ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

Διδάσκων: Γιώργος Σωτηρόπουλος
Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση των βασικών εννοιών και
θεωρητικών προσεγγίσεων της Πολιτικής επιστήμης όπως και των βασικών θεσμών,
συλλογικών δρώντων και φαινομένων που συναρθρώνουν και καθορίζουν το
πολιτικό γίγνεσθαι. Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες αφενός
να έχουν εμβαθύνει στην κατανόηση των επιμέρους θεμάτων που θα καλυφτούν και
αφετέρου να έχουν αναπτύξει μια συνολική κριτική προσέγγιση στην πολιτική
πραγματικότητα.
Περίγραμμα Μαθήματος
Εβδομάδα 1η:
Εισαγωγή: Η επιστημονική μελέτη της πολιτικής και τα προβλήματα της
Εβδομάδα 2η:
Τα βασικά εργαλεία της Πολιτικής Επιστήμης: Έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις
Εβδομάδα 3η - 5η:
Πολιτικές Ιδεολογίες
Εβδομάδα 6η:
Κράτος και Εξουσία
Εβδομάδα 7η-8η:
Πολιτικά συστήματα και Δημοκρατία
Εβδομάδα 9η:
Έθνος-Κράτος και Παγκοσμιοποίηση
Εβδομάδα 10η :
Πολιτικά Κόμματα
Εβδομάδα 11η:
Πολιτική Κουλτούρα και Πολυπολιτισμικότητα
Εβδομάδα 12η:
Πολιτική Αλλαγή: Μεταρρύθμιση και Επανάσταση
Εβδομάδα 13η:
Ανακεφαλαίωση και Προετοιμασία Εξετάσεων
Βασικά Συγγράμματα:
[1]

Εκδόσεις Παπαζήση. [2] . Γεώργιος Σκουλάς.Michael Roskin et al. Επίσης κάθε εβδομάδα θα δίνεται και θα προτείνεται περαιτέρω βιβλιογραφία που άπτεται του εκάστοτε θέματος. Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες. Εκδόσεις Επίκεντρο. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful