Completarea documentelor de evidenţă operativă

Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria

“Completarea documentelor de evidenţă operativă” Clasa a IX a Stagiu de pregătire practică

Suport de curs

1

Completarea documentelor de evidenţă operativă
Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria

1.EVIDENŢA ECONOMICĂ
Satisfacerea nevoilor zilnice ale omului se realizează prin intermediul factorilor materiali (alimente, îmbrăcăminte, locuinţe etc.) şi spirituali. Factorii materiali cuprind bunurile (alimente, îmbrăcăminte, locuinţe etc.) şi serviciile (transportul călătorilor, repararea bunurilor, instruirea populaţiei etc.). Totalitatea acţiunilor prin care bunurile şi serviciile sunt distribuite oamenilor, pentru satisfacerea nevoilor acestora şi pentru obţinerea unui câştig, poartă denumirea de activitate economică. În contextul acestei activităţi, agenţii economici trebuie să ştie care sunt bunurile de care dispun la un moment dat, ce au de dat sau de primit, care este volumul cheltuielilor, veniturilor, profitului. Din această nevoie firească de cunoaştere a apărut evidenţa, care este reprezentarea în scris a fenomenelor sociale pe baza unor principii şi procedee determinate, în scopul obţinerii de informaţii privind desfăşurarea unei anumite activităţi. Informaţiile privind fenomenele şi procesele economice sunt consemnate în acte scrise numite documente, care sunt supuse apoi operaţiilor de prelucrare manuală, mecanizată sau automatizată în scopul luării unor decizii optime de către conducerile unităţilor economice. Valorificarea deplină a informaţiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic, conceput ca un ansamblu de principii, mijloace şi metode utilizate de un agent economic pentru culegerea, înregistrarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea, analiza şi valorificarea informaţiilor economice. Funcţia de bază a sistemului informaţional economic este aceea de a vehicula un anumit volum de informaţii, pe baza căruia să se ia decizii economice raţionale pe toate treptele organizatorice (unitate economică, ramură economică, economie naţională). Din punct de vedere funcţional, sistemul informaţional economic este structurat în 3 componente: • Planificarea (programarea sau bugetarea) economico-financiară, prin care se fixează anumite obiective care trebuie îndeplinite în perioada următoare; • Evidenţa economică – constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control a informaţiilor privind activitatea economico-financiară; • Legislaţia economico-financiară – reprezintă ansamblul legilor din domeniul economic şi financiar;

2

Completarea documentelor de evidenţă operativă
Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria

EVIDENŢA ECONOMICĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC
În funcţie de obiectul supus înregistrării şi de metodele utilizate obţinerea şi prelucrarea informaţiilor, evidenţa economică se prezintă sub 3 forme: • Evidenţa operativă • Statistica • Contabilitatea

Evidenţa operativă
Evidenţa operativă este o formă a evidenţei economice prin care se înregistrează, se urmăresc şi se controlează procesele economice în momentul şi la locul producerii lor. Astfel, în aria de competenţă a evidenţei operative intră consemnarea unor activităţi, precum: aprovizionarea şi consumul de materiale, desfacerea produselor, prezenţa la lucru a salariaţilor, plata şi încasarea unor sume de bani etc. Pentru a reflecta procesele economice, evidenţa operativă utilizează atât documente ( facturi, bonuri de consum, condica de prezenţă, ordine de plată, etc.), cât şi diferite aparate tehnice (contoare, apometre, ampermetre, ceasuri de control, calculatoare etc.). Evidenţa operativă este utilizată pentru necesităţile curente ale conducerii agenţilor economici deoarece ea poate să semnalizeze, să identifice şi să prevină operativ diferite fenomene economice care apar la nivelul atelierelor, secţiilor şi compartimentelor funcţionale (birouri, servicii). Datele obţinute de evidenţa operativă sunt utilizate ca surse de informaţii de către statistică şi contabilitate.

Statistica
Statistica are ca obiect înregistrarea şi prelucrarea fenomenelor social-economice de masă, cum ar fi: numărul populaţiei, volumul exportului într-o anumită perioadă, consumul de lapte pe cap de locuitor etc. Informaţiile vehiculate de către statistică sunt obţinute atât prin metode proprii (recensământ, observare, anchetă, monografie etc.), fie sunt preluate din evidenţa operativă sau contabilă.

Contabilitatea
Contabilitatea înregistrează cu ajutorul unor metode şi procedee specifice atât patrimoniul (averea) unităţii la un moment dat (materii prime, materiale, mijloace băneşti, acţiuni etc.), cât şi operaţiunile economico-financiare care se desfăşoară în cadrul unităţii patrimoniale (aprovizionare, consum, plăţi, încasări, vânzări etc.). Principala sursă de informaţii utilizată de către contabilitate o reprezintă datele consemnate în documente de către evidenţa operativă.

3

Legea sancţionează gestiunea frauduloasă. după modul de răspundere al gestionarilor. ziua-muncă etc. gestiunile se pot clasifica astfel: o gestiuni de valori materiale: materii prime. atribuţiile şi garanţiile necesare. Primirea. unităţile patrimoniale dispun de un anumit patrimoniu concretizat în valori materiale şi băneşti. dolarul. conform legii. marca. ambalaje etc. Primirea. sau chiar penal pentru modul cum îşi desfăşoară activitatea de gestiune. lira etc. În acest mod se pot descoperi şi înlătura cauzele care pot genera risipă sau pagubă în gestiune. ambalaje. în care răspunderea revine unei singure persoane. • 4 . Exemple: leul.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. care cuprind atât valori materiale şi băneşti. mărfuri. timbre etc. păstrarea şi eliberarea acestor valori se realizează în cadrul unor subdiviziuni organizatorice numite gestiuni. Gestionarul răspunde material. materii prime şi materiale. cecuri. o gestiuni de valori băneşti: numerar la casierie. o gestiuni mixte. • Etalonul muncă este unitatea de măsură utilizată pentru exprimarea volumului de muncă consumat în procesul de producţie. Exemple: oramuncă. utilaje.ec. Gestiunea asigură gospodărirea. care constă în cauzarea cu rea credinţă a unei pagube cu ocazia administrării bunurilor primite în gestiune. kilogram pentru masă etc. gestiunile pot fi: o gestiuni individuale. GESTIUNEA ECONOMICĂ Noţiuni generale Pentru a-şi realiza obiectul de activitate. Încredinţarea gestiunii unei persoane se face printr-un contract în care se stipulează obligaţiile. Exemple: metru pentru lungimi. acţiuni etc. evidenţa economică foloseşte unităţi de măsură cunoscute sub denumirea de etaloane de evidenţă. valorificarea elementelor de patrimoniu care sunt încredinţate unor persoane numite gestionari. mânuirea. litru pentru volum. care sunt de 3 feluri: • Etalonul natural sau cantitativ reprezintă unitatea de măsură care exprimă latura cantitativă a mijloacelor şi proceselor economice. mărfuri. administrarea. disciplinar. cum ar fi: clădiri. sume de bani aflate la casierie sau în conturi bancare. păstrarea şi eliberarea valorilor materiale şi băneşti se înregistrează în evidenţa operativă la locul şi în momentul în care se produc aceste operaţiuni. Berza Ana Maria ETALOANELE DE EVIDENŢĂ Pentru exprimarea cantitativă şi valorică a mijloacelor şi proceselor economice. Clasificare • după obiect. • Etalonul bănesc (monetar sau valoric) este unitatea de măsură folosită pentru exprimarea în bani a mijloacelor şi proceselor economice.

APLICAŢII 1. care răspund solidar de aceste bunuri. Berza Ana Maria o gestiuni colective. 5 . în care valorile materiale şi băneşti sunt încredinţate mai multor persoane. Completează coloanele din tabelul următor: Scopul evidenţei operative Activităţi înregistrate operativă de evidenţa Documente utilizate 2.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.ec. Argumentează utilitatea informaţiilor oferite de evidenţa operativă.

informativă. În funcţie de modul de întocmire.3 CLASIFICAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ 1. După natura operaţiilor la care se referă: • documente de dispoziţie . • registre contabile: registru. • documente de execuţie . e) descrierea operaţiei consemnate în document. bilanţul contabil.jurnal.cuprind atât ordinul de executare a unei operaţii. bon de consum etc. 2. c) numărul documentului şi data întocmirii lui. Pe baza acestora se fac înregistrările din contabilitate în jurnale.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.2 STRUCTURA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: a) denumirea documentului ( factură. Berza Ana Maria 2. g) numele şi semnăturile persoanelor participante. • Conţine descrierea detaliată şi completă a operaţiei: calitativă. documentele contabile se grupează astfel: • documente de evidenţă (justificative): factura. f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiei economice. • documente combinate (mixte) .DOCUMENTELE DE EVIDENŢĂ 2.consemnează operaţii economice efectuate (factura.care cuprind ordinul de executare a unei operaţii (ordinul de plată). b) denumirea şi sediul unităţii care a întocmit documentul.ec. cât şi confirmarea efectuării ei (bonul de consum). nota de contabilitate. bon de consum). fişa de cont etc. Un act scris are calitatea de document dacă îndeplineşte următoarele condiţii: • Dovedeşte efectuarea unei anumite operaţii. balanţe etc. chitanţă. fişe de cont. Documentele îndeplinesc următoarele funcţii: justificativă. cantitativă.1 NOŢIUNI GENERALE Principiul justificării faptelor presupune ca operaţiile şi activităţile economice. 6 . • documente de sinteză: balanţa conturilor. 2. d) părţile participante la efectuarea operaţiei economice (când este cazul). valorică. conţinutul şi rolul lor. de control şi juridică. organizatorice şi administrative care se desfăşoară în unităţile patrimoniale să se consemneze în momentul efectuării lor în acte scrise numite documente justificative. chitanţa. chitanţa). contul de rezultate etc.

După momentul întocmirii: • documente primare . • documente secundare . bonul de consum). chitanţe). fără a se detaşa. numerotare. • documente externe – circulă la terţi sau sunt întocmite de către terţi. foi de parcurs. factura. După sfera de aplicare:  documente generale sau comune – care sunt utilizate de către toate unităţile (facturi.  documente specifice – utilizate pentru operaţii specifice anumitor ramuri de activitate. 7 . chitanţă). 2. După locul întocmirii: • documente interne – circulă doar în interiorul unităţii economice.  documente netipizate – care se întocmesc pe formulare specifice unor ramuri sau se improvizează în funcţie de necesităţi.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. 5. păstrare (chitanţa. în momentul şi la locul efectuării operaţiilor economice (factură. efecte de comerţ). chitanţa.se întocmesc pe baza documentelor primare.pentru care sunt stabilite reguli stricte de tipărire. 3. 7. După forma de prezentare:  documente tipizate – care se întocmesc pe formulare-tip (facturi. întocmire. chitanţe). După numărul operaţiilor economice pe care le cuprind: • documente singulare . • documente cumulative sau centralizatoare . • documente cu regim uzual: bon de consum etc.se întocmesc.4 NORME DE ÎNTOCMIRE ŞI CORECTARE Completarea documentelor se poate face manual (cu cerneală sau cu pastă de pix) sau cu mijloace tehnice (cu maşini de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul).cuprind date privind mai multe operaţii de acelaşi fel.ec. 6. Greşelile făcute cu ocazia întocmirii documentelor pot fi corectate numai cu respectarea anumitor reguli: • tăierea cu o linie orizontală a textului sau sumei eronate şi scrierea alături sau deasupra a textului sau sumei corecte. 4. păstrându-se în continuare în carnetele respective. • confirmarea corecturii prin semnătura persoanei care a întocmit documentul. menţionându-se şi data corectării. de regulă. cecul.conţin date privind o singură operaţie (factura. Berza Ana Maria 2. • documentele cu regim special întocmite greşit se anulează prin tăierea cu o linie în diagonală pe care se scrie cuvântul “ANULAT”. avizele de însoţire. După regimul de tipărire şi utilizare: • documente cu regim special . răzături sau lăsarea de spaţii libere . În documentele contabile nu sunt admise ştersături.

). Verificarea formei urmăreşte: • dacă s-au folosit formulare corespunzătoare cu natura operaţiilor (facturi pentru livrări de bunuri. Berza Ana Maria 2. avizul de însoţire se întocmesc în 3 exemplare. • împuternicite de către unitate (cenzori. c) verificarea de fond. Utilizarea şi evidenţa documentelor 8 . chitanţe pentru încasări în numerar. numărul de exemplare şi destinaţia acestora. Verificarea aritmetică urmăreşte: • dacă sumele au fost înscrise corect. Verificarea de fond urmăreşte dacă operaţia este legală. b) verificarea aritmetică (cifrică). data întocmirii. 2. documentele de evidenţă trebuie să fie supuse unei verificări minuţioase. Verificarea documentelor se poate face de către persoanele: • care conduc contabilitatea (contabil-şef. cecul în numerar pentru ridicarea sumelor de la bancă etc.6 GESTIUNEA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ Principalele activităţi care fac obiectul gestiunii documentelor sunt: Organizarea circulaţiei documentelor Organizarea circulaţiei documentelor are ca scop raţionalizarea traseului de mişcare a documentelor şi se face pe bază de grafice de circulaţie întocmite de şeful compartimentului financiar-contabil. termenele de predare a documentelor.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. director economic). ordine de plată pentru achitarea prin bancă a datoriilor către furnizori şi a datoriilor fiscale. • care fac parte din aparatul de control financiar şi fiscal al statului (inspectori.ec. ordinul de plată. 2. • dacă s-au efectuat corect calculele.5 VERIFICAREA DOCUMENTELOR Înainte de a se înregistra în contabilitate. numele persoanelor care răspund de întocmirea lor.) • dacă s-a completat numărul de exemplare cerute (factura. 3. experţi contabili). comisari). 1. necesară şi oportună. reală. • dacă s-au respectat regulile de întocmire a documentelor. • care execută controlul financiar preventiv. Verificarea documentelor se face sub 3 aspecte: a) verificarea formei. Graficele de circulaţie trebuie să cuprindă: denumirea documentelor. chitanţa şi chitanţa fiscală în 2 exemplare etc.

Termenele de păstrare a documentelor se stabilesc prin acte normative şi diferă în funcţie de natura şi importanţa documentului. sustrase sau distruse se face în termen de 30 de zile. geografic. CHITANŢA Nr…245961 Data…25.adică patrumilioanelei Reprezentând …c/v factura 253146/15.50 de ani.Păstrarea documentelor Păstrarea documentelor pentru anul curent se face în arhiva curentă a fiecărui compartiment. pe grupe de operaţii.000.11 DEJ Judeţul …CLUJ. documentele de evidenţă se păstrează 10 ani.ec. cu respectarea legislaţiei contabile.000. APLICAŢII 1. Campean Maria 9 .16 FEBRUARIE 2 NR. Identifică elementele de structură ale documentului redat mai jos: Unitatea …SC SPERA SRL Codul fiscal …5869595 Nr.2008 Casier.MARASESTI NR. pe scurt.02. funcţiile documentelor. alfabetic. iar statele de salarii şi bilanţul.38 DEJ Suma de 4. Pentru formularele cu regim special se organizează o evidenţă operativă cu ajutorul „Fişei de magazie a formularelor cu regim special”. Explică. după sesizarea organelor în drept.02…An…2008 Am primit de la …SC CLARUS SRL…… Adresa …STR. Berza Ana Maria Pentru toate formularele utilizate se organizează o evidenţă operativă şi contabilă similară cu cea utilizată în cadrul celorlalte bunuri materiale. Păstrarea documentelor din anii precedenţi se organizează în arhiva generală unităţii. în scopul păstrării lor în bune condiţii şi pentru a putea fi uşor găsite. Formularele cu regim special pierdute se declară nule în Monitorul Oficial. de înregistrare în Registrul comerţului J12/2546/92 Sediul STR.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Clasarea documentelor în dosare se poate face după mai multe criterii: cronologic. 2. Reconstituirea documentelor Reconstituirea documentelor contabile pierdute. De exemplu.Clasarea documentelor Clasarea reprezintă aranjarea documentelor într-o anumită ordine.

Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Scrie în spaţiile libere documentele utilizate şi numărul de exemplare în care se întocmesc pentru înregistrarea următoarelor operaţii: • achiziţionare de materii prime: • • • • • recepţia materiilor prime: achitarea în numerar a mărfurilor: depunere de sume la bancă: achitarea prin bancă a materiilor prime: consum de materii prime: 6. Berza Ana Maria 3. Completează spaţiile libere din enunţurile următoare: • Verificarea de fond urmăreşte • • • Verificarea aritmetică urmăreşte Clasarea documentelor reprezintă Termenele de păstrare a documentelor depind de 5.ec. de Operaţia Documentul exemplare Achiziţionare de mărfuri Achitarea prin bancă a unei datorii către furnizor Încasarea unei sume prin casierie Recepţia unui lot de mărfuri Consum de materiale Achitarea prin bancă a impozitului pe profit Depunerea de numerar la bancă Înregistrarea salariilor datorate personalului Încasarea prin bancă a unor creanţe 4. Completează tabelul de mai jos prin identificarea documentului şi a numărului de exemplare întocmite: Nr. 10 . Caracterizează Factura şi Registrul de casă utilizând criteriile de clasificare cunoscute.

făcându-se menţiunea „Urmează factura”. Conţinutul obligatoriu al avizului de însoţire a mărfii este:  seria şi numărul intern de identificare a formularului. în 3 exemplare. atunci când. din motive obiective. Serveşte ca: • Document de însoţire a mărfii pe timpul transportului.  datele de identificare ale furnizorului (denumirea. de către compartimentul de desfacere. cu totul excepţionale.  data emiterii formularului.numărul mijlocului de transport.  date privind expediţia :numele deelegatului.codul unic de înregistrare)  date de identificare ale cumpărătorului.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. • Document de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta. Modelul tipizat al Avizului de însoţire a mărfii: 11 .buletin-carte de identitate (serie. număr ) . • Document care stă la baza întocmirii facturii. în cadrul aceleiaşi unităţi. lucrărilor şi serviciilor.ec.ora livrării. Berza Ana Maria 3. la livrarea produselor.semnătura delegatului. nu se poate întocmi factura.DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA OPERATIVĂ A IMOBILIZĂRILOR Principalele imobilizărilor sunt: documente tipizate utilizate pentru evidenţa operativă a AVIZUL DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII Avizul de însoţire a mărfii este formular cu regim intern de numerotare şi tipărire Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul.adresa.  denumirea şi cantitatea bunurilor livrate.

nr. Semnăturile…….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.ec.. Nr..luna. ora …... formă juridică) Nr. crt 0 SPECIFICAŢIA (produse. Mijlocul de transport … … nr… ……… Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ….. . de înregistrare fiscală…… Sediul (localitatea.. str.) 1 U.anul)…… Nr... Contul …… Banca …… ………………………. TOTAL 12 . formă juridică) Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul …… ……. Berza Ana Maria Furnizor … ……………. 2 Cantitatea livrată 3 Preţul unitar (fără TVA) -lei4 Valoarea -lei5 Semnătura şi ştampila furnizorului Data privind expediţia Numele delegatului… Buletinul/cartea de identitate Seria Nr……… eliberat/ă ………. de înregistrare fiscală… Sediul (localitatea. str. nr.) Judeţul … ……………………………………. Data(ziua.. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul … ………. Nr.) … Judeţul … Contul …… Banca …… Cumpărător…… (denumire. AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII Nr………….M. (denumire.. ambalaje etc. …………….

de către compartimentul de desfacere. Factura serveşte ca: • Document pe baza căruia se decontează produsele. • Document de însoţire a mărfii pe timpul transportului. lucrărilor şi serviciilor. iar Factura. la livrarea produselor. lucrările şi serviciile prestate.ec. în 3 exemplare. Minutul de recreaţie Cine a zis că EVIDENŢA OPERATIVĂ e uşoară? Modelul tipizat al Facturii fiscale: 13 . • Document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi cumpărătorului.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. de către unităţile neplătitoare de TVA. a avizului de însoţire a mărfii. Berza Ana Maria FACTURA Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. • Document de încărcare în gestiunea primitorului. sau altor documente. Factura se întocmeşte de către plătitorii de TVA. pe baza dispoziţiei de livrare.

V. Mijlocul de transport … … nr… ……… Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de …. crt Denumirea produselor sau a serviciilor 0 1 Nr facturii………… Data (ziua. de înregistrare fiscală… Sediul (localitatea.. formă juridică) Nr. din care Accize Semnătura Total de plată de primire (col. formă juridică) Nr..5+col.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. nr. FACTURA Nr.. Nr. ora ….. -lei6 5(3x4) Semnătura şi ştampila furnizorului Data privind expediţia Numele delegatului… Buletinul/cartea de identitate Seria Nr……… eliberat/ă ………. anul) Nr.M. Semnăturile……. .avizului de însoţire a mărfii U. str.... Contul …… Banca …… ………………………. (denumire.. TOTAL. Cantitatea Preţul unitar (fără TVA) -lei2 3 4 Valoarea -lei- Valoarea T. nr. luna. Nr.) Judeţul … ……………………………………. str.ec. Berza Ana Maria Furnizor … ……………. de înregistrare fiscală…… Sediul (localitatea.A. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul … ………. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul …… ……. ……………...) … Judeţul … Contul …… Banca …… Cumpărător…… (denumire.6) X 14 .

Forma tipizată a Registrului numerelor de inventar (cod 14-2-1) se prezintă astfel: Nr. donaţie (cu excepţia celor luate cu chirie). Forma tipizată a Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2) se prezintă astfel: Grupa … 15 .Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Numerotarea imobilizărilor în cadrul registrului se face pe grupe de mijloace fixe. modernizarea sau reevaluarea mijloacelor fixe. iar ieşirile în roşu. pentru echipamente tehnologice 2000-2999 etc.ec. Când formularul este folosit ca fişă colectivă. mijloacele fixe se înscriu în tabelul de pe verso. proces verbal de scoatere din funcţiune etc. Se completează pe baza documentelor privind mişcarea. de inventar Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Locul unde se află Alte menţiuni FIŞA MIJLOCULUI FIX (IMOBILIZĂRII CORPORALE Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare. În coloana „Bucăţi”. care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună. bon de mişcare. transfer. precum: proces verbal de recepţie. intrările se înscriu în negru. În acest scop. De exemplu. astfel încât prima cifră din serie să reprezinte grupa din care face parte mijlocul fix respectiv. de punere în funcţiune. în ordinea succesivă a numerelor. confecţionare. fiecărei grupe i se rezervă o anumită serie de numere. Berza Ana Maria REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR Registrul se întocmeşte într-un singur exemplar de către compartimentul financiar-contabil pentru atribuirea de numere de inventar imobilizărilor corporale intrate în patrimoniu prin achiziţionare. construire. fiecare pe câte un rând. pentru construcţii se rezervă seria 1000-1999.

. inventar …………………………………………. • Document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare. Luna …iulie…………………. Amortizare lunară ……… ………………… Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Accesorii Codul de clasificare…………. A economisi este un mod de a-ţi cheltui banii fără să te bucuri de ei. document provenienţă ……………. BONUL DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE (IMOBILIZĂRILOR CORPORALE) Se întocmeşte în 2 exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (administrativ. Luna … …………………. Berza Ana Maria FIŞA MIJLOCULUI FIX Nr. Cine crede că banii pot face orice.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. unităţi subordonate etc. mecano-energetic).ec.. Data amortizării complete Anul ………………. Munca este buruiana vieţii. Nr. dar banii sunt apa care o păstrează verde. am băut bere fără alcool. atelier. vei lucra tu pentru bani. Valoare de inventar …… …………………. Minutul de recreaţie După ce am gustat cafea fără cofeină. urmează să primesc salariul fără bani ! 16 . Serveşte ca: • Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între 2 locuri de muncă ale unităţii (secţie. serviciu. Durata normală de funcţionare … ………… Cota de amortizării complete … Minutul de recreaţie $ $ $ $ Până nu-ţi pui banii să lucreze pentru tine.). va face orice pentru bani. am fumat ţigări fără nicotină.. Data dării în folosinţă Anul …………………….

care se consideră puse în funcţiune la data achiziţionării lor. Denumirea mijlocului fix Numărul de Buc. serviciului aprovizionare.. mijloace de transport.500.. Aceste categorii de mijloace fixe se consideră puse în funcţiune la intrarea lor în producţie. precum şi pentru construcţiile care nu deservesc procese tehnologice. 17 . dar nu şi probe tehnologice. respectiv la data terminării construcţiei. şi caracteristici tehnice inventar inventar Calculator electronic 3045 1 10. Nr.000 lei PROCESUL-VERBAL DE RECEPŢIE Procesul verbal de recepţie se întocmeşte în 3 exemplare şi stă la baza înregistrării în contabilitate a intrărilor de imobilizări corporale. unelte.ec. • Procesul-verbal de punere în funcţiune se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice. Exemple: utilaje pentru investiţii. respectiv la data terminării construcţiei. precum şi pentru construcţiile care deservesc procese tehnologice. • Procesul-verbal de recepţie finală se întocmeşte pentru sondele folosite la extracţia ţiţeiului şi gazelor. precum şi pentru sondele provenite din lucrările geologice care au dat rezultate.12 din …15 martie 2001…. • Procesul-verbal de recepţie provizorie se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj. animale etc.primirea mijloacelor fixe în baza … deciziei nr. Berza Ana Maria Forma tipizată a acestui document (cod 14-2-3A) se prezintă astfel: BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE Număr Data eliberării Cod Cod document predător primitor Ziua Luna Anul 21 Martie 2003 Subsemnaţii din partea .Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Aceste categorii de mijloace fixe se consideră puse în funcţiune la data terminării montajului. Aceste categorii de mijloace fixe se consideră puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.. Valoarea de crt. am procedat la predarea. serviciului desfacere… şi din partea. Se poate utiliza în următoarele variante: • Procesul verbal de recepţie se întocmeşte pentru mijloacele fixe care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice.

lucrări conexe. mai sunt necesare următoarele măsuri: …… 18 .. • La data recepţiei se constată următoarele disponibilităţi da capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici:……. materiale. energie. • Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de …………. • Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de………. 2. lei • La data recepţiei.… şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: … • II.…. DATE GENERALE • Comisia de recepţie convocată la data de …….. CONCLUZII: ………………………………………………………… 1. forţa de muncă. asigurarea cu materii prime. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii: Comisia constată că lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepţiei. CONSTATĂRI În urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat: 1. • S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte: a. luni. nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel:……………………...ec. Comisia de recepţie stabileşte că. combustibil. iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ….…. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus. utilităţi. • Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care nau atins nivelul aprobat:………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Berza Ana Maria Modelul Procesului-verbal de recepţie (cod 14-2-5): Unitatea SC SOMEŞ SA Obiectivul supus recepţiei Maşină pentru fabricarea celulozei Concluzia: corespunde cerinţelor PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE I.. b. apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate). comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate: SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL …………………………………………………………………………. deserviri etc. c. pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor de producţie ce se recepţionează... III.

obiectelor de inventar şi de declasare a bunurilor materiale. care conţine ………. file şi ………… anexe numerotate cu un total de ………….. Berza Ana Maria 3. ∗ Nu pune întrebări cu 5 minute înainte de pauză. a fost încheiat azi ………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. • Document justificativ de înregistrare în evidenţa operativă a magaziilor şi în contabilitate 19 . obiecte de inventar în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar. • Document de constatare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe. în trei exemplare originale. ∗ Nu le da ocazia profesorilor să afle că ştii mai mult decât ei. pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale. Funcţia Locul de muncă Semnătura PROCESUL-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE Se întocmeşte în 2 exemplare.ec. obiectelor de inventar sau de declasare a altor bunuri materiale. separat pentru mijloace fixe. fii evaziv. pieselor şi materialelor rezultate din casarea mijloacelor fixe. subansamblelor. ∗ Nici un profesor nu te ascultă până când nu faci o greşeală. Numele şi prenumele Preşedinte Membri: Specialişticonsultanţi Asistenţi la recepţie Secretar Minutul de recreaţie MURPHI vă sfătuieşte: ∗ Un răspuns rapid valorează cât o mie de răspunsuri logice. care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia. • Document de predare la magazie a ansamblelor. Prezentul proces-verbal. fii logic. pentru că răspunsul va dura cel puţin 15 minute. file. ∗ Când ai dreptate. Documentul îndeplineşte următoarele funcţii: • Document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. obiectelor de inventar şi din declasarea altor bunuri materiale. când n-ai.

ANSAMBLE. SUBANSAMBLE.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Denumirea Cod U/ Cantitate Preţ unitar Valoarea Amortizarea crt M a până la scoaterea din funcţiune III. PIESE.ec. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI …casarea s-a realizat conform normelor legale II. DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE APROBA T DATA I. Berza Ana Maria Modelul tipizat al acestui document (cod 14-2-3aA) este redat mai jos: UNITATEA PROCES-VERBAL SC SOMEŞ SA DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE ………………. crt Denumirea Cod U/M Cantitatea Preţ unitar Valoarea COMISIA Nume şi prenume Semnătu ra Nume şi prenume Semnătu ra Nume şi prenume Delegaţi la Primit în dezmembrare sau la gestiune declasare Semnătu Nume Semnătu ra şi ra prenu me 20 . COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE Număr Data Cod document predăto Ziua Luna Anul r Nr. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE Nr.

• Document justificativ pentru încărcare în gestiune. Datele de pe verso se completează numai atunci când se constată diferenţe la recepţie. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR AVIZUL DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII FACTURA NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE Se întocmeşte în 2 exemplare.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. În situaţia în care la recepţie se constată diferenţe. Nota de recepţie serveşte ca: • Document pentru recepţia bunurilor aprovizionate.ec. Modelul tipizat pentru Nota de recepţie şi constatare diferenţe (cod 14-3-1A): Unitatea SC CLARUS SRL DIFERENŢE Număr Data document Ziua Luna NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE Cod furnizo r Anul Cod Nr. or 21 .. primitor contract coma ndă Nr. • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Berza Ana Maria 4. pentru diferenţele constatate la recepţie. Cont factură creditor av iz Subsemnaţii. membrii comisiei de recepţie. la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul. nota de recepţie se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de recepţie legal constituită. recepţionate debitor conform Cantit Preţ Valoare crt documentel ate unitar . pe măsura efectuării recepţiei. cu vagonul/auto nr…………………………… documente însoţitoare ………………… delegat ……………… constatându-se următoarele: ……mărfurile corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ Nr Denumirea bunurilor Cont Cod U/M Cantitatea Recepţionat . am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de …………………………………… din ………. • Act de probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii. În cazul când bunurile materiale sosesc în tranşe. care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii. se întocmeşte un formular pentru fiecare tranşă.

comandă Cod produs Co d U/ M BON DE CONSUM (COLECTIV) Nr.ec. marca. DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv sort. dimensiune) Cont Debi Cred t it Cantit atea necesa ră Cantit atea elibera tă Preţ ul unita r Valoar ea Data şi semnătura Minutul de recreaţie • • • • • Şef compartiment Gestionar Primitor dacă e verde. Data eliberării docum Zi Lu An ent ua na ul N r. dacă e de completat acte e EVIDENŢĂ OPERATIVĂ. dacă nu funcţionează. e FIZICĂ. e CHIMIE.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. cr t. lucrare (comandă) Cod predător Cod primitor Nr. Berza Ana Maria Comisia de recepţie Primit în gestiune Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnă tura Data Semnă tura BONUL DE CONSUM Modelul Bonului de consum colectiv (cod 14-3-4/aA) UNITATEA Produs. dacă e ce neînţeles e MATEMATICĂ. 22 . profil. dacă miroase urât. e BIOLOGIE.

Completarea documentelor de evidenţă operativă
Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria

BONUL DE PREDARE-TRANSFER-RESTITUIRE
I. În cazul utilizării ca bon de predare a produselor la depozit Se întocmeşte în 2 exemplare, pe măsura predării la magazie a produselor de către secţie, atelier etc. Serveşte ca: • Document de predare la magazie a produselor; • Document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate; • Sursă de date pentru urmărirea realizării producţiei; • Sursă de date pentru calculul şi plata salariilor; II. În cazul utilizării ca bon de transfer între 2 gestiuni aflate în incinta unităţii Se întocmeşte în 2 exemplare pe măsura ce se efectuează transferuri între gestiunile din incinta aceleiaşi unităţi. În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeşte Aviz de însoţire a mărfii. Serveşte ca: • Dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii • Document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului şi de încărcare în gestiunea primitorului III. În cazul utilizării ca bon de restituire Se întocmeşte în 2 exemplare, pe măsura restituirii valorilor materiale, de către organul care efectuează restituirea (secţie, atelier etc.) şi care semnează la rubrica corespunzătoare. Nu se completează rubrica „Unitatea”. Serveşte ca: • Dispoziţie de restituire a valorilor materiale nefolosite (materiale şi semifabricate); • Document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate; Modelul tipizat al Bonului de predare-transfer-restituire (cod 14-3-3A): UNITATEA BON Număr Data Cod Cod Nr.coma DE PREDAREdocume Ziu Lun predăt primit ndă Anul TRANSFER, nt or or Cod a a RESTITUIRE produs Nr crt Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marcă, profil, dimensiune) Cont Debito Credit r or Cod U/M Cant i tatea Preţul unitar Valoarea

23

Completarea documentelor de evidenţă operativă
Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria Data şi semnătura: Viza CTC (propus mişcarea) Predător Primitor

FIŞA DE MAGAZIE
Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, de către: • Compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control), coloană în care semnează şi organul de control financiar cu ocazia controlului gestiunii; • Gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc; Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică. Înregistrările în fişe se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţie înregistrată şi obligatoriu zilnic. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte. Persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul în care se fac înregistrările în fişele de magazie. Fişele de magazie servesc ca: • Document de evidenţă a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor din cadrul depozitului; • Document de înregistrare în contabilitatea analitică în cazul metodei operativ-contabile (pe solduri); • Sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor; Modelul tipizat al Fişei de magazie (cod 14-3-8);

SC PETER & MICLE Pagina …1………. FIŞĂ DE MAGAZIE SNC (unitatea) Magazia Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune 1 VATĂ MATLASATĂ Cod U/M Preţ unitar 23 mp 10.000 Document Data şi Intrări Ieşiri Stoc semnătura de Dată Număr Fel control

24

Completarea documentelor de evidenţă operativă
Suport de curs Prof.ec. Berza Ana Maria

RAPORTUL DE GESTIUNE
Evidenţa operativă a mărfurilor şi ambalajelor din cadrul unităţilor de desfacere cu amănuntul se ţine cu ajutorul raportului de gestiune, care poate fi zilnic sau periodic, după cum stabileşte conducerea unităţii. Raportul de gestiune zilnic se întocmeşte în 2 exemplare de către gestionar, pentru fiecare gestiune în parte. După reportarea soldului din ziua precedentă, în coloanele de „Mărfuri” şi „Ambalaje” se înscriu, în ordinea întocmirii lor, documentele de intrări din ziua respectivă. La sfârşitul zilei se stabileşte totalul intrărilor plus soldul, după care se înscriu datele privind vânzările şi alte ieşiri de mărfuri şi se totalizează. Se determină, apoi, soldul scriptic de mărfuri şi ambalaje la sfârşitul zilei. În raportul de gestiune se înscriu atât cumpărările şi vânzările de mărfuri la preţul de vânzare cu amănuntul, cât şi alte intrări sau ieşiri de mărfuri şi ambalaje, care au ca efect modificarea în plus sau în minus a soldului de mărfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificări de preţ, transferul între gestiuni, distrugerea mărfurilor degradate etc. Documentele pe baza cărora se întocmeşte raportul de gestiune pot fi: nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, monetarul, inventarul de schimbare de preţ, procesul verbal de scădere din gestiune etc. Exemplarul 2 al raportului de gestiune rămâne în carnet, iar exemplarul 1 se trimite la compartimentul financiar-contabil, unde se verifică şi se confruntă cu datele din evidenţa analitică. Eventualele erori se comunică gestionarului pentru a le rectifica şi a pune de acord soldul scriptic din evidenţa operativă cu cel din evidenţa contabilă. Raportul de gestiune periodic cuprinde aceleaşi elemente ca şi raportul zilnic, cu deosebirea că înscrierea acestora în formular se face pe anumite perioade de timp (5, 10, 15 zile), soldul stabilindu-se la sfârşitul fiecărei perioade. Raportul se completează zilnic, în 2 exemplare, documentele de intrare şi ieşire completându-se în ordine cronologică, fără a se face o grupare a lor pe intrări şi ieşiri. Macheta Raportului de gestiune zilnic: RAPORT DE GESTIUNE ZILNIC Data … Nr. Nr. Explicaţii Valoare crt document Mărfuri Ambalaje INTRĂRI SOLD PRECEDENT

TOTAL INTRĂRI + SOLD VÂNZĂRI IEŞIRI

SOLD LA SFÂRŞITUL ZILEI 25

Statul de salarii serveşte ca: • Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Modelul tipizat al Registrului stocurilor (cod 14-3-11/a): REGISTRUL STOCURILOR N Materialul (produsul). dar care să conţină informaţiile necesare unui eventual control. cum sunt: avansul chenzinal. indemnizaţiile de concediu etc. conturi. precum şi al contribuţiei privind protecţia socială şi a altor datorii.. servicii etc. Registrul stocurilor serveşte ca document de evaluare a stocurilor de valori materiale şi de verificare a concordanţei înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din contabilitate. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii.ec. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. grupate pe magazii (depozite). pe secţii. pe feluri de materiale.DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ A SALARIILOR Statul de salarii Se întocmeşte în 2 exemplare. ateliere. a altă machetă a formularului. de compartimentul care are această atribuţie. sort. profil. se includ în statele de salarii. marcă. grupe. Cod U/ Cantitatea Preţul Valoarea r calitate. lunar.. M unitar cr dimensiune t 0 1 2 3 4 5 6 5. prin înscrierea stocurilor din fişele de magazie şi evaluarea lor cu preţurile de înregistrare. lichidările. pe baza următoarelor documentelor de evidenţă a muncii. Berza Ana Maria REGISTRUL STOCURILOR Se întocmeşte manual sau ajutorul tehnicii de calcul de compartimentul financiarcontabil la sfârşitul fiecărei luni. a documentelor privind reţinerile legale. Unităţile pot să-şi stabilească. dacă necesităţile o cer. certificatelor medicale etc. obiecte de inventar şi produse.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor. Circulă: 26 . eventual subgrupe sau în ordine alfabetică. listelor de avans chenzinal. Plăţile făcute în cursul lunii.

5 % Fond Fon de d de şoma sănă j tate De du cer i Salari u impo zabil Im A Alte pozi vans reţi t neri Rest de plat ă • • Macheta Statului de salarii: pe luna Nr . ca anexă la exemplarul 2 a registrului de casă. La compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2). pentru plata sumelor cuvenite (exemplarul 1). • La compartimentul financiar-contabil. pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1 împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate).Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. STAT DE SALARII anul CAS 10. crt Nume Salariu Sp şi de o prenum încadrar ruri e e Inde mnizaţ ii Salari u brut Macheta statului de plată pentru colaboratori: STAT DE PLATĂ PENTRU COLABORATORI 27 . Berza Ana Maria • La persoanele autorizate să exercite controlul financiar şi să aprobe plata Nr. Numele şi crt prenumele Drepturi de Venit Fond Venit Impozit Avans colaborare brut asig. Se arhivează: • La compartimentul financiar-contabil. • La casieria unităţii. impozabil sănătate În În bani natură Alte reţiner i Rest Semnătura de plată (exemplarul 1). • La compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2). separat de celelalte acte justificative (exemplarul 1).ec.

• La compartimentul financiar-contabil. de către compartimentul care această atribuţie. • La compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârşitul lunii(exemplarul 2). a bază pe lună plată Lucrat Concedi crt u . pentru plata avansurilor cuvenite (exemplarul 1). Se arhivează: La compartimentul financiar-contabil. Documentul circulă: • La persoanele autorizate să exercite controlul financiar şi să aprobe plata (exemplarul 1). • Document pentru reţinerea în statul de salarii a avansurilor plătite. • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Lista de avans chenzinal serveşte ca: • Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor ca avansuri chenzinale. ca anexă la exemplarul 2 a registrului de casă. . pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1). pe baza documentelor de evidenţă a muncii. a timpului efectiv lucrat.ec.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Macheta Listei de avans chenzinal (cod 14-5-1d): LISTĂ DE AVANS CHENZINAL Nr Numele şi prenumele Marc Salariul de Timp efectiv Avans de . Berza Ana Maria Lista de avans chenzinal Se întocmeşte lunar în 2 exemplare. a certificatelor medicale etc. • La casieria unităţii. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă (exemplarul 1). • La compartimentul care a întocmit lista de avans (exemplarul 2). medical 0 1 2 3 4 5 6 • 28 .

pentru fiecare deplasare de persoana care urmează a efectua deplasarea. Ordinul de deplasare circulă: • La persoana împuternicită să dispună deplasarea. sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit. pentru aprobarea cheltuielilor efectuate. • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. pentru care se emite Chitanţa (cod 14-4-1). • Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. pentru semnare. • La conducătorul unităţii. pentru viză.ec. pentru diferenţa de primit de titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4). pentru verificarea decontului. Serveşte ca: • Dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea. • Document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans. • La persoana care efectuează deplasarea. • La persoanele autorizate de la unitatea unde se face deplasarea să confirme sosirea şi plecarea persoanei delegate. • La persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv. stabilind diferenţa de primit sau de restituit. precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale în numerar. diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. În cazul în care. Berza Ana Maria Ordin de deplasare (delegaţie) Se întocmeşte într-un exemplar.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. În cazul în care la decontarea avansului. la decontare. pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurării materialelor. • La compartimentul financiar-contabil. suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit. Forma tipizată a Ordinului de deplasare (cod 14-5-4): 29 .

Durata deplasării de la …………………………………………… la ………………………………….Primit în timpul deplasării …………………………………. este delegat pentru ………………………………………………………………. lei Data depunerii decontului TOTAL ………………………… ………………………………………. Berza Ana Maria …………………………. CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului şi emitentului Nr... Plecat *) …………………………………………… Cu (fără) cazare Ştampila unităţii şi semnătura Sosit *) …………………………………………….le Penalizări calculate i ………………………………. Domnul (a) …………………………………………………………………………………………………..Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. Plecat *) …………………………………………… Cu (fără) cazare Ştampila unităţii şi semnătura (verso) Ziua şi ora Avans spre decontare: plecării………………………………… . Depus decontul (numărul şi data) (semnătura) …………………………………… ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) Nr. şi data actului Suma TOTAL CHELTUIELI 30 .. …………………….Primit la plecare .. având funcţia de ……………………………………………………………………………………………. Se legitimează cu …………………………………………………………………………………………… Ştampila unităţii şi semnătura Data ………………………….ec. ………. Sosit *) ……………………………………………..la……………………. ………………… lei Ziua şi ora sosirii .

Modelul tipizat al Chitanţei: Unitatea ………………………… Codul fiscal …………………………. Circulă la plătitor (exemplarul 1.. de înregistrare în Registrul comerţului/anul Sediul (localitatea. Adresa …………………………………. iar exemplarul 2 rămâne în carnet .. ……… Suma de……………... DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE ÎN NUMERAR CHITANŢA Se întocmeşte în 2 exemplare de către casier..adică……………………. Casier.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. CHITANŢA Nr… Data…….…An……… Am primit de la ………………. Reprezentând …………………………. Serveşte ca document justificativ privind încasarea unei sume în numerar de către casieria unităţii... Berza Ana Maria Diferenţa de restituit s-a depus cu Diferenţa de primit lei chitanţa …………………………. Control Verificat Şef Titular conducătoru financiardecont Compartimen avans l preventiv t unităţii 6.)… Judeţul … ……………………………………. 31 .. Chitanţa se înregistrează în Registrul de casă şi în contabilitate. nr.. ………. …………………. …………………... Nr.ec.. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. …………………. din restituit ……………………. cu ştampila unităţii). Semnătura Aprobat. str.. care semnează de primirea sumei. fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă. nr..

Serveşte ca: • Dispoziţie pentru casierie. în vederea achitării a unor sume. Aceste documente servesc ca: . Bonul de comandă-Chitanţă se întocmeşte de către unităţile neplătitoare de TVA.. casierul trebuie să emită Chitanţă .. iar Bonul de comandă-Chitanţă (TVA) se întocmeşte de către plătitorii de TVA.ec. Modelul Bonului de comandă-Chitanţă (TVA): BON DE COMANDĂ – CHITANŢĂ Nr……. . din data de …………………………….. în acest caz.. localitatea ………… Codul Obiectul/operaţiunea U. • În cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. în vederea încasării în numerar a unor sume.Document pentru determinarea volumului serviciilor prestate şi a materialelor consumate.. pentru diferenţele de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit.Document justificativ privind încasarea sumei de la client. • În cazul utilizării ca dispoziţie de încasare: când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată. pentru sumele încasate. • Document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate. procurare de materiale etc. Berza Ana Maria BONUL DE COMANDĂ-CHITANŢA (TVA) Se întocmeşte în 3 exemplare de către unităţile care prestează servicii clienţilor. . lista de avans chenzinal etc. în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ. 32 .Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. sectorul/judeţul ……….M.)...bl…et…ap….Document pentru confirmarea primirii şi evaluarea obiectului de executat sau de reparat. somaţii de plată etc.). • Dispoziţie către casierie. precum: avansuri pentru cheltuieli de deplasare.str……………... Client ………….nr…. Cantitatea Preţul Valoarea unitar/ -leiTarif Dispoziţia de plată-încasare către casierie Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-contabil: • În cazul utilizării ca dispoziţie de plată: când nu există alte documente prin care se dispune plata (stat de plată. pentru procurarea de materiale..

Suma ………………….…………… (în cifre) (în litere) Scopul încasării-plăţii ………………………. Numele şi prenumele …………………… ………………. ….…… lei ………………………. ………………………… …………………………………………………………… ………………… Semnă Conducător Viza de control Compartiment tura ul unităţii financiarfinanciarpreventiv contabil *) Se va scrie „ÎNCASARE” sau „PLATĂ”.ec.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. după caz Monetarul 33 .. Funcţia (calitatea) …… ………………………………………. Berza Ana Maria Modelul tipizat al Dispoziţiei de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4): DISPOZIŢIE DE * ……………………… CĂTRE CASIERIE nr………… din ………………………….

buc = ………………………….….. 34 ...…lei 5 lei X ……….. ….…lei 10 lei X ……….. ……….….. lei 100 lei X ….….…lei 5 bani X ………..LEI Data…………………… Semnătura.....…lei TOTAL ……………...…lei 1 leu X ……….buc = …………….....buc = …………………. Primitor.buc = ……………………..buc = ……………….buc = ……….…lei 50 lei X ……. MONETAR 500 lei X .…….C…MINERVA SRL…………………..buc = ……………..buc = …………….buc = ………………….…. Predător.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.ec.. Berza Ana Maria S...…..…lei 10 bani X ……….…lei 50 bani X ………...

pentru a se stabili soldul de casă al zilei respective. Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. t casă anexă Report/Sold ziua precedentă Încasări Plăţi Simbol cont corespondent De reportat pagina/TOTAL CASIER.ec. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. după care acestea se totalizează (inclusiv soldul de casă reportat al zilei precedente). FINANCIR-CONTABIL X COMPARTIMENTUL 35 . • Document de înregistrare zilnică în contabilitate a operaţiilor de casă. pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. în ordinea efectuării operaţiilor. fără a lăsa spaţii libere. apoi se înregistrează toate plăţile. Explicaţii crt. Nr. Registrul de casă serveşte ca: • Document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative. Berza Ana Maria Registrul de casă Se întocmeşte zilnic în 2 exemplare de casierul unităţii sau de o altă persoană autorizată. în registrul de casă se trece distinct fiecare operaţie în parte. În cazul în care o sumă plătită se referă la 2 sau 3 conturi corespondente. Se completează zilnic. • Document de stabilire la sfârşitul fiecărei zile a soldului de casă.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din însumarea încasărilor.ac Nr. Se înregistrează toate încasările. Modelul tipizat al Registrului de casă (cod 14-4-7A): (unitatea) REGISTRU DE CASĂ Data Ziua Luna Anul Contul casa Nr.

Berza Ana Maria Modelul tipizat al Registrului de casă (cod 14-4-7A): …………………… (unitatea) REGISTRU DE CASĂ (în valută) Nr. a nex ă Explicaţii Data Luna Contul casa Anul Ziua Simbo ÎNCASĂRI l cont Felul $ D coresp valut M on ei dent Curs ul PLĂŢI $ D M C/ v în lei Report/sol d ziua precedentă De reportat pag/Total CASIER. 36 . financiar-contabil.ec. Nr. • Document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate. Serveşte ca: • Document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate. crt act cas ă Nr. în momentul achiziţiei. Compartiment Borderoul de achiziţie Se întocmeşte în 2 exemplare de către delegatul însărcinat să aprovizioneze unitatea cu produse de pe piaţa ţărănească. de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice. • Document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Se semnează de către delegatul care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa.

plata se face individual. magnetic sau electronic.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Atunci când folosim numerarul.). ar fi normal ca şi în România. încasările. biletul la ordin şi cambia. imediat şi fără intermediere. Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul. soldul final. numărul documentelor justificative.ec. ordinul de plată. Caracteristicile plăţilor fără numerar sunt: • Natura lor dublă. Este emis de către bancă şi cuprinde: data emiterii. cel mai utilizat în ţara noastră de achitare a diverselor obligaţii băneşti. furt etc. data …… CONTRACT Producătorii Buletin de identitate Denumirea Cantitate Preţ Valoare Avans Suma Semnătura produselor unitar plătită de primire a sumei Nr. Berza Ana Maria Macheta Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13/b): BORDEROU DE ACHIZIŢIE Nr……. Încasările şi plăţile fără numerar se înregistrează în Extrasele de cont. soldul precedent. pe baza documentelor care reflectă operaţiile efectuate prin conturile bancare. DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE FĂRĂ NUMERAR Numerarul este modul tradiţional şi. determinată de un transfer de fonduri propriu-zis şi de un flux de mesaje între părţi conţinând instrucţiunile de plată . • Existenţa unuia sau mai multor intermediari (bănci) în procesarea acestui tip de plăţi. pierdere. încă. Data Numele şi Domiciliul Seria Nr prenumele 7. plăţile. De aceea. 37 . numerarul să-şi piardă treptat din popularitate şi să fie înlocuit cu alte mijloace de plată cuprinse sub denumirea generală de instrumente de plată fără numerar. Dar sumele mari în numerar necesită spaţii mari de depozitare şi prezintă riscuri în manevrare (distrugere fizică. • Diferenţa în timp între momentul iniţierii şi cel al finalizării plăţii. Plăţile fără numerar utilizează instrumente şi mijloace de plată emise pe suport de hârtie.

noul beneficiar poate. Termenele de prezentare la plată a cecurilor emise şi plătite în România sunt: • 8 zile. persoana care trebuie să încaseze suma este denumită beneficiar. iar societatea bancară care trebuie să efectueze plata se numeşte tras. Ordinul de plată Ordinul de plată este un instrument emis de către plătitor pentru a-şi achita o datorie faţă de o altă persoană (beneficiar). cecul de călătorie. Toată această serie de operaţiuni poartă denumirea de transfer-credit. odată cu remiterea. Berza Ana Maria Cecul Cecul este instrumentul prin care se poate plăti fără numerar o sumă de bani din contul debitorului către o altă persoană fizică sau juridică. fie deţinătorului cecului. autentificare. Posibilităţile de transmitere ale unui cec sunt: • Simpla remitere – cazul cecului la purtător. ea este o menţiune specială făcută pe verso în favoarea unei anumite persoane. să gireze cecul. cecul barat. Termenele se calculează începând cu ziua următoare datei emiterii cecului. cecul certificat. • Cesiunea de creanţă ordinară – atunci când cecul este emis pe numele unei anumite persoane şi conţine menţiunea „nu la ordin”. acest cec va fi plătit fie persoanei desemnate ca beneficiar. în acest caz. în celelalte cazuri. • Girarea – operaţiune prin care se transmit. Pe drumul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar se pot interpune mai multe societăţi bancare. acestea efectuând succesiv operaţiuni de recepţie. dacă cecul este plătibil chiar în localitatea în care a fost emis. inclusiv a trăgătorului. Persoana care ordonă plata (titularul cecului) se numeşte trăgător. Cecurile pot fi de mai multe tipuri: cecul la purtător. Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Ordinul de plată va ajunge ulterior la banca beneficiarului. acceptare şi executare a ordinului de plată. şi toate drepturile rezultate din cec.ec. numai persoana nominalizată poate să-l încaseze. dând dispoziţie unei bănci să plătească beneficiarului suma înscrisă pe formularul întocmit în 3 exemplare. • 15 zile. 38 .Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. care în momentul emiterii nu indică expres beneficiarul sau poartă menţiunea „la purtător”. care va pune suma respectivă la dispoziţia clientului său. la rândul său.

să-l prezinte băncii (trasului) la scadenţă pentru încasarea sumei. ♦ beneficiarul are următoarele posibilităţi: . Berza Ana Maria Biletul la ordin Biletul la ordin este o promisiune scrisă prin care o persoană fizică sau juridică în calitate de debitor (sau subscriptor). .Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. prezentare care poate fi obligatorie sau facultativă.ec. . Minutul de recreaţie 39 .să sconteze cambia.să-l sconteze.să gireze cambia în favoarea unui terţ. numită beneficiar. . .să prezinte cambia trasului pentru încasarea sumei. . Utilizarea cambiei presupune parcurgerea următoarelor etape: ♦ trăgătorul semnează o cambie.să prezinte cambia trasului pentru acceptare. Utilizarea unui bilet la ordin implică efectuarea următoarelor operaţii: ♦ subscriptorul emite biletul la ordin pe care-l remite beneficiarului. se obligă faţă de o altă persoană (beneficiar) să plătească la un anumit termen o sumă de bani. pe care o remite beneficiarului.persoana care va încasa suma.persoana care va plăti suma înscrisă în cambie. Cambia Cambia este un instrument cu ajutorul căruia o persoană în calitate de creditor. numită trăgător. . ♦ beneficiarul are următoarele posibilităţi de a utiliza efectul primit: .persoana care emite documentul. .să-l gireze în favoarea unei alte persoane. adică să-l remită băncii pentru încasarea sumei înainte de scadenţă. numită tras. Cambia pune în legătură 3 persoane: . dă ordin unui debitor de a plăti o anumită sumă unei persoane numită beneficiar.

Berza Ana Maria 40 .ec.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.

Berza Ana Maria DOCUMENTE PRIVIND ALTE ACTIVITĂŢI DECLARAŢIE DE INVENTAR Apare în format A5. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate. 4. Circulă la membrii comisiei de inventariere. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de ………. 8. (unitate) Subsemnatul …………………………………… gestionar al ………………………. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune. în blocuri a 100 de file. înainte de începerea operaţiei de inventariere.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. pe care o prezintă comisiei de inventariere. de lei ……………………. Toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ……………. Ultimele documente de intrare sunt: fel …………………. Beneficiar …………….ec. după sigilarea locurilor de păstrare a valorilor materiale şi băneşti de care răspunde gestionarul respectiv. Serveşte ca declaraţie scrisă a gestionarului răspunzător de gestionarea valorilor materiale şi băneşti. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. 2. numit prin decizia nr……………. nr……………………. Forma grafică a Declaraţiei de inventar (cod 14-8-1): DECLARAŢIE DE INVENTAR …………………………. sau.. semnându-se de acesta. acolo unde nu este posibil acest lucru. Se întocmeşte într-un exemplar de gestionar. care semnează pentru confirmare că declaraţia a fost dată în faţa acesteia. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor …………………………… 3. Beneficiar …………………………………… Beneficiar …………………………………… 5. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate …………………………………………………………………… 7. din data de 41 .. din data de ……………… declar: 1. pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate de ……………………………………………… 6. împreună cu lucrările comisiei de inventariere. tipărite pe ambele feţe..

referate etc. • la persoanele răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunoştinţă şi de primire a deciziei de imputare (ambele exemplare). fel …………………. din data de …………………………………. pentru vizare asupra legalităţii şi realităţii. Ultimele documente de ieşire sunt: fel …………………. • la conducătorul unităţii. nr…………………….) şi se semnează de către conducătorul unităţii. DECIZIE DE IMPUTARE Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare. pe baza actelor de constatare (procese-verbale... ora ………. în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). • titlu executoriu din momentul comunicării. • la compartimentul juridic. 9..... fel …………………. nr……………………. pentru semnare (ambele exemplare). pentru perioada ……………………………………………………………………………… 11..ec. Circulă: • la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (ambele exemplare).. din data de …………………………………. 42 . cu viza de control financiar preventiv şi a compartimentului juridic. • document de înregistrare în contabilitate. 10. Berza Ana Maria …………………………………. dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………. Semnături DATĂ ÎN FAŢA NOASTRĂ GESTOINAR Data ……………. Serveşte ca: • document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele încadrare în muncă. nr…………………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de ……………………………………….. Modelul Deciziei de imputare (cod 14-8-2): ………………. din data de ………………………………….

ec.. în perioada analizată. (în cifre şi litere) Semnătura. lei ……………. Calculul s-a făcut aşa cum rezultă din actul de constatare. Având în vedere actul de constatare (proces-verbal. Data ……. Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate. În nota (ele) explicativă (e) dată (e) cu ocazia constatării pagubei. referat etc. JURIST VIZĂ DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV DOVADA DE COMUNICARE Subsemnatul …………………………… domiciliat în …………………… am primit decizia de imputare nr………… din data de ……… emisă de ……………………. domnul ……………a susţinut că …….. valoarea totală a pagubei de …………………… lei se suportă de persoanele vinovate. în valoare de ………………………. fiind adusă la cunoştinţa conducerii prin actul de constatare sus-arătat. având funcţia de …………………… locul de muncă ……………………domiciliat în ……………………. Berza Ana Maria (unitatea) DECIZIE DE IMPUTARE Nr……din data de …………. Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care. din care rezultă că s-a produs o pagubă în valoare de lei ………………………………………………… Paguba s-a produs în perioada ….. de domnul (a) …………………………………………………………. întocmit de ……………………………………… în calitate de …………………………….. au lucrat la gestiunea verificată …………………………………………………………………………………… Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determină angajarea răspunderii materiale.. suma de ………………… Prezenta decizie de imputare constituie titlu executoriu de la data comunicării. de domnul (a) ………………………………………………………….) nr………… din data de …………. VIZĂ 43 .. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la ………………………… DIRECTOR.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. după cum urmează: lei ……………. deoarece: …………………………………………………… În baza prevederilor legale ………………………………………………………………………… DECIDE: Se impută d-lui (d-nei) …………………………………….

în anul ………..Facultate de comportare corectă.. bloc………….apart……….. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoana care îşi ia angajamentul.Element de bilanţ. pe ambele feţe. referat de rebut sau alte documente). 1 1 2 3 4 2 3 4 ANGAJAMENT DE PLATĂ Se tipăreşte în blocuri a 100 de file. etc.. • Titlu executoriu pentru executarea silită. 4. 2.I. Berza Ana Maria Minutul de recreaţie ORIZONTAL: 1.…………… posesor al B.Cotă-parte dintr-o datorie eşalonată. la unitatea ………………………………… 44 . Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control.. • Titlu executoriu pentru recuperarea pagubei.Unitate forestieră. Domiciliat în ………………….) pentru semnare. în format A6.ec. Modelul Angajamentului de plată (cod 14-8-2/a): ANGAJAMENT DE PLATĂ Subsemnatul ……………………………………………. 3.Alternativa nedorită a riscului în afaceri. VERTICAL: 1.. et……. Serveşte ca: • Angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. jurisconsult.Instrument de măsurare a valorii mărfii.. seria ………………. în caz de nerespectare a angajamentului. nr….. proces-verbal al comisiei de inventariere. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. 3..…. nr………………… emis de ……………….sub nr………. 2.Elemente de rezistenţă. Str……………….…. sc…………. ……… jud………………………………. în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control. având funcţia de ………………….

În caz de nerespectare. 2.încheierea bilanţului ! 5. Îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………. 3.Element al balanţei. 2... (verso) ……………………………………………………………………………………………… ……………………. 3.. Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu ……………………………………………………………….. în faţa noastră.. o pagubă de lei ………………………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof...14 norme ! 5.. VERTICAL: 1. Calitatea …………………………. s-a constatat că din vina mea am produs unităţii …… …………………. 4.Au ca obiectiv prioritar acumularea averii.Agent economic.Unităţi monetare naţionale. 45 .A produce profit. ……………………………………………………………………………………………… ……………………. Berza Ana Maria ………………………………… luând cunoştinţă de faptul că prin ………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………. Semnătura ………………………… Minutul de recreaţie 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ORIZONTAL: 1.. Dat astăzi ………………………… Semnat Semnătura..Ere ! .. se va proceda la executarea silită.ec.Pământ al făgăduinţei. provenită din ……………………………………….Preţul muncii.Ansamblu de active. 4.Cuier ! .

rolul de a armoniza într-un tot unitar elementele locului de muncă (mijloacele de muncă. Ergonomia este legată de mai multe ştiinţe cum ar fi: psihologie. După tipul de organizare a producţiei. organic structurată asupra problematicii omului în contextul activităţii sale. mărimea acestuia având un rol determinant asupra elementelor necesare organizării în timp şi spaţiu a proceselor de producţie.Obiectul de studiu al organizării ergonomice a locurilor de muncă Ergonomia muncii se formează ca ştiinţă aparte în anii `50 şi prezintă o treaptă superioară a organizării ştiinţifice a muncii. Organizarea ergonomică urmăreşte scopul asigurării condiţiilor necesare în organizarea procesului de producţie în cadrul fiecărui loc de muncă în aşa fel ca să se obţină o productivitate maximă a muncii. Berza Ana Maria 8. care să permită executantului desfăşurarea unei activităţi bune cu consum minim de energie şi cu senzaţia de bună stare fiziologică. Organizarea locului de muncă stă la baza organizării atelierelor. igiena muncii. ci la viziunea unitară şi integratoare. fiziologie. care a studiat principiile organizării locurilor de muncă din punct de vedere ştiinţific. 2.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. etc. secţiilor şi întreprinderii.ec. relaţiile în colectiv. evidenţiind factorul psiho-social. Locul de muncă: noţiune şi clasificare Ergonomia locului de muncă are. respectând principiile economiei mişcării şi scutind muncitorul de oboseala inutilă. punând pe prim plan muncitorul cu complexul solicitărilor la locul de muncă în cadrul procesului de producţie. antropometria. în principal. medicina muncii. Primatul ergonomiei faţă de ştiinţele participante la constituirea acesteia nu se rezumă la faptul că ea s-ar ocupa de un ansamblu format mecanic din părţi dispersate şi independente. Noţiunea de ergonomie se traduce din limba greacă ca „ergos” – muncă şi „nomos” – legea naturală. Obiectul de studiu al disciplinei este sistemul om-solicitări din care fac parte motivaţia muncii. ele sunt:  Locuri de muncă cu procese manuale  Locuri de muncă cu procese manual-mecanizate 46 . obiectele muncii şi forţa de muncă) în vederea asigurării condiţiilor. locurile de muncă se clasifică în:  Locuri de muncă pentru producţia de unicate şi de serie mică  Locuri de muncă pentru producţia de serie mijlocie  Locuri de muncă pentru producţia de serie mare şi de masă După gradul de mecanizare şi de automatizare a producţiei. Prin loc de muncă se înţelege suprafaţa sau spaţiul în care muncitorul sau o echipă de muncitori acţionează cu ajutorul uneltelor de muncă asupra obiectelor muncii în vederea extragerii sau transformării lor potrivit scopului urmărit. întrucât de aceasta depinde în cea mai mare măsură consumul de timp de muncă pe fiecare operaţie sau produs.Taylor. ştiinţele tehnice şi economice. Fondatorul este F. protecţia muncii. condiţiile de muncă şi de mediu.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ 1. sociologie. Ergonomia studiază problemele organizării locurilor de muncă. preocupări personale.

 Deplasările pot fi reduse prin planificarea corectă a locului de muncă.  Înregistrarea datelor necesare studiului constă în obţinerea de informaţii privind organizarea locului de muncă (suprafaţa. forţa de muncă. dimensiuni care variază de la individ la individ în funcţie de sex. În cazul acestei etape se disting următoarele faze: proiectarea variantelor de organizare a locului de muncă. zona geografică.  Executarea concomitentă a activităţilor de supraveghere pasivă a funcţionării utilajelor (desfăşurării proceselor) şi activităţii manuale.  Executarea concomitentă a activităţii manuale cu ambele mâini. După natura activităţii locurile de muncă se pot clasifica în: locuri de muncă unde se desfăşoară activităţi de bază şi locuri de muncă cu activitatea de servire.  Elaborarea normativelor sau normelor de muncă. de îndepărtarea în timp a senzaţiei de oboseală şi menţinerea la un nivel satisfăcător a disponibilităţii de lucru.ec. alegerea adecvată a amplasării utilajelor va permite micşorarea traiectoriei de deplasare.  Proiectarea organizării ergonomice a locului de muncă constă în proiectarea unor noi variante pe principii şi reguli ergonomice. regimul de viaţă.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. înălţimea de lucru. Principiile de organizare ergonomică a locurilor de muncă sunt următoarele:  Economia mişcării ce permite scutirea angajatului de efort inutil.  Examinarea critică a situaţiei existente se face cu ajutorul metodei interogative.  Folosirea gravitaţiei. dintre care se alege varianta ce prezintă cele mai multe avantaje. Se urmăreşte eliminarea deficienţelor constatate şi stabilirea soluţiilor îmbunătăţite. care se justifică a fi analizat. Berza Ana Maria  Locuri de muncă cu procese mecanizate După numărul muncitorilor ele sunt: locuri de muncă individuale şi colective. 47 . mijloacele de muncă. În ce priveşte corpul omenesc în proiectarea locurilor de muncă este necesar de asigurat: poziţia comodă a capului. stabilirea poziţiei corecte de muncă. etapă care are drept scop stabilirea consumului de muncă pentru realizarea elementelor procesului de muncă. 3. calculul eficienţei economice şi alegerea variantei optime. practicarea unor sporturi. obiectul muncii şi condiţiile de mediu). Etapele şi principiile organizării ergonomice a locurilor de muncă în întreprinderi Organizarea ergonomică a locului de muncă impune parcurgerea unor etape succesive:  Documentarea şi înregistrarea datelor necesare proiectării unui nou loc de muncă sau alegerea locului de muncă. În vederea adaptării factorului uman la activitatea sa în proiectarea ergonomică a locului de muncă se va ţine seama de dimensiunile antropometrice.

Regimul de muncă şi odihnă. Astfel se va respecta principiul economiei mişcărilor. 7. Prin dotare tehnică înţelegem asigurarea locului de muncă cu utilaj de performanţă. Specializarea şi cooperarea activităţilor în echipă. Optimizarea condiţiilor de muncă şi de mediu (vezi tema următoare). Dotarea tehnică şi organizatorică a locurilor de muncă.ec. mijloace de schimb informaţional. • Să se asigure fiecărui muncitor mobilierul necesar proiectat din punct de vedere ergonomic. tipul producţiei. 3.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. etc. iar modul de aprovizionare centralizat sau descentralizat va depinde de procesul de producţie. mai rar .mai departe de punctul de utilizare. Sfaturi practice în perfecţionarea organizării locurilor de muncă: • Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele care se utilizează în ziua respectivă. 6. Întreţinerea şi asistenţa tehnică a echipamentului. Despre gradul şi nivelul de întreţinere al echipamentului se poate face concluzie prin estimarea ponderii timpului de funcţionare utilă. Dotarea organizatorică presupune asigurarea cu mobilier de producţie. Aprovizionarea locurilor de muncă se va face ritmic. 4. Berza Ana Maria 4. 5. • Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele. locul de muncă. Modul de organizare al echipelor individual sau colectiv. Mentenanţa preventivă a echipamentului se efectuează în corespundere cu planul de reparaţii stabilit. signalizare şi control. 2. • Înălţimea locului de muncă şi a scaunului să permită alterarea poziţiilor în picioare şi şezând. • Materialele şi instrumentele utilizate mai des se vor amplasa mai aproape. Planificarea locurilor de muncă constă în amplasarea raţională a echipamentului în aşa fel ca deplasările în cadrul locului de muncă să fie de o durată şi distanţă cît mai mică. Direcţiile de perfecţionare a organizării ergonomice a locurilor de muncă Direcţiile de perfecţionare a organizării locurilor de muncă sunt următoarele: 1. se poate menţine la un nivel suficient productivitatea şi disponibilitatea de lucru a executantului. 48 . folosind iluminatul local. În aşa fel. Se estimează normativul de timp pentru odihnă prin repartizarea acestuia sub formă de micropauze pe parcursul schimbului. • Să fie redus la minim numărul şi varietatea echipamentelor şi instrumentelor folosite. • Cutiile şi containerele de alimentare prin gravitaţie să ofere materialele aproape de punctul de utilizare. • Să se asigure condiţii pentru perceperea vizuală satisfăcătoare.

intensitatea normelor. etc. coeficientul integral al calităţii normelor de muncă).Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. aprovizionare. Atestările se petrec anual sau cel puţin odată în 3 ani. servirea mai multor utilaje). Berza Ana Maria 5. forma de organizare a muncii colectivă sau individuală. periodicitatea examinării normelor. Metode de evaluare a organizării locurilor de muncă Aprecierea situaţiei organizării ergonomice a locurilor de muncă în întreprindere se efectuează în cadrul atestării locurilor de muncă sau oricând apare necesitatea evaluării. În caz de neatestare a locului de muncă se elaborează un set de măsuri. se numeşte responsabilul şi termenul de executare. condiţii de mediu. care vor contribui la perfecţionarea organizării locului de muncă în cauză.ec.). Locurile de muncă se evaluează conform metodologiei alese de conducerea întreprinderii. Se completează un formular sub formă de certificat sau cartelă de atestare a locurilor de muncă. După o anumită perioadă de timp locul de muncă iarăşi este supus atestării. corespunderea condiţiilor existente cerinţelor organizării ergonomice. Compartimentele de evaluare în cadrul atestării:  Dotarea şi deservirea locului de muncă (dotarea tehnică şi organizatorică. 49 .  Normarea muncii (metode de stabilire a normelor. etc. activitatea prin cumul. nivelul organizatoric şi calitatea normelor.  Planificarea locului de muncă şi condiţiile de muncă şi mediu (regimul de muncă şi odihnă.  Specializarea şi cooperarea muncii (perfecţionarea activităţii de servire.). Se estimează eficienţa utilizării forţei de muncă.

şi 10 uşi înregistrate la costul de 200 lei/buc. a) Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos. Berza Ana Maria APLICAŢII RECAPITULATIVE 1. dimensiune) Cont Debi Cred t it Cantit atea necesa ră Co d U/ M Cantit atea elibera tă Preţ ul unita r Valoar ea Data şi semnătura Şef compartiment Gestionar Primitor 2. marca. DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv sort. Data eliberării Cod Cod Nr. b) Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort. Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos. UNITATEA Produs. Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor.c. b. cr t. de cherestea de brad înregistraţi la preţul de 300 lei/m.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.ec. marcă.coman DE PREDAREdocume Ziu Lun predăt primit dă Anul TRANSFER. nt or or Cod a a RESTITUIRE produs Nr . dimensiune) Cont Debito Creditor r Cod U/ M Cantitat ea efectivă Preţ ul unita r Valoar ea 50 . lucrare (comandă) BON DE CONSUM Nr. SC Foresta SA produce în luna august 50 de scaune înregistrate la costul efectiv de 40 lei/b. UNITATEA BON Număr Data Cod Cod Nr. SC Foresta SA dă în consum în luna august materii prime concretizate în 7 m. comandă (COLECTIV) docum Zi Lu An predător primitor Cod produs ent ua na ul N r. a. crt .c. profil. profil.

Contul Contul …………………………………………………. b. fiscală……………………………… Sediul (localitatea. str. …………………………………………………. 3. SC Foresta SA livrează 40 de scaune cu preţul de vânzare de 40 lei/b +TVA şi 8 uşi cu preţul de vânzare de 300 lei/b + TVA.Ansamblu de cheltuieli încorporate într-un produs.. a. VERTICAL: 1.(Pablo Picasso) Trebuie să existe o satisfacţie în sărăcie.. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul Comerţului/anul ……………………………………….. FACTURA FISCALĂ 51 .(Don Herold) Atâta vreme cât lumea va accepta lucrurile făcute de mântuială. Banca Banca …………………………………………………. altfel nu ar fi atâţia oameni săraci. Berza Ana Maria Data şi semnătura 3.ec. Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos. ………………………………………………. formă juridică) Nr. …………………………………………………. acestea vor fi profitabile la vânzare.. formă juridică) (denumire. str. McCarthy) 4. cu o groază de bani... de înregistrare Nr.) Sediul (localitatea.. 3.Schimb comercial de mărfuri Viza CTC (propus mişcarea) Predător Primitor 1 1 2 3 4 2 3 4 Cugetări economice: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Băncile sunt mai periculoase decât armatele.Cantitate de bunuri înregistrată în fişa de magazie. Nr.. nr.... Furnizor Cumpărător……………………………………………. ……………………………………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. 2... ……………………………. de înmatriculare în Registrul Nr. dar de ce să riscăm ? (C.) ……………………………. de înregistrare fiscală……………………………….Mijloc de transport auto. Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor.Element de bază din patrimoniul iernii. 2. ………………………………………………….Încheie cursa. Careu ORIZONTAL: 1.(Dick Cavett) Munca nu a omorât pe nimeni. (denumire.la bursă ! 4. Judeţul Judeţul …………………………………………………. nr..Conţinutul unei trate ! 4.Preţul stabilit la bursă.(Thomas Jefferson) Mi-ar plăcea să trăiesc ca un sărac.

luna. Unitatea ………………………………… Codul fiscal …………………………….avizului de însoţire a mărfii (fără ……. TVA) (dacă este cazul) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea T. 52 . nr.ec. Nr. ………………… Data (ziua..Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.. Berza Ana Maria Nr facturii………. -lei6 Semnătura Data privind expediţia şi ştampila furnizorului Numele delegatului…………………………… Buletinul/cartea de identitate Seria …….5+col.M. a. de înregistrare în Registrul comerţului/anul ………… Sediul (localitatea. Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor.ora ………………….) ……………………………… Judeţul …………………………………………………. SC Foresta SA încasează în numerar contravaloarea facturii de la exerciţiul anterior.. eliberat/ă ……………….6) 5. Nr……... Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos. crt serviciilor unitar -leiNr. b. Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de …… ……………. Semnăturile ………………………………… TOTAL. Cantitatea Preţul Valoarea ……………. anul) Nr..A. Denumirea produselor sau a U. Mijlocul de transport …………… nr…………. str... din care X Accize Semnătura Total de plată de primire (col.V.

Actele scrise redate la exerciţiile 3-6 pot fi denumite documente de evidenţă? Argumentează. Berza Ana Maria CHITANŢA Nr……… Data……………An……… Am primit de la …………………………………………… Adresa …………………………………………………… Suma de …………………….ec.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. Casier.adică ……………………… Reprezentând ……………………………………………. Completează spaţiile libere din enunţurile următoare: • Verificarea de fond urmăreşte • • • Verificarea aritmetică urmăreşte Clasarea documentelor reprezintă Termenele de păstrare a documentelor depind de 10. 7.. 6. Completează tabelul de mai jos prin identificarea documentului şi a numărului de exemplare întocmite: Nr. Caută argumente în favoarea afirmaţiilor de mai jos: 53 . de Operaţia Documentul exemplare Achiziţionare de mărfuri Achitarea prin bancă a unei datorii către furnizor Încasarea unei sume prin casierie Recepţia unui lot de mărfuri Consum de materiale Achitarea prin bancă a impozitului pe profit Depunerea de numerar la bancă Plata impozitului pe salarii la casieria Trezoreriei Încasarea prin bancă a unor creanţe 9.

1al coşului zilnic PROBĂ DE EVALUARE 1.5 lei/pachetul + TVA. SC VIA NOVA SRL livrează unei societăţi comerciale următoarele cantităţi de mărfuri: • • Biscuiţi PICNIC: 100 pachete x 1. 54 . Ciocolată AFRICANA: 200 bucăţi x 2 lei/bucata + TVA. Berza Ana Maria Banca este o instituţie careţi împrumută întotdeauna o umbrelă când e timp frumos şi ţi-o cere înapoi când plouă. TVA – pericolul public nr.ec.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.

) ……………………………. nr. de înregistrare Nr. Judeţul Judeţul …………………………………………………. crt serviciilor unitar -leiNr. Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos.) Sediul (localitatea. TVA) (dacă este cazul) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea T.. din care Accize X 55 . -lei6 Data privind expediţia TOTAL...A.avizului de însoţire a mărfii (fără ……. Berza Ana Maria a. (denumire. FACTURA FISCALĂ Nr facturii………. Cantitatea Preţul Valoarea ……………. …………………………………………………. ………………… Data (ziua. de înregistrare fiscală……………………………….. Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor: (1 punct) Furnizor Cumpărător……………………………………………. formă juridică) (denumire.M. Contul Contul …………………………………………………. Nr.ec.... ……………………………..V.. de înmatriculare în Registrul Nr. formă juridică) Nr.. anul) Nr. Banca Banca ………………………………………………….Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. nr.. Denumirea produselor sau a U. ………………………………………………... ………………………………………. …………………………………………………. fiscală……………………………… Sediul (localitatea. luna. (4 puncte) b. …………………………………………………. str. str. de înmatriculare în Registrul Comerţului/anul Comerţului/anul ……………………………………….

SC VIA NOVA SRL încasează în numerar contravaloarea facturii de la exerciţiul anterior. Nr. Semnăturile ………………………………… 2.. eliberat/ă ……………….ora ………………….. de înregistrare în Registrul comerţului/anul ………… Sediul (localitatea.) ……………………………… Judeţul ………………………………………………….. Berza Ana Maria Semnătura Numele şi ştampila delegatului…………………………… furnizorului Buletinul/cartea de identitate Seria …….5+col..ec..6) 3. Mijlocul de transport …………… nr…………. Caracterizează documentul pe baza criteriilor de clasificare a documentelor: (1 punct) Unitatea ………………………………… Codul fiscal ……………………………. Nr……. (2 puncte) b.. nr.. Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de …… ……………. CHITANŢA Nr……… Data……………An……… Am primit de la …………………………………………… 56 . Consemnează această operaţiune în documentul redat mai jos.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. a. str. Livrarea bunurilor şi serviciilor se consemnează în: (1 punct) Chitanţă Factură Aviz de însoţire a mărfii Bon de consum Semnătura Total de plată de primire (col.

Exerciţiu financiar.) Continuand realizarea materialului didactic pentru punerea in practica a notiunilor studiate teoretic.  Performanţa minimă admisă: 5 puncte MINUTELE DE RECREAŢIE 1 1 2 3 4 2 3 4 ORIZONTAL: 1..Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. 57 . 2. s-a elaborat Portofoliul elevului pentru Modulul IV: CDLCompletarea documentelor de evidenţă operativă”. Berza Ana Maria Adresa …………………………………………………… Suma de …………………….ec.Cuşca leilor păzită de către casier.adică ……………………… Reprezentând …………………………………………….Tribut modern perceput de stat (pl. 3.Esenţa taxelor ! 4.Suportul material al principiului justificării faptelor (pl. Casier.Un cont nemărginit ! .) VERTICAL: 1.  Performanţa maximă specifică: 9 puncte.Celebra "socoteală" a contabilului. 2.

Berza Ana Maria . obligatii fiscale si sociale  realizarea unei scurte prezentari utilizând imagini illustrative  definirea noţiunii de document de evidenţă.  formularea de opinii personale pe o temă dată  definirea si recunoasterea evidenţei economice  identificarea formelor acesteia şi prezentarea caracteristicilor evidenţei operative  definirea evaluarii economice  identificarea formelor acesteia şi calcularea de preturi si tarife. corectarea . Prin ambele teme se urmaresc ca obiective:  inregistrarea cronologica a operatiilor specifice propuse pe baza documentelor justificative  completarea. verificarea si arhivarea documentelor de evidenta  identificarea sarcinilor specifice evidentei economice  respectarea normelor de protectia muncii.ec.verificare şi corectare a documentelor  recunoaşterea şi utilizarea documentelor de evidenţă operativă a capitalului social  recunoaşterea şi utilizarea documentelor de evidenţă operativă a imobilizarilor  recunoaşterea şi utilizarea documentelor de evidenţă operativă a materiilor prime şi materialelor  recunoaşterea şi utilizarea documentelor de evidenţă operativă a încasărilor şi plăţilor  recunoaşterea şi utilizarea documentelor de evidenţă operativă a salarizarii muncii 58 . In aceasta lucrare se propun doua teme: Tema 1 – Completarea documentelor specifice pentru activitatea de prestari servicii Tema 2 – Completarea documentelor specifice pentru activitatea de comert endetail. stabilirea de criterii de clasificare şi prezentarea modalităţilor de întocmire.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.

ec.2011 urmatoarea situatie patrimoniala: 59 .03.2011 operatiile ce se realizeaza in luna aprilie 2011 documente justificative SC COMIND CONSTRCUT SRL care are ca profil de activitate lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale conform cod CAEN 4120. Berza Ana Maria PORTOFOLIUL ELEVULUI Tema 1 – Completarea documentelor specifice pentru activitatea de prestari servicii a unei firme cu obiect de avtivitate constructii-montaj.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. prezinta la 31.03. Sunt prezentate: situatia patrimoniului SC COMIND CONSTRUCT SRL la data de 31.

concedii medicale Ctb.99 111711.03.asig.iz.soc.ec. ang. unitatii pt.00 291.00 60 .soc.in avans 46603.00 1107.00 13.00 45. Asociati-conturi curente Cheltuieli inreg.00 40. unitatii la fd.00 0.de.sanat.74 0. soc.83 0 0 0 0 0 9420.93 9734. ang.Com.29 80485.46 SUME Pasiv 200. somaj Ctb. ang. unitatii la asig...soc.43 0 4074.46 11723. J27/45/2000 Cod fiscal RO 44425796 Cont: RO92BPOS28002623068ROL01 Banca: Banc Post Piatra Neamt BILANT LA 31. unitatii pt. Reg.00 13.68 0 21343.sanat.00 27. la asig.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.00 277.00 559. la fd. somaj Ctb.garantare a creant.00 0.00 27.04 32318.risc si accidente Ctb. Ord.00 372. insta.00 0.fd. Berza Ana Maria SC COMIND CONSTRUCT SRL Nr. Ctb.00 5433.00 140.salariale Impozitul pe profit TVA de plata TVA de recuperat TVA deductibila TVA colectata Impozitul pe salarii Fonduri speciale taxe si vars. Ctb. Ctb. mij. utilaje) Mijloace de transport Amort. unit.aferente altor imprumuturi Echipamente tehnologice (Masini.2011 Simbol Cont 1012 1061 1171 121 167 1687 2131 2133 2813 301 3024 3028 303 381 401 404 411 419 421 4311 4312 4313 4314 4315 4318 4371 4372 4373 4411 4423 4424 4426 4427 444 447 4551 471 DENUMIREA CONTURILOR Activ Capital subscris varsat Rezerve legale Rezultatul reportat-pierdere Profit si pierdere Alte imprumuturi Dobanzi. Ctb.00 5433.00 61250.00 0. unitatii – fd. de tranasport Materii prime Piese de schimb Alte materiale consumabile Obiecte de inventar Ambalaje Furnizori Furnizori de imobilizari Clienti Clienti creditori Personal – salarii datorate Ctb. la asig.

2011 se achizitioneaza materii prime de la Arconi Grup cf.04. la Auto Moldova cf. FF 100818 7.04. la Auto Moldova cf.04.ec.04.2011 se cumpara combustibil de la OMV cf.2011 se achizitioneaza materii prime de la Arconi Grup cf.2011 se primeste FF 13229053 de la RCI Leasing reprezentand rata leasing 9.04.2011 se achizitioneaza materii prime si ambalajele aferente (paleti) de la P&T Vest Construct cf. pe data de 05. 5.2011 se primeste FF 23226639 de la RCI Broker de Asigurare reprezentand asigurare auto CASCO .17 1410.04. FF 4261.04.34 13013. 11.04.92 208966. Bon fiscal nr. pe data de 06.04.2011 se fac reparatii masinii Renault. pe data de 15. 10. Berza Ana Maria 5121 5191 5311 Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen scurt Casa in lei TOTAL 864.2011 se face ITP masinii Renault. FF 4259.2011 se primeste FF 8890469 de la Orange SA reprezentand convorbiri telefonice. 3. Bon fiscal nr. pe data de 07. 4.2011 se cumpara combustibil de la OMV cf.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.14 208966. pe data de 02.2011 se primeste FF 8890470 de la Orange SA reprezentand convorbiri telefonice. Cumparari luna aprilie 1.04. pe data de 01.FF 1200745 61 .FF 1404605. 2. pe data de 11. pe data de 01.47 8. pe data de 15.04. pe data de 02.417 6.14 APLICATII In cursul lunii aprilie 2011 au loc urmatoarele operatii: I. pe data de 11.

burghiu 10x210 (Instalco) Sa se intocmeasca registrul stocurilor in luna aprilie 2011 II.) palet Ytong (P&T).2011 se intocmeste FF 3662596 catre Arconi Grup reprezentand prestari servicii constructii conform situatiei de plata nr.04. 2/25.13/02.2011 se cumpara combustibil de la OMV cf.2011 se returneaza ambalajele de la P&T Vest Construct cf. conform contract nr.04.04.03.02. FF 46550 15.04. pe data de 15. Bon fiscal nr. Berza Ana Maria 12.14 14.2011.2011 se achizitioneaza piese de schimb de la Instalco Grup cf. pe data de 20.ec. inclusiv TVA.000 lei . pe data de 05. FF 1000545 Se cere: Pentru achizitii de bunuri sa se intocmeasca Notele de Receptie si Constatare de Diferente (NRCD) aferente.2011. Stiind ca toate bunurile se dau in consum in aceeasi zi.3/03.04.04. Se cere: sa se intocmeasca facturile fiscale aferente sa se intocmeasca jurnalul pentru vanzari in luna aprilie 62 . 17. pe data de 15.2011 se intocmeste FF 3662595 catre Primaria Gheraiesti. FF 9920014489 13. avans lucrari in valoare de 20. pe data de 06.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. reprezentand cv.2011 se achizitioneaza materii prime de la Lasselsberger cf.2011 si a contractului nr. sa se intocmeasca Bonurile de consum aferente Sa se intocmeasca jurnalul pentru cumparari in luna aprilie Sa se intocmeasca centralizatorul NRCD-urilor din luna aprilie Sa se intocmeasca centralizatorul Bonurilor de consum din luna aprilie Sa se intocmeasca fisele de magazie pentru urmatoarele bunuri: BCA YTONG 60x20x20 (P&T Vest. pe data de 15. Iesiri 16.04.

pe data de 18. cont trezorerie 18. 22.04.04. Berza Ana Maria III.04.2011 se incaseaza in contul de trezorerie cv FF 3662595/05..2011 se platesc urmatoarele facturi: 63 .04.000 lei.2011 se incaseaza in contul de trezorerie cv FF 3662595/05.2011 se platesc datoriile datorate catre bugetul statului si bugetele fondurilor sociale conform ordinelor de plata . in valoare de 0. in data de 20.04. In data de 14.04.2011 se incaseaza in contul de trezorerie cv FF 3662593/03. in valoare de 10. In data de 08. in data de 18. Operatii banca A. pe data de 15.2011 se transfera din contul de trezorerie in contul din Bancpost al firmei suma de 7300 lei.04. B. 28.2011 se ridica numerar de la banca in valoare de 500 lei si se plateste comisionul aferent.2011 de la Primaria Gheraiesti.ec.2011.partial. 21. 19. Pe data de 15.04.04. in data de 19. In data de 13. cont Bancpost 26. 25.2011 si se plateste comisionul aferent 29. 31.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. in data de 01.04.2011 se ridica numerar de la banca in valoare de 2000 lei si se plateste comisionul aferent.2011 si se plateste comisionul aferent 30. 23. in valoare de 10.2011 se primesc banii transferati de la trezorerie in data de 18.2011 se primesc banii transferati de la trezorerie in data de 15.04.04. 24.04.04. pe data de 18.diferenta.51 lei.2011.000 lei.2011 se achita comisionul datorat Trezoreriei pentru operatiile efectuate conform extras de cont.04. pe data de 18. 27.de la Primaria Gheraiesti.04. 20. in data de 07. in valoare de 8410.de la Primaria Gheraiesti.92 lei.2011 se achita facturile restante lui Arconi Grup.04.2011 se transfera din contul de trezorerie in contul din Bancpost al firmei suma de 5400 lei.2011 se plateste dobanda si comisionul datorat bancii Bancpost conform extras cont. in data de 20.04.03.

2011 se consemneaza achitarea combustibilului cf bonului fiscal nr. in data de 07. in data de 20.2011 se consemneaza plata combustibilului cf. 35.2011 se achita FF nr.21 lei de la SC Arconi Grup SA 37. in data de 07.2011 se achita facturile fiscale emise in data de 15.04.47 de la OMV 38.04.36 lei 32. Se cere: sa se intocmeasca ordinele de plata aferente operatiunilor bancare atat cele din trezorerie cat si cele din Bancpost sa se intocmeasca formularele de retragere numerar persoane juridice aferente sa se intocmeasca jurnalele de banca IV.04. Berza Ana Maria . in data de 05.04. in data de 20.2011 RCI Broker Asig.04.FF 20115594/11. Operatii casa 34. in data de 06.20 lei . 33. in valoare de 201.04. in data de 15.2011 RCI Leasing in valoare de 1223. 14 de la OMV 42.04.2011 de SC Auto Moldova cf. in data de 15. in data de 15.. Se cere: 64 .417 de la OMV 36.2011 administratorul societatii depune suma de 1800 lei.04.2011 se achita comisionul lunar de eliberare extrase si comisionul de administrare cont conform extras.04. in data de 29.2011 RCI Broker de Asig.04. BF nr.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.FF 100818/06.2011 se inregistreaza ridicarea sumei de 500 lei de la banca 39.ec.FF 20100182/21.03.04.04.2011 se platesc si comisioanele aferente operatiilor facute.FF 10121315/11.9891 si 9893 40. in valoare de 1312. 9920014489 de la SC Lasselsberger SA cf bonului de casa nr.2011 se incaseaza suma de 2187. Bonurilor de casa nr.91 lei .2766 41.2011 se platesc salariile aferente lunii martie conform stat de plata.04.04.04. in data de 20.62 lei .2011 P&T Vest Construct in valoare de 1604.2011 se consemneaza plata combustibilului cf BF nr.2011 se inregistreaza ridicarea sumei de 2000 lei de la Bancpost 43. in data de 05.04.

salariu 400 lei Tocu Ioan – lacatus mecanic . 36/02.03.39/16.03. Berza Ana Maria .06. V.salariu 400 lei 44. 65 . 34/01.2011. 26/01.angajat cu o norma de 8 ore/zi conform contract nr. 38/16.salariu 800 lei Apopii Nechifor – instalator .intocmirea chitantelor emise de SC Comind Construct SA intocmirea dispozitiei de incasare aferenta intocmirea registrului de casa.2011 inceteaza raporturile de munca ale salariatului Simion Ioan conform deciziei de incetare nr.01.ec.2009.angajat cu o norma de 4 ore/zi conform contract nr.2011. 37/02.angajat cu o norma de 4 ore/zi conform contract nr.angajat cu o norma de 8 ore/zi conform contract nr.2011. 27/01.03. 35/02.10.2011.2011.04.2011.04. Pentru timpul efectiv lucrat in 2011 acesta beneficiaza de 1 zi concediu de odihna pentru care a facut cerere de concediu in data de 01.03.03.2006.03. 47/04.06.salariu 800 lei Gherghel Mihai – constructor montator .2010.salariu 800 lei Sava Cristian – sudor .salariu 800 lei Baciu Mihnea – zidar .04. Operatii salarii Structura organizatorica a societatii la data de 31.salariu 400 lei Simion Ioan – lacatus mecanic .2011. 19/15.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.2011 se compune din urmatorul personal: Balint Ioana – director economic – angajat cu o norma de 2 ore/zi conform contract nr.angajat cu o norma de 8 ore/zi conform contract nr.angajat cu o norma de 8 ore/zi conform contract nr.salariu 400 lei Apetrei Mioara – contabil . In luna aprilie incepand cu data de 04.salariu 400 lei Ispas Gabriel – sofer .angajat cu o norma de 4 ore/zi conform contract nr.2009.angajat cu o norma de 4 ore/zi conform contract nr.

. nr.intocmirea statului de plata in luna aprilie 2011 .2008 4.04. valoare de intrare 3781.intocmirea cererii de concediu de odihna si a cererii de incetare a raporturturilor de munca in numele salariatului Simion Ioan. valoare de intrare 2462. DU 4 ani. aparat sudura. nr. nr. placa compactoare .intocmirea recapitulatiei contributiilor datorate de societate.25 lei.2006 2. valoare de intrare 2505. DU 3 ani.intocmirea deciziei de incetare a CIM a salariatului Simion Ioan . .2006 6. data intrarii 21. betoniera 360 L . data intrarii 30. Inv 6. DU 5 ani.04.03.12.. valoare de intrare 64976.2011 intocmirea registrului numerelor de inventar 66 . VI Imobilizari La 31.03.85 lei.2009 5. nr. data intrarii 10. autoutilitara . data intrarii 20. data intrarii 30. nr. valoare de intrare 46734.04.23 lei.12.44 lei. Inv.51 lei. 40/01. DU 4 ani. masina Renmault . data intrarii 21.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. betoniera 250 l .04.07. Inv.2008 3. Berza Ana Maria 45.3.5. DU 8 ani.ec. Inv.2011salariu 400 lei Se cere: . DU 4 ani.4.2011 societatea il angajeaza pe dl Rotaru Matei – tamplar universal .2009 Se cere: intocmirea registrului imobilizarilor la 30. Inv. Inventar 1.angajat cu o norma de 4 ore/zi conform contract nr. nr. 2.2011 societate detine urmatoarele imobilizari corporale: 1. valoare de intrare 2975 lei. In data de 01.intocmirea foii colective de prezenta in luna aprilie 2011 .11.intocmirea contractului individual de munca al salariatului Rotaru Matei .

VI Alte situatii 1. sa se intocmeasca situatia clientilor la 30.03.04.51 lei Primaria Gheraiesti – 8410.20 lei Arconi Grup SA – 8108.2011 stiind ca situatia Tema 2 – Completarea documentelor specifice pentru activitatea de comert 67 .92 lei furnizorilor neachitati la 31. Berza Ana Maria .04.03.2011 stiind ca situatia clientilor neincasati la 31.48 lei 2.2011 este urmatoarea: RCI Broker de Asigurare – 1312.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.2011 este urmatoarea: Multisort – 11.ec.intocmirea fisei mijlocului fix pentru fiecare mijloc fix in parte intocmirea procesului verbal de receptie imobilizari a ultimului mijloc fix achizitionat.000 lei Moldocor – 1932. sa se intocmeasca situatia furnizorilor la 30.

se prezinta astfel: SC DIANA SRL 68 .ec. care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul a marfurilor.12.01.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.situatia patrimoniului SC DIANA SRL la data de 31. Berza Ana Maria en-detail Sunt prezentate: .2010 .2011 a SC DIANA SRL.documente justificative Situatia patrimoniala la 01.operatiile ce se realizeaza in luna ianuarie 2011 .

prajitor paine 10 buc x 22 lei/buc . la fd.soc.820 SUME Pasiv 20.12. Ctb.820 42.000 8.120 5.720 300 42.050 3. Cu Factura nr. Registrul Com. la asig. unitatii – fd. J27/1873/1995 Cod fiscal RO 5418523 Cont: RO15BPOS28002623069ROL01 Banca Banc Post Piatra Neamt Bilant la 31.100 690 700 2384 655 330 164 173 27 9 16 16 8 20 15 541 244 24 1.ec. unitatii pt.2010 Simbol Cont 1012 121 129 2131 2813 3021 303 371 378 401 411 421 4311 4312 4313 4314 4315 4318 4371 4372 4373 4411 4423 4428 444 447 5121 5191 5311 DENUMIREA CONTURILOR Activ Capital subscris varsat Profit si pierdere Repartizarea profitului Echipamente tehnologice (Masini.garantare a creant. unit. Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen scurt Casa in lei TOTAL 500 10. la asig.soc. mij.salariale Impozitul pe profit TVA de plata TVA neexigibila Impozitul pe salarii Fonduri speciale taxe si vars..soc. Ord..iz.filtru cafea 5 buc x 50 lei/buc 69 . somaj Ctb.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.01. Berza Ana Maria Nr.de. insta.184 500 In cursul lunii ianuarie au loc urmatoarele operatii: 1.sanat.2011 se achizitioneaza marfuri de la SC PRISMA SA astfel: . unitatii la fd. soc.risc si accidente Ctb. unitatii pt.asig. ang. somaj Ctb.sanat. Ctb. de tranasport Materiale auxiliare Obiecte de inventar Marfuri Diferente de prêt la marfuri Furnizori Clienti Personal – salarii datorate Ctb. 1823/3. utilaje) Amort.fd. Ctb.000 50 100 30. ang. ang. Ctb. unitatii la asig. concedii medicale Ctb.

01.dobanda in valoare de 60 lei aferenta creditului bancar 31. 2/11.depunerea la banca a numerarului din vanzari 20.rambursarea ratei scadente la creditul bancar de 150 lei 31.2011 .01.2011 . 70 .2011.01.incasari din vanzari de marfuri 2.01.incasarea Facturii nr. Cu Factura nr.50 lei 31. 171/20. Se achizitioneaza uniforme pentru vanzatori in valoare de 300 lei.ridicarea de la banca a numerarului pentru plata salariilor 15.incasari din vanzari de marfuri 2. Se inregistreaza Centralizatorul Extraselor de cont din a doua jumatate a lunii: .2011 9.2011.2011.01.2011 3. TVA 24%. Se achizitioneaza cu Factura nr.2011 .depunerea la banca a numerarului din vanzari 20. TVA 24% conform Facturii nr. Cu Factura nr.2011 .300 lei 20.2011 .2011 .01.000 lei . 8. 1/3.depunerea la banca a numerarului din vanzari 05.2011 10.2011 .2011 se livreaza marfuri la Centrul de plasament Bucium in valoare de 100 lei.01.justificarea sumei de 20 lei din avansul acordat salariatului Marcu Paul si depunerea diferentei la casierie 20.01. TVA 24% 2.acordarea sumei de 50 lei sub forma unui avans spre decontare salariatului Marcu Paul pentru deplasare. Se intocmeste centralizatorul Extraselor de cont pentru prima jumatate a lunii: . TVA 24% 5.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.2011 marfuri de la SC TEHNOTON SA: .80 lei.01. Se inregistreaza Centralizatorul Registrelor de casa din a doua jumatate a lunii ianuarie: .2011 .75 lei 31.50 lei/buc Se receptioneaza marfurile si se intocmeste Nota de Receptie si Constatare de Diferente nr. Se intocmeste centralizatorul registrelor de casa din prima jumatate a lunii ianuarie: .dobanda acordata de banca la disponibilul din cont 19. Se repartizeaza salariatilor uniformele pe baza tabelelor nominale.ridicarea numerarului din banca pentru plata salariilor 15. 05.2011 se achizitioneaza marfuri de la SC Alexis SRL in valoare de 985.01.2010 reprezentand marfuri vandute la SC PETRAS SRL 15. 11542/27.2011 6. Se receptioneaza marfurile si se intocmeste Nota de Receptie si Constatare de Diferente nr. adaosul comercial fiind de 30%. 15.calorifer electic 4 buc x 132.01. adaosul comercial fiind de 40%.achitarea integrala a salariilor lunii decembrie 15.2011 .01. adaos comercial 20%.aspirator 6 buc x 70 lei/buc . 27/29.01.2011 .ec.12.2011 . Berza Ana Maria .2011 .01.01.75/17.38/11. 2/20.01.01.01.01.depunerea la banca a numerarului din vanzari 05.01. 15. 7.01.achitarea Facturii 1823/3.01.comision bancar 8.2011 .2011 4.01.aragaz 8 buc x 800 lei/buc Se receptioneaza marfurile si se intocmeste Nota de receptie si constatare de diferente nr.01.2011 la SC PRISMA SA 31.virarea datoriilor sociale si fiscale aferente lunii decembrie 2010. TVA 24%.2011 .01.01.

ec.consum energie 200 lei. accd. contributii la asigurarile sociale 20.gar. fd. intrate pe data de 25. TVA 24%. Se inregistreaza urmatoarele cheltuieli: . Munca 0. contributia la asigurarile de sanatate 5. 71 .01. Mihai Mihai are in intretinere 2 persoane. EON MOLDOVA .cr.2011.2010. 700 lei.cota echipament de lucru 17.50%.25% si retinerile din salarii: . Salariati: 1.01. 1300. Popa Ion 8 ore. conform Facturii nr. Mihai Mihai 8 ore. 0. conform Facturii nr.contributia personalului la fondul de sanatate (5.279%.contributia personalului la fondul de somaj (0.85 lei. SC UNIC SRL Se cere.5%) .85%. 23/29.impozit pe salarii (16%) .contributia personalului pentru pensie suplimentara (10. DU 5 ani.02. Se intocmeste statul de salarii al lunii ianuarie in valoare de 4. CCI 0.2011. 11.20%. Diac Silvia –contabil.5%) . 8 ore. 2000 lei.lei 3.000 lei.5%) .80%.sal.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof.chirie spatiu comercial 300 lei. contributia la fondul de somaj 0. gestionar. . Berza Ana Maria 11. conform situatiei de calcul a amortizarii stiind ca firma are 2 frigidere in valoare de 4000 lei bucata. TVA 24%.amortizare mijloace fixe. 1783/25. vanzator 2.

Berza Ana Maria .intocmirea documentelor justificative aferente operatiilor enumerate mai sus.Completarea documentelor de evidenţă operativă Suport de curs Prof. 72 . Intocmirea raportului de gestiune lunar Intocmirea registrului de casa Intocmirea registrului de banca Intocmirea situatiei imobilizarilor corporale Intocmirea statului de plata Arhivarea documentelor dupa tipul de operatie si data.ec.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful