Trƣờng: ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM Khoa: Công Nghệ Thông Tin Lớp: ĐHTH5TLT Nhóm: 8 ĐỀ TÀI

SỐ 12 TẤN CÔNG ORACLE PADDING 1. Giới thiệu chung a. Ngữ cảnh

- Tầm quan trọng của việc bảo mật hệ thống thông tin.
Padding Oracle là phƣơng thức dùng để tấn công các hệ thống bảo mật. - Padding Oracle cũng có thể dùng để giải mã hay mã hóa bất kỳ thông điệp nào. b. Vấn đề bảo mật - Tránh mất mát thông tin. c. Mục tiêu - Tìm ra lỗ hổng. d. Kết quả 2. Hiện trạng - Những điểm yếu - Phƣơng pháp khắc phục và tăng cƣờng bảo mật 3. Giải pháp 4. Mô hình thực hiện Khởi tạo bản mã -

Sơ đồ mã hóa

google. Kết luận Tài liệu tham khảo http://blog. nó đáp ứng một trong ba cách: +.org/wiki/ Padding_oracle_attack&prev=/search%3Fq%3Dpadding%2Boracle%2Battack%26hl %3Dvi%26tbo%3Dd%26biw%3D1366%26bih%3D667&sa=X&ei=HjAHUffVFo2Oi Af11YDQDg&ved=0CDEQ7gEwAA http://translate.org/events/woot10/tech/full_papers/Rizzo.pdf&usg= ALkJrhhU9dCh4LiRRZHV1NB9gyTgm4AL-g . 6. Khi một bản mã không hợp lệ.com.vn&sl=e n&twu=1&u=http://static.com/translate_c?depth=1&ei=HjAHUffVFo2OiAf1 1YDQDg&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dpadding%2Boracle%2Battack%26hl%3Dvi %26tbo%3Dd%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.usenix.wikipedia. 5. Khi nhận đƣợc một bản mã hợp lệ( ứng dụng phản ứng bình thường) .googleusercontent. +. +. Triển khai và kiểm tra Kịch bản Mã hóa bằng cách sử dụng chế độ CBC.com.gdssecurity.html (ngày truy cập 27/01/2013) http://translate.vn/translate?hl=vi&sl=en&u=http://en.Sơ đồ giải mã Nội dung quy trình giải mã với Oracle Padding. Khi nhận đƣợc một bản mã hợp lệ ( ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo lỗi tùy chỉnh ).google.com/labs/2010/9/14/automated-padding-oracle-attacks-withpadbuster. Khi ứng dụng đƣợc mã hóa thông qua một giá trị.

pdf&usg=ALkJrhgQ6ZwgK63ehSjg8Ujiw_IMkNToQQ Báo cáo bài tập lớn An toàn bảo mật Padding Oracle Attack TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông BÀI TẬP LỚN Môn học: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỀ TÀI: Kỹ thuật tấn công Padding oracle attack Số hiệu nhóm: Giảng viên hƣớng dẫn: Nguyễn Phi Lê Sinh viên thực hiện: Họ tên Trần Quang Chiến Nguyễn Bảo Chung Saysana Chanthavong Vịnh SHSV 20090304 20090333 Lớp CNTT1-K54 CNTT1-K54 CNTT1-K54 CNTT1-K54 .googleusercontent.vn&sl=e n&twu=1&u=http://hal.com/translate_c?depth=1&ei=HjAHUffVFo2OiAf1 1YDQDg&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dpadding%2Boracle%2Battack%26hl%3Dvi %26tbo%3Dd%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.fr/docs/00/70/47/90/PDF/RR7944.http://translate.inria.com.

MỤC LỤC .

Với số lƣợng ngƣời dùng là n thì số lƣợng khoá cần tạo lập là n(n-1)/2. trao chuyển …) là rất phức tạp và ngày càng khó khi sử dụng trong môi trƣờng trao đổi giữa rất nhiều ngƣời dùng. Hàm mã hóa và giải mã giống hệt nhau. Khái niệm Mật mã hóa khóa công khai là một dạng mật mã hóa cho phép ngƣời sử dụng trao đổi các thông tin mật mà không cần phải trao đổi các khóa chung bí mật trƣớc đó. Khi Alice nhận đƣợc bản mã.. Mã hoá bất đối xứng 1. Khái niệm Sử dụng cùng một khóa bí mật để mã hóa và giải mã.v. Mã hoá đối xứng 1. Bob sẽ dùng khoá công khai của Alice để mã hoá. lƣu mật. Ƣu nhƣợc điểm a. II.Phần 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Vd: Một ngƣời (Alice) có 1 cặp khoá gồm khoá công khai và khoá bí mật. Alice sẽ dùng khoá bí mật để giải mã. ngƣời đó cũng không có cách nào giải mã đƣợc mẫu tin ban đầu . Nhƣợc điểm:  Vấn đề quản lý khoá (Tạo. AES . trừ khi ngƣời đó biết đƣợc "secret key" dùng cho mã hóa .  Secret key phải đƣợc trao đổi một cách an toàn giữa hai party tham gia vào quá trình mã hoá df 2. Điều kiện an toàn:  Khi một ngƣời nào đó có đƣợc một hay nhiều chuỗi bit đƣợc mã hóa . Bob muốn gửi một tài liệu cho Alice. RC5 . 2. Điều này đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng một cặp khóa có quan hệ toán học với nhau là khóa công khai và khóa cá nhân (hay khóa bí mật). Ví dụ: DES . 3DES . Nhƣ vậy rất khó khăn và không an toàn khi n tăng lớn. b. Ƣu nhƣợc điểm a. Mỗi ngƣời dùng phải tạo và lƣu n-1 khoá bí mật để làm việc với n-1 ngƣời khác trên mạng. Điều kiện an toàn: khoá bí mật phải đƣợc giữ bí mật.  Vấn đề thứ 2 là trên cơ sở mã đối xứng không thể thiết lập đƣợc khái niệm chữ ký điện tử (mà thực hiện đƣợc chức năng của chứ ký thật) và cũng do đó mà không có dịch vụ non-repudiation (không thể phủ nhận đƣợc) cho các giao dịch thƣơng mại trên mạng. Ƣu điểm . IDEA v. Ƣu điểm:  Tốn ít tài nguyên  Tốc độ thực hiện nhanh.

. . dùng trong các dịch vụ nonrepudiation. Mã dòng hoạt động nhƣ sau. . . Dễ dàng quản lý khoá (bảo mật. trao đổi…). và dùng nó để mã hoá một xâu bản rõ x = x1x2 .  Kích thƣớc của khoá mật lớn hơn rất nhiều -> tốn đƣờng truyền. b. = ez1(x1) ez2(x1). . .là xâu bản rõ. Mã hoá dòng Khái niệm: Là dạng mã hoá dùng một dòng khoá z = z1z2 . . . Nhƣợc điểm  Tốc độ mã hoá chậm hơn so với mã hoá đối xứng. theo quy tắc: y = y1y2. Giả sử K ∈K là khoá và x = x1x2 . III. . Hàm fi đƣợc dùng để tạo zi (zi là phần tử thứ i của dòng khoá) trong đó fi là một hàm của khoá K và i-1 là ký tự đầu tiên của bản rõ: . .  Đƣợc dùng để tạo chữ ký điện tử.

Khái niệm: Là dạng mã hoá trong đó từng khối ký tự đƣợc mã hoá cùng một lúc nhƣ một đơn vị mã hoá duy nhất. Khái niệm . x1 . . x2 . các tham số quan trọng là độ dài khối và kích thƣớc khoá. V. . z2 . để mã hoá xâu bản rõ x1 x2 . xi -1 ) Phần tử zi của dòng khoá đƣợc dùng để mã xi tạo ra yi = eiz(xi). Điều kiện an toàn  Kích thƣớc khối phải đủ lớn để chống lại các loại tấn công phá hoại bằng phƣơng pháp thống kê  Không gian khoá phải đủ lớn để chống lại tìm kiếm vét cạn. . ... có thể đƣợc thực hiện bằng cách tính liên tiếp: z1. Mã hoá khối(Block ciphers) 1. . Trong dạng mã hoá bock ciphers này. y2 .zi = fi (K. Bởi vậy. IV. Chế độ mã móc xích CBC 1. x1. Việc giải mã xâu bản mã y1y2. . đủ ngắn để việc làm khoá. z2 ... y1. phân phối và lƣu trữ hiệu quả. .. ta phải tính liên tiếp: z1.

cắt xén mã truyền tin. Ƣu nhƣợc điểm a. .Là chế độ mà mỗi khối tin trƣớc khi đƣợc mã hoá thì đƣợc XOR với khối mã sinh ra từ trƣớc đó. Khối đầu tiên sẽ đƣợc XOR với vector ngẫu nhiên(IV). X1=X1’ XOR IV X2=X2’ XOR Y1 … Xi =Xi’ XOR Yi-1 Sơ đồ mã hoá khối Sơ đồ giải mã 2. Ƣu điểm  Các khối mã phụ thuộc lẫn nhau => ngăn chặn kẻ thù sửa đổi.

16-bytes v. | 1011 1001 1101 0100 0010 0111 0000 0000 | b.. VI.923 Các byte 0 đƣợc thêm vào sau. Khái niệm Trong mã hoá khối..b. Nhƣợc điểm  Nếu mã truyền đi bị sai ít do nhiều thì vẫn phải phát lại hoàn toàn.v. riêng byte cuối dùng để xác định số byte đƣợc thêm vào.). | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 00 00 00 04 | b) Theo tiêu chuẩn ISO 10126. các byte ngẫu nhiên đƣợc thêm vào. sau đó là các bit 0. hàm mã hoá và giải mã thƣờng lấy đầu vào là một block <=> 1 khối dữ liệu có độ dài nhất định ( 4-bytes. Vì đoạn dữ liệu đƣợc tách ra trong quá trình mã hoá. kỹ thuật này gọi là PADDING. ngƣời ta thƣờng chia nó thành các đoạn nhỏ (trùng với độ dài input của thuật toán mã hoá) và mã hoá lần lƣợt. và cần thêm 4 byte vào cuối (trong hệ Hexadecimal) . Bit padding 1 bit 1 đƣợc thêm vào sau khối tin. Vì vậy với 1 đoạn dữ liệu có độ dài lớn. Vd: đệm 9 bit vào sau một đoạn 23 bit để đƣợc khối tin 32 bit. trong trƣờng hợp này ngƣời ta sẽ thêm vào sau một số kí tự.. byte cuối dùng để xác định số byte đƣợc thêm vào. Các kỹ thuật padding a. Byte padding a) Theo tiêu chuẩn ANSI X. sẽ sảy ra trƣờng hợp block cuối cùng sẽ ngắn hơn kích thƣớc (size) cần... Ví dụ: kích thƣớc khối 8 byte. 2. 8bytes. . . Kỹ thuật padding 1.

| DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 81 A6 23 04 | c) Zero padding Các byte 0 đƣợc thêm vào.. ..(hệ Hex) c.. số byte cần thêm là 4 byte. Vd: kích thƣớc khối là 8 byte... | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD DD 00 00 00 00 | .

com/thegioiso/hacker-virus/20100615/cong-cu-be-khoa-cac-session-mahoa-du-lieu-captchas.html http://kechocgian.com/2012/08/tut-padding-oracle-attack.com/research/ .blogspot.html http://netifera.com/2012/08/tut-padding-oracle-attack.html http://tin180.http://vi.blogspot.com/doc/100614402/Bao-cao-bai-t%E1%BA%ADp-l%E1%BB%9BnAn-toan-b%E1%BA%A3o-m%E1%BA%ADt-Padding-Oracle-Attack http://junookyo.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful