ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ASHRAE

:
Στόχοι Ενεργειακής Αναβάθμισης & Σχεδιασμού Κτιρίων
ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΙΟΥ 2010

ΚΕΝΑΚ &
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ του ΤΕΕ

ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ, M.Sc.
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας agaglia@meteo.noa.gr
Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)
www.meteo.noa.gr www.energycon.org

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΝΟΜΟΣ 3661 (ΦΕΚ 89/Α 3661-19/5/2008) του ΥΠΑΝ
«Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»
Μεταξύ άλλων ο νόμος προβλέπει:
• Τον Καθορισμό της γενικής δομής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ. Εκδόθηκε στις 9 Απριλίου 2010
• Όλα τα Νέα Κτίρια και τα Υφιστάμενα Κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση,
πρέπει να πληρούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης.
• Για τα νέα και υπό ανακαίνιση κτίρια υποβάλλεται Ενεργειακή Μελέτη.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, για τα νέα και ριζικά
ανακαινιζόμενα κτίρια, καθώς επίσης και κατά την μίσθωση ή πώληση κτιρίων.
Ισχύει κατά ανώτατο όριο 10 χρόνια.
• Την τακτική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανση.
• Την τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων ψύξης & κλιματισμού.
• Τα έκδοση ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Δύο προεδρικά διατάγματα, ένα
για την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών και ένα για τους επιθεωρητές.

* Στον Νέο νόμο για ΑΠΕ προβλέπονται διορθωτικές διατάξεις και συμπληρώσεις

ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/9.4.2010)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται:
• Η Μέθοδος Υπολογισμού της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.
• Οι παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς,

όπως: τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, τα κλιματικά δεδομένα
και οι εσωτερικές συνθήκες.

• Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. Μεθοδολογία
Κτιρίου αναφοράς.
• Ο τύπος και τα περιεχόμενα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
• Οι αρμόδιοι για την εκπόνηση της Ενεργειακής Μελέτης.
• Η Διαδικασία Επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης,
ψύξης και κλιματισμού.
• Η μορφή και τα περιεχόμενα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ.
• Καθορισμός των κλιματικών ζωνών και των κλιματολογικών δεδομένων.

ΚΕΝΑΚ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Επιθεωρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΘΨΚ.

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων για την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Επιθεώρησης του κτιρίου με ισχύ 10 έτη. Στόχος η
Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου.
Επιθεώρηση λεβήτων τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια για συστήματα με
συνολική ωφέλιμη ισχύ 20 έως 100kW & τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για
συνολική ωφέλιμη ισχύ άνω των 100kW και κάθε 4 χρόνια για αέριο
καύσιμο. Στόχος η αξιολόγηση της κατάστασης των μονάδων λέβητακαυστήρα.
Επιθεώρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης παλαιότερες των 15 ετών και με
λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 20 kW,
τουλάχιστον για μια φορά. Στόχος η αξιολόγηση της κατάστασης της
εγκατάστασης.
Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού τουλάχιστον κάθε 5 έτη για
συστήματα με συνολική ωφέλιμη ισχύ άνω των 12 kW. Στόχος η
αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων.

165 165 .82•RR 1.82•RR ≤ Ε < 2.33•RR 0.5•RR ≤ Β+ < 0.27•RR ≤ Ζ < 2.145 145 . 60 . κ. Η κατάταξη του κτιρίου γίνεται βάσει της υπολογιζόμενης συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε [kWh/m2]. < 60 ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης (Α+.41•RR ≤ Δ < 1.5•RR 0.115 115 .33•RR ≤ Α < 0.73•RR ≤ Η . Η κατάταξη του κτιρίου γίνεται βάσει της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε [kWh/m2].ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Όλα τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πρέπει να έχουν Ενεργειακή Απόδοση ίδια ή καλύτερη από την κατηγορία Β.27•RR 2. Β. Το κτίριο αναφοράς έχει την ίδια γεωμετρία.225 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Το κτίριο αναφοράς καταλαμβάνει πάντα την κατηγορία Β στην ενεργειακή κατάταξη.75•RR 0.185 185 .80 80 .0•RR 1. ενώ οι άλλες κατηγορίες καθορίζονται σαν ποσοστό επί της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου αναφοράς.265 265 < Ενεργειακή Κλάση Α+ Α Β+ Β Γ Δ Ε Ζ Η A+ Α Β+ Β Γ Δ Ε Ζ Η Όρια κλάσης A+ < 0.41•RR 1.0•RR ≤ Γ < 1. Β+. προσανατολισμό. Α.75•RR ≤ Β+ < 1. 225 .73•RR 2.) καθορίζονται από ένα εύρος τιμών κατανάλωσης ενέργειας για κάθε χρήση κτιρίου και κλιματική ζώνη. προφίλ λειτουργίας & κλιματικά δεδομένα με το υπό μελέτη κτίριο.α.

.............................Κ. πογραφή: Σφραγίδα: ................: ............ Συσκευές … ΖΝΧ Σύνολο … ΖΝΧ … … Φωτισμός … … … … … Φωτισμός … ΖΝΧ … τήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/(m2*έτος)] ανά χρήση με βάση τους πολογισμούς έρμανση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ως ποσοστό κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς) A+ ≤ 0...... kWh/(m2*έτος) Β ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανά m2 κλιματιζόμενης επιφάνειας [kWh/(m2*έτος)] ..... Ομοίως για ν ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την περίοδο αποπληρωμής....................... ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ανά m2 κλιματιζόμενης επιφάνειας [kgCO2/(m2*έτος)] ....................... Θέρμανση … Ψύξη Ηλιακή Συσκευές … ΖΝΧ Βιομάζα Θέρμανση … Ψύξη … ΖΝΧ … … ΖΝΧ … Γεωθερμία Θέρμανση … Ψύξη Άλλο (προσδιορίστε) Θέρμανση … Ψύξη . Όνομα ιδιοκτήτη: ...... Μ....... νοματεπώνυμο Επιθεωρητή: ……………………………….........33•RR < Α ≤ 0.. ……………………………………………………………………………………………………………………… 2................. Πρωτ... Έτος κατασκευής:.. 2...............................................................82 •RR < Ε ≤ 2................73 •RR 2....................................... ............... .0•RR < Γ ≤ 1.... Κλιματική Ζώνη: Διεύθυνση:.....33•RR 0..................Τ........... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Αρ.....................................75•RR 0............................................... Επιθεωρητή: ……………………………….75•RR < Β ≤ 1..... ……………………………………………………………………………………………………………………… 3. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ανά m2 κλιματιζόμενης επιφάνειας [kWh/(m2*έτος)] ........................: ................. μερομηνία έκδοσης Πιστοποιητικού: ……………………………............................................. Πόλη: .................0•RR 1......5•RR 0.............................5•RR < Β+ ≤ 0... ……………………………………………………………………………………………………………………… Ετήσια μείωση Περίοδος Αρχικό κόστος Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας∗ ριθμός εκπομπών διοξειδίου αποπληρωμής επένδυσης στασης του άνθρακα 2 (έτη) (€) 2 (kWh/m *έτος) (%) [kg/(m *έτος)] 1 2 3 Η εξοικονόμηση ενέργειας αφορά την κάθε επί μέρους σύσταση και τα ποσά δεν αθροίζονται......................................... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανά m2 κλιματιζόμενης επιφάνειας 2 [kWh/(m *έτος)] με βάση την αξιολόγηση της λειτουργίας ......41•RR < Δ ≤ 1..41•RR ύξη υσκευές ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [kWh/(m2*έτος)] ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ερισμός ωτισμός (Φωτογραφία κτιρίου) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ … Φωτισμός … Συσκευές … ΖΝΧ Πετρέλαιο ρυκτά ύσιμα Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου (%) Τελική χρήση ΧΡΗΣΗ: Κτίριο † Τμήμα κτιρίου † Αριθμός ιδιοκτησίας (για τμήμα κτιρίου) ................... Πρωτ................... ...............82•RR 1....... Θερμοκρασία περιόδου ψύξης (οC): ………………………………………...........................................73 •RR ≤ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς : ..... 1.....27 •RR < Ζ ≤ 2. Συνολική επιφάνεια (m2): ... Θερμοκρασία περιόδου θέρμανσης(οC): ………………………………..................................................................................................................................27 •RR εστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) απιστώσεις / Υποδείξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ........Αρ............................... 2 τήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας [kWh/(m *έτος)] ανά χρήση με βάση τους υπολογισμούς Πηγή ενέργειας λεκτρική ΠΕ Θέρμανση … Ψύξη … Αερισμός … Θέρμανση … Ψύξη … ΖΝΧ … Φυσικό αέριο Θέρμανση … Ψύξη Άλλο (προσδιορίστε) Θέρμανση … Ψύξη ........................

Οδηγός εφαρμογής υπολογισμών με στόχο τον περιορισμό λανθασμένων επιλογών στα δεδομένα. και των υπολοίπων προτύπων. . Δεδομένα υπολογισμών: από αρχιτεκτονικές και Η/Μ μελέτες & σχέδια του κτιρίου. φωτισμός κ. υγρασία. την ενεργειακή επιθεώρηση και από τις αναλυτικές προδιαγραφές παραμέτρων όπως καθορίζονται στην ΤΟΤΕΕ. Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου σύμφωνα με την υπολογιζόμενη τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.α. αερισμός εσωτερικών χώρων. Τα κλιματικά δεδομένα λαμβάνονται από την σχετική ΤΟΤΕΕ. Τα λογισμικά αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ). Πρότυπες εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία. της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του (ΥΠΕΚΑ).ΚΕΝΑΚ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρμόζεται η μέθοδος ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790.) κτιρίων όπως προσδιορίζονται στην σχετική ΤΟΤΕΕ.

α. • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας όπως. Θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για την απόδοση των συστημάτων. την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου (σε ώρες). .α. κατά το άρθρο 1 παράγραφος 7α του ΓΟΚ και την ηλιακή προστασία. ηλιακοί συλλέκτες. εσωτερικά χωρίσματα. ανακλαστικότητα κ. αερισμός κ. και τον αριθμό ενοίκων. υγρασία κ.) στα οποία θα περιλαμβάνεται και ο προσανατολισμός και ο συντελεστής σκίασης ανά στοιχείο. αυτοματισμοί. Θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για την απόδοση των συστημάτων.α.ΣΗΘ. • Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερμοπερατότητα. • Τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής εγκατάσταση παραγωγής και διανομής θερμού νερού για την θέρμανση των χώρων.). κ.α. των μονώσεών του συστήματος διανομής.) του κτιριακού κελύφους.α. κ. ηλιακή και γεωθερμική ψύξη/θέρμανση. καταγραφικά κ. • Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας .ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η μεθοδολογία υπολογισμών λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους: • Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου (θερμοκρασία. απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. • Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ψύξης (μονάδες παραγωγή. υγρασία.α.α.. • Συστήματα ΑΠΕ όπως. • Συστήματα τηλεθέρμανσης όπου εφαρμόζεται..). κ. • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (διαφανείς και μη επιφάνειες.ΚΕΝΑΚ . των μονώσεών του συστήματος διανομής. Θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για την απόδοση των συστημάτων.α. • Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου (θερμοκρασία. κ. • Παθητικά ηλιακά συστήματα. κ. κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και διανομή ψυχρού μέσου) για την ψύξη των χώρων. των μονώσεών του συστήματος διανομής.α. • Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος μηχανικού αερισμού. ηλιακή ακτινοβολία. φωτοβολταϊκά.

ΚΕΝΑΚ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Για τις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσα θα εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκει γενικότερα η περιοχή. .

στ) Ηλιοπροστασία κατά την θερινή περίοδο.ΚΕΝΑΚ .α.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. γ) Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού. φυσικού αερισμού και φωτισμού). β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. ζ) Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού. φυσικού φωτισμού και αερισμού. η) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης με τεχνικές & συστήματα φυσικού φωτισμού. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ. τοίχος Trombe. όπως: άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα). δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές. Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση . τοίχος μάζας. ε) Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ).

πόρτες μπαλκονιών κλπ) UV-F 3.20 2.80 2.80 .35 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα UV-W 0.80 1.60 0.00 0.50 0.40 0.K] ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΒΟΛΟ Α Β Γ Δ Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) UV-D 0.50 0.45 0.75 0.45 0.40 Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (pilotis) UV-DL 0.50 1.80 0.00 2.00 1.70 Ανοίγματα (παράθυρα.20 3.35 Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους UV-G 1. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ Τα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία. και θα πληρούν τις νέες τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου Συντελεστή Θερμοπερατότητας U.ΚΕΝΑΚ .50 0.45 0. Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/m2.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.70 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή το έδαφος UV-WF 1.60 Γυάλινες προσόψεις κτιρίων μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες UV-GF 2.20 0.90 0.40 0.

ΚΕΝΑΚ .20 0.20 ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Δ 1.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.8 0. Είναι ~10% πιο αυστηρά.60 0. πέραν του άμεσου κέρδους (νότια ανοίγματα).00 ≤0.7 0.40 2. Ο υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας (U) των δομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των θερμογεφυρών (Ψ). δεν ισχύει ο περιορισμός του (Um).80 0.5 0. max [W/(m 2 K)] ΖΩΝΗ Α ΖΩΝΗ Β 1.3 0.2 0.40 0. .4 0. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ Η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um (W/(m. καθώς και του μέγιστου μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (Um) του κτιρίου καθορίζεται στην σχετική ΤΟΤΕΕ.6 0.00 0. Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας κτιρίου Um.9 ≥1 -1 F/V (m ) Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με παθητικά συστήματα.K)) του εξεταζόμενου νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια που δίδονται.

ε) Σε περίπτωση κυκλώματος με επανακυκλοφορία του ΖΝΧ εφαρμόζεται κυκλοφορία με σταθερό Δp και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το πάχος είναι ≥ 30mm. .040 W/(m. β) Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) πρέπει να είναι θερμομονωμένα. με λ=0.ΚΕΝΑΚ .K) και πάχος ≥ 40mm. δ) Τα δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για αντιμετώπιση των μερικών φορτίων. Τα δίκτυα που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους διαθέτουν θερμομόνωση ≥19mm για ΘΨΚ χώρων και ≥ 13mm για ΖΝΧ. επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.K) (στους 20οC).ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%. γ) Οι αεραγωγοί διανομής που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτιρίων διαθέτουν θερμομόνωση με λ=0. ή άλλο ισοδύναμο σύστημα.040 W/(m.

3661/08. συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου. ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ. .15 Χ 1/n). ΣΗΘ.ΚΕΝΑΚ .ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3. καθώς και αντλιών θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στ) Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του (n).

σε περιπτώσεις κατανομής δαπανών.95. θ) Εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3. για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους κατ’ ελάχιστον 0. ια) Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης άεργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων.ΚΕΝΑΚ . η) Επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης & ψύξης. . Έλεγχος με χωριστούς διακόπτες για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2. σε περιπτώσεις κατανομής δαπανών για ΘΨΚ & ΖΝΧ ι) Απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της ανά θερμική ζώνη κτιρίου. Δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων σε χώρους με Φυσικό Φωτισμό. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ζ) Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα έχουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W.

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μεθοδολογία Κτιρίου Αναφοράς Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης κτιρίου ενεργειακής Κτίριο Αναφοράς: κτίριο με την ίδια χρήση.. βάσει της υπολογιζόμενης πρωτογενούς ενέργειας του.Ψ. προφίλ λειτουργίας.ΚΕΝΑΚ . επιφάνεια εξωτερικών τοίχων.Κ. Το κτίριο αναφοράς καταλαμβάνει την κατηγορία Β.Χ. . με το υπό σχεδίαση και μελέτη νέο κτίριο Κτίριο αναφοράς: έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για δομικά στοιχεία & στις Η/Μ εγκαταστάσεις Θ. Το υπό μελέτη/επιθεώρηση κτίριο συγκρίνεται πάντα με το κτίριο αναφοράς. επιφάνεια κλιματιζόμενων χώρων. επιφάνεια δαπέδων & επιφάνεια οροφής) και προσανατολισμό εξωτερικών δομικών στοιχείων. γεωμετρία (επιφάνεια χρήσιμων και κοινόχρηστων χώρων.Ν. και φωτισμό (μόνο τριτογενή τομέα). στην Ενεργειακή Ταξινόμηση. Ζ.

Στην περίπτωση αυτή. σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές. χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. θέση.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ • Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. • Τα ΠΗΣ που πιθανώς ενσωματώνονται στο εξεταζόμενο κτίριο. στο κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δομικά στοιχεία των ΠΗΣ αντικαθίστανται με αντίστοιχα συμβατικά δομικά μη διαφανή στοιχεία με θερμικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται σαν μέγιστες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας. προσανατολισμό. εκτός από το σύστημα άμεσου ηλιακού κέρδους. δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο αναφοράς. .

επιφ. με συντελεστές σκίασης 0. 0.8. • Διαθέτει εξωτερικές επιφάνειες με απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας 0.6.A.) ανά προσανατολισμό. • Ο συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας είναι 0.76. την θερινή περίοδο.Α.75 για ανατολή & δύση. • Διαθέτει τα απαραίτητα σταθερά σκιάδια (πρόβολοι. • Ο αερισμός μέσω χαραμάδων για το K.4 και για κεκλιμένες στέγες 0. πέργκολες.α. λαμβάνεται 250 kJ/(K.7 για νότο. • Διαθέτει υαλοστάσια με συντελεστή διαπερατότητας g =0. είναι 5.m2) θερμ. καθώς επίσης τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. μπαλκόνια κ.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ • Διαθέτει θερμομονωμένο κέλυφος και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των συντελεστών θερμοπερατότητας του υπό μελέτη σχεδίου. .5 m3/h και ανά m2 κουφώματος • Η ειδική θερμοχωρητικότητα του Κ. Τα εσωτερικά σκιάδια δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ α) Το Κ.Α. διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη του. δ) Όταν το εξεταζόμενο κτίριο δε διαθέτει σύστημα θέρμανσης. . γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης ελέγχου λειτουργίας. θα πρέπει να έχει πιστοποιημένος λέβητα (***) & διαστασιολογημένο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των φορτίων.Α. β) Το Κ. διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας ή τηλεθέρμανση (αν υπάρχει). Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης για το Κ.Α. τότε θεωρείται ότι θερμαίνεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς.

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο κατοικίας θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας.2.3 για υδρόψυκτα. με συντελεστή συμπεριφοράς COP= 3. θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα θέρμανσης με συντελεστή συμπεριφοράς COP=3. θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων).2 για αερόψυκτα συστήματα και COP=4. στ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο τριτογενή τομέα θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας. .

8 για τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες μονάδες και EER = 3.0.Μονάδες παραγωγής ψύξης τοπικές ή κεντρικές με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 2. β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικά συστήματα που καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. . τότε θεωρείται ότι κλιματίζεται όπως ακριβώς και το Κ.8 για υδρόψυκτες μονάδες.Τοπικά συστήματα ψύξης με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 3. λαμβάνεται ίση με 50% της κατανάλωσης ενέργειας για την συνολική επιφάνεια της κατοικίας.Α. με τα εξής χαρακτηριστικά: .Α.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ α) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δε διαθέτει σύστημα ψύξης / κλιματισμού. γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα ψύξης που καλύπτουν όλους του εσωτερικούς χώρους.Η ενεργειακή κατανάλωση για ψύξη στο Κ. . με τα εξής χαρακτηριστικά: .

Α.Το σύστημα ύγρανσης αέρα του Κ.5 kW/(m3/s). . του τριτογενή τομέα έχουν καθορισμένη ισχύς ανεμιστήρων ίση με 1.Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα του Κ.5 kW/(m3/s).Μ.fancoils.Α.Α του τριτογενή τομέα με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%. . είναι ίδια με αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου. καθώς και η διάταξη και το μήκος των σωληνώσεων διανομής λαμβάνονται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο. (σώματα καλοριφέρ.Οι ΚΚΜ του Κ. διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας με ηR= 0. . η σε ειδικές περιπτώσεις ίση με 2.5. . του Κ.Όλες οι ΚΚΜ του Κ. Για τις Τ.Α.Α. μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα . η ισχύς του ανεμιστήρα για το Κ. του τριτογενή τομέα είναι ίδιο με εκείνο του εξεταζόμενου κτιρίου . διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ –ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ α) Ο τύπος των τερματικών μονάδων.Στις μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα (fancoils). ΚΚΜ) ισχύουν τα εξής: .Α.

Για το κτίριο αναφοράς. τα δίκτυα διανομής διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ γ) Για τα δίκτυα διανομής θερμού ή ψυχρού μέσου (νερό κ.) ισχύουν τα ακόλουθα: .α.Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τομέα οι αντλίες των κυκλωμάτων διανομής είναι ρυθμιζόμενων στροφών με αντιστάθμιση φορτίου με σταθερή πτώση πίεσης (Δp) και υδραυλικά ανεξάρτητες. . Η ισχύς των αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου. .

στις κατοικίες εφαρμόζεται φυσικός αερισμός σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις.5. του τριτογενή τομέα εφαρμόζεται σύστημα μηχανικού αερισμού με τα εξής χαρακτηριστικά: . . .Α.0 kW/(m³/s).Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ α) Για το Κ.Το σύστημα μηχανικού αερισμού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας με συντελεστή ανάκτησης ηR= 0. . β) Για το Κ.Η ειδική απορρόφηση ισχύος των ανεμιστήρων εξαερισμού λαμβάνεται ίση με 1.Α.

. με παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών & ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. .Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση αποκεντρωμένων συστημάτων.Τα δίκτυα διανομής ΖΝΧ διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ.Χ. μόνο σε εμπορικά καταστήματα ή παρόμοιες χρήσεις με χαμηλή κατανάλωση ΖΝΧ.Ν. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής: . . μέσω κεντρικού λέβητα θέρμανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρμανσης).Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).Το ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση είναι 15% επί των αναγκών για ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ. .ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ Ζ. Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ. μπορεί να γίνεται τοπικά μονάδες.

Η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 55 lumen/W. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων. όπως αυτοί προσδιορίζονται με σχετική ΤΟΤΕΕ. . οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο. όπου ο φωτισμός του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο. γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισμού. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ α) Η στάθμη και η εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού λαμβάνονται όπως ορίζεται με σχετική ΤΟΤΕΕ. β) Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού.

με επιφάνεια πάνω από 3. για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. . επιτυγχάνοντας 10% εξοικονόμηση επί της υπολογιζόμενης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.500m2. επιτυγχάνοντας 5% εξοικονόμηση επί της υπολογιζόμενης κατανάλωσης τελικής ενέργειας για θέρμανση.ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α) Το Κ.Α. β) Το κτίριο αναφοράς τριτογενή τομέα. ψύξη και φωτισμό. ξενοδοχείου διαθέτει σύστημα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωματίων μέσω ηλεκτρονικών καρτών. ψύξη και φωτισμό. διαθέτει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BΕMS).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ Ολοκλήρωση σύνταξης μέχρι τέλος Μαΐου .

οι οποίες είναι: 1. 2.Ο. Εγκαταστάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού & Ζεστού Νερού Χρήσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης 4.ΤΕΕ Για την υποστήριξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ. Θερμοφυσικές Ιδιότητες & Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών & Στοιχείων 3. Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτηρίων. Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ – Τ. Λεβήτων. το ΤΕΕ έχει αναλάβει την σύνταξη των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών. Κλιματολογικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών .

ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ • Καθορίζονται οι εθνικές προδιαγραφές για όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. και τις ειδικές κλιματικές συνθήκες για κάθε κλιματική ζώνη. . μελετώνται διαφορετικές τεχνολογίες. Στόχος ο περιορισμός των λανθασμένων υπολογισμών λόγω εσφαλμένης εκτίμησης του μελετητή/επιθεωρητή. Κάποιες άλλες καθορίζονται ανάλογα την χρονολογία κατασκευής τον τρόπο δόμησης και τον τύπο των Η/Μ εγκαταστάσεων. • Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή μελέτη και διευκολύνουν την ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτιρίου.Ο. το προφίλ λειτουργίας των ελληνικών κτιρίων. • Ορισμένες παράμετροι καθορίζονται ανά χρήση κτιρίου και είναι υποχρεωτικοί για τους υπολογισμούς ανεξαρτήτως αν το υπό μελέτη/επιθεώρηση κτίριο λειτουργεί σε άλλες συνθήκες.Τ. τις επικρατούσες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας. όπως ορίζεται στον ΚΕΝΑΚ. • Οι παράμετροι καθορίστηκαν με κριτήρια τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα ελληνικά κτίρια (δομικά υλικά και Η/Μ συστήματα). Κατά την ενεργειακή μελέτη. προκειμένου να καθοριστεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε κάθε περίπτωση.

κ. τυπολογία ανοιγμάτων. . όπως: τυπικές αποδόσεις συστημάτων παραγωγής θέρμανσης. όπως: τεχνικά χαρακτηριστικά και θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών. απώλειες των δικτύων διανομής και εκπομπής.α.Τ. Είναι υποχρεωτικοί ανά χρήση κτιρίου. ψύξης & ΖΝΧ. απόδοση συστημάτων (ΣΗΘ). • Προδιαγραφές παραμέτρων για τα στοιχεία κτιριακού κελύφους. κ. επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες ανά χρήση κτιρίου.α. επίπεδα φωτισμού ανά χρήση χώρων. αποδόσεις συστημάτων BEMs. όπως: Ωράριο λειτουργίας.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Οι παράμετροι υπολογισμών χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: • Προδιαγραφές για τις συνθήκες λειτουργίας ανά τελική χρήση κτιρίου. σκίαση.Ο. εσωτερικά κέρδη κ. τυπολογία τοιχοποιίας. αερισμός κ. κατανάλωση νερού. θέρμανσης. • Προδιαγραφές παραμέτρων για τα ηλεκτρολογικά & ηλεκτρονικά συστήματα όπως: αποδόσεις συστημάτων φωτισμού. ψύξης. αποδόσεις συστημάτων (ΑΠΕ) για κτίρια.α. συστήματα αυτομάτου ελέγχου. • Προδιαγραφές παραμέτρων για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού (ΘΨΚ) και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ).α.

Τ. υγρασία. νωπός αέρας.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές Συνθηκών λειτουργίας κτιρίου: • Καθορισμός θερμικών ζωνών κτιρίου • Ωράριο λειτουργίας κτιρίου ή/και θερμικών ζωνών • Επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες χώρων: θερμοκρασία. επίπεδα φωτισμού. για κάθε χρήση κτιρίου • Εσωτερικά κέρδη από χρήστες και συσκευές . • Κατανάλωση ΖΝΧ.Ο.

καθαρές.α. 2. 4.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές Κτιριακού Κελύφους: Καθορισμός γεωμετρίας κτιρίου: • Καθορισμός γραμμικών διαστάσεων κτιρίου. μεικτές. ύψος κ.Τ. 1 4 • Γεωμετρικά επιμέρους δομικών στοιχείων του κτιρίου • Προσανατολισμός κτιρίου • Εκτίμηση του όγκου του κτιρίου 2 3 ΖΩΝΕΣ 1. 5: ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΖΩΝΗ 3: ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 5 .Ο.

Ανεπίχριστη από τη μία ή τις δύο όψεις 1.35 2.45 2.60 2.1.90 2. Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις 1.85 1.00 0. Επενδεδυμένο με μαρμάρινες πλάκες 1.25 2. Εκτίμηση για παλιές κατασκευές.65 0.20 1.4.90 1.2.2. έδαφος θερμαιν.3.Κ.1.85 0.85 0. Θερμοχωρητικότητα κτιριακού κελύφους.2.2.60 1.10 2. Επενδεδυμένη με αργολιθοδομή 1.80 1.1. ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες 1.00 0.Τ.70 1.05 2.75 1.80 0.75 0.05 2.75 0. Οπτοπλινθοδομή φέρουσα ή πλήρωσης (με ή χωρίς κλειστό διάκενο αέρος) 1.1.1.40 2.90 3.25 30 2.1. τσιμεντοσανίδα.75 3.05 0.Θ.1.1.80 0.00 1.1. Ανεπίχριστη από τη μία ή τις δύο όψεις 1222 έ ό ύ ό Με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά Κ.1.85 1.70 0.3.95 09 0.10 0. Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις 1.85 0.75 1.80 0.85 0.85 2.1. τσιμεντοσανίδα.6.Ο.2.5.95 1.00 2. Σε επαφή Σε επαφή Σε επαφή Σε επαφή Σε επαφή με μη με με μη με με αέρα θερμαιν.75 0.55 – 2. Δρομική οπτοπλινθοδομή 1.80 0.85 0. Κατακορυφα δομικά στοιχεία 1.90 1.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές Κτιριακού Κελύφους: Θερμικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων κτιρίου: Εκτίμηση για παλιές κτιριακές κατασκευές • • • • • Θερμοπερατότητα διαφανών και αδιαφανών επιφανειών κτιρίου.30 2.90 08 1.2.1.60 2. 2 Τιμές U (σε W/(m ·K) Περιγραφή δομικού στοιχείου Χωρίς θερμομονωτική προστασία Σε επαφή με αέρα 1.1.2.65 3.2.30 – 2.15 1.20 2.2. Στοιχείο φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος (πάχους μικρότερου των 80 cm) 1.90 0. Συντελεστής διαπερατότητας διαφανών επιφανειών.75 2.25 1.2.2. Συντελεστές ανάκλασης και εκπομπής αδιαφανών επιφανειών.1. Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις 1. Επενδεδυμένη με μαρμάρινες πλάκες 1.70 0.80 0.85 0.00 . Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή 1.80 0.1.75 4. Επενδεδυμένο με αργολιθοδομή 1. Θερμογέφυρες. ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες 1.50 2 0 3.90 0. Επενδεδυμένο με γυψοσανίδα.1.85 0. Επενδεδυμένο με απλή ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή 1.35 1.05 – 0.2. έδαφος 3.25 4.6.5.2.55 1. Επενδεδυμένη με γυψοσανίδα.4.90 3. Επενδεδυμένη με διακοσμητική οπτοπλινθοδομή 1.30 2.90 – 0.90 0.1.2.95 0.

ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές Κτιριακού Κελύφους : Συντελεστές σκίασης από: • περιβάλλοντα χώρο. • πλευρικά σκίαστρα Αερισμός: .Ο.Διείσδυση α α .Τ.Φυσικός αερισμός . • οριζόντια σκίαστρα.

• Τερματικές μονάδες εκπομπής (απόδοσης) θερμότητας/ψύξης.Ο. • Δίκτυα διανομής. • Βοηθητικά συστήματα κεντρικών εγκαταστάσεων. θερμομόνωση απώλειες.Τ. Προσδιορισμός ανά τύπο μονάδας.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές συστημάτων θέρμανσης ψύξης κτιρίου: • Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας/ψύξης. .

• Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης αέρα . • Συστήματα εξαερισμού.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές συστημάτων μηχανικού αερισμού & ΖΝΧ του κτιρίου: Συστήματα μηχανικού αερισμού • Συστήματα παροχής νωπού αέρα.ΚΚΜ. Ζεστό νερό χρήσης .Τ.Ο.ΖΝΧ • Παραγωγή ΖΝΧ • Διανομή ΖΝΧ • Αποθήκευσης ΖΝΧ .

• Αυτοματισμοί ελέγχου φυσικού φωτισμού.Τ. • Επίπεδα φυσικού φωτισμού. .Ο. • Συντελεστές αξιοποίησης φυσικού φωτισμού.ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές συστήματος φωτισμού του κτιρίου: • Σύστημα φωτισμού κτιρίου • Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού.

Ο. .ΤΕΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Προδιαγραφές διατάξεων αυτομάτου ελέγχου BEMS: Τοπικά και κεντρικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου • Συντελεστές μείωσης θερμικής ενέργειας. • Συντελεστές μείωσης ψυκτικής ενέργειας. ηλεκτρικής ενέργειας. • Συντελεστές μείωσης.Τ.

προδιαγραφές των Ενσωματώνει στους υπολογισμούς των θερμικών απωλειών τις θερμογέφυρες και ειδικούς διορθωτικούς συντελεστές (π. . Δίνει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και επιμέρους διαφανών και μη δομικών στοιχείων. συναλλαγής θερμότητας με μη θερμαινόμενους χώρους).Ο.ΤΕΕ – ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Τεχνική Οδηγία περιλαμβάνει αναλυτικές μεθοδολογίες υπολογισμού των θερμοφυσικών ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών. Αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης ΚΘΚ.Τ.χ. εδάφους.

.Ο. • Αναλυτικός υπολογισμός θερμογεφυρών.Τ.ΤΕΕ – ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ • Αναλυτικός υπολογισμός της θερμοπερατότητας U των επιμέρους δομικών στοιχείων. • Αναλυτικός υπολογισμός του μέσου μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας Um του κτιρίου.

Ο. • Τιμές θερμικής μετάβασης και θερμικής αντίστασης ανά δομικό στοιχείο.ΤΕΕ – ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ • Τιμές θερμικών αντιστάσεων αέρα.Τ. .

Ο. πυκνότητα.ΤΕΕ – ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θερμοφυσικές Ιδιότητες: αγωγιμότητα. ειδική θερμοχωρητικότητα και διάχυση ατμών .Τ.

• Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων. Υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων μέσω του λογισμικού που αναπτύσσει το ΤΕΕ . • Συστάσεις για πιθανές επεμβάσεις αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.Τ. • Έντυπο επιθεώρησης εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.ΤΕΕ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ Η Τεχνική Οδηγία περιλαμβάνει : • Έντυπο επιθεώρησης κτιρίου.Ο. • Έντυπο επιθεώρησης λεβήτων & εγκαταστάσεων λέβητα.

ηλεκτρικά συστήματα) .ΤΕΕ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ Έντυπο επιθεώρησης κτιρίου: • Καταγράφει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Η/Μ εγκαταστάσεις) • και επιπλέον παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου (π. (κτιριακό κέλυφος.Τ.χ.Ο.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ .ΤΕΕ – ΕΝΤΥΠΑ Έντυπο επιθεώρησης λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης: • Καταγράφει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος λέβητα & εγκατάστασης θέρμανσης.Τ.Ο.

ΤΕΕ – ΕΝΤΥΠΑ Έντυπο επιθεώρησης εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού: • Καταγράφει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.Τ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ .Ο.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ .Ο.ΤΕΕ – ΕΝΤΥΠΑ Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων . • Πιθανές Συστάσεις για πιθανές επεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου και των Η/Μ.Τ.Συστάσεις: • Αναλυτικές Οδηγίες συμπλήρωσης για κάθε πίνακα των εντύπων.

ηλιακής ακτινοβολίας. • Αναλυτικούς πίνακες μετεωρολογικών δεδομένων για την υποστήριξη του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.. . • Μεθοδολογίες υπολογισμού ηλιακής ακτινοβολίας. • Μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας. νέφωσης.Τ. κ. • Μεθοδολογία υπολογισμού της θερμοκρασίας εδάφους.α. μηνιαία και ωριαία σε κεκλιμένες επιφάνειες τυχαίου προσανατολισμού.Ο.ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η Τεχνική Οδηγία περιλαμβάνει : • Συνθήκες σχεδιασμού για την θερινή και χειμερινή περίοδο. υγρασίας. ταχύτητας ανέμου.

.Τ.ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τα μετεωρολογικά δεδομένα εκτιμήθηκαν βάσει μετρήσεων της ΕΜΥ και άλλων δημοσιευμένων στοιχείων. Περιλαμβάνονται πάνω από 60 ελληνικές περιοχές.Ο. με την χρήση θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων υπολογισμού.

Ο.5% και 5%. 2.Τ. για 1%. .ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Συνθήκες Σχεδιασμού θέρους και χειμώνα.

Κλιματική Ζώ νη Α για χρονική περίοδο από Οκτώβριος έως Απρίλιος 60 100 50 90 40 80 30 70 20 10 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Θερμοκρασία (o C) 30 32 34 36 38 40 Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Θερμοκρασία (o C) 20 22 24 26 28 30 .Ο. Αθροιστική Κατανομή Συχνοτήτων .Τ.ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αθροιστική κατανομή συχνοτήτων για θερινή και χειμερινή περίοδο για τις 4 κλιματικές ζώνες.Κλιματική Ζώνη Α για χρονική περίοδο από Μάϊο έως Σεπτέμβριο 100 90 80 Αθροιστική Κατανομή Συχνοτήτων .

ειδική υγρασία. βαθμοημέρες θέρμανσης.Ο.Τ. ταχύτητα ανέμου.ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Μέση μηνιαία θερμοκρασία. σχετική υγρασία. .

Τ.ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ Μέση μηνιαία ηλιακή προσανατολισμό. ακτινοβολία ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ για κεκλιμένες επιφάνειες με τυχαίο .Ο.

ΤΕΕ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ Θερμοκρασία εδάφους εις βάθος. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ .Ο. για εφαρμογές γεωθερμίας.Τ.

για την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών Ανάπτυξη λογισμικού: για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης. ψύξης και κλιματισμού. Εγκαταστάσεις Συστημάτων ΑΠΕ στα Κτίρια 2. Σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού από το ΤΕΕ. Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θέρμανσης/ Ψύξης – ΣΗΘ στα Κτήρια Αναθεωρούνται οι ισχύουσες ΤΟΤΕΕ για τα συστήματα ΘΨΚ. .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ Ετοιμάζονται και άλλες τρεις Τεχνικές Οδηγίες: 1. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Κτηρίων 3.

Μηχανικός ΕΜΠ.noa. M.ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ASHRAE: Στόχοι Ενεργειακής Αναβάθμισης & Σχεδιασμού Κτιρίων ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΙΟΥ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ.gr ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) www.ΕΜΠ. Ειδικός ΤεχνικόςΜηχανολόγος Επιστήμονας agaglia@meteo.Sc.Sc.energycon.gr . Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ.noa. M.meteo.org www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful