Anul 176 (XX) — Nr.

379 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 19 mai 2008

SUMAR

Pagina Anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice ....................................

3–87

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

O R D I N*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin: Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, Ordinul ministrului turismului nr. 911/2002 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002, Ordinul ministrului turismului nr. 188/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003, precum și orice alte dispoziții contrarii. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale, Ovidiu Ioan Silaghi București, 12 mai 2008. Nr. 636.

*) Ordinul nr. 636/2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008 și este reprodus și în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

3

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE privind clasificarea structurilor de primire turistice

1. Dispoziţii generale 1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, stabilesc metodologia şi criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România. 1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice. 1.3. Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi, respectiv, flori în cazul pensiunilor agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii. Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale care, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001, este singura instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului. 1.4. Prin operator economic se înţelege persoana fizică autorizată, asociaţia familială, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul unei structuri de primire turistice. 2. Documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de clasificare şi preschimbarea certificatului de clasificare.
1

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

2.1 În vederea obţinerii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut: a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform modelului prezentat în anexa nr.3 la Normele metodologice; b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr.8 la Normele metodologice; c) copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte punctul de lucru pentru structura de primire turistică respectivă şi codul CAEN corespunzător activităţii desfăşurate; d) copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului; e) copia autorizaţiei de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale şi familiale, conform Ordonanţei Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; f) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice; g)fişa privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice; h)avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, emis de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale în cazul construcţiilor noi; 1) copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform prevederilor legale, dacă este cazul; 2.2 În vederea preschimbării certificatului de clasificare operatorii economici, proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut: a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare,conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la Normele metodologice; b) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr.8 la Normele metodologice; c) copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului; d) copia autorizaţiei de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale şi familiale, conform Ordonanţei Guvernului

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

5

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; e) certificatul de clasificare şi anexele acestuia, în original; f) copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform prevederilor legale, dacă este cazul. 2.3 Documentaţia necesară în cazul schimbării operatorului economic, care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul structurii de primire turistică în cauză: a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform anexei nr.3 la prezentele Norme metodologice; b) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr.8 la Normele metodologice; c)copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului; d) certificatul de clasificare şi anexele acestuia, în original; e) copiile documentelor din care rezultă dreptul de administrare/proprietate asupra structurii de primire turistice, în cauză; copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte punctul de lucru pentru structura de primire turistică respectivă; şi codul CAEN corespunzător activităţii desfăşurate; g)copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform prevederilor legale, dacă este cazul; 2.4 Documentaţia necesară în cazul schimbării denumirii structurii de primire turistice a) cerere; b) certificatul de clasificare în original însoţit de fisele anexe în original. 2.5 Documentaţia necesară pentru eliberarea duplicatului în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii certificatului de clasificare: a) cerere; b) dovada publicării în presă a pierderii certificatului de clasificare/dovada certificatului deteriorat/distrus. 2.6. Documentaţia necesară în cazul modificării fişei anexe: a) cerere;
3

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

b) copia certificatului de clasificare; c) fişa anexă originală şi fişa cu modificările necesare; d) schiţa cu noua structură a spaţiilor. 3. Eliberarea şi retragerea certificatului de clasificare 3.1. Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - Direcţia Generală Autorizare şi Post Privatizare (denumită în continuare D.G.A.P.), care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de clasificare şi fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare şi, respectiv, fişa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică. Operatorul economic va solicita D.G.A.P. din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. 3.2. Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - D.G.A.P., cu sprijinul şi colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor patronale din turism, în prezenţa reprezentantului operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cauză. 3.3. În funcţie de condiţiile concrete constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune în mod excepţional unele compensări pentru dotări şi servicii în vederea acordării sau menţinerii categoriei. 3.4. Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete. Operatorul economic poate pune în funcţiune pe propria răspundere structura de primire turistică respectivă la numărul de stele (flori) solicitat, urmând ca la primirea efectivă a certificatului de clasificare să îşi continue activitatea la categoria înscrisă în certificatul de clasificare obţinut. Punerea în funcţiune este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale: sanitară, sanitar-veterinară şi de mediu, după caz, pentru fiecare structură de primire turistică ce face obiectul clasificării sau a declaraţiei pe propria răspundere înregistrată la Registrul Comerţului cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar şi protecţiei mediului, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

7

şi completările ulterioare, precum şi de deţinerea autorizaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 3.5. Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică şi, în consecinţă, nu pot desfăşura activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică. Motivaţia neclasificării se consemnează în nota de verificare întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar se predă reprezentantului legal al operatorului economic. 3.6. Operatorii economici au obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice, condiţiile şi criteriile de clasificare, inclusiv în cazul celor care şi-au început activitatea pe propria răspundere potrivit pct. 3.4. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sancţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001. 3.7. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale verifică periodic starea şi funcţionarea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă şi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităţii. Nerespectarea acestora atrage măsuri de declasificare sau, după caz, de retragere a certificatului de clasificare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuţii de control în turism, din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, dacă nu se respectă criteriile minime de clasificare, care influenţează direct protecţia turiştilor, prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul retragerii certificatului de clasificare, operatorul economic nu mai poate desfăşura în condiţii de legalitate activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică. În situaţia în care şi-a remediat deficienţele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, şi solicită reluarea activităţii de cazare şi /sau alimentaţie publică, operatorul economic trebuie să întocmească documentaţia de clasificare conform pct. 2.2 pe care o depune la Direcţia Generală Autorizare şi Post Privatizare. După depunerea documentaţiei, se va verifica la faţa locului îndeplinirea criteriilor de clasificare şi remedierea deficienţelor pentru care s-a retras certificatul de clasificare, iar constatările vor fi consemnate într-o nota de verificare încheiată în două exemplare. Procedura de eliberare a certificatului de clasificare este cea prevăzută la pct.3.1.

5

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare. În această situaţie, personalul cu atribuţii de control în turism întocmeşte o notă în două exemplare în care consemnează criteriile neîndeplinite pentru tipul şi categoria respectivă şi propune o altă încadrare. Această notă împreună cu certificatul de clasificare şi anexele în original se comunică Direcţiei Generale Autorizare şi Post Privatizare, care eliberează certificatul de clasificare pentru noua clasificare. 3.8. În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare acordată, operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării unui nou certificat de clasificare în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea şi/sau în administrarea altui operator economic. 3.9. Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate de D.G.A.P. din 3 în 3 ani. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia. În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic, D.G.A.P. va proceda la verificarea structurii de primire turistice în cauză şi va acorda un nou certificat de clasificare, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile minime de clasificare pentru categoria respectivă. În caz contrar structura de primire turistică va fi clasificată la o categorie inferioară. Dacă nu sunt îndeplinite cel puţin condiţiile şi criteriile pentru categoria minimă de clasificare, structura de primire turistică nu va mai fi clasificată şi prin urmare nu va mai putea să desfăşoare activitate de turism. Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii de primire turistice prin transmiterea la D.G.A.P. a unui memoriu justificativ, dacă în urma unor lucrări de modernizare şi de îmbunătăţire a dotărilor şi serviciilor estimează că aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare. Memoriul justificativ va fi însoţit de documentaţia de clasificare prevăzută la pct. 2, în măsura în care s-au produs modificări cu privire la structura spatiilor, a capacitatii, a echipării sanitare etc. 3.10. Pentru structurile de primire turistice pentru care s-a depus documentaţia în vederea obţinerii certificatului de clasificare anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se aplică prevederile legale în vigoare la data depunerii documentaţiei.
6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

9

3.11. Operatorul economic are obligatia să anunţe DGAP în cazul încetării activităţii structurii de primire turistice şi să restituie DGAP certificatul de clasificare în cauză prin poştă cu confirmare de primire sau prin depunerea acestuia la registratura Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

4. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel: 1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 3. moteluri de 3, 2, 1 stele;. 4. hosteluri de 3 , 2 si 1 stele 5. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 6. bungalow-uri de 3, 2, 1 stele; 7. cabane turistice de 3, 2, 1 stele; 8. campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsute tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele 9. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori; 10.apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele; 11.structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele. În cadrul tipurilor sus-menţionate poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare: - cameră cu pat individual, respectiv un loc reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană. Lăţimea paturilor individuale este de minimum 90 cm; - cameră cu pat matrimonial, respectiv unul sau două locuri reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane. Lăţimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm; - cameră cu pat dublu, respectiv două locuri reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane. Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm; - cameră cu două paturi individuale, respectiv două locuri reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane;

7

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- cameră cu trei paturi individuale; respectiv trei locuri reprezentând spaţiul destinat folosirii de către trei persoane. - cameră cu patru paturi individuale; respectiv patru locuri reprezentând spaţiul destinat folosirii de către patru persoane. - camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale. respectiv nr.... locuri;. - suita – ansamblu de două camere deservite de un grup sanitar; Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3, 4 şi 5 stele şi de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 şi 2 stele; - cameră cu priciuri, reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist; - garsonieră, reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două persoane, salon şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte soluţii care permit o delimitare estetică - apartament, reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), sufragerie cu echipare sanitară proprie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria 4 stele, precum şi la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4 locuri. 5. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie În conformitate cu prezentele norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de alimentaţie publică: Nr. crt. 1. Restaurant 1.1. Clasic 1.2. Specializat 1.2.1. Pescăresc 1.2.2. Vânătoresc 1.2.3. Rotiserie 1.2.4. Zahana 1.2.5. Dietetic 1.2.6. Lactovegetarian x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tipul de unitate Categoria-Stele 4 3 2

5

1

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

11

Nr. crt.

Tipul de unitate 1.2.7. Familial/pensiune 1.3. Cu specific 1.3.1. Cramă 1.3.2. Cu specific local 1.3.3. Cu specific naţional 1.4. Cu program artistic 1.5. Braserie/Bistrou 1.6. Berărie 1.7. Grădină de vară Bar 2.1. Bar de noapte 2.2. Bar de zi 2.3. Café-bar, (cafenea) 2.4. Disco-bar (discotecă, videotecă) 2.5. Bufet - bar Fast-food 3.1. Restaurant - autoservire 3.2. Bufet tip expres 3.3. Pizzerie 3.4. Snack-bar Cofetărie Patiserie, plăcintărie, simigerie

5 x x x x x x x x x x x x

Categoria-Stele 4 3 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 x x x x x x x x x x -

2.

3.

4. 5.

Se pot stabili şi alte tipuri de unităţi în funcţie de condiţiile concrete constatate la faţa locului, cu respectarea criteriilor pentru tipul de structură turistică asimilată. Principalele caracteristici funcţional-comerciale ale acestor tipuri de unităţi sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. 6. Alte precizări

9

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

6.1. Operatorii economici care construiesc structuri de primire turistice au obligaţia să asigure, încă din faza de proiectare, respectarea criteriilor de clasificare prevăzute în prezentele norme metodologice. 6.2. Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind părţi componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii. 6.3. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care a fost încadrată majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia. 6.4. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică, stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii, şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii. 6.5. Însemnele privind categoria de clasificare a unităţii se înscriu pe o plachetă montată în exteriorul unităţii, la loc vizibil pentru turişti, precum şi pe autocolante aplicate în punctele de acces al turiştilor. Autocolantele şi plachetele se realizează din material rezistent la intemperii (metal pentru categoriile de 4 şi 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm. 6.6. În toate structurile de primire turistice este obligatorie: - afişarea la loc vizibil pentru turişti a numerelor de telefon ale conducerii operatorului economic proprietar şi/sau administrator al structurii în cauză, precum şi ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turiştilor să semnaleze eventualele nemulţumiri cu privire la serviciile oferite; - păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii, curăţeniei şi respectarea cu stricteţe a normelor sanitare şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor; - asigurarea de personal calificat şi cu conduită ireproşabilă, conform specificaţiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice; - oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat, astfel: - la unităţile de 4 şi 5 stele - cel puţin 18 servicii; - la unităţile de 3 stele - cel puţin 15 servicii; - la unităţile de 2 stele - cel puţin 10 servicii; - la unităţile de 1 stea - cel puţin 5 servicii; - lista orientativă cuprinzând serviciile suplimentare este prezentată în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

13

- existenţa în toate spaţiile de cazare a unor materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la: - instrucţiuni de folosire a telefonului; - tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice; - lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră; - lista de preţuri cu preparatele room-service; - lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz; - instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, după caz; - informaţii turistice privind zona sau localitatea; - hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al localităţii, pentru unităţile de 3, 4 şi 5 stele; - orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului; - chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la calitatea serviciilor oferite. La hotelurile de 3, 4 şi 5 stele materialele vor fi prezentate în mape speciale, în fiecare spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice. 6.7. Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc în holurile unităţilor. Asemenea activităţi pot fi organizate doar în spaţii distincte, cu intrări separate de intrările destinate turiştilor. 6.8. La hotelurile de 1 - 3 stele, în spaţiile destinate cazării se pot amenaja activităţi de birouri sau firme, până la 15% din capacitatea de cazare. Se exceptează cazurile în care se asigură intrări şi fluxuri de circulaţie separate pentru turişti. 6.9. La hoteluri, este interzis ca intrarea în spaţiile de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) să se facă direct din holul recepţiei.

7. Dispoziţii finale Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe: Anexa nr. 1 – Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, - Anexa nr. 1. 1 Reguli specifice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament, motel, - Anexa nr. 1.1 a) Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor apartament şi motelurilor,

11

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- Anexa nr. 1.1.b) Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel şi hotel – apartament, - Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hostel, - Anexa nr. 1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul cabanelor turistice, - Anexa nr. 1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul vile şi bungalowuri; -Anexa nr. 1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice, -Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice, -Anexa nr. 1.6 Reguli specifice şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul campingurilor, satelor de vacanţă, popasurilor turistice şi căsuţelor tip camping, - Anexa nr. 1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamentelor şi camerelor de închiriat, -Anexa nr. 1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale, Anexa nr. 2 Reguli generale şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, Anexa nr. 3 Cerere tip pentru eliberare/preschimbare certificat de clasificare, Anexa nr. 4 Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii, Anexa nr. 5 Fişă privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, Anexa nr. 6 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare Anexa nr. 7 Criterii privind încadrarea cu personal şi pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică. Anexa nr. 8 Declaraţia pe proprie răspundere în vederea eliberării/preschimbării certificatului de clasificare.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

15

ANEXA nr. 1 la normele metodologice Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare 1. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare, în concordanţă cu certificatul de clasificare, în ceea ce priveşte denumirea, tipul şi categoria unităţii. Pentru categoriile 5, 4 şi 3 stele, firmele vor fi luminoase. 2. În spaţiile de cazare, precum şi în grupurile sanitare (cu excepţia WC exterioare) se va asigura în sezonul rece o temperatură minimă de 18 grade C şi în sezonul cald de maxim 25 grade C. 3. La grupurile sanitare se va asigura în permanenţă apă caldă şi rece. 4. Construcţiile vor fi astfel realizate încât să se evite deranjarea turiştilor din cauza zgomotelor produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau a altor factori de poluare. 4.1. Nu se admit spaţii de cazare situate la subsol sau fără aerisire şi lumină naturală directă. Spaţiile comune vor fi bine aerisite şi iluminate. 4.2. Pardoselile şi pereţii grupurilor sanitare vor avea finisaje din materiale uşor lavabile şi de bună calitate. 4.3. Inventarul moale ( lenjeria de pat, prosoapele şi halatele) vor fi de regula de culoare albă. La categoriile de 4 şi 5 stele materialele folosite pentru perdele, draperii, lenjerie vor fi din mătase, bumbac sau alte materiale de calitate superioară 5. Starea generală de curăţenie, salubritate şi igienă se asigură în condiţiile prevăzute de Normele de igienă aprobate prin ordinele ministrului sănătăţii publice. 6. Lenjeria de pat, prosoapele şi halatele vor fi schimbate după fiecare turist, iar pentru sejururile mai lungi, ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puţin de: ________________________________________________________ Categoria Unităţii Lenjeria Prosoapele Halatele _________________________________________________________ 5 şi 4 stele la 2 zile la 2 zile la 3 zile 3 stele la 3 zile la 2 zile 2 şi 1 stea la 4 zile la 3 zile -

1

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 1.1 la normele metodologice Reguli specifice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor-apartament şi motelurilor Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziţie turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice şi dispune de hol de primire (recepţie) şi de spaţii de alimentaţie în incintă. Hotelul apartament este acel hotel compus din apartamente sau garsoniere, astfel dotate încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora. Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare şi de masă pentru turişti, precum şi pentru parcare în siguranţă a mijloacelor de transport. Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului - apartament este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1.a) la prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. l. l .b), astfel: - pentru hotel de 5 stele 150 puncte - pentru hotel de 4 stele 120 puncte - pentru hotel de 3 stele 70 puncte - pentru hotel de 2 stele 30 puncte. Pentru hoteluri-apartament punctajul este următorul: - 5 stele 100 puncte - 4 stele 60 puncte - 3 stele 40 puncte - 2 stele 20 puncte.

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

17

ANEXA nr. 1.1.a) la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor apartament și motelurilor Hoteluri Criterii 5 1. Starea generală a clădirii: - foarte bun - aspect: - bun - firmă luminoasă cu tipul și denumirea unității - firmă cu tipul și denumirea unității - însemn distinctiv reprezentând categoria unității - parcaj auto în folosința structurii de primire, cu pază. - parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr de locuri de parcare de minim…% din numărul camerelor 1)
1)

stele 4 3 2 x x x x x x x x x -

1 x x x -

Hoteluri apartament stele 5 4 3 2 x x x x x x x x x x x x x -

Moteluri stele 3 2 1 x x x x x x x x x -

x x x x

50 40 20 20

-

50 40

40

30

100

100

100

În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ și la cele care șiau depus documentația de clasificare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%

- intrări separate: - pentru turiști și bagaje x x x x - pentru personal, primirea x x mărfurilor și materialelor - rampă de acces al cărucioarelor pentru persoanele cu disabilități x x x x locomotorii 2. Organizarea spațiilor și a serviciilor aferente: - număr minim de camere2) 15 15 15 10
2)

x x

x x x

x x x

x x

x x

x x -

x -

x -

5

10

10

10

5

5

5

5

În cazul structurilor de primire turistice construite și clasificate ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin este necesar să existe cel puțin o cameră, pentru persoane cu disabilități locomotorii la un număr de peste 50 de camere

- hol de primire (recepție) în suprafață minimă de. mp/cameră

2,5

2

2

1,5

1

1,5

1

0,5

0,5

x

x

x

În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafața holului poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 și 4 stele, la 300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 și 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 și 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 și 3 stele și de 15 mp pentru cele de 1 stea.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- recepție cu: - spații pentru păstrat bagajele turiștilor - spațiu pentru administrație - spațiu pentru păstrarea materialelor sportive (în zonele unde se practică sporturi de iarnă) - sistem pentru păstrarea valorilor turiștilor - serviciul de recepție cu: - recepționer 24 de ore - recepționer cu program fracționat în funcție de fluxul turistic - serviciul de primire accesibil prin clopoțel sau telefon în afara orelor de funcționare a recepției - portar-ușier3) - bagajist3) - comisionar-curier3) - serviciu de securitate și pază3) - sală de mese pentru personal la hoteluri cu peste 100 de camere - oficii pentru cameriste
3)

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x

x x

x x x

x x x

La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere.

3. Instalații - sistem de climatizare/aer x condiționat - aer condiționat la bazele de x tratament - încălzire centrală (unitățile cu activitate sezonieră estivală sunt x exceptate) - izolarea fonică a spațiilor x - iluminatul electric în spațiile de cazare: - una sau mai multe surse principale care să asigure x iluminatul cu echivalentul unui bec de 100 W

x x x x

x x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

19

- o sursă individuală pentru fiecare loc (veioză sau aplică), iluminatul fiind echivalentul unor becuri de 60 W fiecare - grup electrogen la hoteluri cu capacitate de peste ... camere - ascensoare la clădirile cu cel puțin P + 4) - ascensoare la clădirile 4) cu cel puțin ... camere
4)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20 50 50

-

-

20 50

50 P +3 10 x

P +4 10 x

-

-

-

P P P P P P P +1 +2 +3 +5 +6 +2 +3 15 20 50 50 50 x x x x x 5 x 10 x -

cele două criterii se aplică cumulativ

- silențioase și rapide - în bună stare de funcționare - ascensoare pentru turiști (minimum două la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate de peste 200 de locuri, din care, la hotelurile de cură balneară unul va fi de tip sanatorial) - ascensoare pentru personal, bagaje, scopuri gospodărești și serviciu în cameră la hotelurile cu cel puțin 50 camere

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

-

4. Suprafața minimă a camerelor (fără grup sanitar): 5) - cameră cu 1 pat – un loc 16 15 13 11 - cameră cu 2 paturi – 2 locuri 20 18 15 12 - cameră cu 3 paturi – 3 locuri - cameră cu 4 paturi – 4 locuri - salonul din apartament 20 18 16 13 - dormitorul din apartament 20 18 15 12 - camera din suita - 12
5)

10 11 14 20 12 20 18 11 20 18 11 -

16 16 -

13 13 -

12 12 14 14 -

10 11 12 12 12

9 10 13 18 11 11 11

la structurile de primire turistice construite și clasificare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sau care și-au depus documentația de clasificare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, suprafața camerelor se reduce cu 15 %

5. Suprafața minimă a camerei de de baie ... mp 6. Înălțimea spațiilor de cazare …mp6) 7. Culoarele și scările vor avea lățimea minimă de 1,40 m ( casa scării va fi separată de culoare)6)
6)

4

4

3,5

3

-

4

4

3,5 2,7

3

3,5

3

2,5

2,8 2,8

2,6 2,6 2,5 2,8 2,6

2,6 2,7 2,6

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

la structurile de primire turistice construite și clasificate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sau care și-au depus documentația de clasificare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, înălțimea spațiilor de cazare precum si latimea minima a culoarelor si scarilor se reduce cu 15 %

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

8. Numărul maxim de paturi dintr-o 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 camere - dormitorul din apartament sau din 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 garsonieră 9. Echiparea sanitară: - camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duș, x x x x x x x x x x 7) lavoar și WC - WC separat de baie la hotelurile construite și clasificate ulterior x x intrării în vigoare a prezentului ordin Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele ce nu dispun de baie proprie, astfel: - sală de baie, cadă sau duș pentru x maximum 15 locuri - cabină WC și lavoar pentru x maximum 10 locuri - lavoare cu apă curentă caldă/rece x cu program permanent - grupuri sociale pentru personal, x x x x x x x x x x x vestiare, dușuri, WC pe sexe - grup sanitar, separat pe sexe, în holul de recepție la unitățile cu o x x x x x x x x x x x capacitate mai mare de 14 camere Dotarea grupurilor sanitare a) grupuri sanitare din camere: - oglindă x x x x x x x x x x x - coș pentru gunoi cu capac si sac x x x x x x x x x x x menajer - cuier de baie x x x x x x x x x x - perie si dezodorizant WC x x x x x x x x x x - suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x - derivație de telefon sau sistem x x x x wireless - sistem apelare de urgență la structurile de primire turistice construite și clasificate ulterior x x x x x x x x x x intrării în vigoare a prezentului ordin - pahare pentru apă x x x x x x x x x x x - uscător de păr x x x x - săpun sau dozator cu săpun lichid x x x x x x x

4 2

-

-

x x x x x

x x x -

-

x x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

21

- hârtie igienică x x - mâner de sprijin pentru intrare x x ieșire din cadă - șampon spumant sau gel pentru x x duș, cască de baie (ambalate) - trei prosoape/persoană pentru: x x față, picioare și baie - covoraș antiderapant, sau alt x x echipament cu funcțiuni similare - halat plușat pentru baie x x - papuci de unică folosință x x b) grupuri sanitare comune(pentru camerele de - însemn pentru marcarea pe sexe x x - cuier pentru haine (ferit de stropire) - portprosop, anou - oglindă x x - coș pentru gunoi cu capac si sac x x menajer - dozator de săpun lichid x x - prosop rolă din hârtie sau din x x pânză/uscător de mâini -

x x x x x

x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x o stea și pentru holul de recepție): x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7) La structurile de primire turistice clasificate înainte de intrarea în vigoarea prezentului ordin la categoria 1 stea se admit și dușuri montate la bateria de la lavoar sau dușuri fără cuvă.

10. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri și coridoare -Mobilier uniform ca stil De foarte bună calitate x x x x De buna calitate x x x x x x x a). camere - mochetă, covoare sau carpete (pardoselile din marmură, x x x x x x x x x x x ceramică sau din alte materiale similare pot fi acoperite parțial) - pat cu saltea x x x x x x x x x x x - salteluță - husă de protecție (realizată din material textil, x x x x x x x x x x x lavabil și hidroabsorbant) - noptiere sau alte piese similare x x x x x x x x x x x - fotolii sau scaune tapisate sau x x x x x x x semitapisate - taburet x x x x -

x

x x x x x

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- masă/măsuță (se exceptează dormitorul din apartament și garsoniere) - birou sau masă de lucru8) cu scaun - serviciu de birou - oglindă în cameră - tablou

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

8) Se exceptează structurile de primire turistice de pe litoralul Mării Negre, clasificate la categoria 3 stele

- suport sau spațiu pentru bagaje x - dulap sau spațiu amenajat pentru x lenjerie și haine, dotat cu umerașe - veioză sau aplică la capătul x patului (1 bucată/loc) - scrumiere de masă pentru camerele și spațiile destinate x pentru fumători - pahare x - vază pentru flori sau x aranjament floral - televizor x - prize pentru calculator și Internet x (sau sistem wireless) - telefon în camere x - sisteme de trezire x - minibar frigorific cu produse x pentru minibar - pled sau alte mijloace cu x funcțiuni similare, cu cearșaf - cearșaf pentru pat x - pernă mare înfățată/pers. x - pernă suplimentar x - cuvertură pentru pat x - perdele și draperii (sau x alte mijloace obturante) b) salonul din apartamente și garsoniere: - masă de lucru (birou) cu scaun x tapisat - serviciu de birou x - măsuță x - tavă cu pahare x - fotolii sau demifotolii x

x x x x x

x x x

x x x

x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

23

- canapea pentru 2-3 persoane x x (la garsoniere este facultativ) - corpuri de iluminat adecvate x x (lustră, lampadar, aplice etc.) - vază pentru flori sau x x aranjamente florale - televizor x x - frigider sau minibar frigorific cu x x produse de bar c) holul de primire, holuri și coridoare de etaj: - comptuar recepție (la moteluri x x poate fi comun cu barul de zi) - utilizarea sistemelor computerizate de gestiune x x hotelieră - canapele x x - fotolii x x - demifotolii - mese de hol x x - aparate de curățat încălțămintea x x - corpuri de iluminat adecvate (candelabre, plafoniere, lustre, x x aplice etc.) 11. Seif/posibilități de depozitare a valorilor: - la recepție - în cameră x x 12. Telefon/fax la recepție x x 13. Încasarea contravalorii serviciilor și pe bază de cărți de x x plată (carduri) 14. Spațiu pentru alimentație: - restaurant propriu x x - spațiu amenajat pentru prepararea și servirea micului dejun (la structurile de cazare care nu dispun de nicio unitate de alimentație - bucătărie complet echipată în apartament 15. Bar x x 16. Spații pentru organizare de x x întâlniri de afaceri, congrese,

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x -

x x x

x x x

x x x

x x -

x x x

x x -

x x -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

x -

x -

x -

x -

x -

-

-

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

recepții, conferințe etc. minim o sală de conferințe cu o capacitate minima egală cu numărul de camere pentru hotelurile cu peste 50 de camere. 17. Servicii de agrement: masaj, fitness, saună, x x minim un serviciu 18. Spațiu amenajat cu calculatoare x x x și conexiuni pentru acces internet 19. Servicii minime oferite turiștilor, cu plată sau fără plată: - servicii poștale x x x x x - servicii telefonice locale, interurbane, internaționale, cu x x x x x x x plata tarifului și a comisionului - vânzări de mărfuri și de articole de strictă necesitate, suveniruri, x x x x x x x ziare, vederi etc. - rent-a-car x x - room-service x x - servirea micului dejun x x x - informații turistice și culturale x x x x x x x - păstrarea obiectelor de valoare x x x x x x x ale turiștilor - serviciul pentru transportul x x x x x bagajelor - serviciul comisionar-curier x x x x x - acordarea de prim ajutor în caz de x x x x x x x urgență (trusă medicală) - trezirea clienților la cerere x x x x x x x - primirea și transmiterea mesajelor x x x x x x x și a corespondenței pentru turiști - rezervarea de bilete x x x x x pe mijloace de transport - informații privind orarul x x x x x x x mijloacelor de transport 20. Alte criterii: - personalul care deservește turiștii să cunoască limbi străine de 75 50 25 50 25 circulație internaționala (cel puțin % % % % % 1), în proporție de -% din personalul de servire 21.Criterii suplimentare de evaluare 150 120 70 30 - 100 60 [anexa nr. 1.1.b)] - puncte

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

-

-

25 % -

-

-

40

20

-

-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

25

ANEXA nr.1.1.b) la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hotelurilor și hotelurilor apartament

Criterii suplimentare*) 1. Construcții/Instalații/ Dotări Restaurant Bar Instalații de parfumare și împrospătare a aerului în spațiile comune Climatizare/instalație de aer condiționat în spațiile de cazare Climatizare/instalație de aer condiționat în săli de seminarii și conferințe Climatizare/instalație de aer condiționat în alte spații Garaje pentru minimum 20% din numărul camerelor Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul camerelor Ferestre antifonice Salon pentru micul dejun Camere adecvate pentru persoane cu disabilități locomotorii(minim 2 camere) Mașină pentru curățat încălțăminte, la recepție sau pe fiecare nivel Ascensor Recepție TV prin satelit/cablu în cameră Cadă cu jacuzzi în camera de baie, pentru minimum 30% din camere Cabină duș cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din camere Spații comerciale gen butique 2. Servicii suplimentare Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet Spălătorie/curățătorie proprie Salon de cosmetică și/sau de frizerie și coafură Robot-telefon în cameră Telefon în cameră la hoteluri de 2 stele și 1 stea
1

Puncte

15 5 2 15 10 10 10 10 10 5 15 5 10 5 5 5 5

5 10 10 5 5

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, mașină de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă) Închirieri de mașini - servicii de agenție Reviste și ziare, gratuite, pe hol, la dispoziția turiștilor Vânzare sau ofertă de obiecte igienice: periuță de dinți, pastă de dinți, aparat de ras de unică folosință, spumă de ras, pilă de unghii, șlapi de baie (dacă se întrunesc 4 criterii, se acordă) Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculețe, în toate camerele Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele Trusă ac cu ață , în toate camerele Serviciu de birou, în toate camerele Puișor pernă înfățată, în toate camerele Rezervare de bilete la recepție (spectacole, teatru, film) Autoturism pentru transferuri Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie 3. Spații de agrement și fitness Piscină acoperită Piscină în aer liber Baie cu abur Sală de tenis Saună Hol de relaxare (cu șezlonguri) Solar Popice Bowling Teren de tenis Teren de volei Teren de badminton Profesor de sport Ghid de turism Servicii de masaj Sală de forță (fitness-body building, minimum 4 aparate) Gimnastică medicală Baby sitter Spații de joacă pentru copii (interior sau exterior) Spațiu verde de odihnă/ștrand Minigolf Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete)
2

5 2 2 2

5 2 2 2 2 2 5 2

30 25 15 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

27

Tenis de masă Biliard 4. Posibilități de organizare de recepții, conferințe, banchete, centre de afaceri Salon pentru organizare de recepții, banchete, pentru minimum 100 de persoane Săli pentru organizare de conferințe, centre de afaceri, după mărime - până la 100 mp - până la 250 mp -până la 500 mp, Cameră de computere cu acces internet Închiriere laptop Instalații de sonorizare Ecran de proiecție Perete pentru afișaj Retroproiector Videoproiector multimedia Ecran retractabil acționat electric Cameră video Unități TV, LCD cu diagonală minim 66 cm Sistem complet (emițători, receptori, cabine) pentru traducere simultană Telefon mobil Telefon/fax Copiator pentru uzul spațiilor de reuniuni Reportofon Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spațiile de reuniuni Pupitru orator CD player, DVD player

2 2

15

5 10 15 5 5 5 2 2 2 5 3 2 5 15 2 2 2 2 2 2 5

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivă.

3

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 1.2 la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hostelurilor

Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spații amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinație inițială decât cea de cazare turistică. Structurile de primire turistice clasificate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin ca „ hotel pentru tineret” vor fi asimilate cu categoria „ hostel”. Hosteluri stele 3 2 1 x x x

Criterii 1. Criterii generale: - firmă cu denumirea unității și însemne distinctive privind categoria - parcare pentru biciclete 2. Organizarea spațiilor și serviciilor: - numărul minim al spațiilor de cazare (camere sau apartamente) - hol de primire • spațiu pentru administrație • serviciu de recepție, cu program fracționat în funcție de fluxul turistic 3. Instalații: - încălzire centrală (unitățile cu activitate sezonieră estivală sunt exceptate) - la unitățile de categoria 1 și 2 stele se vor accepta și sobe de teracotă - iluminatul electric în cameră: - o sursă principală - o sursă individuală la capătul patului 4. Suprafața camerelor să fie corelată cu numărul de paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiția asigurării unui volum minim de aer de 12 mc/persoană.

x 5 x x x x

4 x x x x

3 x x x x

x x x

x x x x

x x x x

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

29

2,7 5. Înălțimea minimă a spațiilor de cazare În cazul structurilor de primire turistice construite și clasificate sau care și-au depus documentația înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se admite o reducere de până la 10% . 4 6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră

2,6

2,6

10

pes te 10

7. Echipare sanitară: - camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duș, lavoar și WC) x - grup sanitar comun, separat, pe sexe, astfel: x x - minimum 1 WC pentru 10 persoane - minimum 1 lavoar pentru 10 persoane x x un duș pentru 10 persoane x x 8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte: x x x a) camere: - pardoseli simple și ușor lavabile - mochetă, covoare sau carpete x - pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri va avea x x x minimum 80 x 190 cm, iar distanța dintre paturi va fi de minimum 75 cm) - salteluță-husă de protecție (realizată din material textil, lavabil și x hidroabsorbant) - dulap de haine, sau spațiu amenajat pentru lenjerie și haine, cu x x umerașe*) *) Dulapul sau spațiul amenajat pentru lenjerie și haine pot fi și în afara camerei. - suport sau spații pentru bagaje x x x - cuier pentru haine x - scaune , taburete sau banchete care pot fi în console rabatabile x x x - masă/măsuță x x - etajere x x - lenjerie de pat x x x - draperii sau alte mijloace obturante x x x - coș pentru gunoi x x x - prosop plușat pentru față x x - prosop plușat pentru baie x x - pahare pentru apă x x - săpun pentru turiști sau dozator x x x - hârtie igienică x x x

2

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

b) salonul din apartamente și garsoniere: - masă/măsuță - fotolii, demifotolii - canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este facultativ) - corpuri de iluminat adecvate - vază de flori sau aranjament floral - televizor - frigider sau minibar frigorific c) grupuri sanitare comune: - însemn pentru marcarea pe sexe - cuier pentru haine (ferit de stropire) - anou, portprosop - oglindă - coș pentru gunoi și saci menajeri - dozator pentru săpun lichid - prosop-rolă, sau uscător de mâini - hârtie igienică 9. Seif/posibilități pentru păstrarea valorilor turiștilor, la recepție sau la administrație 10. Telefon în holul de primire 11. Încasarea contravalorii serviciilor și pe bază de cărți de credit 12. Spațiu pentru prepararea și servirea micului dejun 13. Spațiu amenajat pentru întâlniri (poate fi și în aer liber) ale oaspeților 14. Servicii minime oferite turiștilor: - spălat, călcat lenjerie - serviciu de recepție cu personal pregătit, vorbitor de limbi străine - informații turistice în mai multe limbi de circulație internațională

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x -

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

31

ANEXA nr. 1.3 la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul cabanelor turistice

Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ edusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentația și alte servicii specifice, necesare turiștilor aflați în drumeție sau la odihnă în zone montane, rezervații naturale, în apropierea stațiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. Cabane turistice stele 3 2 1 x x x

Criterii 1. Criterii generale: - firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii masivului și a altitudinii - parcaj la unitățile cu acces auto - intrare separată pentru primirea mărfurilor 2. Organizarea spațiilor: - hol de primire - recepție amenajată în sala de mese - garderobă pentru echipament sportiv la unitățile situate în zone unde pot fi practicate sporturi de iarnă - spațiu pentru administrație și pentru păstrarea valorilor turiștilor - spațiu pentru păstrarea bagajelor turiștilor - camere separate (pe sexe) pentru cazarea personalului (la cabanele izolate) - oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri) - magazie pentru păstrarea lenjeriei și a obiectelor de inventar 3. Instalații de: - încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele P.S.I. - iluminat propriu (din rețeaua publică, generator sau alte mijloace admise de normele P.S.I.)

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x

x

x

1

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate în locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe trasee, într-un perimetru de minimum 100 m 4. Suprafața minimă (în mp) pentru 75% din camere: - camere cu 1 pat - camere cu 2 paturi - camere cu 3 paturi - camere cu peste 3 paturi (se vor asigura minimum 4 mp/pat) 5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate camerele: 6. Numărul maxim de paturi într-o cameră:

x

x

x

9 11 15 x x 4

8 10 14 x x 8

7 9 12 x x pe ste 8 -

7. Echipare sanitară: - camerele dispun de baie (cuvă cu duș, lavoar și WC) în 25 proporție de minimum % - grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus x din: - 1 cabină duș cu apă caldă/rece la 15 locuri - 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele pentru alimentația x publică) - 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10 locuri x - dotarea băilor din camere: - oglindă x - săpun sau dozator cu săpun x - coș pentru gunoi x - anou pentru prosoape x - prosop pentru față x - prosop pentru baie x - dotarea grupurilor sanitare comune x - însemn pentru marcare pe sexe - cuier haine x - oglindă x - portprosop x - coș de gunoi x - dozator săpun x La unitățile de categoria 1 stea se admit și WC uscate și spălătoare alimentate de la surse naturale sau rezervoare. 8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în camere: - pat cu saltea (paturile pot fi și suprapuse) x - noptieră sau alte piese similare x - scaun sau taburet x
2

-

x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x exterioare,

x x x

x x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

33

- veioză sau aplică la capătul patului - dulap sau spațiu amenajat pentru haine, cu umerașe (3 bucăți/loc) - cuier de perete - masă - oglindă - lampă, plafonieră sau aplică - pahare - perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, transperante etc.) - pled, pătură sau alte mijloace (2 bucăți/loc) - pernă înfățată - cearșaf de pat - prosop pentru față, baie 9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: - canapea pentru 2 - 3 persoane - fotolii/demifotolii - masă/măsuță - frigider - televizor - draperii, sau alte mijloace obturante 10. Serviciul telefonic disponibil: - telefon la recepție, la dispoziția turiștilor La cabanele de creastă se admit și stații de radio emisierecepție sau telefoane mobile,după caz. 11. Facilități pentru organizarea activităților de agrement și sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscină, saună, sală de gimnastică, monitor pentru diverse activități de agrement sau sportive etc.): - asigurarea a cel puțin ... activități 12. Unitate de alimentație pentru turism - la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se admit și puncte de preparare și servire a mesei 13. Televizor în spații comune, la dispoziția turiștilor 14. Trusă cu medicamente, materiale necesare acordării primului ajutor medical 15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de dificultate etc. 16. Servicii minime oferite turiștilor, cu sau fără plată, astfel: - vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, ilustrate, hărți turistice, timbre etc.) prin recepție

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

3

2

-

x

x

x

x x x x

x x x x

x x x x

3

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- informații turistice asupra traseelor, obiectivelor, marcajelor, x orarului mijloacelor de transport, situației și prognozei condițiilor meteorologice - păstrarea obiectelor de valoare ale turiștilor x - închiriere de jocuri, echipament și material sportiv x 17. Alte criterii: - magaziile și celelalte construcții gospodărești vor fi mascate prin mijloace estetice (de regulă, garduri vii) - grajdurile și cotețele pentru creșterea animalelor și păsărilor vor fi amplasate la distanță corespunzătoare de spațiile de cazare și de alimentație, astfel încât turiștii să nu fie deranjați de noxele emanate de acestea - perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau alte elemente estetice și eficiente - WC-urile uscate vor avea pereții văruiți cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie - registru pentru declararea traseului turistic de către turiști la cabanele turistice izolate - spațiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare pentru cabanele turistice care oferă facilități de vânătoare sau pescuit - spațiu special prevăzut cu sistem de siguranță pentru păstrarea echipamentelor specifice de vânătoare pentru cabanele turistice care oferă facilități de vânătoare x x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x x

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

35

ANEXA nr. 1.4 la normele metodologice CRITERIILE MINIME pentru clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul vilelor și bungalowurilor Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situate în stațiuni turistice sau în alte zone și localități de interes turistic, care asigură cazarea turiștilor și prestarea unor servicii specifice. Bungalow-urile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusă, realizate, de regulă, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acestea pot fi construite și din zidărie. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanță, ca unități independente situate în stațiuni turistice sau zone turistice sau ca spații complementare pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiștilor, precum și celelalte servicii prestate de unitatea de bază, după caz. Funcționează, de regulă, cu activitate sezonieră. Vile stele 4 3 x x Bungalow-uri stele 3 2 1 x x x

Criterii 5 1. Criterii generale: - firmă cu denumirea unității și însemne distinctive privind categoria unității - parcare auto pentru minimum 30% din numărul locurilor de cazare 2. Organizarea spațiilor: - numărul maxim de camere - vestibul - salon - sufragerie pentru servirea mesei - spațiu pentru pregătirea mesei, dotat corespunzător - grup sanitar comun pentru camerele care nu dispun de grup sanitar propriu, separat pe sexe - oficiu pentru cameristă (unul pentru x

2 x

1 x

x 10 x x x x -

x 15 x x x x -

x 25 x x x x -

35 x -

-

-

x x

x

40 x x -

x

x

x

x

x

x

x

x

1

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

maximum 10 camere) 3. Instalații: x x - sistem de climatizare/instalație de aer condiționat - încălzire centrală sau cu sobe de x x x teracotă, mai puțin la unitățile sezoniere estivale - iluminatul electric în cameră: x x x x x x x x - o sursă principală - o sursă individuală pentru fiecare loc x x x x x x x x 4. Suprafața minimă (mp) a camerelor 16 15 12 10 10 12 10 9 x) (fără grup sanitar - camere cu 1 pat - camere cu 2 paturi 20 18 12 12 11 14 12 10 - camere cu 3 paturi 18 15 16 14 - camere cu 4 paturi 20 18 - salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 - dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 x) la structurile de primire turistice construite și clasificate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sau care au depus documentația înainte intrarea în vigoare a prezentului ordin se poate reduce cu 15% 2 2 3 4 2 3 4 5. Numărul maxim de paturi într-o 2 cameră 6. Echipare sanitară: x x x x x - camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duș, lavoar și WC) Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele și 1 stea, în care spațiul este compus dintr-un singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri - grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camere ce nu dispun de grup sanitar propriu, astfel: • o cabină de duș pentru maximum 15 locuri x x x • o cabină WC pentru maximum 10 x x x locuri

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

37

• la bungalow-urile de 1 stea grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o clădire apropiată, la maximum 50 m distanță - lavoare cu apă curentă, caldă/rece în camere fără grup sanitar propriu 9. Dotare cu mobilier, lenjerie și alte obiecte de inventar - dotarea spațiilor de cazare și a grupurilor sanitare va fi similară cu cea a hotelurilor, pentru vile (cu excepția telefoanelor) și cu cea a motelurilor, pentru bungalow-uri de aceeași categorie - dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: • masă și scaune • servantă-bar pentru pahare și veselă • televizor Dotarea salonului: • fotolii sau demifotolii • măsuțe • canapea • televizor 10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiștilor. Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, și de la moteluri, în cazul bungalow-urilor, de aceeași categorie. 11. Telefon în cameră sau apartament/ garsonieră 12. Telefon accesibil la recepția de care aparține unitatea

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

x

-

-

-

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

-

-

x x x -

x x x -

-

x -

x -

x

x

x

x

x

x

3

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

13. Facilități pentru organizarea de x activități agrement și sportive (piscină, saună, sală fitness, jocuri distractive, terenuri de sport etc. - cel puțin două activități)

x

-

-

-

-

-

-

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

39

ANEXA 1.5 la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de până la 20 de camere, totalizând maxim 60 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti, sau meşteşugăreşti. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului, pe care îl petrec la pensiune. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau, în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate. Amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţie acestora. În interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii). În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate şi pentru consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare decât al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spaţiile în cauză se clasifică ca unităţi de alimentaţie publică, potrivit normelor
1

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

specifice elaborate de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii , Comerţ , Turism şi Profesii Liberale conform anexei nr. 2. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor, potrivit anexei 1.6. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea punctajului minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1. la prezentele norme metodologice. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul: - de 5 stele /flori - de 4 stele/flori - de 3 stele/flori - de 2 stele /flori 150 puncte 120 puncte 80 puncte 40 puncte Pensiuni TURISTICE AGROTURISTICE stele flori (margarete) 4 3 2 1 5 4 3 2 1 x x x x x x x x x

Criterii minime obligatorii 1. Criterii generale: - clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să fie curate şi bine întreţinute - să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local - căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare să fie bine întreţinute - curte proprie, cu spaţii verzi - curte cu amenajări florale - amenajări în aer liber pentru odihnă şi relaxare (chioşcuri, pavilioane, terase acoperite, etc.) - garaj sau adăpost acoperit 5 x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

-

-

x x x

x x x

x x -

x -

x -

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

41

- parcare proprie 2. Organizarea spaţiilor: - accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit - spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru prepararea mesei, dotate cu echipamente de preparare şi conservare a alimentelor - sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de calitate superioară şi cu inventar de servire de calitate - salon cu suprafaţa minimă de ... mp - spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier (mese, scaune, banchete) şi inventar de servire - camere cu grup sanitar propriu - grup sanitar comun (la pensiunile turistice de 1 stea/floare se admit în WC uscate şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare) 3. Instalaţii: - încălzire centrală sau cu gaze la sobă de teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere estivale - încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte echipamente admise de normele P.S.I. - sursă de încălzire în camerele

x x

x x

x

x

x

x x

x x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

-

-

-

20 -

-

x

x

x

20 -

x

x

x

x -

x -

x -

x

x

x -

x -

x -

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

3

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

de baie (încălzire centrală sau alte mijloace admise de normele P.S.I.) - instalaţie de apă curentă x x caldă/rece la bucătărie - instalaţie de apă curentă rece la bucătărie - aer condiţionat x - racord la reţeaua publică de x x canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi epurare - clădirea să fie racordată la x x reţeaua electrică publică 4. Suprafaţa minimă a x x camerelor să permită dotarea cu mobilier corespunzător categoriei de clasificare 5. Număr maxim de paturi 2 2 într-o cameră 6. Echipare sanitară: x x - camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC) - grup sanitar comun compus din: - 1 cabină WC la 10 locuri*) - 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă caldă/rece la 10 locuri**) - 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri *) La pensiunile turistice şi pensiunile stea/floare poate exista şi WC uscat. **) Spălătorul poate fi şi în aer liber. 7. Dotarea camerelor: - mobilier uniform ca stil şi de x x calitate superioară - pat cu saltea x x

x x

x x

x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

3 x

3 -

4 -

2 x

2 x

3 x

3 -

4 -

-

x

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

x

x

agroturistice din mediu rural de o

x x

x

x

x x

x x

x x

x

x

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

43

- plapumă, pled sau pături - perne mari - cearşaf pentru pat şi cearşaf pentru pled, pătură sau plapumă - cuvertură de pat - husă de protecţie pentru saltea - masă şi scaune - dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu umeraşe - cuier - oglindă - veioză sau aplică la capătul patului - prosoape pentru faţă (1 bucată/persoană) - prosoape pluşate pentru baie (1 bucată/persoană) - perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii - pahare - vaze de flori sau aranjament floral - televizor în cameră - televizor în spaţii comune - acces internet în salon Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: - canapea de 3 sau 2 locuri - fotolii sau demifotolii - scaune - masă sau măsuţă - frigider - set de pahare pentru apă, vin, coniac - perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii 8. Dotarea bucătăriilor:

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x
5

x x x x x x

x -

x -

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x -

x -

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- plită electrică sau cu gaze - maşină de gătit sau reşou x x x x electric cu minim două ochiuri - cuptor cu microunde, x x x x cafetieră - vase şi ustensile de bucătărie x x x x x din inox - vase şi ustensile de bucătărie x x x x x - echipamente pentru păstrarea x x x x x x x x x x în frig a alimentelor 9. Telefon la dispoziţia x x x x turiştilor 10. Alte criterii : x x x x x x x x x x anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort pentru turişti - animalele de la care provin x x x x x x x x x x lactatele să fie atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate sanitarveterinar x x x x x - alimentele să provină de la producători locali autorizaţi - minimum o persoană să fie x x x x x x x x x x absolventă a unui curs de formare în domeniu, cel puţin administrator pensiune turistică *) *)la pensiunile turistice de 1 stea şi 2 stele precum şi la pensiunile agroturistice de 1 floare şi 2 flori cursul de formare în domeniu va fi absolvit în maxim 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

45

ANEXA nr. 1.5.1 la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor si pensiunilor agroturistice*) 1. Construcții, aspect general și echipare exterioară - drum carosabil până la poarta pensiunii 3 - semnalizare de la șoseaua principală 2 - situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6 - iluminat exterior 3 - izolarea fonică a clădirii 6 - ambianța generală a exteriorului: · aspectul foarte bun al construcțiilor 5 · aspectul foarte bun al anexelor gospodărești 5 · amenajarea corespunzătoare a spațiilor exterioare 5 (curte,grădină,livadă, spații amenajate în aer liber pentru divertisment) 2. Dotarea camerelor - izolarea fonică între camere și spațiile comune - salon de primire - living cu spațiu amenajat pentru deconectare, lecturare, conversație - TV. în toate camerele - șemineu - bibliotecă (cărți, reviste, ziare, albume etc.) - dotare cu jocuri de societate (șah, table, remy, cărți de joc etc.) - biliard - tenis de masă - aer condiționat - telefon în fiecare cameră - decorarea de calitate a interiorului - acces internet 3. Dotarea bucătăriilor - adaptarea dotărilor la numărul camerelor - veselă și ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate,

8 10 3 9 8 4 8 8 10 10 10 10

8

1

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

în număr corespunzător capacității decazare - aparatură electrică: - robot-mixer - cafetieră - cuptor cu microunde - hotă - mașină de spălat vase - toaster (prăjitor pâine) 4. Alte dotări și amenajări - masă și fier de călcat - mașină automată de spălat rufe - uscator de păr - grătar în aer liber - locuri de joacă amenajate pentru copii - sală de fitness - saună - piscină în aer liber - piscină acoperită - terenuri de sport proprii sau intermediare la terți - obiecte și echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete, ambarcațiuni, etc.) - aparat CD, DVD - antenă TV satelit sau cablu - posibilități de participare ca divertisment la unele activități gospodărești

6

3 3 6 8 10 5

2 10 2 3 5 10 10 10 15 8 8 5 2 10

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivă.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

47

ANEXA 1.6 la normele metodologice Reguli specifice şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul campingurilor, satelor de vacanţă, popasurilor turistice şi casuţelor tip camping Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unităţi. 1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sănătatea şi securitatea turiştilor. 2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate parca mijlocul de transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafaţa liberă necesară pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti. Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare amenajată. Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se determină prin înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuţe tip camping şi/sau în bungalowuri amplasate în incinta unităţii. Căsuţele de tip camping sunt spaţii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi, uneori, dotate şi cu grup sanitar propriu. Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spaţiul pentru parcarea unei maşini. Bungalowurile amplasate în interiorul campingurilor se clasifică odată cu acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme. La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din campinguri se va avea în vedere capacitatea totală de cazare a campingului. Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele vegetaţia trebuie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră confortabilă şi o ambianţă agreabilă.

1

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulaţie în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor. La campingurile de 3 şi 4 stele căile de acces trebuie să permită circulaţia în ambele sensuri. Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de camparecazare şi toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement). 3. Mărimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurător. Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pază ziua şi noaptea. 4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar. Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie să fie mai mare de 100 m. 5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelă, căsuţă sau bungalow) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spaţiu de campare-cazare. Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul lenjeriei şi, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi uşor de întreţinut. La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va trebui să cuprindă, separat de duşul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare-îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară şi cuier. 6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea cu uşurinţă a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcţiuni similare la cererea turiştilor. 7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalowuri beneficiază de toate dotările şi instalaţiile comune din cadrul campingurilor. 8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe
2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

49

tip camping şi vor dispune de dotări şi servicii identice cu căsuţele situate în campingurile de aceeaşi categorie. 9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unităţi de cazare sau de alimentaţie publică, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă cuprinzând: - un lavoar la 30 de locuri; - o cabină duş la 50 de locuri; - o cabină WC la 30 de locuri. 10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalowuri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.). Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea şi sănătatea turiştilor. Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului şi mediului înconjurător. Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat. La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianţă agreabilă. Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă reprezintă minimum 25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă. Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive şi funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţă se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unităţile respective, ţinându-se seama de amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau sezoniere). Majoritatea vilelor şi a bungalowurilor din satele de vacanţă de 3 stele trebuie să fie încadrate cel puţin la această categorie. 11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuţe şi/sau bungalowuri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto. Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.

3

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

CRITERII MINIME pentru clasificarea campingurilor Campinguri Criterii I. Criterii generale 1. Firmă: - la intrare, din care să rezulte denumirea şi categoria unităţii - luminoasă 2. Panouri cu schema campingului şi a satului de vacanţă, amplasate la loc vizibil 3. Cutie poştală la intrare 4. Amenajarea terenurilor: - cât mai plane posibil, bine nivelate, acoperite cu gazon şi care să permită o drenare rapidă a apelor rezultate din ploi 5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de campare, unităţi de alimentaţie etc.: - asfaltate, sau cu dale - pietruite 6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună: 4 x 3 x x stele 2 x 1 Sate de vacanţă stele 3 2 X x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

-

-

x

-

-

-

x

x

-

x

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

51

Asfaltate, cu dale sau pietruite 7. Iluminarea electrică cu intensitate: - corespunzătoare în spaţiile de cazare de folosinţă comună, inclusiv a parcelelor şi a căilor de acces 8. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de alimentare cu energie electrică la ... % din parcele 9. Capacitatea de cazare să fie de cel puţin...locuri 10. Suprafaţa minimă a fiecărei parcele de campare (mp) - numărul maxim de locuri la 1.000 mp suprafaţă totală (parcele + alei + spaţii verzi, agrement, clădiri etc.) 11. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor destinate drumurilor şi aleilor interioare, zonelor de linişte şi recreere, terenurilor de sport şi agrement

x x

x x

x x

x x

x x

x x

20

10

10

-

-

-

80 100

60 80

20 80

12 80

100 -

70 -

20

24

28

32

-

-

25%

20% 15% 10%

25%

15%

12. Parcelele de campare să fie: - numerotate, ecranate cu x garduri verzi sau alte materiale care asigură o

x

x

x

-

-

5

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

delimitare eficientă şi estetică 13. Terenuri şi săli pentru sport şi agrement (tenis, minigolf, volei, fitness, piscină, inclusiv bazine pentru copii), cel puţin un număr de ... pentru fiecare categorie 14. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii 15. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de cazare pentru depozitarea şi închirierea echipamentelor, a materialelor sportive şi de agrement 16. Spaţiu pentru recepţie 17. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a valorilor, inclusiv a celor predate de turişti spre păstrare 18. Hol de primire 19. Magazii pentru lenjerie şi materiale de întreţinere 20. Oficiu pentru cameriste 21. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru spălatul şi călcatul lenjeriei şi de către turişti 22. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic şi spaţiu pentru izolarea bolnavilor 23. Spaţii comerciale pentru vânzarea produselor alimentare, a legumelor,

6

4

3

2

6

4

x x

x x

x x

-

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

53

fructelor şi a produselor nealimentare (cosmetice, obiecte de artizanat, timbre, efecte poştale, ziare, reviste, articole sportive etc.) 24. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie 25. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloacele proprii de colectare şi epurare 26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri fixe adăpostite (evacuarea zilnică a resturilor menajere)v II. Alte criterii - Directorul de camping să deţină brevet de turism la cele cu peste 100 de locuri de cazare - Personalul de la recepţie să fie calificat şi să cunoască una - două limbi de circulaţie internaţională

x x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

--

x

x

Servicii x - Telefon la dispoziţia turiştilor - Acces internet la recepţie x Echipamente sanitare: 10 - Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă, cuprinzând:

x

x

x

x

x

20

25

30

-

-

7

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- un lavoar la .. locuri, cu oglinzi şi policioare - o cabină de duş 10 (închisă) la .... persoane - o cabină WC cu apă 20 curentă la .. locuri - spălătoare pentru x picioare, câte unul la fiecare grup sanitar - un lavoar şi un WC x special pentru copii, - un lavoar şi un WC x pentru persoane cu handicap (la cele de peste 400 de locuri) Dotarea căsuţelor tip x camping: - pat cu saltea, husă de protecţie, cearşaf de pat, pleduri cu cearşaf plic şi pernă înfăţată - aplică în perete x - oglindă - cuier de perete - măsuţă x x x 20 25 30 -

20 x

30 x

30 x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

x

x

x

-

-

x x x x

x x x x

x x x x

-

-

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

55

ANEXA nr. 1.7 la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul apartamentelor sau a camerelor de închiriat Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând dintr-un număr limitat de spații, care oferă servicii de cazare și posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turiști. Se pot organiza și spații special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiștilor. stele Criterii 3 2 1 1. Criterii generale: x x x - clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător - căile de acces și spațiile înconjurătoare să fie x x x întreținute - posibilități de parcare auto x 2. Organizarea spațiilor: x x x - camerele de dormit să aibă intrare separată - camere cu grup sanitar propriu x - grup sanitar comun exclusiv la dispoziția x x x turiștilor - bucătărie dotată corespunzător, exclusiv la x x x dispoziția turiștilor 3. Instalații: x x - instalații de apă caldă/rece la grupurile sanitare - instalații de încălzire admise de normele P.S.I. x x x - locuința să dispună de instalație electrică x x x - camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie x x x deservite de lift 4. Suprafața minima (mp) a camerelor: 10 10 10 - camere cu 1 pat - camere cu 2 paturi 12 12 12 5. Număr maxim de paturi într-o cameră 2 3 4 6. Echipare sanitară: x - camerele dispun de baie (cadă sau cuvă cu duș,

1

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

lavoar și WC) - grup sanitar comun, exclusiv la dispoziția turiștilor (minimum o cabină WC, cadă sau duș, lavoar la 8 locuri) - grup sanitar în folosință comună cu locatorul (minimum o cabină WC, cadă sau duș, lavoar la 8 locuri) 7. Dotarea camerelor: - pat cu saltea - masă și scaune - dulap sau spațiu amenajat pentru haine și lenjerie în folosință exclusivă a turiștilor - oglindă - plapumă sau pled - cearșaf pentru pat, cearșaf plic pentru pled, pătură sau plapumă - perne mari înfățate - prosoape de față și de baie - perdele - frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru turiști) - telefon în locuință (la categoria 3 stele, cu derivație în cameră) - televizor Dotarea sufrageriei din apartament - canapea pentru 2-3 persoane - masă, măsuță - fotolii/demifotolii - scaune - frigider - televizor - tablou

-

x

-

-

-

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x -

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

57

ANEXA nr. 1.8 la normele metodologice Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul navelor maritime și fluviale Navele maritime și fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiștilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în funcție de calitatea dotărilor și a serviciilor pe care le oferă. Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător și în cazul spațiilor de cazare de pe nave, cu excepția celor referitoare la: - dimensiunile spațiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% față de cele din hotelurile de aceeași categorie; - dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale și 1,20/2,00 m la cele duble; - dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spațiului, cu condiția asigurării unei funcționalități și utilizări cât mai confortabile a spațiului de cazare. Se admit și dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 și 2 stele se pot utiliza și paturi suprapuse. Structura spațiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri. Spațiile de alimentație pentru servirea turiștilor se clasifică separat, potrivit criteriilor specifice unităților de același profil . La navele de categorie superioară (4 și 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilităților pentru agrement, sport și banchete, festivități, distracții etc.

1

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr.2 la normele metodologice Reguli generale şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

Restaurantul este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire la masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse pentru fumători. 1.1. Restaurantul clasic este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animatedistractive poate dispune de formaţie muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepţii etc. 1.2. Restaurantul specializat serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării. 1.2.1. Restaurantul pescăresc este o unitate gastronomică care se caracterizează prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui. 1.2.2. Restaurantul vânătoresc este o unitate gastronomică specializată în producerea şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc şi mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice etc.), care este organizată şi funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare. 1.2.3. Rotiseria este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc, specialităţi din carne etc.), chebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

59

Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este dotat cu rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte specialităţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor. 1.2.4. Restaurant-zahana este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă, în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel) şi subproduse din carne neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momiţe, măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar şi alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri). 1.2.5. Restaurantul dietetic/lacto-vegetarian este o unitate gastronomică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea unui cadru medical. 1.2.6. Restaurantul familial sau pensiunea este o unitate cu profil gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialităţile solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic. De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. 1.3. Restaurantul cu specific este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone. 1.3.1. Crama desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic. 1.3.2. Restaurantul cu specific local pune în valoare bucătăria specifică unor zone geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri etc.).
2

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţie deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea personalului. La construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. Ospătarii au uniforma confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de romani, ciobăneşti etc.). 1.3.3. Restaurantul cu specific naţional pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective. 1.4. Restaurantul cu program artistic este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.). 1.5. Braseria sau bistrou asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialităţi de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere. 1.6. Berăria este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a unor produse şi preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume), specialităţi de zahana (1 - 2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi băuturi nealcoolice). 1.7. Grădina de vară este o unitate amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi spirtoase etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

61

2. Barul este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de produse culinare. Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV. 2.1. Barul de noapte este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme. 2.2. Barul de zi este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de distracţie (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective. 2.3. Cafe-bar-cafenea este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.). 2.4. Disco-bar (discotecă-videotecă) este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigură organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme. 2.5. Bufet-bar oferă un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustări, sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.
4

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

3. Unităţi tip fast-food 3.1. Restaurant-autoservire este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe, ciorbe, creme, preparate din peşte, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) şi băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă, aşezate în linii de autoservire cu flux dirijat şi cu plata după alegerea produselor. 3.2. Bufetul tip expres este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres". 3.3. Pizzeria este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate. 3.4. Snack-barul este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghelebar, cu un front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment redus. 4. Cofetăria este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment larg de prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, îngheţată, bomboane, patiserie fină, băuturi nealcoolice calde şi reci şi unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior). 5. Patiseria este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a producţiei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ştrudele, merdenele, pateuri, covrigi, brânzoaice, gogoşi, cornuri etc.). Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte bătut etc.). Se poate organiza şi cu profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoşerie sau patibar.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

63

CRITERII MINIME privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică Criterii 1. Descriere generală a clădirii: - firmă luminoasă pentru unităţi independente - firmă - emblema unităţii - însemne distinctive privind tipul şi categoria unităţilor - acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi circulaţia personalului, separat de intrarea principală - parcaj auto propriu pentru unităţile independente - acces auto la intrare 2. Organizarea spaţiilor: - windfang, uşi rotative sau perdea de aer la intrare (unităţi cu acces direct din afară); - hol de primire şi de aşteptare pentru consumatori - garderobă (unităţile de vară şi cele cu o capacitate sub 100 de locuri se exceptează, acestea dispunând de cuier în incintă) - saloanele sunt dimensionate corespunzător, în funcţie de numărul de locuri şi de indicele de suprafaţă ... mp/loc masă - saloanele cu o capacitate mai mare de 150 - 200 de locuri se compartimentează sau se intimizează cu diverse mijloace 5 x restaurante stele 4 3 2 x baruri stele 4 3 2 x -

1 -

5 x

1 -

x x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x x

x x -

x x -

x x x

x -

-

-

-

x x

-

-

-

-

x x

x x

-

-

-

x

-

-

-

-

1, 6

1, 5

1, 3

1, 0

1, 0

1, 2

1, 2

1, 1

1, 0

1, 0

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

6

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

estetice - oficiu pentru ospătari sau spaţiu de distribuţie (restaurantele de capacitate mică sub 50 de locuri şi familiale, precum şi restaurantele pensiune pot fi exceptate) - acces între oficiu şi salon prin uşi batante - grup sanitar cu apă curentă caldă/rece, separat pe sexe, o cabină la ... locuri - grup sanitar cu apă caldă/rece - bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie de specificul preparatelor calde sau reci realizate şi a structurii materiilor prime cu respectarea normelor sanitar-veterinare - secţie-bar - spălător de veselă - spălător de vase - spălător de pahare - depozit pentru alimente şi băuturi - cameră pentru lenjerie - birou al şefului de unitate - birou al bucătarului-şef - grup social care să cuprindă: - vestiare + duşuri + WC - spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor menajere 3. Instalaţii: - sisteme de climatizare (spaţii de servire, producţie şi grupuri sanitare) la clădirile nou construite - ventilaţie mecanică în spaţii de servire şi producţie - ventilaţie naturală x x x x x -

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

30 40 -

30 40 -

x

x

x x

x x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x -

x x x x x x x -

x x x x x x x -

x x x x x x x -

x x x x x x

x x x x -

x x x x -

x x x x -

x x x x -

-

x -

x -

x

x

-

x -

x -

x

x

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

65

- încălzire centrală sau alte surse x x x x x x x x de încălzire admise de normele P.S.I., mai puţin pentru unităţile sezoniere estivale - instalaţie curentă de apă x x x x x x x x x x caldă/rece - iluminat în toate spaţiile de x x x x x x x x x x servire, producţie şi anexe - ascensor pentru mărfuri şi x x preparate (când bucătăria este amplasată la alt nivel decât salonul de servire) 4. Utilaje, mobilier tehnologic, x x x x x x x x x x aparatură de control, aparate şi dispozitive necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei: - utilaje tehnice*): *) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia muncii. 5. Amenajări şi dotări interioare x x x x x x x x x x în saloane: - pardoseală din ceramică sau alte materiale de calitate superioară - pereţi tapisaţi (material x x textil), placaţi cu furnir de bună calitate sau cu zugrăveli moderne deosebite - pereţi tapetaţi cu materiale de x x calitate superioară sau cu zugrăveli deosebite - zugrăveli şi vopsitorii obişnuite x x x x x x - perdele şi draperii din x x x x x x x x materiale de bună calitate sau alte mijloace cu aceleaşi funcţiuni - decoraţiuni interioare adecvate x x x x specificului unităţii - mobilier uniform ca stil x x x x x x x x x x feţe de masă sau alte mijloace x x x x x x x x x x

8

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

igienice şi estetice - feţe de masă pentru banchete - şerveţele de masă din material textil de calitate - listă pentru mâncăruri, băuturi şi mic dejun, tipărită în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională - listă pentru mâncăruri şi băuturi, tipărită sau dactilografiată - listă afişată şi etichete cu preţurile preparatelor şi ale băuturilor oferite 6. Dotarea cu inventar de servire: a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă): - cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, halbe, cilindri etc. în funcţie de specificul băuturilor şi profilului structurii unităţii - solniţe - presărători - oliviere - muştarieră - compotieră - clopot pentru pateuri - doze pentru mujdei - scrumiere unde este cazul - bol pentru clătirea degetelor - fructieră b) porţelan: - ceşti cu farfurioară pentru cafea - ceşti cu farfurioară pentru ceai -ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide calde - căni cu farfurioară pentru lapte - cafetiere

x x x

x x x

x x -

-

-

x x

x

-

-

-

-

-

x -

x

x

-

-

x -

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x
9

x x x x

x x -

x -

x -

x x x x

x x x

x -

x -

x -

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

67

- zaharniţe - ceainice - supiere - castroane - farfurii suport - farfurii desert - farfurii întinse mari - farfurii adânci - farfurii pentru gem, dulceaţă - osiere - raviere - salatiere - cocotiere - sosiere - suport pentru scobitori c) alpaca argintată sau oţel inox: - linguriţe pentru ceai - linguriţe pentru cafea sau mocca - linguriţe pentru îngheţată - linguriţe pentru mazagran linguri/linguriţe pentru consomee - lingură, furculiţă şi cuţit mare - furculiţe şi cuţite pentru peşte - cuţite şi furculiţe pentru gustări - furculiţe linguriţe şi cuţite pentru desert şi fructe - tacâmuri pentru fructe de mare - găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă - capace pentru ochiuri - tambale cu capac - shackere - foarfece pentru struguri - paletă pentru tort - frapiere pentru şampanie sau alte dotări similare Dotarea cu inventar de servire se

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x -

x x x x x x x -

x x x x x -

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

va face în funcţie de specificul unităţii, de sortimentele de preparate şi băuturi servite Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate. 7. Alte criterii: x x x x x x x - servirea se efectuează prin: - ospătari - vânzători sau autoservire - personalul de bază din secţiile x x x de servire şi producţie are, în majoritate: - înalt nivel de calificare - calificare x x x x - personalul va fi în permanenţă x x x x x x x curat, cu părul strâns, îmbrăcăminte curată, pantofii lustruiţi şi fără bijuterii în exces - ospătarii trebuie să cunoască 80 70 50 80 70 cel puţin o limbă străină, iar formaţia de lucru va fi astfel stabilită încât într-un singur schimb să se asigure cunoaşterea a cel puţin 2 - 3 limbi de circulaţie internaţională (%) - portar-uşier x x - echipamente pentru ospătari şi x x x x x x x ajutor de ospătari - pentru barmani x x x x x x x - pentru formaţii muzicale x - pentru vânzători - pentru portar-uşier x - pentru garderobier x x x - efectuarea zilnică sau ori de x x x x x x x câte ori este nevoie a curăţeniei în spaţiile de servire, producţie, depozitare şi la grupurile sociale pentru consumatori şi personal - spaţiile de producţie vor fi x x x x x x x astfel realizate şi ventilate încât

x

-

-

-

x -

x -

x x

x x

x x

-

-

-

x x

x x

x x

x

x

x

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

69

să nu pătrundă mirosul din bucătărie în sălile de servire şi în spaţiile de cazare 8. Servicii suplimentare oferite clienţilor, cu sau fără plată, astfel: - organizarea de banchete sau mese festive - comenzi pentru închirieri de taximetre - oferirea în puncte fixe (garderobă) sau volante de produse din tutun, pliante, obiecte de artizanat - diverse comisioane - la solicitare se rezervă locuri la mese - să ofere în lista-meniu un minimum de preparate dietetice - asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate - gararea autoturismului şi, respectiv, predarea lui la plecarea clienţilor se fac de către personalul restaurantului - plata serviciilor să poată fi efectuată şi prin cărţi de plată (carduri) în faţa clientului

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x x

x x

-

-

-

x x

x x

-

-

-

x x x x x

x x x -

-

-

-

x x -

x -

-

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

12

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- continuare Criterii 1. Descriere generală a clădirii: - firmă luminoasă pentru unităţi independente - firmă - emblema unităţii - însemne distinctive privind tipul şi categoria unităţilor - accesul consumatorilor şi din holul unităţii de cazare (pentru unităţile amplasate în structuri de cazare) - acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi circulaţia personalului, separat de intrarea principală - parcaj auto propriu pentru unităţile independente - acces auto la intrare 2. Organizarea spaţiilor: - windfang, uşi rotative sau perdea de aer la intrare (unităţi cu acces direct din afară); - hol de primire şi de aşteptare pentru consumatori - garderobă (unităţile de vară şi cele cu o capacitate sub 100 de locuri se exceptează, acestea dispunând de cuier în incintă) - saloanele sunt dimensionate corespunzător, în funcţie de numărul de locuri şi de indicele de suprafaţă ... mp/loc masă - saloanele cu o capacitate mai mare de 150 - 200 de locuri Baruri de noapte stele 5 4 x x Fast Food-uri stele 3 2 - 1 x Cofetării patiserii stele 5 x 4 3 2 - -

x x x

x x

x x -

x x -

x x -

x x -

x -

x x - x x -

x

x

-

-

-

x

x

-

-

x x x

x x -

- -

-

x x

-

-

-

x x

x x

-

-

-

x

-

-

-

1,7

1,5

1, 1,1 2

1,0

1,4

1,3

1 1,0 , 1 -

x

x

-

-

-

x

x

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

71

se compartimentează - oficiu pentru ospătari sau spaţiu de distribuţie (restaurantele de capacitate mică sub 50 de locuri şi familiale pot fi exceptate) - acces între oficiu şi salon prin uşi batante - grup sanitar cu apă curentă caldă/rece, separat pe sexe, o abină la ... locuri - grup sanitar cu apă caldă/rece - bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie de specificul preparatelor calde sau reci realizate şi a structurii materiilor prime cu respectarea normelor sanitar-veterinare - secţie-bar - laborator propriu - spălător de veselă - spălător de vase - spălător de pahare - depozit pentru alimente şi băuturi - cameră pentru lenjerie - birou al şefului de unitate - birou al bucătarului-şef - grup social care să cuprindă: - vestiare + duşuri + WC - spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor menajere 3. Instalaţii: - sisteme de climatizare (spaţii de servire, producţie şi grupuri sanitare) - ventilaţie mecanică în spaţii

x

x

x

-

-

x

-

-

-

x 30

x 40

x 4 0 x

-

-

x 30

-

-

-

x

x

x x

x x

-

-

-

-

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x x

x x x

x x -

x x -

x x

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

x

x

x

-

-

x

x -

14

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

de servire şi producţie - ventilaţie naturală - încălzire centrală sau alte surse de încălzire admise de normele P.S.I., mai puţin pentru unităţile sezoniere estivale - instalaţie curentă de apă caldă/rece - iluminat în toate spaţiile de servire, producţie şi anexe - ascensor pentru mărfuri şi preparate (când bucătăria este amplasată la alt nivel decât salonul de servire), la unităţile cu peste 50 de locuri la mese 4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei: - utilaje tehnice*)

-

x

x

x

x x

-

x

- x x x

x x x

x x x

x x -

x x -

x x -

x x -

x x -

x x x x -

x

x

x

x

x

x

x

x x

*) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia muncii. 5. Amenajări şi dotări interioare x x x x x - în saloane: - pardoseală din ceramică sau alte materiale de calitate superioară - pardoseală din mozaic sau - x x x x din alte materiale uşor lavabile - pereţi tapisaţi (material x - x - textil), placaţi cu furnir de bună calitate sau cu zugrăveli moderne deosebite - pereţi tapetaţi cu materiale x x x - de calitate superioară sau cu zugrăveli deosebite - zugrăveli şi vopsitorii - x x x x

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

73

obişnuite - perdele şi draperii din x x - x x materiale de bună calitate, sau alte mijloace cu funcţiuni similare - perdele*) - x x *) Se admit şi alte soluţii moderne care pot fi folosite în locul perdelelor. - decoraţiuni interioare x x x x x adecvate specificului unităţii - mobilier uniform ca stil x x - x x - de calitate - în bună stare de folosinţă x x x -feţe de masă sau alte x x x x x x x mijloace igienice şi de calitate: - şerveţele de masă din x x - x material textil de calitate - listă pentru mâncăruri, x x - x băuturi, tipărită în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională - listă pentru mâncăruri şi - sau băuturi, tipărită dactilografiată - listă afişată şi etichete cu x x x x preţurile preparatelor şi ale băuturilor oferite 6. Dotarea cu inventar de x x - servire: a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă): - cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, halbe, cilindri etc. în funcţie de specificul băuturilor şi profilului structurii unităţii - solniţe - x x - presărători x x x - oliviere x x x - muştarieră x x x x -

-

-

x x -

x x x x -

-

-

x x

-

-

-

-

16

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- compotieră - clopot pentru pateuri - doze pentru mujdei - scrumiere unde este cazul - bol pentru clătirea degetelor - fructieră - platouri de diferite forme şi mărimi b) porţelan: - ceşti cu farfurioară pentru cafea - ceşti cu farfurioară pentru ceai - ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide calde - căni cu farfurioară pentru lapte - cafetiere - zaharniţe - ceainice - supiere - castroane - farfurii suport - farfurii desert - farfurii întinse mari - farfurii adânci - farfurii pentru gem, dulceaţă - osiere - raviere - salatiere - cocotiere - sosiere - suport pentru scobitori c) alpaca argintată sau oţel inox: - linguriţe pentru ceai - linguriţe pentru cafea sau mocca - linguriţe pentru îngheţată

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x

x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x -

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x
17

x x

x x

x x

-

x x

x x

x x x x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

75

- linguriţe pentru mazagran - linguri/linguriţe pentru consomee - lingură, furculiţă şi cuţit mare - furculiţe şi cuţite pentru peşte - cuţite şi furculiţe pentru gustări - furculiţe/linguriţe şi cuţite pentru desert şi fructe - tacâmuri pentru fructe de mare - găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă - capace pentru ochiuri - tambale cu capac - shackere - foarfece pentru struguri - paletă pentru tort - frapiere pentru şampanie Dotarea cu inventar de servire se va face în funcţie de specificul unităţii, de sortimentele de preparate şi băuturi servite 7. Alte criterii: - servirea se efectuează prin: - ospătari - vânzători sau autoservire - personalul de bază din secţiile de servire şi producţie are, în majoritate: - înalt nivel de calificare - calificare - personalul va fi în permanenţă curat, cu părul strâns, îmbrăcăminte curată, pantofii lustruiţi şi fără bijuterii

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x -

x x x x -

x x x -

x x x x -

x x x -

-

-

x x -

x x x x -

x

x

-

-

-

x

x

-

-

x

x

x x

x -

x -

x

x

x x - -

x

x

x

x x

x x

x

x

x x x x

18

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

în exces - ospătarii trebuie să cunoască cel puţin o limbă străină, iar formaţia de lucru va fi astfel stabilită încât într-un singur schimb să se asigure cunoaşterea a cel puţin 2 - 3 limbi de circulaţie internaţională (%) - portar-uşier - echipamente pentru : - ospătari şi ajutor de ospătari - barmani - vânzători - portar-uşier - garderobier - efectuarea zilnică sau ori de câte ori este nevoie a curăţeniei în spaţiile de servire, producţie, depozitare şi la grupurile sociale pentru consumatori şi personal - spaţiile de producţie vor fi astfel realizate şi ventilate încât să nu pătrundă mirosul din bucătărie în sălile de servire şi în spaţiile de cazare 8. Servicii suplimentare oferiteclienţilor, cu sau fără plată, astfel: - organizarea de banchete sau mese festive - comenzi pentru închirieri de taximetre - oferirea în puncte fixe (garderobă) sau volante de produse din tutun, pliante, obiecte de artizanat diverse servicii de comisioner

80

70

-

-

50

-

-

-

-

x x x x x x

x x x

x x x x

x x

x x

x x

x x

- x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x x

x x

-

-

-

x x

-

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

77

- la solicitare se rezervă locuri la mese - să ofere în lista-meniu un minimum de preparate dietetice - asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate - gararea autoturismului şi, respectiv, predarea lui la plecarea clienţilor se fac de către personalul restaurantului - plata serviciilor să poată fi efectuată şi prin cărţi de plată (carduri) în faţa clientului

x -

x -

-

-

-

-

-

-

-

x x

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

x

x

-

-

20

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 3 la normele metodologice Cerere tip pentru eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare Către: DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI POST - PRIVATIZARE Subsemnatul_______________________, în calitate de administrator al
(în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

____________________________________________________________ (denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie
publică) sau PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ ASOCIAŢIE FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ (DATE IDENTIFICARE) ________________________________________________________________________

cu sediul în localitatea .................., str. ...... .......... ., nr...., Bl…..Sc.…..Et……Apt……… având ca obiect de activitate ( COD CAEN /........./.......... ............... ............ .............. ........

vă rugăm să aprobaţi eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare pentru următoarele structuri de primire turistice: Denumirea structurii de primire turistice ______________________ adresa: localitatea ___________, str. ___________ nr.___,judeţul/sectorul __________ Anexăm documentaţia de clasificare întocmită potrivit punctului nr. 2 din Normele metodologice mai sus menţionate.

Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Asociaţie Familială, Întreprindere Individuală sau Familială Semnătura ______________ Ştampila ________________ Data
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

79

ANEXA nr. 4 la normele metodologice FIŞA privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________ (denumirea) sau PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ASOCIAŢIA FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ _____________________________________________________ (Date de identificare) Structura de primire turistică de cazare Tipul _________________(conform pct.4, alin.2 din Normele metodologice) Denumirea_______________________________________ Adresa______________________________________________________
Nr. Crt. Categoria unităţii Stele/flori Structura spaţiilor de cazare conform pct. 4, alin.3 din Normele metodologice Tip cameră Nr. Camere Nr. Locuri

1.

2.

Total locuri pe Categorie Stele/flori Total locuri structură de primire turistică de cazare Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Asociaţie Familială/Întreprindere Individuală sau Familială Semnătura Ştampila 1

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 5 la normele metodologice

FIŞA privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

SOCIETATEA COMERCIALĂ ___________________________ (denumirea) sau PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ASOCIAŢIA FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ ______________________________________________________ (date de identificare) Structura de primire turistică de alimentaţie publică Tipul__________________________________________________ (conform pct. 5, alin. 1 din Normele metodologice) Denumirea_____________________________________________ Adresa_________________________________________________ Total suprafaţă utilă (mp)________________ Total suprafaţă comercială (mp)____________ Categoria (nr de stele)____________________ Nr de locuri în structura turistică de alimentaţie publică_____________

Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Familială/Întreprindere Individuală sau Familială Semnătura Ştampila Data

Asociaţie

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

81

ANEXA nr. 6 la normele metodologice Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare 1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate: - convorbiri telefonice; - acces internet; - fax; - antenă satelit; - program video intern, - TV cablu; - vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste; - vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante). 2. Servicii personale: - frizerie; - coafură; - cosmetică; - manichiură; - pedichiură; - gimnastică de întreţinere; - exerciţii fizice şi cură pentru slăbire; - spălătorie şi curăţătorie; - curăţat încălţăminte. 3. Închirieri de: - CD-uri, DVD-uri - laptopuri; - frigidere; - televizoare; - pături suplimentare; - jocuri distractive (rummy, table, şah); - echipament şi materiale sportive; - săli de recepţie, simpozioane etc.; - birouri pentru firme; - birouri pentru oameni de afaceri; - instalaţii pentru traducere simultană; - locuinţe pentru reprezentanţi de firme;
1

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

locuri de garaj; biciclete şi triciclete; ambarcaţiuni (şalupe, bărci); articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri); autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car); terenuri de sport; articole de uz gospodăresc pentru campinguri; inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri; - maşini de călcat; - maşini automate de spălat rufe în campinguri. 4. Servicii de educaţie fizică şi sport: - înot; - patinaj; - schi; - echitaţie; - popice; - gimnastică; - alpinism; - tenis de câmp; - tenis de masă; - tir cu arcul; - schi nautic; - şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc. 5. Servicii de cultură şi artă: - organizare directă şi procurare de bilete pentru: - spectacole de teatru; - concerte; - carnavaluri. 6. Diverse alte servicii: - room-service; - spălat şi călcat lenjerie; - spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor; - comisionar-curier; - lucrări de secretariat; - multiplicări de documente; - rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi; - rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie; - parcare auto; - supraveghere copii, bătrâni;
2

-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

83

grădiniţă pentru copii; procurări bilete de tren, avion; transport hotel - aeroport; piscină, saună; sală de fitness; solar; masaj; organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi; ghid de turism autorizat; tratamente geriatrice şi reumatismale; tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine; asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu; - organizarea de partide de pescuit; - abonamente la mijloacele de transport pe cablu; - bilete pentru mijloacele de transport în comun; - plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.; - schimb valutar; - vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.); - vânzări de excursii pe trasee interne şi externe; - vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări de vinuri etc.). 7. Servicii gratuite: - informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii; - încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor; - trezirea turiştilor la ora solicitată; - obţinerea legăturilor telefonice; - păstrarea obiectelor de valoare; - transmiterea de mesaje; - predarea corespondenţei turiştilor; - expedierea corespondenţei turiştilor; - asigurarea de ziare, reviste în holuri; - acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente; - păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor; - păstrarea bagajelor; - comenzi pentru taximetre;

-

3

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor; - facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate; - oferirea de materiale de promovare şi informare turistică; - servicii de parcare şi garare.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

85

ANEXA nr. 7 la normele metodologice

Criterii privind încadrarea cu personal, pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică Cabane, Restaurante şi campinguri, baruri sate de vacanţă stele stele 4 3 2 1 5 4 3 2 1 x x x x x x Baruri de noapte stele 5 4 -

Criterii minime 5 x

Hoteluri, moteluri stele 4 3 2 x x x

1. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice trebuie să deţină brevet de turism*) *) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum şi unităţile de alimentaţie sub 50 de locuri la mese se exceptează. 100 100 100 50 50 100 50 50 50 2. Personalul din - % % % % % % % % % recepţie trebuie să fie calificat*) ... procent *) Cu certificate de calificare obţinute potrivit legislaţiei muncii. 3. ...% din - - - - - - - 80 60 40 20 20 80 60 personalul secţiilor de producţie şi servire trebuie să fie calificat 4. Şef de recepţie la x x x - - - - - - - - - unităţile cu mai mult de 50 camere 5. Guvernantă la x x x - - - - - - - unităţile cu mai mult de 100 camere

1 x

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

6. Şef de sală la unităţile cu peste 100 locuri 7. Se recomandă somelier 8. Se recomandă Barman preparator

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x x

x x

x

-

-

x

x

9. Bucătar specialist sau maestru în arta culinară 11. Se recomandă x cursuri de perfecţionare pentru întreg personalul, efectuate la interval de maximum 5 ani de la obţinerea calificării, sau alte forme de pregătire de perfecţionare de scurtă durată

-

-

-

-

-

-

-

x x

x x

x -

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

87

ANEXA nr. 8 la normele metodologice Declaraţie pe propria răspundere în vederea eliberării/preschimbării certificatului de clasificare Către : DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI POST – PRIVATIZARE Subsemnatul_______________________________________în calitate de administrator (în sensul Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) al______________________________________________________________________ (denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică) sau PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ ASOCIAŢIE FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ ________________________________________________________________________ _________ (Date de identificare) cu sediul în localitatea___________str.____________________,nr.__, Bl.__Sc.___Et.__ Ap___Sct.__ Jud.____având ca obiect de activitate ( COD CAEN /_______/_______ solicit eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare pentru următoarele structuri de primire turistice: _____________________________________________________________________ şi declar pe propria răspundere că deţin următoarele documente: 1. Înregistrare la Registrul Comerţului sub nr. J/______/________ 2. Autorizaţie privind prevenirea şi stingerea incendiilor nr._____din /______/_______/ 3.1 Autorizaţiile: Sanitară Nr. ____________din _____/_____/_______ Sanitar Veterinară Nr. ____________din _____/_____/_______ Mediu Nr. ____________din _____/_____/_______ sau 3.2 Certificat constatator privind înregistrarea declaraţiei tip pe propria răspundere emis de Oficiul registrului comerţului, prin care se certifică faptul că îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare în domeniul sanitar, sanitar –veterinar şi mediu, pentru activităţile precizate, nr._______din______/_____/________ Declar pe propria răspundere că structura/structurile de primire turistică îndeplineşte/îndeplinesc criteriile privind încadrarea cu personal conform prevederilor anexei nr. 7 la prezentele Norne metodologice. Am luat la cunoştiinţă că declararea mincinoasă atrage consecinţele prevăzute de lege. Data ______________________ Administrator/Persoană Fizică Autorizată/ Întreprindere Individuală sau Familiala Semnătură___________________ Ştampila_____________________ 1 Reprezentant Asociaţie Familială/

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23 Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 bis/19.V.2008 conține 88 de pagini. Prețul: 26,40 lei

&JUYDGY|282414|
ISSN 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful