.

ΙΕΡΕΥΣ

Ελέησον

ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου,
επάκουσον και ελέησον.
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών [του διένος],

και

πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν
αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, πάτερ.
ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα τη αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδι,
πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αμήν.

Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία (3).
Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν
σου (2).
ΨΑΛΜΟΣ 3.

Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με; πολλοί επανίστανται επ' εμέ.
Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου· ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τω Θεώ
αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ει, δόξα μου και υψών την
κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, και επήκουσέ μου εξ
όρους αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα·εξηγέρθην, ότι
Κύριος αντιλήψεταί μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των
κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. Ανάστα, Κύριε, σώσον με, ο Θεός
μου· ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας
αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία, και επί τον λαόν σου
η
ευλογία
σου.
Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα· εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεταί μου.
ΨΑΛΜΟΣ 37.

Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με.
Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μοι, και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα
σου. Ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκί μου από προσώπου της οργής
σου· ουκ έστιν ειρήνη εν τοις οστέοις μου από προσώπου των
αμαρτιών μου. Ότι αι ανομίαι μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ωσεί
φορτίον βαρύ εβαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι
μώλωπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και
κατεκάμφθην έως τέλους. Όλην την ημέραν σκυθρωπάζων
επορευόμην. Ότι αι ψόαι μου επλήσθησαν εμπαιγμάτων, και ουκ έστιν

Οι ανταποδιδόντες μοι κακά αντί αγαθών ενδιέβαλλόν με. Ο Θεός. εν τοις όρθροις εμελέτων εις σε. Εγώ δε ωσεί κωφός ουκ ήκουον. προς σε ορθρίζω. Ει εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου. Κύριε ο Θεός μου. Οι δε εχθροί μου ζώσι και κεκραταίωνται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου. και αυτό ουκ έστι μετ' εμού. Και εγενόμην ωσεί άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν τω στόματι αυτού ελεγμούς. Ούτως εν τω αγίω ώφθην σοι. Μη εγκαταλίπης με. και εν τω ονόματί σου αρώ τας χείράς μου. Μη εγκαταλίπης με. επ' εμέ εμεγαλορρημόνησαν. και το φως των οφθαλμών μου. Ο δε βασιλεύς ευφρανθήσεται επί τω Θεώ. και εν τη σκέπη των πτερύγων σου αγαλλιάσομαι. και η αλγηδών μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. επεί κατεδίωκον αγαθωσύνην. Πρόσχες εις την βοήθειάν μου. Κύριε. Εκολλήθη η ψυχή μου οπίσω σου. Η καρδία μου εταράχθη. εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Ότι εγενήθης βοηθός μου. εν τω σαλευθήναι πόδας μου. επαινεθήσεται πας ο ομνύων εν αυτώ. ποσαπλώς σοι η σαρξ μου. και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβη. και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. ο Θεός μου. του ιδείν την δύναμιν σου και την δόξαν σου. Εδίψησέ σε η ψυχή μου. Εν τοις όρθροις εμελέτων εις σε. εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Αυτοί δε εις μάτην εζήτησαν την ψυχήν μου. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου. Εκολλήθη η ψυχή μου οπίσω σου. ωρυόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε της σωτηρίας μου. τα χείλη μου επαινέσουσί σε. και οι ζητούντες τα κακά μοι ελάλησαν ματαιότητας. και νυν και αεί και εις τους . Πρόσχες εις την βοήθειάν μου. Ότι κρείσσον το έλεός σου υπέρ ζωάς. παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας. και ωσεί άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Κύριε της σωτηρίας μου. και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. εγκατέλιπέ με η ισχύς μου. και χείλη αγαλλιάσεως αινέσει το στόμα μου. εν γη αβάτω και ανύδρω. Κύριε ο Θεός μου. και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Ότι επί σοι. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσι μοι οι εχθροί μου. μη αποστής απ' εμού. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος.ίασις εν τη σαρκί μου. ότι εγενήθης βοηθός μου. μη αποστής απ' εμού. μερίδες αλωπέκων έσονται. Κύριε. και εν τη σκέπη των πτερύγων σου αγαλλιάσομαι. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου. ήλπισα· συ εισακούση. Κύριε ο Θεός μου. ΨΑΛΜΟΣ 62. ότι ενεφράγη στόμα λαλούντων άδικα. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν. Ως εκ στέατος και πιότητος εμπλησθείη η ψυχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως σφόδρα.

Ότι επλήσθη κακών η ψυχή μου. Ευλόγει. εταπεινώθην και εξηπορήθην.αιώνας των αιώνων. η ψυχή μου. Αλληλούια. αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. τον στεφανούντα σε εν ελέει και οικτιρμοίς. και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει σε. ΨΑΛΜΟΣ 87. ημέρας εκέκραξα και εν νυκτί εναντίον σου. και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελησμένη. Κύριε ελέησον (3). Τον ευιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου. Κύριε. τοις υιοίς . Κύριε. εν νεκροίς ελεύθερος. εκέκραξα. Ωσεί τραυματίαι καθεύδοντες εν τάφω. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος. Εμάκρυνας απ' εμού φίλον και πλησίον. ΨΑΛΜΟΣ 102. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου. Κύριε. όλην την ημέραν διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Προσελογίσθην μετά των καταβαινόντων εις λάκκον. οι οφθαλμοί μου ησθένησαν από πτωχείας. και την αλήθειάν σου εν τη απώλεια. ο Θεός της σωτηρίας μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου. και εν κόποις εκ νεότητας μου· υψωθείς δε. ο Θεός της σωτηρίας μου. απωθή την ψυχήν μου. ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου. Καγώ προς σε. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου. Εκέκραξα προς σε. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωϋσεί. Μη γνωσθήσεται εν τω σκότει τα θαυμάσια σου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου. Μη τοις νεκροίς ποιήσεις θαυμάσια. κλίνον το ους σου εις την δέησίν μου. Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου. εγενήθην ωσεί άνθρωπος αβοήθητος. Ευλόγει. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού. το όνομα το άγιον αυτού. και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. τον Κύριον. Αμήν. οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. και. πάντα τα εντός μου. ημέρας εκέκραξα και εν νυκτί εναντίον σου. Τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου. Πτωχός ειμί εγώ. έθεντό με βδέλυγμα εαυτοίς. και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. ων ουκ εμνήσθης έτι. αλληλούια. Κύριε. κλίνον το ους σου εις την δέησίν μου. Επ' εμέ διήλθον αι οργαί σου. και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις. και η ζωή μου τω άδη ήγγισε. ο Θεός (3). δόξα σοι. Αμήν. Μη διηγήσεταί τις εν τω τάφω το έλεος σου. αλληλούια. και αυτοί εκ της χειρός σου απώσθησαν. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. τον Κύριον. και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. η ψυχή μου. Έθεντό με εν λάκκω κατωτάτω. Ινατί. ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονταί σοι. τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου. όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εκύκλωσάν με ωσεί ύδωρ. Κύριε.

Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία· ένεκεν του ονόματος σου. Καθ' όσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών. προς σε κατέφυγον· δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου. Κύριε. Εν παντι τόπω της δεσποτείας αυτού. ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Καθώς οικτείρει πατήρ υιούς. εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ου κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ. η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου. δυνατοί ισχύι ποιούντες τον λόγον αυτού. ότι συ ει ο Θεός μου. τον Κύριον. Κύριε.Ισραήλ τα θελήματα αυτού. εμάκρυνεν αφ' ημών τας ανομίας ημών. Γνώρισόν μοι. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου. η ψυχή μου. ΨΑΛΜΟΣ 142. και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού. εισάκουσoν της προσευχής μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου. εξέλιπε το πνεύμα μου. ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν· ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. εiσάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου· Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου σου. . Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου· εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ' εμού. ευλόγει. και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος. ότι εγώ δούλος σου ειμί. Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Κύριε. και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν. ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζων. Εμνήσθην ημερών αρχαίων. ουδέ εις τόν αιώνα μηνιεί. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Ταχύ εισάκουσόν μου. ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσαι αι δυνάμεις αυτού. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβούμενους αυτόν. ούτως εξανθήσει. Κύριε. Εκάθισέ με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος· και ηκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. οδόν εν η πορεύσομαι. Άνθρωπος. Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος. εμνήσθη ότι χους εσμέν. ζήσεις με.. Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού. μακρόθυμος και πολυέλεος· ουκ εις τέλος οργισθήσεται. εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού·ευλόγει. και ουχ υπάρξει. εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. ότι επί σοι ήλπισα. του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου. η ψυχή μου τον Κύριον. ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου. οι ποιούντες το θέλημα αυτού. λειτουργοί αυτού. και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου· και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου. ωσεί άνθος του αγρού. Κύριε.

νοσούντων. του Κυρίου δεηθώμεν. Της Παναγίας. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. της νήσου ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς. του Κυρίου δεηθώμεν. Αλληλούια. ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών. του Κυρίου δεηθώμεν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. γη ευθεία. ΙΕΡΕΥΣ Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. σοι. Αντιλαβού. Κύριε. αλληλούια. αχράντου. του Κυρίου δεηθώμεν. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελπίς ημών. σώσον. της εν Χριστώ διακονίας. και μη εισέλθης εις κρίσιν Το πνεύμα μετά σου το του δούλου αγαθόν οδηγήσει με εν σου (2). [και μετά από κάθε αίτηση] Υπέρ της άνωθεν ειρήνης. και της των πάντων ενώσεως. οδοιπορούντων. αλληλούια. παντός του Κλήρου και του Λαού. Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως. του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών [δεινός]. κινδύνου και ανάγκης.Εισάκουσαν μου. ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών. ευλαβείας. υπερευλογημένης. εν τη δικαιοσύνη σου. αεροπορούντων. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων. δόξα σοι. Υπέρ της κώμης ταύτης. του τιμίου πρεσβυτερίου. του. τη ση χάριτι. οργής. και των μετά πίστεως. ο Θεός. Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. ενδόξου. ο Θεός (3). Κυρίου δεηθώμεν Υπέρ πλεόντων. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. δόξα Αμήν. Υπέρ του αγίου οίκου τούτου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. και της σωτηρίας των ψυχών ημών. καμνόντων. ΙΕΡΕΥΣ . και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ.

ΙΕΡΕΥΣ Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ο χορός ψάλλει το "Θεός Κύριος" κατά τον ήχον του της ημέρας τροπαρίου• τετράκις μετά των εξής στίχων. ο Θεός. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. β'. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι.Ότι πρέπει σοι. ενδόξου. ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. . δίδαξον με τα δικαιώματα σου. υπερευλογημένης. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. πάσα δόξα. [και μετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού. Της Παναγίας. τιμή και προσκύνησις. ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Στίχ. αχράντου. γ'. και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών. Είτα ο χορός ψάλλει τα Καθίσματα του τυχόντος ήχου ή τα της εορτής. Και το Θεοτοκίου στον ήχον του προηγουμένου. σώσον. Στίχ. τη ση χάριτι. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με. α'. Ευλογητός ει. Και πάλι το Αναστάσιμο απολυτίκιον ή της εορτής Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. ΙΕΡΕΥΣ Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς. Αμήν.Εξομολογείσθε τω Κυρίω ότι αγαθός. Εν δε ταις Κυριακαίς ψάλλονται εν συνεχεία τα ακόλουθα Αναστάσιμα εθλογητάρια. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη. Κύριε. Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. Στίχ. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. Είτα το Αναστάσιμο απολυτίκιον ή της εορτής Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. Προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόν τε και το άγιον Πνεύμα· την αγίαν Τριάδα εν μιά τη ουσία. Λίαν πρωί μυροφόροι έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσαι· αλλ' επέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε· Θρήνου ο καιρός πέπαυται. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. αχράντου. Αλληλούϊα. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. ω μαθήτριαι. [3] ΙΕΡΕΥΣ Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. και Υιώ. . Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Δόξα σοι ο Θεός. Κύριε. υπερευλογημένης. και δεδόξασται σου η βασιλεία. τη ση χάριτι. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. άγιος. Κύριε. κιρνάτε. ίθυνε προς ταύτην δε ο εκ σου σαρκωθείς Θεός και άνθρωπος. ο Θεός. του θανάτου δε. ενδόξου. την ισχύν καθελόντα και συν εαυτώ τον Αδάμ εγείραντα και εξ άδου πάντας ελευθερώσαντα. Μυροφόροι γυναίκες μετά μύρων ελθούσαι προς το μνήμα σου. Ζωοδότην τεκούσα. Ευλογητός ει. Κύριε. ενηχούντο αγγέλου τρανώς προς αυτάς φθεγγομένου· Τί μετά νεκρών τον ζώντα λογίζεσθε. ελυτρώσω. και εις τους αιώνας των αιώνων. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. σώσον. Σώτερ. Τί τα μύρα συμπαθώς τοις δάκρυσιν. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. δίδαξον με τα δικαιώματα σου. ως Θεός γαρ εξανέστη του μνήματος. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Δόξα Πατρί. Ευλογητός ει. μη κλαίετε· την ανάστασιν δε αποστόλοις είπατε. δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Αμήν. Και νυν και αεί. Σωτήρ. Ευλογητός ει. Αλληλούϊα. και Αγίω Πνεύματι. ΙΕΡΕΥΣ Ότι ηυλόγηται σου το όνομα. ο αστράπτων εν τω τάφω άγγελος προσεφθέγγετο ταις μυροφόροις· Ίδετε υμείς τον τάφον και ήσθητε· ο Σωτήρ γαρ εξανέστη του μνήματος.Των αγγέλων ο δήμος κατεπλάγη ορών σε εν νεκροίς λογισθέντα. [και μετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού. συν τοις Σεραφίμ κράζοντες το· Άγιος. Παρθένε. δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Αλληλούϊα. Κύριε. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. Της Παναγίας. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. άγιος ει. τον Αδάμ αμαρτίας· χαρμονήν δε τη Εύα αντί λύπης παρέσχες· ρεύσαντα ζωής.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε. ελέησον (γ'). αλλ’ αυτός αντιλαβού. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι. (δις) Δόξα Πατρί… Αγίω Πνεύματι. λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι. Ειρήνη πάσι. Μετά δε το πέρας αυτού λέγει ο χορός: Δ ΧΟΡΟΣ: όξα σοι. εν δε ταις εορταίς το παρόν Α΄ αντίφωνον του δ΄ ήχου. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. Είτα ψάλλονται εν μεν ταις Κυριακαίς οι αναβαθμοί του τυχόντος ήχου. αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα. ΙΕΡΕΥΣ: ΙΕΡΕΥΣ Εκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ήχος δ' Εκ νεότητος μου. προς ζωογονίαν. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Ότι άγιος ει ο Θεός ημών και εν αγίοις επαναπαύη. Ορθοί. Κύριε ελέησον. Και εν Κυριακή ο Αναγνώστης αναγινώσκει το: . και σώσον. αισχύνθητε από του Κυρίου. Σωτήρ μου. Κύριε. πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. και καθάρσει υψούται. ιεροκρυφίως. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. πάσα ψυχή ζωούται. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Κύριε. πολλά πολεμεί με πάθη. Και ψάλλεται το προκείμενον της Κυριακής ή της εορτής. Και νυν και αεί… Αγίω Πνεύματι. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. δόξα σοι. νυν και αεί. (δις) Οι μισούντες Σιών. δόξα σοι. ως χόρτος γαρ. Και ο Ιερεύς αναγινώσκει το Ευαγγέλιον του Όρθρου. αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν. και εις τούς αιώνας των αιώνων. Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν. (3) ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου.Και ο Αναγνώστης την Υπακοήν του ήχου. ΧΟΡΟΣ: Και τω Πνεύματί σου. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: ΧΟΡΟΣ: ΙΕΡΕΥΣ Του Κυρίου δεηθώμεν.

Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν. ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας. προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου..Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι. Κύριε. Αγάθυνον. ο Θεός. Δόξα Πατρί. χαρά εν όλω τω κόσμω. Εν δε ταις εορταίς αναγινώσκει χύμα αυτόν ο Αναγνώστης. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα. όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου. προσκυνήσωμεν άγιον. . θανάτω θάνατον ώλεσεν. και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Και εν Κυριακή ψάλλουσιν οι χοροί αντιφωνικώς εναλλάξ τον πεντηκοστόν ψαλμόν αρχόμενοι ούτως: Ελεήμων. δια παντός ευλογούντες τον Κύριον. Τον Σταυρόν σου. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Εν Κυριακή προστίθεται και το εφύμνιον: Και ελέησον με. Κύριον Ιησούν. συ γαρ ει Θεός ημών. ελέησον με. τον μόνον αναμάρτητον. καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. το όνομά σου ονομάζομεν. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. και Υιώ. Ν' Ψαλμός Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. και Αγίω Πνεύματι. πλυνείς με. και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. εν τη ευδοκία σου την Σιων. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. αναφοράν και ολοκαυτώματα. και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν. ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός. υμνούμεν την ανάστασιν αυτού. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Χριστέ. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον. έδωκα αν. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς. ο Θεός. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου.

(άγιος της ημέρας). έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. ο Θεός. Ελεήμον. ικετεύομέν σε. του αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα. Εν ταις ενορίαις ο Διάκονος λέγει ευθύς την μικράν συναπτήν. και πάντων σου των Αγίων. Ελέησον με. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σώσον. Και νυν και αεί. Βασιλείου του Μεγάλου. ενδόξων. Αθανασίου και Κυρίλλου. το Αναστάς ο Ιησούς αντικαθίσταται με τον ύμνον της εορτής. προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων. Εν εορταίς. και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου. μεθ’ ου ευλογητός ει. Ελεήμον. ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων. Εν ταις Κυριακαίς του Τριωδίου τα ιδιόμελα του τριωδίου. Δεσποίνης ημών. και οικτιρμοίς. τον λαόν σου. Δημητρίου του Μυροβλύτου. Θεοδώρου του Τήρωνος. εξάλειψον τα πλήθη. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. των θαυματουργών. των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. αλλά εν ταις μοναίς ακολουθούν οι κανόνες και μετά την γ΄ ωδή λέγεται η μικρά συναπτή. Ιωάννου του Ελεήμονος. και εις τους αιώνας των αιώνων. των εμών εγκλημάτων. προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. . και Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Μηνά του θαυματουργού. Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος. μεγάλων Ιεραρχών. επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς. καθώς προείπεν. και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού. των εμών εγκλημάτων. πρεσβείαις. Ταις της Θεοτόκου. ο Θεός. και Οικουμενικών Διδασκάλων. και ευλόγησον την κληρονομίαν σου: επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς. ΧΟΡΟΣ: Κύριε. μόνε πολυέλεε Κύριε. πρεσβείαις.Ταις των Αποστόλων. εξάλειψον τα πλήθη. ικεσίαις του τιμίου. των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. Αμήν. συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι. ελέησον (ιβ') ΙΕΡΕΥΣ Ελέει. των αγίων. ενδόξου. των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών. Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου. Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. κατά το μέγα έλεος σου. πατριαρχών Αλεξανδρείας: Νικολάου του εν Μύροις . και πανευφήμων Αποστόλων. των εν αγίοις Πατέρων ημών. των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου. και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. υπερευλογημένης. τη ση χάριτι. Εν ταις ενορίαις. . ενδόξου. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. ΙΕΡΕΥΣ Συ γαρ ει ο βασιλεύς της ειρήνης. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. Της Παναγίας. Οίκον. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Εν ταις μοναίς. [και μετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού. Της Παναγίας. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. Και ο χορός ψάλλει τα Καθίσματα μετά της γ΄ ωδής του κανόνος. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Και ο Αναγνώστης το Κοντάκοιν. αλλά εν ταις μοναίς μετά την στ΄ ωδή του κανόνος. και το συναξάριον.ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. ο Θεός. μετα το συναξάριον. σώσον. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. αχράντου. Εν ταις ενορίαις ο Διάκονος λέγει ευθύς την μικράν συναπτήν. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ο Θεός. υπερευλογημένης. και σωτήρ των ψυχών ημών. [και μετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. αχράντου. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. ενδόξου. ΙΕΡΕΥΣ Ότι συ ει ο Θεός ημών. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. εκφωνεί ο Διάκονος: Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις τιμώντες μεγαλύνωμεν. τη ση χάριτι. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. προτάσσεται το: Αινούμεν. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Εν τη καταβασία της η΄ ωδής. Εν ταις ενορίαις μετά την η΄ ωδήν των καταβασίων και εν ταις μοναίς μετά την η΄ ωδήν του κανόνος. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. σώσον. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ο χορός ψάλλει ταις Καταβασίαις. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. η ζ΄ και η΄ ωδή του κανόνος. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ.. αχράντου. μνησθήναι ελέους.. ΙΕΡΕΥΣ Ότι σε αινούσι πάσαι αι δυνάμεις των ουρανών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ. και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. τω Αβραάμ και τω σπέρματι αυτού έως αιώνος. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι.. σώσον. Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Της Παναγίας. και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν τοις φοβουμένοις αυτόν.. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Και η θ' ωδήν των καταβασίων ή του κανόνος ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. υπερευλογημένης. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού• ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί. διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών. ο Θεός. εξαπέστειλε κενούς. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. και άγιον το όνομα αυτού.. ενδόξου. την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Εποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου.. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων...ΩΔΗ Θ΄ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν... ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Είτα εν Κυριακή ο χορός ψάλλει: . την όντως Θεοτόκον. [και μετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυνατός. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ. σε μεγαλύνομεν. τη ση χάριτι. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ. Καθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς• πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Τα όρη και πάντες οι βουνοί. ερπετά και πετεινά πτερωτά. Ότι αυτός είπε. Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ. και υιοί Σιών αγαλλιάσθωσαν επί τω βασιλεί αυτών. άρχοντες και πάντες κριταί γης. χάλαζα. Ότι ευδοκεί Κύριος εν τω λαώ αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. και υψώσει κέρας λαού αυτού. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος· πρόσταγμα έθετο. ΨΑΛΜΟΣ 149 Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν η αίνεσις αυτού εν Ευφρανθήτω Ισραήλ επί τω ποιήσαντι αυτόν.Αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. . Ότι άγιος εστι. εκκλησία όσιων. λαώ εγγίζοντι αυτώ. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. τοις υιοίς Ισραήλ. Αινείτε αυτόν. τα ποιούντα τον λόγον αυτού. Αι υψώσεις του Θεού εν τω λαρύγγι αυτών. πνεύμα καταιγίδος. Τα θηρία και πάντα τα κτήνη. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί. οι ουρανοί των ουρανών. πάντες οι άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν πάσαι αι δυνάμεις αυτού. και τω ύδωρ το υπεράνω των ουρανών. και εγεννήθησαν αυτός ενετείλατο. ξύλα καρποφόρα και πάσαι κέδροι. Η έξομολόγησις αυτού επί γης και ουρανού. Αινείτε αυτόν. αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων. ήλιος και σελήνη· αινείτε αυτόν. και εκτίσθησαν. ΨΑΛΜΟΣ 148 Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Ύμνος πάσι τοις οσίοις αυτού. και ου παρελεύσεται. Αινείτε αυτόν. Ακολούθως δε το εξαποστειλάρια της ημέρας και τους Αίνους. Αινεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορώ. και αγαλλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Νεανίσκοι και παρθένοι. Καυχήσονται όσιοι εν δόξη. δράκοντες και πάσαι άβυσσοι. χιών. Πυρ. κρύσταλλος. εν τυμπάνω και ψαλτηρίω ψαλάτωσαν αυτώ. και ρομφαίαι δίστομοι εν ταις χερσίν αυτών. αινείτε αυτόν εν τοις ύψίστοις. Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ. Αινείτε τον Κύριον εκ της γης.Άγιος Κύριος ο Θεός ημών (2) Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε τω υποποδίω των ποδών αυτού. πάντα τα άστρα και το φως.

Εν Κυριακή. ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει. Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις· αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού. Στίχ. εν όλη καρδία μου. μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοι σου αγαλλιάσονται.Του ποιήσαι εκδίκησιν εν τοις έθνεσιν. Πάσα πνοή αινεσάτω τόν Κύριον. Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ· αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω. Εις στίχους 4 Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού· αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού. υψωθήτω η χειρ σου. . Αινείτε αυτόν εν ηχώ σάλπιγγος· αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα. Κύριε. Κύριος ο Θεός μου. ΨΑΛΜΟΣ 150 Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού· αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. λέγομεν και τους εφεξής δύο στίχους: Ανάστηθι. ελεγμούς εν τοις λαοίς. Κύριε. α΄ Όταν εν Κυριακή συμπέση Θεομητορική εορτή αντ' αυτών λέγομεν τους στίχους τους επιγραφομένους άνωθεν των αποστίχων του Εσπερινού. Τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος. β΄ Εξομολογήσομαι σοι. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. εν η ουχ υπάρχει εορτή. ΙΕΡΑΡΧΩΝ Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Στίχ. Οι ιερείς σου. και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδαις σιδηραίς. Του δήσαι τους βασιλείς αυτών εν πέδαις. Εν μνήμαις άλλων εορταζομένων αγίων λέγομεν τους επομένους: ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτού [η αυτών] και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού [η αυτών]. και ωσεί κέδρος η εν τω Λιβάνω πληθυνθήσεται. Εις στίχους 8 ή 6 Του ποιήσαι εν αυτοίς κρίμα έγγραπτον· δόξα αύτη έσται πάσι τοις οσίοις αυτού.

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει. Πρόσδεξαι την δέησιν ημών. ο αμνός του Θεού. Το Θεοτοκίον των αίνων. εν ανθρώποις ευδοκία. και ωσεί κέδρος η εν τω Λιβάνω πληθυνθήσεται. ο Αδάμ ανακέκληται. ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός. επουράνιε Θεέ. ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου. Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υιέ μονογενές. Και νυν και αεί. α κατάρα νενέκρωται. Δόξα εν υψίστοις θεώ. η Εύα ηλευθέρωται. Υμνούμεν σε. και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Κυριακαίς ψάλλεται εις τον ήχον της εβδομάδος το παρόν Θεοτοκίον: Υπερευλογημένη υπάρχεις. Ιησού Χριστέ. δόξα σοι. Τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος. ο ούτως ευδοκήσας. ελέησον ήμας. και . Αμήν. ο θάνατος τεθανάτωται και ημείς εζωοποιήθημεν· διό ανυμνούτες βοώμεν· Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών. και Αγίω Πνεύματι. ο Υιός του Πατρός. εν ταις αυλαίς του Θεού ημών εξανθήσει. ΟΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι. Δόξα Πατρί. και επί γης ειρήνη. Κύριε βασιλεύ. ΟΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατηύθυνε τα διαβηματα μου. Πεφυτευμένος εν τω οίκω Κυρίου. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού. Θεοτόκε Παρθένε δια γαρ του εκ σου σαρκωθέντος ο άδης ηχμαλώτισται. και Υιώ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού. ευλογούμεν σε. προσκυνούμεν σε. και άγιον Πνεύμα. Είτα η μεγάλη δοξολογία Δόξα σοι τω δείξαντι τω φως. Και ψάλλεται το Εωθινον δοξαστικόν ή το της τυχούσης εορτής. δοξολογούμεν σε. Κύριε ο Θεός.

δίδαξόν με του ποιείν το θέλημα σου. Και νυν Άγιος Άγιος ο και αεί. Κύριε. Καταξίωσαν. Ότι συ ει μόνος άγιος. το έλεος σου εφ' ημάς. Κύριε. καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά. και . Ιησούς Χριστός. ότι ήμαρτόν σοι. Κύριε. Αμήν. και εις τους αιώνας των αιώνων. άγιος ισχυρός. Ει δε εστιν εορτη. εν τη ήμερα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς. Καθ' εκάστην ημέραν ευλογήσω σε. Σήμερον σωτηρία τω κόσμω γέγονεν· άσωμεν τω αναστάντι εκ τάφου και αρχηγώ της ζωής ημών· καθελών γαρ τω θανάτω τον θάνατον το νίκος έδωκεν ημίν και το μέγα έλεος. Εγώ είπα· Κύριε. λέγει ο Διακονος: ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. ΧΟΡΟΣ Κύριε ελέησον[3].ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί. Αμήν. συ ει μόνος Κύριος. και αινέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εν Κυριακή ψάλλομεν το παρόν αναστάσιμον τροπάριον. άγιος αθάνατος. εις δόξαν Θεού Πατρός. Εύλογητός ει. Κύριε. Άγιος ο Θεός. Θεός.[και μετά από κάθε αίτηση] Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Αλλά εν Μονές όπου η Θεια Λειτουργία δεν ακολουθεί ευθύς μετά τον Όρθρον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών [του διένος]. Αμήν. ότι συ ει ο Θεός μου. Παράτειναν το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε. άγιος ισχυρός. εν τω φωτί σου οψόμεθα φως. αθάνατος. Κύριε. δίδαξόν με τα δικαιώματα σου (3). Γένοιτο. και Υιώ. ελέησόν με·ίασαι την ψυχήν μου. προς σε κατέφυγαν. ελέησον ημάς. επάκουσον και ελέησον. δεόμεθά σου. πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και άρχεται η Θεια Λειτουργία. ελέησον ημάς. Ευλογητός ει. ο Θεός των πατέρων ημών. άγιος αθάνατος. Ότι παρά σοι πηγή ζωής. ελέησον ημάς (εκ τρίτου). και Αγίω Πνεύματι. Κύριε. καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. ψάλλομεν το απολυτίκιον αυτής. και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας.

παρά του Κυρίου. οργής. και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω. υγείας. αιτησώμεθα. κινδύνου και ανάγκης. σωτηρίας. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. Την ημέραν πάσαν. τελείαν. του απεκδεχομένου το παρά σου μέγα και πλούσιον έλεος. ψαλλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού. . παρά του Κυρίου αιτησώμεθα. των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη. επισκέψεως. ειρήνης. ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε. Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω. κοπιώντων. των ενθάδε ευσεβώς. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω. συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου. ο Θεός. Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. ελέησον και διαφύλαξον ημάς. φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. τού Κυρίου δεηθώμεν. και απανταχού ορθοδόξων. [και μετά από κάθε αίτηση] Άγγελον ειρήνης. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών.Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους. Αντιλαβού. πιστόν οδηγόν. ειρηνικήν και αναμάρτητον. Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως. των ενοριτών. πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. παρά του Κυρίου αιτησώμεθα. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αοιδίμων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Και μετά από κάθε αίτηση. συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. επιτρόπων. ζωής. παρά του Κυρίου αιτησώμεθα. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων. αγίαν. του Κυρίου δεηθώμεν. παρά του Κυρίου αιτησώμεθα. ΙΕΡΕΥΣ Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. του Κυρίου δεηθώμεν. τη ση χάριτι. κειμένων. σώσον. ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Της Παναγίας. μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. συν τη αγία Εκκλησία και τη πόλει (κώμη. Κύριε. και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα. Χριστέ ο Θεός. δόξα σοι. Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν ημάς. ΙΕΡΕΥΣ: Tας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. οικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. αχράντου. υπερευλογημένης. Ο Ιερεύς ευλογών τον λαόν Ειρήνη πάσι. και εις τους αιώνας των αιώνων. ο εν υψηλοίς κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τω παντεφόρω σου όμματι επιβλέπων επί πάσαν την κτίσιν. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. ειρηνικά. ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. σοι εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. ΙΕΡΕΥΣ Ότι Θεός ελέους. ΔΙΑΚΟΝΟΣ: ΙΕΡΕΥΣ Σοφία. άγιε αγίων· έκτεινον την χείρα σου την αόρατον εξ αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς· και ει τι ημάρτομεν εκουσίως ή ακουσίως. η ελπίς ημών.Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματί σου. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Μονή) ταύτη εις αιώνας αιώνων. Ο ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν. Στερεώσαι Κύριος ο Θεός την αγίαν και αμώμητον πίστιν των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών. ΙΕΡΕΥΣ: ΙΕΡΕΥΣ Κύριε άγιε. και αεί. και σοι την δόξαν αναπέμπομεν. ανεπαίσχυντα. ΧΟΡΟΣ: Σοι. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. ο Θεός ημών. ΧΟΡΟΣ . ανώδυνα.

των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών.Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. των αγίων. ικεσίαις του τιμίου. του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα .[3] Πάτερ Άγιε ευλόγησον. ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού μητρός.ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. ελέησον. ΙΕΡΕΥΣ Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών. ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων. ελέησον και σώσον ημάς. και πάντων των Αγίων. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. . δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. ο Θεός ημών. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. του αγίου ενδόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. ενδόξου. ελεήσαι και σώσαι ημάς. προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. ΙΕΡΕΥΣ [Ο Αναστάς εκ νεκρών] Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. προστασίαις των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων. Κύριε Ιησού Χριστέ. Αμήν. [του αγίου της ημέρας] ου και την μνήμην επιτελούμεν. Κύριε.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful