You are on page 1of 1

Thể Rắn Lỏng Khí

Lực
fhút >>> fđẩy fhút ≈ fđẩy fhút <<< fđẩy
phân tử

Khoảng
Rất gần Gần Rất xa
cách

Dao động tại
Chuyển Chuyển động
chỗ trong mạng Tương đối
động tự do
tinh thể

Không thay Phụ thuộc
Thể tích Không thay đổi
đổi bình chứa

Hình Phụ thuộc Phụ thuộc
Không thay đổi
dạng bình chứa bình chứa

Nén Rất khó Khó Dễ

Mô hình