Terjemah Kitab Al- Ajnas ( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.

S ) Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar 5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / menteri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali, inilah bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para pengunjung Blog khumaira66, inilah terjemah Al-Ajnas : Latifatul Ula ( Latifah Awwal ) Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah SWT, Adalah Ta͛atnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma͛ Malaikat Pembawa Arasy : Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin Malyahuunin Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah : Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla syay-in wa ilaha kulli syay-in wa ͚alima bikulli syay-in qaadirun ͚ala kulli syay-in la ya͛zibu anka mistqala dzarrati syay-in ta͛alayta pala tura. Artinya : Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang Maha kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha tinggi dan tidak terlihat. Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa sesungguhnya Asma͛ asma͛ ini apabila kalian membaca dengan Asma͛ ʹ Asma͛ di atas , membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan turun kepada engkau beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit & Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah / wibawa si pembaca asma͛ tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan serta si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi maka lawan bicaranya akan ta͛at serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua hajatnya, sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di gunakan sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di ridhai allah swt. Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua ) Asma͛ atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma͛ Latifah ke 2 ini para malaikat yang menempati Suradiqatil ͚Udzma͛ ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan Asma͛ inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma͛ Latifah ke 2 inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta

Dan engkau telah menetapkan keutamaan pada dirimu. Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma͛ Asma͛ diatas berpencar mengelilingi tongkatnya nabi Musa AS . tempat serta pakaian maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma͛ ini. Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan. Dan engkau mengutamakan orang yg telah memujimu. Dan engkau telah mengangkat derajat dengan keagunganmu orang yang engkau kehendaki. Dan maha benar hukum yang telah engkau gariskan. dan engkau di minta maka engkau memberi. Engkau yang merubah hati tsb sekehendak engkau. engkau engkau yang maha memiliki hati hatinya semua makhluq yang berada dalam kekuasaanmu. Engkau di panggil maka engkau menjawab. dan tiada seseorangpun yang dapat membentengi dari rencanamu ( qadha ). San engkau maha hidup dan berdiri dengan sendirinya͟. dan engkau lebih mengetahui dari dari raja yang telah engkau beri pengetahuan. engkau telah menutup dzatmu dari ciptaan engkau. engkau memuliakan orang yang mengingatmu. Engkau telah menulis atsar dan engkau telahmenjaga umur umur makhluq. dan engkau telah membenarkan orang yang menyembahmu. Dan engkau telah melindungi segala sesuatu dengan ilmu dan qudratmu. Dan inilah Asma͛ yg dimaksud : ANNI BAYROKHIN BAYRUUKHIN BARKHUWA SYAIROKHIN SYAARUUKHIN YATMAKHIN SYAKHOOYAA MUUKHIN FAASIKHIN SYAMUUKHIN SYAMIIKHOO MAKHIKHO ARIIKHO BAYRUUKHO BAHIYA YA BUUMA HUUROYAAWAMAHIN MAHAARUUTIN YA HUUHIN SYAIMUU MALSAYAMIIMIN MAQNAANAN BISYAFHARAZIN BAARUUKHIN SYARFAYUUKHIN BAALUUKHOO ANTA ANTA BADI͛US SAMAWATI WAL ARDI Tafsirnya dalam bahasa Arab adalah : Anta Allahu alladzi laa ilaha illa anta ajalla man dzukira wa ahaqqa man humida wa ajwada man suila wa awsa͛a man ͚utiya la ilaha illa anta ͚alama man ullima wa ͚arafa man malaka wa ansara man istaghiitsa la ilaha illa anta ihtajabta anil kholqi wa atsbatal fadla ila nafsika wakhtasasta bil asmail husna wa ahatta jami͛al asyya-i bil ilmi wal qudrati tud͛a fatujiiba wa tusalu fatu͛tiya katabtal atsara wa ahsoytal ͚amara anta antal malikul jabbarul wahidul qohharu la ilaha illa anta tudzillu bilqudrati man syi͛ta wa tarfa͛u bil ͚izzati man syi͛ta anta anta allahu al maaliku quluubal kholaaiqi biyadika taqollabuha kayfa syi͛ta alqaulu ma qulta wal qodha-u ma qodhayta walhukmu ma hakamta la radda liamrika wa laa daafi͛a liqodhaaika wa antal hayyul qayyumu. engkau hinakan dengan kekuasaanmuorang yang engkau kehendaki. maha benar firman yang engkau firmankan. Dan engkau telah menolong pada orang2 yang memohon pertolonganmu. dan didalam tongkat nabi musa terdapat 31 Asma͛ pada setiap 1 Asma͛ mempunyai 10 keutamaan yang luar biasa diantaranya : Dapat mengeluarkan berbagai . Tiada tuhan selain engkau. dan engkau telah mengkhususkan dzatmu dengan asmaul husna. Tiada tuhan selain engkau. yang maha tunggal. Artinya : ͞ Engkau Allah yang tida tuhan selain engkau. Dan engkau telah meluluskan orang yang memintamu. Dan engkau telah meluaskan orang yang telah kau beri. Engkau engkau yang maha raja. Tiada yang dapat menolak terhadap perintahmu. Engkau lebih mengetahui dari mahluq yg telah kau beri ilmu. dan maha benar rencana ( Qadha ) yang telah engkau rencanakan. yang maha memaksa.mata. Tiada tuhan selain engkau .

membatalkan semua jenis sihir. Apabila anda membaca Asma͛ ini maka akan turun pada anda para malaikat yang akan membawa para raja ruhani dari yang engkau kehendaki. Ajibuu ya ma͛syaral ͚awani bi idznillahi. Dan dari sebagian ke khususan Asma͛ Latifah ke 2 di atas adalah : Apabila anda menulisnya pada kaca cermin yang terbuat dari batu kemudian di hadapkan pada bintang selama 7 hari. Dan asma͛ ini dapat engkau pergunakan untuk menarik pencuri. Antal mutakabbiru aynal mutakabbiruuna antal hayyul qoyyuumu.macam Mu͛zizat. Artinya : ͞Engkau yang maha gagah mana mereka para yang gagah. menghancurkan musuh. Apabila anda bacakan Asma͛ tsb dihadapan para pembesar yg gagah maka tercengang dan heran kepada anda serta bisu lidah lidah mereka. dan begitu juga jika asma͛ ini anda . Maka golongan ruh apapun yang anda panggil akan hadir menjawab panggilan anda dan mereka tidak akan berpaling dari perintah anda. menghukum orang yg dzolim. Engkau maha sombong mana mereka yang sombong Engkau yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. dan asma͛ di atas dapat digunakan untuk memanggil golongan ruhani bumi. Latifatuts Tsalisath ( Latifah ketiga ) Asma͛ latifah ke 3 ini di khususkan kepada para malaikat Rahmat. Khodam dari asma͛ ini merupakan para malaikat serba putih dan tangan tangan mereka memegang tumbak yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang. dan Asma͛ tsb dapat digunakan pada semua pekerjaan pekerjaan mulia. dan dapat digunakan untuk semua hajat dengan kekuasaan allah yang allah telah letakkan kuasanya pada Asma͛ dia atas tsb. dan Asma͛2 ini di tulis pula pada dahinya malaikat Israfiil AS yang mendiami Alam Qudrat sebelah kanan. Jika anda mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung gunungnya karena begitu agungnya asma͛ tsb. Dia Israfiil AS menunggu untuk di perintah meniup sengkala / terompet. Wahai kalian sekumpulan ͚Awan hadirlah dengan idzin Allah swt͟. Dan inilah Asma͛ Latifah ke 3 yang dimaksud : Tsahiitsin maataytin saman saman saymiiman bitayan yamqoyan haatuulin yamuukhin huuhin maayukhin Tafsir dengan bahasa arabnya adalah : Antal mutajabbiru aynal mutajabbruuna. membuka kunci kunci. Asma͛ ini mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka. Dan akan cepat secepat cepatnya datang pada anda semua malaikat golongan ruhanny dan semua arwah dan golongan Jin untuk hadir dihadapan anda. mengeluarkan segala jenis harta terpendam. benteng. Akan berkumpul dengan Asma͛ ini semua golongan ruh. Dan asma͛ ʹ Asma͛ Latifah ke 3 ini lebih lebih di khususkan bagi Malaikat Israfiil As. membinasakan raja raja yang sombong. Dan bagi Asma͛ Latifah ke2 ini mempunya berbagai macam kegunaan yg sangat langka dan tidak terbilang manfa͛atnya. menarik ghaib / orang yg kabur/ jauh. mengikat lidah. tameng. asihan / pelet. Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma͛ Asma͛ yang suci ini. dapat digunakan mencuri secara ghaib.

maha suci engkau wahai Dzat yang maha berdiri dengan sendirinya. pakaian dan badan. Tatkala anda bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan menjawab dengan kehadirannya di hadapan anda. Asma͛ di atas ini mempunyai keta͛atan yang luar bisa bagi semua para malaikat. Tidaklah engkau bacakan Asma͛ ini kecuali anda dalam keadaan suci baik tempat. Artinya : ͞ Maha suci engkau wahai Dzat yang maha hidup. Dan tidak lah anda baca Asma͛ ini kecuali pada perkara perkara yang di ridhai Allah swt. pada tangan2 . Maha suci engaka wahai dzat tempat bersandar. Asma͛ Latifah kelima ini senantiasa di tasbihkan oleh para malaikat yang mendiami Alam Rafi͛ ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara Alam Lauhil Mahfudz dan Alam ͚Arsy. Latifatur Rabi͛ah ( Latifah ke empat ) Asma͛ Latifah ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril AS yang menempati Alam Qudrat sebelah kiri. dan asma͛ ini dapat anda gunakan untuk menarik hadir semua malaikat yang Allah swt tempatkan di semua penjuru dunia. Tiada tuhan selain engkau ya allah. Asma͛ ini dapat anda gunakan / bacakan untuk mengikat lidah ( tidak bisa berbicara ). mereka para Khodam asma͛ ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi.amal yang baik dan taqwa. orang hasud serta orang yang akan menganiayaya mereka akan kaget serta terkunci lidahnya. Latifatul Khomisah ( Latifah kelima ) Asma͛ latifah kelima ini mempunyai 7 asma͛ yang telah Allah swt ajarkan pada Malaikat Mikail AS. mereka tidak akan menentang terhadap semua perintah anda. Dan tidak ada yang berkuasa kecuali engkau serta tiada yang disembah selain engkau ya allah ͟. membahayakan musuh / lawan . dan asma͛ ini juga yang sering di bacakan oleh nabi Isa AS ketika mendapatkan masalah masalah yang pelik dan rumit. maha suci engkau wahai dzat yang tidak beranak dan di peranakan dan yang tidak ada sesuatupun yang menyerupaimu. ( keterangan serta kayfiyah asma͛ ini memang singkat sesuai kitab aslinya ). Asma͛ ini dapat anda bacakan / gunakan pada semua amal . Dan inilah Asma͛ latifah ke empat yang dimaksud : Thosyin Thosyin thosyatin thosyahin yuhaniitin huumayaatin huutsawatin jallallahu ͚azza wa jalla wahuwa ͚ala kulli syay-in qodir Tafsirnya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya hayyu subhanaka Ya Qoyyumu Subhanaka Ya ͚Amadu Subhanaka ya man lam yalidu walam yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadu Lailaha illa anta wala qodira ghairuka wala ma͛buuda siwaaka. Pada semua jenis kesehatan. Dan Asma͛ ini Allah swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di Lauhil Mahfudz merekalah yang menjaga keseimbangan semua Alam dan Ilmu ilmu yang tinggi.bacakan dihadapan musuh2. tatkala mereka dipanggil dengan Asma͛ ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan anda dengan mendengar dan ta͛at. Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada orang2 terpilih. Benteng / Tameng Dzohir maupun ghaib. allah SWT menempatkan para Khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada asma͛ ini.

Ketahuilah wahai saudaraku mudah2 an Allah SWT memberikan Taufiq nya padamu. Sesungguhnya jika anda bacakan Asma tsb Maka akan turun para malaikat yang bersinar dihadapan anda. Tafsirnya dengan bahasa arab : . Mengusir mahluq halus. Ta͛alayta rabbi ͚amma yaquludz dzolimuuna uluwwan kabiira. Inilah Asma͛ Latifah ke enam yang dimaksud : Kasyla͛in Ya͛lasin Ya͛kalamin Syatyakaalin Jam͛ahum ( jam͛ahum bukan termasuk asma͛ ). Asma͛ ini tertulis pula pada keningnya malaikat Mikail AS. Maha suci engkau ya allah yang maha memaksa. maka mereka akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda. Juga dapat anda perintahkan untuk membuat hijab / benteng lahir maupun ghaib. dan menyuruh malaikat golongan ruhany dan bumi. makaaya Nun kuluwan. jin. Mereka akan pergi sekejap mata untuk menghukum para golongan ruhanny langit dan bumi yang membangkang. Artinya : ͞ Mahasuci engkau ya Allah wahai dzat yang maha gagah. Subhanaka Ya man Ya͛lamu maa yatasaqitu min waraqin. Maha suci engkau wahai dzat yang mengetahui apa apa daun yang jatuh dari pohonnya. Juga dapat anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah ( yang diwakilkan pada setiap arah mata angin dan musim ). Subhanaka man ahsa jami͛al ͚amaari. membakar. Latifatus Sadisah ( Latifah ke enam ) Latifah ke enam terdiri dari 7 Asma͛ yang Allah SWT telah ajarkan pada Malaikat Izrail AS. mahasuci engakau wahai dzat yang diliputi kebesaran dan keagungan. setan serta ifrit2 yang menggangu. Subhanaka Ya man tarada bil kibriya-I wal waqaari.khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjata perang yang terbuat dari cahaya. Inilah 7 Asma dari Asma͛ Latifah ke 5 yang di maksud : Syaahan Syawiinin Kanuupasyin Lawnaymin Kaylaymin Ya͛thaysyin Baalahin Tafsir nya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya Allahu Ya Jabbaru. Menyambar. para khodam dari asma͛ ini dapat anda gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan taqwa. Engkau maha tinggi serta maha besar ͟. Maha suci engkau wahai dzat yang menghitung semua umur. dan juga dapat anda perintahkan pada segala sesuatu dengan izdin Allah SWT. Mereka merupakan pasukan pelempar lembing / tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu seperti. Asma͛ ini merupakan asma͛ yang suci serta mulia. Engkau sangat maha tinggi wahai tuhanku dari apa ʹ apa yang di ucapkan oleh orang ʹ orang yang dzolim. subhanaka Ya Allahu Ya Qahharu. Tatkala anda bacakan Asma͛ ini untuk memanggil mereka. Dengan 7 Asma͛ inilah malaikat Izrail AS dapat mencabut nyawa. Mengikat lidah. Pada tangan mereka terdapat pedang ʹ pedang yang terbuat dari cahaya yang menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya.

janganlah and abaca asma͛ tsb kecuali ketika anda sedang menghadapi masalah atau perkara yang penting. Melihat dalam mimpi hal . Mikail. 6 Asma͛ latifah ini yang ada pada nabi Sulaiman AS yang merupakan Haikal Agung . Setan dan manusia. pembesar. Aku yang maha mengampuni . Demikian pembahasan 6 Asma͛ Latifah yang terkenal dengan sebutan Asma͛ Bilathah. Aku yang maha membuat pada apa yang aku kehendaki. Panah yang sangat panas dan besar bagi mereka para penggangu dari golongan Jin. maka bacalah ke 7 Asma͛ ini niscaya mereka bingung. aku yang maha tempat kembali. Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menolong anda. Asma͛ ini sangat bermanfa͛at dengan idzin Allah SWT untuk mengikat lidah. Israfil. . Artinya : ͞ Aku yang maha menciptakan. tercengang serta bisu kaku lidahnya. yang maha tunggal denga rahmat. Dan juga di ta͛ati oleh semua para malaikat yang bertasbih di alam semesta ini. aku yang maha gagah dan maha besar. atau anda bacakan ketika berhadapan dengan musuh yang ingin anda kalahkan. Atau orang hasud yang ingin anda kembalikan segala tipu dayanya. benten / tameng yang sangat agung. 7 Asma͛ diatas ini dita͛ati yang luar biasa oleh semua Aflak ( Alam Semesta ). masuk pada para raja.Ana Alhaliqu Ana Al-Baari-u Ana Al-Mubdi-u Ana Al Fa͛aalu lima uridu Ana Al Muhyi wal mumiitu Ana Al Jabbaru wal mutakabbiru Ana Al-Ghaffaru al mutafarridu bir rahmati. pejabat. kaget. Aku yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan mematikan. heran . Memahami kabar kabar ghaib di seluruh penjuru bumi. membuat perjanjian dengan para raja ʹ raja malaikat ruhanny. keluar lah wahai ruh denagn mendengar dan ta͛at pada perintah Allah SWT. Dan Asma͛ inilah yang mampu mengalahkan semua goolngan ruhanny langit dan bumi. Ukhrujii ayyatuhar ruuha sami͛atan muti͛atan li amrillahi. Sesungguhnya 7 Asma͛ yang agung ini senantiasa dibaca oleh para pemilik kesucian yang luhur dan para pembesar yang senantiasa menjaga segala sesuatu dengan taqwa pada Allah SWT. Aku yang maha memulai. Asma͛ 6 latifah inilah yang membuat malaikat Jibril. Izrail Alahimus salam duduk bersimpuh pada hari perjanjian Arwah. Ketahuilah jika anda membaca ke 7 Asma͛ ini ketika anda akan masuk pada seorang pembesar / pejabat atau raja yang aniayaya serta melampaui batas.hal yang tersembunyi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful