P. 1
02.ĐMCNTT

02.ĐMCNTT

|Views: 2|Likes:
Published by snatsper
Van ban
Van ban

More info:

Published by: snatsper on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỊNH MỨC KINH TẾ
KỸ THUẬT TẠO LẬP CƠ SỞ ! LI"U TRONG
HẠNG M#C CÔNG NGH" THÔNG TIN
Mã số định mức: 02.DMCNTT
(Công bố kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT
ngày ! th"ng 1 n#m $11 %&' B( t)*+ng B( Thông t,n -à T)uy.n thông/
HÀ NỘI $ %&''
1
M#C L#C
QUY ĐỊNH VIẾT TẮT.!
QUY NH VI T T T ĐỊ Ế Ắ ....................................................................................3
PH N I " ................................................................................................................4
THUY T MINH VÀ H NG D N ÁP D NG Ế #$ % & .......................................................4
II. QUY TRÌNH T O L P C S D LI U ' ( ) * + , ...................................................6
III. GI I THÍCH T NG - . +...........................................................................12
IV. N I DUNG NH M C / ĐỊ 0 .........................................................................14
PH N II " .............................................................................................................16
N I DUNG NH M C T O L P CSDL TRONG CÁC H NG M C CNTT / ĐỊ 0 ' ( ' & ........16
Ch ng I 12 .....................................................................................................1
THU TH P D LI U ( + , ..................................................................................1
Ch ng II 12 ...................................................................................................2!
ÁNH GIÁ VÀ PH"N LO I D LI U Đ ' + , .........................................................2!
Ch ng III 12 .................................................................................................32
#"Y D NG D LI U C T 3 + , Đ4 -.....................................................................32
Ch ng IV 12 .................................................................................................33
NH P D LI U ( + , ..........................................................................................33
Ch ng V 12 ...................................................................................................36
CHU N H$% VÀ CHUY N I D LI U 5 6 Đ7 + , ...................................................36
Ch ng VI 12 ..................................................................................................43
&I M TR% D LI U ' T O L P 6 + , Đ ' ( .............................................................43
PH L C & & ...........................................................................................................4(
D%NH SÁCH CÁC M U )I U % 6 ...........................................................................4(
2
(UY ĐỊNH VIẾT T)T
STT N*+ ,-./ 0+12 232 C45 0+12 232
1 C2 s8 9: ;<=> C?D@
2 Đ2n Aị BCnh ĐVT
! CDnE nEh= BhDnE B<n CNTT
F GH s1 IJc F G?F
K GH s1 IJc ! G?!
L GH s1 IJc 2 G?2
M GH s1 IJc 1 G?1
N Mức đO Phức BQP 1 Mức 1
R Mức đO Phức BQP 2 Mức 2
10 Mức đO Phức BQP ! Mức !
!
PH6N I
THUYẾT MINH VÀ H78NG 9N :P #NG
F
I. GẾT CSU N/I DUNT ĐỊNH M0C
Đ;.4 <=> 2?@ ABC >D EF ,5 A+G- UC?D@V ;W cXc định mức AY Z<nh B[ \ ZH Bh>JB
UGTGTV ]>^ định cXc mức h_` PhC can Bh<[B AY ;_` đOnE cDnE nEh= U;_` đOnEVb Bh<[B Iịb
AJB ;<=> đc h`Wn BhWnh mOB đ2n Aị Zhố< ;1dnE cDnE A<=c ;<en ]>_n Bf< BQ` ;JP C?D@ Bg`nE
cXc h`QB đOnE ứnE 9hnE cDnE nEh= BhDnE B<n UCNTTVb Bi Zhj> ch>kn Iị đ[n Zhj> Z[B
Bhlc.
Đj^ ;W cXc định mức Bố< đ_ đ1dc XP 9hnE đố< Af< cXc cDnE A<=c BQ` ;JP 9: ;<=>
Phm I<[n UBhDnE B<n đ1dc ;1> Bg: 91f< 9QnE Ann Ionb ZhDnE ;<en ]>_n Bf< BQ` ;JP nO<
9>nEV. Tg`nE Bg1pnE hdP nh:nE 9: ;<=> đqc Bhr ZhXc U9: ;<=> đs ht_b Ion đsb ZhDnE
E<_nb TI?b...V Bhu cXc IO ]>on ;v ch>^en nEWnh can Pho< nEh<en cứ>b đY w>xB định mức
Phr hdP AW Ey< zO ThDnE B<n AW Tg>^Yn BhDnE Bhkm địnhb BhốnE nhxB đc Phe 9>^=B AW
I_n hWnh.
0(, 1ung b( Định m2% b'o g3m 4 Ch*5ng6
• Ch12nE 1: Th> BhJP 9: ;<=>{
• Ch12nE 2: ĐXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=>{
• Ch12nE !: |j^ 9}nE D: ;<=> đqc Bo Um~B_9_B_V{
• Ch12nE F: NhJP 9: ;<=>{
• Ch12nE K: Ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>{
• Ch12nE L: G<cm Bg_ 9: ;<=> đã BQ` ;JP{
zO Định mức BQ` ;JP C?D@ đ1dc Bgunh IW^ Bh~` Bgunh B} BinE I1fc c€_ Q>^ Bgunh
BQ` ;JP C?D@ UmD Bo Bg`nE •han Ib Mhc VV. CXc định mức đ1dc EXn mã Esm '& ch: sốb
Bh~` h= BhốnE ch: số Bhứ B} nh1 s_>:
• 02 ch: số đa> B<en: ?ố h<=> c€_ định mức{
• 02 ch: số B<[P Bh~`: Nnm I_n hWnh định mức{
• 02 ch: số B<[P Bh~`: Mã Ch12nE c€_ định mức Bg`nE zO Định mức{
• 02 ch: số B<[P Bh~`: Mã ;`Q< cDnE A<=c BQ` ;JP 9: ;<=>{
• 02 ch: số c>ố< crnE: Mã cDnE A<=c BQ` ;JP 9: ;<=> ch Bhc.
K
II. QUY T‚ƒNH T'„ @(• C) ?* D+ @I,U
Định mức BQ` ;JP C?D@ Bg`nE h`QB đOnE ứnE 9hnE cDnE nEh= BhDnE B<n I_n hWnh
Bh~` BhDnE B1 nW^ đ1dc wj^ 9}nE Bgen c2 s8 ]>^ Bgunh cDnE A<=c s_>:
L
1. THU TH(• D+ @I,U
Th> BhJP 9: ;<=> ;W ]>X Bgunh Bum Z<[mb Bh> BhJP cXc 9: ;<=>b BW< ;<=> đ1dc 9}
Z<[n đ1_ AW` Bg`nE C?D@ Phhc Ah mhc đCch ]>on ;v AW Zh_< BhXc.
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• Th> BhJP cXc 9: ;<=>b BW< ;<=> 9} Z<[n đ1dc đ1_ AW` Bg`nE C?D@ Phhc Ah Bh~`
^e> ca> wj^ 9}nE C?D@ c€_ ht_B đOnE ứnE 9hnE CNTT.
• TQ` ;JP Ion số ch` 9: ;<=>b BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dcb ;1> Bg: chlnE BhWnh Gh` 9:
;<=> số BhD.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• |Xc định cXc đố< B1dnE 9: ;<=>b BW< ;<=> can Bh> BhJP{
• @JP Z[ h`Qch đc B<[n hWnh Bh> BhJP{
• |j^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>:
1. N[> 9: ;<=> 8 9QnE số Bhu c• Bhc B<[n hWnh Bh> BhJP I†nE cXch s_` ch‡P I†nE
cXc Ph12nE B<=n ;1> Bg: UU?zb CDb DVDb...V h`qc BhDnE ]>_ cXc Phan mYm BXc nEh<=P.
@en 9_nh mhc cXc B=P 9: ;<=> BhD s_` ch‡P đ1dc{
2. N[> 9: ;<=> 8 9QnE E<x^ Bhu Bh> Ion Eốc AY h`qc đố< Af< 9: ;<=> m_nE BCnh chxB
Io` mJBb Io` ]>on Bhu B<[n hWnh s_` ch‡P đc ;x^ AY Ion s_` AW ;en 9_nh mhc cXc BW< ;<=>
BhD.
• T<[n hWnh Bh> BhJP 9: ;<=>.
• TQ` ;JP Zh` 9: ;<=> BhD đã đ1dc số h•_
• T<_` nOP 9: ;<=>b BW< ;<=> đã Bh> BhJP.
%/ :;u %<u %ông -,7%
• V<=c Bum Z<[m Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> Pho< đom Io` BCnh chCnh wXc AW đa^ đ€
Bh~` đlnE mhc B<e>b ^e> ca> c€_ hQnE mhc CNTT.
1/ =>n ?h@m
1. zon Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=>{
2. TW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>{
!. zX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=> UM…> M1.1V{
F. z<en Ion IWn E<_` 9: ;<=> đã Bh> BhJP UM…> M1.2V{
K. TJP hdP cXc Ion số c€_ 9: ;<=> Eốc.
2. ĐˆNH TIˆ V‰ •HŠN @„'I D+ @I,U
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
M
• ĐXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=> ;W cDnE A<=c s‹P w[P 9: ;<=> Bh~` cXc B<e> chC
Phjn ;`Q< Phh Bh>Oc AW` mhc B<e> wj^ 9}nE c2 s8 9: ;<=>{
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• |j^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n Phjn ;`Q< 9: ;<=>{
• T<[n hWnh đXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=> Bh~` BW< ;<=> h1fnE 9…n{
− Đố< Af< 9: ;<=> 9QnE ch1_ đ1dc số h•_ Bhu B<[n hWnh Z<cm Bg_ cXc BW< ;<=>b s‹P
w[P Bh~` B<e> chC Phjn ;`Q< AW 9Xn nhãn nh•m 9: ;<=> đã Phjn ;`Q<{
−Đố< Af< 9: ;<=> 9QnE số Bhu Phjn ;`Q< cXc 9: ;<=> AW` cXc Bh1 mhc h`qc UZh` ch€
đY 9: ;<=>V đ1dc đqB Ben Œ`;9~g.
%/:;u %<u %ông -,7%
• CXc B<e> chC Phjn ;`Q< Pho< IXm sXB mhc B<e> BQ` ;JP c2 s8 9: ;<=>{
1/ =>n ?h@m
1. TW< ;<=> h1fnE 9…n Phjn ;`Q< 9: ;<=>b BW< ;<=>{
2. zX` cX` Phjn ;`Q< 9: ;<=> UM…> M2.1V{
!. D: ;<=>b BW< ;<=> đã đ1dc Phjn ;`Q< UIon số AW Ion E<x^V{
F. Gh` 9: ;<=> số: Ion số c€_ 9: ;<=> Eốc AW D: ;<=> đqc Bo mD Bo 9: ;<=> BhD I_`
Esm mOB số Bg1pnE mD Bo BhDnE B<n ch` cXc Ion số c€_ 9: ;<=> Eốc Af< CB nhxB I_ Bg1pnE
s_>:
−Định 9_nh UI9~nB<Œ<~gV{
−NE1p< số h•_ BW< ;<=>{
−Thp< E<_n số h•_ BW< ;<=>{
!. |ŠY D3NT D+ @I,U Đ4C T-
|j^ 9}nE h= BhốnE 9: ;<=> đqc Bo Um~B_9_V nh†m Phhc Ah mhc đCch Zh_< BhXc
AW sy 9hnE 9: ;<=>.
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• |j^ 9}nE cx> Bglc s<e> 9: ;<=> đqc Bo I_` Esm cXc Bg1pnE BhDnE B<n mD Bo AY
9: ;<=> đ1dc số h•_ AW` Bg`nE C?D@b Phhc Ah Bum Z<[m Zh_< BhXc sy 9hnE nO< 9>nE 9:
;<=>b đXP ứnE đlnE cXc mhc B<e> AW ^e> ca> sy 9hnE 9: ;<=> c€_ ht_B đOnE #D CNTT.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• |j^ 9}nE cx> Bglc s<e> 9: ;<=>
%/ :;u %<u %ông -,7%
• Cx> Bglc 9: ;<=> đqc Bo chứ_ cXc BhDnE B<n Phhc Ah Bum Z<[m Zh_< BhXc sy 9hnE
N
9: ;<=> đXP ứnE Bh~` mhc B<e> AW ^e> ca> c€_ hQnE mhc CNTT{
• CXc Bg1pnE c€_ 9: ;<=> đqc Bo Pho< đom Io` c• 9: ;<=> 8 mức Bố< đ_.
1/ =>n ?h@m
• zonE cx> Bglc 9: ;<=> đqc Bo đã đ1dc ;JP Phhc Ah cXc mhc B<e> ^e> ca> sy
9hnE AW Bg_` đm< BhDnE B<n AY 9: ;<=> c€_ hQnE mhc CNTT.
F. NH(• D+ @I,U
NhJP 9: ;<=> ;W cDnE A<=c đ1_ cXc 9: ;<=> đã Bh> BhJP AW` Bg`nE C?D@ đc ]>on
;v AW Zh_< BhXc
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• NhJP 9: ;<=> ;W cDnE A<=c đ1_ 9: ;<=> AW` Bg`nE C?D@ nh†m mhc đCch Zh_<
BhXc AW sy 9hnE.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• |j^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>{
• T<[n hWnh nhJP ;<=>
1. NhJP Ion số c€_ 9: ;<=> Eốc{
2. NhJP m~B_9_B_{
!. NhJP nO< 9>nE 9: ;<=>: NhJP cXc 9QnE Zv B}b 9QnE sốb nEW^ BhXnE... {
F. NhJP Ion số c€_ cXc ;`Q< 9: ;<=> nh1: Ion A•b Ion đsb m>;B<m~9<_...
(. S * + , nh - +, . /h01 )21 321 4 / 5. 4, 6 /7* 8M . M6.19. y Ž J = [ o c …
%/ :;u %<u %ông -,7%
• Đom Io` cDnE A<=c nhJP ;<=> đ1dc Bh}c h<=n mOB cXch chCnh wXc AW đa^ đ€{
• Tr^ AW` ^e> ca> đO chCnh wXc c€_ C?D@ c• Bhc XP 9hnE cXc I<=n PhXP nhJP
9: ;<=> ZhXc nh_>{
1/ =>n ?h@m
1.TW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>{
2. zX` cX` Z[B ]>o sy_ ch:_ UM…> MF.1V{
!. C2 s8 9: ;<=> đã đ1dc nhJP đa^ đ€ nO< 9>nE.
K. CHU5N H•• V‰ CHUY6N Đ7I D+ @I,U
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• Ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< ;W cDnE A<=c ch>^cn đm< 9: ;<=> 9QnE số s_nE 9QnE
c• crnE cx> Bglc Bh<[B Z[ Af< C?D@.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
R
• |j^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>{
• Ch>kn h•_ 9: ;<=>{
• Ch>^cn đm< 9: ;<=>:
1. Ch>^cn đm< 9: ;<=> ZhXc cx> Bglc{
2. NhJn 9QnE Zv B} U„C‚V{
!. Ch>^cn đm< mã Zv B}{
F. Ch>^cn đm< Zh>Dn 9QnE ;1> Bg: 9: ;<=>.
• ?y_ ;Ž< ch>kn h•_ Bh~` zX` cX` Z[B ]>o Z<cm Bg_ Um…> ML.1V.
%/ :;u %<u %ông -,7%
• D: ;<=> Pho< đ1dc ch>kn h•_ Phr hdP Af< Bh<[B Z[ C?D@{
• Ch>^cn đm< 9: ;<=> đa^ đ€b chCnh wXc AW` C?D@.
1/ =>n ?h@m
1.TW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>{
2. zX` cX` Z[B ]>o sy_ ch:_ UM…> MF.1V{
!. D: ;<=> đã đ1dc ch>kn h•_ AW ch>^cn đm<.
L. GI6M T‚• D+ @I,U Đ‘ T'„ @(•
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• Đc đom Io` 9: ;<=> đ1dc nhJP đã đa^ đ€b chCnh wXcb Phr hdP Af< ^e> ca> wj^
9}nE C?D@.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• |j^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_{
• G<cm Bg_ 9: ;<=> đã BQ` ;JP.
%/ :;u %<u %ông -,7%
• zO PhJn Z<cm Bg_ Pho< đOc ;JP Af< IO PhJn nhJP ;<=> đc đom Io` BCnh ZhXch
]>_n{
1/ =>n ?h@m
1. TW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_{
2. zX` cX` Z<cm Bg_ UM…> ML.1V{
!. z<en Ion wXc nhJn Bunh hunh sy_ ch:_ UM…> ML.2V.
M. NTHI,M THU V‰ z‰N TI•„ ?-N •H5M
'/ 0(, 1ung %ông -,7%
• NEh<=m Bh> Bgen c2 s8 đã đ1dc Z<cm Bg_b BQ< I1fc nW^ c2 ]>_n ch€ ]>on wXc
10
nhJn nEh<=m Bh> ch` đ2n Aị Bh< cDnE. ?_> Zh< nEh<=m Bh> đ2n Aị Bh< cDnE B<[n hWnh IWn
E<_` Z[B ]>o C?D@ ch` đ2n Aị AJn hWnh AW sy 9hnE c2 s8 9: ;<=>.
b/ C"% b*8% th9% h,7n
• T<[n hWnh nEh<=m Bh> C?D@{
• T<[n hWnh E<_` nOP Bh~` ]>^ ch[ E<_` nOP son Phkm.
%/ :;u %<u %ông -,7%
• V<=c nEh<=m Bh> Pho< đ1dc B<[n hWnh Bh~` ]>^ định c€_ nhW n1fc AY ]>on ;v
cXc 9} Xn. Tgunh B} nEh<=m Bh> c• Bhc ZhXc nh_> đố< Af< cXc ;`Q< nE>sn Aốn ZhXc nh_>{
• CDnE BXc IWn E<_` Pho< I_` Esm co cDnE BXc E<_` nOP AW` c2 ]>_n ;1> Bg: c•
Bhkm ]>^Yn{
1/ =>n ?h@m
1.z<en Ion nEh<=m Bh> son Phkm {
2.z<en Ion IWn E<_` E<_` son Phkm UM…> MM.1V{
!. ?on Phkm E<_` nOP I_` Esm: (Ch, t,ết mAu b,Bu Cem ?hD ED%/
TT TH. EI. C4J< TH. <K- L+M- ?./ AN- 2O5
1 zon Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=> ?ố AW E<x^
2 TW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=> ?ố AW E<x^
! zX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=> M1.1 ?ố AW E<x^
F z<en Ion IWn E<_` 9: ;<=> đã Bh> BhJP M1.2 ?ố AW E<x^
K D: ;<=>b BW< ;<=> đã Bh> BhJP ?ố AW E<x^
L zX` cX` Phjn ;`Q< AW đXnh E<X 9: ;<=> M2.1 ?ố AW E<x^
M D: ;<=>b BW< ;<=> đã đ1dc Phjn ;`Q< ?ố AW E<x^
N 9: ;<=> đqc Bo đã đ1dc BQ` ;JP nO< 9>nE ?ố
R TW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=> ?ố AW E<x^
10 zX` cX` Z[B ]>o sy_ ch:_ MF.1 ?ố AW E<x^
11 TW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm<
9: ;<=>
?ố AW E<x^
12 TW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ ?ố AW E<x^
1! zX` cX` Z<cm Bg_ ML.1 ?ố AW E<x^
11
1F z<en Ion wXc nhJn Bunh hunh sy_ ch:_ ML.2 ?ố AW E<x^
1K C2 s8 9: ;<=> đã đ1dc nhJP đa^ đ€ nO< 9>nE ?ố
1L z<en Ion nEh<=m Bh> son Phkm ?ố AW E<x^
1M z<en Ion IWn E<_` son Phkm MM.1 ?ố AW E<x^
Tg`nE Bh}c B[ c• Bhc Bh}c h<=n Z[B hdP cXc cDnE A<=c nh1nE h_` PhC A…n đ1dc BCnh.
III. TI-I TH’CH T. NT+
TP+ A+G-Q,5 A+G- 24R /S>T @W BW< ;<=> BhD U9QnE E<x^V h`qc 9: ;<=> BhD UcXc BJP B<n“
Bh1 mhc chứ_ cXc BJP B<nV c• nO< 9>nE BhDnE B<n can Bh> BhJP Bh~` ^e> ca> c€_ hQnE mhc
CNTTb đ1dc nE1p< c• Bhkm ]>^Yn c€_ c2 ]>_n“đ2n Aị c>nE cxP BW< ;<=>“9: ;<=> BhD wXc
nhJnb h`qc Z”m Bh~` cXc Ann Ion c• E<X Bgị PhXP ;v chứnE m<nh s} B12nE đ12nE AY nO<
9>nE Af< BhDnE B<n Eốc BQ< n2< Bh> BhJP.
ĐD. 0; 2P+ A+G-Q,5 A+G- 24R /S>: @W IO BW< ;<=>“9: ;<=> BhD Eốc nguy;n khố, B12nE
ứnE Af< mOB I<c> Eh< UmD BoV Bg`nE IonE D_nh mhc cXc BW< ;<=>“9: ;<=> BhD can Pho< Bh>
BhJPb đ1dc đXnh mã số Z”m Bh~` mOB số BhDnE B<n mD Bo ch< B<[B UBen BW< ;<=>“9: ;<=>b nEW^
E<p Bh> BhJPb nE1p<“n2< Bh> BhJPV.
5 A+G- 24R ES 4UV: @W BW< ;<=> BhD Eốc U9QnE E<x^V đ1dc ch>^cn s_nE 9: ;<=> BhD
9QnE số UI†nE Ph12nE PhXP chhP“]>‡B onhV đc ;1> Bg: Bgen mX^ BCnh crnE Af< cXc 9: ;<=>
BhD Eốc ZhXc UEt< ch>nE ;W D: ;<=> BhDV. CXc 9: ;<=> BhD số h•_ đ1dc đom Io` c• E<X Bgị
BhDnE B<n B12nE đ12nE Af< BW< ;<=> BhD Eốc AY nO< 9>nE.
5 A+G- WX> 2I Y<Z2V,V2V[ ;W nh:nE BhDnE B<n mD Bo cXc đqc BCnh c€_ 9: ;<=> nh1
nO< 9>nEb định 9QnEb chxB ;1dnEb đ<Y> Z<=n AW cXc đqc BCnh ZhXc nh†m BQ` Bh>Jn ;d< ch`
]>X Bgunh Bum Z<[mb Bg>^ nhJPb ]>on ;v AW ;1> Bg: 9: ;<=>.
a) Dữ liệu đặc tả dữ liệu ở dạng thô Uc•n Et< ;W Thông tin mô tả dữ liệu thôV ;W
cXc BhDnE B<n mD Bo 9: ;<=> BhDb 9rnE đc ]>on ;v A<=c ;1> Bg: 9: ;<=> BhD số h•_. D: ;<=>
đqc Bo mD Bo 9: ;<=> 9QnE BhD can chứ_ CB nhxB 0! UI_V Bg1pnE BhDnE B<n s_>:
1. Đ;.4 ,V.4 c€_ 9: ;<=> BhDb
2. N/N\+Q>D ]-V.“2^ >4=> số h•_ BW< ;<=> BhDb
3. T4\+ /+V. UE<pb nEW^b BhXnEb nnmV số h•_ BW< ;<=> BhD UBQ` ;JP 9: ;<=> BhDV.
b) Dữ liệu đặc tả dữ liệu dạng CSDL ;W cXc BhDnE B<n mD Bo 9: ;<=> BhDb c• Bhc
chứ_ Bg`nE CSL UPhan mYm ch>^en 9hnE ]>on ;v 9: ;<=>Vb 9rnE đc ]>on ;v A<=c Zh_<
BhXc 9: ;<=> UBum Z<[mb BgCch w>xBb Bg_` đm< V. D: ;<=> đqc Bo 9QnE C?D@ c• Bhc chứ_
12
Bhem nh<Y> Bg1pnE BhDnE B<n ZhXc nh_> nh1: Ten BW< ;<=>b TXc E<o BW< ;<=>b Thp< E<_n BQ`
;JP BW< ;<=>b Bhp< E<_n h<=> ;}c“I_n hWnh BW< ;<=>b MD Bo B•m B‹B AY BW< ;<=>b ....
Ghi chúT D: ;<=> đqc Bo mD Bo cXc BhDnE B<n AY 9: ;<=> đc Phhc Ah A<=c wj^ 9}nE
•han mYm AW C?D@ Unh1 mD Bo cx> Bglc 9: ;<=>b nEh<=P Ah ch>^en mDnb ]>< Bgunh nEh<=P
Ah...V ZhDnE n†m Bg`nE PhQm A< c€_ zO định mức nW^.
BI./ <R 2I ,5 A+G-T @W BW< ;<=> Bh>^[B m<nh AY cXc đố< B1dnE 9: ;<=>. Th1pnE
mOB IonE mD Bo 9: ;<=> s• mD Bo mOB đố< B1dnE 9: ;<=> chCnh đ1dc wXc định I8< định
9_nh h_^ Zh•_ chCnh Bg`nE C?D@ AW mOB số đố< B1dnE Phh UZhXcV c• ;<en ]>_n đ1dc wXc
định I8< cXc Zh•_ nE`Q< Bg`nE C?D@.
Gh•_ chCnh: @W mOB h`qc mOB nh•m cXc Bg1pnE wXc định 9>^ nhxB mOB Ion Eh<
Bg`nE mOB IonE C?D@.
Gh•_ nE`Q<: @W mOB h`qc mOB nh•m cXc Bg1pnE Bg`nE mOB IonE mW cXc Bg1pnE
nW^ ;W Zh•_ chCnh c€_ mOB IonE ZhXc.
T?@ ABC ,5 A+G- 24R ES 4UV 0P WD. 0; ,5 A+G- 24R ES 4UV: @W ]>X Bgunh ch>^cn
đm< BW< ;<=> BhD Eốc U9QnE E<x^V s_nE 9: ;<=> BhD số h•_ U9QnE 9: ;<=> ;1> Bg: đ1dc Bgen
mX^ BCnh I†nE cXc Ph12nE B<=n CNTT nh1 chhP“]>‡B onhb số h•_b Ph`B`c`P^ –đ<=n By—Vb
h`qc s_` ch‡Pb ;1> Bg: cXc 9: ;<=> BhD Eốc U9QnE BJP B<nV AW` cXc Bh1 mhc ]>< định Bgen
mX^ BCnhb c• Z”m Bh~` cXc BJP B<n ;1> E<: BhDnE B<n mD Bo ch< B<[B AY BW< ;<=> BhD Eốc Us<e>
9: ;<=>V AW BhDnE B<n mD Bo ;<en Z[B Bf< cXc BW< ;<=> BhD Eốc ZhXc Un[> c•V đc Phhc Ah ch`
A<=c ZhD< Phhc BhDnE B<n B`Wn Ann Ion c€_ BW< ;<=> BhD Eốc “ 9: ;<=> BhD Eốc Zh< can.
Đ2n Aị 9: ;<=> BhD số h•_ ;W IO 9: ;<=> BhD số h•_ Z”m Bh~` cXc BJP B<n 9: ;<=>
đqc Bo 9rnE đc mD Bo 9: ;<=> BhD U9QnE nE>^en Zhố<b ZhDnE Bhc BXch gp<V.
K4@ ,5 A+G- 24R EST @W BJP hdP cXc đ2n Aị ;1> Bg: 9: ;<=> BhD số h•_ BQ` ;JP Bi
cXc BW< ;<=> BhD Eốc Bh> BhJP đ1dcb Z”m Bh~` cXc BhDnE B<n mD Bo 9: ;<=> BhD AW đ1dc ;1>
Bg: Bh~` cx> Bglc BhốnE nhxB Bgen mX^ BCnh.
Gh` 9: ;<=> BhD số c• Bhc sy 9hnE đc Bh_^ Bh[ ch` cXc BW< ;<=>“9: ;<=> BhD Eốc Bh>
BhJP đ1dc Bg`nE s>ốB ]>X Bgunh Bh}c h<=n hQnE mhc CNTT.
T?@ ABC CSLT ;W ]>X Bgunh Bh> BhJPb ch>^cn đm< cXc BW< ;<=>“9: ;<=> BhD Eốc s_nE
cXc đ2n Aị 9: ;<=> BhD số h•_ “ Zh` 9: ;<=> BhD sốb đc ;1> Bg: Bgen mX^ BCnh AW BgCch w>xB
UnhJPV cXc BhDnE B<n can Bh<[B AW` C?D@ Bh~` đlnE Bh<[B Z[ AW ^e> ca> c€_ cXc Phan mYm
]>on ;v C?D@.
YH- >_- 0` W* >4a.4 bc> >dV ,5 A+G-: @W cXc ^e> ca> AY BCnh chCnh wXcb ch>kn
m}cb đlnE đ‹n c€_ 9: ;<=> BhD số h•_ Us` Af< 9: ;<=> BhD EốcV 9rnE Bg`nE ]>X Bgunh BQ`
;JP C?D@. Ye> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> c• h_< cxP đO:
1!
\ ChFnh C"% tuy7t đố,: ;W ^e> ca> B12nE ứnE AY BhDnE B<n chCnh wXc U1 \ 1V E<:_ 9:
;<=> BhD Eốc AW 9: ;<=> đ1dc nhJP AW` C?D@ Bg`nE ]>X Bgunh BQ` ;JP.
\ Cho ?hG? s', số theo Huy định: ;W cXc s_< số ch` Ph‡P UBh~` B˜ ;= ™ c€_ đO chCnh
wXc B12nE ứnE 1\1 E<:_ 9: ;<=> BhD Eốc AW 9: ;<=> đ1dc nhJPV Bg`nE ]>X Bgunh BQ` ;JP
C?D@.
H+G. 2O?./ ,5 A+G- 24RT @W mức đO BốB h_^ wx> c€_ BW< ;<=>“9: ;<=> BhD. N[> ;W BW<
;<=> 8 9QnE E<x^ ;W đ• ;W B˜ ;= ™ đtc đ1dcb s_` chhP đ1dcb B˜ ;= ™ BW< ;<=> nhW> nXB Bgen
BmnE số BW< ;<=> BhD. N[> 8 9QnE 9: ;<=> BhD ;W B˜ ;= ™ 9: ;<=> ZhDnE s_` ch‡P đ1dcb h`qc
ZhDnE Bhc ZhD< Phhc đc s_` ch‡P. Tg`nE zO định mức nW^b n[> B˜ ;= BW< ;<=>“9: ;<=> BhD
ZhDnE 9rnE đ1dc š!0™ Bhu 9: ;<=> BhD đ1dc c`< ;W BốB. T˜ ;= ZhDnE 9rnE đ1dc ;fn h2n
!0™ đ1dc Phjn ;`Q< ;W wx>.
Ta.4 WX> 24e >dV ,5 A+G- 24Z@ ./P.4T MŽ< định mức đ1dc Phjn ;`Q< Bh~` mức
đO Phức BQP c€_ BinE cDnE A<=c. Tr^ BinE zO“nEWnh c• Bhc c• cXc 9: ;<=> m_nE BCnh đqc
Bhr g<enEb 9…n đ[n mức đO Phức BQP Bg`nE A<=c BQ` ;JP C?D@ ;W ZhXc nh_>.
IV. N/I DUNT ĐỊNH M0C
MŽ< định mức Bg`nE zO định mức GTGT BQ` ;JP C?D@ I_` Esm cXc nO< 9>nE
s_>:
1I J2% h'o ?hF E'o đ(ng %ông ngh7
Mức h_` PhC ;_` đOnE cDnE nEh= UEt< B‹B ;W mức h_` PhC ;_` đOnEV ;W số
;1dnE nEW^ cDnE ;_` đOnE Bg}c B<[P c€_ mOB cX nhjn h_^ c€_ mOB nh•m ch>^en E<_ cDnE
nEh= can Bh<[B đc h`Wn BhWnh mOB đ2n Aị Zhố< ;1dnE cDnE A<=c BQ` ;JP C?D@.
$I J2% h'o ?hF th,ết bị
Mức h_` PhC th,ết bị ;W số ;1dnE Bhp< E<_n BCnh Bh~` c_ sy 9hnE Bh<[B Iị Bg}c B<[P
đc h`Wn BhWnh mOB đ2n Aị Zhố< ;1dnE cDnE A<=c BQ` ;JP C?D@.
\ Thp< hQn sy 9hnE Bh<[B Iị đ1dc ]>^ định Bh~` cXc ]>^ định h<=n hWnh c€_ NhW
n1fc.
Mức h_` PhC th,ết bị kh"% UZhDnE n†m Bg`nE 9_nh mhc chCnhV đ1dc BCnh I†nE B˜
;= ™ s` Af< BmnE mức h_` PhC th,ết bị.
• K*u L : Tg`nE zO định mức nW^ ch1_ BCnh đ[n cXc h_` PhC BW< son cố định AW
cDnE ch 9rnE ch>nE UnhW cy_b IWnb Eh[b B€ đ}nE BW< ;<=>b đ<Y> h•_b ]>QBb đ”n ch<[>
sXnEb...V CXc 9ịch Ah m>_ nE`W< 9rnE ch>nE Uđ<=n nnnEb <nB~gn~Bb đ<=n Bh`Q<b...V
!I J2% h'o ?hF -Mt E,7u
Mức h_` PhC AJB ;<=> ;W mức ]>^ định AY sy 9hnE Zhố< ;1dnE AJB ;<=> can Bh<[B
ch` A<=c h`Wn BhWnh mOB đ2n Aị Zhố< ;1dnE cDnE A<=c BQ` ;JP C?D@.
1F
Mức h_` PhC -Mt E,7u kh"% đ1dc BCnh I†nE B˜ ;= ™ s` Af< BmnE mức h_` PhC -Mt
E,7u.
1K
PH6N II
NỘI UNG ĐỊNH MỨC TẠO LẬP CSL TRONG
C:C HẠNG M#C CNTT
1L
C4ND./ I
THU THẬP ! LI"U
&%f'&f&'f&'f&' g:C ĐỊNH C:C LOẠI ! LI"U C6N THU THẬP
|Xc định cXc ;`Q< 9: ;<=>b BW< ;<=>b 9} Z<[n Zhố< ;1dnE BW< ;<=> BhD Eốc can Bh>
BhJP đom Io` mhc B<e> đqB g_ ch` hQnE mhc BQ` ;JP C?D@.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> ^e> ca>b mhc đCch wj^ 9}nE C?D@{
\ |Xc định cXc đố< B1dnE 9: ;<=> chCnhb ch€ ^[> đ1dc wj^ 9}nE BhWnh C?D@b
A<[B Bh>^[B m<nh AY đố< B1dnE ]>on ;v đã đ1dc wXc định UEt< ;W IonE mD Bo 9: ;<=>V{
\ @JP Ion 9} Z<[n Zhố< ;1dnE 9: ;<=> can Bh> BhJP đc đ1_ AW` C?D@: ;JP IonE
9_nh mhc cXc 9: ;<=> đã c• 8 9QnE sốb BW< ;<=> ch1_ c• 8 9QnE số{ 9} Z<[n số ;1dnE cXc
Bg1pnE BhDnE B<n 9} Z<[nb cXc BhDnE B<n mD Bo c2 Ion{ số ;1dnE Bg_nE BW< ;<=> can số h•_{
\ |Xc định cXc ^e> ca> AY đO chCnh wXc c€_ C?D@: Phjn BCch ^e> ca> nO< 9>nE
BhDnE B<nb đXnh E<X mức đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=>b đ1_ g_ ^e> ca> AY đO chCnh wXc can đQB
đ1dc c€_ C?D@b đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> đ1dc Phjn ;`Q< chCnh wXc B>^=B đố< h`qc s_< số
ch` Ph‡P Bh~` ]>^ định U]>^ định ch Bhc ™ s_< số ch` Ph‡PV.
\ Inb Ph`B`c`P^ Ion 9} Z<[n Zhố< ;1dnE 9: ;<=> can Bh> BhJP{
\ Inb Ph`B`c`P^ Ion ^e> ca> AY đO chCnh wXc c€_ C?D@.
N =>n ?h@m6
1. CXc IonE mD Bo 9: ;<=>{
2. zon 9} Z<[n Zhố< ;1dnE 9: ;<=> can Bh> BhJP đc đ1_ AW` C?D@ AW ^e> ca> AY
đO chCnh wXc c€_ C?D@.
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 b>ng mô t> 1O E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N
VỊ
ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.01.01.01 K'o đ(ng:
Nh•m 0! G?! AW 02 G?F
Nh•m
cDnE
!bK Fb!MK Kb0MK
1M
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N
VỊ
ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b!
K
0b!
K
0b!
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_ 11b2K
1K 1MbF
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b!MK
0bK 0bKN
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_ 0b22K
0b! 0b!FN
Th,ết bị kh"%6 Q ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• N[> cXc IonE 9: ;<=> chž c• đố< B1dnE 9: ;<=> chCnh can ]>on ;v h`qc c• Bhem
1 đố< B1dnE Phh Bhu XP 9hnE Mức 1.
• N[> cXc IonE 9: ;<=> c• số ;1dnE đố< B1dnE Phh can ]>on ;v Bg`nE C?D@
Uđ1dc wXc định I8< cXc Zh•_ nE`Q< Bg`nE C?D@V Bi 2 đ[n F: Mức 2{ Bi K Bg8 ;en: Mức !{
&%f'&f&'f&%f&' LẬP KẾ HOẠCH THU THẬP ! LI"U
|Xc định Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=> ch` BinE cX nhjn Bh~` Z[ h`Qch B<[n đO c€_
9} Xn.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> B<[n đO 9} Xn{
\ V<[B Z[ h`Qch Bh> BhJP: wXc định mhc B<e> Bh> BhJPb đố< B1dnE AW PhQm A< Bh>
BhJPb Bhp< E<_n Bh> BhJPb Ph12nE Xn Bh> BhJP: wXc định nE1p< Bh> BhJP 9: ;<=>b đị_ đ<cm
Bh> BhJP 9: ;<=>b Bhp< E<_n Bh> BhJP 9: ;<=>b 9_nh sXch 9: ;<=>“BW< ;<=> AW số ;1dnE 9: ;<=>
can Bh> BhJP c€_ mŽ< nE1p<b ...
\ Tho` ;>Jn ;x^ v Z<[n E•P v{
\ H<=> chžnh Im s>nE Z[ h`Qch{
\ Inb Ph`B`c`P^ Ion Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=>{
1N
N =>n ?h@m6 G[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=>.
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 b>n kế hoR%h thu thM? 1O E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.01.02.01 K'o đ(ng:
Nh•m 0! G?!
CDnE
! !bMK Fb!K
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m

0b1L
K
0b1L
K
0b1L
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
L N Rb2N
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b22K 0b! 0b!FN
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE
s>xB 1b!Zœ“h
C_ 0b0MK 0b1 0b11L
Th,ết bị kh"%6
™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !0 đ<cmb Bi F đ[n N: FK đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm.
• H<=n BgQnE 9: ;<=> Eốc ;W BốB: 10 đ<cmb wx> !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š KK: Mức 1b Bi KK đ[n NK: Mức 2b Ÿ NK: Mức !
&%f'&f&'f&hf&' giY jNG TÀI LI"U H78NG 9N THU THẬP !
LI"U
@W cDnE A<=c wj^ 9}nE BW< ;<=> h1fnE 9…n đom Io` A<=c Bh> BhJP 9: ;<=> đXP ứnE
cXc mhc B<e> AW ^e> ca> đqB g_ c€_ hQnE mhc BQ` ;JP C?D@ Bh>Oc hQnE mhc CNTT.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> 9_nh sXch BmnE hdP cXc ;`Q< 9: ;<=> can Bh> BhJP.
1R
\ @JP BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=> đXP ứnE cXc mhc B<e> AW ^e> ca> đqB g_
c€_ hQnE mhc BQ` ;JP C?D@ Bh>Oc hQnE mhc CNTT.
\ |Xc định cXc I1fc B<[n hWnh Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ Inb Ph`B`c`P^ BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=>.
N =>n ?h@m6 TW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 tà, E,7u h*8ng 1An
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.01.0!.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?! AW 01
G?2
Nh•m
cDnE
2 2bK 2bR
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b0L
K
0b0L
K
0b0L
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_ 2b2K ! !bFN
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b0FK 0b0L 0b0LRL
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE
s>xB 1b!Zœ“h
C_ 0b022K 0b0! 0b0!FN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !0 đ<cm b Bi F đ[n N: FK đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm
• H<=n BgQnE 9: ;<=> Eốc ;W BốB: 10 đ<cmb wx> !0 đ<cm
N[> BmnE số đ<cm š KK: Mức 1b Bi KK đ[n NK: Mức 2b Ÿ NK: Mức !
&%f'&f&'f&kf&& THU THẬP ! LI"U VÀ TÀI LI"U
Th> BhJP Ion Eốc“Ion s_` c€_ BW< ;<=>b c• wXc nhJn s} B12nE đ>2nE Af< Ion ;1>
Bg: BQ< n2< Bh> BhJP 9: ;<=> c€_ nE1p< c• Bhkm ]>^Yn c€_ n2< Bh> BhJP BW< ;<=>.
02.10.01.0F.01 THU TH(• z-N T›C
20
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ Ch>kn Iị 9hnE ch Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ @JP IX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> UM…> M1.1V.
\ @x^ wXc nhJn nE>sn Eốc BW< ;<=> c€_ đ2n Aị“nE1p< c>nE cxP{
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dc Bh~` h1fnE 9…n Bh> BhJPb AW IX` cX`
Bh> BhJP 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị tà, E,7u thô gố%
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.01.0F.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1
CDnE
0b00N 0b01 0b012
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_ 0b00KF 0b00M2 0b00N!K2
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !0 đ<cmb Bi F đ[n N: FK đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm{
• H<=n BgQnE 9: ;<=> Eốc: BốB: 10 đ<cmb wx> !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š KK: Mức 1b Bi KK đ[n NK: Mức 2b Ÿ NK: Mức !
02.10.01.0F.02 •H„T„C„•Y T‰I @I,U
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ V= s<nh BW< ;<=>{
\ Th}c h<=n Ph`B`c`P^ BW< ;<=> Bh~` ^e> ca>
\ Đ•nE Eh<m BW< ;<=> Eốc{
\ Đ•nE Eh<m BW< ;<=> Ph`B`c`P^ đ1dc{
\ @JP IX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> UM…> M1.1V{
21
\ @x^ wXc nhJn nE>sn Eốc BW< ;<=> c€_ đ2n Aị“nE1p< c>nE cxP{
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dc Bh~` h1fnE 9…n Bh> BhJPb AW IX` cX`
Bh> BhJP 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 T)'ng ST
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.01.0F.02
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b000N0
PMt E,7u:
T<x^ •F
Tg_m
0b0022
PMt E,7u kh"%6 ™ K™
Th,ết bị:
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_
0b000N
Th,ết bị kh"%6 ™ !
• Th< chl
1. Tg1pnE hdP Ph`B`c`P^ BW< ;<=> wx> Bhu định mức ;_` đOnE AW mX^ m•cb Bh<[B Iị
đ1dc nhjn Af< h= số s_>: Z 1b2
2. Tg1pnE hdP Ph`B`c`P^ cXc ;`Q< BW< ;<=> c• ZCch Bh1fc ZhXc Bhu định mức ;_`
đOnE AW mX^ m•cb Bh<[B Iị đ1dc nhjn Af< h= số s_>:
TW< ;<=> •!: Z 2
TW< ;<=> •2: Z N
TW< ;<=> •1: Z 1L
TW< ;<=> •0: Z !2
02.10.01.0F.0! QU¡T T‰I @I,U U•H„T„C„•Y ĐI,N T¢V
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>b cXc ^e> ca> c€_ 9} Xn
\ Th<[B ;JP cXc BhDnE số ZH Bh>JB ch` Bh<[B Iị Uch[ đO ]>‡B I_` nh<e> 9P<b ]>‡B 2
mqB h_^ mOB mqBb ]>‡B mW> h_^ đ~n Bg‹nEb Bh<[B ;JP ch[ đO sXnE Bố<b đO B12nE Phon...V.
\ Th}c h<=n ]>‡B BW< ;<=> Bh~` ^e> ca>{
\ |~m BW< ;<=> đã đ1dc ]>‡B
22
\ Chžnh sy_ ;Q< onh BW< ;<=> Ai_ ]>‡B Uđ<Y> chžnh đO sXnE Bố<b đO B12nE Phonb ;tc
nh<£>b c‹B I¤ A<Yn đ~nb w`_^ onh ]>‡B BW< ;<=> Iị ;=ch.V
\ Đ•nE Eh<m BW< ;<=> Eốc{
\ CxB BW< ;<=>{
\ @x^ wXc nhJn nE>sn Eốc BW< ;<=> c€_ đ2n Aị“nE1p< c>nE cxP{
\ @JP IX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> UM…> M1.1V{
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dc Bh~` h1fnE 9…n Bh> BhJPb AW IX` cX`
Bh> BhJP 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 T)'ng ST
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.01.0F.0!
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b00N
Th,ết bị %hFnh:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_ 0b00N
MX^ sc_n 0b02KZœ“h C_ 0b00L
Th,ết bị kh"%6 ™ !
• Th< chl:
1. Tg1pnE hdP sc_n BW< ;<=> wx> Bhu định mức ;_` đOnE AW mX^ m•cb Bh<[B Iị
đ1dc nhjn Af< h= số s_>: Z 1b2
2. Tg1pnE hdP sc_n cXc ;`Q< BW< ;<=> c• ZCch Bh1fc ZhXc Bhu định mức ;_` đOnE AW
mX^ m•cb Bh<[B Iị đ1dc nhjn Af< h= số s_> Us` Af< 01 Bg_nE •F đ~n Bg‹nEV:
Tg1pnE hdP BW< ;<=> •!: Z 2
Tg1pnE hdP BW< ;<=> •2: Z F
Tg1pnE hdP BW< ;<=> •1: Z N
Tg1pnE hdP BW< ;<=> •0: Z 1L
02.10.01.0F.0F ?•„ CH¡• V‰„ CˆC •H#)NT TI,N @#U T‚+
@W cDnE A<=c s_` ch‡P“ Bo< AY Bi <nB~gn~B B`Wn IO 9: ;<=>“BW< ;<=> Bh~` 9_nh mhc
9: ;<=> đã đ1dc Phjn cDnE Bh> BhJP.
N Thành ?h<n %ông -,7%
2!
\ NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ Ch>kn Iị cXc Ph12nE B<=n ;1> Bg: 9: ;<=>{
\ ?_` ch‡P 9: ;<=> Bh~` 9_nh mhc 9: ;<=> đã đ1dc Phjn cDnE Bh> BhJP U9_nh
mhc đ1dc wXc định Bg`nE mhc @JP Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=>V{
\ @x^ wXc nhJn nE>sn Eốc BW< ;<=> c€_ đ2n Aị“nE1p< c>nE cxP Un[> c•V{
\ @JP IX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> UM…> M1.1V.
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dc Bh~` h1fnE 9…n Bh> BhJPb AW IX` cX`
Bh> BhJP 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị 1O E,7u thô gố%
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.01.0F.0F
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b00L
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b02
Th,ết bị kh"%6 ™ K
02.10.01.0F.0K THI D+ @I,U V‰„ CˆC Đ¥• CD“DVD
@W cDnE A<=c s_` ch‡P 9: ;<=>“BW< ;<=> Bh~` 9_nh mhc 9: ;<=> đã đ1dc Phjn
cDnE Bh> BhJP AW` đa^ 9>nE ;1dnE c€_ 01 đ¦_ CD“DVD.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Bh> BhJP 9: ;<=>{
\ Ch>kn Iị cXc Ph12nE B<=n ;1> Bg: 9: ;<=> Uđ¦_ CDb DVDb .V{
\ Th< 9: ;<=> Bh~` 9_nh mhc 9: ;<=> đã đ1dc Phjn cDnE Bh> BhJP U9_nh mhc
đ1dc wXc định Bg`nE mhc @JP Z[ h`Qch Bh> BhJP 9: ;<=>V{
\ @x^ wXc nhJn nE>sn Eốc BW< ;<=> c€_ đ2n Aị“nE1p< c>nE cxP Un[> c•V{
\ @JP IX` cX` Bh> BhJP 9: ;<=>b BW< ;<=> UM…> M1.1V.
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> Bh> BhJP đ1dc Bh~` h1fnE 9…n Bh> BhJPb AW IX` cX`
Bh> BhJP 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đU'
2F
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Ц_ CD Ц_ DVD
02.10.01.0F.0K
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b012
0b02
PMt E,7u:
Ц_ CD“DVD
CX< 1 1
Th,ết bị %hFnh:
MX^ BCnh đc IWn 0bFZœ
C_
0b0L
0b1L
Th,ết bị kh"%6 ™ ! !
&%f'&f&'f&lf&' TẠO LẬP KHO ! LI"U THÔ L7U TR! 78I ẠNG
Sm
TQ` ;JP 9: ;<=> đqc Bo mD Bo BW< ;<=> BhD U9: ;<=> đqc Bo mD Bo BW< ;<=> BhDV ch`
cXc 9: ;<=> Bh> BhJP đ1dc đã đ1dc Ph`B`c`P^ đ<=n By Usc_nV h`qc đã đ>dc s_` ch‡P AW`
Ph12nE B<=n ;1> Bg:. Gh` BW< ;<=> số BhD nW^ s• ;W IO BW< ;<=> B12nE đ12nE Af< IO BW< ;<=>
BhD Eốc Bh> BhJP đ1dc AW đ1dc sy 9hnE Bh_^ Bh[ ch` IO BW< ;<=> BhD Eốc Bg`nE s>ốB ]>X
Bgunh Bh}c h<=n hQnE mhc CNTT.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NhJP BhDnE B<n mD Bo ch` cXc BW< ;<=> số đã Bh> BhJP đ1dc Esm CB nhxB !
Bg1pnE c2 Ion:
\ Đ;.4 ,V.4 c€_ 9: ;<=> BhD{
\ N/N\+Q>D ]-V.Q2^ >4=> số h•_ BW< ;<=> BhD{
\ T4\+ /+V. UE<pb nEW^b BhXnEb nnmV số h•_ BW< ;<=> BhD UBQ` ;JP 9: ;<=> BhDV.
\ T‹n BhDnE B<n mD Bo nW^ ch` BW< ;<=> B12nE ứnEb
\ @1> AW` Zh` 9: ;<=>.
N =>n ?h@m6 Gh` 9: ;<=> BhD đ1dc ;1> Bg: 91f< 9QnE số đã đ1dc E‹n nhãn mD Bo
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị 1O E,7u thô gố%
Mn Sm THÀNH PH6N HoO PHp ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC
02.10.01.0K.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE
0b012
2K
Mn Sm THÀNH PH6N HoO PHp ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b012
Th,ết bị kh"%6 ™ !
&%f'&f&'f&qf&& GIoO NỘP TÀI LI"U Đn THU THẬP
zWn E<_` B`Wn IO 9: ;<=> BW< ;<=> đã Bh> BhJP đ1dc Bh~` Zhố< ;1dnE cDnE A<=c
đã đ1dc Phjn cDnE Bg`nE Z[ h`Qch.
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ D}_ AW` 9_nh sXch 9: ;<=>“BW< ;<=> đã Phjn cDnE Bg`nE Z[ h`Qchb Z<cm Bg_:
• Mức đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> UChxB ;1dnE 9: ;<=> Bh> BhJP đ1dc BốB h_^ wx>b
c• đlnE Bh~` ^e> ca> Bh> BhJP ZhDnEV
• Ghố< ;1dnE 9: ;<=> đã Bh> BhJP Un[> ch1_ đ€ Bhu ^e> ca> Bh> BhJP Im s>nEV
• TCnh PhXP ;v c€_ 9: ;<=>
\ zWn E<_` B`Wn IO 9: ;<=>b BW< ;<=> đã Bh> BhJP đ1dc.
\ @JP I<en Ion IWn E<_` 9: ;<=>b BW< ;<=> đã Bh> BhJP UM…> M1.2V{
\ In I<en Ion IWn E<_` 9: ;<=>b BW< ;<=> đã Bh> BhJP.
N =>n ?h@m6 T`Wn IO BW< ;<=> đã Bh> BhJP AW I<en Ion IWn E<_` 9: ;<=>.
N B>ng định m2%6
02.10.01.0L.01 TI•„ N/• T‰I @I,U TISY
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị tà, E,7u thô gố%
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.01.0L.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?2 CDnE
0b00L
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_ 0b002!
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_
0b001
Th,ết bị kh"%6 ™ K
02.10.01.0L.02 TI•„ N/• T‰I @I,U ?›
2L
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị 1O E,7u thô gố%
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.01.0L.02
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?2 CDnE
0b00F
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b00F
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_
0b001
Th,ết bị kh"%6 ™ K
2M
C4ND./ II
Đ:NH GI: VÀ PHiN LOẠI ! LI"U
&%f'&f&%f&'f&' giY jNG TÀI LI"U H78NG 9N Đ:NH GI: VÀ
PHiN LOẠI ! LI"U
N Thành ?h<n %ông -,7%
\ NEh<en cứ> 9_nh sXch BmnE hdP cXc ;`Q< 9: ;<=> can Bh> BhJPb I<en Ion IWn
E<_` 9: ;<=>.
\ |Xc định cXc B<e> chC đXnh E<X AW Phjn ;`Q< BW< ;<=> E<x^b BW< ;<=> số.
\ H1fnE 9…n s‹P w[P 9: ;<=>“BW< ;<=> s_> Zh< Phjn ;`Q<b AC 9h:
o Đố< Af< BW< ;<=> số: H1fnE 9…n ]>^ cXch Bm chức AW đqB Ben Bh1 mhc ;1>
Bg:b
o Đố< Af< BW< ;<=> E<x^: H1fnE 9…n Z<cm Bg_ cXc BW< ;<=>b s‹P w[P Bh~` B<e>
chC Phjn ;`Q< AW 9Xn nhãn nh•m 9: ;<=> đã Phjn ;`Q<{
\ Inb Ph`B`c`P^ BW< ;<=> h1fnE 9…n đXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=>b BW< ;<=>.
N =>n ?h@m6 TW< ;<=> h1fnE 9…n đXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 tà, E,7u h*8ng 1An
M‘ ?› TH‰NH •H"N
H•„ •H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.02.01.01
K'o đ(ng:
Nh•m 0! G?!
Nh•m
cDnE
! !bMK Fb!K
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m

0b1K
K
0b1K
K
0b1K
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
Lb! NbF RbMFF
MX^ <n ;_s~g cDnE
s>xB 0bLZœ“h
C_ 0b22K 0b! 0b!FN
2N
M‘ ?› TH‰NH •H"N
H•„ •H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE
s>xB 1b!Zœ“h
C_ 0b1K 0b2 0b2!2
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !K đ<cmb Bi F đ[n N: K0 đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 1K đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
&%f'&f&%f&%f&& TIẾN HÀNH PHiN LOẠI VÀ Đ:NH GI: ! LI"Ur TÀI
LI"U
02.10.02.02.01 •HŠN @„'I V‰ ĐˆNH TIˆ T‰I @I,U TISY
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Phjn ;`Q< 9: ;<=>b BW< ;<=>.
o VJn ch>^cn BW< ;<=> Bi Zh` đ[n đị_ đ<cm đXnh E<Xb Phjn ;`Q<
o ĐXnh số cố định ch` B`Wn IO hs s2 ;en IX` cX` Phjn ;`Q< 9: ;<=> BW< ;<=> AW ;en
Iu_ hs s2
o V= s<nh BW< ;<=>: BhX` I¤ Eh<mb Z§Pb ;Wm Ph¨nE BW< ;<=>
o zm s>nE nh:nE ^[> Bố BhDnE B<n c•n Bh<[> c€_ BW< ;<=> Bgen IX` cX` Phjn ;`Q< 9:
;<=>
o •hjn ;`Q< AW đXnh E<X BW< ;<=> Bh~` cXc B<e> chC Bg`nE BW< ;<=> h1fnE 9…n
o @`Q< I¤ cXc BW< ;<=> ZhDnE c• E<X Bgị. ThốnE Ze BW< ;<=> ;`Q< g_ c• Eh< g© ;v 9`
;`Q< AW Bh>^[B m<nh{
o VJn ch>^cn BW< ;<=> AW` Zh` AW w[P ;en E<X
o V<[B IX` cX` Phjn ;`Q< AW đXnh E<X BW< ;<=>
o G<cm Bg_ ;Q< IX` cX` đXnh E<X AW Phjn ;`Q< BW< ;<=>.
o In IX` cX` Phjn ;`Q< AW đXnh E<X BW< ;<=>.
N =>n ?h@m6
o Gh` BW< ;<=> E<x^ đã đ1dc Phjn ;`Q< AW đXnh E<X
o zX` cX` đXnh E<X AW Phjn ;`Q< BW< ;<=> UBh~` m…> M2.1V.
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị tà, E,7u thô gố%
2R
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N
VỊ
ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.02.02.01
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?2
Nh•m
cDnE
0b01 0b012K 0b01FK
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b002
K
0b002
K
0b002
K
Th,ết bị %hFnh:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b00K2K 0b00M 0b00N12
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b000!MK 0b000K 0b000KN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !K đ<cmb Bi F đ[n N: K0 đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 1K đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
02.10.02.02.02 •HŠN @„'I V‰ ĐˆNH TIˆ D+ @I,U ?›
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Phjn ;`Q< 9: ;<=>.
o zm s>nE nh:nE ^[> Bố BhDnE B<n c•n Bh<[> c€_ 9: ;<=> Bgen IX` cX` Phjn ;`Q< 9: ;<=>{
o •hjn ;`Q< AW đXnh E<X 9: ;<=> AW` cXc Bh1 mhc Bh~` cXc B<e> chC Bg`nE BW< ;<=> h1fnE
9…n
o @`Q< I¤ cXc 9: ;<=> ZhDnE c• E<X Bgị. ThốnE Ze BW< ;<=> ;`Q< g_ c• Eh< g© ;v 9` ;`Q< AW
Bh>^[B m<nh{
o V<[B IX` cX` Phjn ;`Q< AW đXnh E<X 9: ;<=>
o G<cm Bg_ ;Q< IX` cX` đXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=>.
o In IX` cX` đXnh E<X AW Phjn ;`Q< 9: ;<=>.
N =>n ?h@m6
o Gh` BW< ;<=> số đã đ1dc Phjn ;`Q< AW đXnh E<X Bh~` đlnE h1fnE 9…n.
!0
o zX` cX` đXnh E<X AW Phjn ;`Q< BW< ;<=> UBh~` m…> M2.1V.
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 đ5n -ị 1O E,7u thô gố%
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.02.02.02
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?2
Nh•m
cDnE
0b012 0b01K 0b01MF
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m

0b002
K
0b002
K
0b002
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
0b00L 0b00N 0b00R2N
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bL Zœ“h
C_ 0b000FK 0b000L 0b000LRL
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !K đ<cmb Bi F đ[n N: K0 đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 1K đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
!1
C4ND./ III
giY jNG ! LI"U ĐsC Tt
&%f'&f&hf&'f&' giY jNG CuU TRvC ! LI"U ĐsC Tt
N Thành ?h<n %ông -,7%
o |Xc định đqc đ<cm c€_ BinE đố< B1dnE 9: ;<=>.
o |Xc định cXc Bg1pnE BhDnE B<n mD Bo ch` BinE đố< B1dnE 9: ;<=>. UTXc E<ob
nEW^ BQ` ;JPb định 9_nhb mD BobV
N =>n ?h@m6 Cx> Bglc 9: ;<=> đqc Bo ch` cXc đố< B1dnE 9: ;<=>
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 %Vu t)W% 1O E,7u đX% t>
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N
VỊ
ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0!.01.01
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?! AW 01 G?F
Nh•m
cDnE
K Lb2K Mb2K
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b1N
K
0b1N
K
0b1N
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
11b2K 1K 1MbF
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b!!MK 0bFK 0bK22
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• N[> cXc IonE 9: ;<=> chž c• đố< B1dnE 9: ;<=> chCnh can ]>on ;v h`qc c• Bhem
1 đố< B1dnE Phh Bhu XP 9hnE Mức 1.
• N[> cXc IonE 9: ;<=> c• số ;1dnE đố< B1dnE Phh can ]>on ;v Bg`nE C?D@
Uđ1dc wXc định I8< cXc Zh•_ nE`Q< Bg`nE C?D@V Bi 2 đ[n F: Mức 2{ Bi K Bg8 ;en: Mức !{
!2
C4ND./ IV
NHẬP ! LI"U
&%f'&f&kf&'f&' giY jNG TÀI LI"U H78NG 9N NHẬP LI"U
N Thành ?h<n %ông -,7%
o ‚W s`XB nO< 9>nE can nhJP ;<=>{
o |Xc định nh:nE nO< 9>nE can nhJP ;<=>{
o Q>^ định AY định 9QnE Ann Ion Ucª ch:b Z<c> ch:b cnn ;YVb đqB Ben Œ<;~b...
o Q>^ định AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> can nhJP{
o V<[B BW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>{
o Inb Ph`B`c`P^ BW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>{
N =>n ?h@m6 TW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 tà, E,7u h*8ng 1An nhM? E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0F.01.01
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?!
Nh•m
cDnE
Fb0 Kb0 KbN
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b12
K
0b12
K
0b12
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
!b!MK FbK Kb22
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b12L 0b1LN 0b1RFNN
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_ 0b0R 0b12 0b1!R2
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
!!
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: 20 b Bi F đ[n N: !0b Ÿ N: K0 đ<cm{
• H<=n BgQnE 9: ;<=>: TốB: 10 đ<cmb |x>: 20 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 20 đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
&%f'&f&kf&%f&& NHẬP ! LI"U
NhJP BhDnE B<n Bi Ann Ion E<x^“ BW< ;<=> h<cn Bhị Bgen mWn hunh mX^ BCnh AW`
C?D@.
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n nhJP ;<=>
o Th}c h<=n nhJP ;<=> Bh~` h1fnE 9…n.
o Th}c h<=n sy_ ;Ž< nhJP ;<=> Bh~` IX` cX` Z[B ]>o Z<cm Bg_.
N =>n ?h@m6 C?D@ đã đ1dc nhJP đa^ đ€ nO< 9>nE.
• B>ng định m2%6
02.10.0F.02.01 NH(• D+ @I,U C• CSU T‚«C
D: ;<=> c• cx> Bglc ;W cXc 9: ;<=> đã đ1dc Bm chức Bh~` mOB cx> Bglc BhốnE nhxBb
Ion Bhjn cXc cx> Bglc nW^ ZhDnE h`qc CB c• s} I<[n đOnE Bh~` Bhp< E<_n
Đ5n -ị tFnh6 1 T)*Yng
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0F.02.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1
Nh•m
cDnE
0b002F 0b00!0M 0b00!NF
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
0b0022K 0b00! 0b00!FN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• Tg1pnE 9: ;<=> š 1K Zv B} XP 9hnE Mức 1{
• Tg1pnE 9: ;<=>: Bi 1L đ[n K0 Zv B} XP 9hnE Mức 2{
• Tg1pnE 9: ;<=> Ÿ K0 Zv B} XP 9hnE Mức !.
!F
02.10.0F.02.02 NH(• D+ @I,U •HI CSU T‚«C
Đ5n -ị tFnh6 1 T)'ng ST
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0F.02.02
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b0FK 0b0KML 0b0M2
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_ 0b0!MK 0b0K 0b0KN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
Th< chl:
• 01 Bg_nE Ann Ion B12nE ứnE FL 9•nE w M0 Zv B}“9•nE
• Tg_nE BW< ;<=> chž Esm cXc ch: cX<b ch: số: Mức 1{
• Tg_nE BW< ;<=> c• IonE I<c> Z”m Bh~`: Mức 2{
• Tg_nE BW< ;<=> 9QnE đqc I<=B c• nh<Y> cDnE Bhức B`Xn htcb h`qc cXc Zv B} đqc
I<=B: Mức !{
!K
C4ND./ V
CHUwN Hxo VÀ CHUYyN ĐzI ! LI"U
&%f'&f&lf&'f&' giY jNG TÀI LI"U H78NG 9N CHUwN Hxo VÀ
CHUYyN ĐzI ! LI"U
N Thành ?h<n %ông -,7%
oNEh<en cứ>b Phjn BCch BW< ;<=> can ch>kn h•_ AW ch>^cn đm<{
o|Xc định cXc ]>^ B‹c can Bh}c h<=n đc ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>{
o|Xc định ^e> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> can ch>kn h•_ AW ch>^cn đm<{
oV<[B BW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>{
oInb Ph`B`c`P^ BW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>.
N =>n ?h@m6 TW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 tà, E,7u h*8ng 1An
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0K.01.01
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?!
Nh•m
cDnE
!bK Fb!MK Kb0MK
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b1F
K
0b1F
K
0b1F
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
2b2K ! !bFN
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b1KMK 0b21 0b2F!L
MX^ Ph`B`c`P^ 1b!Zœ C_ 0b112K 0b1K 0b1MF
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
!L
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: !K đ<cmb Bi F đ[n N: K0 đ<cmb Ÿ N: M0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 1K đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm.
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
&%f'&f&lf&%f&' CHUwN Hxo ! LI"U
Ch>kn h•_ 9: ;<=> Bh> BhJP đ1dc UBi Zh•_b Bi ch>knb Ben B=Pb ...V
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>.
o Th}c h<=n ch>kn h•_ Bi nE:b Ben B=Pb định 9QnE Ann Ionb... Bh~` BW< ;<=> h1fnE
9…n
N =>n ?h@m6 D: ;<=> đ1dc ch>kn h•_.
• B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 Z,Ee tà, E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0K.02.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 Nh•m
cDnE
0b0F 0b0K 0b0KN
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b0! 0b0F 0b0FLF
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: 20 đ<cmb Bi F đ[n N: !0 đ<cmb Ÿ N: F0 đ<cm{
• Ye> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=>: ?_< số Bh~` ]>^ định: F0 đ<cmb ChCnh wXc
B>^=B đố<: L0 đ<cm{
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
&%f'&f&lf&hf&& CHUYyN ĐzI ! LI"U
Ch>^cn đm< 9: ;<=> ;W E<o< PhXP E<lP ch>^cn đm< Bi Z<c> 9: ;<=> nW^ s_nE mOB
Z<c> 9: ;<=> ZhXc BhDnE ]>_ mOB ứnE 9hnE h`qc mOB Bh<[B Iị Bg>nE E<_n.
!M
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n ch>kn h•_ AW ch>^cn đm< 9: ;<=>.
o Ch>kn Iị cXc cDnE chb Phan mYm Phhc Ah ch` A<=c ch>^cn đm< 9: ;<=>.
o Th}c h<=n ch>^cn đm< 9: ;<=> Bh~` BW< ;<=> h1fnE 9…n
N =>n ?h@m6 D: ;<=> đã đ1dc ch>^cn đm<
• B>ng định m2%6
02.10.0K.0!.01 CHUY6N M‘ G¬ T3
Ch>^cn đm< 9: ;<=>b B=P ;1> Bg: B~wB U•?CIIb -`g9b ~wc~;b P`-~gP`<nBb `9sb `9Bb
`9P...V Bi mOB h= BhốnE IonE mã Zv B} s_nE h= BhốnE IonE mã Zv B} ZhXc
Đ5n -ị tFnh6 1 Z,Ee tà, E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.0K.0!.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b0F
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b0F
Th,ết bị kh"%6 ™ !
• Th< chl
1. Tg1pnE hdP ^e> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> ;W =', số theo Huy định %ho
?hG? Uđ1dc ]>^ định Bg`nE BW< ;<=> h1fnE 9…nV Bhu định mức ;_` đOnE AW mX^ m•cb
Bh<[B Iị đ1dc nhjn Af< h= số: Z 1b0.
2. Tg1pnE hdP ^e> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=> ;W ChFnh C"% tuy7t đố, Uđ1dc
]>^ định Bg`nE BW< ;<=> h1fnE 9…nV Bhu định mức ;_` đOnE AW mX^ m•cb Bh<[B Iị đ1dc
nhjn Af< h= số: Z 1bK.
02.10.0K.0!.02 CHUY6N Đ7I GHU®N D'NT @#U T‚+ D+ @I,U
Ch>^cn đm< B=P onh UP9Œb ImPb PnEb B<ŒŒ...Vb B~wB U•?CIIb -`g9b ~wc~;b
P`-~gP`<nBb `9sb `9Bb `9P...Vb 9QnE m>;B<m~9<_ UmP!b _A<b...V Bi Zh>Dn 9QnE ;1> Bg: nW^
s_nE mOB Zh>Dn 9QnE ;1> Bg: ZhXc.
Đ5n -ị tFnh6 1 Z,Ee tà, E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
02.10.0K.0!.02
K'o đ(ng:
!N
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„ •H’ Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b00N
Th,ết bị %hFnh:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_
0b00M
Th,ết bị kh"%6 ™ !
02.10.0K.0!.0! CHUY6N Đ7I CSU T‚«C D+ @I,U
@W ch>^cn đm< 9: ;<=> Bi cx> Bglc 9: ;<=> nW^ s_nE cx> Bglc 9: ;<=> ZhXc
UCh>^cn đm< 9: ;<=> đã Bsn BQ< Bi mD hunh 9: ;<=> nW^ s_nE mD hunh 9: ;<=> ZhXcV Bh~`
nh:nE ]>^ ;>JB đom Io` ZhDnE ;Wm mxB BhDnE B<n 9: ;<=>.
Đ5n -ị tFnh6 1 b>ng mô t> 1O E,7u
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0K.0!.0!
K'o đ(ng:
Nh•m 02 G?2
Nh•m
cDnE
1K 1NbMK 21bMK
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
2NbK !N FFb0N
Th,ết bị kh"%6 ™ K K K
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố ;1dnE đố< B1dnE Phh can ]>on ;v Uđ1dc wXc định I8< cXc Zh•_ nE`Q< Bg`nE
C?D@V c• Bg`nE IonE mD Bo 9: ;<=> Bi 0 đ[n 2: 20b Bi ! đ[n F: !0b Bi K Bg8 ;en: F0{
• Ye> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=>: ?_< số Bh~` ]>^ định: F0 đ<cmb ChCnh wXc
B>^=B đố<: L0 đ<cm{
N[> BmnE số đ<cm š L0: Mức 1b Bi L0 đ[n N0: Mức 2b Ÿ N0: Mức !
02.10.0K.0!.0F NH(N D'NT G¬ T3
@W cDnE A<=c sy 9hnE Phan mYm đc nhJn 9QnE Zv B} Bi Ann Ion ]>‡B onh
U„C‚V.
N Thành ?h<n %ông -,7%
o Ch>kn Iị cXc cDnE ch Phhc Ah ch` A<=c nhJn 9QnE 9: ;<=>.
o Th}c h<=n nhJn 9QnE Zv B} Bh~` ^e> ca>
!R
o G<cm Bg_ 9: ;<=> s_> Zh< nhJn 9QnE
o Chžnh sy_ chCnh wXc 9: ;<=> s_> Zh< nhJn 9QnE
N =>n ?h@m6 D: ;<=> đã đ1dc nhJn 9QnE
• B>ng định m2%6
02.10.0K.0!.0F.01 NH(N D'NT D+ @I,U C• CSU T‚«C
Đ5n -ị tFnh6 1 T)*Yng
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0F.02.01
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1
Nh•m
cDnE
0b002F 0b00!0M 0b00!NF
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_
0b0022K 0b00! 0b00!FN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• Tg1pnE 9: ;<=> š 1K Zv B} XP 9hnE Mức 1{
• Tg1pnE 9: ;<=>: Bi 1L đ[n K0 Zv B} XP 9hnE Mức 2{
• Tg1pnE 9: ;<=> Ÿ K0 Zv B} XP 9hnE Mức !.
02.10.0K.0!.0F.02 NH(N D'NT D+ @I,U •HI CSU T‚«C.
Đ5n -ị tFnh6 1 T)'ng ST
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0F.02.02
K'o đ(ng:
Nh•m 01 G?1 CDnE 0b0FK 0b0KML 0b0M2
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE
s>xB 0bFZœ“h
C_ 0b0!MK 0b0K 0b0KN
Th,ết bị kh"%6 ™ ! ! !
Th< chl:
• 01 Bg_nE Ann Ion B12nE ứnE FL 9•nE w M0 Zv B}“9•nE
F0
• Tg_nE BW< ;<=> chž Esm cXc ch: cX<b ch: số: Mức 1{
• Tg_nE BW< ;<=> c• IonE I<c> Z”m Bh~`: Mức 2{
• Tg_nE BW< ;<=> 9QnE đqc I<=B c• nh<Y> cDnE Bhức B`Xn htcb h`qc cXc Zv B} đqc
I<=B: Mức !{
F1
F2
C4ND./ VI
KIyM TRo ! LI"U Đn TẠO LẬP
&%f'&f&qf&'f&' LẬP TÀI LI"U H78NG 9N KIyM TRo ! LI"U Đn
TẠO LẬP
@JP BW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ B`Wn IO 9: ;<=> đã đ1dc BQ` ;JP Bi I1fc 1 UwXc
định 9: ;<=> can Bh> BhJPV đ[n I1fc K Uch>kn h•_ AW ch>^cn đm<V Bg`nE ]>^ Bgunh BQ` ;JP
C?D@ Bh~` cXc Ph12nE PhXP ;}_ chtn UZ<cm Bg_ wXc s>xBb Z<cm Bg_ B`Wn Phanb...V.
N Thành ?h<n %ông -,7%
o |Xc định cXc B<e> chC Z<cm Bg_ son Phkm.
o |Xc định Ph12nE PhXP Z<cm Bg_ son Phkm.
o V<[B BW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ son Phkm.
o Inb Ph`B`c`P^ BW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ son Phkm.
N =>n ?h@m6 TW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ son Phkm
N B>ng định m2%6
Đ5n -ị tFnh6 1 tà, E,7u h*8ng 1An
M‘ ?› TH‰NH •H"N H•„
•H’
Đ)N VỊ ĐỊNH M0C
Mức 1 Mức 2 Mức !
02.10.0L.01.01
K'o đ(ng:
Nh•m 0! G?F
Nh•m
cDnE
!bK Fb!MK Kb0MK
PMt E,7u:
T<x^ •F
PMt E,7u kh"%:
Tg_m
™ 0b12
K
0b12
K
0b12
K
Th,ết bị:
MX^ BCnh đc IWn cDnE s>xB
0bFZœ“h
C_ LbMK R 10bFF
MX^ <n ;_s~g cDnE s>xB
0bLZœ“h
C_ 0b1KMK 0b21 0b2F!L
MX^ Ph`B`c`P^ cDnE s>xB
1b!Zœ“h
C_ 0b112K 0b1K 0b1MF
Th,ết bị kh"%6 ™ K K K
F!
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: 10 đ<cmb Bi F đ[n N: 1K đ<cmb Ÿ N: 20 đ<cm{
• Ye> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=>: ?_< số Bh~` ]>^ định: 20 đ<cmb ChCnh wXc
B>^=B đố<: K0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 20 đ<cmb NEDn nE: ZhXc: !0 đ<cm{
N[> BmnE số đ<cm š KK: Mức 1b Bi KK đ[n NK: Mức 2b Ÿ NK: Mức !
&%f'&f&qf&'f&% KIyM TRo ! LI"U Đn TẠO LẬP
N Thành ?h<n %ông -,7%
o NEh<en cứ> BW< ;<=> h1fnE 9…n Z<cm Bg_ son Phkm
o Th}c h<=n Z<cm Bg_ 9: ;<=> đã BQ` ;JP Bh~` h1fnE 9…n.
o @JP IX` cX` Z<cm Bg_.
N =>n ?h@m6
- zX` cX` Z<cm Bg_ UM…> ML.1V{
\ z<en Ion wXc nhJn Bunh hunh sy_ ch:_ UM…> ML.2V.
• B>ng định m2%6
Định mức Z<cm Bg_ 9: ;<=> đã BQ` ;JP đ1dc BCnh Bh~` B˜ ;= ™ Bgen BmnE 9} B`Xn
c€_ hQnE mhc BQ` ;JP C?D@ B12nE ứnE Af< cXc mức Zh• Zhnn ;W:
Mức 1: K ™
Mức 2: 10 ™
Mức !: 1K ™
• H1fnE 9…n wXc định mức đO Phức BQP:
• ?ố IonE mD Bo 9: ;<=> š F: 10 đ<cmb Bi F đ[n N: 1K đ<cmb Ÿ N: 20 đ<cm{
• Ye> ca> AY đO chCnh wXc c€_ 9: ;<=>: ?_< số Bh~` ]>^ định: 20 đ<cmb ChCnh wXc
B>^=B đố<: K0 đ<cm{
• NEDn nE:: T<[nE •nh: 10 đ<cmb NEDn nE: ZhXc: 1K đ<cm{
N[> BmnE số đ<cm š KK: Mức 1b Bi KK đ[n NK: Mức 2b ŸNK: Mức !
FF
PH# L#C
oNH S:CH C:C M9U BIyU
M%U M1.1
B:O C:O THU THẬP ! LI"U
'f TH. ,{ c.Q.4+G< 0|T ..................................................................................................
%f ĐD. 0;Q./N\+ >-./ >}C 2P+ A+G-T..................................................................................
hf T^./ 4~C ES A+G- 24- 24BCT
STT 5 A+G-Q2P+ A+G- K4-R.
,?./
ĐVT SS
AN~./
G4+ >4•
kf T4R./ 2+. L^ E-./ Y.1- >U[T.......................................................................................

[IIII\ ngày III th"ng IIII n#mIIIIIII
gc> .4B. >dV WD. 0;Q./N\+ >-./
>}C 2P+ A+G-
U]L\ gh, )^ h_ t;nV
N/N\+ ABC Lc@ >c@
U]L\ gh, )^ h_ t;nV
FK
M9U M'f%
BI€N BtN BÀN GIoO ! LI"U Đn THU THẬP
HDm n_^b nEW^ BhXnE nnm
ChlnE BD< Esm:
BH. /+V@T
ĐQ< 9<=n: Chức Ah:

BH. .4B.T
ĐQ< 9<=n: Chức Ah:
Ce./ .4V- LP. /+V@ ,5 A+G- W• 24- 24BC:
D} Xn:
STT 5 A+G-Q2P+ A+G- K4-R.
,?./
ĐVT SS
AN~./
G4+ >4•
z<en Ion nW^ ;JP BhWnh 2 Ion c• E<X Bgị nh1 nh_>b mŽ< Ien E<: 1 Ion.
Đ?+ ,+G. LH. /+V@
UZv AW Eh< g© ht BenV
Đ?+ ,+G. LH. .4B.
UZv AW Eh< g© ht BenV
FL
M9U M%f'
B:O C:O PHiN LOẠI VÀ Đ:NH GI: ! LI"U
'f TH. ,{ c.Q.4+G< 0|T ...................................................................................
%f TH. .4U< ,5 A+G-T......................................................................................
hf T^./ 4~C C4‚. A@?+:....................................................................................
STT 5 A+G-Q2P+ A+G- K4-R.
,?./
ĐVT K4S+
AN~./
G4+ >4•
kf T4R./ 2+. L^ E-./ Y.1- >U[T.......................................................................................

[IIIIIII\ ngày III th"ng IIII n#m [IIII
N4U<QN/N\+ 24{> 4+G. C4‚. A@?+ ,5
A+G-r 2P+ A+G-
U]L\ gh, )^ h_ t;nV
N/N\+ ABC Lc@ >c@
U]L\ gh, )^ h_ t;nV
4
M9U Mhf'
B:O C:O giY jNG CuU TRvC ! LI"U ĐsC Tt
'f TH. ,{ c.Q.4+G< 0|T ...................................................................................
%f ĐD. 0; 24{> 4+G.T ...........................................................................................
hf MK- ,5 A+G- WX> 2I 24Z@ >4-J.T
STT ! LI"U ĐsC Tt THÔNG TIN
1 Nh_n đY UT<B;~V
2 TXc E<o UCg~_B`gV
! Ch€ đY U?>I¯~cBV
F T•m B‹B UD~scg<PB<`nV
K NhW w>xB Ion U•>I;<sh~gV
L TXc E<o Phh UC`nBg<I>B`gV
M NEW^ BhXnE UD_B~V
N @`Q<b Z<c> UT^P~V
R Ghm m…> U°`gm_BV
10 Định 9_nh UI9~nB<Œ<~gV
11 NE>sn U‚~s`>gc~V
12 NEDn nE: U@_nE>_E~V
1! @<en Z[B U‚~;_B<`nV
1F D<=n I_` ]>XB UC`A~g_E~V
1K zon ]>^Yn U‚<EhBsV
kf T4R./ 2+. L^ E-./ Y.1- >U[T.......................................................................................

[IIIIIIIIII\ ngày III th"ng IIII n#m [IIIII
N/N\+ ABC Lc@ >c@
U]L\ gh, )^ h_ t;nV
4!
MK- Mkf'
B:O C:O KẾT (Ut Sƒo CH!o
TH. ,{ c.T
If TzNG (UoN
'f M|> Wa>4„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ff
%f N4‚. A{> 24V< /+V E…V >45V
=TT `_ -à t;n Công -,7% th9% h,7n
IIf KẾT (Ut Sƒo CH!o
'f BI./ 24S./ †H †12 ]-I E…V >45V E+H- ,5 A+G-
TT
Ka, Tbnh t)Rng sc' %hO'
ThY, g,'n
sc'
dh, %hW
(g,>, thF%h EL 1o không
sc'/
=c' ]hông sc'
%f BI./ 24S./ †H †12 ]-I E…V >45V ,5 A+G-
TT
Ka, Tbnh t)Rng sc' %hO'
ThY, g,'n
sc'
dh, %hW
(g,>, thF%h EL 1o không
sc'/
=c' ]hông
sc'
IIIf ‡ KIẾN NHxM KIyM TRo
@<=B Ze cXc đY w>xB nh•m Z<cm Bg_ đố< Af< PhC_ PhXB Bg<cn nh1 Im w>nE BW< ;<=>b
cXch ;Wm A<=cb
0gàyIIIIIIIIIIth"ngIIIIIIIIn#mIIIIIIII
Ngưi l!" b#$ c#$
(]L\ gh, )^ h_ -à t;n/
4:
MK- Mqf'
B:O C:O KẾT (Ut KIyM TRo
TH. ,{ c.:
If TzNG (UoN
'f M|> Wa>4
zX` cX` Z[B ]>o Z<cm Bg_b nhjn ;}c Bh_m E<_b Z[B ]>o Z<cm Bg_ AW v Z<[n c€_
nh•m Z<cm Bg_.
%f N4‚. A{> 24V< /+V †+M< 2OV
=TT `_ -à t;n Công -,7% th9% h,7n
1
2
IIf KẾT (Ut KIyM TRo
'f BI./ 24S./ †H †12 ]-I †+M< 2OV ,5 A+G- WX> 2I
=TT Ka, Jô t>
1
2
%f BI./ 24S./ †H †12 ]-I †+M< 2OV ,5 A+G-
IIIf ‡ KIẾN NHxM KIyM TRo
@<=B Ze cXc đY w>xB nh•m Z<cm Bg_ đố< Af< PhC_ PhXB Bg<cn nh1 Im w>nE BW< ;<=>b
cXch ;Wm A<=cb
0gàyIIIIIIIIIIth"ngIIIIIIIIn#mIIIIIIII
N/N\+ ABC Lc@ >c@
(]L\ gh, )^ h_ -à t;n/
(;
MK- Mqf%
CỘNG Hˆo gn HỘI CH‰ NGHŠo VI"T NoM
Đ*> ABC ‹ T{ ,@ ‹ H?.4 C4•>
[[\ ngày th"ng n#m [[
BI€N BtN g:C NHẬN TŒNH HŒNH Sƒo CH!o
VY A<=c:.
?_> Zh< nhJn đ1dc zX` cX` Z[B ]>o sy_ ch:_ Um…> MF.1Vb đã
B<[n hWnh Z<cm Bg_ A<=c sy_ ch:_ c€_ đ2n Aị Bh< cDnEb ]>X Bgunh Z<cm Bg_ đ1dc Bh}c h<=n
nh1 s_>:
'f BI./ 24S./ †H †12 ]-I E…V A•+ ,5 A+G- WX> 2I
=TT C"% Ea, %<n sc' Tbnh t)Rng sc' %hO'
1
2
%f BI./ 24S./ †H †12 ]-I E…V A•+ ,5 A+G-
=TT C"% Ea, %<n sc' Tbnh t)Rng sc' %hO'
1
2
hf K12 A-B.T

ĐẠI I"N ĐƠN VỊ THI CÔNG
UGv AW Eh< g© ht BenV
ĐẠI I"N ĐƠN VỊ KIyM TRo
UGv AW Eh< g© ht BenV
(1
M9U MŽf'
BI€N BtN BÀN GIoO StN PHwM
HDm n_^b nEW^ BhXnE nnm
ChlnE BD< Esm:
BH. /+V@T
ĐQ< 9<=n: Chức Ah:

BH. .4B.T
ĐQ< 9<=n: Chức Ah:
Ce./ .4V- LP. /+V@ EI. C4J<:
D} Xn:
STT V.4 <|> EI. C4J< K4-R.
,?./
ĐVT SS
AN~./
G4+ >4•
z<en Ion nW^ ;JP BhWnh 2 Ion c• E<X Bgị nh1 nh_>b mŽ< Ien E<: 1 Ion.
Đ?+ ,+G. LH. /+V@
UZv AW Eh< g© ht BenV
Đ?+ ,+G. LH. .4B.
UZv AW Eh< g© ht BenV
(2

MỤC LỤC
QUY ĐỊNH VIẾT TẮT…………………………………………………………………………….3 QUY ĐỊNH VIẾT TẮT....................................................................................3 PHẦN I................................................................................................................4 THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG.......................................................4 II. QUY TRÌNH TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU...................................................6 III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ...........................................................................12 IV. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC.........................................................................14 PHẦN II.............................................................................................................16 NỘI DUNG ĐỊNH MỨC TẠO LẬP CSDL TRONG CÁC HẠNG MỤC CNTT........16 Chương I.....................................................................................................17 THU THẬP DỮ LIỆU..................................................................................17 Chương II...................................................................................................28 ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU.........................................................28 Chương III .................................................................................................32 XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐẶC TẢ.....................................................................32 Chương IV .................................................................................................33 NHẬP DỮ LIỆU..........................................................................................33 Chương V ...................................................................................................36 CHUẨN HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU...................................................36 Chương VI..................................................................................................43 KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐÃ TẠO LẬP.............................................................43 PHỤ LỤC...........................................................................................................45 DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU...........................................................................45

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->