oo og¬ oc¸5o. ooog¬ oc¸5o.

ooog¬
oc¸5o¡
: oooo oo og¬ oc¸5o oooo ooog¬ oc¸5o.
oooo ooog¬oc¸5o¡
: oooo oo og¬ oc¸5o. oooo ooog¬
oc¸5o. oooo ooog¬ oc¸5o¡
(o) o`¬5oo`o5 oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
( o) æoa5o`q5 oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
( o) æ_oocgo5 oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
(o) oo5o`o` oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
(o) oo5o`o` oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
( c) og5oogo oooo5o_5q5 oogo¬oo5oo
oo5oo5o¡
( c) oo5ooo5oq5 oogo¬oo5oo oo5oo5o¡
(o) qc oo o`oo ooo ooq o5o5oa ooooq
o5g¬o_qooo
q_5q5 oogo¬ oo5oo oo5oo5o¡
( o) _c5ooq oo5ooq5 oogo¬oo5oo
oo5oo5o¡
æqo¡ ¡
(o) o`¬5oo`o5- ooco`tæooo oo_octo.
(o) o`¬5oo`o5- ooco`tæooo oo_octo.
oogo¬oo5 oo- og5c_o_go_o5ct
oo5ct_oooo5 oo5ooo. oo5oo5o-
co__oc5 oo5o o_o`o¡
(o) æoa5o`q5- oootæooo5 o_c5o oto_octo.
oogo¬oo5oo- og5c _o_go_o5ct
oo5ct_oooo5 oo5ooo. oo5oo5o- co_
_oc5oo5oo_o`o¡
(o) æ_oocgo5- o5oo¬o_ og¸Ooc5
ooo5oo5æo¸co. oog o¬oo5oo-
og5c_o_go_o5ct oo5ct_oooo5 oo5ooo.
oo5oo5o- co_ _oc5 oo5oo_o`o¡
(o) oo5o`o`- oooooqoo5co5to
o_o5o_octo.oogo¬oo5oo- og5c
_o_go_o5ct oo5ct_oooo5 oo5ooo.
oo5oo5o- co__oc5 oo5oo_o`o¡
(c) og5oogo oooo5o_5q5- oooo¸5 oo`o_octo
æo_o5ctcccc otgcoc ooo_
oog_ægoo oo5oc5t_octo.
oogo¬oo5oo-og5c_o_go_o5ct
oo5ct_oooo5 oo5ooo.oo5oo5o-
co__oc5 oo5oo_o`o¡
(c) oo5ooo5oq5- oqo_c5 c5t_octo.
oogo¬oo5oo- og5c_o_g o_o5ct
oo5ct_oooo5 oo5ooo. oo5oo5o-
co__oc5 oo5oo_o`o¡
(o) qc- oooco_oct. ooco`to
æooct_oct(oo¸5o. oo`ct coo5
ogc¸5qo¸5too_octo¸5too`ogo_¡). oo-
ooocoo_oct. ooco`to oo oct_oct. o`oo-
ooocotoo_oct. ooco`to otoooct_oct.
ooo ooq- (ooo-og5tæotæoo
ooo ooq- (ooo-og5tæotæoo
oqo¸coo_ocoo5 æg5oo.ooq- _o_q
q5toO5c _oct. ooco`to æoæoo¸5o
oo5o_too5ct. æ_o5too
oct@oo5o_too5ct. o-o-otoooqo_o
oocoo5o5t@ _o_qq5toO5c_oct
(ooo5o5oqc_ _oc
oo5o_o5too5ooo5ægooo5@ o_o oo
otoooo _o_qq5toO5c o@oo5o_too5ct.
æ_o5tæoooc_oc o5tgcto5gct
oo¸_oc@oo5o_t oo5ct oooo¸oo`¡ ooo5
o_oc-_ocoæ5c oocoo5 o_@o_o_g¡). _5q5-
o5ocoo5o oto5t_octo æo_o5ct_ocoo5-
o5o5- oqtæo¸_to¸_t. o5g¬- oq oc_oct. oa-
qog5ægo_ ooo@goo5cto_ oqoo`tcoo5
qo5o¸c. qo5oo¸5cto. o_q-
oo¸5ooo`oocoo5 qog5ægo_ ooo_oct.
ooooq- ooto¸_oo oo_oct c5o_t oo5ct.
æqO_octc5o_too5ct. goo5ctoo5
æog5cocoot. ogoot. qo5o. o¸oa5 oo¸.
oo`co`o. oooq- ooto¸_oooo_oct. æqO_oct
(oo_o5 ooto_t ooooo5ct¡) oo.
(oo_o5 ooto_t ooooo5ct¡) oo.
oogo¬oo5oo- og5c_o_go_o5ct oo5ct_oo
oo5oo5ooo. oo5oo5o- co__oc5
oo5oo_o`o¡
(o) _c5ooq- æo_oocoO5cO5Oog_oo5
æog5 ooc oo5tOcco_
_ocoo5oqg5_æo_oct. oqOc_oct (o_oto
oæ5oæqoo5oqo¸c _ooo_ ocoo
æOoæ_oc_ ooqoo5ct¡). oo5ooq-
_oooo5oqg5_ æoco oqOc _oct.
(oqg5o¸_to5t c_tcoæ5too¸5c5
oc5tcc5toog_oo_ c_tcogc_ot o¸5to
æoo5goooo5 ooootocoo æootg_oo5
o5toot æoct. _ooo oc o¸5t æqoo¸5t_oc
ootq5toqt_oooo5 o5tootæoct. ogo¸_
oco¸_o_oc o¸_oooæooo5 otæoct. o. o`ooto¸_t
ooO5too5 oo¸g5o _oc_oo¡) oogo¬
oo5oo-og5c_o_go_o5ct oo5ct_oooo5
oo5ooo. oo5oo5o- co__oc5
oo5oo_o`o¡
oo5oo_o`o¡

သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ၊ .(ဃ) မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ( င) သုရာေမရယ မဇၨပၸမာဒဌာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ( စ) ၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ (ဆ) နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏမ႑န၀ိဘူသ န႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ( ဇ) ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ အနက္။ ။ (က) ပါဏာတိပါတာ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful