මශත්මයානනණි / මශත්මියණි

,
24 ශැවිරිදි යන඾ෝධා ජයරත්න ලන මා, නරෝද පුටුලක් ආධාරනයන් ජීලත්ලන උත්වශලන්ත වශ
ධධර්යලන්ත යුලතියක් ලන අතර මා නලනුනලන් නිර්නේශිත වැත්කම ව඲ශා උඳකාරයක් ඼බාගැනීනේ
බ඼නඳොනරොත්තුනලන් මම නමම ලිපිය ඔබ නලත ඉදිරිඳත් කරමි.
1997 ලවනර්දී මා ශට ලියුනක්මියා නරෝගය ලැෂඳුන අතර එයට ප්‍රතිකාර කරන අතරතුර, එනේ 1999
ලවනර් ජූනි මවදී මානේ නදඳා අප්‍රානිකල නගොවඇ ඇවිදීමට නනොශැ ව විය. එතැන් ට ට මා නරෝද පුටුලක් වාවිතා
කරන අබාධිත අනයකු බලට ඳත්ල ට ටිමි.
නේ ලන විට ඉශත අබාධිත තත්ලයට අමතරල, යනමකුට ක඼ාතුර වන් ලැෂන඲න දරුණු නකොඳු ඇට
නඳ඼ ඇදවීනේ නරෝගයට (Kyphoscoliosis) මා නගොදුරු වී ඇත. ඊට අමතරල දකුණු උකුල් ඇටයද පිට ඳැන
ඇත.නමම නරෝගී තත්ලයන් දිනනන් දින ලර්ධනය වීම නශේතුනලන් ඾ඇලවන අඳශසුතා ඇතිවීම වශ ඾රීරනේ
වමබරතාල ගිලිහීයාම ලැනි වි඾ා඼ ඾ාරීරික අඳශසුතා රැවකට මා ශට මුහුණ දීමට ට ද෕වී ඇති අතර, ජීවිත
අලදානමකට ද ඼ක්ල ට ටිමි. එබැවින් නමම නරෝගී තත්ලය සුල වරීම ව඲ශා ඉන්දියානේ ඇඳන඼ෝ නරෝශනල්දී
ශදිට වැත්කමක් කෂ යුතු බලට එම නරෝශනල් වින඾ේ඿ඥ ඾඼ය ධලදය වජාන් නශ් මශතා නිර්නේ඾ කර ඇති
අතර, ඒ ව඲ශා ශ්‍රී ඼ාකා රුපියල් ඼‍ෂ ශතලිවඇ ඳශක (රු. 4,500,000) මුද඼ක් ලැය ලන බල ඇවඇතනේන්තු කර
දන්ලා එලා ඇත.
පියා නනොමැතිල, මල වශ අධයාඳනය ඼බන නැගණිය වමම මම කු න නිලවක ජීලත් ලන අතර,
විශ්‍රාමික රජනේ ගුරුලරියක ලන මලනේ විශ්‍රාමික ලැටුඳ ඳමණක් අඳනේ එකම ආදායේ මාර්ගය වී ඇත. මානේ
ජීවිතය රැකගැනීම ව඲ශා නිර්නේ඾ කරන ඼ද වැත්කම ඉතා ඉක්මනින් වරීම අනිලාර්ය වුලද, ඒ ව඲ශා ලන
ඉශත ව඲ශන් වි඾ා඼ මුද඼ නවොයාගැනීම, ආර්ථික දු඿ඇකරතා රැවක් වමග ජීලත් ලන අඳ ශට මශත් අසීරු
කාර්යයක් නමන්ම අභිනයෝගයක්ල ඳලතී.
ඔබනේ ලැඩිද෕ර ඳරික්඿ාල වදශා, මානේ ධලදය ලාර්තා නරෝගී තත්ලය නඳන්නුේ කරන ඡායරුඳ වශ
අනනකුත් ලාර්තා ද නේ වමග ඔබ නලත ඉදිරිඳත් කරන අතර, නේ පිළිබ඲ල ඔබනේ කාරුණික අලධානය
නයොමු නකොට, මානේ නරෝගය සුල කර ගැනීම ව඲ශා ඔබට ශැ ව ඳමණින් මු඼යමය උඳකාරයක් ඼බා නදනු
ඇතැයි හුනදක්ම බ඼ානඳොනරොත්තු නලමි.
වඇතුතියි.
නමයට වි඾ඇලාසී ,

යන඾ෝධා ජයරත්න

 නම : දියුනුගල්නේ යන඾ෝධා වමින්ද්‍රි ජයරත්න
 ජාතික ශැඳුණුේඳත් අාකය : 888542027 V
 දුරකථන අාක : 0775262396 / 0728571983
 ගිණුේ අාක : 273-2-001-4-0000208 මශජන බැාකුල, කඩලත ඾ාඛාල. PSBKLKLX (Swift code)
: 8150914277 නකොමාර්඿ල් බැාකුල, මශනුලර නගර ඾ාඛාල. CCEYLKLX (Swift code)
 විදුත් තැඳෑ඼ : yashodha.jayarathne@gmail.com

ඉන්දියානේ ඇඳන඼ෝ නරෝශනල් වින඾ේ඿ඥ ඾඼ය ධලදය වජාන් නශ් මශතානේ ධලදය ලාර්තාල

නේරානදණිය නරෝශනල් වින඾ේ඿ඥ ඾඼ය ධලදය H. J. සුරවීර මශතානේ ධලදය ලාර්තාල

නකොඳු ඇට නඳනෂහි X- වරණ ලාර්තාල - (2013)

දකුණු උකුල් ඇටනයහි X- වරණ ලාර්තාල - (2013)

MRI ලාර්තාල - (2005)

බාහිර නඳනුනේ ඡායාර෕ඳ - (2013)

වින඾ේ඿ඥ ඾඼ය ධලදය වජාන් නශ් මශතානේ ප්‍රතිකාර පිළිබ඲ ලාර්තා

1. Spinal deformities can be corrected - Dr Hegde
(http://www.dailynews.lk/2010/11/26/news14.asp)

2. Spinal Deformity Correction on Agra Dibyajali, a 13yr old Srilankan girl.
(http://www.youtube.com/watch?v=vMyQPjQor44&feature=player_embedded)

3. Dr. Sajan Hegde (Sr. Consultant Spine Surgeon) Speaks on Renaissance Robotic Spine Surgery.
(http://www.youtube.com/watch?v=_1Eu6UjIlzk&feature=player_embedded)