l[xcroNaurr'l

pvn"n
ZAPISNIK NO NSIOS

INvauusnln @ncaxrzxcttu

provnxrrn

1O0O Ljubljono, Linhortovo 1 Telefon:01/430 36 45 Foks:01/43035 47 E-poito:info@nsios.si lnternet ww nsi6ssi

24.3.2010 054/S-i/2010

Seja nadzornega odboraje bila v sredo,24. marca 2010 v pritliinih prostorihDruitva distrofikov Slovenije, na Linhartovi1v Ljubljani. Prisotni ilari nadzornega odbora: mag. AljoSaRed:epovia, SlavkoRibas, Jolanda Soatarii Ostali prisotni : EorisSustariii - predsednik NSIOS, StefanKuiar - glavni tajn'k NSIOS, Tine Jenkousklajevalecprojektov, Katarina Vinsek - raiunovodja Dnevni redl poslovanja 1. Pregled finananega NSIOSza leto 2009. poroiila o delovanjuNSIOSza leto 2009 2. Pregled 3. Razno je uvodomavse lepo pozdravilin poudaril,da je NSIOSlansko leto, zaradi hude B. Sustargia finanine krize namenomavarieval s finandnimi sredstvi.S. Kugarje nato alanomnadzornega je plan odboraobrazloZil, da finandni za leto 2009 idejno zasnoval6e kot glavni tajnik in da zato lahko poda tudi doloaena pojasnila k zadevnim poroailom, Ker pa je v letu 2009 operativne naloge,kot v.d. glavnegatajnika izvdeval Tine Jenko, ima on vea kompetencpri podajanjupojasnil. elani nadzornega odboraso pregledali naslednjo dokumentacijo v zveziz poslovanjem NSIOS za tero zuu!,:
a) b) c) d) e)

bilanco stanja; poslovnega izkaz izjda; pojasnila k raaunovodskim izkazom; zapisnik komisije za popis osnovnih sredstev; zapisnik komjsue za ugotavljanje denarnih in drugih oblikterjatevin obveznosti NSIOS na
d a n3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 ; poroailoo delovanju NSIOS

0

f{iiesar o inualidih brez i.nuulitlau!

. .

P r i h o d k i1 r 5 5 . 5 6 8 / 9€ 5 O d h o d k i9 r5.268/06 e

Nadzorni odbor ugotavlja, da imajo nekatera druitva in zveze neplaaane obveznosti dogovorjenega letnegafinaninegaprispevka iz preteklih obdobijin sicer:
za eto 200e (stanlena dan 31.12 200e) . . . . . IflVALID Zvezadruatevstbatndov Gnih in osebz nva idnostjo v vi ni991,20€ soNcE( zvezadruBtd za cercbratno stov€nje vvi<inr 553,40€ Daranzo zdru:enjemurtp e skreroze srovedle v vGinis00,09€ zvezadrultev.ivrrnthinvaidovvojn stovenijevviihi 373l5s€ Dru;so revmarkovs ovenje v vi{ini192,3sa no ovnanihii osebz invaudnostjo v vti nt 909,00€ . INVALIDZveza druirevsiba nvaridnostjo v vi! fi 909i96€

Ino ovraiih rn osebz nva idnosijov viinr410,77 € . . . soNaEKzv*a druitd 4 cqebErno oa6 izo s ovenijev viihi476,1s € soNcEKzvezadtuitevza cerabra no paraizos ovedije v viiini 3 351,1s€ soNcEKzvaa druatevza.erebrano oaratizo s oventev viir2.344,11€ rebE no pararircsroveniev vi nr1.122,34€

Nadzorni odborponovno opozarja, da ni bil realiziran sklepiz leta 2009,upravni odbornaj se postavk. opredeli do odprtih Nadzorniodbor NSIOSugotavlja, da je bilo poslovanjeNSIOSv letu 2009 v skladu z slovenskimi raaunovodskimi standardi, posebej z SRS-33, ki obravnava raiunovodskere!itv€ v drultvih in invalidskihorganizacijah.

I

6
Jola n d a Soitarit UUBLJANA t. -o ''rorg

3

'w}
i arts

Nadzorni odbor: mag.AUosa via, predsednik c

SlavkoRibas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful