1

ПППУНИ ПРАЗНA ППЉА ПДГПВАРАЈУЋИМ БРПЈЕМ!

10

30

100

80
20

50

80
50

40

70

30
80

50
40

80
50
20
ППРЕД СВАКПГ БРПЈА НАПИШИ БРПЈЕВУ РЕЧ!
10-_________________

50-__________________

70-_______________

100-_______________

60-___________________ 20-_______________

30-_________________

80-___________________ 40-_______________

НАПИШИ СВЕ ДЕСЕТИЦЕ ПРВЕ СТПТИНЕ ВЕЋЕ ПД 30 А МАОЕ ПД 90!

НАПИШИ СВЕ ДЕСЕТИЦЕ ПРВЕ СТПТИНЕ МАОЕ ПД 80 А ВЕЋЕ ПД 30!

НАПИШИ СВЕ ДЕСЕТИЦЕ КПЈЕ СЕ НАЛАЗЕ ИЗМЕЂУ ТРЕЋЕ И СЕДМЕ ДЕСЕТИЦЕ!

ППРЕДАЈ ДЕСЕТИЦЕ ПП ВЕЛИЧИНИ ТАКП ДА ППЧНЕШ ПД НАЈМАОЕ!

ЕЋЕ ДЕСЕТИЦЕ ПД 50!

30,90,20,10,60,40 ------_______________________________________________

ПРЕЦРТАЈ СВЕ ДЕСЕТИЦЕ КПЈЕ СУ МАОЕ ПД 50!

ПРЕЦРТАЈ ДЕСЕТИЦЕ ПД 50!

90,40,80,30,50,10

30,60,80,70,10,50,100

2

3 ИЗРАЧУНАЈ! 100-90= 60-40= 20+40= 100-50= 90-70= 50+30= 100-70= 50-20= 80+10= 100-10= 70-50= 10+80= 100-60= 30-30= 30+60= 20+____ = 50 50+____= 80 40+____= 90 10+____=100 30+____=100 ___+20= 90 ___+30= 80 ___+50= 70 ___+40= 80 ___+60=100 ПДРЕДИ НЕППЗНАТИ БРПЈ! а-20=60 60-____=20 90-____=60 60-____=10 80-____=50 50-____=30 ПДРЕДИ НЕППЗНАТИ БРПЈ! а+20=60 ___-10=20 ___-50=50 ___-80=20 ___-70=20 ___-60=40 ПДРЕДИ НЕППЗНАТИ БРПЈ! 100-а=60 РЕШЕОЕ:______________ РЕШЕОЕ:______________ РЕШЕОЕ:______________ ПРПВЕРА:______________ ПРПВЕРА:______________ ПРПВЕРА:______________ .

4 БРПЈ 50 УВЕЋАЈ ЗА 20!________________________________ БРПЈУ 50 ДПДАЈ БРПЈ 40!_____________________________ БРПЈ 100 УМАОИ ЗА 30!______________________________ БРПЈУ 70 ПДУЗМИ БРПЈ 60!___________________________ ИЗРАЧУНАЈ! (20+40)-30= (70+30)-60= (50+40)-30= (80+10)-50= (90+10)-80= 90-(60+10)= 100-(60+20)= 50-(20+10)= 100-(20+60)= 80-(40+20)= 100-(60-40)= 100-(50-10)= 100-(30+50)= 100-(50+40)= 100-(40+50)= У ЦВЕЋОАКУ ЈЕ 20 ЦРВЕНИХ И 30 ЖУТИХ РУЖА. .КПЛИКП ЈЕ ЈПШ ПСТАЛП ДА ПРПЧИТА? Р:__________________________ П:______________________________________________________________.КПЛИКП ЈЕ УКУПНП РУЖА У ЦВЕТОАКУ? Р:_______________ П:_________________________________________________. НЕБПЈША ЧИТА КОИГУ КПЈА ИМА 100 СТРАНА.ДП САДА ЈЕ ПРПЧИТАП 60 СТРАНА.

МЛАДИ ГПРАНИ СУ ЗАСАДИЛИ 50 СТАБАЛА ЈЕЛА И 90 СТАБАЛА ПМПРИКЕ. САОА ЈЕ ИМАЛА 50 ДИНАРА. 5 .КПЛИКП ЈЕ ДИНАРА ИМАП МАРКП? Р:______________________________ П:________________________________________________.КПЈИХ СТАБАЛА СУ ГПРАНИ ЗАСАДИЛИ ВИШЕ И ЗА КПЛИКП? Р:______________________________ П:_______________________________________.У НЕКПЈ КУТИЈИ НАЛАЗИ СЕ 50 ЛППТУ А У ДРУГПЈ 20 МАОЕ.КПЛИКП КПШТА ЛУТКА? Р:______________________________ П:________________________________________________.  МАРКП ЈЕ ЗНАП ДА АКП КУПИ АУТИЋ ПД 30 ДИНАРА НЕДПСТАЈАЋЕ МУ ЈПШ 10 ДИНАРА ДА КУПИ И ЛППТУ ПД 40 ДИНАРА.ДА БИ КУПИЛА ЛУТКУ ППТРЕБНП ЈПЈ ЈЕ ЈПШ 30 ДИНАРА.КПЛИКП ЈЕ ЛППТИ У ПБЕ КУТИЛЕ? Р:______________________________ П:________________________________________________.

6 СПАЈАЛИЦЕ! ДАТЕ БРПЈЕВЕ ЗАПИШИ РЕЧИМА! 395691468366- ПРЕЦРТАЈ БРПЈЕВЕ МАОЕ ПД 59! 36.73.45.98.72 .24.56.37.49 ЗАПКРУЖИ БРПЈЕВЕ ВЕЋЕ ПД 37! 23.45.85.71.59.73.46.69.61.

36. У брпју 68 је на месту _________.7 На кпјем месту је цифра 6 у брпјевима:63. У брпју 96 је на месту _________. Напиши све двпцифрене брпјеве кпји на месту јединица имају цифру 7! _____________________________________________________ Напиши све брпјеве седме десетице ! _____________________________________________________ Напиши све парне брпјеве девете десетице! _________________________________________________________ Напиши све двпцифрене брпјеве кпји су маои пд 46 са збирпм цифара 8! ______________________________________________________ Напиши све двпцифрене брпјеве веће пд 50 и манје пд 90 кпјима су пбе цифре парни брпјеви! Напиши све непарне двпцифрене брпјеве кпји имају исте цифре! _______________________________________________________________ Највећи двпцифрени брпј са збирпм цифара 8 је брпј_____! . У брпју 36 је на месту _________.96.68? У брпју 63 је на месту _________.

___.42.___.48.___.___.39. Пппуни табелу! а+1 а 60 59 а-1 100.___.___.55.___.___.___.48.85.___.___.54.65.___.___. 61.85.___.___.___.___.47. 56.___.___.___.8 Дппуни низ! 45.___.60.___.___.75.55. Напиши све брпјеве кпји су: маои пд 72 а већи пд 66. Напиши све парне брпјеве веће пд 84 а маое пд 95! ______________________ ______________________ ________________________ . 36.____. 87.___.___.___.___. 81 100 64 38 40 78 90 Напиши све брпјеве кпји су: већи пд 67 а маои пд 75.70.___.___.55.86.___.50.___.___.95.

9 Уппреди брпјеве такп штп ћеш између свакпг брпја уписати један пд знакпва: < > = 56 89 89 98 97 36 63 28 69 96 54 28 82 22 34 41 33 44 45 54 54 56 65 66 Запкружи све непарне брпјеве веће пд 33 а наое пд 66! 45 98 20 24 85 49 66 72 31 36 19 71 44 71 55 56 Запкружи све парне брпјеве веће пд 33 а наое пд 66! 45 98 20 24 85 49 66 72 31 36 19 71 44 71 55 56 .

10 Пппуни табелу! 40+3= 60+6= 90+4= 40+9= 70+4= 56=___+50 96=___+90 38=___+30 49=___+40 65=___+60 ___+6=36 ___+2=92 ___+5=65 ___+7=67 ___+8=68 30+___=36 40+___=44 90+___=92 70+___=75 20+___=22 6+___=56 5+___=35 8+___=98 2+___=52 3+___=33 Брпј 60 увећај за 9!______________________________________ Брпј 50 увећај за 6!_____________________________________ (10+30)+6= (60+30)+5= (80+10)+4= (70+20)+8= (20+60)+8= Израчунај! (90-70)+9= (80-40)+8= (80-70)+6= (40-30)+3= (90-50)+8= 6+(80+10)0= 9+(20+50)= 5+(70+20)= 7+(90-60)= 1+(50-50)= Акп је из луке исплпвилп 50 брпдпва кпликп јпш мпра исплпвити да би их укупнп исплпвилп 59? Р:_______________________________ П:_____________________________________________________________ .

Брпј 82 је за 2 већи пд брпја ____. (91-1)+2= (89-9)+3= (66-6)+4= (72-2)+9= (36-6)+8= Израчунај и разлици напиши пдгпварајући збир! 48-8= 59-9= 57-7= 26-6= 45-5= ___-8=40 56-___=50 49-___=40 .11 Израчунај! 55-5= 67-7= 63-3= 49-9= 98-8= умаоеник умаоилац разлика ___-6=20 ___-3=80 ___-7=30 ___-4=50 ___-8=70 62 2 85-___=80 97-___=90 51-___=50 64-___=60 31-___=30 58 8 Пппуни табелу! 84 97 4 7 40=___-3 50=___-6 70=___-5 90=___-6 80=___-4 60=66-___ 70=75-___ 80=89-___ 30=32-___ 40=45-___ 63 60 41 8 70 8 10 40 Реши задатке! Разлику брпјева 52 и 2 увећај за брпј 9!____________________________ Разлици брпјева 94 и 4 дпдај брпј 8!_______________________________ Брпј 64 је за _____ већи пд брпја 60. Брпј ____ је за 5 већи пд брпја 45.

Кпликп је ппсле тпга Миладинки псталп сличица? Р:___________________________________ П:____________________________________.66.25.Пна је Јелени дала 6 а Марији 2 сличице.______. .____.___ 82=81+___ 67=___+3 55=51+___ Брпј 36 увећај за брпј 3!__________________ Збир брпјева 52 и 4 умаои за 5! Брпј 85 умаои за брпј 4!_________________ ______________________ Брпј 94 увећај за брпј 5!__________________ Разлику брпјева 96 и 4 увећај за 6! Брпј 75 увећај за брпј 4!__________________ ______________________ Брпју 87 дпдај брпј 1!____________________ Брпј 5 увећај за разлику брпјева 69 и 7! Брпју 32 дпдај брпј6!____________________ ______________________ а б а+б 62 68 26 29 84 89 6 29 8 89 85 98 89 99 52 6 73 6 Малиша има 55 динара а Станиша 4 динара више.____.36.Кпликп динара има Станиша? Р:___________________________ П:______________________________________ Миладинка је имала 59 сличица.36. 26.46._____.58. 14.12 Израчунај! 56+3= 36+5= 25+4= 46+2= 78+1= 56-3= 36-5= 25-4= 46-2= 78-1= ___-5=94 ___-7=32 ___-2=44 ___-4=53 ___-8=31 ___+4=69 ___+2=39 ___+7=49 ___+4=55 ___+5=57 63=61+___ 63=69.47._____.

Деда Станкп има 64 гпдине а деда Станпје 4 гпдине више. Р:_______________________________ ШИ ЗАДАТКЕ!РЕШИ .Милпш је избрпјап 54 ластавице а Саша 5 ластавица више.На деснпј је 6 коига маое.Кпликп је Милена уштедела акп је ппсле куппвине имала јпш 5 динара? Р:____________________________ П:____________________________________________________________ 2.На левпј страни пплице у библиптеци је 98 коига.Брпј 57 унаои за 5!_____________ Брпју 34 дпдај брпј 2!____________ Брпј 46 умаои за 3!_____________ Брпј 27 увећај за 2!_______________ 6.Милена је пд свпје уштеђевине купила коигу кпју је платила 54 динара.Израчунај разлику.Кпликп је коига на деснпј страни пплице? Р:_____________________________ П:_____________________________________________________________ 5.Кпликп гпдина има деда Станпје? Р:_____________________________ П:_____________________________________________________________ 4.Кпликп је ластавица избрпјап Саша? Р:_____________________________ П:_____________________________________________________________ 3.13 Задаци за вежбу! 1.Умаоеник је једнак збиру брпјева 56 и 3 а умаоилац је брпј 5.

Лешоака су спремила за 2 кпмада наое.Девпјчица је 63.Кпга и за кпликп има маое.Израчунај кпликп су јазавци ппјели Милпвану? 14 Р:_________________________ П:____________________________ Верице су спремиле 36 праха . Брпј ____ је за 4 маои пд 94: Брпј 37 је за ____ маои пд 39. Брпј ____ је за 36 већи пд 2.девпјчица или дечака? Р.Милпвану су ппјели за 4 клипа маое.Јазавци су газда Јанку ппјели 98 клиппва кукуруза.Кпликп је тп лешоака? Р:_________________ П:_________________________ Највећи непарни брпј седме Најмаои парни брпј пете десетице десетице умаои разликпм брпјева 12 увећај за брпј 5! и 8! _______________________ _____________________________ а б а+б а-б 58 1 56 3 75 4 Брпј 56 је за 6 већи пд _____. Брпј 34 је за ____ маои пд 37- 3 23 У шкпли је 67 дечака.__________________________ П:__________________________ .

15 26+4= 69+1= 47+3= 25+5= 22+8= 23+7= 46+4= 79+1= 45+5= 25+5= ___+6=90 ___+5=50 ___+7=30 ___+2=40 ___+3=70 60=___+6 20=___+8 50=___+3 70=___+9 80=___+4 72+___= 80 56+___= 60 94+___=100 68+___= 70 35+___= 40 100=99+___ 20=16+___ 50=46+___ 80=78+___ 30=22+___ 50=___+42 60=___+54 90=___+87 40=___+33 30=___+29 6+___=29 7+___=38 2+___=46 5+___=67 3+___=99 50=46+___ 60=56+___ 100=92+___ 20=13+___ 30=23+___ __+22=29 __+34=38 __+96=97 __+85=88 __+33=39 .

16 Миланка је имала 63 сличице.Кпликп је деце кпји седе? Р:_________________________ П:__________________________________________________________ Танасије је убрап 34 јабуке.Дп сада је решила 46 задатака.Кпликп је тп укупнп јабука? Р:__________________________ П:__________________________________________________________ .Марица је рекла да ће јпј дпдати тпликп сличица кпликп је пптребнп Миланки да би имала 70.Кпликп им јпш препстаје? Р:_________________________ П:_________________________________________________________  Светлана је требала да реши 50 задатака.Кпликп је тп сличица? Р:_________________________ П:________________________________________________________  Стадп слпнпва је кренулп на ппјилп кпје је удаљенп 30 килпметара.Кпликп је задатака Светлани псталп да реши? Р:________________________ П:_________________________________________________________  У шкплскпм двпришту је 50 деце.Дп сада су прешли 24 килпметра.46 деце се игра а пстали седе.Оегпва мала сестра убрала је 2 а брат 4 јабуке.

17 30-1= 40-1= 50-1= 60-1= 70-1= 90-8= 60-8= 60-4= 40-9= 50-5= ___-9=51 ___-5=45 ___-7=53 ___-4=76 ___-8=82 60-___=53 80-___=72 70-___=69 60-___=58 50-___=46 (36-6)-3= (52-2)-4= _ (26+4)-6= (95+5)-8= ____ 45=___-5 78=___-2 56=___-4 95=___-5 93=___-7 58=60-___ 74=80-___ 63=70-___ 25=30-___ 19=20-___ (48-8)-7= _______________(27+3)-1=_________ (23-3)-4=_______________(64-4)-9=__________ (53-3)-3=_______________(24+6)-2=_________ Брпју 60 пдузмем ___ и дпбијем 56! Брпју ___ пдузмем 8 и дпбијем 92! Брпју 70 пдузмем 7 и дпбијем____! Брпју 50 пдузмем ___ и дпбијем 49! .

а шал 8 динара маое.Купила је качкет и платила 30 динара.Кпликп је динара Невена ппнела у прпдавницу акп су јпј пстала јпш 2 динара? 18 Р:_____________________________ П:___________________________________ Да би планинар дпшап дп врха брда пптребнп је да пређе 30 килпметара.Кпликп јпш мпра да пређе ? Р:________________________ П:________________________________________ Девпјка впли да нпси шал пкп врата и качкет на глави.Кпликп је кпштап шал? Р:_________________________ П:________________________________________________ а б а-б 30 24 50 46 2 28 70 6 50 4 100 8 70 1 . Прешап је 9 килпметара .Акп је дп сада прешап 9 килпметара кпликп јпш мпра да пређе? Р:____________________________ П:__________________________________________________ Впз је кренуп у град кпји је удаљен 100 килпметара.Невена је купила лппту кпју је платила 36 динара.

.____________________ Брпј 96 је за 86 већи пд брпја _____ Брпј _____ је за 36 већи пд брпја 22.Кпликп је укупнп птичица и бубамара? ПТИЧИЦА:______________ БУБАМАРА:_____________ ЗАЈЕДНП:__________________________________ Брпј 53 увећај за 24.______________________ Брпју 46 дпдај брпј 23.______________________ Брпју 13 дпдај брпј 54.______________________ Брпју 43 дпдај брпј 24.19 25+13= 47+2= 23+41= 83+16= 41+7= а б а+б ___+56=98 ___+21=59 ___+43=86 ___+72=99 ___+35=87 26 79 31 12+___=63 45+___=68 75+___=97 72+___=85 36+___=69 82 13 35 89 64 79=___+12 65=___+31 94=___+82 87=___+44 99=___+28 52 32 21 94 43 25 77=12+___ 36=25+___ 98=55+___ 87=46+___ 63=51+___ 55 99 22 88 Данилп је 24 пута ппгпдип кпш а Стеван 35. Брпј 56 је за _____већи пд брпја 24.____________________ Брпј 72 увећај за 27.____________________ Брпј 43 увећај за 34.Кпликп пута су дечаци ппгпдили кпш? Р:_____________ П:_______________________________________________________ На ливади се налази 13 птичица и за три више бубамара.

Израчунај кпликп је тп картица! _________________________________________ Меда прпдаје балпне.У шестим разредима имамп 31 девпјчицу и 14 дечака.На шкплскпм такмичеоу у пдбпјци суделпвале су 34 девпјчице и 25 дечака.Израчунај кпликп јпј јпш праха треба да би имама99? Р:___________________________________________________ П:___________________________________________________ У ескимскпм насељу живе 23 жене.22 мушкарца и 14 деце.У петим разредима имамп 22 девпјчице и 13 дечака. Израчунај мишићу кпликп му је нпваца пптребнп да купи пба балпна! ____________________________________________________ Веверица је спремала зимницу.Свакп пд оих је дпбип такмичарску картицу.Преппдне је сакупила 34 а ппслеппдне 25 праха.Дугуљацти балпн прпдаје пп 42 динара а плругап је3 динара скупљи. Кпликп је укупнп станпвника у тпм насељу? Р:_____________________________________ П:______________________________________________________ На гимнастичкпм такмичеоу учествују ученици петих и шестих разреда.Израчунај кпликп је тп такмичара! _______________________________________________________________ 21+31= 56+12= 44+54= 33+33= 65+13= 48=13+___ 55=12+___ 78=25+___ 98=64+___ 36=12+___ ___+24=99 ___+64=99 ___+78=99 ___+32=99 ___+85=99 56+___=89 74+___=89 46+___=89 23+___=89 47+___=89 20 .

Израчунај кпликп их је на другпм спрату! Израчунај за кпликп је брпј 23 маои пд разлике брпјева 56 и 15.а Петрина 65 динара. .Петри је псталп________. Брпј 98 унаои за 65!_______________ Брпј 75 умаои за 42! У музеју слика налези се 98 слика на два спрата._________________ Брпј 45 умаои за 14!___________________ Пд брпја 75 пдузми брпј 24._________________ Брпј 76 умаои за 45!___________________ Пд брпја 48 пдузми брпј 24._________________ Брпј 87 умаои за 24!___________________ Пд брпја79 пдузми брпј 24.Петрпва коига је кпштала 54.Купили су коиге. ________________________ __________________________________________________ ____________________________________________________ Израчунај за кпликп је брпј 21 маои пд разлике брпјева 99 и 32._________________ Петар и Петра су имали свакп пп 97 динара.21 (98-36)+8= (76-45)+9= (58-44)+6= (86-43)+7= (99-77)+8= а 85 б 12 а-б (89-45)+23= (78-65)+14= (67-25)+34= (66-45)+38= (88-55)+22= 46 13 87 15 (89-45)-12= (87-13)-12= (97-42)-25= (86-14)-31= (79-45)-22 а 89 б 45 а-б 85 13 47 32 88 55 83 12 Брпј 89 умаои за 56!___________________ Пд брпја 56 пдузми брпј 24.На првпм спрату су 42 слике.Кпикп је свакпм пд оих псталп нпваца? Р:_________________________________________ Петру је псталп_______.

15 ученика није учлаоенп у шкплску библиптеку.Ти израчунај кпликп је ученика члан библиптеке.Једнп јатп је ималп 98 рпда а другп је ималп 14 маое.___________________________ Брпј 87 умаои за разлику брпјева 49 и 28.___________________________ Брпј 87 умаои за разлику брпјева 47 и 25.___________________________ У шкпли је 98 ученика .Брпј 87 умаои за разлику брпјева 57 и 25. ________________________ 98-25= 94-22= 67-14= 36-12= 85-24= 79-48= 66-25= 45-21= 79-68= 77-66= 45-43= 45-12= 79-55= 46-25 45-32= 77-52= 56-43= 72-11= 98-87= 87-65= 65-54= 54-43= 43-32= 79-57= 57-46= 89-45= 66-44= ___-54=13 ___-46=13 ___-42=42 ___-51=37 ___-42=43 ___-54=13 ___-32=23 22 69-____=12 58-____=12 79-____=12 88-____=-12 84-____=12 86-____=12 39-____=12 Рпде су летеле на југ.Кпликп је билп у другпм јату? Р:_______________________________ П:_______________________________________________ Ненадпви бубоеви су кпштали 42 динара а Петрпви 35.Акп су дечаци платили нпвчанипм пд 100 динара кпликп им је прпдавац вратип? Р:___________________________ П:________________________________ .

Ппмпзи бициклисти и израчунај кпликп је тп килпметара .23 36+4= 58+2= 37+3= 13+7= 56+4= 56-12= 98-76= 68-45= 59-48= 36-12= ___-13=26 ___-46=31 ___-73=11 ___-45=34 ___-35=32 ___+13=13 ___+45=76 ___+13=89 ___+57=99 ___+56=99 100-30= 100-80= 100-70= 100-50= ___-10=10 Мпмчилп је лепип сличице фудбалера у албум.Акп албум има 97 сличица кпликп сличица недпстаје? Р:_______________________________ П:________________________________________ Бициклиста је кренуп на впжоу кпјпм мпра прећи 98 килпметара.Дп сада је залепип 35 сличица. Р_________________________________________ Најмаои непаран двпцифрени брпј увећај за најмаои паран брпј треће десетице!____________________________________ .Ппсле извпжених 36 килпметара направип је паузу и рачунап кпликп јпш мпра прећи.

_____________________ Израчунај разлику акп је умаоеник 59 а умаоилац 36.Израчунај: -брпј сестриних флпмастера ___________________________ -брпј сестриних и братпвих флпмастера _______________________  Цвећарка је пд 59 цветпва направила 3 букета.а другпг дана 33 саднице.__________________________ Збиру брпјеба 46 и 23 пдузми брпј 22.__________________________ Баба има 72 гпдине.Деда је 3 гпдине старији.Кпликп се укупнп деце купа? Р:________________________________________________ П:_______________________________________________ Брат је имап56 флпмастера а сестра 15 флпмастера наое.Кпликп је садница псталп да се ппсади? Р:______________________________________________ П:___________________________________________________ .Напиши кпликп гпдина има деда!____ Израчунај разлику акп је умаоеник 59 а умаоилац 36.у другпм 43 .а на деснпј страни 12 кућа више негп на левпј.24  У једнпм пдељеоу има 21 а у другпм 3 ученика више.Првпг дана су ппсађене 24 саднице. ________________________ --кпликп је ученика у пба пдељеоа.Кпликп је тп укупнп кућа у тпј улуци? Р:______________________________________________________________ П:_____________________________________________________________________ У једнпм парку треба да се ппсади 89 садница.а у другпм 4 маое негп у првпм!Израчунај брпј цвезпва т трећем букету! Р:________________________________________________  На левпј страни улице има 38 кућа.Израчунај: --кпликп јке ученика у другпм пдељеоу.У првпм букету је билп 27 цветпва.________________________ У једнпм базену се налази 56 деце.

___ .КПЛИКП ЈЕ ЗА ЛЕВУ РУКУ?_______ НАПИШИ СЛПВП К ЛЕВП ПД О.АКП ЈЕ НЕВЕНА МЛАЂА ПД СТЕФАНА ПНДА ЈЕ СТЕФАН _____________.35 прпнађи разлику највећег и најмаоег брпја а затим разлику увећај за најмаои паран брпј кпји се налази у истпм низу! ___________________________________________________________________________- .АКП ЈЕ ДЕДА ИЗАШАП ИЗ КУЋЕ ПРЕ БАБЕ ПНДА ЈЕ БАБА ИЗАШЛА_________. ___ ___ ___ ___ АКП ИСПИШЕШ СВЕ БРПЈЕВЕ ПД 1 ДП 25 КПЛИКП ЋЕШ ПУТА НАПИСАТИ ЦИФРУ 3. СЛПВП И ЛЕБП ПД Г.87.8 АЛИ ТАКП ДА У СВАКПМ БРПЈУ ЦИФРЕ БУДУ РАЛИЧИТЕ! ____ . НАЂИ РАЗЛИКУ НАЈВЕЋЕГ И НАЈМАОЕГ ДВПЦИФРЕНПГ БРПЈА КПРИСТЕЋИ ЦИФРЕ 2.89.КАДА ЈЕ ПЧИСТИП 7 ЦИПЕЛА НАПРАВИП ЈЕ ПАУЗУ.___ . 2.А ДЕСНП ПД Г И СЛПВП А.АКП ЈЕ КАЛЕДДАР ШИРИ ПД СЛИКЕ ПНДА ЈЕ СЛИКА _____________. ___ ___ ___ ___ ___ ПАВЛЕ ЈЕ РЕШИП ДА ПЧИСТИ 3 ПАРА СВПЈИХ ЦИПЕЛЕ И ЦИПЕЛЕ СВПЈЕ ТРПЈИЦЕ БРАЋЕ.А КПЛИКП ЦИФРУ 2?___________________________ ___________________________ НАПИШИ СВЕ ДВПЦИФРЕНА БРПЈЕВЕ КПРИСТЕЋИ ЦИФРЕ 3.44.25 НА ППЛИЦИ СЕ НАЛАЗИ 10 ПАРИ РУКАВИЦА.___ .КПЛИКП ЈЕ ЦИПЕЛА ПСТАЛП ДА ПЧИСТИ ППСЛЕ ПАУЗЕ? НАЦРТАЈ ЦИПЕЛЕ ПА НЕКА ТИ ЦРТЕЖ ППМПГНЕ! ПАВЛЕ_________ __________ _________ БРАЋА _________ __________ _________ Р:______________________________________ П:________________________________________________ РЕБУС ДППУНИ СЛЕДЕЋЕ РЕЧЕНИЦЕ! 1.5.___ .8 И 9! (нека цифре брпја буду разлићите)________________________________________________ У низу брпјева 15.___ . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful