Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

DISCIPLINELE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

2 la OMECTS nr.11. 5620/ 11.Anexa nr.2010 .Bucureşti 2010 2 .

derularea şi evaluarea activităţilor didactice. permanent. unui cadru didactic i se propune.11. Proiectată pe trei componente – Limba şi literatura română. în acord cu paradigmele actuale ale studierii acestor discipline. pe baza unei metodologii specifice. programa pentru concursul naţional de titularizare în învăţământ vizează evaluarea gradului de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din domeniile numite mai sus.2010 A. 9. 5620/ 11. NOTĂ DE PREZENTARE În contextul contemporan unui cadru didactic i se propune permanent redimensionarea relaţiei dintre achiziţiile dobândite pe parcursul formării iniţiale şi competenţele generale şi specifice solicitate de pragmatica procesului de învăţământ. precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea. 3 .Învăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline. Anual. competenţele şi conţinuturile din programă fiind proiectate într-o viziune curriculară dinamică. sistemică. În contextul contemporan. Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului organizează concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. Elemente de pedagogie şcolară şi Elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar. redimensionarea relaţiei dintre achiziţiile dobândite prin parcurgerea traseului formării iniţiale şi competenţele generale şi specifice solicitate de pragmatica procesului de învăţământ.Anexa nr.. 2 la OMECTS nr. în condiţiile valorizării autoformării şi autoperfecţionării. pregătesc programe de instruire. integratoare. (2) din Legea 128/ 1997 privind statutul personalului didactic. organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar. Programele de concurs pentru ocuparea posturilor de învăţător/ institutor/ profesor pentru învăţământul primar sunt concepute şi elaborate în acord cu prevederile curriculumului programelor de formare iniţială ofertate de instituţiile de învăţământ specializate. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. a tendinţelor în evoluţia disciplinelor. Proba de concurs vizează valorificarea şi corelarea achiziţiilor din domeniul limbii şi literaturii române. alin.” Conform art. Pentru profesia de învăţător standardul ocupaţional este sintetizat astfel: . precum şi cu cel pentru învăţământul primar. al pedagogiei cu cele din didactica specialităţilor.

• manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative în plan profesional. • proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei şi cu nivelul grupei/ clasei la care învăţătorul/ institutorul îşi desfăşoară activitatea. • derularea unor proiecte de parteneriat şcoală-familie-comunitate. • abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne. diversificată şi specifică. în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ. • facilitarea comunicării învăţător/ institutor-copii-părinţi-alte cadre didactice. 5620/ 11. formării şi dezvoltării capacităţilor de cunoaştere ale elevului. ca un act de comunicare. • exprimarea orală cursivă. • proiectarea. • accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării. COMPETENŢELE SPECIFICE ÎNVĂŢĂTORULUI/ INSTITUTORULUI/ PROFESORULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR COMPETENŢE SPECIFICE a) Competenţe de comunicare şi relaţionare: • utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală. • aplicarea corectă a pedagogiei învăţământului primar în procesul de predare-învăţareevaluare. • utilizarea creativă şi expresivă a limbajului oral. 4 . a semnificaţiilor mijlocite de limbajul scris. b) Competenţe metodologice: • utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală. complexă. în vederea stimulării. • proiectarea şi utilizarea de strategii didactice eficiente în procesul de predare-învăţareevaluare.11. • utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali. înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale/ orale. 2 la OMECTS nr. c) Competenţe de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice: • utilizarea conceptelor cu care operează evaluarea şi a teoriilor moderne în domeniu. de didacticile disciplinelor.Anexa nr. conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ. • manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping”. de psihologie şi pedagogie şcolară/ pedagogia învăţământului primar în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice cu copiii. • valorificarea metacomunicării în optimizarea relaţiilor între cadre didactice.2010 B.

Competenţe psiho-sociale: • • • • selectarea şi aplicarea unor comportamente prosociale adecvate.. • deschiderea faţă de provocările care apar în situaţiile de competiţie. • asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).2010 • • d) proiectarea unei evaluări eficiente.Anexa nr. competiţiilor etc. identificarea situaţiilor conflictuale într-o relaţie. 2 la OMECTS nr. • formarea la copii a deprinderii de elaborarea unui plan de acţiune eficient în pregătirea examenelor. • adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor conflictuale. identificarea şi aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de lucru cu copiii. selectarea metodelor optime în vederea asigurării formării deprinderilor practic. • manifestarea unor conduite (auto)reflexive şi de autoresponsabilizare profesională. prin aplicarea unui management eficient. în vederea unei comunicări eficiente cu toţi partenerii. e) Competenţe tehnice şi tehnologice • • f) adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare în plan profesional. precum şi a strategiilor de interevaluare. concurs etc. TEMATICĂ ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1.11. LIMBA ROMÂNĂ 5 . concursurilor. de adaptare eficientă şi rapidă la schimbările sociale şi la provocările existente. analizarea acestora şi rezolvarea optimă a conflictului. examen. operarea cu metode şi tehnici eficiente de cunoaştere a naturii umane. care să valorifice influenţele educaţionale pozitive ale conflictului. C. 5620/ 11. organic integrată în activitatea instructiv-educativă. • modelarea atitudinilor pozitive necesare elevilor aflaţi în contexte evaluative. • asumarea rolului social pentru care a optat. Competenţe de management al carierei • utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/ autoevaluare individuală/ de grup.. în contextul unei imagini de sine adecvate propriei personalităţi şi propriului status profesional deţinut. pentru stimularea şi facilitarea procesului de socializare a acestora.

diateze. acordul gramatical între predicat şi subiect. valori expresive. moduri. secundare. completivă indirectă. 5620/ 11. aspecte funcţionale referitoare la: sunetele limbii române. antonime. ortografierea adverbelor). e) Sintaxa frazei (propoziţia. circumstanţială de scop. circumstanţială de cauză. LITERATURA ROMÂNĂ g) a) Proza: Specii narative: basmul cult. povestirea. funcţii sintactice. fraza. schimbarea valorii gramaticale). 6 . stil direct. la regulile pentru despărţirea cuvintelor în silabe. ortografiere). circumstanţială de mod. copulative. circumstanţială condiţională. auxiliare. predicativă. sensul cuvintelor în context/ sens denotativ şi sens conotativ. unităţi frazeologice (expresii/ locuţiuni). externe (împrumuturile). paronime. locuţiuni verbale. gen. f) Nivelul ortografic şi de punctuaţie: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie şi de punctuaţie în receptarea/ construirea mesajului scris. adjectivul (grade de comparaţie. romanul. b) Nivelul lexico-semantic: cuvântul. prepoziţia (regimul cazual al prepoziţiilor). d) Sintaxa propoziţiei (părţi de propoziţie. acordul atributului cu partea de vorbire determinată). expansiunea. funcţii sintactice. grade de comparaţie. structură. acordul logic. circumstanţială de loc. descriptive. principale. părţile de vorbire neflexibile: adverbul (clasificare. funcţii sintactice). funcţii sintactice. numeralul (clasificare. pronumele (tipuri. funcţii sintactice. stil indirect liber. 2. timpuri.2010 a) Nivelul fonetic: normele actuale de ortografie şi ortoepie în limba română. categorii semantice: sinonime. contragerea. omonime. dialogate. triftongi. neologisme. c) Nivelul morfosintactic: părţile de vorbire flexibile: substantivul (fel. interjecţia (clasificare. informative. vocabularul limbii române: mijloace de îmbogăţire a vocabularului: interne (derivarea. cuvinte monosemantice/ polisemantice. regionalisme. cazuri. circumstanţială consecutivă). acordul prin atracţie. funcţii sintactice. cazuri. conjuncţia (clasificare). compunerea. tipurile de text receptate: narative. la diftongi. completivă directă. aspecte funcţionale referitoare la construirea propoziţiilor subordonate (propoziţia subiectivă. ortografierea formelor pronominale). topica şi punctuaţia acestora. circumstanţială concesivă. circumstanţială de timp. 2 la OMECTS nr. hiat. accent. locuţiuni substantivale). număr. Nivelul stilistic: stilurile funcţionale. punctuaţia interjecţiei). nuvela. articolul (clasificare). funcţii sintactice. adjectivele pronominale.11. raporturi sintactice la nivelul propoziţiei şi al frazei). argumentative. stil indirect. ortografierea numeralelor).Anexa nr. verbul (verbele predicative. arhaisme.

idee poetică. dialogul. • b) Conţinuturi: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă. monologul. stil direct. acţiune. • Concepte operaţionale: structura discursului poetic (titlu. 2 la OMECTS nr. personificarea. didascalii. drama. momentele subiectului. 7 . c) Dramaturgia: Specii ale genului dramatic: comedia. personaj.11. Moara cu noroc de Ioan Slavici. Ultima noapte de dragoste.Anexa nr. stil indirect. conflict. comparaţia. antiteza. tehnici de caracterizare). povestirea. repere temporale). subiectiv. epitetul. modalităţi de caracterizare. tablou. stil indirect liber. naraţiune scrisă la persoana I. cititor). elemente de prozodie). 5620/ 11. incipit. Poezia modernă. final. motiv literar. Lucian Blaga. scenă. repere spaţiale. personajele operei dramatice (tipologii. relaţiile temporale şi spaţiale. Nichita Stănescu. Notă: Componenta Limba şi literatura română din structura probei de concurs va cuprinde două părţi: redactarea unui eseu structurat/ un eseu liber/ un eseu argumentativ în care să se aplice conceptele operaţionale enumerate în programă pe un text literar ce aparţine scriitorilor studiaţi. • - Conţinuturi: O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. moduri de expunere. hiperbola. la persoana a III-a). • Concepte operaţionale: structura discursului dramatic (act. Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu. metafora. Tudor Arghezi. asonanţa. instanţele comunicării poetice: mărci lexico-gramaticale ale eului poetic. personaje (tipologie. categorii estetice: comicul). temă. enumeraţia.2010 • Concepte operaţionale: instanţele comunicării narative (autor. întâia noapte de război de Camil Petrescu. construcţia discursului narativ (particularităţile speciilor literare: basmul cult. perspectivă narativă (narator obiectiv. • Conţinuturi: Conceptele operaţionale se vor aplica pe două texte poetice aparţinând următorilor autori: Mihai Eminescu. romanul. repetiţia). Poezia: Poezia romantică. Iona de Marin Sorescu. figuri de stil (aliteraţia. limbajul naratorului). conflict dramatic. Ion de Liviu Rebreanu. intrigă. nuvela. narator.

. 2007. Dominte. C. 2002. Îndreptar ortografic.. Editura Paralela 45. 1980 . E. Manolescu. Chiru. G. I-II. M. coordonator Mircea Zaciu. L. București. Editura Garamond. ediţie revizuită şi adăugită. Editura Eminescu. ediţia a II-a. N.. Fonetica. Munteanu. G. Romanul românesc interbelic. Editura Știin țifică și Enciclopedică.. N. Bucureşti.C.. revizuită şi adăugită. Colecția Tezaur. profil pedagogic.1981.Anexa nr. Papadima. Nichita Stănescu: orizontul imaginar. G.. EŞE. Editura Minerva. N.. Editura Eminescu. Petrescu. 1995. Bucureşti. 2002. Bucureşti. Forăscu. București. Arca lui Noe. ***Manual de limba română.11. Clasicii noștri.1986. București. Opera lui T. Eminescu. 1996.. Structura stilistică a limbii române contemporane. 2 la OMECTS nr. L. C. M. 2005.L. ortoepic și morfologic al limbii române. Balota. Istoria literaturii române. Dicţionar de termeni literari. 8 • . Academia Română. București. Editura Humanitas. Limba română contemporană. Sibiu. eseuri. Editura Imago. E. C. Morfologia. Editura Albatros. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică. Ortografia actuală a limbii române. comentarii. Gh. D. 1972. Editura Saeculum vizual.. cât şi a altor autori.. DOOM.1969. Modele cosmogonice și viziunea poetică. Călinescu. 1985. Braga. Caragiale.. Arghezi. Ionescu. comentarii la Comediile lui I. Bucureşti. ediţia 1975-1986.1979. P. Guţu. Bucureşti. V.. Lăzărescu. Irimia. vol. Romalo. Vasiliu. Anghelescu. Pitești. Mușat. Beldescu. Editura Icar. ediţia a II-a. Introducere. interpretări de text.. N. ***Dicţionarul scriitorilor români. 1984.. Anghelescu. • • • • • • Cornea. 5620/ 11.2010 - aplicarea elementelor de limbă română pe un text literar la prima vedere selectat atât din opera scriitorilor studiaţi. Fonologia. 1998. C. București. • • • • • • • • • • Ciompec. 1993. București. 2009..... G.. Editura Humanitas.. BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ • • • ***Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Editura Didactică şi Pedagogică. Originile romantismului românesc. Literatura română pentru evaluare continuă şi examene-învăţământ preuniversitar. 1996. Epoca marilor clasici. Concepte operaţionale.P. 1982. I. București. Editura Minerva. Opera lui Mihai Eminescu... Bucureşti. Aranghelovici.

Vianu T. Învăţarea şcolară. elementele de curriculum ascuns). Simion. pentru instruirea şcolară.a. gradul de organizare sistematică a activităţii. TEMATICA PENTRU DISCIPLINA ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ 1. învăţare şi Condiţii şi factori de creştere a eficienţei procesului de învăţământ (pertinenţa Procesul de învăţământ . scop. 2 la OMECTS nr. Procesul de învăţământ ca interacţiune dinamică între predare.. 2003. 2001. tipuri şi Orientări principale în teoriile contemporane ale învăţării şi relevanţa lor Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente. Gramatica practică a limbii române. Evaluarea/ autoevaluarea comportamentului didactic al învăţătorului/ niveluri de învăţare). caracteristici.sistem şi funcţionalitate a) b) c) procesualitate internă. Zane. grad de generalitate.. Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situaţiilor de învăţare. obiective a) b) Definirea şi analiza operaţională a conceptelor: finalitate. Arta prozatorilor români. dimensiuni. Editura100+1 GRAMAR. 9 . măsurabilitate ş. afective. temporalitate. 4. R. Predarea. E. calitatea şi armonizarea componentelor structurale. Criterii şi sisteme de referinţă: macro-micro (finalităţi de sistem – finalităţi de proces). Bucureşti. psihomotorii). Scriitori români de azi. Orientări contemporane în teoria şi practica predării a) b) c) d) institutorului/ profesorului pentru învăţământ primar. Strategii şi stiluri de predare. personalitatea profesorului. structură. Finalităţile educaţiei: ideal. ideal. Bucureşti. obiective-cadru. Editura TEDIT FZH. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării şcolare a) b) c) Conceptele de învăţare în sens larg şi de învăţare şcolară (forme. concrete/ operaţionale). funcţii. calitatea vieţii şcolare. 5620/ 11.11. obiectiv. Relaţiile între predare. Editura Cartea Românească. evaluare. 1987. curriculumului..2010 • • • • Popescu. învăţare şi evaluare. stilurile educaţionale. Conceptul de predare. scopuri.. Procesul de învăţământ: concept. București.Anexa nr. Editura Aula. coerenţa. modele explicativ-interpretative. dimensiunea personalităţii (obiective cognitive. obiective de referinţă. c) 2. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale. Marin Preda. 2002. 3. București. Taxonomia finalităţilor. D. Şt.

I. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Universitatea Bucureşti. A. Editura Aldin. I. Teoria şi metodologia pedagogică.obiect de studiu al didacticii generale.. C.. I. Neacşu. I. Jinga.. Structura personalităţii profesorului. Editura Didactică şi Pedagogică. Cozma). M. în Psihopedagogie Cucoş. Editura Hardiscom. L.. Ionescu. • Pedagogie. • • Piteşti. Tratat de didactică modernă.. • • • Vlăsceanu). Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ • Ausubel. Instruire şi învăţare.. P. Finalităţile educaţiei. Piteşti. Bucureşti. M. Jucan. Cristea. 1996. • • • Bucureşti.P.. 2 la OMECTS nr. Bucureşti.. 1983.. 1999. Cristea. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Robinson.. Editura Didactică şi Pedagogică. Iucu. EŞE. D. Teoria şi metodologia instruirii. Bolintineanu”. 10 . 1990. 1. în Pedagogie. vol.. Obiectivele pedagogice ale procesului de învăţământ. Învăţare şi dezvoltare. Neacşu. A. 1997. R. 1981. Editura Hardiscom. Editura Spiru Haret. Editura Polirom. Bucureşti. • 1996.Anexa nr. A. în Pedagogie. Neculau. Cerghit. 1999. Golu.2010 Notă: Componenta Elemente de pedagogie şcolară din structura probei de concurs va solicita elaborarea unui eseu structurat/ eseu argumentativ. Iaşi. T. vol. 1994. D. Bocoş.. Piteşti. S. Bucureşti.11. Dragu. Bucureşti. Procesul de învăţământ . Bucureşti.). • pentru examenul de definitivare şi gradul I. Cristea. Piteşti.. I.. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. M.. Editura Paralela 45.. Managementul clasei de elevi. Învăţarea în şcoală. I. Finalităţile educaţiei... • 2. (coord. S. Neacşu. 1990. Editura Militară. O introducere în psihologia Bocoş. Editura Militară. • evaluării. Bucureşti. (coord. Bucureşti. 1999.. 1997. Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. 1996. Iaşi. în Curs de pedagogie (coord. Piteşti. Învăţarea eficientă. Editura Didactică şi Pedagogică.. 5620/ 11. 1985. Editura Hardiscom. Negreţ. Neacşu. Finalităţile educaţiei. vol. I. în Pedagogie. 1988. Învăţarea şcolară. • • Bucureşti. I. Editura ”D. 2009. Editura Paralela 45. • Cerghit. S. 2. în Cosmovici.

în vol. Todoran).2010 • Potolea. D. Cerghit. organizare de tip integrat. 2 la OMECTS nr. trunchi comun) . primar: organizare a activităţii didactice. I. Vlăsceanu).. 1982. Activităţi realizate în mediul şcolar: lecţia . Moduri şi forme de organizare a procesului instructiv-educativ în învăţământul a) b) c) 4. individuală. Editura Didactică şi Pedagogică. în Probleme fundamentale ale pedagogiei (coord. 1989.excursia. evaluare în învăţământul primar. stabilirea criteriilor. • D. decizia şcolii. planificarea semestrială. b) 3. pe grupe. Metodologia şi tehnologia instruirii: 11 . D. Editura Academiei. a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă şi formativă. TEMATICA PENTRU ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATĂ ÎN DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CICLUL PRIMAR 1. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative în învăţământul primar: a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de referinţă spaţio-temporal: determinarea conţinuturilor. proiectarea lecţiei. Universitatea Bucureşti. Metodologia Relaţia interdeterminativă obiective-conţinuturi-metode de predare-învăţareTipuri de curriculum: core curriculum (de bază. 1988. programele şcolare. aplicării lor în ciclul primar.Anexa nr. D.11. combinată. L. Dimensiuni practice ale Curriculumului în învăţământul primar: a) b) c) d) 2... Teoria şi metodologia obiectivelor educaţionale. L. strategii şi performanţe în învăţământ (coord. vizita. stabilirea strategiei optime de acţiune. Planificarea calendaristică anuală. Bucureşti. E.curriculum la Orientări şi practici noi în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate. Forme de organizare a activităţii didactice – activitate frontală. • Potolea. 5620/ 11. Bucureşti. curriculum diferenţiat si personalizat. Jinga. Bucureşti. Documentele curriculare: planul-cadru. Profesorul şi strategiile conducerii învăţării. Stilurile educaţionale. în Curs de pedagogie Potolea. Vlăsceanu).modalitate fundamentală de Activităţi realizate în mediul extraşcolar . Structuri. proiectarea unităţilor de învăţare. I. (coord.

Neacşu. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. dramatizarea. la macro şi micronivel educaţional. observarea. Metodologia activităţii didactice. experimentul. I. Comisia Naţională Cerghit.. Prelegeri pedagogice. Pânişoară. Notă: Componenta Elemente de didactică generală aplicată în disciplinele de învăţământ din ciclul primar din structura probei de concurs va solicita candidatului rezolvarea a două subiecte care vizează aplicarea noţiunile de didactică la disciplinele din planul-cadru pentru învăţământul primar. coord. 5. exerciţiul. I. I. I. caracteristicile principalelor metode utilizate în învăţământul primar: povestirea. Editura Cerghit. jocul didactic.2010 a) Sistemul metodelor de instruire: clasificare. Evaluarea didactică – activitate de măsurare. limite. utilizate în ciclul primar. lucrul cu manualul. Polirom. demonstraţia. Specificul aprecierii elevilor prin calificative. jocul de rol. 2001.. Cerghit. I. Negreţ. exemple de mijloace didactice utilizate în predare-învăţare-evaluare la disciplinele din învăţământul primar.Anexa nr... I. modalităţi de integrare în activitatea didactică. BIBLIOGRAFIE PENTRU ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATĂ ÎN DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CICLUL PRIMAR • • • ***Programe şcolare pentru învăţământul primar (în vigoare). Metode tradiţionale şi alternative de evaluare. valenţe formative. învăţarea prin descoperire. pentru Curriculum. Tipuri de itemi utilizaţi în practica şcolară (clasele I-IV).. problematizarea. lectura explicativă. problematica specifică a Rolul standardelor curriculare de performanţă în realizarea evaluării didactice adoptare a deciziilor educaţionale în învăţământul primar: descriptorilor de performanţă. • Salade. 1983. D. Neacşu. functii. metoda fonetică analiticosintetică. Perfectionarea lecţiei în şcoala modernă. Iaşi. Bucureşti. b) Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire utilizate în învăţământul primar: rol. conversaţia euristică. 2 la OMECTS nr.11. 1982.O. explicaţia. 12 .. Editura Didactică şi Pedagogică. de interpretare a datelor şi de a) b) c) d) e) Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar. în Didactica. I. 5620/ 11.

1996. Moise. în Sinteze pe teme de didactică modernă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Editura Adelfin. Iaşi. C. Editura Polirom. tipuri de curriculum). Învăţarea eficientă. M. Ghid general de evaluare şi examinare. Reforma conţinuturilor învăţământului. Editura Polirom. Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional. Bucureşti. S. Bucureşti.. Cristea. Creţu. V.. Iaşi. în Pedagogia. Editura Polirom.Anexa nr. • definitivare şi grade didactice (coord. I. Chişinău. • Aramis. Editura 1997. evoluţii semantice ale conceptului de curriculum. Curriculum diferenţiat şi personalizat. 1986. • Polirom. Conceptul de curriculum (etimologie. C.. Editura Universitară.. 1998. Ministerul Educaţiei şi Cucoş. Evaluarea performanţei şcolare. • Bucureşti.. Al. Editura Polirom. Didactica disciplinei Limba și literatura română în învățământul primar.. Editura Litera Educaţional.. Jinga. Cucoş). Editura Polirom. 2. 1998. Iaşi. • • Cristea. în Psihopedagogie pentru examenele de Radu.. 2002.. Curriculum şcolar. 1998. Editura Dacia. 2 la OMECTS nr. • de definitivare şi grade didactice (coord. I. Molan. I. Instruire şi învăţare. Bucureşti. Crişan. Jinga. (coord.. 5620/ 11. Iaşi. A. I.. 1999. C.). M...). Metode de învăţământ. vol. Iaşi. Cadru metodologic. • • Aramis... Neacşu. Bucureşti. în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice (coord. C. Negreţ. Dobridor. componentele curriculumului. Evaluarea rezultatelor şcolare. Petrescu. • • Bucureşti. Teoria şi metodologia evaluării. în Psihopedagogie pentru examenele Ionescu.2010 • • • Cerghit. I. Bucureşti. Probleme de docimologie didactică.. Editura Nini Ped. • Învăţământului. C. Stanciu.. I. Cucoş).1998. C.. Editura Hardiscom. I. 2010.11. 1999.1996. Bucureşti. (coord. Proiectarea curriculara. Editura Didactică şi Pedagogică.T. Editura Jinga. I. 2006.. Metode de învăţământ. Editura Neacşu. București. Iaşi. 2004. • 1982. I. Ghid metodologic. Creţu. • • 2010. Dicţionar de pedagogie. 1999. Clasic şi modern în organizarea lecţiei. S. I. Cluj-Napoca. definiţii. 13 . MEN.. Manolescu. M.. Piteşti. 1996. Cucoş). C. A. Negreţ. Editura Aldiri. Stoica..

Brăila 14 . 2 la OMECTS nr.11. Bucureşti Ana Coman.VIII „Mihai Eminescu”. Şcoala cu cls. 5620/ 11. 36.2010 Autori: Mirela Mihaescu. Şcoala nr. I .Anexa nr. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Mihaela Bucinschi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful