1. Navesti i objasniti ključne implikacije procesnog posmatranja SM? 2. Deset škola strateškog menadžmenta (H. Mintzberg, B. Ahlstrand i J.

Lampel)ukratko pojasniti i navesti neke od njih! 3. Mintzbergov konceptualno-metodološki okvir SM (ukratko objasniti – poželjna skica) 4. Skicirati i objasniti jedan (po slobodnom izboru) model procesa strateškog menadžmenta! 5. Opća zapažanja i zajedničke karakteristike različitih modela PSM. 6. VRIO model za odreĎivanje ključnih kompetencija (ukratko objasniti)! 7. Objasniti model 3C - trougao; 8. Objasniti ulogu i značaj predviĎanja makrookruženja! 9. Objasniti ulogu i značaj predviĎanja mikrookruženja! 10. Koji su dominantni eksterni stejkholderi preduzeća – objasniti njihove interese i zahtjeve? 11. Koji su koraci procesa analize makrookruženja? 12. Šta je ETOP profil i gdje se koristi? 13. Šta je i gdje se koristi Analiza i procjena ranjivosti preduzeća? 14. Objasniti Analizu preduzeća (internu analizu) kao korak PSM šta podrazumijeva, šta obuhvata, ko je vrši, metode i sl.! 15. Koja su ključna pitanja u analizi situacije preduzeća? 16. Četiri temelja (oslonca) konkurentske prednosti – navesti i ukratko objasniti! 17. Oblikovanje strateškog usmjerenja – detaljnije objasniti viziju! 18. Oblikovanje strateškog usmjerenja – detaljnije objasniti misiju! 19. Oblikovanje strateškog usmjerenja – detaljnije objasniti strateške ciljeve! 20. Opisati analizu i predviĎanje okruženja kao korak u okviru PSM; 21. Opisati analizu preduzeća kao korak u okviru PSM; 22. 22. Opisati fazu oblikovanje ( formuliranje) strategije preduzeća, sa naznakom sadržaja, veze sa drugim fazama jedinstvenog procesa SM, metoda, odgovornosti i sl.); 23. 23, Objasniti namjeravanu i realizovanu strategiju. 24. 24. Objasniti SFO (strateška situacija-strateški fokus-strateška opcija) pristup formulaciji strategije; 25. 25. Vrste strategija prema različitim kriterijima podjele ( navesti bar tri kriterija i vrste strategija koje iz njih proizlaze. 26. 26. Navesti i objasniti dvije osnovne strategije u kriznim uslovima. 27. 27. Šta zahtijeva uspješna implementacija strategije? 28. 28.. Navesti administrativne komponente implementacije strategije; 29. 29. Objasniti mogućnosti primjene Balanced Scorecard (BSC) metode u implementaciji strategije; 30. 30. Navesti tipologiju strateških promjena u implementaciji strategije; 31. 31. Navesti pet osnovnih pristupa implementaciji strategije i ukratko ih objasniti; 32. 32. Objasniti oblikovanje organizacijske strukture i procesa u funkciji implementacije strategije; 33. 33. Objasniti oblikovanje organizacijske kulture u funkciji implementacije strategije; 34. 34. Opisati fazu PSM: praćenje oblikovanja i sprovoĎenja strategije - evaluacija i kontrola strategije; 35. 35. Koje tipove kontrole uključuje kontrola kao faza procesa strateškog menadžmenta – navesti u ukratko objasniti? 36. 36. Koraci uključeni u kontrolu strategije – navesti i uktratko objasniti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful