HERBERT MARCUSE

UM I REVOLUCIJA
HEGEL I RAZVOJ TEORIJE DRUŠTVA

Naslov originala: Herbert Marcuse REASON AND REVOLUTION Hegel and the Rise of Social Theory The Humanities Press New York 1954 Reprinted in paperback in 1983 by Humanities Press Inc. Atlantic Highlands, NJ 07716 S engleskog preveo Dr Ivo Vidan

Maxu Horkheimeru i Institutu za socijalna istraživanja

PREDGOVOR BILJEŠKA O DIJALEKTICI Ova knjiga je napisana u nadi da će pružiti mali doprinos obnovi ne Hegela, nego jedne duhovne sposobnosti koja je u opasnosti da nestane: moći negativnog mišljenja. Kao što ga de¬ finira Hegel: »Mišljenje je, doista, u biti negacija onoga što je neposredno pred nama.« što smatra on pod »negacijom«, središ¬ njom kategorijom dijalektike? čak i najapstraktniji i najmetafizičkiji Hegelovi pojmovi za¬ sićeni su iskustvom — iskustvom jednog svijeta u kojemu neumno postaje umnim i kao takvo određuje činjenice; u koje mu je nesloboda uvjet slobode a, rat jamac mira. Ovaj svijet sebi prot u r j e č i . Zdravi razum i znanost izvlače se od ove protivurječ¬ nosti; ali filozofsko mišljenje počinje s priznavanjem da činjeni¬ ce ne odgovaraju pojmovima što ih nameću zdrav razum i zna¬ nost, — ukratko, s odbijanjem da ih prihvati. U onoj mjeri u ko¬ joj ovi pojmovi prelaze preko kobnih protivurječnosti koje sači¬ njavaju zbilju, oni se odvajaju od samog procesa zbilje. Negacija koju na njih primjenjuje dijalektika nije samo kritika jedne komformističke logike, koja poriče zbiljnost protivurječnosti; ona je također kritika datog stanja stvari kao takvoga — kritika uspo¬ stavljanoga sistema života, koji poriče svoje vlastite pretpostavke i mogućnosti. Danas je ovaj dijalektički način mišljenja tuđ svemu uspo¬ stavljenomu univerzumu govora i djelovanja, čini se kao da pri¬ pada prošlosti i da ga pobijaju dostignuća tehnološke civilizaci¬ je. Uspostavljena zbilja kao da dovoljno obećava i proizvodi da bi mogla odbiti ili apsorbirati sve alternative. Prihvaćanje — pa čak i afirmacija — ove zbilje izgleda, tako, kao jedino umstveno me¬ todološko načelo. Ono, štaviše, ne isključuje ni kritiku ni pro¬ mjenu; naprotiv, insistiranje na dinamičkom karakteru statusa

a sam pro¬ ces opstojanja u neslobodnome svijetu je »neprestana negacija onoga što prijeti da će ukinuti (aufheben) slobodu«. Sloboda je najunutrašnjija dinamika opstojanja. bitno negativna: opstojanje je i otuđenje i proces kojim subjekt dolazi k sebi shvaćajući i savlađujući otuđenje. S obzirom da ti pojmovi nama više nisu tako jednostavno pristupačni kao što su to bili u osamnaestom i devetnaestom vijeku. pa čak i nesvjesna. Sloboda je.HERBERT MARCUSE PREDGOVOR 9 quo. one neprestano prevode prošlost u budućnost. Svaka je zbiljnost. ali trebalo bi da bude svjestan što ona podrazumijeva. Napredak postaje kvantitativan i ima ten¬ denciju da na neodređeno vrijeme odloži preokret iz kvantiteta u kvalitet — to jest. i u koje¬ mu okolnosti i odnosi njegova svijeta »ne posjeduju nikakvu bit¬ nu predmetnost nezavisnu od pojedinca«. Ali sloboda je za Hegela ontološka kategorija: ona znači ne biti tek puki predmet. čovjek i priroda ostoje u uslovima otuđenja. Zbilja je stalno obnavljani rezultat procesa opstojanja — procesa. Što (ili tko) je pak taj subjektivitet koji. nego preobražavati činjeničnost u ozbiljenje. na njegovim stalnim »revolucijama«. Svaki način mišljenja koji ovu protivurječnost isključuje iz svoje logike jest pogrešna logika. ne podleći izvanjskim okolnostima. Tako predme¬ ti u samom svom ustrojstvu »sadrže« subjektivitet. to znači. Opet vrijednostan sud. Apsolutnoj ideji. zato. Njego¬ va je funkcija da razbije samopouzdanje i samozadovoljstvo zdra¬ vog razuma. Odbacivanje je proces mišljenja kao i djelovanja. kao što je borba čovječanstva sa vlastitim okolnostima i s okolnostima prirode. Mišljenje »odgovara« zbilji samo utoliko što preobražava zbilju shvaćajući njezino protivurječno ustrojstvo. opstoje kao »drugo nego što jesu«. Sloboda je prepušte¬ na carstvu čistog mišljenja. Jer shvatiti zbilju znači shvatiti što stvari zbiljski jesu. Um. pokušat ću Hegelovo shvaćanje ocrtati na nama bliskiji način: »Zbiljsko« nije ništa što ne odražava svoj opstanak u borbi na život i smrt sa situacijama i okolnostima svoga opstojanja. »Nedovoljnost« podrazumijeva vrijednostan sud. Dijalektičko mišlje¬ nje čini nevažećom apriornu suprotnost između vrijednosti i či¬ njenice time što sve činjenice shvaća kao stupnjeve jednog je¬ dinstvenog procesa — procesa u kojemu su subjekt i predmet tako povezani da se istina može odrediti samo unutar totaliteta subjekt-objekt. Izabrao sam ovu neodređenu i neznanstvenu formulaciju da bih jače istakao suprotnost između dijalektičkog i nedijalektičkog mišljenja. ako tko hoće. jedno ozbiljenje — jedan razvoj »subjektiviteta«. Moć negativnog mišljenja pokretna je snaga dijalektičkog mišljenja kada se upotrebljava kao oruđe za analizu svijeta či¬ njenica u smislu njegove unutrašnje nedovoljnosti. Hegel je bio pesimističan: elemenat po¬ mirenja s uspostavljenim stanjem stvari. Ovaj »dolazi k sebi« u povijesti. što se tiče izgleda da se postigne takvo stanje. u kojemu subjekt sebe održava u tome da biva drugo nego što sam jest. Dok znanstvena metoda vodi od neposrednog isku¬ stva stvari njihovom matematičko-logičkom ustrojstvu. svjesnog ili nesvjesnog. Borba može biti slijepa. filozofsko mišljenje vodi od neposrednog iskustva opstojanja njegovom po¬ vijesnom ustrojstvu: načelo slobode. — ovoga puta vrijednostan sud na¬ metnut svijetu kao cjelini. a ne ukidajući. gdje razvoj ima umstven sadržaj. a to opet znači odbaciti njihovu puku činjeničnost. vlast čovjeka i proizvoda njegova rada nad samim čovjekom. Duh. Idealizam u nedo¬ statku drugoga: Hegel dijeli tu sudbinu zajedno sa glavnom fi¬ lozofskom tradicijom. nego biti sub¬ jekt vlastitog opstanka. ova dinamika čini se da beskonač¬ no djeluje unutar istoga životnog okvira: usmjeravajući i ujed¬ načavajući. Hegel ga određuje kao »napre¬ dak u svjesnosti slobode«. Za povi¬ jest čovječanstva to znači dosegnuti »stanje svijeta« u kojemu pojedinac ustrojava u neodvojivom skladu sa cjelinom. Ovo preobražavanje je po Hegelu energija prirode i povijesti. da pokaže kako se nesloboda do te mjere nalazi u srži . da potkopa zlokobno povjerenje u snagu i jezik či¬ njenica. tako. Načelo dijalektike ovdje vodi mišljenje preko granica filozofije. jedan je od najjačih stupova toga stava. pojavu novih načina opstojanja s novim ob¬ licima uma i slobode. a identitet je samo neprestana negacija nedo¬ voljnog opstanka. Međutim. sačinjava objektivni svijet? Hegel odgovara nizom termina koji označavaju subjekt u raznim njegovim očitovanjima: Mišlje¬ nje. Dijalektičko mišljenje postaje tako u sebi negativno. u kojemu »ono što jest« postaje »drugo nego ono samo«. unutrašnje ustrojstvo svega bitka! Čovjek može biti u iskušenju da se naruga toj ideji. u doslovnom smi¬ slu. koji je toliko jak u njegovom djelu. toga realizma. čini se da u velikoj mjeri proizlazi iz toga pe¬ simizma — ili. Dijalektičko mišljenje počinje sa iskustvom da je svijet ne¬ slobodan. Ideja. Sve činjenice otjelovljuju i spoznavaoca i činite¬ lja.

muzički se pojavljuje. Dijalektička analiza u krajnjoj liniji teži da postane povijesnom analizom. le travail qui fait vivre en nous ce qui n'exist pas. tako se nastojanje da se progovori jezikom protivurječnosti čini sve iracionalnijim. Ono što je odsutno treba da postane prisutno.2 ((Ukratko. I.10 HERBERT MARCUSE PREDGOVOR 11 stvari da razvitak njihovih unutrašnjih protivurječnosti nužno vodi do kvalitativne promjene: do eksplozije i katastrofe uspo¬ stavljenog stanja stvari. str. kod nadrealizma. 966. idee memc et suave. (Kažem: cvijet! i iz zaborava u kojemu moj glas izganja sve obrise.. mišljenje je trud koji u nama oživljava ono š. Zbilja je drugo i više od onoga što je kodificirano u logici i jeziku činjenica. 2 Oeuvres. Prema tome. iako je on očevidan kod Mallarmea i Villers de l'Isle-Adama. može se objasniti samo unutar tekstualne in¬ terpretacije Hegelove Logike. riječ n'est pas l'expression d'une chose. Le mot fait disparaitre les ehoses e. Interpretacija onogajšto-jest u smislu onoga što one izostav¬ ljaju — ovo je bila briga filozofije gdje je god filozofija bila više od ideološkog opravdanja ili od vježbe duha. str.) U autentičnom jeziku. paradoksalno.t nous impose le sentiment d'un manque universel et meme de son propre manque.nous done sans le secours de ce qui n'existe pas?«3 (što smo mi dakle bez pomoći onoga čega nema?) Ovo nije »egzitencijalizam«. musicalement se leve. Ovdje se moramo zadovoljiti time da se naglasi kako se zahvaljujući tome načelu dijalektička pro1 Maurice Blanchot. mais l'absence de cette chose .to ne opstoji.1 (nije izraz neke stvari. l'absente de tous bouquets. i niječe ih — a te mogućnosti same teže za svojim ozbiljenjem. jer se veći dio istine nalazi u onome što je odsutno. 1580. i dalje. . Tu je unutrašnja karika između dija¬ lektičkog mišljenja i avangardne književnosti: nastojanje da se slomije moć činjenica nad riječima i da se govori jezikom koji nije jezik onih što uspostavljaju i nameću činjenice i od njih imaju koristi. drugačiji nego svi poznati cvatovi. zajedničko tlo. te sve više apsorbira svako suprotstavljanje i sve potpunije odre¬ đuje čitavu ukupnost govora. sv. . pa čak i vlastite oskudnosti. hors de l'oubli ou ma voix relegue aucun contour. Ovaj termin. »Le Paradoxe d'Aytre«. tvrdi da pripada svemu autentičnome mišljenju. Nije u pitanju izravan ili neizravan utjecaj Hegela na istinsku avangardu. jer ono što je zbiljsko suprotstavlja se mogućnostima koje su u nje¬ mu. izraziti i odrediti ono-što-jest u smislu njega samog. znači iskriviti i krivo¬ tvoriti zbilju. koji označava vladajuće načelo dijalek¬ tičkog mišljenja.) Pjesništvo je dakle moć »de nier les choses« (poricanja stva¬ ri) — moć za koju Hegel. ona što je nema ni u kojoj kiti — Ideja sama i nježna.) On postavlja retoričko pitanje: »que sommes. ali pojmovi kodificirani u jeziku igre iznova su određeni time što su dovedeni u odnos sa svojom »utvrđenom negacijom«. str.. . Riječ čini da stvari nestaju i nameće nam osjećaj jednog općeg oskudijevanja. Dijalekti¬ ka i pjesnički jezik imaju. Um je negacija negativnoga. pri tome. Zajednički im je elemenat traženje »autentičnog jezika« — jezika negacije koja znači Veliko odbijanje da se prihvate pra¬ vila jedne igre u kojoj su kocke podešene. Bibliotheque de la Pleiade. Valery ističe: La pensee est. već upravo odsustvo te stvari. Zadaću znanja Hegel vidi u tome da spozna svijet kao Um time što se sve predmete mišljenja shvatiti kao elemente i vidove jednog totaliteta koji u povijesti čovječan¬ stva postaje svjesnim svijetom. Oslobodilačka funk¬ cija negacije u filozofskom mišljenju zavisi od spoznaje da je negacija pozitivan čin: ono-što-jest odbija ono-što-nije i. nejasnijim i izvještačenijim. jun 1946. 3 Ibid. To je nešto životnije i očajnije: napor da se protivurječi zbilji u kojoj su sva logika i sav govor lažni do te mjere da čine dio jedne osakaćene cjeline. Evo klasičnog iskaza Mallarmea: Je dis: une fleur! et. u prvom redu. odbija svoje vlastite zbiljske mogućnosti. Kako snaga datih činjenica postaje totalitarnija. en tant que quelque chose d'autre que les ca- lices sus. Les Temps Modernes. en somme. 1333. kod iBrechta. u kojoj se sama pri¬ roda javlja kao dio i stupanj u vlastitoj povijesti i povijesti čov¬ jeka.. Napredak spoznaje od zdravog razuma do znanja događa se jednom svijetu koje je u samom svom ustrojstvu negativan. Rječnik i gramatika jezika protivurječnosti još uvijek pripadaju igri (dru¬ gačijih nema).

kao razvijano i primijenjeno znanje čovjeka. i oslobođe¬ nje koje može donijeti jest oslobođenje u mišljenju. i subjekt je sada tako usko vezan sa predme¬ tom da pojam predmeta nužno uključuje subjekta. ona opet uspostavlja zabranjena značenja pa se javlja go¬ tovo kao povratak. i samo je dio neslobodnoga svijeta. W. Povijesni stupanj promijenio je situaciju filozofije i svoga spoznajnog mišljenja. Kao takva ona može naći autentičan izraz u nepolitič¬ kom jeziku. ne time da se Um zamijeni nekim vanumstvenim mjerilima. rastavljanje mišljenja od djelovanja. snaga negativnoga mišljenja? Dijalektičko mišljenje nije spriječilo Hegela da svoju filozofiju razvije u skla¬ dan i sveobuhvatan sistem koji. Odstupanje od toga sveobuhvatnog uslova nije samo nemoralno. Hegel nerazdvojivo povezuje napredak slo¬ bode sa napretkom mišljenja. koja čini prvi dio njegovog Sistema filozofije. Dijalektičko mišljenje ne izmišlja te sadr¬ žaje. Iskupljenje nikad ne može biti djelo »nedužne budale«. Mislim da je sama ideja Uma nedijalektički elemenat Hegelove filozofije. prev. ona to čini u ime Uma. Um. niti od filozo¬ fije na društvenu teoriju. »drugi sklad«. inkviziciju. Apstrahiranje od njihova međusobnog odnosa više ne vodi jednoj istinitoj zbilji. nego obmani.12 HERBERT MARCUSE PREDGOVOR 13 tivurječnost razlikuje od svakog pseudo — i šarlatanskog opozicionarstva. a cje¬ lina je izvan dobra i zla. Ideja Uma obuhvaća sve i u krajnjoj liniji oprašta sve. Logički. istine i laži. ona se otkriva kao dio. Sve to moglo bi biti inte¬ gralni dio one umstvenosti koja upravlja zapisanom poviješću čovječanstva. Dijalektička logika je kritička logika: ona otkriva načine i sadržaje mišljenja koji prelaze okvire kodificiranih šema upo¬ trebe i vrednovanja. dakle. str. kao i povijesno. teorije od prak¬ se. jer čak na ovom području sam subjekt izgleda da The Logic of Hegel (Hegelova Logika). Međutim. nego spoznaja da utvrđeni oblici života dosežu stupanj svoje povijesne negacije. tegobe i patnje. u teoriji. kao pravu zbilju Uma. a sposobnost miš¬ ljenja da razvije logiku i jezik protivurječnosti nužan je pred¬ uvjet te zadaće. napredovanje preko tog oblika Uma mora biti napredovanje Uma samoga: a s obzirom da je prilagođavanje Uma tlačiteljskim društvenim ustanovama odr¬ žavalo neslobodu. i samo Um. ono je lažno. slijep. druga nevinost. oni su izrasli iz pojmova u dugačkoj tradiciji mišljenja i djelovanja. mo¬ glo bi biti opravdano odrediti Um u takvom smislu koji bi obu¬ hvaćao ropstvo. Wallace. U Logici. gasne komore i nuklearne pripreme. naposljetku. Kontekst je biblijska priča o čovjekovu Padu. Dijalektička ih analiza samo skuplja i ponovno akti¬ vira. zločin i krivicu. to napredak slobode zavisi od toga da mišljenje postane političko. Oxford. tim više što čitava dimenzija politike postaje integral¬ nim dijelom statusa quo. Napro¬ tiv. — kao »slobod¬ no mišljenje« — pridonio je stvaranju svijeta u kakvom živimo. Nikakvo ga mišljenje i ni¬ kakva teorija ne mogu uništiti. jer sve ima svoje mjesto i funkciju u cjelini. dječji rad. Marxovo materijalističko »preokretanje« Hegela nije dakle bilo pomjeranje od jedne filozofske pozicije na drugu. Jer zbilja je postala teh¬ nološkom zbiljom. Protivno svim mračnjacima koji ističu pravo iracionalnoga nasuprot umu. koncentracione logore. Neka je znanje uzrokovalo ranu u čovjekovu opstanku. a određena negacija u krajnjoj je liniji politička negacija. 1895. Od ovog stupnja dalje sve mišljenju koje ne pokazuje svijest o korjenitoj lažnosti utvrđenih oblika života — pogrešno je mišljenje. engl. nego a'ko se natjera Um da sam spozna do koje je mjere još uvijek neumstven. djelatnost sa teorijom. To ne znači da se Um odriče svoje tvrdnje da zbilju suočava sa istinom o zbilji. 4 . Ali Um. Clarendon Press. istinu prirodnoga nasuprot intelektu. dijalektičko mišljenje nužno je razorno. Ako je tako. kada marksistička teorija poprima svoj oblik kao kritika Hegelove filozofije. od »beatnika« i »hipsterizma«. sadrži svoj vlastiti korektiv. Negacija je utvrđena kada se uspostavljeno stanje stvari dovodi u vezu sa temeljnim činiocima i snagama koji je čine razornom i stvaraju moguće alternative izvan statusa quo. u vidu jedne teorije koja pokazuje negaciju kao političku alternativu koja je implicitna povijesnoj situaoiji. mogu se dobiti samo od znanja. Hegel gotovo doslovce anticipira poruku Wagnerovog Parsifala: »ruka koja zadaje oranu također je iruika kolja je liječi«4. Pridonio je održanju nepravde. S obzirom da je prihvatio osobiti povijesni oblik od kojega je Um došao u njegovo vrijeme. 55. žrtva nesavladanih snaga. U čemu je. ali teorija može pomoći da se pripremi teren za njihovo moguće sjedinjenje. U skladu je s naj- unutrašnjijim nastojanjem Hegelova mišljenja ako se njegova filozofija »ukida«. onda je u pitanju sama ideja Uma. U ljudskoj zbilji oni su povijesni činioci i snage. a ne kao cjelina. emfatički naglašava pozitivno. svjesno oslobađanje potisnutoga! S obzirom da uspostavljeni univerzum govora pripada neslobodno¬ me svijetu. ili bolje.

Nasuprot tome prividu. jer se u njemu u suviše sažetom obliku obrađivao razvoj stvari o čemu opširnije raspravljam u svojoj idućoj knjizi. One određuju svaku pojedinu činjenicu i svaki pojedini događaj.. duhovnim osiromašivanjem i — na kraju. pojavila se. u desetljeću koje slijedi Hegelovoj smrti. Oni koji tu pobjedu nameću i njome upravljaju upotrebljavaju je da bi stvorili takav svijet u kojemu sve veći životni komfor i sveprisutna snaga pro¬ izvodnog aparata drže čovjeka u ropstvu vladajućeg stanja stvari. ali nijedna metoda ne izgleda autentična ako ne priznaje da su slijedeća dva stava smisaoni opisi naše situacije: »Cjelina je istina«. Pred snagom datih činjenica osuđena je snaga nega¬ tivnog mišljenja. pozitivna filozofija.14 HERBERT MARCUSE je sastavni dio predmeta kakav je naučno određen. Nadamo se da će analiza koju ovdje pružamo pokazati da su Hegelovi osnovni pojmovi protivni tendencijama koje su dovele do fašističke teorije i prakse. ona je snaga čovjeka nad čovjekom koja izgleda kao objektivna i umstvena okolnost. A također u ime činjenica: jer vrhovna je i opća činjenica da se status quo održava stalnom prijetnjom atomskog razaranja. način mišljenja koji je sposoban prozreti ideologiju. Ovo su nerazriješene protivurječnosti. Iz tog razloga njegov bi se sistem mogao nazvati negativnom filo¬ zofijom. on je jednom pogledao preko gra- Herbert Marcuse .. računajući subje'kt znanstvene metode i subjekt svakodnevnog življenja — obojica su izraz iste subjektivnosti: čovjeka. mjereći. imenom što su mu ga dali njegovi suvremeni protivnici. ali ne i u najmanjoj mjeri — grubom silom. kao što smo to nastojali pokazati u drugom i trećem dijelu ove knjige. Nije bilo potrebno čekati Hirošimu da bi se uvidjela ta identičnost. Tako one određuju i logiku stvari: to jest. U isto smo vrijeme pokušali ići dalje od pukog prikazi¬ vanja i razjasniti one implikacije Hegelovih ideja koje ih usko identificiraju sa pojavama u kasnijim fazama u evropskom miš¬ ljenju. Promatra¬ jući. one prožimaju čitav univerzum govora i djelovanja. Ova snaga činjenica ugnjetačka je snaga. besprimjernim rasipanjem sredstava. studiji o razvijenom industrijskom društvu. Da bi se suprotstavila njegovim razornim tendencijama. mišljenje nastavlja da prosvjeduje u ime istine. Za ovo izdanje revidirao sam Dodatak bibliografiji iz godine 1954. i svjestan da su te snage povezane sa društvenim siste¬ mom koji je Evropa zadobila. osobito s marksističkom teorijom. subjekt koji je pobijedio mate¬ riju trpi pod mrtvim teretom svoje pobjede. Američkom racionalnom duhu pridavao je odlučujuću ulogu u borbi za životni poredak kakav odgovara. došli su u sukob sa vladajućom društvenom zbiljom. i cjelina je laž. a osobito njegova dija¬ lektika. a zbilju shva¬ titi čitavu. Hegelova kritička i umstvena mjerila. Brandeis University Waltham. One društvene skupine koje je dijalektička teorija identifikovala kao sile negacije ili su poražene ili su se pomirile sa utvrđenim sistemom. Nijedna metoda ne može svojatati monopol na spo¬ znaju. Ako njegovi pojmovi imaju bitan odnos prema ciljevima i interesima ljudi. Hegel je imao jasan uvid u područje naprednih ideja i kre¬ tanja.« Po¬ znavajući bolje od svojih kritičara snage koje su prijetile slobodi i umu. PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Sadržaj nekog istinski filozofskog djela ne ostaje vremenom nepromijenjen. U naše doba pojava fašizma zahtijeva reinterpretaciju Hegelove filozofije. koja se prihvatila toga da um podredi autoritetu ustanovljenih činjenica. i govorio o »pobjedi neke buduće i silno životne racionalnosti američke nacije. Borba koja se razvila između negativne i pozitivne filo¬ zofije u mnogomu pomaže da se shvati razvitak moderne (društ¬ vene teorije u Evropi. Massachusetts Mart. Izostavio sam Epilog napisan za drugo izdanje. U prvom dijelu knjige razmatramo ustrojstvo Hegelovog si¬ stema. 1960. I kao uvijek ranije. neka temeljna promjena u povijes¬ noj situaciji navest će ih da učenja toga djela sagledaju u novom svjetlu.

Kerr and Co.16 HERBERT MARCUSE nica toga kontinenta prema ovomu kao prema jedinoj »zemlji budućnosti«. Njegovo poznavanje američke i britanske filozofske tradicije poslužilo mi je pri izboru onih momenata za koje se ne može uzeti da su poznati kada se Hegelova doktrina iznosi pred američku i englesku publiku. Edward M.. Charles H. davao mi je stalno savjete. Pri služenju tekstovima često sam bio slobodan i citirao neki engleski prijevod mijenjajući pri tom prevodiočevu verziju gdje¬ god sam to smatrao potrebnim. Osobito sam zahvalan izdavačkoj kući The Oxford University Press. New York. pogotovo o političkoj filozofiji. Zahvaljujem izdavačkoj kući The Macmillan Company. kada se radilo o tehničkom terminu. Institute of Social Research (Institut za društvena istraživanja) Columbia University New York. Sabine bio je ljubazan da pročita pog¬ lavlje o Hegelovoj Filozofiji prava i da mi dade dragocjenih su¬ gestija. a u vezi s time. David. N. Neumann. The Macmillan Co. Professor George H. Mart 1941. koji je knjizi dao onaj stilistički oblik što ga ona sada ima.. koja me je podsticala na napišem ovu knjigu. Objavljivanje ove studije bilo bi nemoguće bez pomoći koju mi je pružio g. a da takve promjene nisam na¬ vodio. Moj prijatelj Franz L. i koja se prihvatila toga da je u ovo vrijeme objavi. The Weekly Foreign Letter (Lawrence Dennis). nastojao sam izbjeći zbrku time što sam u zagradi na¬ vodio njemačku riječ. The Viking Press. Green and Co.. Y. Herbert Marcuse DIO I TEMELJI HEGELOVE FILOZOFIJE 2 Um i revolucija . što mi je dozvolila da se prilikom citiranja poslužim nji¬ hovim prijevodima Hegelovih djela. Hegelovski termini često su prenošeni u drugačijim engle¬ skim ekvivalentima. Longmans. New York. a slijedećim izdavačima za¬ hvaljujem što su mi odobrili da citiram njihova izdanja: Inter¬ national Pulblishers. koji je skupljao građu za svoju predstojeću knjigu o naoionalsocijalizmu.

Čovjek je prošao kroz dugačko razdoblje nezrelosti. nego je završila ono što je započela njemačka reformacija. Ideje francuske revolucije javljaju se tako u samoj srži idea¬ lističkih sistema i u velikoj mjeri određuju njihovo pojmovno ustrojstvo. više nije trebalo da ovisi o nekom izvanjskom autoritetu.UVOD 1. već o njegovoj vlastitoj slobodnoj racionalnoj djelatnosti. Schelling (Šeling) i Hegel dali teorijsku interpretaciju francuske revolucije. Trebalo je da svijet bude umstven poredak. i svi oni povezivali su svoja osnovna filozofska načela sa idealima koje je isticala re¬ volucija. francuska revolucija nije samo ukinula feudalni apsolutizam i zamijenila ga ekonomskim i političkim sistemom srednje klase. za vrijeme kojega je bio žrtvom nadmoćnijih prirodnih i društvenih sila. njemački idealisti jednodušno su pozdravili revolu¬ ciju. U očima njemačkih idealista. oslobodila je pojedinca kao gos¬ podara vlastitog života. Usprkos svojoj oštroj kri¬ tici Terora. Time se ne kaže da su Kant. Fichte (Fihte). Ideali francuske revolucije našli su svoje počivalište u proce¬ sima industrijskog kapitalizma. nego da su svoju filozofiju pisali u velikoj mjeri kao odgovor na izazov iz Francuske da se država i društvo reorganiziraju na nacionalnoj osnovi. način njegovog rada i uživanja. Odsada je trebalo da borba sa prirodom i orga¬ nizacijom društva bude riikovođena njegovim Vlastitim napretkom u spoznavanju. nazivajući je praskozorjem nove ere. DRUŠTVENO POVIJESNA POZADINA Njemački idealizam nazvan je teorijom francuske revolucije. Napoleonovo carstvo radikalno je likvidiralo tendencije i u isto vrijeme sredilo ekonomske posije- . i postao autonomni subjekt svoga vlastitog razvoja. koji se oslanja na samog sobe. kako bi društvene i političke ustanove mogle biti u skladu sa slobodom i interesom pojedinaca. čovjekov položaj u svijetu.

bila su tek mali otoci unutar raši¬ renoga feudalnog sistema. iPo Hegelovom shvaćanju. Možda će otkriti da je povijest stalna borba za slobodu. Revolucija je tražila da se »u jednom ustavu ništa ne prizna da važi. Hegel prikazuje novu fazu na suprotnosti između upo¬ trebe uma i nekritičkog potčinjavanja vladajućim uslovima života. 'koja je posvuda opstojala. Ekonomski razvitak u Njemačkoj veoma je zaostajao za onim u Francuskoj i Engleskoj. odlučujući zaokret što ga je povi¬ jest učinila francuskom revolucijom bio je taj da se čovjek počeo pouzdavati u svoj duh i da se usudio podvrći datu zbilju mjeri¬ lima uma. subjekt. njemački idealizam samo se bavio njezinom idejom. Činilo se da su ekonomski procesi temelji uma. U datom slu¬ čaju. 198. Njegov mu um omogućuje da prepozna svoje vlastite i mo¬ gućnosti svijeta. mjerilu uma. tj. umjesto da jednostavno prilagodi svoje misli postojećem redu i vladajueim vrednotama. 1399. biti razumljivi dokle god se um bude interpretirao kao čisto metafizički pojam. treba da se uspostavi slobodna utakmica. sačuvati ljudsko dostojanstvo. 447. Ovi iskazi neće. kojom nadahnut on izgrađuje svijet zbilje. Malobrojna industnijska poduzeća. teško da je mogla pomišljati na revoluciju. dakle. i tu je vezu jako naglašavao. str. u Francuskoj Saint-Simon (Sen Simon) slavio industriju kao jedinu silu koja bi mogla voditi čovječanstvo u jedno slobodno i racionalno društvo. Konkretni povijesni napori da se uspostavi ra¬ cionalan oblik društva ovdje su bili preneseni na filozofski plan i pokazivali su se u naporima da se razradi pojam uma. Čovjek se prihvata toga da organizira zbilju prema zahtjevima svog slobodnog umstvenog mišljenja. činilo se da je ras¬ tuća industrijska proizvodnja sposobna da pruži sva sredstva koja su nužna da bi se zadovoljile ljudske potrebe. 1 Ueber die Verhandlung der Wurltembergischen Landstdnde (O vijećanju Virtemberških staleža) u Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie (Spisi o politici i filozofiji prava). Ovo je stoga bilo slavno du¬ hovno praskozorje. New York. Hegel je svoj pojam uma sam povezivao sa francuskom revo¬ lucijom. stići će do izvjesnih shvaćanja koja pokazuju da je um protivnik opstojećeg stanja stvari. jer je Hegelova ideja uma zadržala. Anaksagora je bio prvi koji je kazao da Nous vlada Svijetom. Tako je. Porama tome. . Ako ga bude slijedio. On je smatrao da iza filozofskog mišljenja ne stoje nikakve pret¬ postavke. ali sve dosad čovjek nije napredovao dotle da bi priznao načelo da Misao treba da vlada duhovnom zbiljom. i ljudskih mogućnosti koje je oslobodila nova epoha. čovjek je misaono biće. da se povijest bavi umom. iako u idealističkom obliku. treba da se ukinu apsolutizam i ostaci feudalizma. Dokle god ne uspijemo pokazali sadržaj ovih ideja i njihovu unutrašnju povezanost. međutim. u Misli. fuancuska revolucija već počela da potvrđuje zbilju slobode. nego je sposoban da ih podvrgne jednom višem mjerilu. Robespierreovo (Robespjer) obogotvorenje uma kao Etre supmreme (vrhovnog bića) odgovara slavljenju uma u Hegelovom sistemu. 1913. Pojam uma od središnje je važnosti za Hegelovu filozofiju. međutim. ljud¬ sku samostalnost. bar u svom privatnom životu. i da je dr¬ žava ozbiljenje uma. sve dok ne dođe u sklad sa umom. Srž Hegelove filozofije je ustrojstvo čiji pojmovi — sloboda. koja su postojala. Hegel je ovu interpretaciju dalje razradio u svojim predavanjima o filozofiji povijesti: »Nikada otkad sunce stoji na nebu i planeti se kreću oko njega. i jedino umom. prev. da čovjekova pojedinačnost traži da on posjeduje vlasništvo kao medij svoga ispunjena i da svi ljudi imaju jednako pravo da razviju svoje ljudske sposobnosti. nije se bilo zamijetilo da je središte čovjekova opstojanja u njegovoj glavi. Hegelov sistem izgledat će kao da je mračna meta¬ fizika. a kao moralna ličnost mogao je. Sibbrec. Sva misaona bića sudjelovala su u ushićenju ove epohe2. Leipzig. Dok je. nije na milosti činjenica koje ga okru¬ žuju. Njemačka srednja klasa. vladaju ropstvo i nejed¬ nakost.T MARCUSE DRUŠTVENO POVIJESNA POZADINA 21 dice revolucije. Uistinu. »Ništa nije um što nije rezultat mišljenja«. osim onoga što treba da se prizna prema pravu uma«1. On. uredio Georg Lasson. Francuski filozofi toga razdoblja interpretirali su ostvarenje uma kao oslobođenje industrije. svatko treba da postane jednak pred zakonom itd. u isto vrijeme u koje je Hegel razrađivao svoj sistem. opstojeći »društveni poredak treba da bude reorganiziran. slaba i raš¬ trkana po brojnim teritorijama sa raznolikim interesima. duh. Me¬ đutim. J. kao misaono biće mogao je bar shvatiti kontrast između bijedne zbilje. Pojedinac je u svom društvenom opstojanju bio ili rob ili porobljivač njemu blizih pojedinaca.20 HERBER. engl. 1 Philosophy of History (Filozofija povijesti). materijalno teženje za jednim slobodnim i racionalnim životnim poretkom. pojam — potječu od ideje uma. većina ljudi nema uopće nikakve slobode i lišena je po¬ sljednjeg truna vlasništva. str. »ne—umna« zbilja treba da se mijenja. što zapravo nikada nije bio. dakle.

B. i dalje. »Subjekt« ne označava samo spoznajno-teorijsko ja ili svijest. Me¬ đutim. 1907. Biti — kamen jest neprestano izdržavanje svega što djeluje na kamen. New York). svijet učiniti mjestom napretka i sreće. već je ona upravo čitavo kretanje od populjka preko cvata do istrunjenja. . Treba ga zato smatrati vrstom »subjekta« koji se pokreće naprijed time što otkriva svoje unutrašnje protivurječnosti. Ova umstvenost postaje moguća time što subjekt ulazi u sam sadržaj prirode 3 Robespierre. kamen je kamen jedino utoliko što ostaje ista stvar. opet. implikacija da će se um smjesta pokazati u praksi je dogma koju tok povijesti nije potvrdio. sje¬ kirom i teretom. Tiibingen. 5str. ka¬ men. »Selbst«) — kroz sve protivurječne odnose koji sačinjavaju njegovu opstoj¬ nost. Hegel je vjerovao u nepobjedivu silu uma podjednako kao Robespierre. i povijesti. U skladu sa tradicijom zapadne filozofije. prev. sposobna je da sama stvara odluke. i to način opstojanja jednoga jedinstva koje se razvija u antagonističkome procesu. str. sama ot¬ vara i razvija. kad jednom bude oslobođena okova despotizma. već način opstojanja. Ona nije sad pupoljak a onda cvat. proširiti načela naše slavne revolucije«3. »Sve bajke nestaju pred istinom. Njezino zakonotvorstvo ne ovisi ni o čemu dru¬ gome. Svojom vlastitom silom um će trijumfirati nad društvenom iracionalnošću i zbaciti tlačitelje čovječanstva. njegova misao nema prava da tvrdi kako upravlja zbiljom. to je neprekidan proces postojanja i bivanja kamenom. Ona se na¬ javljuje kao um. Njihov tota¬ litet on naziva umom. Kamen svakako ne izvršava »postojanje« kao svjestan subjekt. 71. i dalje. ne mijenja sebe sam. Phenomenology oj Mind (Fenomenologija duha). Nohl. 1936. str. Samo čovjek ima moć samqpoimanja. i sve ludosti padaju pred umom«4. Pariz. mišljenje pojedinaca se razlikuje. i ne može uzeti svoja mjerila ni od kojeg drugog autori¬ teta na zemlji ili na nebu«5. citiran u knjizi: Georges Michon. Objektivna zbilja je dakle. Pariz. opire se sjekiri. Hegel. Antoiir dc Robespierre (O Robcspicrreu). Biljka se. Držali su da će »sila uma. naime da Bitak po svojoj supstanciji jest 'subjekt'6. koja je posljedica toga. encl. a raznolikost pojedi¬ načnih mišljenja. Na primjer. i zato ne može umom ostvariti svoje vlastite mogućno¬ sti. citiranom od Alberta Mathieza. uredio H. njem. Ono šta ljudi smatraju da je istinito. moć da bude samoodređujući subjekt u svim procesima postojanja.. Filozofije francuskog prosvjetiteljstva i njihovi revolucionarni nastavljači postulirali su svi um kao objektivnu povijesnu silu koja će. Vidi niže. biljka ne »shvaća« ovaj razvitak. u toku čitavog svog djelovanja i reagiranja na stvari i pro¬ cese sa kojima se nalazi u uzajamnom djelovanju.22 HERBERT MARCUSE DRUŠTVENO POVIJESNA POZADINA 23 Prema Hegelu. Sve što opstoji je »zbiljsko« samo uto¬ liko što djeluje kao jedno »samost« (»Self«. »Ona moć što je čovjek može nazivati svojom vlastitom. 15. jer jedini on razumije mogućnosti i 6 Vidi Hesel. francuska revolucija proglasila je konačnu vlast uma nad zbiljom. 112. 4 Robespierre u svom izvještaju o kultu Vrhovnog bića. Ovo je shvaćanje koje je Hegel sažeo u svom naj temeljnijem stavu. oni su njezin »život« i nisu joj nametnuti spolja. ozbiljenje subjek¬ ta. Ideja »supstance kao subjekta« shvaća zbilju kao proces u kojemu je sav bitak sjedinjenje protivurječnih sila. Zna¬ čenje ovog stava može se razumjeti samo putem jedne interpre¬ tacije Hegelove Logike. U tom kretanju biljka sebe uspostavlja i čuva. ispravno i dobro trebalo bi da bude ozbiljno a samoj organizaciji njihova društvenog i pojedinačnog života. ne može pružiti neko rukovodno načelo za zajedničku organizaciju života. 89. Kvasi se na kiši. Međutim. Robespierre et la guerrc rćvolulionmiire (Robespierre i revolucionarni rat). Theolojiische Jii^cndschrijtcii (Mladalački teološki spisi). umom dovesti u zbilju. jer različiti stupnjevi raz¬ vitka biljke rastu iz same biljke. Ona ga ne »poima« kao svoj. Međutim. London (The Macmillan Companv. a ne snaga oružja. str. uzvišena nad smrću i propadanjem. Kamen se mijenja u svom međusobnom djelovanju sa kišom.. koje će se kasnije proširiti7. 7 str. Ako čovjek ne posjeduje pojmove i načela mišljenja koji označavaju općenito važeće uslove i norme. Baillie. Ali za Hegela um ne može vladati zbiljom ako zbilja nije po sebi postala uimstvena. izdržava izvjestan teret prije nego što po¬ pusti. ali mi ćemo pokušati dati privremeno tu¬ mačenje. također. Takvo »poimanje« je proces istinskog subjekta i postiže se samo opstojanjem čovjeka. 119. Mnogo je bliža od kamena tome da bude pravi »subjekt«. Hegel vjeruje da takvi objektivni pojmovi i načela opstoje. Implikacije toga iskaza vodile su u samo središte njegove filo¬ zofije: misao treba da upravlja zbiljom. On ovo sažima kazujući da je načelo fran¬ cuske revolucije ustvrdilo da misao treba da upravlja zbiljom. 112. J. 1937. 1910.

Sam Hegel označio je jednom prilikom bit svoje dijalektike kao »duh protivurječenja« (Eckermann. str. ljudi će naučiti da je osjećaju i ne samo da će tražiti svoja prava koja su zgažena u prah već će ih sami uzeti — učiniti svojima. jer je objekt po sebi neka vrst subjekta i jer svi tipovi bića imaju svoj vrhunac u slobodnom »obuhvatnom« subjektu. Samo njegovo ops'tojanje je proces ozbiljenja njegovih mogućnosti. Sloboda. pretpo¬ stavlja um. Npr. kroz proces postajanja zbiljskim. moć da se zbilja oblikuje u skladu sa svojim mo¬ gućnostima. oktobra 1827). Hoffmeister. Godine 1793. koji je sposoban da ozbilji um. oblikovanja njegovog života prema pojmo¬ vima uma. Priroda tako po¬ staje medij razvoja slobode. »Ovaj konačni cilj je taj kojemu je neprestano težio proces svjetske povijesti. međutim. dakle. moć da se djeluje u skladu sa spoznajom. Tako zbilja mijenja svoje značenje unutar pojmovnog ustrojstva Hegelovog sistema. njegove znanosti. Odriče hegemoniju svakog vladajućeg oblika egzistencije pokazu¬ jući antagonizme koji ga razrješavaju u druge oblike. Leipzig. — samo je na taj način zbiljski. država postaje zbilja samo kad odgovara dalim mogućnostima ljudi i dozvoljava njihov puni razvitak. a ni biljka. i kojemu su posvećivane žrtve što su uvijek i nanovo polagane na pro¬ strani oltar zemlje. uredio J.. Svaki stupanj treba zahvatiti i razu¬ mjeti kao cjelinu. Njegovo ozbiljenje zbiva se kao proces u prostorno vremenskom svijetu i u posljednjoj analizi je čitava povijest čovječanstva. On se protivi svakom prihvaćanju datog stanja stvari. Dokle god postoji neki jaz između zbiljskoga i mogućega. pomoću njegovih političkih i društvene usta¬ nove. od kojih svako označava zasebnu razinu razvitka i predstavlja jedan konačan stupanj u ozbiljenju uma. opet. »Zbiljsko« je umno (racionalno). pisao je Hegel Schellingu: »Um i sloboda ostaju naša načela«. Um pretpostavlja slobodu. str. Subjekt i objekt nisu razdvojeni nepremostivim ponorom. i jedina istinska zbilja u njima«9. naime slobodu. Obojem nedostaje zahvat spoznaje i zato nemaju zbiljske subjektivnosti. Ovdje susrećemo najvažniju kategoriju uma. izrazito kritičan i polemičan karakter. jer ona sama zahvaća spoznaju koja omogućuje sub¬ jektu da zadobije moć i da je ima. jedini pol počinka usred beskonačnog lanca događaja i prilika. načini ozbiljenja. Termin koji označava um kao povijest jest duh (Geist) koji znači povijesni svijet gledan u odnosu na umstveni napredak čovječanstva — povijesni svijet ne kao lanac postupaka i događaja. Um i sloboda nisu bez te spoznaje ništa«8. 19—20. S druge strane. koji je gospodar svog vlastitog razvitka i koji razumije svoje vlastite mogućnosti i mogućnosti stvari oko sebe. 9 Philosophv 10 . zna što je. Sve dok zbilja nije oblikovana umom. već kao beskonačna borba da svijet prilagodi rastućim mogućnostima čovječanstva. Neposredno jedinstvo uma i zbilje nikada ne opstoji. U ozbiljavanju uma postoje razni stupnjevi. Um je objektivna sila i objek¬ tivna zbilja jedino zato što su svi načini bića više ili manje načini subjektivnosti. Na primjer. Zbiljski sada znači ne sve što naprosto opstoji (to bi prije trebalo zvati pojavom). treba djelovati na ono prvo i mijenjati ga sve dok ne dođe u sklad sa umom.24 HERBERT MARCUSE DRUŠTVENO POVIJESNA POZADINA 25 spoznaje »pojmove«. Um je. ali ima samo jedan um. U njegovim ranim spisima ne postoji nikakav jaz između filozofskog i društvenog značenja tih načela. Ovo je jedini krajnji cilj koji se ozbiljava i ispunjuje. sam um opstoji samo kroz svoje ozbiljenje. iHegelov pojam uma ima. Kamen je ne posjeduje. Um završava u slobodi. a sloboda je sama egzistencija sub¬ jekta. Ispunjenje ovih ciljeva pripada jedino subjektu. također. 18. u biti povijesna snaga. 1938. Jedintvo dolazi tek poslije dugačkog procesa koji počinje na najnižoj razini prirode i seže do najvišeg oblika egzistencije. »čovjek. iPovijest je organizirana u različita razdoblja. Svaki prethodni oblik države još nije uman i zato još nije zbiljski. već ono što opstoji u obliku koji odgovara mje¬ rilima uma. Geschprdche mit Gocthe in den letzten Jahren seines Lebens) (Razgovori sa Goetheom u posljed¬ njim godinama njegova života). religije i filozofije. pomoću vladajućih načina mišljenja i življenja koji ga obilježavaju. kao što ima samo 8 Vorlesungen iiber die Geschichte der Philosophie (Predavanja o povijesti filozofije). Hegel kaže da značaj vremena počiva u činjenici da je »nestalo aureole koja je okruživala vodeće ugnje¬ tače i bogove zemlje. i samo to. Život uma javlja se u čovjekovoj neprestanoj borbi da shvati ono što opstoji i da ga preobrati u skladu sa shvaćenom istinom. 104. Pokušat ćemo pokazati da je 'duh protivurječnosti' pokretna snaga Hegelove dijalektičke metode10. Filozofi pokazuju dostojanstvo čovjeka. ona uopće nije zbilja u strogom smislu riječi. koja su iznošena istim revolucionarnim jezikom kakvim su se s!užili fran¬ cuski jakobinci. naime do slobodnog i umstvenog subjekta koji živi i djeluje u samosvijesti svojih mogućnosti. jedna cijelost i jedna istina: zbilja slobode. of History.

kneževa izbornika. Jedna od odlučujućih funkcija protestantizma bila je da 13 T. Gradska srednja klasa. Hoffmcister. pismo Schellingu iz aprila 1795. 15 J. Jer. ovo je status quo našeg naroda«15. Hamburg. sukoba između vladajućih patricija i zanatlijskih cehova. 17 von Heigel. Vidi. određen zbiljskom situacijom u Njemačkoj u razdoblju u kojemu je on razrađivao svoj sistem. Leipzig. prezir prema čovječanstvu i ne¬ sposobnost čovjeka da postigne dobro i da ispuni svoju bit svo¬ jim vlastitim naporima«11. Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Grossen bis zur Auflosung des alten Reichs (Njemačka povijest od smrti Fridriha Velikog do raspada staroga Reicha). K. Ostaci feudalnog despotizma i dalje su gospodarili u Njemačkoj. političke odgojene srednje klase. »Je¬ dva je tko u Njemačkoj pomišljao na to da zavidi ovoj ogrom¬ noj proizvoljnoj masi. Susrećemo čak još ekstremnije iskaze. Moramo. jer država je nešto mehaničko. radikalni smisao osnovnih idealističkih pojmova polagano se napušta i oni se u sve većoj mjeri podešavaju prema vladajućem obliku društva. 41. Prva je poučavala ono što je despotizam htio da poučava. 51. nemoćna žrtva despotske sile. stoga. XXII. str. ra¬ zasuta po brojnim gradićima. bio je leglo »ucjena. ne opstoji ni ideja države. napi¬ sanom godine 1796. Čvrsta cenzura djelovala je u pravcu potiskivanja i najmanjih tragova prosvijećenosti14. . seljak je još tegleće živinče. i dalje. Građani bi svoje peticije i pritužbe popraćali molbom bogu da Domovinu zaštiti od »stra¬ hote revolucije«17. i da su trud i siromaštvo blagoslov u očima gospodnjim. A to je upravo ono što ne treba da čini. str. Ovaj proces. u Briefe von und an Hegel (Pisma Hegelova i Hcgelu). u Werke. i naše slobode i naših prava. Das Deutsche Staatsleben vor der Revolution (Dr¬ žavni život Njemačke prije revolucije). cit. . naravno. neizvjestan u pogledu života svojih si¬ nova. Bilo je. 103 baruna. U oštroj suprotnosti prema Francuskoj. cit. Neki kneževi iznajm¬ ljivali su ili prodavali svoje podanike kao najamnike u stranim zemljama. Plemstvo je vladalo bez opozicije. Ali ovi nisu nigdje dostizali raz¬ mjere jednog revolucionarnog pokreta. ukupno. Još od njemačke reformacije mase su se navikle na činjenicu da za njih sloboda znači »unutrašnju vrijednost« koja se može pomiriti sa oblicima robovanja. a njegov godišnji pri¬ hod iznosio je svega nekoliko tisuća forinti. str. bez zaštite od proizvoljnog oporezivanja. koja zadržava odlučujuća načela liberalističkog društva i sprečava svaki prelaz preko njihovih granica. Cottasche Jubil'dumsausgabe. 219. 115. 1887. primijetio je Goethe (Gete)16. s egzistencijom bez jedinstva i nacionalnog duha . da je dužna poslušnost postoje¬ ćoj vlasti preduslov trajnog spasenja. sv. Deutschland vor hundert Jahren (Njemačka prije 14 stotinu godina).u Hegels Entwiklung (Dokumenti o Hegelovu raz¬ voju). Međutim. ur. od kojih je svaki imao svoju vladu i svoje lokalne interese. op. Vrhovni sud (Reichskammergericht) " Hegel.26 HERBERT MARCUSE DRUŠTVENO POVIJESNA POZADINA 27 Religija i politika igrale su istu igru. Njemačka nije imala jake. hirovitosti i mita13«. 305—6. jubilarno izdanje kuće Cotta). bila je nemoćna da kristalizira i izvrši neku ozbiljnu oporbu. Dugačak proces disciplinske obuke usmjerio je u Njemačkoj zahtjeve za slobodom i umom prema unutra.. von Heigel. I. a pritisak je bio utoliko teži što su oni bili razbijeni u mnoštvo sitnih despotija. u »von Heigel«. 12 Dokumente z. Hegelovi rani filozofski pojmovi bili su formulirani za vrijeme propadanja njemačkoga Reicha. (Djela. op. 16 Dichtung und Wahrheit (Pjesništvo i istina). 1845. W. U Erstes systemprogramm des Deutschen Idealismus (Prvi sustavni program njemačkog idealizma). koja bi povela borbu protiv. Nije bilo nikakvog centraliziranog zakonodavstva. 40 prelata i 51 grada Reicha. ur. Karl Hegel. Kao što je izjavio na početku svoje brošure o njemačkom ustavu (1802). Još uvijek je prevlada¬ valo kmetstvo. svjesne. 94 crkvena i svjetovna kneza. koji tvrde da ostvarenje uma traži društveni plan koji je u opreci sa datim poretkom. svaka država mora sa slobodnim ljudima postupati kao sa zupcima u stroju. također. Leipzig. Reich »se sastojao od Austrije i Pruske. Wenck. . međutim. kao što ćemo vidjeti. sv. str. Sam Reich. nalazimo slijedeće: »Pokazat ću da baš kao što ne opstoji ideja stroja. Miiller. Samo ono što je predmet slobode može se nazivati idejom. apolutizma. T. zato država mora umrijeti«12. 1936. 1887. Jedan suvremenik opisuje stanje slijedećim riječima: »Bez zakona i pravde. zahtijeva pojmovna struktura njemačkog idealizma. Perthes. ili da im ne priušti njihovo sretno preimućtvo«. Osobiti oblik koji je pomirenje između filozofije i zbilje po¬ primilo u Hegelovom sistemu bio je.. str. njemačka država posljednje decenije osamnaestoga vijeka više »nije bila država«. Stuttgart. J. koje su se sve međusobno nadmetale. sastojao se od blizu 300 teritorija. nije posjedovao ni jednog jedinog vojnika. transcendirati državu. 1899 i kasnije. 19 34. str. 77. Stuttgart.

Do sada smo hegelovske pojmove ukratko pokušali postaviti u njihovu konkretnu povijesnu pozadinu. E. unutrašnji život ispred društvenog života čovjeko¬ vog. služila je. dakle. bila u biti idea¬ listička. zraka. ova idealistička kultura. 188. 119. I. Njegovi osnovni pojmovi su. međutim. Haldane i G. ona je podjednako bila sklonište istine. baš zato što je bila da¬ leko od nepodnošljive zbilje i time se održala netaknutom i neukaljanom. 1931. dobrote. Pojavilo se tu carstvo ljepote.. ono je bi¬ lo odvojeno od bijednog društvenog svijeta i ukotvljeno u »du¬ ši« pojedinca. i dalje. a ne u izvanjskom svi¬ jetu18. ako znamo snagu i učinak vatre. Izvještaji o istraživanjima iz Instituta za društvena istraživanja). Fi¬ lozofija nikada nije prestala polagati pravo na to da rukovodi čovjekovim nastajanjima prema umstvenom savladavanju priro¬ de i društva. Cambridge. 1936. i na taj način seibe učiniti gospoda¬ rima i posjednicima prirode!«19. možemo i njih upotrijebiti za sve one svrhe za koje su podesni. V. Ova pomirbena tendencija idealista neprestano se su¬ kobljava sa njihovim kritičkim racionalizmom. (Njemačka kultura neodvojiva je od svoga porijekla u pro¬ testantizmu. u sebi. posljednji veliki pokušaj da se misao učini skloništem uma i slobode. ako je shvaćena.itdjorschung (Studije o autoritetu i obitelji. učinivši tako sebe nesposobnima da svoj um primijene na pre¬ oblikovanje društva. S. . Ostaje nam da ishodiš¬ te Hegelovog sistema proslijedimo do njegovih izvora u filozof¬ skoj situaciji njegova vremena. tek vrhunac čitave tradicije zapadnjačke misli. koji je bio u skladu sa naglim napretkom moderne teh¬ nike. U krajnjoj liniji. um¬ jetnosti. njezina načela već djeluju u pojmov¬ nom ustrojstvu njegova sistema. On je objavio »praktičku filozofiju pomoću koje. kao riznica takvih istina kakve u povijesti čovječanstva još nisu bile uočene. Hegelov sistem nužno se povezuje sa jednom određenom po¬ litičkom filozofijom i određenim društvenim i političkim poret¬ kom. među¬ tim. spremnosti za pomirenje sa društvenom zbiljom. To carstvo je postalo za njih »istin¬ ska zbilja«. Ovaj razvitak je izvor tendencije jasno uočljive u njemačkom idealizmu. usprkos svojim lažnim utjehama i slavlje¬ nju. 1936. Luther (Luter) je kršćansku slobodu uspostavio kao unutrašnju vrednotu koja treba da se ozibilji nezavisno od svih i svakakvih izvanjskih uslova. »Obrazovane« klase izolirale su se od praktičkih i. slobode i ćudorednosti. T. realizirale su sebe u carstvu znanosti. u Philosophical Works (Filozofska djela). Oni se mogu razumjeti samo ako se tumače unutar te tradicije. koje nisu mogle potresti spoljašnja zbilja i borbe. i borba između njih postala je ne samo sudar različitih filozofskih škola već borba za filozofiju kao takvu. sreće i. u drugu ruku. koje se nije moglo skrenuti u društvene kanale.28 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 29 navede emancipirane pojedince da prihvate novi društveni sistem koji se bio pojavio time što je njihove zahtjeve i traženja skre¬ nula od izvanjskog svijeta u njihov unutrašnji život. Dijalektika između građanskog društva i države restaura¬ cije nije slučajna u Hegelovoj filozofiji. Ona je slobodu misli stavlja ispred slobode akcije. moral ispred prak¬ tičke pravde. Sa Descartesom (Dekart) je praktički razvoj filozofije poprimio no¬ vi oblik. ljepote. str. R. što je najvažnije. ili da taj zahtjev temelji na činjenici da filozofija obrađuje najviše i najopćije pojmove za spoznavanje svijeta. filozofije i religije. Pariš. sv. Učinio je filozofiju konkretnim povijesnim činiocem i povukao povijest u filozofiju.. Povijest. Društvena zbilja postala je beznačajna kada je bila u pi¬ tanju istinska bit čovjeka. sv. koja premašuje bijedu opstojećih društvenih okolno¬ sti. bio je dovoljno jak da ga navede da napusti tradicionalnu odvojenost idealizma od povijesti. str. zvijezda. 18 Vidi Studicn iiber Autoritdt und Familie. ur. Forschungsberichte aus dem Institut fiir Soz. Hegelov sistem je posljednji veliki izraz ovog kulturnog ide¬ alizma. " Discourse on Methode (Rasprava o metodi). dio VI. zauzeta idejom stvari više negoli stvarima samim. i dalje. niti je tek odjeljak u njegovoj Filozofiji prava. Čovjek je naučio da prema sebi upravi svoj zahtjev za zadovoljenjem vlastitih mogućnosti i da svoje ži¬ votno ispunjenje »traži unutra«. kritičkog raspoloženja. i Zeitschrift fiir Sozialforsdiung (Časopis za društvena istraživanja). razbija idealistički okvir. ideal koji su postavili kritički vidovi. Međutim. 2. Početni kritički poticaj njegova mišljenja. Pa¬ riš. FILOZOFSKA POZADINA iNjemački idealizam izbavio je filozofiju od napada britan¬ skoga empirizma. vode. neba i svih drugih tijela koja nas okružuju. Kultura je. str. umstvena politička i društ¬ vena reorganizacija svijeta izjalovljavaju se i pretvaraju u duhov¬ nu vrijednost. Ross. 136.

Štaviše. ovo jasno pokazuje činjenica da su svi oni povezivali teorijski um sa praktičnim umom. 1928. knj. A. oni nisu bili činjenice. Umstveno vladanje nad prirodom i društvom pretpostavljalo je spoznaju istine. A. a tiču se samo znakova. odsjek II. sa svoje strane. od Fichteovog pojma čistoga ja do njegove kon¬ statacije jednog totalno jedinstvenog i reguliranog društva (der geschlossene Handelsstaat — zatvorena trgovinska država). »izmišljotine i tvorevine razuma. spoznajna teorija njemačkog idealizma težila je jednom sjedinjavajućem načelu koje bi sačuvalo temeljne ideale individualističkog društva. međutim. Problem. i od Hegelove ideje uma do njegovog označavanja države kao jedin¬ stva zajedničkog i pojedinačnog interesa i time kao ozbiljenja uma. Ovo načelo živjelo je već u najranijim poku¬ šajima grčke spoznajne teorije: istina je sveopća i nužna. (Pojam da je istina suprotna činjenicama opstojnosti nezavis¬ na od slučajnih pojedinaca postoji kroz čitavo povijesno raz¬ doblje u kojemu čovjekov društveni život označavaju antagoniz¬ mi među sukobljenim pojedincima i skupinama. ovaj napad ugrozio je sva nastojanja da se vladajućim oblicima ži¬ vota nametne neki rad. odsjek VII. koje se drži činjenica. T. rekao je Locke. Prema njemačkim idealistima. a da ne postane žrtvom njegovih antagonizama. II. i dalje. pogl.. Svi ljudi proglašeni su slobodnima i jednakima. str. Selby-Bigge. III. Oxford. ur. Za Humea. sv. . samo us¬ trojstvo empirijske zbilje činilo se da podupire pretpostavku da se oni nikada ne bi mogli izvesti iz datih činjenica.. «20. Idealistički protivnapad nije bio izazvan empirijskim pristu¬ pom Lockea (Lok) i Humea (Hjum). St. ali nikada njima ne upravlja. Njemački idealisti priznavali su konkretne povijesne mani¬ festacije problema. trebalo je da ne samo svoje intelektualne nego i svoje materijal¬ no opstojanje predaju vladajućem empirijskom poretku života. dok se opći interes afirmira samo »iza leđa« pojedinaca. u Philosophical Works. Ovo aktualno nepostojanje ums'tvene zajednice bilo je uzrok filozofskom traženju jedinstva (Einheit) u općenitosti (universality — Allgemeinheit) uma. ur. Ako. opće predodžbe su apstrahirane od posebnih.30 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 31 Izvršenje ove zadaće bilo je u sve većoj mjeri povezano s ustanovljavanjem sveopće važećih zakona i pojmova spoznaje. J. Suprot¬ nost između općeg i pojedinačnog poprimila je oštriji oblik kada su u modernoj eri istaknute parole općenite (general) slobode i kada se smatralo da se odgovarajući društveni predah može ostva¬ riti samo putem spoznaje i djelatnosti emancipiranih pojedinaca. koje je on napravio za vlastitu upotrebu. L. One nikad ne mogu dati sve20 Essay Concerning Human Understanding (Ogled o ljudskom razumu). U empirijskoj zbilji nisu se mogli naći jedinstvo i općenitost. i »predstav¬ ljaju« posebno i jedino posebno21. djelu¬ jući prema svom znanju i slijedeći vlastiti interes. Opća utakmica između slobodnih ekonomskih subjekata nije us¬ postavila umstvenu zajednicu koja bi mogla čuvati i zadovoljavati potrebe i želje svih ljudi. 17. Empiristi su nijekali ove pojmove. općosti (generals) koje ostaju samo su tvorevine koje smo sami napravili. među¬ tim. nije bio samo filozofski nego se ticao povijesne sudbine čovječanstva. 14. oni su stvo¬ rili i iskusili poredak zavisnosti i kriza koje se stalno obnavljaju. 21 A Treatise of Human Nature (Traktat o ljudskoj naravi). Da li ustrojstvo pojedinačnog umovanja (subjektivnost) daje ikakve opće zakone i pojmove koji bi mogli tvoriti sveopća mje¬ rila racionalnosti? Može li se na autonomiji pojedinaca sagraditi sveopći umstveni poredak? Izlažući potvrdan odgovor na ovo pi¬ tanje. Pokušali smo pokazati da je pravo uma na oblikova¬ nje zbilje zavisilo od čovjekove sposobnosti da ima općevažeće istine. Op¬ ćenite su predodžbe. str. London. nego njihovim odbacivanjem općih ideja. Britanski empiristi pokazali su da ni jedan jedini pojam ili zakon uma ne bi mogao polagati pravo na općenitost da je je¬ dinstvo uma jedinstvo običaja ili navike. kriteriji njegove istine). i time protivurječi običnom iskustvu promjene i slučaja. ljudima nije uspijevalo da svojim autonomnim umom i čak u protivurječnosti sa činjenicama stvore jedinstvo i općenitost. tako. 1939. Život ljudi bio je prepušten ekonom¬ skim mehanizmima jednog društvenog sistema koji je pojedince dovodio u međusoban odnos kao izolirane kupce i prodavače ro¬ be. knj. Um je preko grube činjenice onoga što jest mogao voditi do ostvarenja onoga što je trebalo da bude samo zahvaljujući sveopćosti i nužnosti svojih pojmova ((koji su. Općost (the universal) je hipostazirana kao filozofska reakcija na povijesnu činjenicu da u društvu prevladavaju samo pojedinačni interesi. Postoji nužan prelaz od Kantove analize transcendentalne svijesti do njegovog zahtjeva za zajednicom jednog Weltbiirgerreicha (svjetskog gra¬ đanskog carstva). 3. Kada zato napuštamo posebnosti. John. a istina je bila jedna općenost nasuprot mnogolikoj pojavnosti stvari ili njihovom neposrednom obliku u zamjedbi pojedinaca. dio T..

str. a da ne dolaze od samog iskustva. str.« Kant drži. Jer. ne može se naći nikakav utisak ili osjet koji bi im odgovarao. jer. spoznavanje pomoću pojmova koji ne potje¬ ču od iskustva. An Abstract of A Treatise of Human Nature (Sažetak Traktata o ljudskoj naravi). Ona se sastoji od oblika intuicije i razuma koji. već obuhvatna organizacija svih njih. Odatle je čovjek mogao dobiti pravo da pođe dalje. pa ipak iskustvo kao organiziran kontinuum po¬ činje u njima. Transcedentalni oblici intuicije ili spoljašnje čulo sintetiziraju mnogolikost OSJet^t Um i revolucija . Rezultat nije bio samo skepticizam. Zatvorio je ljude u granice »datoga«. kao što smo vidjeli. um treba da se pokloni pred nalozima empiričkog učenja. Ovo opće ustrojstvo duha Kant određuje kao »transcedentalnu svijest«. Empiričko sužavanje ljudske naravi na spoznaju »da¬ toga« otklonilo je želju kako za tim da se premaši datost. Kant je prihvatio gledanje empirista da sva ljudska spoznaja »oblike« koji organiziraju mnogolikost podataka što mu ih pru¬ žaju osjetila. onda je napad na metafiziku u isto vrijeme napad na uvjete ljudske slobode. međutim. izjavili su idealisti. . već običaj«22. no spoznavanje. Nema čvršćeg empirističkog iskaza od onoga kojim počinje njegova Kritika čistog uma. već nestaje i same želje. Ovi oblici i kategorije ne potječu od iskustva. Ako bi se mog¬ lo dokazati da su ova načela organizacije istinski posjed ljudskog duha i da ne potječu od iskustva. trebalo je odbaciti tvrdnju uma da je on taj koji organizuje zbilju. »Nije. Ljudska je psiholo¬ gija neizvjesnosti i slučaja sa kojega se nikakva nužnost ni opće¬ nitost ne bi mogla izvesti. po Kantovoj analizi. 16. kako postupati u skladu sa idejama i načelima koji još nisu bili prihvaćeni i utvrđeni. na osjetnost. ipak. . Njemački idealisti smatrali su da ova filozofija izražava ab¬ dikaciju uma. tako da utiske »dobivamo« i redamo pred ovim oblicima. 23 Hume. da jedino iskustvo pruža građu za pojmove uma.32 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 33 opća pravila ili načela. supstancijalnosti itd. XXII. već oblici operiranja koji opstoje samo u činu opažanja i shvaćanja. nego dalje izvan čitavog toga reda samog? Odakle je mo¬ gao dobiti pravo da taj red podvrgne sudu uma? Ako su iskustvo i običaji imali biti jedini izvor njegovog znanja i vjerovanja. um onaj koji vodi ži¬ vot. Kant je prihvatio gledanje empirista da sva ljudska spoznaja počinje i završava iskustvom. tako i da se nad njim očajava. Oblici »intuicije« (prostor i vrijeme) i oblici »ra¬ zuma« (kategorije) jesu općosti (universals) ipreko kojih duh sre¬ đuje mnogoliku osjetnost u kontinuum iskustva. A ako umstve22 Hume. Treatise. da dobivaju svoje važenje ne od iskustva niti od individualne psihologije.. jer je pravo uma da vodi iskustvo sastavni dio tih uvjeta. koji sve stvari i događaje zamjećuje u oblicima prostora i vremena i shvaća ih pod kategorijama jedinstva. jer tada ono ne bi bilo nesređena mnogolikost osjeta i utisaka. čim vidimo da smo stigli do krajnjeg ekstrema ljud¬ skoga uma. Oni su a priori svim osjetima i utiscima. onda. »Jer ništa nije izvjesnije nego to da očaj ima na nas gotovo isti učinak kao užitak. . izravno ili neizravno . također. »Cijelo mišljenje mo¬ ra se. Ako se za opće pojmove koji svo¬ jataju takvu nužnost i općenitost ne bi moglo dokazati da nisu samo proizvodi mašte. zbilje. zadovoljeni smo«23.. prvi put objavljen godine 1938. tj. da empiristi nisu pokazali da iskustvo. kako je mogao postupati protiv običaja. Jedinstvo pruža nužan i sveopći poredak je¬ dino zahvaljujući a priori djelatnosti ljudskoga duha. Cambridge Universitv Press. Samo bi iskustvo postalo proizvodom uma. u krajnjoj liniji odnositi na intu¬ icije i zato. drugim riječima. jer nam nijedan predmet ne može biti dan ni na koji drugi način. kod nas. ne bi moglo dokazati da se oni mogu primijeniti na iskustvo. Pripisati opstojanje općih ideja snazi običaja. u opstojeći red stvari i događaja. nisu statički okviri. dalje ne od neke pojedinosti unutar toga reda. znači metafiziku. ako se. nego komformizam. A. nego onih činova intuicije i razuma koji su zajednički svim pojedincima s obzirom da sačinjavaju same uvjete iskustva. Ovaj zaključak empiričkih istraživanja više je nego potkopao metafiziku. Uvod. pruža sredstva i na¬ čine kojima je ta empirijska građa organizirana. Svijet predmeta kao opći i nužan po¬ redak proizvod je subjekta — ne pojedinca. Ako se htjelo prihvatiti Humea. Istina se nije mogla suprotstaviti datorn poretku niti um govo¬ riti protiv njega. i da jedva što upo¬ znamo nemogućnost da nam se neka želja ispuni. a načela po kojima se shvaća zbilja psihološkim mehanizmima za njih je bilo jednako poricanju istine i uma. Oni su općevažeći i primjenjivi jer čine samo ustrojstvo ljudskog urna. kao što je istakao Hume. tvrdnja se temeljila na sposobnosti uma da dođe do istine čije važenje ne potječe od iskustva i koje se da¬ pače može suprotstaviti iskustvu. onda bi neovisnost i sloboda uma bile spašene. takva nužnost i općenitost bila je jedina garancija uma.

Nešto je istinito ako je ono što može biti. ukrat¬ ko. dakle. rezultati ovoga dovedeni su u sveopće i nužne od¬ nose uzroka i posljedice. dovedeni su ovdje pod vlast duha. on je zauvijek osuđen na izjalovljenje. u kojima čovjek ne prepoznaje sebe. koji tretira svaki oblik bića kao da je oblik uma. Neorganski kao i organski svijet. nužno. Pojam ima dvostruku funkciju. U isto vrijeme. koji je izvorno proizvod čovjekova rada i spoznavanja. organiziranim svijetom povezanih predmeta i odnosa samo zahvaljujući opera¬ cijama transcendentalne svijesti. um je ostajao puko subjektivno načelo bez ikakve moći nad ob¬ jektivnim ustrojstvom zbilje. Hegelova filozofija je na taj način sistem koji. ono je tada identično sa svojim »pojmom«. Kasnije je opisao povijesni oblik toga sukoba kao »otuđenje« (Entfremdung) duha. već oblike ili na- . Hegelovski sistem anticipira jedno stanje u ko¬ jemu je ova mogućnost postignuta. misao se otuđuje od zbilje. Carstvo duha postiže u slobodi ono što carstvo prirode postiže u goloj nuždi — ispunjenje mogućnosti koje leže u zbilji. sintezom transcedenitalne apercepcije. Ako. te odatle sveopći. a istina postaje nemoćni ideal sačuvan u mišljenju. Dokle god su stvari-po-sebi ostajale van dosega uma. Povijest je dostigla stupanj na kojemu su bile pri ruci sve mogućnosti da se ostvari ljudska sloboda. itd. supstancije. Ono što Kant zove »najvišom« sintezom. međutim. uzajamnosti. Tako se svijet raspao u dva zaseb¬ na dijela: subjektivnost i objektivnost. pretpostavlja zbilju uma. »pan-logizam«. ne možemo znati kako ili što su »stvari po sebi« koje utiske uzrokuju. koje prati svako iskustvo. On je mnogo puta naglasio da odnos subjekta i predmeta. označava konkretan opstojeći sukob. prisutno i djelotvorno. On obuhvaća prirodu ili bit nekog predmeta i time predstavlja njegovu istinitu misao. stvar prak¬ se jednako kao i teorije. Mnogolikost ovih utisaka postaje. Hegel je smatrao da je sistematski karakter filozofije proiz¬ vod povijesne situacije. Um je istinski ob¬ lik zbilje. priroda kao i društvo. Povijesni optimizam kojim on odiše dao je osnovu za Hegelov tzv. U isto vrije¬ me. koja cijelo iskustvo povezuje sa mislećim ja.34 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 35 nih podataka u jedan prostorno — vremenski red. Ove stvari-po-sebi. Transcedentalna apercepcija je zato krajnja osnova subjektovog jedinstva. nije samo atribut misli nego i zbiljnosti u procesu. Hegel iznosi ovo načelo u pojmu uma. Ako čovjek ne bi uspio ponovno ujediniti raz¬ dvojene dijelove svojega svijeta i dovesti prirodu i društvo pod doseg uma. i time osnova sveopćosti i nužnosti svih objek¬ tivnih odnosa. međusobno su ovisni i imaju da in toto sudjeluju u svakom spoznajnom činu. što znači da svijet predmeta. mogao bi razviti sve svoje mogućnosti. O ovom stanju zbi¬ lje Hegel govori kao o »istini«. Istina nije samo pridata stavovima i sudovima. međutim. i da je njegovo rješenje jedinstvo suprotnosti. Transcendentalna svijest ovisi o građi koju prima putem os¬ jetila. Zadaća je fi¬ lozofije u ovom razdoblju općeg raspadanja da pokaže načelo koje će ponovno uspostaviti izgubljeno jedinstvo i totalitet. Hegel je smatrao da ovaj skeptički element u Kantovoj filo¬ zofiji škodi njegovom pokušaju da oslobodi um empirističkih napadaja. Ovo razdvajanje za Hegela nije prvenstveno bilo spoznajnoteorijski problem. Čovjek bi mogao bi¬ ti slobodan. njihova suprotnost. Ovi procesi sinteze. spoznajemo utiske samo u kontekstu a priori oblika. na njezino konkretno opstojanje. a priori i za¬ jednički svima duhovima. Zahvaljujući kategorijama. i od ove do Filozofije duha učinjeni su na pret¬ postavci da zakoni prirode izviru iz umstvenog ustrojstva bitka i da u jednom kontinuumu vode do zakona duha. razum i osjet. Preko nje misleće ja sebe spoznaje kao kontinui¬ rano. za koje se smatra da opstoje izvan oblika duha. postaje neovisan o čovjeku j dolazi u vlast nekontroliranih sna¬ ga i zakona. on se odnosi na aktualno ozbiljenje te prirode ili biti. Hegelovim jezikom. koji čini vezu između naprednih ideja francuske revolucije i prevla¬ davajućih struja u filozofskom raspravljanju. ostaju potpuno ne¬ spoznatljive. Sve temeljne pojmove hegelovskog sistema karakterizira ista dvosmislenost. Sloboda. Prelazi od Logike do Filo¬ zofije prirode. jest svijest o jednome »ja mislim«. dok aktualni svijet nužno ostaje izvan nje- govog utjecaja. u kojemu su sve suprotnosti subjekta i objekta sjedi¬ njene tako da sačinjavaju istinsko jedinstvo i općenitost. misao i egzistenciju. ako ispunjava sve svoje objek¬ tivne mogućnosti. samo ako čitavim njegovim svijetom vlada jedna sjedinjujuća umstvena volja i spoznaja. A čitav ovaj kompleks sjedinjen je u »transcendentalnoj apercepciji«. Mi smo pokušali ocr¬ tati društveno-povijesne i filozofske korijene ovog pojma. u toku čitavoga niza svojih iskusta¬ va. i time daje iskustvu kontinuitet »mojega« iskustva. ona. Oni nikada ne oz¬ načavaju puke pojmove kao u formalnoj logici. sva carstva bića svodi pod sveobuhvatnu ideju uma.

načelo ove potonje filozofije bio je krajnji autoritet činjenice. svako međusobno ograničavanje čvrstih predmeta se gubi. Njegovi osnovni pojmovi bili su i dalje povezani sa društvenim ustrojstvom vladajućeg sistema. a promatranje neposredne da¬ tosti bilo je krajnja metoda provjeravanja. koja je imala zamijeniti tradicionalnu metafiziku. Ovaj element sačuvan je i iskorišćen u kasnijoj doktrini o negaciji filozofije. Po¬ kretna snaga dijalektičke metode leži u tom kritičkom uvjerenju. on znači da je čovjek (subjekt) pao u ropstvo (predikat). One su »postavljene« (gesetzt) subjektom. a koji određuje sadržaj tih činjenica. koji je tek totalitet prirodnih i čov¬ jekovih sposobnosti. Oni se rastvaraju u mnoštvu odnosa koji iscrpljuju razvijeni sadržaj tih predmeta i završavaju u sve¬ obuhvatnoj djelatnosti subjekta. izvorno. Ako slijedimo istiniti sa¬ držaj naših zamjedbi i pojmova. Sredinom devetnaes¬ tog vijeka. drugačije no što su nje¬ gove zbiljske mogućnosti. te da se klanja datom stanju stvari. Njegov »pan-logizam« pribli¬ žava se vlastitoj suprotnosti. Subjekt jest sam pro¬ ces postajanja predikata i protivurječenje ovome.36 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 37 čine bića koje misao obuhvaća. u kraj¬ njoj liniji. nego da je duh dosegao samosvijest svoje slobode i postao sposoban da oslobodi prirodu i društvo. tako da rođenje istine zahtijeva smrt datog stanja bića. koji ih je posredovao u obuhvatnom procesu svojega razvitka. Nosioci tog pozitivizma veoma su se trudili da na¬ glase konzervativni i afirmativni stav svoje filozofije: to navodi inisao na to da bude zadovoljna činjenicama. Zbilja se pokazuje kao dinamizam u kojemu se svi stalni oblici otkrivaju kao puke ap¬ strakcije. Sud ne pridaje neki predikat jednom čvrstom subjektu. proglašeno u Hege¬ lovoj Filozofiji prava. da se odrekne toga da prelazi preko njihovih granica. koji ih briše i mijenja sve dok ne odgo¬ varaju svome pojmu. već označava zbiljski proces subjekta. zaključuje izjavom da je povijest postigla zbilju uma. po¬ kreće uvjerenje da su date činjenice. u koje¬ mu ovaj postaje nešto drugo nego što jest. Ostva¬ renje duha nije činjenica.. Hegel ne pretpostavlja neki mis¬ tični identitet misli i zbilje. tako da se istina može uspostaviti jedino njihovim uništenjem. Oblik u kojemu se pred¬ meti neposredno javljaju još nije njihov istinski oblik. u mnoštvo antagonističkih odnosa. Filozofija dolazi do svog kraja tada kada je formulirala svoj pogled na je¬ dan svijet u kojemu je um ostvaren. sud: ovaj čovjek je rob. slobodan i suprot¬ stavljen svojoj sudbini. međutim. pripada tom procesu sa kojim su povezane sve činje¬ nice. Međutim. činjenice po sebi nemaju nikakav autoritet. Prema Hegelu. u zbilji negacija istine. Provjeravanje. Ovo je kretanje što ga misao odražava u procesu »posredovanja« (Vermittehmg). Od Humea do današnjih logičkih pozitivista. Uzmimo npr. Nju. s kojima je računala tradicionalna lo¬ gika. moglo bi se reći da on uzima načela i oblike mišljenja od načela i oblika zbilje. Dijalektika je u svojoj cijelosti vezana uz shvaćanje da su svi oblici bitka prožeti jednom bitnom negativnošću. Za Hegela. Naglasili smo činjenicu da je. tako da logički zakoni reproduciraju one što upravljaju kretanjem zbilje. Hegelova filozofija je doista ono čime ju je nazvala reakcija koja je za njom uslijedila. i u tom pogledu se također može reći da je njemački idealizam sačuvao baštinu francuske revolucije. za Hegela. Dijalek¬ tika predstavlja protuudar svakom obliku pozitivizma. Sve što je dato mora biti opravdano pred umom. i prvenstveno kao odgovor razornoj tendenciji racio¬ nalizma. ovo se odnosi na činjenicu da u isprav¬ nom mišljenju jedan oblik bitka prelazi u drugi i da se svaki posebni oblik može odrediti jedino totalitetom antagonističkih odnosa u kojima taj oblik opstoji. Hegelova filozofija. koja počinje negacijom dato¬ ga i neprekidno zadržava ovu negativnost. Prema tome. Logički oblik »suda« izražava neko zbiva¬ nje u zbilji. Ovaj proces rastvara čvrste subjekte. on i dalje ostaje čovjek. ali drži da ispravna misao predstav¬ lja zbilju jer je potonja. Ako u tom času zbilja sa- . dosegla stupanj na ko¬ jemu opstoji u suglasju sa istinom. Svi oblici zahvaćeni su rastvarajućim kretanjem uma. pozitivizam je poprimio osobiti oblik jedne sveobuhvat¬ ne »pozitivne filozofije«. u svom razvitku. Hegel ne želi reći da sve što opstoji opstoji u skladu sa svo¬ jim mogućnostima. Hegelov optimizam temelji se na jednom rušilačkom shvaćanju datoga. negativna filozofija. Ono postaje istinito samo u procesu prevladavanja te negativnosti. sadrži jedan odlučujući element koji uka¬ zuje na nešto dalje od pukoga pomirenja. »pomirenje ideje sa zbiljom«. Ono što je jednostavno dato isprva je negativno. kada u Hegelovoj logici pojmovi prelaze iz jednog oblika u drugi. u biti. i da ova negativnost određuje njihov sadržaj i njihovo kretanje. dakle. Sjedinjenje suprotnosti je proces koji Hegel pokazuje na primjeru svake po¬ jedinosti koja opstoji. ali. istina dosegla stu¬ panj na kojemu ona opstoji u istini. iako je rob. Ovaj iskaz treba sada ispra¬ viti. koje se zdravom razumu javljaju kao pozitivno kazalo istine. nego zadaća.

Jenenser Realphilosophie i System der Sittlichkeit (Sistem cudorednosti). te oboje treba razmatrati zajedno da bi njegovi osnovni pojmovi dobili filozofsko. Napori uma prenose se na društ¬ venu teoriju i društvenu praksu. također. 5. Povezivanje njegove filozofije sa povijesnim zbiva¬ njima njegovog vremena čini Hegelove političke spise dijelom njegovih sistematskih djela. davanja filozofskih zaključaka kontekstu društvene i političke zbilje počinje godine 1798. i ide sve do godine 1831. da se misao tada mora pokoriti opstojećem poretku. Hegel je formulisao svoje filozofsko stanovište i interese putem kritičkog raspravljanja o suvremenim fi¬ lozofskim sistemima. godine označava pokušaj da se za filozofiju formulira religiozan temelj. oslobođena svoga suprotstavljanja zbilji.38 HERBERT MARCUSE FILOZOFSKA POZADINA 39 država uslove ikoji su nužni da bi se um doista materijalizirao. Hegelova glavna djela toga razdoblja jesu: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie (Razlika između Fichteovog i Schellingovog sistema filozofije). misao može prestati da se brine za ideal. S napušta¬ njem ideala. do 1806. Konačni vrhunac filozofije time u isto vri¬ jeme njezina abdikacija. Hegelova filozofija pokazuje pet različitih stupnjeva u svom razvitku: 1. Filozofija prava (1821) i razna berlinska predavanja o filozofiji povijesti. To znači da ona prestaje biti filozofija. do 1800. Kritičko mišljenje ne prestaje. već uzima novi oblik. povijesti filozofije. koji je već 1808—11. 1830). Godina 1807. njegovim povijesnim i političkim stu¬ dijama. Ovom razdoblju pripadaju djela koja sačinjavaju glavninu Hegelovih spisa: Znanost logike (1812—16). Istini bi sada bila po¬ trebna zbiljska povijesna praksa — da bi se ispunila. kada je pisao svoju studiju o engleskom zakonskom prijedlogu o izbor¬ noj reformi. osobito Kantovom. Razrada Hegelovog filozofskog sistema popraćena je serijom političkih odlomaka. Oslobođena svoje preokupacije idealom. Ne znači. objavljivanje Fenomenologije duha. dale su Jenenser (jenski) sistem. U godinama 1800—1801. 2. skiciran u Philosophische Propadeutik (Filozofska propedeutika). koji nastoje primijeniti njegove nove filo¬ zofske ideje na konkretne povijesne situacije. filozofija napušta svoju kritičku zadaću i prepušta je jednoj drugoj sili. Ovaj proces pri- . Ovo je razdoblje dokumentirano djelima Jenenser Logik und Metaphysik. Theologische Jugendschriften (Teološ¬ ki spisi iz mladosti). Enciklopedija fi¬ lozofskih znanosti (1817. estetici i religiji. nastavlja se njegovim Die Verfassung Deutschlans (Usta¬ vom Njemačke) godine 1802. 1827. međutim. ali nije bio za¬ vršen prije 1817. najraniji oblik Hegelovog potpunog sistema. 4. ona je. Glauben und Wissen (Vjero¬ vanje i znanje) i drugi članci u Kritisches Journal der Philosophie (Kritički filozofski časopis). 3. Fichteovogm i Schellingovom. Razdoblje od 1790. kao i povijesno i političko tumačenje. Godine 1801. Razdoblje konačnog sistema. kao što to dolazi do izražaja u sabranim spisima toga razdoblja.

. . Jedino čemu su se mogli nadati bilo je nešto ustavne slo¬ bode. ekonomskih. njegova povijest. oči mlade generacije sa čežnjom su se ok¬ retale prema prošlosti. Govorio je o skrivenoj moći kao o Volksgeistu (duhu naroda): »Duh jednog naroda. oni su spleteni u jedno . Izgledalo je da je prošlo razdoblje ranijeg okrutnog despotizma. Nisu postojali ni najmanji izgledi da bi u jednoj reorga¬ niziranoj državi i društvu prava čovjeka zauzela svoje mjesto. međutim. Gcschichle des Furstaihauses und Landes Wiirtemberg (Povijest kneževske kuće i zemlje Wiirtemberg). i u kasnijem razdoblju svoje vladavine dozvolio je sebi prosvijetljeni apsolutizam. Duh prosvjetiteljstva nastavljao se u školama i sveučilištima koje je on podržavao. Hegel je vruće nastojao ponovo uhvatiti sna¬ gu koja je u antičkim republikama proizvela i održala živo jedin¬ stvo ovih sfera kulture i koja je proizvela slobodni razvoj svih nacionalnih sila. »Narodni duh« nije shvaćen kao mistički ili metafizički entitet. religija i stupanja političke slobode koji je postigao ne mogu se odvojiti jedni od drugih niti u pogledu njihovog utjecaja niti u pogledu njihove kakvoće. 1839. osobito na intelektualnu omladinu. uspostavljanjem monopola koji su pljačkali mase i punili škrinje rasipnoga kneza. studenti su pjevali revolucionarne pjesme i prevodili Marseljezu. ali su znali da je sva ta djelatnost bila nemoćan pro¬ test protiv još neuzdrmanih snaga što su tlačile njihovu domo¬ vinu.HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 41 I. despotizma pod kojim je čitava zemlja bila terorizi¬ rana stalnim vojničkim regrutacijama za inozemne ratove. Scheling i Holderlin (Helderlin) — bila je prvenstveno pod dojmom suprotnosti koja je postojala između ovih ideala i bijednih prilika koje su doista vladale u njemačkom Rajihu. taj slabiji duplikat en¬ gleske i francuske filozofije koja je razbila ideološki okvir apso¬ lutističke države. pa je time otklonjena najočitija zapreka za funkcioniranje jedne centralističke vlade. Njemačko prosvjetiteljstvo. Otkrivamo da je u Hegelovim ranim teološkim fragmentima interes za politiku uvijek nanovo provaljivao u razmatranje re¬ ligioznih problema. str. ublaženi sporazumom. ali rezultat je bio jedino to što je apsolutizam podijeljen između lične vla¬ davine vojvode i interesa feudalne oligarhije. O religioznim i poVidi Karl Pfaff. moramo se vratiti kulturnoj i političkoj sredini južne Njemačke u posljednjim decenijama osamnaestoga vijeka. Stuttgart. možda su sadili drvo slobode i vikali protiv tirana i nji¬ hovih slugu. Ali mlada generacija koja je tada pohađala teološko Sveučilište u Tiibingenu — a u njoj je Hegel. 82. kao i njegovo pravo da svoj život oblikuje suprotno svim zastarjelim oblicima autoriteta i tradicije. 2 Theologische Jugendschriften. a osobito prema onim povijesnim raz¬ dobljima u kojima je prevladavalo jedinstvo između intelektual¬ ne kulture ljudi i njihova društvenog i političkog života. vršiti jak uticaj. U tim prilikama. koja je mjestimično čak zasjenila zanosni opis ranoga kršćanstva što ga je dao taj student teolo¬ gije. 27. U Wurtembergu. HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI (1790—1800) Ako želimo osjetiti atmosferu iz koje je potekla Hegelova filozofija. Sukobi između vojvode Karla Eugena i Staleža bili su go¬ dine 1770. tehničkih. naglim hapšenjima zbog najsitnije sumnje ili najneznatnijeg pro¬ testa1. Istina. počele su ideje 1789. i dalje. prodajom položaja. bilo se uvuklo u 'kulturni život Wiirtemberga: vojvoda je bio učenik »prosvijetljenog despota« Friedricha II pruskog. str. koja bi uspostavila bolju ravnotežu snaga između kneza i staleža. Hegelova upotreba Volksgeista usko je povezana sa Montesquieuovom (Monteskije) upotrebom esprit generala (općeg du¬ ha) jednoga naroda kao osnove njegovih društvenih i političkih zakona. odsjek 2.«2. zemlji kojom je vladao despotizam koji je upra¬ vo bio pristao na neka mala ustavna ograničenja vlastite moći. Holder¬ lin je nacrtao zanosnu sliku stare Grčke. isticalo se dostojanstvo čovjeka. dio III. . i hvalila se tolerancija i pravda. 1 litičkim problemima raspravljalo se na način racionalizma osam¬ naestoga vijeka. teš¬ kim proizvoljnim porezima. već predstavlja cjelinu prirodnih. a Hegel je napisao glo¬ rifikaciju starog grada-države.

jer čovjek nije posjedovao svjesnu slobodu i nije bio gos¬ podar društvenog poretka.. A ukoliko je taj rani sklad bio »pri¬ rodniji«. čovjek prestaje biti čovjek. nije stvar države da ga spriječi u tome od¬ ricanju. nasuprot državi. ona određuje njihova prava i dužnosti i štiti svoje članove od onih unutrašnjih i spoljašnjih opasnosti koje bi mogle ugroziti produžetak cjeline. i on je počeo smatrati da je čovjekov povijesni »usud«. Ibid. napisan poslije 1797. Hegel. 5 4 Ibid. Hegel je smatrao da su društvene ustanove is¬ krivile i najprijatnije i najličnije odnose između ljudi. Rousseaua (Ruso). 268. Montesquieuovo naglašavanje ove povijesne osnove bilo je upravljeno protiv neopravdanog zadržavanja zastarjelih poli¬ tičkih oblika. već je prije suprotan njegovim unutrašnjim potrebama — u stranom svijetu kojim vladaju neumitni zakoni. u »mrtvome« svijetu u kojemu se ljudski život onemogućuje. Hegel je defini¬ rao ovu državu gotovo istim kategorijama kojima <i liberalizam osamnaestoga vijeka: država počiva na saglasnosti pojedinaca. sve veće bogatstvo i poznavanje raskoši i veće životne udobnosti proizvelo je jednu aristokraciju rata i imetka« koja je razorila republiku i bila uzrok potpunom gubitku politič¬ ke slobode4. Ima u Theologische Jugendschriften jedan značajan odlomak. »koji na svoju ljubljenu ili svoga ljub¬ ljenoga moraju gledati kao na posjednika svojine moraju. već opstoji više kao »otuđena« ustanova iz koje je aktivni politički interes građana nestao. . štaviše. Theologische JugendschriftIbid. 212.42 HERBERT MARCUSE HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 43 moralnih i intelektualnih uvjeta koji određuju povijesni razvitak naroda. više puta pita koji je istin¬ ski odnos između pojedinca i države. koji se zove Die Liebe (Ljubav). U ranom razdoblju oni su bili u »prirodnom« skladu koji je postignut na štetu poje¬ dinca. osjetiti njezinu ili njegovu posebnost«. iako uobličen njegovim vlastitim znanjem i radom. Jedan od njegovih povijesnih fragmenata. Hegelov prosvijetljeni optimi¬ zam i njegovo tragičko hvaljenje jednoga izgubljenog raja bili su zamijenjeni naglašavanjem povijesne nužnosti... Hegelova nastojanja da shvati sveopće zakone koji upravlja¬ ju ovim procesom neizbježno su ga dovela do analiziranja ulo¬ ge koju imaju društvene ustanove u povijesnom napretku. Povijesna nužnost dovela je do jaza između pojedinaca i države. a u prvom na¬ crtu svoje brošure Die Verfassung Deutschlands (Ustav Njemač¬ ke. Herdera i Kanta na Hegelove teološke studije. 222. čak ni kad bi takvo miješanje moglo biti u vlastitom interesu pojedinca. a to bi bila sila«3. pa čak u istoj skupini njegovih spisa. više nije njegov. Međutim. Umjesto da slijedimo razne utjecaje Moniesquieua. str.es Eigentum) odgovoran za opstojeće političko raspa¬ danje7. koja se bori protiv zajednice njihovog života — posebnost koja se sastoji u njegovoj ili njezinoj povezanosti sa »mrtvim stvarima« koje ne pripadaju onom drugom i nužno ostaju izvan njihovog jedinstva8. križ koji mora nositi. str. mi ćemo se ograničiti na prikaz Hegelovih glavnih interesa. Ton se. jer bi to značilo prisiliti čovjeka da bude čovjek. »pra¬ vo na sigurnost posjeda« postalo je sada čitav njihov svijet5. »U Ateni i Rimu. Ustanovu vlasništva Hegel je ovdje doveo u vezu sa činje¬ nicom da je čovjek počeo živjeti u svijetu koji. polagano mijenjao u toku tog istog raz¬ doblja Hegelovog života. Hegelov pojam Volksgeista zadržao je te kritičke implikacije. str. tako¬ đer. str. utoliko su ga lakše mogle raskinuti nekontrolirane sna3 ge koje su tada vladale u društvenome svijetu. raspravljajući o teologiji. počinje sa uopćenom izjavom da je »sigurnost posjeda stup oko kojega se okreće čitavo moderno zakonodavstvo6. 8 Theologische Jugendschriften. 7 Ibid. to što prihvaća društvene i političke odnose koji ograničavaju njegov pun razvitak. Ovdje nema ničega od onog moralnog i metafizič¬ kog uzdizanja države koje susrećemo u kasnijim Hegelovim dje¬ lima. godine. 286. 381—2. tumači on. str. Državna moć pala je u ruke izvjesnih povlaštenih pojedinaca i skupina. međutim. u kojemu Hegel govori da su konačni sklad i sjedinjenje između pojedinaca koji se vole onemogućeni zbog »prisvajanja i posjedovanja svojine kao i prava«. »Nitko se ne može odreći svoga prava da samome sebi daje zakon i da bude jedini odgovoran za njegovo izvršenje. Pojedinac. posjeduje neotu¬ điva prava čovjeka. koja više ne zadovoljava njegove sposobnosti. u koja se država ni pod kakvim okolnostima ne može miješati. Ljubavnik ili ljubavnica.. str. 223. dok je široka masa građana išla samo za svojim privatnim interesom ne obazirući se na opće dobro. 1798—9) kaže da je povijesni oblik »građanskog posjeda« (burgerlich. * Dokumente zu Hegels Entivicklung. Ako se ovoga prava odrekne. uspješni ratovi.

a opet sačuvane u »umu«. Kako. Poslije toga. Dijalektika se razvi¬ la iz Hegelovog gledanja da je zbilja ustrojstvo sačinjeno od pro¬ tivurječnosti. niti teologija ono što može pružiti načela za uspostavljanje slobode i jedinstva. nego kao na konačni oblik ljudske spoznaje. jer evanđelje. utoliko je više njegovo raspravlja¬ nje postajalo filozofsko — sada su samo najsveopćiji pojmovi mogli obuhvatiti protivurječnosti i samo su konačna načela spo¬ znaje mogla pužiti načela njihovog razrješenja. Spomenuli smo već način na koji je Hegel obilježio ove sukobe: priroda se postavila protiv čovjeka. a ne državu. U isto vrijeme. između svijesti i egzistenci¬ je. i najapstraktniji Hegelovi pojmovi zadržali su konkretno značenje njegovih pitanja. 14. Hegel ie. Leipzig. Osobitu ulogu što ju je Hegel pridavao ideji života mogli bi¬ smo bolje razumjeti ako uočimo da su za njega sve protivurječ¬ nosti razrješene. str. Georg Lasson.44 HERBERT MARCUSE HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 45 en pružaju najraznovrsniju formulaciju pojma »otuđenja« (Entfremdung). 244. u biti. Hege¬ lov se interes polako pomjerio od teoloških pitanja i pojmova ka filozofskima. Drugim riječima. dakle. osobito u sukobu između čovjeka i prirode.. čovječji su život savladali sukobi koji su prožimali sve. la sjedinjavanja o kojoj on govori odnosi se na životni sklad po¬ jedinačnog i zajedničkog interesa. u Erste Druckschriften (Prvi štampani spisi). doveo je do antagonizma između ide¬ je i zbilje. Od Hegela dalje. On je tako interpretirao krišćanstvo kao da ono u svjetskoj povijesti ima jednu temeljnu funkciju: da čovjeku daje novo »apsolutno« središte i konačan cilj njegovog života. me¬ đutim. 13. Kada je taj sklad izgubljen. Filozofija je dobila mi¬ siju — da da iscrpnu analizu protivurječnosti koje vladaju u zbi¬ lji i da pokaže njihovo moguće sjedinjenje. . str. a svijest suprotstavila egzistenciji. ali se mogu čak već i tamo otkriti filozofski počeci dijalektičke analize. Hegelov pojam života ukazuje na život jednog umstvenog bića i na čovjekovu jedinstvenu kakvoću između drugih bića. očit je u brojnim sukobima ko¬ jima ljudski život obiluje. govori pojedincu kao pojedincu od¬ vojenom od njegovih društvenih i političkih veza. »Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems« (Razli¬ ka između Fichteovog i Schellingovog sistema). da taj svijet ponovo dođe u sklad sa čovjekovim mogućnostima? U početku Hegelov odgovor bio je odgovor studenta teolo¬ gije. čovjekova spoznaja i volja gurnuti su u »subjektivan« svijet. str. između misli i zbiljskoga. ur.. ideja života bila je polazna tačka mnogih pokušaja da se filozofija re¬ konstruira sa stanovišta čovjekovih konkretnih povijesnih okol11 Ibid. Ovaj sukob. Njegova potreba za filozofijom izvirala je iz potrebe da se ispravi opći gubitak slobode i jedinstva. Hegelovo razmatranje religioznih i političkih problema pot¬ puno je prožeto mišlju da je gubitak jedinstva i slobode — po¬ vijesna činjenica — opća oznaka moderne ere i činilac koji obi¬ lježava sve uvjete privatnog i društvenog života. koji je prirodu obratio u neprijateljsku silu koju čovjek treba da svlada. On je to izričito rekao u svom pr¬ vom filozofskom članku. također mogao vidjeti da se otkrivena istina evanđelja ne može dovesti u sklad sa rastućom društvenom i političkom zbiljom. Ukoliko je više Hegel uviđao da su protivu¬ rječnosti sveopći oblik zbilje. Theologische Jugendschriften prekrivali su još di¬ jalektiku teološkim okvirom. kaže Hegel. njegov bitni cilj je da spase pojedinca. čovjek neprestano nalazi sebe odvojena od svijeta koji je sup¬ rotan i tuđ njegovim impulsima i željama. Prvi pojam što ga Hegel uvodi kao sjedinjenje protivurječ¬ nosti je pojam života. Hegel je na filozofiju uvijek gledao ne kao na jednu poseb¬ nu znanost. »Potreba za filozofijom pojavljuje se onda kada je sila sjedinjavanja (die Macht der Vereinigung) ne¬ stala iz života ljudi kada su protivurječnosti izgubile svoju živu međupovezanost i međuzavisnost i stekle nezavisan oblik«10. Hegel je život poi¬ mao kao duh. tj. zbilja se »otuđila« od »ideje«. a cjelina ih više nije mogla kontrolirati. kao biće sposobno da shvati i savlada sveobu¬ hvatne antagonizme egzistencije. koji je vladao u antičkim re¬ publikama i koji je obezbjeđivao slobodu cjeline i integrirao sve sukobe u živo jedinstvo Volksgeista. čija se samoizvjesnost i sloboda našla pred objektivnim svijetom neizvjesno¬ sti i fizičke nužde. Kao posljedica toga. on je sve ove suprotnosti sažeo tako. 1913.9 Zato nije vjera ono što može riješiti problem. da imaju opći oblik sukoba između subjekta i objekta11 te je na taj način po¬ vezao svoj povijesni problem sa filozofskim problemom koji je od Descartesa (Dekart) vladao evropskim mišljenjem. Ovaj gubitak slobode i jedinstva. koji je kasnije igrao odlučujuću ulogu u daljem raz¬ vitku hegelovske filozofije. Si'10Ibid.

Adekvatna interpretacija ovog iskaza zahtijevala bi is¬ crpno razmatranje osnovnih promjena u evropskoj filozofija i poslije Aristotela. Duh je u biti ista sjedinjujuća snaga kao i život. pojam duh stavlja naglasak na činjenicu da je jedinstvo života. Svijet i svi »njegovi odnosi i odredbe su djelo čovjekovog samo-razvitka«14. drugim riječima. i oni ograničavaju njegovo slobodno samo-ozbiljenje. Str. međutim. zbog svoje posebnosti i svojeg ograničenog i određenog oblika. posebno protivurječi sveopćemu. On dovodi istinu u svijet. Samo čovjek. Svaki živi pojedinac također je očitovanje cje¬ line života. Hegelov iskaz podrazumijeva da postoji distinkcija između »bitka« (Sein) i bića (Seiendes). Str. tako da sveopće ne realizira sebe u potrebnome. i njegovih objektivnih uvjeta. Na ovom ranom stupnju otkrivamo već crte kasnije dijalektičke teorije društva. svaki dio izvan cjeline u isto je vrije¬ me cjelina. Samo je čovjek sposoban preobraziti objek¬ tivne uvjete tako da postanu sredstvo njegovog subjektivnog raz¬ vitka. IV. spona 'je' u svakom sta¬ vu izražava sjedinjenje subjekta i predikata. je u isto vrijeme grana beskonačnog drveta života. i dovođenjem svega što mu je suprotstavljeno u Sklad sa sobom. Theologische Jugendschriften daju još jedan pojam koji uka¬ zuju na Hegelovu kasniju logiku. nije nqposredno i »pri¬ rodno«. 383. nego i mogućnosti prirode. pretpostavlja spoznaju istine. iako ne znači više nego život. Živo se.46 HERBERT MARCUSE HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 47 nosti i da se na taj način savlada apstraktni i daleki karakter racionalističke filozofije12. »Život« nije najnapredniji filozofski pojam do kojega je do¬ šao Hegel u svom prvom razdoblju. a ne neke slijepe prirodne sile. " Theologische Jugendschriften. zahvaljujući svojoj spoznaji. jed¬ no Biće«16. djelo subjektova slobod¬ nog shvaćanja i djelatnosti. 347. Proces života.. međutim. Ovdje možemo tek nagovijestiti nešto od po¬ zadine i sadržaja te formulacije. i dalje. što znači spoznaju mogućnosti i subjekta i objekta.. A istina koju on zna ne oslobađa samo njegove vlastite mo¬ gućnosti. u krajnjoj liniji. 307. Die Jugendgeschichte Hegels (Povijest Hegelove mladosti) u Gesammelte Schrifien (Sabrani spisi). jedin¬ stvo »subjekta«. 144. str. nego je rezultat stalnog aktivnog svladavanja svega što mu se suprotstavlja. ili između određenog bića i bića kao takvog. Jedinstvo života. Leipzie. živo biće održava se kao samost savladavanjem i prisajedinjavanjem raznolikosti određujućih uv¬ jeta koje nalazi. Ovo Hegel ilustrira misijom Ivana Krstitelja. različit od rada i suprot¬ stavljen radu. jer život označava biće čiji su različiti dijelovi i stanja (Zustande) sastavljeni u jedno potpuno jedinstvo. 13 sv. . upotrebljava termin duh (Geist) da bi označio sjedinjenje ovih raznovrsnih pokušaja. str. »Beskonačni život može se zvati Duhom jer Duh označa¬ va živo jedinstvo unutar raznolikosti . Nadalje.. str. svi oblici života takvo potpuno jedinstvo. Ali. a u isto vrijeme ono čini živo biće zbiljskim subjektom. U životu. U odlomku pod naslovom Glauben und Wissen (Vjerovanje i znanje) Hegel izjavljuje: »Sje¬ dinjenje i Bitak (Sein) su istovrijedni.. Jedinstvo 12 Vidi Wilhelm Dilthev. i sa njom uspijeva organizirati svijet u skladu sa umom. ono može savladati svoju ograničenost pomoću sile koju kao živ subjekt posjeduje. Posredo¬ vanje je prava funkcija živoga bića kao zbiljskoga subjekta. Već smo ukazali na to da je za Hegela savrše¬ no jedinstvo subjekta i objekta preduvjet slobode. u kojemu daje tačniju razradu filozofskog značaja an¬ tagonizma između subjekta i objekta i između čovjeka i prirode. Povijest zapadne filozofije počela je sa istom distink14 1 5 1 6 Ibid. međutim. — Duh je živi duh koji sjedinjuje raznolikost kako bi ova postala živa15. može doći do »ideje života«. posjeduje punu bit ili pune moguć¬ nosti života. Život se od svih drugih načina bitka bitno razlikuje svojim jedinstvenim odnosom prema svojim odredbama i prema svije¬ tu kao cjelini. u tome razli¬ kuje od neživog. On je prvi obrazac zbiljskog sjedinja¬ vanja suprotnosti i zato prvo otjelovljenje dijalektike. sastoji se iz stalnog uvlačenja tih vanjskih uv¬ jeta u trajno jedinstvo subjekta. drugim riječima. 1921. onakvog kakav jest. zato. iako je svako živo biće određeno i ograni¬ čeno. Ne predstavljaju. Ono je jedinstvo koje uspijeva samo kao re¬ zultat procesa posredovanja (Vermittlung) između živog subjek¬ ta. Systemfragment (Fragment sistema). Shvaćanje svije¬ ta kao proizvodu ljudske djelatnosti i spoznaje odsada postaje (pokretnom snagom Hegelovog sistema. život13. posebno. i po prvi put iznosi po¬ gled da je svijet u samoj svojoj biti proizvod čovjekove povijes¬ ne djelatnosti. Život je pr¬ vi oblik u kojemu je supstancija shvaćena kao subjekt i tako je prvo otjelovljenje slobode. 307.. Život je najprije slijed određujućih »objek¬ tivnih« uvjeta — objektivnih jer ih živi subjekt nalazi izvan se¬ be. Svaki je neživi predmet.

imanja svojstva i organičenja itd. S obzirom da je ontologija doktrina najopćijih oblika bitka. Ta tradicija djeluje u Hegelovoj Logici. već bi ono samo bilo potpuno u svakom trenutku svoga opstojanja. a ljudi nisu bili slobodni subjekti svojih života. Ovo ukazuje na činjenicu da mo¬ ra biti nekog bića — kao takvog koje se razlikuje od svakog od¬ ređenog bivstvovanja. Pojedinačna stvar je subjekt ili supstancija. mišljenje »zahva¬ ća« i drži predmet kao misao. to jest. i tako spo¬ jiti ontologiju sa teologijom. Ovo shvaćanje usko je povezano sa zbiljom koja ne pruža nikakvo odgovarajuće ispunjenje pravih mogućnosti ljudi i stva¬ ri. Biće koje 17 Str. Ali o sva¬ kom takvom biću izričemo da je takvo i takvo. Aristotelovo shvaćanje da je um istinski bitak provedeno je tako da je taj bitak odvojen od ostalog svijeta. neka sprava. pridaje¬ mo mu bivstvovanje. Različiti na¬ čini bića predstavljaju različite načine sjedinjujućih antagonistič¬ kih odnosa. neki događaj itd. Hegelova filozofija je u jednom širokom smislu reinterpretacija Aristotelove ontologije. a ovo potonje je djelatnost savršenog sjedinja¬ vanja subjekta sa svojim objektom. Hegel utjelovljuje osnovni aristotelovski pojam u svoju filozofi¬ ju: »Različiti načini bića su više ili manje potpuna sjedinjenja«17. pak. Istinski bitak je istinsko kretanje. a um poima um. neka kuća. Raz¬ ni tipovi kretanja označavaju različite načine ostvarivanja mo¬ gućnosti koje su unutrašnje u biti ili stvari kolja se kreće. oni se tiču različitih načina postojanja u toku pro¬ mjena. Ljudski um samo je slaba kopija ovog Usprkos tomu. Kada bi takvo biće opstojalo. Istinski Bitak je zato misao i um. Odatle je bilo razmjerno lako uzeti ovaj najopćiji bitak kao »bit svega bivajućeg«. koja je napravljena kao odgovor na pitanje: »što je Bi¬ tak?« — pitanje koje nadahnjivalo grčku filozofiju od Pamenida do Aristotela. Aristotel određuje u smislu mogućnosti i zbilje. a sjedinjavanje znači kretanje. Prema Aristotelu. neka životinja. koja čitavo biće tretira kao proces i kretanje — dinamiku. Subjekt čija je samodjelatnost misao nema nikakvog otuđenog ni vanjskog predmeta. nije čudno što su bili isti osnovni pojmovi aristotelovske i hegelovske ontologije. nego je zajedničko svim posebnim bićima kojima se može pridati. nastajanja i nestajanja. Biće kao takvo je ono što sva posebna bića imaju zajedničko i ono je. u strogom smislu. Ove povijesne okolnosti još su vladale u Hegelovo vrijeme. Podizanje carstva duha na položaj jedinog područja slobode i uma bilo je uslovljeno jednim svijetom anarhije i kmetstva. koja se potpuno izgubila u formalističkoj tradiciji aristotelizma. organska kao i neorganska. postane zbilja uma. Ovo nije značajno samo kao puka ilu¬ stracija. da svijet. se kreće ili razvija po najvišem tipu bilo bi čista Ono ne bi imalo građe ostvarivanja izvan samoga sebe niti tuđe sebi. A ovo bivstvovanje kojemu pridajemo nije neka posebna stvar u svijetu. tako da je to ispunjenje smješteno u djelatnost koja je bila najnezavisnija od vladajueeg nesuglasja zbilje. »najzbiljskije«. Kre¬ tanje. njihov supstrat. a opet se može pridati bilo kojem biću. nije niti uzrok miti tvorac svijeta. vidljive mogućnosti nisu bile ostvarene ni u društvu ni u prirodi. ima jedna distinkcija koja prolazi kroz čitavo područ¬ je bića između biti i njezinih različitih slučajnih stanja i modifikacija Zbiljski bitak. čime se misli konkretna individualna stvar. da tako kažemo. Jer. Bivanje znači sjedinjavanje. Hegel završava svoj prikaz u Enciklopediji filozofskih zna¬ nosti odlomkom iz Aristotelove Metafizike u kojemu se tumači kako je istinski bitak um. jest bit. Aristo¬ tel procjenjuje tipove kretanja tako da je najviši tip onaj u ko¬ jemu je svaka pojedina mogućnost potpuno ozbiljena. život uma je najviši život i najviše dobro na svijetu. i kao takva odražava ljudski uvid u najopćije ustrojstvo zbilje. koje se pridaje podjednako svakom određenom biću. Aristotel je bio prvi koji ovo biće kao takvo. i on je njegov prvi pokretač samo preko zamršenog sistema posrednika. čitavo njegovo opstojanje sa¬ stojalo bi se u mišljenju. nije smatrao posebnim me¬ tafizičkim entitetom. koja je postojana u toku jednog kretanja u kojemu sjedinjuje i drži na okupu različita stanja i faze njegove egzistencije. Hegel je bio prvi koji je otkrio izvanredno dinamički karakter aristotelovske metafizike. 384. nego procesom ili kretanjem preko kojega se svako posebno biće oblikuje u ono što zbiljski jest. oslobođena iskrivljavanja metafizičke dogme i povezana sa sveprisutnim zahtjevom moder¬ nog racionalizma da se svijet pretvori u medij subjekta koji se slobodno razvija. tako da se može zvati onim »jednim« zbiljskim u svoj raznoliko¬ sti određenih bivanja. »božju supstanciju«. ukratko. Svako je biće oko nas određeno: neki kamen. 4 Um i revolucija .48 HERBERT MARCUSE HEGEL0V1 MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 49 čijom.

a neka druga stvar stupa na njegovo mjesto. Operacije razu¬ ma daju uobičajeni tip mišljenja. Prvi pojam što ga je Hegel podvrgao dijalektičkoj interpre¬ taciji bio je pojam uma. duše i tijela. koji vlada u svakodnevnom ži¬ votu kao i u znanosti. Kada crveni lakmusov papir postaje modar. nešto ovdje i sada opstojeće prestaje biti ovdje i sada. Pojam i širenje ove vrste mišljenja Hegel spaja sa porijek¬ lom i prevlašću izvjesnih odnosa u ljudskom životu2. Entitet koji je na takav način izoliran i omeđen Hegel naziva »konačnim« (das Endliche). kojim uprav¬ lja načelo identiteta i suprotnosti. a Schelling je bio imenovan profeso¬ rom godine 1798. str. Kao što smo vidjeli. i bave se njima. Antagoniz¬ mi »izolirane refleksije« izražavaju stvarne antagonizme. mijenjaju.. Za njega je distinkcija između razuma i uma isto kao ona izme¬ đu zdravog razuma i spekulativnog mišljenja. Fichte je tamo naučavao do 1799. Erste Druckschriften. a Hegel upotrebljava izraz »izolirana refleksija« (isolierte Reflection) da bi označio način na koji razum oblikuje i spaja svoje polazne pojmove. str. koji se kao takav odnosi prema drugim. »inteligencije i prirode« i. Kantova društvena i pravna filozofija. vjere i razuma. poima svijet konačnih entiteta. Ovo su bili upravo poj¬ movi koji su ležali u korijenu Kantove Kritike čistog uma. koje su sve međusobno razgraničene. u koja je bačeno ljudsko opstojanje. Hegelovi prvi filozofski članci bili usredotočeni na doktrine Kanta. Hegel je smatrao da se filozofija javlja iz sveobuhvatnih protivurječja. zamjenjuje se svojstvima muškosti. a po svom samoidentitetu suprotstavljeno je svima drugim stvarima. Jedna nije druga i nikada ne može postati druga. tako¬ đer omeđenim entitetima. Hegel je počeo svoju sveučilišnu karijeru u Jeni. Zato su. Ibid.PREMA SISTEMU FILOZOFIJE 51 II. Ope¬ racije razuma tako dijele svijet i bezbrojne polaritete. koja je tada bila filozofski centar Nemačke. svijetlo i tamno. Mišlje¬ nje je moglo shvatiti svijet kao utvrđeni sistem izoliranih stvari i nerazrješivih suprotnosti tek kada je svijet postao zbilja odvo¬ jena od istinskih potreba i nuždi čovječanstva. sasvim prirodno. dakle. »subjektivnosti i objektivnosti«1. djetinj¬ stvo i muškost vječito ostaju kao nepomirljive suprotnosti. Indi¬ vidualne odredbe isključuju jedna drugu kao da su atomi ili monade. a njegovo revolucioniranje filozofije u njegove tri Kritike uma još uvijek je vršilo svjež utjecaj na intelektualni ži¬ vot. Hegel je ovim poj¬ movima dao novo značenje i učinio ih ishodištem svoje metode. ili se dan mi¬ jenja u noć. . ali nikada ne gubi vlastiti identitet i ne postaje drugo nego što jest. svojstava djetinjstva. Svaka je stvar jasno omeđen entitet. Fichtea i Schellinga. a drugo se javlja na nje¬ govo mjesto. Razum. 14—15. Pojmovi koji se razvijaju iz tih poče¬ taka i sudovi sastavljeni od tih pojmova obilježavaju izolirane stvari i utvrđene odnose između tih stvari. u naijopćijem obliku. doduše. njegova Metaphysik der Sitten (Metafizika etičnosti) bila je objavljena godine 1799. i on je svo¬ je probleme formulirao na način filozofskoga raspravljanja nje¬ mačkih idealista. Stvari se. godine. slobode i nužnosti«. Sve je identično sa sobom i ni sa čim drugim. PREMA SISTEMU FILOZOFIJE (1800—1802) 1. a koje je sada Hegel razriješio u svojoj dijalektičkoj analizi. PRVI FILOZOFSKI SPISI Godine 1801. Crveno i modro. Kant je napravio osnovnu distinkciju 1 između uma (Vernunft) i razuma (Verstand). kao i njihova svojstva. protivurječnosti između »duha i tvari. Kada dijete postaje čovjek niz svojstava. Može biti sa njima spojeno i sastavlje¬ no. onda jedno svojstvo ili odredba nestaje. 13. Svijet se uzima kao mnoštvo određenih stvari. Ona su oblikovala povijest filozofije kao povijest osnovnih protivurječnosti. protivurječnosti koje su se nedavno bile javile kao protivurječnosti između »uma i osjetilnosti« (Sinnlichkeit). ali kada se to događa.

Zdravorazumski pogled je »ravnodušan« i »siguran«. a potonjemu ostaviti područje slijepe nužnosti (Hegel ovdje udara protiv važnog mehanizma »pounutrivanja« ili introverzije. koju treba ozbiljiti unutar same duše). Konačnu zbilju u kojoj su antagonizmi razriješeni Hegel na¬ ziva »apsolutom«. ne može se postići. u op. 4 Str. str. Prvi je kriterij uma. tako da apsolutna zbilja nije ni u jednoj tački slična konačnome svijetu. carstvo ograničenja i kmetstva. ' Str. per contra. um pokreće potreba da »uspostavi to¬ talitet« 3 . taj antagonizam treba da se razriješi. . što će se autonomnoj ličnosti pridati sva sloboda koja nedostaje vanjskome svijetu. i time raz¬ likuje njihovu bit od njihovog slučajnog stanja egzistencije. a »svaki pojedinac ima značenje i smisao samo u svom od¬ nosu prema totalitetu«10. suprotstavljenih stvari. Tako je on upravo suprotan zbilji kakvu opožaju zdravi razum i razumijevanje. konačno stanje stvari. Ovaj rezultat ne postiže se nekim procesom mističke intuicije. Na tom stupnju svoga filozofskog razvitka on taj apsolut može opisati negativno. »Carstvo slobode«. nego metodom pojmovnog spoznavanja kojom se ispituje proces u ko¬ jem je svaki oblik postao ono što jest. Ono što Hegel naziva spekulativnim mišljenjem zapravo je njegov najraniji prikaz dijalektičke metode. Ispunjenje zadaće uma u isto bi vrijeme značilo obnovu izgubljenog jedinstva u društvenim odnosima lju¬ di. 22—3. Zdrav razum pogrešno zamjenjuje slučajnu pojavu stvari s nji¬ hovom biti. koji su stajali jedni nasuprot drugima. Kako se to može provesti? Prvo. str. 16. 14. nepovjerenje prema činjeničnom autoritetu. kako su to mi¬ slili Kant i Fichte. ' »Verhaltnis des Skeptizismus zur Philosophie« (Odnos skepti¬ cizma prema filozofiji). Prvi kritizira i nadomješta čvrste suprotnosti što ih 3 je stvorio potonji. međutim. Svijet ne smije ostati kompleks čvrstih različitosti. Takvo nepovje¬ renje je zbiljski skepticizam. Hegel insistira na tome da jedino ova vrsta miš¬ ljenja može prodrijeti dalje od iskrivljavajućih mehanizama vladajućeg stanja bića. Spekulativno mišljenje poima »intelektualni i materijalni svijet« ne kao totalitet utvr¬ đenih i čvrstih odnosa. kojom su filozofija i književnost općenito slobodu učinile unutrašnjom vrijednošću. Dok su zdrav razum i razumijevanje zamjećivali izolirane en¬ titete. i uporan je u vjerovanju da postoji neposredan iden¬ titet biti i egzistencije 5 . što ga Hegel označava kao »slobod¬ no nasljeđe« svake istinske filozofije8. Oblik zbilje koji je neposredno dat nije. nego ih preobražava tako da pre¬ staju opstojavati kao suprotnosti. da¬ kle. koje nisu »da¬ te« s jednakom izvjesnošću i stabilnošću kao predmeti osjeta. potkapanjem lažne sigurnosti koju pružaju zamjedbe i postupci razu¬ ma. 18. str. 5 Str. Ibid.. Sistem izoliranih.52 HERBERT MARCUSE PREMA SISTEMU FILOZOFIJE 53 Izolacija i suprotstavljanje nisu. Za razliku od razuma. 7 Str. 22. On potkapa »sigurnost« zdravog razuma i po¬ kazuje da »ono što zdravi razum smatra neposredno izvjesnim nema za filozofiju nikakvu zbiljnost7«. 22. 10 Ibid. pogled »ravnodušne sigurnosti« 4 . Zadovoljstvo datim stanjem zbilje i prihvaćanje njegovih utvrđenih i čvrstih odnosa čine ljude rav¬ nodušnim prema još neozbiljenim mogućnostima. Odnos između dija¬ lektičkog mišljenja (uma) i izolirajuće refleksije (razuma) jasno je određen. može proizići samo iz postojanog napora uma da ga stvori. On identičnost ne proizvodi procesom spa¬ janja i slaganja suprotnosti. a njegovo bi¬ će kao proizvod i kao proizvođenje« 6 . nego »kao jedno postajanje. a prvi je uvjet za to napušta¬ nje zdravog razuma i pukog razumijevanja u korist »spekulativ¬ nog mišljenja«. str. dakle. Jedin¬ stvo koje leži u osnovi antagonizama mora se shvatiti i pojmiti umom koji ima zadaću da u istinskome jedinstvu pomiri suprot¬ nosti i da ih »poništi«. Do njega dolazi samo ako se spoznaja svjesno stavi u pokret. Proces sjedinjavanja suprot¬ nosti dodiruje sve dijelove i završava tek kada je um »organizi¬ rao« cjelinu tako da »svaki dio opstoji samo u odnosu na cjeli¬ nu«. iako je njihov sadržaj sačuvan u višem i »zbiljskijem« obliku bića. proizve¬ denih operacijama razuma mora se priznati za ono što jest: »loš« oblik zbilje. kaže Hegel. cit. U konačnoj zbilji ne može se slobodni subjekt izolirati od objektivnog svijeta. Identitet biti i egzistencije. nikakva ko¬ načna zbilja. 175. 21.. on »negira« zdravorazumsku zbilju u svim pojedinostima. 9 »Differenz des Fichteschen und Schellingschen Svstems«. time što će se subjekt izigrati protiv objek¬ tivnog svijeta. um zapaža »iden¬ tičnost suprotnosti«.9 koje je inherentan cilj uma. Spekulativno mišljenje uspoređuje prividni ili dati oblik stvari s mogućnostima tih istih stvari. kao i svi drugi što ih je stvorio razum..

54

HERBERT MARCUSE

PREMA SISTEMU FILOZOFIJE

55

Totalitet pojmova i spoznaja uma predstavlja jedino apsolut. Stoga je um potpuno pred nama samo u obliku sveobuhvatne »organizacije stavova i intuicija«, to jest kao »sistem«11. Konkret¬ ni značaj ovih ideja objasnit ćemo u idućem poglavlju. Tu, u svo¬ jim prvim filozofskim spisima, Hegel hotimice naglašava negativ¬ nu funkciju uma i njegovo razaranje utvrđenog i sigurnog svijeta zdravo razuma i razumijevanja. Apsolut spominje kao »noć« ili »ništa«12, da bi ga suprotstavio jasno određenim predmetima sva¬ kodnevnog života. Um znači »apsolutno uništenje« zdravorazumskog svijeta13. Jer, kao što smo već kazali, borba protiv zdravog razuma je početak spekulativnog mišljenja, a gubitak svakodnev¬ ne sigurnosti je porijeklo filozofije. Hegel dalje razjašnjava svoju poziciju u članku »Glauben und Wissen«, u kojemu suprotstavlja svoje zaključke onima u Kantovoj Kritici čistog uma. Empirično načelo, koje je Kant zadržao time što je um učinio zavisnim od »datih« predmeta iskustva, ovdje je potpuno odbačeno. Kod Kanta, kaže Hegel, um je ogra¬ ničen na unutrašnje carstvo duha i nema moći nad »stvarima po sebi«. Drugim riječima, uistinu nije um, nego je razum onaj koji zapravo vlada u kantovskoj filozofiji. S druge strane Hegel posebno spominje činjenicu da je Kant u mnogim tačkama prevladao tu ograničenost. Na primjer, ideja jednog »izvornog sintetičnog jedinstva apercepcije« priznaje Hegelova vlastita načela o izvornom identitetu suprotnosti14, jer je »sintetičko jedinstvo« u stvari, djelatnost kojom se antagonizam između subjeka i objekta proizvodi i istovremeno prevladava. Zato Kantova filozofija »sadrži istinski oblik mišljenja«, utoliko što se radi o ovom pojmu, naime o trijadi subjekta, objekta i njihove sinteze15. Ovo je prvo mjesto na kojem Hegel tvrdi da je trijada (Triplizitat) istinski oblik mišljenja. On to ne iznosi kao praznu šemu teze, antiteze i sinteze, nego kao dinamičko jedinstvo suprot¬ nosti. To je pravi oblik mišljenja, jer je pravi oblik jedne zbilje u kojoj je svako biće sintetičko jedinstvo antagonističkih uslova. Str. 25, 34—5. Str. 16. 13 Str. 17. 14 »Glauben und Wissen« (Vjera i znanje), u op. cit., str. 240. 15 Ibid., str. 247.
1 2 11

Tradicionalna logika priznala je ovu činjenicu time što je prikazala oblik suda kao S je P. Već smo nagovijestili Hegelovu interpretaciju ovog oblika. Da bismo znali što neka stvar doista jeste, moramo poći dalje od njezinog neposrednog datog stanja (S je S) i slijediti dalje proces u kojemu ona postaje nešto drugo nego što ona jest (P). U procesu postojanja P, S, međutim, i da¬ lje ostaje S. Njezina zbilja je čitava dinamika njezinog pretvara¬ nja u nešto drugo i njezinog sjedinjavanja sa svojim »drugim«. Dijalektička šema predstavlja, dakle, svijet prožet negativnošću, svijet u kojemu je sve nešto drugo što zbiljski jest, i u kojemu suprotnost i protivurječnost sačinjavaju zakon napretka. Time je ona i »istina« toga svijeta. 2. PRVI POLITIČKI SPISI Kritički interesi dijalektičke filozofije jasno su ilustrirani Hegelovim značajnim političkim brošurama toga razdoblja. One pokazuju da je položaj u kojemu se njemački Reich našao na¬ kon svog bezuspješnog rata sa Francuskom Republikom imao svoje mjesto u korijenu Hegelovih ranih djela. Sveopće protivurječnosti koje, prema Hegelu, nadahnjuju fi¬ lozofiju, opstoje konkretno u antagonizmima i neslozi među broj¬ nim državama i državicama Njemačke i između svake od ovih i Reicha. »Izolacija« koju je Hegel pokazao u svojim filozofskim člancima očevidna je u tvrdokornosti kojom ne samo svaki stalež, nego, praktički, i svaki pojedinac slijedi svoj posebni interes, bez ikakvog obzira na cjelinu. »Gubitak jedinstva«, koji je posljedica toga, sveo je carsku silu na potpunu nemoć i učinio Reich lakim plijenom svakog agresora. Njemačka više nije država... Ako bi Njemačku još trebalo zvati državom, njezina sadašnja situacija propadanja mogla bi se zvati samo anarhijom, kad ne bi bilo činjenice da su se njezini sastavni dijelovi uspostavili kao države. Jedino sjeća¬ nje na prošlu povezanost, a ne neki stvarni savez, daje im izgled jedinstva... U svom ratu sa Francuskom Republikom Njemačka je otkrila da više nije država... Očiti rezultat ovog rata je gubitak nekih najljepših njemačkih zemalja i neko¬ liko milijuna njezinih stanovnika, javni dug (na jugu još ve¬ ći nego na sjeveru), koji agoniju rata unosi u mirno doba, —

56

HERBERT MARCUSE

PREMA SISTEMU FILOZOFIJE

57

dakle, takav rezultat da će, uz one države što su pale pod vlast pobjednika i stranih zakona i morala, mnoge izgubiti još i svoje najveće dobro, to jest svoju nezavisnost16. Hegel zatim ispituje osnovu toga raspadanja. On nalazi da nje¬ mački ustav više ne odgovara zbiljskom društvenom i ekonom¬ skom stanju naroda. Ustav je preostatak jednog starog feudalnog poretka, kojega je odavna zamijenio drugi poredak, poredak individualističkog društva.17. Zadržavanje starog oblika ustava pred licem radikalnih promjena koje su se zbile u svim društvenim od¬ nosima znači, zapravo, održavanje jednog datog stanja samo za¬ to što je dato. Takva praksa suprotna je svakom mjerilu i zapo¬ vijesti uma. Vladajuće uređenje života u oštrom je sukobu sa željama i potrebama društva; ono je izgubilo »svu svoju moć i čitavo svoje dostojanstvo« i postalo »čisto negativno«18. A ono što ustrojava u tom »tek empiričkom načinu«, a da ni¬ je »prilagođeno ideji uma«, ne može se smatrati »zbiljskim«, ka¬ že Hegel19. Politički sistem mora biti razoren i preobražen u no¬ vi racionalni poredak. Ovakav preobražaj ne može se izvršiti bez nasilja. Krajnji realizam Hegelove pozicije prodire i kroz idealistički okvir i terminologiju. »Pojam nužnosti i njezino sagledavanje preslabi su da bi izazvali djelatnost. Pojam i sagledavanje po¬ praćeni su tolikim nepovjerenjem da moraju biti opravdani po¬ moću nasilja; tek onda im se čovjek podvrgava«20. Pojam se mo¬ že opravdati nasiljem samo utoliko što izražava zbiljsku prirod¬ nu silu koja je sazrela u krilu opstojećeg poretka. Pojam protivurječi zbilji kada je ova postala u sebi protivurječna. Hegel ka¬ že da misao može uspješno napasti neki vladajući društveni si¬ stem samo kao je ovaj oblik došao u otvoreno protivurječje sa svojom vlastitom »istinom«21, drugim riječima, ako više ne može ispunjavati zahtjeve svojih vlastitih sadržaja. Hegel smatra da je to slučaj sa Njemačkom. Tamo pobornici novoga predstavljaju povijesne snage koje su prerasle stari sistem. Država, koja bi " »Die Verfassung Deutschlands« (Njemački Ustav), u Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, str. 3—4. 17 Ibid., str. 7, bilješka. 1 8 Str. 139. " Str. 3. 20 Str. 136. 21 Str. 140.

trebala da podržava interese svojih članova u odgovarajućem umstvenom obliku — jer bi samo takav bio njezina »istina«, — to ne čini. Zato upravljači države govore neistinu kada svoj položaj brane u ime zajedničkog interesa22. Njihovi neprijatelji, a ne oni, predstavljaju zajednički interes, a njihov pojam, ideja novog po¬ retka, koju podržavaju nije puki ideal, nego izraz jedne zbilje koja više neće izdržati u vladajućem poretku. Hegelova poanta jest da stari poredak treba nadomjestiti jed¬ nom »istinskom zajednicom« (Allgemeinheit). Allgemeinheit zna¬ či, u isto vrijeme, prvo, društvo u kojemu su svi posebni i poje¬ dinačni interesi sastavljeni u cjelinu, tako da se zbiljski društve¬ ni organizam koji odatle proizlazi podudara sa zajedničkim inte¬ resom (zajednicom), i drugo, totalitet u kojemu su svi različiti, izolirani pojmovi sliveni i sastavljeni tako da svoj značaj popri¬ maju od svog odnosa prema cjelini (općenitosti). Drugo značenje je očevidno dopuna prvoga. Baš kao što pojam raspadanja u području spoznaje izražava opstojeće raspadanje ljudskih odno¬ sa u društvu, tako filozofska integracija odgovara društvenoj fi¬ lozofskoj integraciji. Sveopćost uma, predstavljena apsolutnim, filozofska je dopuna društvene zajednice u kojoj su svi posebni interesi sjedinjeni u cjelinu. Zbiljska država, smatra Hegel, institucionalizira zajednički interes i brani ga u svim vanjskim i unutrašnjim sukobima23. Nje¬ mački Reich, izjavljuje Hegel, nema taj karakter. Političke sile i prava nisu javne dužnosti uvedene u skladu sa organizacijom cjeline, niti su postupci i dužnosti pojedin¬ ca određeni potrebama cjeline. Svaki određeni dio političke hijerarhije, svaka kneževska kuća, svako imanje, grad, korpo¬ racija itd., ukratko, svatko tko ima prava i dužnosti prema državi stekao ih je svojom vlastitom silom. Država, s obzi¬ rom na krnjenje njezine vlastite moći, ne može učiniti ništa nego da potvrdi da je lišena svoje moći.. .24 Hegel tumači slom njemačke države time što suprotstavlja feudalni sistem novom poretku individualističkog društva, koje ga je nadomjestilo. Pojava kasnijeg društvenog poretka objašnja¬ va se pomoću razvitka privatne svojine. Puni feudalni sistem slo22 23 24

Ibid. Str. 13, 17—18. Str. 10.

58

HERBERT MARCUSE

PREMA SISTEMU FILOZOFIJE

59

žio je posebne interese različitih staleža u jednu istinsku zajed¬ nicu. Sloboda grupe ili pojedinca nisu bile bitno suprotstavljene slobodi cjeline. Međutim, u moderna vremena »isključiva svoji¬ na« potpuno je međusobno izolirala jedne od drugih posebne po¬ trebe.25 Ljudi govore o općenitosti privatne svojine, kao da je ona zajednička cijelom društvu, te kao da je ona time, možda, integrirajuće jedinstvo. Ali ova općenitost, kaže Hegel, samo je ap¬ straktna pravna fikcija, u zbilji privatna svojina ostaje »nešto izolirano«, što nema odnosa prema cjelini26. Jedino jedinstvo ko¬ je se može postići između vlasnika svojine je umjetno jedinstvo jednog općenito primijenjenog pravnog sistema. Zakoni, među¬ tim, samo ustaljuju i kodificiraju opstojeće anarhističke uslove privatne svojine i tako preobražavaju državu ili zajednicu u us¬ tanovu koja opstoji radi posebnih interesa. Svojina je opstojala prije zakona i ne izvire iz zakona. Ono što se već ranije privatno prisvojilo učinjeno je zakonitim pravom... Njemački ustavni za¬ kon zato je, u pravome smislu, privatni zakon, a politička prava su ozakonjeni oblici posjedovanja, »svojinska prava«27. Država u kojoj su antagonistički privatni interesi tako istaknuti na svim poljima ne može se nazivati istinskom zajednicom. Hegel, štaviše, izjavljuje da »borba za pretvaranje državne moći u privat¬ nu svojinu rastvara državu i dovodi do razaranja njezine sile«28. Država koju su obuzeli privatni interesi mora poprimiti, ipak, bar izgled istinske zajednice kako bi suzbila opće ratovanje i jed¬ nako obranila svojinska prava svih svojih članova. Zajednica ta¬ ko postaje nezavisna sila, uzdignuta iznad pojedinaca. »Svaki po¬ jedinac želi, putem državne sile, živjeti sa osiguranom svojinom. Državna sila čini mu se . . . nečim tuđim, što opstoji izvan nje¬ ga«29. Hegel je u ovom razdoblju svoju kritiku ustrojstva moder¬ noga društva doveo dotle da je stekao uvid u mehanizam kojim država postaje nezavisan entitet iznad pojedinaca i preko njih. Nekoliko je puta preradio brošuru o njemačkom ustavu, i ona u svom konačnom obliku pokazuje izrazito slabljenje njegovog kritičkog stava. Posebno, »viši« oblik države, koji treba da nado¬ mjesti zastarjeli oblik (za koji je primjer Njemačka), uzima ob25 Str. 9, bilješka. 2 " Str. 11, bilješka. 27 Ibid. 28 Str. 13. 29

lik apsolutne države ili države sile. Reforme koje Hegel traži sa¬ stoje se u stvaranju efikasne vojske Reicha, iščupane ispod kon¬ trole staleža i stavljene pod sjedinjenu komandu Carstva, i u centralizacija svih ureda, financija i zakona. Ideja jake centralizovane države, moramo primijetiti, bila je u to vrijeme napredna i težila je za oslobađanjem raspoloživih proizvodnih snaga koje su sputavali postojeći feudalni oblici. Četiri decenije kasnije, Marx je u svojoj kritičkoj povijesti moderne države naglasio da centra¬ lizirana apsolutistička država znači bitan napredak prema feudal¬ nim ili polufeudalnim državnim oblicima. Prema tome, prijedlog za uspostavljanje jedne takve apsolutne države nije po sebi znak da je slabio Hegelov kritički stav. Slabljenje primjećujemo više u zaključcima koje Hegel izvlači iz svog pojma apsolutne države. Ove ćemo zaključke ukratko prikazati. U članku o njemačkom ustavu javlja se, po prvi puta u Hegelovoj formulaciji, izrazito podređivanje prava moći. Hegel je želio svoju centraliziranu državu osloboditi svih mogućih ogra¬ ničenja koja bi mogla spriječiti njezinu efikasnost, pa je zato u interesu države dao prednost pred važenjem prava. Ta se činje¬ nica jasno pokazuje Hegelovim primjedbama o vanjskoj politici njegove idealne države. Pravo, kaže on, spada u »interes države«, koji je dodijeljen i odobren državi putem ugovora sa drugim državama30. U kon¬ stelacijama sila, koje se stalno mijenjaju, interes jedne države mora se, prije ili kasnije, sudariti sa interesom neke druge dr¬ žave. Pravo se time suočava sa pravom. Rat, »ili što već bude«, mora tada odlučiti ne koje je pravo istinito i pravedno, »jer obje strane imaju svoje istinsko pravo, nego koje će pravo popustiti drugome«31. Istu temu, opširno razrađenu, naći ćemo u Filozofiji prava. Dalji zaiključaik izveden iz shvaćanja o državnoj sili je nova in¬ terpretacija slobode. Zadržana je osnovna ideja da konačna slo¬ boda pojedinca neće protivuriječiti konačnoj slobodi cjeline, ne¬ go će se ispuniti samo unutar cjeline i preko nje. Hegel je ovaj momenat jako naglasio u svom članku o razlici između Fichteova i Sohelingova sistema, u kojemu je rekao da zajednica koja se potčinjava mjerilima uma mora biti shvaćena »ne kao ograniče¬ nje istinske slobode pojedinca, nego kao njezino proširenje. Naj30 31

Str. 18, bilješka.

Str. 100. Str. 101.

34 35 Erste Druckschriften. tj. U kulturnom procesu do¬ stignuta je viša razina kada ljudski rad oblikuje i organizira ob¬ jektivni svijet. trošeći ih i »poništavajući« kao hranu. i u velikoj je mjeri odvojen od svojih izvornih povijesnih korijena. Pojedinac zapaža predmete svoje okoline kao stvari koje su mu potrebne. Str. prema tome. Neka društvena ili politička ustanova. učinio prvi ko¬ rak koji vodi do identificiranja slobode sa nužnošću. svojine i zakona. ili ih želi. u njegovom konačnom sistemu. u postupnom izgrađivanju Hegelove filozofije. u studiji o njemačkom ustavu. i dalje. kao proizvodi jednog racionalnog subjekta koji nastavlja u njima živjeti. jer ćemo ih opet su¬ sresti u jenskim nacrtima Filozofije duha. zatim društvene ustanove rada. pa se tako one približavaju općenitosti uma. u »opći rad« (ge¬ neral labor) koji djeluje da bi se proizvela roba za tržište. jer imaju zajednički interes. 430. Ovo je prvi korak prema zajednici u društvenom životu i prema općenitosti u području spoznaje. u svojoj vlasti i u vršenju te vlasti«32. U onoj mjeri u kojoj se pojedinci udružuju. religija i filozofski sistem opstoje i djeluju kao sastavni dio čovjekova vlastitog bića. Integralno djeluje prvo obitelj. SISTEM ETIČNOSTI Otprilike u isto vrijeme Hegel je pisao prvi nacrt onog dije¬ la svog sistema koji je poznat kao Filozofija duha. on je aktualno povijes¬ tan razvitak. razne načine poimanja svijeta. Ovdje samo želimo na¬ glasiti da Hegel opisuje razne društvene ustanove i odnose kao sistem protivurječnih snaga koji izvire iz načina društvenog ra¬ da. Taj način rada preobražava posebni rad pojedinca. Schriften zur Politik. od ko¬ jih svaki predstavlja napredak prema drugome u ispunjavanju za¬ daće. on ih upotrebljava da bi zadovoljio svoje potrebe. Međutim. što ga ovaj vrši radi zadovoljavanja svojih ličnih potreba. Ocrtat ćemo njegovo opće ustroj¬ stvo i ograničiti interpretaciju na one dijelove koji otkrivaju bit¬ ne tendencije Hegelove filozofije. 'Nećemo se baviti konkretnim društvenim i ekonomskim poj¬ movima kojima Hegel ispunjava ovu skicu. tako da postoji stalna proizvodnja kojom se nadomješta ono što je po¬ trošeno. Kultura je carstvo duha. međutim. Oni predstavljaju mogu¬ će jedinstvo subjekata i objekata. Schriften zur Politik. Hegel je ovdje. ovladavanja svijetom i prilagođiva¬ nja svijeta ljudskim potrebama i mogućnostima. Hegel doista izlaže tri razna sistema vlasti. njihove pre¬ dodžbe i želje rukovode se pojmovima pod čijim su utjecajem i koji su im zajednički. str. svrsishodnih djelatnosti u društvu. Razvitak kulture pokazuje određene stupnjeve koji označa¬ vaju različite razine odnosa između čovjeka i njegovog svijeta. Prvi stupanj je neposredan odnos iz¬ među izoliranog pojedinca i datih predmeta. I. kao što ćemo vidjeti. a i napredovanje prema višim i istinitijim načinima bitka. 428—38. on. Sam proces za¬ mišljen je kao ontološki i kao povijesna. ontološki proces zadobiva sve veću i veću prevlast nad povijes32 33 nim. bavi se razvitkom »kulture«. Dru¬ štvo je nesposobno da nadvlada antagonizme koji se razvijaju iz te nejednakosti. jedan je od najtežih u njemačkoj filozofiji. str. umjetničko djelo. . zapravo. i dalje. piće itd34. a pod tim se podrazumijeva totalitet čov¬ jekovih svjesnih.35 He¬ gel naziva ovaj posljednji rad »apstraktnim i kvantitativnim« i čini ga odgovornim za rastuću nejednakost ljudi i bogatstva. kaže: »Tvrdokornost njemačkog karaktera ne dozvoljava pojedincima da svoje posebne interese žrtvuju društvu ili da ih sjedine u stvari zajedničkog interesa i nađu svoju slobodu u punom potčinjavanju višoj vlasti države«33. 3. Sada. 65. kao i svi drugi nacrti Filozofije duha. te konačno država. ta¬ kozvani sistem etičnosti (System der Sittlichkeit). Ovaj stu¬ panj pretpostavlja svjesno udruživanje pojedinaca koji su svoju djelatnost organizirali na nekom planu podjele rada. »sistem vlasti« mora se usredotočiti na tu zadaću.60 HERBERT MARCUSE PREMA SISTEMU FILOZOFIJE 61 viša zajednica je najviša sloboda. i to ne više naprosto poništavajući stvari. Taj nacrt. Oblici udruživanja razlikuju se prema raznim stupnjevima in¬ tegracije koji se u njima postižu. str. Opći je nacrt slijedeći. Sistem etičnosti. ili do nje¬ zinog potčinjavanja nužnosti. Oni su unutrašnje povezani sa ustrojstvom društva nad ko¬ jim vladaju. Novi element žrtve i potčinjavanja sada zasjenjuje raniju ide¬ ju da interesi pojedinca treba da budu potpuno sačuvani u cjelini. nego čuvajući ih kao trajna sredstva za produljivanje života. 7.

str. Str. Npr. primjenjuje ovu kritiku na polje po¬ litičke ekonomije. teorija društvenog ugovora ne uzima u obzir da zajednički inte¬ res ne može proizaći iz volje pojedinaca koji se takmiče i sukob¬ ljavaju. objavio shvaćanje koje leži u osnovi čitavoga sistema. tako. jer sama priroda ekonomskoga ustrojstva onemogućava uspostavljanje istinskog zajedničkog in¬ teresa. Hegel napada doktrinu prirodnoga zakona jer ona. pisan kratko vrijeme nakon nacrta »Sistema etičnosti«. takva pobjeda ostaje nepotpuna dokle god vlada opća anarhija interesa. Izbor tih atributa mijenja se prema promjenljivom apo¬ logetskom interesu određene doktrine. cit. dati društveni po¬ redak. nesposoban je da afir¬ mira i uspostavi jednu umstvenu zajednicu. Međutim. da se pobrine da protivurječnosti unutar ekonomskog ustrojstva ne razore čitav sistem. Istinsko je¬ dinstvo između pojedinačnog i zajedničkog interesa. »Sila tuđa poje¬ dincu. Pojedinčev rad ne garan¬ tira mu da će njegove potrebe biti zadovoljene. a čisto kvantitativan rad gura čovjeka »u stanje krajnjega barbarstva«. u društvu ko¬ jim upravljaju najveća disciplina i vojna spremnost. 492. Hegel je jedva ocrtao treći sistem vladavine u tom nizu. vladajući načini rada itd. konkretni odnosi privatne svojine. naime. Prvi nacrt Hegelove društvene filozofije već je. u biti. 329. Traženje istinske zajednice završava se. Država mora preuzeti funkciju obiuzdavanja anarhičkog društvenog i ekonomskog procesa. dovodi postojeće antagonizme u ravnotežu. Načelo slobode. utemeljen na sistemu apstraktnog i kvalitativnog rada i na integraciji potreba putem razmjene roba. opravdava sve opasne tendencije koje teže da državu pod¬ vrgnu antagonističkim interesima individualističkog društva. Hegel. »Velika disciplina izražena je u općem mo¬ ralu. Vlast ovdje počiva na vršenju pravde. Vrijednost proizvoda je »nezavis¬ na od pojedinca i podvrgava se stalnoj promjeni«36. ne može se potpuno ostvariti jer vlada ne može ukloniti sukobe između posebnih interesa. Ovaj opis sadrži imanentnu kritiku liberalis¬ tičkoga društva. i u vježbanju za rad. Str. Str. Takve anarhičke vrste je i sam sistem vlasti. kako on kaže. koji je. prema kojoj on ostaje nemoćan« određuje hoće li se nje¬ gove potrebe zadovoljiti ili ne. Hegelovo raspravljanje o raznim stupnjevima vlada36 37 38 39 40 41 Str. Dapače. ali samo kroz vladajuće svojinške odnose. Idući stupanj vlasti. Me¬ đutim. poredak anarhije i iracionalnosti. 499. u op. koje se kasnije oprema proizvoljnim nizom atributa. i dalje. 496. Ono što vlada samo je »ne¬ svjestan slijep totalitet potreba i načina njihovog zadovoljenja«37. kaže da je karak¬ ter tog sistema bitno negativan. pošto je srž Hegelove analize da liberalističko društvo nužno rađa autoritarnu državu. Ovaj poredak ostaje. Pretjerano bogatstvo ide ruku pod ruku sa pretjeranim siromaštvom. koja treba da potisne sve veće antagonizme individualistič¬ kog društva. veoma je značajno da je glavni pojam u tom razmatranju »disciplina« (Zucht). ali ona iz¬ vršava zakon sa »potpunom ravnodušnošću prema odnosu u ko¬ jemu jedna stvar stoji prema potrebama nekog posebnog poje¬ dinca«39. vjerojatno. Po doktrini prirodnoga zakona čovjek je apstraktno biće. Str. Str. Štaviše. ili bilo koje odgovarajuće političke or¬ ganizacije. 493. doveo je do autoritarne dr¬ žave. i u iskušavanju istinske vrijednosti po¬ jedinca u ratu«41. Slobo¬ da se zato javlja samo u »sudnicama i u raspravama i presudama o parnicama«40... Zadaća je države. da »su oni kojima se vlada iden¬ tični sa onima koji vladaju«. upravljan slijepim eko42 »Ueber die \vissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts« (O vrstama znanstvene obrade prirodnog prava).). dakle. 502. 501. viine je konkretan opis razvoja od liberalnoga do autoritarnoga političkog sistema. koje je He¬ gel tražio da bude jedini cilj države. Hegelov članak o Pri¬ rodnom zakonu42. osobito onaj dio stanovništva koji »je podvrgnut mehaničkom radu u tvornicama«38. opet. . prirodni zakon pretpostavlja jednu čisto metafi¬ zičku koncepciju čovjeka. Društvo mora savladati svoju »nesvjesnu i slijepu sudbinu«. Hegel ispituje tradicionalni sistem političke ekonomije i na¬ lazi da je on apologetska formulacija onih načela što upravljaju opstojećim društvenim sistemom. prikazan kao »sistem pravde«.62 HERBERT MARCUSE PREMA SISTEMU FILOZOFIJE 63 Opća slaka društva je takva da je »sistem potreba« u njoj »sistem međusobne fizičke ovisnosti«. u skladu je sa apologetskom funkcijom prirodnog zalkona da se većina kvaliteta koje obilježavaju čovjekovo opstojanje u modernom svijetu ne uzima u obzir (npr.

1932. Hoffmeister. s obzi¬ rom da ne utječu na ustrojstvo cjeline. prvi je Hegelov pot¬ puni sistem i sastoji se od logike. godine. Ovdje citirano kao Jenenser Logik. Hegel ga je formulirao u svojim predavanjima na sveučilištu u Jeni od 1802. kvan1 Jenenser Logik. 1923. G.64 HERBERT MARCUSE nomskim mehanizmima. Leipzig. -> Um i revolucija . Logika i Metafizika opstoje samo po jednom na¬ crtu. Hegel je bio prvi koji je u Njemačkoj došao do tog uvida. J. III. ograničavanje. II (1805—6). 1. filozofije prirode i filozofije duha. Metaphysik und Naturphilosophie (Jenska Lo¬ gika. metafizike. afirmaciju. LOGIKA Hegelova Logika izlaže ustrojstvo bitka kao takvog. ur. Sa¬ držaj određenih pojmova raspravit će se kada stignemo do odgo¬ varajućih odjeljaka konačnoga sistema. u kojemu je svaki napredak samo povremeno sjedi¬ njenje suprotnosti. Leipzig. od kojih svaka predstavlja drugačiji stupanj obrade. nazivala je kategorijama pojmove koji obuhvaćaju slijedeće najopćije oblike: supstancu. i načelima koja upravljaju razvitkom pojmova. Ova predavanja su tek nedavno redigirana po Hegelovim originalnim rukopisima i objavljena u tri sveske. metafizika i filozofija prirode. J. Hoffmeister. Je¬ nenser Realphilosophie. — ostaje poredak stalno ponavljanih antagonizama. od Aristotela nadalje. Hegelov zahtjev za jakom i nezavisnom drža¬ vom potječe iz njegovog uvida u nepomirljive suprotnosti moder¬ noga društva. do 1806. — Jenenser Realphilosophie (Jen¬ ska filozofija zbilje) I (1803—-4). Njegovo opravdavanje jake države obrazlaže se time što je ona nužna dopuna antagonističkoga ustrojstva individualističkoga društva što ga on analizira. najopćijih oblika bitka. kako ga zovu. Odlučili smo da se bavimo samo općim pravcem i organiza¬ cijom cjeline. 1931. HEGELOV PRVI SISTEM 1802—1806. Filozoifska tradicija. ur. Lasson. Leipzig. Prilične vari¬ jacije kojih ima između njih ovdje će biti zanemarene. negaciju. ur. tj. Filozofija prirode i Filozofija duha u po dva1. 1802). Jenenser (jenski) sistem.

jer nam pojam daje istinu o procesu koji je u objektivnome svijetu slijep i slučajan. npr. Hegel je. također. ali kao što smo već vidjeli.. sudom i silo¬ gizmom. često je rečeno. u drugu ruku. i kako se jedna slučajna egzistencija pretvara u bitnu. Kad ovo imamo na umu. a pupoljak. Tako pojam.66 HERBERT MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 67 titet. »subjekt« tog procesa. Kada Hegel. uzročnosti. Razlog za tu prividnu heterogenost sadržaja možemo razum¬ jeti ako se sjetimo da se i Kant u svojoj Transcendentalnoj logici bavio ontologijom. Svako posebno što opstoji bitno je različito od onoga što bi moglo biti kad bi se njegove mogućnosti ostvarile. pupoljak biljke je određujuća negacija sjemena. također. poredati prema tome kako se bitno razlikuju od svojih pojmova. Tako načela mišljenja postaju. Npr. Ovaj iskaz znači nešto samo utoliko što izjavljuje da kretanje mišljenja re¬ producira kretanje bitka i dovodi ga do njegovog istinskog ob¬ lika. koje tako prolazi kroz čitavo carstvo bitka. proizvedena razvijanjem ranijih uvjeta. Negacija je opet odredba. U svom rastenju biljka. obuhvata da je opstojanje biljke unutrašnji proces razvitka. sjedinjuje ob¬ jektivni i subjektivni svijet. sve opstoji manje ili više kao »subjekt«. i uvlači ih u više ili manje trajno jedinstvo svoga »ja«. biljnom i životinjskom svijetu bića se bitno razlikuju od svojih pojmova. aktivno uspostavljajući time sebe kao »isto« u toku cijeloga mijenjanja. naš pojam vidi sje¬ me. Različiti na¬ čini bitka mogu se. također. U neorganskom. Ovaj zaključak je izvor osnovnih podjela u Hegelovoj Logici. Tradicionalno razlikovanje formalne logike i opće metafizike (ontologije) za transcendentalni idealizam je besmisle¬ no. načelima predme¬ ta mišljenja (pojava). koji je sposoban u svojoj egzistenciji ozbljiti svoj pojam. Bitak je imao biti proces u kojemu neka stvar »obu¬ hvaća« ili »shvaća« razna stanja svoje egzistencije. dakle. Kantovska filozofija ostavila je jaz između miš¬ ljenja i bitka. a cvat je određujuća negacija pupoljka. kada su zbiljski shvaćeni. ne djeluje spoznajući i ispunjava svoje mogućnosti na osnovi svoje vlastite snage shvaćanja. razmatrajući uz teo¬ rije suda kategorije supstancijalnosti. Stvari dosežu svoju istinu samo ako negiraju svoje određujuće uvjete. Opstojeće bi imalo pravo biće kad bi . u tom je pogledu formalna logika. također postaje očigledno da stva¬ ri »ne egzistiraju u« svojoj istini. Govori nam što je ta stvar u sebi. jer ono shvaća oblike bitka kao proizvode djelatnosti ljudskog razuma. pretpostavlja identitet mišljenja i egzistencije. Smatra se. i zato ne¬ taknute umom. kao cvat. Hegelova Logika je onto¬ logija utoliko što se bavi takvim kategorijama. Drugim riječima.. kao da su zbiljske stvari. ili između subjekta a objekta. i ostavio te »stvari« netaknute ljudskim duhom. potencijalno. ovdje ćemo se ograničiti samo na kratak opis osnovne šeme. Treba odgovoriti da se Hegelova Logika prvenstveno bavi oblicima i tipovima bitka kako ih shvaća mišljenje. Tačni pojam čini prirodu nekog predmeta jasnu nama. Njihove mogućnosti ograničene su određujućim uvjetima u kojima stvari opstoje. vjerovao u jedinstvo mišljenja i bitka. te da im daje da se kreću i pretvaraju jedni u druge. uzajamnosti (re¬ ciprociteta). nego za¬ htijevaju i oblike mišljenja koji negiraju tradicionalne pojmove bitka i otkrivaju da je subjekt sama supstancija zbilje: čitava se konstrukcija može razumjeti samo u zrelom obliku koji joj je Hegel dao u »Znanosti logike«. Namjera mu je da se bavi zbiljskim stvarima. predstavlja zbiljski oblik predmeta. kvantitativni entiteti pretvaraju u kvalitativne. Ona počinje pojmovima koji shvaćaju zbilju kao mnoštvo ob¬ jektivnih stvari. kao naprosto »bića«. da Hegelova filozofija stavlja pojmove u jedno neovisno carstvo. mnoštvo itd. kao i formalnom logikom. njegovo shvaćanje jedinstva razlikuje se od Kantovog. Naš pojam (biljke. različitih od »po¬ java«. Razlika je savladana samo u slučaju mislećeg subjekta. međutim. možemo lako vidjeti zašto su lo¬ gika i metafizika u hegelovskom sistemu jedno. koji je hegelovska filozofija nastojala premostiti. Ona taj proces podnosi više pasivno. a analiza tih veza nailazi na odnose koji se više ne mo¬ gu interpretirati kao objektivne kvalitete i kvantitete. Identično ustrojstvo kre¬ tanja. Ali. raspravlja o prelazu kvan¬ titete u kvalitetu. Ima. jedinstvo. Oni su kvalitativno i kvantitativno povezani jedni sa drugima. Mogućnosti su date u njegovu pojmu. kvalitet. Trebalo je da most bude naprav¬ ljen na taj način što bi se pretpostavilo jedno sveopće ustrojstvo svega bitka. slobodna od svake subjek¬ tivnosti. potencijalno kao pupoljak. Ali njegova Logika se bavi i najopćijim oblicima mišljenja: pojmom. On je odbacio Kantov idealizam zbog toga što je ovaj pretpostavljao opstojanje »stvari po sebi«. ili »bitka« u »bit«. još jedan unutrašnji odnos između pojma 1 predmeta koji on obuhvaća. po Hegelovom shvaćanju. dok nam istina postaje očigledna. Međusobni odnos i pokretljivost pojmova reproducira konkretni proces zbilje. Logika. on nastoji pokazati kako se.

str. Science oj Logik (Znanost logike). Morat ćemo nešto podrobnije pratiti Hegelovo tumačenje ovog momenta. jer ona ne opstoji kao neki apsolut. 66. Dijalektički proces prima svoju pokretačku silu od pritiska da se prevlada negativnost. jer ne dozvoljavaju stvarima da budu ono što mogu biti. Prvo. New York. Konačna stvar ima za svoju bit »ovaj apsolutni nemir«. Napor da otkrije pojam koji bi istinski identificirao stvar kao što ona jest utapa duh u beskonačno mo¬ re odnosa. The Macmillan Company. tako da ako že¬ limo da je odvojimo od drugih stvari jednostavno nabrojimo nje¬ zine kvalitete. ovo nastojanje »ne biti to što jest«2. 1929. u isto vrijeme »negacija« stola kao takvog. Ova besko' Jenenser Logik. Taj se sa¬ stoji iz neizbrojivog mnoštva stvari. kako kaže Hegel. kad bića postaju »subjekt« i nastoje svoje izvanjsko stanje prilagoditi svojim mogućnostima. str. u negativnosti. Neka se stvar ne može razumjeti po svojim kvalitetama ako se nemaju u vidu druge kvalitete koje upravo isključuju one što ih ta stvar posjeduje. itd. nije isto kao naprosto biti stol. . po Hegelu. Iskazi u kojima bi se stolu pridale te kvalitete ukazivali bi na tu činjenicu. pronalazi da je potpuno nemoguće identificirati bilo koju stvar sa stanjem u kojemu se doista nalazi. Ova potonja je integralan dio prve. ne A). upotrebljava se za pisanje. 2 3 On počinje svijetom kako ga vidi zdravi razum. Sve treba da se shvati u odnosu prema drugim stvari¬ ma. 4. čim se odvaži da proslijedi svoja shvaćanja. ovdje. za sebe. a to je njihovo određujuće obilježje. Ibid. G. H. Jenenser Logik. koju sve posjeduje. str. Oni imaju formalno — logičko ustrojstvo A je B (tj. a čitav sadržaj je totalitet svih protivurječnih odnosa koji su implicitni u njemu. str. već je gurnuto korak dalje. sv.68 HERBERT MARCUSE HEGF. Pokušaj da se nešto odredi po svojim kvalitetama ne završa¬ va. Npr. Stol. Razlika između zbilje i mogućnosti je polazna tačka dijalektičkog procesa. težak. nedrvenoj građi. zato. W. Logički.LOV PRVI SISTEM 69 njegove mogućnosti bile ispunjene i kad bi. živog i duhovnog samokretanja«. one nikada nisu ono šta bi mogle biti i što bi trebalo da budu. 31. Na svakoj nas se tački vodi dalje od kvaliteta koje bi trebalo da ograniče stvar i da je razlikuju od neke druge stvari.. Njezina prividna utvrđenost i jasnoća raspadaju se tako u beskonačan lanac »odnosa« (Beziehungen).. Po¬ sebne kvalitete su. Opstoji u svom »drugobivstvu« (Anderssein). Cak u apstraktnim formulacijama »Logike« možemo vidjeti konkretne kritičke impulse. II. Hegelova je dijalektika prožeta dubokim uvjerenjem da su svi ne¬ posredni oblici egzistencije — u prirodi i povijesti — »loši«. biti od oraha. sv. on je izrađen od oraha. Dijalektika je proces u svijetu u ko¬ jemu je način opstojanja ljudi i stvari sačinjen od protivurječnih odnosa. 477. Konačne stvari su nega¬ tivne«. »Stol je smeđ« izražava. u sobi. nailazi na raspadanje svojih jasno omeđenih predmeta. One uvijek opstoje u jednom stanju koje ne izražava potpuno njihove mogućnosti kao da su ozbiljene. Data kvali¬ teta ili kvantiteta čini se kao »negacija« stvari koja posjeduje tu kvalitetu ili kvantitetu. dijalektika počinje tamo gdje ljudski razum otkriva da je nesposoban nešto adekvatno shvatiti iz svojih datih kvalitativnih ili kvantitativnih oblika. Istinska eg¬ zistencija počinje samo kada se neposredno stanje prepoznaje kao negativno. tako da se svaki posebni sadržaj može razviti samo time što prelazi u svoju suprotnost.4 Struthers. između nje¬ gova opstojanja i njegova pojma bio identitet. već opstoji na takav način da je za sebe samo utoliko ukoliko neka druga (kvaliteta) ne opstoji«5. oblik u kojemu je izražena negativnost svih konačnih stvari. engl. Stol nije jedna od tih kvaliteta niti je on njihov ukupni zbir. Ona je »najunutarnjiji izvor čitave djelatnosti. nužan je prelu¬ dij njegovoj Zbilji. Ona je stanje lišenja. prev. drven itd. — Hegel ih zove »nešto« (Etwas) — od kojih svaka ima svoje specifične kvalitete. Puno značenje upravo izloženog shvaćanja počiva u njego¬ vom tvrđenju da je negativnost konstitutivna svim konačnim stvarima i da je ona »istinski dijalektički« momenat3 njih sviju. koji važi za svaki pojam u Hegelovoj Logici. Kao takva ona ima pozitivan karakter. težak je. I. Značenje »smeđega« traži da se poznaje značenje drugih boja koje su suprotne smeđoj. Kvali¬ tete koje stvar ima razlikuju je od drugih stvari. međutim. Samo biće nečega javlja se kao drugo nego što je ono. drven itd. tako da ovi odnosi postaju samo biće te stvari. Biti namijenjen pisanju. »Kvaliteta je povezana sa onim što isključuje. koje sili subjekt da po¬ traži lijek. koji su u osnovi te koncepcije.4 Negativnost. Johnson i L. Početna poglavlja Hegelove Logike pokazuju tako da ljudski razum. »drveno« ima značenje samo po svom odnosu prema nekoj drugoj. također.

•Kategorije koje Hegel obrađuje u drugom odjeljku Logike. nego je bitno cjelovit u svojim odnosima sa drugim predmetima. U ovom slučaju prevladava jednostavna povezanost. s obzirom da je dinamičko jedinstvo nekog bića ovdje shvaćeno kao proizvod nekih slijepih prirodnih sila nad kojima ono nema nikakve moći. tako reći. njegova »negacija«. Ovo bi pretpostavljalo da predmet ima određenu silu nad svojim vlastitim razvitkom. naprotiv. jedna »drugost«. Predmet treba razumjeti kao nešto što samo sebe uspostavlja i »samo ispoljava potrebni odnos prema sebi suprotnome«6. kojim zdravi razum povezuje jedan predmet sa dru¬ gim. To je djelat¬ nost kojom se pokušava savladati nepotpunost jedne definicije time što se ide ka sve daljim i daljim osobinama. Isto tako. nego zbiljske odnose. neki se predmet uzima kao da sebe uspostavlja u proce¬ sima privlačenja i odbijanja.. postaje. sve u nadi da će stići do nekog kraja. krivi put do istine. Poredak u Logici odražava ovo sistematsko shvaćanje. 30—34. 32. Taj postupak ima racionalno jezgro. s jedne strane. Beskonačno je način egzistencije u kojemu su ostvarene sve mogućnosti i u ko¬ jemu čitavo biće doseže svoj konačni oblik. za Hegela prvi korak u istinskom spoznavanju stvari. Odnose treba pojmiti na drugačiji način. kon¬ kretni stupanj njegovog opstojanja. međutim.. kvantitet. Ovaj proces razmatra Hegel u analizi »beskonačnosti«. u pokazivanju kako su pojmovi koji pokušavaju obuhvatiti tu zbilju dovedeni do zaključka da je ona apsolutna istina. Hegel kaže da subjekt »posreduje« (vermittelt) i »ukida« (aufhebt) negativnost. a dvije među7 Ibid. s druge. nego je njihova istinska zbilja. predmet treba da bude shvaćen kao »subjekt« u svojim odnosima prema svojoj »drugosti«. ' Ibid. Hegel je u svojoj kritici kantovske filozofije najavio da je zadaća logike da »razvije« kategorije. kvalitet i mjeru. str. naviješta neuspjeh pokušaja da se uhvati karakter neke stvari. . ovo je apstraktna i vanjska intrepretacija objektivnosti. ikako već slijede. To jest. On se sastoji. Ovi su najapstraktniji jer posmatraju svaki pred¬ met tako kao da je izvana određen drugim predmetima. Takav bi poku¬ šaj mogao donijeti ploda samo ako predmeti mišljenja imaju si¬ stematski red. dodajući uvi¬ jek po jedan u uzaludnom nastojanju da se predmet iscrpe i ome¬ đi. ali samo utoliko što pred¬ stavlja da je bit predmeta sačinjena od njegovih odnosa sa dru¬ gim predmetima. Beskonačnost nije nešto iza ili iznad konačnih stvari. Ovo je način bitka ili egzistencije što ga Hegel označava »zbiljskom beskonačnošću«7. Loše ili tačno beskonačno je. Hegel kaže da taj red potječe od činjenice da svi načini bitka dosežu svoju istinu preko slobodnog subjekta koji ih shvaća u odnosu na svoju vlastitu umstvenost. Treba ih shvatiti tako da su stvoreni kretanjem samoga predmeta. na izgled. Ovim je cilj Logike postavljen. Supstancijalnost. a ne da ih tek »sastavi«. Drugim riječima. koje zapaža samo najapstraktnije oblike objektivnog bitka (to jest. Ona počinje s kategorijama neposrednog iskustva. a. neki uzrok opstoji samo u odnosu na svoje posljedice. ako prvi korak bude ispravan. u pokazivanju istinskog Oblika takve konačne zbilje. Samo takav način egzistencije može utjeloviti negativ¬ no u pozitivno. str. tako da može ostati on sam usprkos činjenici da je zasebni. Kao ontološka kategorija. pod općim naslovom Odnos (Verhaltnis). N'pr. jer su različiti načini bitka ovdje međusobno izvanjski povezani i nijedno biće nije shvaćeno tako kao da ima unutrašnji odnos prema samome sebi i prema drugim stvarima sa kojima je u međusobnom djelovanju. Kategorije jednostavne povezanosti tako su najdalje od svakog priznanja supstancije kao »subjekta«. Ovi odnosi ne mogu se. Negativno i pozitivno prestaju biti suprotstavlje¬ ni jedno drugome kada pokretna sila subjekta učini negativnost dijelom subjektovog vlastitog jedinstva. Jedna supstancija je ono što jest samo u odnosu na svoje akcidente. U tom procesu predmet se ne raspada u svoje različite kvalitativne ili kvantitativne odredbe. »subjekt« je sila jednog entiteta da »bude on sam u svojoj dragosti« (Bei-sich-selbst-sein im Anderssein).70 HERBERT MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 71 načnost odnosa. naime. koje su s ovim u vezi i odatle slijede. približavaju se korak više cilju. materijalnih stvari). Prema Hegelu. koja.. Razum jednostavno prati odnose. Raz¬ likuju se dvije vrste beskonačnosti: »loša« i »dobra«. uzročnost i uzajamnost ne označa¬ vaju apstraktne i nepotpune entitete (kao što su to činile kate¬ gorije prvog odjeljka). obuhvatiti »lažnom beskonačnošću« pukog dodatnog povezivanja (Und — Beziehungen).

ovi logički oblici i procesi odražavaju i sadrže stvarne oblike i procese zbilje. Supstancijalnost i dalje označava odnos predmeta. Potreban je prelaz od odnosa bića prema odnosu mišljenja. . Ukratko. Već smo ukazali na Hegelovu ontološku interpretaciju pojma i suda. zbiljska definicija ne može se dati u jednom izoliranom stavu. već ontološki odnos. I. Grubi obrisi Hegelovih glavnih ideja. Ona mora kazati kako biljka sebe produžuje u svom uzajamnom djelovanju i borbi sa okolinom. Štaviše. Unutar logičke tradicije. Science of Logic. Hegelova prva logika već pokazuje nastojanje da se pro¬ bije lažna utvrđenost naših pojmova i da se pokažu pokretačke protivurječnosti. Definicija. kako kaže Hegel. Supstancija — sve obuhvatna kategorija ove grupe — označava jedno mnogo dublje unutrašnje kretanje nego slijepa sila privlačenja i odbijanja. koje se mogu naći samo u carstvu mislećeg subjekta. Da bismo shvatili svijet u njegovom istinskom bitku. jer samo njegova povijest objašnjava njegovu zbilju8. Hegel naziva definiciju »samoočuvanjem« i tumači primjenu te riječi: »U definiranju živih stva¬ ri njihove se karakteristike moraju izvesti iz oružja napada i obrane kojima te stvari sebe čuvaju od drugih posebnih stvari«9. misao je »zbiljskija« od svih predmeta. Općost je prirodni proces roda.72 HERBET MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 73 zavisne supstancije samo u svom međusobnom odnosu. to jest kao arenu uma. Na¬ protiv. s obzirom da je svako biće — kao što smo vidjeli — određeno i posebno. nego svojim općim kvalitetima. npr. moramo ga shvatiti s kategorijama slobode. i istiniti odnos čitave zbilje. koje smo dali. sv. str. Iz tog razloga. dakle. ili buržuj. Za Hegela. pa zato ne posjeduje slobodu samo-ozbiljavanja. Objektivni svijet dolazi do svog is¬ tinskog oblika u svijetu slobodnog subjekta. što vrebaju u svim načinima opstojanja i tra¬ že viši način mišljenja. Ona nad svojim slučajevima i učincima -ima određenu moć. nije »odnos bića«. Za Hegela to nije formalno logički odnos. Općenitost. kao i povijesti. 61. On izlaže kategorije i načela koja obuhvaćaju svu objektivnost kao arenu subjekta koji se razvi¬ ja. suda i silogizma. odnos bića. materijalnih stvari ili. Ovaj potonji odnos znači odnos između posebnoga i općega u pojmu. a objektivna logika završava u subjektivnoj logici. u drugu ruku. Prema Hegelu. ne posjeduje znanje o tim mogućnostima. međutim. osobito u nje¬ govoj društvenoj filozofiji. Konkretnije se primjene javljaju u Hegelovoj Realphilosophie. to jest kao samorazvitak jednog shvatljivog i shvaeajućeg subjekta. i o njoj se govorilo u doktrini pojma. koji se ozbiljuje kroz vrstu i pojedince. Ona. u dvostrukom smislu. U svim tim slučajevima misao zahvaća zbiljske odnose obje¬ ktivnog svijeta i daje nam znanje o tome što su te stvari »po sebi«. Pojedinac je određen ne svo¬ jim posebnim. ili moderni tvornički radnik. jedne biljke mora pokazati kako se biljka uspo¬ stavlja preko uništavanja sjemena pupoljkom. Ono se može razumjeti samo kao »odnos mišljenja«. Logika predstavlja samo opći oblik di¬ jalektike u njezinoj primjeni na opće oblike bitka. pa time ima i sposobnost da razvije svoje vlastite mogućnosti. Jenenser Logik. Grčki grad država. a pupoljka cvatom.. time što je grčki građanin. Poveza¬ nost je unutrašnja. 109. neka društvena klasa — sve su te općosti aktuelne društvene snage koje se ne mogu rastvoriti u svoje sastavne dijelove. U tradicionalnoj filozofiji kategorija općenitosti (univerzal¬ nosti) uzimala se kao dio logike. međutim. U tom je kontekstu od temeljne važnosti njegovo tretiranje de¬ finicije. npr. str. jasnije će se razraditi kada budemo raspravljali o konačnom sistemu logike. U Jenenser sistemu se o potonjoj govori u odjeljku o metafizici. jest jedna općost (a universal) koja se razvija preko posebnog. ova definicija to može biti samo zato jer reproducira (odražava) zbiljski proces u kojemu se predmet razlikuje od drugih predmeta sa kojima stoji u odnosu. Sup¬ stancija prirode. definicija je odnos mišljenja koje poima sveopću prirodu jednog predmeta u njegovu bitnom razlikovanju od drugih predmeta. misao je egzistencijalni atribut jednog bitka koji »zahvaća« sve predmete. sudu i silogizmu. mora izražavati kretanje u ko¬ jemu neko biće zadržava svoj identitet preko negacije vlastitih uslova. nego mora razraditi zbiljsku povijest predmeta. i putem vlastite moći uspostavlja svoj odnos prema drugim stvarima. moderna industrija. U povijesti je općost sup¬ stancija čitavog razvitka. da ih razumije i da ih obuhvaća. Ove zbiljske odnose misao mora istjerati na čistinu jer ih sakriva pojava stvari. Zbiljska definicija. pojedine činjenice i činioci dobivaju svoje značenje sa¬ mo preko općosti kojoj pripadaju. Sada se nećemo zadržavati na teškom prelazu od Logike i Metafizike k Filozofiji prirode (o kojoj ćemo 1 1 Usp.

»neposrednom« obliku. i sloboda joj nije kvaliteta. FILOZOFIJA DUHA Povijest ljudskoga svijeta ne počinje borbom između poje¬ dinca i prirode. dakle. oni su aktualna (ili moguća) svojina pojedinaca. znači da su predmeti konačno otelovljeni u subjek10 11 Jenenser Realphilosophie. jezik je prvo sredstvo individuacije. nego sveopće svijesti. 211. Ibid. svijest i njezini predmeti. kada je svjestan svojih potreba i snaga i ovo poznavanje saopćava drugima. Ovo izvorno jedinstvo u povijesnome svi¬ jetu Hegel naziva »svijest«. tako da ono što je zajedničko. njegov na¬ por usmjeren je samo prema reproduciranju sebe. omogućuje pojedincu da zauzme svjestan stav protiv drugih i da svoje potrebe i želje istakne nasuprot potre¬ bama i željama drugih pojedinaca. za Hegela. a ne ono što je posebno. Međutim. u tom smislu što je objektivan i što pripada svim pojedincima. i dalje. Prema tome. Naravno. Prvo dolazi zajednica (Allgemeinheit). Tako je jezik i prva poluga prisvajanja. Trima stup¬ njevima odgovaraju tri različita »sredstva« integracije: jezik. Jezik. ili predmeti koji se ne mogu rastaviti od subjekta. koja je možda najbolje pred¬ stavljena kao svijest jedne primitivne grupe u kojoj je pojedinačnost uronjena u zajednicu. na drugom stupnju po¬ javljuju se kao pojedinac u sukobu sa drugim pojedincima. čovjeka. Antagonizmi koji odatle pro¬ izlaze integrirani su putem procesa rada. javljaju se kao narod. prva prava zajednica {All¬ gemeinheit). Proces rada odgovoran je za razne oblike integracije i uslovljava sve dalje oblike zajednice ko¬ ji odgovaraju tim tipovima: porodicu. Kada privatna svojina postane ustanova. svijest je ono što jest samo preko svoje suprotnosti prema svojim predmetima. Na prvom stupnju. Ali čak i to jedinstvo sadrži oporbu. str. Predmeti su već »prisvojeni«. a na konačnom stupnju. Čovjek je sposoban da obilježi svoje područ¬ je utjecaja i da druge zadrži izvan njega samo kada poznaje svoj svijet. imaju tako oblik sub¬ jektivnosti. određuje svijest. Hegel kaže da se čovjekov svijet razvija u nizu integracija suprotnosti. Njihovo »bi¬ ti pojmljen« dio je njihovog karaktera kao predmeta. i dalje. kao pred¬ met svijesti ovo su »pojmljeni predmeti« (begriffene Objekte). . iako u gotovom. nego između jedne skupine pojedinaca (obitelji) i drugih sličnih sku¬ pina. ona se brzo raspada u brojne antagonizme. Prvi oblik što ga svijest poprima u povijesti nije oblik po¬ jedinačne. Sukob koji se tu raz¬ vija nije sukob između pojedinca i predmeta koje on želi. Osjećaji. str.74 HERBERT MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 75 Sredstvo Jezik Rad Predmet Pojmovi Priroda Narod Zajednica pojedinaca raspravljati zajedno sa konačnom logikom). To još nije racionalna zajedni¬ ca. Rad najprije sjedinjuje pojedince u obitelj. s obzirom da je pojedinac tek kasniji proizvod ljudske povijesti. to. i time ponovno naglašava da smo ušli u carstvo u kojemu sve ima karakter subjekta. U drugu ruku. On je. koja se bavi povijesnim ostva¬ renjem slobodnog subjekta. nego ćemo izravno preći na jensku Filozofiju duha. nego ih dijele svi. 3 Svojina Jezik je sredstvo u kojemu se zbiva prva integracija između subjekta i predmeta10. narod ima svoj predmet u sebi. koja kao »obiteljsku svojinu«11 prisvaja predmete koji osiguravaju njezi¬ no održanje. koji također postaje od¬ lučujuća snaga za razvitak kulture. također. 221. osjeti i pojmovi ne pri¬ padaju još sasvim pojedincu. I.. Sastavljanje suprotnih elemenata može biti samo sastavljanje unutar subjektivnosti. kao i svi drugi tipovi suprotnosti u carstvu duha. subjekt i njegov predmet uzi¬ maju oblik svijesti i njezinih pojmova. Samo posljednji stupanj predstavlja dostignuće jedne trajne integracije između subjekta i predmeta. Obje stra¬ ne suprotnosti. obitelj nalazi sebe i svoju svojinu među drugim obiteljima koje posjeduju svojinu. građansko društvo i dr¬ žavu (poslednja dva termina javljaju se tek kasnije u Hegelovoj filozofiji). Subjekt 1 2 Svijest Pojedinci ili skupine pojedinaca Narod Zajednica pojedinaca 2. jer preko njega pojedinac stiče gospodstvo nad predmetima koje poznaje i imenuje. rad i svojina.

Hegel kaže da »pojedinac zadovoljava svoje potrebe radom. U raspodjeli proizvoda rada ništa ne važi osim »apstraktnog i sveopćeg rada«. opisuje način rada koji je karakterističan za modernu robnu pro- izvodnju. pojedinac mora svoju svojinu sačuvati i obraniti da bi se održao kao pojedinac. Pomoću razmjene proizvodi rada dijele se među pojedince prema vrijed¬ nosti apstraktnog rada. i time ih učinio sastavnim dijelom svoje ličnosti. ali ne određenim proizvodom svoga rada. doista. Sve povijesne borbe postaju borbe između skupina pojedinaca koji posjeduju svojinu. njegova je vrijednost određena onim što je »rad za sve. On dodiruje sferu u kojoj je kasnije Marx nastaviio analizu modernog društva. Djelatnost posredovanja nije drugo nego radna djelatnost. Hegel u takvom obliku opisuje način integra¬ cije koji vlada u društvu koje proizvodi robu da jasno predskazuje Marxovo kritičko prilaženje. Posljedica borbe za međusobno priz¬ nanje je prva zbiljska integracija koja sukobljenim skupinama ili pojedincima daje objektivan zajednički interes. on pretvara prirodu u odgovarajuće sredstvo svog samo-razvitka. u kojoj ona postaje udarnim klinom slobode. Pojedinac svojim radom postaje jedna općost.. Ovaj apstraktni i opći rad spojen je sa konkretnim pojedi¬ načnim potrebama preko »odnosa razmjene« tržišta14. oni postaju dio subjekta koji je sposoban da u njima prepozna svoje potrebe i želje. str. prelazu od »stanja prirode« ka stanju građanskog društva. Hegel ga naziva posredovanim (vermittelte) jedinstvom. s obzirom na sadržaj. Pojam rada nije u Hegelovom sistemu periferan. 15 Ibid. Ovo dalekosežno shvaćanje u punoj mjeri utječe na kon¬ strukciju carstva duha. i njegovu pojedinačnu djelatnost. nego je to središnji pojam preko kojega on shvaća razvitak društva. ali nje¬ zino jedinstvo nije više primitivno i »neposredno«. 14 Jenenser Realphilosophie. U svojim daljim primjedbama o pojmu rada. Kada rad uzima i ob¬ likuje predmete. Hegel je. Ibid. to sredstvo koje bi trebalo čovjeka osloboditi mukotrpnog 12 u Ibid. Tjeran onim uvidom koji mu je ot¬ krio tu dimenziju. Svijest koju ova integracija postiže opet je jedna općost (Volksgeist). . Ovaj prelaz od obitelji do naroda odgovara.76 HliRBKRT MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 77 tivnom svijetu: predmeti nisu više »mrtve stvari«. 'Sa dolaskom raznih obiteljskih jedinica koje posjeduju svo¬ jinu počinje »borba za međusobno priznavanje« njihovih prava. Hegel. Susrećemo prvu ilustraciju činjenice da su Hegelovi ontološki pojmovi zasićeni društvenim sadržajem ko¬ ji izražava jedan poseban društveni poredak. prije. Rad ima »vrijednost« samo kao takva »sveopća djelatnost« (allgemeine Tdtigkeit). Hegelova interpre¬ tacija »borbe za međusobno priznanje« bit će objašnjena u na¬ šem razmatranju Fenomenologije duha. 215. težio tačnom razumijevanju funkcije koju rad ima u integraciji različitih pojedinačnih djelatnosti u tota¬ litet odnosa razmjene. str. S obzirom da se na svojinu gleda kao na bitan i konstitutivan elemenat individualnosti. on postaje članom jedne zajednice. uglavnom. »opći za potrebe svih«. Pomoću svoga rada čovjek prevladava otuđenje iz¬ među objektivnog i subjektivnog svijeta. Apstraktni rad ne može razvijati istinske sposobnosti pojedinca. a povijest postaje bitno ljudska povijest. on se približava Marxovoj doktrini apstraktno¬ ga i sveopćega rada. pomoću rada čov¬ jek gubi onu atomsku egzistenciju kojom je kao pojedinac su¬ protstavljen svim drugim pojedincima. već pripadaju. Zato Hegel naziva razmjenu »povratkom ka konkretnosti«15. Termin posredovanje ovdje pokazuje svoje kon¬ kretno značenje. području subjektivnog samo-ozbiljavanja. može se završiti samo ako se suprotstavljeni pojedinci integriraju u zajednicu toga naroda (Volk). čov¬ jek se trudio i organizirao ih. ovaj potonji mora po¬ stati nešto drugo nego što jest da bi pojedinac zadovoljio svoje potrebe«12. koja zatim slijedi. Štaviše. a ne onim što je rad za pojedinca«13. Time priroda zauzima svoje mjesto u povijesti čovjeka. Borba na život i smrt. Rad sva¬ koga je. koja zatim slijedi. Posebni predmet postaje općošću u procesu rada — postaje robom. radnika. On je prisiljen da svoje po¬ sebne sposobnosti i želje ostavi po strani. jer rad je samom svojom prirodom opća djelatnost i njegov se proizvod može razmjenjivati između svih pojedinaca. 238. očito. i slijepi anarhički karakter jednog društva koje 'sebe produžuje preko odnosa razmjene. kaže Hegel. kako ga shvaćaju političke teorije osamnaestog vijeka. Ono je. preko nje se zadovoljavaju konkretne potre¬ be ljudi u društvu. II. On naglašava dva momenta: potpuno podređivanje pojedin¬ ca demonu apstraktnoga rada. proizvod samo-svjesnih napora da bi opstojeći antagonizmi pro¬ radili u interesu cjeline. Dapače. Mehaniza¬ cija. u svom totalitetu. Općenitost preobražava i subjekt rada.

također. iPrisvajanje se razvija u mnogostran sistem. Ibid. Sav svoj život borio se da ih uskladi sa potrebom »kontrole« i »kroćenja«.. a ne za pojedinca. u isto je vrijeme njezin čuvar. radionica. trajnu kontrolu i kroćenje«18. koja znači potpunu pogibelj za pojedinačnu egzistenciju. str. II. štaviše. jedinstva Jenenser Realphilosophie. dok je Hobbes imao intuitivan uvid i služio se njime. nezdra¬ vi i nesigurni rad tvornica. Divlja životinja mora biti ukroćena. a djelomice putem općeg načina ras¬ podjele . Međutim. Čitave grane industrije.. Vrijednost rada smanjuje se u istom raz¬ mjeru u kojem proizvodnost rada raste. kao da se uplašio onoga što je razotkrila njegova analiza društva. 'poprima oblik jedne »neproračunljive. »Pogibelj« koja vlada u društvu nije puki slučaj. . radnika itd. između Hobbesa i Hegela leži razdoblje u kojemu je apsolutistička država razula¬ rila ekonomske snage kapitalizma i u kojemu je politička eko¬ nomija razotkrila neke mehanizme kapitalističkog radnog procesa. u posljednjoj rečenici on formu¬ lira jedan mogući izlaz.78 HERBERT MARCUSE HEGELOV PRVI SISTEM 79 truda. Njegovo nagomilavanje zbiva se djelomice slučajno. mora otvoriti kanale za trgovinu sa stranim zemljama i tako dalje. zajedničkog i posebnih interesa označivale su za njega vrijednosti koje se nisu mogle žrtvovati državi. na bellum omnium contra omnes (ratu svakoga protiv svih) individualističkoga društva. životno kretanje mrtvih. Hegel je u naletu fran¬ cuske revolucije otkrio načela koja su ukazivala preko datog ok¬ vira individualističkog društva. Hobbes (Hobs) je svoju Levijatansku državu. Ideje uma i slobode.. str. siromaš¬ tva koje je nesposobno da popravi svoje stanje. 239. Masa stanovništva osuđena je na zaglupljujući. Ibid. Ibid. »Ukoliko više postaje rad mehaničan. . 237. odnos između posebnih potreba i rada.. temeljio na inače nesavladivom kaosu. slijepe međuza¬ visnosti«. a svijest tvorničkog radnika svede¬ na je na najnižu razinu tuposti«17. ili zato što su vri¬ jednosti njihovih proizvoda pale zbog novih pronalazaka u drugim zemljama. Ton i patos ovoga opisa ukazuje na Marxov Kapital. sada Hegel naglašava pozitivne vidove ove ponizujuće zbilje. Druga Jenenser Realphilostophie nastavlja s razmatranjem na¬ čina na koji je građansko društvo integrirano u državu. Integracija sukobljenih pojedinaca preko apstraktnog rada i razmjene tako uspostavlja »širok sistem zajedničnosti i međusobne zavisnosti. Hegel raspravlja o političkom obliku tog društva pod naslovom »Ustav«. a konačna pobjeda ne ide Levijatanu. ova potreba i nužda pretvaraju se u krajnje rasparčavanje volje. dini ga robom njegovog rada. Sistem <se kreće ovamo i onamo na slijep i elementaran način i kao divlja živo¬ tinja traži čvrstu. koji se grana u područja u kojima mala poduzeća ne mogu pro¬ fitirati. 232—3. Njegovi poku¬ šaji da problem riješi su raznoliki. str. ili zbog drugih razloga. I. Državna sila inter¬ venira: ona se mora brinuti da se svaka posebna sfera (života) održi. Imetak po¬ staje . Tako su čitave gomile prepuštene bespomoćnom siromaštvu. Javlja se su¬ kob između velikog bogatstva i velikog siromaštva. Hegel se predao studiji političke ekonomije. naglo se zatvaraju jer se mijenja način. Krajnja apstraktnost rada seže do najindividualnijih tipova i nastavlja da proširuje svoju sferu. . 240. nego racionalnoj državi pod vlašću zakona. Sposobnosti poje¬ dinca beskrajno su smanjene. »(Pojedinac) je podvrgnut potpunoj zbrci i slučajnosti cje¬ line. Zakon (Gesetz) mijenja slijepi totalitet odnosa razmjene u svjes¬ no regulirani državni aparat. koje proizvodi robu. koje su izdržavale veliki dio stanovništva. i utoliko vaše mora poje¬ dinac da se muči«16. utoliko ima manju vrijednost. Dok se rad na taj način mije¬ nja od samo-ozbiljavanja pojedinca u njegovo samo-odricanje. i između potreba i rada cjeline. . nego sam proces kojim cjelina repro20 " Jenenser Realphilosophie. vladajućom snagom.. Njegova analiza gra¬ đanskog društva došla je do korijena ustrojstva modernoga dru¬ štva i pružila razrađenu kritiičku analizu. Nije čudno što se opaža da se Hegelov rukopis prekida tom slikom. u unutarnju pobunu i mrž¬ nju«19 Ali. Međutim. str. Razrađuje to u Realphilosophie iz godi¬ ne 1804—5. »što više podređuje sebi svoj rad. a taj proces traži organizaciju jedne čvrste države. «20. Slika anarhije i zbrke građanskog društva naslikana je čak u još tamnijim bojama nego prije. mora iznaći nova tržišta. . Hegelova rana politička filozofija podsjeća na početak po¬ litičke teorije u modernome društvu. »Ova nužda. to sam postaje bespomoćniji«. Stroj smanjuje nužnost rada samo za cjelinu. Ova nejednakost bogatstva i siromaštva.

80

HERBERT MARCUSE

HEGELOV PRVI SISTEM

81

ducira vlastitu egzistenciju i egzistenciju svakog svog člana. Od¬ nosi ramjene na tržištu pružaju potrebnu integraciju, bez koje bi izolirani pojedinci poginuli u takmiičarskom sukobu. Strahovi¬ te borbe unutar društva koje proizvodi robu su »bolje« od onih koje se vode između potpuno nesputanih pojedinaca i skupina — »bolje« jer se događaju na višoj razini povijesnog razvitka i podrazumijevaju »međusobno priznavanje« pojedinačnih prava. »Ugovor« (Vertrag) izražava ovo priznavanje kao društvenu zbi¬ lju. Hegel vidi u tom ugovoru jedan od temelja modernog dru¬ štva; društvo je, doista, okvir ugovora sklopljenih između poje¬ dinaca21. (Viidjet ćemo, međutim, da se on kasnije veoma trudi da važenje ugovora ograniči na sferu građanskog društva — tj. na ekonomske i društvene odnose — i da ih isključi kad b-i mog¬ li da imaju funkciju između država). Jedino sigurnost da je neki odnos ili postupak osiguran ugovorom — i da će se ugovor poštivatii u svim okolnostima — čini odnose i djelatnosti u društvu koje proizvodi robu sračunljivima i racionalnima. »Moja riječ mora važiti ne iz moralnih razloga«, nego zato što društvo 'pret¬ postavlja da između njegovih članova postoje međusobna obave¬ ze. Vršim svoj posao pod uslovom da i drugi tako postupa22. Ako prekršim svoju riječ, kršim sam društveni ugovor i ne pogađam samo neku posebnu ličnost nego zajednicu. Ja se stavljam izvan cjeline, koja jedina može ispuniti moje pravo kao 'pojedinca. Za¬ to, kaže Hegel, »sveopćost je supstancija ugovora«23. Ugovori ne samo da upravljaju pojedinačnim postupcima nego djelatnošću cjeline. Ugovor uzima pojedince kao da su slobodni i ravnoprav¬ ni; u isto vrijeme, ne promatra svakoga od njih u njegovoj slu¬ čajnoj posebnosti, nego u njegovoj »općenitosti«, kao ujednače¬ ni dio cjeline. Ovaj identitet posebnog i općeg, naravno, još nije ostvaren. Prave mogućnosti pojedinaca daleko su od toga da bi u građanskom društvu bile sačuvane, kako je to Hegel već ranije upozorio. Prema tome, iza svakog ugovora mora stajati sila. Prijetnja da će se primijeniti sila, a ne vlastito dobrovoljno pri¬ znavanje, vezuje pojedinca za njegov ugovor. Ugovor tako uklju¬ čuje mogućnost kršenja ugovora i pobune pojedinca protiv cje¬ line24. Zločin znači čin pobune, a kazna je mehanizam kojim cje¬ lina uspostavlja svoje pravo nad pobunjenim pojedincem. Prizna21
22 23 24

nje vlasti zakona razlikuje se od vlasti ugovora po tome što uzi¬ ma u obzir »pojedinčevo ja u njegovoj opstojnosti, kao i u nje¬ govom znanju«25. Pojedinac zna da može opstojati samo silom zakona, ne samo što ga ovaj štiti nego što vidi da zakon pred¬ stavlja zajednički interes, koji je, u krajnjoj liniji, jedina garan¬ cija njegova samo-ravitka. Pojedinci savršeno slobodni i neovis¬ ni, a opet sjedinjeni zajedničkim interesom •— ovo je prvi pojam zakona. Pojedinac je »spokojan« da će »sebe, svoju bit« naći u zakonu i da zakon čuva i održava njegove bitne mogućnosti26. Takvo shvaćanje pretpostavlja državu u čijim se zakonima doista očituje slobodna volja združenih pojedinaca, kao da su se oni sakupili i odlučili o zakonovstvu koje je najbolje za njihov zajednički interes. Zakon inače ne bi mogao izraziti volju svakog od njih, a istovremeno i »opću volju«. Kada bi bilo takve za¬ jedničke odluke, zakon bi bio istinski identitet između pojedinca i cjeline. Hegelovo shvaćanje zakona znači zamisao takvoga dru¬ štva; on opisuje cilj koji bi trebalo doseći a ne okolnosti koje vladaju. Međutim, jaz između idealnoga i zbilje polagano se suzuje. Ukoliko više Hegelov stav prema povijesti postaje realističan, utoliko više podaje sadašnjosti veličinu budućega ideala. Ali, kaikav god bio ishod Hegelove borbe između filozofskog idealiz¬ ma i političkog realizma, njegova filozofija neće prihvatiti ni¬ jednu državu koja ne djeluje po zakonu. On može prihvatiti »državu sile«, ali samo utoliko što u njoj prevladava sloboda pojedinaca, a državna sila potpomaže njihovu vlastitu silu27 Pojedinac može biti slobodan samo kao političko biće. Time Hegel preuzima klasičnu grčku koncepciju da Polis predstavlja istinitu zbilju čovjekovog opstojanja. Prema tome, konačno sje¬ dinjavanje društvenih antagonizama ne postiže se vladavinom zakona, nego političkim ustanovama koje otjelovljuje zakon dr¬ žavom saunom. Koje je oblik vladavine koji najbolje čuva ovo otjelovljenje, te je zato najviši oblik jedinstva između dijela i cjeline? Prije nego što će odgovoriti na to pitanje, Hegel ocrtava porijeklo države i povijesne uloge tiranije, demokracije i mo25

Str. 218. i dalje.
Str. 219—20. Str. 226. Str. 221.

Str. 225. Str. 248. 27 Vidi niže, str. 227. i dalje.
26

6 Um i revolucija

82

HERBERT MARCUSE

HEGELOV PRVI SISTEM

83

narhije. On odbija teoriju društvenog ugovora28 zbog toga što ona pretpostavlja da u izoliranim pojedincima, prije nego što će oni ući u državu, djeluje »opća volja«. Nasuprot teoriji dru¬ štvenog ugovora, on ističe da se »opća volja može javiti samo poslije dugačkog procesa, koji doživljava svoj vrhunac u konačinom reguliranju društvenih antagonizama. Opća volja je rezultat, a ne porijeklo države država se javlja posredstvom »iz¬ vanjske sile«, koja primorava pojedince protiv njegove vlastite volje. Tako su »sve države utemeljene sjajnom silom velikih ljudi«29. Hegel, također, dodaje: »ne fizičkom prinudom«. Ve¬ liki utemeljivači države imali su u svojoj ličnosti nešto od po¬ vijesne snage koja sili čovječanstvo da slijedi svoj vlastiti tok i da nljime napreduje; ove ličnosti održavaju i nose spoznaju i višu moralnost povijesti, čak iako (kao pojedinci toga nisu svjes¬ ni, ili ikada ih tjeraju sasvim drugačiji motivi. Ideja koju He¬ gel ovdje uvodi kasnije se javlja kao Weltgeist (svjetski duh). Najranija je država nužno tiranija. Državni oblici koje He¬ gel sada opisuje imaju i povijesni i normativni poredak i tira¬ nija je najraniji i najniži, nasljedna monarhija najkasniji i najviši oblik30. Zatim, mjerilo po kojemu se država ocjenjuje je uspjeh što ga ona postiže u vršenju prave integracije pojedi¬ naca u cjelini. Tiranija integrira pojedince time što ih negira. Ali ona ima jedan pozitivni rezultat: disciplinira ih, uči ih da slušaju. Poslušnost prema ličnosti Vladara je priprema za po¬ slušnost zakonu. »Ljudi ruše tiraniju jer je odvratna, mrska i tako dalje; međutim, u zbilji to čine zato što je postala suviš¬ na«31. Tiranija prestaje biti povijesno nužna čim je uspostav¬ ljena disciplina. Onda je zamjenjuje vladavina zakona, tj,. de¬ mokracija. Demokracija predstavlja zbiljski identitet pojedinca i cje¬ line; vlada je jedinstvena sa svim pojedincima, a njihova volja izražava interes cjeline. Pojedinac ide za svojim vlastitim inte¬ resima, zato je on »buržuj«, ali on se, također, bavi potrebama i zadaćama cjeline, pa je dakle, citoyen32. Hegel ilustrira demokraciju osvrćući se na grčki grad — dr¬ žavu. Tamo je jedinstvo pojedinaca i opće volje bilo još slučaj28 29 30 31 52

Jenenser Realphilosophie, II, str. 245—6. Ibid., str. 246. Str. 246—53. Str. 247—8. Str. 249.

no; pojedinac je morao popustiti većini, koja je opet bila slu¬ čajna. Zato takva demokracija nije mogla predstavljati konač¬ no jedinstvo pojedinaca i cjeline. »Lijepa i sretna sloboda Grka« integrirala je pojedince samo u jedno »neposredno« jedinstvo, koje se temeljilo više na prirodi i osjećaju nego na svjesnoj in¬ telektualnoj i moralnoj organizaciji društva. Čovječanstvo je moralo napredovati dalje, ka višem obliku države, obliku u koje¬ mu se pojedinac slobodno i svjesno sjedinjuje sa drugima u zajednici koja, sa svoje strane, čuva njegovu zbiljsku bit. Najbolji čuvar takvog jedinstva, po Hegelovom mišljenju, nasljedna je monarhija. Ličnost monarha predstavlja cjelinu uzdignutu nad sve posebne interese; kao monarh po rođenju on vlada, tako reći, »po prirodi«, netaknut antagonizmima dru¬ štva. On je zato najčvršća i najpostojanija »tačka« u kretanju cjeline33. »Javno mišljenje« je spona koja povezuje sfere života i kontrolira njihov tok. Država nije niti prisilno niti prirodno jedinstvo, nego racionalna organizacija društva preko njegovih različitih »staleža«. U svakom staležu pojedinac se prepušta vla¬ stitoj specifičnoj djelatnosti, a opet služi zajednici. Svaki stalež ima svoje posebno mjesto, svoju svijest i svoju etiku, ali staleži završavaju u »općem« staležu, tj. u državnim funkcionarima, koji se ne brinu ni za što drugo osim za opći interes. Funkcionari se biraju, i svaka »sfera (grad, ceh itd.) upravlja svojim vlastitim poslovima«.34 Važnija su od ovih pojedinosti pitanja: kakve osobine po¬ sjeduje nasljedna monarhija koje opravdavaju njezino mjesto u filozofiji duha; kako ovaj državni oblik ispunjava načela koja su upravljala konstruiranjem te filozofije. Hegel je na nasljed¬ nu monarhiju gledao kao na kršćansku filozofiju par exellence, ili, tačnije, kao na kršćansku državu koja je nastala zajedno sa njemačkom reformacijom. Za njega je ta država bila otjelovljenje načela kršćanske slobode, koja je proglasila slobodu čovje¬ kove unutarnje savjesti i njegove jednakosti pred bogom. Hegel je mislio da je bez ove unutarnje slobode beskorisna ona vanjska sloboda koju demokracija ima da uspostavi i štiti. Po njegovu shvaćanju, njemačka reformacija predstavljala je veliku prekretnicu u povijesti, koja je došla sa objavom da je pojedinac zbiljski slobodan tak kada je postao samosvjestan " Str. 250. " Str. 251.

84

HERBERT MARCUSE

HEGELOV PRVI SISTEM

85

svoje neotuđive autonomije35. Protestantizam je uspostavio ovu samosvijest, i pokazao da kršćanska sloboda u sferi društvene zbilje podrazumijeva podvrgavanje i poslušnost božanskoj hije¬ rarhiji države. Podrobnije ćemo se pozabaviti ovom stvari kada stignemo do Filozofije prava. Jedno pitanje na koje još treba odgovoriti tiče se čitavog ustrojstva Hegelovog sistema. Povijesni svijet, utoliko što je sagrađen, organiziran i oblikovan svjesnom djelatnošću mislećih subjekata, jest carstvo duha. Ali, duh je potpuno ostvaren i opstoji u svom istinitom obliku jedino kada se prepusti svojoj pravoj djelatnosti, naime, umjetnosti, religiji i filozofiji. Ove su oblasti kulture, dakle, konačna zbilja, područje posljednje istine. A ovo je upravo Hegel ovo uvjerenje: apsolutni duh živi samo u umjetnosti, religiji i filozofiji. Sve tri imaju isti sadržaj u raz¬ ličitim oblicima: umjetnost shvaća istinu pukom intuicijom (Anschauung), u opipljivom i zato ograničenom obliku; religija je zamjećuje slobodnu od takvog ograničenja, ali samo kao puku »tvrdnju« i uvjerenje; filozofija je obuhvaća putem spozna¬ je i posjeduje je kao svoju neotuđivu svojinu. U drugu ruku, te oblasti (kulture opstoje samo u povijesnom razvitku čovječan¬ stva, i država je konačni stupanj toga razvoja, što je onda odnos između države i carstva apsolutnog duha? Proteže li se vlast države preko umjetnosti, religije i filozofije, ili je one, napro¬ tiv, ograničavaju? O ovom problemu se često raspravlja. Ukazano je na to da je Hegelov stav pretrpio razne promjene: da je on bio najprije sklon tome da državu uzdigne iznad kulturnih sfera, da ju je zatim doveo u isti red s njima ili je čak njima podredio i da se zatim vratio na početni položaj, na prevlast države. U Hegelovim iskazima o toj sferi postoje, čak unutar istog filozofskog razdoblja, očite protivurječnosti. U drugoj Jeneser Realphilosophie on izjavljuje da apsolutni duh »jest najprije život jednog naroda uopće; međutim, duh se mora osloboditi toga života«36, ali on, također, kaže da sa umjetnošću, religijom i filozofijom »apsolutni slobodni d u h . . . proizvodi jedan drugačiji svijet, u ikojemu on ima svoj pravi oblik, u kojemu je njegov posao do¬ vršen i u kojem duh doseže intuiciju sebe kao svoju vlastitu«37.
35 36 37

Nasuprot ovim izjavama, Hegel raspravljajući o odnosu između religije i države, kaže da vlada stoji iznad svega; on je duh koji sebe spoznaje kao sveopću bit i zbilju.. .«38 Dalje, on naziva dr¬ žavu »zbiljom kraljevstva nebeskog... Država je duh zbilje, što god se javlja unutar države, mora se njoj prilagoditi«39. Značenje ovih protivurječnosti i njihovo moguće rješenje mogu se objasniti samo razumijevanjem konstitutivne uloge što je ima povijest u Hegelovom sistemu. Ovdje ćemo pokušati da dademo tak jedno prethodno tumačenje. Već prvi Hegelov sistem otkriva najizrazitije značajke nje¬ gove filozofije, osobito njezino naglašavanje općosti kao istini¬ tog bitka. U našem uvodu ukazali smo na društveno-povijesne korijene ovog »univerzalizma«, i pokazali da je njezina osnova bila nedostatak zajednice« u individualističkom društvu. Hegel je ostao vjeran nasljedstvu osamnaestoga vijeka i utjelovio je njegove ideale u samom ustrojstvu svoje filozofije. Instistirao je na tome da je »istinska općost« zajednica koja čuva i ispunjava zahtjeve pojedinca. Njegova dijalektika mogla bi se interpretirati kao filozofski pokušaj da se njegovi ideali pomire sa jednom antagonističkom društvenom zbiljom. Hegel je priznavao velike prodore prema naprijed, što ih mora roditi opstojeći poredak društva: razvitak materijalne, kao i kulturne proizvodnje; raza¬ ranje zastarjelih odnosa snaga, koji su kočili napredak čovječan¬ stva; takvu emancipaciju pojedinaca da bi on mogao biti slobodan subjekt svoga života. Kada je izjavio da je svako »neposredno je¬ dinstvo« (koje ne podrazumijeva neku suprotnost između svojih sastavnih dijelova), s obzirom na mogućnosti ljudskoga razvitka, niže nego što je jedinstvo koje je proizvedeno integriranjem zbilj¬ skih antagonizama, mislio je na društvo svoga vlastitog vremena. Pomicanje pojedinačnoga i općega činilo se nemogućim bez pu¬ nog razvijanja ovih antagonizama koji guraju neke vladajuće oblike života do tačke na kojoj otvoreno protivurječe svome sadr¬ žaju. Hegel je taj proces opisao u svojoj skici modernoga društva. Zbiljske protivurj ečnosti modernoga društva su najjači prim¬ jer dijalektike u povijesti. Nema sumnje da ove okolnosti, koliko god bi se mogle opravdati ekonomskom nužnošću, protivurj eče i idealu slobode. Najviše mogućnosti čovječanstva leže u racional¬ nome jedinstvu slobodnih pojedinaca, tj. u općosti, a ne u učvršJ8

Str. 251. Str. 253. Str. 263.

Str. 267. " Str. 270.

nego kao nužan rezultat. str. usred strahote anarhičkoga društva. i u onoj mjeri u kojoj se sloboda i nezavisnost subjektivnosti mogu vezati uz ideal svjetovna okolina uslova i odnosa ne treba da posjeduju nikakve bitne objektiv¬ nosti izvan subjekta i pojedinačnoga. koja sada postaje tačka preokreta. I. a subjektivnost pojedinačnoga i posebnoga otkriva u sveopće¬ mu neosporivu osnovu i najistinskiji oblik svoje zbilje . i da mu je. Ova je veza gotovo izgubljena u Fenomenologiji duha. 1920.40 Filozofija duha. Možemo pretpostaviti da je iskustvo sa slomom liberalnih ideja u povijesti njegova vlastitog vremena navelo Hegela da potraži sklonište u čistom duhu. IV FENOMENOLOGIJA DUHA Hegel je pisao Fenomenologiju duha 1806. Općost dobiva svoju konkretnu opstojnost preko pojedinačnog. iako ne može pružiti savršenu istinu i savršenu slobodu. i. Pojedinac može da se nada svome ostvare¬ nju samo ako je slobodan član zbiljske zajednice.. Osmaston. pomirenje sa vladajućim poretkom bilo milije od užasnih ne- 40 The Philosophy of Fine Arts (Estetika). nalazi se u pozadini Hegelovog insistiranja na unutrašnjoj povezanosti istine i sveopćosti. nego uspostavljanje novog despotizma. On obilježava njegov prvi filozofski sud o povijesti i povlači svoje konačne zaključke iz francuske revolucije.. F. . zapravo. nego se mogu pomiriti sa već opstojećom državom. kako povijesnog tako i filozofskog puta ka istini. Država prestaje sada da ima sveobuhvatan značaj. Sloboda i um učinjeni su djelatnostima čis¬ toga duha i ne traže kao preduvjet određen društveni i politički poredak. Postojano traganje za takvom zajednicom. a ne država sama. engl. Istinsika nezavisnost sastoji se samo u jedinstvu i među¬ sobnom prožimanju i pojedinačnosti i općenitosti.. Tamo su one. Hegel je vidio da rezultat francuske revolucije nije ozbiljenje slobode. a slika jednog saveza slobodnih pojedinaca sjedinjenih u zajedničkom interesu jasno se pojavljuje. Osjećaj da je upravo počela nova epoha u svjet¬ skoj povijesti prožima Hegelovu knjigu. u etičnosti. i dalje. 243. religiji i filozofiji. dok su se napoleonske armije približavale tome gradu. Konkretni dru¬ štveni sadržaj. sv. u Jeni. U Idealu (državi) upravo je posebni pojedinac taj ikoji tre¬ ba da postoji u neodvojivom skladu sa supstantivnim to¬ talitetom. Ovu smo sferu već susreli kao ozbiljenje istine i slobode u Hegelovoj prvoj Flozofiji duha. R. George Bell and Sons. g. sli¬ ka je procesa kojim pojedinačno postaje opće« i kojim se zbiva »konstruiranje općenitosti«. Mislio je na is¬ punjenje toga traganja ikada je istinsku općenitost označio kao kraj dijalaktičkog procesa i kao konačnu zbilju. Jedino država može pružiti emancipaciju. međutim. radi dobra filozofije. bile utemeljene na odgovarajućem državnom poretku i ostajale s njim u unutrašnjoj vezi. prev. London. cjelina hegelovskog sistema. Protuma¬ čio je njezin tok i njezin rezultat ne kao povijesnu slučajnost. dokle god ga provode pojedinci protiv države. uvijek na¬ novo probija kroz njegove filozofske formulacije. Citiramo slavni odlomak Estetike. Proces oslobođenja pojedinca nužno završava u teroru i razaranju. P.86 HERBERT MARCUSE ćenim posebnostima. što ga podrazumijeva pojam općenitosti. Završio je djelo kada je jenska bitka zapečatila sudbinu Prusije i ustoličila na¬ sljednika francuske revolucije na sllabašnim ostacima starog nje¬ mačkog Reicha. Ove potonje se mogu naći samo u pravome carstvu duha.

Drugim riječima. Ovaj otkriva za sebe da sam stoji »iza« predmeta.RHERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 89 predvidivosti novog prevrata.. kvaliteta. Ova je istina ona ista koju je Hegel već pokazao u jenskom sistemu. uvodni svezak. Pomirenje. da svijet postaje zbiljski samo pomoću poimajuće sile svijesti. i nije proizveden izvana. također. Ima. U prethodnim razdobljima dijalektika je bila više usmjerena na aktualni proces historije povijesti nego na konačni proizvod tog procesa. predmet izgleda kao da je čvrsti entitet. naime spoznaja i proces svijeta kao duha. Svaki sulkob podrazumijeva svoje vlastito rješenje. Ono »Mi«. napredak se nipošto ne zbiva po ravnoj crti. usprkos bijedi i nazadova¬ nju. Znajući da u sikoroj budućnosti neće moći objaviti ostatak svog sistema. da se duhu ne može desiti ništa nova. i da je nje¬ gov razvitak daleko od toga da bude završen. sve dok ne dođe do istine uma. On pokazuje da ovaj način is¬ kustva sadrži. negativnost ostaje izvor i pokretna sila kretanja. Tako Hegelova Fenomenologija duha predstavlja imanent¬ nu povijest ljudskoga isikustva. U Fenomenologiji duha antagonizmi ove konkretne dimenzije izravnani su i usklađeni. već pro¬ izvodi međusobno djelovanje beskrajnih sukoba. konačno pri¬ donosi njegovome napretku. ići će od osjetilne izvjesnosti ka zamjedbi. djelo namjerava povesti ljudski razum od carstva dnevnog iskustva do carstva zbiljske filozofske spoznaje. koje se tako često javlja. proces spoznaje otkriva da to dvoje ne postoji u izolaciji. Hegel počinje sa iskustvom obične svi¬ jesti u svakodnevnome životu. »Svijet postaje Duh« poprima značenje ne samo da svijet u svom totalitetu po¬ staje odgovarajućom arenom u kojoj ima da se ispune planovi čovječanstva nego. elemente koji potkopavaju nje¬ govo povjerenje u svoju sposobnost da zamijeti »zbiljsko« i koji ga sile da u traganju pređe na još više načine razumijevanja. zakoni). Napredak prema ovim višim načinima jest. Štaviše. međutim. Međutim. postiže ga u vladajućem društvenom sistemu. upravo. duh će postići svoj cilj ili. nego kao promjena u postupku sa dijalektikom i u njezinoj zadaći. unutrašnji proces isikustva. Svaiki neuspjeh i svaki gubitak imaju. on način bitno »pripada« subjektu. otkrit će da predmeti doživljavaju promjenu kojom se njihov oblik i njihov odnos prema subjektu mijenjaju. svoje vlastito dobro i svoju vlastitu istinu. Krajnje poteškoće koje zadaje ova knjiga proizlaze u velikoj mjeri iz toga postupka. Kao što ćemo vidjeti. on je. Us¬ prkos svim skretanjima i porazima. neza¬ visan od svijesti. pro¬ mijenio svoj prvobitni plan. subjekt i predmet izgledaju jedan drugome strani. kao i svaiki drugi. Ako se subjekt koji fi¬ lozofira drži uz svoje predmete i dozvoljava da ga njihovo zna¬ čenje vodi. . suprotstavljenost se u dijalektici čini više svojevoljnom igrom negoli borbom na život i smrt. Izgleda da je negativnost prije sigu¬ ran stupanj u razvitku duha negoli snaga koja ga tjera dalje.88 HF. Činilac koji određuje tok loga isikustva je promjenljivi od¬ nos između svijesti i njezinih predmeta. znači da se svijet sam otkriva kao stalan napredak prema apsolutnoj istini. i kojemu se nametnuo osjećaj da ne posjeduje punu istinu. »Zbiljsko« što ga svijet aktualno sadrži u beskonač¬ nom toku osjeta i zamjedaba je općost koja se ne može svesti na objektivne elemente slobodne od subjekta (npr. od razumijevanja do samo-izvjesnosti. do apsolutne istine. nije iskustvo zdra¬ voga razuma. do kojega sada dolazi između filozofskog idealizma i datoga društva. nego iskustvo kojemu je sigurnost već poljuljana. zbiljski predmet uspostav¬ ljen je (intelektualnom) djelatnošću subjekta. javlja se ne to¬ liko kao promjena u hagelovskom sistemu kao takvom. Hegel je zamislio Fenomenologiju duha kao uvod u svoj filozofski sistem. u stvari. nego filozofe. velike je dijelove iz njega realizirao u svom uvodu. U toiku rada na tom djelu. sila. međutim. Nedovršeni oblik jensike Filozofije duha pojačao je dojam da bi se duhu moglo desiti još nešto nova. stvar. od zamjedbe do razumijevanja. Alko čovjek obrati punu pažnju na rezultate svoga iskustva. neuspjeha i povla¬ čenja. Promjena u Hegelovom stanovištu postaje očita u čvr¬ stoj izvjesnosti sa kojom on određuje konac tog procesa. tako. To. Čitatelj koji želi razumjeti razne dijelove tog djela mora već obitavati u »elementu filozofije«. Postaje jasno da predmet dobiva svoju objektivnost od subjekta. Kada iskustvo počinje. ne označava svakodnevne ljude. napustit će jedan tip spo¬ znaje i poći ka drugome. S obzirom da je to. naravno. nego onakav kak¬ vim ga filozofija shvaća. jenski sistem razrađivao je dijalektiku u konktretnom procesu rada i društvene integracije. To je iskustvo koje je već na putu ka zbiljskoj spoznaji. naravno. ili da se sve što mu se dešava. Svijet u zbilji nije onakav kakav izgleda.

još nije našla svoju istinu. carstvo samo-svjesnog duha. su¬ kob između diktata dužnosti i želje za srećom silio je pojedinca da istinu potraži u drugim rješenjima. 604. kao um.90 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 91 Ovo. učinivši ga sredstvom sub¬ jekta ali da nije postigla subjektovu bitnu slobodu. prev. Fenomenologija duha na taj način vodi do Logike. Postizanje ove potonje odigrava se u prelazu od francuske revolucionarne ere do ere njemačke idealističke kulture. Subjekt mora uči¬ niti svijet svojim vlastitim djelom ako želi sebe priznati za je¬ dinu zbilju. subjekt posjeduje i spoznaje svijet kao svoju vlastitu zbilju. Hegel izjavljuje da je subjekt »apsolutni negativitet«. Hegel povezuje spoznajnoteorijski proces samo-svijesti (od osjetilne izvjesnosti do uma) sa povijesnim pro¬ cesom čovječanstva od kmetstva do silobode. 1 samo vanjski oblik objelktivnog svijeta. Do ovog zaključka došli smo već u jenskoj Filozofiji duha. međutim. Ona predstavlja »istinu u njezinom istin¬ skom obliku3. Svi oni obuhvaćaju i zadržavaju zbiljslke povijesne stupnjeve u razvitku čovječanstva. engl. Međutim. On je traži u umjetnosti i religiji i konačno je nalazi u »apsolutnoj spoznaji« dijalektičke filozofije. spoznaja sa kojom zavr¬ šava nije tradicionalna filozofija. Go¬ voreći o toj zadaći. Taj proces vodi od grčkog grada — države do francuske revolucije. što znači da ima silu da niječe svako dato stanje i da ga učini svojim vlastitim svjesnim djelom. Hegel kaže: »apsolutna sloboda napušta svoju samorazornu sferu zbilje (tj. Ovo nije spoznajno-teorijska djelatnost i ne može se nastaviti samo unutar pro¬ cesa spoznaje. Hegel kaže da je nova država stvorena revolucijom promijenila Phenomenology of Mind. borbe koja je sama po sebi sastavni dio puta ka istini i istine same. Svaki oblik svijesti koji se javlja u imanentnom napretku spoznaje kristali¬ zira se kao život jedne date povijesne epohe. Proces spoznaje postaje procesom povijesti. Samo-svijest se prenosi u borbu na život i smrt između pojedi¬ naca. str. čovjek nije otkrio svoj zbiljski interes. filozofirajuće subjekte. Baillie. u početku nije ništa drugo nego ponavljanje teze transcendentalnog idealizma ili. samo-razorne zato što svijest koja se ovdje borila da promijeni svijet u skladu sa svojim subjektivnim in¬ teresima. I. Logika razvija ustrojstvo svemira. filozofija koje proglašava najviše ideale modernog individualističkog društva. Ona mora aktualno svijet učiniti svojim slobodnim ozbiljenjem. Ovdje se sloboda smatra istinitom onoliko koliko je nezbiljska. London (The Macmillan Companv.. u skladu s tim. Ostvaranje istinske slobode se na taj način prenosi sa plana po¬ vijesti u unutrašnje carstvo duha. oblikuje svijet. prelazimo sada na podrobnije razmatranje njezinih glavnih shvaćanja. sv. ili kao proizvoljno metafizička interpretacija povijesti — ima svrhu da verificira i pokaže povijesni karakter temeljnih filozofskih pojmova. New York). Hegel je francusku revoluciju opisao kao razuzdavanje »samo-razorne« slobode. Sukob koji se razvio iz Kantovog pomirenja pojedinaca sa općošću. Stalno 'prela¬ ženje od filozofijske ka povijesnoj analizi — koje se često kriti¬ ziralo kao zbrka. Baš kao što iskustvo sa kojim je Fenomenologija počela nije bilo svakodnevno iskustvo. Poslije ovog kratkog prethodnog pregleda široke perspektive Fenomenologije duha. koje polaže pravo na to da vlada ljudima i stvarima i to da. Hegel ide dalje. Odande dalje.. Drugim riječima. 34. str. 2 3 Ibid. nego u nje¬ govoj istinskoj biti. »stanja svijeta« (Weltzustande). kako kaže Hegel. B. 35. nego filozofija koja je apsor¬ birala istinu svih ranijih filozofija i sa njom čitavo iskustvo što ga je čovječanstvo nakupilo u toku svoj dugotrajnog hoda ka slobodi. Str. to je isti¬ na samo »za nas«. Unutar njega automnomni pojedinac zadaje sebi bezuslovnu dužnost da se pokorava sveopćim zakonima koje si nameće svojom vlastitom slobodnom voljom. Ovo novo carstvo bilo je otkriće Kantovog etičkog idealizma. on se nije slobodno podvrgao zako¬ nima koji obezbeđuju njegovu vlastitu slobodu i slobodu cjeline. i to ne u promjenljivim oblicima koje ona ima za spoznaju koja još nije apsolutna. On kaže da samo-svijest treba još da pokaže da je ona istinska zbilja. . a nije još istina ob¬ javljena u objektivnome svijetu. jer se taj proces ne može odvojiti od povijesne borbe između čovjeka i njegova svijeta. 1910. »Načini ili oblici (Gestalten) svijesti«1 javljaju se istovremeno kao objektivne po¬ vijesne zbiljnosti. Hegel ovo »cartvo« nije smatrao konačnim prebivalištem uma. . To je filozofija jednog samo-svjesnog čovječanstva.«2. Tamo je prevladana svaika oporba između svijesti i nje¬ zinog predmeta. povijesnu epohu francuske revolucije) i prelazi u drugo carstvo. J.

Hegel ilustrira ta shvaćarija suprotstavljajući jednu drugoj ma¬ tematičku i filozofsku spoznaju. Predmeti koje spoznaja dobiva neposrednim iskustvom se ne zadovoljavaju jer su slučajni i nepotpuni. kao i oblik spoznaje. dolazi do izražaja samo razvitkom čovječanstva. neistiniti i nebitni »vanjski« entiteti. . Ovdje ćemo se ograničiti na njezine glavne tačke. on je funkcija koja se zbiva izvan stvari o kojoj se upravo radi. a njegovi di¬ jelovi se slažu u druge likove koje konstrukcija izaziva u tro¬ kutu«4. zato. proces egzistencije je »povratak« k biti6. i proces dokazivanja istine ima tu posla sa opstojećim predmetima samima. Filozofska istina je. u drugu ruku. Drugim riječima. »Proces matematičkog doikaza ne pripada predmetu. Istina oblikuje saunu egzistenciju predmeta. ova je njezin najunutrašnjiji podsticaj i cilj. Na primjer. Um. Potreba za . Priroda pravokutnog trokuta ne razbija se na faktore na način koji je pokazan u matematičkoj konstrukciji. Ovo je. u raznim spoznajnim procesima. Spo¬ znata povijest čovječanstva verificira istinu ovog zaključka. i obratno. Ovaj odnos između istine i egzistencije je značajka filozof¬ ske metode. »Apstraktno ili nezbiljsko nije njezin elemenat i sadržaj. . U filo¬ zofiji. koja tu postupa na svoj vlastiti način5. svijet kao um. Hegel počinje sa kritičkom analizom filozofskih struja s kraja osamnaestoga stoljeća. kao »znanost«. Sloboda pretpostavlja uvijete koji čine slobodu mogu¬ ćom. Spoznaja ima svoj izvor u predstavi da se bit i egzistencija razlikuju. koja je potrebna da bi se dokazao stav koji izražava odnos njegovih dijelova. Ovo je. Predmeti filozofije. Tako su bit i egzistencija u filozofiji aktualno dovedene u me¬ đusobni odnos.. a zatim razvija svoj pojam filozo¬ fije i filozofske istine. prema tome. Po¬ jam čovjeka je njegova povijest. istina o matematičkim predmetima opstoji izvan njih samih. Njezin je znatniji napor u tome da poikaže i izloži odnos između biti i egzistencije. Ovo zbunjuje ako se nema u vidu da za Hegela istina znači i oblik egzistencije. istina je zbiljski proces koji se ne može iskazati jednim stavom. te da je. načelo da »priroda čo¬ vjeka traži slobodu i da je sloboda jedan oblik uma« nije istina koju je čovjeku nametnula neka proizvoljna filozofska teorija. Sloboda je nešto što on mora steći prevlađivanjem svog ropstva. Či¬ tav proces stvaranja rezultata stvar je spoznaje. stav je istinit. ova istina je »izvan« tro¬ kuta. imaju jedan unutrašnji odnos prema svojoj istini.92 HBRBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 93 Predgovor Fenomenologiji je jedan od najvećih filozofskih pothvata svih vremena koji predstavlja ne manje nego pokušaj da se filozofija ponovno uspostavi kao najviši oblik ljudskog zna¬ nja. se rastavlja. sasvim određeno zaokupljena čovjekovom egzistencijom. Bit se javlja u procesu egzisten¬ cije. 4 3 Ovi predmeti su zato. Filozofska spoznaja teži samo »bitnostima« koje imaju kon¬ stitutivan značaj za sudbinu čovjeka i svijeta. Str. Jedini cilj filozofije je svijet u svom istinskom obliku. naime svjesno i racionalno gospodstvo nad svijetom. a njemu protivurječan stav je lažan. trokut. Egzistiranje u istini je stvar života (i smrti). Dokaz za to ne pruža se vanjskom procesom spoznaje. Razne znanosti se međusobno razlikuju po načinu na koji se predmeti kojima se one bave odnose prema svojoj istini. već bit stvari. Matematička istina može biti zaustavljena u jednom stavu. indiferentna prema njemu. međutim. 40. Dokaz za taj stav sastoji se od procesa koji isključivo vrši spoznavajući subjekt. čovjek nalazi da nije slobo¬ dan. međutim.. i ona traži istinu u pojmu predmeta. i put k istini nije samo spoznaj no teoretski nego i povijesni proces. strogo uzevši. onako kako je shvaća filozofija. . pak. i on je stiče kad jednom spozna svoje istinske mo¬ gućnosti. u spoznavajućem subjektu. što u sebi ima život. da je odvojen od svoje istine i da ima slučajnu. i nije. značenje isikaza da je istina imanentna u predmetu filozo¬ fije. uvjerena da ispravni pojam nije puki subjek¬ tivni intelektualni oblik. 39. neistinitu egzistenciju. Str. » . 39. u krajnjoj analizi.konstrukcijom ne nastaje iz prirode ili poj¬ ma trokuta. već se može dokazati da je ono inherentni cilj čovjekov. ono što sebe postavlja. tek prvi korak spoznaje. odnos iz¬ među jednog bića i njegove istine objektivan odnos samih stvari. između istine koja je sa¬ čuvana u pojmu i pravog stanja u kojemu stvari opstoje. U filozofiji odnos nekog predmeta prema svojoj istini je neko aktualno događanje (Geschehen). Da se vratimo na primjer. nego zbiljsko. kao u matematici. Bit ili »priroda« pravokutnog trokuta je u tome da se njegove strane odnose onako kako to stoji u Pitagorinom stavu. egzis' Str. već čovjekovom poviješću. sama njegova zbilja.

65. Nijedan stav ne može sam zahvatiti taj proces. U ovom sasvim osnovnom smislu. ali je. koji služi kao čvrsta i postojana osnova. Sub¬ jekt postaje predikat. negativni vid supstancije«8. Spekulativni sud nema čvrstog i pa7 sivnog subjekta. prema tome. odbacuje u procesu ponovnog zadobivanja svoje istine. u kojem je smislu istinit čitav sistem? Dijalektički sis¬ tem mijenja ustrojstvo i značenje stava i čini ga nečim što je sasvim drugačije od stava u tradicionalnoj logici. Ili. njezin dio i. 12 Su. »Biće« je ovdje »ne predikat. Dok tradicionalni sud i stav podrazumijevaju jasno razlikovanje subjekta od predikata. Bog. Biće. ili. Nasuprot ovakvom gledanju na stav. i koje su sakupljene u dativom povijesnom 'kretanju prema slobodi i umu. idealistička filozofija zastupala je pravo teo¬ rije da vodi praksu. stav je lažan utoliko što se sloboda i um mogu javiti samo kao rezultat povijesnog pro¬ cesa. ' Str. stav »Priroda čovjeka je priroda u umu« jest. Nadalje. naime čvrst subjekt i da postaje predikat«11. stav »Bog je Biće«. Na prim¬ jer. »prelazi« u Biće. nego dinamični sistem spekulativnih sudova u kojima svaki pojedini sud mora biti »negiran« drugim. koju on sam. On nanosi odlučujući udarac tradicionalnoj formalnoj logici. Ležište istine nije stav. Hegelova pro¬ mjena od tradicionalne ka materijalnoj logici označila je prvi korak u pravcu sjedinjavanja teorije i prakse. Bog. preko priti¬ saka vlastitog opstojanja. On izostavlja sve činjenice koje sačinjavaju zna¬ čenje slobode i uma. »čini se da prestaje biti ono što je bio kada je stav bio iskazan. uzet sam za sebe. Spekulativni sud ima za svoj sadržaj objektivni proces zbilje u njegovom bitnom »skraćenom obliku«. lažno je »drugobivstvo. Na primjer. Tradicionalna logika i tradicionalni pojam istine potreseni su u svojim temeljima« ne filozofskim »neka bude«. tako da samo čitav proces predstavlja istinu. neistinit. između mnogih predi¬ kata. Taj proces se ne može adekvatno izraziti u jednom je¬ dinom stavu. utvrđene supstancije. 61. nego da subjekt. Laž je ovdje jednako nužna i zbiljska kao istina. . Ako. Njegov protest protiv učvršćene i formalne »istine »tradicionalne logike bio je. Ona je proces koji u svom toku stvara svoje vlastite momente i prolazi kroz sve njih. »posjeduje« ili podupire« predikat. a ideja o svijetu koji je prožet slobodom i umom nije imala sigurnijeg 10a Str. »odredbe« jedne. podrazumi¬ jevajući tu i logiku tradicionalne znanstvene metode. 43—4. Njegov subjekt je aktivan i razvija se u svo¬ je predikate. 36. taj predmet u nje¬ govom neistinitom optstojanju. •Dijalektička metoda se prilagođuje ovoj struikturi što je ima filozofski predmet. Subjekt. protest protiv rastavljanja istine i njezinih oblika od konkretnih procesa. prema tome. upravljačkog uticaja na zbilju. Ona pokazuje da predmet kojim se bavi opstoji u stanju »negativnosti«. Pobjeda nad ropstvom i iracionalnošću. sudjeluje u njezinoj istini. protest protiv odvajanja istine od bilo kak¬ vog izravnog. spe¬ kulativni sud potkopava i razara »prirodu suda ili stav uopće«. U Njemačkoj. naime. Kao sistem te vrste dijalekti¬ ka je istinita metoda filozofije. ipak. i jedini predmet je samo to kretanje subjekta«1". " Str. postupa sa stavovima kao da se oni sastoje od subjekta. Predikati su slučajna svojstva. Predikati su razni oblici egzistencije subjekta. a ne u nje¬ govoj pojavnosti. i nastoji rekonstruirati i slijediti njegovo zbiljsko kretanje. i ropstvo i iracionalnost sami bitni su dijelovi istine. i ako reproducira proces postojanja lažnim i vraćanja istini. već bitna priroda« Boga. »stav kakav se javlja je puki prazan oblik«12. o kojoj Hegel govori kao o »logici zdravog razuma«. 61. Bog. ili neistinu zbiljskog predmeta. predstav¬ ljala najnapredniji oblik svijesti koji je tada postojao. u stvari. 59. a da u isto vrijeme sa njim ne postaje identičan. ne znajući da subjekt. u filozofiji nijedan stav nije istinit sam izvan cjeline. koji je prirodan su¬ bjektu. Hegelovim jezikom. Ova logika. Laž treba shvatiti kao »po¬ grešni oblik«.94 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 95 tenciju u samom svom pojmu. i cjelina tog (kretanja čini njegov pozitivni sadržaj i njegovu pozitivnu istinu«7. Neki je filozofski sistem istinit samo ako uk¬ ljučuje i negativno i pozitivno stanje. događa se da subjekt propada« (geht zu Grunde) i da se pretvara u predikat. S t r . dakle. Spekulativni sud tako drma »čvrstom osnovom« tradicionalnog stava »do njegovog temelja. kao spekulativan sud. Idealistička filozofija je. pa. Hqgel postavlja »spe¬ kulativni sud« u filozofiji9. nego uvidom u dinamiku zbilje. • Str. više ili manje. nešto drugačije rečeno. i od predikata.

A ležište općosti je subjekt. ikoji to (kasnije čita. Kuća se smatra »zbiljskom« i čini se da opstoji per se. koji nije ni ovo ni ono. čovjek itd. a njegova spo¬ znaja zavisna od predmet. To isto vrijedi za ovdje. Iscrpna analiza Fenomenologije duha zahtijevala bi više nego čitavu knjigu. okrenem li opet glavu. njegovo biće je jedno nebiće. Da bi zadržao i odredio aktualni sadržaj osjetilne izvjesnosti. ni bilo koji drugi trenutak vremena. ona opstoji u njihovom procesu i može se zahvatiti samo u pojedinostima i preko njih. i da potkazuje da je nešto opće. ovdje. Kasniji razvoj evropske misli ne može se razumijeti odvojen od njegovih idealističkih početaka. ono je sada upravo zato što ono nije ni dan. ni uli¬ ca. vidimo da ono što se u ovom iskustvu spoznaje. nego ono što »jest i ostaje pri nestanku drveta. koji je ne ovo. Pretpostavljam »ja qua općost. sv. »Nestanak posebnih sada i ovdje. ona je. već drvo. sada i ovdje su nešto opće. Dalja analiza osjetiinog iskustva otkriva da »ja« prolazi kroz isti dijalektički proces kao predmet. razvija filozofski pojam općenito¬ sti. ali. općost opstoji »u spoznaji. moje ja. i nije kuća. ni noć. ulice Usporedi izvrsnu analizu J. na ovom određenom mjestu i u ovom određenom trenutku. Štaviše. mo¬ ram se obratiti na ovdje i sada. on postoji »zato što ga ja spoznajem«. Što su ovdje i sada? Ovdje je kuća. koja je ranije bila nebitni činilac«18. podrazumijevam da bi svatko mogao zauzeti moje mjesto subjekta ove zamjedbe. s obzirom da se kas¬ nije partije djela bave problemima koje smo već ocrtali govoreći o jensikom sistemu. »Ja« koje je vidi čini se nebitnim. »zbiljsko«. Za ovu vrstu iskustva karakteristična je činjenica da se njezin subjekt. 92. Ako okrenem glavu. isto tako. nestati. prognana iz predmeta i utje¬ rana natrag u »ja«. a netko drugi. Bilježim tu istinu. Pokazalo se da je općost istinski sadržaj iskustva. Str. Ako malo analiziramo. Izvjesnost osjetiinog iskustva temelji se tako na subjektu. 13 itd. 95. Vidim ovu kuću. javljaju kao »pojedinačno ovo«. To jest. nego ovdje i sada. dok je subjekt nebitan. kuće. noći ili jutra. nešto kasnije. pojedinačno ja. Ibid. kao na jedine elemente koji os¬ taju stalni u neprestanom mijenjanju objektivnih podataka. ali. u časopisu Mind (Duh). Na početku. Istina se zato ne može pridati nekom posebnom pojedinačnom ja. u isto vrijeme. 7 Um i revolucija . ulica. Osje¬ timo iskustvo smatra kako je samo po sebi očito da je pred¬ met ono bitno. spriječen je činjenicom da ih se ja držim«. koje (zamišljamo. Ovdje nije ni drvo ni kuća. 1934—5 14 Str. Drugim rije¬ čima. čini se jedinom čvrstom tačkom u proticanju osjetilnih podataka. kuće nestaje i pojavljuje se neki drugi predmet koji će. koji vrlo podrobno obrađuju dijalektičku meto¬ du i postavljaju šemu za čitavo djelo. kao i ono — da stvar takve vrste nazivamo jednom općošću«. ovdje i sada. i podjednako je kuća.13 Spoznaja počinje kada filozofija razori iskustvo svakodnev¬ nog života. može tvrditi da je noć i da on vidi drvo. čije viđenje nije viđenje ovog drveta ili ove kuće. Sada je dan. i spoznaje predmet jedino zato što predmet opstoji14. kuća. Hegel kaže da entitet »koji postoji po negaciji i preko ne¬ gacije. sada je noć. Ograničit ćemo svoju interpretaciju na po¬ četne dijelove. Zbilja općosti dokazana je samim sadržajem činjenica koje se mogu promatrati. Tvrdim da je dan i da vidim kuću. Loewenberga u njegova dva članka o Fenomenologiji duha. već Str. pojedinačni predmet. Ovo je prvi rezultat koji dobivamo filozofskom analizom os¬ jetilne izvjesnosti: nije posebni. Analiza iskustva je ishodište traženja istine. Predmet ne postoji per se. Predmet iskustva je dat najprije putem osjetila i uzima oblik osjetiinog iskustva ili osjetilne izvjesnosti (sinnliche Gevvissheit). Rezultat podrazumijeva nešto što još više začuđuje. a ne predmet. Ibid. Ako kažem: ja vidim kuću ovdje i sada..96 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 97 skloništa od onog koji je nudila ova udaljena kulturna sfera. »Obje istine imaju istu autentičnost« i obje postaju netačne s promjenom vremena i mjesta. Sada se otkriva da je istinski odnos »upravo obratan od onoga što se najprije činilo«17. kako kaže Hegel. nego je opći »istina osjetilne izvjesnosti. istiniti sadržaj osjetiinog isku¬ stva«16. Sada ostaje identično kroz promjene dana. ono što osjetilna izvjesnost zadržava kao nešto nepro¬ mjenljivo svoje usred toka utisaka. »imože jed¬ nako biti i ne biti«. sada opstoji kao nešto negativno. nije predmet. a s podjednakom ravnodušnošću ovo. Analiza osjetilne izvjesnosti ovako demonstrira zbilju qpćosti i. XLII i XLIV. kao i njezin predmet. 94. Te se analize možemo odreći. drvo«15. zatim jutro itd.

koje je prisutno itd. posebno ovdje i sada koje misli. ovo sada. 23 Str. Ukazivanje na sada je. Ono je sada koje je prošlo. ne može biti crna i slatka. nije ono sada na koje je razum prvoibitno mislio. dakle. ono otkriva da sam subjekt sačinjava objektivnost stvari. Kada kažem »ja«. Jer kada za¬ mjedba pokušava odrediti što je stvar doista. ono je nešto opće. Međutim. i u svemu tome je jedno te isto sada. negiram negaciju sada i ponovo tvrdim da je ono istinito. i mnoštvo. Str. naime: 1 negacije »per se« opstojanja predmeta i 2 negacije pojedinačnog ja time što se istina pomiče prema općem ja. . da vidimo kako su ikonstruisani neposredni ovdje i sada koji su nam poka¬ zani«19. Sama stvar čini mi se da nije ništa drugo nego »jednostavna zajedničkost« takvih svojstava. naprotiv. »ovaj pojedi¬ nac«. Mislim na »stvarstvo« stvari. i samo osjetilno iskustvo nije dru¬ go nego. međutim. i koji •zamjedba ima naprosto da prihvati i da pasivno »usvoji«. zajednička mnogim stvarima. a. Ideja o jednom općem ja je užasna zdravom razumu.. tre¬ će. Stvar. Objektivnost je tako dvaput »posredo¬ vana« ili konstruirana sviješću. Ono je ravnodušno prema sadašnjosti ili prošlosti. Dosada izgleda da se radi o predmetu koji je određen.. Hegel poka¬ zuje da bi ovo vodilo samo novim protivurječnostima. Osjetimo iskustvo tako otkriva da istina nije ni kod njego¬ vog posebnog predmeta ni kod pojedinačnog ja. Ako je sol bijela i slana. »Dijalektički proces unutar osjetilne izvjesnosti nije ništa drugo nego sama povijest njegovog 19 procesa — njegovog iskustva. nago . tako da se jedin¬ stvo pridade svijesti subjekta. ona upada u niz iprotivurječnosti. uzima najprije istinu od pred¬ meta. Njezina svojstva nisu slučajna i me¬ đusobno zamjenljiva. već prije isključuju i negiraju« druga svoj¬ stva. Svatko je ono što kažem. njihov opći »medij«. zamjenjujem svoje pojedinačno ja svim drugim ja. ču¬ jem. Drugim riječima. 100. Kada kažem »ja« vidim. poništavam drugu istinu. ta povijest« 20 . . »Hajde. pqput osjetilnog iskustva. koje proizlazi iz čitavog procesa. dakle. odbijajuće jedinstvo« 22 . čineći to. Oisjetilno iskustvo je tako samo pokazalo da njegov zbiljski sadržaj nije posebno nego opće. dakle. Zamjedba (Wahrnehmung) se razlikuje od osjetilnog iskustva činjenicom da je njezino »načelo« općenitost 21 . nije »jedinstvo ravnodušno onome što jest. Baš kao što su ovdje i sada opći prema svojim (pojedinačnim sadržajima. Tako. »Pokazujem ga. Ali ono što je bilo — nije. itd. 104. u koji¬ ma je ona prisutna za mene. Ali ona je više nego takva jednostavna zajedničkost. Isklju¬ čenje nije proizvoljna stvar definicije. Predmeti zamjedbe su stvari (Dinge). Protivurječnost se ne može izbjeći time Sto će se ta dva vida pripisati svakome od dvaju činilaca zamjedbe. kažem sasvim općenito »svi ja«. 108. kockasta po obliku itd. nego na jedno naročito jedinstvo u raznolikosti njezinih »svojstava« (Eigenschaften). Zdravom razumu je krivo ovakvo razaranje njegove istine i on tvrdi da može ukazati na tačno. Sol je bijela. također. a stvari ostaju identične u promjenama ovdje i sada. a mnoštvo predmetu. Na primjer. kao nešto što je bilo«. Kada ukažem na posebno sada. i odsada ostaje vezana za svijest.98 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 99 naprosto viđenje«. Samo iskustvo prelazi u viši na¬ čin spoznaje. iako se svakodnevni jezik njome služi. »njega više nema u ča¬ su kada se na njega ukazuje. tako je ja opće prema svim pojedinač¬ nim ja. definicija zavisi od činjenica isto ih pruža sama stvar. proces koji ima slijedeće stupnjeve: prvo. ja ukazujem na sada i tvrdim da je ono takvo i takvo. Razvitak objektivnog svijeta se postpuno prepliće sa razvitkom svijesti. Str. stavljam bilo koga na moje mjesto. Zam¬ jedba. Sol je ono što isključuje i poriče izvjesna svojstva koja protivurječe njezinom »bivanju solju«. i mi vidimo da je sada upravo to biti — ikada više nije«. taj pojedinačni ja. i da je to istina. Hegel prihvaća taj izazov. u isto vrijeme. Ono sada koje jest je drugo nego Sto je ono na koje je ukazano. svatko je »ja«. poništavam pravu istinu i tvrdim: drugo da je sada bilo. . Stvar je jedinstvo. Ova svoj¬ stva po sebe su opća. Osjetilna izvjesnost pretvara se u zamjedbu. Ali. 98. isključujuće. poput osjetilnog iskustva. ne pomaže ni ako se pretpostavi da je stvar zbiljski jedinstvo. naprosto. 20 21 Str. Istina je rezultat dvostrukog procesa negacije. ovu stvar koju ovdje zamjećujem i poznajem zovem »sol« Ne mislim tu samo na određeno ovdje i sada. Isto tako. ikoji teže općemu.

. Otikriće da je sila supstancija stvari daje procesu spoznaje uvid u carstvo biti. kako Hegel kaže. a opet odvojeni jedni od drugih. Zamjedba. 119. Hegel zove ovaj rani nazor o biti »prvim i zato nesavršenim očitovanjem uma« — nesavršenim zato što svijest još uvijek nalazi svoju istinu »u obliku predmeta«. Drugim riječima. Sila nije ništa nezavisno od svog učinka. str. odražava se kao »isključujuće i odbijajuće« jedinstvo u svim posebnim okolnostima. ono što jest samo u odnosu na naš ukus. i za nas . ona je jedinstvo u sebi i za sebe. međutim. a njezino se stvarstvo sastoji od samog tog odnosa. u isto vrijeme. Analiza koja slijedi posvećuje se zato zadaći da pokaže 25 Vidi Jenenser Logik. prividom (Schein«26). Mi trancendiramo zamjedbena svojstva stvari i dohvatamo nešto što je iznad iza njih. može se razumjeti samo kao sila. tj. u isto vrijeme. na hranu kojoj se dodaje. koje je »per se upravo ne-bivstvujuće. koja čini supstanciju ovom odre¬ đenom supstancijom. Pojam sile obuhvaća sve elemente za ikoje je filozofska ana¬ liza dosada otkrila da su karakteristični za zbiljski predmet spo¬ znaje. Carstvo biti je »nadosjetilni« svijet iznad ovog promjenljivog i prolaznog carstva pojave. Str. jedinstvo sebe sa svojom suprotnošću. Ako se supstancija stvari sila. nego pojava biti.. Sila »u sebi spaja obje strane odnosa. nema moći da to postigne. Kada je zamjedba pokušala da zahvati zbiljski sadržaj svog predmet. čiji su elementi razgovijetni. Općost. ali ovo jedinstvo opstoji samo u ovim odnosima i nije ništa »izvan njih. sol. ili bića-za-sebe sa bićem-za-drugo24. istina ne može vječito ostati izvan dosega subjekta. Sol je. Analiza zamjedbe proizvela je »jedinstvo u razlici« ili »neuslovljenu općost« (kao istinski oblik predmeta spoznaje. to je djelo (pojmovnog) razuma. analiza Opažanja premašuje tačku do koje je došlo u analizi osjetilnog iskustva. kaže on. Izraz pojava ili privid ima za Hegela dvostruko značenje. ili kakvoća na koju možemo ukazati. 136. Svijet osjetilnog iskustva i zamjedbi je carstvo pojave. npr. . identitet i razliku. Ta stvar. Odnos prema drugim stvarima ne samo što određuje nego i sačinjava jedinstvo stvari. Stvar postaje ona sama preko svoje suprotnosti prema drugim stvari¬ ma. neuslovljenu zato što se jedinstvo stvari potvrđuje usprkos svim ogra¬ ničavajućim uslovima i preko njih. i kako sačinjava sam sadržaj zamjedbe. Možemo 'samo zamijeniti njezin učinak ili izražaj. str. ako čovjek hoće da pobjegne iz neistinitog opstojanja u neistinitom svijetu. Na taj način. biće koje opstoji samo ko »nestajuće«. na šećer itd. svakako je više nego puka »zajedničkost« tak¬ vih odnosa. jedinstvo u razlici. Svi taikvi pokušaji da se izbjegne protivurječnost slu¬ že samo tome da se pokaže ikako je proitvurječnost neizbježna. prvo zna¬ či da stvar opstoji na takav način da je njezina egzistencija razli¬ čita od njezine biti: drugo on znači da ono što se pojavljuje nije puki privid (blosser Schein). kao nešto suprostavljeno subjektu. Ako uzmemo da je supstancija stvari sila. .100 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 101 a da je mnoštvo proizvedeno njezinim odnosom prema drugim stvarima23. nazivamo . a. sila nije neko biće u svijetu zamjedbi. Shvaćena kao Sila. 117. mi zbilja rastav¬ ljamo silu na dvije dimenzije. Jer. Hegel sada uvodi pojam sile da bi objasnio kako se u tom procesu stvar održava kao jedinstvo koje samo sebe određuje. njezin način opstojanja otkriva se kao pojava. ona u svim okolnostima nije slučajna. . ona nije stvar.. Stvar je u sebi i jedinstvo i razlika. postavlja je kao da se odnosi prema svojoj suprotnosti«. što na¬ zivamo »onim zbiljskim«. 23 24 već određena sama sobom25. pojava nije ne-biće. Nećemo slijediti sve pojedinosti Hegelovog razrađivanja tog pojma. Hegelova dalja analiza ovog odnosa vodi do nove određene općenitosti. Supstancija stvari. kao što su bijelo i kockasto.se njezino opstojanje sastoji u tom njezinom izražaju sebe. On. Jer. Sila ije i samo odnos. samu »supstanciju« stvari treba razabrati iz njezinih samouspostavljenih odnosa prema drugim stvarima. Ono ostaje »za svijest jedno golo i jednostavno onkraj. Str. Carstvo biti javlja se kao »unutrašnji« svijet stvari. ima drugačiji karakter. Zbiljska opoost sadrži razno¬ likost i. 50. supstancija je Uzrok u sebi . stvar se pokazala jedin¬ stvom ikoje samo sebe uspostavlja u raznolikosti odnosa prema drugim stvarima. već ćemo se ograničiti na njiho¬ ve zaključke.. Sila je sama određenost. ona je. Ali. ikoja je sada označena kao istinski sadržaj spo¬ znaje. Drugim riječima. njezino biće se u potpunosti sastoji u tom nastajanju i nestajanju. . 26 Phenomenology oj Mind. jer svijest još ne nalazi sebe u njemu«. već je izraz jedne biti ikoja egzistira samo kao pojavnost.

Hegel poku¬ šava pokazati da čovjek može spoznati istinu samo ako se pro¬ bije iz svog »postvarenog« svijeta. Ibid. Što je neka ideja dalja od impulsa. to postaje istinitijom. kapital je moć raspolaganja sa ljudima itd. 75. istina sile »zakon sile« (das Gestz der Kraft)27. str. koje. on je ne samo na putu do istine o samom sebi nego i do istine o svom svijetu. Ali kazati samo to. On će pokušati da ovu istinu pretvori u 30 Pozitivizam se uzima kao općeniti termin za filozofiju »zdravorazumskog« iskustva. on ih navodi da prihvate osjećaj da su sigurni samo kad spoznaju objektivne či¬ njenice i kad njima rukuju. jesu. znači izostaviti svrhu koja je Hegela navela da napravi taj prelaz. tako da je kako Hegel kaže. spaja sferu spoznajne teorije sa svije¬ tom povijesti. nema ničega što bi se moglo vidjeti. Ovo je više nego spoznajno-teoretski stav: ovaj stav je jednako prošireno kao ljudska praksa. toliko i zato da tamo bude nešto što se može vidjeti«.. već područje stal¬ nih zakona. Carstvo biti nije. više ili manje. Termin »postvarivanje« posu¬ đujemo iz marksističke teorije. odnosi ljudi i povijesnih sila. u skladu s tim. na izgled. koji određuju oblik objektivnog svijeta. otuđen svijet. Svijet je otuđen i neistinit svijet dokle god čovjek ne uništi njegovu mrtvu objektivnost i ne prepozna sebe i svoj vlastiti život »iza« učvršćenih oblika stvari i zaikona.102 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 103 da se iza poljave stvari nalazi sam subjekt. A za prepoznava¬ njem ide i djelovanje. zahtijeva odgovarajuće mnoštvo zakona. interesa i potreba živoga subjekta. Vidi gore. dalja analiza otkriva da je raznolikost samo ne¬ potpun vid istine. razabrati opći oblik zakona. koje je. u ko¬ jemu čovjek sebe ne prepoznaje i ne ostvaruje.. Istina razuma je samo-svijest. prelazeći od otkrića subjekta na zadaću savladava¬ nja zbilje pomoću prakse koja je svjesna sebe. treba shvatiti kao specifično djelo jednog »subjekta«. Bit objektivnog svijeta. Čitalac saznaje da iza zavjese po¬ jave ne postoji neka nepoznata •stvar-po-sebi. Sila ima određenu moć nad svojim učincima i ostaje ona sama među svojim različitim očitovanjima. Ibid. slijqpa igra sida. (kao što smo već pokazali. još više »postvarivanja«. str. Taj identitet »sup¬ stancije«. gdje on označava činjenicu da se svi odnosi među ljudima u svijetu kapitalizma javljaju kao od¬ nosi između stvari. treba da ocijenimo opći značaj prvog poglavlja. Hegel je naišao na istu činjenicu unutar dimenzija filozofije. Pojam. stalan proces »sjedinja¬ vanja suprotnosti«28. Kada ko¬ načno stekne ovu samo-svijest. Da počnemo s ovim potonjim. Roba. Hegelovo insistiranje na tome da iza pojave stvari treba prepoznati subjekt je izraz osnovne težnje idealizma da čovjek pretvori otuđeni svijet u svoj vlastiti svijet. jedini zakon. Mi obično kažemo da je to korak od Kanta Hegelu. u zbilji. opstoje per se. na taj način. Drugim riječima. koliko zato da bismo na taj način vidjeli. 162. Zahvalju¬ jući toj inverziji. »Očito je da iza takozvane zavjese. Pojam sile vodi do preilaza od svijesti na samo-svijest. 27 28 29 Prije nego što počnemo pratiti tu povijest. Samo-svijest je bit stvari. prema Hegelu. već spoznavajući sub¬ jekt. nego je savladan mrtvim stvarima i zakonima. osim ako mi sami ne odemo iza nje. u ovoj radnoj fazi. znači više no puka igra. koji sačinjava samu njihovu bit. koja treba da sakrije unutrašnji svijet. Ako je bit stvari shvaćena (kao sila. Spoznaja otkriva da stvari opstoje pod zako¬ nom ako su »skupile i sačuvale sve momente pojave« u svojoj unutrašnjoj biti i ako su sposobne da sačuvaju svoj bitni identi¬ tet u svojim odnosima prema svima stvarima. to jest od kritičkog ka apsolutnom idealizmu. Fenomenolo¬ gija duha. ukazuje na opstojanje samo-svjesnog Isubjekta. da ono što u društvenom svijetu izigleda da su odnosi stvari i »prirodni« zakoni koji uipravljjaju njihovim kretanjem. Dok mnogo¬ brojnost tih oblika najprije. uspijeva. u namjeri da sjedini razne zakone u jedan viši. Ranija analiza je otkrila da je bit stvari sila. Zdravi razum i tradicionalno znastveno mišljenje uzimaju svijet kao ukupnost stvari. Prva tri odjeljka Fenomenologije su kritika pozitivizma30 i. a bit sile zakon. a spoznaja. . kao što je najprije izgledalo. svijet je postao alijeniran. stabilnost objektivnog svijeta rastva¬ ra se u igru pokreta. ili. ovo je krajnja kleveta istine jer u konačnoj analizi nema istine koja se bitno ne tiče živog subjekta i koja nije subjektivna istina. međutim. i traže istinu u predmetima za koje se uzima da su nezavisni od spoznajućeg subjekta. na primjer otjelovljuje u svim svojim kvalitetima društvene od¬ nose rada. u biti. str. Sila podložna zakonu je ono što krakterizira samosvjesni subjekt. A. i počinje povijest samo-svijesti. ona postupa pre¬ ma jadnom unutrašnjem »zakonu«. 142. Razum ne nalazi ništa do samoga sebe kada iza pojave stvari traži bit. Prvo poglav¬ lje Fenomenologije završilo je.

Veličinu toga djela vidio je u činjenici da je Hegel shvaćao »samostvaranje« čovjeka (tj. nego nešto opće. i još više nego sve to. Pojam rada igra središnju ulogu u tom raspravljanju. to je bio način da se osudi izolacija ljudi od stvari i da se prizna da se njihove mogućnosti ne mogu sačuvati ako se ponovno ne inte¬ griraju. Istina samo-svi¬ jesti nije »ja« nego »mi«. nipošto nije odnos skladne suradnje između podjednako slobodnih pojedinaca. time što se ovi ne daju svesti na či¬ njenice ikoje se mogu promatrati. Štaviše. Hagel kaže da samo svijest dolazi do 31 svog zadovoljenja samo u drugoj samo-svijesti«32. Taj odnos. Govoreći o samosvijesti. 150. Marx nije poznavao stupnjeve Hegelove filozofije prije Fenomenologije. u biti. str. a ova je u opasnosti. odnosi u jed¬ nom »tpostvarenom« svijetu. Tako samo-svijest nalazi sebe u »stanju po¬ žude« (Begierde): čovjeku kome je probuđena samo-svijest želi predmete oko sebe. Band 3. filozofija zdravog razuma. Ibid. poziva se na izvjesnost činjenica. »Otu¬ đenje« rada je opisao u smislu Hegelovog raspravljanja o gospo¬ daru i sluzi. tj. Odnos gospodara prema sluzi. Marx-Engels Gesamtausgabe. ne otjelovljuje čitavu istinu. Čovjek je naučio da njegova vlastita samo-svijest leži iza pojave stvari. naglašava da je opće značajnije od posebnoga. uistinu. Pozitivizam. 173. 1932. Ovo je impuls koji nadahnjuje početne odjeljke Fenomeno¬ logije.31 analizu od¬ nosa između pojedinaca i njegova svijeta. on se bori protiv ograničavanja istine na posebnu »datost«. do spoznaje svojih mogućnosti i slobode njihovog ostvarenja. nogo da se njegove potrebe mogu ispuniti samo putem saobraćaja sa drugim pojedincima. međutim. Kada. u jednom svijetu u kojemu činjenice uopće ne predstavljaju ono što zbilja može i treba da bude pozitivizam se svodi na napuštanje zbiljskih mogućnosti čovječan¬ stva radi jednog neistinitog i tuđeg svijeta. 32 33 34 Vidi gore. sv. Hegelova analiza. počinje sa »iskustvom« da je svijet u kojemu se samo-svijest mora afirmirati rascijepljen na dva Phenomenology of the Mind. koje kasnije slijedi. sama njqgova egzistencija sastoji se u njegovom »bivanju-za-drugog«. Berlin. isključuje iz područja spoznaje sve što još ne može biti činjenica. kao što Hegel pokazuje. to znači da su ljudi i stvari sve ono što su bili i što zbilja jesu. Hegel konačno i imanentno pobija pozitivizam. a drugi »sluga«. Prvi odjel. To konkretno znači da se mogućnosti ljudi i stvari me iscrpljuju u datim oblicima u kojima se možda doista javljaju. u prvom redu. zbog pretenzije pozitivizma. 174. koji je ovome oktrio da gospodstvo i kmetstvo nužno proizlaze iz izvjesnih radnih odnosa koji su. Erste Abteilung. čak i u onom ublaženom obliku u kojom su društveni problemi smjeli ući u Fenomenologiju duha. Pokazujući da osjetilno iskust¬ vo i zamjedba. nego ukorijenjen u određenom načinu rada i u čovjekovom odnosu prema proizvodima svoga rada. upravo. Ali. »ja koje je mi i mi koje je ja. stvaranje jednog razumnog društvenog poretka putem čovje¬ kove vlastite slobodne djelatnosti) kao proces »postvarivanja« i njegove »negacije«. koji idući za svojim vlastitim probitkom potpomažu zajednički interes. Voditi bitku je jedini način da čovjek dođe do samosvijesti. Istinska praksa pretpostavlja istinsku spoznaju. naime ispu¬ njenjem čovjekove samo-svijesti. nego živa otjelovljenja subjektivne biti. str. Postavljanje istine u općost izrazilo je Hegelovo uvjerenje da nijedan dati oblik. 66. Hegel nastavlja analizu započetu u System der Sittlichkeit i jenskoj Filozofiji duha. uvijek na¬ novo. u tom procesu on počinje osjećati da predmeti nisu istinski cilj njegove želje. u sebi podrazumi¬ jevaju i znače na posebnu opaženu činjenicu. dakle nije vječan niti prirodan.«33 1844. u kojemu Hegel pokazuje da predme¬ ti rada nisu (mrtve stvari. .104 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 105 djelovanje i da učini svijet onim što on bitno jest. g. nejednakih pojedi¬ naca. str. ali je ipak uhvatio kritičku težinu Hegelove analize. Pozitivistički napad na opće poijmove obrazložen. opet.. prisvaja ih i upotrebljava. ukratko. Marx je zaoštrio osnovne pojmove svoje vlastite teo¬ rije preko kritičke analize Hegelove Fenomenologije duha. bilo u pri¬ rodi ili u društvu. (Sabrano izdanje Marxa i Engelsa. On se sada laća toga da ostvari ovo iskustvo. na koje se poziva pozitivizam. str. Općost je više nego što je posebno. Pojedinac može postati ono što jest samo preko drugog po¬ jedinca. od kojih je jedan »gospodar«. 82. Značenje ovog prilično čudnog iskaza objašnjava se u raspravljanju o gospod¬ stvu i kmetstvu. bavi čovje¬ kom. da je shvatio »prirodu rada« i vidio da je čovjek »rezultat svoga rada«34. 3). Marx spominje Hegelov konačini uvid. To je prije »borba na život i smrt« između. tako da se baveći se tim predmetima čovjek. da dokaže da je on sam gospo¬ dar svoga svijeta. ali.

nqgo je bitno zavisan od drugog bića. Predmet. On svoje opstojanje ne može odvojiti od tih pred¬ meta. nego je »posredova¬ na« stvarima. Radnik tako zaštićuje gospodara od susreta sa »negatavnom stranom« stvari. Suprotnost između subjekta i objekta.. 182. kao takvi. Kmet nije ljudsko biće koje slučajno radi.. Gospodar prima sve stvari kao proiz¬ vode rada. u ko¬ jemu čovjek prisvaja i posjeduje rad 'drugoga čovjeka i zadobiva vlast samom činjenicom ovog prisvajanja i posjedovanja. u isto vrijeme sredstvo koje preobražava taj odnos. spremne da budu uživani. izručuje mu predmete koje želi u razvijenom obliku. ne kao mrtve predmete. prema ovom izlaganju. Odnosno. gospodar. On kaže da sub¬ jekt mišljenja nije »apstraktno ja«. drugo.106 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 107 sukobljena područja: jedno. ikojim on upravlja. radi. Proces rada stvara samo-svijest ne samo u radniku nego i u gospodaru. Radnik uči da njegov rad održava ovaj svi¬ jet. Hegel označuje potonjega gospodarom. a prvoga kmetom35. On je pot¬ puno prepušten milosti onoga koji posjeduje te predmete. samo-sviješću bića preko kojega dolazi do svojega zadovoljenja. u zbilji je objektivizacija jednog samo-srvjesnog subjekta. 37 Ibid. Subjekt ikoji zbiljski misli shvaća svijet kao »svoj« svijet. manje vrjednosti. misli ili koja jest slobodna samo-svijest«41. u kojemu je čovjek tako vezan za svoj rad da ovaj određulje čitavo njegovo opstojanje. 186. zavisnost čovjeka o čovjeku nije niti lična okolnost niti se temelji na ličnim ili prirodnim uv¬ jetima (npr. Dovle je Hegel razvijao odnos gospodstva i kmetstva kao odnos u kojemu svalka strana priznaje da ima svoju bit na dru¬ goj strani. str. 40 41 Str. Rad tako vezuje radnika uz predmete da njegova svijest ne opstoji. mišljenje se sastoji u znanju da je objektivni svijet u zbilji subjektivan svijet. Drugim riječima. 36 Ibid. jer upravo taj oblik je njegovo čisto samopostojanje. Sad ima¬ mo svijest koja. 190. koje je svoj lik i oblik po¬ primilo preko rada nije nikakva druga supstancija nego svijest. On svoj tip potrebe zadovoljava time što netko. a da na njima ne radi40. Rad je. 181. Predmet njegova rada više nisu mrtve stvari koje ga vezuju uz druge ljude. . str. On radi na predmetima koji ne pripadaju njemu. Sve što je u njemu ima svoj istinski oblik samo kao »shvaćen« (begriffenes) predmet. sastavni dijelovi njegova vlastita bića. On postaje stvar čije se opstojanje sastoji samo u tome da se upotrebljava. 187. s onom zbog koje one postaju okovi na čovjeku. Na taj način je proizveden novi vid (Gestlt) samo-svijesti. gospodar otkriva da nije ne¬ zavisno »biće-za-sebe«. ne on sam. Radnik. njegov rad je njegovo biće. slabosti itd). obliko¬ van i obrađen ljudskim radom.. Njegovo uižvanje zavisi od njegove slobode od rada. Stvari koje rad oblikuje i modelira ispunjavaju društveni svijet čovjekov i tamo djeluju kao predmeti rada. radnikovom. nego samo »u obliku i liku stvarstva«. da je objektivizacija subjekta. nego svijest koja zna za sebe da je »supstancija« svijeta. Ukupnost predmeta koji sačinjava¬ ju čovjekov svijet mora se osloboditi od svoje »suprotnosti« pre¬ ma svijesti i mora se prihvatiti na takav način koji će pripomoći njezinom razvitku. Str. ona je rezultat čovjekovog odnosa prema proizvodima rada. Djelatnost radnika ne nestaje kada nestaju proizvodi njegova rada. Gospodstvo se najviše određuje činjenicom da gospo35 Phenomenology of Mind. Kada rukuje ovim stvarima kao svojom svojinom. Njegova je svijest sada »ispaljena« u njegovom radu i »prešla je u stanje stalnosti«. koje se u tome istinski ozbiljuje«39. Str. nego je u biti radnik. koja je određivala oblike duha koji su do sada opisani. »Stvarstvo. Biće radnika je »biće-za-drugoga«37.. Treba primjeniti da. međutim. oni čine »lanac« kojega se ne može osloboditi36. sada je nestala. uistinu. Na taj način. on sebe vidi i prepoznaje u stvarima oko sebe. 182. rukuje drugom samosviješću. Či¬ njenica da je proizvod njegova rada objektiviran ne čini ga »ne¬ čim drugim nego što je svijest koja oblikuje stvar putem rada. naime kao sastavni dio razvitka jedne slobodne samo-svijesti. Zašto ova nagla identifikacija slobodne samosvijesti sa »sviješću koja misli«? Hegel prelazi na definiciju mišljenja koja odgovara na ovo pitanje o osnovnom smislu njegove filozofije. nego drugome. nego je u njima sačuvana. nego kao stvari koje nose obi¬ lježje subjekta koji je na njima radio. Čovjeik koji »se trudi i služi« dolazi tako do toga da nezavisno biće vidi kao sebe38. nego proizvodi nje¬ gova rada i. 39 dar upravlja predmetima koje želi. 38 Str. i da da svoje istine dolazi samo preko druge strane. od djelatnosti onoga koji za njega radi.

kao i iz istrajanja. . u ikojima se jav¬ ljaju ovi iskazi. Subjekt poimlje svijet kao vlastitu »prisutnost« i istinu. »Sloboda u mi¬ šljenju uzima za svoju istinu samo čistu misao. »Misleći. . Na prvim stranicama ovoga poglavlja ukazali smo na dalji tok duha. Sada »ona otkriva svijet kao svoj vlastiti. recimo. Stoički način opstajanja čini se da je prevladavao sva ograničenja koja važe u prirodi i društvu. a ne života sloboda sama«44.. Ovaj proces je proces same povijesti. " Ibid. ja sam slobodan jer nisam drugi. a predmet . 191. tako. udruženoga mi koje se prvo pojavilo kao rezultat borbe između gospodara i kmeta. Samo-svjestan subjekt dolazi do svoje slobode ne u obliku »ja«. ako sve što nije u potpunosti moje ili ja sam ograničava moju slobodu. 341. Hegel. tamo naći jedino sebe46. On na taj način odbacuje ovaj lažni oblik slo¬ bode i ispravlja svoj iskaz. u puku bitnost mišljenja«. . Str. dati su u Hegelovoj Znanosti logike. On kaže da je slobodan onaj koji u svom opstojanju sa drugima ostaje samo sa sobom. Čovjek je. koja je završila kada je likvidirana fran¬ cuska revolucija. je nepodijeljeno jedinstvo mojega bića-za-mene. Do sada se on brinuo samo o svojoj vlastitoj nezavisnoti i slobodi nastojeći da se održi za sebe na račun svijeta ili njegove vlastite zbilje. svoje vlastite neprijeporne svojine. 193. što ih Fenomenologija duha pred¬ stavlja kao istinu svijeta. koju ćemo sada razmotriti. pokazuju odnos međusobno suprotstavljenih eleme¬ nata u njegovoj filozofiji. koji se pridržava svoga opstojanja ikao. Ovo objašnjenje slobode pokazuje da Hegel povezuje ovaj osnovni pojam sa načelom jednog određenog oblika društva. Vidjet ćemo da li je ovo rješenje bilo Hegelova posljednja riječ. nego osta¬ jem jednostavno i jedino u dodiru sa samim sobom.«45. »Bit ove svijesti je biti slobodan. Temelj apsolutnoga znanja. »Do sada negativan stav« samo-svijesti prema zbilji »pretvara se u pozitivan stav. stanje u kojem je subjekt pri¬ svojio svu vanjskost. onda sloboda može postati zbiljnom samo u mišljenju.108 HERBERT MARCUSE FENOMENOLOGIJA DUHA 109 Hegel opisuje mišljenje u smislu jedne određene vrste opstojanja. Ovo vodi Hegela do toga da »ele¬ mentima mišljenja« dade najistaknutije mjesto. kroz svu zavisnost koja se vezuje uz pojedinačno opstojanje«43. Bojazni i stremljenja društva konkuren¬ cije izgleda da daju povoda za ovu ideju slobode. strah pojedin¬ ca da će izgubiti sebe i njegovo vruće nastojanje da sačuva i osigura ono što je njegovo. ako se sloboda ne sastoji ni iz čega drugoga nego iz poptune samo-dovoljnosti. . nego mi. Sloboda je samo-dovoljnost i nezavisnost od sivih »izvanjskosti«. Povijesna zbilja toga mi »nalazi svoje zbiljsko ispunje¬ nje u životu jednqga naroda«47. Ona je zato samo pojam slobode. Uistinu. Str. Pokazao je da sloboda počiva u ele¬ mentu mišljenja. koji je u svojoj stalnosti za njega od interesa«. novi i zbiljski svijet. ide dalje i kaže da ovo nije zbiljska slo¬ boda. On kaže da su sloboda i neza¬ visnost samo-svijest stoga sam prelazni stupanj u razvitku duha prema istinskoj slobodi. 223. Na kraju puta čisto mišljenje izgleda da će opet pro¬ gutati živu slobodu. iz dje¬ latnosti. 47 Str. on će. 193. kao i u okovima. sada traži da se od slobode u mišljenju ide 42 1J 44 naprijed prema »živoj slobodi«. međutim. Odjeljci o stoicizimu. Treba zato da očekujemo da će He¬ gel smatrati stoicizam prvim povijesnim oblikom samo-svjesne slobode. sigurno je. Samo-izvjesnost filozofije koja shvaća svijest triumifira nad praksom koja ga mijenja. koji je gore naveden. Str. Carstvo »apsolutnog znanja« ustoličeno je iznad povijesne borbe. To je samo druga strana »jednog vremena sveopće bo¬ jazni i kmetstva«. na prijestolju. a moj po¬ stupak u shvaćanju je postupak unutar mene samoga«42. 45 Str. slo¬ bodan jer se »postojano povlači iz kretanja egzistencije. ali ovaj nedosta¬ je konkretna sadržina života. Ova potonja dimenzija dosegnuta je kada čovjek napušta apstraktnu slobodu mišljenja i ulazi u svi¬ jet sa punom sviješću da je ovo »njegov vlastiti« svijet.

ono se javlja u Aristotelovoj filozofiji. Aristotel je pokušao dati tačne filozoifske formulacije u dinamičkom smislu. Njihov oblik određen je ustrojstvom toga procesa. međutim. Johnston i L. kao i njihovo važenje. Sa Znanošću logike dosežemo konačnu razinu Hegelovog fi¬ lozofskog napora. Osnovno ustrojstvo njegova sistema i njegovi temeljni pojmovi od sada se više ne mijenjaju. Hegel je. nešto što bi. A zadaća da se raslkine vilast zdravoga razuma pripada dijalektičkoj logici. Takav dualizam misli on znači. dok je Fichte nastojao svesti »datost« na spontani čin jednog ja. Ako. Filozofska metoda koju je on razradio bila je i za¬ mišljena tako da odrazi opstojeće procese zbilje i da konstruira u jednom odgovarajućem obliku. uistinu. He¬ gel je smatrao da sadržaj određuje oblik kategorija. osim toga. Negativno »sači¬ njava kvalitetu dijalektičkoga Uma«3. I. Hegel nije otkrio dinamiku zbilje niti je bio prvi koji je tome procesu prilagodio filozofske kategorije. 36. Moglo bi zato biti na mjestu da se ovo ustrojstvo i ovi pojmovi ukratko raz¬ motre onako kako ih je Hegel iznio u predgovorima i uvodu Znanosti logike. u kojoj su svi oblici bića interpretira¬ ni kao oblici i tipovi kretanja. prev. Ono što je otkrio i upotrebio bio je jedan određeni oblik dinami¬ ke. ona je unut¬ rašnji odraz sadržaja koji postavlja i rađa njezine odredbe«1. Tradicionalna logika smatrala je da ove kategorije i oblici važe ako su bili is¬ pravno oblikovani ako se njihova upotreba slaže sa konačnim zako¬ nima mišljenja i pravilima silogizma — bez obzira na to kakav je sadržaj na koji se primjenjuju. engl. str. koliko se tiče zbilje. Moramo. moglo biti potpuno liše¬ no misli«2. a prvi korak »prema istin2 3 Ibid. ' Science of Logic (Znanost logike). sv. potrebno je odstraniti utjecaj zdravoga razuma. filozofske kategorije zdravoga razuma koje učvrš¬ ćuju i produžuju jednu lažnu zbilju. G. 54. Odvajanje mišljenja od bitka znači da se mišljenje povuklo pred napadom »zdravog razuma«. I. naprosto. The Macmillan Companv. ovo dinamičko shvatanje nije bio hegalovski novitet. dak¬ le. primijetiti da je i prije Hegela u nje¬ mačkoj filozofiji proglašena jedna dinamička filozofija. međutim. W. . Hegelovi prvi spisi su već pokazali da njegov napad na tradicionalno odvajanje mišljenja od zbilje uključuje mnogo više od jedne spoznajno-teoretske kritike. kritična prema gledanju da »građa spoznaje op¬ stoji u sebi i za sebe u obliku jednog konačnog svijeta odvoje¬ nog od mišljenja«. str. Nasuprot ovakvom postupku. Struthers. nanovo interpretirao temeljne kategorije Aristotelove Metafizike i nije izmislio nove. Ka¬ tegorije i modusi mišljenja potječu iz protesta zbilje kojoj pripa¬ daju. u prvom redu. da opstoji kao »nešto u sebi dovršeno i pot¬ puno. New York. suglasnost sa svijetom kakav jest i povlačenje mišljenja od njegove uzvišene zadaće da opstojeći poredak zbilje dovede u sklad sa istinom. u krajnjoj liniji. u isto vrijeme. U stvari. Statič¬ ke oblike date zbilje Kant je razriješio u kompldks sinteza »trans¬ cendentalne svijesti«.ZNANOST LOGIKE 111 ZNANOST LOGIKE (1812—1816) Napadna razlika između Hegelove Logike i tradicionalne lo¬ gike često se naglašava iskazom da je Hegel formalnu logiku nadomjestio materijalnom logikom i odbacio uobičajeno odvajanje kategorije i oblika mišljenja od njihova sadržaja. i samo ona. a novost njegove logike i njezin konačni značaj počivaju na ovoj činjenici. H. Činjenici da sam Hegel uvodi svoju logiku kao prvenstveno kritičko oruđe nije pridato dovoljno pažnje. to što živi i napreduje u filozofskoj spoznaji a. U vezi s ovim često se tvrdi da je Hegelova Logika nova. Str. sadržaja. 36. koje su. sv. Njegova je logika. 1929. a sa njime i kategorije tradicionalne logike.. treba dosegnuti istinu. Smatra se da se novost sastoji u tome što je upotrebljavao ka¬ tegorije da bi izrazio dinamiku zbilje. Hegel stalno ponav¬ lja da dijalektika ima ovaj »negativni« karakter. »Priroda je.

. smatramo da pojam »opstoji samo za mišljenje«7. za razliku od raznolikosti njihove pojavne opstojnosti. Materijalni dio zbilje nekoga predmeta sačinjen je od onoga što ta stvar nije. u stvari. negacija njegove izolirane posebnosti — u svom pripadništvu nekoj skupini ili društvenoj Masi. Pojava je. u biti. Negacija. ne nadomješta zbiljski identitet stvari. Nasuprot ovom gledištu. nego njegovoj vrsti. Hegel povlači ikonzekvence iz ovoga gledišta. dakle. zakon protivurječnosti.112 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 113 skom pojmu Uma« je »negativni korak«4. Tok napret¬ ka. Kada Hegel kaže da je svaki ljudski pojedinac prvo čovjek. negativnost se očituje u sa¬ mom procesu zbilje. ljud¬ sko biće nalazi svoj pravi identitet samo u onim odnosima koji su. nego da je još potipunija zbiljnost od posebnosti. Egzistencija je stvari. Po negativnosti koja pripada njezinoj vlastitoj prirodi sva¬ ka je stvar povezana sa svojom suprotnošću. Svaka pojedina stvar ima da razvije nove uslove i oblike alko hoće da ispuni svoje mogućnosti. »na¬ prosto« pojam. već jednom non-A 'koji pripada samom identitetu toga A. . određuje samo njezino biće. od ono¬ ga što ona isključuje i odbija kao svoju suprotnost. čije ustanove. Kao što smo već vidjeli. Str. ili da ono što je samom sebi protivurječno ne rastvara sebe u ništavost. 66. koju svaka stvar sadrži. negaciju učvršćenih i statičkih kategorija zdravoga razuma i. Da bude ono što zbiljski jest. Pojam je ideja koja izražava njihovu bit. Prema tome. ne pripadaju njemu. Zakon identiteta kojim se rukovodi (tradicionalna logika uiključuje tzv. »Jedina i isključiva stvar kojom se osigurava znanstveni napredak . Biološki i psihološki procesi ljudskog i životinjskog pojedinca. Logički oblik općega je pojam. kao što je čovjek i životinja. 44. pojam je jedna općost. »Kad namjeravamo govoriti o stvarima. uis¬ tinu. svaka životinja samo zato što pripada klasi životinja. upravljano njihovim latentnim mo¬ gućnostima. 8 Um i revolucija Str. smatra Hegel. 45. Pro'tivurječnost. a. u strogom smislu. tvrdi se. identitet jednoga A proizlazi iz protivurječnosti i sadrži tu protivurječnost. A je pritivurječan samom sebi. stvara egzistenciju svakog pojedinog čovjeka i životinje. Kazati. u apstraktno Ništavilo. nazivamo njihovu Prirodu ili bit njihovim Pojmom«. ' Str. a njegova istina naprosto jedna misao. taiko da ništa što opstoji nije istinito u svom datom obliku. Biti čovjek ili biti živo¬ tinja je preduslov njihove pojedinačnosti8. ili njezin konkretni oblik o ikojemu rasprav¬ ljamo. jest njihov napredalk prema toj istini. prvo. Hegel pokazuje da općost ne samo da opstoji. vrednote i ciljevi svakog posebnog pojedinca ili skupine treba da budu odmjereni prema onome što čovjek može i mora biti.. 64—5. Kažemo da istinu stvari znamo i čuvamo u našim idejama o njima. sve one opstoje neovisno o svojoj istini i u traganju za tom istinom. jest spoznaja logičkog pravila da je Negacija isto toliko Afirmacija kao i Negacija. postupci. 4 5 koja je u krajnjoj analizi njegova bit. nije izravan niti postojan. I ne samo to. a njihovo aktualno kretanje. Takve opće zbilj¬ nosti. Jer. dakle. samo u negaciju svoga posebnoga sadržaja . u osnovi negativna. i prodro je čak u pučki jezik. drugim riječima. Ili. Hegel kaže da istina i bit stvari žive u njihovom pojmu. doista ima. međutim. Svaki ljudski pojedinac iako je beskonačno jedinstven ta¬ kav je samo zato što pripada razredu čovjeka. u isto vrijeme. vodi do općega kao istinskog oblika zbilje. organizacija i vrednote određuju samu njegovu pojedinačnost. sili ga da »prestupi« stanje egzistencije u kojemu se nalazi i da pređe u druge.. dakle. suprotnost. Istina pojedinca premašuje njegovu posebnost i nalazi jedan totalitet sukobljenih odnosa u kojemu se njegova pojedinačnost ispunjava. ne¬ gativni i zato neistiniti karakter svijeta što ga te kategorije oz¬ načavaju. a ta općost. Np. Str. . Taj iskaz je star koliko i sama fi¬ lozofija.«6. U svim ovim upotrebama »ne¬ gativno« ima dvostruki smisao: ono označava. dok je sve što opstoji neka posebnost. nego proizvodi taj identitet u obliku nekog procesa u ikojemu se raz¬ vijaju mogućnosti stvari. drugo. A je jednako A samo utoliko ukoliko je suprotstavijeno non-A. Njegova prava priroda. 56. nego ono mora prestupiti čak granice svoje vlastite posebnosti i staviti se u sveopći odnos prema drugim stvarima. nago.r. on smatra da njegove naj¬ više mogućnosti i njegova istinska egzistencija imaju svoje sre¬ dište u tome što je on čovjek. A ne pritivurječi nekom izvanjskom non-A. Str. još jedanput. ona mora postati ono što nije. negativno »sačinjava istinski dijalektički postupak5. Ovo nas. da svaka stvar protivurječi sebi znači kazati da njezina bit protivurječi svom datom stanju egzistencije.

Dijalektičko mišljenje je »pozi' Str. 50. također. Pro¬ ces mišljenja počinje pokušajem da se shvati objektivno us¬ trojstvo bitka. koje traži da se zbilja interpretira u smislu »subjek¬ ta«. već jedna. u njezinom konstruiranju pojma. morao prihvaćati njezina mjerila. Vidi gore. koji odgovaraju mno¬ štvu stvari koje označavaju. U tom smislu pojam je »jedan. upravo. U toku analize ovo ustrojstvo se rastvara u mno¬ štvo međusobno ovisnih »nešta«. Sadržaj općosti sačuvan je u pojmu. također. nije proizvoljan čin mišljenja. 48. konkretno jer ne opstoji izvan posebnoga. čovjek konačno pribavlja sebi samo-svijest slobode. konkretni razvitak čovjeka. od istočnjačkoga do modernoga svijeta. Sama općost zadržava to ikonačno pravo za sebe.114 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 115 Konkretna važnost ovog shvaćanja postaje očita kada se ono suprostavi modernoj autoritarnoj ideologiji. Ako opće nije tek ap¬ strakcija. Ovi odnosi pojavljuju se kao bit bitka. nago nešto što slijedi samo kretanje zbilje. tivno zato što je izvor Općega u kojemu je obuhvaćeno Poseb¬ no«10. 45. »ono što se mišljenjem zna u i o stvarima« i »ono što je u njima zbiljski istinito«12. Str. ne bi bilo nikakvog opravdanja da se žali na slijepe materijalne i društvene sile. pojmove tradicionalne logike koji izražavaju te oblike. nikakvog priziva jed¬ nom višem i umnijem društvenom poretku. Ovaj se pojam zato ne može izraziti jednim jedinim stavom. 1 0 11 1 2 1 3 Str. Iz tog razloga dijalektički pro¬ ces u Logici poprima veoma općenit i apstraktan oblik. Preko negacije svakog povijesnog oblika egzistencije. U da¬ ljoj analizi misao otkriva da ove sačinjavaju jedan totalitet an¬ tagonističkih odnosa kojima upravlja stvaralačka sila protivurječnosti. onda pojam označava tu zbilj¬ nost. njegovi zahtjevi ne bi mo¬ gli sezati izvan njegove posebne skupine i on bi. U Hegelovoj Filozofiji povijesti vidjet ćemo da se povijesni razvitak. međutim. imanentno jer opće sadržava i čuva prave mogućnosti te stvari. u kojoj se po¬ riče zbiljnost općega ikako bi se pojedinac lakše podvrgao poseb¬ nim interesima izvjesnih skupina koje svojataju funkciju općosti. Kad ne bi bio ništa drugo nego član neke posebne klase. 1. Str. ili nizom stavova koji bi željeli da određuju bit čovjelka u skladu sa tradi¬ cionalnim zakonom identiteta. ne¬ ma nikakve posebnosti koja bi mogla propisivati zakone pojedi¬ načnome čovjeku. pa čak i u protivurječnim oblicima. jednostavno. str. Stvaranje pojma. a opoost je povije¬ stan činilac. Bit se zato ja¬ vlja kao proces koji negira sve čvrste i ograničene oblike bitka. ili. Logika objektivnosti pretvara se tako u logiku subjektiv¬ nosti koja je istinski »pojam« zbilje. prema Hegelu. u kvalitete i kvantitete. Mi smo o njemu već govorili u poglavlju o jenskoj Logici11. U raznim dijelovima tog sistema bit čovjeka javljat će se u različitim. Pojam neke stvari je »opće koje je u njoj imanentno«9. i bitna osnova« i zbiljski sadržaj Logike13. Hegel. Proces rastvaranja i razbijanja zdravorazumske čvrstoće svijeta na taj način dovodi do izgradnje »općega koje je u sebi konkretno«. pokazuje isti proces za sve entitete objektivnog i subjektivnog srvijeta. zbiljnost. nego se ostvaruje samo u posebnome i preko njega. svijet kao Logos. a ne njihovom pojedinač¬ nom konkretnom opstojnošću. u totali¬ tetu posebnosti. Oblikovanje općenoga u -konačnoj je analizi povijesni proces. Definicija tiraži čitav sistem stavova koji održavaju zbiljski razvitak čovječanstva. Pojam označava racionalno ustrojstvo bitka. 55. Uzeli smo čovjeka kao primjer dijalektičke konstrukcije op¬ ćega. Kad pojedinac ne bi bio ništa drugo nego pojedinac. a negira. um. Ovo značenje podrazumijeva mnoštvo pojmova. 2. Kategorije kojima se Hegel služi da bi razvio ovu bit obuhvaćaju aktuelno ustrojstvo bitka kao neko sjedinjenje sup¬ rotnosti. Termin pojam javlja se u uvodu u različitim značenjima. Ocrtali smo negativni lik dijalektike. Njezin pozitivni lik sastoji se u njezinom oblikovanju općega preko negacije poseb¬ noga. 36. nego ukup¬ nost. Znanost logike bavi se općim ontološkim ustrojstvom tih entiteta. shvaća kao razvitak u kojemu čovjek sebe čini zbiljskim subjektom povijesnoga procesa. i dalje. . koje pritištu njegov život. Istina neće biti nijedan od njih. Međutim. Pojam je »bit« i »priroda« stvari. Dijalektički pojam čovjeka podrazumijeva i uključuje ovaj materijalni proces. koji postaje lancem za njegove mogućnosti.

. str. Hegel naglašava ap¬ surdni i paradoksalni karakter toga svijeta. ukratko. Svako¬ dnevni jezik razlikuje bitak od određenog bića i u svim obli¬ cima suda. Pokušavajući shvatiti bitak. on je ljubomoran. sam Sub¬ jekt«14. i . Ibid. A ono što nije neka stvar jest ništa. mišljenje traži jednu čvrstu osnovu orijen¬ tacije. Razlog zbog kojega ne bi mogla biti određena. Tražeći istinu iza činjenica. Sve jest samo utoliko što u svakom trenutku svoga bivanja postaje nešto što još nije. bitak je »čista neodređenost i praznina«. Nasuprot Fenomenologiji duha. Pojam u svom istinskom obliku egzistencije je »slobodna. on je čisti bitak i ništa više. 72. alko treba da bude početak. a završava sa pojmom kao istinskom zbiljom. s obzirom da su tradicionalne kategorije evanđelje svakodnevnog mišljenja (uk¬ ljučivši obično znanstveno mišljenje) i svakodnevne prakse. sadrži latentnu istinu. sa stanovišta Zdravo¬ ga razuma. 118. logika ima zadaću do sada nečuvenu u fi¬ lozofiji. sa pojmom bitka. Po¬ jam bitka pretpostavlja razlikovanje između određenog bića (ne¬ što. . nego sa istim filozofskim pojmom sa kojim je svršila Fenomenologija. zapravo. bitak se nije »pre¬ tvorio« u ništa. U Hegelovoj logici sadržaj tradicio¬ nalnih kategorija je potpuno preokrenut. Logika ne počinje sa podacima zdravoga razuma. ili. Seindes) i bitka-kao-takvog (Sein). Takva općost. On nema nikakve odredbe. ne bi bila niti prva niti početak. Zajadničkost bitka i ničega na taj je način očita u ustrojstvu svega što opstoji i mora se zadržati u svakoj logičkoj kategoriji. Prva i neodređena općost. kvaliteta koju posjeduje ispravna šema zdravog razuma. ali bitak koji je sasvim različit od određenog bića. »Je« ne ukazuje ni na kakvu zbiljsku stvar. koje pokušavamo definirati. nema u svijetu nijedne jedine stvari koja u sebi nema zajedničkost bitka i ničega. morali bismo upot¬ rijebiti isto to »je«. Dijalektičke kategorije konstruiraju jedan na glavu postavljen svijet. Jer. Kažemo: ruža je biljka. bitak treba da bude shvaćen kao postajanje (Werden)18). bog je(st). Ona. Štaviše. opći i nužni zakon usred beskrajnog toka i raznolikosti stvari. Str. sv. Na takav smisao tog termina misli Hegel kada kaže: »ka¬ rakter Subjekta mora biti izričito rezerviran za Pojam«15. smatra pravila. nego su se oba pokazala identičnim. predstavlja pravila i oblike neistinitog mišljenja i postupaka — neistinitog. kao što je počela čitava zapadna filozofija. Prema Hegelu. sve dalje logičke odredbe . Str. inače. Znanost logike počinje sa vrlo poznatim međusobnim dje¬ lovanjem između bitka i nebitka. . jest bitak. I. koja bi mogla biti subjekt nekog određenog stava. neki sud je istinit. U prethodnoj analizi pojma bitka. jest jednom zauvjek osnova i element svega što slijedi: zato. str. očišćen od natruha. u stvari. koji počinje sa identitetom bitka i nebitka. Ona prestaje biti izvor pravila i oblika ispravnog mi¬ šljenja. jer određujući bitak kao takvu i takvu stvar. koju Hagel postavlja. Kapula »je« označava bitak. tako daje istina kad se kaže da svako određeno biće sadrži bitak. upravo. 75. Ako je to slučaj. svaka stvar jest. Logika. On je zajednički svim stvarima (jer su sve stvari bića). 94. dakle ništa17. »Ovo jedinstvo Bitka i Ničega kao prvobitna istina. jer. i zato nije prvo. počinje tako. Bitak ne možemo odrediti kao neku stvar jer je bitak predikat svake stvari. bez odredaba16. 15 1 4 Dakle. ali bitak nije neka stvar. . uz samo Postojanje. naime. Drugim riječima. nezavisna i samoodređujuća Subjektivnost. ali onaj koji prati dijalektički proces do njegovog svršetka otkriva da je paradoks prihvatiše skrivene istine i da je apsurdnost. svi filozofski pojmovi primjeri su ovoga jedinstva«. u stvari. a nešto što sada jest prelazi u ne-bitak. str. dijalektika pokazuje da su u zdravom razumu latentne opasne implikacije da oblik u kojemu je svijet dan i organiziran može protivurječiti svom istinitom sa17 18 Science oj Logic. Hegel isko¬ rištava ovu činjenicu kao sredstvo da dokaže negativni karak¬ ter zbilje. Pitanje: »što je bitak?« — tražilo je ono što sve stvari drži u opstojanju i čini ih onim što jesu. 16 Vidi gore. ne smije sama biti određena. ako doista treba da bude početak i osnova svih daljih odredaba. dakle. oblike i sve kategorije tradicionalne logike lažnima jer zanemaruju negativnu i protivurječnu prirodu zbilje. i zato je najopćiji entitet u svijetu. Stvari jesu samo utoliko što se javljaju i prolaze. Hegelova logika. on je nikakva stvar.116 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 117 3. susrećemo ništa. koji. dakle. a to je očigledano nemoguće. počiva u činjenici da sve što je određeno zavisi od onog što ga određuje. kao i ni¬ šta. 29. i dalje.

Vraćamo se našoj analizi kvalitete.. str. njeno »biće po sebi« (Ansichsein). stol u ovoj sobi. nešto što prelazi u druge stvari. i u tom smislu objektivno »ne¬ što« je već »početak subjekta«25. a druga je utjelovljenje te druge u svoje vlastito ja. koji im omogućuje da »posreduje« svoje egzistencijalne usilove23. odbacuje svaki zahtjev za neprilkosnovenošću datoga. Formalna logika prihvaća oblik svijeta kakav jest i daje opća pravila za teoretsku orijentaciju u njemu. 119. »Po svojoj kva¬ liteti Nešto je suprotstavljeno Drugome: ono je promjenljivo i konačno. da mogućnosti inherentne u ljudima i stvarima mogu tražiti rastvaranje datih oblika. opseg. nije stol. ovim je shvaćanjem učinjena apsurdnom i filozo¬ fija postaje konačno vezana uz konkretnu zbilju. Neka stvar egzistira sa izvjesnom kvalitetom — to znači da ona isključuje druge kva¬ litete i da je ograničena onima koje ima. Ovo nešto može opsto¬ jati samo kao proizvod jednog procesa preko kojeg integrira svoju drugost sa svojim vlastitim bićem. 127—8. Str. Ono je. međutim. i ob¬ ratno. Nasuprot toj drugosti stoji ono što je stvar u sebi (to da je stol). nekog vanjskog svijeta odvojenog od unutrašnjeg. i dalje. a ovi odnosi određuju samu prirodu neke kvalitete. jedno »introreflektirano« biće. tako da opstoje u izvjesnom odnosu pre¬ ma sebi. Npr. oruđe. svaka kva¬ liteta je ono što jest samo u odnosu na druge kvalitete. str. on nije biće-za-sebe. Vidjeli smo da su sva bića u svijetu određena. iako samo početak. i razbija samozadovoljstvo onih koji ži¬ ve po njegovim propisima. za Hegela. Hegel dodaje da je ovaj pojam posredovanja »od najve¬ će važnosti« jer jedino on prevladava stare metafizičke apstrak¬ cije Supstancije. Science of Logic. Na taj način. nije sasvim tačno kad se kaže da jedna kategorija »prelazi« u drugu. utire put jednoj filozofskoj in¬ terpretaciji konkretne zbilje. Hegel je rekao da je negativnost bitka osnova i elemenat svega što slijedi. tako da ona opstoji u dimenziji »dragosti«. ono što jest samo po svom odnosu sa drugima. njezini odnosi sa drugima određuju samo njezinu op¬ stojnost. Str. kaže He¬ gel. pak. Štoviše. u kojem doseže svoj istinski oblik i sadržaj. Nešto tom toku ostaje sa¬ čuvano. Entelehije. Određeno biće je više nego tok promjenjivih kvaliteta. Str. upravo. povezujući ga sa svo¬ jim negativnim shvaćanjem zbilje21. nego da svaki oblik opstojanja mora pred jednim višim sudom dokazati da li odgovara svome sadržaju ili ne. dakle. I. Forme itd. Hegeil pridaje stvari stalan odnos prema samoj sebi. Tradicionalna ideja jedne stvari-po-sebi iza pojava. ali.118 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 119 držaju. građa. 128. Dijalektička analiza. ne samo u suprotnosti sa Drugim nego jednostavno u sebi«20. Nešto je određeno kada je kvalitativno različito od svakog drugog bića. tj. prava zadaća logike je da istraži ovu određenost. Štaviše. Primi¬ jetili smo već da je kretanje kategorija u Hegelovoj logici samo odraz kretanja bitka. ako se 1 9 20 21 analizira po svojim kvalitetama. Jer proces 22 23 24 23 Str. itd. Ovo su dva pojmovna elementa sa kojima Hegel konstruira svako biće. . time što shvaća objek¬ tivni svijet kao razvoj subjekta. tako da ova druga predstav¬ lja njezin razvijeni sadržaj — razvijen po protivurječnostima koje su u njemu inherentne. i određeno kao negativno. Treba primjetiti da se. ostaje nasuprot njima kao jedno biće za sebe. »Nešto je po sebi utoliko ukoliko se povratilo sebi od Bića-za-Druge«24. 121. Sein-fiir-Anderes). Prva nega¬ cija je dragost u kaju se ona obraća. 128. ili. Hegel kaže da nje¬ gova egzistencija nastaje preko »negacije negacije«22. Str. Vidi gore. nego izvjesna boja. 132. sv. kao što to Hegel naziva. neke biti stalno odvo¬ jene od zbilje. i. Introreflelksija je ka¬ rakteristika subjekta. ova dva elementa ne mogu odvojiti jedan od drugoga. Napredak od jedne logičke kategorije do druge podstican je unutrašnjom tendencijom u svakom tipu bića da nadvlada svoje negativne uslove egzistencije i pređe u novi na¬ čin bitka. taikođer. 124. Prva kategorija koja sudjeluje u tom procesu je kvaliteta. otkriva jednu kategoriju kao drugu. Dijalektička logika. Hegel daje tom starom filozofskom iskazu novi sadržaj. Svaka kvalitativna odredba je u sebi jedno ograničenje i zato negacija. nego »biće-za-druge« (Anderssein. Takav proces pretpostavlja da stvari posjeduju izvjesnu moć nad svojim kretanjem. Ona drži da »izvanjsko opstojanje« ni¬ kada nije jedini kriterij istine nekog sadržaja19. kvalitetne odredbe neke stvari svode se na odnose koji ra¬ stvaraju stvar u jedan totalitet drugih stvari. S obzirom na svoje kvalitete. Neka stvar je po sebi.

Ovu suprotnost Hegel određuje kao suprotnost između odredbe (Bestimmung). i čak njezin prelaz u drugu stvar interpretirani su tako kao da su pobuđeni vlastitim mogućnostima same stvari. anticipiraju kategorije subjek¬ tivnih stvari. koji se odnosi na zbilj¬ sko stanje ili okolnosti stvari. Određenje stvari obuhvaća njezine unutrašnje mogućnosti »nasuprot vanjskim uvjetima koji još ni¬ su utjelovljeni u samu stvar«28. ono je nešto negativno. »prema njezinom Biću-za-druge«. Stvar kakva je »po sebi« različita je od uslova u kojima zbiljski opstoji. ne primi konkretni intenzitet sub¬ jekta«26. Pojam negacije također se na tom mjestu Hegelovog izlaganja podivrgava reviziji. 140—41. Cisti rezultat je ta 'da je objektivna zbilja interpre¬ tirana kao polje u kojemu subjekt treba da se ozbilji. Nje¬ zina se preobrazba ne zbiva. Njih je teško razumjeti. ona prelazi u novi način bića time što trpi djelat¬ nost mnogolikih prirodnih snaga. podrazumijevamo da vanjski uslovi. Str. već prema njezinoj vlastitosti29. stvar. Objektivna stvar jest određena. »Nešto sebe određuje kao Biće-za-Sebe itd. Kao što smo rekli. napuštaju radi nekog drugog stanja. »Nešto« je za¬ to niska razina razvoja u procesu koji kulminira u slobodnom i svjesnom subjektu. Str. Str. kao granica. Pojmovi kao određenje. »Nešto ima svoje Određeno Biće . Sada. ikao što se malo prije činilo. tjerane vla¬ stitim unutrašnjim (mogućnostima. u ko26 27 a jima čovjek živi. koje ona ima. ima¬ nentno je Granici da bude protivurječnost koja šalje Nešto izvan samoga sebe«32. Str. Str. 29 30 31 32 Ibid. treba itd. ističe da je jedinstvo stvari sa samom sobom. Unutar procesa promjene svaka izvanjska okolnost uzima se u pravo biće stvari. Bitak je neprestano postojanje. Zato što nema zbiljske moći. odnos prema sebi. njezine opstojeće kvalitete ili sustavi su ograde ili granice (Granzen) kroz koje njezine moguć¬ nosti moraju prodrijeti. i objektivni se svijet sada smatra sudi¬ onikom u istoj vrsti procesa. Kada. sve dok konačno. 128. Time smo stigli do Hegelovog pojma konačnosti. da njegovo stanje egzistencije nije umno i da je čovjekova za¬ daća da ga takvim učini. Prelaz stvari od jednog sustava k drugom. Sve dok ta zadaća nije uspješno zavr¬ šena. analizirajući egzistenciju stvari u smislu egzisten¬ cije subjekta. protivurječnost ima snagu jednoga »trebanja« (Sollen). podvrgnuta je pro¬ mjeni. 140. s obzirom na to da je stvar shva¬ ćena kao neka vrst subjekta koji sebe određuje preko svojih od¬ nosa prema drugim stvarima. jedinstvo koje nije rezultat jed¬ nog procesa kojim bi ona sama upravljala. Str. nqgo mehaničko. Proces egzistencije jednostavno je protivurječnost između sustava i mogućnosti. u nastaviku. on se bori da prevlada svoje dato izvanjsko stanje. Na taj način. čovjek opstoji više kao biće-za-druge nego kao biće — -za-sebe. posredovanja. Svako stanje egzistencije mora biti promašeno. ne odgovaraju onome što čovjek uistinu jest. jednostavno. zato »negativno jedinstvo«. koje se opet otkriva kao negativno. što stvari.. stvar ne može rukovati snalgaima koje oblikuju njezinu opstojnost. 136. uistinu nešto negativno. i sastava (Beschaffenheit). jer proizlazi iz »negacije negacije«. Njegov sastav protivurječi njegovom određenju. Zbiljski uslovi stvari »suprotni su« ili smetaju ozbiljavanju njezine vlastite prirode. iako je zauzeta neprestanim prolazima u druge stvari i stanja. Vidjeli smo da su različita stanja jedne stvari bila intepretirana kao različite »negacije« nje¬ zinog istinskog bića. jer Hegel primje¬ njuje na objektivni svijet kategorije koje svoju verifikaciju na¬ laze samo u životu subjekta. kao Pojam. npr. Stvar.u gra¬ nici«31 a granice su načelo onoga što ograničavaju«.120 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 121 kojim nešto sebe održava je slijep i nije slobodan. »pada u ono jedno¬ stavno jedinstvo koje je Biće27. koje je osnova njezinih određenih stanja. 'Negativnost se javlja kao razlika između bića-za-druge i bića-za-sebe unutar jedinstva stvari. Odjeljci kolji slijede ocrtavaju način na koji se može razviti jedinstvo neke stvari. 138. koje ga sili da ozbilji ono što za sada još ne opstoji. nije svjesno ili aktivno jedinstvo. a njegovo drugo »postavljeno je u stvar kao njezin vlastiti momenat«30. Hegel. govorimo o određenju čovjeka i kažemo da je to određenje um. a nije subjekt promjene. Hegel sažima rezultat ove nove interpretacije tako što kaže da je egzistencija stvari »nemir Nečega u njegovoj Granici. zato je identično eg¬ zistirati i biti ograničen. 137. . Pri¬ sutnost protivurječnosti čini čovjeka nemirnim. koja sada poprima značenje »prave pri¬ rode« stvari.

. . Ono nije ništa drugo ne¬ go činjenica da konačnost »opstoji samo prelazeći preko« same sebe36. Hegel upotrebljava izvorni povijesni smisao »idealnog«. kada se od pojma konačnosti okrenuo ka 33 34 pojmu beskonančosti. . postavio povijesni zakon da neki društveni sistem može osloboditi svoje proizvodne snage samo time što će poginuti i preći u neki drugi oblik društvene organizacije. još uvijek je stajala na stanovištu da je svijet konačan zato što je to stvoren svijet. U filozofiji se idealizam ne sastoji ni od čega drugo¬ ga nego od priznanja da konačnost nema istinitoga bića. Hegelova ideja negativnosti nije bila moralna ili religiozna. a njihova (konačnost je carstvo njihove istine. u stvari. str. Suvremena idea¬ listička interpretacija zbilje. konačan je ne zato što ga je stvorio bog. doseglo svoje Biće-po-Sebi (Ansichsein) i zato je postiglo svoje vlastito j a .. nego zato što je konačnost njegova inherentna kva¬ liteta. 246. nije takvo da bi se moglo dogoditi bez išče¬ zavanja. jest drugo Konačnoga. Ovaj samo-identitet. ikoja to isto ponavlja. str. i u ovom odnosu-prema-sebi šalju se van samih sebe i svoga Bića. Upravo je samo biće konačnih stvari to da one sadržavaju sjemenje iščeznuća kao svoje vlastito Biće-u-Sebi (Insichsein). raznolika stanja koja one imaju.. Ako se bitak stvari sastoji u njihovom preobražavanju više negoli u njihovom stanju egzistencije. u toj negaciji svoga ja. su¬ kob sa religijom i crkvom. 168. Prema tome. Stvari su konačne u toliko što jesu. da pojam beskonačnosti proizađe iz jedne strože interpretacije konačnosti.122 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 123 Kada za stvari kažemo da su (konačne. U jednom dodatku svome izlaganju Hegel pokazuje da po¬ jam konačnosti pruža osnovno načelo idealizma.. dakle. Str. 159. Ono tako prelazi iznad sebe. Jer proces u kojemu neka konačna stvar nestaje i nestajući postaje drugom konačnom stva¬ ri. i njihova filozofska interpretacija mora biti idealizam37. ona se promijenila utoliko što je nestajanje njezin način da ispu¬ ni svoje istinske mogućnosti. shvaćena u svom zbiljskom značenju. Marx je. Nešto opstojeće je »idealne prirode« ako ne opstoji po sebi. One su. kasnije. revolucionarno zapadnjačko mišljenje. 35 1 6 37 Str. da nas je analiza objektivnih stvari već odvela od konačnoga ka beskonačnom. konačnost nije osuda zbilje. Svijet. u velikoj mjeri. Hegel je smatrao da ovaj povijesni zakon djeluSje u svim bićima. samo da bi opet našlo sebe. jest Beskonačno«35. »Stav da je konačno idealne naravi sačinja¬ va idealizam. time mislimo . i da se njegova negativnost odnosi na njegovu grešnoist. »Konačno je iščezavajući. II. .. na neku beskonačnost koja bi poništila rezultate njegove prethodne analize. po sebi je proces ad infinitum. rekao je on. upravo. jest afirmativno Biće. Nalazimo.. kasnije. nego čisto filozofska. nego po nečemu drugom. " Str. One ne mogu razviti svoje mogućnosti drugačije nego time što će poginuti. podjednako neprestana negacija njihove konačnosti. . ali istina ovoga Bića je njihov kraj. u kojima je Mara. ali njihov odnos prema samima sebi je u tom da se one odnose prema sebi kao nešto negativno. nije mogao misliti na nebu beskonačnost izvan ili iznad konačnosti. I. »idealne« naravi. koji su djelovali čak na svjetovne oblike mišljenja osamnaestoga vijeka. »Najviša zrelost.. Trebalo je. . a ovo iščezavanje nije samo 'slučajno. Beskonačno je. Ove rečenice prethodan su iskaz odlučujućih odlomaka. Iz prethodnog razmatranja dovolj¬ no je jasno da Hegel. 149. nije mogao misliti. a sat njihovog rođenja je sat njihove smrti33. u smislu da se napredovanje ne mo¬ že prekinuti. Neprestano nestajanje stvari je na taj način. Jer. ili stupanj koju ijedno nešto može doseći je ona na kojoj ono počinje ginuti«34. filozofija počinje kada je istina datoga stanja stvari Sv. H0gelov pojam konačnosti oslobodio je filozofske pristupe zbilji snažnih religioznih i teoloških utjecaja. ono iščezava. One jesu. samo su momenti jednog obuhvatnog procesa i opstoje samo unutar totaliteta toga procesa. Ono je beskonačno. tj. Sv. dakle.«38. u to vrijeme. Ko¬ načne stvari jesu. Borba protiv ove interpretacije »negativnog« bila je zato. upravo unutrašnja dinamika konačno¬ ga. da ne-biće sačinjava njihovu prirodu i njihovo Biće. ili negacije. Konačno se ne samo mijenja. 142. i pojam konačnosti koji je izražavala postao je kod njega kritičko i gotovo materija¬ lističko načelo. . i to ne samo u površnome smislu. U biti je svaka filozofija idealizam ili bar ima idealizam za svoje nače¬ lo . Kad neka konačna stvar »iščezava u« drugu stvar. bez obzira kakav im bio oblik i sadržaj. ikoja traži da se njezina istina prenese na neko uzvišeno preko. tj.

192. 179.. Novo mora biti zbiljska negacija staroga.124 ilERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 125 dvojbena i kada se priznaje da to stanje nema u sebi konačne istine. W. Njegovo beskonačno samo je »drugo« konačnoga i zato zavisno od konačnosti. nego zbiljske prakse. 43 Str. Addition The Logic of Hegel (Dodatak. baš zato što se zaustavljaju kod datih oblika stvari. alko konačne stvari treba da nađu svoje istinsko biće. ili vode koja postaje led kada postepeno oduzimanje temperature dosegne izvjesnu tačku. Istina. Kažemo da je neka stvar za sebe kada može uzeti svoje izvanjske uslove i integrirati ih sa svojim vlastitim bićem. VVallace. str. Kad se kaže da »konačnost nama istinitoga bića«. Izostavit ćemo razmatranje o kategoriji kvalitete i izravno preći na prelaz od "bića na bit. ili naroda koji u toku svoga širenja naglo malakše i raspada se. oni ne samo da treba da budu ostvareni na ovoj zemlji nego i mora da to budu. . one ga moraju naći preko svoje konačne opstojno¬ sti. kaže Hagel. i jedino preko nje. ikojom završava Prva knjiga Zna¬ nosti Logike. »najbliži primjer prisutnosti beskonačnog«. koje je po sebi negativno«.trebalo' da budu. 45 Ibid. 'sve dok se ne dosegne istina. Zahvaljujući tome što im nedostaje slo¬ bode i svijesti. 39 w »(prirodne stvari nikada ne postižu slobodno Biće-za-sebe. Samo je jedan svijet. »U stvari. jer se svaka izvanjska okolnost neprestano mora pretvarati u fazu samo-ozbiljavanja. dok se ono povećava ili smanjuje u nekom datom pravcu. Ali 41 Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (Enciklopedija fi¬ lozofskih znanosti). Konačno i beskonačno nisu dva svijeta. ona uključuje zahtjev da se »trebanje« ostvari na ovome svijetu. . 171. Dati oblik egzistencije ne može razviti svoj sadržaj. Njihova beskonačnost je u ovome svijetu i nigdje drugdje. .trebanje' u sebi stalno. Biće-za-sebe nije stanje. str. Njegov idealistički stav podrazumi¬ jeva da tekući oblici mišljenja. međutim. bez i najmanje promjene u kvali¬ teti. 387. Nešto bi se moglo promijeniti u kvantiteti. Svoj pojam beskonačnosti Hegel zato na¬ ziva samom »negacijom onoga preko. da je ciljao na gledanje da natu¬ ra non facit saltum45. Oxford. Kvalitativni karakter kvalitete izražen je u slavnom Hegelovom zakonu da kvantiteta prelazi u kvalitet. . 1892. Hegel otjelovljuje ovaj bitno kritički stav u svom pojmu trebanja. Str. Hegel odbacuje takvo bjekstvo od zbilje kao »loš idealizam«. Um i zakon počivaju u konačnosti. Bitna razlika između načina egzistencije predmeta i načina egzistencije jednog svjesnog bića ima za posljedicu da se termin »konačno« ograničava na stvari koje još ne opstoje za sebe i zato nemaju moć da svoje mogućnosti ispune preko svojih vlastitih slobodnih 'svjesnih činova. Poznati primjeri gomile zrnja koja prestane biti gomila ako se jedno zrno za drugim od nje oduzima. engl. 42 Science of Logic. one os¬ taju biće-za-druge41. nago je i sauna jedna kvaliteta. 149. konač¬ no je proces bića-za-sebe (Fiirsichsein). um i zakon ne stoje tako loše da bi tek . njihove raznolike kvalitete »ravnodušne« su pre¬ ma njima42 i njihovo jedinstvo je više kvantitativna jedinica nego kvalitativno jedinstvo43. Str. ne pada s neba u punom cvatu. tačlka na kojoj se priroda neke stvari mijenja čisto kvantitativno. niti konačnost (koja bi bila ista) apsolutna«39. sv. I. moraju promijeniti i druge oblike. prev. ono je jpo sebi konačna beskonačnost. 199. a ne puki is¬ pravak ili revizija. nego pro¬ ces. negirajući ih ta¬ ko. Shvaćeno kao »beskonačan« proces preobražavanja. U drugu ruku. tako da njegova priroda ili svojstva ostanu jedna te ista. Analiza kvantitete otkriva da kvantiteta nije izvanj¬ ska prirodi neke stvari. i u njemu ko¬ načne stvari ginjenjem dolaze do svog samo-određenja. također. U skladu s tim Hegel suprotstavlja svoj pojam beskonačnosti teološkoj ideji beskonačnosti. . razumjeti da je on njime ciljao na obično gledanje da je proces »nastajanja i ne¬ stajanja« postepen (allmahlich). ne znači da istinsko biće treba tražiti u jednom nadsvjetskom preko ili u najnutarnjijoj čovjekovoj duši. Negacija (konačnosti u isto je vrijeme negacija beskonačnoga preko. He¬ gelova Logika). Moramo. a svaka nova izvanjska okolnost koja nastaje mora se podrvći tome postupku. Ona je »za sebe« alko je »prešla preko prepreke i svoje Drugosti na takav način da se. beskonačno vraća k sebi«40. i novo mora da je nekako opstojalo u krilu staroga.«44. § 96. 44 Str. svi ti primjeri ne pokrivaju puno značenje Hegelova stava. Nema zbilje koja bi bila druga¬ čija ili viša od konačne. Nailazi. doduše. Samo-svijest je. — niti je . a da ne ugine. naime mjera (Mass). Sve »ima neki raspon unutar kojega ostaje ravnodušno prema ovoj pro¬ mjeni . »Trebanje« nije područje etičnosti ili reli¬ gije.

uključivalo negaciju svih kvalitativnih i kvantitativnih odredaba. 404. Jer. 389. koji se sada pojavljuje u svom istinskom. a zatim kao aktualnost. 16. nago određujuće biće. koja opstoji kao »negacija svake opstojeće određenosti«47. već je upravo negacija svih odredaba. »Vlastita priroda« bitka »navodi ga da se pounutrašnjuje«. 16. spo¬ sobnost spoznavanja određenih stanja i reflektiranja o njima. U toku analize rastvorila se stabilnost u proces postojanja i vidjelo se da je 'trajno jedinstvo stvari »nega¬ tivno jedinstvo«. ikoje se nije moglo spoznati iz kvantitativnog ili kvalitativnog vida. Njegovo jedinstvo je totali¬ tet onog kretanja koje Nauka o Biti označava kao kretanje reflek¬ sije. dakle. koje je suprotno pasivnom i promjenljivom jedinstvu onoga nešto. Ono nije određeno. također. ako je shvaćen u svojem istinskom obliku. upravo. Na pitanje: »što je Bitak?« — odgovor je iskaz: »Istina Bit¬ ka je Bit«50. Bit nema »određenog Bića«51. vidjelo se da svako određeno svojstvo protivurječi onome što su stvari »za sebe« zna¬ mo da ono nije neki kvalitativni ili kvantitativni entitet koji op¬ stoji bilo gdje u svijetu. već proces koji se održava snagom odnosa prema sebi. nego proces u zbilji. Takva sila pretpostavlja jedno određeno biće u sebi. Ovo znači da objektivni bitak. Sv. Proces biti je proces refleksije. i njegovo materijalno ozbiljenje bilo je isključeno opstojećim oblikom bića. Subjekt. upravo. treba samo da sku¬ pimo rezultate prethodne analize. nego proces bivanja u sebi. treba razumjeti kao subjektivni bitak. te bi¬ tak ulazeći tako »u sebe postaje Bit«. »nešto«. naziva »sveopćom protivurječnosti«. nalazimo traSv. Neka je stvar za sebe tek onda kada je postavila (gesetzt) sve svoje od¬ redbe i učinila ih momentima svoga samoozbiljenja. Kategorije biti zahvaćaju či¬ tavo carstvo bitka. već je. kao ukupnost oznaka biti. određeno biće sada je shvaćeno kao egzistencija. Ako razmotrimo što Hegel pridaje procesu biti i o čemu raspravlja o odjeljku o Određenjima Refleksije.52 Prema tome. Sve tradicionalne pretpo¬ stavke o nekom carstvu ideja ili supstancije treba da se odbace. 3. A da bismo naučili što je bit. 2. Nje¬ gov bitni karakter je zato negativnost. Str. Str. biće pripada egzistenciji jednog vi¬ še ili manje svjesnog subjekta. II. 1. nije izvan tog pro¬ cesa niti je njegov nepromjenljivi supstrat. Znanost Logike počela je pitanjem: »Sto je bitak?«. Ponovno se javljaju kategorije Nauke Bitka. . II. u toku kojega neki subjekt postavlja svoje odredbe kao momente svog Vlastitog samo-ozbiljavanja. Ono je otvorilo potragu za (kategorijama 'koje bi nam omogućile da za¬ hvatimo istinsku zbilju. rađanje novoga je smrt starog. Kretanje nije slučajan izvanjski proces. Negacija svakog bića nije »ništa«. str. i subjektivno. str. prelaz od bitka ka biti je prvenstveno postupak filozofske spoznaje. za Hegela. koji prekida postepenost i kvalitativno je drugačiji od prethodnog stanja egzistencije«46. o-n je sam taj proces. negacija sva¬ kog bića. kakvim se bit otkriva da jest. Refleksija nije prvenstveno proces mišljenja. Subjekt se sada pojavlju¬ je kao supstancija bića. što doista i jest. označava kretanje kaje je objektivno. Hegel ga. 394. Refleksija je proces u kojemu sve što opstoji uspostavlja sebe kao jedinstvo subjekta. 17. Za ovo ne¬ gativno jedinstvo i proces odnosa prema sebi Hegel kaže da je bit stvari. 5. Od najveće je važnosti da se zna da. Str. 4. nago je »beskrajno kre¬ tanje Bitka« izvan svakog određenog stanja. 403. koji je sposoban da se suoči sa svojim određenim stanjima i da ih shvati. 46 47 48 49 50 51 Str. već. Vladajući oblik mora biti razbijen. Bit nije nešto u svijetu ili iznad svijeta. »Promjene Bića« su »proces postajanja dru¬ gim. Ovo jedinstvo izgleda da je takvo zahvaljujući jednom procesu kojim stvari negiraju svu puku izvanjskost i drugost i dovode ove u odnos prema jednom dinamičkom ja. kao stvar i kasnije kao supstancija itd. i sve njegove oznake su dinamične. Ono ima bitno jedinstvo. Sva određenja ovdje su »postavljena po samoj Biti« i nalaze se u njezinoj određujućoj vilasti. shvaćenom obliku. U svijetu nema ravnomjernog napretka: pojava svakog novog uvjeta uključuje skok.126 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 127 opstojalo je samo kao mogućnost. Str. To je »apsolutna negativnost« ili »nega¬ tivni totalitet«48. te se tako u svim uslovima koji se mijenjaju uvijek vraća sebi49. refleksija. te tako ima moć da o njima reflektira i da sebe oblikuje.

Matema¬ tičke znanosti. takvo značenje mora prvo javiti. odvajanja sadržaja mišlje¬ nja od njegovog oblika izbija istini samo tlo pod nogama. te je. od kojih su mnoge samo ne¬ jasni predosjećaji. Kvantiteta nije samo sasvim izvanjska karakteristika bitka. Formalna logika ne može se ni približiti njihovom smislu. prev. W. i obratno. str. U svojim kon¬ kretnim znanostima filozofija mora logički element uzeti iz logike. svođenje znanosti na matematiku znači konačno odricanje od istine. jer je on sama negacija svakog postojanog oblika. He¬ gel je spoznao unutrašnju vezu između matematičke logike i pot¬ punog pomirenja sa činjenicama. " Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. § 112. Značajka di¬ jalektičkog mišljenja je sposobnost da se bitni proces Zbilje raz¬ likuje od prividnog. i da se shvati njihov odnos. i kad bismo se morali pomiriti s njihovom jasnom i uopćenom slikom .53)«. činje¬ nice i odnosi koji se javljaju u tom procesu mijenjaju svoju pri¬ rodu u svakoj fazi razvitka. Spoznaja da se pojava i bit ne podudaraju je početak istine. u prvom redu.. da stvari. S obzirom da ne samo filozofija nego svako drugo istinsko polje istraživanja teži ka spoznaji tak¬ vih sadržaja. zakon. nego njihova kritička procjena. U posebnom odjeljku dodaje se zakon razloga. W. znače mišljenja i pojmovne distinkcije. nego je carstvo u kojem se gubi zbiljski sadržaj stvari. njegov identitet u toku pro¬ mjene. raznoli¬ kosti i protivurječnosti. cit. Puka upotreba takvih posuđenih oblika u svakom slučaju izvanjski i po¬ vršan postupak: trebalo bi da spoznaja njihove vrijednosti i njihovog značenja prethodi njihovoj upotrebi. Spoznaja se bavi pojavama kako bi pošla dalje od njih. Originalno značenje tih zakona i njihov zbiljski objektiv¬ ni sadržaj bili su otkrića hegelovslke logike. mora biti puko pribježište filo¬ zofske nemoći kada se pribjegava formulacijama što ih lo¬ gika uzima iz drugih znanosti. koje Hegel razrađuje. op. tj. Hegel se prima jedne filozofske kritike matematičke me¬ tode — prije nego što uvodi Nauku Biti — raspravljajući o kvan¬ titetu. prev. prije nego što se pođe dalje od njihovih datih oblika. Addition The Logic of Hegel. ili izraziti u matematičkoj formuli — izvan do¬ sega tačne spoznaje. Matematički formalizam napušta i sprečava svako kritičko razumijevanje i upotrebu činjenica. Doktrina biti nastoji osloboditi spoznaju od obožavanja »či¬ njenica koje se mogu promatrati« i znanstvenog zdravog razuma. i to stalno je. Unutar Znanosti logike Nauka Biti da je osnovne poj¬ move koji dijalektičku logiku čine nezavisnom od matematičke metode. Sto je. Ali ovako se ne može po¬ stupati sa procesom zbilje. operiraju jednog besadržajnim oblikom. Treba zato učiniti nešto više od pukog lutanja od jedne kvalitete do druge i pukog napredovanja od kvalitativnoga kvantitativnome. mišljenje posta¬ je neistinito. to jedinstvo ili identitet? To nije stalan * Science of Logic. nisu onakve kak¬ vima se neprestano pokazuju. VVallace. radi toga da bi se logika osvojila za filozofiju. § 99. takav postupak pokazuje svoju naopaku narav osobito u tome sto se utoliko što matematičke formule " Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. brojati i iskazivati po¬ moću ravnodušnih brojeva i simbola. 187. ali takva spoznaja prizlazi samo iz pojmovne kontemplacije a ne iz autoriteta što im ga daje matematika54. 231. koji se može mjeriti. Čim se odvoji od objektivnog procesa i radi neke lažne tačnosti i sta¬ bilnosti nastoji simulirati matematičku strogost. a druge pak kržljivi oblici logike. Rečeno je da »sve ima neku bit. Zbiljsko polje spoznaje nije data činjenica o stvarima kakve jesu. Zakoni refleksije. Ukratko će¬ mo ih sada iznijeti. zakone identiteta. 9 Um i revolucija . 208. str. a ne iz matematike. upravo. sv. str. Bit označava jedinstvo bića. »Naša spoznaja bila bi u veoma neugodnom položaju ako bi se smatralo da su takvi predmeti kao sloboda. etičnost ili sam bog. po tome. odrediti i opravdati u filozofiji. njihova bit«55. .128 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 129 dicionalne konačne zakone mišljenja. anticipirao više od stotinu godina razvitka pozitivizana. uistinu. I. u stvarima ima ne¬ što stalno. VVallace. temeljni su zakoni dijalektike. koji nameće ovo obožavanje. — zato što se ne mogu mje¬ riti i izračunati. Mišlje¬ nje je istinito saimo utoliko što ostaje primijenjeno na konkretno kretanje stvari i u stopu slijedi njezine različite obrate. Kada se upotrebljavaju matematičke kategorije da bi se odredilo nešito što se tiče metode ili sadržaja filozofske znanosti.. Taj se odupire formalizaciji i stabili¬ zaciji. koje operiraju kvantitetom. Addition The Logic of Hegel.

koje su joj najprije strane. ono samo je to kretanje i prelaz svake od tih odredaba u drugu. str. kada primenjujemo Odredbe refleksije na povijesne zbiljnosti. sve stvari postaju u sebi protivurječne. na svaki način. ili ob¬ ratno. kada slobodStr.130 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 131 i utvrđen supstrat. suprotne sebi. ono izražava svo¬ ju bit. 66. »nečega što je postalo (ein Gewordenes)«61. Takvu inter¬ pretaciju potpuno potvrđuje način na koji su obrađeni odluču¬ jući društveni odnosi u Hegelovom ranijem sistemu (npr. Koliko prodiremo u hegelovslku logiku. sama bit je proizvod konkretnog razvitka. II. Osobito kretanje. Moglo bi biti da su razvijeni antagonizmi modernoga dru¬ štva navali filozofiju da proglasi da je protivurječno »sigurna temaljna osnova svake djelatnosti i samo-kretanja«. sv. u napetosti između države i društva). te u svojoj raznolikosti i protivurječosti identično sa sobom. Hegel uvijek ponovno naglašava važnost svog shvaćanja. taiko. znači da se unutrašnje mogućnosti i ljudi i stvari ne mogu razviti u društvu samo smrću društvenoga po¬ retka u kojem su prvi puta primijećene. u ana¬ lizi radnog procesa. nego njezina bit sama. i proizvodi identitet svoga bića djelu¬ jući kroz suprotnost. »Protivurječnost je ko¬ rijen svemu kretanju u životu«. 38. dijalektika izgleda kao sveopći ontološki zakon koji tvrdi da je tok svake egzistencije taj da se ona izvrće u svoju vlastitu suprotnost. nego proces u kojemu se sve sukobljava sa svojim unutrašnjim protivurječnositima i kao rezultat toga se razvija. Svaka egzistencija pretvara se u negativitet i ostaje ono što je samo negirajući taj negativitet. Ona se cijepa u mnoštvo stanja i odnosa prema drugim stvarima. tekuća ideja i praksa pravde i jednakosti vode u nepravdu i nejednakost. podrobnije proučavanje zakona otkriva historijske implikacije iz kojih proizlaze motivacije koje su u temelju kritičke. nisu slučajni niti su izvanjska uzne¬ mirenja. Hagelova pozicija uključuje potpuni obrat tradicionalnih za¬ kona mišljenja. Ovaj identitet stvari ne možemo iskazati u stavu koji jedan stalan sup¬ strat i njegove oznake razlikuje od njegove suprotnosti. razliku. izražava za Hagela »istinu i bit stvari«59. Ako je bit stovari rezultat takvog procesa. bit opisuje stvarni proces zbilje. Str. U društveno-povijesnom smislu to znači da krize i slomovi. To. Ali. Hagelova analiza Odredaba Refleksije predstavlja tačku na kojoj se može vidjeti kako dijalektičko mišljenje razbija okvir idealističke filozofije koja se njime služi. isto što i »negativni totalitet«. kako kaže Marx. i one vrste mišljenja koja iz njih proizlazi. a njihovo biće se sa¬ stoji u onoj «sili koja može shvatiti i izdržati protivurječnosti«58. »Kontem¬ placija svega što jest pokazuje po sebi da je ono u svom identi¬ tetu sa sobom protivurječno sebi i različito u sebi. A učinak ove povijesne interpretacije drma temeljima idealizma. Sv. i onda svoju suprotnost negira i utjelovljuje u svoje vlastito biće. kada ono sebi protivurječi. ali koje postaju dio njezine vlastite samosti kada dođu pod aktivni utjecaj njezine biti. »Sve su stvari u sebi protivurječne« — taj stav. 62. izvanjsko kretanje. štaviše. on je »isto što i bit56«. Tako shvaćeno. baš zato što je svaka po sebi svoja vlastita suprotnost«57. kao i kretanje u sebi samo je »opstojeća protivurječnost«60. gotovo smo nužno natjerani na kritičku teoriju što ju je razvio historijski materijalizam. koji se taiko oštro razlikuje od tradicionalnih zakona identiteta i protivurječnosti. po pravilu.. i podrazumijeva razlikovanje unutar sebe i sjedi¬ njenje koje odatle slijedi. Kada. za koji je pokazano da je ustrojstvo zbilje. Kada se nešto izvrće u svoju suprotnost. Ibid. a da bi mišljenje shvatilo identitet. . ono mora rekonstrui¬ rati proces kojim stvar postaje svoja vlastita suprotnost. sva zbilja je u sebi protivurječna. identitet sadržava svoju suprot¬ nost. Zato pri¬ znavanje protivurječne prirode društvene zbilje prethodi razradi opće teorije dijalektike. str. Str. 67. Za¬ hvaljujući unutrašnjem negativitetu koji je u njima. Jer što znači jedinstvo identiteta i protivurječnosti u kontekstu društvenih ob¬ lika i snaga? U svom ontološkom smislu ono znači da stanje nagativnoslti nije izvitoperavanje istinske biti neke stvari. Identitet je. Raznolikosti suprotnosti za Heigela su dio bitnog identiteta stvari. 68. Shvaćen na taj način. 56 57 5S 59 60 Science of Logic. II. Međutim. nego očituju samu prirodu stvari i time pružaju osno¬ vu na kojoj se može razumjeti bit opstojećeg društvenog siste¬ ma. u opisu sukoba između posebnoga i zajed¬ ničkog interesa. kaže Hegel. Do sada vidimo da je dijalektika pružila zaključak da je zbilja protivurječna po svom karakteru i da je »negativan totalitet«.

. u biti društvenih odnosa koji vladaju. Bit. zahvaćena je mišlju. str. Njegovo razmatranje ima dvostruki cilj: 1) Pokazuje operativnost Biti u aktualnoj egzistenciji stvari. Način njegove egzisten¬ cije zapravo je već prikazan. Hegel opisuje aktualnost kao proces koji je totalno prožet suko¬ bom između mogućnosti i zbilje. U takvom slučaju mogućnosti nisu samo zbiljske nego predstavljaju istinski sadržaj društvenog sistema nasuprot nje¬ govom neposrednom obliku egzistencije. ili oblika. sa svoje strane. protivurječnost. tako. mora poginuti. za Hegela. njihove društvene i političke zre¬ losti itd. u obliku nečega što bi trebalo biti. Kako mogućnost može biti zbilja? Moguće mora biti zbiljsko u tom strogom smislu da mora opstojati. Zbiljno još nije »dato«.. a u njoj je mjesto protivurječnosti. Drugim riječima. Bit. Puka mogućnost pripada samom obilježju zbilje. kao svoju pravu prirodu. Bit je. koja je. Ono što jest nije ono što je po nuždi. shvaćena kao nešto što se mora negirati i preobraziti. i 2) briše tradicional¬ no shvaćanje Razloga kao jednog posebnog entiteta. nego iz¬ među dvaju antagonističkih oblika koji opstoje jedan pored dru¬ goga.. Pojam zbilje pretvorio se. rascijepljeno u svoje biće i svoje trebanje. 60. 175. Ima neki određeni odnos između datoga i mogućega.. npr. protivurječnost nije konac. a gomilanje bogatsltva na drugoj. Zbiljsko sadržava nega¬ ciju onoga što ono neposredno jest. Dok se prethodna analiza rukovodila činjenicom da prave mogućnosti stvari ne mogu postati zbiljom unutar vladajućih oblika egzistencije. Ibid. 64 65 H Science of Logic. 70—73. ako su opstojeći odnosi unutar datog društvenog si¬ stema nepravedni i neljudski.. u ime njihovog istinskog sadržaja. u pojam mogućnosti. On. otkriva se da je ona prvo slučajnost (Zufalligkeit). nije ništa dru¬ go nego totalitet njezine biti. 62 a Kad se pobliže razmatra aktualnost. . 177. nego su sada materijalizirane u svojoj cijelosti. Nauka Biti na taj način uspostavlja opće zakone mišljenja kao zakone uništavanja — uništavanja radi istine. Hegel objašnjava taj odnos u svojoj analizi Zakona Razloga. Zbiljsko pokazuje da je antagonističlko. drži da se Razlog nekog posebnog bića ne može tražiti u drugom jednako po¬ sebnom biću. ali nije. i time »sadrži. analiza aktualnosti otkriva onaj oblik zbilje u kojemu su te mogućnosti ušle u egzistenciju. Hegel tu ne misli na neku praznu logičku mogućnost. On opstoji kao data zbilja. One su na taj način čak još zbiljskija zbilja nego što je datost. taj sukob više nije oporba između opstojećih i još neopstojećih snaga.: u obliku jednog očevidnog bo¬ gatstva proizvodnih snaga. Mnoštvo mogu¬ ćih oblika nije proizvoljno. Moguće je samo ono što se može izvući iz sa¬ mog sadržaja zbiljnog. međutim. ona nije nametnuta nekim proizvoljnim spekulativnim činom. Ovo nas podsjeća na raniju analizu u vezi sa pojmom zbilje. II. Postajući razlogom stvari. Hegel priznaje da »načelo dovoljnog razloga« podrazumije¬ va kritičko gledanje da je Bitak »u svojoj neposrednosti proglašen nevažećim i bitno nečim što je postavljeno«. bit pre¬ lazi u egzistenciju63. razvitka materijalnih potreba i želja ljudi. Ibid. sv. i da se pojam mogućega vratio natrag u pojam zbiljskog-66. Mogućnost«64. koji je otjelovljen u pojmu aktualnosti. str. Protivurječnost je. među drugima. Moguće i zbiljsko nalaze se u dijalektičkom odnosu koji traži jedan pose¬ ban uslov kako bi mogao djelovati. uistinu. Npr.132 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 133 na razmjena jednakih vrijednosti proizvodi eksploataciju na jed¬ noj strani. Bitne mogućnosti stvari ozbiljuju se u istom sveobuhvatanom procesu koji uspostavlja njihovu egzistenciju kada su mogućnosti stvari sazrele u uslovima zbilje i preko njih. U takvom slučaju mo¬ žemo reći da »mogućnost jest zbilja«. pokretač toga procesa. Bitne oznake ovdje ne ostaju izvan stvari. njihove napadne kulture. Usprkos ovom općem napretku. Prema Hegelu. Međutim. Razlog neke stvari. One ta¬ mo moraju biti prisutne. već je ponajprije samo mogućnost jedne aktual¬ nosti. a »protivu¬ rječnost se mora razriješiti«62. Ibid. str. ono bi moglo opstojati i u nekom drugom obilku. isto toliko i ontološka. str. a taj uslov mora biti činjeni¬ čan. Sv. »istina Bitka«. osim ako se za te druge mogućnosti ne po¬ kaže da one također imaju korijene unutar tog sistema. II. također. Ona se razrješava utoliko što bit postaje razlogom egzistencije. međutim. materijaliziran u konkretnim uislovima i okolnostima egzistencije. Mišljenje je time uspostavljeno kao tribunal koji protivurječi prirodnim obli¬ cima zbilje. oni nisu izbrisani drugim ostvarljivim mogućnostima. pa je data zbilja »ekvivalenat mogućnosti65. Obilik u kojemu zbiljsko nepo¬ sredno opstoji samo je faza procesa u kojemu razvija svoj sa¬ držaj. Hegel opisuje taj proces kao prelaz ka datosti. tada su takve protivurječnosti. na taj način.

« A u takvo je vrijeme data zbilja također zbiljska mogućnost preobrazbe u jednu drugu zbilju. »Zbiljska Mogućnost neke stvari (einer Sache) je opstojeće mno¬ štvo okolnosti koje su s njom povezane«71.. Nelka zbilja je aktualna ako je sačuvana i održana putem apso73 74 5 '' 76 146. 105. 179. u kojemu data zbi¬ lja napreduje u skladu sa mogućnostima koje su u njoj očite. na¬ ime za aktualnost. kao i u svakom svom pojedinom vidu i odnosu. Spomenuli smo da Hegel nije izjavio da je zbilja racionalna (ili umna). str. Hegel ovo zove procesom aktualnosti.« Tako pojam zbiljske mogućnosti. dakle. ona ulazi u egzistenciju70. Okolnosti koje opstoje u starom obliku na taj način nisu shvaćene kao istinite i nezavisne u sebi. ako raniji društveni oblik doista posjeduje sadržaj koji teži prema novome sistemu kao prema svom ozbiljenju. Stvari su čnjenice samo ako su povezane sa onim što još nije činjenica. nqgo je taj atribut rezervirao za određeni oblik zbilje. Pro¬ ces uništavanja opstojećih oblika i njihovog nadomještanja novi¬ ma oslobađa njihov sadržaj i dozvoljava im da zadobiju svoje ak¬ tualno stanje. Ako se ne shvati razlikovanje između zbilje i aktualnosti. Totalitet datih oblika egzistencije važe samo kao uvjet drugih oblika egzistencije68. On je djelatnost ne u mišljenju. na taj način.72. Stvari su. Nužnost je proces u kojemu ta slučajna zbilja postiže svoj odgo¬ varajući oblik. imanent¬ na stvarima kao datima. Sadržaj neke date zbiljnosti noisi sjeme njezina pretvaranja u nov oblilk. prava djelatnost samo-ozbiljavanju. »Mnogoliki oblici egzistencije u sebi su samo nadilaženje i uništenje. koja u svom vladaj učeni obliku sadrži 'mogućnosti koje još nisu ozbiljene. »Tako zbiljska mo¬ gućnost sačinjava totalitet uslova. On je »povratak« zbilje sebi samoj. »sadrži u sebi jedino dvojstvo«. Proces u kojemu neki dati poredak zbilje gine i završava u drugome nije zato ništa drugo nego samo-nastajanje stare zbilje74. ono je jedinstvo mogu¬ ćega i zbiljskog. koja dovodi do sazrijeva¬ nja druge mogućnosti datoga. Takav je novi sistem zbiljski moguć ako su njegovi uslovi prisutni u starome. ono što jesu samo kao mo¬ menti u jednom procesu koji vodi preko njih ka onome što uis¬ tinu još nije ispunjeno.. 70 Ibid. činjenica »jest« u obliku nekog uslova unutar konstelacije opstojećih podataka. Proces koji »vodi preko« je objektivna tendencija. 184. Opstojeće stanje stvari samo je uslov dnuge konstelacije činjenica. Prije nego što egzistira. nego kao puki uslovi za drugo stanje stvari. Jer.. koja je takva da samo njezino uniš¬ tenje može njezine mogućnosti pretvoriti u aktualnosti. i ono je u sebi »zbilja i mogućnost«. Ovo je Hegelov pojam zbiljske mogućnosti. tj. Str. 69 Str. U svojoj ukupno67 Encyclopaedia of the Philosophical 68 Science of Logic. prikazan kao konkretna povijesna tendencija i snaga. Svaka navodna razlika između različitih oblika aktualnog samo je prividna. jer aktualnost razvija sebe u svim oblicima. Nuž¬ nost pretpostavlja jednu zbilju koja je slučajna. Vratimo se našem slučaju jednog društvenog sistema koji još nije postao zbiljom. a opet se u datim činjenicama očituje kao zbiljska mogućnost. Aktualnost. Str. 184. A zbilja koja je aifctualna je zbilja u kojoj je prevladan raskorak između mogućega i zbiljskog. . Str. koje se u procesu preobrazbe »vraća samo sebi«76. 179. i na taj način određeni su po sebi da budu puka mogućnost«73. koje uključuje negaciju ranijega. 180. u tom smislu što je on istinski puit u kojemu jedna slučajna zibilja po¬ staje aktualnom. Dijalektička interpretacija aktualnosti uklanja tradicionalnu oporbu između slučajnosti. aktualnost je »jednostavno pozitivno jedinsitvo« onih elemenata koji su op¬ stojali u razjedinjenosti onotga starog. mogućnosti i nužnosti. nego u zbilji. tj. 71 Str. tj. 72 Sciences. II. njezin sadržaj zamotan je u nedovoljnost. Str. 180. Hegelova filozofija je besmislena u svojim odlučujućim načelima.134 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 135 moguće je data zbilja shvaćena kao »uvjet« jedne druge zbilje67. te je defi¬ nitivno nemoguće da se on upotrijebi kao idealističko sklonište od zbilje. razvija svoju kritiku pozitivističke pozicije iz prirode sa¬ mih stvar. . Hegelov slavni stav da »stvar die Sache) jest prije nego što egzistira69) može sada da dobije svoje strogo značenje. a njezino pretvaranje je »proces nužnosti«. sti. Str. S obzirom da je novo zato oslobođena istina staroga. 183. i integrira ih sve kao momente jednog sveobuhvatnog procesa. data zbilja ima zbiljske mogućnosti kao svoj sadržaj. koja je Biće u Sebi nekog Drugog. Njezino sa¬ zrijevanje zbiva se putem procesa promjene. sv. »Kada su svi uslovi neke stvari pri¬ sutni. sivom istin¬ skom obliku75.

»nego-samoidentitet« . koji se stalno obnav¬ ljaju u procesu spoznaje80. Hagelova čudna identifikacija pojma i Ego-a ili subjekta može se razumjeti samo ako pamtimo da on smatra da je pojam više djelatnost shvaćanja (Begreifen) nego njezin apstraktni logički oblik ili rezultat (Begriff). Stigli smo do tačke na kojoj se Objektivna logika pretvara u Subjektivnu logiku. Za Hegela. putem samosvjesne djelat¬ nosti pojedinaca. 217. subjekt je karakteriziran slobodom. Njezin proces je nužan. vidjet će" Str. spoznaja postaje tim manje zbiljska što više apstinira od zbilje. nego istine koju taj subjekt posjeduje i kojom gos¬ podari. kada se sub¬ jekt javio kao »supstancija« bitka. ova nužnost je sloboda jer proces nije odre¬ đen izvana. koji više nije podložan promjeni jer ima au¬ tonomnu vlast nad svakom promjenom — ne puki identitet. ako smo shvatiti njegov pojam. samo biće koje ima sposobnost da po¬ znaje svoje vlastite mogućnosti i mogućnosti svijeta može svako dato stanje egzistencije pretvoriti u uslov svog slobodnog samo-ozbiljenja. Sve okolnosti shvaćene su i »postavljene« samom zbiljnošću koja se razvija. istinski oblik zbilje mora se shvatiti kao subjekt. Ali oblik u kojemu se čuva istina je pojam. mo jedno opće načelo koje se razvija.136 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 137 kutne negacije svih slučajnosti. Pokazao je da se sloboda subjekta sastoji od njegove sposob¬ nosti da shvati što jest. utoliko što je nap¬ redovao u takvu egzistenciju koja je po sebi slobodna. Hegelova ideja pojma preokreće obični odnos između mišljenja i zbilje i postaje ugaonim kamenom filozofije kao kritičke teorije. Drugim riječima. nego bogatijim od zbilje. pojam »eg¬ zistira« samo u mislećem subjektu. Međutim. sloboda zahtijeva samo-svijet i spoznaju istine. činjenicama i odnosima. II. ili u kojoj se subjektivnost pojavljuje kao istinski oblik objektivnosti. Hegelovu analizu možemo sažeti u slijedeću šemu: istinski oblik zbilje zahtijeva slobodu. 78 Str. pojam subjekta nije posljednji korak Hegelove analize. 36. tako da Hegelova Nauka Pojma doista razvija katego¬ rije slobode. nego je u strogom smislu samo-razvitak. drugim riječima. na taj način. Takvo oslobođeno mišljenje po¬ stepeno prevladava tradicionalno odvajanje logičkih oblika od njihovog sadržaja. Ove shvaćaju svijet onakvim kakav izgleda kada se mišljenje oslobodilo sile jedne »postvarene« zbilje. ako su njezini različiti oblici i stupnjevi samo lucidna manifestacija njezinog istinskog sadržaja.78 Talkav samo-identitet može se postići samo posredstvom samo-svijesti i spoznaje. jest up¬ ravo. atribut pojma. On sada prelazi na dokazivanje da je subjekt pojam. U takvoj zbilji suprotnosti između slučajnosti i nužnosti je prevladana. Prema Hegelu. i dalje. Prema zdravorazumskom mišljenju. pojam je djelatnost subjekta i kao takav je istinski oblik zbilje. sloboda izvodi svoj sadržaj iz spoznaje istine. Moramo primijetiti da logička kategorija »subjekta« ne ozna¬ čava neki određeni oblik subjektivnosti (kao što je čovjek). i dalje. Apstrahiranje od zbilje. ili čista samo-svijest«79. Ja. istina je obrnuta. 280. . Hegelova analiza datosti tako vodi k ideji subjekta kao istinske aktuelnosti u či¬ tavoj zbilji. str. " Science of Logic. samo-svijest i spoznaja istine su bitnosti subjekta. Ovo nas podsjeća na Kantovu transcendentalnu logiku. »Pojam. 184. u svim vladajućim ustanovama. Sloboda je. nego jedno općenito ustrojstvo. Aktualnost je. S druge strane. Umjesto da se na ovom mjestu za¬ držimo na Hegelovoj razradi toga momenta81. str. Ako smo razu¬ mjeli takvo razdoblje. nije atribut mislećag subjekta kao takvog. u kojoj se najviše pojmovi mišljenja shvaćaju kao stvaralački činovi samog ja. a sloboda pret¬ postavlja poznavanje istine. Subjekt označava jednu općost koja se individua¬ lizira. Sloboda. " Str. 80 Vidi gore. oznaka za konač¬ no jedinstvo bitka. pokušat ćemo raz¬ viti neke implikacije njegovog shvaćanja pojima. koje bi se najbolje moglo označiti pojmom »duh«. U isto vrijeme. Istinska zbilja pretpostavlja slobodu. Međutim. a istinski oblik zbilje u kojemu se ostvaruje bit bitka je pojam. Istinska zbilja se zato mora shvatiti kao ozbiljenje jednog spoznavajućeg subjekta. tako. Jer. te ako se želimo sjetiti nekog konkretnog primjera može¬ mo ukazati na »duh« nekog povijesnog razdoblja. jer slijedi unu¬ trašnji zakon svoje vlastite prirode i u svim okolnostima ostaje isti77. što ga traži stvara¬ nje pojima. ne čini pojam siromašnijim. u krajnjoj liniji. izvanjskim snagama. 186. sv.

To što ona ide dalje od pukih činjenica nije ono što razlikuje dijalektičku spoznaju od pozitivističke znanosti. pojam uspostavlja »načelo svojih razlika«84. " Str. koji se raz¬ vija samo zahvaljujući svojim protivurječnim snagama. Dijalektički razvitak nije »izvanjska djelatnost subjektivnog mišljenja«. Sa stvaranjem pojma apstrakcija se ne gubi. Baš kao što He¬ gel. str. progresivnog opadanja profitne stope i sloma čitavog sistema. svijet nije toliko skladan. Filozofska spoznaja je tako suprotstav¬ ljena zbilja. Ništa se ne može dodati izvan (npr. nikakva data činjenica). Marx. § 31. prev. predskazuje itd. može kazati da u dijalektičkoj filozofiji to »nismo mi koji oblikujemo poj¬ move«87. Pojam kapitaliz¬ ma nije manji od tri sveske Kapitala. 223. § 163. Addition 2 (The Logic of Hegel. Istina se može sastaviti od činjenica alko subjekt još ne živi u njima. Po¬ jam kapitalizma počinje odvajanjem stvarnih proizvođača od sredstva proizvodnje koje dovodi do uspostavljanja slobodne rad¬ ne snage i prisvajanja viška vrijednosti. različite činjenice koje pojam obuhvaća treba da se pokažu kao »unutrašnje razlike« samoga pojima85. Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Nema boljeg primjera za oblikovanje dijalektičkog pojima nego što je Marxovo shvaćanje kapitalizma. Proces apstrakcije koji dovodi do dijelektičkog pojma sasvim je drugačiji. nikad se ne udaljuju od datog. koja se očituje samo u Pojmu«82. samo utoliko što njezini pojmovi sadrže onaj odnos prema istini što ga Hegel priznaje samo dijalektičkim pojmovi¬ ma. 244. istina ostaje u apstrakt¬ nom pojmu.138 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 139 jer vodi od činjenica njihovom bitnom sadržaju. Ova također ide dalje od činjenica. već se mora dovesti do uma. čak promje¬ ne oblika ka kojima vodi. sv. Apstrakcija je ovdje svođenje različitih oblika i od¬ nosa zbilje na aktuelni proces u kojemu se oni uspostavljaju. W. me¬ đutim. »Filozofija nije mišljena kao pripovijedanje o onome što se događa. 249. pozitivistička znanost osta¬ je unutar datih zbiljnosti. Sa čitavim aparatom svoga postupka. Oblik i sadržaj znanstvenih pojmova ostaju povezani s vladajućim ob¬ likom stvari. Štaviše. koje je načelo zbiljskog razvoja sa¬ mog sadržaja. Zadaća apstrahiranija sasto¬ ji se u »prevladavanju i svođenju zbije (ikao od puke pojavnosti) ka bitnosti. također. Različita stanja. 293). Izvanredna važnost ove metode postoje sasStr. Negativ¬ ni vidovi zbilje tako nisu »nemiri« ili slabe tačke unutar sklad¬ ne cjeline. 88 Science of Logic. nego konkretni totalitet koji sam raz¬ vija posebne razlike svih činjenica koje pripadaju tom totalitetu. Općenitost dijalektičkog pojima nije utvrđeni i stabilni zbir apstraktnih obilježja. također. nego spoznaja onoga što je istinito u do¬ gađajima. budućnost što je predviđa. prema tome. Sve dok se to nije postiglo. shvaćen u »načelu« po kojemu napreduje. Pojam ne samo da sadrži sve činjenice od kojih je sastavljena Zbilja nqgo i procese u kojimase te činjenice razvijaju i rastvara¬ ju. Ono što priro¬ da i povijest doista jesu neće se naći u opstojećim činjenicama. odbacuje sve definicije koje ograničavaju istinu na jednu konač¬ nu skupinu stavova. 229. i iz tijela istine mora shvatiti ono što se u pripovije¬ danju javlja kao puko događanje«83. nego su. zapravo. nego vodi u datost. već da je njihovo oblikovanje. 222. kvalitete i uvjeti sadržaja moraju se javiti kao njegov pozitivni razvijeni sadržaj. Filozofija prava. 84 85 86 87 . Promenljivo i posebno ovdje su jednako važni kao zajedničko i trajno. međutim. 83 Str. Hegel. izjavljuje da je »nemoguće i apsurdno uokviriti istinu u takve Oblike kao što su pozitivni sud ili sud uopće«88. oni su po karakteru statični. ona izvodi zakone. a ne u konkretnoj Zbilji. tj. uslovi koji razotkrivaju ustrojstvo i tendencije zbilje. Str. VVallace. nqgo im se upravo suprotstavlja. a ova je oporba izražena u apstraktnom karakteru filozofskih pojmova. koji razvitkom tehnolo¬ gije dovode do akumulacije i centralizacije kapitala. II. str. Pozitivistička znanost. nqgo objektiv¬ na povijest samoga zbiljskog86. Pojam kapitalizma je upravo totalitet kapi¬ talističkog procesa. u skladu sa doktrinom da je pojam antagonistički totalitet. Ali ovi nastaju apstrahiranjem iz poseb¬ nih i promjenljivih oblika stvari i utvrđuju svoja zajednička i traj¬ na obilježja. do oblika u kojemu zbilja doista od¬ govara istini. Filozofska spoznaja nadređena je iskustvu i znanosti. pojam sačinjava »negativni totalitet«. Na taj način. operira s apstraktnim pojmovima. Svijet činjenica nije racionalan. čak kada izražavaju kretanje i promjenu. upravo. Dajelektička metoda izvodi sve konkretne odredbe iz jed¬ nog sveobuhvatnog načela. baš kao što Hegelov pojam pojma obuhvaća sve tri knjige njegove Znanosti Logike. jedan objektivan razvoj što ga mi samo reproduciramo.

a ova protivurječnost rastvara¬ jući obitelj ispunjava svoju zbiljsku funkciju. Jer. teoriju društva. i zato je i sam sveopći. u biti. jedini odgo¬ varajući oblik istine. na odgovarajući način.140 ZNANOST LOGIKE 141 vim jasna kada razmatramo način na koji je Mara shvatio krizu kao bitno važan momenat kapitalističkog sistema. u isto vrijeme. Npr. a. Odrasloga prati slika njegovoga oca i upravlja njegovim podvrgavanjem silama što vladaju njegovim društvenim opstojanjem. Takva povijes¬ na koncepciji živi u Hegelovoj filozofiji. različita određenost jedne stvari također je neposredno unutrašnja drugoj i ono što bi za brojeve i crte bila potpuna pro¬ tivurječnost. Očev autoritet podupire činjenica da on op¬ skrbljuje svoju obitelj. Posebno jest opće. Pojam predstavlja objektivni totalitet u kojemu se svaki posebni momenat javlja kao »samo-razlikovanje« općosti (na¬ čela koje upravlja totalitetom). odnos između oca i njegovog djeteta uspostavljen je temeljnim odnosima koji upravljaju dru¬ štvenim sistemom. egoistički instinkti društva u kojemu vlada konkurencija ulaze u njegovu ljubav. Njihove odredbe nisu takve mrtve stvari kao što su brojevi i crte. 252. Privatnost obitelj¬ skog odnosa se na taj način otvara i vodi u vladajuće društvene od¬ nose. opet. Zato je nemoguće izolirati i utvrditi posebne momente. Ali. . ali nju neprestano nad¬ jačava ontološka koncepcija apsolutnog idealizma. Dijalektička logika drži da je svaki poseban sadržaj obli¬ kovan općim načelom koje određuje kretanje cjeline. tako da se specifični sadržaj izravno pretvara u sveopći sadržaj preko procesa svoga konkretnog opstojanja. za koji se tvrdi da opstoji između matematike i dijalektičke teorije. da su jedan drugome izvanjski i da imaju čvrstu određenost. 153. str. one su živa kre¬ tanja. . Oni pružaju slavni prelaz od Logike ka Fi¬ lozofiji prirode i duha i tako zatvaraju puni opseg sistema. A Znanost logi¬ ke u apsolutnom idealizmu konačno i završava. dak¬ le. onda prestaju biti Pojmovi. opet. i da mora biti interpretiran kao cjelina.. ako uzme¬ mo da pojam predstavlja konačni prodor uma u svijet. čitava doktrina pojma savršeno je »realistička« ako je shva¬ ćena i izvedena kao povijesna teorija. Ovdje. Subjekt. Uza¬ ludno je pokušati da se on utvrdi pomoću prostornih likova i al¬ gebarskih simbola. opstoji u kretanju od nižih ka višim načinima samo-ozbiljenja.. radi izvanjskog Oka i bespojmovnog meha¬ ničkog postupka ili računa«90. Hegel ide za tim da raspusti elemenat povijesne prakse i da ga nadomjesti nezavisnom zbiljom mišljenja. naime slobodni subjekt. . opet. " Vidi niže.. sadržaj i funkcija svakog datog vida mijenja se sa svakom promjenom cjeline. Nauka Pojma možemo slijediti i dalje od tačke do koje smo stigli. tako da privatni odnos sam razvija svoj vilaistiti društveni sadržaj. Ako se. istinski bitak koji. Ozbiljenje pojma značilo bi tada opću vlast ljudi. Mnoštvo po¬ sebnih pojmova postepeno se skuplja u pojmu. u obzir područje na kojemu je dijalektička logika do¬ zrela. Najviši oblik ovog samo-ozbiljenja Hegel naziva idejom. Zahvaljujući unutrašnjem odnosu prema svakom drugom posebnom kretanju cjeline. dijalek¬ tička logika reproducira ustrojstvo jednog povijesnog oblika zbi¬ lje. npr. koji postaje jedi¬ nim sadržajem čitave Logike91. Pojam. To znači da obiteljski odnos proizvodi svoju protivurječnost. po¬ čiva na tome. Krize su nuž¬ ni stupnjevi u »samo-razlikovanju« kapitalizma. predstavlja taj oblik. taiko da je taj »negativni« momenat ispunjenje načela toga sistema. Umjesto kratkog i nužnog neadekvatnog prikaza Subjektiv¬ ne logike odlučili smo da pokušamo grubo interpretirati njezine zaključne odlomke. Još od Platonovog vremena ideja je značila sliku istinskih mogućnosti stvari nasuprot prividnoj «" Str. to je razlog zašto svaki pokušaj da se istina uokviri u matematičke oblike neizbježno uništava istinu. Nepremostivi jaz. .. koja uništava svoj protivni sadržaj. shvatiti jedino Duh . matematički predmeti »imaiu posebno svojstvo. 251. nad prirodom — svijet koji bi se doista mogao zamisliti kao ozbiljenje pojma svih stvari. a sistem otkri¬ va svoj istinski sadržaj negativnim činom sloma. Pojmovi shvate taiko da odgovaraju takvim (matematičkim) simbolima. . koji imaju umstvenu društvenu organizaciju. Objašnjavanja radi uzmi¬ mo. bitno je za prirodu Pojma«89. To znači da svaki posebni momenat sadrži kao svoj bitni sadržaj cjelinu. je¬ dan jedini ljudski odnos. Ova bi se tendencija još uvijek mogla pomiriti s jednom povijesnom interpretacijom. Pojam označava opći oblik svega bitka. 90 Str. Ovaj razvitak teče prema načelu »određene negacije«. kao što smo već na¬ značili. »može. i dalje. u kojemu društveni proces rastvara svako ograničeno i čvr¬ sto područje života u ekonomsku dinamiku.

približava se istini više nego što to čini društvena i po¬ litička praksa. sv. osnovni pojmovi idea¬ lizma odražavaju društvenu odvojenost intelektualnog područja od područja materijalne proizvodnje. " Science of Logic. Pre¬ ma Hegelu. također. oni moraju opet doći do toga da počivaju u ideji. 49. ono nema drugog pred¬ meta do samog sebe95. sli« potpuno je za sebe u svojoj druigosti. život može biti takvo slobodno djelo zahvaljujući samo spoznaji. međutim. ideja je aktualna. koji ga povezuje sa zbiljskom što je njegove kritičke tendencije nastoje prevladati. Postoji. Bio je to prvobitno kritički pojam. koji nije znao ni za kakvo carstvo istine izvan svijeta. a znanje. Stav da je istinski bitak ideja. čisto mišljenje. naime. ispunjava zahtjeve savršene slobode. nego i dostojanstvo jednostavno aktuelnog«94. Za Hegela. prisutan u mišljenju. Ako su um i sloboda kriteriji istinskog bitka. savršena sloboda traži da subjekt shvaća sve predme¬ te. još od Hegelovih najranijih spisa ži¬ vot znači aktuelni oblik istinskog bitka. Francuska revolucija ponovno je pokazala da je moder¬ no društvo sistem nepomirljivih antagonizama. Hegel je vidio da odnosi građanskog društva ne bi nikada mogli osigurati savr¬ šenu slobodu i svaršeni um. zahvaljujući posebnom načinu rada na kojem se zasniva. 460. smatrajući je potpunom abdikacijom uma. Samo mišljenje. Konačnu istinu trebalo je zato tražiti na drugom pod¬ ručju zbilje. " Str. plašile su ga društvene sile koje su se bile poduhvatile te zadaće. U tom društvu čovjek se podvrgava zakoni¬ ma jedne nesavladane ekonomije i mora se ukrotiti snažnom državom. me¬ đutim. »viša od Ideje Spoznaje . ozbiljenje »Dobra« koje mijenja izvanjsku zbilju. str.92 On predstavlja način egzistencije što ga je subjekt svjesnom negacijom svih dragosti učinio vlastitim slobodnim djelom. koji svu zbilju spoznaje kao svoju vlastitu i nema nikakvog predmeta osim samoga sebe. pa je zato stran i neprijatelj¬ ski subjektu. tako da je njihova nezavisna predmetnost prevladana. Spoz¬ naja time opstaje nešto više nego djelatnost. On je zagova¬ rao zbiljsku moć uma i konkretnu materijalizaciju slobode. još jedan vid idealizma. koja opravdava taj iskaz. Njihov sadržaj i njihova valjanost bili su u vezi sa snagom i sposobnostima »dokoličarske klase«. a zbilja a kojoj su materijalizirani pokvarena je iracionalnošću i kmet¬ stvom. kao što je to i pojam biti. II. a ne zbilja na taj način sadrži jedan hotimični paradoks. 466. s obzirom da podrazumi¬ jeva opstojanje takvog neprijateljskog svijeta. koja je postala čuvarom ideje zahvaljujući činjenici da nije bila prisiljena da radi za materijalnu reprodukciju društva. i dalje. He¬ gel izričito izjavljuje da je praktička ideja. Sada možemo razumjeti kritičku stranu idealizma. Način na koji Hegel dokazuje ovo jedinstvo pokazuje. Element prakse i dalje je zadržan u zaključnim odjeljcima Logike. Vidjeli smo da je Hegel bio protivnik ove tendencije u filo¬ zofiji. . Hegelova politička filozofija se potpuno upravljala tim uvjerenjem. Me¬ đutim. Ideja opstoji kao spoznaja i život. Odgovarajući oblik ideje nazvan je jedinstvom spoznaje i djelatnosti. koji je kritizirao sigurnost zdravog razuma u jednom svijetu koji se suviše spremno zadovoljavao oblikom u kojemu su se stvari neposredno javljale. Dodatak. subjekt nije slobodan. Istinski bitak shvaćen je kao savršeno slobodan bitak. Vidi Filozofija prava. •Sjećamo se Hegelovog iskaza da »svaka filozofija jest idea¬ lizam«. Dokle god spoznaja i djelatnost imaju izvanj¬ ski predmet koji još nije savladan. i učinio je sposobnom da ih prevlada. Termini neće više pružiti poteškoća. obilježje rezignacije. djelatnost bitno ograničuje subjektovu slobodu. Iako Hegel kaže da stupanj povijesnog razvoja koji je dosegnut u njegovo vrijeme otkriva kako je ideja postala zbiljskom. Logika nosi.142 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 143 zbilji. ili »identitetom Teorijske i Praktičke ideje«93. Pred¬ metni svijet tada postaje medijem samo-ozbiljenja subjekta. jer ne¬ ma samo dostojanstvo općega. § 4. da je on izvršio konačnu preobrazbu povijesti u onto¬ logiju. jer mišljenje koje sebe »mi92 Vidi gore. s obzirom da sub¬ jekt traži da sila pojmovnog mišljenja vlada nad mogućnostima stvari. Njezin izuzetni položaj činio je. znanje filozofije. str. sposobnom da izađe na kraj sa društvenim protivurječnostima. Štaviše. . Od samog svog početka. . Istina filozofije je na taj na¬ čin postala funkcijom njezine odvojenosti od materijalne prakse. tu klasu slobodnom od neljudskih odnosa što ih je stvarala materijalna reprodukcija. Djelatnost je uvijek uprav¬ ljena protiv neprijateljskog svijeta i. on »opstoji« kao shvaćen svijet. a čovjekova je zadaća da živi u nje¬ zinoj aktualnosti.

468—84. tj. tj. Ali sada ističe svoje pravo krišćanska tradicija. nego proces sjedinjava¬ nja suprotnosti. Ovo znanje više nije pojedinačno. W. 374. Prema tome nam Hegelovo poglavlje o apsolutnoj ideji daje konačnu obuhvatnu demonstraciju dijalektičke metode97. Wallace. 10 Um i revolucija . sv. Ona je. Apsolutna ideja je subjekt u svom konačnom obliku. tj. totalitetu pojmova koje je razvila Logika. ovaj sistem znanosti je savr¬ šena istina. Ova dinamika je to što naposljetku pokreće apsolutnu ideju i sači¬ njava prelaz od Logike prema Filozofiji prirode i duha. To je. istinskih oblika svega što je ono sposobno da ozbilji. sv. 98 Ibid. i dalje). I. str. Ovo istinito biće je nazivano bogom. Naglasili smo da dijalektička logika povezuje oblik mišljenja sa njegovim sadržajem. Svakako je moguće prepustiti se mnoštvu besmislenog deklamiranja o apsolutnoj ideji. odgovarajući oblik te egzistencije. preko negacije te suprotnosti. nje¬ gova je funkcija čisto ontološka. ono nije skladani čvrst oblik. Pojam kao logički oblik u isto je vrijeme oblik kao opstojeća zbilja. pravi velike poteškoće za razumijevanje Hegelovog sistema. Čovječanstvo je postalo svjesno svi¬ jeta kao uma. str. on je misleći subjekt. Knjiga 1. i odatle u duh. " 1 0 0Aristotel. Addition (The 97 Logic of Hegel. Jer bitak je sada shvaćen u svom pojmu. Međutim. Ovaj prikaz govori samo o jednom vidu tog prelaza. Metafizika. tradiciju koju je u tolikim njezinim vidovima bila napustila. Apsolutna ideja je istinski pojam zbilje i kao takva najviši oblik spoznaje. 486. § 237. bitak je priroda. ali u teologiji koja nije imala ni¬ kakvog posla sa religijom. Science of Logic. apsolutna ideja. Hegel kaže da se »ideja slobodno otpušta« u prirodu. ili is¬ tinitu bit bitka što je razvija Logika. i zato sadrži svoju negaciju. međutim. Ali njezin istinski sadržaj je samo čitav sistem čiji smo razvitak do sada prouča¬ vali«96. II. Kad je tako shvaćen. on predstavlja određeni tip kretanja. Njezina drugost i negacija je predmet. da slobodno »određuje sebe« kao prirodu98. U svom sadržaju. Aristotelovski bog niti je tvorac niti sudac svijeta. Na¬ predak dalje od Logike nije samo metodološki prelaz od jedne znanosti (logike) drugoj (filozofiji prirode). Apsolutna ideja. U Skladu sa ovom tradicijom i Hegel povezuje svoju Logiku sa teologijom. osim u svojoj drugosti. prelaz od jednog oblika bitka (ideje) drugome (prirodi). Apsolutna ideja nije dodana rezultatima prethodne analize kao neki odvojeni vrhovni entitet. Kao pravi tvorac svijeta treba da bude shvaćena apso¬ lutna ideja. to je dijalektičko mišljenje. u prirodu. Ali kako se ovaj slobodni preobražaj apsolutne ideje u objektivni bitak (prirodu). Hegelova Logika tako završava tamo igdje je i počela. bitak. Aristotelovska ontologija ima¬ la je svoj vrhunac u teologiji". Dovde Hegelova Logika slijedi nit aristotelovske metafizike. mora zato u sebi sadržavati onu dinamiku koja je tjera u njezinu suprotnost i. kategorijom bitka. u kojoj je Hegelova filozofija bila du¬ boko ukorijenjena. može prikazati kao aktualno događanje? 'Na tom mjestu Hegelova Logika prihvaća metafizičku tra¬ diciju zapadne filozofije. drugačiji bitak. koji se više ne može rastumačiti pojmovima koji su primijenjeni u analizi kojom je počela Logika. prev. »Razmatranje o apsolutnoj ideji mogli bi sugerirati shvaćanje da napokon dolazimo do stvari i do za¬ ključka čitave cjeline. str. nego ima »dostojanstvo općega«. može se reći. za onim određenim bićem koje najbolje izražava svojstva bitka-kao-takvog. Od Aristotela je traganje za bitkom (kao takvim) bilo spojeno sa traganjem za istinskim bićem. Apsolutnu ideju treba interpretirati kao objektivni bitak. moglo bi se čak kazati mehanič¬ ka. i u svom obliku. i dijalektička misao prelazi u Filozofiju prirode. Ova bit je ozbiljena u slobod¬ nom subjektu. mišlje¬ nja. u kojemu svi posebni oblici postoje kao bitne distinkcije i odnosi jednog sveobuhvatnog načela. 60. čije je savršena sloboda mišljenje. 7. ona mora dokazati svoju slobodu time što će slobod¬ no otpustiti sebe u svoju drugost. Bog u ovoj formuli znači totalitet istih oblika svega bitka. i onemogućuje da se održi čisto ontološki po¬ jam boga. nego i objektivni 96 Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. s obzirom na to da se bićem boga bavila na sasvim jednak način na koji se bavila bićem materijal¬ nih stvari. ona je »metoda« koja razvija taj totalitet. kao konkretni totalitet. Science of Logic. koji prikazuje napre¬ dovanje kao aktualan proces u zbilji. On kaže da Logika »otkriva Boga kakav je on u svojoj vječitoj biti prije stvaranja prirode i konačnoga duha«100. Ov¬ dje je ona opet prikazana kao objektivni proces bitka koji sebe održava samo preko različitih načina »negacije negacije«. njezinom vraćanju sebi. dijalektičko mišljenje razvijeno u svom to¬ talitetu. Ono nije potpuno.. A taj iskaz. str.144 HERBERT MARCUSE ZNANOST LOGIKE 145 kao »sistem znanosti«. Očišćen od taloga egzistencije.

mišljenja i zbilje. Razvitak subjekta oslobađa bitaik svoje slijepe nužnosti. .. već kvaliteti izražavanja povijesne pot¬ rebe svog vremena. Kao što prikazuje Logika. imenovan je za profeisora filozofije na Sveučilištu u Heidelbergu. službenik filozof pruske države i filozofski diktator Njemačke. umstvenih ten¬ dencija njegove filozofije. već opstoji samo u dijalektičkom procesu koji ga stalno održava. i izab¬ ran je za Fichteovog nasljednika na Berlinskom sveučilištu. tamo je postig¬ nut.146 HERBERT MARCUSE Hegelovo se gledište pridržava. a pri¬ roda postaje dio ljudske povijesti i. sv. koji je zastupao načelo uma. jer se ovdje ne bavimo njegovim ličnim karakterom i motivima. desili su se pruski »oslobodilački rat«. Hegel. Po¬ vijest je. Znamo da je načelo 101 Ibid. što znači njegov vlastiti filozofski sistem. Hegel je smatrao da je on bio jedini čovjek sposoban da dostignuća 1789. Izvan tog procesa ne opstoji nikaikav konačni cilj koji bi mogao značiti spas svijeta. Sveta alijansa protiv Napoleona. Za ove četiri godine. Hegelov sistem. tj. na taj način. Priroda postiže svoju istinu kada ulazi u područje povijesti. dugački put čovječanstva prema poj¬ movnom i praktičkom vladanju nad prirodom i društvom. i sadrži čistu ideju same istine«101. u svom pojmu. Iduće godine objavio je prvo izdanje Enciklopedije filozofskih znanosti. između ta dva do¬ gađaja. Ovaj konačni cilj njegove akademske karijere podudara se sa svršet¬ kom njegovog filozofskog razvoja. briše čak ideju stvara¬ nja. Nećemo dalje ulaziti u prikazivanje Hegelovog životopisa. bitke kod Leipziga i Waterlooa i pobjedonos¬ ni ulazak saveznika u Pariz. sva negativnost prevladana je unutrašnjom dinamikom zbi¬ lje. međutim. Napoleon je bio »duša svijeta« u kojoj je bila utjelovljena zadaća vremena. Identitet subjekta i predmeta. Dru¬ štvena i politička funkcija njegove filozofije i bliskost između njegove filozofije i restauracije moraju se objasniti posebnom situacijom u kojoj se moderno društvo našlo pri svršetku na¬ poleonske ere. str. Hegel je u Napoleonu vidio povijesnog heroja koji izvršava sudbinu francuske revolucije. koje se zbiva kada je čovjek doveden do uma i do posjedovanja svijeta kao uma.u svom pravom obliku i sadržaju. naime vraćanje bitka sebi preko negacije svo¬ je dragosti. kaže Hegel. na taj način. koji je tada bio upravnik jedne srednje škole u Nurnbergu. Zadaća je bila srediti i sačuvati novi oblik društva. II. Postao je tzv. VI POLITIČKA FILOZOFIJA {1816-4821) Prvi svezak Znanosti logike pojavio se godine 1812. Ono što ukazuje na to da je ovakvo stanje postignuto. Proces zbilje je »(kružnica« koja pokazuje isti apsolutni oblik u svim svojim momentima. U Napoleonu se nije divio nekoj apstraktnoj veličini. Taj obuhvaća či¬ tav svijet kao shvaćen totalitet u kojemu se sve stvari i svi od¬ nosi javljaju . dio dulha. svi¬ jet je »totalitet u sebi. Godine 1816. a po¬ sljednji godine 1816. sa svoje strane. godine pretvori u dr¬ žavni poredak i da pojedinačnu slobodu poveže sa općim umom jednog čvrstog društvenog sistema. jest činjenica da je razrađen istinski »sistem znano¬ sti«. 227. Istinski bitak ne prebiva izvan ovo¬ ga svijeta.

u kojima je Georges Lefebvre. sve je to kasnije isplelo (mrežu interesa usko povezanu sa održavanjem francuske vladavine«1. kojeg bismo mogli nazvati najkarakterističnijim filozofom uspona buržoazije. pa zato nije čudo što je na borbu protiv Napoileona on u početku gledao kao na reakcionarnu opoziciju. za Hegela. str. jedno¬ stavniji sistem pravosuđa i racionalniju metodu oporezivanja. Za Hegelov stav prema političkim događajima tih godina tipične su izjave u njegovim predavanjima (1816). Istinu i um on sada postavlja daleko izvan društvenog i poli¬ tičkog vrtloga. Pariš. sa monarhijom Charlesa Prvog. E. XI i dalje. Hegel je u suve¬ renitetu države vidio ono jedino načelo koje će donijeti jedin¬ stvo. on je. sloboda svakog poje¬ dinca bačena je u suparničku borbu. prodaja crkvenih dobara. Apsurdno nemoćni Reioh nadomješten je nizom suverenih država osobito u južnoj Njemačkoj. a narodno oslobođe¬ nje tumači tako kao da ono znači slobodu filozofskog proučava¬ nja. prkosno isticao čisto intelektualne vrednote nasuprot postojećim političkim interesima. Sukob između feudal¬ nih staleža potvrdio je. najprije. zatim sa Cromwellovom (Kromvel) revolucionarnom državom i. pojedinačna sloboda poprimala je oblik grubog individualizma. ka kojemu su do sada bile usmjerene sve misli i svi napori. tako da¬ leko da nije priznao da je poraz Napaleona konačan čak ni pošto su saveznici pobjednički ušli u Pariz. sa reakcijom Stuarta (Stjuart). kakvu mi poznajemo. na život i smrt. bile samo karikaturni oblici moderne suverene države. pokazao je taj individua¬ lizam na djelu i bio njegov nužni rezultat. ovo je bio čudnovat stav. koja je prožimala sve. imale su centraliziranu birokraciju. Za Hobbesa je bilo beznačajno da li je suverena država poprimala oblik demokracije. Napoleon. Napoleon je. ukidanje desetine i feudalnih prava. Išao je. Nove države bar su bile veće ekonomske jedinice. 1935. bio sasvim voljan da pozdravi suvremenu mo2 Lectures on the Historv of Philosophy (Predavanja o povijesti filozofije).148 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 149 uma u društvu. koji je samo godinu dana kasnije postao službeni ideološki predstavnik pruske države i koji je tada izjavio da je pravo države pravo samoga uma. sa nekom vrsti javne kontrole. ali su one ipak bile uočljiv napredak prema ranijoj teritorijalnoj podjeli Reicha. 428. Što se tiče njegovog pomjeranja od jednog prilično antinacionalističkog položaja ka nacionalističkom. Politički filozof. možemo se sjetiti slične »ne¬ dosljednosti« u ranim danima moderne političke literature. str. ustav koji je sa sobom nosio izglasavanje poreza i zakona preko istaknutih ljudi. kako je to sada posvjedočila suparnič¬ ka sloboda pojedinaca. i uz druge inte¬ rese svakodnevnog života. Njegovo spominjanje »oslobodi¬ lačkog rata« zato je prezrivo i ironičko. »Građanska jednakost. konačno. također uzeti u obzir Kraljevstvo božje. Možemo se nadati da će uz Državu. Istina. u velikoj mjeri. ako se samo osnovna iden¬ tičnost društvenih i ekonomskih odnosa jednolično održavala kao identičnost društva srednje klase. koja je u svo¬ jim Vlastitim interesima progutala sve druge. dapače. Građanski zakonik uveden je u mnoge dijelove neka¬ dašnjeg njemačkog Reicha. u carstvo čiste znanosti. London. Izgledalo je kao da su ove novosti u skladu sa Hegelovim zahtjevom za racionalnijim poretkom po¬ litičkih oblika. koja je uzalud pokušavala pomiriti razvitak kapitalizma sa starim društvenim poretkom. S. ako je samo potvrdila svoj suverenitet u svojim odnosi¬ ma sa drugim državama i čuvala vlastiti autoritet u odnosu pre¬ ma svojim građanima. Hobbesu. nekoć. Haldane. Te su države. kako bi se dozvolio razvitak novih intelektualnih i materijalnih sila oslobođenih francuskom revolucijom. sada grdi političku djelatnost. Nakon pada napoleonskog sistema u Njemačkoj. oligarhije ili ograničene mo¬ narhije. da feudalizam više nije sposoban da sjedini pojedinačni i opći interes. širenje birokracije i mudre i liberalne adminis¬ tracije. Primijetit ćemo da je Hegelova nova pozicija ostala trajna. . engl. Talko ni za Hegela nisu bile važne razlike u političkom obliku među narodima. činilo mu se da moderna us¬ tavna monarhija sasvim dobro služi održavanju tog ekonomskog ustrojstva. Teror godine 1793. svakoga protiv svih drugih. doduše. Drugim riječima. razbio ostatke feudalizma u Njemačkoj. gušenje cehova. prema tome. 1892. bila je vlastita politička filozofija sukladna. vjerska slobo¬ da. i Crkva povra¬ titi svoj visok položaj — da će se uz svjetovno kraljevstvo. Međutim. ponovno cvjetati slobodni racio¬ nalni svijet duha2. žemo se pouzdati da će uz poslove politike. to nije moglo učiniti ni klasno buržoasko društvo. značilo društveni poredak sazidan na umstvenoj autonomiji pojedinca. prcv.

5 Ibid. unutrašnji mehanizmi toga društva 3 ne mogu proizvesti nikakve zajedničke interese. već je vladajućem sistemu individualizma jednostavno nametao jednu metodu. tamo gdje drulštveni sistem traži da opstojanje pojedinca za¬ visi od utakmice sa 'drugima. jedina garancija bar ograničenog ozbiljavanja zajedničkog interesa biti sužavanje pojedinčeve slo¬ bode unutar općega državnog pokreta. roditi autoritaran sistem. kao istinskog nasljednika napoleon¬ skog sistema. Iz nepomirljivog sukoba posebnih interesa. ali on ne može važiti za odnos između pojedinaca i države. Hegel slijedi isti obrazac. promjenu koja potječe od ekonomskih temenja samoga društva i služi produljivanju i održavanju njegovog okvira. Hegel je sukob između dviju stranaka interpre¬ tirao kao borbu između starog i novog društvenog načela. ne mogu biti isti kao odnosi među pojedincima. Promjena u obliku treba da spase ugroženi sadržaj. u biti. moglo bi se reći. . str. njezin se suverenitet mora razlikovati od suvere¬ niteta apsolutističke države — narod mora postati značajnim di¬ jelom državne moći6. Jednom Napoleonovom odlukom Wurttemberg je postao suverena kraljevina. str. Njihov sporazum samo je »slučajan odnos«. Bio je potreban novi ustav da bi se zamijenio polufeudalni sistem. Za Hegela je državni suverenitet bio nužno oruđe za čuva¬ nje buržoaskog društva. 8 Str. 161. naposljetiku. sa druge.150 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 151 narhiju. a odnosi pojedinaca. Ovi su odbili da |ga prime. qpet. Državni suverenitet pretpo¬ stavlja. Taj oblik vladavine nije značio nov poredak. potrebno je da se njegova društvena zrelost potvrđuje i hrabri. On kaže da je Napoleon uspostavio izvanjski suverenitet države — a sada je povijesna zadaća da se uspostavi njezin unutrašnji suverenitet. Poje¬ dinac prvenstveno podliježe dužnosti prema državi oblikuje se kao disciplinirana država. o debatama u Sta¬ ležima Wurttemberga. opet. suverena država uklonit će od po¬ jedinaca razorni suparnički elemenat i takmičenje učiniti pozitiv¬ nim interesom općega. Ovaj stav u potpunosti diktira Hegelovim pogledima u njegovom objavljenom izvještaju iz godine 1817.. Na po¬ tonji odnos ugovor bi se mogao primijeniti. počiva u njezinoj neosporavanoj vlasti nad svojim članovima. U ovome se ovdje podrazumijeva da će. koji potječe iz njihovih sub¬ jektivnih potreba4. a nove teritorije morale su se spojiti sa prvobitnom državom ikako bi se stvorila centralizira¬ na društvena i politička cjelina. Oštro braneći kraljevski nacrt nasuprot pro¬ tivljenju Staleža. U čitavom njegovom izvještaju pokazuje se kao vodeća nit načelo suvereniteta. pa im se zato mora nametnuti jedan neoboriv autoritet. građansko društvo mora. glavna je tema koja oblikuje Hegelovu filozofiju da je država odvojena od društva. Općenitost treba nametnuti posebnostima protiv njihove volje. godine 1815. bitno nezavisan od subjektivnih potreba. Jer ugovor znači da su ugovarajuće stranke »jednako nezavisne jedna od druge«. međunarodnu utakmicu između antagonističkih po¬ litičkih jedinica. nužan odnos«. Jenski sistem3 je odbacio svaku primjenu društvenog ugovora na državu. koji su osnova odnosa u modernom društvu. Prema Hegelu. tako. Mo¬ žemo se podsjetiti da je Hegel ocrtao jedan autoritaran sistem kada je u zaključku jeskog sistema etičnosti govorio o »vladavini discipline«. Odnos Vlade prema narodu udaljen je iz sfere ugovora i učinjen »izvornim supstancijalnim jedinstvom5. a sila svake od njih. koja je zatim došla. 197. neosporna vlast vlade nad svojim građanima. Kralj je napravio nacrt takvog ustava i podnio ga sakupljenim Staležima. zur Politik und Rechtsphilosophie. U vezi s tim može se primijetiti da je Hegel posebno kritizirao jednu tačku u kra4 »Verhandlungen in der Versammlung der Landstande des Konigreichs Wiirttemberg im Jahre 1815 und 1816« (Pregovori u Skup¬ štini staleža kraljevine Wurttemberg u godini 1815. Međutim. Ovo pak dovodi do novog shvaćanja odnosa između države i njezinih članova. između feudalnih privilegija i modernog suvereniteta. koji odatle proizlaze. S obzirom na to da se moderna ekonomika temelji na oslobođenoj djelatnosti pojedinca. s jedne strane. Ideja društvenog ugovora mora se zami¬ jeniti idejom o državi kao objektivnoj cjelini. Sada. uzdižući državu iznad društva. On daje državni vrhovni položaj jer vidi neizbježne učinke antagonizama unutar modernog društva. Država je. Interesi pojedi¬ naca kolji se natječu nesposobni su da stvore sistem koji bi ga¬ rantirao produženje cjeline. Jer. str. 197. ona će biti sposobna da vlada sukobljenim interesima svojih članova. i države. »objektivan. Ovdje. i 1816) u Schriften Vidi gore.

opasnosti i užase spojene sa uspostavljanjem novih ustava i sa kriterijem ijedne zbilje koja se usklađuje sa mišlju« 14 . a da u načelu ne bude negirano. kao preduvjeta za politička prava. kaže on. Stare povlastice Staleža imaju. Svaki privat¬ ni posao u ovome društvu. i na taj način (sposobna da služi dr¬ žavi bez ikakvog uplitanja privatnog poslovanja. ojačalo bi državu. Kneževi treba da znaju. Hegel je prikazuje k a o borbu između »razumnog državnog za¬ kona« (vernunftiges Staatsrecht) i tradicionalnog kodeksa pozitiv¬ nih zakona 10 . Jer upravo oni koji su državnici po zanimanju i naobrazbi bili bi najsposobniji branitelji zajedničkih interesa nasuprot posebnima. U isto vrijeme. Općenito je Hegel hvalio nastojanje da se zbilja oblikuje u skladu sa mišljenjem. iPozitivni zakon naslanja se na zastarjeli kodeks starih povlastica. otprilike. o kojemu He¬ gel ovdje raspravlja. izjavio je on. samo zato što važe stotinama godina. U Hegalovoj termi¬ nologiji. drugo. On dodaije da ovaj stav nije stav etike. Priznanje prava čovjeka srušilo je stare povlastice i postavilo »vječita načela ustanovljenog zakonodavstva. postavlja samom svojom prirodom pojedinca protiv zajednice. 170. izvanredno opasno. vlade i administracije« 13 . rop¬ stvo. toliko osnove u modernom društvu koliko je imaju »žrtveno ubistvo. koje odatle proizlazi. prvo. ili bar ne smije više 7 8 sačinjavati »jedini uvjet za jednu od najvažnijih političkih funk¬ cija«9. Ali kada je takav pokušaj ugrozio samo društvo. Oni su spremni i odlučni da za opće učine što je moguće ma¬ nje. kao i pri¬ padnici vojske. Ova bitna funkcija birokracije u državi bez ikakvoga privat¬ noga poslovanja. On za njega pokazuje najšire granice unutar kojih ovo društvo može biti umno. ali neposredni cilj ikoji pri tom imaju je da se sačuva njihova privatna svojina«7. a ne bi je oslabilo. feudalni despotizam i bezbrojna druga zla«12. »Pozitivni zakon mora. Politički utjecaj puke količine ima¬ nja je negativno nasljedstvo francuske revolucije. ono se mora prevladati kao kriterij za povlastice. da državni službenici. kao i trgovci i drugi /koji posjeduju ne¬ kretninu ili imaju neki zanat zainteresirani su da se sačuva buržoaski poredak. koja je od područja ekonomske utakmice uda¬ ljena koliko je god moguće. Str. postavila bi tu državu na mnogo čvršće tlo nego što to mogu učiniti interesi re¬ lativno malih (posjednika. nego da je ukorijenjen »u prirodi stvari«8. On ističe revo¬ lucionarni teror iz godine 1793. Ova bitna funkcija birokracije u državi značajan je elemenat Hegelovog političkog mišljenja. za koje se smatra da važe vječito. Jer. i da mje¬ sto toga slijedi veze svojih privatnih interesa.152 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 153 ljevskom ustavu. tvrdi on11. Jer. također. s pravom. 169. Kralj je predvidio. Hegel. »kao rezultat iskustava posljednjih dva¬ deset i pet godina. Ukidanje ograničenja na temelju svojine. . da preduslov za izborno pravo treba da bude čist prihod od bar 200 forinti prihoda od zemlje. Povijesni razvitak potvrdio je njegove zaključke. svojina je upravo činilac koji potiče pojedinca da se suprotstavi općem. Ovo je čovjekova najviša povlastica i je¬ dini način da se ostvari istina. jaka birokracija. koje ga je u početku pozdravilo kao čovjekovu Str. ili ličnog karaktera ne¬ kih pojedinaca. kao brutalno upozorenje da se Opstojeći poredak m o r a braniti svim raspoloživim sredstvima. koje nema nikakvog posla sa ljudskim oznakama. onu koja je govorila o ograničavanju izbornog prava. Protiv toga se može djelovati pomoću čvrste birokracije. svojina je »apstraktno« ograničenje. u pri¬ rodi te društvene klase. »Vlasnici zemlje. u vezi sa ograničavanjem na temelju svojine. Opisujući borbu između kralja i Staleža u Wurttambergu. — još od francuske revolucije um je po¬ vijesna zbilja. kakva bi time bila omogućena. umrijeti k a d a izgubi onu osnovu koja je uvjet njegovoga opstojanja«. iako u obliku koji je sasvim drugačiji od onoga što ga je on očekivao. Sva ova su lik¬ vidirana kao »prava«. potsepeno je lišen svojih revolucionarnih im¬ plikacija i podešen p r e m a zahtjevima društva njegova vremena. odbija drugo skučavanje izbornog prava. razumni poredak. Hqgel je povodom prvog izjavio da je isključenje državnih službenika iz Narodne komore. svećenstva i ljekarskog zvanja ne treba da budu birani i.

. Ova ozlojeđenost je veoma jasno izražena u pro¬ gramu akademskih Burchenschaftena i njihovih prethodnika. Molesworth. njqgova obrana karlsbadskih odluka (Karlsbader Beschlusse) iz godine 1819. u velikoj mjeri. Leviathan u Works (Djela). str. sa njihovim beziznimnim proganjanjem sva¬ kog liberalnog čina ili izjave. Čak ni Hegelovo najodluč¬ nije obogotvorenje države ne imože izbrisati njegovo konačno pod¬ vrgavanje objektivnoga duha apsolutnome. ali je to bila sloboda koja je značila stečenu povlasticu jedino teutonske rase. Palio je knjige i urlao prijetnje Židovima. sv. jednoga od vođa movoga Njemačkog omladinskog po¬ kreta. Mržnja na Francuze išla je usporedo sa mržnjom na Židove. Oslobođenje njemačkih država od francuske vlasti bilo je popraćeno apsolutističkom reakcijom. ukidanje akademske slobode i ograničavanja svih tendencija prema nekakvom obliku istinski predstavničke Vlade — sve se to već citiralo da bi se potvrdila qptužba protiv njega. Pokret je nastao iz razočarenja sitne buržoazije nakon rata 1813—15. ispita¬ ti prirodu demokratske opozicije. smatra naj¬ višom zbiljom unutar čitavog sistema. kako su više klase bile spo¬ sobne da se održe apsolutističkog okvira i s obzirom na to da nije postojala nikakva organizirana radnička klasa. jer je protivno. takvoga kojemu »će narod oprostiti sve grijehe«. Friesa (Fris). nije u Hegelovom sistemu nedo¬ sljednost. njegova apo¬ logija jake cenzure. jer je carstvo prava samo dio carstva duha. koje ob¬ raća Slobodi u nužnost. koju Hegal kritizira. treba je održavati i sma¬ trati je najboljom. političke istine fi¬ lozofskoj . Međutim. naposljetku. Mjesto što ga Filozofija duha zauzima u hegelovskom sistemu onemogu¬ ćuje da se država. Turnvereina. najviša zbilja unutar carstva prava. Hegelov napad na J. Mogli bismo opet citirati Hobbesa da bismo pokazali kako bojazan za opstojeći poredak sjedinjuje i najrazličitije filozofije. Sadržaj koji ima da dođe naviješten je u Predgovoru. ikako zakonu prirode. čija je svrha da narod pokvari i razmekša. 170. naravno. Moramo.154 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 155 povlasticu. ur. i jednakost koja je značila opće siromaštvo i nesta¬ šicu. u svjetlu povijesne situacije. čiji i beskompromisno neprijateljski prema svim liberalnim i na¬ prednim tendencijama vremena. »Položaj čovjeka nikada ne može biti bez nekakve neudobnosti«. To je djelo reakcionarno u onoj mjeri u kojoj je to društveni poredak što ga odražava. Hegel mu je pretpostavio održavanje vladajućeg po¬ retka pod svim okolnostima. koji se često napada kao dokument krajnje servilan prema restaura15 Hobbes. Na kulturu se gledalo kao na vlasništvo bogataša i stra¬ naca. Mnogo se govorilo o slobodi i o jednakosti. oprav¬ danja. religije i filozofije. •Neki od najtežih nesporazuma koji zasjenjuju Filozofiju prava mogu se otkloniti jednostavno razmatranjem mjesta što ga to djelo ima u Hegelovom sistemu. Odgovor je bila bujica propagande za političko uje¬ dinjenje njemačke nacije. koje za Hegela utjelovljuju konačnu istinu. Tra¬ žio je »spasitelja« koji bi postigao njemačko jedinstvo. i što se razumno. ukratko. Hegelova Filozofija prava u velikoj 'mjeri duguje svoj značaj činjenici da njezini os¬ novni pojmovi obuhvaćaju i svjesno zadržavaju protivurječnosti toga društva i slijede ih sve do gorkoga završetka. a osobito kasnijeg društvenog i političkog razvitka. III. 548. koji se svojevoljno nazivaju »dema¬ goškim«. naime onaj dio što ga Hegel označava kao objektivni duh. Pokret je tražio istinski »njemački rat«. To što je pojedinačna sloboda ovako zasjenjena autoritetom koji se pridaje općemu. Vjerovatno je da je iznad zakona i ustava jer . . Ono se ne bavi čitavim kultur¬ nim svijetom. Prividna nedosljednost održava povijesnu istinu i zr¬ calo je toka antagonizama individualističkoga društva. Za Hegelov lični stav u to vrijeme nema. što je tada bio popularni pogrdni izraz. njegov položaj i čitav Predgo¬ vor poprimaju sasvim drugo značenje. sadržavala istinski liberalističko neprijateljstvo prema novouspostavljenom despotizmu. ukratko. Međutim. katolike i »ple¬ miće«. javlja u ruhu datoga društvenog poretka. F. tako da bi Nje¬ mačka mogla razviti »obilato bogatstvo svoje nacionalnosti«. Ono. niti se njima bavi. a napredno u onoj mjeri u kojoj je taj poredak na¬ predan. Obećanje političkog pri¬ znavanja narodnih prava i san o odgovarajućem ustavu ostali su neispunjeni. a um u autoritet. demokratski pokret se u velikoj mjeri sastojao od ozlojeđenosti nemoćne sit¬ ne buržoazije. propagande koja je. 'Sadašnjosti treba uvijek davati prednost. ne izlaže kulturne zbiljnosti umjetnosti. ali »najveća koja se u bilo kakvom obliku vladavine može uopće desiti narodu jedva je osjetna na¬ prama bijedi i užasnim nevoljama koje prate građanski r a t . tako po¬ zitivnom buržoaskom zakonu činiti išta što teži ka njezinom oba¬ ranju«15.

244. nepravda i grubost u čovjeku nadomještaju umstvena mjerila ljudske organizacije. ali relativno samo kratko vrijeme. i nacionalsocijalizma. Hegel je označio Hallerovu poziciju kaO »fanatizam. kasnije se ono pretvorilo u oružje protiv reaikeije. prihvaćen i kad su se sa njim pomirili... bilješka. da postane idealističkom. ne može se odvojiti od njegove čak i oštrije kritike reak¬ cionarnih predstavnika organičke teorije države. Postoji. kaže on. onda slučaj. Još od Descartesa se tvrdilo da teorija može prodrijeti u umstveno ustrojstvo svemira i da bi um svojim naporima mogao postati mjerilom ljudsikog života. 385. a »prirodno« je¬ dinstvo puka imalo je da nadomjesti slojeviti poredak države i društva. održavanje cjeline. uistinu. pomoću ko¬ jega se otkrivaju lažna braća i prijatelji takozvanog naroda«17. engl. pukim oduševljenjem gomile. životni je elemenat moderne države. Moderno društvo nije prirodna zajednica niti poredak od boga podarenih povlastica. koju podrazumijeva svaka država. 427. § 258. Nema shvaćanja koje bi bilo manje u skladu sa fašističkom ideologijom od onoga koje temelji državu na općem i racionalnom zakonu koji štiti interese svakog pojedinca. mentalnu glupost i licemjerje«18. štaviše. nego između Hqgelove pozicije i ovog potonjeg. izdanje. bez obzira na slučajnosti njegovog prirodnog i društvenog položaja. Hegel je bio prisiljen da se odrekne teorije jer je držao da je teorija nužno kritička. afirmira samo sli¬ jepom slučajnošću. W. a opet čuvala svaki od njih. II. čovječanstvo je došlo do stupnja kada su pri ruci sva sredstva 18 19 Ibid. bila je utjelovljena u državu i sačinjavala odgovarujeće povijesno ozbiljenje uma. djela koje je izvršilo velik utjecaj na politički romantizam u Njemačkoj. Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert (Njemačka povijest u 19. koji svoj po¬ ložaj u društvenom procesu stiču i zadržavaju pomoću takve dje¬ latnosti koja ih sili da se pouzdaju sami u sebe. osobito u obliku što ga je poprimila u povijesti Zapada. Hegel je odbacivao političku teoriju kao tak¬ vu i poricao da je ona u političkom životu ikada bila od neke koristi. str. u isto vrijeme. Ne može biti sumnje da je njegovo djelo jačalo snagu tih autoriteta i tako pomagalo jednoj već pobjed¬ ničkoj reakciji. von Hallerove Restauration der Statwissenschaft (koja je prvi put objavljena godine 1816). kaže sada Hegel. kamen kušnje.. prev. 439. U isto vrijeme. U tim »demokratskim« parolama nije teško prepoznati ideo¬ logiju. Ali povijest nije ostala na mjestu. Ako su navodne prirodne vrednote. Jer država koju je Hegel imao na umu bila je država upravljana mjerilima kritičkoga uma i općevažećih zakona. " Philosophv of Right (Filozofija prava). držao da je vlast zakona jedini odgovarajući politički oblik modernoga društva. XXIII. str. Hegelov napadaj na demokratske protivnike restauracije. napose str. Ibid. vlast jakih nad slabima. bilješka. L. u kojoj je vidio opasniju prijetnju slobodi nego u daljoj vladavi¬ ni ovještalih autoriteta. Ono se zas¬ niva na općoj utakmici slobodnih vlasnika svojine. mnogo uži odnos između povijesne uloge Burschenschafta. Racionalnost zakona. Nedovoljnost date zbilje silila je teoriju da je premaši. po¬ litička je teorija postala suvišnom jer »teorije su se sada suprot¬ stavile opstojećem poretku i pretvaraju se kao da su apsolutno istinite i nužne«19. moglo pretvoriti anarhički zbir pojedinaca u umstveno društvo. XX. I demokratski i feudalni protivnici države slagali su se u odbijanju vlasti zakona. Njegova kritika Volksbewegunga povezana je sa njegovom polemikom protiv K. Dyde. str. Hegel je. U skladu s tim prihvatio je bez opravdanja. str. sa njihovim ra¬ sizmom i antiracionalizmom. 1896. S. rekao je on. George Bell and "Sons. London. 3. Vlast zakona trebalo je da bude poluga ovoga preobražaja. »Zakon je . ili kao nečega što podliježe zahtjevima ljudskoga uma. fašističke Volksgemeinschaft. Haller je u njemu uzeo drža¬ vu kao prirodnu činjenicu i. Društvo je ono gdje se zajednički interes.156 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 157 »nama zakona za pravednu stvar«16.. Kad je dati poredak jednom. Jedino bi svjesno reguliranje društvenih antagonizama. vijeku). a ne vrednote uma temeljna načela države. sv. . Vidjet ćemo da je Hegel prqpleo ovu temu kroz svoju zrelu po¬ litičku filozofiju. nasuprot Objema tim strana¬ ma. 1886. Vlast zakona bila je pri ruci. tako. pomoću snage koja bi stajala iznad sukoba posebnih interesa. kao božanski proiz¬ vod. 391. 383—443. Trebalo je da se država iz¬ gradi »odozdo«. mirano pravo slobodnih pojedinaca. i odbacio svaku interpretaciju države kao nečega što predstavlja u ustanovu for16 Vidi Heinrich von Trietschke. Hegel je svoju Filozofiju prava napisao kao obranu države od ove pseudodemokratske ideologije. Teoret¬ sko i umstveno znanje istine tako je podrazumijevalo priznavanje »neistinitosti« jedne zbilje koja još nije dosegla potrebnu mjeru.

Hegel dodaje da će njegova filo¬ zofija. Misleći subjekt je slobodno biće. § 4. Hegel je znao da je »jedan oblik društva ostario« i da se nikada ne može podmladiti pomoću filozofije20. Sadržaj na koji ukazuje um. Čitavo područje pra¬ va. i poprimaju Oblik poraza i neuspjeha. Dovle. Sam Predgovor. svoj kritički učinak. pravo pojedinca i mora se njemu prilagoditi. a koje bi izgledalo da se na izopačeniji na¬ čin sa njima miri. Jer volja je »posebni način mišljenja«. na dohvatu je. države i društva. Uistinu čudno pomirenje. ali u njemu cvjetaju moguć¬ nosti slobodnog uma. Politička filozofija mora se od sada odri¬ cati toga da poučava kakva bi trebalo da bude država. Carstvo prava je carstvo slobode21. pojam uma sa nedostatkom zbiljske općenitosti ili zajedničnost-i u sferi takmičenja.. Istina. ponavljamo zaključke Hegelovih ranijih spisa da se država i društvo moraju izgraditi kritičkim umom oslobođenog pojedinca. Emancipirani pojedinac modernoga društva nije sposoban za takvu konstrukciju. prirodni zakon sada postaje zakon konkretnog društva. sloboda je atribut njegove volje. U svom korijenu. naime. Slo¬ boda i um mogu se. građan¬ skog društva i države. Priznanje tih mogućnosti bila je funkcija filozofije. Jedva da još ima neko filozofsko djelo koje bi nepoštednije otkrivalo nezamišljive protivurječnosti modernoga društva. sada. ali ideja je zamiš¬ ljena u njihovom smislu. sagledati kao nešto što nisu samo unutrašnje vrijednosti. i tu je konac. Zadaća filozofije postaje »pomirenje čovje¬ ka sa aktualnim«. što je fi¬ lozofija sadrži u svojoj srži jednom zauvijek mogla nastati. § 1. A ne može okrijepiti ni društvene snage koje je on razumio i predstavljao. Država po¬ stoji. Ona ističe pozitivne i negativ¬ ne elemente jednoga društva koje je sazrelo i vrlo dobro vidi svoja nepremostiva ograničenja. pojam slobode sa svojinom. i u svim svojim momentima nosi nji¬ hova obilježja. Filozofija prava je materijalistička po pristupu. 21 22 Ibid. Filozofija prava ne izlaže neku specifičnu teoriju države. Oni dijele sudbinu društva koje tumače. koja izražava posebne interese. ona je »mišljenje koje sebe prevodi u zbilju« i postaje praksa. Oni ozna¬ čuju rezignaciju čovjeka ikoji zna da je istina što je on predstav¬ lja došla do svog kraja i da više ne može krijepiti svijet. Dru¬ štvo. Nestaje njihov apstraktni i metafizički karakter. Kada se dati poredak uzme kao umstven. savjetovati da država mora da bude priznata za moralni univerzum. kazao je Hegel.158 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 159 za ozbiljenje uma. Svi temeljni pojmovi moderne filozofije u Filozofiji prava su ponovno primijenjeni na društve¬ nu zbilju od koje su potekli. idealizam je došao do svog kraja. Za¬ to bi svaka dalja primjena teorije na politiku sada učinila teoriju utopijskom. Gube svoj napredni karakter. Dati uslovi sadašnjosti su »križ« koji se mora nositi. Dodatak. kako bi istina. svoj obećavajući ton. Ono što ćemo mi pokušati da razvijamo upravo je ovo unutrašnje događanje u djelu. svijet bijede i nepravde. — a sav taj društveni sadržaj nije proizvod nasilne interpretacije. Ozbiljenje uma više nije mogla biti zadaća filozofije. tako da je sloboda njezina supstancija i bit22. Ne bi trebalo smatrati da ova tvrdnja protivurječi zakonu Logike da je mišljenje jedino carstvo slobode. str. pojavljuje 20 se njihov pravi povijesni sadržaj. Pojam subjekta (ja) sada ot¬ kriva da je iznutra povezan sa izoliranim ekonomskim čovjekom. dovelo je do toga da su materijalni uvjeti sazreli za promjenu. . nego konačno razvijanje njihovog prvobitnog značenja. Filozofija prava je filozofija građanskog društva koje je došlo do pune samo-svijesti. Njegova volja. onakvo kakvo je uistinu sačinjeno. U odlomku za odlomkom. on izvodi sve društvene i ekonomske zbiljnosti iz ideje. umjesto toga. Slo¬ bodna je volja. umstvena je. ne sadrži onu »općenitost« koja bi i posebnom i općem interesu dala zajedničku podlogu. postignuće istinskog društvenog poretka sada je funk¬ cija prakse. niti se mo¬ glo dopustiti da se on rasipa u utopijskim spekulacijama. a ne njegova sistematska konstrukcija. XXX. u kojemu se Hegel odriče kri¬ tičke teorije. niti izraz Hegelovih ličnih mišljenja o njihovoj zbiljnosti. kao da ovu upravo traži time što naglašava »sukob između onoga što jest i onoga što bi trebalo da bude«. Zaključni odlomci Predgovora daju ton čitavoj Filozofiji prava. dokle. U Uvodu je postavljen opći okvir za razradu prava. Ona nije samo filozofska dedukcija prava. Moderna država je zbilja toga ozbiljavanja. Svojom voljom pojedinac može odrediti svoje činove u skladu sa svojim slobodnim umom. Ono što je bitno u djelu to je samo-razrješenje i samo-negacija osnovnih pojimova moderne filozofije. Hegel otkriva društvenu i ekonomsku osnovu svojih filozofskih pojmova. ili izvanjske primje¬ ne tih pojmova. Ali ovaj zaključak brzo dolazi u pitanje. i svi opet zadobivaju svoj (konkretni oblik.

i ostati u tom procesu jedinstven sa samim sobom. dalje. Drugi smisao priznaje da pojedinac ne može. Ovdje imamo prvi primjer Hegelovog identificiranja jednog prirodnog zakona sa zakonom konkurentskog društva. ograničenog ja. određena njegovim neposrednim »porivima. već mora izabrati talkve u kojima provodi svoj život. postavljen nasuprot drugim vlasnicima svojine. Prošlo je vrijeme kada se moglo kazati da apso¬ lutistička država koja je opisana u Levijatanu najbolje čuva in¬ terese nove građanske klase. slobodnog isticanja svoje egzistencije kao poseb¬ noga. . Za¬ dovoljstvo znači da je on predmet svoje volje uičinilo svojim. U tom smislu on je posebno jak. Dugački proces discipline od tada §6. vrati apsolutnoj slobodi čistoga ja. 35. on će stalno odbacivati sve uspostavljene društvene i političke oblike i doći do nečega što nalikuje na apstraktnu slobodu i jednakost koja se slavila u francuskoj revoluciji. nastoji da pokaže da ta volja nije dostatna da rodi društveni i politički poredak. rakter i da se sastoji od temeljnog polariteta između posebnih i općih elemenata. Njegova volja nužno uzima »oblik pojedinačnosti (Einzelheit)«27. »po prirodi«. U isto vri¬ jeme. A pojedinačna volja nema u svojoj prirodi ničega što bi premašilo ovo međusobno isključivanje »mojega« i »tvojega« i sjedinilo to dvoje u nekom zajedničkom trećem. jer stalnim apstrahiranjem svake određene uslovljenosti i negiranjem takve uslovljenosti. koja izražava podijeljene težnje »mojega« i »tvojega«. koju je objavljivala čitava politička filozofija građanske klase u usponu. § 29. kao što su dobro i zlo. pojedinčeve sposobnosti da apstrahira iz svakog specifičnog uv¬ jeta i da se. neobuzdanost. On. ili član zajednice bez privatne svojine itd. ja potvrđuje svoj identi¬ tet nasuprot raznolikosti svojih posebnih stanja. Filo¬ zofska osnova društvenog sporazuma mora se zato poreći. »Priroda« slobodne volje shvaćena je na takav način kao da se odnosi na posebni povijesni oblik volje . ikoja je zauvijek vezana uz proizvoljne procese prisvajanja29. pojedinčevog čina slobodnog prihvaćanja jednog kon¬ kretnog uslova. dakle. To znači da je pojedinačno ja istinska općost. Slobodna volja pojedinca nuž¬ no ističe njegov privatni interes. kao takav. str. država se ne može zasnivati ni na kakvom načelu koje po¬ drazumijeva poništavanje prava pojedinca. Isto je zbivalo u Rousseauovoj teoriji države i društva. i tako druge pojedince isključiti od upotrebljavanja i uživanja tih predmeta. na prim¬ jer. i kojemu privatna svojina služi kao prvenstveno ozbiljenje slobode30. Njegova je volja.23 drugo. koja je zastupala izvorno stanje čovjeka. Ako se pojedinac izdvaja iz svih posebnih uslova i povlači u čistu volju svojega ja. ona zato nikada ne može sama 23 J ' 25 od sebe htjeti opći ili zajednički interes. § 5. privatni vlasnik. uistinu. Volja je jedinstvo dvaju različitih vidova i momenata: prvo. Hegel kaže da je Rousseau »volju i duh posebnog pojedinca sa njego¬ vim naročitim hirom: učinio »bitnom i prvenstvenom osnovom« društva25. već da su ovome potrebni drugi činioci. između kojih nema nikakvog zajed¬ ničkog stanovišta. kako slobodni čovjek postaje vlasnik svojine. u tom smislu što se može izdvo¬ jiti iz svake određene uslovljenosti i prevladati je. negirati sve posebne uslove. Hegel pokazuje.tj. učinila bi čitavu stvar jednakom proizvoljnošću kao što je ona koja vlada privatnim interesima. ikada postati volja »nečega« i na taj način iz¬ raziti zajednički interes? Hipoteza društvenog ugovora ne može tu poslužiti. Ugovorna baza koja se pretpostavlja za državu i društvo. koji se mogu uskladiti sa voljom samo u toku dugačkog povijesnog procesa. pošto ga je negirala.160 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 161 Pojedinačna volja nije po sebi sastavni dio »općenite volje«. jer nikakav ugovor između pojedinaca ne premašuje područje privatnog zakona. Predmet je za samo ja nešto što »može biti ili ne biti moje«28. onaj pojedinac koji je privatni vlasnik. i upravljena je na to da ih zadovolji26. u kojemu je živa jedinka bila apstraktni pojedinac koji posjeduje izvjesne proizvoljno izabrane kvalitete. On svoje potrebe može ispuniti samo tako što će prisvojiti predmete koje želi. Hegel čvrsto zastupa ovu tezu. Ustrajanje na bilo kojem od tih načina volje dovodi do ne¬ gativne slobode. Kako onda može pojedinčeva volja. ali je. Hegelov pojam volje teži da dokaže da volja ima dvojaki ka. U svojoj prirodnoj dimenziji slobodna volja je. apetitima i sklonostima. Prvi od tih vidova Hegel naziva općim vi¬ dom volje.

koji je izložen u Logici. Korijen toga odnosa sada je razotkriven u društvenom ustrojstvu. Drugim riječima. nago za Slobodom kao takvom. jer ova ne¬ ma nikakve autonomne zbilje koja je odvojena od mislećeg sub¬ jekta. hoće slobodnu volju«31. str. jer ga oni sami. Ona može postati takvom samo ako je on aktualno postao slobodan. 31. Svojinu. jer nema nikakvog is¬ kustva ni znanja o slobodi. ili »slobodna volja . Oni su. Ovo [je nužni preduslov savršene slobode. i njihovo pri¬ svajanje zato je nužno nesavršeno. Volja je slobodna aiko je »čitava po sebi. ne može je sam doseći. 'Kazali smo da je Hegel predstavio »općenitost« volje kao općenitost samoga ja. U razradi te analize Hegelovo shvaćanje gubi svoj kritički sadržaj i počinje služiti kao metafizičko opravdanje privatne svojine. Hegel iznosi taj zahtjev i ostaje mu vjeran u čitavoj svojoj političkoj teoriji. str. »Na najpotpuniji način mogu prisvojiti Duh«35. jer je doista zarobljen. u biti. uzima slobodna volja. i uzdiže ga do qpćenitosti je mišljenje koje sebe prenosi u volju. rezimirajući ranije misli. drugo. teži tome da predmet učini dijelom vlastitnog bića. 30 i § 27. Logika je zasnivala slobodu na mišljenju. Nastojat ćemo da slijedimo ovaj obrat njegovog razmatranja. njegova sloboda mora doći i protiv njegove volje. 30. njegov nedostatak slobode je ta¬ kav da bi on čak mogao dobrovoljno izabirali svoje kmetstvo i pomiriti se s njim. 34. Hegel stav¬ lja ovaj zaključak u kriptičnu formulu da »sloboda hoće slo¬ bodu«. Čovjek ne može poznavati slobodu.162 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 163 je donio ploda — pojedinac je postao odlučujuća jedinica eko¬ nomskog poretka i. Po samoj svojoj prirodi želja teži prisva¬ janju svojega predmeta. dolazi do drustveno-povijesnih uslova za taj zaključak. što je još značajnije. Ne neki pojedinac. Hegelovim jezikom. a da je ne posjeduje. Proces ikojim se volja »očišouje« do tačke na kojoj želi slo¬ bodu je mukotrpni proces odgajanja tokom povijesti. izvanjski prisvajalačkom subjektu. Odgoj je djelatnost i proizvod mišljenja. na taj način. 31 Pojam slobode u Filozofiji prava vraća se na bitni odnos iz¬ među slobode i mišljenja. sada je zahtijevao da u političkom planu dobije svoja prava. Oni ne reproduciraju svoje društvo svjesno naime ko¬ lektivnom djelatnošću. Ali ma¬ terijalni predmeti pružaju određenu granicu tome prisvajanju. str. Društveno je taj proces sasvim razumljiv. a svaka zavisnost od druge stvari se gubi«34. koja predstavlja ostvarenje kako slobode tako i prisvajanja. nego djelatnost koje se on pri¬ hvaća kao samo-svjestan subjekt. stalna negacija cjeline. u njegovo ja. § 23. Sloboda volje za¬ visi od mišljenja. Slobodu u njenom istinskom obliku može prepoznati i htjeti samo pojedinac koji jest slo¬ bodan. 29—30. Jedini predmet koji može postati mojom svojinom in toto je duhovni predmet. Sloboda koju on želi je negativna. U tom slučaju on nema nikakvog interesa u slobodi. str. ili cilj. apstraktna jedna¬ kost pojedinačnog ja postaje jedino sklonište slobode. etičnosti i svih oblika društve¬ nog morala«33. Filozofija prava. on mora biti slobodan da bi postao slobodan. 32 33 34 § 21. § 21. Dokle god on ne poznaje slo¬ bodu. Znanje ili. . samo-svijest slobode je »načelo prava. § 21. jer se ne odnosi ni na šta nego na sebe. nego slobodni je taj koji »hoće slobodu«. ne mogu da izaberu kao svoj vlastiti put. sadržaj. Duhovno prisvajanje razlikuje se od svojine u materijalnim predmetima jer obuhvaćen predmet ne ostaje izvanjski subjektu. Na toj taički postaje jasno da je volja istinita i slobodna samo kao misleća svijest«32. od znanja istine. koja ne teži za nakim posebnim ciljam. Samo volja čovjeka koji je sam slobodan teži pozitivnoj slobodi. zbog svog okovanog položaja. Postizanje jedne pozitivne slobode traži da pojedinac napusti monadslku sferu svog privatnog interesa i da se smjesti u bit slobode. . . ali usklađene djelatnosti za do¬ bro svih. Čovjek može biti slobodan samo kada zna svoje mogućnosti. str. Rob nije slobodan iz dva razlo¬ ga: prvo. čin oslobađanja oduzima se iz ruku pojedinaca. Slobodan nije jed¬ nostavno položaj koji on ima. Dodatak. Ta formula sadrži konkretan povijesni život u nečemu što izgleda kao apstraktna filozofska šema. misleći time da se općenitost sastoji u či¬ njenici da je sve egzistencijalne uslove integrira u svoj samo-identitet. a sa njim je otkrivena veza između idealizma i načela svojine. Moderno društvo ne sjedinjulje pojedince tako da mogu vršiti autonomne. Rezultat je paradoksalan: opće je postavljeno u najpojedinačniji elemenat čovjeka. »Samo-svijest koja očišćuje svoj predmet. U situaciji kalkva jest. " § 52. Volja po¬ jedinca mora postati volja za općom slobodom.

§ 44. Dodatak. duh. da objektivno biće zavisi od mišljenja. 38 39 40 § 44. međutim. str. Hegelov pojam »međusobnog priznavanja« osoba sadrži tri različita elementa: a) pozitivistički elemenat — puko prihvaćanje činjenice prisva¬ janja. ukoliko što je negira nezavisno opstojanje predmeta i pretvara ih u sredstva svoga vlastitog ost¬ varenja. Filozofija prava uglavnom se gradi na prvom i trećem. Vidjeli simo. U isto vrijeme. str. također. On postaje aktualno slobodan u procesu kušanja svoje slobode time što iskljuočje druge iz predmeta svoje volje i čini te predmete iskjučivo svojima. ili ga »priznali«39. dok sve druge stvari u su¬ protnosti sa voljom samo su relativne. c) povijesni elemenat — činjenica da društvo mora potvrditi svojinu. Jenski sistem i Fenomenologija duha naglašavali su prva dva elementa. Kako on u sebi nema nilkalkvog cilja. Izvođenje svojine iz biti slobodne volje u Hegelovom je ras¬ pravljanju analitički proces. ona dobiva dušu drukčiju od one koju je imala. ispunjava ideju svojine. za Hegela. 51. Filozofija prava shvaća je kao odnos između subjekta i predmeta. Ostvarenje ideje počinje kada eman¬ cipirani pojedinac ističe svoju volju kao slobodu prisvajanja. on svoje značenje i svoju dušu poprima od njezine volje. To je »ideja prava«. time što će pokazati da one nisu potpune po sebi i da nemaju nikakve vla¬ stite svrhe. osobito na njezino poštivanje prvenstvenog autoriteta činjenica. Čin prisvajanja dovršen je kada su se drugi pojedinci s njim složili. str. slo¬ bodna volja »je jedina volja subjektova«. . Do ovoga dolazi kada u predmet ucijepim neki drugi cilj nego što je onaj koji je najprije imao. supstancija subjekta po¬ čiva u »apsolutnoj negativnosti«. da. To znači da ličnost počinje tamo gdje postoji neka samo36 37 -svjesna sila koja omogućava čovjeku da predmeti njegove volje postanu njegovi38. Načelo idealizma. vodi do pukog posjedovanja (Besitz). identična je sa slobodom kao takvom. Uklanjanje dijalektičkog elementa iz tog razmatranja pokazuje kako se u Hegelovim pojmovima javljao sve jači utjecaj postvarivanja. zajedno sa zahtjevom da se osnova tih činjenica mora racionalno opravdati. On kaže da je »sa¬ mo volja neograničena i apsolutna. Predmet tako postaje njezin. Hegelova analiza slobodne volje daje svojini mjesto u samom ustrojstvu pojedinca u njegovoj slobodnoj volji. b) dijalektički elemenat — vlasnik priznaje da je rad onih koji su izvlašteni uslov za održanja i uživanja njegove svojine. sa svoje strane. Ali posjedovanje je svojina saimo ako se učini objektivnim za druge pojedince. Pomoću svoje isključive volje. oni se moraju držati i upotrebljavati kao općenito priznata svojina određene ličnosti41. Ja joj dajem svoju volju«36. sa¬ mo očitovati veličanstvo svoje volje prema stvarima. Puko prisvajanje. puna ciljeva koji su usmjereni prema raznolikom mnoštvu predmeta u svijetu. Hegel je naglasio da je pojedinac slobodan samo 'kada je priz¬ nat kao slobodan. § 39. Jenski sistem i Fenomenologija shvaćali su svojinu kao odnos među ljudima. Djelatnost vlasnika svojine sada je pokretna sila te ne¬ gacije. Kada živa stvar (Hegel govori o primjeru životinje kao mogućeg predmeta volje) postaje moja svojina. Iz¬ vođenje privatne svojine u potonjem djelu jasno ukazuje na sve či¬ nioce svojstvene modernoj filozofiji. to što on čini je povlačenje konsekvencija iz svojih ranijih zaključaka o volji. Slobodna volja dobiva egzistenciju u obliku čiste volje za slobodom. Zatim zaključuje :»Tako je slobodna volja idealizam koji odbija da stvari onakve kakve jesu mogu biti u sebi potpune«.164 HERBERT MARCUSE I'OLITIČKA FILOZOFIJA 165 Logika je zaključila da se sloboda sastoji od toga da subjekt ima potpunu moć nad svojim »drugim«. »Oblik puke subjektivnosti mora se otkloniti od predmeta«. Prisvojiti znači u biti. 51—2. subjekt je »lič¬ nost«. Čovjek ima ap¬ solutno pravo da prisvoji sve što je stvar«40. Hegel ovu iden¬ tifikaciju provodi kroz čitavu svoju filozofiju. Na taj način je izvršeno sjedinjenje načela idealizma sa načelom svojine. Ta se ličnost. a da mu se takvo priznanje daje kada je do¬ kazao svoju slobodu. Na početku. prema kojemu se subjekt odnosi kao isključiv pojedinac. Takav dokaz on može pribaviti potkazujući svoju moć nad predmetima svoje volje time što ih prisvaja. Dodatak. Ali ona je samo ideja prava i slobode. sada se interpretira kao osnova mogućeg svojinskog obilježja stvari. »Ovu prvu fazu slobode nazivat ćemo svojinom«37. 41 § 51. § 33. Dodatak. »Osoba ima pravo da svoju volju upravi prema bilo ko¬ jem predmetu kao svom zbiljskom i pozitivnom cilju. Konkretni oblik takve slobode je završeno i vječito vlasništvo. kao i za vlasnika. 41. idealizam shvaća da najistinitije biće.

»Jasno je da nam samo ličnost daje pravo na stvari i da je zato lično pravo. također. Prema tome. " § 41. Predmet zakona nije konkretni pojedinac. 42 43 Ta definicija spaja napredne i nazadne crte njegove filozo¬ fije prava. ne bih više bio ličnost i stavio bih se van carstva prava«50. Hegel izričito priznaje da je vladajuća raspo¬ djela svojine proizvod slučajnih okolnosti. potpuno u naskladu sa racionalnim potrebama. Hegelova shvaćanja imaju. nego više u činjenici da ta ustanova prevladava puku subjektivnost ličnosti. blagoslovi. Kada bih prodavao »čitavo vrijeme svog konkretnog rada i totalitet svog proizvoda. međutim. u biti. Ustanovu privatne svojine rijetko je tko tako dosljedno raz¬ vio iz prirode izoliranog pojedinca i utemeljio na njoj. Hegel označava svaki Zakon ličnosti kao Zakon svojine. jednaka nebriga obilježava društvenu praksu. niti se navo¬ dilo da su ljudske potrebe odgovorne za njezin postanak. "U čovjekovom odnosu prema vanjskim predmetima racionalni elemenat sastoji se u posjedovanju svojine«. Svojina opstoji samo zahvaljujući sili slobodnog subjekta. koji nad po¬ retkom iracionalnosti i nepravde uspostavlja minimum jednakossti i racionalnosti. § 46. . »Duhovna zavještanja.. moja ličnost postala bi svojina nekog drugog. Do sada. a svojina ima »tu osobinu da bude privatna svojina«43. kao što ćemo vidjeti. Ličnost je zaronjena u svoju svojinu i ličnost je samo po svojoj svojini. nego apstraktni subjekt prava. Jedina jednakost koja bi se mogla izvući iz uma je ta »da bi trebalo da svatko posjeduje svojinu«46. " Ibid. također. S obzirom da se sloboda ličnosti vrši u izvanjskoj sferi stvari. mora ih poznavati i s njima postupati kao s ostvarenjem svoje slobodne volje. Ona potječe iz biti slobodne ličnosti. i otkrila da se raz4J 49 50 § 43. i samo tada svojina postaje aktualnim pravom42. Sa druge strane.166 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 167 mora prepoznati u stvarima koje posjeduje. Svojina prethodi slučajnim potrebama društva. On uvijek na¬ novo naglašava da se ona ne može opravdati kao sredstvo za za¬ dovoljavanje ljudskih potreba. a istovremeno ostvaruje određenje ličnosti. osoba se mo¬ že »ospoljiti«. Ona je »prvo utjelovljenje slobode i zato supstancijalan cilj po sebi«. Proces postvarivanja i dalje prožima Hegelovu analizu. Nebriga za pojedinačne razlike. 46 Ibid. Tada. ništa što bi pojedinačnom prisvajanju dalo sankciju qpćega prava. (Proces preobraćanja odnosa među ljudima u odnose stvari djeluje u Hegelovoj formulaciji. priznaju se i s njima se postupa na isti način kao da su predmeti za kupnju. a također izumi i tako dalje — postaju pred¬ meta ugovora. stvar sreće. dovoljno dalek doseg da bi dodirnula skrivenu snagu radnog vremena. u stva¬ ri. Što i koliko neka osoba posjeduje je. mise. prodaju i tako dalje«49. koje je trebalo da pokaže apsolutnu nadmoć osobe nad svim stvarima. ali um je savršeno ravnodušan prema kvantiteti i kvaliteti svojine. Dodatak. 45 §49. S druge strane. stvarno pravo (Sachenrecht)«48. Vlastitom slobodnom voljom ona se može »otuđiti« i prodavati svoje postupke i usluge. u Hegelovo izvođenje nije ulazio nikakav opći poredalk. molitve. Otuđenje čovjeka. to jest baviti se sobom kao izvanjskim predmetom. umjet¬ nost. mora imati neku granicu u vremenu. Načelo slo¬ bode. Čitav Zakon ugovora i obaveza on izvodi iz Zakona svojine. U vezi s tim Hegel daje svoju jasnu definiciju: »Pravo se ne brine za razlike među pojedincima«47. Hegel je udario na istu činjenicu koja je kasnije Marxa navela da postavi »skraćenje radnog dana« kao uvjet čovjekovog prelaženja u »carstvo slobo¬ de«. Slobodna volja je nužno »pojedinačna volja« određene ličnosti. u kojoj se očuvanje cjeline postiže samo tako što se prelazi preko ljudske biti pojedinca. Hegel je ustanovu svojine udaljio od svih slučajnih veza i hipostazirao je u ontološki odnos. i sa stanovišta prava sasvim slučajno45. učinilo funkcijom vremena. § 67. on oslobađa um za¬ daće da sudi o toj raspodjeli. Ni¬ kakav bog nije zazvan da bi je posvetio i opravdao. § 45. ne samo da je tu osobu pretvorilo u stvar nego ju je. karakteristična je za apstraktnu općenitost zakona. odbacuje taj korak. čak takve religiozne stvari kao što su propovijedi. § 40. »Osnova svojine ne sastoji se u tome što ona zadovoljava potrebe. On ne nastoji da primijeni filo¬ zofsko načelo o jednakosti ljudi na nejednakost svojine i. Dodatak (piščev prijevod). bilješka. međutim. tako da od »totalnosti i općenitosti« osobe nešto preostaje. Ličnost opstoji kao Um samo u svo¬ jini44). znanost.

i kažnjavanje njihovog zločina opet uspostavlja njihovo aktuelno pravo. međutim. međutim. potpuno odvaja ideju krivice od svih moralnih obzira. nego je uvodi pod naslovom Apstraktnog prava. Uvod je već objavio da zločin i kazna bitno pripadaju ustanovi privatne svojine55. Alko se pojedinac. Pravo cjeline i pravo pojedinaca nemaju istu važnost. Hegelovo izlaganje sadrži ovaj jaki mehanistički elemenat. postavljena u središte hegelovske filozofije kada je ovaj od¬ lučio da pokaže slobodnu umstvenost vladajućeg poretka. a sporazum njegove privatne volje sa općom voljom samo je slučaj koji sadrži klice novog sulkoba. Prava vlasnika svojine nužno se moraju sukoblja¬ vati. opet. koja upravlja Hegelovom teorijom kazne. Hegel izjavljuje da su »prevara i zločin nepredomišljeno ili građansko nepravo (unbefanges oder burgerliches Unrecht).168 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 169 lika između antičkog roba i »slobodnog« radnika može izraziti količinom vremena koje pripada »gospodaru«51. drži da slobodni um upravlja voljom i postupcima pojedinaca. ova formula poprima zlokoban značaj. Međutim. Privatno je pravo. Vidjet ćemo da Hegel uvijek nanovo naglašava »slijepu nužnost« uma u građanskom društvu. umjesto da djeluje preko njegove svje¬ sne snage. ali »prirodnih« karakter Zakona uma mnogo je bliži tome da bude slijepa nuž¬ nost prirode negoli samo-svjesna sloboda jednog racionalnog društva. Hegel još jednom odbija nauku o društvenom ugovoru jer. kao i da imaju svojinu«. sukobi sa pravom. s obzirom da svaki stoji nasuprot drugome. doduše. prema tome nužno napravo jer se izolirani pojedinac nužno mora ogrije¬ šiti o opće pravo. samo reguliraju posebne interese vlasnika i nigdje ne nadilaze područje privatnog zalkona. Krivica je nužni elemenat u međusobnom odnoisu pojedinačnih vlasnika. Tako privatna svojina vodi dalje od izoliranog pojedinca prema njegovim odnosima sa drugim jednako izoliranim poje¬ dincima. koji je subjekt svoje vlastite posebne volje. koju je Mara kasnije optuživao kao anarhiju kapitaliz¬ ma. On je njome htio naglasiti da je um prava »priroda« društva. apsolutno je nužno za svakoga da bude u jednoj Državi«. Svaki u svojim postupcima ovisi o »hitru i slučajnom izboru« što ga nameće njegovo znanje i htije¬ nje56. Filozofija prava ne postavlja krivicu ni u kakvu moralnu kategoriju. . ova volja ima određenu granicu. koji opet omo¬ gućuje uočljivu paralelu sa Hobbesovom materialističkoim politič¬ kom filozofijom. Pravo. »Veliki napredak« koji moderna država predstavlja prema feudalnoj dolazi od činjenice što je ona »cilj za sebe«. Ova formulacija. naime da djeluje da bi sačuvao vlastiti interes. »naprotiv. Ovdje je. jer također predstavlja — iako ne u odgovarajućem obliku — interes cjeline. i naznačuje da su oni bitan dio građaniskog društva. »Jednako je toliko nužnost uma da ljudi prave ugovore. pa zato i us¬ tanovi prava. Oni su u nepravu. Ugo¬ vori čine ono »međusobno priznanje« koje je potrebno da bi se posjedovanje preobrazilo u privatnu svojinu. Ja sam vlasnik i ostajem to samo utoliko što se hotimično odričem svoga prava da prisvojim svojinu drugih lju¬ di. Hegelov prvobitno dijalektički pojam »priznavanja« sada opisuje stanje stvari u prisvajalačkom društvu53. Ako ovi to pravo ne priznaju. sasvim protivno Hegelovoj namjeri. da razmjenjuju i trguju. privatnu svojinu dru¬ gih ličnosti. oni ne samo da čine prestup protiv općega nago i protiv sebe. slijedeći svoj interes. te nitko ne može u odnosu na nju praviti nikakve pri¬ vatne pogodbe54. ali ovaj um izgleda da se ponaša kao neki prirodni zakon. neistinito je kad se kaže da ljudi mogu po svojoj volji izabrati da li će pri¬ padati državi ili ne. a ne kao samostalne ljudska djelatnost. o kojima zavisi održanje i dobrobit pojedinca. Ugovori. ontološka ideja uma usklađena sa robnoproizvodnim društvom i u njemu dobiva svoje konkret¬ no otjelovljenje. Hegel. Pra¬ vo cjeline sabire potrebe društva. Ustanova privatne svojine potekla je od slobodne volje osobe. kako on drži. Implikacije privatne svojine guraju Hegela sve dublje na tamne staze pravnih temelja. kada Hegel identificira Zakon uma (Vernunftrecht) za Zakonom prirode (Naturrecht). Stoga. ima viši autoritet. Tako je ista ona slijepa nužnost. on za sebe može svojatati isti autoritet što ga drugi svojataju protiv njega. Pravo u građanskom dnuštvu potječe od činjenice da postoji ap¬ straktno uopćavanje posebnih interesa. Instrument koji u toj dimenziji osigurava ustanovu svo¬ jine je Ugovor52. Um vlada nad čovjekom.

gubi. Odbijena u izvanjiskom svijetu. koji je počeo njemačkom reformacijom. istovremeno slaže da je takvo stanje moguće. Unutrašnja sloboda bar zadržava za pojedinca područje bezuslovne privatnosti. unu¬ trašnja sloboda samo je prelazni stupanj u procesu postizanja izvanjske slobode. § 104. a tada samo u odnosu na njega samoga. pojedinac postaje svjestan »bes¬ konačne subjektivnosti« svoje slobode58. He¬ gel naziva taj iskaz »besmislenim sofističkim umovanjem«. i slobodan samo ako stvarno i konkretno opstoji kao slobodan59. odgovara jednom (povijesnom procesu. između apstraktnog prava i društvenog života. također. Nije slučajno da je njegov odjeljak o Etičnosti najkraći i najmanje značajan u čitavom djelu. Hegelova Filozofija prava i dalje pokazuje ravnotežu između ova dva polaritetna smjera razvoju. Može se reći da tendencija za ukidanjem unutrašnjeg carstva slobode predskazuje onaj stupanj društva na kojemu se proces pounutrašnjavanja vrijednosti više ne po¬ kazuje djelotvornim kao sredstvo za susprezanje pojedinčevih 57 58 59 zahtjeva. i on dozvoljava da se sloboda završi u svemoćnoj državi. § 141. 154. str. Dinamika volje. § 106. § 48. u koju ne smije dirati nikakav autoritet. u skladu sa po¬ trebama monopolistiSkoig imperijalizma. 103. carstvo unu¬ trašnje slobode. Volja se ovdje okreće prema vani. Hegel drži da subjektivnost volje »ostaje osnova egzistencije slobode«60. Njegova je moralna filozofija apsorbirana u nje¬ govoj političkoj filozofiji. Adi krivica i »osvetnička pravda« koja je spravlja ne samo da izražavaju »višu logičku nužnost«57 nego. Pojedinac se mora sukobiti sa društvenim poret¬ kom. i poje¬ dinac mora postići svoju volju u objektivnim društvenim i poli¬ tičkim ustanovama. i mi moramo najprije ocrtati sistematsku vezu koju on ima sa dva prethodna odjeljka Filozofije prava. onaj u kojemu se govori o društvenoj i političkoj etici (Sittlichkeit). a etičnost mu nameće neke općevažeće obaveze. sa svoje strane. Kada se sudara sa poretkom pra¬ va. Nalazimo da poje¬ dinac koji uživa u unutrašnjoj slobodi i istini svoga morala nije postigao slobodu i istinu. str. »Apstraktno dobro« je »lišeno snage«. Lutherov spis O kršćanskoj slobodi. Preći ćemo na posljednji dio Filozofije prava. . čovjek je neslobodan alko mu je tijelo zarobljeno. Hegel citira jedan od najvažnijih dokumenata koji izlažu tu poruku. Jer. Etičnost. Često se naglašava da Hegelov sistem ne sadrži nikakve zbiljske etike. građanskim društvom i državom. Na sličan način. slobodna volja mora prevladavati između unutrašnjeg i vanjskog svijeta. da bi tu potražila apsolutnu slobodu. Čak je njegova najunutrašnjija etičnost pod¬ vrgnuta državi. koje se. u Hegelovom djelu sav svoj sjaj i slavu i postaje spona između Privatnog i Ustavnog za¬ kona. moraju slagati sa njegovom voljom. pripremaju prelaz višem društvenom obliku slobode. a njegova privatnost ukinuta. međutim. Isti uslovi koji su ranije tražili pounutrašnjivanje vrednota sada itraže da one postanu potpuno vanjske. Taj dio djela bavi se obitelju. Za Hegela. Slobodna volja ulazi u drugo carstvo svoga ostvarenja: subjekt koji prisvaja postaje moralni subjekt. Ali iščezavanje etike u politici odgovara njegovom tumačenju i vrednovanju građanskog društva. da čovjek može biti »slobodan u okovima«. Čitav treći dio Filozofije prava pretpostavlja da ne opstoji nikakva objektivna ustanova koja se ne bi temeljila 60 61 § 81. 152. U odnosu na drugoga. što je Hegel prikazuje kao ontološki proces. čineći krivicu i prihvatajući kaznu za svoj čin. onu u kojoj se sloboda pounutrašnjuje (verinnerlicht). ali se. jednu odlučujuću tendenciju u modernome društvu. On smatra da je ovo istina samo ako je rezultat čovjekove slobodne volje. volja se sada okreće prema unutra. Ukazali smo na to u našem Uvodu. On saznaje da je slobo¬ dan samo kao privatna osoba. ka izvanjskom carstvu društvene zbilje. Prelaz od prvog dijela Hegelovog djela drugome označava tako. Ali kada se društvo prihvaća totalitarnih oblika. nužno stvara krivicu. cjelina osobe postaje politički predmet. str. između subjektivnog i sveopćeg prava. koji za sebe tvrdi da predstavlja svoju vlastitu volju u nje¬ zinom objektivnom obliku. nalazi da je ovaj način slobode koji je upražnjavao dosegao nepremostive granice. prelaz od apstraktnog prava ka etičnosti.170 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 171 Slobodna volja. aktuelni pokretač uma u društvu. ono je sukladno sa bilo kakvim sadržajem61. u kojemu Luther smatra da »duša neće biti dirnuta niti će na nju djelovati ako se tijelo zlostavlja i ako je osoba podvrgnuta sili drugog čovjeka«. Znanost logike po¬ kazala je da je ideja ispunjena samo u aktualnosti.

Autoritarna tendencija. Hegel sada postavlja isto pitanje. Hegel kaže da građansko društvo ne može biti samo sebi svrhom jer zbog svojih unutrašnjih protivurječnosti ne može postići istinsko jedinstvo i slobodu. Ali sama ta sredstva je razvilo i upotrebljava jedno društvo čije je organizaciono načelo slobodna djelatnost privatnih interesa. Želja da se sačuva vladajući sistem navodi ga na veličanje države kao područja za sebe. Helgel smatra da je nauka o prirodnom zakonu nedovoljna. Država je »otjelovljenje konkretne slobode. Hegel je. prema autoritarnom političkom sistemu.65 Istinski dijalektički sadržaj uma i slobode uvijek nanovo proviruje iz Hegelove autoritarne formule spasa datog društvenog oblika. 65 § 261. zamišljeni kao istinski dijalektički pojmovi. a sadrži u sebi posebno. dakle. u kojemu osoba i njezini po¬ sebni interesi imaju svoj puni razvitak i doživljavaju odgovara¬ juće priznanje svojih prava«.172 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 173 na slobodnoj volji subjekta. Tako se u Hegelovom pojmu države javljaju elementi koji su nespojivi sa poretkom građanskog dru¬ štva. državom. koji je Logika nazvala pojmom. na taj način. § 155. a da mu ne mijenja sadržaj. »sve zavisi od saveza općenitosti i posebnosti u Državi«. vraća se sada kao država koja otjelovljuje um i slobodu. umstven i sveopći društveni plan. Nezavisnost građanskog dru¬ štva Hegel. Dodatak. Čovječan¬ stvo je došlo do stupnja zrelosti i posjeduje sva sredstva koja ozibiljenje uma čine mogućim. Pojmovi koji ukazuju na tu negaciju u samom su korijenu hegelovskog sistema: Um i sloboda. međutim. jer bi se time poništio slobodni pojedinac. Ova. U isto vrijeme. koja se javlja u Hegelovoj političkoj filo¬ zofiji. i nikakva subjektivna sloboda koja se ne očituje u objektivnom društvenom poretiku. ide korak dalje od tradicionalne slike. Apstraktne od¬ redbe Logike opet otkrivaju svoj povijesni značaj. obećava da će se pokazati kaiko je ideal jedna aktualna opstojnost. i podređuje ga samostalnoj državi. On je »Općost koja je razvila svoju aktualnu umstvenost«62. opet. Logika je kazala da je istinski bitak općost koja je u sebi pojedinačna. i koje je zato nesposobno da se njima služi u interesu cjeline. odbija. prirodno stanje i gra¬ đansko društvo. misli Hegel valjan društveni poredak ne bi se mogao nametnuti ako bi se odrekla prava privatne svojine. Monarhija sebičnih vlasnika svojine ne bi iz svog mehanizma mogla proizvesti cjelishodan. Dijalektika slijedi preobrazbe u ustrojstvu građanskoga društva sve do taičke njegove konačne negacije. nadsvođeni su trećim. jer čini građansko društvo samo sebi svrhom. Nauka o prirodnom zakonu mučila se pitanjem kako bi se država anarhičkog prisvajanja (država prirode) mogla pretvoriti u državu u kojoj je svojina općenito sigurna. zadržala njihov djelokrug i djelatnost. ali. ali bi. ne mogu se ostaviti u vladajućem sistemu građanskoga društva. . § 260. i ispunjenje ovog potonjeg uslova postalo je sadržajem suvere¬ nosti. Zadaću da se materijalizira poredak uma Hegel prebacuje od građanskog društva državi. Hegel se tim problemom bori na onaj način na koji je postavio problem privatnog zakona. odgovarajući na njega. koje je smješteno iznad prava po62 63 64 § 152. Zadaća da se izvede nužna integracija pala je zato u dio usta¬ novi koja bi stajala iznad pojedinačnih interesa i njihovih kon¬ kurentskih odnosa. međutim. Ovaj istinski bitak. Ali nije to jedina tendencija. Dva stupnja razvitka. od svojih najranijih spisa opazio da odnosi privatne svojine ratuju protiv istinski slobod¬ nog društvenog poretka. i ocrtavaju sliku jedne buduće društvene organizacije čovje¬ čanstva. Štoviše. već ga jednostavno ostavlja da se kreće i čuva svoje interese. Filozofija prava tvrdi da je privatna svojina materijalna zbilja slobodnog subjelkta i ostva¬ renje slobode. Ovo osobito vrijedi za Hegelov osnovni zahtjev u odnosu na državu: da ona mora sačuvati i zadovoljiti istinski interes pojedinca. i da ne može biti zamišljena drugačije nego u smislu savršenog jedinstva između pojedinca i opeosti. i predstavlja »identitet opće i posebne volje63. Od građanskog društva idući korak vodi. Početni odlomci kazuju upravo to. čak je u Hobbesovoj političkoj filo¬ zofiji apsolutni suverenitet bio podređen potrebi za odgovara¬ jućom garancijom za sigurnost i svojinu građanskog društva. ne nadomješta gra¬ đansko društvo. Smatralo se da građansko društvo treba da uspostavi takvu državu opće sigurnosti.64 Posebni interesi pojedinaca ni pod kakvim se okolnostima ne mogu ostaviti po strani ili potisnuti. koji čuva materijalni sadržaj tog društva netaknutim. postaje nužna zbog antagonističkog ustrojstva građanskog društva.

181. m § 200. Građanska zajednica javlja se samo da bi smjesta nestala u »prizoru preobilja. Specifične potrebe pojedinca zadovoljavaju se pomoću apstrakt¬ nog rada78. koji je »opća i stalna svojina« ljudi79. 177. 77 § 199—200. Uopćavanjem odnosa ljudi preko njihovih potreba. nego prema svom »(kapi¬ talu«. to jest njegovu radnu snagu77. Totalitet se zato ne javlja kao sloboda. Dodatak. 198. s druge strane. na jednoj strani. na drugoj. Izraz »kapital« ovdje ne označava samo odgovarajuću eko¬ nomsku snagu pojedinca nego i onaj dio njegove fizičke snage ko¬ ji on troši u ekonomskom procesu. 76 § 229. Dodatak. u biti. Hegel više slijedi negativne nego pozi¬ tivne vidove tog sistema. može shvatiti samo kao društvo koje materijalizi¬ ra svjesnu slobodu. A. i vodi dijalektičku analizu dalje od tog društvenog sistema. ovaj sistem proizvodi sve veće nejednakosti80. i sve većeg osi¬ romašenja radničke klase. koje posjeduju svojinu70. bijede i fizičke i društve¬ ne pokvarenosti«74. Hegel zasniva svoju analizu građanskog društva na dva bitna načela modernoga društva: 1) pojedinac teži samo svojim privat¬ nim interesima. karakterističan za osamnaesti vijek. Obitelj je »prirodni« temelj umnog po¬ retka. Potpuni nedostatak te slobode unutar građan¬ skog društva smjesta odriče tom društvu pravo da se smatra ko¬ načnim ozbiljnjem uma. ali. kojim počinje taj odjeljak. § 185. u isto vrijeme.174 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 175 jedinca i koje mu je čak suprotstavljeno. i uopćavanjem načina na koji se sredstva za zadovoljenje tih potreba pripremaju i pribavljaju. taikođer. S obzirom na to da mogućnost sudjelovanja u općem bogatstvu ovisi o kapitalu. kao posljedica toga. »nego kao nužnost«75. građansko dru¬ štvo i država opravdavaju se metodom koja uključuje njihovu ne¬ gaciju. Znamo da je Hegel od početka smatrao da se istinsko društvo. Dovde je to. uništava obitelj. idući za vlastima probitkom. i slijedeći njih ponaša se kao »mješavina fizičke nužnosti i svojeglavosti«. koja nužno ograničava njegovu slobodu. koje stiže na pozornicu kada je sva etika izgubljena i negirana71. »Prirodna« jedinica obitelji na taj se način raspada u mnoštvo suparničkih skupina vlasnika. Na drugoj strani dolazi do ponovne podjele i ograniničenja rada pojedinog radnika i. čiji je vrhunac država. do za¬ visnosti i nevolje u obrtničkoj klasi. Odlnos pojedinca prema tim ustanovama on naziva »dužnošću i obavezom«. teže svom posebnom egoističkom probitku. koji. Ona daje poredak jednom pro¬ cesu proizvodnje u kojemu pojedinac nalazi svoje mjesto ne pre¬ ma svojim potrebama i sposobnostima. Ove skupine pripremaju dolazak građanskog društva. Ali on tvrdi da se ograničava samo njegova »astraktna sloboda« i da zato više znači oslobođenje njegove »supstancijalne slobode«69. 73 74 § § § § § § § 146. Istina dinamika koja trga Hegelove pojmove iz njihove pove¬ zanosti sa ustrojstvom građanskog društva. Djeca odrastaju i uspostavljaju svoje obitelji. nalazi se u svakom di¬ jelu posljednjeg odjeljka Filozofije prava. koje je slobodni subjekt vlastitog napretka i reproduciranja. u kojemu svaki po¬ jedinac. tradi¬ cionalni opis. 148—9. Državi je svejedno »da li pojedinac opstoji ili ne«67. Od ove tačke samo je mali koraik do slavnih odlomaka koji izlažu unutrašnju vezu između nagomilavanja bogatstva. . Hegel podvlači da obitelj.. »prirodno« unapređuje in66 67 68 69 70 71 72 teres cjeline73. ali svojina. Dodatak. Obitelj. nagomilavaju se velika bo¬ gatstva. 182. cijelo je prežeto tim paradoksom. Obitelj ima svoju »izvanjsku zbilju« u svojini. Država »lima apsolutan autoritet ili silu«66. građanskoga društva kao »sistema međusobne zavisnosti«. jednostavno. Hegel naglašava činjenicu da je integracija privatnih interesa u tom društvu proizvod sluča¬ ja. 75 § 186. Poput Marxa. nego sastavni dio »njegove vlastite biti«68. § 184. ona je to samo utoliko ukoliko se rastura. 79 § 199. Međutim. građansko dru¬ štvo i država »nisu nešto strano subjektu«. 7t § 196.. a ne slobodne umstvene odluke. 147. 145. 2) pojedinačni interesi su toliko među¬ sobno povezani da afirmacija i zadovoljenje jednoga zavisi o afirmaciji i zadovoljenju drugog72. Razmatranje obitelji. »U Građanskom društvu sveopćost nije ništa drugo nego nužnost«76.

Ove pripremaju prelaz na političko uređenje društva. dapače. jednako materijalno bogatstvo. . javlja se klasa paupera. i kada izgubi onaj osjećaj za pravdu. 208. društvene sile koje su bile na vlasti nisu se još složile u tome da apstraktna sveopćost zalkona. za kojim su išli konkurentski pojedinci sva tri staleža. Nijemac ili Talijan«85. i to. i pouzdanu garanciju za ugovore i obveze. kao ja u svojstvu opće ličnosti«84. i daje im općost. katolik. a ne po tome što je Židov. ispravnost i čast koji potječe od izdrža¬ vanja samoga sebe.. »Čovjek ima svoju vrijednost po tome što je čovjek. 209. koje njime upravlja. Čitavo izlaganje pretpostavlja da pra¬ vo aktualno opstoji kao zakon. općenitost. više-manje.«. a »svakoj su posebnoj osobi drugi sredstvo za posti¬ zanje njezinog cilja«87. . pravo je at¬ ribut slobodnog subjekta. Kao što smo vidjeli. nije dosta b o g a t o . poput ostalih pojava libera¬ lizma. nego općostii zakona. dolazii u sukob sa njihovim namjerama. ili želja za održanjem 85 86 S7 H § § § § 243—4. pod¬ razumijeva da je pravo opće u obliku općega zakona. ili koja njihovom shvaća¬ nju prepuštaju konačnu odluku o pravu i krivici86. tako da je »svatko sebi svrha . Vlast zalkona pripada »qpćoj ličnosti«. »javlja kao sredstvo«. i da postaje potre¬ ba za izravnijim i efektnijim oruđem vlasti. vlasnike manu¬ faktura i trgovce) i birokracija — samo ponavlja Hegelova ranija nastojanja u tome smjeru. ta ideja ovdje zvuči neuvjerljivije nego ikada prije. — seljaštvo. Hegelova pravna teorija sasvim određeno pripada progresiv¬ nim tendencijama u modernom društvu. da bi za¬ ustavilo porast siromaštva i stvaranja paupera« 82 . Taj se okvir ne može održati ako ne usklađuje antagonističke in¬ terese od kojih je sastavljen. trgovci (uključujući zanatlije. i 81 »2 ti da je općenitost prava u biti apstraktna. Hegel predviđa pojavu goleme industrijske vojske i sažima nepomirljive protivurjecnosti građanskog društva u iskaz da »ovo društvo. a ta pretpostavka slijedi iz onto¬ loških načela Hegelove filozofije. jer zakon apstrahira od pojedinca i postupa s njim kao sa »općom ličnoš¬ ću«. Sa svoje strane. Mišljenje uspostavlja istinsku zajednicu za pojedince koji su inače izolira¬ ni. Tako se pokazuje da idealističko načelo. Dodatak. Ibid.176 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 177 Kada se velik broj ljudi spusti ispod životnog standarda ikoji se smatra bitnim za članove društva. koju je obilježavala slobodna utakmica između pojedinaca koji imaju. Pravo se primjenjuje na pojedince utoliko što su oni opći. ličnost je ono što je samo po mišljenju. Sve organizacije i ustanove građanskog društva po¬ stoje za »zaštitu svojine«83. Hegelov pojam zako¬ na prilagođen je jednoj ranijoj fazi građanskog društva. u svojstvu mislećeg subjekta. Iz¬ vanjsko jedinstvo. on odbacuje sve nauke koje pravo radije pridaju sudskoj odluci. § 182. ličnosti. Staleži se moraju regulirati izvanjskim snagama koje su jače od ekonomskih mehanizama. § 211. biti ako se on ne apstrahira iz svačijeg konkretnog opstojanja i njegovih varijacija. i ne svodi ih na oblik koji je umstveniji i može se lakše sračunati negoli operacije robnoga tržišta. Sistem staleža. protestant. Neograničena utakmica zahtijeva minimum jednake zaštite za one koji se natječu. i utjelovljuje slobodu tačno u onoj mjeri u kojoj je opća. »Pravo se ne bavi čovjekovim spe¬ cifičnim odredbama. po kojemu je mišljenje istinski bitak. a ne konkretnom pojedin¬ cu. što ga Hegel ocrtava kao odgovarajuću organizaciju građanskoga društva. a sloboda toga društva znači samo »pravo svojine«. Pravosuđe pretvara apstraktno pravo u zalkon uvodi u slije¬ pe i slučajne procese građanskoga društva svjestan opći poredak. Rekli smo da je pojam zalkona od središnje važnosti za Filozofiju prava. Anticipirajući kasnija razvitak u pravosuđu. Ovog minimuma sklada i integracije ne može. 245. u suvišku svog bogatstva. međutim. u takvoj mjeri da bi djelu bolje odgovarao naslov »Filozofija zakona«.. a bogatstvo se nerazmjerno gomila u rukama nekolicine 81 . ono se ne može posjedovati zbog nekih posebnih Slučajnih kvaliteta. 12 Um i revolucija . i kritizira stanovišta po kojima su suci »stalni zakonodavci«. U njegovo vrijeme. nije po sebi sposoban da razriješi tu protivurječnost. Hegel kaže da se unutar tog sistema čak zajednički interes. Njegov cilj nije da mu pomogne i da ga štiti« u njegovim »nužnim potrebama i posebnim ciljevima i mo¬ tivima (kao što su njegova žeđ za znanjem. Policiji i Korporaciji. Takav je društveni okvir koji je proizveo građansko društvo. To znači da onaj tko ima pravo ima ga kao »pojedinac u obliku općega. Ovaj prelaz javlja se u odjeljcima o Administraciji pravde.

90 "' § 224. Zakon kao općost ima. 91 Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. koja će izravnije i vidljivije upravljati pojedin¬ cima.dao pravila što ih je nametao društve¬ nom i ekonomskom životu. Lockeov pojam svojine uključuje u svoje značenje osnovna pojedinčeva prava.. daleko je bolja garancija prava negoli konkretno i specifično ja pojedinca. I. Stuttgart. nastavi. . Javlja se Policija. prev. zakon je pravedniji od konkretnih društvenih odnosa koji proizvode nejednakosti. rizik i druge nepravde. U građanskom društvu svi pojedinci ima¬ ju privatne interese kojima su suprostavljati u cjelini. ili nekog društveno potrebnog posjeda. sve što nije »slobodni duh« i sve što je odvojivo od njega može se učiniti svo¬ jinom. 1894. poznavati. Ne samo da se policija miješala u pro¬ ces proizvodnje i raspodjele. na primjer. Zastupajući svoje načelo temeljne jednakosti. str. a nijedan od njih ne može tvrditi da je izvor prava. pripada svima89.178 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 179 života. Of Civil Government (O građanskoj vlasti). str. U skladu sa tradicijom demokratske političke filozofije. 1927. siromaštvom § 208. Zbog ove veze zakon ne može biti konačna integraciona taeka građanskoga društva. tj. dok konkretne raznolikosti pojedinačnog života ulaze samo kao ukupni zbir olakotnih ili otežavajućih okolnosti'. zakon je sposoban da ispravlja iz izvjesne očevidne nepravde.. a njegova primjena na neki poseban slučaj rodit će neisavršenstvo i uzrokovati nepravdu i nevolju. i navodi činjenicu da bi tiranija »objesila za¬ kone tako visoko da ih ni jedan građanin ne bi mogao čitati«. Prema Hegelu. i ne djeluje sa tog stanovi¬ šta«91. bitno je kao takvo sredstvo ograničavanja. koja važi samo utoliko što vilast zakona daje slabima veću sigurnost i zaštitu nego sistem koji ga je otada nadomjestio. Zakon treba zato dopuniti pa i nadomjestiti mnogo jačom i strožom silom. Hermann Glockner. knjiga II. vlast autoritarnog dekreta. Zakon se bar zasniva na nekoliko bitnih činila¬ ca koji su zajednički svim pojedincima. Pravo je zato više oblik nego sadržaj. kaže on. Ovaj uvid u bitnu vezu između vlasti zakona i vilasti svoji¬ ne sili Hegala da. i stražarila nad cijenama. međutim. koji je zakon dao samome sebi. Da bi se zakoni slušali. Ali. Sučeva moć da odlučuje mora se također ograničiti. Javno suđenje. razmjenjuje odnose i droge obaveze naprosto kao apstraktni subjekt kapitala. jedan od tih »bitnih činilaca. zahvaljujući činjenici da prelazi preko nepredvidivih elemenata. i jedan negativan vid. on pret¬ postavlja da je slobodni pojedinac prvobitni zakonodavac. zdravlja i tako dalje«88. usprkos svim nedostacima. za njega. ko¬ jom je apsolutizam qprav. 261). 49). Istovremeno. W. »Funkcija je pravosuđa samo u tome da aktualizira u nužnost apstraktnu stranu lične slobode u Građanskom društvu. Vidi Locke. a qpravdano je činjenicom da zakon traži povjerenje građanstva i da pravo. i ne samo da je ograničavala slobo¬ du trgovanja i dobiti. § 134. kao sas¬ tavni elemenat njegova opstojanja. Vlast zakona tek otje¬ lovljuje »apstraktno pravo« svojine. III. § 532 (Hegel's l'hilosophy of Mind. tako. Slijepa nužnost sistema potreba još nije uzdignuta do svijesti o općem. znači i jednako pravo svih na svojinu). »njihove živote. kaže on. ili sred¬ stva. za Hegela. Ovo je filozofska konstrukcija. a da ne obori društveni poredak koji zahtijeva da se nepravda. moraju ih svi 88 Philosophische Propaedeutik (Filozofska propedeutika). niti može predstavljati njegovu zbiljisku općenitost. Prema tome. § 22 (Sdmtliche Werke — Sabrana djela — ur. Pravda što je dijeli zakon dobiva svoj smjer od općeg oblika transakcija i međusobnih ak¬ cija. točno je da apstraktna jednakost ljudi pred zakonom ne uklanja njihove stvarne nejednakosti niti u bilo ko¬ jem smislu otklanja opću nepredvildivoist okolnosti koje okružuju njihov društveni i ekonomski položaj. Dodatak. Apstraktna općost zakona. sv. (Moramo imati na umu da je privatna svojina. London. zakon može biti opći i postupni s pojedincima kao s ravnopravnima samo utoliko ukoliko ostane apstraktan. Ovi se negativ¬ ni elementi. koliko je to moguće. U istom smislu on isključuje retroaktivno zakonodavstvo.« i da ljudska jednakost. ne mogu isključiti time što će se proširiti sučeva moć odlučivanja. Hegelova nauka je proizvod liberalističke ere i otjelovljuje njezina tradicionalistička načela. ili radne snage. slobode i imanja«! Ovaj pojam djeluje još i u Hegelovom djelu. uslovima što ih zakon može predvidjeti. po¬ đe dalje od liberalističke nauke. Hegelovo shvaćanje podrazumijeva da je ukupnost zakona ono što bi slobodni ljudi sami uspostavili prema vlastitom umu. ali ta pretpostavka ne sprečava Hegeila da kaže da se zakon materijalizira »zaštićujući svojinu pomoću pravosuđa«90. nasuprot Lodkeu i njegovim nastavljačima. On nužno uključuje elemenat slučaja. time što je u biti opće. VVallace. Hegelov pojam policije prihvaća mnoge crte one nauke. Čovjek sklapa ugovore.

zaštita »sigurnosti. iznad svega. izgleda. koja ne pokrivaju opći uslovi zakona93. nego prejake da jamče za neuznemirano funkcioniranje društvenog i ekonomskog procesa. gdje god bi taj mogao djelovati na javnu dobrobit. Policija više ne mora organizirati proces proizvodnje zbog toga što za to nedostaje privatne snage i znanja. Međutim. " § 255. 96 . i zahtijevaju da se uspostavi jadna snažna ustanova koja bi kontrolirala ovu zbrku. ali ova teži za čuvanjem materijalnih inte¬ resa trgovine i industrije. Der Polizeigedanke des modernen Staates (Policijska misao moderne države).. proizvođač i potrošač. »Sjedinjenost kao takva je istin¬ ski sadržaj i cilj« države. policija nije jedino sredstvo. Kapital i rad. Postoji. ostaje ideološkom snagom. važna razlika između policije koja je sve to činila za vri¬ jeme uspona modernog apsolutizma. Zadaća po¬ licije je prije negativna. Breslau. za »nesebični cilj cjeline«98. 100—130. Država ima potpuno drugačiju funkciju i na drugi je način povezana sa pojedincem. i mora voditi politiku ekonomskog širenja i sistematske kolonizacije94. Hegelovi iskazi o funkciji policije pokazuju. str. prima samo ideološko dobro. Drugim ri92 Vidi Kurt Wolzendorff.180 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 181 i skitnjom. i policije restauracije92. Uistinu međutim. 93 Philosophy of Right. nego je. u kojoj se poseb¬ ni interesi ekonomskih subjekata očišćuju od puke sebičnosti ta¬ ko da se mogu Uklopiti u opći poredak države. entitet koji podstiče pojedinac da bi radio za neki ideal koji ne opstoji. 95 § 236. granica između policije i države (koja ispunjava ono što policija započinje) nije oštra. Hegelova Filozofija prava u priličnoj mjeri izražava službenu teoriju restauracije. Poteškoća da se policija dovede u vezu sa vanjskom držav¬ nom politikom nastaje ako uzmemo u obzir činjenicu da je. ona ne priznaje pojedinca. Integrirajući činilac je općost. policija proizvod sve većih antagonizama građanskog po¬ retka i da je uvedena zato da bi izašla na kraj sa tim protivurječnostima. sve. sa slijedećom dvostrukom funkcijom: 1 da unosi jedinstvo u konkurentske eko¬ nomske interese i djelatnosti unutar staleža i 2 da štiti organi¬ zirane interese građanskog društva nasuprot državi. da on ide dalje od nauke koju su zastupali za vrijeme restauracije. ali ovo je. koje nisu preslabe. Ono mo¬ ra nastojati da otvori nova tržišta da bi apsorbiralo proizvode sve veće hiperprodukcije. sastaju se u korporaciji. Pojedinac može u državi »voditi opći život«. osobito svojim naglašavanjem da rastući antagonizmi građansko¬ ga društva čine iz društvenog organizma sve više kaos sebičnih interesa. me¬ đutim. Hegel ne tumači kako je sve to moguće. Raspuštenost gra¬ đanskog društva treba da se zauzda pomoću još jedne ustanove. nadzirala i privatni život pojedinca. § 246—8. 1918. Prema tome. koju Hegel zamišlja kao stari cehovski sistem. a konačna svrha mu je »interes po¬ jedinca«. Odlučujuća karakteristika građanskog društva je »sigurnost i za¬ štita svojine i lične slobode«. također. § 230—1. Država nadgledava korporaciju97. Korporacija. kao i politička jedinica. profit i opća dobrobit. On kaže da će ovo »skratiti i olakšati opasne nemire« kojima je građansko društvo sklono. Država je subjakt u strogom smislu riječi. Prilično je značajno da rasprav¬ ljajući ovdje o policiji Hegel čini neke od svojih najoštroumnijih i najdalekosežnijlih prmjedaba o razornom toku koji će nužno uzeti građansko društvo. nadoknada mu je »čast« da pripada korporaciji99. ko¬ jemu su dodane neke osobine moderne korporativističke države. Korporacija vodi od odjeljka o građanskom društvu do od¬ jeljka o državi. Dodatak. Izgleda da korpora¬ cija bira svoje članove prema njihovim aktualnim kvalifikacija¬ ma i da im jamči za njihov posao i imetak. Država je bitno odvojena i različita od društva. njegovim zadovoljstvima. Korporacija. u kojoj će »rad svih biti podvrgnut ad¬ ministrativnim propisima«95. "8 § 253. za Hegela. a ne posebnost. " Ibid. I on završava iskazom da je »svojom vlastitom dijalektikom građansko društvo otjerano preko svojih vlastitih granica određenog i u sebi potpunog društva«. 94 Ibid. Korporacija je ekonomska. nego ekonomski proces. Pojedinac. Hegel predviđa jednu konačnu situaciju. ječima. Policija bi imala da predstavlja interes cjeline nasup¬ rot društvenim snagama. djelatnostima i načinom života upravlja zajednič¬ ki interes. međutim. totalitarna društvena organizacija ostavit će manje mo¬ gućnosti »da se sukobi izravnavaju samo nesvjesnom nužnošću«96. ličnosti i svojine« u nepredvidljivoj sferi. za¬ to. Osim toga korporacija treba da mu dade priznanje kao prihvaćenom članu društva. naime akIbid.

ali filozofija. a ne njihovo razdvajanje. Hegelova »obogotvorena« država nipošto. temelj je na kojemu mora gra¬ diti um. od slijepog međusobnog odnosa posebnih potreba i postupaka. Da se ne bi srušio okvir građanskog poretka. Ovi se elementi moraju osloboditi privatnih interesa i podvrći sili koja stoji iznad konkurentskog sistema građanskog društva. str. Istina se. Proces usklađivanja pojedinca sa općošću prije će uroditi »odumiranjem« države negoli nečim suprotnim tome. kako bi se sačuvali pravo i sloboda pojedinca. Me¬ đutim. naposljetku. Ova predstavlja upravo onu razinu društvenog razvitka koju bi Hege¬ lova država imala da -izbjegne. i sagledava zbiljnosti u svijetlu njihovog mi¬ jenjanja. ali uma koji je izvitoperen slijepom nužnošću ekonomskog procesa. 1920. tako. naime. za Hegela temeljna zadaća države ta da omogući podudaranje posebnih i općih interesa. Smatrao je da je ovo sama bit države. »Sistem potreba« postaje svjestan obrazac ži¬ vota kojim rukovode čovjekove samostalne odluke u zajedničkom interesu. 103 Vidi niže. i dijalek¬ tička analiza njegova sadržaja mora se upravljati prema onim oblicima koje je taj sadržaj poprimio u povijesti. kao znanost aktualnoga. jer ona je cilj svoga vremena. Filozofija ne može trčati ispred povijesti. Liberalistička ideja države na taj je način bila razorena. Mijenjanje je povijesna kategorija102. Zahtjev za ispunjenjem slobode i sreće na taj se način. ur. Društvena zbilja. ali. Ovo zna¬ čenje Hegel ima na umu kada državu naziva »objektivnim du¬ hom«. str. međutim. 204. Hegel je. i autoritet države po¬ staviti iznad bojišta suparničkih društvenih grupa. Objektivni duh. koje nije »istinsko udruženje«. ona uopće nema nikakvog zahtjeva alko društveni i ekonomski poredak sačinjava »istinsko udruženje«. osim »udruži¬ vanja kao takvog«. »svoje vrijeme zahvaćeno mišljenjem«104. Zakoni i načela države upravljaju djelatnostima slobodno misleći subjekata. nego duh. izravnu totalitarnu vladaPhilosophy of Right. umstvena spoznaja i volja udruženih pojedinaca. § 258. Kritički ka¬ rakter njegove dijailelkitilke silio ga je da vidi društvo onako kako je to činio. kao »hod boga u svijetu«105. Ono ističe neotu¬ đivo pravo pojedinca. Međutim. sa svojim općim takmi¬ čenjem. kao kod građanskog društva. § 258. Država se zato može označiti kao »ozbiljenje slobode«101. a ne na državu. sebičnošću i izrabljivanjem. sa svojim suvišnim bogat¬ stvom i suvišnim siromaštvom. bez obzira koliko ih mogu modificirat potrebe zajedničke dobrobiti. organizira podjelu rada i unapređuje vlast zakona. sv. str. u posebno uzvišenom položaju. § 258. ne odgovara fašističkoj. samo je opisivao povijesni tip države koji je odgovarao građanskome društvu. u zbilji. ne ulazi u spekulacije o tome. Prema Hegelu. kojim se bavi Filozofija prava. jer je na društvo gledao kao na građansko društvo. Vidjeli smo da je Hegelova analiza dovela do njegovog poricanja svakog »prirodnog« sklada između posebnog i općeg interesa. . 10. Dijalektička metoda shvaća opstojeće preko negativnosti koju ono sadrži. U budućnosti se može javiti neki drugi ob¬ lik udruživanja. Dodatak. povećava ljudske potrebe i sredstva za njihovo zadovoljavanje. Hegel. između građanskog društva i države. u kojoj su »poje¬ dinci samo momenti«. tako da stupanj što ga je čovjek dosegao sa građanskim društvom ispunjava sva prethodna povijesna nastojanja. odvajao umstveni državni poredak od slučajnih odnosa u društvu. koju je on sam podrazumijevao opisujući građansko društvo. Drugim riječima. međutim. 100 101 102 pojavljuje kao povijesno dostignuće. XXVIII. talkav zahtjev pret¬ postavlja identifikaciju države i društva. To je vrijeme građanskoga društva u kojemu se pripravlja materijalna osnova za ozbiljenje uma i slobode. Hegelova ideja države potječe iz filozofije u kojoj se gotovo srušilo libera¬ lističko shvaćanje države i društva. Philosophie der Weltgeschichte (Filozofija svjetske po¬ vijesti). Ova sila je država. I. Jer potrebe i interesi pojedinca opstoje u društvu i. i slo¬ bode iskvarene utakmicom sukobljenih privatnih interesa. tako da njihov elemenat nije priroda. država nema drugog cilja. Hegel vidi državu kao »nezavisnu i autonomnu silu«. Do ove interpretacije Hegelove države dolazimo tako što njegov pojam stavljamo u društveno-povijesnu pozadinu. bilješka. one na¬ staju u društvenim procesima koji upravljaju pojedinačnim ži¬ votom i ostaju s njima povezani. Država stvara poredak čije održanje ne zavisi. obraća na društvo. zajednička se inte¬ res mora uložiti u jednu samostalnu silu. koji se sada up¬ ravljaju prema »općim zakonima i načelima«100. Dodatak i § 260. razvija se u vremenu103. isto to društvo ima u sebi mnogo toga što vodi prema istinski slobodnom i umstvenom udruživanju. Spomenuli smo da je. Georg Lasson.182 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 183 tualni nosilac i cilj svih pojedinačnih postupaka.

Nevolja « Hegelom mnogo je dublja od njegovog slavljenja pruske monarhije. koja će postići taj cilj. Hegel je zato istakao snažnu državu. On ponekad kao da se smiješi vlastitoj idealizaciji monarha. Klasična politička ekonomija opisala je moderno društvo kao »prirodni sistem«. 06 § 260. Filozofija slo¬ bode opet se okreće u filozofiju nužnosti. izvan društva leži priroda. Njegova politička nauka prqpu'šta društvo prirodi. U dosegu građanskog društva nitko nije slobodan od njegovih muka. Čini se da je Hegei ovo slutio. nego slobodno čo¬ vjekovo »ja hoću«. koja leži u Hegelovoj (političkoj filozofiji. i tako označava istinski bitak112. već negativan. Encyćlopaedia oj the Philosophical Sciences (prev. slobodu nužnosti. Ukupnost zakona je »opće djelo« 112 Vidi gore. i koji je ono što jest jednostavno po prirodi. 146. Uprikos tomu. određuje ovoj sudbinu. Međutim. jednostavno. Dijalektička analiza građanskog društva zaključila je da društvo nije sposobno da po vlastitoj odluci uspostavi um i slobodu. osjeća Hegel. A u čije ime vlada? Prema Hegelu. . . str. a ne po društvenim mehanizmima. On nije toliko kriv za servilnost koliko za izdaju svojih najviših filozofskih ideja. Građansko društvo pod fašizmom vlada državom. § 280. i 261. »Zakoni izražavaju sadržaj objektivne slobode . jer on je izvan svijeta lažne i negativne slobode i »uzvišen je iznad svega što je posebno i uslovno«110. . Temeljno načelo ove države je puni razvitak pojedinca108. čiji zakoni izgledaju kao da imaju nužnost fi¬ zičkih zakona. a um završava u slučajnosti rođenja. pa je zato sposoban da izvede sve svoje postupke i da o njima odlučuje samo u odnosu na svoj čisti ja. Sloboda postaje identična sa neograničenom nužno¬ šću prirode. u ime slobodnog pojedinca i njegovog istinskog interesa. koje je daleko ispod uma. »Ovo ja hoću . Konačna sloboda poči¬ va u njemu. 08 § 260. Po¬ jedinac (koji poznaje i želi svoj istinski interes u zajedničkom in¬ teresu — takav pojedinac. 263. koji sve oblikuje. um hiru. čovjeku koji je na svoj položaj i z a b r a n »prirodnim rođenjem«109. Pri tome ona održava sudbinu društvenog poretka koji tražeći slobodu propada u prirodno stanje. Na ovom mjestu. Hegel nalazi takvog čovjeka u monarhu. i pokušao tu državu pomi¬ riti sa idejom slobode time što je monarhiji dao jaku primjesu ustanovnosti. Primjena ovoga načela u povijesti. a ne svom društvenom opstojanju. koji su sup¬ rotnost autoritarnim -dekretima. mora imati svoje posebno mjesto u velikoj zgradi Države«107. Ja svakoga drugoga je pokvaren društvenim poretkom. 1 0 7 § 279. Oni su apsolutni konačni cilj i uni¬ verzalno djelo«115. Dodatak. Ovo stanovište brzo gubi svoj čar.184 HERBtiRT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 185 vinu posebnih interesa nad cjelinom. On je »čovjek koji kaže da i stavlja tačke na i«113. da prirodna elemenat u društvu nije pozitivan. intelektualna slabost monarha poželjnija je od mudrosti građanskoga drušltva. na¬ puštanje prirodne ličnosti monarha. Ibid. Država opstoji samo posredstvom zakona. sa¬ mo monarh ne trpi takav utjecaj. međutim. §279. str. povijesna protirvrječnost. kao Hegel's Philosophy of Mind). On primjeću¬ je da monarsi nisu značajni po intelektualnoj. ili fizičkoj snazi i da. Poijedinci op¬ stoje samo kao privatni vlasnici subjekti divljih procesa građan¬ skog društva. taj bi mogao biti čvrsta tačka iz koje bi se moglo vladati državom. Alko bi se mogao naći netko tko posjeduje svoju individualnost zahvaljujući svom pri¬ rodnom. Marx je pokazao kako anarhičke snage kapitalizma poprimaju kvalitetu prirodnih sila dokle god nisu podvrgnute ljudskome umu. Dodatak. Wallace. Dodatak. W. 1 0 9 Mi znamo što za Hegelov sistem znači »samo-izvjesnost čis¬ toga ja«: ona je bitna svojina »supstancije kao subjekta«. 115 i dalje. . Glavina razlika između starog i modernog svijeta počiva u činjenici da u modernome o velikim pitanjima ljudskog života ne treba da odlučuje neki viši autoritet. izjavljujući da su odluke monarha samo formalnosti. Njezin ustav u sve njezine političke ustanove moraju izražavati »znanje i volju svojih pojedinaca«. . ponovno ukazuje na poteško¬ ću idealizma. odrezaini od zajedničkog interesa sebičnošću i svi¬ me što ona sa sobom nosi. On može svu posebnost izbrisati u »jednostavnoj izvjes¬ nosti svoga ja«111. Dodatak. »Bit moderne države je jedinstvo općega sa punom slobodom posebnoga i s dobrobiti pojedinaca«106. 113 § 280. milijuni dozvoljavaju da ovi nad njima vlada¬ ju114. uprkos tomu. ne opstoji. 114 § 281. Hegelova država vlada građanskim društvom. Zato je država vezana zakonima.

nego duruštvena i politička borba. Usporedo sa suverenitetom (države nad antagonizmima građanskog društva. međutim. možda. dok zakonodav¬ nu moć vrši vlada zajedno sa staležima. činiti uzorom umstvenosti u usporedbi sa onim teu¬ tonskim pokretom »odozdo«. koje očitu¬ ju svoju punu snagu u Hegelovoj nauci izvanjskog suvereniteta. »Sigurno bi se smatralo gorkom šalom kada bi se oni koji su ugnjetavani nekim despozitom uputili na utjehe religije. bilješka. ne¬ ke izrazite kritičke crte. radi međusobnog priznavanja ima kod su¬ verenih država svoju pasliku u vidu rata. a izvršne. tri funkcije vilasti treba da djeluju u stalnoj i aktuelnoj suradnji. jer rat postiže onu integraciju interesa ko118 119 Philosophy of Right. nego »božanskim i vječitim«116. na primjer. Ovdje je. ove kritičke kvalitete umanjene su nasilničkim tendencijama. opet. Hegelovo zagovaranje ja¬ ke ruke nad masama dio je općenitije tendencije. borba za čovjekovo povijesno ostvarenje ni¬ je religiozna. Raspravljajući o odnosu između religije i države. divlje i uža¬ sne«117 kada se ne bi regulirale. Hegelovo uzdizanje državne političke moći ima. ganičkoj teoriji države. § 270. i njezino presa¬ đivanje u neko unutrašnje svetilište duše. Čitav politički sistem opet teži prema ideji suverenosti. U takvom slučaju neka sila se mora umiješati da bi pojedinca oslobodila od religije. Međutim.186 HERBERT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 187 koje utjelovljuje um i volju udruženih ljudi. tako da se sastoji od monarhističke. a uključuje i sudsku. već »etički elemenat«. pruska monarhija mogla se. lišene uma. Tradicionalno trojstvo političkih sila promijenjeno je. § 258. admini¬ strativne i zakonodavne sile. ona se naučava da bi pružila utjehu protiv nepravde i nadu za nadoknadom u slučaju gubitka«119. jer u njemu nema ničega bitno novoga u odnosu na njegove ranije spi¬ se o tom predmetu. Država iznosi i naglašava interese svo¬ jih članova time što ih slijedi u zajednicu. koja prijeti čitavom ustavnom ustrojstvu njegove države. On primjećuje opasnu funkciju religije u nje¬ zinoj tendenciji da čovjeka odvrati od njegovog traženja stvarne slobode i da mu plaća iluzornu odštetu za zbiljska zla. On nije apsolutno zlo ni slučajna nezgoda. »Objektivna volja u sebi je umstvena po samoj svojoj zamisli. a čija »bi kretanja i djelatnosti bile elementarne. One se tako ukrštaju da izvršna moć pripada prvim dvjema. a ovo. Hegel opet mis¬ lio o Volksbewegungu svoga vremena. iako je sada ukorijenjena u »prirodnoj« osobi monarha. a razornu snagu takmiče¬ nja pretvara u sjedinjenu cjelinu. He¬ gelovo gledanje na ovo jedinstvo razlikuje se od liberalističkog po tome što je njegova država nametnuta društvenim i ekonom¬ skim mehanizmima građanskoga društva i što posjeduje nezavisne 116 117 političke moći i ustanove. . bilješka. Država dolazi da brani »prava uma i samosvijesti«. vjere i etičnosti znači nezadovanje do jednog odavna pređenog stupnja. koja. Oni su zapazili da ono što najdjelotvornije povezuje sukobljene skupine vladajuće klase je strah od rušenja opstojećeg poretka. naravno. Naglasak na jedinstvu države toliko je jak da povremeno vodi Hegala do formulacija koje se približavaju or. bilješka. bez obzira da li je pojedinci spoznaju ili je žele kao predmet svoga hira«118. kakvih ima u svakom autoritarizmu. Narod »je onaj dio Države koji ne zna što hoće«. § 301. i dalje prožima čitavo ustrojstvo. na život i smrt. završava u izvanjskom suverenitetu. a isto se tako ne smije zaboraviti da religija može poprimiti oblik mučnog prazno¬ vjerja. on ističe da se »religija prvenstveno hvali i iskorištava u vremenu javnih nevolja. iako neka važna obilježja njegovog sistema zavređuju kratak osvrt. »Nije snaga. te na taj način ostva¬ ruje njihovu slobodu i njihova prava. Usprkos tome. njihove istinite. Borba pojedinaca u građanskom dru¬ štvu. iako je »začet u vremenu. Neosporan unutrašnji autoritet države preduslov je za uspješno takmičenje. zakonodavne i sudske moći samo su organi ustavnog za¬ kona. Hegel odbacuje tradicionalnu podjelu tih sila kao štetnu po jedinstvu države. doista. da ustav. koje sa sobom nosi najpotpunije ropstvo i poniženje čo¬ vjeka ispod razine životinje«. Nećemo se zadržavati na Hegelovom prikazu ustava. Država pruža jedinstvo i posebnom i općem interesu. On izjavljuje. § 273. »očišćene« interese). ne bi trebalo da bude smatran napravlje¬ nim« po čovjeku. Pokazali smo već kako je Hegel uzvisio nacionalne interese poseb¬ ne države do položaja najvišeg i najnesumnjivijeg autoriteta u međunarodnim odnosima. Ustav izražava inte¬ rese svih (sada. Hegel sada naglašava njezin suverenitet nad narodom (Volk). Takve izjave do¬ laze iz istih motiva koji su naveli najdalekovidnije filozofe da dr¬ žavu uzdignu nad svaku opasnost od kritike. nego je sla¬ bost učinila u naše vrijeme religiju nekakvom raspravljačkom vrstom pobožnosti«. i 303. Rat je neizbježni rezul¬ tat ispita suverenosti. nemira i ugnjetavanja.

Tako u ratu svaka zaraćena zajednica djeluje unutar sebe na osnovu su¬ radnje. Međutim. § 340. § 270. 120 121 Hegelov idealizam dolazi do istog zaključka do kojeg je do¬ šao Holbesov materijalizam. snage. Između njih. jer bi takav zakon značio izvanjsko skučavanje suvereniteta i uni¬ štio bi životni elemenat građanskog društva121. Kakva je. koji sadrži »vrhovnu ap¬ solutnu istinu«126. Suverene države nalaze se izvan svijeta građanske međusobne zavisnosti. a napolju anarhija. Država. U ovom odlomku iz knjige Lawrencea Dennisa The Dynamics of War and Revolution (Dinamika rata i revolucije. Zato među njima vlada neprestana bor¬ ba. ili u utakmici s nekom izvanjskom zajednicom. Ovo treće je Duh koji sam sebe materijalizira u svjetskoj povijesti. Mnogostruki suve¬ renitet samo je sinonim za anarhiju. i završio je potpunim odbacivanjem Međunarodnog prava. 122 Philosophische Propddeutik. međutim. koji je bezuslovni apsolut«125. str. op. Među državama ne važi nikakav ugovor. Prava suvremenih država »imaju zbilju ne u općoj volji. poroka i nepredvidljivih izvanjskih okolnosti« — sam moralni cilj.188 HERBKRT MARCUSE POLITIČKA FILOZOFIJA 189 ju građansko društvo samo ne može uspostaviti. »Uspješni ratovi već su spriječili građanske sukobe i pojačali unutrašnju snagu Države«120. vrlina. One zaključuju ugovore i time međusobno uspostavljaju neki pravni odnos. 122) tačno je izložena Hegelova doktrina suve¬ reniteta. Međunarodni odnosi su arena za »razuzdavanje posebnih strasti. Država ima svoj zbiljski sadržaj u općoj povijesti (Weltgeschichte). Hegel je bio. nije još konačno pravo. dalkle. Očito je neizbježna okolnost svakoga društva suverenih naroda da je ono obilježeno anarhijom. one opstoje u »stanju prirode«. nego mora odgovarati »pravu Svjetskoga duha. 1940. 1. pa nužno mora doći do rata122. S obzi¬ rom na to da su u prirodnom stanju. Werke. oni prelaze u višu sferu i počivaju u njoj128. zato. dakle. izložena je slučaju«124. njihove razmirice mogu se riješiti samo ratom. 74. 1 2 6 § 33. Na taj način vlada iznutra red. čak zakoni i dužnosti samo su »određena zbilja«. § 30. a prema vani na osnovu utakmice. konačni subjekt koji održava konkurentsko društvo. koja je ustanovljena kao viša sila.. bilješka. Prema tome. ova konačna sfera države i društva? U kak¬ vom su odnosu država i društvo prema svjetskom duhu? Na ova pitanja može se odgovoriti samo ko pređemo na interpretaciju Hegelove Filozofije povijesti. § 31. naglašava da svaki odnos me¬ đu autonomnim državama »mora biti izvanjski. s druge strane. talenata. neprava. Ponovno primjećujemo da slijepa priroda ulazi i odguruje na stranu samo-svjesnu racionalnost objektivnog duha. § 259. »autonomija Država. Države se međusobno nalaze u odnosu koji je više pri¬ rodan nego pravan. ne može se obavezati nekim višim zakonom. Država. str. ova drama slučaja i nasilja doista kona¬ čna? Završava li um u državi i u onoj igri bezobzirnih prirodnih sila u koju se država mora nužno upustiti? U cijeloj Filozofiji prava Hegel je odbijao takve zaključke. § 324. »Čitava jedna zajednica može se uredno takmi¬ čiti samo u ratu. Suverenitet se ne može opisati ugovorima. Ovu unutrašnju vezu između suvereniteta. One mogu svojevoljno kidati ugovore i moraju neprestano biti nepovjerljive jedna prema drugoj. bilješka. interesa. Da li je. u carstvu svjetskoga duha. cit. Dodatak. osim toga. § 333. 123 124 125 127 128 Philosophj of Right. rata i utakmice is¬ koristila je fašistička ideologija kao odlučujući argument protiv li¬ beralnog kapitalizma. III. pravo ne može biti zbiljsko. u Samtliche. postupaju nasilno. Državno pravo. jednako ciničan kao Hobbes kada je go¬ vorio o buržoaskoj državi. nego u svojim posebnim voljama«123. ako i nije vezano međunarodnim zakonom. Svo¬ ja prava održavaju i stiču pomoću svoje vlastite snage. Hegel. one su auto¬ nomne i nezavisne. i uspostavlja se kao apsolutni sudac nad Državama«127. Zato mora nešto treće stajati iznad njih i sjedinjavati ih. sv. . Međunarodna anarhija popratna je pojava nacionalnog suvereniteta«. ciljeva. koji samom svojom prirodom podrazumijevaju međusobnu zavis¬ nost stranalka.

. Međutim. čud¬ novat pristuip za jednu idealističku filozofiju povijesti. koja je u Logici određivala proces mišljenja. Na taj način. na zakone i tendencije na koje činjenice ukazuju i od kojih one dobivaju svoje značenje. Ova hipoteza.. 11. ikoji tu¬ mače njihov slijed i međusobnu ovisnost.FILOZOFIJA POVIJESTI 191 VII FILOZOFIJA POVIJESTI Za dijalektičku logiku bitak je proces u protivurječnostima koje određuju sadržaj i razvoj čitave zbilje. nego na ono što čini povi¬ jest umstvenom cjelinom. Moramo postupati povijesno-empirijski«. Izreka da bi trebalo da filozofija dade opće kategorije za ra¬ zumijevanje povijesti nije proizvoljna niti potječe od Hegela. Philosophy of History. ur. Logika je pokazala da je istinski bitak ideja. Zakoni povijesti moraju se pokazati u činjenicama i iz njih — utoliko je Hegelova metoda empirijska. ovo je hipoteza. »povijest mora¬ mo uzeti kakva jest. Ibid. Ibid. kazati da je sadržaj uma ovdje isti kao sadržaj povijesti. 72. a ne pasivno prihvaćene datih činjenica.. Oblici duha očituju se u vre¬ menu. op. Činjenice same po sebi ne otkrivaju ništa. ne podrazumevaju da povijest ima određeni cilj. koji vjeruje i tvrdi da mu je stav takav da se samo predaje po¬ dacima koje dobiva. koje organizi¬ raju činjenice po njihovom aktualnom značenju. u početku je sa oštrim osuđivanjem ukazivalo na jedan zastarjeli društveni pore¬ dak. — prema Hegelu. Ali kako čovjek prepoznaje koje su kategorije valjane i koja je teorija ispravna? Odlučuje filozofija. ne4 5 Philosophy of History. one jedino da¬ ju odgovor na valjana teoretska pitanja. iako pod sadržajem ne misli¬ mo na mješavinu povijesnih činjenica. Logika je pokazala ustrojstvo uma. koje se uskoro degeniriralo u plitko samozadovoljstvo. a provjeravanje je izvršeno kada je teorija obuhvatila date činjenice na taj način da se one javljaju pod određenim zakonima i kao momenti određenih tendencija. cit.. Međutim. Filozofija povijesti iznosi povijesni sadržaj uma. Duh je samom svojom biti pod utjecajem vremena. str. ovi se zakoni ne mogu spoznati ako istraživanjem ne rukovodi odgovarajuća teorija. Mogli bismo. Philosophie der Weltgeschichte. G. po kojoj se filozofska metoda u razmatranju povijesti razlikuje od svake druge metode. ali ideja se razvija »u prostoru« (kao priroda) i »u vremenu« ('kao duh1). Lasson. 8. a povijest svijeta predstavlja izlaganje duha u vremenu2. Građanska klasa u usponu upotrebljavala je pojam napretka kao sredstvo za interpretaciju prošle povijesti čovječanstva kao prethistorije svoje vlastite vladavine. str. činjeničnim zbilj¬ nostima. pogotovo. Teleološki karakter povijesti (ako ga povijest uopće ima) može biti samo zaključak empirijskog proučavanja povijesti i ne može 1 2 3 se pretpostaviti a priori. str. onoga što podrazumijeva dijalektička metoda uništava samu ideju vanvremenosti. — da ih naprosto prihvaća — nipošto nije pasivan u pogledu upotrebe svojih misaonih snaga. Zato. Logika je razradila vanvremensko ustrojstvo toga procesa. i to jedina hipoteza u filozofiji povijesti. govorili su oni. dijalektika vremenito sagledava zbilju. Ona obrađuje one opće kategorije koje upravljaju istraživanjem na svim posebnim pod¬ ručjima. Sve velike teorije osamnaestoga vijeka stajale su na filozofskom gle¬ dištu da je povijest napredak. str. Kada nova građanska klasa bude obli¬ kovala srvijet u skladu sa svojim interesima. Javlja se u Filozofiji povijesti kao razorna snaga vremena. ali unutrašnja povezanost između loigike i drugih dijelova sistema i. str. 9. isključivo preko ovih sredstava«5. dakle. Hegel odlučno ističe da „u povijesti miš¬ ljenje treba da je podređeno onomu što je dato. vladavine koja je imala da dovede svijet do zrelosti. njihova valjanost na tim poljima se mora pro¬ vjeriti činjenicama. a »negativnost«. 134. »Um je suveren svijeta«3. On sa sobom donosi svoje kategorije i vidi pojave. to je njezina osnova i to je vodi«4. Ovo shvaćanje napretka. »Čak obični. nepristrani historiograf. jer opstoji sa¬ mo u vremenskom procesu povijesti.. Istinska znanstvena ob¬ jektivnost zahtijeva primjenu valjanih kategorija..

uprkos svemu tome. Hegelova Filozofija povijesti pravednija je prema toj ulozi od mnogih empirijskih historiografija. karakte¬ rizira povijesni svijet. despotizam. plemstvo i tako dalje. Hegelovo djelo. razumijemo ih kao pripadnike njihovih naroda. Do njih ćemo doći kasnije. Napredak je podrazumijeva to da će dato stanje biti negirano i da se neće nastaviti.. a mišljenje. u biti. to je jedan oblik. Bit ove općosti je duh. str. Hegel ih je sa¬ žeo u svojim uvodnim predavanjima7. mnotšvo izvanjskih stvari medijem subjelktovog razvoja. Ako je ova svijest imala biti konačni obililk duha. koja se zasnivala na istom uzoru. građanska klasa. građansko društvo. Ali ovaj interes izgubio je svoju krepkost. Georg Lasson objavio je sve oblike ovog uvoda u svom izdanju Hegelove Philosophie der Weltgeschichtc. Cezar. a ne povijesti. Hegel piše: »Ovo je tačka do koje je došla svijest«6. kao povijest rnislećega subjekta. sačinjava općenitost.. 10. Filozofija daje historiografiji njezine opće kategorije. Ova dvostruka općenitost. Znamo. uzdiže ljude iznad posebnih odredaba i. Istina je još počivala izvan carstva činjenica — u stanju koje je tek imalo da dođe. I. i kada u Filozofiji prava čitamo da je »jedan oblik života ostario«. Hipotezu na kojoj počiva Filozofija povijesti verificirala je već Hegelova Logika: istinski bitak je um. 6 7 Najprije moramo raspraviti pojmove koje on naziva specifičnim povijesnim kategorijama. Naravno. Cezara. Ali ona proglašava pogreb jedne klase. Povi¬ jest. i str. u obliku ukupnog zbira prirodnih uslova i uslova života. a ne svi oblici života. a te su identične sa osnovnim pojmovima dijalektike. poljoprivredno. Cromwell. Svijest je povijesna svijest. Priroda. U Hegelovom začudo samopouzdanom proglašavaju kako je povijest došla do svog (kraja ima neika štura istina. koji se očituje u prirodi i dolazi do svog ozbiljenja u čovjeku. 31. međutim. a »bit Duha je sloboda. tako da. čovjek je također dio prirode. dr¬ žava. nužno je opća povijest (Weltgeschichte). nakon opisa restauracije. drugo čini. Ali. Filozofija nas uči da sve kvalitete Duha opstoje samo preko slobode. Vidi napose sv. baš zato što »pripada carstvu Duha«. engle¬ ski. primoran je da dijeli sudbinu posebne cjeline ko¬ joj pripada. proletarijat. Str. et seq. čovjek je ograničen na posebne uslove — rođen je u ovom ili onom mjestu ili vremenu. slijedi uzor slobodnog vlasništva. ostaje prvobitna osnova povijesti u čitavom toku Hegelove knjige. Kao rezultat toga. na taj način. u kojemu čovjek razvija svoj život. kao što je pokazala Filozofija prava. 1920—22. čovjek je. Naši općeniti (general) pojmovi shva¬ ćaju ovu općost kao stvarni subjekt povijesti. He¬ gelova teza podrazumijeva da je duh aktualni subjekt i pokretna snaga povijesti. Sadržaj povijesti shvaćamo preko općih pojmova kao što su: nacija. da je Hegel smatrao da je povijest postigla svoj cilj i da su ideja i zbilja našle zajedničko tlo. koji odgovaraju društvu i državi svojega vremena. Filo¬ zofija je bitni. nego život i bitke one općosti koja se pod razni krinkama razvija preko različitih i kulturnih cjelina. Ova šema vlada još i u Hegalovoj Filozofiji povijesti. povijest svijeta koju posmatra Hegel uzdiže i posvećuje povijest građanske klase. Kao prirodno biće. raznih Cromwella i Napoleona. subjektivna i objektivna. Napoleon su za nas rimski. U njima se afirmira općost. misleći sub¬ jekt. Mišljenje. prvo. Vi¬ dio je da ne sadržavaju nikakvo novo načelo podmlađivanja svi¬ jeta. povijest čovječanstva niisu život i bitke Aleksandra Velikog. onda je povijest ušla u carstvo od kojega dalje nije bilo napretka. francuski građani. pripadnik je ovog ili onog naroda. povijest je još u stanju bor¬ be za istinu. i njegovi prirodni po¬ rivi i impulsi igraju u povijesti bitnu ulogu. također. feudalno. Pri zaključku knjige. na prim¬ jer. 456.192 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 193 čuven zamah materijalnih i intelektualnih snaga učinit će čovjeka gospodarem prirode i otvorit će istinsku povijest čovječanstva. Ovo jedva da zvuči kao svršetak. označava vrhunac i kraj kritičke filozofske historiografije. da svi tiraže i 13 Um i revolucija . a bor¬ ba je došla do svog kraja. Hegelu su bili otvoreni svijest i ciljevi njegove klase. Ideja napretka. da su sve one samo sredstvo da se dođe do slobode. i još uvijek gleda na borbu za slobodu kao na jedini sadržaj povijesti. Dokle god se sve to ne materijalizira. demokracija. francuskih kraljeva. a s obzirom na to da je duh. um ozbiljan u povijesti. njemačkih careva. et seq. monarhija. jnamo. Ozbiljenje se događa u po¬ vijesti. On se i dalje osvrće na interes slobode dok se bavi povijesnim činjenicama. Pojam slobode. integralni element u filozofiji fran¬ cuskog prosvjetiteljstva. tumačila je povijesne činjenice kao sig¬ nale koji označavaju čovjekov put ka umu. kao i logički a priori povijesti. sve dok povijest ne dođe do razine koja odgovara ljudskim mogućnostima.

a ne pojedinačno. Uzmimo jedan primjer iz marksističke teorije koji bi mogao objasniti vezu između Hegelove Filozofije povijesti i kas¬ nijeg razvoja dijalektike. viša faza naposljetku biva dosegnuta. " Str. 29. na primjer.194 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 195 proizvode isključivo to«8. njihovih strasti. Oni time smanjuju količinu radne snage koju upotrebljavaju i time. svojim je postupcima po¬ stigao viši. i on nam usađuje uvjerenje da su talkve potrebe. koje počivaju u čitavoj zbilji. dakle. njegov duh. 56. Razmotrili smo te kvalitete i vidjeli da sloboda završava u samo-pouzdanju potpunoga prisvajanja. nego. »prvi pogled na povijest uvjerava nas u to da postupci ljudi potječu od njihovih potreba. vlada materijom. »naslikati strasti čovječanstva. nije naprosto napredak ka slobodi. To je tako kao da se duh služi pojedincima kao svojim nesvjesnim oruđem. me¬ đutim. na žalost. dakle vrše opću zadaću koja razvija slobodu. a ne interesi. Afirmira se. Hegelova filozofija povijesti mogla bi biti deterministička teorija. nešto drugo — povi¬ jesni um. u kojima. uvijek potreban nov početa'k«14. To nije »zakon«. napredovanja ka višoj razini povijesti traži. . na primjer. kakav. međutim. i da su u povijesti ima da odigra ostvarenje pojedinca. on prestaje djelovati ako ga čovjek ne prepoznaje i ne izvr¬ šava. biće koje je djelatni i svjesni subjekt svoga opstojanja podliježe sasvim dru¬ gačijim zalkonima. Međutim. povijesni zakoni potječu samo iz čovjekove svjesne prakse i samo su u njoj aktuelni. 11 Str. kao da je potpuno izgubljeno čitava ogromna dobit ranije kulture. ali zadovoljavajući svoje lične porive. ali određujući činilac je ipak sloboda. najprije. ako. Ovo je opće načelo povijesti. 10 Str. Rastumačiti povijest znači. kada do njega dođe. Materija u svom ustrojstvu i kretanju ima nepromjenljive zakone koji je nose i održavaju. ali materija nigdje nije subjekt svojih procesa niti ima nad njima bilo kakvu vlast. Drugim riječima. 13. Cezar je. Niz povijes¬ nih tendencija postaje zakonom samo kada ih čovjek shvaća i po njima postupa. kao što ćemo vidjeti. da je duh slobodan ako posjeduje i kazuje svijet 'kao svoju svojinu. Napredak zavisi od 1 4 Str. svaka pre¬ preka na putu ka slobodi može se savladati uz napore samo-svjesnoga čovječanstva. 8 bi osigurali svoje profite i nadmašili svoje konkurente. bio vođen ambicijom. s ob¬ zirom na to da je njihov višak vrijednosti proizveden samo pomo¬ ću radine snage smanjuju profitnu stopu kojom njihova klasa raspolaže. 30. sigurno. S druge strane. pojedinci podržavaju napredak duha. Za¬ to je sasvim razumljivo da Filozofija povijesti završava sređiva¬ njem društva građanske klase i da se razdoblja povijesti javljaju kao nužni stupnjevi u ozbiljenju njegovog oblika slobode. str. poslije kojih je. nego napredak »u samosvijesti slobode«. »Postoje mnoga znatna razdoblja povijesti u kojima kao da je ovaj razvoj prekinut. Povlačenje. dio dijalektike povijesnoga mijenjanja. Na taj način oni ubrzavaju tendencije raspadanja onog društvenog sistema koji žele očuvati. istinski sadržaj je ozbiljenje samo-svijesti slobode. ima neki zakon napretka ka sve višim oblicima slo¬ bode. Slijedeći svoje vlastite interese. Proces uma koji se vrši preko pojedinaca ne zbiva se. zadobiju pre¬ vlast. Istinski subjekt povijesti je opće. »Povijest svijeta nije drugo nego napredak svi¬ jesti o slobodi«9. 12 Str. 19. koja se izmjenjuju sa razdobljima stalnog napredovanja. 17. Postoje raz¬ doblja »uzmicanja«. Ali. nije »izvanjska slučajnost«. mogli bismo čak kazati. u Str. u znanstvenom smislu riječi. Rušeći tradicionalni oblik rimske države. Opći zakon povijesti. 20. njegove djelotvorne sile«11. niti ima stalan i jednolinijski tok. u Hegelovoj formulaciji. on je ostvarivao »nuž¬ nu sudbinu u povijesti Rima i svijeta«. prirodnom nužnošću. Samo-svjesna praksa postaje dio samog sadr¬ žaja zakona. tako da ovi djeluju kao zakoni samo utoliko što pot¬ padaju poid subjektovu volju i utječu na njegove postupke. strasti i interesi jedini pokretači postupaka — dje¬ lotvorni činioci u ovom prizoru djelatnosti«10. tako da. Kako Hegel razrješava ovu prividnu protivurječnost? Isključeno je da su potrebe i interesi pojedinaca pokre¬ tači svake povijesne djelatnosti. da negativne snage. He¬ gel navodi primjer Cezarove borbe za vlast. umstveniji oblik političke organizacije12 U posebnim ciljevima pojedinaca latentno je dakle jedno op¬ će načelo — opće zato što je »nužna faza u razvoju istine«13. njihovih karaktera i talenata. Mara je smatrao da su za vrijeme raz¬ vijenog industrijskog kapitalizma pojedinačni kapitalisti prisiljeni da svoja poduzeća prilagode brzom napretku tehnologije kako Philosophy of History. potrebe i akcije pojedinca.

dok su »pojedinci žrtvovani i napušteni. nedirnuta i neozlijeđena«. i onih mogućnosti koje su protivne ovom utvrđenom sistemu. Cezar. Njihovi postupci također proizlaze iz ličnih interesa. već stvaraju nove oblike života. Ono što su željeli i za što su se borili bila je »sama istina. uspos¬ tavljanje buržoaskoga društva — sve ove promjene nisu bile slo¬ bodno čovjekovo djelo. tenden15 16 17 cijama. za njihov svijet«. 30. djeluje tako iza leđa i iznad glava poje¬ dinaca. njihovi postupci ne ponavljaju stare uzorke. razvoj feudalizma. dok pojedinac čije se opstojanje razvija pomoću tak¬ vog podstreka plaća kaznu i trpi gubitak«20 Pojedinci doživljuju neuspjeh i prolaze. oni prave posao.. nekih pojedi¬ naca koji se dižu iznad te razine. i ne više. Napoleon15. Povijesni pojedinci su ljudi jednog vremena u kojemu se javljaju »golemi sudari između opstojećih. u obliku jedne neodoljive bezimene sile. On to naziva »lukavstvom uma«19. njegove stra¬ sti i interesi ne podliježu. a ne povijest. Svjesni »potreba vremena« i onoga »što je bilo zrelo za razvitak«. u isto vrijeme. Konačni povijesni subjekt Hegel naziva svjetskim duhom (Weltgeist). Pojedinci žive nesretno. Međutim. iako nikada uistinu ne postižu svoj cilj. muče se i ginu. »instrumenti Svjetskoga duha«. oni su sredstva kojrga podržavaju u njegovom radu u službi jedne više sile i višega interesa. On ne opstoji posebno od tih zbiljnosti. Povijest se tada javlja kao »klaonica. Hegel ovo shvaćanje svjetskoga duha naglašava da u ovim ranijim razdobljima pisane povijesti čovjek nije bio samo¬ svjesni gospodar svoga opstojanja. čak ni ovi povijesni ljudi nisu još aktualni povijesni subjekti. Ima. utoliko što znače izbor jednog višeg oblika života koji je sazrio unutar opstojećeg sisteima. Takvi ljudi su po¬ vijesni ljudi. Ibid Ibid . Dok su ove snage još nqpoznate u svojoj istinskoj biti. ali. poka¬ zuje tamne crte jednoga svijeta kojim upravljaju povijesne sna¬ ge umjesto da on upravlja njima. Hegel. nji¬ hova nevolja i poraz upravo su sredstva pomoću kojih napreduju istina i sloboda. Njihov interes se mora nužno sukobiti sa posebnim interesom vladajUĆeg sistema života. Ideja plaća kaznu op¬ stanka i prolaznosti ne sama nego pomoću strasti pojedinaca«21. 33. ideja pobjeđuje i vječna je. Zakon povijesti što ga predstavlja svjetski duh. priznatih dužnosti. 19 Str. kao što su Aleksandar.196 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA I'OVIIESTI 197 čovjekove sposobnosti da shvati qpći interes uma i od njegove volje i snage kojima ga ozbiljuje. koje je posljedica toga. zakona i prava. što ga se njhov svijet imao poduhva¬ titi«17. 21. 29. Povijesni pojedinci na taj su način anticipirali »nužni. Oni su žrtve jedne više nužnosti koja se vrši u njihovim životima. u kojoj se žrtvuju sreća na¬ roda. međutim. oni su djelovali. nego nužni rezultati objektivnih povijes¬ nih snaga. oni su još uvijek puka oruđa povijesnog nap¬ retka. Suverenost svjetskoga duha. kako je Hegel prikazuje. kako može samo-svijest slobode uopće pokre¬ tati ljudsiku praiksu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje. Str. Božanska sila svjetskoga duha javljala se tada kao objektivna snaga koja vlada potupcima ljudi. Ona ostaje u pozadini. koje napadaju i čak uništava¬ ju njegove temelje i njegovo opstojanje«16. Njegova zbilja počiva u onim postupcima. Oni su izvršitelji njezine volje. mudrosti država i vrlina pojedinaca«18. Ibid Str. za njihovo doba. Ideja pobjeđuje upravo zato što pojedinci ginu poraženi. veliča žrtvovanje pojedinačne općenite sreće. ovi uvijek pripadaju budućim generacijama. Ove mogućnosti čine se povijesnom pojedincu kao predmeti izbora njegove specifične moći. Ali ako su posebne potrebe i interesi ljudi jedini pokretači njihove djelatnosti. ali oni sadrže jedno »opće načelo«. Međutim.. idući korak u napredovanju. Nije »Ideja ono što je uvučeno u suprotnosti i borbe i što se iz¬ laže opasnosti. Njihova svijest uslovljena je njihovim ličnim intere¬ som. kat exochen. i djeluje preko ovih instrumenata i posrednika. nastojanjima i ustanovama koji otjelovljuju interes slo¬ bode i uma. a ovaj uveliko nadmašuje interese neke poseb¬ ne skupine: oni kuju povijesni napredak i njime upravljaju. 20 21 Str. Prelaz od istoč¬ ne kulture ka kulturi grčkoga svijeta. moramo ponovo pitati: »Tko je aktualni subjekt povijesti? Čija praksa je povijesna praksa?« Reklo bi se da su pojedinci puiki instrumen¬ ti povijesti. welthistorische Individuaen. »Ovo se može nazvati lukavstvom uma — to što on pOkreće strasti da za njega rade. Čovjek nikada ne žanje plodove svoga rada. one sa sobom nose bijedu i uništavanje. ali u njihovom slučaju ovi postaju identični s općim interesom.

zahvaljujući svojoj vladavini prav¬ de i zakona prema ustavnim garancijama. grčki i rimski svijet da su neki slobodni. također. jer je ona ukinula kmetstvo. Hegel sada razvija ovaj stav. »U kakvoj građi je izvedena ideja Uma?« Svjetski duh teži za tim da ozbilji slobodu može se materijalizirati samo u zbilj¬ skom carstvu slobode. njemački svijet zna da su svi slobodni. U početku ovo nije ništa drugo nego ariStotelovSka tipologija primjenjena na opću povijest.. ona smatra njezine konkretne povijesne oblike. koja je nadvladala revolucio¬ narni teror iz godine 1793. treći monarhija«. naprotiv. pokretač jednoga svijeta u kojemu se sve što se zbi¬ va dešava uprkos svjesnim čovjekovim djelatnostima i na račun njegove sreće. Međutim. podrazumijeva da je despotizam politički oblik koji najbolje odgovara materijalnoj i intelektualnoj kulturi Istoka. ova ideja i dalje smatrati otjelovljenjem is¬ tine i slobode? Kant je emfatički naglašavao da bi protivurječilo čovjekovoj priirodi kada bi se on iskorištavao kao puko sredstvo. nije pozornica sreće. . koja priznaje i obezbjeđuje jednako pravo na svojinu. str. 18. Prema tome. Hegel ne želi kazati da je istočnjački svijet poznavao samo despotizam. Filozofija prava završila je iskazom da je pravo države pod¬ ređeno pravu svjetskoga duha i sudu opće povijesti. to jest u državi. institucionaliziran. 104—10. dovodeći najprije svaki od njih u vezu sa povijesnim razdobljem koje predstavlja. može biti sam po sebi ciljem na području etičnosti i religije. .. Grci su zato imali robove. koji odgovaraju trima glavnim fazama u razvoju slobode. koja je u Hegelovo vrijeme postigla taj cilj. pod utjecajem kršćanstva. a ne slobodan čovjek. Hegelov se sud ovdje zasniva na činjenici da on modernu apsolutističku državu smatra napretkom u odnosu na feudalni sistem... i završava u državi koja je sposob¬ na da izađe na kraj sa antagonizmima koji prate slobodu svojine. i da se njihova sreća prepusti carstvu slučaja. drugi je demokracija i artistokracija. Prvi politički oblik što ga primjećujemo u povijesti je zato despotizam. on je meta¬ fizički nadomjestak zbiljskog subjekta. Svjetski duh je hipostatički povijesni subjekt. »Istoik je znao i zna sve do danas da je samo Jedan slobodan.. Hegel razlikuje tri tipična državna oblika. i čitav njihov život 22 23 i održanje njihove sjajne slobode bili su povezani sa ustano¬ vom ropstva. Istočnjaci nisu dosegli spoznaju da je Duh — čovjek kao takav — slobodan. Na taj način. U Hegelovoj poznatoj šemi razlikuju se tri glavna povijes¬ na stupnja u razvitku slobode: istočnjački. kao sa¬ vršeno slobodan državni oblik. povijest slobode završava dolaskom moderne mo¬ narhije.. kojemu ona i pripa¬ da. Oni znaju samo da je jedan slobodan.. u njoj se nalazi samo-svijest preko koje djeluje povijesni zakon. u monarhiji se hir pojedinaca drži u potčinjenosti i uspostavlja zajednički vladavinski interes«25. On priznaje da čovjek. On misli na snaž¬ nu centraliziranu buržoasku državu. Filozofija povijesti ne razmatra ideju države (kao što je to činila Filozofija prava).. Str. Taj jedan je zato samo Despot. Str. grčko-rimski samo demokraciju a njemački samo monarhiju. i zato što to ne znaju. u njoj se priznaju Pravo i Zakon. 399. ovoj metafizički subjekt poprima konkretni oblik čim Hegel postavi pitanje o tome kako se svjetski duh materija¬ lizira. On pojedinim državnim oblicima dodjeljuje mje¬ sto koje im pripada u toku povijesti. a drugi politički oblici drugim odgovarajućim povijesnim 24 25 Ibid. Sloboda. međutim. žrtvuju.. . kao i Rimljani. počinje svoji¬ nom. pokazuje on. prve su postigle svijest da je čovjek kao čovjek slobodan: da je sloboda Duha ono što sačinjava njegovu bit24. Svijest o slobodi prvo se pojavila u Grka. ona je izvor zbiljSke slobode. skriven i strašan kao što je kalvinistički bog.. U njoj je svjetski duh. znali su samo da su neki slobodni — ne čovjek kao takav. grčko-rimski i njemačko-kršćanski. Ali upravo zato sloboda toga jednoga je samo h i r . može se kazniti. »U monarhiji. Str.. Nje¬ gova šema. Razdoblja sreće su prazne stranice u njoj«23. i zato su oni bili slobodni. i da se uzme kao općenito pravilo da pojedinci pripadaju ka¬ tegoriji sredstava«22. postoji jedan gospodar i nikakvi kmetovi. ali oni. nedokučivi bog jednog onemogućivanog čovječanstva. Samo nekoliko desetljeća kasnije Hegel se izjašnjava za »ideju da se pojedinci njihove želje i njihovo zadovoljavanje. »Povijest. 26. vidi. oni nisu slo¬ bodni.198 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 199 Može li se. Njemačke nacije. Monarhistički oblik zauzima prvo mjesto. razvija u sebi opću vlast zakona. kada je jednostavno predmet viših povijesnih procesa.

Promotrimo sada opće ustrojstvo povijesne dijalektike. to jest da država zavisi od talkvih činilaca kao što su zemljopisni smještaj i prirod¬ ne. izvršenje ozbiljavanja slo¬ bode. 64. On kaže da je povijesno mijenjanje »napredovanje prema nečem boljem. Pojedinci postaju svjes¬ ni svojih mogućnosti i organiziraju svoje odnose u skladu sa svo¬ jim umom. Pokretale ovoga procesa je mišljenje. Ovo je očigledno u slučaju živoga bića. savrStr. i pojedinci su za¬ dovoljni u državi. Hegel se. str. Misleći subjekt »proizvodi sebe. To su svjetsko-povijesni narodi (\velthistorische Volkgeister). znanost svojih zakona. str. 55. također. 53. a da svjesno ne suprotstavljaju svoje pojedinačnosti zajednici. naglašava da je jedinstvo države uslovlleno vladajućom nacionalnom kulturom. Sada se može odgovoriti na pitanje o odnosu neke posebne države prema svjetskome duhu. te ga je suprotstavljala višim vrednota¬ ma koje je postavljala u općoj povijesti. u prvom redu. od kojih je svaki bitna faza u povijesti svake države. ona je stupanj puke potencijalne slobode aktualna sloboda dolazi samo sa samo-sviješću slobode. Ovo načelo. Prevladava nesvjesna sloboda. Odlučujući skokovi prema novim i višim obli¬ cima života javljaju se u njihovoj povijesti. on je subjekt nacio¬ nalne povijesti u istom smislu u kojemu je svjetski duh subjekt opće povijesti. mogućnost koja teži za tim da se ozbilji«. O povijesti jednog naroda treba da sudimo prema onomu što je pridonio na¬ predovanju čitavog čovječanstva prema samo-svijesti slobode28. rasne i društvene osobine naroda. proširuje se aktualno u ono što je uvijek bio potencijalno«^. 31 Str. Ovaj je očitovanje svjetskog duha na datom stupnju povijesnog razvitka. Ovo je sadržaj njegovog pojma narodnog duha (Volksgeist26). ali najviši oblik razvitka postiže se sa¬ mo onda kada nad čitavim procesom vlada samo-svijest. On postiže ovaj rezultat utoliko što se svaki posebni egzistencijalni uslov ukida mogućnostima koje u njemu počivaju. 26 27 28 šenijem«. Od Aristotela nadalje povijesno mijenjanje je suprotstavljano mije¬ njanju u prirodi. Ona je. čineći to. jer u svakom raz¬ doblju jedan tip slobode je onaj koji je istinit. Ustavna monarhija izražava i integrira ovaj oblik društva. »Svaki pojedini Narodni genij treba da bude shvaćen kao da je samo pojedinac u procesu Opće povijesti«27. vidi. Kasnije ćemo vidjeti da shvaćanje Historische Schule pripada pozitivističkoj reakciji na hegelovski racionalizam. i svjesno je organiziraodržavu«31. Država se mora graditi na priznavanju te slobode. istom elementu koji je ovoj drža» Ibid. i preobražava u novi uslov koji ispunjava te mogućnosti. Na tom stup¬ nju društveni antagonizmi se još nisu pojačali. Vladajuća moguć¬ nost treba da se aktualizira. Država se prvo javlja kao neposredno. Povijesno mijenjanje je zato razvoj. . Život mislećega subjekta jedini je koji se može nazvati samo-ozbiljenjem. »prirodno« jedinstvo. On. i nji¬ hovo stalno aktualiziranje. pruža egzistencijalne uslove njegovog povijesnog života. Narod sastavljen od talkvih pojedinaca »shvatio je na¬ čelo svog života i uslova. Str. Odlučujuća razlika između Hegelovog pojma Volksgeista i na¬ čina na koji je isti pojam upotrebljavala Historische Schule sastoji se u tome što je ova škola shvaćala Volksgeist više u smislu prirod¬ nog. u velikoj mjeri. Ovo je zlatna mladost svakog naroda i zlatna mla¬ dost opće povijesti. Nacionalna povijest mora se razumijeti preko opće povijesti. podrazumijeva da opstoji neka latentna »sudbina. za Hegela. dok drugi narodi igra¬ ju manje uloge. doik mutacije u prirodi »ispoljavaju samo kruženje koje se neprestano ponavlja«29. držao te razlike. poslije toga. takođe. 54. Pojedinci doživljavaju ovu općost u različitim oblicima. u strogom smislu riječi. čiji je život razvijanje mogućnosti sadržanih u klici. Svaki oblik države mora se ocije¬ niti prema tome da li odgovara stupnju povijesne svijesti koji je čovječanstvo doseglo. 76. nego umstvenog razvoja.200 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 201 razdobljima.. elementu koji ko¬ načno vodi njezinom uništenju. samo neki provode djelo¬ tvorno ovaj napredak. 50—54. »Sve zavisi od shvaćanja načela ovog razvoja«. ali zato što je nesvjesna. Samo se u povijesnim promjena¬ ma javlja nešto novo. ona razbija nesvjesni stu¬ panj ljudske organizacije. Država opstoji kao opći interes među pojedinačnim djelatnostima i inte¬ resima. a država. Sloboda u različitim povijesnim razdob¬ ljima ne znači i ne može da znači istu stvar. Razini narodi ne daju jednak prilog. Njemački svijet je preko reformacije proizveo u svom razvoju onu vrstu slobode koja priz¬ naje bitnu jednakost ljudi. Kako se taj proces očituje u povijesti? Misleći subjekt živi u povijesti. Ova je država također podložna mišljenju. prava i etičnosti. 3 0 Str.

77. Mišljenje je tako uvu¬ čeno u proces vremena. zaustaviti hod misli. Ukidanje nekog datog oblika dr¬ žave u isto vrijeme je prelaz prema višem obliku države. Hegel počinje opisom ranog razdoblja grčkog grada-države. ali su na njih gledali kao da oni imaju »prirodnu nužnost«35. »uništava zbilju. ovdje je povezano sa napretkom slo¬ bode. Ta¬ da je samog Kronosa progutao Zeus. Ovu državu rodili su i održavali um i etičnost. a taj ga i vodi. u Filozofiji povijesti. za vrijeme kojega »subjektivnost volje« još nije bila probuđena unutar prirodnog jedinstva polisa. povijesnomu napretku prethodi napredak mišljenja. jer država nastoji očuvati interes onoga što jest i. u krajnjoj liniji. Napredak pojmovnog mišljenja. Društvena i politička zbilja ne može se ni na koje vrijeme podvrgnuti zahtjevima uma. Međutim. 252. Solon). /Tales/ Bias. sila snažnija od vremena. Hagel je u tom procesu vidio općeniti povijesni zakon. Djelo mišljenja bilo je razoreno mišljenjem. koji je podjednako neizmjenljiv kao i samo vrijeme. on je bio »politički bog« 'koji je stvorio državu i učinio je djelom samo-svjesnih i moralnih pojedinaca. Načelo mišljenja. da negira svaki posebni sadržaj pokazuje se. Kada mišljenje postane pokretač prakse. Čim je mišljenje oslobođeno svoje povezanosti s vladajućim stanjem stvari. Zakoni su opstojali i građani su ih poštivali. Str. ono ozbiljuje opći sadržaj datih povijesnih uslova time što razara njihov posebni oblik. i kao carstvo subjektivnosti i slobode. na taj način. Filozofija povijesti dala je povijesnu ilustra¬ ciju ove bitne veze između slobode i pojma koja je rastumačena u Logici. pomoću svoje više pojmovne spoznaje. . Ovu razornu dinamiku mišljenja Hegel je ilustrirao pomoću jednog starog mita. ona je bila nešto što je moglo ustrajati i izdržati. a vrijeme je progutalo vlastitu djecu. Str. Hegel je objasnio ovu vezu analizom Sokratovog djela. beskonačni oblik . u Logici. ali. čim počne među njima kolati i određivati njihovu praksu. vezati .snage koje teže višem povijesnom obliku. u kojemu su ljudi živjeli u nepo¬ srednom međusobnom jedinstvu i u jedinstvu sa prirodom. Na taj način. shvaćanje pojma. Ovo je bilo razdoblje velikih ustava (Thales. 104.. Mišljenje nije bezo¬ pasna djelatnost. Hegel kaže: »Vrijeme je negativni elemenat u osjetilnom svijetu. njegova vlast je značila Zlatno doba. Prema Hegelu. Razornu dinamiku mišljenja Hegel je povezao sa povijesnim napretkom prema »općenitosti«. Prije ili kasnije slobodna umstvenost mišlljelnja mora doći u sukob sa 'racionalizacijama datog ži¬ votnog poretka. ono ide dalje od pojavne strane stvari i po¬ kušava doseći njihov pojam. utjeloviti više tih mogućnosti u poredak ži¬ vota. u isto vrijeme. dobiva. u drugu ruku. postojanost onoga što jest. Smatralo se da zakoni važe zato što su zakoni. i snaga koja je prisilila znanje. a Zeus. djelatnost koja će građane. — činilo se da proizvodna moć uma dovodi vrijeme do zastoja. bit. natjera¬ ti da stave u pitanje i čak da potkopaju tradicionalne oblike kul¬ ture. općost«33. Oni koji prianjaju uz načela uma. za razliku od njihove pojave — vladajući uslovi pokazuju se kao ograničene posebnosti koje ne iscrpljuju mogućnosti stvari i ljudi. Sve što je čovjek postigao bilo je razoreno. Nikakva sila ne može. koji je »opciji« od prethodnog oblika. U razvoju čovječanstva Hegel je gledao proces kretanja prema zbiljskoj qpćenitosti u državi i društvu. ako uspiju da uspostave nove društvene i političke uslove. 77. koji je ukinuo uništavajući snagu vremena.202 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 203 vi podao njezin oblik. slo33 34 35 Str. Hegel je vidio kako povijest napreduje bar toliko da se bit¬ na sloboda i jednakost ljudi sve više priznaju i da se sve više ukidaju posebna ograničenja te slobode i jednakosti. Čovjekova samo-svjesna djelatnost. Ali. Umjesto da napravimo pregled sadržaja Hegelove Filozofije po¬ vijesti. nego pogibeljna. Međutim. Kronos je bio bog vremena. U Logici označio je Hegel pojam kao je¬ dinstvo općega i posebnoga. ništa nije ostalo. Str. Zeus je bio bog koji je proizveo um i štitio umjetnost. pojam. kao negativitet samog vremena. 32 u jednu ruku. .«32. bio je i sam progutan. pojam obuhvaća bit stva¬ ri. U Filozofiji povijesti primijenio je iste ove kategorije na konačni cilj povijesnog razvitka. Mišljenje je taj isti negativitet. razmotrit ćemo njegovu analizu sokratovskog doprinosa. Bog KronOs Vladao je najprije nad životima ljudi. ovu moralnu i umstvenu zajednicu razorila je ista ona snaga koja ju je stvorila. umovanja i znanja razorilo je krasnu umjetninu koja je bila država. »Povijest svijeta je podvrgavanje (Zucht) neobuzdane prirodne volje općenitosti i subjektivnoj slobodi«34. pokušat će. ali je to njegov najdublji. to jest na državu u kojoj je sloboda sub¬ jekta u svjesnom jedinstvu sa cjelinom.

u svom pojmu ljepote.. fazu koja prethodi onoj u kojoj je pojedinac emancipiran. Tako je poslije obrata u razvoju mišljenja slijedio odlučujući povijesni obrat. Sokrat ni¬ je mogao učiti ljude apstraktnom mišljenju. Prirodni. Kao što je to zastu¬ pala Logika. osudili svoje društvo i svoju državu. Ovaj postupak opravdan je utoliko što su Atenjani osudili svog »apsolutnog neprijatelja«. Ibid. prema tome. . načelo •ubjektivnosti (Innerlichkeit) •— apsolutne nezavisnosti mišljenja — postiglo svoj slobodni izraz«38. ono je više od svih tih posebno¬ sti i zajedničko njima svima. Ima u državi lijepih stvari. jer su Atenjani njome. istinitih sudova. Iako sam Sokrat možda nije razvio ovu implikaciju. Odsustvo svjesne subjektivnosti bilo je uslov neometa¬ nog funkcionisanja demokracije. međutim. građani još nisu bili svjesni niti posebnih interesa. čovjeka kao čovjeka. S druge strane. Jer. »Sama subjek¬ tivna sloboda. Ono mu daje nužnu »odvojenost« od vladajućih mjeri39 40 41 Ibid.. Sokratova načela poka¬ zuju. Opći su pojmovi. Bio je osuđen na smrt. tako. On ovo ne može znati ako se nije odvažio na apstraktno mišljenje. koja bi se . niti ijedinog elementa kvare¬ nja . 269—70. i »konstrukcija ap¬ straktne Države« bio je udarac za same temelje opstojeće države. 270. Filozofija je počela razrađivati opće pojmove. također. . Homogenost grada-države bila je postignuta isključenjem robova. hrabro itd. On drži da istinska demokracija izražava jed¬ nu ranu fazu ljudskog razvoja. nego mu se suprotstavlja zato što je upoznao pojam stvari i naučio da istina ne leži u tekućim normama i miš¬ ljenjima. Sokrat je naučavao da »čovjek mora otkriti i u sebi prepoznati ono što je Pravo i Dobro. »revolucionarnu oporbu prema atenskoj državi«40. Ibid. Društvo ne može osloboditi pojedinca. prema tome. a ovo je bio preludij jedne nove faze u državnoj povijesti. Hegel ovdje podrazumijeva da je razlog zbog ikojega je grčki grad-država mogao biti demokracija taj što se on sastojao od irađana koji još nisu svjesni svoje bitne pojedinačnosti. nije se mogla u Grčkoj očitovati drugačije nego kao razorni elemenat«37. pa. Sokrat je time izdvojio istinu kao jednu općost. — ali opstoji nešto što 34 37 je ono lijepo. Slobodni se subjekt javlja samo kada pojedinac više ne prihvaća dati poredak stvari. -dobrih i hrabrih postu¬ paka. Pojam obuhvaća ono što je is¬ tinski lijepo i dobro. Ovaj razorni elemenat unio je u grčku grad-državu Sokrat. a spo¬ znaju ove općosti pridao je autonomnom mišljenju pojedinca.204 IIERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 205 boda i pravo ostajali su samo u obliku običaja (Gewohnheit). nji¬ hova je osuda priznavala da se »ono što su zamjerili Sokratu već duboko ukorijenilo među njima«41.«36. i koja je nespojiva sa emancipacijom. Činilo se. drugih grčkih građana i »barbara«. " Str. da svako priznavanje pojedinačne slo¬ bode podrazumijeva razbijanje stare demokracije. Interes zajednice mogao se »po¬ vjeriti volji i odluci građana« zato što ti građani još nisu imali autonomnu volju. pravednih sudaca. Str. čovjek ima ideju lijepog. Isti proces koji je apstraktno mišljenje učinio prebivalištem istine emancipirao je pojedinca kao zbiljski »subjekt«. a da ga ne odvoji od za¬ jednice i da njegovu želju za subjektivnom slobodom ne suprostavi zahtjevima cjeline. Hegel je proglasio da ovaj momenat važi za svaku demokraciju. 'koja čini načelo i određuje posebni oblik slobode u našemu svijetu. apstraktni opći pojmovi samom svojom prirodom podrazumijevaju prelaženje preko svake posebnosti i zastupanja slobodnog subjekta. Ti¬ me je »istakao pojedinca kao subjekta sivih konačnih odluka. 269. slobodni subjeikt je uistinu usko povezan sa pojmom. apstraktni pojmovi.. koji je naučavao upravo onu »subjektivnost« koju je Hegel nazi¬ vao razornim elementom u staroj demokraciji. . istakli karakter ove države učinio je »demokratski us¬ tav . » U Sokratu j e . a da ih ne oslobodi tradicionalnih mjerila 'mišljenja i opstojanja. Hegel je smatrao da je društvo emancipiranih poje¬ dinaca u oporbi prema demokratskoj homogenosti. dobrote itd. te da je to Pravo i Dobro po svojoj prirodi opće«. ovdje jedino mogućim. dobrog itd. Nje¬ gova se ocjena očito temelji na uvjerenju da će napredak društva nužno uroditi sukobom između interesa pojedinca i zajednice.u svakom trenutku mogla okrenuti protiv zajednice. smrt¬ na osuda sadržavala je »duboko tragični« elemenat. koja čini apsolutnu osnovu našeg političkog i vjerskog života.. a Sokrat je mislećemu subjektu dao zadaću da otkrije tu istinu i da je podržava nasuprot svakom izvanjskom autoritetu. dobro. Str. na¬ suprot domovini i običajnoj etičnosti«39. .

i pri tom podržavaju svoje vlastito onemogućavanje. više ne¬ ma razlike između svećenika i svjetovnjaka. konačni cilj svih tih djela. oporbenog mišljenja. U Francuskoj su Burboni bili izbačeni julskom revolucijom. njegov slobodni razvitak. Str. To načelo je prvi put zbiljski nastupilo sa kršćanstvom i time »se prvi put javilo u religiji«. temelji¬ to oblikovanje društva po tim načelima i njegovo prožimanje tim načelima je proces ikoji je identičan sa samom povi¬ ješću42. Znao je da bi dinamika koja postoji u gra44 Str. Njemačka reformacija označava prvi uspješan pokušaj da se načelo subjektivnosti uvede u društvene i političke odnose koji se mijenjaju. " Str. 416. Hegel jedva da je imao nešto više od općenite intuicije o njegovom značenju. Uspr¬ kos tome. problem čije rješenje i primje¬ na zahtijevaju strog i dugačak kulturni proces. Ustanove što ih čovjek osniva i kultura koju stvara razvijaju svoje vlastite zakone. — po kojoj je prelaz na novi povijesni oblik u isto vrije¬ me napredak ka višem povijesnom obliku — u izopačenu inter42 pretaciju. Povijest čovjeka za injega je u isto vrijeme bila povijest čovjekova otuđenja (Entfremdung). interpretacija je tim izopalčenija što negira kritičke implikacije dijalektike i us¬ postavlja harmoniju između napretka mišljenja i procesa zbilje. Hegelova slika reformacije podjednako je pogrešna kao i njegov opis kasnijeg društvenog razvoja. međutim. zna da je ispunjen Božanskim duhom. 55. Ta primjena kršćanskih načela na političke odnose. povijest ozbiljenja toga interesa. ili priznali slobodu za svoju osnovu. kao i sve uzaludne patnje i žrtve u povijesti. sa Sokratom. To ga je odvelo u harmonističku interpretaciju po. Hegel nije. . Prethodna godina donijela je prve revolucionarne potrese političkom sistemu restauracije — istom onom sistemu za koji je Hegel smatrao da predstavlja oz¬ biljenje uma u građanskom društvu. i u ime kršćanske slobode i ljudske jednakosti osporava tradicionalni sistem autoriteta i privilegija. svi {izvanjski odnosi koji su do sada vladali) . dakle. Čovjekova po¬ vijest je povijest njegova otuđenja od vlastitog interesa i. Hegel je umro godine 1831. niti su vlade i ustavi odmah prihva¬ tili umnu organizaciju. smatrao da je čovjekovo povijesno ozbljavanje postojano napredovanje. »Dok pojedi¬ nac. . ono čini medij u kojemu se slobodni subjekt kreće. vijesti. Država se počela klimati. Kada se načelo subjektivnosti prvi put pojavilo. tako da proces demo¬ kratizacije.206 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 207 la. i. a ova subjektivnost je zajednička svojina čitavog čovječanstva43. umjesto toga on se predaje njihovom uplivu. te je ponosan i zadovoljan u tom otuđenju od vlastite biti«44. i čovjekova sloboda im se mora prilagoditi. Pokret u Francuskoj i Engleskoj doveli su samo do prilagođavanja države vladajućim odnosima sila. promjene u korist gradske buržoazije i u korist jačanja parlamenta na račun krune. jer protiv nje svjedoče sve žrtve ugnjetavanja i neprav¬ de. su ipso facto ukinuti. Sakrivanje čovjekova istin¬ skoga interesa u njegovom društvenom svijetu dio je »lukavstva uma« i jedan od onih »negativnih elemenata« bez kojih nema na¬ pretka ka višim oblicima. Bri¬ tanski politički život bio je razdiran vrućim diskusijama o zakon¬ skom prijedlogu o reformi. Hegel je dobro poznavao opasnosti čak i malih preobra¬ žaja koji su se zbivali. 18. više nema klase koja bi posjedovala supstanciju istine kao supstanciju duhovnih i svje¬ tovnih bogatstava Crkve«. ono se nije moglo konkretizirati ni učiniti temeljem države i dru¬ štva. samim tim. u obliku kritičkog. »Ono za čim Duh izbiljski teži je ozbiljenje njegova pojma. koji je predviđao dalekosežne promje¬ ne u engleskom izbornom sistemu. i to zbog toga što ideje s kojima je moderno društvo slavilo svoj uspon brka sa zbiljom toga društva. . nigdje nije prekoračio grance društvenog sistema građanskog društva. Kao dokaz za to možemo primijetiti da ropstvo nije prestalo nqposredno nakon prihvaćanja kršćanstva. Marx je bio prvi koji je rastumačio porijeklo i značenje tog otuđenja. on sklanja taj cilj sa svog vlastitog vidika. Ljudi uvijek teže za održavanjem jedine uspostavljene kulture. Jedinu odgovornost za njegova djela ono daje slo¬ bodnom subjektu. društvene i političke okol¬ ine i zaboravlja da je on sam. koji se razvijao u političkim oblicima. ali pri tom. (Njegovo uvođenje u) različite odnose aktualnog svijeta podrazumijeva jedan širi problem nego što je njegovo jed¬ nostavno usađivanje u svijet. Najunutrašnjija čovjekova subjektivnost priznata je kao »ono što može i mora doći u posjed istine. Ni sloboda nije odmah pobijedila u državama. Čovjek je nadvladan sve većim bogatstvom svoje ekonomske.

naime. 14 Uni i revolucija . 47 Vidi Hegelova pisma Goschelu (13. ali ova država ne bi mogla dozvoliti slobodu reforme. . priznao je da je Hagelov članak više dokumenat straha i nespokojstva negoli reakcionarne političke fi¬ lozofije. 326. bio je podulji referat o engleskom zakonskom prijedlogu o reformi. Miinchen. str. Više ne bi bilo nikakve više sile koja bi posredovala između interesa pozi¬ tivnog privilegija i zahtjeva za zbiljskom slobodom. Hegel und der Staat (Hegel i država). Druge su države uspje¬ le izvršiti preobražaje bez prevrata. sv. usp. pomoću naroda. Opozicija. u Eng¬ leskoj bi preobražaj imao da se provede pomoću jedne dru¬ ge snage. Berlin 1857. koji je Hegela interpretirao prema njemačkom liberalizmu. objavljen u godini u kojoj je umro. koja bi ove mogla ograničiti i pomiriti. nasilja i pljačke. ozbiljno poljuljana. 46 Hegel und seine Zeit (Hegel i njegovo doba). F. proizvela revoluciju45. naposljetku. možda. Reforma bi. str. I tamo Hegelova filozofija završava u sumnji i rezignaciji47. jer »Hegel se nije protivio tendenciji i sadržaju zakon¬ skog prijedloga reforme. januara 1831). Jedan od Hegelovih posljednjih spisa. time što predviđa takav parlamenat koji bi »apstraktna načela« francuske revolucije sup¬ rotstavio konkretnoj hijerarhiji države. U Engleskoj. Ako bi zakonski prijedlog uspio: . Hegelova vjera u čvrstoću države restauracije bila je 45 »Ueber die Englische Reformbill« (O engleskom zakonskom pri¬ jedlogu o reformi) u Schriften zur Poliiik und Rechtsphilosophie. borba bi mogla postati još opasnija. monarhički elemenat nema silu što je imaju druge države. kojom su one mogle izvršiti prelaz od zakonodavstva koje se zas¬ niva samo na pozitivnim pravima na zakonodavstvo koje se zasniva na načelima zbiljske slobode. mogla bi biti navedena na to da svoju snagu potraži u narodu. 220. decembra 1830) i Schultzu (29. str. Rudolf Haom (Hajm).208 HERBERT MARCUSE FILOZOFIJA POVIJESTI 209 đanskom društvu. osloboditi zastrašujuću silu »naroda«. nego se plašio opasnosti reforme kao takve«46. Rosenzweig. 456. II. Hegelov članak o zakonskom prijedlogu reforme nije dokumenat koji izražava vjeru ili pouzdanje u to da će opstojeći oblik države vječito tra¬ jati u istoj mjeri u kojoj to nije ni njegov Predgovor Filozofiji prava. u svakom trenutku mogla osloboditi snage koje bi pot¬ resle čitav sistem. 1920. mogla biti dobra stvar. ikoja se gradi na pro¬ gramu koji je do sada bio nepoznat parlamentu i koja os¬ jeća da svoj utjecaj ne može proširili na druge stranke u parlamentu. alko bi se odvojila od zaštitnič'kih državnih me¬ hanizama. a da ne dovede u opasnost sistem sile na kojoj počiva. On sadrži oštru 'kritiku prijedloga i tvrdi da prijedlog slabi suverenost monarha. umjesto da postigne refor¬ mu. On opominje da će jača¬ nje parlamenta. . tada bi ona. Reforma bi se u datoj situaciji naglo mogla pretvoriti u revoluciju.

DIO II RAZVOJ TEORIJE DRUŠTVA .

Filozofija je. . gdje je interpretacija Hegela upotrebljena kao priprema za fašizam. ili u liberaliz¬ mu koji je nosio sitnoburžoaski pečat. Johanna Eduarda Erdmana (Erdman). i taj oblik je dobio središnju važnost za jedan novi teorijski interes. prihvatilo je i raz¬ radilo konzervativne tendencije u hegelovskom sistemu. Edgar i Bruno Bauer. potrebno je da malo sikrenemo od običnog načina objašnjavanja. razvilo je kritičke tendencije u Hegelu. Ova druga grupa došla je u sve veći i veći društveni i politički sukob sa restauracijom i završila je ili u . Sredinom devetnaestog vijeka utjecaj hegelovstva bio je gotovo mrtav. ((Gešel).adikalnom socijalizmu i anarhizmu. Desno krilo. filozofiji prava i filozofiji religije. Bradley /Bredli/. da spomenemo sa¬ mo najreprezentativnije mislioce ove grupe.UVOD OD FILOZOFIJE DO DRUŠTVENE TEORIJE Prijelaz sa filozofije na oblast države i društva bio je sastavni unutrašnji dio Hegelovog sistema. Goschela. Tradicionalni prikaz hegelovske filozofije. prešla u društvenu teoriju. Lijevo krilo. Njegove osnovne filozofske ideje ostvarile su se u osobitom povijesnom oblliku što su ga poprimili država i društvo. Gablera i Rosekranza (Rozenkranc). poslije Hegelove smrti. Feuerbach (Fojerbah) i Ciszkowski (Čiškovski). počinje isticanjem činjenice da se hegelovska Skola razdvo¬ jila u desno i lijevo krilo. Da bi se shvatio učinak Hegelove filozofije na kasniju društvenu teoriju. koje su između ostalih sačinjavali David Friedrich Strauss (štraus). Doživio je svoj preporod u posljednjim desetljećima toga vijeka u britanskom hegelovstvu (Green /Grin/. Bosanquet /Bosanket/). metafizici. a još kasnije je dobio nov politički zamah u Italiji. osobito u logici. na taj način. koje se sastojalo od Micheleta (Mišele). počinjući to jed¬ nom povijesnom interpretacijom religije.

odgovornom za štetne i nepravedne oblike što su ih te ustanove poprimile. Prije nego što pokušamo pokazati kako je unutrašnji mehani¬ zam zapadne filozofije učinio nužnim prelaz ka kritičkoj teoriji društva. Lasalle /Lasal/) i na području povijesti (Drovsen. Hegel je bio posljednji koji je svijet interpretirao kao um.214 HERBERT MARCUSE OD FILOZOFIJE DO DRUŠTVENE TEORIJE 215 U potpuno drugačijem obliku hegelovska dijalektika postala je. također. Samo zadovoljenje zavisit će od količine kontrole koju on ima nad prirodom i društvom. povijesno nasljedstvo Hegelove filozofije nije prešlo »hegelovcima« (kako desnice. U tim razdobljima nije bilo nikakve jasne definicije uma. naprotiv. tako i ljevice) —• nisu oni bili ti koji su održali u životu istinski sadržaj te filozofije. preuzela je i nastavila marksistička društvena teorija. koja je počela Descartesom i koja je otjelovljivala osnovne ideje modernoga društva. To znači da je prirodu i društvo. Takav prikaz. pa bi ideja uma mogla doista ponovno poslužiti kao isho¬ dište našega razmatranja. da čovjekova svjesna djelatnost može taj svijet obuhvatiti i mijenjati. on je pri¬ znavao društveni i politički poredak što su ga ljudi postigli kao osnovu na kojoj um ima da postane zbilja. Ideja uma nije nužno antireligiozna. konačno. da su čovjekovi postupci misaonog subjekta koji se rukovodi pojmovnim znanjem. malo je suviše šematičan i ne vodi računa o izvjesnim važnim razlikama. naime. objašnjavalo se da ljudski um nije jednom za uvijek ograničen na unaprijed uspostavljen poredak. u pravnoj nauci (povijesna škola. ali ovo ne bi trebalo da isključi čovjekovo pravo da ga oblikuje prema svojim potrebama i znanju. Odgajanjem će čo¬ vjek postati umstveno biće u jednom umstvenom svjetlu. Izvan ovih glavnih linija. sastavnim dijelom marksističke teorije i njezine lenjinističke interpretacije. Hegelov sistem dovodi do završetka čitavu epohu u moder¬ noj filozofiji. Od sedamnaestoga vijeka nadalje filozofija je. koji vladaju beskonačnošću pojedinačnih predmeta i unose u nju red. političke) težnje. te će ustanove. U isto vrijeme. između filo¬ zofije i društvene teorije. Kritičke tendencije hegelovske filozofije. S pojmovima koji mu služe kao oruđe misaoni subjekt može prodrijeti u sve nepredvidljivosti i skrovite poteze u svijetu i doći do općih i nužnih zakona. um podrazumijeva općenitost. sa kojom se ona borila protiv svih ikoji su stvarali prepreke njezinom političkom i ekonomskom razvoju. Društvene snage koje su djelovale u tom povijesnom naletu iskoristile su filozofiju u njezinom poglavito umstvenom obliku. Drugo. Mjerilo uma bilo je na ovom širokom pod¬ ručju kontrole konačno. otkriva mogućnost koje su zajedničke mnoštvu . pod¬ jednako. Lošu organizaciju u društvu smatrali su. smatralo se izgubiti svoj nevaljali karakter. bilo društveni bilo neki drugačiji. izvjesni Hegelovi pojmovi našli su svoje mjesto u sociologiji (npr. moramo ukazati na način na koji su povijesni napori koji su karakteristični za modernu eru ušli u filozofski interes i oblikovali ga. svi zakoni njegova pojedinačnog i društve¬ nog života potjecat će od njegovog vlastitog autonomnog suda. Za pri¬ rodu se smatralo da je po samom svom ustrojstvu umstvena. prvo. Tako. Talko je ozbiljenje uma podrazumijevalo kraj bilo kakvih izvanj-' skih autoriteta. Napredujući prema jednom umstvenom društvenom poretku. u značajnoj mjeri. /Drojsen/. Njegov je sistem do¬ veo filozofiju na prag njezine negacije i time predstavljao jedinu kariku između starog i novog oblika kritičke teorije. dok je u svim ostalim vidovima povijest hegelovstva postala povijest borbe protiv Hegela. te da se u mediju uma sastaje subjekt i objekt. kao što su bili omi koji su čovjekovo opstojanje suprotstavili mjerilima slobodnog mišljenja. npr. Pri za¬ vršetku ovog procesa. Pokušat ćemo sažeti njegove bitne elemente i ocjeniti nje¬ gov promjenljivi povijesni utjecaj. Um je bio kritička paro¬ la te klase. u napadu fran¬ cuskog prosvjetiteljstva na apsolutizam i u raspri između libera- lizma i merkantiliama. Treće. niti je taj izraz imao jedinstveno značenje. On. Taj izraz je poslužio u ratu znanosti i filozofije protiv Crkve. i on ih može iskoristiti na mno¬ ge načine radi najboljeg mogućeg zadovoljenja svojih želja.mijenjalo se zajedno sa mijenjanjem položaja srednje klase. formalno točan. Naglašavanjem uma is¬ kazuje se. na taj način. trebalo tako organizirati da bi se opstojeće subjektivne i objektivne mogućnosti slobodno razvijale. iako je. Mnoštvo talenata što ih čovjek posjeduje potječu Iz povijesti i u njoj se razvijaju.. ap¬ sorbirala načela srednje klase na usponu. Ranke). Um dozvoljava moguć¬ nost da je svijet bio božje djelo i da je njegov poredak božanski i svrhovit. Njego¬ vo značenje . u kojoj je on upot¬ rijebljen kao simbol za sve ono čemu su se suprotstavljale nove intelektualne (a u priličnoj mjeri čak i praktičke. doduše. a prirodu i povijest podjednako podvrgao mjerilima mišljenja i slobode. Značenje svijeta kao nečeg umstvenoga podrazumijevalo je. u djelu Lorenza von Steina /Štajna/).

uto¬ liko je s više oklijevanja tražio slobodu u čovjekovom društve¬ nom životu. Peto. za ovu slobodu. Pod pritiskom toga procesa polagano su nestajali kri¬ tički i idealni elementi i sklanjali se u heretičkim i opozicionim naukama (npr. razvitak modernog racio¬ nalizma pratio je jedan izrazito konformistički skepticizam. Ono samo opstoji u drugačijem obliku. Reprezentativni filozofi srednje klase (na¬ pose Leibniz. Opći će pojmovi postati organom jedne prakse koja mijenja svijet. nužno je slobodan. istina koju on ima u vidu nije predmet pasivnog razmišljanja. misleći subjekt. jednoobraznih u svih mislećih subjekata. Međutim. Gospodstvo nad prirodom i njezinim nedavno otkrivenim rezervama i dimen¬ zijama bilo je nužno za novi proces proizvodnje. Kao primjere spominjemo Descartesovu mehanističku filozofiju. Na taj način. oni su se zaustavljali tamo gdije se zaustavlja i taj sadržaj. s obzirom na to da su i oni sami nastali po uzoru na svoj društveni sadržaj. podrazumijeva njegovu moralnu i praktičku slo¬ bodu. Ideja uma došla je pod vlast tehničkog napretka a u eksperimentalnoj metodi se gledao uzor umstvene djelatnosti. koji je težio za tim da pretvori svijet u golemo robno tržište. nepopustljiv u odnosu na subjektivne želje i ciljeve. ali misleći ja. koji djeluju nužnošću fizičkih zakona. i došlo je do priznanja da je istina koju filozofija traži totalitet sve prisutnih protivurječnosti. manje ili više. metoda koja je djelovala u tom sistemu sezala je dolje od pojmova koji su je doveli do zaključka. koji je. Ljudi su vjerovali da njihovi međusobni odnosi proizlaze iz objektivnih zakona. Preko dijalektike povijest je postala dijelom samog sadržaja uma. mogućnost. izvor pojmovne općenitosti. nego je sposoban da ih prevlada i mi¬ jenja u skladu sa svojim pojmovima. Ljudski svijet predstavljen je tako kao da njime upravlja¬ ju objektivni zakoni. u krajnjoj liniji. Subjekt mišljenja. dakle. nago objektivna mogućnost koja traži svoje ozbiljenje. koji su analogni ili čak identični sa zakoni¬ ma prirode. Opće je jednako zbiljsko kao i posebno. Sloboda misaonog subjekta. naime kao snaga dynamis. niti je proizvod slobodne mašte. Kazati. te su ljudski um i slobodu izokrenuli tako da su ovi postali za¬ štitom izolirane duše ili duha. sa svoje strane. ona je strogo odre¬ đena objektivnim ustrojstvom zbilje. priznati bitnu jednakost svih ljudi. Uko¬ liko je um više trijumfirao u tehnologiji i prirodnoj znanosti. znači. Jer. unutrašnji fenomeni koji se mogu potpuno pomiriti sa izvanjskim zbiljnostima. Već smo ukazali na motive kolji su naveli Hegela da pre¬ kine sa tendencijom introverzije. i da se njihova sloboda sastoji u prilagođavanju njihovog privatnog opstojanja toj nužnosti. Ideja uma podrazumijeva slobodu da se djeluje u skladu sa umom. ali. u državi koja je upravljala građanskim društvom!. Štaviše. tj. Istinska apstrakcija nije provizorna. smatralo se da je prisutna u praksi prirodne znanosti. za vrijeme francu¬ skog prosvjetiteljstva). Kao rezultat toga. u sistemu dijalektičke fi¬ lozofije. ali oni neće zavisiti od slučaja. moderni racionalizam imao je tendenciju da pojedinačni. Hobbesovu materijalističku političku mi¬ sao.216 HERBERT MARCUSE OD FILOZOFIJE DO DRUŠTVENE TEORIJE 217 posebnosti. Kao rezultat toga. totalitet je čistih činova. Značajka ove bitne slobode je činjenica da misleći subjekt nije privezan uz nepos¬ redno date oblike bitka. mogućnosti koje će objasniti promjenljive oblike stva¬ ri i odrediti raspon i smjer njihova toka. a društvo se prikazivalo kao objektivni entitet. i da proglasi ozbiljenje uma u datim društvenim i političkim ustanovama i preko tih usta¬ nova. naime. Naglasili smo ulogu dijalektike u procesu koji je filozofiju doveo licem u lice sa društvenom zbiljom. to jest postupak koji mijenja svijet na taj način da njegove unutrašnje mogućnosti postanu slobodne i aktualne. Oni se mogu pojaviti samo putem te pralkse i svoj sadržaj mijenjati sa napretkom te prakse. Spinozinu matematičku etiku i Leibnizovu (Lajbnic) monado- logiju. mišljenje sjedinjuje mnogolikost ne samo prirod¬ noga nego i društvenopovijesnog svijeta. dok su ideje i vrednote koje su ukazivale preko granica tog društvenog sistema pohranjene u carstvu apsolutnog duha. kao i društveni život oblikuje po uzoru na prirodu. kao tvorac općih pojmova. u ateističkom materijalizmu. Kant i Fichte) pomirili su svoj filozofski raciona¬ lizam sa otvorenom iracionalnošću vladajućih društvenih odnosa. koje je njihov izvor. a njegova sloboda je sama bit subjektivnoisti. da je umstvenost mislećega subjekta konačna osnova za umstvanu organizaciju društva. čak i kad ove protivurječe umu i slobodi. Naročiti sadržaj općih pojmova i njihovih konotacija mogu se razlikovati. Hegel je pokazao da su materijalne i intelektualne sile čovječanstva razvile dovolj- . razbio se skladni svijet čvrstih predmeta uspostavljenih zdravim razumom. Četvrto. da se djeluje u skladu sa umom. Filozofski pojmovi počeli su sada odražavati aktuelno kretanje zbilje. isti je u svih ljudi.

nego kao svom zakonitom nasljedniku. Ako je trebalo da bude nekog na¬ pretka dalje od te filozofije. U biti. u isto vrijeme. prelaz ka jed¬ nom bitnom drugačijem redu istine. baš kao što nova teorija ima i novo pojmovno ustrojstvo i okvir koji se ne može izvesti iz pret¬ hodnih teorija. Ovo je unutrašnja veza koja nas sili da napustimo krono¬ loški red i da razmotrimo temelje marksističke teorije prije nego što se počnemo baviti ranom francuskom i njemačkom sociologi¬ jom. iako to još čine filozofskim jezikom. Točno je da se izvjesni Hegelovi temeljni pojmovi ponovno javljaju u razvoju od Hegela do Feuerbacha i Marxa. Marxova teorija je »kri¬ tika« u tom smislu što svi pojmovi znače optužbu totaliteta opstojećeg poretka. Njemačka srednja kla¬ sa.218 HERBERT MARCUSE no snažno da od čovjekove društvene i političke prakse zahtijeva¬ ju ozibiljenje uma. One ciljaju na nov oblik društva. u svakom smislu. TEMELJI DIJALEKTIČKE TEORIJE DRUŠTVA 1. M a r x je Hegelovu filozofiju smatrao najnaprednijim i najobuhvatnijim iskazom buržoaskih načela. Hegelov sistem je zato razvio i dovršio »u mišljenju« sva ona buržoaska načela (dovršena »u zbilji« kod drugih zapad- . preko granica društvenog i političkog poretka uz koji je filozofija vezala svoju sudbinu. koji se ne može interpreti¬ rati preko filozofije. Vidjet ćemo da su svi filozofski pojmovi marksističke teorije društvene i ekonomske kategorije. Utjecaj hegelovske filozofije na društvenu teoriju i naročita funkcija moderne društvene teorije mogu se razumjeti samo iz potpuno razvijenog oblika Hegelove filozofije i iz njezinih kri¬ tičkih tendencija. one su usmjerene prema istini do koje se može doći samo ukidanjem građanskog društva. Oni izraža¬ vaju negaciju filozofije. još nije dosegla razinu ekonomske i političke sile kakvom su raspolagale srednje klase zapadnoevrop¬ skih naroda. u onom obliku u kojem su one prešle u marksi¬ stičku teoriju. NEGACIJA FILOZOFIJE Prelaz od Hegela Marxu je. Svaki pojedini pojam u marksističkoj teo¬ riji ima bitno drugačiji temelj. dok su sve Hegelove društvene i ekonomske kategorije bile filozofski pojmovi. Sama filozofija time se izravno obratila društvenoj teoriji i praksi ne kao nekoj izvanjskoj snazi. ali se marksističkoj teoriji ne može pristupiti tako da se pokaže metamorfoza starih filozofskih kategorija. Na početku pristupanja ovom problemu možemo kazati da u Hegelovom sistemu one odnose na negaciju toga poretka. čak kada opisuju njegov suvremeni oblik. to je imalo da bude napredovanje preko granica same filozofije i. Čak ni Marksovi rani spisi nisu filozofski. u Hegelovo vrijeme.

a sve protivuriečnosti konačno su pomirene u carstvu mišljenja ili apsolutnom duhu. Marx je posebno naglašavao doprinos Hegelovog shvaćanja rada. Ali snaga dokaza je izgubljena. slučajnošću i interesima drugih vlasnika. proces rada određuje. također. uspostavljanje takvog uslova u kojemu subjekt sebe spoznaje i posjeduje u svim svojim predmetima. Sudbina proletarijata nije ostvare¬ nje ljudskih . 1 . živo svjedoči o činje¬ nici da istina još nije ozbiljena. nego postaje zadaćom društveno povijes¬ ne prakse. čovjeka savladavaju stvari koje je sam napravio. Hegel je rekao da podjela rada i općenita međuzavisnost pojedinačnih radova u sistemu potreba podjednako određuju si¬ stem države i društva. I. nego obratno. dalje. proleter niti je slobodan niti je ličnost jer me posjeduje nikakve svojine. Opstojanje proletarijata.220 IIERBERT MARCUSE NEGACIJA FILOZOFIJE 221 nih naroda) koja još nisu bila dio društvene zbilje. čovjek nije »sa sobom« kada se bavi predmetima svoje želje i rada. U toku prisvajanja predmet se očituje kao čovjekova »drugost«. a ovaj gubitak pro¬ izlazi iz načina rada na kojemu se temelji građansko društvo. dakle. 1927. Opstojanje proletarijata protivurječi navodnoj zbilji uma jer pred nas stavlja čitavu klasu koja dokazuje upravo negaciju uma. a proletarijat izražava totalni negativitet: »opću patnju« i »opću nepravdu«1. oslobodila teoriju svake potrebe da prevlada dati sistem života u društvu? Hegelov potvrdni odgovor počivao je na pretpostavci da su društveni i politički oblici postali primjereni načelima uma. Proletarijat ima 'svoje porijeklo u radnom pro¬ cesu i aktualni je izvođač ili subjekt rada u tome društvu. Jer. Hegel tvrdi da je jedinstvo subjekta i predmeta već postignuto i da je proces postvarivanja prevladan. nepravde i rop¬ stva. izd. Dalji razvitak ovog odnosa između svijesti i ob¬ jektivnog svijeta je društveni proces. Instituta Marxa-Engelsa. Tako povijest i društvena zbilja same »negiraju« filozofiju. pro¬ leter je zauvijek odvojen od svoje biti jer mu njegov opstanak ne daje nikakvog vremena da se bavi ovim djelatnostima. Kritika društva ne može se provesti preko filozofske nauke. štoviše. priznao je ulogu apstrakt¬ nog rada u integriranju raznosmjernih individualnih interesa u jedinstven »sistem potreba«. On je um učinio jedinim općim mjerilom društva. str. to odgovarajuće prebivalište istine. raz¬ vitak svijesti. ono kvari čitavo buržoasko društvo. na taj način. Zbilja uma. Moskva. opstojanje proletari¬ jata svjedoči o »potpunom gubitku čovjeka«. Marx. 619. On najprije vodi do total¬ nog »otuđenja« svijesti. opisao je povijest gra¬ đanskog društva kao povijest nepomirljivih antagonizama. sv. Hegel je smatrao da je istina cjelina ikoja mora biti prisut¬ na u svakom pojedinom elementu. sjetiti da Hegelova filozofija počiva na jed¬ noj naročitoj interpretaciji odnosa subjekt—objekt. koji su inherentni tom društvenom poretku. kao što je sam Hegel pokazao. tako da je istina te cjeline uništena alko se ma i jedan značajni elemanat ili činjenica ne može povezati sa procesom uma. društvo je u svojoj potpunosti nevaljalo. opstojanje proletarijata tovari nešto što je više od umstvenog društva Hegelove Filozofije prava. Frankfurt M. izgledalo je da teorija. »Borba na život i smrt« između gospodara i sluge otvara put ka samosvjesnoj slobodi. U obliku kakav joj je Hegel konačno dao. rad određuje čovjekovu bit i društveni oblik koji ona uzima. otkrio je revolucionarne implikacije liberalističkih ideja slobode i jednakosti. Moramo se. prihva¬ ća činjenice kakve jesu i uzdiže ih kao da odgovaraju umu. Marx je rekao da takav elemenat postoji — to je proletarijat. Predmet se najprije javlja kao predmet želje kao nešto radi čega treba da se radi i što treba da se prisvoji kako bi se zadovoljila neka ljudska potreba. Marx izjavljuje da je ovaj prikaz uloge 'rada i procesa postvarivanja i njegovog ukidanja najveće dostignuće Hegelove Fe¬ nomenologije duha. On mora izaći na kraj sa prirodom. Ako djelatnosti apsolut¬ nog duha: umjetnost. Antagonizmi građanskog društva smireni su u monarhičkoj državi. Da li se »istina« doista podudara sa datim društvenim i po¬ litičkim poretkom? Da li je. dakle. prava i slobode pretvara se tada u zbilju neistine. Ozbiljenje uma podrazumijeva zato prevladavanje ovog otuđenja. »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie« (Prilog kritici Hegelove filozofije prava) u Marx-Engels Gesamtausga.mogućnosti. Njegov je zaključak podrazumijevao odlučuju¬ ću promjenu u odnosu zbilje i teorije: smatralo se da se zbilja podudara sa teorijom. religija filozofija čine čovjekovu bit. Tradicional¬ ni spoznajnoteorijski antagonizam između subjekta (svijesti) i predmeta Hegel pretvara u odraz određenog historijskog antago¬ nizma. Me¬ đutim. Ako je svojina ono prvo što pripada slobodnoj ličnosti. Stavile. tako da se najvi¬ še čovjekove mogućnosti mogu razviti preko razvitka opstojećih društvenih oblika.be. nego zavisi od izvanjske sile. Ako. povijest.

Prvi. kao ostvarenje čovjekove »opće biti« (Feuerbach. pojedinac nije spoznajna. u biti. Istina se smjestila ili u općem »čistom umu«. onda su sva filozofska nastojanja suvišna. KIERKEGAARD (KJERKEGOR) Tko će i šta će ispuniti čovjekovu bit? Tko će ozbiljiti filozo¬ fiju? Razni odgovri na ova pitanja iscrpljuju tendencije u posthegelovskoj filozofiji. prodire do porijekla poje¬ dinca u procesu društvenog rada i pokazuje kako je taj proces osnova čovjekova oslobođenja. jer su osjetilno zamjećivanje i povijesno znanje puki privid. ne idu dalje od ranijih filozofskih i religioznih pristupa tome problemu. Zato za istinsku filozofiju vrijedi samo jadan kriterij. međutim. prema tome. Istina počiva samo u djelatnosti i jedino se djelatnošću može iskusiti. kao što su to tvrdili racionalisti. sto ga predstavlja Marx. drugi. naime čovjekovo konkretno materijal¬ no opstojanje. cilj njegove samo-svjesne prakse. Proširilo se uvjerenje da je povijest mišljenja dosegla odluču¬ juću točku. hvata se izoliranog poje¬ dinca. pak. Feuerbachov materijalizam i Kierkagaardov egzisten¬ cijalizam. tako da se svi njegovi problemi javljaju i razrješavaju u njegovoj pojedinačnoj djelatnosti. po tome što um počiva u mislećemu ja i u objektivnom duhu. u biti. mada otjelovljuju i mnoge crte jedne društvene teorije dubokih korijena. Prema Kierkegaardu. bio univerzalističan. 1910. sv. emancipacija čovjeka mogla postati čovjekovo vlastito dje¬ lo. Ona mu ne može pomoći u konkretnim odlukama što ih mora stalno stvarati. Jena. Jer ona služe tome da čov¬ jeka odvrate od carstva u kojemu on traži i treba istinu. Ako zbiljsko jedinstveno opstojanje pojedinca (koji se nikada ne može svesti na neku općost) nije prvenstvena tema filozofije. Usredsređenje na samog pojedinca značilo bi. u obliku jednog kompleksa apstraktnih. Hegel je pokazao da se najpunije opstojanje pojedinca izvr¬ šava u njegovom društvenom životu. ali njegovo mišljenje je određeno njegovim pojedinačnim življenjem. Njegovo je opstojanje misaono opstojanje. i da ima samo jedan medij u kojemu se »istina« još može naći i staviti u djelo. 2. moramo je razlikovati od drugih suvremenih oblika koji su se izgradili na »negaciji filozofije«. (Pojedinčevo vlastito opstojanje jedina je zbilja koja se doista može shvatiti. Istinski bitak. Znanje se bavi samo mogućim i nesposobno je da bilo šta učini zbiljskim. um. Racionalizam je. ili čak i da shvati zbilju. Istina ne leži u znanju. pa čak i opasna. Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift (Zaključni neznanstveni post scriptum) u Werke (Djela). a to je njezina spo¬ sobnost da spase pojedinca. ko¬ ji predstavljaju Feuerbach i Kierkegaard. prema tome. ili u op¬ ćemu duhu. Kritička upotreba dijalektič¬ ke metode otkrila je da pojedinačna sloboda pretpostavlja slobod¬ no društvo i da istinsko oslobođenje pojedinca zato zahtijeva oslobođenje društva. VII. svodi se. str. Individualisti su tvrdili da racionalistička filozofija nije zao¬ kupljena čovjekovim aktualnim potrebama i težnjama. te ako se istina ne može naći u tom jedin¬ stvenom opstojanju niti povezati sa njim. primjenu apstraktnog pristupa. Hegelovi nasljednici slavili su. »negaciju filozofije« kao »ozbiljenje boga« preko obogotvorenja čovjeka (Feuerbach). i slobod¬ ni subjekt mogli su se sada pretvoriti u povijesne' zbiljnosti. a »čista« misao nije drugo nago »utvara«. Sada je. transcendentalnih načela. Jedina zbilja koja je za njega značajna je njegova 'vlastita »etička opstojmost«2. na kritičku teoriju društva i kida sa tradicionalnim formu¬ lacijama i tendencijama. Do tada su filozofska ustrojstva bila nastamba »istine« i odvajala je od povijesnih borbi ljudi. 15. kao što smo to pokazali. Mogu se razlikovati dva opća tipa. Mara). U oba slučaja napuštena je čovjekova materijalna sreća time što je um okrenut prema unutra i time što se um prerano izjednačuje sa svijetom kakav jest. koji je mogao cvjetati makar pojedinci i trpjeli i umirali. nego samo »etički opstojeća subjektivnost«. koji je otklonio i sam 'Hegel. Marksistička teorija.222 HERBERT MARCUSE KIERKEGAARD 223 Prije nego što izložimo razvoj marksističke teorije. koji je nedirnut okolnostima pojedinačnog života. Iako tvr¬ di da odgovara njegovim istinskim interesima. Kierkegaardova individualistička interpretacija »negacije fi¬ lozofije« nužno je podrazumijevala ogorčeno protivljenje zapad¬ njačkom racionalizmu. a opstojeći pojedinac sam je jedini subjekt ili izvođač toga shvaćanja. Snažan polet uvjerenja da je filozofija došla do sivog kraja obilježavao je prva desetljeća poslije Hegelove smr¬ ti. Kierkegaard. ona ne daje odgo¬ vora na njegov jednostavni zahtjev za srećom. 2 .

koje on optužuje da iskrivljuje i razbija ljudske sposobnosti. 7 8 Str. također je »puka apstrak¬ cija«6. Jedina odluka koja preostaje po¬ jedincu je ona između vječnoga spasenja i vječnoga prokletstva. a ostvarenje u kršćanskom načinu ži¬ vota znači neprestanu borbu i konačno poniženje i poraz. ili čovječanstvo. Nema nikakvog save¬ za. Ibid. 61. Innsbruck. I da je kršćansko opstojanje unutar suvremenih društvenih oblika zauzijek nemoguće. Kierkegaarov individualizam preobraća se u nedvosmisleni apsolutizam. apstraktno ne opstoji«4. 34. Na ideološkom polju borba protiv ovog 5 Zur Kritik der Gegenwart (Prilog kritici sadašnjosti). izjednačava¬ njem svih. »Totalitet« uma. noseći naprijed revolucionarnu srž religije u konkretnoj borbi za društveno oslobođenje. vladavina zako¬ na. Ukazali smo već na to kako je pojam uma bio povezan sa nap¬ rednim idejama. Cijela njegova fi¬ lozofija podrazumijeva oštru kritiku njegova društva. Kako je ovo usredotočivanje filozofije na jedinstvenost pojedinca daleko od čisto filozofskog sadržaja i koliko ono pod¬ razumijeva društvenu i političku izolaciju. puka apstrakcija pojedinca i izravnavanje svih egzistencijalnih vrednota5. Prema tome. socijalizam je. Nema sumnje. na istoga pojedinca koji je osnovna briga kršćanstva. »Istina« je pojedinac. Kierkegaard se vraća izvonoj funkciji religije. možemo najbolje vidje¬ ti kada pogledamo Kierkegaardov stav prema socijalističkom pok¬ retu. 15 Um i revolucija . kaže on. On tako vraća krš¬ ćanstvu njegovu borbenu i revolucionarnu snagu. Pojava boga opet poprima zastrašujući vid jednog povijesnog događaja koji se naglo dešava jednom društvu koje se raspada. nikakve zajednice. 3 Međutim. str. Religija je bila osuđena na to da dijeli sudbinu filozofije. Kierkegaard se držao sadržaja koji više nije mo¬ gao primiti religiozni oblik. njezinoj priv¬ lačnosti za oskudnog i izmučenog pojedinca. zauvijek. Str. 1922.224 HERBERT MARCUSE K1ERKEGAARD 225 Svaki je pojedinac u svojoj najunutarnjijoj pojedinačnosti izoliran od drugih3. U ovim prilikama. a religiozni individuali¬ zam mogao se čak okrenuti protiv pojedinca kojega je želio spa¬ sti. Jedina uloga crkve. kao što su bitna jednakost ljudi. Istina je. dio opće pobune protiv izvanrednih pojedinaca. Ima samo jedna istina: vječita sreća u Kristu. da »ideja socijalizma i zajednice (Gemeinschaft) ne može spasti ovo doba«7. tako. i sa¬ mo jedna valjana odluka: živjeti kršćanskim životom. 64. nikakve »općenitosti« koje bi mogla ospo¬ riti njegovu vlast. Vječnost poprima vremenski vid. »Ono što opstoji uvijek je pojedinac. Spasenje čovječanstva nije više moglo le¬ žati u carstvu vjere. 28. Ako je prepuštena unutrašnjem životu pojedinca. Napad na opći um lako se dao okrenuti u napad na pozitivne društvene implikacije ove općosti. u kojemu je Hegel vidio dovršenje istine. i da je zapadni racio¬ nalizam na taj način određeno povezan sa temeljnim ustanovama liberalističkog društva. on je bitno jedinstven. On smatra da je čovječanstvo (reine Menschheit) jedan »negativitet«. religiozni protest bio je slab i nemoćan. On je funkcija ozlojeđenosti većine protiv manjine koja posjeduje i pokazuje više vrednote. ' Str. mjerilo umstvenosti u državi i društvu. dok ozbiljenje sreće postaje neposrednom život¬ nom stvari svakodnevnog života. Lijek može da se nađe u kršćanstvu. a ne um. 42. Kierkegaardovo je djelo posljednji veliki polkušaj da se uspostavi religija kao konačni organon za oslobađanje čovječanstva od razornog učinka jednog ugnjetačkog društvenog poretka. Kierkegaardov napad na apstraktno mišljenje doveo ga je dotle da je napao izvjesne opće pojmove koji podržavaju bitnu jednakost i dostojanstvo čovjeka. Socijalizam je tek je¬ dan između mnogih pokušaja da se pojedinac ponizi.. niti se ikada može doseći čistim mišljenjem. zadaću da se postigne istiniti život Kierkegaard sada pomjera na konkretnog pojedinca. Antiracionalistički napad na općosti postaje sve važniji u daljem razvitiku evropske misli. str.. jest optužba protiv vladajućih nepravdi i rqpstva i ukazivanje na konačni in¬ teres pojedinca. 21. Tbid. ili država — jer pojedinac je jedina zbilja. 6str. Spasenje se ne može osloniti na izvanjske ustanove i autori¬ tete. rezultat njegove vlastite od¬ luke (Entscheidung) i može se ozbiljiti samo u slobodnim postup¬ cima koji proizlaze iz te odluke. »istina« se odvaja od društvenog i političkog vrtloga kojemu pripada. konkretna razlikovanja i razlike«8. slo¬ bodne od bilo kakve snage koja bi je ograničavala. Crkva se mora odvojiti od države jer bi svaka za¬ visnost od države bila izdaja kršćanstva. osobito od kada su napredujuće filozofske snage bile u pokretu. na taj način da se »uklone sva organska. njegovo spasenje.

sv. priroda potječe od ustrojstva i kretanja mišljenja — što je potpuni obrat istinskog stanja stvari. nego kao pojam. koju je tražio na nebu i u čistom mišljenju. Kasnije se ustvrdilo da pojedince. Njegova kritička razlikovanja naposljetku su samo razlikovanja unutar toga datoga. Smatralo se da se zakoni ne zasnivaju na nekim općim osobinama čovjeka. a njegova filozofija ima »kritičko. ona završava Feuerbachovom preobrazbom logike u antropologiju10. ozbiljenje hegelovske filozofije samo kao njezine negacije. Za Feuerbacha. »predikat mišljenja«. per contra. oblika dru¬ gog svijeta. Pozicija zvana »egzistencijalizam« igrala je važnu ulogu u tom napadu. Feuerbachova genetska analiza mišljenja počinje. sv. str. Prema tome. Ona je najprije odricala dostojanstvo i zbiljnost općega. koja je na početku naprosto »data« i koja je drugačija od mišljenja. Njegova konstrukcija povijesti nqprelkidno pretstavlja da je vladajući stupanj razvoja. zato. On zato piše nacrt »Filo¬ zofije budućnosti«. naprotiv. Nauka o bogu (teologija) mora se promijeniti u nauku o čovjeku (antro¬ pologija). § 20. čijim životima upravljaju u skladu sa njihovim egzistencijal¬ nim potrebama. Ovakvo skidanje uma sa njegovog ranijeg polo¬ žaja omogućilo je da se izvjesne posebnosti (kao što su rasa ili puk) uzvise na položaj. i to uz onaj koji je bio dat u njegovo vrijeme. kolektivnom i svjesnom praksom ljudi. naime time da se u sadašnje vrijeme ljudski sadržaj religije može sačuvati samo napuštanjem religioznog oblika. u kojemu su sve transcendentalne vrednote »postale svjetovne« i učinjene ciljevima čovjekova empirijskog života. . Hegel je protivurječio vlastitim načelima i vezao filozofiju uz jedan izvanjski sadržaj. Feuerbach se slaže sa Hagelom da je čovječanstvo sazrelo. § 31. Kada je prihvatio dato stanje svijeta kao da ono odgovara mjerilu uma. može se sada zadovoljiti na zemlji. do kojega se došlo u njegovo vrijeme. Zemlja je spremna da bude preobražana. genetička analiza nije samo stvar filozofije povijesti nego i logike i psihologije. II. kao što kaže Feuerbach. str. države i narode nikakva veza ne spaja u cjelinu čovječanstva da se svačiji posebni egzisten¬ cijalni uglovi ne mogu podvrći generalnom sudu uma. Feuerbach insistira na tome da se Hegel nije prihvatio takve analize. Vječita sreća počet će preobrazbom kraljevstva nebe¬ skog u republiku zemaljsku. Leipzig. izražavaju potrebe pojedinih ljudi. A u razradi sistema bitak postaje izvedeni modus mišljenja ili. oni. cit. cit. 3. Nova je filozofija. 9 slobodnog ljudskog opstojanja. jer mišljenje u njegovom sistemu ne dobiva svoju genetičku analizu. tako¬ đer. dakle. — štoviše. On ne ulazi u sistem kao »činjenica« izvanjskog svijeta.. FEUERBACH Feuerbach počinje činjenicom koju Kierkegaard nije prizna¬ vao. koju smatra logičkim i povijesnim ostvarenjem Hegelove filozofije. ali ne genetičko-kritičko značenje«11. Vladajuće stanje čovjeka rezultat je dugačkog povijesnog procesa. Štoviše. od očite činjenice da je priroda prvobitna.. II. OZbiljenje religije traži njezinu negaciju. 247. unutrašnji cilj svih prethodnih stup¬ njeva. Bitak se od samog početka shvaća kao mišljenje. i na taj način stavio u pitanje njegovo pravo na opstanak. 10 Vorldufige Thesen tur Reform der Philosophie (Prethodne teze za reformu filozofije). vidi. Samo »genetska« analiza omogućit će filozofiji da pruži ideje ikoje bi čovjeku mogle pomoći u njego¬ vom zbiljskom oslobađanju. Takva filozofija ne može biti idea¬ listička jer su pri ruci sredstva koja će ostvariti slobodno ljud¬ sko opstojanje stvarnim oslobođenjem. čitave prethodne filozofije«9 Negacija religije počela je Hegelovim preobražavanjem teologije u logiku. ocrtava uslove i osobine jednog doista Grundsatze der Philosophie der Zukunft (Osnove filozofije bu¬ dućnosti) u Sdmmtliche Werse. antropologija je filozofija koja teži konkretnoj emancipa¬ ciji čovjeka i koja. Hegelova velika pogreška bila je u tome što se držao idealizma u vrijeme kada je pri ruci bilo materijalističko rješenje problema. 221—2. »Nova filozofija je ozbiljenje hegelovske. Sreća. Ovaj bi posljednji tip filozofije ne samo pokazao i razumio svoj predmet nego bi is¬ tražio i njegovo porijeklo.226 HERBERT MARCUSE FEUERBACH 227 liberalizma počela je napadom na racionalizam. najviših vrednota. a mišljenje sekundar" Kritik der Hegelschen Philosophie (Kritika Hegelove filozo¬ fije) u op. u kojima počiva um. u oblast uma i slobode. op. Tu je Hegel još više promašio. 1846. Ovo je dove¬ lo ido odbacivanja svih općenito važećih normi za državu i društ¬ vo.

koje je podsticalo modernu filozofiju sve od Descartesa..oprirodi' istu onu slobodu koja je do sada bila samo protuprirodna i natprirodna hipoteza«14. Vorlaujige Thesen zur Reform der Philosophie. On podržava autoritet zdravog razuma nasuprot takvoj istini koja se očituje samo onda kad postoji sloboda od tog autoriteta. dak¬ le. osim predmeta osjetila. koju je Marx vidio u opstojanju proletarijata. 17 •3 19 " Str. osjetilnost (Sinnlichkeit) osjećaj (Empfindung) pravi organ filozofije. dakle. Zato što je ljudsko opstojanje zamišljao na osjetilni način. a ne aktivni subjekt mišljenja. za njega negirala zbiljnost uma. Ta praksa je ono što je osnovno. Neosporna činjenica da čovjekovi prirodni porivi nemaju nikakvog zadovoljavajućeg oduška pokazala je da su. prvo. per contra. Ibid. jest prvobitno u čovjekovom odnosu prema objektivnom svijetu. str. »Bit Bitka kao Bitka je bit prirode«13. Hegel je isticao da u povijesni proces rad unosi osjetilnu iz¬ vjesnost i prirodu u povijesni proces. Teorija je puka hipoteza. nego konkretnim bitkom. koji su. 253. a ne spontano. »Predmet. § 32. »Istinski odnos mišljenja prema Bitku je ovaj: Bitak je subjekt. Filozofija. § 37. Feuerbach se obraća osjetilnoj zamjedbi (Anschauung). polazeći u svojim pogledima od čovjekovog aktuelnog položaja u prirodi i društvu. »Sva se znanost mora temeljiti na prirodi. »pasivnim«. Priroda negira i ispunjuje filozofiju. ne Hegelovim apstrakt¬ nim bitkom-kao-takvim. Čovjekova pat11 13 14 15 nja je »prirodni« odnos živoga subjekta prema njegovoj objek¬ tivnoj okolini. »Mišljenju prethodi patnja«15. čovjek je i dalje u bijedi. je. to jest priro¬ dom. »Istinsko objektiv¬ no mišljenje. Str. istinska objektivna filozofija javlja se samo iz nega¬ cije mišljenja. 267. Ovo. sloboda i um mit. str. dokle god nije uspostavljena prirodna osnova teo¬ rije. Spomenuli smo da je »opća patnja«. Ovo je tačka na kojoj počinje Marxova kritika Feuerbacha. da su zamjedbe. ali Grundsdtze der Philosophie der Zunkunft. op. Prema Feuerbachu. a ne samo-određujuće. nova filo¬ zofija ne treba da bude filozofija prirode u tradicionalnom smis¬ lu. Feuerbach je potpuno zanemario ovu materijalnu funkciju rada. smatrao je Marx. On odvaja stanovište osjetilne izvjesnosti od sveobuhvatnijih načina shva¬ ćanja sa kojima se osjetilna izvjesnost psiholoških i povijesno pove¬ zana. Ibid.. u prvom redu receptivno. Feuerbach se pridružuje velikoj tradiciji materijalističkih fi¬ lozofa. iz određenosti objektom. Ovo je istina osobito za teoriju slobode. 263. Feuerbach. pasivni sub¬ jekt zamjedbe. 258. Nova filozofija us¬ pjet će da . »Nezadovoljan apstraktnim mišlje¬ njem. »za«. mora početi bitkom. i čini ga. u biti. čovjekovog prirodnog opstojanja. Feuerbaohov naturalizam smatra. ništa nije nesumnjivo i neposredno izvjesno. Čovjekovo oslobođenje traži oslobođenje prirode. dok su osjetilna izvjesnost i priroda podjednako uvučene u kretanje u čijem toku mijenjaju svoj sadržaj19. cit. Hegel je poricao da je osjetima izvjesnost konačni kriterij istine. str. uviđali da su idealistička rje¬ šenja iluzorna. istina je općost do koje se ne može doći iskustvom koje daje posebno¬ sti. jer objekt se suprotstavlja subjektu i nadvladava ga. zamjedbi i osjećaja«18. a sveprisutna či¬ njenica sa kojom se susreće filozofija je »patnja«. I ni¬ kakvo ozbiljenje uma nije na vidiku dokle god ova patnja nije uklonjena. dat je samo osjetilima17. Međutim.. uvodi prirodu kao osnovu i medij za oslobađanje čovječanstva. istina nalazi svoje ostvarenje u povijesnom procesu što ga provodi kolektivna praksa ljudi. Mišljenje potječe od Bitka. »Načelo patnje« Ukorijenjeno je u povijesnom obliku društva i njegovo ukidanje zahtijeva društvenu djelatnost. a ne spoznaja. Hegel je počinio neoprostivi prestup protiv pojedinca time što je na temeljima porobljenog čovječanstva konstruirao carstvo uma. ali Bitak ne potječe od mišljenja«12. i drugo. uzvikuje Feuer¬ bach. u svom istinskom značenju. 211—15. Feuerbachovo shvaćanje toga »ja« preokreće tradicionalno shvaćanje »ja«. Usprkos svom povijesnom napretku. u odnosu na društvene zbiljnosti. Priroda izvana oblikuje i određuje ovo ja. Priroda postaje značajna samo utoliko što uvjetuje ljudsko opstojanje. Feuerbach razmatra Hegelovu kritiku osjetilne izvjesnosti u svojoj Kritik der Hegelschen Philosophie. jer. određeno. iz strasti — izvora svih zadovoljstava i potreba«16. ali je od izvora lišavanja i muke može pretvoriti u izvor obilja i užitka. Proces oslobađanja ne može ukloniti tu pasivnost. Ibid. čovjek treba da bude pravi sadržaj i interes. . Ovdje Marx podržava Hegela protiv Feuerbacha. mišljenje je predikat.228 HERBERT MARCUSE IKUERBACH 229 na zbilja.

New York. Na taj način. Temelje građanskog društva on je učinio temeljima teorije građanskog društva. ur. nego se vrši potpuno prema zakonima kapitalističke robne proizvodnje. roba. tako. Berlin. str. From Hegel to Marx (Od Hegela do Manta). 43. u Marx-Engels Gesamtausga. str. kaže Marx. Mara uvijek ponovno naglašava da je njegova materijalistič¬ ka polazna tačka nametnuta materijalističkom kvalitetom društva koje analizira. Klasična politička ekonomija (Marx citira Adama Smitha /Smit/ i J. S obzirom na to da se društvo održava ne¬ prekidnom općom razmjenom proizvoda rada. i slobodu pretvarala u događaj koji ide u okvir datoga poretka. str. 80—81. vidi Njemačka ideologija. IX. op. jer ukazuje da je vladajući odnos između svijesti i društvene opstojnosti lažan. na taj način. totalitet ljudskih odnosa upravlja se prema imanentnim zakonima ekonomije. V. 4. Pascal. ima da se ostavri u njezinoj negaciji. »Teze o Feuerbachu«. Institut MarxaEngelsa. Proučavanje procesa rada u krajnjoj je liniji apsolutno nuž¬ no da bi se otkrili uslovi za ozbiljenje uma i slobode u zbiljskom smislu. cit. 25 Str. 24 Str. str. M a r x je svoju teoriju usredotočio na proces rada. Istina materi¬ jalističke teze. 21 Mara. materijalistička teza. MARX: OTUĐENI RAD Marxovi spisi između godina 1844. 82. Raz¬ voj pojedinca i doseg njegove slobode zavise od stupnja do koje¬ ga njegov rad zadovoljava neku društvenu potrebu. niti s obzirom na interes cjeline. str. pa se mora prevladati ikako bi se mogao pojaviti istinski odnos. Njegova interpretacija slobodnog čovjekovog razvitka kao »prirodnog« razvoja zanemarila je povi¬ jesne usilove za oslobođenje. i Sidnev Hook. povijesnu činjenicu. 198. Društvena podjela rada niti se provodi sa bilo kakvim obzirom na nadarenost pojedinca 20 Marx. vidi The German Ideologj (Nje¬ mačka ideologija). Rad pretvara prirodne usilove ljudskog opstojanja u društvene. 89—90. razotkrivajući materijali¬ stičku narav vlađajueeg društvenog poretka. sv. od koje polazi Maraova teza iskazuje prvo.. i 1846. bijeda izvire iz prirode vladaju¬ ćeg načina rada« i ima svoj korijen u samoj biti modernoga dru¬ štva25. New York. »U uslovima napredovanja društva uništavanje i osiromaši¬ vanje radnika je proizvod njegovog Vlastitog rada i bogatstva što ga je sam proizveo. Drugim riječima. 299.. nego samog vladajućeg načina rada. »Teze o Feuerbachu«. 22 »Čkonomisch-philosophische Manuskrikte« (Ekonomsko-filozofski rukopisi. Svi su ljudi slobodni. ekonomskom či¬ njenicom«.be. Radnik postaje utoliko jeftinijom robom ukoli¬ ko više robe proizvode. izostavio odlučujući činilac pomoću kojqga bi priroda mogla postati medijem slobode. Prema tim za¬ konima.230 HERBERT MARCUSE MARX: OTUĐENI RAD 231 on našu osjetilnu prirodu ne shvaća kao praktičku. i u njemu je radni proces odlučujući za totalitet ljudske egzistencije. 1844). 1932. 1939. 293. 23 Ibid. i Sidnev Hook. Izostavljajući radini proces iz svoje filozofije slobode. On kaže da počinje »činjenicom. Na taj način. Ovi su ekonomisti pokazali da siromaštvo uopće nije posljedica nepovoljnih izvanjskih okolnosti.. rad određuje vrijednost svih stvari. Na taj način. proizvod rada. str. B. sredstva koja bi trebalo da služe životu počinju upravljati njegovim sadržajnim ciljem. Feuerbach je. a čovjekova svijest potpuno se žrtvuje odnosima materijalne pro¬ izvodnje. pa je time čuvao i ispunjavao načelo hegelovske dijalektike da ustrojstvo sadržaja (zbilje) određuje ustrojstvo teorije. . R. Maraova je teza kritička. tretiraju obliik rada umodernom društvu kao totalno čovjekovo »otuđenje«. ljudski osjetilnu djelatnost«20. International Publishers. Njegov »zamjedbeni materijalizam« zamjećuje samo »odvojene pojedince u buržoaskom društvu«21. cit. ali mehanizmi procesa rada upravljaju slobodom svih njih. U razvoju modernoga društva »radnik postaje sve siromašniji ukoli¬ ko više bogatstva proizvodi i ukoliko posta|je veća i snažnija nje¬ gova proizvodnja. III. izgleda da određuje prirodu i cilj ljudske djelatnosti. Ruku pod ruku sa iskorištavanjem (Verwertung) objektivnog svijeta ide obescjenjivanje ljudskoga svi¬ jeta«23. 1936. Upotreba te kategorije povezuje Marxovu ekonomsku analizu s jednom os¬ novnom kategorijom hegelovske filozofije. 199. U isto vrijeme. koju priznaje čak klasična politička ekonomija22. op. 45. Saya /Sej/ priznaje da ni veliko društveno bogat¬ stvo za radnika ne znači ništa drugo nego »stajaće siromaštvo«24. Ovo društvo djeluje prema načelu općega rada. u kojemu jedna ne¬ kontrolirana ekonomija vlada nad svim ljudskim odnosima. ur. kritička analiza tog procesa daje konačnu te¬ mu filozofije.

utoliko veća postaje moć kapitala. Chicago. prvo. Naglasak na ovoj općenitosti dovodi i prirodu u samo-razvitak čovječanstva. 39-44. negacija (Entwirklichung) radni¬ ka. moći i potreba. nego za razvijanje njegove »opće prirode«28. Na taj način. Oslobođene ograničenja. Ovi izrazi smjeraju natrag prema Feuerbachu i Hegelu. Mara sažima ovaj proces ovako: »Predmet koji rad proizvodi. Ozbiljenje rada je njegovo opredmećenje. Kritički. naprosto. . vrijednosti. Opredmećenje se pojavljuje kao gubitak i zarobljavanje pred¬ metom. tako da »se on prepoznaje u svijetu koji je sam napravio«29. 21 nije filozofski. objektivne ekonomske činje¬ nice (kao u slučaju robe. susreće . u razvijenom bogatstvu svojih ljudskih sredstava. Radnik u kapita¬ lističkom društvu proizvodi robu.. svjes¬ na djelatnost« — ne sredstvo za održanje njegova života (Lebenstimittel). Robu pro¬ izvode nezavisni privatni poduzetnici u svrhu prodaje uz dobit. Sve to ima očitu sličnost sa Hegelovom idejom uma. čovjeka. kao i njegovo oslobađanje uslovi koji prelaze okvir tradicionalne po¬ litičke ekonomije i djeluju na same temelje ljudskog opstojanja (koji su pravo područje filozofije). zemljišne rente)27. 87—8. A Contribution to the Critique oj Political Economy (Prilog kritici političke ekonomije). zakona i ustanova ne može se shvatiti. Njegove se inte¬ lektualne i fizičke mogućnosti mogu ostvariti samo onda ako svi ljudi opstoje kao ljudi. 89. u njegovom Ka¬ pitalu. Daleko od toga da bi bio puka ekonomska djelatnost . Nove kate¬ gorije ocjenjivat će ekonomsku zbilju prema onome što je ona učinila od čovjeka. u odno¬ su radnika prema njegovoj vlastitoj djelatnosti. . bez ikakve izvanjske pomoći. a Str. koja imaju posebne znanosti. Charles H. rad je »egzistencijalna djelatnost« čovjeka. Kapital je moć raspolaganja proizvo¬ dima rada. Ibid. sila koja je postala nezavisna od svog proizvođača. Ukoliko više radnik proizvodi. čov¬ jek je slobodan ako je »priroda njegovo djelo i njegova zbilja«. Mara objašnjava otuđenje rada kako se ono pokazuje.se kao strani entitet. kao izolirani objektivni snop činjenica. samim ekonomskim kategorijama. Robna proizvodnja velikog obi¬ ma traži kapital. ali Mara napušta filozofsku terminologiju čim je razradio vlastitu teoriju. Sama čovjekova priroda leži u njegovoj općenitosti. jer samo-ozbiljenje čovjeka sada zahtijeva ukidanje vladajućeg načina rada. U vladajućim ekonomskim uslovima ovo ozbiljenje rada javlja se kao njegova suprotnost. 28 »Čkonomisch-philosophische Manuskripte«. I. održavaju nadnice na razini stajaćeg siro¬ maštva33. to snažniji postaje tuđi svijet predmeta koje proizvodi da bi mu se oni suprotstavili. a manja vlastita radnikova sredstva za prisvajanje sopstvenih proizvoda. Kritika počinje na filozofski način. jer su zarobljavanje rada. 1904. Zakoni robne proizvodnje. njegov poizvod. str. život će se oblikovati prema mogućnostima roda. a prisvajanje kao otuđenje i izvlaštenje«31. a filozofija ne može pružiti taj rezultat. velika nagomilavanja bogatstva koja se upot¬ rebljavaju isključivo radi razvijanja robne proizvodnje. Stone. Međutim. i tim siro¬ mašniji postaje on sam . Kerr and Co. 83.(Erwerbstatigkeit). u odnosu radnika prema proizvodu njegova rada i. str. prev. transcen¬ dentalni karakter ekonomskih kategorija. čitav problem više 45. čovjek je slobodan samo onda ako svi ljudi slobodni i opstoje kao »opća bića«. Radnik radi za kapitalista. Kad se jednom primi zakon kapitalističke robne proizvodnje. njegova »slobodna. Existenzbestimmungen). čak i kad označavaju. Mara ide čak italko daleko da samo-ozbiljanje čovjeka opisuje u vidu jedinstva između (mišljenja i bitka30. N. aMra pokazuje djelovanje tog meha¬ nizma u kretanju nadnica. on ispisuje ekonomiku imajući napose na umu pitanje o tome da li ta ekonomika ozbiljuje ljudski Gottungwesen (universelles Wesen).. 2 9 Str. koji se do sada izraža¬ vao filozofskim pojmovima. dokazuje se kasnije. ekonomske kategorije pokazuju se kao odre¬ đujući činioci ljudske egzistencije (Daseinsformen. rad postaje žrtvom sile koju je sam stvorio. drugo.232 HERBERT MARCUSE MARX: OTUĐENI RAD 233 Kakvo značenje ima taj način rada s obzirom na čovjekov razvoj? Sa ovim pitanjem marksistička teorija napušta »plan političke ekonomije«26. engl. već kao nešto što čini povijesni oblik unutar koje¬ ga ljudi provede svoje živote. Kada bude polučen ovaj uslov. Marx sažima ove ljudske kvalitete kada govori o čovjeku »općoj biti«. 32 33 » Str. njegovih sposobnosti. Str. 302. kojemu preko ugovora o nadnici iz¬ ručuje proizvod svoga rada. Totalitet ekonomskih odnosa. 30 Str. 117. koji obuhvaća mogućnost svih pojedinaca koji ga sačinjavaju. rad neizbježno osi¬ romašuje jer »što više radnik radi.«32.

Sposobnosti i potrebe pojedinaca nemaju udjela u ocjenjivanju. zadovolja¬ vanje njihovih potreba. dakle. također. . »Umjesto da razvija svoje slobodne i duhovne energije. sam rad postaje predmetom nad kojim on može zagospodariti samo uz najveći napor i nebrojane prekide. 40 The German Ideology. kao što su jelo. piće i začinjanje . Str. koja mu je nametnula i od koje ne može pobjeći«40 — to je po¬ djela koja nije prevladana kada je u građanskom društvu progla¬ šena apstraktna sloboda pojedinca. Njihovi međusobni odnosi su odnosi njihovih ro¬ ba42. (iskrivljavajući čak i »pri¬ rodne« čovjekove funkcije. »Svaki čovjek ima posebnu. punog razvitka njegovih mo¬ gućnosti. 118. svode se na »osjet posjedovanja«37.) ozbiljenje rada pojavljuje se kao negacija do te mjere da je radnik negiran do točke gladi. dok u svojim ljudskim funkcijama nije ništa dru¬ go nego životinja. rada i irobe. str. U aktuelnom obliku ono. to manje ih posje¬ duje i to više dolazi pod vlast svog proizvoda. Rad u svom istinskom obliku je medij pra¬ vog čovjekovog samo ostvarenja. 41 »Okonomisch-philosophische Manuskripte«. Dru¬ štveni položaj pojedinaca. str. ili 34 35 36 37 ne može prisvojiti. Opredmećenje se pojavljuje kao gubitak predmeta do te mjere da je radnilk lišen najnužnijih predmeta života i rada. Osjetila. kapitala34. Proces otu¬ đenja djeluje na sve slojeve društva. Odnosi kao što su oni između kapitala i robe. on muči svoje ti¬ jelo i uništava svoj duh. 83. općom nadoknadom za robe. Čak se us¬ tanova privatne svojine pojavljuje kao »proizvod. stoga. 39 Str. Oni na svoj predmet gledaju samo kao na nešto što se može. Kod kuće je kad ne radi. Marxova analiza rada pod kapitalizmom ima. Kao posljedica toga. . Životinja postaje ljudsksim bićem. rezultat i neiz¬ bježna posljedica otuđenog načina rada«. 44. 86. Sistem kapitalizma dovodi ljude u me¬ đusobni odnos preko roba koje međusobno razmjenjuju. po Feuerbachu. Njegov se rad. Povezani su više robama koje razmjenjuju negoli vlastitim lično¬ stima. Kapitalistička robna proizvodnja ima taj opsjeniteljski re38 Str.234 HERBERT MARCUSE MARX: OTUĐENI RAD 235 (. isključivu sferu djelatnosti. prvobitni izvor slobode i sre¬ će. 85—6. nego prinudno. Marxovi rani spisi su prvi izričiti iskaz o procesu postvarenja (Verdinglichung). Rad odvojen od svog pred¬ meta u konačnoj je liniji »otuđenje čovjeka od čovjeka«. 90—91. str. pojedin¬ ci su međusobno izolirani i postavljeni jedan nasuprot drugome. Radnik »ne potvrđuje svoju bit nego joj protivurječi«. str. Čovjekovo otuđenje od samog sebe istovremeno je otuđe¬ nje od njegovih bližnjih41. sakati sve ljudske sposobnosti i uskraćuje zadovoljstvo. Štoviše. op. »Čovjek (radnik) osjeća da slobodno djeluje samo u svojim životinjskim funkcijama. Pojedinci sudjeluju u društvenom procesu samo kao vlasnici roba.je slobodan od rada.. čak zadovoljstvo i uživanje mijenjaju se u zavisnosti od uslova pod kojima ljudi slobodno razvijaju svoju »opću prirodu« u načinu »egoističkog« posjedovanja ili prisva¬ janja38. koja je tako karakteristična za sve oblike klasnog društva. kao i oni između roba shvaćeni su kao ljudski odnosi. a ljudsko bi¬ će životinjom«36. . 89. On se izato više osjeća da je kod sebe ka¬ da . Radnik otuđen od svog proizvoda u isto vrijeme otuđen od samog sebe. njihova sloboda i njihova moć — sve je to određeno vrijednošću njihovih roba. on izato nije zadovoljavanje neke potrebe već samo sredstvo za tzadovoljavanje potreba izvan njega«35. To je prisilni rad. Prisvajanje predmeta pojavljuje se kao otuđenje do te mje¬ re da što više predmeta radnik proizvodi. A Contribution to the Critique of Political Economy. njihov životni standard. Str. duboke osnove. 22. kao i za onoga koji kupuje njegov rad. Ovo vrijedi podjednako za radnika (razvlaštenog proizvođača). Taj proces Marx izlaže u svom Kapitalu kao »fetišizam robe«.Kao posljedica toga. kojim kapitalističko društvo postiže da srvi lični odnosi između ljudi poprimaju oblik objektivnih od¬ nosa između stvari. 41. a odvojen od sebe kada radi. Čak čovjekovi najljudskiji atributi postaju funkcijom novca. a nije kod kuće kad radi. i zadire ispod ustrojstva ekonomskih odnosa do aktuelnog ljudskog sadržaja. ne vrši s voljom. cit. 119. svjesno iskorištavanje prirodnih snaga trebalo bi da se vrši za njegovo zadovoljstvo i uživanje. 42 Str. međutim. vidi. Str. a činjenica da postaje svojinom drugoga govori o eksproprijaciji koja dira u samu čovjekovu bit. The German Ideology. Sam njegov rad prestaje biti njegov. kao odnosi u čovjekovoj društvenoj egzistenciji. Otuđenje rada vodi do po¬ djele rada. i potječe od mehaniz¬ ma društvenog načina proizvodnje39.

S obzirom na to da proiz¬ vođači ne dolaze u međusoban dodir sve dok ne razmjenju¬ ju svoje proizvode. kao svaka druga. bez obzira na njihov učinak na ljudsko opstojanje. prev. str. poslov¬ ni ciklusi i tako dalje. Moore i E. nego kao ono što zbilja jesu. igrao bi u njemu više ulogu ob¬ jektivne matematičke količine negoli ulogu svjesnog subjekta. ima smjesta posla sa samim čovjekom. a čovjek. mogli bi se proučavati kao objektivni za¬ koni i činjenice. 83—4. koji izvito¬ peruje i sputava snage tehničkog napretka. izravno. a ekonomska teorija bila bi posebna znanost. Chicago. prev. str. on bi. eko¬ nomska teorija postaje kritičkom teorijom. I. u tom smislu što je omogućio racionalno iskorištavanje svih vrsta materijalnih izvora. ne bi podrazumijevao ni opačinu ni ug¬ njetavanje. Untermann. Nova formulacija pitanja već uključuje rješenje«45. međutim. a tehnološki napredak vodi do »vlasti mrtve tvari nad ljudskim »Okonomisch-philosophische Manuskripte«. uspo¬ stavlja između proizvoda. Način rada izvitoperuje sve ljudske sposobnosti. specifični društveni karakter rada sva¬ kog proizvođača pokazuje se samo u činu razmjene. Aveling. Opsjenjivački rezultat nastaje zbog posebnog načina rada u robnoj proizvodnji. i označavat će racionalnije metode proizvodnje i ra¬ cionalniju vlast nad ljudima i prirodom. a vlastite potrebe ispunjavaju samo preko tržišnih potreba. Marksistička teorija odbacuje takvu ekonomsku znanost i na njezino mjesto postavlja interpretaciju da su ekonomski od¬ nosi egzistencijalni odnosi između ljudi. njihove mehanizme održavanja i mo¬ gućnosti njihove preobrazbe. Charles H. čim netko zadre ispod ovog nači¬ na proizvodnje i analizira njegovo porijeklo. Ekonomski odnosi izgledaju objektivnim samo zbog naravi robne proizvodnje. Sa svim tim osobinama napredak samo otežava negativitet društvenog poretka. Kad kapital ne bi bio ništa drugo nego ukupnost bogatstva upotrebljenog u proizvodnji robe. a da je proizvodnja. Fetišizam robe ima svoje porijeklo . Sve ili manje tehnički. preko njih. III. Kada bi stvaranje profita 43 Capital (Kapital). što ga je čovjek sebi dao. između proizvođača. sa svim svojim potrebama i željama. Ukupni zbir ra¬ da svih tih privatnih pojedinaca čini ukupni rad društva (gesellschaftliche Gesamtarbeit). onda bi izgledalo da je kapital nagomilani re¬ zultat proizvodne vještine i marljivosti. posebni povijesni oblik egzistencije. Činjenica što je neki posebni oblik društvenog života »negati¬ van« ne sprečava ga da ima napredne kvalitete. 45 46 . Po pravilu. štoviše.236 HRRDERT MARCUSE MARX: OTUĐENI RAD 237 zultat da društvene odnose pojedinaca pretvara u »(kvalitete sa¬ mih stvari (roba) i još izrazitije pretvara same unutrašnje odnose u proizvodnji u stvar (novac)«43. sv. čim je jednom ovaj sadržaj došao na vidjelo. može vidjeti da je njegova prirodna objektivnost puki privid. takvi bi profiti mogli predstavljati nagradu za poduzetnikov rad. nego zbog aktualnog sadržaja sa¬ me ekonomije. Ekonomski proces društva bio bi prirodni proces. u posebnom dru¬ štvenom karakteru rada koji je proizvodi. Ovdje je Hegelova filozo¬ fija opet imala pravo: napredovanje uma nije napredovanje sreće. korisni predmeti postaju robama samo zato što su proizvodi rada privatnih pojedinaca ili skupina poje¬ dinaca koji rade nezavisno jedni od drugih. Čim se otkri¬ je njihov opsjenjivački karakter. on mislli da se bavi nečim što je izvan čovjeka. 93. usp. ekonomski ustavi se pokazuju kao potpuna negacija ljudskosti46. 962. Zakoni ponude i potražnje. Ovima. sv. »Kad netko govori o privatnoj svojini. S. utvrđivanje vrijednosti i cijena. str. E. Drugim riječima. rad pojedinca afirmira se kao dio društvenog rada samo pomoću odnosa što ih čin razmjene. Ali u klasnom društvu napredak ne znači povećanje sreće i slobode. Kada netko govori o radu. bio čisto objektivan. neprestano povećavao produktivnost rada i oslobodio dotada nepoznato mnoštvo ljudskih sposobnosti. (prvenstveno. što postiže ovo postvarivanje? Ono predstavlja aktuelne dru¬ štvene odnose između ljudi kao totalitet objektivnih odnosa. u kojem odvo¬ jena pojedinci rade nezavisno jedni od drugih.. i ti¬ me skriva njihovo porijeklo. engl. engl. Ono. prikriva njihovu ljudsku srž i sadržaj. onda je izrab¬ ljivanje u najboljem slučaju subjektivan i ličan sud. Odnos između kapita¬ la i rada.. 966. a proces postvarivanja treba da pokaže da je to tako. str. Ona to ne čini zbog nekog humanitarnog osjeća|ja. Ako nadnice izražavaju vrijednost rada. Capital. Kerr 44 and Co. upravo. 1906. odnosi što povezuju rad po¬ jedinca sa radom dragih ne izgledaju kao izravni društveni odnosi između pojedinaca pri radu. materijalan odnos. a neizravno. na toj osnovi. u zbilji.. kao materijalni odnosi između osoba (sachliche Verhaltnisse von Personen) i kao društveni odnosi između stvari44. Mara je često nagla¬ šavao da kapitalistički način proizvodnje ima izrazito napredan ka¬ rakter. Chicago. nagomilavanje bogatstva pojačava siromaštvo. 1909. bilo posebna kvaliteta iskorištenog kapitala.

238

HERBERT MARCUSE

MARX: OTUĐENI RAD

239

svijetom«47. Objektivne činjenice oživljavaju i postaju dijelom osude društva. Ekonomske zbiljnosti pokazuju svoju vlastitu unutrašnju negativnost. Ovdje se dotičemo porijekla marksističke dijalektike. Za Marxa, kao i za Hegela, dijalektika uzima u obzir činjenicu da je negacija koja leži u samoj zbilji »pokretačko i stvaralačko načelo«. Dijalektika je »dijalektika negativiteta«48. Svaka činjeni¬ ca je više od puke činjenice, ona je negacija i sužavanje zbiljskih mogućnosti. Najamni rad je činjenica, ali u isto vrijeme, i suženje slobodnoga rada koji bi mogao zadovoljiti ljudske potrebe. Privatno je vlasništvo činjenica, ali je, u isto vrijeme, negacija čovjekovog zajedničkog prisvajanja prirode. Čovjekova društvena praksa otjelovljuje negativitet, kao i njegovo prevladavanje. Negativitet kapitalističkog društva počiva u njegovom otuđivanju rada, negacija ovog negativiteta doći će sa ukidanjem otuđenog rada. Otuđenje je poprimilo svoj najopćiji oblik u ustanovi privatne svojine, to će se ispraviti ukidanjem privatne svojine. Od najveće je važnosti da se primijeti kako u ukidanju privatne svojine Mara u potpunosti vidi sredstvo za ulkidanje otuđenog rada, a ne cilj za sebe. Socijalizacija sredstava za proizvodnju, kao takva, puka je ekonomska činjenica, kao i svaka druga ekonomska ustanova. Njezina pretenzija da bude početak novog društvenog poretka zavisi od onoga što čovjek čini sa socijaliziranim sredstvima proizvodnje. Ako se ova ne iskoriš¬ tavaju za razvijanje i zadovoljavanje slobodnog pojedinca, ona će biti samo nov oblik podjarmlljivanja pojedinaca hipostaziranoj općenitosti. Ulkidanje privatne svojine uvodi bitno nov društveni sistem samo ako slobodni pojedinci, a ne »društvo«, postanu gos¬ podari podruštvljenih sredstava proizvodnje. Marx izričito opo¬ minje na još jedno takvo »postvarenje« društva: »Potrebno je iz¬ nad svega, izbjeći to da se »društvo« ponovno postavi kao apstrak¬ cija koja je suprotstavljena pojedincu. Pojedinac jest društvena
bit

u svačije pojedinačno opstojanje. U svim ranijim oblicima društva interes cjeline ležao je u odvojenim društvenim i političkim usta¬ novama, koje su predstavljale pravo društva nasuprot pravima pojedinca. Ukidanje privatne svojine uklonit će ovo jednom zauvjek jer će označiti »čovjekov povratak od obitelji, religije, države itd. njegovom ljudskom, to jest društvenom opstojanju«50. Dakle, slobodni pojedinci, a ne novi sistem proizvodnje, jesu ono što pokazuje činjenicu da su se sjedinili posebni i zajednički interes. Cilj je pojedinac. Ova »individualistička« tendencija bitna je kao jedna interesantnost marksističke teorije. Pokazali smo ulogu općega u tradicionalnim teorijama, naglašavajući činjenicu da se ljudsko ostvarenje, ono što smo nazivali pokazanom »isti¬ nom«, moglo zamisliti samo u vidu apstraktnog općeg pojma dok¬ le je god društvo zadržalo oblik koji je imalo. Prošarani na sva¬ kom koraku sukobom između pojedinačnih interesa, konkretni uslovi društvenog života činili su ruglo od »opće biti« čovjeka i prirode. A s Obzirom na to da su vladajuće društvene zbiljnosti protivurječile toj biti, i time protivurječile »istini«, ova nije ima¬ la drugo pribježište nego duh, koji je bio uveličan u apstraktnu općenitost. Marx tumači kako je došlo do takvog stanja time što poka¬ zuje da je njegovo porijeklo u raspodjeli rada u klasnom društ¬ vu, a naročito u raskidu između intelektualnih i materijalnih pro¬ izvodnih snaga, koji je odatle proizašao. Proizvodne snage, stanje društva i svijest mogu i mo¬ raju doći u međusobnu protivurječnost, jer podjela rada podrazumijeva mogućnost, pa i činjenicu, da se intelektual¬ na i materijalna djelatnost — uživanje i rad, proizvodnja i potrošnja — provode preko različitih pojedinaca . . . Podje¬ la r a d a . . . očituje se također u vladajućoj klasi kao podjela duhovnog i materijalnog rada, tako da se unutar te klase je¬ dan dio pojavljuje u vidu misleće klase..., dok je stav os¬ talih prema tim idejama i iluzijama više pasivan i receptivan, jer su oni u zbilji aktivni članovi te klase i imaju vre¬ mena za stvaranje iluzija i ideja o sebi... Po sebi je očito da utvare poput »višeg bića«, »Pojma« . . . jesu tek idealistič¬ ki duhovni izraz, zamisao na izgled izoliranog pojedinca, sli¬ ka onih empirijskih okova i ograničenja u kojima se kreću
50

izraz i verifikacija života društva«49. Istinslka povijest čovječanstva bit će, u strogom smislu, po¬ vijest slobodnih pojedinaca, tako da će interes cjeline biti utkan
47 48

(das gesetlschaftliche

Wesen).

Izraz

njegova ž i v o t a . . .

je

zato

Ibid., str. 77. Str. 156. •' Str. 117.

Str. 115.

240

HERBERT MARCUSE

MARX: OTUĐENI RAD

241

način proizvodnje života i oblika odnošaja što je s njim povezan.51 Upravo kao što je reprodukcija društvene cjeline bila rezul¬ tat slijepih snaga nad kojima čovjekove svjesne sile nisu vršile nikakvu vlast, taiko se na duhovnom planu općost javljala kao zbilja koja je nezavisna i stvaralačka. Skupine koje vladaju dru¬ štvom bile su prisiljene sakriti činjenicu da su njihovi interesi privatni, i to na taj način što su ih oblačile u »dostojanstvo op¬ ćega«. »Svaka nova Masa, koja zauzima mjesto one što je prije nje vladala, prisiljena je, samo zato da bi provela svoj cilj, pred¬ staviti svoj interes kao zajednički interes svih članova dru¬ štva . . . Ona će svojim idejama dati oblik općenitosti i predstavit će ih kao da su jedine koje su .racionalne i koje općenito važe«52. Pretenzija da ideje vladajuće klase imaju općenitost je, dakle, dio mehanizama klasne vladavine, a kritika klasnoga društva razorit će, također, njihove filozofske pretenzije. Sveqpći pojmovi, ikoji se upotrebljavaju na prvom mjestu, upravo su oni koji uveličavaju željene oblike ljudskog opstojanja — pojmovi kao um, sloboda, pravda i vrlina, a također i država, društvo, demokracija. Svi oni pretpostavljaju da se čovjekova op¬ ća bit materijalizira ili u viladajućim društvenim uvjetima ili iz¬ nad njih, natpovijesnome carstvu Mars, također, ukazuje na činje¬ nicu da sa napredovanjem društva takvi pojmovi postaju sve op¬ ćenitiji po opsegu. Ideje časti, lojalnosti i tako dalje, koje su značajne za srednji vijek i koje su bile vladajuće ideje aristokra¬ cije, imale su mnogo uži značaj i primjenjivale su se na manji broj osoba od buržoaskih ideja slobode, jednakosti i pravde, koje održavaju mnogo veći doseg osnove što je ima ta klasa. Razvoj vladajućih ideja, na taj način, ide u ikorak sa sve većom društve¬ nom i ekonomskom integracijom, koje ujedno održava. »Najop¬ ćenitije apstrakcije obično nastaju samo tamo gdje je razvoj najkonkretniji, gdje se čini da mnogi zajedno posjeduju jednu osobinu, koja im je svima zajednička. Tada se o toj osobini više ne može misliti u jednom posebnom obliku«53. Što više društvo napreduje, to više »vladaju apstraktne ideje, to jest ideje koje sve više uzimaju oblik općenitosti«54.
51 52 53

Međutim, taj se proces okreće u svoju suprotnost čim su klase ukinute pa je interes cjeline ostvaren u opstojanju svakog pojedinca, jer tada »Više nije nužno da se predstavi neki poseban interes kao opći, ili 'opći interes' kao vladajući«55. Pojedinac po¬ staje aktualnim povijesnim subjektom na takav način da je on sam općost i očituje »čovjekovu opću bit«. Komunizam sa svojim »pozitivnim ukidanjem privatne svo¬ jine« je tako, samom svojom prirodom, nov oblik individualizma, i ne samo nov i drugačiji ekonomski sistem već drugačiji sistem života. Komunizam je »zbiljsko prisvajanje (Aneignung) čovjekove biti, po čovjeku i za čovjeka, zato je on čovjekov potpuno svje¬ stan . . . povratak samome sebi kao društvenom, to jest ljudskom biću«. On je »istinsko rješenje čovjekova sukoba sa prirodom i čovjekom, borbe između opstojanja i biti, postvarenja i samo¬ određenja, slobode i nužnosti, pojedinca i rada«56. Protivurječnosti koje su ležale u osnovi Hegelove i čitave tradicionalne filozofije rastvorit će se u ovom novom obliku društva. Jer, to su povijesne protivurjeičnosti, ukorijenjene u antagonizmima klasnoga društva. Filozofske ideje izražavaju materijalne povijesne uslove, koji od¬ bacuju svoj filozofski oblik čim se podvrgnu ispitivanju kritičke teorije i čim ih prihvati svjesna društvena praksa. Hegelova se filozofija okretala Oko općosti uma; bio je to umstveni sistem u kojemu je svaki dio (subjektivne, kao i objektivne sfere) bio integriran u obuhvatnu cjelinu. Marx pokazuje da je kapitalističko društvo prvo provelo u pralksu takvu općenitost. Kapitalizam je razvio proizvodne snage za totalitet jednog jedin¬ stvenog društvenog sistema. Dozvolilo se da zavladaju opća trgovi¬ na, opća utakmica i opća međuzavisnost rada, i one su ljude pret¬ vorile u »svjetskopovijesne, empirijski opće pojedince«57. Međutim, kao što smo objasnili, ova je općenitost negativna jer se proizvodne snage, kao i stvari, koje čovjek pomoću njih proizvodi, upotrebljavaju na taikav način da izgledaju kao proizvo¬ di jedne nekontrolirane tuđe sile. »Empirijska je činjenica da su odvojeni pojedinci, proširenjem svoje djelatnosti u svjetskopovijesnu djelatnost, postajali sve više robovi jedne sile koja im je tuđa..., sile koja je postajala sve ogromnija i koja se, u krajnjoj
56

The German Ideology, str. 21, 39—40, 21. Str. 40—41. A Contribution to the Critigue oj Political Economy, str. 298—9. * The German Ideology, str. 40.

Ibid., str. 41. »Okonomisch-philosophische Manuskripte«, str. 114. s7 The German Ideology, str. 25.

16 Um i revoltiraj a

242

HERBERT MARCUSE

UKIDANJE RADA

243

liniji, pokazala kao svjetsko tržište«51. Raspodjela ponude pod uslovima međunarodne robne proizvodnje je slijep i anarhičan opći proces, u kojemu se potražnja pojedinca zadovoljava samo onda ako on može zadovoljiti zahtjeve razmjene. Ovaj anarhički odnos ponude prema potražnji Marx naziva »prirodnim« oblikom društ¬ vene integracije, misleći time na to da on izgleda tako kao da ima snagu prirodnoga zakona, umjesto da djeluje pod zajedničkom kontrolom svih ljudi, kao što bi trebalo biti. 5. UKIDANJE RADA Ozbiljenje slobode i uma zahtijeva preokret ta'kvoga stanja stvari. »Opća zavisnost, ovaj prirodni oblilk svjetskopovijesne su¬ radnje pojedinaca, pretvorit će se ovom komunističkom revoluci¬ jom u kontrolu i svjesno gospodstvo nad ovim silama koje su, rođene u međusobnom djelovanju ljudi, sve do sada savladavale ljude i nad njima vladale kao sile koje su im potpuno tuđe«59. Štaviše, s obzirom na to da je stanje koje je »do sada« vla¬ dalo univerzalna negativnost, koja djeluje posvuda i na sva pod¬ ručja života, njegov preobražaj zahtijeva opću revoluciju, što znači revoluciju koja će preokrenuti, prvo, totalitet vladajućih uslova i, drugo, nadomjestiti ga novim općim poretkom. Materi¬ jalni elementi potpune revolucije moraju biti prisutni, tako da grč ne za'hvati samo posebne uslove u opstojećem društvu, nego samu »proizvodnju života« koji u njemu vlada, »totalnu djelat¬ nost« na kojoj se ono zasniva60. Ovaj je totalitarni karakter revo¬ lucije nužan zbog totalitarnog karaktera kapitalističkih odnosa proizvodnje. »Opći moderni odnos mogu pojedinci kontrolirati... samo onda kada ga kontroliraju svi«61. Revolucionarni grč, kojim završava sistem kapitalističkoga društva, oslobađa sve mogućnosti za opće zadovoljavanje što su se razvile u tom sistemu. Marx, prema tome, naziva komunističku revoluciju činom »prisvajanja« (Aneignung), misleći na to da uki¬ danjem privatne svojine ljudi treba da steknu istinsko vlasništvo nad svim onim stvarima koje su im do tada ostale tuđe.
58 59 60 61

Prisvajanje je određeno predmetom koji treba prisvojiti, to jest »proizvodnim snagama koje su se razvile do totaliteta i koje opstoje samo unutar općqg odnošenja. Samo sa toga gledišta, samo zato ovo prisvajanje mora imati qpći karakter.. .«62. Općeni¬ tost koja opstoji u sadašnjem stanju društva prenijet će se na novi društveni poredak, ali će tamo imati drugačiji karakter. Opće više neće djelovati kao slijepa prirodna snaga pošto će lju¬ dima uspijeti da raspoložive proizvodne snage podvngnu »sili sje¬ dinjenih pojedinaca«. Čovjek će tada, po prvi put u povijesti, svjesno postupiti sa »svim prirodnim pretpostavkama kao sa stvorovima ljudi.63 Njegova borba sa prirodom ići će po »općeni¬ tom planu«, što će ga formulirati »slobodno preko druženih poje¬ dinaca«.64 Prisvajanje je, također, određeno osobama ikoje prisvajaju. Otuđenje rada stvara društvo koje je rascijepljeno u suprotne klase. Svaka društvena zamisao koja vrši podjelu rada ,ne vodeći računa o sposobnostima i potrebama pojedinaca ima tendenciju da, dijeleći ovima uloge, veže djelatnost pojedinca uz izvanjske ekonomske snage. Način društvene proizvodnje (način na koji se održava život cjeline) ograničava život pojedinca i upreže čitavo njegovo opstojanje u odnose koje propisuje ekonomika, bez obzi¬ ra na njegove subjektivne sposobnosti ili potrebe. Robna proizvodn ja, u sistemu slobodne utakmice, otežala je ovo stanje. Smatralo se da je roba ikoja se dodjeljuje pojedincu za zadovoljavanje nje¬ govih potreba ekvivalenat njegovog rada. Činilo se da je jedna¬ kost zajamčena, bar u tom pogledu. Međutim, pojedinac nije mo¬ gao birati svoj posao. On trnu je bio prqpisan njegovim položajem u društvenom procesu proizvodnje, ikoji mu je, opet, bio naturen vladajućom raspodjelom anoći i bogatstva. Činjenica da postoje klase protivurjeći slobodi ili je čak pret¬ vara u apstraktnu ideju. Klasa ograničava aktualni doseg indivi¬ dualne slobode unutar opće anarhije, arenu slobodnoga djelovanja, koja je još otvorena pojedincu. Svatko je slobodan u onoj mjeri u ikojoj je slobodna njegova klasa, a razvoj njegove pojedinosti zatvoren je granicama njegove klase; on se razvija kao »klasni pojedinac«. " Str. 66. " Str. 70. 64 Str. 72.

Ibid., str. 27. Ibid., str. 27—8. Str. 29. Str. 67.

Proletarijat se odlikuje činjenicom da kao Masa znači negaciju svih klasa. 26.«70 Komu¬ nistička revolucija. klase ili naroda. 57. i. međutim. nego poredak rada. narodnost i tako dalje — sve stvari ikojima bi se jedan čo¬ vjek mogao razlikovati od drugog ne ostavljaju kod proletera tak¬ va obilježja. Naročita vladajuća podjela rada izgleda kao nepromjenljiva nužnost ikoja vuče pojedince u njihovu muku. Ovo je izraženo u činje¬ nici da komunistička revolucija. koji ne stvara država. Str. Posao postaje objektivnim entitetom. nasuprot svim ranijim revoluci¬ jama. Klase ima da se ukinu »ukidanjem privatne svojine i samoga rada«72. Ukidanje proletarijata svodi se zato. Čitava ova diferencija¬ cija zbiva se prema potrebama robne proizvodnje u njezinom ka¬ pitalističkom obliku. Str. gube svoju važnost. Str. a ne poje¬ dinac. 77. Opstojeći oblik društva postiže opći poredak samo negiranjem pojedinca. Totalitet rada. 49. Interesi svih drugih Masa u biti su jednostrani. »Opći karakter« proletarijata je konačna osnova univerzalnog karaktera komunis¬ tičke revolucije. koji (ljudima daje izvjestan standard života. u isto vrijeme. Str. pozitivni obrat. Općenitost proletarijata. javlja se kao a priori data količina rada koji je organizi¬ rana na određen način.su negativni. ubrzane procesom tehnologije. Ona »postiže nezavisno opstojanje nasuprot pojedincima. da ne djeluje povijesno kao privatna osoba. koji je potreban radi očuvanja društva. već je istinski opća i »svjetskopovijesna«. Sjećamo se 'Hegelova iskaza da pojedinac jest općost. jer posvuda proizlaze iz negativnog poretka radnoga procesa koji ih održava. i suprotstavljena«69. Njegova jedina briga. Njegova briga za opstanak nije briga neke date skupine. dalje negativna je općenitost. 67. po kojima se ljudi razlikuju. Njegovo opstojanje nije njegovo. Zato ukidanje negativnog poretka rada.244 HERBERT MARCUSE UKIDANJE RADA 245 Klasa je zbiljska društvena i ekonomska jedinica. na taj način. Ova krajnja negativnost uzima. što ih revolucija preokreće. ta¬ ko da ovi nalaze da su uslovi njihova opstojanja unaprijed odre¬ đeni i da im je zato položaj u životu i lični razvoj dodijelila vla¬ stita klasa. Sama činjenica da je on lišen svih prednosti vladajućeg sistema stavlja ga iznad tog sistema. 49. nje¬ gov rad negira čitavo njegovo opstojanje. što ih on dijeli s ostalim članovi¬ ma svoje klase. . Proletarijat je negacija ne samo izvjesnih posebnih ljudskih mogućnosti nego čovjeka kao takvog. Str. Pod podjelom rada Marx ovdje shvaća proces odvajanja raznih ekonomskih djelatnosti u specijalizirana i ograničena područja: prvo. On je član one klase »koja se zbiljski riješila čitavog starog svijeta. kultura. vidi. zatim. briga je društva kao cjeline. Svaki od njih živi u društvu samo kao nosilac radne snage. već pripada nje¬ govoj klasi. pa je tako svaki ekvivalenat svima drugima u svojoj klasi. Uslovi rada obliku¬ ju pojedince u Skupine ili klase i jesu klasni uvjeti koji smjeraju prema temeljnom razdvajanju u kapital i najamni rad. u isto je vrijeme ukidanje proletarijata. Rad proletera onemogućuje svako samo-ostvarenje. također. 49. kako ga naziva Marx. industrija odvojena od trgovine. kojoj se oni i podvrgavaju«65. Na drugom mjestu M a r x kaže isto: »Ko¬ munistička revolucija upravljena je protiv prethodnog načina djeStr. . To je slijep i »prirodan« proces. ukidanje vladajućeg 65 66 67 48 načina rada. pos¬ vuda . njegov pokret. na ukidanje rada kao takvog. i 48. a koja mu je. također. industrija i trgovina odvojene od poljoprivrede. ne može ni jednu društvenu skupinu ostaviti u ropstvu jer ispod proletarijata nema više nikakve klase. može opstojati samo svjetskopovijesno. Proletarijat nema da brani nikak¬ vu svojinu niti dobit. re¬ ligija. 25. »Proletarijat. koja pokazuje da se otuđenje rada pojačalo do tačke potpunog samo¬ uništenja. dvije temeljne klase nisu klase u jednakom smislu. M a r x ovo izričito formulira kada govori o pos¬ tignuću revolucije. otuđenog rada. »Osobni pojedi¬ nac« postaje »klasnim pojedincem«66. a svojstva koja ga sačinja¬ vaju postaju općim svojstvima. Podvođenje pojedinaca pod klase ista je pojava kao i njihovo podvrgavanje podjeli rada61. Svojina. zato je nužno svjetska revo¬ lucija71. Sve osobite značajke. zbir interesa i raspon mogućnosti ikoje ih razli¬ kuju od ljudi 'koji se bave drugim poslovima. Sam radni proces je život pro¬ letarijata. ova potonja podijeljena u različite grane68. Međutim. Ovu negaciju pojedinca M a r x shvaća kao povijesni proizvod klasnog društva. nego kao građanin svoje države. Str. konačno. inte¬ res proletarijata u biti je opći. Vladajući društveni odnosi. Str.. 8. str.

u krajnjoj analizi. V. slobodni rad je postignuće kapitalističkog društva. čak i najnapredniji pojmovi hegelovske filozo¬ fije sačuvali su. marksistička je teorija odbacila i najnaprednje ideje Hegelove šeme. uklanja rad«n. 6. elemente komunis¬ tičkog individualizma. str. Hegel je odlučno poricao da bi napredak uma mo¬ gao imati ikakve veze sa zadovoljavanjem pojedinačne sreće. 69. na taj način. 1905. društvo u kojemu materijalni proces proizvodnje više ne određuje čitav tok ljudskog života. odbacivanje svakog fetišizma u vezi sa podruštvljenjem sredstava za proizvodnju ili porastom proizvodnih snaga. Sreća ne bi mogla pobijediti u takvim uslovima. 74 ekonomskih opačina život uma bio je život s većom dostojanstvenošću. za Marxa. upereno protiv dru¬ štva koje je ljude bacalo u ropstvo slijepih mehanizama materijal¬ ne proizvodnje. Sa druge strane. cit. 258. Marxova ideja umstvenog društva podrazu¬ mijeva poredak u ikojemu ono što sačinjava načelo društvene or¬ ganizacije nije općenitost rada.. Sada možemo vidjeti da je marksistička teorija razvila punu protivurječnost prema osnovnim pojmovima idealističke filozofije. ANALIZA RADNOG PROCESA Marxove teorije počivale su na pretpostavci da radni proces određuje totalitet ljudskog opstojanja i time daje društvu njegovu osnovnu šemu. međutim. i dalje. 7 * Theorien iiber den Mehrwert (Teorije o višku vrijednosti). sv. onu djelatnost koja stvara višak vrijednosti u robnoj proiz¬ vodnji. Um je mogao pobijediti iako je zbilja govorila na sav glas o neslobodi pojedinca: u prilog tome svjedo¬ če idealistička kultura i tehnološki napredak građanskog društva. nego opće zadovoljavanje svih po¬ jedinačnih mogućnosti. ur. U tom okviru društvenih i Sankt Max (Sveti Maks) u Marx-Engels Gesamtausgabe. Stuttgart. Prema tome. stupnjevi koje ne bi trebalo pretjerano naglašavati. »Udruženje slobodnih pojedinaca« je. per contra. znači da pojedincu koji radi nije dat slobodan i opći razvitak. Historijski ma¬ terijalizam pojavio se najprije kao optužba protiv materijalizma koji vlada u građanskom društvu. i u krajnjoj liniji odobravali negativnost opstojećeg društvenog sistema.246 HERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 247 latnosti. 260. On se služi terminom »rad« da bi označio ono što. str. A na drugom mjestu: »ne radi se o oslo¬ bađanju.rada75. naime . 75 Ibid. koja je nezavisna od »niskih« impulsa i nagona pojedinaca. tako da ukidanje ima i to značenje da se neki sadržaj vraća svom istinskom obliku. naime. Međutim. Ideju uma nadomjestila je ideja sreće. nego o ukidanju rada«74. On je zapovijedao ljudsku žrtvu radi neke više općosti. Ove čudnovate formulacije u Marxovin ranim spisima sve sadrže hegelovski termin Aufhebung (ukidanje). On zamišlja društvo koje daje svakome ne prema njegovom radu. Karl Kautsky. Zahtjev da slo¬ bodni pojedinci postignu svoje zadovoljenje vojevao je protiv čitavog sistema tradicionalne kulture. Prilično smo se opširno zadržali na ranim Marxovim spisima jer oni naglašavaju tendencije koje su se ublažile u postmarksorvskom razvoju njegove kritike društva. sv. Ideja slobodnog i općeg ozbiljenja pojedinačne sreće. Čovječan¬ stvo postaje slobodno tek kada je materijalno održanje života funkcija sposobnosti i sreće udruženih pojedinaca. 198. Kategori¬ ja sreće otkrila je pozitivni sadržaj materijalizma. kapitalizam zapravo pod njim podrazumije¬ va. ideja sreće ukorijenjena je čvrsto u zahtje¬ vu za takvim društvenim poretkom koji bi uklonio klasno ustroj¬ stvo društva. str. i u tom smislu materijalističko načelo bilo je kritičko oružje raskrinkavanja. Marxovi rani spisi samo su prethodni stupnjevi njegove zrele teorije. već prema njegovim potrebama. . u svim svojina vidovima.. koja dakle »proizvodi kapital«76. Kao što smo pokazali. op. U povijesnom smislu je prva bila utkana u društvo u kojemu su intelektualne snage proiz¬ vodnje bile udvojene od materijalnih. zamišljao budući način rada toliko različitim od vladajućega da je oklijevao da upotrebi isti termin »rad« da bi podjednako označio materijalni proces kapitalističkog i komu¬ nističkog društva. Komunizam može izliječiti »nevolje« buržuja i ne¬ sreću proletera samo »uklanjanjem njihovog uzroka. Ne radi se o oslobađanju rada jer je rad već »slobodan«. to jest afirmaciju . Rad. 185. M a r x je.materijalnog čovjekovog zadovoljenja. te je jasno da je pri takvom stanju stvari oslobođenje pojedinca istovremno negacija rada. Sada mu još ostaje da daEe točnu analizu toga " Str. označavala je jedan afirmativni materijalizam. podvrgavanje svih tih činilaca ideji slobodnog ozbiljenja pojedinca. Druge vrste djelatnosti nisu »proizvodni rad« i zato nisu rad u pravom smislu. I.

»čisto je kvantitativni odnos«. Ovaj dvojaki sadržaj određuje čitavu Marxovu analizu radnog procesa. I. i. Ali i uz vremensko mjerenje rada ostaje jedan činilac koji zavisi od pojedinca. U početku se taj rad čini isto tako raznoiličan kao što su i upotrebne vrijednosti koje se njime proizvode. »Rad koji stvara prometnu vrijednost je . dakle. ako se uživaju u valjanim raz¬ mjerima. 77 78 jedi tačno toliko koliko i druige. Razlog za ovu homogenost valja tražiti u prirodi rada.. Prometna vrijednost jedne palače može se izraziti izvjes¬ nim brojem kutija s laštilom za cipele. str. On ima upotrebnu vrijednost. 22. »Rad je. 22. Robe imaju upotrebnu vrijednost. str. one se vode kao ekvi¬ valenti i usprkos raznolikom izgledu«79. koja ga izjednačava sa svim drugim robama. »sve robe su kristalizacija iste supstancije«80. proces između čovjeka i pri¬ rode. To bi ostavilo rad kao količinu radne snage koja se troši pri proizvodnji jednog dobra. »Baš kao što je kvantitativna egzistencija kretanja vrijeme. jer kao upotrebne vrijednosti one se raz¬ mjenjuju samo utoliko što se međusobno razlikuju. . jedna vrsta upotrebne vrijednosti vriCapital. Kapitalistički radni poredak označava se u Marxovim ranim spisima kao »alijenacija«. op.und Zusammenbruchsgesetz des kapitalischen Systems (Zakon akumulacije i sloma kapitalističkog sistema). Sada ćemo se pozabaviti zaključcima što ih on izvodi78. koje se jednako primjenjuje na sve vrste pojedinačnog rada. sv. proces u kojemu čovjek posreduje. 1929. Ako se apstrahira svaka osobitost rada. sadržaju i pojedinačnosti« rada. Drugim riječima. . londonski pro¬ izvođači crne masti za cipele izrazili su prometnu vrijednost svojih mnogobrojnih kutija sa laištilom u vidu palača. Javlja se pitanje: kako je takva degeneracija bila mo¬ guća. on je zato spreman na sasvim kvantitativno mjerenje. »Što se u zbilji pojavljuje kao razlika u upotrebnim vrijednostima. One pokazuju negativno stanje stvari u svjetlu njegovog pozitiv¬ nog razrješenja. »Kaiko prometna vrijednost. i zato 'kao »neprirodni««. Količina radnog vremena što ga različiti rad¬ nici utroše pri proizvodnji jedne te iste vrste robe razlikuje se 79 80 81 82 A Contribution to the Critigue of Political Economy. Str. u pro¬ cesu je proizvodnja razlika u radu što stvara te upotrebne vri¬ jednosti«81. U ovom »apstraktnom. i obratno. 197 (po prijevodu Marcusea).. opći rad«s2. degenerirani oblik rada. ne može se pripisati upot¬ rebnoj vrijednosti roba. U vladajućem društvenom sistemu rad proizvodi robu. općem« obliku rad predstavlja zajedničku svojinu svih roba. Sve robe su proizvod ljudskog rada. otkrivajući istinsku situaciju u opstojećem dru¬ štvu kao preludij za njegovo prelaženje u nov oblik. sve zajedno su cjelovite. mijenjati za bilo koji drugi proizvod rada. jedan čin rada razlikuje se od drugoga samo svojim trajanjem. U ranim spisima smatrao se rad općim vidom čovjekove borbe s prirodom. Leipzig. kao roba. Rad koji se vrši pri proizvodnji pšenice potpuno je drugačiji od onoga u proizvodnji cipela ili topova. Analiza vladajućeg oblika rada istovremeno je analiza pretpostavaka njegova ukidanja. 23. u isto vrijeme. svojstvo koje je zajedničko svim roba¬ ma rad mora da je to rad ogoljen od svih kvalitativnih distink¬ cija. pozitivne. Ako je. cit. Standard takvog mjerenja daje vri¬ jeme. Svi marksis¬ tički pojmovi kao da se šire u te dvije dimenzije. rad je osnova za sve oblike društva. i bez obzira na posebne vrste potreba kojima one služe kao upotrebna vrijednost. a druga kompleks elemenata koji pripadaju društvenoj zbilji. u drugu ruku. Ova opća homogenost. najprije. koja se može razmjenjivati na trži¬ štu. ako svaka u svrhu razmjene uzima mjesto one druge. adi su usmjereni prema njezinom pretvaranju u slobodni društveni poredak. 21.248 HERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 249 procesa. str. apstraktni. regulira i upravlja mate¬ rijalnim reakcijama između njega samog i prirode svojom vlasti¬ tom djelatnošću«77. A ovo je više nego quastio facti. s obzirom na to da se otu¬ đeni rad pokazuje kao činjenica samo u svjetlu svoga ukidanja. U tom smislu. Ibid. robe u izvjesnim kvantitetama međusobno su jednake. . Temeljne tendencije marksističke ekonomske teorije najbolje je izložio Henrvk Grossmann u djelu Das Akkumulations. tako je kvantitativna egzistencija rada radno vrijeme«. Ovaj kvantitet je »ravnodušan prema obliku. Marx gleda na opstojeće okolnosti rada ima¬ jući u vidu i njihovo negiranje u jednom doista slobodnom dru¬ štvu. Njihova pro¬ metna vrijednost. koja postaje konstitutivom njihove prometne vrijednosti. Tako potpuno ne¬ zavisno od njihovih prirodnih oblika. Njqgove su kategorije negativne i. od kojih je prva kompleks datih društvenih odnosa. Svaki proizvod rada može se. Kao otjelovljenja društvenog rada. one su »materijalizirani (vergegenstandlichte) rad«. kojom se sve robe međusobno izjednačavaju. Str.

Ova nova vrijednost proizlazi iz činjeni¬ ce da se izvjesna količina apstraktne radne snage. ali je to apstrakcija koja se danomice zbi¬ va u društvenom procesu proizvodnje«85. 8 4 83 pojmovna aparatura klasične političke ekonomije nužno bila sli¬ jepa. Njegova konkretna djelatnost ne povećava vrijednost proizvoda. koji treba razlikovati od onoga oblika koji je »prirodni uvjet ljudskog opstojanja«88.) i 2) apstraktni opći rad. Na primjer. str. S obzirom na to da svalki oblik društva mora u nekoj mjeri zadovoljavati potrebe svojih članova radi održavanja njiho¬ vih života. poljoprivredni rad itd. već kao opis jednog povijes¬ nog procesa. Na taj način Marx dolazi do činjenice da fenomen rada uklju¬ čuje dvije potpuno različite vrste rada: 1) konkretni posebni rad.250 HERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 251 prema njihovim fizičkim i duhovnim uslovima i njihovoj tehnič¬ koj qpremi. Međutim. . dodala predmetu rada. str. 223. Svaki pojedini čin rada u robnoj proizvodnji obuhvaća i apstraktni i konkretni rad — baš kao što svalki proizvod društ¬ venog rada predstavlja i prometnu vrijednost i upotrebnu vrijed¬ nost. »Radno vrijeme sadržano u nekoj robi je radno vrijeme nužno da se ona proizvede. Raspodjela upot87 88 Ibid.. 24. Ali na koji način ovaj sistem opće robne proizvodnje. koji je sadržan u robi. U robnom sistemu potreba pojedinca je djelić »društvene potrebe« koja se očituje na tržištu. 48. Ovaj poseb¬ no društveni oblik rada je oblik koji dominira u kapitalizmu. Svođenje konkretnoga na apstraktni rad »izgleda kao da je apstrakcija. 33. A Contribution to the Critique of Political Economy. to jest proizvodi rada pojavljuju se kao prometne vrijednosti. »Jednostav¬ nim dodavanjem izvjesne količine rada dodaje se nova vrijed¬ nost. koji odgovara konkretnim posebnim upotrebnim vrijednostima (stolarstvo. ona se ne može nazvati na način jedine čiste teorije. koji je izražen u odgovarajućim prometnim vrijednosti¬ ma robaS4. međutim. opći rad onaj koji stvara vrijednost u društvu koje pro¬ izvodi robu. 'kada određulje vrijednost ro¬ ba. Radno vrijeme izračunava se za prosječ¬ ni tehnički standard kakav vlada u proizvodnji prema tome. naime od rada kao proizvodne dje¬ latnosti koja je usmjerena na prilagođarvanje prirode. ispunjava te potrebe? Kako znaju pojedi¬ načni proizvođači da proizvode akutalne upotrebne vrijednosti? Upotrebne vrijednosti su sredstva za zadovoljavanje ljudskih potreba. proizvod se javlja na tržištu sa novom vrijednošću. i da je držao da je to otkriće od središnjeg značaja za jas¬ no razumijevanje političke ekonomije86. konkretna djelatnost pojedinačnog radnika. samo prenosi na proizvod vrijednost sredstva za proizvodnju. Društveni proces proizvodnje. Taj zaključak nije uveden kao teorema. u proizvodnji pamuka. 86 Capital. »upotrebna vrijednost stvari ostaje preduslovom« rob¬ ne proizvodnje. U kapitalizmu rad proizvodi robe. dok konkretni. 26. to jest ono je radno vrijeme koje je potrebno da bi se proizveo drugi primjerak iste robe u istim us¬ lovima proizvodnje«83. Ove pojedinačne varijacije izbrisane su pri idućem koraku ovog reduciranja. sv. Marxov zaključak da se vrijednost roba određuje količinom apstraktnoga rada. S obzirom na to da radnik ne udvostru¬ čuje rad. koji je društveno potreban za njihovu repro¬ dukciju. posebni rad samo čuva i prenosi vri¬ jednosti koje već opstoje. koji nije izravno usmjeren na zadovoljavanje pojedinačnih potreba. Dobro je poznata činjenica da je otkriće dvojakog karaktera rada Marx smatrao svojim originalnim doprinosom ekonomskoj teoriji. postolarstvo. 33. Proces u kojemu radna snaga postaje apstraktnom kvantita¬ tivnom jedinicom karakterizira jedan »posebno društveni oblik rada«. Klasični ekonomisti označavali su »rad« kao jedini izvor či¬ tavog društvenog bogatstva i previđali činjenicu da je jedino ap¬ straktni. str. Str. a pomoću kvalitete ovog dodatnog rada prvobitne vrijed¬ nosti sredstava za proizvodnju sačuvane su u proizvodima«87. to jest radne snage nezavisne od konkretnog oblika u procesu proizvodnje. vri¬ jeme koje određuje prometnu vrijednost je »društveno potrebno vrijeme«. temeljna je teza njegove radne teorije vrijednosti. pre¬ denje. što ga obavlja za jednako vrijeme. povrh one koju ima sredstvo za proizvodnju. 85 Str. Njegovo razlikovanje kon¬ kretnoga od apstraktnog rada daje mu takve uvide za kakve je Str. po strani raznolikost konkretnoga rada i kao mjerilo zadržava razmjer nužnog apstraktnog rada. ostavlja. I. S obzirom na to da je radna teorija vrijednosti teoretska koncepcija jednog povijesnog procesa. dvostruki rezultat (očuvanje vrijednosti i stvaranje nove vrijednosti) može se ras¬ tumačiti samo dvostrukim karakterom njegova rada.

nego za druge pojedince. Marx naziva zakonom vrijednosti. kod ogromne većine. četvrti zlatnu dugmad. Ako ih može prodati po cijeni svojih troškova proizvodnje. Želje i zahtje¬ vi pojedinca oblikuju se. integrirane su preko tržišta. Ali on to ne može znati unaprijed. ili nije utrošio društveno potrebno radno vrijeme. a upotrebne vrijednosti pojavit će se na tržištu samo onda ako je društvo voljno da posveti dio svoga radnog vremena tomu da ih proizvode. str. snabdijevanjem društva upotrebnim vrijednostima. jula 1868. Zakon vrijednosti. treći puške. 11. zato. nad kojom on kao pojedinac nema nikakve vlasti. Izvjesna količina proizvodnih i potrošnih dobara potrebna je za reprodukciju i odr¬ žanje društva na razini kakva u tom času vlada.93 čija nužnost ne sa¬ mo da ne bi isključila vlast slučaja nad društvom nego bi upravo osiguravala takvo stanje. 73-4). Pojedinac u zadovoljavanju svojih potreba zavisi od tržišta. sadrža¬ nog u robama što ih oni razmjenjuju. svatko može izabrati da radi na onome na čemu želi. International Publishers. društvo nije svjestan subjekt. Neki pojedinac može odlučiti da proizvodi cipele. saznat će da li je utrošio društveno radno vrijeme ili ne. 93 90 Capital. n Ibid. Pismo od 11. potražnja. »međusobnim odnosima različitih društvenih klasa i njihovog razmjernog ekonomskog položaja«91. (Str. . u skladu sa društvenim potrebama. Tek kad donese proizvode svoga rada na tržište. Čak kad bi tržište očitovalo aktualnu društvenu potrebu. sv. koje su postale nezavisne u razvitku modernoga društva. Svaki mora svoje proizvode razmjenjivati za druge upotrebne vrijednosti. On bi nastavio da vrši priti¬ sak jednog »prirodnog zakona (Naturgesetz). i njome on određuje proporcionalno ostvarenje društvene proizvodnje. ne za njega. Kugelmann (Pisma dru Kugelmannu). III. Ali dobra što ih svaki od njih proizvodi su robe. na kojemu prometna vrijednost proizvedenih roba daje mjeru društvene potrebe što je one zadovoljavaju. žita. sv. društvena potreba koja se javlja na tržištu nije iden¬ tična sa zbiljskom potrebom. jula 1868. Međutim. to jest upotrebne vrijednosti. u suprotnom slučaju on je izgubio. Nijedan autoritet ne može mu ka¬ zati kako da se održava. Pro¬ metna vrijednost njegovih dobara pokazat će mu da li ona za¬ dovoljavaju neku društvenu potrebit. i. Razne grane. Kako ono onda. zgrada. Štaviše. III. 223. može izgledati kao sistem Mara. Marx sažima ovo stanje stvari kada kaže: »Potreba za robom na tržištu. I on otkriva da prometne vrijednosti dobara što ih želi imaju unaprijed danu kvantitetu. Da bi se zadovoljila neka potražnja. 745. ili ne. str. Letters to Dr. »Obliik u kojem djeluje ova proporcionalna raspodjela rada. ili iznad nje. Sistem koji nezavisne pojedince dovodi u međusobni odnos pomoću potrebnog radnog vremena. Sve različite potražnje uvjetovane su kupovinom moći pojedinaca i. kvantitativno se razlikuje od aktuelne društvene potrebe«92. drugi knjige. javlja se ovdje kao činilac koji određuje onu količinu društvenog rada što je različite posebne sfere proizvodnje treba da pruže89. tkanina. Mara kaže da »društvo« dodjeljuje raspoloživo radno vrijeme koje je potrebno da se ovo proizvode. 1934. Letters to Kugelmann. u takvom društvu u kojemu se međusobna povezanost društvenoga rada očituje u privatnoj razmjeni pojedinačnih proizvoda rada. jer kupuje sredstva ovog zadovoljavanja u obliku prometnih vrijed¬ nosti. Ovaj mehanizam.252 HKRBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 253 rebnih vrijednosti zbiva se prema društvenoj raspodjeli rada. nužno je da se na tržištu može doći do upotrebnih vrijednosti. Drugim riječima. već samo sa »tekućom društvenom potrebom«. Određena količina radnog vremena troši se na proizvodnju strojeva. zadovoljavanje njegovih vlastitih potreba pretpostavlja da će njegovi vlastiti proizvodi zadovoljiti neku društvenu potrebu. up¬ ravlja. dakle. Prometna vrijednost njegovih dobara odlučuje o njegovoj društvenoj sudbini. to jest upotrebna vrijednost nadruštvenom planu. str. društvo je bilo voljno da izvjesnu količinu svoga radnog vremena dodijeli proiz¬ vodnji tih dobara. New York. koji je nadomjestio slobodu pojedinca. 214. mirisa i tako dalje. »Društvena potre¬ ba. ograničavaju pre¬ ma situaciji Mase kojoj pripada na takav način da ne može izra¬ ziti svoju zbiljsku potrebu. koje će zadovoljiti njegove vlastite potrebe. pomoću kojega društvo koje proizvodi robu raspodjeljuje radno vrijeme kojim raspolaže među razne grane proizvodnje. " Capital. jest 85 upravo prometna vrijednost tih proizvoda«90.. dijeli radno vrijeme različitim tipovima proizvodnje? Pojedinac je »slobodan«. Ka¬ pitalističko društvo ne daje mogućnosti za potpuno udruživanje i planiranje. topova. cesta. za¬ kon vrijednosti nastavio bi da djeluje kao slijepi mehanizam koji je izvan svjesne kontrole pojedinaca.

Capilal. 169. koji je sadržan u artiklima koje on želi. Usprkos tomu. str. Pitanje koje vodi Marxovu analizu bilo je ovo: Na koji na¬ čin kapitalističko društvo snabdijeva svoje članove upotrebnim vrijednostima. Onaj dio društva koje¬ mu podjela rada dodjeljuje zadaću da sivoj rad upotrijebi za proizvodnju traženoga artikla mora za njega dati ekvivalent drugog društvenog rada. III. Zato je samo analiza procesa proizvodnje mogla odgovo¬ riti. Društvo kupuje proizvode koje traži time što njihovoj proizvodnji posvećuje dio svog raspoloživog radnog vreme¬ na. da se isključuje vanjska trgovina itd. Međutim. To znači da ih društvo kupuje trošeći određenu količi¬ nu radnog vremena kojim raspolaže. Nesukladnost između egzistencije i biti pripada sa¬ moj srži zbilje. imeđutim. kojom ljudi u ovom društvenom poretku održavaju svoje živote. I. izgubljen je sav taj društveni rad. 223. nužne. zakon vrijednosti afirmira se samo ex post. svaki pojedini artikl. Tržište pruža korektiv i kaznu za indivdualnu slobodu. jest vrijeme pro¬ izvodnje). Marxova analiza kapitalističke proizvodnje pretpostavlja da je kapitalističko društvo aktualno emancipiralo pojedinca. taj sistem organizira samo rasipanje i nerazmjer. iako se očitavao na tržištu. str. 96 Vidi npr. ako je ova roba pro¬ izvedena povrh društvene potražnje koja za nju u tom času vlada. slučaja. . str. on najprije opisuje stanje stvari u klasičnoj političkoj ekonomiji. sv. Od samog početka Marxova analiza uzima kapitalističku pro¬ izvodnju kao povijesni totalitet. sv. koju je zaokupljao jedino fenomen prometne vrijednosti. samo društveni rad potreban da se proizvode ta roba. rasipanje rada je neizbježno. i sa tog stanovišta tržišna vrijednost čitave ove mase roba izvjesne vrste pred¬ stavlja samo nužni rad. sa da ili ne. ona ne bi mogla shvatiti bitno ustrojstvo od kojega potječu ti oblici i njihova nepotpunost. Ako bi se analiza ograničila na oblike u kojima se javlja zbilja. Zakon vrijednosti bio je oblik u koje¬ mu se zajednički interes (održavanje društva) afirmirao preko pojedinačne slobode. sv. zanemaruje sve smet¬ nje koje ga čine složenim. koje je ležalo u njegovom korijenu. svako odstupanje od društveno potrebnog radnog vremena znači poraz u konkurentskoj ekonom¬ skoj borbi. Nema. Njegova kritika zatim odbacuje ka¬ pitalistički postupak s upotrebnom vrijednošću i postavlja za cilj ekonomiju u kojoj se taj odnos potpuno ukida. 43). Iza prometnih odnosa kapitalizma ona pokazuje aktual¬ ne ljudske odnose izvitoperene u »negativni totalitet«. i u tom slučaju ova masa robe predstavlja na tržištu mnogo manju količinu rada nego što je u njoj uistinu utjelovljeno94. da se sve robe razmjenjuju prema svojim vrijednostima.254 UERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 255 s najvećom racionalnošću. Istina. na pitanje da li društvo ikada može ispuniti svo¬ ju obavezu: dati slobodu pojedincu unutar umstvene cjeline.. 220—21. cit. A odgovor otkriva proces slijepe nunžosti. to jest činioca na koji je bila zaboravila klasična politička ekonomija.) pos¬ tavljaju zbilju na takav način da se »podudara sa svojim poj¬ mom«96. Kapitalistički naičin proizvodnje 95 Kad Marx izjavljuje da se upotrebne vrijednosti nalaze izvan područja političke ekonomije. u zbilji. Njegova vlastita analiza počinje sa prihvaćanjem i tumačenjem činjenice da se u kapitalizmu upotrebne vrijednosti javljaju samo kao »materijalna stovarišta prometne vri¬ jednosti« (op. Marxu je njegova ana¬ liza pokazala da je zakon vrijednosti opći »oblik Uma« u opstojećem društvenom sistemu. Sa stanovišta pojedinca. i da se taj proces kreće snagom vlastite unutrašnje logike.. možda. Marx priznaje građanskom društvu najpovoljnije uslove. 206.. Uvođenje kategorije upotrebne vrijed¬ nosti bilo je uvođenje jednog izgubljenog činioca. anarhije i onemogućavanja. Apstrakcije koje leže u osnovi prvog sveska Kapitala (na primjer. Capital. U marksističkoj teoriji ovaj činilac postaje oruđe koje siječe u opsljenjivačko postvarivanje robnoga svijeta. kojima up¬ ravljaju nekontrolirani ekonomski zakoni95. ili svaka određena ko¬ ličina bilo koje vrste robe sadrži. nastaje u procesu proizvodnje (društveno-potrebno rad¬ no vrijeme. Razvijanje biti kapitaliz¬ ma traži da se one pojave koje bi se mogle pripisati slučajnom i nesavršenom obliku kapitalizma privremeno apstrahiraju. Pokazalo se da taj zakon. Jer vraćanje kategorije upotrebne vriM jednosti u središte ekonomske analize znači da se prodorno ispi¬ tuje da li i kako ekonomski proces ispunjava zbiljske potrebe po¬ jedinaca. da ljudi ulaze u proizvodni proces slobodni i jednaki. Ovaj metodološki postupak u skladu je sa dijalektičkim shvaćanjem. već postoji samo slučajna veza između obima društvene potražnje za nekim artiklom i obi¬ ma što ga proizvodnja tog artikla predstavlja u ukupnoj proizvodnji ili količini društvenoga rada utrošenoj na taj artikl. III.

Ovaj »višak vrijednosti«. odvojen od sredstava i oruđa pomoću kojih je svoju radnu snagu mogao upotrijebiti za vllastite ciljeve97. Međutim. i da će vladati potpuna pravednost. »Prirodna« i lična zavisnost od feudalnog društva bile su ukinute. a jedina je razlika u tome što je jedan kupac a drugi proda¬ vač: oba su zato jednaka u očima zakona«. jedna¬ kosti i pravde. U stvari Marxov prikaz proizvodnje viška vrijednosti unutrašnje je pove¬ zan s njegovom analizom dvostrukog karatkera rada. " Sv. znajući radosno da će se njihove robe razmjenji¬ vati kao jednako vrijedne. koji se skriva iza svog konkretnog oblika. Prvobitni uslovi kapitalizma bili su ovdje nadohvat: to su slobodni najamni rad i privatna svojina sredstava robne proizvod¬ nje. Kupac plaća cijenu te robe. Štaviše. dok radnik zbilja radi jedan puni dan. a. jer se on ne pojavljuje kao nezavisna roba. koju je kupio. Marxov prikaz načina na koji nastaje višak vrijednosti mo¬ gao bi se sažeti ovako: proizvodnja robe. str. Radnu snagu. pretvaranje obradivog tla u pašnja¬ ke kako bi se industrija tkanine. stvoren apstraktnim općim radom. To je jedina roba čija je upotrebna vrijednost u tome da bude »izvor ne samo vrijed¬ nosti nego i vrijednosti veće od one koju sama ima«99. Vrijednost što plaća kapitalist je dio aktualne vrijednosti radne snage koja se upotrebljava. ako se izdvoji iz čitavog Marxovog shvaćanja rada. 216. 215—16. prometna vrijednost svake robe određena je potreb¬ nim radnim vremenom koje je nužno da se ona proizvode. proizvodnja počinje slobodnim ugovorom. Analiza dvojakog karaktera rada pokazala je da objektivni čini¬ lac ne stvara nikakve nove vrijednosti — vrijednost sredstava za M Str. nagomilavanje velikih bogatstava pljačkom novih ko¬ lonija. materijal za rad i odgovara¬ juća sredstva proizvodnje. Sada su se suočavale dvije glavne klase: oni koji su se okoristili prvobitnom akumulacijom i one osiromašene gomile koje su lišene svojih ranijih sredstava za život. One su bile zbiljski emancipirane. str. pada u dio kupcu. koja se razvijala. Od tada je kapitalistička proizvodnja mogla potpuno vlasti¬ tom snagom ići svojim tokom. koji su posjedovali tlo. s druge.256 HERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 257 je specifično povijesni oblik robine proizvodnje. a mje¬ renje ovog radnog vremena izgleda kao najnepristrasniji društveni standard. Radna snaga i sredstva za njezino ma¬ terijalno ozbiljenje postali su robom što je posjeduju razni vlas¬ nici. i kupuje njezinu upotrebnu vrijednost. Bio je slobo¬ dan da prodaje svoju radnu snagu onima koji su držali ta sred¬ stva i oruđa. sredstva za proizvodnju. Oni »međusobno postupaju tako kao da imaju u osnovi jednaka pra¬ va. Vrijednost radne snage koja se prodaje kapitalistu nadomješta se dijelom onog vre¬ mena u kojem radnik doista radi. Svatko je bio slobodan da razmjenjuje robu koju je posjedovao. radne snage. mogla snabdje¬ ti vunom. I. Prva skupina provodila je tu slobodu kada je svojim bogatstvom prisvajala i iskorištavala sredstva za proizvodnju. Jed" Sv. tj. I. Radni proces sadrži i objektivni i subjektivni činilac: s jedne strane. traži dio radnog dana. koji dolaze na tržište slobodni od svake vanjske prinude. naime svoju radnu snagu. »Razmjena robe po sebi ne podrazumijeva nikakve druge odnose zavisnosti osim onih što proizlaze iz njezine vlastite prirode«98. Ovaj proces zbivao se u petnaestom i šesnaestom vijeku i sa općim širenjem robne proizvodnje proizveo je novo raslojavanje društva. slobodan od svake zavisnosti od feudalnog gospodara i cehovskih majstora. Radno vrijeme koje je potreibno za proizvodnju ove radne snage je radno vrijeme ko¬ je se troši da bi se napravilo dovoljno robe za reprodukciju radnikove egzistencije. Kapitalist plaća prometnu vrijednost robe. izgleda kao ozbiljenje slobode. Ništa ne dolazi u sukob sa savršenom prarvdom radnog ugovora. koja se javila pod listovima »prvobitne akumulacije« kao što su: masovno tjera¬ nje seljaka sa njihove zemlje. dok su gomile imale slobodu da prodaju jedino dobro koje im je bilo ostalo. osnova kapitalističke proizvodnje. ali. Robe se razmjenjuju slobodnom voljom svojih vlasnika. "" Str. isto tako. 632—3. Radni ugovor. zadržava jedan elemenat slučajnosti. radne snage. »Vrijednost radne snage i vrijednost koju ta radna snaga stvara u procesu rada dvije su potpuno različite veličine100. Ali radna snaga je osobita vrsta robe. ostatak toga vremena se ne plaća. Osim toga. slom cehovskog sistema u sukobu sa snagom trgovca i in¬ dustrijalca. s obim se stra¬ nama postupa kao sa jednako slobodnim vlasnicima robe. bez ikakvog ekvivalen¬ ta. i treba da se interpretira u svjetlu te pojave. radnu snagu. ovo izlaganje. 17 Hm i revolucija . 186. U tom procesu pojavio se moderni radnik. kapitalist raspoređuje da radi kod strojeva za proiz¬ vodnju. naime rad. na strana prodaje drugoj svoju radnu snagu. dok njezin drugi dio kapitalist prisvaja bez naknane.

Svaki gleda samo sebe i nitko se ne brine za ostale. Međutim. u isto vrijeme. recimo radne snage. prepuštene (vlastitim putevima. uslov koji omogućuje vi¬ šak vrijednosti. rade zajedno za međusobnu korist. moguće samo zato što se radna snaga u sve većoj mjeri upotrebljava za robnu proiz¬ vodnju. rad¬ ni ugovor nužno podrazumijeva izrabljivanje. 231. »Živ« rad. Kapitalistička proizvodnja na planu ikoji progresivno ra¬ ste identična je sa razvitkom izrabljivanja u istom razmjeru. i upravo zato što tako svi čine. Zato rad ne proizvodi samo vlastito izrabljiva¬ nje. Samo tamo vladaju Sloboda. »Druga¬ čije je sa subjektivnim činiocem radnoga procesa. samim činom rada stvara svakog trenutka i dodatnu ili novu vrijednost«101.kupnja i pro¬ daja radne snage u stvari je pravi Eden urođenih čovjeko¬ vih prava. Jednakost zato što svaki stupa u odnos sa drugim kao sa jednostavnim vlasnikom robe. Ovo svojstvo apstraktnog. ali je od velike koristi za kapitalista«102. stvaraju ropstvo. Jedina snaga 101 102 koja ih povezuje i dovodi u međusoban odnos je sebičnost. Ekonomske snage kapita¬ lizma. analiza je unutrašnja kritika pojedinačne slo¬ bode. a ovo je. čuva i prenosi na proizvod vrijednost sredstava za proiz¬ vodnju. Drugim riječima. općeg rada. Na taj način. dobit i privatni interesi svakoga od njih. Str. Zahvaljujući činjenici da rad ima ovaj dvojaki oblik. Str. za građansko društvo. »koja radnika ne stoji ništa. siromašt¬ vo i intenzitet klasnih sukoba. a društveni oblik na¬ metnut radu je povijesni oblik života što ga je čovječanstvo sebi nametnulo. nego i sredstva tqg izrabljivanja. ova bi prestala da mu daje bilo Ikakvu dobit. sa radnom snagom na djelu. privatno prisvajanje radne snage neizbježno vodi izrabljiva¬ nju. da bi radna snaga postala robom. S druge strane. iz kojega Marx izvlači bitnu vezu između slo¬ bode i izrabljivanja. Na101 1 1 1 4 Str. jednakosti i prav¬ de je na taj način pravi uslov izrabljivanja. Radni ugovor. radna snaga. Ono što podrazumijeva slobodni radni ugovor navelo je Marxa da uoči kako rad proizvodi i podržava svoje vlastito izrabljivanje. opet. Osobina očuva¬ nja vrijednosti dodavanjem nove vrijednosti izgleda kao »prirod¬ ni dar« radne snage. prinuđeni na to samo vlastitom slobodom voljom. Mara sve to sažima u jednom izvanrednom odlomku: {Područje) u čijim se granicama dešava . Rezultat proizlazi iz same prirode rada kada god radna sna¬ ga postaje robom. kapital traži da se višak vrijednosti opet pre¬ obrati u kapital. umjesto da ga ponovo uloži u proces proizvodnje. . Rad¬ ni ugovor sažima u sebi. 636. u neprestanom procesu kapitalis¬ tičkog društva sloboda sama proizvodi i održava svoju suprot¬ nost. 195. ko¬ je se skriva iza njegovih konkretnih oblika. pa tako on. Svojina zato što svaki raspolaže samo s onim sto je njegovo.258 HERBERT MARCUSE ANALIZA RADNOG PROCESA 259 proizvodnju jednostavno se opet pojavljuje u proizvodu. Ako bi kapitalista potrošio svoj višak vrijednosti. Ovaj povijesni oblik slobode. Ovo povećavanje vrijednosti pretvara proizvode rada u sastavne dijelove kapitala. Dok radnik. kako se ona javlja u kapitalističkom društvu i kako se raz¬ vija pari passu s razvojem kapitalizma. u skladu sa unaprijed ustanovljenim skladom stvari ili s blagoslovom neke svemudre providnosti. Rad je način na ikoji ljudi razvijaju svoje sposobnosti i potrebe u borbi sa prirodom i poviješću. naime kapital104. Na taj način. ovog oblika slobode je njegova negacija. dakle. za zajedničko dobro i inte¬ res svih103. A Bentham zato što svaki gleda samo na sebe. 230. Jednakost. »Akumulacija se gubi u reprodukciji kapitala na planu koji progresivno raste«105. zahvaljujući tome što njegov rad ima posebni svirsiishodni oblik (durch die sweckmassige Form der Arbeit). ovu slobodu. temeljna je šema svih odnosa u građanskom društvu. Sloboda zato što su i kupac i proda¬ vač jedine robe. jed¬ nakost i pravdu. Svojina i Bentnam (Bentam). oni. mora biti »slo¬ bodnog« rada: pojedinac mora biti slobodan da prodaje svoju radnu snagu onome koji je slobodan i sposoban da je kupi. 633. Na taj način. samo nema vlastite vrijednosti iako je jedini izvor nove vrijednosti. Oni ugovaraju kao slobodni či¬ nioci i sporazum do kojega dolazi samo je oblik u 'kojemu daju pravni izraz svojoj zajedničkoj volji. i oni razmjenjuju ekvivalenat za ekvivalenat. Str. '"' Str. a nestalo bi i podstreka za robnu proizvodnju. Dvojaki karakter rada je. jedini je činilac koji povećava vrijed¬ nost proizvoda orada preko vrijednosti sredstava za proizvodnju.

Str. i dalje. str. on napreduje. Za Marxa. .. u »negativnom totalitetu«. Sa svim tim negativnim crtama. Slabijega eksproprira jači u konkurentskoj borbi. »Samo kao unutrašnji zakon i. Samo ustrojstvo kapitalizma je dijalektičko: svaki oblik i ustanova ekonomskog procesa rađa svoju određenu negaciju.260 HERBERT MARCUSE \IARXOVA DIJALEKTIKA 261 gomilavanje kapitala znači sve veće osiromašenje masa. str. S druge strane. S napretkom proizvodnje povećava se količina kapita¬ la u rukama pojedinačnih kapitalista. dok se subjeiktivni činilac smanjuje. Henrvk Grossmann. op. Ono dobiva slobodu izrabljivanjem. Zbiljska mogućnost opće sreće negira se na društvenim odnosima koje sam čovjek postavlja. Ipak. bogatstvo osiromašivanjem. dok vrijednost isredstava za proizvodnju raste. Ali tehnološki napredak sma¬ njuje količinu živog rada (subjektivni činilac) koji se upotrebljava u proizvodnom procesu u razmjeru prema 'količini sredstava za proizvodnju (objektivni činilac). pretvara se u monopolističku utakmicu gigantskih poduzeća. 1026. napredak u proizvodnji sužavanjem potrošnje. U dru¬ štvenom svijetu ova je negativnost tjerala naprijed protivurječno¬ sti klasnoga društva i na taj način ostala pokretačem društvenog procesa. III. Negacija ovog društva i njegova preob¬ razba postaju jedinom perspektivom oslobođenja. kao i za Hegela. do sve¬ obuhvatne upotrebe prirodnih izvora i vlasti nad njima. sv. Ova promjena u tehničkom sastavu kapitala održava se u promjeni njegovog »vrijednosnog sastava«: vrijednost . Opadanje profitne stqpe. koje polagano dolaze do svoje granice. Za¬ htjev da se iskoristi kapital. s obzirom na to da se iskorištavanje radne snage. kao i klasnu borbu: političke metode eksploatacije nado¬ mještaju ekonomske. Zakon vrijednosti. 7. 673. rastući organski sastav kapitala ima tendenciju smanjavanja stope kapitalističkog profita. Borba za nova tržišta sije sje¬ me neprestanog međunarodnog ratovanja. Najveći razvitak proizvodnih snaga podudara se sa punim razvojem ugnjetavanja i bijede. Rezultati su jed¬ nako slijepi. Međutim. da se proizvodi radi same proizvod¬ nje. »porast proletarijata«106. MARX0VA DIJALEKTIKA Sada možemo pokušati sažeti osobine koje razlikuju marksi¬ stičku dijalektiku od hegelovske. jedini izvor viška vrijed¬ nosti. koji upravlja društvenim protivurječnostima. Saželili smo samo neke odlučujuće zaključke Marxove ana¬ lize zakona kapitalizma. i stalnog siro¬ maštva mase postaje sve oštrijom. Naglasili smo da je Marxovo di¬ jalektičko shvatanje zbilje u početku bilo pokrenuto istom datošću kao i Hegelovo. 179. »istina« leži samo u cjelini. Suprot¬ nost između obilatog bogatstva i snage nekolicine. društveni svijet postaje negativnim totalitetom samo u procesu apstrakcije. Kapitalističko društvo je jedinstvo protivurječnosti. naime negativnim karakterom zbilje. a kriza je krajnji oblik u kojemu se te protivurječnosti izražavaju. cit. Slobodna utakmica pojedinaca. i do po106 107 jave gubljenja do tada nepoznatih ljudsikih sposobnosti i potreba. potkopava same temelje sistema i gradi zid preko 'kojega kapitalistička proizvodnja ne može preći. proizvodnih dobara i potrošnih dobara. Objektivni činilac raste. a ove protivurječnosti su upravo sredstva preko kojih dolazi do silnog porasta proizvodnosti rada. Opasnost od opadajuće profitne stope otežava konkurentsku borbu.radne snage se smanjuje. smanjuje u razmjeru prema upotrebljenim sredstvima za proizvodnju. koju dijalektičkoj metodi nameće ustrojstvo njezina predmeta. kapitalizam u brzom tempu razvija proizvodne snage. ikoja nosi libera¬ listički pečat. Usp. sa stanovišta pojedinih čimbenika kao slijepi zakon vrši zakon vrijednosti ovdje svoj utjecaj i održava društvenu ravnotežu proiz¬ vodnje u vrtlogu svojih slučajnih fluktuacija«108. Unutrašnje potrebe kapitala traže da se višak vrijednosti poveća povećanjem proizvodnosti rada (ra¬ cionalizacijom i intentifikacijom). Sve je teže investi¬ rati kapital tako da donosi dobit. koje je svojstveno kapitalis¬ tičkom mehanizmu. ima snagu prirodne nužnosti. Čist rezultat je povećanje »organskog sastava kapitala«. što dovodi do stalne hiperprodukcije107. kapitalističkog društva. vodi čak i u idealnim uslovima do neizbježnih nesrazmjera između dviju sfera proizvodnje. tako da se njegovo značenje moglo shvatiti tek kada bi se sagledalo u totalitetu koji mu je pripadao. a kapital se centralizira u još manjem krugu kapitalista. Ovo je slika društvenoga poretka koji napreduje preko razvitka svojih unutrašnjih protivurječnosti. Svaka pojedina činjenica i uslov bili su uvučeni u taj proces. Možemo čak "" Capital.

kao u poznatom Lenjinovom razmatranju109. prometna vrijednost. Drugim riječima. ali samo utoliko ukoliko ova ulazi u povijesni proces društvene reprodukcije i ukoliko ga uslovljava. 110 »Okonomisch-philosophische Manuskripte«. logički. Misleći na svoj primjer sa čašom vode.. totalitet je bio totalitet uma. »Novo« stanje je istina staroga. Lenjin kaže da »či¬ tava ljudska praksa mora ući u . Svaka se činjeni¬ ca može podvrći dijalektičkoj analizi samo utoliko što je svaka činjenica pod utjecajam antagonizma društvenog procesa. op. a ta razlika ukazuje na odlučujuću razliku između Hegelove i Marxove dijalektike. Hegelov dijalektički proces bio je opći ontološki proces. Za Hegela. iz konkretne ljudske djelatnosti i pot¬ reba i postiže integraciju pojedinačnih djelatnosti i potreba samo u kompleksu apstraktnih odnosa. zatvoren ontološki sistem. str. spekulativni izraz povijesnog kreta¬ nja«110. i u kojemu se odnosi između ljudi javljaju kao od¬ nosi između stvari (roba). bitka-kao-takvog. Rekli smo da za Marxa. marksistička teorija prvo obrađuje apstraktne odnose koji određuju robni svijet (kao što su roba. ili napuštanje laž¬ ne konkretnosti kako bi se magla povratiti istinska konkretnost. Marx je. Marxova je analiza pokazala da je kapitalistička ekonomija izgrađena i održavana nepresta¬ nim svođenjem konkretnog rada na apstraktni. kretanje što ga je Hegel tako apstraktno izrazio. totalitet u kojemu se kreće marksistička teorija drugačiji je od onog u Hegelovoj filozofiji. kao i za Hegela. 152—3. a <negativitet koji leži u osnovi njegovih protivurječnosti i oblikuje svaki njegov sadržaj je negativitet klasnih odnosa. ukrat¬ ko. ono se može osloboditi samo autonomnim činom ljudi. Svijet robe je »'krivotvoren« i »mistifi¬ ciran« svijet. Negativitet i njegova nega¬ cija dvije su različite faze istog povijesnog procesa. i time dobiva samo »apstraktni. ali samo utoliko što sa jednog povijesnog stupnja prelazi na drugi. Na taj način. koji je u konačnoj liniji identičan sa umstvenim sistemom povijesti. pa se. pa se vraća od njih potpuno razvije¬ nom sadržaju kapitalizma (tendencijama u ustrojstvu kapitalistič¬ kog svijeta koje vode njegovom uništenju). str. Međutim. i 109 Selecteđ Works (Izabrana djela). New York. 62. U napretku klas¬ nog društva ova reprodukcija poprima različite oblike na raznim razinama njegova razvitka. Tako je drugi korak apstrakcija iz apstrakcije. Štaviše. zatim. konkretan su događaj unutar istog totaliteta. Istina. negacija negacije. Ova ekonomija povlači se. Marksistička dijalektika je povijesna metoda u još jednom smislu: ona se bavi posebnim stupnjem povijesnog procesa. udaljiti od tih apstraktnih odnosa kako bi stigla do njihovog zbiljskog sadržaja. odvo¬ jio dijalektiku od ove ontološke osnove. 1934. novac. . Totalitet prema kojemu smjera marksistička dijalektika je totalitet klasnog društva. Internatio¬ nal Publishers. ali ta istina ne razvija se postojano i automatski iz ranijeg slanja. Dijalektika uzima činjenice kao elemen¬ te određenog povijesnog totaliteta. Povijesni karakter Marxove dijalektike obuhvaća vladajući negativitet i njegovu negaciju. koji će birati cjelinu opstojećeg negativnog stanja. dijalektička metoda postala je samom svojom prirodom povijesna metoda. Negativno stanje. doduše premašuje datu povijesnu zbilju. istina leži samo u negativnom totalitetu. Marx kritizira Hegelovu dijalektiku zato što dijalektičko kretanje uopćava u kretanje čitavog bitka. izvršava se us¬ postavljanjem novog poretka stvari.262 HERBERT MARCUSE MARXOVA DIJALEKTIKA 263 kazati da je apstrahiranje djelo samog kapitalizma i da marksis¬ tička metoda samo slijedi taj proces. i dalje. nije carstvo izdvojeno od povijesne zbiljnosti niti područje ideja koje vječno važe. IX. naprotiv. a njegova kritička analiza mora najprije slijediti apstrakcije koje taj svijet sačinjavaju. Na taj način. obuhvaćene čovjekovom povijesnom djelatnošću. na primjer čaša vode. Dato stanje stvari je negativno. Ona. sv. kao i njegova negacija. Dijalektički totalitet opet uključuje prirodu. cit. koje se može podjednako primijeniti na svaki sadržaj. a može postati pozitivno samo ako se oslobode mogućnosti koje su u njemu. Ovo posljednje. a ove forme su okvir svih dijalektičkih pojmova. nadnica).definiciju' predmeta«. u kojemu je povijest nalazila svoj uzor u metafizičkom procesu bitka. u kojemu pojedinačni rad vri¬ jedi samo toliko koliko društveno potrebnog radnog vremena predstavlja. U skladu s tim. Dijalektičko načelo nije općenito načelo. korak po 'korak. nezavisna predmetnost čaše vode na taj se način izgubila. od kojeg se one ne mogu izo¬ lirati. ona postaje društvenim uslovom koji je povezan s jednim posebnim povijes¬ nim oblikom društva. U njegovom djelu negativnost Zbilje postaje povijesnim uslovom koji se ne može hipostazirati kao neko metafizičko stanje. Tačno je da se svaka činjenica može podvrći dijalektičkoj analizi. Ali i sve takve analize vodile bi u ustrojstvo društvenopovijesnog procesa i pokazale bi da on sudjeluje kao sastavni dio u činjeni¬ cama koje se analiziraju.

čovjekova aktualna povijest počet će kada ovo društvo bude ukinuto. naime »povijest njegova sazri¬ jevanja« (Entstehungeschichtem. oštru klasnu borbu. Ozbiljenje slobode i sreće čini neop¬ hodnim da se uspostavi poredak u kojemu će udruženi pojedinci određivati organizaciju svojega života.. samo jednu po¬ sebnu fazu u čovjekovoj povijesti. To je upravo ono po čemu se priroda novoga razlikuje od starog. 153.. Ni najmanja prirodna nužnost ili automatCapital. Istina je da je Mara pretpostavljao da isti mehanizmi koji stvaraju koncentraciju i centralizaciju kapita¬ la proizvode također »socijalizaciju rada«. ali samo u tom smislu da je nužno složiti se raspoloživim proizvodnim snagama za opće zado¬ voljstvo svih pojedinaca. str. i zato korak prema njihovom po¬ ništavanju. različiti oblici klasnoga društva nužno umiru zbog svojih unutrašnjih protivurječnosti. ali čak u fazama koje prethode revoluciji dje¬ luje neka umstvena spontanost koja će nadahnjivati postrevolucio narne faze. a negativitet i protivu¬ rječnost neće nestati. Marxova dijalektička metoda još uvijek održava vlast slije¬ pih ekonomskih snaga nad povijesnim tokom. samo-svjesnu i organiziranu radničku klasu u međunarodnim razmjerima. s neizbježnošću jednog prirodnog zakona. str. koju predstavlja klasno društvo. koju M a r x naziva njegovom prethistorijom. ovo postaju revolucionarni uslovi samo ako se iskorištavaju sa svjes¬ nom djelatnošću. ustrojstvo povijesnog kretanja. Dijalektički zakoni su nužni zakoni. naime.264 HERBERT MARCUSE MARXOVA DIJALEKTIKA 265 koje je smatrao općenitim. »Kapitalistička proiz¬ vodnja rađa. kada društvo postane slobodnim sub¬ jektom te borbe. svoju vlastitu negaciju«. svojinu koja se osniva »na kooperaciji i zajedničkom posjedovanju zemlje i sredstava za proizvodnju«112. značilo bi izvitoperiti čitavo značenje marksističke teorije kada bi se. Zakoni kapitaliz¬ ma djeluju »gvozdenom nužnošću prema neizbježnim rezultatima«. anta¬ gonizmi koji pojačavaju taj negativitet i 'kasnije ga ukidaju su antagonizmi klasnoga društva. 837. Međutim ova nužnost ne važi za pozitivnu preobrazbu kapitalističkog društva. . cit. društveni procesi više nisu pod vlašću slijepih prirodnih zakona. Ibid. op. Hegelova dijalektika daje apstraktni. Dijalektički zakoni su razvijena spozna¬ ja »prirodnih« zakona društva. logički oblik pret¬ historijskog razvoja. S toga razloga ne smiju se dijalektičko ustrojstvo prethistorije nametnuti budućoj povijesti čovječanstva. Revolucija doista zavisi od toialiteta objektivnih uslova. I. Ne može biti slijepe nužnosti u tendencijama koje završavaju u slobodnom i samosvjesnom društvu. zapravo. U samoj je biti marksističke dija¬ lektike to što ona podrazumijeva da će se sa prelazom od pret¬ historije. koja ima na umu socijalistički cilj i ako se upravljaju prema njoj. Ipak. Marksistička je dijalektika zato još uvijek povezana sa prethistorijskom fazom. kaže Marx. Naglasili smo već da se osobine budućega društva odražavaju u tekućim opstojećim sna¬ gama koje ga tjeraju prema njegovom ozbiljenju. Entstehungsgeschichte čovječanstva. tvrdilo da slična nužnost važi za preobrazbu u socijalizam. Kada je kapitalizam negiran. Negacija kapitalizma počinje unutar sa¬ mog kapitalizma. Dijalektička ana¬ liza društvene zbilje preko njezinih unutrašnjih protivurječnosti i njihovog razrješenja pokazuje kako ovu zbilju savladavaju ob¬ jektivni mehanizmi koji djeluju s nužnošću »prirodnih« (fizičkih) zakona — jedino tako može protivurječnost biti konačna snaga koja održava društvo u pokretu. njegova se povijest neće više moći ocrtati u oblicima koji pripa¬ daju prethistorijskoj fazi. ali samo u tom smis¬ lu da je nužan pun razvitak pojedinca. karakterizira. povijest je klasnoga dru¬ štva. marksistička dijalektika zbiljsko konkretno kretanje. ka povijesti besklasnog društva promijeniti čitavo. Doduše. ona zahtijeva izvjesnu postignutu razinu materijalne i inte¬ lektualne kulture. Usprkos tomu. Novo društveno sjedinje¬ nje pojedinaca također je nužno. Kretanje je u sebi dijalektičko utoliko što njime još ne upravlja samo-svjesna djelatnost slobod¬ no udruženih pojedinaca. sv. ali su i dalje spoznaja »prirodnih« zakona. Prelaz od neizbježne smrti kapitalizma ka socijalizmu je nužan. Negativitet kojim počinje marksistička dijalektika je negativitet koji obilježava ljudsko opstojanje u klasnom društvu. na temelju neizbježne nužnosti koja vlada raz¬ vitkom kapitalizma. ona će se voditi u sasvim drugačijim oblicima. m Pojam koji Maraovu dijalektiku nedvosmisleno povezuje sa povejesnošću klasnoga društva je pojam nužnosti. Međutim. borba sa »carstvom nužnosti« nastavit će sa čovjekovim pralazom na stupanj njegove »aktualne povijesti«. Kada jednom čovječanstvo postane svjesnim subjektom svoga razvitka. Marxovo razlikovanje povijesti ovoga sazrijevanja od »aktualne povijesti« čovječanstva znači og¬ raničavanje dijalektike.

Ali taj proces mogao bi dovesti do dugačkog perioda barbarstva. koji potkazuje da je od temeljne važnosti za marksističku analizu kapitalizma i njegova postanka. sv. Načelo historijskog materijalizma vodi vlastitoj samo-negaciji. U najboljem slučaju. kao "* The German Ideology. H. religija. sv. nespojiva je sa fatalističkim determi¬ nizmom. Kada je um određen racionalnim društvenim odnosima. područje je na kojemu u kapitalističkome društvu djeluju različiti ogranci teorije i prakse. ali najveća između njih je subjektivna snaga. upra¬ vo zato što društvo nije slobodan i svjestan subjekt. 1938. prestaje slijepa zavisnost svijesti od društvenih odnosa. dakle. 117 Capital. Mogućnost racionalnog planiranja u kapitalizmu ne sma¬ njuje. čak i onda kada ljudi počnu upravljati društvenim odnosima na taikav način da Ibid. . Ova pitanja. Marksistička je teorija samom svojom prirodom potpuna i integrirajuća teorija društva. Kada se opisuje Zbilja. »Etičnost. Radni proces. Planiranje.. Istina je da historijski materijalizam uključuje u sebi. naravno. Znanost se ili nasilno dovodila »u službu kapita¬ la«117 ili se srozavala na položaj dokoličarske razonode koja je da¬ leko od svake brige za aktuelne borbe čovječanstva. oni će poprimati oblik objektivnog. prev. Ozbiljenje slobode i uma traži slobodnu umstvenost onih koji ga postižu. str. Ovo se može spriječiti samo slobodnom akcijom. 1 1 3 1 1 4 ovi najbolje pridonose slobodnom razvitku svih. Pred kraj zaključka svoje Kritike čistog uma Kant postavlja tri pitanja koja se najživotnije tiču ljudskoga uma: »Kako mogu znati? Što da radim? Čemu se mogu nadati?«. Chicago 1910. a ekonomska analiza koja razbija kapitalističku kamuflažu i probija se kroz »postvarenje« doći će do razine tla koje je zajedničko svim teorijama i čitavoj praksi ovog društva. Sam kapitalizam proširio je u priličnoj mjeri doseg i snagu umstvene prakse. Marksistička ekonomija ne ostavlja mjesta za neku nezavis¬ nu filozofiju. apstrakcija što se javljaju na temelju promatranja povijesnog razvitka ljudi«116. on je određen samim sobom. str. nezavisnog entiteta. Ali kada su ti materijalni procesi učinjeni racionalnima i kada su postali svjes¬ nim djelom ljudi. podrazumijevala je mogućnost takvoga planiranja u kaipitalizmu. Ekonomski proces kapitallizma vrši nad čitavom teorijom i čitavom praksom totalitaran utjecaj. 1891. njezino mjesto može zauzeti sažetak najopćenitijih rezultata.. Odvajanjem teorije od prakse filozofija je postala utočištem istinske teorije. 397. postao je pravim carstvom istine. koje je izložio Mara. engl.266 HERBERT MARCUSE MARXOVA DIJALEKTIKA 267 ska neizbježnost ne jamče za preilaz od kapitalizma ka socija¬ lizmu. važenje temeljnih zakona koje je M a r x otkrio u tom sistemu — sistemu je suđeno da umre zahvaljujući tim za¬ konima. »Čisti um«. Odnosi proizvodnje 'koji sužavaju i izvitoperuju covjekove magućnosti nužno određuju njegovu svijest. str. Svijest koja je uhvaćena u ove odnose i nadvladana njima nužno postaje ideološka. dok se filo¬ zofija prihvaćala toga da u mediju apstraktnog mišljenja čuva rješenja čovjekovog problema potreba. svjesne djelatnosti i slijepih meha¬ nizama. Zato razumjeti radni proces u isto vrijeme znači razumjeti izvor razdvajanja teorije od prakse i elemenat koji ponovno uspostavlja njihovu međusobnu vezu. meta¬ fizika — sve ostale ideologije i oblici svijesti koji im odgovaraju više ne zadržavaju privid nezavisnosti. Naravno. I. straha i želja. Dokle je god čovjek nesposoban da zavlada tim odnosima i da ih upotrijebi za zadovoljavanje potreba i želja cjeline. Re¬ volucija traži zrelost mnogih snaga. Kapitalizam je na izvjesnim područjima podvrgnut poli¬ tičkim i administrativnim propisima širokih razmjera. nastojali smo pokazati da nužna zavisnost koju to načelo proglašava vrijedi za »pretpovijesni« život.115 New York. Ouelch. Prirodna nužnost društvenih zakona. 190. na primjer. naime za ži¬ vot klasnog društva. determinističko načelo da je svijest uvjetovana društvenim opstojanjem. str. 14—15. svijest ljudi i dalje će biti određena materijalnim procesima koji reproduciraju njihovo društvo. Marxova teorija. kada se odnose na izmjenu redovitosti i slučaja. Critique of the Gotha Program (Kritika Gotskog programa). psihologiju ili sociologiju. naime sama revolucionarna klasa115. Socijalistička sloboda obuhvaća obje strane odnosa između svijesti i društvenog opstojanja. Međutim. 272—81. očišćen od empirijskih slučajnosti. nije isključivo crta socijalističkog društva114. filozofija kao nezavisna grana djelatnosti gubi medij svoga opstajanja. III. Nasuprot »(prirodnim zakonima« koji pokreću kapitalizam djeluju tendencije druge vrste koje usporavaju uči¬ nak nužnih procesa i time produžuju život 'kapitalističkoga po¬ retka113. The Poverty of Philosophv (Bijeda filozofije).

Nasuprot tomu. u Schellingovoj Philo¬ sophie de Offenbarung (Filozofija objavljenja) nalazimo mišljenje da tradicionalna metafizika. ali može izgledati apsurdno da se Schellingova i Stahlova pozitivna filozofija dovede u odnos sa tim pokretom. Ima samo jedna istina i jedna praksa koja je sposobna da je ozbilji. Međutim. analizira situaciju koja se mijenja i prema njoj formulira svoje pojmove. na kojima je radio još od godme 1827. is¬ pravna teorija je svijest o praksi koja teži za . a ne obratno. ali kakvog posla sa pozitivizmom ima Schelingova fi¬ lozofija mitologije i objavljenja. a Scheliling je godine 1841.268 HERBERT MARCUSE i nastojanja da se riješe. Oni će izgledati kao činjenice samo teoriji koja ih uzima s tim da predviđa i njihovu negaciju. i 1842. s obzirom na to da se bavila samo pojmom stvari i njihovom čistom biti. eks¬ ploatacija) nisu slične sociološkim činjenicama. Schellingova filozofija teži ika onome što je istinski aktualno i opstojeće. Stahlova (Štal) pozitivna filozofija države izme¬ đu 1830. Konačni cilj nove društvene prakse formuliran je: ukidanje rada. uvjete da se to stvori i početne korake koje treba učiniti. uistinu obuhvaćaju samu srž filozofije. Hegel je svoju filozofijsku zaokupljenost stavio u povijesni kontekst svoga vremena. koja je pružila nekoliko osnovnih pojmova za Stahlovu doktrinu? Međutim. tako da je postalo očevidno da se Kantova pitanja tiču aktualnog povijesnog procesa. pomjeranja u stanovištu i poslovni ciklusi. Ne može biti sumnje o Comteovom doprinosu pozitivizmu (sam Comte je izveo pozitivističku metodu iz temelja pozitivne fi¬ lozofije). njezinu zaokupljenost bitnim čovjekovim mogućnostima usred ne¬ stašica u zbilji. Teorija će sačuvati istinu čak ako revolucio¬ narna praksa skrene sa svog pravog puta. Comteov (Kont) Cours de philosophie positive objavljen je između go¬ dine 1830. Marxov pojam istine daleko je od relativizma. II TEMELJI POZITIVIZMA I RAZVOJ SOCIOLOGIJE 1. poprimivši oblik koji je bio sas¬ vim drugačiji od onoga što ga je uzeo kasniji pozitivizam. POZITIVNA I NEGATIVNA FILOZOFIJA U desetljeću koje je slijedilo iza Hegelove smrti evropska je misao ušla u eru »pozitivizma«. i 1837. Čovjekova spoznaja. kao što su rasta¬ ve braka. i nije li Stahl izložio jednu religioznu teoriju drža¬ ve? Istina. fetišizam robnoga svijeta. j jednom zauvijek odvaja dijalektičku teoriju od kasnijih oblika pozitivizma i relativizma. Praksa slijedi istinu. ili nake znanosti koja se bavi opisivanjem i organiziranjem ob¬ jektivnih pojmova. i na temelju toga tvrdi za sebe da . Taj pozitivizam objavio je sebe kao sistem pozitivne filozofije. Te¬ meljni odnosi marksističkih kategorija nisu nadohvat sociologije. počeo svoja berlinska predavanja o positive philosophie.mijenjanjem svijeta. Nije li Schelling bio eksponent metafizike u njezinom najtanscendentnijem obliku. te nije mogla dati zbiljskoga zna¬ nja. Teorija je pokazala tendencije koje idu ka postizanju umstvenog životnog poretka. zločin. Mara je išao za tim da pokaže konkretne snage i tendencije koje su sprečavale i one koje su olakšale taj ciij. višak vrijednosti. Materijalna povezanost njegove teorije s određenim povijes¬ nim oblikom prakse negirala je ne samo filozofiju nego i socio¬ logiju. Ovaj apsolutizam istine upotpunjuje filozofsko nasljedstvo marksističke teorije. Konkretni uslovi za ozbiljenje istine mo¬ gu biti različiti. Stahl se priznaje za predstavnika pozitivizma u filozo¬ fiji prava. iskorištavanje podruštvljenih sredstava proizvod¬ nje za slobodni razvoj svih pojedinaca. nije mogla doprijeti do njihova aktualnog opstojanja. djelatnost i nada upućivali su se u pravcu uspostavlja¬ nja umstvenog društva. Ostalo je zadaća čovjeko¬ ve vlastite oslobođene djelatnosti. Društvene činjenice koje je Marx analizirao (na primjer otuđenje rada. Teorija u svakom trenutku prati praksu. ali istina ostaje ista. Prema Marxu. a teorija ostaje njezinim konačnim čuvarom.

usprkos ovim bitnim razlikama. Činjenice koje sačinjavaju dato stanje stvari. 4 . ona sadrži »načelo revolucije« (reče Stahl). ali je nesposobna da spozna njihove oblike. Sammtliche Werke. 83. Comte se borio protiv fran¬ cuskog oblika negativne filozofije.270 HERBERT MARCUSE POZITIVNA I NEGATIVNA FILOZOFIJA 271 je »pozitivna«. odbijala je svalku iracionalnu i nerazumnu zbilju. U Njemačkoj je borba bila usmjerena protiv Hegelovog sistema. 1 sv.. 2 3 Schelling. i branio je taj empirizam od njegovih njemačkih protiv¬ nika. U hegelovskoj dijalektici vidio se prototip svih rušilačkih negacija daloga. Išao je tako daleko da je izjavio da »kada bismo samo mog¬ li birati između empirizma i ugnjetačkog apriorizma (Denknotwendigkeiten) jednog krajnjeg racionalizma. 1861. zahvaljujući svojoj pojmovnoj opremi. »u izvjes¬ nom smislu. reakcija koja je bila osobito oštra u Njemačkoj. Comte je usmjeren prema fizičkoj znanosti i nužnim za¬ konima koji vladaju svim što je zbiljsko. kaže Hagelova kritika. Unutar te situacije pozitivna filozofija se ponu¬ dila kao adekvatni ideološki spasilac. da su »pozitivistička škola u Francuskoj« i Schellingova pozitivistička filozofija. Stuttgart. odsjek I. Završio je izjavom da će velika zadaća njemačke filozofije biti da prevlada apriorističku metafiziku pomoću »pozitivnog sistema«. sv. Uslijed toga. negativna filozofija niti može objasniti niti opravdati stvari kak¬ ve jesu. Ibid. Ona prestaje kod njihovih »logičkih oblika« i nikada ne dolazi do njihovog a'ktualnog sadržaja. sv. pri zaključku svojih predavanja o povijesti moderne filozofije. »pozitivno ne bi sada trebalo da se organizira u svoju vlastitu znanost. Pozitivna filozofija bila je svjesna reakcija protiv kritičkih i rušilačkih tendencija francuskog i njemačkog racionalizma. Ova zajednička tendencija najbolje se može shvatiti alko se promotri protiv čega je bila usmjerena nova pozitivna filozofija. što su ga stavljali britanski i francuski filozofi. »negira« stvari kakve jesu. nakon što je Kant srušio tu metafiziku. Moses Hess. naime da negativna filozofija. 9. Njemački politički vođe jasno su shvatili da Hegelova filozofija. 277). Ipak. u Sozialistische Aufsatzc (Socijalističke studije). Zbog svojih kritičkih ten¬ dencija hegelovski sistem je označen kao »negativna filozofija«. Ovo vodi do primjedbe najtemeljnije od svih. On postavlja pitanje nije li racionalistička meta¬ fizika čisto »negativna« filozofija i da li. 1921. str. dok Schilling nastoji izložiti »filozofiju slobode« i drži da je slobodna stvaralačka dje¬ latnost konačna činjenica iskustva. kada se vide u svjetlu uma. godine 1840. koji će filozofiju konačno pretvoriti u istinsku »znanost iskustva«. sv. 1858. daleko od toga da bi opravdavala državu u konkretnom obliku koji je poprimila. Scheling je od Friedricha Wilhelma IV dobio hitan nalog da »razori zmajsko sjetne« hegelovstva. Stuttgart. U Hegelovom pokušaju da zbilju mjeri prema standardima autonomnog uma reakcija je osjetila izazov opstojećem poretku. nijedan slobodni duh ne bi oklijevao da se odluči za empirizam«2. 1841. Hagelova izjava da je zbiljsko umstveno shvatila se tako kao da znači da samo umstveno jest zbiljsko. »Gegenwartige Krisis der deutschen Philosophie« (Suvremena kriza njemačke filozofije). Cothen. 198. Tvrdilo se da negativna filozofija pokušava da dođe do mogućnosti stva¬ ri. usmjerene prema istomu cilju« (Scheiling's positive Philosophie. Njezini savremenici shvatili su da načela što ih je Hegel progla¬ sio u svojoj filozofiji vode »kritici svačega za što se do sada smatralo da je objektivna istina«4. X. dio III. Kritičari su kazaili da ova vrsta filozofije odriče datosti dostojanstvo zbilje. III. godine 1827. naprotiv. Osim toga. str. Schelling se prihvatio toga da oprav¬ da naglasak na iskustvu. sadrži. u obje filozofije ima jedna zajednička tendencija za suprotstavljanjem vlasti apriorizma i za uspostavljanjem autorite¬ ta iskustva3. i dolazi do svog istinskog sadržaja samo na taj način. slobodnu i nezavisnu od pređašnje filozo¬ fije«1. protiv nasljedstva Descartesa i prosvjetiteljstva. Pozitivna filozofija izvršila je svoj protuudarac protiv kri¬ tičkog racionalizma na dvije fronte. 11. priznao je već godine 1880. dok Schelling naglašava da se »isku¬ stvo« ne ograničava na činjenice izvanjskog i unutarnjeg zamjećivanja. dok je Stahl. drugi antihegelovac. odsjek 2. Berlin. 1880. jako se razlikuje od Comteove. Constantin Frantz. Za Comtea su »pozi¬ tivi« činjenice promatranja. jedan od vodećih njemačkih konzervativnih političkih filozofa. postao filozofskim zagovaračem pruske monarhije. koji se ne može izvesti iz tih oblika. posta¬ ju smrtni oblici unutar obuhvatnoga sistema koji vodi dalje od njih. Njegova je filozofija »negirala« — naime. U svojim temeljnim vidovima Schellingova pozitivna filozofi¬ ja. oružje nje¬ zinog uništenja. svakako. jer u njoj svaki neposredno dati oblik prelazi u svoju suprotnost.

međutim. karika u obliku sistematskog pokušaja da se načelo klasne Mara. Takva kritika više nije imala svoga mjesta u znanosti. naime. sv. a umova¬ nje je trebalo usmjeriti prema prihvaćanju datoga. koji su imali drugačije korijene nego pozitivisti i koji su vodili u drugom smjeru. niz engleskih pisaca dovodio je svoje analize kapitalizma dotle da su u klasnim borbama vidjeli pokretački stroj društvenog razvoja6. Ova tendencija postala je osobito važna u društvenoj i političkoj filozofiji. Od godine 1821. — do integracije je trebailo doći pomoću općeg primjenjivanja znanstvene metode i isključivanja svih ciljeva ko¬ ji se. u modernom smislu riječi. a pod vidom objek¬ tivne nužnosti. 1921. pozitivna filozofija proučavala je društvene zbiljnosti prema uzoru prirode. str. Pod utjecajem novog znanstvenog mentaliteta pozitivizam je za sebe mogao tvr¬ diti da je filozofska integracija ljudskoga znanja. pozitivna filozofija težila je za tim da se suprotstavi kritičkome procesu koji se podrazumijeva u filozofskom »negiranju« datoga. Stuttgart. s obzirom na to da nije od značaja za razvoj društve¬ ne misli. Pozitivna filozofija imala je afirmirati opstojeći poredak nasuprot onima koji su isticali potrebu da se on »negira«. Osim toga. uz njihovu zajedničku borbu protiv metafizičkog apriorizma. Na koncu je pozitivna filozofija olakšala kapitulaciju mišljenja pred 5 U daljem razmatranju ostavljamo po strani Schellingovu pozi¬ tivnu filozofiju. a ne učvršćivanja ili opravdavanja datog poretka. Vidjet ćemo da su Comte i Stahl ovu implikaciju svoga djela odlučno naglašavali. Trebalo je sačuvati nezavisnost činjetnica. i da činjenicama vrati dostojanstvo pozitivnog. Pozitivistička metoda sigurno je razorila mnoge teološke i metafizičke iluzije i podržavala napredovanje slobodne misli. Sismondi je zaključio da su ekonomski antagonizmi kapitalizma zakoni ustrojstva modernoga društva. Pozitivna filozofija imala je da prevlada negativnu filozofiju u njezinoj cjelosti. Saint-Simon i Fourier (Furije) usredotočili su svoje teoretske razrade na totalitet tih uslova i na taj način učinili društvo. a Stahl Burikea (Berk). svim što opstoji i što pokazuje snagu da istraje u iskustvu. trebalo je da ona poučava ljude da gledaju i proučavaju činjenice svojega svijeta kao neutralne predmete ko¬ jima upravljaju zakoni općenitog važenja. da ukine svako podređivanje zbilje transcendentalno¬ me umu. predmetom na koji je njihova teorija djelovala. III. oso¬ bito u prirodnim znanostima. ne bi mogli provjeriti promatranjem. i dalje. Ovako izraženi politič¬ ki ciljevi povezuju pozitivnu filozofiju sa doktrinama francuske kontrarevolucije: Comte je bio pod utjecajem De Maistrea (De Metr). Pozitivističko protivljenje načelu da se i činjenice iskustva moraju opravdati pred palačom uma spriječilo je. Com¬ te je izričito izjavio da termin »pozitivan«. Ovo je tačka u kojoj veza između pozitivne filozofije i pozitivizma (u modernom smislu riječi) postaje jasna. Rani francuski socijalisti našli su odlučujuće motive za svoju nauku u klasnim sukobima koji su uslovljavali povijest poslije francuske revolucije. Theorien uber den Mehrwert. a njihovi temeljni pojmovi služili su kao oruđe preobražavanja. a na političku filozofiju utjecala je samo time što je poslu¬ žila Stahlu. Proudhon (Prudon) je na društvo gledao kao na sustav protivurječnosti. što smo ga upravo u'kratko iznijeli5. Između pozitivističkih i kritičkih struja postajala je. međutim. osjećala su se prva socijalistička gibanja. Ovi mislioci su vidjeli u društvenim i ekonomskim uslovima zbiljsku osnovu povijesnog procesa. — kao što je to kazao Comte. orijentacija mišljenja prema činjenicama i uzdizanje iskustva do dostojanstva konačnog autoriteta u znanju. Pozitivistički napad na transcenden¬ talnu filozofiju se pojačao uslijed krupnih koraka što su ih ove znanosti učinile u prvoj polovici prošloga vijeka. među¬ tim. Hegel je državu i društvo smatrao povijesnim djelom čovjeka i interpretirao ih pod vidom slobode. podrazumijeva odgajanje ljudi da zauzmu pozitivan stav prema vladajućem stanju stvari. kojim je označio svo¬ ju filozofiju. proletarijat se počeo konsolidira¬ ti. 281. Sociologija je potekla iz tog pozitivizma i pod njegovim se utjecajem razvila u nezavisnu empiričku znanost.272 HERBERT MARCUSE POZITIVNA I NEGATIVNA FILOZOFIJA 273 Povijest posthegelovske misli obilježena je dvojakim istupom pozitivne filozofije. 18 Um i revolucija 6 . Moderna društvena teorija dobila je u toku devetnaestoga vijeka svoj najveći zamah od pozitivizma. nasuprot tomu. Njihova je za¬ jednička crta. ukratko razmotriti onu struju društvene teori¬ je koju predstavljaju takozvani rani francuski socijalisti. u krajnjoj liniji. Industrija je brzo napredovala. da se ti »podaci« interpretiraju u vidu obuhvatne kritike same da¬ tosti. Na taj način. moramo. Prije nago što nastavimo ovaj tok analize. Sve te nauke težile su kritici vladajućih društvenih oblika. iako su u svojim počecima sebe dovodili u vezu sa po¬ zitivističkom pozicijom.

moral i filozofija konačno su došle do svoga istinskog posla. str. »Umjesto da završe u dokoličarskom razmišljanju od¬ vojenom od prakse. Ibid. Opet kao Hegel. sv. On je društvene antagonizme shvaćao u dijalektičkom smislu — klasna borba je negativno načelo po kojemu se društvo kreće od jednog povijesnog oblika do drugoga. SAINT-SIMON Saint-Simon počinje. Nije bilo potrebno poći dalje od datoga. prije svega. Ovo je polazna tačka kao i cilj svih naših nasto¬ janja«3. Ali on je ove tendencije tumačio kao općenite sociološke zakone. Zatim ćemo se posvetiti analizi dvaju najutjecajnijih spisa pozitivističke društvene škole: Comteove Sociologije i Stahlove Filozofije prava. pozitivan i predstavljao afirmaciju i plod svega ljudskog nastojanja za sretnim i obilatim životom. koju provode pojedinci koji su izravno povezani jedni sa drugima. industrijski proces za njega kao da je jedini inte¬ gracioni činilac u novom društvenom poretku. 2. Svoje razmatranje razvoja posthegelovske društvene misli po¬ čet ćemo kratkim pregledom glavnih tendencija u Saint-Simonovom djelu i u kritičkoj društvenoj teoriji koja se razvijala u Francuskoj.. »Društvo se kao cjelina osniva na industriji. za raz¬ liku od Hegela. napisano 1813.. te završiti studijom von Steina. Str. cit. Von Stein je sebe smatrao ortodoksnim hegelovcem. 13. dok je društvo prirodni sjedinjavatelj. nauka von Steina nije tako daleka od društvene teorije pozitivne filozofije. . Saint-Simon je počeo s jednim pretežno optimističkim gledanjem na industrijsko društvo — mislio je da će brz napredak svih proizvodnih snaga uskoro zasjeniti sve veće anta¬ gonizme i revolucionarna vrenja unutar društvenog sistema. kao i Hegel. sv. a društvo fikcija«2. on je ovaj stupanj opisao prvenstveno sa stanovi¬ šta ekonomije. Nova era je era industrijalizma. koji sa sobom donosi garanciju da može ispuniti sve ljudske mogućnosti. 1868. ur. bis unsere Tage (1850) (Povijest društvenog kreta¬ nja u Francuskoj od 1789. Tako je Saint-Simon postao utemeljiteljem modernog pozitivizma5.274 HERBERT MARCUSE SAINT-SIMON 275 borbe stopi s idejom objektivne znanstvene sociologije. do naših dana. 188. Istina se mogla izvesti iz činjenica i jedino iz njih. Djelo von Steina (fon Štajn) Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789. koja vreba iza mehanizama industrijskog kapitalizma. Saint-Simon et SOM' oeuvre (Saint-Simon i njegovo djelo). pa je trebalo da klasni sukobi vode ka društvenom redu i napretku na sve višim razina¬ ma. spremne su da uoče kako sloboda više nije apstrakcija. Industrija je jedini garantitor njegovog opstojanja. II. U početku se Saint-Simon zadovoljavao proglašavanjem nače¬ la radikalnog liberalizma. 1850) predstavljalo je taj pokušaj. koji sastavlja njihove nezavisne napore u jednu skladnu cjelinu. Vlada je zlo koje je nužno radi toga da bi se izašlo na kraj s opasnošću od anarhije i revolucije. trebalo je sa¬ mo da filozofija i društvena teorija razumiju i organiziraju činje¬ nice. Ali. a društvena teorija nije ništa drugo nego politička ekonomija ili »znanost proizvodnje«4. Ljudske mogućnosti više se ne tiču teorije odvojeno Oeuvres de Saint-Simon (Djela Saint-Simona). Napredak ekonomskih uslova zahtjeva da filozofija pređe u društvenu teoriju. str. Proces toga uočavanja je eko¬ nomski. Ibid. Drugim riječima. 1894. vidi Weill. i dalje. Saint-Simon je držao da će društvena teorija upotrebljavati »istu metodu koja se upotrebljava u drugim znanostima promat2 ' 4 s Memoire sur la science de Vhomme (Rasprava o znanosti o čovjeku). Pojedinci su oslobođeni zato da bi mogli raditi. 118. Enfantin. Saint-Simon je bio uvjeren da ovaj novi poredalk sadrži pomirenje ideje i zbilje. Pariz. sadržaj teorije prenesen je na plan umstvene djelat¬ nosti. op. Na taj na¬ čin je neutralizirana snaga dijalektike i učinjena dijelom socio¬ loškog sistema u kojemu su društveni antagonizmi samo sred¬ stvo za uspostavljanje društvenoga sklada. str. koji Hegelova dijalektička shvaćanja pomiruje sa sistemom pozitivne filo¬ zofije. 1 od prakse. i jedini izvor svega bogatstva i blagostanja. zahvaljujući nekalkvom »prirodnom« mehanizmu. naime do toga da stvaraju društvenu sreću. Novi industrijski poredak bio je. Pa¬ riz. 55. XI. Ono stanje koje je najpovoljnije za industriju najpovoljnije je za¬ to i za društvo. Na osnovu Hegelovog odvaja¬ nja države od društva našao je da pravi sadržaj povijesnog nap¬ retka čine promjene u društvenom ustrojstvu i da je cilj sukob¬ ljenih klasa da posjeduju državnu vlast. i dalje. tvrdnjom da je društveni poredak koji se rodio s francuskom revolucijom dokazao da je čovječanstvo došlo do stupnja na kojemu je odraslo1. politika. Na koncu.

da je društvo uv¬ jetovano ustrojstvom svog ekonomskoig procesa i da će jedino ra¬ cionalna društvena praksa konaično proizvesti društveni oblik koji je istinski usmjeren prema ljudskim potrebama. New York. B. U ovoj državi zakonske slobode on može opstati sauno pod usSv. . a dapače. i vlasnika oruđa i strojeva za proizvodnju s druge. usmjeravanje naših duhovnih poslova morat će se povjeriti (conferee a) snazi pozitivne znanosti«8. str. čin koji je trebalo da izvrši čovjek u svom slobodnom razvitku. 11 1 2 13 cit. 147. i dalje.. IV. i dalie. Ovaj stav znači najoštrije odstupanje od Hegelove filozofske teorije i suprotstavljanje njoj. Čitava masa radnika danas je izrabljivana od onih čijom se svojinom služi. »Godine 1826. str. 162. sada je došlo vrijeme da se filozofija pri¬ druži tim posebnim znanostima i da postane u potpunosti pozi¬ tivna. 10 mu. bilo je već jasno da narod i monarhija idu u suprotnim smjero¬ vima. već takav da u njemu vlada vrši (tehničku administraciju nad poslom koji treba uradi¬ ti12.276 HERBERT MARCUSE SAINT-SIMON 277 ranja. IV. umovanje se mora temeljiti na opažanim i raspravljanim činjenicama. napredak industrijskog sistema ima za pretpostavku da se borba između klasa najprije preobrazila i pretvorila u borbu pro¬ tiv prirode. Harper and Brothers. U svim svojim odnosima industrijski se sistem oblikuje tokom neizbježne borbe između proletarijata. Obogotvorenje napretka u nezavi¬ san prirodni zakon dovršeno je u Comteovoj pozitivnoj filozofiji. ali ni izdaleka najmanji primjer onog »izrabljivanja čovjeka čovje¬ kom« ikoje je teklo kroz čitavu povijest civilizacije. On naziva industrijski sistem izrabljivačkim. Teologija i metafizika. Prema Bazardu. 8. u kojoj su zajedno sudjelovale sve društvene klase11. jedne strane. 119. Drugim riječima. 7 Str. Prema nje6 Saint-Simon. on je slobodan i više nije vezan za zemlju. ali to je jedina sloboda koju ima. Saint-Simon je zastupao taj pozitivizam kao konačno načelo svoje filozofije: »u svim dijelovima svoga djela 'bavit ću se usta¬ novljenjem nizova činjenica. Društvo treba promatrati kao prirodu. Mogli bismo reći da se Saint-Simonova filozofija razvijala upravo na način suprotan od Hegelove. 22. Reaction onđ Revolution (Reakcija i revo¬ lucija). Str. drugo ime za društvenu teoriju. Str. 230. Saint-Simonovo vlastito djelo sadržavalo je elemente (koji su bili suprotni teendencijama industrijskog kapitalizma. op. za njega je značilo napredak. Sav teret ovog izrabljivanja pada na radničku klasu. fizika i kemija već su uspostavljene na toj »pozitivnoj osnovi«. 150. Frederick. nesposobni da mije¬ njaju ili ocrtaju njegov tok10. Kao osoba. 9 Str. jer sam uvjeren da je to jedino što je čvrsto u našem znanju«7. Oblik vladavine koji je on zamišljao nije bio takav da u njemu vladari zapovijedaju svojim podanicima. str. pokre¬ nuta je tako prema uzoru prirodnih znanosti. dati oblik društva više ne odgovara napretku i skladu. monarh se spremao da uspostavi despotizam.. i svi transcendentalni pojmovi i vrednote treba da se provjere po¬ moću ipozitivističke metode egzaktnih znanosti. 187. završavala shvaćanjem da su one nepomirljive. Pod takvim uslovima radnik je postao izravnim potomkom roba i kmeta. (Pozitivistička teorija društva slijedila je suprotnu tendenciju: zakoni društva sve više su poprimali oblik prirodnih objektivnih zakona. Počela je pomirenjem ide¬ je i zbilje. dok je narod plutao prema revoluciji«13. »Ljudi su puka oruđa« pred svemoćnim zakonom napretka. Rušenje tih zakona. trebalo je da dobije pozitivni pečat »time što se temelji na promatranju i što prou¬ čavanja vrši metodom koju primjenjuju druge grane (!) fizike«9. Artz. 1934. Predavanja koja je Saint-Simonov uče¬ nik Bazard (Bazar) u tim godinama držao o nauci svoga učitelja pretvarala su tu nauku u radikalnu kritiku opstojećeg društvenog poretka. Ekonomske krize i klasne borbe u Francuskoj postojale su sve jače kako se približavala revolucija godine 1830. XI. str. Astronomija. »Kada se jednom čitavo naše znanje bude podjednako temeljilo na promatranju. 83. sv. Interes slobode uklonjen je iz sfere pojedinčeve nacionalne volje i stavljen u objektivne zakone društvenog i ekonomskog procesa. to jest na onu ogromnu većinu 'koju sačinja¬ vaju radnici. umjesto da se ide metodama koje prihvaćaju spekulativne znanosti. i kaže da je on posljednji. a koje sve činjenice izvode iz umovanja«6. 8 Sv.. »Znanost o čovjeku«. dokle god i dalje njime upravljaju neizbježni objektivni zakoni. Marx je smatrao da je društvo iracionalno i zato zlo. Bazardov prikaz drži se osnovne pretpostavke da filozofija mora postati identična sa društvenom teorijom.

Čitav sistem protresle su skupe krize u godinama 1816—17. Kada »oruđa rada iskorištavaju izolirani pojedinci« ikoji su podvrgnuti vlasti slučaja i činjenici moći. Tako je društveni poredak. Ta revolu¬ cija je neizbježna. Napredne ide¬ je. »Svakom pojedincu pušteno je da se sam snađe u procesu proizvodnje i nema nikak¬ vog zajedničkog interesa ili zajedničkog napora da bi se cijelo mnoštvo radova sastavilo i vodilo. Saint-Simon je ekonomske zakone učinio temeljem čitavog društvenog procesa. a ove su. nego i obrat toga procesa. zajedno sa općom nestašicom odgovarajuće hrane. 244. 251. ili neki drugi njegovi činioci. Ovakvi događaji pokazali su sasvim očevidno da je ekonom¬ ski proces. zabranjivao je organiziranje radnika. 15 Str. Franzosiche Wirtschaftsgeschichte (Privredna povi¬ jest Francuske). »Nije moglo biti sumnje u to da je industrijski razvoj širokih razmjera nepovoljno utjecao na životne uslove radnika. a ovaj uslov. koje se tako često ponavljaju. siromatšvo. također.nuj) udružili su se radi smanjivanja nadnica svojih pomoraca. i 1825—27. dalo monopol bo¬ gatstva i moć da upravlja oruđima rada prema svojoj volji i prohtjevima14. 137. rekao je Bazard. 250. Sada. Kućni rad zemljoradnika trpio je od konkurencije tvornica. i dalje.278 HERBliRT MARCUSE SA. str. Radnici su se udruživali radi razaranja strojeva koji su im nanijeli toliku bijedu i nezaposle¬ nost. Bijeda je gonila na pijanstvo i prostituciju. Vođe su osuđene na duge kazne zatvorom. da nestane onaj poredak svojine ko¬ ji održava izrabljivanje18. i dalje. služile za snižavanje nadnica. 125. Pariz. 1936. rad. 1 6 Str. 145. 21 Str. svojina i svi njezini drugi rekviziti javljali kao strogo ekonomski uslovi i od¬ nosi. Uvod). 1854. 134. Doseljavanje u gradove stvorilo je nepovoljne stambene prilike. Na taj način. 127. Exposition (Saint-Simonovo učenje. vrijednost. sv. Ustanova privatne svojine morat će doživjeti svoj kraj. što se radilo iz prava na osvajanje. Njegovi prvobitni zaključci slavili su liberalizam. zavukao svoje pipke u totalitet društvenih odnosa i nemilosrdno ih stegao. Saint-Simonov pozitivizam okrenuo se u svoju suprotnost. sa krizama i sve većim izrabljivanjem koji to prate. osobito kod djece«19 Vlada se umiješala — s represivnim mjerama protiv radnika. koji se mogu izvesti iz ekonomskih zakona ili rastumačiti pomoću njih. vlasti su krajnje popustljive prema poduzetnicima«. osobito su jako kosile među radnicima.1NT-SIMON Z79 lovima ikoje mu nameće ona mala klasa kojoj je zakonodav¬ stvo. II. i dalje. jer ako treba da nestane izrabljivanje. 18 Str. i dalje. treba. Jena. Bazard je pokazao da je nagomilavanje bogatstva i širenje siromatšva. kao što je bila epidemija kole¬ re godine 1832. Godine 1829. 17 Str. i industrija se počela 14 Doctrine Saint-Simonienne. — Međutim. 20 Str. koncentrirati. Francuska nije iskusila samo indus¬ trijski i trgovački razvoj. »Dok su svu državnu silu upotrebljavali protiv radnika. »ikao rezultat načela neograničene utakmice«16. ali su odbili da pokrenu neki pravni postupak jer su se plašili da bi to »moglo pomorce navesti na pobunu«21. Zakon zvani Lex Le Chapelier (Leks Le Šapelje). Na štrajkove je odgovoreno pozivanjem vojske. sa svoje strane. i sve dok nije izvršena. str. ostat će samo riječi u korist privilegiranih egoista«17. što ga slave Saint-Simonovi rani spisi. Bazardova Doctrine Saint-Simonienne održava društvena vre¬ nja koja je prouzrokovao napredak industrijalizma za vrijeme restauracije. posljedica ekonomske organizacije u kojoj su »kapitalisti i vlas¬ nici« oni koji vrše društvenu raspodjelu rada. brodovlasnici u Grenouilleu (Gre. . industrijske krize su neizbježne15. Slo¬ boda radnika sve više je ograničavana20. Industrijska središta imaju smrtnost daleko veću od prosječne. dovodio je do širenja rahitisa i sušice. Pra¬ vosuđe i ministarstvo mornarice proglasili su njihov postupak protuzakonitom. U tom razdoblju su uvođeni strojevi u još širim razmjerima (osobito u tvornicama tkanine). u kojoj su se bogatstvom. ideje opće slobode i traženja sreće unutar jedne racionalne životne šeme mogu dozreti samo s jednom novom revolucijom. Epidemije. kada su njegovi socijalistički " Henri See. kao što su one kojima je kapitalističko društvo u početku opravdavalo svoj drutšveni poredak. ali on je sada znao da sistem na kojemu stoji taj liberalizam u sebi nosi sjeme vlastite propasti. Smith i Ricardo uzimali su taj ekonomski proces kao posebnu znanost. postao opći ne¬ red. »kolja će konačno ukloniti izrabljiva¬ nje covjeka čovjekom u svim njezinim ružnim oblicima. bliještiće fraze o svjet¬ lu civilizacije i slavi stoljeća. Uvođenje strojeva omogućilo je jeftinu žensku i dječju radnu snagu. Kao što je Sismondi učinio prije njega. iz godine 1789.

2-go izd. II. koji je vodio tom rezultatu28. Bibliotheca universitatis liberae Poloniae. I. takav naglasak proširuje doseg ekonomske teorije preko granica koje ona ima kao posebna znanost. pripada onoj tendenciji koja je djelovala u Hegela kada je društvenoj teoriji dao filozofsku konstrukciju. Naglasak na filozofskoj prirodi društvene teorije ne smanju¬ je. i na taj način seže daleko van dosega posebne znanosti o ekonomici. II.es (Sismonde de Sismondi i njegove ekonomske teorije). Ona je prestala biti »čistom« i posebnom znanošću. 1923. str. i to imajući u vidu njegovu ulogu u ozbiljavanju uma i slobode. pokazao se kao kompleks ekonomskih protivurječnosti ikoje su rađale jedan iracionalni ropski poredaik. na Sv. sv. on nije zastupao vraća¬ nje od znanstvenih kriterija rasuđivanja natrag na moralne. 369. kaže Proudhon26. 25 26 . Pariz. Ona se od nje razlikovala po tome što je pokazala da je ekonomija protivurječna i iracionalna u čitavom svom ustrojstvu. Sismondi je razotkrio mehanizme ranog in¬ dustrijskog kapitalizma. Time se prestao i robni srvijet shvaćati u smislu njegovoga vlastitoga postvarenja.280 HERBERT MARCUSE SA1NT-SIMON 281 nastavljači u Francusikoj gradili društvenu teoriju na ekonomskoj osnovi. Sismondijevo djelo. 1924. Movsset. »Uzet ćemo društvo kako je doista organizi¬ rano. čim je vladajući oblik društva sagledan u svijetlu uma i slobode. međutim. »Zakoni ekonomije su zaikoni povijesti«. posljedica je učinka što ga kapital ima na proizvodni proces. Sis¬ mondi tvrdio. a politička ekonomija je primjena te algebre«. str. Ibid. 391.. viška proizvodnje i krize. Sismondi je zatim ocrtao skrivene odnose koji vladaju izimeđu prometne i upotrebne vrijednosti i različitih oblika prisvajanja viška vrijednosti. Nova politička ekonomija bila je sasvim drugačija od kla¬ sične objektivne znanosti Adama Smitha i Ricarda. Hegel je išao prema tezi da društvo. da »politička ekonomija nije znanost računa. 1827. Pariz. sv. na primjer. oni su mijenjali pojmovni karakter političke ekonomije. a ičija je radna snaga otpuštena čim gospodari za njom više nemaju potrebe — jer mi se protivi¬ mo samoj toj društvenoj organizaciji«27. Sve veće izrabljivanje i stalni nesrazmjer izme¬ đu proizvodnje i potrošnje posljedice su sistema robne razmjene. Sismondi je istakao da svi oblici društvene organizacije opsto¬ je radi zadovoljavanja ljudskih potreba. za onemogućavanje svakog načela nailazi u »odva¬ janju filozofije od političke ekonomije«. koje se vraćaju. pisao je on. ur. Kada je. C. Vladajući ekonomski sis¬ tem opstoji u uslovima stalne krize i bijede koja raste. koje je povijesni stupanj u čovjeko¬ vom samo-razvitku. s radnicima koji su lišeni svojine. Proudhon je odredio društvenu teoriju kao »sporazum izme¬ đu uma i društvene prakse«24. nego moralna znanost«. Prema ovo¬ me. Sismondijeva izjava. str. Bougle i H.. a indu¬ strija je prisiljena sve više prodavati na vanjskim tržištima. I. De la creation de l'ordre dans Vhumanite (O stvaranju reda u čovječanstvu). Varšava. Cuvillier. ukupnošću njegovih sukcesivnih manifestacija«25. Upravo je ta filozofska interpretacija društvene teorije bila ono što je tu društvenu teoriju pretvorilo u kritiku teoriju političke ekonomije. obilato ilustrira taj kontrast.. kojima su nadnice utvr¬ đene na temelju konkurencije. 392. Pariz.. ona se bavi »čitavim životom društva.. 28 Vidi Henrvk Grossmann. nasuprot Ricardu. 313. Zato što je filozofska interpretacija društva nosila u sebi kritičke implikaci¬ je. C. dakle. 27 Nouveaux principes. prva temeljita imanentna kritika kapitalizma. »Filozofija je algebra društva. 23 Systeme des contradictions economiqu. On se držao kriterija jedne istinske kritič¬ ke društvene teorije. Nužnost kriza. Baš naprotiv. te da je njezino prirodno stanje kriza. smatralo se da svako odvajanje filozofije od društvene teorije slabi ove kritičke motive koji su filozofskim pojmovima davali perspektivu iznad i preko datog stanja stvari. i24 dalje. i umjesto toga postala intelektualnom silom za razotkrivanje antagonizama modernog društvenog ustrojstva i za upravljanje djelatnošću ko¬ ja treba da ih ukine. prema tome. 73. Proudhon je smat¬ rao da se razlog za apologetske zaključke ekonomske teorije i. str.es (Sistem ekonomskih protivmječnosti). 417. za njega bila »teorija uma«23. Filozofija je. str. str. a određujući sadržaj društvene teo¬ rije. dzd. jako je naglasio širinu područja na kojemu se ona može Nouveaux principes d'economie politique (Nova načela političke ekonomije). 1927. Bougle i A. Pokazao je vezu između koncentracije kapitala. 22 primijeniti. nego je ukazivao na to da bi trebalo da ekonomska teorija ima svoje žarište u ljudskim potrebama i željama22. važnost njezinih ekonomskih temelja. Sismonde de Sismondi et ses theories economiqu. u krajnjoj liniji. dok se bogatstvo nagomilava. Jer. »Koncentracijom bogatstva kod malog broja vlasnika unutrašnje tržište nastavlja se smanjivati. sv. treba shvatiti kao totalitet ljudskih odnosa. a prirodni završetak revolucija.

opći zakon — područje sa kojima treba postupati kao sa svakim drugim po¬ ljem znanstvenog istraživanja. Ideja napretka dobila je novo značenje: ekonomski napredak ne znači nužno ljudski napredak. Ekonomski mehaniz¬ mi robne proizvodnje krivi su za te antagonizme. Do¬ vela je do silnog razvoja industrijske moći. toliko drugačije da se time odbacuje istinski sadr¬ žaj filozofije. uzrokovala opću bijedu«31. I. 361. ali je većinu grupa stanovništva dovela i do strahovite bijede. Kapitalizam je.282 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 283 kojima prijete još veći potresi«29. Samo šest godina iza toga kako je Saint-Simon uveo pozitivizam. »Philosophie positive« u krajnjoj je liniji protivurječnost in adiecto. ona donosi masovno izrabljivanje i uvijeik novo uništenje izvora bogatstva. »Temeljna dogma slobodne i opće utakmice znatno se proširila u svim civiliziranim društvima. koja bi. sređenog u sistem skladnoga napretka koji slijedi izvjes¬ nim neizbježivim tokom.. ko¬ risnim znanjem umjesto doikoiličarskim razmišljanjem. »daleko od toga da stvara bogatstva. društvena teorija je na ovaj način radikalno odbacila dru¬ štveni poredak kojim je on opravdavao svoju novu filozofiju. 3. U svim tim slučajevima nova sociologija treba da se veže uz činjenice opstojećeg društvenog poretka i mora da isključi svaki pokret za obaranje i negiranje tog poretka. i dalje. ali je ovo napredovanje dovelo do »stalnog porasta radnog stanovništva i takve ponude radne sna¬ ge kakva je obično premašivala potražnju«30. Iskustvo nas je podu¬ čilo o potrebi zaštitničikog autoriteta (vlade). više ili manje.. dru¬ štvu donio ogroman napredak. Ibid. U počecima mo¬ derne filozofije. doduše. Ona se odnosi na sintezu čitavog empiričkog znanja. dok dale¬ kosežnije implikacije filozofskih pojmova treba isključiti. 408. 52. Pozvao je državu da svoj zaštitnički autoritet upotrije¬ bi u interesu potlačene mase.. 31 Str. pozitivizam je bio Discours sur l'esprit positif (Rasprava o pozitivnom duhu). Slobodna utakmica ne dozvolja¬ va puni razvitak svih proizvodnih mogućnosti niti najveće zado¬ voljenje ljudskih potreba. Jedva desetak godina nakon objavljivanja Sismondijevog dje¬ la društvena filozofija vratila se dogmi napretka i. konačni kompleks činjenica kojima upravljaju. Istina je da je Comte želio razraditi jednu sveobuhvatnu filozofiju. Suprotnost između pozitivističke i filozofske teorije Comte sažima na slijedeći način: pozitivna sociologija treba da se bavi istraživanjem činjenica umjesto transcendentalnim iluzijama. Ovo ne vrijedi za sve pozitivističke pokrete. Pa¬ riz. kao što to označava naslov njegovog glavnog djela. opet u osamnaestom vijeku. izvjesnošću umjesto sumnjama i neodlučnošću. 32 Str. više ili manje. 1844. Ovaj nazadaik uvela je Comteova pozitivna filozofija. koji je potreban ka¬ ko se ne bi žrtvovali ljudi u interesu bogatstva od kojega sami neće imati nikakve koristi«32. Nauka skladne ravnoteže bila je nadomještena naukom inhe¬ rentne krize. str. napustila političku ekonomiju kao temelj društvene teori¬ je. 78. Sismondi je odbacio filo¬ zofiju napretka zajedno sa čitavom halabukom optimističkog slavljenja. str. organizacijom umjesto negaci¬ jom i rušenjem1. Iz filozofskog raspravljanja uklonjeno je svako suprotstavljanje društvenoj zbilji. Kada bi ten¬ dencije u sistemu dobile svoj puni izraza. Termin »pozitivnog« bio je polemičan termin. Njom ćemo se sada pozabaviti. U isto vrijeme. Pojmovi koji objašnjavaju to car¬ stvo treba da se izvedu iz činjenice koje ga sačinjavaju. Rezultat je taj da će pojmovni interes pozitivne sociologije biti apologetičan i opravdavajući. 41—2. što je zna¬ čajno. U »sistemu industrije« gledao se sistem kapitalističkog izrabljiva¬ nja. str. 1 Nouveanx principes . Oba su koraka međusobno povezana: sociologija je postala znanost time što se odrekla transcendcntnog stanovišta filozofske kritike. on je napustio političku ekonomiju kao korijen društvene teorije i društvo učinio predmetom nezavisne znanosti — socio¬ logije. — pod kapitalizmom napredak ide na račun slobode i uma.. 30 299 . rezultat bi bio »pre¬ tvaranje nacije u golemu tvornicu«. Društvo je sada shvaćeno kao. iako neće odbaciti potrebu za ispravcima i poboljšicama. sv. ali se lako vidi da u kontekstu pozitivizma filozofija znači nešto sasvim drugačije od onog što je ranije značila. koji je označavao ovu pre¬ obrazbu od filozofske teorije u znanstvenu. POZITIVNA FILOZOFIJA DRUŠTVA: AUGUSTE COMTE Comte je odvojio društvenu teoriju od njezine veze sa ne¬ gativnom filozofijom i postavio je u putanju pozitivizma.

nego. Comteova pozitivna filozofija postavlja opći okvir jedne dru¬ štvene teorije koja treba da suzbija ove »negativne« tendencije racionalizma. svojata čak i razne tipove nadosjetilne moći. Veza između pozitivne filozofije i iracionalizma. »Opću dogmu o nepromjenljivosti fizičkih zakona« Comte na¬ ziva »istinskim duhom« pozitivizma2. to je. Ovo je bio prvi plod ponizivanja uma u pozitivnoj filozofiji. znači. Njegovo obraćanje činjenicama značilo je izravni napad na vjerska i metafizička shvaćanja. Pozitivisti su odbacivali tu nauku. koja su bila ideološka podrška ancien regimeu. Namjera onu je da ovo uče¬ nje primijeni na društvenu teoriju što bi mu pomoglo da ovu oslobodi od teologije i metafizike i da joj dade status znanosti. ostajući racionalistima i u tom istinskom smislu što su ljudsku praksu provjeravali mjerilima jedne istine koja je transcendentna u odnosu na dati društveni poredak. simbola i znakova. bila »činjeninica« na koju su se pozivali pozitivisti prosvjetiteljstva nisu težili za sređenom znanošću. tako da ono presta¬ je da se ograničava na carstvo znanstvenog promatranja. što se pojavila sa opadanjem liberalizma. . sastoji od elemenata koji se ne mogu provjeriti opažanjem. nego kao cilj. rezultat Comteova pozitivizma je religiozni sistem sa složenim kultom imena. Ovo će se uglavnom ostvariti preko os¬ novne interpretacije da se društveno kretanje nužno podvrgava nepromjenljivim fizičkim zakonima. Držalo se da društvom up¬ ravljaju racionalni zakoni koji se kreću prirodnom nužnošću. teorije i prakse. Dati oblik države i društva očevidno je protivurječio tom cilju. naprotiv. nego za društvenom i političkom praksom. Ruku pod ruku sa okivanjem misli uz neposredno iskustvo ide i njegovo stalno proširivanje carstva iskustva. služilo francuskim filozofima prosvjetiteljstva protiv vladajućeg apsolutističkog sistema. Treba da se isključe iz tog posljednjeg skloništa. kvalitetu koja je. mjerilom koje im je predstavljalo takvo društveno uređenje kolje nije opstojalo kao činjenica. koja je obi¬ lježavala kasniju autoritarističku ideologiju. »Istina« koju su vidjeli. pozi¬ tivna filozofija nastojala je da proučavanje društva izjednači sa proučavanjem prirode. S obzirom na to da su osjetila organon istine i s obzirom na to da je udovoljavanje osjetili¬ ma valjana motivacija ljudskih postupaka. ugušena autoritetom neizbježnosti.284 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 285 borben i revolucionaran. štaviše. već je proizlazilo iz filozofske analize povi¬ jesne situacije. Temeljno uvjerenje idealizma bilo je to da istina nije čovjeku data iz nekog izvanjskog izvora. držali su da je nap¬ redak čovjekove materijalne sreće valjan cilj kojemu treba da služe vlada i društvo. kao osnova za verifi¬ kaciju. U stvari. nego da se ona javlja u procesu međusobnog djelovanja mišljenja i zbilje. nego i u tome da pridonese jednu kvalitetu koja čini. prema tome. sadrži sjeme filozofskog opravdanja autoritarizma. »Teološka i metafizička filozofija danas više ne vladaju nigdje. čije će važenje biti analogno važenju fizičkih zakona. Umjesto toga. društvo u koje¬ mu slobodni pojedinci imogli upotrebljavati svoje sklonosti i ost¬ varivati svoje potrebe nije dolazilo ni od kakve opstojeće činje¬ nice ili niza činjenica. postala arhitipom društvene teorije. Idealisti su smatrali da se velik dio čovje¬ kova svijeta. str. tako da je prirodna znanost. On je sam izložio »pozitivnu teoriju autoriteta« i postao autoritativnim vođom sekte slijepih sljedbenika. Time je društvena praksa. Opet je načelo osjetilne zamjedbe. te su slo¬ bodnu spontanost mišljenja polagano nadomještali uglavnom receptivnim funkcijama. osobito problem mijenjanja društvenog siste¬ ma. potpuno je jasna u Comteovim spisima. 17. Ovo nije bila samo stvar spoznajne teorije. Ova pozicija izravno je protivurječila gledištu dijalektičke društvene teorije da je društvo iracionalno upravo po tome što njime up¬ ravljaju prirodni zakoni. koja im je otkrivala jedan ugnjetački društveni i politički sistem. a priori u odnosu na činjenice. umjesto da njime vlada neka Discours sur l'esprit positif. osobito bio¬ logija. Funk¬ cija mišljenja nije samo u tome da skuplja. Ona dolazi do ideološke obrane društva srednje klase i. Prosvjetiteljstvo je tvrdilo da um može upravlja¬ ti svijetom i da ljudi mogu promijeniti svoje zastarjele oblike ži¬ vota ako budu djelovali na osnovu svoga oslobođenoga znanja i sposobnosti. osim u sistemu društvenog proučavanja. Sjetit ćemo se da je idealistička ideja uma bila usko povezana sa idejom slobode i da se suprotstavljala svakoj ideji o nekoj pri¬ rodnoj nužnosti koja bi vladala nad društvom. u konačnoj liniji. Pozitivistički pristup povijesti razvijao se tada kao pozitivni doikaz da pravo čovjeka da mijenja društvene i političke oblike života odgovara prirodi i napretku uma. shvaća i sređuje či¬ njenice. ovakvu djelatnost mogućom. Trebalo je da prou¬ čavanje društva bude znanost koja će istraživati društvene zako¬ ne.

1854. 7 Ibid. koja iz¬ ravno dolazi od prihvaćanja nepromjenljivih društvenih zakona. »Theorie du pouvoir« (Teorija vlasti) u Oeuvres (Djela). ne može tijelu dati težinu ili materiji protežnost«. te da njegova intervencija samo sprečava društvo u tome da postigne svoj »prirodni ustav«4. »ne mogu po¬ miriti ni sa kojim zdravim shvaćanjem povijesti«15. »samom svojom prirodom ići 3 Cours de philosophie positive (Tečaj pozitivne filozofije).. 142. sv. osim toga.. str. 101. koju on zagovara. Pozitivističko odbacivanje metafizike na taj je način spojeno sa odbacivanjem čovjekove pretenzije da mijenja i reor¬ ganizira svoje društvene ustanove u skladu sa svojom racional¬ nom voljom. sv. 4-to izdanje.«13. ili ono što se zove filozofija. 118. kojemu se čovjekova volja mora po¬ koriti. protiv kojih nitko ne može Str. jedino njoj može uspjeti »da ap¬ sorbira sadašnju revolucionarnu nauku«12. ništa ne do¬ daje sreći država ili pojedinca«5. napokon. Pozitivna filozofija je je¬ dino oružje koje je sposobno da se bori protiv »anarhičke snage čisto revolucionarnih načela«. 57. »Glavne društvene poteškoće danas nisu bitno političke. 142. 14 Vidi str. Nema nikakve sumnje o tome radi ikojih se društvenih sku¬ pina i ciljeva zaziva ova rezignacija. str. 116. Comte uvijek nanovo naglašava »ozbiljne i prijeteće opasnosti« ikoje prate »prevlast čisto materijalnih ob¬ zira« u društvenoj teoriji i praksi14. »Istinsko pomirenje (rezignacija). može proizaći samo iz dubokog osjećaja nepromjenljivosti zakona koji upravljaju raznolikošću prirodnih pojava«9. Pariš. još većih koristi. to jest raspoloženje da se nuž¬ na zla čvrsto izdrže bez ikakve nade na neko obeštećenje. jednako. Svoju propagandu za pozitivizam Comte počinje izjavom da istinska znanost nema drugog općenitog cilja nego da »stalno uspostavlja i jača intelektualni poredak koji. 8 Cours de philosophie positive. ka razvijanju »mudrog pomirenja« sa stanjem stvari10. 1877. 1884. 267. Posljedica ovog skretanja bit će usredotočivanje svih društvenih napora prvenstveno na »moralnu« obnovu. naime da društvo posjeduje nepro¬ mjenljivi prirodni poredak. a njihovo rješenje traži promjenu u »mišljenjima i moralu«. 141. Novi filozofski pokret u dogledno će vrijeme naučiti ljude da njihovim društve¬ nim poretkom vladaju vječni zakoni. Pariz. Pozitivna politika spontano će dovesti do toga da se sa raznih opstojećih sila. str. ne¬ go moralne«. pa čak.. »Pomirenje« je ključna riječ u Comteovim spisima. također. str. 373. 5 De Maistre. 138. On tvrdi da će »pozi¬ tivna« politika. Comte je. 281... 6 Ibid. str. Trebalo je da se »revolucionarni duh« spriječi šire¬ njem jednog drugog učenja. IV. Poredak u znanosti i poredak u društvu spajaju se u nerazdvojivu cjelinu. zadužio sociologiju time da se pobrine da ovo učenje bude sredstvo uspostavljanja »općih granica svake po¬ litičke djelatnosti«8. koji će ugušiti radikalne tendencije koje se. i njihovih predstavnika skrene znatno pretjerana pažnja koju im poklanja javno mišljenje . Najbitniji interesi njegove so¬ ciologije mnogo su oštrije antimaterijalistički od Hegelovog idea¬ lizma. u Oeuvres completes. »Etude sur la souverainete« (Studija o suverenitetu). što ih zas¬ tupaju Bonald (Bonal) i De Maistre. 1.. 13 Str. I. 4 Bonald. 367. 140. i dalje. str. To je onaj elemenat Comteova pozitivizma koji je zajednički s originalnim filozofijama kontrarevolucije. »La Cause de 1' ordre« (stvar poretka) donijet će.. je neophodna os¬ nova svakog istinskog poretka«11. IV. Str. što se tiče neizlječivih političkih zala. ka sređivanju javnoga poretka«. Rijetko se kada u prošlosti neka filozofija nametala tako jakom i otvorenom ponudom s namjerom da bude iskorištena za održanje vladajućqg autoriteta i za zaštitu uloženih interesa od bilo kakvog revolucionarnog na¬ pada. 375. Bonald je htio pokazati ka¬ ko »čovjek ne može nekom religioznom ili političkom društvu dati ustav kao što. 9 Ibid. da je »stvaranje iznad čovjeko¬ vih sposobnosti«6 i da je njegov um »potpuno neefikasan ne samo za stvaranje nego i za čuvanje bilo kakvog vjerskog ili političkog udruženja«7. Lyon. str. str. sv.286 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 287 vrsta volje«3. sv. 'Str. De Maistre je poku'šao pokazati da »ljudski um. 15 Discours sur Vesprit positif. . a ne u ustanovama.. Pristajanje uz načelo nepromjenljivih društ¬ venih zakona pripremit će ljude za disciplinu i za poslušnost pre¬ ma opstojećem poretku i podržavati njihovo »mirenje« sa tim poretkom. Konačni cilj je oprav¬ danje i jačanje tog društvenog poretka. Zato se poziva pozitivizam da pomog¬ ne »pretvaranje političke agitacije u filozofski križarski rat«. 1 0 1 1 .

i kojima se ona razlikuje od empirizma. tako¬ đer. Cours de philosophie positive.. 19 Um i revolucija . pozitivističke vladavine. ali to treba učiniti a da se ne pore¬ mete klasne prepreke i da se ne »naruši neophodni ekonomski po¬ redak«19. bili su. koji uključuje i društvene i prirodne pojave. Zemaljski gospodari otkrit će. teološke vladavine zatim metafizičke Vla¬ davine i. Comte je želio svoju filozofiju uteme¬ ljiti na sistemu »općenito priznatih načela«. koji će svoju konač¬ nu zakonitost dobiti isključivo od »dobrovoljnog pristanka kojim će javnost potvrditi da su ta načela rezultat savršeno slobodnog raspravljanja«24. Potrebno je. 214. On obećava da će »osigurati vladajuće klase protiv svake anarhističke najezde«20 i da će pokazati put valjanome postupku s masama. 78. Prema tim zakonima svi oblici vlada¬ vine su proizvorni. koja je. zna¬ či autoritet prirodnih zakona umjesto slobodne akcije. Činjenice i nji¬ hove veze predstavljale su nenarušiv poredak. osnovna u Comteovom pozitivizmu. daje sebi svjedočan¬ stvo... također. uz sadašnje stanje njihovih ideja. Vidi gore. kao i u metodološkom zna¬ čenju totalitaran sadržaj. str.. Trebalo je da ovi pojmovi pokažu samo zbiljsku povezanost između činjenica. Ocrtavajući značenje termina »pozitivan« u svojoj fi¬ lozofiji. što znači da će se bezbolno prilagoditi neza¬ drživom napretku čovječanstva. 151. promatranje umjesto spekulacije znači naglasak na poretku umjesto na nekoj rupi u poretku. a srednja klasa već odavno sredila svoju društvenu i eko¬ nomsku moć. jer je u raznim stupnjevima povijesnog razvitka gledao stupnjeve jednog »filo¬ zofskog kretanja«. 46. konačno. 152.. Metodološki naglasak bio je na ideji jedne ujedinjene znanosti. također. U ovoj točki pozitivizam. Comte postaje još i otvoreniji. na istoj ideji koja dominira nedavnim zbivanjima u pozitivizmu. str. zato što je dalje razvitak pozitivizma izbrisao ja¬ ku vezu između društvenih i metodoloških načela. 42. podvrgla promatranju«23. U takvim okolnostima revolucija je besmislena. Discours. Cours. U Comteovoj sociologiji. 141. te da neće »nikada proglasiti neku apsolutnu ne¬ gaciju«21. Str. Ovo shvaćanje dozvolilo je Conateu da se pokaže hrabrim borcem protiv ancien regimea (stari poredak) u vrijeme kada je ancien regime odavno bio slom¬ ljen. ideja napretka napadno se isticalo u Comteovoj sociologiji. Društ23 21 Str. a ne društvenog procesa. naravno. ikoja je jedina sposobna da nadahne ljude osjećajem da. Discours. Comteu nije bilo teško doći do tog rezultata.. nikakva politička promjena ne¬ ona zbiljske važnosti«. poredak. Kao u neopozitivizmu. poboljšati uslove nižih klasa. — ali zakoni napretka bili su dio mašinerije datoga poretka.288 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 289 učiniti prestupa bez kazne. tako da je ovaj glatko napredovao prema višem stupnju. i dalje. IV. str. sjedinjenje umjesto nereda. da se njihova sigurnost doista pojačava utjecajem »pozitivne politike. nego da organizira«. Zakoni što ih je otkrila pozitivistič¬ ka znanost. Svi oni stvaraju »apsurdnu utopiju«18. pozitivni u tom smislu što su potvrđivali vladajući poredak kao osnovu za poricanje činjenice da je potrebno izgraditi nov. Ovo se jasno vidi iz Comteovog zakona triju stupnjeva. i pokazali smo da je to obilježavalo tendenciju za pomirenjem sa datošću. Sada postavljamo pitanje: 'koja od njezinih načela čine pozi¬ tivnu filozofiju odgovarajućim čuvarom i braniteljem opstojećeg poretka? U našem prikazu suprotnosti između pozitivističkog duha prosvjetiteljstva i kasnijih pozitivističkih pogleda22 već smo ukazali na to kako je ova potonja negirala metafiziku i »maštu 16 17 18 20 21 22 " Ibid. Comte je interpretirio ancien regime prvenstveno kao ostatak teoloških i metafizičkih ideja u znanosti. Nisu oni isključivali reformu i promjenu — naprotiv. bez sum¬ nje. Društvenoj i političkoj ulozi Comteove filozofije posvetili smo dosta prostora. Ideja reda. tako. str. Comte uikratko izlaže razloge zbog kojih ipreporuča »stva¬ ri (poretka« (cause de l' ordre). 342.. str. »javnost« je forum uče¬ njaka koji su opremljeni nužnim znanjem i naobrazbom. da pozitivizam teži »sređivanju čitave vlasti u ruka¬ ma onih koji tu vlast posjeduju — bez obzira tko bili«17.. Cours de philosophie positive. »predodređena da ne ruši. a da nije trebalo da najprije bude razoren. On optužuje »čudne i krajnje opasne« teorije i napore koji su usmjereni protiv vladajućeg poretka svoji¬ ne. On kaže da povijest kroči ne¬ izbježnim putem: prvo. ima u svom društvenom. »Provizorne snage«koje vladaju društvom otkrit će. naglašavajući da je njegova filo¬ zofija. Trebalo je da se svi znan¬ stveni pojmovi podrede činjenicama. tvrdi Comte16. po samoj svojoj prirodi. str. sv..

H. Pozitivistička ideja poretka odnosi se na ukupnost zakona koja je potpuno različita od ukupnosti dijalektičkih zakona. Ukazali smo već na to da je racionalizam ustvrdio da je sloboda mislećega subjekta osnova teoretske i prak¬ tičke izvjesnosti. a prevlast dobivaju njezine receptivne i pasivne funkcije. on nema oblike autoriteta koji su do tada postojali. pod kojom zamišlja jedno društvo čija će se čitava djelatnost osnivati na pristanku pojedinačnih volja. i umješne primjene ličnoga interesa radi zajedničStr. 11. 252. 144. a. novo izd. pozitivizam je nanovo interpretirao njezino značenje i funkciju. sve društvene akcije pokazuju da ih. str. ljudi. koja je sposobna da podrži njihovu stal¬ nu djelatnost time što će skupljati i sređivati njihove spontane napore«31. u prvom redu. Na toj osnovi on je sagradio svijet koji je bio racionalan upravo u onoj mjeri u kojoj je njime vladala intelek¬ tualna i praktička moć pojedinca. Taj sklad pobjeđuje. 29 Ibid. 439. U vezi s tim. Str. Za prve. 11. a pečat subjektivnosti ju je obilježavao bez obzira koji je objek¬ tivni oblik poprimala. 244. liberalistička nijansa ove slike je zasjenjena. usp. pokre¬ ću sebični interesi. sv. J. i dalje. F. Str. čiji će napori u tom smjeru. društvo je carstvo prirodnog sklada. Spontane funkcije mišljenja se povlače. str. zbog njihove složene prirode. naravno. 92.. Harrison. engl. pozitivizam će »siste¬ matizirati cjelinu naših shvaćanja«27. a'li nig¬ dje i stvarao«30. Ideja izvjesnosti nije se. i zato ono što treba da se čini jest »promat¬ rati poredak. Međutim. povučena su iz arene društvenih borbi i izdvojena radi istraživanja na nekom polju posebnog znanstvenog proučavanja. Svi pojmovi ispitat će se prema »jednoj te istoj temeljnoj imetodi«. 1908. Oni se usredo¬ točuju na dva stava. Pobjeđuje instinkt podvrgavanja. koje treba izvršiti. Pozitivizam pomjera izvor izvjesnosti sa subjekta mišljenja na subjekt zamjedbe. Poziti¬ vistička sociologija u osnovi je »društvena statika«. za druge. Istina je proizišla iz subjekta. Str. pojavila sa pozitivističkom filozofijom. Sjedinjavanje je stvar spora¬ zuma između učenjaka. koja je pot¬ puno u skladu sa pozitivističkim učenjima da između različitih egzistencijalnih uslova u društvu vlada istinski i stalni sklad«29. na posljednjem stupnju ljudskoga napretka. Međutim. kao i u materijalnome. ljudi moraju raditi za svoju sreću. Svijet je bio zbiljski u onoj mjeri u kojoj se podudarao sa racionalnom autonoimijoim subjeikta. nego je bila izrazito obilježje racionalizma još od Descartesa. str. u biti. dru¬ go. nailaze neophodnu potrebu za nekom vrhovnom usmjeravajućom rukom. Systeme de politigue positive (Sistem pozitivne politike). . Sve znanosti slit će se u istu retortu i spojiti u pažljivo uređenu šemu. Ovdje znanstveno promatranje pruža izvjes¬ nost. pružiti »stalno i određeno stanje intelektualnog jedinstva«. u pretežnoj mjeri. Prvi su. Na taj način najvažnija životna pita¬ nja. koji je danas tako karakterističan u fašističkim društvima.290 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 291 vena pitanja. »Kako je slatko slušati kada možemo uživati sreću . str. spaja se sa poziti¬ vističkim idealom izvjesnosti. 241—2. Ibid. 232. Pariz. prije ili kas¬ nije. koja su od velikog značenja za sve. IV. Prvo. str. kako bi se on na prikladan način ispravljao. koji je uvijek spojen s pojmom nekoga sklada«28. Podvrgavanje svemoćnom autoritetu pruža najveći stupanj sigurnosti. Comte naglašava potrebu za jakim auto¬ ritetom. negativni i ruše stabilnost.28 Cours de philosophie positive. Sreća u okrilju jedne čvrste ruke — ovaj stav. u biti. I. prev. i dalje. Coimte izlaže »pozitivnu teoriju autoriteta«32. Bliže ispitivanje Comteovih zakona društvene statike otkriva njihovu zapanjujuću apstraktnost i siromaštvo. afirmativni i čine čvrst poredak. London. . da nas mudri i vrijedni vođe udobno oslobađaju pritješnjavajuće od¬ govornosti za opći smjer našega ponašanja«33. Glavna je zadaća pozitivističke političke zna¬ nosti da nađe pravu ravnotežu između različitih vrsta rada. Bridges pod naslovom A General View of Positivism. 248. . 25 26 27 kog dobra. dok ute¬ meljitelj pozitivističke sociologije pjeva himnu poslušnosti i vod¬ stvu. »U intelektualnom poretku. ali nipošto ne ukida autoritet sam. Comte tvrdi da je savršena izvjesnost teorije i prakse jedno od osnovnih dostignuća pozitivis¬ tičke metode. 1890. 30 Str. sve dok se na kraju ne pojave sređeni u »racionalnom poretku jednolikih zakona«26. sv. »Pojam prirodnih za¬ kona u isto vrijeme podrazumijeva odgovarajuću ideju spontanog poretka. Kada pozitivizam dođe do svog vladajućeg položaja u svijetu. Na taj način. mora rješavati »mala skupina intelektualne elite«25. dok su drugi. sistem antagonizama.

Cours de philosophie positive. Prvi tvore »istinsku teoriju napretka«. str. On je zadržao prosvjetiteljsko shvaćanje da je napredak prvenstveno intelektualni napredak. 56. . str. dokle smo ga mi razvili. Cours . 59.. nije. 43. relativizam je neodoljiv od shvaćanja da je sociologija precizna znanost koja se bavi nepromjenljivim zakoni¬ ma društvene statike i dinamike. osim u onom smislu u kojem to dozvoljava dati »sistem okolnosti«39. dok se društvena statika bavi »zakonima koegzis34 Discours . IV. za postizanjem »zajedničkog zadovoljenja potrebe za poretkom i potrebe za napretkom«36. moraju se još isključiti. i dalje. 76. 36 Ibid. ona je. kao što bismo mogli i očekivati.. Postizanje potpunoga znanja podudara se sa dovršenjem samog znanstvenog najpretika. . Ibid. Poredak je »temeljni usilov napretka«34 i »svaiki napredak. Ovo ona može učiniti ako pokaže da je napredak. str. . U svom to¬ ku civilizacija se sve više približava tome da konkretno ispolji pri¬ rodu čovječanstva. ideja napretka stoji na putu fizičkome. Discours. 53. . str. 264. u biti. 17. da je konačni odlučujući vid pozitivizima nje¬ gova tendencija »da apsolutno svagdje nadomjesti relativnim«45. poredak — ne revolucija. sv. ili uka¬ zivali dalje od njih. str. Ovi zakoni mogu se otkriti samo znanstvenim promatranjem. Napredak se može izjednačiti s nqprestanim razvitkom intelektualne kulture u toku povijesti. str. Comte je često objašnjavao odnos između ta dva osnovna pojma. 442. Discours . »socijalna dinamika«. »zakonima nastavljanja«. Comteova sociologija je. .. to da se »svako društveno stanje shvati kao nužni rezultat prethodnoga stanja i neophodni pokretač idućega stanja«40. u biti. u konačnog liniji. « Str. Njezino stanovište je. 37 Discours . . Povijesni napredak je prirodni napredak i kao takav se upravlja po prirodnim zakonima44. Prosvjetiteljskom shvaćanju od¬ uzeo je onoliko materijalnog sadržaja 'koliko je mogao. 262. Služeći pr¬ venstvenoj potrebi da se očuva opstojeći poredak. Prema Comteu. Comteova ideja napretka isključuje revoluciju. neprestano napredovanje pozitivnog znanja37. čitavo znanje i sva istina 41 42 43 44 45 46 47 Str.. Pozitivna filozofija teži za pomirenjem poretka i napretka.. Povijesni razvitak postaje samo sklad¬ nom evolucijom društvenoga poretka prema vječnim »prirodnim« zakonima. Taj pothvat Comteu je olakšala njegova antimaterijalistička interpretacija povijesti. str. Napredak je poredak. vol. Discours . i na taj je način ostao pri svom obećanju da će »sterilnu političku agitaci¬ ju nadomjestiti golemim intelektualnim pokretom«38. zahva¬ ljujući pojmu napretka. potpun. . ide ka sređivanju poretka«35. . str. Glavni razlog činjenice što još uvijek vladaju društveni antago¬ nizmi je taj što su ideja poretka i ideja napretka još uvijek od¬ vojene. već evolucija. Cours str. Comte kaže. najviši je stupanj civilizacije onaj koji najviše odgovara »prirodi«43. a drugi »istinsku teoriju poretka«. str. prije nego što dođe do takvoga savršenstva. 60. Proces stvaranja društvene teorije.. 263.. Str... Temeljni zakon društvene dinamike je taj da sve veću snagu dobivaju one organsike sposobnosti kojima se čovjek u prirodi razlikuje od nižih bića. 267. 38 Ibid. i njihovog ozbiljenja. 148. koja je u skladu sa opstojećim okolnostima. usp. . »društvena statika«. i dalje. ikoje su u nijemu otkrivene. a to stanje je omogućilo da anarhistički revolucionari pri¬ svoje ovu potonju ideju. str. IV. str.. sam po sebi. Od ove „neizmjenljive prevlasti relativističkog stanovišta« on izvodi svoje osnovno gledište da društveni razvitak ima po prirodi skladan karakter. drugim riječima.292 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 293 Zahvaljujući pojmu poretka. »Dinamička sociologija« treba da prikaže mehaniku te evo¬ lucije. koje opet traži stalan napredak znan¬ stvene tehnike kako bi izašlo na kraj sa izvanredno složenim po¬ javama koje treba da organizira47. 279. a ovo zahtijeva da društvena teorija bude relativistička.. 35 Cours de philosophie positive. totalni preobra¬ žaj datog sistema okolnosti. 39 tencije«41. Prirodni sklad vlada ne samo između koegzistirajućih dijelova društvenoga plana nego i između imogućnosti čovječanstva. .. 216. naime »inteligencija i sociabilite (društvenost42). Svaki povijesni stupanj čovječanstva toliko je savršen koliko to dozvoljava odgovarajuća »starost čovječanstva« i sistem okolnosti46. Svi elementi koji bi pošli dalje nego sto važe date činjenice. Društvena dinamika bavi se zakonima koji vladaju ovim kontinuitetom. moralnom i intelektualnom razvitku. također.

kako napreduje intelektualna kultura. na jednostavne predmete promatranja«48. Ranije je pozitivističko mjerilo bilo novo društvo. Comte se hvali da čitavo carstvo društvene rizike može obraditi »a da ni jedanput ne upotrijebi riječ . Oba stava su pod¬ jednako prisutna u ovoj vrsti znanstvenog relativizma. nego u korist njihovih protivnika. Do ove tačke Comteov relativizam samo je metodološki. Me¬ đutim. a to nije ni pitanje o najboljem mogućem ispunjenju njegovih želja i talenata. unutar prikladnih granica«. Iako je njihov provizorni karakter znak njihove nesavršenosti. ko¬ ji odgovaraju intelektualnim mogućnostima kasnijeg tipa. koje mogu osporavati samo oni koji uzimaju apsolutističko stanovište. znanost je područje teoretskoga relativizma. 275. Pozitivizam može »bez i najmanjeg mijenjanja vlastitih načela biti tačno i filozofski pravedan prema svim vladajućim naulkama«52. nije svom zahtjevu za tolerancijom dalo nikakav relativistički okvir. značila ukidanje jedne od najutjecajnijih stranaka. on je. — mjerila koja su u Comteovim očima bila jednaka mjerilima koja traže apsolut.savršenstvo' koju je zauvijek zamijenio čisto znanstveni termin . Francusko prosvjetiteljstvo. Pojmovi pozitivizma relativistički su jer je sva zbilja relativna. jer svaki ustanovljeni oblik vlasti ima svoje relativno pravo. nego je naglašavalo ovaj zahtjev kao dio općih napora da se uspostavi bolji oblik vladavine — »bolji« upravo u onom smislu u kojemu to Comte odbacuje. 293. 149.razvitak'«49. Str. koje se borilo protiv apsolutističke države. Comte smatra da njegov pojam razvitka ne isključuje savršenstvo50. Ona je. u tom smislu što. dok je tolerancija bila ekvivalenat netolerancije prema onima koji su se suprostavili tome mjerilu. 264. . zahvaljujući činjenici da je društveni razvitak prvenstveno interpretiran kao intelektualni razvitak. revolucionar¬ na nastojanja za novim društvenim poretkom nemaju u tom planu nikakvoga mjesta. Pozitivistička sociologija »niti se divi političkim činjenicama niti ih osuđuje. »Uzaludno " Str. koje je per definitionem pogrešno. moralu i sličnim područjima. Str. . Comteovo poštovanje ustanovljenog autoriteta lako se moglo uskladiti sa tolerancijom prema svim stranama. nego na njih gleda k a o . . u isto vrijeme. i te¬ melji se na nužnoj nepotpunosti u metodama promatranja.294 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 295 nužno su pristrasni u odnosu na postignutu razinu intelektualnog razvitka. Kada se Comte pojavio na sceni. Čovjekovo traženje sreće nije znanstveni problem. •— a to je vrlina koja će ga učiniti prihvatljivim »svima različitim opstojećim strankama«53. Ipak. Sa druge strane. 49 50 traganje za boljom vlašću« nije potrebno51. Kada sociologija postaje pozitivnom znanošću. Bitni uslovi ljudi i njihove sposobnosti poboljšali su se sa društvenim raz¬ vojem — ovo je neosporno. u stvari. 224. Svaka povijesna razina predstavlja viši stupanj razvoja od pret¬ hodne. To¬ lerancija nije značila pravdu za sve opstojeće stranke. Svi su društveni oblici ustanove provizorni. Prema tome. Njih je moguće odreći se. kreću se »postepeno. ona se odvaja od svake brige o »vrijednosti« nekog datog društ¬ venog oblika. umjetnosti. a ovaj je područje sa ikojega su isključeni »vrijednosni sudovi«. Na taj način Comteov relativizam završava u »po¬ zitivnoj teoriji autoriteta«. 153. a sva ona. Prema Comteu. Sa razvojem pozitivizma ideja tolerancije promijenila je svoj sadržaj i funkciju. koja se služila ne¬ tolerancijom kao oruđem vlasti. Str. Tu nema mjesta ni za kakvo otuđivanje. njegov relativizam stavlja neki unaprijed ustanovljeni sklad između subjektivne strane so¬ ciologije (metode) i objektivne (sadržaja). zahvaljujući činjenici da je nužni proizvod prethodne i da sadrži dodatno iskustvo i novo znanje. 51 52 53 Str. toleran¬ cija se odvajala od mjerila koje joj je u osamnaestom vijeku da¬ lo sadržaj. formalizirani pojam tolerancije značio je i toleranciju snaga reakcija i nazatka. Potre¬ ba za takvom vršću tolerancije potjecala je od činjenice da su od¬ bačena sva mjerila koja idu dalje od datih zbiljnosti. stran¬ ke klera povezanoga sa feudalnim plemstvom. njegova »tolerancija« nije bila parola u korist protivnika opstojećeg poretka. U filozofiji koja je opravdavala vladajući društveni sistem traženje tolerancije postajalo je sve korisnije onima koji su ima¬ li koristi od toga sistema. Ali poboljšanje sposobnosti prvenstve¬ no se zbiva u znanosti. Str. kao i poboljšanje u društvenim uslovima. prelaze u druge oblike. kao što smo spomenuli. obilježje njihove (relativne) istine. Dok se pojam napretka formalizirao.

61 a Systeme de politique positive. Comte nas uvjerava da činu povezivanja poduzetnika i radnika nipošto nije svrha da približi ukidanje položaja radnika.. str. i podvrgavanje dru¬ štvenoj slojevosti neophodno je za život cjeline63. i dalje. 129. str. . da je »dužnost« prema cjelini. Činjenica proletarijata mučila je Comteovu sociologiju isto tako kao i njezinu antitezu. On drži da je radnikova djelatnost po prirodi manje široka i manje odgovorna od poduzetnikove dje¬ latnosti.. 86. dalje. osobito Cours de philosophie positive. na primjer. bilješka. Radnik će dobiti »najprije odgoj. 150. Cours . Comte naglašava da se u »pozitivnom poretku različiti javni pothvati mogu u sve većoj mjeri povjeriti privatnoj industriji«. čija je filozofija pokazivala sličnu tendenciju. Comte je držao da teorija i praksa liberalizma ne mogu zajamčiti disciplinu. 497. onda su zakoni nap¬ redovanja toga društva zakoni njegova uništenja pa teorija dru¬ štva mora biti negativna. Comte ne razrađuje ovaj »program stvaranja posla«.. drugo. str. prvenstveno. Comteo¬ va je država u mnogo čemu slična modernoj autoritarnoj državi. 63 Sv. tako da se svaka djelatnost or¬ ganizira i vrši kao javna služba. između njih više nema dovoljno ga¬ rancije«62. Op¬ ravdani zakoni proletarijata također postaju dužnostima. 54 Comte kaže da će vlast pozitivizma poboljšati uslove prole¬ tarijata. 201. naravno.. 152. On je držao da su sukobljene klase samo ostaci jednog zastarje¬ log režima. str. u slobod¬ nom prirodnom antagonizmu. 201. . Očito je da pri uspostavljanju takve zajednice reguliranje odozgo igra važnu ulogu. koji je neizbježno podređen.296 HERBERT MARCUSE AUGUSTE COMTE 297 Međutim. Društvo je »pozitivna hijerarhija«. kojom vla¬ da kulturna elita sastavljena iz svih društvenih skupina i prože¬ ta novim moralom koji sve raznolike interese sjedinjuje u zbilj¬ sku cjelinu60. no¬ vi moral. 93. Prole¬ teri imaju idealnu naklonost prema pozitivizmu54. sociologija mora opovrg¬ nuti dijalektičku tezu da se nagomilavanje bogatstva zbiva uspo¬ redo sa pojačanjem siromaštva. ali govori o sistemu u kojemu sve privatne funkcije postaju javne64. Usp. Prema njoj.. Ovu tezu Comte je smatrao »opakom i nemoralnom predra¬ sudom«56. I. Jer. koju pozitivizam mora iskorijeniti ako hoće da zadrži »industrijsku disciplinu«. Usprkos mnoštvu izjava kako će ova hijerarhija do¬ biti svoj autoritet od slobodnog pristanka svojih članova. Ibid. marksističku kritiku. ako je proletarijat klasa koja čini temelj građanskoga društva. Comteova vjera u nužne zakone napretka nije isključivala praktička nastojanja u pravcu takvih društvenih reformi koje bi ispred tih zakona uklonile svaku prepreku. i 55 56 57 58 Discours . str. pod uslovom da takva »administrativna promjena« ne 59 Discours . da treba da dođe do »spontane zajednice mozga i ruke«61. Nasuprot Hegelu. Nalazimo. Pozitivistički prog¬ ram društvene reforme predslkazuje preobrazbu liberalizma u autoritarizam. On na mnogim mjestima kaže da postoji bitna bliskost između pozitivizma i jedne velike društvene skupine. On kaže da je industrijski razvitak već dosqgao tačku na kojoj postaje nužno da se »regulira odnos između poduzetnika i radnika prema jednom neophodnom skladu za koji. naobrazbom i. Comte je u Systeme de politique positive čitav jedan odjeljak posvetio stavu da će »novi filozofi naći svoje najenergičnije saveznike među na¬ šim proleterima«55. Comte je prešao preko činjenice da je ovaj obrat po¬ stao nužan zbog antagonističkog ustrojstva građanskog društva. »Isprazno i iracionalno raspoloženje da se dozvoli samo onaj stupanj rada koji dolazi sam po sebi« (to jest onaj do ikojega dolazi pomoću slobodnog djelovanja eko¬ nomskih snaga) znači »svečano pomirenje« društvene prakse sa svakom zbiljskom opasnošću u društvenome procesu57. treba. IV. prvo. Str. 485. sv. sv. kojemu on tako glatko pritivurjači. .. 433. VI. a onda posao«. Ta vi¬ zija podrazumijeva sveobuhvatnu hijerarhičku državu. Suočena s tim. Ova »nacionalizacija« rada nema. ne može biti nikakve pozitivne teorije građanskog društva ako se či¬ njenica proletarijata ne može pomiriti sa skladnim poretkom nap¬ retka.. ničeg zajedničkog sa socijalizmom. str. koja je potrebna društvu da bi ono funkcioniralo. Str. . sv. Prema tome. koji će pozitivizam brzo ukloniti bez ikakve opasnosti za »temeljnu ustanovu svojine«58. proletarijata. Ibid. str. i dalje. VI.. »stvaranjem rada«59. Comte čini tu stvar još izričitijom. str. Comte se odnosi jednako prema svima strankama. 202. " Str.

U Comteovom sistemu vlada još jedna općenitost. »izravno opravdava važ¬ nu provizornu funkciju« vojske »u nužnom održavanju materijal¬ nog reda«66. općeni¬ tost društva. 529. bit ćemo svjedoci kako se vojsci sve više po¬ vjerava »društvena 'misija« velike političke žandarmerije (une grande merechaussee politique)68. gotovo potpuno uništila feudalizam u Engleskoj i Francuskoj. . smat70 Međutim. . svela na nekoliko beznačajnih oblika. Političke težnje nje¬ mačke srednje klase pretrpjele su poraz bez ikakve borbe: Dok je jedna snažna i bogata srednja klasa. u jednom svom odlučujućem vidu Comteov sistem zadržava emancipatorsku funkciju zapadne filozofije. Ovo feudalno plemstvo. 329. kao što je to bio slučaj u Engleskoj. J. »Veliki pojam čovječanstva nepovratno će ukloniti pojam Boga«70. sv. Sa nestajanjem nacionalnih ratova. w Syst&me de politique positive. vječanstvo. Nasuprot svom obliku u Francuskoj. a djelomice i vrlo bogato. koji je jas¬ no simbolizirala vladina »kralja građanina« Louisa Philippea) (Luj Filip). polako ap¬ sorbirati državu. Comte kao da je ovom idejom čovječanstva pokušao da popravi mučnu atmosferu u ko¬ joj se kretala njegova pozitivistička sociologija. Zbog toga što je društveni sistem podložen teškim komešanjima. iako odobra¬ va polagano nestajanje vojne djelatnosti. 356. Pozitivna filozofija potvrdila je da tok ljudske povijesti ima tu tendenciju da se svi društveni odnosi ko¬ načno podrede interesima industrije i znanosti. str. koncentri¬ rana u velikim gradovima. Str. 357. Ali je ideja jednog op¬ ćeg pozitivnog poretka odvela Comtea dalje od praznog shvaćanja ujednačene znanosti i od depresivne vizije vladavine pozitivnih žreca. Čo65 66 n Str. naglasili smo negativne implikacije toga. Ona je jedini entitet koji.. u najmanju ruku. Pozitivna teorija društva ne vidi razloga zbog kojeg bi se ljudski razvitak suzio u granice suverenih nacionalnih država.298 HERBERT MARCUSE V. Comteov pozitivizam izražavao je svijest društvene klase ikoja je napredovala pošto se trijumfalno izborila za svoj put kroz dvije revolucije. u održavanju stalnosti javnoga reda«67. koje će uskoro obuhvatiti čitav svijet. U ovoj stvari Comteova sociologija prelazi granice Hegelove političke filozofije. Njezina ideja općeg poretka izvršava se samo putem sje¬ dinjenja svih pojedinaca u čovječanstvu. U vezi s tim on spominje usta¬ novu koja postaje sve važnija za održanje pozitivnog poretka — vojsku. a pogotovo u prijestolnici. »vojska ima sve više bitnu zadaću da aktivno su¬ djeluje . a ne država. POZITIVNA FILOZOFIJA DRŽAVE: FRIEDRICH JULIUS STAHL Bez obzira na svoje ružne vidove i anahronističku orijenta¬ ciju (time što je pozivao na borbu protiv ancen regimea kada je taj već bdo zamijenjen novim režimom srednje klase. pozitivna filozofija u Njemačkoj bila je sasvim drugačijeg soja. ili ga. s napomenom da pozitivizam. u vrijeme zrelosti čovječan¬ stva. te da se oni sjedine u jednu zbiljsku općost. 4. Pokušali smo da pokaže¬ mo kako je pozitivistička metoda uradila traženjem jedinstva i. feudalno plemstvo u Njemačkoj zadržalo je veliki dio svojih starih privilegija. I. Str. " Str. ne. Njegovo nastojanje da bude podjednako pravedan pre¬ ma svim društvenim skupinama navodi ga da svoju filozofiju pre¬ poruči »vojnoj klasi«. a država je puki nusproizvod neumoljivih zakona što vladaju društvenim proce¬ som.. zbiljska je općost. Str. Feudalni sistem odnosa u zemljoposjedu vladao je gotovo svugdje. već je potpuno apsorbiran od društva. . jer on ide za tim da se premosti ponor između izoliranih pojedinaca. STAHL 299 djeluje na potrebnu disciplinu65. Gospodari zemlje zadržali su čak sudsku nadlež¬ nost nad svojim slugama. ono je čak jedina zbiljnost69. a pozitivističko uništava¬ nje zastarjelih teološikih i metafizičkih mjerila donosi ploda u priznavanju čovječanstva kao etre supreme (najvećeg bića). Ona se javlja kao ona arena u (kojoj čovjek živi svoj povijesni život i time ona postaje jedinim predmetom društvene teorije. A to je značilo da će društvo. zavređuje religiozno poštovanje. 503. U Comteovoj sociologiji pojedinac ne igra gotovo nikakvu ulogu. koje je tada bilo izvanredno brojno. 334.

društva za osiguranje protiv požara. Potrebno joj je bilo da je opravdava takvo pozitivno načelo koje bi državu branilo od buntovničkih snaga i štitilo je. str. Berlin. 4 . Germany: Revolution and Counter-Revolution (Revolu¬ cija i kontrarevolucija u Njemačkoj). Mali pre¬ kid u takvom razvoju stvari desio se kada je Lorenz von Stein pomjerio naglasak na ustrojstvo društva. 2 Karl Lamprecht. sv.. Nisu uklonjene očite zloupotrebe niti su se podu¬ zimali ikakvi koraci protiv birokratskog despotizma. koji je državu i društvo shvaćao kao »ne¬ gativan« totalitet i oboje podvrgao povijesnom procesu uma. Leipzig. 31. 402. Učinak toga na razvoj društvene teorije u Njemačkoj bio je.300 HliKBtiRT MARCUSE F J. ovo obećanje materijaliziralo se u smiješnoj zbilji Pokrajinskih stale¬ ža. STAHL 301 ralo se službeno prvim »redom« u zemlji. oslobodilačkih ratova i Humboldtovih i Hardenbergovih nastojanja da se dođe do ustava postalla je Prusijom romantičke monarhije. 1906. Berlin. malen. X. kolskim putevima.4 Kada je vlada Friedricha Wilhelma IV došla na pozornicu.. 5 Friedrich Schnabel. cit. Svatiko bi nam rado uštedio posao da dokazujemo iz dokumenata kako nijedna rezo¬ lucija koju su Staleži donijeli nije bila ni od kakvog općeg interesa. 395. jedan od vođa demokratske opozicije. 241. koji je bio popraćen potpunom preobrazbom kultu¬ re. S vremenom je od Friedricha Wilhelma III izvučeno obećanje da će priznati neku vrst narodnog suvereniteta. a ne društva. str. o kojima je jedan povjesničar napravio ovakav 'komentar: »Bio je to zastarjeli sistem predstavljanja posebnih interesa. Pozitivistička reakcija do koje je došlo u Njemačkoj bila je. iščezle su sve težnje za liberalnom reformom države5. Međutim. filozofija države. str. čitavo je vrijeme srednja klasa bila u žalosnoj manjini. rekao je o njima: Teško bi bilo naći ustanovu koja bi bila manje popular¬ na i koju bi zdravi narodni osjećaj smatrao beskorisni]im teretom od Pokrajinskih staleža. Restauracija je pojačala apsolutizam do te mjere da je buržoa¬ zija na svakom koraku osjećala kako biva ometana2. ustanova za gluhonijeme. 1933. Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert (Njemačka povijest u devetnaestom vijeku). Zur Preussischen Geschichte von Tilsit bis zur Reichsgriindung (Prilog pruskoj povijesti od Tilsita do osnivanja Reicha). taksama na pse i tako dalje . I. op. Novoj Vladi. 7 Valentin. time što je hegelovsku tradiciju povezao sa francuskim pokretom. kao i slabašnim zahtjevima njemačke sred¬ nje klase. sv. Borba pro¬ tiv ovog apsolutizma. i na pisanje za¬ kona o novini cestama. Johann Jacoby (Johan Jakobi). i dalje. »Prusija von Steinovih reformi. kao protiv svakog njemačkog apsolutizma još od oslobodilačkih ratova. 3 Veit Valentin. što se jasno očitavalo u razini njihovog debatiranja. u kojemu su vitezovi imali neospornu prevlast. Schelinga i Stabla«6. nica. Geschichte der Deutschen Revolution 1848—9 (Po¬ vijest njemačke revolucije 1848—9). Ono je stvaralo više vladine činovnike. od napa¬ daja društva. u strogom smislu. str. II. sv. lud1 Engels. 1933. 6 Erich Kaufmann. Rad bezbrojnih sjednica u potpunosti se ograničavao na uspos¬ tavljanje popravnih zavoda. 1922. i dalje. Deutsche Geschichte (Njemačka povijest). odlučnije nego Hegel. str. New York. više se nije mogao prihvaćati kao službena filozofija. Stahlova filozofija pružala je kompromis onima koji su zastu¬ pali lični apsolutizam. koja je sada primila migove od ruskog cara i kneza Metternicha. Hegelovski sistem. 37. Berlin. 54. ograničavala se na to što se od monarhije zahtijevalo da dozvoli neki predstavnički oblik ustava. Freiburg. 11. str. On se zalagao za ustavni sistem predstavništva (iako Citirano u djelu Franza Mehringa. 1930. Interesi Pokrajinskih staleža odgovarali su njihovoj nemoći. i dalje. 27. Uvjet za članstvo u Staležima bio je Grundeigentum (zemljišna svojina)! Čak u rajnskim pokrajinama (a to su bila najindustrijaliziranija područja) 55 predstavnika zemlje stajalo je nasuprot 25 predstavnika gradova«3. International Publishers. međutim. str. Pozitiv¬ na filozofija države i dalje je desetljećima Vladala njemačkom po¬ litičkom teorijom i praksom. Likovao je apsolutizam. teističkog iracionalizma i kršćanske ideje Države. Berlin je prestao da bude sveučilište Hegela i hegelovaca i postao sveučilištem filozofa Objavljenja. osobito u istočnim pokrajinama. 1930. ono je gotovo isključivo davalo voj¬ sci oficire1. ništa nije moglo biti sumnjivije od uma i slobode7. Studien zur Staatslehre des monarchischen Prinzips (Studije o državnom učenju o monarhičkom načelu).

str. On je formulirao službeni odgovor vladajućih njemačkih krugova na hegelovsku filozofiju. Stahl je izjavio da je revolucija »svjetskopovijesno obilježje našega vremena«. u krajnjoj liniji. On je osudio moder¬ ni racionalizam kao maticu evolucije. a Haller. On se zalaže za Rechtsstaat (dr¬ žavu prava). religioznom carstvu ono što je revolucija u iz¬ vanjskom. u Siebzehn Parlamentarische Reden (Sedamnaest parlamentarnih govora). sv. i Die gegenwdrtigen Parteien in Staat und Kirche (Suvremene stranke u državi i crkvi). Rechts. tek u Stahlovom djelu dobile su tendencije. 10 Ibid. dok je vodila borbu protiv feudalnog apsolutizma. On kaže da iracionalizam sadrži načelo »lažne slobode«. nego ćemo pokušati da odredimo pojmove sa kojima se Stahl ne slaže i za koje smatra da ih mora zasuti osudama. XIV i 455. on »odbija hranu koja mu se pruža«19. Anti-Cartesianismus. i da je »doveo do svih ovih ideja koje svoje konačno ostvarenje nalaze u revoluciji«18. koje su započele u tim školama i pokretima. 1862. Um nikada nije zadovoljan istinom koja je »data«. Stahl optužuje Hegela zajedno sa mnogim istaknutim pred¬ stavnicima evropskog racionalizma poslije Descartesa. 1935. Berlin. sv. str. neotuđivu ličnu slobodu. za njega. 1938. sv.. i potkopava temelje vladajućeg društvenog i političkog sistema. Hegelova doktrina je »neprija¬ teljska snaga«. I. J. str. i dalje. On je tu teoriju sažeo kao »nauku koja zalkon i državu izvodi iz prirode ili uma (pojedinačnog čovjeka)«20. Ona će čitavu Državu temeljiti »na volji čovje¬ ka umjesto na zapovijedi i odredbi Boga«11. a njegova teorija »od početka zauzima isto stano¬ vište koje i revolucija«15. Stahlova nauka odbacivala je 'čitavu filozofiju zapad¬ nog racionalizma12 koja je pratila tu borbu. nego revolucija. . 18 Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche. 234. sv. utjecaj Burkea (F. Međutim. Njegova politička filozofija ne može po¬ kazati »organsko jedinstvo« između subjekata i »jedinstvene naj¬ više ličnosti (Bog-kralj-vlast)«16. 12 str. on kombinira radnu teoriju svojine sa feudalnom naukom da se svaka svojina. Bio je antiliberalan. Stahl se veoma trudio kako bi se njegov monarhički konzervaitizam razlikovao od proizvolj¬ nog apsolutizma8.. I. Das monarchische Prinzip.. u biti »destruktivna«14. naime »otuđenje čovje'ka od Boga«. romantičari i Historische Schule dali su tome svoj prilog. III. Njegov antiracionalizam služio je stvari vladajuće aristokracije. 252. nego samo staleža). 137. služio je. Značajno je da je na¬ čelo da država počiva na volji ljudi bilo ono isto što ga je istakla srednja klasa u usponu. 17 str. 20 Ibid. Njegova dijalektika ukida zbilju datoga. Idee und Existenz (Ideja i egzistencija). 3-će i 4-to izd. Na primjer. 14 Stahl. Berlin. i F. 9 Philosophie des Rechts (Filozofija prava). 1868. Hamburg. III. 240. S obzirom na to da je njemački racionalizam u Hegelu dobio svoj najreprezentativniji izraz. 11. To odbacivanje počelo je u njemačkoj političkoj teoriji prije Stahla. 16 Ibid. 473. str. str. Značaj Stahlove filozofije sasvim određeno bio je u tome što je antiracionalistički autoritarizam prilagodio društvenom razvoju srednje klase. — a ta osobina ponovno se javlja u ideološkim napadima nacionalsocija¬ lizma17. 6. 13 Was ist die Revolution.. i pri tom postavlja mjerila koja ga nužno moraju dovesti do suprotstavljanja »svakoj datoj istini i svakom datom prestižu«.302 HERBERT MARCUSE F. Najopasnijim otjelovljenjem racionalizma Stahl je smatrao teoriju Prirodnoga prava. interesima svake vladavine ko¬ ja se ne bi mogla opravdati racionalnim razlozima. str. 19 Philosophie des Rechts. u »unutrašnjem. Hei¬ delberg. Gentz).. ali njezinu garanciju građanske slobode podređuje autoritativnom monarhovom suverenitetu00. ali nije zagovarao samo feudalnu prošlost nego i ono razdoblje u povijesnoj budućnosti u kojem će sama srednja klasa postati antiliberalnom. koja je stajala na putu racional¬ nom napretku. 360. političkom carstvu«13. Heidelberg 1845. Nećemo dalje citirati bezbrojna mjesta na kojima Stahl dokazuje prevratničke osobine hegelovstva. koja je ugrožavala tu klasu zajedno sa plemstvom i monarhičkom državom. 356. 2-go izd.. Glavni neprijatelj. 11 »Was ist die Revolution?« (Što je revolucija?). za zakonsko jamstvo građanskih sloboda. 1854. 263. također. II. STAHL 303 ne naroda kao cjeline. Racionalizam gradi državu i društvo prema uzoru što mu ga daje um. sv. Leipzig. str. nije bila srednja klasa. Ti krugovi imali su mnogo dublji uvid u istinski karakter Hegelove filozofije od onih aka¬ demskih interpretatora koji su u toj filozofiji vidjeli samo besuslovno slavljenje opstojećqg poretka. str. Bohm. rekao je da je ta filozofija 8 Usp. svoju sistematsku obradu i neku političku sankciju. uživa kao nešto što je dato od vlasti9. Vidi osobito H. Stahl je na ovoga usredotočio svoj napad. Philosophie des 15 Ibid. Heyse. jednakost pred zakonom i racionalni sistem zakona.

sv. Ocrtali smo nipodaštavanje uma u pozitivnoj filozofiji i rekli smo da je metoda te filozofije podrazumijevala spremno prihvaća¬ nje suvremenih sila Stahlovo djelo potvrđuje ovo zapažanje. sv. str. III. kojega pokreće želja »da spase vrijednost pozitivnog. J. str. Stahl interpretira Schellinga u smi¬ slu Historische Schule (Povijesne škole). a Hagelovoj »negativnoj« di¬ jalektici suprotstavio je »pozivnu filozofiju« autoritarizma. vrijednost činjenica«22. str. On je svjestan pozitivist21. 24 Str. nemoguće. jer su se u ime pojedinačnog uma do sada uvijek isticali radikalni zahtjevi za re¬ volucijom. str. moguće. sv. 37. Miinchen 1910. 20 Um i revolucija . 28 Schelling. 25 Vidi predgovor drugom izdanju sv. I. koji su njegov istinski sadržaj. System des transcendentalen Idealismus (Sistem tran¬ scendentalnog idealizma) u Sdmmtliche Werke. strogo uzevši. LVII. On zamjera Hegelovoj filozofiji njezinu navodnu nesposobnost da ob¬ jasni posebne činjenice koje sačinjavaju poredak zbilje23. Odbacivanje datog je zapravo. nad kojim sloboda ima jednako malo vlasti i autoriteta kao i nad osjetilnom prirodom. nego na čovjekovoj volji i pri¬ stanku. 22 Philosophie des Rechts. brak i svoji¬ nu na božjoj zapovijedi i odredbi. i time što su 27 Ernst Lansberg. zakon i pravo ne mogu se podvrći (kri¬ tičkim mjerilima uma. 1927. pitanju izbor između dobra i zla kao da je prihvaćanje datoga do¬ bro. predstavlja Schellmgova »pozitiv¬ na filozofija25. On je zato tezi prirodnoga zalkona suprotstavljao gledanje da su »pravo i pozitivno pravo jednakoznačni (geichbedeutende) pojmovi«. s izričitom svrhom da se posluži njima kao na¬ čelima opravdanja. »Das konservative Denken« (Konzervativ¬ no mišljenje). Ljudi su slijedili tu nauku time što su prkosili svojim vladarima i povijesnome poretku. Načela »naturalističkih« škola Stahl je otjelovio u svojoj pozi¬ tivnoj filozofiji. 26 Sv. koji iz tog poretka neposredno slijedi«28. 23 Ibid. Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. VII. ona je imala sklonost da društvene procese tu¬ mači u smislu prirodnih procesa. 38. Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (Arhiva društvene znanosti i društvene politike). i dalje. a. 201.. Prirodno pravo ne može se poistovijetiti sa datim pozi¬ tivnim pravom. On je shvatio da ona pruža pojedincu brojnija i veća prava nego što su ona koja mu je davalo pozitivno pravo. STAHL 305 Stahl je tome suprotsavio tezu da priroda i um pojedinca ne mogu služiti kao norma društvenoj organizaciji. pojedinačnog. sa kojim su prirod¬ no rasli u toku povijesti. ali ga ne možemo promijeniti«27. tvrdeći da se filozofija protivi ustanovljenom poretku. i osuđivao sve pokušaje da se preobrazi u skladu s interesom slobode. »Zakonski poredak nije moralan. Zato nije čudo da svi pokušaji da se zakonski poredak učini moralnim poretkom pokazuju svoje vlastite apsurdnosti. po Stahlovom mišljenju. 84. sv. Vladajući zakon i čitava ljestvica prava dio su »općega života Volka (naroda)«. Stuttgart 1858.304 HERBERT MARCUSE F. Karl Mannheim. konkretnog. Uvijek zaokupljen općim. sve što je odobrila tradicija posjeduje svoju vlastitu isitinu i nije odgovorno umu. koji Stahl zagovara24. Stahl je ideju prirodnoga zakona uzimao u njezinom kritičkom značenju. On hvali Schellinga što je pravo povijesnoga« ista¬ kao nasuprot »logičkome. po sebi. i dalje. koje je vanvremensko i neispunjeno djelatnošću«26. Bez oklijevanja je naglasio na početku svoga djela da njegova filozofija ima zaštitnu funkciju: »Stoljeće i pol filozofija nije temeljila autoritet. koja se poslužila naro¬ čitim autoritetom datoga da bi opravdala opstojeće pozitivno pra¬ vo. dobar i ispravan. XVII. Schelling je zakonski poredak nazivao »prirodnim poretkom«. kao što se ni Hegelova umstvena država ne može poistovetiti sa datim oblikom države. str. Kao što je to činio i kasnije pozitivizam. 583. znači zaokret pre¬ ma pozitivizmu — to jest prema jednoj njegovoj posebnoj vrsti koju. U životu društva svaka je stvar organizam. U članku koji je izložio program ove Historische Schule. »Preokret znanosti«. a naposljetku. a svaki organizam je. Trebalo je da tvrdnja kako priroda ima prvenstvo pred društvom posluži kao protuotrov tvrdnjama o »umstvenoj volji« po kojoj se dati oblici mijenjaju u skladu s interesom slobodnih pojedi¬ naca. u odnosu na njega mi se moramo vratiti. već samo prirodan poredak. II. Hegel nikada ne stiže do pojedinačnih sadrža¬ ja datoga. Sve što se razvilo u povijesti iz vječnoga života naroda. III.. i otkrivaju se u najstrašni¬ jem obliku despotizma. u isto vrijeme. II. dok je njegovo odbacivanje zlo. Savignyjeva povijesna teorija odbacila je »negativnu filozofiju« racionalizma (a posebno doktrinu Prirodnoga zakona). Dato nužno vlada nama. str. tako re¬ ći »drugom prirodom«. Friedrich Karl von Savigny (Savinji) je napisao (1814): »Nije u 21 Usp. Kao i kasnija pozitivi¬ stička sociologija.

naime da su »blagostanje. 177. Nećemo se opširno zadržavati na toj metodi. 35 staleža ili klase«36. Stahlov preuranjeni personalizam je ilustracija jedne odlu¬ čujuće istine o modernoj filozofiji. str. onda klevetanje apstraktnog mišljenja 36 31 38 39 sv. « Str. u zbilji. . 376. sa ne manjom upornošću nego Camte. Stvoreni svijet ima svoj vrhunac u opstojanju ličnosti. smisao koji je suprotan njihovom privobitnom zna¬ čenju. da se svatko mora uzeti u obzir. str.306 HERBERT MARCUSE F. vladaju odnosi sile i ekonomski zakoni. U antiracionalističkom tkivu Stahlove filozofije ove napredne ideje poprima¬ ju. II. I on nudi vladajućim silama svoje ideološke usluge. stalež. dva uporišna termina Comteovog pozitivizma. za neobrazovanog radnika koji odgovara pred zakonom i za gospodara koji se ne izvodi pred sud. XVII. izgledaju kao moralni Reich. X. . Zatraženo je da konkretno čovjekovo mjesto u egzistenciji nado¬ mjesti apstraktne pojmove u filozofiji i da opstane mjerilom mišljenja. 191. Stahl je osobito osjetljiv u pitanju opravdavanja svojine. u ličnosti suvremenog monarha. I. »Ličnost« se veliča kao »prvobitno biće« i »prvobitni pojam«39. Str. Pravo se mora razlikovati u skladu sa zahtijevom spola. Država i njezine vlasti čine »božansku ustano¬ vu«. a jednako je u pravu nasuprot današnjem društvu«33. ženu i dijete. . J. Ovo načelo Jaje Stahlu njegov pojam čovjekoljubivosti. Društvene ustanove temelje se na »božjemu određenju čovječanskog svije¬ ta«35. interpretirajući ih u iracionalističkom kontekstu. str. međutim. Pozitivna filozofija. ona je »apsolutni cilj« i nosilac »prvobitnog prava«40. što isijavaju iz Ličnosti Boga i završavaju. 346. 33 Str. Sv. utoliko se ono izravnije iz¬ vodi. »Podjela bogatstva« je »djelo božje odredbe«34.«41. njezina je metoda da ljudsku volju i um podvrgne autoritetu tih činjenica. »ne samo da je država kao takva stvar božanske zapovijedi nego i posebni ustav i posebne vlasti imaju posvuda božansku sank¬ ciju«37. pa i najskromnijeg. XVIII. pita on32. Sv. Pore¬ dak i autoritet. pravo i čast svakog pojedinca. briga zajednice.. »podsticat će na podvrgavanje poretka i autoritetu. Sv. bez obzira na porijeklo. str. koja dolazi na njezino mjesto.. Ta metoda je povezana sa personalističkom filozofijom38. 34 Str. Ako svojina treba da izvede svoje pravo samo iz čovjekove volje. 29 Philosophie des Rechts. što ga je Bog zazvao u život radi vladanja nad ljudima. koja je tim podmuklije što utjelovljuje napredne ideje racionalizma srednje klase. Uko¬ liko je bitnije pitanje o kome se radi. »Da li da Proudhonima prepustimo pitanje: što je svojina?«. II. potkopava dati poredak i zaslu¬ žuje da se istrijebi. 375. 14. mora iz toga da slijedi »da je komu¬ nizam u pravu nasuprot filozofiji prava. kojima. nadarenost. XXII 32 Str. po¬ novno se javljaju u Stahlovoj političkoj filozofiji. "• Str. III. Država i društvo. Stahlova politička filozofija ide za tim da sve podatke viadajuće društvene šeme postavi kao podatke jed¬ ne istinite i pravedne zbilje. starosti. od Grotiusa do Hegel a . to jest iz zakona i atributa mišljenja«30. kao što kaže racionalizam. U biti se ona sastoji iz nastojanja da se izravnim i neizravnim sredstvima istra¬ ži kako društveni i politički poredak zavisi od božje odredbe. 312. kojim vladaju etički zakoni i zakoni prava i dužnosti. Svo¬ jina i čitav sistem društvenih i političkih odnosa mora se isklju¬ čiti iz svakog racionalističkog postupka i mora se opravdati mno¬ go čvršćim razlogom. . STAHL 307 se dizali protiv pravedne ustanove svojine«29. Str. Reak¬ cija protiv njemačkog idealizma vidjela je porast intelektualne ten¬ dencije da se filozofija spoji sa konkretnošću aktualnog života. i svima pravi¬ ma i uslovima koji su Njegovom voljom postali zakoniti«31. 30 Ibid. 277. na zemlji. Značenje »ličnosti« zasjenjuje sive zbiljnosti društvenog sistema i otkriva ih samo kao totalitet ličnih odnosa. Restauracija se pokazuje kao svijet stvoren za razvoj ličnosti. naime da je stanovište kon¬ kretnoga često dalje od istine nego stanovište apstraktnog. . u skladu s njegovom pojedinačnošću. 31 Str. Ali kada njegovo konkretno opstojanje svjedoči o jed¬ nom iracionalnom poretku. Svaka filozofija koja »izvodi prirodni i moralni univerzum iz ljudskog uma. štititi i cijeniti i da mu se mora dati ono što mu pripada. rasu. Društvena nejednakost je božja volja: »Mora postojati razli¬ čito pravo za čovjeka. pa iako su ljudi slobodni da žive pod ovim ili onim ustavom. Knjiga I.

u krajnjoj liniji. sv. on se protivi neograničenoj slobodi trgovanja45. Kapitulacija indivi¬ dualnog mišljenja i volje pred mišljenjem i voljom nekog izvanj¬ skog autoriteta suprotna je svim načelima njegovog idealističkog racionalizma. II. str. njihovo očuvanje traži silu koja počiva samo na davanju odredbi. nejednakost aktualnih prava. 331. kada Stahl kritizira Vladajući radni proces — na primjer. III. Sv. Država i društvo ostaju povezani božan¬ skom zapoviješću i povijesnom tradicijom. naime. Str. Ona može imati ob¬ lik predstavničke vlade. Stahl je držao da sve te nejednakosti pripadaju prirodi ličnosti i da se ne mogu staviti u pitanje. ali. Stahl prihvaća Hegelovo odvajanje države od društva. Država je »savez (Verband) naroda koji se nalazi pod autoritetom (obrigkeit)«46. Narod je zajednica koja je jača od svake Masne slo¬ jevitosti. to jest da ima karakter svjesnoga ličnog autoriteta. poja¬ vio se univerzalizam koji je bio mnogo opasniji od Hegelovog. Dok su francuski društveni ekonomisti u napretku industrij¬ skog kapitalizma vidjeli izazov koji tiraži da se opstojeći društve¬ ni i politički odnosi preobraze u poredak koji će moći razviti mogućnosti pojedinaca. 12. dok je u društvenoj podjeli rada ličnost bila predmet kojim treba upravljati. u svakom slučaju. Trebalo je da bude ličnost u svom konkretnom opstojanju. 2. Država je u biti monarhija. 73. Hegel bi takav iskaz primio sa užasom. vladanje kao takvo. 45 Philosophie des Rechts. Jednakost ljudi »ne isključuje razlike i stupnjeve. STAHL 309 i kapitulacija »pred konkretnim« znače kapitulaciju kritičkih mo¬ tiva filozofije i njezinog suprotstavljanja iracionalnoj zbilji. III. str. on je ipak daleko od toga da bi po¬ vukao neke zaključke. 14. cilj je u tome da kod ljudi vlada autoritet«. III. ljudi kao što je Stahl morali su se baviti spašavanjem jednog sistema koji je okrenut prema prošlosti i prema nekoj vječnoj i nepromjenljivoj hijerarhiji. str. Poslušnost na¬ domješta um i postaje »prvenstvenim i neuklonivim motivom i temeljom svake etičnosti«51. a Sv. 141. koji struje iz »prirodne ličnosti« monarha i imaju u njemu svoje središte43. nego »moć i subjekt koji je prvobitniji od pojedinih članova i koji je iznad njih«48.. Ibid. Liberalistička filozofija napušta se čak i prije nego je društveni i ekonomski razlog liberalizma po¬ slao činjenicom. Država kao moralno carstvo ima dvostruki cilj: »s jedne strane. '•' Str. dapače. suverenitet mo¬ narha mora stajati nad staležima44. 131. 144. Ali. Stahl potpuno odvaja državu od svake veze s autonomijom njezinih pojedinaca. sv. Država i društvo »ne mogu od njih potjecati niti od njih zavisiti«. 47 Str. U društvenome poretku vladanja je svojstvo koje pripada mnogobrojnim pipcima državnog organiz¬ ma. raz¬ vitak naroda i vršenje božje zapovijedi«47. U svakoj vladavini prihvaćanje vladaočevog mišljenja i volje podrazumijeva se u opstojanju onih nad kojima se vlada49. 9. Personalističko načelo u univerzumu zna¬ či da svalko vladanje ima »lični karakter«. Ovdje je na napadan način predskazan tip karaktera kakav traži i oblikuje moderna autoritarna dr¬ žava.. 61. Stahl je pružio svoju teoriju »konkretne točnosti« kao nanomjestak za Hegelov apstraktni univerzalizam. On se zalaže za to da država dalekosežno upravlja pri¬ vredom. ali ga čini manje strogim time što sve društvene odnose interpretira kao »moralne«. str. 45 Ibid. 143 ^ Str. Ibid. 50 . Volksgemeinschaft (narodna zajednica) je činjenica. Ukazat ćemo sada samo na temeljne tendencije Stahlove po¬ zitivne filozofije države. društvene i političke odnose vezuje uz cjelinu. Čitav sistem funkcionira pomoću po¬ slušnosti. str. a. Zato. 16. str. 70. Autoritet je snaga koja. Ličnost je svoje konkretno opstojanje imala u osobitim odnosima podvr¬ gavanja koji su važili u društvenoj zbilji. kada izgleda zgranut »nesrećom tvorničkog sistema i mašinske proizvodnje«52 — i spominje Sismondija53. 106. To¬ talitet opstojećih nejednakosti i razlika u datoj društvenoj i po¬ litičkoj zbilji neposredno se postavio i potvrdio u ličnosti. Oni su takvi kakvi tre¬ ba da budu. s druge strane. sup¬ rotstavljena joj je i vrši na nju prinudu izvana«50. 44 Das monarchische Prinzip. str. a ne um.. »zaštitu i napredaik ljudi. nezavisna je od volje pojedinaca. čak nejednakost zakon¬ skog položaja«42. dužnosti i prihvaćanja.308 HERBERT MARCUSE J. za48 4 9 v Str. 43 42 Državu više ne vezuje interes pojedinca.

1934. so¬ ciologija se odvaja od svake veze sa filozofijom. Cambridge. Autoritet nadomješta um. 22. C. 193. Autoriteta za¬ to imaju nad njima potpunu moć. Prvo izdanje njegove knjige Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs (Socijalizam i komunizam današnje Francuske). Citiramo ovo novo izdanje. razrađuje ih u potpunosti. ur. 2 1 Sv. jesu izvor prava. Utjecaj Steinovog djela na razvitak društvene teorije bio je vrlo malen. The Fields and Methods of Sociology (Pod¬ ručja i metode sociologije). a ne pojedinac. 1934. Društvena teorija shvaća se kao »znanost o društvu«. Ono što je proklijallo i sačuvalo se u »prirodnom« razvoju povijesti po sebi je istinito. nego ona uspostavlja sebe kao car¬ stvo odvojeno od filozofije. koja je uvijek u pravu. VII i dalje i str. Maclver. Međutim. međutim. a pojedinac je ostavljen na milost neosporivih pretenzija jedne hipostazirane cjeline. dužnost pravo. L. i dalje. Ogburn i Mever F Nimkoff. i zakone i tendencije koje u njima djeluju2.ORENZ VON STEIN 311 jednica. Ovdje upotrebljavamo termin sociologija u njegovom tačnom smislu da bismo označili bavljenje društvenom teorijom kao po¬ sebnom znanošću sa vlastitim predmetom. str. a. . Sociologija kao posebna znanost. koje je Hegelov sistem pokušao da spa¬ se. 54 55 je i francuskih društvenih teorija negoli teoretikom. 4—8. XVII i 25. New York. 1937. Vidi Robert M. radi društva u kojemu su niknule i u kojemu su kasnije bile izdane. ekonomskih. Pojedinčevo traženje slobode i sreće skrenuto je upućivanjem na iracionalnu zajednicu. i dalje. To su implikacije »pozitivne filozofije«. Miinchen. jer je to pitanje beznačajno s obzirom na to da su ustrojstvo i ciljevi marksističke teorije sasvim drugačiji od onih Steinove sociologije. ovaj nas problem ovdje ne zanima. prepušta mnoge društvene probleme dru¬ gim posebnim znanostima da ih one obrađuju. i zato zavisno od sile koja mu je dala egzistenciju i od datog poretka života i datih ovlaš¬ tenja preko kojih ga je ta sila dovela u egzistenciju. 1940. II. »Čovjek nije apsolutno slobodno bi¬ će. New York. str. objavljeno u tri sveska pod nas¬ lovom Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789. Die gegenwiirtigen Parteien . 1922. Tradicija i običaji. U Stahlovoj filozofiji prava skupljena su neka temeljna shvaćanja što su kasnije upravljala priprema¬ njem nacionalsocijalističke ideologije. Emancipacija sociologije od filozofije ne smije se pomije¬ šati sa »negacijom« i »ozbiljenjem filozofije« kakvo se javlja u marksističkoj društvenoj teoriji. str. tarife. »Samo Volk posjeduje jedinstvo Lebensanschaunga (pogleda na svijet) i klicu stvaralačke proizvodnje«54. Case. politič¬ kih ili religioznih.. M.. Posto¬ ji prijepor o tome da li su. on je smatran više povjesničarom francuske revoluci. na primjer političkoj znanosti i pedagogiji. bis auf unsere Tage (Povijest društvenog pokreta u Francuskoj od godine 1789. Outlines of Introductory Sociology (Skica uvod¬ ne sociologije). Druge skupine društvenih problema prepuštaju se drugim posebnim znanostima. Society (Društvo). koja je tvrdila da nadomiješta negativnu Hegelovu filo¬ zofiju. izrasli među ljudi¬ ma. podređivanje slobodu.310 HERBERT MARCUSE I. To znači da se takvi »dru¬ štveni« odnosi 'mogu razlikovati od fizičkih. ne otkriva mnogo njegova sociološka shvaćanja. konačni je subjekt prava. sa svojim vlastitim područjem i vlasUr. iako se oni u zbilji možda nikada ne javljaju bez ovih. str. On predstavlja prvu njemačku sociologiju. L. iako »se bavi općim proučavanjem društva«. PREOBRAZBA DIJALEKTIKE U SOCIOLOGIJU: LORENZ VON STEIN Ostaje nam da razmotrimo značajan utjecaj što ga je hegelovska filozofija izvršila na društvenu teoriju Lorenza von Steina. »Takvim problemi¬ ma kao što su proizvodnja i raspodjela bogatstva. pojmovnim aparatom i metodom. 3 William F. među¬ narodna trgovina i investicija bavi se ekonomija«3. New York. Salomon. Sociology. u prvom redu. do naiših dana)1. čak i bez njegova pristanka«55. i do koje mjere. izdanje iz godine 1850. 5. str. U svim svojim vidovima Stahlova filozofija otkriva da je napustila napredne ideje. koja istražuje specifično društvene odnose među ljudima. objav¬ ljeno godine 1842. Sociologija ne »negira« filozofiju u tom smislu što preuzima skriveni sadržaj filozofije i prenosi ga u društvenu teoriju i praksu. preuzeli Steinova shvaćanja u svoju vlastitu teoriju. M a r x i Engels dobro su poznavali Steinova djela i podvrgli ih kritici u svojim spisima prije Komunističkog manifesta. G. 3. Dugački uvod raspravlja o »pojmu društva i zakonima društvenog kreta¬ nja«. Bernard. str. 14.. On je biće stvoreno i ograničeno.

ostaje tipična za njezin kasniji razvitak. smatralo se. London. Na taj način. ima još i ovo zajedničko sa drugim egzakt¬ nim znanostima: ona polazi od nagomilavan ja činjenica da bi ih zatim s uspjehom klasificirala. New York. John Stuart Mili. Antifilozofska tendencija sociologije veoma je značajna. str. The Study of Sociology. sociologja i etika). kretanjem u koje¬ mu promjenljivi smjerovi ljudske prakse u toku povijesti igraju bitnu ulogu? Dijalektička društvena teorija isticala je bitne mo¬ gućnosti i protivurječnosti unutar te društvene cjeline. beznačajan pothvat. ali se one mogu podvrći mjerilu egzaktnosti i načelima uopćavanja i klasifikacije. Sažeto proučavanje tih znanosti »filozofsko« je po svom općem pozitivističkom karak¬ teru. uspostavljene jedinstve¬ nim ustrojstvom i kretanjem društvene cjeline. Osim toga. VON STEIN 313 titom istinom. dok suradnja obuhvaća sve veći broj ciljeva. Kalko je takav postupak mogao imati nekog utjecaja na istinu kada su sve činjenice. osim toga. sociološka metoda bila je u sebi neutralna i posmatrala je društ¬ vo na isti način na koji je fizika posmatrala prirodu. Međutim. Vid¬ jeli smo da je u Comtea društvo postalo predmetom jednog neza¬ visnog polja istraživanja. Istina je da su Comte i drugi mislioci iste tradicije formalno izjednačili svoju društvenu teo¬ riju sa filozofijom: tako je John štuart Mill (Džon tSjuart Mil) dao nacrt svoje logike društvenih znanosti unutar jedne obuhvat¬ ile opće logike a Spencer (Spenser) je načela sociologije učinio dijelom svoga Sistema sintetičke filozofije. Nasuprot dijalektičkom shvaćanju. a. astronomija. poka¬ zivala nedovoljnosit njegovog aktualnog oblika. u najbolju ruku. također. sociološka metoda orijentirala se na opisivanja zamjetljivih činjenica i na ustanovljavanje empirijskih generalizacija o njima. i time na¬ glašavala ono što se moglo učiniti sa društvom. kako ova osobina njegovog položaja djeluje na njegove interese i osjećaje i preko njih na njegovo ponašanje. 1898. po odbacivanju svih transcendentalnih ideja. te kakve učinke svaki od njih ima na čovjekovo ponašanje i karakter4. Ali ovi su mislioci promijenili značenje filozofije da bi je učinili sasvim drugačijom od filozofije. 5 Herbert Spencer. ista načela koja iz sociologije čine posebnu znanost suprotstavljaju je dijalektičkoj teoriji društva. koji su ti ciljevi. takva filozofija znači odbacivanje filozofije. Sociologija. New York. Ona pokazuje ikoja načela čovjekove prirode navode čovjeka da uđe u neko društveno stanje. sloboda i pravo. još se manje analiziraju prema takvim mjerilima kao što um. Za njih je filozofija bila samo Ikratak pregled temeljnih pojmova i načela ikojima se služe posebne znanosti (za Comtea: matema¬ tika. Ona se smatrala znanošću upravo u onoj mjeri u ko¬ joj se njezin predmet mogao podvrći jednakom neutralnom pos¬ tupku kao i predmet egzaknih znanosti. Outlines of Sociology. U ovoj su uopća¬ vanje i klasifikacija činjenica bili. iz tog razloga teorije društva je zbiljska znanost5. za Spencera: biologija. biologija i sociologija. Ovi izgledaju sada nenaučni. Karakterizacija znanosti o društvu koju je dao John Stuart Mill. prema tom načelu. dijalektička društvena teorija nije mogla bi¬ ti posebna znanost među drugim znanostima. koji su to raznoliki od¬ nosi što se uspostavljaju među ljudima kao uobičajena pos¬ ljedica toga društvenog povezivanja. 1844. Društvene pojave su u manjoj mjeri »egzaktne« od prirodnih pojava i teže ih je klasificirati. Još od Comtea sociologija je imala svoj uzor u prirodnim znanostima. str. mora se isključiti iz znanosti o društvu«6. kemija. 163. 6 Lester F. Prema ovom opisu znanost o društvu se u načelu ne može razlikovati od prirodnih znanosti. koja je prvobitno dovela u svijet društvenu teoriju. a koja su raznolika sredstva koja se najčešće primjenjuju da bi se oni postigli. Znanstvena neut¬ ralnost nije se mogla uskladiti sa prirodom samoga sadržaja i sa usmjeravanjem ljudsike prakse. koje je gledalo na svi¬ jet kao na »negativni totalitet« pa je zato bilo u sebi kritičko. koja se izvodila iz analize toga sadržaja. kako ovo udruživanje postaje sve tješnje. str. jer je smatrala da društveni odnosi obuhvaćaju i uslovljavaju sva područja mišlje4 tical Economj (Ogledi o nekim neraščišćenim pitanjima političke eko¬ nomije). Društveni odnosi i zakoni koji njima upravljaju više se ne izvode — kao što je to bilo u Hegelovom sistemu — iz pojedinčeve biti. 135. 40. 1912. Ward. Essays in Some Unscttleđ Questions of Poli- . a koji su odnosi različi¬ ti u različitim stanjima društva. Comte se s pravom smatra pokretačem ovog razd¬ vajanja filozofije od sociologije. »iSvaiko znanje koje nije sistematizirano. Mill je rekao: Ova se znanost nalazi u istom odnosu prema društve¬ nom tijelu kao anatomija i fiziologija prema fizičkom. psihologija. To je načelo njezinoga postupka. fizika.312 HERBERT MARCUSE LORENZ.

314

HERBERT MARCUSE

LORENZ VON STEIN

315

nja i opstojanja. Društvo je negativni totalitet svih datih ljudskih odnosa (uključujući odnose prema prirodi), a ne neki njihov dio. Iz tih razloga dijalektika je filozofska, a ne sociološka me¬ toda. U njoj svaki pojedini dijaleiktički pojam sadrži sav negativni totalitet, i na taj je način u suprotnosti sa svakim odvajanjem ne¬ kog posebnog područja društvenih odnosa. Svaki pokušaj se uspostavi sociologija morao je, najprije, osporiti dijalektičke pretenzije, kao što je to učinio Stahl, ili ju je morao odvojiti od njezinog filozofskog temelja, kao što je to učnio von Stein, koji je dijalektičke zakone i pojmove pretvorio u sociološke. Von Stein je svoje djelo nazvao »pravim pokušajem da se uspostavi pojam društva kao nezavisan pojam, i da se raz¬ vije njegov sadržaj«7. Hegelova Filozofija prava pokazala je da su razorni antagonizmi unutar građanskog društva (odjeljci 243—6) neizbježni proizvodi tog društvenog poretka. Istina je da je hegelovski naglasak slabio snagu društvenih protivurječnosti time što ih je interpretirao kao ontološke. Usprkos tomu, Hegelova dija¬ lektika nije postavila nikakav neumoljivi »prirodni« povijesni za¬ kon nego je sasvim jasno ukazala na to da put čovjekove povije¬ sne prakse leži u pravcu slobode. Dijalektičko kretanje građan¬ skog društva u djelu von Steina izgleda mnogo više kao kreta¬ nje stvari (kapital, svojina, rad) neko kao kretanje ljudi. Društ¬ venim razvitkom vladaju prirodni zakoni više negoli ljudska prak¬ sa. Von Stein ne shvaća ovo stanje stvari kao proizvod kapitalis¬ tičkih postvarivanja, nego kao »prirodno« stanje modernoga dru¬ štva. Postvarivanje se shvaća kao opći zakon, kojemu se društ¬ vena teorija i praksa moraju prilagoditi. Dijalektika postaje dije¬ lom objektivnog i nepristranog proučavanja društva. Zahvaljujući okolnostima u kojima je nastalo von Steinovo djelo, ove neutralizirajuće tendencije doživjele su, međutim, pri¬ lično mnogo suprotstavljanja. Napokon, Stein se rukovodio svojim proučavanjem društvenih borbi u poslijerevolucionarnoj Fran¬ cuskoj i pomno pratio francuske kritičare društva i teoretike toga razdoblja. Ovaj konkretni povijesni način prilažanja naveo ga je da kaže da je ekonomski proces osnova društvenog i političkog procesa i da su klasne borbe istinski uporišni sadržaj toga društ¬ va. Vidio je, i neko vrijeme priznavao, da su nepomirljive protivurječnosti modernoga društva pokretač njegova razvitka, i na taj
7

način je stao na stranu Hegelove dijalektičke analize društva. Ali, ako je sociologija imala da se učvrsti kao objektivna zna¬ nost, trebalo je prestati s usredsređivanjem na antagonizme unu¬ tar ekonomskog procesa. Zato se von Stein sam odrekao svoje vlastite ranije pozicije. Već godine 1852. odbacio je pokušaj da društvenu teoriju utemelji na političkoj ekonomiji: Poznato je da je čitava znanost o društvu potekla iz proučavanja ekonomskog antagonizma što su ga izrabljiva¬ nje i konkurencija stvorili osobito između četvrtog staleža, ili rada koji je lišen kapitala, i vlasnika kapitala. Ta je či¬ njenica dovela do zaključka koji je, iako je izgledao očevi¬ dan, neizbježno ugrozio dublje temelje te znanosti. Pisac ovih redaka ne može nijekati da je i sam mnogo pridonio prihvaćanju ovog zaključka. Jar on je pretpostavio da, s ob¬ zirom na to da je sadašnji oblik (društva) bitno uslovljen ekonomskim odnosima, društveni poredak kao takav ne mo¬ že biti drugo, nago, moglo bi se kazati, otisak (Abruck) ekonomskog poretka . . . Iz ovog mišljenja proizašlo je, dak¬ le, drugo: da čitavim kretanjem društva, također, isključivo upravljaju ti zalkoni koji određuju ekonomski život, tako da se čitava znanost o društvu poslije svodi na puki odraz zakona ekonomskog razvitka8. Ovaj iskaz znači da uspostavljanje sociologije kao zbiljske znanosti traži ukidanje njezinog ekonomskog temelja. Odsad je Steinova sociologija imala za cilj da podržava društveni sklad naočigled ekonomskih protivurječnosti, a etičnost naočigled dru¬ štvenih borbi. Godine 1856. Stein je objavio svoju Gesellschaftlehre (Nauka o društvu). Prva knjiga počela je s izgradnjom jedne »društvene etike«, a posljednja je završila s »načelima društvenoga sklada« i pokazivala da su »razni društveni redovi i klase međusobno ta¬ ko povezani da jedni druge dopunjuju i dovršavaju«9. Umjesto da se bavimo von Steinovim konačnim sistemom sociologije10, ogra! Deutsche Vierteljahrsschrift (Njemački četvrtgodišnjak), Stuttgart, 1852, str. 145; citirano u djelu H. Nitzschkea Die Geshcichtsphllosophie Lorenz von Steins (Filozofija povijesti Lorenza von Steina), Miinchen 1932, str. 132. i dalje. 9 Gesellschajtslehre (Nauka o društvu), Stuttgart, 1856, str. 430. 10 Vidi bibliografiju u Nitzschke, op. cit.

Geschichte der sozialen Bewe°tmg .,., str. 6.

316

HERBERT MARCUSE

LORENZ VON STEIN

317

ničit ćemo se na to da ukratko sažmemo temelje njegove sociolo¬ gije, onako kako su izloženi u uvodu knjige Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich11. Predgovor izdanju iz godine 1850. iznosi pretpostavku koja leži u osnovi nove znanosti o društvu, da se društvena dinamika upravlja prema jednom nužnom zakonu, a da je zadaća sociologije da taj zakon otkrije. Stein kaže da se taj zakon u svom najopćijem obliku može izraziti kao borba vladajuće klase da zadobije punu vlast nad državom, a da druge klase isključi iz tog posjedovanja. Društveni se proces, u biti, sa¬ stoji od klasnog rata između 'kapitala i rada za vlast nad dr¬ žavom12. Antagonizam između država i društva je osnovna ideja Steinove sociologije. Država i društvo su materijalizacija dvaju sasvim različitih načela. Društvo je »organslko jedinstvo ljudskog života što ga raspodjela bogatstva uvjetuje, organizam rada regulira, si¬ stem potreba pokreće, a obitelj i njezino pravo povezuje uz kas¬ nije generacije«13. U ovoj definiciji možemo prepoznati Hegela, kao i rane francuske socijaliste. Pojmovni kostur, što ga je pre¬ uzeo od Hegela, Stein zaodijeva u građu koju mu je dala fran¬ cuska kritička analiza modernoga društva. Društvo je u biti klas¬ no društvo. »Opći nepromjenljivi odnos u društvu je odnos iz¬ među jedne vladajuće i jedne zavisne klase«14, opstojenje klasa je »neizbježno data činjenica«15 koja nastaje u proccesu rada. »Oni koji posjeduju materijal rada kao svojinu, posjeduju time ono što je onima koji nemaju nikakve svojine potrebno kako bi svo¬ jinu stekli. Iskorištavajući svoju radnu snagu, ovi potonji zavisni su od toga preduvjeta, naime od materijala (rada), a s obzirom na to da je taj materijal svojina koja se ne može obraditi (bearbeitet) bez pristanka vlasnika, proizlazi da oni koji ne posjeduju ništa osim radne snage zavise od onih koji posjeduju svojinu«16. Tako je društveni poredak nužno klasni poredak; njegova prva značajka je traženje vlatitog probitka, opća tendencija svakoga za stjecanje »sredstava za vlastitu nezavisnost i sredstava kojima će se drugi učiniti zavisnima«17.
11 Geschichte 12 Ibid., str. 3. 1 3 Str. 29. 1 4 Str. 47. 15 17

Nasuprot društvu, država je »zajednica svih pojedinačnih volja uzdignutih do ličnoga saveza«. Načelo države je razvitak, napredak, blagostanje, moć i inteligencija svih pojedinaca »bez razlike«, i ona sve pojedince postavlja kao slobodne i jednake18. Država čuva zajednički interes, um i slobodu, od sukobljenih pri¬ vatnih interesa društva19. Od najvećeg je značaja za -revoluciju sociologije način na koji Steinovo razdvajanje države od drušitva likvidira aktualni problem moderne društvene teorije. U prvom redu, izjavljuje se da su klas¬ ni antagonizmi »općeniti i nepromjenljivi« zakon društva, pa se oni prihvaćaju kao neizbježna činjenica«. Usprkos tome što zadr¬ žava hegelovsku terminologiju, Stein podliježe pozitivističkim, afirmativnim tendencijama rane sociologije. Drugo, on neutralizira osnovne protivurječnosti modernoga društva time što ih raspo¬ djeljuje na dva različita područja, područja države i društva. Slo¬ boda i jednaikost se čuvaju za državu, dok se izrabljivanje i ne¬ jednakost pridaju »društvu«, pa se na taj način protivurječnost koja postoji unutar društva pretvara u antagonizam između drža¬ ve i društva. Moderno društvo je oslobođeno svake obaveze da ostvari ljudsku slobodu — ta odgovornost pripada državi. Država, u drugu ruku, opstoji samo kao plijen klasa u njihovoj borbi, i nije sposobna »da se odupre sili i zahtjevima društva«20. Na taj način, čini se kao da razrješenje društvenih antagonizama opet pripada društvu. Stein izjavljuje da je proces zarobljavanja i oslobađanja u potpunosti društveni proces, te da su kmetstvo i sloboda sociolo¬ ški pojmovi21. Sloboda znači društvenu nezavisnost, ili vlasništvo sredstava koja su dovoljna da nekome omoguće da postavi radne uslove nekom drugom. Sloboda je nužno povezana sa kmetstvom, društvo je klasni poredaik i zato nespojivo sa slobodom. Tako se Stein suočava sa slijedećim problemom: država je istinsko polje ozbiljenja ljudske zajednice, ali je nemoćna pred klasnim društ¬ vom. A ovo društvo, aktuelno polje na kojemu se ljudi ostvaruju, »ne može biti slobodno zbog svoga načela«. »Zato se mogućnost napretka mora tražiti u činiocu« koji stoji izvan države i društva i koji je jači od njih22. Str. 47. " Str. 66. 20 Str. 73. 21 Str. 76. 22 Str. 75.
1 8

der sozialen Bewegung.. ., sv. I, str. 11. i dalje.

Str. 71. "• Str. 23. Str. 42. i dalje.

318

HERBERT MARCUSE

LORENZ VON STEIN

319

Stein odlučuje da je ovaj konačni činilac »ličnost i njezina sudbina«. Ličnost je jača nego država ili društvo; ona je »temelj i odskočna daska za razvoj prema slobodi«23. Ovo shvaćanje ozna¬ čava Steinov volte-face od ekonomskih temelja društvene teorije i njezinih dostignuća. On izlazi s jednom idealističkom etikom. Ne samo da je društvu, koje je po samom svom načelu neslobod¬ no, oduzeta odgovornost za slobodu nego je u sličnom položaju i država, koja se neizbježno nailazi pod vlašću druištva. Proces pret¬ varanja filozofskih pojmova u sociološke konačno prepušta čo¬ vjekovo povijesno opstojanje nepromjenljivim mehanizmima dru¬ štvenog procesa i namjenjuje njegovu »sudbinu« i cilj njegovoj moralnoj ličnosti. Put je slobodan za to da se društveni proble¬ mi tretiraju na način jedne wertfreie (slobodne od vrednota) znanosti. Vidjeli smo da Stein gleda na društveni proces kao na borbu između države i društva, ili kao na borbu vladajuće društene klase za državnu moć24. Načelo je država »podići sve pojedince do savršene slobode«; načelo je društva »podjarmiti neke pojedin¬ ce po drugima«25. U zbilji je povijest stalno obnavljanje ovog sukoba na različitim razinama, a napredak povijesti zbiva se preko promjena do kojih dolazi u društvenome ustrojstvu. Stein zatim ustanovljuje »prirodne zakone« te promjene. Spomenuli smo već prvi zakon: da viladajuća klasa nastoji da državnu moć učini toliko isključivo svojom koliko je to uopće moguće26, čim je taj cilj postignut, počinje jedna nova dinamika, koja se sastoji u pokušajima »da se državna moć upotrijebi u pozitivnom interesu vladajuće klase«27. Ovo upotrebljavanje ima razne povijesne stupnjeve, pa, prema tome, razne stupnjeve dru¬ štvenoga vladanja ili kmetovanja. Prvi stupanj obilježen je »apso¬ lutnim (trijumfom društva nad državom«, ili potpunom identifi¬ kacijom vladajuće klase sa »idejom države«. Stein to naziva »ap¬ solutnim društvom«28. Ono počinje klasnim prisvajanjem sredsta¬ va za rad, a prati ga sve veće podjarmlljlivanje klase 'koja je lišena
23 24 25 26 27 28

tih sredstava. Zato je »razvoj svakog društvenog poretka kretanje prema kmetstvu«29. Baš kao što je klasno društveno ustrojstvo nužan izvor kmet¬ stva, ono je, isto tako, izvor razvoja u pravcu slobode. Ovaj pro¬ ces se javlja gdje god je kapitalistička klasa dovršila organiziranje društva u svom vlastitom interesu. Znamo da je sloboda »dru¬ štveni pojam, koji zavisi od stjecanja onih dobara« koja su po¬ trebna za razvitak pojedinca30. Odatle slijedi da će klasa subjekt težiti prema posjedovanju svega što je važno da bi zadovoljila svoje kulturne, kao i materijalne potrebe. Ova će klasa zahtijeva¬ ti, prvo, općenitu i jednaku naobrazbu i, drugo, materijalnu slo¬ bodu, to jest mogućnost stjecanja Svojine31. Ovaj potonji zahtjev sukobit će se s interesima uspostavljenog poretka, sa uloženim interesima vladajuće klase. U krajnjoj liniji, posjednička klasa teži za »zadovoljavanjem svojih potreba i želja bez rada32. Posjednička klasa je, dakle, ne¬ radna klasa, a suprotnosti između svojine i nedostatka svojine uistinu je suprotnost između nepredviđenog dohotka i rada33. S obzirom na to da samo rad čini svojinu pravom i vrijednošću, i s obzirom na to da je neprivredeni dohodak »mrtav teret« koji ne može odoljeti udarcima rada, može se zaključiti da će rad¬ nička klasa sve više postajati »gospodarem svih vrijednosti« to jest da će sredstva za proizvodnju sve više postojati nje¬ zinom svojinom i da će ona, konačno, preuzeti mjesto nekadašnje neradne klase. Kada se ovo desi, pravna i politička ustrojstva, ko¬ ja su oblikovana prema interesima neradne vladajuće klase, otvo¬ reno će se sukobiti sa aktualnim novim odnosima sila i kontrole u društvu. »Preobrazba ustanovljenog sistema prava postaje unut¬ rašnjom — a, uskoro, i izvanjskom — nužnošću«34. Moguće su dvije vrste preobrazbe, politička reforma i revo¬ lucija. U prvom slučaju, državna vlast bi morala popustiti pred zahtjevima zavisne klase i potvrditi činjenicu društvene jednakos¬ ti time što bi priznala pravnu jednakost. Međutim, sve velike
29 30 31 32 33 34

Ibid Str. 32. Str. 45. Str. 49. Str. 56. Str. 62.

Str. 66. Str. 81. Str. 85—7. Str. 90. Str. 91. Str. 93.

. onemogućuje onima koji ne posjeduju svojinu da svojinu steknu40. U modernom stjecalačkom društvu kapital izražava čovjekovo gospodstvo nad njegovim izvanjskim životom. Interes kapitala je u sukobu s interesom rada. Kada je klasa u svojoj revo¬ luciji pobijedila. i dalje. On ide korak dalje i izjavljuje da proletarijatu neće biti potrebna vlastita revolucija da bi srušio to društvo. međutim. <3 Ibid. " Str. ovo je u biiti kapitala. 2\ Um i revolucija . a pobjeda proletarijata »trijumf kmetstva«42. Str. Privređivačka moć kapitala suprotstavlja se radu koji je lišen kapitala37. Proletarijat je nesposoban da održi takvu nadmoć — stara vladajuća klasa uskoro će mu se osvetiti i us¬ postaviti diktaturu nasilja. ali aktualno uspostavlja jednako pravo samo za onaj dio klase koji je već stekao ekonomsko bogatstvo. Svaka revolucija proglašava opću jedna¬ kost za čitavu klasu koja je do tada bila isključena iz vlasti. Pre¬ ma svojoj nepromjenljivoj prirodi. Str. Konkurencija između kapitala zahtijeva borbu za niže troškove proizvodnje. ona se još može povratiti odgovaraju¬ ćom »društvenom reformom«. Da li je to. nailazi na neprijatelja u licu iste one mase ikoja je pomogla da se postigne taj rezultat«36. Privilegiji neprivređenog dohotka ukidaju se. Ako je ta mogućnost bila sužena u aktualnom toku što ga je uzeo kapitalizam.320 HERBERT MARCUSE LORENZ VON STEIN 321 promjene u povijesti izvršene su revolucijom: »Viša klasa ne udo¬ voljava zahtijevu niže klase niti dozvoljava pravnu reorganizaciju koja bi odgovarala novoj raspodjeli društvenog bogatstva«35. Društveni polo¬ žaj kapitalista je funkcija ukupnosti njegovog kapitala. ili slična vrednovanja potpuno izlišni. Razlog je taj što proletarijat nije jači i bolji dio društvene cjeli¬ ne. »Upravo je djelatnost vlasnika svojine ono sto. U ovoj tački Steinova sociologija skreće sa svog dijalektičkog pravca i slijedi ideje pozitivne sociologije. može naći u či40 Str. « Str. Stein 35 36 37 38 39 zna da su protivurječnosti koje je upravo analizirao značajke dru¬ štva koje se osniva na slobodnom radu i stjecanju. pripremila je Steinovo naglo napuštanje kritičke analize. koja su preduslov istinske nadmoći«43. 100. i čini se kao da je odgovarajući rezultat procesa slobodnog stje¬ canja. što nužno vodi neprestanom pritisku na nadnice. 126. on se pokazuje izvorom novog oblika kmetstva. 97. 107. Taiko svaka revolucija. 131. 108. ona se razvija na dva sukobljena sloja »Nijedan revolucionarni pokret ne može ukloniti tu protivurječnost. Zato nije čudo što ona traži pravo da prigrabi tu moć i da društvo reorganizira na način zbiljske društvene jednakosti. Str. Proleterska revolucija bit će katastrofa. 106. 109. te da su zbog 'toga moralno ogorčenje. za razliku od svih prethodnih revolucija. Ovaj proleterski čin predstavljaće »društvenu revoluciju«. Ideja proleterske vladavine zato je u sebi protivurječna. Iako ovaj uslov izgleda »savršeno skladan«... za¬ to što »ne posjeduje materijalna i intelektualna dobra. ubrzo se postavlja nasuprot potencijalu stjecanja. Stein jako naglašava činjenicu da revolucija u svome načelu sadrži jednu protivurječnost koja. radnoj snazi. određuje tok koji će revolucija uzeti. u isto vrijeme. Str. a svojina koja se osniva na radu postaje temeljeni novog društvenog poretka.. također kraj društvenog procesa? »Lič¬ nost« uzvišena na položaj odlučujućeg činioca u društvenom raz¬ voju. 127. »Uspješna revolucija uvijek vodi u diktaturu. nedostaje i pravo da uzme državu u ruke. u ob¬ liku kapitala. i da se to ne može primjeniti na druge oblike društvene organizacije. Pod takvim uslovima revolucija je neizbježna.. svaka revolucija završava u novom klasnom su¬ kobu i njegovom obliku klasnog društva. svaka revolucija upotrebljava jednu društvenu klasu čijem interesu neće i ne može služiti. ali i ista ova svojina. pro¬ glašava se za nezavisnu državnu silu i prima na sebe pravo. jer je u zbilji »rad isključen iz privređivanja kapitala«38. Stein je naglašavao da mehanizmi revolucije djeluju u obliku nepromjenljivih prirodnih zakona. Rast ka¬ pitala zavisi od vrijednosti proizvoda iznad i preko njegovog pro¬ izvodnog troška. štaviše. štaviše. Str. koja se postavlja iznad društva. Drugim riječima. Proletarijat je klasa koju je revolucija srednje klase lišila svake moći stjeca¬ nja. čim je dovršena. koje su bile »političke revolucije«41. Stjecalačko društvo održava ličnost. zato. To je kraj društvene revolucije«44. A ta diktatura. jer uspostavlja načelo prema kojemu slobodni razvitak ličnosti zahtijeva opću mogućnost priv¬ ređivanja. ogr¬ tač i aureolu takve sile. 42 Str. uzimajući oblik konkuren¬ cije. prvobitni sklad se gubi u protivurječnosti39. »Kvaliteta lične slobode ovdje se. Njemu.

Stein se. On daje afirmativan odgovor. Čovjeku je potrebna sloboda i on će je imati. 136. podsjeća svoje kritičke analize unutrašnjih protivurječnositi u društvu srednje klase.322 HERBERT MARCUSE njenici da je najniži stupanj radne sile sposoban da dođe u pos¬ jed kapitala«45. i uz pomoć države i njezine moći«47. i neutralizirao kritičke elemente dijalektike. koji se poziva na istinski interes čovjekov. . Ibid Str. Tako je Lorez von Stein pretvorio dijalektiku u skup ob¬ jektivnih zakona koji traži društvenu reformu kao odgovarajuće rješenje svih protivurječnosti. također. '138. III ZAKLJUČAK 45 46 47 Str. On pita da li je uopće moguće u stjecalačkom društvu tako organizirati radni proces »da jedino rad dođe do svojine koja odgovara njegovoj količini i vrsti«46. Od posebnog je interesa za vladajuću klasu »da radi za društvenu reformu svim svojim društvenim snagama.

na primjer. A ipak. svaka osnovna promjena do koje bi moglo doći u tom poretku morala bi promijeniti odnos između Hegelovih ideja i opstojećih državnih i političkih oblika. kada se sistem liberalizma počeo oblikovati u sistem autoritarizima. još od prvog svjetskog rata. koja se na Kontinentu pojavila s likvidacijom francuske revolucije.KONAC HEGELOVSTVA 1. jedno široko rasprostra¬ njeno mišljenje krivilo je hegalovstvo za ideološko pripremanje . U toj filozofiji postojao je jedan opa¬ san elemenat. Za ovakav zaključak postoji jedna konačna proba. naime sa suverenom nacionalnom državom. od kojih je zavisilo Hegelovo slav¬ ljenje države. hegelovska filozo¬ fija mora sukobiti s novom državom. Ona je po¬ kušala osvijetliti pravo uma i njegovu moć usred sve većih antagonizama modernog društva. da se kada građansko društvo razvije oblike organizacije koji odriču bitna prava pojedincu i ukidaju umstvenu državu. Jer. Hegel je prihvaćao državu samo utoliko ukoliko je racionalna. Pri tom je filozofiju podvrgao odlučujućoj povijesnoj kušnji. Država će tada. Ove državne filozofije potkazuju ukidanje umstvenog mjerila i pojedinačne slobode. to jest utoliko ukoliko čuva i održava pojedinačnu slobodu i društvene čovjekove mogućnosti. BRITANSKI NOOIDEALIZAM Hegelova filozofija držala se naprednih ideja u zapadnom racionalizmu i razradila njihovu povijesnu sudbinu. Između njih i Hegela ne može biti zajedničkog tla. a ona se može naći u fašističkim i nacionalsocijajlističkim stavovima pre¬ ma Hegelu. sa svoje strane. Ovo znači. također odbaciti Hegelovu filozofiju. Ozbiljenje uma Hegel je povezivao s određenim povijesnim poretkom. naime opasan za opstojeći poredak koji je dolazio odatile što je ta filozofija upotrebljavala mjerilo uma u analizi dr¬ žavnih oblika.

On ne sumnja u to da »javna savjest« postoji. pa je zato sve više postojao karikaturom Hegelove filozofije. Taj se primicao fašističkom strujanju. označiti kao superlibaralizam. U čitavom svom djelu on na¬ glašava da se država mora podrediti umstvenim mjerilima. ne bi bilo života koji bih mogao nazvati svojim. . ravnodušni prema Hegelu. čiji temelji. ali on traži da se sve pritužbe na opstojeći poredak »temelje na priznatom društvenom dobru. pos¬ tupci ljudi »koje po sebi smatramo zlima 'nadvladavaju' se radi dobra«. »Opće načelo da građanin nikada ne smije po¬ stupati drugačije nego kao građanin ne podrazumijeva i obavezu da se u svim okolnostima podređuje zakonima svoje države. 122. od »borbe čovječanstva za savršenstvom«3. a ajedničko dobro što ga država otjelovljuje i čuva ne može proizaći 1 iz slobodne igre pojedinačnih prava odvojenih od općega prava što ga predstavlja država. Greena (Grin) do Bernarda Bosanqueta (Bozanket) krešendo naglaska sve jače je padao na nezavisno načelo države i na prvenstvo općega.326 HERBERT MARCUSE BRITANSKI NEOIDEALIZAM 327 novoga sistema.. Hobhousove (Hoibhaus) značajne knjige Metafizička teorija države^: Kod bombardovanja Londona upravo sam bio svjedo¬ kom vidljivog i opipljivog rezultata jedne lažne i opake na¬ uke. jer ti zakoni mogu biti u neskladu sa istinskim ciljem države da po¬ država i usklađuje društvene odnose«5.. Međutim. Britanski pokret je još bio povezan s načelima i filozofijom liberalizma. u izvjesnom smislu. Greenova politička filozofija. uz služenje hegelovskom filozofijom u mark¬ sističkoj teoriji. Longmans. leže u knjizi preda mnom (Hegelova Filozofija duha). »u izvjesnoj mjeri«. U Njemačkoj su predstavnici društve¬ ne i političke filozofije u drugoj polovici devetnaestoga vijeka ostali antihegelovci. U državi. 148. str. može se. 134.pćosti nasuprot pojedinačnosti nailaze na protutežu u njegovom prianjanju uz napredne tendencije zapadnog racionalizma. On dozvoljava ljudima pravo da odbijaju zakone koji povređuju njihovo opravdano tra¬ ženje da određuju svoju vlastitu volju. tendencije u britanskom i talijanskom hegelovstvu kao da potvrđuju Hobhouseovu interpretaciju. država se temelji na :svom vlastitom idealnom načelu. na koje se oslanjala liberalistička tradicija u svojoj konstrukciji države. Politička filozofija britanskih idealista uhvatila se antiliberalnih ideja u Hagelovoj Filozofiji prava. kakvo se mora imati u vidu«4. pa je upravo iz tog razloga bio mnogo bliži Hegelovom duhu nego talijanski pokret. U Greena tendencije za postvarivanjem o. u najboljem slučaju. vjerujem. a u Hrgelovoj teoriji boga države implicitno se nailazilo sve ono čemu sam bio svjedokom. »Pitati: zašto se moram podvrći sili države — znači pitati: zašto moram dozvoliti da moj život regulira onaj kompleks ustanova bez kojih. a druga u Italiji. 6 Str. London. Zanemarivali su se društveni interesi slobodnih pojedinaca. T.. i da je 2 Lee tur es on the Principles of Political Obligation (Predavanja o načelima političke obaveze). i dalje. moramo. Od T. Green and Co. ocrtati ulogu hegelovstva u kasnijem razdob¬ lju liberalističkog društva. niti bih mogao tražiti neko opravdanje za ono što sam pozvan da činim«2. a zavisni su ne od pojedinačne strasti i motiva. London (The Macmillan Companv. koje je bilo na pragu. 3str. Kasnije ćrmo primijetiti čudnovatu činjenicu da službeni bra¬ nitelj nacionalsocijalističke države odbacuje Hegela upravo zbog njegovog »racionalnog humanitarizima«. jedna u Engleskoj. 4 Str. osobito u slučaju Gentilea (Đentile). Green se mnogo više približava unutrašnjim motivima Hegelove filozofije kada pokušava da shvati ovu općost kao povijesnu snagu koja djeluje pomoću ljudskih djela i strasti. Da bismo potpunije odlučili tko u tome sporu ima pravo. Str. Na taj način. doslovce. Kao primjer citiramo posvetu L. 149. 6. 148. Prema Greenu. New York) 1918. ili. međutim. Green daje svakom pojedincu (qua građaninu) slobodu isticanja »nekog ne¬ zakonitog prava«. Na prvi pogled. 1895. zbile su se dvije velike renesanse hegelovstva. 5 Str. nego. ukoliko bi »vršenje tog prava pridonijelo ne¬ kom društvenom dobru koje je javna savijest sposobna da oci¬ jeni«6. daleko od toga da bi bila apo¬ logija autaritarizma. H. Tim djelom je počeo najprodorniji i najsuptilniji intelektualni utjecaj koji je podgrizao racio¬ nalni humanitarizam osamnaestoga i devetnaestoga vijeka. koja podrazumijevaju da se najbolje služi zajedničkom dobru ako se postupa u interesu slobodnih pojedinaca.

ili pojedinačnost. Suprotstavljanje jedne zbiljske i jedne empirijske samosti je dvosmisleno. 127.. str.328 HERBER. i ukoliko je ta situacija postajala istinitija. 125. R. 249. u izvjesnom smislu. koja je tako karakteristična za kasniju fašističku ide¬ ologiju. 327. Str. A Hundred Years of British Philosophy (Sto go¬ dina 12 britanske filozofije). 177. Green drži da je rat. " Str. pa i pravedan rat. « 9 Str. 126. 1938. »U traženju najboljega života društvo mora upotrebljavati ova po¬ moćna sredstva za vrijeme izvršavanja apsolutne moći. koji su nadre¬ đeni njegovom empiričkom opstojanju. Sloboda se za pojedinca može ozbiljiti samo putem poslušnosit prema toj »značajnosti«. tako se nalazilo da se one sve manje poklapaju s nekim umstvenim mjerilom. mogla i da ne ispunjava svrhu istinske države i zato bi morala da se »odstrani i nadomjesti drugom«. koja bi. koja traži udovoljavanje potrebe i is¬ pravljanje nevolja. to više se udaljavao od istinskog duha Hegelove misli. da se država mora odrediti 'kao »jedinica za koju se priznaje da s pravom vrši Vlast nad svojim članovima pomoću aipsalutne fizičke moći«. 1 5 " Usp. Ona počiva u državi. Metz. sloboda. The Philosophical Theory of the State (Filozofska teorija drža¬ ve).. Zadovoljavanje pojedinačnih potreba moralo je ustupiti pred obavezama prema cjelini. na aktualnu brigu ljudi u njihovoj empirijskoj zbilji nasuprot jednoj »zbiljskoj« samosti.T MARCUSE BRITANSKI NEOIDEALIZAM 329 uvijek otvorena racionalnom uvjerenju i uvijek spremna da doz¬ voli napredovanje istine7. a to je parola autoritaristioke ekonomike. To¬ me bismo mogli dodati ovu primjedbu: što je više idealizam dobijao hegelovsku terminologiju. Metz. mi nismo. koja će pomoću povećanja pojedinačne slobode i proširenja slobodne trgovine učiniti da »motivi i povodi međunarodnih sukoba polčnu nestajati«10. nego »ova ili ona određena država«. kao čuvar naše zbiljske »samosti«. i traži da se uklone okolnosti i odnosi koje je prouzrokovala »moć klas¬ nih interesa« (str. Str. London. 183. 228. Od samih svojih početaka ova renesansa idealizma pokazivala je određenu antimaterijalističku tendenciju13. 267. »Izvan njega« znači za Bosanqueta izvan »njegovog vlastitog pri¬ vatnog interesa i zabave«. 1899. Ideologija koja prati taj pokret pripre¬ mala je pojedinca za više rada. utoliko se više naglašavala nauka da je odnos pojedinca prema cjelini odnos između dva »idealna« entiteta. ali taj cilj je toliko zasjenjen elemen¬ tom sile. Ono se može odnositi na jedan značajan dualizam. Zato nama razloga da se smatra da je država u pravu da čini »što god izgleda da njezini interesi traže«8. isti pojam može značiti pre¬ zir prema empiričkom životu u korist jednog bezuslovno »ideal¬ nog« života države. Kako su obave¬ ze nadolazile. op. The Macmillan Co. »Ozbiljenje najboljega života« je cilj koji su po¬ stavili država i društvo. nestaje pred prinudnim sredstvima.. krivica protiv pojedinčeva prava na život i slobodu9. trebe i želje. ili se 13 R. Ponekad se primjećuje da razvitak britanskog idealizma od Greena do Bosanqueta bio takav da su se u njemu polagano napuštale racionalističke i liberalističke ideje ranijih dana11. koja je prisutna u postizanju tog života. On prihvaća Rousseauovo revolu¬ cionarno načelo prisilnog odgajanja za slobodu. Središte teže bačeno je izvan njega«12. Bez obzira na njezine hegelovske pojmove. Bosanquetova politička filozofija ide od jed¬ nog od ova dva pola drugome. (Ibid. te jest kao Država«16. ali za šta priznaje¬ mo da je od ogromnog značaja za nas«14. Bradlejeva (Bredli) metafizika ima strogo iracionalističku srž koja je potpuno tuđa Hegelu.) On zahtijeva da se liberalistička sloboda u izvjesnom smislu ograniči. . »Vidimo da ima neki smi¬ sao u primjedbi da naša zbiljska samost ili pojedinačnost može biti nešto što. Nasuprot Hegelu. 1 0 Str. automatizam i sugestija« pravi su uslovi napretka intelekta. str. 173. a manje uživanja. osobinu koja joj je zajednička sa tendencijama što prate prijelaz od libe¬ ralizma do autoritarizma. London. str. i dalje). nego na način na koji su se slučile povijesne okolnosti pod kojima se kapitalizam poja¬ vio. cit. cit.. možda. osobito u vezi sa slobodom ugovaranja. Nasuprot Hegelovom temeljnom pojmu vrhovnog suve¬ reniteta nacionalne države. 169. Bosanquetova Filozofska teorija države (1899) ima crta koje čine od pojedinca žrtvu hipostazirane držav¬ ne općosti. »Prosječni pojedinac više se ne prihvaća kao zbiljska samost. 225. 209. i dalje. 283. 14 Bosanquet. »oruđe našeg najvećeg samo-potvrđivanja«15. Green zamišlja jednu sveobuhvatnu organizaciju čovječanstva. koja je. Materijalna arena u kojoj opće dobro treba da se ozbilji nije »država kao takva«. »Sila. ali u toku ras¬ pravljanja cilj. str. izvan područja njegove neposredne po7 Odgovornost za antagonizme kapitalizma (kojih je potpuno svjestan) Green ne baca na liberalistički sistem. str. S druge strane. op.

Kada su britanski idealisti razradili svoju političku doktrinu. 184. Ima samo društava u kojima se njihove zasebne i odvojene ličnosti mogu razvijati u skla¬ dnosti i pridonosti jednom zajedničkom dostignuću23. Slo¬ boda je više uslov koji treba tražiti iznad toga. 80.. 133. The Metaphysical Theory oj the State (Metafizička teorija drža¬ ve). ili jedna rasa vlada zajednicom. Najveći broj. sljepila i grubosti zakona. baš kao što je u pravu liberalizam nasuprot svakom iracionalnom hipostaziranju države. bilo je. 20 Str. Na ovu definiciju odgovara Hobhouse da ona pristaje okviru svakog autoritarnog apsolutizma18. koja je povećana ili produbljena osjećanjem zajedničkog posjedovanja. Reći da ustanove takvoga društva izražavaju privatnu volju podre¬ đene klase znači samo povredi dodati još i uvredu«21. »Ako se svijet ne može učiniti nesrazmjerno boljim nago što je sada. London. 1918.330 HERBERT MARCUSE BRITANSKI NEOIDEALIZAM 331 mora »priznati kao jedinica koja se zakonito služi silom«". u državi. nasuprot neoidealistima. vrlo često nalazimo na stranicama Hobhousove knjige. i nema neke zajedničke samosti koja sebi podvrgava dušu ljudi. 117. i dalje. očiti utjecaj klasnih interesa na državu. za beskonačni broj ljudskih života koji su nenadoknadivo izgubljeni. imamo jednako pravo i da pitamo zajednicu što ona čini za toga čovjeka. naime to da se istinska sloboda ne može postići preko duhovnog stanja i svakodnevne prakse izdvojenih pojedinaca u konkurentskom vrtlogu modernoga društva. Volja društva je povezani rezultat njihovih volja. Velika je zasluga Hobhouseove knjige što je pokazala neskladnost između Hegelovog shvaćanja i materijalne osnove opstojeće države. 23 85. " Str. bitni sastavni dio sudjelovanja svih. 17 11 se kaže da država izražava zbiljsku volju pojedinaca kao cjelinu. 22. On ukazuje na činjenicu da Bosanquetova filozofija pre¬ daje pojedinca pandžama društva kao takvog. ali se sukobljavaju s konkretnim oblikom što ga 21 Str. onemogućuje da Str. Sa dru¬ ge strane. očevidno da povijesni oblik države koja se pojavila na pozornici nije bio nipošto »ozbiljenje slobode i uma«. Sada se može odgovoriti na pitanje u kojoj mjeri ova poli¬ tička teorija ovih britanskih neoidealista istinski nastavlja hegelovsku filozofiju. »Kad god jedna klasa. Ako o svakom čovjeku smijemo suditi prema doprinosu što ga daje zajed¬ nici. a ne prosti filozof može s ovim shvaćanjem postupati onako kao što ono zaslužuje«20.. Sreća i bijeda društva je sreća i bijeda ljudskih bića. Hegel je mislio da je posebna vrsta države koja bi mogla služiti toj svrsi ona država koja je sačuvala odlučujuća postignuća francus¬ ke revolucije i utjelovila ih u racionalnu cjelinu. umjesto za Weltgeist (svjetski duh). 22 Str. ili vrlo velik broj ozbiljit će najveću sreću samo u takvom obliku u kojemu svi mogu sudjelovatii čiji je. Njihova savjest je izraz onoga što je u njima plemenito. »dr¬ žavi« dok u zbilji pojedinac uvijek mora nastaviti svoj život u nekom određenom povijesnom obliku društva i države. Ali nema nikakve sreće osim one što je doživljavaju pojedini muškarci i žene. Ova »sre¬ dišnja pogreška« od ogromne je važnosti jer se njome podrazu¬ mijeva i to da se ne razlikuju odnosi moći i moralne obaveze19. pa je bolje da podupiremo nauku ratne države i da je opskrbimo s dovoljno eksploziva kako bismo dokrajčili život«22. koja je uvijek sreća za svakoga. Hobhouse je. Naglašavanje čovjekovog prava na opću sreću. Ono je čini jednim od velikih dokumenata liberalističke filozofije. . Hobhouseovi zahtjevi su u skladu s apstraktnim načeli¬ ma liberalizma. Oni su sigurno zadržali jedan izvorni motiv njemačkog idealizma. Onakvi kakvi jesu. općenito. skloni smo da kažeano kako smo društveni satirik. str. u pravu. ili. dapače.. koje zanemaruje sudbinu pojedinca. onda bor¬ ba nema rezultata. Str. Jedino država ostvaruje njihove zbiljske volje i zbiljske samosti. elemenata klasne sebičnosti i ugnjetavanja. ostatak je stalno u položaju u kojemu mora primiti ono što mu ostaje. Umjesto da se brine za općost. država i društvo ne mogu pretendirati na to dostojanstvo da su otjelovljenje uma: »Kada se sjetimo aktualnih nedosljednosti tradicionalne društvene etičnosti. Onima koji se apstraktno drže Hegelove po¬ litičke filozofije Hobhouse odgovara da sama činjenica klasnoga društva. ili podlo kada se vrši obračun. u najmanju ruku. 77. koji su im dali boju. Hobhouse se brine za aktualnu dobrobit pojedinca. naravno.

26. koji su se razvili poslije devetnaestoga stoljeća.. Dijalektičko rušenje »utvrđenoga i stabilnog« vršilo se u interesu jedne više istine. 2. str. 74—5. osobito dijalektiku.. New York). na konkurenciju između mo¬ nopola. 74. Branio je činjeničnu kvalitetu utvrđenih i sta¬ bilnih predmeta nasuprot svakom pojmu dijalektičke negacije. Načela liberalizma su va¬ ljana.. Oni su na¬ stojali da promijene socijalizam od teoretsko-praktične antiteze kapitalističkome sistemu u parlamentarni pokret unutar tog si¬ stema. 25 24 . Marksističke škole koje su na¬ pustile revolucionarne temelje marksističke teorije bile su one iste koje su otvoreno odbacivale hegelovske vidove marksističke teorije. Bernstein. London (The Macmillan Companv. Kao po¬ sljedica toga. koju je slijedio brz proces stapanja. Filozofija i politika oportunizma. str. Hobson. sve tvornice mogu odr¬ žati svoj rad jedino snižavanjem cijena sve do takve razine na kakvoj su slabiji konkurenti prisiljeni da zatvore posao. 1904. str. J. 925. što ga je taj pokret predstavljao. jer ne mogu svoja dobra prodavati po cijeni koja odgovara istinskom trošku proizvodnje25. 2 E. gurnula je golemu količinu bogatstva u ruke ma¬ log broja industrijskih rukovodilaca. Hegel je jednom definirao li¬ beralizam kao društvenu filozofiju koja »se drži apstraktnoga«. A. Stuttgart. II. i. i tako je došlo do procesa automatske štednje u takvim razmjerama u kakvim je nikad ranije nije bilo. str. poprimili su oblik borbe protiv nečega što su nazi¬ vali »ostacima utopijskog mišljenja od Marxa«. Pred autoritetom činjenica koje su doista opravdale nadu u legalnu parlamentarnu opoziciju. 1899. Revizionistički spisi i revizionističko mišljenje izražavali su sve veću vjeru velikih socijalističkih sku¬ pina u mirnu evoluciju od kapitalizma do socijalizma. sve više onemogućavaju onu slobodu za koju nam liberalizam savjetuje da joj se priklonimo. U slobodnoj utakmici proizvođača. »Ako želimo shvatiti svijet. ur. Ali konkretni oblici društva. a koju uvijek »savladava konkretno«24. revizionizam je skrenuo revolucionarnu djelatnost u korito vjere u »nužnu prirodnu evoluciju« ka socijalizmu. Marksistička teorija društva podrazumijevala je ovaj drugi izbor. Povijest marksizma potvrdila je bliskost iz¬ među Hegelovih motiva i kritičkog interesa materijalističke dija¬ lektike primijenjene na društvo. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (Pretpostavke socijalizma i zadaće so¬ cijaldemokracije). sv. većinom. Naime. Bernstein. Bernstein je izjavio da se »zamka« dijalektike sastoji u njezinom neprikladnom »apstrahiranju od osobitih po¬ sebnosti stvari«2. kako bi se na¬ čela održala. Philosophie der Weltgeschichte. str. 75. dijalektika se nazvala »izdajničkim elementom u marksističkoj nauci stupicom koja je postavljena svemu dosljed¬ nom mišljenju«1. zajednički interes može biti samo pro¬ izvod mnoštva pojedinačnih samosti. 1938. G. marksistička teorija i sama je počela trpjeti te¬ meljite promjene. Berlin. Rezultat je bio taj da je revizionizam nadomjestio kritičko dijalektičko shva¬ ćanje konformističkim stavovima naturalizima. Dio III. koje se slobodno razvijaju u društvu. Impericdism. 3 Ibid. u konačnoj liniji. koja ibi mogla uništiti ne¬ gativni totalitet »gotovih« predmeta i procesa. moramo ga zamisliti kao kompleks gotovih predmeta i procesa3. Ovo je značilo ponovno oživljavanje zdravoga razuma kao organona spoznaje. Pod zako¬ nima koji vladaju društvenim procesom slobodna utakmica pri¬ vatne inicijative svela se. tako da bi se mogao održati opstojeći društveni poredak. Društvena teorija suočena je s alternativom: ili da napusti načela liberalizma. Životni luksuz što ga je ta klasa mogla postići nije mogao držati korak sa porastom dohotka.332 HERBERT MARCUSE REVIZIJA DIJALEKTIKE 333 je poprimilo liberalističko društvo. Ula¬ ganje tih ušteđevina u druge industrije pomoglo je da i one ovladaju istim koncentrativnim snagama. Ovaj revolucionarni ' E. REVIZIJA DIJALEKTIKE Međutim. Era ogorčene konkurencije. Zur Theorie und Geschichte des Sozialismus (Pri¬ log teoriji i povijesti socijalizma). Lasson. koja prethodi udruživanju. ili da se bori protiv sistema. Bosanquetova Filozofska teorija države izašla je u doba kada je već bio počeo taj prelaz od liberalnog kapitalizma ka monopolisitičkorn. postoji kronični »višak proizvodnje«.

Karl Kautskv. Za one koji su političke ciljeve i spontanost podređivali čistoj ekonomskoj borbi Lenjin je smatrao da pripadaju najopasnijim krivotvoriteljima marksističke teorije. bila ono bitno bez čega bi kritička teorija društva nužno postala neutralnom ili pozitivističkom sociologijom. jer ona onemogućuje da tu praksu nadvladaju interesi i ciljevi opor¬ tunističke filozofije. 62. »Berstein und die materijalische Geschictsauffassung« (Bernstein i materijalističko shvaćanje povijesti) u Die Neue Zeit (Novo vrijeme). na taj način. Najbolji se primjer za to može naći u njegovom ispitivanju Trockijevih i Buharinovih teza za Sindikalnu konferenciju. sa svojim beskompromisnim »duhom protivunječnosti«. Ryazanov. jer svi ekonomski ciljevi dobivaju svoje značenje i svoj sadržaj samo iz totaliteta novog društvenog poretka kojemu je taj pokret usmje¬ ren. on je zastupao apsolutnu prevlast politike nad ekonomijom: »Po¬ litika ne može da nema prednost nad ekonomijom. uspijevali da utkaju carstvo povijesti u car¬ stvo nužnosti i da su. na suprotnom polu političkog mišljenja zbi¬ vala se obnova hegelovstva. D. Oni koji su htjeli sačuvati kritički značaj marksističke nauke nisu u antidijalektičkim tendencijama gledali samo teorijsko skre¬ tanje nego i ozbiljnu političku opasnost. 4 5 prakse nepotpuna.. polagano evoluira prema jednom razumskom društvu. i povezuje svoju odbranu dijalektike s napadom na »naturalističiku«.. koja nas dovodi na prag fašizma. ikoja je na svakom ko¬ raku prijetila uspjehu socijalističke akcije. Dija¬ lektička metoda je totalitet u kojemu se »negacija i uništavanje opstojećega« javlja u svakom pojmu i na taj način pruža pun pojmovni okvir za razumijevanje potpunosti opstojećega poretka u skladu sa interesom slobode. ona je nemoguća«6. Raspravljajući o najhitnijim praktičnim političkim pitanjima. U isto vrijeme. prema revizionizmu. IX. podigli povijest na razinu znanosti«5. januara 19217. Lenjin je do te mjere insistirao na dijalektič¬ koj metodi da ju je smatrao vrhuncem revolucionarnog marksiz¬ ma. 6 Fundamental Problems oj Marxism (Osnovni problemi mark¬ sizma) ur. Ibid. On pokazuje da se dijalektičko shvaćanje ne može spojiti s pouzdanjem u prirodnu nužnost eko¬ nomskih zakona. FAŠISTIČKO »HEGELOVSTVO« Dok je kod marksista samo radikalno krilo branilo Hegelovo nasljeđe i dijalektiku. revizionisti su tvrdili da su društveni zakoni »prirodni« zakoni koji jamče za neizbježni razvoj prema socijalizmu. str. zakonodavstvo postaje sve snažnije i regulira borbu ekonomskih snaga.. Vidi gore. koje. a ljudska praksa podređena je nji¬ hovom autoritetu. New York. Njima je dijalektička metoda. »Klasni interes popušta. Jedino dijalektička analiza može pružiti odgovarajuću orijentaciju za revolucionarnu praksu. viladaju društvom. Tvrditi sup¬ rotno znači zaboraviti abecedu marksizma«8. str. n. 3. U ovoj raspravi Lenjin pokazuje kako slabost dijalektičkog mišlje¬ nja može dovesti do teških političkih pogrešaka. 54.334 HERBERT MARCUSE FAŠISTIČKO »HEGELOVSTVO« 335 interes sada je odbačen u korist sigurnoga i čvrstoga datog sta¬ nja stvari. Nasuprot tome. Plehanov je odlučno naglasio da je »bez dijalektike materijalistička teorija spoznaje i Ibid. upuštao se u analize značaja dijalektike. krivu inter¬ pretaciju marksističke teorije. Sjećamo se Marxovog gledišta da prirodni zatoni društva izražavaju slijepe i iracional¬ ne procese kapitalističke reprodukcije. A s obziram na to da između marksističke teorije i pralkse postoji unutrašnja veza. a zajednički interes postaje jači. U skladu s unutrašnjim tendencijama poziti¬ vističke reakcije protiv »negativne filozofije« objektivni uslovi ko¬ ji vladaju bili su hipostazirani. Odbacujući dijalektiku. nespojivo s isključivom orijen¬ tacijom revolucionarnog pokreta na ekonomske ciljeve. za Marxa. str. Talijanski neoidealizam bio je od samoga počelika povezan sa pokretom za nacionalno ujedinjenje. sv. str. str. II. 69. a kasnije s akcijom za ja7 8 Selected VJorks. i dalje. sv. str. sve više upravljajući sve većim brojem područja koja su se ranije prepuštala slijepom ratu između posebnih interesa«4. Ono je. štaviše. Tako su revizionisti provjeravali kritičku marksističku teoriju prema mjerilima pozitivističke sociologije i pretvorili je u prirodnu znanost. 391. 7. jednostrana dapače. bolje od svojih prethodnika. preobrazba teorije urodila bi neutralnim ili pozitivističkim sta¬ vom prema opstojećem društvenom obliku. što ga je pisao 25. . 1898—9. »Veliko dostig¬ nuće Marxa i Engelsa ležalo je u činjenici da su oni. Nasuprot tim marksistima. i da socijalistička revolu¬ cija treba da donese emancipaciju od tih zakona. 118. revizionisti su krivotvorili prirodu zakona koji. d.

političko iskorištavanje Hegela odbacivalo je temeljne interese njegove filo¬ zofije. Grundlagen des Faschismus (Osnove fašizma). koja opstoji vis-s-vis sićušnim interesima srednje klase. 1922. London (The Macmillan Companv. također. 14. Protestantske tendencije njemačkog idea¬ lizma pružale su efikasno oružje za opravdanje svjetovnog autori¬ teta u borbi sa crkvom. 17. Ziirich. 1929. nego zato što se izvan takve prakse ne priznaje nikakva istina. Spaventa. Oroceova Logika i Estetika bili su poku¬ šaji da se istinski oživi Hegelova misao. koja nije bila sposobna da izađe na kraj sa sve većim antagonizmima koji su pratili prilagođavanje te eko¬ nomije modernoj industrijskoj ekspanziji. i dalje. koji čini da se ljudi osjećaju zadovoljni svojim sitnim privatnim interesi¬ ma. pa kaže da su »u 1 O povijesnom položaju talijanskog neoidealizma vidi slijedeće: Benedetto Croce. Wildon Carr. Iako se pojavio mnogo ranije od pobjede fašizma. ali i ova sličnost pripada više stilu negoli značenju. do 1915). str. 1930. 25. sa srednjom klasom razbijenom u niz kon¬ kurentskih skupina. a time i s njegovim primjedbama o korporaciji. New York). ako se o njoj sudi po njezinom sadržaju. Središnja koncepcija Teorije duha kao čistoga čina (1916) mogla bi. Zbog ove pozitivne zadaće države. uz to.336 HERBERT MARCUSE FAŠISTIČKO »HEGELOVSTVO« 337 čanje nacionalističke države nasuprot njezinim imperijalističkim konkurentima1. poglavlje X. talijanski neoidealizam okrenuo se prema hegelovskoj pozicji. i proglasio duh jedinom zbiljom. koja je smatrala da su talijanske aspiracije štet¬ ne za interese Vatikana. svrstavanje Italije među im¬ perijalističke sile povelo je sa sobom jednu kranje nazadnu na¬ cionalnu ekonomiku. Međutim. Na taj način. engl. čak i na području teorijske filozofije. napisao jednu Rifforma della Dialettica hegeliana (Reforma hegelovske di¬ jalektike). prev. predmet se »razrješava« u subjekt3. efikasnu biro¬ kraciju. jedina zbilja koja postoji je čin mišljenja. njegova filozofija. a svaka Allgemeine Theorie des Faschistischen Staates (Opća teorija fašističke države). Osim toga. pravu oni pisci koji tolike vidove fašističke Države dovode u vezu sa Hegelovom organskom državom«2. podsjećati na Kantov pojam transcendentalne svijesti. R. nema nikakve veze sa Hegelom. ne iz kakvih racionalnih razloga. Ona. Shvaćanje i spoznaja postaju dio toka političke prakse. koji bi bio odvojen od tog čina i izvan nje¬ ga. naime. History of Italy 1871—1915 (Povijest Italije od 1871. 22 Um i revolucija 2 . centraliziranu administraciju. 1934. U svojoj prvoj fazi talijanski nacionalizam morao se boriti sa kato¬ ličkom crkvom. treba tek da postigne ono što su druge nacionalne države već postigle. te poučno pokazuje što se događa s filo¬ zofijom koja takvu bliskost podržava. str. što se više talijanski idealizam približavao fa¬ šizmu. utoliko je više odstupao od hagelovstva. a ne po njezinom jeziku. Sergio Panuncio (Serđo Panunčo). 10. Berlin. može se rastumačiti posebnim povijesnim razvitkom Italije. Osim toga. Croce i Gentile nagla¬ šavali su kako vlada sitan »pozitivizam« i materijalizam. Činjenica da su ideologija mlade nacionalne drža¬ ve obraćala hegelovskoj filozofiji. Nasuprot tomu. talijanski idealizam bio je hegelovski samo tamo gdje se ograničavao na izlaganje Hegelove filozofije. pokazao je da je talijanska politička filozofija poslije Mazzinija (Macini) ug¬ lavnom antiliberalna i antiindividualisticka. niti se više pretpostavlja da se filozofija slaže samo sa takvom praksom koja ide prema ozbiljenju uma. Panuncio se slaže s Hegelovim razlikovanjem države i građanskoga društva. On poriče svaku pretpostavku o nekom prirodnom i povijesnom svijetu. Michels. Italien von Heute (Današnja Italija). U našem razmatranju ograničit ćemo se na to djelo. Okretanje prema Hegelovom shvaćanju bio je ideološki ma¬ nevar protiv slabosti talijanskoga liberalizma. Više se ne izjavljuje da filozofija podražava istinu nasuprot jednoj neistinitoj društvenoj praksi. službeni teoretik fašističke države. Giovanni Gentile. H. Gentile je pogoršava za istinu kao takvu. ono najjasnije pokazuje bliskost između talijanskog neoidealizma i autoritarnog sistema. 3 The Theory of Mind as Pure Act (Teorija duha kao čistoga čina). Iako je on. Ova filozofija našla je kod Hegela odgovarajući prikaz države kao nezavisne supstancije. a nesposobni su da shvate dalekosežnost nacionalističkih ci¬ ljeva. Jedna važna istina vrijedi i za oba Gentileova djela i za kasnije iskaze fašističke filozofije: na filozofskoj razini ne mogu se uzeti u obzir. 1936. izdaleka. Stuttgart. i dalje. Prema njemu. Država mora afirmirati svoj imperijalistički interes uz često protivljenje srednje klase. da bi od nje dobila podršku. Gentileova (Đentile) glavna filozofska djela su jedna logika i jedna filozofija duha. New York. iznad svega Croce (Kroče). 172. str. racionaliziranu industriju i potpunu vojnu spremnost prema izvanjskom i unutrašnjem ne¬ prijatelju. Bez obzira na to kakav bi oblik mogla poprimiti praksa. str. dali su bitan prilog novom razumije¬ vanju Hegelovog sistema.

koji je zbiljski samo kao njegov vlastiti čin i dje¬ lo. Prema Gentileu. tvrdi da se »riješio iluzije o prirod¬ noj zbilji«10. Gentilleovo obogotvorenje sprečava da se mišljenje oslobodi lisičina »datoga«. osim činjenice da se ekonomski sistem ni ma kakav drugi način ne može održati. i što se više sila ističe. ili između duha i zbilje postaje besmislena. i opis transcendentalnog stanovišta9 prilično tačno sli¬ jede Kantovu šemu. čija će »vladajuća pretpostavka« biti da su »činljenice normativne. »Pojedinac je zbiljski pozitiv« i sve što je pozitivno »postav¬ ljamo mi sami«82. Kantovo transcendentalno ja odlikovalo se svojim jedinstvenim odnosima prema unaprijed datoj zbilji. navodno. s obzirom na to da su više od pravila. Lawrence Dennis (Lorens Denis) u svojoj nedavnoj knji¬ zi. što znači da činjenice treba da određuju pravila. bez obzira na sve suprotne tvrdnje. 1940. to se sve više otkriva kapitulacija mišljenja pred činje¬ nicama. logički prethodi spoznaji. 6. iako je odbacio kantovski pojam »stvari po sebi«. 257. Naći ćemo ih a njegovoj upotrebi Kantovog transcendentalnoga ja. samo po tomu što »ga mi Vidi napose Theory of Mind. prihvaćanje osjetilnih podataka je uvjet za spontane činove čistoga razuma. »Mi ne pretpostavljamo da zbilja. Razlikovanje između empiričkog i transcenden¬ talnoga ja. sa druge strane. . u interesu sve većeg ograničavanja ljudskih zadovoljstava — za to ne postoji nikakav razlog. I on zaključuje: »pojam istine podudara se s pojmom činjenice«6. Približavanje autoritarne države kao da je nagoviješteno u stavu koji se isuviše spremno podvrgava auto¬ ritetu činjenice. dok je Hegelova Ibid. koja je predmet spoznaje. Nikakav um ne može priznati režim koji se služi najvećim proizvodnim aparatom. . Ali Gentileova primjena toga shvaćanja raz¬ bija samo značenje transcendentalnog idealizma. Pre¬ ma jednoj rečenici Giambattiste Vicoa (Đambatista Viko). Gen¬ tile piše: »verum et fieri convertuntur« (Istinito i ono što jest daju se zamijeniti)5. Malo je iskaza koji bi mogli biti dalji Hegelovom duhu. 15. Uspr¬ kos svojim mnogobrojnim tvrdnjama o zbiljnosti duha. u kojoj brani fašističku politiku. str. ali da se u njoj ne mo¬ že razriješiti. mi ukidamo onu nezavisnu prirodu svijeta koja je uzrok da se svijet čini osnovom duha. moramo razmotriti činioce koji su Gentileu dali glas da je idealistički filozof. poglavlje I. njegova »slobodnost« i »načelo prostora« itd. Gentile. Str. 88. i dalje. iskaz da je čisti čin mišljenja jedina zbilja ne važi za empiričko. njegov vlastiti. Str. da između istine i činjenice. naime. njegova identič¬ nost sa njegovim neposrednim očitovanjima. 1 Str. S uništenjem ove objektivne zapreke čovjek se pušta u svijet koji je.. doduše. str. »Istinito je ono što nastaje4. Taj je pretpo¬ stavljao da je neka zbiljnost data svijesti. nqgo samo za transcendentalno jas. pokazuje jednaku abdikaciju misli kada se zalaže za »znanstvenu i logičku« metodu. New York. Str. Pravilo koje protivurječi činjenici je besmis¬ lica«7. Pozivanje na činjenice nadomješta pozivanje na um. . . 17. 2 Str. Napadanje kritičkog i -nezavisnog mišljenja sastav¬ ni je dio totalitarne kontrole. Gentile odbacuje temeljmo načelo čitavog idealizma. 4 5 6 7 teza bila da takvog neposrednog identiteta nema. Ni Hegel nije napustio objektivne temelje transcendentalnog idealizma. Njegova filozo¬ fija je bliža pozitivizmu. nego da postoji samo dijalektički proces kojim se to postiže. Sve oz¬ nake duha (njegovo jedinstvo koje se razvija. činje¬ nica grube sile postaje zbiljskim bogom vremena. Str. Kada se ta zbilja »ukida«. mora ostati puka riječ. između mišljenja ili duha i zbilje ima neki antagonizam i napetost. Čitava njegova teorija osniva se na neposrednom identitetu tih polarnih elemenata. The Dynamics of War and Revolution. 273. Baš kao što fa¬ šistički naglasak na akciji i promjeni onemogućuju uvid u nuž¬ nost racionalnih tokova akcije i promjene. što ga je čovjek ikada stvo¬ rio.338 HERBERT MARCUSE FAŠISTIČKO »HEGELOVSTVO« 339 suprotnost između mišljenja i činjenja. 15.) odnose se samo na njegovu transcenden¬ talnu djelatnost. 25. transcendentalno ja. Jer mišljenje (koje je »pravljenje« zbiljsko činjenje) ipso facto je istinito. koja dobiva izvjesno značenje sa¬ mo 'pomoću jedne generalizacije iz empiričkoga ja. Prije nego što izloži¬ mo neke implikacije nove filozofije »duha«. Pozitivno je. Gentile se ne može smatrati niti hegelovcem niti idealistom. Njegov načelo »posredovanja« zadržalo je te objektivne temelje—ozbiljenje duha bilo je stalno razrađivanje jednog procesa koji se zbiva između uma i zbilje. ukidamo je time što priznajemo da je ona samo apstraktni momenat duha«11. Lavvrence Dennis.

sjedinjen je sa s m r ć u . 20 Grundlagen des Faschismus. 154. priznajemo ga »ne kao svoje dje¬ lo. . V. Akcija postavlja svoje vlastite ciljeve i norme. . Ovaj iskaz otkriva jedan od bitnih atributa autoritarne drža¬ ve. »Zbilj¬ ska potreba našega duha nije da sa svijeta nestane zablude i zla.. . lativismo e Fascismo (Relativizam i fašizam). jer nama istine bez zablude niti dobra bez zla17. 107. Milano 1924. »promjena kursa«. Gentileov aktualizam potpuno je ravnodušan prema njemu i pozdravlja vladajuće zlo i nepotpunost kao veliko dobro. Filozofija koja odatle proizlazi »uzdiže svijet u vječnu teogoniju koja je ostvarena u unutrašnjosti na¬ šega bića«18. nego da stalno budu ovdje«. 269. Sva njegova bit razrješava se u činove koji nemaju nikakvih natpojedinačnih zakona koji bi ih susprezali. u svojoj se aktualnosti povlači iz svakog unaprijed ustasnovljetnog zakona i ne može se odrediti kao biće koje je ograničeno na jednu određenu prirodu u kojoj je proces života iscrpljen i dovršen«15. Sam Gentile na¬ ziva svoju nauku »apsolutnim formalizmom«. »uvijek su sama zbiljnost Boga«. usp. Str. Ali ta će se suprotnost razriješiti čim vidimo da je pojedinačno. Od Hegelove dijalektike Gentiile po¬ suđuje ideju da je zbilja neprestani proces. Pojedinac tvori sebe i opće. Hegelova filozofija utkiva prolaznu prirodu svih povijesnih oblika u svjetskopovijesno tkiva napredujućega uma. »Sam d u h . 33. i zbilje sa duhom. a ne do izgradnje racionalnih oblika života. Ali ova pojedinačnost. Identifikacija miš¬ ljenja sa akcijom. »istinske odluke Ducea (vođe) jesu one koje se istovremeno for¬ muliraju i izvršavaju«20. Str. dovodi do sveukup¬ nog uništenja. i nikakvih valjanih načela po kojima bi se o njima moglo suditi. Međutim. »Is¬ tinski život. o kojima se ne može suditi ni po kakvim ciljevima i na¬ čelima. kakve god i šta god bile. »Jedina tvar koje ima u duhovnom činu je sam oblik kao djelatnost« 14 . ili iznad praktičkih ciljeva fašističke politike pro¬ glašena je besmislenom.«16. veličanje akcije. nema »materije« nezavisno od čistog »oblika« činjenja. 19. opće je »samo-tvorenje općega«13. osobito kad naglašava da je pojedinac jedini pozitiv«.340 HERBERT MARCUSE FAŠISTIČKO »HEGELOVSTVO« 341 suprotstavljamo samima sebi«. onemogućuje mišljenju da zauzme poziciju suprotnu »zbilji«. iz koje je potekao njegov idealizam. Vjernost bilo kakvoj istini ko¬ ja leži izvan. nego kao djelo drugih«. 271. Politički spisD. »Temelji fašizma« što ih je objavio Gentile navješćuju da je upravo ukidanje svih »programa« sama filozofija fašizma. Gentile prihvaća svijet kakav jest i obogotvoruje njegove užase. podređene su promjenljivim političkim potrebama. iz¬ dvojen iz bilo Ikakvog okvira općega uma. jedini je njegov nepromjenljivi program. Fašizam nije vezan nikakvim načelima. . bez obzira na cilj. str. 277. pradskazujući tipično relativističke crte fašističke filozofije. Str. ali taj proces. Dakle. Str. Teorija kao takva. . nego ona opravdava konačno raspadanje svih ob¬ jektivnih normi i vrijednosti u nered čiste akcije. Konačne stvari. Benito Mussolim. Nikakve odluke ne važe za budućnost. ili ako nije neposredno utrošeno u akciji. zahvaljujući transcendentalnoj svijesti. koje se mogu primijetiti u odbacivanju svih utvrđenih programa koji idu dalje od zahtijeva neposredne situacije. Scntti Po¬ litici (Diuturna. . 374. Teorija postaje praksom do te mjere da se odbacuje cijelo mišljenje ako ono nije neposred¬ na praksa. Str. 243. sadržaj prolaznoga još uvijek je prisutan pri konačnom uvođenju slobo¬ de. koja oscilira između transcendentalnog koje je lišeno smisla i konkretnosti koja je prazna. str. Iza ove prilično zbrkane gomile riječi razvija se je¬ dan značajan proces. također opće. i dalje. u Diuturna. U izvjesnom smislu Gentileova filozofija zadržava blijede tragove liberalističke šeme. 246. ur. ova unutrašnjost više nije sklonište od bijedne zbilje. Gentileova teorija duha hvali »antiintelektualizam«19. i da upravo time što je ovoj su¬ protna izravno ulazi u fašističku ideologiju. nema drugog sadržaja do akcije. Str. nedosljednost njezine ideologije. » Str. i sva intelektualna djelatnost. proces slamanja svih racionalnih zakona i mjerila. Moreno. Gentileova na¬ uka da je istinska zbilja akcija koja samu sebe opravdava ja¬ sno iskazuje i slavi svjesno i programatsko bezakonje fašističke akcije. drža¬ nje koraka s promjenljivim konstelacijama sile. uprkos paradoksalnoj interpretaciji zbilje 13 14 15 16 17 kao »duha«. u kojoj jednom zauvi¬ jek nestaje nezavisnost mišljenja. obožavanje uspjeha. Gentileov aktualizam ističe totalitarnu Vlast prakse nad mišljenjem. Ke- 1 8 . Svi temeljni motivi Gentileove filozofije pokazuju da je ona tačna suprotnost Hegelovoj.

ukidanje društvenih pojedinačnih sloboda i sje¬ dinjavanje masa pomoću terora. s druge1. Masama se država činila kao »bezdušno oruđe sile«3. naime. koju treba da objavi Oxford Universitv Press. s jedne strane. The Špirit and Structure of German Fascism (Duh i ustroj¬ stvo njemačkog fašizma). razbile socijalističku opoziciju i obnovile imperija¬ listički ekspanzionizam. krivotvorenu u novom vidu. 1933. Ideološki napad nacionalsocija¬ lizma na Hegelovo shvaćanje države prilično se oštro razlikuje od prividnoga prihvaćanja tog shvaćanja kao što je bio slučaj kod talijanskih fašista. nailazio je u svom iskorišćavanju na sve veće poteškoće. Nasuprot Italiji. a onda ju je. 1937. koja sebe čini nasljednikom stare kapitalističke klase. 7-mo izdanje. Bio je to jedan Rechtsstaat (pravna drža¬ va). pravna jednakost. preuzeo Marx. a i zato što je radnički po¬ kret gorljivo branio široku mrežu socijalnog zakonodavstva. naglašavala je privatne slo¬ bode i prava. koje se afirmira¬ lo u svjetskoj povijesti duha. on je. francu¬ ske revolucije i idealističke kulture. The Viking Press. Ona je svoj apogej posti¬ gla u Hegelu. Poslije prvog svjetskog rata. The Origin and Practice of National SociaHsrn (Behemot. nastavlja on. U takvoj situaciji najjače industrijske skupine nastojale su da pre¬ uzmu izravnu političku vlast kako bi organizirale monopolističku proizvodnju. Ova se razlika može rastumačiti različitošću povijesnih situacija na koje su obje fašističke ideologije morale odgovoriti. priznao je da svaki od ovih povijesnih stujpnjeva ima neko određeno pra¬ vo. Politički sistem koji nastaje ne može razviti proizvodne sna¬ ge bez stalnog potiskivanja zadovoljavanja ljudskih potreba. Zato nije slučajno da nacionalsocijalistički napadaj na Hegela počinje s odbacivanjem njegove poli¬ tičke teorije. New York. Miinchen. koji služi onim velikim interesima koji su preživjeli ekonomsku konkurentsku borbu. Ovo zahtijeva totalitarnu . . Potpunu kapitulaciju ljud¬ skog života pred ustaljenim društvenim i političkim snagama sprečavao je ne samo sistem političkog predstavništva. tako da se pojedinac. Porijeklo i praksa nacionalsocijalizma). ukinuo posljednje područje na kojemu je poje¬ dinac mogao isticati svoje pravo prema društvu i državi.342 HERBERT MARCUSE NACIONALSOCIJALIZAM PROTIV HEGELA 343 4. Neumann. 3 Ibid. NACIONALSOCIJALIZAM PROTIV HEGELA Osnovnu razliku između hegelovske i fašističke ideje države ne možemo razumjeti ako ne ocrtamo povijesne temelje fašistič¬ kog totalitarizma. 1941. građansko društvo i državu. a proizvodne snage naglo se šire — ali čitav proces služi samo interesima vladajuće birokracije. ali je Hegel u njoj gledao otjelovljenje trajnih dostignuća moderne ere. državu. Hegelova filozofija bila je sastavni dio kulture koju je autoritarizam morao savladati. Der Mythos des 20. podredio apsolutnom pravu uma. i Frariz L. rad postaje prinudnom službom. Hegelova filozofija osnivala se na pretpostavci da građansko društvo može funkcionirati a da se ne odrekne bitnih prava i sloboda pojedinca. koji se u Evropi brzo širio. 525. i demokratskog si¬ stema. osobito zbog toga što je svjetsko tržište bilo raskinuto. Alfred Rosenberg. Osim toga.. umjetnosti i religije. njemačke reformacije. Društvo postaje oružani tabor. mogao osjećati sigurnim u državi i društvu. Hegelova politička teorija idealizirala je drža¬ vu restauracije. on je čak i najviši stu¬ panj. koja je tuđa našoj krvi. sa kojom je njemački idealizam bio povezan i koja je živjela sve do fašističke ere. bar kao privatna osoba. totalitarna država označava povijesni stupanj na kojemu sva ta dostignuća postaju opasna za održanje građanskoga društva. u stvari. Fašistička onganizacija društva traži da se promijeni okvir kulture. str. Behemoth. koju čak ni Weimarska republika ni¬ je potresla do 'temelja. 'Uklanja se tržišna anarhija. u kojemu su sfere 2 Alfred Rosenberg. On kaže da se kao posljedica francuske revolucije »javi¬ la nauka sile. 1 Vidi analizu nacionalsocijalizma u slijedećim knjigama: Robert A. službeni čuvar nacionalsocijalističke »filozofije«. visoko racionalizi¬ rani industrijski aparat. . stoljeća). Njemačka je država bila moćna i čvrsto uspostavljena zbilja. sveobuhvatni racionalni politički sistem. Kada je Hegel podijelio čovjekov društveni život na porodicu. Korijeni fašizma mogu se pronaći u antagonizmima sve veće industrijske monopolizacije. Kultura. koje je njegovo vlastito. New York. sloboda ugovaranja nego i ublažavajući utjecaj filo¬ zofije.kontrolu nad svim društvenim i pojedinač¬ nim odnosima. započeo je kampanju protiv Hegelovog pojma države. Kada je fašizam konačno razorio liberalistički okvir kulture. Brady. S druge strane. Jahrhunderts (Mit 20.«2 Ova nauka dala je državi dostojanstvo apsoluta i obi¬ lježje da je sama sebi svrhom.

Hegelova filozofija države držala se naprednih ideja liberalizma do 'te mjere da se njegova politička pozicija mogla pomiriti sa tota¬ litarnom državom građanskoga društva.. nacionalsocijalizam pjeva hvalospjeve masama i zadržava »narod« u njegovom pred7 Otto Dietrich. jer su ekonomske sile koje su stajale iza nacionallsocijalističkog pokreta već odavno bile dovoljno jake da izravno vladaju. pokreta (stranke) i naroda (Volk). niti je savez slobodnih pojedinaca niti umstvena cjelina hegelovske države. Onaj koji tu činjenicu ne priznaje je neprijatelj naroda. Dok se političlka filozofija prošloga stoljeća osnivala na dihotomiji između države i društva. . A ova zajednica. . decembra 1937. Volksgemeinschaft se mora iz¬ dvojiti u dimenziji »krvi i tla«.344 HERBERT MARCUSE NACIONALSOCIJALIZAM PROTIV HEGELA 345 prava i slobode jasno označene i priznate. Carl Schmitt iKarl Šmit). str. Država nije nipošto konačna političlka zbilja u trijadi. okreće protiv »Države« i odriče joj da je ona vrhovni autoritet. Volk je onaj dio države koji ne poznaje svoju vlastiti volju. Prema Hegelu. 5 Rosenberg. kojom vladaju općenito važeći zakoni. i »autoritet je Volkheita (narodnost) iznad autoriteta Države. a na nje¬ zinom je mjestu sveobuhvatno jedinstvo koje guta svaki plurali¬ zam prava i načela. Hegelova trijada porodice. Volksgemeinschaft (narodna . koja ne ometa zbiljsku igru klasnih interesa unutar društva. koji bi morali priznati bar minimumi pravne jednakosti i sigur¬ nosti. Pojedinac. Hegel odbacuje svaku pomisao na to da je »narod« nezavisan politički činilac ier.«5. i utoliko što nema nikakve aktualne dru¬ štvene zajednice. str. čije je djelovanje jasno i predvidivo i koja obećaje da će zaštititi bitne interese svakog pojedinca bez razlike — taj oblik države je upravo ono što nacionalsocijalizam ne može trpjeti. tako da ih novi auto¬ ritarni režim nije mogao iskoristiti. društva i države nestala je. koja je trebalo da bude razbijena čim je propao taj oblik ekonomije. vodeći politički filozof Trećega Reicha. Nasuprot tome. Prema tome. 1933. On kaže da je Hegel pripadao onoj liniji razvitka koja je proizvela fran¬ cusku revoluciju i marksističku kritiku društva. kao i u mnogim drugim slučajevima.6 Iskaz Alfreda Rosenberga priprema pozornicu za nacionalsocijalističko odbacivanje Hegelove političke filozofije. Revnal and Hitchcock. opet. opet. već »prirodni« entitet rase. koliko je nacionalsocijalizam dalek od Hegelovog shvaćanja. 526. nacionalsocijalizam pokazuje mno¬ go dublje razumijevanje zbilje od mnogih njezinih kritičara. Država kao um — to jest kao umstvena cjelina. pojedinac kao takav nema ni dužnosti ni prava da opstoji s obzirom na to da sva prava i sve dužnosti proizlaze samo iz zajednice«7. bliži je interesu slobode od pučkog ra¬ dikalizma nacionalsocijalističkih iskaza. Nacionalsocijalistički ideo¬ lozi naglašavaju da »zajednica«. koju povezuje »krv i tlo« i za koju ne važe nikakve racionalne norme ni vrijednosti. vidi Hitler. 6 Staat. onaj koji je rađao um i slobodu. New York. kao i svi drugi nacionalsocijailistički govornici. također odbacuje Hegeilovu poziciju u vezi sa državom i izjavljuje da se ona ne može pomiriti sa biti nacionalsocijaliz¬ ma. 12 4 Ovo je dopunska ustanova ekonomskog liberalizma. cit. dapače. i da se pretvorio u sa¬ vez slobodnih pojedinaca. nego samo sredstvo za očuvanje naroda«4. On je. sačinjava prirodnu zbilju. bez nepotrebnog posredstva političkih oblika. Rosenberg (Roznberg) se. Mein Kamf. »pokret« i njegovo vodstvo je nasljeđuju i određuju. ne¬ stao je. Ovdje.pred kojim ljudi moraju klečati.zajednica) idolizira se kao prirodna za¬ jednica upravo zato. da mu još uvijek nedostaje spoznaja o njegovom istinskom inte¬ resu i da u političkom procesu predstavlja prilično pasivan elemenat. He¬ gel je mnogo puta kazao da narod još nije postigao tu svijest. Država nije čak ni cilj. Bewegung. Uzdizanje Volka na položaj izvornog i konačnog političkog entiteta pokazuje.. iako mo¬ že izgledati reakcionaran. kojoj je pojedinac potpuno pod¬ ređen. »Kao što danas poučavamo. Vladavina je totalitarna. Ovaj Hegelov stav. Str. u Volkische Beobachter (Narodni promatrač) od 11. kojega je isticala hegelova filozofija. str. 592: »Osnovna je spoznaja da država ne predstavlja cilj. mogao odba¬ citi državni oblik. op. nacionalsocijalizam pruža trijadu države. . Usmjeravanje na »prirodne« ustave služi tomu da se pažnja odvrati od društvenog i ekonomskog temelja totalitarizma. nego sredstvo«. 527. kao što on drži. »Danas više ne gledamo na Državu kao na nezavisnog idola. politička efikasnost zahtijeva svijest o slobodi. Uspostavljanje racionalnoga društva pretpostavlja da je narod prestao opstojati u obliku »masa«. S obzirom na to da društveni odnosi pokazuju da nikakve zajedničnosti nema. 1939. Volk. Hamburg.

29. Totalno žrtvovanje pojedinca koje se ovdje zbiva. 1. za ekonomski proces. prevladati po obliku i sadržaju«13. . moramo se obratiti onima koji se profesionalno još uvijek bave filozofskim radom. posvetio je znatan dio svojih radova odbaciva¬ nju njemačkog idealizma. Njemački idealizam posjedovao je protiv potpu¬ ne pojedinčeve kapitulacije pred vladajućim društvenim politič¬ kim snagama. Ideja o dobrobiti pojedinca ustupa mjesto zahtjevu za žrtvovanje »Dužnost žrtvovanja za cjelinu nema granica. Sma¬ tra se da njegovu političku zbilju predstavlja jedinstvena osoba Vođe. 24. . Hegel ovdje postaje simbolom svega onoga što nacionalsocijalizam odbacuje i čega se gnuša. Breslau. koji je izvor sveg zakona i cijeloga prava. a ne idealistički stav«14. str. . Fascism: Doctrine and Institutions (Učenje i usta¬ nove 11 fašizma). 3. Nacionalsocijalizam je pravilno shvaćao da je ide¬ alizam svojim ushićenjem za duh i svojim ustrajanjem na značaj¬ nosti mišljenja predstavljao bitnu oprobu svakome žrtvovanju po¬ jedinca. Razlog ove osude je jasan. ur. Vidi Krieck. 8 služenje pripada bez pojedinčevog života — to je »služba koja ni¬ kada ne završava. nacional¬ ne časti i budućnosti. 71. str. i Volk und Staat in der VJeltenschauung des Nationalsozialismus (Narod i država u nacionalsocijalističkom pogledu na svijet). Danas. podržava se radi posebne koristi industrijske i političke birokracije. društveni poredak dru¬ gačije nego da prisilno regrutira svakog pojedinca. i dalje. »Mi više ne živimo u vremenu od¬ goja. Berlin. Zato se od ljudi u ovoj epohi kao zadaća i potreba života traži herojski. niti može proširiti područje i sredstva pojedinčevog zadovoljstva. Rim. Njemački idealizam. u krajnjoj liniji. str. nacionalsocijalisti »smatraju neizbježnim opadanje životnog standarda« i drže pa¬ negirike osiromašavanju11. Prema tome. Vom Sinnund Wesen der nationalen Revolution (O smislu i biti nacionalne revolucije). 1933. Der Deutsche Student (Njemački student).346 HERBERT MARCUSE NACIONALSOCIJALIZAM PROTIV HEGELA 347 racionalnom. Br. Knjiga Franca Bohma (Franc Bern) Anti-Caratesiansmus. bez obzira na njegov interes. filozofija i religija zamišljale su jedan svijet koji je osporavao zahtjeve date zbilje. Ovo bi potkopalo nužnu disciplinu sistema. A ova je kultura priznavala područje istine koje nije potpa¬ dalo pod autoritet opstojećeg poretka i njegovih sila. sadrži poglavlje »Hegel und Wir« (Hegel i mi). kulture. . Umjetnost. . njemački se idealizam m o r a . Ernst Krieck. u kojem su nalazi i sljedeća dalekosežna izjava: »Ako treba da postanemo politička i aktivna nacija. 4. Otto Koellreutter. 1935. 1935. str. 5. 1933. Nacionalsocijalistička ideologija naprosto tvrdi da se istinsko ljudko opstojajnje sastoji u bezuslovnom žrtvovanju. Ono se zato ne može opravdati istinskim interesom pojedinca. 27. Br. tvrdio je da društvene i političke ustanove moraju biti u skladu sa slobodnim razvojem pojedinca. str. Die deutsche Staatsidee (Njemačka ideja države).. 1934. '10 Koellreutter. »emancipacija od Hegela« se pozdravlja kao preteča vraćanja istinskoj filozofiji. 10. Sa druge strane. str. Tiibingen. 1933. sve tehničke mogućnosti za život pun izobilja. Volk im Werden (Narod u nastajanju). str. koja daje nacionalistič¬ ku interpretaciju povijesti filozofije. Autoritarni sistem ne može povećati životni standard u znatnoj mjeri. 29. . 12 13 . iako je fi¬ lozof i drži Hegelovu katedru na Sveučilištu u Heidelbergu. od istog pisca. fašizam »ne vjeruje u mogućnost 'sreće' na ovom svijetu«. već u nužnosti. Ernest Krieck (Krik). . Međutim. August 1933. i jedini tvorac društvenog i političkog opstojanja. U svom časqpisu Volk im Werden (Na¬ rod u postojanju) objavio je članak pod naslovom »Der Deutsche Idealismus zwischen den Zeitaltern« (Njemački idealizam između dva razdoblja). jer se služenje i život podudaraju«12. »Tokom čitavog stoljeća Hegelovo univerzalističko shvaćanje . E. Ako tražimo neki podrobniji iskaz. 1. Krieck ni ne pokušava da ukaže na neke posebne grijehove u misaonom ustrojstvu njemaakog idealizma. prirodnom stanju8. Mussolini. 1935. Njemu je teško iza¬ ći na kraj i s najjednostavnijom filozofskom idejom. 1933.. da slušanje i Vidi Otto Dietrich. koji je doživio svoj vrhunac u hegelovskom učenju. str. vidi također br. jedan od reprezentativnih govornika na¬ cionalsocijalizma. Idealistička kultura nespojiva je sa fašistič¬ kom disciplinom i kontrolom. čak ni u ovom stanju nije Volku dozvoljeno da igra neku aktivnu političku ulogu. ako narod smatramo najvećim dobrom na svijetu«9. Leipzig. str. te bi. i »poriče jednadžbu pre¬ ma kojoj je blagostanje jednako sreći«10. koji po samoj svojoj prirodi mora spriječiti svaki slobod¬ ni razvitak proizvodnih snaga. humanizma i čistog duha. Filozofski idealizam bio je sastavni dio idealističke kul¬ ture. 1. poništilo fašistički po¬ redak. 69. 10. Vom Sinn und VJesen . niti na dugo vrijeme. Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus (Filozofske osnove nacionalsocijalizma). 14 Str. 21. autoritarni sistem ne može održati svoj. kada su pri ruci.

Ona izjavljuje da je Hegel zbog tih tendencija »simbol sto¬ ljetne. koja je sebe zvala »pozitivnom filozofijom«.. koje su se razvile u posljednjem desetljeću devetnaestoga vijeka i izgradile ideološki okvir za napad na liberalizam19. 19 Vidi moj članak »Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitaren Staatsauffassung« (Borba protiv liberalizma u totalitarnom shvaćanju države) u Zeitschrift fiir Sozialforschung (Časopis za dru¬ štvena istraživanja). U čemu je ta Hegelova antinjamačka orijentacija? Prvo. Um podrazumijeva jedinstvo svih ljudi kao racionalnih bića. prevladane prošlosti« i »filozofska protuvolja našeg vre¬ mena« . Muirhead. citirano kod R. sloboda je svojina svih ljudi i neotuđivo pojedinačno pravo. Stahla. 1932.. Bohm zadire u središte hegelovstva kada kritizira njegove »huma¬ nitarne ideale«. Uništenje na¬ čela uma. 282. 161—94. cit. Činjenica da je razvitak prema autoritarnim oblicima značio napuštanje hegelovskih načela. op. 21 Staat. 224. Ona je bila antihegelovska u svim svojim cilje¬ vima i načelima. dok je Hegel odlutao od Karla Marxa do Lenjina i Moskve«20. prevladati slučajne i »prirodne« razlike i sukobe izme¬ đu ljudi. povijesti i »egzistencije«. idealističkih i materijalističkih filozofija povijesti«17 Za razliku od mnogih marksista. I on sažima čitav proces u vrlo izrazitoj izjavi da je na dan Hitlerovog dolaska na vlast »Hegel. koja proglašava Hegela za »izvor svih liberalnih. Idealistički univerzalizam na taj način uključuje individua¬ lizam. Shvaćati svi¬ jet kao duh i mjeriti opstojeće oblike mjerilima uma znači u kraj¬ njoj liniji. narod). " Ibid. 20 Miinchen. Ove antihegelovske tendencije udružile su se s iracio¬ nalnim filozofijama života. Volk (Država. Prvo izdanje njegove knjige Begriff des Politischen (Po¬ jam političkoga) pita kako je dugo »Hegelov duh« živio u Berlinu. i izvan nje. cit. i dalje. str. 1935. op. 1938. znači odlaženje preko njih u univerzalnu bit čovjeka. Za to nema boljeg svjedoka nego što je jedini ozbiljni politički teoretik nacionalsocijalizma. i odgovara: »Na svaki način. Bewegung. do ikoje je došlo brzo nakon Hegelove smrti«18. Nacionalsocijalistička kritika zadržava se na onim tendenci¬ jama u Hegelovoj filozofiji koje protivurječe svakom totalitariz¬ mu. ostvaruje u slobodi. Carl Schmitt (Karl Šmit). 17 Hamburg. str. prizna¬ vala se u Njemačkoj. str. German Philosophy in Relation to the War (Njemačka filozofija u odnosu na rat). u njegovom nag¬ lašavanju mišljenja. Kada se um. interpretacija društva u smislu prirode i podvrgavanja mišljenja neumoljivoj dinamici daloga — sve je to djelovalo u romantičkoj filozofiji države u istorijskoj školi. nego u oštroj reakciji protiv čitave idealitičke filo¬ zofije. 15 važi zajedno sa svim onim što se u njemu podrazumijeva. U to vrijeme u Engleskoj je u Muirhead (Mjurhed) izjavio da »filozofske temelje današnjeg militarizma ne smijemo tražiti u hegelovstvu. naclonalsocijalisti shvaćaju ozbiljno vezu izme¬ đu Hegela i Marxa. str. str. 25. pokret. u njegovom napadu na akciju radi akcije. a ne njihovu posljedicu. u knjizi Hansa Heysea (Hans Hajze) Idee und Existenz. Društvena i politička teorija koja je odgovorna za razvitak fašističke Njemačke imala je sa hegelovstvom veze u potpuno ne¬ gativnom smislu. On priznaje unutrašnju vezu između pojmova i duha i »univerzalističkog shvaćanja« čovječanstva16. konačno. u Prusiji postala autoritativnom pretpostavlja konzervativnu filozo¬ fiju F. 1934. 28. H.. str. To znači. Ovaj iskaz Leipzig. također. . J. škola koja je poslije godine 1840. tako reći umro«21. 50. Ideo¬ loškim korijenima autoritarizma tlo je u »oštroj reakciji« protiv Hegela. str. u Comteovoj sociologiji. 18 J. 32. još i za vrijeme prvog svjetskog rata. Metza. ka¬ že on.348 HERBERT MARCUSE NACIONALSOCIJALIZAM PROTIV HEGELA 349 skrivalo je u filozofiji motivacije njemačke povijesti«15. zastupati pravo čovječanstva nasuprot posebnim političkim zahtjevima. Bohmova kritika ponavlja se u nešto blažem i razrjeđenijem obliku u jednom drugom reprezentativnom dokumentu nacionalsocijalističke filozofije.

Sa sve većom koncentracijom i efikasnošću ekonomske. napisan godine 1954. negacija. zbilja se kreće po svom vlastotm pozitivnom zakonu i. ili 'likvidirana. o ukidanju njegovg robovanja oruđima njegova rada. Sloboda je u odstupanju — na prodručju mišljenja. Ovo potonje prepušteno je metafizici: enciklopedijski prikaz svo¬ ga sistema Hegel je zaključio Aristotelovim opisom Nousa i Theosa. pa zato i Uma. dokle god sloboda još ni¬ je zbiljska. koju je um obećavao: zaro¬ bljavanje čovjeka njegovom vlastitom proizvodnošću slavljenje odgađanoga zadovoljenja. U »sili negativnosti« Hegel je vidio životni element Duha. protivljenje. ni razvitak Du¬ ha. to je umstveno. razvija svoju ugnjetačku snagu. preduslovii socijalizma. usklađena. Godine 1816. kao i na području društva. vlaslt nad prirodom i materi¬ jalno bogatstvo. opozicija na svim tim područjima je umirena. i da samo kapitalistička organizacijia sprečava to ozbiljenje. Na početku i na završetku odgovor zapadne filozofije na tra¬ ganje za Umom i Slobodom je isti. Obogotvorenje Duha uključu¬ je priznanje njegovoga poraza u zbilji. U Hegelovoj filozofiji trijumf Duha ostavlja Državu za sobom u zbilji — ona ostaje neporažena Duhom i ugnjetačka. Ova nova načela i vrijednosti može ozbilljiti samo klasa koja je slobodna od starih i ugnjetačkih načela i vrednota. razvoj ljudskih mogućnosti unutar okvira vladavine. nakon što su se svršili ratovi nacionalnog oslobođenja. neometana Duhom. Ako je razbijena protivrječna. a nisu bila ni neočekivana. Hegel je svoje studente podsticao protiv »političkog posla« i Države' koja je »progutala sve druge interese«. marksistički pokušaj da se ponovo odredi Um pretrpio sličnu sudbinu? Marx je vjerovao da je industrijsko dru¬ štvo stvorilo preduslove za ozbiljenje Uma i Slobode. Hegelova filozofija bila je posljednja koja se mogla usuditi da shvati zbilju kao očitovanje Duha. i upravljanju njima. Takvo opa¬ danje snage Negativiteta doista je popratilo napredak kasne 'indu¬ strijske civilizacije. Ova sila Negativnosti bila je. političke i kulturne kontrole. u krajnjoj liniji. Ni hegelovska ni marksistič¬ ka ideja Uma nisu se približile svome ozbiljenju. Jer u tom se prelazu radi o mnogo čemu višem nego što je sloboda i racionalno iskorištavanje proizvodnih snaga. Um se identificirao sa zbiljom: što je aktualno. ta skretanja pripadaju samome ustroj¬ stvu što ga je ta teorija bila otkrila — ona nisu došla sa strane. Samo će ovo »više« okrenuti kvantitetu i kvalitetu i uspostaviti drugačije. a ni razvoj Revolucije nisu poprimili oblik kakav predviđa dijalektička teorija. Međutim. koja u svom opstojanju utjelovljuje samu negaciju kapitalističkog sistema i zato ima povijesnu mogućnost da se suprotstavi ovome sistemu . usprkos svojiim obavezama prema Pravu i Slobodi. Da li je 'drugi. usprkos ovoj snažnoj 'kariki između kapitalističke proizvodnosti i socijalističke slobode. Smatrao je da su puna zrelost proizvodnih snaga. oporbena. moć da date činjenice shvate i mijenjaju u skladu sa mogućnosNaknadni epilog. iako ono što je umstveno još nije postalo aktualnošću. negativna moć Uma. sile Duha 'kao najviše vrijednosti. i da su ti preduslovi stvoreni. da bi podržao »hrabrost istine«. koje je dovoljno veliko da ispuni bar osnovne potrebe svih članova društva na postignutoj kulturnoj razini.EPILOG 351 EPILOG* Poraz fašizma i nacionalsocijalizma nije zaustavio tendenciju prema totalitarizmu. Danas izgleda da Duh ima dru¬ gačiju funkciju: on pomaže pri organiziranju i anticipiranju opstojećih slila. Kasniija povijest učinila je takav pokušaj nemogućim. i time o potpunom preocjenjivanju svih postojećih vrednota. mišljenja. M a r x je mislio da taj prelaz može izvršiti samo revolucija i jedna revolucionarna klasa. Afirmacija pozi¬ tivnog apsorbirala je protuslovlje. ugnjetačka vlast prirode u čovjeku i izvan njega. dakle u li'kvidiranju »sile Negativ¬ nosti«. Ipak. tima koje se razvijaju. Hegel je prihvatio Građan¬ sko društvo i njegovu Državu 'kao odgovarajuće povijesno ozbiIjenje Uma — što je značilo da oni nisu konačno ozbiljenje Uma. Um je u samoj svojoj biti kontradikcija. naime o oslobođenju samoga čovjeka. Od samoga početka. ideja i zbilja Uma u modernom raz¬ doblju sadržavala je elemente koji su dovodili u opasnost slo¬ bodnu i ostvarenu egzistenciju. time što će se »pozitivno« odbaciti pošto je postalo preprekom za napredak slobode. neugnjetačko društvo — određenu negaciju kapitalizma.

pod 'kontrolu sve efikasnije organizacije. ne izgleda da opovrgava 'marksističko shvaćanje. Napredak u administraciji smanjuje dimenziju u kojoj pojedinci i dalje mogu biti »sa sobom« i »za sebe« i pretvara ih u totalne predmete nji¬ hova društva. Ali. Aparat je. Ovo je pomirenje suprotnosti djelovalo dugo vremena prije nego 23 Um i revolucija . nama razloga za pret¬ postavku da dalji napredak traži uništenje svoje sadašnje osnove. a negativna snaga proletarijata sve više se stišavala. Ne naprosto osiromašivanje. gdje se odgovornost može identificirati i gdje je ona konačna. životni i rad¬ ni uslovi radničke klase u razvijenim kapitalističkim zemljama pokazivali su već dugoročnu tendenciju poboljšanja. osim toga. Na taj način nestaje područja na kojemu je pojedinačna i skupna transcendencija bila moguća. a sloboda bi bila stvar administracije i dekreta. pa i besmislenom. upravo u industriijski naprednim zemljama unutrašnje protivurječnosti došle su. potreba za vladanjem i ugnjetavanjem prenijela bi se na novo društvo. izgleda. bila bitna za njegovu ideju socijalizma. Povećanje aparata proizvodnje i raspodjele premašilo je po¬ jedinačnu i skupu kontrolu. Marxova shvaćanje »slobodnog« proleltarijata kao apsolutne negacije ustanovljenog društvenog poretka pri¬ padalo je uzoru »slobodnog« kapitalizma. Aiko sama re¬ volucija ne bi napredovala pomoću slobode. i stvorilo hijerarhiju javne i pri¬ vatne birokracije s visokim stupnjem neutralizac|jie odgovornosti. znači da je on očekivao da će se radni uslovi dalje poboljšavati kao izra¬ van rezultat sve veće moći što je ima radnička klasa u funkcioniranju 'kapitalističkog sistema. već osiromašivanje sučelice sa sve većom društve¬ nom proizvodnošću trebalo je da od proletarijata učini revolucionarnu snagu. daleko iz¬ nad razine koju je Marx opisao i predviđao u Kapitalu. kao i samo-svjesnim posrednikom njihova •revolucionarnog razrješenja. nečim što ug¬ njetava: oni sami podražavaju podvrgavanje i vladanje. u preobrazbi slobodnoga kapitalizma u organizirani. uistinu. Ako se date činjenice i tendencije uzmu u obzir. kao i njihovo zadovoljavanje. Odlučujuća važnost odnosa između predrevolucionarnog i poslijerevolucionarnog proletarijata pokazala se tek nakon Marxove smrti. Marxov pojam osiromašljivanja uključuje svijest o zaustavljenim čovjekovim mogućnositima i o mogućnosti njihova ozbiljenja — svjijest o otuđenju i dehumanizaciji. Tehnološki napredak umnožio je potrebe i njihovo zadovoljavanje. To. oslo¬ bađanje pretpostavlja slobodu: oslobođenje se može postići samo ako ga prihvate i ako ga podržavaju slobodni pojedinici — slo¬ bodni od potreba i interesa vladanja i ugnjetavanja. dozvoljavanje potreba. Engels je naglašavao sve veće zakonsko-parlamentarne snage organizovanoga rada. Ali onda je razvitak revolucionarne svijesti. i zrelost unutrašnjih protivurječnosti kapitalizma. Strogo uzevši. Ovdje možemo naznačiti samo nekoliko od najvažnijih činilaca koji su kasnoj industrijskoj civilizaciji omogućili da apsorbira svoj negativitet. dok je iskorištavanje tog napretka učinilo te potrebe. Ne samo mala »radnička aristokracija« nego i najveći dio radničkih klasa pretvoren je u pozitivni dio ustanovljenog društva. osobiti pojedinačni i skupni interesi mogu se afirmirati samo unutar sveobuhvatnog interesa da se očuva i proširi aparat kao cjelina. Ipak. Razvitak svijesti postaje opasnom prerogativom iz¬ dvojenih (outsidera). on je bio na to potaknut ne samo zrelošću proizvodnih snaga nego i time što je ira¬ cionalnost njihove primjene. tj. Kada je Marx zamišljao prelaz in¬ dustrijski naprednih zemalja u socijalizam. — a s njime nestaje i životni elemenat oporbe. Napredak bi značio sve veće ugnjetavanje. kao i volja da se one ukinu. En- gels nije vidio nikakvog razloga za neku temeljnu reviziju onoga što je Marx predskazao.352 HERBERT MARCUSE EPILOG 353 i da ga prevlada. Ta tendencija. čak na vrhu hijerarhije. otjelovljenje opće volje. društva u kojemu će slobodno djelovanje temeljnih ekonomskih zakona i odnosa povećati unutrašnje protivurječnosti i učiniti industrijski proletarijat glavnom žrtvom. »Superprofiti« monopolističkog razdoblja mogli bi biti objašnjenje za porast realnih nad¬ nica — na račun »supereksploatiranih« skupina i područja i uz cijenu stalno obnavljanih rattnih priprema i ratova. S obzirom na to da ona. a »odgađanje« slobode moglo bi se samo produžavati i pokretati dalje. Marxova ideja proletarijata kao apsolutne negacije kapitalističkoga društva sažima u jedan pojam povijesni odnos izmđu preduslova i ozbiljenja slobode. racionalnost suprotstavljanja čini se još ishitrenijom. a sudbonosno odvajanje »neposrednih« od »istinskih« interesa pojedinaca posta¬ lo bi gotovo neizbježno. bar u napred¬ nim industrijskim zemljama. pojedinci bi postali predmeti svoga vlas¬ titog oslobađanja. Ovakav razvoj pretvorio je marksizam u lenjinizaim i odredio sudbinu sovjetskoga društva — njegovo napredovanje pod sistemom ugnje¬ tačke proizvodnosti. Kada je umro Engels. otprilike pri prelasku proš¬ log stoljeća. Ovoj preobrazbi nije naprosto uzrok u tome što se obilje proizvodnosti pretočilo u rastući ži¬ votni standard. godine 1895. kolektivne potrebe.

i odveo je na put teorističke in¬ dustrijalizacije pomoću njezinih vlastitih sredstava. Psihološko pripremanje pojedinaca i njihovo pretvaranje u predmete administracije izgleda da su univerzalne pojave. a ta je mobiliza¬ cija dovršila nacionalnu i međunarodnu kontrolu nad zonama opasnosti u društvu. — ali mnogo siromašnije. Tendencije. staljinističko društvo nije bilo manje ugnjetačko od kapitalističkoga. tehnološki napredak temeljno je promijenio ravnotežu društvene moći. i počeo se smatrati neprijateljskom stranom silom. »pučka kultura« itd. Razvoj sovjetskog društva u mnogome je pomagao konsoli¬ daciji kapitalističkog sistema. Zapadni se svijet ujedinio do mjere kakva do tada nije bila poznata u njegovoj dugoj povijesti. 2) Zatim se sovjetsko društvo raz¬ vilo u visoko racionalizirano i industrijalizirano društvo. Za¬ padni svijet je odgovorio totalnom mobilizacijom. učinili su klasične oblike društvene borbe staromodnim i romantičkim. baš kao sto je štrajk izgubio revolucionarni sadržaj. pokazuje koliko je mogućnost ovoga oslobođenja zbiljska. na novoj osnovi. često se i obi¬ lato označavaju kao »masovna demokracija«. koje se nalazi izvan kapitalističkog svijeta koje je dovoljno jako da se sa ovim takmiči na njegov vlastiti način i da mu osporava monopol napretlka i pretenziju da će oblikovati budućnost civilizacije. koju je Marx isticao nasuprot vladajućoj neslobodi. A ove tendencije nisu ograničene samo na neko naročito kulturno ili političko područjje. Slika slobode. što je moguće prije. Nasuprot toj sili nacionalna stvar izgledala je kao stvar slobode. U isto vrijeme. . U usporedbi s marksističkom idejom socijalizma. opet. nego sa nižim stupnjem. izolirao je boljševičku revoluciju od njezine očekivan ekonomske i političke baze u raz¬ vijenim kapitalističkim zemljama. Totalna mobilizacija društva protiv konačnog poje¬ dinčevog oslobođenja. kakvu je zamiš¬ ljao i dijalelektički idealizam i materijalizam. opet se čini kao uto¬ pija. U zapadnome se svijetu komunizam počeo identificirati ne sa višim stupnjem povijjesnog razvtka. došlo do postignuća zapadne industrijalizacije. Ono što je Marx nazvao ugnjetačkim i izrabjivačkim značajkama kapitalistič¬ ke industrijalizacije ovdje se. Zajednički interes. Raspon vlada. koje su ovdje samo nabrojane. učinio je neizbježnim masovnu proizvodnju. Međutim. unutar okvira vladajućih društvenih ustanova.354 HERBERT MARCUSE EPILOG 355 što je prvi svjetski rat pokazao do koje su mjere »objektivno« re¬ volucionarne klase integrirane u nacionalni initeres. koja čini povijesni sadržaj sadašnjega razdoblja. sada je počeo organizirati i vanjske. izgle¬ da kao da je izgubila svoj realistički sadržaj. Ovaj razvoj utjecao je na situaciju u zapadnom svijetu na dva načina: 1) neuspjeh revolucije u Sred¬ njoj Evropi. ili pak opa¬ danje izvjesnih kulturnih vrednota i ustanova. Uz takvu terminologiju lako je moguće krivo shvatiti stvari: ispa¬ da kao da je uzrok tim tendencijama uspon »masa«. poslije prvog svjetskog rata. Ideja o drugačijem obliku Uma i Slobode. Komformizam postaje pitanjem života i smrti — ne samo za pojedince nego i za narode. — ali i masovno učešće u njoj. one iz¬ gleda da proizlaze iz povijesnog ustrojstva kasnog industrijskog društva. Međunarodno uskla¬ đivanje sa svoje je strane. reproduciralo u sovjetskome društvu. Rezultat je bio taj da je životni standard porastao sa koncentracijom ekonomske moći do monopolističkih razmjera. Ekonomsko i kulturno usklađivanje radničke klase pratila je upotpunjavala zastarjelost njihovog tradicionalnog oružja. nakon što je ovo društvo uspjelo da zavlada svojom vlastitom dijalektikom na tlu svoje vlastite proizvodnosti. kako bi ono. pomoglo da se pojača nacionalno usklađivanje. Ba¬ rikade su izgubile svoju revolucionarnu vrijednost. Ali trijumf snaga nazatka i usporavanja ne obezbjeđuje isti¬ nu te utopije. Ogroman porast proizvodnosti rada. kojemu je već uspjelo da organizira unutrašnje protivrječnosti.

Društveno povijesna pozadina — — — — — — — 19 29 40 50 2. Filozofija duha —• — — — — — — — — IV FENOMENOLOGIJA DUHA — — — — — — — V ZNANOST LOGIKE — — — — — — — — 50 55 60 65 65 74 87 110 147 190 VI POLITIČKA FILOZOFIJA VII FILOZOFIJA POVIJESTI — — — — — — — — — — — — — — .SADRŽAJ Predgovor: Bilješka o dijalektici — — — — — Predgovor prvom izdanju — — — — — — — DIO I 7 15 TEMELJI UVOD HEGELOVE FILOZOFIJE 1. Prvi politički spisi — — — — — — — — 3. Filozofska pozadina — — — — — — — — I HEGELOVI MLADALAČKI TEOLOŠKI SPISI 11 PREMA SISTEMU FILOZOFIJE — — — — — — 1. Sistem etičnosti — — — —• — — — — — III HEGELOV PRVI SISTEM — — — — — — — 1. Prvi filozofski spisi — — — — — — — — 2. Logika — — — — — — — — — — — 2.

Pozitivna i negativna filozofija — — — — 2. Revizija dijalektike — — — — 3. Britanski neoidealizam — — — 2. Preobrazba dijalektike u sociologiju: Lorenz von ZAKLJUČAK KONAC H E G E L O V S T V A 1. Kierkegaard — — — — — 3. Nacionalsocijalizam protiv Hegela FPILOG — — — — Stein — — — — — — — — — — — — - 325 333 335 342 350 . Pozitivna filozofija društva: Auguste Comte — 4. Feuerbach — — — — — 4. Fašističko »hegelovstvo« — — — 4. Marx: Otuđeni rad — — — 5. Analiza radnog procesa 7. Negacija filozofije — — — 2. Saint-Simon — — — — — — — — — 3. Marxova dijalektika — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — II TEMELJI POZITIVIZMA I RAZVOJ SOCIOLOGIJE — 1. Ukidanje rada — — 6.372 D I O II RAZVOJ TEORIJE DRUŠTVA 213 219 219 222 226 230 242 247 261 269 269 274 283 299 310 UVOD: OD FILOZOFIJE DO DRUŠTVENE TEORIJE I TEMELJI DIJALEKTIČKE TEORIJE DRUŠTVA — — 1. Pozitivna filozofija države: Friedrich Julius Stahl 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful