ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.

19-24
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………… Πώς τα πήγα:………

1. Να χρηςιμοποιήςετε κλάςματα για να περιγράψετε τα χρϊματα ςτισ ςημαίεσ των
χωρϊν. (15 β.)
Πολωνία
Ολλανδία
Ουγκάντα
Λευκό:

Κόκκινο:

Κόκκινο:

Μαφρο:

Μπλε:

Κίτρινο:

Λευκό:
Κόκκινο:

Τςεχία

Μπενίν

Μπρουνζι (ζξτρα +5)

Μπλε:

Πράςινο:

Λευκό:

Κόκκινο:

Κόκκινο:

Μαφρο:

Λευκό:

Πορτοκαλί:

Κίτρινο:

2. Χρωμάτιςε το τελευταίο ςχήμα, ϊςτε να δείξεισ πϊσ γίνεται η πρόςθεςη των ομϊνυμων
κλαςμάτων. Να γράψετε κάτω από κάθε ςχήμα το αντίςτοιχο κλάςμα. (6 β)

+

=

+

=

3. Απαντήςτε ςτισ ερωτήςεισ. (12 β)
Από πόσα

αποτελείται το

Απάντηση:

Από πόσα

αποτελείται το

Απάντηση:

Αν το

=1

τότε το

=

Αν το

=1

τότε το

=

4. Φτιάξτε από δφο ιςοδφναμα κλάςματα ςε κάθε περίπτωςη. (9 β)

=

=

=

=

=

=

3 + + ):( )= 9.5. Οι εργάτεσ πρζπει να τοποθετήςουν 240 πλακάκια ςτην πλατεία του χωριοφ. Πόςα πλακάκια ζχουν να τοποθετήςουν ακόμα. (8 β) (0. (15 β) Χ = Χ = 1 Χ = : = : = 7. . Τα παιδιά τησ ΣΤϋ τάξησ προτιμοφν τα παρακάτω αθλήματα… (12 β) Χρωματίςτε τον κφκλο ανάλογα με τισ προτιμήςεισ των παιδιϊν και φτιάξτε το ςχετικό υπόμνημα ανάλογα με τα χρϊματα που χρηςιμοποιήςατε. Να κάνετε τισ πράξεισ. ΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΛΑΣΜΑ Ποδόςφαιρο Μπάςκετ Κολφμβηςη Στίβοσ Τζνισ . 8. Να υπολογίςετε την αριθμητική παράςταςη. Να ςυγκρίνετε τα παρακάτω κλάςματα ςημειϊνοντασ τα ςφμβολα >. Την πρϊτη μζρα τοποθζτηςαν τα από τα πλακάκια και τη δεφτερη μζρα τα . < και = (12 β) … … … … … … 6. (10 β) ΛΥΣΗ Απάντηςη: Έχουν να τοποθετήςουν ……… πλακάκια.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful