ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.

ΨΥΛΛΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ
ΚΑΤ΄ ἮΧΟΝ
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ

Â
Ø
ΣΥΔΝΕΫ - SYDNEY
2007

Στοιχειοθεσία καὶ ἐπιμέλεια ἔκδοσις,
ἀπὸ χειρόγραφο Ἄρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή,
Θεσσαλονίκη - 1963 : Βασιλείου Ψυλλᾶκου.

Eἰς μνημόσυνον αἰώνιον
τοῦ Ἄρχοντος
Μουσικοδιδασκάλου καὶ
Πρωτοψάλτου
ἀειμνήστου
Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή.

.

}I Á Ö ã Û Û ÷e „ ã ÛW ã ã Û ã Ô „ ‰g ÿW ã ¹f ã ãe Ö| ·` FÈ ã Ö Û Û Ö| ¢f ã „ Ö| H ã` Ö Ú£ ‚ Û Ö| Û · ã Ö| º ‚` Ö FÈ H ã · ã ™ ã ¢f ã „ Û Û` Ú£ ã ã Û ÷e ã ã ·W ã ã` FÈ Ö| Û Û Û Ö| ™ ã · Ö ¹f ã „ · Û Û Û`ã Û ™ 0f ã „ ‰g ÿW ã ã³ ãe ·` FÈ Á Ö ™a ã ã ÛW ã ã Û Û` ™ ã … Ð ã ·W ã Ö| ã` FÈ · Ö Û Û ¢W ã ã ·W ã ã Ἦχος ων ου ρα γα αλ λι ι ης αν θρω πων νι α Πα.ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΚΑΤ’ ἮΧΟΝ Αον Προσόμοια Στιχηρά. ι ων ταγ μα α των το α α α μα κρα ται α α χραν τε Παρ θε νε σω ω σε ε κα τα φευ γον τας ελ πι α νε ε α ι δας με θε τα ε με ε αλλ ου η ο Θε ε πι προ στα σι σον μας τι ον Θε ο γη α τους εις εν σοι τας το κε θα νευ φη μοι μαρ τυ ρες κα τε κρυ ψεν των υ μας ουχ η γη ρα νος υ πε δε ξα το .

2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û ÿW ã ã „ Û` FÈ Ê Û ™ ˆ · ‰ ·` Ú£ ã Û ÛW ã ã ã ã · ÁW ã ã Û ¢W ã ã ·W ã ã Û ÿW ã ¨ „ Û` FÈ · · Á ‰ · ã Û · ÛW ã ã` ã Û ß ˆ ÷ Û ß ã` · ã · „ ‰g ÿW ã ã³ ãe ·` FÈ H ã · ã … ã Û Û ·` Ú£ ã Û Ù Ö| Û · W „ Ö Û`ã Û ÛW ã ã ã Ö| ã` FÈ · Ö Ha ã ã ã Û Ö| Û` ã Ö … ã ÿW ã ã ³ ãe Ö| ·` FÈ · Ö °a ã „ Û Û Ö| Û` ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö · ÷e ã ã ·W ã Ö| ã` FÈ Á Ö ™a ã ã ã Û Ö| Û` ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö η νοι γη σαν υ λαι και εν υ μιν Πα ρα δει σου πυ τος γε νο με νοι του ξυ λου της ζω ης α πο λαυ ε τε Χρι στω πρε σβευ σα ρη η τε δω θη η ναι αι ταις ψυ χαις η μων την ει η νην και το με γα α ε ε λε ε ος του πα ρα δο ξου θαυ μα τος γη της ζω ται ο νον ο τα φος γι ευ φραι νου Γεθ ση το κου το η σο μεν οι η ης εν μνη μει ω τι θε ται κλι μαξ προς ου ρα πι α α μα γι ον στοι τον ι νη της τε με νος Γα βρι ρη πη και νε ε Θε βο ηλ κε κτη .

ΣΤΙΧΗΡΑ 3 · ÷e ã ã ·W ã ã` FÈ Ê Û Û Û ™ ã ™ ã ãe ·` ˆ Û ÛW ã ZW ã ã` FÈ Ê Û Ö| ™ ã „ Ö Û ‰ ·` ã Û ™ 0f ¨ „ ‰g ÿW ã ã ³ ãe ·` _ ÷ ¶ ºa ˆ Û … „ Ö| Û` Û Ö ÛW ã Ö| ¹f Ï ã „ Öõ ° ã` F[ · Ö · · Ö| ¿f ã „ Öõ ™ ã` Ê Ö ™ ã Û Û ¢W Ö| ã` ã Ö ÛW ã ã ã ÿW ã ã` F[ ÿW ã ã` Û Û ÛW ã ¨ „ Û` ã · Ï Û Û Ö| ÿW ã ã Ö · ‰ · · · · ·W ã με ε νοι τα ξι αρ χον νη χαι αι αι ρε με πα ρε χων γα α ε τω κε τα σου ο η α γι α ξα ευ Ε ρι τω ρι ος α σου με ο το με ος Ἦχος κος του Κυ κο ο σμω δι ε λε ε ι χα Πα φρα θα η των Προ φη τρε πι σον τον οι πο λις τω ων κον εν η η δο ω το θει ον τι κτε ται ο τε εκ ρι μα του ξυ λου σε νε κρον ο θαι ας κα θει ει λε την των α Α πα αν .

4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã Û Û` ™ ã · ã … ã · ã ã Û Û ÷e ã ¯e Û` F[ Û Û ™a ã ã ÛW ã Ö| ¹ ˆ Ö| ËW ã ã Ö ¿ ·` ™ ã · ã … ã · · ˆ Û Û ÷e ã ¯eÛ` F[ ÿW ã ã` ã · Ö| ËW ã ã Ö ¿ ·` … „ Û Û Ö| Û · · Ö Û` ¡ ã` ÚR · · · ã ÛW ã ã ã ÿW ã ã` ¶÷ ˆ ÷ Û Ö| ã` ã Ö Û Û ™ ã ÿW ã ã³ ãe Ð ·` · Û Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ¹W Ö ã ã ã` · ÷e ·` Úñ ã · Û Û Ö| ™ ˆ Û Ö ¢W ã ã ã Ê · · ÛW ã ã ã · ã · ‰ ¿ U ã` ¯e των ζω ην σμυρ νη και σιν δο νι σε Χρι στε ε ει λη δι α και πε ρι σε και τω χει πτυ με νος υ πο θω η πει γε ξα σθαι ο α ο μως συ στελ λο νε βο α σοι τη συγ κα τα βα σει σου φι λαν θρω πε Ἦχος οι σι το καρ λει σω μα το α κη ρα τον σου φο βω χαι ρων δο ξα νει οι α οι νυ λον τους δι και η νω οις ευ Δι φη μι μνη σω μεν Πε τρο η ρη με ε ε ω ων στε ε μα α ο ον και Πα αυ με νους τοις ε νους τω πνε ε σω μα α σι ευ μα .

ΣΤΙΧΗΡΑ 5 Ûe ß ã ·` ˜ñ Ê · · · ™a „` ¢W ã ã ã` · ÷e Ö| ·` Úñ Û Ö Û` · · · · ÛW ã ã ã · ã · ‰ ¿ U ã` ¯e Ûe ß ã ·` ˜ñ Ê Û Û` · · · · ÛW ã ã ã · ã · ‰ ¿ U ã` ¯e Ûe ß ã ·` ˜ñ Ö| Ê · · Ö ÿW ã ¹W ã ã ã` · ÷e ·` Úñ ·“ · ™a ˆ Á ¿f ã ¯eÛe ßã ·`-ÚÈ · · ÿW ã ã ã ã` ¢f ã Ö| Û` Û Ö| ™ ˆ Û Ö ¢W ã ã ã Û · ‰ · ˆ ÛW ã U ã ã Û ÷ ¢f U ã` ¯e Ûe ß ã ·` α α τι το στα τους α θε τας στο ο λω ων προ ε το κο πι γαρ ον δε α α α ο ον να του ου λε ε ε ε μεν ξα α αρ ως υ σα δο ο ο νοι ος ρυ κων προ ο ο ως των χο περ τους α ω ως α ε χων το ε κη τον τω μα σι στε φα α μων ο ο ι ο ξης ον τα του ους α Θε γα α τους α δι Χρι στος ο πο α αλ λου ους αν τα ξι με ε ο Α ε θα δη ος ε η η η ε .

6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Q Ἦχος Γα Û Ö ÿ/W ã ã · ™ ã · ã ã Û Û Ì Û Ö| ·` ·ê Ö ÿW ã ã · U ÛÆ· ã · ·W ã ã ã ‰g ™a ã ã ã` FÈ Á Û ÛW ã ã · ™ ã Ö| ·W ã ã Ö ¢W ã ã Ö| ã` FÈ Á Ö ·W ã ã Û Û ‰ Ö| ·` ã Ö Û Û ÛW ã ã · · · Ö| ·W ã ã Ö ¢ ˆ` Âœ ˆ Ö Û Û Û` ¢ ˆ · ÿ/W ã ¹ ˆ Å Û Û` ã · Ûê Û ÛW ã ã` ã · ÛW ã ã ã Ö| ã` FÈ Ë Ö ÿW ã ã · U ã ã Û · ÛW ã U ã ?ã Û` ε να γα λη των μαρ τυ ρων σου Χρι στε η μις εν μα δι ι ι μνη μα τι γαρ ω κου ου σι την ε ε ξου σι α α δος ε ευ σε βει ας α σπε ρι Χρι στε με τα μα τι κον χα ας η ι και ι γω νι νον θυ ε η μων αν κει δυ ειν ται και πνευ κα τηρ γη σαν εχ θρου τη πι στει της Τρι σα με νοι υ περ της υ μνον προσ φε ρο μεν σοι μι α μα τος και ω δων πνευ λε η σον Σω τη ηρ τας ψυ .

ΣΤΙΧΗΡΑ 7 }£ „ · · Ö| ° ã · Ö ·W ã ã` ã Û Ö| Û Ù · ã Ö ÿW ã ã` Ê Û ™ ˆ ÛW ã ã ã Û Û ·W ã ã` ˜Ô Ö| ™ ã Û Ö| ÿW ã ã Ö ·W ã Ö| ã` FÈ ã Ö Ê ÷e · Û ÛW ã ã` · · ·W ã ã Û Û` ã · Û ÷e ã ã ·W ã ã` ã Û ÿW ã ã` ˜Ô · · · ÷e · · … „ Û Û ™ ˆ Û Û ÿW ã ã ã ¢f ã Ö| ã` · Ö ã Û ÛW ã ã ã ÿW ã ã` ˜Ô ° ã · · ·W ã ã · ã Û Ö| Û · Å ã Ö ÿW ã ã` ˜Ô ˆ Û Û` ã Û ÿW ã Ö| ã` ˜Ô Ἦχος ς ρε Γε γεν ναι ον εν ωρ γι ε συν φη μου μεν σε την εκ Θε πι ι ο τι τον στιν ει τε δρο μον τε τε λε κας τη ρη κας και ας ε δε ξω και κιν δυ νων λυ πι στει εκ τε λου ουν τας την σε ε βα στον μνη μην σου δω κας ση μει ω σιν τοις φο βου σε φο ι κης σου στε φα νον ον ι εκ φθο ρα τρω θη ναι τους εν α μαρ τυ σιν α θλο ελ θον τες ση η με ρον ευ ου τον της νι κε τευ ε Βου Κυ ρι ε τον σταυ ρον σου τον τι με νοις μι ον .

8 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ·ÖË ` · · ™ ˆ ã` ã Û ÛW ã ¹ ˆ` ˜Ô ÿW ã ã ã Û ÷e · · · · ·W ã ã Û Ö| Û` ˆ Ö · · · ÷e · „ Û Û ·W ã Ö| ã` ˜Ô · Ö ÛW ã ã Û ÿW ã ã „ Û Û Ö| Û · ã Ö ÿW ã ã` ˜Ô · · Ë `ã Û ™ ˆ ã` ã Û ÛW ã ã ã ÿW ã ã` ˜Ô Ö| · · · Ö · ÷e ã Û ÛW ã ã ã Ï ¢ ˆ` ˜Ô • ã · ã Ö| … ã · Ö| ÿW ã ã Ö ·W ã Ö| ã` ã Ö Û Û Ö| ™ ã Û Ö ™ ˆ Ö| Û` ã Ö · ã Öõ º ‚` FÈ Û Ö · · · ÷e · „ Û Û ·W ã ã` ˜Ô • ã · ã Ö| … ã · Ö| ÿW εν ω ε θρι αμ βευ σας τας αρ χας του σκο τους και τας ε ξου σι η μας εις ο τη τα νο το δυ να με ο Σω θρω πων ο τε το ρω σε τους ο α σε αν δο υ αι ε πα νη γα γες αν μα κα ξα ζο μεν Ι η σκυ θρω πο τη τα οι σου παν τη ηρ των ψυ χων η μων ψι ε ι στου κλη θεις ουκ απ αν πι γει ον σκο τος η μαυ φθαλ μους τους του σω μα βει ας ρι ο σου την φι λαν θρω πον κο εξ ας και την αρ χαι δι μι ι δη μο σι το τε το ου ε ευ τος της ον την ρα νι ον φως .

ΣΤΙΧΗΡΑ 9 ã ã Ö ·W ã Ö| ã` ã Ö Û Û Ö| ™ ã Û Ö ™ ˆ Ö| Û` ã Ö · ã Öõ º ‚` FÈ Û Ö · · · ÷e · ˆ Û Û ·W ã ã` ˜Ô Ö| Ê · · Ö ÛW ã ã ã ã ã ÁW ã ã` FÈ Û Û Ö| Û · ã Ö ™a ã „ H ˆ Û` Ú£ · Û Ö| ÿW ã ã Ö ¢W ã ã ã` ã Û ÛW ã ã ã ÿW ã ã` ˜Ô Ö| º ‚ Û Ö| Û · · Ö · ã Ö| º ‚` Ö Ç Û Û Û · ™ ã ÛW ã ã ã Û Û ·W ã Ö| ã` ˜Ô ˆ Ö Û Û Ö| Û · · Ö · ã Ö| º ‚` Ö · · Û Û ÛÀ¿f ã „ Û Û ·W ã Ö| ã` ˆ Ö Û Û Ö| Û · ã Öõ ° ã` Ó Ö πε ρι η στρα ψε της δι τα της ευ σε πτον την ω α βει ας ραι νοι ας α ω τη τα να ο τα κα θεν ε γνω ως τον ε ξα γον τα στον τον Θε ον η μων ω ω σαι και φω τι σαι τας ψυ χας η μων θε λον των ε πε σκο τους Χρι κε τευ ε σω λει ψαι μων πται σμα των Κυ υ ρι ε το χει μου α το με στη σαι σοι αλλ κρυ σιν ε υ ξα και δι ι λυ ε γρα φον δα φως εκ ον ομ μα υ πο τα ο νοι ε ρο λοι πον της ζω ης οι ρε ας χθρος α πα ευ α τα με και .

10 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û Û Ö| Û · ã Ö| º ‚` Ö FÈ ÎW ã ã ã ™ ã Ö| ÛW ã ã Ö ™a ã ã ÿW ã ã` ]I •a ã ã · · ¿ ˆ Û Öõ Ûc ã Ö · × Û ÛW ã ã · … ã Û Û ™ ˆ Öõ Ûc ÙI Û Ö| Û · · Ö ã ã ™ ã ãe · · Û Û ™a ã „ Û` ÙI · Û ™ ˆ ÛW ã ã` · ã ·W ã Öõ ãc FÈ · Ö ° ã Û Û ÿW ã ã` Ó · ° ã Û Û ™ ˆ Ö| Û` ÙI Û Ö · ã ™ ã ãe ·` ‚ · ° ã Û Û ™ ˆ Û` ÙI · Û ÛW ã „` ã ã Û ÷e ã ã ·W ã ã` πο εις λε μει την ψυ χην μου τε λος α πο λω μαι σω σον με Ἦχος αι ροις α σκη νι σμα των το ευ σταυ τι Χρι στω α να θε με νος Πα. κων ω ω ρον γαρ επ Δε σπο τη Κυ υ ρι ε πριν α δες κει ω μων α σε θως α μη λι γω ον α α ρας και τω αυ τον παμ μα α καρ σαρ κο ος κα το χα μαι αι ζη λον φρο νη ται αι αις δε την ψυ χη ην κα και προς εν θε λη ον α νε πτε μα τε πα τη σας ταις α ρε τε λαμ πρυ νας ε ρω σας ε ρω τα .

ΣΤΙΧΗΡΑ 11 a Wãã FÈ Îa … „ Û · ÛW ã Ö| ã`· Ö Á ·W ã ã` Ö| ™ ˆ Û Ö| Û · · Ö · ÷e ˆ` Ö| ã ã ã Ö Û ÷e ã ã ·W ã Öõ ãc FÈ · Ö Ë ` · · ˆ ÷e ·` · Û Û · ã ã ÛW ã ã · ° ˆ ™ ˆ Û` ]¶ .÷ ÛW ã ã ã Û Û Ö| ·` ã Ö Û Û Ö| Û Ï ¨ „ Ö| º ã` Ö ã Û · „ Û Û ·` ã · Û Û ÛW ã ã ã Û Û ß ã ã ã` ˜ñ Û Û · ¯e Û Û ·` ã · Û · ˆ ÷ Û ßã` ã · Û` ÷e Û ß ã ã ·W ã Ö| ã` ÂÑ Û Ö ο θεν την πα να νευ φη με λαρ να κα γι αν σου κυ κλουν τες πα Σαβ βα της φι λαν θρω πι ι σαις πρε σβει ει αις και τω ναι το με γα ε ας αι του με θα λε λην α πο θε ελ πι γης ρε πι α αν α ε με νοι εν ε λα βον δω ου χειν η Βου α γι οι ου σι τοις νο σου τυ ας κο σμω δω ρη θη δα θη σαυ ρον οι ει ος Ἦχος την θει α ου συ ρα λη τον ε θη σαυ ρι σαν ρε σι τα ι αν νοις δι δω δου ου α μα τα χρυ .

12 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ™ ã ÿW ã ã` ÛW ã ã ã U Û ãe Û Û Û ß ã ã Ö| ã` ˜ñ Ê Ö ÛW ã … „ Û Û ·` ãS · ã Û ÛW ã ã ã ÛW ã ã` Ø[ •ã ·· Ö| ` ˜ñ Ê Ö ÿW ã ã · ã „ · ¹f ÿW ¯e „ Û Û Ö| Û`ã Ö Û Û ¢W ã ã … ã · · U ã ã Û Û ¢f ã U ã ã U · ãc Úñ · Û · ˆ Û` ã ã ã Û Û Û ·W Á ã ã` ˜ñ Ê Û · ˆ Û` ã ã ã Û Û ã ·W ã Ö| ã` Øñ Ë Ö ™ ã Ö| ·W ã ã Ö| ° ã` Ö · ã U Û ãe Û · Û ß ã ã ã` ˜ñ ° ã · · Û Û · ˆ Û`ã · ã Û ™ ã Ö| ·W ã ã σον η αρ γυ ρον ευ αγ γε λι κω ω κτι σαν το και κτη νε αν ευ ερ γε πα νοι α σι ι ας με τε δω καν α αν των Χρι στω εν παρ πε ερ των ι ψυ χω ων αγ α μεις οι φα α τνην φι θρω ποις τε ι σμον η ι γε υ ρη ως ουκ ι ε σι τας να δι α πη κο οι γε νο με σι α πρε σβευ ου σιν υ η η μω ων λι και προ πο ρευ ε σθε δυ να εν Βη θλε εμ ε τοι μα σα τε την ο Λο γος γα αρ γεν να ται η σο α προ ερ χε ται δε χου α σπα Εκ κλη σι α εις την χα ραν της Θε ε ο .

ΣΤΙΧΗΡΑ

13

Öõ ° ã` ã Ö ¢W ã ã Ö| ã` ˜ñ Û Ö Û Û Û ·
ã „ Û · U ã ã Û Û ¢f ã U ã ã
U · ã`
Úñ
· · ÛW ã ã` ã Û · ã ·W ã ã` Øñ
Å
Ë · ÛW ã ã` ã Û · ã ·W ã Ö| ã` Øñ
Ê Ö| Á · ã Ö ÿW ã ã · ™ ã Ö| ·W ã ã
Ö| ° ã` Úñ Ö| ™ ã · Ö Ê · · ã Ö| … ã
· Ö ™ ã Ö| ·W ã ã Ö| ™ ã` ˜ñ Ö| ° ã · Ö Û
Û · ã ·W ã ã Û Öõ ÛW ã ã ã Ö| ™ ã` Ö ˜ñ
ã · Û ÷ Û · · · ã Û`¡ Ö| ã` · Ö
™ ã ™ ˆ Û Û ¢W ã ã ÛW ã ã ·
το κου λα οι ει πω μεν

ο

ελ

θων

Θε

ο ος

ευ

η

λο

μων

γη

δο

με

ο

νος

ξα α

σοι οι
κ

εκ

γα στρος ε τε χθης προ

Πα τρος α μη τωρ προ των αι

καν

Α

ξα ζει

ρει ος

τολ μη συ

αι ω

αλλ η

Συ

νι ου ε αυ
υ

ον Θε ου σε

ω

κτι σμα σε και ου Θε
να

νο

α

δος

νε

ω νων

ο ον δο

πτων σε τον κτι στην

τοις κτι σμα σι ιν α φρο νως
του

ε ωσ φο ο ρου

υ λην πυ

ρος

τω θη η σαυ ρι ζων

η

κη

εν Νι και

ρυ ξε Κυ

α

ρι ε

Υι

Πα

14

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

ÛW ã U ã ã Û Û ¢f ã ã ã U · ã` Úñ
· Ö · · ã ‰g ÛW ã ã ã · Û Û
Ì
Û · ã ã ã` Ê Û ™ ã ãe ·` · ã
Ê · ã ã ã` ˜ñ ¢f ã „ Û Û Û
·W ã Ö| ã` · Ö Á · · ã ÿW ã ã` Ö| ÿW ã
ã Ö ·À¿f ã „ Û Û ™a ã ã ã` Úñ
· Ö … „ Û Û ™a ã ã Ö| ã` Û Ö Û
Ô
· ã ‰g ÛW ã ã ã` ˜ñ Ê Û ™ ã ãe ·`
· ã Ê · ã ã ã` ˜ñ ÛW ã ã Û Û Û
·W ã ã · ÿW ã ã ã Û ÷e · · ·
· … „ Û Û ¢f ã ã ã U · ã`
τρι και
ε

Πνε ευ μα

τι

συ υν θρο ο

νο ον

τα νοι α αν ου κε κτη μαι αλλ ου

πα

λι δα κρυ α

δι

τευ

ω σε Χρι στε

α

του ου ου το

προ ο

τε λους

ι

ε

στρε ε ψαι και δου ναι μοι κα τα νυ ξιν
ρυ σθη
ρι

η σω
η

μαι της κο

με ρος

α

νε

τον προ πα

δι

ι ο

νυ μνει

γε νος των αν θρω ω

σου την

α

πι

ο πως

νε στης Χρι στε εκ
συ

ξα α ζει το

κε

λα σε ε ως

φου κα α θως γε γρα πται

το ρα η μων

δε

να α στα α

τα

γει ει ει ρας
σε και

δο

πων και α
σι

ιν

ΣΤΙΧΗΡΑ

15


· Ö Û · · · Ö| ÛW ã ã Ö ÿW ã ã ?ã
Ï
Û` Âœ ã Û Û · ¿ ã ã ã Û ¿
·` Ö| · ã Û Ö ÛW ã U ã ?ã Ûc
]£ ÷
ºa ‚` · Û ÿW ã ã ã ã` Ö| ™ ã Û Ö
Ù
¢ · ˆ Û` · Û ¢ ã ã ·W ã ã` ™
ã ·W ã ã ã ã` ú® Á Û Ö| ™ ˆ Û Ö ÛW
ã ã` Ö| ·` Øý · Ö Û Û ÛW ã ã ã Û Û
™ ˆ Û` Ö| Ê · · Ö …a ã „ Ê ·
ã ã ã` Øý Ê ÷ Û · ã … ã ·` Âœ Û
Ἦχος

υκ

ης

ε

τι

την ελ

σου

Κυ ρι

κω

πι

ε

Γα

λυ

δα

ξα α σοι

Ἦχος

ρι

εν

ρα

ου φρι κτου

ο

Νη

δο ξου θαυ μα τος ω μυ στη
τη

ξυ λω κρε μα ται

ευ ε

ται

νευ θυ νος
η λι ε

πως

φυ σει α

πως θα

κα

τα

κρυ ψον το

βλε

ε

ξυ υ λου ζω

ε χον τες του Σταυ ρου

δο ο

του πα

ο με θα

ε

θα να τος πως

να του νυν

κρι ι νε ται

ο

φως σου και φρι

πων το τολ μη μα

γε

α

ξον
η

16 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û ÛW ã ã ã ã ã Û Û Û` Ú£ ZW ã ã ã U ã ã Ö| ã` ú® · Ö Á Û ÛW ã ã` ·` Øý • ã · ã U Û ãeÀ Û ˆ Û ß ã ã ã` Øý Ô Ê·™ˆÛÛÛ·‚ÛÛ· ã ã ã` Øý Ê · ™ ˆ Û Û Û · ‚ Û Û · ã ã Ö| ã` Øý · Ö Û ÷ Û ß ˆ` Ê · … ã „ ‰g ÛW ã ã Ö| ã` Øý · Ö Û ÷ Û ß ˆ` Ê · … ã „ ‰g ÛW ã ã Ö| ã` Øý · Ö Ê Û ¢W ã ã ÛW ã ã Û ¢W ã ã Û Û ÛW ã Ö| ã` Ú£ · Ö °a ã ã ã` · · ·W ã ã ã ÿW ã ã³ ãe ·` Øý Παρ θε νος ε λε γεν εν τω Σταυ ρω κρε μα με νον ι Χε Χρι στον ον υ μας κα ρου βιμ ο το Χρι στος Σε δο ξα το γαρ σω μα α α πολ να τα λε τι υ ε ε σα τε αυ τον α ε πα νε παυ σα τι α παυ στως ε αγ γε α πε στρα φη τε μεις ε νερ γει τε λα υ μων τα ο χα ε τε κεν σω μεν α γι οι μιν ρα φιμ ο ε βλε που σα ρι σμα τα ε ε λους δυ να ε εν τοις θαυ μα σι νο μα τα και μει ζο πρε σβευ σα α τε του σω θη ναι τας ψυ χα ας η η μων .

ΣΤΙΧΗΡΑ 17 · Ö Ê Û Û · ·W ã ã Û ™ ã Ï ¢/W ã ã ÛW ã ã` · · ÿW ã ã ã Ê · ã ã Ö| ã` Øý · Ö Ê Û ÛW ã ã Û Û` · ã ¢W ã ã ÛW ã ã` ˜Ô · Û Û · · ˆ ÿW ã ã ã Ö| ã` Øý · Ö Ê Û ™ ã Û Û ÛW ã ã` U ÛÆ· ã · ·W ã ã Û Ö| Û` Ú£ Ó Ö • ã · ã ÛW ã ã` U ÁÆ· ã ˆ ÿW ã ã ã ã` Øý · ÷ Û ß ã · ÿW ã ã` · Û Ê · ã · ã „ Û Û Û` Ú£ ã · Öõ ÛW ã ã ã Ö ¢W ã ã Ö| ã` Øý · Ö Ê S ·W ã ã Û Û` ÚR ·è Û Û ÛÛ· εν Ε δεμ πα ξυ λον της γνω σε ως α σω των φυ των Εκ η ρα δει σος πο τε το νε βλα στη σεν εν κλη τον Σταυ ρον σου ε ξην θη σε τα τω ε θα δαμ κο σμω την ζω ην τον πη αλ λα βρω το ζω ο ποι η σε δε ε ως κοι νω νους η α δε Χρι στε να τω σε σω θεν τα τον Λη στην ο τω σι ου α να πα θει ει σου λυ μων μα γα σαν το με εν ω σει φα γον τα τον Α ου η μας με πι ου της α φε σε δει ξον Χρι στε υ υ σας νι αν του εχ θρου ι στει την και α καθ ξι .

}I Ë ã Ö| Û `H Û Ö · ˆ Û` ˆ Û ¢W ã ã Ô Öõ º ã` ã Ö| Û` Û Ö · ã …a „ Û ¢ · „ Öõ º ã` Ùñ · Ö ° ã Ö| …a „ Ö| · ÷e ˆ Ö …a „ · Öõ Í ¨a „ Ö| · ÷e ˆ Ö ·` Ùñ º ã Ö| ÿW ã ã Ö| ã` ã Ö ã Û ¢ · „ Ö| º ã` Ùñ Ö| ºa ã Ö| ã ÷e ˆ Ö| ·` ã Ö ã Û ¢ · „ Öõ º ã` ã Ö| ™ ˆ Û Ö| ¢ ã Ö ·c Ἦχος ον τα φον σου Σω τηρ στρα τι ρουν τες νε κροι τη Αγ τος Σε δο την εκ γε λου ε Γυ ναι ξι Πα α στρα πη του γε νον το την α κη να ω ται τη ο φθεν τος ρυ α στα ξα α ζο μεν τον της φθο ρας κα σοι προ σπι ι πτο μεν τω α τα φου και μο νω Θε ω υτ τον σιν θαι ρε να σταν τι η μων .18 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ · ã ã ™ ã · · ·W ã ã ã ¢W ã ã ã` ω σον η μας της ου ρα νι ου βα σι λει α ας σου Βον Προσόμοια Καθίσματα.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 19 ¶÷ ˆ · ·` ÷e · · · Û Û · ã Ï ÿW ã ã ã · · ™ ã ™ ã … ã ãeÀ ¿f U · ãe Ö| ·` ˜ñ · Ö Û · · · Û · … ã · ã Ö| · ÷e · Ö| ·` · Ö ÿW ã ã ã Ö| Û`· Ö| ™ ã · Ö| …a ã Ö| ã` · Ö Û · Û · · ã … ã Ö| · ÷e · Ö| ·` Û Ö| ÛW ã ã Ö| ÛW ã ã Ö ™ ˆ Ö| · ÷ Ö Û ã ·c Q ‚ Ö Á Û Ö| ™a ã Ö ¹f ã ÷x ÙI Ö| ÛCW ã ã Ô Ö| ?ã ÷e ˆ? Ö| Û` Ó Ö Á Û Ö| ™a ã Ö ¹fÀ ¹f Ἦχος β’. ευ σχη η μων ξυ λου κα θε λων το ω ω μα νω κη ρω δευ σας α κο σμω το δο ω με ρος α νε στης Κυ το Ι μα σηφ α υ με γα ην ω ραι ι ας σου και νι κα θα σιν εν πε θε το αλ ρι ε Ἦχος νι ω πο του α χραν το σου Σω ω ω σιν λη σας και α Δι ο τη το πα ε ει μνη μα τι και λα ε ε ρα ω τρι η ρε χων λε ος Γα τα α υ α της παρ θε περ λαμ προ ο .

20 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û` Ö| ÛCW ã ã Ö| ?ã ÷e ˆ? Ö| Û` Ú£ ã Ö · · Û Û ˆ Û Ö| Û` ÙI · Ö ·` ˆ Á ZW ã U ã ã ã` FÈ Ê ‚ Á Û Ö| ™a ã Ö ¹f ã ÷x ã Û Ö| ÛW ã ã Ö| ?ã ÷e ˆ? Ö Û` Ú£ ™ ã Û Û ¢W ã ¯e ãg Û` ~ ã · ·` ‚ ‰g ÛW ã ã ã` Øý ·g Á · · · ÛW ã ã Û ¢ ·` ÙI Ê ãe ™ ˆ` ·g ã ‰g Û Ö| ¹f ã ãe ã Ö Û ãe ¢f ˆc Âœ º ã Ö| ÿW ã ã Ö| ·` ‚ Ö Û Û Ö| ™ ã` Ö È Âœ º ã Ö| ÿW ã ã Ö| ·` ‚ Ö Û Û Ö| ™ ã` Ö Âœ Ê Û ÛW ã ã · ·W ã ã Û ÛW ã ã ã ον το της α γνει ει κα τα πλα γεις κε ποι γα γω ε σω ω ο σε η ει ας ε λω βο ο α εγ κω μι πα α ξι ον κε ε ο πι ρι ι στε την εν ι ι ως σε ε ο η το ο ον προ σα νο ξι στα μαι ω σοι ι τω με ο βρι ηλ Θε ο τι δε ο τα α γην βο χα Γα σοι α πο ρω και αι ε αλ λον Πα αυ λον ζη σου ον σοι ως προ σε αι ρε ας μο δι χαι αι ε λο Εκ κλη ρε ευ σιν α μα νε ε νη γι α σι α ε δει ει .

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 21 Öõ ãc FÈ · Ö Û Û Ö| Û · · Ö ·W ã ã Û Û Û Ö| ·` ã Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö ·W ã ã Û ÛW ã ã ã ã` FÈ H ã ÿ/W ã ã · ™a ã ã ã Û Û Û Öõ ·c · Ö ÿW ã ã ã Û ˆ Û · ÛW ã U ã ?ã Û` }£ ã Ö| ™ ã Û Ö| ™ ã · Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã ã Ô Ö| ã` Û Ö| ™ ã Û Ö ™ ã · ˆ Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| Û` ã Ö| ÿW ã ã Ö … ã ·` ˜ñ Ö| Ë · ã Ö ã ã Ö| º ã` Ö ˆ Û ¢ · ˆ Ö| º ã` Úñ Ö| Ê · ã Ö ã ã Ö| º ã` Ö ˆ Û ¢ · ξε συ νεκ βο α Κυ ρι ον και το δι ι και αι ον Θε ον με γα ι κε ε ε Ζα τευ σοι και χα λε ε δω χυ προ κα σι ε Χρι στον τον ρη σα σθαι η μιν το Δι τα λα βε πριν δου λω θη ναι η μας εχ θροις βλα σφη μου σι σε και α σιν η μιν Χρι στε ο Θε ος η μων τω Σταυ ρω σου τους η γνω αι αι μα ος Ἦχος α ρι ου το πα τερ ο ε Α α βελ προς τω σαν πως ι μας πο σχυ ει ορ πει α λε θο λου νε λε μουν τας δο ξων .

22 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã … ã ãe ¢ Ö| ˆ` ˜ñ · Ö| Û · · Ö ã Û Û · Ö| ÛW ã ã Ö … ã ·c }£ S ã Û Ö| Û` Û Ö| ·W ã ã Ö| Û` Ù[ ã Ö · Ê Û ÛW ã ã ã Û` ÚR ã Û Ö| Û` Û Ö| ·W ã ã Ö| Û` ã Ö · Û ÛW ã ã ã Ö| Û` ÚR ã Ö Û Û Ö| Û · ã Ö| ÛW ã ã Ö| ·W ã ã Ö ¢W ã ã ã` F[ ËW ã ã Û ¢ · ã ÛW ã U ã ã Û` ÚR ÛW ã ã Û Û. ÷e ãC ã ÛW ã U ãS ã Ö| Û` ã Ö Û Û. ™ ã ¢W ã ã ã Û ¿f U · ãe Ö| ·` ÙI ãS Ö · · Öõ ÛW ã ã ã Ö ¢W ã η πι ι ι το κου ι στις πρε τε πλα γη εις νουν τον ε πι ι βα τον εν πυ ρα βδον Α σαν και μαρ υ υ λαξ α ω και ε ρι ρω σηφ το υ λαμ βα πο κον υ ε σπο ρω συλ λη ψει σου κε ο Δι Ι περ φυ σιν θε ω ρων α Θε μο νε φι λαν θρω πε Ἦχος α σβει αις της τον νε εν εν τη το ο ο Θε ε ο α κα τα α φλε εκ τον ων την βλα στη η τυ ρων ο μνη στω ωρ σου και τοις Ι ε σα α φυ ρευ σι ιν ε κραυ γα .

÷ ˆ Ö ™ ˆ Û ÷ Û · ˆ Û` ã Û Å Ö| ™ ã · Ö … ã ãe ¢ Öõ ˆc ˜ñ · Ö ° ã ÿW ã ã ã Û` ã Û Ö| ™ ã · Ö … ã ãe ¢ Öõ ˆc ˜ñ · Ö ° ã · · · · ã „ Û Û Öõ Ûc Úñ · Ö ÿW ã ã · · ã Ê · ã ã Ö| ã` ˜ñ · Ö Û · ã Û Û · · ã ã ã Û Û Û` Ö| ™ ã · Ö| ã ã ã Ö º ã` α ζε με Παρ θε ε τα το ε ε θε ε νος ο ο κον ε ο ε νην κρα ται αν προ στα μεν σπλαγ χνι σθη τι λα ον Θε ον σης α ρυ πε σμου α με νει ει Παρ νε γα θη Θε ο την σην και μο σι αν αι εις προ στα τευ τον α σω πη σον τον μο νη ευ του ου ου ου ε λε σθη ναι τας ψυ χας λης κτει και Βου θε ε ε δυ ι νος πις του κο το κε Παρ ι πα λιν Ἦχος λ τι η μο να η μων εκ πα λο ο γη με νη .ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 23 ã Ö| ã` F[ ·“ Ö| U ÍÆ· ã Ö ¢W ã ã Ö| ã` Û Ö| ¢f ã ã Ö ¢W ã ã ã` SÚ£ ™ ã Öõ ÛW ã ã ã Ö ¢À¿f U · ãe ·` ]¶ .

24 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ L¥ Ö| · · · Ö ã ÷e · · ™ ˆ Û · Ï · ã ™a ã Û ÛW ã ã` Âœ ÁW ã ã Û ¢W ã ã … ã Öõ ·c Ú£ · Ö ™a ã ã Û · ÛW ã ã ?ã Û` ] £ · Û Ö| Û · · Ö ÿW ã ã ã Û Û Ô Û` Ú£ Ó Û Ö| Û · · Ö ÿW ã ã ™ ã Û Û` Ú£ ãg ·` ÷e ˆ Û Û ÛW ã ã` Ú£ ã Û ™a ã ã ÛW ã Ö| ã` ˜Ô ˆ Ö Ê Û Û · Ö| ÛW ã ã Ö ¢W ã ã ÛW ã Ö| ã` ˜Ô ã Ö Û Û Ἦχος δι ε με εν σταυ ρω προ ση α γρυ πνον δε η σω ω σο ον Γα ε α λω σε ως σιν στρι ου σο τω κο ος και με φι συλ λα δε ξαι μου την Χρι στε ο Θε Ἦχος ην να σχο με νος της αν και βου σα ο Νη Λο ο γον εν σοι α ο σμω τον κο σμον κα τε χον τα γα φλε ε κτως μη τηρ Θε ε και κυ η σας εν ε σχες τον παν τα συ νε χον τα τον αγ κα λαις τον τρο φο .

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 25 Û · ™a ã ã U Û ãeÀ Û ‚ ‰g ÛW ã ã ã` Øý Áa ·` · · Û ¯eÁf ß ã` ã · · ã ã ã Û ÷e Ö| ·` Âœ ‚ Ö Áa ÷e ¯k Û Û Û/ W ã ã` ã Û ¢W ã ã ·W ã ·` Âœ · · ¢W ã ã ÛW ã ã` Û · Ö| º ã` Ö ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Ê ˆ Û Û ™a/ ã ã Ö| ·` Ú£ · Ö Û Û ™a ã ã ã` …a ‚ ‰g ÛW ã ã ã` Øý Ê Û Ö| Û · · Ö ™ ã ·W ã ã ã ÿW ã ã³ ãe ·` Øý · Ö · · ÁW ã ã · ™ ˆ Û Û Ô ¿f U · ãe Ö| ·` ˜Ô ˆ Ö · Û ÿW ã ã` · δο την παν των και ως ο θεν α Παρ θε δυ ε κτι ι ι στη ην της φυ σε σω πω ω ω σε Πα να νε και πι ι ι Κτι στου ου μου την σην βο και γαρ δυ να σαι ο σω που του ου Δε σποι να Παρ θε νε α η θει ει αν το τε ε ι στει δο ξα ζω σε του ρυ σθη ναι πται σμα των μου ταν μελ λω πα ρι στα σθαι προ προ γι γνη μοι δω ρη σαι ο σα θε ε λεις πα να α μω ω με ο γνω προ στα χθε εν μυ στι κως λα βων εν ω ω σει εν τη σκη νη η του Ι .

26 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ · ™ ˆ Û Û ¿f U · ãe ·` ˜Ô · Û Ö| ™ ã Û Ö Û` ¡ ã` ‚ Û · ˆ ¢f ã Ö| ã` Øý · Ö ÁW ã ã · · · ÛW ã ã · Ê Û Ö| Û` Ó Ö ÁW ã ã · · · ¢f ã „` ËW ã ã Û Û` ™ ˆ Û` ˆ ÛW ã ã ã · Á · ·W ã ã Û Û · ™ ã Û Û ¢W ã ã ã` Ú£ ™ ã ·W ã ã ã ¢W ã ã ã` ω σηφ σπου δη σω μα τος ο κλι πε λε γων τη ι νας τη ρα νους χω ο ο λος εν λα βον ε κα ε α τα ρει ει ται α πει ρο ο γα α ναλ λοι ω α μω βα α σει τους ω ου τος σοι ον και βλε πων εν μη τρα σου τα δου ου λου μορ φην γα ζει ειν σοι ε στη ε ξι στα μαι κραυ χαι ρε νυ υμ φη α νυμ φε ευ τε .

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 27 Γον Προσόμοια Ἐξαποστειλάρια. ¶÷ - Ἦχος Δι Τὸ παρὸν ψάλλεται προ τῶν Ἀναστασίμων ἐξαποστειλαρίων. Ö| · · · Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã ã Ö| ã éeW ã Á Ö| ã` ˜ñ · Ö Ê · Ö| ÛW ã ã Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û ™ ã ~ … „ Û Û ™ ˆ Û Û Ö| ¢f ã ã Ö ã` Úñ ã Û ‰g Ö| ÛW ã ã Ö| ¿f ã ã Ö| ™ b¯k Úñ Ö| · · · Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e · Ö| ·` ã Ö Ô Ê · Ö| ·W ã ã Ö ã ÷e ˆ` ˜ñ Ö| Ë · · Ö| ¿f ã „ Ö| · ÷e ã Ö ã` Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã γι μων η υ ψου μων δι ω ο τε ο ρει τω ο ος Θε ο η ον υ πο πο ο τι ι α ελ θω στι ιν θη ται αις συ νε Γα α λι λαι αι ας θε ο Θε Κυ ρι ον τον δω ων αυ του ος ε οις μα στο ον Κυ ρι ος και προ σκυ νει τε των πο α γι ο ος α α σα σθαι μεν εν πι στει Χρι λε γον τα ε ε .

28 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã Ö ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ Û Ö Û · Öõ ™ ¹f ã „ Ö · ÷e ·` Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã ã Ö ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ Ê Ö ÁW ã Ö| ¹f · „ Ö| · ÷e ã Ö ã` Úñ ã Û ‰g Öõ ™ ZW ã ã Ö ã ÷e ã „ Û Û ÿW ã ¹f ˆ ÷x Úñ ˆ · Û Û Ö| ™ ˆ Ê Ö| ¿f ˆ ã Ö ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ · Ö Ë · Ö| … ã ãe · Ö| · ÷e ã Ö ã` Úñ Ö| ™ ˆ Ê Ö| ·W ã ã Ö ã ÷e ã` ã` Úñ · Ö ™ ã Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e ã Ö| Û` Úñ ˆ Ö Ó Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| ã ÷e ã Ö| ã` ˜ñ · Ö| • ã · Ö| ¿f ã „ Ö ¿f U · ãe Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û ξου σι ι α κα α τω βα πτι ζειν ει εις ου πε λει ει ρος νω ω το ο ο και Α ναι ε σχε το ου τοις ε σκει νο μα και του Υι γι του ου Πνευ μα τος μυ σταις ως και της ω ω ως συ υν τε α ας αρ Βα α ε θνη πα αν τα και αι συ νει ει υ βειν των μα θω μεν πω ως δι δα α Πα α τρος ε ου ου ου λα σι ε κι υ πνω ω σας ω ως θνη τος λε ευς και Κυ υ ρι ος ε ξα νε ε ε στης τρι Α ο η με δαμ .

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 29 Û Ö| ÿW ã ã Ö| ¿f ã ã Ö ã` Ö| Ê · · Ö| … ã ãe · Ö| · ÷e · Ö ·` Úñ Ö| ™ ã „ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Öõ Ê ·W ã ã Ö| ã ÷e ã Ö ãc Úñ · Ö ™ ã Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e · Ö| ·` ã Ö Ã Ê · Ö| ·W ã ã Ö| ã ÷e ã Ö ã` ˜Ô Ö| ÍW ã ã Öõ ÿW ã ã ã Ö · ÷e Ö| ˆ` Úñ ˆ Ö Û Û Öõ Û ·W ã ã Ö ã ÷e ˆ` ˜ñ Ö| ° ã · Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e · Ö ·` ã Û Öõ Û ·W ã ã Ö| ã ÷e ã Ö ã` ˜ñ Ö| Ë · · Ö| ¹f · „ Ö| · éeW ã Ö| ã` Úñ ‚ Ö Û Û Öõ ÛW ã ã ã Ö Û ÷e Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û Öõ ÿW ã ã ã Ö ã ÷e U ã` ã` Úñ ε γει ει ρας η η σας φθαρ θα ε α σι ας του υ νην να α α κου γα αλ λι Α δη ην πα τη η γει ει ρας κο ο σμον ει πα τε τοις ε βου λο χα εξ ραν ης προ τον α κα ταρ Πα σχα της κο σμου ου σω τη ναι κες α εκ φθο ρας και τι ι η σας μοις αρ φι ε ευ αγ γε μαι γα το ε κει θε εν αυ ηλ θε εν η λυ πλα γα υ τε φω τυ ραν νον φθο ρας δρα με τε α ρι ον σθη α σε ως γη ε ξη ι λοις ει ε λι α α σμα μου α πη η σαι .

30 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Ö| ˆ · Û Ö| Û` ã Ö| º ˆ Ê Ö| ·W ã ã Ö Ô ã ÷e Ö| ˆ` Û Ö| ™a ˆ Ö Û Û Ö| ™ ˆ Ê Ö| ·W ã ã Ö ã ÷e ˆ` ˜ñ Ë · ã Û ™ ã Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e ã Ö ã` Úñ Ö| ™ ˆ Ê Ö| ·W ã ã Ö| ã ÷e ã Ö ã` ˜ñ Ö| · · · Öõ ÿW ã ã ã Ö Û ÷e Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û Öõ ÿW ã ã ã Ö ã ÷e ã` ã` Úñ ã Ö| Û` „ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã ã Ö Ó ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ Û Ö| Û` ˆ Ö Û Û Ö| ™ ˆ Ê Ö| ·W ã ã Ö ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ · Ö| H ã Û Ö ™ ã Ö| ¿f ã „ Ö| · ÷e ã Ö| ã` Úñ Û Ö ™ ˆ Ö| ÛW ων μα λη η θη των ο φθης Χρι στε προς τον νε ε δρι α τε ες ε κρα αυ γα ζον υ λας α α νη α α ρων των Σε ζων ρα τε ηλ θε Αγ Πα α νε ρα συ γε λοι προ τρε χον α ο τε α Βα ρα σι προς την αρ τε πυ λευς γα αρ χι φω ω τον δο ο ξα αν με ταυ ρος ο ε Σταυ ρος E το νης εκ κλη σι ο κρα φυ λαξ ι ας ται αι πα σης της η ω ραι Σταυ ρος βα ω μα οι οι κου ω της της σι Σταυ ρος πι λε ων στω .

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 31 ã ã Ö| ã ÷e ã Ö| ã` Û Ö ™ ã Öõ ÿW ã ã ã Ö · ÷e Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û Öõ Û ·W ã ã Ö ã ÷e ã` ã` Q · Û ÛW ã ã ã ã` ×e ¾Öõ ã b¯e · Ö § ã Å Ö| ¹f ã „ Ö| ™a U ã ?ãe Ö Û` Âœ Ö| · · Û Ö ÛW ã ã ã Û` U ·Æ·e · ¹f ã ã` Ö| Ê Ö| ` Û Ö Û · · Ö| ¢f ã ã „ ` Âœ Ö| Ë è · · Ö| …a „ Ö| ¿f ã ãe · Ö| ·` ÚÈ ·è Ö ã „ Û Û U Û ãe ¢f Ö| ã` ã Öõ ° ¹f ã „ Ö| Û ÛW „ ?ãe Ö Û` Âœ ων το στη η ριγ μα Σταυ ρος Αγ ο ξα και των δαι μο γε λω ων η δο νω ων το τρα αυ μα α Ἦχος πε ο ο Γα σκε ψα το η μα Σω τηρ η η λη α να το λω ω οι εν και μεν σκο ο τει την της Παρ Κυ υ α α μων ω ω σκι λη η η θει θε ε ε ρι ι ος α ας εξ νου ε α ω α αν υ ψους να ω ων το και ευ και γαρ τε χθη η ρο εκ ο .

32 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û Ö ÛW ã ã · · ?ã Öõ ¢f ã b¯e Ö Ê Å · Öõ ÁW ã ã ã Ö ¢ Ö| ˆ` Âœ Û Ö Û/W ã ã ã Ö| ¢f ã ã Ö ã` Ê · Öõ Á ¹f ã „ Ö ¢ Ö| ˆ` Âœ ·9 Ö Ê Û Öõ Û ¿f ã „ Öõ ¢f ã „` Ö ÚÈè ˆ Û Ö| ¢ ˆ Ö| Û ÛW „ ?ãe Ö| Û` Âœ Û Ö| Û/W ã ã Ö ã ã Û ÷ Û ˆ` U ·Æ·e · Ö| ` Û Ö Û` ãÀ· ã` FÈ Ê · Ö| ¢f ã ã „ Âœ Ê ù Û Ö| Û` ˆ Ö| ¢f ã „ Ö| ·` ÚÈ Ó9 Ö Á · Öõ ° ¹f ã „ Ö ¢ ˆc Âœ Û Ö| ÛW ã ã Ö · ã ÛW ã ã` ×e ¾ Öõ ã b¯e Á · Ö Á · Öõ ° ¹f ã „ Ö ¢ Ö| ˆ` Âœ ‚ Ö ν ρα πνευ μα τι ε ξα το τον του κραυ γα της σαρ ζων κος η η α σρα ει πο ρω ω ω αγ νο πο ρη κα ο ηλ σω ω ψι τη ρι εκ πε να θροι σθεν τε ες σον νη ιν σπο την σμου ου με υ η γα αρ τοις λυ δε δε λυ η πα κα λαις υ πε μου ου η δον πο στο λοι συ ε νυν του ου α ει ρη κας εν ει Ι ι στας ο ο πρε σβυ της δε η τω ε η ως η ο φθαλ μοις θνων και α ρα α τω εν θα ω δε ω ων Γεθ .

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 33 Á Û Ö| ÛW ã ã Ö ·W ã ãe ·` ×e ¾ Öõ ã b¯e · Ö Á · Öõ ° ¹f ã „ Ö ¢ Ö| ˆ` Âœ ·9 Ö Ê Ö| ` ÚÈ Ó Û Öõ Û ¿f ã „ Ö ¢f ã „ 9 ÖÁ · Öõ ° ¹f ã „ Ö ™ ãn÷ ˆc Âœ Ö | ` FÈ · Ö Û · Ö · Û Û/W ã ¹f ã „ Ï Ö| ` Û Ö Û Û Ö| ™a ã „ ` Âœ · · · Û Û/W Ö| ` Û ã ¹f ã „` Ö| º ã Û Ö| ¢f ã ã „ Ö| ` Ö| Û` Âœ ·9 Ö Ê Û Öõ Û ·W ã ã Ö ¢f ã „ Ó9 Ö Á · Öõ ° ¹f ã „ Ö ™ ãn÷ ˆc Âœ · Û ÛW ã ã ã ã` ×e ¾ Öõ ã b¯e · Ö § ã Å Ö| ¹f ã „ Ö| ™ ãn÷ ã Ö| ã` Âœ Û Ö| Û/W ã ã Ö ση μα νη τω χω ρι δευ σα τε μου ου το Υι ε λα και αι βε μου ου ου ε γων τους η πνε ε Θε ος μι ουρ α ω ω κη ε μου ευ μα και συ πα ρα κα τα α στροις δι α των σων γη ην φω γε τω ων α φα νη ο Σω τη λη η ω μα και νυ μνουν τα ας πε η ε λων πα σαν την Δη α ω σω Θε το ι ρα νον τοις α κο σμη σας ως Αγ γε ι σε η η θει α πα αν των σω ω ω η ηρ εν τα γω η ζε χα ρις ρει θροις του .

34 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã ã Û ÷ Û ˆ` U ·Æ·e · ãÀ· Ö| ã` FÈ · Ö Û Û Ö| ¢f ã ã Ö| Õf ã Û Ö| Û` Âœ ·ÖË è · Ö| ¿f ã „ Ö| ¿f ã ãe · Ö| ·` ÚÈ ·è Ö ã „ Û Û Û ãe ¢f Ö| ã` ã Öõ ° ¹f ã „ Ö| ™ ãn÷ ã Ö ãc Âœ · Û Ö| ÛW ã ã Ö ·W ã ã` ×e ¾ Öõ ã b¯e · Ô Ö| Á · Á Ö| ¹f ã „ Ö Û ãe ¢f Öõ ˆc Âœ Û Ö ÛW ã ã` Ûe U ã ã ã` ×e ¾ Ö| ã b¯e Ö| Á · · Ö| Û ‰ Û Ö| Ì` Û Ö Û` Âœ Ë è · Ö| ¿f ã „ Ö| ¢f ã „ Ö ¿f ã „ Û Ö Û` ÚÈ ã” · Öõ ° ¹f ã „ Ö| U Û ãn‰ ÛW ã Ö ãc Âœ Ι ορ δα και κα α α τους εν νου θευ δον α τα ας προ ο ον νυμ τηρ μου ο κε σε ελ θω δο α τα α σε νη το φως το ω ω ω Σω σι τον ο σμη με ε ε ε χω ω εν τη ην α φω ω ω τι φα α κο ει ου σκι φω να σου βλε ε πω εν δυ μα ουκ φω το ου ου ου και αι ε ε και ον μου ου σκο ο τει και γαρ ηλ θεν ο ου αυ στο και τω λη ην ε ω ω λαμ της ψυ σω ω ω νον ι πρυ να νο χης ω σον με .

¶÷ ã Ö| ™ ˆ Û Ö| Û` · Ö Û · · ã Ö| · Ô ÷e ã Ö| ã` Úñ Û Ö| ÛW ã ã Ö| ·` ã Ö Ê · · ã Ö| ¿f ã ã Ö ã` ˜ñ · Û Û · Ö| ™ ã · Ö ã · º ã Ö| ·W ã ã Ö| · ÷e ã Ö Û` Úñ Ἦχος α α νω ζη ο με νος ερ γα και Δι των τοις κα αρ μα πυ σα α με νος δι συ να ρος τον αυ λος των αγ γε λων γε γο νας τω ο στυ λον του συ ο πτο σι νο μι ε .ΚΟΝΤΑΚΙΑ 35 · Û ÛW ã ã ã ã` ×e ¾ Öõ ã b¯e Øý · Ö Ô Á · Ö| ™ ã · Öõ °C ¹f ã „ Ö| Û Û/W „ ?ãe Ö| Û` Âœ ·9 Ö Ê Û Ö| ¢f ã „ Ö| ¿f ã ãe · Ö ·` ÚÈè ÿW ã Ö| ¹ ˆ Ö| Û ÛW „ ?ãe Ö Ûc ον Πα ρα ρι Λη στην αυ θη με ρο ο δει σου η ω ι ε ξι κα του ου ου Σταυ ρου ω σο ον ω με ο ον σας Κυ υ υ λω σον και σω τω φω τι του ξυ με Δον Προσόμοια Κοντάκια.

36 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã Û ™ ã Ö| ÿW ã ã Ö| ·` · Ö| Û · ã Ö| ™ ã` Ö · · ÿW ã ã ã U · ã` Q ”ˆ ã Û Ö| ¿ ˆ Ö| ÁW ã ã Ö| ã` · Ö Û Û Ç Ö| º ã · Ö U ã ã ¢ ˆ` FÈ ã Û Ö| ¿ ˆ Ö| ÁW ã ã Ö| ã` · Ö Û Û Ö| º ã · Ö U ã ã ¢ ˆ` FÈ Ö| Û ÷e ?ã Ö Û` Ö| ã · · Ö ã ÷ Û ß ã` Ö| ã · · Ö U ã ã ¢ ˆ` FÈ Ö| ÿW ã ã Ö| ã` · Ö Û Û Ö| º ã · Ö · · U ã ã ¢ ˆ` FÈ Û Û ÛW ã ã Û ¿ Ö| ·` Ó Ö Ê Û ¿ Ö| ·` ˆ Ö · · Ö| ÛW ã ã Ö ·` ¯e ã ÷y συν αυ τοις Χρι στω τω Θε παυ στως υ περ πα αν των η Ἦχος Παρ ρου σι ον Γα αγ δο ξο λο τα α δι η νε ον σβευ ων α μω ων (κατὰ Κ. Ψάχον) ση η με ρον τον υ πε τι κτει το σπη ι α γε ι προ λοι γου ου ου στε ρος ο μας γαρ ε γεν ο πρε θε νος η λαι ον τω Α ω προ αι και η σι τω προ γη σα α με τα ποι με σι δοι πο νη ε α γει ε νων μα α γοι δε με ρου ου ου θη παι ω νων Θε ο ο σι δι ον ο ος .

ΚΟΝΤΑΚΙΑ 37 }£ Ö ` Ö| Á · · Ö a Wã„ · · Ö| ¿ ˆ Ö| Á Å Ö` U ã ã ¢ ˆ` FÈ · · Ö| ¿ ˆ Ö| °a ã „ Ö| · Û Û Ö ÿW ã ã „ Ö| Û` FÈ ã Ö Ê Û ¢W ã ã ã ã ã` Øý Ö| ° ã Û Ö · ‰ Ö| ·` · Ö ·W ã ã ã ÿW ã ã ³ ãe ·` }£ · Ö · · ÿW ã ã ã Ö| ã` Û Ö ¢W ã ã Ï Öõ º ã` Úñ ã Ö Û · ÿW ã ã ã Ö| ã` Û Ö ¢W ã ã Öõ º ã` Úñ ‚ Ö Û Û Û · ™ ã · ã Ö| ™ ˆ Û Ö Û` Úñ ™ ã · ã Û Û ¢W Ἦχος πε με ε ε ε ση φα νης νη και μει Πα ση με ρον το ω θη εφ γνω σει υ μνουν τας σε το φω ως το α προ σι ως λι τη τει α στε ο η μας ο σι ι οι κου Κυ ρι εν ε ε πι φα α νης τον Δι ψω θει εις ε εν τω Σταυ ρω ε κου ε τους Θε φως σου ηλ θες ε Ἦχος υ τη ος πω νυ υ μω ω σου και νη πο οι κτιρ μους σου δω ρη σαι Χρι ευ φρα νον εν τη δυ να .

38 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ã ã ã` ˆ Û ¢W ã ã º ã ·` Úñ ™ ˆ Û Û ¢W ã ã Ö| ã` Úñ ã Ö Ê · · ã … ã ãe ¢ Ö| ˆ` ˜ñ ã Ö Û Û ÿW ã ã „ Û Û Û` Úñ Ö| ™ ã Û Ö · ‰ Ö| ·` Yñ ˆ Ö| ÿW Ö ` ¬ãc ã ã Ö| …a „ Ö| Û` ÷ ]¶Ö| ˆ · Û Ö| ™ ã Û Ö| ™ ˆ Ê Ö| ·W ã Ô ã Ö ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ ã Ö Û Û Û · ã Û º ã · ã … ã ãe ¢ ˆ` ˜ñ Ö| Û · · Ö| Û · · Ö … „ Ö| · ÷e · Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û ™ ã Ö| ™ ã „ Ö Û Û Ö| ÿW ã ã Ö| ¿f μει ει σου τους πι στους βα σι λεις η μων χο ι ρη γων α αυ τοις ι ι ων την σην κα την συμ μα ο πλον ει τη τον τρο τα παι ο ο το κον κρω σις ουκ ζω κοι μη και προ στα θε τον ελ πι ι ι ε ι κρα νης χοι εν α ητ Δι εν πρε σβει αις α ο χι αν ε μι ον Ἦχος ην των πο λε ρη η ο νι κας δα α σι τον αις α Θε ε με τα φος και τη ης μη τε ρα προς την ζω σεν ως η ην με τα νε γαρ τε .

ΚΟΝΤΑΚΙΑ 39 ã ã Ö| ã` ˜ñ Ê Ö| ™ ã Û Ö · ‰ ·` Yñ ˆ Ö ` ¬ ãc · Ö| ¿f ã „ Ö| Û` ÷ ε στη σεν ο μη τραν οι ει θε νο πα αρ ο κη η σας α ον ] £ Á9 · Ö ã Û Û Û ÛW ã ã · · ã ™a Ù ‚ ‰ ¢ U ã ã Ö| Û` Âý ˆ Ö Û Û Ö| Û · Û Ö| ÛW ã ã Ö| ¿ ˆ Ö| Û` · Ö · · ·` ‚ ‰ ¢ U ã ã Û` Âý ã Û Ö| ™ ˆ Û Ö ™ ã Û Û Ö| ÛW ã ã Ö Ê · Ö| ·W ã ã Ö| ¿ ˆ Ö| Û` ÚÈ ‚ Ö · · Û Û ¿ · · ¿ ã ã ã ã ÍW ã ã` ¯e ã ÷x Øý Ἦχος ς α παρ χας της φυ σε ως τω φυ τουρ γω της ης κτι σε ε προσ φε ρει σοι ρου ους μαρ αις εν αν Νη ει σου ως Κυ τυ υ ρας η ρι ε τη ρη σον πο λυ α ε τους ταις αυ ρη νη βα θει δι οι κου λε ε ε των ι α της Θε ο ε θε ε με νη ο φο κε σι την Εκ κλη σι το κου συν .

40 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ · Ö · · ÁW ã ã` · · ÛW „ Û Ô Û · ÷e ã ¯e Öõ Ûc ˜Ô ˆ Ö · · ÁW ã ã` · · ÛW „ Û Û · ÷e ã ¯e Û` ˜Ô · Û Û · · ã Û` ‚ ‰g Û U ã „ ¢ ˆ` Øý · · ÁW ã ã` · · ÛW „ Û Û · ÷e ã ¯e Û` ˜Ô · Û Û · · · ·W ã „ ‰g ÛW ã ã ã` Øý Ë · °a ã ã ã` ÿ/W ã ã ã ã · · ÷e ã ¯e ·` ¯e ã ÷y κη η υ τη η περ μα α χω στρα τη γω ρι των δει νων α να το κε α προ σμα α ευ χα γρα φω σοι αλλ ως με κιν α δυ νων ως χη ε ε ρι τε ε ε ε η ρι α λι ις σου Θε ο κρα τος τοι ων ι να η πο ε ε χου σα το εκ παν λευ θε ρω σον κρα ζω ω σοι χαι ρε νυ υμ φη νι λυ τρω θει ει σα στη τον τα α νυ υμ φευ .

Ἐνταῦθα παραθέτομεν κατ΄ ἦχον τὰ περισσότερον εὔχρηστα προσόμοια ἀπολυτίκια. κος αυ λος της θε τας των ρη κη σε σαλ πιγ γας ως γαρ πνευ μα τος εκ ζη τη σαν του φθε εγ μα τος προ σε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε γο ρι ε το ρων ε τα τι βα και τα τε θη ω σοι ο λο νι ι θη του καλ λη αλ λα πα α τερ Γρη σω θη ναι τας ψυ χα ας η η μων . }I · · Û Û ™ ã Ö| Û · ã Ö · ã Ï Û Û Ö| ·` Ú£ ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö · ÷e ã ã ·W ã Ö| ã` FÈ · Ö Û Û Ö| Û · · Ö| ÛW ã ã Ö · ã Û Û ·` Ú£ ã Û Ö| Û · ã Ö ÛW ã ã ã Û Û … ã „` FÈ Û Û Û · · ã Ö| ™ ˆ Û Ö Û` Ú£ ™ ã Û · ÛW ã Ö| ã` Ú£ ã Ö ™ ã · ã ÿW ã ã³ ãe ·c FÈ Ἦχος ποι γι ας με σου νι Πα. Μουσικὸν Θησαυρὸν σελὶς 146). Κατ΄ ἀρχὴν ὑπενθυμίζομεν ὅτι ὡς προσόμοια ἀπολυτίκια γίνεται χρῆσις ἁπάντων τῶν ἀναστασίμων ἀπολυτικίων (ὅρα εἰς Ἱερατ.ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 41 Εον Προσόμοια Ἀπολυτίκια.

42 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ · Ö Û Û ™ ã · ã ¢ ·` ™ ã Û Ô · ÛW ã ã` Ú£ · ã ¢W ã ã ·W ã Ö| ã` FÈ Á Ö| ÛW ã ã Ö| ÛW ã ã Ö ¢ ·` Ú£ ÿW ã ã ã ™ ã · ã ÿW ã U ã ã ·c FÈ · · Ö| Á · · Ö ÛW ã ã · Ö| ÛW ã Ô ã Ö Û Û ·` Ú£ ã ã Û Û Ö| Û · ã Ö ÛW ã ã ã Û ÷e ã ã · ã Û · ÛW „ Ö| ã` FÈ · Ö H ã · ã ÛW ã ã Û Ö| Û` Ú£ · Ö Û · ã „ Ê · ã ã ã` FÈ Û Û ÛW ã ã Û · ‰ Ö| ·` ˆ Ö Û Û ™ ã ·W „ Û ÛW ã ã ã` FÈ ËÆ· ã · ας σου αλ γη δο νας των α γι ε πα θον δυ σω πη θη τι Κυ ρι πα σας η μων τας ο θρω πε δε τι ο ης ε αγ γε ο με ου λος νι ι λι της και εν γος ρε πα τηρ η μων σω μα α νε Γε ρα στει α α γρυ πνι α προ σευ χη α θε χα ρι σμα τα λα βων ρα πευ εις τους νο σου ουν τας και των πι και α σαι φι λαν και θαυ μα τουρ ο ε θα ρη μου πο νη ρα δυ νας με ε δει χθεις θε ο φο σι ων ας υ περ στει προσ τρε χον των σοι τας Δο ψυ χας ο ξα τω .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 43 · ã ÛW ã ã Û Û` Ú£ · ‰ · · U · ã Û · ÛW ã ã` Ú£ ÁW ã ã ã ã Û ÛW ã ã ã Û ÛW ã „ ‰g ÿW ã ã³ ãe ·c ¶÷ ˆ · ·` ÷e · Ö| ã · Û Ö| ™ ã · Ö Ô ™ ã Ö| Û · ã Ö · ã Ö| ¢f ã ã Ö ã` ˜ñ · Û Û Û · ã ¿f U · ãe ·` ·W ã ã ã Ö| Û ÷ Ö Û ˆ Ûc Úñ δε δω κο τι σοι ι σχυν στε φα νω σαν τι δο δι α σου πα σιν ι δο ο ι ο ξα τω ε α Ἦχος ου προ φη μνη μην αυ ψυ του χα Κυ σε α ρι η ε ε νερ γουν τι Δι ορ δυ σω που ας σε α μα α τα του σου Μω ε ξα τω τα υ σε ως την α ζον τες δι ου ου μεν σω σον τας η μων Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου (ὅρα Ι.Μ.Θ. . σελὶς 191).

44 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Q Ἦχος Γα Û Ö ·W ã ã Û Û Û Ö| ·` ÙI · Ö ÿW Á ã ã ã · · ÛW ã ã ã ã` FÈ Ö| Á · · Ö Û Û ÛW ã Ö| ã` · Ö ·W „ Û · ÛW ã U ã ã Ûc πο ο στο λοι α σα τε τω ε λε σμα των φε σιν πα α γι οι πρεσ η μο νι Θε ω ρα ι βευ να πται σχη ταις ψυ χαι αις η η μων }£ ˆÛÛ·ˆÛÛ ·ã ÛÛ Ê · ã ã ã` ˜ñ · Û Û · ˆ Û Û · · · Û · ã ã Ö| Û` Ú£ ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| Ê · · Ö · ã … ã ãe ¢ ˆ` ˜ñ Ἦχος α τε πλα γη σιν θε ω ρων ε πι ρω συλ Δι (Μέλος Ἐπείσακτον) και πο κον υ λη Ι ψει σου ε ε ω σηφ το υ περ φυ λαμ βα νεν εις νουν τον τον εν Θε ο το ο τη ο α ο σπο κε .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 45 Û · · · Ö| ÛW ã ã Ö| ¢ · Ö ·` Ê · ã „ Ö| Ê · ã Ö| ¿f ã ã Ö| ã` ˜ñ ã Ö Û Û Û · ·W ã ã ã Û ÷e · ˆ Û Û Ö| ÛW ã ã Ö … ã Ö| ·` ˜ñ Û Ö Û · Ö| ÛW ã ã Ö Û Û · ‰ ·` Yñ ˆ · Ö| ÿW ã ã Ö … ã ãe ¢ ã` ãc Úñ ˆÛÛ·· ã Û ˆ ÛÛ™ Å ã · ã ã` ˜ñ · Û Û · · ã Û ™ ã Û Û · ã „ Ö| Û` Úñ ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| º ã · Ö · ã ã ÷e Ö| ˆ` ˜ñ · Ö Û · · · Û · ã ã Ö| · ÷e · Ö ·` βα τον βδον Α εν πυ α ρων μαρ τυ ρων Ι ε ο α κα την βλα τα Παρ θε ε ε τοι ε μνη στωρ σου και φυ πο σθη ναι ερ γαλ λου ο τα ζε το ο κον υ και θε νος πα λιν με νει νο ος Ι ορ δα δε ξαι σκηρ των τρε πι νη πο τα με στη του χο με νον τον Δε σπο ο Α ρα λαξ τοις Παρ μα ζου Ζα βου λων και ευ ζου Νε φθα λημ υ φλεκ τον στη η σα σαν ρευ σιν ε κραυ γα τι κτει και με θι ρι δαμ συν τη προ μη βα την η πτι α το ρι .

46 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Úñ Ö| ÿW ã ã Ö| · · ã Ö Û` ˆ · Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| ã` ˜ñ · Ö Û · Û · ·W ã ã ã Ö| Û ÷e · Ö ·` Úñ Ö| Û · ã Ö| ÛW ã ã Ö ºa ã ã Ö| ã` ˜ñ · Ö Û · Ö| Û · · Ö ™ ã Ö ` ¬ ãc Úñ · ã Ö| ÿW ã ã Ö ã · · ÷e Ö| ã` ÷ ˆÖÊ· ã ۙ㠷 „ÛÛ Ï Ö| ÛW ã ã Ö| ã` ˜ñ · Ö Ê · ã Û ™ ã · „ Û Û Ö| ÛW ã ã Ö| ÿW ã ã Ö … ã ·` ˜ñ Ö| Ë · ã Ö ã ã Ö| º ã` Ö ˆ Û ¢ · „ Ö| º ã` Úñ Ö| Ê · · Ö ã „ Ö| º ã` Ö ã Û ‰g Ö| ÛW ã ã Ö … ã ãe ¢ Ö| ˆ` ˜Ô · Ö Û μη κρυ πτε σθε δει σω το πριν πε ε φα την στο λην κτι σιν ι και αυ γαρ γυ μνους ι ι να εν Χρι στος ε φα θε λων α να και μαρ τους ως εν νεν νι α φθαρ στε νη την σαι ε πα σαν αι εν αι τη α α ε α μι σαν το σου του Θε ου η μων σχον τες γαρ την ι σχυν σου τους τυρ ρα νους θει λον ρα δων υ μας ε φα νους ε κο σι ας εκ Πα δυ ση την πρω ι τυ ρες σου Κυ ρι θλη σει αυ των της ε θραυ σαν και νι σχυ ρα θρα α α α δαι ση κα μο νων τα αυ των .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 47 · · · Ö| Û · ã Ö| ™ ˆ Û Ö Û` ™ ã · ã … ã ·c Úñ ã Ö Û · ™ ã · ã Ö| ÿW ã ã Ö … ã Ê Ö| ·` ˜ñ ã Ö Û Û Ö| Û · · Ö ÛW ã ã ã Û Û Ö| Û · ã Ö| ÿW ã ã Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö … ã ·` ˜ñ · Û Ö| Û · · Ö| ™ ã · Ö · ã ™a ã „ Û Û Û` Úñ ã Û Ö| Û · ã Ö| Û · ã Ö ™ ã Ö| ÿW ã ã Ö| ·` Úñ ˆ Ö Û Û ™ ã Ö| ¿f ã ã Ö ã` ˜ñ ™ ˆ Û Û Ö| ™ ˆ Û Ö Û ã º ã · ã … ã ·c Ú£ ταις ι κε σι αις Χρι στε ο Θε ος σω σον τας ψυ χας η μων αι τρο πων με το χος και θρο νων δι χος των πρα ξιν ω τον ρι Α ευ πο ρες Θε ας ε λο γον της και τη τος σβευ ε η μων ε ο νο με νος την ο πνευ σται πι βα σιν α λη θει ας πι στει ε Ι στο λων γε δι ορ α δο α θο εις θε του το το μων νη θλη σας με χρις αι αι μα ρο μαρ τυς Χρι στω τω Θε Α αν θι με πρε ω σω θη ναι τας ψυ χας .

· · Ö| Û · „ Ö Û` ã Ï Û Û · Ö| ™ ã „ Ö| Û` Úñ ˆ Ö Û Û Ö| ÛW ã ã Ö … ã ·` ˜ñ Ö| ° ã · Ö| ™ ã · Ö ™ ã ã „ Û Û Û` Úñ ã · Û Û Ö| Û · ã Ö … ã · Û ¢W ã ã … ã ·` · ã … ã ·` ]I Ë · · Ö| ÁW ã ã Ö ™a ã ã Û · ÛW ã Ô ã` ÙI · · Ö| ÁW ã ã Ö ™a ã ã Û · ÛW ã ã` ÙI Ö| ™ ã · Ö Ê · ã ã Û` ã · ™ ˆ Û Û Û` —œ · · Û · ã ã ™ ã Θε ποι ων ος α σην ε πι ει μεθ ι η τε μων ει κει αν ε λε ος σου αφ των των πα κε ρων η κα μων ο τα την μη α πο στη σης το η μων σι αις εν ει αλ λα ταις αυ ρη νη κυ βερ νη σον την ζω ην η μων Ἦχος ων τα σαν τον α ου γι ων Μαρ τυ ρων τα κα ρα ο τι Πα νων αι δυ να μεις υ περ εν ε χθρον τορ θω μα ε θαυ μα σω μα τι θνη τω τον α τη δυ να ο ρα μει του Σταυ ρου α .48 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ˆ Û Ö| Û .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 49 Û” Û ÛW ã ã ã ™ ã ·` ˆ Û. Û ™ ã` ã` ÙI ã · Ö| Á · · Ö · ã · ÷e ‚ · · · ·W ã ã Û ¢ U · ã ·` ÙI ·“ Ö| ÛW ã ã Ö Û Û Û · ˆ Û · Ô ‰ ·` —œ Ö| Û · ã Ö · ã ÛW ã ã Û ¢ ã · ÿW ã ã ã ¢W ã ã ã` ÙÈ ã · Ö| Á · ã Ö ¿ ˆ · ° ã Û` ã · Û · Ö| ã` —œ ‚ Ö Û Û Ö| Û · ã Ö ¢W ã ã ÛW ã Ö| ã` ÙÈ · Ö ÿW ã ã · ·W ã ã Û ¢ U · ã ·c γω νι ρα τως ε σα με νοι κα λως ε και πρε σβευ ου λε η α θαυ μα τα των υ ρων νι σι τω Κυ θη ναι τας ψυ χας τει χος α Α σι της βα ως η γι λει μο νος α γα α ο ι ω η μων ων σου Μαρ τυ ταις αυ αις βου λας ε θνων δι α σι ρι κα τα μα χη τον η ρη σα με νος Χρι στε ο Θε ος κε κη σαν σκε μιν δω των ι δα σον ας τα σκη πτρα κρα ται ω σον θο ος και φι λαν θρω ω πος .

50 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ] £ Á9 Ö| · · · Ö ÛW ã ã Û Û` ÚÈ · Û Ô Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ã · Ö ·` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý ·g · · · „ Û Û Û` ÚÈ ãg · · Ö| ¢f ã ã Ö| º ã · Ö ·` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý ·g ÛW ã ã Û Û` ÚÈ ãg Û Û Ö| ™a ã Ö| º ã „ Ö| ™a ˆ Ö Û` ÚÈ · Û Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ã` Ö ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý º ã · · ¨ ¯e Û Û Û` ÚÈ ãg ÁW ã ã` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý · ÛW ã ?ã Û Û Ö| Û/W ã ã Ö| ™ ã · Ö Å Ἦχος αις των δα ρη μου το κρυ ων σου ρο α γο νον και τοις εκ κα Νη βα ε και νη λαμ πων τοις θαυ μα Χρι στω μω ων ο τω Θε σι ω εις καρ πο ο φο σι ι ε ε γη η σας θους στε ναγ μους γε γο νας φω στηρ πα τηρ η της γε ε ωρ το ον τους πο νους ε σας αις τη οι Ι ω ε ρη η κου με αν νη πρεσ βευ ε σω θη ναι τας ψυ υ χας η η μων ν σοι Μη τερ α κρι βως δι ε σω θη το .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 51 · ã ã ‰ Û` Ö| ·` Âý Û Ö| ÛW ã ã Ö ?ã Û Û` ÚÈ · Û ¢W ã ã ã ã Û` ÚÈ Ûg ÿW ã ã ã ™ ˆ Û · · · ¨ ¯e Û Û Û` ÚÈ ãg ¢f ã ã ?ã Öõ Ûc Âý ˆ Ö Û Û ÛW ã ã Û Û` Ö| ™ ã · Ö ·` ‚ ‰ ¢W ã ?ã Ö| Û` Âý · Ö| ™ ã · Ö Û Û ÿW ã ã ã Ö| ã ÷e ˆ Ö| Û` Û Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ã` Ö ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý Ö| · · · Ö ÛW ã ã Û Û` ÚÈ · Û Ï Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ã · Ö ·` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Öõ Ûc Âý Û Ö · · ã „ Û Û Û` ÚÈ ãg Û κα ατ ει ει ρον η του σα ε κος να λα βου σα γαρ τον Σταυ κο λου θη σας τω Χρι στω δι δα σκες υ περ πα ρε ερ χε ται γαρ σθαι δε ψυ του αλ κο ται ο και με ο σι ρα αν μεν σαρ ε χης πρα γμα τος δι λε ο α τα και πρατ πι θα α με να α λει α Αγ γε λων συ να γα α Μα ρι α το ο πνευ μα α σου ρ θο δο ξι ας ο σι ας το στη ριγ μα των μο να στων και φω στηρ δι η καλ ι δα λο νη Εκ κλη σκα α λε των Θε .

52 ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Û Ö| ÛW ã ã Ö| ™ ã · Ö ·` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Öõ Ûc Âý Û Ö ÛW ã ã „ Û Û Û` ÚÈ ãg Û Û ¢W ã „ Ö| ÿW ã ã Ö| ™ ã` Ö ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Öõ Ûc Âý · Ö Û · ã „ Û Û Û` ÚÈ ·g ™ ã ·` ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý Ö| · · · Ö · · ™ ã · · Ö| ÛW ã Õ ã Ö ã ‰ ¢ U ã ?ã Û` Âý · Û Û · ã Û Û` ã ã Ö| ™ ã · Ö ™ ã ·` ‚ ‰ Û` Ö| ·` Âý ˆ Ö Û Û Û` Ö| · · · Ö| · · · Ö Û` ¡ ã` Ö| ™ ã Û Ö| ÛW ã ã Ö ™ ã · · Ö| ™ ã` Ö ‚ ‰ ¢ U ã ?ã Ûc ο λο γων υ περ μα χος τος Γρη λο νι κης ρι ι γο ρι ε το τος θαυ μα τουρ γε ο Θε ε ι κε δε ος και η δι τευ ε χας δι Θεσ σα η α η μων η αυ των νην πι στιν παν τας λυ ευ σπλα χνε ε η δο ο παν τος η μων δο ξα σμε νος ει πι γης τους πα τε ρας σας χη η καυ χη μα κη ρυξ τη ης χα σω θη ναι τας ψυ υ περ α προ ο σμα Χρι στε ο φω στη ρας ε μων θε με προς την μας ο δη ξα α σοι α λι ι ω λη θι γη σας πο .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 53 .

.

.

Διανέμεται δωρεὰν πρὸς χρήσιν τῶν σπουδαστῶν τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Τέχνης. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful