P. 1
ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

|Views: 15|Likes:
Published by Alex Stam
ελληνικη σημαια
ελληνικη σημαια

More info:

Published by: Alex Stam on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ;

Η Σημαία γνωρίζουμε ότι είναι το Ιερόν Σύμβοον του !"νου#$ Η
Εηνι%& Σημαία 'τι# ( ρίγε# τη# )ο αρι"μό# ( &ταν Ιερό# για του#
*ρογόνου# μα#+ α*ει%ονίζει όο το ,ι-βα των Ε&νων 'του# αι.νε#$ Οι
'ημαίε# υ*&ρ/αν %αι 'την αρ/αία Ε-,α0 α1ού ο Ηρό,οτο# μα#
ανα12ρει ότι ο 3εμι'το%&#0 ε1ορμ.ντα# %ατ- των βαρβ-ρων
αν"ε&νων τη# ε*ο/&# ε%είνη#0 εί/ε ω# 'ύμβοο 'την 'ημαία του 2ναν
αετό4
5νωρίζουμε του# *ερί1ημου# 'ηματωρού# του *οεμι%ού Ναυτι%ού
των *ρογόνων μα#0 οι ο*οίοι με 'ημαι-%ια μετ2,ι,αν τι# ,ιαταγ2# 'τα
*οία %αι0 1υ'ι%-0 του# αντα*αντού'αν οι 'υν-,ε1οί του# *ου
ευρί'%οντο 'τα -α *οία$ Ανα1ορ- για 'ημαίε# βρί'%ουμε %αι 'του#
Πούταρ/ο %αι Αρριανό *ου 2γρα6αν για τον Α27αν,ρο$
Σημαίε# υ*&ρ/αν 'τον 8υζαντινό Στρατό0 ό*ω# *$/$ η "ρυι%& %ίτρινη
με μαύρο ,ι%21αο αετό0 το 'τ2μμα τη#
Αυτο%ρατορία# μετα7ύ των ,ύο %ε1α.ν του
αετού %αι 'το ,ε7ί *ό,ι να %ρατ- ρομ1αία εν.
'το αρι'τερό την υ,ρόγειο4
Η Στρατιωτι%& 'ημαία του 8υζαντίου &ταν 'ε
%ό%%ινο /ρ.μα %αι ο αετό# 'ε μαύρο /ρ.μα$
Ε,. *ρ2*ει να *ρο'"2'ουμε το ε7&#9 Η
'ημαία τη# *όεω# του 8υζαντίου %ατ- την αρ/αιότητα εί/ε /ρ.μα
%ό%%ινο με: ευ%& ημι'2ηνο4 Μην '%2*τε'"ε -'/ημα4 Η ημι'2ηνο#
&ταν το 2μβημα τη# "ε-# Αρτ2μι,ο#0 η ο*οία &ταν η *οιού/ο# του
8υζαντίου4 Η Ιωνία )*αρ-ια Μ$ Α'ία#+ εί/ε μ*ε )%υανούν+ /ρ.μα με
τον ;ιο α%τινοβοούντα 'ε ευ%ό4
Ο 3ρύο#0 Κων'ταντίνο# Πααιοόγο#0 τεευταίο# );+ αυτο%ρ-τωρ του
8υζαντίου εί/ε 'ημαία0 ό*ω# α%ριβ.# η 'ημεριν& )με τα %ουτ-%ια %αι
τον Σταυρό+ %αι μ2'α 'τα <%ουτ-%ια= &ταν γραμμ2να τα *ερί1ημα > 8
*ου ερμηνεύονται9
<8ΑΣΙ?Ε@ 8ΑΣΙ?ΕAΝ 8ΑΣΙ?ΕΙ 8ΟΗ3ΕΙ=$
@*&ρ/αν0 ε*ί'η#0 όα τα 'ύμβοα τη#
Αυτο%ρατορία# με 2να Ε4
Μετ- την -ω'η0 το 2το# B>C> μ$D$0 ο
Κρο%ό,ειο# Κα,-#0 *ερί1ημο# Κ21τη#0
ύ6ω'ε την *ρ.τη 'ημαία0 η ο*οία &ταν του
8υζαντινού Στρατού$
?ίγου# μ&νε# μετ- την *ρ.τη
ύ6ω'η Εηνι%&# Σημαία#0
*αρόμοια 'ημαία ύ6ω'ε %αι
ο Dρ&'το# Μηι.νη# %αι
μι-με για την Πεο*όννη'ο$
?ευ%& %αι %υανούν Σταυρό
των Μαυρομι/ααίων$
Οι αύγι'τοι ι**εί# τη# Η*είρου εί/αν την ,ι%& του# 'ημαία0 *ου εί/ε
μ*ε /ρ.μα ο Σταυρό# τη# 'ε ευ%ό *ανί$ Στην μ2'η του γα-ζιου
Σταυρού α*ει%ονίζετο ο Eγιο# 5ε.ργιο# με τον: Ηρα%&4
Ο F&γα# Gεραίο# & 8εε'τιν&# %ατα'%εύα'ε 'ημαία με τρεί#
οριζόντιε# ρίγε#0 μαύρο ε*-νω0 ευ%ό 'την μ2'η %αι %ό%%ινο %-τω &ταν
τα /ρ.ματ- τη# με τρία: ρό*αα του Ηρα%2ου# 'την ευ%& ρίγα$ Ο
F&γα# 2εγε για τα /ρ.ματα τη# 'ημαία# ότι το μ2αν )μαύρο+ ,εί/νει
του# αγ.νε# του !"νου# )%α".# %αι τον ηρωι%ό "-νατο υ*2ρ βωμ.ν %αι
ε'τι.ν+0 το ευ%ό 'υμβοίζει την αγνότητα %αι %α"αρότητα τη# Gυ&#0
το ,ε ερυ"ρό )%ό%%ινο+ 'υμβοίζει το αίμα *ου /ύ"η%ε %ατ- του#
Αγ.νε# του !"νου# μα# α*ό την αρ/αιότητα0 %α".# %αι την
αντε7ου'ιότητα του Εηνι%ού ?αού$
Τα ί,ια /ρ.ματα εί/ε %αι η 'ημαία του Αε7-ν,ρου @6η-ντου με την
%ό%%ινη ρίγα0 όμω#0 να βρί'%εται ε*-νω$ Με
την 'ημαία αυτ& αγωνί'"η%αν οι Ιεροο/ίτε#
'την μ-/η του Hραγατ'ανίου$ Η εμ*ρό'"ια
ό6η τη# 'ημαία# α*ει%όνιζε0 'την ευ%& ρίγα0
τον Gοίνι%α %αι υ*&ρ/ε το ε*ίγραμμα9
<ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΝΕAΣ ΜΟ@
ΑΝΑ5ΕΝΝAΜΑΙ=
%αι 'την ο*ί'"ια ό6η τη# α*ει%ονίζοντο ο Μ$ Κων'ταντίνο# με την
Αγία Ε2νη %αι τον Σταυρό0 υ*&ρ/ε ,ε το ε*ίγραμμα9
<ΕΝ ΤΟ@ΤA ΝΙΚΑ=$
Στον Μεγ-ο Αγ.να του BIJB %αι τα νη'ι- μα# εί/αν την 'ημαία του#$
Στα Kαρ-0 *$/$0 η 'ημαία των Αγωνι'τ.ν &ταν ευ%& με %ό%%ινο *αί'ιο
%αι '/&μα0 το ο*οίο α*ει%όνιζε ε*-νω
'ε ημι%υ%ι%& β-'η 2ναν Σταυρό %αι
,ί*α του 2να Hόρυ$ Στο -ο *ευρό
του Σταυρού ανα,ι*.νετο 2να 1ί,ι
α*ό μία -γ%υρα %αι ε*-νω του 1ι,ιού
υ*&ρ/ε μία γαύ7 )%ου%ουβ-για+$ Ο
Σταυρό# 'υμβόιζε το Ιερόν του
Αγ.νο#0 η γαύ7 την Σο1ία %αι την
1ρόνη'η0 το ,ε 1ί,ι 'υμβόιζε την Hι%αιο'ύνη$
Το ευ%ό %αι το %υανούν )μ*ε+ /ρ.μα %α"ορί'"η%αν ω# /ρ.ματα του
<ε"νι%ού 'ημείου=
%αι των <'ημαι.ν
τη# "α-''η# %αι
τη# 7ηρ-#= α*ό
την ΑL
Ε"νο'υν2ευ'η
των Ε&νων0
'την Ιερ-
Ε*ί,αυρο0 %ατ- το
/ρονι%ό ,ι-'τημα
Hε%εμβρίου BIJBM
Ιανουαρίου BIJJ0
η ο*οία Ε"νο'υν2ευ'η 'υν2τα7ε το <Προ'ωρινόν Ποίτευμα τη#
Ε-,ο#=$


Α# 2"ουμε 'την α*ο%-υ6η0 α1ού *ροηγη"εί η ερ.τη'ι#9 Τι 'ημαίνουν
)'υμβοίζουν+ οι N %υαν2# %αι τ2''ερι# ευ%2#0 οριζόντιε# ρίγε# τη#
'ημαία# μα#;
Α*-ντη'η )α*ο%-υ6η+9 Συμβοίζουν την *ορεία μα# 'το Σύμ*αν %αι
'τον Παν&τη 5η *ου %ατοι%ούμε0 α1ού *ρ2*ει να 12ρουμε ει# *2ρα#
την <"εία= Α*ο'το& μα#4 3εωρ. *ω# γνωρίζετε τα Ε*ιγρ-μματα τη#
μ-/η# του Μαρα".νο# )>(O *$D$+0 των 3ερμο*υ.ν )>IO *$D$+0 τη#
ναυμα/ία# τη# Σααμίνο# )>IO *$D$+ %αι τη# μ-/η# των Παται.ν )>P(
*$D$+$ ΕΑΝ ΤΑ HΙΑ8ΑΣΕΤΕ ΕΠΑΝA ΣΤΙΣ FΙ5ΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΜΑΣ "α: ριγ&'ετε α*ό 'υγ%ίνη'η %αι "α %ατανο&'ετε τον
'υμβοι'μόM%.,ι%α4
Περί τη# 'ημαία# μα# 2/ουν ε%,ο"εί *ο2# εργα'ίε#0 με2τε# %$*$
Hύο0 όμω#0 είναι *ηρ2'τερε# %αι α*ο%αυ*τι%2#$ Του Νι%ο-ου
Ζα1ειρίου0 5υμνα'ι-ρ/ου0 υ*ό τον τίτο <Η Εηνι%& Σημαία=$ Οι
ε7αίρετε# ε%,ό'ει# <Εεύ"ερη Σ%26ι#= του %υρίου 8ίωνο# Kια%&
ε72,ω'αν το 2ργο αυτό0 το 2το# B((( )τεευταία 2%,ο'η$ Η *ρ.τη
2%,ο'η9 Α"&ναι B(QO+$
Το -ο 2ργο είναι του Α7ιωματι%ού του Εηνι%ού Στρατού
8α'ιείου Τζούρα υ*ό τον τίτο <Η Εηνι%& Σημαία= )ε7ε,ό"η 'την
Κ2ρ%υρα το B(O(+0 ό*ου ,ιαβ-ζουμε ε%*η%τι%- *ρ-γματα$ Hιαβ-'τε0
αγα*ητοί μου0 μηνύματα ουρ-νια9
«Τα χρώματα που αποτελούν την Ελληνική Σημαία και αι λοιπαί αυτής
συμβολικαί παραστάσεις, δεν είναι αυθαιρέτου αντασίας αποκυήματα,
αλλά τα ανα!ν"ρισθέντα "ς τα μάλλον αρμ#$οντα προς έκρασιν της περί
Ελλάδος ιδέας, ήτις και αποτελεί της σημαίας την υπ#στασιν%&
Ε*ομ2νω#0 η 'ημαία των Ε&νων '/ετίζεται αμ2'ω# με το γα-ζιο
/ρ.μα του Ουρανού %αι με το %ατ-ευ%ο του Ηίου0 όταν ο ;ιο#
βρί'%εται 'την %ορύ1ω'η τη# *ορεία# του 'τον Ουρανό4
Στο 'ημείο αυτό %ρίνω '%ό*ιμο να *αρα"2'ω α%όμη 2να 'ημείο του
βιβίου του αειμν&'του 8α'ιείου Τζούρα$ Μυη"είτε0 οι*όν0 'τα Ιερ-
Μυ'τ&ρι- μα# ,ιαμ2'ω τη# Ιερ-# Σημαία# μα#9
«'χουν οι 'λληνες αντικείμενον λατρείας τας αιθερίους εκτάσεις του
απείρ"ς εκτινομένου και τα πάντα συνέχοντος κυανού ουρανού, εις ον
(Σ)σ)* στον οποίον+ απέδ"καν την θείαν ,αντοδυναμίαν εις δε το
καταλαμπρύνον τας αχανείς του ουρανού εκτάσεις λευκ#ν "ς, απέδ"καν
την άπειρον του -εού σοίαν και την εις αυτ#ν και μ#νον εεκτήν
απ#λυτον Ελευθερίαν%
.
)
Dρει-ζονται '/όια αγα*ητοί μου;
Α*.# να *ρο'τε"εί ότι 'ίγουρα οι N )ΕL+ %υαν2# ρίγε# τη# Σημαία# μα#
μα# α*ο'υμβοίζουν %-τι0 το ο*οίον είναι ο αρι"μό# N0 το γρ-μμα Ε0 *ου
ο Πούταρ/ο# μα# αναύει ότι0 'υμβοι%.#0 είναι το -"ροι'μα των
αρι"μ.ν J %αι Q0 ο Ιερό# !ρω# του αρ'ενι%ού με το "ηυ%ό0 το ο*οίο
)ό*ω# μα# 2ει ο Πούταρ/ο#+ 'ημαίνει *ω# το Ε των Hε1.ν ,εν είναι
τί*οτε -ο *αρ- ο %ρυ1ό# %αι Αγα"ό# 3εό# των Ε&νων0 ο ο*οίο#
'/ετίζεται με τον Α*όωνα0 τον Π-να %αι τον Hιόνυ'ο4
Περί του %υανόευ%ου /ρ.ματο# τη# Σημαία# μα#0 α*ο%αυ*τι%ότατο#
είναι ο αείμνη'το# ε%*αι,ευτι%ό#0 5υμνα'ι-ρ/η# Νι%όαο# Ζα1ειρίου
'το 2ργο του <Η Εηνι%& Σημαία=9
«Τα χρώματα λευκ#ν και κυανούν δεν "ρίσθησαν τυχαί"ς απ# την
πρώτης Εθνικήν Συνέλευσιν) Είναι κατ/ ε0οχήν χρώματα ελληνικά) Τα
διαύλα0εν η εθνική συνείδησις απ# τους αρχαίους νχρ#νους "ς σημείον
που ανερώνει την ,ανελλήνιον έννοιαν) Είναι ,αραδ#σεις της 1υλής
αιώνιαι και ακατάλυτοι) Είναι ,αραδ#σεις πη!ά$ουσας απ# τους τάους
μακράς σειράς !ενεών) Είναι ,αραδ#σεις που $"ντανεύουν εκάστοτε τους
B
8$ '/ετι%.# το α*ο%αυ*τι%ό -ρ"ρο του αμ*ρού ε*ι'τ&μονο# %αι Hιευ"υντού του *εριο,ι%ού
<Ι/.ρ=0 %υρίου 5εωργίου Τ'αγ%ρινού 'το υ*R αρι"μόν B( τεύ/ο# του Μαρτίου JOOJ$
ελληνικούς π#θους, τους ελληνικούς α!ώνας, τας ελληνικάς θυσίας υπέρ
τ"ν αθνικών μας ιδανικών)
2τι δε και οι αλλοεθνείς ανε!νώρι$ον ταύτα "ς Ελληνικά, μας το λέ!ουν
οι 3ουδαίοι, οι οποίοι βλέποντας τους μαθητάς του 3ησού λευκά ενδύματα
έχοντας με περι$ώματα κυανά κατη!ορούν αυτούς "ς ελληνί$οντας
4
)
5 πέπλος της 6θηνάς, τον οποίον κατά τα ,αναθήναια έερον εις την
6κρ#πολιν παρθένοι τ"ν αρίστ"ν οικο!ενειών τ"ν 6θηνών δια να το
αιερώσουν εις την πολιούχον θεάν, ήτο κυαν#λευκος) 7υαν#λευκοι ήσαν
αι σημαίαι τ"ν συντα!μάτ"ν του στρατού του 8ε!άλου 6λε0άνδρου, τας
οποίας περιή!α!εν ούτος εν θριάμβ" απ# του Ελλησπ#ντου μέχρι τ"ν
3νδιών)
7υαν#λευκος ήτο η σημαία του στ#λου απ# του 8) 7"νσταντίνου,
κυαν#λευκα δε τα οικ#σημα και η αυτοκρατορική σημαία τ"ν
,αλαιολ#!"ν, υπ# την σκιάν της οποίας έπεσεν ο εθνομάρτυς
7"νσταντίνος ,αλαιολ#!ος) 7υαν#λευκος ήτο η επίσημος στολή τ"ν
9υ$αντινών αυτοκρατ#ρ"ν, κυαν#λευκος δε και ο θρ#νος του
,ατριάρχου) Τα οικ#σημα τ"ν ευ!ενών Ελλήν"ν του 9υ$αντίου ήσαν
κυαν#λευκα) Τα οικ#σημα και ο θυρε#ς της ενδ#0ου και στρατι"τικής
8ακεδονικής δυναστείας απ# τον καιρ#ν του αυτοκράτορος 1"κά ήσαν
κυαν#λευκα) Είχον δηλαδή εννέα, παραλλήλους κυανάς και λευκάς
!ραμμάς με λευκ#ν σταυρ#ν εις την άν" αριστεράν !"νίαν και με την
επι!ραήν «Εν τούτ" :ίκα% )Σ-"α#9 Κρητι%όν 2ατρον0 *ρόογο#Mι,2
*αρα*ομ*& αρ$ B+ =$
:Και ε*ει,& 2/ετε 'υγ%ινη"εί με αυτ- *ου ,ιαβ-ζετε0 ε*ει,& εί'"ε
!ηνε#0 ,είτε *.# ο 8α'ίειο# Τζούρα# α*ο'υμβοίζει τα τη# Σημαία#
μα#0 'το 2ργο του <Η Εηνι%& Σημαία=9
«; διάτα0ις τ"ν χρ"μάτ"ν της Εθνικής μας Σημαίας, δια τρ#που
σχηματί$οντος σύνολον παραλλήλ"ν !ραμμών, αποτελεί συμβολικήν
εικ#να αναερομένην εις την αρχαίαν ημών μυθολο!ίαν<
; χρυσή του 6χιλλέ"ς ασπίς, συνεβ#λι$εν την επιστήμην τ"ν επιστημών
την θεο!ν"σίαν, αι δε ταύτη περιβάλλουσαι επιστρώσεις τας αποτελούσας
την παιδείαν της εποχής εκείνης !νώσεις) 3σάριθμοι, προς τας υπ# τ"ν
επιστρώσε"ν της θείας ασπίδος συμβολι$ομένας επιστήμας !ραμμαί, του
εικονι$#ντος την σοίαν του -εού και την ελευθερίαν λευκού "τ#ς το
χρώμα έχουσας, και επί κυανού επιπέδου, δι ου (Σ)σ)* δια του οποίου+ ο
ουραν#ς ο την θείαν παντοδυναμίαν συμβολί$"ν χαραχθείσαι,
εσχημάτισαν σύνολον ισάριθμον προς τας Εννέα 8ούσας τας
θεραπαινίδας της Σοίας του -εού) Συ!χρ#ν"ς αι λευκαί !ραμμαί
ε0έρα$ον και την έννοιαν της Ελληνικής πατρίδος δια του ισαρίθμου
αυτών προς τας αρχαιο!#νους Ελληνικάς υλάς και προς τα στοιχεία τα
J
Το αν- /είρα# βιβίο 2/ει *ο- α%όμη να 'α# α*ο%αύ6ει0 α1ού αυτό ε*ιβ-ει το Σ2βα# %αι η
α7ιο*ρ2*εια του 'υγγρα12ω# α*2ναντί 'α#$
ανέκαθεν, συνενώσαντα τας ανε0αρτήτ"ς απ# αλλήλ"ν κυβερνηθείσας
ελληνικάς πολιτείας και νυν έτι τον Ελληνισμ#ν άπαντα και άτινα καθ/
;ρ#δοτον εισίν η συνείδησις της κοινής κατα!"!ής (το 2μαιμον, δηλαδή
το ίδιο αίμα=σοώτατος υπήρ0ε ο αείμνηστος α0ι"ματικ#ς του Στρατού
μας, ο 9ασίλειος Τ$ούρας+, το ομ#!λ"σσον, το ομ#θρησκον και το
ομ#τροπον τ"ν ηθών%)
S*ω# *αρατηρείτε0 βα'ίζομαι 'ε α*ο,εί7ει#0 'την ογι%& %αι 'την
μετααμ*-,ευ'η των ό'ων μου 2,ω'ε ο 3εό# να γνωρίζω$ Dρ2ο# μου
είναι να 'α# τα μετα,.'ω γιατί η !ευ'ι# είναι %οντ- %αι *ρ2*ει να
είμα'"ε 2τοιμοι να υ*ο,ε/"ούμε τα <*ρ2*ονται %αι τα *ατρ.α=$
ΤΟ ΑF3FΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 8Ι8?ΙΟ ΤΟ@ ΚAΝTΝΟ@
ΝΑΝΑΚΗ <ΤΟ ΜΗΝ@ΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑHΑΣ ΕKΙ?ΟΝ=0 ΕΚH$
ΚΑHΜΟΣ$


Η Ναυτι%& 'ημαία τη# ε*αν-'τα'η# του BIJB
Η ΠΑ?ΑΙΑ Ε3ΝΙΚΗ Ε??ΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
Η *ρ.τη ε*ί'ημη 'ημαία τη# εεύ"ερη# εηνι%&# *οιτεία# είναι η 'ημαία τη#
Ε*ταν&'ου *οιτεία# )BIOO μ$D$+$ Ι'/υ'ε μ2/ρι το BIOP μ$D$ ο*ότε τα Ε*τ-νη'α
*αρα/ωρ&"η%αν 'την 5αία$
Η 'ημαία αυτ& υ6."η%ε όταν 'τι# BPMJMB(B> η 8$ Η*ειρο# ανα%ηρύ/"η%ε αυτόνομη
*οιτεία$
Η 'ημαία τη# Σ-μου με την ε*ιγρα1& UUΕευ"ερία & "-νατο#UU υ6."η%ε 'το 8α"ύ 'τι#
BPM>MBIJB$
Η 'ημαία τη# Gιι%&# Εταιρεία# τη#
ο*οία# ι,ρυτ2# &ταν ο Σ%ου1-#0 ο Τ'α%-ω1 %αι ο V-ν"ο#$
Η 'ημαία του 3εό,ωρου Κοο%οτρ.νη *ου υ6."η%ε %ατ- τη ,ι-ρ%εια τη#
ε*αν-'τα'η# το BIJB$
Ναυτι%& 'ημαία α*ό την W,ρα )BIJB+
με την ε*ιγρα1& UU ; ταν & ε*ί τα# BIJBUU 'τη β-'η του 'ταυρού$
Οι ι**εί# τη# Η*είρου εί/αν την -,εια να /ρη'ιμο*οιούν ,ι%& του# 'ημαία μ2/ρι την
Πίν,ο$ ;ταν ευ%& με γα-ζιο 'ταυρό %αι τον Eγιο 5ε.ργιο$
Οι Κρ&τε# *ριν το B>NQ %αι 'U όη την
,ι-ρ%εια τη# τουρ%ο%ρατία# /ρη'ιμο*οιού'αν %ό%%ινη 'ημαία με την ει%όνα του
*ρο'τ-τη τη# ν&'ου Α*ο'τόου Τίτου$
Σημαία 8υζαντιν&# Αυτο%ρατορία# ε*ί Κων'ταντίνου Πααιοόγου$
Σημαία *ου 'υμβοίζει τον *ό"ο των α,ε1.ν Κυ*ρίων για 2νω'η με την Ε-,α$
Σημαία τη# Ε*αν-'τα'η# με τη 1ρ-'η UUΕευ"ερία & "-νατο#UU$
Σημαία του Α"αν-'ιου Hι-%ου με τον Αγιο 5ε.ργιο$ Ομοια 'ημαία /ωρί# την
ε*ιγρα1& ύ6ω'αν %αι -οι αγωνι'τ2#$
Σημαία των Σ*ετ'.ν %ατ- την ε*αν-'τα'η του BIJB$
Σημαία των Dειμαρριωτ.ν με του# αρ/αγγ2ου# Μι/α& %αι 5αβρι&$
Το μόνο εεύ"ερο *ραγματι%- μ2ρο#
%ατ- τη ,ι-ρ%εια τη# Τουρ%ο%ρατία#0 *ου ου,2*οτε 2/ει '%αβω"εί για αυτό το
'ύν"ημα ,εν &ταν UUεευ"ερία & "-νατο#UU α- UUΝί%η & "-νατο#UU$
Σ@DFΟΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ Ε??ΗΝΙΚΑ ΜΟΤΙ8Α ΚΑΙ ΤΙΤ?Ο <Ε?Ε@3ΕFΟΙ
Ε??ΗΝΕΣ=$
Σ@5DFΟΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕ5Α Α?ΕVΑΝHFΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Η?ΙΟ ΤΗΣ
8ΕF5ΙΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤFΟ ΤΟ@ ΣΤΑ@FΟ@$
Σ@5DFΟΝΗ Ε??ΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕKΙ?ΟΝ ΤΟ ΕΝ HΕ?GΟΙΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ DΑFΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤFΟΠΟ?ΙΤΙΚΗΣ Ε??ΑHΟΣ$
Ε??ΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑ@?Ο ΜΕ?Α$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->