PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

KUALA LIPIS, PAHANG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
STRATEGI
PENDEKATAN
KAEDAH

TEKNIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG KAEDAH, TEKNIK, PENDEKATAN DAN STRATEGI?
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran  Lebih mengambil kira objektif jangka panjang  mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.PENDEKATAN  Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan  Harus berlandaskan teori. masa dan sebagainya. prinsip atau model tertentu  Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan  Mendokong sesuatu teori TEKNIK  Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yg dilaksanakan  Pengendalian yg benar – benar berlaku dalam bilik darjah  digunakan dlm langkah pengajaran  Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih KAEDAH  Siri tindakan guru yang sitematik  Lebih bercorak jangka pendek  Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang telah dipilih  Mendokong pendekatan dipilih STRATEGI  Kebijaksanaan memilih pendekatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

 Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan  Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik. terancang dan teratur. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. ketrampilan oleh guru. nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar.

 Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran.  Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.

Gaya pembelajaran yang berbeza wujud daripada sifat perbezaan antara individu dan nilai-nilai keunikan yang terdapat dalam diri setiap pelajar dalam usaha mendapatkan ilmu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza.1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4. guru berpeluang mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan setiap pelajar.3. Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya pembelajaran pelajar sebelum menentukan jenis kaedah pengajaran yang akan digunakan. Melalui gaya pembelajaran.

efektif dan tingkah laku fisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak balas dengan apa yang ada di persekitaran pembelajaran. 6. Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan rapat dengan persekitaran fizikal dan emosi pelajar. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada ciri-ciri kognitif.5.

kebolehan.7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan. kelemahan. minat dan kecenderungan.

pertukaran idea. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif.8. sama ada dengan aktiviti perbincangan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pemindahan buah fikiran. keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat.

GURU. PEMUSATAN PELAJAR STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PRINSIP : SUSAH-MUDAH. DIKETAHUIBELUM DIKETAHUI. DEDUKTIF. BAHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . BERSEPADU. KHUSUS-UMUM KAEDAH & TEKNIK : BERPUSATKAN PELAJAR.PENDEKATAN : INDUKTIF.

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BERSEPADU INDUKTIF DEDUKTIF QUDWAH HASANAH KELAS.KUMPULAN DAN INDIVIDU BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN  mendekati atau menghampiri  cara bagaimana pengajaran dilaksanakan  pendekatan tentang isi pelajaran PENDEKATAN INDUKTIF PENDEKATAN DEDUKTIF PENDEKATAN BERSEPADU PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN INDUKTIF  Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep / benda. kandungan pelajaran. mengkaji.  Tidak digalakkan memberi definisi penerangan. kesimpulan diberi kemudian. membentuk contoh.contoh pada awal pengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya.  Kemukakan soalan. memerhati.  Mengutamakan contoh. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh – contoh tertentu. Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik ( khusus ) kepada umum.KONSEP INDUKTIF Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan ‘ hukum ‘.

Menekankan pengajaran berbentuk konkrit. Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Menekankan penglibatan murid secara aktif. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .CIRI – CIRI PENDEKATAN INDUKTIF Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan pengetahuan. banyak menekankan aspek lisan. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di bawah bimbingan guru.

pengajaran yang terancang. mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid.PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF satu siri penyoalan perlu diadakan – guru dapat menolong murid membentuk murid – membuat generelisasi. bantuan dan bimbingan guru sepanjang proses p&p KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . penyediaan alat bantu yang sesuai. kepelbagaian aktiviti menarik minat murid.

Merangsang kebolehan mental dan melibatkan pelajar secara aktif dalam p&p.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. Dapat belajar bagaimana menghadapi masalah. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap membuat keputusan. 3. Sikap berdikari dalam usaha mempelajari dan memahami sesuatu konsep.

CONTOH KHUSUS

MEMERHATI DAN MENGKAJI

MENTAFSIR & MEMBUAT GENERALISASI

 Niat  Basuh muka  Basuh tangan  Sapu kaki  Basuh kaki

Melakukan mengikut tertib :  Bermula dengan niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki

Berwuduk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN DEDUKTIF

 Pengajaran dan pembelajaran murid diasaskan kepada hoskut tertentu.  Dimulakan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertentu kemudian diaplikasikan untuk menuju ke suatu fakta.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP DEDUKTIF

• Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. • Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. • Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi. • Membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CIRI – CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF  Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi.  Penyusunan isi mestilah sentiasa dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya.  Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal.  Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

definisi atau prinsip. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF  Hukum – hukum asas dinyatakan.  Melibatkan pemikiran ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan.  Pendekatan ini sangat cepat.

KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF 1. menjimatkan masa. 3. Memudahkan tugas guru – mengemukakan prinsip asas – pelajar menggunakan prinsip berkenaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Tidak ada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna. 4. Pendekatan ini cepat. 2. Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat membuktikan fakta dengan sendiri.

Prinsip. hukum : Wuduk ialah niat beserta basuh tangan. sapu kepala dan basuh kaki secara tertib KAEDAH DEDUKTIF APLIKASI : Melakukan niat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . basuh muka RUMUS : Wuduk ialah niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki secara tertib. teori.

kesepaduan kaedah pengajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENDEKATAN BERSEPADU  Kesepaduan dibahagikan kepada 3 iaitu : 1. kesepaduan kurikulum 2. kesepaduan isi pelajaran 3.

sirah ibadah dan akhlak • Menggabungkan berbagai kaedah yang boleh disepadukan dalam satu – satu matapelajaran dengan mengaitkan dan memperkukuhkan dengan ilmu wahyu.Kesepaduan kurikulum Kesepaduan isi pelajaran Kesepaduan kaedah pengajaran • Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu wahyu • Menghubungkan isi pelajaran akademik atau fardhu kifayah dengan aqidah. fiqh. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

merancang dan membentang. berbincang. pemudahcara dan pemberi panduan ringkas KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR  Semua pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran  pelajar perlu aktif dengan memberi peluang mereka mengemukakan pendapat.  guru sebagai pembimbing.

KAEDAH DAN TEKNIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK P&P PENDIDIKAN ISLAM PEMAHAMAN ULANGAN LAWATAN LATIH TUBI DIALOG TALAQQI/MUSYAFAHAH SOAL JAWAB PERBINCANGAN HAFAZAN INKUIRI TUNJUKCARA PROJEK KUIZ KULIAH BERMAIN HALAQAH SIMULASI BACAAN CERITA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Menggalakkan murid memberi dan menerima pandangan.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN PELAJAR Dijalankan di dalam bilik darjah dengan melibatkan murid secara aktif.Menggalakakn murid mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber dan kaedah.Menggalakkan murid berfikir dalam aktiviti yang dijalankan. Boleh dilakukan dengan pelbagai cara antaranya : 1. 2. 7. Pengalaman baru yang berguna haruslah diperoleh secara aktif. 4. 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh melalui pelbagai bentuk dan aktiviti.Memberi murid peluang untuk belajar melalui pengalaman.Guru bertindak sebagai fasilitator.Memberi peluang murid meneroka idea yang baru dan pelbagai. 5.Menggalakkan murid memberi sumbangan yang berguna dalam aktiviti kelas. 3. serta memproses dan merumus. 8.Menggalakkan murid berkongsi maklumat sewaktu mengendalikan aktiviti pembelajaran 6.

menyampaikan maklumat yang telah dirancang. Guru perlu memberi perhatian pada kedudukan aras pelajar Guru perlu bertutur dengan jelas supaya pelajar mendengar dan minat dengan topik yang diajar.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN GURU Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran. Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh menggunakan pebagai alat bantu mengajar seperti slaid. projektor papan hitam dan sebagainya. mengembangkan isi pelajaran 5. Tujuan kaedah kuliah adalah untuk menyampaikan sesuatu pengajaran kepada murid supaya : 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran 3. merangsangkan murid 2. membuat penelitian dan ulangkaji 4.

Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran. MEMILIH MENGOLAH OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBINA MENGGUNA MENILAI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN BAHAN Bahan P&P sebagai media pengajaran atau ‘ instructional media ‘ yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pedagogi dan Metodologi Ahmad Mohd. Falsafah.KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU MENGAJAR Menurut Mak Soon Sang ( 1992 ) dalam Pendidikan Islam. c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan mudah disampaikan. Salleh : a) memudahkan murid memahami konsep yang abstrak b) memudahkan murid menguasai kemahiran baru melalui bantuan alat bantu mengajar. d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan memberangsangkan.

4. Aturkan supaya ABM itu dapat digunakan oleh murid dengan sebaik – baiknya supaya tidak kelam kabut. nilaikan sumbangan ABM kepada pengajaran melalui percubaan. Rancangkan bagaimana ABM dapat digabungkan penggunaannya dalam pengajaran. tentukan sumbangan yang boleh diberi oleh ABM kepada pengajaran berhubung dengan objektif yang hendak di ajar. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR Garis panduan untuk memilih alat bantu mengajar : 1. 5. 3. Untuk dapat kesan yang memuaskan kaji dari pelbagai punca tentang cara penggunaan sesuatu ABM. 2.

televisyen. cakera padat. kad katalog. mikrofon. kamus. majalah. ensiklopedia surat khabar.Bahan bercetak : Sumber berasaskan manusia : Rakan sebaya. qari. guru. jurnal. video Sumber berasaskan komputer : Disket. internet KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . disket video. pegawai sumber Buku/kitab/mashaf. buku teks JENIS – JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan pandang dengar : Radio.

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAHAN Sumber berasaskan manusia KELEBIHAN  fleksibel  interaktif  secara langsung  mudah akses  murah dan kekal  senang dirujuk  mudah alih  mudah akses  murah dan menarik  pelbagai paancaindera  mudah akses  boleh berulang  tayangan / siaran  amat fleksibel  mudah dikemaskini  multi-media  jaringan tidak terhad  canggih KELEMAHAN  tidak terjamin kualiti  sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan  tebal  berat  tidak dapat disunting  tidak terkini  tidak tahan lasak  susah menyunting  tidak terkini Bahan bercetak Bahan pandang dengar ( audio – visual ) Bahan berkomputer  mahal  menimbulkan tekanan  perisian terhad  bergantung kepada bekalan elektrik KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL – QURAN ( AYAT BACAAN ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Carta ayat – ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA di papan gulung atau kad manila dan sebagainya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana makhraj dan sifat – sifat huruf yang sebenarnya.TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid. Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik. boleh memperdengarkan bacaan ayat – ayat alQuran dari kaset atau bahan media yang lain. kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramairamai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu.

Antara kekuatan kaedah ini : a) kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum – hukum tajwid dalam bacaan al-Quran yang meliputi makhraj huruf. sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid b) pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Contohnya membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi.LATIH TUBI Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini. Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar diminta menjawab soalan yang dikemukakan. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran.

Guru memperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dengan berpandukan kad ayat. Guru memastikan pelajar-pelajar dapat membaca dengan betul dan fasih. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .TASMIK Guru memperdengarkan CD al-Quran Bacaan secara kuat Seorang murid memperdengarkan bacaan kepada guru dan guru memperbetulkan bacaannya. Pelajar menperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dan guru membetulkan kesilapan bacaan murid.

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAH PENGAJARAN SIRAH / AKHLAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

4. 3. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Membekalkan pelajar dengan ilmu. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah.KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH Objektif pengajaran akidah ialah : 1.

b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA baru. Mencari persefahaman. Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1.HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang. Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh. Kebebasan bersuara 2.  Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik.

 Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik.  Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.  Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu  berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. 2.Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1.  Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk.  Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja. 3. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut.

KAEDAH PENGAJARAN IBADAH Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. Pelajar dapat memahami keistimewaan. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. hikmah dan tujuan sesuatu hukum. rahsia. Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat Islam. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : a) keadah tunjuk cara b) kaedah simulasi c) kaedah soal jawab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah.

Melibatkan aktiviti penerangan.HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. aktiviti pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar. Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah : a) cara-cara menyucikan najis b) jenis-jenis solat c) tayammum d) haji e) mandi wajib f) wudhu’ Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan Nabi berwudhu’ dan bersembahyang. Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . demonstrasi guru.

membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali. 3. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di luar waktu pembelajaran. Tujuannya ialah : 1. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA adalah terjamin. 2. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah mengikut syarak.Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi berwudhu’ dan bersembahyang.

2. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. memberi aktiviti susulan. 2. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari.B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. 7. 4. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam ibadah. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3. 5. perhatikan tindak balas pelajar 3. galakkan penyertaan murid. 6. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar.

W menegakkan agama Islam. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. 4. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik.A.KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK / SIRAH Berkisarkan tentang sejarah. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan. menanamkan semangat dan cintakan islam. 3. 2.

HURAIAN KAEDAH LAKONAN •Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. •Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. •Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing. b) Pelakon memahami situasi . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . •Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai .pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. •Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan.guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing. •Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran. mengambil nota dan catatan.

pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan.lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain. . d) Pelakon yang sesuai .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton.guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari.c) Penjelasan kepada penonton . Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka.biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya. e) Lakonan secara bebas . f) Perbincangan selepas lakonan .

peranan watak dan tempat lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Mekah Pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan berdasarkan watak yang ditentukan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan Guru membimbing pelajar membuat rumusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DALAM PENGAJARAN SIRAH Guru sediakan satu situasi masalah seperti situasi penyeksaan orang kafir Quraish ke atas kaum muslimin Mekah Guru terangkan secara ringkas situasi tersebut.

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Keseluruhan kepada perkaraperkara tertentu Mengaitkan perkaraperkara yang mujarad dengan perkaraperkara yang konkrit Mudah kepada kompleks PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Konkrit kepada yang mujarad Konkrit kepada yang abstrak Yang diketahui kepada yang tidak diketahui KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN A) Pengajaran ibadah .mulanya murid dikehendaki menyatakan erti. . Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran.kemudian murid dikehendaki menerangkan cara menunaikan solat. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . .PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu sebelum kepada konsep yang lebih susah.guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam latihan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA amali. Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum beri soalan yang kompleks. bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya. bilangan rakaat dan waktunya.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .murid diminta untuk membuat teknik simulasi dan main peranan menggambarkan pelakuan beradab terhadap ibu bapa dan pelakuan tidak beradab kepada ibu bapa.B)Akhlak Islamiah .guru meminta murid menyebut adab – adab ketika berhubung dengan ibu bapa. .

Menghubungkaitkan keadaan persekitaran dengan diri murid itu sendiri Tujuannya adalah untuk memberi penghayatan yang lebih kepada murid sepanjang proses P&P.PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD Memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang berada berdekatan murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . KELEBIHAN Murid di bimbing dengan menggunakan contoh – contoh yang terdapat berdekatan diri murid Dapat memberikan nilai sentimental keoada murid untuk menghayati isi pengajaran yang disampaikan.

CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P A) Persediaan guru 1. langkah. menyediakan maklumat langkah secara induktif daripada bahan rujukan dan sebagainya. 5. memilih contoh yang sesuai dan lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik. susun isi pelajaran dengan sistematik seperti pendahuluan. 3. penilaian dan penutup. 4. teknik dan langkah penyampaian. 2. menyediakan alat bantu yang sesuai untuk memudahkan pelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . tentukan objektif bagi memudahkan penyampaian isi.

6. 2. Membuat kesimpulan kelas ( deduktif ) keseluruhan. Perlahan-lahan guru kaitkan pembelajaran yang akan di ajar dengan keadaan persekitaran. Libatkan murid dengan perhatian juzuk yang disampaikan. Melakukan tunjuk cara setiap bahagian isi. 3.B) Pelaksanaan 1. Penyediaan alat bantu dan ilustrasi yang memberangsangkan. Penerangan suatu konsep dan penjelasan contoh yang mudah dan terdapat berdekatan murid. 4. 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .CONTOH ASAS AKHLAK ISLAMIAH Tajuk : Adab berpakaian Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam dengan orang bukan Islam. a) Guru membaca doa dan murid mengamin. f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam. d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam menggunakan komputer. b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat membeli belah. e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam. c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid berkaitan video yang ditayangkan.

l) Murid mendengar penjelasan guru dengan beradab.g) Murid memberi tumpuan sepenuhnya. j) Guru mengarahkan murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan. m) Guru memaparkan gambar wanita yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat yang diambil dari akhbar. h) Guru menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan tuntutan Isalam dan ciri pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. n) Guru meminta murid menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua – dua gambar yang ditunjukkan. o) Guru meminta pelajar menyenaraikan keburukan tidak menutup aurat dan kebaikan menutup aurat dalam kehidupan bermasyarakat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . k) Guru memberikan syarahan kepada murid keburukan tidak mengikut adab berpakaian. i) Guru bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan fakta isi yang dikemukakan di atas.

PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK DIKETAHUI Guru mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama murid. Contoh dalam matapelajaran fekah murid telah pun tahu mengenai apakah erti wudhu’ atau mengambil air sembahyang. sempadan setiap anggota wudhu’ tersebut dan cara mengambil wudhu’ yang betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Prinsip ini memberi penekanan kepada amalan yang teratur di mana bermula dari pengalaman yang ada sedikit pada murid dan ianya dikembangkan kepada yang belum diketahui kepada belum diketahui seperti guru memperkenalkan anggota wudhu’ yang wajib dan sunat. sebahagian murid telah pun mengalami cara-cara mengambil wudhu’ dengan meniru perbuatan ibu bapa mereka.

PRINSIP KONKRIT / MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Contoh untuk Tauhid. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik.

guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Pendekatan induktif dan prinsip khusus kepada umum adalah berbeza kerana prinsip ini lebih menekankan kepada perkembangan isi pelajaran untuk mencapai objektif. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . jika guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Contoh.PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum.

Bahan bantu seperti gambar akan memfokuskan sesuatu konsep dengan jelas dan ia dapat diaplikasikan kepada keadaan lain ( konkrit ).PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD KEPADA PERKARA YANG KONKRIT Walaupun pelajar mempunyai imaginasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran tetapi imaginasi mereka tidak boleh di anggap lengkap atau serupa dengan perkarayang mereka pelajari. Penting bagi guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengaitkan konsep yang umum dengan isi pelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful