P. 1
V Nistreanu Amenajarea Resurselor de Apa Si Impactul Asupra Mediului

V Nistreanu Amenajarea Resurselor de Apa Si Impactul Asupra Mediului

|Views: 36|Likes:
Published by Adelina Roman
Amenajarea Resurselor de Apa si impactul asupra mediului
Amenajarea Resurselor de Apa si impactul asupra mediului

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Adelina Roman on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

CUVÂNT

ÎNAINTE

Problemele mediului înconjur tor fac parte din problemele grave ale omenirii i practic, în orice domeniu de activitate, este necesar s se identifice aceste probleme i s se încerce prevenirea, ameliorarea sau chiar rezolvarea total a lor. Amenajarea resurselor de ap în diverse scopuri (hidroenergetic , aliment ri cu ap , iriga ii, piscicultur , agrement etc.) reprezint un domeniu cu largi implica ii în ceea ce prive te impactul i respectiv protec ia mediului. Lucrarea de fa se adreseaz în primul rând studen ilor de la Facultatea de Energetic , specializarea ”Ingineria mediului în energetic ”, dar poate fi util i altor studen i cu preocup ri în acest domeniu, precum i inginerilor interesa i de problemele amenaj rii resurselor de ap i impactul acestora asupra mediului. Ea este structurat pe 5 (cinci) capitole. Primul dintre acestea trece în revist situa ia resurselor de ap pe plan mondial i în ara noastr , schemele de amenajare hidroenergetic a resurselor de ap i exemplific câteva dintre aceste scheme pentru cursurile de ap din România. Capitolul al doilea trateaz problemele legate de aspectele polu rii apelor. Dup ce trece în revist propriet ile apei pure, se inventariaz interac iile care conduc la propriet ile apelor naturale, sursele de poluare a apelor, materiile poluante i indicatorii de calitate ai apelor. Capitolele 3 i 4 prezint primele uvraje componente ale schemelor de amenajare: barajele i desc rc torii de ape mari. Se face o descriere a principalelor tipuri de baraje, respectiv desc rc tori de ape mari, se arat rolul lor func ional, se prezint o serie de elemente constructive i principalele calcule hidraulice ale acestora. Celelalte uvraje urmeaz a fi prezentate în partea a doua a acestei lucr ri. În sfâr it, în capitolul 5 se arat în ce const impactul asupra mediului înconjur tor provocat de lucr rile de amenajare a resurselor de ap i ce m suri se pot lua pentru ameliorarea efectelor negative ale acestui impact.

Autorii au dorit s întocmeasc o lucrare riguroas din punct de vedere tiin ific, iar nivelul cuno tin elor necesare este cel normal preg tirii unui inginer. Ea umple unele din golurile existente în ceea ce prive te materialul bibliografic necesar preg tirii studen ilor de la specializ rile “Hidroenergetic ” i “Ingineria mediului în energetic ”. În încheiere autorii in s mul umeasc în mod deosebit colectivului cu care lucreaz , format din ing. Cr ciun Anca, prep.ing. Corcodel Liana i prep.ing. Dumitran Gabriela, pentru colaborarea perfect i ajutorul nepre uit acordat la editarea pe calculator a lucr rii. De asemenea colegilor din catedr i referen ilor tiin ifici pentru sugestiile privind forma final a lucr rii. Autorii

Capitolul RESURSELE DE AP

1

I UTILIZAREA LOR

1.1.

Economia apelor i ramurile ei
1.1.1. Apa - factor de mediu i resurs regenerabil .

În procesele vitale de pe p mânt i în activitatea multilateral a omului apa are un rol deosebit, ea reprezentând practic o component esen ial a vie ii. Aprovizionarea cu ap este vital pentru hr nirea popula iei crescânde a globului, pentru producerea bunurilor materiale i pentru men inerea integrit ii sistemelor naturale de care depinde via a pe p mânt. Considerat mult vreme ca ceva de la sine în eles, apa a devenit în multe zone ale lumii un factor de limitare a cre terii economice i a produc iei alimentare. De i din punct de vedere cantitativ apa scurs prin fluvii i râuri reprezint doar 0,0002 % din volumul hidrosferei, aceast cantitate de ap a avut întotdeauna un rol imens în via a Terrei, constituind una din bog iile inestimabile ale planetei. Pentru a ilustra rolul pe care apa îl joac în via a Terrei, s amintim c totalitatea resurselor de ap formeaz hidrosfera, una din sferele care alc tuiesc înveli ul geografic. Fiind una din cele mai comune substan e din natur , apa intr în compozi ia chimic a mineralelor din crusta planetei i din nucleul acesteia. În stare liber ea formeaz apele subterane i umezeala solului în litosfer , oceanele, m rile, lacurile, râurile, ghe arii de calote, pentru ca în atmosfer s o întâlnim sub form de vapori, pic turi de ap i cristale de ghea , iar în biosfer - atât în lumea plantelor, cât i a animalelor - ea s constituie elementul fundamental indispensabil vie ii. Una din caracteristicile importante ale apei este mi carea, mobilitatea, care îi confer func ia de principal mijloc de leg tur i schimb de substan i energie între sferele planetei.Totalitatea c ilor i formelor de mi care a apei este cunoscut sub denumirea de circuitul apei în natur sau ciclul hidrologic. Acest circuit este general atunci când fenomenul cuprinde

întreaga planet i local când se produce la scar restrâns , un lac pe de-o parte i regiunea înconjur toare pe de alt parte. La baza acestui proces st conversia radia iei solare ca surs de energie, prin care se produce evaporarea apei de la suprafa a oceanului i a uscatului i trecerea ei din stare lichid în stare de vapori în atmosfer . Masele de vapori se deplaseaz la distan e apreciabile, iar în anumite condi ii se condenseaz i revin pe suprafa a Terrei sub form de precipita ii, unde mai mult de jum tate se evapor , iar restul se stocheaz în ghe ari, se infiltreaz în sol sau se scurge prin re eaua hidrografic . În cadrul acestui fenomen, neuniform atât în spa iu cât i în timp, se pot schematiza dou circuite locale, unul deasupra oceanelor, iar cel lalt deasupra continentelor, precum i un circuit global, care le include i pe cele locale, reprezentat în figura 1.1.

Fig. 1.1. Circuitul apei în natur Cantit ile medii anuale de ap care particip la aceste circuite sunt evaluate astfel: - apa evaporat de la suprafa a m rilor i oceanelor Z0 = 449.400 km3/an; - apa evaporat de la suprafa a continentelor

.300 km3/an. c volumul total al apei existent pe glob este de circa 1.800 km3/an. În prezent.urm toarele: Zc = 61. Rela iile de bilan ale circuitului apei în natur sunt .pentru circuitul oceanelor Z0 = X0 + Y .000 km3 (100%).200. de pe uscat. . aer i p mânt.cantitatea de ap revenit .pentru circuitul global Z0 + Zc = X0 + Xc (1.precipita iile pe suprafa a oceanelor Xo = 411. din care: . de i pretutindeni ea este legat de existen a unui mare circuit global. ca de altfel întreaga activitate uman .se creeaz în fiecare an un volum aproximativ de ap dulce. Nevoia de a proteja aceste func ii naturale constituie un element de însemn tate esen ial în analiza modului în care o societate î i folose te resursele de ap . apa dulce reprezint o surs regenerabil .3%). 7 .1) (1. prin cursurile de ap . înapoi în m ri i oceane Y = 37. .400.600 km3/an.2.362. variabilitatea i calitatea ei în rândul resurselor sunt determinate de disponibilitatea ei pe plan regional sau local i de modul în care este gospod rit . Astfel se apreciaz .Y . dar. de realizarea ei depinzând îns i via a pe planeta noastr .precipita iile pe suprafa a continentelor Xc = 99.1.000.oceanul mondial reprezint 1. Resursele de ap pe plan mondial i în România La o prim vedere rezervele de ap de pe globul p mântesc sunt foarte mari. 1.500 km3/an. Apa este deci atât materie prim sau factor de produc ie în agricultur . cât i mediu natural al unor nenum rate specii de pe ti i plante. apele ca i întregul mediu înconjur tor sunt supuse unui impact agresiv generat de dezvoltarea societ ii pe baza unor tehnologii poluante. . În condi iile climatice existente pe planeta noastr .2) (1.000 km3 (97.pentru circuitul continental Zc = Xc . industrie sau în activit ile gospod re ti. De aceea protec ia calit ii apelor a devenit ast zi una din preocup rile majore ale omenirii. de suprafa i subterane.3) În virtutea acestui flux ciclic între mare.

apa râurilor i fluviilor.800. De asemenea se observ reparti ia inegal în timp.râuri interioare 37 109 m3/an.01% din volumul apei dulci de pe glob. se prezint o estimare 1 a bilan ului hidrologic anual la scara continentelor. reprezint abia 0. pentru diversele continente. iar calitatea apei nu este satisf c toare. În tabelele 1. 15. care a fost consumul de ap pentru popula ie i respectiv pentru industrie. Dac se consider anual circa 10 circuite ale apei în natur . regimul lor de scurgere este foarte variabil în timp..000 km3 (77.apa con inut de ghe ari .35%).000 km3/an.467. Totodat trebuie remarcat c aceste resurse sunt repartizate teritorial foarte neuniform. . resursele de ap dulce sunt limitate. Aceste date arat clar c . apreciindu-se c în actualele condi ii tehnice i economice pot fi captate i valorificate aproximativ 20.4%).01%). . .000 km3 (22. cât i în ara noastr . .000-30. A a cum se observ .000 km3 (0.2 i 1.3 se arat . Astfel. ca i la cel al fiec rei ri.apa din lacuri i mla tini 132. volumul mediu de ap scurs pe râuri i fluvii într-un an ajunge la 37. La nivelul întregului glob. cu perioade de ape mari. dar în care se scurge între 64% i 76% din volumul total. care prezint cel mai mare interes pentru economia diferitelor ri. de asemenea.1.800 km3.7%).apa dulce reprezint 37. atât în ceea ce prive te volumul precipita iilor. reduse ca interval de timp.5 5) 109 m3/an.120 km3 (0. în tabelul 1.vapori de ap în atmosfer . .000 km3 (2.04%). se pot exemplifica afirma iile de mai sus. din care se poate observa diferen a de resurse între diferitele continente.ape subterane (4. La rândul ei apa dulce (100%) este r spândit sub diverse forme i anume: 29. atât pe plan mondial. la nivelul fiec rui continent.182. Pentru România se apreciaz urm toarele resurse de ap dulce: .780 km3 (0. în anul 1980 i consumul prognozat pentru anul . cât i cel al scurgerii totale.Dun rea la intrarea pe teritoriul României 170 109 m3/an.2%).ape subterane 8.apa râurilor i fluviilor 3.

. Din aceste tabele rezult de asemenea diferen e mari între consumurile din diversele regiuni ale globului.2000.

.

.

.

.

condi ia necesar de cre tere a nivelului de via a popula iei. Satisfacerea necesit ilor de ap ale activit ilor umane în cantitatea i cu calitatea cerut de beneficiari.). inunda ii. Se observ de asemenea reparti ia inegal a resurselor pe teritoriul României. Gospod rirea apelor reprezint ansamblul de activit i desf urate pentru realizarea urm toarelor scopuri: 1. multe zone fiind foarte s race din acest punct de vedere ( Dobrogea. Combaterea efectelor d un toare ale apelor (exces de umiditate. Utilizarea ra ional a resurselor de ap Ramura economiei unei ri care are ca obiect totalitatea m surilor necesare pentru folosirea ra ional a resurselor de ap formeaz economia apelor.3. cât i în cadrul aceleia i folosin e. Protec ia resurselor de ap împotriva polu rii i a epuiz rii lor cantitative. etc. 1.4 prezint repartizarea pe diferitele bazine hidrografice din ara noastr a volumelor de ap disponibil în anul mediu. f) faptul c apa a devenit în prezent unul din cei mai importan i factori de mediu. Necesitatea utiliz rii ra ionale a resurselor de ap rezult . Toate aceste elemente. a a cum s-a putut deja vedea. e) faptul c apa este o resurs refolosibil atât în lungul unui curs de ap . 2.Tabelul 1. sudul Moldovei). impun rezolvarea a tot mai numeroase i mai complexe probleme de gospod rire a apelor. dezvoltarea ascendent a societ ii. s r turarea solului. b) distribu ia neuniform în spa iu i timp a acestora. . c) posibilit ile relativ limitate pentru transportul apei (din zone unde aceasta este în exces în zone cu deficit de ap ). 3. dac se iau în considerare urm toarele elemente: a) caracterul limitat (de i în continu reînnoire datorit circuitului apei în natur ) a resurselor de ap . erodarea albiilor. Câmpia Român .1. d) faptul c regimul de curgere al apei în râuri i fluvii este influen at cantitativ i calitativ de c tre activitatea omului.

O astfel de utilizare a unui curs de ap presupune: . . În raport cu diferitele utiliz ri (folosin e) ale apei se structureaz i diferitele ramuri ale economiei apelor. . sport .Aceste scopuri ne arat c gospod rirea apelor este strâns legat de dezvoltarea economic i social i totodat de problemele actuale ale omenirii. deosebit de actuale. În gospod rirea apelor se denume te folosin de ap orice domeniu de utilizarea a unei surse de ap . este strâns legat de dezvoltarea agriculturii. ceea ce este cunoscut sub denumirea de utilizare sau folosin complex . sp larea i degradarea solului fertil. sanitare.transporturile fluviale i maritime pentru oameni i m rfuri. inunda ii. una din cele mai acute probleme ale lumii contemporane. Economia apelor are mai multe ramuri. care au ca scop irigarea i alimentarea cu ap a terenurilor i centrelor agricole. precum i desecarea zonelor pe care apa este în exces.hidroameliora iile. . Mai trebuie men ionat faptul c . . erodarea albiilor i a malurilor cursurilor de ap . .s nu exclud o asemenea posibilitate pentru viitor. .combaterea ac iunii distructive a apelor provocat prin viituri.aliment rile cu ap i canalizarea centrelor populate i a zonelor industriale. dintre care mai importante sunt: . problemele polu rii mediului înconjur tor.hidroenergetica. deci a iriga iilor i prin aceasta de o judicioas gospod rire a apelor.s dea posibilitatea utiliz rii concomitente a cursului de ap în mai multe scopuri. . în interesul ob inerii unui randament maxim pentru economia na ional . privesc direct gospod rirea apelor prin aceea c apa este unul din factorii de mediu cei mai amenin a i cu poluarea sau epuizarea. În sfâr it. un curs de ap poate i trebuie s fie folosit în acela i timp în mai multe scopuri.folosin e diverse: piscicultur . etc. care se ocup cu amenajarea cursurilor de ap în scopul valorific rii poten ialului hidroenergetic al acestora. impun utilizarea la maximum a poten ialului hidroenergetic al cursurilor de ap . Problemele energetice. Astfel problema alimenta iei. care reprezint o preocupare major a societ ii contemporane. agrement.

cu o foarte mare importan pentru dezvoltarea viitoare a societ ii umane. 1. iriga iile). iar altele o folosesc f r a-i mic ora cantitatea (energetica. petrolul i gazele naturale. energia animal i uman . anumite folosin e consum apa (aliment rile cu ap . De aceea. alimentarea cu ap a popula iei incluzând canaliz rile). Exemplificarea modului în care au fost aplicate aceste principii se va face în paragraful 1. folosin ele deja amenajate. anumite folosin e folosesc apa f r a-i afecta calit ile (energetica) iar altele o polueaz (industria. etc). prize de ap .3. uvraje care sunt folosite i la amenajarea resurselor de ap pentru alte folosin e (baraje.s respecte în m sura în care acest lucru este ra ional. iar când acest lucru nu este posibil. altele cer debite neuniforme (energetica) sau periodice (iriga ii. c rbunii. cu precizarea c ele con in. porturile).surse de energie neconven ionale în care se includ lemnele de foc i al i combustibili vegetali. canale. Energia hidraulic i utilizarea ei i structura balan ei 1. ca elemente componente. Concep ia schemelor de amenajare a resurselor de ap din ara noastr a încercat s in seama de aceste principii. un plan de gospod rire complex trebuie s încerce satisfacerea ra ional a cerin elor mai multor beneficiari. . Respectarea acestor condi ii este destul de greu de realizat deoarece: unele folosin e (beneficiari) cer debite uniforme (exemplu aliment rile cu ap industrial sau potabil ). energia solar . În lucrarea de fa sunt prezentate în special scheme de amenaj ri hidroenergetice. energia eolian . transporturile de ap ). conducte. . piscicultura.. Sursele de energie primar energetice Sursele de energie se clasific astfel: .surse de energie conven ionale care cuprind energia hidraulic .2. etc.energia nuclear .2. s limiteze sau s dea posibilitatea celor mai importante. .1.

necesitate îndeosebi de ritmul foarte rapid al dezvolt rii industriale.000 9.5. Astfel în ultimii 250 de ani omenirea a consumat mai mult energie decât în primii 1750 de ani ai erei noastre. în anul 1992.4% la circa 85%. ultima sut de ani fiind caracterizat printr-o cre tere a consumului anual de energie primar de aproximativ 10.000* Se men ioneaz de asemenea c produc ia i consumul de energie primar difer de la ar la ar . dezvoltarea societ ii moderne reclam resurse energetice din ce în ce mai bogate. Pentru compararea diferitelor resurse energetice acestea se exprim în echivalent caloric al unui combustibil conven ional. precum i locul ocupat de aceste ri.c.c.6. .485 26. 950 1.5 ori.500 6. se prezint produc ia i consumul de energie primar pe cap de locuitor .6. Tabelul 1. în diferite ri ale lumii.5. datorit progresului tehnic. într-un clasament întocmit din acest punct de vedere de organismele interna ionale de profil. a c rui putere caloric este de 7000 kcal/kg. adic de 3. a crescut continuu cota resurselor conven ionale în consumul de energie primar .1 ori. Anul 1900 1925 1970 1975 1985 1992 2000 *)prognoz Consum energie primar 106 t. iar cel din resurse conven ionale de peste 8 ori. consumul anual de resurse primare a crescut în ace ti ultimi 100 de ani de circa 4 ori. Tabelul 1. Consumul de energie a crescut continuu i într-un ritm din ce în ce mai accentuat. consumul din aceste resurse crescând deci de 32. fiind neuniform repartizate pe glob. Astfel în tabelul 1. ajungând de la 27. Totodat în ace ti ultimi 100 de ani. Referindu-ne la cifre absolute consumul energetic al omenirii a evoluat a a cum se observ din tabelul 1.În prezent.555 11.5 ori pe cap de locuitor al globului.650 8.

652 2.713 39.582 9.412.069 93.476 132 26.c 11.c.325 3 657 23.438 645 140.072 5.346 22 4.c 16.779 38.266 1.868 132 5.937 Produc ie 12 1 Locul ocupat dup Consum 7 3 2.328 19 4.7.332 3.985 3.c 3.582 La multe din ri se observ diferen a între produc ie i consum.288 19.094 Kg.965 26.353 273.056 68.756 653.122 88 19.992 2.576 2.929 Import TJ 113.344 1.185 68.211 3 Produc ie din care 3 TJ 325.c. cât i în cel lalt.747 3. comb.De asemenea se vede c România .c.737 6.197.735 6.954 2.117 21.910 557 140.868 788.121 8.780 40 39 67 5 3 45 18 28 30 28 37 19 1 66 8 17 Tabelul 1.606 2.434 5.120 1.868 156.890 4.293 2.790 10.788 657 33 74.641 110. atât într-un sens.250 967 10 t.122 39. Resursele de energie primar din România (1994) Total energie primar 3 C rbuni Cocs import Gaze naturale i ei Produse petroliere din import Lemne de foc Al i combustibili Energie hidroelectric Energie electric din import Energie din surse neconven ionale TOTAL Resurse 10 t.403 340.325 TJ 482. conven ional Consum 10.788 33 48.338 11.728 632.920 22.250 701.Energie primar pe cap locuitor ara Canada Emiratele Unite Fran a Germania Japonia Norvegia Qatar România SUA Suedia Arabe Produc ie 14.288 967 10 t.837 862 48.

pe care aceast form de energie secundar le prezint fa de celelalte forme primare i secundare de energie: a) este singura form de energie care poate fi convertit extrem de u or i cu randamente foarte ridicate în oricare din formele de energie necesare în procesele de produc ie i în activitatea casnic a popula iei (c ldur . pe de o parte.ocup locuri modeste în clasamente. sau neeconomic transportabile (combustibili inferiori). permi ând în acest fel separarea locului de produc ie a energiei de locul de consum. De altfel. a folosirii resurselor energetice primare netransportabile (hidroenergetice). c) este. pe de alt parte. Aceasta d posibilitatea. procesul de electrificare stând la baza acestor dezvolt ri.7. iar în domeniul formelor secundare de energie spre folosirea formei superioare care este energia electric i spre folosirea aburului i apei fierbin i ca purt tor de c ldur . spre a fi consumat în receptoare oricât de mari sau oricât de mici. Tabelul arat i structura balan ei acestor resurse. nivelul de trai destul de sc zut înc al popula iei. ceea ce reflect pe de o parte s r cia de resurse. în timp ce consumul de energie primar a . a folosirii ei de c tre popula ie. consumul mondial de energie electric a crescut de 260 ori. Datorit acestor avantaje energia electric a devenit un factor indispensabil al dezvolt rii economiei tuturor statelor. cu randamente foarte ridicate i care apoi poate fi distribuit la consumatori. resursele de energie primar erau evaluate în 1994 a a cum rezult din tabelul 1. precum i în procesele de telecomunica ii i ridicare a gradului de confort i cultural al popula iei. Studiul atent al consumului de energie în secolul nostru arat o deplasare important spre consumul de combustibili superiori (lichizi i gazo i). Superioritatea energiei electrice este datorat urm toarelor avantaje. b) este singura form de energie posibil de folosit într-o serie de utilaje i tehnologii moderne . în ceea ce prive te ara noastr . energie chimic . energie mecanic . lumin ). singura form de energie care poate fi transportat la distan e mari i foarte mari. În intervalul 1900-1990. în afar de combustibilii superiori. situate în zonele dep rtate de zonele de consum i. precum i faptul c totodat aproximativ o treime din resurse provin din import. iar pe de alta.

568 459 520 672 962 411 193 326 170 103 294 137 1994 3.225 382 26. Se observ îns c dup 1990 produc ia de energie a început s scad .660 8.474 534 453 964 867 904 251 476 351 113 332 137 1994 13.270 5. a crescut continuu dup 1950.326 18. Tabelul 1. Produc ia de energie electric Produc ie total 109 kWh/an Produc ie pe locuitor kWh/an ARA SUA Canada Germania Japonia Federa ia Rus R. Tabelul 1.9.8.2 ori (iar consumul de energie primar din resurse conven ionale de 5. în anii 1985 i 1994. . ceea ce se explic prin sc derea masiv a consumului în industrie.860 748 1. Cifrele din acest tabel indic i din acest punct de vedere diferen ele mari care exist între diferitele regiuni ale globului.9.8.710 15.7 ori).717 5.Chinez Brazilia Fran a India Norvegia Marea Britanie Suedia 1985 2.630 Tabelul 1. prezint produc ia de energie electric în câteva ri ale lumii.570 7.crescut de numai 4.P.252 5. a a cum se poate vedea din tabelul 1. total i pe cap de locuitor. În România produc ia de energie electric .

Aceste rezerve de energie sunt îns distribuite neuniform. Asia).309 59. gaze naturale 17. energie hidraulic 10.819 64. în care îns i studiile de inventariere sunt r mase în urm .113 7. precum i a numeroase organisme na ionale i interna ionale.529 3. .833 2. Estim rile privitoare la rezervele totale de energie. O serie de ri ca Federa ia Rus .A.loc. sunt limitate. petrolul i gazele naturale. rezervele exploatabile de gaze naturale ar putea satisface nevoile pentru 45-50 ani. aceste resurse fiind mai reduse în continentele slab dezvoltate (America Central i de Sud. 130 416 904 1.610 2. se constat c rezervele la cei mai eficien i combustibili. dispun de resurse însemnate i variate.088 53. S. sunt îns destul de nesigure. petrol 36.4 %. în anul 1990 se estima c acestea au urm toarea structur : c rbune 27 %.4 %.040 3.721 67.5 %.160 2.470 Din cele de mai sus.267 55.. Canada. energie nuclear 8. Africa.U. precum i la cererile viitoare.486 71.125 35. rezult foarte limpede c problemele complexe pe care le ridic asigurarea necesarului de energie pentru cre terea economic se afl în centrul preocup rilor tuturor statelor lumii.650 17.Produc ia de energie electric în România ANUL 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 Total energie electric 106 kWh/an 2.7 %.693 Pe cap locuitor kWh/an. Analizând durata de acoperire a consumului de c tre fiecare surs primar de energie în parte. În ceea ce prive te resursele energetice primare ale lumii. La nivelurile actuale ale consumatorilor.732 2.

Dup datele Agen iei Interna ionale pentru Energia Atomic (A. .energia termic înmagazinat în ap . .E. Din toate aceste motive.energia chimic înmagazinat în ap .2.2.energia valurilor i a curen ilor marini. Energia mareelor a fost folosit cu bune rezultate în Fran a i Rusia. În prezent exist utiliz ri practice ale energiei cursurilor de ap i a energiei mareelor. la actualele tehnologii i cheltuieli de extrac ie.iar cele de i ei. apare în natur sub diferite forme. care în prezent ocup o pondere redus în balan a energetic mondial . . când energia nuclear ar urma s ating o pondere de circa 35 % din balan a energetic mondial . Formele energiei hidraulice Energia hidraulic .300.I.000 MW în anul 2000. dar care în viitor va c p ta o pondere din ce în ce mai mare. care constituie o surs de energie practic inepuizabil . de i costul acestor centrale este deocamdat destul de ridicat. . între care deosebim: . .) puterea instalat a centralelor nucleare urmeaz s ating circa 1.energia apei ghe arilor. cu o putere instalat de 240 MW. în cazul lignitului. În acela i timp.energia poten ial i cinetic a cursurilor de ap . cât i în Rusia.energia apei ploilor. 1. . rezervele de c rbuni sunt suficiente pentru aproximativ 190 de ani.A. În cele ar tate mai sus nu s-a inut seama de energia nuclear . i pentru circa 270 de ani. în cazul huilea i antracitului. unde func ioneaz câte o uzin mareemotric (la Rance. Se inten ioneaz realizarea unor altor asemenea centrale atât în Fran a. pentru numai 30-40 de ani.energia mareelor din oceane. în prezent pe plan interna ional se fac eforturi pentru conservarea rezervelor de i ei i gaze i pentru orientarea consumului spre celelalte surse primare de energie. Pentru folosirea energiei termice a apei m rilor i oceanelor s-au f cut deocamdat . respectiv în golful Kislaia Guba de la Marea Barents).

5 % (0.4 % = cursurile de ap ) A a cum se observ i din schema de mai sus . Energia solar (100 %) -înc lzirea atmosferei = 60 % (din care energia eolian = 2.doar studii în diverse ri (Brazilia. Din hidraulic se cunoa te c energia total specific (a unit ii de greutate) a unui lichid este dat de expresia lui Bernoulli: E v2 2 g p z (1.A.învingerea rezisten ei la înaintare (frec ri interne.5 % (0. aproximativ 0. . Din aceast energie o parte considerabil se mai pierde pentru: . Folosirea energiei curen ilor de ap a atins un înalt grad de dezvoltare tehnic i economic . cota din energia solar care revine cursurilor de ap este foarte mic .U.înc lzirea apelor = 25. .). etc.) .4 %.) De asemenea se folose te destul de restrâns for a valurilor sau a curen ilor marini (Japonia. frecare cu albia râului).5 %) -înc lzirea globului = 40 % -înc lzirea uscatului = 14.6.) Rezult c energia brut disponibil pe un anumit sector 1-2 al unui curs de ap (fig. ocuri interne.12 % = vegeta ie) . Sursa energiei curen ilor de ap o reprezint sursa de energie general pentru globul p mântesc i anume energia solar .a. ..5.) în care : Û12 2 v1 v2 2 2 g p1 p2 z1 z2 (1.transportul aluviunilor.deformarea albiei râului.4.1.2a) va fi dat de: E b12 Û12 G (1. S.

îns la c deri mici (îndeosebi pe fluvii) ace ti termeni pot reprezenta o cot parte care nu mai este neglijabil . acestea antreneaz hidrogeneratorii (HG) care transform energia mecanic în energie electric (EE).8) G H b12 V H b12 La c deri mai mari de 50 m termenii cinetici din expresia (1.7) se pot neglija.2. iar pe de alt parte se define te c derea brut a sectorului 1-2 ca fiind m rimea: H b12 atunci rezult : E b12 z1 z2 2 v1 v2 2 2 g (1.1. Transformarea energiei hidraulice a unui curs de ap în energie electric se face în cadrul amenaj rilor hidroelectrice în dou etape succesive: transformarwea energiei hidraulice (EH) în energie mecanic (EM) prin intermediul turbinelor hidraulice. b) cascad . T EH t HG EM g EE .7) (1. c) râuri denivelate Dac se ine seama c la suprafa a liber a apei.Fig. p1 = p2 = pat. Folosirea c derii brute: a) sectorul 1-2 al unui râu. în sec iunile 1 i 2.

tr A adar. mecanice i electrice.În consecin . prin amenajarea unui sector de râu. Astfel randamentul total al unei amenaj ri este: în care: h h t e tr (1. energia real (net ) care se poate ob ine de pe un sector de râu. = randamentul generatorului electric dat de asemenea în e diagrame func ie de putere i factorul de putere (cos ). H n = c derea net a sectorului amenajat. rezult a fi: E12 i deci puterea respectiv : P12 adic P12 dE 12 dt Q H b12 E b12 V H b12 dV H b12 dt W (1. h r = suma pierderilor de sarcin hidraulic în întreaga amenajare.9) hr (1. = randamentul transformatorului electric.10) Hn Hb Hb Hb Hb = c derea brut a sectorului amenajat. = randamentul turbinei care este dat în curbe t caracteristice func ie de putere sau debit.11) Dac se ine seama c pentru ap . nu se ob ine întreaga energie disponibil . din cauza pierderilor hidraulice.

Schemele amenaj rilor hidroelectrice Scopul amenaj rilor hidroelectrice este de a concentra c derile disponibile i debitele pe sectoare scurte.81 Q H b12 . 1CP = 736 W = 75 kgf m/s.2.baraj.1. deci în zonele de deal. de anumite condi ii naturale. acest lucru se realizeaz prin intermediul unui baraj care ridic nivelul apei i m re te sec iunea de scurgere pe o anumit distan în amonte (fig.1. O astfel de amenajare se nume te amenajare de deriva ie i ea este specific cursurilor mijlocii ale râurilor. sau cel pu in favorizat.). dar situate la cote diferite (fig. kW (1. Exist cazuri când acest lucru este realizat.1. dar în rela ia (1. Din lacul de acumulare apa este deviat pe un canal de deriva ie . b)prin derivarea apei pe un canal de aduc iune cu pant redus . 1kW = 1000 W = 102 kgf m/s rezult imediat: P12 P12 1000 Q H b12 75 1000 Q H b12 102 = 13.2c).33 Q H b12 = 9. C derea brut rezult ca diferen a între nivelul din bieful amonte i din bieful aval. cum ar fi cazul cascadelor (fig.3.3b.12) (1. O astfel de schem de amenajare.2b). cu o pant (iD) mai . care s asigure condi ii de scurgere mai favorabile i s creeze astfel c derea necesar (fig.= 9810 N/m 3 1000kgf/m 3 . la care cl direa centralei este situat lâng baraj. se nume te uzin .13) 1. În cele mai multe cazuri îns se recurge la mijloace artificiale i din acest punct de vedere exist urm toarele tipuri principale de scheme de amenajare ale unui râu: a) prin ridicarea local a nivelului apei. CP .3a. sau cel al unor lacuri sau cursuri de ap învecinate.).1. Ea este specific cursurilor inferioare ale râurilor sau fluviilor (zona de es).7) termenii cinetici au o pondere important .

o amenajare cu centrala situat în subteran.4b.). În cazul acestor scheme.1. b) uzina de deriva ie . traseul canalului fiind aproximativ paralel cu al râului. La cap tul aval al canalului deschis. fiind reprezentat o amenajare cu cl direa centralei la suprafa .1. apa este restituit râului printr-un canal deschis numit canal de fug . Scheme de amenajare hidroenergetic : a) uzina baraj.4a i 1.1.în fig. C derea brut rezult din rela ia: (1. deci cursurilor superioare ale râurilor. apa este pus sub presiune într-o camer de înc rcare i apoi dus la cl direa centralei printr-o conduct cu pant foarte mare (for at ). iar în fig. barajele sunt mai înalte i realizeaz acumul ri mari.3. c derea rezult în special din diferen a celor dou pante c)Printr-o solu ie mixt .14) H b ir L r iD LD i deoarece Lr ir>iD LD. numit conduct for at . cu ridicarea nivelului apei prin barare i derivare printr-o tuba ie sub presiune (fig.mic decât cea natural a râului (ir).1.4b. aceste amenaj ri se numesc amenaj ri mixte. specifice zonelor muntoase.4a. Fig. Dup turbinare.

.

canalul de fug . capt ri secundare.canalul sau galeria de fug . în unele cazuri lipsind o parte a acestora. baraje pe râuri învecinate. C derea brut rezult din aceea i formul (1. . în ultimii ani. De asemenea trebuie men ionat c . La cap tul aval al acesteia se realizeaz un castel de echilibru . Astfel de amenaj ri sunt i cele de la Arge -Vidraru. prev zut cu desc rc tor de ape mari i cu golire de fund. generatoarele . iar în cazul uzinelor fluviale.Din aceste lacuri apa este prelevat printr-o priz de ap i derivat printr-o tuba ie sub presiune.castelul de echilibru (în cazul aduc iunilor sub presiune) sau camera de înc rcare (în cazul canalelor). Astfel în cazul uzinelor . casa vanelor.priza de ap situat în corpul barajului sau pe versan i. . .casa vanelor. tendin a general este de a realiza amenaj ri hidroelectrice în care s se prelucreze debite medii ce se ob in prin concentrarea debitelor din mai multe bazine învecinate într-un singur lac de acumulare. iar apoi apa este condus la cl direa centralei prin conducta for at sau pu ul for at . Instala iile hidromecanice i cele electrice au o importan deosebit în alegerea schemei amenaj rii. Dup turbinare apa este restituit râului printr-un canal de fug sau printr-o galerie de fug . . În afara acestor tipuri fundamentale de scheme de amenajare exist i alte posibilit i rezultate din combinarea acestora. castelul de echilibru. Lotru. Aceasta face ca schema de amenajare s con in i alte uvraje: aduc iuni secundare. .aduc iunea.barajul de deriva ie sau acumulare. O amenajare hidroelectric se realizeaz cu ajutorul urm toarelor obiecte hidrotehnice (sau uvraje): .conducta sau galeria for at . Some . ponderea important fiind dat de diferen a cotelor z1 i z2.cl direa centralei. realizat de obicei prin str pungerea masivului muntos (galerie de aduc iune ). În rela ia (1.14). Turbinele hidraulice. ale c ror scheme vor fi prezentate ulterior. în care îns ir > iD i de asemenea Lr > LD.baraj lipsesc aduc iunea. Trebuie precizat c nu toate schemele de amenajare con in toate uvrajele men ionate. cl direa centralei joac i rolul barajului. .7) termenii cinetici pot fi neglija i. în care curgerea se poate face sub presiune (galerii sau conducte) sau cu nivel liber (canale sau galerii). .

2. Pentru realizarea constructiv a acestor scheme se folosesc mai multe tipuri de lucr ri. în timp ce sta iile de conexiune electric . în plus fiecare uvraj component al schemei trebuie adaptat reliefului. chesoane. adic se impune o folosire complex a acesteia. gândire care s in seama de leg turile i interdependen a dintre lucr rile ce alc tuiesc schema i s asigure o concordan între cerin ele de ap i resursele disponibile. canale. prize de ap . prize. instala iile anexe. care presupun realizarea unor scheme care s permit prelevarea apei din surs . Fiecare amenajare are alte valori ale parametrilor de baz (c dere brut . condi iilor naturale. dar dimensiunile i caracteristicile lor constructive i func ionale nu se mai pot tipiza. 1. . debit instalat. camerele de comand . . canale.4.d. transportul ei de la surs la beneficiar. vanele. iriga ii.construc ii pentru captarea apei (baraje. Mai trebuie precizat c uvrajele componente ale unei amenaj ri hidroenergetice sunt de regul unicate. galerii sau conducte.a. cum ar fi: . În bazinul hidrografic al unui râu exist îns i alte folosin e (aliment ri cu ap potabil i industrial . restitu ia apei folosite c tre surs i dac este cazul tratarea apei pentru a-i reda caracteristicile necesare din punct de vedere calitativ. Exist tipuri de baraje. piscicultur . agrement etc). În paragraful anterior s-au prezentat schemele amenaj rilor hidroenergetice care formeaz de fapt obiectul principal al acestei lucr ri. Este necesar ca aceste lucr ri s fie realizate într-o gândire unitar pe întregul bazin hidrografic. Alte scheme de amenajare a resurselor de ap A a cum s-a ar tat. pu uri). drenuri. .construc ii i instala ii pentru transportul apei (conducte cu nivel liber sau sub presiune. transformatoarele electrice sunt echipamente i instala ii care pot fi folosite la mai multe centrale.electrice. sunt specifice fiec rei centrale. foraje. galerii). tip de turbin etc).m. o surs de ap este necesar s fie folosit în beneficiul mai multor utilizatori. caracteristicilor geologice ale terenului.

.construc ii de înmagazinare a apei (castele de ap .implic costuri mari i au un impact important (din toate punctele de vedere) asupra mediului. vane. ecluze. stavile. Aspectele acestei analize vor fi reliefate într-un capitol ulterior.construc ii i echipamente de pompare a apei (sta ii de pompare de baz . Men ion m îns c în aceast lucrare se vor descrie din punct de vedere constructiv. Lucr rile (uvrajele) care alc tuiesc toate aceste scheme sunt lucr ri de mare amploare.etc).pompe. c i navigabile. castele de echilibru. Nu vor face obiectul acestei lucr ri uvrajele specifice altor discipline cum ar fi: sta ii de pompare. consolidarea pantelor i combaterea alunec rilor de teren. sta ii de tratare. rezervoare). de repompare i de distribu ie. îndiguirilor. sta ii de epurare). . func ional. având în vedere transformarea morfologic a ecosistemelor pe care o induc aceste lucr ri. al impactului asupra mediului înconjur tor.construc ii pentru naviga ie (c i navigabile interioare. . cl direa centralei. . al calculului hidraulic i par ial static. etc). sta ii de tratare. galerii. Multe din acestea sunt i elemente componente ale schemelor de gospod rire complex a apelor. desc rc tori de ape mari. stavile etc. regularizarea albiilor i toren ilor.. De aceea la toate aceste lucr ri trebuie analizat atent impactul acestora asupra mediului.construc ii i sta ii de corectare a calit ii apei (decantoare. vane. conducte for ate. prize de ap . corectarea toren ilor. canale). doar uvrajele componente ale schemelor de amenajare hidroenergetic : baraje. porturi). ecluze. deriva ii (conducte. .lucr ri pentru prevenirea efectului distructiv al apelor (regularizarea i consolidarea albiilor.

altitudinea medie a suprafe ei. în mm/an. tehnice i economice.m rimea suprafe ei. pe baza datelor fizicogeografice. Prin inventarierea resurselor hidroenergetice se urm re te determinarea cantit ii de energie care poate fi ob inut . în m. cât i poten ialul liniar.3. a pus problema valorific rii optime a resurselor energetice. Poten ialul hidroenergetic teoretic (sau brut) reprezint totalitatea resurselor de energie natural ale unui bazin. Acest poten ial teoretic include atât poten ialul de suprafa .Poten ialul hidroenergetic teoretic. tehnic i economic i implicit a Cre terea rapid a consumului de energie gradului de utilizare a resurselor hidroenergetice. În acest scop este îns necesar s se cunoasc m rimea i caracteristicile resurselor hidroenergetice disponibile în raport cu celelalte categorii de resurse energetice. f r s in seama de posibilit ile tehnice i economice de amenajare. S.725 h S H0 unde: kWh/an h.1. Poten ialul teoretic de precipita ii Ep. . în km2. fa de nivelul m rii. inând seama de condi iile specifice ale regiunii sau rii respective. reprezint echivalentul energetic al întregului volum de ap rezultat din precipita iile ce cad pe o anumit suprafa : Ep = 2. El corespunde unei utiliz ri integrale a c derii i a disponibilului de ap al bazinului i unui randament total de 100%.1.reprezint în l imea medie a precipita iilor. sau fa de alt reper. Inventarierea resurselor hidroenergetice se efectueaz prin studii pe fiecare curs de ap în parte. H0. varia ia ei în timp i localizarea ei geografic . Poten ialul teoretic de suprafa se refer la apele de la suprafa a p mântului i anume la cele de precipita ii i la cele de scurgere.3. Poten ialul hidroenergetic al cursurilor de ap 1.

Poten ialul teoretic (brut) liniar al cursurilor de ap reprezint energia (sau puterea) maxim care se poate ob ine pe râul respectiv (sau pe un anumit sector al s u). Acest poten ial se poate determina pe baza elabor rii schemelor de amenajare ale fiec rui curs de ap i se calculeaz inând seama de pierderile care apar în instala iile unei amenaj ri i care se datoreaz urm toarelor cauze principale: -neutilizarea întregii c deri brute a râului din cauza remuului.15) în care . inând seama de condi iile tehnice ale momentului respectiv. evapotranspira ie. Pentru un anumit sector al cursului de ap se ob ine: Pl ij E lij 9.81Q m ij H ij 86.17) Poten ialul teoretic (brut) este o m rime bine precizat care rezult din anumite opera ii de calcul ce nu pot fi altfel interpretate. Din acest punct de vedere el reprezint o m rime inveriabil în timp i independent de condi iile tehnice sau economice. etc. de i prezint dezavantajul de a nu fi o m rime fizic real . . Poten ialul hidroenergetic tehnic reprezint acea parte din poten ialul brut care ar putea fi ob inut prin amenajarea cursului de ap . a pierderilor de ap de pe suprafa a de bazin cuprins între baraj i central . varia iei nivelului în lacurile de acumulare. De aceea. evapora ie.) (1.coeficient de scurgere. neamenaj rii zonei de izvoare a râului i a altor zone. -neutilizarea energetic a întregului stoc de ap a râului din cauza devers rilor. poten ialul hidroenergetic teoretic este folosit pentru studii comparative. pierderilor de ap prin infiltra ii i evapora ie.Dac se ine seama c numai o parte din precipita ii se scurg la suprafa a bazinului.725 S h H0 kWh/an (1. se ob ine poten ialul teoretic al apelor de scurgere: E sc 2. restul pierzându-se prin infiltra ii. consumului de ap pentru alte folosin e.16.000 Q m ij H ij kW kWh/an (1.

poten ialul teoretic se poate calcula pe sectoare de lungime egal . Aceast m rime este cea mai susceptibil de modific ri. 1. prezint îns dezavantajul de a fi variabil în timp (în func ie de gradul de dezvoltare al tehnicii) i de a putea fi interpretat în mod diferit (în sensul c alegerea schemelor de amenajare. restul altor categorii de centrale. care se poate ob ine în condi ii economice. debitele cu asigurarea de 50% i de 95%. Poten ialul calculat pe baza debitului mediu multianual indic valoarea maxim a produc iei de energie care poate fi ob inut pe sectorul de râu respectiv. respectiv var . cuprins între 10 i 100 km. sectorizarea se face luând drept limite punctele de confluen cu afluen i. amplasamentele probabile ale uvrajelor amenaj rii.2.16). cotelor.17). Deoarece în calcularea lui se ine seama de posibilit ile tehnice. se consider c debitul cu asigurare 50% .pierderilor din turbine i generatoare. parametrilor de baz . Pe cursurile de ape mici. amplasarea teritorial a surselor de energie primar . condi ii economice ale rii sau regiunii respective. dinamica acestora. Pe fluviile importante. Poten ialul hidroenergetic economic amenajabil reprezint acea parte a poten ialului hidroenergetic tehnic amenajabil. ca urmare a ciclului de transformare energie hidraulic energie mecanic energie electric .3. în calcul se folosesc mai multe valori caracteristice ale debitelor: debitul mediu multianual Qm. debitele medii ale semestrelor de iarn . Poten ialul tehnic reprezint o m rime mai apropiat de realitate.. prezint o mare doz de subiectivitate). iar evaluarea trebuie reluat periodic. Deoarece aceast valoare este influen at de valorile extreme ale debitelor. Metode de calcul i de reprezentare a poten ialului hidroenergetic teoretic brut Poten ialul hidroenergetic teoretic se calculeaz pe sectoare caracteristice ale fiec rui curs de ap . fiind influen at de progresul tehnic. Pentru un anumit sector de râu. De aceea valoarea acestui poten ial trebuie raportat la o anumit dat . De regul . unde aportul diferi ilor afluen i este neînsemnat. respectiv (1. zonele de schimbare a pantei râului. puterea i energia sunt date de rela iile (1. distan elor.

Se reprezint pe un grafic. dar necesit în unele cazuri un volum mare de calcule.18.81 Qi 2 Qj zi zj kW (1.16) i (1.81 9. respectiv (1.17) i (1. punctele i i j care delimiteaz sectorul a c rui poten ial dorim s -l calcul m (fig. Metoda este simpl .20) rela ii în care s-a notat cu imed panta medie a sectorului respectiv. Gradul de concentrare al poten ialului teoretic liniar se poate exprima prin poten ialul specific. iar în ordonat cota z. se calculeaz numeric m rimile c utate.19) zj p ij Qj sau e ij 86.5) Suprafa a ha urat .81 Qi 2 Qi 2 Qi 2 i med Q j zi l ij kW/km (1.19). Pe baza rela iilor (1. iar zi i zj sunt cotele fa de un acela i plan de referin (de exemplu nivelul m rii) ale acelora i puncte.km (1.1. în care în abscis se pune debitul Q. capetele sectorului considerat.) în care Qi i Qj sunt valorile debitelor din punctele i i j.000 Qj i med kWh/an.permite aprecierea func ion rii normale a uzinei hidroelectrice. Poten ialul calculat pe baza debitului mediu de iarn sau de var permite s se aprecieze repartizarea în timpul anului a produc iei de energie hidroelectric . Dintre acestea mai r spândite sunt urm toarele: A. ob inut prin raportarea poten ialului liniar la lungimea sectorului de referin : p ij Plij l ij 9.16) se mai poate scrie sub forma: Pl ij 9. Debitul cu asigurarea de 95% d indica ii asupra energiei garantate care poate fi ob inut prin amenajarea sectorului de râu. De multe ori se prefer metode grafice de calcul.20). cuprins . Rela ia (1.

7). Q2am. 3 am. 3 av. Într-o diagram Q ..1. c ci este dat de rela ia: S c Qi 2 Qj zi zj Plij Fig. Q5am. reprezint poten ialul liniar brut al cursului de ap principal. Q8 = 0 (fig.5.. Suprafa a închis de axa ordonatelor. linia frânt 1.. Calculul grafic al poten ialului hidroenergetic liniar brut Acest mod de calcul prezint avantaje deosebite mai ales pentru calculul poten ialului hidroenergetic brut al bazinului unui curs de ap . Spre exemplificare. ale diagramei.1. .z se reprezint valorile z1.z8. Q7 = 0.între dreapta ij i proiec ia ei pe axa ordonatelor. Q3am. Pentru a determina poten ialul afluen ilor se mut axele z . reprezint la o anumit scar chiar poten ialul teoretic c utat. se consider bazinul de recep ie al unui curs de ap . Q2av.. ca în figura 1. Q3av.. 3 sau 5.6 i se cere s se calculeze poten ialul teoretic liniar al râului principal i al tuturor afluen ilor s i. iar Q4 = 0. precum i valorile debitelor Q1... 4 i de orizontala corespunz toare cotei z1. z2.Q în punctele 2. 2 am.. 2 av.

Fig.6.7) . -permite determinarea rapid a poten ialului unui singur râu. -permite aflarea poten ialului întregii re ele sau a unui anumit râu. pentru zona situat între dou cote oarecare zn i zn+1 (suprafa a dubl ha urat pe figura 1. 1. Bazinul de recep ie al unui curs de ap Metoda prezint urm toarele avantaje: -permite determinarea poten ialului hidroenergetic brut al întregii re ele a unui bazin.

având în vedere c Q = c1 S q. c1 fiind o constant ce ine seama de sc rile diagramelor. Odat trasat curba Q = Q (z). O alt metod grafic .B. În adev r aceast suprafa este dat de: c2 Q d z = P . care reprezint . S = S (z). cât i liniile de egal debit specific q (l/s km2). la o anumit scar . este aceea care se bazeaz pe curbele de nivel i pe izoliniile debitelor specifice. chiar poten ialul c utat. se observ c împreun cu axele de coordonate ea închide o suprafa . Pe harta bazinului aferent râului se v d trasate atât liniile de nivel (z = constant). iar din acestea se deduce curba Q = Q(z). Pe o diagram z = z(Q) se traseaz succesiv curbele q = q(z). folosit pentru calculul poten ialului teoretic de suprafa .8. Se exemplific aceast metod în figura 1.

se face prin trasaarea în lungul cursului de ap . indic valoarea poten ialului hidroenergetic teoretic liniar specific (figura 1.În afara acestor dou metode. paralele cu sectoarele de râu. exist numeroase alte metode grafice sau numerice pentru calculul poten ialului hidroenergetic. 1. care potrivit unei legende stabilite. poten ialul hidroenergetic teoretic (brut) trebuie reprezentat pe h r i i grafice. Fig.9. precum i formule de calcul aproximativ. a c ror l ime este . Pe harta bazinului se traseaz o serie de linii. Reprezentarea poten ialului hidroenergetic prin linii paralele b) reprezentarea prin benzi. care încearc fiecare s fie cât mai sugestive: a) reprezentarea prin linii paralele. Exist mai multe sisteme de reprezentare grafic . a unor benzi ha urate.9). Dup ce s-a calculat.

10).Reprezentarea poten ialului hidroenergetic prin benzi ha urate c) reprezentarea poten ialului teoretic de suprafa izolinii de egal valoare a poten ialului specific (figura 1.propor ional . Reprezentarea poten ialuluipublica hidroenergetic de suprafa(apar prin izolinii d) în anumite ii documentare inând de p= constant regul unor organiza ii interna ionale sau de specialitate). la o anumit scar . se obi nuie te s se reprezinte valoarea .11. 1. cu valoarea poten ialului liniar specific pe sectorul respectiv (figura 1.10. Fig. prin Fig.1. pentru studii de perspectiv sau studii comparative.11).

poten ialului brut prin figuri geometrice, a c ror suprafa este propor ional cu valoarea poten ialului. Se folosesc foarte des p trate sau cercuri. Pe figura respectiv se poate ha ura o suprafa care reprezint de exemplu poten ialul hidroenergetic tehnic amenajabil (figura 1.12)

Fig. 1.12. Reprezentarea poten ialului hidroenergetic prin figuri geometrice

e) cea mai complex reprezentare grafic o formeaz îns cea f cut în a a numita caracteristic cadastral sau cadastrul hidroenergetic. Aceast reprezentare grafic (exemplificat în fig.1.13) con ine urm toarele curbe, care caracterizeazx bazinul râului respectiv: - profilul în lung al râului z = z(L); - suprafa a bazinului func ie de lungimea râului S = S(L); - varia ia debitului total în lungul râului Q = Q(L); - varia ia debitului specific q = q(L); - varia ia poten ialului specific p = p(L). De asemenea pe grafic se mai indic lungimea în kilometri, panta medie a fiec rui sector al râului i (‰) i cotele z (în mdM) ale punctelor care delimiteaz fiecare sector. Printr-un cerc, ha urat sau înegrit pe jum tate, se indic punctele în care râul prime te afluen i i de pe care parte a sa vin ace tia (dreapta sau stânga).

ïòíòíò Poten ialul hidroenergetic al rii noastre
i al altor ri

Evaluarea resurselor hidroenergetice se poate face destul de greu, din cauza diversit ii metodelor de calcul i a gradului diferit de cunoa tere a datelor hidrologice de baz . Pe baza unor date mai exacte asupra debitelor i c derilor cursurilor de ap , se apreciaz în ultimul timp 7 , c poten ialul teoretic liniar mondial este repartizat conform datelor din tabelul 1.10.

Tabelul 1.10

Continentul
Africa America de Nord America de Sud Asia Australia Europa Regiunile polare Total mondial

Suprafa a 106km2
30,4 20,4 18,2 44,7 7,6 9,8 12,4 143,5

720.000 700.000 620.000 1.330.000 170.000 240.000 (20.000) 3.800.000

Poten ialul teoretic MW % kW/km2
19 18,5 16 35 4,5 6,5 (0,5) 100 23,7 34,3 34,1 29,8 22,4 24,5 26,2

Se observ c se consider valoarea poten ialului teoretic liniar mondial ca fiind de aproximativ 3.800.000 MW, la care corespunde o produc ie anual de energie electric de circa 36.000 TWh/an, aceste cifre reprezentând ni te limite superioare. Poten ialul teoretic amenajabil, este evaluat la circa 15.000 TWh/an, deci la aproximativ 45% din poten ialul teoretic liniar. Poten ialul economic amenajabil (sau echipabil) se apreciaz la 9.800 TWh/an, adic la 27%. Din poten ialul tehnic amenajabil, în anul 1990 era exploatat numai 14%, în curs de amenajare 3,2%, iar în curs de proiectare 7,4% 47 . Men ion m c în timp exist o tendin de cre tere a valorii poten ialului hidroenergetic teoretic i amenajabil. Aceasta pe de o parte datorit preciz rii datelor de baz , hidrologice i topografice, iar pe de alt parte progreselor tehnicii în general i în domeniul amenaj rii uzinelor hidroelectrice în special, ceea ce a creat condi ii pentru folosirea unui poten ial considerat înainte ca neeconomic sau de neutilizat. Un astfel de exemplu îl constituie Federa ia Rus (fosta URSS) al c rui poten ial teoretic era evaluat în 1916 la 170 TWh/an, în 1934 la 2.452 TWh/an (647 râuri), în 1960 la 3.000 TWh/an (1.477 râuri), iar în 1961 la 3.300 TWh/an (4.500 râuri), din care tehnic amenajabil 2.100 TWh/an, iar economic amenajabil 1.100 TWh/an. În prezent poten ialul hidroenergetic teoretic al acestei ri este apreciat la 4.000 TWh/an. Cazuri asem n toare prezint Canada, Japonia, Argentina. În alte cazuri, datorit conjuncturii economice la un moment dat, m rimea poten ialului hidroenergetic economic amenajabil se poate reduce. Astfel în Elve ia în 1964, poten ialul economic amenajabil era apreciat la 38-40 TWh/an. Scumpirea lucr rilor hidrotehnice i ieftinirea costului centralelor termoelectrice i nucleare, a f cut ca în 1965 poten ialul economic amenajabil s fie apreciat doar la 32-33 TWh/an.

În ceea ce prive te reparti ia teritorial se observ c Africa, considerat mult timp drept continentul cel mai bogat în resurse hidroenergetice, nu de ine întâietatea, Asia având un poten ial de aproape dou ori mai mare, iar în ceea ce prive te poten ialul specific (kWh/km2) Africa prezint o valoare mai redus chiar decât media mondial . În tabelul 1.11. sunt date valorile poten ialului teoretic al apelor de scurgere i al celui economic amenajabil în câteva ri europene, calculat fa de nivelul m rii. A a cum se observ din acest tabel, se poate aprecia c poten ialul economic amenajabil reprezint cam 15 - 40 % din poten ialul teoretic al apelor de scurgere. În ceea ce prive te poten ialul hidroenergetic al rii noastre, trebuie spus c în trecut n-au existat decât preocup ri sporadice pentru inventarierea i amenajarea acestuia, ca urmare a eforturilor unor speciali ti entuzia ti printre care D.Leonida, D. Pavel, C.Mateescu, G. Vasilescu, C. Dinculescu, I.Vladimirescu. Într-o lucrare publicat în 1933 43 , poten ialul României era evaluat la 6.000 MW, cu o produc ie anual de energie de 36 TWh, ce urma a fi ob inut prin realizarea a 567 de uzine hidroelectrice. Tabelul 1.11
ara Austria Cehoslovacia Elve ia Finlanda Fran a Italia Norvegia Polonia România Suedia Poten ialul teoretic TWh/an 152,5 39,3 179,0 46,0 314,0 340,9 556,0 31,9 90,0 196,1 GWh/km2 1,820 0,308 4,500 0,138 0,571 1,130 1,715 0,103 0,379 0,436 Poten ialul economic amenajat TWh/an %din cel teoretic 44,0 28,9 7,0 17,8 33,0 18,4 18,5 40,0 68,0 21,6 50,0 14,7 104,5 18,8 6,0 18,8 24,0 26,7 100,0 51,0

Federa ia Rus sistematic

4000,0

0,219

1.100,0

28,0

Dup 1945-50 s-a realizat o inventariere i apoi amenajare a poten ialului hidroenergetic al cursurilor de ap din ara

Toate acestea impun concluzia necesit ii realiz rii compens rii debitelor cu ajutorul acumul rilor artificiale. În acest scop s-au înfiin at sute de sta iuni hidrometrice. din cauza fluctua iilor de debite ale râurilor. dar România poate beneficia numai de o cot parte din acest stoc. Tabelul 1. zone mari i importante. podi ul Moldovei i Dobrogea.12 Poten ial hidroenergetic . atingându-se debite maxime de sute de ori mai mari decât cele minime. de scurgere.se ridic la 70 TWh/an. Aportul anual al Dun rii. inclusiv partea ce revine României din poten ialul Dun rii. topografice i hidrologice. s-au efectuat numeroase studii de teren geologice. Resursele de ap din interiorul rii se caracterizeaz printr-o mare variabilitate. cât i de la an la an. atât în cursul unui an. cum ar fi Câmpia Român .000 km de râuri. În ceea ce prive te poten ialul hidroenergetic al rii noastre se apreciaz c poten ialul teoretic al precipita iilor este de circa 230 TWh/an. este în medie de 170 miliarde m3/an (de peste 4 ori mai mult decât toate râurile interioare). s-au elaborat scheme de amenajare pentru toate sectoarele cu un poten ial liniar specific mai mare de 300 kW/km. cât i în timp.12 se indic valorile poten ialului hidroenergetic de precipita ii Ep. În lunile de prim var (martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul anual. sunt s race în ap . iar poten ialul teoretic liniar al cursurilor de ap este de 70 TWh/an. s-au efectuat nivelmente i profile în lung pe circa 25. A a cum s-a mai men ionat. De asemenea apar varia ii mari în timp a debitelor. la intrarea în ara noastr . teoretic liniar considerat la debitul mediu i tehnic amenajabil. dar în regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an. atât în spa iu. poten ialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 TWh/an. În tabelul 1. Se observ c poten ialul teoretic liniar mediu al râurilor rii. din care poten ialul tehnic amenajabil reprezint 36 TWh/an (2/3 dat de râurile interioare i 1/3 de Dun re). pentru câteva din bazinele cursurilor de ap mai importante din ara noastr 10 . Astfel.noastr . resursele de ap datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 37 miliarde m3/an.

544 24.300 16.25 3.a.38 TWh/an pe Dun re).5 TWh/an. cota României 11. cum ar fi Siretul (care include i râul Bistri a). . ceea ce impune concluzia c este necesar s se realizeze lacuri de acumulare importante.Bazinul Some Cri uri Mure Jiu Olt Arge Ialomi a Siret Total râuri interioare Dun re Total România Suprafa a 18.00 36.20 2.30 0. prezint un poten ial însemnat.90 4. Sebe ul.300 13.507 12.13 TWh/an pe Jiu i 0.00 1. din care: . Râul Mare.993 237.100 6.000 3. .60 0. Lotru.500 8. Mai trebuie men ionat c regimul hidrologic al râurilor interioare variaz în limite destul de largi. .500 237.500 41.000 90. în dorin a uniformiz rii debitelor. Valorile caracteristice ale diferitelor categorii de poten ial hidroenergetic arat c o serie de bazine hidrografice.700 90.50 18.50 70.300 5. Mure ul. .817 44.cursuri de ap interioare 25 TWh/an. Siretul.20 0.424 10.500 44. Oltul. Arge ul.000 4.10 2.000 Teoretic TWh/an 4.000 13.50 3.Dun rea.micropoten ial 3.500 12.000 10.740 13. 17 .500 17. GWh/an 23. cum ar fi Bistri a.000 34.842 10.00 % Ep 39 43 42 48 38 40 39 37 39 39 Evalu ri de ultim moment.75 5. Arge ul.90 5. Oltul.15 8.00 Tehnic TWh/an 2.500 km2 De precipit.000 230.5 TWh/an.000 De scurgere GWh/an 9.085 27. arat un poten ial tehnic amenajabil de circa 40 TWh/an. lucru reflectat în varia ia însemnat a poten ialului hidroenergetic la debitul cu asigurarea 95 % (între 0.500 230. condi ii favorabile de amenajare întâlnindu-se pe mai multe râuri.50 9.10 51. Some ul.00 12.20 11.50 24.

H. concepute s alimenteze centre mici de consum.620 Anii construc iei 1890 1895-1896 1898-1900 1901-1904 1904-1906 1905-1907 1908-1910 1913-1914 1928-1930 1938-1940 La nivelul anului 1944 puterea total instalat în uzinele hidroelectrice era de circa 55. A a cum se observ din tabelul 1. Sadu I. construit în 1890 pe Dâmbovi a. a impus o puternic campanie de electrificare a rii. Dobre ti.1.000 1. cea mai mare putere instalat o avea U.000 kW. construit pe râul Ialomi a între 1928 .H. În anul 1938 puterea total instalat în ar era de 500.13 TWh/an. Printre primele amenaj ri se pot cita U.13. utilizarea poten ialului hidroenergetic a fost cu totul insuficient i oarecum sporadic . izolate. cu regularizare zilnic -s pt mânal .E.155 1.13 Uzina Bucure ti Sadu-Sibiu I Sinaia Grebla Some ul Rece Sadu-Sibiu II Timi oara Târgu Mure Dobre ti Sadu-Gorj Puterea kW 530 1. Nici una din aceste uzine nu dispunea de un lac de acumulare mai important. Bucure ti.000 6.E.950 1. toate fiind concepute s func ioneze pe firul apei sau. Astfel în perioada 1950-1985 . divizat în nu mai pu in de 128 de uzine.H.200 16. cu o produc ie de energie de 1.000 kW. sau U. Dezvoltarea România energeticii i hidroenergeticii în Înainte de 1950.E. ceea ce revenea la 72 kWh/an locuitor. cel mult.3. Dezvoltarea economiei na ionale dup 1950.150 2.1930.4. Tabelul 1. construit în 1896 pe râul Sadu Sibiu.000 1. în care sunt ar tate câteva din uzinele mai importante construite înainte de 1944.050 1.

cu parametrii aburului ridica i. astfel c în 1959 s-a putut constitui sistemul energetic na ional. Sistemele energetice locale s-au interconectat treptat.309 GWh/an.produc ia de energie electric a crescut foarte rapid. Evolu ia gradului de valorificare este prezentat sugestiv în tabelul 1. în centrale mari de termoficare industrial i urban . prin construc ia liniei de 400 kV Ludu -Mukacevo. a crescut continuu puterea instalat în centralele hidroelectrice. În paralel s-a dezvoltat i construc ia liniilor electrice de înalt tensiune.15). ceea ce reprezint 0. cu o produc ie de energie de 64. adic de circa 30 de ori mai mult ca în 1950.46 % din poten ialul tehnic amenajabil) s-a ajuns ca în 1995 s se produc în centrale hidroelectrice 16. S-a urm rit utilizarea combustibililor inferiori (lignit) pentru producerea de energie electric . Fa de 60 MW instala i în uzine hidroelectrice în 1950 (8. sistemul energetic al României s-a interconectat cu sistemele energetice ale rilor învecinate.în aceea i perioad . În domeniul hidroenergetic plecând de la o situa ie de loc roz privind utilizarea poten ialului hidroenergetic (în 1950 produc ia de energie electric în hidrocentrale era de 169 milioane kWh/an.14 i totodat ponderea ei fa de puterea total instalat în sistemul energetic.14 i 1. Trebuie remarcat aten ia deosebit acordat gospod ririi ra ionale i valorific rii maxime a surselor de energie primar ale rii. echipate cu agregate tot mai puternice.14 Trebuie men ionat c aceast dezvoltare nu s-a f cut haotic. 1985 deja 4421 MW (22. La nivelul anului 1990 puterea total instalat a atins 22. Astfel.3%).9 % din poten ialul amintit.479 MW. pentru a economisi combustibilul.în 1970 erau instala i peste 1200 MW (16.13 i în figura 1. adic 43.694 milioane kWh/an.6%) i 6011 MW (27%) la sfâr itul anului 1995. a a cum rezult din tabelul 1. ritmul ei de cre tere fiind unul din cele mai ridicate pe plan mondial (tabelul 1. De asemenea s-a dezvoltat intens producerea combinat de energie electric i c ldur . În 1963.care au permis totodat o îmbun t ire i a altor parametri ai amenaj rilor hidroelectrice. Odat cu dinamica remarcabil a acestei dezvolt ri (în 1995 puterea instalat în CHE a crescut de 100 ori fa de 1950) se . ceea ce a condus la o cre tere continu a schimburilor de energie. ci urm rind o serie de criterii tiin ific fundamentate. Ritmul rapid de dezvoltare a produc iei de energie electric a impus realizarea de centrale termoelectrice cu putere din ce în ce mai mare.1% pondere).

.

.

.

de 27.remarc îmbun t irea calitativ a acestor realiz ri în sensul cre terii puterii instalate în fiecare central i pe fiecare grup în parte. paralel cu cre terea poten ialului economic al rii. Pe m sur ce puterea economiei na ionale a crescut. 56. În prima perioad de dup 1950. care au permis acoperirea necesarului de putere i de energie electric . . crescând ponderea puterii instalate i a produc iei de energie electric în hidrocentrale a a cum s-a ar tat mai sus. etc.422 GWh/an. Un indice la fel de sugestiv îl reprezint produc ia de energie electric pe cap de locuitor care a crescut continuu pân în 1985. Valoarea produc iei de energie a centralelor hidroelectrice a crescut deci în 1997 de 103 ori fa de 1950. Cifrele prezentate mai sus sunt sensibil mai mari decât cifrele corespunz toare întregului sistem energetic. În anul 1997 centralele hidroelectrice au produs 17. Totu i valoarea atins de acest indicator. Puterea unitar a agregatelor a crescut i ea continuu.15) ponderea crescând a produc iei uzinelor hidroelectrice care a ajuns s fie în 1995 de 28%. grupurile cu puteri mari având randamente mai ridicate. 170 MW la UHE Lotru. adic 31. chiar pentru întreg sistemul energetic. în multe situa ii centralele hidorelectrice au acoperit peste 30-35% din consum. ritmuri din ce în ce mai înalte. datorit faptului c investi iile necesare pentru realizarea amenaj rilor hidroenergetice. indicând ponderea crescând a centralelor hidroelectrice.5 MW i 50 MW la UHE Stejaru.5 MW la UHE Arge . În ceea ce prive te produc ia de energie zilnic .Bicaz. s-au instalat ulterior agregate de 8 MW la UHE Moroieni i Sadu V. au fost dezvoltate cu prioritate centralele termoelectrice. În ceea ce prive te produc ia de energie electric se poate de asemenea observa u or (tabelul 1. În prezent cca 85% din puterea instalat în uzine hidroelectrice este cuprins în centrale cu puteri mai mari de 50 MW. cerute de dezvoltarea economic a rii. În concluzie se poate afirma c utilizarea resurselor hidroenergetice a cunoscut în aceast perioad . ponderea din produc ia total de energie electric crescând continuu pân la 31%. precum i durata de realizare a acestora erau mari. a devenit posibil realizarea unor importante amenaj ri hidroenergetice.693 GWh/an. este înc sub valorile atinse de rile industriale dezvoltate. Grupurile instalate la UHE Por ile de Fier I au o putere unitar de 175 MW i ele erau în 1970 cele mai mari valori ale puterii unei turbine Kaplan realizate pe plan mondial.3% din produc ia total a RENEL de 55. Fa de puterea celui mai mare agregat existent în ar la începutul anului 1950 de 4 MW.

Firiza baia mare. în condi ii de naviga ie mult îmbun t ite (adâncimi de peste 3. Realizarea UHE Por ile de Fier a permis i îmbun t irea substan ial a naviga iei în zona Dun rii inferioare i mijlocii.caracterul complex al amenaj rilor hidroenergetice.cre terea continu a puterii unitare a agregatelor. . utilizarea acesteia urmând s se fac în viitor. pe lâng importan a lor energetic . alimentarea cu ap a unor importante centre industriale i urbane i protejarea contra viiturilor a unor importante suprafe e arabile. În încheiere trebuie ar tat c în proiectarea i realizarea acestor amenaj ri hidroenergetice s-au aplicat o serie de concep ii moderne i anume: . atât ziua cât i noaptea. În alte situa ii. ceea ce conduce la ob inerea unor randamente mai ridicate i la reducerea costului lor. reducerea duratei de trecere prin sector de la 120 ore la 35 ore). sau a Arge ului între Oie ti i Pite ti).5 m. . Traficul anual maxim a crescut de la 12 milioane tone la peste 45 milioane tone. etc ). care beneficiaz de debitele regularizate în lacurile de acumulare din amonte (amenajarea integral a râului Bistri a între Bicaz i Bac u. cre tere exemplificat mai înainte. în acumul ri mari i concentrarea c derii prin amplasarea centralei în subteran (UHE Arge .în care folosin a preponderent este neenergetic .Bârzava. permit i irigarea unor mari suprafe e de teren agricol.Intensificarea ritmului de amenajare hidroenergetic a cursurilor de ap a f cut ca pân în prezent s se utilizeze mai mult de o treime din poten ialul hidroenergetic tehnic amenajabil (circa 40%).concentrarea debitelor. Astfel amenaj rile UHE Bicaz i UHE Arge . M ri elu).realizarea unor acumul ri importante pe cursul superior sau mijlociu al râurilor interioare a creat condi ii favorabile pentru amenajarea integral a cursurilor de ap în aval. prin construirea de hidrocentrale de c dere mic i mijlocie în cascad . Cu toate acestea r mâne înc nevalorificat o cot mare din acest poten ial. mic orarea cheltuielilor de transport. s-a c utat s se utilizeze c derea disponibil prin realizarea unor centrale hidroelectrice de mic putere (Cr inicel . . Lotru. naviga ie concomitent în ambele sensuri. . prin derivarea unor afluen i i cursuri de ap învecinate. au disp rut zonele cu viteze mari sau enal îngust. acestea deservind un num r mare de consumatori de diverse categorii.

c derea de 475 m realizat de colectorul Semenic (Timi ). în perioada 1949-1954. Tabelul este alc tuit func ie de tipul turbinei utilizate. .763 m i cu diametrul interior de 2 m.1. 1. Debitul instalat în uzin este de 8. dou capt ri secundare pe traseul deriva iei. Sunt prezentate i date ale unor uzine care sunt înc în diferite faze de execu ie. Centrala este echpat cu dou turbine Pelton cu ax orizontal.c derea de 345 m dat de colectorul Gozna (Nera).5.2 milioane m3. 48 . castel de echilibru i conducta for at metalic aerian . S-a amenajat pe cursul superior al râului Ialomi a.16 se prezint o parte din caracteristicile centralelor hidroelectrice realizate în ara noastr în perioada de dup 1944. prin dou turbine Francis de 1.178 m. o serie de canale colectoare. lung de 4. este alc tuit dintr-un baraj de anrocamente realizat la Gozna (V liug). Aceste dou c deri s-au folosit la o singur turbin Pelton. care realizeaz un lac de compensare orar de circa 40. . În tabelul 1. UHE Moroieni (schema din fig.15. UHE Cr inicel. unul pentru c derea Semenic (cu un injector) i cel lalt pentru c derea Gozna (cu dou injectoare). Schema const dintr-o captare pe firul apei. reprezentat în figura 1.5 m3/s.000 m3. pentru captarea debitelor afluen ilor Raciul i R teiul. . realizat de barajul Gozna i de deriva ia metalic amintit . de 8 MW fiecare. pentru derivarea apelor din bazinele Nera i Timi i o conduct metalic cu diametrul de 1. iar c derea brut 233 m. Utilizarea la maxim a poten ialului hidroenergetic s-a realizat prin amenajarea a trei c deri: . Schema nevoilor de energie electric amenaj rii. care creaz un lac cu un volum util de 10. S-a realizat pe râul Bârzava. 1. În tabel puterea este dat pe un agregat.1.9 MW fiecare).5.1.5. iar debitul instalat este cel total al uzinei. în scopul satisfacerii i ap industrial ale Re i ei. o galerie de deriva ie sub presiune. Exemple de amenaj ri hidroelectrice realizate în ara noastr .3.16). prev zut cu câte dou rotoare i dou injectoare. în aval de UHE Dobre ti.450 kW fiecare. cu dou rotoare diferite (2. Câteva dintre acestea sunt prezentate mai în detaliu în cele ce urmeaz 10 .2.c derea de 77 m.3.3.5 m i lungimea de 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.80 m.400 m.18.Bicaz.1. s-a realizat o acumulare cu un volum util de 4. puterea instalat ajungând la 22. 1. înalt de 62 m.5. are o putere de 210 MW i o produc ie de energie în anul mediu de 490 milioane kWh.UHE Stejaru.4. Schema de amenajare a râului Ialomi a . realizeaz un lac de acumulare cu un volum total de 1. Cu un baraj în arc (Negovanu). C derea brut maxim de 149 m este realizat de baraj (94 m) i de deriva ia sub presiune (55m). Ulterior centrala a mai fost dotat cu o turbin Francis.16. cu diametrul de 1. ob inut cu 4 turbine Francis de 27. Fig.230 milioane m3. Schema acestei amenaj ri este prezentat în figura 1.UHE Sadu V a fost construit pe râul Sadu în perioada 1950-1955.5 MW i 2 turbine de 50 MW.3. Galeria de aduc iune. având o în l ime maxim constructiv de 127 m. a c rui schem de amenajare este dat în figura 1. lung de 5. Barajul.7 MW fiecare. permite ob inerea unei c deri de 396 m.5 MW.5.3. de greutate din beton.3. Pentru cre terea debitelor utilizate sunt realizate o serie de capt ri secundare.6 milioane m3.17. iar volumul de protec ie contra viiturilor este de 100 milioane m3. Centrala este echipat cu dou turbine Pelton de 7.

1. Schema de amenajare a UHE Sadu V .17.Fig.

Bicaz .18. Schema de amenajare a UHE Stejaru .Fig.1.

.

20. Schema de amenajare a UHE Arge .ïò Ô¿½ Ê·¼®¿®« îò Ю·¦¿ ¼» ¿°¡ íò Þ¿®¿¶«´ Ê·¼®¿®« ìò Ù¿´»®·¿ ¼» ¿¼«½¡·«²» ëò Ý¿-¬»´ ¼» »½¸·´·¾®« êò Ы¡«´ º±®¿¬ éò Ý»²¬®¿´¿ -«¾¬»®¿²¡ è Ы¡«®· ¼» Fig.1.

15 m i lungimea 11. Realizarea lacului de la Bicaz a creat condi ii favorabile pentru amenajarea râului Bistri a în aval. 1.2 m3/s) din bazinele învecinate (Topolog.000 m3). între baraj i central . înalt de 166 m (volum de beton de 480.130 m i cu diametrul interior de 5. Costi a i Buhu i sunt a ezate în cascad pe un singur canal de deriva ie între Piatra Neam i Buhu i. zon în care s-au construit 12 hidrocentrale (schema din figura 1. Schema de amenajare a acestei lucr ri (figura 1. dou sunt de tipul baraj (Pâng ra i i Bâtca Doamnei). în zona Vidraru . s-au realizat 14 hidrocentrale de mic putere (de tip baraj sau cu canale de aduc iune). În acela i mod ca la Bicaz.15 m. pu for at i cl direa centralei amplasat în subteran. Racova.19) cu o putere total de 250 MW i o produc ie de energie electric de circa 850 milioane kWh în anul hidrologic mediu. cu diametrul de 5. care au permis ca ase hidrocentrale s fie amenajate drept centrale de vârf.5 MW fiecare. castel de echilibru cu diafragm . pân la Bac u.7 m3/s. pe o lungime de 84 km. Roznov II. urmate de galerii de aduc iune secundare în lungime total de 28 km.20) cuprinde un baraj de beton în arc (Vidraru).Cursul râului.5 m3/s) i din debitele derivate (12. Debitul mediu captat este format din debitul mediu al Arge ului (7. Din aceste 12 hidrocentrale. cu diametrul interior de 7. Captarea debitelor din bazinele învecinate s-a f cut cu ajutorul unor prize de suprafa i baraje de mic în l ime.3. realizat cu patru turbine Francis de 56. Z rne ti. Gârleni. Pentru utilizarea c derilor disponibile (80-100 m) între bazinele Topolog. o galerie de aduc iune lung de 2. Râul Doamnei) ob inându-se un debit mediu total utilizabil de 19. Uzinele Vaduri.Pite ti. Vâlsan.900 m. în aval de aceast uzin . Cascada de 12 hidrocentrale cuprinde apte lacuri compensatoare cu volume utile cuprinse între 5 i 11 milioane m3.5.800 m lungime.Uzina hidroelectric Arge construit pe râul Arge . s-au realizat dou centrale mici (Vâlsan i Cump ni a) echipate cu câte un grup de 5 MW. Cernat. respectiv Vâlsan i lacul Vidraru. pe sectorul Oie ti-Curtea de Arge . are o putere de 220 MW i o produc ie de energie de 400 milioane kWh/an. care creaz o acumulare cu un volum total de 465 milioane m3 (util 320 milioane m3). formeaz o bucl care este t iat printr-o galerie sub presiune de 4. iar zece sunt prev zute cu canale de deriva ie în lungime total de 66 km.0 m.însumând în total înc . iar uzinele Roznov I. în lungime de 15 km.C p âneni. Bac u I i Bac u II au lacuri i deriva ii independente. Apa este evacuat printr-o galerie de fug de sec iune circular .5.

Schema de amenajare a râului Arge .Fig.21.1.

75 m2. de tipul deversor. iar . cu lungimea de 600 m i l imea de 100 m. o deschidere total de 441 m.5 m. Schema acestei amenaj ri este redat în figura 1.000 m3/s. Aceast amenajare de tip fluvial.cârlig (de 25 x 14. s-au calculat urm toarele valori caracteristice ale debitelor Dun rii la Por ile de Fier: debit mediu multianual de 5. Debitul instalat de 8.240 m3/s. are o în l ime constructiv de 60 m. debitul total evacuat peste baraj este de 13.6.21. Pe ambele maluri. la o c dere de 27.330 m3/s. iar 3 de c tre uzinele iugoslave Litostroi. care au indicat un debit maxim de 15. iar cel cu asigurarea 0.520 m3/s. se g se te câte o ecluz în dou trepte.175 MW i o produc ie anual de energie de 350 milioane kWh.900 m3/s i un debit minim de 1.000 de ani) de 21. f cute în zon înc din 1838. restul debitului trecând prin turbine i golirile de fund.100 MW. realizat în 14 câmpuri deversante cu o l ime de 25 m. în fiecare din cele dou centrale de pe fiecare mal. La cap tul amonte al ecluzelor sunt instalate dou por i coborâtoare (una de lucru i alta de revizie) cu dimensiunile 34 x 12. a a cum se vede din schema prezentat în figura 1. Debitul cu asigurarea 1 ‰ poate fi evacuat în condi iile în care dou câmpuri deversoare r mân blocate i func ioneaz 80 % din turbine.880 m3/s.5 ‰ (o dat la 2. Proiectul turbinelor i construc ia a 6 din ele le-au realizat uzinele LMZ Leningrad. Barajul. debit cu asigurarea 1% de 16. realizat în comun de constructorii români i iugoslavi. Trebuie ar tat c pa baza observa iilor hidrologice. reprezint prin parametrii s i energetici (putere instalat 2.3 m2). În amonte i aval se g sesc porturi de a teptare pentru vase.8 m. o l ime de 34 m i o adâncime util de 4.4 m2.220 m3/s. este turbinat. la cap tul intermediar o poart coborâtoare de 34 x 15. produc ie medie anual de peste 10 TWh) i prin solu iile constructive adoptate.22. debit cu asigurarea de 1 ‰ de 18.3.610 m3/s. separate cu pile de 7 m grosime. 1.Sistemul hidroenergetic i de naviga ie Por ile de Fier. fiind urmate de turbinele de la UHE John Day pe Colorado (156 MW) i cele de la Volvograd pe Volga (125 MW).prin câte 6 turbine Kaplan cu ax vertical de 175 MW fiecare. fiecare sas având o lungime de 310 m.5. La o în l ime a lamei deversante de 7.16 m. Deschiderile deversoare sunt închise de vane plane duble . care ofer posibilit i multiple de manevrare.5 m arat c acestea sunt cele mai mari turbine Kaplan realizate în lume. Diametrul rotorului de 9. unul din cele mai remarcabile obiective hidroenergetice pe plan mondial. 3 turbine au fost construite de c tre uzinele din Re i a.

.

.

galeria de fug lung de 6.23. Dimensiunile în plan ale sasurilor permit ecluzarea unor convoaie de 9 vase de câte 1. capacitatea total fiind dat în folosin în 1976. Balindru.3. . UHE Lotru. care suplimenteaz debitul captat cu 11 m3/s. priza de ap . Firul principal cuprinde barajul din anrocamente i argil Vidra. galeria for at lung de 1.15 m2 (cea de revizie).5. Petrimanu.024 km2. castelul de echlibru. Schema sa de amenajare urm re te ideea concentr rii debitelor i c derii într-o acumulare principal . Râul Lotru. care trimit în lac debitele captate la cote inferioare. Sistemul aduc iunilor secundare cuprinde re eaua gravita ional . pe o diferen de nivel de 809 m. Sistemul este format din 86 capt ri de fund.5 m3/s ai cursului principal i asigur 73% din stocul de ap necesar produc iei de energie. cu o putere de 510 MW i o produc ie de energie de circa 900 milioane kWh/an. 70 de apeducte. casa vanelor. Galbenu). care amenajeaz c derea sectorului de cataracte al Lotrului între Vidra i Malaia. reprezentat în figura 1. precum i cele ale unor cursuri de ap din bazinele limitrofe. cuprinde: -firul principal.4 MW. Balindru. Construc ia a început în 1964 i s-a încheiat cu darea total în func iune în 1971.470 m.la capul aval câte dou por i buscate cu dimensiunile 34 x 22 m2 (cea de serviciu) i 34 x 12. deservit de trei sta ii de pompare (Jidoaia.500 m i instala iile anexe.200 t plus remorcherul. cu o putere total de 52. care realizeaz o acumulare total de 340 milioane m3. centrala subteran echipat cu trei grupuri Pelton de 170 MW fiecare. patru baraje arcuite (Jidoaia. are un curs lung de 76 km. bazinul s u versant având o suprafa de 1. afluent de dreapta al Oltului.Amenajarea râului Lotru.7. -sistemul de capt ri i aduc iuni secundare. fa de cei 4. Schema de amenajare. prin care se aduc în lacul principal debitele captate la cote superioare nivelului maxim în lac. 1. care creeaz acumul rile pentru sta iile de pompare i cele trei sta ii de pompare amintite. Petrimanu). Centrala utilizeaz poten ialul hidraulic al râului Lotru i al râurilor învecinate. precum i re eaua de pompaj. 135 km de galerii (din care 60 km galerii betonate).320 m. În acumularea principal Vidra se concentreaz debitele din bazinul propriu. Primul grup al uzinei de la Ciunget a intrat în func iune în anul1972. reprezint cea mai mare uzin de pe râurile interioare ale rii. înalt de 121 m. galeria de aduc iune sub presiune de 13.

.

înalt de 105 m.5.130 m.3.8. cu o putere de 220 MW i o produc ie de energie de 390 milioane kWh/an. Treapta aval (UHE Tarni a) a intrat în func iune în cursul anului 1973.44 TWh/an. galeria for at de 740 m. pe sectorul cuprins între confluen a cu râul Beli i Cheile Tarni a. o c dere de 97 m. C derea total a sectorului F g ra . iar centrala este echipat cu 3 turbine Francis de 75 MW fiecare. C derea maxim a uzinei este de 470 m. cu o lungime de 670 km. Amenajarea râului Olt a fost conceput ca o cascad de hidrocentrale de tip baraj. Schema mai cuprinde i o re ea de aduc iuni secundare (9 capt ri i dou galerii în lungime de 24. care realizeaz o acumulare de 200 milioane m3. cuprinde dou trepte: . Uniformizarea debitelor uzinate este asigurat de Lacul Gil u cu un volum de circa 4 milioane m3. centrala subteran i galerie de fug lung de 3. spore te stocul mediu anual cu 44%.Schema de amenajare a râului Lotru mai con ine în aval centrala de tip baraj M laia cu Pi = 18 MW i Em = 34 GWh/an i centrala subteran Br di or (cu baraj în arc) având Pi = 115 MW i Em = 228 GWh/an.5 km) . cu o putere de 45 MW (dou turbine Francis).5. .Amenajarea hidroelectric Some utilizeaz poten ialul hidraulic al râului Some Cald.treapta superioar .treapta inferioar . un lac de acumulare de 70 milioane de m3 i cu o produc ie de energie de 80 milioane kWh/an. cu o energie de 4. Poten ialul hidroenergetic al bazinului s u este evaluat la 1. unul din principalele râuri ale rii.9. Oltul. adic aproximativ 17% din poten ialul râurilor interioare. Schema de amenajare.Islaz este de 413m. aduc iunea principal cu o lungime de 8. iar treapta amonte în cursul anului 1977.3. cu o c dere de 550 m. 1. redat în figura 1.867 MW. În afara centralelor baraj fiecare treapt mai cuprinde diguri . reprezentat de uzina baraj Tarni a. care prin derivarea unor debite suplimentare din bazinele superioare ale râurilor Iara i Some ul Rece. 1.650 m.507 km2. Acest poten ial este concentrat pe Olt de la F g ra la Islaz i pe afluen ii s i Lotru i Sadu-Cibin. î i colecteaz apele dintr-un bazin de 24. reprezentat de UHE M ri elu.24. cuprinde barajul de anrocamente cu masc de beton armat Fântinele.

iar 8 hidrocentrale sunt în diverse faze de execu ie.longitudinale ce contureaz lacul de acumulare. Râureni.Vi tea.Defileul Oltului (Sectorul Avrig . diguri i lacul de acumulare Vene ia. Slatina.Cornetu) care include cinci centrale . Dr g ani. La nivelul anului 1998 cascada Olt cuprinde 30 hidrocentrale pe sectorul Hoghiz .protec ia teritoriului limitrof împotriva inunda iilor. Scoreiu. limitând inundarea unor suprafe e agricole. . Aceste dou tronsoane vor cuprinde în final 12 hidrocentrale situate între Hoghiz i Gura Lotrului. Acest tronson de râu cuprins între Brezoi i Slatina.baraj ): Gura Lotrului. cu 14 hidrocentrale complet amenajate. 2. B beni. . din care 22 hidrocentrale sunt în func iune.baraj: Racovi a.699 GWh/an. D e ti. Cornetu. Lotrioara. Z videni.10 GWh/an.F g ra care include cinci centrale baraj: Voila. Arce ti. iar pe sectorul aval de Slatina. Prin finalizarea amenaj rii se prevede ob inerea urm toarelor folosin e: -la o putere instalat de 1095 MW. Arpa u. Debitul instalat al centralelor din zona Racovi a . o porduc ie de energie electric de 2. .Oltul Mijlociu (Sectorul Gura Lotrului -Râmnicu Vâlcea -Slatina) care include acumul rile (centrale .Dun re. Câineni. Avrig.Sectorul F g ra – Hoghiz. Amenajarea râului Olt cuprinde 4 mari tronsoane (figura 1. dispune de o putere instalat de 556 MW i o produc ie de energie electric de 1. În prezent sunt în func iune 5 hidrocentrale. Robe ti. care permit realizarea unei c i navigabile de 86 km lungime. care vor totaliza o putere instalat de 267.Slatina este de 330 m3/s. -realizarea unor însemnate rezerve de ap pentru irigarea unor mari suprafe e agricole. care include centrala baraj F g ra .25): 1.Sectorul Avrig . amplasat în frontul de reten ie. restul fiind în diferite faze de execu ie. Streje ti.naviga ie pe sectorul Slatina-Dun re. C lim ne ti. Turnu. Debitul instalat al centralelor de pe acest tronson este de 180 m3/s. câte o ecluz navigabil . Govora. .Oltul Superior divizat în: . Râmnicu-Vâlcea. Ione ti. 3.778 GWh/an.7 MW i o produc ie de energie electric de 559.

Ú·¹«®¿ ïòîëæ ͽ¸»³¿ ¼» ¿³»²¿¶¿®» ¿ ®>«´«· Ñ´¬ .

Oltul Inferior (Slatina . Japonia. Mexic. în timp ce în ri ca Marea Britanie. folosindu-se îns mai pu in de 10% din poten ialul economic amenajabil mondial. 1. În tabelul 1. precum i pe Dun re pentru realizarea UHE Por ile de Fier II. peste 75 % în ri ca Irlanda. uzinele hidroelectrice acopereau 2200 TWh/an. iar Islaz este înc în faz de proiect .Siriu. care dispun de resurse hidroenergetice limitate. se prezint câteva din cele mai mari uzine hidroelectrice din lume i din Europa. echipate cu câte 2 turbine Kaplan pe sectorul în amonte de Slatina i cu câte 4 turbine bulb reversibil pe sectorul dintre Slatina i Dun re.Dun re) care include acumul rile (centrale-baraj): Ipote ti. Cele 6 hidrocentrale de pe acest tronson . Italia. Turcia. Cerna . În ce prive te gradul de utilizare al poten ialului hidroenergetic amenajabil într-o serie de ri ca Elve ia. Lucr ri importante s-au realizat de asemenea pe multe alte râuri interioare. Zair. Dr gan. Polonia. Situa ia folosirii poten ialului hidroenergetic pe plan mondial Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut. . Rus ne ti. Noua Zeeland . iar în alte ri. Dr g ani. Toate hidrocentralele sunt de tip central -baraj cu lac de acumulare.4%. Belgia. se constat un ritm rapid de valorificare al acestui poten ial. adic aproximativ 18. Debitul instalat pe acest tronson este de 500 m3/s. Olanda. ca produc ie de energie i ca putere instalat . Finlanda. Portugalia. Râul Mare. Siret. Izbiceni i Islaz. Elve ia. gradul de folosire a poten ialului hidroenergetic a crescut continuu. Iugoslavia.6. acesta a dep it 50 %. Canada. cu excep ia CHE Slatina care are 2 turbine bulb reversibil. Ungaria. Grecia.totalizeaz o putere instalat de 265 MW i o produc ie de energie electric de 512 GWh/an. din produc ia mondial de energie electric de circa 12.aceasta reprezint sub 5%. În 1990 produc ia uzinelor hidroelectrice în raport cu produc ia total de energie reprezenta 100% în Norvegia.17.000 TWh/an. cum ar fi Sebe ul.3. Germania. Frunzaru. Fran a.Motru.din care 5 sunt în exploatare. între 30-75% în ri ca Suedia. Prut. Australia. Brazilia. Buz u . Suedia.4. când s-au construit primele uzine hidroelectrice. În 1984.

.

.

Aldeadavilla (1138/1558 MW) din Spania. Ca perspective.Se observ resurse uria e de care dispun o serie de ri cum ar fi: Canada. .Kiang o uzin de peste 13. Grande Maison (1800MW) din Fran a. Volgograd (2530 MW).000 MW. Rusia.Chinez pe pe fluviul Yang -Tze .000 MW.pe fluviul Congo se prevede construirea unor uzine cu o putere total de peste 25. .P. Vianden (1160 MW) din Luxemburg. în R. SUA. Brazilia. Kvilldal (1240 MW) i Sima (1120MW) din Norvegia. Karakaya (1800 MW) i Keban (1330 MW) din Turcia. Alto Gesso (1183 MW) din Italia. De asemenea se vede c din punct de vedere al produc iei de energie. În Europa cele mai mari uzine hidroelectrice în exploatare sunt Por ile de Fier I (2050 MW). în Europa pe primul loc se situeaz uzina hidroelectric Por ile de Fier I. se prev d în numeroase ri posibilit i de a construi uzine hidroelectrice de puteri i mai mari. Astfel. Kuibâ ev (2300 MW) i Saratov (1290 MW) toate din Rusia.a. în Rusia pe fluviul Lena o uzin de peste 20. Grande Dixance (869/1700 MW) din Elve ia.000 MW i multe altele.

.

1. etc. etc. . care au rolul de a ridica i controla nivelul apei în bieful amonte sau de a realiza acumularea unui anumit volum de ap în acest bief.1. se observ diferen ierea din punct de vedere al volumului de ap acumulat între barajele de mic i de mare în l ime. rol func ional. Volumele de ap acumulate în lacurile create de aceste baraje sunt mici i nu permit regulariz ri de durat . dup scopul urm rit exist : . . Vidraru-Arge . atenuarea viiturilor.baraje de acumulare. existând baraje care realizeaz în bun m sur ambele efecte. de mare în l ime. care creeaz lacuri de acumulare de mare capacitate cu scopul de a realiza regularizarea debitelor. în care se prezint o serie de baraje din ara noastr i din str in tate. 3.). care realizeaz ridicarea nivelului apei în m sura necesar pentru ca apa s poat fi derivat pe o aduc iune (Oie ti. satisfacerea nevoilor de ap ale consumatorilor industriali i a agricoli (Bicaz.baraje de reten ie (de deriva ie).1. În tabelul 3. Clasificarea i rolul func ional al barajelor Barajele se pot clasifica din mai multe puncte de vedere: a). M ri elu-Some . amplasamentul barajelor Barajele sunt construc ii hidrotehnice. Clasificarea barajelor.1. situate transversal cursului de ap .Capitolul 3 BARAJELE AMENAJ RILOR HIDROELECTRICE 3. Vidra-Lotru. Piatra Neam . Între aceste dou categorii nu exist îns o delimitare strict . Vaduri.). de mic în l ime.

1. . Barajele mobile au o în l ime relativ redus (20 . . de în l ime redus .baraje din lemn. . se poate realiza cu elemente fixe (h1) i elemente mobile (h2). .3.baraje din anrocamente i din zid rie uscat (piatr f r lian i ).baraje metalice fixe sau mobile ( st vilare).1.Fig. În l imea de reten ie Hr = h1 + h2 . . Barajele executate din p mânt sau din anrocamente mai sunt cunoscute i sub denumirea de baraje din materiale locale. folosite în general în silvicultur i pentru plut rit. a a cum se vede din figura 3.baraje fixe i .25 m) limitat de în l imea elementelor mobile.baraje din beton sau beton armat.baraje din p mânt.baraje din zid rie de piatr ( cu lian i). În cazul barajelor fixe h1> h2. .baraje mobile. pe când în cazul barajelor mobile h1 h2. Elementele fixe i mobile ale unui baraj b). dup structura barajului exist : . c) dup materialul din care sunt executate exist : .

. e). Indiferent de tipul barajului acesta trebuie s r spund în condi ii optime unor necesit i func ionale i anume: .baraje descompuse (pile i pl ci.Situa ia pe plan mondial la nivelul anului 1975 28 Baraje cu în l imi peste 75 m Tabelul 3. din bieful amonte în cel aval.baraje deversoare (barajele din beton. .s permit transmiterea din amonte în aval.baraje nedeversoare (în general barajele din materiale locale) la care evacuarea apelor mari se face prin construc ii speciale ce ocolesc corpul barajului.baraje arcuite. . exist : .s realizeze cu minimum de cheltuieli condi iile de nivel i volum de ap dorite de beneficiar. dup modul de desc rcare a apelor mari.baraje de greutate.dup modul în care barajele preiau diversele solicit ri i le transmit terenului de funda ie exist : . .). aceasta se realizeaz cu ajutorul unor construc ii special prev zute în acest scop i denumite desc rc tori de ape mari sau deversoare. . pile i cupole. în condi ii de siguran .baraje evidate i cu contrafor i. de diferite tipuri) la care evacuarea apelor mari se face peste corpul barajului. . arce multiple etc.1a Tipul barajului În proiect Realizate Total Greutate (G) 157 71 228 Greutate în arc (AG) 30 9 39 Arcuite (A) 122 48 170 Evidate i cu contrafor i (E) 38 12 50 Anrocamente (An) 47 29 76 P mânt (P) 34 28 62 Alte tipuri 15 40 55 TOTAL 443 237 680 d). a debitelor maxime din perioadele de ape mari.

.

.

.

.

.

.

.

1)..s preia i s transmit terenului de funda ie sarcinile permanente i accidentale.. ceea ce permite ca la un volum cât mai mic al lucr rilor necesare realiz rii barajului s se ob in un volum cât mai mare al acumul rii. cum ar fi de exemplu raportul între volumul acumul rii i volumul barajului (m3 ap / m3 material). . în orice moment. în condi ii de siguran a stabilit ii construc iei.s asigure impermeabilizarea cât mai bun a terenului de funda ie i a chiuvetei lacului. într-un timp relativ scurt. Astfel valoarea acestui indice este 67 m3 ap / m3 beton la barajul Grande-Dixance (Elve ia).2. a tuturor echipamentelor hidromecanice cu care este dotat barajul. a lacului de acumulare pentru necesit i de revizie sau repara ii. astfel încât capacitatea acumul rii realizate s fie cât mai mare posibil la o în l ime dat a barajului. . pentru a nu se produce pierderi de ap din lac.s asigure golirea. Alegerea amplasamentului barajelor Alegerea zonei de amplasare a unui baraj se face inând seama de o serie de condi ii i anume: A. Condi ii topografice i morfologice Alegerea amplasamentului se face. Realizarea acestor condi ii func ionale se are în vedere la alegerea solu iilor constructive ale barajului i în primul rând la alegerea amplasamentului acestuia.).2. . 1000 la barajul Vidraru (Arge ) etc. pe h r i topografice cu curbe de nivel. se aleg acele amplasamente unde liniile de nivel arat o îngustare a albiei râului (sec iunea A-A în figura 3. 10600 la barajul Hoover-Boulder (SUA). 800 la barajul Izvorul Muntelui Bicaz (Bistri a). din acest punct de vedere.s asigure func ionarea normal . .1.s asigure stabilitatea construc iei în cele mai defavorabile ipoteze de func ionare. cu atât amplasamentul este mai avantajos. 3. Cu cât acest indice este mai ridicat. . De regul . Exist i posibilitatea caracteriz rii calitative a amplasamentului prin indici. (tabelul 3.

Pe terenurile nestâncoase (nisipuri. Cu cât efortul admisibil este mai mare. orice teren (roc ) de funda ie este caracterizat printr-un efort admisibil la înc rcare ad. pietri uri. Rezisten a mecanic a rocii pe care se fundeaz barajul trebuie s fie cu atât mai mare cu cât barajul este mai înalt. omogenitatea i permeabilitatea redus a acesteia. Barajele înalte din beton se construiesc pe terenuri stâncoase.Fig. Alegerea amplasamentului unui baraj pe h r ile topografice B. Condi ii geologice Aceste condi ii joac un rol deosebit în alegerea amplasamentului barajului. cele mai multe avarii s-au produs datorit cunoa terii insuficiente a datelor geologice de baz . exprimat în acelea i unit i de m sur . Din punct de vedere al rezisten ei mecanice. având în vedere. în amplasamentul respectiv se pot realiza baraje care transmit eforturi mai mari terenului de . argile) se pot construi baraje din beton cu în l imi mai mici (40-50m).2.3. precum i baraje din materiale locale. exprimat în daN/cm2 i printr-un modul de elasticitate Er. m rimi ce se determin pe teren i în laborator în condi ii standardizate. Condi iile geologice se refer la rezisten a mecanic a rocii de funda ie. c din punct de vedere statistic.

Dac este necesar s se realizeze baraje pe terenuri a c ror permeabilitate este mai mare. Astfel. Aceasta permite tas ri uniforme i un control mai exact al infiltra iilor i a modului cum se transmit eforturile terenului de funda ie. Un lugeon reprezint debitul de un litru pe secund . . Nu este indicat realizarea barajelor în amplasamente cu roci care î i schimb propriet ile sub ac iunea apei sau sunt solubile în ap . Se accept pentru fundare amplasamente la care debitul infiltrat nu dep e te 1 Lu. sub presiunea de o atmosfer tehnic (1 l/s.funda ie. c ile de infiltra ie ale apei. Dac 10-15 daN/cm2. Atât pentru determinarea permeabilit ii rocilor. cât i valoarea debitului de ap ce se infiltreaz . Omogenitatea terenului de funda ie se refer la faptul c .). Se determin astfel. evidate i cu rosturi l rgite din beton. Valoarea debitului de infiltra ie se m soar în lugeoni (Lu). impermeabilitate.m. cu valori ce pot atinge i 80-90 daN/cm2. se realizeaz studii de teren i de laborator. elasticitate) în toat zona. atât propriet ile de rezisten mecanic . suficient de apropiate. barajele trebuie realizate în amplasamente care s prezinte acelea i propriet i ( rezisten mecanic . În func ie de natura terenului de funda ie valoarea modulului de elasticitate Er poate varia între 20000 i 300000 daN/cm2. cum sunt zonele cu goluri carstice. precum i baraje înalte din materiale locale.at. cu o înclina ie spre amonte a stratifica iei. pentru zona amplasamentului barajului i pentru o zon adiacent de cel pu in 500 m amonte i aval de axa barajului i 30-40 m deasupra cotei de reten ie a apei în lac. infiltrat pe metru liniar de foraj. Sunt de asemenea de preferat terenuri f r cr p turi sau falii deosebite. De asemenea aceasta avantajeaz stabilitatea barajului. lichide colorate sau chiar izotopi radioactivi. cât i a celorlalte caracteristici ale ei. ceea ce spore te stabilitatea barajului. pe terenuri cu ad 50 daN/cm2 se pot funda baraje de greutate. ad amplasamentul permite realizarea unor baraje de mic în l ime din materiale locale. deci un cost mai redus. în mod orientativ. în amplasamentul respectiv se pot realiza baraje arcuite i baraje din beton de în l imi foarte mari. se iau m suri pentru impermeabilizare prin injec ii cu lapte de ciment (amestec de ciment fin cu ap ) sau cu amestec de argil i ciment. Dac ad 50 daN/cm2. Permeabilitatea redus a terenului de funda ie avantajeaz construirea unui baraj deoarece permite realizarea unui volum redus de injec ii. din care se iau probe de materiale i în care se injecteaz ap sub presiune. pentru o siguran cât mai bun în exploatare. Aceste studii constau în foraje de adâncime i galerii de cercetare. sau a unor baraje mobile.

ceea ce permite o func ionare normal din acest punct de vedere de peste 150 ani. f r necesit i de cur are. ceea ce m re te debitul de ap afluent în lacul respectiv. viaducte. realizat la debite maxime. a ez ri omene ti.5 m3/s. volumul mort este de 200 milioane m3. osele. trebuie luate în calcul eventualele str mut ri de c i de comunica ie. se ia suficient de mare. De exemplu la barajul Izvorul Muntelui. etc.Bicaz. drumuri. c i ferate. care se determin prin m sur ri directe. dar i realizarea unor diguri de protec ie atunci când acest lucru este indicat. condi ioneaz m rimea volumului mort al lacului i deci în l imea necesar a barajului. fa de un volum total de 1230 milioane m3 . De exemplu în lacul Vidraru de pe Arge debitele derivate din bazinele învecinate reprezint 120 % fa de debitul mediu modul al Arge ului în sec iunea barajului Vidraru (12. . În ultimul timp exist tendin a de a realiza lacuri în care.7 m3/s). D. poduri. Cu cât debitul de ap captat în lac este mai mare i cel solid este mai mic. se deviaz prin aduc iuni secundare debitele râurilor cu bazine învecinate. a ez ri omene ti.5 m3/s). Atunci când este cazul. Astfel de solu ii s-au ales i la multe amenaj ri hidroenergetice din ara noastr . Aceasta impune alegerea în anumite limite a nivelului reten iei normale i nivelului maxim excep ional.2 m3/s fa de 7. zone industriale. Condi ii geografice Realizarea unui baraj i a lacului de acumulare aferent presupune inundarea în amonte a unor importante suprafe e de teren agricol. Debitul solid. pe o perioad de 50-100 de ani. Condi ii hidrologice Amplasamentul pentru realizarea unui baraj se alege astfel încât el s fie favorabil din punct de vedere al debitului de ap i al debitului solid.C. astfel încât s permit func ionarea normal . care se prevede pentru înmagazinarea aluviunilor aduse odat cu debitul de ap . în afara debitului mediu al râului pe care se g se te amplasamentul barajului. total 19. cu atât amplasamentul este mai favorabil. Uzual volumul mort al lacului. iar în lacul Vidra-Lotru 250% (11 m3/s fa de 4.

îndeosebi în perioadele de ape mari. for e hidrostatice. În cele ce urmeaz se prezint modalitatea de calcul a principalelor for e amintite mai sus.for e speciale. etc. valurilor.for e date de împingerea ghe ii în regim static sau în regim dinamic.for e datorate varia iilor de temperatur . care se refer la înc rc rile date de diferite echipamente.for e masice. datorate împingerii apei din bieful amonte i din bieful aval asupra construc iei. .for e datorate valurilor. care sunt direct propor ionale cu masa i se datoreaz unor câmpuri exterioare de for e (greutatea proprie. date de presiunea apei ce se infiltreaz pe sub talpa de funda ie a barajului. .). La proiectarea construc iilor hidrotehnice se iau în calcul diferite combina ii de for e.). de mijloacele de transport care trec peste corpul barajului. suprapresiune. . avându-se în vedere combina iile cele mai defavorabile (dar reale ) dintre cele posibile. care sunt date de apele ce sunt deversate peste baraj. . . .3.for e datorate vântului.for e hidrodinamice. vântului.for e date de împingerea aluviunilor depuse la piciorul amonte al barajului.for e de subpresiune. .for e cu caracter permanent (for ele de greutate proprie. datorate ghe ii. For ele care ac ioneaz asupra barajelor În dimensionarea barajelor de diferite tipuri se ine seama de un num r mai mare sau mai mic de for e. . b) dup durata for elor exist : . for ele seismice). . luând pentru baraj ca profil teoretic un .for e hidrostatice.for e cu caracter nepermanent (for ele seismice. . etc. de ridicarea nivelului apei peste cotele normale. Acestea se pot clasifica din diverse puncte de vedere: a) dup natura lor exist : .2.

3. sec iunea funda iei fiind un dreptunghi cu laturile ( + 1) Hc i 1 m perpendicular pe desen (figura 3.triunghi de în l ime Hc (în l imea de calcul a construc iei). înclinarea parametrului amonte 1 : 1 i a celui aval 1 : .3.3) Fig. For ele care se exercit asupra unui baraj .

2.2) 1800 .4. se admite un profil de form trapezoidal . Profilul transversal al unui baraj din materiale locale . care se g se te.1.4 i în acest caz FG luând p= 1 2 p Hc b 1 m m1 H c 2 (3.3.1) b 1 c 2 valoarea for ei exprimându-se pe metru-liniar din l imea barajului. For ele de greutate proprie Deoarece FG b V rezult imediat 1 FG H2 (3.3. For a se aplic în centrul de greutate al barajului. la intersec ia medianelor. Greutatea specific a betonului b are valori cuprinse între 2200 i 2500daN/m3. în cazul profilului admis . In cazul barajelor din materiale locale.2200 daN/m3 Fig. ca în figura 3.

For ele date de presiunea hidrostatic Asupra parametrului amonte.6) Fvav care se aplic respective. de asemenea în centrele de greutate ale diagramelor 3.3. asupra parametrului aval se exercit dou for e analoge: care se aplic la distan a av FH 1 2 1 2 h2 av 2 h av (3.3. 1 deci la H c .2. conform legii de reparti ie a am presiunii într-un lichid în repaus. Dac se admite c pierderea de sarcin a apei infiltrate este uniform . se exercit o for orizontal FH i una am vertical FV (figura 3.2. For a datorat subpresiunii For a de subpresiune este o for care ac ioneaz de sus în jos pe talpa de funda ie a barajului i se datoreaz presiunii apei care se infiltreaz prin fisurile rocii de funda ie i prin spa iile existente între beton i roc . 3 Dac în bieful aval exist ap .3) care se aplic în centrul de greutate al diagramei de reparti ie a presiunii.5) (3. nivelul acesteia fiind hav. respectiv 3 1 am 2 FV (3.4) 1 Hc 2 1 1 H c de piciorul amonte al profilului.2. Valorile acestor for e sunt date de formulele am FH 1 2 H2 c (3.3).

5. care rup linia de infiltra ie (figura 3.) între valorile maxime ale presiunii din amonte ( Hc) i din aval ( hav). se ob ine o reparti ie teoretic liniar a diagramei subpresiunilor (figura 3. diagrama de subpresiuni are o alt lege de reparti ie (ca de exemplu cea din figura 3.5a). In realitate pierderile de sarcin nefiind uniform distribuite. In scopul mic or rii for ei de subpresiune se realizeaz drenaje. a c d Fig. Ipoteze privind diagrama de varia ie a subpresiunilor . 3.5b) sau chiar voaluri de injec ii în profunzime.3.distribuit .

For ele seismice For ele seismice sunt for e care solicit barajele în cazul oscila iilor elastice ale scoar ei p mântului produse de cutremur.2 sunt prezentate caracteristicile mi c rilor seismice conform sc rilor Mercalli i respectiv Richter. In tabelul 3. care se ia de obicei egal cu o secund . 3.5 c) în cazul existen ei unui nivel de ap în aval. bazate pe aprecieri asupra efectelor lor (scara Rossi-Forel. printre care i România. scara Mercalli) sau pe înregistr ri (scara magnitudinilor Gutenberg-Richter). for ele de subpresiune rezult : Fs respectiv FS 1 m 2 1 2 HC h av 1 m Hc 2 h av 1 Hc (3. se admite diagrama trapezoidal (figura 3. i prin accelera ia mi c rii seismice c.50 i 0. în multe ri din Europa. ac ioneaz asupra masei barajelor i asupra masei apei din lac i sunt direct propor ionale cu acestea. el inând seama de pierderile de sarcin produse pe drumul urmat de apa de infiltra ie. sau triunghiular (figura 3. . Normele din ara noastr prev d pentru m valori cuprinse între 0.5 c i 3.Pentru a simplifica calculele. Pentru caracterizarea cutremurelor se folosesc sc ri de intensitate. Oscila iile produse de cutremur se caracterizeaz prin perioada de oscila ie T. Coeficientul m poart numele de coeficient de reducere a subpresiunii. precum i de faptul c apa ac ioneaz numai asupra unei p r i a sec iunii de funda ie.5 d.7) (3.2. pierderi datorate structurii rocii i m surilor constructive adoptate.8) i ele se aplic în centrele de greutate ale diagramelor.4.5 d) dac nu exist ap în aval.75. Pentru diagramele admise în figurile 3.

ceea ce simplific calculele i d rezultate acoperitoare. de seismicitatea local etc. îns în mod curent se utilizeaz metode de calcul în care efectul cutremurului se consider static.5 8 8.9’) FCG 1 2 .05 0.00 2.00 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Slab nu este sim it decât in interior Obiectele atârnate oscileaz Este sim it în exterior Este sim it de to i Este greu de stat în picioare Conducerea auto este afectat Produce panic general Structurile de zid rie sunt afectate inele sunt puternic îndoite Distrugeri totale Magnitudine 3. cutremurul producând în masa lui for e de iner ie de sens contrar sensului accelera iei seismice.).1. Mi c rile seismice neavând o direc ie precis .3.9) c fiind coeficientul de seismicitate dat în tabelul 3.2 Gradul i efectele cutremurului c (cm/s2) 2-6 10 20 50 100 200 500 1000 2000 4000 cs=c/g 0.2 g Tabelul 3.00 4.Solicit rile produse de cutremur în corpul unui baraj au un caracter dinamic.5 Energie (ergi) 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 For a se aplic în centrul de greutate al barajului. Uneori se recomand . Valorile coeficientului de seismicitate cs in seama de importan a construc iei.5 4 4.50 1.02 0.10 0.5 5 5. valori mai ridicate folosindu-se numai în zonele cu activitate seismic foarte puternic . ca în formula for ei seismice s se introduc un factor 1 2 cs G cs b Hc (3. pentru aceste for e se accept direc ia cea mai defavorabil .20 0.5 7-7.01 0. In general se admite cs = 0.005 0. Asupra masei barajului rezult o for : FCG cS c m c G g cS G (3. direc ia cea mai defavorabil fiind cea dinspre amonte spre aval (figura 3.5 6 6. Se consider barajul legat rigid de funda ie.

For a seismic asupra masei apei din lac Iner ia masei apei din lacul de acumulare d na tere. pân la 2 pentru terenuri necoezive i slabe (argile. nisipuri.425 Hc fa de talpa de funda ie (centrul de greutate al unei diagrame parabolice se g se te 4 la distan a H c 0.). etc.10) i c ea ac ioneaz dinspre lac spre baraj. Se poate aprecia c for a total Fcw dat de aceast suprapresiune este: Fcw 1 cS 2 H2 c (3.6.).6.3.3. în timpul cutremurului.425 H c ). Fig. la o distan de 0.care ine seama de natura terenului de funda ie i are valori de la 0. unei suprapresiuni pc care are o distribu ie parabolic (fig. 3 .5 pentru terenuri stâncoase.

5.35 din cre terea maxim a temperaturii aerului ta) în timp de n ore. care se depun la piciorul amonte al barajului.6.7). de dimensiunile blocului etc.12) în care b x 1 x hg.9 h g tg 1 3 tg n tg 1 2 (tf/m) (3. For e datorate împingerii ghe ii În zonele cu temperaturi sc zute podul de ghea format la suprafa a apei din lac exercit solicit ri statice i dinamice asupra barajului. sunt dimensiunile în m ale blocului de ghea . dintre acestea putându-se folosi cu suficient aproxima ie formula: Fg' k v hg b 1 (tf) (3. Exist diverse formule care apreciaz aceast for .. în ara noastr se admite Fg = 5... exercit asupra barajului o presiune suplimentar (figura 3. For e de împingere a aluviunilor Aluviunile. For a static se exercit de c tre stratul de ghea datorit dilat rii sale în timpul ridic rii temperaturii..11) în care hg este grosimea stratului de ghea . formate din nisip i pietri . de viteza de mi care. 3.. Se poate folosi de exemplu formula stabilit experimental de c tre Royen : Fg 0. Cum valorile tg.2... k = 4 . iar v este viteza de scurgere în m/s.6 tf s/m3. în m.3.2..10 tf/m. tg cre terea maxim a temperaturii ghe ii (0. n. un coeficient care ine seama de starea blocului de ghea . trebuie ob inute din observa ii meteorologice. care se poate calcula cu formulele date de teoria general a împingerii aluviunilor i anume: . For a dinamic se datoreaz ocului produs asupra barajului de blocurile de ghea în mi care i depinde de compactitatea ghe ii. ta. în lipsa acestora.

reprezint unghiul de frecare intern a materialului aluvionar (la limit = 0) .13) Fig.p al z ' al z tg 2 45 2 (3.7. iar ’al este greutatea specific a aluviunilor în stare imersat . Împingerea aluviunilor În formula (3. 3.15) .14) n fiind porozitatea materialului aluvionar. deci: ' al al 1 n (3. For a de împingere a aluviunilor rezult : Fal 1 2 ' al 2 h al tg 2 45 0 2 (3.13).

= 1. . deforma ia total t = + E. trebuie s fie nul t = 0. Rezult deci = E. pentru fiecare grad varia ie de temperatur .1 106 daN/cm2.16’’) (3.5 daN/cm2 în beton.1 105 daN/cm2 . E (3.5 (3. acestea produc varia ii ale volumului construc iei. Dac se consider o grind încastrat .16’) adic 25 daN/cm2 în o el i 2.2 10-5 grad-1 i E = 2.16) În cazul o elului = 1. care este format din deforma ia din temperatur i din cea plastic E. For e provenite din varia iile de temperatur Construc iile din beton armat sunt supuse varia iilor diurne.3. care dac sunt împiedicate pot da na tere la eforturi destul de mari.7.2.2 10-5 grad-1 i E = 2. lunare sau anuale de temperatur ale mediului. Rezult iar în cazul betonului c în o el apar eforturi suplimentare : 25 iar în beton: 2. Dar: E deci E .

fiind primele construc ii folosite la crearea unor acumul ri pentru aliment rile cu ap .3. care exist înc i ast zi. ceea ce permitea realizarea unor profiluri mai economice.paramentul aval. La primele baraje executate acest profil avea forma unui triunghi curbiliniu. Folosind la început zid ria de piatr . În prezent din totalul de peste 7500 de baraje existente în lume peste un sfert sunt baraje de greutate. Un baraj de greutate este alc tuit din urm toarele elemente componente (figura 3.coronamentul barajului. 4 . de 283 m. În ara noastr s-au realizat dou asemenea baraje înc din 1909.corpul barajului. Cele mai vechi baraje de greutate propriu-zise s-au construit tot în Spania: Almonacid (1220). De i la un volum maxim de beton prezint minim de siguran . s-a trecut treptat la zid ria din beton.piciorul aval.1. 2 . 7 . pe râurile Ri ca Mic (H= 21 m) i pe râul Sadu-Sibiu (H= 13 m). realizarea mai u oar a construc iei i o exploatare mai comod . în zona de în l ime maxim . 3. La barajele moderne profilul este triunghiular. Elementele componente ale unui baraj Sec ionarea unui baraj de greutate cu un plan vertical. realizat în 1962. Înc în perioada imperiului roman în Spania s-au construit barajele Proserpina (H=12 m) i Cornalvo (H= 19. for e care sunt direct propor ionale cu greutatea barajului.8): 1 .3.5 m). Almansa (1395). barajele de greutate au atins în ultimul timp în l imi considerabile. . ceea ce permite simplificarea calculelor. 5 . permite reliefarea profilului barajului în sec iunea maestr . în special datorit experien ei ob inute în construc ia acestora. Stabilitatea acestor baraje la r sturnare i alunecare se asigur prin masa lor i prin for ele de frecare care iau na tere între baraj i terenul de funda ie. 6 . Alicante (1579). Barajele de greutate se execut de multe sute de ani. 3 paramentul amonte. Baraje de greutate Barajele de greutate sunt construc ii masive din beton armat care transmit terenului de funda ie sarcinile preluate din diversele înc rc ri cu ajutorul greut ii proprii.3.piciorul amonte. Cel mai înalt baraj de greutate din lume este în prezent barajul Grande-Dixance din Elve ia.talpa funda iei.

cu înclinarea paramen ilor 1 : 1 i 1 : . Dimensionarea barajelor de greutate 3.2. reprezint axa barajului. frânt sau curbilinie. Dup forma în plan a barajului.2. situat la mijlocul coronamentului.1. Linia orizontal . provocat în principal de fenomenele de contrac ie i de deformarea terenului de funda ie. denumite rosturi transversale (9) sau de dilata ie.2. Elemente componente ale unui baraj de greutate Pentru a evita fisurarea betonului. prin suprafe e verticale care merg pân la funda ie. L imea unui plot este cuprins între 12 i 20 m.3. 3.Fig. un profil triunghiular al barajului.8.9): . în l imea Hc a profilului este determinat de urm toarele elemente componente ( figura 3. corpul unui baraj de greutate se fragmenteaz în blocuri sau ploturi (8).3. 3. Determinarea în l imii de calcul a barajului Admi ând ca în paragraful 3. axa barajului poate fi o linie dreapt . care leag cei doi versan i opu i.

în l imea de reten ie Hr (cuprins între talveg i NRN).a + hv + hg (3.efortul total la piciorul amonte al barajului. care dau înclinarea paramen ilor. aceasta înseamn c nu se admit eforturi de întindere.17) 0. egal cu suma eforturilor date de fiecare solicitare. .85 Hc = Hr + hd + hal + hs.a a stratului de roc alterat . În consecin se pot admite urm toarele rela ii pentru calculul în l imii Hc : > 0. .2.3. Se folosesc dou condi ii: . Determinarea profilului barajului În acest scop este necesar s se determine valorile i 1. pentru a avea siguran a c barajul se fundeaz pe roc s n toas .18) 3.85) barajul se supraînal cu valoarea în l imii maxime hd a lamei deversante.grosimea hal a stratului de aluviuni i hs.o gard hg = 1 ..21) avam A W în care se admite semnul plus pentru eforturile de compresiune i semnul minus pentru cele de trac iune.2. Condi ia se scrie sub forma: am tot n i=1 am i 0 (3.în cazul în care volumul de protec ie al lacului asigur o atenuare eficient a undei de viitur ( 0. în punctul în care se calculeaz efortul N este .85 Hc = Hr + hal + hs.19) .în l imea maxim hv a valurilor ce pot apare în lac (la baraje i lacuri mici aceast în l ime se neglijeaz ). .coeficientul de stabilitate la alunecare s fie mai mare sau la limit egal cu un coeficient admisibil k s k ad (3. . care trebuie excavate.20) s Efortul pe talpa de funda ie se calculeaz cu formula cunoscut : N M (3.2 m. deci ridicarea piciorului amonte de pe funda ie.a + hv + hg (3. trebuie s fie mai mare sau la limit egal cu zero.

.

FOR A FG am FH am FV av FH av FV am av FS FCG FCW Fg Fal FG FG e1 A W am FH e 2 W am am FV FV e3 A W av FH e 4 W av av FV FV e5 A W FS FS e 6 A W FCG e 7 W FCW e 8 W Fg e 9 W Fal e10 W FG FG e1 A W am FH e2 W am am FV FV e3 A W av FH e 4 W av av FV FV e5 A W FS FS e 6 A W FCG e 7 W FCW e 8 W Fg e 9 W Fal e10 W .3.Tabelul 3.

.

.

.

de arie A.la r sturnarea în jurul piciorului aval.22).la alunecarea spre aval.19) rezult o ecua ie de forma: (3. spre exemplificare. Rela ia (3.. (3.20) se exprim sub forma: ks f N H k ad s (3.20’’’) formeaz un sistem a c rui rezolvare permite determinarea lui i 1 Dup rezolvare se mai fac o serie de verific ri care.23) 6 6 Cu aceste nota ii i rela ii se calculeaz efortul amonte i respectiv aval. În tabelul 3.. rezultatele ce se ob in pentru principalele for e ce solicit un baraj.22) + 1 H2 b h2 c W = m3 (3.. func ie de natura terenului.. Condi ia de stabilitate la alunecare (3. Stabilitatea unui baraj poate fi periclitat în urm toarele cazuri: .19) i (3. dat de fiecare for care solicit barajul..3 i sec iunea t lpii de funda ie de form dreptunghiular cu l imea de 1 m i în l imea ( + 1) Hc.1). ad Coeficientul de siguran k s are valori cuprinse între 1 i 1. valorile lui determinându-se prin încerc ri de laborator i pe teren. în afara condi iilor (3. B.3). conform datelor din tabelul 3. Ecua iile (3.la ridicarea datorit subpresiunilor.20’’’) Coeficientul de frecare f dintre beton i roc se admite. În tabelul 3. se calculeaz eforturile la piciorul amonte i cel aval. În general un baraj stabil la alunecare este stabil i la plutire i la r sturnare.20) ce trebuie satisf cute în cele mai dezavantajoase situa ii..20’) se mai scrie sub forma : f FG Fvam Fvav Fs am FH FCG FCW Fg av FH (3.F sunt constante.19’) i (3.20’’) ceea ce în final conduce la o ecua ie de forma: M + N 1 P= 0 (3.3 i calculând pentru fiecare for bra ul ei (distan a dintre punctul în care ac ioneaz for a i centrul O al sec iunii de calcul) ( figura 3.5 func ie de natura terenului (stâncos sau nestâncos).4.for a care solicit normal sec iunea t lpii de funda ie. Pe baza expresiilor (3. situa ie în care construc ia plute te.3 se dau rela iile de calcul a acestor eforturi.20’) 2 adic suma for elor de frecare ce ac ioneaz între talpa barajului i terenul de funda ie (egale cu produsul dintre coeficientul de frecare f i suma for elor normale pe talpa barajului) s fie mai mare decât suma for elor orizontale orientate spre aval. pe terenul de funda ie. Pentru calcul se admite profilul din figura 3. M este momentul acestei for e. .23).. mai impun i satisfacerea condi iilor . (3. În acest caz: A = + 1 Hc 1 m2 (3.. de rela iile din tabelul 3... iar W este modulul de rezisten al sec iunii sus amintite. .5. fa de centrul sec iunii t lpii de funda ie.. se prezint .19’) A 12 B C 2 D 1 E F =0 1 în care A.15) a for elor. inând seama de (3. în cazul în care hav = 0 Prin înlocuirea în rela ia (3.. .

3. pe metru liniar de l ime.65-0.50-0. se face liniar. la o adâncime z. se poate admite c varia ia atât a adâncimii.50-0.65 0. în urma 2 excava iilor.25-0. isturi) 3.40 Deoarece paramen ii amonte i aval sunt suprafe e plane.70 0.2. Fig. Dac se ine seama c funda ia. 2 1 un volum de beton Vb + 1 z 2 m3 .50 0.40 0.40-0. pe metru liniar din l imea barajului. Determinarea volumului de beton al barajului .10. aria 1 profilului barajului este A z + 1 z 2 i rezult .25-0.3.5.av am tot av am av ad (3.24) Tabelul 3.35-0. este de asemenea format din suprafe e plane.3. Natura terenului pietri -bolov ni p mânt nisipos Terenuri necoezive nisipuri argiloase argil nisipoas argil roci eruptive Terenuri stâncoase roci sedimentare roci sedimentare (marne.60 0. cât i a volumului corespunz tor acesteia. ad fiind efortul admisibil al rocii de funda ie.25 0.35 0.20-0.Determinarea volumului de beton al barajului Valoarea f 0.

Ele nu trebuie s reac ioneze cu cimentul sau s fie solubile în contact cu apa. Betonul folosit la baraje trebuie s aib calit i suplimentare fa de betoanele utilizate la construc iile nehidrotehnice. Func ie de propriet ile cerute el con ine în diferite propor ii i alte elemente cum ar fi: oxizi de magneziu.25) rezultatul fiind cu atât mai corect. cu cât se iau un num r m mai mare de sec iuni de calcul. Dimensiunile agregatelor trebuie s respecte condi iile prev zute de standarde. dure. care reprezint liantul hidraulic.120 kcal.600C. datorit ac iunii unor factori ca: infiltra ia apei. înc lze te betonul. degajare de c ldur .1. 3.3. în dreptul fiec rei adâncimi zi. iar în timpul r cirii care urmeaz se contract . care formeaz scheletul de rezisten . la 1 kg de ciment degajându-se în timp de 7 zile circa 60 . dense i nealterate. aluminat de calciu i ferit de calciu. Betonul i propriet ile sale Betonul (respectiv betonul armat) este în prezent materialul cel mai r spândit pentru executarea barajelor de greutate. Se ob ine un conglomerat care are la început propriet i plastice. trioxizi de sulf. rezisten a la înghe . Volumul de beton se poate determina i grafic.3. folosirea pentru amestec a apei cu . Produsul astfel rezultat (clincher) se macin apoi în mori cu bile pân la ob inerea fine ii necesare. înghe ul i dezghe ul repetat. Cimentul este un amestec de silica i bazici de calciu (componenta principal fiind silicatul tricalcic 3CaO SiO2). în beton iau na tere eforturi care pot duce la fisurarea sa. respectând propor ii corespunz toare între diferitele frac iuni de dimensiuni. ac iunea coroziv a apei etc. Ca urmare betonul hidrotehnic trebuie s prezinte propriet i de rezisten mecanic .10 reprezint la o anumit scar chiar volumul total Vb de beton al barajului. În consecin este necesar s se ia m suri pentru a mic ora pe cât posibil c ldura de hidratare. care trebuie avute în vedere. dac pe profilul transversal al v ii se pune la scar . numit de hidratare. varia iile de temperatur i umiditate. sodiu i potasiu. corespunz toare.3 Elemente constructive ale barajelor de greutate 3.3. valoarea Vi. func ie de cea ini ial .În consecin formulei: volumul de beton al barajului se poate u or determina analitic cu ajutorul Vb m-1 i=1 Vzi li 1 2 + m 1 1 i 1 z2 i li (3. Betonul prezint o serie de propriet i. pietri ). Betonul este o mixtur mineral format din agregate (nisip. fier i aluminiu etc. în propor iile cerute de compozi ia final dorit . Aceast cantitate de c ldur . ciment i ap . la 500 . iar apoi se înt re te c p tând rezisten mecanic . dintre care cele mai importante sunt: a) c ldura de hidratare : reac ia care are loc la amestecarea cimentului cu ap este o reac ie exoterm . Cimentul se ob ine prin calcinarea unui amestec de piatr de var i argil . Propriet ile men ionate se ob in prin alegerea corespunz toare a materialelor componente. impermeabilitate. cum ar fi de exemplu: un dozaj de ciment cât mai redus posibil. în cuptoare rotative la temperaturi de 1400 15000C. îndeosebi datorit propriet ilor sale. dac aceste deforma ii sunt împiedicate. folosirea unei tehnologii de confec ionare adecvate i printr-un control riguros al calit ilor betonului. Agregatele componente ale betonului (nisip i pietri ) trebuie s provin din roci stabile.dezghe i la ac iuni corozive. putând fi turnat în forme (cofraje) diferite. Sub ac iunea acestei varia ii de temperatur betonul se dilat . rezisten la ac iunile de cavita ie i abrazive ale apei i debitului solid transportat de aceasta. suprafa a ha urat pe figura 3. a c rui temperatur poate ajunge.

permeabilitate mai mare. rezisten la înghe . c Apa de amestec este un element care influen eaz negativ propriet ile betoanelor. a cimentului i a adaosurilor.5 1 i depind în primul rând de dozajul de ciment (kg/m3). cu cât dozajul de ciment este mai mic. în special contrac ie din uscare.3. b) marca betonului reprezint rezisten a mecanic de rupere la compresiune a unei epruvete din beton la 28 de zile de la turnare. Rezisten ele la rupere la întindere ale betonului sunt îns mult mai mici. De aceea se urm re te s se reduc cât mai mult aceast cantitate. c) factorul ap . La un baraj din beton exist trei tipuri diferite de rosturi: a) rosturi de funda ie. turnarea betonului în faze diferite. la care rezisten a la rupere din compresiune este rc 100daN / cm 2 . A a cum se observ deci. se încearc mic orarea acesteia prin introducerea unor substan e de aditivare.dezghe .temperaturi cât mai sc zute. . când se consider c s-a terminat înt rirea betonului (priza). rtp 20 26daN / cm 2 . Pentru baraje gelivitatea betonului trebuie s fie de circa 100-150 cicluri succesive de înghe .dezghe . care mic oreaz frec rile i favorizeaz realizarea amestecului.24 (3. prevederea în blocurile de beton a unor evi prin care s circule ap de r cire. c) rosturi de dilata ie. chiar a cuburilor de ghea . sau între beton i roc . Rosturile barajelor Rostul reprezint suprafa a de contact între dou blocuri de beton. De exemplu. 3. betonul este un material care rezist mult r mai bine la solicit ri de compresiune.dezghe mai mic ) i varia ii de volum. r cirea agregatelor înainte de formarea amestecului.3. Acesta este cu atât mai mare. O ac iune favorabil o au aditivii plastifian i. mergând de la B 100. pân la B 500 ( rc 500daN / cm 2 ) .ciment : cantitatea de ap necesar form rii betonului se poate exprima prin însumarea cantit ii ah necesar procesului de hidratare i a celei necesare realiz rii amestecului aam (care în acela i timp d fluiditatea i plasticitatea betonului în prima sa faz ): a = ah + aam Dac c este cantitatea de ciment folosit . porozitatea betonului. ti 50 60daN / cm 2 .1/6) rc în cazul întinderii provenite din încovoiere.26) c c c c poart denumirea de “factor ap -ciment”.2. de ordinul (1/12 -1/14) rc în cazul întinderii pure i de ordinul (1/5 . Exist betoane cu m rci diferite. d) gelivitatea betonului reprezint rezisten a acestuia la ac iunea repetat de înghe . a m ririi lucrabilit ii i prin antrenarea de bule de aer în masa betonului. pentru un beton B 300 (cu marca 300) valorile de mai sus sunt: rc 300daN / cm 2 . b) rosturi de lucru. Valorile uzuale pentru un beton hidrotehnic sunt cuprinse în limitele a 0. prin reducerea raportului a/c. Aceast rezisten este influen at de o serie de factori cum ar fi : calitatea agregatelor utilizate. decât la cele de întindere. atunci raportul a a h a am a am 0. ceea ce permite r cirea acestuia prin radia ie pe suprafe ele libere ale blocurilor etc. Deoarece îns realizarea amestecului necesit ap . numite plastifian i. deci s se mic oreze factorul a/c. deoarece prin evaporarea ei în timp rezult o porozitate mai mare a betoanelor (rezisten e mai mici.

Pentru a favoriza stabilitatea la alunecare se pot crea la piciorul amonte.10 m. la cel aval sau pe toat talpa de funda ie. b. foraj pentru injec ii. la presiuni de 2 .4 at. Aceast suprafa se trateaz astfel încât s favorizeze un contact cât mai intim între beton i roc i s realizeze o stabilitate la alunecare cât mai bun . i 3.11. Turnarea betonului în corpul barajului nu se poate face în mod continuu deoarece tehnologic instala iile de preparare a betonului i de transport a a. 2. Etan area în profunzime prin injec ii: 1. dintr-o galerie special de injec ii situat la piciorul amonte al barajului (figura 3. 3. Rostul de lucru reprezint suprafa a de separa ie dintre dou lamele de beton turnate în corpul barajului la un anumit interval de timp. Dup forare se injecteaz lapte de ciment cu pompe speciale cu presiuni pân la 100 at. galerii de injec ii. b1 b2 b3 . 2. 4. dar i ca o suprafa continu . cu pinten amonte. pentru avantajele de ordin static i eliminarea concentr rii de eforturi (figura 3.a. 2 continu . cu redane.a).sau se înclin suprafa a spre amonte (figura 3. În acest scop. În sec iune longitudinal funda ia se poate executa în trepte.Sec iune longitudinal : 1. adâncituri sub form de pinteni i redane. M suri privind sporirea stabilit ii la alunecare: 1.8. a1 a2 1 2 4 3 c. b. aceasta se spal cu jeturi puternice de ap sub presiune. Rostul de funda ie reprezint suprafa a de contact a barajului de beton cu roca de funda ie s n toas (dup ce s-a excavat stratul de roc alterat ). voal frontal.c). i 3.8. în scopul consolid rii se realizeaz injec ii cu lapte de ciment pe o adâncime de 5 . Acestea se execut prin foraje de mare adâncime. cu trepte înclinate. 3.11.b). Dac terenul de funda ie prezint fisuri importante. Pentru impermeabilizarea terenului de funda ie se realizeaz perdele sau voaluri de etan are. se cur pe por iuni i se usuc cu jeturi de aer. pentru a înl tura stratul de oxizi ce se formeaz la suprafa a rocii datorit contractului cu aerul i agen ii atmosferici.11. voal lateral. în trepte.

betonul se înt re te i în contact cu agen ii atmosferici formeaz o suprafa acoperit cu oxizi care nu favorizeaz contactul intim între cele dou straturi succesive de beton. Grosimea unei lamele este de cca 2-3 m (figura 3. Aceste rosturi trebuie s fie impermeabile. creându-se o suprafa neregulat ).13. c) Rosturile de dilata ie (transversale). De aceea. pân la turnarea celei urm toare. care segmenteaz barajul pe toat în l imea sa. se prevede: o pan de beton de diferite forme. În intervalul de timp care trece de la realizarea lamelei precedente. Fig. Din aceste motive turnarea betonului se face în etape succesive pe blocuri (ploturi) i lamele. se prev d diverse sisteme de etan are a rosturilor de dilata ie. Realizarea barajului în etape succesive În consecin înainte de turnarea unei noi lamele rostul de lucru se freac bine cu perii aspre de sârm .12). din amonte spre aval. m rimea i direc ia deforma iilor posibile. În general la un asemenea rost. a a cum se vede din figura 3.12. un pu de vizitare i zona curent a rostului. dar în acela i timp s permit deplas rile relative ale ploturilor dup toate cele 3 direc ii. o tol metalic sau band cauciucat pentru etan are. În . sunt suprafe e special prev zute în corpul barajului. cu scopul de a permite varia iile de volum ale blocurilor de beton adiacente i deforma ii inegale ale funda iei. iar pe de alt parte este necesar s existe un anumit interval de timp în care c ldura din procesul de hidratare s poat fi degajat în exterior. func ie de tipul rosturilor.acestuia pân la locul de turnare au o capacitate limitat . se spal cu jet de ap sub presiune i se usuc cu jet de aer comprimat. eventual se buceardeaz (se sparge crusta de la suprafa .3. s realizeze o monolitizare a construc iei.

fier zincat). ele fiind str b tute pe vertical . Ele pot avea forme diferite (figura 3.a). asupra betonului. în apropierea paramentului amonte de prev d re ele de tuburi care s dreneze debitul de ap infiltrat. de vizitare. Din acestea apele drenate sunt evacuate spre aval prin alte galerii transversale.11. pânz de iut bitumat . la 5 .20 x 2.3. Ea poate fi metalic (cupru.3.spa iul dintre pana amonte i pu ul de vizitare. Aceste tuburi conduc apele drenate în galerii orizontale de drenaj sau spre pu urile de vizitare a rosturilor de dilata ie. . pentru a permite circula ia apelor de infiltra ie spre aval. panouri de plut sau azbest.14. din care cu ajutorul unor instala ii i echipamente speciale se execut voalurile i perdelele de injec ii pentru impermeabilizarea terenului de funda ie (figura 3. supravegherea i între inerea dispozitivelor de etan are a rosturilor.0 m i pot cre te pân la 2.c). rostul se umple cu un material izolant: mastic bituminos sau asfaltic. Aceste galerii se prev d în special în zona amonte a barajului. Pentru a evita ac iunea d un toare a apelor de infiltra ie. supravegherea comport rii betoanelor i a gradului lor de fisurare. Galeriile de injec ii sunt galerii situate pe talpa de funda ie. dar i în corpul barajului când este cazul (figura 3.3.00 x 3.b). De la pu ul de vizitare spre aval se recomand ca rostul s fie l sat liber. orizontal i în sens transversal de un num r mare de galerii. Acestea sunt de mai multe tipuri: de injec ii.5 m de paramentul amonte. de drenaj. Etan area propriu-zis a rostului o realizeaz tola plasat la 1 . Galeriile barajelor Barajele din beton nu sunt masive.6 m de parament i la distan e de 20-30 m pe vertical . o el inoxidabil.1. din cauciuc sintetic sau din PVC. iar dimensiunile minime sunt de 1. instalarea aparatelor de m sur pentru supravegherea comport rii barajelor.14. Galeriile i pu urile de vizitare se folosesc pentru supravegherea re elelor de drenaj i evacuare a apelor de infiltra ie. 3.00 m. carton bitumat.

se face în mai multe ipoteze i anume: 10 Ipoteza de construc ie. 2. pânz de iut bitumat . c. d. 20 Ipoteza de exploatare.13. pan de beton armat. drepte joantive. Diverse tipuri de rosturi de dilata ie i modul lor de etan are a. în care se presupune c barajul este gata construit. cu contur poligonal. pu de vizitare. cât i în cel aval (situa ia din perioada de viitur . 3. 3. care presupune determinarea st rii de eforturi în orice punct din corpul barajului. cu dou variante: a.mastic bituminos. deci barajul este solicitat doar de for a de greutate proprie FG i de for a seismic FCG. scar . tol de cupru.3 3 a e d Fig. 6. poligonale joantive.4.3. b. 4. duble. lacul este gol. 1.e. când datorit cre terii subpresiunii barajul este mai pu in stabil). . Calculul eforturilor în corpul unui baraj din beton Calculul static al unui baraj din beton. plac de asfalt cu azbest. 5. 7. nivel maxim atât în bieful amonte. nivel maxim în bieful amonte i nivel minim în cel aval (diferen maxim între amonte i aval). b. l rgite.3.

Eforturile pe cei doi paramen i. 3. se calculeaz cu formula solicit rii compuse: z am av Nz Az Mz Wz (3. Galeriile de vizitare i drenaj a.27) unde: . rost transversal. amplasare în corpul barajului.a 6 6 b 6 6 7 6 7 Fig. în orice sec iune situat la adâncimea z fa de vârful profilului triunghiular. galeria de injec ii 4.z) din interiorul acestei sec iuni. b. Metoda elementar Prin aceast metod se determin eforturile pe cei doi paramen i ai barajului. forme ale galeriilor. umplutur . rigol . deci determinarea acestora este suficient s se fac luând o fâ ie cu l imea de 1 m dup axul longitudinal al barajului. 7.4.14. Dup aspectul acestei diagrame de reparti ie a eforturilor verticale metoda elementar mai este cunoscut i sub denumirea de metoda trapezelor. fiind omogen din punct de vedere al materialului.1. 6. voal de etan are. pu uri de drenaj. Într-un punct P(x. 2 galerii de vizitare. 1. efortul vertical se determin apoi presupunând c între cei doi paramen i aceste eforturi variaz liniar. 3. 5. în sec iunea aflat la adâncimea z.3. starea de eforturi poate fi considerat plan . Calculul eforturilor se poate realiza în dou moduri diferite: folosind metoda elementar sau plecând de la teoria elasticit ii. 3. Deoarece corpul barajelor de greutate este împ r it în ploturi independente.

1 0) al barajului.este suma momentelor încovoietoare date de aceste for e fa greutate al sec iunii sus men ionate. 1 6 1 2 . 2 1 2 am .este aria acestei sec iuni. dac admitem c acesta este am am solicitat numai de for ele de greutate i cele datorate apei (FG.este suma for elor normale (verticale) care ac ioneaz barajul în sec iunea situat la adâncimea z.N z .pentru for a de greutate proprie FG cu bra ul de pârghie b 1 z 2 1 1 z. FS) i se presupune c hav = 0. 6 Rezult : 1 2 N z FG Fvam FS m b 1 1 z 2 1 2 2 2 Mz 3 m 2 z3 b 1 1 1 1 12 i prin urmare. se ob ine: 1 2 .pentru for a de suprapresiune Fs m cu bra ul de pârghie 1 z 2 1 1 z. 3 1 2 . se ob ine: 2 m 1 b 1 1 1 z z (3. Az = ( + 1) z . 1 6 x de centrul de 1: 1 1: P(x.este modulul de rezisten al sec iunii.pentru for a orizontal dat de presiunea hidrostatic FH z cu bra ul de 2 1 pârghie z . 1 2 2 Wz z .28) am 2 2 2 2 av 2 1 3 m 2 b 1 1 1 1 . FV . FH . înlocuind în formula de mai sus.pentru for a vertical dat de presiunea hidrostatic Fvam cu bra ul de 1z 2 1 pârghie 3 z.z) Pentru un profil triunghiular ( . M z .

.eforturile verticale maxime vor ac iona pe talpa de funda ie.la lac gol 0 (3. eforturile provenite din greutatea proprie variaz de asemenea propor ional cu z. z z .materialul este omogen i izotrop (propriet ile sunt acelea i în orice punct). Calculul eforturilor pe baza teoriei elasticit ii Calculul eforturilor pe baza teoriei elasticit ii este un calcul mai riguros i permite determinarea eforturilor nu numai pe paramen i.4. egale i de sens contrar cu presiunea.în limitele eforturilor i ale deforma iilor posibile în corpul barajului este valabil legea lui Hooke. În cele ce urmeaz se analizeaz starea plan de eforturi (din planul sec iunii transversale) i nu se ine seama de varia ia eforturilor pe direc ia perpendicular pe acest plan (axa Oy).În ipoteza lacului gol ( = 0) se ob ine: z am 1 b z av 1 1 b z (3.eforturile normale pe parament.3. x 1: 1 1: P(x. În cazul barajului cu parament amonte vertical ( 1 = 0) eforturile respective devin: z am b . În final.2. . eforturile normale pe parament sunt nule.z) poate fi calculat cu rela ia: z x z z z z (3.28) i (3. z av 2 z (3. În teoria elasticit ii se fac urm toarele ipoteze simplificatoare: .28’) se poate constata: în cele dou ipoteze eforturile verticale sunt propor ionale cu adâncimea z sub planul de ap . . Analizând un profil triunghiular cu paramentul amonte înclinat (ca în figura de mai jos) se constat urm toarele: . vor fi i ele propor ionale cu z.în lungul paramentului amonte presiunea hidrostatic variaz propor ional cu distan a z de la vârful O. reprezentând deci un caz particular de propor ionalitate cu z. unde z = Hc.la lac plin: m 2 z.în tot volumul barajului materialul este continuu (caracterul de monolit). .29) x av am av 1 3. efortul unitar normal în punctul P(x.28’) Din rela iile - (3. av constat rile de mai sus r mânând valabile.28’’’) am bz . .z - z în lungul paramentului aval.28’’). în conformitate cu legea de distribu ie men ionat mai sus. ci în orice punct din interiorul profilului.

. Ecua iile de echilibru. i se folosesc rela iile (3.a1 b2 + a3 = b a3 = b – b 2 (3. iar este efortul tangen ial în punctul P(x. se ob in imediat ariile celorlalte fe e A1B1 = sin 1. dac x i z sunt eforturile normale orizontale i verticale. folosind (3.33) i (3.. .. pe orizontal i pe vertical .34).. ca fiind egale cu unitatea. deci X = 0 i Z = b. se g se te sin x = = z (3.z). deoarece .30) Pentru determinarea coeficien ilor a1.orizontal .30).32).z).vertical p 1 cos 1 = zcos 1 + sin 1 Dac se împart cele dou ecua ii cu sin 1 i se ine seama c pe paramentul amonte cos 1 1 se ob ine: sin 1 Amonte x =p= (p - z) xsin 1 1 (3. B1C1 = cos 1.orizontal p 1 sin 1 = xsin 1 + cos 1 . ob inem: a1 + b 3 = 0 deci b3 = .zcos = 0 cos De unde în acela i mod.31) z x în care X i Z sunt componentele for ei masice pe unitatea de volum. În consecin . ele se pot exprima sub forma: x z a 1 x b1 z a 2x b2z a 3 x b3 z (3.34) Din (3.30)..Rezult c atât presiunile exterioare..31) se ine seama c for a masic este chiar greutatea proprie. BC = cos .condi iile de echilibru la limit (adic pe cei doi paramen i) ale unui element infinit mic de volum. respectiv de coordonatele curente ale punctului P(x. Dac cele dou elemente infinit mici (aferente paramentului amonte i respectiv aval) au forma triunghiular ca în figura de mai jos.. ale acestor elemente. (3. se g se te urm torul sistem de ecua ii: a 1 x b1z a 3x b 3z p a3x b3z 1 1 Aval .33) Dac în (3.cos = 0 sin .. cât i eforturile din corpul barajului sunt func ii liniare de distan a la vârful O al profilului.b3 se folosesc urm toarele condi ii: . considerând ariile A1C1 = 1 i AC = 1.vertical p a 2 x b2z amonte .ecua iile de echilibru (Cauchy) ale unui element plan infinitezimal din corpul barajului x x z X z Z (3. AB = sin . sub ac iunea eforturilor de pe figur vor fi: .32) .

folosind varia ia liniar a eforturilor între cei doi paramen i. pe paramentul 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 m 1 1 2 1 1 b 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 m 1 (3.a1 a3 = b – b 2 aval Împ r im primele patru ecua ii de mai sus cu z i inem seama c amonte x x cot g .30) a1.1 (a3 1 + b3) a3 1 + b3 = ( – a2 1.a1 a3 = b – b 2 Rezolvând acest sistem de ecua ii se ob in primii doi termeni din rela iile (3.. De influen a subpresiunii asupra eforturilor respective s-a calculat prin metoda elementar .36’) 2 b 2 2 ... cot g 1 1 .36). ea nu a putut fi luat în considerare în teoria elasticit ii...lac plin. ambii paramen i înclina i ( = 0..36) 2 b 2 1 1 1 1 2 1 m 1 b b2 m m a1 Valorile coeficien ilor a1..a 1 x b1z a 3 x b 3z b2z a 3 x b 3z a 2 x b3 = . .. parament amonte vertical ( = 0) 1 . iar pe cel aval z z Se ob ine sistemul urm tor de ase ecua ii în care necunoscutele sunt cei ase coeficien i din rela iile (3..35) a3 + b3 = (a2 + b2) b3 = .. Deoarece for a de subpresiune nu este o for masic . 1 0) 2 2 2 1 1 1 a1 b b 1 b 2 2 1 1 a2 a3 b 1 1 1 1 2 b2 b3 1 2 b 1 b 1 1 2 1 2 (3.36) 2 2 1 1 1 2 1 1 a1 m b 2 3 b1 a2 b2 a3 b3 b p z .b2) 1 a1 + b1 = (a3 + b3) (3.. .b3 se pot particulariza: . a2.b3: a1 1 + b1 = . fiind reprezentat de cel de al treilea termen al rela iilor (3. b1. care reprezint contribu ia for ei de greutate proprie (primul termen) i a celei de presiune hidrostatic (al doilea termen).lac gol. .

La un baraj de greutate se constat c direc iile celor doi paramen i. x 1: 1: 1: B1 A1 C1 1 1 1: B C z .3. cât i eforturile principale 1.36’’’) 3. Eforturile maxime sau minime. b2 = b.36’’) b m b . (3. b1 = 0. a3 b3 = 0 ( 1 2 (3. nu reprezint valorile maxime care ac ioneaz într-un punct din corpul barajului. a2 b2 a2 1 2 2 b m 2 . respectiv cele normale pe acestea. calculate mai sus. = 0) a3 = 0 b3 = 0 . ca în figur . Valorile eforturilor principale pe paramen i se pot determina scriind echilibrul pe orizontal i pe vertical a dou elemente infinitezimale luate pe cei doi paramen i. ac ioneaz dup direc ii diferite de ale axelor. (3. Direc iile principale ale eforturilor normale sunt ortogonale între ele.37) m x z 2 Cu ajutorul rela iilor (3. 2 x z x z 2 2 1 2 4 2 (3. Eforturile maxime de alunecare sunt orientate la 450 fa de direc iile principale. sunt direc ii principale.30). . iar de-a lungul lor eforturile de alunecare sunt nule. 2 i m. b1 = a1 = 0. exist i eforturile principale 1. z i .lac gol ( ).z) atât eforturile normale x. z.37) se pot astfel calcula în orice punct P(x.4. 2 i m. parament amonte vertical . numite direc ii principale. denumite eforturi principale. Eforturi principale Eforturile x. z i .36) i (3. deoarece de-a lungul lor eforturile de alunecare sunt nule. pe lâng eforturile x.y). Într-un punct P(x.3.a1 = 0. ale c ror expresii se cunosc de la rezisten a materialelor: 1 1 2 4 2 1.

.posibilitatea pierderii caracterului de monolit în cazul unei fisura ii avansate. . Sec iune transversal .Scropoasa. al uzinei hidroelectrice Dobre ti. . .000 m3. A a cum s-a ar tat la începutul acestui paragraf în ara noastr s-au realizat înc din 1909 dou baraje de greutate pe râurile Ri ca Mic i Sadu-Sibiu. .execu ia lor este simpl .3.15. lacul având o lungime de 35 km.pot fi realizate în condi ii geologice mai pu in bune. permi ând o acumulare de 1.625. barajul înalt de 26 m.se pot construi în v i având sec iuni transversale foarte variate ca form . Ulterior s-au mai realizat numeroase asemenea baraje. i o suprafa de circa 35 hectare. în raport cu alte tipuri de baraje. precum i o durat de execu ie mare. . printre care: . f r a utiliza în suficient m sur capacitatea de rezisten a betonului. .pot fi executate i în zone cu condi ii climatice grele. Barajul UHE Por ile de Fier I. pe râul Bîrzava. În figura 3. construit tot în perioada 1909-1910.16.000 m3.000 m3.V liug. .Izvorul Muntelui .exploatarea barajelor de greutate este relativ simpl .Bicaz. . construit în perioada 1929-1933 în Cheile Orzei pe râul Ialomi a.consumuri mari de ciment i agregate.necesit volume mari de beton. Fig. printre acestea remarcând barajele: .230.1960 pe râul Bistri a.3. lungimea la coronament de 435 m i realizând o acumulare de 1.pot fi executate atât ca baraje deversoare. cu un volum de 550. cum ar fi: .000. .3. . Avantajele i dezavantajele barajelor de greutate Barajele de greutate prezint o serie de avantaje. cu un volum de beton de 3000 m3. nu necesit o manoper costisitoare i se poate folosi intens mecanizarea. realizeaz acumularea Scropoasa.2 milioane m3 i realizat din zid rie de piatr brut cu mortar de ciment. cât i ca baraje nedeversoare. Barajele de greutate au îns i o serie de dezavantaje. având o în l ime de 127 m. un volum de beton de 1. cu în l imea de 27 m.coeficien i de siguran redu i.4. se prezint o vedere în plan i o sec iune transversal prin acest baraj. construit în perioada 1955 .

Arge .Astfel de baraje s-au mai realizat în amenaj rile Bistri a . Dun re.aval. Olt.aval. . etc.16. Barajul Uzinei Por ile de Fier I este de asemenea un baraj de greutate de tip fluvial. a c rui sec iune transversal este redat în figura 3.

.

L imea unui rost l rgit poate atinge 3-5 m.18 c). iar = 0. De exemplu. 3. cu pile i bol i etc).18. zonele centrale ale profilului barajului sunt mai pu in solicitate decât cele exterioare.d.18.45 . Coeficientul de evidare are valori mai mari.4. care sunt baraje masive din beton. Raportul dintre l imea unui rost i l imea total L1 a plotului se noteaz cu i se nume te coeficient de evidare. sau la limit egal.4.3 . Aceste baraje prezint i o serie de alte avantaje cum ar fi: reducerea subpresiunilor.1. În practic .0. 3. figura 3.4. în sensul c paramentul amonte este mai înclinat.2. ceea ce reduce sec iunea activ i conduce la eforturi mai mari.0. În acest fel a ap rut ideea de a se realiza goluri în corpul barajelor. men inerea uscat a betonului.18 a). valoarea maxim a efortului ce se poate ob ine pe talpa de funda ie a unui baraj de greutate înalt de 100 m poate fi în jurul valorii de 25 daN/cm2. Barajele cu rosturi l rgite Sunt baraje care constau din ploturi triunghiulare în ale c ror fe e laterale se prev d goluri (figura 3.7. pentru a nu realiza puncte de concentrare a eforturilor.3. rezultând ploturi de forma celui prezentat în figura 3.17).40 0. aceste baraje reprezint o form intermediar între barajele de greutate i cele evidate.efort total la piciorul amonte s fie mai mare sau la limit egal cu zero am tot n j=1 am j 0 (3.45 %. Barajele cu rosturi l rgite. se rotunjesc sau se te esc muchiile ascu ite.coeficientul de stabilitate la alunecare s fie mai mare. baraje evidate i barajele descompuse În cazul barajelor de greutate.60. De obicei: 1 = 0. r cirea mai u oar . La aceste baraje se ob in economii de beton ce merg pân la 10 . ploturi semideschise aval (jum tate din gol este închis i jum tate deschis spre aval.1 .50. Barajele evidate Barajele evidate sunt barajele la care golurile provenite din l rgirea rosturilor devin mult mai mari. cuprinse între 0.15 % fa de un baraj de greutate. baraje evidate la care golurile sunt dispuse în zona central i prelungite pân la suprafa a de funda ie i în sfâr it baraje descompuse (cu pile i pl ci. Mai mult . La barajele cu rosturi l rgite = 0.20) . iar cel aval mai pu in înclinat. existând: ploturi simetrice (dublu T) închise aval (figura 3. cu un coeficient admisibil ad Ks Ks (3. supraveghere i între inere mai bun .19) . Dimensionarea barajelor evidate se face punând acelea i condi ii ca i la barajele de greutate: . Barajele evidate realizeaz fa de cele de greutate economii de beton care depind de valoarea coeficientului de evidare i pot merge pân la 40 . S-au realizat astfel baraje în care rosturile au c p tat dimensiuni mai mari (baraje cu rosturi l rgite).18 b). Înclinarea paramen ilor difer fa de cele de la barajele de greutate. Forma plotului poate fi diferit . a a cum se vede din figura 3. eforturile ce apar au valori situate mult sub capacitatea de rezisten a betonului.3 i 0. sau ploturi simplu T deschise aval (figura 3.

17. Se men ioneaz urm toarele: . a ariei. Baraj cu rosturi l rgite Deosebirea este c acum. permite s se determine i 1. în calculul for elor.18. Dac se noteaz cu raportul între l imea total a pl cilor laterale i baza plotului.20). crescând odat cu reducerea lui f i m rirea lui . rezult imediat: A = Iy L1 + 1 H c L1 1 3 1 113 12 2 Iy + 1 H3 c 1 (3.înclinarea paramentului amonte 1 este influen at de valoarea coeficientului de frecare f i a celui de evidare . 3.19) i (3.a.27) L1 Hc + 6 2 1 Wy Iy x max H2 c 1 1- 3 Sistemul de ecua ii.eforturile la piciorul aval sunt cu atât mai mari cu cât este mai mare. . trebuie s se in seama de existen a golului. în cazul plotului din figura 3. .Fig. momentelor de iner ie i modulului de rezisten . ce se ob ine folosind condi iile (3..

economia de beton. . 3. construit în 1956. pentru exemplificare.Fig.m rirea stabilit ii la alunecare. . datorit ac iunii drenante a golurilor. din Italia. vederea în plan i sec iunile caracteristice ale barajului evidat de la Pontano d’Avio.supravegherea mai u oar în timpul exploat rii i executarea mai comod a lucr rilor de între inere i repara ii prin golul central al barajului.evacuarea mai u oar a c ldurii ce se degaj în procesul de hidratare i în timpul prizei betonului.folosirea mai eficient a capacit ii de rezisten a betonului. Forme posibile ale ploturilor la un baraj evidat În figura 3. care poate merge pân la 40-45%.18.reducerea subpresiunilor pe talpa de funda ie. datorit reducerii efortului de subpresiune i a rezisten ei suplimentare date de roca cuprins în interiorul golurilor. .19 este ar tat . . situat la o altitudine foarte ridicat (2370 mdM) Barajele evidate au urm toarele avantaje fa de barajele de greutate: . . .

lucr rii; de greutate.

În acela i timp exist îns i o serie de dezavantaje cum ar fi: - înc rc ri mai mari transmise terenului de funda ie; - volumul mare de cofraje i manoper mai preten ioas , care m resc costul - dozaj mai mare de ciment i utilizarea unor cantit i sporite de arm tur ; - imposibilitatea folosirii unui grad de mecanizare similar celui de la barajele 3.4.3. Barajele descompuse (cu contrafor i)

Barajele descompuse sunt baraje alc tuite din elemente de reten ie de diferite forme (pl ci, bol i, cupole, etc), care preiau presiunea apei i din contrafor i, pe care se reazem elementele de reten ie i care transmit sarcina terenului de funda ie (figura 3.20)

Pentru a împiedica flambarea elementelor verticale i a se asigura stabilitatea general a construc iei, se folosesc grinzi de rigidizare care leag contrafor ii între ei.

1. pil 2. plac plan 3. arc 4. cupol 5. elemente de rigidizare

FIG. 3.20. BARAJE DESCOMPUSE Distan a dintre terenul de funda ie s nu dep este mult înclinat, pentru a m dezvoltat odat cu utilizarea contrafor ilor. contrafor i se stabile te astfel încât înc rcarea transmis pe easc rezisten ele admisibile ale acestuia. Paramentul amonte ri componenta vertical a împingerii apei. Aceste baraje s-au betonului armat, prin armarea elementelor de reten ie i a

Din categoria aceasta de baraje fac parte: - barajele cu contrafor i ciuperc ; - barajele cu elemente de reten ie sub form de pl ci plane (baraje în pile i pl ci); - barajele cu elemente de reten ie sub form de arce (baraje cu arce multiple); - barajele cu elemente de reten ie din bol i sau cupole. Barajele descompuse se execut în general în v i al c ror raport între deschidere i în l ime este mai mare de 3,5 - 4,0. Eforturile transmise terenului de funda ie cresc i ajung s fie de dou sau trei ori mai mari decât cele de la barajele de greutate. Un avantaj deosebit al acestor baraje este acela c pot prelua deforma ii i tas ri diferite fiind

alc tuite din elemente independente. Ele pot fi, în consecin , construite în zonele seismice, fiind mai indicate decât alte tipuri de baraje. În figura 3.21 sunt prezentate spre exemplificare, câteva sec iuni tip ale unor baraje descompuse, iar în figura 3.22. o vedere în plan i sec iuni tip ale barajului cu contrafor i Roselend. i în ara noastr s-au realizat o serie de baraje de acest tip. Astfel primul baraj cu contrafor i - ciuperc construit în România este barajul Secul, pe râul Bârzava, terminat în 1963. El are o în l ime maxim de 38 m i o lungime la coronament de 136 m, fiind alc tuit din 14 ploturi cu l imea L = 10 m i un coeficient de evidare = 0,65 m. Grosimea pl cii amonte variaz de la 6,5 m la baz , pân la 3 m la coronament. În perioada 1960 - 1964 s-a executat barajul Strîmtori, pe râul Firiza, având în l imea maxim de 49,5 m i 200 m lungime la coronament. Este format din 15 ploturi deschise aval. În anul 1972 a fost dat în exploatare barajul cu contrafor i - ciuperc , deschi i aval,de la Poiana Uzului, cu în l imea maxim de 80,4 m, lungimea la coronament de 500 m, realizat prin 33 de ploturi de 15 m l ime. a b

c

d

e

FIG.3.21. SEC IUNI TIP ALE UNOR BARAJE DESCOMPUSE
a,d. cu contrafor i ciuperc ; b. în pile i pl ci; c. cu arce multiple; e. în pile i cupole.

dintre care peste 150 cu în l imi mai mari de 75 m (câteva asemenea baraje i caracteristicile lor sunt redate în tabelul 3.5. Ast zi în lume sunt peste 300 de baraje în arc. La noi în ar exist în func iune mai multe asemenea baraje.. Dup modul de transmitere a eforturilor.3. înalt de 167 m. Teliuc . Defini ii. T u . etc.Cerna (H = 48 m).5.23. o utilizare mai eficient a propriet ilor de rezisten a betonului. Galbenu -Lotru (H = 60 m). c tre terenul de funda ie. i care lucreaz ca o structur complex în spa iu. . Dr gan. curbat atât în plan orizontal. la aceste tipuri de baraje. Cump ni a (H =33 m). realizate de obicei în v i înguste i adânci (chei).Some (H = 97 m). Barajele în arc sunt din ce în ce mai r spândite datorit avantajelor pe care le prezint . Fig.. Dîmbovi a. la care sarcinile sunt preluate în cea mai mare parte de c tre arce (elemente mai rigide decât consolele).3. altele fiind în construc ie sau în faz de proiectare. Alte baraje în func iune sunt : Negovanu . Paltinul Doftana (H = 108 m). este cuprins între L/H = 1. Barajele în arc se pot clasifica din mai multe puncte de vedere.1..5. Barajele arcuite 3. Cel mai important este barajul Vidraru de pe Arge .barajele în arc pur (L/H < 2). pe Râul Mare. Vâlsan (H = 24 m).baraje de greutate în arc. Br di or.5. dintre care amintim: volume de beton mult mai reduse decât la barajele de greutate. clasificare Barajele arcuite (în arc) sunt barajele la care presiunea hidrostatic a apei (principala înc rcare) este preluat de c tre o membran din beton. care este în acela i timp unul din cele mai mari i mai bine realizat baraj de acest fel din lume.1. provenite din diverse înc rc ri.Doamnei (H = 34 m).. o degajare mai bun a c ldurii etc. la care sarcinile sunt preluate în cea mai mare parte de console (care sunt elemente mai rigide)..3.. iar în plan vertical prin cel al consolelor. o durat mai mic de execu ie. de grosime variabil . construite în v i mai deschise. Tarni a .Sebe (H = 78 m). exist : .). Cerna. raportul dintre deschiderea v ii la cota coronamentului L i în l imea barajului H. Re eaua de arce i console la un baraj arcuit . Baciu .. cât i în plan vertical.. Transmiterea eforturilor c tre versan i i terenului de funda ie se face în plan orizontal prin intermediul arcelor.Sadu (H = 62 m).

Un alt mod de a caracteriza forma v ii a fost propus de F. monolite. voaluri de etan are). Caracterizarea formei albiei. Cu cât arcele componente atac terenul sub unghiuri mai apropiate de 90%. În mod uzual valorile eforturilor admisibile ale rocii de funda ie trebuie s dep easc 40 . În ceea ce prive te orientarea liniilor de nivel.5. calit ile geologice necesare funda iei sunt mult mai preten ioase. nedeformabile. iar modulul de elasticitate s dep easc 100. cu ajutorul expresiei z H este un “coeficient de form ” a v ii.000 daN/cm2. solu ii de simetrizare . asupra formei i dimensiunilor acestuia.3.24. 3.3. se determin prin studii foarte am nun ite în zona amplasamentului barajului. Condi ii geologice Deoarece barajele arcuite transmit terenului eforturi mai mari. Se observ S (z) = -1 L H în care c : dS(z) z x (z) = L . Calit ile de rezisten mecanic .24. care îns nu caracterizeaz foarte bine aceast form . precum i cele sedimentare de bun calitate. rezult x = L.50 daN/cm2.mecanice ale rocilor pot fi îmbun t ite prin lucr ri de consolidare (injec ii. V ile asimetrice pot fi îns simetrizate prin excava ii sau cu ajutorul unor reazeme speciale (culee). impermeabilitate. Condi ii morfologice În cazul barajelor arcuite forma v ii are o influen mare asupra modului în care se traseaz barajul.2.Tölke. Aici se include i solu ia unei rezem ri continue pe întreg conturul (baraje cu rost perimetral) Tendin a actual este de a adapta structura barajului la morfologia oricât de divers a v ii.5. Insuficien a studiilor geologice i geotehnice poate duce la accidente grave. iar pentru z = H. Fig. dz H Cele mai convenabile sunt albiile de form simetric . a a cum se observ în figura 3. zona cuvetei lacului i a zonelor adiacente. O modalitate de a caracteriza aceast form este raportul = L/H definit mai sus.3. omogenitate a rocii de funda ie. cu atât mai avantajoas va fi comportarea barajului. Rocile din amplasamentul barajului trebuie s fie rezistente. situa ia cea mai favorabil este aceea în care ele prezint o divergen spre amonte. etan e i nedegradabile în contact cu apa. Astfel de calit i au rocile de natur eruptiv i metamorfic . Propriet ile fizico .

Sec iunea maestr i caracteristicile ei Fig. HC Fig.5. Prin analogie cu acestea se poate admite o sec iune maestr cu ajutorul c reia se efectueaz o prim trasare a .26. Profile caracteristice Pentru un baraj arcuit este caracteristic sec iunea transversal ob inut prin planul vertical în care în l imea barajului este maxim .4.3. care serve te la trasarea în plan i la definirea formei geometrice a barajului.3. Aceast sec iune.3. Sec iuni maestre ale unor baraje în arc din România La proiectarea unui baraj în arc este util s se cunoasc sec iunile maestre ale unor baraje deja executate în condi ii geologice i morfologice similare. poart denumirea de sec iune maestr .25.

cu un volum de beton de numai 12.5. b = 0.01 (2 R + Hc). cu pinten aval i cu contrasoclu. 3. L/Hc = 2.razele rj ale fiec rui arc i linia centrelor acestora. La noi în ar a intrat în exploatare în 1971 barajul de la Paltinul.100) Ld 3.1 L. Progresele înregistrate în domeniul construc iei barajelor arcuite au permis construirea unor baraje din ce în ce mai zvelte. care are o în l ime Hc = 108 m. iar R raza medie a coronamentului. Soclurile pot fi de 3 tipuri: normal. Orice sec iune maestr are urm toarele elemente caracteristice ( figura 3. având B = 2. pe râul Doftana. . b = 0...grosimea arcelor ej. De aceea constructorii italieni au propus ca rezemarea unui baraj arcuit s se fac pe întreg perimetrul v ii. prin intermediul unui soclu separat de corpul barajului printr-un rost perimetral (figura 3. b = 0.43 m i b = 1. De asemenea..1. În figura 3.. Pentru determinarea preliminar a dimensiunilor unei sec iuni maestre se pot folosi i multe formule rezultate din prelucrarea statistic a datelor privind baraje deja executate. Barajele cu rost perimetral Eforturile transmise terenului de funda ie sunt mai mici.28) Soclul simetrizeaz valea. dup o lege analitic . Fiecare sec iune maestr poate fi caracterizat prin raportul între l imea la baz B i în l imea Hc. Primul baraj de acest tip a fost realizat la Osiglia între 1937 .5. Prin încerc ri de înscriere în teren i verific ri statice succesive se ajunge apoi la o form optim . Pentru grosimea B la baz se pot folosi formulele : B = 0.27. . În construc ia barajelor moderne s-a renun at la realizarea funda iilor în trepte. iar în figura 3.5.în l imea Hc. .500 m3. în care Ld este lungimea desf urat a coronamentului.6.02 Ld. func ie de în l ime. . numit “coeficient de zvelte ”. înalt de 88 m. în situa ia în care profilul v ii este simetric. l imea la coronament b = 6 m i cea la baz B = 16 m..25): . În plus continuitatea elementelor geometrice i a funda iilor evit concentr rile de eforturi i apari ia fisurilor. B = (0.l imea sec iunii la coronament b.l imea sec iunii la talpa de funda ie B. De exemplu: grosimea la coronament se poate estima cu una din rela iile: b = 0. care fac ca barajul s fie expus fisur rii .noului baraj.5.unghiul la centru 2 j al fiec rui arc.sunt prezentate sec iunile maestre ale unor baraje în arc din ara noastr .1939 (Hc = 76 m. cu grosimea variind.012 (Ld + Lc). modul de rezemare pe roca de funda ie este considerat mai avantajos dac se realizeaz sub forma unei rezem ri simple.6. iar zona median a arcului se nume te “cheie”. iar calculele statice sunt mai simple. Elemente de ordin constructiv ale barajelor arcuite 3.075. decât sub forma unei încastr ri perfecte. iar cel mai înalt baraj de acest tip este cel de la Vaiont (Fran a) care are 262 m. care este în l imea constructiv a barajului. iar rostul..50 m. asigur rezemarea simpl a structurii. Recordul îl de ine barajul Tolla din Corsica. etan at în amonte. .0. realizeaz continuitatea geometric i modereaz eforturile transmise terenului. La un arc zonele încastr rii în cei doi versan i se numesc “na teri”.26. Pentru u urin a tras rii i a calculelor statice este recomandabil ca sec iunea aleas s aib o form continu . Amenajarea funda iilor La executarea excava iilor unui baraj arcuit se urm re te realizarea unei continuit i în profil longitudinal i o eventual simetrizare a v ii.03 R.43). este prezentat vederea în plan i o sec iune transversal a barajului Vidraru de pe râul Arge . lungimea pe coronament Lc= 460 m.

acestea s fie înl turate. Când forma v ii prezint neregularit i sau o u oar asimetrie este avantajos ca.provocate de proeminen ele de pe contur. În cazul în care versan ii fac unghiuri mai mari decât 300 .400 cu orizontala i deci ploturile componente au tendin a s alunece. prin excava ii suplimentare ra ionale. Stabilitatea se asigur fie începând construc ia din vale spre versan i i sprijinind ploturile unele pe altele . funda ia se p streaz continu .

.6.29 c).5.2. Rosturile de contrac ie ale barajelor arcuite Pentru a evita fisurarea betonului barajele în arc se construiesc din ploturi cu l imea de 10-15 m. 3. se obi nuie te ca rosturile s fie orientate în partea lor inferioar normal pe funda ie.soclu. suprafa a de funda ie a ploturilor poate fi u or înclinat spre amonte i prev zut eventual cu o adâncitur pentru pintenul barajului. Se admite ca unghiul de atac cu versantul s se reduc . talpa de funda ie este orizontal . În sec iune transversal . sau rosturi joantive de l ime redus . BARAJE ARCUITE CU ROST PERIMETRAL Pe versan i funda iile na terilor se orienteaz radial. cu l imea de 1-1. O regul empiric cere ca rezultanta for elor s fac un unghi mai mare de 300 cu linia terenului din aval.30). fie prev zând butoni de rezemare între ploturi (când rosturile sunt duble). 5.29 b). soclu normal soclu cu pinten aval soclu cu contrasoclu 1.3. plombe. Pentru a evita volume mari de excava ii se pot adopta funda ii în trepte ale na terilor. 4. a a cum se vede din figura 3. dar funda ia trebuie s r mân radial . cu proeminen e i adâncituri. 3.28. (figura 3. contrasoclu. ancore.29 a. astfel încât arcele s atace terenul la 900 (figura 3. La versan i foarte abrup i pentru a evita intersectarea suprafe elor rosturilor sub un unghi foarte ascu it cu funda ia. separate prin rosturi verticale radiale (figura 3. 2.5 m.(când rosturile sunt joantive). Acestea pot fi rosturi l rgite. 6. cu contur poligonal. Când exist galerii de injec ii de consolidare i impermeabilizare. rostul perimetral. galerie de injec ie FIG.

a b c Fig.Pentru asigurarea caracterului monolit al barajului arcuit. Fig. rosturile se injecteaz cu lapte de ciment. Rosturi de contrac ie la un baraj arcuit .3.29.30. Amenajarea funda ilor: a) în sec iune longitudinal . 3. Rosturile l rgite se închid dup ce s-a degajat cea mai mare parte a c ldurii de hidratare i s-au produs fenomenele de contrac ie. c)fundarea nasterilor b) în sec iune transversal .

s fie identice în nodurile re elei. Reac iunile din încastrare produc eforturi de tensiune mari. De exemplu la barajul Vidraru exist peste 100 km de eav pentru apa de r cire. La începutul secolului XX metoda de calcul utilizat era aceea a arcului pur. Etan area amonte se poate face cu tol de cupru de 1. Cain 1921). ad Deoarece îns arcele componente ale unui baraj real sunt încastrate în versan i. admiterea unor reparti ii arbitrare a sarcinilor între arce i console i corectarea acestei reparti ii în mod succesiv. În consecin au ap rut metode care au permis calculul arcelor rigid încastrate în versan i (Ritter 1913. pân când deplas rile din noduri devin identice. care sunt mai groase. La barajele de greutate în arc.. e = e . Metoda numit a sarcinilor de prob a fost propus de Noetzli în 1921 i dezvoltat ulterior de inginerii americani. fiind îns de dimensiuni minime i puternic armate.. Acestea sunt: presiunea hidrostatic (principala solicitare) . Rosturile sunt prev zute în amonte i în aval cu dispozitive de etan are. for ele seismice i greutatea proprie (în special în cazul barajelor de greutate în arc).. la aceste baraje nu este necesar o re ea de drenaj. dar necesit r cirea artificial a betonului. cât i în planuri verticale. mai pu in permeabile. Calculul barajelor arcuite La calculul static al barajelor în arc se iau în considerare doar solicit rile care au rol determinant în alegerea formei i solu iei lucr rii.De aceea injectarea rosturilor începe dup 6-8 luni de la turnarea ploturilor. prin intermediul consolelor încastrate în funda ie. ca pere ii unui cazan. De asemenea s-au dezvoltat metode de calcul a arcelor de grosime variabil . a fost necesar apari ia altor metode de calcul. sudat cap la cap. de exemplu band tip SIKA). Dificultatea acestor metode const în determinarea modului în care se repartizeaz presiunea hidrostatic i celelalte solicit ri. înc rc rile provenind din varia iile de temperatur (în special la barajele mai sub iri). Alte for e. cum ar fi subpresiunea.. împingerea ghe ii . Exist dou procedee: a. ca i luare în considera ie a influen ei deformabilit ii rocii de funda ie (Vogt -1925). Odat cu acceptarea ideii c solicit rile se transmit prin corpul barajului atât în planuri orizontale.2 mm grosime.a. b. deoarece ele mic oreaz sec iunea activ a barajului. Deoarece barajele în arc au grosimi mai mici i sunt realizate din beton cu calit i superioare. . exprimate func ie de sarcinile necunoscute. care consider barajul ca fiind format din inele circulare (arce) suprapuse i care ac ioneaz independent unele de altele.7. În aval se prev d tole de cupru sau zinc de acelea i dimensiuni. Woogard 1904. Rosturile joantive se execut mai u or. ele se dimensionau cu formula pr cazanelor. sunt neglijabile. Admi ându-se ipoteza c aceste inele sunt sub iri i închise.5. la diverse solicit ri. ele nu se pot deforma liber. se prevede o re ea de drenaj la circa 2 m de paramentul amonte. Galeriile i pu urile de vizitare au acelea i func iuni ca i la barajele de greutate. în care scop se introduc re ele de evi prin care circul ap de r cire. 3. Ritter 1913) sau pe toat re eaua (Stucky 1922). format din tuburi poroase cu diametrul de 20-30 cm. luând în calcul un efort de compresiune egal cu jum tate din cel admisibil. Metodele de calcul static al barajelor în arc sunt diverse i au evoluat în timp. între arce i console.5. sau cu tol de cupru combinat cu un prism de material bituminos. Procedeul se aplic în sec iunea maestr (metoda egal rii deforma iilor în sec iunea maestr . La barajele moderne se realizeaz etan area prin benzi din material plastic (PVC. pe baza condi iei ca deplas rile arcelor i consolelor.. prin intermediul arcelor încastrate în versan i.

Energoconstruc ia SA). Constantinescu. cât i în conceperea. Utilizarea calculatoarelor a permis în continuare s se ob in solu ii numerice din ce în ce mai exacte. Stamatiu). M.Ulterior un baraj arcuit s-a considerat ca fiind o plac curb în spa iu. atât în dezvoltarea metodelor de calcul au adus i oamenii de tiin (R. de grosime variabil . rezemat elastic pe contur. Exist îns dificult i în formularea i rezolvarea ecua iilor diferen iale ale comport rii unei astfel de structuri. care permite rezolvarea mai rapid i mai exact . A. Lombardi 1955). Tölke 1938. Hidroconstruc ia SA. Popovici. proiectarea i execu ia unor baraje arcuite cu parametri performan i în Europa i pe plan mondial (ISPH. În încheiere trebuie men ionat c în acest domeniu o contribu ie important ii inginerii români. D.Pri cu. Dup 1960 s-a dezvoltat o metod de calcul bazat pe elemente finite. . Mul i autori au simplificat ecua iile neglijând termenii cu importan mai mic i au propus unele integr ri analitice (Westergaard 1928.

M ri elu pe Some (H = 102 m). bolov ni . diguri cu în l imi între 5 i 15 m. curba granulometric a p mântului este reprezentarea grafic a cantit ii de p mânt (în procente din greutate) dintr-o anumit prob . Oa a pe Sebe (H = 106 m) i altele. Baraje din materiale locale Materialele locale. ambele din SUA. Ea se determin prin cernerea probei succesiv prin site cu dimensiunile ochiurilor din ce în ce mai mici i cânt rindu-se greutatea materialului care nu a trecut prin ochiurile sitei. Datorit dezvolt rii i perfec ion rii cuno tin elor din domeniul mecanicii lucr ri de p mânturilor. Astfel. Principalele caracteristici ale unui material sunt urm toarele: a. În golurile dintre particulele fazei solide se g sesc ap i aer. Materialele locale care se folosesc la construc ia barajelor trebuie s aib o serie de calit i. Vb = 3. care rezult din propriet ile acestora. totalizând un volum de terasamente de peste 25 106 m3. . Faza solid este alc tuit din particule de diferite m rimi. s-au realizat pe Arge . Amenajarea hidroenergetic a râului Bistri a a necesitat. Astfel lungimea digurilor de ap rare construite în lunca Dun rii dep e te 500 km.64 106 m3.31).6. Caracteristicile p mânturilor P mântul este alc tuit din trei faze: solid . cele mai mari sunt barajele de la Tarbela (H = 148 m) pe Indus în Pakistan. argil . pe râul Vash (Tadjikistan). În ara noastr s-au realizat în ultimii ani importante lucr ri de p mânt. în ultima perioad de timp s-au realizat un num r din ce în ce mai mare de asemenea baraje. Olt i alte râuri interioare. a mijloacelor i metodelor de execu ie a volumelor mari de terasamente. piatr de diferite dimensiuni). însumând peste 30 km lungime i un volum de 2. lichid i gazoas .1. baraje din anrocamente i baraje mixte (p mânt i piatr ). cu performan e superioare. De asemenea s-a ajuns la performan e deosebite în privin a în l imii barajelor i a volumelor acestora.8 106 m3). Ele trebuie s îndeplineasc dou condi ii esen iale: s fie construc ii stabile i s fie cât mai pu in permeabile.03 106 m3 i Oroville (H = 236 m) cu 59. Dintre acestea se remarc barajul Vidra pe Lotru ( H = 124 m. În prezent în ara noastr exist realizate de asemenea peste 20 de baraje mari din materiale locale. care se preteaz la construc ia barajelor i care se g sesc de obicei în vecin tatea amplasamentului barajului. atât în domeniul hidroameliorativ. care are 142 106 m3. etc) i materiale din piatr (pietri .6. sunt diferite p mânturi (nisip. cât i în domeniul hidroenergetic. 3. Particulele de diametre apropiate formeaz frac iuni granulometrice. Ulterior asemenea amenaj ri. În func ie de materialul principal utilizat exist : baraje de p mânt. de 317 m i care are un volum de 58 106 m3 ca volum. Clasificarea barajelor din materiale locale se face din mai multe puncte de vedere. cel mai înalt baraj din lume este în prezent barajul din materiale locale de la Nourek. Barajele din materiale locale se caracterizeaz prin simplitatea construc iei i prin costul relativ redus.3. urmat de barajele Fort Peck (H = 76 m) cu 96. În prezent peste 2/3 din barajele ce se execut sunt baraje din materiale locale. Siriu pe Buz u (H = 115 m).1 106 m3. Aceste baraje elimin transporturi i tehnologii costisitoare. nu folosesc materiale deficitare i reprezint în general solu ii optime din punct de vedere tehnic i economic. func ie de diametrul particulelor care alc tuiesc proba (figura 3. pentru cele 8 lacuri dintre Bicaz i Bac u.

uniforme dac .nisip foarte mare d = 1 . 3.05 mm.0.nisip mare d = 0.neuniforme pentru u > 15. .cu uniformitate mijlocie pentru 5 < u < 15.0.2 .5 mm.5 .Func ie de dimensiunile particulelor componente. Ideal ar fi ca materialul s aib particule din toate frac iunile: materialul grosier ar constitui scheletul de rezisten .argile d < 0. asigurând stabilitatea.nisip mijlociu d = 0.1 mm. porozitatea materialului reprezint raportul dintre volumul golurilor Vg i cel total Vt al unei probe de p mânt: Vg n = (3.005 mm.20 mm. Se define te chiar un indice de uniformitate a materialului: d u = 60% (3. .2 mm.nisip foarte fin d = 0.1 mm. materialele se împart în: d = 20 .1 .0. iar o cantitate prea mare de material grosier m re te gradul de permeabilitate. ar asigura impermeabilizarea barajului. .pietri d = 2 .2 mm. . Curba granulometric a unui material Alura curbei granulometrice ne d indica ii asupra gradului de uniformitate a materialului. Diferen a dintre volumul total i volumul golurilor reprezint volumul fazei solide Vs sau volumul plinului Vp = Vs.31.200 mm. Materialele trebuie s con in frac iuni din toate diametrele: prea mult material fin nu este indicat. .piatr .05 .nisip fin d = 0.28) d10% în func ie de ale c rui valori materiale pot fi: u < 5. b.29) Vt De regul volumul golurilor este umplut cu un anumit volum de ap Vw i cu un volum de aer Va. . .0. iar materialul mai fin. . Vg = Vw + Va. Fig.prafuri d = 0. dac .005 . . împ nat în golurile celui grosier. . deoarece este u or sp lat de ap . .

33 .foarte umede 0. cifra porilor reprezint raportul dintre volumul golurilor Vg i volumul plinului (fazei solide) Vp al unei probe de p mânt: Vg n = (3. greutatea specific a fazei solide s este raportul Gs (3.cu compactare mijlocie dac 0. Gradul de îndesare sau de compactare a unui p mânt se define te prin raportul: D = max max min (3.compacte dac 0.33 < D < 0.32’) w v s 1 s Vt Vt Vt Vt Mai men ion m c în cazul unui material putem vorbi deci de trei valori ale greut ii sale specifice: .în stare imersat " = s 1 n (3.umede pentru 0. umiditatea p mântului este raportul dintre greutatea apei din pori i greutatea Gw p r ii solide: w = (3. .35) n u s 1 .38) ws Func ie de gradul de satura ie cu ap p mânturile pot fi: . . e.66 < D 1 .32’) v s .8 < s < 1.n d. Func ie de valoarea lui D p mânturile necoezive pot fi: .30) Vp 1.39) cu cifra porilor .saturate s = 1. .31) s Vs iar greutatea volumetric a p mântului este G (3.37) Ws Gs n s s 1 f.4.în stare uscat (3.4 < s 0.c.8.afânate pentru 0 < D < 0.33) Gw fiind greutatea apei i Gs a fazei solide. gradul de compactarea (îndesare) P mânturile necoezive se caracterizeaz prin a ezarea mai afânat sau mai îndesat a fazei solide. g. gradul de satura ie este raportul dintre umiditatea p mântului în stare natural w i umiditate de satura ie s = (3.34) Gs Cu aceasta rezult imediat expresia greut ii specifice volumetrice a unui p mânt: G G w G s w Gs Gs Vs 1 w 1 n (3.36) Dac întreg volumul golurilor este umplut cu ap (Vg = Vw) se spune c p mântul este saturat cu ap .în stare umed (normal ) 1 n 1 w (3.32) v Vt în care G = Gw + Gs (3. iar umiditatea W se nume te umiditate de satura ie (sau maxim ) Ws: Ga n (3.66 .uscate dac s 0.

mi carea acesteia este deosebit de complicat . unghiul de frecare interioar al p mântului i c coeziunea p mântului.3.32.32) i poate fi exprimat prin rela ia: (3.33). adic prin proprietatea de a putea fi modelate în anumite limite de umiditate. rezisten a la forfecare a p mântului este efortul unitar maxim care se dezvolt într-un plan de alunecare în momentul ruperii. . Pentru a o putea studia se folose te un model simplu (propus de Darcy). inând seama c apa curge prin spa iile dintre particulele solide. permeabilitatea p mânturilor este proprietatea acestora de a l sa apa s curg prin porii s i. considerând c debitul de fluid ce str bate p mântul (mediu poros) folose te întreaga sec iune A a probei (figura 3.40) în care este efortul unitar normal în sec iunea considerat . h.Vg Vt Vp n 1-n 1 Mai trebuie ar tat c p mânturile se caracterizeaz prin plasticitate. Evident. f r a ine seama deci de existen a particulelor solide.Determinarea rezisten ei la forfecare i. El se determin prin încerc ri de = tg + c laborator (figura 3. În cazul p mânturilor necoezive c = 0 i se mai nume te unghiul taluzului natural. Fig.

-3 -5 .argila k = 10-7 cm/s.3.nisip fin k = 10-3 .în acest caz. . ca de exemplu: . prundi k = 10 . iar k o m rime caracteristic a p mântului. . P mânturile au diverse valori medii ale acestui coeficient.33.10-3 cm/s. 3. Din punct de vedere al infiltra iei barajelor de p mânt se împart în: .6.33.10-2 cm/s. Aceast m rime se nume te coeficient de permeabilitate i poate fi u or determinat. Modelul curgerii prin medii poroase (Darcy) i determinarea coeficientului de permeabilitate Darcy a propus ca aceast vitez s fie determinat prin rela ia va = k i (3.10-1 cm/s. viteza de mi care a apei prin mediul poros (viteza de infiltra ie) va va fi mai mic decât cea real va = n vr (3. constant în anumite limite ale pantei i având dimensiunile unei viteze. Infiltra ia prin corpul barajelor de p mânt A a cum s-a men ionat deja barajele de p mânt trebuie s fie cât mai pu in permeabile.pietri .nisip argilos k = 10 .nisip mare k = 10-1 .nisip mediu k = 10-2 .41) Fig.10 cm/s.2. .10-4 cm/s. ca în figura 3.42) în care i reprezint panta hidraulic a curgerii (panta liniei piezometrice). în mod experimental. .

.6. în corpul c rora se folosesc materiale diverse (nisip. dq = v dA = . exist trei zone caracteristice i anume: (1) zona prismului amonte. dy dy .baraje neomogene.44) 2s Forma curbei suprafe ei libere (BC) În aceast zon rezult dac se integreaz între limite variabile: q q dx o x y k y dy h k h 2 y2 2q ecua ia care ne permite trasarea curbei BC prin puncte.do Hb ln m1 Hb h se observ c i = - dy .34).1. cu nota iile de pe figur . (2) zona central i (3) zona prismului aval. de grosime infinit mic dz.k s Hb Hb h se ob ine q= k Hb h . este i = m1z m1z ka dz Cum a + d o m1z do+a (3.2. pietri . al c rui corp este alc tuit dintr-un singur fel de material (aceea i valoare a lui k). 3.42). Zona (1) Se face ipoteza c tuburile de curent sunt cilindrice i orizontale.k l y dx dx Separând variabilele se poate scrie: v= . Mi carea are caracterul unei mi c ri poten iale plane putându-se trasa chiar i un spectru hidrodinamic al ei (figura 3.baraje omogene.45) . x = (3. Debitul elementar prin o sec iune a tubului de curent este: dq = v z dA = ki dz l Curgerea fiind plan . argil ). Dac suprafa a liber a curgerii este o curb de forma ABC. calculul se face pe unitatea de l ime (metru liniar) perpendicular pe figur .43) q= Zona (2) În acela i mod.. în special cu scopul de a mic ora debitul de infiltra ie. dx q dx o k h av a o h y dy i deci k 2 2 h h av a o (3. a k a i deci dq = dz Panta hidraulic în aceast zon . cu nota iile de pe figur . Calculul infiltra iei prin baraje omogene de p mânt Infiltra ia se face pe baza legii lui Darcy (3. cu valori diferite ale coeficientului de permeabilitate.

3. Infiltra ia printr-un baraj omogen Debitul în aceast zon se calculeaz prin însumarea q = q’ + q’’ Pentru sub zona (3’) se ob ine C z dz a a0 D hav z dq' = v z dA = k dz.34. m2z iar pentru sub zona (3’’) ka k o q' = dz = o m2 o m2 .Zona (3) Fig.

Dac în continuare se egaleaz rela iile (3.43) i (3.44) i (3. s.d o Hb q = ln m1 Hb h k 2 q = h 2 h av a o 2s k ao a h av q = (1 ln o ) m2 ao la care se adaug rela ia geometric s = b + m2 (Hb . De exemplu.43) (3.46) se g se te: k H b F1 a o d o Hb ka o a h av ln 1 ln o m1 m2 ao H b F1 a o adic o egalitate de forma A (a o ) B (a o ) A B B A ao ao Func iile A (a0) i respectiv B (ao) se pot calcula tabelar i reprezenta grafic. se poate rezolva destul de comod numeric sau pe cale grafo-analitic . h i q.ao) q = q' + q' ' = (3.46) (3. din (3.47) Sistemul de 4 ecua ii.46) se ob ine: k k ao a h av 2 1 ln o h 2 h av a o 2s m2 ao de unde h = 2 s ao a h av 1 ln o m2 ao h av ao 2 F1 a o în care s-a folosit i (3. m2z q' ' = ka o m2 a o h av ao dz ka o a o h av = ln z m2 ao (3. în care necunoscute sunt m rimile ao. cât i forma suprafe ei libere a apei (linia de infiltra ie ABC). intersec ia lor permi ând g sirea solu iei ao.dq' ' = v z dA = k Rezult ao dz.hav . h i q. S-a determinat astfel atât valoarea debitului ce se infiltreaz prin corpul barajului. .47).44) (3. Se pot apoi determina succesiv m rimile s.46) k ao a h av 1 ln o m2 ao În acest mod s-a ob inut urm torul sistem de ecua ii: k Hb h .

Admi ând nota iile din figur se pot considera 5 zone.3. iar zonele (2’). Pe baza celor stabilite în paragraful precedent.2.6. debitele care str bat fiecare zon sunt date de rela iile: 3. având coeficientul de permeabilitate ko diferit de coeficientul k1 al materialului din prismele laterale (figura 3.Calculul infiltra iei prin baraje neomogene Se consider cazul simplificat al unui baraj cu nucleu din argil .35). Elemente constructive ale barajelor din p mânt zona (1’) q = k1 H b h . dintre care zonele (1’) i (5’) sunt analoge zonelor (1) i (3) de la cazul precedent.49) . (3’) i (4’) sunt analoge zonei (2) din cazul precedent .48) m1 Hb h zona (2’) q = k1 2 h 2s 2 2 h1 (3.2.3.6.do ln Hb (3.

Înierbarea favorizeaz totodat stabilitatea taluzului.5.50) (3... A.1:2. Sec iunea transversal a unui baraj de p mânt este de form trapezoidal cu paramen i având una sau mai multe înclin ri. în afara bermelor.. prin realizarea unor elemente drenante.36a).3.54) 2 Sistemul de ecua ii (3.54) permite determinarea succesiv a m rimilor ao. în aval la 1:2 . are dezavantajul c se poate înfunda i repara iile nu se Ks .1:3.. q deci cunoa terea debitului infiltrat i trasarea liniei de infiltra ie..zona (3’) zona (4’) q = q = ko 2 h1 2 k1 h2 2 s4 2 h2 2 h av ao 2 (3.36d). Cum coeficientul de stabilitate la alunecare reprezint raportul între momentul for elor care dau stabilitate Ms i cel al for elor de alunecare Ma Ms 1. precum i de rezultatul calculului infiltra iilor i de stabilitate. realizându-se chiar taluzuri frânte cu înclinare mai mic la partea inferioar (figura 3.52) la care se adaug rela iile geometrice s2 s4 b 2 (3....53) bm 2 H b h av a o (3..1..5. Una din aceste m suri se refer la îndep rtarea liniei de infiltra ie de taluzul aval. s2. h. iar ale celui aval de 1:1.. Practica a dovedit c pierderea stabilit ii taluzelor se face prin alunecarea p mântului dup ni te suprafe e aproximativ cilindrice (figura 3....5 ..5 (3.. Aceasta se poate face în mai multe moduri. situate la piciorul aval al barajului sau chiar în zona central .. de natura terenului de funda ie. În punctele de schimbare a pantei. rezult pante ale taluzului amonte de 1:2 . h1. Nu este îns permis plantarea pe taluz a unor arbu ti sau ierburi cu r d cini adânci..36e i f .. sau la distan e pe vertical de 25-40 m... Tubul de drenaj central.. cu l imea de 2-3 m i prev zute cu rigole pentru colectarea apelor de ploaie ce se scurg pe taluz (figura 3. h2.1:3. se prev d adesea. Pentru baraje cu în l imi pân în 20 m... Pantele rezult în func ie de în l imea barajului.(3... se prevede înierbarea acestuia.55) Ma trebuie luate m suri care s m reasc Ms i s mic oreze Ma. Pentru în l imi mai mari se poate ajunge în amonte la 1:3 .1:4. în special pe taluzul aval. de i reduce mult zona influen at de infiltra ie. berme orizontale..... a a cum se vede în figura 3.51) zona (5’) q = k 1a o a h av 1 ln o m2 ao (3. sub form de filtru invers..48). de caracteristicile p mântului.36c). Pentru a proteja taluzul aval împotriva iroirii apelor de ploaie (care ar degrada acest taluz).

se realizeaz un drum cu trotuare i rigole. în special în zona piciorului aval. nisip mare) i una de etan are (nisip argilos.36. Barajele omogene sunt realizate dintr-un amestec natural (acela i în tot corpul barajului) format dintr-o parte de rezisten (pietri . b. care se sprijin pe o funda ie din beton. Pentru a proteja taluzul aval. e. element drenant aval.36g). care are rolul de a sparge valurile i de a opri deferlarea lor peste coronament (figura 3. c. f. În zona superioar a taluzului amonte se realizeaz un element din beton armat.Etan area corpului barajului .36b).3. Dac coronamentul este circulabil.mai pot realiza. sparge val i coronamentul. tub drenant central. protejarea taluzului la piciorul aval. g. suprafa a de alunecare. sec iunea transversal .În cazul barajelor neomogene corpul acestora este format dintr-o parte de rezisten B. Detalii constructive la barajele de p mânt: a. detaliu berm . placaje cu bolovani sub form de filtru invers (figura 3. d. argil ). împotriva fenomenelor de înghe -dezghe se utilizeaz a b c d e f Fig.

palplan e metalice. Realizarea corpului barajelor de p mânt se poate face prin dou metode: . compactoare cu pneuri). 8 Fig. 4) masc amonte. de beton armat sau din asfalt. 2) diafragm . sau prin masc . 6) palplan a. 8) strat permeabil. ecran de argil . 3. situate pe taluzul amonte sau în apropierea acestuia (figura 3. Etan area se realizeaz printr-un nucleu de argil sau printr-o diafragm de beton (sau mai rar metalic ) situate în centrul sec iunii transversale. 7) voal de injec ii. în straturi succesive (cu grosimea de 30-50 cm) i compactarea artificial prin mai multe treceri (cel pu in 6-7) a diferitelor utilaje de compactat (cilindri de o el de 10-20 t.depunerea materialului în stare uscat . .sedimentarea materialului extras din cariere i adus în amplasament prin mijloace hidraulice. Uneori se simte nevoia ca etan area s se fac i în zona funda iei. avantradier din argil (cu o lungime de aproximativ 10 ori în l imea barajului ( figura 3. cilindri picior de oaie.c). Aceasta se poate face cu: pinteni sau diafragme din argil sau beton. 9) avantradier.37b. adus cu mijloace auto sau mecanizate.36 e. 3) ecran amonte. C. Sisteme de etan are a corpului barajului i funda iei barajelor de p mânt 1) nucleu. voaluri de injec ii duse pân la roca impermeabil . 5) pinten.f).37.(materiale necoezive i permeabile) i un element de etan are. .

6 – rost de dilata ie. fiind cel pu in de 3 m la barajele de în l ime mic i 5-7 m la cele înalte. 6 – p mânt.39. 5 – arm turi metalice. 3 – diafragm . Elemente constructive ale barajelor din anrocamente Dup modul de realizare al corpului barajului exist : baraje din anrocamente aruncate.6. 3. b – detaliu masc rigid din beton armat. înclinarea taluzelor rezultând din calculul de stabilitate i depinzând de un num r mare de elemente: în l imea barajului. b – cu nucleu central. 4 – zid rie uscat . 3. 1 – ecran. L imea coronamentului se alege func ie de existen a c ilor de acces peste baraj. c – detaliu masc elastic din beton armat. d – 1 din zid rie uscat . modul de etan are . c – cu diafragm . 2 – strat de beton de egalizare. Fig. 7 – pan de beton. modul de realizarea al acestuia.. 4 – vatr amonte.3.38. M tile din beton ale barajelor de anrocamente: Forma sec iunii transversale este de asemenea un trapez. Aceste înclin ri sunt cuprinse între 1:0.5 .1 – masca din beton armat.a.1:2. 3 – anrocamente. f r mortar) i baraje mixte. din zid rie uscat (blocuri de piatr aranjat . În cazul barajelor înalte . 5 – anrocamente. 2 – nucleu. a – cu ecran exterior (1) sau interior (2). Fig. Clasificarea barajelor de anrocamente: a – vatr amonte de sprijin a ecranului. e – mixt (zid rie i anrocamente).4.

rezisten la oc.2 .2. tasarea corpului barajului i a paramen ilor. Nu sunt indicate formele alungite. m tile pot fi din beton. Anrocamentele folosite la realizarea barajelor trebuie s aib anumite caracteristici de rezisten printre care: rezisten e mecanice i la gelivitate mari.. masca este rigid . aceste m ti se folosesc azi din ce în ce mai pu in. realizându-se berme cu l imea de 1-2 m. Execu ia barajului din anrocamente se face în dou moduri: . f când corp comun cu acestea . -prin aruncarea anrocamentelor de la în l ime. Pentru a rezista solicit rilor m tile din beton se armeaz .. care conduc la suprafe e mici de contact între blocuri i deci la eforturi mari.taluzurile barajelor de anrocamente se întrerup la circa 10-15 m diferen de nivel. asfalt. dar în acela i timp mai costisitoare. Cunoa terea exact a tas rilor este necesar deoarece în func ie de valorile acestora se alege sistemul de etan are al barajului.3% din în l imea barajului i de obicei se realizeaz în primul an dup umplerea lacului de acumulare. mastic bituminos. încastrat în terenul de funda ie i din care se poate realiza i voalul de injec ii. masca este elastic .. Dac betonul este turnat direct pe stratul de anrocamente. aceste elemente influen eaz volumul de goluri.prin a ezarea anrocamentelor în straturi cu grosimi între 1 i 2 m i compactarea lor cu utilaje de cilindrare.38).0. ea preluând deforma iile paramentului i deci putând fisura.. Dup materialul din care se execut . . fiind deci mai bun în exploatare. Impermeabilizarea barajelor se asigur de aceea cu ajutorul unor ecrane sau m ti prev zute pe paramentul amonte sau a unor diafragme sau nuclee în interiorul corpului barajului (figura 3. acestea trebuie s reziste la solicit rile din presiunea apei i a ghe ii. pe dou rânduri la adâncime i pe un rând în apropierea coronamentului.. Anrocamentele i zid ria de piatr uscat au goluri mari între ele i natural sunt permeabile. metal. sub iindu-se în zona coronamentului unde ajunge la 0. De asemenea este necesar s existe frac iuni diferite ale dimensiunilor anrocamentelor. de pe o platform numit estacad .39). Între pl ci se prev d rosturi etan ate cu tol de cupru sau cu benzi de cauciuc. s fie rezistente la ac iunile chimice ale apelor agresive. cele cu dimensiuni mici umplând golurile dintre cele cu dimensiuni mari. În plus m tile metalice corodeaz în timp. La baza paramentului amonte placa reazem pe un pinten (vatr ) de beton. lemn. iar cele din lemn putrezesc sau sunt inflamabile. De asemenea se alege tehnologia de execu ie care s reduc la maxim tas rile corpului barajului. Grosimea pl cii de beton este la baz de aproximativ 1% din în l imea barajului. ceea ce permite deformarea independent a anrocamentelor fa de ecran.3 m. Forma sec iunii transversale poate suferi deform ri datorit tas rilor generale (în toat masa barajului) sau locale (în anumite puncte ale barajului). metalul i lemnul devenind materiale deficitare. Masca este format din pl ci cu dimensiuni variind între 8 i 15 m. beton armat.. Dup modul în care pot prelua tas rile i deplas rile relative m tilor pot fi: rigide. De i prezint avantaje cum ar fi o etan are satisf c toare i o adaptare bun la deforma ii. M tilor din lemn i metal se aplic la baraje de mic în l ime.. ceea ce implic strivirea materialului. Ordinul de m rime al tas rilor este de 0. Important este ca anrocamentele s aib anumite dimensiuni i o anumit form . Aceste tas ri se produc sub ac iunea greut ii proprii (mai ales în perioada de construc ie ) i a presiunii apei (în special dup umplerea lacului). formând straturi de 10-12 m în l ime. Dac placa din beton armat se a eaz pe un strat de beton de egalizare. s fie impermeabile i s urm reasc deforma iile taluzului amonte. semielastice i elastice. În prezent cele mai utilizate sunt m tile din beton armat (figura 3. compactarea realizându-se prin stropirea cu cantit i mari de ap cu ajutorul unor hidromonitoare speciale. s nu fie casante..

Este un baraj alc tuit din anrocamente. 1 – miez de etan are. Ele se toarn sub forma unui covor continuu (nu exist rosturi) pe întreg paramentul amonte i se pot executa în întregime dup terminarea umplerii corpului barajului. 8 – anrocamente AIg max. cu nucleu central de argil . De asemenea sunt mai u or de controlat i între inut . Are în l imea maxim de 124 m. 3 – filtrul F II 0-40 mm sortat. î i pierde o parte din calit i. b. iar l imea maxim la baz a barajului este de 487 m. Barajul are un volum total de 3. 5 – anrocamente A I max.40a) i o sec iune transversal (3. 12 – galeria de injec ii. 18 – pereu de umplutur Fig. i lungimea de 380 m. etan eitate. 11 – anrocamente A III 500-2000 mm pe paramentul aval uscat i paramentul amonte sub nivel minim. 15 – foraje de drenaj.40b) a barajului Vidra executat pe Lotru. 2 – filtrul F I 0–7 mm sortat.5 m3 ap / m3 baraj.a – argil de contact.i p streze calit ile (rezisten mecanic . 10 – anrocamente AIIIg 500-2000 mm pe paramentul amonte în zona nivelului variabil. 16 – batardoul amonte. 1. 17 – steril de umplutur . Exist îns dezavantajul major c . l imea coronamentului de 10 m. 4 – zon de trecere F III 0-300 balast natural. f r s se deterioreze. 13 – injec ii de suprafa de umplere – leg tur . 2000 mm în straturi de 2 m. de asemenea la temperaturi ridicate poate deveni fluent. curge i deci exist riscul de a nu mai asigura impermeabilizarea dorit . plasticitate. 14 – voalul de etan are.M tile executate din beton bituminos au avantajul c urm resc. materialul îmb trâne te. ceea ce înseamn un coeficient de acumulare = 89.000 m3. devine casant i chiar permeabil. 6 – anrocamente AI max. 7 – anrocamente AII max. 1000 mm în straturi de 1 m.40. De aceea folosirea acestor tipuri de m ti trebuie f cut cu mult discern mânt i trebuie g sit un asfalt bituminos care s . 2000 mm în zona nivelului variabil. 2000 mm în straturi de 2 m.000 m3 i realizeaz o acumulare de 340. 9 – anrocamente AIIg max. sub ac iunea factorilor externi.40 este prezentat un plan de situa ie (3. În figura 3. stabilitate la temperaturi ridicate) într-un interval mare de varia ie posibil a temperaturilor. 1000 mm în zona nivelului variabil. A a cum s-a ar tat la începutul acestui paragraf în ara noastr s-au executat i sunt în continuare în curs de execu ie importante lucr ri i baraje din materiale locale. Barajul Vidra-Lotru: . toate deforma iile paramentului.800.000.3.

cu scopul de a realiza în l imea necesar devierii apelor pe aduc iunile ce duc apa la folosin e (central hidroelectric . v ile râurilor sunt dens populate. Baraje mobile Barajele mobile sunt baraje de mic în l ime.). care se construiesc în zonele de es ale râurilor. cu multe . formate din elemente fixe i mobile. alimentarea cu ap a unei zone industriale sau a unei a ez ri omene ti. iriga ii etc.3.7. In zonele de es râurile au o serie de caracteristici printre care: valori mari ale debitelor medii i maxime cu diferite asigur ri. Acumul rile realizate cu astfel de baraje au o capacitate mic .

valori mari ale debitului solid etc. . în limita albiilor existente sau cu îndiguiri reduse pe conturul lacului creat de baraj. barajele mobile trebuie s asigure îndeplinirea urm toarelor func iuni: . In consecin .suprafe e agricole i traversate de numeroase c i de comunica ie.s permit evacuarea debitelor maxime în condi ii de siguran .s permit evacuarea corpurilor plutitoare i ghe urilor în condi iile p str rii nivelurilor stabilite. .

exist : . . f r îns a pierde cantit i prea mari de ap .ac ionate manual (plane de dimensiuni mici). care se reazem pe partea fix . plutitorilor sau ghe urilor. .stavile care transmit împingerea apei pilelor i culeelor (plane.ridic toare (plane. etc.coborâtoare (sector. Dup modul de ac ionare stavilele pot fi: . Stavilele se clasific dup mai multe criterii. ecluze. . iar în figura 3. segment. Dup forma lor exist : .41 se prezint vederea în plan a unui baraj mobil. cu scopul de a regla nivelurile i debitele în bieful amonte i în cel aval. In unele cazuri barajul mobil ocup doar o parte din sec iunea barat a râului.mixte. In figura 3. .).stavile metalice (cele mai r spândite). stavilele pot fi: . cilindrice. mai ales în perioadele de viituri.stavile din beton armat (foarte rare).stavile plane. ferme hidraulice). pentru a nu se colmata lacurile de acumulare. în special pe râurile mari i fluvii. ferme hidraulice). Elemente privind partea mobil Partea mobil . par ial sau total . Partea fix este alc tuit din culee.stavile segment. . prev zut cu stavile segment. pe râul Bistri a. constituie partea cea mai important a unui baraj mobil. clapete.ac ionate hidraulic (sector. batardouri).stavile care transmit presiunea apei atât pilelor. stavile plutitoare). inând seama de necesit ile de mai sus un baraj mobil este format dintr-o parte fix . Dup sensul mi c rii lor. . restul fiind ocupat de construc ii de alt gen: diguri de p mânt.1. Stavilele sunt elemente mobile care permit închiderea sau deschiderea.7. sc ri de pe ti. cât i radierului (plane. în condi iile respect rii anumitor nivele maxime i f r a inunda anumite puncte din bieful amonte. .stavile care transmit presiunea apei radierului (sector. . Problema evacu rii ghe urilor este deosebit de important . . denumite stavile. clapete. - .stavile ferme hidraulice etc. segment. aluviunilor. ferme hidraulice) Dup materialul din care sunt construite. la care exist dou elemente mobile. . Prin manevrarea stavilelor sec iunea barat se poate elibera total sau par ial permi ând evacuarea apelor mari. cilindrice). a câmpurilor deversante. influen ând solu ia adoptat . clapete rotative.s permit evacuarea debitului solid transportat de râu. clapete. construit din beton sau zid rie i o serie de elemente mobile. Dup modul de transmitere a împingerii apei c tre construc ia fix se deosebesc: . cl direa centralei hidroelectrice.stavile din lemn (deschideri i în l imi reduse). 3. pile i radier. segment prev zute cu clapete.ac ionate mecanic (toate tipurile). .stavile clapete. reprezentând uneori peste 75 % din deschiderea total a barajului (frontul deversant).42 o sec iune longitudinal prin barajul mobil Racova. cel superior coborâtor i cel inferior ridic tor (plane duble. alc tuit din stavile.

stavil plan . stavil clapet -burt de pe te. stavil tambur. l. la care apa poate curge peste stavil . c.Tipuri de stavile . j. stavil clapet casetat . m. h. f. se produc pierderi mari de ap . fiind necesar ridicarea complet a acesteia. pe sub stavil . s. e. Pentru a r spunde mai bine cerin elor se folosesc stavile compuse din dou elemente. r. stavil plan dubl -cârlig. a.3. stavil segment dubl .In figura 3.43 se prezint schematic tipurile de stavile men ionate în clasificarea de mai sus. stavil acoperi . g. stavil plan cu clapet . stavil sector înecat . p. o. cât i în condi ii speciale. stavil cilindric cu clapet . plane sau segment. stavil segment. stavil capcan de urs Fig. n. i. stavil segment cu clapet . sau concomitent peste i pe sub aceasta. b. stavil clapet . Evacuarea ghe urilor i plutitorilor se realizeaz mai comod la stavilele coborâtoare. La stavilele ridic toare s-au aplicat clapete care permit o reglare fin a nivelului i evacuarea plutitorilor. d. se face prin deschideri de diferite grade ale stavilelor. Reglarea nivelului apei. La stavilele ridic toare. care se pot mi ca independent. ca i desc rcarea apelor mari. Astfel exist stavile duble. stavil sector plutitoare. stavil cilindric .43. stavil cilindric mixt . Stavilele trebuie s aib o func ionare perfect atât în condi ii normale de exploatare.

agitarea apei cu aer comprimat în amonte de stavil i altele. se cur i se ung periodic elementele rotitoare ale mecanismelor. În timpul reviziilor sau repara iilor se asigur protejarea. Radierul barajelor mobile realizeaz etan area zonei inferioare i constituie elementul de baz pe care se reazem stavilele. De asemenea se înlocuiesc piesele uzate.44 a).Evacuarea aluviunilor i a corpurilor târâte pe fund se face mai u or la stavilele ridic toare. care s nu fie afectat de varia iile de temperatur i umiditate. cum ar fi: pinteni de beton amonte i aval.7. mai lent i deci mai pu in prompt în cazul unor baraje mai mici. cât i spre cel aval. coroziunea datorat vacuumului. Manevrarea stavilelor se face de regul prin ac ionarea cu motoare electrice. iar dac stratul impermeabil se g se te sub cota de fundare se mai folosesc o serie de elemente de etan are în profunzime. sau o surs de energie termic .c. în scopul înl tur rii pericolului de blocare a stavilelor prin înghe are.b. cu ajutorul unor batardouri (stavile de repara ii.2. . în general metalice. la barajele mai importante.permite circula ia peste baraj între cele dou maluri. sl birea îmbin rilor datorate vibra iilor etc. se vopsesc p r ile metalice. beton armat sau zid rie de piatr cu mortar de ciment. se compune din culee.s asigure rezemarea stavilelor i amplasarea mecanismelor de ac ionare a acestora. degradarea datorat uzurii produse de aluviuni i ghe uri. Personalul de exploatare trebuie s cunoasc schema de func ionare a stavilelor i trebuie instruit pentru a ti ce manevre sunt necesare la diferite valori ale debitelor ce apar în timpul exploat rii. chesoane. u or de înlocuit. In cazul barajelor situate în zone izolate. este recomandabil folosirea stavilelor rapide. In cazul unui teren stâncos radierul se toarn direct pe stânc (figura 3. iar defec iunile constatate trebuie înl turate de urgen . De multe ori pentru a .44. ceea ce se realizeaz prin alegerea unui sistem de etan are simplu. In timpul exploat rii echipamentul mecanic al barajelor mobile sufer o serie de deterior ri: ruginirea elementelor metalice. Partea fix a barajelor mobile Partea fix a unui baraj mobil este realizat din beton. atât spre bieful amonte. De aceea func ionarea stavilelor trebuie verificat periodic. sunt depozitate pe coronamentul barajului i sunt lansate în ni ele de batardou cu ajutorul unor macarale special prev zute. . care în acest scop pot fi deschise par ial. Radierul se dimensioneaz astfel încât s fie stabil la alunecare. Manevrarea i închiderea stavilelor coborâtoare poate fi îngreunat de p trunderea aluviunilor sau a unor flotori în ni ele din radier sau pile.d). f r personal de exploatare. Pentru situa iile în care alimentarea cu energie electric este întrerupt se recomand s se prevad un al doilea sistem de manevrare: manual.s asigure etan area la partea inferioar i spre maluri. se iau m suri speciale cum ar fi înc lzirea stavilelor. Stavilele trebuie s asigure o bun etan are pe întreg conturul (contactul cu radierul i pilele sau culeele). Neinstruirea corespunz toare a personalului i necunoa terea perfect a instala iei pot conduce la manevre gre ite care s aib consecin e nedorite. rezistent. formate de regul din mai multe elemente. 3. Pentru func ionarea pe timp de iarn . palplan e metalice sau din beton armat (figura 3. spargerea ghe ii. . cu sistemul corespunz tor de ac ionare. Elementele de batardou. perdele sau voaluri de injec ii.s asigure disiparea energiei apei evacuat prin câmpurile deversante. cu func ionare automat . pile i radier i trebuie s r spund urm toarelor sarcini func ionale: . În exploatare stavilele trebuie controlate periodic i reparate atunci când este cazul. care nu pot fi utilizate în regim dinamic). de aceea astfel de stavile trebuie folosite în special la barajele cu praguri înalte.

Partea fix a barajelor mobile: a – radier fundat pe stânc .3. rezult din condi iile impuse de l imea necesar a frontului deversant astfel încât debitul specific pe metru liniar s nu fie foarte mare. radierul se racordeaz cu un bazin disipator de energie. baza pilei. c – radier cu palplan e. pila.m ri stabilitatea radierului este necesar s se majoreze for a normal . pila. Fig. În situa iile în care viteza apei peste radier este mai . 2.). ni pentru batardou). g – sistemul cu pile independente. Fig. ni pentru batardou).42. g – sistemul cu pile independente. 2. Disipatorul de energie se dimensioneaz (vezi capitolul 4) pe baza debitului specific i se verific prin încerc ri pe modele în laborator. e – forma hidrodinamic a unei pile (1. e – forma hidrodinamic a unei pile (1.3. Partea fix a barajelor mobile: a – radier fundat pe stânc .44. f – sistemul radier general. h – sistemul cuve. d – radier cu perdele de etan are.20 m (figura 3. b – radier cu pinteni amonte i aval. de multe ori se folose te o rizberm realizat din blocuri de piatr i beton. ceea ce se ob ine prin prelungirea în amonte a radierului. Pentru leg tura barajului cu patul râului. 3. transversal albiei. adic prin m rirea greut ii apei ce încarc radierul. d – radier cu perdele de etan are.44. pe o lungime care poate atinge 10 . L imea radierului. baza pilei. 3. c – radier cu palplan e. f – sistemul radier general. Deoarece debitul evacuat posed o energie mare. h – sistemul cuve. b – radier cu pinteni amonte i aval.

In ara noastr s-au executat. Bac u II). regimul biologic i climatic al acesteia. D ie ti.44. precum i de greutatea drumului de acces care traverseaz barajul.7 m la stavile plane i 3 .0. Cunoa terea insuficient a acestor elemente conduce la catastrofe grave: ruperi de baraje. se iau m suri de protejare prin turnarea unui strat de beton de uzur (cu dozaj de ciment mai ridicat i cu agregate mai rezistente) de 0. se poate alege una din solu iile: -sistemul radier general (figura 3. Se mai ine seama de gabaritele i greutatea mecanismelor de ridicare a stavilelor. Func ie de natura terenului de funda ie (stâncos.mare (peste 4 .e). toate acestea periclitând existen a localit ilor. 3. fiecare deschidere lucreaz independent. Se execut urm toarele tipuri de m sur tori: -nivelul apei în lac. Piatra Neam . care fac leg tura cu versan ii sau cu digurile laterale de p mânt. Ansamblul pile-radier trebuie astfel realizat încât s nu permit tas ri inegale care pot conduce la fisurarea betonului i la blocarea stavilelor. Prin crearea lacurilor de acumulare se modific aspectul regiunii respective. B beni etc. în timpul punerii sub sarcin (umplerii lacului) i al exploat rii. De aceea. Urm rirea comport rii în exploatare a barajelor In afara îndeplinirii rolului lor func ional barajele produc efecte importante asupra regiunilor în care sunt amplasate. în scopul evit rii acestor consecin e deosebit de grave. . aluvionar). Cerbureni. regimul apelor freatice din versan ii ce m rginesc lacul i pe care se sprijin barajele. de a sus ine mecanismele de manevrare a stavilelor i podul care traverseaz barajul. Sec iunea transversal i în l imea pilelor se determin pe considerente func ionale i constructive.8. Arge . Forma pilelor în sec iune transversal trebuie foarte atent studiat (figura 3. Gârleni. Pilele sunt elemente verticale care separ deschiderile deversoare. Pite ti). a zonelor agricole i industriale din aval. Bascov. Rm. ceea ce mic oreaz coeficientul de debit al deversorului.44g). precum i a propriet ilor materialelor folosite.44. Forma radierului se determin pe model astfel încât el s urm reasc cât mai bine forma liniilor de curent.Vâlcea. De aceea pentru a ob ine o form hidrodinamic a pilei aceasta se studiaz prin încerc ri de laborator. . Valea Ia ului. -sistemul cu pile independente (figura 3. Pilele de margine. radierul i cele dou semipile adiacente formând un sistem monolit. Zigoneni. Pilele i culeele au rolul de a sus ine stavilele.50 m. Racova. În general se urm resc dou obiective: siguran a în exploatare a barajelor i studiul fenomenelor ce se produc în corpul barajelor i în versan i în vederea verific rii ipotezelor admise în calcul. în care radierul este alc tuit dintr-o plac continu de-a lungul întregului front de reten ie. Vâlcele. în care pilele sunt sec ionate de rosturi în lungul lor. se numesc culee. Grosimea pilelor variaz func ie de tipul de stavil ales între 6 . pentru batardouri. de a prelua sarcinile transmise de acestea. Olt (Râureni. având i o funda ie corespunz toare. în special dup 1950. Jiu (I alni a. odat cu construirea barajelor se instaleaz i o serie de dispozitive pentru observarea comport rii acestora i a versan ilor în perioada de construc ie. Vaduri. temperatura acesteia i a aerului.h). Paro eni). un num r mare de baraje mobile pe râurile Bistri a (Pâng ra i. Bac u I.30 . alunec ri de teren i rev rsarea apei în aval. De asemenea trebuie prev zute ni e. O form nehidraulic creeaz desprinderi ale firelor de curent de suprafa a pilei.5 m/s) i apa transport aluviuni cu o mare putere de eroziune. producând contrac ie mai mare i vârtejuri. pierderea stabilit ii i r sturnarea acestora. Curtea de Arge .4 m la cele segment. Govora. (Oie ti. în care sunt încastrate pilele. tipul de stavile i de m rimea deschiderii deversorului. în care pilele sunt separate de radier prin rosturi permanente.44f).sistemul cuve (figura 3.) i altele.

-temperatura betonului în diferite puncte din corpul barajului. extensometre cu coard vibrant sau rezistive (deforma ii specifice). a albiei râului în amonte i aval de baraj. -starea construc iilor adiacente i de protec ie din zona lacului. telepresmetre i doze pentru presiuni totale (eforturile de compresiune). fie pe varia ia frecven ei de oscila ie a unei corzi înglobate în aparat (aparate electroacustice). -deforma iile specifice în beton. -presiunea intersti ial în cazul barajelor din materiale locale. M sur torile privind deplas rile i deforma iile se fac o dat pe lun cele privind subpresiunile. de dou ori pe s pt mân în urm toarele 2-3 luni. a stavilelor i a disipatoarelor de energie aferente. dispozitive hidrometrice (subpresiuni). periodic i uneori de câte ori este nevoie. se fac m sur tori i observa ii i asupra altor elemente. aliniament. dar se acord o aten ie sporit zonei de funda ie i zonelor marginale. Se folosesc aparate de telem sur . pendule i clinometre (pentru deplas ri relative i rota ia planurilor). iar în continuare o dat pe s pt mân . microtriangula ie) pentru deplas rile absolute. Aparatele de m sur se amplaseaz func ie de tipul de baraj i de scopul urm rit. teletermetre (temperatura). starea normal de func ionare a evacuatorilor de ape mari. -mi c rile rosturilor dintre blocurile din care este format barajul. unde se folose te un num r mai mare de aparate fa de zona central i din apropierea coronamentului. odat pe zi în urm toarele dou s pt mâni. -eforturile de compresiune în beton. Pentru realizarea m sur torilor se folose te o gam larg de metode. . -rota ia planurilor orizontale sau verticale din baraj. -valoarea subpresiunilor i a debitelor de infiltra ie prin funda ie. aceasta fiind sarcina unor grupe speciale de urm rire a comport rii în exploatare a barajelor. care transform anumite m rimi neelectrice în m rimi electrice. Multe din aceste aparate trebuie s permit m surarea la distan (în puncte inaccesibile). versan i i corpul barajelor. -garda suficient a construc iei deasupra nivelurilor maxime admise în lac. Ele se bazeaz fie pe varia ia rezisten ei ohmice (aparate rezistive). De asemenea. a c ror valoare poate fi m surat prin cablu la distan . -deplas rile relative ale diferitelor puncte din baraj. De exemplu m sur torile de temperatur a betonului se fac la interval de câteva ore timp de 3-4 zile dup turnarea betonului.-deplas rile absolute ale barajului i versan ilor fa de puncte fixe. Programul i frecven a m sur torilor se stabilesc îns de la caz la caz. infiltra iile i deplas rile relative (la pendule) se fac s pt mânal. organizate la centralele hidroelectrice sau la organiza ii specializate. mijloace i aparate de m sur : metode topo-geodezice (nivelment. care pot influen a exploatarea în condi ii de siguran a barajului. deformetre sau cleme dilatometrice (deplas rile rosturilor). cum ar fi: -starea versan ilor pe perimetrul lacului de acumulare. Efectuarea observa iilor i m sur torilor trebuie urmat i de prelucrarea rezultatelor lor. Ele pot fi i trebuie s fie modificate în cazul în care apar condi ii exterioare sau fenomene neprev zute. roca de funda ie i pe talpa de funda ie. -capacitatea de evacuare apelor mari. M sur torile se fac dup un program bine stabilit de un personal calificat.

prin dispozitive amplasate la adâncime. Elementele hidraulice care caracterizeaz curgerea peste un deversor sunt: în l imea lamei deversante H. din bieful amonte în bieful aval. 4.1. prin dispozitive amplasate la partea superioar a barajelor. sarcina deversorului V02 H0 H 2g .1. a debitelor maxime ce apar pe cursurile de ap în perioadele de ape mari. viteza de apropiere (acces) v0 . Ansamblul uvrajelor care formeaz evacuatorii de ape mari este format din: deversoare de diferite tipuri. adic viteza medie a lichidului în dreptul sec iunii transversale unde se m soar H.1. în l imea pragului P. Un deversor este caracterizat prin urm toarele elemente geometrice (figura 4. grosimea pragului c. Clasificarea deversoarelor Deversoarele pot fi considerate ca fiind orificii mari. care se m soar la o distan a = (3-4)H în amonte de creasta deversorului. a ghe urilor i plutitorilor. practicate într-un perete vertical prin care curge un lichid cu suprafa liber . numite goliri intermediare sau de fund. deschise la partea superioar .Capitolul 4 EVACUATORII DE APE MARI Evacuatorii de ape mari sunt uvraje special realizate în corpul barajelor sau adiacente acestora. precum i reglarea nivelului apei din lacurile de acumulare se face fie cu scurgere liber . numite desc rc toare de suprafa sau deversoare. fie sub presiune. creasta deversorului BC. profilul longitudinal EFG. Desc rcarea apelor mari. cu scopul de a permite tranzitarea. flancurile AB i CD.1): profilul transversal ABCD. goliri intermediare sau de fund i disipatori de energie. Deversoare de suprafa 4. l imea deversorului b. precum i desc rcarea apei din lac în caz de revizii sau avarii ale barajului sau chiuvetei lacului de acumulare.

cu lam neaerat (p1 pat) .2b).deversoare cu prag lat a3. c derea deversorului z (diferen a între nivelul apei în amonte i aval).Z.poligonale (40).curbe (50).inelare (60).FIGURA 4.2. Din punct de vedere al formei sec iunii transversale exist deversoare: . .poligonale. . . .parabolice. . Dup grosimea i profilul pragului deversorului exist ( figura 4.trapezoidale. . Deversoarele se clasific din mai multe puncte de vedere .cu lam aerat (dac p1 = pat) .oblice (20). .2c) exist : . Dup gradul de aerare a lamei deversante deversoarele pot fi : . Dup pozi ia crestei deversorului fa de direc ia vitezei de acces (figura 4. .deversoare frontale (10). .dreptunghiulare.triunghiulare.laterale (30).deversoare cu profil practic a2. . în l imea de înecare hn = H . adic energia specific total a curentului de lichid fa de creasta deversorului. . .deversoare cu muchie ascu it a1.2a): .hiperbolice (figura 4. .

dac nivelul aval al lichidului dep e te creasta deversorului (hav P). 4.In raport cu pozi ia nivelului aval al lichidului fa de creasta deversorului exist : . debitul teoretic elementar evacuat va fi: dQ v z dA 2gz b(z) dz Debitul elementar real se calculeaz deci cuv rela ia2gz z dQ r c v dQ µ dQ µ 2gz b(z) dz iar debitul total Qr µ 2g H 0 z b(z) dz (4. Calculul debitului evacuat de un deversor Structura formulei de calcul a debitului deversat se determin prin considera ii teoretice.1. Dac se consider lama deversant ca o sum de lame elementare de în l ime dz i l ime b(z). (figura 4.deversoare libere (neînecate).deversoare f r contrac ie lateral .deversoare cu contrac ie lateral (b B).2d3). la care l imea B a canalului de acces este egal cu l imea b a frontului deversant (figura 4.2d) exist : .2d2) sau total (figura 4.2. dac nivelul aval al lichidului este sub creasta deversorului (hav P) .1) .1). Contrac ia lateral apare i în cazul frac ion rii frontului deversant prin prezen a pilelor.2d1) . la care liniile de curent sunt deviate în plan orizontal i formeaz zone de desprinderi. Contrac ia lateral poate fi de asemenea par ial (figura 4. iar coeficientul de debit se determin experimental.deversoare înecate. În sfâr it dup condi iile de acces ale apei (figura 4.

Ele se calculeaz cu o formul de tipul m = m0 k .contrac ia lateral .1.2) sau dac viteza de apropiere v0 nu este neglijabil rezult Qr m b 2g H v2 0 2g 3/2 v2 0 2g 3/2 (4.. 2 µ numindu-se coeficient de 3 form i depinzând de profilul transversal.. . sunt coeficien i de corec ie. a c rei influen se introduce prin coeficientul de înecare . k = 1. finit . (4. ceea ce determin structura rela iei (4. k .. În condi ii normale m = m0 . se pot folosi formulele propuse de : . = 1.înecarea deversorului..30. a ezat perpendicular pe albie.405 0.3) în care . a rela iei (4.. introdus prin coeficientul de contrac ie . Astfel: a) în cazul unui deversor dreptunghiular.55 H 2 H P Al doilea termen din prima parantez reprezint corec ia pentru influen a tensiunii superficiale. Deversorul f r înecare. f r contrac ie lateral . iar paranteza mare reprezint corec ia pentru viteza de apropiere (acces) v0 . cu rezultate ce difer de la autor la autor cu pân la 5 %. Acest coeficient s-a determinat pe cale experimental i exist un num r mare de formule care dau valorile acestuia. Principalele abateri sunt: . De asemenea se consider condi ie normal curgerea în albie de sec iune dreptunghiular .0027 H 1 0. . coeficientul m o Pentru deversoarele cu muchie ascu it . f r contrac ie lateral . .. egali cu unitatea când deversorul se afl în condi ii normale i diferi i de unitate când exist abateri de la aceste condi ii.Dac se cunoa te forma sec iunii transversale se poate stabili forma concret .). se ob ine imediat Qr 2 µ b 3 2g H 3/2 m b 2g H 3/2 (4.oblicitatea deversorului. . se consider ca având condi ii normale i deci = 1. deoarece b = constant.Bazin (în 1898) mo 0.2’) Coeficientul m poart numele de coeficient de debit al deversorului i variaz în limite destul de largi (m = 0.0.55) în func ie de caracteristicile geometrice i hidraulice ale deversorului.2) i care se schimb pentru alte forme ale sec iunii. introdus prin coeficientul k.

- Rehbock (în 1929), (erori sub 1 %) µ H 0,6035 0,0813 P 0,00009 P 0,0011 1 H
3 2

Pentru deversoarele cu contrac ie lateral , studiate prima oar de Frese, se poate utiliza formula propus de S.I.A.S. (Societatea inginerilor i arhitec ilor din Elve ia) în anul 1947:
2

µ

0,578 0,037

b B

3,615 3

b B 1000 H 1,6

2

1 0,5

b B

4

H P

H

2

valabil în limitele P

0,3 m; 0,025

H

0,8 m; H

P; b

0,3 B.

b) în cazul unui deversor triunghiular se ob ine b(z) b Qr µ H z H 2g

H o

b H z H

z dz

i dup integrare

Qr

4 b µ 2g H 2 15 H

5

8 µ tg 2 15

2g H 2

5

(4.4)

Acest deversor este foarte indicat pentru m surarea debitelor mici, dat fiind sensibilitatea mai mare a acestui deversor în raport cu H. Pentru calculul lui se indic formulele: - Barr = 0,565 + 0,0868 H-0,05 - Cone = 0,6222 H-0,02 În practic se obi nuie te s se lucreze cu = 900 i s-a determinat experimental = 0,60. Se ob ine formula lui Thompson: Qr = 1,42 H5/2 Foarte des se folose te formula lui Gourley Qr 1,32 tg (4.4’)

H 2,47 (4.4’’) 2 c) în cazul unui deversor de sec iune trapezoidal , debitul poate fi calculat ca suma debitelor printr-un deversor dreptunghiular de l ime b i printr-un deversor triunghiular cu unghiul la vârf (triunghi egal cu suma triunghiurilor marginale, cu unghiul la vârf 2 ). Se ob ine:

transversale.

2 8 Q µ' 2g b H 2 µ' ' 2g tg H 2 (4.5) 3 15 2 În mod analog se pot ob ine formule i pentru alte forme ale sec iunii 4.1.3. Deversoarele cu profil practic A. Descriere i rol func ional

3

5

Deversoarele cu profil practic sunt deversoare la care profilul EFG este realizat cu elemente curbe (figura 4.2a2) i care sunt folosite la realizarea practic a por iunii deversante a barajelor din beton. Forma profilului longitudinal a rezultat din necesitatea de a ghida lama deversant i a evita fenomenul de neaerare a lamei. Aceste deversoare pot fi de dou feluri: cu profil f r vacuum i cu profil cu vacuum. Deversoarele cu profil practic (curb) f r vacuum sunt astfel construite încât suprafa a de contact a lamei deversante cu paramentul deversorului s nu apar vacuum. În ipoteza unui fluid perfect profilul care satisface aceast condi ie este cel realizat dup forma pânzei inferioare a lamei aerate la un deversor cu muchie ascu it (figura 4.3.). Este evident c o asemenea condi ie se poate satisface doar pentru o singur valoare a sarcinii deversorului, la care se calculeaz coinciden a formelor, sarcin numit de calcul Hc . Profilul construit în acest mod se nume te profil Bazin. La un astfel de profil se asigur o scurgere lini tit a apei, f r spa ii depresionare i cu coeficien i de debit mari. Când conturul profilului deversorului este plasat sub intradosul lamei, la deversare apar zone depresionare, profilul se nume te vacuumat i are coeficient de debit m rit. Datorit scurgerii instabile, produs de spa iile depresionare, apar îns vibra ii care pot pune în pericol barajele zvelte, ceea ce conduce la o limitare a domeniului de utilizare a deversoarelor vacuumate. Revenind la deversoarele f r vacuum trebuie men ionat c profilul Bazin nu îndepline te bine condi ia enun at , deoarece lichidul real difer de cel perfect (prin vâscozitate). Cu scopul de a g si forma optim a profilului deversorului, care s satisfac condi iile de presiune, s-au efectuat studii numeroase i ca urmare au ap rut un num r mare de profile, printre care cele propuse de Marchi, Creager, Ofi erov, Smetana, sau mai recent profilele WES (Waterways Experiment Station, Vicksburg). Unul din profilele cel mai des utilizate la barajele din beton (de greutate, evidate etc.) este profilul Creager - Ofi erov. În tabelul 4.1 i în figura 4.4. se dau coordonatele a dou asemenea profile: profilul A cu parament amonte vertical (m0 = 0,49) i profilul B cu paramentul amonte înclinat la 450 (m0 = 0,48). Coordonatele (xx, yx) se dau pentru sarcina Hx = 1 m.

Fig. 4.3. Forma lamei aerate la deversorul cu muchie ascu it

A
Figura 4.4. Profilele Creager – Ofi erov de tip A i B pentru sarcina H* = 1m.

Coordonatele profilului deversor Creager – Ofi erov pentru H = 1 m Tabelul nr.4.1. PROFILUL A y Pânz teoretic Sup. Inf. PROFILUL B y Pânz teoretic Sup. Inf.

x

x

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

0,126 0,036 0,007 0,000 0,007 0,060 0,142 0,257 0,397 0,565

-0,831 -0,803 -0,772 -0,740 -0,702 -0,620 -0,510 -0,380 -0,219 -0,030

0,126 0,036 0,007 0,000 0,007 0,063 0,153 0,267 0,410 0,590

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

0,043 0,010 0,000 0,005 0,023 0,090 0,189 0,321 0,480 0,665

-0,781 -0,756 -0,724 -0,689 -0,648 -0,552 -0,435 -0,293 -0,120 0,075

0,043 0,010 0,000 0,005 0,023 0,090 0,193 0,333 0,500 0,700

1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

0,870 1,220 1,960 2,820 3,820 4,930 6,220

0,305 0,693 1,500 2,500 3,660 3,000 6,540

0,920 1,310 2,100 3,110 4,260 3,610 7,150

1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

0,992 1,377 2,140 3,060 4,080 5,240 6,580

0,438 0,860 1,710 2,760 4,000 5,420 7,070

1,050 1,470 2,340 3,390 4,610 6,040 7,610

Pentru o sarcin Hc 1 m, coordonatele profilului curbiliniu se deduc prin multiplicare cu Hc , adic x = xx H c ; y = yx Hc ; (4.6)

Cele dou tipuri diferite A i B ale acestui profil rezult din necesitatea racord rii profilului curbiliniu al deversorului la cei doi paramen i (amonte i aval) ai barajului. Având în vedere c înclin rile i 1 ale celor doi paramen i sunt determinate, ca i Hc , profilul curbiliniu trebuie încadrat într-un spa iu bine precizat MNPR, tangent la parametrul aval, a a cum se vede din figura 4.5. Dac profilul deversorului î i are originea în afara cadrului MNPR (ca în figura 4.5a) racordarea cu parametrul amonte al barajului se face cu o vertical , rezultând tipul de deversor A, iar dac origina r mâne în interiorul cadrului MNPR (ca în figura 4.5b) racordarea cu parametrul amonte se face cu o dreapt la 450 , rezultând tipul de deversor B.

a

b.

Fig. 4.5. Încadrarea profilului Creager-Ofi erov la un baraj de beton

Cercet ri mai recente efectuate de W.E.S. au condus la recomandarea unor profile deversante definite prin rela ii de tipul 1 x n k Hn z (4.7.) c în care k i n sunt parametri care depind de panta parametrului amonte. În figura 4.6. sunt prezentate câteva tipuri de asemenea profile. Coeficientul lor de debit are valori cuprinse între 0,48 i 0,50.

6.785 0. sub valoarea lui Hc . încep s apar depresiuni care m resc coeficientul de debit.8 .25 H Hc H Hc când 0.Pavlovski i valabile pentru P 5 m Profilul A mo 0.N.S.).8.4. coeficientul de debit se înr ut e te. înecare etc. La o sc dere a lui H. în acest mod debitul evacuat poate cre te cu pân la 10 % f r a se produce vibra ii periculoase. Deversoare cu profile tip W.8 .49 0. Hc . În acest caz pentru calculul coeficientului de debit pot fi folosite urm toarele formule datorate lui N. dup caz. .E. mo o. Valorile coeficientului de debit m0 se corecteaz .x Fig.) în care pentru m se folose te rela ia (4.49 0.12 H Hc când H Hc 0. pentru diferite abateri: de la sarcina de calcul Hc. Calculul debitului evacuat de un deversor cu profil practic forma Debitul evacuat de un deversor cu profil practic se determin cu o formul de 3 Q m b 2g H 2 (4. influen a vitezei de acces. B. contrac ie. De regul func ionarea deversorului se face la sarcini H Hc . În cazul în care grosimea lamei deversante H devine mai mare decât cea pentru care a fost calculat deversorul.3.88 0.

23 Triunghiular ( = 900) 0 0.3).10) În aceste formule n reprezint num rul contrac iilor laterale (n = 2 pentru un deversor cu o singur deschidere.47 0. 0.7 b). n = 4 pentru un deversor cu dou deschideri etc. Coeficientul de form al pilelor .70 0.1 n Hc b (4. 4.85 0. Dup Creager se poate folosi formula 1 0.1 n Hc (4.48 0. sau cu pile intermediare. Tabelul 4. H Hc În cazul deversoarelor cu contrac ie lateral .47 0. În tabelul 4. coeficientul .70 0.00 0.25 0.5 H a=H Dreptunghiular 1.5 .23 Circular 0.24 0. având valorile date în figura 4.Profilul B: mo mo 0.7 a.40 0.).48 20 H Hc când când H Hc H Hc 0.7.5 . conform formulei (4. Valorile coeficientului scad când pila avanseaz în amonte de creasta deversorului (figura 4.9) iar lungimea contractat bc rezult bc b b 0.2 Forma pilei în amonte Valori a=0 a = 0. iar un coeficient care ine seama de forma pilelor.50 0. trebuie introdus.2 se prezint aceste valori pentru diferite m rimi ale avansului pilei “a” fa de creasta deversorului.310 0.16 Ogival ( = 30 ) a Fig.

Z.2 n P H Pentru deversorul cu profil practic.90 7 0. hn = H .70 0. fie ea C -C.96 0 0.60 0.8).10 H 3 0.90 0.80 0.30 0. În aceast situa ie.93 7 0.43 9 0.99 0778 0.97 0 0. Calculul acesteia se poate face scriind rela ia lui Bernoulli pentru dou puncte de pe suprafa a liber a apei în amonte i în sec iunea contractat : 2 2 2 pC vc pA A vA c vc zA zc 2 g g 2 g g 2 g .98 1 0.50 0. scurgerea peste deversor nu mai depinde de în l imea apei în Z Z bieful aval.3 h n 0. valorile coeficientului de înecare se dau hn tabelar în func ie de raportul (tabelul 4.În situa iile în care nivelul apei din aval dep e te cota crestei deversorului (Z < H). Dac raportul < cr se produce înecarea lamei.20 0.05 1 0. Determinarea adâncimii contractate Sec iunea minim a lamei deversante se realizeaz la piciorul aval al deversorului (figura 4.11) 1. (4.95 0.3) H Tabelul 4. ceea ce se ia în considerare prin coeficientul de Z înecare . = 1.85 6 0. iar racordarea cu nivelul aval se face cu salt P cr îndep rtat. Adâncimea apei în aceast sec iune se nume te adâncime contractat i se noteaz cu hc.62 1 C. P P Pentru deversorul cu muchie ascu it valoarea coeficientului de înecare se poate calcula cu rela ia: h Z . curgerea este înecat i capacitatea de evacuare scade. Experien ele au ar tat c dac raportul este mai mare decât o anumit valoare P Z critic lama deversorului este liber .40 0.

0. fiind urmat de un canal cu pant rapid .cum i notând se ob ine în care pA = pC = pat . În unele cazuri. zA = P + H .99 hc (4.12) Deoarece debitul specific este Q q vC h c b se ob ine hc v v hc 2 g P Ho hc (4. paramentul aval se realizeaz sub forma unei pl ci deversante tip trambulin sau racordat la disipator (de exemplu barajul Firiza).. Astfel de deversoare s-au realizat în ara noastr la barajele Izvorul Muntelui-Bicaz (patru câmpuri deversoare având fiecare b = 11. iar l imea deversorului este condi ionat de l imea acesteia (figura 4. Cu scopul de a evita volume mari de excava ii i lucr ri suplimentare. deversorul frontal se amplaseaz pe unul din versan i.1. în zona deversorului. evidate). Elemente constructive Deversoarele cu profil practic se utilizeaz în mod curent la barajele masive din beton (de greutate. Ho vC v A C H v 2 g 2 o v 2 g P Ho 1 0. coroname Ziduri marginale Creasta Goliri de fund Disipator de .13) q 2 g P Ho hc din care se determin hc prin aproxima ii succesive. zC= hc .97. la racordul cu malul (barajul Tarni a pe Some ).în albia râului (vezi paragraful 4. lama este ghidat de dou ziduri marginale pân în disipatorul de energie.50 m i putând evacua un debit maxim de 2400 m3/s).5. desp r ite prin pile de 7 m grosime. amplasarea deversorului în profilul transversal al v ii se face în zona albiei minore. vA = v0 . Por ile de Fier I (14 câmpuri de câte 25 m.9). când configura ia terenului permite acest lucru. La barajele descompuse amplasarea deversorului în corpul barajului se face prin amenajarea unuia dintre câmpuri ca bloc deversor. Strâmtori. dup care racordarea se face cu disipatorul de energie.5. sau chiar pe ambele. greutate în arc. la care centrala nu se g se te la piciorul barajului. Pentru ca apa deversat s nu se r spândeasc pe paramentul aval. Profilul deversorului se racordeaz cu parametrul aval al barajului. D. a a cum s-a ar tat în figura 4..). La barajele evidate sau cu contrafor i. 15000 m3/s). care conduce apa . Poiana Uzului etc.

4. la distan suficient de mare de piciorul aval al barajului (de exemplu în cazul barajelor Vidraru .Bicaz.a. la cele cu bol i multiple i la cele în pile i pl ci. lama de ap fiind l sat s cad liber în aval de baraj (figura 4. Galbenu . Este indicat ca punctul de sprijin al stavilei s nu se g seasc chiar pe creasta deversorului. În multe cazuri deversoarele sunt echipate cu stavile plane. c ci se evit o pierdere de c dere.Lotru. Acest punct de sprijin se stabile te prin studii pe model astfel încât jetul s â neasc pe o direc ie paralel cu paramentul aval. De asemenea prin studii pe model se stabile te modalitatea de deschidere a stavilelor (ordinea de deschidere. astfel încât s nu se produc în aval (disipator i albia râului) fenomene periculoase. Vedere aval a unui baraj deversor din beton Fig. Deversoare cu profil practic i nas la baraje arcuite În cazul barajelor arcuite. ci la o oarecare distan în aval. cu în l imi mari ale lamei deversante.10). segment sau clapet . (exemplu barajul Izvorul Muntelui . Aceste indica ii trebuie respectate cu stricte e de personalul ce exploateaz barajele.Fig. 4.Sadu.10.9.).Arge . profilul practic al deversorului se racordeaz cu un arunc tor-nas. gradul de ridicare a fiec rei stavile în fiecare etap ). Aceasta constituie un avantaj.). Teliuc . Negovanu . pentru a evita situa ia în care la ridicarea stavilei jetul de ap s fie orientat pe orizontal . Aceste deversoare evacueaz debite importante. f r a coborî nivelul de reten ie. barajul Por ile de Fier I etc. .

Se scrie rela ia lui Bernoulli între un punct de pe suprafa a amonte i unul pe cea aval (figura 4.orificiu de dezamorsare. datorit condi iilor locale. 3.4. 2. precum i a vitezelor i presiunilor în fiecare sec iune a sifonului. Fig. apa începe s deverseze. Închiderea spa iului de aer pentru amorsare se mai poate face prin curbarea spre amonte a zonei mijlocii a sifonului. 4. Deversoarele sifon (figura 4.11) constau dintr-un deversor frontal dreptunghiular 1 acoperit cu o capot etan din beton armat sau metal 2 i mai con in : gr tarul rar 3.capot . aerul p trunde prin orificiile de dezamorsare. 6. Când nivelul scade datorit evacu rii sub cota crestei deversorului. Se ob ine viteza în sec iunea de ie ire sub forma v1 2 g z l 1 d h j v 2 g (z h) (4. z A1 Reducerea frontului de desc rcare se datoreaz debitelor specifice mai mari.14) i debitul evacuat Q m A1 2 g z h (4. orificiul de dezamorsare 4. ie ire. având avantajul unei construc ii de evacuare compacte.4. Solu ia cu desc rc tor de tip sifon poate fi folosit i la barajele din materiale locale. curgerea f cându-se sub presiune. se pot utiliza deversoare sifon. deoarece asigur men inerea practic constant a nivelului. ele pot fi utilizate ca descresc toare de preaplin la camerele de înc rcare ale canalelor de aduc iune ale centralelor hidroelectrice. nasul arunc tor 5 i zona de ie ire 6. coloana de ap se rupe i se produce dezamorsarea sifonului. crest deversant . pentru a mic ora lungimea zonei de beton. nas arunc tor.11). care face ca sifonul s se umple complet cu ap (s se amorseze). lungimea disponibil a frontului deversant este insuficient pentru evacuarea prin deversare liber a debitelor maxime. De asemenea. func ionând în plin sarcin ca o conduct sub presiune. Calculul hidraulic al unui deversor sifon urm re te determinarea debitului evacuat.4.gr tar rar.1. Elementele componente ale unui deversor sifon 1. În acest fel evacuarea debitelor excedentare este asigurat printr-o func ionare intermitent a sifonului. iar nivelul amonte se men ine aproximativ constant în jurul nivelului crestei deversante. iar în spa iul închis prin lama de ap dirijat de nasul arunc tor i intradosul capotei se formeaz vid par ial. cu scopul de a evita apari ia cavita iei. orificiile de dezamorsare nu mai sunt în contact cu atmosfera.15) . 5.11. Când nivelul amonte cre te. inând seama de pierderile de sarcin liniar i locale. Deversoarele de tip sifon În situa ia în care.

3.. pentru a evita apari ia cavita iei. nasul de amorsare.30 m3/s. perete posterior (capot ). 5. în mod curent debitele specifice sunt de ordinul a 5 . 8. h ridicarea nivelului amonte peste nivelul crestei deversorului. C derea z. se adopt m suri speciale ca introducerea unor rezisten e hidraulice în lungul sifonului. este îns limitat de depresiunea maxim admisibil . priza de aer. 13.m. deversorul sifon are avantajul unei eficien e hidraulice mai ridicate. conduct de golire. 4. Astfel.12. prevederea unor strangul ri la ie ire sau a unei îngust ri continue pentru a asigura umplerea complet a sec iunii i a evita dezamorsarea din aval. 9. .85. Sec iune transversal printr-un deversor sifon: 1. creasta deversorului. Fig. 2. platform superioar . sub care lucreaz sifonul.. iar z diferen a între nivelul crestei i nivelul aval.65. Func ionarea lor este foarte sensibil la varia iile nivelului amonte. sec iunea critic (gâtul) sifonului. 7. Uzual aceast c dere nu trebuie s dep easc 8. De asemenea deversoarele sifon prezint avantajul c nu utilizeaz p r i mobile. muchia inferioar a capotei. 6. dar putând ajunge i la 20 .10 m3/s m. Fa de un deversor obi nuit. conduct de aerare. Când este absolut necesar ca aceast valoare s fie mai mare. Coeficientul de debit m are valori cuprinse între 0. 11. ceea ce permite o func ionare automat din punct de vedere hidraulic. care se men ine foarte mic .0.5………9 m. func ie de o serie de elemente constructive ale sifonului. 4. deoarece debitele specifice evacuate sunt func ie de c derea z i nu de în l imea lamei deversante h. conducta de aspira ie (corpul) sifonului. muchia (buza) de intrare în sifon. 10.A1 fiind sec iunea de curgere la ie ire. gura de vizitare. 12. nivelul de amorsare.

Z ne ti i Costi a). care s se amorseze la cote diferite (figura 4. Un alt dezavantaj este acela c sifonul evacueaz debite aproximativ constante cu valori mari.5 Deversoarele frontale canal Deversoarele frontale canal sunt deversoare situate în afara corpului barajului i au creasta normal pe axa canalului de evacuare. la o c dere de z = 4 m. Astfel. e alonate pe în l ime. În amonte capota se prelunge te sub cota crestei pentru a nu permite accesul plutitorilor sau p trunderea aerului în sifon.4. cu q = 12 m3/s i z = 9.13). Forma sec iunii de intrare este recomandabil s fie apropiat de un p trat. ca desc rc tori laterali pe deriva ia în cascad (la UHE Roznov I. În amenajarea Bistri a aval func ioneaz patru sifoane. La barajul Sadu func ioneaz patru baterii de sifoane evacuând în total Q = 205 m3/s . unde se produc eroziuni însemnate.12. În plus. E alonarea pe vertical a sifoanelor unei baterii În ara noastr primul deversor sifon a fost realizat în parcul Her str u din Bucure ti. iar la blocarea unuia. În acela i timp evacuarea nu poate urm ri cre terea i descre terea continu a debitului viiturii sau a undei de umplere la camerele de înc rcare. sau se poate bloca cu plutitori. De asemenea deversorul sifon poate înghe a în timpul iernii. 4. Aceasta impune construc ii costisitoare de disipare a energiei.1. amorsarea fiec rui sifon este mai rapid . care evacueaz Q = 40 m3/s.8 m. Fiecare evacueaz Q = 50 m3/s la z = 6.Câteva elemente constructive ale deversorului sifon: sec iunea de intrare în sifon trebuie s fie de 2 -3 ori mai mare decât cea din dreptul crestei deversorului i trebuie bine profilat hidraulic pentru a reduce pierderile de sarcin la intrare. ceea ce d uneaz albiei aval. Inconvenientul se elimin par ial prin fragmentarea desc rc torului într-o baterie de sifoane de capacitate mai mic . adoptând solu ii constructive pentru ridicarea acestui nivel. când debitele sunt mici i deci sifonul nu func ioneaz perioade mai lungi.13. Ele se folosesc la baraje la care nu este posibil evacuarea debitelor peste corpul barajului. Roznov II. Deversoarele sifon prezint i o serie de dezavantaje. în mod frecvent la barajele din materiale . Fig. celelalte nu sunt afectate.2 m. În cele mai multe cazuri debu area se face sub nivelul aval. Alte elemente constructive ale unui deversor sifon se pot observa în figura 4. repetatele amors ri i dezamors ri care se produc în timpul unei devers ri provoac vibra ii i ocuri d un toare construc iei.

dac executarea unui singur desc rc tor de dimensiuni mai mari necesit volume prea mari de lucr ri. Uneori se prev d deversoare pe ambele maluri. Pragul poate fi un deversor cu prag lat sau un deversor cu profil practic. pragul poate fi rectiliniu sau curbiliniu. pragul deversant 2. în func ie de configura ia terenului. cu rolul de a colecta apa i a o dirija c tre pragul deversant. Folosirea unui deversor canal este uneori indicat i în cazul barajelor de beton. Accesul const dintr-o excava ie protejat cu beton.14) sunt alc tuite din urm toarele elemente: zona de acces 4. debu area sau racordul cu râul 7. Deversoarele frontale canal (figura 4. deversarea peste baraj nu este indicat i se folose te un deversor frontal canal la leg tura barajului cu unul din versan i. Creasta deversant este . În plan. canalul de evacuare 5-6. Amplasarea se face la racordul barajului cu malul sau pe unul din versan i. Dac la piciorul aval al barajului este centrala (de exemplu Tarni a pe Some ).locale.

prev zut uneori cu stavile. Canalul de evacuare este un canal din beton având un tronson ini ial 5, lung de 15 -20 m, cu pant mic i sec iune variabil , în care se realizeaz accelerarea scurgerii, i un al doilea tronson 6, cu pant foarte mare (5-12 % i mai mari) în care curgerea se face în regim rapid, de sec iune dreptunghiular constant . Racordul cu râul se realizeaz , fie printr-un disipator de energie care îneac saltul hidraulic, fie cu ajutorul unei trambuline arunc toare, dac patul râului este stâncos, iar debu area se face suficient de departe de piciorul aval al barajului. Dimensionarea pragului deversor se face ca pentru un deversor cu profil practic sau cu prag lat. Canalul de evacuare se dimensioneaz presupunând curgerea în regim uniform, utilizând deci rela ia lui Chezy. Traseul canalului se alege astfel încât s se foloseasc depresiunile terenului sau por iunile cu pante uniforme. inând seama c în canal scurgerea se face în regim rapid (v > vcr), apa atinge viteze foarte mari de 20 - 40 m/s i în consecin este bine ca traseul s fie rectiliniu i s evite por iunile curbe. De asemenea, pere ii de beton trebuie executa i cu mult îngrijire, f r macrorugozit i, pentru a nu favoriza desprinderi, vârtejuri, supraîn l ri importante ale nivelului. În ara noastr s-au realizat deversoare frontale canal la barajul de anrocamente Le u pe râul Iad (290 m3/s, i = 44,7 %), la barajul în arc Tarni a pe Some (500 m3/s, i = 60 %) i la barajul Vidra pe Lotru, care îns folose te în locul canalului de evacuare o galerie cu nivel liber cu pant rapid . 4.1.6. Deversoarele cu canal lateral Deversoarele cu canal lateral sunt deversoare izolate de baraj, la care creasta deversorului este paralel cu axa canalului sau galeriei de

Fig.4.15. Deversor cu canal lateral 1. Lac; 2.Coronamentul barajului; 3.Paramentul aval; 4. Cresta deversorului; 5. Canal colector;6. Canal cu panta rapid ; 7. Deflectori; 8. Bazin disipator; 9. Prag icanat; 10. Dig lateral; 11. Pasarel .

A-

B-B

C-C

Fig. 4.16. Vedere în plan i sec iuni caracteristice printr-un deversor cu canal lateral.

evacuare. Astfel de evacuatori se folosesc în cazul barajelor din materiale locale atunci când configura ia terenului nu permite realizarea unui deversor frontal canal. Acest lucru se întâmpl în general dac barajele respective sunt situate în v i cu versan i abrup i mult peste cota coronamentului. În figura 4.15 sunt prezentate dispunerea în plan i elementele componente ale unui astfel de deversor, iar în figura 4.16 vederea în plan i mai multe sec iuni caracteristice. La un deversor cu canal lateral se disting trei principale elemente componente: pragul deversor, canalul colector i canalul sau galeria de evacuare. Pragul deversant este un prag din beton masiv, fundat foarte atent pe roca s n toas , care are forma unui deversor cu profil practic i este a ezat paralel cu curbele de nivel. Frontul de deversare se dispune la racordul barajului cu versantul, spre amonte pe o lungime corespunz toare debitelor evacuate. La lungimi mari, frontul poate fi fragmentat prin pile intermediare. Când este cazul poate fi echipat cu stavile, ceea ce permite evacuarea debitelor maxime f r supraîn l ri importante ale nivelului apei în lac.

Canalul colector are o sec iune trapezoidal , este a ezat paralel cu creasta deversorului i are debit variabil. În general l imea la fund este constant i are o pant pozitiv spre aval, existând îns solu ii în care l imea este variabil . Deoarece dup deversare peste prag, în canalul colector apa î i schimb direc ia de curgere cu 900, este necesar ca s se asigure accelerarea apei, pentru a nu se ajunge la înecarea deversorului. Se adopt unele solu ii în care canalul colector are, în acest scop, o pant mare care dep e te panta critic , regimul de curgere este foarte mare, diferen a de nivel între apa din lac i cea din colector produce de asemenea viteze mari ale lamei deversante, iar amestecul celor doi curen i se face turbulent, cu vârtejuri, valuri i vibra ii, ceea ce mic oreaz capacitatea canalului colector. Din aceast cauz se prefer men inerea unui regim lent de curgere în colector. Acest lucru se poate realiza fie printr-un prag în sec iunea aval (figura 4.16), fie printr-o îngustare în aceea i sec iune. Aceast sec iune, de leg tur cu canalul de evacuare, în care se realizeaz în l imea critic de curgere, este folosit ca o sec iune de control. Cota fundului canalului colector se determin din condi ia ca la debitul maxim deversorul s r mân neînecat. Pentru a realiza o sec iune corespunz toare unui debit variabil se poate impune la proiectarea canalului colector ca viteza într-o sec iune dat (figura 4.16) s fie de forma vx = a xn , a i n fiind doi coeficien i numerici ce se pot determina din condi ia de optimizare ca y + hx = minim. Canalul sau galeria de evacuare are rolul de a conduce apa din canalul colector în bieful aval. Canalul de evacuare este un canal cu pant mai mare decât cea critic , in care curgerea se face în regim rapid, cu viteze foarte mari. Sec iunea transversal este dreptunghiular . Racordul cu albia se face fie cu un disipator de energie clasic (cu salt hidraulic), fie cu o trambulin arunc toare. În general, în zona de ie ire în albia aval, canalul se evazeaz în plan, cu scopul de a mic ora debitul specific. Se recomand ca atât trambulina, cât i pragul disipatorului s fie prev zute cu deflectori, care împr tie lama de ap desc rcat . Ca i la deversorul frontal canal, canalul de evacuare cu pant mare trebuie foarte îngrijit executat, pentru c orice macrorugozitate ar produce desprinderi, vârtejuri, cavita ie i deci erodarea c ptu elii canalului. Alegerea solu iei cu galerie de evacuare este indicat când înscrierea în plan a canalului nu este economic (volume mari de excava ii i beton) i când se poate utiliza par ial fosta galerie de deviere a apelor. Dup terminarea execu iei barajului zona amonte a galeriei de deviere se betoneaz , iar zona de debu are se amenajeaz corespunz tor noii utiliz ri. Scurgerea în galerie se poate face cu nivel liber (având i avantajul evacu rii f r dificult i a plutitorilor) sau sub presiune. În figura 4.17 sunt prezentate câteva sec iuni caracteristice printr-un deversor cu canal lateral. 4.1.7. Deversoarele pu (pâlnie, inelare) Deversoarele pu (sau pâlnie, sau inelare) sunt deversoare amplasate în afara corpului barajului, frontul lor deversant fiind realizat sub forma unei pâlnii circulare. Debitul evacuat este condus spre aval printr-un pu vertical sau înclinat, racordat cu o galerie orizontal . Acest tip de deversor se adopt când deversarea peste corpul barajului nu este admis , fiind uneori chiar periculoas (barajele din materiale locale), iar morfologia amplasamentului face dificil înscrierea unui desc rc tor canal. Deversorul pu este format din: pâlnia deversorului, zona de racordare, pu ul i galeria de evacuare (figura 4.18 i 4.19). Pâlnia deversorului este circular cu raza R = 8 - 12 m, sec iunea transversal putând fi sub forma unui profil practic sau a unui prag lat, (figura 4.18). În primul caz raza este mai mic cu pân la 25 %, dar coeficientul de debit este mai mare, iar în al doilea caz în l imea este cu 30 - 40 % mai mic . Profilul practic se adopt de obicei în cazul în care

pâlnia se realizeaz ca o construc ie aerian (chiar sub form de turn). Solu ia cu prag lat este mai indicat atunci când pâlnia este îngropat în teren (mai ales când în amplasament exist o teras favorabil ) i în cazul în care deversorul este prev zut cu stavile (pot fi realizate pile mai lungi i amplasate mecanismele de manevrare a stavilelor). La accesul apei în pâlnie, componenta tangen ial a vitezei produce o mi care elicoidal , care reduce capacitatea de evacuare. Pentru uniformizarea debitului specific i diminuarea mi c rii elicoidale se prev d în pâlnie nervuri, iar în exterior ziduri de ghidaj sau de leg tur cu versan ii.

Zona de racord face trecerea de la diametrul sec iunii finale a pâlniei la diametrul curent al pu ului. Forma sa este tronconic , lungimea stabilindu-se func ie de valorile celor dou diametre, evitându-se desprinderea curentului de c m uial . Pu ul i galeria de evacuare au o sec iune circular cu diametrul D, curgerea în ele f cându-se sub presiune. Raza cotului trebuie s fie Rc (3 5)D , pentru a preveni contrac ia curentului i blocarea cu plutitori. Pentru a elimina vibra iile i ocurile provocate de accelerarea vitezelor (care provoac vid par ial i d uneaz c m uielii pu ului i

Fosta galerie de deviere a apelor. 2. .46 pentru cele cu prag lat (creast lat ). Pâlnie.36 pentru deversoare cu profil practic (creast normal ) i m = 0. Calculul hidraulic al unui deversor pu urm re te în primul rând determinarea debitului evacuat.16) se pot deduce Q. Deversor pu : profil în lung i elemente componente 1. Excava ie de profilare.construc iei în ansamblu) este necesar aerarea zonelor depresionare prin tuba ii de aeraj. R sau H când se cunosc celelalte dou elemente. Din formula (4. în care b 2 R (4. 6. Galeria de evacuare. Curgerea în acestea f cându-se sub presiune. În al doilea rând se traseaz profilul transversal al pâlniei.Stavil inelar . 4. Se folose te formula Q m b 2 g H 2 . Perete de beton. 7. Pu . 8. Galeria de evacuare utilizeaz în foarte multe cazuri fosta galerie de deviere a apelor din perioada construc iei barajului i numai în situa ii speciale se realizeaz o galerie proprie desc rc torului. Portal de debu are. este necesar s se calculeze i diametrul pu ului i galeriei de evacuare.19. 3. care urm re te intradosul lamei în c dere liber de la un deversor cu muchie ascu it . 5. din aplicarea rela iei lui Bernoulli pe suprafe ele libere amonte i aval se ob ine condi ia H* h lin r h loc r (4.4. În sfâr it.17) 3 Fig.16) iar m = 0.

cot.0826 Q2 l D5 Q2 D4 A D5 B D4 h loc r j v2 2 g 0. galeria de deviere a apelor în perioada construc iei barajului. pâlnia deversorului. 5 . Folosind pentru acestea formulele cunoscute h lin r v2 l 2 g D 0. B constante) se ob ine ecua ia H* A D5 B D4 (4. galerie de evacuare. iar r h loc suma r pierderilor de sarcin locale (zona de racord tronconic . zid de ghidaj. în care H* este sarcina galeriei.0826 j (A. 1. 4. h lin pierderea de sarcin liniar . Deversor pu : amplasament i profil în lung.Fig. 4. batardou provizoriu. cursul de ap . 2.20. 6. baraj de p mânt. debu area în aval). . 3. 7.18) care permite determinarea diametrului D.

21. . 8 . . 2 – tromp de acces. Golirile de fund ale barajelor Golirile de fund sunt tuba ii metalice care str bat corpul barajelor de la paramentul amonte la cel aval. 4.2. 3 – vane plane ochelar. 4. desc rc toarele de adâncime îndeplinesc urm toarele roluri func ionale: . Din punct de vedere constructiv desc rc toarele de adâncime se împart în: -desc rc toare amplasate în corpul barajelor.permit evacuarea par ial sau total a apei din lacul de acumulare pentru a se putea realiza revizii i repara ii ale barajului. 5 – tuba ii de aerisire. la câ iva metri deasupra talvegului (figura 4. 6 – conduct de golire.2. A guler de etan are Fig.4. 7 – disipator. Desc rc toare de adâncime În cadrul unei amenaj ri hidroelectrice. -desc rc toare realizate în versan i sub form de galerii de golire. denumite goliri de fund sau intermediare.evacueaz o cot parte a debitelor maxime din perioadele de viitur .stavil .1. 4 – casa de vane. prizei de ap sau ale chiuvetei lacului.21).realizeaz sp larea depunerilor de aluviuni din lac din zona amonte de piciorul barajului. Golire de fund la un baraj de greutate 1 – gr tar rar.

3.22. care s înl ture sl birea sec iunii maestre (figura 4. îngro are . De aceea în aceste zone. ceea ce face ca jetul de ap s fie cât mai uniform r spândit pe parament. Vanele. Casa vanelor se amplaseaz în partea amonte. presiunile scad foarte mult i exist pericolul apari iei fenomenului de cavita ie. Golire de fund la un baraj în arc. se admite ca ea s fie de un tip mai simplu i mai pu in preten ios. În zona de intrare blindajul metalic al golirii de fund are un guler ce se încastreaz în beton cu scopul de a împiedica infiltrarea apei între beton i conducta metalic (vezi detaliul de la figura 4. de preferin de tip diferit (fluture. iar vana amonte este van de rezerv . Pentru a împiedica p trunderea pe golirea de fund a corpurilor str ine de dimensiuni mari. plac de protec ie. 1. în anumite cazuri. 2. fiind profilat hidrodinamic cu scopul de a mic ora pierderile de sarcin i a evita desprinderea firelor de curent. la intrare pe paramentul amonte este prev zut un gr tar rar din bare metalice. la ie irea pe paramentul aval. casa vanelor se amplaseaz la cap tul aval. astfel încât jetul de ap s loveasc în disipatorul de energie situat la piciorul aval al barajului. tuba ie metalic . din cauza vitezelor foarte mari. Se realizeaz totu i asemenea goliri. În acela i timp conducta se curbeaz spre talveg. care ar putea obtura sec iunea sau bloca vanele. 4. van conic .21). În aval de vane. sistemele de automatizare i semnalizare. cu ajutorul unor tuba ii speciale. împreun cu mecanismele de ac ionare. 4. Vana amonte joac i rol de van de revizie pentru vana de lucru i de aceea. sec iunea circular se aplatizeaz devenind eliptic . În por iunea de intrare exist o zon care se abate de la forma circular . golul creat în baraj se armeaz puternic. van fluture. ca i la muchia superioar a ie irii pe paramentul aval.22): conducta s aib un diametru cât mai mic.Ele au în general o sec iune de form circular cu diametrul D. De asemenea. Goliri de genul celei prezentate în figura 4. sunt amplasate într-o înc pere special prev zut în corpul barajului. ceea ce evit punerea sub presiune în permanen a golirilor. se realizeaz aerarea necesar .).21 sunt specifice barajelor de greutate din beton. cu luarea unor m suri speciale.Vana aval este van de lucru. în special la cele cu profiluri sub iri i puternic solicitate. În cazul barajelor în arc. ceea ce ar favoriza apari ia cavita iei. 5. Închiderea golirilor se face de obicei prin dou vane. 2 3 5 4 Fig. ochelari etc. nu se recomand goliri de fund în corpul barajului.

Fig. 4. golirile de fund se execut sub forma unor conducte de o el a ezate sub deschiderile dintre contrafor i. Se impune de asemenea ca prin golirea de fund s se poat goli lacul într- . Uneori totu i. Goliri intermediare (etajate). diametrul i lungimea conductei de golire. în special la barajele de mic în l ime. s-au realizat asemenea goliri.În cazul barajelor evidate i cu contrafor i. cre te infiltra ia pe lâng conduct etc. l.20) cu H.19) în care coeficientul de debit m se calculeaz cu formula m 1 1 j l D (4. a ezând conductele de golire în galerii de beton armat amenajate în corpul barajului. varia iile de sec iune. D. sarcina. coeficientul Darcy al pierderii liniare i suma coeficien ilor pierderilor locale (gr tar. iar i j . Calculul debitului evacuat printr-o golire se face cu formula Q m D2 4 2 g H (4.)de sarcin .23. vane etc. exist pericolul unor tas ri neuniforme. La barajele din materiale locale nu este recomandat folosirea golirilor de fund prin corpul barajelor: se sl be te sec iunea transversal . Debitul de calcul al unei goliri de fund se stabile te socotind c la un nivel minim în lac prin goliri trebuie s se evacueze debitul afluent din perioadele în care se efectueaz revizii sau repara ii.

ceea ce ar produce inunda ii i pagube în aval. tronson aval galerie. 6. tuba ie de aerisire La barajele la care construc ia golirii de fund prin corpul lor este neindicat (baraje din materiale locale. tronson amonte galerie. Debitul golirii nu se ia în considerare la evacuarea viiturii ce calcul. barajul. 2. amplasate deci la cote diferite (figura 4. F r a exista norme în acest sens în România. În orice caz. cu un cost mai redus i care se manevreaz i se între in mai u or. Fig. În anumite cazuri. Aceast dispunere a golirilor prezint urm toarele avantaje: reducerea l imii disipatorului datorit debu rii grupate a golirilor.sec iune longitudinal 1. batardou provizoriu. debitul maxim al golirii nu trebuie s dep easc debitul viiturii medii din aval.4 s pt mâni.19) i (4.24. 3. b. 5. pu de acces la casa vanelor.vedere în plan.4. se accept o durat de golire de circa 2 .2. Pe baza rela iilor (4. Galerie de golire prin versant: a. Galerii de golire a. 4. Dac rezult dimensiuni prea mari se pot realiza dou sau mai multe conducte mai mici a ezate simetric în raport cu disipatorul de energie.2. 7.20) se poate dimensiona conducta de golire. dimensiuni mai mici ale conductei i vanelor. 4.un timp cât mai scurt. la lucr rile mai importante. se pot folosi i vane de presiune mai mic . casa vanelor. dar se conteaz pe aportul lui în cazul debitului de verificare. b. baraje în arc sub iri) se adopt pentru goliri solu ia unei galerii de golire . în aceea i sec iune transversal se prev d golirii etajate (intermediare).23).

25). are o . devierea apelor se face prin galerii ce str bat versan ii. Galerie de golire cu accese la nivele diferite. Fig. Disipatoare de energie Disipatoarele de energie sunt construc ii speciale.5 m.25. Baciu. debit total evacuat Q = 200 m3/s ). adiacente desc rc torilor de ape mari. 1 – gr tar rar. iar debitele ce trebuie evacuate în perioada de construc ie sunt mari. În aceste cazuri este ra ional ca aceste galerii s se foloseasc ca desc rc tori de adâncime. care au rolul de a reduce o parte cât mai mare din energia apei deversate. De obicei dac în amplasamentul barajului albia râului este foarte îngust . Cump ni a. dou vane plane.5 m. Închiderea galeriilor de golire se face totdeauna cu dou vane. În ara noastr s-au realizat goliri la un num r foarte mare de baraje din beton printre care: Bicaz (4 goliri. Por iunile amonte i aval de vane se protejeaz cu un blindaj metalic. iar uneori printr-un pu vertical. respectiv una plan i una tip Johnson. Vidra-Lotru i altele. de exemplu la barajul Bicaz. cea din amonte de siguran . dou vane tip ochelari.s pat în versan i. Q = 60 m3/s). 3 – galerii de admisie. Firiza. debitul desc rcat în timpul unei viituri de circa Q = 2000 m3/s . iar cea din aval ca van de lucru. Necesitatea acestor construc ii rezult imediat dac se are în vedere puterea mare cu care apa deversat ajunge în bieful aval. 4. 4. Tarni a etc. În aval se prev d conducte de aerare pentru a împiedica apari ia fenomenului de cavita ie. Secul. fiecare având D = 2. Accesul la casa vanelor se face de pe versant printr-o galerie orizontal .3. Le u. Negovanu ( D = 3. Solu ii cu galerii de golire sau adoptat la mai multe baraje din beton în arc sau din materiale locale ca de exemplu : Vidraru ( dou galerii de 4 m i respectiv 5 m diametru. Astfel. ceea ce reduce sarcina la vane i m re te siguran a în exploatare în eventualitatea c depunerile de aluviuni ar obtura intr rile de la cotele inferioare. pe o diferen de nivel H= 100m. 4 – galerie colectoare Uneori se prev d prize de acces la diferite nivele (figura 4. În dreptul casei vanelor se face o strangulare a sec iunii pentru a se ob ine vane de dimensiuni mai reduse. restul galeriei fiind prev zut cu o c m uial din beton simplu. debitul evacuat Q = 4 x 140 m3/s). Galeriile de golire (figura 4.24) sunt prev zute la cap tul amonte cu o priz având forma unei pâlnii închis cu un gr tar rar. 2 – van fluture.

debitul ). A.4. h . care are ca asimptote axa absciselor i . În consecin .21) h h2x hcr h1x 45 E Emin E Fig. M rimea E. ca în figura 4. De altfel mai mult de o treime din accidentele cunoscute ale unor baraje se datoreaz alegerii sau calculului gre it a disipatoarelor de energie aferente. care poate avea efecte deosebit de grave i nepl cute asupra construc iei îns i. este dat de rela ia: E v2 m 2g h Q2 2gA 2 h h (4. O solu ie defectuoas pentru disipatori poate avea consecin e nedorite.viteza medie a apei în sec iunea transversal .aria sec iunii vii. într-o m sur cât mai mare posibil . Curba E(h). bazat pe considerente economice. la curgerea apei într-o albie oarecare. Tendin a de îngustare a frontului de desc rcare. conduce la apari ia unor debite specifice foarte mari (50–150 m3/sm) i deci la puteri concentrate în aval cu valori de asemenea foarte mari ( 30 – 350 MW/m ).în l imea de curgere. Energia specific în sec iune ( vm . care se nume te energie specific în sec iune.26.3. se poate reprezenta grafic func ie de h. energia pe care o posed volumele de ap desc rcate. se realizeaz construc ii speciale. Din punct de vedere hidraulic fenomenul care se produce într-un disipator de energie este saltul hidraulic. care au scopul s disipeze. iar la barajul Por ile de Fier I (Q max = 17. pentru a nu se produce asemenea accidente. H= 30m) puterea curentului de ap desc rcat atinge 5100 MW. topografice sau geologice.26 .1 Saltul hidraulic A. Acest excedent de energie provoac în aval erodarea puternic a albiei. energia specific ( pe unitatea de greutate) a curentului fa de planul care trece prin talveg (0-0). Q.000m3/s. Construc iile de disipare au un rol important în asigurarea stabilit ii albiei din aval i în protejarea funda iei barajului.putere de circa 2000 MW. Regimurile de curgere ale curen ilor cu suprafa liber A a cum este cunoscut. Energia cinetic a debitului desc rcat dep e te deci cu mult pe cea necesar între inerii mi c rii apei în bieful aval. 4.

cu dou în l imi diferite h1x i h2x. Regimul de curgere la care energia specific în sec iune este minim se nume te regim critic. h hcr. sau pe cale h hcr Q2 g A3 B Pentru o sec iune dreptunghiular a albiei. se g se te: Q2 Q2 1 A E h= h 1 0 2 3 h 2 g A g h A i inând seama c dA = B dh (B. în care h1x hcr . deoarece A= B h. a a cum se observ din diagram . prezint un minim. se nume te regim lent (sau fluvial) de curgere. iar h2x hcr. având aceea i energie. folosind (4. rezult . se poate ob ine o rela ie din care se determin în l imea critic . rela ia (4. curentul de ap poate curge. iar cel în care în l imea este mai mare decât cea critic .22) B cr g Pentru o sec iune de form oarecare. iar în l imea normal (în regim uniform) corespunz toare de curgere a apei se nume te în l ime critic (hcr). În adev r. De asemenea. Regimul uniform de curgere în care în l imea este mai mic decât cea critic . h hcr. Dac se pune condi ia de minim pentru energia specific . condi ia de minim devine: A3 Q2 (4.21). se nume te regim rapid (sau toren ial) de curgere.22)se rezolv prin încerc ri grafo-analitic ( ca în figura al turat ).l imea albiei la suprafa a liber ).bisectoarea dus la 45 .

În regim lent. a a cum se vede i din figura 4.23) g Rela ia (4. sau Fr 1 . sau Fr 1. Dac i icr curgerea uniform se va face în regim rapid. condi ia de E = minim se realizeaz atunci când num rul Froude al curgerii este egal cu 1. numite în l imi conjugate i prin lungimea saltului ls. din aval. panta i a fundului albiei pentru care curgerea uniform se face în regim critic se nume te pant critic . . va exista un num r Fr 1. . Dup aspect exist dou tipuri de salt i a h1 hcr i icr icr h=hcr h2 hcr .regim lent (fluvial). Trecerea brusc de la regimul rapid la cel lent se face printr-o transformare a unei p r i din energia cinetic a curentului în energie poten ial . a i b. iar în regim rapid Fr 1.28. sau Fr =1. icr.regim rapid (toren ial). sau i icr. B. a a cum se vede din figura 4. Dac trecerea se face de la un regim rapid la unul lent de curgere( a a cum se întâmpl în cazul disipatorilor de energie) racordarea se face prin salt hidraulic (figura 4.22) se mai poate scrie succesiv sub forma: v2 Q2 B m 1. Cu acestea rezult urm toarea clasificare a regimurilor de curgere a unui curent cu suprafa liber : . iar dac i icr în regim lent. Trecerea de la acest regim rapid de curgere la cel lent.B3 h 3 cr B h cr 3 Q2 Q i cu g B q se g se te q2 (4. dac h = hcr.27a). E = E1 – E2. înso it i de o pierdere de energie. Racordarea între dou regimuri de curgere se face în mod diferit. El const dintr-o mi care puternic turbulent sub forma unui turbion cu ax orizontal. dac curgerea este uniform (suprafa a liber paralel cu fundul albiei). sau Fr 1 2 g A A g hm Deci. Saltul hidraulic se caracterizeaz prin cele dou în l imi h1 i h2.regim critic. Deci saltul hidraulic reprezint fenomenul de racordare a unui regim rapid (în amonte) cu un regim lent (în aval).27b). sau i = icr. unde vitezele sunt mai mici.27. sau i icr. Evacuarea debitelor prin deversoare i prin golirile de fund se face în condi iile unui regim rapid. Saltul hidraulic În exploatarea construc iilor hidrotehnice se întâlnesc diferite regimuri de curgere. se face printr-un fenomen numit salt hidraulic. În sfâr it. Dac trecerea se face de la un regim lent la un regim rapid de curgere (a a cum s-a v zut la evacuatorii de ape mari tip deversor frontal canal sau deversor cu canal lateral) racordarea se face cu o suprafa liber ce trece neap rat prin în l imea critic (figura 4. dac h hcr. dac h hcr.

saltul ondulat.28. d. E E2 c.distribu ia vitezelor la un salt simplu.h1 hcr h2 i icr hcr b. E a. v3 v2 v1 E v3 1 d E1 E2 Fig. are aspectul unei ridic ri rapide a nivelului.b.disiparea energiei în salt. care se produce pentru rapoarte h2 /h1 suficient de mari. saltul simplu. .c. ca o und sta ionar .saltul simplu. Saltul hidraulic: a.27. i icr Fig.4.4. E1 E2 E2 b. Racordarea a dou regimuri de curgere .

se define te ca lungimea saltului. pierderile de energie fiind în consecin i ele mai mici. Se g se te: I 2 I1 adic : Q Fext v 2 v1 Fp1 Fp 2 G F ls h1 F 1 v1 F G v2 Fp2 h2 Fig. iar distan a ls dintre sec iunile 1 i 2. iar pe de alt parte se proiecteaz rela ia vectorial pe direc ia de curgere. aria sec iunii. cu viteze mici în raport cu cele ale curentului principal. deoarece distan a ls este mic .29 (pentru simplificare curgerea se consider orizontal ) i se aplic asupra acesteia teorema impulsului. adâncimea centrului de greutate al sec iunii) i viteza (4.saltul ondulat se produce pentru h2 h1 i const în o serie de unde sta ionare la suprafa a apei cu amplitudini descrescânde spre aval (figura 4.28d). în zona superioar a vârtejului. datorit diferen elor mari de viteze ale particulelor. se g se te: Q v 2 v1 Fp1 Fp 2 Dac se exprim for ele de presiune cu expresia unei for e hidrostatice pe o suprafa plan Fp g h G A (A. se numesc în l imi conjugate. la contactul între vârtej i curentul principal. Saltul hidraulic Dac se neglijeaz for a F datorat vâscozit ii. în acela i timp antrenându-se o cantitate însemnat de aer. Cele dou în l imi ale curentului h1 i h2. Între curentul principal i vârtej exist i un oarecare schimb de particule. diferen a lor d = h2 – h1 reprezint în l imea saltului. între care se formeaz saltul. hG.4. în care particulele de fluid au o mi care circulatorie între sec iunile 1 i 2. Nu exist un vârtej.28c. Pentru a putea determina ecua ia care caracterizeaz acest fenomen se consider o mas de fluid delimitat de o suprafa închis de control. datorit pulsa iilor vitezei.Partea superioar a acestei unde este format dintr-un vârtej cu ax orizontal. Pierderea de sarcin se produce în special în zona AC. a a cum se vede din figura 4. Distribu ia vitezelor în diferite sec iuni. iar mi c rile de agita ie sunt mai reduse ca la saltul simplu. ca în figura 4.29. se ob ine ecua ia care caracterizeaz saltul hidraulic: Q2 Q2 h G1 A 1 h G2 A 2 g A1 g A2 . . arat i viteze de sens contrar curentului.24) v = Q A. în sec iunile 1 i 3 viteza având distribu ia normal unui curent uniform.

24) De exemplu în cazul albiei dreptunghiulare. din graficul respectiv se poate determina valoarea energiei specifice E = E0 – E2 disipat în salt. iar apoi h2 din (4.26) cu h1 g h1 h 2 2 h 2 se ob ine imediat . dac se cunoa te h1 i invers. situat în amonte de evacuator i cu E 2 pe cea din sec iunea 2-2 (figurile 4. se determin h1. diferen a de energie E = E0 – E2 se disipeaz între cele dou sec iuni pe dou c i: prin frecare în lungul curentului i în salt hidraulic. h .13).27).30a). rela ia 4. Dac se reprezint într-un acela i grafic ambele func ii E (h) i Fs(h).30a. h1 i h2.3c. ecua ia (4.26) g sau 2 q2 2 h1 h 2 h h 0 (4. luând ini ial h1 = 0 sub radicalul din (4.26’) 2 1 2 g i rezolvând ecua ia de gradul doi în h2 se g se te Fs h h2 h1 2 1 8 q2 3 g h1 1 (4. Fs (h1) = Fs (h2).24) se g se te h2. deoarece pentru cele dou în l imi conjugate.13) h1 v1 2 g P H 0 h1 v Prin itera ie simpl .Q2 hG A h (4. Expresia acesteia se poate calcula plecând de la rela ia general 2 v1 v2 2 E = E0 – E2 = h1 h2 2 g 2 g i inând seama c v = q / h rezult q2 1 1 q 2 h2 h1 h2 h1 h h h2 h1 E= 1 2 2 2 2 g 2 g h12 h2 h12 h2 Dac acum se înlocuie te 1 q2 din (4.25) g Ah se nume te func ia saltului i conform rela iei (4. se g se te q q (4. Ecua ia (4. la fenomenul de salt hidraulic aceast func ie are aceea i valoare în cele dou sec iuni racordate Fs1 Fs 2 . Dac se noteaz cu E0 energia specific a curentului în sec iunea 0-0. a a ca în figura 4.24). De regul se cunoa te h1 (vezi paragraful 4.1.24) permite determinarea în l imii h2.24’) 2 g B h1 2 g B h2 2 Q de unde împ r ind cu B i notând q se ob ine ecua ia: B 2 q2 h1 h 2 h1 h 2 (4. deoarece A = B h. iar h G 2 devine Q2 1 Q2 1 2 B h1 B h2 (4.28 i 4.13) i din ecua ia (4.27) Expresia Cu nota iile din figura 4.30b.

sau cu forme analoage ale acesteia. Fr1.28).E Fig.E = O H0 P 2 v0 2g h 2 h1 4 h1 h 2 3 (4. a a cum rezult din urm toarele date: Fr1 E E1 este mai mare. care se poate calcula cu rela ia (4. În l imile conjugate ale saltului i disiparea energiei în salt Se men ioneaz c aceast disipare. este mai mare). 4. este cu atât mai mare cu cât regimul în amonte este mai rapid (num rul Froude al regimului în amonte.28) H h1 1 ls 2 h2 O 1 E h Fs 2 h2 E h1 45 0 E2 E1 Fs.30. Aceasta arat c saltul hidraulic este cu atât mai eficient cu cât num rul Fr1 % 3 5 20 44 100 73 .

Structura acestor rela ii. conform cu cheia limnimetric a albiei aval. Lungimea saltului hidraulic Pentru determinarea lungimii saltului hidraulic exist un num r foarte mare de rela ii determinate pe cale experimental . apropiat sau critic (h2 hav) sau îndep rtat (h2 hav). se realizeaz disipatoare de energie în care se prefer ob inerea unui salt înecat. eficien a maxim se ob ine în cazul saltului înecat. saltul hidraulic poate fi: înecat (dac h2 hav). În raport cu valoarea în l imii apei în aval hav. 29 : h2 hav (salt înecat) h2 hav h2 hav h2 hav (salt apropiat) h2 hav h2 hav (salt îndep rtat) Fig. câteva tipuri de asemenea rela ii 9 .rela ii de tipul ls = m (h2 – h1) cu valori diverse pentru m = 5…. Fr1) i difer de la autor la autor.31. Tipuri de salt hidraulic Saltul hidraulic se poate produce în dou moduri: în regim de fund sau în regim de suprafa .N. Tipuri de salt hidraulic în regim de fund rela ia lui Safranez ls = 4. 20 . el producându-se în situa ia în care lama deversant este dirijat de paramentul aval spre fund.9 h2 – h1) valabil în limitele Fr1 = 50 –160. 4. fiind necesar protejarea ei pe o lungime apreciabil . Regimul de fund apare în cele mai multe cazuri. De asemenea deoarece.rela ia lui Bradley i Peterka ls = 6. - (4.29) (4. De aceea.rela ia lui N. a a cum se vede din figura 4. curentul de ap p streaz înc suficient energie i deci are o vitez mare. pentru a reduce la maxim lungimea por iunii protejate. În cele ce urmeaz se prezint .5 ( 1.C. . 27 .15 h2 .31) (4. ine seama de elementele caracteristice ale saltului (h1. vitezele fiind mai mari în zona inferioar a curentului decât la suprafa .5 h2 . Pavlovschi ls = 2.30) (4.7. bazat pe considerente teoretice. h2.. aceasta erodeaz puternic albia aval. în special la saltul îndep rtat.31.32) . Din punct de vedere al disip rii energiei. D. ca exemplu.

(4. Practic este bine s se foloseasc mai multe rela ii.81 2 (4.30) dau rezultate acoperitoare.32) se folosesc pentru calcule preliminare. rela ii de genul (4.52 h 2 h 1 logFr1 0.3 h 1 Fr1 1 valabil pentru Fr1 10. Aceast multitudine de rela ii.6 h 2 1 1 h2 h2 rela ia lui Aivazian 8 10 Fr1 E ls Fr1 rela ia lui Certousov 0. Iamandi l s 6. .34) (4.33). (4.- rela ia lui V.35) - l s 10.43 (4.…. Rela iile (4.36) dau rezultate care corespund mult mai bine rezultatelor experimentale.31). iar rela ii de genul celor (4.36) valabil pentru Fr1 4 i stabilit pe baza unor date experimentale i prin analiza comparativ a celor mai bune rela ii existente. iar valorile adoptate s se verifice prin încerc ri pe modele. . pune problema folosirii lor.rela ia lui C. Saumian h1 h1 l s 3.29). (4.33) - (4.A.

37) 1. Bazinul disipator se poate realiza în trei moduri (figura 4..32. În limitele bazinului se disipeaz cea mai mare parte a energiei suplimentare a curentului. este c derea suprafe ei libere la ie irea din bazin. rezisten e locale pe parament. Disipatorul de energie este format.1. 4 – prag transversal evacuatorului (figura 4.33). în plus.. din dou elemente componente: bazinul disipator i rizberma. Dac lama ajunge în aval prin deversare liber (de exemplu la barajele în arc) se prevede în aval un contrabaraj care s asigure o saltea suficient de groas cu ap . transversal pe direc ia curentului (figura 4.05.10 h 2 h av z (4. sub ac iunea greut ii proprii.. bazine disipatoare..4.32 b) sau prin combinarea ambelor solu ii anterioare (figura4. ceea ce reduce eroziunea albiei.32a). 1 – baraj deversor.32 i 4. de obicei.1. Când lama este condus în aval de paramentul barajului se utilizeaz radiere. Din punct de vedere constructiv. Bazinul disipator are de regul o sec iune dreptunghiular . care permite tasarea lor independent .05. 4. aceasta preia ocul dat de lama deversant . separat de corpul barajului printr-un rost transversal (figurile 4.38) v .10 h 2 d h av z în care z 2 g d q2 . în bazin formându-se o saltea de ap . Grosimea pl cii se determin din condi ia ca aceasta s fie stabil la plutire i alunecare. cu ajutorul unui prag încastrat în radier.. Elemente constructive ale disipatoarelor de energie Solu iile de disipare pentru evacuatorii de suprafa difer dup modul în care lama deversant ajunge în aval. Rolul principal al bazinului disipator este de a asigura în bieful aval o racordare cu salt apropiat..32c). bazinul disipator este o plac groas din beton. praguri la piciorul barajului.. Moduri de realizare constructiv a bazinului disipator. Adâncimea bazinului disipator se determin din condi ia ca saltul hidraulic s fie înecat în bazin. grosimea pl cilor este în jur de 2 m.2. ajungând la valori destul de mari.. ceea ce revine la : (4. 2 – rost transversal.32) i anume : prin amplasarea la cote coborâte a radierului de la piciorul a b c Fig. a subpresiunilor i a greut ii apei.3. De exemplu la barajele de pe Bistri a i Arge aval. Rezult : 2 h av 1. Solu ia clasic o constituie bazinele de disipare. 3 – placa bazinului disipator.

Exist de asemenea multe rela ii i diagrame care dau aceast lungime.iar pentru un calcul acoperitor se poate lua z = 0 Lungimea bazinului disipator.5 h 2 h 1 (4.34. se recomand a fi folosite în situa iile la care Fr1 30. la o distan aproximativ de 1.33 i 4..40) De asemenea se recomand ca lungimea total de disipare Lt. f r elemente suplimentare de disipare. se determin în func ie de lungimea saltului hidraulic ls i se verific prin încerc ri pe model.33. Dimensiunile acestor deflectoare rezult pe baz experimental i sunt date în figura 4. s se ia Lt = (6….34). Fig. muchiile lor fiind protejate cu profiluri metalice.2 h2. Dac se prev d din i cu suprafa a amonte înclinat . p tra i sau trapezoidali în sec iune.7) h2 (4. ace tia se execut dintr-un beton cu dozaj ridicat de ciment (500……600 kg/m3). care cuprinde i rizberma. Pentru valori Fr1 mai mari. .a.. dimensiunile saltului i ale bazinului crescând rapid . Pentru stabilizarea regimului de curgere se recomand ca la piciorul barajului. f r bavuri sau macrorugozit i. L. În practic . Pentru a se ob ine o eficien sporit . ceea ce conduce la cre terea gradului de disipare a energiei i implicit la reducerea dimensiunilor bazinului cu (25….41) Bazinele simple. fiind suficien i de eficien i. ca de exemplu la disipatorul deversorului barajului de la Por ile de Fier I. la bazinul disipator cu prag se introduc din i i de asemenea icane.39) în care l1 rezult din condi ii de racordare între desc rc tor i bazin. iar l2 din rela ia l2 = 4.. Din ii cu suprafa a amonte vertical . în laborator. De obicei se admite L = l1 + l2 (4.40%). În ultimul timp se folose te protejarea superficial a betonului cu o serie de materiale sintetice (r ini epoxidice. Pentru a împiedica uzura rapid a din ilor sub ac iunea cavita iei i a apei amestecate cu aluviuni. Elementele constructive ale bazinului disipator. care pot amplifica pulsa iile de vitez i de presiune. 4. care au rolul de a realiza o distribu ie cât mai uniform a debitelor în bazin.). este necesar s se prevad i un al doilea rând de din i. bazinele simple încep s devin neeconomice. Forma i amplasarea din ilor se aleg în urma studiilor pe model. s se prevad blocuri deflectoare masive (figura 4. cu scopul de a diviza curentul i a m ri gradul de turbulen al curgerii. . din ii trebuie plasa i cât mai aproape de sec iunea contractat (h1). se a eaz pe un singur rând. la intrarea în bazin. amplasa i la mic distan în aval i cu raportul plin /gol alternant. De asemenea betonul trebuie s fie foarte îngrijit executat.

36c). Energia rezidual a curentului la cap tul aval al bazinului disipator este înc mare i.dr b1 h1 h2 h1 b2 h1 dr 1.4. Pragurile pot fi continue sau icante (figura 4.5…. 4.0 m/s. pentru a evita afuierile.. iar capacitatea de erodare este înc ridicat . Viteza admisibil pe patul de anrocamente este de circa 3. având praguri continue sau icanate. iar cele inferioare din piatr nesortat (figura 4. Rizberma este o construc ie care protejeaz zona aval a bazinului disipator.34. atât în plan. Elementele constructive ale blocurilor deflectoare Pragul aval al bazinului are rol dublu: modific reparti ia vitezei pe vertical (m re te viteza în straturile superioare i reduce viteza de fund. Pragurile icanate divid curentul. Rizbermele trebuie s aib o suprafa cât mai rugoas . deci mic oreaz ac iunea eroziv a curentului) i contribuie la împr tierea în plan a debitului deversat neuniform. În figura 4. anrocamentele se a eaz pe un pat de filtru invers sau pe o saltea de fascine (figura 4. a ezate pe mai multe straturi. s fie deformabile (pentru a se adapta u or tas rii terenurilor aluvionare) i permeabile (pentru a permite ie irea în aval a debitului infiltrat din amonte pe sub baraj i disipatorul de energie). ceea ce conduce la mic orarea lungimii bazinului. iar în plan au o form rectilinie în mod curent. cât i pe vertical . apar pulsa ii i oscila ii de nivel.35). ca urmare.5 h 1 Fig. producând vârtejuri i ocuri. Pragurile continue sunt de obicei trapezoidale în sec iune transversal .36b). curbilinie sau poligonal mai rar. Rizbermele reduc intensitatea de macroturbulen i debitele specifice pân la valori apropiate de cele din regim neamenajat. Rândurile superioare se execut din piatr mare (cel pu in 30 cm).35 se prezint mai multe variante de bazine disipatoare cu i f r din i. zon în care are loc difuzarea curentului de ap . . La barajele de în l ime mic se utilizeaz în mod curent rizberme realizate din anrocamente cu dimensiuni mari. Pe terenuri nisipoase.

Grosimea dalelor este de 0. Vitezele de curgere pot fi mai mari (4…. . cu grosimi de 1-1..36a i c).1 m. Variante constructive ale bazinelor disipatoare prev zute cu prag i din i. iar dimensiunile în plan variaz între 2 x 2 i 2 x 5 m2. iar latura lung s fie dirijat pe direc ia de curgere.6 m/s).5….5 m i legate între ele cu arm turi flexibile (figura 4.35. Ele se a eaz astfel ca în sensul curentului rosturile s nu fie continue. Foarte r spândite sunt rizbermele alc tuite din dale de beton dispuse decalat pe în l ime (pentru m rirea rugozit ii).Fig.4.

Tipuri diferite de rizberme:a. a c rui vitez de fund este dirijat spre piciorul aval. cel pu in egal cu lungimea panoului.36. panouri batante La barajele de mic în l ime. ca de exemplu: . Uneori panoul batant poate fi realizat din beton armat. articulate de cap tul aval al radierului. din anrocamente. blocuri de beton i anrocamente mari. stabilite pe cale experimental . Se cunosc multe rela ii. dispuse în form de grebl i solidarizate cu platbande metalice (figura 4.Fig. Lungimea rizbermei se determin astfel ca energia suplimentar de care mai dispune curentul s se disipeze pân la cap tul acesteia. curge pe planul panoului i se împr tie în bieful aval dup ce se divide în vine separate. ceea ce face ca. Curentul p r se te cap tul radierului cu viteze mari. Alegerea tipului de rizberm se face în func ie de viteza curentului i de varia ia ei treptat în lungul rizbermei. se mai utilizeaz rizberme din saltele de fascine sau panouri batante formate din grinzi de lemn (25 – 30 cm grosime). Sub panou se formeaz un vârtej cu ax orizontal . d. în timp. c. Solu ia constructiv i dimensiunile rizbermei depind de natura fundului albiei i de disponibilul de materiale de construc ii. ceea ce nu pericliteaz stabilitatea barajului.4. spa iul de sub panou s se colmateze cu aluviuni. cu dale de beton decalate pe în l ime.36d). fundate pe strat aluvionar. b. Eroziunea albiei se produce la o distan suficient de mare de baraj.

. suficient de groas . Vîzgo. Adâncimea necesar a p turii de ap aval se poate determina. 5 – batardou amonte. 2 – golire de fund.37. sau.4 l s 27. Fr1 – num rul Froude în sec iunea amonte a saltului hidraulic. dac este cazul. 3 – bazin de amorsare. desc rcarea apelor mari se face prin deschideri deversante frontale.34 + 2 sin . 48 .... Oricum valorile adoptate se verific prin încerc ri pe model.. ale c rui valori sunt date în literatur 9 . sub form de lam cu c dere liber . hav – în l imea apei în albia aval.. 24 .43) q . f r a prevedea m suri speciale de disipare. 1 – plot deversant. c derea lamei. cu formula propus de M.lr lr lt 2. 4 – batardou aval.37).5.30 h av ld lr 22 h av 1/6 (4. Fig..42) Fr1 în care lt este lungimea total a lucr ri (disipator ld i rizberm lr). 4. 2 g k =1. se realizeaz un radier din beton masiv în aval de baraj. care are totu i un caracter orientativ: h în care : A k q H0 (4. . realizat cu ajutorul unui prag sau batardou aval (figura 4.coeficient de aerare func ie de viteza i în l imea apei pe deversor. unul spre piciorul aval al barajului i altul spre amonte. Dac în aval de barajul în arc roca este rezistent i se afl aproape de suprafa . La inciden a lamei cu bieful aval se formeaz dou vârtejuri cu ax orizontal. prev zute cu deversoare cu nas. disiparea energiei curentului se face prin impactul lamei deversante cu o p tur de ap aval. A . 9 . 24 .este debitul specific.. În cazul barajelor în arc. 2 v0 H0 H .. de exemplu. coeficient care depinde de unghiul de înclinare a lamei fa de orizontal în punctul de impact aval. ls – lungimea saltului. Disiparea energiei la deversoarele cu jet liber.

b. Evaluarea impactului unui obiectiv de investi ie este necesar pentru a cunoa te i ameliora efectele negative asupra mediului înconjur tor. în special a florei i a faunei s lbatice. solului. inclusiv aerul. defini ii Problemele mediului înconjur tor fac parte din problemele grave ale omenirii i în curând nici un domeniu de activitate. în func ie de nevoi. din nici o ar . nu se va putea sustrage rezolv rii lor. trebuie s ocupe un loc important în planificarea dezvolt rii economice e. Conservarea naturii.1. iar informa iile. Deci când vorbim de impact asupra mediului înconjur tor. flora i fauna i în special e antioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie s fie ap rate în interesul genera iilor prezente i viitoare printr-o planificare sau administrare atent . În acest sens amenajarea resurselor de ap trebuie s se fac în sensul respect rii urm toarelor principii: a. aerului. datele experimentale i tehnicile interesând mediul înconjur tor trebuie puse la dispozi ia tuturor rilor. Capacitatea globului de a produce resurse esen iale. climei. apei. florei. În toate rile trebuie încurajat cercetarea tiin ific i activit ile tehnice în contextul problemelor mediului înconjur tor. Dezvoltarea economic i social este indispensabil dac se dore te asigurarea unui mediu înconjur tor propice existen ei i muncii omului i crearea pe p mânt a condi iilor necesare îmbun t irii calit ii vie ii. ca i pentru a pune în valoare i poten a efectele benefice. ea corespunde dorin ei popoarelor lumii i constituie o datorie pentru toate guvernele”. restabilit sau îmbun t it . Având în vedere principiile de mai sus prin “impact asupra mediului înconjur tor” se în elege “orice efect al unei activit i produse asupra mediului i anume: asupra s n t ii i securit ii faunei. în special celor în curs de dezvoltare. d. ce pot fi reînnoite. atât ca structur . c. De asemenea se în eleg “efectele asupra patrimoniului cultural sau condi iile socio-economice care rezult din modificarea acestor factori”. prin mediu se în elege nu numai cadrul biologic i fizic ci i cel socio-economic. p mântul. Generalit i. apa. Declara ia de la Stockholm (iunie 1972) dat cu ocazia Conferin ei Na iunilor Unite cu privire la mediul înconjur tor proclam : “Ap rarea i îmbun t irea mediului înconjur tor este o problem de importan major care afecteaz bun starea popula iilor i dezvoltarea economic în întreaga lume.Capitolul 5 ELEMENTE PRIVIND IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI DE AMENAJAREA RESURSELOR DE APA 5. Resursele naturale ale globului. Se men ioneaz c materialul care formeaz acest capitol se bazeaz . cât i în cea mai mare parte a con inutului. pe un material alc tuit de colectivul specializat în probleme de protec ia mediului de la Institutul de Studii i Proiect ri . peisajului i monumentelor istorice sau altor construc ii sau asupra interac iunii dintre ace ti factori”. trebuie s fie ap rat i acolo unde acest lucru este posibil.

cadrul i microclimatul zonei.schema de tip mixt (cu deriva ii i concentrare de debite i c deri). din faza incipient . Tipurile de schem . diferite semnificativ din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjur tor. urm toarele probleme: .Hidroenergetice (ISPH) din Bucure ti 27 .2. cum ar fi: -evitarea zonelor ce constituie rezerva ii sau parcuri naturale. .1. culturale. folosite preponderent în zona montan . începând cu ridicarea nivelului stratului de ap freatic . inclusiv a solu iilor constructive concrete. -evitarea zonelor cu monumente ale naturii. Tipuri de scheme Concep ia general a schemei i amplasarea obiectelor principale trebuie s aib în vedere.din bief în bief (uzin baraj. oprirea aluviunilor. . calitatea vie ii.alegerea schemelor de amenajare. -evitarea sec ion rii arealelor naturale de dezvoltare a faunei acvatice interesante. material ce urm rea stabilirea unor normative în acest domeniu. istorice. În cazul obi nuit al amenaj rilor hidroelectrice în cascad . cu uvraje supraterane i /sau subterane.m suri ce se pot lua pentru ameliorarea efectelor negative asupra mediului. Scheme de amenajare de tip mixt Acest tip de schem genereaz schimb ri profunde în hidrologia i morfologia zonei.1. Plecând de la con inutul i structura acestuia lucrarea de fa sintetizeaz aspectele principale ale impactului produs asupra mediului prin amenajarea resurselor de ap i inând seama de caracteristicile acestora scoase în eviden în primele capitole.2. unele criterii restrictive sau de protejare a mediului înconjur tor. 5. din aceste puncte de vedere. Pe de alt parte posibilitatea uria de . Alegerea solu iilor constructive Diferitele solu ii constructive exercit un impact asupra mediului înconjur tor semnificativ diferit.2. sunt: . -interdic ia execut rii lucr rilor în zone care ar periclita existen a unor specii endemice sau rare. uzin de deriva ie) folosite în zona de es i colinar . apare o problem delicat care poate da na tere i unui impact asupra mediului înconjur tor extrem de nefavorabil: necorelarea claselor de importan ale amenaj rilor din aval cu cele din amonte. etnografice. arheologice. Prin urmare avantajele i dezavantajele fiec rei solu ii trebuie bine cânt rite i hot rârea de a concretiza una sau alta dintre ele serios argumentate. În consecin . În acest sens sunt necesare informa ii generale de specialitate chiar în fazele primare de proiectare .1. -protejarea zonelor cu un poten ial biologic foarte ridicat. în cele ce urmeaz se vor aborda. nivelul economiei. chiar dac se refer la specii banale.impactul amenaj rilor hidroenergetice asupra mediului înconjur tor. . 5. Acumularea apei în lacuri mari schimb radical regimul hidrologic. în ceea ce prive te condi iile biologice. inundarea unei suprafe e mari de teren i terminând cu eroziunile accentuate din aval. 5.

dar i pozitiv dac lu m în considerare dezvoltarea zonei (economie. -adaptarea faunei i florei acvatice de la via a de râu la cea de lac este dificil . din acest punct de vedere. o ap curg toare se transform într-o ap stagnant i în acela i timp se ridic semnificativ nivelul apei. aval de restitu ia debitelor turbinate. Prin bararea râului. lacul de acumulare. Schemele cu uvraje subterane sunt în general de preferat. b ltiri în zone mai joase.2. . Schimb rile hidrologice i morfologice conduc i la schimbarea esen ial a condi iilor biologice. cu consecin e importante asupra mediului înconjur tor: . . izvoarelor subterane. d. -adaptarea faunei i florei terestre la noul biotop.) alimentarea cu ap potabil . . care duce la mic orarea sec iunii. configura ia schemei trebuind s cuprind analize de eficien oportunitate a fiec rei ramuri de capt ri i a fiec rei capt ri în parte. . singurul impact posibil fiind prin influen . turism. Impactul asupra popula iei poate fi negativ dac ne gândim la str mutare.înmagazinare a amenaj rilor hidroelectrice opre te sau atenueaz viitura protejând popula ia i transform efectele negative ale unei calamit i în efecte pozitive prin producerea de energie.eutrofizarea lacului. b. c. -mediul r mâne practic neschimbat. deci la necesitatea supraîn l rii digurilor i implicit a schimb rii clasei de importan a amenaj rii hidroelectrice. pe baza raportului între poten ialul energetic i impactul asupra mediului înconjur tor. b. În general stabilirea debitelor de servitute i a oportunit ii lor pe fiecare afluent i pune mari probleme. Din punct de vedere ecologic schema de amenajare de tip mixt duce la apari ia a 4 ecosisteme pe fiecare râu: a. cele 4 ecosisteme men ionate fiind sensibil diferite. fântânilor. iar în unele cazuri imposibil (lipanul).Uzine baraj Acest tip de schem schimb regimul de curgere al apei. 5. Schema de amenajare din bief în bief A . celor cu uvraje supraterane. -atragerea unor noi specii de faun i flor terestr i acvatic (natural sau prin repopulare). aval de capt ri pân la restitu ia debitelor turbinate. din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjur tor.apare rapid i masiv fenomenul de colmatare. -eutrofizarea. dup cum urmeaz : a.2.1. iriga ii etc. -adaptarea faunei i florei la condi iile oferite de debitul de servitute. -adaptarea faunei i a florei la condi iile unui debit cu oscila ii mari pe parcursul unei zile (stres). c. amonte de capt ri. d.nu se mai face un tranzit continuu de debit solid.ridicarea stratului de ap freatic cu afectarea pu urilor.

din care se compune. De asemenea este afectat regimul aluviunilor i pâraielor traversate de canal. culturale.2. O solu ie folosit în vestul Europei pentru acest tip de schem este cea cu baraje multe i mici. . arheologice.volumul de ap re inut în lac.etc. deoarece este prelevat din debitul uzinabil sc zând produc ia de energie electric .2. cu un impact important asupra mediului înconjur tor. oportunitatea exploat rii de materiale locale în raport cu impactul asupra mediului înconjur tor.Lacul creat ocup mult teren pe care îl scoate din circuitul agricol i prin înecarea fondului de balast aferent împiedic folosirea lui ca surs de materiale. c. galerii): aspecte estetice. în ceea ce prive te transportul de aluviuni. deci scot de sub efectul inunda iilor zonele aval. s se îmbine spre eficien a economic i ecologic a schemei.lacurile atenueaz viitura. afecteaz mai pu in stratul de ap freatic etc. ocup un spa iu mai mic. Debitul de servitute care mai trece prin albie este de obicei la limita minim . pentru baraje (în func ie de tipul barajului): încadrarea în peisaj. .se îmbun t e te aspectul estetic. regimul de curgere al apei în aval i uneori chiar microclimatul zonei. Schema de amenajare din bief în bief mixt Solu ia mixt poate fi astfel conceput încât folosind în mod inteligent terenul. ocup mai pu in teren. aspecte privind împiedicarea tranzitului rutier obi nuit. De asemenea se va evita ocuparea unor suprafe e mari de teren sau str mut rile masive de popula ie. În func ie de stabilirea tipului de obiecte se produce modificarea regimului hidrologic. Din acest motiv este afectat via a pe tilor ce tr iesc în râu i de asemenea aspectul estetic nu este cel mai pl cut. pentru aduc iuni (canale. eroziunea albiei. oportunitatea folosirii sau nu a unor tehnologii poluante. aspecte privind împiedicarea ad patului. în perioadele de viitur . nu modific prea mult stratul de ap freatic. conducte. nu stric zonele de balast. care este mult mai flexibil . Regimul apelor pluviometrice este întrerupt. b.favorizeaz dezvoltarea turismului. a sporturilor nautice i agrementului. Tipuri de obiecte Amplasarea obiectelor se va face cu evitarea dezafect rii de monumente naturale. pentru lacuri: m rimea lor în raport cu aportul energetic i pentru alte folosin e. avantajele celor dou tipuri de schem . 5.. suprafa a ocupat . La alegerea tipului de obiecte ar trebui urm rit: a. cantitatea de aluviuni. . B. stratul de ap freatic. regimul de exploatare inclusiv atenuarea viiturilor. istorice . C. . Uzine de deriva ie Acest tip de schem nu schimb atât de mult regimul de curgere al apei în zona corespunz toare lacului din varianta anterioar . mai ales dac sunt realizate înierb ri ale digurilor. Acest tip de schem are i avantaje din punctul de vedere al impactului asupra mediului înconjur tor: . este folosit pentru producerea de energie. el trebuind s fie ref cut prin lucr ri de art .

regimul de exploatare la ape mari. lipanul. pentru centrale (subterane i supraterane): în principal intereseaz încadrarea în peisaj. A. pentru: . Un regim de debu are în salturi duce la distrugerea albiilor.debitul de servitute.d. care poate fi f cut în albia râului sau separat de albie 5. din punct de vedre al impactului asupra mediului înconjur tor. care trebuie s fie pline în sezon pentru atragerea turi tilor i s aib nivel constant în perioada de eclozare a icrelor la specii de pe ti valoro i (cu consecin e energetice).5.2. Amplasarea debu rii într-un lac de acumulare este avantajos s se fac submersat. .debu are Stabilirea cotei de amplasare a capt rii pentru amenaj rile hidroelectrice din zona de munte este recomandabil s se fac în raport cu arealul de r spândire al unor specii de pe ti valoro i sau rari cum sunt p str vul. lostri a. . cum sunt tehnologiile de betonare sau cele de cofrare i altele cu un impact major asupra mediului înconjur tor.4. solu iile tehnologice diferite au un impact diferit asupra mediului înconjur tor. . Alegerea solu iilor tehnologice Ca i în cazul solu iilor constructive. mi carea stratului de ap ). Tehnologii de lucru Printre tehnologiile folosite la amenaj rile hidroelectrice sunt unele cu un impact asupra mediului înconjur tor mai pu in semnificativ. dar i aspecte privind tehnologiile de execu ie.regimul defluerii debitelor în aval de ultima central din cascad . care pot fi poluante pentru mediul înconjur tor. 5. Zone de captare . . 5.regimul nivelurilor în lacuri. . De asemenea astfel de debite au un efect stresant asupra pe tilor i pot provoca i accidente oamenilor sau animalelor surprinse în albie. Transportul materialelor (terasamente) se poate face în mai multe moduri: a) transportul pe cale ferat care nu produce necazuri majore din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjur tor. pentru bazinele de compensare: intereseaz amplasarea lor.3. cum sunt tehnologiile de transport sau excava ie. la erodarea malurilor i chiar la ruperea drumurilor i podurilor. e. pentru evitarea depunerilor i pentru ob inerea unei cantit i maxime de energie.debitul de sp lare al albiei în aval. Debitele turbinate la debu area din ultima central trebuie s fie modulate în limite acceptabile pentru impactul asupra mediului înconjur tor. Parametrii amenaj rii La stabilirea parametrilor amenaj rii este important s se considere variante diferite semnificativ. perpendicular pe suprafa a cuvetei lacului pentru ca efectul asupra apei stagnate din lac s fie cât mai eficient (aerare.2.2.

B. Efecte violente în morfologia zonei produc înc rc turile cu dinamit care explodeaz cu un zgomot puternic (poluare fonic ). se remarc un consum foarte mare de combustibil datorat parcului auto prost între inut i ma inilor vechi având norma de casare dep it . se produce datorit densit ii mari de mijloace auto i consumului specific de carburan i foarte mare. din motive inând de estetica zonei. În cazul utiliz rii transportului cu mijloace auto poluarea mediului înconjur tor se produce în mai multe moduri: a) poluarea aerului. Platforme tehnologice i ele ocup suprafe e ce trebuie redate în circuitul natural dup execu ia lucr rii. Sta ii de betoane i sortare a agregatelor Ocup o suprafa mare care trebuie redat în circuitul natural dup dezafectare.). Halde de depozitare a materialelor În prealabil se decapeaz stratul vegetal de pe suprafa a hot rât drept ampriz pentru depozitare. deci curat. la înierbarea unor zone care necesit o astfel de protec ie. este i cel mai poluant folosind combustibili pe baz de hidrocarburi. din punct de vedere al impactului mediului înconjur tor este recomandabil dispunerea lor concentrat i modulat . Prin folosirea cimentului produc o poluare grav a mediului înconjur tor pe o raz de cel pu in 1 km. betoane etc. De asemenea excava iile i drumurile temporare. în scopul evit rii distrugerii lui.b) transportul cu funiculare i cel cu benzi transportoare este bazat pe energie electric . La alegerea amplasamentului se va ine seama de integrarea în morfologia locului. dar din p cate. . c) poluarea fonic prin zgomotul i trepida iile produse de autovehicule de mare tonaj în circula ia lor cotidian . în mod special. Amplasarea carierelor nu trebuie f cut pe versan ii vizibili. din cauza evacu rii gazelor i a ridic rii prafului. Din procesul tehnologic rezult o serie de reziduuri provenite din sp l ri i din materialul sortat rezolvate prin haldare. el urmând a fi folosit. uleiuri i materiale nebiodegradabile (cauciucuri. Sta iile de betoane i sortare a agregatelor se pot dispune concentrat sau dispersat în func ie de necesit ile ce deriv din planul de execu ie al lucr rii. zone mai potrivite pentru amplasarea lor fiind versan ii ascun i sau chiar cuveta lacului. dar pentru transportul de materiale pulverulente este absolut necesar prevederea unor capace pentru împiedicarea polu rii mediului înconjur tor. cofraje. b) poluarea solului i apei determinat de între inerea neadecvat a autovehiculelor i concretizat prin pierderi de carburan i. pe cât posibil. balastiere Prelevarea de materiale locale pentru construc ia obiectelor este una din urmele de interven ie brutal care produce o degradare evident a mediului înconjur tor. c) transportul auto este cel mai utilizat datorit manevrabilit ii. De asemenea la noi în ar . Obiecte tehnologice Cariere. De asemenea. De asemenea se realizeaz o reducere a spa iului afectat. pe care se desf oar transportul auto. materiale plastice). În principiu dispunerea concentrat are un impact mai redus asupra mediului înconjur tor. În urma proceselor tehnologice sunt produse reziduuri care polueaz mediul înconjur tor (fier beton. În scopul folosirii ulterioare este indicat amplasarea platformelor tehnologice în incinta antierului. datorat manevrelor. creeaz un impact important asupra mediului înconjur tor.

terasamente speciale). carierelor de materiale locale etc. a sporturilor nautice. La construirea drumurilor. Impactul amenaj rilor hidroenergetice asupra economiei. este recomandabil s se in seama de încadrarea în peisaj. ap industrial sau pentru irigarea unor suprafe e de teren agricol. haldelor. 5. îmbun t ind astfel condi iile de transport. . Drumurile utile în exploatare pot fi turnate din beton. 5. a pescuitului industrial i a celui sportiv etc. toate activit ile poluante legate de prezen a omului având o arie de desf urarea mai restrâns . drumurilor dezafectate.Haldele trebuie protejate împotriva erod rii datorat apelor mari. C. reducând poluarea i constituind suportul unei utilit i ulterioare definitive. Drumurile constituie un factor de impact asupra mediului înconjur tor chiar prin construirea lor i apoi prin transportul auto al c rui suport este. în special a celor definitive. Erodarea lor duce la modificarea patului albiei. Amplasarea poate fi f cut în perimetrul localit ilor (cu un impact social deosebit) sau separat de acestea (cu un impact ecologic)..6. poten area turismului. . Drumuri tehnologice i de acces De regul sunt amenajate ca trasee utile în exploatare.2. Este recomandabil ca haldarea s se fac în platforme mari cu transport i amenajare util . stocarea unor cantit i de ap în scopul utiliz rii ca ap potabil . între 3. lucruri i m suri corective cum ar fi : . .amenajarea final a platformelor. aspectelor vie ii i cadrului social 5. conform uzan elor interna ionale. Elemente privind impactul economic Toate tipurile de amenaj ri hidroelectrice produc în general efecte economice benefice: ob inerea de energie electric .).lucr ri compensatorii pentru men inerea faunei acvatice de interes economic sau sportiv (p str v rii.10 % din costul investi iilor de baz .3.1. împ duriri.3. coloniilor. naviga ie.m suri de corectare a peisajului (perdele forestiere de mascare. Nerealizarea amenaj rii hidroenergetice conduce îns la realizarea . repopul ri anuale cu pe ti valoro i din punct de vedere economic etc. Cheltuielile speciale de ameliorare a impactului asupra mediului înconjur tor pot varia. materialul fin nerulat (aspru) determinând r nirea bronhiilor pe tilor. De asemenea spa iile de cazare pot fi concepute ca i construc ii provizorii sau construc ii definitive cu alte utilit i ulterioare (turism.asigurarea unor utilit i permanente pentru lucr ri de organizare tehnologic . Lucr ri i m suri corective În cazul în care motive economice impun solu ii nefavorabile impactului asupra mediului înconjur tor (în execu ie sau exploatare) este necesar ca proiectul s prevad separat.. recuperarea unor terenuri inundabile. piscicultur în viviere.. agrement). Spa ii de cazare i drumuri tehnologice Spa ii de cazare i utilit i Dispunerea spa iilor de cazare în zona lucr rilor se poate face concentrat sau dispersat. În general dispunerea concentrat are un impact mai pu in dezavantajos. cu valori corespunz toare. redarea în circuitul vegetal.

Prin stocarea în lacul de acumulare a unei cantit i mari de ap se creeaz premizele construirii unor sisteme de iriga ii care ridic sensibil valoarea terenurilor pe suprafe e întinse. Cre terea popula iei i dezvoltarea turismului determin dezvoltarea comer ului. agricultura i cre terea animalelor În func ie de pozi ia fa de amenajarea hidroelectric terenurile î i pot schimba valoarea. Totu i. în timp ce un teren mai slab dintr-o zon mai secetoas . în aceste cazuri. datorit amenaj rilor hidroelectrice se creeaz mai multe locuri de munc decât se pierd. De asemenea cre terea nivelului lacului duce la cre terea nivelului apelor subterane i implicit la b ltiri pe unele suprafe e arabile joase. C. în general. Astfel un teren de foarte bun calitate. C i de comunica ie.). În mod evident dezvoltarea infrastructurii rutiere împreun cu posibilit ile turistice oferite de realizarea . Defri area suprafe elor de p dure poate duce la degradarea unor suprafe e de teren arabil sau p uni. pentru c ocup suprafe e mari de teren cultivat i p uni (uneori singurele din zon ). care pot determina o poluare grav a mediului înconjur tor. De asemenea zonele mai greu accesibile. Locuri de munc .agrement Realizarea amenaj rilor hidroelectrice este de obicei un prilej de a îmbun t i i diversifica c ile de comunica ie existente (drumuri. Rea ezarea valorii funciare. care poate chiar dep i posibilit ile locale. deci la atragerea popula iei în zon .). devin u or de accesat.obiectivelor acesteia prin solu ii alternative (energie termic . ceea ce poate fi un avantaj major în zona cursului mijlociu sau inferior al unui râu sau fluviu. estetic i turism . nuclear etc. poate de bun calitate. industrii noi i comer Prin realizarea unei amenaj ri hidroenergetice sau termoenergetice (prin folosirea r cirii cu ap ) i a instala iilor industriale aferente. care este acum irigat . Dezvoltarea noilor industrii duce la cre terea num rului locurilor de munc . nu este justificat decât dac avantajele sunt semnificativ mai mari decât efectele negative. nu va mai avea nici un fel de valoare. care se g se te pe fundul lacului de acumulare sau canalului de deriva ie (sau navigabil). c i navigabile etc. î i va ridica sensibil valoarea. B. Desigur c prin inundarea lacului sau prin ocuparea unor terenuri situate în traseul deriva iilor sau canalelor navigabile se pierde un teren agricol. A. De exemplu: terenul inundat este de zeci de ori mai mic decât terenul protejat de inunda ii ca urmare a construc iei amenaj rilor hidroelectrice. prin dezvoltarea turismului i a agrementului i în general prin dezvoltarea economic a zonei se creeaz un important num r de locuri de munc . coronamentul lui putând fi amenajat cu cheltuieli minime ca o osea de traversare. De aceea decizia de a construi amenajarea hidroelectric . care constituia obiectul muncii i/sau proprietatea unor oameni. Canalele navigabile i deriva iile sunt i ele prev zute cu poduri pentru traversare de pe un mal pe cel lalt în zonele de interes pentru oameni i animale s lbatice sau domestice. Pentru a p stra în zon o re ea rutier eficace este bine ca majoritatea drumurilor ce se realizeaz în cadrul amenaj rii s fie concepute cu utilitate definitiv . Chiar barajul prin el însu i constituie un pod de trecere de pe un mal pe cel lalt. Lacurile mari de acumulare au un impact important asupra agriculturii i a cre terii animalelor. unde se construiesc în general amenaj ri hidroelectrice.

chimice ale apelor de suprafa i din subteran din zona amenaj rii hidroelectrice i dac este cazul trebuie puse în eviden efectele negative pe care construc ia amenaj rii hidroelectrice le provoac asupra calit ii apelor de suprafa i subterane (eutrofizarea.2. încadrat firesc în cadrul existent. a înotului sau pescuitului în apele lacului. de asemenea. se produc deplas ri importante de popula ie. Aceast situa ie trebuie evitat pe cât posibil. nu se mai dezafecteaz colonia provizorie i se pot ob ine venituri semnificative dup terminarea execu iei. În caz contrar estetica zonei în care a fost organizarea de antier cu construc iile provizorii nedezafectate. determinând astfel exproprieri masive. Protec ia contra riscurilor naturale. S-a observat c pentru a ajunge la o acceptare social mai lin i mai rapid trebuie f cut exemplificarea pe cazuri concrete de realizare a unor astfel de obiective cu consecin ele constatate. va fi extrem de dezagreabil i dac nu vor fi luate de urgen m surile corectoare necesare. Frumuse ea noii priveli ti create de baraj. prin prelevarea apei din lac. obiective turistice. În acest fel se rezolv o cazare civilizat pentru muncitorii i tehnicienii care construiesc amenaj ri hidroelectrice. poate desigur s atrag turi tii dornici de o priveli te grandioas sau de practicarea sporturilor nautice. Indicele de consum al apei exprim în acela i timp i un indice al calit ii vie ii oamenilor. barajul sau canalul navigabil) determin dezvoltarea turismului.amenaj rilor hidroelectrice (în special lacul de acumulare. modificarea regimului de curgere a apelor freatice). Gradul de acceptare social este în general direct propor ional cu eforturile depuse de autorit i pentru explicarea avantajelor ce decurg din construirea amenaj rii hidroelectrice.3. În perioada de execu ie a lucr rilor apari ia muncitorilor care construiesc amenaj ri hidroelectrice. B. prin studierea mai multor variante diferite din punct . cu locurile de cazare alese poate la întâmplare. Impactul este cu atât mai serios cu cât spa iile de cazare pentru muncitori sunt mai apropiate sau chiar în interiorul localit ilor. exercit un impact asupra vie ii popula iei locale prin conflictele ce apar în special datorit rela iilor cu femeile localnice i prin aducerea unor noi obiceiuri i tradi ii. Exproprieri. De aceea trebuie efectuate studii detaliate privind caracteristicile fizico . 5. o ap r i de secet . dar în acela i timp. Impactul asupra aspectelor vie ii i cadrului social A. alimentare cu ap potabil social i acceptare Barajul. afluxul turistic se va diminua considerabil. tot prin cantitatea de ap acumulat i dirijat prin sistemele de iriga ii. ap r popula ia din aval de inunda ii. cu r nile în mediul înconjur tor datorate i balastierelor. consumurile cele mai mari de ap pe cap de locuitor înregistrându-se în rile cu un standard ridicat. pe lâng o re ea rutier bine pus la punct. prin uria a posibilitate de înmagazinare a lacului de acumulare. Alimentarea cu ap potabil se face. Pe de alt parte marile baraje introduc un risc social legat de probabilitatea de avariere a acestora. În acest sens o solu ie eficace este conceperea spa iilor de cazare necesare pe perioada execu iei lucr rii cu utilit i definitive. Pentru turism sunt necesare îns . peisaje atr g toare i o re ea hotelier corespunz toare. exod rural i s n tate În special în cazul barajelor a c ror lacuri de acumulare pot ocupa suprafe e întinse.

economic. dac în lac sunt deversate sau ajung prin oricare alt mijloc substan e poluante.de vedere al suprafe ei lacului i prin preferarea unei variante poate mai pu in reu it din punct de vedre energo . În ceea ce prive te s n tatea popula iei din zona riveran acumul rii. ea poate fi afectat . este necesar o for de munc suplimentar . trebuie s se încerce fixarea popula iei deplasate într-o regiune apropiat de acumulare. Totu i. de înmul irea excesiv a ân arilor sau de apari ia în apa lacului a unor bacterii patogene ca: salmonella i shigella (apa fiind în principiu un mijloc ideal de transmitere a bacteriilor patogene). dar pentru care suprafa a expropriat s fie minim . Prin intermediul apei pot fi transmise: febra tifoid i enteroinfec iile. De asemenea. care apoi consuma i pot duce la otr viri. în jurul c reia. în anumite cazuri. în cazul în care exproprierile se produc. . oricum ca urmare a dezvolt rii economiei i turismului. unele dintre ele (mercurul) pot fi acumulate în pe ti.

care la un debit normal nu erau tranzitabile. se înr ut e te regimul la ape mici i medii. aluvionare. Eroziune. Oprirea sau reducerea important a transportului solid datorat lacului. inunda ii i înml tiniri Prin crearea lacului de acumulare transportul aluviunilor. transport solid. Totu i se constat atât o modificare a profilului longitudinal al râului. unde eroziunea natural nu mai este compensat de depunerile datorate transportului solid. gr be te colmatarea în special în cazul lacurilor de es cu adâncime mic . târâte sau în suspensie.3. duce la defluarea în aval a unui debit de ap relativ curat . Prin construc ia barajului se realizeaz ridicarea nivelului de ap i implicit cre terea volumului i a suprafe ei lacului de acumulare astfel format. viteza apei în lac mic orându-se treptat pân la zero. chiar la crearea de zone deltaice (înml tiniri). În cazul râurilor medii i mici sunt situa ii când datorit unui regim de exploatare nepotrivit sunt defluate în aval de acumul ri debite crescute de ap . care produc modific ri importante în regimul debitelor solide. se opre te începând din zona modific rii regimului vitezelor (începând de la coada lacului). monumente istorice i zone de interes arheologic Asupra acestora se exercit evident un impact negativ. care tranziteaz un debit solid în suspensie i târât foarte mare. posibilitatea practic de rezolvare a problemei. Erodarea malurilor lacurilor. pe sectorul între captare i restitu ie. Astfel patul albiei aval de lac va fi erodat progresiv. cu men iunea c pentru canalele de deriva ie se p streaz în paralel i vechea albie a râului pu in transformat . O consecin a opririi în lac a debitului în suspensie este lipsirea terenurilor agricole afectate de inunda ii de substan e fertilizatoare (argila). Morfologie i regim de curgere Amenaj rile hidroelectrice modific în mod semnificativ atât morfologia zonei. modific rile care survin în morfologia i regimul de curgere al zonelor afectate nu sufer modific ri atât de importante. Regimul de curgere se modific sensibil. De asemenea oprirea transportului solid poate produce un dezechilibru serios în zonele deltaice i chiar în lungul rmului m rii. Procesul de colmatare este accelerat în cazul inunda iilor. În cazul canalelor de deriva ie sau al canalelor navigabile.C. iar în cazul lacurilor cu adâncime mai mic . Colmatarea albiilor din aval de baraje poate reduce capacitatea de curgere a acestora i poate da na tere chiar la inunda ii. Un alt efect important este oprirea proceselor de refacere a rezervelor de balast natural. opera ie care atunci când poate fi realizat este extrem de costisitoare.3. plus cantit ile de aluviuni depozitate în zonele de confluen . B. cât i o modificare. 5. datorat valurilor în zone cu versan i u or erodabili sau cu panta mai mare decât cea natural . a regimului de curgere. Acest fapt conduce la colmatarea lacului.con inute în aceste rev rs ri periodice de ap . cu consecin ele de rigoare în eroziunea albiilor: în cazul . Impactul amenaj rii hidroenergetice asupra elementelor de geografie fizic A. dar la amenajare hidroelectric cu deriva ie. fiind mutarea obiectivului. dup constatarea situa iei existente. În general se îmbun t e te regimul apelor mari. pân când se va reface echilibrul dintre panta patului albiei i noul transport solid. Patrimoniu cultural. cu o putere de erodare crescut . mai pu in sever îns . care nu mai este în echilibru cu albia existent . iar succesul nu este garantat. cât i regimul de curgere al apei.

la cazul barajului Tolbingo din Australia pentru care au fost efectuate înregistr ri seismice cu 13 ani înainte de umplerea lacului. determin o ridicare sensibil a nivelului pânzei freatice. sau pe tronsoanele de canal de fug s pate adânc.3 luni pe an.amenaj rilor hidroelectrice exploatate în regim de vârf debitele defluente se concentreaz într-o perioad de câteva ore pe zi. în timp ce în cele 15 luni care au urmat au fost înregistrate nu mai pu in de 100. telecomunica ii etc. Acest lucru poate avea ca urmare: . pivni elor i a zonelor joase ale localit ilor.C.înml tinarea terenurilor agricole din vecin tatea acumul rii.O.). firavul debit de servitute ce mai curge prin albia râului în aval de acumulare sau în paralel cu un canal de deriva ie. perioada în care a fost înregistrat un singur seism. Ele se datoreaz probabil unui fenomen de eliberare a tensiunilor preexistente. Aceste seisme (în general superficiale. în special în perioada de umplere a lor i activitatea seismic local . adic degradarea posibilit ilor lor productive pân la scoaterea din circuitul agricol. sau sl birii masivului din cauza infiltra iilor. care se produc de obicei de-a lungul unor zone de contact dintre roci diferite sau a unor fisuri umplute cu material argilos. devenite bra e moarte. dar numai în anumite condi ii. D. cu cre terea nivelului apei. atunci când sunt f cute intensiv i cu ap cu un grad ridicat de salinitate.reducerea capacit ii portante a terenului i tasarea funda iei construc iilor. energie electric . . debitele defluente se concentreaz într-o perioad scurt de 2. care umezit provoac alunecarea stratului de suprafa pe cel de adâncime.. canalizare. Un alt efect al iriga iilor este cre terea nivelului pânzei freatice i în cazul în care se realizeaz cu ape uzate. este s r turarea terenurilor.L. pe zonele de râu cu meandre corectate. Regimul de curgere al apelor subterane poate avea o influen considerabil i asupra stabilit ii versan ilor. Pânza freatic . duce la sc derea nivelului pânzei freatice i la uscarea unor terenuri adiacente. H > 80 m). Alunec rile periculoase sunt cele de adâncime. . C.inundarea subsolurilor. în celelalte ore debitul fiind aproape nul. când se pot scurge debite care dep esc de 2 ori debitul mediu multianual. uscarea i s r turarea terenurilor Schimbarea regimului de curgere în zona acumul rii. pot da na tere din cauza iner iei unor gradien i importan i care activeaz scurgerea subteran i astfel se poate produce alunecarea versan ilor în lacul de acumulare. Seismicitatea indus Se poate spune c s-a constatat o leg tur între lacurile de acumulare.. de asemenea în cazul folosirii apei pentru iriga ii.inundarea zonei re elelor subterane (aliment ri cu ap . . din 1978 se face referire. Acest fenomen este prezent în zonele canalelor de deriva ie. când dep esc de mai multe ori debitul mediu zilnic. pe lâng alte 20 de cazuri. cu adâncimi de10 km) se pare c sunt induse de marile acumul ri (V > 1 km3.D. Astfel baraje cu în l ime mare. Realizarea unui lac de acumulare nu constituie îns a priori un element de generare a cutremurelor. poluarea apelor subterane. Varia iile mari i rapide de nivel ale apei în lac. stabilitatea pantelor. Dimpotriv . Un efect al iriga iilor. prin stricarea echilibrului de c tre eforturile relativ mici datorate greut ii apei stocate. În raportul comisiei I. situate într-o zon cu un grad mare de .

Curen ii de densitate i stratificarea apelor lacului au o influen decisiv asupra calit ilor fizico-chimice i chiar biologice ale apei din lac. nu se poate estima durata sau importan a acestui deficit. Oxigenul este necesar vie ii acvatice (respira iei faunei i florei) i capacit ii de autoepurare a apei prin biodegradarea materiilor organice dizolvate. substan ele nutritive. Oxigenul con inut în ap provine dintr-o penetrare a suprafe ei apei catalizat de ac iunea vântului (pelicula datorat polu rii cu hidrocarburi sau detergen i constituie un impediment) i din fotosinteza florei acvatice (în mod deosebit fitoplanctonul ). salinit ii diferite sau con inutului în suspensii diferit al straturilor de ap . se produc în diferite straturi mi c ri ale apei. Un astfel de proces este stratificarea apei. concentra ia de materiale în suspensie.chimic Apa acumulat în lac are calit i fizico . periculoase la schimbul între straturi.chimice sensibil diferite fa de apa ce curgea pe râu înainte de realizarea amenaj rii hidroenergetice. În perioada c lduroas zona superioar a lacului (epilimnion) se înc lze te sub ac iunea soarelui i a aportului de ap cald din râu. Calitatea fizico . procesul de stratificare fiind neimportant sau chiar inexistent. Ea se produce ca urmare a unor diferen e de presiune. datorate la rândul lor temperaturilor diferite. sunt diferite în straturile de suprafa fa de cele de adâncime.4. care corespunde densit ii maxime a apei. ac iunea vântului i aportul de ap de râu aduc epilimnionul la o temperatur mai sc zut decât hipolimnionul. Originea deficitului de oxigen din lacurile adânci nu este clarificat .Impactul amenaj rii hidroenergetice asupra apei A.3. în suspensie sau c zute pe fundul lacului. care sunt determinate de diferen ele de densitate. stratificarea apelor se concretizeaz cert. În perioada rece temperatura exterioar sc zut . spre zonele umbrite de maluri sau nori i invers. Devers rile în aval duc la o suprasatura ie a apei în azot i oxigen. adâncimea de prelevare a apei. salinitatea i procesele ecologice. fiind posibil ca unele straturi s r mân imobile. Oxigenul. 5. Aceste dou zone sunt separate de o zon cu un gradient termic crescut (metalimnion). Varia iile termice datorate vântului sau diferen elor temperaturii exterioare se reg sesc astfel numai în epilimnion. Mexic) n-au declan at la umplerea lacului nici un fel de activitate seismic . dispari ia metalimnionului i practic uniformizarea din punct de vedere termic a apelor lacului. chiar viiturile mari neputând împedica acest proces. iar altele s fie în mi care într-un sens sau altul. con inutul în produse de descompunere. în timp ce în zona inferioar (hipolimnion) r mâne la o temperatur apropiat de 40 C. Con inutul în azot i oxigen este direct propor ional cu în l imea de deversare i invers propor ional cu adâncimea apei în care se deverseaz . supus ac iunii directe a soarelui. Acumul rile adânci au un deficit de oxigen semnificativ în zona hipolimnionului. În lacurile pu in adânci ac iunea vântului reu e te în general s omogenizeze apa. Lipsa de oxigen din hipolimnion determin procese anaerobice produc toare de amoniu i fosfor. Un exemplu de curen i orizontali este deplasarea stratului de ap de la suprafa a lacului. Rezult c din cauza varia iilor de presiune datorate diferen elor de densitate. determinând în final. În lacuri apar procese noi din punct de vedere calitativ. Con inutul în oxigen al apei provenite din lacuri adânci depinde de: importan a stratific rii termice.seismicitate (California. care la devers ri prelevate din aceast zon (în perioada c lduroas ) pot da nepl ceri în aval (neasigurarea unui con inut minim de oxigen dizolvat). Con inutul de oxigen dizolvat scade odat cu cre terea temperaturii i a gradului de poluare. Pentru lacurile adânci îns . con inutul în materii organice. . prin curen ii verticali care iau na tere.

În cadrul unui bazin amenajat. fenomen favorizat de realizarea amenaj rilor hidroelectrice.mezotrofe. existen a stratific rii apei din lac. foarte bogate în substan e nutritive. s race în substan e nutritive.supraproduc ia de plante macrofite i de alge la mal i plancton la fund. pescuit sportiv). caracterizate de o îmbog ire în substan e nutritive care duce la o sporire a produc iei biologice i un deficit de oxigen minor.oligotrofe. ducând la pierderi de ap mai mari. pân la dispari ia primelor).diminuarea important a poten ialului biologic prin degradarea calit ii apei i implicit a pescuitului industrial.apari ia hidrogenului sulfurat. B. excesiv i implicit o cre tere aberant a deficitului de oxigen. În cazul lacurilor de acumulare cu stratificare.eutrofe. în special în hipoliminom. fierului liber. în perioada c lduroas temperatura stratului de ap superficial este mai ridicat i deci evapora ia i implicit pierderea de ap va fi mai mare.modificarea ponderii speciilor de pe ti în economia lacului ca urmare a apari iei deficitului de oxigen (înlocuirea salmonidelor cu ciprinidele. magneziului i a amoniacului.dispari ia con inutului de oxigen în hipolimnion. . shigella etc. . cu o produc ie biologic minor . Calitatea biologic a apei Calitatea biologic a apei este afectat esen ial de eutrofizare. hidrocarburi i ape uzate menajere sau industriale (fosforul i azotul au un efect special de favorizare a eutrofiz rii). .). caracterizate de predominan a factorilor fizico . Eutrofizarea const în îmbog irea apei cu elemente nutritive peste o limit de la care începe deteriorarea calit ii apei (se ajunge la o supraproduc ie biologic ). În func ie de stadiile trofice (trophos = hran ) lacurile pot fi: . . . ce determin o dezvoltare biologic rapid . datorit gustului i mirosului dezagreabile. Efectele eutrofiz rii într-un lac sunt: . . Evaporarea i pierderile de ap Apari ia lacului de acumulare i deci a unei suprafe e mari de ap determin o cre tere important a evapora iei în zon .chimici. . Consecin ele eutrofiz rii apei din lac sunt: . C. .dificultatea de a utiliza apa din lac ca ap potabil i chiar industrial . a reziduurilor provenite din sp l ri de la sta iile de sortare i evacu rii apelor uzate i dejec iilor anex ale acestora. Din punct de vedere bacteriologic se poate spune c lacurile prin cantitatea mare de ap pe care o con in. .În perioada de execu ie a amenaj rilor hidroelectrice se produce o poluare temporar a apelor din aval datorit devers rilor de carburan i i uleiuri de la bazele de utilaje. prezen a vântului. Eutrofizarea este accelerat de poluarea cu detergen i.diminuarea transparen ei i schimbarea culorii apei. favorizeaz dezvoltarea i tranzitarea unor bacterii patogene (salmonella. temperatura apei i a aerului.apari ia bulelor de gaz. prin evacuarea unor debite mari din lacurile de munte cu ap rece în perioada de var (pentru iriga ii sau în cazul unor viituri repetate) se poate reduce . -depunerea pe fund a unor masive cantit i de materiale în descompunere. Evaporarea este influen at de umiditatea relativ a aerului.diminuarea pân la suprimare a unor activit i de agrement (înot. a înfund rii filtrelor i a coroziunii accentuate.

nucleare etc. Totu i prin construc ia amenaj rii hidroelectrice.) în cursurile de ap afluente în lac. deplasându-le din luna octombrie în luna iulie . ferit de vânturi. cu atât efectul asupra climatului este mai important. evapora ia nu reprezint un fenomen de prim importan . De asemenea. Acest fenomen. Exist în lume exemple de lacuri care influen eaz semnificativ climatul: lacul Volta din Ghana care a schimbat regimul ploilor în zon .6. sau direct în lac. Se men ioneaz c în ara noastr . creând condi ii pentru intensificarea evapora iei. Formarea ce ii prin evapora ie deasupra unui lac de acumulare depinde de gradul de umuditate al aerului. p unile existente în cuveta lacului i pe traseele viitoarelor drumuri de contur sau tehnologice. Tot în sezonul rece LEA din zon sunt acoperite de chiciur . În cazul evacu rii de ape uzate cu o temperatur crescut (apa de r cire de la centralele termice. Amenajarea hidroelectric poate fi o ingerin brutal în echilibrul ecologic al zonei. asigurarea ad postului i a condi iilor de trai pentru animale.august sau marele lac de la Assuan care a adus ploaia într-o zon extrem de secetoas . zone importante sunt afectate de cariere (în special în cazul solu iei cu baraj de anrocamente). iar în perioada execu iei lucr rilor exist riscul altor defri ri . dac se produce în apropierea unor drumuri (în special în cazul celor cu trafic important). Cu cât suprafa a sa este mai mare. p s ri i pe ti i nu în ultimul rând. Vidraru) au o influen relativ redus .temperatura apelor unui lac din aval i implicit evapora ia i deci pierderea de ap . Impactul amenaj rii hidroenergetice asupra florei Flora are un rol deosebit în p strarea echilibrului ecologic. Precipita iile provenite din evapora ii intense î i pot suprapune uneori efectul asupra celui al undei de viitur . cât i ecologic.3. poate da na tere la accidente mai frecvente în sezonul rece. 5. Dac amenajarea hidroelectric este situat într-o zon depresionar . când apa are temperatura sensibil mai ridicat decât aerul. în special seara i diminea a. Impactul amenaj rii hidroenergetice asupra climatului În mod evident elementul amenaj rii hidroelectrice care influen eaz climatul este lacul de acumulare. apa evaporat stagneaz . o parte dintre paji ti i p uni sunt inundate. Pentru a se forma aceast cea este necesar ca temperatura apei s fie mai mare decât temperatura aerului i umiditatea relativ a aerului s fie mai mare de 90 %. 5. pierderea de ap prin evaporare fiind direct propor ional cu debitul i temperatura apei receptate. Obliga ia proiectan ilor este s încerce s încadreze lucrarea în peisajul natural atât de din punct de vedere estetic. când la contactul cu suprafa a carosabilului se formeaz polei.5. prin frumuse ea cu care ne bucur privirea. La noi în ar climatul fiind temperat. temperatura apei lacului va cre te. care se limiteaz la microclimatul local. La noi în ar chiar cele mai mari lacuri de acumulare (Bicaz. mai ales în cazul bazinelor hidrografice de mic lungime dezvoltate lateral. de diferen a de temperatur dintre stratul de ap de la suprafa a lacului i aerul atmosferic i de salinitatea apei. Evident este important de la ce cot se face evacuarea apei din lac i dac lacul este stratificat. trebuie defri ate. condi iile de apari ie a acestei ce i de evapora ie se produc toamna târziu. Vidra. mai ales în regiuni de deal i de munte. sporind nebulozitatea i umiditatea atmosferic . Dac amenajarea hidroelectric este situat într-o zon b tut de vânturi acestea determin împingerea ce ei în zone învecinate. datorit climei temperate. cea a modific flora existent pe malurile lacului i poate afecta s n tatea riveranilor. prin oxigenarea aerului i apei.3.

turbiditatea. Sc derea con inutului în oxigen. ele se întorc înapoi i dac au i câteva zone mai line. caras.necontrolate i se produce degradarea terenului datorit platformelor tehnologice i a coloniilor muncitore ti. con inutul în oxigen i chiar flora fiind diferite de situa ia existent ini ial. fitoplancton. varia iile dese de nivel ale lacului determin distrugerea vegeta iei din zona supus succesiv procesului de inundare . În cazul îmbog irii apelor lacului cu substan e nutritive (mai probabil în lacurile de es). se pot introduce. în c utarea hranei sau pentru reproducere. cât i posibilit ile de dezvoltare create. gâ te. Ele sunt afectate de dispari ia în cuveta lacului a unor zone în care se puteau hr ni. de dispari ia trec torilor obi nuite i apoi de malurile abrupte. condi iile acvatice se schimb radical. unele specii indezirabile (r pitori. În principiu. duc la cre terea cantit ii i a taliei pe tilor (în func ie de capacitatea biologic a lacului ). lostri a) i la înmul irea exagerat a speciilor mai pu in valoroase (ciprinide: crap. Dup perioada de execu ie. Prin crearea lacului. P s rile existente nu sunt prea tare deranjate de prezen a lacului. stagnarea apei. temperatura. g inu e. De altfel densitatea fitoplanctonului din lac indic stadiul trofic al apei respective. într-un lac bine gospod rit extensia suprafe ei i volumului de ap . ce se vor prezenta în continuare. de via i de reproducere. flora mai s rac caracteristic râului fiind înlocuit de varietatea florei lacustre: alge. centrale etc. fitofagi etc. completat uneori cu o vegeta ie luxuriant pe maluri. sau de braconajul s lbatic practicat în perioada de execu ie a lucr rilor. Fauna acvatic Apari ia acumul rii determin schimbarea în totalitate a condi iilor de via ale pe tilor. Înainte de începerea lucr rilor trebuie f cut inventarul florei existente. În cazul canalelor de deriva ie sau galeriilor care fac leg tura între diferitele bazine hidrografice. Impactul amenaj rii hidroenergetice asupra faunei A. în care pot ajunge la ap . Amenajarea hidroelectric constituie un obstacol greu de trecut în calea migra iei pe tilor. La devers rile în aval con inutul prea ridicat în azot i oxigen poate ucide în special puie ii.) sunt prev zute unele m suri corectoare. care le împiedic accesul normal la ap . regimul de curgere. Pentru conservarea speciilor rare este necesar s se fac studii i s se ia din timp m surile ce se impun. 5. ecluze. în mod normal. stârci etc. care g sesc condi ii ideale de hran . B.uscare. în schimb se realizeaz o adev rat colonizare a zonei de c tre p s ri de ap (ra e. în scopul prezerv rii pe cât posibil a speciilor rare sau chiar a unei biocenoze deosebite. Fauna terestr Mamiferele mari sunt îndep rtate de zgomotele datorate exploziilor necesare în carier i la construirea drumurilor.).7. lipan. Varia iile de nivel pot l sa pe uscat icre în curs de eclozare ducând practic la . dintr-un bazin hidrografic în altul. plante macrofite. cre terea temperaturii i apari ia polu rii duc îns la sc derea speciilor de pe ti valoroase (salmonide: p str v. În scopul dep irii obstacolelor concretizate prin uvrajele amenaj rii hidroelectrice (baraje. clean etc.).). se adapteaz la noul biotop. cantitatea de fitoplancton cre te îngrijor tor putând duce la eutrofizarea lacului. În perioada de exploatare. datorat microclimatului local cu o umiditate relativ a aerului crescut . caracuda.3. volumul i suprafa a apei. salamandrelor i altor amfibieni.

.A.prin folosirea carbidului i chiar a dinamitei.ecosistemul din aval de restitu ia debitelor uzinate. în general muncitorii care o construiesc.U. Astfel de m suri au condus la rezultate bune în ri dezvoltate din punct de vedere economic (S.1. într-o zon cât mai potrivit din punct de vedere geomorfologic i inând seama de o serie întreag de restric ii în ceea ce prive te mediul înconjur tor . biocenoze sau specii rare sau endemice. se recomand ca identificarea efectelor i consecutiv luarea m surilor de protec ie a mediului înconjur tor s continue în exploatare. 5. dar din amonte de restitu ia debitelor turbinate (la care apa provine numai din debitul de servitute i aportul pe diferen a de bazin). prin cele mai variate metode: . . . ce trebuie prev zut i cânt rit bine înainte de concretizarea lor. . Desigur c unele dintre aceste m suri pot fi aplicate i în func ie de puterea economic a investitorului i în ultima instan a statului respectiv. cu regim hidrologic modificat (mai ales dac nu se face corect redresarea debitelor). Pentru a asigura o încadrare cât mai potrivit în mediul înconjur tor alegerea amplasamentului trebuie f cut cu consultul unor arhitec i peisagi ti. alegerea traseului unei deriva ii sau a unui canal navigabil. 5.ecosistemul din amonte de baraj (captare) ce r mâne izolat. care apar pe parcurs. efectele de ordin superior sau latente sunt foarte greu de prev zut. trebuie studiat separat în patru ecosisteme speciale: .. . Fran a.prin r stocire (devierea albiei pârâurilor i prinderea pe tilor r ma i astfel pe uscat). Deoarece formele de impact asupra mediului înconjur tor (efectele) sunt nenum rate i o identificare complet este imposibil . .ecosistemul din aval de capt ri.afecteaz grav sau pun în pericol unele biotopuri. noaptea . .4. practic un braconaj s lbatic al faunei piscicole. Numai o analiz multicriterial bine f cut poate releva adev rata dimensiune i consecin ele pe termen lung ale impactului asupra mediului înconjur tor i implicit oportunitatea m surilor de ameliorare preconizate. la lantern . monumentele istorice sau culturale. M surile corectoare au ele însele un impact asupra mediului înconjur tor. De asemenea.prin prinderea cu furculi a. Canada.Alegerea amplasamentului amenaj rii hidroenergetice Alegerea amplasamentului unui baraj sau a unui nod hidrotehnic. Efectul bar rii asupra faunei acvatice. în special pentru amenajarea hidroelectric cu deversarea apelor.4.prin folosirea curentului electric. monumente ale naturii. în perioada de execu ie a amenaj rii hidroelectrice. exist în fiecare caz în parte efecte necunoscute la proiectare.distrugerea unei genera ii întregi din specia respectiv .duc la str mut ri masive de popula ie.).afecteaz grav sau distrug vestigiile arheologice. . . se face c utând un optim tehnico-economic. Elve ia etc. Astfel trebuie evitate solu iile care: . M suri privind ameliorarea impactului amenaj rilor hidroelectrice asupra mediului înconjur tor Efectele negative ale impactului asupra mediului înconjur tor pot fi ameliorate prin adaptarea unor m suri u or de aplicat i care nu necesit costuri mari.ecosistemul nou din lacul de acumulare.

trebuie controlat problema eroziunii. pentru albia aval: prevederea periodic (odat la 2 ani) a unor evacu ri de ap prin golirile de fund. perpendiculare pe mal (pentru malurile cu pant redus ). pentru lac: tranzitarea undelor de viitur i evacuarea curen ilor de densitate. Eroziune. br zduiri. în scopul asigur rii capacit ii de transport a albiei (obturat de depuneri din afluen i i toren i). dragarea i sp larea aluviunilor. Pentru evitarea aluvion rii lacului se pot realiza acumul ri laterale alimentate prin deriva ii din râul principal. care poate deveni oricând amonte pentru alt acumulare. apele mari cu un con inut ridicat de aluviuni târâte. trebuie supravegheat eroziunea. Ameliorarea impactului amenaj rii elementelor de geografie fizic A. Dac totu i s-a ajuns în situa ia de colmatare (mai mult sau mai pu in avansat ) se pot lua m suri de corectare cum ar fi: a. înml tiniri. în lungul digului sau sub centur ). Lacurile de acumulare mai mici pot fi în pericol de colmatare i ca urmare a eroziunii malurilor. în lac. . B. Ridicarea nivelului pânzei freatice în amonte poate fi st pânit prin contracanale i drenaje adânci (pe versant.prevederea unui lac de redresare aval. Astfel eroziunea versan ilor sau a terenurilor agricole din amonte poate fi st pânit dup caz prin împ duriri (perdele de protec ie a albiilor sau a digurilor). inierb ri. terase). În timpul inunda iilor. pot fi dirijate prin canale de ocolire a lacului (Sadu II) sau în canale inverse care deverseaz apa.construirea unui mic b r jel la coada lacului astfel încât accesul în lac s se fac prin deversor cu goliri de fund. la debitul capabil al acestora. aluvionare i inunda ii hidroenergetice asupra Pentru reducerea aportului de aluviuni. -planta ii de arbori (poate cea mai viabil solu ie pe contururi mari. stingeri de toren i i regulariz ri. canale de nivel.îndiguirea rîului la coada lacului ceea ce duce la împingerea zonei de depunere a aluviunilor în regiuni cât mai adânci ale lacului. a ultimei centrale hidroelectrice din cascad .5.func ionarea continu . În scopul prevenirii form rii unor zone de înml tinire la coada lacului se proiecteaz lucr ri speciale: . . excavarea. Pânza freatic i stabilitatea pantelor Ridicarea nivelului apelor subterane în vecin tatea lacului i varia ia acestuia creaz o serie întreag de efecte. Pentru protejarea malurilor se pot lua urm toarele m suri: -executarea în lungul malurilor a unor disipatori de energie a valurilor (îneca i sau neâneca i). -executarea unor iruri de epiuri paralele. b. m surile eficiente sunt cele de prevenire prin reducerea eroziunii pe ansamblul bazinului hidrografic. Pentru provenirea acestei situa ii se recomand : . cu debit uzinat modulat între anumite limite. re inerea apei pe versan i (valuri de p mânt. În cazul aluvion rii lacurilor.4. . De asemenea în avalul acumul rii. regimul pulsatoriu datorat producerii energiei de vârf putând duce la eroziuni ale patului albiei i consecutiv la colmat ri. în vederea evit rii înml tinirii i aluvion rii lacului.2. f r con inutul în aluviuni târâte. nu este eficient pentru maluri loessoide).

cu ape poluate de la bazine de utilaje. Odat dovedit existen a seismelor induse de amenajarea hidroenergetic se pot lua urm toarele m suri de ameliorare a impactului asupra mediului înconjur tor: . activarea circula iei în lac. . transversal acesteia. Seismicitatea indus În cazul în care barajul proiectat creaz o acumulare cu un volum mai mare de 1 km3. constând dintr-o conduct (conducte) a ezat în apropierea patului albiei. prin care apa uzat evacuat este r spândit uniform în sec iune transversal a curentului. M suri profilactice specifice sunt: . asigurarea calit ii apei pentru folosirea debitului de servitute la temperatura i condi iile de oxigenare specifice apei naturale. . deci implicit toate m surile de reducere a polu rii reprezint i m suri profilactice pentru evitarea eutrofiz rii. De asemenea pentru asigurarea stabilit ii malurilor se recomand consolidarea malurilor.instituirea unor perimetre de protec ie sanitar în jurul lacului i controlul zonelor turistice adiacente. 5. este necesar realizarea unor studii de prognoz privind probabilitatea apari iei seismicit ii induse i trebuie supravegheat seismic zona cel pu in 3 ani înainte i 10 ani dup realizarea lucr rilor. Varia ia rapid a nivelului apei în lac duce la varia ii ale nivelului apei freatice care pot determina în anumite condi ii geologice alunec ri de terenuri. are o în l ime mai mare de 80 m i îndepline te vreuna din condi iile enumerate mai înainte. Împiedicarea stratific rii apei. În lacurile stratificate prevederea periodic a unor emisii de ap prin golirile de fund la debitul capabil asigur igiena albiei în aval.evacuarea apelor reziduale în aval de sec iunea viitorului lac de acumulare. C.se revizuie te dimensionarea seismic a construc iilor din zona învecinat acumul rii. . De aceea trebuie urm rit evolu ia stabilit ii varsan ilor în lac i efectuarea unor studii speciale în caz de necesitate. cu eventuala modificare a vitezelor admise de coborâre a nivelului apei în lac. dar i primenirea hipolimnionului. cu dejec ii de la cresc toriile de porci pentru uzul coloniei. îndulcirea taluz rilor.Dac coborârea pânzei freatice afecteaz zona aval se amenajeaz construc ii de injec ie de ap (pu uri absorbante) sau se fac iriga ii care s aduc nivelul freatic la o cot convenabil . pe cât posibil perpendicular pe cuveta lacului (are i un efect important de oxigenare a apei). cu ape menajere etc. drenaje. Stratificarea apei poate fi împedicat i prin prevederea debu rii deriva iilor în zona de mijloc a lacului. Eutrofizarea lacului apare i ca rezultat al polu rii. Ameliorarea impactului amenaj rii hidroenergetice asupra calit ii apei Pentru men inerea calit ii apei se recomand : .diminuarea polu rii cu ape tehnologice de la sta ii de sortare. Dac totu i se evacueaz ape uzate în lac atunci toate evacu rile trebuie prev zute cu construc ii de dispersie. având fante sau duze la partea superioar . se poate face prin dispunerea prizelor la diverse adâncimi în scopul combin rii emisiei de ap în aval..amenajarea bazinului hidrografic prin lucr ri antierozionale în vederea reducerii aportului de aluviuni în lac.se reduce la minimum posibil viteza de umplere a lacului.4. .3.

m surarea permanent a parametrilor fizico-chimici i biologici în amonte i aval de lac. Odat ce a ap rut. Dac nu este posibil.preg tirea cuvetei lacului: . program de m sur tori obligatoriu ce trebuie ini iat cu 3.cur area complet a terenului de materiale vegetale cu scoaterea inclusiv a r d cinilor copacilor sau vi ei de vie. .urm rirea substan elor solubile care în condi ii naturale nu ar fi influen at sensibil calitatea apei. dac arderea s-a f cut totu i în interior.4.dezinfectarea zonelor în care au fost depozitate gunoaie. Se recomand evitarea amplas rii lacului în imediata apropiere a oselelor intens circulate. De asemenea sunt necesare i m suri de urm rire a calit ii apei: .uscare. b) chimice: folosirea de algicide (pot afecta îns i alte organisme). 5. trebuie luate m suri speciale de între inere a oselelor.evitarea evacu rii în lac a afluen ilor cu con inut bogat în substan e nutritive.5. Ameliorarea impactului microclimatului amenaj rii hidroenergetice asupra În România amenaj rile hidroenergetice pentru care s-au realizat reten ii de sute de milioane de metri cubi de ap nu au avut un impact important asupra microclimatului zonei înconjur toare. prin instituirea de zone de protec ie în care s fie interzis folosirea îngr mintelor i pesticidelor. . 5. Ameliorarea impactului amenaj rii hidroenergetice asupra florei În scopul amelior rii impactului asupra florei trebuie prev zute programe de împ durire.supravegherea concentra iilor de substan e toxice (în special mercur) din corpul pe tilor. De asemenea trebuie urm rite i impiedicate sustragerile de material lemnos sau t ierile abuzive din perioada de organizare de antier. pentru compensarea defri rilor din zona amenaj rii hidroenergetice i pentru prevenirea eroziunii solului.5 ani înainte de realizarea acumul rii i continuat în perioada de execu ie i în special în cea de exploatare. Pentru limitarea efectului lacului asupra microclimatului o m sur favorabil este reâmp durirea zonelor defri ate sau chiar plantarea de p duri în vecin tatea lacului.. care se transform u or în polei sau ghea pe oselele din imediata vecin tate a lacului. .arderea resturilor vegetale în afara zonei inundabile sau cel pu in transportarea cenu ii. c) biologice: pe ti planctonofagi (cu posibilitatea perturb rii echilibrului biologic).4. Efectul evident care apare în special toamna târziu este cea a dens . re inând îns c oricare dintre aceste m suri nu poate constitui decât un paleativ... eutrofizarea poate fi comb tut prin mijloace: a) fizice: dragaje în perioada de maxim eflorescen (se face numai în urma unei analize complexe în care se ine cont de efectele la locul de depozitare dup dragaj). . . . Se recomand evitarea varia iilor dese de nivel a lacurilor care determin distrugerea vegeta iei din zona supus succesiv procesului de inundare . prize etajate (au efect în zona aval).4. cimitirelor etc. traficul rutier putând fi grav perturbat de microclimatul creat de acumulare.

De obicei acest debit nu poate fi realizat în condi ii economice. cu asigurarea de 95 %. Înainte de începerea umplerii lacului trebuie îndep rtate animalele din zona inundabil (cu o aten ie deosebit pentru cele rare). Ameliorarea impactului amenaj rii hidroenergetice asupra faunei A. trebuie prev zute sc ri de pe ti sau lifturi i canale de ocolire a lacului. Astfel.4.În ceea ce prive te flora acvatic toate m surile de prevenire sau combatere a eutrofiz rii sunt implicit i m suri de protec ie a florei. Astfel pentru canalele mari se vor asigura bretele de leg tur . B. acolo unde este posibil. prin prevederea de trepte sau planuri înclinate cu pant lin . Se va urm ri. la distan e apreciabile. De asemenea este absolut necesar asigurarea accesului la apa pentru ad pat. Plantele rare trebuie mutate din amplasamentul barajului. de asemenea trebuie depistate i conservate biocenoze deosebite.6. orientativ. Aceste exigen e pot fi relativ satisf cute prin prelevarea apei din prize etajate. Pentru supravegherea florei acvatice în aval de baraj este necesar defluarea unui debit de servitute cel pu in egal cu debitul lunar mediu minim al râului. debitul mediu minim lunar cu asigurarea de 95 %. De aceea trebuie analizate influen ele energo-economice ale diferitelor debite de sevitute. concentra ia de substan e toxice din corpul pe tilor (mercur). un compromis între necesitatea stringent de energie i necesitatea prezerv rii mediului ar putea fi. care are de obicei o deosebit amploare. dac este cazul. Zgomotele produse de pu c turile necesare în cariere sau la construc ia drumurilor gonesc. Se poate încerca . 5. Problema asigur rii debitului de servitute este deosebit de important în prezervarea unor condi ii biologice acceptabile în por iunea de râu din avalul barajului. Fauna acvatic Braconajul trebuie comb tut cu fermitate. Fauna terestr În perioada de organizare de antier i pe perioada execu iei lucr rilor trebuie comb tut energic braconajul. În scopul asigur rii continuit ii cursului de ap i al creerii condi iilor f r de care reproducerea unor specii de pe ti valoroase (salmonide) nu se poate efectua. în caz contrar el putând conduce la depopularea total a râului pe zona afectat . în special animalele mari i p s rile. Se recomand sistarea sau sl birea acestora cel pu in în perioada de bonc it a cerbilor i în cea de cuib rit pentru p s ri. În perioada de reproducere a pe tilor valoro i din lac se va interzice sc derea nivelului lacului pentru a nu l sa pe uscat i astfel distruge icrele unei genera ii întregi de pe ti. Pentru repopularea periodic a cursului natural sau a lacului se pot realiza amenaj ri piscicole la coada lacului sau în aval de baraj. Speciile rare trebuie tratate cu aten ie deosebit . Condi iile de oxigenare i de temperatur ale debitului de servitute trebuie s fie cât mai apropiate celor ale apei naturale. în condi iile rii noastre. În m sura posibilit ilor este indicat s se creeze zone cu condi ii cât mai apropiate de cele naturale pentru speciile de pe ti rare sau de o valoare deosebit . Este absolut necesar asigurarea de c i normale de deplasare pentru animale. eutrofizarea reprezentând de fapt degradarea biologic a condi iilor de existen . pentru fiecare amenajare hidroenergetic solu ia corect fiind re inut de organele de decizie în func ie de caracteristicile fiec rui caz în parte.

care oricum fac parte din planul de execu ie al amenaj rii hidroenergetice. Pentru a-i cointereasa i a-i determina s nu p r seasc zona se poate interveni prin oferirea unor condi ii avantajoase de concesionare sau vânzare a bazelor de produc ie i amenaj rilor create pentru nevoile antierului.4. Dac exist posibilit i financiare. care nu pot tr i în ap curg toare. datorate cre terii nivelului pânzei freatice. Locuri de munc În scopul fix rii în regiunile apropiate amenaj rii hidroenergetice a popula iei ce urmeaz s se deplaseze în urma exproprierilor. Pentru terenul expropriat trebuie acordate desp gubiri stimulatoare. A. poduri).sociale. împ r irea de prospecte. datorit apari iei acumul rii (lipanul). Acceptare social În primul rând este absolut necesar pornirea unei campanii publicitare pentru convingerea popula iei în vederea accept rii amenaj rii hidroenergetice. lipirea de afi e în localit ile din zon i inerea unor conferin e în care s fie prezentate corect avantajele i dezavantajele construirii amenaj rii hidroenergetice în zon . sau pentru cele rare a a cum a ajuns lipanul (Thymallus . B. trebuie organizat reorientarea profesional a acesteia spre meserii specifice în timpul execu iei lucr rilor. trebuie luate m suri speciale. Sunt necesare m suri compensatorii pentru pescari i vân tori a c ror activitate (ca profesie) poate fi afectat de amenajarea hidroenergetic . cum este lostri a (Hucho .compensarea împu in rii sau chiar dispari iei anumitor specii de pe ti. perdele din bule de aer. prin popularea cu aceste specii a unor râuri pe care nu sunt planificate lucr ri hidrotehnice sau pe care r mân por iuni destul de lungi de ap curg toare i debite suficient de mari. Pentru speciile deosebit de rare.thymallus). prin cre terea nivelului lacului (dac este posibil) . Campania trebuie sus inut prin tip rirea de publica ii. industrii legate de apari ia amenaj rii hidroenergetice. M suri psiho . urmeaz s câ tige acceptul social pentru amenajarea hidroenergetic pl nuit . În perioada apari iei larvelor de insecte ( ân ari). care bine dirijat . într-o ofensiv gradat . compensatorii i colaterale Aceste m suri trebuie s constituie o adev rat campanie. este recomandabil s se sensibilizeze popula ia prin executarea unor lucr ri definitive pentru anumite obiective de ineres social (drumuri. mergând în cazuri extreme chiar pân la renun area la amenaj rii hidroenergetice. care favorizeaz dezvoltarea larvelor de insecte.hucho).7. pot fi evacuate prin drenaje corespunz toare. corect sus inut . În perioada de execu ie a lucr rilor este necesar s se înfiin eze unit i economice. turism local. S n tate B ltirile din zonele joase. În scopul împiedic rii p trunderii pe tilor în central sau în oricare zon care le-ar d una sunt prev zute dispozitive cu ac iune fiziologic : grilaje electrice. 5. care s utilizeze for a de munc calificat a localnicilor. dispozitive bazate pe varia ii de intensitate de lumin sau sunete. C.

parcuri. regulariz ri etc. terenuri de camping etc.în cazuri excep ionale se poate merge pân la abandonarea lucr rii. se pot prevedea linii electrice subterane. biologice (împ duriri. E. în anumite cazuri. humusul rezultat din decup ri va fi utilizat ra ional (inierb ri). prin asigurarea tehnologiilor celor mai potrivite i prin urm rirea strict a disciplinei de lucru. . br zduiri) sau hidrotehnice (stingeri de toren i.reîmp durirea zonelor defri ate. zone în pant defri ate etc. Se urm re te de asemenea integrarea în peisaj a tututor construc iilor definitive. Protejarea i prezervarea valorilor culturale.ocolire dac este posibil (în special în cazul unor deriva ii sau a unui canal navigabil). . Prezervarea valorilor arheologice sau istorice poate fi f cut prin: . iar usc rile prin iriga ii.. B ltirile vor fi st pânite prin drenaje.). pentru a nu strica un peisaj deosebit.se poate ob ine distrugerea lor. Estetica Se va urm ri integrarea în peisaj a barajului cu lacul de acumulare i a traseului deriva iei sau canalului navigabil cu pozi ia potrivit pentru nodul hidrotehnic. Acest lucru poate fi realizat i prin crearea de locuri de munc în zon . De asemenea în scopul evit rii contamin rii cu bacterii patogene în zonele adiacente capt rilor de ap se vor institui zone de protec ie sanitar atent supravegheate. în planta ii. De asemenea p mântul rezultat din s p tur va fi folosit la umpluturi utile (la fa a digului etc.) poate fi f cut numai prin fixarea nucleului popula iei str mutate în aproprierea zonei de origine. .mutare într-un amplasament apropiat convenabil. istorice i arheologice Dup identificarea situa iei existente în zona amenajrii hidroenergetice se vor comanda studiile necesare în special pentru zona care va fi inundat definitiv. .) trebuie realizate lucr ri complete de stabilizare a solului (antierozionale). refacerea lucr rilor deteriorate. Pentru evitarea s r tur rii solurilor nu se va face irigarea lor (pe cât posibil) cu ap cu o salinitate mare sau intensiv cu o ap curat . . dezafectarea estetic a utilit ilor provizorii dup terminarea execu iei lucr rilor. .plantarea de arbori pe marginea lacurilor i pe bermele carierelor pentru mascarea acestora. Astfel. a haldelor de steril. se vor compensa pierderile de vegeta ie prin replant ri. Dup terminarea lucr rii trebuie realizate lucr ri de ameliorare a peisajului sau de mascare a zonelor afectate: .renun area la peree la diguri deasupra nivelului normal de reten ie (NNR) i înlocuirea lor cu inierbarae. dar în primul rând prin construirea efectiv a noii localit i. a drumurilor i LEA. Protec ia calit ii solurilor În perioada de execu ie se va evita degradarea solului pe suprafe e mai mari decât cele necesare. folclor etc. .). inierb ri. -amenajarea final a drumurilor definitive. Pentru p strarea calit ii solurilor în anumite zone (versan i.transformarea platformelor de organizare. terenuri de sport. F. Prezervarea valorilor culturale (etnografie.supraîn l are i consolidare pe locul unde se g se te (dac este posibil). D.

terenuri pentru camping etc. conferin e necesare pentru convingerea popula iei în vederea accept rii lucr rii amenaj rii. în scopul popul rii acestora cu specii potrivite în vederea valorific rii poten ialului bilogic existent. al c rei cost economic este oricum mai redus decât cel dat de diminuarea turismului.G. înot.5 % din valoarea total a investi iilor. prev zut din timp . Odat cu dezvoltarea activit ilor de turism . afi e. acolo unde calitatea apei o permite. chiar prin asumarea unei stagn ri energetice. Amenaj ri piscicole În scopul repopul rii apelor lacului. 5.Lotru a devenit o frumoas sta iune turistic ). se pot amenaja cresc torii de pe ti (p str v rii în zonele montane) în aproprierea lacului. d) prevederea de fonduri pentru instruirea personalului constructorului i beneficiarului privind protec ia mediului înconjur tor (principii. Turism – agrement Amenajarea hidroenergetic în sine constituie un obiectiv turistic. vile. consecin e).. care pot proveni din organizarea de antier gândit din start cu aceste utilit i definitive (organizarea de antier de la Vidra .agrement trebuie luate m suri de supraveghere în scopul evit rii polu rii. datorii. Turismul poate fi dezvoltat prin crearea unor baze de agrement pentru canotaj. publica ii. Prin asfaltarea lor se faciliteaz accesul în zon i se evit praful (foarte important). braconajului i stric ciunilor datorate organiz rii necorespunz toare a acestor activit i. c su e. repopulând apele lacului cu specii de pe ti de un interes sportiv ridicat (p str v. folosind un sistem de plase flotante (piscicultura în viviere).4. Aspecte financiare Toate m surile privind ameliorarea impactului asupra mediului înconjur tor nu pot dep i stadiul de simplu deziderat teoretic.cheltuieli pentru m sur torilor de calitate a apei. pentru realizarea lucr rilor i m surilor recomandate pentru aceasta. H.cheltuieli pentru personalul de supraveghere propriu.. De accea se recomand : a) prevederea în devizul general a unui fond de 3. prin favorizarea pescuitului sportiv. Cresc toriile pot fi amenajate chiar în apa lacului. .) i prin plimb ri sau chiar croaziere cu vapora ul. clean. În jurul lacurilor de acumulare se pot crea condi ii optime de turism i agrement prin construirea de hoteluri. prospecte. reguli. În timpul sezonului estival lacul trebuie men inut la un nivel estetic. f r o sus inere financiar corespunz toare.8. O rezolvare interesant poate fi transformarea carierelor sau balastierelor în cresc torii de pe ti. De asemenea se pot amenaja cresc torii de pe ti în imediata apropiere a canalelor de deriva ie sau a celor navigabile. b) prevederea de cheltuieli anuale pentru m surile ce se refer la exploatare: . c) prevederea de fonduri pentru propagand . care poate deveni suport i pentru agrement. ski pe ap . Drumurile trebuie astfel concepute încât s pun în valoare peisaje sau elemente de interes turistic. restaurante. al u etc. cabane. tiuc . dar i în scopul livr rii c tre popula ia local sau turi ti a unor cantit i de pe te. În scopul dezvolt rii turismului trebuie modernizate drumurile. . terenuri de sport.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->