REVIZIJSKI STANDARDI

Prof. dr. sc. Jusuf Kumalić
Bihać, aprila 2011.godine

OPĆENITO O REVIZIJSKIM STANDARDIMA
 Revizijski standardi jesu temeljna pravila koja se koriste pri reviziji finansijskih izvještaja.
 Sukladno odreĊenju predmeta eksterne revizije postupak ocjene objektivnosti i realnosti finansijskih izvještaja provodi se na naĉin koji je predviĊen revizijskim standardima.  Obavezno se mora poštovati profesionalna etika.  MeĊunarodni revizijski standardi (International Standards on Auditing – ISA) dovoljno su opširni i mogu se primjenjivati direktno, kao što to nalaţe Zakon o reviziji BiH.  MRevS, a isto tako morat će se prouĉiti i odgovarajući nacionalni standardi drţava u kojima je revizija vrlo razvijena – SAD.  Ameriĉki nacionalni standardi poznati su pod nazivom Općeprihvaćeni revizijski standardi (Generally Accepted Auditing Standards – GAAS).

2

SADRŢAJ OPĆEPRIHVAĆENIH REVIZIJSKIH STANDARDA

3

  II.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI  MRevS nisu jednom zauvjek dani već se oni usavršavaju i prilagoĊavaju novonastalim situacijama. Cilj i temeljna naĉela revizije finansijskih izvještaja MRevS 210. Uslovi preuzimanja obaveze revizije MRevS 220. Kontrola kvaliteta revizorova rada 4  I. Okvir MeĊunarodnih revizijskih standarda 200 – 299 Odgovornost MRevS 200. Angaţmani s izraţavanjem uvjerenja MRevS 120. i to: 100 – 199 Uvod MRevS 100.    . Brojĉano su oznaĉeni i razvrstani u grupe zajedniĉkog sadrţaja.

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Znaĉajnost u reviziji 5 .nastavak -  MRevS 230. Planiranje  MRevS 310. Razmatranje zakona i propisa u reviziji finansijskih izvještaja  MRevS 260. Izvještavanje o revizijskim pitanjima onih koji su zaduţeni za upravljanje III. 300 – 399 Planiranje  MRevS 300. Dokumentacija  MRevS 240. Revizorova odgovornost da u reviziji finansijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške  MRevS 250. Poznavanje poslovanja preduzeća  MRevS 320.

Revidiranje u uslovima raĉunskih informacijskih sistema MRevS 402. Analitiĉki postupci MRevS 530. Revizijska posmatranja poslovnih subjekata koji koriste usluţne organizacije 500 – 599 Revizijski dokazi MRevS 500.       6 . Revizija na temelju uzorka i ostali selektivni postupci V. Eksterne konfirmacije MRevS 510.nastavak - IV.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI .    400 – 499 Interna kontrola MRevS 400. Procjena rizika i interna kontrola MRevS 401. Revizijski dokaz MRevS 501. Revizijski dokaz – dodatno razmatranje MRevS 505. Poĉetno angaţiranje revizora – poĉetna stanja MRevS 520.

Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti  MRevS 550. Izjava menadţmenta 7 . Povezane stranke  MRevS 560.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI . Revizija raĉunovodstvenih procjena  MRevS 545. DogaĊaji poslije datuma bilanse  MRevS 570. Vremenska neograniĉenost poslovanja  MRevS 580.nastavak -  MRevS 540.

Korištenje radom drugih revizora MRevS 610. Razmatranje rada interne revizije MRevS 620. 600 – 699 Korištenje rada drugih MRevS 600.    VII. Revizorov izvještaj o finansijskim izvještajima MRevS 710.nastavak - VI. Ostale informacije u dokumentima koje sadrţe revidirane finansijske izvještaje 8 . Korištenje rada struĉnjaka 700 – 799 Zakljuĉci revizije i izvještaji    MRevS 700. Usporedne informacije MRevS 720.MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI .

Ispitivanje finansijskih informacija temeljenih na predviĊanjima IX. 800 – 899 Posebna podruĉja   MRevS 800. Preuzimanje obaveze obavljanja dogovorenih postupaka koji se odnose na finansijske informacije MRevS 930. Preuzimanje obaveze kompiliranja finansijskih informacija 9 .MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI .nastavak - VIII.    900 – 999 Povezane usluge MRevS 910. Revizorov izvještaj za posebne namjene MRevS 810. Preuzimanje obaveze uvida u finansijske izvještaje MRevS 920.

definirati standarde i pruţiti upute profesionalnim raĉunovoĊama javnog sektora za obavljanje poslova. odnosno srednji nivo uvjerenja. i to:    Angaţmani s izraţavanjem uvjerenja (oznaka 100) Okvir MRevS (oznaka 120) MRevS 100.    . osigurava sveobuhvatni okvir za angaţmane s izraţavanjem uvjerenja kojima je namjera pruţiti visok ili umjeren. dogovoreni postupci i 10 kompilacije. Pod povezanim uslugama podrazumjeva se uvid. Pri razmatranju Okvira MRevS naglašen je okvir finansijskog izvještavanja te okvir za provoĊenje revizije i povezanih usluga.UVOD  Uvod je podjeljen u dva dijela. Svrha je ovog standarda objasniti ciljeve i osnove angaţmana s izraţavanjem uvjerenja.

potrebno je da obuhvati sve aspekte poslovanja klijenta. profesionalno ponašanje i tehniĉki standardi. ĉestitost.     A u kontekstu temeljnih revizijskih naĉela istiĉe se:  neovisnost.ODGOVORNOST  MRevS 200 – Cilj i temeljna naĉela provoĊenja revizije finansijskih izvještaja  Opći cilj revizije finansijskih izvještaja je omogućiti revizoru izraţavanje mišljenja o pouzdanosti tih izvještaja. Revizorovo mišljenje nije garancija buduće sposobnosti dobrog poslovanja klijenta. Pri razmatranju djelokruga revizije. profesionalna nadleţnost i duţna paţnja. objektivnost. a revizor je odgovoran za svoj izvještaj. Odgovornost za finansijske izvještaje snosi menadţment klijenta. 11 . povjerljivost.

MRevS 220 – Kontrola kvalitete revizorova rada  Ovaj Standard se odnosi na kontrolu kvalitete rada koju je revizor prenio na svoje pmoćnike Nadziranje pomoćnika provodi se u samom toku provoĊenja revizije.    . komunikaciju itd. ukazije na cilj i djelokrug revizije UtvrĊuje obim odgovornosti prema klijentu. a pregled nakon što je odreĊen posao obavljen Najviše paţnje posvećuje se prikupljenim dokazima te predloţenom izvještaju Osim kontrole pojedinaĉnih revizija.ODGOVORNOST . ovaj Standard obuhvaća i kontrolu opšte kvalitete koja se odnosi na kontrolu opštih politika i postupaka koje je 12 usvojila revizijska kuća.nastavak MRevS 210 – Uslovi preuzimanja obaveze revizije    Obaveze revizije preuzima se pismom o preuzimanju obaveze revizije Revizor potvrĊuje svoje imenovanje.

) Odgovornost za spreĉavanje prijevara i pogrešaka ima menadţment i zbog toga on razvija sistem internih kontrola. a revizor o istim mora obavijestiti vlast i menadţment. u pravilu veći kod prijevara nego kod pogreške. te sluţi kao dokaz o obavljenoj reviziji i kao potpora revizorovu mišljenju. i sl. 13 . pogrešno interpretiranje ĉinjenica. Treba napomenuti da je rizik neotkrivanja.ODGOVORNOST . MRevS 240 – Revizorova odgovornost da u reviziji finansijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške     Izraz “prijevare” oznaĉava namjerno pogrešan iskaz (falsifikat) Izraz “pogreške” predstavlja nenamjerne propuste (raĉunske greške. pri nadzoru i pregledu postupaka revizije.nastavak MRevS 230 – Dokumentacija    Radna dokumentacija revizora predstavlja vezu izmeĊu knjigovodstvenih evidencija klijenta i revizorskog izvještaja Ona pomaţe u planiranju i obavljanju revizije. Radna dokumentacija vlasništvo je revizora i on se mora brinuti o povjerljivosti informacija koje su sadrţane u njoj.

14  . izmeĊu revizora i relevantnih osoba koje su zaduţene za upravljanje. Te osobe. proizišlih iz revizije finansijskih izvještaja. a na osnovu istog daje i svoje mišljenje. Zbog neprimjenjivanja zakona i propisa revizor moţe odustati od preuzete revizijske obaveze. prema ovom standardu. treba odrediti sam revizor budući da je struktura upravljanja razliĉita od zemlje do zemlje.ODGOVORNOST . a sve odgovornosti snosi klijent.nastavak MRevS 250 – Razmatranje zakona i propisa u revziji finansijskih izvještaja     Revizor treba da otkrije neprimjenjivanje zakona i propisa ako oni utjeĉu na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja. Odgovornost za te propuste snosi menadţment O neprimjenjivanju zakona i propisa revizor uobiĉajeno izvještava i tijela koja donose propise i tijela vlasti. MRevS 260 – Izvještavanje o revizijskim pitanjima onih koji su zaduţeni za upravljanje  Svrha je ovog Standarda dati odgovarajuće upute za raspravljanje revizijskih pitanja.

Razlikuje se opći plan revizije od programa revizije koji prikazuje vrstu.  15 . smanjuje se revizijski rizik i obrnuto. Ako se poveća prihvatljiv nivo znaĉajnosti. MRevS 310 – Poznavanje poslovanja  Revizor i asistenti moraju dobro upoznati poslovanje klijenta. zatim se moraju poznavati opšti uslovi i pravila poslovanja koji utjeĉu na poslovanje iste djelatnosti (grane). odvija se neprekidno. rebalans po potrebi. ukljuĉivanje asistenata. vremenski okvir i obim revizijskih postupaka. MRevS 320 – Znaĉajnost u reviziji  Temeljna ideja ovog standarda sastoji se u tome da revizor svoju pozornost mora usmjeriti na materijalno znaĉajne informacije. jer planovi njima predstavljaju upute.PLANIRANJE MRevS 300 – Planiranje   Planiranje revizije se temelji na poznavanju poslovanja klijenta.

revizor moţe prihvatiti visok nivo rizika neotkrivanja. Inherentni i kontrolni rizik postoje neovisno o reviziji. 16 c)    . i Rizik neotkrivanja koji proizlazi iz vjerovatnoće da revizor neće otkriti preostale pogreške sadrţane u finansijskim izvještajima. Ako je ocjena inherentnog i kontrolnog rizika na niskom nivou. dok je rizik neotkrivanja direktno vezan uz postupak revizije. Kontrolni rizik koji predstavlja vjerovatnoću da sistem internih kontrola klijenta neće sprijeĉiti ili otkriti takve pogreške u finansijskim izvještajima.INTERNA KONTROLA MRevS 400 – Procjena rizika i interna kontrola  a) b) REVIZIJSKI RIZICI OBUHVAĆAJU: Inherentni rizik koji proizlazi iz vjerovatnoće da u finansijskim izvještajima klijenta postoje pogreške. Upoznavanje i ocjena sistema internih kontrola i procjena revizijskih rizika izuzetno su znaĉajni za cjelokupni tok revizije.

17 . softvera i cjelokupnog sistema obrade podataka klijenta. radi planiranja i razvijanja uĉinkovitog revizijskog pristupa.nastavak - MRevS 401 – Revidiranje u uslovima raĉunskih informacijskih sistema  U ovom Standardu sadrţane su dodatne upute za provoĊenje revizije u uslovima raĉunskih informacijskih sistema s tim da se eksplicitno istiĉe da je opšti cilj i djelokrug revizije u tim uslovima isti kao i kod klasiĉne obrade podataka.   MRevS 402 – Revizijska razmatranja poslovnih subjekata koji koriste usluţne organizacije  Sukladno odrednicama ovog Standarda revizor treba. Ovdje se traţi viši nivo struĉnog znanja i sposobnosti revizora što podrazumjeva poznavanje hardvera. utjeĉe na raĉunovodstveni sistem i sistem internih kontrola klijenta.INTERNA KONTROLA . razmotriti na koji naĉin usluţna organizacija (revizor). U tom kontekstu istiĉu se i razlike pri provoĊenju revizije i procjeni rizika u odnosu na klasiĉnu obradu podataka. ĉijim se radom koristi klijent.

tj. 18 . itd). oni su pouzdaniji u sluĉajevima kada klijent ima zadovoljavajući sistem internih kontrola. d) izraĉunavanje (provjera koliĉina). usmene konsultacije.     Postipci prikupljanja revizijskih dokaza su: a) inspekcija ili pregledavanje (provjera knjiţenja. istraţivanje neuobiĉajenih promjena i stavaka). usklaĊivanje otvorenih stavka). i e) analitiĉki postupci (znaĉajni pokazatelji i trendovi. Dokazi koje prikupi revizor pouzdaniji su od dokaza koje je prikupio klijent. potvrĊivanje. c) propitkivanje i konfirmiranje (ankete. Dokazi u pisanom obliku pouzdaniji su od usmenih dokaza.REVIZIJSKI DOKAZI MRevS 500 – Revizijski dokazi   Revizor mora prikupiti dovoljno odgovarajućih dokaza kako bi mogao izraziti mišljenje i sastaviti revizorski izvještaj o finansijskim izvještajima. isprava. postojanje stvari. Ako se razmatraju unutarnji dokazi. b) promatranje (inventura). U kontekstu pouzdanosti revizijskih dokaza naglašava se da su vanjski dokazi uvijek pouzdaniji od unutarnji.

i to: dio A. dio E. Informacije o dijelovima. Prisutnost popisa zaliha. dio D. Vrednovanje i objavljivanje dugotrajnih ulaganja. Upiti o parnicama i odštetnim zahtjevima.nastavak MRevS 501 – Revizijski dokaz – dodatna razmatranja za posebne stavke  Svrha ovog Standarda je uspostaviti pravila i pruţiti upute kao dopunu odrednicama MRevS 500. i to u svezi s posebnim iznosima i njihovim objavljivanjima. dio B. Zamijenjen s MRevS 505 Eksterne konfirmacije. dio C.  Ovaj Standard sadrţi nekoliko dijelova. Revizijski dokazi. 19 .REVIZIJSKI DOKAZI .

zahtjevi menadţmenta u svezi konfirmacija. osobine traţenika. zatim tvrdnje koje se mogu potvrĊivati pomoću eksternih konfirmacija. ocjenjivanje rezultata postupaka konfirmiranja. 20 . i sl.REVIZIJSKI DOKAZI .  U ovom Standardu se detaljno obraĊuje utjecaj postupaka eksternog konfirmiranja na revizorovu procjenu inherentnog i kontrolnog rizika.  Eksterno konfirmiranje se najĉešće koristi u svezi sa stanjima raĉuna i njihovi dijelova.nastavak MRevS 505 – Eksterne konfirmacije  Eksterno konfirmiranje je postupak koji podrazumjeva dobivanje pouzdanog revizijskog dokaza putem neposredne komunikacije s trećim licima kao odgovor na zahtjev za informaciju o odreĊenoj stavki koja utjeĉe na tvrdnje menadţmenta dane u finansijskim izvještajima.

a ona su znaĉajna.REVIZIJSKI DOKAZI . utjeĉu i stanja iz proteklih godina te raĉunovodstvene politike u proteklim godinama. 21 . tada izraţava mišljenje s rezervom ili se suzdrţava od izraţavanja mišljenja.  Ako revizor nema dokaza za poĉetno stanje.  Ovdje se podrazumjeva komunikacija s predhodnim revizorom te uvid u njegovu radnu dokumentaciju uz uvaţavanje profesionalne etike revizora. osim poslovanja u tekućoj godini. izraţava se mišljenje s rezervom ili negativno mišljenje.  U sluĉajevima kada postoje greške u poĉetnim stanjima te nedosljedna primjena raĉunovodstvenih politika u odnosu na poĉetno stanje.nastavak MRevS 510 – Poĉetno angaţiranje revizora – poĉetna stanja  Na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja.

Rizik neotkrivanja vezan je s revizijom na temelju uzorka. pristupa se dijeljenju statistiĉke mase u slojeve. inherentni i kontrolni rizik uvijek postoji. stratifikaciji. tj.nastavak MRevS 520 – Analitiĉki postupci  Pod analitiĉkim postupcima podrazumjeva se analiza znaĉajnih pokazatelja i tendencija ukljuĉujući i rezultate istraţivanja neuobiĉajenih promjena i stavaka u finansijskim izvještajima. U sluĉajevima kada je statistiĉka masa iz koje se uzima uzorak vrlo velika. Analitiĉki postupci koriste se i kao dokazni testovi. NaĊene greške u uzorku treba koristiti za predviĊanje pogreške u cijeloj 22 masi iz koje je uzet uzorak.  MRevS 530 – Revizija na temelju uzoraka i ostali selektivni postupci testiranja     Neovisno od korištenja uzorka (statistiĉkog ili nestatistiĉkog).REVIZIJSKI DOKAZI . .

nastavak MRevS 540 – Revizija raĉunovodstvenih procjena  Menadţment je odgovoran za izbor raĉunovodstvenih procjena sadrţanih u finansijskim informacijama klijenta. Procjene fer vrijednosti sadrţe neizvjesnosti u pogledu iznosa i vremena budućih novĉanih tokova. Revizor mora prikupiti dovoljno odgovarajućih dokaza koji će mu omogućiti zakljuĉak o opravdanosti raĉunovodstvenih procjena . Stoga revizor treba dobiti dostatne primjerne revizijske dokaze da su mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti u skladu s okvirom finansijskog izvještavanja koji je odabrao poslovni subjekt. a odgovornost revizora svodi se na utvrĊivanje prihvatljivosti raĉunovodstvenih procjena ukljuĉenih u finansijske izvještaje. 23   . MRevS 545 – Revidiranje mjerenja i objavljivanje fer vrijednosti   Ovim Standardom uspostavljena su pravila i upute za revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti sadrţanih u finansijskim izvještajima.REVIZIJSKI DOKAZI . posebno onih koja ukljuĉuju ugovorne novĉane tokove ili za koje nisu na raspolaganju trţišne informacije kada se koriste procjene.

tada on treba na primjeran naĉin modificirati svoj izvještaj (izraţava mišljenje s rezervom ili se suzdrţava od izraţavanja mišljenja). 24 .nastavak MRevS 550 – Povezane stranke  Ovaj Standard usko je povezan s MRS 24 – Objavljivanje povezanih stranaka.  Revizor mora imati imena svih povezanih stranaka te utvrditi i prouĉiti sve znaĉajnije transakcije s povezanim strankama.REVIZIJSKI DOKAZI . revizor se više moţe osloniti na dokaze dobivene od nepovezanih stranaka.  Ako revizor ne moţe prikupiti dovoljno dokaza o povezanim strankama i transakcijama s njima te ako objavljivanje povezanih stranaka nije u skladu s MRS-om 24.  U kontekstu pribavljanja dokaza kao potpore revizorovu mišljenju. a posebnu paţnju mora posvetiti trasakcijama u neuobiĉajenim okolnostima. i preuzete su definicije iz MRS-a 24.

 U razdoblju izmeĊu revizorova izvještaja i datuma objavljivanja finansijskih izvještaja menadţment je odgovoran za izvještavanje revizora o dogaĊajima koji mogu uticati na finansijske izvještaje. revizor mora obaviti postupke nuţne u tim okolnostima i izdati novi izvještaj o ispravljenim finansijskim izvještajima.nastavak MRevS 560 – DogaĊaji poslije datuma bilanse  Na revizorov izvještaj stavlja se datum na dan kada je završeno ispitivanje. 25 .  U sluĉajevima otkrića ĉinjenica poslije objavljivanja finansijskih izvještaja.REVIZIJSKI DOKAZI . a to ukljuĉuje razdoblje poslije datuma bilanse što znaĉi da je revizor uzimao u obzir i one dogaĊaje i djelovanje poslije datuma bilanse. ako menadţment odluĉi ispraviti finansijske izvještaje. ali prije njegova izvještaja.

tu ĉinjenicu primjerno je objaviti u revizorovu izvještaju.REVIZIJSKI DOKAZI .nastavak MRevS 570 – Vremenska neograniĉenost poslovanja  Kada zbog odreĊenih finansijskih. 26  . Potrebno je naglasiti da mišljenje revizora o realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja nije jamstvo neograniĉenog vremena poslovanja klijenta. poslovnih ili ostalih naznaka revizor uoĉi da je dovedena u pitanje vremenska neograniĉenost poslovanja.  MRevS 580 – Izjava menadţmenta  Izjave menadţmenta o finansijskim izvještajima uobiĉajeno se razmatra kao revizijski dokaz. Revizor treba imati dokaz da menadţment klijenta priznaje svoju odgovornost za odgovarajuće prikazivanje finansijskih izvještaja te da je odobrio te izvještaje. i to uobiĉajeno u zasebnom odjeljku izvještaja.

pridruţene firme). filijale. tada to za revizora finansijskih izvještaja znaĉi lakši i kraći postupak revizije. pozvati na njegov rad. tada se ovaj Standard ne primjenjuje. MRevS 610 – Razmatranje rada interne revizije  Ako je u preduzeću interna revizija dobro organizovana i dobro funkcionira. tada se on ne treba pozivati na rad struĉnjaka. Ako glavni revizor ocijeni da finansijski izvještaji sastavnih dijelova za cjelinu poslovanja subjekta nisu vaţni. vještinama i objektivnostima te saraĊivati s njim. revizor će se. MRevS 620 – Korištenje rada struĉnjaka   Revizor snosi punu odgovornost za rad angaţiranog struĉnjaka i zbog toga treba voditi raĉuna o njegovim sposobnostima.KORIŠTENJE RADOM DRUGIH MRevS 600 – Korištenjem radom drugog revizora   Ovaj Standard odnosi se na situaciju kada se glavni revizor subjekta koristi radom drugog revizora koji predstavlja revizora sastavnih dijelova subjekta (odjeli. Ako revizor izraţava pozitivno mišljenje. 27 . a u sluĉajevima kada se izraţava mišljenje razliĉito od pozitivnog. uz saglasnost eksperta.

i revizorov potpis 28 d) e) f) g) h) . odjeljak u kome se izraţava mišljenje ili suzdrţanost od mišljenja o finansijskim izvještajima. odjeljak o djelokrugu revizije u kome se opisuju obiljeţja revizije u koja se ubraja poziv na primjenjene revizijske standarde ili primjenjenu praksu te opis obavljenog revizijskog posla.ZAKLJUĈCI REVIZIJE I IZVJEŠTAJI MRevS 700 – Revizorov izvještaj o finansijskim izvještajima  a) b) c) Temeljni elementi revizorskog izvještaja su: naslov (“revizorov izvještaj”) naslovnik (kome se naslovljava izvještaj) poĉetni ili uvodni odjeljak koji sadrţi identifikaciju revidiranih finansijskih izvještaja i iskaz o odgovornosti menadţmenta subjekta te o odgovornosti revizora. datum izvještaja revizorova adresa.

  . objektivnost potraţivanja. u pravilu. i sl. Revizor treba razmotriti jesu li te istorijske informacije revidirane i jesu li pri 29 njihovu sastavljanju primjenjena prihvatljiva raĉunovodstvena naĉela. se temelji na poznavanju poslovanja klijenta i na istorijskim informacijama.POSEBNA PODRUĈJA MRevS 800 – Revizorov izvještaj za posebne namjene  Pod revizorovim izvještajem za posebne namjene podrazumjevaju se izvještaji o finansijskim informacijama.  MRevS 810 – Ispitivanje finansijskih informacija temeljenih na predviĊanjima  Informacije koje sadrţe predviĊanja temelje se na pretpostavkama i po svojoj naravi vrlo su subjektivne. misli se na izvještaje o finansijskim izvještajima sastavljenim u skladu s drugim pouzdanim raĉunovodstvenim osnovama (novĉani primici i izdaci. osim onih izvještaja koji su obuhvaćeni MRevS 700. Prije svega. Ovo ispitivanje.).

ni uvid u finansiske izvještaje i kako ne izraţava nikakvo uvjerenje o tim informacijama. Drugaĉije reĉeno. ograniĉava na dvije vrste revizorskih postupaka. to je tipiĉan raĉunovodstveni. i e) pribavljanje konfirmacija. 30   . a oslanja se na: a) upite i analize. i to na upite (usmene ili pisane) i na analitiĉke postupke. klasifikaciju i objedinjavanje finansijskih informacija raĉunovodstveno znanje pretpostavlja se revizijskom znanju. ni revizija. u pravilu. d) ispitivanje.Preuzimanje obaveze obavljanja dogovorenih postupaka koji se odnose na finansijske informacije  Da bi utvrdio ĉinjeniĉno stanje revizor mora formirati dokumentaciju i prikupiti odgovarajuće dokaze. MRevS 920 . MRevS 930 – Preuzimanje obaveze kompilacije finansijskih informacija  Pri preuzimanju obaveze kompilacije koja se odnosi na prikupljanje. c) promatranje. a ne revizijski posao. b) ponovno izraĉunavanje i provjere taĉnosti.POVEZANE USLUGE MRevS 910 – Preuzimanje obaveze uvida u finansijske izvještaje  Obavljanje uvida se. RaĉunovoĊa u svom izvještaju o obavljenoj kompilaciji finansijskih izvještaja mora istaknuti kako nije obavljena.

HVALA NA PAŽNJI ! 31 .