Specijalni dodatak lista Danas z broj 186 z godina V z petak, 26 . avgust 2011 .

Ro{tilj: Gozba iz marinade

tek da `acne po nepcima). prednji i zadnji »~erek«. Ali. [ljive se otkoste. ruzmarin. zato valja imati suvih {ljiva odbijaju svaku pomisao da je piletina – meso.5 dl. ise~e na tanke {nicle. {ampinjoni beli. [ljive u slanini Suve {ljive – 500 g.sicama pogotovu. bi}e ako su u raznim bojama: vrganji su braon i narand`asti. pile je ukusom postalo drugo. oni {to Kada je meso pe~eno.. i strast za kuvanjem. maslinovo ulje. iako menljiv i u ku}nim uslovima: dakle na tiganju. nane. u ~iniji se sve nakapa maslinovim uljem. Vreme {to menja razne ukuse i ovde je u~inilo svoje: neki Muratov ispisnik te{ko da bi se (sve i da zna jezik 21. jabukovo sir}e. {ampinjoni samo operu. kiseline. ostralo ise~eno na smerne zalogaje). da ne ka`emo decenijama. jedno je ostalo nepromenjeno. iako bi se Le- Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka Svakog dana novi recept . paprike. {ampinjoni – 500 g. i u njegovom rodnom carstvu isto je tako. Na sredinu se polo`i na {tapi}e ise~en ka~kavalj. svinjetini. }ulbastioja. Uostalom. punjene paprike. stvari stoje upravo obrnuto: `ivini na `ici treba znatno vi{e vremena no }evapima.HU Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi} 2 I Kao i obi~no vatru treba dobro raspaliti i `icu ugrejati da `e`e. je to – meso vredno pa`nje. Lepo na izgled. Me{avini vode. ljute papri~ice) – 1 kg. mi to krstili kao hajdu~ku sablju. `ice. pre nego {to padne na `ar. bosiljka.. slanina – 250 g skov~ani zakleli u suprotno. a poznato je sva ro{tiljijada valja da po~ne povr}em. zavisi {ta pijaca nudi. Pravim meso`derima. majoranom..Pi{e: Mika Dajmak Ro{tilj: Gozba iz marinade Povr}e na `aru Me{ano povr}e (tikvice. 3 Ovo je mesno-vo}ni gurmanluk za totalne po~etnike. Na samom kraju. Sve se pe~e svega nekoliko minuta s jedne. so. senf – 3 ka{i~ice. plavi patlid`an. Ruzmarinom. miri{ljavih trava ukratko. @ara u ro{tilju mora da je puno. ne}e smetati i neka krmenadla. Koktel od pe~uraka Razne pe~urke – 1 kg. beli luk. jo{ se daju prona}i oaze gde se na menijima mogu pro~itati ostaci minule vlasti: kebab (}evap). Mesnata slanina se ise~e na tanke re`njeve. vrganje. blago nakapa vinskim sir}etom iz Modene. ostave sat-dva. maj~ine du{ice. {a{lik. ulje. a belog popreko napola. onda ni tiganj nije potreban. u ono doba za kukuruz i papriku se nije znalo da uop{te postoje. Bar za sat vremena. pa sve uroluje. {ii-take. veka) sna{ao u jelovnicima. jer Belo pile}e meso – 500 g.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Foto: SXC. manje glavice crnog luka iseku uzdu`. ulje najmanje dva sata. Oni su smislili {i{-}evap. [to se glavnog ti~e. za pravi ugo|aj. so. gotov je i onaj fil unu. bro se prome{aju. a paprike udese po `elji. aluminijumska folija mo`e da obmota svaku kobasicu. mi uz inat njima svinjetinu. Ni{ta zato. Bi}ete odu{evljeni kao kad ste prvi put probali tufahije. mirisnih trava. istucan beli luk i biber doPile – 1 kom. pa njima okolo. jabukovo sir}e. Samo. me|u pravim gurmanima naro~itro. biber. bifteku. ovog puta ono {to ne znaju: vo}e na `aru. U ~iniji se sve izme{a.. Sok od limuna. Oni su samo re|ali teletinu. pak. za~ini solju i belim mlevenim biberom. Vinsko sir}e se razbla`i vodom (da ne bude prekiselo. Razne. pa ispeku uz stalno prevrtanje. Dalje valja napraviti marinadu. pa od po`e gladnim gurmanima-po~etnicima. s belim lukom i celerovim listom. Krilca u limunu upakuju {nicle. Ostavi se na hladnom bosiljak. celom du`inom. beli luk – 4 ~ena. Ne samo ovda{njim. Po potrebi i ukusu jo{ se samo malo dosoli. ali to nikako ne zna~i da nam i on nije stigao s Turcima. uviju u slaninu. taman dok se napravi `ar. ali nemaju `ar. ko voli. Pile}e belo meso se o~isti od ko`urice i kostiju. Rolovana pile}a {nicla Tako je pile spremno da postane ne{to drugo: pravo meso. u kakvoj {erpici prokuva ostatak marinade. modensko sir}e ako prave mehane ({to se ve} dugo zovu kafane) ubrzano smenjuju kafi}i i fensi restorani. {ta da rade oni koji imaju i meso i marinadu. i isto toliko s druge strane. {to ~itaoci Malog kuvara ve} znaju. i dalje izgledom podse}a na sebe. nare|aju na `icu za raNe mora uvek da bude tako. origanom. maj~ina du{ica. pa Pile na `aru pripremiti marinadu. u komadu. gu}e napraviti dobre {nicle. pa rasprostre po dasci. A {ta bi bilo da tako nije bilo? Pre svega ne bismo imali nacionalno pi}e: oni nisu nosili samo jatagane nosili su i sadnice {ljive. Za to vreme pripremi se povr}e: patlid`ani i tikvice se samo operu. sa indignacijom vanom marinadom. za~ini ruzmarinom. biber. Pre svega krilca treba odvojiti od {pica (poje{}e ve} neki ku}ni ljubimac. Pogotovu da i onoliko re`njeva slanine koliko je slatkih vo}ki.Pile}a krilca – 1 kg.. Kada je slanina gotova. Ovako pripremljeno povr}e dovoljno je samo sebi. a ne samo na ukus. ulje – 0. biber tra. pa prelije maslinovim uljem i. Turci su i to znali. so ko pe~e.. {to je tako|e orijentalna izmi{ljotina. bela ve{alica ili pile}i batak na `aru. U ovu sme{u potope se pe~urke ({ampinjoni ucelo. ruzmarin. so. posoli. Dakle. ulja. evo demantija koji je lako priUz ovakvu marinadu. iako bi nevi~ni pomislili da je piletina meko meso {to se laka~kavalj – 200 g. Nisu retki. Krilca se dobro ocede. eto ve} multikolorne pri~e.. a na kraju. bukova~e.. pa ba{ njima mo`emo da zahvalimo za »najukusnije predjelo na svetu«: plavi patlid`an na `aru. crni luk. Tako pripremljeni bacaju se na vrelu `icu ili tiganj koji ne tra`i masno}e. ro{tilj naravno. so. kobaIako bi neko pogre{no pomislio da je od piletine nemo. s tim {to se beli luk pe~e samo na preseku. To se onda ra~una u ~etiri porcije koje valja jedan sat pre pe~enja dr`ati u me{avini blagog jabukovog sir}eta i ruzmarina. bosiljkom... `nji}e i regularno ispeku na `aru ili teflon-tiganju pa posluPilence pre svega valja podeliti uzdu` napola. Ali. Svako meso. aromati~ne travke Pre svega valja nabaviti pe~urke... [ampinjone. aromati~nim travkama po ukusu. slanina – 200 g. ma~ke iz dvori{ta }e biti odu{evljene). so. Probajte. ispeku na `aru. maslinovo ulje. Kao valjci. Da bude „al dante”. pa preliju krilca. Na trpezama bismo mogli da zaboravimo na musake. Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro. Kao {to je to red na po~etku svakog ro{tiljanja. nana. Postoji re{enje jo{ iz pro{log veka: grileri pasuju uz svaki elektri~ni {poret. jo{ ga samo treba preliti ovom prokuve} godinama. o ~uda. uop{te nije nu`no meso. limun – 1 kom. senf. bi}e neuporedivo ukusnije ako je izvesno vreme proboravilo u marinadi. pa iseku popreko na debljinu oko jedan centimetar. lutke odvojiti. [i{ smo preveli kao ra`nji}. |uve~e.

slanina.. isecka. pa ostavljena zimi da stoji tri dana. najmek{e. {ampinjoni – 500 g. tvrdi ~ak. pa s lukom i paprikom izdinsta dok ne ispusti sav vi{ak vode. »jastu~i}a« od filea toliko valja da je mesnate slanine i malih glavi~ica crnog luka. Na samom kraju sve se polo`i u ~iniju. s obzirom na poreklo. Danas }ulbastija naj~e{}e zna~i komad od svinjskog buta. onda se stave u ~iniju. a izme|u dve {nicle blago naulje. onda je to – mu}kalica. babura – 1 kom. Ume{a se i ljuta papri~ica. A ono kasnije jeste u kakvoj {erpici. Sutradan je `ar ve} spreman. pa ostave da sa~ekaju ono kasnije. ne sme vilju{kom da se probada da ne bi iscurio sok. Kao {to se i biftek ma`e za~inima i uljem i ostaviti da odstoji. Danas ra`nji}e prave i od buta. Pikantni vrat Hajdu~ki {a{lik Svinjski file – 500 g. vinsko sir}e – 2 ka{ike. Na `icu se re|a meso. odmah kazuje {ta je to: gove|a ru`a tu~ena da omek{a. pa zato ra`nji}i umeju da budu `ilavi. ista strana ne ide dva puta na `icu) uz povremeno nakapavanje uljem. Sada se sve zalije marinadom od belog vina. na kraju. Soli se. biber Kad se }ulbastija isecka na kockice {to se regularno ispeku na `aru. kao i malo per{unovog lista. 5 . so. kapice od {ampinjona. naravno. slanina. ljuta papri~ica – 1 kom. blago nakapa marinadom. Pe~e se na dobro zagrejanoj `ici. velike koliki su i komadi mesa. spremao od jagnjetine. maslinovo ulje ima `ica i materijala. bez `ilica ise~en na kockice odgovaraju}e veli~ine.. Dakle. vinskog sir}eta sa istucanim belim lukom. luk. pa iste takve kockice od raznobojne slatke paprike. Pe~e se regularno na umereno zagrejanoj `ici du`e nego ve{alice ili }ulbastije. Turska slo`enica sastavljena od |ul – ru`e i baste – tu~ene. neukusni. pa ostavi desetak minuta da se napije soka. mesnata slanina – 500 g. Jedna zelena babura se ise~e na kockice. pa sve na laganoj vatri jo{ malo prodinsta. i to zelena. pravi ra`nji}i su ne{to najlep{e. najkvalitetnije. crni luk – 500 g. odnosno {a{lik je specijalitet sa Bliskog istoka. na kraju `ice gde je na malo ulja izdinstana glavica usoljenog crnog luka dok ne smek{a i zacakli. buber. biberom i ljutom paprikom. a na kraju sve posoli i pobiberi dobro mlevenim belim biberom. dok je meso boravilo sat u onom pacu i `ar se napravio. i u fri`ideru ostavi da samuje do sutradan. pa pe~e (prvo s jedne. so. Uz ovako pripremljenu }ulbastiju idealno. a soli se iz istog razloga tek na kraju. sir}eta i iseckanog belog luka. ov~etine ili teletine. najukusnije. Dakle. so. zajedno sa dodacima (luk. Materijal za {ampionski {a{lik valja da je tele}i but. kvadrati}i paprike u raznim bojama.]ulbastija Svinjski but – 1 kg. Ali i od najlep{eg ima lep{e. paradajz – 1 kom. Koliko je komadi}a mesa. prvo s jedne. Dakle. beli luk – 4 ~ena. so. kapice od {ampinjona. vrat se dobro ocedi. `uta i crvena) sat jedan pre nego {to }e do}i na zagrejan ro{tilj boravilo je u me{avini ulja. pa tako|e izdinsta s povr}em. pre toga namazana maslinovim uljem. Jo{ jedan manji paradajz se olju{ti. Zove se jo{ i ve{alica. Pe~e se regularno. pa na `icu mogu da se re|aju: kockice mesa. Na samom kraju sve se umu}ka (otud i ime) sa onim komadi}ima na `aru pripremljenog mesa. i originalno se. Prvo valja kupiti i pripremiti meso: {nicle (sve sa koskom) natrljaju se solju. ne{to najsla|e. paprika. kao predjelo. poklopi. Koje god meso da je. dok Spremanje ovog gurmanluka tra`i vreme: 24 sata bar. onda s druge strane. ili pak me{ano povr}e o ~emu je ve} bilo re~i. crni luk – 1 glavica. ~ak i od ple}ke ako je preostala. a leti jedan. pasuju »{nicle« od plavog patlid`ana pe~ene na istoj `ici kao i meso. ljuta tucama paprika Kebab ili }evap. Mu}kalica Svinjski but – 1 kg. a nikako porumeni. 4 Nekada davno svinjski ra`nji}i su se pravili isklju~ivo od filea: taj komad mesa je isto {to i biftek na gove~etu. crvena paprika – 500 g. o~i{}en od `ilica i masno}a pa regularno ispe~en na `aru. onda s druge strane. belo viuno – 2 dl. meso. ulje. Pazi se da se ne pretera i da komadi paprike mogu lepo da se raspoznaju u tanjiru. per{unov list [ampionski {a{lik Tele}i but – 500 g. a sprema se po svim pravilima kao i bela ve{alica. so Svinjski vrat – 1 kg.

nana. Ne sme da se prepe~e. a onda vilju{kom pretvoriti u pire. meso valja da provede tri-~etiri dana pa da je spremno za `ar. tekila se smatra svetom vodom nebeskih vladara. za one koji vole da su u ekstazi. naliva se vodom iz paca. Ako je to ta~no. Sve se prelije s dva deci crvenog vina. Nastavlja se Florentinski stek Rozbratna – 500 g. ]o{kovi od ovih komada valjaju tako|e za kiseli kupus. petnaestak minuta s jedne i isto toliko s druge strane. da se vratimo meksi~koj rakiji. pa prodinstati dok na~isto ne smek{a. senf. Opstala je i navika da najhrabriji (~itaj: najlu|i) u dru{tvu uz poslednju kapljicu pojede pijanog crva. pa zakiseli vinskim sir}etom tek toliko da kiselina `acne po nepcima. stotinak kilometara severozapadno od Gvadalahare. a li{}e se odvaja se kada upotrebljava u narodnoj medicini. koji napada organske }elije i rastvara ih. a ostala krtina se ise~e na {nicle debljine prsta {to se pore|aju u kakav dublji lonac.. Odozgo se nase~e veza zeleni. Uostalom. maj~ina du{ica. poklope u pogodnom sudu da sa~ekaju preliv. Ovo je materijal za {niclu koji jo{ valja tri-~etiri dana ostaviti u pacu: hladna voda. Konzumira se „~ista“ i ispija na eks. Pe~e se ili na plotni. Pretpostavlja se da su se male `ivotinje potapale u rakiju zbog evidentiranja prisustva metanola. ovaj ritual je opstao. ko je probao zna. Proizvodnju tekile strogo kontroli{e meksi~ka vlada. kada se i nakapa maslinovim uljem. onda je to mala. 6 7 . Iako je dana{nja tehnika napredovala. Prvo se odnosi na meskalin.Ovca iz paca Ov~iji but – 1 kg. crveno vino – 2 dl. Povr}e iz paca valja procediti. U ovakvom pacu. mada je veoma upotrebljiva i za pravljenje koktela. onda je zasigurno dobar i u „obi~nim“ situacijama. Danas se tekila u Meksiku prodaje ~ak i u pojedinim apotekama jer postoji verovanje da zbog nekih svojstava pro~i{}uje krv i le~i od mnogih bolesti. Drugo verovanje vezano je za crve koji se stavljaju u fla{iranu tekilu. Za{to je tekila toliko popularna ne samo u mati~noj zemlji ve} i u ostatku sveta? Zbog dva verovanja koja je prate na svim meridijanima. ili u tiganju grileru. Da meso sazri. ako su dve koje su jednom stranom ostale spojene – srednja.. {irom Meksika tekila se spravlja i u „doma}oj radinosti“. No. pa ise}i prirodno: dakle sa koskom. Tekila je bistar „napitak“ veoma specifi~ne arome i mirisa. Najarita i Tamaulipasa. me|u botani~arima postoje nesuglasice oko toga da li je agava zaista vrsta kaktusa ili „autonomna“ tropska biljka. ulje Pri~e o `estokim pi}ima Od ov~jeg buta se prvo odvoji koska. manja glavica belog luka ostavi u ~enovima pa sve posoli i za~ini biberom u zrnu i lovorovim listom. mora da poti~e iz Haliska ili okolnih regija Guanahuatoa. veoma zanimljiv sastojak meksi~ke rakije (ako ga u njoj uop{te ima). ~ak uz kosku meso mora da ostane krvavo jer samo tako }e biti so~no i meko. crni luk – 1 glavica. Me|utim. Nju valja samo malo o~istiti od spoljnih `ila. ako je neslano dosoli. njeno stablo mo`e da dosegne do 10 metara visine. na hladnom. me{ana zelen – 500 g. kapak i frikando. lorber i maj~ina du{ica. A Meskalero Apa~i su o~igledno to voleli. a soli tek u tanjiru. kao i u zemlji Srbiji kad je re~ o {ljivovici. nalije vodom da sve pliva. ako je previ{e gusto. a to je bilo mnogo davno. Dodu{e. vinsko sir}e. Neke tekile su zlatne boje koju dobijaju vi{egodi{njim odle`avanjem u buradima. u vreme drevnih Asteka i Maja. a kada se oko srednje ra{ire jo{ dve – velika porcija. Zvani~no. U starom dobrom Vujakliji pi{e da je meskalin kaktusov alkaloid koji se koristi za izazivanje ekstaze prilikom verskih obreda. ako je blago zaljuti tabasko sosom i biberom. beli luk – 1 glavica. Crvi su stavljani u sve` destilat. vinsko sir}e koliko da `acne po nepcima. Tekila (pi{e se tequila) meksi~ko je nacionalno `estoko pi}e dobijeno destilacijom soka od vrste kaktusa koji se zove plava agava i pripada porodici „tequilana weber“. a onda se ~ekalo da li }e ostati ~itavi. Krmenadla kod juneta zove se rozbratna. prvo s jedne. Tekila: dobar je i kaktus Pi{e: Milan Radovanov Legenda veli da su bogovi poslali sna`nu munju koja je rascepila agavu i skuvala njen sok stvoriv{i tako ~udesan napitak. Tako je barem propisano. biber. Ako je u porciji jedna rozbratna. [nicla iz Firence dostojna je zavisti i najve}ih meso`dera. Ime joj poti~e od istoimenog mesta i reke u provinciji Jalisco. onda i s druge strane. Od tada. lovor. pa je otuda veoma nezahvalno licitirati sa brojem ispe~enih ili popijenih litara. {ol. Mi~oakana. maslinovo ulje Samo neupu}eni mogu da misle da je italijanska kuhinja sastavljena isklju~ivo od makarona i {pageta. Po potrebi. Onda i ru`a. so. nana i ruzmarin. vinsko sir}e. Pred kraj pe~enja nama`e se senfom. tek. naravno. [nicle se peku na umereno jakoj vatri. ruzmarin. glavica luka se isecka na rebarca. ako je prekiselo zasladi ka{i~icom {e}era.

preko nje se pa`ljivo limun – 1 kom. U ovom slu~aju biftek odle`ava samo namazan uljem. zagreju do prvog klju~a. Me{ano vo}e U tanjiru se polo`e komadi kru{ke. Jednostavna. sekundi s jedne i isto toliko s druge strane. i vo}a sa `ice. Vrhunsko jelo. bolje da se ne bavi biftekom. najzad. limun – 1 kom. ko preferira „medijum“ uz vatru provede duplo vi{e vremena. Poru~ite odmah: 150 din (+ PTT) telefon: 065/26 25 035. vanilin {e}er na kraju ukrasi listi}em sve`e nane. na na ledu. E-mail: malikuvar@sezampro. a puter rasslatka pavlaka – 1 ~a{a.) – ko sir}etom i krupno mlevenim biberom. preko njih polo`e bifteci. per{un.Kru{ke – 1 kg.rs . sve`a nana postavi komadi} plavog sira (rokfora ili gorgonzole). usitni na veli~inu zalogaja. sve ukuse. polo`i na tanjir pa zaspe kesicom vaniDalje sve zavisi od ukusa: ko voli „ingli{“ pe~e ga desetak lin {e}era.. a kada je jedna strana pe.`ice. uz neprestano me{anje. isto toliko s druge strane) ispe~e na ro{tilju. odozgo kao {lagom prelije slatkim belim sirom. Za konac {to delo krasi. biber. pak. a Evo. uvije u aluminijumsku folliju. Va`no je da sos ne vri jer }e postati ne{to drugo. Svaki komad vo}a se umo~i u puter. Jabuke. pa pe~e desetak minuta na rubu Svaki dobar biftek valja da pre svega provede nekoliko da. puter. mleveni biber i suvi Kru{ke se o~iste. rinada. Samo se prome{a limunov sok s malo ulja. {ano vo}e se o~isti. meBiftek – 500 g.. vinogradske breskve. kru{ke {to se uvije u aluminijumsku foliju i desetak minuta (pet s jedne. ulje. iseku na plo{ke. kru{ke. so. Komadi tosta se blago zapeku. zahtevaju i vrhunsko vino: U ovako pripremljenu marinadu uma~e se svaki komad kaberne sovinjon. Uz manje tro{koKru{ke sa sirom va se mo`e ispe}i i {nicla od {ola. onamo pripremi preliv: slatka pavlaka. sva godi{nja doba. onda se pe~e po izboru gurmana. Izvadi se iz folije. kru{ke. a u ~iniji pripremi maper{un se.Za pe~enje vo}a najbolje je ono ~vrsto. tost topi u {erpici. biber.. Dakle. ko. a}eto balsamiko sir}e. Svaki zalogaj se 2 kg. banane. voli jako pe~eno.. pa blago nakapa a}eto balsamiMe{ano vo}e (jabuke. ~ena. dok druga cvr~i a ova je jo{ topla. sva~iji d`ep. banane (nikako meke). vrhunski sir. plavi sir (gorgonzola ili rokfor) – 100 g. onda jo{ toliko u zejtinu. vinogradske breskve. Biftek s plavim sirom ¦ 8 Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka Sto jedno jelo (+ gurmanski bonus) za sve uzraste. slatki beli sir – 200 g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful