KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

0

Cetakan 2013

© Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

0

KANDUNGAN
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAHULUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT MATA PELAJARAN OBJEKTIF MATA PELAJARAN OBJEKTIF PENTAKSIRAN TAFSIRAN KERANGKA STANDARD PRESTASI PENYATAAN STANDARD STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL PEMETAAN EVIDENS

PERKARA

MUKA SURAT
1 2 3 3 4 5 6 7 8 25

0

PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi. emosi. Kemahiran Teknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan yang merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. dan intelek. rohani. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. 1 .

masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. 2 . berakhlak mulia.

papan lapis dan bahan komposit. Memilih alatan. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. OM12 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 OM8 Menjalankan kerja buat sendiri. OM9 OM10 OM11 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. Mengumpul.MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. (Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. OBJEKTIF MATA PELAJARAN OM1 Mengamalkan kreativiti. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.) 3 . memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Kementerian Pendidikan Malaysia. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. Mengenal pasti kepentingan perniagaan.

Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk. Mengamalkan cara bekerja yang sistematik. Lembaga Peperiksaan. (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal. Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.) 4 . OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.OBJEKTIF PENTAKSIRAN Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek. Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian. berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri. Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. (2005).

instrumen pentaksiran. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. grafik. 5 . o o Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. demonstrasi. o Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Perkembangan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan. Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto. o Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. ujian amali dan lain-lain. artifak dan laporan. o Deskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. ujian secara lisan.

KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Tahu Tahu Tahu Faham Faham Boleh Buat 6 .

kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Faham dan Boleh Buat) 2 (Tahu dan Faham) 1 (Tahu) PENYATAAN STANDARD Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. 7 . kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) 4 (Tahu.PENYATAAN STANDARD BAND 6 (Tahu. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) 3 (Tahu. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) 5 (Tahu. Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi.

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 8 .

BAND 1 9 .

B1D2E1 Menyatakan empat faktor utama reka bentuk. B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik. 1 Tahu B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang organisasi bengkel dan keselamatan. B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang. B1D6 Mengetahui tentang tanaman hiasan. B1D5E1 Menyatakan enam bahagian mesin jahit. B1D4E1 Menyatakan tiga jenis paip. B1D5 Mengetahui tentang asas jahitan. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B1D1E1 Menyatakan empat amalan 4M. B1D4 Mengetahui tentang kerja paip.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. B1D3E1 Menyatakan tiga jenis wayar. 10 . B1D2E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin.

B1D8 Mengetahui tentang asas elektromekanikal. B1D7E1 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai. B1D7E2 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. 11 .B1D7 Mengetahui tentang elektrik. B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear. B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal. B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini. B1D9 Mengetahui tentang pengenalan kepada perniagaan. Menyatakan : Secara lisan atau bertulis.

BAND 2 12 .

BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi. B2D4E2 Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang organisasi bengkel dan keselamatan. B2D5 Mengetahui dan memahami tentang asas jahitan. 13 . B2D2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan penghasilan projek. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan dua amalan 4M. 2 Tahu dan Faham B2D2E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang kerja paip. B2D3E1 Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik. B2D4E1 Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya. B2D5E1 Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya.

B2D8E1 Menerangkan gear dari segi fungsinya. B2D7E2 Menerangkan empat bahagian utama meter pelbagai dari segi fungsinya. B2D9 Mengetahui dan memahami tentang pengenalan kepada perniagaan. B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit. B2D7 Mengetahui dan memahami tentang elektrik.B2D6 Mengetahui dan memahami tentang tanaman hiasan. borong dan antarabangsa. Menerangkan : Secara lisan atau bertulis. B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. 14 . B2D7E3 Menerangkan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik dari segi fungsinya. B2D8E2 Menerangkan dua perbezaan antara sistem mekanikal dan elektromekanikal. B2D8 Mengetahui dan memahami tentang asas elektromekanikal.

BAND 3 15 .

B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik. B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. 3 Tahu. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek. Faham dan Boleh Buat B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian. 16 . B3D6E1 Membuat pemasangan litar selari. B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B3D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah. berpenjuru dan melengkung.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi.

B3D6E2 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. B3D6E3 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai. 17 .

BAND 4 18 .

4 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan secara sistematik. B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur2. B4D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan secara sistematik.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B4D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedur1. B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip secara sistematik. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. B4D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur². 19 . DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik. B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur2. berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur².

B4D6E3 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai mengikut prosedur 5. B4D6E2 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari mengikut prosedur4. Mengikut urutan langkah kerja yang betul dan berfungsi. prosedur1 prosedur2 prosedur3 prosedur4 prosedur5 : : : : : Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris.B4D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara sistematik. Langkah kerja dan jawapan yang betul. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik. 20 . B4D6E1 Membuat pemasangan litar selari mengikut prosedur3. Mengikut urutan langkah kerja yang betul. Pengiraan betul dan jawapan tepat.

BAND 5 21 .

BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. : Penyambungan pada litar tersusun serta mematuhi peraturan keselamatan diri dan alatan. Bersih. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara berinisiatif. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B5D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usaha1. 5 Tahu. ii. daya usaha1 daya usaha2 : Lakaran mesti : i. 22 . B5D2E1 Membuat pemasangan litar selari dengan daya usaha2. Kemas – Boleh menggambarkan idea yang dihasratkan.

BAND 6 23 .

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif. Lakaran 1 . i. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali nilai tambah1 : Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran.idea asal ii.ada perkembangan idea 24 . EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B6D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambah¹. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. 6 Tahu. Lakaran seterusnya .BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi.

EVIDENS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK ELEKTRIK B3 KERJA PAIP B4 TANAMAN HIASAN JUMLAH 26 JUMLAH 26 25 .PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK TERAS BERDASARKAN BAND TERAS BAND DESKRIPTOR D1 D2 B1 D3 D4 D5 D6 D1 D2 B2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 B5 B6 D1 D1 EVIDENS E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. EVIDENS 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MESIN JAHIT TAJUK ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN BERDASARKAN TAJUK TERAS BAND B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 DESKRIPTOR D1 D1 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D3 D3 D2 D2 D4 D4 D3 D3 D5 D5 D4 D4 D6 D6 D5 D5 EVIDENS E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL.

E2. E2 E1 E1. E2. E2 E1. E2. EVIDENS 2 2 1 3 2 1 ELEKTRIK BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF TAJUK BAND B1 B2 B3 B4 B5 B1 ASAS ELEKTROMEKANIKAL B2 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN B1 B2 DESKRIPTOR D7 D7 D6 D6 D2 D8 D8 D9 D9 EVIDENS E1. E2 E1 E1. EVIDENS 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 JUMLAH 18 JUMLAH 18 26 . E2. E2. E3 E1. E2 E1 E1 BIL. E2. E3 E1. E2 E1. E3 E1.PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK ELEKTIF (KT) BERDASARKAN BAND ELEKTIF BAND DESKRIPTOR D7 B1 D8 D9 D7 B2 D8 D9 B3 B4 B5 D6 D6 D2 EVIDENS E1. E3 E1. E2 E1. E3 E1 BIL. E3 E1 E1.

moe. Kompleks Kerajaan Parcel E.my/lp 27 . Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1.gov. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. 2.Lembaga Peperiksaan. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web : http://www. Blok E11. 5 – 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful