ª

3.
RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ
Se poate folosi prilejul tezei (...) pentru a recupera sensul pozitiv şi progresiv al studiului, înţeles nu ca o colecţie de noţiuni, ci ca o elaborare critică a unei experienţe, ca achiziţie a unei capacităţi (bună pentru viaţa viitoare) de a identifica problemele, a le aborda cu metodă, a le expune potrivit unor anumite tehnici de comunicare. Umberto ECO2

Prezentul capitol se doreşte a fi un ghid în vederea elaborării lucrării de licenţă, definind totodată o serie de norme de redactare specifice. Astfel, în paginile următoare veţi afla: ª ce se înţelege prin lucrare de licenţă, ª cum să alegeţi subiectul şi cum să organizaţi timpul de lucru, ª cum să conduceţi o cercetare bibliografică, ª cum să organizaţi materialul pe care îl reperaţi, ª cum să redactaţi şi să prezentaţi materialul elaborat. Dacă pentru primele patru etape nu există reguli stricte, în ceea ce priveşte redactarea lucrării, au fost elaborate o serie de standarde, specifice articolelor şi comunicărilor ştiinţifice.

3.1. CE ESTE O LUCRARE DE LICENŢĂ?
O lucrare de licenţă este un proiect de cercetare, având o dimensiune medie de 80 - 90 de pagini tehnoredactate, în care studentul tratează o problemă din domeniul de specialitate în care vrea să îşi ia licenţa. Lucrarea de licenţă este, alături de proba scrisă, o componentă indispensabilă pentru obţinerea licenţei în economie. În urma obţinerii unei note de trecere la proba scrisă, studentul prezintă proiectul în faţa unei comisii de licenţă. Lucrarea va fi însoţită de un referat al conducătorului ştiinţific (profesorul care coordonează lucrarea) şi/sau a coreferentului, care aduce aprecieri sau eventuale obiecţii referitoare la calitatea muncii candidatului. În urma prezentării lucrării, se declanşează o discuţie pe marginea subiectului abordat între membrii comisiei şi candidat. Din evaluarea conducătorului ştiinţific, care evidenţiază calităţile şi/sau deficienţele lucrării scrise, şi din capacitatea candidatului de a susţine opiniile exprimate în scris, comisia de licenţă stabileşte o evaluare globală, reprezentând o medie a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
2

Umberto ECO, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Roma, 1997, pag. 6

Poate unii dintre cei care citesc aceste rânduri se întreabă care este utilitatea acestui examen de licenţă. Este un examen care vă apropie de exerciţiul profesiei, certificând un anumit nivel al cunoştinţelor economice şi capacitatea de a învăţa şi de a profesa în domeniul de competenţă ales. Lucrarea de licenţă trebuie să aducă o notă de originalitate în domeniu. La finalizarea studiilor universitare, se realizează în general lucrări de compilaţie, mai rar teze de cercetare, care de obicei sunt rezervate nivelului doctoral. Într-o lucrare de compilaţie, studentul demonstrează că şi-a format o viziune asupra celei mai mari părţi a literaturii existente în domeniu şi că este capabil să o expună în mod coerent şi clar, realizând corelaţii între diferitele puncte de vedere existente, oferind astfel o perspectivă utilă din punct de vedere informativ pentru un specialist al ramurii dar care nu a aprofundat problema particulară studiată. Abordarea recomandată în realizarea lucrării de licenţă este aceea a studiului sistematic, câteva ore pe zi, astfel încât lucrarea rezultantă să ofere autorului satisfacţie intelectuală şi să aibă utilitate profesională şi după absolvirea studiilor. Lucrarea de licenţă poate fi începutul unei cercetări mai ample, care va continua în anii următori, sau poate reprezenta primii paşi în cariera profesională aleasă. În fapt, elaborarea unei lucrări de licenţă presupune o serie de aspecte extrem de utile în viaţa profesională, indiferent de domeniu, anume: ª identificarea unui subiect precis, ª colectarea documentelor despre acel subiect, ª ordonarea acestor documente, ª reexaminarea temei în lumina documentelor adunate, ª găsirea unei forme organice pentru ansamblul reflecţiilor precedente, ª redactarea lucrării astfel încât cititorul să înţeleagă mesajul transmis şi să fie capabil, la nevoie, să ajungă la aceleaşi documente spre a relua subiectul pe cont propriu. A redacta o lucrare de licenţă înseamnă, deci, a învăţa să pui ordine în propriile idei şi a aranja datele, este o experienţă de muncă metodică, ce presupune realizarea unui studiu util şi altora. Astfel, nu este esenţial subiectul lucrării, cât experienţa pe care realizarea ei o presupune. În alegerea subiectului lucrării de diplomă, există o serie de propuneri venite din partea profesorilor (vezi capitolul 3 al prezentei lucrări), însă este recomandabil ca tema de cercetare să fie propusă chiar de Dvs., motivat(ă) şi interesat(ă) fiind de un anumit domeniu de studiu. Această temă va trebui să fie aprobată de un cadru didactic îndrumător de lucrare. În alegerea subiectului ce urmează a fi tratat, recomandăm următoarele: ª tema să corespundă intereselor Dvs.: să fie legată de disciplinele de specialitate studiate, de lecturile Dvs. în domeniu, de actualitatea economico-socială, ª sursele de documentare să fie reperabile şi accesibile Dvs., ª sursele de documentare să fie manevrabile, inteligibile şi accesibile din punct de vedere cultural, ª metodologia cercetării să fie adecvată experienţei Dvs. Aceste patru argumente în alegerea temei lucrării se pot rezuma în recomandarea de a vă alege un subiect pe care sunteţi capabil(ă) să îl dezvoltaţi în conformitate cu exigenţele universitare.

astfel încât să puteţi realiza ceea ce vă propuneţi. care să abordeze o problemă abstractă şi eventual să aibă drept scop elaborarea unui model. Totuşi. acesta va putea estima capacitatea dvs. Dacă însă vă veţi limita la a cerceta extrem de serios pe marginea unei teme foarte precis definite. Un cadru didactic poate îndruma între 7 şi 14 lucrări de licenţă pe an. alegerea conducătorului ştiinţific nu trebuie să se bazeze pe simpatii. În funcţie de autor şi de metodele de lucru folosite. Este ideal să vă orientaţi spre un anumit domeniu încă de la începutul anului III de studii. cu atât se elimină riscul de a alege o diciplină sau o temă care nu vi se potrivesc." unei teme de tipul "Managementul resurselor umane în România". să se realizeze o cercetare fundamentală. Perioada de elaborarea poate fi chiar mai scurtă. Este posibil. În ceea ce priveşte caracterul aplicativ al lucrării. majoritatea lucrărilor de licenţă din domeniul economic au o parte practică. lucrarea poate fi coordonată în tandem cu titularul de curs. de tipul "Aspecte ale politicii de selecţie şi recrutare a resurselor umane în cadrul companiei . În cazul tinerelor cadre didactice. O întrebare frecventă în ceea ce priveşte lucrarea de diplomă este aceea privind intervalul de timp necesar redactării. deci. exhaustivă a temei alese. sau chiar mai devreme. pentru care nu găsiţi suficiente surse de documentare sau pentru care este imposibil să găsiţi un corespondent practic. în anumite cazuri. veţi avea şansa de a controla un material necunoscut majorităţii comisiei şi auditoriului. În cazul unei abordări pluridisciplinare. concretizată într-un studiu de caz sau o cercetare empirică.. din discuţia preliminară legată de tema pe care doriţi să o abordaţi şi metodologia de cercetare pe care o propuneţi. este posibil. aceasta variază de la şase luni la un an sau chiar mai mult. O abordare panoramică şi prea vastă poate conduce la omisiuni şi la subiecte de polemică (şi de divagaţie) cu membrii comisiei de licenţă. este de preferat un subiect mai restrictiv. Conducătorul ştiinţific joacă un rol foarte important în stabilirea reperelor studiului şi în evaluarea rezultatelor preliminare. Conducătorul ştiinţific poate fi oricare dintre cadrele didactice care predau la specializarea pe care o urmaţi. ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE LICENŢĂ Prima tentaţie ar putea fi aceea de a realiza o lucrare de licenţă în care să vorbiţi despre multe lucruri. dat fiind profilul specializării Dvs. dar abordabil. Cu cât alegerea subiectului şi discutarea lui cu profesorul coordonator este mai timpurie.2. Contactul permanent cu cadrul didactic de la seminar vă asigură o mai bună monitorizare. cu condiţia să fi realizat o documentare prealabilă aprofundată. este recomandabil să păstraţi o legătură foarte strânsă cu acesta pe tot parcursul perioadei de elaborare a lucrării. să existe un co-referent.De asemenea.. care să asigure o coordonare adecvată a redactării lucrării. De asemenea. este recomandabil să existe o ilustrare practică a conceptelor analizate. Este momentul în care v-aţi familiarizat deja cu disciplinele fundamentale şi începe aprofundarea domeniului de specializare. Este totuşi recomandabilă abordarea sistemică. de a trata subiectul respectiv.. 3. în măsura posibilului. chiar recomandabil. Astfel. ci pe criterii profesionale. fapt ce poate constitui un alt motiv de a vă orienta spre un anumit domeniu din timp. .

În ceea ce priveşte sursele de documentare...cu predare în limba …………. Astfel.utile pentru a vă forma o idee asupra perimetrului cercetării . vă rog să-mi aprobaţi ca temă pentru lucrarea de licenţă . CERCETAREA MATERIALULUI BIBLIOGRAFIC O componentă importantă în definirea subiectului lucrării de licenţă este stabilirea posibilităţilor de documentare în domeniul respectiv... Vă mulţumesc.... vă veţi afla în imposibilitatea de a realiza cercetarea temei respective... / Dna Prof.... se pot identifica surse primare (ediţii originale sau ediţii critice ale operelor ce tratează subiectul în discuţie) sau surse secundare (antologii sau culegeri de texte sau articole .. Recomandăm o oarecare rezervă în utilizarea informaţiilor de pe internet sau din presă şi moderaţie în ceea ce priveşte ponderea ..... studii.. un calendar de lucru. Modelul de cerere este disponibil şi pe Internet.. dacă vă sunt uşor accesibile şi dacă sunteţi capabili să le utilizaţi...3.... chiar dacă pentru început va fi doar o schiţă...………………………….... specializarea………...... acestea pot fi cărţi. Înainte de a depune cererea la secretariat.În momentul în care v-aţi hotărât asupra subiectului pe care îl veţi trata. o singură dată.. 2.. Dacă....... Această organizare vă va permite să fixaţi câteva repere în vederea desfăşurării cercetării.. Avizul conducătorului ştiinţific [ data şi semnătura ] Domnule Decan.. Această cerere trebuie depusă cu minimum nouă luni înainte de susţinerea examenului de licenţă. trebuie să obţineţi acordul scris al profesorului coordonator.... puteţi schimba. pe pagina www....ro... Imediat după stabilirea temei este recomandabil să elaboraţi planul lucrării.. 2).. cercetării ştiinţifice..sau comentarii făcute de terţi pe marginea subiectului..........sels.. 3. vă recomandăm să identificaţi unde sunt localizate sursele de documentare. [ Data ] [ Semnătura studentului / studentei ] Domnului Decan al Facultăţii de Studii Economice în Limbi Străine Figura nr. depuneţi o cerere la secretariatul facultăţii.ase.. fără a schimba însă coordonatorul ştiinţific. chiar dacă conţin ample citate din textul original). student(ă) al / a Facultăţii de Studii Economice în Limbi Străine..……….. care să prevadă întâlniri cel puţin o dată pe lună pentru a-i prezenta felul în care progresaţi în cercetarea Dvs. de comun acord cu conducătorul ştiinţific........ conform modelului prezentat în continuare (vezi Figura nr.. ...…………. din motive obiective..………………………. grupa ….. titlul propus. Subsemnatul / Subsemnata .. seria ….. În ceea ce priveşte sursele primare.. Model de cerere de aprobare a temei lucrării de licenţă În afară de înregistrarea formală a temei cercetate... vă recomandăm să stabiliţi.. articole de specialitate..... anul … de studii.. având coordonator ştiinţific pe Dl.. ………………………………......

extrem de util în cazul în care aveţi o lista de autori consacraţi în domeniu. "Y consideră modelul ca fiind lipsit de valoare". Anexa nr. O sursă importantă de informaţii şi un ajutor preţios în orientarea printre publicaţii poate fi bibliotecarul. care să cuprindă toate publicaţiile pe care trebuie să le căutaţi. Economică. CECCAR. trecerea la IFRS de cumpărat !! "cosmetizarea" conturilor Observaţii ASE FELEAGĂ Niculae. baze de date sau informaţii stocate în medii virtuale. "de cumpărat". Lista bibliografică vă va permite să redactaţi bibliografia finală. Politici şi opţiuni contabile Sala CIG MALCIU Liliana Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea DUŢESCU Adriana standardelor contabile internaonale Naţională Auditul de performanţă MITROI Florin III239505 ASE RICCHIUTE D. consultaţi catalogul bibliotecii pentru a afla care dintre materialele de care aveţi nevoie se găsesc în biblioteca respectivă. Bucureşti Ed. 3. cataloage inter-biblioteci sau biblioteci virtuale.lor în ansamblul surselor de informare utilizate (în funcţie de specificul cercetării). O primă sursă de "orientare" bibliografică este biblioteca. este recomandabil să realizaţi o listă bibliografică. În vederea sistematizării muncii de cercetare. unde pot fi găsite cărţi. după cum puteţi constata din modelul prezentat în figura nr. datele de identificare ale publicaţiei în cadrul bibliotecii. Pentru fiecare publicaţie există o fişă bibliografică. ajungem la bibliotecă pentru a căuta materiale bibliografice de a căror existenţă nu am aflat încă. prezentând o descriere sintetică a conţinutului cărţii: principalele teme abordate. Această fişă reprezintă un reper important în trierea surselor bibliografice. În cazul în care aţi stabilit o bibliografie sigură.2005 John Wiley&Sons. Cincinnatti 1989 etc. Economică. în majoritatea cazurilor. sub formă fizică sau electronică. în scopul de a alcătui o bibliografie.N. Există de asemenea un catalog pe subiecte. LORINO de căutat o ediţie mai recentă comentarii din practică priv. Economică. PUBLICAŢII GENERALE DESPRE AUDITUL FINANCIAR . colecţii de reviste de specialitate. Bucureşti Ed. Informaţiile esenţiale despre cărţi pot fi însoţite de comentarii personale de tipul "foarte important conform autorului X". Această listă va fi de fapt un catalog personalizat. Prin intermediul Internetului puteţi consulta cataloage on-line. 3. Bucureşti 2 Anul apariţiei 1999 2004 2002 2002 1999 de corelat cu Ph. Însă. Figura nr. Auditing: concepts and standards 113881 ASE Sala Periodice Colecţia Ziarul financiar 2000 . Primele indicii pot fi obţinute consultând catalogul pe autori. locul apariţiei CECCAR. care poate furniza mai multe informaţii privind tema cercetată şi care oferă o listă a publicaţiilor din domeniul de studiu aflate în bibliotecă. Bucureşti Ed.CONTABIL Biblioteca Cota Naţională *** III239973 *** Autor(i) Auditul intern Standardele Internaţionale de contabilitate 2004 Titlu Ediţia Editura. Bucureşti 2 Ed. cuvintecheie. Este recomandabilă consultarea ambelor tipuri de cataloage pentru a evita omiterea unor surse bibliografice datorită subiectivismului autorilor catalogului pe subiecte. 1 conţine câteva sugestii de documentare în vederea realizării lucrării de licenţă. etc. Exemplu de listă bibliografică . care vă poate indica localizarea unor lucrări de specialitate sau vă poate sugera şi alte surse de documentare.

Editura Economică.autorii care comentează teoria . 4th ed. sursele secundare . Gary Comportament organizaţional Cod: TCOM (4) Titlu complet: Comportament organizaţional. fiind folosit pt. Pentru mesajele care nu sunt de rutină. Bineînţeles. colegi. Cu titlu de exemplificare. însă nu trebuie să vă limitaţi doar la acest tip de publicaţii. dezvoltarea profesională a angajatului şi nu pentru determinarea salariului. A5. adică la autorul care a dezvoltat respectivul concept. GJ critică sistemul cutiei de sugestii şi recomandă recompensarea salariaţilor care fac propuneri de eficientizare viabile. recomandăm utilizarea unui format practic.Feed-back la 360o . se vor selecta mijloace de comunicare de amplitudine mai mare. beneficiari şi cumpărători (parte a sistemului de management al calităţii totale) G. De asemenea. puteţi opta pentru realizarea mai multor fişe pentru aceeaşi lucrare. Vă recomandăm ca. Waterman). a codificării adecvate a rezultatelor şi a feed-back-ul managementului la opiniile exprimate în sondaje.Această listă vă va permite să aveţi o imagine de ansamblu asupra publicaţiilor disponibile în domeniul de cercetare ales şi vă va asigura realizarea unei eventuale ierarhii a acestor surse. utile în redactarea bibliografiei finale. vă prezentăm în cele ce urmează un model de fişă de lectură realizată pentru o lucrare în domeniul comunicării organizaţionale (Figura nr.: sistemul se concentrează adesea pe competenţa comportamentului şi nu pe performanţa profesională netă. Sistem complicat. 4. Linii fierbinţi şi reţea TV internă Instruirea echipei manageriale - - Figura nr. subordonaţi. !! De corelat cu schema lui Daft priv. 4). judecăţi proprii. uneori apar contradicţii între sursele de feed-back.J. Sondaj de opinie printre angajaţi . dar şi în reperarea ulterioară a sursei. HarperCollins College Publisher. Pentru a facilita stocarea şi manipularea fişelor. citate . New York. să încercaţi să ajungeţi la sursa primară de informaţie. Pe parcursul documentării. fişa va conţine toate datele de identificare ale sursei bibliografice. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii.. este recomandabil să realizaţi fişe de lectură. 1996 Abordarea organizaţională a îmbunătăţirii comunicării .chestionar anonim care dă posibilitatea angajaţilor să îşi declare atitudinile şi opinille sincere despre organizaţie şi practicile acesteia.351 Comunicare eficientă Ö alegerea unui mijloc care poate transmite cu acurateţe amplitudinea informaţiei. JOHNS. atunci când trataţi subiecte de teorie economică.destinate să intensifice comunicarea de jos în sus prin solicitarea unor idei ale angajaţilor în legătură cu îmbunătăţirea muncii. în cazul în care veţi mai avea nevoie de aceasta.J. Bucureşti. G. subliniază importanţa administrării periodice a chestionarelor. decât în cazul în care nu aveţi acces la lucrarea originară. mediile de comunicare şi amplitudinea informaţiei Instrumente de îmbunătăţire a comunicării organizaţionale (în special de jos în sus): . pe cât posibil de format amplu.tot ceea ce consideraţi util în vederea redactării lucrării de diplomă.nu sunt neglijabile. Model de fişă de lectură . Amplitudinea informaţiei = capacitatea potenţială de informare şi transfer a unui mijloc de comunicare (def. 345 .p. Sisteme de propuneri şi adresare a întrebărilor . În cazul în care veţi utiliza un volum mai mare de informaţii din publicaţia respectivă. dedicate cărţilor sau articolelor citite.evaluarea performanţelor care foloseşte ca date de intrare evaluările persoanei făcute de şefi. 1998 Titlu original: Organizational Behavior: Understanding and managing Life at Work. Fişa de lectură cuprinde rezumate.

cu disjuncţie binară. care prezintă o structură simplă. Vă recomandăm ca. ª în partea de sus a paginii. atunci când acesta nu este o autoritate în domeniu. Cuprinsul vă permite deja să intuiţi structura logică a lucrării. chiar dacă veţi fi nevoit(ă) să procedaţi la mai multe restructurări pe parcursul redactării. 3. Astfel. este dificil să realizaţi sumarul lucrării înainte de a începe să o redactaţi.4. ª informaţii despre autor. 5. PROBLEMA CENTRALĂ SUBPROBLEMA PRINCIPALĂ SUBPROBLEMA SECUNDARĂ DEZVOLTAREA PROBLEMEI CENTRALE PRIMA RAMIFICAŢIE A DOUA RAMIFICAŢIE Figura nr. ª comentarii personale. în cadrul capitolului "Teoria comunicării". mai ales dacă veţi încerca. "Scheletul" tezei poate fi ilustrat grafic printr-o diagramă de tipul cei din figura nr. se poate marca un cod. cu indicaţia precisă a paginii. pe măsură ce avansaţi în cercetarea Dvs. stabilind divizarea materialului în capitole.. Desigur. 5.În general. ª citate ale fragmentelor pe care consideraţi că ar trebui sa le citaţi. veţi avea şi material pe marginea căruia să discutaţi cu conducătorul ştiinţific.. codificat TCOM. paragrafe şi subparagrafe. ª scurt (sau lung) rezumat al cărţii sau articolului. o fişă de lectură standard cuprinde următoarele rubrici: ª indicaţii bibliografice precise. veţi putea contura mai precis planul de lucru şi veţi fi capabil(ă) să căutaţi în întreprinderea în care vă realizaţi stagiul de practică informaţiile de care aveţi nevoie pentru a ilustra conceptele prezentate în lucrare. PLANUL DE LUCRU ŞI UTILIZAREA FIŞELOR DE LECTURĂ După ce aţi consultat majoritatea surselor bibliografice disponibile referitoare la tema aleasă. pentru fiecare capitol să notaţi câteva idei centrale (un scurt rezumat al viitorului capitol). subcapitolul 4). care să plaseze informaţiile respective în ansamblul lucrării (în cazul exemplului nostru. Cuprinsul provizoriu vă va ajuta să vă ordonaţi ideile. Exemplu de structurare logică a lucrării . însă această metodă de lucru vă va permite să aveţi repere concrete în demersul dvs. să realizaţi corelaţii între diferitele materiale parcurse şi să încercaţi să le plasaţi în contextul lucrării.

Cu alte cuvinte. Răspunsurile ar putea fi multiple: conducătorului ştiinţific. atunci când consideraţi că introducerea unei definiţii ar afecta economia lucrării. Toate aceste informaţii sunt disponibile în general pe site-ul organizaţiei respective. Fără să ne abatem de la structura logică propusă anterior. Dacă efectuaţi un stagiu într-o organizaţie. număr de salariaţi. lucrarea de licenţă va trebui să definească conceptele specifice utilizate. fără însă a altera structura deja existentă). În cazul acestor surse. O sursă importantă de informaţii o reprezintă superiorii ierarhici şi colegii Dvs.Acest tip de organizare a materialelor permite adăugarea unor noi direcţii de cercetare (ramificaţii ale problemei principale. această componentă practică va trebui să ocupe un loc central în lucrarea pe care o veţi elabora.).2. vă sugerăm două metode de structurare a informaţiilor: realizând o distincţie clară între partea teoretică şi cea practică sau. pentru a-l putea sublinia şi adnota. puteţi folosi introducerea pentru a prezenta pe scurt obiectul studiului şi pentru a oferi câteva repere cititorului. în broşurile informative şi în rapoartele anuale. cu excepţia termenilor indiscutabili. plan de afaceri. lucrările de licenţă din domeniul economic se pretează a fi ilustrate cu exemple practice. cărora le puteţi lua interviuri. pe care le veţi consemna în foile de lucru şi pe care le veţi cita ca atare în cazul utilizării în lucrare. va trebui să redactaţi o lucrare de popularizare sau o comunicare academică? Fără a fi un material de popularizare. management. Fie că este vorba de un studiu de caz. Pentru a evita excesul de definiţii. sau chiar întregii comunităţi studenţeşti. obiect de activitate. dimpotrivă. fără a transforma partea introductivă într-un glosar de termeni economici. etc. va trebui să începeţi corelarea diverselor aspecte cu fişele de lectură şi celelalte tipuri de documentare de care dispuneţi. nu comentate) şi a informaţiilor luate direct din practică. vă recomandăm să definiţi toţi termenii tehnici pe care îi folosiţi drept categorii cheie pentru discursul Dvs. Aşa cum precizam în secţiunea 4. este recomandabil să aveţi materialul respectiv la îndemână. vă recomandăm să vă documentaţi asupra datelor generale legate de respectiva organizaţie (forma de organizare juridică. Puteţi utiliza notele de subsol pentru a face comentarii pe marginea conceptelor utilizate. de o cercetare empirică (studiu de piaţă. analiza statistică a unor indicatori macroeconomici etc. Ca surse bibliografice. de interes etc..) sau de o cercetare la nivel macro-economic (testarea unui model. de preferat în fotocopie. 3. REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ O primă dilemă când începeţi redactarea lucrării de licenţă va fi cea legată de publicul căruia vă adresaţi. Dacă domeniul abordat este foarte restrictiv. conjunctura economică. tuturor colegilor Dvs. organizare.5. program de audit. contopind cele două aspecte (elementele de teorie vin să expliciteze aspectele practice subliniate). publicului larg sau nespecialiştilor. în afara colectării tuturor informaţiilor legate de tema lucrării.). fundamentali ai domeniului. precum şi în rapoartele interne. recomandăm utilizarea prioritară a surselor primare (texte de lege sau concepte aşa cum au fost definite de autorii lor. Odată stabilit acest cuprins provizoriu. legislaţia conexă domeniului Dvs. poziţia concurenţială. Definiţiile vor fi introduse atunci când structura logică a lucrării o impune. .

3. nu neapărat ordinea cronologică în care vor fi realizate.. ª începeţi cu acea parte despre care simţiţi că aveţi ce spune. cu toate prenumele. mai puţin denumirea universităţii.2. nici utilizarea aşa-numitului "noi majestatis".". ª încercaţi să formulaţi paragrafe care să urmărească o singură idee (fără însă a avea paragrafe formate dintr-o singură propoziţie sau frază). ironiile. Numele Dvs. Dacă doriţi totuşi să o includeţi în lucrare. va fi înscris conform actelor de identitate. Coperta va fi sobră. Cum redactăm? În ceea ce priveşte redactarea propriu-zisă a lucrării. "articolul citat anterior demonstrează că . care va fi scris în limba în care este elaborată lucrarea.5.. "în concluzie .". Pagina de gardă (coperta interioară) reia elementele de identificare prezente pe copertă şi este redactată în limba în care se elaborează lucrarea.1. cu excepţia titlului.. trebuie să fie unul referenţial (cu termeni bine definiţi şi univoci). membri ai familiei etc. fără desene sau fotografii. această pagină trebuie să fie semnificativă şi concisă.. Coperta lucrării de licenţă cuprinde elementele de identificare conform figurii nr. 3. sau poate fi din plastic transparent (foaie laminată). lucrarea fiind legată într-un atelier tipografic specializat.". ª definiţi întotdeauna un termen atunci când îl introduceţi pentru prima oară.. care presupune automat că publicul vă împărtăşeşte opiniile).. . vă recomandăm câteva reguli: ª utilizaţi fraze concise şi clare.5. uşor de urmărit şi de decriptat. fără să vă impuneţi restricţii. Numele conducătorului ştiinţific va fi însoţit de gradul didactic complet. 6. ª nu ezitaţi să folosiţi semnele de punctuaţie pentru a facilita transmiterea mesajului. restul lucrării se va construi în jurul acestui nucleu.. Pagina de mulţumiri / Motto este o pagină facultativă. lucrarea fiind legată cu spirală. chiar dacă numărul paginii nu apare tipărit. ª evitaţi introducerea opiniilor proprii prin pronume personale (nu recomandăm nici formulările de tipul "(eu) consider că .. Toate elementele de identificare vor fi marcate în limba română. limbajul Dvs. furnizându-i materiale pe măsură ce le redactaţi.". Coperta poate fi cartonată. ª nu folosiţi un limbaj teatral. scrieţi tot ceea doriţi despre subiect. ª încercaţi să structuraţi materialul astfel încât un subcapitol să ocupe minimum o pagină. Mulţumirile sunt de obicei adresate celor care v-au sprijinit în realizarea lucrării. reprezentanţi ai întreprinderii în care aţi realizat documentarea pentru partea aplicativă şi cadre didactice care au coordonat cercetarea. ª la prima redactare. ª testaţi reacţiile conducătorului ştiinţific la materialul elaborat. Această copertă interioară este practic prima pagină a lucrării. exclamaţiile. evitaţi punctele de suspensie. Structura lucrării şi reguli de tehnoredactare Ordinea în care vom aborda elementele constitutive ale lucrării de licenţă este aceea în care ele vor fi cuprinse în materialul final. este de preferat utilizarea unor formule care nu personalizează discursul: "se poate concluziona că . Titlul lucrării va fi scris cu caractere lizibile şi plasat la intersecţia diagonalelor copertei (puţin deasupra centrului paginii).

................1............. xx 1........3.............. Cuprinsul lucrării se plasează în general la începutul lucrării........................................ xx) Bibliografie ........ xx 1...................... Titlu subcapitol ................... Titlu paragraf ................... xx 1..........................2..................................................................................... 5 Tabellenverzeichnis ......................2................................. xx 1........................... Kapitel ........... Paragraph ..... 7 Einführung ........................................................2............................... Paragraph ....... Titlu paragraf ..... 7............. xx 1................................................................ xx 1...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE ÎN LIMBI STRĂINE SPECIALIZAREA ECONOMIA ÎNTREPRINDERII (CU PREDARE ÎN LIMBA GERMANĂ) ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSSTUDIEN IN FREMDSPRACHEN BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (MIT UNTERRICHT IN DEUTSCHER SPRACHE) LUCRARE DE LICENŢĂ [ TITLUL LUCRĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ ] Conducător ştiinţific: Absolvent(ă): DIPLOMARBEIT [ TITEL IN DEUTSCHER SPRACHE ] Wissenschaftlicher Betreuer: .. Titlu paragraf .. 7........................................................ xx 2........................................ xx 1.. 7 Introducere .......... xx 1....... xx 2.........................................2.......................... xx 2............2......................2.........2.................................................... titlu ştiinţific.....................1............1.......... xx 3.....1......................................................................................................................................... Kapitel ... Paragraph .............. Titlu paragraf .. prenume......................... Kapitel ................................ CUPRINS Lista abrevierilor utilizate ..2.........................................................2................................................................ xx 2................. 6 INHALTSVERZEINIS Abkürzungsverzeichnis ................... 4 Lista figurilor şi graficelor ...................1... Unterkapitel ........................................................................................................ xx 3.............................. xx 3......................2...... Titlu paragraf .. 6............1....................1...2... xx 1...................2.... xx Anexe ......... xx 2........... xx 2..... xx 2................................1.......... 6 Rezumatul lucrării ..................... xx 3. 5 Lista tabelelor ........... xx 3.......................................................1.....3. Titlu subcapitol ........................................................3.......... xx 2.............. Paragraph .2..................... Titlu paragraf .. xx 2.......................................................... xx 1..... 4 Abbildungsverzeichnis ..................................... xx 1..................................... xx 2.....2.........................2....................................... Titlu subcapitol ................................ Titlu paragraf .........................................2.......1..................... fără însă a intra prea mult în detalii.........................2..................... xx 2.......................1.............2...............2........................................... xx 2. xx 2........................... xx (Schlussfolgerungen und Empfehlungen ...................... Paragraph .......... xx 3............................. xx 3.......... Titlu paragraf .............................2. xx 3................................. după pagina de mulţumiri............................................... xx 1................................. Ca model de tehnoredactare vă sugerăm forma prezentată în figura nr......1.....1.... Unterkapitel ....................................1......2............................... Titlu subcapitol ........................................... Titlu paragraf ........................... Paragraph .................. Paragraph ........................2......................... xx 2............. 9 1.............................................. Unterkapitel .......................... xx 1............................................ xx Eidesstattliche Erklärung zur Diplomarbeit ...... xx 2.................................................. xx Figura nr....1....................1..... Unterkapitel ................................................. Unterkapitel .............1................................. Titlu paragraf .......................1.................. xx 3.............. nume] Bucureşti Iulie 2005 Bukarest Juli 2005 COPERTĂ PAGINĂ DE GARDĂ Figura nr. Titlu capitol .......................2.........1...............1...................................................... Unterkapitel ....................................................1...2........ Paragraph ..................................................1..........2............... xx 2................. 9 1............................2....... Paragraph ......................2............................ Titlu paragraf .xx Anlagen ....... Paragraph ................2................2...................................................................................1....xx) Literaturverzeichnis ....... Titlu capitol ..... Paragraph ..... xx 3................. Paragraph .....................1.......................... xx Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării .2.1................................. nume] [Prenume........ Titlu paragraf ..... xx 3.............................. având drept scop facilitarea orientării în interiorul lucrării....... Titlu capitol ...........1......2............................................................................................. xx 3....................................2.............................................................. Model de cuprins al lucrării de licenţă ... Titlu subcapitol .. Paragraph ........................................ xx (Concluzii şi recomandări ................1........................... Paragraph ...... xx 3...........................................................2..............................................................................................................................................1................................................................. Titlu paragraf ........................ xx 1......................................... xx 3..................2.. xx Zusammenfassung ........................................3................................. [Grad didactic................................................. Model de copertă şi de pagină de gardă pentru lucrarea de licenţă Cuprinsul ilustrează structura lucrării..........1.................................................................................................... Titlu paragraf ............... Titlu subcapitol ...............1........... Student(in): ..................

cinci capitole.1.15 termeni .cinci capitole. indicatori. Acest rezumat este o sinteză de aproximativ o pagină.1.5 pagini din lucrare. sursele de informaţii utilizate şi obiectivele urmărite. detalii privind modul în care veţi aborda studiul.2. Astfel.3. Recomandăm să redactaţi introducerea după ce aţi realizat lucrarea. Toate aceste liste sunt realizate pe măsură ce avansaţi în redactarea lucrării de diplomă.4 subdiviziuni. este recomandabil ca. un inventar al tuturor figurilor din textul lucrării."). care detaliază structura logică a materialului.cheie definitorii pentru lucrarea Dvs. În aceste pagini veţi detalia motivaţia alegerii temei. Lista tabelelor cuprinde toate tabelele din lucrare. o lucrare de diplomă este formată din trei . Înainte de a ajunge la textul propriu-zis al lucrării. figurile şi graficele. şi explicarea acestora. Rezumatul lucrării se realizează. tabelele. Puteţi utiliza opţiunea "Table of contents" din meniul "Insert / Index and tables" din MSWord.3. etc. structura lucrării şi utilitatea cercetării. la sfârşit. utilitatea cercetării. Această listă permite reperarea rapidă în text a anumitor informaţii cuprinse în respectivele tabele. există o serie de liste care indexează abrevierile utilizate în lucrare. De exemplu. În general. trecerea în revistă a principalelor curente de opinie existente). "3. De asemenea. făcând extrem de obositoare urmărirea firului logic al lucrării. Corpul lucrării este format. Lista figurilor şi graficelor cuprinde. a titlului şi a paginii la care se află în lucrare.Banca Naţională a României".În cuprins nu apar mai mult de 3 . cu menţionarea numărului tabelului. Aceste subdiviziuni sunt prea puţin importante în economia lucrării pentru a le înscrie în cuprins. Din acest motiv. Această opţiune vă permite să obţineţi automat cuprinsul lucrării şi are avantajul de a actualiza informaţiile în cazul în care mai faceţi modificări. . opţiunea "Table of figures / tables" în MSWord. chiar dacă lucrarea conţine mai multe ramificaţii.2. cuprinzând sigle de instituţii. enunţarea ipotezelor de lucru. după cum indică şi numele. după ce aţi pus punctul final la lucrare. structura lucrării şi concluziile. metoda de cercetare. şi să accentuaţi contribuţiile proprii. stadiul actual al cunoaşterii în domeniu. astfel de sub-divizări ale materialului sunt de evitat. atunci când faceţi enumerări ale căror elemente vor fi detaliate. de asemenea. În cazul în care optaţi pentru o distincţie clară între partea teoretică şi cea practică. O soluţie facilă în realizarea listelor de tabele şi de figuri şi grafice este oferită de acelaşi meniu "Insert / Index and tables". Lista de abrevieri cuprinde toate abrevierile folosite în textul lucrării. Introducerea va permite o trecere în revistă a domeniului pe care vă propuneţi să îl exploraţi. exceptând faptul că numerotarea lor ocupă mai mult loc decât denumirea propriu-zisă (de exemplu. Recomandăm o pondere de minimum 50% a părţii practice şi un echilibru între capitole (ca număr de pagini şi de subcapitole). când aţi fixat paginaţia lucrării. puteţi folosi în lucrare abrevierea "BNR" dacă în lista de abrevieri aţi marcat "BNR . este util să identificaţi 10 . să utilizaţi o numerotare mixtă cifre şi litere. partea practică să reprezinte un alt capitol iar ultimul capitol să fie dedicat concluziilor şi recomandărilor. introducerea reprezintă 4 . este util să evidenţiaţi aspectul de noutate şi originalitate pe care îl aduce lucrarea dvs. În acest rezumat. Cuprinsul se realizează la sfârşit. În general. vă recomandăm ca partea teoretică să reprezinte un capitol (definirea conceptelor. aşa cum precizam anterior din trei . veţi putea sintetiza elementele de conţinut. De altfel. în care veţi prezenta motivaţia alegerii temei.

acolo unde logica o impune. Obligatoriu anexele vor fi numerotate în partea dreaptă sus şi vor purta număr de pagină. cu precizarea tuturor datelor de identificare a materialului respectiv. Informaţiile pe care le furnizaţi despre organizaţia respectivă nu trebuie să încalce clauza de confidenţialitate (dacă aceasta există) iar prelucrarea acestora în lucrare trebuie să se facă cu acordul responsabilului de stagiu din organizaţie. sau cel puţin pentru a conserva un contact cu organizaţia respectivă. urmând ca în text să vă referiţi la "Compania X" sau denumind cu un termen fictiv organizaţia. Bank Management. extrase din acte normative relevante pentru sectorul analizat. Bineînţeles. O parte importantă a lucrării este aceea de concluzii şi recomandări. anunţând numărul şi titlul anexei.Partea practică va debuta cu o descriere a organizaţiei în care s-a desfăşurat stagiul de practică (una până la trei pagini). Recomandăm să nu acumulaţi aceste aspecte la sfârşitul lucrării. iar în cazul citării mai multor lucrări ale aceluiaşi autor. structura costurilor. cum ar fi strategia firmei. în ordine cronologică. Orlando. pot fi utilizaţi coeficienţi care să modifice sumele reale. MACDONALD Stewart. care sintetizează întreaga analiză şi dă măsura utilităţii cercetării. Scopul utilizării unor exemple reale este acela de a vă pune în contact cu realitatea socio-economică. Scopul acestei lucrări de licenţă nu este acela de a face dezvăluiri despre o anumită companie. cărţi. Pagina care anunţă anexele va constitui în acelaşi timp un cuprins al acestei părţi. articole de fond strict legate de tema cercetată etc. În acest caz.80 de pagini format A4. Lucrarea propriu-zisă va avea 60 . copii ale documentelor contabile utilizate în diagnosticul economico-financiar. Bibliografia va cuprinde toate sursele utilizate în documentarea lucrării de licenţă. precum şi pagina la care aceasta poate fi consultată. manuale. bugetele. ci să le prezentaţi pe parcursul lucrării. precum şi anexele. De regulă. Bibliografia grupează sursele utilizate în mai multe categorii. cu concentrare asupra departamentului de care se leagă subiectul cercetat. Vă sugerăm să profitaţi de stagiul în întreprindere realizat în anul IV pentru a vă asigura un potenţial loc de muncă după angajare. este posibil să aveţi acces la informaţii. este o colecţie a tuturor surselor bibliografice citate pe parcursul lucrării şi are la bază lista bibliografică constituită pe parcursul documentării. Este deci un prilej de a demonstra că sunteţi capabil(ă) să înţelegeţi fenomenele economice şi să aplicaţi noţiunile teoretice învăţate în timpul facultăţii. în anexe puteţi plasa chestionare utilizate în realizarea studiului empiric. În cazul unor teme sensibile. Harcourt Brace & Company. etc. tabelelor şi graficelor. Thomas. însă de importanţă marginală în economia lucrării. păstrând însă proporţiile. Sursele bibliografice vor fi ordonate alfabetic.. la care se adaugă listele abrevierilor. În aceaste pagini veţi concentra toate disfuncţiile identificate în cadrul organizaţiei şi veţi propune soluţii concrete pentru ameliorarea activităţii. Recomandăm ca aceste aspecte să fie prezentate şi coordonatorului de stagiu din organizaţia diagnosticată. ci de a realiza o analiză economică pertinentă a unui fenomen economic. statistici sectoriale. după cum urmează: ª monografii.. există anumite proiecte de licenţă care nu presupun astfel de structură (plan de afaceri. Identitatea organizaţiei poate fi de asemenea protejată. de exemplu). 2000 . dar să vi se solicite să nu utilizaţi cifrele reale. Anexele reprezintă informaţii utile în ilustrarea cercetării Dvs. 2nd edition. Astfel. a căror citare se face conform modelului prezentat mai jos: KOCH.

.ª citarea unor surse secundare (un autor...2 cm..bnr. De obicei. fără alineate.. lucrările de diplomă nu se tipăresc faţă / verso.... .. pag..97 ª legislaţie.5 cm.. Setările pentru pagină vor fi: Sus (Top) ... a căror citare se face conform modelului următor: RUCCI.. Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării (conform figurii nr...... "The Employee Customer .Profit Chain at Sears" în Howard Business Review. că la redactarea lucrării de licenţă cu titlul ..... motiv pentru . publicată în Monitorul Oficial nr..... 571 privind Codul fiscal..C.5 cm).. Editura Europa Nova. Subsol pagină (Footer) ... nu am folosit decât sursele bibliografice menţionate în subsolul paginilor şi în bibliografia menţionată în finalul lucrării.. citat de DEMETRESCU....5 cm (dacă optaţi pentru legarea lucrării la tipografie. Ianuarie / Februarie 1998..Banca Naţională a României ª alte surse bibliografice: interviuri cu reprezentanţi ai organizaţiei analizate în lucrare... M... citate după cum urmează: www.... 8.. Declar ca nu am mai prezentat aceasta lucrare în faţa unei alte comisii de examen de licenţă...1...... marginea de îndosariere va fi de 3.... Model de declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă Ca stil de tehnoredactare.5 cm... cercetări sau comunicări ştiinţifice publicate în culegeri.....2..ro .. Steven P... [data] Semnătura Figura nr...... sub rezerva sancţiunilor penale şi morale. Jos (Bottom) ... ª articole. rapoarte interne şi informaţii aflate pe intranet-ul organizaţiei.... KIRN. 83 . Bucureşti....... Lugoj.. Richard T... Anthony J.. se recomandă un corp de literă Times New Roman de 12 pt.1. ... 8) va fi manuscrisă şi reprezintă garanţia pe care o angajaţi că lucrarea nu a fost plagiată şi că nu este o copie a unei lucrări de licenţă deja prezentate... care la rândul său citează un alt autor): KOTLER Phillip..... Stânga (Inside) .. fără spaţiere între rânduri şi cu un rând liber între paragrafe. Marketing.. citată după cum urmează: *** Legea nr. declar pe proprie răspundere.... Documentul se ataşează la sfârşitul lucrării. QUINN. conform stilului anglo-saxon..2 cm.. 2000...... p..2 cm. 927 din 23 decembrie 2003 ª site-uri internet utilizate.. Dreapta (Outside) ... Antet (Header) .... Declaraţia pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă Subsemnatul / subsemnata.

... (b) .... ........ ........ A........... ...........1... Modalităţi de numerotare a capitolelor...... (1) .... Un capitol nu va avea mai puţin de cinci ..1............... 1.. Numerotare decimală: Capitolul 1 ... În acest caz.... Capitolul 2 .... Verificarea automată (Tools / Spelling and Grammar) este un instrument util.......... ...... ..... Prima poate fi recomandată în cazul unei abordări distincte a părţii teoretice fată de cea practică.. fără însă a depăşi 10 .... Paginaţia lucrării se plasează în partea dreaptă a paginii.. .......... .... Practic..1....2...... subcapitolelor........... Numerotarea decimală este cea folosită cel mai frecvent în realizarea lucrărilor ştiinţifice.. 1..................... 1........... Un paragraf va conţine câte o idee..2.. cât mai concise şi logice. Numerotare alfanumerică (mixtă): Partea I .. Se va evita începerea unui sub-capitol sau paragraf în josul paginii.zece pagini iar un subcapitol nu va avea mai puţin de o pagină....... Figura nr........... atunci când este cazul de consultarea dicţionarului. putem identifica două tipuri de citate: se citează un text pe care urmează să îl interpretăm sau textul este utilizat în susţinerea propriei interpretări.1.. Partea a II-a ....................... format ce vă va permite evitarea distorsionărilor la imprimare... a) .......1..2... Frazele trebuie să fie inteligibile..1...... Vă recomandăm o lectură atentă a materialului în vederea corectării posibilelor greşeli de exprimare sau de tastare....... 1. Paragrafele vor fi formatate stânga .două rânduri) şi sugestive pentru conţinutul sub-diviziunii respective.... ........7 cm)......... 9. 2. Figura nr................. se impune folosirea tehnicii citării... acompaniată... ... 1..... 1.....1.. dar nu întotdeauna eficace. (2) .......... astfel încât rândurile să umple uniform pagina............ unu .......... se va evita ca un rând să se încheie cu o prepoziţie....... debutând cu pagina de gardă a lucrării (care.........care vă recomandăm să nu activaţi opţiunea "Oglinda paginii" (Mirror margins) din meniul de setare a paginii... Titlul nu va fi vizibil.. (a) ....... Dacă titlurile capitolelor / subcapitolelor se întind pe mai multe rânduri.... subcapitolelor şi paragrafelor poate fi făcută în diferite moduri.... deşi se numerotează cu "1" nu va purta coloncifru vizibil). atunci când mai sunt trei ....... motiv pentru care sugerăm o lectură atentă a textului.1..... paragrafelor şi subparagrafelor în cadrul lucrării de licenţă Lucrarea va avea fără îndoială o serie de definiţii şi idei preluate din literatura de specialitate... Structurarea capitolelor... 1...........două rânduri de text........ Capitolele vor debuta întotdeauna pe pagină nouă şi vor fi clar identificate în textul lucrării.. Recomandăm ca aceste titluri să nu fie prea lungi (de obicei.... .. B.patru rânduri libere pe pagină....... b) .... ...12 rânduri...... 9 oferă două exemple de numerotare a subdiviziunilor unei lucrări...................dreapta (Justified). în plus va fi însoţit doar de unu ..1..... Dimensiunea hârtiei va fi A4 (21 × 29........

citat" [DESSLER. p.: op. 196] Citatele trebuie să reproducă fidel textul original. din orice citat trebuie să reiasă clar autorul şi sursa citării. Această metodă asigură o consultare facilă a comentariilor pe care le conţin. a numelui autorului şi a anului de publicare a sursei: ". Se va încerca. nu uitaţi să precizaţi. între paranteze sau între două linii. În cazul în care optaţi pentru o formă eliptică a textului. unde. la prima citare. se va marca unitatea de măsură în partea dreaptă. în dreapta sus "Tabelul nr. încadrarea tabelul pe o singură pagină. International edition. p. în extrema dreaptă. în măsura posibilului.. Numerotarea acestora se va face continuu de la o pagină la alta. va trebui să marcaţi prin puncte de suspensie locul din care aţi eliminat o parte a textului original. G. G. G. Prentice Hall. Dacă totuşi este imposibil să condensaţi informaţia prezentată în tabel pe o singură pagină. continuarea tabelului va purta menţiunea.. . prin menţionarea numelui autorului.). În acelaşi scop. În cazul în care unităţile de măsură diferă de la o rubrică la alta.Ca regulă. în paranteze pătrate. 196 [citări ulterioare ale cărţii respective] ª cu precizarea în text. În cazul în care toţi indicatorii prezentaţi în tabel sunt exprimaţi în aceeaşi unitate de măsură.. 9th edition. Cifrele din tabel se aliniază la dreapta. Tabelele vor fi centrate pe pagină. obligatoriu se va preciza sursa. sursa respectivului raţionament. între paranteze.: Human Resource Management. numărul tabelului şi titlul fiind marcate deasupra tabelului (corp de literă TNR de 11 pt. În afara trimiterilor bibliografice. deasupra tabelului. 196 [prima citare a cărţii respective] 1 DESSLER. Dacă informaţiile din tabel nu reprezintă o compilaţie proprie. În acest scop. puteţi utiliza una dintre următoarele metode: ª în text se precizează numele autorului şi se face trimiterea la nota de subsol. pentru o bună lizibilitate. Citatul va fi prezentat între ghilimele.. Corpul de literă implicit şi recomandat pentru notele de subsol este Times New Roman de 10 pt. Aceste comentarii sunt plasate în subsolul paginii pentru a nu încărca textul principal şi a putea desfăşura o argumentaţie mai amplă pe marginea unui subiect marginal în contextul problemei principale cercetate. p. conform modelului prezentat mai jos.continuare" şi va conţine pe prima linie denumirea indicatorilor prezentaţi în coloane. . cit. Tabelele pot fi extrem de utile în prezentarea unor date statistice (evoluţia unor indicatori. extrăgând partea care vă interesează. notele de subsol pot conţine diferite comentarii sau trimiteri la alte lucrări sau la alte secţiuni ale lucrării. sub tabel (font TNR 11). 2003. acestea vor fi marcate în celulele în care sunt înscrise titlurile rubricilor. Dacă tabelul conţine indicatori omogeni (care se măsoară cu aceeaşi unitate de măsură).. . 2003. grupele de trei cifre pot fi separate prin punct sau prin spaţiu de la dreapta la stânga. sunt indicate toate detaliile de identificare a sursei bibliografice 1 DESSLER. Atunci când optaţi pentru parafrazarea ideilor altcuiva. aceasta va fi marcată deasupra tabelului. de exemplu) sau a unor clasificări multicriteriale complexe.. Este recomandabil să plasaţi notele de subsol pe pagina pe care se face trimiterea şi nu la sfârşitul textului.

15% din volumul lucrării.. cât şi al corectitudinii gramaticale.Un model de prezentare a informaţiilor în tabel este prezentat în figura nr. 10. Euro) din care: Emisiune pe Tranzacţii pe Emisiune pe piaţa piaţa primară piaţa interbancară secundară [..... Distanţa maximă admisă între locul în care este anunţată o figură şi plasarea ei este de maximum o pagină. conform modelului prezentat în prezenta lucrare.... Emisiune nouă Total tranzacţii [. informaţiile prezentate trebuie să fie exacte şi reale.. organizat la sfârşitul lunii iulie. Atunci când informaţiile prezentate nu sunt rezultatul cercetărilor proprii.. puteţi plasa informaţiile în anexele lucrării.6. absolvenţii integralişti şi cu media anilor de studiu de minim 6. Raport de activitate 2002. PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ După încheierea sesiunii de examene din iunie... p. De exemplu. ca în cazul tabelelor (în stânga: "Sursa: ... 29 11 173 2 000 2 000 15 173 1 161 - 8 515 - 997 2 000 2 000 Figura nr. Procedura de înscriere a fost prezentată în cadrul secţiunii 1 a prezentului îndrumar. 3.75% Seria 121 / 2002 (2007) 1... Figurile şi tabelele vor fi întotdeauna anunţate în text şi plasate cât mai aproape de locul în care au fost anunţate...] 4... Model de prezentare a datelor în tabele Figurile şi graficele sunt o modalitate extrem de sugestivă şi sintetică de prezentare a indicatorilor economici. Figurile vor fi numerotate şi încadrate în chenare.")..... De asemenea.... sursa va fi obligatoriu menţionată. Emisiune nouă 2. Proba orală a examenului de licenţă este accesibilă celor care au promovat proba scrisă şi constă în prezentarea lucrării de licenţă în faţa unei comisii de licenţă formate din . Atunci când consideraţi că aceste ilustrări sunt interesante în contextul lucrării. Tabelul nr. 10. atât din punct de vedere grafic...00 vor depune o cerere în vederea admiterii la examenul de licenţă.. fără însă a constitui obiectul cercetării Dvs... dacă determinaţi structura importurilor pe o ramură economică în baza informaţiilor obţinute de la Institutul Naţional de Statistică şi de la Camera de Comerţ şi Industrie a României. Aspectul general al lucrării va trebui să fie unul îngrijit.. 1: Emisiuni obligatare germane în anul 2002 Emisiune Valoarea nominală Valoarea nominală a emisiunii (Mil. veţi menţiona aceste surse sub figura care ilustrează aceste date.. Metodologia desfăşurării examenului de licenţă (pagina 12).] Sursa: Deutche Bundesbank. Informaţiile prezentate sub această formă nu trebuie să depăşească o pondere de 10 .

evitarea contactului vizual etc. De regulă. Prezentarea fiind publică. vă recomandăm să utilizaţi şi un suport vizual (folii de proiecţie sau prezentare PowerPoint) pentru captarea atenţiei audienţei şi focalizarea asupra persoanei Dvs. mai ales în cazul în care aveţi emoţii atunci când vorbiţi în public. Partea finală a lucrării. Pentru prezentare. nu veţi citi nici de pe ecranul de proiecţie. Această parte trebuie realizată în mod sintetic. În general. nici din hârtiile pe care le aveţi cu Dvs. din partea auditoriului. cadrul didactic respectiv acordă o notă pentru lucrare şi recomandă acceptarea / respingerea susţinerii acesteia în cadrul probei orale a examenului de licenţă. eventual în faţa oglinzii. Prezentările pot fi testate în pauzele tehnice care preced o sesiune de prezentări. Pe durata prezentării. În afară de limbajul verbal.20 planşe ("slides"). Prezentările PowerPoint pot fi salvate pe dischetă.cadre didactice de la specializarea respectivă. Conducătorul ştiinţific transmite comisiei de licenţă un referat în care este evaluată lucrarea coordonată atât din punct de vedere al conţinutului. cu evidenţierea aspectelor originale pe care le aduce demersul Dvs. urmând să prezentaţi soluţiile concrete pe care le propuneţi în cazul analizat. Aceste pauze sunt prevăzute. pentru cazuri de forţă majoră. cel non-verbal va trebui să întărească imaginea de siguranţă şi profesionalism pe care o veţi proiecta.7 metri. Prezentarea propriu-zisă se va concentra asupra studiului de caz. care vor fi înmânate fiecărui membru al comisiei de licenţă. restul timpului fiind alocat discuţiilor pe marginea temei prezentate. Prezentarea va fi urmată de întrebări şi comentarii din partea comisiei de licenţă şi. profesională şi nu va cuprinde mai mult de 15 . încercaţi să evitaţi posturile defensive (braţe încrucişate. punctând principalele aspecte ale analizei şi făcând translaţia înspre concluzii. dimineaţa şi la prânz şi sunt afişate pe liste cu programarea susţinerii lucrărilor de licenţă. însă discursul Dvs. conducătorul ştiinţific este cooptat în comisie pentru a asista la prezentarea lucrării pe care a coordonat-o. Prezentarea va fi dinamică. puteţi utiliza suporturi fizice pentru informaţiile pe care doriţi să le prezentaţi: sintezele pot lua forma unor rapoarte (obligatoriu legate). eventual. . cât şi al formei de prezentare. Vă recomandăm să vă notaţi pe o foaie discursul. cât şi din partea publicului. utilitatea cercetării şi structura lucrării (unu .) sau gesticulaţia excesivă. Chiar dacă optaţi pentru această variantă de prezentare. nu uitaţi să mulţumiţi auditoriului pentru atenţie. fără însă a vă forţa corzile vocale. spontan. şi să cronometraţi durata necesară pentru a spune tot ceea ce v-aţi propus. întrebările pot veni atât din partea comisiei de licenţă. aerat. Textul va trebui sa fie lizibil. CD sau alte suporturi tip "memory stick" (nu se admit calculatoarele portabile). La sfârşitul prezentării. videoşi retro-proiector). veţi avea la dispoziţie mijloace audio-vizuale (calculator.două minute). Această etapă este extrem de importantă deoarece demonstrează capacitatea Dvs. Este extrem de important să repetaţi prezentarea acasă. Corpul de literă trebuie să fie vizibil de la 6 . de regulă. Tonul discursului va fi unul moderat. concluziile şi recomandările sunt extrem de importante. va trebui să fie cel natural. În timpul prezentării. de a înţelege tema expusă şi de a explica conceptele utilizate. corect din punct de vedere gramatical şi să ilustreze discursul Dvs. În final. De asemenea. Stilul prezentării va fi unul sobru şi clar. se alocă un fond de timp de aproximativ 20 de minute pentru fiecare student. este important să fiţi auzit(ă) de toţi cei prezenţi.12 minute sunt rezervate prezentării propriu-zise. Este recomandabil să prezentaţi pe scurt motivaţia alegerii temei respective. din care 10 . Puteţi păstra aceste foi la îndemână.

vă recomandăm să continuaţi perfecţionarea Dvs. CONCLUZII PRIVIND ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ Examenul de licenţă constituie o probă importantă în dezvoltarea Dvs. prelegeri. încercaţi să păstraţi contactul vizual cu publicul şi cu comisia. ulterioare.În special în timpul acestei părţi a susţinerii.. Media examenului de licenţă este determinată ca medie aritmetică a notei obţinute la proba scrisă şi a celei de la proba orală. În cazul în care nu înţelegeţi întrebarea sau nu sunteţi sigur(ă) în privinţa răspunsului. puteţi valoriza această experienţă în activităţile Dvs. 3. Este ilustrarea cea mai elocventă a capacităţii Dvs. Dezvoltarea temei cercetate în vederea obţinerii licenţei poate conduce la elaborarea unuia sau mai multor articole sau comunicări ştiinţifice. prin intermediul unui program de masterat. Nota pentru proba orală a examenului de licenţă va fi constituită din media aritmetică a notelor acordate de toţi membrii comisiei. În urma promovării examenului de licenţă. Fie că vă veţi continua studiile la nivel masteral. Aceste note vor fi prezentate la sfârşitul unei zile de susţineri şi afişate de Secretariatul facultăţii. conferinţe. veţi putea apela la lucrarea de licenţă pentru a extrage materiale citate sau pentru a reutiliza fişele de lectură elaborate anterior. a competenţelor de redactare şi prezentare a unei lucrări de calitate. elaborarea lucrării de licenţă este probabil materialul ştiinţific cel mai amplu elaborat până la momentul respectiv şi. veţi descoperi că o lucrare de licenţă bine făcută poate fi utilizată ulterior. Prin prisma evoluţiilor recente ale pieţei muncii. Comisia va evalua capacitatea Dvs.7. O tactică utilă este reformularea întrebării. şcoli de vară etc. a abilităţii de a detecta corelaţii între diferitele elemente ale mecanismului economic. care va asigura dobândirea unor competenţe profesionale extrem de utile în "urcarea" treptelor ierarhice în organizaţie. Pentru mulţi dintre Dvs. mese rotunde. de analiză şi sinteză. . după încheierea probei orale. abilitatea de a diagnostica situaţii concrete şi de a găsi soluţii concrete pentru disfuncţiile depistate. Comisia apreciază atât calitatea şi originalitatea lucrării şi a prezentării cât şi stilul şi aspectul vizual al acestora. profesională prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Lucrarea de licenţă şi prezentarea ei pot fi utile şi dacă alegeţi să profesaţi imediat după finalizarea studiilor. în special cu persoana care vă adresează întrebări. profesională şi poate fi folosit ca punct de plecare în carieră. Dacă vă veţi dedica cercetării economice. Vă puteţi "antrena" în vederea acestui veritabil eveniment din viaţa Dvs. De asemenea. de sinteză şi de prezentare a informaţiilor economice. Este o experienţă pe care o puteţi fructifica în realizarea rapoartelor pe care le veţi elabora la locul de muncă şi a prezentărilor pe care le veţi face. care vă permite să vă organizaţi mai bine ideile în vederea furnizării unui răspuns coerent. Rezultatele la proba orală nu sunt contestabile. specializarea Economia întreprinderii. de documentare. veţi obţine diploma de licenţă (şi titlul de Economist licenţiat) profilul economic. nu ezitaţi să solicitaţi detalii din partea celui care v-a adresat respectiva întrebare. fie că veţi opta pentru practicarea unei profesii economice. cu siguranţă cel mai important.

Sâmbată/ Duminică (carte străină) etaj 2. Economice Sâmbată/ Duminică etaj 2.00 interior 280 Închis 09. Sâmbată/ Duminică etaj 2.00-19. Căderea Bastiliei). camera 0211 corp de clădire 0000 Sala de lectură Luni-Vineri (Str. FABBV Sâmbată/ Duminică etaj 2. 1 POSIBILITĂŢI DE DOCUMENTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENŢĂ Săli de lectură din cadrul ASE Sală de lectură Localizare Program Telefon Capacitate corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala Cataloagelor (Str.26.00-16. CSIE Sâmbată/ Duminică camera 2717 corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str. Căderea Bastiliei). Management Sâmbată/ Duminică etaj 2. Nicolae Iorga Sâmbată/ Duminică etaj 2. camera 0112 Duminică Sala de lectură Moxa Sală de împrumut 09. Periodice Sâmbată/ Duminică etaj 2. camera 0213 Sala de lectură Relaţii corp de clădire 0000 Luni-Vineri (Str.50 / 54 locuri interior 402 09.00-19.00-19.00 Închis 09.00 211. Informatică de etaj 2.26.00-19. dupa grilaje corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str.50 / 44 locuri interior 329 Închis 09.00-16. camera 0205 Sâmbată/ Duminică Gestiune Sala de lectură corp de clădire 0000 Luni-Vineri Mihail Manoilescu (Str.26.26. Căderea Bastiliei) Sâmbată/ Duminică etaj 2.50 / 25 locuri interior 405 Închis 09. Sâmbată Victor Slăvescu etaj 1. etaj Comerţ Sâmbată/ Duminică 2. camera 0116 Sâmbată/ Duminică corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Căderea Bastiliei).00-12. camera 0237 corp de clădire 2000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str.50 / 78 locuri interior 107 Închis 09. camera 9000 corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str.50 / 36 locuri interior 403 Închis 09.26.26.00 Închis 211.00 interior 421 273 locuri Închis 09.50 / 72 locuri interior 292 09. Economie Generală etaj 1.00-19.parter Luni-Vineri 30 locuri Complexul Moxa Sâmbată/ Duminică Închis Localizare Program Telefon Capacitate Sala de Moxa 09. Căderea Bastiliei). parter Sâmbată/ Duminică Închis interior 292 . Căderea Bastiliei). camera 0215 Mediului corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str.26.50 / 24 locuri interior 407 211. Căderea Bastiliei). Căderea Bastiliei).26.00 211. camera 0202 corp de clădire 0000 Luni-Vineri Sala de lectură (Str. camera 0214 Internaţionale Sala de lectură corp de clădire 0000 Luni-Vineri Economie Agrară şi a (Str.00 Căminul B2 .00 211. Căderea Bastiliei). Căderea Bastiliei).50 / 60 locuri 13. Căderea Bastiliei).00 211.00-19.Anexa nr.50 / 20 locuri interior 292 Închis 09.00-19.00 Închis 09.26.Dorobanţi).26.26.00 Închis - 20 locuri 211.00-19. etaj 7.26.00-19. camera 0210 Sala de lectură corp de clădire 0000 Luni-Vineri Contabilitate şi (Str.00 211.30 211.00 211. Căderea Bastiliei).00-19.50 / împrumut Căminul B2 din Luni-Vineri 72 locuri Complexul Moxa.26.00-19.00-19.50 / 25 locuri interior 406 211.00 211.50 / 09.00 Închis 09.00-13.50 / 30 locuri interior 401 Închis 09.30 13.00-12.00 211.00-19.

00 Sâmbată/ Duminică Închis 30 locuri 09. Capital.imf.ro.ro.org. Management.org. Biblioteci virtuale şi baze de date on-line. L’Institut Français.insse.sau în limbi străine .50 / corp 0000 (Căderea Luni-Vineri 40 locuri interior 443 Bastiliei). Luni-Vineri 48 locuri interior 148 parter Sâmbată/ Duminică Închis cantina Moxa.00 09.26. Publicaţii de specialitate: în limba română .infoeuropa. etc.ro. sau folosind motoare de căutare – www.N. Adevărul economic. Biblioteca Centrală Universitară. Institutul Goethe. 5. Sală de internet Localizare Program Telefon Capacitate Sala de internet Victor Slăvescu Luni-Vineri corp 0000 (Căderea Bastiliei). Capital.bnr. Tribuna economică. situaţii statistice elaborate de instituţii de referinţă în domeniul economic precum Institutul Naţional de Statistică.00-19.00-19. Institutul de Economie Mondială. www.zei.00 211.00 211..00-19. 3. studii. Sâmbată camera 0112 Duminică 09. Le Nouvel Economiste.ro.com) Accesul la Internet este gratuit în cadrul Academiei de Studii Economice (laboratoarele de informatică) sau în cadrul unor instituţii de specialitate (Centrul de informare al Uniunii Europene – pentru informaţii referitoare la procesul de integrare). puteţi avea acces la materiale stocate pe CD. La nivelul Academiei de Studii Economice.yahoo. www. De asemenea.Piaţa Financiară.U. comunicate de presă.com. Harvard Business Review.26. etc. în cadrul sălii de referinţe bibliografice (Sala Nicolae Iorga). Accesul la internet în ASE este asigurat în cadrul sălilor menţionate în continuare. www. Financial Times. Alte biblioteci din Bucureşti (Biblioteca Naţională. Economistul .de. etajul 2 Luni-Vineri 09.bis.The Economist. www. etaj 4 Sâmbată/ Duminică Închis . Institutul European. Rapoarte.50 / corp 5000 (Cihoschi).europa. etc.cerope.00 Închis 211. www. www.1.00-19.) 2.eu. etaj 1.26.50 / 56 locuri interior 421 Sala de internet Cihoschi Sala de internet Moxa Sala de internet Bastilia 09.00-13. Biblioteca O. British Council. www.int. Internet (site-uri cu informaţii economice şi financiare – www. Business Week.google. Ziarul Financiar. 4. www. puteţi accesa cărţi în format electronic (biblioteca virtuală) sau arhive ale celor mai importante publicaţii economice din lume prin intermediul bazelor de date de tip ProQuest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful