ΕΝΩ΢Η ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ & ΘΡΑΚΗ΢

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 314/2012 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο.
Δηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο : ΢σδνππόιεσο 26Ζ Κνκνηελή.
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: espeamt.blogspot.gr/
Email : espamt2012@gmail.com

ΠΡΟ΢ : Δθηε Δ΄΢΢
Αληηζηξάηεγν θν Υξήζην Υαιθίδε

Αξ. Πξση. 72/2013
Κνκνηελή, 24 Μαξ 2013

ΚΟΙΝ : ΢.Τ.΢.Μ.Ε.Δ.
΢ηξαηεγέ,
Παξαθαινύκε όπσο δερηείηε ηα ζπγραξεηήξηα καο γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ζαο σο Δηνηθεηή ηνπ Δ΄ ΢ώκαηνο ΢ηξαηνύ.
Σελ θξίζηκε απηή πεξίνδν, ίζσο ηελ θξηζηκόηεξε πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα κεηαπνιηηεπηηθά, όρη κόλν ε δηαηήξεζε αιιά θαη ε αλύςσζή ηεο ηζρύνο ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην έκςπρν δπλακηθό ηνπο, απνηειεί γηα όινπο καο
ζηόρνο πξσηεύνπζαο πξνηεξαηόηεηαο. Όκσο, ηζρπξέο Έλνπιεο Δπλάκεηο ππάξρνπλ
κόλν όηαλ ην έκςπρν δπλακηθό ηνπο, δηαθξίλεηαη από νκνςπρία, πίζηε θαη απεξίζπαζηε αθνζίσζε ζηα θαζήθνληά ηνπ.
Φξνλνύκε όηη ε έμσζελ νηθνλνκηθή επηθπξηαξρία, ρξεζηκνπνηώληαο έληερλα θαηαζθεπαζκέλε επίζεζε θαη απαμίσζε πξνο ην πξνζσπηθό ησλ Έλνπισλ Δπλάκεσλ,
έρεη πιήμεη ζθόδξα ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, έρεη θαηαξξαθώζεη ην εζηθό ηνπ θαη ελ ηέιεη
έρεη επεξεάζεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε καρεηηθόηεηα ησλ Ειιεληθώλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ.
Με δεδνκέλν όηη απνηειεί επηβεβιεκέλε αλάγθε ε νκνςπρία ησλ Ειιήλσλ
ζηξαηησηηθώλ, ζαο παξαθαινύκε λα ζηεξίμεηε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα άξζε ησλ αδηθηώλ πνπ πθίζηαηαη ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ε Ειιεληθή ζηξαηησηηθή
νηθνγέλεηα.
΢αο επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζην δύζθνιν έξγν ζαο θαη παξαθαινύκε όπσο
θαζνξίζεηε ηόπν θαη εκεξνρξνλνινγία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρώξα ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηεο Έλσζήο καο καδί ζαο γηα ηελ ακθίδξνκε θαηάζεζε απόςεσλ, πξνβιεκαηηζκώλ θαη ιύζεσλ.
Για το Δ΢
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ρεληδνύιαο Γεώξγηνο
Αλζππνινραγόο (ΤΠ-Π)
6937441520

Μίραο Ηξαθιήο
Λνρίαο ΕΠΟΠ (ΕΜ)
6937160255

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful