International Disability Day

FDMSE - Prizes won by Children of


Therapy Units in Karunya University

IARD - Seminar on Technologies for Yield CAS(SF) - National-level Conference on


Maximization of Commercial Crops
Recent Trends in Marketing

uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

26

ut 2012

Rth ntfhdj uj

j tUl Rth ntfhdj 150tJ ML Hhidbaho mtUila UUt jha khbgU uj xW


jehL KGtJ tytu UwJ. mJrka ekJ Kdh khztf midtU Mfhnf mtfSila
brhj khtlfY, CfY Rth ntfhdj ujij tuntW Hhf vLJ Rth ntfhdj
thif kW brf e eho _iy KLbfyh gu iwa isa jiyKiwfSF tfhol
fbsyh MtnjhL knahL gahw ntLbkW cfl nto nfL bfhnwh.
D C bghJkfis To Hh nfhyJl (nks jhs nghw VghLfSl) ntfhdjiu tuntW Mu vLj.
D C uKff, ntfhdjiu ga mPf Kjnah jiyik jhF Cty kW xU bghJ Tlij
khiy neu VghL brj.
D Wt, g khzt khzfsh ntfhdj thif kW nghjidf rgjgl fiy fF VghL
brj.
D uj tUtjF Kng g kW f khzt-khzfilna Rth ntfhdjiu ga ngR nghof
el HhtW bghJTl grj.
D ujJl tUgtfSF mUJ uj brY tiu cz kW jF VghLfis brj.
D j Hh bgUks kf gnff sgu brj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

khtl

y
<nuhL
nfha
U
f%
Lf
nj
kJiu
UJef
Ubent
fahFk
JFo
uhkehju
tfif
Jnfhil
jrh
Uth%
ehfgod

uj tU khj kW
ehf

60
3
4
10
5
11
9
22
12

Vu Kj nk tiu
#] 1 - 3
#] 4 - 7
#] 8 - 17
#] 18 - 22
#] 23 - #]iy 3
#]iy 4 - 12
#]iy 13 - Mf 3
Mf 4 - 15

18

Mf 16 - brlg 2

6
9
7
6

brlg 3 - 8
brlg 9 - 17
brlg 18 - 24
brlg 25 - 30

mnlhg 1 - 6

t.
v.

khtl

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ma
U
bgug
fl
ghonr
Gu
ehkf
nry
jk
UZz
Utzhkiy
nt
fhu
Utq

33. brid
34. iw Hh
bkhj ehf

ehf

t.
v.

ehf

F: fiy ffY bghJ TlY mua kW iugl af fyfhk Uf ntL.


uj tU khj kW
ehf

mnlhg 7 - 11

3
10
2
10
7
5
5
1
5
4
18
8

mnlhg 12 - 14
mnlhg 15 - 24
mnlhg 25 - 26
mnlhg 27 - etg 5
etg 6 - 12
etg 13 - 17
etg 18 - 22
etg 23
etg 24 - 28
etg 29 - org 2
org 3 - 20
org 21 - 28
org 29 - #dt 7,
2014
#dt 8, 2014

10
1
282

_W af ekF ntL: cztjfhd ja, jid wDs _is, ntiy


braToa iff. D kj ufa bfhiff iy, braKiwjh csJ. eytdhf
UgJ, eik brtJ - Jjh kj KG gkhz. - Rth ntfhdj
D

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya

27

ut 2012

ntj ntfhdj nj tUwh


ntj ntfhdj #akhwh - e
ghujij L ghf gt tUwh
njr jh jtFHij Rth tUwh - j
njr iyia ne fhz nj tUwh
vGf vGf vGf vW KH tUwh
vGj ghujij fhz eho tUwh
gtuh# nfhy bfhL ghuj flh
ghuj jhiyF fhuz flh
ciHF kf cau f tia fhodh
ciknahL bgUiknahL thH odh
ciknahL bgUiknahL thH odh
njr ekJ bjt vW tzf brhdt
njr gF bjhL Jw ntLbkwt
uf isP gilia uo jjt
u Jw ntfhdj ekJ jiyt.

- Rth Aujhdj

kwtfSfhf eh nkbfhS f Fiwj ms ciH ekFns UF ria


jo vGwJ. kwtfSila eikia FJ js idgJTl fF rkkhd
Mwiy ekJ jaF gogoahf jUwJ.... ...vGUf! njr Kndw vD rfuij
efJtjF cf njhfis bfhLf. - Rth ntfhdj
uhkUZz ahya

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

28

ut 2012

ehblY Rth ntfhdj 150-tJ wj d bfhlhlf

Rth ntfhdj uj Cty


Muh
uj Cty
ahit
izF
khbgU r
Rth ntfhdj

Rth thif xU fh

Rth nfl ehisa ntfhdjf


Rth ntfhdjh bk nkiy g, M

isP Kfh

Kdh khztf ftdF


cf tF njhHfis M-iy rf kW jfis ga jftfis gbra:

www.alumni.srkv.org

ahya Kdh khztfSbfd unafkhf totikfgl j izajs jfis ga jftfis


g brJ gabgWkhW ml nfLbfhnwh. J ahyaJlD, Kdh khztfSlD bjhl
bfhs trahf UF. nkY j izajs cWd zg kW midJ ahya Kdh
khzt rf brkl uia btLnsh.
The members are requested to contact the former Vidyalaya students in their areas who have not become members of the Alumni Association and request
them to fill up the application forms and become members. The forms are available with the Treasurer, All Vidyalaya Alumni Association, Ramakrishna
Mission Vidyalaya, Periyanaickenpalayam, Coimbatore - 641 020. The membership fee is as follows:

Patron: Rs.5,000

Donor: Rs.2,000 upwards

Member: Rs.250

The members will be informed about the important activities of the All Vidyalaya Alumni Association and Vidyalaya, such as the annual Gurupuja, etc.

midJ ahya Kdh khzt rf br kl

uhkUZz ahya