You are on page 1of 31

ivig„‚yxsg2 eggiƒƒ2 gy†i‚2 ƒrii„2 we‰2 fi2 e„„egrihF

xy„2 ƒgexxih2 py‚2

iˆrsfs„ƒ2 psvihD2

re‚hgy€‰2

   2  

„iˆeƒ2 ps‚w2yp2 „ri2€‚ypiƒƒsyxev2vsgixƒi2hipixƒi2
d wb2
n2
2

s

I

f2

xxFE2

wc2 d’§2 BIY2 n}2x2 D8D2 D m2
DI’2

~`b•E‘

GEF4‘2 IAD2E92

D2

I2

x2

‘XQW2

`XII~¥~X52

£’Pkg§‘’d2
F2

d’D¢2
`FE2

cB§4~2

Q2

’Y`Eƒ ‘2 F2

`’2 `§92

`PR‘2 ‘BE2 W2 9IXEbP2 D2

I‘2

x‘ 2

‘EDf§§YE2

„he2€h—n2v—w2pirmDp3gF2
iˆ€i‚sixgi p‚yw2 fixips„2 y…‚2
92

{9W2

ƒe‚er2 uF2 ‡euipsivh2
€ryxi2 @SIPAUVWEQVWH2 iEwesvX2 ƒe‚erd€rexve‡e…ƒ„lxFgyw2

w—r™h2 RD2PHIQ2

ho™keting2hivision2 „he2 ronor—˜le2 edministr—tive2v—w2 tudge2‚oy2 qF2ƒ™udd—y2 ƒt—te2yffi™e2 of2 edministr—tive2re—rings2 €FyF2fox2IQHPS2 eustinD2„ex—s2UVUIIEQHPS2
‚eX2

r—nd2 †i—2 helivery2

UVWIWU2@‚xA2—nd2IRVUIQ2@v†xA2sssued2to2 „eres—2enn2furrisY2 fefore2the2 ƒt—te2 yffi™e2of2 edministr—tive2re—rings2 yur2 pile2xoFI2 IPEHHIIW2

ƒyer2 ho™ket2 €erm—nent2gertifi™—te2xum˜ers2 xoF2SHUEIQEHUPUY2sn2the2w—tter2of2

he—r2 tudge2ƒ™udd—yX2
in™losed2 ple—se2 find2‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2hisposition2 —nd2xoti™e2 of2 sntent2 to2 …se2 his™overy2€rodu™ts2 hisposition2€ro™eedingF2 fy2 xot2 on2pile2in2—2ƒumm—ry2 ™opy2 of2this2 letterD2 ‡e2—re2 forw—rding2 —2 ™opy2of2this2 do™ument2to2 the2 €etitioner2 through2 ™ounselF2 €le—se2feel2free2to2™ont—™t2the2firm2 questions2 h—ve2—ny2 —t2the2num˜er2 ™ont—ined2—˜ove2should2you2 or2™on™ems2 reg—rding2this2m—tterF2 „h—nk2 for2your2 time2—nd2—ssist—n™e2in2this2m—tterF2 you2
ƒin™erelyD2

ve‡2 „ri2 €rex2 ps‚wD2€FgF2
fyX2
F2

’

‡—kefieldD2veg—l2essist—n2

u2

„he2 €h—n2 pirm2 €g2 €y2 v—w2 fox2SHPPU2 eustin2 „ex—s2UVUTQ2 f—x2 wwwFpli—nl—w—ustinF™Hm @SIPA2UVWEQVWH2phone2 @SIPA2WHRESSIT2
|2 |2 |2 |2

ps‚w2yp2 „iˆeƒ2 P2 „ri2€‚ypiƒƒsyxev2vsgixƒi2hipixƒi2
s

in™losures2

ƒu‡Gskw2

™™X2

xikki2 ropkinsD2isqF2@†i—2 r—nd2 heliveryA

glient2@vi—2eEm—ilA2

I2

phone2 @SIPA2WHRESSIT2f—x2 @SIPA2UVW~QVWH2
s2

„he2 €h—n2 v—w2 pirm2 €g2 €y2 fox2SHPPU2 eustinD2„ex—s2UVUTQ2 wwwFph—nl—w—ustinF™om
|2 s2 |2

                 2  

FdFDu‚7Pii鄂éX€7‘iSB‘2

••¥2 ’•2 ƒw—yid2 sjl2
IIY“E2

D2

t—‘2

XII42 `Q2 v2 F~~aa2 2 DFFF2 aF•~wB~—2 SI¢F2 ••DDF2 D2 S4»2 4E2 igD”2 I3t`2
F2

F2

9’‘i|2

»F2

imlXi2
9I2

€i‚wexix„2 ‚iqsƒ„i‚ih2 x…‚ƒi2 vsgixƒi2 xoF2UVWIWU282 €i‚wexix„2 †yge„syxev2 x…‚ƒi2 vsgixƒi2
„i‚iƒe2 exx2 f…‚‚sƒ2
xyFIRVUIQ2 sƒƒ…ih2 „o2

sx2„rf’2

F2

i

P2

S2

Aygui„2 SHUEIQEHUPU x…wfi‚2
fipy‚i2 „ri2 yppsgi2 ƒ„e„i2

s2

ehwsxsƒ„‚e„s†i2 rie‚sxqƒ2
hsƒ€yƒs„syx2 €‚ygiihsxq2

‚iƒ€yxhix„’ƒ2 wy„syx2 py‚2 ƒ…wwe‚‰2 hsƒ€yƒs„syx2 exh2 xy„sgi2 yp2 sx„ix„2 „y2 …ƒi2 hsƒgy†i‚‰2 €‚yh…g„ƒ2 psvi2 xy„2 sx2 yx2 e2 ƒ…wwe‚‰2
„y2„ri2 ryxy‚efvi2ehwsxsƒ„‚e„s†i2 ve‡2t…hqi2exh2„ri2ryxy‚efvi2 „iˆeƒ2 fye‚h2 yp2 x…‚ƒsxqX2

„i‚iƒe2exx2f…‚‚sƒD2€erm—nent2‚egistered2 xurse2 vi™ense2 xoF2 UVWIWU2 —nd2
€erm—nent2 †o™—tion—l2 xurse2 xum˜er2 IRVUIQD2 ‚espondent2 @—lso2 —nd2 inter™h—nge—˜ly2
herein—fterD2 “wsF2furris”A2in2the2—˜oveEstyled2—nd2num˜ered2™—use2of2—™tionD2 —nd2pursu—nt2to I2

„iˆF2ehwsxF2gyhi2§2 ISSFSHS2 files2 this2 wotion2for2ƒumm—ry2hisposition2 —nd2xoti™e2 of2
sntent2 to2

…se2 his™overy2 €rodu™ts2 xot2 on2 pile2 in2 —2 ƒumm—ry2 hisposition2 €ro™eedingF2

‚espondent2moves2for2fin—l2 de™ision2in2her2f—vor2on2summ—ry2disposition2‡ithout2evidenti—ry2
he—ringF2 ‚espondent2 would2respe™tfully2show2 the2™ourt2—s2followsX2
sF2

‚iƒ€yxhix„’ƒ2 ƒ…wwe‚‰2 hsƒ€yƒs„syx2 i†shixgi2
piled2 ™ontempor—neously2 herewith2 is2 ‚espondent2 „eres—2 enn2furris’2 ‚FxFD2
D2

IF2

ƒt—tement2of2w—teri—l2…ndisputed2p—™ts2in2ƒupport2of2wotion2for2pin—l2he™ision2on2ƒumm—ry2
hisposition2 —nd2 xoti™e2 of2 sntent2 to2 …se2 his™overy2 €rodu™ts2 xot2 on2 pile2 in2 —2 ƒumm—ry2

I“

hisposition2€ro™eedingF2 ƒee2 I2„iˆF2 ehwsxF2gyhi2 §2ISSFSHS@˜A@PAD2@QAD2@™A@PA@fAF2
PF2

…nder2the2 —uthority2 of2 I2 „iˆF2ehwsxF2gyhi2§2 ISSFSHS@™A@PAD2 @fA2 —nd2the2

„ex—s2‚ule2of2givil2€ro™edure2ITT@dAD2‚espondent2„eres—2enn2 her2intent2 furrisD2gives2noti™e2of2
to2 use2the2 ex™erpts2 —tt—™hed2to2 this2 wotion2—t2 ixhi˜it2“i”2from2€etitioner’s2 pirst2‚esponse2to2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2
hisposition2—2 €—ge I2

ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU2

‚espondent’s2 ‚equests2 for2 his™losureF2 „his2 dis™overy2 is2 intended2 —nd2 used2 in2 support2 of2 ‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hispositionF2 ‚espondent2filed2the2—forementioned2—tt—™hed2
ixhi˜it2—t2the2s—me2time2she2filed2her2wotion2 for2ƒumm—ry2 hispositionF2 ‚espondent2serves2this2
noti™e2—nd2the2—tt—™hed2dis™overy2produ™ts2on2 —ll2p—rtiesF2
QF2

sn2support2of2 this2motionD2‚espondent2relies2on2 —nd2in™orpor—tes2˜y2referen™e2for2

—ll2purposes2 the2followingX2
—F2

effid—vit2 of2 „eres—2 enn2furrisD2 vF†FxFD2 ‚FxFD2 d—te2 w—r™h2 ID2 PHIQD2

@“furris2effid—vit”AY2
˜F2

effid—vit2 of2e—ron2fellowD2 ‚FxFD2 xF€FD2 d—te2 w—r™h2QD2 PHIQD2 @“fellow2 effid—vit”AY2

™F2

true2 —nd2 ™orre™t2 ™opy2 of2 wedi™—l2 ‚e™ords2 of2 €—tient2 „hgt2xum˜er2

VPVISQ2 @—lso2 “p—tientD”2 herein—fterAD2 with2effid—vit2 of2hevori—h2 x—uls2
d—te2 t—nu—ry2 PRD2 PHIQD2 —tt—™hed2 —t2 ixhi˜it2 “eF”2 @€—tient2

wedi™—l2

‚e™ordsAF2
dF2

true2

—nd2 ™orre™t2 ™opy2 of2 porm—l2 gh—rges2 d—ted2 ƒeptem˜er2 SD2 PHIPD2

—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“fF”2
eF2

true2—nd2™orre™t2™opy2of2 ‚espondent’s2yrigin—l2enswer2 filed2y™to˜er2PWD2

PHIPD2—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“gF”2
fF2

true2

—nd2 ™orre™t2 ™opy2 of2‚espondent’s2 ‚equests2 for2 his™losure2 filed2

y™to˜er2PWD2PHIPD2—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“hF”I2
gF2

true2 —nd2 ™orre™t2 ™opy2 of2€etitioner’s2 pirst2 ‚esponse2 to2 ‚espondent’s2

‚equests2 for2 his™losure2 served2 xovem˜er2WD2 PHIPD2 —tt—™hed2 —t2 ixhi˜it2

I2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge P2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

‚espondent’s2‚equests2for2his™losure2were2in™luded2—s2p—rt2of2 its2 yrigin—l2enswerF2

“f”2
hF2

true2—nd2™orre™t2™opy2of2 €etitiHner’s2pirst2emended2 porm—l2gh—rges2filed2

pe˜ru—ry2UD2PHIQD2—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“pF”2
iF2

true2 —nd2™orre™t2 ™opy2of2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2porm—l2gh—rges2
filed2pe˜ru—ry2 PSD2PHIQD2 —t2ixhi˜it2“qF”2

jF2

true2

—nd2 ™orre™t2 ™opy2 of2 ‚espondent’s2 pirst2 emended2 enswer2 filed2

pe˜ru—ry2PSD2PHIQD2—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“rF”2
kF2

true2—nd2™orre™t2™opy2of2 “€—tient2g—re2‚eport”2prep—red2˜y2engel2g—re2

em˜ul—n™e2ƒervi™eD2sn™FD2 with2effid—vit2of2tessi™—2q—rz—2d—ted2pe˜ru—ry2
IQD2PHIQD2—tt—™hed2—t2ixhi˜it2“IF”P2

ƒee2I2„iˆF2 ehwsxF2gyhi2 §2ISSFSHS@™AF2
ssF2

ƒ…wwe‚‰2 yp2 wy„syx2
m—nner2

RF2

„he2€etitioner2@—lso2 —nd2inter™h—nge—˜ly2herein—fter2—s2“fo—rd”A2™ompl—ins2th—t2
to2 pr—™ti™e2 profession—l2 nursing2 in2 —n2 —™™ept—˜le2 profession—l2

wsF2 furris2 f—iled2

™onsistent2with2pu˜li™2he—lth2—nd2welf—re2—nd2viol—ted2her2st—nd—rd2of2™—re2˜y2f—iling2to2initi—te2

™—rdiopulmon—ry2resus™it—tion2 @herein—fterD2 “g€‚”AF2

ƒpe™ifi™—llyD2 the2 fo—rd2™ompl—ins2th—t2

wsF2furris2f—iled

“2
F2

F2

F2

to2™—re2—dequ—tely2for2—2p—tient2or2to2™onform2to2the2minimum2 st—nd—rds2

of2—™™ept—˜le2 nursing2pr—™ti™e2 in2 —2m—mier2th—tD2 in2the2 fo—rd’s2opinionD2 exposes2—2p—tient2 or2
other2 person2 vmne™ess—rily2 to2 risk2 of2h—rmD”2 —nd2 th—t2 she2 eng—ged2 in2 “unprofession—l2 or2

dishonor—˜le2 ™ondu™t2 th—tD2 in2 the2 ˜o—rd’s2 opinionD2 is2 likely2 to2 de™eiveD2 defr—udD2 or2 injure —2
p—tient2 or2the2 pu˜li™F”2 ƒee2„iˆF2yggF2

gyhi2§2 QHIFRSP@˜A@IHAD2 @IQAY2 see2—lso2€etitioner’s2

ƒe™ond2emended2 €etition2—t2ixhi˜it2“qF”2

p—tient’s2identity2h—s2˜een2 „he2 red—™ted2to2™omply2 with2ƒyer2 yrder2 xoF2IF2 ‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge Q2

P2

ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

SF2

„he2fo—rdD2per2its2 ple—dingD2—nd2spe™ifi™—lly2to2 gh—rge2sD2 ™ompl—ins2of2spe™ifi™2
F2

™ondu™t2˜y2 wsF2furris2in2th—t2she “2

F2

F2

f—iled2to2initi—te2™—rdiopulmon—ry2resus™it—tion2@g€‚A2 for2

€—tient2gwD2 „ex—s2hep—rtment2of2 grimin—l2tusti™e2@“„hgt”A2xum˜er2VPVISQD2—fter2the2p—tient2

w—s2found2h—nging2in2his2™ellF”2 ƒee2€etitioner’s2ƒe™ond2emended2 €etitionD2 gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2
aFq•DD2

TF2

f—sed2on2this2 ™ondu™tD2the2fo—rd2™ompl—ins2th—t2wsF2furris’2 ™ondu™t2“deprived2
ƒee2€etitioner’s2ƒe™ond2emended2porm—l2gh—rgesD2

the2p—tient2of2timely2resus™it—tion2effortsF”2

gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qF”2
UF2

sn2 essen™eD2 the2 fo—rd2 is2 t—king2 the2 undeni—˜le2 position2 th—t2 —2 registered2 or2

profession—l2nurseD2who2 responds2to2—n2unwitnessed2—rrest2of2—2p—tient2th—t2does2not2h—ve2—2v—lid2

do2not2resus™it—te2@“hx‚”A2orderDQ2m—y2 not2exer™ise2judgment2—nd2m—ke2—2de™ision2to2withhold2
™—rdiopulmon—ry2resus™it—tion2 @“g€‚”A2upon2—n2ev—lu—tion2—nd2—ssessment2of2—2p—tient2˜y2th—t2
nurse2 despite2 ™lini™—l2 signs2 supporting2 in—ppropri—teness2 or2 futile2 interventionY2 hereD —2

determin—tion2of2in—ppropri—teness2or2futility2˜—sed2upon2presumptive2—nd2™on™lusive2signs2of2
de—th2th—t2 were2presentY2 the2 l—tter2 ˜eing2livor2 mortis2 —nd2rigor2mortisF2 €ut2—nother2w—yD2the2

fo—rd’s2position2in2this2m—tter2is2 th—t2reg—rdless2of2 whether2—2p—tient2is2 or2w—s2˜eyond2the2need2
for2

emergen™y2 medi™—l2 intervention2 @iFeFD2

resus™it—tive2 effortsY2 hereD2

g€‚AD2 the2 gener—lly2
initi—te2

—™™epted2 st—nd—rds2 of2 nursing2 pr—™ti™e2 require2 th—t2 —2 profession—l2 nurse2
interventionF2

g€‚2

ƒee2 €etitioner’s2 pirst2 ‚esponse2 to2 ‚espondent’s2 ‚equests2 for2 his™losure2 —t2

ixhi˜it2“iF”R2 €er2the2fo—rdD2it2 is2 outside2the2s™ope2of2nursing2pr—™ti™e2 to2 determine2th—t2g€‚2

Q2

sn2response2to2„iˆF2 ‚F2gs†F2€F2 IWRFP@™AD2€etitioner2providesD2“2‘t“he2f—™t2th—t2the2p—tient2 h—ve2expired2 m—y2 prior2to2her2 ‘wsF2furris“2dis™overy2—re2not2f—™tors2th—t2would2relieve2‚espondent2of2 her2duty2to2initi—te2potenti—lly2 life—s—ving2interventionF2 ‚espondent2should2h—ve2 ™—lled2—2gode2 to2—ttempt2resus™it—tion2of2 the2p—tientF”2@imph—sis2
F2 F2 F2

R2

—t2the2time2 of2 ™—reF2

„his2m—y2 —lso2in™lude2—2situ—tion2‡here2there2is2—2v—lid2hx‚D2 ˜ut2this2f—™t2is2unknown2 to2the2responding2 ™—regiver2

‚espHndent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge R2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

—ddedAF2

will2not2˜e2initi—ted2in2the2—˜sen™e2of2—2

hx‚2 orderF2 st2 —ppe—rs2th—t2the2fo—rdD2in2˜ringing2this2

™—seD2 dis™ounts2 inform—tion2 le—rned2 ˜y2—2 profession—l2 nurse2 during2 —2 ™omprehensive2 nursing2

—ssessment2—nd2dis™ounts2other2™ir™umst—n™es2—nd2—ssessments2th—t2™ould2influen™e2 —2de™ision2

on2the2p—rt2of2 the2profession—l2nurse2not2to2initi—te2g€‚F2 purtherD2the2fo—rdD2for2purposes2of2 this2
dis™iplin—ry2 he—ringD2 t—kes2 the2 undeni—˜le2 position2 th—t2 the2 st—nd—rd2 to2 initi—te2 g€‚2—pplies2

reg—rdless2of2 pr—™ti™e2settingF2 fut2 see2‚espHndent’s2pirst2emended2 enswer2 —t2ixhi˜it2“rF”2
VF2

‚espondent2 —™knowledges2th—t2 the2 ultim—te2 issue2 in2 this2 ™—se2 —t2 the2 ™ontested2

™—se2 he—ring2 is2 whether2 the2

minimum2 st—nd—rds2 of2 nursing2 ™—re2 —llow2 —2 registered2 or2

profession—l2nurseEEupon2—n2—ssessment2of2 —2p—tient2who2 h—s2suffered2—n2unwitnessed2—rrest2—nd2

who2does2not2h—ve2—2v—lid2hx‚2 orderEEto2withhold2resus™it—tion2˜—sed2on2—2determin—tion2th—t2

g€‚2is2 in—ppropri—te2 or2 futile2 interventionF2

roweverD2 —2 determin—tion2 of2the2 minimum2

st—nd—rds2of2 ’s2 motion2 nursing2™—re2is2not2 needed2 nor2 is2it2required2 to2determine2‚espondent2 for2

summ—ry2disposition2in2her2 nowF2 f—vor2
WF2

‚espondent2 provides2 th—t2 ˜—sed2 on2 the2 undisputed2 f—™ts2 she2 is2 entitled2 to —2

de™ision2 in2 her2 f—vor2 —s2 —2 m—tter2 of2l—w2˜e™—use2 the2 fo—rd2 ™—nnot2 —ddu™e2 —ny2 —dmissi˜le2

eviden™e2r—ising2 —2genuine2issue2 —s2 to2 —ny2m—teri—l2 f—™t2 on2—n2essenti—l2 element@sA2of2its2 ™—se2
prior2to2re—™hing2—2determin—tion2on2the2issue2of2 the2minimum2 st—nd—rds2of2 nursing2™—reF2

ƒee

I2

„iˆF2ehwsxF2 gyhi2 §2ISSFSHS@—AF2
sssF2

we„i‚sev2 …xhsƒ€…„ih2 peg„ƒ2

IHF2

„he2m—teri—l2undisputed2f—™ts2of2 this2™—se2—re2—s2followsX2
—F2

wsF2furris2holds2—2li™ense2—s2—2vo™—tion—l2nurse2—nd2—2profession—l2nurse2
in2the2ƒt—te2of2 „ex—sF2 furris2effid—vit2—t2xoF2QF2

hisposition2—2 €—ge S2

‚espHndent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2

ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

˜F2

yn2w—r™h2PPD2 PHIID2 wsF2furris2 w—s2employed2with2the2 …niversity2 of2
„ex—s2wedi™—l2fr—n™hEgorre™tion—l2w—n—ged2g—re2or2…„wfEgwg2 —nd2

w—s2working2 —t2 the2 ‡illi—m2 qF2 w™gonnell2 …nit2 lo™—ted2 in2 feevilleD2
„ex—sF2 furris2effid—vit2 —t2xHF2RF2
™F2

yn2w—r™h2PPD2PHIID2wsF2furris2w—s2employed2—s2—nd2‡—s2—™ting2only2in2
the2 ™—p—™ity2 of2 —2 li™ensed2 registered2 or2 profession—l2 nurseF2

furris2

effid—vit2—t2xHF2SF2
dF2

yn2w—r™h2PPD2PHIID2wsF2furrisD2who2w—s2‡orking2in2the2medi™—l2unit2of2
the2‡illi—m2qF2w™gonnell2…nit2followed2se™urity2personnel2responding2
to2—n2inm—te2h—nging2in2the2edministr—tive2ƒegreg—tion2unitD2 —2prote™tive2

™ustody2w—rdF2 furris2 effid—vit2—t2xHF2TF2
eF2

wsF2furris2le—rned2from2se™urity2personnel2th—t2there2h—d2˜een2—2h—nging2
involving2—n2 inm—teF2 furris2effid—vit2—t2 HF2UF2

x2

fF2

yn2 w—r™h2PPD2PHIID2—t2HRHID2wsF2furris2—rrived2—t2the2™ell2of2—n2inm—teD2
€—tient2gFwF2or2€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQF2 furris2effid—vit2—t2xHF2
VF2

gF2

ƒe™urity2or2nonmedi™—l2personnel2‡ere2—lre—dy2present2in2—nd2outside2the2
™ell2of2 €—tient2

„hgt2 xum˜er2 VPVISQF2 furris2effid—vit2—t2xHF2WF2

hF2

ƒe™urity2personnel2h—d2™ut2€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQ2down2prior2to2

wsF2furris’2—rriv—lF2 furris2effid—vit2—t2xHF2IHF2
iF2

ƒe™urity2 personnel2 did2 not2 initi—te2 —ny2 resus™it—tive2 efforts2 on2 €—tient2

„hgt2 xum˜er2 VPVISQF2 furris2effid—vit2—t2xoF2IIF2

hisposition2E2 €—ge T2

‚espHndent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2

ƒyer2 ho™ket2 xHF2SHUEIQEHUPU

jF2

€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQ2h—d2suffered2—n2—rrestF2 furris2effid—vit2

—t2xHF2IPD2PIF2
kF2
lF2

„he2—rrest2w—s2 unwitnessedF2 furris2 effid—vit2—t2xoF2IQD2PIF2
wsF2 furris2 initi—ted2
—2 nursing2 —ssessment2 of2 €—tient2 „hgt2 xum˜er2

VPVISQ2within2 se™onds2 of2—rriving2 on2the2 s™ene2 whi™h2w—s2the2 ™ell2 of2
€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQF2 furris2effid—vit2—t2xoF2ISF2
ssIF2

wsF2 furris2 performed2 —2 nursing2 —ssessment2 of2 €—tient2 „hgt€2 xum˜er2
VPVISQF2 furris2effid—vit2—t2xosF2ISD2IUF2

sIF2

wsF2furris2h—d2diffi™ulty2moving2€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQ2˜e™—use2
of2rigidity2 —nd2stiffness2 —nd2she2 ™ould2 not2move2his2 —rms2whi™h2were2

˜ehind2his2˜—™kF2 furris2effid—vit2—t2xoF2ITF2
yF2

wsF2furris2o˜served2the2followingX2 lig—ture2m—rks2—t2the2inm—te’s2wristsD2
ne™kD2 —nd2 —nklesY2 inm—te2 w—s2 ™y—noti™D2 mottledD2 his2 —rms2were2 rigid2

˜ehind2his2˜—™kF2 furris2 effid—vit2—t2xoF2IVF2
pF2

wsF2furrisD2during2the2ev—lu—tion2—nd2—ssessmentD2s—w2 wh—t2€—tient2„hgt2

xum˜er2VPVISQ2looked2like2up2™loseD2felt2his2skinD2o˜served2the2™olor2—nd2
depth2of2the2lig—ture2m—rk2on2his2ne™kD2—nd2o˜served2the2—™tu—l2™olor2of2
his2skin2toneF2 furris2 effid—vit2—t2xoF2IVF2
qF2

wsF2 furris2 o˜served2 the2 following2™lini™—l2 signs2 during2 her2ev—lu—tion2
—nd2 —ssessment2 of2 €—tient2 „hgt2xum˜er2VPVISQX2 @IA2 €—tient2 „hgt2

xum˜er2VPVISQ2 w—s2unresponsiveY2 @PA2 €—tient2 „hgt2xum˜er2VPVISQ2
h—d2no2respir—tionsY2 @QA2€—tient2„hgt2xum˜er2VPVISQ2h—d2no2pulseY2 @RA2
€—tient2„hgt2 VPVISQ’s2pupils2were2fixed2—nd2dil—tedY2@SA2€—tient2 xum˜er2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2
hisposition2E2 €—ge U2

ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

„hgt2xum˜er2VPVISQ’s2˜ody2temper—ture2 indi™—ted2 hypothermi—2@iFeFD2
™old2 to2 the2 tou™hAY2 @TA2 €—tient2 „hgt2xum˜er2VPVISQ2 h—d2gener—lized2
™y—nosisY2 @UA2 there2 w—s2 presen™e2 of2 livor2 mortisY2 —nd2 @VA2 there2 w—s2

presen™e2of2rigor2mortisF2 furris2effid—vit2—t2xoF2PHY2wedi™—l2‚e™ords2

ixhi˜it2“eD”2—t2ppF2QD2UD2IID2ITF2
s4
F2

wsF2 furris2 noted2 these2 ™lini™—l2 signs2 in2 the2 medi™—l2 re™ordF2 furris2
effid—vit2—t2xosF2QRD2QSD2QTY2wedi™—l2 ‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2pF2IIF2

ƒF2

„he2presumptive2signs2of2de—th2in™ludeX2

@IA2p—tient2unresponsiveY2@PA2no2

respir—tionsY2 @QA2 no2 pulseY2 @RA2 pupils2 —re2 fixed2 —nd2 dil—tedY2 @SA2 ˜ody2

temper—ture2indi™—ted2hypothermi—2@iFeFD2 ™old2to2 the2tou™h2rel—tive2 to2 the2
˜—seline2skin2temper—tureAY2@TA2gener—lized2™y—nosisF2 fellow2 effid—vit2—t2

xoF2IS@gAY2€etitioner’s2pirst2‚esponse2to2‚espondent’s2‚equests2for2
his™losure2@referen™ing2€osition2ƒt—tement2ISFPHA2ixhi˜it2“iF”2
tF2

€—tient2

„hgt2 xum˜er2 VPVISQ2 h—d2 rigor2 mortis2 present2 on2 initi—l2

—ssessmentF2 furris2effid—vitY2 wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2PD2QD2
UD2WD2IHD2IIF2 uF2

€—tient2 „hgt2xum˜er2VPVISQ2suffered2 —n2unwitnessed2tr—um—ti™2 —rrest2

se™ond—ry2to2h—nging2—nd2livor2mortis2w—s2present2on2initi—l2 —ssessmentF2

furris2effid—vit2—t2xoF2PIF2
vF2

wsF2furris2o˜served2—nd2determined2th—t2the2p—tient2presented2with2rigor2
mortisF2furris2effid—vit2—t2xosF2PPD2PQY2wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2
pF2IIF2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2
hisposition2—2 €—ge V2

ƒyer2 ho™ket2xHF2SHUEIQEHUPU

‡F2

e2™on™lusive2 sign2 of2 de—th2 is2 the2 presen™e2 of2 livor2 mortisF2

furris2

effid—vit2 —t2 xoF2 PSY2 fellow2 effid—vit2 —t2 xoF2 ITY2 €etitioner’s2 pirst2

‚esponse2 to2 ‚equests2 for2 his™losure2 @€osition2 ƒt—tement2 ISFPHA2
ixhi˜it2“iF”2
ˆF2

vivor2mortisD2 —lso2 lividityD2 is2 —2 ™ondition2 m—rked2˜y2hypost—sis2 of2the2

˜lood2following2de—th2th—t2™—uses2—2purplish2red2dis™olor—tion2of2the2skin2

due2to2l—™k2of2 ˜lood2™ir™ul—tionF2 vivor2mortis2is2 ™—used2˜y2—™™umul—tion2
of2˜lood2in2vessels2in2dependent2—re—s2due2to2gr—vityF2 fellow2effid—vit2
—t2xoF2IVF2
yF2

vivor2mortis2is2 evident2PHEQH2minutes2postmortemF2 fellow2effid—vit2—t2

xo2IWF2
F2

vivor2 mortis2 is2 —2 ™on™lusive2 sign2 of2de—thF2 furris2effid—vitY2 fellow2
effid—vitY2 €etitioner’s2 pirst2 ‚esponse2 to2 ‚equests2 for2 his™losure2
@€osition2ƒt—tement2ISFPHA2ixhi˜it2“iF”2

——F2

‚igor2 mortis2 is2 postmortem2 rigidity2 due2 to2 ˜uildup2 of2l—™ti™2 —™id2 —nd2
™—using2myosin2—nd2—™tin2 to2 h—rdenF2 smmedi—tely2 following2de—thD2 the2

˜ody2is2 fl—™™idD2followed2˜y2in™re—sing2rigidity2 due2to2l—™k2of2—denosine2
triphosph—e2 @e„€A2—nd2˜uildup2of2l—™ti™2 —™idF2 fellow2effid—vit2—t2xoF2
PHF2

˜˜F2
™™F2

‚igor2mortis2—ppe—rs2IER2hours2—fter2de—thF2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2PTF2

‚igor2mortis2is2—2™on™lusive2sign2of2 de—thF2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2PWF2 ‚igor2mortis2o™™urs2—fter2the2onset2of2livor2mortisF2 fellow2effid—vit2—t2

ddF2

xoF2IUF2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge W2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

eeF2

‚igor2mortis2is2 —n2o˜je™tive2sign2of2 irreversi˜le2 de—thF2 fellow2effid—vit2
—t2xoF2 QHF2

ffF2

„here2is2 no2™ondition2th—t2mimi™s2the2mus™le2rigidity2 of2rigor2mortis2in2
p—tients2th—t2—re2™on™lusively2de—dF2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2PPF2

gVE2

e2 do2not2resus™it—te2@“hx‚”A2is2 —2medi™—l2order2th—t2must2˜e2given2˜y —2
physi™i—nF2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2PVF2

hhF2

f—sed2on2her2—ssessment2—nd2˜e™—use2—ll2 presumptive2signs2of2de—th2—nd2 two2™on™lusive2signs2of2de—th2were2o˜servedD2wsF2furris2determined2th—t2

g€‚2would2˜e2futile2 —nd2in—ppropri—te2 interventionF2
—t2xosF2PSD2PVF2
iiF2

furris2effid—vitF2

wsF2furris2withheld2initi—ting2g€‚F2 furris2effid—vit2—t2xosF2PSD2PVF2
efter2wsF2furris2h—d2determined2th—t2there2were2two2™on™lusive2signs2of2

jiE2

werle2willerD2‚FxFD2—2™h—rge2nurseD2to2 de—thD2wsF2furris2w—s2 instru™ted2˜y2
initi—te2g€‚F2 wedi™—l2 ‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2pF2PF2

kkF2

g€‚2 w—s2initi—ted2on2the2p—tientF2 wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2PD2
QD2IID2ISF2

llF2

wsF2furris2do™umented2th—t2g€‚2 h—d2˜een2initi—tedF2 furris2effid—vit2—t2
xosF2QRD2QSY2wedi™—l2 ‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2QD2IID2ITF2

srssIF2

„he2„ex—s2 xursing2 €r—™ti™e2 e™t2 governs2 wh—t2profession—l2 nurses2 —re2
—uthorized2to2doF2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2IPF2

sIIIF2

„he2„ex—s2xursing2€r—™ti™e2e™t2defines2the2 s™ope2of2—2nurse’s2pr—™ti™eF2
fellow2 effid—vit2—t2xoF2IQF2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge2IH2

ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

„here2 is2 —2 distin™tion2 ˜etween2 the2 s™ope2 of2pr—™ti™e2 of2—2 profession—l2
nurse2 @registered2 nurse2 or2 ‚xA2—nd2—2li™ensed2vo™—tion—l2 nurse2 @v†xAF2

fellow2 effid—vit2—t2xoF2IRF2

„he2 „ex—s2 fo—rd2 of2 xursingD2 €osition2 ƒt—tement2 ISFPHD2 “‚egistered2
xurses2in2 the2 w—n—gement2of2—n2…nwitnessed2—rrest2 in2 —2 ‚esident2in —2

vong2

„erm2

g—re2

p—™ilityD”2

found2
provides2

—t2

hflplGG‡‡‡F˜sI€FƒiilsTF9‘ˆF…ƒ‘pI9—glYIg€GpyƒlllysIGhiflllD2

—nd2

est—˜lishes2 inst—n™es2 th—t2 g€‚2 interventionEEfollowing2 —2™omprehensive2

nursing2 —ssessmentEEwould2 ˜e2

futile2

—nd2 in—ppropri—te2 given2 the2

™ondition2of2—2p—tientF2 fellow2effid—vit2—t2xHF2 ISY2 €etitioner’s2pirst2

‚esponse2

to2

‚espondent’s2 ‚equests2 for2 his™losure2 @€osition2

ƒt—tement2ISFPHA2ixhi˜it2“iF”2
„here2 is2 no2 indi™—tion2 for2 g€‚2in2 —2 p—tient2 th—t2 is2 ™on™lusively2 de—dF2

fellow2 effid—vit2—t2xoF2PIF2

„he2d—te2of2 de—th2for2€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQ2w—s2w—r™h2PPD2PHIIF2
€—tient2g—re2 ‚eport2 ixhi˜it2“sF”2

he—th2w—s2 pronoun™ed2˜y2toseph2vyversF2 €—tient2g—re2‚eport2ixhi˜it2

“v”2
„he2hour2of2 de—th2w—s2 HRQHF2 €—tient2g—re2 ‚eport2 ixhi˜it2“sF”2

e2 p—tient2who2 presents2with2rigor2mortis2—ndGor2other2™on™lusive2signs2of2
de—th2 su™h2 —s2 livor2 mortis2 ™—nnot2˜e2 exposed2 unne™ess—rily2 to2 risk2 of2

h—rmF2 furris2effid—vit2—t2xoF2QIY2fellow2 effid—vit2—t2xoF2PQF2

e2p—tient2 who2presents2 with2 rigor2 mortis2 —ndGor2 h—s2 other2 ™on™lusive2
‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2
hisposition2—2 €—ge2II2

ƒyer2 ho™ket2 xo2SHUEIQEHUPU

signs2 of2de—th2 su™h2—s2 livor2 mortis2 ™—nnot2˜e2unne™ess—rily2 exposed2to2
injuryF2

furris2effid—vit2—t2xoF2QPY2fellow2 effid—vit2—t2xoF2PRF2

‡‡F2

efter2it2 is2 determined2—nd2est—˜lished2th—t2 —2p—tient2presented2with2rigor2

mortis2—ndGor2h—s2other2™on™lusive2signs2of2de—th2su™h2—s2livor2mortisD —2
p—tient2™—nnot2in™ur2risk2of2h—rm2or2injuryF2 furris2effid—vit2—t2xoF2QID2

QPY2fellow2 effid—vit2—t2xosF2PQD2PRF2
ˆˆF2

e2 p—tient2who2presents2with2rigor2mortis2 —ndGor2h—s2—nother2™on™lusive2
sign2of2 de—th2™—nnot2˜e2st—˜ilized2or2˜e2exposed2to2™ompli™—tionsF2 furris2

effid—vit2—t2xoF2QQY2fellow2 effid—vit2—t2xosF2PQEPSF2
‰‰E2

e2 p—tient2who2 is2expired2or2who2 is2™on™lusively2de—d2 ™—nnot2˜e2st—˜ilized2
or2develop2™ompli™—tions2th—t2™—n2˜e2prevented2with2further2intervention2

su™h2—s2g€‚F2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2PSF2
zzF2

yn2w—r™h2PPD2PHIID2wsF2furris2w—s2™ertified2 in2edv—n™ed2g—rdi—™2vife2
ƒupport2@“egvƒ”AF2 furris2effid—vit2—t2xoF2PTF2

QFQPIF2

egvƒ2is2 —2 systemi™2 —ppro—™h2 to2 providing2 ™—re2 to2 vi™tims2 who2h—ve2
suffered2 —2 ™—rdi—™2 —rrest2 or2 from2 sever—l2 other2 spe™ifi™2 medi™—l2

emergen™iesF2

egvƒ2is2 —n2extension2of2˜—si™2life2 support2@“fvƒ”AF2 fvƒ2

is2 where2the2 pro™ess2 of2resus™it—tion2 ˜eginsD2 ˜ut2

egvƒ2is2 required2 for2

su™™essful2resus™it—tionF2 furris2effid—vit2—t2xoF2PUY2fellow2effid—vitF2 —t2xoF2 QTF2

˜˜˜2

„he2 emeri™—n2 re—rt2 esso™i—tion2 est—˜lishes2 st—nd—rds2 on2 g€‚F2 „he2
emeri™—n2re—rt2esso™i—tion2is2 responsi˜le2for2the2development2of2egvƒ2
—nd2 fgvƒ2 ™ourses2 for2 he—lth™—re2 providersF2

„he2 emeri™—n2 re—rt2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IP2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

esso™i—tion2re™ommends2th—t2 resus™it—tive2 efforts2 su™h2—s2 g€‚2 m—y2˜e2

withheld2 for2 the2 following2re—sonsX2 signs2 of2irreversi˜le2 de—th2su™h2—s2
rigor2mortis2or2de™—pit—tionD2 thre—t2to2s—fety2of2 the2providerD2indi™—tors2of2

—2doEnotE—ttempt2resus™it—tion2 @hxe‚A2st—tus2 su™h2—s2 —2˜r—™eletD2 —nkletD2 or2written2do™ument—tion2su™h2—s2—2v—lid2do2 not2resus™it—te2orderF2 fellow2

effid—vit2—t2xoF2QUF2
™™™F2

es2p—rt2 of2wsF2furris’2 egvƒ2tr—iningD2 she2w—s2t—ught2—nd2tr—ined2th—t2
resus™it—tive2efforts2su™h2—s2™—rdiopulmon—ry2resus™it—tion2@“g€‚”A2m—y2

˜e2withheld2for2situ—tions2involving2s—fety2of2the2providerD2—2v—lid2do2not2
resus™it—te2orderD2or2rigor2mortisF2 furris2 effid—vit2—t2xoF2PVF2

dddF2

es2—nd2egvƒ2 providerD2wsF2furris2w—s2 t—ught2how2 to2perform2g€‚2 —nd2to2
know2 the2r—tion—le2for2—nd2 effe™ts2of2 g€‚F2 furris2effid—vit2—t2xoF2PWF2

eeeF2

wsF2furris’2 ™ondu™t2w—s2limited2 to2 €—tient2„hgt2xum˜er2VPVISQD2w—s2
limited2to2one2o™™—sion2of2 w—r™h2PPD2PHIID2—nd2o™™urred2within2—2sp—n2of2
sever—l2minutes2in2dur—tionF2 furris2 effid—vit2xoF2QHF2

fffF2

wsF2furris’2™—reD2do™ument—tion2of2 her2™ondu™tD2—nd2™lini™—l2o˜serv—tions2
were2limited2to2 €—tient2„hgt2xum˜er2VPVISQD2w—s2do™umented2on2one2
o™™—sion2 of2 w—r™h2 PPD2 PHIID2 —nd2 she2 do™umented2 ™ondu™tD2 ™lini™—l2
o˜serv—tionsD2 —nd2 ™—re2 th—t2 o™™urred2within2 —2 sp—n2of2sever—l2 minutesF2

furris2effid—vit2 xoF2QIF2
s†F2

e‚q…wix„2 e…„ry‚s„siƒ2 exh2
F2 F2 F2
F2 F2 F2

‚espondent2is2 entitled2 to2 summ—rv2disposition2˜e™—use2the2st—tute2—uthorizing2dis™ipline2 requires2—2showing2of2™ondu™t2th—t2“exposes2—2p—tient2 unne™ess—rilv2to2risk2of2h—rm”2 —nd2™ondu™t2th—t2“is2 likelv2 FF”2 „hese2elements2do2not2require —2 to2injure2—2p—tient2 determin—tion2 on2the2proper2st—nd—rd2of2nursing2™—reF2 es2—2m—tter2of2l—wF2 there2is2 no2
F2 F2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2
hisposition2E2 €—ge2IQ2

ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

exposure2of2—2p—tient2unne™ess—rily2to2 risk2of2h—rm2or2likelv2 iniurv2 to2 —2p—tient2‡hereD2 without2disputeD2—2p—tient2is2 de—d2—s2indi™—ted2˜y2™on™lusive2 signs2 of2de—thF2livor2mortis2

—nd2rigor2mortisF2
IIF2

ƒyer’s2summ—ry2disposition2rule2st—tes2th—t2—n2evt2m—y2issue2—2fin—l2de™ision2

or2—2propos—l2for2de™ision2on2—ll2 or2p—rt2of2 —2™ontested2™—se2without2—n2evidenti—ry2he—ring2if2the2

eviden™e2 shows2there2 is2 no2genuine2 issue2 —s2 to2 —ny2m—teri—l2f—™t2 —nd2 —2 p—rty2 is2 entitled2 to —2
de™ision2in2its2f—vor2—s2—2m—tter2of2 l—wF2 ƒee2I2„iˆF2 ehwsxF2
IPF2

gyhi2 FSHS@—AF2 §2ISS2

„he2gr—v—men2of2 the2 fo—rd’s2™ompl—int2is2 th—t2wsF2furris2 ™ommitted2—™ts2th—t2

˜re—™hed2her2st—nd—rd@sA2of2™—re2—s2—2registered2or2profession—l2nurse2for2whi™h2the2fo—rd2h—s2
—uthority2 to2 initi—te2 dis™iplin—ry2 —™tionF2 ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2porm—l2 gh—rgesD2

ixhi˜it2“qF”2 ƒt—nd—rd2of2 ™—reD2in2this2™—seD2will2˜e2—2™entr—l2issue2th—t2the2fo—rd2must2 est—˜lish2 ˜efore2it2 ™—n2˜e2determined2‡hether2wsF2furris2h—s2devi—ted2from2th—t2st—nd—rd2to2—2degree2th—t2

w—rr—nts2dis™ipline2˜y2 the2fo—rdF2 ƒee2 henton2 ‚egion—l2 wedi™—l2genter2vF2 v—groixD2WRU2ƒF‡FPd2
WRID2WSH2@„exF2eppF2

—2

’s2 wedF2 port2‡orth2IWWUD2‡rit2deniedAY2 see2—lso2w™gHm˜s2 vF2 ghildren2

gtrFD2 ƒF‡FQd2PSTD2 PSW2@„exF2 eppFE„ex—rk—n—2 IWWWD2 petF2 deniedAY2 ‚eed2vF2

gorpDIIU2fF‡FQd2RHRD2RHW2@„exF2eppF2
is2

—2 €ort2‡orth2 PHHQD2no2

qr—n˜—ry2rospit—l2

petFAF2

ixpert2medi™—l2testimony2

required2 to2 est—˜lish2 ‡h—t2 e—™h2 governing2 st—nd—rd2 of2 ™—re2 is2 —nd2‡hether2 it2 h—s2 ˜een2

˜re—™hedF2 ƒee2 rood2 vF2 €hillipsD2 SSR2ƒF‡FPd2ITHD2ITSDITT2@„exFIWUUAY2 v—groixD2WRU2ƒF‡FPd2—t2 WSHY2w™gom˜sD2I2 ƒF‡FQd2—t2PSWY2‚eed2 vF2 qr—n˜ury2 rospF2gorpFD2 IIU2ƒF‡FQd2—t2RHWF2

emong2

the2 re—sons2 expert2 testimony2 on2the2 st—nd—rd@sA2 of2™—re2 is2 essenti—l2 is2 th—t2 the2 n—ture2 of2the2

—lleged2˜re—™h@esA2is2outside2the2experien™e2of2—2l—ypersonF2 ƒee2 re—lth™—re2gorpF2vF2 ƒunfridge2

€ennyD2 ITH2ƒF‡FQd2PQHD2PRTERU2@„exF2 eppFEE„ex—rk—n—2PHHSD2no2petFA2 @™iting2‚o—rk2vF2 ellenD2

TQQ2ƒF‡FPd2VHRD2VHW2@„exFIWVPAAF2ƒee2—lso2ppi2 „2 r—nspF2ƒervi™esD2sn™F2 vF2 €ulgh—mDISR2ƒF‡FQd2
VRD2WH2@„exF2PHHRAF2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge2IR2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

IQF2

„he2fo—rdD2—s2it2 is2required2to2doD2must2est—˜lish2—nd2prove2e—™h2—nd2—ll2essenti—l2
sn2 this2 ™—seD2 ƒe™tion2

elements2 of2 the2 ™l—im2 for2 ™ondu™t2 in2 order2 to2 impose2 dis™iplineF2

QHlFQSP@˜A@IHAD2@IQAS2—nd2fo—rd2rules2PIUFII@IA@eAD2@gAD2@wAD2@QA@eA@ivA2—nd2PIUFIP@IA@eAD2@fAF2

ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —tt—™hed2—t2ixhi˜it2“iF”2

griti™—l2

to2this2motion2for2summ—ry2 disposition2is2 the2threshold2re—liz—tion2th—t2the2p—rties2need2not2—nd2

—re2not2required2to2re—™h2or2™onsider2—2determin—tion2on2 the2minimum2 st—nd—rds2of2 nursing2™—re2

˜e™—use2the2undisputed2f—™ts2 of2this2™—se2m—ke2it2 impossi˜le2for2€etitioner2to2prove2—2viol—tion2
—s2 to2 —n2essenti—l2 element@sA2 required2 in2 this2 ™l—im2to2 impose2dis™iplin—ry2 —™tion2—g—inst2 wsF2 furrisF2

„he2 essenti—l2 element@sA2 isG—re2 required2 to2 ˜e2 est—˜lished2 —nd2 ™—nnot2 ˜e2 —ltered2

irrespe™tive2of2 wh—t2the2minimum2st—nd—rds2of2nursing2™—re2m—y2or2m—y2not2˜eF2

yn2 this2pointD2

expert2 opinionD2 —lthough2 instru™tiveD2 is2 not2 needed2with2 respe™t2 to2 determining2 ‡hether2the2
essenti—l2 element@sA2h—sGh—ve2˜een2metF2

„he2fo—rd2™—nnot2meet2—n2essenti—l2element@sA2˜—sed2

on2the2 provisions2 th—t2 it2 ™ites2 whi™h2entitles2 wsF2 furris2 to2 —2 fin—l2 de™ision2 in2 her2 f—vor2 on2

summ—ry2disposition2‡ithout2—n2evidenti—ry2he—ringF2 sn2shortD2—2viol—tion2™—nnot2˜e2est—˜lished2
—s2—2m—tter2of2 l—wF2

„he2element2th—t2requires2the2est—˜lishment2of2exposure2of2—2p—tient2unne™ess—rily2to2risk2 of2 h—rm2 E2 „his2 element2 is2 —ppropri—te2 for2 ™onsider—tion2 here2 —nd2 does2 not2 require2
re—™hing2—nv2 determin—tion2on2the2gener—lly2—™™epted2st—nd—rds2of2 nursing•pr—™ti™eF2
IRF2

ƒe™tion2 QHIFRSP@˜A@IQA2 of2the2 „ex—s2 y™™up—tions2 gode2@—lsoD2 “xurse2€r—™ti™e2

e™t”A2providesX2

e2 person2is2 su˜je™t2to2 deni—l2 of2—2li™ense2 or2to2 dis™iplin—ry2 —™tion2under2
this2su˜™h—pter2forX2 f—ilure“2to2™—re2—dequ—tely2for2—2p—tient2or2to2™onform2

to2the2minimum2 st—nd—rds2of2—™™ept—˜le2nursing2pr—™ti™e2in2—2m—nner2th—tD2

risk2of2 h—rmF2

in2the2fo—rd’s2opinionD2exposes2—2 p—tient2or2other2 person2unne™ess—rily2to2

S2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IS2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

ƒe™tion2QHIFQSP@˜A@IHAD2@IQA2h—s2—lso2˜een2 ™ited2for2gh—rge2ss

F2

ƒee2„iˆF2yggF2 gyhi2 §2Q@AIFQSP@˜A@IQA2@imph—sis2—ddedAF2
ISF2

„he2fo—rd2h—s2ex™lusively2limited2gh—rge2s2 in2this2™—se2to2spe™ifi™2™ondu™tD2the2
ƒee2 €etitioner’s2 ƒe™ond2emended2porm—l2 gh—rgesD2

f—ilure2 ˜y2 wsF2 furris2 to2 initi—te2 g€‚F2

gh—rge2sD2 —t2 ixhi˜it2“iF”2 ‡ith2respe™t2 to2 gh—rge2sD2 —ny2—lleg—tion2th—t2 wsF2furris2viol—ted2
ƒu˜se™tion2QHIFRSP@˜A@IHA2or2@IQA2or2—ny2of2the2rules2™ited2in2the2porm—l2gh—rges2is2 limited2to2
this2™ondu™t2—nd2 this2™ondu™t2—loneF2

ITF2

wsF2furris2—rrived2 —t2 the2inm—te’s2™ell2 —t2 HRHIF2 ƒee2furris2effid—vit2—t2 xoF2VY”2

see2wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2 ppF2QD2 lTF2 ‡ithin2se™onds2of2 entering2the2p—tient’s2™ellD2 wsF2
furris2 ˜eg—n2 to2 perform2 —2 ™omprehensive2 —ssessment2 to2 determine2 the2 —ppropri—te2 medi™—l2
interventionF2

ƒee2furris2effid—vit2—t2 xoF2ISF2 wsF2furris2h—d2diffi™ulty2moving2€—tient2„hgt2

xum˜er2VPVISQ2˜e™—use2 of2rigidity2 —nd2 stiffnessF2 ƒee2furris2effid—vit2 —t2 xoF2 ITY2 wedi™—l2
‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2—t2ppF2QD2 llD2 ISDT2ITF2 ƒhe2™ould2not2move2 his2—rms2 whi™h2were2˜ehind2his2
˜—™kF2 sdF2
F2

IUF2

wsF2 furris2 o˜served2 the2 following2 ™lini™—l2 signs2 upon2 her2 ev—lu—tion2 —nd2

—ssessment2of2 the2p—tientX2 @IA2the2inm—te2w—s2 unresponsiveY2@PA2no2respir—tionsY2@QA2no2pulseY2@RA2
pupils2 were2 fixed2 —nd2dil—tedY2 @SA2 ˜ody2temper—ture2 indi™—ted2 hypothermi—2 @iFeFD2 ™old2 to2 the2
tou™hAY2 —nd2@TA2 gener—lized2 ™y—nosisF2 ƒee2furris2 effid—vit2 —t2 xoF2 PHY2 see2 wedi™—l2‚e™ords2

ixhi˜it2“eD”2—t2ppF2QD2UD2 IID2ISD2ITF2
IVF2

€er2wsF2furrisD2the2presen™e2of2livor2mortis2w—s2o˜served2—nd2™onfirmed2˜y2wsF2

furris2 during2 her2 initi—l2 —ssessmentF2 ƒee2furris2 effid—vit2 —t2 xoF2 PHD2 PIY2 see2 —lso2 wedi™—l2

‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2IID2ISD2 ITF2 vivor2mortis2is2—2˜luishEpurple2dis™olor—tion2of2 the2skin2on2
the2dependent2p—rts2of2 —2de—d2hum—n2 ˜lood2due2 hypost—sisD2or2—™™umul—tion2of2 ˜odyD2™—used2˜y2
T2

rsƒ2feguF”2

€er2wsF2w—ri—2 w—nfrediD2vF†FxFD2“€e„six„’ƒ2 e‚wƒ2 ‡i‚i2 …xefvi2 „y2 fi2 ‚iwy†ih2 p‚yw2 firsxh2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IT2 ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

to2 the2 —™tion2of2gr—vityF2

ƒee2fellow2effid—vit2—t2 xoF2 IVF2 vivor2mortis2is2 “venous2pooling2of2

˜lood2in2dependent2˜ody2p—rts2™—using2purple2dis™olor—tion2of2the2skin2whi™h2does2˜l—n™h2with2
pressureF”2

ƒee2 €etitioner’s2

pirst2

‚esponse2 to2 ‚equests2 for2 his™losure2

—t2

ixhi˜it2 “iD”2

referen™ing2fo—rd2€osition2ƒt—tement2ISFPHY2fellow2 effid—vit2—t2xoF2IVF2

„he2presen™e2of2livor2

mortis2is2—2™on™lusive2sign2of2 de—thF2 sdY2see2—lso2fellow2 effid—vit2—t2xoF2ITY2furris2effid—vit2—t2

xoF2QIF2
IWF2

€—tient2

„hgt2 xum˜er2 VPVISQ2

—lso2 h—d2 rigor2 mortis2 present2

on2

initi—l2

—ssessmentF2ƒee2furris2effid—vit2 —t2 xosF2 PHD2 PIY2 wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2 P2@“—rms2

˜ehind2him”AD2QD2U2@no2movementAD2IH2@no2motor2 response2to2p—inAD2 ll2 @“p—tient2™old2—nd2stiff”AD2
ISD2ITF2

ws2 furris2o˜served2—nd2determined2€—tient2„hgt2 xum˜er2VPVISQ2presented2with2rigor2

mortisF2 sdY2 see2—lso2engel2g—re2em˜ul—n™e2ƒervi™eD2 sn™F2 €—tient2 g—re2‚eport2—t2 ixhi˜it2 “s”2

@used2the2term2“rigor2mortis”AF2„he2rigor2mortis2w—s2™onfirmed2upon2wsF2furris’2 —ssessmentF2

ƒee2furris2 effid—vit2 —t2 xHF2PHY2 wedi™—l2‚e™ords2—t2 ixhi˜it2“eD”2—t2 ppF2 QD2 UD2 IHD2 IID2 ISD2 ITY2

engel2g—re2em˜ul—n™e2ƒervi™eD2sn™F2€—tient2g—re2‚eport2—t2ixhi˜it2“sF”2
PHF2

„he2presen™e2of2rigor2mortis2is2 —2™on™lusive2sign2of2de—thF2 ƒee2furris2effid—vit2
‚igor2mortis2is2 —n2o˜je™tive2sign2of2irreversi˜le2

—t2ixhi˜it2xoF2PRY2fellow2 effid—vit2—t2xoF2IUF2

de—thF2 ƒee2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2QHF2 PIF2

‚igor2mortis2 is2 postmortem2rigidity2 due2to2 ˜uildup2of2l—™ti™2 —™id2 —nd2™—using2

myosin2—nd2—™tin2 to2 h—rdenF2 smmedi—tely2 following2de—thD2 the2 ˜ody2is2 fl—™™idD2 followed2˜y2
in™re—sing2rigidity2due2to2l—™k2of2—denosine2triphosph—te2@e„€A2—nd2˜uildup2of2 l—™ti™2—™idF2 ƒee2

fellow2 effid—vit2—t2xoF2PHF2 ‚igor2mortis2is2stiffening2of2 the2˜odyD2one2to2four2hours2—fter2de—thD2
from2h—rdening2of2the2mus™ul—r2tissues2—s2—2™onsequen™e2of2the2™o—gul—tion2of2the2myosinogen2
—nd2 p—r—myosinogenF2 ƒee2 fellow2effid—vit2—t2xosF2PHD2PRF2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IU2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

PPF2

fe™—use2of2the2presen™e2of2livor2mortis2—nd2rigor2mortisD2two2™on™lusive2signs2of2

de—th2™onfirmed2˜y2wsF2furris2upon2—n2—ssessmentD2the2p—tient2w—s2de—dF2 ƒee2furris2effid—vit2

xosF2PHD2PID2PPD2PQD2PRD2PSY2wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“eD”2ppF2P2@“—rms2˜ehind2him”AD2QD2 U2@no2

movementAD2 IH2@no2motor2response2to2 p—inAD2 ll2 @“p—tient2 ™old2—nd2stiff”AD2 ISD2 ITY2 engel2g—re2

em˜ul—n™e2ƒervi™eD2sn™F2€—tient2g—re2‚eport2—t2ixhi˜it2“s”2@“rigor2mortis”2expressly2notedAF2
PQF2

yther2medi™—l2personnel2who2 were2—lso2on2s™ene2or2who2 —rrived2—lso2™orro˜or—te2

th—t2the2p—tient2presented2with2—2™on™lusive2sign2of2 de—thD2rigor2mortisF2

ƒee2wedi™—l2‚e™ords2of2

ixhi˜it2 “eD”2 ppF2 P2 @werle2 ‰F2 willerD2 ‚FxFAD2 lS2 @w—ri—2 w—nfrediD2 vF†FxFAY”2 engel2 g—re2

em˜ul—n™e2ƒervi™eD2 sn™F2 €—tient2g—re2‚eport2—t2ixhi˜it2“s”2@report2prep—red2˜y2—n2imergen™y2
wedi™—l2 „e™hni™i—nE€—r—medi™AF2 „here2 is2 no2 ™lini™—l2 ˜enefit2 to2 this2 p—tient2 or2 —ny2p—tient2
involving2—ny2resus™it—tive2 me—sures2@in™luding2g€‚A2on™e2rigor2mortis2h—s2˜een2detenninedF2

ƒee2fellow2effid—vit2—t2xoF2QIF2
PRF2

„he2fo—rd2must2prove2th—t2when2wsF2furris2“f—iled2to2initi—te2 ™—rdiopulmon—ry2

resus™it—tion2@g€‚A2for2€—tient2gwD2
F2
F2

„hg2 xum˜er2VPVISQ2

F2

F2

F”2this2™ondu™t2 “exposes2—2p—tient2

F2

unne™ess—rily2to2risk2of2 h—rmF”2 ƒee2„iˆF2yggF2gyhi2 §2QHIFQSP@˜A@IHAD2 @IQA2@imph—sis2

—ddedAY2see2—lso2€etitioner’s2ƒe™ond2 emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qF”2
PSF2

fe™—use2it2 is2 undisputed2 th—t2 the2p—tient2 presented2with2rigor2 mortis2 —nd2rigor2

mortis2is2 —2™on™lusive2 sign2of2de—th2—nd2only2present2 —fter2 de—th2h—s2o™™urredD2 ‚espondent’s2
™ondu™tD2 even2 if2 it2
is2

est—˜lished2 th—t2 she2 w—s2 or2 w—s2 not2 within2 the2 gener—lly2 —™™ept—˜le2

st—nd—rds2of2nursing2pr—™ti™e2in2withholding2resus™it—tive2efforts2˜—sed2on2—2situ—tion2involving2
futility2 of2™—reD2 ™ould2 not2 h—veD2 on2its2 f—™eD2 “exposed2—2p—tient2
F2 F2 F2

unne™ess—rily2 to2 risk2 of2

h—rmF”2 ƒee2 „iˆF2 yggF2gyhi2§2 QHIFRSP@˜A@IQAY2 ƒee2furris2 effid—vit2 —t2 xoF2 QIY2 fellow2
effid—vit2—t2xosF2PQEPSD2QREQSF2 purthermoreD2—2p—tient2who2 presents2with2™on™lusive2signs2of2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IV2

ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

de—thD2 livor2mortis2 —nd2rigor2mortisD2 ™—nnot2˜e2“deprived2

F2

F2

F2

of2 timely2resus™it—tion2effortsF”2

ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qY”2fellow2effid—vit2
—t2xoF2QIF2 elsoD2on™e2it2 is2est—˜lished2th—t2—2p—tient2is2de—d2 @iFeFD2 —s2eviden™ed2

˜y2rigor2mortisAD —2

p—tient’s2™ondition2™—nnot2˜e2st—˜ilized2or2˜e2su˜je™ted2to2further2™ompli™—tionF2 ƒee2 €etitioner’s2

ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qg”2furris2effid—vit2—t2xoF2QQY2fellow2
effid—vit2—t2xosF2PQEPSD2QREQSF2
PTF2

€ursu—nt2to2 gh—rge2sD2 the2 fo—rd’s2rules2 ™ited2 ˜y2€etitioner2 in2 its2 ple—dingsD2 PP2

„iˆF2ehwsxF2gyhi2 §§2PIUFII@IA@eAD2@gAD2@wAD2@QA@eA@ivAD2—nd2PIUFIP@IA@eAD2fAD2—re2—ll2™ited2
to2prove2mis™ondu™tD2˜ut2—re2spe™ifi™—lly2—nd2ex™lusively2rel—ted2to2 —2f—ilure2 to2 initi—te2 g€‚F2

ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2porm—l2 gh—rgesD2 gh—rge2 sD2 —t2 ixhi˜it2 “qF”2 fe™—use2 the2
™ondu™t2is2 limited2to2f—ilure2 to2 initi—te2 g€‚EE—nd2the2undisputed2f—™ts2 est—˜lish2no2exposure2to2
unne™ess—ry2risk2of2h—rmD2no2injury2or2likely2injuryD2 or2no2development2of2™ompli™—tions2for —2
p—tient2 presenting2 with2 rigor2 mortis2 or2 who2w—s2 de—dEEthe2 issue2 of2 determining2 ‡hether2

viol—tions2 under2these2provisions2 exist2 —re2 not2re—™hed2nor2—re2 they2impli™—ted2 —s2—2m—tter2of2

l—wF2 „his2is2 espe™i—lly2true2in2light2of2the2immut—˜le2f—™t2th—t2the2only2™ondu™tU2th—t2h—s2˜een2 —lleged2 rel—tive2 to2 these2 provisions2 fo™us2 ex™lusively2 on2—2f—ilure2 to2 initi—te2 g€‚2 for2 €—tient2

„hgt2xum˜er2VPVISQF2

„husD2 on™e2—2p—tient2 presents2 with2—2™on™lusive2 sign2 of2de—th2or2 —n2

irreversi˜le2 sign2of2de—thD2 —nd2the2 —lleged2™ondu™t2is2 restri™ted2 to2 —2f—ilure2 to2 initi—te2

g€‚2@—s2

opposedD2for2ex—mpleD2to2—2f—ilure2to2perform2—2™omprehensive2nursing2—ssessmentAD2no2 viol—tion2

™—n2˜e2m—de2 under2PIUFII@IA@eAD2@gAD2@wAD2@QA@eA@ivA2—nd2PIUFIP@IA@eAD2fAF2

…nprofession—l2 or2 dishonor—˜le2 ™ondu™t2 —lleg—tion2 —nd2 the2 element2 th—t2 requires2 the2 est—˜lishment2of2™ondu™t2“likelv2to2 injure2—2p—tientF”2 „his2element2is2 —ppropri—te2for2 ™onsider—tion2 here2 —nd2 does2 not2 require2 —nv2 determin—tion2 of2expert2 opinion2 on2 the2 gener—lly2—™™epted2st—nd—rds2of2nursing•pr—™ti™eF2 es2—2m—tter2of2l—wD2there2is2 no2likely2
F2 F2 F2

U2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2IW2 ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

‚eferen™ing2gh—rge2s2 spe™ifi™—llyF2

iniurv2 to2 —2p—tient2whereD2without2disputeF2 —2p—tient2is2 de—d2—s2 indi™—ted2 ˜y2™on™lusive2 signs2of2 de—thF2livor2mortis2—nd2 rigor2mortisF2
PUF2

ƒe™tion2 QHlFRSP@˜A@lHA2 of2the2 „ex—s2 y™™up—tions2 gode2@—lsoD2 “xurse2€r—™ti™e2

e™t”A2providesX2

e2 person2is2 su˜je™t2to2 deni—l2 of2—2li™ense2 or2to2 dis™iplin—ry2 —™tion2under2
pu˜li™Y2
this2 su˜™h—pter2 forX2 unprofession—l2 or2 dishonor—˜le2 ™ondu™t2th—tD2 in2 the2 ˜o—rd’s2opinionD2 is2 likely2to2 de™eiveD2 defr—udD2 or2injure2 —2p—tient2or2 the2

ƒee2„iˆF2yggF2 gyhi2 §2QHIFQSP@˜A@IHA2@imph—sis2—ddedAF2
PVF2

„he2 fo—rd2 is2 —uthorized2

to2 t—ke2 dis™iplin—ry2 —™tion2 —g—inst2 —2 nurse2 for2
F2 F2 F2

“unprofession—l2or2dishonor—˜le2™ondu™t2th—tD2 in2the2˜o—rd’s2opinionD2 is2 likely2 to2
p—tient2
F2
F2

injure —2

FF”2

ƒee2„iˆF2yggF2gyhi2 exxF2§2 QHIFRSP@˜A@IHAY2 see2—lso2€etitioner’s2 ƒe™ond2
…nprofession—l2or2dishonor—˜le2™ondu™t2

emended2porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qF”2

likely2 to2 de™eiveD2 defr—ud2 or2 injure2 —2 p—tient2 or2 the2 pu˜li™2 in™ludesX2 @eA2 ™—relessly2 f—ilingD2

repe—tedly2f—ilingD2or2exhi˜iting2—n2 in—˜ility2to2perform2 registered2nursing2in2™onformity2 with2the2

minimum2—™™ept—˜le2level2 of2nursing2pr—™ti™e2 des™ri˜ed2in2 ‚ule2PIUFIIY2 —nd2@fA2™—relessly2or2
repe—tedly2 f—iling2 to2 ™onform2to2 gener—lly2 —™™epted2 nursing2 st—nd—rds2 in2 —ppli™—˜le2 pr—™ti™e2
settingsF2 ƒee2 PP2 „iˆF2

ehwsxF2 gyhi2 §2PIUFIP@IA@eA2—nd2@fAFV2

PWF2

eg—inD2—s2—2threshold2m—tter2for2this2summ—ry2 the2 dispositionD2the2fo™us2is2not2on2

minimum2st—nd—rd2 of2nursing2 ™—re2 —nd2 the2 determin—tion2 of2s—meD2 ˜ut2 r—therD2 initi—llyD2 the2
undisputed2f—™t2th—t2the2p—tient2presented2with2—2™on™lusive2sign2of2de—thD2rigor2mortisD2—nd2w—s2
V2

fo—rd2‚ule2PIUFIP@IA@eA2providesX2
“g—relessly2f—ilingD2repe—tedly2f—ilingD2or2exhi˜iting2—n2 in—˜ility2to2perform2 or2 vo™—tion—lD2registered2 —dv—n™ed2pr—™ti™e2nursing2in2™onformity2with2the2st—nd—rds2of2 minimum2 —™™ept—˜le2level2of2 nursing2 lF”2 pr—™ti™e2set2out2in2‚ule2 PIUFI2

fo—rd2rule2PIUFIP@IA@fA2providesX2
settingsF”2

“g—relessly2or2 repe—tedly2f—iling2to2™onfirm2 to2gener—lly2—™™epted2 nursing2st—nd—rds2in2—ppli™—˜le2pr—™ti™e2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2PH2

ƒyer2 ho™ket2 xoF2SHUEIQEHUPU

de—dF2

yn™e2this2 determin—tion2w—s2m—de2˜y2wsF2furrisD2 —ny2dis™ussion2or2—n—lysis2involving2

the2minimum2 st—nd—rd2of2 nursing2™—re2is2simply2not2ne™ess—ry2—nd2need2not2˜e2re—™hedF2 ‡hen —2 p—tient2is2 de—dD2no2“injury”2or2no2“likely2injury”2exists2to2—2p—tient2—s2—2m—tter2of2 l—w2—nd2holds2
true2 rel—tive2 to2 the2 ™ondu™t2of2initi—ting2 g€‚F2

ƒee2„iˆF2yggF2gyhi2 §2 QHIFRSP@˜A@IHAY2 see2

—lso2 fellow2effid—vit2 —t2 PQEPSD2 QREQSF2 rereD2 €etitioner2 ™ontends2 th—t2 wsF2furris2 m—y2h—ve2

™—used2or2th—t2injury2m—y2 h—ve2resulted2from2wsF2furris2f—iling2to2initi—te2g€‚D2re™ognizing2th—t2 —n2—™tu—l2 injury2need2not2˜e2est—˜lishedF2 ƒee2 PP2„iˆF2ehwsxF2gyhi2 PIUFIP2@“e™tu—l2 §2 §2
injury2to2—2™lient2need2 not2˜e2est—˜lishedF”AF2 eg—inD2—ny2“injury”2or2“likely2injury”2is2limited2to2

the2—™tion2™l—imed2in2gh—rge2s2 of2 €etitioner’s2ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rges2whi™hD2in2this2
™—seD2is2 the2f—ilure2to2initi—te2 g€‚F2 ƒee2€etitioner’s2ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rges2—tt—™hed2
—t2ixhi˜it2“qF”2 purtherD2it2 ™—nnot2˜e2—rguedD2—s2—2m—tter2of2 l—w2—nd2per2the2undisputed2f—™ts2of2

this2™—seD2th—t2the2™ondu™t2of2 f—iling2to2initi—te2

g€‚2 is2“de™eptive”2or2one2 th—t2“defr—udsF”2

QHF2

eny2™ondu™t2th—t2 is2 “likely2 to2 de™eive”2 or2 “defr—ud”2 —2p—tient2 @or2 the2 pu˜li™A2

™—nnot2˜e2proven2—nd2is2 —n2impossi˜ility2 —s2—2m—tter2of2l—w2in2—2situ—tion2where2the2p—tient2is2
de—dD2 espe™i—lly2 where2 the2 ™l—imed2 ™ondu™t2 is2 solely2 for2 the2 f—ilure2 to2 initi—te2 g€‚F2

ƒee2

€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qF”2 vikewiseD2—ny2™l—im2
th—t2 wsF2 furris’2

™ondu™t2 “deprived2 the2 p—tient2 of2timely2 resus™it—tion2 efforts”2 is2 —lso2 —n2

impr—™ti™—lity2—nd2 f—ll—™y2˜e™—use2the2p—tient2is2de—dF2 ƒee2 fellow2 effid—vit2—t2PQEPSD2QID2QREQSF2 QIF2
pin—llyD2 wsF2 furris’2 ™—re2 w—s2limited2 to2 ™—re2 provided2to2 one2p—tientD2 „hgt2

xum˜er2VPVISQD2 —nd2on2one2o™™—sionD2 w—r™h2PPD2 PHIIF2 ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2emended2
porm—l2gh—rges2—t2ixhi˜it2“qF”2@™iting2PP2„iˆF2ehwsxF2gyhi2 §2 PIUFIP@IA@eAD2@fAAY2 furris2
effid—vit2—t2xoF2QHF2 wsF2furris’2 ™—re2en™omp—ssed2—2sp—n2of2sever—l2minutesF2 sdF2 eg—inD2—nd2

per2the2 fo—rd’s2ple—dingD2 the2 “™—reless”2 ™ondu™t2 it2 ™l—ims2h—s2 ˜een2pled2to2 ™ondu™t2rel—ted2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge2 PI2 ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

spe™ifi™—lly2to2 f—ilure2 to2 “initi—te2 ™—rdiopulmon—ry2resus™it—tion2 @g€‚A2for2€—tient2 gwD2„hgt2

xum˜er2VPVISQD2 —fter2 the2 p—tient2 ‡—s2found2h—nging2in2 his2 ™ellF”2 ƒee2€etitioner’s2 ƒe™ond2

emended2porm—l2gh—rgesD2gh—rge2sD2 —t2ixhi˜it2“qF”2 es2su™hD2wsF2furris’2 ™ondu™t2™—nnot2˜e2
™h—r—™terized2under2the2provision2—s2either2“™—reless”2or2—s2“repetitive2f—ilures”2under2 PP2„eg
§2

PIUFIP@IA@eAFW2 ƒee2PP2 „iˆF2ehwsxF2

gyhi2 §2PIUFIP@IA@eAD2@fAY2ƒee2—lso2€etitioner’s2ƒe™ond2

emended2 gh—rges2—t2ixhi˜it2“qF”2
QPF2

„he2requirement2of2 “™—reless”2or2“repetitive”2does2not2en™omp—ss2—2nurse’s2™—re2

provided2 to2 one2 p—tient2 on2 one2 o™™—sionD2 within2 —2 sp—n2 of2 sever—l2 minutesF2 „he2 re—sons2

—dv—n™ed2—˜ove2—s2to2why2 there2™ould2˜e2 no2viol—tion2when2 there2is2no2 possi˜le2exposure2of2 this2
p—tient2who2 h—d2—n2undisputed2™on™lusive2sign2of2 de—th2@iFeFD2 rigor2mortisA2to2unne™ess—ry2risk2of2

h—rmD2 equ—lly2 —pplies2 —nd2holds2 true2 hereF2 yne’s2 ™ondu™t2 of2not2 initi—ting2 g€‚2™—nnot2˜e2

™on™luded2—s2“™—reless”2upon2determining2th—t2the2p—tient2presented2with2—2™on™lusive2 sign2of2
de—th2—s2well2—s2presented2with2other2presumptive2signs2of2de—thY2the2former2™onsisting2of2livor2 mortis2—nd2rigor2mortisF2 „he2term2™—reless2is2 defined2—s2“not2p—ying2enough2—ttention2to2‡h—t2

one2doesF”2
@IWVVAF2

„ri2‚exhyw2ry…ƒi2gyvviqi2hsg„syxe‚‰2‚i†sƒih2ihs„syx2PHR2
‚espondent2w—s2“™—reless”2

st2is2 signifi™—nt2th—t2€etitioner’s2ple—ding2is2not2—lleging2th—t2

˜e™—use2she2f—iled2to2perform2—n2—ssessmentD2th—t2she2w—s2“™—reless”2˜e™—use2she2did2not2know2
the2 xursing2 €r—™ti™e2 e™t2 —nd2the2 ˜o—rd’s2 rules2 —nd2regul—tionsD2 or2 th—t2 she2 w—s2“™—reless”2

˜e™—use2she2did2not2know2 the2r—tion—l2—nd2effe™ts2of2 g€‚F2 €er2gh—rge2sD2 the2only2—™t2€etitioner2
™l—ims2 —s2 unprofession—l2 ™ondu™t2whi™h2is2 su˜je™t2to2 the2 “™—reless”2 —n—lysis2 is2 the2 f—ilure2 to2
initi—te2 g€‚F2

es2—dv—n™ed2—˜oveD2—nd2˜e™—use2it2 is2 undisputed2th—t2th—t2 the2p—tient2 ™ould2not2

„his2—n—lysis2—lso2—pplies2to2the2™ondu™t2—lleged2th—t2wsF2furris2“f—iled2 to2™ompletely2—nd2 —™™ur—tely2do™ument2 the2nursing2™—re2rendered2—nd2 not2rendered2for2€—tient2gwD2 „2 xum˜er2VPVISQ2 F”2per2€etitioner’s2ple—dings2 hgt2
F2 F2

W2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge2 PP2

under2PP2 „iˆF2 ehwsxF2 gyhi2 €etitioner’s2ƒe™ond2 emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2 §2PIUFIP@IA@eAD2@fAF2 ƒee2 “qF”2 ssD2 —t2ixhi˜it2

ƒyer2 ho™ket2 xHF2SHUEIQEHUPU

h—ve2˜een2 exposed2 —nd2w—s2not2 exposed2 unne™ess—rily2 to2 risk2 of2h—rmD2 it2 follows2 th—t2 the2
™ondu™t2to2detennine2th—t2g€‚2 w—s2in—ppropri—te2or2futile2 interventionD2 on™e2it2 w—s2determined2
th—t2—2 p—tient2h—d2 —2 ™on™lusive2sign2of2 de—thD2™ould2 not2h—ve2˜een2“™—reless”2or2th—t2it2™ould2 h—ve2

resulted2 in2 —n2 “injuryF”2 woresoD2 on™e2 —2 p—tient2 is2 de—dD2 there2 —re2 no2 —ppropri—te2 nursing2

interventions2th—t2might2˜e2instituted2 in2 order2to2 st—˜ilize2 —2™lient’s2 ™ondition2—ndGor2prevent2

™ompli™—tionsF2 ƒee2 fellow2 effid—vit2—t2xoF2QIY2PP2 „iˆF2ehwsxF2
QQF2
f—iled2 to2

gyhi2 §2PIUFII@IA@wAF2
wsF2furris2

st2 is2 signifi™—nt2 th—t2 this2 m—tter2does2not2involve2 —n2—lleg—tion2 th—t2

perform2 —2 ™omprehensive2 —ssessmentD2 th—t2 she2 unne™ess—rily2 del—yed2 in2 the2

perform—n™e2of2the2—ssessmentD2th—t2she2did2not2know2 how2to2initi—te2 g€‚D2or2th—t2she2did2not2

know2the2˜enefits2or2effe™ts2of2g€‚F2 ‡e2 ˜elieve2th—t2—ny2of2 these2issues2m—y2 —nd2will2likely2˜e2
r—ised2 ˜y2 €etitioner2 in2 its2 response2 to2 this2 motion2 to2 defe—t2 summ—ry2 dispositionD2 ˜ut2 its2

ple—dings2on2this2point2m—ke2™le—r2th—t2the2limited2™ondu™t2it2 ™l—ims2to2˜e2in2viol—tion2w—s2th—t2

wsF2furris2f—iled2to2initi—te2g€‚FIH2 ƒee2€etitioner’s2ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2gh—rge2
sD2 —t2

ixhi˜it2“qF”2
QRF2

ivents2th—t2 tr—nspired2 —fter2it2 w—s2determined2 —nd2est—˜lished2 th—t2 the2 p—tient2

w—s2de—dD2—lthough2likely2to2˜e2disputed2˜y2€etitioner2in2its2response2with2respe™t2to2—n2—ttempt2
to2 r—ise2 f—™t2issues2th—t2would2˜e2—ppropri—te2for2—2™ontested2™—se2he—ringD2—re2not2re—™hed2—nd2

need2not2˜e2re—™hed2or2determined2for2purposes2of2this2motionF2 w—ke2no2mist—keD2this2will2˜e2
€etitioner’s2go—l2in2its2 responseF2

roweverD2f—™t2issues2th—t2—re2in2disputeD2˜ut2—fter2the2 f—™t2do2

not2™h—nge2the2undisputed2f—™t2initi—lly2th—t2the2p—tient2w—s2de—d2—nd2˜—sed2on2thisD2 €etitioner2

™—nnot2est—˜lish2vit—l2elements2of2 its2™—se2ne™ess—ry2to2impose2 dis™iplineF2

exxF2§2PHHIFHSY2see2—lso2€retzer2vF2 „ex—s2 wotor2†ehi™le2fo—rdD2IPS2ƒF‡FQd2PQD2QU2@„exF2eppFE2eustin2PHHQAD2
‚espHndent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2PQ2
reversed2in2p—rt2—nd2—ffirmed2in2‘relev—nt“2p—rtD2 IQV2ƒF‡FQd2WHV2@„exF2PHHRAF2

en2 —gen™y2must2suffi™iently2identify2the2f—™ts2or2eviden™e2in2its2xoti™e2of2 re—ring2 whi™h2it2intends2to2prove2—t2 the2he—ring2so2th—t2—2p—rty2m—y2 h—ve2—2me—ningful2opportunity2to2prep—re2—2defenseF2 ƒee2„iˆF2qy†’„2
IH2

gyhi2

ƒyer2 ho™ket2 xHF2SHUEIQEHUPU

QSF2

eddition—l2 issues2 or2 f—™ts2 th—t2 €etitioner2 m—y2 r—ise2 in2 its2 response2 to2 this2

summ—ry2disposition2motion2to2 over™ome2summ—ry2disposition2 in2wsF2furris’2 f—vor2must2˜e2
™riti™—lly2ex—mined2—nd2 viewed2˜y2the2

ƒyer2 evt2—s2they2—re2likely2to2tou™h2upon2the2gener—lly2

—™™epted2st—nd—rds2of2 pr—™ti™e2or2events2th—t2tr—nspired2—fter2wsF2furris’2—ssessment2—nd2on™e2it2

w—s2determined2th—t2 the2p—tient2h—d2presumptive2—nd2™on™lusive2signs2 of2de—thF2 ‚espondent2
su˜mits2—nd2—™knowledges2th—t2—lthough2these2issues2m—y2 r—ise2 the2possi˜ility2of2 f—™t2disputesD2
these2 efforts2 do2not2™h—nge2the2 initi—l2 threshold2 —n—lysis2 th—t2 the2p—tientD2 undisputedlyD2 w—s2in2
rigor2mortis2whi™h2m—kes2—ll2 other2™ondu™t2there—fter2not2—ppli™—˜le2for2—2™onsider—tion2on2this2

motion2for2summ—ry2dispositionD2espe™i—lly2given2the2elements2of2the2provisions2th—t2€etitioner2
h—s2—lleged2—nd2—lsoD2given2how2 limiting2in2n—ture2the2fo—rd’s2porm—l2gh—rges2—re2with2respe™t2
to2 the2 spe™ifi™2 ™ondu™t2™l—imed2to2 ˜e2in2 viol—tion2 @iFeFD2 f—ilure2 to2 initi—te2 g€‚AF2

yn™e2moreD2

these2issuesD2 we2˜elieveD2 will2˜e2nothing2more2th—n2—n2—ttempt2to2 misdire™t2the2
—ttention2—nd2 ™re—te2f—™t2issues2on2 t—ngenti—l2issues2to2—void2summ—ry2 dispositionF2

ƒyer2evt’s2

QTF2

iven2ifD2 —rguendoD2it2 ™—n2˜e2est—˜lished2th—t2wsF2furris’2™ondu™t2in2not2initi—ting2

g€‚2following2 her2 —ssessment2 fell2 ˜elow2 the2 st—nd—rds2 of2 minimum2 nursing2 ™—reDII2 the2
™h—r—™teriz—tion2 ˜y2 €etitioner2 th—t2 wsF2 furris’2 ™ondu™t2 to2 withhold2 g€‚2w—s2 —2 ™—reless2 or2
repetitive2 f—ilure2 for2 —2 p—tient2 who2h—d2 presented2 with2 livor2 mortis2 —nd2 rigor2 mortisD2 ˜oth2

™on™lusive2 signs2 of2de—th2 @—lsoD2 irreversi˜le2 de—thA2 or2th—t2 she2h—d2“f—iled2to2 ™ompletely2—nd2
—™™ur—tely2do™ument2
F2
F2

F”2 ™—nnot2 ˜e2

deemed2or2™h—r—™terized2—s2“™—reless”2or2“repetitive”2˜—sed2

on2the2undisputed2f—™ts2—nd2is2in™onsistent2with2the2—ppli™—˜le2—uthorityF2 ƒee2PP2„iˆF2ehwsxF2

gyhi2 §2PIUFII@IA@eAD2@fAF2 €rior2to2ƒeptem˜er2PVD2PHHRD2su˜se™tion2@lA@eA2did2not2require2th—t2
‚espondent2—rgues2—nd2stresses2—g—in2th—t2—2determin—tion2on2the2minimum2 st—nd—rds2of2 nursing2™—re2need2not2˜e2 re—™hed2for2this2motion2for2summ—ry2 judgmentF2 „his2is2espe™i—lly2true2for2PP2 ehwsxF2gyhi §2 „iˆF2 PIU2 FIP@IA@fA2despite2the2l—ngu—ge2rel—ted2to2™onforming2to2“gener—lly2—™™epted2 nursing2st—nd—rds2 FF”2 €etitioner’s2 ple—dings2™h—r—™terizing2‚espondent’s2™ondu™t2@˜oth2—s2to2f—iling2to2initi—te2g€‚2 or2do™ument—tion2of2 s—meA2is2 in™onsistent2with2the2requirement2th—t2the2™ondu™t2˜e2™—reless2or2repetitive2f—iluresF2
F2 F2

II2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2 PR2 ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

 

s2

—2nurse’s2 f—ilures2 ˜e2 “™—reless”2 or2 “repetitive”2 in2

order2to2 ™onstitute2 unprofession—l2 ™ondu™tF2

„he2 ™h—nge2 to2 this2 rule2 —nd2 the2 imposition2 of2 this2 —ddition—l2 requirement2
ƒeptem˜er2 PUD2 PHHRD2 does2 not2 en™omp—ss2 —2 nurse’s2 ™—re2 provided2 to2 one2

su˜sequent2 to2

p—tient2 on2 one2

o™™—sionD2 within2 —2sp—n2of2sever—l2 minutesF2 ƒimil—rlyD2 the2 s—me2 re—soning2—lso2 —pplies2 to2 PP2

„iˆF2 ehwsxF2 gyhi2§2 PIUFIP@IA@fADIP2 whi™h2 underwent2 —2 ne—rly2 identi™—l2

revision2 in2

ƒeptem˜er2PHHRF2 wsF2furris’2 ™ondu™tD”2to2the2extent2th—t2it2 is2 ™onsidered2—2 f—ilure2to2perform2
—n2—™t2imposed2˜y2the2gener—lly2—™™epted2nursing2pr—™ti™e2—nd2even2
if2it2 is2proven2 to2˜e2 the2™—seD2

w—s2not2—2“repetitive2f—ilure”2—nd2w—s2 not2“™—relessF”2

‡ith2respe™t2 to2 gh—rge2ssD2 ‚espondent2is2 entitled2 to2 summ—ry2disposition2 ˜e™—use2 it2 is2 undisputed2th—t2wsF2furris2do™umented2her2findings2of2 rigor2mortis2—nd2 —lso2the2initi—tion2 of2g€‚2 when2it2 w—s2ordered2to2˜e2initi—ted2˜v2—2™h—rge2nurseF2 „his2™ondu™tF2—s2—2m—tter2 of2 l—wD2™—nnot2˜e2deemed2 to2˜e2 f—lseD2de™eptiveF2or2 misle—dingD2
QUF2

sn2gh—rge2ss2of2 €etitioner’s2ƒe™ond2emended2 porm—l2gh—rgesD2the2fo—rd2—lleges2
F2 F2 F2

th—t2wsF2furrisD “2

f—iled2to2 ™ompletely2—nd2—™™ur—tely2do™ument2the2nursing2™—re2rendered2
F2 F2 F2

—nd2 not2 rendered2 for2 €—tient2 gwD2„hgt2xtnn˜er2 VPVISQ2

F”2

ƒee2 €etitioner’s2 ƒe™ond2
§2

emended2porm—l2 gh—rgesD2 gh—rge2ssD2 —t2 ixhi˜it2 “iY”2see2—lso2 PP2„iˆF2ehwsxF2gyhi

PIUFII@IA@eAD2 @hAD2 §2 PIUFIP@IA@eAD2 @fAD2 T@rAF2 wsF2 furris2 do™umented2 th—t2 €—tient2 „hgt2

xum˜er2VPVISQ2‡—s2in2rigor2mortisF2 ƒee2furris2effid—vit2—t2xoF2QSY2see2—lso2wedi™—l2‚e™ords2
—t2ixhi˜it2“eD”2 pF2 QEIRD2 ITF2

wsF2furrisD2when2g€‚2 w—s2ordered2˜y2the2™h—rge2nurseD2˜ut2—fter2

she2h—d2determined2th—t2the2p—tient2h—d2 presented2with2two2™on™lusive2signs2of2 de—thD2—ssisted2in2

g€‚2—nd2do™umented2this2into2the2re™ordF2 ƒee2furris2effid—vit2—t2xoF2QSY2wedi™—l2‚e™ords2—t2
ixhi˜it2“eF”2 pF2QEIRD2ITF2

‚espondent2notes2th—t2this2would2—lso2hold2true2for2PP2 „iˆF2 ehwsxF2 not2˜een2™ited2—s2—2grounds2for2seeking2dis™iplin—ry2—™tion2—g—inst2
IQ2

IP2

‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2 PS2 ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

rereD2the2™ondu™t2—pplies2to2˜oth2the2f—ilure2to2initi—te2g€‚2 —nd2to2

wsF2furrisF2

gyhi2 §2PIUFIP@RAD2˜ut2this2provision2h—s2

do™umentF2

QVF2

€ursu—nt2to2 „iˆF2yggF2gyhi2 ˜e2dis™iplined2 §2 QHIFRSP@˜A@IHAD2—2li™ensee2m—y2

for2eng—ging2in2unprofession—l2™ondu™t2whi™h2is2 defined2to2in™lude2unprofession—l2™ondu™tD2˜ut2

more2spe™ifi™—llyD2mis™ondu™t2th—t2in™ludes2“providing2inform—tion2whi™h2w—s2f—lseD2de™eptiveD2
or2 misle—ding2 in2 ™omqe™tion2 with2 the2 pr—™ti™e2 of2 nursingF”2

ƒee2 „iˆF2 yggF2 gyhi §2

QHIFRSP@˜A@IHAY2 PP2„iˆF2ehwsxF2gyhi2 §2 PIUFIP@TA@rAF2 “p—lse”2is2 defined2—s2 “not2true2 or2
™orre™t”2 or2 “uttering2 or2 de™l—ring2 wh—t2 is2 untrueF”2

„ri2‚exhyw2ry…ƒi2gyvviqi2

hsg„syxe‚‰2 ‚i†sƒih2ihs„syx2RUT2@IWVVAF2 “he™eptive”2is2 defined2—s2“—pt2or2tending2to2
de™eiveF”2 sd2—t2 QRRF2 “he™eive”2 is2 defined2 —s2 “to2 misle—d2 ˜y2 —2 f—lse2 —ppe—r—n™e2 or2 f—lse2
st—tementF”2 sd2—t2 QRRF2 “wisle—ding”2is2 defined2—s2 “to2 le—d2into2 error2of2™ondu™tD2thoughtD2 or2

judgmentF”2 sdF2—t2VSRF2
QWF2

wsF2furris2do™umented2her2—ssessmentD2findings2—s2to2rigor2mortisD2other2™lini™—l2

o˜serv—tionsD2 —nd2the2initi—tion2 of2g€‚2 when2it2 w—s2orderedD2 —nd2the2™—re2she2rendered2in2the2

“gorre™tion—l2 w—n—ged2 g—re2 glini™2 xotes2 —2xursingD”2 “imergen™y2 ‚e™ordD2 “gorre™tion—l2

w—n—ged2 g—re2 xursing2 €roto™ol2 for2 xervous2 ƒystem2 gompl—intsF”2 ƒee2 wedi™—l2 ‚e™ords2
ixhi˜it2“e”2 —t2ppF2QEIRD2ITY2furris2effid—vit2—t2xoF2QSF2
RHF2 €rior2to2m—king2 her2findings2—nd2™ondu™t2in2the2notesD2she2 —ny2do™ument—tion2of2

dis™ussed2her2h—ndling2in2 the2 ™—re2 of2€—tient2 „hgt2xum˜er2VPVISQD2 her2finding2 —s2 to2 rigor2
mortisD2other2™lini™—l2o˜serv—tionsD2—nd2the2initi—tion2of2 g€‚2 ‡hen2 instru™ted2with2

…„wfEgwg2

st—ffD2 wsF2 w—ri—2w—nfrediD2vF†FxFD2—nd2wsF2werle2willerD2‚FxF2 ƒee2 furris2effid—vit2—t2xoF2QTF2

RIF2

yther2…„wfEgwg2 medi™—l2providersD2 in™luding2wsF2w—ri—2w—nfrediD2 vF†FxFD2

—nd2wsF2werle2willerD2‚FxFD2do™umented2their2™lini™—l2o˜serv—tions2—nd2™—re2provided2to2€—tient2

„hgt2 xum˜er2 VPVISQ2 —s2 p—rt2 of2 their2 reporting2 —nd2 do™ument—tion2 —nd2 —lso2 provided2

‚espHndent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2—2 €—ge2 PT2

ƒyer2 ho™ket2xHF2SHUEIQEHUPU

 

h—ndwritten2 st—tements2 reg—rding2 their2 ™ondu™t2 in2 —n2 “snterEyffi™e2 gommuni™—tionsF”2 ƒee2

wedi™—l2‚e™ords2ixhi˜it2“e”2 —t2ppF2PEIT92furris2 effid—vit2—t2xoF2QVF

I l2

†F2

gyxgv…ƒsyx2 exh2 €‚e‰i‚2
ƒyer2 evt2gr—nt2

‡ri‚ipy‚iD2 €‚iwsƒiƒ2 gyxƒshi‚ihD2 ˜—sed2 on2 the2 summ—ry2 disposition2
eviden™eD2—s2‡ell2—s2the2—ppli™—˜le2leg—l2—uthoritiesD2 ‚espondent2requests2the2

her2wotion2for2 ƒumm—ry2hisposition2 on2the2 ˜—sis2 th—t2 the2 elements2requiring2 exposure2 of —2
p—tient2unne™ess—rily2to2risk2of2h—rm2or2™ondu™t2likely2to2 injure2—2p—tient2™—nnot2˜e2est—˜lished2

on2undisputed2f—™ts2—nd2—s2—2m—tter2of2l—w2when2—2p—tient2presents2with2rigor2mortisD2is2 expiredD2
exhi˜its2presumptive2—nd2™on™lusive2signs2of2de—thD2 —nd2h—s2irreversi˜le2de—thF2 ƒimil—rlyD2—s —2

m—tter2of2 l—wD2€etitioner2™—nnot2meet2—ll2 of2 the2essenti—l2elements2—s2required2˜y2the2—uthorities2
it2

™ites2 ˜—sed2 on2 the2 undisputed2 f—™tsD2 in™luding2 gh—rge2 ss2 reg—rding2 do™ument—tionD2 whi™h2

entitles2

wsF2 furris2 to2 —2 fin—l2 de™ision2 in2 her2 f—vor2 on2 summ—ry2 disposition2 ‡ithout2 —n2

evidenti—ry2he—ringF2 sn2shortD2—2viol—tion2™—nnot2˜e2est—˜lished2—s2—2m—tter2of2 l—wF2 ‚espondent2

m—kes2 herself2 —v—il—˜le2 for2 —2 he—ring2 if2 the2 ƒyer2evt2˜elieves2 this2 would2 ˜e2 helpfulF2
‚espondent2 further2pr—ys2for2—ll2other2relief2to2whi™h2 she2might2 ˜e2entitledF2
‚espe™tfully2ƒu˜mittedD2

€FyF2fox2 SHPPU2 eustinD2„ex—s2UVUTQ2 „elephone2 @SIPA2UVWEQVWH2 @SIPA2WHRESSIT2p—™simile

„ri2 €rex2 ve‡2 €FgF2 ps‚wD2

G2

€ry2

ƒt—te2f—r2 xoF2PRHIHSVV2

e„„y‚xi‰2 py‚2 ‚iƒ€yxhix„2
‚espondent’s2wotion2 for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2 PU2 ƒyer2 ho™ket2xoF2SHUEIQEHUPU

 

gi‚„spsge„i2 yp2 ƒi‚†sgi2
„his2 is2 to2 ™ertify2 th—t2 —2true2 —nd2™orre™t2 ™opy2of2‚espondent’s2 wotion2for2 ƒumm—ry2 hisposition2 —nd2 xoti™e2 of2 sntent2 to2 …se2 his™overy2 €rodu™ts2 xot2 on2 pile2 in2 —2 ƒumm—ry2 hisposition2 ‘€ro™eeding2were2served2on2€etitionerD2through2™ounsel2of2 re™ordD2˜y2h—nd2deliveryD2 on2this2 RQ92 d—y2of2 w—r™hD2PHIQX2

†i—2 r—nd2 heliveg2 xikki2ropkinsD2isqF2
eustinD2„ex—s2UVUHI

QQQ2qu—d—lupe2ƒtreetD2ƒuite2QERTH2

x2

‚espondent’s2wotion2for2ƒumm—ry2 hisposition2E2 €—ge2 PV2

ƒyer2 ho™ket2 xHF2SHUEIQEHUPU