Anexa J RAPORT ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE

1. INFORMAŢII GENERALE 1.1. Denumirea investiţiei 1.2. Cine a întocmit Studiul de Fezabilitate 1.3. Beneficiarul investiţiei 1.5. Localizarea investiţiei (ţara, regiunea, judeţul, localitatea etc.) 1.6. Cadrul instituţional şi organizaţional: • Cadrul legal relevant pentru solicitant: Cine sunt entităţile legale? Cine îşi asumă responsabilităţile tehnice şi financiare atunci când sunt implicate mai mult de două entităţi? • Cadrul instituţional pre-operaţional: Cine este beneficiarul, promotorii etc.? Care este organizarea acestora şi care este rolul fiecăruia? • Analizarea fazei de implementare: Care sunt etapele şi strategia de implementare a proiectului? • Aranjamente operaţionale post-investiţie: Cine va fi proprietarul investiţiei finalizate? De cine va fi administrată şi operată investiţia? 1.7. Raţiunea şi justificarea proiectului: obiectivele investiţiei, cu explicarea necesităţilor şi oportunităţilor avute în vedere la propunerea proiectului. 2. STUDIU DE PIAŢĂ

• • • •

Va sublinia în special mediul socio-economic al proiectului şi al zonei în care este localizat şi va indica dacă investiţia satisface priorităţile cuprinse în planurile regionale şi/sau locale. Ce servicii şi produse va furniza investiţia? Răspunde proiectul unei absenţe/insuficienţe identificabile pe piaţa existentă şi în ce măsură? Există un grup ţintă sau grup demografic vizate şi care au resursele necesare să achiziţioneze serviciile/bunurile rezultate în urma investiţiei? Planul de marketing – Cum vor fi promovate serviciile? Ce oferă nou proiectul faţă de ceea ce există deja pe piaţă? Ce stimulente/motivaţii specifice vor fi oferite?

3. DATE TEHNICE PRIVIND INVESTIŢIA 3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează a fi ocupat (definitiv şi/sau temporar) de lucrarea care va constitui obiectiv de investiţii – Cine este proprietarul terenului? Ce suprafaţă are terenul? Care sunt limitele fizice/graniţele/delimitările locaţiei? Dacă este cazul, a fost realizat legal transferul proprietăţii ? 3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament, incluzând: • Amploarea investigaţiilor efectuate sau ce vor fi realizate în analize, etc. au fost efectuate sau este necesar să se efectueze permite elaborarea proiectului de detaliu? 3.3. Date tehnice, incluzând: • Parametrii principali ai construcţiei; • Structura constructiva: Pentru clădiri, trebuie făcută o descriere avute în vedere cu recomandări privind tehnologia de construcţie exploatare pentru fiecare obiect; teren – ce studii, în teren pentru a

a soluţiilor tehnice şi a condiţiilor de

1

Principalele tipuri de echipamente folosite pentru dotarea construcţiei (ex. cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.); • Utilităţi: se vor descrie modalităţile de asigurare a utilităţilor şi soluţiile tehnice adoptate pentru instalaţiile electrice, de încălzire şi de canalizare, precum şi pentru alimentarea cu apă, curenţi slabi etc. 3.4. Un Studiu preliminar de Impact asupra Mediului – Identificarea oricăror zone în care pot apărea probleme îngrijorătoare privind impactul asupra mediului. Au fost avute în vedere la stabilirea costurilor construcţiei toate măsurile necesare de prevenire a impactului negativ asupra mediului? 4. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ANGAJATĂ ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 4.1. Număr total de personal, din care: - locuri de muncă temporare pe durata implementării proiectului; - personal operaţional, după implementarea proiectului. 4.2. Număr de locuri de muncă nou create, din care: - locuri de muncă temporare pe durata implementării proiectului; - personal operaţional. 4.3. Număr total de personal instruit, din care: - locuri de muncă temporare pe durata implementării proiectului; - personal operaţional. 5. DURATA TOTALĂ (LUNI) ŞI PROGRAMUL DE REALIZARE A PROIECTULUI TEHNIC ŞI A CONSTRUCŢIEI • Se va include un grafic (Bar chart) cuprinzând detalierea activităţilor pentru a demonstra că fondurile vor fi absorbite în totalitate până la 31 octombrie 2005.

6. ANALIZA FINANCIARĂ Rata standard recomandată de actualizare ce va fi folosită în analiza financiară este r = 8% Principalii indicatori vor fi calculaţi ţinând cont de datele privind: 6.1 Durata de viaţă economică a proiectului - o evaluare obiectivă a duratei de viaţă a proiectului; 6.2 Costurile capitale ale construcţiei/achiziţiilor ce vor fi finanţate – analiza financiară detaliată a costurilor capitale, estimarea costurilor de investiţii; 6.3 Costurile de întreţinere şi operare pe întreaga durată de viaţă a proiectului – analiza detaliată a costurilor, evidenţiind estimările cuantificabile făcute, inclusiv: • costurile anuale de operare - costuri indirecte; • costurile anuale de operare cu forţa de muncă. 6.4 Veniturile generate pe întreaga durată de viaţă a proiectului (dacă este cazul) – analiza financiară detaliată a tuturor fluxurilor de venituri: • estimarea şi previziunile referitoare la venituri; • rata anticipată de utilizare – rata de folosire şi rata de ocupare, rata estimată de colectare a veniturilor etc. evidenţiind previziunile făcute; 6.5 Previziunea fluxului de numerar (cash-flow) – previziunea detaliată a fluxului de numerar lunar, pe durata construcţiei şi în timpul operării. 7. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ

2

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.

Descrierea metodologiei utilizate – metodele, premizele şi estimările avute în vedere la efectuarea analizei; Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de construcţie – analiza financiară detaliată incluzând detalierea completă a acestor costuri; Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de operare – analiza financiară detaliată incluzând detalierea completă a acestor costuri; Presupoziţii/ipoteze cheie avute în vedere la aprecierea costurilor şi a beneficiilor: Ce presupoziţii au fost făcute şi care este baza acestora? Ce bază/premize s-a folosit la calcularea creşterii valorii terenului după finalizarea proiectului? Evaluarea globală a costurilor şi a beneficiilor socio-economice ale proiectului – estimare financiară sumarizând rezultatele analizei socio-economice; Beneficii indirecte pentru economia regională – Ce beneficii va aduce, în general, proiectul pentru zonele înconjurătoare? Principalii beneficiari finali ai proiectului – Cine va avea de câştigat în urma realizării proiectului?

8. SURSELE DE FINANŢARE 8.1. Divizarea valorii totale a investiţiei pe surse de finanţare – Din valoarea totală a investiţiei: ...... euro din surse externe (fonduri Phare + Bugetul de stat); ...... euro de la bugetul local; ...... euro din împrumuturi bancare; ...... euro de la fondurile speciale create prin lege în afara acestor bugete; ……euro din sectorul privat (non-guvernamental). 8.2. Contribuţia locală – detalii legate de contribuţia de la fondurile locale. Sunt aceste contribuţii asigurate? 8.3. Structura rezumată a bugetului Consiliului judeţean şi/sau local pentru anul 2004 – rezumatul financiar al liniilor de buget relevante care identifică alocarea fondurilor pentru proiectele de investiţii în infrastructură 8.4. Previzionarea/proiectarea costurilor de investiţii în bugetele Consiliilor judeţene şi/sau locale pentru perioada 2004-2005 - rezumatul financiar al liniilor de buget relevante care identifică alocarea fondurilor pentru proiectul avut în vedere. 9. ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE 9.1. O analiză a riscurilor şi senzitivităţilor, legate de premizele avute în vedere, la întocmirea diferitelor rapoarte şi studii, inclusiv influenţa variaţiilor de preţ, rata dobânzii pentru creditele bancare, rata de schimb etc.; 9.2. Impactul întârzierii în implementarea proiectului – impactul de mediu, social şi economic/financiar în urma unei eventuale întârzieri a finalizării proiectului.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful