Dosarul nr.

2re-1/13
Prima instanţă: Curtea de Apel Economică Judecătorul: Valeriu Harmanciuc

Republica Moldova Curtea Supremă de Justiţie DECIZIE 06 martie 2013 mun. Chişinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei, judecătorul Judecători

Nicolae Clima Tamara Chişca-Doneva, Vera Macinskaia,

examinând recursul declarat de Primăria mun. Chişinău, în pricina civilă la cererea înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, Ucraina, din 10 iunie 2005, împotriva încheierii Curţii de Apel Economice din 11 octomb rie 2010, prin care cererea privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrii judecătoreşti străine, a fost admisă, A C O N S T A T A T: La 17 octombrie 2007, SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, a înaintat o cerere privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii emise de Judecătoria Economică din or. Kiev, din 10 iunie 2005 privind încasarea datoriilor în mod solidar de la Primăria mun. Chişinău şi I.F. “Energo-Invest”, or. Kiev, Ucraina. În motivarea cererii s-a indicat că, prin hotărîrea Judecătoriei Economice or. Kiev, din 10 iunie 2005, Primăria mun. Chişinău şi I.F. “Energo-Invest”, or. Kiev, Ucraina au fost obligate să achite în mod solidar în beneficiul SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, datoria pe credit în sumă de 6.079.008,69 lei, dobînda de întîrziere de 18.423.555,00 lei, taxa de stat în suma de 25.500 hrivne ucraineşti şi 118 hrivne ucraineşti cu titlu de cheltuieli legate de asigurarea informaţională-tehnică a procesului judiciar. 1

Solicită, SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii menţionate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin încheierea Curţii de Apel Economice din 11 octombrie 2010, cererea înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, din 10 iunie 2005 a fost admisă. Primăria mun. Chişinău şi I.F. “Energo -Invest”, or. Kiev, Ucraina au fost obligate să achite în mod solidar în beneficiul SRL ”Elektro -Plius”, Ucraina, or. Kiev, datoria pe credit în sumă de 6.079.008,69 lei, dobînda de întîrziere de 18.423.555,00 lei, taxa de stat în suma de 25.500 hrivne ucraineşti şi 118 hrivne ucraineşti cu titlu de cheltuieli legate de asigurarea informaţională -tehnică a procesului judiciar. În instanţa de recurs, primăria mun. Chişinău, a înmaintat un demers prin care a solicitat întervenirea în proces a Ministerului Justiţiei. Prin încheierea Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie din 29 septembrie 2011, a fost admis demersul Primăriei mun. Chişinău privind intervenţia în proces al Ministerului Justiţiei. Invocînd ilegalitatea acestei încheieri din 11 octombrie 2010, la 21 octombrie 2010, Primăria mun. Chişinău, a contestat-o cu recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea integrală a încheierii recurate ca fiind ilegală şi neîntemeiată. În motivarea recursului a indicat că, încheierea Curţii de Apel Economice este neîntemeiată şi ilegală, deoarece a fost adoptată cu încălcarea normelor de procedură şi au fost aplicate greşit normele de drept material. La 24 martie 2011, a parvenit în adresa Curţii Supreme de Justiţie referinţa Societăţii cu Răspundere Limitată ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev la cererea de recurs înaintată de Primăria mun. Chişinău. Referinţa Ministerului Justiţiei la cererea de recurs înaintată de Primăria mun. Chişinău, a parvenit în adresa Curţii Supreme de Justiţie la data de 24 noiembrie 2011. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis, casarea încheierii instanţei de apel cu pronunţarea unei noi încheieri. În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente. În conformitate cu art. 427 lit. c) Cod de procedură civilă, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, soluţionînd prin decizie problema în fond. Din actele pricinii rezultă cu certitudine că: Prin încheierea Curţii de Apel Economice din 11 decembrie 2007, cererea înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, privind recunoaşterea şi

2

încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, Ucraina, din 10 iunie 2005, a fost respinsă. Invocînd ilegalitatea acestei încheieri, la 09 ianuarie 2008, reprezentantul SRL ”Elektro-Plius” – Vasile Nicoară, a contestat-o cu recurs. Prin decizia Colegiului Economic al Curţii de Apel din 25 decembrie 2008, recursul declarat de reprezentantul SRL ”Elektro-Plius” – Vasile Nicoară, a fost respins ca nefondat. Ulterior, invocînd ilegalitatea acestei decizii, la 16 noiembrie 2009, reprezentantul SRL ”Elektro-Plius” – Vasile Tarnovschi, a înaintat o cererea de revizuire. Prin încheierea Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie din 27 ianuarie 2010, cererea de revizuire înaintată de reprezentantul SRL ”Elektro-Plius” – Vasile Tarnovschi, a fost admisă, casată decizia Colegiului Economic al Curţii de Apel din 25 decembrie 2008, fiind admis recursul înaintat de reprezentantul SRL ”Elektro-Plius” – Vasile Nicoară, cu casarea încheierea Curţii de Apel Economice din 11 decembrie 2007 şi pricina fiind remisă la rejudecare. Prin încheierea Curţii de Apel Economică din 08 aprilie 2010, a fost recunoscută şi încuviinţată executarea silită pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii judecătoriei comerciale din or. Chiev, Ukraina nr.2/270 din 10.06.2005 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a SRL "Electro-Plius", Ukraina către SRL"Energo-Invest", Ukraina şi Primăria municipiului Chişinău de încasare în mod solidar 6.079.008,69 lei moldoveneşti datorie pe credit, 18.423.555 lei moldoveneşti datorie pe dobîndă, 25500 hrivne ucraineşti taxa de stat şi 118 hrivne ucraineşti cheltuieli legate de asigurarea informaţional-tehnică a procesului judiciar. A fost elibera titlul executoriu cu următorul conţinut: S-a încasat în mod solidar din contul Primăriei municipiului Chişinău,Republica Moldova şi SRL"Energo-Invest",Ukraina în beneficiul SRL "Electro-Plius",Ukraina 6.079.008 ,69 lei moldoveneşti datorie pe credit, 18.423.555 lei moldoveneşti datorie pe dobîndă,25500 hrivne ucraineşti taxa de stat şi 118 hrivne ucraineşti cheltuieli legate de asigurarea informaţional-tehnică a procesului judiciar, la cursul oficial î n lei moldoveneşti la momentul executării. La 07 aprilie 2010, invocînd ilegalitatea încheierii Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie din 27 ianuarie 2010, reprezentantul Primăriei mun. Chişinău – Veaceslav Popa a înaintat cerere de revizuire. Prin încheierea Colegiului Economic al Curţii de Apel Chişinău din 17 iunie 2010, cererea de revizuire înaintată de reprezentantul Primăriei mun. Chişinău – Veaceslav Popa, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă. Invocînd ilegalitatea încheierii Curţii de Apel Economice din 08 aprilie 2010, reprezentantul Primăriei mun. Chişinău – Veaceslav Popa, a contestat-o cu recurs.

3

Prin decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie din 17 iunie 2010, recursul declarat de Primăriei mun. Chişinău, a fost admis, pricina fiind remisă la rejudecare în Curtea de Apel Economică. Ulterior, la 11octombrie 2010 Curtea de Apel Economică a emis o încheiere prin care a recunoscut şi încuviinţat executarea silită pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, dosarul nr. 2/270 din 10 iunie 2005, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev împotriva I.F. “Energo-Invest”, or. Kiev, Ucraina şi Primăria mun. Chişinău privind încasarea în mod solidar din contul Primăriei mun. Chişinău şi I.F. “Energo-Invest”, or. Kiev, Ucraina, în beneficiul SRL ”Elektro -Plius”, Ucraina, or. Kiev, datoria pe credit în sumă de 6.079.008,69 lei, dobînda de întîrziere de 18.423.555,00 lei, taxa de stat în suma de 25.500 hrivne ucraineşti şi 118 hrivne ucraineşti cu titlu de cheltuieli legate de asigurarea informaţională -tehnică a procesului judiciar. Colegiul Civil Commercial şi de Contencios Cdministrativ al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că, esenţa litigiului este recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice din or. Kiev. Totodată de menţionat că, recunoaştererea şi încuviinţarea pe teritoriul republicii Moldova a unei hotărîri străine se realizează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală din 13 decembrie 1993. Instanţa de recurs menţionează, după cum rezultă din actele cauzei şi conform prevederilor art. 469 CPC al RM, la cererea de chemare în judecată au fost anexate următoarele acte: copia hotărîrii Judecătoriei Economice, or. Kiev, dosarul nr. 2/270 din 10 iunie 2005, tradusă şi legalizată de emitent în modul stabilit (f.d. 19-31); ordinul Judecătoriei Economice or. Kiev nr. 2/270 din 29 iunie 2006 (f.d. 13 -14); certificatului nr. 2/270 din 28 august 2007 prin care se confirmă faptul rămînerii definitive a hotărîrii date (f.d. 15-16, 17-18); avizele de recepţie prin care se confirmă că debitorii au fost înştiinţaţi legal despre data şi locul examinării pricinii (f.d. 68, 69). Colegiul Civil Commercial şi de Contencios Cdministrativ al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că, esenţa litigiului este recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice din or. Kiev. Totodată de menţionat că, recunoaştererea şi încuviinţarea pe teritoriul republicii Moldova a unei hotărîri străine se realizează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi actele internaţionale dintre Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică. Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că, potrivit art. 471 alin. (1) CPC al Republicii Moldova, refuzul

4

de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine se admite în unul din următoarele cazuri: a) hotărîrea, conform legislaţiei statului pe al cărui teritoriu a fost pronunţată, nu a devenit irevocabilă sau nu este executorie; b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii; c) examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova; d) există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova emisă în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau în procedura instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova se află în judecată o pricină în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri la data sesizării instanţei străine; e) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea Republicii Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice; f) a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită şi cererea creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii Moldova; g) hotărîrea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura din străinătate. Totodată, instanţa de recurs menţionează că, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, copia de pe încheierea judecătorească emisă în conformitate cu art.470 alin.(3) se expediază de judecată creditorului şi debitorului în termen de 3 zile de la data pronunţării. În conformitate cu prevederile art. 102 CPC al Republicii Moldova, instanţa înştiinţează prin citaţie participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii privitor la locul data şi ora şedinţei de judecată sau la locul, data şi ora efectuării unor acte de procedură. Totodată, potrivit art. 104 alin. (2) CPC, în cazul în care, prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau prin lege specială, nu se prevede o altă procedură de citare sau înştiinţare a persoanelor aflate în starăinătate, cu domiciliul sau reşedinţa conoscută, citaţia sau înştiinţarea l i se expediază ca o scrisoare recumandată cu aviz de primire. Mai mult decît atît, conform art. 105 alin. (5), citaţia sau înştiinţarea adresată unei organizaţii se înmînează persoanei cu funcţie de răspundere respective contra semnătură pe cotor sau în ca zul absenţei acesteia, se înmînează în acelaşi mod altui angajat, considerînduse recepţionată de organizaţie. În asemenea circumstanţe, pornind de la aceste prevederi legale şi anume prevederile art.471 alin. (1) lit. b) CPC, care statuiază că, refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine se admite în cazul în care partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării în 5

proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii, Curtea de Apel Economică, eronat a concluzionat despre necesitatea admiterii cererii privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrii judecătoreşti străine. Mai mult decît atît, instanţa de recurs menţionează că, este î ntemeiat argumentul recurentului Primăria mun. Chişinău precum că, procedura de citare a debitorului nu a fost respectată. Or, din materialele dosarului rezultă cu certitudine că, lipseşte dovada citării legale a Primăriei mun. Chişinău, pentru data de 10 iunie 2006, asupra căreia insistă intimatul. Totodată, Colegiul Judiciar menţionează că, faximilul avizului de recepţie anexat la materialele dosarului, nu este lizibil, mai mult decît atît, nu este autentificat în modul corespunzător, motiv pentru care este lipsit de forţă probantă în baza art. 139 alin. (4) CPC, care prevede expres că, instanţa judecătorească nu poate considera dovedit un fapt adeverit numai prin copia de pe document. Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curşii Su preme de Justiţie afisrmă că, în sprijinul reglementărilor naţionale vine şi Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală din 13 decembrie 1993. Astfel, potrivit art. 1 al acestui Tratat, părţile (cetăţenii) unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi contractante, în ceia ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceiaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante. Totodată, conform art. 2 alin. (1) al aceluiaşi tratat, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii şi notariatului ale părţilor contractante, nominalizate în continuare instituţii de justiţie, îşi acordă reciproc asistenţă juridică în cauzele civile şi penale. În aceiaşi ordine de idei, potrivit art. 4 al Tratatului respectiv, părţile contractante îşi acordă reciproc asistenţă juridică în executarea unor activităţi procesuale, în special întocmirea şi transmitererea de acte, executarea însărcinărilor de a înmînare a actelor, precum şi întocmirea şi transmiterea de acte şi documente. Mai mult decît atît, instanţa de recurs menţionează că, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) al Tratatului sus citat, la cererea de recunoaştere şi executare a hotărîrii se anexează: a) hotărîrea sau copia ei autorizată împreună cu confirmarea că hotărîrea e definitivă şi este susceptibilă de executare, iar cît priveşte cauzele referitoare la obligaţiile de a plăti pensia alimentară, dacă hotărîrea nu a devenit definitivă împreună cu confirmarea că ea e susceptibilă de executare, dacă acest fapt nu decurge din această hotărîre. b) actul ce confirmă că partea faţă de care se adoptă hotărîrea şi caren -a participat la examinarea cazului a primit la timp şi în modul corespunzător citaţia la şedinţa judecăţii, în conformitate cu legislaţia acelei Părţi Contractante pe al 6

cărei teritoriu a fost adoptată hotărîrea, iar cazul capacităţii procedurale limitat e a părţii - actul ce confirmă că cealaltă parte a fost prezentată în modul cuvenit; c) traducerea autorizată a cererii, precum şi a actelor menţionate la subpunctele 1)-2) în limba acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia urmează a fi recunoscută şi executată hotărîrea. În baza normei sus citate coraborate cu materialele dosarulu, Colgiul judiciar reţine argumentul recursului precum că, intimatul nu a anexat la acţiunea sa dovada ce ar demonstra cert comunicarea actelor de procedură emise de instanţa din Kiev. Or, în sprijinul acestei poziţii sunt prevederile tartatului sus indicat, care stabileşte exhaustiv modalitatea de comunicare a actelor emise de o parte contractantă celeilalte părţi contractante. Colegiul Civil Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie concluzionează că, la emiterea încheierii Curţii de Apel Economice din 11 octombrie 2010, au fost încălcate prevederile art. 50 alin. 2 pct. 2) din Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală, art. 4 din Constituţia Republici Moldova şi art. 471 alin. (1) lit. a) CPC. Totodată, instanţa de recurs menţionează că, în conformitate cu prevederile art. 415 din Codul de Procedură Civilă al Ucrainei, adoptat la 18 martie 2004, instanţa de judecată ucraineană era obligată să notifice actele judecătoreşti, prin formularea unei comisii rogatorii privind notificarea/înmînarea actelor judecătoreşti în cauză recurentului – debitorului Primăria mun. Chişinău, adresată autorităţii competente a Republicii Moldova, comisie rogatorie ce urma a fi transmisă prin intermediul Ministerelor de Justiţie ale Ucrainei şi Republicii Moldova, care, în conformitate, cu art. 459 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, o va transmite instanţei de judecată competente, spre examinare şi executare. În consecinţă, dovada executării comisii rogatorii, în mod special, dovada de înmînare sau de neînmînare (cu indicarea cauzelor neînmînării) a actelor necesita a fi transmisă Judecătoriei economice or. Kiev, prin aceeaşi modalitate de comunicare ministerele de justiţie ale Republcii Moldova şi Ucrainei, dovadă ce urma a fi anexată la cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev. Din actele cauzei, se constată cu certitudine că, o asemenea solicitare în adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, nu a parvenit , ceea ce atrage neînştiinţarea în mod legal a recurentului – debitorului Primăria mun. Chişinău la examinarea cauzei nominalizate. Faptul invocat atît de Judecătoria economică or. Kiev, cît şi de intimatul – creditorul SRL “Electro Plius", precum că, recurentul – debitorul Primăria mun. Chişinău a fost înştiinţat la timp, nu corespunde nici faptului prevăzut de Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în 7

materie civilă şi penală, deoarece în art. 50 alin. 2) pct. se menţionează că este necesar de a prezenta actul care confirmă că partea faţă de care se optă hotărîrea şi care n-a participat la examinarea cazului a primit la timp şi în modul corespunzător citaţia la şedinţa de judecată. Totodată, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reiterează prevederile art. 471 alin. (1) lit. c) CPC, examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. Mai mult decît atît, din actele cauzei şi anume din contractul de credit încheiat între S.A. “Investprivatbank” şi Direcţia Generală Finanţe a Primăriei mun. Chişinău, rezultă cu certitudine că, potrivit clauzelor contractuale, în cazul apariţiei unor dificienţe pe parcursul executării contractului, examinarea acestora se va efectua în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova. În asemenea circumstanţe, instanţa de recurs menţionează că, în urma cesionării creanţelor, a fost schimbată competenţa examinării litigiilor apărute ulterior. Astfel, Colegiul judiciar conchide că aceste încălcări servesc drept temei de refuz de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine Argumentele recurentului care fac referire la cererea de revizuire înaintată de SRL “Electro Plius", nu pot fi retractate repetat de instanţa de recurs. Or, acesta este un fapt consumat, deoarece, prin încheierea Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie din 27 ianuarie 2010, instanţa şi-a expus poziţia pe marginea acestei cereri de revizuire. Mai mult decît atît, au fost retractate şi analizate sub toate asp ectele argumentele invocate în cererea de revizuire respectivă. Din considerentele sus-menţionate şi avînd în vedere faptul că circumstanţele pricinii au fost constatate pe deplin de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate eronat, nefiind necesară verificarea suplimentară de dovezi, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Primări a mun. Chişinău, a casa încheierii primei instanţe, cu pronunţarea unei noi hotărîri sub formă de încheiere, prin care cererea privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii , urmează a fi respinsă. În conformitate cu art. 427 alin. (1) lit. c) Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, DECIDE: Se admite recursul declarat de reprezentantul Primăriei mun. Chişinău – Veaceslav Popa. Se casează încheierii Curţii de Apel Economice din 11 octombrie 2010 , în pricina civilă la cererea înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a 8

hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, Ucraina, din 10 iunie 2005 , cu pronunţarea unei noi hotărîri, prin care cererea înaintată de SRL ”Elektro-Plius”, Ucraina, or. Kiev, privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei Economice or. Kiev, Ucraina, din 10 iunie 2005 , se respinge. Decizia este irevocabilă. Preşedintele şedinţei, judecător Judecători Nicolae Clima Tamara Chişca-Doneva Vera Macinskaia

9