+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.

LHÆQ³LHÆQ7ØÝ 

.KRD.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ 

7(¤169

02¤17+¯1*+,(¦0/,1+.,(¦1³,(¦17¸½

/¶»3
%$º162£ 

08±&³¯&+7+¯1*+,(¦0
›
*LXÛS VLQK YLHÄQ EDÊQJ WKØÑF QJKLHÆP ÓR WKØÝ YDÚ QKDÆQ GDÑQJ PRÆW VRÃ OLQK NLHÆQ ÓLHÆQ WØÝ WKRÄQJ
GXÑQJ QKØ ÓLHÆQ WUÖÝ WXÑ ÓLHÆQ GLRGH ]HQHU OHG OHG ÓRDÑQ RSWR WUDQVLVWRU g 9DÚ NKDÝRVDÛW
FDÛFÓDÍFWÏQKFXÝDWØÚQJOLQKNLHÆQ

7+,(£7%´6¸½'8±1*
› 
%RDUGWKÏQJKLHÆPGDÚQWUDÝL('&x('&x 
1JXRÂQ“9GF'&ÓLHÂXFKÈQKQJXRÂQ$&99 
'DRÓRÆQJN\Û 
0DÛ\SKDÛWVRÛQJ 
³RÂQJKRÂVRÃ'00KRDÍF920òÓRÂQJKRÂÓRÓLHÆQGXQJ 
0RÆWVRÃGDÄ\QRÃL

%$º,³2x7+¸½/,1+.,(¦1 

,

/,1+.,(¦17+8±³2¦1* 

³LHÆQWUÖÝÓRÑFPRÆWVRÃÓLHÆQWUÖÝWUHÄQERDUG('& 
³R[DÛFÓÔQKJLDÛWUÔÓLHÆQWUÖÝWKHRFDÛFEØÖÛFVDX 

&KXDÇQEÔÓRÂQJKRÂ920&DËPTXHÓRYDÚRRÇFDËPFXÝDÓRÂQJKRÂWKHRWKØÛWØÑ
4XHÓHQ 

 u&20v 4XHÓRÝ .

[. [. WXÚ\ WKHR JLDÛ WUÔ ÓLHÆQ WUÖÝ FDÂQÓR Ω FKDÆS ÓDÂX TXH ÓR ODÑL [RD\ QXÛW FKÈQK uΩ $'-v ÓHÇ NLP FKÈ ÓXÛQJ VRÃ Ω WUHÄQWKDQJÓR YÎPRÅLJLDLÓR[[[[. uv &KRÑQ WKDQJ ÓR ÓLHÆQ WUÖÝ FRÛ JLDL ÓR [ [ [ [.NKLFKDÆSNLPÓHÂXFRÛ JLDÛ WUÔΩ &KÈQK NKDÛFQKDXGRÓRÛNKLÓRJLDÛWUÔÓLHÆQWUÖÝNKDÛFQKDXVH×EÔVDLVRÃ.

 &KXÛ \Û NKLWKDRWDÛFFKÈQKNLPSKDÝLWKDÆWQKDQKÓHÇ WUDÛQKKLHÆQWØÖÑQJSKRÛQJÓLHÆQJDÄ\KHÃW SLQ920 7UØÖÛF NKL ÓR SKDÝL EDÝR ÓDÝP JLØ×D ÓLHÇP FDÂQ ÓR NKRÄQJ FRÛ ÓLHÆQ WKHà QHÃX OLQK NLHÆQ FRÚQ WURQJPDÑFKWKÎSKDÝLFDÛFKO\NKRÝLPDÑFK.

 &KDÃPTXHÓRYDÚRFKDÄQÓLHÆQWUÖÝYDÚÓRÑFWUÔVRÃWUHÄQPDÍWFKLDWKDQJÓRÓLHÆQWUÖÝVDXÓRÛ Ω.

KRÄQJFKDÑPWD\YDÚRTXHÓRKRDÍFKDLÓDÂXOLQKNLHÆQÓLHÆQWUÖÝFDÂQÓR *KL ODÑL NHÃW TXDÝ ÓR YDÚ ÓRÑFFDÛFYDÑFKPDÚXFXÝDWDÃWFDÝ FDÛFÓLHÆQWUÖÝ YDÚREDÝQJ EDÛR FDÛR6R VDÛQKFDÛFKTXDÝÓRYÖÛLWÏQKYDÑFK.HÃWOXDÆQVØÑVDLELHÆW ³R[DÛFÓÔQKJLDÛWUÔELHÃQWUÖÝ &DÛFKÓRJLDÛWUÔWUÖÝJLRÃQJQKØÓRÓLHÆQWUÖÝ ³RODÂQOØÖÑFKDLFKDÄQWURQJEDFKDÄQ +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 . ODÃ\VRÃÓRÑFÓØÖÑFQKDÄQYÖÛLWKDQJÓRÓHÇUDNHÃWTXDÝÓÖQYÔODÚ2KP &KXÛ\Û.

KRD.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ  1XÛP[RD\FRÛWKHÇFKÈQKYHÂEHÄQWUDÛLKRDÍFEHÄQSKDÝL .LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .KLFKÈQKJLDÛWUÔWUÖÝEÔWKD\ÓRÇL &KÈQKÓØÖÑFFØÑFÓDÑLJLDÛWUÔWUÖÝJDÂQÓXÛQJYÖÛLJLDÛWUÔJKLWUHÄQOLQKNLHÆQ &KÈQKÓØÖÑFFØÑFWLHÇXJLDÛWUÔWUÖÝJDÂQYÖÛLJLDÛWUÔNKRÄQJ2KP /DÂQOØÖÑFQRÃLWDËWKDLFKDÄQODÑLYÖÛLQKDX *KLODÑLNHÃWTXDÝÓRYDÚ ÓRÑFJLDÛWUÔWUHÄQELHÃQWUÖÝÝYDÚREDÝQJEDÛRFDÛR6RVDÛQKFDÛFKTXDÝÓR YDÚ JLDÛ WUÔJKLWUHÄQELHÃQWUÖÝ.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.HÃWOXDÆQVØÑ VDLELHÆWFKRQKDÆQ[HÛWYDÚREDÝQJEDÛRFDÛR [DÛF ÓÔQKOLQKNLHÆQUÖÚLEHÄQQJRDÚL.

  7XÑÓLHÆQÓRÑFPRÆWVRÃWXÑÓLHÆQWUHÄQERDUG('& ³R[DÛFÓÔQKÓLHÆQGXQJFXÝDWXÑÓLHÆQ 6ØÝ GXÑQJWKLHÃWEÔÓRFKRSKHÛSÓRÓLHÆQGXQJ QKØPDÛ\ÓR/&5BKD\4NHÃ.

FDÃSQJXRÂQ FKRÑQPRGHÓRÓLHÆQGXQJYDÚÓRÑFNHÃWTXDÝ ³RNLHÇPWUDFKDÃWOØÖÑQJFXÝDWXÑ +ÎQK.

 ³RQJXRÆL QHÄQGXÚQJ920FRÛQRÆLWUÖÝ.

FKRÑQWKDQJÓRRKP µ) µ)÷µ) µ)÷µ) ÷ S)÷ 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ&! FKRÑQWKDQJ[ 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ& FKRÑQWKDQJ[ 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ& 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ& 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ& 1HÃXWXÑÓLHÆQFRÛ&S  FKRÑQWKDQJ[. FKRÑQWKDQJ[. FKRÑQWKDQJ[0 FKRÑQWKDQJ[0 ³R2KPKDLÓDÂXWXÑQHÃXNLPYRÑWOHÄQURÂLWUDÝ YHÂ KHÃWWKÎNKDÝ QDÌQJQDÑS[DÝ FXÝDWXÑ FRÚQWRÃW 1HÃX NLP YRÑW OHÄQ QKØQJ WUDÝ YHÂ NKRÄQJ KHÃW YDÚ FRÛ KLHÆQWØÖÑQJNLPFKDÑ\QJØÖÑFODÑL WKÎNKDÝ QDÌQJODÚWXÑEÔUÈKRDÍFWXÑEÔQRÃLWDËW /ØX\ÛNKLÓLHÆQGXQJFDÚQJOÖÛQWKÎWKÖÚLJLDQQDÑS[DÝFDÚQJOÖÛQ ³RÑFYDÚSKDÄQELHÆWORDÑLWXÑÓLHÆQ 7URQJWKØÑFWHÃWXÑ FRÛ UDÃWQKLHÂXORDÑLQKØQJÖÝ ÓDÄ\WDFKÈWÎPKLHÇXORDÑLWXÑ FÖEDÝQODÚ WXÑ JRÃP YDÚWXÑKRDÛ 7XÑ JRÃP NKRÄQJ FRÛ FØÑF WÏQK.

 WUHÄQ ERDUG ('&FRÛ GDÑQJKÎQK WURÚQ KD\KÎQKFKØ× QKDÆW 7XÑFRÛPDÚXQDÄXKD\ORDÑLPDÚX[DQK WKØÖÚQJJRÑLODÚWXÑNHÑR.

 7XÑKRDÛ FRÛFØÑFWÏQK.

FRÛGDÑQJKÎQKWUXÑFRÛQKLHÂXPDÚXNKDÛFQKDX ÓHQKD\[DQK.

7XÑQDÚ\ FRÛ FKXÛ WKÏFK GDÃX uv ÖÝ PRÆW FKDÄQ FXÝD WXÑ FKR ELHÃW ODÚ FØÑF DÄP YDÚ FKDÄQ FRÚQ ODÑL ODÚ FØÑF GØÖQJ 6LQKYLHÄQODÂQOØÖÑFÓRÑFWDÃWFDÝFDÛFWKRÄQJVRÃJKLWUHÄQWXÑYDÚREDÝQJYDÚFKRQKDÆQ[HÛWYDÚRWDÚL OLHÆXEDÛRFDÛR .1+. /.(¦1%$»1'$¥1 'LRGHÓRYDÚSKDÄQELHÆWPRÆWVRÃGLRGHWUHÄQERDUG('& 'LRGHWDÛFKVRÛQJWUHÄQERDUG('& 7KØÖÚQJ WKDÄQ FXÝD QRÛ FRÛ GDÑQJ PDÚX ÓRÝ FRÛ YDÑFK WURÚQ ÓHQ ÖÝ PRÆW ÓDÂX FKR ELHÃW ÓRÛ ODÚ FØÑF &DWKRGH ...

ÓDÂXFRÚQODÑLODÚ $QRGH $.

/RDÑLQDÚ\WKØÖÚQJFRÛ GRÚQJQKRÝ NKRDÝQJP$FRÛ JKLN\ÛKLHÆXYDÚPD×VRÃ*KLNHÃWTXDÝÓRÑFÓØÖÑFYDÚREDÛRFDÛR  +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

KRD.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ 'LRGHFKÈQKOØX QDËQ.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .

WUHÄQERDUG('& 7KØÖÚQJFRÛ WKDÄQPDÚXÓHQFRÛYDÑFKWURÚQWUDËQJÖÝPRÆWÓDÂX .

ÓDÂXFRÚQODÑLODÚ $.

/RDÑLQDÚ\ WKØÖÚQJFRÛ GRÚQJOÖÛQQKØ$$$gFRÛ JKLN\ÛKLHÆXYDÚPD×VRÃ*KLNHÃWTXDÝ ÓRÑFÓØÖÑFYDÚR EDÛRFDÛR 'LRGH=HQHUWUHÄQERDUG('& 7KØÖÚQJ FRÛ WKDÄQ PDÚXÓRÝ FRÄQJVXDÃWQKRÝ.

 FRÛ YDÑFKPDÚXÓHQÖÝ PRÆW ÓDÂX .

ÓDÂX FRÚQODÑLODÚ $.

/RDÑLQDÚ\WKØÖÚQJFRÛ GRÚQJQKRÝNKRDÝQJP$FRÛJKLN\Û KLHÆXYDÚPD× VRÃÓDÍFELHÆWODÚFRÛ JKLJLDÛWUÔJKLPDÛS 9'9ODÚPDÑFKJKLPDÛS9.

*KLNHÃWTXDÝÓRÑFÓØÖÑFYDÚREDÛRFDÛR &RÛWKHÇGXÚQJPDÑFKÓHÇNKDÝRVDÛWKRDÍFNLHÇPWUDGLRGH]HQHU 6LQKYLHÄQWØÑODÚP.

 'LRGHSKDÛWTXDQJ /('.

WUHÄQERDUG('& 'XÚQJÓRÂQJKRÂ2KPÓHÇ[DÛFÓÔQKWRÃWKD\[DÃX - /HGVDÛQJODÚ FRÚQWRÃW7KØÖÚQJÓHÇ WKDQJÓR[KD\[7URQJODÂQÓRVH× FRÛ PRÆWODÂQOHG VDÛQJUR×OHGWRÃW - /HGNKRÄQJVDÛQJKRDÍFVDÛQJTXDÛ PÖÚ/('EÔKØ7KØÖÚQJÓHÇ WKDQJÓR[KD\[7URQJ ODÂQÓRNKRÄQJFRÛODÂQQDÚROHGVDÛQJKRDÑF/('VDÛQJTXDÛPÖÚOHGKØ /('ÓRDÑQWUHÄQERDUG('& +DLORDÑL$QRGHFKXQJYDÚ&DWKRGHFKXQJ &DÛFK [DÛF ÓÔQK OHG WRÃW KD\ [DÃX JLRÃQJ QKØ OHG WKØÖÚQJ QKØQJ ÖÝ ÓDÄ\ VH× ÓR PRÆW FKDÄQ FKXQJ FRPPRQ.

 YÖÛL QKØ×QJ FKDÄQ FRÚQ ODÑL D E F G J H I GS.

 1HÃX FRÛ PRÆW KRDÍF QKLHÂX ÓRÑDQ NKRÄQJVDÛQJ[HPQKØPRÆWKD\QKLHÂXÓRDÑQÓRÛEÔKØ  7UDQVLVWRU %-7.

 ÓRÑF%-7WUHÄQERDUG('& +ÎQK.

 0RÆW %-7 FRÛ WKHÇ ÓØÖÑF [HP ODÚ WØÖQJ ÓØÖQJ YÖÛL GLRGH %& YDÚ %(7KØÝ %-7EDÊQJ2KPNHÃ FKÏQKODÚWKØÝGLRGHQDÚ\.

FXÝD920 C 33 B NPN C E B [[ E C 3 3 3 3 PNP B C E  D.

 E.

 7UDQVLVWRUFRÛYRÝ 7UDQVLVWRUWKØÖÚQJ FØÑF3 FRÚQJRÑLODÚVRÚ.

 E B F.

 +ÎQK G.

DÛFÓÔQKFØÑFQHÂQ% WKØÖÚQJWKDQJÓR5[. • • • 1HÃX%-7FRÚQWHÄQUR×UDÚQJYDÚFRÛVDÞQVRÇWD\WUDFØÛXWKÎYLHÆF[DÛFÓÔQKFØÑFGHÅGDÚQJ 1HÃX%-7EÔPDÃWWHÄQWKÎFRÛWKHÇWÎP%&(EDÊQJEDÊQJ920WKDQJÓRÓLHÆQWUÖÝ ™ ³RÃLYÖÛL%-7KÎQKDFKDÄQ3ÖÝYÔWUÏWKXDÆQFKLHÂXÓRÑFPD×VRÃOLQKNLHÆQ .

 /DÂQOØÖÑWÓRÓLHÆQWUÖÝ KDLFKDÄQ TXDODÂQÓR.

WDÓDÑWÓØÖÑFJLDÛWUÔWUÖÝ5YDÚ51HÃX5JDÂQ ™ EDÊQJ5WKÎFKDÄQFKXQJJLØ×DODÂQÓRODÚFKDÄQ% .DÛFÓÔQK7UDQVLVWRUORDÑL131KD\313 1HÃXTXHÓR[DÛFÓÔQKFKDÄQ%FRÛPDÚX - ³HQ 7UDQVLVWRUODÚORÑDL131 ³RÝ 7UDQVLVWRUODÚORÑDL313 +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

KRD.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ ™ .DÛFÓÔQKFØÑF&YDÚ( WKØÖÚQJWKDQJÓR5 .LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.

 ³RODÂQÓLHÆQWUÖÝJLØ×DFØÑF&YDÚ (PRÅLODÂQÓRGXÚQJQJRÛQWD\FKDÑPYDÚRJLØ×DFKDÄQ% ÓD× ÓØÖÑF[DÛFÓÔQK.

YÖÛLPRÆWWURQJKDLFKDÄQFRÚQODÑL &YDÚ(.

ÓHÇWDÑRUDPRÆWWUÖÝ - /DÂQÓDÍWQJRÛQWD\GÏQYDÚRFKDÄQ%YDÚ& KRDÍF(.

ÓR&YDÚ(KDLODÂQ GRÓDÝRNLP.

 /DÂQÓDÍWQJRÛQWD\GÏQYDÚRFKDÄQ%YDÚ( KRDÍF(.

ÓR&YDÚ(KDLODÂQ GRÓDÝRNLP.

 &DÝ ODÂQÓRQDÚ\FRÛ ODÂQNLPÓRÂQJKRÂ ÓHÂXOHÄQ WRÂQWDÑLPRÆWJLDÛ WUÔWUÖÝ.

1HÃXJLDÛ WUÔWUÖÝ QDÚ\FKHÄQKOHÆFKQKDXWKÎVH×OØX\ÛÖÝWUØÖÚQJKÖÑSFRÛJLDÛWUÔWUÖÝQKRÝ NLPOHÄQQKLHÂX.

/DÚFØÑF &QHÃXFKDÄQFRÛTXHÓRPDÚXÓHQÓRÃLYÖÛLORDÑL131KRDÍFTXHÓRÝÓRÃLYÖÛLORDÑL313&ØÑFFRÚQ ODÑLVH×ODÚFØÑF(  2SWR&RXSOHUÓRÑFPRÆWVRÃ2SWRWUHÄQERDUG('& &RÛUDÃWQKLHÂXORDÑL2SWRNKDÛFQKDX¶½ÓDÄ\WDWKÏQJKLHÆPORDÑL2SWRERÃQFKDÄQ • 2SWR FRÛ GLRGH SKDÛW TXDQJ 'XÚQJ ÓRÂQJ KR 920 [ FKÈQKNLPYH .

ODÂQOØÖÑWÓR ODÂQ NLP ÓRÂQJ KRÂ ÖÝ ODÂQ ÓR QDÚR FRÛ JLDÛ WUÔ Ω WKØÖÚQJ NKRDÝQJ Ω.

 WKÎ FKDÄQ ÓRÛ FXÝD RSWR ODÚ GLRGH FKDÄQ FRÚQ ODÑL ODÚ WUDQVLVWRU ³RÃL YÖÛL FKDÄQ GLRGH QHÃX NLP ÓHQ WKÎ ODÚ FKDÄQDQRGHFKDÄQFRÚQODÑLNLPÓRÝ ODÚ FDWKRGHYDÚ FKDÄQFRÚQODÑLFXÝDRSWRODÚ FKDÄQ&YDÚ ( FXÝDWUDQVLVWRU • 2SWRFRÛ GLRGHSKDÛWTXDQJFDÛFK[DÛFÓÔQKFKDÄQGLRGHFX×QJWØÖQJWØÑQKØQJOXÛFQDÚ\ ÓDÂX FKDÄQ GLRGH FRÛ NLP OHÄQ EDÊQJ QKDX WKDQJ ÓR Ω YÎ FRÛ GLRGH PDËF VRQJ VRQJ QKØQJQJØÖÑFFKLHÂX.

FKDÄQFRÚQODÑLODÚFKDÄQ&YDÚ(FXÝDWUDQVLVWRU • &DÛFKWKØÝ - 7D FRÛ WKHÇ GXÚQJ ÓRÂQJ KRÂ 920 [.

 ÓØD NLP FXÝD 920 WKØÛ QKDÃW YDÚR ÓDÂX GLRGH FKHÃ ÓRÆ PDÚGLRGHFRÛWKHÇGDÅQ.

NLP920WKØÛÖÝFKDÄQFRÚQODÑL FKDÄQ&YDÚ (FXÝDWUDQVLVWRU.

7URQJODÂQÓRFKDÄQ&YDÚ(FXÝDWUDQVLVWRUQHÃX920WKØÛFRÛNLP OHÄQ JDÂQ Ω.

WKÎWUDQVLVWRUFRÚQKRDÑWÓRÆQJWRÃWYDÚFKDÄQ&FXÝDWUDQVLVWRUÖÝNLPÓHQODÚ FKDÄQFRÚQODÑLFXÝDWUDQVLVWRUODÚ( ORDÑL131.

 - 1HÃX QJR× UD NLP NKRÄQJ OHÄQ KRDÍF OHÄQ NKRÄQJ ÓDÛQJ NHÇ JDÂQ ∞Ω.

 WKÎ RSWR NKRÄQJ FRÚQ WRÃW • /ØX \Û ³RÃLYÖÛL2SWRFKXÛQJWDFRÛ WKHÇ ÓRÑFWKØÛ WØÑ FKDÄQGØÑDYDÚRGDÃXFKDÃP .

KRDÍF[DÛF ÓÔQKORDÑL2SWRGØÑDYDÚRPD×VRÃYDÚWUDFØÛXVDÛFK KDQGERRN.

         +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ %$º.&6.67.2'(&+$5$&7(5.2'(%$»1'$¥1 .'.KRD.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK. 0$½1*$ '.

KDÝR6DÛW³DÍF7X\HÃQ9$&XÝD'LRGH6Lx'+ÎQK PDÝQJ$FXÝDERDUG('&. .

 95 .5.'6 FKÏQKODÚ.      +ÎQK 3KDÄQFØÑFQJKÔFK' D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ9FF 9 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ 920 ÓR ÓLHÆQ DÛS WUHÄQ 5 VX\ UD GRÚQJ .'6 GXÚQJ FRÄQJ WKØÛF WÏQK UD JLDÛ WUÔ GRÚQJ ♦ ♦ .DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.

 ÓLHÆQ.

Ω 6XÑWDÛSJLØ×DÓDÂX595 9.WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ95WURQJEDÝQJ *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ.'6YDÚDÛS95WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR Ω .Ω .Ω .

'6 P$.   'RÚQJTXDGLRGH'.

   %DÝQJ 3KDÄQFØÑFWKXDÆQ'KÎQK PDÝQJ$FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('&.

 D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ9FF 9 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ  +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ920 JLDLÓRYROW.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .KRD.

ÓRÓLHÆQDÛSWUHÄQ5VX\UDGRÚQJ.5 GXÚQJFRÄQJWKØÛFWÏQKUDJLDÛ WUÔGRÚQJÓLHÆQ.

' FKÏQKODÚ.WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ95WURQJEDÝQJ ♦ ♦ .5.DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.

YDÚVXÑWDÛSWUHÄQ' *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ. . ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX'9' 9. . . .'YDÚDÛS9'95WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR . . .

    ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX595 9.

    'RÚQJTXDGLRGH'.' P$.

    %DÝQJ  .KDÝR6DÛW³DÍF7X\HÃQ9$&XÝD'LRGH=HQHUKÎQK PDÝQJ$FXÝDERDUG('&.

 3KDÄQFØÑFQJKÔFKGLRGH=HQHU D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ9FF 9 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ920 JLDLÓRYROW.

' FKÏQKODÚ.5.DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.5WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ 95WURQJEDÝQJ ♦ ♦ .ÓRÓLHÆQDÛSWUHÄQ5VX\UDGRÚQJ.

 . .YDÚÓLHÆQDÛSWUHÄQ' *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ.'YDÚDÛS9'95WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR . ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX'9' 9. . . . .

    ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX595 9.

' P$.    'RÚQJTXDGLRGH'.

    %DÝQJ 3KDÄQFØÑFWKXDÆQGLRGH=HQHU D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ9FF 9 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ920 JLDLÓRYROW.

ÓRÓLHÆQDÛSWUHÄQ5VX\UDGRÚQJ.5 GXÚQJFRÄQJWKØÛFWÏQKUDJLDÛ WUÔGRÚQJÓLHÆQ.

WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ95WURQJEDÝQJ ♦ ♦ .DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.5.' FKÏQKODÚ.

YDÚÓLHÆQDÛSWUHÄQ' *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ.'YDÚDÛS9'95WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX'9' 9.

 +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 . . . .  . . . .

LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .KRD.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX595 9.

' P$.    'RÚQJTXDGLRGH'.

KDÝR6DÛW/HG'KÎQK PDÝQJ$FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('&.    %DÝQJ .

 /('ÓRÝ' D6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ 9FF 9 1RÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ920 JLDLÓRYROW.

5 GXÚQJFRÄQJWKØÛFWÏQKUDJLDÛ WUÔGRÚQJÓLHÆQ.ÓRÓLHÆQDÛSWUHÄQ5VX\UDGRÚQJ.

' FKÏQKODÚ.WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ95WURQJEDÝQJ ♦ ♦ .5.DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.

'YDÚDÛS9'WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR . .YDÚÓLHÆQDÛSWUHÄQ/(' *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ.  ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX/HG9' 9.

   'RÚQJTXD/('.' P$.

   7UDÑQJWKDÛL/(' VDÛQJKD\WDËW.

   %DÝQJ /('WUDËQJ' D6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ♦ ♦ &DÃSQJXRÂQ 9FF 9 1RÃL-YÖÛL- %DÆWFRÄQJWDËFQJXRÂQ E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP ♦ 'XÚQJ920 JLDLÓRYROW.

5 GXÚQJFRÄQJWKØÛFWÏQKUDJLDÛ WUÔGRÚQJÓLHÆQ.ÓRÓLHÆQDÛSWUHÄQ5VX\UDGRÚQJ.

DÛFÓÔQKGRÚQJÓLHÆQ.' FKÏQKODÚ.WKHRVØÑÓLHÂXFKÈQKELHÃQWUÖÝ95WURQJEDÝQJ ♦ ♦ .5.

  ³LHÆQDÛSJLØ×DKDLÓDÂX/HG9' 9.'YDÚDÛS9'WØÖQJØÛQJYDÚREDÝQJ &KÈQKELHÃQWUÖÝ95 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR . .YDÚÓLHÆQDÛSWUHÄQ/(' *KLQKDÆQFDÛFJLDÛWUÔGRÚQJ.

' P$.   'RÚQJTXD/('.

   7UDÑQJWKDÛL/(' VDÛQJKD\WDËW.

   %DÝQJ • /ØX\ÛQHÃXFRÚQWKÖÚLJLDQNKDÝRVDÛWWKHÄP/('[DQKYDÚYDÚQJ   +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.(56.).LHÆQ³LHÆQ7ØÝ . 0$½1*& 5(&7.KRD.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ .

 .KDÝR6DÛW0RÆW6RÃ ¸ÛQJ'XÑQJ&XÝD'LRGH&KÈQK/ØX KÎQK PDÝQJ&FXÝDERDUG WKÏ QJKLHÆP('&.

 D1 IN1 J1 J2 J3 O UT R1 D2 IN2  IN3  J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 BD ~ - + ~ K2 IN4 C1 C2 C3 R2 k1 IN5 K1 R3 K3  0~ G ND +ÎQK 0DÑFKFKÈQKOØXEDÛQN\Ú D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\KÎQK PDÝQJ&FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('&.

9YDÚ92/7'. F &KXDÇQEÔQJXRÂQWÏQKLHÆX ♦ ♦ ♦ %DÆWÓLHÆQQJXRÂQ FRÛWKHÇODÃ\WUØÑFWLHÃSÓLHÆQOØÖÛLVDXNKLÓD×TXDELHÃQWKHÃ.1 7LDÓRWDÑLQJR×YDÚR. ♦ ♦ 0DÝQJ&FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('& 1RÃL-YÖÛLN E &KXDÇQEÔGDRÓRÆQJN\Û ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ %DÆWÓLHÆQGDRÓRÆQJN\Û ³DÍW7.0('.9FXÝDNHÄQKNHÄQKÖÝYÔWUÏWKÏFKKÖÑS .HÑSÓDÂXÓHQFXÝDGDRÓRÆQJN\ÛWDÑL.1FXÝD' 7LDÓRWDÑLQJR×UD.

1 G .HÑSÓDÂXWÏQKLHÆX9DFYDÚR.HÃWTXDÝÓRÓDÑF ♦ 9H×GDÑQJVRÛQJ9$º25$WUHÄQFXÚQJ ÓRÂWKÔ *KLFKXÛÓDÂ\ÓXÝ.1FXÝD' . .HÑS ÓDÂX WÏQ KLHÆX FRÚQ ODÑL 9DF YÖÛL .

 &KXÛ \Û ÓRÑF ELHÄQ ÓRÆ FXÝD WÏQ KLHÆX YDÚR $&.

WÏQKLHÆXQJR×UD '&.

   +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

1INFXÝDWÏQKLHÆXQJR× YDÚRYDÚ QJR× UDJKLNHÃWTXDÝ YDÚREDÝQJ 3KDÂQFKÈQKOØXEDÛQN\Ú.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.19NYDÚ WDÂQVRÃ I.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .KRD.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ ♦ ³RELHÄQÓRÆ ÓÈQK9.

 ♦ 'XÚQJÓRÂQJKRÂÓRÓLHÆQDÛS ÓRFKHÃÓRÆ'&.

.5 &KÈQKOØXEDÛQN\Ú 1JR×YDÚR.ÓHÇWÏQKGRÚQJTXDÓLHÆQWUÖÝ5JKLQKDÆQ.1 9.1 1JR×UD287 .

1 9. I.5  %DÝQJ 0DÑFKFKÈQKOØXWRDÚQN\ÚGXÚQJGLRGH &KÈQKOØXFDÂX. I. .

 D 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\KÎQK PDÝQJ&FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('&.

1 7LDÓRWDÑLQJR×UD287 F &KXDÇQEÔQJXRÂQWÏQKLHÆX ♦ %DÆW ÓLHÆQ QJXRÂQ FRÛ WKHÇ ODÃ\ WUØÖÛF WLHÃS ÓLHÆQOØÖÛLVDXNKLÓD×TXDELHÃQWKHÃ.1YDÚ. ♦ 1RÃL-YÖÛL- E &KXDÇQEÔGDRÓRÆQJN\Û ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ %DÆWÓLHÆQGDRÓRÆQJN\Û ³DÍW7.0('.9FXÝDNHÄQKNHÄQKÖÝYÔWUÏWKÏFKKÖÑS .9YDÚ92/7'.HÑSÓDÂXÓHQFXÝDGDRÓRÆQJN\ÛWDÑL*1' 7LDÓRWDÑLQJR×YDÚR.

1 .HÑSÓDÂXWÏQKLHÆX9DFYDÚR.HÑS ÓDÂX WÏQ KLHÆX FRÚQ ODÑL 9DFQRÃL YÖÛL .HÃWTXDÝÓRÓDÑF ♦ 9H× GDÑQJVRÛQJ9$º25$WUHÄQFXÚQJÓRÂ WKÔ *KLFKXÛÓDÂ\ÓXÝ. ♦ ♦ .1 G .

 &KXÛ\ÛÓRÑFELHÄQÓRÆFXÝDWÏQKLHÆXYDÚR $&.

WÏQKLHÆXQJR×UD '&.

1 I287FXÝDWÏQKLHÆXQJR× YDÚRYDÚ QJR× UDJKL NHÃW TXDÝYDÚREDÝQJ 3KDÂQFKÈQKOØXWRDÚQN\ÚGLRGH.1 9287 YDÚ WDÂQ VRÃ I. ♦ ³R ELHÄQ ÓRÆ ÓÈQK 9.

 ♦ 'XÚQJÓRÂQJKRÂÓRÓLHÆQDÛS ÓRFKHÃÓRÆ'&.

9YDÚ92/7'.5 %DÝQJ 0DÑFK/RÑF1JXRÂQ D &KXDÇQEÔGDRÓRÆQJN\Û ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ %DÆWÓLHÆQGDRÓRÆQJN\Û ³DÍW7.ÓHÇWÏQKGRÚQJTXDÓLHÆQWUÖÝ5JKLQKDÆQ.1 1JR×UD287 I.1 9.5 &KÈQKOØXFDÂX 1JR×YDÚR.1 9287 I287 .9FXÝDNHÄQKNHÄQKÖÝYÔWUÏWKÏFKKÖÑS 0DÝQJ&FXÝDERDUGWKÏQJKLHÆP('&KÎQK PDÝQJ&FXÝDERDUG('&.0('.

1 .1.HÑSÓDÂXÓHQFXÝDGDRÓRÆQJN\ÛWDÑL*1' 7LDÓRWDÑLQJR×YDÚR. .

 7LDÓRWDÑLQJR×UD287 +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ E &KXDÇQEÔQJXRÂQWÏQKLHÆX ♦ ♦ ♦ %DÆWÓLHÆQQJXRÂQ FRÛWKHÇODÃ\WUØÖÛFWLHÃSÓLHÆQOØÖÛLVDXNKLÓD×TXDELHÃQWKHÃ.KRD.

1 . 1RÃL-YÖÛL- ³R9P9UDÌQJFØD9'& &RÛWDÝLUDFRÛWXÑORÑF 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- ³R9P9UDÌQJFØD9'& &RÛWDÝLUDORÑFKÎQK π 1RÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL-QRÃL-YÖÛL- ³R9P9UDÌQJFØD9'& G .HÑSÓDÂXWÏQKLHÆXFRÚQODÑL9DFQRÃLYÖÛL.HÑSÓDÂXWÏQKLHÆX9DFYDÚR.KRÄQJWDÝLUD ³R9P9UDÌQJFØD9'& &RÛWDÝLUD.HÃWTXDÝÓRÓDÑF ƒ 9H×GDÑQJVRÛQJ9$º25$WUHÄQFXÚQJÓRÂWKÔ *KLFKXÛÓDÂ\ÓXÝ.1 F 6ÖÓRÂQRÃLGDÄ\ ♦ ƒ ♦ ƒ ƒ ♦ ƒ ƒ ♦ ƒ ƒ . .

 &KXÛ\ÛÓRÑFELHÄQÓRÆFXÝDWÏQKLHÆXYDÚR $&.

WÏQKLHÆXQJR×UD '&.

           +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

3+$¤1&¸±&75$16. .KRD.  K3  K1 VR1 K2 R2 Q1 .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK. .\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ %$º.6725131 ¾ ¾ +12V %RDUGWKÏQJKLHÆP('& VR2 0DÝQJWKÏQJKLHÆP$  .6725 .KDÝRVDÛWVÖÓRÂQJX\HÄQO\ÛQKØKÎQK PDÝQJ$.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ . K4 R4 C1  µ  GND GND  +ÎQKSKDÄQFØÑFWÕQKWUDQVLVWRU131 D3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ .+$½26$»73+$¤1&¸±&'&75$16. R1 R3 .

 ∆.&.&. &KXDÇQEÔQJXRÂQGFFRÛÓLHÆQDÛS9 1RÃLQJXRÂQ9GFOHÄQFDÛFFKRÃW9YDÚ*1'WUHÄQPDÝQJ$ 9 E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP &KÈQK ELHÃQ WUÖÝ 95 YDÚ 95 ÓHÇ ÓLHÆQ DÛS 9 JLDÛWUÔWURQJWDÂP9 &( &( FRÛ 9 6DX ÓRÛ FKÈ FKÈQK 95 ÓHÇ 9 →9QKØWURQJEDÝQJ³RÓLHÆQDÛSUÖLWUHÄQFDÛFÓLHÆQWUÖÝ5 5 WØÖQJØÛQJJKLFDÛFJLDÛWUÔYDÚREDÝQJ /DÂQ ÓR β ’ 7ÏQKKHÆVRÃNKXHÃFKÓDÑLGRÚQJ'& KIH ’ &KRELHÃWFKHÃÓRÆKRDÑWÓRÆQJFXÝDWUDQVLVWRU4 ∆. & % .

%.%. .

% 7ÏQK. ³LHÆQDÛS9&( 95 95 7ÏQK.& ³LHÇPWÕQK4 ÷9.

 9.

 9.

 P$.

 P$.

&4. 9&(4.

KXHÃFK³DÑL&ØÑF3KDÛW&KXQJ &(. ..+8(£&+³$±.7¯1+. 9        %DÝQJ .(¦81+2½ .

 ¾ ¾ ¾ %RDUGWKÏQJKLHÆP('& 0DÝQJWKÏQJKLHÆP& 3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ .KDÝRVDÛWVÖÓRÂQJX\HÄQO\ÛQKØKÎQK PDÝQJ&.

 &KXDÇQEÔQJXRÂQGFFRÛÓLHÆQDÛS9 1RÃLQJXRÂQ9GFOHÄQFDÛFFKRÃW9YDÚ*1'WUHÄQPDÝQJ& +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

KRD.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .DÛFÓÔQKÓLHÇPODÚPYLHÆFWÕQKYDÚFKHÃÓRÆKRDÑWÓRÆQJFXÝDWUDQVLVWRUWKHREDÝQJ  ³R9%( ³R9&( 7ÏQK.KDÝR6DÛW&KHóRÆ0RÆW&KLHÂX 9 .\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ +12V  C4 R1 R3 .& 7ÏQK3WW ³LHÇPWÕQK4 9. C3 OUTPUT K2 INPUT C1 K1 J1 µ Q3 J2 µ  K3 R2 R4 C2 . . R5 .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK. .  GND GND +ÎQKPDÑFKNKXHÃFKÓDÑL(FKXQJ  .

 9.

 P$.

 :.

 9&(4.&4.

1 FRÛ ELHÄQ ÓRÆ ÓÈQKÓÈQK.HÄQK&+FXÝDGDRÓRÆQJN\ÛÓRQJR×YDÚR.1387YDÚ&+ÓRQJR×UD287387 1RÃLPDÛ\SKDÛWWÏQKLHÆXYDÚR.RD\&KLHÂX D 3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ E &KÈQKKDLWLDWUHÄQGDRÓRÆQJN\ÛVDRFKRWKDÃ\UR×QKDÃW .    &KHÃÓRÆKRDÑWÓRÆQJFXÝD4   %DÝQJ 3WWFRÄQJVXDÃWWLHÄXWDÛQFXÝDWUDQVLVWRU4 .+] &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP 9 &KÈQK $PSOLWXGH WUHÄQ PDÛ\ SKDÛW ÓHÇ JLDÛWUÔ V V .KDÝR6DÛW&KHóRÆ.1387FXÝDPDÑFK&KÈQKPDÛ\SKDÛWQKØVDX 'DÑQJVRÛQJPDÛ\SKDÛWÓHÇÖÝYÔWUÏVLQH ³DÍWWDÂQVRÃPDÛ\SKDÛWODÚ.

1 P9 .KRÄQJQRÃL 1RÃL . WKHR EDÝQJ ÓR FDÛF YDÚ ÓRÆ OHÆFKSKDJLØ×DQJR×YDÚRYDÚ QJR× UD ∆Φ WÏQKÓRÆOÖÑLDÛSWRDÚQPDÑFK$ 7UÔVRÃÓLHÆQDÛSYDÚR P9 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR V ³RÆOÖÑLÓLHÆQDÛS$Y ³RÆOHÆFKSKD ∆Φ  V V .1 9 V .KRÄQJQRÃL 1RÃL -- -- -- --       %DÝQJ +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ  *KLQKDÆQ[HÛWYDÚREDÛRFDÛRWKÏQJKLHÆP %&71.KRD.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.

1 YDÚ WÏQKLHÆXÓLHÆQDÛSQJR×UD V WURQJKDLWUØÖÚQJKÖÑSVDX  7LPHV?GLY &+x9ROWV?GLY &+x9ROWV?GLY     &D. 9 4XDQ VDÛW GDR ÓRÆQJ N\Û YDÚ YH× WUHÄQ FXÚQJ PRÆW KHÆ WUXÑFWRÑD ÓRÆ GDÑQJWÏQKLHÆXÓLHÆQDÛSQJR× V YDÚR .

 V .1 P9NKRÄQJWDÝL  7LPHV?GLY &+x9ROWV?GLY &+x9ROWV?GLY     &E.

HÄQK&+FXÝDGDRÓRÆQJN\ÛÓRQJR×YDÚRLQSXWYDÚ&+ÓRQJR×UDRXWSXW 1RÃLPDÛ\SKDÛWWÏQKLHÆXYDÚRLQSXWFXÝDPDÑFK&KÈQKPDÛ\SKDÛWQKØVDX 'DÑQJVRÛQJPDÛ\SKDÛWÓHÇÖÝYÔWUÏVLQH ³DÍWWDÂQVRÃPDÛ\SKDÛWODÚ. V .+] E &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP 9 ³LHÂXFKÈQKELHÄQÓRÆ PDÛ\SKDÛWWÏQKLHÆXÖÝ QJR× YDÚR.1 P9NKRÄQJWDÝL  ³DÛSØÛQJWDÂQVRÃFXÝDPDÑFKNKXHÃFKÓDÑL D 3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ &KÈQKKDLWLDWUHÄQGDRÓRÆQJN\ÛVDRFKRWKDÃ\UR×QKDÃW .1387ÓHÇ ELHÄQÓRÆ WÏQKLHÆXWDÑLQJR× UD287387NKRÄQJEÔPHÛRGDÑQJ³RÑFELHÄQÓRÆ ÓÈQKÓÈQK SS.

1 QKØEØÖÛF7KD\ÓRÇLWDÂQVRà PDÛ\SKDÛW WKHR EDÝQJ ³R ELHÄQ ÓRÆ WDÑL QJR× UD SS.+] .1  *LØ× QJX\HÄQELHÄQÓRÆ ÓLHÆQDÛSWÏQKLHÆXYDÚR V  ³RÆOÖÑLÓLHÆQDÛS$Y 9 .WDÑLQJR×UDYDÚELHÄQÓRÆ ÓÈQKÓÈQKWDÑLQJR×YDÚR*KLQKDÆQÓRÆOÖÑL$YWDÑLI V V .

 YDÚ ELHÄQ ÓRÆ WDÑL QJR× YDÚR SS.

 JKL QKDÆQ YDÚREDÝQJ7ÏQK$Y +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ 7DÂQ VRÃ PDÛ\ SKDÛW       >.KRD.1             $Y       V %DÝQJ 9 9H×ELHÇXÓRÂ%RGHELHÇXGLHÅQTXDQKHÆ%LHÄQÓRÆx7DÂQVRÃWØÚEDÝQJ  |$ |               9      I +].LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.+]@ V .

     9   7DÂQVRÃFDËWGØÖÛLWKHRWKØÑFQJKLHÆPI&/ *KLQKDÆQ[HÛWYDÚR%&71  .KXHÃFK³DÑL&ØÑF1HÂQ&KXQJ &%.

KDÝRVDÛWVÖÓRÂQJX\HÄQO\ÛQKØKÎQK PDÝQJ'. ¾ ¾ ¾3KDÂQFKXDÇQEÔ %RDUGWKÏQJKLHÆP('& 0DÝQJWKÏQJKLHÆP' ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .

 &KXDÇQEÔQJXRÂQGFFRÛÓLHÆQDÛS9YDÚ9 1RÃLQJXRÂQ9GFOHÄQFKRÃW9WUHÄQPDÝQJ' 1RÃLQJXRÂQ9GFOHÄQFKRÃW9WUHÄQPDÝQJ' 1RÃL*1'FXÝDQJXRÂQOHÄQFKRÃW*1'WUHÄQPDÝQJ'      +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

 VR1  R4 . .KDÝR6DÛW&KHóRÆ0RÆW&KLHÂX 9 &KÈQKELHÃQWUÖÝ95ÓHÇFRÛÓLHÆQDÛSUÖLWUHÄQÓLHÆQWUÖÝ5WKHREDÝQJ. INPUT C1 C2 K2 K1   µ J1 K3 Q4 R2 OUTPUT µ J2 .  GND GND +ÎQKPDÑFKNKXHÃFKÓDÑL%FKXQJ  .& 9.DÛFÓÔQKFDÛF ÓDÑLOØÖÑQJFDÂQÓRYDÚKHÆVRÃNKXHÃFKÓDÑLGRÚQJ 7KØÛWØÑ  ∝FXÝDWUDQVLVWRUWKHREDÝQJ 95 95 7ÏQK.  R1 R3 .\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ . ( 7ÏQK.LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .KRD.12V +12V VR2 .+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.

 9.

 P$.

 P$.

RD\&KLHÂX D 3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ ♦ E &KÈQKKDLWLDFXÚQJ[XDÃWKLHÆQWUHÄQGDRÓRÆQJN\ÛWKDÃ\UR×QKDÃW .+] &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP 9 &KÈQK$PSOLWXGHWUHÄQPDÛ\SKDÛWÓHÇ JLDÛWUÔ V V .KDÝR6DÛW&KHóRÆ.1 FRÛ ELHÄQÓRÆ ÓÈQKÓÈQK.HÄQK&+FXÝDGDRÓRÆQJN\ÛÓRQJR×YDÚRLQSXWYDÚ&+ÓRQJR×UDRXWSXW *LØ×QJX\HÄQFDÛFWKRÄQJVRÃSKDÄQFØÑFGFÖÝEØÖÛFWURQJEDÝQJ 1RÃLPDÛ\SKDÛWWÏQKLHÆXYDÚRLQSXWFXÝDPDÑFK&KÈQKPDÛ\SKDÛWQKØVDX 'DÑQJVRÛQJPDÛ\SKDÛWÓHÇÖÝYÔWUÏVLQH ³DÍWWDÂQVRÃPDÛ\SKDÛWODÚ.      7ÏQK ∝  %DÝQJ .

WKHREDÝQJÓRFDÛF YDÚ ÓRÆ OHÆFKSKDJLØ×DQJR×YDÚRYDÚ QJR× UD ∆Φ WÏQKÓRÆOÖÑLDÛSWRDÚQPDÑFK$ 9 7UÔVRÃÓLHÆQDÛSYDÚR P9 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR V ³RÆOÖÑLÓLHÆQDÛS$Y ³RÆOHÆFKSKD ∆Φ  V V .1 P9 .1 V .KRÄQJQRÃL 1RÃL .KRÄQJQRÃL 1RÃL -- -- -- --       %DÝQJ +RÑF9LHÆÄQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0 .

+8(£&+³$±.KRD.&¸±&7+8&+81* &&.+ØÖÛQJ'DÅQ7KÏ1JKLHÆP/LQK.\×7KXDÆW³LHÆQ7ØÝ +12V .LHÆQ³LHÆQ7ØÝ .

KDÝR VDÛW VÖ ÓRÂ QJX\HÄQ O\Û QKØ C2 µ R2 KÎQK PDÝQJ(. ¾ ¾ ¾3KDÂQFKXDÇQEÔ R1 %RDUGWKÏQJKLHÆP('& . 0DÝQJWKÏQJKLHÆP( INPUT ♦ C1 Q5 .

 . . 9WUHÄQPDÝQJ( GND GND *1'WUHÄQPDÝQJ( +ÎQKPDÑFKNKXHÃFKÓDÑL&FKXQJ  .KDÝR6DÛW&KHóRÆ0RÆW&KLHÂX 9 &KÈQKELHÃQWUÖÝ95ÓHÇFRÛÓLHÆQDÛSUÖLWUHÄQÓLHÆQWUÖÝ5WKHREDÝQJ. ♦ µ &KXDÇQ EÔ QJXRÂQ GF FRÛ ÓLHÆQ DÛS VR R3 9 ♦ 1RÃL QJXRÂQ 9GF OHÄQ FKRÃW ♦ 1RÃL *1' FXÝD QJXRÂQ OHÄQ FKRÃW OUTPUT K1 .% 7ÏQK.DÛFÓÔQKFDÛFÓDÑL OØÖÑQJFDÂQÓRYDÚKHÆVRÃNKXHÃFKÓDÑLGRÚQJ βFXÝDWUDQVLVWRUWKHREDÝQJ 7KØÛWØÑ  95 95 7ÏQK.( 9.

 9.

 P$.

 P$.

HÄQK&+FXÝDGDRÓRÆQJN\ÛÓRQJR×YDÚR.1FRÛ ELHÄQÓRÆ ÓÈQKÓÈQK.1387FXÝDPDÑFKFKÈQKPDÛ\SKDÛWQKØVDX 'DÑQJVRÛQJPDÛ\SKDÛWÓHÇÖÝYÔWUÏVLQH ³DÍWWDÂQVRÃPDÛ\SKDÛWODÚ.      7ÏQK β  %DÝQJ .KDÝR6DÛW&KHóRÆ.1387YDÚ&+ÓRQJR×UD287387 *LØ×QJX\HÄQFDÛFWKRÄQJVRÃSKDÄQFØÑFGFÖÝEØÖÛFWURQJEDÝQJ 1RÃLPDÛ\SKDÛWWÏQKLHÆXYDÚR.RD\&KLHÂX D 3KDÂQFKXDÇQEÔ ♦ ♦ ♦ ♦ E &KÈQKKDLWLDWUHÄQGDRÓRÆQJN\ÛVDRFKRWKDÃ\UR×QKDÃW .+] &DÛFEØÖÛFWKÏQJKLHÆP 9 &KÈQK$PSOLWXGHWUHÄQPDÛ\SKDÛWÓHÇ JLDÛWUÔ V V .

WKHREDÝQJÓRFDÛF YDÚ ÓRÆ OHÆFKSKDJLØ×DQJR×YDÚRYDÚ QJR× UD P9 ³RÆOÖÑLÓLHÆQDÛS$Y ³RÆOHÆFKSKD ∆Φ  V V .1 9 7UÔVRÃÓLHÆQDÛSYDÚR 7KRÄQJVRÃFDÂQÓR V ∆Φ WÏQKÓRÆOÖÑLDÛSWRDÚQPDÑFK$ 9 V .1 9 9       %DÝQJ +RÑF9LHÆQ&RÄQJ1JKHÆ%ØX&KÏQK9LHÅQ7KRÄQJ73+&0  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful