‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪1‬‬

‫ڪلـب هم نـوم‪:‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫مركب‪:‬‬

‫شقري ڪهڀـذ‬

‫افلدائن مڪپمرنگ‪:‬‬

‫سهڌـ مڪپيمٽهگ‬

‫ؿاڌاذؿ مڪپمرنگ‪:‬‬

‫سپريل شقري ڪهڀـذ‬

‫گراؼڪس ۽ ٽـئيٽـك ‪ :‬شقري ڪهڀـذ‬

‫‪2‬‬

‫ايڊيصل‪:‬‬

‫هپريمؽ (سـؼ ‪2012‬ظ)‬

‫هسڪـذ‪:‬‬

‫سمکڙـ اسٽمڊيم هـه سهڌ‬

‫پڌذؿ ڪهدڙ‪:‬‬

‫سهڌـ مڪپيمٽهگ‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫اذپهـ‬
‫سهڌـ ٻميلَء يک‬
‫مڪپيمٽر كن عما ڪرڎ‬
‫اؽ هن كـرؿيـج ؿ كمســـيع كن‬
‫فهـ اهمذـ پيـذ هم پمذهيم ڪهدڙؽ‬
‫ٻميلَء هن عـشؿل هن نـؽُء‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪3‬‬

‫همڳا‬
‫عزيزڏ شقري ڪهڀـذ هم كركيب ڏنك هن اوف ب ؿاذ شها سـئني هم ذسـوم هڪ‬
‫اهڙـ گھرث پمذـ ڪرـ ٿم‪ ،‬هيڪـ اسـؽ امؽ كؿريقـ هر هنڪل حمسمز پئن ڪئن‪.‬‬
‫مڪپيمٽر هن اچڻ کـنپمِء ڳمه ؿاذؿ معك ڪـيف ڒسـؽ ٿيم‪ ،‬پر پمِء فه اؽ ۾ سهڌـ هن‬
‫ىمايل سـؽ ڪن گھٽلـيمؽ ذههديمؽ اچل هيڪن اميد يهآ كه اڳلن هيل پمذيمؽ ٿن‬
‫ؿيهديمؽ ‪ .‬هل كركيب هن مدخ سـؽ شعر هن شرؿعـكن ىرغ هن ڒڌاذ كن ڪم فه شعر‬
‫ڒسـنن سـؽ ڳميل سگھون ٿم‪ .‬فيصڪ هن مڪپيمٽر هم خړذ يهآ‪ ،‬پر كه فه اسـؽ هن‬
‫مىڪ ۾ هر شٌص هن هر ؿؾت ۽ هر ؿيك مڪپيمٽر كـئني ذسـئن ڪـهنن‪ .‬هيڪن‬
‫خؿست چـهني هل پن ڊـ ايف اـ_فمڪ يک ڇـپن اؽ يک پـڎ ؿډ ڪلـب هن ضمذة ۾‬
‫فه ذيک سگھل ٿـ ۽ ؿؾت سر ڪم فه شعر ڒسـنن سـؽ ڳميل سگھل ٿـ‪ .‬اهـ شها سـئني هن‬
‫شـعرـ هن عاشقن‪ ،‬سهڌـ اخب هن اسلـخ كمڙـ شگارخؽ‪ ،‬اخينب‪ ،‬ويکڪل غرص سهڌ‬
‫۽ سهڌـ ٻميل سـؽ ؿاسطم ذکهدڙ هر شٌص هِء ؿڏـ هسموت يهآ‪.‬‬
‫شقري اهنل شٌطل امؽ يهآ هل هنپهون امخذـ ٻميل هن فن ومت ۽‬
‫فومعـؿظن ًدمت ڪئن يهآ‪ .‬هـڻن ؿڏـ حمهت سـؽ مركب ڪيك هن امنلو‬
‫”سمکڙـ“ سهڌ ۽ سهڌ ؿاسني يک ځيٽـ ڪئن اٿئني‪ .‬شقري ڪو سرامئيداذ يـ ڪـممذؿ‬
‫ڪمهنن‪ ،‬هم هڪ جفاڪش انسـؽ يهآ هيڪم هٿ هم پمذهيم ڪرـ هنپهوم ۽ هنپهول‬
‫ٻچڙؽ هم پيٽ پـيل ٿم‪ .‬ؿڏـ ڳـوھ يهآ هم اهڙؿ انسـؽ هنپهوم ؿؾت ۽ ناڻو سيڙائن‪ ،‬اهڙيمؽ‬
‫سمکڙيمؽ مؽت ۾ ؿيڃم ؿذهـئن‪ .‬هڪ نـيل ؿاذـ مطهـف يک‪ ،‬هنجل هنپهون كطهيؽـة‬
‫امؽ ڪـيف جڪھ ڂـهيم ۽ مڪـيم فه هم‪ ،‬ممؽ هڏهل اهـ جتميز ڏنن كه هم هنپهوـ‬

‫‪4‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫ڪلـب انٽرنيٽ كن ذيک كه هينئ سهڌـ امهڻم پڙهن سگھل‪ ،‬كه کيس اهڙؿ مصمذؿ ڏاڍؿ‬
‫نگاماذ گذذيم ۽ چيـئني‪ ” :‬سـئني‪ ،‬پمِء كه اسـؽ هـ ڪلـب امهڻم ذڳم انٽرنيٽ كـؽ پڙهن‬
‫ڇڏيهدا ۽ اسـؽ يک كه ڪم فه معـؿظم ڪمنه مىهدؿ‪ “.‬ىـهنڪ هن اهم ضـىب هم‬
‫هنجل يک ىڪممت ؿٽـؽ ؿڏؿ عهدؿ ٻميلَء هن ىمايل سـؽ مىيك هم هنجل هِء هم سڃن‬
‫پگھـذ فه کڻهدؿ هم‪ .‬سيـٽك هن مصهمذ خذسگها يمنيمذسٽن ڒغ ؿاشهگٽل هن هڪ‬
‫پرؿؼيسر سـؽ موؾـة ٿن‪ ،‬نـوم همز ”نڪموس هري“ چمڎ ڳلم اسـؽ پرؿؼيسرؽ يک ؾمڏ‬
‫هن ًزانن امؽ پگھـذ مىهدـ ئن حتؿيق ۽ كطهيف هن ڪم ڪرڎ هِء يهآ‪ ،‬كه پمِء‬
‫اسـؽ يک هڪڙؿ اًويق ىق يـ همار يهآ هم اسـؽ ؾمڏ کـؽ اهنل كطهيؽـة هم معـؿظم‬
‫طىب ڪيمؽ يـ سڻڀيمؽ ذائ ىٽيمؽ ؿڂمؽ؟ پر اهڙـ سمڅ ذکڻ ؿاذا پرؿؼيسر ۽ ڪـممذا گھٽ‬
‫ڒهل‪ .‬اسـؽ هـ ؿڏا ؿڏا هشلري اخيب‪ ،‬حمؿق‪ ،‬مطهف ۽ خانصمذ سرڪـذـ عهدؽ ۽‬
‫اًليـذؽ يک اسلعمـؼ ڪهدـ هنپهون ”حتؿيؿن“‪” ،‬عىمن“ ۽ ”اخفن“ پمذهئن هِء هيڪن‬
‫معـؿظـ ؿڂهدا ذهيـ ڒهل‪ ،‬يهآ ڪم اهنل هم ىسـب ڪلـب‪!...‬؟ اڄ اهن ئن نـه ٻميلَء‬
‫هن ”حمسنن“ طمذ اسـؽ هن ڒڏؿ کهيـ ٿـ ؿڃل‪ .‬اهن ئن امهڻم‪ ،‬هل ىڪممت کـؽ‬
‫معـؿظل ۽ ذائىٽيز هن نـيل ۾ ڇـ ڇـ نه مڪـيم؟ كل هـ نـه ؾمڏ هن هريؿر ۽ خانصمذؽ‬
‫هن وسٽ ۾ شـمك ڪيـ ٿـ ؿڃل!‬
‫ٻئن طرغ وري شقري هجڙا ؼؿري مهش انسـؽ آهن هيڪن فهـ هنڪل غرص هن‬
‫پيـ ٿـ پيـذ هم پمذهيم ڪل‪ .‬امؽ اهڙؽ انسـؽ يک سوڏ ٿم ڪيـؽ‪ .‬توڙي جو ؿٽل ؿڏيمؽ‬
‫ڊگريمؽ ڪمهنل‪ ،‬عومه ۽ ڊاڪٽر ڪمنه ٿـ سڏائن سگھل‪ ،‬خسلـذ ۽ هقـ ڪمنه اٿل‪ ،‬پر فن‬
‫ومت هذفم ضرور اٿل‪ ،‬هيڪم اهڙؿ فهيـخـ عهطر يهآ هنجل کـنسماِء هر ڪـؿس‪ ،‬هر‬
‫”ڪـذنـمم“ حمض هڪ ؿاپـذ يهآ‪ ،‬سمخاگرـ يهآ‪.‬‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪5‬‬

‫شقري هل ذسـيل يک داكن اسلعمـؼ ؿاسطن ڇـپڻ‪ ،‬ؿيسقـئٽ كن ذکڻ ۽ ؿذهـئڻ‬
‫هن عما اهـرة ڏنن يهآ‪ .‬هل ڪـپن ذائٽ ؿاذـ خړذ ۾‪ ،‬هلن ڪلـفل هن ىؿل ؿاسطل‬
‫کـؽ ؿيهدـ پريؽ ؼؿريؽ هن گدـ نصيهن ؿاذا اممرا ڪمذٽل چڪهريل ۾ پيـ ٿـ هگىول‪،‬‬
‫اكن اهڙـ ؾسم هن اهـرة كـرـ هما هن هھمٽي ؿانگر يهآ‪.‬‬
‫هل خنيـ هـ ذنگ فه جعيب ڒهل‪ .‬شها‪ ،‬چسك ۽ سـمن كه هنپهون ڒؼـيق شـعرـ‬
‫هِء ڪم معـؿظم ڪمنه طىقيم هو ‪ !....‬۽ نه ئن اؽ امؽ ڪم اميل ؼـئدؿ ؿذكم‪ .‬ځو جس‬
‫ذؿشهن ڏيڻ هِء يـ گك ؿاسهـ ڏيڻ هِء ڪڏهل اسـؽ کـؽ جڪھ طىقيم يهآ؟ پر شها‪،‬‬
‫چسك ۽ سـمن هن مركنب‪ ،‬حمؿؿل هم معـمىم ٻيم يهآ‪ .‬هلن مراخ اهنل يک گھٽ ڪرڎ نه‬
‫يهآ؛ هنپهون پمذهئن هن هـئز معـؿظن طىڻب ۾ ڪم عـذ يـ عيب ڪمهنن‪ ،‬اوقت هنپهون‬
‫اًليـذ يـ امر ذسمح يک اسلعمـؼ ڪهدـ‪ ،‬وڪ ڇپ ۾ فن هـ ۽ فييد اهمذو ؿڂڻ ٻن ڳـوھ‬
‫يهآ‪ .‬هلن اسـؽ هم مؿطد ضرغ شقري هجڙؽ فن ومت امهڻل هن عظمت هم اعرتاغ‬
‫ڪرڎ يهآ‪.‬‬
‫امؽ سهڌـ ٻميل هن اخاذؽ ۽ اشـعت گھرؽ يک فه عرص ڪهدز كه ذسـيل هو هن‬
‫”اوف فن ؿاذ“ ايڊيصل ڇپرائن‪ ،‬ذعـيلن يعهن فهـ مهـؼعن ؿاذـ ؾيمت كن عمما يک هميـ‬
‫ڪل‪.‬‬
‫اميد اٿم كه سهڌ ؿاسن هل امنلو سمکڙـ امؽ گھڻم هڇ پرائيهدا‪.‬‬
‫ځٽ ڌڻن هن خذ هن ًـڪ‬
‫عقداملـهد ځرڳڙـ‬
‫سومر ‪ 31‬گآسٽ ‪2132‬‬

‫‪6‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫ڪمپيوٽر‪ ،‬سنڌي ٻولى ۽ منهنجو دوست‬
‫امي‪.‬فن سهڌـ هم ڪن فمذڊ يل ڒئمډ اڃـ ممؽ كـئني نه هپلم هم كه ڒئمؽ‬
‫‪ Inpage‬کـؽ ئن سهڌـ هم ڪم ؿڂهدؿ همز‪ ،‬ڇـڪـڎ كه اؽ ؿؾت مڪپيمٽر كن‬
‫سهڌـ کلڻ هِء ‪ Inpage‬کـؽ سماِء ڪم ٻيم سمهئن سـؽ مىهدڙ سـؼٽ ؿيئر هنمهون‬
‫نظر امؽ ڪمنه گذذيم هم‪ .‬هڪ ڏهنيل پيـذـ خؿست شقري ڪهڀـذ سـؽ موؾـة ٿن‪،‬‬
‫پڇيائني كه ”اڃـ ‪ Inpage‬۾ ئن پيم ڪم ڪريل؟“ هنمهون هـئمڪـذ ڪرڎ كن‬
‫مسڪرائن‪ ،‬ممؽ يک امي فن سهڌـ هن فـذـ ۾ ٻڌائڻ ڳلم‪ ،‬چس پچ كه ڒئمؽ ىرية ۾‬
‫پئون ؿيس‪ .....‬سهڌـَء هم اهڙؿ ڪن فمذڊ يل ڒئمډ فه ميل سگھن ٿم سم فه فهـ‬
‫هنڪل معـؿظن هن‪ !!.....‬هنمهون ًمشن هن ڪـ اهتنـ نه ذهن‪.‬‬
‫اؽ ؿؾت سهڌـَء ۾ مڪپمرنگ هم ؿڏؿ مسئىم هم‪ ،‬ڇـڪـڎ كه ‪ Inpage‬۾‬
‫اهن هسمولمؽ نه هيمؽ هيڪن امي‪.‬فن سهڌـ ۾ ڒهل‪ ،‬اؽ ؿؾت اگر ڪم سهڌـ‬
‫سـؼٽ ؿيئر مىيم فه ٿن كه ڪـيف همـنگم مىهدؿ هم ۽ اهم فه ضرغ انسٽـؼ ڪرـ ڏيهدا‬
‫هئـ‪ ،‬پمڑ ڇـ ٿيهدؿ هم هم ؿنڊؿر ڪرپٽ ٿڻي هن ضمذة ۾ اهم سـؼٽ ؿيئر ًلم ٿن‬
‫ؿيهدؿ هم ۽ نئني سر سهڌـ هم سـؼٽ ؿيئر ڳلرائڻم پمندؿ هم ۽ اؽ هن ؼيس هر ځريـ‬
‫اخا ڪئن ؿيهدـ هئن‪ Inpage .‬۾ سهڌـ هم ؼمنٽ ضرغ هڪ ئن همندؿ هم هنجل‬
‫هن ڪرـ سهڌـ مڪپمرنگ ۾ ڪـ ؿذائٽن نه پر يڪسـنيت همندـ هئن‪.‬‬
‫سهڌـ ٻميل يک مڪپيمٽر كن عما ڪرڎ ؿاذـ ممظمظ كن اسـؽ هڏهل‬
‫ڳـهلـئيهداسني كه سڀ کـؽ هپريل اؽ حمرتڏ ۽ ٻـهجـذـ انسـؽ هم نـوم اچن ٿم هنجل‬
‫هنپهون هڙاؽ ؿڙاؽ ۽ اڪييل سر اهم مڪـؼ ڪرـ ڏيکـذيم‪ ،‬هنجل هن فـذـ ۾ اسـؽ‬
‫ڪڏهل سمچيم فه ڪمنه هم كه ايڏـ سمهئَءي سـؽ مڪپيمٽر كن سهڌـ کلن‬
‫سگهون ٿن‪ .‬اؽ ڏکئن ڪم يک سموم ڪرـ پيش ڪرڎ ؿاذؿ حمرتڏ عقداملـهد ځرڳڙـ‬
‫ضـىب يهآ‪ ،‬هنجل هنپهوم پـڎ مىهـئن‪ ،‬اسـؽ سهڌيل يک مڪپيمٽر كن ڒڻن هيبـذيم‪ ،‬نه‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪7‬‬

‫كه همند اسـجنـ اخاذا اهئن كه ڪڏهل سهڌـ ٻميلَء يک مڪپيمٽر كن ڒڻني فه هـ يـ شـيد‬
‫اهم ًماب ئن ذهن هـ‪.‬‬
‫مڪپيمٽر كن سهڌـ کلڻ ۾ هلن سـئني عقداملـهد ځرڳڙـ ضـىب هم نـوم‬
‫اچن ٿم كه اكن سـئني شقري ڪهڀـذ هم نـوم نه ؿڂڻ يک ڒئمؽ سـڻس فن ؿاهقن‬
‫مسوھهدؿ ڒهيـؽ‪ .‬ځرڳڙـ ضـىب هن سهڌـ ڪن فمذڊ يل ڒئمډ سـؽ گڏؿگڏ‬
‫سهدز سـٿني هـ جڪهه ؼمنٽ فه شـمك هئـ‪ ،‬پر جڪهه ئن ؿؾت هن اندذ شقري‬
‫ڪهڀـذ هنپهون هؽـڪصن سـؽ هيڪن ًطـطن اسٽـئك ؿاذا ًمفطمذة ؼمنٽ‬
‫ڂـهن‪ ،‬سهڌـ مڪپمرنگ هن ڪم ۾ هيڪـ ًمفطمذكن ڒندـ اهـ فه فن منـؼ يهآ‪.‬‬
‫ممؽ يک هڪ نهڍڙؿ ؿاؾعم يـخ اچن ٿم كه‪ :‬هڪ ځريـ ڪلـب هن ڇپـئن هن سىسيل‬
‫۾ هڏهل ڪلـب هـ فٽر پيپر کڻن پريس كن هپلس كه اكـؽ هن مڪپيمٽر مڪپمرذ فٽر‬
‫پيپر ڏسن چيم كه ڪلـب كن ڏاڍؿ ًرڅ ٿيك يهآ‪ ،‬هر هڪـڻن هن ٽـئٽك هن‬
‫ڪلـفت ڪرائن اٿم! ممؽ ؿذاڻيم كه ”نه هن كه سهڌـَء هم ؼمنٽ يهآ“ كه هم اچرث ۾‬
‫پئون ؿيم ۽ ڃمڻ کـؽ انڪـذ ڪيـئني ‪ .‬پر هڏهل ممؽ هل يک ٻڌايم كه اهم سهڌـ هم‬
‫ؼمنٽ يهآ ۽ مؽت ۾ ميل ٿم كه ؿيرت هم ىرياؽ ۽ پريصـؽ ٿن ؿيم‪ ..‬اهم ًمفطمذة ؼمنٽ‬
‫سـئني شقري ڪهڀـذ هم ئن ”امي‪.‬فن سپريل شقري ڪهڀـذ“ هم‪ .‬اؽ کـؽ سماِء ٻيـ فه کمڙ‬
‫سـذا ؼمنٽ شقري ڪهڀـذ هـ هٺيك ڒهل پر هن ؼمنٽ “امي‪.‬فن سمکڙـ شقري ڪهڀـذ”‬
‫هيڪم هل ڪلـب ۾ ڪلب ڒندؿ اٿـئني اهم كه سڀهن کـؽ ؼمنٽس کـؽ گمِء کڻن ؿيم ۽‬
‫هنمهون اندارـ ممهب اؽ يک ڂـهڻ ۾ کيس سـؼ کـؽ ؿڌيڪ عرضم ڳلم يهآ‪.‬‬
‫سمکڙـ كـؽ يـخ ڒيم كه ؼمنٽل سـؽ گڏؿگڏ شقري ڪهڀـذ ‪ ،‬سـئني ځرڳڙـ ضـىب‬
‫هن سرپرسلن ۾ هيڪم اسٽمڊيم ؾـئم ڪيم يهآ اؽ هم فه نـوم “سمکڙـ” يهآ‪ .‬سمکڙـ‬
‫اسٽمڊيم همؽ شـھ سـئني هن فينت كن مصلمك ؿڊيمر ؿاؾعن فه سمکڙـَء کـؽ هگٽ نه‬
‫ڒهل‪ .‬ا ؽ کـؽ سماِء مڪپيمٽر ۾ سهڌـ انسٽـؼ كمڙـ اسلعمـؼ ڪرڎ فـفت هل‬
‫(سمکڙـ) اسٽمڊيم هـ همڙيك سکيـ ؿيڊيمر فه مڪـؼ هـ ڒهل‪ ،‬هل ۾ فن ىد‬

‫‪8‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫امهرانه اندار ۾ هسڻن سهڌـ ٻميلَء ۾ سـؼٽ ؿيئرز فـفت مسوھـيك ڒهل‪ ،‬هل يک‬
‫ڏسن ڪمفه نئمؽ امهڻم متما سمهئَءي سـؽ سهڌـ انسٽـويصل ۽ اؽ هم اسلعمـؼ‬
‫ڪرـ سگھن ٿم‪.‬‬
‫هـه شريف هم هن هماؽ ضرغ ؼمنٽ ۽ ؿڊيم ڂـهڻ كن ئن اڪلؽـ نه ٿم ڪرـ‬
‫فىڪ سهڌـ ٻميلَء هِء مڪپيمٽر كن مسىسك هکامڙيهدـ اڄ ًمفطمذة اندار سـؽ شـھ‬
‫ضـىب هم ذسـوم اوؽـفيٽ (اوف – ب ؿاذ ) هن ىسـب سـؽ هسيڙـ اسـؽ هِء ىـظر‬
‫ڪيم اٿس‪ ،‬هنجل هِء سهدز چمڎ يهآ كه ”اهن سڀئن ڪم ٻميلَء سـؽ هنمهون چـھ‬
‫هم اهظـذ ڒهل‪ ،‬هن پيـذ هم پمذهيم يهآ هنجل ۾ ٿڪـؿډ نه ٿيهدؿ يهآ فىڪه وطف ايهدؿ‬
‫اٿم“‪.‬‬
‫سـئني شقري ڪهڀـذ هم سهڌـ ٻميل سـؽ عصق ڏسن امطيهـؽ ٿم ٿئن كه‬
‫هيسني شقري ڪهڀـذ هجڙا سهڌـ ٻميل سـؽ عصق ذکهدڙ هماؽ رنهد ڒهل‪ ،‬كيسني‬
‫اسـؽ هن سهڌـ ٻميل يک هنڪل فه ؾسم هم ڪمفه ًطرؿ نه يهآ‪ .‬اميد يهآ كه‬
‫سدائني شقري ڪهڀـذ هنپهومؽ همڙيك سمکڙيمؽ پيش ڪرـ سهڌـ ٻميلَء هن‬
‫ًدمت ڪهدؿ ذههدؿ‪.‬‬
‫ڒغـ مصلـػ‬
‫هـه شريف سهڌ‬
‫ڇهڇر ‪ 04‬گآسٽ ‪2012‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪9‬‬

‫ڳالهيون پيٽ ورن ۾ ‪!....‬‬
‫هڏهل ‪ 2004‬ظ ۾ سهڌـ مڪپيمٽهگ شـھ سـئني هن ذسـيل هم هپريمؽ‬
‫اـ فمڪ اي ڊيصل پڌذؿ ڪيم‪ ،‬كڏهل ممنکن اهڙؿ امىهه ذؿىـنن ڪلـب مڪپيمٽر كن‬
‫ممهمخ ٿڻي هن فييد ًمشن ٿن‪ ،‬هم هـڎ ذؿج يک كـرـ ڪرڎ هِء ڪم خړذاؽ ئن‬
‫ذسـيل يک مڪپيمٽر كن پڙهڻ ممڪل ٿيم هم‪ .‬ڳلـكـذ اؽ امؽ مسلؽيض ٿيهدـ‪،‬‬
‫حمسمز ڪيم كه هنڪل ًـش فيت هن ڳمه ؿاسطن ڪم ًـش طريؿم ممهمخ نه‬
‫هڻئ ڪرـ مطىمب فيت كـئني هپچڻ هِء ڪـيف ؿؾت خذڪـذ يهآ پر فيت هن سر‬
‫هن پرؿڙ جهڻ سـؽ اوقت اهم ڳموڻ سموم هم‪ ،‬ٻن ضمذة ۾ هٿمذاڙيمؽ هڻڻيمؽ ٿن پيمؽ‬
‫۽ فـرـ فـرـ كه اهم (فيت) ذسـيل ۾ ممهمخ همندـ فه اڻىڀ ٿن پمندؿ هم‪ .‬هنجهڪرـ‬
‫فمؾت ظرؿذة اهڙؿ ىماوم يـ كطديق ڄڻ ممڪهـة کـؽ ئن پرـ هيمؽ‪ .‬كڏهل ئن‬
‫سمچيهدؿ هئس كه ذسـيل هن‪ ،‬اوف فن ؿاذ ايڊيصل هم فه اـ فمڪ ميسر جهن كه‬
‫همند ڪيرتـ سمهئن ٿن پمـ‪ .‬ؿؾت هن چبت سـؽ گڏ ڄسم ذسـوم ؿڙؿوڻ کـنسماِء ئن‬
‫مطىمب فيت ؼؿط هنپهون شرؿعـكن اکر ؿاذؽ ضؽيل ۾ ٿمذـ ئن خير ۾ هٿ ڪرڎ‬
‫ممڪل ٿن پمـ‪.‬‬
‫سهڌـَء هِء مڪمك سـذٽهگ ڒذڊذ ممهمخ نه هڻئ ڪرـ اؽ كن ؼؿط سمچڻ‬
‫ئن ممڪل هم پر معك ڪرڎ فن ىد اړکم ڪم هم‪ ،‬پر هينئ كه ”ظرؿذة اجيـخ هن‬
‫امُء “ سم هنپهول هىهدڙ مڪل سـؽ گڏؿ گڏ اؽ طرغ كمهھ سدائني ذهيم ۽ پمِء ٻيم‬
‫ڪم چـذؿ نه ڏسهدـ پـڎ ئن سهدڏ نهڍـ ؼررند سپريل شقري (هيڪم هل ؿؾت‬
‫نـ ئني ڪوز هم شگارخ يهآ) سـؽ ضوج ڪيم كه ڇم نه پـڎ شـھ سـئني هن‬
‫ذسـيل هم اوف فن ؿاذ ايڊيصل ڂـهيمؽ‪ ،‬هنجل اؽ ۾ ڪـيف خچلسپن ڏيکـذـ سم‬
‫سهدز اهڙؿ شمػ ڏسن ممنکن فه ڒٿت ٿن ۽ هيڪوئن کـؽ ڦرـ ”ٻه كه ٻـذهنل“ ٿن‬
‫پيـسمؽ‪ .‬اؽ ڏز ۾ هنڪل ٽيڪهيڪك ڄـڎ هن اهڻمند فه اسـنکن ڪم کـؽ ذؿڪن‬

‫‪10‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫نه سگھن‪ .‬مهٿـئيهدؿ ذهيم اهم هذفم هنجل سـؽ ٽيڪهيڪك ڄـڎ نه همندـ فه‬
‫سـئني عقداملـهد ځرڳڙـ مڪپيمٽر كن سهڌـ ڪن فمذڊ يل ڒئمډ ۽ ًمفطمذة ٽـئپ‬
‫ؼيس (ؼمنٽ) ختىيق ڪيـ‪ ،‬سـئنيَء هن چماڻن كه ”ڪم هم ڏاؽُء شرض نه فىڪ‬
‫ڪم هن هِء اؿهـجنم انلٌـب ۽ حمقت ؿڌيڪ اهم يهآ ‪ ،‬هنجل سـؽ ڏاؽُء ًمخ خبمخ‬
‫اچن ؿڃن ٿم“‪ .‬ممنکن اؽ سىسيل ۾ ڪيك هنپهوم ڪم فه مدخگـذ طمذ نظر ڒيم‪.‬‬
‫هڏهل ممنکن ڪـ ؼهن ڄـڎ نه هئن ۽ ممؽ ذٿيم هم كه هنپهون سهڌـ ٻميلَء هِء‬
‫ًطـطن منمنن ؿاذا ٽـئپ ؼيس (ؼمنٽ) ڂـهيـؽ ۽ پمِء سـئنيَء (عقداملـهد ځرڳڙـ)‬
‫هن ذههمـئن ۾ هنڪل ڏکيـئَءي کـؽ سماِء ئن ٽـئپ ؼيس (ؼمنٽ) ڂـهڻ ۾ ڪـميـب‬
‫ٿيس‪.‬‬
‫اهڙـَء طرج اسني ٻئن پَءي پٽ اؽ ڪم يک ڳلن ؿيـسني‪ ،‬هنجل هِء اسـؽ شـھ سـئنيَء‬
‫هن ذسـيل هم ڪىيـڎ ڒڏؿاڻن ايڊيصل (سهڌـ مڪپيمٽهگ ؿاذؿ) ڪلب ڒڻڻ هم‬
‫ؼيطىم ڪيم‪ .‬انڪرـ هم اهم ذسـوم مڪپمر ۽ پرؿغ ذيڊ ٿيك ممهمخ هم‪ ،‬هنجل هن‬
‫ذڳم اوف فن ؿاذ كركيب همڙڎ اهم ڪم هم هيڪم اسـنکن ڪرڻم هم‪ .‬اجنن افلڙ‬
‫پرؿؼيسر همكچهد ممچلهد گرخبصـڻن ضـىب ؿاذؿ نسٌم هنمهون هپريل كرهيح هم‪،‬‬
‫ڇـڪـڎ كه اهم سهڌـ وػت هم ځهڊاذ يهآ‪ ،‬هنمهون اهـ هپريل ڪمشش هئن كه اؽ‬
‫هـ ڇپيك ٽيئن هىد مبع اڎ ڇپيك هڪ هىد هن مڪپيمٽر كن اـ فمڪ هن‬
‫ضمذة ۾ ممهمخ ڪيـؽ‪ .‬پر اهـ هنمهون ؿز هن ڳـهله نه هئن‪ ،‬ڇـڪـڎ كه نئني سر‬
‫مڪپمرنگ ۽ پرؿؼهگ كن گھرفك ؿؾت ۽ نـڻم ٻئن هنمهون ؿز کـؽ ٻـهر هئـ‪ ،‬ؿؾت‬
‫انڪرـ ميسر نه هئم هم ڒئمؽ هڪ ئن ؿؾت سهڌـ ٻميلَء هِء ٽـئپ ؼيس (ؼمنٽ)‬
‫همڙڎ هن ڪم سـؽ ڳلـكـذ ههقيك ڒهيـؽ‪ ،‬گڏؿگڏ سهڌـَء هِء هنپهون ؾـئم ڪيك‬
‫سمکڙـ اسٽمڊيم هم ڪم فه هنمهون دمن يهآ‪.‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪11‬‬

‫پيٽ ڪمة ؿاسطن اڻيك ڪمذيئڙـ ؿاذـ ڄـذ ۾ ڄسم ڏهنيل ڊؿڙڎ فعد‪ ،‬چبيك‬
‫ؿؾت هنپهون ٻچل ۽ ڒذما يک ڏيڻ فدذاؽ‪ ،‬ڒئمؽ اؽ ۾ هنپهون مڃڙـ سهڌـ ٻميلَء يک‬
‫مڪپيمٽر كن كرؿيج ؿ كمسيع ڏيهدڙ ڪم ڪهدؿ ڒهيـؽ ۽ هڏهل هسم ڪم کـؽ‬
‫هماب ڏيهدؿ اٿم كه مسيه پمندؿ ڒهيـؽ ۽ ٻئن ڏهنيل ؿذـ ”سڳان امنن سڳا سـؽ“‬
‫ؿاذـ ڪـذ همندـ يهآ‪ .‬اهم انڪرـ هم ڒئمؽ مسوھـؽ ٿم كه ممؽ اڐ کمويهدـ هـ‬
‫ٻميل‪ ،‬وميلَء هن ضمذة ۾ ٻڌـ‪ ،‬هنپهوـ ًماب‪ً ،‬يـؼ‪ ،‬سمچمؽ ۽ ومچمؽ هنجل‬
‫ٻميلَء ۾ ڏسـؽ ۽ ؿنڊيـؽ ٿم‪ ،‬گھٽ ۾ گھٽ اؽ هم ممؽ كن ايرتؿ ىق ظرؿذ يهآ‪ ،‬كه اؽ‬
‫هن سڌاذـ ۽ ؿاڌاذـ ؿاذا اهن ڪم هيڪن هنمهون ؿز ۽ ڏاؽَء ۾ ڒهل‪ ،‬هنپهوم‬
‫ؿؾت سيڙائن فه ڪريـؽ‪ .‬ذهن ڳـهله ذسـيل هن نئني ايڊيصل هن نئني سر‬
‫مڪپمريصل‪ ،‬سم اسني ٻئن پُءي پٽ هيڪر ذسـيل هن نئني ايڊيصل هن مڪپمرنگ‬
‫يک ڳلن ؿڃم هـ كه مٿن ڄـڻـيك هڙئن ڪم ڄڻ اڌ ۾ ذيل ؿڃل هـ‪ ،‬هنتهڪرـ اينئ‬
‫ڪرـ نٿن سگھيـسني‪ ،‬هـڎ ٻيم اهم طريؿم هم كه ذسـيل هن مڪپمريصل پئسل كن‬
‫ڪرائون‪ ،‬سم ايرتؿ نـڻم ممنکن ميسر نه هم‪ .‬سڀهن ذًل هم فػمذ هـئزؿ ؿڂڻ فعد‬
‫اڪيىم ذسلم اهم چبيم كه ذسـيل هم ڪىيـڎ ڒڏؿاڻن سهڌـ مڪپيمٽهگ ايڊيصل‬
‫اسلعمـؼ ڪريمؽ‪.‬‬
‫ذسـيل ۾ ممهمخ هر هڪ فيت يک هدا ڪرـ سر هم نـوم ۽ خاسلـؽ ممهب‬
‫سهدز منرب ڏئن ‪ ،‬اوف فن ؿاذ ؿذهـئڻ خړذاؽ ًـش ًيـؼ ذکيم اٿم كه فيت هنپهون‬
‫مؿرذ هـِء كن جهل‪ .‬ڇـڪـڎ كه ڪم فن ىد پيچيهد هم هنتهڪرـ ڪمشش فـؿهمخ‬
‫ڪم ۾ ذجهن ؿيك چڪل هم جهڻ هڪ اڻٽر معك يهآ‪ .‬پڙههدڙؽ يک اؽ هِء اولوـ يهآ‬
‫كه نظر ايهدڙ اهڙيل غىطني هن نصـندهن ڪل كه هينئ ايهدڙ ايڊيصل ۾ اهنل يک‬
‫مڪمك طرج ًلم ڪرـ سگھون‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‬ٿمذائلم ٿيهدز هن اؽ‬ ‫ڪم ۾ ممؽ سـؽ هٿ مهر ه ٿيهدړ ۽ هن يک هر هڪ سهڌي تائني هپچائڻ ۾‬ ‫هنپهجو ڪردار ادا ڪهدؤ‪.‬اهنل همرفـؽ خؿسنت ۾ شـمك ڒهل‪:‬‬ ‫سـئني عقداملـهد ځرڳڙـ ضـىب‬ ‫سـئني امحد چهڊ ضـىب‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪13‬‬ .‬‬ ‫ذسـيل يک داكن اسلعمـؼ ؿاسطن ڇـپڻ‪ ،‬سمشك نيٽ ؿذڪ ؿيقسـئٽس كن‬ ‫ذکڻ كمڙـ ؿذهـئڻ ؿغريؾ هن اهـرة عما يهآ‪ .‫ذسـيل ۾ مجيل ‪ 1617‬فيت‪/‬ؿايمؽ ڒهل‪ ،‬اوف ب هن ‪ 52‬اکرؽ امؽ ‪ 42‬اکرؽ كن فيت‬ ‫ممهمخ ڒهل ۽ ‪ 10‬اکرؽ (ڌ‪ ،‬ت‪ ،‬ڱ‪ ،‬د‪ ،‬ڊ‪ ،‬ڃ‪ ،‬ڙ‪ ،‬ص‪ ،‬ڎ‪ ،‬ڑ ) كن فيت نه ڒهل‪.‬‬ ‫ڒئمؽ فن ىد ٿمذائلم ڒهيـؽ‪ ،‬سهڌـ مڪپيمٽهگ هن اهنل خؿسنت هم هل‬ ‫ذسـيل هن ٽيڪسٽ ايهٽرـ يک مڪمك ڪرڎ ۾ فهـ اهمذـ هن پيـذ هم پمذهيم‬ ‫ڪيم‪ .‬ڇـڪـڎ كه هن پيـذ هم پمذهيم هنڪل‬ ‫اميل اهمذـ يـ پـڎ پڏائڻ هن هوچ ۾ نه فىڪه شـھ سـئني هن ڪوڏ يک نينئ‬ ‫كركيب سـؽ ؿيرت سموم ڪرـ ڄسن خنيـ ۾ ڒفـخ سهڌيل كـئني هپچـئن‪ ،‬ذؿىـنن ؼيض‬ ‫هن سىسيل يک اڳلن ؿڌائڻ هن ڪمشش ۾ ڪيم ؿيم اٿم‪ .‬‬ ‫هنمهوم ڪيك هن ڪم مڪمك ؾطعـ نـهن‪ ،‬هل ۾ يؿيهـ اؿڻـيمؽ ڒهل‪ ،‬پر جڪھ نه‬ ‫ڪرڎ کـؽ جڪھ ڪرڎ هبرت ؿاذـ نظرئن حتت هن پمذهيم ڪيم اٿم‪ ،‬اميد ٿن جڪن‬ ‫كه ڪن هکامڙـ ميداؽ ۾ هلن ايهدا ۽ اچن اسـؽ هم ڪيك ذغ ڪم ؼيئر ڪرـ‬ ‫اسـجنن چڪل يک ميسـذـ ڪـ نئني كـذِءي ذؾم ڪهدا‪.‬‬ ‫ذسـيل هن فينت هِء سـئني عقداملـهد ځرڳڙـ ضـىب هم همڙيك ٽـئپ ؼيس‬ ‫امي فن ًمذشيد ۽ ٻني هـيل كن هنپهوـ همڙيك ٽـئپ ؼيس امي فن سمکڙـ ۽ امي فن‬ ‫سپريل شقري فمڊل ڪم ڒندا اٿم‪.

‬‬ ‫شقري ڪهڀـذ‬ ‫‪shabirkumbhar@gmail.‬هنپهون پيـذـ خؿست ڒغـ مصلـػ هم پڻ ٿمذائلم هنجل ذسـيل هن‬ ‫كركيب كمڙـ ؼهن سٽـَء ۾ هنمهون ذههمـئن ڪئن ۽ هنپهون مؽيد مصمذؽ سـؽ هر‬ ‫خڏ سهڌـ ٻميلَء هِء اهڙؽ مڪل ؿاسطن مهٿـئيهدؿ ذهيم‪.‬‬ ‫نه ذڳم اهم پر سهڌ اچڻ كن هنپهون پيـذؽ هن ىطن هن ؿؾت امؽ سدائني جڪھ‬ ‫گھڙيون ڪڍـ ممؽ ؿډ هڪن اچن ممنکن مسوھـڻيمؽ ڏئن اؽ ؾـفك ڪيـئني‪ ،‬هلن‬ ‫ڒئمؽ ڒهيـؽ ۽ اهم ممؽ هِء هنڪل اعزار کـؽ ؾـطعن گھٽ نـهن كه اهڙؿ ؾـفك ۽ شؽيق‬ ‫انسـؽ هنمهوم اسلـخ يهآ‪ ،‬هنجل هن ذههمـئن هن ڪرـ جڪھ نه همندـ جڪھ‬ ‫ڪرڎ هجڙؿ ٿيس‪ .‫سـئني شـههمار سممرؿ ضـىب‬ ‫سـئني حممد ىقيب سهـئن ضـىب‬ ‫سـئني عقداورىيم نظـامڻن ضـىب‬ ‫سـئني ؼؿري اسىح عيل ؾىقـڻن ضـىب‬ ‫سـئني عـشق ىسني نظـامڻن ضـىب‬ ‫سـئني ذشيد ٻرڙؿ ضـىب‬ ‫ذب سـئني هم شڪر اخا ڪريـؽ ٿم‪ ،‬هنجل ممنکن هل ڪم ڪرڎ هن‬ ‫ؾـفك ڪيم‪ ،‬ڒئمؽ ًـش طمذ سـئني عقداملـهد ځرڳڙـ ضـىب هم فن ىد ٿمذائلم‬ ‫ڒهيـؽ‪ ،‬هنجل نه ذڳم مڃڙـ سهڌـ ٻميلَء يک مڪپيمٽر كن ڒڻن اسـنکن اهڙؽ مڪل‬ ‫ڪرڎ هن هِء ممؾعـ پئدا ڪرـ ڏنـ‪ ،‬فىڪه هنمهون هر ؾدڏ ذههمـئن پڻ ؼرامئن‪.com‬‬ ‫گىصل هفيم هـه سهڌ‬ ‫مجعمؽ ‪ 3‬گآسٽ ‪2012‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

............................14‬‬ ‫ـ‬ ‫يـخ گـرؿ ڪل گمخڙيـ‪ ،‬ځر فـراذ فيڃـ ‪................‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪....06‬‬ ‫ة‬ ‫كپن ڪهديل ڪهو؟ ڏؿنگـر! ڏکميل يک ‪..‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫‪211‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪15‬‬ .........08‬‬ ‫ڋ‬ ‫ٿڌـَء ٿڪن نه ؿھن‪ ،‬كلَءي ڪرـ كـڎ ‪..............‫هفرست‬ ‫منرب‬ ‫اکر‬ ‫هپريمؽ فيت‬ ‫ضؽيم‬ ‫‪..10‬‬ ‫ڦ‬ ‫ڦرـ ڒُء‪ ،‬ؼراػ! ممنکن ؿضـهؽ ؿڅ پيم ‪.......15‬‬ ‫خ‬ ‫خذ‪ ،‬خذؿارا‪ ،‬خذيمؽ‪ ،‬هـڻن هلن هم ‪...‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪............‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪..16‬‬ ‫ڌ‬ ‫ڌذكن خؿنہ هنئ‪ ،‬سر ځر سپرييل ڏـ ‪..04‬‬ ‫ڊ‬ ‫پلهگ چـئني پـڎ يک‪ ،‬پسن چم ڏ ممډ‪......01‬‬ ‫ا‬ ‫افڙؿ اڳـهل ۾‪ ،‬ځر هھىم ځـذـ ‪...........................‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪...........02‬‬ ‫ب‬ ‫فر ؿڂـ‪ ،‬كـر ؿڂـ‪ ،‬ؿڂيمؽ كرايم ؽ ‪..........13‬‬ ‫ڐ‬ ‫کـپر! گـذؿڙيل سني‪ ،‬ؿڏؿ ؿڌِء ؿير ‪.09‬‬ ‫غ‬ ‫ؼرخا مهڌ ڦٽن ڪئن‪ ،‬نؿد کهيم نـذ ‪.................‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪........11‬‬ ‫گ‬ ‫گما گهدـَء گهج‪ ،‬افر ۾ اھـُء ٿيم ‪..‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪.....12‬‬ ‫ڍ‬ ‫ڳرؽ ۾ ڳرھيج‪ ،‬ذؿئن ڪج ڏ پڌذا ‪..........03‬‬ ‫ڈ‬ ‫ٻڌؿ هنڪل ٻهڌاڎ‪ ،‬ههئڙؿ همكـڻَءي سني ‪...07‬‬ ‫ډ‬ ‫ٽئني ڏهنيل ِٽڪـئني‪ ،‬خؿهنيمؽ خائرؽ ۾ ‪...‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪....................05‬‬ ‫ڇ‬ ‫ځڄن هـؽ ځهڀمذ کـؽ‪ ،‬ڏؿنگـر ڏؿذيم ممؽ ‪............‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪................................‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪.....

............‫‪........‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪....29‬‬ ‫ڏ‬ ‫ڏ سپـهن امذئن! مئن! ڏ ڄـئن ‪...‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪...24‬‬ ‫ح‬ ‫ًمفن مهوھ ًؽت‪ ،‬اـ! خؿست! خؾت‪ ،‬ڒھن ‪..28‬‬ ‫ر‬ ‫راع! هنتهون داة هم‪ ،‬ٿمذؿ مٿن ممؽ ‪..........‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪................‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫ذ‬ ‫ذڳمؽ ٿيمؽ ذفـب‪ ،‬ؿڄل ؿيك سڀڪههني ‪..........30‬‬ ‫ؽ‬ ‫نظر نزخيڪمؽ‪ ،‬هسن نه سگھـؽ سـعت سينئ ‪...20‬‬ ‫ث‬ ‫هت ھڏھني ھت‪ ،‬ممؽ ھت ھهئڙـ ۾ ىك ٿيـ ‪.............25‬‬ ‫ظ‬ ‫معر! اڄ گڏيما‪ ،‬ڏؿٿن اهنني ڏيہ هـ ‪.‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .....‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪......33‬‬ ‫س‬ ‫مشع ٻـذيهدـ شب‪ ،‬پرؾ فکامؽ ڪڍيمؽ ‪..........‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪................‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪.................22‬‬ ‫څ‬ ‫چلـر ذھن نه چت‪ ،‬ؿيڻني ؿاڳيم نه ذھن ‪....32‬‬ ‫ز‬ ‫سقہ سيـھن‪ ،‬ڒھن ڒذـَء ڄما ذـ ‪....‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪......31‬‬ ‫ؼ‬ ‫ڄلـيـ ممهنـؽ‪ ،‬سـهھر كن سڻي ؿيـ ‪..34‬‬ ‫ؿ‬ ‫ؿډ ؿډ ؿٽَءي ۾‪ ،‬مٽ مٽ مهڌ ٻيم ‪........23‬‬ ‫چ‬ ‫ڇپر ۽ مڇر‪ ،‬ٿـ ڳلہ ڳلل پـڎ ۾ ‪........‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪.........26‬‬ ‫ع‬ ‫غـؼك! غؽىت ڇمڙ! كمؽ ڪينئ‪ ،‬اڻـسن‪...17‬‬ ‫ڏ‬ ‫ڏڏ ٿن ڏاؽ گھريج كمؽ‪ ،‬ڇڏ ؿڄـ ؿڃـئن ‪.19‬‬ ‫ج‬ ‫ىسل‪ ،‬مري ىسني هم‪ ،‬هل نه ھهئڙـ هـذ ‪...18‬‬ ‫ڍ‬ ‫ڍډ ڍذـ پٽ پيئيمؽ‪ ،‬ٿيـ ؿوھـذؽ ؿـ ‪......................‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪....21‬‬ ‫ڄ‬ ‫ڄـامؽ ايڳ هن ڄـئيمؽ‪ ،‬كل هن نرة نمذـَء ‪............................‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪.

.............‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪....42‬‬ ‫ڪ‬ ‫ڪڻت هن ڪـنه ڪريل‪ ،‬سلن سـهني هڏ ‪....................‫‪.‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪.......35‬‬ ‫ػ‬ ‫ؾد ٻڌـ‪ ،‬كمؽ ڪني‪ ،‬هپچهديلَء هنپمؽَء سني ‪...38‬‬ ‫ط‬ ‫ظـهر ۾ رانن‪ ،‬ؼڪر مهوھ ؼهـ ٿيـ ‪.....‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪.........‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪............................40‬‬ ‫هھ‬ ‫هھيڙؿ هؾ‪ ،‬يزيد! عيلَء هن اؿهخ سـني ‪........41‬‬ ‫گھ‬ ‫گھٽل ۾ گھٽڪل‪ ،‬ؿٽـيمؽ پني هو گـڏيمؽ ‪..36‬‬ ‫ش‬ ‫ضرب شـڪرؽ‪ ،‬يهآ اؿطـؾل ۾ ‪..‬‬ ‫‪961‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪17‬‬ ..‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪..39‬‬ ‫ھ‬ ‫هٿـؽ هـخڏ هکرـ‪ ،‬ؿٿن پمِء ڏ ؿڅ ‪..37‬‬ ‫ض‬ ‫طـوب ڪنر‪ ،‬سمهنل سر‪ ،‬اـ ذؿمَءي هن ذؿِء ‪....

‫‪18‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪1‬‬ ‫َََََرََهَ ََََََ َ‬ ‫اََ َفڙـََا‬ ‫ھ‪٤‬ؿَځـذَف؛َََ‬ ‫َؾَََڗ‪َ،‬ځ‬ ‫َََڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫َََـَي‪ََ٤‬ڕََ َ ََ َ‬ ‫ـّـذَف؛َََ‬ ‫ـََّؿَا‪َُ َ٣‬يََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ََسَ ََ َ‬ ‫َََـَ َََؾََََ َ‬ ‫َكـذَف؛َََ‬ ‫کرـ‪َٙ،‬ـ‪٠‬‬ ‫ََََِنََهَ َ َ َََ‬ ‫‪ََٛ٢َ٠‬ؾََ‪٠‬‬ ‫ڇَ َ ََ َ ََََ َ‬ ‫هؿذََؾَََڗَ‪.‬‬ ‫ڏـَّـَڇـذَ َََ َ ََ ََ َ‬ ‫ف‪َ،‬هـَعـهَزَََاََ ََ َ‬ ‫قـؽَََ‪10َ–َ1‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ڙـ‪ََّ،‬ؿَ َ َََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ؾََّڀَ َؾَ؛ََ‬ ‫ڙـ‪ََ،‬سَؿ‪َ،‬‬ ‫اََ َفڙـَََـَڏَََـَ َ َََ َ‬ ‫ََََّؿَََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َ َ٢‬ڌََََ َ‬ ‫َََڋَ ََؾَ ََ َ‬ ‫ڍفَڪَڍََڌَڄَـَ‪.‬‬ ‫ـَفڑَ‪َ٣ََ،‬ڪـَځ‬ ‫ڪَََ‪ٛ٢‬ؾَََهَََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪19‬‬ .‬‬ ‫ََّڀََا‬ ‫كَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ؾَخَ َذََ َ‬ ‫قـؽَََ‪12َ–َ1‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َََ ََ َََ‬ ‫ـَهـڑََ َََبَ ََـڑَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫ـَـَََََ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾ‪َ،‬ا‬ ‫َاَڂُيَََڏََََ‬ ‫ََََََځَ َََ‬ ‫ڍَهَ َََ‬ ‫َََََرَََهؿََ َ‬ ‫ڒـڑَ؛ََ‬ ‫ـَّکيـ‪َ،‬هـَڇ‬ ‫َََ ََ َ َََََ‬ ‫َََََرَََّـَ‪٠‬‬ ‫ّـَڇ‬ ‫َ‬ ‫َََََ؛ََ‬ ‫َڐـَذاڏََ ََذَ‪ٚ‬يََؿََـَڒؿ‬ ‫هؿخَََڗ‪َ،‬ا‬ ‫يرـكـذََـَ ََ َ‬ ‫ـَ َ َََ َ‬ ‫ََََََؾَََ ََ ََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڪمَـَََ ََ ََ‬ ‫َََََڅََؾََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪.

‫‪4‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫قؾََا‬ ‫َََرَ؛ََ‬ ‫!َهَََُريَـََـََ‪٠‬‬ ‫ڑـ‪َََُْ ََّ،‬ـ!ََ‪٠‬‬ ‫اَهَ َ‬ ‫‪٢‬ڌَ ََ َ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫َََََڗَ‪.‬‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫ََََـََََّؿاََډَ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫ََّؿَ‪َََُٛ١‬يَٿ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪5َ–َ6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اَ ََََََََ َََ َََ َ‬ ‫‪١‬ڪرفَ!َ‬ ‫يتَذةَ َ َ َ‬ ‫ڈـَكؿَ‪٢٠‬وھـؾ‪َ،‬ڪَڂََڎَ ََ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَڊھـڑَ؟ََ‬ ‫َََ ََ ََ ََََ ََ ََََ ََ‬ ‫‪ٛ٢٠‬ؾَڗَحمقؿفؾَهـ‪َ،‬ڪُؾَََهَھَ‪َ َََََ َ ََََ٤‬‬ ‫يؾ؟َ‬ ‫ـؾَڪَرَ َ‬ ‫َهؿؾََّ َڌ َ ََ‬ ‫ّؿَكؿؾَڪچـََڙَيـ‪َ،‬‬ ‫َََََ ََ ََ‬ ‫َََََّڪَڃََ ََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪4َ–َ7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؿَذاَڕ‬ ‫‪َ،‬ه‪٢‬ھؾَذَـَجََََـَڈَـََََ‬ ‫يـؾَك‪٢‬ھؾَڏََٽَََرَ ََ َََ ََ َ‬ ‫ٽَؿَ‪َََ َََََ َََ٣‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪3َ–َ4‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫‪َ،‬ـاٽـؾَڇـّـَََـَ َيَْرَف؛َََ‬ ‫َََـاََډَ ََ ََََ ََََ َ‬ ‫ََََََؿؾََا‬ ‫اَڈـَك‬ ‫‪٢‬وھـؾَََخََؽََ ََخَ َ‬ ‫ڍ ‪َََُٛ٣‬يَ‪.

‫‪7‬‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ھٿـؾَََىَقَََيَبََ َ‬ ‫ََڇََڃََاََ‪َ َ١‬چـَيَ َ‪ََٝ‬اََ‪َ١‬گَ ََ َََ‬ ‫اَڄَ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََََرََ َ َږ‬ ‫ََََـََُـَ‪.‬‬ ‫يـذَ‪َََ،‬ـَ ََّڃَََهـَ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََڇڃََ‪٠‬‬ ‫َاڄَََ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـََََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪5َ–َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪21‬‬ .‬‬ ‫َّـؾَٿ‬ ‫ؿذََؾََ ََ‬ ‫ـڑََََڐؿَڙَ ََ‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫هـَڇ‬ ‫ََََََرَََّ َ َ‬ ‫َََََرََڐَََڌَ َ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪9َ–َ2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫َڇـذََ َ َََََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫َڏف‪َ،‬كـڙفَڪَـَك‬ ‫ََڇڃَا‬ ‫َاڄَََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََََكَرََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬چھـذَ؛ََ‬ ‫يـ‪ََّ،‬رَھـَٿ‬ ‫ََّ‪٢‬قـ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َََ َھََََ َ‬ ‫ھـذيَََؾََھَرََ َ‬ ‫يـَََّ َََ َ‬ ‫يسََ َ‬ ‫ڪيـََ‪.‬‬ ‫َّـؾَٿ‬ ‫ؿذََؾََ ََ‬ ‫ََّ‪َ٢‬گَ ََ‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫هـَڇ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َََََرَََّ َ َ‬ ‫ََّؿَ‪َ١‬ڌََ َ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪8َ–َ2‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََـَََخَ َذََڒََيؿ؛‬ ‫‪َ،‬خـََّ َتََڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََڇََڃََهََڙَََيََََهؿََڙَ ََ َ‬ ‫اَڄَ َ‬ ‫ََّکَ َؾَََاََ َڋَـَََڏَڐََؾَََ َََ َ‬ ‫ََََڙَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬حمََږڪَ َ‪ََٝ‬ڏَ‪َ١‬ـَ‪٠‬ؿ‬ ‫َ‬ ‫ََََـََُـَ‪.

‬‬ ‫َََي‪َ٢‬ھ‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫يسَ‪٠ََ،‬‬ ‫ؾَهـَڇ‬ ‫َڇَريََ ََ َ‬ ‫َََ َََََ‬ ‫َََََرَخَ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََڇڃَاَ‬ ‫ََََرَيؾ‪َ َ ََ،‬‬ ‫‪َ١‬ڪَ ََ َ‬ ‫ـَڪَ َتََڑَََڪـََؽَ؛ََ‬ ‫َََهَھَڃََََڐـََ‪٠‬‬ ‫اَڄَََ‬ ‫ََ َ َََََ َ ََََ َ‬ ‫ځؿذف!َكؿُّيَځـؽَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َ١‬ڌََ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَڪيرتا؟ََ‬ ‫َڪََرَََ َ ََ ََ ََ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ََََرَيؾ‪َ َ ََ،‬‬ ‫‪َ١‬ڪَ ََ َ‬ ‫ـَڪَ َتََڑَََڪـََ َؽ؛ََ‬ ‫ََََهَھَڃََََڐـََ‪٠‬‬ ‫ََڇڃَا‬ ‫َاڄَََ‬ ‫َذڪَ ََََ َ‬ ‫َََََذَډََڍَ َ َ‬ ‫ََََََ َڂوَـَا‬ ‫ـَ‪٠‬ـؽَ؛ََ‬ ‫ََََڐََڙَيـ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َ٠‬ؿَ‪١‬ـَا‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫ََََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هؾَڪـڇـَ‪٢٠‬وھـؾَڪَُيََ َ‬ ‫ُيَهـَىـؽَ ََ َ ََ َََ ََََ َََ ََ َ‬ ‫َڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫َـڑَ!َكَ‪٢‬‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪10‬‬ ‫ََڇڃَاَ‬ ‫َڇـذََ َ َََ ََ َََ َ‬ ‫َڪيسَ؛ََ‬ ‫اَڄَََ‬ ‫َڏف‪َ،‬ڪـذاَڪَڪَرََ ََ َ‬ ‫َََكَرََََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَ َرفَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫َـَڅَ َؿؾَََـَ ََّڃََڒَََيَ َ َََ َ‬ ‫قيسَ؛ََ‬ ‫عؽَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫ؾَ‪٠‬يڙَيـََ‪َ.

‫‪َ13‬‬ ‫ڪَيَ ََ ََ َ‬ ‫ََڇڃَڋَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٝ‬ڋـڪَ‪َََ،‬ـَ‪َُ َََٛ١‬يََـيََڙيَڌَ َؾَََهـ؛‬ ‫اَڄَََ ََ َ‬ ‫َڪـَاـ‪ٙ‬ـََؼَ؛ََ‬ ‫ََََََ َ‪١‬دَ َذََ َ َََ َ‬ ‫ـََّؿَ‪ََ٠‬را!َا‬ ‫َاڋَ ََ َ‬ ‫ؿذََؾَََ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َََراََؼَ‪َ ََََٚ،‬‬ ‫َڏَََ‪َ َََ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫‪٢‬وـَڪََڋَيـََ‪َ.‬‬ ‫ڇَڒََڕََ ََ َ‬ ‫َڎؿڙفَََهَ َؾَ َََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪23‬‬ .‬‬ ‫َهـََؼ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ12َٜ‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ََڇڃَڪََ ََََ َ‬ ‫اَڄَََ ََ َ‬ ‫ھ‪َ،‬ـاڍـَڙَ َ‬ ‫ُيڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھؿَڪَ‪َ٢‬وَ َََ ََ َ‬ ‫ـڑَََ‪َ َ ََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫ََََڌَيَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َََ‪َ٢‬يَ َؿؾَََ‪ََٚ‬ؿَڇ‬ ‫َؿَڇ‬ ‫ََّ‪َ٢‬وَھ‪َ،‬‬ ‫َڇڃَڇ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫يُيََ َ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫ه َ‪َ ََََٜ‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ8َ-1‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ََڇڃَـَاَيََ ََ َ‬ ‫َََـَڈَڃََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫وـذاَ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَ‪َََ،‬ـَڄَ ََ‬ ‫َاڄَََ ََ‬ ‫َؾَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ذَََ ََََ‬ ‫َ‪ٚ‬ـذاَ‬ ‫‪َ٤ََٚ‬ڃََ ََ‬ ‫َََََّڋََرَ َََ َ‬ ‫َـؾَكـؾَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ڒَ َََؿؾَََهَھَـَ‪َ ََََ٤‬‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَيؾ؛َََ‬ ‫فَڪيرتـ؟َََڒيَ َؽَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫ي‪٢‬دَ ََ ََ َ َ‬ ‫‪َ،‬ـَ َََََ َََََ َ‬ ‫ڌاَڈيڙاَڈـذَََڗَ‪َ.

‫‪َ16‬‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫َََََرَهَ َؾََ َ‬ ‫‪َ،‬فـخَؽَََڪَ َڍَيـَف‬ ‫يقَذ‪َ١‬گَ ََََ َ‬ ‫ََذَََّ ََ َ‬ ‫اَڄََ َ‬ ‫ََََرََڋََ‪َ٢‬گَ؛ََ‬ ‫ََََـَڅَـََـَف‬ ‫ؿؾ‪َ ََّ،‬رَ‪١‬دا‪َ،‬‬ ‫‪َّ،‬ـذ‪َ١‬چَـيَََ َ َََ َ‬ ‫ّـََرَ ََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ٤‬ڌَـيَََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڌاڏََََكـَ‪َ.‬‬ ‫!َڇـذَََ ََََََ‬ ‫يـؾَكؿ‪َ،‬فَ‪ََٚ‬ؿكَََـَ َ َ َََ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ4َ-َ8‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫‪َٜ١‬فَډَ؛ََ‬ ‫َََڌَ‪َ ١‬ڌ‪َََََ،‬‬ ‫َََخَـَ‪َََُٛ١‬ي‪َ،‬‬ ‫ََََ َؾَََڗ‪َ،‬‬ ‫‪َٜ١‬اـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫َاڄََََََ َ‬ ‫َََـ‪َ َ١َََ،‬‬ ‫َـَڋـََډَ؛ََ‬ ‫ف‪َ،‬ڋَ َتََڋََکَـَ ََ‬ ‫َََـَيراَڑ‬ ‫َـَيـَ‬ ‫ڪَرَ َََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َڒڑَََََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَّـذ‪َ١‬گَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََٕراََىَيَ َ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَذاةََڇَََ َََ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََـيَََڙَََؾَََهؿ؛‬ ‫ََََـَرَََهؿَڑ‬ ‫َڗ‪َ،‬هـڑ‬ ‫ََََ َؾََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬اـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫اَڄََََََ َ‬ ‫يؾَكـؾَذـ؛َََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ذََ‪َ٢‬دَ ََََ ََ َ‬ ‫ّـذفََّ‪٢‬ـَََّ َُيَََ َََ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ڇَ َسَ ََََ َ‬ ‫‪٣‬ڏفَـَيـََ‪َ.‬‬ ‫َََـيَََڙَََؾََ َ‬ ‫يوـؾ!َهؿَڑ‬ ‫‪َ،‬هََ ََ َََ‬ ‫َ‪٠‬ـذَيَ َسََكَََ‪َََُٛ٢‬يَ‪٠‬ـ‬ ‫ډ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ8َ-َ8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََڙَ ََ َ ََ‬ ‫ُيَُّيَ‪٠‬ؿ‬ ‫َ‪٠‬ؾَََهَ‪َ ََ ََ٢‬‬ ‫‪َّ،‬ـَفَ‪ََٚ‬ؿكَََـَ َ َ َََ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ6َ-َ8‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫بََكََََََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َؾََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬اـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫اَڄََََََ َ‬ ‫َڗ‪ََٙ،‬ـ‪َ َ٣‬‬ ‫ڒَخَ َيَْـَاَ‬ ‫َََ َ ََََ َ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َََََڙَ‪َٚ‬يَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ـَـَيـ‪٠ََ،‬‬ ‫َََٿَ َََ‬ ‫َڐـَهَََ َ‬ ‫ڏفَـَيـََ‪َ.‬‬ ‫يـذَ َيؾَ ََ َ ََ‬ ‫‪َّ،‬ـَفَ‪ََٚ‬ؿكَََـَ ‪َََ َ ََ٣‬‬ ‫هـَهَ َـَََ ََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ5َ-َ8‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪25‬‬ .‫‪َ19‬‬ ‫ََََ َـُيَََهؿََڙَ؛ََ‬ ‫َڗ‪٢َّ،‬دفَهؿَڑ‬ ‫ََََ َؾََ َََ ََ َ ََ‬ ‫‪َٜ١‬اـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫اَڄََََََ َ‬ ‫َََڙَ؛ََ‬ ‫ََََـيَََ َسََڐؿ‬ ‫ََََََـَٿ‬ ‫ّـذفََّ‪٢‬ـَََّ َُيََََڐـ‪َ،‬ڐـَ‪٠‬‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫‪٣‬ڏفَـَيـََ‪َ.

‬‬ ‫َََََََ َ ََ ََ ََََ َََ‬ ‫َََََـ‪َ،‬كيػ‬ ‫ڇيـذفَڇـَڄ‬ ‫َََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ3‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫چـڎ؛َََ‬ ‫ََؿَڪـََّ ََ‬ ‫َََڒََََََ‬ ‫َََ َڑَڙَيـَ‬ ‫َاڄَڒ‬ ‫َيـ‪ََّ،‬ـَ ََ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ذَ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ي‪٢‬داَڇڌذـَ‪.‬‬ ‫َڪََرَََ ََََ َ َ‬ ‫فَ َ‪ََٚ‬ي‪٢‬داََ‪٠‬‬ ‫ََََؿَذَيـََڎَََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ16َ-َ3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ؿؾَفَ‪ََٚ‬ؿكَََ ََُيَ ََ ََ َ‬ ‫فَڅََََُ ََ‬ ‫‪َ،‬هؿڙفَََڏََ‪١‬يَََ َ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ7َ-َ8‬‬ ‫‪َ22‬‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫َيـ‪َ ََّ،‬ؿڌاََََّراَڄ‬ ‫َََ َڑَڙَيـَ‬ ‫اَڄَڒ‬ ‫َََڒََََََ َ‬ ‫ؿؾَڪ‪٢‬داَكکيؿؾَ‪َ.‫‪َ21‬‬ ‫ََََ َؾََ َََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪَرڑَََ ََ َ‬ ‫ؽَڪَُيََ ََذَـََََؾَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬اـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫اَڄََََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬اَ‬ ‫َََڙَ‪َٚ‬يَ َؿؾََََّؿَ‪َ َََٛ١‬ؾَ؛ََ‬ ‫کـ‪َ،‬هؾَُّيََ‪٠‬‬ ‫َََ ََّ ََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ‪ٚ‬ـَََڒَخَ َيَْـََا‬ ‫َكـ‪َ،‬ـاََڅَ َ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫ؿذيَـَ َ ََََ َ‬ ‫‪َ٠‬ڙَھَََڇَََ َ َ‬ ‫َڪَُيََـَڅَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََؿؾَ‪٠‬ـڌَََ َََ‬ ‫‪١‬چـَّـََ‪َ َ١‬‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ؿذَفَ ََُيَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َٛ‬رََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ڪَرَف‪َ،‬ڇ‬ ‫َـَيـََ ‪َ١‬ـَ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڋؾَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬اـفڪـََا‬ ‫يؿََّ‪٢‬ـَََّ َُيَََ ََََ َ َ‬ ‫ّـذََََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿؾَهَ َـََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬ڪََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪َ26‬‬ ‫َڍاذَ‪َ َََ،‬‬ ‫َاڄََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََ‬ ‫‪٣‬ھَ‪ٚ‬ؿ؛‬ ‫‪ٚ‬ؿَهيُؾَڪَـَ ََ‬ ‫ڪَرَ َ ََ َََ ََ‬ ‫ڑُيڑََ ََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪرف‪َ،‬ڇـ‪ٚ‬ؿڙفَڇ‬ ‫َاړََڃََڒَيؿََََََ َ َ َََََ ََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫هيََ َ‬ ‫َهـَ‪.‫‪َ24‬‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَاَ‬ ‫ڄَڇڃَاَ‬ ‫‪َ َََّٝ‬‬ ‫َََ َڇَََڗ؛َََ‬ ‫‪٠‬يدَ َـؾ‪َ،‬ڒ‬ ‫اَ َََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََ ڊََ ََ َ‬ ‫ؿؾ!ََّچَڃََ ََ َ‬ ‫ََََ َؿؾ؛َََ‬ ‫َّـذَيؿََ‪٠‬‬ ‫ـ‪ََّ،‬رَكَيَ َ َََ َ‬ ‫ّـََـَڎََڇَََ ََْ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََؿؾ؛َََ‬ ‫ََځََچَـََـَځ‬ ‫َََھَََيـؾ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ََؿؾَڒَّـََيتَڒ‬ ‫ڒَ َ َََ‬ ‫َََََؾَ َ‬ ‫َ‬ ‫ؾَهَـَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬دََ‪ََ٠‬ڙَيََُـَ‪َ٠‬ي‬ ‫ََََؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ھرهَُيَك َؿ‬ ‫ڊََ ََھرََك‪َٜ‬ڊ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ھََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫ڄَ‪٢٤٠‬ديَ ََََََ‬ ‫اَ َََََ َ‬ ‫!َڌاڅـَڪَ‪َ٢‬ديَ َسََ َ‬ ‫س‪٠َ،‬ـڑَ ََ ََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪََڋڙا؛‬ ‫يـؾ‪٠َ،‬ؿؾَڐـَهھؽََََڏَََََ‬ ‫ََََََ َََََ َََ ََ ََ َ‬ ‫َڇـڑَ؛ََ‬ ‫َََـَٿ‬ ‫َََيـَڄ‬ ‫يوـؾ!َهؿَڑ‬ ‫َهََ ََ َََ‬ ‫َ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿةََڈَََ َ َ َ ََ ََ‬ ‫رـڋـَفڑَ ََ َ‬ ‫‪ُ٢‬يَڪَ‪َ٢‬رََڇََـََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫َُيَـَؿََ َ‬ ‫طـذ‪َ،‬ڪـَ‬ ‫ََََ ََ َََ‬ ‫‪٢‬وھَؾ‬ ‫ڪ َسَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫َََـََؽََ ََڋَ‪َ٢‬ـَ َََ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ15َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪27‬‬ .

‬‬ ‫ڊَفَ َؾََځََََرفَََ‪ََٚ‬ٿََََََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ27‬‬ ‫َ‬ ‫يـَڒډَڗ‪َ،‬ـاََډََََـَڈَـََـَََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََََ ََ َََ‬ ‫ـَڇ‬ ‫اَ َڋَ َ‬ ‫اَ ََ‬ ‫َََََيؿَاَ‬ ‫ـڑَََ َ‬ ‫ََََځَََؾَ؛ََ‬ ‫َََََ‪١‬ڌاَٿ‬ ‫َفَٖريََفَََرََؾَََڗ‪َ،‬ا‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََھَمَ َؾَ؛ََ‬ ‫ؾَهَََُؾَڊ‬ ‫ؿؾَكـڙيَََؿؾ‪َ،‬ڊ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬ؾَڒ‬ ‫َََڏَيَََ ََََ َ‬ ‫‪٢‬چَ ََ َ‬ ‫َََڙََؾَ؛ََ‬ ‫ََََرََڈؿ‬ ‫هؿ‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَڈ‬ ‫َؼر‪٠‬ـؾََ َََََ َ‬ ‫ـڑَََ َََ‬ ‫ؼَراَؾ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََّڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََيـَ‬ ‫لـَڇ‬ ‫َََََََََ‬ ‫‪٢َََ٣‬چھـَٿ‬ ‫يـَفَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َؿةَََ َََ َ‬ ‫َڐـ‪َ ََّ،‬‬ ‫ڐـَڋَََ َ‬ ‫ُـَڇُـََ‪َََٛ٣ ََٜ١‬ـَ‪َ.‬‬ ‫َََََاَََٿََ ََََ‬ ‫َڐـ‪ٚ‬ؿڙيَ َؾَ‪َ،‬ڒَؿ‬ ‫تََََ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙفَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫ؾَ‪٠‬ـذفَ!َ‬ ‫ـذفَََڒََ َؿََ ََََ َ‬ ‫ؿذَ ََُتََ َ َ‬ ‫ـَّـذَ ‪َََََ٣‬‬ ‫‪ٛ‬يجَ ََ‪َّ،‬ـََهَؾََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫اَ َڋَ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڏـؿََََََڏََڏََيجَ؛ََ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫راؾ‪َ،‬كـؾََ‪٠‬‬ ‫َََ ََ َََََ‬ ‫ـذفَهـََ‪٠‬‬ ‫ؿذَ ََُتََ َ َ ََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ڙا‪َ،‬خاذَ َ َََ َ َ َ َََ َ‬ ‫ـؾ‪َ،‬خـّت!َڪَرََيجَ‪َ.

‬‬ ‫‪ٚ‬ؿَ‪٠‬ؿڪ‪٤‬يؿ‬ ‫ََََڙَ َََََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَ‪٠‬ـ‬ ‫ََََََََََ‬ ‫‪٣‬يؽَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ٿـَڊـڙَاَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ4َ-َ8‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪29‬‬ .‫‪َ29‬‬ ‫‪َ،‬هؿَڪَڋَرََ َََ‬ ‫اَ َڋَ ََ َََ ََََ‬ ‫َّؿڑََ َ‬ ‫ـَّؿَڏڂؿڑَ ََ َََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫َڪَ‪َ َ٢‬ؾََ َ‬ ‫َڋُـ‪َََ،‬يـََخَََََ َ َ ََ ََََ‬ ‫ََّيتََََ‪٣‬ؿڪَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪َٜ١‬دذـَڪيؿڑَ؛ََ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََََََكـَََڒَ َ ََ‬ ‫‪١‬دـڑَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬اـڙاَؿ‬ ‫رابَََ ََََ َ‬ ‫غـَؼ‬ ‫َََ َؽََٿَََـَََغَ ََ َ‬ ‫َََََ ََََََََ‬ ‫راڄؿَڇؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََيؿَڇ‬ ‫ُي!َهؿَڇ‬ ‫َََ َ‬ ‫ّؿَڎَ َرتََڎَ َ َ ََََ ََ َ‬ ‫ؿ‪ٚ‬ـَڐـؾَذَڐَ َََ َ‬ ‫ََََرََََ‬ ‫َََرََ َ‬ ‫كؿڑَ!َ‬ ‫ـڑَََڗَڇ‬ ‫ََََ َؾَََهؿ‪َ،‬ڇـَڄ‬ ‫ََٗعيؽ‬ ‫ه‪ٛ‬ـ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّيَ َدَ ََ!َّـََڋَََََّ َ ََ‬ ‫‪٢‬دَ َذََڇََََ‪ٛ‬ڌَـََُيَ!َ‬ ‫‪٢‬دـڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََرََفََََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ7َ-3‬‬ ‫‪َ30‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـََّ َََُْـ؛َََ‬ ‫اَ َڋَـَََعَ َزذَاَََ َيؽَ‪َََََّ،‬يتَََهـڑ‬ ‫َََـََ ََ َ‬ ‫َـَخَََ َ‬ ‫ََََ‪َ.

‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫فّـَخـّتََ‪٠‬‬ ‫َََخَ َ َََ َ َ َ‬ ‫يسَه‪ٛ٢‬ؾَهـَفڏَ ََ‪َّ،‬ؿَ‬ ‫‪َََ٣‬ڒََ ََ َََ ََ َ ََ ََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َ‬ ‫َََََيـؾ!ََ‪٠‬‬ ‫ڐَ‪٠ََ،‬‬ ‫اَ َڋَـ‪َ،‬‬ ‫َََََُ َ‬ ‫ََََڃََڎَ َ‬ ‫َََََؾَََڐَََٿَََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڗَٕـف‬ ‫ََََ َ ََ ََ‬ ‫فڑََھَريَ َََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ھؿَڐـ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫َََ َؿؾَََـَ َډََهَ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َََََ ََھڙَفََ‪٠‬‬ ‫ـَڪرف‪َ،‬ڪـَڊ‬ ‫ـڑَََاََ َڋَ ََ َ َ َََ‬ ‫ڒذَيـَڄ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڐََھَ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ھـذيَـَ َََؿؾَََھَ َ‬ ‫ََََ ََٔقَ ََؿڑََ َ َََ ََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ؿذفَڐ‬ ‫ڐَٿَََ َ‬ ‫َََ َڋَ ََ َ‬ ‫ـَڪَ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َََ َؽَ!ََا‬ ‫َهؿ‪َ،‬كؿؾ‪َ،‬ڪـَ‪٠‬‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـَََخََؽََ ََََََ َََ‬ ‫َخَذَخََََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ُيَڒھـََّڐَََ‪َ.‫‪َ31‬‬ ‫َ‬ ‫َََف‪ََ٣‬ؾَ!َ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ـڑَََهؿَََََ‪٣‬ؿڙڕَََ ‪ََ٣‬ڪَ َؾَََڗَ‪َ.‬‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫اَ َخيَََؿؾ!َ‬ ‫ََََّرََكََـََ َََ َ ََ َ‬ ‫ـاَـَ‪٠‬عذـذفَ‪َ10َ-َ6‬‬ ‫‪َ32‬‬ ‫‪٢‬وـذَڋَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؿذَيـ؛‬ ‫‪١‬داڏَ‪َََ،‬ڋَڙَََؾَََ‪ََ ََ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫َ!َّڀَا‬ ‫اَ َخيََؿَؾَ ََ َ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫يـؾَعـڏَ؟ََ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫يُؾَڒڎ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَڪ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫َََ‬ ‫َََفََ‬ ‫فذََؾَََهـََ ‪٢َ٣‬ؤَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وـَ‪َ.

‬‬ ‫هـََّ َََُْ ََ ََََ َََ َ ََ َ َ‬ ‫ـَّيقـڎ‪َّ،‬ـَـڈَ ََ َََ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ2َ-َ5‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫َََََريَ َؾََ َ‬ ‫څؿَڇ‬ ‫ؾَڇ‬ ‫اَ َخيَََؿؾَ!َََڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ك‬ ‫َََََيَََُ َََ َ‬ ‫ََََريَلَ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬هَيَََُ َ‬ ‫َږ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََّيَََُؾ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫ك‬ ‫َََ‬ ‫َڎـ‬ ‫َ‬ ‫ذ‬ ‫َ‬ ‫ؿ‬ ‫َ‬ ‫َََََََڎَ‪َ٤‬‬ ‫‪َّٜ١‬ؿڊھؿ‪َ،‬‬ ‫فََّلَيَ َسَََََ‬ ‫ڈَ َڌَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڪيڌَ ََ ََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬ھـؾَََـَڈَ َؾََ َ‬ ‫َڪَيَََُ َؾ؟ََ‬ ‫َََََؿََََ‬ ‫ـَڪـھـَڪَرَھـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َڐـَڪـَڏََڋَََُـَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَٿـََ‪َ َ َ١‬‬ ‫‪َ ََّ،‬ڀَ ‪َ٢ََ١‬چَـيَََ َ َََ‬ ‫هيََڏَََيؿؾَ ََ َ َ ََ‬ ‫!َڎڏفَهـََڙَ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪31‬‬ .‬‬ ‫َََؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـَََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫َڏـڕَََََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑَََ ََ ََََ‬ ‫ََََََََ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ8َ-َ7‬‬ ‫‪َ35‬‬ ‫ََََ‬ ‫َه‪٢‬ھؾَـَّـََذَيؿ؛‬ ‫‪َ،‬ـَ ََ َ‬ ‫َََـَ َذََاَََڊھـ‬ ‫َا َخيَََؿؾ!َ‬ ‫ھـؾڑَََ َََ َََ‬ ‫َََڙَ َََ‬ ‫ڪرـَ‪َ.‫‪َ33‬‬ ‫اَ َخيَ َؿؾ!ََا‬ ‫ََََََ‬ ‫َََََريَ َؾََڇَََچـڄـ؛‬ ‫يـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََڊَ َھـَڒ‬ ‫َََ‪َ َََٚ‬‬ ‫يـڄـ؟ََ‬ ‫يـ‪َّ،‬ـََڅَؾَََََََّ‬ ‫يـذاَڪيڃََََـَََََ‬ ‫َ ََ‬ ‫ّـَڪؿََ‪َ ََ َََ َََٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـَڪيڊََؾَََ ََ َ‬ ‫راذَيـََ‪َ.

‬‬ ‫ََََـَڎََ َ‬ ‫يـؾ‪َ،‬هـَ‪٠‬ـؾََ‪َ١‬يؿَڇ‬ ‫َََََڌَـَََ َََ َ ََََ‬ ‫ي‪ٛ‬ـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڇََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ1َ-َ8‬‬ ‫‪َ37‬‬ ‫ڌذَ‪َ َ َ١ََ،‬‬ ‫اَ َ َ‬ ‫ََََّؿَ‪َََُٛ١‬ي؛َََ‬ ‫ف‪َ،‬ڒ‪ٚ‬يـؾََا‬ ‫َََځََرَ ََََ َََ‬ ‫ڌذَ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََرَ ََ َ‬ ‫َََََرَڎََ َؽَڑَََ‪ََ٠‬ؿَََ‪ُٛ١‬ي؛َََ‬ ‫يؾَڪَيـ‪٠ََ،‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـَڇ‬ ‫ڇَرََڏَََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََؿَََ‪ُٛ١‬ي؛َََ‬ ‫ََََََ‪٢‬چََ َؾَََڗَك‬ ‫َڐـََّيَ َدَََڋَََُـ‪َ،‬ك‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََ ََ َ‬ ‫ََّ َََُْ َ‬ ‫ََّ َڌ َ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذَ َََ َ‬ ‫ؾَ‪َٚ‬ؿَََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـؾَڪََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ف!َڪَََُ ََ‬ ‫‪ُٛ١‬ي‪َ،‬ذَ َڑََ َََسَرََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ36‬‬ ‫َََ‪َََٚ‬يـؾ؛َََ‬ ‫ََََ ََّؿَ‪َََُٛ١‬يَڒ‬ ‫َََځََرَف‪ََ،‬ا‬ ‫اَڌَ َذَ‪َ َ١ََ،‬ڌَ َذَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪ََ٣‬ڙَ َ‬ ‫ڪََ َږ‪٣‬عََ َؽَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََـَ َذََؽََڑََـَ‪َٚ‬ـَََيـؾ؛َََ‬ ‫يػَََڋَََُـ‪َ،‬‬ ‫َََََؾََ ََؽََڑََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫َڗ‪َٚ،‬ؿك‬ ‫بََ َََ‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪ٚ‬يوـؾَََ‪َ٢ََٚ‬وَ َؿؾَََىَ َ‬ ‫بََ َ‬ ‫ََََ‪َٛ‬ـَََيـؾ؛َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڇ‬ ‫ََََََََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫َََٗعَيَؽََ َ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫َََََيََڙَ ََ‬ ‫ََََ ََذَ َڋَـ‪َ،‬ٿ‬ ‫‪٢٠‬وھـؾَذاَڕ‬ ‫ََ َََ ََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ3َ-َ8‬‬ ‫‪َ39‬‬ ‫َؾََ َََسَ‪َٛ‬ـ؛َََ‬ ‫اَ ََّڂََ ََهَؾََا‬ ‫َََـيَرَ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ھـڑََ ََذَ‪َ َٚ‬‬ ‫‪َّ،‬ـَّـدمَ َ َ َ‬ ‫فَ‪ََٚ‬ؿكَََـَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ََََڌَفَََڏيَ َؾََاَََ‪٣‬ريَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڒ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََّلؿََ ‪َ َ َ٣‬‬ ‫يـ‪َّ،‬ـ‪٠‬ـَ‪٠‬ٿـََّريَ؛ََ‬ ‫ْـَڇ‬ ‫َََََََ َََ ََََ ََ َ‬ ‫ؿڪََڇَََ َ َ‬ ‫َََََََََ‪َ.‬‬ ‫َََڙَـََـَ‪٠‬ٿؿَٿيؿ‬ ‫ََََريَ؟ََ‪٠‬‬ ‫ؾَڪ‪٢‬داَڇ‬ ‫ڪيڏَاَ‪ََ ََ َََٛ ١‬‬ ‫ََ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ4َ-َ7‬‬ ‫‪َ40‬‬ ‫‪٢‬دََََڐـَََـَ َڏـ؛َََ‬ ‫ََََّ َرـ‪َ،‬‬ ‫‪٢‬دـَڒ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َََـَڑَََ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫َا ََّ َ َ‬ ‫ڙاَڐڅـَ‪.‫‪َ38‬‬ ‫ڌذَ‪َ َ َ١ََ،‬‬ ‫اَ َ َ‬ ‫َّڌـ؛َََ‬ ‫فژََّ َڌَذَََََ َٿـََ َ َ‬ ‫ڌذَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََځَرَ َ ََ َ‬ ‫ََّڋَ َ‬ ‫ََََ َڌَـ؛َََ‬ ‫‪٢‬وھَڇ‬ ‫َََََ‪ٛ‬څََََؾَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫‪ََّ،‬يَ َدَََڋَََُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َٿـَ ََ َ‬ ‫ڪَََ َ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫ـذَََ ََََ َ ََ ََََََ َ َ َ‬ ‫عذَ َ َ‬ ‫َكـَ‪٠‬ـذـَڪيؿ‪َ،‬اـفڪَ َؾَََاََ َڋَـ؛َََ‬ ‫فَفَؽَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫يػَََڋَََُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َََََ‬ ‫ََََـيَََڃََََكـَڐ‬ ‫ڏـ‪َ،‬ڇرَڐ‬ ‫ْـَڗَََهَ َ ََََ‬ ‫هَ َ ََ‬ ‫قـؽَََ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪33‬‬ .

‫‪َ41‬‬ ‫َََـَيڃؿَڒؿَ‬ ‫‪٢‬دَ؛ََ‬ ‫ََََّ َرف‪َ،‬‬ ‫‪٢‬دفَڒ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََََََـڑََََ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫اَ ََّ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَََ‪َ٢ََٚ‬ڌَ‪َََ،‬ڒيَ َسََفََ ََ‬ ‫‪ٛ‬ـذََ َهَـَ‪َ.‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڇـذَڐََ!َڇ‬ ‫ََََ‪٢‬وھيُ‬ ‫كَََ‪ٛ‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫ڒّـَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََڎَڏَََ َ‬ ‫‪َٚ‬ڏََ‪َٜ١‬‬ ‫َؿڑََفَََََ َ‬ ‫قـؽَََ‪َ3َ-َ4‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ42‬‬ ‫ََََ‬ ‫َڅـڏَََهـ؛‬ ‫ََََڎََڇَََرَډَ ََََ‬ ‫اََُّيَڇـ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َََ‬ ‫‪َ،‬ڇؿذَھَيَ َتََڇََََََ َ َ‬ ‫ََََڃََڎَ َ‬ ‫ھؿةََڐَََٿَََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڗَٕـف‬ ‫ََََ َ ََ ََ‬ ‫فڑَََھَريََََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫َََڊََ َ َ‬ ‫ڒكَََڃَََ‪٢َ َََ٠‬وَھَاَ‬ ‫ـَڏََ َ‬ ‫َڪَ َرفَ!َ‬ ‫ھڐَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َ١‬ڌَََڪ‪َ٢‬ھ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ُيَهَ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ6َ-َ4‬‬ ‫‪َ43‬‬ ‫َ‬ ‫َاَُّيََََّ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫َََََڃَََّيُ‬ ‫َََََُّيَڇ‬ ‫ؿؾَهؾَڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫ڪ َ ََ َ َََ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫َاـڏَا‪ََُٛ١‬يَڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََلَږ يَ‪َ َ٤‬ږدََـَ ََلَږ يَََږؿ‪َََ٣‬ږدَ‪َََ،‬ـَ َؾڑََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫ََََرَڐََجََىَ َؼَََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫ريـَڇ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َََ ََ٠‬‬ ‫ََََرََڇَََڃَ َ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪35‬‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ذَ ََّ َؾََڇََََږرَڋَ ََؾََڇـ‬ ‫ڐَ‪ََ٤‬ؾَََژَڐ‬ ‫َََََرَ َيؾَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫‪َ46‬‬ ‫َا َڐََاَََ‪َ٣‬ـَڌََ ََ ََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ڌؿَعـڏََ َ‬ ‫ـَڌاذَ‪َََ،‬ـَ َؾڑَََاََ‪َََ ََََ٣‬‬ ‫ؿاذـََََ َ‬ ‫َََـَھَََ َََ َ‬ ‫ََاـځـذَ؛ََ‬ ‫ََََ َـڋؿَ‬ ‫ََََََؿؾَا‬ ‫‪٣‬ؿڪََـَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ك‬ ‫َهـَ ‪َ ََ َََٛ٣‬‬ ‫‪٢‬وھـؾَ ‪ََ١‬ؿَڅََ‪َ َََ١‬‬ ‫َڏفَ‪َ.‫‪َ44‬‬ ‫ََََ َڏَـَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَيؿ؛‬ ‫‪ٛ١‬ـؾَڇ‬ ‫ََََؿََََ‬ ‫َڒذـ‪٠ََ،‬‬ ‫اَڐََڙيَََؾَََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڋـذـ؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَيتَََڋَؿَڎَََََ ََ َ‬ ‫اََكـَََـَ َڈَـََا‬ ‫َََ َڙيَََ َََ َ‬ ‫يؿَـَهَ ََھ‪٤‬ـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َڙـَََـَ ََ َ َََ‬ ‫‪َٚ‬ي‪ُ٢‬‬ ‫يڌـذـ‪َ،‬ـاٽَََََؿؾَََهَھَ‪ََََََ٤‬‬ ‫ڒّـَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ45‬‬ ‫َڏـزََ َ‬ ‫اَڐََڙيَ َؿؾََا‬ ‫َڪََرَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َََڐََڙيَََؾََََكـ‪َ،‬‬ ‫َََڏَ‪َ٠‬رََ َ َ َ‬ ‫ھَخَ َڙَ َيؾَ؛ََ‬ ‫هيق‪َ١‬ڕَََّڪَڃَََّ َکَـيَََ َؿؾ‪َ،‬كي‬ ‫َََََق‪َ١‬ڕََخَعؿََىَََ‪٢َ َََ٠‬وَ ََ َ‬ ‫َََڎَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫َ‪١‬ـَذَ َڑََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َٜ١‬ڑ‬ ‫‪ََٜ١‬ڪـَڑ‬ ‫َ ََ‬ ‫تَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫‪َ49‬‬ ‫َ َ‬ ‫َاڐَ َُيََََڐـَََڒَ َ َََ ََ ََ َ‬ ‫َََـََََيـؾ؛َََ‬ ‫ََؿؾ‪َ،‬هـؾَڪَـَََهَھ‪َ ََ٤‬ؿؾَڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫َڗ‪َّ،‬ـََڅَؾَََّؿڂ‬ ‫‪٢‬ڊََ َََ‬ ‫‪٣‬ؿڪَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫لـڙفََ‪َ ََ١‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ََََ َََ َ َ٠‬‬ ‫َََََڎََڇَََرَ َڋَـَََڒََـيَََ َؿؾَ‪َ.‫‪َ47‬‬ ‫ََؿؾَـاذفَََڍَ َ‬ ‫َڪَََيـؾ؛َََ‬ ‫َََََڒَ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََـَََـيَھَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫اَڐَ َُيَََڗَٿ‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬ـذيَـَ َََؿؾ‪َ،‬ڇـ‬ ‫ڒّـَ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫‪36‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ْـؾَڪَـَڈ‬ ‫َََڏيَھَ‪َََ،‬ڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َّـََ‪َٜ١‬‬ ‫كؿڐـَََڏَ َ‬ ‫َََ‬ ‫ڒّـَ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫‪َ48‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‪َ ََ َٛ‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ُيَڪََُـ؛َََ‬ ‫َُّيَڇـڄ‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫تَ‪َ،‬ڇـ‬ ‫اَڐَ َُيََڇَََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَـََ‪٠‬‬ ‫يتَهـؾََڐََـَڋَََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫اََكـَََـَ َڈَـَ ‪َََ٣‬ڒَـيَََ َ َََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَ ََ َََ‬ ‫ََََـَ‪َ٣‬ھََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َـََڏَ ََ َ‬ ‫َََهَ َڙفَ‪َ.

‬‬ ‫يکـذَ َيؾَ ََََ‬ ‫ڏََّيؿَ‬ ‫‪َ،‬ڇئَـَ‪َ١‬ـََڇََََ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ4َ-َ11‬‬ ‫‪َ51‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََََڐـ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ُيَڇ‬ ‫َََ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫َّـؾَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬ه‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ـَڌاذ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ؿؾَّـَ ََ‬ ‫اَڐَـيَََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُـَڏَاَََ ََ َ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ي‪َ َََ١ََٝ‬‬ ‫يْـذاَََّڋََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ‬ـذَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ڈَََ ََ‬ ‫ھڅؿَذَ ََ َََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَڪََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ12َ-َ2‬‬ ‫‪َ52‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ َ َ َ َََ َََٖ٣‬‬ ‫قـج‪َ،‬خـّتََخيَکَڃََڒََيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫َاڐَـيَََ َؿؾَََعَ‪ََ٤‬ـَََاَ َ‬ ‫‪٢‬ديَََ ََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََ َ‬ ‫اََځَََ َ‬ ‫َََََـَََََ َ‬ ‫ؿؾَڪـڑَ؛ََ‬ ‫خازَََڗ‪َ،‬ڈ‬ ‫ي‪٢‬ديَََؿؾََا‬ ‫َََ َذَ ََ َ‬ ‫ََََرَڋََ َ‬ ‫َذَڋََ َ‬ ‫َ‪٢‬دَيَؿَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫ََََ‪َ،‬ڇ‬ ‫ؾَذَ َڑََڇـؿَ‬ ‫َ‪٢‬ديَََ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪37‬‬ .‫‪َ50‬‬ ‫اَڐَيَ َ َََ َ‬ ‫َُّيَڒ‪َُٚ‬يَ؛ََ‬ ‫فڑََ َ َََ‬ ‫َهؿؾ‪َ،‬ا‬ ‫َڅـڏََ ََ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫َََََ َ‪١‬ڌَ َ َ‬ ‫ؿؾَڒذَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َؿؾََََّؿَ‪ََٛ١‬ـََُيَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫َؿَهـَََـَڎََََـَ َ‪١‬دَ َذََ ََََ َ‬ ‫‪َ ََ َٚ‬‬ ‫َََڏَ ََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ ََهَـَ‪َ.

‫‪َ53‬‬ ‫ََََّ‪٢‬ـَََّ َُيََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪َّ،‬داَ‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫َََڒَ‪٣‬ؿَ‪٠‬ـؿ‬ ‫اَڐَـيَََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََََـُُيَ‪َ.‬‬ ‫يـَهؿَڑ‬ ‫‪َ،‬هـڑـَََهَھَـَ‪َََََ٤‬‬ ‫ََََ ََ َََ‬ ‫ـاذفََ‪١‬يََڃََ‪٢ََ١‬ڊاؿ‬ ‫ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ9َ-َ9‬‬ ‫‪َ54‬‬ ‫ـَٿُُيَڪََََ‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫يـ!َؾـَٗ ََََ ََ َ‬ ‫يـڑَ؟ََ‬ ‫َََځـَڑ‬ ‫َڇڙ‪ٚ‬ـََا‬ ‫اَڐَرَََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬ڒڑََ!َ‬ ‫ََََََؾََََََ‬ ‫َََاَيڏاََا‬ ‫َََـَ‪َََُُُ١‬ي‪َ،‬‬ ‫ََُيَژَځ‬ ‫ځَريَ ََ‬ ‫َََّ َ َ‬ ‫يؽَڐـَ‪َ.‬‬ ‫هـذ‪َ،‬ڇ‪٢‬ـَڇڙ‪ََ٢ٚ‬دَ ََ ََ‬ ‫ََََ ََ ََََََََ َ‬ ‫‪١‬دذَكؿؾَا‬ ‫َا َ ََََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ21َ-َ5‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫زارَ َََ‬ ‫َّ‪٢‬دـََّ َـڑََ َََ َ‬ ‫ـڑََ ََ َ ََ‬ ‫‪َ،‬ڇڏجَََعَ ََ َ‬ ‫اَؾََ َ‬ ‫رڪَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ17َ-َ5‬‬ ‫‪َ55‬‬ ‫َّڀَـّـذ؛َََ‬ ‫ََََـَ َذَ َؼَ َ ََ َ ََ‬ ‫‪٣‬ػَهؿ‪َ،‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ڐرَڇڙؿََا‬ ‫َاَ َََ‬ ‫يؾَڪيرتاََ‪َ.

‬‬ ‫َََـَ َ َ‬ ‫ڈوـ‪َ،‬ــ!َ‬ ‫َََـَ َ َ َََ َ‬ ‫َڪَ َرف‪َ،‬‬ ‫ڐيؿؾَڇ‬ ‫اََََ‬ ‫َََـََََ‪ٛ٣‬ڙَ َََ َََ ََ ََ ََ َ‬ ‫َڪوـ؛َََ‬ ‫ف‪َ،‬ڪ‪ٛ٢‬ؾَّـؾَڪَُيََ َ َ‬ ‫َيـؾَهَـَڑ‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ‬ ‫‪َ٣‬ڪَـََـََََ َ‬ ‫َََََوَ ََھڙَ ََََ َ‬ ‫فَڑؿڌََََدمَـ؛َََ‬ ‫َڐـؾ‪َ،‬ڑ‬ ‫‪٣‬ؿڪََََ‬ ‫‪٤‬وـَ‪َ.‬‬ ‫َََڏَََڐ‪٢‬دا!َځ‬ ‫ڏَ َـذ‪َ،‬‬ ‫ََََََ َڄَ‪َ َ َ َ ٠َََ،‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ14َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪39‬‬ .‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪ‪ٛ٢‬ؾَََّ َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَََهؿ‪َ،‬‬ ‫َََََّ َؿذَََََ َََ ََ َ‬ ‫َحمَقََـيتَ َڑََََََ َ‬ ‫ـاَـَّ‪ٛ‬څـَ‪َ15َ–َ5‬‬ ‫‪َ58‬‬ ‫َ‪َ،‬ڪيؿََّ َڏََ َ‬ ‫ََٕيَ َتََََڐـ؛َََ‬ ‫ََََڙَفََا‬ ‫َاڊََ َھؾََ‪٠‬‬ ‫َََڄَ ََ ََََ َ‬ ‫‪ٛ‬رفڑَََ‪ٛ٢ََََ٠‬ؾَََڏَيکـََذَيؿََ‪َ.‫‪َ56‬‬ ‫ؿؾَهؾَهؿڙف؛َََ‬ ‫َڏف‪َ،‬ذَڐَـيَََ َ ََ َ ََ َ َ َ‬ ‫اَڐَـيَََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ َ َََ َ‬ ‫َََََ ََََََ َ‬ ‫‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََََ َ‬ ‫َؾَكؿڙف؛َََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬كـذَََڊََھَڙَ ََََ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫‪٢‬ڊَ ََ َ‬ ‫َذَ َڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّ ََ ََ َ‬ ‫چھـَڪَُيَََڪَََـ‪َ.‬‬ ‫ََ َََ ََََ َ َََ‬ ‫ك‪ُ٢‬يَڐـَڈؿڙف‪ََّ،‬ـََرََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ5‬‬ ‫‪َ57‬‬ ‫َََريََ َ‬ ‫ڈوـَ‪َ.

‫‪َ59‬‬ ‫ھيؿَڪَـََََ َ‬ ‫َََډََٿَََـَ!َ‬ ‫َََََڪَ َؾََ‪٠‬ؿ‬ ‫َؿَڪَ َڊَ‪٠َ،‬ـَڄ‬ ‫اَڊَ ََََ‬ ‫ڇَ‪ََ َ٤‬‬ ‫ي‪٢‬دفَ ‪َ ََ٣‬ڄَََ‪ََ ََ٠‬راؾَ!َ‬ ‫‪َ،‬ڒڎَََ َ‬ ‫يؿََّ َڊَ َََ َ‬ ‫ـڑََڇََـََََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫‪َ60‬‬ ‫َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫ََََََڏَڌََڑََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫را‪َ،‬هڏھؾَڏاڊھـَ‬ ‫ٿـَاـڇََ ََََ َ َ َ ََ‬ ‫اَړَڃَََ‪َ َََ َََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫ـََّڙَ َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََّيَََُؾ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫ڄ‬ ‫َََ‬ ‫ھـ‬ ‫َـ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ھ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ـ!َ‬ ‫َََ‬ ‫‪َََُْ ََّ،‬‬ ‫َ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫ـَڂَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڋؿٽـَُّيَڋَـَ َ‬ ‫ؾَهَََيُؾ؛َََ‬ ‫‪١‬چَ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َََ ََ َ ََ‬ ‫َََهََڙََرَ َدمَريَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََََڎََ َ‬ ‫‪٢‬ھؿؾََ‪١‬يََـَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڇـ‬ ‫يُؾ‪َ،‬ھَؿَ َ‪١‬دََڇََََََ‬ ‫َََھَََ َََ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿَ‬ ‫ك‪َٜ‬ھؿةََكََََََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ61‬‬ ‫َ‬ ‫َََؾَََڏََََ‬ ‫َڂـڑَ؛ََ‬ ‫ََََََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫را‪َ،‬هڏھؾَڏاڊھـَ‬ ‫ٿـَاـڇََ ََََ َ َ َ ََ‬ ‫َاړَڃَََ‪َ َََ َََ٠‬‬ ‫َهؿؾ‪َ،‬كـؾَڪ‪٢‬ھؾَ ‪َََ٣‬ؽَ ‪َََ َ٣‬‬ ‫َ‬ ‫ڪـڑَ؛ََ‬ ‫ََََؽَ‪َََ٤‬ؾََ ََ َََََ ََ َََ‬ ‫ؿؾَهـَؾ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬وَ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫ڀـَڄـَََ َََّ َ‬ ‫ـََّ َََُْـَ!َ‬ ‫يـڑَ‪َ،‬ٿ‬ ‫ََََََََّ‬ ‫ك‪َٜ‬‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫ُـَّـذَـَڄََ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪١‬يزاذا‪َََّ،‬ڇَ‪َ،‬ك‪٠َٜ‬ـ‬ ‫‪َََََ١‬‬ ‫َََََََؾَََََّ َ َ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ـؾََََ ََ ََََ َ‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄؿَ‪َ3َ-َ6‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫َ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ؿؾََََّڂََٿيـ؛‬ ‫يـَهـؾ‪َ،‬ك‪ََّٜ‬رَكَيَ َ ََََ‬ ‫اَړَ َڃََڒَََََ ََ ََََََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َََڈَـُيَََڏَََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ّـؾَژَڇ‬ ‫َا ََ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪41‬‬ .‫‪َ62‬‬ ‫اَړََ َڃََََڒڑَََاَََ َ‬ ‫َََََيـذاََ!َ‬ ‫ـَڇ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫‪٢‬ڍَيَ ََََ َ َ‬ ‫ـُي‪َ،‬ڇرڋَ َ‬ ‫‪ََ َََّٜٛ١‬‬ ‫ڇَ‪َ ََ٤‬‬ ‫َهـَهَََيـذاََ!َ‬ ‫ڪََڇَََراََ‪َ َٚ‬‬ ‫ـڑََ َََ َ‬ ‫ؾڑَ ََ َ‬ ‫َؿؾَََََ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َ َ‬ ‫ؿذَ ‪َََٛ٣‬ـَ‪َ.‬‬ ‫رڪَيؿَ‬ ‫َ‪٠‬ٿـؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫يؾڑَََََ‬ ‫اَ‪َ َ٠‬ؽَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫‪َ64‬‬ ‫َََََھَرََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڐَََّ‪َ٢‬ھََ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََکـَڇ‬ ‫‪٢‬ڍَيََؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َكـرَف‪َ،‬ڈ‬ ‫َاړََ َڃََََ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫َََََ‪َ٢‬ھََؾَََـَ ََّ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََرَ ََڇََيـَ‪َ٠‬ي‬ ‫ََََرَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ،‬ڇـّـَڇ‬ ‫ََّرَ َھ ََ ََ َ‬ ‫ـَّيجَ ََََ َ َ‬ ‫ََََريَ َؾَ ََ‪َٓ،‬ـََ َؽَھَؿََؾََفَََرافََََرَََڏَيَ‪ََ٢‬ھَڙاََ‪َ.

‬‬ ‫ًََََؿَؾََََ‪َََ َََََ٠‬‬ ‫ٿـَڇؿڑَ ََڇَََرَََيـؾ‪َ،‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ8َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ67‬‬ ‫َََََىَ َدَ؛ََ‬ ‫َََ‪َ٠‬رَََڪيؿََا‬ ‫َََهَڏَ‪َٚ‬ؾََا‬ ‫َا‪َ َ٣‬ږَْ َتَََاََ َذـاََىَ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ََّ َڌَ؛ََ‬ ‫‪ٚ‬ؿََ‪٠‬‬ ‫َڪـڍـَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ َ َََ َ‬ ‫َـڑَََّڪَڃََ َ‬ ‫ََََؾََ ََ َ ََََََ َ‬ ‫َڏف‪ََّٛ،‬څََ َ َ‬ ‫ذاخفََََاڌَ؛ََ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڪيؿََا‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫َخَََ َ‬ ‫ړذََ ََخَ َذَيـؿَ‬ ‫‪٣‬ؿَخَ َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڇـكـذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ڪـَهـَ‪٠‬ـڏَََ‪ََ٠‬ڃَ َؾَ‪َََ،‬ھَ َؾََََڇڃَََھََُـَََھَؾََ َ‬ ‫َََ ََََََ‬ ‫خيْـَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ66‬‬ ‫اََ َََََ‬ ‫راؾَ‪٠‬ـذَڍَََڗَ!َ‬ ‫ڑـَڇؿڑَََ‪ََ ََ٠‬راؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََرَََ‪َ ََََ ََ ََ٠‬‬ ‫‪َََََ ََ٠‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَهيََ َڏيَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َّ،‬ؿَڇـذفََ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬دَ ََ َََََ َ‬ ‫هيڪَـَََڒَ َيسَََڏَاَََ‪ٛ١‬ؾَََعَ َ َ‬ ‫‪٢‬ڌََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ6‬‬ ‫‪42‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ65‬‬ ‫َ‬ ‫اََڑـَاَ‬ ‫َََ َ َََ َ ََََ َ‬ ‫ؿؾَځريفَ‪٠‬ـڌََٿََََُـ؛َََ‬ ‫َََڌََ ََذَڙََؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫يؿَڪَُيََ َ‬ ‫َََڪَ َڏََََ َ‬ ‫َڪَڃَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََڎَََڗ‪َ،‬‬ ‫ي‪٢‬دف‪َ،‬ڇـ‬ ‫ڇَقَڄََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‫‪68‬‬ ‫َََهَ‪َ ََ٤‬يؽَ؛ََ‬ ‫َََـَيؿَ‬ ‫ؾَهـڑ‬ ‫َََهَڏَ‪ََ َٚ‬‬ ‫’ا‪َ ََ٣‬ږَْتَََ‘َاَ َذـاََىَ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫ََؿؾََّقََ َيؽَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َّ،‬ؿڂ‬ ‫‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََ‬ ‫ُيَذاَؿ‬ ‫ََّ‪ََ ََُ٢‬‬ ‫َََـَ َ ََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ ََ٤‬يؽَ؛ََ‬ ‫يؾَڪـَؾ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪؿََڙَ ََ َ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫ىدَ َةََ ََهَ ََ‬ ‫ـَ َ َ‬ ‫ـَـاََخَ َ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ‬ؿاذاَڪيـ‬ ‫َهـَخ‪َ ََ٣‬يؽَ‪َ ََ٣ َ،‬کُيَ ‪َََ َََََ٣‬‬ ‫َخَ َذَيـَؿ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ5َ-َ6‬‬ ‫‪َ69‬‬ ‫َََهَڏَ‪َٚ‬ؾَََڋََيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ا‪َ ََ٣‬ږَْ َتَََاََ َذـاََىَ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َََ َؿؾَََفَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫َُّي‪ََ٣ ََ،‬ڌيَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ينـؾـؾَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ َ‬ ‫َ‪َ ََََََ َََََ٠‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َََـَ‪َ َََ ََ َ َ َََٛ ١‬‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫عـػََٿَََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫ؿؾ؟َهؿَحمَؽَ َ ََ‬ ‫ّؿَ‪٠‬ؿٽـَڪَََيُؾَڇ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ3َ-َ6‬‬ ‫‪َ70‬‬ ‫ْتََفَََرَفَ َ‬ ‫َََهَڏَ َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫َا‪َ َ َ٣‬‬ ‫ؾَڪَ َؾَ ََڇََََ َ‬ ‫يؿڏَ؛ََ‬ ‫ڪ‪َ،ٝ‬‬ ‫تََڋَََ َ‬ ‫َيؿڏَ؛ََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََ َڏَ َ‪ٚ‬ؾَك‬ ‫‪٤‬بَََّيَـؾ‪َ،‬ك‬ ‫’ؾَـ‪ََ٣‬ؿاَف‬ ‫َََََ‪َ٤‬ـَ‘َؾََ َ‬ ‫كَ‪َََُٛ٢‬يَََـيَرََ َ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫يؿڏَ‪ََ،‬ـَڋَؾََـيَڙيَڌَؾَََ َُّيَ‪َ .‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪43‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬ذَ َ‪ٚ‬يؿَڒ‬ ‫‪٣‬ؿ‪َ،‬ذبَ ََ َ‬ ‫‪٢‬دـڑَ ََ َ‬ ‫‪َ١‬ـَََََ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََََڏَََڂـََ‪٠‬‬ ‫َََڐََڙيَ َؾَ‪َ،‬كؿَ‬ ‫قـؽَََ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ73‬‬ ‫َاهللَََ ََهََُؾَ ‪َ١‬ـََََ‬ ‫ََََّ َرـ؛َََ‬ ‫َََ َؿؾَََـَ َڏـَڒ‬ ‫َََََُؾََ‪٠‬‬ ‫‪٣‬ؿڑَ‪َ،‬ك‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَََََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََََ َرـَڇ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَََهؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢‬وـَڐ‬ ‫ََََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ًَـَ‪َ َ٣‬ؼ!َك‬ ‫!َََّ َ ََ‬ ‫ََََ َ‪ََ َََٝ ٚ‬ذَـَجَََڗَ‪َ.‫‪َ71‬‬ ‫ؾَڏََ َََ‬ ‫‪٢‬دَََڗَ!َ‬ ‫َ‪٠‬راؾَف‬ ‫‪َ،‬هيُؾَڒڑََََ ََ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَ ََ َََ َََ‬ ‫اَف!ََا‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫َََََڏَََََ ََ َ ََ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ـؾَذـڑَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ذاكؿَ‬ ‫ْؿَردمَريََؾََ َََ‬ ‫هَ َََ َ َ‬ ‫‪٣‬ؿڑَ َََََ‬ ‫ڈـؾَََََ‬ ‫ََََ‪٢‬ڙاََ!َ‬ ‫‪َ،‬ڇؿڑَََ‪ََ٠‬رََڇَََچَ‪َََٝ َ٢‬ڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ڇَ ََ‪ٛ‬رَيؾَََـَ ََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ5َ-َ6‬‬ ‫‪َ72‬‬ ‫َََ ََ َََََ َ‬ ‫هھـَڊھـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫َََهَ‪َ٢‬گََ ََهَ ََُيَ ََ‪َ،‬هَ‪ََُ٢‬يََا‬ ‫اَف!َ‬ ‫َََ َـَََڇَ ََُيَ؛ََ‬ ‫ُـؾَڇ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ڪـَََـَيََََُرَ َََ َ‬ ‫ٓـََؽََََڏََ َ‬ ‫ف‪َ،‬هَََ َ‬ ‫‪َ٠‬رَ َ‬ ‫ڪَڃَ!ََا‬ ‫َََ َؿؾََََّڂََٿََََُـَ‪َ.

‫‪َ74‬‬ ‫يؿَڏَ ‪ََ٣‬رَ؛ََ‬ ‫‪َ،‬اـڂَََيـ!‬ ‫َڪـذََڎَ َََ‬ ‫اَهللَََ ََ َ‬ ‫ََََََ‪٣‬يڙاَََ‪َََََ١‬‬ ‫‪َ َ١‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََرَ؛ََ‬ ‫ـڑََهَ ََھ‪٤‬ـَڈ‬ ‫َ‬ ‫ھ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڎ‬ ‫ـَڇـ‬ ‫ََََ‬ ‫ڄ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‬ ‫يؿَِن‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ َََّ،‬‬ ‫َََََؾََھَرَ؛ََ‬ ‫فَھؿك‬ ‫‪٢‬دَ ََ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَٿ‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬ـذفََ‪٠‬‬ ‫‪َ ََََ َََ َ َ٠‬‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫َََفَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ذاؾَ‪َ.‬‬ ‫َـَذَ ‪٥‬فََ ََذَخَََڪيؿ‬ ‫ََُّيََّڐَََ‪َ،‬ك‬ ‫هَ‪ََ ََ٢‬‬ ‫ُيَّؿََؾََ َ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪َ76‬‬ ‫ھـڑَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ځَََڗ؛َََ‬ ‫َا َ‪١‬دَ َذَََاََ َ‪١‬دَ َذَيََ َََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَََُ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ؾَّـَـادمَ َ َ َ‬ ‫َََرتَيَََ ََََََ َ‬ ‫څُي؟ََ‬ ‫قؿََّچََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَََُؾََ‪٠‬‬ ‫ََََؾََكي‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَك‬ ‫ََََ‪َ َََ٤‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ڪيڌـؾَاـذفَهـَََـَ ََ‬ ‫يـؾَڪَرَ ََ ََ ََ َََ َ َ ََ َ‬ ‫ڪَڌؿَ‬ ‫خيْـَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫‪َ75‬‬ ‫ـڙَ َيؾَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬هـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫اَ‪َ َ٠‬ؽَََََڒچََََڏََاََََؾَََ َََ َ‬ ‫َََََرَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َهَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ڪََكَََلَ‪َُٛ‬يََ‪٠‬‬ ‫ـَهؿََ‪َََٚ‬رَف‪٠َ،‬ـَڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫تََڊََڏَهيُ‬ ‫ََََؾَََ‪َٚ‬څَ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫ََََََ ََََ‬ ‫َ‪ٛ٢٠َ،‬ؾََ‪َٜ١‬ڇيُ‬ ‫ـَّؿََؾَ َََََ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ـَهيَ‪ٛ‬‬ ‫ّڌَ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ4َ-َ8‬‬ ‫‪46‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ77‬‬ ‫َڪَڪَرَََََ َََ‬ ‫َََََھَرََ َ‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََهَھَڙََهَ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪؿڑَ؛ََ‬ ‫ھؿذََـَ َھـ‪َ،‬ڈ‬ ‫َ‬ ‫بَََهَ‪َََ ََ َََ ََ٢‬‬ ‫ُيَڐـَھؿڑَ؛ََ‬ ‫ي‪٢‬دفَـَڅَ َڙف‪َ،‬‬ ‫ـََّـََََ َ َََ‬ ‫َََىَ َ‬ ‫َََُيََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََڐَـيَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َََََ َڏَؿََ ََََ َ‬ ‫َََََڙَف‪َ،‬ڊ‬ ‫اَؾَََڇَََرَََڪـڇ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ25َ-َ9‬‬ ‫‪َ79‬‬ ‫َڪَـَََعَََيـؾَََََََ َََ َ‬ ‫َاڎََ َ‬ ‫ـَڇرـڙفَڪؿََؾََ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ٿُـ‪َ،‬ڪَ َََ َ َ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‪٠‬ـڙَ‪َٚ‬ؿََُيَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬كؾَاـڪـَڄ‬ ‫ف‪ََ٣‬ؾَََهَ‪ََُ٢‬يَ ‪ََ َ٣‬ؿڑَ َََ َََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ9َ-َ4‬‬ ‫‪َ78‬‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََ ََذَ ََ َ‬ ‫ڌؿف؛َََ‬ ‫َََََ‪ََٛ‬رََڇَََََ‬ ‫فَذَ‪٣‬يَََ َؿؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫َهـَڊؿفَ‪َ.

‬‬ ‫‪١‬يـذـَََََََ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ؾـٗـڑَََڪَـََََ َ‬ ‫َ‪٢٠‬وھَـ‪ٚ‬ـذَ َََََََ َ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ8‬‬ ‫‪َ82‬‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫َا‪َ َٚ‬‬ ‫ـڑََځَََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫َکَـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََاََهللَََ ََهَـ‪ََ،‬ا‬ ‫َکَ ََ‬ ‫ـَذاؿَ‬ ‫َکَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫َََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ؿڙ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََ َ َ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬كؾَڇڃََ‪٠‬‬ ‫َهـَََڏَي‪ََٛ‬ـََـَََڏيَڕََ َََََ َََ‬ ‫َؿڑََ َ‬ ‫ڒڎـڙاؾََاَََفَ َ‬ ‫ؾَُّيَ‪َ.‫‪َ80‬‬ ‫اَڎََ َ‬ ‫َڇرـڙفَڪؿََؾََ؛ََ‬ ‫ٿُـ‪َ،‬ڪـَََ َ َ َ ََ‬ ‫َڪَـَََعَََيـؾََ‪َٜ١‬‬ ‫َََََ َََ ََ‬ ‫َعطـَه‪ٛ٢‬ؾَهؿَ‪َ.‬‬ ‫َََ‪َ٠‬رََ َ َََ َََ ََ َ‬ ‫ُيَٿُـَّؿََؾََ‪ََ،‬ا‬ ‫ّـََّؿَ‪ََ ََََ َََٛ١‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ5َ-َ8‬‬ ‫‪َ81‬‬ ‫ؾَڋيؿَـّـذ؛َََ‬ ‫ََََڋَؿَ َ‪١‬دَ ََ ََََ َ ََ‬ ‫اَڎَََڋَؿَ َ‪١‬دََؾََََڏَََڋؤ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََرَ َاََ‪َٚ‬ـَ ََََ َ‬ ‫َـَڇـذَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫خبََ َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ـَڇ‪ٛ‬‬ ‫ََََ‬ ‫اَڂََُ‬ ‫َ‬ ‫رفتَّـڎَڊذاذ؛َََ‬ ‫َََغَ ََ ََ ََ َََ ََ‬ ‫‪١‬ؾَڗ‪َ،‬‬ ‫َََؿَ ََ‬ ‫ََََََ‪ٛ٢‬ؾََ‪٠‬‬ ‫ڇَـَيؿََ‪٠‬‬ ‫‪ََ َ٠‬ؽيتََََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ٿُُيَ‪َ.‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َڊھـٽـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َََ ََھڙَثََََََ‬ ‫تَ‪ََ،‬ڊ‬ ‫َ ََ َََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ6َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪47‬‬ .

‬‬ ‫ڊـَڪيـَاڑ‬ ‫َََ َ ََ‬ ‫فـَف‪ٛ‬ـَفـَلََ‪َ،‬ڒ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ85‬‬ ‫َََََ َََـََ َ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڏـذَيؿ؛‬ ‫َََڏيَڕََڊھڅؿ‬ ‫َََ ََّؿَ‪َََٛ١‬ؾ‪َ،‬‬ ‫هھڙََا‬ ‫َاـَ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڅـڏََڇَََ ََ َ‬ ‫َََڙََؾََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََڊھـ‬ ‫ََ‬ ‫َََََََ َ ََ ََ َ‬ ‫ـاَـَُّْـَڒفرفَ‪َ11َ-َ5‬‬ ‫‪َ84‬‬ ‫ََََََّلََڙََـََََ َََ‬ ‫يـَّـَلََ؛ََ‬ ‫ََََـَ‪٣‬يـ‪َ،‬‬ ‫ََڪ‪ٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ا‬ ‫اَـَكَڙََ َََ‬ ‫َََََََىَ َدََ َ ََ َََ‬ ‫‪ٚ‬يڪَـَََ ََ ََ َ‬ ‫َُّيَعـَلََ؛ََ‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪََٿيـ‪ََ،‬ا‬ ‫ََ‬ ‫َ َََََََََ‬ ‫َََََََ‪َُٛ‬يَ‪َ.‫‪َ83‬‬ ‫اَ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دـكَََڂَََڗَ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬ڎَڏَََ َ‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ــ!َ‪٠‬ؿؾَڐـَكـؾَََََ‬ ‫ـڑََڒََ َڑَڕَََ َ َََ َ َََََ َََ ََََ‬ ‫‪ٚ‬کَ َ َ‬ ‫َ َ َََََ‬ ‫َف‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫ڇڏـَڇؿڑَ ََڇََ ََُيََََڐـ‪ََ٣ ََ،‬ڪَ َؾَََڗَ ‪َََ٣‬ڏََ َ َ‬ ‫ڒذََفَاَ‬ ‫را‪ٚ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫ؾ‪َ،‬ڇ‪ٛ‬يتَََڪَـ‪ََٜ١‬ڇ‬ ‫ََّؿَ‪ََََََ َََٛ١‬‬ ‫رَذڑََ َ‬ ‫ََّڒَ ََ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ9‬‬ ‫‪48‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫!َ‪٠‬يڐَََ‪ََ٠‬دَايَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫ُيڑَ َ َ‪٣‬ڳَ ََ َ‬ ‫‪َ ََََّ،‬‬ ‫َّـََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫‪َ87‬‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ََّڒََرَََّـََڋََ َ‬ ‫كـؾَڒؾڑََ‪َ،‬ڈ‬ ‫اَـَهَ ََھڙََـَََ َََ َ‬ ‫ؿؾََّ َڀََ َ‬ ‫ََََيَ َ ََ َ‬ ‫َََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫َََََ َرفَ‪َ.‬‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَفَ‪٠‬ـَ‪٠‬‬ ‫ؿؾَهََُؾَڇ‬ ‫‪١‬ـؾڑََ ََ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬دَفََََ َ‬ ‫َََؾََڑ‬ ‫هـَََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ88‬‬ ‫َا َ َ‬ ‫يبَ؛ََ‬ ‫ـَٿُـ‪َٚ،‬ـََخَ ََ َََ‬ ‫ََََ ََََ َََ‬ ‫‪٢‬دـَا‬ ‫ـذََڏَڐََ َ‬ ‫فَه‪ٛ٢‬ؾَََىَقََ َ‬ ‫يبَ؛ََ‬ ‫كَرََكَََََ َ َ‬ ‫ؽــةَََََ َ َ َََََََ َ ََ َََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪرف‪َ،‬ك‪٢ٛ٢‬کـَڪؿَ‪َٙ‬قََ َ‬ ‫َََََرََ َ‬ ‫َََّڋَرَيؾَ‪َ.‫‪َ86‬‬ ‫اَـَڑََ ََ َ‬ ‫َخاَّڙاََ!َ‬ ‫ڇـذَ‪َ،‬كؿَ‬ ‫ڃَڪَ َرفََا‬ ‫َََََخَ َذََڒيَ َسََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََََـََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََځَََََلـذَ!َ‬ ‫ؾَ‪٠‬ؿؾَځيڅ‬ ‫َََََََُ ََََ‬ ‫يؿؾَذَـَجَََڗ‪َ،‬ك‬ ‫ؾَكؿَذَ ََّڃَََّ‪ََ٢‬دَََ ََ َ‬ ‫َهَََُ َََََ َ‬ ‫َ‬ ‫لـذَ ََََ َ‬ ‫َََ‪٢ََََٛ٢‬ويَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫يبَ ََ‪َّ،‬ـٿ‬ ‫ََٕ َ َ‬ ‫يتََ َ‬ ‫َذَ‪َ َََ َ٢َٚ‬‬ ‫َمـَذََؾَ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪49‬‬ .

‫‪َ89‬‬ ‫‪َ،‬اع‪ََ٤‬ـَ ََ ََ َ‬ ‫َََڌَڄَـَ؛َ‬ ‫َ‪َ،‬عـَلََََهؿَ‬ ‫ي‪َََ َٝ‬‬ ‫اَ َ َََ‬ ‫ـؽَاهللَََعَ‪َ ََ٤‬‬ ‫ََََـََ‪َٝ‬ڒؿَ‬ ‫َؾدَي؛َََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫دذةَُّي‪َ،‬ؾ‬ ‫ََََ َ َ ََ َ‬ ‫َڇ‪٢ٛ٢‬وـَؾ‬ ‫ؾـََخَ َذََََََ َ‬ ‫َ‪َ،‬ذارؼ‪َ،‬ذَ َ‪٥‬بََ ََذَىََي‪ٝ‬؛َََ‬ ‫ََ َََ‬ ‫ـايل‪َ،‬ـاََىَ َدَ‪َََ،‬ـَ َږىَ َدَؿَ ََ ََ َ َََ َ‬ ‫ّؿَّـذاؿَّڌؿَڌڄـ‪َ،‬ڋَََُ ََ َ‬ ‫ـََحَ َدََىَ َ‬ ‫ڪََي‪ٝ‬؛َََ‬ ‫َََ ََ ََََ َ َََ ََ َََ‬ ‫َ َ ََََ ََ َ‬ ‫َه‪ٛ‬ـؾَهـَ‪َ.‬‬ ‫ـؾَهؿََڙََ َََ ََ َ‬ ‫ڪرفَڇـڎَڪَرََيََ ََ‪َ،‬هؿََڙَ َ ََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ90‬‬ ‫َ‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ََََََؿََڙَََؾََ َ‬ ‫َََفََڇََََرََڊھـك‬ ‫ُيَهـََ ‪َ ََ٣‬ڏـََ‪٣‬ؿََڏَ‪ََ،‬ا‬ ‫اََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪ََّٜ١‬لـَََ َ‬ ‫ـڑَََڪؿََڏَ‪َ ََََّ،‬‬ ‫ڪَڏَ‪َُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫ڂَََََ َ‬ ‫ڪَؾََ َ َ َ‬ ‫َڪقڋَ َ َ‬ ‫َََََؿَََ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫‪َ91‬‬ ‫َ َږ َ‬ ‫َََََ َََْ َ‬ ‫‪٢‬دَيََؿؾ؛َََ‬ ‫يؾَهـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ََََرَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫اَځَ َر‪َ َ١‬دفَ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَڪَـَ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََـَََڏََثَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪١‬چَ َؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََڐََڙيَََ ََ‬ ‫ڪَ َڍَفَڈيُ‬ ‫ڒّـَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََّڋَڙََ ََذَ ََ َ َََ َ‬ ‫تََڇََََرََ ََ ََ َ‬ ‫رځـكـَََ‪َ19َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫‪َ94‬‬ ‫َََهَ َََََ َ‬ ‫ھ‪٤‬يؿَڪَؾََ َ‬ ‫‪٢‬ـذَ؛ََ‬ ‫ََََ َزَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڙاؾَا‬ ‫ـَاـََّ ََ‬ ‫اََځَ َََ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َـاذَ؛ََ‬ ‫َََڒََيـ‪َ،‬‬ ‫َََ ََھرََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََؿَڊ‬ ‫ڊھـك‬ ‫ََََـَڏََفَ ‪َََ٣‬ڒَ ََـُيََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڪڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪َّ،‬ـَ‪٠‬ؿڙفَََڋَََڙَ‪ٚ‬يـََ‪٠‬‬ ‫َ‪ٚ‬ـذَ ََ َ ََََ َ‬ ‫‪َٚ‬يَ َسَََهَ‪ََُ٢‬يََ ََ َ‬ ‫َََََؿَََ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪51‬‬ .‫‪َ92‬‬ ‫َََََ َؿؾَََڏَ َ َ‬ ‫ـذَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬كؿَاـڏا‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ َسَ ََڇَََرَ َََََََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڊَ!َڇ‬ ‫اََځَرََڋََ َ‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫رفَڪَڋَ َ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫ھَڗ‪َ،‬ڋؿٽـَځ‬ ‫لـَـ‪َََ ََََ٣‬‬ ‫ََّچَڃَََََََّ‬ ‫َََََؿذ؛َ‬ ‫َََََََؽَََڏَََـََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫َََََچڅَََـ‪َ،‬ڈـڈ‬ ‫ڇَريَيؾَََڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ََََّ َ َ‬ ‫يڌيـؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬وھـََّچَڃَََََََّ‬ ‫ه‪ٛ٢‬ؾَكـَڋڙَ‪َٚ‬ـََا‬ ‫َََ َََ ََ َ‬ ‫‪َ ََ ََ َََّ،‬‬ ‫ؿذَ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ93‬‬ ‫ََََٿَـَََـَ َذََََـَ‪ٚ‬ـََ َ‬ ‫يؿَكـذـ‪َ،‬اَ‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫اََځَرََََََ َ‬ ‫يْـذـ‪َ،‬ڋَ َ‬ ‫ڐـَڋـذََڄُيَ‪َ.

‬‬ ‫‪١‬ڀـذَ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ڊھؿ‬ ‫ََََؾََََ‪َ ََ ََََُ٢َ٤ََ٠‬‬ ‫ؿؾَڪـذَـََََ َ‬ ‫َََذيَََ ََ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ3َ-َ7‬‬ ‫‪َ96‬‬ ‫َهؿؾ؛َََ‬ ‫ڄوـذؾََ ََ‬ ‫ؿڅَُيَ‪َََ،‬ـَ‪َ َٚ‬‬ ‫اَځيَََ َؿؾَك‬ ‫َؿؾَََـََ ََ ََ‬ ‫ََََڙَََڇَََ َ َ‬ ‫ََََٿَََ َ‬ ‫ڒڄيؿََا‬ ‫‪١‬ڊَڐـَ‪َ.‫‪َ95‬‬ ‫َڪرف؛َََ‬ ‫ََّ َڏََ َ َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ‪٠ََ،‬‬ ‫اَځؿَك‬ ‫ََََََڙََََََ َ‬ ‫قىؾََ َ‬ ‫َََ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫هھؿَڅـذَ؛ََ‬ ‫ُيَڇ‬ ‫هھـؾَََ‪ََٚ‬ٿَڙا‪َ،‬ا‬ ‫َڒڑََ ََڇََڃََََـَ َََ‬ ‫َََڃََََـَ ََََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ؿؾَََّڋََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََسَؿَ َََ‬ ‫ؿذَف‪َ،‬‬ ‫َيؾَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََََََڐـَ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ97‬‬ ‫َ‬ ‫يـڏَ‪َ١َ َ،‬کَ َ‬ ‫ځـذَََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَـَيـ؛‬ ‫اََځـَا‬ ‫ََّ َڀََ‪َ١‬ـََُ َََ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫َ‪َ ٚ‬‬ ‫ذـ‪َ ََّ،‬چَ ََ ََ َ‬ ‫ََََََََََََ َ‬ ‫َّـذَََ َ‬ ‫ـَذاةََ ََ َ‬ ‫يـڏَ؛ََ‬ ‫ڪَََ‪ََ٠‬يؿ‪َ،‬ڈ‬ ‫يؿَ‪٠‬ي‪٢‬ڌَ َ َََ َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫ؿذَثَََٓـًَََ َ ََ َ‬ ‫َڑـڙَََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َڍيَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ڑؿڙ‪ٚ‬ـَڑ‬ ‫ََََ َؽََََ َ‬ ‫يـڏَ‪َ َ ََََّ،‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄؿََ‪َ 2َ-َ4‬‬ ‫‪52‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ98‬‬ ‫َڏفَڒفڊَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َََٛ٣‬ؿ‪َ١‬ڪَرََ َ‬ ‫َڪَؿَ َ‪١‬جََ َ‬ ‫َڪَ َرف؛َََ‬ ‫اَكَرََ َ َََ َ َ‬ ‫ـڑَََـَايَ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ََََ ََْـََ‪٠‬‬ ‫َڇََرَيؾَڇ‬ ‫ًؿابَ َََ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَََ َََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رََ‪َ 8َ-َ4‬‬ ‫‪َ99‬‬ ‫َرـ؛َََ‬ ‫َََََقـَ َ‬ ‫ؿؾََّؿَ َڙََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫ؿؾَڏف‪٠ََٜ١َََ،‬‬ ‫اَكَرََََاـكََََ ََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫َّ َ‪٥‬ـََ ََ َ‬ ‫ھرا؟ََ‬ ‫ؿؾَّـ‪َ،‬هَ‪ََُ٢‬يََ‪َ َ١‬ڌَ َذََ‪١‬ـَوَ َ ََ‬ ‫َّـذَي‪ََ٢‬ديَََ ََ َ َََ‬ ‫َذَڊَََ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫‪َ100‬‬ ‫َرـ؛َََ‬ ‫َََََقـَ َ‬ ‫ؿؾََّؿَ َڙَ‪َٜ١ََ،‬ڊ‬ ‫َ‪١‬ـَاـةَ‪٠ََٜ١ََ،‬‬ ‫اَكَرََڏَ َََ َ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َؿؾَََذَيڙَ َھََ َ ََ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَذاةََڊََََُـَ‪َ.‬‬ ‫َڇؿةَ‪٠ََ،‬‬ ‫ــڑََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڋـذََـَََڋََ‪َ َ َ٢‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪53‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬هـََّ َډَ َََََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑَََ‪٣‬ؿؿ‬ ‫كؿؾَڇـذَ َزَ َََ‬ ‫ََََ ََ َ ََ َ‬ ‫رځـكـَََ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫‪َ102‬‬ ‫ََبَ َاََفََڐَََرَف؛َََ‬ ‫كـؾَاـڂَََـَََڒَيؿ‪َ،‬‬ ‫اَََ َََ‬ ‫ًَََََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََـَـَََُجََََڏَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫َََرَف؛َََ‬ ‫‪٢‬ڌَ!ََ‪٠‬‬ ‫َـَّـََذََيجََََڏََـَ َذََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـَََ َ‬ ‫ُيَڪؿََډَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ؿؽََ َ‬ ‫ـڑَ‪َ،‬ا‬ ‫َا َ ََ َ‬ ‫ََََڂَـيَََ َ ََ َ َ َ ََََ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َََؾَڒ‬ ‫َََڏََي‪َٛ ٢‬‬ ‫ف‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫يؾڑََاَََ َةََـَذَََ َََ‬ ‫ي‪٢‬دَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـََ‪َ2َ-َ10‬‬ ‫‪َ103‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَ َرفَََھَڪَ َؽََھَ ََ‬ ‫كراؾَٿـَََڒَََـيَََ َ َََ َ‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫اََ ََ َََ‬ ‫َ‬ ‫يؿؾ‪َ،‬هؿڙفَََھَ‪َ٤‬يَ َؿؾَََهَ ََؿڑَ؛ََ‬ ‫َََََؽََكَََرَاََََ َََ ََ َ‬ ‫ځَََرفَك‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫ًَؿَٓقَ ََؿڑَ؛ََ‬ ‫َََََڌََؾَََڗ‪َ،‬ڐ‬ ‫ْؿَهـَڇ‬ ‫ڇَ َََ‬ ‫ٿؿذَ َ َ‬ ‫ڋـَذَـفََرَ ََ‬ ‫ؿؾَذـٗـَكـؾَذَ ََّ َ َ‬ ‫َهـَ‪َ .‫‪َ101‬‬ ‫ا‪َ،‬ڪَرَ َةََ َ‬ ‫َڪََرَ َةََ ََ َََ ََ َ‬ ‫َـاذاَڪيرتََََ َ‬ ‫اَ َةََ َ‬ ‫ََََ؟ََ‬ ‫قؿَڪؿؿ‬ ‫َڪََََ‬ ‫َ َ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـَڏـؿَََ؛ََ‬ ‫ََََڙَـََ ََ َ‬ ‫َڪرف‪َّ،‬ؿَ‪٠‬‬ ‫‪٢‬دـَڪَ َ‪َََ َ َ ََٝ‬‬ ‫هيڪَـَف‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫ُيَك‪َّٜ‬ؿََؾَََٿَََََيـؾَ‪َ.

‬‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫‪٢‬ھؿؾََ‪َ١‬يَـَ َََؿؾَڇـ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿَھـڎَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ھؿََةََََ‪َََ َََ َََََ٠‬‬ ‫خيْـَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪َ105‬‬ ‫ََََـيَََڙَ ََڏََڏيَرَ؛ََ‬ ‫َََـيَرَفَٿ‬ ‫ف‪َ،‬اـڂـذََـيَرَف‪َ،‬‬ ‫اَڌََـيَرَ ََََ َََ َ‬ ‫َََََريَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑَََهـَڇ‬ ‫يؿ‪َ،‬ه‪٢‬ھؾَ ‪َ٣‬ڌَيـَڇ‬ ‫فَـاڑَََٿَََََََ َََ‬ ‫ڋؿٿؿؾَََـََيرَ ََ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََََََ َ َ‬ ‫ََََ‪ََٛ٣‬ـَََ َ‬ ‫َََـيَرَ؛ََ‬ ‫ڪَـََا‬ ‫يؿ‪َ،‬ه‪٢‬ھؾَا‬ ‫‪٢‬وؿؾَََـَ َيرفََََّ َڄََٿَََََََ َََ‬ ‫ڇََ ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ه‪٢‬ھؾَََََّ ََ َ‬ ‫‪ََّٜ١‬ريَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ؿاؾَڪَيـََََََ‬ ‫ڎَ ََ‬ ‫ھؿؾَََـَ َيرفَََڎَڋَرََٿَََََََ َََ ََ َ‬ ‫َفڑََـيَرَ؛ََ‬ ‫َََََََڙَيؿَََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََّلؿؾَََـَ َيرفَََڋََ‪َ٢‬ڊَََٿَََيؿ‪َ،‬ڐ‬ ‫َََـَڏَ َ َ‬ ‫ـاھريفَهَـَََـيَرَ‪َََ،‬ڎَ‪َ ََ َََ٤‬‬ ‫ؿؾَڪََرَََيـؾَََڎَڋَرَيؾَ!َ‬ ‫ََ َ َ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 12َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪55‬‬ .‫‪َ104‬‬ ‫َََھَََيـؾَ!َ‬ ‫ََََھَ َؾََڏَڌَفَڒ‬ ‫َاـذفَڒڎَ ََ‪َ،‬ڏاڊ‬ ‫اَڌََََڏَََ َ َ ََََ‬ ‫َ‬ ‫قڎَ؛ََ‬ ‫َََـَڇ‬ ‫َََََ َرفََ‪١‬يُ‬ ‫ھَڅََـَََھَٿََھَ ََُيََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‫‪َ106‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڋَـَ‪١‬چؿ؛‬ ‫َرفَََََ‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ـڈـَََـَڍََ َ‬ ‫اَڌَََََ َ َ‬ ‫ڒيسَ ‪َ١‬ـَ َ‬ ‫‪َ ََ ََ٣‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪ٛ‬ؿڙَيؿََ ‪َ١‬ـَ‪١‬چؿ؛‬ ‫ََڪََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ؾَهَـ‪َ َََ١َََ،‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫يؾَهـَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬چؿ‪َ،‬ذڙ‪ٚ‬ـَذَ َ‪١‬دَ ََڇََرَ ََ َ‬ ‫ڎَ َڏفََََّرََََّـَ ََََ َ َ َ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةََ‪َ13َ-َ2‬‬ ‫‪َ107‬‬ ‫َـاڌَايَ َؿؾَََڒيَََؿؾ؛َََ‬ ‫ُيڑََ ََ‬ ‫ذاڎَ‪َ،‬ڐ‬ ‫اََڂـَٿ‬ ‫ََََـَََـَ َََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ََ٣‬ٿَـَ ‪َ٣‬ؿَََڙَََ َ‬ ‫َڪـڎَ؛ََ‬ ‫ََََڙَ‪َ١‬ـََ‪٠‬‬ ‫يـذَيَـُي‪٠ََ،‬‬ ‫َََ‪َ َََٛ٢‬ؾََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََٕ‪َ٤‬حََ ََ َ‬ ‫َڇـڎَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫ؿ‬ ‫ََ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫ََََّؿَ‪َ ََ٠‬رف‪َ،‬‬ ‫َـاذَيؿَ‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾَََََ‬ ‫َ‬ ‫َََڋَََُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬تَ ‪َ ََََٛ٣‬‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذََـَ!َ‬ ‫ؿؾَ‪ٚ‬ـڎَ‪٠ََ،‬‬ ‫يؾڑََََ َ‬ ‫‪َٚ‬مَريَ‪َََ ََ ََََُ١‬‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ10‬‬ ‫‪َ108‬‬ ‫ـذََؾَََڗ؛َََ‬ ‫ََََ َذََؾَ َََ‬ ‫ڂـَهَََُؾَ‪٠‬ؿ‬ ‫اََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬اـځَََرََـَ ََلَ َ َ‬ ‫ََََََرََڊَََؿَ َ‪١‬دَ َذََ َ‬ ‫َؿََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫َڪَ َؾَ‪َََ،‬هَ َََ َ‬ ‫ّـَڇ‬ ‫‪َٜ‬ډؿڙَاََََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ109‬‬ ‫َََٿَََ َ‬ ‫يؿَژَاَ‬ ‫يؿ؟ََ‬ ‫ََََََ‬ ‫‪ٛ٣‬ؿڪؿَڪـڏفَڊ‬ ‫يـڪَ ََ‪َ،‬ڪَـََََ َََ ََ َ‬ ‫اَٿََََ‬ ‫َََََرؿَََ‪َ ََََٚ،‬ـََََََ َ‬ ‫َفيقـڪَ؛ََ‬ ‫َـ‪َ،‬هيََڏَََيؿؾ‪َ،‬ف‬ ‫َََـَ َََ‬ ‫يؿَهـڑ‬ ‫َـََََ‬ ‫ََََ ََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذفَڪَُيََ َ‬ ‫ؿذََ َََسَ ََ َ ََ َ‬ ‫َڪَـَ!َ‬ ‫ڋََرَډ‬ ‫رَڪـذفَڋـڪَ‪َ َ ََََّ،‬‬ ‫ُّْـَڒفرفَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ1َٜ‬‬ ‫‪َ110‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََهؿََّ َڏََٿَََيؿ؛‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫اَٿَيؿََا‬ ‫‪ََّ،‬ڋَڙََ َََ َ‬ ‫ڈؿهھـڑََ ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َڪَ َ‬ ‫ُيَڪَريَ َةََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََََََُ َََََََ َ‬ ‫يڌـَذاڑََ؛ََ‬ ‫ؾَڇـڄـَذَ َ ََ ََ‬ ‫ََََّ َکَيـ‪َ،‬ك‬ ‫ڐََ‪َٜ١‬‬ ‫َهََُؾَا‬ ‫ََََ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬چھـَځ‬ ‫َرفَژَڋََ ََ‬ ‫ڏَاَ‪َ ١‬ؿَََڎَََََ ََ‬ ‫ي‪٢‬سَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هََُؾَََڋَ َ ََ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ20َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪57‬‬ .‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ـؾَهؿَڒ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََاََ َ ََ ََ‬ ‫قڑََ َََ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪٠‬ڔؿَ‪٠‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫َ َََََ‬ ‫رځـكـَََ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫‪َ111‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫ي‪٢‬س‪َ،‬ڎَڏَََََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫يؿَك‪َٜ‬ڎيڪََٿَََيؿ؛‬ ‫َََڙَاََََ َََ‬ ‫اَٿـَا‬ ‫َ‬ ‫َََـََََ َ‬ ‫ي‪٢‬سَ؛ََ‬ ‫قڄـَڇ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫يؿَـڈـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ َـڙََََ َ َ‬ ‫ََڐـذَاَََيـؾ‪َ،‬ڐ‬ ‫َ‬ ‫َك‪ٛ٢‬ؾَڏَاََََ َ‬ ‫ََََڅؿََ‪َ.

‬‬ ‫يڌـذفڑََـَڄَ ََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَرَ‪َََ،‬ـَ ََ َ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪58‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ112‬‬ ‫ؿؾَڒراذَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫ٿيـذفَاٿـَََـَيـ‪٠ََ،‬‬ ‫اََََ َ ََََ‬ ‫َََ َ َََ ََ َ‬ ‫ڌـذ؛َََ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫يڙاَهـَڇ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ىقيبَ َ ََ‬ ‫َـَ‪ٚ‬څَََـَََـَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َ‪٠‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬ـڄـَ‪ٚ‬ـڎََََ‬ ‫َ‪َََٙ‬قيَبَك‬ ‫‪٢‬ؿاذَ‪ََََٚ،‬ڏَََََ ََ ََ َََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫‪َ113‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ!ََّکـَرََځََـ‪َ١‬ـََََُيـؾ؛َََ‬ ‫هـڙاؾَځ‬ ‫اَ ََ ََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫‪ََّ،‬رَكَيَ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذَ ََ َ‬ ‫كؿذَ‪َََ،‬ڏََڂَََ‪ََ ََٝ‬هَ َ‬ ‫َّـؾَ‪َ.‬‬ ‫َََُيََ ََ‬ ‫تََاڐ‬ ‫َََـََا‬ ‫َ َڒذَيـَڄ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ114‬‬ ‫َ‬ ‫ُيَڏَـَ َ‬ ‫اَ‪ََٛ٣‬ـََََّ َڄَََاََـيَرََ َ‬ ‫‪١‬چـَرَ؛ََ‬ ‫َََڏََڂَـََ ََ‬ ‫َڪَـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ ََ َََ َ‬ ‫ؾَهؿََسَرَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫َڐـََّيَ َدََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََ ََ َ‬ ‫ََََّ َ َ‬ ‫ََّ َََُْ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَڃََؽََ ََذَڐَََََ َ‬ ‫ڪـذََََكـَ‪َ.

‫‪َ115‬‬ ‫ھَڐـ؛َََ‬ ‫َََـَ َذََََـَڌَاََُيَََـَدمَ َََ‬ ‫َََڏَََـ‪َ،‬‬ ‫اَ‪٣‬ؿََڙَڎََ‪َٜ١‬‬ ‫َذَؿَََاََ ََ َ‬ ‫َََ َؿؾَََفََـ؛َََ‬ ‫َََف‪ََ٣‬ؾَ!ََ‪٠‬‬ ‫َََََڙَف‪َ،‬‬ ‫ـَذاك‬ ‫څؿڪَ ََ‬ ‫‪ََََّ،‬ڋرَيؾَ!َ‬ ‫َډؿڙَاََـ‪َ،‬‬ ‫ََڏََََ‬ ‫يڏفََّؽََرَ ََ َ‬ ‫َََاَ َ ََ َ‬ ‫ـَڃَََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫‪َ116‬‬ ‫َ‬ ‫َََڍَ َ‬ ‫ََََڙَاََََيُيَ!َ‬ ‫ڪَ َؾََكَََؾَك‬ ‫يـَهََُـََُي‪َ،‬‬ ‫اَ‪ََٚ‬رََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّڅَـََََ ََ َ‬ ‫َؿَـاذََُيَ!َ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَ َيؾَ ََ‪ََّ،‬ـََ َََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ُي!َـاڑَََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪َ117‬‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪ٚ‬ـذَََهؿ؛‬ ‫َزَ!َََىَي‪٤‬ؿَ‬ ‫اَـَََڏََ‪َ٠‬رَيؿَ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ََََ‪ُ٢َََََٛ٢ََٚ‬يََ ََ َ‬ ‫َََـَ َذَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ‪َََُٛ٢‬يَََـَ َزَ؛ََ‬ ‫ڀََّرَكَيَ َؿؾ!َ‬ ‫څؿََّ ََ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫ََََ َډَََََََََ َََ َ‬ ‫يؿَٿؿَځؿذاَڪَرف‪َ.‬‬ ‫َخَعَؿَىََڇَََََ‪ٛ‬رََُيَََخَ َزَ‪َ،‬ځ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 10َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪59‬‬ .

‫‪َ118‬‬ ‫ََََّ َـَ؛ََ‬ ‫ھؿڇؿََّ َھـََ‪َٜ١‬‬ ‫هـَڒهَڪؿ‪َ،‬‬ ‫اَ َـڎَڃََڊَََََھرَ َ َََ َ‬ ‫ََََهَ َََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََھَ َـَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ىـََؽَََ‪َ٢ََ٠‬ھَََ‪٢‬وؿَ‬ ‫ََّڅَـََجَََ ََّؿَڙَََ َََ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڍَـَ‪َ َََََ٣‬‬ ‫يـ!َڪَََ‪٢‬ھؾَََڍَ َ‬ ‫َ‪١‬گََٿَََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ـڑََكؿَڇ‬ ‫‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫‪َ٠‬رَڎَََ‪َ ََ َ ََ٠‬‬ ‫ؿؾَُّيَََھَ َؽَ َ‬ ‫َََََڇَََڃَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪َ120‬‬ ‫يـَهـ؛َََ‬ ‫ف‪َ،‬هڏ‪ٚ‬ؾَََـََََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـَڗَاـَ‪ََٚ‬رَ َََ َ َ َ‬ ‫اَـَََ ََ َََ‬ ‫َََڒََََََََََ‬ ‫فَّـ؛َََ‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَ ََ َ‬ ‫يـ‪٠َ،‬ـڑَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫ـَ‪٠‬ـڍََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ُيَڐـ‪َ،‬هيََ َ‬ ‫ڪ َسََـَؿََ َ َ‬ ‫َـذَفَََـَيؿََ!َ‬ ‫ََََ َََ َََ‬ ‫ڐـذـَكَ‪٢‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََََ َـَ َََََ‬ ‫اَړَڃََڒَيؿَٿ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫‪َ119‬‬ ‫اَـَ‪١‬ڌؿَاَ‬ ‫ھڅؿ‪َ،‬هَََُڃََََڐـَََهَقَ َؽَ؛ََ‬ ‫كـھؿؾَڊ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫ََََََ‪َ٢‬ڌََ َ‬ ‫ڪَرَََيـؾَ‪َ.

‫‪َ121‬‬ ‫َڪَ َرفَاَ‬ ‫اَ َږهَ‪َ َ٤‬ږسََ َ‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫َََََڏََؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ؿاذَيؿَكؿ‬ ‫َََٿَيـ‪َ،‬ك‬ ‫يؾڑَ؛َاَ‬ ‫َََََڏََؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َږرَىَقـَ‪٠‬ؿ‬ ‫ؾَهـ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َ َږ‪َ١‬ؿََڏَ َ ََ َ‬ ‫‪َ١‬ؿارَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َږ‬ ‫ا‪َََُْ ََّ،‬ـَ‪َ.‬‬ ‫َذـَڏَؾَ‪َ،‬ا‬ ‫ـَذَ َزََ َ‬ ‫َََ‪َ٣‬يَ َږؿَڏََََّ َږريَ َږـََََ َ‬ ‫َذَڙَ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ122‬‬ ‫َ‬ ‫َ‪َ،‬هَََُ ََ َ‬ ‫َََـَََيُي؛َََ‬ ‫مـَڊؿَڪؿڂ‬ ‫ؾَڪَ‪َََََ َ َ٤‬‬ ‫اَؾَََڇََََرََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََميـََؾَ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ ََٓ،‬ږرَ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬وـَََخََؽََ َََ َ‬ ‫ڪَژَََٓيطـََؾََ؛ََ‬ ‫َََََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫خَغـَك‬ ‫ََََ َ‪١‬دَ َذََڒََدَ َذََڒََ‪ََُُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫َََ َََْ‪٤‬مـََؾََ‪َ،‬ا‬ ‫ؾَڗََ‪٠‬‬ ‫‪ََ َََٛ٢َ٠‬‬ ‫ڒّـَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪َ123‬‬ ‫‪َ،‬هََ ََ َ‬ ‫َافََڊَََ َ‬ ‫ََّؿهَھيََـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ُؾََسَ‪َ٢‬ڊََ ََ َ‬ ‫إَ َؾَ ََ َ‬ ‫تََغَؿََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََڙيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ڪََ‪٠‬ي‬ ‫َهـ‪٠َ،‬ـَڄ‬ ‫ـكـذََ َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَڇ‬ ‫َََـََ‪٠‬‬ ‫ڇيَ‪ٛ‬‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َٿؾََ َ‬ ‫ََڒڄـَََڏ‪َ١‬ـَ َ َََ َ َ ََ َ‬ ‫ََؿؾ‪َٚ،‬ريـَفؽَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ّريراڍَ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪61‬‬ .

‫‪َ124‬‬ ‫‪َ،‬هََ ََ َ‬ ‫ُؾََسَ‪َ َٛ‬ؾََڇََريََََڊَََََ َ‬ ‫َڪَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫اَفََ َ‬ ‫ڊھـَڪَ َرف؛َََ‬ ‫َُيَ ََ َ‬ ‫َڪَمَيڅََ ََ‬ ‫َڋُـ‪َٚ،‬ـذَ َََ َ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫يػََ ََ َََ ََ َ‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫ف!َؽََڑَََ‪ٚ‬ؿك‬ ‫ُيَڎؿَََ‪،ٜ١‬‬ ‫‪٣‬ؿڋَ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬اـځـفََا‬ ‫َََُيَََ ََََ َََ‬ ‫‪٢‬ڊاؾََ‪َ١‬ڀـَڑ‬ ‫‪ََ ََ١‬‬ ‫َؾََ َََسَ‪َٛ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڪؿؿَڇ‬ ‫ََََ‪ََ َ َََٛ ٢‬‬ ‫ّـَڇ‬ ‫َ‬ ‫ََََََڏَؾَ ََ َ ََ َ‬ ‫؟َهـَََّ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬وھـَذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪َ125‬‬ ‫َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـذََؾََ ََذَ َ‬ ‫ََكـ؛َََ‬ ‫ؾَّيََڃَََ‪ََ٠‬ڌَـََ َؾَََّؿََؾَََ‬ ‫‪َ،‬هَََُ ََ‬ ‫يتَ ََ َ‬ ‫اَفَََََََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪ‪٢‬ديَ َسَََڪـََؾََ َ‬ ‫َ َاڋَـَََعََمَرَڪؿََډََ َََ ََ َ‬ ‫ََڪََرَ َ‬ ‫يتَ؛ََ‬ ‫َهـَڇرَ َ‬ ‫ََََڌَََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫َُّيََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫‪٠َ،‬ـڙفڑََ َ‬ ‫ڇَکَ َؾََ َ ََََ‬ ‫يتَ ََََ َ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫‪َ126‬‬ ‫َََرََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َفڑََٽَََ‪َ٢‬چَيؿ؛‬ ‫ؾَڪيَ‪٢‬‬ ‫‪َ،‬هَََُ ََ‬ ‫َا ‪٥‬فََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫ََََـَ َ‪َ١‬ؾََځََريَ ََ َ‬ ‫َڪَريَ َ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ـَ َهَ َھـََـَََيڃُيَََـيَرَ؛ََ‬ ‫‪ٛ١‬ـذفََٕقَؿَجََ َ ََََ‬ ‫ََّؿََََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬دـَڪَريَ ََ َ‬ ‫ـڅؿ؟َ َ‬ ‫َََڔَََََ‬ ‫َڌاذاؾََ‪٠‬‬ ‫‪َ،‬ڪَريَ َةََ ََ ََ‬ ‫كؿڐـَََڋَ َؿَ َ ََ‬ ‫َََ‬ ‫رځـكـَََ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫‪62‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ٔـَځ‬ ‫َهـَََـَََي‪٤‬ـ‪َ،‬ك‬ ‫اَڋَ ََؾََ َ‬ ‫َََََ َؾََََ َ‬ ‫َفؿذََفَََ ٌََ َ َ‬ ‫قـؽَََ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ129‬‬ ‫َؿؾَّچڅُي؛َََ‬ ‫‪َٜٛ٣‬ڪَڍيَـَََ ََ َ ََ‬ ‫َؿذاؾ‪َ،‬ڪَـَََََ‬ ‫َََََ‪َََ ََ َ َ٢‬‬ ‫َاڈـَك‬ ‫ڌاؾ؛َََ‬ ‫َؿؾَكڪڙـ‪َ،‬ـىدةَهـَََـَ ََ‬ ‫َََـيَـَََ َََ َ َ َََ َ َ َ ََ َ‬ ‫َڇڃَك‬ ‫َََ َََََ ََََ َ‬ ‫حمقلُيَ‪٠‬ٿـؾ‪٠َ،‬ڊَََ‪َ ََ٠‬ؿذَاََُيََ‪ٛ٣َََََٜ١‬ـَ!َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪63‬‬ .‬‬ ‫‪٢َ ََ٠‬وَھَََـَيََََُرَ َ َ‬ ‫قـؽَََ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪َ128‬‬ ‫افڙـََا‬ ‫ؾَڈي‪٤‬ـ؛َََ‬ ‫َڗ‪ََّ،‬ڀَرََ ََهَََُ َََََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َؾََ َََ َ‬ ‫َََڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َََََََڙََځي‪٤‬ـ؛َ‬ ‫يـ‪َ،‬هـَٿؿَځ‬ ‫ؿذَََََ َ‬ ‫َڪَ‪َََٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ّـَڇ‬ ‫َ‬ ‫َََََذَََي‪٤‬ـ؛َََ‬ ‫ؾ‪َ،‬ذَڅَ َؿؾَٿؿَ‬ ‫ََّچَڃََََّـَ‪َ ١‬ؿََڎَََ‪ََ٠‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ؾڑََ ََهَََُ َََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڐََڌَڄَـَ‪َ.‫‪َ127‬‬ ‫ي‪٢‬دفَ ‪ََ٣‬ٿَـَاَ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََرَيـ؛‬ ‫َي‪٢‬دفَڂ‬ ‫َََريََڇـَريَََ َ‬ ‫َََڃََ‪َ،‬ڇ‬ ‫اَََ َ‬ ‫فڑَََّڇَ ََ َ‬ ‫فَذَڎََاَََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَرَ َ َ‪٣‬ڌَ ََ َ‬ ‫ڪـذَيَـُيَ‪َ.

‫‪َ130‬‬ ‫ََََ‬ ‫زاـاذَََّ َڔَ َُيَََهـ؛‬ ‫اڈـَّـَڒ‬ ‫َ َََ َ‬ ‫َََ‪َُٚ‬يَ ََ‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫ـََّ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ!ََّڅَََُُيَ‪َ.‬‬ ‫ََََـَڅَـََُيَ ََ َ‬ ‫ـَيڃـَ‬ ‫‪َ،‬هـََََّ‪َ٢‬ـََّ َََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ10َ-َ9‬‬ ‫‪َ131‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬ڒَّرَ ‪َََ٣‬ڒَ ََ ََ َ‬ ‫يـؾَ؛ََ‬ ‫ـَّؿذََََ‬ ‫اَڄََََاََړَڃََ َََََ‬ ‫َڪيڅـؾَ َََ َ‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫ََََؾََََـَ َذَ َ‬ ‫َََّڋََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ڒـؾَ‪٠َ،‬ـ‬ ‫‪١‬چَرََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ڪَ َؾََ َ‬ ‫َََؾَ ‪َََ ََ٣‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫‪َ132‬‬ ‫يؿَڪََ َ‬ ‫ؿذََََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَـ‪َ َََ٣‬‬ ‫‪٢‬چَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََََـَ ‪ََ٣‬ڙََٿَََََََ‬ ‫َاڎؿَڇـَڄ‬ ‫ؾََّرََ ََ‪٠‬ٿـَََ‪َ٢ََٚ‬وَڙاََ‪َ.‬‬ ‫ي‪٢‬دفَ ‪َ ََ٣‬ڄَََ‪ََ٠‬رََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫َاََ َ‬ ‫ََََ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ڪـذايؽَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َََـَ َذََڈَ ََ‬ ‫ََََََْؿَ‬ ‫ڪـذا‪َ،‬ڇ‬ ‫اََځَرََؾََََّيََ ََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفََ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫‪َ134‬‬ ‫َڪ‪َٝ‬؛ََ‬ ‫َََََّرَََََ‬ ‫إؽَعـٓؿؾَهؿ‪َ،‬‬ ‫َ َ ََ ََ ََ ََ‬ ‫‪ََّٜ١‬ـَ‪١‬ڍَڎََ َ َ‬ ‫‪ُ٢‬ـؾََا‬ ‫‪٢‬دـَخـّـؾَخڏَ؛ََ‬ ‫ََّؤََََّ َََََْ‬ ‫َََڑََ َ َََ َ‬ ‫رـ‪َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َََّ،‬‬ ‫َ‪ٚ‬ڏـَژَڋ‪ََ َٝ‬ڇََ َ‬ ‫َََََ َڙفَ‪َ.‬‬ ‫َََ ََ َََ‬ ‫َ‪٢‬جََكَ‪٢‬‬ ‫ؿؾَهـَڇـكـذَ‪َ َََََٚ،‬‬ ‫ڪـذايؽَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪65‬‬ .‬‬ ‫يـؾَهَ َـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ڪَ ََڇَََرَََ ََ َ‬ ‫‪َ َٚ‬ـََ َ َ ََ ََ َ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ17َ-َ2‬‬ ‫‪َ135‬‬ ‫َََََ َ ََََ َ‬ ‫ڪـَكـذَ؛ََ‬ ‫َََََځؿَك‬ ‫َََََڗ‪َ،‬ا‬ ‫اڐََڙيَََ َََ َ‬ ‫ؿؾَاـڙاؿَ‬ ‫َڇَٿَََ ََ َ ََََََ َ‬ ‫ُيَهؿَ‪َ َٚ‬ريَ َََؿؾَ‪َ.‫‪َ133‬‬ ‫اّـؾَاَ‬ ‫َََََ‬ ‫َڋـڙَ‪ٚ‬يـ؛‬ ‫ڌاذا‪َ،‬ڒڄـَڒ‬ ‫َََ ََ ََََََ‬ ‫َ ََ‬ ‫َََ َـ‪َ١‬گََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َؿؾَََڒَََََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪ٛ‬ـؾََََََّيـذا؛‬ ‫يـ‪ََ،‬سَ ََ‬ ‫‪َََٛ ٢َ٠‬ؾَََڏَيََُـََ‪٠‬‬ ‫ـُيَهـََ‪َ.

‬‬ ‫‪٠َ،‬رڎَكـََ‪٠‬‬ ‫ُيَّيڄَ َََ َ َََ‬ ‫ؿذَ ََ‬ ‫فَهَ‪َ ََ ََ ََ٢‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎََ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪66‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڪَقَ َ‬ ‫َڐَ‪َََ،‬ڪَ َ ََ َََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ138‬‬ ‫َ‬ ‫َََََؽََ َ‬ ‫ََََـَ‪َُ ََُ١‬ي؟ََ‬ ‫َڪَچـََڙَيـَڐ‬ ‫َََـَ َيڄَ!َڐ‬ ‫َََََـَ‪١‬ڌاَ‬ ‫اَ‪١‬ڌاَا‬ ‫اّـؾَََڏََڐـَََڏَ ََ َََََ َََََ َ‬ ‫َُيَڇيڄَ؟ََ‬ ‫َ ََ‬ ‫َيؽَڗ‪َ،‬كؿؾَڇيـذَ ََََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َََٔـََ َ‪َ ٚ‬دـَ‪َ.‫‪َ136‬‬ ‫اڊھـََا‬ ‫َََََ‬ ‫يـؾَڐـَذّيؿ؛‬ ‫َـ‪َ،‬ذَ َ‪١‬جَ ََڇََرَََ َََ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫َََڊھََـَ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َكـؾَ‪َ.‬‬ ‫فڑََََ‬ ‫َ‬ ‫ؿذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬چھـَ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ـ‪َّ،‬ؿذ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َََ‬ ‫َڋڔَـََ‬ ‫ڋََکيَََ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ137‬‬ ‫َََـ‪ٚ‬ـ؛َ‬ ‫رَّ‪٢‬ق‬ ‫َََؿيَؾََََّ ََ‬ ‫َؾََـَ َډَ‪َ،‬ڇ‬ ‫اڑيـؾََا‬ ‫ََََ‬ ‫َََڏََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ھڐَ؛ََ‬ ‫َََـََُيَڊ‬ ‫ََََڏَڃَځ‬ ‫َََََؽَََڗ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََؿَيؾَؾقؿ‬ ‫ڪـةََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ؟ََ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ََََََََ‪َٜ١‬‬ ‫َََََ‪َٛ‬ـيَ َؾَََهـ‪َ،‬ڇيـ‬ ‫‪٠‬ٿـََ‪٠‬‬ ‫‪٣‬ڪـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ْڃَهؿَڪؿڊََـَ َ‪ٚ‬ـَ‪َ.

‫‪َ139‬‬ ‫َََََََ َيؽَ!ََا‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫ڐُيَڗ‪َ،‬كؿڐـَفـذفَفـ‬ ‫ََََ ََ ََََََ ََََ َ‬ ‫َاـَؾـف‬ ‫اَځؿََا‬ ‫َََؾََ؛ََ‬ ‫ََََََْلـ‬ ‫يؾ‪٠َ،‬ـڍَََ‪ٚ‬څيؿََ‪٠‬‬ ‫َََََڑرَايَََ ََ‬ ‫ؿؾَڪَرَ َََََ َ‬ ‫!َكؿؾَََرَيـََؾََ‪ََ،‬ا‬ ‫يڏاَڪَرَيؾَ!َ‬ ‫ڐُيَُّيَََاَ َََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪١‬بَ ََََ‬ ‫هَـَ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪َ3َ-َ6‬‬ ‫‪َ140‬‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫تَََ‪َٚ‬يـَرَ؛ََ‬ ‫َيتَهؿَ‬ ‫َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ُُي‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َََََََـَڒَڄ‬ ‫َاـڂَََـ!َڑؿڂ‬ ‫َََ َ‬ ‫ر‪ٚ‬ـََّريَ؛ََ‬ ‫ََّ َ َََ‬ ‫َََََؾَََهـ‪َ،‬ٿ‬ ‫‪٢‬ـَهـَڪؿٽ‬ ‫ك‪َٜ‬ڪََََ َ ََ‬ ‫ََََََـَ ََـُيََ َ‬ ‫ََََََََيُيَا‬ ‫َََـََََرََڏَؾَََڑََڇََريَ؛ََ‬ ‫ڊھـؾ‪َ،‬هـَڇ‬ ‫َََََََ َََ َ‬ ‫َڒڑَََك‪َٜ‬اڐ‬ ‫يػََ ََ َََ ََ‬ ‫َاهللََ ‪َ ََ٣‬ـڳَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََـيَرَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬فڑََََڏََكََََؿؾََا‬ ‫َََََ َََََ َ ََ َ َ ََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَ!َ‬ ‫َََ َؿؾَََ‪ََََٚ‬‬ ‫‪٢‬وھـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫يُيَڊ‪ٛ‬ـذفَڪري؟َحمَََ‪ُ٤‬يََ‪٠‬‬ ‫ڪؿڂ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ141‬‬ ‫َ ََ‬ ‫َََََږعََ‪ًَََََٝ ٤‬بَ َـؾ؛َََ‬ ‫ََََڙَيؿََ‪٠‬‬ ‫ََََُيَ‪٠َ،‬ي‬ ‫اـذيَـََُيَڒَڄ‬ ‫َڪرفَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬هيتَََـَؿََـيَ َڌَ َ َ‬ ‫َيؾَ ََ َ‬ ‫ّـَكـؾََََّ َڌََ‪َٜ١‬‬ ‫َََََ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪67‬‬ .

‫‪َ142‬‬ ‫راذَ‪َََ،‬ـَ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫يڌـذَفَََـَؿَََـَڅََََڗَ!َ‬ ‫اـذاذََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ََََڙَـََ ََََ َ‬ ‫ـَكـذَ؛ََ‬ ‫َََََيؿَ‪٠‬‬ ‫َََّڋََرَيؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ڪَـَََڏَ‪َ َ َ١‬‬ ‫َََھَڙَ ََ َ‬ ‫ي‪َ َََ١ََٝ‬‬ ‫ھؿؾَڪرفَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََََي‪ََ٢‬دَ َ‬ ‫َََََ َذَ َڋَـ‪َ،‬ٿ‬ ‫‪٢‬وھـؾَذاؿ‬ ‫‪ََ َََ ََ٠‬‬ ‫ُّْـَڒفرفَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ5َٜ‬‬ ‫‪َ144‬‬ ‫‪َ،‬ڪيڏَاَََ ََ َ‬ ‫يؿؾ؟ََ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَڪَلَڃَََـاََذَََ َ‬ ‫يـؾَََاََ َذَډَ ََ ََ‬ ‫اَـَ‪٣‬يـَڄ‬ ‫َََََََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ‪ََ٣ َ،‬ڙَهَ َؾَََفڐَََيَڙَََؾََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ٿـَڇ‬ ‫ڇَ‪ٛ‬يَََ َ ََََ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ17َ-َ1‬‬ ‫‪68‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََهَ ََ ََ َ َ‬ ‫َُّيَڈـ‬ ‫ََََڏَ َ‪١‬دََؾََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ‪َ،‬ڈ‬ ‫كََؿؾََڊ‬ ‫‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ9َ-َ6‬‬ ‫‪َ143‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫عذَ َ َ‬ ‫َََََ‬ ‫َكـَ‪٠‬ـذـَڪيؿ؛‬ ‫ـذَََ ََََ َ ََ‬ ‫اـفڪَ َؾَََاََ َڋَـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬وھـؾَََڪَرََ َ‬ ‫َََـَ َذََََـَ ََ َ‬ ‫َڪَ َڌَـَ!َ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ّـذََُي‪٠ََ،‬‬ ‫‪َََ٠‬لـؾ‪َ،‬‬ ‫‪ٛ١‬ؾ‪َ ََّ،‬ڌَـَ!َ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬يڅ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َََََ ‪َ٢ََ٣‬چَھَك‬ ‫ف‪ٚ‬ـَفڑـڇـ‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َََََؾَََڏَاَََ َََ َ‬ ‫يؾڑََ ‪َََ٣‬ږـعََ َؽَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.

‬‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ َـََڑَََهـَؾ‬ ‫اَفََََ َََ ََ َ َََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ3َ-َ4‬‬ ‫‪َ147‬‬ ‫َََيَََُؾَ!َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪرفََا‬ ‫‪٣‬ؿ!َڈ‪َٜ‬څڅـ!َعٔؼَََََ َ َ‬ ‫ََََـََََََََ َََََ َ َ‬ ‫اَيڪَڇي‬ ‫ڃَڗ‪َّ،‬ـَؾربَذّ‪٢‬داَڪيُؾ؟ََ‬ ‫‪٣‬يکيـَهـََ‪َ٣‬کَ ََ َََ َ َََ َ ََ َ ََ َََ َََ َ‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫!َـََٕـؽَڐـؾ‪َ.‬‬ ‫ؾ‪َ،‬ـادميـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ َ‪ٚ‬يَََُ َََ ََ‬ ‫َُڃَڪيـَ‬ ‫‪ََ ََٚ‬‬ ‫َََََََ َسَ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪69‬‬ .‬‬ ‫تًَ‪٢‬ورَََڒََيؿ‬ ‫ڌذف‪َ،‬ه َ‪َ ََ ََ ََ٤ًََََٜ‬‬ ‫ـَڌاذََ َ َ َََ‬ ‫خَـََ ََ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪َ146‬‬ ‫َََڌَ!َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪرفََا‬ ‫‪٣‬ؿ!َڈ‪َٜ‬څڅـ!َعٔؼَََََ َ َ‬ ‫ََََـََََََََ َََََ َ َ‬ ‫اَيڪَڇي‬ ‫َكـؾ‪َّ،‬ـعر!ََّ َڌَ ََ َ‬ ‫ؿاؽَُّيَ‪َ.‫‪َ145‬‬ ‫ايڪَڇيـ‪٣‬ؿ!َڈ‪َٜ‬څڅـ!َعٔؼَ‪َٜ١‬ايُؾَڪرف!َ‬ ‫‪١‬ي‪ٛ٢‬ؾَڑرف؛َََ‬ ‫ََََلـَََََََ َََ َ‬ ‫يڪَٿيـ‪َ،‬هـَڊ‬ ‫ـَّـَََاَ َََََََ َ‬ ‫ڒٽَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ.

‫‪َ148‬‬ ‫‪َ،‬خَ َذَ ‪ََ٣‬ڂَ ََ‪َ،‬ڪؿََڙَ ََ َ‬ ‫يؾَڪَڅَ َ‬ ‫َڑڙڐيؿؾ؛َََ‬ ‫َسَََ ََََ‬ ‫اَيڪَؾ‬ ‫ََََ ََٖرَ ََ َ‬ ‫ََََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ١‬ؾَٕـىبَّـ‪َٛ ٠‬‬ ‫يـؾَڇرڐ‪َ،‬كيڏَاَََ ََ ََ َ ََ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَڪَرَََ َََ َ َََََ‬ ‫هيڏَاَََ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ1‬‬ ‫‪َ149‬‬ ‫َڒڑَََفََََ َ‬ ‫يـڄـَف‪٢‬دََ َََ َ‬ ‫‪٢‬د؟ََ‬ ‫َََيَ َسََفََََ َ‬ ‫َڪـَڇ‬ ‫‪٢‬دََََ ََََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪََ َ َ‬ ‫ڙـَڪََ َ‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫ُيَڪَ َ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬څؿ‪َ،‬ڪَََ‪َ ََ َََٛ٢ََ٠‬‬ ‫‪٢‬ڌَ؟ََ‬ ‫‪َََُٛ٢َ٠‬يَ َ‪٣‬ڒؿََ‪٠‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫راؾَهـَََ‪َٚ‬ؾََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ريَڏفَ‪َ.‬‬ ‫ـؾڑَََ‪َََُ٠‬ٿََ‪َ ََ َ٤َََ٠‬‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬دمَ َ َ‬ ‫َ‪٢‬ڌَ َََََ‬ ‫‪َ ََ ََ َ٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ6َ-َ6‬‬ ‫‪َ150‬‬ ‫َ‬ ‫ڙا!ََّرََ ََ ََ َ‬ ‫َڗَّـذَيَ‪َََُ٢‬ـ؛َََ‬ ‫َڒڑَََاَََڏاَ‪٠‬‬ ‫َََـَََ‪َ٢ََٚ‬وَ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََھََ َ‬ ‫‪َ ََََ َََ٠‬‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪ٚ‬ريفَڇ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇـڙَ َ َ‬ ‫لـؾَ‪٠‬ـذَيَ‪َ َََََ َََُ٢‬‬ ‫ڪـذايؽَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََيـََخَفَڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾ!َڇ‬ ‫!َڏََڎَ َڏَثََ‪َ َٚ‬ـَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿةَ َََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ1َ-َ10‬‬ ‫‪َ153‬‬ ‫ََََھ؛َََ‬ ‫ـڑََڏََيجََََڏَََڏاڊ‬ ‫َؿؾ‪َََّ،‬ڋََرَيؾ!َ‬ ‫َڒڑََََ َ‬ ‫َاـذاََ‪َ َََ َ َٚ‬‬ ‫َََڏَڐَ َ َ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫ََََڏاَ‪٠‬‬ ‫‪َّ،‬ـَا‬ ‫يْـذَ ََ َ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫َهـَََڏَ َ‬ ‫ڇؿذڇَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ152‬‬ ‫َََ َـَ!َ‬ ‫ََڗَڇ‬ ‫َؿؾ‪َََّ،‬ڋََرَيؾ!َڇ‬ ‫َڒڑََََ َ‬ ‫َاـذاََ‪َ َََ َ َٚ‬‬ ‫َََََ َرفَََـَڃََ َ‬ ‫يـذـَهَ َـَ؛ََ‬ ‫َََ َرَ َ‪١‬ديَ َسََڎَڋَرَيؾ‪َ،‬ك‬ ‫‪٠‬ؿََډَ‪٠ََ،‬‬ ‫ؿؾَهَََ َ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَََڗَ‪َ.‫‪َ151‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَـَ َ‬ ‫‪١‬ڀـؾََڇَََ ََ َ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫‪١‬چَ ََََََ‬ ‫َََ َََ‬ ‫َڒڑَََاَََڏاَ‪٠‬‬ ‫ڙا!َڇـذَاَََََ‬ ‫تََََـَ ََ َ‬ ‫ـيَـَ‪ََٛ‬ـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫َََََرََكََََََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬كـؾَڪؿَك‬ ‫ٕـؽََ ََََََ ََ‬ ‫ََّڃَََڗَََڏَ ََ َ‬ ‫ـَڒڎَ ََڇَََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ف!َـََُيَََ َعَٔ َؼَ َ‬ ‫ؿؾَـاڊ‬ ‫َََ َ ََ‬ ‫ـَ َډََڎَ َڏفََ‪٠‬‬ ‫ھ‪َ،‬ڒذَ ََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-10‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪71‬‬ .

‫‪َ154‬‬ ‫يـَفَؽَ ََ َ‬ ‫ََََرََڏَڂَ َـََڑََڊَََوََريَََؿؾ؛َََ‬ ‫!َڪَ‪َََٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫َََََََ‬ ‫َڒڑَََفَ‪١‬چؿٽ‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫يُيَفؽ؛َََ‬ ‫ڙڪََـَ‪َٚ‬ـَََ ََ َ‬ ‫َََََََيُي‪َ َ٣ ََ،‬‬ ‫ڒبََاََذكؿَاڐ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫ڏَڌََڑََ َ ََ َ‬ ‫يُي؟ََ‬ ‫‪ََّٜ١‬قَََ َ‬ ‫َهـََجَـَؽَ ََ‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫ـ!َڪَڕَََََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ1َ-2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ155‬‬ ‫ڔڅـ!َڋڙ‪ٚ‬ـَڗَََڋَ َ َ َ َ‬ ‫َؤڏـؽَ؛ََ‬ ‫َََ َََََ َ َ َ ََ‬ ‫َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڒڑَََ‪٠‬ٿـ‬ ‫َ‬ ‫ھَذَََ َ‬ ‫كؿؽَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ذاڅـََ‪٠‬‬ ‫َََََډََڊََََھرَاََََََ ََ‬ ‫كؿڐـَڊھؿ‬ ‫َََ‬ ‫َََََ َ‪٢‬وَ ََ َ‬ ‫ڈيََوَ َؽَ ََََ َ ََََ َ‬ ‫ـڑََـَڍَڎََ ََهَـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫!َكؿُّيَڈؿؽَ َََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ156‬‬ ‫َََڌَڄَـَ!َ‬ ‫ـڑَََهـَ‬ ‫َڒڑََ ََ َََََ‬ ‫‪َ،‬ذاڄـَذاََىَ َتَ ََ!َڌاََڃََََڌَذكَََ َ َ‬ ‫‪٢‬وـََّٿَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ؿڍاَك‬ ‫َََڅَـيَََ َ َََ ََ‬ ‫ؿؾََّ‪ٛ‬ـَڑ‬ ‫َّڪَ َؾََٿَََيَ َ ََ َ‬ ‫َََََ‪َ ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫َََ َؽَََڌَڄََ ََ ََ َ‬ ‫ـَڪـڪَََهـََ!َ‬ ‫‪٠‬ؿؾَكـؾَفؿََََََڏََ‪َٚ‬ٿَ ََ‪َ،‬ڪـَ‪٠‬‬ ‫ََ ََََ ََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ7َ-َ4‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪72‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َٜ١‬هڒـڑَ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ1َ-َ8‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ158‬‬ ‫إَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََََڏَيـَ‬ ‫َََعَمَيَؼَََهـ‪َ،‬ڊ‬ ‫ڒڎـڙاَ‬ ‫َ ََ‬ ‫َََغَؿََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ڀـذََڪَ‪َ َ٢‬ؾَ؛ََ‬ ‫هَ ََ‪ٛ‬ريَََ ََ ََََ‬ ‫ؿؾَهھـڑـَََڒََََََ ََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڪـذَـََََ َ‬ ‫َََ‪َ َ٠‬ؽََاََـَ‪َ٣‬يـََ‪َ.‫‪َ157‬‬ ‫َََ ََ ََََََ‬ ‫راؾ‪٠َ،‬ـڑَ!َ‬ ‫َؿؾَٿـََ‪٠‬‬ ‫ََََڒَََ َََ‬ ‫‪١‬چھـَََـَيـ‪َ،‬‬ ‫َاـذَاَ ََ‬ ‫ڒكَََڃَََ َ‬ ‫ڪَ َ ََ َََ‬ ‫َـڑَ!َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َََ’‪ََ َٚ‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َـڑَ!َ‘َ َ‬ ‫رفَ‪ٚ‬ـڑَ!َ‬ ‫َََريََََكـ‪َ،‬‬ ‫ي‪٢‬ديَسَڇ‬ ‫ََڇٿَََؿؾَٿ‬ ‫َهََُڃَََ‪َ ََ٠‬ؿؾَََََ َ َََ‬ ‫ََََريَ َؾََََ ََََ َََ َ‬ ‫َكـؾَڇـّؿَڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫قـزَ ََ‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫‪٣‬ؿڪََ‪َ َََ٣‬‬ ‫ڈُـََّ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪73‬‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ڒڄـََا‬ ‫ََّؿهھـَََهَ َؾَ ََََ‬ ‫َس‪٢‬ڊََ ََ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫‪َ159‬‬ ‫َََڌَـَ َََََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َـَ‪٠‬ـڂؿَڪَيؿ؛‬ ‫ًقشَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڒَخََ‪َُ ٠‬يَ َاََ َ َ َ‬ ‫َ‪٠‬ـزَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دـَ‪٠‬ـ‬ ‫ڪؿ‪َ َََّ،‬‬ ‫َؿڑََََ َ‬ ‫َََ‬ ‫َـََّڀَ ََََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڎََڐََـَ ََ َ‬ ‫ََََڙَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫‪٢ٚ‬دـَـازَ؛ََ‬ ‫َ‪١‬يـَڗ‪َ،‬‬ ‫‪َ٣‬بَ!َََ َ‪ٚ‬ؾََخَََََ‬ ‫ـَذَ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َخَ ََ‬ ‫َََـَ َڈَ ََ َ‬ ‫ڀََََ َ‬ ‫َََ َ‪َ ٚ‬‬ ‫ڪ َدََؽََ‪َٚ‬ؿَ َ ََ ََ َ‬ ‫‪١‬دـَ‪ٚ‬يڪَ َڙـَ‪َ .

‬‬ ‫َڍڪـَذَ‪٠‬يـ‬ ‫َََـَََََ‬ ‫ـَيراَڑ‬ ‫‪ُ١‬ؿؾَََـَ َ‬ ‫يسَ ََ‪َ،‬ذاََـَ َؽََ َ َ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪َ162‬‬ ‫ََََڏَـَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڐـَڏاڪـ؛‬ ‫‪١‬چـَرَََ ََ ََ‬ ‫َََََھََڙا‪،‬‬ ‫ڒَڏََكَََ ََراڎـ‪َ،‬ڒ‬ ‫َ‬ ‫ََََّ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَّـَڪـ؛‬ ‫ڪَََ‪َََ ََ َََ َََ٠‬‬ ‫يبََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ڪَيَ َ‪ََٝ‬ڒَڕ‬ ‫ََََعَ َوََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪَ َ‬ ‫ؿڪََـَ َڈَ ََ َ‬ ‫ـَھٿََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ـَڪَ َؾَََڪـ؛‬ ‫يڪَـََھ َؿََ َةََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ڇيُ‬ ‫ََََََڌَڎََ َ‬ ‫ََهؿَ‪َ .‬‬ ‫َڪَ َ‪ََٝ‬ڈَََ َرـَڅََ َ‬ ‫َـاڪـ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََـَ َزََ ََ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿَ‬ ‫‪ََََ٠‬‬ ‫خيْـَ‪َ1َ-َ6‬‬ ‫‪74‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ160‬‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـََا‬ ‫َََڐََڙيَََؾَََڗ؛َََ‬ ‫ڒَخَ َيَْ َُيَََاََ َخَ َبَ َََ َ‬ ‫بََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََ َبَ؛َ‬ ‫ََََ‪٠‬ـَََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫َڪـ‪ََٜ١َََ،‬ا‬ ‫ََََ َ‬ ‫كؾَهؿَ‬ ‫َ ََ‬ ‫بَ َ َ‪َ ََْ١‬‬ ‫َََىَ ََْ َ‬ ‫‪ٚ‬يؿَذبَ؛ََ‬ ‫َڐـَََّڀُيَڇ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََرَ َََ َ‬ ‫َََ َُيَََ ََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ذَـَجََ ََ َ‬ ‫َڗَذَ ََََ َ َ‬ ‫‪َ،‬ڇـڎَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫َََََڎََ َ‬ ‫ـَڪَ َؾََ‪َٜ١‬ڇـ‬ ‫َذَ َڑََفَ‪١‬چؿٽ‬ ‫بَ ََََ َ‬ ‫ـڑَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ8َ-َ7‬‬ ‫‪َ161‬‬ ‫يسَ‪َ ََ َََٚ َََ،‬‬ ‫ََََ‬ ‫لـؾَڪَ َرفَََ‪٤ََٚ‬يـ؛‬ ‫ڒَخَ َيَْـَڒ‬ ‫َََخَ َ‬ ‫َ َږ‬ ‫بََ َََ َ‬ ‫يسَ؛ََ‬ ‫َََڏَ َـذاڄؿَ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪَيؿَ‬ ‫ڪـڇ‬ ‫َََََڏَ َ‬ ‫َََََڙيَََؾََؾََ‪َ َ٤‬‬ ‫َََ‪َ .

‫‪َ163‬‬ ‫ََََڏَـَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڐـَڏاڪـ؛‬ ‫‪١‬چـَرَََ ََ ََ‬ ‫َََََھََڙا‪َ،‬‬ ‫ڒَڏََكَََ ََراڎـ‪َ،‬ڒ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَفـڪـ؛‬ ‫ََََََرََڋََڙَھَ ََََ‬ ‫ـَڂَـَََـَ َذَََـاََډََٿَََيـ‪َ،‬ف‬ ‫ََََ‬ ‫َڙھـڪـ؛‬ ‫َھ‪٢‬دفَََڋَ َ ََ‬ ‫ََََڋَڙَ ََ َ‬ ‫ََََريََؼَََؿَريََََهـ‪َ،‬‬ ‫ډََڌَيـَڇ‬ ‫َََـَ‪َ١‬ھَََ َ‪٢‬وَـَ‪َ.‬‬ ‫َََََچَـََـَڇ‬ ‫َهـَڪـ‪َ،‬ـَيـَڇ‬ ‫ـڑََاَََ َ‪١‬دَ َذََ َََ َََََ‬ ‫ھَ ََ‬ ‫َُيََ ََهَ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ2َ-َ6‬‬ ‫‪َ164‬‬ ‫َڐـ‪َّ،‬ؿََٓ َ َ‬ ‫رڪََ َ َ ََ َ‬ ‫َف‪ٚ‬ـََٓ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫مقـةَََ َََ َََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ڒڏـَهؿََا‬ ‫َ َ ََ‬ ‫ـڑََ ََهَ‪ٛ‬ؿَََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َڪؿَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َُـَه‪ٛ٢‬ؾَڗَََىَ ‪٥‬ؼَ َََََ‬ ‫‪ََ َََ ََ ََٚ‬‬ ‫‪َ،‬ك‪ٛ٢‬ؾََ‪َ١‬ؽَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪َ165‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪَڙَف؛َََ‬ ‫‪َّٜٛ١‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََثَََََ ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـَ‪٠‬ؿ‬ ‫ڒڏـَڋَڪَڃَََڋـََڙَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫َفـذَ؛ََ‬ ‫َََڃَـَ َيؾَََهؿََ‪َ،‬في‬ ‫‪٠‬يڙفََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َڋـڙ‪ٚ‬ي‪َ ََََٝ‬‬ ‫ََََيَ َدََ ََ َ ََ َ‬ ‫َََََدَي َ َََ ََ َ‬ ‫ـذَ؛ََ‬ ‫َڋـذـََ‪١‬ـؿ‬ ‫ڋَؿَڎََ ََ َ‬ ‫ؿؾَفـَُشَ َ َ‬ ‫ََََََڪؿ‪َ،‬فَ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََُّيَ‪َ .‬‬ ‫َََ َىْـََؾََ َ‬ ‫ڪـذََُيََا‬ ‫‪١‬ڀـذَ‪َ،‬ا‬ ‫َڪـذَـََََ َ‬ ‫ڪَڋَرََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪75‬‬ .

‬‬ ‫يؾڑََڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫ؿؾَڐـَڇ‬ ‫ڪَريَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َََ َ َََ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ168‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‪ٚ‬يَـََُي؛ََ َ‬ ‫َََ‪٤ََٚ‬يؿَ‬ ‫َڪرف‪َ،‬‬ ‫ڒزََ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ڙاَژَهھََـََُي؛ََ َ‬ ‫َََهَ َھؿَ َََ ََ‬ ‫َََڋََ‪َ٢‬گََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ڋـذَڎََڈَََڌاَ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڏـيلََ َََ‬ ‫ََ‬ ‫ـذاؾَََڏََڂَـََُي؛ََ َ‬ ‫َََڏَ َ ََ‬ ‫ََهـ‪َ،‬‬ ‫ذاڑََڏَيـََڅََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َڪَيَـََُي؛ََ َ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَََـيَرََ‬ ‫ـَيَ‪َََ٢‬يتَََـاََىَ َدََخَ َذَ‪َ،‬ك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُيَذاََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‫‪َ166‬‬ ‫َڗ؛ َ‬ ‫ـَڇـكـذََ ََ‬ ‫َكـ‪َ،‬هيقؾَڇـَڄ‬ ‫فڑََاَََٿَََؾَََ َََ ََ َ‬ ‫َََََ ََََََ َ‬ ‫ڒَڌَ َ َ‬ ‫َََڏَََـ؛ََ َ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ـؾَڪَؿَ‪َٜ١‬‬ ‫ـا َذـَََـَ َيَْ َرَ َيؾََڏَََََ ََ‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫َـَـَيـََ! َ‬ ‫ََََََٿـؾَڐ‬ ‫َـڑََََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََؿَؿَََڐَََڅَ َََ‬ ‫ؿؾَڪَمَيڅََ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ6َ-َ8‬‬ ‫‪َ167‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڐََ ََڋَريَ؛ََ‬ ‫ڌؿف‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََََ‬ ‫َاـڍَََيـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َ َڒذََڏََ‪َ َٚ‬ڏَََڏَََ ََ‬ ‫ََََذَغَ َڊَََژَََعَقَريَ؛ََ‬ ‫َيـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََََ َؾََڏَََ‬ ‫ڈَـ‪َ َ١‬ڌـڄـَڈ‬ ‫ـڑََ َ ََ َ‬ ‫ََََريَ!َ‬ ‫َََََٿَـيَََ َؿؾَََهَ‪َٛ‬ڙيَََؿؾَڐ‬ ‫ََََََيـؾ‪َ،‬ڐ‬ ‫َُّيََٓ َؽََ‪٠‬ـَڄ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََاَََڃَََاَََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذََ ََهَـَ‪َ .‬‬ ‫ڍَ َ‬ ‫ُي!َذاڑَََ ََذَجيھََـََ ََ‬ ‫ڍـه‪ٛ‬ـََّـََ َََ ََ‬ ‫ََََّ ََََ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪76‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫َي‪ٛ‬ـةَ َََ‬ ‫‪َ٤ََٚ‬ڃََََڐـَََ‪َ ََََٚ‬‬ ‫!َڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ 10َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪77‬‬ .‬‬ ‫فڑََ َ‬ ‫ُيَّـََڎَََاََ َ ََََََ‬ ‫َََ‪ََ َََٛ١‬‬ ‫‪ٛ١‬ـَهـڑََهَرَ َ َ‬ ‫ڪـذايؽَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ170‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََـَ َذَؾَََڈَََيؿ؛‬ ‫َڗ‪َ،‬كؾَهـَـَؿَََهؿَ‬ ‫َهؾََا‬ ‫ڒَّڃََ َ‬ ‫َََذَ َيجََ ََََ ََ َ َََ‬ ‫ََ‬ ‫ـَڪَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫‪٢‬ڊـَ َََ ََ َ‬ ‫َ ََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََٿَ َسََڇََريَ ََڇََيؿ؛‬ ‫رف‪َ،‬هـََ‪٠‬‬ ‫َڪَ َ َََ َ‬ ‫كؾَهؿَڪََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ذـ‪َ،‬كؾَ ‪َ١‬ـَ‪١‬چََ َؾَََهؿَََ‪َٛ١‬ؿ؛‬ ‫ََََ َڌَ َ ََََ‬ ‫ُـؾَڒ‪ٚ‬ـَڇ‬ ‫ڇََريَ‪َ َََ َََ٢‬‬ ‫ڪََ‪٤‬ـَََـَ َيؽََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڐـ؟ََ‬ ‫ُـََّڋَ َؾَََ َ‬ ‫‪ٛ‬ؿؾَٿ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪ٛ‬ؿ‪َ،‬هؿَّـَ‪٠‬‬ ‫َڪَ ََََ َََ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ڪـذايؽَ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫‪َ171‬‬ ‫ڒ ََّڃََـَ َډََڒََ‪َ ََ َ َٚ‬‬ ‫‪٢‬وـَـاََةَ؛ََ‬ ‫ََََ‪ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫َََـَ َزََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫َؿؾَڪَرَََيـؾ‪َ،‬‬ ‫‪ََ٣‬ڒََ َ‪َََٝ‬فَ‪ََٚ‬ؿكَََ َُيََ ََََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڪـةََ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ڪَيَ‪ََ٢‬رَََ‪ََ ََ َََ َََ٠‬‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ .‫‪َ169‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َََذَ َيجَََڗ‪َ،‬اَ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َڪَڏَرََََـَؿََڐَََ َرف؛َََ‬ ‫َهؾََا‬ ‫ڒَّڃََ َ‬ ‫ََ‬ ‫َََََ َرف؛َََ‬ ‫ََََََڪؿَََََ‪١‬ـؾََ‪َٜ١‬ٽ‬ ‫َََ‪ََ٤‬ڪَ َؾََهَ‪َٛ‬ڙا‪َ،‬ٽ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾََ‪٠‬‬ ‫ؾَهـََ‪٠‬‬ ‫كَ ََ‬ ‫ڙف‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَـَََ ََ َََ‬ ‫َهـَاَ‬ ‫َهـَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ‪َ،‬ا‬ ‫يـَّـؿ‬ ‫َّـ‪َ َ١‬چ َُيََـَ َذََََ‬ ‫ََََڂَََؾَََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ2َ-1‬‬ ‫‪78‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ172‬‬ ‫َ‪٢‬دَؾََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ََڪَؤ‪َ١‬رَ؛ََ‬ ‫تََڋََؿڐـَ‬ ‫َََََؿؾ‪َ،‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڊاڐ‬ ‫ڒَ ڐَََ َََ‬ ‫ََََّرَڐََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَََٓـًَََ َ َََ َ‬ ‫ََََڋََ َ‬ ‫َ‬ ‫يـ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ََََرََؾََځَََؤ‪َ١‬رَ؛َ‬ ‫‪َٜ١‬ځ‬ ‫َََـَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫يـَّيُ‬ ‫‪ََ ََ٠‬‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫تََ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَژَڪَؤ‪َ١‬رَ ََ‪َ،‬ڪـؿَ‬ ‫ََََََ ََْ َ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذيَََ ََ ََ َ‬ ‫ڪََََ َ‬ ‫ؿؾَڪـڪَََهـََ‪َ.‬‬ ‫ََََك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََؿَََ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ173‬‬ ‫ََََ‬ ‫يؾڑَََهؿ؛‬ ‫ھڙـَڇ‬ ‫ََََ‪َ١‬گَ‪َََ،‬هَ َ َ‬ ‫ڒَ ڊََ َ‪َ َٝ‬اََفََ‪َٜ١‬ا‬ ‫ََََ ََْڃََڇََرَ َ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذَڋَ ََؾََ ََذَ‪١‬گ؛َََ‬ ‫ّيڅ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ذَـَجَََََ َ‬ ‫ََّيَ َدََ ََ َََ َ‬ ‫َََََؾََ ََذَ َڑََ َ‬ ‫يـَّـذ‪َ َ١‬‬ ‫َََهَ ََؿڑَََڗَ‪َ.‬‬ ‫گ ََ‪َ،‬هَـَ‪١‬ـَََڒَيؿَ‬ ‫ُْيَٿ‬ ‫ََّھَ َ‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ174‬‬ ‫ڒَ ڊََ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫ََََهللََ‪ََ٣ َ،‬ڒََڕََڇَََ َسَ!َ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫يػََڋُـ؛َ‬ ‫َڪَيـََا‬ ‫ََََََ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫َََـ‪ََ٣‬ؿَډََ َ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫ڇَ‪َ٤‬رََ َ‬ ‫َََََڌََؾََهَھَ‪ََ٤‬يـَڇـؿَ‬ ‫ـاََ َىدَََـَڏَاَََ ََ َ‬ ‫َََََ؛ََ‬ ‫ََََََٿـَڊ‬ ‫ـَڪَيـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ ََْؾَڊـؿَ‬ ‫َڒبََڒََ ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذـَ‪َ .

‬‬ ‫ڇـّـَك‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬هـََّ َ‬ ‫ََََ َؾََـَ ََّ َؾَ ََ َ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ5َ-ََ3‬‬ ‫‪َ176‬‬ ‫راؾَڪَ َرفَاَ‬ ‫ڒ ڊََمَ َوَـَََڒَََيَ َؿؾ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََكَ ََ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ـذَ؛ََ‬ ‫َََڏَ َ َ‬ ‫ََََڙَيـََ‪َ.‬‬ ‫َََهللَََََ‬ ‫َََََّ َرـََا‬ ‫َفھـ‪َ،‬ڒ‬ ‫ھؿَڏََ َ َ‬ ‫َـَ ََََ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪79‬‬ .‬‬ ‫َََؾَ‪٠‬ي‬ ‫َََي‪َ٢‬ھ‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ـذَ ََ َ‬ ‫َََرَيؾَََھََََُڙاَ‬ ‫هـَڇ‬ ‫َ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫‪َ177‬‬ ‫يؿَڒھـ‪ََ٣ ََ،‬ڒََڕََڇَََ َسَ!َ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـ؛َََ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ڒَ ڊََمَََََ َ‬ ‫َڪـھـ؛َََ‬ ‫َََڪَ َڍـَََڌَڎََ ََ َ‬ ‫َََؾَََـَڏََډَََ َڙـ‪َ،‬‬ ‫ََََي‪َ ٢‬ھ‬ ‫ـَڂؿََ‪٠‬‬ ‫ڐََڇَََََََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٢‬قـھـ؛َََ‬ ‫ََّ َََ َ‬ ‫ڎَؾََڎَ َڏفَڇ‬ ‫ُؿ‪ََ،‬سَرََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾَ‪َ.‫‪َ175‬‬ ‫ڒَ ڊََ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫ؾَهََُؾ؛َََ‬ ‫‪ََّ،‬چَڃََََّـَ‪َ ١‬ؿََڎَََ‪ََ٠‬ي‪َ٢‬ھ‬ ‫َڪَيؿََا‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََڋَ ََؾَ ََ َ‬ ‫ڀََڅَمَـَ َ‪١‬دَ َذَََّ َ‬ ‫ڪَيـََ‪َ.

‬‬ ‫َََََرَ َََ‬ ‫‪١‬داَڇ‬ ‫‪َ ََّ،‬ڏَََ‪َ ََ َََ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫يؾَاهللََََ َ‬ ‫ڒَ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪80‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫اَخيَََ ََََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ180‬‬ ‫ؾَڪَـ‪َ َ١‬‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫ََـاڌَايَََ ََ‬ ‫ََََڄََ ََ‬ ‫يبََهَ َؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ڒَ َ‪١‬دَي َؿََ ََ‬ ‫ؿؾَـاؿَ‬ ‫گَؾََََرَ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫يؿؾََّرَ‪َٚ‬ـََيَ َ ََ‬ ‫ََََ‪َ٢‬يَ َؿؾ‪َ،‬ٿ‬ ‫َـؾَڇ‬ ‫‪َ٠‬ؾَََ‪ََ٠‬راََخَ َ‬ ‫ؿؾَّـؿَ‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫‪٢‬وـَّـبَ ََڇََيـََ‪َ.‫‪َ178‬‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َََََََ‪َُٛ‬ي‪َ ََ َ ََ،‬‬ ‫ڊـَڪيـَاڑ‬ ‫ڒَ َ ََ‬ ‫‪ْ١‬ؿذـَ ََـَ ‪َ َََ١‬‬ ‫َؿػََعَ‪ََ٤‬يَ‪َ ََٛ‬ږ‪ََٝ‬ـََفََ‪َ َٚ‬ږ‬ ‫َفًَََ َ َ‬ ‫َ‪َّ،‬ڌؾَڪَؿَََ‪ٛ١‬ـََََّ َؿذ؛َََ‬ ‫َ‪َََ ََٝ‬يََږز‪ََ١‬ؿَؾَ ََ َ َ ََ‬ ‫ََََ‪َ١‬گَََاََرَؽَََڗَاَ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫َََََعَمَ َؿذ‪َ،‬ا‬ ‫‪٠‬ؿيلَڪيؿََ‪٠‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ179‬‬ ‫َََڐَُيَ ََََ‬ ‫‪٣‬ؿڙـََا‬ ‫‪٢‬ڊَََاََځـََڍََََڐـَ!َ‬ ‫ڒَََ َ‬ ‫‪َ،‬ڒَيََ‪َ ََ١‬‬ ‫يـؾَڪـذََڎََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذََ ََََََ َ‬ ‫َڪَ َؾ؟ََ‬ ‫َََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڊھـذَََ ََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڄـَََ‪َٚ‬ؾََځََََََ َ‬ ‫ؿؾ!َاـڂَََـيَََڙَََؾَ‪َ َََ ََ ََ ََ ََ ََََََٚ،‬‬ ‫‪ُُ٢‬يَّـؾَ‪ٚ‬ـڈؿَڪَيؿََ‪َ.

‫‪َ181‬‬ ‫ـ‪ََّ،‬ؿَ‪ََ٠‬راََ!َ‬ ‫َڪـَڋـڙَ‪َُٚ‬يَ‪َََ،‬ڏَڋََڏَي‪ٛ‬ـَڄ‬ ‫ڒَڄََُيََ َ ََ ََ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّٿـَََ َ‬ ‫َڋُـ‪ََّ،‬ـَ َََؿؾََََّڪَـََُيَ؛ََ‬ ‫يؿ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََ‬ ‫ڪَََََ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڋَـَََرََ َ‬ ‫‪٢‬بَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫يؿَڋـڙَ‪َُٚ‬ي؛َََ‬ ‫َڪََََ ََ‬ ‫يػََ ََ َََ‬ ‫‪َََ ََ٠‬‬ ‫‪٢‬و‪ٛ‬ـؾَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫فڑََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڇـڙَيؾ‪َ،‬‬ ‫ڇَ َ‬ ‫َََعَمَرَ َََ ََ َ‬ ‫قڑََََََََ َ‬ ‫!َڒذاڙَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ3َ-َ7‬‬ ‫‪َ182‬‬ ‫‪٠َ،‬ؿڐـڑََََ‪٠‬ڐَاَ‬ ‫ََڒڄـَاَ‬ ‫ََََََ‬ ‫َََڇڌيـ؛‬ ‫كرَـاڑَ َََََ َ َ‬ ‫ََََ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َٚ‬يؿََ‪َ.‬‬ ‫ََّ‪٢‬قـ‬ ‫لـذاَك‪ٛ٢‬ؾَّـڑَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ َڋؾََََّرََ َ‬ ‫‪َ ََ ََ ََََََ َََ٠‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫‪َ183‬‬ ‫ََََ َڌ َڏََـَڎََ َََ‬ ‫َرف؛َََ‬ ‫َهـڑَ‪٠َََ،‬ـََؾََََ‪ََ٠‬کَريَََؿؾَََڋَ َ‬ ‫ََڒڄـَڈ‬ ‫ڪيؿَفَڄََ َََََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ـَڐـڑَ؛ََ‬ ‫ََََ‪ََََ َ٣‬‬ ‫ؿذـَڪَرَ‪ٚ‬ؿ‪،‬‬ ‫ڪَڌاك‬ ‫َاؾََََ‪ََََََ َ ََ ََ َََ٠‬‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫يؾَڑؿڙ‪ٚ‬ـَڪيؿ‬ ‫َََـَ‪ََٛ٣‬ڙَ ََََ َ َََ‬ ‫ؿؾَڐـَڑ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫ُـَّ‪٢‬دف‪٠َ،‬ـڑَ!ََ‪٠‬‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪81‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬كؾَڈ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَ‪ٛ٠‬راََڎََََ‬ ‫َََ‪ََََ َََ٠‬‬ ‫َََيـَ‬ ‫هـَڇ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ3َ-َ8‬‬ ‫‪َ185‬‬ ‫ََََھڅؿََا‬ ‫ََََبَ؛ََ‬ ‫رزَََ‪ٙ‬قي‬ ‫ھؾَََهؿ‪َ،‬ك‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَڊ‬ ‫ََ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫َََََڊََ َ َ‬ ‫يچؾَ ََََ ََ َ‬ ‫َٿُـَ‪َ.‬‬ ‫َذفَڪَُيََََ‬ ‫رفڑََ َ ََ‬ ‫ڪيؿَ‬ ‫ََََـَ َزََـَ َ َ‬ ‫‪َ،‬كـؾَڪَ َ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ186‬‬ ‫َََ‪َ٢ََٚ‬وَ َ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَهـَ‪ٚ‬ـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَ ََّ ََ‪ٛ‬ـؾ‪َ،‬‬ ‫ڒيَ َؽَ!َا‬ ‫َََََؾََََََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڏفَڐـَََڏَ ََ َ‬ ‫يکـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ڒڄيؿَڒبَََاََڐَُيََ َََ َ َََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪١‬ڪـَذَـََؾَََََ َ َ ََ َ‬ ‫ََّچَڃََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڋؿؾَڪَـَ‪َ.‬‬ ‫ّـَ َ َ ََ‬ ‫َهـَّـذَ َيؾَ‪َ َََ،‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫‪82‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ184‬‬ ‫ڒَ‪ََُُٚ‬يَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََڌََكَََرَ َََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪ٚ‬ؿَكـذَََهؿ؛‬ ‫َتََاَََ‪٠‬ـََڎَ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪َََٛ٣‬ريَََؿؾ‪ََ٣ ََ،‬ڙََ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََََهَ‪َ٢‬گََهَؿاََڎَ؛ََ‬ ‫َََهَھ‪٤‬يـَ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََڎَ؛ََ‬ ‫َََـََـَڒ‬ ‫يـ‪َ،‬ڒڏفَڇ‬ ‫َََََڙََڒََ ڊََھَڌَََََََ َ‬ ‫اَـَََ‪ٛ١‬ـَك‬ ‫َََـَ َ‪١‬ڊيَ َؾََََ َ‬ ‫َڈيڐََ‪َٜ١‬اَ‬ ‫ََََڅَ َ‪ٛ‬ـَ‪َ.

‬‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَڊھڅـ‪٠َ،‬ؿؾَُّيَڪَ َـََڑََََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ19َ-َ1‬‬ ‫‪َ188‬‬ ‫ڒيَ َؽَ ََ َ‬ ‫!َڪَرَََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذ‪ٚ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫ََََـريَََڏَڐَؿَيـَ‬ ‫ف‪َ،‬ڇـڄـؾَڇ‬ ‫ؿؾڑََڐََََرَ َََََََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪83‬‬ .‫‪َ187‬‬ ‫ڋـَك‪َٜ‬هھيڙَََيـؾ؛َََ‬ ‫ُـَّـََڎَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڒيَ َؽَ ََ!َڍَـَ‪ََ ََ٣‬‬ ‫َََ َ َََََ ََََ‬ ‫فَفََڑََڏََََ ََََََََََ ََ َ ََ َ‬ ‫َٿؿذڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬ڊيَََ َََ َ ََ ََ‬ ‫ََََـََـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـخَذ!َڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ـڈـؾَ‪ٚ‬ـََخَ َ َ‬ ‫ـاَـَّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ23َ-َ1‬‬ ‫‪َ189‬‬ ‫ؿؾَڍـذََ َ َ‬ ‫ََََّ َرف؛َََ‬ ‫‪٢‬دفَڒ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َڍذَ ََََ َ‬ ‫ف‪َ،‬إَ َؽََ َ‬ ‫ڒيَََ ََ َ َ َ‬ ‫ڐَ‪٢‬ڀَََڙَََځََََ ََ‬ ‫َََڇَکَََـڅُيَ‪َ .‬‬ ‫ََََََََ َ َ‬ ‫َََڇ‪٤‬يؿ‬ ‫َََؾََا‬ ‫يُؾ؟َ‪٢ٛ٢٠‬وؿَََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫يـؾَڪَََ َ ََََََ‬ ‫‪١‬کـَڋـڙ‪ٚ‬ـَڋَيَََُؾ؛َََ‬ ‫وـذـَاـَ‪ََٚ‬رَف‪٠َ،‬‬ ‫َََـَڄَ ََ َ َََ‬ ‫ـَيؿَ‬ ‫ََََؿَ َ ََ ََ َ َ ََ َ‬ ‫يؾَهـََّ َ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾ؛َََ‬ ‫َََََڏََََ‬ ‫َـؾَذاكؿَ‬ ‫ـ‪َ،‬ذَََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ڱََڐََ َََ َ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَ ََ َ ََ َ‬ ‫َڙ‪ٚ‬يـَڋؿٽـڑَََّيَََُؾ؛َََ‬ ‫ـڑَََهَََُؾَََڏَڐَڙا‪َ،‬‬ ‫ََََڋَ َ ََََ َََ َ َ‬ ‫اَ َڏـَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َََ َـَ َ‪ُ٣‬يََ ََهَيَََُؾ؛َََ‬ ‫َََـَذَيـَ‬ ‫‪٢‬دڙَف‪َ،‬‬ ‫َ‪٠‬ٿـؾَهََ َ َ‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذَََََ ََ َ‬ ‫فڑَََّيَََُؾَ‪َ.

‬‬ ‫يـڏَ‪ََََّ،‬کَ َؾَََٓـًَََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ1َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ191‬‬ ‫ڒَيـ‪َ،‬اَ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََـَََُرا؛‬ ‫راذيَََؿؾَك‬ ‫َََََ‪َ٢‬ڪَـ‪َ،‬ك‬ ‫هـذَيؾ؛َك‬ ‫َّـ‪َ َ١‬چَـيَََ َؿؾَََّـَـَََؾَََھَٿََ َََ َ‬ ‫‪َٜ١‬فَھَُيَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪَ‪ََ٤‬ھَ‪ََََُ٢‬ؿؾََََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََرَڎََََكـَ‪َ.‫‪َ190‬‬ ‫يـَڒزََٿَََََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذَََڗ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڈـذـڋـَځ‬ ‫يـڏَ ََََ َ َ‬ ‫ڒَََََ َ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ ََهَـ‪َََٛ٢َ١َ ََ،‬ؾََََََّيُؾََ‪١‬يََڃََڂَََرَََ َ‬ ‫يـڏَ؛ََ‬ ‫ڇَ ََْـَڇ‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََڇََََََ َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََََـََّرَََ َ‬ ‫ڪَيَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬ھؿؾَٿـَڇ‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫َفڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ؿؾَڪَمَيڅََ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ7َ-َ4‬‬ ‫‪84‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََھَـََـََ‪٠‬‬ ‫َََھَُيَ‪٠ََ،‬‬ ‫اَځـََ ََـَڒ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ192‬‬ ‫َ‬ ‫َََھَڙََََ‬ ‫ـَڋؿاؾ؛َََ‬ ‫َََـََ ََ َََ‬ ‫ـڑََََڐـَڈ‬ ‫يـڑَ ََ‪َ،‬هـَڈ‬ ‫ََؿؾَكـؾََا‬ ‫ڒَ َ ََََ‬ ‫ََََـَ‪َ١‬ھََ َ َ‬ ‫َـڑََ ََ‬ ‫ََََرَ َ‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫ډَٿَََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫َََـ‪َ٣‬يَ َسَََ َ ََ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڒڄـَا‬ ‫َََ َََََ‬ ‫ََََََُـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ڪََ‪َ َ٣‬کَََـُـ‪َ،‬ڈ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ6َ-َ9‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪85‬‬ .‫‪َ193‬‬ ‫ََؿؾَهـَََ‪َٚ‬يَ َسََ‪َ َٚ‬‬ ‫َََ َخيَََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؿؾ!َڒذيَڌَ َؾَََهؿ؛‬ ‫َڏَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڒَ َ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفََّڏَ‪ََََٚ،‬ؿَ َ‪١‬دَََڪؿََ‪َ َََ َََٚ‬‬ ‫يـذاَڪََرَ َيؾَََ‪َ ََ٠‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َ‪ٚ‬ـذَ‪َ٢َََََٚ،‬وَ َ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫‪ٚ‬يڪَڙَاََ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ195‬‬ ‫ڒَ َ ََ َ‬ ‫ھڙفَهؿڐؿَٿُـ؛َََ‬ ‫َََََهَرَََڊََ َ َ ََ َ ََََََ‬ ‫يُؾ؟َك‪َٜ‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬څـڄـؾََا‬ ‫ََؿؾَڪَََََ ََََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڐـؾَڪَ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬ ‫َََََََ ََََ ََ َ‬ ‫ؾَ َََ َََ َ‬ ‫َڪَ َڍََََ َ‬ ‫يُؾ؟ََ‬ ‫فؿَڪَََ َ‬ ‫٘ـَهـَڪََرََيَََ َهَـ‪َ،‬ك‬ ‫َ‪َ ٚ‬‬ ‫َاـؽَڗَ‪َ.‬‬ ‫ّـََڋَ ‪ََ٣‬ڏَََ َ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ194‬‬ ‫ََؿؾَُّيَاَ‬ ‫ََڇـذَ ََ َ‬ ‫َََؾََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََيؿ؛‬ ‫‪ََٜ١‬ڇ‬ ‫‪َ،‬ڪَڏَ َ ََََ ََ‬ ‫ڒَ َ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ؾَكـؾَڪَؿَ َ‬ ‫َږ ‪َ ََ٥‬ږ َږ َ َ‬ ‫ََََيَـََ ََََ َ‬ ‫ـَڈـذَ؛ََ‬ ‫َََـَڈ‬ ‫بََا‪َ٣‬ؿََكَر‪١َََ،‬يُ‬ ‫اَؾَََ‬ ‫ََاهللَََََـَكَرََََيَ َ‪٥‬‬ ‫َ َ‬ ‫ـڑََـَ َډََ ََ َ‬ ‫ؿؾَهـَََ‪ََََُٚ‬ڃََهَ َؿؾَ‪َ.

‫‪َ196‬‬ ‫ڒَ َ ََ َ‬ ‫ڌـذَ؟ََ‬ ‫ََََََ َؾََڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫َََرا!َك‬ ‫يـؾ‪َّ،‬ؿَ‪٠‬‬ ‫ََؿؾَڪَََُؾَََڎَڏَََ َََ‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾََڇَََ ََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ُيَهـَهـؾَََڗ‪َ ََ َ َ ََ،‬‬ ‫‪ٛ‬ـذَ؛ََ‬ ‫هَڙََََهَ‪َََ ََ َ ََ ََ٢‬‬ ‫‪٣‬ڒـَذَ َڑَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫‪٠‬يََ ٌَ َ ََ َ‬ ‫َزاذَ؛ََ‬ ‫‪ُ٢‬ڙفََ‪٠‬‬ ‫َََ‪َ َََٚ‬‬ ‫‪٢‬ديَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫ؿؾَحمَقَ َتََ َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ََََيـََ‪َ.‬‬ ‫َََراََخََََ‬ ‫ي‪٢‬دـََ‪٠‬‬ ‫‪٠َ،‬ـذَََ َ‬ ‫ڒََََََ‬ ‫يؿَ‪٠‬ؿةََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ3َ-َ7‬‬ ‫‪َ198‬‬ ‫ڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڊَ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َََََْـؿ‬ ‫ََََيؿَڇ‬ ‫ََََؿَ َيؿؾَٿ‬ ‫يؾڑََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫فَڇ‬ ‫ََََڏَ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫ـََّ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ڏـؾَذاڕ‬ ‫ََََ ََ ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ذَـيَؿَڇ‬ ‫راةََ َََ‬ ‫ڪـؾَٿ‬ ‫َّ ََ‬ ‫ڪَ ََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ٓـؽََََڏََـَ ََ َ‬ ‫َهـَ‪َ .‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫‪َ،‬ڌاذاؾَڇ‬ ‫ََََ ََ ََ ََ‬ ‫ڈي‪َََّٝ‬ـڕ‬ ‫ََََ ََْڃَ ََڇََرَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ2َ-َ7‬‬ ‫‪86‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََؾَٿ‬ ‫َََ َؿؾَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ؿََ‪ٚ‬ـََ َذَ‪َََ،‬ڏَََڂـََ‪٠‬‬ ‫کـَژَڇ‬ ‫ڇَ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ7َ-َ4‬‬ ‫‪َ197‬‬ ‫َ‬ ‫ڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڊَ‬ ‫َََعَ َږزَذَاَََ َيؽَ؛ََ‬ ‫َََڒَيؿَ‬ ‫يؾڑََََڐـ‪َ،‬‬ ‫فَڇ‬ ‫ََََڏَ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫َََََ َيؽَ؛ََ‬ ‫َََََ َؽَ‪ََٜ١‬ؾ‬ ‫هؿذاڄـَُّيَهيََ َڏيَََؿؾ!ََ ‪ََ١‬ڪؿَؾـ‬ ‫ََ َََ ََ َ ََ‬ ‫ََخ‪َ ََ٣‬يؽَ ََََ َ‬ ‫َڐـؾَ‪َ.

‬‬ ‫کـَڒڑََ ََڇََريََؾَك‬ ‫ڇَ َ َََ‬ ‫َََََؿؾ‪ََ٣ ََ،‬ڕَََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وَ ََ َ‬ ‫ـََّيَ َدَ ََ ََ َ‬ ‫ـاَـَّـذ‪١‬گَ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫‪َ201‬‬ ‫ؾڑَ ََ ََ َ‬ ‫ڒَََ ََ َ َ َ‬ ‫ََََ َرفَ!َ‬ ‫َََ‪َََُُٚ‬يَڇ‬ ‫ََََرَيؾ!َ‬ ‫!َڇ‬ ‫ؾڑَ َ‬ ‫‪َٓ،‬ـؽَََڏَ ‪َ َ َََٛ٣‬‬ ‫َؿؾَڏـذيَ َ َ‬ ‫َََََََـُـَ!َ‬ ‫َََََؾََكَََ ََْ‪ََ٤‬ـََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ََّ َرف‪َ،‬ك‬ ‫‪َٚ‬ڏَََََ‬ ‫‪َّٜ١‬ـؿَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪4َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪87‬‬ .‫‪َ199‬‬ ‫ڒَ َََؿؾََ‪َٜ١‬ڊَ‬ ‫ََََ‬ ‫ُْيََََّ َڄََـَيـ؛‬ ‫َڐـ‪ََّ،‬ھَ َ‬ ‫فَڇ‬ ‫يؾڑَََ َََ َ‬ ‫ََََڏَ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫َيـؾَ!َ‬ ‫يکـَٓـََؽََ ََخَ َڏََڏَََ‬ ‫َََخَ َ ََ‬ ‫ھَ‪َ٤‬ڃََـيَرََھَََُـؾ‪َ،‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ1َ-َ7‬‬ ‫‪َ200‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬قـَڪََ َ‬ ‫‪٢‬ديَ َسََ َ‬ ‫ََََھَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪََڋَڙا؛‬ ‫قذَ‪َََ،‬ڒََََؿؾَڐ‬ ‫ڒََـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٢‬دَََ‪َ َ ََ٠‬‬ ‫َڪَيـ‪َ،‬اَ‬ ‫يسََ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـََََيـذ؛َََ‬ ‫َََََڄََََ‪َ ََََ٠‬‬ ‫ـَ ََّڃَََهـَ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬ڀـَـاذَ؛ََ‬ ‫ڙا‪َ،‬ځ‬ ‫فذََفََََ َ‬ ‫َََََ‪َ٢‬ڙَ ََزََځَََََََ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ي‪٢‬دفَََـَڎَ َ‬ ‫!َّـذَ‪َ.

‫‪88‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪٢‬چھـذيَََؿؾَٿ‬ ‫ھـَڪَيَـَ َ ََ‬ ‫‪ََّ،‬رَھيَََ َ ََ َ‬ ‫ََؿؾََّريَ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ14َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪89‬‬ .‬‬ ‫َََََ َکـََََّ‪َ٢‬ھََ َؾََڇََـََََ َ‬ ‫َََـيَ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫يؿؾَژَڈ‬ ‫ڈَـَ‪َ١‬ھَََ ََ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ڂؿهيَْرَ‪َ٠‬ريَ؛ََ‬ ‫ََََََرََـَڂـ‪َ،‬‬ ‫فَرََـَڂـ‪َ،‬ٿ‬ ‫ََََـَََ ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََريَ؛ََ‬ ‫رفَڇ‬ ‫َ‬ ‫َځ‬ ‫ََ‬ ‫ََر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ڒَ ڊََ َ‪َََٝ‬ڪَ َرفََڒََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فٿََـَ َََؿؾ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ـَاَ َ‪١‬ڍيَََؾَََ‪ََََ٠‬ٿـؾَََـيَرَ؛ََ‬ ‫يػََ ََ َََ‬ ‫ََّرَ َََ َ‬ ‫ؿؾَََّ َََ َ‬ ‫ََََيَ َؿؾَ‪َ.‫‪1‬‬ ‫ََََرَايَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ََََـَڂَيَ َؿؾَك‬ ‫ََََََرََـَڂـ‪َ،‬‬ ‫فَرََـَڂـ‪َ،‬ك‬ ‫َََََڌََؾَََ َََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڙاَـَايَََؿؾ؛َََ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڪَ َؾََََـَََ َََ‬ ‫َڇَرَؿَََهؿَڇ‬ ‫ڙا‪َ َََ َََّ،‬‬ ‫ؿؾََّـيَََؿؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬چھـذيَ َ ََ‬ ‫‪َ٠‬کَڃََځَََريََؾَََھَٿََََََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ذَاَ‪١‬يَََ َؿؾ؛َََ‬ ‫َََََفيَََ َََ‬ ‫َََھَيَ َؿؾ‪َ،‬ڈؿ‬ ‫ھؾَّـَ‪٠‬‬ ‫ّـذفَََڏَ َ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪١‬ھ‪٢‬وـَ‪َ.

‫‪َ3‬‬ ‫َََََـََ ََ َ‬ ‫ڂـَڪَڍََ َ‬ ‫‪٢‬ـذَ؛ََ‬ ‫ََََََرَََـڂـ‪َ،‬‬ ‫فَرََـَڂـ‪َ،‬ٿ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫‪١‬ـذَ؛ََ‬ ‫فڑََڇَََڌََؾََََكـ‪َ،‬‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ڇَؿََََ َ‬ ‫َزَ!َ ‪َ١‬ـيَـَ َََؿؾََََ َ‬ ‫‪١‬يـڙَ َ َ‬ ‫ذةََڏيَڕََكـؾ‪َ.‬‬ ‫َََ‪َ َ٠‬ؽََ َڏيَؾََا‬ ‫رياڄـَََـَ َيسَ‪ََ،‬ا‬ ‫ؼََؿ َََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَ َذَ ‪ََ٣‬ٿـَڊ‬ ‫فَذَـََڑَ‪َ،‬ڊ‬ ‫َََ َُيََـَ َذَ ََ‬ ‫ذاَڄ‬ ‫خيْـَ‪َ5َ-َ7‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫‪٤‬ـَـاذََُي؛َََ‬ ‫ََََ‪٤‬ھََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫يْـؾَََخَ َيسَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬دَ َذََخَ ََ‬ ‫فََ َ‬ ‫َََكؿََذَيـََ‪َ.‬‬ ‫لـذَ ََ‪َ،‬فٿـَ‬ ‫ََََڏَ َ َ‬ ‫ََََّ ََ ََ َ‬ ‫ڍـهھـََََّ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ15َ-َ1‬‬ ‫‪َ4‬‬ ‫َ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪَيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫َََََؿؾََ‪٠‬‬ ‫َؿڑَ‪َََ،‬ڎَڋَرَََڎـٽ‬ ‫فَرَََ‪ََ٠‬ڙَـََـَف‬ ‫‪٢‬ڌَََ‪ََ٠‬ڙَيَََُـَََھَ ََ‬ ‫َََھََ َ‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ڀؿذَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڈَڕََڈَََڕََََٿـَځ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََََؿَ‪ََُُ٣‬يَ‪َ.

‫‪َ6‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫يـَڏََ َََسَ‪ٛ‬ؿ؛‬ ‫ـ‪َ،‬ك‪ََّٜ‬کـَڄ‬ ‫َهـؾَځ‬ ‫‪٢‬دَ َذََ ََ‬ ‫َََـَـََُ ََََََ َ‬ ‫فََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫ڪَڋَرَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َٛ‬ـ؛َََ‬ ‫ُؾَ‪٠‬ـٽـَ‪٢٠‬وھََ‪٠‬‬ ‫َڪرف‪َ،‬هََ َََََ ََََ َ‬ ‫َٿؿَڪَؾََ َ َ َََ َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫ََََـُـ‬ ‫‪َٜ١‬ڪوـ‪١َََ،‬ـڐ‬ ‫ََّ‪َٛ‬ـ‪٢١َََََ،‬ڊَََََ َ َ‬ ‫اَ َ ََ َ‬ ‫يڏـََّ َ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ14َ-َ3‬‬ ‫‪َ7‬‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫َََََڗ؛َََ‬ ‫َؿؾََ‪٣‬ؿَؿ‬ ‫ََََُّيََ‪٣‬ؿََڋَ َ‬ ‫يـَؾراذَ‪َ،‬ا‬ ‫‪٢‬دفَڈ‬ ‫فََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫يؿ‪َ،‬ذاڙـَٿ‬ ‫‪َ،‬ذَڎََڊَََ َوَََََ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪91‬‬ .‬‬ ‫‪َّ،‬داََّـَ َ‪١‬ڀََيَڙَََؾََ َ‬ ‫َكراذَ ََ َ َََ‬ ‫ََ‪٠‬ٿـَك‬ ‫ََََؾَََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ َ َږ‬ ‫ڍَڐَََ‪َ٤‬ؿَََؽََ َ‬ ‫َڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََڙَ‬ ‫َََََھـََخَذَيؾ‪َ،‬ڐ‬ ‫َذََڊَََڏَيـَف‬ ‫فَھـََخَ َ‬ ‫ھؾََڌَڙََڌَڙََؾَََ َََ ََ ََ َ‬ ‫َكـ‪َ،‬ھـڪـذَ َيؾَََھڅََََؾَ؛ََ‬ ‫َـَهَ َ َ‬ ‫ڪَرَ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڪَ‪َ َ٢‬ڌ َ‪َ١‬ڌَ َؾَ ََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫ؾَڐـَـجيھـَٿ‬ ‫ـَهھـڑـََََّڇَ‪َََ،‬ـََّ‪َ ََ َََ َََُ٢‬‬ ‫َََ ََ ََََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ1َ-َ9‬‬ ‫‪92‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڪَيَـَ َ ََ‬ ‫ـڊَ ََ َ‬ ‫ََؿؾَّؿََ ََ ََ َ‬ ‫ـَذَ َ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ19َ-َ9‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َََهَڇَ؛ََ‬ ‫ـَڪ‪٢‬داَ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫ـُي‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫ََََچَرَيَ َََ‬ ‫فَڂََََـَڌَاَ َََؿؾَف‬ ‫ََََ ََُيََاَََڃََ؛ََ‬ ‫يؿَڇ‬ ‫عـڏََ ََهَ ََََ‬ ‫بَ ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َ‪َٜ‬ذَڐََؾََ ََ‪َََ َٙ‬‬ ‫ـ‪َ،‬اـَكَ َ‬ ‫َ‪َ ََ٤َٙ‬‬ ‫فَ‪ََٚ‬ؿكَََ َُيَ‪َ ََ٣ َ،‬طَ َ‬ ‫َََََڇَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ـذفَڪيؿََ‪٠‬‬ ‫ََََؾََََ َ ََ‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََََََيـََ‪َ .‫‪َ9‬‬ ‫ـڑََاَََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذَ ََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫هـذَيؿ؛‬ ‫‪َ،‬هؿَڒذَيـَڄ‬ ‫َرـَ‪ٚ‬ؿَځ‬ ‫فَ َ ََ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڀََََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿذَ؛ََ‬ ‫‪٣‬ؿڪََََ َََ ََ َ َ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫فٿؿََّ َ‬ ‫َكـؾ‪َٚ،‬ـڙ‪ٚ‬ـَََڌَڄَ َ َ‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿؾَڇؿذَ؛ََ‬ ‫ڎؿذيَََؿؾَََڎَرَڎَََّکَـيَََ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڪَيَـََََ ََََ َ‬ ‫ََـَ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذيَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫كؿذَ ََ َََ‬ ‫يؿَّؿََا‬ ‫ڒََََ‬ ‫‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾَََڏَڐيَََ َؿؾَََڏَڐَََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ10‬‬ ‫ـڊَ؛ََ‬ ‫ـڙََاََََ‪ُ١‬يَََهؿَ‬ ‫ََََ َکَيـ‪َ،‬‬ ‫فَڂََاََََ‪ُ١‬يََ ََهَـَف‬ ‫ََََڌَ َ َ‬ ‫َََڌَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬هَََُـؾََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَ ‪َ ََ٣‬ڄََٿََََُـَ‪َ.

‬‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾَ ‪ََََُ١‬ؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َي‪ٛ٢‬ـؾَََڏََََ‬ ‫ڏَََََ‬ ‫ََََ َ َََ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 5َ-َ8‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڒَّڃََـَ َډَ؛ََ‬ ‫ََََيـ‪ََ،‬ا‬ ‫يکـذَفَٿ‬ ‫ََََؿَف‬ ‫فـف‬ ‫َََََڄََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َََفََـَڇ‬ ‫َََََريََ‪َٜ١‬‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُـَََ‪٤ََٚ‬يـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ًؿََ َخفَڐ‬ ‫َـڑَ!َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َـڑَ ََ!َهَ‪ََُ٢‬يَََ‪َ َٚ‬‬ ‫َذفَ‪َ .‫‪َ12‬‬ ‫ََّڌَ َ ََ َ‬ ‫رف؟ََ‬ ‫ـؾَڪَ َ َ‬ ‫ََّ َکَ ََ‬ ‫فََرَڕَََ‪ََ٠‬څَـيََ َسََفَََرَ‪َ ََََ،‬‬ ‫‪١‬ـةََ َ‬ ‫ـَڪَريََ َ‬ ‫َ‬ ‫َؽڑََڏَـَ َ‬ ‫َََڏيَرََؾََ ََ‬ ‫ڊََ ََََ َ َ َ‬ ‫‪١‬چـَرَ؛ََ‬ ‫ََُّي‪َ،‬‬ ‫ھڅؿَڏـذيَـََُيَََڏَڐََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ـَّـبَ ََڇََيـََ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫َڐَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ12َ-1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪93‬‬ .‬‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََهَ ََ ََ َ‬ ‫ـذَفَََڒيََ َسََـَ َذَ ََ َ‬ ‫‪ََّ،‬ؽرَََ‪َ َََُ٠‬‬ ‫خيْـَ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫‪َ13‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ‪َ َٛ‬ؿؾ؛َََ‬ ‫يـذَيؾَڇ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫فَيـَرََڐَََ‪٢‬يََـَ َََؿؾَف‬ ‫ََََرََ َ‬ ‫َؿؾ؛َََ‬ ‫َفڑََـَيرَََـَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََيَڪَ َؾََََكـ‪َ،‬‬ ‫َّ‪َ٢‬وَ َؾَََّـڂ‬ ‫َََـَڏَ َ َ‬ ‫‪٢‬ڊََؾََ َََ ََ ََ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪؿڏاؾَڪَ َؾََ َ‬ ‫َڪَ‪َ َٛ‬ؿؾ؛َََ‬ ‫ڇَـَيؿَ‬ ‫َََهَرََهََ َ‬ ‫ؿؾَڐـَـَ َذَؿََـََيڙيَڌَ َؾَََهؿََ‪َ.

‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫‪ُ٢‬يَّـََڎََََ‬ ‫ََّرَڐََ‪٢‬ڊََََهََ ََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ13َ-1‬‬ ‫‪َ16‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ـََََ َ‬ ‫يؿَڪََ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫يػََڋََڙَ‪َٚ‬ـ؛َََ‬ ‫فڑََََڐـَف‬ ‫ََََرََ ََََ‬ ‫فيکـذَ َ َ‬ ‫ؿؾَڪََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڑَـَ‪َٛ٣‬يَََ َ ََ َ‬ ‫ََََيَ َسََڑََََڙَف؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڑؿڙ‪ٚ‬ـَڇ‬ ‫‪٢‬دفَڪـڪََهَ َ ََََ َ َ َ‬ ‫ََََ‪َ َ١‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََيـََ‪َ.‬‬ ‫فَڇ‬ ‫ف‪َ،‬هَََُؾَََڎَڌـَډ‬ ‫ڪـَهـَا‬ ‫َََ‬ ‫گََاََ َڙَ َََ َ‬ ‫ڐََڎََڙَ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ5َ–َ1‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪94‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ15‬‬ ‫ََََڎَ؛ََ‬ ‫ََََََ َډَـَََڎَ َڏيَـَ َََؿؾَځـ‬ ‫ََََيـ‪َ،‬ځ‬ ‫يکـذفَٿ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََؿَف‬ ‫فـف‬ ‫َ‬ ‫َََ ‪َ١‬ـَ َ‬ ‫‪١‬چَ َؾََـَ َډََ‪َ١‬ڌاََڎَ؛ََ‬ ‫ؾَهؿ‪،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ْؿذَـََـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫‪ََ َ١‬‬ ‫‪٢‬دَفَاَ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ.

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪95‬‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫ڈَ َ ََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ڙـَ‪ٚ‬ؿكـَڄ‬ ‫‪٢‬ڌاڎَ‪ََ َ ََََََٚ،‬‬ ‫ڌـَڪَََ‪ٛ٢‬ؾَڈ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َڪـڎَ‪َ١ََ،‬قَريَيَـَ َ‪١‬سَ‪َََ١َََٜ١ََ،‬بَفَ!َ‬ ‫ڪـَهـَڇ‬ ‫ََََييَََ َسََ َََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ْيِنََ‪َ6َ-12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڈََريَـََ َََََََ َ‬ ‫ََََ َ‪َ١‬بَيؾ؛َََ‬ ‫َََ ‪َ ََ٣‬ڒـَا‬ ‫ؿڪََك‪ٜ‬‬ ‫ـَك‪َٜ‬ڈـذَ‪َ،‬ډ‬ ‫ؿؾََّ َڀََََـَ ََ َ‬ ‫ّـذَ؛ََ‬ ‫يتَهـَََ‪َََُٚ‬ڃََهَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫‪َ ََ َٚ‬‬ ‫َََـَٿَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َؿذفَََّرَ ََ َ‬ ‫َََََڗَ‪َ.‬‬ ‫َمـَذاؿَٿ‬ ‫ؿؾَذَ‪َََ َ٢َٚ‬‬ ‫ڂ‪٠ََ،‬‬ ‫فڑَََهؿََا‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫َ َڒذَ َ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪96‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـَذَڐََجََ‪١‬ـَڕ‬ ‫ََ‬ ‫ڪـذَ‪١ََ،‬يُ‬ ‫ََسَ َ َ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ9َ-َ7‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ڏـََََّڂَ؛ََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََـَڇ‬ ‫ھڅـ‪َّ،‬ـٿ‬ ‫ََََ َََََ‬ ‫ََََََََـَڊ‬ ‫ڈََـڙَفَ!َك‪َٜ‬ڈيَ‪٤‬‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫َڪـذفَََڏَڐَ؛ََ‬ ‫‪١‬چـَرََ ََ َ‬ ‫ََََ َتََ ََذَڈَ َؾَََڗ‪َ،‬‬ ‫َذَؼـؾ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫‪َّ،‬ؿََّرََ‪٠‬‬ ‫يتَڇ‬ ‫‪٢‬دازَ ََ َََ َ‬ ‫ََََرَ ََ َ‬ ‫َهَ َ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َ‬ ‫َََََؽَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڐـَڇ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫يؾ!َڇـڄـؾََ‪٠‬‬ ‫َََََّڋََرَ َََََََ‬ ‫ََََيَـََـ‪َ،‬‬ ‫ڈَ َؾَ!َڈ‬ ‫ڒَ َ َََ َ َ‬ ‫َََََڌَڄَـَ‪َ.‬‬ ‫ّـَكؿَ‬ ‫‪َ،‬كؿڐـَذَ َ‬ ‫ََؿؾَاـذَََيـؾَََهَ َ َھؽَ َََََ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ڈَ‪ََٛ‬رََ ََذَ ََ َ‬ ‫ڌؿف؛َََ‬ ‫َََاَ َ‪١‬دَ َذََڇَََََ‬ ‫فَذَ‪٣‬يَََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫ف‪ًَ،‬داَهـَڊؿفَ‪َ.‬‬ ‫َهؿَڇ‬ ‫ڪ‪٢ٛ٢‬کـَڪَُيَََڋَؿََؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَ َ َ‬ ‫ھؾََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪97‬‬ .‫‪َ4‬‬ ‫ََََڎََ‪َٚ‬څََـ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََ ََََََ ََ َ‬ ‫ڏاڄؿَڒڪـزَ؛ََ‬ ‫َُّيَڈـ‬ ‫ھؾََ َ‬ ‫ڈَ َچَ َ َ‬ ‫يؾَََّ ََ َ‬ ‫ََََڅـَََ‪َ٢ََٚ‬وَ َڙـَ‪َ.‬‬ ‫َََََڙَ َََ َ َََ َََََ‬ ‫َاؾَََڇََََرَََڪـڇ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 26َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫يڃـَذَـََؾَ‪َََ،‬ڏَڐَـَََڏَـَ َ‬ ‫َََڎَََڗ؛َََ‬ ‫‪١‬چـَرََڇـ‬ ‫ڈََُـَََـَََََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫َََََرَيلَََڅؿََ‪َ .

‬‬ ‫َََ ََ َ َ‬ ‫‪١‬ـةَََّـَڄ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫َڪَ َؾَ‪َ ََََ،‬‬ ‫‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ8‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫ََََ ََََ َ ََ‬ ‫ََََََُـ؛َََ‬ ‫ْؿ!َهؿڑََهَراَٿ‬ ‫َََََڎَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڈََ‪ََ٤‬رَ ‪ََ٣‬ڒؿَڈـ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََڎَ؛ََ‬ ‫ڏـڙفَڇـ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََََََـَڇ‬ ‫‪َٜ١‬هََُـ‪َ،‬ڇيُ‬ ‫ّـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬ڌَََ‪َ ََ٠‬رفَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫ٿريفَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫ََََؾََََ‪َ َََ٠‬‬ ‫‪٣‬ؿذيَََؿؾَ ‪ََ٣‬ڂَََ‪ََََ٠‬ٿـڑََ‪َ،‬ا‬ ‫قـؽَََ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫‪98‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ8‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ھؾَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪـَ‪ٚ‬ـك‬ ‫ََََؿَڙََؾَََ َََ َ ََ‬ ‫‪١‬دفَڈ‬ ‫ڈَ َڏَ َ‬ ‫ڪََ‪َٚ‬ٿََََـَهَ َ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪيََڏَ َََ ََ َ‬ ‫ڇَْؿََ ‪َ ََ٣‬ڄَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫فَڐـَڪَکَ َؾَ؛ََ‬ ‫يػََ ََ َََ‬ ‫كؿڄـَڪَ َ‬ ‫فڑََ َ‬ ‫ؾَـڈؾََََّريَََڗَ‪َ.‬‬ ‫فََّيَ َدََ ََ‬ ‫ـََّ ََ‬ ‫‪َ َََََّ،‬‬ ‫ََّ َََُْ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿڙَ ََ َ‬ ‫ؿذََؾَََّـََڎَََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ11َ-َ7‬‬ ‫‪َ10‬‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫َذاڑََ؛ََ‬ ‫‪١‬چـَرََ ََ‬ ‫َََڏَََـََ‪َٜ١‬‬ ‫ڈََ ََـُيَََ‪ََ٠‬ڙَ‪َ١‬ـَََڏََ‪١‬يَََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََڏَڂَيَ َؿؾَََڏَ ََ َ‬ ‫ََـَڪَََُـڑََ؛ََ‬ ‫َََ َرف‪َ،‬‬ ‫َڒڏـََډ‬ ‫َاڎََڏَڂَ َُيَََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََـََيَ َؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫َََََڏَف!َٽ‬ ‫َََََؿؾ‪َ،‬ٽي‬ ‫يڪَ‪َ،‬ك‬ ‫ـَ َذَََََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وـَخَ َذَ؛ََ‬ ‫ََََؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫يـَخَ َذََڏَيََُـَڈ‬ ‫َََڒيََ َسََكَََ‪َ ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫ڈَََََ َ‬ ‫ََََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَ ََ َ‬ ‫ـَڪََرَ؛ََ‬ ‫‪ٛ‬ـذاَّؿذَ َڌََـَ َذَ ََ!َڪـََ‪٠‬‬ ‫ََّؿ‪َ ََ َََ ََ َ١‬‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫َڇي‪٢‬ـذََ َ‬ ‫َََـَ‪ٛ٣‬ؿَڇ‬ ‫ََََرَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ځق!َځريفَځ‬ ‫َ ََََ َ‬ ‫َََََـَ َ‪١‬دََََََ َ‬ ‫ّؿذَڌَََ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ13‬‬ ‫‪َٜ١‬خَ َڏَ؛ََ‬ ‫ُـَهؿَخعؿََىََ ََذَ َ‬ ‫ََََََ ََ َََ َ‬ ‫ََََََؿؾَََڌَڄَـ!َڈ‬ ‫‪ُُٚ‬ي‪َ،‬ك‬ ‫َُي‪َ،‬ڋـڙَ ََ‬ ‫ڈؿڙَ َََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ّـَََََ َ‬ ‫َََ‪َ ََ ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫ََََږعَ‪ََٝ ََ٤‬؛ََ‬ ‫َََََََرََََكـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬وـَىـؽَََهؿ‪٠َ،‬يَ‪ٛ‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؾََ‪٠‬‬ ‫هھؿذَڗَ‪َ.‫‪َ11‬‬ ‫َ‬ ‫َََ‪ََ٤َٚ‬جََََ َ ََ ََ َ‬ ‫َڇـّـَ‪ٚ‬يڪَ؛ََ‬ ‫ََََ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ڈََيَ َؿؾَََڏَيََُـَڈ‬ ‫ََََََُـيَ َ ََ َ‬ ‫‪َٛ ََّٜ١‬ـَََـَ َ‬ ‫ؿؾَڪََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َََ ََ‬ ‫َََيؿََا‬ ‫ـَڇ‬ ‫ََََـَرَ َڏَ ََ‪َ،‬هؿََا‬ ‫َځي‪٤‬ـَهؿَځ‬ ‫َذَڐَََََ ََ‬ ‫ََََ َڋَ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪99‬‬ .

‬‬ ‫ََّڀيُ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇـذََڇَََڏََ َ‬ ‫ََٕقـََجََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 10َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪100‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ َََ‬ ‫‪ٛ٣‬ؿڄـَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَڙَھََََڪَـَََََ‬ ‫ـڑََ‪َٚ‬ڏََََـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫َََؾَََََ َ‬ ‫ؾَُّي؛َََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫وـَك‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َ‬ ‫ََََڅََؾَ‪َ١ََ،‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َهـَځ‬ ‫فڑََ َ‬ ‫َََ‬ ‫ڈيڙَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ.‬‬ ‫ََّ َؾَ‪َََ،‬هَ‪ََََّٜ‬ڙؿََََڏَيََُـََََّريََٿيـ‬ ‫‪١‬ڀََڏَ َ‬ ‫اَځيَََ َؿؾَََڏَ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ15َ-َ1‬‬ ‫‪َ16‬‬ ‫َ‬ ‫َََـ‪ََََٛ٣‬ڙَيََؿؾ؛َََ‬ ‫َََََڍَ‪َ٢‬دَيََؿؾَڑ‬ ‫ََََََ‪َٜ١‬ډ‬ ‫ََََََـ‪َ،‬كؿ‬ ‫َََـ!َڈيُ‬ ‫ڈيڙَيـك‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ََََيَ َ ََ َ‬ ‫ََّکـََڎََڏَيََُـ؛َََ‬ ‫ؿؾََسَ‪َُٛ‬ي‪َ،‬ځ‬ ‫ؿؾَذاك‬ ‫ََّ َچَيَ َ ََ‬ ‫ََََـَرََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َََََ َ‬ ‫‪٢‬دََڑًََََبَ َـؾَ‪َ.‫‪َ14‬‬ ‫َََـَڐـََرَََََ‬ ‫َڇـڑََََڏََََـَكَ َرـ؛َََ‬ ‫َََـ‪َ،‬‬ ‫ََََراَڄ‬ ‫ڈيڙَفَڇ‬ ‫َََ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫َڇيـ‪َ،‬ڇـَّ‪ََََُ٢‬ؿؾَڇـَڄ‬ ‫رفَڗَك‬ ‫كَ َ ََ‬ ‫ََََؾَََََََََ َ‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫ؾَڐـَ‪َ.

‫‪َ17‬‬ ‫ف‪٠َ،‬ؿؾَڐـَََڋَڙَََؾََ ََ َ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڋؿذَيؿ؛‬ ‫ڈي‪٤‬ـَڇـذََڈََََرَ َََََ َََ‬ ‫َََََّيتَََٓـََحََڋَََرَف؛َََ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫َحمَقََـيتََََََ َ‬ ‫‪َ َََ ََ ََ٠‬‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َََذيَڌَ َؾََ َ‬ ‫ََََََؿَ َ‪١‬ديَ َسََڇـ‬ ‫ٿـَهھؿڪََهَھَرَف‪َ،‬ڇ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َؿؾََ‪١‬يََڃََ‪َٚ‬څََـََ‪َ َََ١‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪ٛ‬ـذَيـ؛‬ ‫‪َ،‬هـؾََ‪٠‬‬ ‫ـَڇـذَ ََ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫ڈي‪٤‬ـ!َڈ‬ ‫َََ‬ ‫ََََََُ َ‬ ‫َهـَڏاكـذَ؛ََ‬ ‫‪َٝ‬ڋَ َتَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڋؿذفَذَڐَـيَََ ََ َ‬ ‫َََڏََّ َُيََ َََ ََََ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ََََؿَ‪ََ٣‬يؿَ‪َ.‬‬ ‫يوـَڪَ‪َََٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫َكؿ‪ٚ‬ـؾَڌاذَ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪َ َٚ‬ـَََّرََََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪101‬‬ .

‫ََ‬ ‫‪102‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َ‬ ‫َََډَ!َ‬ ‫َََ َڊََََڏََ‪٠‬ؿ‬ ‫َََََ ََْـََ‪٠‬‬ ‫ََََڎََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڇَل‪ََ٢‬گَََڋَـََُيَڇـ‬ ‫َ‬ ‫َََََډَ!َ‬ ‫َََََََُُيَڊھؿ‬ ‫َََََھَڙََك‪َٜ‬ٿ‬ ‫يؾَهـ‪َ،‬ڊ‬ ‫ََّڋَريَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ََّ‪َٛ‬ـََ َ‬ ‫ؿذفًََََ َََبََ‪َََُٛ٣َََٜ١‬يَ!َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََ َذـَډَ!َڐ‬ ‫ڈـَكؿؾََا‬ ‫اَ َََََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََ َڊَ؛ََ‬ ‫يـَ‪٠‬ٿـََ‪٠‬‬ ‫ََََََڙََََََ‬ ‫ََََھَََڪيؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ل‪٢‬چؾَڇ‬ ‫ڇَََ َ‬ ‫ٿـََّ َڊَ؛ََ‬ ‫ڌيـ‪ََّ،‬ڙَيـََ‪٠‬‬ ‫ڇَ ََْـَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬سََ‪َ َََََ َ٣ ََٜ١‬‬ ‫َ‬ ‫يڌـذؾَـڈَـََيـََ‪َ.‬‬ ‫َ‪٥‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ28َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪103‬‬ .‬‬ ‫ََََ َڊَ‪َََ،‬ـَ ََ َ ََ َ‬ ‫ڌُيَڑ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ّ‪٢‬داََڑ‬ ‫ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڇَ َ‬ ‫َََڏَ َ‪١‬ڊََڎَ َڏيَـَ َََؿؾَََڏََزَََ!َ‬ ‫ڐَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڐََڎَ َڏيَـََََؿؾَڇ‬ ‫َ‬ ‫ڒَفََٔـََؾََا‬ ‫ََََ َسَ؛ََ‬ ‫ََََ ََُيََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََََََََـَٿ‬ ‫ََََيـ‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫ََََڑـَٿ‬ ‫َ‪ٚ‬ـََڎَ َڏيَـَ َََؿؾَََ َى َسَ‪َََ،‬ـَ َڈَ ََ ََ َ‬ ‫ـَڪـَلَ ََ َ‬ ‫‪َٜ‬ڪَ َؽََٿَََيـََ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَڒ‬ ‫ك‪ُ٢‬يَّ‪٢‬دـَڅـََڎََََ َ‬ ‫ََ ََ ََ َ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 10َ-َ3‬‬ ‫‪104‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪َّ،‬ـَفَ‪َ َََٚ‬‬ ‫َََََؾَ ََ َََ‬ ‫َڏاڏاڄ‬ ‫َََڏَ‪َ١‬يَ َ‪ََ ََٝ‬‬ ‫هـَ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 1َ-َ3‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫‪َ،‬هؾَذّـڄيؿَذَ َ‬ ‫ڪََََڐـ؛َََ‬ ‫ڇَڌَـََـَڇ‬ ‫ََََ‪ٛ‬ـََڎَََ َ ََ َ ََََََ َ‬ ‫َََ َڑَڙيَََؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫قـ‪ٚ‬ـَََ‪٤ََٚ‬يـ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫ـريـؾَ‪ََََ١ََ،‬‬ ‫ڇَؿَََيؿؾَََ‪َ َٚ‬ـََځَ َ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ1‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫ٿـَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ؿذََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫‪ٚ‬ـذيَََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ڌؿفَڇ‬ ‫ڇَََ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ك‪ََّٜ‬ـ‪ََُ٢ََ٣‬ـؾََََّؿَ‪َ َََٛ١‬ؾَ؛ََ‬ ‫ََذَكـَََ َََؿؾَ ‪َ٣‬ؿََـيَََ َ ََََََ‬ ‫ه َ‪ََََٜ‬فَڐََ َ‬ ‫َََََ ٌََمَ َؽَََََ َ‬ ‫اَؾََََاَيقَڋَ‪ََََُ٢‬ؿؾََا‬ ‫َفـؼتََ؛ََ‬ ‫َََڑَرَف‪َ،‬ف‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َََََٛ٢‬بَ؛ََ‬ ‫ـَڐـؾَڐ‬ ‫ََََََٿَ ََََ‬ ‫ََّکَـرََځََـَ‪ََََُ١‬يـؾََََّؿَ‪ََ٠‬را!َڐ‬ ‫ي‪٢‬دفَ ‪َ ََ٣‬ڄَََ‪ََ ََ٠‬راؾَ‪َ.‫‪َ4‬‬ ‫َفڑََڎَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََڎَمَيـ؛‬ ‫ڪََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َٜ١‬ڇريـؾَ َََ‬ ‫ـڑََََََ َ ََ‬ ‫‪َ،‬اـَڏَ َ َ‬ ‫ڇَڌَ َ َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫‪َ٠‬ڃَـََ‪٠‬‬ ‫‪َ،‬ڒذَ ََ َََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ََََّيـؿ‬ ‫َهؿ‪َََّٛ،‬ـََـ‪َ،‬‬ ‫ڇَ َږرَكََؿـَڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ ََََ َ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ـَذاؿ‬ ‫‪١‬چـذ‪َ١‬چَ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ذ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڒ‬ ‫ؿؾَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫‪َََٛ ٢َ٠‬ؾَََڏَيََُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََََََ َََََ‬ ‫ي‪٢‬داَذَ َڱَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ڇَ‪ََٛ‬رَيؾَََڏَََي‪٢‬داَڇـؿ‬ ‫‪َ،‬ڇؿڑََ ََذَړَََ َََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫ََََ َرفَََََ َََََ‬ ‫‪َٜ١‬څـكؿڑَ؛ََ‬ ‫يؾڑََََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَڇ‬ ‫ڇََرَََڗَڇ‬ ‫ََََ َڌَ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬ڌَ!َََََ َََ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪َّٜ١‬ؿڑَ ََ َ‬ ‫ََََ َُي؟ََ‬ ‫يـؾَڪـٽُ‬ ‫چـڙَََ ََ‬ ‫‪َ َ٠‬ږؿَكََږؿَا‪٠ََ،‬‬ ‫ڪ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ7َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪105‬‬ .‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫ـَذاََىَ َتَ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ذَڑيََـََ ََ‬ ‫ڇَ َږرَكََؿـَڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ ََََ َ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َؿؾ‪َّ،‬ـََڅَؾََ ََ‬ ‫َفڑََ َ‬ ‫ََٕيَ َتَ؛ََ‬ ‫ََََؿاََذَََ َََ‬ ‫َََؾَځ‬ ‫ځَـ‪َ١‬ـََََُيـؾَََڏََي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََ ََٖيقَََ َتَ َََ َ‬ ‫فَڅـڏََ ََهَـَ‪َ.

‬‬ ‫اَ ََ َ ََََ‬ ‫ذاخفَڒڄـَ ََ‪ََّ،‬ـ‪َ١‬چَ َُيََ َ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََََڌََ َ‬ ‫رف‪ََّ،‬څََـَََڒيَ َسَََٓـََؾََ؛ََ‬ ‫يْـؾَڇ‪٢‬‬ ‫ڇَرَخَ ََ‬ ‫َڪَ َ َََ َ‬ ‫‪َ ََ ََ َ٠‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ْؿذـََََ‪١‬ـخاََؾََ؛ََ‬ ‫َُّي؟ََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫تََ َ َ‬ ‫ڔـؾَڪَ ََ‪ٛ‬ڙَفََ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫ََََرَ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََ ََْ‪َ٢‬دَيؾَك‬ ‫ڪَيَََُؾَك‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪106‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ10‬‬ ‫َهـَڇـڙف‪َ،‬هـََڙََڊَََ ََ َ‬ ‫َ‪َ،‬هيََ َڏيَََؿؾَ!َ‬ ‫ذاذَََيَ ََ‬ ‫ڇََرَٽَََؾََ َ ََََ َ َََ‬ ‫َََ َ َََ ََََ َ‬ ‫َُّيَّـڙف؛َََ‬ ‫ؿذََؾََ َ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬ـذَيؿ‪َ،‬‬ ‫هَ‪ََُ٢‬يََ‪٠‬‬ ‫َََََّ َ َ‬ ‫َُّيََّ َ‬ ‫ڱََ َ‬ ‫َڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫َ‪َ،‬هؿَ‪َٙ‬مَعََََڐـَك‬ ‫َََڏََيـََذََ ََ‬ ‫ّؿَڪؿَ‬ ‫َََ‬ ‫ُيَڏاََؾَ ََ َََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ََََ َڌَ َ‬ ‫َؿؾ؛َََ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫رف‪ََ٤ََٚ،‬ـَََڒَيؿَ‬ ‫َڪَ َ َََ‬ ‫يْـؾَڇ‪٢‬‬ ‫ڇََرَخَ ََ‬ ‫اَـَ َََََ ََ َ َ َ‬ ‫َََََؿؾَ؛َ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڒؾَځؿذـَ‪٠‬ٿـَځ‬ ‫‪١‬ڌؿَكؿؾَعرسَََ ََََ ََََ َ ََََ‬ ‫ؿؾ؟َََ َ‪َ ٚ‬ـَََّرََ ََََ‬ ‫َ‬ ‫َّؿايلَََ‪ََ٠‬ڔََڅؿََ‪َ.

‬‬ ‫ََََََََََََ‬ ‫ََََََََيؿَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫‪١‬چـَڏاڏاڄـ‪َ،‬ڈ‬ ‫ڪََڏَ َََ ََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪107‬‬ .‬‬ ‫ََسَـَځ‬ ‫‪َ،‬ـإَ َؽََٿَََََََ‬ ‫فقـؽَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫َ‬ ‫ڇَ َسََََ َ‬ ‫َكؿَٓ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ـَـَ‪ٚ‬ـڄـ؛‬ ‫يـ‪َّ،‬يُ‬ ‫ڪَََََ‬ ‫ڪ َؿؾ‪َ،‬ك‬ ‫َََ َََ‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ََََََ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾ‪َ،‬هـَََىَقَََيَبَََ‪ٚ‬ـڄـ؛‬ ‫ڌـَََ َ‪َ َََ َََٚ‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڌَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڇَ ََْيؿَ‬ ‫َ‪َ ٚ‬‬ ‫يؿَكـؾََََََََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ي‪٢‬ڌَ َذـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هُؾَََـَ َذَؼََ َ‬ ‫َڋڙ‪َٚ‬ؾَ ََ ََ‬ ‫ڇـڄـؾَڏـَؿَََ َ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َـذَاَ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ20َ-َ5‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫َ‬ ‫َـَهـهَ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫َََََرََٿَََيـ‪َ،‬‬ ‫ڇَ ََْ‪َ٢‬دَيََُـَڇ‬ ‫ََََهَ َکَ َرـَ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ؿذاَهَـَك‬ ‫كَََُـؾَََڏَ‪َ١‬ـََ‪٠‬‬ ‫ـڅـ‪َ َََ َ َََٛٙ،‬‬ ‫َََڔََََ َََ َ‬ ‫ڪَ ََ ََ َ‬ ‫َََََڒَ ََـُيَََّ َ‬ ‫يـَـَٕـََؽَََڗَ‪َ.‫‪َ13‬‬ ‫ڙ‪ٚ‬يؿَٿـَڇڙ‪َٚ‬ؾَ ََ َ‬ ‫ؿبَڗ؛َََ‬ ‫ََََ‪ََ َََ٤‬‬ ‫ڙ‪ٚ‬ؾَڪُيَؾ‬ ‫‪َ،‬ڪَ َ َ ََ َ‬ ‫ڇَ َ ََََََََ َ‬ ‫َُيَـَكَراََ‪َ.

‬‬ ‫را‪ٚ‬ؿؾَڏََ ََ‬ ‫ََََرَيؾَڇ‬ ‫ؿؾَاـڏـَڒڕ‪َّ،‬ؿَڇ‬ ‫ََََ ََ ََ َََ‬ ‫ََََڐَـَ‪َ ََََََ َ َ َََ َََََُ٢‬‬ ‫ُّْـَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫‪108‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـڑَ‪١ََ،‬ـف‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـَف‬ ‫ڪَََ َ‬ ‫‪١‬ـڪَ ََْ َ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 13َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ17‬‬ ‫َََََييتَ ََڇََ َ‬ ‫ڇَ ََْ ََ َََ َ ََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ُيَڇ‬ ‫ـؽَهَ َََ‬ ‫ـَهھـهھََجَ َ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬هَ‪َ ََ٢‬‬ ‫ُيَڐـَََ َّ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ؿذََاَََ‪َََ َ١‬‬ ‫َاڇََرَََاََََ َََََََََ َ‬ ‫ڑـدمھؿَٿيؿ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََڒَ ََُيََ َ َ‬ ‫داََّـَ ـَرَََّريَََڗَ‪َ .‬‬ ‫‪َََ ََّ،‬‬ ‫‪َٚ‬ڏََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫َ‪ٚ‬ڪَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫ڇَ ََْـَََڏَـَ َ‬ ‫ََََـَََـَ َ‪ُٚ‬ي؛َََ‬ ‫َڗَ‪ٚ‬يڅ‬ ‫َََ!ََ َهَ َ‪َََ٤َََٚٝ‬ڃََ ََ‬ ‫‪١‬چـَرَ ََ‪َ،‬ڏاَڕ‬ ‫‪١‬ڌـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫َََََ‬ ‫َڪيڌَ َُيَََڪـڕ؛‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫فَ َ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫َََََڃَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََََ‬ ‫َََـَفـڕ؛‬ ‫َََََََ‪٤‬ؿڋـَڄ‬ ‫ؿذث‪َََُْ ََّ،‬ـ!َف‬ ‫ڇَ َڏَـَڇ‬ ‫ََََ َ َ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڒَّرَََ‪َٚ‬ڏََََڏَََفَڕََ؛ََ‬ ‫َاؾََََـَڙَاََيتَََـَ َذََ ََهَ ََََ َ‬ ‫هؿََا‬ ‫َڋُؿَ‪َ .‫‪َ16‬‬ ‫يؿ‪٢َّ،‬دـَهـََخََڏََهَؿَخََ؛َ َ‬ ‫ََََډََڇََرََٿَََََََ ََ َ ََ‬ ‫ڇَ ََْـَڇـ‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫ٿؿَ‪َٚ‬ريَََ‪ََ٠‬ؿَهَؿَخَ؛َ َ‬ ‫َََََََََ‬ ‫ڱََََـَ‪ٚ‬ـََڄَـَ َڑََََ‪٠‬ڔڅـ!ََ‪٠‬‬ ‫ََََؿَخََ‪َ ََََ،‬‬ ‫فَ‪َ ََ٤‬‬ ‫ََََؿَخََََڗَ‪َ .

‬‬ ‫َََ َ‪ٛ‬راََڎََ ََ‬ ‫َـ‪٠َ،‬ـذَيَ‪َََُ٢‬ـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؤََهَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 9َ-َ8‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪109‬‬ .‫‪َ19‬‬ ‫يؿَڒَّڃََاََََؾَََهـ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫َـ‪ٚ‬ـََا‬ ‫َََََخَ َ‬ ‫ڇَ ََََََْ َ‬ ‫‪ََّٜ١‬چَ َؾَ؛ََ‬ ‫َهـ‪ََٕ،‬قَحََََ‬ ‫ڪََيَ‪ََ٢‬رَََڪـڇ‬ ‫َ‬ ‫َكـؾَََََ َ‬ ‫َََََڙيَََؾََ ََََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَاَ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫يؿ‪ََ،‬سَ ََ َََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫َڔؿَڋَڌَـََـ؛َََ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫َـجََڇـََڎََ َ‬ ‫ڇَڪؿَڐ‬ ‫ََََـَڅََََ‬ ‫َََڋَ َََ َ‬ ‫َََڏََيجََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََـََـ؛َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَكـَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫ڪقَ َؽَََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪَڌؿَ‬ ‫َ َ‬ ‫َََـََ َؼَؼَََر‪ََ٠‬ـََـ؛َََ‬ ‫َـ!َهيڪَـَؼ‬ ‫‪ُُ٢‬يَُّي‪ََّٛ،‬څََ َََ ََ‬ ‫ّؿََّڃََ َ‪َ َََ َ ََ ََٚ‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪٢‬وھََـَ َََََ َ‬ ‫َهؿؾَ‪َ .‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫َؾَ َََ‬ ‫َ ََ‬ ‫هـَذَاَ ََََ َ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫َـَ‪٢٠‬وَ ََ َ‬ ‫ھَذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـڋَـَََڒََيؿ؛‬ ‫ڇَکـَڇ‬ ‫يؿ‪َ،‬څـڏََ َُتََ َ َ‬ ‫کـذَََََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََََََڃََاَََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫هـذَيؿ؛‬ ‫‪٢‬دَ َذيَ َؿؾ!َڒك‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذَََفَ‪َٚ‬يؿ‪َ،‬ڊ‬ ‫راذَََََ َ‬ ‫ـَّـڏََفَََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬وَ‪َٛ‬رََؾَََ ََ َ‬ ‫ٌَٔـَ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪ََٝ‬ـَڈَ‪َََ ََُ٢‬‬ ‫َڗَڈـذفََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬ؾََ ََََ َ‬ ‫َََ َڊَ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫َََ َ َََََ َ‬ ‫ؾَهـ؛ََ َ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَيَ ََ َ‬ ‫ّـَڊھـذَ‪َََ،‬ڒَيََؽَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫ڇَڒََڕََڇـ‬ ‫َ‬ ‫ھـَهَ َـََهََ ََ َ‬ ‫ـَاـَ‪َٚ‬رَفَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪ََٝ‬ـَڈَ‪َََ ََُ٢‬‬ ‫‪٢‬وـذَ ََ َ‬ ‫ـهَ َ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫‪َ24‬‬ ‫ؾَهـ؛َََ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊيَ ََ َ‬ ‫َڇـّـَََـيَڕَ‪َََ،‬ڒيَ َؽَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫ڇَڒََڕََََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َََََرَڏيَڕَ؛ََ‬ ‫ؿذَََي‪٢‬داَڇ‬ ‫َُي‪َٚ،‬ؿَڇ‬ ‫فَـَڐَََڐَََـڅََ َََ‬ ‫ََكؿؾَََـَ َيَْرَ َََ‬ ‫َ‬ ‫ؾَُّي؟َ َ‬ ‫ُيڑََكَََ ََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬‬ ‫ؾَّـََڄيََڕَ ََ‪َ،‬ڪؿؿ‬ ‫ََهَ ََ‬ ‫ََسَََ‪٢‬ڊََ َ‬ ‫َََـَيََُ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫َذف؛َََ‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫ھـَڇ‬ ‫ََََ‪٤‬يَـَ َ‪١‬سَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڇََؽََڇََََؽَََڗَڇ‬ ‫َََََؽَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذَ َ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ؾَهھؿذفڑََڇَََ َؿفَ‪َ .‫‪َ22‬‬ ‫ؾَهـ؛َََ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊيََ ََ َ‬ ‫ََََ َڊَ‪َََ،‬ڒيَ َؽَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫َڇـّـَڇ‬ ‫ڇَڒََڕََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَاـَ‪ََٚ‬رَفَ‪َ .‬‬ ‫ھچَيؿَك‬ ‫ؾَهھؿذفڑََََ‬ ‫َڐـؾَََهَھَ‪ََ٤‬يَـَ َ‪١‬سَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َ َ‬ ‫َََََََُ ََ َََ َ َ َ‬ ‫َهَََُ ََ ََ َ َ َ َ‬ ‫ذڊَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ـڑَََََ‬ ‫عَمَرَ!ََا‬ ‫‪َٜ١‬عـََؼَ‪َََ،‬ڏَڐََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 10َ-َ3‬‬ ‫‪َ27‬‬ ‫قـذَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ذ‪ٚ‬ـ‪َ١َََ،‬ركََََؿؾََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََََـَ‪ََ٤‬يؿََََََ َ َ‬ ‫ڇَـَ‪ََََ٤‬يـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫ڊَ َ ََ َََََ َ َ‬ ‫ڇـذَ؛ََ‬ ‫َََََٿَ َؽَََ‪َ ََ٠‬ؿؾََا‬ ‫‪٢‬دَ َڙـ!َا‬ ‫يؿَڅََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ھڙاؾ‪َ،‬ڊھؿذََََ َ‬ ‫َكؾََىَ َؼَٿَََيؿََ‪َ.‫‪َ26‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐََََ َ‬ ‫َڇـڪَ؛ََ‬ ‫ََََريَََ‪َََ٠‬ٿـَڇ‬ ‫َ‪َ،‬هؾَهـَڇ‬ ‫ڇَ‪ََ٤‬رَ ََڇََيَڃَََاََـَڎَڃََاَََؾَ ََ َ ََ‬ ‫ذاڪَ َؾَََڗ‪َ،‬اَ‬ ‫َـَ‪َٚ‬ڃََـَ ََ َ‬ ‫ـَاـ‪ٙ‬ـََؼَ؛ََ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ـَاهؿڐ‬ ‫َََََؾََ ََهَ َََ‬ ‫َََـَيڌَ َ ََََ ََََ َ‬ ‫ـذاَفـَفـڪَ؛ََ‬ ‫َََڎََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َََََ ََْ َؾََڇـ‬ ‫ڇـََڎََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َ‬ ‫َََ ََ‬ ‫يـَهَ َ‪ََٝ‬ڏَڐَؿَََيُيَ‪َ.‬‬ ‫هَ‪ََُ٢‬يََ‪٠‬‬ ‫َََ َؾََََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ‪َ٤ََََٚ،‬ڃَََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ6َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪111‬‬ .

‫‪َ28‬‬ ‫َ‪٢‬دََؾَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َ َََََٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾََڇـڈؿ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪـَََـَ َزََـاََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ڇَ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫ََََّ َ‪٥‬ـَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ََََڃََډََرََؾَ؛ََ‬ ‫َََََ َڌـَډ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڈ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪ََ٣‬ٿؿَ‬ ‫اَ ََ‬ ‫ـڑَََََ ََ َ‬ ‫ٿـؾََّ ََْ َؾَ؛ََ‬ ‫ف‪ََّ،‬رَكَيَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َٿـَڪؿذََؾََڪَ‪ََََُ٢‬رَ َََ َ‬ ‫عَمَرَ!َاَ‬ ‫ف‪َ،‬ڇـّـَڪَـَ َ‪١‬ڌََ َ‬ ‫َڪَ َتَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دَ َذَ َََََ َ ََ‬ ‫َََؾََََاََڊَََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڍََؾََََ‪١‬ؿذاڇَََََؾَ؛ََ‬ ‫ڇَـََََرََڏَ‪َ١‬يَ َؿؾَڇ‬ ‫ََََڃَيَ َؿؾ‪َ ََ١ ََ،‬‬ ‫ـڋَيَ َؿؾَاَ‬ ‫ؿؾًَـَٕيَ َؿؾ‪َ،‬اَ‬ ‫ڐَـََََرََڐَََٿَيَ َ ََ ََ َ‬ ‫َََ َةََاَََڅَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََڇيََڃََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬رهـَ‪٠‬ـذََـَ!َ‬ ‫َڪَ‪َ َٛ‬ؾَ‪٠ََ:‬‬ ‫ڪَ َڍَيؿَ‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَََڊَََ َ َ َ ََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ7‬‬ ‫‪َ29‬‬ ‫َُي؟ََ‬ ‫يـڇؿَ‪٠‬ـذَ َ‬ ‫ـََّڂََڇََريََؾََڐَََيَڕَ ََ!َڪؿَََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ڇَ‪َ ََ َٛ‬‬ ‫َََؾََ‪َ ََََََََ١‬‬ ‫َا َةََاَََ َ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَََڏيَڕَ؛ََ‬ ‫َََََڃَ‪َ،‬ك‬ ‫َََََ‪َََٛ٢‬ؾَڒك‬ ‫َََ َ‪ََٚ‬يـؾ‪َ،‬ك‬ ‫‪٢‬ڍَفَڒ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََََُيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿذفَځ‬ ‫ََََڕََڐَََٿَََ َ‬ ‫فَهـَّـََڙيَڕَ‪َ،‬ڐ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ11‬‬ ‫َ‬ ‫‪112‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪٢‬ڌَڎََ َََ ََ َ‬ ‫َََََؾََََـَ َذف‪َ،‬ڈ‬ ‫ـَ َڈـ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ََََـَ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪113‬‬ .‬‬ ‫‪َّ،‬ؿَڪؿََ‪ََ َ َََٚ‬‬ ‫ُيَفڑَ ََ َََ‬ ‫ڪَلَـيَََ َ‪َََٝ‬ه‪َٛ٢‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ31‬‬ ‫رڪَيَ َؽَََڎيََڙََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪؿَڎَ َ َ‬ ‫ََڪَ َرف؛َََ‬ ‫ڇَ ََ‪ٛ‬رَ ََ ََ َ‬ ‫يؾَڪـذفَ ‪َ١‬ـ‪َ١‬گََ ََهَ َََ َََ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََـَ َذف؛َََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ك‪َٜ‬ـجيھؿَكـؾََ‪َٜ١‬‬ ‫گَڏََّـَََََََََ َ ََََََ‬ ‫َ‪ٚ‬ـَََ‪َََٚ‬څـَََڏ‪١‬‬ ‫رف‪َ،‬هيڪـََََّ َ ََ َ‬ ‫ڪـََٕيَ َتََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َڏَََ‪َ ََ َََ َ ََ٠‬‬ ‫هيڪـَٽ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ32‬‬ ‫ََََڏَـَ َ‬ ‫ََََڌَـ‪َ١‬ـَََُ ََ َ‬ ‫ٿـَڏف؛َََ‬ ‫‪١‬چـَرَََ‪َ ََ َََ٠‬‬ ‫ـَڪََږ‪َََُ٢‬را‪َ،‬‬ ‫ڇَريَڇ‬ ‫ڙاَّـ؛َََ‬ ‫ََََـيَََ َََ َ‬ ‫ََهـ‪ََّ،‬ريَ َـؾَٿ‬ ‫َََََڃََؼََََؿريََ ََََ‬ ‫ډََڌَيـَډ‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ‬ ‫َََََ َرفَڇ‬ ‫ه‪ٛ‬ڙفَك‪ٛ‬ڙفَىـؽَُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫ََ َ ََََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫ـڑََڈََََ َ‬ ‫َه‪ٛ٢‬ؾَُّيَ‪َ .‫‪َ30‬‬ ‫ـَڪـڏَ ََڇََ َََ‬ ‫ََََّ َرفَ؛َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَڒ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََ‪ََ٠‬ڙَ!ََ‪٠‬‬ ‫ډـڑَ؛ََا‬ ‫ڇَ‪َََ ََ َٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَڇـڄـڑَََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڇـڑَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ڄ‬ ‫ََ‬ ‫ؿ‬ ‫ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫َرًـَڐـ‪َ،‬‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڋ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ڏَيََُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫يـذـَڪَيََـڊََـَيؿََ‪َ.

‬‬ ‫َـذَََڪيـ‬ ‫َََََّ‬ ‫َڂؿَ‪ٚ‬ؿََةَ َََ‬ ‫هَ‪ََُ٢‬يَََڏََََ‬ ‫‪َ،‬كؾَََ َخيَؾََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ8‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪114‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫كَرَ‪ٚ‬ؿَك‬ ‫َََََ‪َ ََََ َ٢‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ16َ-َ1‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫يؾڑََََڐـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬هڏ‪ٚ‬ؾَڇ‬ ‫َّـَڇ‬ ‫ڇَڏَ َؾََ َ‬ ‫ََََ ََْ َؾَ ََ َ َ َ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڏـذَََ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ََّ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََړََڃََعَ َوَََيَبَََهـََ‪َ .‬‬ ‫ي‪٢‬دَيََؿؾَََڏَ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ35‬‬ ‫ل‪٢‬چؾَََ َََ ََ َ‬ ‫َََََڃًَََ َََبَ َـؾ؛َََ‬ ‫َڐـ‪٢َّ،‬ديَََؿؾَڐـَ‪٠‬‬ ‫ڇَڍََڇَََََ َ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَهـ؛َََ‬ ‫ـڑَََڇََََََ َََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ڒَڄَََََ‬ ‫ھؾََڒََ َڍََ َََ َ‬ ‫يؿَـَهَ َ َ‬ ‫ؾَهـََ! َ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ُيَهـ‪٣َ ََ،‬ڒـَََََ‪١‬يزاَََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫هريفَهَ‪َ ََ ََ٢‬‬ ‫َ َ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫‪َ36‬‬ ‫َ‬ ‫ڇَ َڏَيَؿََ ََ ََ ََ َ َ َ َ‬ ‫َڐـ؛ َ‬ ‫ََََرَ‪ٚ‬يََزَََ ََ‬ ‫‪َ،‬كـؾَڇـّـَڪرَڇ‬ ‫ـَهـؾَخـّتَ ََََ ََََ َ ََ َ‬ ‫ڀيُـَََخَ َ َ‬ ‫َََ‪َ .‫‪َ33‬‬ ‫ڏـَّـَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َهـَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ َ ََ َ ََََََ َ‬ ‫ڇَڏَ َؾََ َ ََََََ َ‬ ‫ُيَفـذَ‪َََ،‬عََٔؼَََه‪َ َََ َََ َََ٢‬‬ ‫ُيَڐـَڒڪَ َرـَ‪َ .

‬‬ ‫ـذَ‪ََََٚ،‬ڏََ‪َٜ١‬ڒ‬ ‫ََََ‪َُٚ‬يََ َ َ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 2َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ38‬‬ ‫‪٠‬ؿؾَََڏَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـذََٿَََيـ؛‬ ‫‪٢‬دَ َذََ ََ‬ ‫چـؾ؛َف‬ ‫َََََؾَََڇَََ ََ‬ ‫ڇَ ََراؾ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢‬جََ َ‬ ‫َڙ‪ٚ‬ـؾ؛َََ‬ ‫َََڒَ َََؿؾَََڋَََُـَََڋَ َ ََ‬ ‫ـ‪َ،‬هؿَ‬ ‫َڪَ َََ‬ ‫ََََ َؿؾَََ‪َٚ‬ڙََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٠ََٜ١‬‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫اَََ ََ َ‬ ‫ڙاؾ؛َََ‬ ‫يؾڑَََ‪ََ ََ٠‬‬ ‫َـ!َه‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫ََََََڅَ َََ َََ‬ ‫ي‪ُٛ‬يَڪََجَ‪َ،‬ڇـك‬ ‫ََََرَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ڪـذَ َ َََ ََ َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫ََََـُـ‬ ‫ََََََخَ َذََاََََځَـ‪١َََ،‬ـڐ‬ ‫ـؾَكـَڪَرَََيـؾ‪َ،‬كؿَ‬ ‫ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 1َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪115‬‬ .‫‪َ37‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََََڐـ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َڇ‬ ‫ََ‬ ‫َڏ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ڃ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ـة‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫؛‬ ‫َ‬ ‫ؿذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـ‪َ،‬كـؾَ‬ ‫َََََ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ڇَڏيؿ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َـاذيَََؿؾَََڏَ َ َ‬ ‫ڏـذَڎََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫َ‬ ‫َََـَ‪ََََُ١‬يـؾََ‪١‬ـََؾََ؛ََ‬ ‫‪١‬ـؾـَځ‬ ‫َهـ‪ََََََ،‬‬ ‫ََََََؾََ َ‬ ‫ََََڂََفؿك‬ ‫‪َ٠‬ؿَ‪١‬کَـَف‬ ‫َ‬ ‫ََََيداََؾََ؛ََ‬ ‫‪٣‬يکـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َؿؾََََ َ‬ ‫ََََـ‪َ١‬ـََََُيـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫يراَځ‬ ‫ََٕ َ‬ ‫ََٓ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫َـؾَٿـَذَڈَ َؾََ ََََ َ‬ ‫فڑََ ََؽََڑََعَرَيـََؾََ؛ََ‬ ‫َذَََ َََ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڒذَ َ َ‬ ‫ََََـَََىَرياََؾََ؛ََ‬ ‫ََََ ََْڃََ ََؽََڑَ‪ََََٚ،‬يتَٿ‬ ‫َََ‪َََٛ ٢‬ؾَڇ‬ ‫َڇَڌَََيـؾََ‪٠‬‬ ‫َََََ َ َََ ََ ََ َ‬ ‫َ َ َََ َ‬ ‫فَڪـََؾََ؛ََ‬ ‫ؿؾَڐـَڪـذَ ََ‬ ‫َڅـڏَََهؿ‪٠ََ،‬‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَڒذَ َ َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫ؾَهؿَّـ‪٠‬ـ‬ ‫ؿذَ ََ َََ‬ ‫ـڑََََڐـَََخََؽَََڗ‪َ،‬‬ ‫ََََّ َ َ‬ ‫خَيؿََاَ‪َ َ َ١‬‬ ‫َ َ‬ ‫َـَ َهَ ََھجَ ََڇَََ َ‬ ‫ڪََََََ َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫َََـََـَڇـ‬ ‫ََََرََيََ!َڐ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڇي‪٢‬ـذَََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََڪـََؾََ؟ََ‬ ‫ـڑَََهؿََ‪٠‬‬ ‫ي‪٢‬دـَڪيڊَََڗ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪَڏَ‪َٚ‬ؾَٿ‬ ‫ََََََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََڃَ َ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫َََََؿؾََا‬ ‫يػََََڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََؾَ‪َ.‫‪َ39‬‬ ‫َََََؾََ؛ََ‬ ‫‪١‬ڪؿًَـََؾََ‪٠َٜ١‬ـ‬ ‫ََََرَ!َ َ َََ‬ ‫ََََرَ!َڈ‬ ‫ََََرَئـََؾََ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڇ‬ ‫ڇََََ‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ ََ َ ََ‬ ‫َ ََ‬ ‫!َ‪ٚ‬ـڑَ ََ!َىـََؽَََ‪٢ََََٛ٢ََ٠‬وؿََ‪َ.‬‬ ‫َََڑؿا‬ ‫ڑيـؾَك‬ ‫َََََََ‬ ‫ڒَ َ‪َُُٚ‬ي‪َ،‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ9َ-َ5‬‬ ‫ـَاََـَََىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪116‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َ‪٢ٚ‬جَََڪيؿ‬ ‫‪٢‬وھـؾَََڋَؿ‪َ١‬ڕَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ڋَََرَفََ‪٠‬‬ ‫َـَ‪ٚ‬ؿةََ َََ‬ ‫ََََڅَ ََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ4َ-َ5‬‬ ‫‪َ41‬‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ َََ َ‬ ‫َهؿََٓرَ َڏَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫َََََََ‪ُٛ‬ي‪َ،‬‬ ‫ََََـيَََسَڇـڄ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَٿ‬ ‫ڇََََ‬ ‫َََـََََ َ‬ ‫يؿََّ َََُْ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـَرَ َڏَ؛ََ‬ ‫چـَكؾَځ‬ ‫َََََ َ َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ځ‬ ‫ؿؾَ‪ََََ٤ٚ‬ؾََ َ‬ ‫‪ٚ‬يڪَ‪٤‬يَََ َ ََ‬ ‫‪َّ،‬ؿَّؿخـَََّريَ َسَََ‪ٚ‬لََََ‪ُٛ‬يَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‬ ‫هؿَـَ َ‪١‬دَ َذڗَََـَ َذَ َڏَ ََ َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 3َ-َ5‬‬ ‫‪َ42‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑَََڎَڏَََََََ‬ ‫بََهَقَ َؽََڑََؿَََ‪ُُ٣‬ي؛َََ‬ ‫يؿَڇؿڑَ ََ‪َ،‬هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫َُي‪َ،‬هيََقَََ ََََ ََ َََ‬ ‫َََََ‪٢‬چََ َ ََ َ‬ ‫‪ُٛ١‬يَكؿؾَهؿڑَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڪَرَ َََ‬ ‫يق‪ُٚ‬يَك‬ ‫كَ َ َ‬ ‫ـ!َڏـڕََََ ََََ‬ ‫ََّڇََ‪َ َََ١‬‬ ‫َڪيؿڑَ؛ََ‬ ‫َََڏَڐَ َََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذََُي‪َ،‬‬ ‫ّـََڅَؾََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڙ‪ٚ‬ـَ‪ٚ‬ؿةَََََ َََ‬ ‫ََََڍََـَيڃَََ َُيََََڐـَ‪َ .‫‪َ40‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهـََّؿَََ‪ٛ١‬ؾ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ـَّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َََـَيََُ‬ ‫َڇـڄ‪ُٛ‬ي‪َ،‬‬ ‫ََََـيَََ َسََََََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَٿ‬ ‫ڇََََ‬ ‫ـڑََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وھَـَ َذَـ‪َ١‬ڕَ؛َ‬ ‫َََٕ َږؿَ َذَكََڕَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََؾَََـَڄََؾَََ‪َََ َ َََ٠‬‬ ‫ًََ‪ََ٤‬ؼََڒََخََڏََعَ‪َ٤‬ـََ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ـذفَڇ‬ ‫‪َٜٚ١‬ؿڑَ ََ َ َ‬ ‫ََ َ َ ََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪117‬‬ .

‬‬ ‫ڋَڇَََ ََُْيَك‬ ‫َ‪٠‬ـةَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ك‬ ‫‪َ٠‬ؾََََ َ ََ‬ ‫َ‪٠‬ـذفَڪَرََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 10َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪118‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ43‬‬ ‫يتََ ََََ َََ َََََ َ‬ ‫ََََرَ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ڪؿَهؿَڇيڊَ ََڇََََ َ‬ ‫يؿڏَ؛ََ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َ َ‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـَھَڃََََـَڕََٿَََََ َ‬ ‫يؿڏَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ڀؿذََ ََََ‬ ‫ځَََ‪٢‬ڀـَََھَؾََځََََََ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـڪَيَ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَ ََ ََ َ‬ ‫ي‪ََٝ‬ڏَََ َ‬ ‫َيؿڏَ؛ََ‬ ‫‪َ٠‬لَيَ َؿؾَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫ؿؾ!َڪََ َ‬ ‫ََََََڃََ َ‬ ‫َََّ َ َ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫ؿايلَھؿةََ َ‬ ‫ََََيؿَ‬ ‫‪٢‬دـڏَ‪َ،‬ٿ‬ ‫ؿؾ!َّـڕ‬ ‫ََّرَكَيَ َ َََ‬ ‫َََىَ ََ ََ َ َ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ1َ-َ7‬‬ ‫‪َ44‬‬ ‫جَهؿََ َ‬ ‫ڇَ َ َََ ََ َ‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫ـ!َذَڐَ ََ‬ ‫َََڎَََ َََ َ‬ ‫ؿڅـَڪـذََََڏََڇـ‬ ‫َڐـ‪َ،‬هؿَڑََ َََ َ‬ ‫!َـڏـَذـَ َ‬ ‫ًَ‪َ٤‬ؼًَََـََخَ َڏََ ََهَََُ ََ َ‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫ََََفَََذاََـَ َؽ ََ َ َ ََ َ‬ ‫ؾَڪََرَيؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََـَڈَ َؾََ‪َ َ١‬ڔَيـََ‪َ.‬‬ ‫ڍ‪َ١ َ،‬ـَ‪١‬چـَ‬ ‫ځََڒََ َؾَََڪَؿَََ‪ٛ١‬ـَځؿ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 11َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ45‬‬ ‫َََڎَََ ََََ ََ‬ ‫ڇَ َ َََ ََ َ‬ ‫ََََ َؾََ ََذَهـََةَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڐؿڑَََذاََـَ َؽ!َڈ‬ ‫ؿڅـَڪـذََََڏََڇـ‬ ‫قـّـؾَ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫يراڑـ!َـاةَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪ََ َََ٣‬‬ ‫ََََََؽََـَ َََ َََ ََ َ‬ ‫َََََََريَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪَيؿََ‪َ .

‬‬ ‫چـ‪٠ََٜ١َََ،‬‬ ‫ؾَّـََڅَؾَََّ َ‬ ‫‪َ،‬هَََُ ََ‬ ‫ؿذَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذيَ َسََكَََ‪َََٛ٢‬ؾََََّ َ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪119‬‬ .‫‪َ46‬‬ ‫َََڏََڂَََ‪ََٝ‬ڇـَريَ‪َََ،‬ڍَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪٠‬ٿـَڍـَؽَََهـ؛‬ ‫َڪَڃََََ ََ َ‬ ‫ڇَ َؿڋـَ‬ ‫‪َ،‬ڪؿهَ َ ََ َ‬ ‫َََََرَيَََُڙَفَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬دـَڇ‬ ‫ھـَڪََ َ‬ ‫َََـَ‪١‬يؿَك‬ ‫‪٠‬ؿؾَځ‬ ‫ََ‬ ‫ََََََ‪َََٛ٢‬ؾَََـيَرَ ََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 11َ-َ1‬‬ ‫‪َ47‬‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫َذاةَ؛ََ‬ ‫ؿذَفَيَـَڇ‬ ‫ََََ َ َ َََ‬ ‫ؿذفَـََََََ َ‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڒَّڃََڒََڌَ َ َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫رځـةَ؛ََ‬ ‫ـؾَڇ‬ ‫ََََّ َُيََهَ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢ََّٜ١‬يـ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََّيَ َ‪َ َََََٝ‬‬ ‫ڌـذَ َ َ‬ ‫ڐَََََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫ـذََؾَََهـََ‪َ.‬‬ ‫َداةَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪـَهـَهؿَڑ‬ ‫َََ َََ‬ ‫‪٠َٜ١‬عذَ َ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ48‬‬ ‫ََََ َبََ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َََهَبَََ‪َ َََُ٢َٚ‬ڙفَڒ‬ ‫َڪَرَ َـؾ‪َ،‬‬ ‫ؿذَبَك‬ ‫ؿذَبَڇ‬ ‫َََـََؾََڇَََ َ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪٢‬دفَڐـََّچََڅُي‪َ َ١َََ،‬‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َّڪََ َ َََ ََ َ‬ ‫ڪ َؿؾَََفَيََؿؾَ ‪َ َََ١‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ‪٤‬ـَ‪َ.

‬‬ ‫ََََھڅـَ‬ ‫ف!َـَفَ َڑََـَډَ‪َ،‬ڊ‬ ‫‪ٚ‬ـذَ ََََ‬ ‫َڅ‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫‪َ50‬‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَرفَََ ََََ ََ َ‬ ‫َڇََرَؿََڇَََ َکَـَََڒَََََََ َ‬ ‫قَ‪٠‬ـؾَڪَ‪َٛ‬ـ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫ذـٗـَڇـزََ ََذَ ََّ َ َ‬ ‫ؾَھَ‪َ ََ ََ ََ٤‬‬ ‫َ َ َ ََََ َ‬ ‫ـَھـڪََھَ‪ََُ٢‬ـ؛َََ‬ ‫َََََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َهـ‪َ،‬ك‬ ‫ؿؽََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََريََ َ‬ ‫َحمَمَ َدََعَرَفَـَ!َ‬ ‫ڪََ ََذََـَ‪َََ،‬ڋََڙؿَََ‪٠ََ،‬‬ ‫ڏَڂَـيَََ َ‪ََ ََٝ‬ذَ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫‪َ51‬‬ ‫َهـَڪَـَ ََََ َ‬ ‫ََبَ؛ََ‬ ‫َََََ َؾََ َ ََ‬ ‫يسَََڗ‪َ،‬ك‬ ‫يؾَهـَڇ‬ ‫َڇََرَ ََ َ‬ ‫‪١‬چـ!َڪََجًَََ ََ‬ ‫ََََرَخَ َ‬ ‫يـؾَّؿََؾََ َ ََََ َ‬ ‫َََََرَ؛ََ‬ ‫َََََ‪٢ََََٛ٢‬وـَڇ‬ ‫ََُّي‪َ،‬ڇکَـ!َك‬ ‫ك‪َ ََّٜ‬ڀَََ‪َ ََ٠‬ڙ‪َٚ‬ـَََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫يؾڑََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬ڀـَڇ‬ ‫ََََھَرَ‪َََ،‬ڏََثََََ‬ ‫َََََٿـؾَڊ‬ ‫ڊََھَمَـََ‪٠‬‬ ‫َڇـذَاَ َ‬ ‫ََََََرَ َ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪120‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ49‬‬ ‫َ‬ ‫َََََََََ َ‪َ١‬کَ َ‬ ‫َڇَرَؿََډَََڌَ َََ ََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ـ‪َ،‬هھيڅـَٿيـ‬ ‫ـ‪َ،‬ذاةََڊَََـََُ َََ‬ ‫ََََ‪َ َََٚ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫يؾڑََ‪ََٚ‬ٿََڙاََ‪َ.

‬‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ؾَََڪـڇ‬ ‫‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ََََيَڂَ ‪َ َََٛ٣‬ؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََرَََڗَف‬ ‫ك‪َٜ‬ف‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 3َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ53‬‬ ‫َڪَُيََڇَََ َ‬ ‫َََََ‪َٛ‬رََؾََ َ‬ ‫َڇَ‪َ َ٢‬ؾََ َ‬ ‫‪ٛ‬راؾ؛َََ‬ ‫َڪَُيََڊَََ َ ََ‬ ‫ڐََڐَََڅََـ‪َ،‬ڊ‬ ‫َ َږ‬ ‫َََََځَ ََُيََخَ َ َ‬ ‫ذاؾ؛َََ‬ ‫َـذََ ََخَ ََ‬ ‫َهـ‪ََ،‬ا‬ ‫ـَخمَ‪٤‬ؿََؼََ َ‬ ‫‪ََٛ َ٠‬يَْ ََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َهـ؟ََ‬ ‫ََََ َ‪١‬دَ َذََعَدَا‪َ ََ٣‬تََاََََؾََ َ َ‬ ‫َََهَ‪َٜ‬ا‬ ‫رعـؾ‪َ،‬‬ ‫ََٓ َ ََ‬ ‫ڇَڏَ َؾَََڪؿؿ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 2َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ54‬‬ ‫ََََـؿَََ؛ََ‬ ‫‪ٟ‬ـذـََ‪١‬ـَڊ‬ ‫ََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ََََـَ‪َ١‬ھَََ‪٢‬وؿ‪،‬‬ ‫َڇَ َـََڇََََْـَيؿَڇ‬ ‫ٿؿَڪَ َ‬ ‫‪َ َََََ٣‬‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫َكـؾ‪َ،‬ٿ‬ ‫ؿبََََ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ـَـَ َذَـَھَڃَََـاؿَ‬ ‫ڐََؾَََ‪َ َََ٤‬‬ ‫ََََ‪َ٢‬يَ َؿؾَ‪َ.‫‪َ52‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ډـڄؾَ؛ََ‬ ‫ڐََڐَََڅَ َََ َََ َ‬ ‫َڇَ‪َ َ٢‬ؾََ ََهَؿَڇ‬ ‫َـ‪َّ،‬ؿَهـََََّ َََ َ‬ ‫َََََـڙَفَ‪َ.‬‬ ‫ْ‪٢‬دفَڇ‬ ‫َََ َـََڇَََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٠‬يدَ َـؾََا‬ ‫اَ ََ َ‬ ‫َََ َذَـاََجَ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪121‬‬ .

‫‪َ55‬‬ ‫َڇََََ َ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَََڎَڅََـ؛َََ‬ ‫َََڎَ َ‪ُٛ‬يَََڏََََ‬ ‫ََََرَيـََڎَََڗ‪َ،‬‬ ‫يـَڪَ‪َََٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫َ‬ ‫ـَڌَڄََـ؛َََ‬ ‫َََڌَذَََيـؾَ ََ ََ‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََڒََخَ َيَْ َُيََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫َََََـ‪َ١‬ـََُ ََ ََ َ‬ ‫ڈََرَ ََََ َََ َََ َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫ـًَـڪََڐڅ‬ ‫فَڈـهھـذاَڪَيـ‪َ،‬ڐ‬ ‫َََََڅَََؾََََ َ‬ ‫‪٢‬جََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.‬‬ ‫َََََھَ َاََ‪ََُٛ١‬يَڇ‬ ‫ؿؾَّيکـذَ ََ‪َ،‬ڪؿَڇ‬ ‫ڪَ!ََ‪٠‬‬ ‫ڒّـَ‪َ20َ-َ4‬‬ ‫‪َ57‬‬ ‫ََََيَ َ ََ َ‬ ‫َََُيَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ؿؾََسَ‪َُٛ‬ي؛َََ‬ ‫ؿؾَذاك‬ ‫‪َ ََّ،‬چَيَ َ ََ‬ ‫َڇَيؿَََ‪٣‬يَڌ‬ ‫ڐَ ََ َ‬ ‫ََّ‪َ َٛ‬‬ ‫فڑَََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫اَٿَـَڒ‬ ‫َُي‪ََّ،‬ڋَڙََََّـََڎََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََرَ َََ َ‬ ‫َََڌَ َ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َذَ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫يڐَ؛ََ‬ ‫ََََََڌَ‪َ٢‬يََََُؿؾَڇـڄ‬ ‫ـدمھـَذاةََاَََڇَڌَيـ‪َ،‬ڇي‬ ‫َََ َ‬ ‫َـذڄُيَ‪َ .‬‬ ‫َََڋَ َ ََ‬ ‫َََََرَيـَ‬ ‫‪١‬ڊفَځ‬ ‫ڐَ‪َََ،‬ڋَؿَ َ‬ ‫ََََََُـؾََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬يڙفَك‬ ‫ََ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 12َ-َ1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َڪَڅََـ‪َ٣َََ،‬ڪـَځ‬ ‫َڇَ‪َ٢‬يؿَڇ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ56‬‬ ‫يؿَهؿَڇـكـذَ ََ َََ َ‬ ‫َڇََََ َََََََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـ؟ََ‬ ‫‪ٛ‬ؿَذَ َ َ‬ ‫َڐـؾَڇ‬ ‫ََََ ََْڃََََ‬ ‫‪َّ،‬ؿَڪَََُؾَڇ‬ ‫َََـَ‪َ ََََ٣‬‬ ‫َّـَ‪َ َ٣‬‬ ‫َََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَََهؿََ‪َ.

‬‬ ‫َڋـڙَ‪َٚ‬ـَڊ‬ ‫َفڑََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڊـ‬ ‫َََََ‬ ‫َؿارفَََ‪١‬يُ‬ ‫َََ‬ ‫‪َ ََ َ١‬‬ ‫َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 11َ-َ1‬‬ ‫‪َ60‬‬ ‫َََََڏَ َؾَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫يبَََهؿ؛‬ ‫ََََ‪َٚ‬يؿَڇ‬ ‫ڇـڈؿ‬ ‫‪َ،‬ڪََٿـَََ‪َٚ‬ٿََىَقََ َ‬ ‫ََََڎَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڇـّـَڇـ‬ ‫َََؾََ َ َََََ َ‬ ‫‪١‬يزفَ‪ٚ‬يڃـؾََ‪َ١‬ي‪ٛ٢‬‬ ‫ََ َ ََ ََََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫‪ٛ‬ـؾ‪َ،‬اـڋـَڑـډََا‬ ‫َََ ََ ََََ َ َ ََََ‬ ‫عـَٓ َؼََاََهَ َؽَََّـَ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫َََرَڎََكََََؾَََ‪ََٔ٠‬ـََ َ‪َ ٚ‬دـَ‪َ.‫‪َ58‬‬ ‫‪٢‬وـَََڏَـَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڊـڏَََهؿ؛‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ َرـ‪َ،‬ڊ‬ ‫يؿهؾَڇ‬ ‫َڇَََ َ‬ ‫‪١‬چـَرَََََ‬ ‫ڎَ َ ََََ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ.‬‬ ‫ََََـَٿ‬ ‫‪٣‬ؿڋـَف‪ٚ‬ؿك‬ ‫ڏفَڐيڐََڐَََ َرـ‪َ ََ َ َََََ،‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ59‬‬ ‫َ‬ ‫ڇـڈؿڙـَڇيشََ َ‬ ‫ََََ َ ََََ َ‬ ‫َََ ‪ََََُ١‬ؿؾَ ‪َ َََ١‬‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫فڑََ‪١‬يُ‬ ‫َڪَيؿ‪،‬‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڪَيَ َ َََ َ‬ ‫ىـَٗرََ‪َٚ‬يَ َؿؾَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫ؿؾَّڀيُ‬ ‫ؿؾ‪ََ،‬سَيَ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َذَفَ‪َ.‬‬ ‫ربََهَ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪَ ََْڃََؾَََ َ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪123‬‬ .

‬‬ ‫‪٢‬ـذَ‪َ،‬ك‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫َََّ َ ََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫‪َ62‬‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََّـََڎَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ََڇـڎـََ‪َٚ‬ـَََََََ َ‬ ‫يـؾ‪ََّ،‬رَكَيَ َ َََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڇـڙَََ َََ َ‬ ‫ؿؾ!َََُّ َ‬ ‫َ‬ ‫َََڙََؾَََ َََ َ‬ ‫َڪـََا‬ ‫ََََڎَ!َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪَُيََڍََڪيََـََُيَڇـ‬ ‫َََڊھـ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫ـٕـػََََڐـَ!َ‬ ‫َهـََا‬ ‫َََفَرََ َ‬ ‫ـَڅـََڎَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ ََ‬ ‫َڅـڇ‬ ‫ڈََيَ‪ََٛ‬رََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ11َ-َ7‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫‪٠َ،‬ٿـَفڏَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪١‬ڀـؾََڇَََ ََ َ‬ ‫َڋُـ؛َََ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََڇـذَاَََََ‬ ‫ڌـذَ ََََ ََ ََ‬ ‫ََڏََؼَََ ََ٘ي‪َ َََ٤‬تََكََََ َََ َََ َ‬ ‫اؾَهَ ََ ََ َ‬ ‫ـَڪـذَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هـَڪَرَََاََـََ ََ َ‬ ‫ډَريَََ‬ ‫َڂـَڗَََڏََََ َ‬ ‫ـَڒڎَ ََڇَََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََڏاَ‪٠‬‬ ‫‪َّ،‬ـَا‬ ‫يڃـذَ ََ َ‬ ‫َهـَََڏََ ََ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪124‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ61‬‬ ‫ڏيؿََّچََڅُي؛َََ‬ ‫‪٠َ،‬ؿؾَڐـؾَڇ‬ ‫ڇـڈؿ‪ٚ‬ـَ‪ٚ‬يڪـذَ ََََ ََََ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ََََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫َؿؾَه‪ٛ٢‬ؾَـاذَ؛ََ‬ ‫ا‪َ ََ٣‬ږَْ َتََفَََرَفَڪَ َږ‪َََ،َٝ‬ڋََيَـَََ ََ َََ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دفَّؿذََ َ‬ ‫ََََؾََكَََ َڏ‪َٚ‬ـ‪َ١‬ڪَ َؿؾََ‪ٛ٣َََََٜ١‬ـَ‪َ.

‫‪َ64‬‬ ‫َََََ‬ ‫َََََڏيـ؛‬ ‫َََ َؿذََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َُـڏ‪َ،‬كـؾَ‪٠‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫ڇـڙفَََـَ َيڄََ‪ََََ َََََ َََٚ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ڐُيَڗَ‪َ .‬‬ ‫ڑَ‪ََ،‬ا‬ ‫َؾـيلَََ َ ََ ََ َ‬ ‫َڪَ َ‬ ‫ڑيـؾَڪَ َََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 6َ-َ6‬‬ ‫‪َ67‬‬ ‫ُيَحمَقؿب؛ َ‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫ُيَڇْـَڇـڄکـ‪َ،‬ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ‪َ َََََ َ َََ َٛ‬‬ ‫ڇـڄ‬ ‫‪٣‬بَكؾَهؿََ‪َ .‬‬ ‫كيق‪ُٚ‬يَڇيـڏ‪٠َ،‬ؿذَيَْرَََاَََ ََ‬ ‫ََ َ َ َََََ َََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ65‬‬ ‫َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫ََََـَ‪َ َََٛ ١‬ؿؾَََََّرََڈيُ‬ ‫ََََؿَ‪ََ٣‬ڙيَََؾََڗ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََڇـّـَڇ‬ ‫َ َ‬ ‫يؿؾ‪َ َ ََ،‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫مـَيَََٽيُ‬ ‫َذف‪َ،‬ٽ‬ ‫‪َ١‬ڪَََاََذَ َيجََ َ‬ ‫َاڐَََ‬ ‫ڏَ َ َ‬ ‫َََـَََرََـَ َډَََڗَ! َ‬ ‫َََََرَيؾَڇ‬ ‫ي‪ٛ‬ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـذََٿَََيـَ‬ ‫َََڏَََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 8َ-َ9‬‬ ‫‪َ66‬‬ ‫ڇَـَ‪َ ََََ َََٛ١‬‬ ‫َََََ‪َ٢‬ڌَ!َََڏَََُي؛َََ‬ ‫لـؾَڪـ‪٠ََ،‬‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ڑَ؛ََ‪٠‬‬ ‫ُي‪َ،‬ڇَْـَڇ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََفَََََ‬ ‫ؤَڏََ َ‬ ‫َاَََ ََ َ‬ ‫َڒڏـَڪيڊََََڐـَ‪َ .‬‬ ‫ُيَ‪َٙ‬ـَ َََ ََ‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫ُيًَ‪٤‬ؿـًَؿب‪َ،‬ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ ََ َََ ََ ََ‬ ‫ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪125‬‬ .

‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫َـذَ َيؾَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 15َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ70‬‬ ‫َََڎََ َ َََ َ‬ ‫ي‪٤‬ـَـاؾڑََ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ذََڑََـََََّ ََ ََ َ‬ ‫ڇـََڎََََڏََڐََـَڅََـجََڇـ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َـڂوـَڇـؾڑََ؛ََ‬ ‫رةََ ََ َ ََََ َ‬ ‫َـ!َڇ‬ ‫څ‬ ‫ََ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬‬ ‫ََ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ٿـؾََّـََ‬ ‫‪ََ َََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َڏفَ‪َ .‬‬ ‫َـَىـََؽَ ََََ َََ ََ َ ََََََ ََََ‬ ‫ّڀَّڀََؿَ ََ‬ ‫َ ََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ69‬‬ ‫َََُيَ؛ََ‬ ‫َََََرَيـَڄ‬ ‫َََََرَََڗَڇ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََََڎََ َ‬ ‫ََََ‪َُٛ‬يَََـَيڃـَڇـ‬ ‫ڇـڄ‬ ‫َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڒَّڃََاَََهھََـََُيَ؛ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ـََّؽََرََ‪َ ََََََ٤َٚ‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذًََ ََٖ َتََ ََذَََ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‫‪َ68‬‬ ‫ُيَهـؾََََجـََؽَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َُٛ‬يَََهَ َؽََهَ َق‪ََ٣‬ڕَ‪َ،‬ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ڇـڄ‬ ‫ََََََ ََ َََ‬ ‫َََََََُيَََىَ َ ََ َ‬ ‫ْؾَڪَمـََؽَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫ُيَٕؿذةَڇ‬ ‫ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ ََ ََ َ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫َََؽَ؛ََ‬ ‫ََََڎًَََيـ‬ ‫َََََََُيَڇـ‬ ‫يدَٿُـ‪َ،‬ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫َََرَ ََََ‬ ‫َََرََ‪٠‬‬ ‫ُيَڇ‬ ‫ڇـڄَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٢٠َ،‬وھـؾَ‪ٚ‬ـَ‪٠‬ع‪٤‬ؿڏَٿُـَ‪َ.‬‬ ‫ؾَهـَڇـذََ َ‬ ‫‪١‬ـؾڑََ ََ َ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬دفََََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪١‬ي‪ٛ٢‬ؾََڑ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َ،‬ـؾڑََ ََڇََرَيـََ ََ َ ََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ14َ-َ1‬‬ ‫‪126‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪٢‬ڍََڒََ َڑَڕََ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَكـذَ‪َ،‬ا‬ ‫رةََ‪ََ٢٣‬چَھي‪٢‬‬ ‫ّـَك‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 13َ-َ1‬‬ ‫‪َ72‬‬ ‫ََََّڅَ ََ َ‬ ‫َََؽَ؛ََ‬ ‫ََّ‪٢‬ڀـ‬ ‫ََََڎََََڐـ‪َ،‬‬ ‫رخـَڇـ‬ ‫ڇـََڎََڇَََ َ َ‬ ‫َـَڪَرََ َ‬ ‫‪َّ،‬ؿَكـؾَََ‪ََََُٚ‬ڃََ‪َٚ‬ؾََهؿ‪َ.‬‬ ‫َڇـّـَٿ‬ ‫رخاََّ َڀََََ َ‬ ‫َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫‪َ١‬ڪـَ‪ٚ‬ـؾََ‪َٜ١‬‬ ‫َ َََ ََ‬ ‫َََََ َ َََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ15َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪127‬‬ .‬‬ ‫ڋـؾَهؿَـَٕـََؽَ ََ َََََ‬ ‫َـَ ََ ََ ََََ‬ ‫ڒّـَ‪َ14َ-َ4‬‬ ‫‪َ73‬‬ ‫بَ!ََََََّڅجََكََََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََڎَََ َََ‬ ‫رخـَڇـ‬ ‫ڇـََڎََڇَََ َ َ‬ ‫َڐـ‪ََٙ،‬ـ‪َ َ٣‬‬ ‫ََََيـََ‪َ.‫‪َ71‬‬ ‫يقَـَ ََ َ‬ ‫ّـذَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫َََڎََ َ‬ ‫ڇـََڎََََڏََڐََـَڅََـجََڇـ‬ ‫َََـَََّ َََ‬ ‫رةََََـَ َََ َ ََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫هھ‪٢‬دفڑََََ َ‬ ‫َڇـذَ؛ََ‬ ‫َـ!َڇ‬ ‫‪ََ٣‬ڙََََ‪٢٣‬چھََـَ َََ َ‬ ‫َـ‪ََّٛ،‬څََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََديَََ ََََ َ‬ ‫َهؾَُّيَ‪َ.

‬‬ ‫َََََريََىََُْيََ َ‬ ‫َََؿَ‪َٛ٣‬يؿََ‪٠‬‬ ‫كؿَذَ َةََ ََذَكؿََ َؽ‪٠َ،‬‬ ‫َذََََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ8َ-َ5‬‬ ‫‪َ76‬‬ ‫َـَڪـََؾََ َ‬ ‫َ‪٠‬ؿؾ؛َََ‬ ‫ََڗ‪٠َ،‬يـؾ!َ‪٠‬ـذَڏََََ‬ ‫ڇَـَ ََ‬ ‫ََڪَمـََؾََ ََََََ َََََ َََ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬ڒـَ‪َ.‬‬ ‫ـَكؿڐـَ َ َ‬ ‫‪٠‬ؿؾَڗَڒ‪ُٚ‬يَكؿؾ‪٠َ،‬لـؾَك‪٢ٛ٢‬وؿََ ََ َََََ‬ ‫ََ ََ َََ َ ََََ ََََََ ََََََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 6َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫‪128‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ74‬‬ ‫َََََ َؿذَڐَََاَََڃََََ‪ََ٠‬رََؾَ؛ََ‬ ‫ٿـَهھؿڇڙا‪٠ََ،‬‬ ‫ـڑَََ‪ََََ ََ َََ٠‬‬ ‫ڇـَڄ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫‪ٛ‬ؾَ؛ََ‬ ‫ّـ‪ٚ‬ـؾَاـڏـََََّڋََرَيؾ‪ََََ َ َََََ،‬‬ ‫ََ ََ َََ َ َ‬ ‫‪٣‬ؿڋـَكـؾََ‪َ َََ٣ ََٜ١‬‬ ‫َهُؾَ‪َ.‬‬ ‫َََڃَ َؾََ ََ‬ ‫‪ٛ١‬ؿؾَڪؾََ‪٠‬‬ ‫َََََؾَ ََ‪َ،‬خَاََََ ََ َ‬ ‫‪ََّٜ١‬ډـڄ‬ ‫َخَ َڏَََََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪َ75‬‬ ‫ڇـََ َـ‪َ َ١‬‬ ‫َََھَڅََـَََھَ ََ َ‬ ‫فَھؿََ َؽ؛ََ‬ ‫زاذَ ََ‬ ‫ََََڙََََڗ‪َ،‬‬ ‫ځؿَڇ‬ ‫گَاَََ َ‬ ‫َََ َؽَََّرََ َ‬ ‫َڪََ‪٢‬چؿََ َؽ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڪـَ‪٠‬‬ ‫ڙاڑََ َ َََ‬ ‫هَؿَھَرَََژَََهَ ََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.

‬‬ ‫ڌـَڪـڇ‬ ‫‪٢‬ڌاؾَََڎََََ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َذاڏَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َذَؿَََڗَڊ‬ ‫ََََ َڏيَََؾََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 8َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ79‬‬ ‫َََڃَـََـ؛َََ‬ ‫ََََڙَََيُـََ‪٠‬‬ ‫َهـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬دفَڇـذََ َ‬ ‫ڇَرَََ ََ َ‬ ‫يـؾَََّ َ ََََ َ‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫ڪَـَََ ََ َ‬ ‫َکَ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َڪرفَ‪َ.‬‬ ‫ُيَهـَڋيتََ َ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـَڪَڙَاََـ‪َ،‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪129‬‬ .‬‬ ‫َََ َڍََ‪َٜ١‬‬ ‫ّـڑَ‪َ،‬ڒ‬ ‫ََََػَٿ‬ ‫ـاؾ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫َََڏَ َ ََ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ78‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وؿَڊـڏَ؛ََ‬ ‫َََََ‬ ‫َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڎڏفَڊ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ٿ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ري‬ ‫َ‬ ‫ـَڇ‬ ‫َََ‬ ‫ڇَرَي‪ََ٢‬دَيََُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫َََََؾََ َُتََ َ َـڏَ؛ََ‬ ‫ؾَڪَيـَك‬ ‫َّ‪٢‬دفَڊ‬ ‫رـڑََ ََ َ‬ ‫ََََ َسََ َََ َ‬ ‫ڊَ َ َ َ‬ ‫ـيَـَ‪َ ََ ََٛ‬‬ ‫َََََ َؾََڒََخَ َيَْ َُيََََڒذاََ َڏَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَڅََََڗ‪َ،‬ك‬ ‫ـَڪَيؿَََََََ‬ ‫َََََـڙَفَ‪َ.‫‪َ77‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َڍََاَََ ََََ‬ ‫هھـڑَ!َ‬ ‫َََََََ َڋـَڒ‬ ‫َََڎََََڐـ‪َ،‬ك‪ََٜ‬ا‬ ‫ڇل‪٢‬گَڋَـََُيََڇـ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ڌـڑَ!َ‬ ‫ََََڌَڃََََڐـَڇ‬ ‫يـ‪َ،‬كؿؾَڇ‬ ‫ََََََََڌَـََََََََ‬ ‫ڇَڌَڃََڊھڅـَڇ‬ ‫ـَـَ َََ‬ ‫َهـَعـڏََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫َََََََ‪٢‬چـَځ‬ ‫َََََرََ‪٢َََٚ‬دا‪َ،‬ځ‬ ‫َځَڌََؾَځ‬ ‫َََََڙَََځَََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫‪َ82‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََََرا؛‬ ‫ََََڄَََاَََڈـڐ‬ ‫‪َ،‬اـڂَََـَا‬ ‫َََََََقَڄََُيَ َََ‬ ‫َڇڃَٿـَڇ‬ ‫َََـَََڏََيؾ؛َََ‬ ‫َََڏيَرََڏََھـَڄ‬ ‫ََََڎَََڗ‪َ،‬‬ ‫َََذَ َيَْيَ َؿؾَڇـ‬ ‫ڇَڕََڇـ‬ ‫‪َ،‬ڈـذـڋَ َََََ‬ ‫ـَڈؿيلََ َ‬ ‫َڪََيؿَ!َ‬ ‫‪٢‬ھؿؾَٿـ‬ ‫ھؿََةََڇََََََ‬ ‫َََََ‪َُ١‬يَ ََََ َ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪130‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ80‬‬ ‫َ‬ ‫َهؿَهـَ ‪َََُٛ٣‬ي؛َََ‬ ‫ـڑََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ََ َ ََ َََ َ‬ ‫ڇڙاڏـَّؿََّڏَ‪َََ،‬ـَ َذَََـَاََ َ‬ ‫‪ََُٚ‬ـََا‬ ‫ََََََََ‪َ.‬‬ ‫ڌڎَڗَڈ‪َٜ‬ٿيـ‬ ‫َََََ َ ََ‬ ‫ُيَڊڏ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََڑََ‪َََ َٛ‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫‪َ81‬‬ ‫ََََ‬ ‫يـَـاََ‪٢َََٚ‬دا؛‬ ‫ََََـَ َذََََ‬ ‫َََ‪َٚ‬يؿ‪َ،‬‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾََڇََـڈؿ‬ ‫ڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََ‪٢‬دا؛‬ ‫َََََڏَيَ‪ََ٤‬يَ َؿؾَڊ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڊـ‬ ‫ََّيَ َدََ ََ‬ ‫ّـذَََيََََّيََڃََ َ‬ ‫لـذَََهـََ‪َ.

‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫‪َٚ،‬ؿَهؿَڪَ َـََڑََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫‪َ84‬‬ ‫يؾَڪـكـَڇـڑَ َََ َ َََََ‬ ‫ڇ‪ََٛ‬رَ ََ َََ َََََ‬ ‫ََََََ‬ ‫‪َ،‬ڇڏجَڇؿڑََڇََرَيلڅؿ؛‬ ‫َهُؾَََـَ َََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـاََڅَ َ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫څـڑَ؛ََ‬ ‫ڐََ ََ‬ ‫َيؽََ َََ‬ ‫يـؾَهؿَ‬ ‫ڏَڐَ ََڇََرَََ ََ‬ ‫َََََََڇَََ َََ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫َََؾََ َ‬ ‫ََََيَڙََڑََ‪َ١‬ي‪ٛ٢‬‬ ‫‪َ،‬هـَ ‪َ١‬ـَ‪٣‬ؿََڑ‬ ‫ڌـڑَ ََ َ‬ ‫يٌؾَ‪٠‬ـؿ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫‪َ85‬‬ ‫َاـذَاَ ََ َََ َ َ‬ ‫‪١‬چھـَاـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫ؿذا‪َ،‬ـاؾڑََََ َ‬ ‫َ َڇـََََڏََ ََ‪َ ََ ََََ َ ََٛٙ‬‬ ‫ڋـؾَهـَـَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڐـ‪َّ،‬ـََّ َڀََاَََهَ َؿذا؛‬ ‫َـَ ََ ََ َ َََ‬ ‫ٕـؽَََ َََ َ ََ َ‬ ‫ىـَٕ َؽََىَ ََ٘ َ ََََ َ‬ ‫ـَهـََّ َڀََٿَََََـُـَ‪َ.‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿذا‪ََ،‬سَ ََ َ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪131‬‬ .‫‪َ83‬‬ ‫‪َ،‬ڇـذَڎَََََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََََكـ؛َََ‬ ‫َََََؿؾَڇـ‬ ‫ڇ‪َََٛ‬رَيؾَك‬ ‫ََََذََيجَ ََََ َ‬ ‫َڇؿڑََڇََََََ َ َ‬ ‫ڈؿََؽََََڏََََـَّـََذََيجَ ََ َََ َََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫‪٣‬ؿڋـَفَ‪ََٚ‬ؿََكَـَٿ‬ ‫قـزَ‪ََ َ ََََ،‬‬ ‫ڏفََّ َڀََ‪َ َََ٣‬‬ ‫ڎَ َ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ89‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهـ؛ َ‬ ‫ڊـڏََ َ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬چ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ڏ‬ ‫‪٢‬وـَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪َ،‬ڊ‬ ‫َََ‬ ‫ڐ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـَهؾَ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ڇيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََيـََ‪َ .‬‬ ‫فَذاةَ ََ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 11َ-َ3‬‬ ‫‪َ88‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڊـڏََ ََهَـ؛َََ‬ ‫َََ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬چ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ڏ‬ ‫‪٢‬وـَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬ڊ‬ ‫َََ‬ ‫ُيَفـز‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ََ‬ ‫ـَه‬ ‫ََ‬ ‫ڇيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََيـََ‪َ .‬‬ ‫ؿذَََ‪ُٚ‬ـ‬ ‫‪ََََ َََُْ ََّ،‬‬ ‫ََََـيَََ َسََڇـ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَٿ‬ ‫ڇََََ‬ ‫َََڎَََ َ‬ ‫ـَكـؾَََّ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ5‬‬ ‫‪َ87‬‬ ‫َ‬ ‫ځـةَ ََ َََََ َ‬ ‫َََََرَََ َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫َََََڙَ‪ُٚ‬ـ‬ ‫‪َّ،‬ـَ‪٠‬ـڪََََڏََڇَََْؿَ‪٠‬ـ‬ ‫ـَهـَڇ‬ ‫ََ‬ ‫ڇيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ذَـَََـَََڎََڙَ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڏّـَََڏَڐَؿَيََؾََََڐـَ‪َ .‫‪َ86‬‬ ‫ََََڎََ َََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڎَ؛ََ‬ ‫ڇي‪ٛ‬ـَهـؾَڇـ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪَيَ َ‪ََ ََٝ‬ذَـَجََ ََذَ َََ‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫‪١‬چـَرََڏيَڕَََڗ‪َ َََ َ ََ،‬‬ ‫َڪـڎَ؛ََ‬ ‫ك‪َ١َ ََٜ‬ڪؿَ‬ ‫يڌَ َُيََ َََ‬ ‫‪َ١‬ڪـَڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫‪٣‬ؿڋـَفَ‪ََٚ‬ؿكَََـَٿ‬ ‫ڀََـَذَ َؼ‪ََ َ ََََ،‬‬ ‫ـاذفََّ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ2َ–َ2‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪132‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪133‬‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫‪١‬چـَرََڏَ َ َ‬ ‫ََََ َؿؾ؛َََ‬ ‫ـذَيؿََ‪٠‬‬ ‫َڐـؾ‪َ،‬‬ ‫‪٢‬ڀؿذََََ‬ ‫ـَهـؾَځ‬ ‫ځَََچَ ََ ََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾ؛َََ‬ ‫ََََڎََڇََََََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬هَيتَڇـ‬ ‫ڪـ‪ٚ‬ـَذََّيَ ََ ََ َ‬ ‫سَڪيڊَََ َََ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫٘ـَڪَ‪َ٢‬دَ ََ َ‬ ‫ََّڀَ َ‬ ‫َُّي؟ََ‬ ‫يؾَڪَ َؾََ َ َ‬ ‫َََََؿؾ‪َ،‬ؾ‬ ‫َڒ‪ُُٚ‬يَك‬ ‫تَََ ََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ1َ-َ5‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ؾَڗَاڎَـَاَ‬ ‫َََؾََ؛ََ‬ ‫فڑََ ََذَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬‬ ‫ځَرَ َڏََََ َ َ َ‬ ‫َََهَ‪َ َََ ََ َََٛ٢‬‬ ‫َځـذـڙَ َ َ‬ ‫ََََؿَ‪١‬ـَ َ‬ ‫َسََكَََؾَ؛ََ‬ ‫يـؾ‪َ،‬كؿڙفَڇ‬ ‫يڃـَـَ َ‪١‬ڌَََ َََََ َ‬ ‫ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََڃََـَََ َََ‬ ‫َََ‪َ٠‬ؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھََا‬ ‫َََعَمَرَ!ََ‪٠‬‬ ‫َََ َؽََ ََذَڐََغََرَ َيبََََڐـ‪َ،‬‬ ‫غـَؼ‬ ‫‪٢‬ڙفَ‪َ .‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََي‪َٛ٢‬‬ ‫َََ‪َََٝ َٚ‬اََََڂـََ‪٠‬‬ ‫ََّركَََـَ َـُيَََّـََڎََ َََسَؾَ‪َ،‬ڒ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 12َ-َ6‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ځََريَـَََُيََ َ‬ ‫ڪَؾََ َ‬ ‫ََََـََََ ََ َ‬ ‫يـّؿ؛ َ‬ ‫ڂؿَـاذَََ َََ‬ ‫َڪَراََڙَََهـ‪َ،‬‬ ‫ڐََڅَيََـيتَ َڑََڐَََ‪َ ٢‬ؿَََڎََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َؤ‪٠‬ـّؿ؛‬ ‫َََڋَ َََ‬ ‫ََََڋََڔؿَ‬ ‫َڪَيؿ‪َ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڇـّؿ؛‬ ‫ڑََََ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫َََََيؿ‪َ،‬‬ ‫َكـؾَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫ـڑََََ‬ ‫‪٠‬ـڪـَڄ‬ ‫ََ‬ ‫ََََڏَيََُ َ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََڋَ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ًَـَ‪َ َ٣‬ؼَ َ‬ ‫‪٢‬ڌَيَـُيَ‪َ .‬‬ ‫يؿًَـٕؿ‪َ،‬ڋَيھؿَ‬ ‫َڪََََ ََ ََََ َ‬ ‫َکَ َ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪134‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ4‬‬ ‫ـڙَََڗ؛َََ‬ ‫ََََڏَيؿَ‬ ‫َََََؿڄََََؾَ‪َََ،‬ڌَڙََََڐـَڊ‬ ‫ځَڪَ‪َ٤‬يـَځ‬ ‫َََڌَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫َََََھََ‪٤‬ـََََ َ‬ ‫ڌذََڇَََـََُـَََََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٣‬ؿڪََ َ‬ ‫ڑـَلَيَ َؿؾ‪َ،‬ڑ‬ ‫َََرَََ ََ َ ََََ َ‬ ‫يـؾَهـَڑـَلََڙَفَ‪َ.‬‬ ‫ك‪َٜ‬ڇڃَ ‪َ ََ٣‬ڄَََ‪َ َََ ََ ََ٠‬‬ ‫ََََ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 9َ-َ3‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َ‬ ‫‪ُْ١‬يَذََََ ََ َ‬ ‫كؿَذازََٿََََُـ؛َََ‬ ‫َََريَ ََ‬ ‫ځََڒؿََ ََـَځ‬ ‫َ‪َ،‬هَـَ َ ََ َ‬ ‫فڑََ َ َََ ََ َ‬ ‫فڑََََ ََ َ‬ ‫َََََڎََََڏَََ‪َٚ‬ريََ؛ََ‬ ‫َُّي‪َٚ،‬ـذَف!َڇـ‬ ‫َفيڪـذَ َ َ‬ ‫فَََرَ َ َ‬ ‫ڪَ َتََ َ‬ ‫َ‬ ‫وـ؟ََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫‪َٜ١‬څـَڄ‬ ‫ُُيَُّيَََََ‬ ‫ؿؾَڪَريََ‪َ ََ ََ١ َ،‬‬ ‫َڪَلَي‪ََ٢‬ديَََ ََ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪135‬‬ .‬‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫ََََؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َڒھـَك‬ ‫ََََ َؽَََ َ‬ ‫ڪـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََ’ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ـَ ََّ ََھـؾ؛َََ‬ ‫َؿاؾ؛َ‬ ‫َََڋَ ََ‬ ‫َََڒََ َؿََؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ځََڒؿَ‬ ‫‪٠‬ـذَيؿََ‘ ََََََ‬ ‫ؾَڗَََڌَ َ‬ ‫ڪَ ََََ ََ َ‬ ‫‪١‬ھـؾ؛َََ‬ ‫ي‪٢‬دفََّؿََََ‬ ‫ڪَـَ َ‪١‬ڌَََ‪َ٢ََ٠‬ھََ ََ‬ ‫ڙا‪َّ،‬يڪَََ َ ََ َ‬ ‫راؾ‪َ،‬هـَََھَؿَ‪َ َ١‬سََڇَََ َ‬ ‫ځَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫ََّچَـيََ ََ‬ ‫َََديَََؿؾَٿ‬ ‫‪٠‬ـؾَڏفََ‪٠‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪ََّ،‬چَڃََ َ‬ ‫ََََُيَ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َََ َ َََ ََ ََََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؿؾَڐـَّـٿـؾَڐـذَيؿ؛‬ ‫ََّکَ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬ڀؿذَهَ َؾََ َ‬ ‫ځَََََ َ‬ ‫‪َ،‬كـؾَڪَـَََڏَـَ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڄـَّـََڎََڏَڐََؾَ ََََ ََ َ‬ ‫‪١‬چـَرََ َ َ َ‬ ‫َڏـذَََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪ٛ‬ـََڙَ‪َََ،‬ڏَََڐـؾَََ‪َٚ‬ڏَََََ َ‬ ‫ؿؾَُّيَك‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫‪َََََ َ ََ َ َ٠‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪136‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ!ََّکَـرََځََـ‪َ١‬ـََََُيـؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬ڀؿذاؾَا‬ ‫ځََََ ََ‬ ‫‪ََّ،‬رَكَيَ َ َََ َ‬ ‫ََََهـََڙَ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڏـَذَيؿَ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢ٛ١‬وـ؛َََ‬ ‫ـڑََڇََـََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫يؾَځ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ُي‬ ‫َ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـَڒ‬ ‫َََ‬ ‫ځََقَ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َيؾَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬‬ ‫َڙ‪ٚ‬يؿ‪َ،‬ڏـذاڇؿ‬ ‫َََََّرََڋَ َ َََََ َ َ‬ ‫ََََّڍـهھـَ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ؾَڗَ‪َ.

‬‬ ‫يؿَهَ‪ََُ٢‬يَََخََؽََ َ‬ ‫ُيَ‪٠‬ؿذَ‪َََ،‬خَ َيکََََ‬ ‫َََيؿَكَ‪٢‬‬ ‫‪٠‬ـَڄ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 7َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫قَڗَفرياَؿ‬ ‫َََََ ََ َََ‬ ‫رياَََّڋََرَيؾ!َځ‬ ‫َځَرَ‪َ،‬ځ‬ ‫َََـََ‪َ َََ ََ٤‬‬ ‫ََََ ََََ َََ‬ ‫َكـذَفََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َڪـ‪َ،‬ـايلَ َََََ َ‬ ‫كؿَذَ َڑََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫!َكؿَذَ َڑَََـاَؿ‬ ‫ََََؾَََ ََ َ‬ ‫َڐـَڪَ َڍَ ََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾَ‪َ.‬‬ ‫فَكـذََََ‬ ‫ََهـََٕقَجَ‪َ،‬ك‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 10َ-َ8‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َ َ‬ ‫يؿ‪َّ،‬ـذ‪َ َ١‬‬ ‫‪٢‬وھـؾ؛َََ‬ ‫ََّھَ َجَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫فَځ‬ ‫َََ‬ ‫گَ َ‬ ‫ڐََََكـَََڒََََََ ََ َ‬ ‫َځََرَ َ‬ ‫ََََكَرََ َََ‬ ‫َـاڑَ؛ََ‬ ‫ؾ‪َ،‬ـَڅَ َؿؾَا‬ ‫ڐََڙَيََؿؾَڐ‬ ‫َھـذََ ََهَََُ ََََ‬ ‫ََََڌَڃََ ََ َ‬ ‫َََڃََََڊَ َڈََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪَيـ؛‬ ‫يـ‪َ،‬ڊاَ‪٠‬‬ ‫َََََََََ‬ ‫ھـََّقَزاَٿ‬ ‫ََّرَ َََ َ‬ ‫ََََََريَـَََ ََ َ‬ ‫ُيَڪَؾََ َ‬ ‫َڪَراََڙَََهـََ‪َ .‬‬ ‫ََََڌََ‪ََُ٢‬ـؾ‪َ،‬ځ‬ ‫ڇَھََرَفَڇ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 2َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪137‬‬ .‫‪َ10‬‬ ‫َََََ‬ ‫َََ‪٤ََٚ‬يؿ؛‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٢‬ڀؿذَ ََ‪َ،‬هؿَڇ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫ڀََځََََََ َ‬ ‫يؿََّ َ‬ ‫ځَـََ‪َ َََََ٤‬‬ ‫َََََڃَ َ َ‬ ‫ډـكؿَڪَُيََ َ‬ ‫ََّ َََََ َ‬ ‫َڪَ ََََ َ‬ ‫كؿذَ؛ََ‬ ‫َََـََا‬ ‫ـ‪َ،‬ڒذَيـَڄ‬ ‫ََٓ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫ََََرَ َ‪ٚ‬ـَڈ‬ ‫ََّڙََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫يـَّيڐََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ8َ-َ8‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫َ‬ ‫!َََّ َ‬ ‫‪٢‬دَ َذـ؛َََ‬ ‫يڙفَڈ‬ ‫ََََ َ‬ ‫يڙفَځ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌ ََ َ‬ ‫‪َ ََّ،‬ؿذَاَََيتَ ََ َ‬ ‫َځََ َ َ‬ ‫ََََرَيؾَ!َ‬ ‫َُّيَ ‪َََ٣‬ڒَـََ‪٠‬‬ ‫َََََلـؾَ ‪ََ٣‬ڪَ َؾََ َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌ‪٠ََ،‬‬ ‫َؿؾَڇ‬ ‫ڪيڊَََاََڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 8َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪138‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ13‬‬ ‫‪٢‬ڊََھَٿَََؾَََڗ؛َََ‬ ‫َََََََرَ َيؾَ ََ‪َّ،‬ـٿ‬ ‫َځََـِنَ َڑََٿـَځ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََ َُيََ َ‬ ‫‪٣‬يََڙَََؾَََهؿََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َيؾَ؛ََ‬ ‫َََ‪َ٢‬وَھََ‪َٜ١‬‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ڪؿَ!َ‬ ‫َهؿَڒهَ َ‬ ‫َََََ‪َُ١‬يَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪٢‬ھؿؾَٿـ‬ ‫ھؿََةََڇََََََ‬ ‫ُيڑََ ََََ َ‬ ‫َََ ََّؿَ‪َ١‬ھََ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫څـؾَ؛َ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َځََـِنَ َڑََ َ‬ ‫‪َ،‬ځيڄََځََـَڅَََڪؿََََََ َ‬ ‫‪َََََّٜ١‬‬ ‫ََََؿڄََََؾَ ََََ َ‬ ‫َّ‪َ٢‬وَڃََ ََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ـڈَـَََـَيڙؿََََـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫َـاذَََيؿؾََََّلَيَ َ َََ َ َ‬ ‫َڇََََ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ـَڪ‪٢‬ڌَيُيَ‪َ.

‬‬ ‫َكـؾَاـَڏََفَٿ‬ ‫َََڇَڙََََ َََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ8‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫َ‬ ‫ـڄؿَڪَـ‪َ١‬ڌَ؛ََ‬ ‫ؾَـَڏَ ََََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـَََُيُي‪ََ،‬ا‬ ‫ََُيَژَځ‬ ‫ځَريَ ََ‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫ـَيڃَََ َََ َ َ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫ڌـڑََڇََـَيؿَڇ‬ ‫َُّي‪ََ،‬ڑ‬ ‫ـَاـذَََاََ َذَډََ َ‬ ‫ََََ َ َ َ‬ ‫ََََ َ‪١‬دَ ََ َ‬ ‫ََََََُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََڌَجََڏَڏَ ََ َ‬ ‫يڍـََ‪٠‬‬ ‫َ‪ٚ‬يتَََڏَ َ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ16َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪139‬‬ .‬‬ ‫لؿَـَكؿَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َـَـَڄؿا‬ ‫ك‪َٜ‬ك‬ ‫‪َ،‬ڪَََََ‬ ‫َََََ‪٢ََََٛ٢‬وؿََ َ َََ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ډـَََڎَڏَ؛ََ‬ ‫ََََـ‪َ١‬ـََُڃََځَََ َ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُيَـُي‪َ،‬ځ‬ ‫ََُي‪َ،‬ژَځ‬ ‫ځَريَ َََ‬ ‫َ‬ ‫لؿَـََََََ َ‬ ‫‪ٚ‬يؿ‪َٚ،‬ؿََڏََََـَهَ ََھ‪٢‬دَفََڑََ‪َٚ‬ڏَ؛ََ‬ ‫كؿَڇؿذَ َََََ‬ ‫ڪَََََ‬ ‫َ!َهيتَََڏَ َ‬ ‫ڪَ َؾََڏَ‪َ ََ ََ ََ َٚ‬‬ ‫َُْـَـاذيَََؿؾَ‪َ .‫‪َ16‬‬ ‫َڪيڌَ َُيََ َ‬ ‫َڪَ َ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ڪَراََ؛َ‬ ‫ـَځؿذَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََـَٿ‬ ‫ځَـَيـَڄ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫ََََڃَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـذََڎَََڪَـَ َ‪١‬ڌََ َ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫ڪؿذَ؛ََ‬ ‫ذَاََؿَ‪٠‬‬ ‫ـَذَ َةَ ََ ََ َ‬ ‫ََََڙيَؿََ ََ َ‬ ‫َََََٿَـَََڏَـَ َ‬ ‫‪١‬ڌـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪١‬چَرََ َ َ َ‬ ‫َڏـذَ؛ََ‬ ‫يػَََڋَََُـ‪َ،‬ا‬ ‫فَ َ‬ ‫ڈـَٿؿَرـذَ‪َ،‬اَ‬ ‫هَ َتََـَ َ َََََ َ َ َ‬ ‫َََََُُيَ‪َ.

‬‬ ‫ڌـَڪريَاََ َََ َ‬ ‫ڪَ َ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬فؽَ ‪ََ َََ٣‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 8َ-َ8‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫چؿَكـؾَاَ‬ ‫ََََ‬ ‫َََفَ‪ٛ‬ؿ؛‬ ‫َََََ َََََ‬ ‫‪٢‬ڀؿذاؾ‪َ،‬ځ‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫َََرَ!َځ‬ ‫ځيَ‪٢‬‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ ََڇََرَاََيـََ‪َ.‫‪َ19‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـَڋَ َ‬ ‫ََََـََُـ؛َََ‬ ‫ڐََڋَََرَفَٿ‬ ‫ََََقََـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ځي‪٤‬ـَځ‬ ‫َََ‬ ‫َََََ ََْ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڗَـَاََـ؛َََ‬ ‫َـ!َـيَرََؾََ ََ‬ ‫ََََرَ!َڈ‬ ‫ڈََرَ!َڈ‬ ‫فََّ‪ٛ‬څََ ََََ‬ ‫ََََڏَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬رؾََََـَڅََََڗَ‪َ.‬‬ ‫اََڑـََا‬ ‫ََ‪٠‬ـڑـؾ‪ََّ،‬رَكَ َُيََ َ‬ ‫َََؾََََََ َََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ21‬‬ ‫‪ٛ١‬ؿؾ؛َََ‬ ‫َََخَـََََ‬ ‫َڗ‪َ،‬خـَرَحَََهؿَ‬ ‫‪٢‬ڀؿذََ َََ َ‬ ‫ځيَ‪٢‬‬ ‫َََرَ!َََ‪َٚ‬ؾََځََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫‪َََُْ ََّ،‬ـَ!َ‬ ‫َََََ َڏَـَڇ‬ ‫‪ٛ١‬ؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ؿاذـََّؿََََ‬ ‫ََّ ََ َ ََ َ‬ ‫ؿذَثَ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪140‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪141‬‬ .

‬‬ ‫ُيَڇ‬ ‫َََـَ‪١‬داؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َََ٠‬لـؾَٿ‬ ‫ََََََريََ‪َ َََٛ٣ ََٜ١‬‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫َىْيِنَ‪َ 10َ-َ2‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َََهَ َ َََ َََ‬ ‫ھڒـَهـڑَََََ َ‬ ‫ْـؾَََََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬كـذَََڗ‪َ،‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫كََريَََؿؾَڇ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬ڍَـَيـََ‪٠‬‬ ‫‪٠َ،‬ـڍَََََ‬ ‫‪٠‬ـخَ َذَ َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫!َ‪٠‬قَىَ َؾَ ََََ َ‬ ‫َََََؿَََ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫َ‬ ‫‪142‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ؿؾَُّيََا‬ ‫َََ‪َ٠‬رَََ‪َ ََ َ ََ٠‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَڪَؿَََ ََ َ‬ ‫ڪََََ َََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫فڑَََڪـؿَ‬ ‫كََيتَ َڑَََ َ‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫َََ ََ‪َ،‬ڪَـَََ‪ٛ١‬ـَََـَ َيؽََََـَ‪َٚ‬ڃََ َ‬ ‫َٿڌَ َ َ‬ ‫َََََُـَاَ‬ ‫يؾڑَََهؿََ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫ََََ؟َََڏَـَ َ‬ ‫كََڋَ ََ َ‬ ‫‪١‬چـَرَ!َََڏَڐَؿيَََؾََََڐـ؛َََ‬ ‫يؾَڪؿؿ‬ ‫ـَڪَ‪َ٢‬دَ ََ‬ ‫ََََََ ‪َ َ٣‬‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ڱَََ‪٢ََََٛ٢ََ٠‬وـَََ‪٣‬ؿؿ‬ ‫ڑَََهـ‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫ؿؾَهـَڇ‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َٛ‬ڃََڇَََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـَڏـؿَََ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َؾَڪََيؿَ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬هـةَ؛ََ‬ ‫ََََهَ َڏََؾَََڪيؿ‬ ‫ََََبَََهؿ‪َ،‬‬ ‫رزَََ‪ٙ‬قي‬ ‫كَ َ َ‬ ‫يچؾََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ.‬‬ ‫َـذَٿ‬ ‫‪ُ١‬ـؾَك‪ٛ٢‬ؾَََخَ َ‬ ‫‪َ،‬خاذَـََََ َََََ‬ ‫هؿَ‬ ‫َهـَـاةَ ََ ََ َ‬ ‫َََـَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 12َ-َ2‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫ََََؾَ ََڇََََ َ‬ ‫َََََـَََـَ‪ٚ‬ـ؛َ‬ ‫‪َ،‬ڇـَّ‪ََََُ٢‬ؿؾَڇـَڄ‬ ‫كَ َرفَك‬ ‫يـزَ ََََ َ‬ ‫ؿََّڀَ ‪ََ٣‬ڙَََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َََهَھَرََ ََََََََََ‬ ‫ڐَََؿ‪ٚ‬ؿَ‬ ‫َه‪٢ٛ‬ؿَٿيؿ‪َ،‬فَڅَ ََ َ‬ ‫هيقؾََّڌَ َذََ َ َََََ َ‬ ‫َّـ‪ٛ٠‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َََََـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫‪ََٓ،‬رَ َڏَ‪َ،‬ٽيُ‬ ‫عَؿَؽ‪٠ََ،‬‬ ‫َََؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪143‬‬ .‬‬ ‫‪ٚ‬ـَكـَََـَؿََ َََََ‬ ‫َّکـڄيـزَ‪َََ،‬ـَ َ َََ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫يـذََؾََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫كَڙَََكَََڪََڙََََ َ‬ ‫َڪَ َ‪َٝ‬؛ََ‬ ‫َََفَََڪـَڄ‬ ‫َكـذَََڊََ َھڙَڎَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََڏََڏَ؛ََ‬ ‫ؾَڗ‪َ،‬ڏفَڏـذاڇـَ‬ ‫َََ ََ َََ َ ََ َ َ‬ ‫َََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ڏَؿََڏَؿََََځرياَ‬ ‫َ‬ ‫تَ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪ٛ‬ؿڙَيـََ‪َ.

‬‬ ‫َََََؿَاََـََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَك‬ ‫ََََََََ‬ ‫ؿؾَاـذف‪َ،‬ك‬ ‫ك‪َٜ‬عـخَ‪َ َ َََ ََََُ١‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫‪144‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ7‬‬ ‫كََڙََكََََڙََ َ‬ ‫‪ََّ،‬رََ‪َ َََ١‬‬ ‫ََّڀَ َرـ؛َََ‬ ‫‪ٛ‬ـذَثََ َ‬ ‫ي‪ََٝ‬كَََرَ َزَ ََ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫َي‪٢‬دََڑَ ‪ََ٣‬ڂَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َهـَذَ َزَ؛ََ‬ ‫يػََڋََ َََ‬ ‫ڏَََ َ‬ ‫َؿڑََ َ ََ َ‬ ‫َُـ‪َ،‬ذاََڄَََذاََ‪َ َ َٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ـَه‪ٛ٢‬ؾَََـَ‪َ ََََََٛ١‬‬ ‫ََََ َسَ؛ََ‬ ‫ََََََڍََكَََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَـَڇ‬ ‫يـَڪَيـ‪َ،‬ڇـ‬ ‫َـ‪َََ َََََ٣‬‬ ‫ڪؿََڙَ ََ َ َ ََ َ‬ ‫َڐڅـَ‪َ.‬‬ ‫وـذََؾََ ََ‬ ‫‪َ٠‬ؿَ َ ََ َ‬ ‫يـذَ َيؾَ ََ‪َ،‬ـَايَََؿؾَََـَڄَ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َڊھؿذف؛َََ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬ڕَََََ َ‬ ‫َََََھڅؿ‬ ‫َََََ ََهَـ‪َ،‬ڊ‬ ‫كَؾَََڗَك‬ ‫ََََراََرََكؿؿَ‬ ‫َََََّڙؿََََڈَََ َ‬ ‫َّؿذف؛َََ‬ ‫ڌثََ ََ َ‬ ‫قشَهـ‪َ،‬‬ ‫َََ ًَ َ ََ‬ ‫َا َخَ َبَََژََا‬ ‫َجَكؿذف؛َََ‬ ‫َََـَ ََََ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ك‪ٛ٢‬ؾَڗَڇ‬ ‫ـَڐـَرََـَيَ‪ََ٢‬لَ َُيََ َََََََ ََ‬ ‫َ‬ ‫َََََََـُـَ‪َ .‬‬ ‫ََََډََََ‬ ‫َََـَ‪ََٛ٣‬ـََـَڑـ‬ ‫‪َ،‬هـَڑ‬ ‫يؾَف‪ٚ‬ـَڪَ َسَ ََ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ َيؾَ َََََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَفَََڒََيـ؛‬ ‫‪٠َ،‬ـڑَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫كَڙَيؾَك‬ ‫‪١‬کـَهَََ َ‬ ‫َهؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫ـَهـڑ‬ ‫ّـََّلَـََ ََ‬ ‫ََََ َؾَ‪َ ََ١ََ،‬‬ ‫‪٢‬ڊََ َعََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ11َ-َ8‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪145‬‬ .‬‬ ‫ُيَڒذََََ‬ ‫!َڪَجََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬يَ‪ٛ‬‬ ‫َڪَ‪َ َََ َََٛ٢‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ11َ-َ8‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ؿذـَََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََخََؽََخَ‪١‬قَََ َ َ‬ ‫َََؾَََ‪ََ٠‬څََيؿ‪َ،‬‬ ‫كَؾََكََََْقََيَحَ‪٠ََ،‬‬ ‫ىدَ َةََََّرََـَڅَ َؾَ؛ََ‬ ‫بََهَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫كََ َ‬ ‫َََـَ َ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ ََ َ ََ َ‬ ‫ـؾَهـَ‪َ ََ٤َٙ‬‬ ‫ـَ َږىَ َدَؿَََ‬ ‫‪ٚ‬ؿَذاََ َ‬ ‫ََفََ َ‬ ‫َََٓريََږ َ‬ ‫ڍَ ََذَڑََ َؾَ؛ََ‬ ‫َََ َََ‬ ‫ڪَ ‪ََ٣‬ڕَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‬ ‫قـخَ َةََاََََؾََ ََهَـَ‪َ .‫‪َ10‬‬ ‫ؿذََهـ؛َ‬ ‫ََََََؿؾ‪َ،‬‬ ‫َ‪ٙ‬قيبََ‪َٜ١‬ك‬ ‫كَؾََ َََ‬ ‫ََََّ َڌََ‪َ ََ َََََٜ١‬‬ ‫‪ُٛ٣‬يََّ َ َ‬ ‫َََََؿؾ؛َََ‬ ‫َڐڅـَڗَځ‬ ‫ََََََ َڏََََ ََ‬ ‫َََڊَفَڙا‪َ،‬ڐ‬ ‫َڇ‪٢ٛ٢‬وـَ‬ ‫َّـَ َ‪١‬ڍََََََ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ؿك‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ىيـك‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫ھرهـََ‪٠‬‬ ‫ڪـََؾَََڊََََ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫كَؾَََ ََ َ‬ ‫َڐـَڪَ َ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ٤ََٕ،‬حَََّـََ‪َٚ‬ڙََََهؿ؛‬ ‫ڍفَكـذََََ َََ َ‬ ‫ڋـَڪَ ََ َ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ُـَهؿ؛‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ََََََيڋَََؿَڈ‬ ‫ُيَڪَـ‪َ،‬ڈيَ‪٤‬‬ ‫َڒڏـََا‬ ‫اَ َةَََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿ‪َ،‬ڪؿَاـڪَرََ َ‬ ‫ََََََ ََََ ََََ َ َ‬ ‫َََرَ ََ َ‬ ‫َكـؾَ‪َ.

‬‬ ‫َ‪َ،‬ڪـٽ‬ ‫َََََؾَ ََ‬ ‫ـَڪـَفـ‬ ‫َََڌَ ََ‬ ‫ًـڪَ‪٠ََ،‬‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪146‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََّ‪ََ َ٢‬ـَڪيـ‬ ‫ََََڂَ ََ‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫‪٣‬يکـَف‬ ‫‪ٚ‬ؾََََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ـََّ َ َ‬ ‫‪٠‬ـََڙَ َ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ15‬‬ ‫كََ َ َ‬ ‫َََؾَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََؾَقَؿَ َؽ ََڇََيؿ؛‬ ‫يؿَّؿَ‬ ‫َ‪َ،‬ڪَ‪ََََٛ‬‬ ‫فڑََكـ‬ ‫‪٢‬دََُتََ َ َـذَ َ َ‬ ‫َك‪َٜ‬ڒ‪ٚ‬ـََّ َ‬ ‫َََََرََڈََََََ َ‬ ‫َََ َڔََجَََخاََؾََ؛ََ‬ ‫يؿَڪَـََ‪٠‬‬ ‫ڐَََڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫َّرََََََ َ ََ َ‬ ‫ََََََََََ‬ ‫يـَڇؿڑََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڪوَھََ‪ََُٛ١‬يَ‪َ.‫‪َ13‬‬ ‫‪٣‬ي‪ٛ‬ـَذَڐَ؛ََ‬ ‫ََََؾََىَ َ َ َََ ََ ََ‬ ‫كَؾََڐَََڏَف‪٠ََ،‬‬ ‫ورـ‪َ،‬ڪي‪َٝ‬ڋَـََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪ََ٣‬ڂَ؟ََ‬ ‫ََََڂََُـَََََڇ‪ٛ‬رَا‬ ‫ؿڅُُي‪ََ،‬ا‬ ‫ََََََ َ ََ‬ ‫َََََ َؿڅيؿَڇ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ڪؿؿ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَّـ‪ٛ٠‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڏَاَََ ََ َََََ‬ ‫!ََّڀَڪَََ ََ‬ ‫كـؾَكؿؾَڇـ‬ ‫ََ ََََ‬ ‫ََََڎََڇَََرَڐَ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ25َ-َ5‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫كَؾََا‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ََََڅََؾََ َ‬ ‫‪٢٤‬دفَڐ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫كـؾََّڂَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َََڐَ َُيََاَََََ ََ َ‬ ‫ـذََ َ‬ ‫َََڏَ َ َ‬ ‫يـََّ َڀََڏَڐََ؛ََ‬ ‫َّـؾ‪َ،‬‬ ‫َََََ‪َٚ‬ڃََ ََ‬ ‫َڇََريَََؾََڇـڈؿ‬ ‫َڪََََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫هھـَََڒَيََؿؾََا‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ،‬هـََا‬ ‫ڍ ََ َ‬ ‫‪٣‬ؿذيَََؿؾَََڏَيََؾَََََ‬ ‫َ‬ ‫فقـؽَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪147‬‬ .‬‬ ‫َڪؿهھـَڪـڇ‬ ‫ََََ‪ََٛ‬رََ ََ ََََ‬ ‫َََ َؽَ‪َ،‬ڈ‬ ‫قؾََ‪٠‬‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ9َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ17‬‬ ‫ؾَََّ َ‬ ‫‪٢‬دَََ َ‬ ‫ڙـَڪَ‪َ٢‬وَ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫كَ‪َ ََ َ َٛ‬‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َڪَُيََڈَََيؿ‪َ،‬‬ ‫ََََهَ َ َ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ڙفََّؿَ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫ََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫عـػََٿَََََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َََََڙََـََ‪٠‬‬ ‫ََََڪَڙا‪٠َ،‬‬ ‫َََـيَََ َؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََيـَڄ‬ ‫‪َ َ٠‬ڏَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ـڑَََََكـَََ‪َََٚ‬څـَ‪َ.‫‪َ16‬‬ ‫ڙاَڪَڙَڄََ َ‬ ‫كَ‪َ َََ َٛ‬‬ ‫َڪَ َ‬ ‫ڙاَهَـَ َََؾََډََََؽَ؛ََ‬ ‫ََََهَ‪َََ َٛ‬‬ ‫ڪَرا‪َ،‬‬ ‫ََََ َؽَ؛ََ‬ ‫ََََخَ َڙيَ َؾَََڗَڊ‬ ‫ؾَهـَڊؿ‬ ‫راؾ‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫َهـَّڌََ‪٠‬‬ ‫َََ َُيََ َ ََ َ‬ ‫كَ َؾَََّـَ‪٠‬‬ ‫َََ ََ َََ َ‬ ‫َََََڙَف‪َ.‬‬ ‫ـڋَ َ‬ ‫ََََځؿَ َُت‬ ‫‪٠‬ؿذَڎَ َؽَََ‪ََ٠‬ٿَـَ َ‪١‬سَ‪َ،‬ا‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 15َ-َ1‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََََََؿؾََا‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫ؿؾَاهھؿ‪َ،‬ك‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫ؿؾَاـَڍََڪؿ‪َ،‬ك‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َذَ‪َ،‬ك‬ ‫كََ َََ‬ ‫ؿؾَاـَڍَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ‪َ ََٛ‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫َ‪َ ٚ‬‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫‪٢‬دَ ََڇََڃََكَََؿَ‪َََُٛ١‬يَ‪٠‬ـ‬ ‫ڪَيَؿ‪٠ََ،‬‬ ‫تَ ََڇََڃََكَََ‪٢ََََٛ٢‬وؿَك‬ ‫‪َٜ١‬فَ َ‬ ‫ّـََََ َ‬ ‫َََفَ َڙفَ‪َ.

‬‬ ‫كؿَُّيَڅـڏَ ََََ‬ ‫َََ َ ََ َََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََڐـ؛َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َڇ‬ ‫ََ‬ ‫يؾڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڏ‬ ‫ـَڊ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ھ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪ‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ؿؾَهـَڪَـ‪َ٣‬ھَ‪ُ٠‬‬ ‫ََََ‬ ‫كََ ََ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪٢ََََٛ٢‬وؿَڇ‬ ‫ڇَ َڏَـَك‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 17َ-َ1‬‬ ‫‪148‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ19‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڒڑَََڊََََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َذفَََغََرَ َيبَ؛ََ‬ ‫ََََڙََََڌَڄَ ََََ‬ ‫ـڋَـَك‬ ‫كََؿؾَ َُت‬ ‫َََ َ َ‬ ‫!َؾرَ َيبَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَـَََڏَؾََََڎَڏَاََـَََڏََيجَََ‪َ ََ٠‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هـََّ َډَ َََََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑَََ‪٣‬ؿؿ‬ ‫ؿؾَڇـذَ َزَ َََ‬ ‫ََََ ََ َ ََ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ18َ-َ1‬‬ ‫‪َ22‬‬ ‫ََّ َ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََّيََ َ‬ ‫ڳ؛ََ‬ ‫بَ َََ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫ڪڙَـ‪َ،‬ك‬ ‫ؿؾََّڋَڙَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑَََ َ‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫ؿؾَٕـََ َى َ‬ ‫‪َ،‬ڪَََ ََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڳ ََ َ‬ ‫‪ٛ٤‬ـَڇـُتََ َ‬ ‫ََڪَيَ‪َ ََ٢‬رـَ‪َ .‬‬ ‫ََ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ھـَڊ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫چ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪـَّ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََََُّ‬ ‫ڪَ َڏَ َ ََ‬ ‫‪ٚ‬ؾَڪـََؾََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 7َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ21‬‬ ‫َڏـؿَََ؛ََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑَََ َ‬ ‫ؿؾَڏاكـذَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََّيََڪَڙَـ‪َ،‬ك‬ ‫ؿؾََّڋَڙَ َََ‬ ‫ََََََ ََ ََََ َ‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫كََ ََََ َ‬ ‫ُيَك‪َّٜ‬ؿََؾَََٿَََََيـؾَ‪َ.

‫‪َ23‬‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫ؿَڒڑَََڊََََ َ‬ ‫ڇـذَ؛ََ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫‪٢‬دَ َذَف‪٠ََ،‬‬ ‫ؿؾََسَ َََ‬ ‫يبَََاََََ َ‬ ‫ؿؾَڗَََعََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڇَ ََْ َََ‬ ‫َََـړََََرَََ‪ََ٠‬ڌََُُيَ!َ‬ ‫‪٠َ،‬لـؾََ‪٠‬‬ ‫ػـذَ َََََ‬ ‫ـَيلََ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ24‬‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫ؿ‪َ،‬ڒڑَََڊََََ َ‬ ‫ؿؾَڗَََعَََيَبََهَ ََؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫‪٢‬دَ َذَف‪٠ََ،‬‬ ‫ؿؾََسَ ََََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َـُيََ ََذَ ََ‬ ‫َََََََرَََ‪ََ٠‬ڌََُُيَ!َ‬ ‫َََََلـؾَ‪٠‬ـړ‬ ‫ـڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَذاڄ‬ ‫ڇَ ََْ ََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫ؿؾَڪـَََڪَـَ‪َََََ َ١‬‬ ‫َڗَـَٕـََ َؽَ ََهَـ؛َََ‬ ‫كََ ََ‬ ‫ـَڇـڑَ‪َََ،‬ـَ‪َ َ١‬ؾََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََََږعَرَؼَ َتَََ‪ََََََ٠‬‬ ‫َـذََ َ‬ ‫خََـفَََي‪ََ٢‬ـََـَََخَ َ َ‬ ‫‪ٛ٤‬ـڑَ؛ََ‬ ‫َڪَ َرف‪٠ََ،‬‬ ‫ََذَ َََ‬ ‫ً‪٢‬ؿَڪؿََؾََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ؛ََ‬ ‫ؾَڗ‪َ،‬ذَ ََََ‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ‬ ‫َيـؾَهَ ََ َ‬ ‫ـََّؿَ‪َ َََ ََ َََٛ١‬‬ ‫َا َڐَََاََ ََٓ‪َََ ََ َٛ‬‬ ‫ََََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫ََََََ ََْ‪َ٤‬مَـَ‪َ١‬ـَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫دَڋـڑَ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫ڒّـَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪149‬‬ .

‫‪َ26‬‬ ‫كََؿؾَََھَڏََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫يؾ؟ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََرَ َ‬ ‫‪٢‬وھـََّعيؿ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫يـ‪َ ََ ََ َََّ،‬‬ ‫چـڙَََََ َ‬ ‫فَـيَـ؛َ‬ ‫‪٢‬ڊََڐَََـڅََ َََََ ََ َ‬ ‫ؿاذاَََّ َ‬ ‫َـ‪َ،‬ڐـھؿڙَ َََ‬ ‫ََّ ََ َََ َ‬ ‫ڒَڄََي‪ََ٢‬دَ ََ َ‬ ‫َهؿ؟ََ‬ ‫َڏـذاڄـَََڏيَھََ ََ‬ ‫ََََڏَڋََ َ َ َََ‬ ‫يؾَڪَيـ‪َ،‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ27‬‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هـَڪََ َ‬ ‫َڪـڪََ َ‬ ‫ََََ َسَ ََ َ ََ َ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڪؿذَيـ؛‬ ‫َََغَ‪ََََُ٢‬ؿؾَف‬ ‫كَ َؾََفـ‬ ‫‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫َََّرَكيَََ َ َََ ََ َ‬ ‫ؿؾ!َڪـڪََََََ َ ََ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬اڋـَڪَ َسَ؛ََ‬ ‫ّؿڍفَذَ َڑََ َ‬ ‫َََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫فڑََ ََهَََُؾَكـَڄ‬ ‫َـَذَ ََزَ‪َ،‬ك‬ ‫ذاڄـَڇ‬ ‫َََ‬ ‫ََََؾَََََ‬ ‫َََـَ ََ َ‬ ‫َڈيڙَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ28‬‬ ‫ُيَ‪٠‬ـڍَ؛َ‬ ‫ََََ‪َ٤‬ريَََهَ‪ََََ ََ٢‬‬ ‫ؾَ‪٠‬ؿڋـذاَ‪٠‬ـذََُي‪٠ََ،‬‬ ‫كَ َؾَََ‪َ َََََ ََ ََََ َََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ََّڀـََ َ‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫‪٢‬دـَك‬ ‫ھڅـ‪َ َََّ،‬‬ ‫‪١‬ؿارفَڊ‬ ‫َََ َصَََََ َ‬ ‫‪١‬ـَؾ‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫َََځـََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ڍ‪َََ،‬ىََْؾََََكـَََ َ‪ٚ‬يَََُؾَٿ‬ ‫َاړََ َڃَََ‪َ ََ٠‬ؿؾََا‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ29‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيـ؛‬ ‫‪َ،‬هَ َؾَََّـََهَھَرَََّيََڃََََّـَ‪١‬ڀيَڌ‬ ‫كَ َؾََ‪١‬يڅ‬ ‫‪١‬رياؾَ ََ َ‬ ‫َڪَـَ َ َََ‬ ‫ؿذَفَََىَ ‪٥‬جََ َ‬ ‫ْـَژَهـؾَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَرََىَ ََ٘ َ َ‬ ‫َڪََيؿَ‪َ.‬‬ ‫ـَ‪َ ٚ‬ؿَََؾََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َّ،‬ـَڏـٿَََ ََ‬ ‫َُّيَـاڇـذَ ََ َ ََ َ‬ ‫هؾَهؿَ‬ ‫َ ََ‬ ‫َََـََيڙََؾََ َ ََ ََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 4َ-َ7‬‬ ‫‪َ31‬‬ ‫يبََ‪َ١‬ڪلـََا‬ ‫َََََڑَََيـؾ؛َََ‬ ‫ََََذيَـَ َََؿؾ‪َ،‬‬ ‫كـڈَـَكؿ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََعََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َڏَيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََََرَََڗَڇ‬ ‫َََـََلَ َُيََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڪؿڂـَڪـڇ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََََيـََ‪َ.‬‬ ‫ـڑَ‪َََ،‬هَ َ ََ ََ َََ‬ ‫َهَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ30‬‬ ‫َ‬ ‫ڪـذَ؛ََ‬ ‫ؾَڗ‪ََّ،‬دَاََ ََ َ‬ ‫ُيََّ ََ َ‬ ‫كَؾَََـَ‪ََ ََ١‬‬ ‫‪ُٛ‬يََـََيڙيَڌَ ََ َََ َ‬ ‫َڏاذَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ َََّ،‬‬ ‫َََََََََ ََ‬ ‫ڋََ‪َ َ٢‬ڊَيؿ‪َ،‬ڒَڄ‬ ‫‪٢‬دـَََڏَړ‪َ١‬رََؾََ ََ َ‬ ‫يؿَڋـڙَ‪َٚ‬يَ َ َََ َ‬ ‫َََڏَڈََراََ‪َ.‬‬ ‫َََََڒـَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َََڙاَځ‬ ‫ؿؾَڐـؾَځ‬ ‫ڙفَڒڑََ‪٠ََ،‬‬ ‫َاڊََ‪َََ َ ََ٤‬‬ ‫َََ َ ََََ َ‬ ‫ّرڪـڇـَيتَ‪َ20َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪151‬‬ .

‬‬ ‫قؿج‪َ،‬ك‬ ‫فَكؿََََٕ‬ ‫هَ ََ‪ٛ‬ڙَ َََََ َ‬ ‫فَٕـِفََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫ََََ َ َ َ‬ ‫ََََ‪ََ٤‬ڙيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ََََٿَؾَډ‬ ‫څيؤؾ‪٠ََ،‬‬ ‫رـڪََََ‬ ‫ََََََرَ‪َ،‬ك‬ ‫ََكـذا‪َ،‬ك‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ََََََََيَ َؿؾَ‪َ.‫‪َ32‬‬ ‫ـڑََ ََذَ ََ‬ ‫َََََځََرَيؾ؛َََ‬ ‫َََف‪ََ٣‬ؾَ!َا‬ ‫ـڑَ‪ََ٣ َ،‬ڌاَ‬ ‫كـذاَكيَ‪٤‬‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫َََََََ‪ٛ‬ڙَ ََ َََ‬ ‫ََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫َك‪َٜ‬ـيَرَ ‪ََ ََ٣‬‬ ‫ڌَََََ‬ ‫َّؿَ‪َ َََٛ١‬ؾََ َ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ4َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫‪152‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؾڑََڇَََچـڄـَڇيُ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هـَ‪٠‬ؿؾَڇ‬ ‫!َّـَذاك‬ ‫ڐؿڑَ ََ َ ََ‬ ‫َََََڙيَََ َََ َ ََََ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 13َ-َ1‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫َََقَجَ!َ‬ ‫َََؿَثَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬وھـؾََ‪٠‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫كـذفَـاؾڑَََكَََراََرََََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََ َ ََ ََ َ‬ ‫خا‪َ ََ َ َٛ١‬‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫‪ٛ١‬ـَهـَڒ‬ ‫ََََـَََ ََ‬ ‫َهؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ََََ ڊـؿَ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَََخَذَيـؿَ‬ ‫َهـََٕقَجَ‪َََ،‬ـَ َ‬ ‫‪٢‬چھـَََـَ َڈَُيَ‪َ.

‫‪َ35‬‬ ‫ـؾَڪرفَذاََرَ؛ََ‬ ‫ـؾَذَ َ ََ َ َ ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڒ‪ٚ‬ـَك‬ ‫كـََؾََََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ذَ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬دََ ََََ َ‬ ‫ڪؿَڋُـَّـََرَ؛ََ‬ ‫ڙا‪َََّ،‬ڀَ َََ ََ ََ‬ ‫َََّ‪٢‬داَ‬ ‫‪َٚ‬څََ َ‬ ‫َََ‪ََٚ‬ٿََََََ َ‬ ‫‪٢‬دَڙََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ڐََڏَيَََُ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ٿؿڪَ ََڇََرَاَََيُيَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َـَ َََََََ‬ ‫ـََٓ‪َٛ‬قـََرَ‪َ،‬ٿ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 4َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ36‬‬ ‫رياََّؿَ‪َ َََٛ١‬ؾَ؛ََ‬ ‫َََ ََ‪ٛ‬ـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ ََُيَََّـَ‪٠‬‬ ‫كـؾَ َهـَٿ‬ ‫َََََڃَ َََ َ‬ ‫َََـَ َ ََ َ‬ ‫‪١‬ڏفَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ؾَهـَ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َ ََ َََٛ ٢‬‬ ‫َـَََّڋََرَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََََّ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَََـَذَاَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََُـَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬دََڑَََڪـڇ‬ ‫َـََََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَرَ َڏَََ‪َ ََ٤٠‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ2َ-َ8‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪153‬‬ .‬‬ ‫َڗَكـرَاََـَٿ‬ ‫ََََؾََ ََََ‬ ‫ؿؾََّ َڀََ ََذَڋَ ََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫َذَڑََ َ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 11َ-َ2‬‬ ‫‪َ37‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َََََؾَََ َ َ‬ ‫ََََ َؾَََڗ؛َََ‬ ‫َاـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫َََ َ‪ُٚ‬يَََ َ‬ ‫‪َ،‬هـؾَڒ‬ ‫َاـذَ ََ ََ‬ ‫ـَّـڄ‬ ‫كـؾَڪَ ََ‬ ‫َََََڎَََ‪ََ٠‬ٿَـَ‪َ َ ََََ َََُ١‬‬ ‫ؾَڊھؿذَ؛ََ‬ ‫ؾَڗ‪َ،‬ڇـ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ؿَځرياَ‬ ‫ڏَؿَََڏََََ‬ ‫‪٢‬چ‪٤‬ؿذَ َََََ َ‬ ‫يـَهـَََ َ‪َ َََ َٚ‬‬ ‫َََََڙَفَ‪َ.

‫‪َ38‬‬
‫ََ ََ َ‬
‫ََََ َؾَََڗ؛َََ‬
‫َاـ‪ٙ‬ـؾ‬
‫َََ‪َُٚ‬يَََ َ‬
‫‪َ،‬هـؾَڒ‬
‫كـؾَڪَـَََـَٽَ َؾََـيَڕَ ََ ََ‬
‫ََََڏَ َ َ‬
‫ـذََ ََڋَلَـََـَََڏيَڕَ؛ََ‬
‫ـََّؽََرََ‪َ٤َٚ‬يـ‪َ،‬‬
‫ّـَ‪٠‬‬
‫َََ ََ َ‬
‫َََ‪َ.‬‬
‫َََََويـ‬
‫َََََ‪٢‬چـَڊ‬
‫‪٠َ،‬ٿـَڊ‬
‫ڎَ َڏفََََّڂَََّـََڙيَڕَ ََََ‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ3َ-َ8‬‬
‫ََ ََ‬
‫‪َ39‬‬
‫َهـ؛َََ‬
‫ڃَڐـھؿڙيَ َؾََ َ‬
‫ـَڒڑََ‪َ،‬اړ‬
‫ََكـؾَََـَ‪َََُ١‬ؾَََـيَـَھََ َََ‬
‫َََََ ََََ َ َ َ‬
‫ََ َ‬
‫‪٣‬ؿڪـڑََ؛ََ‬
‫ـڑََََڐـ‪َ٣َََ،‬ڪَـََـََََ ََ‬
‫هؿسََڏَ‪َ١‬ـَ َ ََ َ‬
‫ََؿؾَهَ َ َ‬
‫َڪ‪٢‬ھؾَََڏَََڐـڑََ ََ َ‬
‫ََََََيؿََ‪َ.‬‬
‫‪ََ،‬سَھَـََََّڂََ‪٠َٜ١‬ـَڄ‬
‫َڏـٿَََ َُيََ َََ‬
‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ7َ-َ1‬‬
‫ََ ََ َ‬
‫‪َ40‬‬
‫ََََ‬
‫ََََـَرَ‪ٚ‬ؿ؛‬
‫‪٢ٛ٢‬وؿَك‬
‫َََََ َڌَڇََََََ‬
‫‪١‬چھـَڗَكـڄـ‪َ،‬ڈ‬
‫كَـَ ََ ََ َََََ‬
‫َڪؿَڈيؿَ!َ‬
‫ي‪٢‬دََڑََ َََََ‬
‫اَـَََ ََ ََََ َََ‬
‫‪ٛ١‬ـَڗَڒڄـ‪َ،‬ڪؿََ َ‪ََََٜ١‬ڏَََ َ‬
‫ّريرذاڍَ‪َ1َ-َ6‬‬
‫َ‬
‫‪154‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ41‬‬
‫ََََـيَ َؽََڊَََ َ ََ ََ َ‬
‫َََ َ‬
‫ھراؾَڪَڍَيؿ؛‬
‫ََََبَ‪َ،‬ڊھ‬
‫كڙفَ‪ٙ‬قي‬
‫َڋَ ََََ ََ َ‬
‫ؿؾَ‪٠‬ؿذَََََ َ‬
‫ڪيـَڋـڪََ ََڋَيَ‪َ َََ َ َ ََ َ َٛ‬‬
‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛َ َ‬
‫ؿؾَڪرف‪َ،‬ڪَڙيَََ ََََ‬
‫ُـَڂـذََڂََڋَ َؾَ؛َ َ‬
‫َُّي‪َ،‬ڇ‬
‫ـَخذَّؾََ َ‬
‫خـّتَََهَ ََ َ َ‬
‫ََ َ َ‬
‫ََََََ ََََ َ‬
‫َََََ ََ‬
‫ََََفَََ‪ٛ‬ـؾَ‪َ .‬‬
‫رَيََ!َا‬
‫َك‪َٜ‬ڇ‬
‫ڈؾَ َََ‬
‫َـَ َذَ َڋَيؿَ‬
‫َََـَ َيڄََـَ َ َ‬
‫‪َ،‬ڒڑََ َ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ7َ-َ2‬‬
‫‪َ42‬‬

‫َ‬
‫َ‬
‫َهـ؛ َ‬
‫َڅـڏََ َََ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫‪٢‬ھؿؾڑ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََ‬
‫ڇ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫ؽ‬
‫َ‬
‫ي‬
‫َ‬
‫ذ‬
‫‪َ،‬هـَڇـ‬
‫ََََ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫خ‬
‫َ‬
‫يـ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫ؾ‬
‫َ‬
‫‪١‬ـذ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫ـ‬
‫َ‬
‫ـَه‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫َكؾَڇيُ‬
‫َََََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ُـؾَََََ‬
‫َڇؿڑَََ‪َ َ٢ََ٠‬ڌَٿََََُـَ‪َ .‬‬
‫‪٢‬دفَفَ ‪َََ٣‬ؾَََفَ َڌ‪٠ََ،‬‬
‫َََّ َ ََ‬
‫ََََََ‬
‫‪٠‬عذـذفَ‪َ2َ-َ1‬‬
‫‪َ43‬‬

‫َ‬
‫َك‪َ َََٜ‬‬
‫َڪَ َ َ‬
‫ََّ‪ٛ‬څَََـ؛َََ‬
‫ـ؟َهـََََّريََ‪ََٜ١‬ڊ‬
‫َََُّ َ ََ َ‬
‫ََََ ََھڙََفََ َ‬
‫ُيڑََ َ‬
‫رڪَ َ َ‬
‫ََََ‪َ َٚ‬‬
‫َ‪َ ٚ‬‬
‫َََ‪َََُٚ‬ـ؛َََ‬
‫‪ٚ‬ؾَكـؾََ‪َٜ١‬‬
‫َڏَ َ ََََ‬
‫َََڙا‪َ،‬‬
‫ـڑََڏََي‪َٛ٢‬‬
‫تَََىيـك‬
‫َََََ َ َ‬
‫َ‬
‫َََڏَ‪َ ََ١‬سََاَََؾََََڏَ َ‪ٚ‬ـ؛َََ‬
‫ـ‪َ،‬هؿَ‬
‫فَڪََُ َََ‬
‫َ‪٤‬ـَك‪ٛ٢‬ؾَََڋَََرَ ََ‬
‫ڋََ َََََ‬
‫ربََ َ‬
‫َڪَ‪َٛ‬ـ؛َََ‬
‫َڋُـ‪َ،‬ـڌـَؾ‬
‫َـَڐـ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََ َ َ‬
‫ََّ‪ٛ‬څََ َََ َََ َ‬
‫ََََ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََََََ‪َ .‬‬
‫َََََيڅـَٿيـ‬
‫فڑَََهـَڈ‬
‫َ‬
‫ڏ‬
‫ڈ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫ر‬
‫َ‬
‫ڇ‬
‫ََََ‬
‫ُـ‪َ،‬‬
‫َ‬
‫‪٠‬‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫‪١‬د‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ؿ‬
‫‪ٚ‬‬
‫َ‬
‫ُيَ‬
‫ََ‬
‫‪ََُ٢ََٚ‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ9َ-َ5‬‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪155‬‬

‫‪َ44‬‬
‫ََََ‬
‫يؾڑَََهؿ؛‬
‫‪َ،‬هھڙـڇْڃَڇ‬
‫‪َٜ١‬ڋَـَ‪َ٣‬يَھَ ََ ََ َ ََ َ‬
‫َََََََ‬
‫ك‪ٛ‬ڙاَڋَـَ‪َ٣‬ي‪ٛ‬ـ‬
‫ََ َََ‬
‫َََرَ َ َ‬
‫بَ ََ َ‬
‫َََ؛ََ‬
‫ي‪ٜٛ‬‬
‫َُي‪٠َ،‬ٿـَڇ‪٢‬ؾَڇ‬
‫ڪ‪ٛ‬ڙفَڪـك‬
‫ََ َ ََ‬
‫!َڪََرَ َََََ ََََ َ‬
‫ََََ َ‬
‫ََََ َ‬
‫َ َ َ‬
‫هـَـذَؼََ ََ َ‬
‫يؾَـيَھَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ا‬
‫ـَ‪ٚ‬يڪڙـَ‪َ.‬‬
‫َََ‪َٚ‬ؿََ ََ ََ َ َ‬
‫َََََََڐرَا‬
‫َ ََ َ‬
‫َـاذَ َََ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 24َ-َ5‬‬
‫‪َ45‬‬
‫كؿَهَ‪َ ََََ َ ََ ََ٢‬‬
‫‪َ،‬كؾَڇڃَڒ‪ٚ‬ـَك‪٢ٛ٢‬وـ؛َََ‬
‫ُيَهـَكـةَ َََ َََ َََ َ ََََََ َ‬
‫َََ‬
‫َږ‬
‫ثَفـة؛َََ‬
‫ـڙَ ََََ‬
‫َََدَڪَ َږرََڪَ َږ‪ََ،‘َٝ‬ا‬
‫’ؼََـدَڪَرَـَ‪َ١‬ـََا‬
‫َََفََڇَََرَ َ َ‬
‫ََََڙََ ََ َ‬
‫‪َ َٚ‬‬
‫يؾَهـَ‪َ.‬‬
‫ََََڏَڃََڇَََرَ ََڇَََرَ ََ َ‬
‫َـاةَ‪َ،‬ڇ‬
‫َڪـكـَڑ‬
‫َٿََ َََ‬
‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ3‬‬
‫‪َ46‬‬
‫ڔرـ؛َََ‬
‫َهؿََّ َ َ‬
‫كؿَهؿَځ‬
‫َََ‬
‫‪١‬يؿَ‪ٚ‬ـذَ ََ َََ َ‬
‫ََََـَََََ ََ َ‬
‫ؿذََؾََ َََ َ‬
‫‪َّ،‬ؿََّ َ َ‬
‫يؿَڇؿذَ َ‪ٚ‬يَ َ‬
‫ََََََََََ َ‬
‫َهؿَڇـذَ؛ََ‬
‫ڋ‪٢‬يَْرََ ََڋَ َتََڐَََـڅـ‪َ،‬ٿ‬
‫تََ َََََ َ‬
‫َََ َ‬
‫ُيَُّيَڏََ َ‬
‫ڄتَهؿَڒڋـذَ ََ‪َ،‬ڪَـَ ََ َ‬
‫َڪَ َرفَ‪َ.‬‬
‫َاـََ ََ ََََ ََ َ‬
‫‪١‬ڌَڪَ‪َََ َ ََ َََٛ٢‬‬
‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 7َ-َ1‬‬
‫‪156‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ47‬‬

‫َ‬
‫ََّ‪َٛ‬ـََـ؛َََ‬
‫َََڏَََؿَځ‬
‫كؿَهؿَ‬
‫َََ‬
‫ؿذَثََ َ‬
‫ََََـ‪َ١‬ـََََََُ َََ َ‬
‫يؿ‪َّ،‬ـََّ َ َ‬
‫اَ َ‪١‬ڌََؾََاَََـَ‪١‬داََ‪َ ََ ََ َ َََ َٚ‬‬
‫ََََيؿََ‪َ.‬‬
‫َََؾَٿ‬
‫َََـَََڏَي‪َٛ ٢‬‬
‫ـ‪َ،‬هـَذاةََََـَ‪ٚ‬ـَ‪٠‬‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 14َ-َ9‬‬
‫ََ ََ‬
‫‪َ48‬‬
‫يـ‪َ:‬هـهَ َ‬
‫َـڂـَهَ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬
‫َََ َ‬
‫ڪََ ََ ََ َ‬
‫َذاڅَََََ ََ َ‬
‫كؿَخَ َذََڒيََ َسََ ََ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪َٚ،‬ـڎََفَََڌَـَََجََ‪٥َ َٚ‬ـَ؛ََ‬
‫ڪَََ‪٢‬ـؾَََ’‪١‬ـََذَََىـَ‪٠‬‬
‫َََيَڕَ‘ ََ َََ‬
‫َ‬
‫‪َ،‬هَ َ‬
‫َڒ‪ٚ‬ـَََ’هَ‪َ َ٢‬ـةََََعَ َږدََؾَ‪َ‘.‬‬
‫تَََ َ‬
‫ََـايل!َ‬
‫ـَـَ ‪٥‬فَ ََ َ‬
‫َََڏََيـََذَيََُ َََ‬
‫ّؿذَ َڌََ‪َ 5َ-َ1‬‬
‫ََ َ‬
‫‪َ49‬‬
‫كؿََّ َ‬
‫!َڊؿٓـَهـڑََ؛ََ‬
‫ؾَُّي‪َ،‬هَََُڃَ ََََ َ ََ ََ‬
‫ََََ!َڊ‬
‫ڱَ ََ‪َّ،‬ـڕ‬
‫ََََھڅَََ ََ َ َََ َ‬
‫َََ َ‬
‫ََََََ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬
‫َڪَرَََيـؾَ‪َ.‬‬
‫ـڑََكؿَڇ‬
‫ؿؾَُّيَڒڑََ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬
‫َََ َ ََ َ َََ‬
‫‪َ٠‬رَڎَ!ََ‪٠‬‬
‫َََََََڃَ َ َ‬
‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 6َ-َ4‬‬
‫َ‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪157‬‬

‫‪َ50‬‬
‫َ‬
‫فََّ‪ٛ‬څَََـ؛َََ‬
‫َََؾَََََ‬
‫َفَكؿڙَاََُي‪َ١َََ،‬ي‪َٛ٢‬‬
‫كؿََڏَ ََََ‬
‫‪١‬ؿارَََ ََ َ‬
‫َ َ‬
‫ََََفََؼَ ‪ََ٣‬ڌَاََُي؛َََ‬
‫يبَََهؿ‪َ،‬‬
‫ـڑََ ََ َ‬
‫َ‪ٚ‬ـذََىَقََ َ‬
‫ڑَ َڌَ َ َ‬
‫ََ َ‬
‫ُي‪َ،‬هيڏَاَََ ََ ََ َ‬
‫‪ٛ١‬ؾَعـَلَََڒَََّ َرـَ‪َ.‬‬
‫َََـََ َََ ََ‬
‫ََََڙََّؿڂ‬
‫ّؿَك‬
‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 7َ-َ3‬‬
‫‪َ51‬‬
‫َ‬
‫رشَ؛ََ‬
‫َََََ‪َٛ‬ـََ ََ َ َََ َ‬
‫كؿََڏََف!َك‬
‫ُيَهـ‪َّ،‬ـَََ‪َٚ‬يتَََڎَڏََىَ َ َ‬
‫َََََََـيَََ َ ََ َ‬
‫رزَ؛ََ‬
‫ََڌاذاؾََََّ‪ٛ‬څَََـ!َڐؿٽ‬
‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََ ََ‬
‫ؿؾَڪَ َؾََڐَََ َ َ‬
‫ََََ ََ َ‬
‫ذاذََُيَ‪َ.‬‬
‫َََؾَڊ‬
‫‪َ،‬هَََيُؾَََڏََڏََـَ َډََڏََي‪َٛ٢‬‬
‫ـَڏََفََا‬
‫َََفََََـَ َ َ‬
‫ذزَ ََ َ‬
‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 8َ-َ3‬‬
‫‪َ52‬‬
‫يـؾ‪َ،‬كـذا!َكيقَ َ‪ُٚ‬ي؛َََ‬
‫َََََََ‪َٛ١‬ـََذَََ َََََ ََََََ‬
‫ََكؿڏَاَََ‪ٛ١‬ؾَڊھڅؿ‬
‫َََََځَرَيؾَ‪َ.‬‬
‫ُي‪َ،‬كؿؾَكيڏاََ َ‪ُٚ‬يَا‬
‫َهيڏاََ َ‪ََََ َََََ ٚ‬‬
‫ََّچَڃََ ََ‬
‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 11َ-َ1‬‬
‫َ‬
‫‪158‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ53‬‬
‫َهـَڪرف؛ََ َ‬
‫‪ُْٛ‬يََّ ـ ـ ـ ــَهَؾََ َ ََ َ َ‬
‫‪ٛ‬ؿؾ‪ََ َ َ ََّ،‬‬
‫كؿُّيَڈؿ َؽََڈَََََ َََ َ‬
‫يؾڑَََََ‬
‫ڪََ َ‬
‫َكؿڑََ َ‬
‫َ‬
‫ي‪ٛ٢‬ؾَهؿََ‪َ .‬‬
‫ََََـيَََڙََڑََ‪ََ ََََ١‬‬
‫‪ٛ‬ؿؾ‪َ،‬هـَ ‪َ١‬ـَ‪٣‬ؿََڑ‬
‫َڪَ ََ َََ َ‬
‫‪٢‬دَ َ َ‬
‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 8َ-َ4‬‬
‫‪َ54‬‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َََڎَـََـ؛َََ‬
‫َََعَمَرَ!َا‬
‫كؿڐـَكؿڙَاََُيَ ‪َ َ٣‬کَـ‪َ،‬‬
‫َََ ََََ‬
‫َ‬
‫ڒـَ‪٠‬ـذََُيَ‪َ .‬‬
‫ـ‪٠َ،‬ـڏََ‪َٜ١‬ځ‬
‫ه‪ٛ٢‬ؾَكؿَّـ‪٠‬‬
‫َََ َََََ‬
‫َََََ َ ََََ َ‬
‫َََـََ ََََََ‬
‫‪٠‬ـذَـَافيـذَ‪٠‬لؽرؾ‪َ10َ-َٜ‬‬
‫‪َ55‬‬
‫َََـ؛َََ‬
‫َََـََ‪٠‬‬
‫ـ‪َ،‬ڒڑََََ‪ََٛ٠‬ـَڄ‬
‫ََََڙََََڌَڄَ ََََ‬
‫ـڋَـَك‬
‫ََكؿؾَ َُت‬
‫َََ َ َ‬
‫‪٢ٛ٢‬وـَ‪َ .‬‬
‫َڏف‪َ،‬ڒڑََََهـَََََ‪١‬ـيلََََّيَ َسََكََََََ َ‬
‫ؿؾَڐـَََڏَ‪ٚ‬ـََڍََََڏََ َ ََََ‬
‫‪َََ َ َ٠‬‬
‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ3َ-َ1‬‬
‫‪َ56‬‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫يؾڑََََڐـ؛َََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ر‬
‫ُيَٿؿَڇ‬
‫ََََََ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ڇ‬
‫ََ‬
‫َ‬
‫َت‬
‫َ‬
‫‪ٚ‬‬
‫َ‬
‫ـ‪َ،‬هؿَ‬
‫َََ‬
‫َََ‬
‫َََ‪َٚ‬ؿََ‬
‫َ‪٢‬ڊَ!َا‬
‫ََكؿؾَََڋََ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َََڏَََ ََ‬
‫َهؿَذَـََـ؛َ‬
‫َيـؾڑََ َََ‬
‫َََََؾََََڐـ‪َ،‬‬
‫ََڋُجَا‬
‫ڒَڏََةََ ََ‬
‫َ‬
‫ـ‪ََّ،‬ـ‪َ َ١‬‬
‫ؿفََّچََڅُيَ! َ‬
‫فڑَََ‪َٚ‬ؿََ َََ‬
‫ََ‬
‫گَََڏََڇَََ َ ََ َ‬
‫‪ٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ َ َ‬
‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ2َ-َ1‬‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪159‬‬

‫‪َ57‬‬
‫ََََ‬
‫َهـَخَـا؛‬
‫ذخََ َ ََ َ‬
‫‪َ،‬كؿؾَخَ َ َ‬
‫‪َ،‬كؿؾَ‪ٙ‬قيبَ ََََ ََ َ‬
‫كؿؾَىقيبَ ََََ ََ َََ َ‬
‫ََ ََ َََ َ‬
‫َََََ‬
‫ََََ‪١‬ؿا؛‬
‫َََرَ َذَََهـََا‬
‫ـڑَََڗَڒ‬
‫بَ ََََََ َ ََ َ‬
‫هَـَ‪َ َ١‬‬
‫!َ‪٢ٛ٢٠‬وـَهَ َ َ‬
‫ٕـىبَ ََ َ ََ َ‬
‫ي٘ؾََََڐـَ‪َ.‬‬
‫ؽـ‪٠َ،‬يـؾ!َ‪٠‬‬
‫!َڏفََٓ َََََََ‬
‫ََََرَ َ َ‬
‫ََ َ َ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ1َ-َ1‬‬
‫‪َ58‬‬
‫ذخََؾَ؛ََ‬
‫‪َ،‬كؿؾَخاذَ َ َََ‬
‫ـؾَڐـَََخَ َ َ‬
‫‪َ،‬كؿؾَ‪ٙ‬قيبَ ََََ ََ ََ َ‬
‫كؿؾَىقيبَ ََََ ََ َََ َ‬
‫ََ ََ َََ َ‬
‫ڐ‪٢‬دََؾَ؛ََ‬
‫ََََرَ َََ‬
‫ُُي‪َ،‬ڏاك‬
‫ََُي‪َ،‬كؿؾَفَ‪َََ ََٚ‬‬
‫ََكؿؾَََڏَ َََََ ََ‬
‫!َڐـَََڏَََ َ‬
‫ََََ َ‬
‫ََََََؾََََڐـَ‪َ.‬‬
‫َََ‪َ٠‬رَََڪَرَيؿَا‬
‫َڪؾ‪َ،‬هڏ‪ُٚ‬يََا‬
‫ََََرَ َؼَ َ َََ َ َ َ‬
‫ڪَيَ َؿؾَؼ‬
‫كڏ‪ُٚ‬يَډ‬
‫َ ََ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ2َ-َ1‬‬
‫‪َ59‬‬
‫ف!َكؿَخَ َذَََََ‬
‫‪َٜ١‬ڎَڏَََيـؾَ!َ‬
‫َكؿڑَََََ‬
‫َََََؿؾ‪َََ،‬يـََا‬
‫َََََڙََُيَك‬
‫كؿڄـَك‬
‫َََ‬
‫ََََ ََََََ َ‬
‫َََ َؿؾ؛َََ‬
‫َََڏَََُيََ‪٠‬‬
‫َََََ‪ٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬‬
‫دـ‪َ،‬هـََ‪٠‬‬
‫ََََٔـََ َ‪َ َََ َ ٚ‬‬
‫‪٠‬ؿؾَڐـَّؿََ‪٠‬‬
‫ََ َََ ََ‬
‫َ‬
‫َََََؿؾَ‪َ.‬‬
‫َََََؿؾَ ََـَك‬
‫َََََ َ‪َُُٚ‬يَك‬
‫ََََََ‪َٛ١‬ـََذَيـ‪َ،‬ڒ‬
‫ؿؾَڈيـَخذََڊھڅـ‬
‫‪َ َ ََََََ َ َ٠‬‬
‫ـاَـَڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ28َ-َ2‬‬
‫‪160‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ60‬‬
‫‪َ،‬هَ َ‪َ ََ ََٝ‬‬
‫َََََ ََ ََََ َ‬
‫َََريَََُي؛َََ‬
‫َ‪ٚ‬يڪَ‪َ٤‬ـَځ‬
‫كؿڄـَك‬
‫َََ‬
‫ؿؾَڪـكـذَ ََ َ‬
‫راػَ َاََ‪ََُٛ١‬يََََّ َ‬
‫‪َ ََ ََٕ،‬‬
‫َََڏَََ َ‬
‫ڐَََڗَ‪َ.‬‬
‫ـَڪـَ‬
‫ڏَڂَ ََ‬
‫َـذَ ََ َ‬
‫ڪـڇـَيتَ‪َ 1َ-َ1‬‬
‫‪َ61‬‬
‫كؿڄـَـَفَڙَ َ ََ َ‬
‫ُيَـَڐََ؛ََ‬
‫ـؾَڪََرَ ََََََ‬
‫يؾ‪َ،‬كؿڄـَََھَ‪َََ َ٤‬‬
‫َََ َََ‬
‫ََََََُـََ‬
‫ذـََٗـيَعََ‪َٜ١‬ٿ‬
‫‪٢‬وھـؾَ ‪َ٣‬ڂَ‪َََ،‬دَ َ ََ‬
‫ََََ َََ‬
‫‪َ َ٣‬کَََـُـََ‪٠‬‬
‫‪٠‬عذـذفَ‪َ4َ-َ5‬‬
‫‪َ62‬‬
‫َ َ‬
‫ََََ َؾَ؛ََ‬
‫ـڑَََهؿََ‪٠‬‬
‫‪٢ٛ٢‬وؿ‪٠ََ،‬‬
‫َََََََ‬
‫َََفََََيـؾَك‬
‫ََكيؽََ‪َٜ١‬‬
‫َََََ َ ََََ َ‬
‫ؿؾَ‪٠‬ـذَ َ َ‬
‫ََََـَََََ َ‬
‫َ‬
‫َََ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‬‬
‫َََ‪َٚ‬رََاَََ‪ََُٛ١‬يَڒ‬
‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ‪َ،‬ڒ‬
‫ڪََرَيـََؾَڈ‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪5َ-َ3‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪161‬‬

‫‪162‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ1‬‬
‫َ‬
‫ؿؾَخَاََرََؾَََڗ؛َََ‬
‫ََََ َمڪَـََُيَ‪َََ،‬خَـَ‪َََٛ١‬يَ َ ََ‬
‫ي‪ٛ٢‬ؾَٽ‬
‫ٽََُُيَََڏََََ‬
‫َ‬
‫‪٠‬يڙََََ َ‬
‫َََـَََهَقََُيَ؛ََ‬
‫ؿؾ‪َ،‬هؿَڑ‬
‫ََََـيَََ َ َََ‬
‫يؿَڪََڙَڄَََڪـڂ‬
‫َََ‬
‫َََّ َ‬
‫ََََخَ َيَْ َُيََڒََ‪َُٚ‬يَ‪ََ،‬‬
‫َََََڃًَََ َََبَ َـؾ‪َ،‬ڒ‬
‫‪٢‬ديَ َؿؾَڐـَ‪٠‬‬
‫َ‬
‫َََََڅََؾََََ َ‬
‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.‬‬
‫ََََـَ‪ََٛ٣‬ـََُيَ‪َ٣ََ،‬ڪـَځ‬
‫ڑََوَ‪َٜ١َََٜٛ‬ڑ‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ3َ-َ2‬‬
‫ََ ََ‬
‫‪َ2‬‬
‫ََََؿَ َ‬
‫ََََ‬
‫َََ‪َٚ‬څََؾََڐَََرَڐَرا؛‬
‫‪ََّ،‬داَ‬
‫ٽـٽ‬
‫‪١‬ڪَُيََڇَََقَڎَََ َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ََََ َ‪ٚ‬ډـََڎَ؛ََ‬
‫َََََ‪َٚ‬ڙاََ ََـَا‬
‫فڐـََََ‪٣‬ؿڙَاََؾَََهـ‪َ،‬ا‬
‫ََ‬

‫َ‬
‫َََََ َ‬
‫َََڎَََ َ‬
‫‪َ،‬ڪَ َ َ‬
‫َڪـذَََ َََ َ‬
‫ؿڪََ ََ َ‬
‫ي‪٢‬داَڪَڏَ َڙفَ‪َ.‬‬
‫‪٢‬چَ َؾََكـ‬
‫ڏَيََُـَك‬
‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ19َ-َ4‬‬
‫‪َ3‬‬

‫َ‬
‫‪٢‬دَ ََ َ‬
‫ڌـذـ‪َ،‬ڪ‪َ ََ٢‬ڌ؛ََ‬
‫‪َ،‬ڪَََ َ َََ‬
‫ََََََڎَََڗ‪َ،‬ك‬
‫َََََرَڋيـَڇـ‬
‫َََـَڇ‬
‫ٽيُ‬
‫ََََََ َ‬
‫َ‬
‫ـ‪َ،‬هؿَكؿ‪َ،‬ڋـذَڎَََ َ‬
‫َََََ َ‬
‫َََََ‪َ َ٢‬ڌ؛ََ‬
‫!َڪَيؿَڇ‬
‫ؾَهَ‪َٛ‬ؿََـََ‪١‬ـؿ‬
‫كَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬
‫َڪَ َََ َََََََ ََ َ‬
‫َږ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ږ‬
‫َ‬
‫َافََ َ‬
‫ََٓ َ‬
‫َ‬
‫َََ! َ‬
‫ََََ‪َٛ‬رَََيؿڑَََ‪ََ٠‬ڔڅـ‬
‫‪َ،‬هََُؾَََ‪َ٠‬ٿؿَڊ‬
‫ڪرَََاََۡلَمَ َدَ ََ َ‬
‫ّؿذَ َڌََ‪َ7َ–َ4‬‬
‫ََ َ‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪163‬‬

‫‪164‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ1‬‬
‫َََََيتَ َڑََ َ‬
‫ڌفڑََٿَََ َ‬
‫ََََڎَ؛ََ‬
‫َڪَ َرفَكـ‬
‫‪َٜ١‬ـَ َھـ‪َ،‬ك‬
‫ڪَـََََََ‬
‫ٿََ َ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََڎَََّڪـََڎَ؛ََ‬
‫ـڑََڇـ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َڗ‪َّ،‬‬
‫َ‬
‫َََ‬
‫َ‬
‫ڪـذ‬
‫َ‬
‫ََ‬
‫ڄ‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫َ‬
‫ُيَ‬
‫ََ‬
‫َـَڌَاََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََ‪َ٢‬ڌََڇَََرَيـََڎَ؛ََ‬
‫ََََََـََ‪٠‬‬
‫ََََڕََڇَََ َکَ َُيََََڐـ‪َ،‬ڇيُ‬
‫ڏـَڇ‬
‫ڇَ َ‬
‫َََهللََ ‪ََ٣‬ڳَاَ‬
‫ڏَ َ‬
‫َََ َھډـََڎَ؛ََ‬
‫َهـ‪َ،‬كؾََا‬
‫َ‪َ١‬سََڏيَڕََـَڄََؾََ َََََ‬
‫َََ َ َََ َ‬
‫َََـَََـَ َذَفَ‪َ.‬‬
‫ڋـَڒذَيـَڄ‬
‫ََََڎَ‪ََ،‬ا‬
‫رڋَـَڇـ‬
‫‪٠‬ـََؾَََڇَََ َ َ‬
‫‪٠‬عذـذفَ‪َ3َ-َ5‬‬
‫‪َ2‬‬
‫ٿَـَرََٿـَرََاَََ َ‪١‬دَ َذََََ َ‬
‫ََََ‬
‫!َ‪٠‬ـذَـَََڙَََؾَََهـ؛‬
‫َٿـڪَ‪َََ،‬عَمَرَ ََََ‬
‫َ‬
‫فٿََـََََؿؾَ ‪ََ٣‬طََ َ‬
‫ـڑَََفَڐََ؛ََ‬
‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬
‫يػََ ََ‬
‫ََََََٿـؾَ ‪َ٣‬ؿََ َ َ‬
‫عَمَرَ ََ َ‬
‫َراؾَ‪َ.‬‬
‫ََََؾََڋَ ََ‬
‫يؿَٿـَڇ‬
‫ََََََ‪ٛ‬رَََََ‬
‫ََََ ڐََ‪َ،‬ڇ‬
‫!َڪَرَيؿَڒ‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ2‬‬
‫َ‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪165‬‬

‫‪َ3‬‬ ‫ََََرَ َ‬ ‫ٿََڙَ َ‬ ‫َڗَڇُـ؛َََ‬ ‫ََََڪَ ‪َََ٥‬بََ ََََ‬ ‫ڪَـَك‬ ‫ََََڪَ‪َ،‬ك‬ ‫ََََ ََْـَٿؿ‬ ‫ڪَـَڇ‬ ‫يقَڐـََََ َ‬ ‫ََََ َڋَيؿ‪ََ،‬ا‬ ‫‪٣‬ؿڪَ؛ََ‬ ‫ََََڋَََُـََ‪َََ ََ٣‬‬ ‫َََََڑََـَ‪ََ٤‬ـ!‪َ،‬‬ ‫اَ َڋَيؿََا‬ ‫ؾَُّي‪َّ،‬ـڙفَڪَيَـَََؿَ ََ ََ َ‬ ‫ا‪َ ١‬دَ َذََََاـځََـ‪َ ََ َ ََ َََ َ ََ ََ٣‬‬ ‫‪١‬سَّؿڪَ؛ََ‬ ‫ََڈـفڇَََڃََ َََََ َ‬ ‫ّرَفَ‪َ.‬‬ ‫ََََـَٿ‬ ‫‪َّ،‬ـََّ َڀَ َاََ‪١‬عـَ‪٠‬‬ ‫هـَڪَ‪َ٢‬وَھَرَ ََ َ ََ َ‬ ‫ـڏَ ََ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هـَذَ ََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََىَ ََ٘ َ َ‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ََّرََ َ‬ ‫‪َّ،‬ؿهھـَڇ‬ ‫ٿَيؿَ‬ ‫ؿذَ ََ َََ‬ ‫َََََيَ َسََ َ‬ ‫فَ‪ٚ‬ـڎَ ََ ََ َ‬ ‫ڙفَڇـكـذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ـَيؿَ‬ ‫َهؿَڈؿڪَ َََ‬ ‫يڌـذفڑََََـَ ََ‬ ‫َََـَ ََ َ َ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ4‬‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫ـڏَ؛ََ‬ ‫َُّي‪٠ََ،‬‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫ٿَيـَ َُت‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫‪ٛ‬ـڄـَحمَرَ ََ‬ ‫ـڑََ َََ‬ ‫ـڋَ َ َ‬ ‫َفڑََڊََََ َ‬ ‫ـڏَ؛ََ‬ ‫ذفڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫فڑََڌَ ََ‬ ‫ٿـَ‪٠‬ـڙَ َ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ َ‬ ‫فڑََـَڏَ َ َ‬ ‫‪٢َ١‬ڍَ َ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ.‬‬ ‫فَڐـڎَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫‪٢‬ڊفَ ‪َََ٣‬ڌَ َََََ‬ ‫ََََ َکَـيَََ َ ََََََ َ‬ ‫ڪـذَاَيَؽَََ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫‪166‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ6‬‬ ‫َََََرََفَََرََهَ َ َ‬ ‫َََـََـَرََـَ َډَََڗ؛ََ َ‬ ‫َََڋَ َؿؾَڇ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ََٿـهـَٿ‬ ‫ھؽَ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڋـَڒبََاَََڎَ َؽَ؛َ َ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َََََ‬ ‫را!َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫يؿ‪َّ،‬ؿ‬ ‫ََََ‬ ‫ذ‬ ‫َ‬ ‫ـَّـ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ّيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َّـَ َ‪١‬ڀََ ََُيََڏَ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ .‬‬ ‫ڪََڒؿ‬ ‫َُـ‪َٚ،‬ـك‬ ‫يػََڋََ َََ‬ ‫َاخيَََؿؾ!َ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫ـاَـَڪ‪٤‬يـڎَ‪16َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪167‬‬ .‬‬ ‫َََََـَڇ‬ ‫تَ‪َ،‬ڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪَـَڇ‬ ‫ڇَ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 5َ-َ7‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫ََََ‬ ‫ـؾَ‪٢ٛ٢٠‬وـَخَذَخَََهؿ؛‬ ‫ٿي‪٢‬دـَك‬ ‫َََ َ‬ ‫‪َ،‬خاذَ َ ََََََ َ ََ َ‬ ‫َ‪ٙ‬قيبَ ََ ََ َ‬ ‫ََََؾََ َََ َ‬ ‫ََََ َڋَ ََ ََ َ‬ ‫ڈَ َ‬ ‫َعويبَ؛ََ‬ ‫ھ‪َٜ‬هَـ‪ََ،‬ا‬ ‫ي‪٢‬دَڏَڈـ‬ ‫ڪَـَََڏَََ َ‬ ‫ََََهَ َََ َ‬ ‫ـَٓـؽََ َ ََ َ‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫يبَ؛ََ‬ ‫يؾَاڋـَڇـ‬ ‫َڇََرَ َََ َ‬ ‫َڪَََََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫يؿ‪٢َّ،‬دـَغؿذَََغَرَ َ‬ ‫َ‪ٙ‬قيبَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھؿؾَك‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫ـذَڪيؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَّڀََؿََـَََڏَ َ ََ‬ ‫ڏَََڐ‪٢‬دَ ََ‬ ‫ََََؾََ َََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫َىقيبَ‪َ .‬‬ ‫َََؾَٿ‬ ‫َڂـَهَؾَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫َََّ َؽَ‪َََ،‬ڏََ ََ َ‬ ‫ََنََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ9َ-َ9‬‬ ‫‪َ7‬‬ ‫ؿةََؾَََ ََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ََّ َ‬ ‫راذَيـ‪َ،‬‬ ‫ٿؿذفَؾ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََّڍَرََ َ‬ ‫َؾََ َ‬ ‫ََََ َذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََڕََځَََ َ‬ ‫فڑََځَََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ڪَ‪٤‬يـ‪َ،‬ځ‬ ‫ـڑَََڗَڐ‬ ‫ََََََؿڄََََؾََاََ‪َََٚ‬ڙَ َ َ‬ ‫ڐَٿَ َ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذَ َ‬ ‫ََََڍَََ‪َ٤ََ٠‬ريَََڗَ‪َ .

‫‪168‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ـڑََََ َََ‬ ‫‪١‬ڪَـََ‪٠‬‬ ‫‪١‬ڪَ َََََ‬ ‫ـَ‪٠‬يڙَََ‪َ َ َََ٠‬‬ ‫َََڃَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 1َ-َ6‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ََََخَ َڏَََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ھيڪَ َڙـ؛َََ‬ ‫َََخََ‪١‬يـَ‬ ‫َََـَ‪َ١‬ـ‪َ،‬‬ ‫ؼَـَ‪َ١‬ـََ‪َ١‬ـَؼ‬ ‫ي‪٢‬دََڑَ ََ‪َ،‬هَـَ‪َ١‬ـَ!َ‬ ‫‪ََ٣‬ڌـََََ‪٣‬ؿڙؿَََ ‪َََ٣‬تََ َ َََ ََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬هؿڙَََ َ‬ ‫ََّڀَڪَ‪َََُٛ٢‬يَ‪َ.‬‬ ‫َژَڪَـَ‪َ ََََ َ١‬‬ ‫ڪؿََڏََذََ ََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڒھـََََّرََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪169‬‬ .‫‪َ1‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫‪١‬ـذَ؛ََ‬ ‫َؿدََڐ‪٢‬يؿ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَََډََڌَ ََ‬ ‫ؼَ َرخاََ‪٠‬‬ ‫ـَڪََُـ‪َ َ َ١ ََ،‬‬ ‫َ‬ ‫َڏفَڏََ ََ َ‬ ‫َـاذَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ھَ َـََ َََ‬ ‫َََـيَرََڏََ َ َََ‬ ‫َهـَـاََڍََََـََلَ َ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذ‪َ،‬هَـَ َ‬ ‫هَـَ َ‬ ‫ڃـڑََََڐـَ‪َ.

‫‪170‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َڊڏهَـَڇ‬ ‫‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫يؾڑَََ َ َ‬ ‫َ َََ ََ َ‬ ‫ڪَيَ َ‪َ َ ََ َٝ‬‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ8َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َکَيؿ؛‬ ‫َََََريَ َؾََڐَََريََ‪َٜ١‬‬ ‫َََيَڃَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َََََ ََْـََډ‬ ‫ډَرَيـَڇ‬ ‫َََََيـََ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََڇََيؿ؛‬ ‫َََراََؼَ!ََ‪٠‬‬ ‫فَڒڑََ‪ََ،‬ؼ‬ ‫ډََرَ َََ‬ ‫‪١‬کـَـَ ََ َ َََ‬ ‫َََؿَ َ َََ‬ ‫ٕـفؾَـَڅَ َ‬ ‫هـَٿـَڋَ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿذَيـََ‪َ.‬‬ ‫َـَـ‪ََٛ٣‬ـَٿ‬ ‫‪َ،‬ـَڈَـَ َََ‬ ‫يـَڪـذََڎََ َخيَؾَ َََ‬ ‫خَ‪َ ََ ََََ١‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 13َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪171‬‬ .

‫‪172‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََفَرَََڗَاَ‬ ‫‪٢‬جَ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََ‬ ‫ھـڑَََٿَََيؿ؛‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪٢‬دفڑََڊََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڊـڏََڊَََ َ َ َ‬ ‫يـََّڀَََڏَ َ‪١‬جَ؛ََ‬ ‫َََڏَ َـذَٿ‬ ‫ؾَهَـ‪َ،‬‬ ‫ڇَ ََْـَڇ‬ ‫َََََرَ ََڇََريََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َكـَاـَھََ َََ َ‬ ‫يڙاَڪَ َرفَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬عـَٓؼَََ َََ‬ ‫‪٢‬جَ ََ ََ‬ ‫ٓـؽََـَ ََ َ‬ ‫ـَََّ َ‬ ‫ّ‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ11َ–َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫يؿَڌـڈَََ َُيََڌ ََ‬ ‫َََھَ َ‬ ‫ؿؾڑََََ َ‬ ‫َڗ؛ َ‬ ‫ٿَ ََ‬ ‫َڇـذَڋؿَ‬ ‫ـڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڊََ َڏَََ َ‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ھََ َ َ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ؾـَٕ َدََڒيََ َسََ َََ‬ ‫َڅـڏََ ََََََ َ‬ ‫َڪؿڑَ؛َ َ‬ ‫اََ َََ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫كـَڒذَََ َ َ‬ ‫‪ََ َ َ ََّٜ١‬‬ ‫َََ َؽَ ََ َ‬ ‫َُيَڇؿكََََُُيَ‪َ .‬‬ ‫‪٢‬قـھـَّـََڎََڐَََ‪٢‬يـ‬ ‫‪ََ َ َََََّ،‬‬ ‫يَْرََََ‬ ‫َؾرََيَبَ ََ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 1َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪173‬‬ .‬‬ ‫ڏـڙَ َََ‬ ‫‪َ،‬هَََُؾَڇ‬ ‫اَفَ ََ‪َ،‬ڪـَ‪٠‬‬ ‫ََََھَ َسََڇَََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دـڑَ ََ َ‬ ‫!َڪَ َ‪َ َََََٝ‬‬ ‫خيْـَ‪َ 8َ-َ4‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َ‬ ‫ََََڇََََُـ؛َََ‬ ‫ڊََـَ‪ََ٢‬ريََڊَََ َتَََّکَ َؾَ‪َََ،‬ڋََ‪ََ٤‬ڃََ َ ََ‬ ‫َهـَڋـؿَ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬فيلََ َ‬ ‫َڪَـَ ‪ََََ٣‬بَ؛ََ‬ ‫َڗَڇ‬ ‫‪٢‬ڊـاَ‬ ‫َھَ َ‬ ‫َََىَريَ َةََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ِچ َ‬ ‫څڙيَََؿؾَََـَ َھ ََْ َؾَ؛ََ‬ ‫ڪ َؾَََڋؿََڏَزَََڋََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ـَ ََ‬ ‫َ‪٢‬ڊََ ََهَََُ ََََ‬ ‫َََََ ََْڃََ ََ‬ ‫ََََ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫َؽڑَ ََڇََرَيََؾَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٣‬ؿََڋَ ََؾََٿـ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ .

‬‬ ‫َّـَډؿَڑ‬ ‫َډڌََؽََ َ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪174‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـڑَََ َ‬ ‫اَ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ُيَهَ َ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫ََََڅَ َََََ‬ ‫يؾڑََََكـَ!َ‬ ‫ُـَڏََڊَََ َسَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڊََہَ ََ‪َََّٜ‬رََٿََََ َََ‬ ‫َـَڇؿڑََََڏَََڇَرَ َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ َزَ!َ‬ ‫ڌَََڏَ ‪َ ََ٣‬ڒـَا‬ ‫يؾ‪َ،‬ك‪٢‬ھؾَا‬ ‫ه‪٢‬ھؾَََ ََّرَََّـََڅَؾََََّڋََرَ ََََََ‬ ‫َََ‬ ‫ڇََََ ََََ َ‬ ‫!َھؿةَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَوَ َؾَََھيََ َڏيَََؿؾَ‪َ .‬‬ ‫‪٢‬ھؿؾَڇـڪََڇََََرَ َزَ ََ َ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ10َ–َ1‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ـَژَڊَ‬ ‫ََََ َجََ ََهََُؾ؛َََ‬ ‫ََََڌَـََُيَڊ‬ ‫َََََرَيؾَڇ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڊََؿَ‪ََ َ١‬‬ ‫َََؿَ‪َ َ١‬‬ ‫َََؾََ‪٠‬ـَوَؿَ َََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬ـ‪َّ،‬ـَڪَََُؾَََـَڈَ َؾََََـَََّرَ َف؟َ َ‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ7‬‬ ‫ـ؛ َ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ؿڂـَّـَهؿَڑ‬ ‫ََََهَ ََََ َ ََ‬ ‫َََََهـ‪َ،‬‬ ‫َََراَؿ‬ ‫ڊؿفَهـََڊ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫ََٓ َ‬ ‫ـ‪َ،‬هَ َؾََ َ‬ ‫ڪ َ‪ََََّٝ‬ـَ َ‪١‬ڍَيـََ‪َ .‫‪َ4‬‬ ‫َََڏََ ََََََ َ َََََ ََ َ‬ ‫ََڗ‪َ،‬ڇـڈؿڙاَڇؿٓـڪَ؛ََ‬ ‫ـڑََڊؿ‬ ‫ڊَََ َ‬ ‫‪٢‬دََ ََهَ ََ َ‬ ‫ؾَهَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َاـ‪ٙ‬ـََؼَ ََ ََ َََ َ‬ ‫‪َ،‬ذاڅـَذَ َجيَ َھـَََڒََيؿََ‪َ .

‬‬ ‫ـؾ‪َ،‬ڇْؿَڇ‬ ‫فڑََؾَََََبَ َ ََََ‬ ‫‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ‬ ‫َڊھـڑََ؛ََ‬ ‫ََََََََ ‪ََ٣‬ڒََ َسَََََ‬ ‫ََََََـََيـ‪َ،‬ڇـڄـ‬ ‫ڊََوََرََڊَََھڅـَڊھ‬ ‫َََ َ‬ ‫قڑََ‪٣َ َ،‬ڒََ َسَََڪـََؾََ َ‬ ‫ڋـذَََڗَ‪َ .‬‬ ‫َََََڎََ‪َٚ‬څََؾََ َ‬ ‫ََََڌاَڈـ‬ ‫ََََ َؾَ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََََـَك‬ ‫‪َََ٠‬ٿـؾَڇيُ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َ‬ ‫ََََذََذاََؾَ ََ َ‬ ‫ف؛ َ‬ ‫َََََـڙَ ََ‬ ‫َ‪َ،‬ڪَُيََؾَََـقَََ ََؿِلََََڪـڇ‬ ‫ڊََ َذَ َذََڊَََـََُـَڊ‬ ‫ََّ‪٢‬ـََ َّ َُيََََڐـَ‪َ .‬‬ ‫ـڑَََهؿََ‪٠‬‬ ‫َ‪ََّ،‬کَـرََ َ‬ ‫َََََيداََؾَ ََ َ‬ ‫عََ‪َ َ ٤‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 17َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪175‬‬ .‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٠‬ي‪٢‬ڌَ َذفَ‪٠‬‬ ‫ََڪَََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ10‬‬ ‫َََََځََيـ؛َََ‬ ‫َََََڏََفَا‬ ‫َََڋيؿََا‬ ‫َڊـذـڙيَََؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڊََوَرََََ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َهـَ‪َ .‫‪َ8‬‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ََََََبَ َـؾ؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬كـذََؾَََڗَك‬ ‫ڊََوَرََََڐـَڊ‬ ‫وميؽََهَ َ َََََ َ‬ ‫ََ ََ ََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬رـذََځَََريَ َؿؾَََرَفَرَ َـؾ؛َََ‬ ‫‪ٚ‬څـَىـڪَمَ ََُيَََ َََ َ َ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڪـڪََ َ‬ ‫َََََرَڏَيَ‪َُ ََٛ‬يََهَ َؿؾَ‪َ .

‫‪َ12‬‬ ‫‪ُ١‬يجَ؛ََ‬ ‫ڊََ َؽََڊَََ َؽََڇَََ ََْـَڊؿ‬ ‫يـ‪َ،‬ڊھڅـَڏََځََـَََََ‬ ‫ََََخَڙَََََََََََ‬ ‫َ‬ ‫ډـڄيجَ‪٥َ ََََٚ،‬ـََ‪َ ََ ََ َ َََ َٚ‬‬ ‫َؿَڒ‪ٚ‬ـَ‪ٚ‬يڪَ َڙـَ‪َ.‬‬ ‫َّؿََـََََّ َََََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 27َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ13‬‬ ‫َََڌَُيَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫‪١‬ـذَََهؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڊََ َؽََ ََڎَ‪٢‬ؿََڊ‬ ‫ََََرَََ َ‬ ‫ََََََڌََڃََٿَََـيَََ َ َ‬ ‫‪ُْٛ‬يَّؿذَ َڌََهَ‪ََٛ‬ڙيَ َؿؾ‪َ،‬اَ‬ ‫َََََځَيَ َ َََ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَاـّـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ََّ َ َ ََ ََ َ‬ ‫َيؾَ؛ََ‬ ‫ََََّرَََََّي‪٢‬چـََذَيؿَ‬ ‫ڋؿٽـَڋـذَڎََ‪َٚ‬ٿَََڗ‪َ،‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫َڪََرَ َيؾَ ََ ََ َََ ََ َ‬ ‫‪١‬ـََذيَََؿؾََ‪١‬ـََڏََ َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫‪َ:‬ذاڅـَذاةََ ََذَ‪َ٠‬چيؿ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 9َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ڊَََ َ‬ ‫ََََھََ؛ََ‬ ‫ڌـَ‪٠‬ـ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََھََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫وـ‪َ،‬ك‬ ‫‪ََّٜ١‬ڋَ َ‬ ‫‪٢‬دَفََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََؾَََََ َ‬ ‫ُـََسَ َـهؿََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََڇََََرََ َ‬ ‫څُي؟ََ‬ ‫ََّچََ َ‬ ‫َڪَََُـڑََ‪َ،‬ٿ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫ڪَ َڌَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 17َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪176‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ15‬‬ ‫ََََ َڏََڊَََ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڊؿخَ َڙَيـ؛‬ ‫‪٢ٛ‬ڊَ‪َ،‬ڊ‬ ‫َڇـّـَڊ‬ ‫‪٢ٛ‬ڊََؾََََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ذاذَ َيؾََََ َ‬ ‫ڊََََ َ‬ ‫َڐـؾَََڇَـَ‪َ ََََََ ََََٛ١‬‬ ‫‪٢‬ڊَ؛َ َ‬ ‫َؿؾَڇ‬ ‫ڇَ‪َ٤‬يََـيتَ َڑََََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٢‬وـ‪َ،‬ڇـڪََ ََذَڐَيَـَََ َ‬ ‫‪َ١‬ـَ َََ َ‬ ‫َڏفَ‪َ .‬‬ ‫‪١‬داَذاڏََ َ‬ ‫‪١‬چـَڪَ َؾََ‪َ ََ١َََٜ١‬‬ ‫‪٢‬ڊَ‪َََ،‬ـَڈَ َؾََ ََذَـَ َََ َََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 8َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ16‬‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َڙـ؛ََ َ‬ ‫‪٠َ،‬ـڑََ!ََ‪٠‬‬ ‫َََغَرَ َؼ ََََ‬ ‫َڪَيؿَ‬ ‫‪٢‬وؿَڅََ َ‬ ‫َََ‪َ٢‬ھَََ َََ َ‬ ‫ڏَڐَؿيَ َؾَََ‪ََ٠‬رَ َ‬ ‫ٿـََّڒـَرََڇََََ‪٢‬ڌَڙَـَ‪َ .‬‬ ‫ڪَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََڊَََ َڏيَ َ َ‬ ‫ـزَ ََ َ‬ ‫َََّچََڅُي؛ََ َ‬ ‫‪ََٕ،‬يَ َتََ‪َ١‬يََڙَََيََ َ‬ ‫!َ‪٠‬ـذَََ َ‬ ‫‪٠‬ـخَ َذَ ََََ َ‬ ‫َهـَ‪َ .‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫َـَڇ‬ ‫يـزَ ََََ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬ډؿڙَاَ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫َََ َ‬ ‫‪َ،‬ـَ َذَؿََ‪٢َ ََ٠‬وَھَُيََـَھَڅؿ؛‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََھَٿََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ََََيـَرَ َََ‬ ‫َ‬ ‫ـذَ َ ََ َ‬ ‫يـََّيـَرَ؛َ َ‬ ‫ؿذََؾََفََََ‬ ‫ـؾَڪَ َرف‪َ،‬‬ ‫ڪَڙؿََََ َََ‬ ‫َڗَؾطَ َ َ‬ ‫ََََّ َ َ‬ ‫ـذفَڪَيـَرَ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ھيڪََ ََ َ‬ ‫څُي؟َ َ‬ ‫ََّچََ َ‬ ‫ََََ َ َ ََ‬ ‫ؿؾَهَََُؾَڊھ‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫‪٤‬ـَذََڑََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪3َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪177‬‬ .

‫‪178‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََّڀَرََ ََ‬ ‫ؿذََؾََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪179‬‬ .‫‪َ1‬‬ ‫ھيج‪َ،‬ذَـَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َـَڪََجََََڏََڇَََ َڌَذا؛‬ ‫ََََرَ ََ َََ‬ ‫ڑََرََؾَََڗَڑ‬ ‫ي‪٢‬دَڙَََڪؿََ ‪َََُٛ٣‬يَ‪َ.‬‬ ‫ھيجَ ََ ََ ََ‬ ‫ؿذاڄـََّ َََ‬ ‫‪َ،‬هـؾَفَََھَََ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫كـؾََّ َ َََ ََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََََََ َُيََڑَََليَََ ََََ َ‬ ‫سَ‪٠‬ـؽَ؛ََ‬ ‫ؿةَََهَـ‪٠َ،‬ؿك‬ ‫ڑََ َؽََڑََـَ‪١‬ـَََيـؾ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََـيَ ََ‬ ‫ؾڑََ ََ َ‬ ‫ـَڪَرَ ََََ ََ َ‬ ‫يؽـَهَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َىـؽَ؛ََ‬ ‫‪ٚ‬ـ!َ‪ٚ‬يدَفَڇ‬ ‫ڪَ َدَََ ََ َ‬ ‫ََڋـذيَ ََ‬ ‫ؾڑََ ََ َ‬ ‫َ‪٢‬دَؾََ ََ َ‬ ‫ََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَذاةَذَّـَڄ‬ ‫‪َ،‬هـََ‪٠‬‬ ‫َهـؽَ ََ َ‬ ‫ڋََ َ‬ ‫َََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َذف؛َََ‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫وھؿَذـڑََ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ ََ ََ َ َ‬ ‫ڑََرَََڗ‪َ،‬ڑ‬ ‫ََََڌَ َََ‬ ‫ذَـَهَ َََ‬ ‫ھَڏََڇََََرَ َ َ‬ ‫َھؿڑََ‪َ َََ،‬ھ‪َ ََََ َََُ٢‬‬ ‫ڙا!َڪَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫َڪَ‪َ َ٢‬ؾََ ََهَََُؾَ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫ؿؾَژَردمريَ؛ََ‬ ‫ََََهـ‪َ،‬‬ ‫ـڑََڑََـَ‪١‬ـَََ‪٣‬ؿَؿ‬ ‫ََََريَريَ َ ََ ََ َ ََ‬ ‫ڑَ َڌَ َ َ‬ ‫ََََـَ َـُيََاَ َ‪١‬دَ َذََ َ‬ ‫َڪَريَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪؿڂ‬ ‫ريؾََ َََ‬ ‫ڇَيَڪَڙاَڇ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـاََ‪َٚ‬يَ َتََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڪَ َؾََـَ َريَرَ؛ََ‬ ‫َََـ‪ََ َ١‬ؾََ َََ‬ ‫فَڋؤڊ‬ ‫ڋـذَ ََ‬ ‫چـَڒ‪ٚ‬يـؾ‪َ،‬ا‪ٚ‬ڙفڑَََّ َ‬ ‫َََّريَرَ؛ََ‬ ‫ڎَ َؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ڐََ َ‬ ‫َََڎَ َ َََ َََ ََََ َ َ َ َ‬ ‫ََََ َڏََجََ َ‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََرَيؾََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڊؿٓـَڇ‬ ‫َُّيََ‪٠‬‬ ‫ڇَرََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَيَ َ ََََ َ َ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ 2َ-َ2‬‬ ‫‪180‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪َ،‬هؿَكؿؾ‪َ،‬ڍَـَ‪٣‬يـ!َ‬ ‫‪٢‬دـڑَ ََ َََََ َََ‬ ‫ڐؿڑَ ََ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ڑـَلَيَ َ ََََ َ‬ ‫َََ‬ ‫َََـَ َڌفَََـَڎََٿَََي َؿََؾ؛َََ‬ ‫ؿؾَڇيڐََـَ َذََؾَََڗ‪َ،‬‬ ‫َََ َؿؾَََََ َ‬ ‫َََََڏَيـََ‪َ.‬‬ ‫َڪَـَڇ‬ ‫ـَڅـڏَََ‪َ٤ََ٠‬ريَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ ََ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ10َ-َ6‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََهَ َََََ َ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫َََ‪َ َٛ‬رفَََ‪َََٚ‬ٿڙا؛‬ ‫ََََٿـََ‪٠‬‬ ‫ھ‪٤‬يؿَذـڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڑََرَيؿَ‬ ‫!َّؿخـََ َََّ َ ََ‬ ‫َََ‬ ‫ََََََّ َکَيؿََ‪َ.

‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َخيَََ ََََ َ‬ ‫ؾَهَـ؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَاََـ؛ََا‬ ‫ڑَـََـَََََ‬ ‫ؿؾ!َڒذيَڌَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََرََ َ‬ ‫َهھـهھََـََـ؛َََ‬ ‫َََهَقَ َؽََ َََ‬ ‫ھيـؾ‪َ،‬‬ ‫َڪَ‪َٛ‬ـَ ‪َ٢َ٣‬چَ َََ‬ ‫ڪ‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََ ََؽََڑَ؟ََ‬ ‫ـ‪َٚ،‬ـَََڄـََ‪٠‬‬ ‫َـاهھََـََ َََ‬ ‫هيڪسََ ََ‬ ‫َََ َرَ َ‪١‬ديَ َسََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪181‬‬ .

‫‪182‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َُّي‪َ،‬ـڏـَـَڌََڑََـيَرَ؛ََ‬ ‫ڐَـڋَََرَ ََََ َ َ َ‬ ‫!َڊـذـڙيَََؾََ َ َََ َ َ َََ‬ ‫َََـَي‪ََ٢‬دَيؾََ‪َ َ١‬‬ ‫َََريَ؛ََ‬ ‫ََََََڏََذَََ‪َََ٠‬ٿـَڇ‬ ‫ڪََرَف‪َ،‬كؿَ‬ ‫‪َ١‬ـ‪َ١‬گَ!ََ‪َٜ١‬‬ ‫َ‬ ‫ََََڙَھَََهَقََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ځؿَهؿَا‬ ‫اََََ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫‪١‬ـڑَ‪َََّ،‬رََڇََََرََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 7َ-َ3‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ـَڏاكـذََ َ‬ ‫ڏَ‪َََ،‬ڏََ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ڐَڙَھَََاََڑَََيـؾَڐ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََ ََ ََََ َ‬ ‫ٿـؾَڋَـَ‪َ َََُ١‬‬ ‫َڏَ؛ََ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫‪٢‬چھـ!َفؿََََََڏََ‪َ٣‬ڂَََّيَََُؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َََََ َََ٣‬‬ ‫ځََڋَ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هؾَََهَ‪َٛ‬ؿَ‪١‬ـڑ‬ ‫َََڊيَرَ ََ َ‬ ‫ُيَهؿَ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪٥َ َٚ‬ـََكَ‪٢‬‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َڐـڑَ‪َ١ َ،‬ـ‪َ َ١‬‬ ‫َََـَڋَََرَََََ‬ ‫َيـذـََ‪َ١‬ڪَرَف؛َََ‬ ‫گََ‪ََ٠‬څَََ َ‬ ‫ڐَرََََڐـَڐ‬ ‫ََََـََََ‬ ‫َََّ َ‬ ‫فََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫يؿَڪَريَ َةََ َ‬ ‫ڏَ ََ‪َ،‬ڪَؿَََ‪ٛ١‬ـَڈ‬ ‫ـڅ‪ٛ‬ـذََؾَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫‪َ٠‬ڔَََََ َ‬ ‫رځـكـَََ‪َ15َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪183‬‬ .

‬‬ ‫ٿََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ـَيڅَََ‪َ ََٛ٢‬ؿؾَََـيَڌََڇََََ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ8‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫يؿَ‪ٚ‬ؿََڙََؾَ؛ََ‬ ‫َڐڌيؿ‪َٚ،‬ـذَاََََ‬ ‫‪٢‬دؾََََََََ ََ‬ ‫ڐَ َ‪َ!َٝ‬ڐ‬ ‫ََََمََ ََ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫‪َٚ،‬ؿَهؿَّـڑََََََٕبََ َ‬ ‫‪١‬دؾَ ََ َََ َََ ََ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬‬ ‫َڋکيؿ‬ ‫َََڋَؿَ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 8َ-َ8‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ڐَڅََؾَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫را‪ُٚ‬يَََ‪َ٤َٚ‬يـ؛‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌََڇَََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََيڪـََؾََ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڏـٿََََريَََ َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫ؾَهـفـ‬ ‫َََڏَ‪ََ َََٛ ١‬‬ ‫َََهَ‪َ٢‬قََيـَ‬ ‫اَڪَََ‪ٛ٢‬ؾَََڏَڋََََڐـ‪َ،‬‬ ‫‪َ ََّٜ١‬چَـََا‬ ‫َََڑََڙَف‪َ.‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙيَََؾََاَََ َ‪ٚ‬ډـََڎَ‪ََ،‬ا‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َََ‪١‬گَََََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪184‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ4‬‬ ‫ََََََََ‬ ‫‪١‬دڙَڋڔـَََ‪َٜ١‬ٿيـ؛‬ ‫َََڋَ َؿَ َ ََ َ‬ ‫ََََ ََھرََڐَََُي‪َ،‬‬ ‫‪٢‬دَڙَؾَڊ‬ ‫ڐَمََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ُـ‪َ ََٚ،‬‬ ‫ڋـَڪَُيَ‪َ.

‫‪َ7‬‬ ‫ڐَڅََـََ‪١‬يََڃََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬هـؾَڪيََـََََؿؾََ‪١‬ـََرََ‪ََٟ١‬رَ؛ََ‬ ‫ـذََََ َََ ََ ََ‬ ‫َُخَ َ َ‬ ‫ھڪَيَ َ َََ َ‬ ‫َّ َؿذَثَََٓـًَََ َؿؾَََهَ َ َ‬ ‫ََََََََمَرَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَؿ‪٠‬ـڄؿَؾ‬ ‫ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَََ َخَ َ‪َ٣‬بَ؛ََ‬ ‫َََََََخَ َيکَََ َ‬ ‫َََـََبَٿيـ‪َ،‬‬ ‫كـذاَڪَليَ َؿؾَك‬ ‫ََ َََ‬ ‫بََ َ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫ڑََ َ‬ ‫َََََ‪َ َ٢‬ڌََ‪ََ٠‬ڙَـََـَڇ‬ ‫ڪـَ َڑََ ََڎَ‪َ٢‬ـََُي‪َ،‬ڇ‬ ‫َڎَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ9‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َڒَّ َرف؛َََ‬ ‫ََََََؾََََـَڌاَا‬ ‫ؿ‪ٚ‬ـَڪَـَ‪٣‬ھَََڐَـڅَََـ‪َ،‬ا‬ ‫ڐَََ َََ‬ ‫َََََكَرَََ َ‬ ‫َََڄَـ؛َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬اـيلَهـََا‬ ‫ھرفَڏََاََََؾََ َ ََََ َ ََ َ‬ ‫َافَََهَ َ َ َََ‬ ‫ڌـَڈيڙَيُيَ‪َ.‬‬ ‫َهـََجَ َ َـؽََ َ‬ ‫هَ َھڪؿَٿيؿَ‬ ‫َََََََهَؿَ‪َٚ‬رَ ََ‪َ،‬هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ُٛ٢‬يَـجيھـَڪََُـ؛َََ‬ ‫ُي‪َ،‬ـَڐَََكَََََ ََ َ ََ ََ‬ ‫ـَهـَڐ‬ ‫ڐََ‪ََ َٛ‬‬ ‫َََََ‪٢‬يََـََ ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫ڄوـذََؾََـَڄَـ‪َ،‬‬ ‫َََـَڐـَرََََـَ َ َََََ‬ ‫ـََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 1َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪185‬‬ .

‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ََََؿَاََـَك‬ ‫‪١‬يؿ‪َ،‬ڪَ َرفَك‬ ‫َََََؤَځ‬ ‫َهَ‪َُ٢‬يََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 3َ-َ6‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َََََََََ‬ ‫ََََڃـَ‪٠‬ؿٽيـ؛‬ ‫َََََٿـََ‪٠‬‬ ‫ڐـذفَڐيڙَاَََؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ََ َ ََََ‬ ‫ََّ َ َ ََ َ‬ ‫ڏاَـَ‪َٚ‬ـَََؿ؛َََ‬ ‫‪َّٜ١‬ؿََؾََََهؿ‪َ،‬‬ ‫ؿخـَڪَ َؾَََََ‬ ‫ََََـَ ََََ‬ ‫ََََعََؿ؛َََ‬ ‫ؾَهـَ‪ٙ‬ـ‪٠‬ـ‬ ‫ََََََ ََ َََ‬ ‫َََ َ‪ٛ‬راََڎََهـ‪َ،‬ك‬ ‫ـَهـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ؿك‬ ‫َ‬ ‫فََّـَََؿ‪٢ََ٣ ََ،‬ڪـََََََ‪٣‬ؿڇـَََڒََيـََ‪َ.‫‪َ10‬‬ ‫َََيَ َ ََََ َ‬ ‫َََََڎَ َڄَ؛ََ‬ ‫ـڑَََ‪ٚ‬ـڄـَ‬ ‫کـڑَََ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ؿؾَڐـذيَََ َََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڎَ َڏَ َ َ‬ ‫ڐَ َ َ َ‬ ‫ََََََُـَ ‪َ ََ٣‬ڄَ؛ََ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَََُّي‪ََ٣ ََ،‬ڒؿَٿ‬ ‫ُيَهـَڇ‬ ‫ڇَـَ َ‪١‬دَََهَ‪َ ََ ََ٢‬‬ ‫ځؿَڪَ َرفَاَ‬ ‫ؿَڅـڏَََّ‪َ َٛ‬ڄَ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفََ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫‪186‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫ََسَ ََ ََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫‪٢‬ڊَََاََځـََڍََََڐـَ!َ‬ ‫‪٢‬ؿڎََڐَََ‪٢‬ؿََاَيؿ‪َ،‬ڒ‬ ‫َََََفََڑََ‪َ ََ١‬‬ ‫ڐََََ‬ ‫َ‬ ‫َََـََََََ َ‬ ‫ؾَڐـَ‪َ.

‬‬ ‫َيؽََ‪َٚ‬څَ َََ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪187‬‬ .‫‪َ13‬‬ ‫‪٣‬ؿڋـؾ؛َََ‬ ‫ڏـؾَژََََ ََ‬ ‫َََََچَ ََراؾ‪ََ ََ ََ٣ ََ،‬‬ ‫ڌـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ڐـ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڍاڇـؾ؛َََ‬ ‫ََََََيـؾَََََ ََََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫كَؾَََڗَك‬ ‫ََََؤَ َ‬ ‫يؾڑََ ََهَ َ‬ ‫‪١‬سَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڪَرَََ ََََََ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫َََََََـُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََڏَََيُـَڈ‬ ‫‪ٚ‬يََڪَرََاَََهھََـَيؿ‪َ،‬‬ ‫ََََرَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ڌاَََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬دَذا؛‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙيَََؾََڐَََـڅََ َََ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َـ‪َّ،‬ـََهَھَرََڈَََ َََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَڗَََڏَـَ‪١‬چَرَ َََ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ََََڎََڇَََـڅَََـ؛َََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڪَيَـَ َََؿؾَڇـ‬ ‫ڏـذَََ َ ََ‬ ‫ڏَڐََؾََڏَ َ‬ ‫َـ‪َ،‬ڎيََڕَ ‪ََ٣‬ڌَاَ َََؿؾَََڎَڋَرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫يـؾ‪َ،‬كؿڑَََّرَڪيََـََـََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َ‪٢‬ڊَََ‪ََ ََََ٠‬‬ ‫هـََسََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ6َ-َ6‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ََََ‬ ‫رَڏََڏََيؿ؛‬ ‫ـڑََََڏََڐََـَ‪١‬يؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ڐـَڄ‬ ‫ـڑَََ‪٢َََ٠‬چََ َََ‬ ‫ََََََڃَ َ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذََ ََهََُؾَ‪َ.

‫‪َ16‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََبََڇَََ َکَيـ؛‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَڐ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫را‪ََّ،‬ؿَڌَفًََََ ََ‬ ‫ّؿهھـَهؾَ َ‬ ‫َََََٿـََا‬ ‫ََََ َړڃََڒََ‪َٚ‬راََ‪َ.‬‬ ‫ََّڀَؿََـََََّقَيـََؾََ‪َََ،‬ڒَيؿَََ‪ََٟ١‬رََاَََ َ‪َ١‬ؾََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ18‬‬ ‫َؿڇـَڪرف؛َََ‬ ‫َََڋَ ََََ َ َ‬ ‫څ‪ٛ‬ـذَ‪َََ،‬ڋََ‪َ َ٢‬دَؾََََهـَ‬ ‫ڐَـََـََ‪َٜ١‬ڐ‬ ‫َََََڌََََ َ‬ ‫‪َّٜ١‬ـذَ؛ََ‬ ‫َََـَ َڈـ‪َ،‬‬ ‫َاـڏـََ‪َٜ١‬‬ ‫َاڊََرَََ َ َ‬ ‫ََََّرڐََََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَ ‪َََٛ٣‬ـَََََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫ڪَيـََ‪٠‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 11َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ17‬‬ ‫ڌـََّقَيـََؾََ؛ََ‬ ‫ـڑََ َ َََ ََ ََ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َُّي‪َّ،‬ؿهھـَ ‪َ ََ َ ََ٣‬‬ ‫ڐـھؿڙيَ َؾًََََؽَ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ھڙفََا‬ ‫َََڪـََؾََ؛ََ‬ ‫ھيـَفََ‪٠‬‬ ‫َََڐَرَيؾ‪َ٢َ٣ ََ،‬چَ ََََ‬ ‫عـَٓؼَََاََ َ َ‬ ‫ََََڏَ َهَـَََھَ ََ‬ ‫ھَ ََ‬ ‫ََََرَيـََؾََ؛ََ‬ ‫َؿَهـَف‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫َؿڑََٿَََيـ‪َ،‬فـف‬ ‫َؿڑَََڗَڊ‬ ‫َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫لـذـَڪيؿ‬ ‫ََََََ َ ََ‬ ‫َََيؿََ‪٠‬‬ ‫ػـذَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َهـَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫فَڄََ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 23َ-َ2‬‬ ‫‪188‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َ‪٠‬ـَڇ‬ ‫قؾَذاةَ‪٠َ،‬ـَڄ‬ ‫ذاَڄ‬ ‫ڪَََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ16َ-َ1‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫َ‬ ‫ََََدَاَ َ ََََ ََ‬ ‫َََ‬ ‫ََؿؾَڐـؾڑَ؛ََ‬ ‫َََـَڐ‬ ‫ََََ َؾََڊََََ َـَبَيَََؿؾ!َََ‪١‬يُ‬ ‫َڊؿخَڙَ!َڈ‬ ‫ڐؿڑََََ َ‬ ‫ُيَهؿََ َ‬ ‫َكيڏَاَ‪َََُٛ١‬يََََ ََ‬ ‫‪١‬ـؾڑَ؛ََ‬ ‫ََََ‪١‬يََڃََََ‬ ‫ڍَََـَيؿ‪،‬‬ ‫هيڏَاَ‪ََ َََٛ١‬‬ ‫ََ‬ ‫ََََيَََُ ََََ ََ‬ ‫ََََََّ َڔََََ ََ َ‬ ‫ـيؿؾََٓؿَ‪َ َ٠‬تََ‪َٚ‬ٿََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ؾَځـؾڑَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ځََڅؿََا‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 21َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪189‬‬ .‫‪َ19‬‬ ‫ڐؿڑَََ َ‬ ‫َََ‬ ‫َ!َڊھؿذَ ََ ََ َ‬ ‫ََََ َؾََڈَََ َرـَڅَ ََََ َ َ‬ ‫فَداةََهَ َتََ ََهَـَ!َ‬ ‫َڈؿيلَ!َڈ‬ ‫َ‬ ‫َََڎَڋَرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ـَـَيـَ‬ ‫ؿؾَڐـَََڋَََُـََ‪٣‬ؿََڅََ‪َ،‬ڇيَ‪ٛ‬‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َََ‬ ‫ؿؾ!َهـَََاَڋَ ََؾََاَََ َ َ ََََ َ‬ ‫ـڋـَڑـډَ؛ََ‬ ‫َََََ َؾَََّؿَ‪ََ٠‬ريَ َ َََ َ‬ ‫ڐؿڑََ َََسَيَ َؿؾ!َڈ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ ََهَ ََََ َ‬ ‫ـَ َذََ َ ََ َ‬ ‫ـَكـةَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ـڋ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُت‬ ‫َََ‬ ‫ؾَ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ه‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫َّـَڪَ‪َ٢‬وَھَرَََڅَـََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََ َُيَََ‪َ ََ ََ َ ََ٠‬‬ ‫َََرَاََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫څـؾَڇرَاََيؿ‬ ‫ََََ ََََْ َََ‬ ‫َََؿَةَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـخَذ!ََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ23‬‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫َََََـيَڕََ ََذَ‪َٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ذاڄـَ‬ ‫ؾَڪـڪََ َََ‬ ‫ڐؿََڙََؾ‪٢‬ـك َؿ‬ ‫َؿَهـَحمَ َ َ‬ ‫قةََ ََََ ََ َََ َ‬ ‫‪٠‬ـڙَ‪َ ََ َ ََ َٚ‬‬ ‫ََّ‪َٛ‬ـ؛َََ‬ ‫ََ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ؿڍاَڪََجََ َ‬ ‫َـَََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ـَ َ‬ ‫ڪََرََڇََََؿَ‪١‬دَيؾَََـََلـََ‪َ.‫‪َ22‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةَ َََََ‬ ‫َََ‬ ‫َََََ َؾَ ََڇَََريَلَڅؿََ!َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫!َڐؿڑََڇََََََ‬ ‫َ‪ٚ‬ـڙ‪ٚ‬ؿ!َڈ‬ ‫ڐؿڑََ ََ َ‬ ‫ََََََ َؾََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫ي‪٢‬دَفََڑََڑََـَ‪َ٣‬ھَََـَ‪ََََ َٚ‬‬ ‫ََََؿَََ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ24‬‬ ‫َ‬ ‫ـَكـؾَڐؿڙَ؛ََ‬ ‫َََََڃََََڏََََّڋََرَيؾ!َڐ‬ ‫ڐؿڙف‪َ،‬ڐ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ‪٢‬يََََُ ََََ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫عـخَ َةَََهـََا‬ ‫َكؿڙَ؛ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَََ‪١‬يُ‬ ‫ََََڐَ َُيََ ََهَ َََ‬ ‫َََـََ‪َ١‬قـََ َ‪َٚ‬جََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ج‪َََّ،‬ڋََرَيؾَ!َ‬ ‫ََََڎَََّډـَڄ‬ ‫َََََؿؾَڇـ‬ ‫َڪؿڙَ‪َ،‬ك‬ ‫‪ََ َ َ٠‬‬ ‫ؿؾَڗَََعَََيَبََ ََ َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫‪190‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪191‬‬ .

‬‬ ‫ََََىَ َََ‬ ‫ّـدمؿَ‪ٚ‬مئڕَڒَ‬ ‫َََ ََ َََ َ ََ َ‬ ‫ََََرَيؾََا‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪16َ–َ8‬‬ ‫‪192‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫َٔـَڋـڙَ‪ٚ‬يََـَ َََؿؾََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََََََََ َ‬ ‫َََ‪َََٛ٢‬ؾََ‪٠‬‬ ‫هيقؾََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫يڃـ‪َ،‬كيقؾَ ‪َ ََ َََ َ١‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ10َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ـَرَفَـَ‪َ١‬ـ؛َََ‬ ‫َـََّڀَ ََََ‬ ‫ڪؿ‪َ،‬هَـَ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََّڏَاَ ََ َ‬ ‫يـذََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَڒَّـَ‪َ َََ َ١‬‬ ‫ـَڪَ َؽََڇَََ َؿفَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫يـََخََڊَََـَرَ ََ َ‬ ‫َََََََرََََ ََ َ‬ ‫َََََ‬ ‫َفـراذََفَََيڃـ؛‬ ‫َڊؿخَ َڙَيـ‪َ،‬ځ‬ ‫ـَڪَ َؾََََ َ‬ ‫َََََ‬ ‫َََيڃـ؛‬ ‫ؾَڇ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ؿذَََّقَيـََؾََ َ‬ ‫َؾََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ڇَڙَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََ ََُيََكَََ‪َ َََٛ٢‬‬ ‫ََهَ َ‬ ‫ؾَهـََ‪َ.‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَ َ‪ََ َٝ‬ڇَََُـَٿ‬ ‫َ َ َََ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َََڒَ َ ََََ َ‬ ‫ََؿؾَ‪٠‬ـذَفَ!َ‬ ‫فَهيََڏيَََؿؾ!َ‬ ‫‪َ،‬ڙَ ََ‬ ‫ََ ََ َ َ ََ َ َََ‬ ‫يـذَّچڃَهـَؼراََ َؼ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َخـَّ َؾََ َ ََ َ‬ ‫َََ َؼ؛ََ‬ ‫ََََََٔلـ‬ ‫ؿؾَهي‪ٛ‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََََ َ ََ‬ ‫ُيَهؿَ‪َٚ‬ؿَ‪١‬دا‪٠ََ،‬‬ ‫َهـَڪََُ ََ َ ََ‬ ‫َخَ َذََ َ َ َ‬ ‫ََََََىََْؾََ ََهَ ََ ََ َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ـڪَ؛ََ‬ ‫هـٿـَڪـٿـَحمقؿفؾَهـ‪َ،‬ڒؿَ‬ ‫َََ ََ َََ ََ ََََ ََ َ‬ ‫َََرَََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ـَڪرََا‬ ‫يـؾَهـًَـڪَ؛ََ‬ ‫ڐُيَهؿ‪ًَ،‬ـشَڇ‬ ‫ر‪٠‬ؿََّ‪َ ََ َٛ‬‬ ‫َّ ََََ َ‬ ‫ََََ ََ ََََ ََ َ‬ ‫ْ‪٢‬ـ َ‬ ‫عَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫ڪ‪َ .

‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪193‬‬ .

‬‬ ‫ـڑََڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـَڪؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڐَََ َ ََ‬ ‫ََََ ََ ََ‬ ‫ََََََ ََْ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 8َ-َ7‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫تَ ‪َََٛ٣‬ريَ َ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾََََ‪٣‬ؿڙا؛‬ ‫َخَ َذَ‪َٚ‬ڙََََڌ‪ََ١‬ږ َسََ ََخَذَيـَؿ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫يـَّؿڙا؛‬ ‫ََََّيڅََـََََ ََ‬ ‫َََََيـَ‬ ‫َََ َڋـََََسَؿَ َ‪١‬ڊَََڗ‪َ،‬ٿ‬ ‫َََُُّيََا‬ ‫‪١‬يؿَ‪ٚ‬يڪڙـَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫ََََ‬ ‫يتَ‪ٚ‬ؿ؛‬ ‫ؿؾ‪َٚ،‬ـڄـَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ذـارا‪َ،‬خَ َذيَََ َََ َََ‬ ‫َخَ َذَ‪َََ،‬خَ َ ََ ََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫َََََٿـؾَكؿ؛‬ ‫َََََ‪٢‬قَََؿََ‪٠‬‬ ‫َيـؾَڪََ َيرتَا‪َ،‬ك‬ ‫َََڏَََ ََ‬ ‫ڪؿڙَيَـُيََا‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َذـ؛َََ‬ ‫ُيَذَڙََََڏََ َ‬ ‫يـ‪٠َ،‬ـذََـ!َكَ‪٢‬‬ ‫َََ َؽََ‪َٜ١‬‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫َََڒَََََََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ؿڪَ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذؾَََڗَ‪َ.‬‬ ‫َََََـَََََ ََ َ َ‬ ‫َُـَكؿڙا‪َ،‬كؾَََ‪ََٚ‬رڈؿَځ‬ ‫هـَكـذَـَََ‪َََََ ََََََٚ‬‬ ‫َ ََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َرـذََڏَََ َ‬ ‫َ‪١‬ؿڏَ؛ََ‬ ‫‪ٛ‬ـَخاذَـََُي‪َ،‬‬ ‫َََ َر‪َ َ٣‬ػََ َ َ َ‬ ‫خَ َذَخََ‪َ ََ ََ َََ٣ ََٜ١‬‬ ‫ڪـڪَ َؽََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڪـؽََڏَََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫ـڊََ َ‬ ‫‪َ،‬ذَ َ ََ َ َََ ََ َ‬ ‫َڂؿڏَ ََ َ‬ ‫ًْـذفَكـَذَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 2َ-َ6‬‬ ‫‪194‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ4‬‬ ‫ڏفَڪَـَاَ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََڇَ َڙف؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪَـَڈ‬ ‫څَخَذَيـَؿ‬ ‫ـَـَ ََ‬ ‫َخ‪َ١‬چَ َََ‬ ‫ََََ‬ ‫َّڀََّڙَيـ؛‬ ‫‪َ َََََََ ََ َ ََ ََ َ ََ َٚ‬‬ ‫َؿَهـَـاڍفَـاڄيـ‪َّ،‬ـََََّؿَ‪َََٛ١‬ڃََ َ ََ َ‬ ‫َږ‬ ‫َ‪٠‬ـڍََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََ‬ ‫ََََرَيـ؛‬ ‫‪٢‬وھََډ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ َر‪َ١‬چَـََ‪٠‬‬ ‫ََََڑََُُي‪ََ،‬ؼ‬ ‫‪َ٠‬عَ‪َ َََََٝ َ٤‬‬ ‫َََََ‬ ‫َڋڙ‪ٚ‬يـ؛‬ ‫ـَڋؿذََ َ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬قَجَ!َََكََََ َ‬ ‫َََڪََڙَ َفڑََ َََ َ‬ ‫‪َ،‬اڋَ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ ََََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـَ!َ‬ ‫يتَكـذَفَك‬ ‫يتَڍَي‪ََ٢‬گََڍَ ََذَيـ‪َ،‬ك‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َهَ َََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 9َ-َ3‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َخَ َ َ‬ ‫‪١‬ـذََؾَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َتَََهَـَي َؿََ ََ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫‪َ َٔٚ‬تََ ََخَ َڏََ ََخَذَيـؿَ‬ ‫ؾَهَـَََ َ‬ ‫ََََقَىَ َؾَ؛ََ‬ ‫ڏََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫‪٢‬دـََََّريَََهؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َڪؿَََّ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪َ َََ َ١‬‬ ‫ََََـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـاڪـَڪيؿَ‬ ‫ََََ َََ ََ َََ‬ ‫َخَ َذَ َََ َ‬ ‫‪١‬داَخَذَيـؿَ‬ ‫ََّ َََََ َََََ َ‬ ‫َ‪٤‬يـَ‪ٚ‬يځَََـَڈَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََ‪ََ َََََٚ‬‬ ‫چـَڈيڙاَڈـذَََڗ‪َ،‬‬ ‫َََََََ َََ َ‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾَك‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ـُـ‪ََ،‬تَلؿََ‪٠‬‬ ‫ـَڇُداَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ڇَ َررَ ََََ‬ ‫َََََ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫ڪ‪َ َ٢‬ؾَ‪َََ،‬ـََََ َ‬ ‫يـَڪَُيََـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫ڪؿَهؿَؾ‬ ‫َََ‬ ‫ڄلـذََؾَ ََ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙََ!َََ َّريَ ‪ََََ ََ٣‬‬ ‫‪٢‬چھـڑََكََََؿؾَ‪َ .‬‬ ‫اََكـََا‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪195‬‬ .

‬‬ ‫‪ٛ١‬ـَ‪٠‬ـؾَا‬ ‫ََََـَََ ََََ‬ ‫فڑَ‪َََََٚ،‬ٿَََڌَ َذف‪َ،‬ا‬ ‫‪ٚ‬ـََخَ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪196‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ6‬‬ ‫َخَ َ َ‬ ‫ڌـڄـَّيْـذَ؛ََ‬ ‫‪َ َٔٚ‬تََ ََخَ َڏََ ََخَذَيـَؿ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َتََ َ‬ ‫َََََََّ ََ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ََََلَََ َ‬ ‫َزاذَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َٚ،‬يق‬ ‫ؿََبَرََ َََ‬ ‫فيََيَ َدََفـڑ‬ ‫‪٢‬ـڪََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ڌاذَ؛ََ‬ ‫ََََ َتََََ ََ‬ ‫َڗ‪َٙ،‬ـؾ‬ ‫ََََّريَرََ َََ‬ ‫ّـذَََ ََ‬ ‫يـؾَڪـََؾََ َ‬ ‫َكؿ‪ٚ‬ـؾََ ََ َ‬ ‫ّجَََّريَََڗَ‪َ.‬‬ ‫چھؿَذَ ََ‬ ‫َڙَڅـڏَ ََ َ‬ ‫لـذَ!ََََّ ََََ َ‬ ‫!ََََّ َ‬ ‫ّـََ‪َََ ََ َٚ‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ7‬‬ ‫َخَ َ َ‬ ‫َڪَ َ َََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َتََ َ‬ ‫َڪرف؛َََ‬ ‫ڙڪؿَڪَؾََ َ َ‬ ‫‪َ َٔٚ‬تََ ََخَ َڏََ ََخَذَيـَؿ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ََ َ ََََ َ‬ ‫ٿـؾَـيَرََـَ َذف؛َََ‬ ‫ؾَـَڅََََڗ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫كؿڏفَكـڪَ َََ‬ ‫َََريََځََََرف؛َََ‬ ‫ََََرَََكـؾَڇ‬ ‫يؾ!َڇ‬ ‫َََ‪٢ََََٛ٢‬وـَ‬ ‫َڒڑََ ََ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙََ!ََ‪٠‬‬ ‫َََََّڋََرَ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ڪـذََُيَ‪َ.

‫‪َ8‬‬ ‫َخَ َ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ َتََ َ‬ ‫َڪَ‪َ َ٢‬ؾََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َهؿَڪَ َڙڪؿ؛‬ ‫‪َ َٔٚ‬تََ ََخَ َڏََ ََخَذَيـَؿ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ََََخََؽََاَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪١‬دذََ ََخَ َڙڪؿ؛‬ ‫ُيَڇـذَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ڒ‪ٚ‬ي‪َٝ‬ا‬ ‫َ ََ‬ ‫ََََ‪َ ََََ ََٛ١‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬دـََّ َڙڪؿ؛‬ ‫ڪ‪ََّ،‬يَ َدََڋَََُـ‪َ،‬‬ ‫ځََ َ‬ ‫َََّ َ ََ َ‬ ‫ََََّريََ َ‬ ‫ډـََََّ َََ َ‬ ‫َََ‬ ‫ـايلَ ََ َ‬ ‫!َڪَجَََـَڙََ َََََََََ َ‬ ‫‪٢‬چھيـؾَڈـهھَُّيَ‪َ.‬‬ ‫يـڄؿؾََََڏََځَََڇَ ََ‪َّ،‬ـََڋََڋَڙَ‪َ ََٚ‬‬ ‫َڇََرََََََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ8‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ10‬‬ ‫يِنَََّ َ‬ ‫‪٢‬چَھَرََ ََذَ َ‬ ‫ڪََ ََهَـ؛َََ‬ ‫ّيتَ‪َََ،‬خََـَڇ‬ ‫َـَخَ ََ‬ ‫خَ ََ َ‬ ‫َََريَ‪َ ََ َََََّ،‬‬ ‫َََ‬ ‫ََََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‪َََ٤‬ؾَََ‪َٚ‬ريَ؛ََ‬ ‫‪ٚ‬ـ‪َ،‬كـرفَډ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَڪَرَ َ َََََ َ‬ ‫‪٠‬ـڑَ!ََ‪٠‬‬ ‫َڪََ َ‬ ‫َََڃََ َ‬ ‫ََََؿَ‪َََُٛ١‬يَََـَ َډَََ‪َ ََ٠‬سََ ََذَ َ‪ٚ‬ـَ!َ‬ ‫؟َهؿََ‪٠‬‬ ‫فَڪَريَ ََ‬ ‫‪٢‬دَ ََ‬ ‫ك‪ٛ٢‬ؾَڪـَ‪٠‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ21َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪197‬‬ .‬‬ ‫َڪؿ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڈـذَ ‪َ ََ َ ََََ ََََ ََ٣‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫خََڐَـَََََ َ‬ ‫َََـَ‪َ١‬ـَََـَڃََ؛ََ‬ ‫َََََ‪َ٢‬ڌَ ََ!َّيڅ‬ ‫ي‪٢‬دَفَََخَـَ‪َََٛ١‬ڙا‪٠ََ،‬‬ ‫َ‪٢‬دـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪََيُيَ‪َ.

‬‬ ‫خـَڒراذََ َ‬ ‫َڐـَذَ َزَ ََ َ‬ ‫كَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫‪َ،‬هؿَََڒَ‪َ ٣‬ؿََ َ َََ ََ َ‬ ‫ـڑَََ ََ َ‬ ‫ؾَذـَڑََ َ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ـؾَژَڪـذَ َ َََ ََ ََ َ‬ ‫َ‪٠‬ؿؾ؛َََ‬ ‫ََََـَ َيڄََََ‬ ‫ـَڪيـَ‬ ‫ـؾ‪َ،‬هـؾَڪَ ََ‬ ‫خاذَ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڈَ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذفََ‪١‬ـََڙَ َـؾ؛َََ‬ ‫ھَهَـ‪َ َََ١َََ،‬‬ ‫ڪَـَََڏَََي‪٢‬داَڈـ‬ ‫َََََهَ ََ َ‬ ‫ـذَٿُـَ‪َ.‬‬ ‫ڐ‪٢‬دـَََڏَ َ ََََ‬ ‫ـؾ‪َ،‬كؾَكـؾَََڏَََ َ‬ ‫َّـذَ َ ََََ ََََ‬ ‫َ ََ ََ ََ‬ ‫‪ٛ‬ؾََ ََ َ‬ ‫هؾَهؿؾَّيََڃَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 13َ-َ2‬‬ ‫‪َ13‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫عذَـَذَيؾ؛َََ‬ ‫مـ‪٠َ،‬ـذفََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬وؿَخَاََ ََََََ َ‬ ‫َََََكَََ‪َََ ََََٛ٢‬‬ ‫خاغ‬ ‫َََـَ َڈََجََََڏََڏَـَذيؾ؛َ‬ ‫ََّڋَرَيؾ!َ‬ ‫َڪـذََڎََ َ‬ ‫َُيڑََ ََ َ‬ ‫َّـَ َ َ‬ ‫َََ َڊَََڗَ‪َ.‬‬ ‫هھـؾََ‪٠‬‬ ‫َيؿَـَ َََ‬ ‫ََََىَ ََ٘ؿَذَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َڒڑَََكؿَ‬ ‫ََََڅَََََ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪198‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ11‬‬ ‫ََََََ َسَ!َ‬ ‫‪٢‬دََـَيڃؿَڇ‬ ‫‪٢‬دفَخَ َذََََكـ‪َ،‬‬ ‫َََـَڑَََ َ‬ ‫خاكـَََّ َ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‫‪َ14‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َڏَ ََ َ‬ ‫ََََ؟ََ‬ ‫ـَڪََِنَََڪؿؿ‬ ‫َڗ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫َهـَخَ َذَيـَؿ‬ ‫خَاََ َ‪َ َََ ََٝ‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََََََرَ ََ ََ‬ ‫‪َ،‬ڪـ‪ٚ‬يؿَڇـڐ‬ ‫ڌيتَ ََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫فڑََ ََ ََ َ‬ ‫ڊھؿڙَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 2َ-َ6‬‬ ‫‪َ16‬‬ ‫ؿؾَڪرف‪َ،‬ذ‪َ١‬ڪَ َؾَََڪَؿَََ‪ٛ١‬ـَََذ‪َ َ١‬‬ ‫گ؛ََ‬ ‫خَاََؿََخَ ََ َ‬ ‫فَخيَََ ََ َ َ َََ َ‬ ‫َََيَ‪َ َ٢‬‬ ‫َُيَ‪ٚ‬څـَ‪َ.‬‬ ‫ََََََََرَ ََ ََ‬ ‫‪َ،‬ڪـ‪ٚ‬يؿَڇـڐ‬ ‫گ ََ ََ‬ ‫َ‪ٚ‬يځََا‬ ‫فڑََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڊھؿڙَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 1َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪199‬‬ .‬‬ ‫ٿـَڇ‬ ‫‪١‬دـؿَََ‪َ،‬ڇـَڄ‬ ‫َََفََاَََ َ‬ ‫ڒ‪ٚ‬سََا‬ ‫ََ‬ ‫ـَڪََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 11َ-َ5‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ؿؾَڪرف‪َ،‬ذ‪َ١‬ڪَ َؾَََڪَؿَََ ََ ََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـَڋيتَ؛ََ‬ ‫خَاََؿََخَ ََ َ‬ ‫فَخيَََ ََ َ َ َََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬يځََّ ََ َ‬ ‫َُيَ‪ٚ‬څـَ‪َ.

‬‬ ‫ّراذََ َ‬ ‫ھَڒھـ‪َ،‬ڪـَا‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَ َََ َ َََ‬ ‫َاَ‪َ١‬ھَُيََ‪٠‬‬ ‫َََََـَََ‪١‬ھـَََڑَـََ‪٣‬ھَ َاََ َ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪200‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ17‬‬ ‫َََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ٿيؿَ‪٤٠‬ڃَهؿَّـعيؿ؛‬ ‫ـَخذَََڒَََََََََََ ََ َََ ََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫خـزََڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََچـََڄَََ ََََ َََ ََ ََ َ َََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََقَيؿ؛‬ ‫ـؤؾَڒڄـَاّـؾَڪـ‪٠َ،‬ؿيلَحمَبَ‪٠‬‬ ‫َي‪ُٛ٢‬يَڇ‬ ‫ڏََََ‬ ‫ََََ‬ ‫ڎؿڙـ‪َ،‬ٿيؿَ‪٠‬يقڇؿ‪َ،‬ـاىدَـاڑََََـاََذَيؿ؛‬ ‫يؿَـَ ََ َ َََََََََ َََََ ََ َ ََ ََ‬ ‫ـَََََ‬ ‫ََََ‬ ‫َََڒَيؿ؛‬ ‫ڄَّؿَ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ـذاڏـ‪َ،‬اـڏـََا‬ ‫ُيَهؿَََڏَ َزََڏَ َ ََ َ ََََ َ َ‬ ‫َََهَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫‪ٚ‬ؿَ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫عَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫٘ؽََََؼر‪ََ٠‬ـَيؿََ‪َ.‬‬ ‫ـَعويَبَڇـڎَؼ‬ ‫ََََ َڋَ ََ َ ََ ََََ‬ ‫َڋُـ‪ََ،‬ا‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ20َ-َ4‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫َخـََّ َتََ َ‬ ‫َـَخاََخَ َََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذَاََـ؛َََ‬ ‫َبََََ‬ ‫َڪَ‪َٛ‬ـَ ََ‬ ‫َف‪َ،‬حمَ َ‬ ‫ؿؾََّھَـََـ؛َََ‬ ‫َڐـ‪ٌََ ََّ،‬لَـيَََ َ ََ َ‬ ‫ًـَٕؾًََََ‪َ٤‬ي‪ََََ٤‬ؾَََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ َر ََ َََ َ‬ ‫رف‪َ،‬هـَڋـھـ؛َََ‬ ‫‪َّ،‬ـَڪَ َ َََ َََ ََ َ‬ ‫‪َٖ٣‬مَ َدََََفـََ‪١‬يـ‬ ‫َاهللََََاََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.

‬‬ ‫‪٢‬دفََ‪ََََ١‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫ـََّرَؼََراََرََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـ‪َ،‬ڪَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 8َ-َ9‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٤‬يـَهَ َ‬ ‫َََََ َسَََڗ؛َََ‬ ‫َََھَ‪َََ٤‬ؾََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫تَ‪َََ،‬ڊَََـؤذاَ‬ ‫خـڪََ ََخَ َھََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ھـذفَك‬ ‫گَ‪َ َََ١‬‬ ‫ََََٿَـَك‬ ‫َََڋََ‪٤‬څـ‪،‬‬ ‫َؤّـََ َؽ ََـََ‪َٜ١‬‬ ‫ڋَ َ‬ ‫ُي‪ََّ،‬يَ َدََ ََ ََََََ‬ ‫ََّؿَڌَفَاَ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇؿڑََڇََـَ ََ َ‬ ‫‪١‬ڌـذيَ َؾَ ََڇََرَ َةَ؛ََ‬ ‫َََ‪َ َََ َ١‬‬ ‫‪١‬ئَ َؾَََََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪـَََََ َ‬ ‫َڇؿڑََ‪َ١‬رَ َةَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌََ ََهَ َََ‬ ‫‪١‬چـَڇ‬ ‫اَؾََََاََڙَاَ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فڑََڇَََرََڇَََ‪َ٢‬ڌََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ .‬‬ ‫‪٢‬ڀؿذََََ‬ ‫وـَف‬ ‫‪َ،‬ڪَ َ‬ ‫چـڄـؾَڇ‬ ‫ََََ َسََځََََََ َ‬ ‫ڇَ ََََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪201‬‬ .‬‬ ‫َ‬ ‫ھڙ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ََََ‬ ‫‪َ،‬هـَ‬ ‫ََ‬ ‫ت‬ ‫َ‬ ‫ڏفَّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫ََّ َََُْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خيْـَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫ََََرَخَ َيَْ ََ َ‬ ‫ـَّيََڃََ َ‬ ‫يؾ؟ََ‬ ‫َََََرَ َ‬ ‫ھڙاَڇ‬ ‫َڪَوَ َؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫خَ َيَْ ََ‬ ‫ـَڪَ َ َ‬ ‫‪ََ٣‬ڏََََ َ َ ََََ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وَـَََخَ َيسََـَڈَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََََََ‬ ‫يؿَفڏړڄـَڪَيؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََرَيََؾَ ََ َ‬ ‫َڐـؾَ‪َ .‫‪َ19‬‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬ـَ َ‪ٚ‬ـ؛ََ َ‬ ‫ذڋَ ََََ‬ ‫ـَكـؾََََََ‬ ‫َخـََّ َتََڏََڂَـََُيََخََؽََ َ ََََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ـَ َ َ‬ ‫‪١‬ڌـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََ َ‪ٛ‬ـ؛ََ َ‬ ‫ھَڇ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫فَ َ‬ ‫َََََ‪َٛ‬څََؾَََ‪٢َ َََ٠‬وَ َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾََ‪َ َََ ََ١‬‬ ‫ََّ َََُْـَ‪َ .

‫‪َ22‬‬ ‫َََََؾَ‪َ ََ َ ََ ََََٚ،‬‬ ‫ؾَڗ؛َََ‬ ‫َََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َََـيَََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ـَهـََمَ َ َـرَيـَڄ‬ ‫ؿؾَُّيَك‬ ‫خيَڂََََڏََكََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫‪ٛ‬ـذفََ‪١‬يڅ‬ ‫َََََََّڋََرَيؾ‪َ َََ١َََ،‬‬ ‫‪ََّٜ١‬ډـكؿَ‬ ‫ڪَُيَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََؿٽَََـيَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ـَهَ‪ََُ٢‬يَڈ‬ ‫ََََـََُ ََ‬ ‫ََََ ََْ َؾَ‪َ،‬ڈ‬ ‫يؾَّـَڇ‬ ‫َڇََرَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪1َ–َ3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪203‬‬ .

‬‬ ‫ـڑَََـاََډَََ‪ََََ٠‬ٿـڑََ‪َ َََ َ َََُ٢ََََٚ،‬‬ ‫ـَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ـ!َڪََرَي‪ََ٢‬دَ ََ َ‬ ‫ڌَڄَ َََ َ‬ ‫ـڑَََ‪ََٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ؟ََ‬ ‫ُي‪َ،‬ىيـك‬ ‫يؾَڪَڏَ‪َََ َٚ‬‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َََََ َؾََ َ َََ َ‬ ‫َـَذَاَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫ـَذدمَـَ ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڪَ ََ َ‬ ‫َََٔلـؾ‬ ‫‪َ٠‬ؾَََڗََ‪٠‬‬ ‫يـؾَڪؾَُّي؟ََ‬ ‫ََََرَ َ‪َ َ ََ َ ََ ََٚ‬‬ ‫ََََوَھَڑ‬ ‫َڇََرَيؾَََڏَيَْـَ َ‪١‬دَ َذََڇََـَ َ‪١‬دَ‪َ،‬ڑ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪204‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ1‬‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫ََّڋَريَيَََؾََ َ‬ ‫ڌَ َذَكَـَََخَـ‪َ١‬ڕََ ََهَََُؾ‪َ،‬‬ ‫ََََّرََځَََََرََ َ‬ ‫‪ََ٣‬ڒؿَڒؿَ‬ ‫َََََ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫ََََََُؾ؛َََ‬ ‫يـؾَڏفَك‬ ‫َََََؾَ ََڇََرَََ ََ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ك‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫يبََ َ‬ ‫َََََرَي‪٢‬ؿَؾ‬ ‫ىـَٕ َؽََٿََََُـَََ‪َََُٚ‬ؾ‪َ،‬ؾ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََََرَ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ڌَڄَ َََ َََ ََ َ‬ ‫َؿََّچََڅُي؛َََ‬ ‫َُيَـاڑََ ََ َََََ‬ ‫ـ!َّؿَـاذَ ََ ََ‬ ‫‪َ،‬هؿَ‪٠‬يڙَاََََ َ‬ ‫ڙفَڒَّرََََڏَ ‪َََٛ٣‬ـَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ َ ََََ‬ ‫ڪَََڪڅي‬ ‫ڌَ َـڌا!َٿ‬ ‫َڌاذَ ََ َ‬ ‫َڪَ َََ َ‬ ‫ََََََ َـََََڏََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪11َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫َ‬ ‫‪205‬‬ .‫‪َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬ـڈُيَ!َ‬ ‫َاـڏـَََََ َ َ‬ ‫ََََ َڍَََ َ َ‬ ‫َََڌََُي!َڒ‬ ‫ـڌا!َكؿؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ڌَ َ ََََََ‬ ‫‪َََُّٜٛ١‬يَ!َ‬ ‫اَ ََ َ ََ َ َ ََ ََََ َ ََََ ََََ‬ ‫فَهـَعٔؼَهـ‪َّ،‬ـَكـؾَكؿؾَََََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫يؿَڒ‪ٚ‬يـؾَ!َ‬ ‫َََ َڑَڙَََََ َََ‬ ‫ََََََڒََََؿؾَڒ‬ ‫ََََََؾَََڋَََُُي‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫اَځؿَا‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ3‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫يؾَهـ؛َََ‬ ‫َََ ڑَڙَ ََ َ‬ ‫َـاذ‪َ،‬اڄَڇڃَڒ‬ ‫َڌؾڑَََڌَ‪َ٠‬ڃََ ََ ََََ َََ‬ ‫ڌؾڑَََ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ََ َ َََ ََ َ‬ ‫َؿؾَاړـذَ؛ََ‬ ‫ـرَهؿ‪َ،‬اـكي‬ ‫ڈـذفَ‪٠‬ڊََمَ َ ََ َََََ‬ ‫َََـَََ َََََ َ‬ ‫ڌؿَذَ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫ؿؾَٿُـَ‪َ.

‫‪206‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫څـَـَڈَـََـ؛َََ‬ ‫ـَڏاََؾَََڊَََھَرََيجََكََََؿؾ‪َ،‬‬ ‫ڏَڏََٿَََ ََ‬ ‫َََڎَڏََََـَ ََََ‬ ‫ََّڋَڙََ ََ َ‬ ‫َََََفََـ؛َََ‬ ‫يـ‪َ،‬كـرَفَكؿَ‬ ‫ََّ‪٢‬قـ‬ ‫َََ‪َ َََََََٚ‬‬ ‫ََذاةََ َ‬ ‫ـڑََڈـََهَ ََ َ‬ ‫ھَڪَـَ‪َ .‬‬ ‫َََََ‪َََََ َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ََََـََـ‪َ،‬ك‬ ‫هؿَڅـڄـََ‪َٜ١‬ڑ‬ ‫َََ َََ‬ ‫ؾَُّيَڈي‪٤‬ـَََڌَڄَ َ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 11َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫ََََڏَـَ َ‬ ‫َََََ َ َََ ََ َ‬ ‫ؿؾَكـَڪَ َؾَ؛َ َ‬ ‫ََََرََٿـََ‪٠‬‬ ‫ََََرَ َـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪١‬چَرَََهـََ‪٠‬‬ ‫ڏَڐـ‪َ،‬‬ ‫ڇَڙَ َََ َ‬ ‫‪١‬داَڪَُيََڇََََريَ َ‬ ‫َٿـََّچَ َؾَ؛َ َ‬ ‫ڐََََكـ‪َ،‬‬ ‫َهـََّڌَ َذَََََ َ‬ ‫َََھَؾََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّڀَ َؾَ؛َ َ‬ ‫ََََّيَ َدََ ََ ََََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڒھـََََّ َڌََ َ‬ ‫ََّڒَـََ َ‬ ‫ََََرافََََ َتََ َ‬ ‫َََ َھ َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫َڪَ َ‪َََٝ‬ڪيؿ‬ ‫‪َ،‬ڇرَؾ‬ ‫تََٽَََرََؾَ َََ‬ ‫ھَؿَ َ‪١‬دََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ََََڏَـَ َ‬ ‫َڪََرَََ‪َ َ ََ٠‬‬ ‫َڅـڏَ!َََڏََ َ‬ ‫عذَ َ َ‬ ‫ـذََؾََََكـ؛ََ َ‬ ‫ڏَڐـ‪َ،‬‬ ‫‪١‬چَرََ َََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَََّ َ‬ ‫كؿكـَ ‪َ ََ٣‬ڄَ‪َ ََ٣ َ،‬طَ َ‬ ‫فَعـڏَ؛َ َ‬ ‫َََ‬ ‫يػََ ََ ََََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫‪ٛ١‬يـَڪَـَ َ‪١‬ڌَ ََ َ‬ ‫عذَ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫قڏَ؛َ َ‬ ‫َََـََََََ‬ ‫ـذََََڐـ‪َ،‬‬ ‫‪٠‬ـذََََڏََڋَََُـََ‪٠‬‬ ‫!َڪَ ََ‬ ‫قڏَ! َ‬ ‫َُّي‪ََ،‬ا‬ ‫ڇََرَ َڋََجَ ََڇََيـََ َخَؾََ َ‬ ‫ََََهللََ ‪َََ٣‬ڳَ‪َََ،‬عَ ََ‬ ‫!َڏََڎَ َڏَثََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬يڪَ‪َ٤‬ـَ‪َ .‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪َ١‬ؿارَفََا‬ ‫هـََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬ـڏَ ََ ََََ ََ َ‬ ‫‪َّ،‬ـ‪َٚ،‬ؿةَ َََ‬ ‫‪٢ٚ‬وـَََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪207‬‬ .

‬‬ ‫َََهَ َسَ‪َ٣ََ،‬ڪـَځ‬ ‫ََََ َـُيََڐَََڌَيؿَ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ5‬‬ ‫يُي‪َ،‬هيڪَـَََڏَڋََ َ‬ ‫ڌؿَڏـٿََََ َََ ََ َ‬ ‫َڪََرَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫ڏَڋََ‪َٜ١‬ڐ‬ ‫َ‬ ‫َََـيَََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََُيَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬اـَذيَـََُيَڒَڄ‬ ‫ؿؾَعـَلَََهَ َ ََََ‬ ‫اَ َږھَډـَڄ‬ ‫كَََ َََََ‬ ‫يـؾَََّ َ‬ ‫فَڑـَلڙَفَ‪َ.‫‪َ4‬‬ ‫ََََََ َسَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َٚ‬يـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يؾڑََڇـڈؿ‬ ‫يـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڏَ َ‪ُٚ‬يَََڏََََ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَََڏَڐَََٿَََ َ‬ ‫َََََََرَ َ َ‬ ‫َهـَـَ ََ َ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ـَـاذفَڪيََـَ َََؿؾَََـَ َزَ؛ََ‬ ‫ٕـؽََ ََََ َ ََ ََ َ ََ‬ ‫ـَذَؼََ َ َََ‬ ‫‪٢‬دـَڊَ‬ ‫‪ََ٣‬ڌَاَ َََؿؾ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫رـڑََڊَََ َسَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ َََّ،‬‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َََ َ َ َ‬ ‫َََََڅََؾََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.‬‬ ‫يؿَ‪٠‬ـؾَڑ‬ ‫ؾ‪ََّ،‬چَڃََڒََََََ‬ ‫هَ‪َ ََ ََ٢‬‬ ‫ـڑََََـَ َذَـَ‪َ َََ َََٛ١‬‬ ‫ُيَهَ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 9َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪208‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢‬دَ ََََ ََ‬ ‫ََََرَََ ََ َ‬ ‫ھـؾَڇؿڑَََڏََُّيَ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َهـََََّؿَ‪َ َ َََََ َََٛ١‬‬ ‫َذفَ!َ‬ ‫يـََّڂََڏَڐََؾََ َ‬ ‫َََّکَ َؾََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڊھؿذََََ َ‬ ‫ڏَڐََ َ‬ ‫ََََ َرفَ‪َ.

‬‬ ‫ڏَيََُـَڒ‬ ‫ڀَََََ ََ َ‬ ‫‪َّٜ١‬ـڙَ ََ َ‬ ‫كؿذَ ََ َ‬ ‫‪َ ََّ،‬‬ ‫َََ َڍَََاََََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 3َ-َ6‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَََڏَـَ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َََ َڋؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬چـذَ َـؾََا‬ ‫يؾ‪َ،‬اـڎََ ََ َ‬ ‫‪١‬چَرَ ََََ َ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ڏَڐَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٤‬ؿَڪََََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪََََ َ‬ ‫َـََّـَ َ‬ ‫ـڑَََ َََ َ‬ ‫يؿَڪََيڌَُيَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ھَڅَ ََ‬ ‫‪١‬گََ َ‬ ‫ََّ َََُْ َ‬ ‫‪٢‬جَََڗَ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫ڌـذَ ََ َ‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َ‬ ‫‪ََ،‬لَ ََْـَ ‪٢ََ٣‬ؤَڇ‬ ‫ڏَڐَ َََ‬ ‫ـَٿـَََڏَ َ َ َ‬ ‫ََََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فََّ َََُْـَ‪َ.‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ھؿةََكَ‪٢‬‬ ‫ٿـؾَھؿةَََ‪ََ٠‬رََؾَ ََ ََ َ‬ ‫َهـَََھَََ ََ َ َ َ‬ ‫ُيَهـَََھََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 6َ-َ6‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَََڏَـَ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََؿََؾَ؛ََ‬ ‫َََََڌَََؿؾَڇ‬ ‫ْؿ!َڇ‬ ‫‪١‬چَرَيؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڏَڐَ َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َڗَذََََؾَ؛َ‬ ‫‪٢‬ڌَََ َََ َ‬ ‫چـڄـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََََ‬ ‫‪ََُ٠‬ـَڇ‬ ‫ھَذَڈَ َؾََ ََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ذـَهَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََاَََّـَ َ ََََ َ‬ ‫‪١‬کـَ‪٠‬ـذَيؿََ!َ‬ ‫َ‬ ‫َََََيَـَھََُيَََڋَؿَؾ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫ځََؿڄـََا‬ ‫ََََََََُ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪209‬‬ .

‬‬ ‫َڇـّـَځ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌَََ َ‬ ‫َ‪٤ٚ‬يجَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪ُُ٢ٚ‬يَّـََڎََ ََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 4َ-َ9‬‬ ‫َ‬ ‫‪210‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڍفڑََ َ ََ ََ َ َ َ‬ ‫ـَََٽـؾَََـيَـَھََـَََهَ َؾَ‪َََ،‬ـَ َ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َ‬ ‫ي‪ٛ‬ـؾ‪َ،‬هيََڪَ َسَ ‪َ ََ٣‬ڏفَََـَيََُيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ڏَڐَؿيَََؿؾَََڏََََ َََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََريَََؾًَََ َََبَـَؾ؟َ‬ ‫ڏـؾَڇ‬ ‫قؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪ٚ‬ـڄـَڪَ َؾَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ6َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َ‬ ‫‪َََٕ،‬بََ َ‬ ‫ڏَ َ َ‬ ‫ََّ َََُْـَ!َ‬ ‫ـذََََڏََََ ََ َ‬ ‫َڪَرََََڏََ َ‬ ‫َكؿؾَڏـَذََيجَ ََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ـَ‪َٚ‬ڃََََـَّـََذَيج؛َََ‬ ‫ريؾََ َ ََََ‬ ‫ڇَرَڎََڎَڏََڇَََ ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬فڑـَڇـَف‪ٚ‬يجَ؛ََ‬ ‫َهـ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََ َََََََ َ َََ‬ ‫ََّکَ َؾََ ََََ َ‬ ‫َََََرََ‪َََ١‬بَفَ‪َ.‫‪َ10‬‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَََڏَـَ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َََـَڎََٽَََڃَََـَايَََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪١‬چَرَيؾ‪َ،‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ڏَڐَ َ َ‬ ‫َّـَـاڍـڙَيـََ‪َ.

‬‬ ‫َڪـَڈ‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫‪َ ََ ََ َََ َ َٚ‬‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫ؿؾَڏاڍـ‪َ،‬ڏاڍا!َڏاڍَايَ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪََرَيؾ؛َََ‬ ‫َََََ ََ ََ َ َََ ََ ََََ ََ‬ ‫‪١‬چـَرَ!َك‬ ‫ڍفَـاڍـ؛َََ‬ ‫ُي‪َ،‬هََُؾَََـَڎََـَ َ ََ ََ َ‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَك‬ ‫ََََؾََاَََ َ‪١‬دَ َذََكَََيَََُؾَََـَ‪َ َََ َٚ‬‬ ‫‪١‬ـةََڇَََٿََرَََڪَريََڇَََ‪َ٢‬ڌََ َ‬ ‫اَ ََ َ‬ ‫رف؟ََ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫فَڪَرََڏََ َََ ََ َ‬ ‫َهؿَڪـڍـ‪َ َََََ،‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫ََََّ َََ‬ ‫هـؾَك‪َٜ‬ڋؿاؾ؛َََ‬ ‫ََََڏَ ََ َََََ َََ‬ ‫‪٢‬داڑَ‪ََََ،‬ڇََرَيؾَڊ‬ ‫‪١‬چـَرَ!َََڏَڐََ َ‬ ‫َََّ َََ‬ ‫‪٢‬داڑَ؛ََ‬ ‫يـَـَ‪١‬چـَ‬ ‫ؿاذََََؿؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫َځََِنَ َڑََٿََََُُيَځ‬ ‫َََََََََ‬ ‫َََـَ َذََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََڪََََ‬ ‫ـَڪـََؾََ َ‬ ‫ََ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫يـڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڋڔَ ََ‬ ‫ََََريََََـَڈـََفََڑَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪211‬‬ .‫‪َ13‬‬ ‫ٌََََ َؿؾَََڏَـَ َ‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫‪١‬چـَرََځَََؿََ‪ُ١‬يََ َ‬ ‫‪١‬چَرَيؾ؛َََ‬ ‫‪ََّ،‬چَڃََ‪٠‬ي‬ ‫َڪَريَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَُيَ ‪َ ََََٛ٣‬‬ ‫َ‪ٛ‬ڙاَّيڃََّ َڌيَرَ ََ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ.

‫‪َ16‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫َََڏَهَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََخَ َفّـَ‬ ‫‪١‬چـَرَ!َََڏَڐَؿيَ َؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ٽـؾَ‪ٚ‬ؿةََـَڈَ َؾَ؛ََ‬ ‫وـَك‬ ‫ََََََ َڏَ َ‬ ‫ڊََھڅؿَڇ‬ ‫ؾَڐـ‪َ،‬هَؾَََـَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََ َََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫يُي؟ََ‬ ‫َََََ‪َٛ‬ڃََڇََريََڏَڐَؿَََ َ‬ ‫‪٢‬داَكؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ُؾَََّ ََََ‬ ‫ؿؾَڪََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڪـَڑؿڙ‪ٚ‬ـ؛‬ ‫‪َ َََََ ََّٜ١‬‬ ‫‪١‬چـَرَ!َََڏَڐَؿيَ َؾََََڐـ‪َ،‬ڑ‬ ‫َََََ َؽَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫يـَځؿذا؛‬ ‫َََََََََ‬ ‫َََََچَـَٿ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ـَځ‬ ‫ڑََ ََََ َ‬ ‫َؿَهـَڇ‬ ‫‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ََََ‪َٛ‬ڃََڇَََ َ‬ ‫َهـؾََهَ َََ َ‬ ‫داَڪَيؿََ!َ‬ ‫َهـَڊھؿڙا‪َ،‬‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََ ََََََ‬ ‫ََََـَڈَ َؾََ َََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫‪َ18‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫يؾڑََََڐـَ‪َ:‬‬ ‫!َڏـذاڇؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪١‬چـَرَ ََ َ َ‬ ‫ََََََََ‪َٛ‬رَََيؿؾَََڋَؿَ َ‪١‬ديَ َسَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ڇَ‪َٛ‬ڃََڇََريَ ََڇََٿَََ ََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ؿؾَڎَ‪٢‬يَََ َؿؾَكؿ؛‬ ‫ؿؾَڪَيـ‪َ،‬ك‬ ‫ََََََريَََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬وؿَڪؿ؛‬ ‫َََََ َدَ َذَََ‪َََ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ََََ َـََڑََ ََذَـَجَََڗ‪َ،‬ؾ‬ ‫‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َذَ َ َ‬ ‫ى‪َ ََٝ‬‬ ‫ـاڪؿَڪََ َ‬ ‫َٿؿَهـََڙَ َ ََ َ‬ ‫ََ َََ َ‬ ‫ـؾَڪَ َرفَ‘! َ‬ ‫ؿؾَّـؾَََهَقَ َؽَََََ‬ ‫ََََ َ ََ ََ‬ ‫‪٢‬دَيَ َسَ‪َ ’َََ:‬ــ!ََ‪٠‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪212‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َکَـَځ‬ ‫اَفََا‬ ‫ؾَذَ َڑَََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ7َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ20‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫ََڇََڃََ ََذيَََؿؾَاَ‬ ‫ََََؾََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫يؾَڏََّوَ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪١‬چَرَ ََ‬ ‫َََڄَ َ‬ ‫َََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڒذاڙاؾََا‬ ‫َََڏَڋَََ ََََ ََ ََ‬ ‫َڏـٿَََـيَََڙاَ‬ ‫َََََيَـُيَ‪َ.‬‬ ‫َََََ‪َََُٛ١‬يَځيَڅ‬ ‫َََڄََ‪َٜ١‬ا‬ ‫يمـَڐـ‪ٚ‬ؿڙيَ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ًََ َََََ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 10َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ21‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََ َ‪ٚ‬يـ؛‬ ‫ََّ‪٢‬قـ‬ ‫َيـذف‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫ڏَڂَـَََڏَََ َ َََ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَيََؾَََّڙؿََََ َ‬ ‫ھَڐـ‪َ،‬ذَـََـَََـََ ََ َ‬ ‫ڄوـذَف؛َََ‬ ‫َََََـَ َذَََـَدمَ َََ َََ‬ ‫َـَهھيؿَ‬ ‫ي‪٢‬دََڑََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿذَ ََڇََريَََؾَََهـََ‪َ.‫‪َ19‬‬ ‫ڏَـَ َ‬ ‫َََ َ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََ َڏَيـ؛‬ ‫ؿؾَڇـذَڐََؿَڇ‬ ‫ؿڎَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪١‬چـَرََڏَ‪١‬ـََ ‪ََََ١‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿڎَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دَفَك‬ ‫َهـ‪َّ،‬ـَكـ‬ ‫‪ٚ‬يڪَ‪٤‬يَََ َؿؾَََ‪َََ٤ََٚ‬ؾََ َ َََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََََڪَ َؾََ َ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫ؿڎَ‪ََََّ،‬ؿَ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫‪ََّٜ١‬ٿََرَفَ‪َ.‬‬ ‫ف!َڇ‬ ‫ََََرَؿََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذَ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 12َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪213‬‬ .

‫‪َ22‬‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ؿؾَهُؾَ‪ٚ‬ؿةََََاََڐَُيََ َ‬ ‫َََ َ ََ ََ ََ ََ‬ ‫ََََ َرـَڅََ‪٠ََ،‬‬ ‫َڂـؾَهـَڈ‬ ‫ڏَََ ََ َ‬ ‫ََََََََََََيَ َؿؾَََڎَڋَرَيؾَ‪َ .‬‬ ‫ـڪَََاََهللََ‪َ،‬ڇـ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 1َ-ََ1‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫رف‪َ،‬ڋَ َ‬ ‫َؾَ؛َ َ‬ ‫َََََيـَ‬ ‫تََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫ڏََ ََ ََ َ‬ ‫َڂـَهـخََڏََهَ َکَ َ َََ َ‬ ‫َََڋََڙَ‪َ َٚ‬‬ ‫رـ؟َ َ‬ ‫ڀـََّڀَ َ َ‬ ‫ك‪َٜ‬ڪـَڐ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََّرَ ‪َ ََ ََ٣‬‬ ‫ََََؿَھََڐَََچَ َؾَ ََ‪َ،‬ه َ‪َ َََٜ‬‬ ‫فقـؽَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪214‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـڑََََهؿڐؿَٿ‬ ‫ــؾَهَ َ‬ ‫ځَـ‪َ١‬ـََُ َؾَََّــَ‬ ‫ُي‪َ،‬هََََُ ََ َ‬ ‫َََ ََّ‪َ َََ ََُ٢‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 1َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ24‬‬ ‫‪َ٢ََّ،‬ڪـََََ َ‬ ‫ڏََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـزاخََؾََٿَََـيَـؿ؛‬ ‫َڂؿَحمَرَ َڏََ‪٠‬ـؿ‬ ‫ـؿََٓ‪َ ََ َٛ‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫څـڄـَھَيَ َ‬ ‫ََََڎََـَڄََ َ‬ ‫‪٢‬ديَََ ََ َََ َ‬ ‫ؿؾَهؿَڪَ َرفَ‪َ .‬‬ ‫َيـؾََََ‪٣‬ؿڅ‪َ،‬ڇـڄـَڇيڃ‬ ‫ؿؾَڐـَََڋَََ‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 1َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ23‬‬ ‫َََڪـَـ‪َ ََََ٣‬‬ ‫َََهَ ََ َََ َ‬ ‫َََهَھَ َـڒَ َڙـ؛َََ‬ ‫ھؿدمھـذَڪَـؿَ‬ ‫َََُي‪َ،‬‬ ‫ھَڪَـ‪َ٢‬ھ‬ ‫ڏََڂؿَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪٤‬ؿَذَ َةََ‪َ١‬ـََُُي؛َََ‬ ‫ََََ َُيََھَ َڏَََ‪ََ٠‬ڏـَـََيـ‪َ،‬‬ ‫ھَــٿ‬ ‫ََََذَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََََََـُـَ‪َ .

‬‬ ‫يـڏَ ََ‪َ،‬هَ‪ََ ََ٢‬‬ ‫ُيَّـََعَ َتَََََ َ‬ ‫ُيَّـؽََٿََََََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 11َ-َ9‬‬ ‫‪َ27‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‪ََٚ‬مَڕََََڐـَََىَ ‪٥‬ؼََڋَََُُي؛َََ‬ ‫ُيَهـ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ََّڃََڏََّ ََ َ‬ ‫ڏَ َ‬ ‫ڪَ ََ َ‬ ‫!ََٓ َ‬ ‫ٓـذَ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـڑََڑََـََ‪٣‬ھَََڗَ‪َ.‫‪َ26‬‬ ‫يؾ؟ََ‬ ‫َََََرَ َ‬ ‫َڅـڄـؾَڪ‪ٛ‬ڙاَڇ‬ ‫يـڏَ ََ‪َ،‬ڪؿؿ‬ ‫َََؾَٿ‬ ‫ڏَََڂـَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫َََََََ‬ ‫َََََ ََََ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪٢‬دفَـَََ َ‬ ‫يـڏَ؛ََ‬ ‫‪ُْٛ‬يََََّ َڄََاََ‪ََ َََ َََٛ٣‬‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ـاهھََـََََ َ َََ‬ ‫كَ‪َ ََ ََ ََ٢‬‬ ‫‪ََٛ ََّٜ١‬ـؾَ‪َ.‬‬ ‫َََََ‪١‬ڌا!ََا‬ ‫ڪََََڏَ َ‪١‬ـ‪َ،‬ا‬ ‫َََََ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ڒّـَ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫َ‬ ‫ـ!َڒڎََََڏََ َ‬ ‫ََٓ َ‬ ‫َڐـؾََا‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ََّڃََڏَََ‬ ‫ڙـ‪َََََ َََُْ ََّ،‬‬ ‫َََڑََ َ َََ َ‬ ‫ڏَ َ‬ ‫َََََرََاََـَََيَ َؿؾ‪َََ٣ ََ،‬ڏََََڏََڇَََ ََْـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ٿَ َـََڈََـَ‪ََ١‬ھـ‪َ،‬ځ‬ ‫ڪَ َََََ‬ ‫ََََ‪َ ََ٤‬‬ ‫َُّيَ!َ‬ ‫َـذؿََََڈَََ ََُيََ َ‬ ‫َڈـذَھَؾََ َ‬ ‫‪َ،‬ڐؿڑََََ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َ‬ ‫ـَ َذََڇََََََ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪215‬‬ .

‬‬ ‫ََََـَََ ََََ ََ َ‬ ‫َكـَٿيـ‪َ،‬هُؾَڪَُيََڐ‪٢‬ي‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 3َ-َ5‬‬ ‫‪َ31‬‬ ‫ُيَ‪٠‬ـذََََََ َ‬ ‫َََـَََڏََڂَََ‪َ ََ ََٝ‬‬ ‫ا‪َ،‬هَ‪َ ََََ ََ٢‬‬ ‫يؿَ‪٠‬ؿڪَ؛ََ‬ ‫َڪيرتََََ‬ ‫ڏََ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫َََََََََذَيَ‪َ َََََٝ ََ٢‬‬ ‫َٿؿڪَ؛ََ‬ ‫َََََََؿَََڙَََؾَََهـ‪َ،‬ٿـَ‪٠‬ـ‬ ‫ڊََھَرَََڗَڊھـك‬ ‫ڋـؾََََ َ‬ ‫يـَاـَ َ‪َٚ‬رَفَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـََ‪َ٣‬ڂَََفَ‪َ ََ َ َٚ‬‬ ‫َڐـ‪ٚ‬ؿڙيَ َؾَ َََ َ‬ ‫ََبََََ َ َ َ‬ ‫ًَ ََ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 2َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ30‬‬ ‫َََََََ‬ ‫َ‪١‬ـَذاٗـَٿيـ؛‬ ‫َََََڎَََڏَ ََ ََ َ‬ ‫ڏََ‪١‬ـَََڏَڐَؿَيـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ‬ ‫ٕؿِفَََ َََََََ ََ ََ َ‬ ‫َؿؾَڇـڎَُّيَ‪َ.‬‬ ‫ََََـَََ‪ٛ١‬ـَََـَََََ‬ ‫‪٣‬ؿڪَ‪َ،‬ا‬ ‫ڏفَـَ ََ‬ ‫‪َََ َ ََ٣‬‬ ‫َََََؿَََ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫‪216‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ29‬‬ ‫َ‬ ‫ـَڏـذفَََڏَـَ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ـاََډََََـَڈَـََـَََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪١‬چـَ َرَ َََ‬ ‫ڏََّ ََ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَ َرَ ََ ََ َ‬ ‫َّـَََََ َ‬ ‫َؾَ؛َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ذَ َ‪١‬دََ َ‬ ‫‪١‬داؾَڪَـَڇ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ـڙَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذَڙَ‪َ َٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـَخاذََ ََخيَََ ََ َ‬ ‫َََََڏَ َؾَ؛ََ‬ ‫َكـؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َََََريَ َةََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڈيُ‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َ‬ ‫ـڙََڇََرَََ ََ َ‬ ‫َڌاذََ َ‬ ‫يـؾَؽََڑََ ََ َ‬ ‫ھؾَ؛ََ‬ ‫َڪَيؿ‪َ،‬‬ ‫ڌَ َ َ‬ ‫ََََـَ ََ ََََ‬ ‫يڌـذاَـَهَ َ َ‬ ‫َؿةَهـَ‪َ.

‫‪َ32‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ٿـَحمَقَ َتَََ‪َ ََ٠‬ؿؾ؛َََ‬ ‫َڪرف‪٠ََ،‬‬ ‫ََََـَََڏَ‪َ٠‬رََ َ َ‬ ‫ڏََي‪ٛ‬ـَڄ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪ََُُ٤‬يَ‪َ.‬‬ ‫ـَكـؾَََََََ‬ ‫َََََ‪َََٛ٢‬ؾَََهَ َکَ ََََ‬ ‫َذ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ك‬ ‫َذاةََ َ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 10َ-َ1‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫ي‪٤‬ؿَـَڅَ؛ََ‬ ‫ـڅـ‪َ،‬ڪَؿََََ‬ ‫َََڔَََ َََ‬ ‫ڏاكـذَََژََ‪٠‬‬ ‫‪َٜ١‬ـَََََََّ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـَڋـذَڎََ ََڋَ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دََؾََ ََهَ َََ‬ ‫َّـََـَكـ‬ ‫ََََ َؽَكََََ َ‬ ‫ـ‪ََّ،‬ـََ ََ ََ َ‬ ‫ََََََـََ‪٣‬ھَََ‪َََ٠‬ڙيَـَََ ََ ََ َ‬ ‫يتَهـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪََڙَفَ‪َ.‬‬ ‫َتَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڑ‬ ‫َهـَََ َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫ّؿذ َڌََ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪217‬‬ .‬‬ ‫َََََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َ!َڪؿؿ‬ ‫ََََرَََيَ ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ َڋَـَك‬ ‫ؾَڐـََا‬ ‫َََ َََ‬ ‫ك‪َٛ٢‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ5َ-َٜ‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫ڏاةََََََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـَّؿََ ‪َََٛ٣‬ـ؛َََ‬ ‫َََـَ َ ََ‬ ‫كـ‪َ،‬هؿَ‬ ‫‪َٜ١‬ڒ‪ٚ‬ـَداةَََ َََ‬ ‫ََّ َ‪ٛ‬ـ؛َََ‬ ‫ڒَذيَََؿؾََا‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫ھؾََ ََ َََ َ‬ ‫َهؿؾ‪ََّ،‬ڋَڙََ ََ َ‬ ‫َََڈؿََهَ َ َ‬ ‫هؿَذاڑََـَ َډََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ٿُـَ‪َ.

‫‪َ35‬‬ ‫ڏاكـذََڏَڐََ َ‬ ‫َََڔََََـڅُي؛َََ‬ ‫َََََََََََٿـََ‪٠‬‬ ‫ََڪَيـ‪َ،‬ڇـڄـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََڈَََََيـ؟ََ‬ ‫ُيَڪؿؿ‬ ‫ََََََ َڔَ ََ‬ ‫َََََڔََـڅـ!ََ‪٠‬‬ ‫ؿؾَخَ َذََڎَڏَيؿ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫َََڙاََ‪َ.‬‬ ‫ڋـؾَـَ ََلَـَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫‪ٚ‬ؾَكؿَڇ‬ ‫يـ‪َ،‬ـَ ََ َََ‬ ‫َََََََََََ‬ ‫كَڏَ َ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 13َ-َ1‬‬ ‫‪َ36‬‬ ‫ـَذَ َةََ ََذَكَََ َ‬ ‫َؿؾڑََڊَََ َؽََ ََهَََُؾ؛َََ‬ ‫يـزَ‪َََ،‬ڏَ َ‪١‬دَََََ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ڏاڙَھَ ََ َ‬ ‫َك‪َٜ‬ڏاڙَھَ َ َ َ‬ ‫ََََََََڙَََيـز؛َََ‬ ‫ََََڙََََڗَڇـَڑ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ُيڑََ‪٠‬ـَؿ‬ ‫َََََڋََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڊََ ََهَََُ َ‬ ‫ڋؿََڏَھَ َ َ‬ ‫ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََرَََ‪ََ٠‬رَ َ ََََ َ‬ ‫ڪـَ‪٠‬ـزَ؛ََ‬ ‫َهـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬يڙفَڗَحمَمَ َدََ َ‬ ‫ؿذَؿَََ ََ ََََ َ‬ ‫ؾََّ َ َ‬ ‫ََََََُـَ‪َ.‬‬ ‫َھؿةََ َ‬ ‫ََّڂَ ََ ََ‬ ‫َڪـذََڎََ ََ َ‬ ‫ّـََّ َڀََځََـَ‪١‬يَََ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ھيڪَـَ َ‪١‬دََ ََ َ‬ ‫خيْـََ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪218‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََڙَََڇََََرَراَٿ‬ ‫ٿـَڇ‬ ‫َڐـَٓـفـزَ ََ‪َ،‬هؿََ‪٠‬‬ ‫كَ‪َ٢‬ھََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 9َ-َ5‬‬ ‫‪َ37‬‬ ‫ھؾَ‪َََ،‬ڏيَرََؾَ‪َََ،‬ڏَـَ َ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ھََـَََڏَ َ‬ ‫ََنََََڏَڐََ؛ََ‬ ‫‪١‬چـَرََؾَ‪َ،‬ٽ‬ ‫ڏاڊ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َهـَ‪َ.

‬‬ ‫َََ‪َ٢‬ڌَََ‪ََ٠‬رََؾََ َ‬ ‫َڗَٿـهـ‪َ،‬ڪَ َرفََ‪٠‬‬ ‫خيْـََ‪َ2َ-َ7‬‬ ‫‪َ40‬‬ ‫ـذَ ََ ََ َ‬ ‫َڏـٿَََ َُيََڋَيَ َسََڏَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌَٿَََيؿ؛‬ ‫َؿؾَڇ‬ ‫‪َ،‬ڪيڊََاَََڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ُيَـَكَرَفَ‪َ.‫‪َ38‬‬ ‫ھؾَ‪َََ،‬ڏيَرََؾَ‪َََ،‬ڏَـَ َ‬ ‫‪١‬چـَرََؾَ‪َََ،‬ڏَڐََؾََڒَ َََؿؾَََڏَڌَف؛َََ‬ ‫ڏاڊ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫هھـؾَـَڐََََـَڌَف؛َََ‬ ‫ڏـؾَڇ‬ ‫ڇَ ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ـَ َََ َََ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َََََ‬ ‫َََريََڇَََََ َ َ َ‬ ‫‪١‬ـةََڇَََڌََؾَََڪَريََڇَََ‪َ٢‬ڌََ َ‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫َََََڋََڙَ َ‪ٚ‬ـَڇ‬ ‫ڇـڄـَ‬ ‫ََـَڌَاََ َََ‬ ‫‪َ،‬ـَڐَََ‬ ‫ؿذَ َََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ11‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪219‬‬ .‬‬ ‫‪َ َ٣‬کََُـَََڒَ َََؿؾَ ‪َََ٣‬ڌَف‪َ َََََ،‬‬ ‫خيْـَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ39‬‬ ‫ـڑََََڐـ؛َََ‬ ‫َكـَڏادمھـ‪َ،‬‬ ‫ھؾَََ ََ ََ‬ ‫ڏاََدمََ َ‬ ‫َََََڏَ‪َ١‬ـَ َََؿؾَََڏَڐَ َ َ‬ ‫‪َََ٣‬ڒَـيَََ َسَ ‪َ١‬ـَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪـَهـ؛‬ ‫ََََ َ‪١‬دَ َذََ َََ‬ ‫َََڪََڙَڕَا‬ ‫ؾَهَـ‪َ،‬‬ ‫ََڪََ‪َ١‬ي‪َ٢‬ھ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ٿَـَرََؾََ ََََ ََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ َةََ َ َ َ‬ ‫َــڙَ َيؾَ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙفَ‪َ 5َ-َ1‬‬ ‫‪َ42‬‬ ‫ََََ َ َََ َ َ َ‬ ‫ڙـ‪َ،‬ڏـذَثََََڏََ ََذَ َڑََڏَََـ؛َََ‬ ‫ھڅؿَڏاڐ‬ ‫ڏـذَڎََڊَََ ََََ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ‬ ‫يـذََ ََهََُـ؛َََ‬ ‫كـؾَكـؾَ‪َٚ‬ؿَََـجََىَ َوَ َ َََ ََ ََ َ‬ ‫ََ ََََ ََ‬ ‫رف‪َ،‬هـؾَُّيََََ َ‬ ‫ََ‬ ‫َََََڏَ‪َٚ‬ؾَََڎَ َڏَثََكَََ َ‬ ‫ڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫َزاذَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڪؿََڙَيؾَ ‪ََ٣‬ڂََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫َََؾَََاَََـَ‪١‬داََ َ‪َ َ ٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ13َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪220‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََڎََٿََََُـ‪َ،‬ك‬ ‫ؾَڇـّـَڇـ‬ ‫هڏَ‪َ ََََ َٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ12َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ43‬‬ ‫َ ََ‬ ‫ََََ َڙـ؛َََ‬ ‫ھڅؿَڏاڐ‬ ‫‪َ،‬ڏـذَڎََڊَََ ََََ‬ ‫ََـؾَڌاذَ ََ َ َ َ‬ ‫ڏـذََََڏََڏَََ ََ ََ َ‬ ‫ـڑَََاََ َََ َ‬ ‫‪١‬ڌاَڪَيـََ‪َ.‫‪َ41‬‬ ‫َ‬ ‫َڏـٿَََ ََ َََ َ َ َ‬ ‫َََََ َڌَف؛َََ‬ ‫َََهَ ََؿڑََََُّـ‪َٜ١َََ،‬ڈ‬ ‫يؾ‪َ،‬هـَ‬ ‫ـَّـَڏـذَ َََ‬ ‫فَڐؿڙَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َََََٿـَڇـ‬ ‫ََڇـّـََ‪٠‬‬ ‫څُي‪َ،‬ڐـھؿڙَ ََََ َ‬ ‫ََََھََ َََََ ََ َ‬ ‫َـَڅـَاَ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‬ ‫تََ‪َ١‬ھَـيَ َتََ‪١‬ـََھَََڪـََ‪َ.

‫‪َ44‬‬ ‫يـؾ‪َ،‬ڏَ ‪َ ََ َََ ََََ٣‬‬ ‫ڏـذَََ َََ َ َ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫قؾَ‪ٚ‬ؿةَ!َ‬ ‫‪ٛ‬ـؾ!َٓـؽََََڏَََ‪َ ََ ََ َ ََ٠‬‬ ‫يـؾ‪َ،‬ڏـذَََ ََََ‬ ‫َََََُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََََـَٿ‬ ‫َّـؾَ‪٠‬ـڂ‬ ‫َََڏَ َڃَََ‪ََ٤ََ٠‬ڃََ ََ‬ ‫‪َ٠‬ؾََاَََ َ‪١‬دَ َذَََهـَََ‪٣‬ؿََڅََ‪٠ََ،‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ3َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ45‬‬ ‫َ‬ ‫ڏـذفَڏـذفَََڏيَڕَ َََََ‬ ‫ََََ‬ ‫!َڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََڒََيـ؛‬ ‫َ َ َ ََ َ َ َ‬ ‫‪٠َ،‬ـڑَ ََََ ََ َ‬ ‫ََََڕَ‪َََ،‬ڪَڕََ ََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڇـذََ ََهَـَ‪َ.‬‬ ‫فڑَََ َ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿٓيـذَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َڪََََ‬ ‫يؿَ‪َٚ‬ؿَََجََ ََ َََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ2َ-َ6‬‬ ‫‪َ47‬‬ ‫ڏَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَ َذََڊَََ َسَ ََڇَََريَََؾَََهؿ؛‬ ‫يکـذيََ َسََڏَڐََؾَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ؿذََؾَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫فَ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ ََ ََ‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ ََ ََ َ‬ ‫ََّؿَ‪ََٛ١‬ـَ ََ َ‬ ‫َـََّ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪221‬‬ .‬‬ ‫‪ََُ َ٠‬يََڇََريَيؾَڐي‬ ‫َڅـڄـؾَڪَََ ََََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ46‬‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪ََََٝ‬ـَ‪َُٚ‬يَََـَ َيَْرَـ!َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڏاكـذَ ََ َ‬ ‫ڏـذفَ ‪ََ٣‬ھََ ََََ َ‬ ‫‪٢‬ؿڎََڐَََ‪َ٢‬ؿَ َ‪١‬دَ ََ‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َاـڋيتَ‪َ.

‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿهََُڃَََهيََقَ‪َََُٛ١‬يَٿ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫٘ؿذَ‪٠ََ،‬‬ ‫كََؿؾَََـَ َڈَ َََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ7‬‬ ‫‪222‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يتَڐـ‪ٚ‬ؿڙَََيـؾ‪َ،‬‬ ‫كَ ََََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫ڐـ ََ َ‬ ‫‪َ49‬‬ ‫َ‬ ‫ي‪ٛ‬ـؾَ ََـَََڏَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيـ؛‬ ‫ََََ َرفَٿ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ـؾَڇ‬ ‫ََََرَڏَََََ‬ ‫ـذَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڏيہَ‪َٜ‬ڏََََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫ََََرَاَََ‪ُٛ١‬يَڇ‬ ‫ََََََـَڇ‬ ‫ََّ َََُْـ‪َ،‬ڇيُ‬ ‫ّيڅ‬ ‫َڪـذََڎََ َ‬ ‫َََََؾََ ََ َ‬ ‫ُي‪َٚ،‬ؿةَ!َََىَ َ َ َ‬ ‫َََََُـَ‪َ.‫‪َ48‬‬ ‫ڏَي َ‪َََََٜٛ‬ڏَي‪ََٛ‬ـَََـََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َََََ َکَََيـؾ؛َََ‬ ‫‪َ،‬هَيتَََڇـَريََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـَ َذََڏَيََُـَََـَڎََڋَؿَ َ‪١‬ڊَيـََ‪َ.

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪223‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬ـَ ََّڕَََ‪َََ َ ََ٠‬‬ ‫ڪـڄـَژَٽؿؽَ َََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪224‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََََـَڊ‬ ‫ََََرَيؾَڇيَھ‬ ‫‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫هـَهَـَ‪َ١‬ـَا‬ ‫َ ََ‬ ‫ـڑَ ََ َ َ‬ ‫ََََ َ‪١‬دَ َذََ ََهَ َ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 4َ-َ4‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ـَڅَ َؾََ َ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََڌَ َذََڏَ؛ََ‬ ‫َڪَيـَ‬ ‫ڐََڇيُ‬ ‫َذفَڇ‬ ‫َډََڍَ َ‬ ‫ََََيَ َ ََََ‬ ‫ـَڪَََََ َ‬ ‫‪٢‬ڍََؾَََّـََڎََ َ‬ ‫ـاََىَ َدََـَڏَاَََ ََ َ‬ ‫َڪَرََڏَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫‪٢‬چھـذََؾََ َ‬ ‫َََََّڋَرَيؾَ!َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـَ‬ ‫‪َ،‬ذَڐَََ‪َََََ٠‬‬ ‫رڏَ ََ َ‬ ‫َََّ َََ َ‬ ‫ََٓ ََ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َََََيـذَ ََ ََ َ‬ ‫فَڪـڪََ َ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫َڪَ َرف؛َََ‬ ‫َڍـَ َؽ ََ!َڪـَڄ‬ ‫َډََََڏََـَ َڈََجََ َ‬ ‫ََََ‪َ ََََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫‪٢‬وـَڈؿؽَ؛ََ‬ ‫َََََ َڌَفَك‬ ‫‪ُٛ‬يَڒ‪ٚ‬يـؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫َڒڑََََاََڑََ َ َََ َََ‬ ‫ھَذَََ َ‬ ‫كؿؽَ؛ََ‬ ‫كؿڐـَّـذف‪َ،‬‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫َََََّڋََرَ َََ َ‬ ‫يؾ!َذَ ََنََََ‪٢َ َََ٠‬وَ ََ َ‬ ‫ٽَ َََََ ََََ َ‬ ‫ؿؾَـَؿََٿَََيـََ‪َ .‫‪َ1‬‬ ‫َ‬ ‫ڍَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َلـذََؾََََـَفَ؛ََ‬ ‫َََََيـَ‬ ‫ََََيَ َؿؾ‪َ،‬ٿ‬ ‫ڐََڇيُ‬ ‫َډََڍَ ََذَفَڇ‬ ‫َََـَ ََ َ‬ ‫يـؾ‪ََّ،‬يڅََََؾََ َ ََ َ‬ ‫َّ َڄَ‪َََ،‬ڋََ َ‬ ‫َهـََٓقَيَڕَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڇـڙَََ َََ‬ ‫َ‪٢‬ڊَََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََھرََڒََيـََ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ْؿخََؾَََهي‪ٛ‬ـ‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫ڙاَـيَرََََـَ ََ َ‬ ‫َََيَ ََََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫يـذَ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫َََََرَؿََََڏََڐَََََـڅـَڇ‬ ‫ف‪َ،‬ڇ‬ ‫َڐڅـَڈ‬ ‫َڍـَ َؽَََڏََََ‬ ‫َََـَ‪٢َََََٛ١‬ڙَ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪـَذَاََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫َََ َؿؾَََ‪ََََٚ‬‬ ‫‪٢‬و‪ٛ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪َ،‬حمَََ‪ُ٤‬يََ‪٠‬‬ ‫ڪؿڂ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ9‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڍـذََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬دَََ‪ََ٠‬قَىَ َؾَ ‪َ ََ٣‬کَيؿ؛‬ ‫َڍاذَ‪َٛ٠َ،‬‬ ‫َََ‬ ‫ـُيڑََ ََ َ‬ ‫ََََڑَ َ َ‬ ‫َڇـذَ؛ََ‬ ‫ََََڪَڙا‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٠‬ؿڙفَڎؿڙَيـََ‪٠‬‬ ‫ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ـَڇـڄـڑََََ َ‬ ‫ََََََ ََْ َََََ َ َ‬ ‫‪٠‬ـزَََڗَ‪َ.‫‪َ4‬‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪٠‬ـذَـََڙَََؾَََهـ؛‬ ‫َََََڌُيَََڍيَرَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڍَََٽُيَڇ‬ ‫َََ‪ََُ َٛ‬يََََ َ‬ ‫ََََََ ََھرَََََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَڪَريَ؛ََ‬ ‫َڊھـذَََ َ ََ‬ ‫َََيؿ‪َ،‬ڊ‬ ‫ـَڇ‬ ‫ڇَـََـَرََ َ‬ ‫ََّ َڀََڇَََ َڌَ َ‬ ‫َََََيُيَ ‪ََ٣‬ڒََ َؾََڪَريَ ََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٣‬ؿڪـؾََ‪ََ َ َ٣‬‬ ‫‪٢‬وؿَڪَـ‪َ َ١‬ڌ‪ََ ََََ،‬‬ ‫َڒڑَََڇَََ‪َََ ََََٛ٢‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 12َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪225‬‬ .

‫‪َ7‬‬ ‫ڍـيلَََڍَ َ‬ ‫ڊھـڙَف؛َََ‬ ‫َََ‪َََٚ‬يـؾ‪َ،‬‬ ‫َڪَـَڒ‬ ‫ََ‬ ‫َََ‪َٚ‬يَ َسََاََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪َ ََ ََٝ٢‬‬ ‫َڪَيَـَََََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڪَڪَرََ َ‬ ‫َفڙَ َََ َ‬ ‫َڪـڪَََهؿََ‪َ.‬‬ ‫ڏَيََُـََ‪َ٣‬ڂََ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪3َ–َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪226‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪227‬‬ .

‬‬ ‫ـَڈَ َؾََـَڎََڈََََرَ ََََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 3َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫‪228‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ڪَُيَََ‪ََ٠‬رَھَََ َ َََ َََ‬ ‫‪َ،‬ذَ َ‪٥‬بََهَقَ َ َ‬ ‫ًَـَ‪َ٣‬ؼَ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 6َ-َ6‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َؿؾ؛َََ‬ ‫َََََھَ َ‬ ‫َََََـََ‪َٜ١‬ڈـ‬ ‫ََََىََُْيََـَ َډَ‪َ،‬ڈيَ‪٤‬‬ ‫ىَ ََْؾََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ّـََڙَ ََ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ڒھـََا‬ ‫َؿؾ؛َََ‬ ‫َََڑـََھَ َ‬ ‫يڕََٓ َ‪ٛ‬زاََخََؾََ َََََ َ‬ ‫يَ َزَ َيدَ!َََهَقَھَ َ َََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ؿؾ؟ََ‬ ‫ڪَڙيَََ َ‬ ‫َؿؾ‪َ،‬كيقؾَڪََرََُيَك‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 1َ-َ5‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ىَؿَيؿَََ َتََ‪َٚ‬ؾََ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬هـَ‪ٞ‬ـََ‪َٚ‬رََ َ‬ ‫َڪَرَََيـؾَََ َد َذَف؛َََ‬ ‫َىـؽََ ََهَ َََ َ ََ‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫‪َ ََََ َ ََ٣‬‬ ‫‪١‬چـَرََڇَََؿََؾََڏََذَف؛َََ‬ ‫ڒـَ‪٠‬ـڌَََ‪ََ٠‬رَـََََؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫رفَڪَُيََ َ‬ ‫ف‪َ،‬اـځََََرََاََځَ َ ََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫ڙفَهـذَ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬هؾََ‪َٜ١‬‬ ‫َََريََىََُْيََ ََََ َ‬ ‫ىَ ََْؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََھَ‪َ ََ ََ َ َََُ٢‬‬ ‫ـذَ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَكؾَڐـَ‪َ.

‬‬ ‫ٽـڪََرََٽَََ َ ََ‬ ‫ڪـَڪـََؾََ‪َََ،‬هَقَ َؽََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 4َ-َ5‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََرَخَاَ‪١‬ؿ؛‬ ‫يؿ‪٠َ،‬ـدمَ َھـََ‪٠‬‬ ‫ىَ َ‪٥‬رََھَ‪َ٤‬ـَََڒََََََََ َ‬ ‫ََََََلَ‪َ َ٢‬‬ ‫ڒَھَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫گ‪َََ،‬ڇََرَـَاَ‪١‬ؿ؛‬ ‫يـؾَعـَٓؼََڒََ َڍَََهؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٠‬ـََؾََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََ ‪َ١‬ـَ‪١‬ؿ؛‬ ‫َََ ‪َََِ١‬بََكؿ‬ ‫ُـ‪َ،‬ذَ ََّؿَ َؽَ ََذَ َبَََهؿ‪،‬‬ ‫ََذاَٗـَٿ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫َََََٿـؾَ َ َََََ َ‬ ‫َـَڊھؿذَََيـؾَ‪َ.‫‪َ4‬‬ ‫ىَؿَيؿَََ َتََ‪َٚ‬ؾََ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬هـَ‪ٞ‬ـََ‪َٚ‬رََ َ‬ ‫َََؾََ؛ََ‬ ‫يـؾَرفـ‬ ‫َڪَرَََ ََ‬ ‫َىـؽََ ََهَ َََ َ ََ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫‪َ ََََ َ ََ٣‬‬ ‫ََٓقـََؾََ؛ََ‬ ‫ڒـَ‪٠‬ـڌَََ‪ََ٠‬رَـََََؾَََ َََ َ َ ََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ذّـََّ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََّ َڀََهَ‪َ٤‬ـَََـَ َڈـَ‪َ.‬‬ ‫َََََََډَ!ََ‪٠‬‬ ‫َھ َـَََّرََ َََسَـَ‪١‬ؿ‪َ،‬ڊھؿ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َ‬ ‫َََڎَََڋََُـ؛َََ‬ ‫ََََََيِبَ َڑََڇـ‬ ‫ىََْيََـِنََىََُْيََ َؽَڑَ‪َ،‬ف‬ ‫َ َ‬ ‫ـًَ‪َ ََ٤‬ؼَََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََبََڈَََ ََ‬ ‫ك‪ٛ‬ـؾَڇؿڑََٿَـََُـ‪َ،‬‬ ‫َََ ََََ‬ ‫ًََََ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ12َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪229‬‬ .

‬‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وَـَڒ‬ ‫ََََََكؿؿ‬ ‫َڋؿفَََّ َڀؾَ‪َ،‬ڒؿ‬ ‫ََََََكََََََ َ‬ ‫ََّيَ َدََ ََ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪230‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َڇ‬ ‫ََ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫َ‬ ‫َََؿََ‬ ‫َََََلـؾَڇ‬ ‫ََََرَََؼََراََؼَ‪٠ََ،‬‬ ‫څـؾَځ‬ ‫َڊَ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َڐـ‪َ،‬ك‪َّٜ‬ـذ‪َ١‬گَََّـََڌََ َ‬ ‫َڪَوَ َؾَ؛ََ‬ ‫ىَڪَ َ‪ََٝ‬ٿََََََََ َ‬ ‫يؿَفـخَ َؽَََ ََََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََمَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََؾَٽ‬ ‫َََََڕََٽَََڕَََ‪ََ٠‬ي‪َ٢‬ھ‬ ‫َـَڅَ َؿؾَََـَ ََّڃََڒََيَ َؿؾ‪َ،‬ٽ‬ ‫َََََھَٿََھَڅََؾَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َّ،‬ـَٿـَ‬ ‫ََََڙَََََ َ‬ ‫َهَ َؾَََ‪ََ٠‬ھَـَ‪١‬چؿََ ‪َََٛ٣‬ـَ‪٠‬ي‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََـَ َذَ َؼَـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫ََََََََؾَٿـَ‬ ‫ََََيـ‪ََ،‬ا‬ ‫‪٢‬دَذَھَؾَٿ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڇ‬ ‫ڇَ‪َ٢‬وَ َؾَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫َََڏيَڕَََََََ ََ َ‬ ‫ڏَ ََ َ‬ ‫ڀَََ‪ََ٠‬رََؾَ؛ََ‬ ‫ڪـذَيـَ‬ ‫ؿدفََّ َ‬ ‫َ‪٢٠‬ـ‪َٓ،‬ـؽَََ‪َ ََ َ َ ََ٠‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَيَ َ َََََ‬ ‫ـَ َذَفَََـَ َڏفَََـَ َزََهَ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذََؾَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڑـَلَيَ َؿؾَڑ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََََّ َرـَ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫ىََْيََـِنَ َڑََ ََهَ ََ ََ َ‬ ‫‪٠َ،‬ـخَ َذَ ََََ َ‬ ‫َََ‪َٚ‬يـََؾ؛َ‬ ‫!َ‪٠‬ـذَفَڒ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ـڪَ ََََ َ‬ ‫يـؾَڋَڪَ َؾََ ََ َ‬ ‫َڋـڪَ؛ََ‬ ‫ََُّي‪َ،‬ذاك‬ ‫َي‪ٛ٢‬ـؾَڏـذَڎََڏَڐََ َ َََ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫ڏَََََ ََ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‫‪َ9‬‬ ‫َََؾَ َََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫َ‪َ،‬ڊھؿذَََيـؾَ ‪ََ٣‬ڊاڄؿ؛‬ ‫ََََؽََؾَََرفـ‬ ‫َََؾََ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ََََرفـ‬ ‫ىـؽَؾ‬ ‫ََ‬ ‫َََََََِؼَؿَريََ ََََ َ‬ ‫ََََ!َ‬ ‫ّـَڏَََذاڄؿ‬ ‫ؼَداَٿ‬ ‫ََهؿ‪َ ََٓ،‬ؽََ ََذَ َ َََ‬ ‫بَََََََََ َ‬ ‫‪٠َ،ٜ١‬ي‪٢‬ڌَذاََ!َ‬ ‫ََََََؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َُّيَ‪٠‬ـڄ‬ ‫‪ََُ َ٠‬يََ َ‬ ‫ََََ‪٢‬ـَََّ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ10‬‬ ‫َََََ َؾََٽََؿ‪َََ٣‬ؾَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ذَ‪١‬ؿَٽ‬ ‫ىَْؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََريََىََُْيَََ َََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ھ‪٢‬گَََ‪ََ٠‬رَـََُي‪َ،‬اَ‬ ‫َََهَ ََ َ‬ ‫َََ‪ََ٤‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََځََؾَََڗََ‪٠‬‬ ‫َََڙَ َھُي‪َ،‬‬ ‫ڊََ ََھرََ‪٠‬ـ‬ ‫يؿَھؿةََـَڈَ َؾَ؛ََ‬ ‫ڏـڙَيؿ‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫ڇَ َکَ َُيََڇـ‬ ‫َََڎََڇَََ ََ َ‬ ‫ََََََ ‪ََ٣‬ڏََََ َ َ َ‬ ‫اَ َََ َ‬ ‫َََڌَڄَـَ!َ‬ ‫ََُي‪ََّ،‬ڌـَ‬ ‫ف!ََٓ َ‪ٛ‬زاََ َخََؾَ ََ‪َّ،‬ؿځ‬ ‫ََََؿَؾَََڏَ َََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫رفَڪَُيََ ََخَ َذَ َ‬ ‫َََىَريَ َةََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪَ َ ََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ىؿَٕ‪٤‬ؿَ‬ ‫َََ َ‬ ‫ـڙفَڪَُيََ َ‬ ‫ؿذََڇَََرَ َ َ ََ َ‬ ‫َڪَـَ!َ‬ ‫‪٢‬دـَََىَ َ‪٥‬ؼ ََ‪َّ،‬ؿَ‬ ‫َََّ َ‬ ‫هؿَ‬ ‫ڪََ‬ ‫َََىَ ََْؾََ َ‬ ‫ڒّـ‪َ 9َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪231‬‬ .

‫‪َ12‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـيَڏَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ََََيؿَ‬ ‫َََـَ َڈَـَٿ‬ ‫َََىَريَ َةَََڗ‪َ،‬‬ ‫ىؿَٕ‪٤‬ؿَ‬ ‫ََََڏَ َ َََ َ‬ ‫ـڙفَڪَُيََ َ‬ ‫ؿذََڇَََرَ َ َ ََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.‬‬ ‫َحمَقَ َتََهَ َؿؾَ‪٠‬ي‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪10َ-َ3‬‬ ‫‪232‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪233‬‬ .

‬‬ ‫ََََڏَا‪َ١‬ڪَ َؿؾ‪َ،‬ا‬ ‫ََؿؾَڇڃَك‬ ‫ڒَ َ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ 6َ-َ7‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َڪـذََڎََ‪َ٣‬ڂَََََّيُؾ؛َََ‬ ‫َهـيل‪٠َ،‬ـ‬ ‫فڑََـَ َډََ ََ‬ ‫َََََؾََََاََهللََ ََ َ‬ ‫هَڏَ َ َ‬ ‫َََ َھ َتََھَ َ‬ ‫َىؿايل؛َََ‬ ‫َتََ َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫ڒھـَڒذفڑََ َََ‬ ‫َ َ َََ َ َ َ‬ ‫يبَََ‪َ ََ٠‬ؿؾََا‬ ‫ڪـيلَ!َ‬ ‫ََََََؾََ‪َ َ١‬ږرَ‪َ َ٠‬ؽََ‪ََ َ١‬‬ ‫َََڑََرا‪٠َ،‬ـ‬ ‫عََ َ‬ ‫َڏفَ! َ‬ ‫ي‪٢‬دـَڪيڊََ َ‬ ‫ـَڇـيل‪َ،‬ڪـَ‪٠‬‬ ‫ََََ ََََ َََ‬ ‫ڇََرَٽيـَڄ‬ ‫َََ َؽََ‪َ ََ ََ َ َََ١‬‬ ‫خيْـَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪234‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ1‬‬ ‫َََ َؿؾَََھَ َ‬ ‫هَ َتََھَڏَھَُيَََھَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڙفَڗَََىَ َؽََٿَََيـ؛‬ ‫تََھَ‪ََ َ َََُ٢‬‬ ‫َتَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَذَ َةَ؛ََ‬ ‫ََََ ََََ‬ ‫ُيَڋؿډ‬ ‫ڋَََ‪٢‬چََ َؽَََهَ‪ََ ََ٢‬‬ ‫را‪َ،‬ذاََىَ َتَََ ََ َ‬ ‫َكؾَهَ ََ َ‬ ‫ڊَََ َ‬ ‫ََََـڋَََ َ‬ ‫‪َ،‬ڎيڙفَـَ َڌيَ َسََڎَڋَرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫َهـَڊ‬ ‫‪٢‬چَ َؾََ َ‬ ‫تَ ََ ََ َ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫هَ َتََ ََ ََ َږ‬ ‫ؿؾََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڱََٿَََيؿ؛‬ ‫ؿؾ‪ََّ،‬رَكَيَ َؿؾ!ََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫َّـؾَهَـ‪َ١‬ڪَ َ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََََؾََ ََڎََِنََكََـ‪َ١‬ڪَ َؿؾ؛َََ‬ ‫يـذـَـَيؿ‪َ،‬ك‬ ‫ڪَ َ ََ‬ ‫رفَڪؿََھَََ َ َََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََڌََڏَڐَؿََـََڒَھَََيـؾَ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫َ َږ َ َږ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََاََ َذَـاََجَ؛َ‬ ‫َ‬ ‫ڄ‬ ‫َََ‬ ‫يـ‬ ‫يؿَڒذ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪١‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‪،‬‬ ‫ََ‬ ‫ڏاؾَڪَؾََؼََيَڪَؿَؾََََڋَََُ‬ ‫هَ ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ينـؾـڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿََ‪٠‬‬ ‫ََََََََ‬ ‫ا‪َ١‬گَََاََڑََھَُيَ ‪َ َ٣‬کَيؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫َږ‬ ‫ََٓيََږُـََََـََهَ َدََـََهَ َدَ‪َ،‬اَ‬ ‫بََ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫ـڑَََٓـَڕ‬ ‫َََكؿَ‬ ‫‪َ٠‬ؾََ ََ‪َ ََ٤َٙ‬‬ ‫َََعَ‪َ َ َ٤‬‬ ‫ََََؾَََىَ َدَ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ََََّ َرـَڒَڕ‬ ‫َََََ َؿؾَڒ‬ ‫يثَََهؿ‪٠ََ،‬‬ ‫اَڈـََا‬ ‫‪٢‬وؿَ‪٠‬ؿةََََ‪ََ٠‬قـََجَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ھَََ َََََ‬ ‫َكـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َهـَڇيػـڏََََ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ َ َََََََ‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫َََخَ َََ َ‬ ‫ََََََـُـَ‪َ .‬‬ ‫ََََ َؿؾَٿ‬ ‫‪َ،‬ك‪٠َٜ‬يڙَاََؿََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََََََ‬ ‫َعـَڪَوـڕ‬ ‫ََّرَكَيَ َؿؾ!َ‬ ‫خيْـَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫هَڏَ‪َٚ‬ؾَََ’ َ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذََُي؛ََ َ‬ ‫ڪَؾََؼَـيَََڪَؿَؾَ‘‪٠ََ،‬‬ ‫َََؾََكَََ َڏ‪َٚ‬ـ‪َ١‬ڪَ َ ََََ َ‬ ‫ؾَڐـ‪ َّ،‬ـ ـؿَ‪َ ََََ ََ٠‬‬ ‫را!ََٓ ـ ـ َ‬ ‫كَـ ـ َ ََ َ‬ ‫ؿؾ؟َ َ‬ ‫ڪَ َ‬ ‫ؾَـَ َهَ‪ َٛ‬ـُيَكـ ـ ـ ـ َََ َََ ََ‬ ‫ؿؾَڪَََُ َََ‬ ‫ََََََـيَََـ ـ ـ ـؿؾ! َ‬ ‫ْـَڐـَڇـك‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَـ ـ ـ ــَڙََهَـ ـ ـ َ َََ‬ ‫‪َٚ‬مَ ـ ـ ـ ـيـَرََؾََ‪ َٚ‬ـ ـ ـڪَ َ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َهـ؛ََ َ‬ ‫ََّڋَريَيَََؾََ َ‬ ‫هَڏَ َ‪ٚ‬ؾَڇ‬ ‫‪َ ََٕ،‬ږيَقَ َتََ َ‬ ‫ََََ َؿفََيـََ َخ ََ َ‬ ‫ََََـ ـ ـرَيـََخَ‪١ََ،‬ـڊَ‬ ‫َََََـَڈَ ـ ـ َؾََ‪َ َ١‬ڔَ ـ ـيؿ‪َ .‬‬ ‫ـ‪ٜٛ‬‬ ‫َـؾَؼ‬ ‫ؼَـ ـ ـ ـرَيـََخَ َ‬ ‫ََََ ـَ ـَ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪235‬‬ .

‫‪َ7‬‬ ‫ََََ‪َُٚ‬يَََاََفَرََڒَََّ َرف؛َََ‬ ‫ؿؾَهَيَََُؾ‪َ،‬ڒ‬ ‫هَرَََڗََََّڋَ َ ََ َ‬ ‫َهَََُ ََ َ‬ ‫ََََؾََاَ َ َ‬ ‫ؾَڪَ‪َ٢‬وَ َ ََ ََ َ‬ ‫‪١‬دذََكَََيَََُؾ؛َََ‬ ‫ََََ َؿؾَك‬ ‫َذـَؿَََََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫ؿؾَّـذَ َيؾََ َ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫ََََـَ‪١‬يَََ َ‪َََٚٝ‬يَََُؾ؛َََ‬ ‫تََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫َََـَڈَڃَََهـ‪َ،‬‬ ‫َتََـَ َعداَ‬ ‫ؾ‪َ،‬هـَ َ‪ََٟ١‬رََفََََ َ‬ ‫ڪؿڂُيََََـَ ََ ََ َ‬ ‫َُـؾ؟ََ‬ ‫َََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َََـَََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٢‬دَيـَڄ‬ ‫‪ٚ‬ـؾَڪَيَََُ َََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ10َ-َ10‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫ڌفَـَاَ‪ََُ١‬ـََڌََـيَََ َؿؾ؛َََ‬ ‫َََـَڎََٽَََڃََڈَََ َ ََ‬ ‫َيـَڏف‪َ،‬‬ ‫هَرََٿََـَڙََََڏََََ َ‬ ‫َڒ‪ٚ‬يـؾَ!َ‬ ‫َاڋـ‪َ،‬ڒَّـَََيتَََ َََ‬ ‫ف!َڪَـ‪َ َ١‬ڌََ َ ََََ‬ ‫اَ َََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪڙَف؛َََ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ‪َََ،‬ـَڎَٽ‬ ‫ڃَـَاََ ََ ََ ََ‬ ‫هََرََٿََََرََكَََڂََكََََََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫يـ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫زاـاذَ؛ََ‬ ‫ّڀيُ‬ ‫ـََٓ َََِٿَََََََ َ‬ ‫ؿذَڔََ َ‬ ‫ََّ ََ ََ َ‬ ‫َزاذَ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ڙاَڋـڙ‪ٚ‬يؿَڋـڙ‪ُُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڪَ َ َََ ََ َ ََََ ََ َ ََ‬ ‫‪َٚ‬مَڕَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫ؿذََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫‪َ َ َٖ٢‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ9‬‬ ‫‪236‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَ‪٠‬ـڑـ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‪٠‬ڌَـَك‬ ‫فقـؽَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ـڑََََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڇيداَڪَيؿ؛‬ ‫رـَهؿڙف‪َ،‬ڇـ‬ ‫هَ َکَ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََڎََڌَڄَ َ َ‬ ‫َََرََ ََهَََُ ََ َ‬ ‫ھَ‪٠‬ؿڙف؛َََ‬ ‫َََ‪َ ََََََ٤‬‬ ‫ََََڏَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َڐڅـ‪٠ََ،‬‬ ‫ؾَڪَرََََ‬ ‫ڪيَ‪ٛ‬‬ ‫ََسَؿَ َ‪١‬ڊََ ََهََُؾََََّريََ َ‬ ‫َڪََََََ ََََ َ‬ ‫ؾَڈؿڙف؛َََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ٿؿَڈـذََ ََهَََُ ََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َـَڇيڌَراََ‪َ.‫‪َ10‬‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫ُـَڇڃَُّيَك‬ ‫َََََ َََ ََ َ‬ ‫ُرفَهؾَُّي‪٠ََ،‬‬ ‫ََهََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫هَڙََ َ‬ ‫ََََرَََڪَيََـڊََڇَََ َََْ َ‬ ‫‪َٜٚ١‬ؿةَََڇَََ ََْ َؾَ ََ َ ََ َ‬ ‫َهـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ؿؾ؟ََ‬ ‫‪٢‬ديَ َ َ‬ ‫‪َّ،‬ـَڪَََ‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫تَََََ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ4َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََََ‬ ‫يـََّ َڀَََاََ‪َ١‬ريا؛‬ ‫هَ َکَ َرـَََهَ َسََڐَََ َرـ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََيـ؛‬ ‫َََََيَـََُيََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫َََهَ َکَ َرـ‪َ،‬ك‬ ‫َهَيَـََُيَََهَڙَيؿَ‬ ‫َ‬ ‫َََََََََ ََٕ َؽََ‪َََُٚ‬ـَََاَ َيرتََفَ‪َ.‬‬ ‫ڊھؿ‬ ‫يؿَڊ‪ٛ‬ؿڙف‪َ،‬ڇيڌَ َُيََفَ ََََ َ‬ ‫ډَڋََڙَ َ‪َ َََََ َ َ َََََٚ‬‬ ‫فقـؽَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪237‬‬ .

‫‪َ13‬‬ ‫َّـؾَڪؿََؾََََڏيَھَََڗ؛َََ‬ ‫َََهَؿاََؾََ‪َََ،‬ڏَ ََ ََ‬ ‫رفَهَ‪ٛ‬ؿَ‬ ‫هَ َکَ َ ََ َ‬ ‫َََّ َ َ‬ ‫‪٢‬دزَََٓـََؾََ؛ََ‬ ‫‪ََٛ٠‬ڙَََ‪ََ٠‬ڙَ‪١‬ـََ‪٠‬‬ ‫ُي‪َ َ ََّ،‬‬ ‫رزََ َ‬ ‫َََ َږرَ ََّ‪َ َََ َ٤‬‬ ‫يَْرََٿَََـيَََ َسَََ‪ََ٠‬ڪـََؾََ؛ََ‬ ‫ـبََؾََََږؿَ ََّ َږُيَََاََ َږـَََاَََږخَ‪َ١‬ىَ‪ََ،‬ا‬ ‫َََفَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫ؼَڪَـَؾَََؾََََ َ‬ ‫فَ‪٠‬يڙَََيََََ‪َ ََٛٚ‬ڙـَ‪َ.‬‬ ‫َؿؾَٿ‬ ‫ََََڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڐـؾَاهللََ‪ََ،‬ا‬ ‫ـڑََََ َََ‬ ‫اَ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 6َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪238‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ َږىَْـََؾََ‪َََ،‬هَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ڊـَهؿََا‬ ‫اَفََڒََ َ ََ‬ ‫ؾَ‪ٚ‬ـََخَ َََََ‬ ‫فقـؽَ‪َ6َ-َ2‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫َ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫ـزََ َ‬ ‫َََـََؼََھَ‪٤‬يـََؼ‬ ‫‪٢‬ديَ َؾََهَ َؿڑَ‪َ،‬ؼ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫رخَ َ َ‬ ‫هَ‪َ َ٢‬تََ َ‬ ‫َََھَ ََ‬ ‫َََھَ ََ‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََيـَ‬ ‫َُّيَٿ‬ ‫َؿڑََ َ‬ ‫َََهللََ‘َڗ‪َ،‬‬ ‫َََ’َؼىََا‬ ‫ََََيـَ‬ ‫ؼَـَ‪َ١‬ـَٿ‬ ‫َُيَذَ ََ‬ ‫َذَ َبَ!َََڏيَ ََ َ‬ ‫ََُّيَ!َ‬ ‫َََىَْـََؾََ َ‬ ‫ُيَهـََا‬ ‫ََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ـڑَ‪َ،‬ا‬ ‫کـذَ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ4َ-َ6‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َََراؿ‬ ‫‪٢‬دفَژََڊ‬ ‫َََََََ َ ََ‬ ‫ـڑََََّـَ َ‪١‬ڍَيؿ‪َ،‬ڊ‬ ‫هَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ؾََّ‪٢‬ـَََّ َ َ‬ ‫َََڈـََا‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫‪٢َ ََ٠‬وَھََ‪٠‬‬ ‫رڪَيَ َسَََ‪ََ٠‬ؾَ ََ ََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ17‬‬ ‫هَ‪َٛ‬ڙاَڊَ َ‬ ‫يسَ؛ََ‬ ‫ََََََ‪َٛ‬ڙاََ‪٠‬‬ ‫قبَََهـ‪َ،‬ك‬ ‫ََََٿَ َؾََـَ َ‬ ‫ََََ َؽََڊََ َ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫َميشَ؛ََ‬ ‫ََََ‪ََٚ‬ؿ!َ‬ ‫‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ!َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ََََيـ‪َ،‬‬ ‫ڋؿٽـَكيؽََڋََ‪٢‬قيَ‪٤‬‬ ‫َََڋَ ََؾََََ َ‬ ‫‪١‬يشَ؛ََ‬ ‫َََؾَا‬ ‫َڋُـ‪َ١َََ،‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ؾََّيَ َدََ ََ‬ ‫ڇَ ََََ َ‬ ‫ْيؿََّؿَ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫َََََڅَ َ‪ٛ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫ََََََڃَََاََڐَرََ‪َٜ١‬ا‬ ‫قيسَ‪َ،‬ڒك‬ ‫ف‪ََ٣‬ؾََ َ‬ ‫َهـَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫ََََؿَََ‪َ 1-َ3‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪239‬‬ .‫‪َ16‬‬ ‫َ‬ ‫يؿؾ؛َََ‬ ‫َََٿَ َؾََََّـََََ‬ ‫يؿؾََّـ‪َََ٣‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪ََٛ‬ڙَََ ََ‬ ‫ََََـَ َ‪َ١‬ؾََڇَََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫هَ‪َٛ‬ڙاَڇ‬ ‫عَ َطَرَََژَََعَقَريََ َ َََََ َََ َ‬ ‫ََََؾَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬كـراَڪَيَـَ َََؿؾَك‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َ‪٢‬دَؾََ؛ََ‬ ‫ٔڪََ َ َََ َََََ‬ ‫ََََََھڅؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬ڙَ‪ٚ‬يـَڊ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڋؿٽـَّـََڎََڋََ َ‬ ‫َََ َڃََ َ‬ ‫َڪَؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬داَڪـَ‪٠‬‬ ‫ََُّي‪َََ َََّ،‬‬ ‫ََّ‪َ َََٛ٢‬ؾََ ََذََ ََ‬ ‫ڇـَّؿََؾََ َ َََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُيَفؽَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫يسََـَ َذَؾََ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ـڏاَ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫ڪَيَـََ ََ َ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫‪َّ:‬ؿڍفَُّيََّ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڱََٿَََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫‪١‬دـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‬ ‫‪ََٚ‬ڏَ َ‪ُٚ‬يََ‪َٜ١‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙفََ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪240‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ18‬‬ ‫يدَاَ‪ََ٣‬ږ َََ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََيؿ؛‬ ‫‪َٜ١‬ڪؿَڈ‬ ‫‪٢‬دَََََ‬ ‫ََََ‪َ َٛ‬ڙـَف‬ ‫ـمـڑَ‘‪َ،‬ك‬ ‫َََََ َ‬ ‫هَ‪َ َٛ‬ڙـَََ’َؾََ َ‬ ‫َ‬ ‫َږ‬ ‫ََََـَرََكََََََ‬ ‫ُـڑَ؛ََ‬ ‫’هَ َػََا‪َ٣‬ـؿَََ‪َََٝ ََ٤‬فََـَمَـَََ‪َٚ‬ؿَََڪَـََؾَ‘‪ََََ٣ َ،‬ـ‪ٛ‬ـََ‪َٜ١‬ك‬ ‫ُـَڒهَڙَيؾَ! َ‬ ‫َََهَـََـَٿ‬ ‫َََََ‪ََٚ‬ٿَ ََـڑَ‪ََ،‬ا‬ ‫عَمَرَ!َكؿَ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ19‬‬ ‫ؾَڏف؛َََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ڈـؾَك‬ ‫يُؾ‪َ،‬هـَك‪ٛ‬ڙَفَََـَ ََ‬ ‫هَ ََھڙَفَََڒَيَ َسََ ََهَََ َََ َ َََََ‬ ‫َ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َََ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫ََََي‪َٛ٢‬‬ ‫‪٢‬دََؾََاَََڂـََ‪٠‬‬ ‫ـڑَََهـ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪَرَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫ك‪َٜ‬فَفََ َ‬ ‫‪ٛ‬څؿ‪َّ،‬ڀََڅَمَـَ َ‪١‬دَ َذََ َّيَََُؾ؛َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫فڑَ ‪ََ٣‬ـڒََ َ‪َ َ َََََ ََ٠َََٝ‬‬ ‫‪٠‬ـڙَ َ َ‬ ‫َََ َڋـَََ‪َٚ‬يَََُؾ؛َََ‬ ‫َََ‪َٚ‬يتََا‬ ‫يـذفَڪَـَ َ‪١‬ڌََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫َََََ َ ََ‬ ‫ٿَـيَََ َسَََڪـَڄ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬ڌََڐَََڅََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬ديََ َسََ َ‬ ‫َهـ؟َ َ‬ ‫ؾَ‪٠‬ـذَـَََڙَََؾََ َ َ‬ ‫َڪَََيُؾ‪َ ََََ َََٛ٢َ٠َََ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 1َ-َ6‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫ََََـََ‪ََ٢‬ڃََ َ‬ ‫‪١‬دـ؛ََ َ‬ ‫يؿَذَـَ َ‬ ‫َڒ‪ٚ‬يڙَيََؾََََڐـ‪َ،‬ځ‬ ‫ھ‪٢‬چَ َؽَََ َََ‬ ‫َڪََََ َ‬ ‫َََڋََڙَ‪َٚ‬يؿَاَ‬ ‫‪َٜ١‬ڪؿڙَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪١‬دـ؛ََ َ‬ ‫َََڋَؿَ َ‬ ‫ََََځؿَ‬ ‫ڪَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪَلـ‪،‬‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـؾَڇؿڑََ ََ َ‬ ‫َََََََ َََََ‬ ‫َعـَلََََڗَ‪َ .

‬‬ ‫فٿي‬ ‫ؾ‪َ ََ َََُْ ََّ،‬‬ ‫ؿؾََّ َڀََڇَََريََ َََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪241‬‬ .‫‪َ21‬‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫َََََرَهَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َ٤َٚ‬يـَډ‬ ‫يـ‪َ،‬ذاَؿ‬ ‫َََََـَ‪ََََََ٤‬‬ ‫يـ‪َّ،‬ـََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫ھ‪٢‬چَ َؽََ‪َ َََََ٤َٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـَهَ‪ََُ٢‬يَََڎَ َڏيَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ڋؾََََََ‬ ‫َٿـَڒـاََرَ ََ َ‬ ‫اَ َ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 8َ-َ3‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫َ‬ ‫َََريَ ََڇََريََؾ؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَ‪ََُ٢‬يَڇ‬ ‫َََـََي‪ََ٢‬دَيََ َََ‬ ‫ليؿؾَّـَڇ‬ ‫هََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـََّڋَريَيََؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َََڇَؿََؾَ‪َ،‬ڈيُ‬ ‫َّـََ‪َٜ١‬‬ ‫اَـَهَ ََھڙََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙفَ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫‪َ22‬‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫َََغَرافََََ َؾََ َ‬ ‫ََََڏَيؿَ‬ ‫لؿَـاؾڑَََهَ‪ٛ‬ـََرَ!َڊ‬ ‫هََََ ََ َ‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫َڏف‪َ ََّ،‬ڌَ َذََڐََـَڅََـجَََّـََرَ؛ََ‬ ‫ؿذَََ َ‬ ‫َڇـذََ َ َََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَََ‪َٚ‬ؾََََ َ‬ ‫‪َ ََ َََََّ،‬‬ ‫ڌـڄـََسَََ‪٢‬ڊََََهـََ‪َ.

‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫ڒَّڃََ ََهَ َؾََعَ َدَ َڏَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ16َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ26‬‬ ‫يمؿَڐؿڙ؛َََ‬ ‫ًَََََؽَـًَََََ َََََ‬ ‫ـذَهؿ‪َ،‬‬ ‫ْـَڗَََهَقََ ََ‬ ‫هَ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫ـَڇ‪ٛ‬رَڋؿذ؛َََ‬ ‫ـَكؿؾَرفـؾَُّي‪َ،‬ڋـذَ ََ ََََ ََ ََ‬ ‫هَ‪ََ َََ َ ََ َََ ََ ََََ ََ٤‬‬ ‫ّ‪َٝ‬اع‪َٟٝ‬ڏـذ؛َََ‬ ‫ََََ َ َََ َ َ ََ َ َ‬ ‫رؾـؾَڗ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ َََ ََ‬ ‫ؼڪرَُّيَؼ‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫وـَ‪َ.‬‬ ‫ُيََّڋَ َ‬ ‫َــڙ‪ََ،‬ا‬ ‫ڈيـَخذَـڈـَڏََ َ َ‬ ‫ََََفَََاََ‪َ َ٠‬ؽَ َاََََـََ ََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ َ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 8َ-َ5‬‬ ‫‪242‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ24‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََََڐـ؛َََ‬ ‫َ‬ ‫ڐ‬ ‫ڏ‬ ‫ََؿؾَ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‪١‬‬ ‫َ‬ ‫ڏ‬ ‫‪َ،‬‬ ‫ََ‬ ‫َهؿَهـڏ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ـڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هَدَاََ َ‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫يؿَ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫َََؾََ َََََ َ‬ ‫ََحَ َ َـڏَ؛ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬چَ َؽَََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ڈـذََََ ََ َ‬ ‫اَ َ َ‬ ‫ـَڪَـَ َ‪١‬ڌَََهؿََ‪َ.‬‬ ‫يؿَڒذاڏَ ََ‪َ،‬ڪـََڪَ َؽََڇَََ ََْ ََ‬ ‫ذڐََٿَََََََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ1َ-َ6‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫َُّيَڒ‪َُٚ‬يََ َ‬ ‫َڪَ َ‪َٝ‬؛ََ‬ ‫ـُُي‪َ،‬ڪَ َؽََ َ َََ‬ ‫يؿَهؿَڑ‬ ‫زـَـَڈَـََََ‬ ‫هَ َ َََ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ.

‫‪َ27‬‬ ‫‪َّٜ‬ـََا‬ ‫ََََّڇ؛َََ‬ ‫رـَڪ‪٢‬داَ‬ ‫َيـ‪َ،‬ك‪ََ ََ َ ََّٜ‬‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫ََََړڃَََڒَََََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َ ََ َََ َٚ‬‬ ‫َؿَڒڎَڪَـَ!َ‬ ‫َََيلؿ!َ‬ ‫ـَڇ‬ ‫َََ َََ‬ ‫ََََي‪ََ٢‬دَيؾََا‬ ‫َّـََـَٿ‬ ‫ڃ‪َ ََٚ،‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 10َ-َ4‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫‪َ َ َََ َ ََ َََََٜ ََّ،‬‬ ‫َك‪ُ٢‬يَُّيَاـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫‪َّٜ‬ـََّ َ‪٢‬ڀَََرََهَ َؾَ ََ َ‬ ‫هَ ََ َ ََ َ‬ ‫‪٢ََ٣‬ؤََ ‪َ ََ َََََ٣‬‬ ‫ََََ َؾََ ََهَََُؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَذَفـف‬ ‫‪َ،‬ذَڑََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬ؤَھيځََـَڅَ َؾَ ََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫‪َ29‬‬ ‫ََََرََ ََذَ‪َ َٚ‬ؾَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬هَ‪ََُ٢‬يَځ‬ ‫ََََََََ‬ ‫‪َّٜ‬ـََََ‪٣‬ؿڙَاَََؿَٿ‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫َ‪٢‬داَڪيرتـ؟ََ‬ ‫ـَذَ‪َ َ ََ َََ ََٚ‬‬ ‫ـَ‪٢٠‬وَھَٿ‬ ‫‪٠‬ـذَ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬ذَ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ََََرََؾَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ1َ-َٜ‬‬ ‫‪َ30‬‬ ‫يـ‪َ،‬هَ‪َ ََ ََ ََ٢‬‬ ‫فڑََ َڌيَرَ؛ََ‬ ‫ََََََََ‬ ‫ّـََََ‪٣‬ؿڙَاَََؿَٿ‬ ‫َه‪َ َٜٛ‬‬ ‫ُيَّ‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ََََََؿريَ ََ َ‬ ‫َي‪٢‬داَخَاَ‪٢َََََٛ١‬ڙَ َف؟َ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َََٛ٢‬ؾَََخَ َذََڏَََ َََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَََڙاَؼ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ2َ-َٜ‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪243‬‬ .

‫‪َ31‬‬ ‫ؿؾَڇڃَ ‪َ ََ٣‬ڏَثَ ََ‪َّ،‬ؿََؾَ!َ‬ ‫ََََََََََ َََ‬ ‫ََََ َؾَ ‪ََ٣‬ڏَيؿ‪َ،‬ك‪َٜ‬ك‬ ‫‪ََٕٜ‬راؼ‬ ‫هَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪٢‬دََڑََڊَََ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫ـؾڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ـَڊ‬ ‫‪٢‬دََڑَََڪؿََؾََ‪١ََ،‬يُ‬ ‫َََ‬ ‫ؾَ َدَ َذَ ‪َ٣‬ـََ‪َ َََٛ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫‪َ32‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيـ؛‬ ‫ََََ َرفَٿ‬ ‫ََََ ََََْڅـؾَڇ‬ ‫‪ٛ‬چـؾَكـ‪َ،‬هَََُؾَڇ‬ ‫‪ٛ‬راؾَهَ َ ََ َََ َََ َ‬ ‫هَ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َڏفَ!َ‬ ‫ََبََ َ‬ ‫ـُي‪َ،‬هؿَڐ‬ ‫ََََيَ َََ‬ ‫ف!َاـڂَََـَڒَڄ‬ ‫اَ ََََ‬ ‫ُيڑََ ََهَـًََََ ََ‬ ‫‪٢‬وـَڐـ‪َ،‬ـاڪؿََ ‪َََٛ٣‬ـَََـََيڙَََؿَهؿََ!َ‬ ‫‪َ٠‬ؾَََ‪ََ َََ َََ َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ10َ-َ9‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫هَ َ َ‬ ‫ََََڕََهَ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََََڐـ؛َََ‬ ‫‪َٚ،‬ـڙ‪ٚ‬ـَڇ‬ ‫ھ‪٢‬گَ ََ ََ َ َ‬ ‫ڌـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََڍََََڏََ َ َ َ‬ ‫ھڐَ ََڇَََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َََُْ ََّ،‬ـ!ََ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ُيَُّيَ ‪٢ََ٣‬چَھ؛َََ‬ ‫ڪََكَََ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ََّڍيَ‪٤‬‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫َيـؾَهـَََّ َ‬ ‫َََََََُـَ‪َ.‬‬ ‫َََٿؿَٿ‬ ‫!َ‪٠‬يڙَاََؿَ‬ ‫َََ‪َ َ٢‬ڌ ََََ‬ ‫‪٢‬گَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ك‪ََّٜ‬ڋَريَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ُّْـَ‪َ7َ-َ8‬‬ ‫َ‬ ‫‪244‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََ َرفَٿ‬ ‫ََََ ََََْڅـؾَ ََـَڇ‬ ‫َهؿََجَـَ َؽ‪َ،‬ڇ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫ڒّـَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪245‬‬ .‫‪َ34‬‬ ‫يـؾَ‪َ،‬اَ‬ ‫هَ ََھڙََډََََڙََ ََهَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََکَڙا؛‬ ‫َََ َةَََاََڏَيَـَ َََؿؾَڇ‬ ‫تََٿََََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪيڅـؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وـَىـََؽَََهؿ‪َ،‬ؾ‬ ‫‪َٚ‬ؾَََ‪ََ َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ََََََ َدَ َذَََََ َََََ‬ ‫ؿةََؾَََ ََ َ‬ ‫راذَيـََ‪َ.‬‬ ‫‪٠َ،‬ـذـَؾ‬ ‫يـؾَ ََََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫هيََڪَ َسََََڒڑَََََـَََّرََََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ9‬‬ ‫‪َ35‬‬ ‫ََڋَ َ‬ ‫َُي‪َ،‬هَ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ٿـَ‪٠‬ـذَ َََ َ‬ ‫هَ ََھڙََډََََڙَََ‪َ ََََ َََ٠‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـ‪َ،‬ڋَ‪ََ٤‬ڙََ َ‬ ‫تََ ََڋََََََ َ‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََٿؿَاَ‬ ‫َََََاَََ‪َُ١‬يََ َهـََََّ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ََ‪٠‬رف‪َّ،‬ـؿ‬ ‫َََََڃَََ َ َََ‬ ‫َڇَيَ‪َ ََ ََ َ َٛ‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫َََََََُـؾَََڏَََيُـَك‬ ‫ؿؾَځرف‪َ،‬ك‬ ‫ؿؾَٓـؽََڇَََ‪ٛ‬يَََ َ َََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََََڎََځََََريَـَ َََََ َ‬ ‫َـَڊھؿذَيـََ!َ‬ ‫ََََيـَځـ‬ ‫ڪَ‪َ،‬ڈ‬ ‫يـؾَُّيَڇ‬ ‫ـَ َذَ ََڇََرَََ ََ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ9‬‬ ‫‪َ36‬‬ ‫َََََفََ ََ َ‬ ‫َهَ َ‬ ‫َََ ًَيـََ َؽ؛ََ‬ ‫ـڑَََهؿَ‬ ‫ََََََڪـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََ‪١َََٜ١‬ـؿ‬ ‫تََڒؿ‬ ‫ًَـڪَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫بََ َََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‫‪َ37‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َهَ َ‬ ‫ََََ‪ََٚ‬ڙَف؛َََ‬ ‫مڪـَفـ‬ ‫تََٽَََ َ َ‬ ‫ـڑََڇََريَ‪َ،‬ك‬ ‫تََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َََََ َکَ َ َ‬ ‫‪َ،‬ڐـ‪ٚ‬ؿڙَ َ‬ ‫ڈَََََََ َ‬ ‫َذف؟ََ‬ ‫ـڑََڐََريََ َ َ‬ ‫يؿَڈـذَََ َ ََ‬ ‫ي‪٢‬دـَڪَريَ ََََ ََ َ‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ38‬‬ ‫َڅؾَ‪َ١ َ،‬ـَ َ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾَهَـ؛َََ‬ ‫ََڪََځََََرفََ‪َ ََ ََََ١‬‬ ‫تَىقيبََ‪َ ََٚ‬‬ ‫َهَ ََ َََ َ‬ ‫ّرفَ‪َ.‬‬ ‫ـَڗَٿ َؿ‬ ‫ََََـَرَََڅَـََ ََ‬ ‫‪٢‬ڪـذَََيـؾًَََََ‪َ ََ٤‬ؼ ََ‪َ،‬هـَٿ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ6َ-َٜ‬‬ ‫َ‬ ‫‪246‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫څـَـڈـَـَ َ َ‬ ‫يتَ‪ٙ‬قي‬ ‫كَ ََ‬ ‫‪َ،‬ـَ َََ َ َ َََ‬ ‫ََََبَ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ39‬‬ ‫ََََ‪َٚ‬يَ َ َََََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ڪـَژَڇ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڇـؽَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ٿـَژَڐـ‬ ‫َََََََ‬ ‫َََـَرَڙَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َهَتَڐ‬ ‫ؿؾَّـََّرَكَيَ َ َََ ََ َ‬ ‫َڇـّـَََىَؼَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ىـَٗرََََ َ‬ ‫ََّرَ‪َٚ‬يَ َ ََ َ ََ َ‬ ‫َََََََ َََ ََ َ‬ ‫يـؾ‪َٓ،‬ـؽَََ‪٢َََ٠‬دَاَََيتَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ُّيَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫‪٠‬ـذَـََََؾََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڐََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َٚ‬رَيؾَ‪َ.

‫‪َ40‬‬ ‫ََََؿاََذَي َؿََؾ؛َََ‬ ‫ََََ َؿؾَځ‬ ‫ََََرَي َؿََؾَڇ‬ ‫َهَيتَََځـَريَ ََځََرََؾَ‪َ،‬ځ‬ ‫َََََََيَڙَََؾَ؛ََ‬ ‫ڏََ‪٠َٜ١‬ـٽ‬ ‫فَكـذََُي‪٠ََ،‬‬ ‫كَـَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪١‬چھََ‪َََ٣ ََٜ١‬ڌَ ََََ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫فڑََاََََََ ََ َ‬ ‫يـََّ‪َ٢‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََّيڅـ‬ ‫ځـَڪيرتَا‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ ََََٚ‬‬ ‫‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫يؾ؟ََ‬ ‫ََََ ََھڙَ َ‬ ‫ّـذَف!ََڊ‬ ‫َََڋيؿ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََڙَََؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫يُؾَكؾَك‬ ‫ؿؾَڪَََ َََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ5َ-َ7‬‬ ‫‪َ41‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫َهَ َََََ َ‬ ‫فڑََفَََځَ؛ََ‬ ‫َََََََؿََُي‪َ،‬ك‬ ‫يتَڊھؿذَيؿَڊھـك‬ ‫يتَـاذَ َ َ‬ ‫ََََيـََ‪َ.‬‬ ‫َََََّؿ‪َ١‬چَـَڊ‬ ‫ََّڪؿ‪َ،‬‬ ‫‪ُْٛ‬يَّـٽـََ‪٠‬‬ ‫ََّ َ َ ََ َََ‬ ‫‪ََّ،‬رََ َ‬ ‫َََځَ ََ َ‬ ‫َََََؿَََ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫‪َ42‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڪَيؿ؛‬ ‫يتَڋؿذاؾَك‬ ‫ََََ ََ ََ ََ‬ ‫ڍ‪َ،‬ك‬ ‫ڪََ‪٠‬ـ‬ ‫َهَيتَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫ََََؾََََّڀـََ َ‬ ‫َََ َ‪ٚ‬يؿََ‪َ.‬‬ ‫َهؾَاـفـ‬ ‫َََ‪َ َ٠‬ؽََ َ َََ‬ ‫ڍ‪ََ،‬ا‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَك‬ ‫َََََّ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 12َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪247‬‬ .

‫‪َ43‬‬ ‫ُيَََّ َ‬ ‫لُيَهَ َـَ؛ََ‬ ‫َََََََلؿؾَځ‬ ‫َََڏَََڗ‪َ،‬ځ‬ ‫فڑََڈؿ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َهَ‪َ ََ َ٢‬‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ََََکَڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ـَڅََََـ‪َََُٛ٣‬يَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ؿؾَّـذَ َََ‬ ‫‪٠‬ـََؾَ ‪َ ََ ََ ََََُ٢َََٛ٣‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ15َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪248‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ويؿ‪َ،‬ذاڙـَٿ‬ ‫ََََ َََََ ََ َ‬ ‫؛َذڎَڊ‬ ‫َڪڍََؾَ ََ َ‬ ‫َڇـذََ َ َ‬ ‫َڇَڌَُيََََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪َ45‬‬ ‫هھـَهَ‪َ َََََ ََ٢‬‬ ‫ُيَڊھـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫‪٢‬چھـذَ‪ََ،‬ا‬ ‫َهَ ََُيََََّ ََ َ‬ ‫ـَََّ َََ َ‬ ‫َََڙَيؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬اـڏاَاـڏفَڇ‬ ‫َََ َـَ َََ َ ََََ َ َ‬ ‫!َك‪ُ٢‬يَُّيَڇ‬ ‫كَؾَ ََََ ََ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ13َ-َ8‬‬ ‫‪َ44‬‬ ‫َهَھَمََ َ‬ ‫ھؿدمھـذََؾََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾََا‬ ‫َََڋَ ََؾَ ََ‪َ،‬هھََؿَ‪٣‬يَََ َؿؾَََهَ ََ َََ َ‬ ‫ھـذَََهـ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََََؾََهَ َؿؾَََـَھَ َ ََ ََ َََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َؿؾَـاڪـَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ڇَـَيؿَڈ‬ ‫ڪََڈَََََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬هـَََ َ‪ََ ََٚ‬‬ ‫َڌاذَ ََ َ‬ ‫ََّچَڃََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َؿؾََ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪249‬‬ .‫‪َ46‬‬ ‫ََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪُيَ‪٢ٛ٢٠‬وڙـَ‪ٚ‬ـََذَيؿ؛‬ ‫َََذَََََ َ ََََََ َ َ ََ‬ ‫ـڑََََهيـ‬ ‫يؿ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ـڑََََهيـ‬ ‫َهَ َ‬ ‫َََذَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََذَيؿ؛‬ ‫ـڑََََهيـ‬ ‫ڏڙـَهَ َ‬ ‫َّ‪٢‬ڀـذَ‪َََ،‬هَ َ َ ََ َ‬ ‫ـڑََڇَََ ََ َََ َََ ََ َ‬ ‫ـڑََ ََََ َ‬ ‫ڌـذ‪َّ،‬يڅؾَهَ َ َ‬ ‫َڇَرَ َيؾََ ََهَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََذَيؿ؛‬ ‫ََََؿَڄََڇيـ‬ ‫ََََريََؾَڇ‬ ‫يؼَ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫اَ َََََ‬ ‫ڈيؿَكؾَََعَمََ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ٓـذفَّـڎَاَ‬ ‫ََََ‬ ‫َََكـََذَيؿ؛‬ ‫ََََ ََ َ ََ ََ‬ ‫َََ َـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ي٘ؾَك‬ ‫‪٠‬رصََ‪ََ٠‬رَ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾَاَ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََڪـََذَيؿ؛‬ ‫ـڑََََ‬ ‫َڪرميؾَهـَ‪٠‬ؿؾَڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫ڪَرََڏََ َ ََ ََ َ ََََ َََ‬ ‫َکَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََذَيؿ؛‬ ‫‪١‬ؿذَ‪ٛ١‬ـ‬ ‫ََََََُيَ َ ََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڪرف‪َّ،‬ڋََرَيؾ!َا‬ ‫َََََ ََ َ َ َََ‬ ‫ّ‪ُ٢‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪١‬ر‪٠‬ؽََََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ََََذَيؿََ‪َ.‬‬ ‫ُيَ‪ٙ‬ـۡلؾَڐـَكـ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ َََ‬ ‫ُؾَّڏَڪرف‪َ،‬ا‬ ‫َ‪٤‬ؾَهََ ََ َ ََ َ َ‬ ‫َّـَََ ََ َ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ18َ-َ3‬‬ ‫‪َ47‬‬ ‫‪٢‬ڀـذَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَڕََ َ‬ ‫ـ؟ََ‬ ‫َڊڏهَ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ َڏَََ َ َ‬ ‫َڪََرَََ َ‬ ‫َهَيـََذيَ َسََ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫َََََريَََؾَ َڑََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ـَ َ َََ َ‬ ‫يرـكـذََـَهَؿَخََ َ‬ ‫‪ُُ٢‬يَڗَََىَ َؽََٿَََيـََ‪َ.

‬‬ ‫ك‪َٜ‬ذَڙَ َ‪ٚ‬ـَ ‪ََ٣‬ڌَاَ َ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 4َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪250‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ48‬‬ ‫َفٿؿَهـذَ؛ََ‬ ‫ـ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫ؿؾَهؿََڙََٿَََ َََ‬ ‫يـَّ َ ََ‬ ‫َهَََ َ‬ ‫ـڑََ ََََ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ؾَڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َ‪١‬ڌَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڎَيَـََُيَا‬ ‫ّ‪٢‬دـَڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫ؿذَ َبََََ َ‬ ‫َڇـذَ َََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 9َ-َ8‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ49‬‬ ‫َ‬ ‫َڪََََ‬ ‫َََََََ ََََََ َ‬ ‫َفَهـََڙََ َ‬ ‫يـڑَ؛ََ‬ ‫ََََـَڏَ ََ‬ ‫ُُي‪٠َ،‬ي‪٢‬ڌَذا!َ‬ ‫ي‪٢‬دفَ ََـَ‪٠‬ؿٽ‬ ‫َهَََُؾَََاَََ َ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دَََهڌَََ ََََ ََ َََََ‬ ‫ـَ‪٠‬ؿؾَهـڑـڑَ؛ََ‬ ‫َُُي؟َََـَ ََلَـ!َ‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ـَ َذََ‪َٜ١‬‬ ‫ك‪َََ ََ ََ َ ََ ََّٜ‬‬ ‫ََََ َـََڑَ‪َ.‬‬ ‫َََََّچَھيََـََـَٿ‬ ‫‪َّ،‬ؿڍا!َ‬ ‫يتَهـَّـڈـڑَ ََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 5َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ50‬‬ ‫ََََڏَ َؾََڇَََ‪َ َ٢‬ڌ؛ََ‬ ‫ؾَهـَڇ‬ ‫َََََََُ ََ َ‬ ‫ََڐـ‪َ،‬ك‬ ‫َََََََڏَ َؾَََاََؾَََ‬ ‫َهَََُؾَٿـَڇ‬ ‫ََؿؾَذَ َ‪١‬دَ‪ََ٣ َ،‬ٿَ ََُيَ ‪ََ٣‬ڂَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫يػََڋَََُـَ‪َ.

‬‬ ‫‪ُُ٢‬يَڐـَّـَ‪٠‬‬ ‫ؿذَ َ‪ََ َََ ََٚ‬‬ ‫ُُيَڪَڕََڈََـَ‪َ َََٛ١‬ؾ؟ََََّ َ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪251‬‬ .‬‬ ‫ڙـَڇ‬ ‫ََََرَََ ََ ََ َ‬ ‫ھَ‪َ َ َََُ٢‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫‪َ53‬‬ ‫‪٢‬دفَفكَََيؿََ ََ َ‬ ‫ؾَڪَ َرف؛َََ‬ ‫ـَڪَـَ‪َ١‬ھََؾ‪ََ َ َََْ ََ٣ ََ،‬‬ ‫ؾَڪـَڪَـَ‪ََ َ١‬‬ ‫َهَََُ ََ َََ‬ ‫ـَخَاَ‪َ١‬ھََؾ؛َََ‬ ‫يـؾَهَ ََ‬ ‫َا َڋَـَڇ‬ ‫َََََ َََ َ ََ‬ ‫ُـَاـڋيتَ‪َََ،‬خَ َذَخَ ََڇََرَََ ََ َ‬ ‫ـَ َيڄَ!َََڏََ‪١‬ڀَََ ََ َ‬ ‫َََ ََ‪ٛ‬ـؾَ‪َ.‬‬ ‫َؿؾَٿ‬ ‫َََََڒََ ڑـََ‪َ َٚ‬‬ ‫‪َ،‬اڈـَاـڙاؿ‬ ‫ـؾَژَََڎَڍَ َََ ََََ َ‬ ‫ـَڎـذَ َ ََ‬ ‫‪َ ََ ََ َٚ‬‬ ‫َََََؿَََ‪َ 12َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫‪َ52‬‬ ‫ؾَّـَڐَ‬ ‫َََڏََََـؾ؛َََ‬ ‫َـاذفڑََڊـ‬ ‫َهَََُ ََ َ‬ ‫ـڑََََ َ‬ ‫‪١‬ـذَ‪َََ،‬ـَھَ َؾََ ََ َ َ َ‬ ‫َََؿَھَ َ َ‬ ‫يـؾَڌاذَ‪َ١ََ،‬قَريَيَـَ َ‪١‬سََ‪َ١َََٜ١‬ـَقَََ َـرفَ‪َ.‫‪َ51‬‬ ‫ََََـََََ ََ َََ َ‬ ‫ََََرََؾَََ‪ََ٠‬ڍَ؛ََ‬ ‫َََََََؾََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫يُيَهھؿؽَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫َهَََُؾَََهَ َھڒـَڇ‬ ‫ّڍَرََ ََ َ‬ ‫ؿؾَذَچَ؛ََ‬ ‫َ‪٢‬ڊََ ََََ َ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َڌاذََ َََسََ َ‬ ‫ََؿؾَذَړَـيَََ َ ََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڪـَذَاَ َ ََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‫‪َ54‬‬ ‫َ‪٠‬ـذَـَََڙَََؾََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫َََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َََََُؾََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬ڍيَرَ‪َ،‬ك‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَڑ‬ ‫‪٢‬ڍيَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫َهَََُؾَڑ‬ ‫َََ َؾََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڏََ‪١‬يَََ َؿؾَ ‪َ ََ٣‬سَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ڙفَڐـَََ‪َٚ‬مَريَ؛ََ‬ ‫َََ‪َََ َ َََٚ‬‬ ‫يػََڋَََُـ‪َ،‬‬ ‫َڎؿڙَي‪ََ٢‬ديَ َسَََّؿَ‪ََ٠‬راََ!َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھََ‪٠‬‬ ‫ـَ َڈَـََ‪٠‬‬ ‫‪َ ََّ،‬ڀََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ8َ-َٜ‬‬ ‫‪َ55‬‬ ‫ََََ‬ ‫يـذـَََـََڍَيؿ؛‬ ‫‪١‬چڙَََ َ‬ ‫َََهَ َؾَ‪َ،‬ا‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَ‬ ‫ََََََ‬ ‫َهَََِ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ََََََُـَ!َ‬ ‫قـؾ‪ََّ،‬چؿَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫چـڄـَڇ‬ ‫َََََََريَ َؾَ‪َ َََ ََََََّ،‬‬ ‫ڇَ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ56‬‬ ‫کُيَڇـڑََ؛ََ‬ ‫‪٢‬وُيَ ‪ََََ َ ََ٣‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََََ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڈ‪َٜ‬ڪـڂي‬ ‫ُـؾَڪؿڙَََََ‬ ‫َهَََ ََ ََ َ‬ ‫‪َََََََ َََََََ٠‬‬ ‫َرفَ‪َ.‬‬ ‫َي‪ٛ‬ـڄـَڏاذََڋَ َ‬ ‫يؿَك‪ٛ٢‬ؾَ‪٠‬ـڑـڑَ‪َََ،‬ڏَََََ ََ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ25َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪252‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ّـؿ‬ ‫ُيَّـڏَ‪َََََّ،‬يتََ َ‬ ‫َََََڏَ‪َ١‬ـََ ََ َََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 1َ-َ11‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪253‬‬ .‬‬ ‫ََََّـََډَ ََ َ ََ‬ ‫هؾَڐـَََعََٔؼََ ََهَـَا‬ ‫َ َََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫‪َ59‬‬ ‫ؾَكـؾَاـڂَََ َُيَََََ َ‬ ‫ََََكََؾَََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَيؿ؛‬ ‫ََََََ ََََ َََ‬ ‫َڅـڏَ‪َ،‬ا‬ ‫َهََُؾَا‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫َڒذَ َ َ‬ ‫ََََ‪َٚ‬رََ‪َ َ١‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڊـڏَ؛ََ‬ ‫ڪََيتَ‪َ،‬ڊـ‬ ‫ڈڙڪَـَڈـ‬ ‫ََََ َد َذَََ‪َََََ َََ َََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫ََّڒَـَرََڇَََڌََيُيَ‪َ.‬‬ ‫َََـَََ‪ُ١‬ـََ‪١‬يََڙَ‪َََ،‬هَ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ّـََ َ َ‪َ١‬دَفَځ‬ ‫ڪَََّـََ‪َٚ‬ڙََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫‪َ58‬‬ ‫ُـؾَـاََډَ ََ َ‬ ‫ََََڏَ َؾَََڪؿََڙيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪَڋَ َرـَڇ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫َهَََُـؾَََـَ َ‪ٚ‬ـَك‬ ‫هؾَڐـََََّ َ‬ ‫ََََډَ؛ََ‬ ‫َََََڏَ َؾََڊھـ‬ ‫َََََڙََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَڊھي‬ ‫ََهَ َََ َ‬ ‫َ َََ‬ ‫ڪَََّـََ‪َٚ‬ڙََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َّ،‬ـَـاََ‪َٚ‬ڙََځََـ‪َ١‬ـََُُيََََـَڐََڙَفَ‪َ.‫‪َ57‬‬ ‫َََََڙَ ََ َ‬ ‫ؿڙيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪَڋَ َرـَڇ‬ ‫ھڙفَََكَََُـؾَڊھي‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َهَََُـؾََڊ‬ ‫ََََڏَ َؾََڪَ َ َ‬ ‫ََََڙَ؛ََ‬ ‫َُّيَ‪٠‬ي‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ َ‬ ‫ْؿَ‪ٞ‬ـََ‪َٚ‬را‪٠ََ،‬‬ ‫َُّيَََهَ َََ‬ ‫ڏََڏََ َ‬ ‫َََََؾََََََ َ‬ ‫‪٢‬کـََََّ َ‬ ‫ََهَـَ‪َ.

‬‬ ‫‪َٜ١‬څـڄـَڪؿَڈ‬ ‫‪٢‬ڍَََََ َََ ََ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَ‪َ،‬ڑ‬ ‫کـَڎَََ‪٢‬ـؾَڇ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڇَ َ ََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ61‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَََڗ؛َََ‬ ‫ُؾَكـڄـَڇ‬ ‫َََََ َََََ‬ ‫ََََََُؾَك‬ ‫َََؾ‪َ،‬ك‬ ‫َََََڋـَََڏََي‪َٛ ٢‬‬ ‫ُؾَهََُؾَك‬ ‫َهََ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫َڈـذـَڋَ ََؾََ َ‬ ‫ََََـَ‪١‬ڀَََ َڃََََ َ‬ ‫َََؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫ََََ ََڑـدمھؿ‬ ‫ڪؿَڒ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ62‬‬ ‫يُْيَ؛ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَا‬ ‫َََََراََخََفََ ََتََ ََهَ َََ‬ ‫هـَف‬ ‫َََََڃَََفَََڂََڒََخَ َ ََ‬ ‫َ َ َََ َ‬ ‫َََََـڙَفَ‪َ .‫‪َ60‬‬ ‫َ‬ ‫َََََيـؾ؛َ‬ ‫!َـ‪َََٛ٣‬ـََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َََََََُ َََ‬ ‫َََـََ َ‪َ،ََ َٝ‬ڪَـَ‪١‬ڌ!َك‬ ‫ُؾَكؿؾَؾ‬ ‫َهََ ََََ‬ ‫ؾَڒڑَََـَ َذَ َََ‬ ‫َََََيؿََ‪َ .‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََؾََ‪٠‬‬ ‫ڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََؿَََ‪َ 2َ-َ5‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪254‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪َٜ١‬اـڏاَڪـڇ‬ ‫‪َ،‬عيدََََََ َ َََ‬ ‫ذـراَذَ َ‪١‬دََ ََذََ َڐؾَ ََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 5َ-َ9‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫چڅُي؛ َ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ٿـََّ ََ ََ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ـَځ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫ََََََؿؾَََڇـَريَيؾََ‪٠‬‬ ‫هـَځ‬ ‫ََََََ ََََ ََ َ‬ ‫ّ ـ ـؿؾ؛ َ‬ ‫َََََځَـ ــَََڏََڂـََ ََ‬ ‫ـڙَََڗ‪َ،‬ا‬ ‫َڌ َڱَ ‪ََ٣‬ڌ ـ ـقـَ‬ ‫َََڌَ َ َ‬ ‫َََڙَيَََُـَََڏَ َـؾ‪َ،‬اَ‬ ‫َََََٿـَََََ‪٣‬ؿڅَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ .

‫‪َ64‬‬ ‫‪٠َٜ١‬ؿ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َََڏََيـََََََََ َ‬ ‫َََڏَََـ‪َ،‬‬ ‫َََََؿؾََ‪َٜ١‬‬ ‫َََهَرَََهـٽ‬ ‫هـَ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َهؿؾ؟ََ‬ ‫رف‪َّ،‬ـَڇ‪٢ٛ٢‬وـَڪَـ‪َ١‬ڌََ ََ َ‬ ‫َڪَ َ َََ َََََََ َ ََ‬ ‫ـؾَڪؿؿ‬ ‫ََّڌَ َ ََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫‪َ65‬‬ ‫ي‪٢‬دفَ ‪َ ََ٣‬ڄَ؛ََ‬ ‫ُـَفَ‪َ َََٚ‬‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫ف‪َّ،‬ـَٿ‬ ‫ََََخَ َڙَ َََ‬ ‫َََََـَرََڏَ‪َ١‬ـَڊؿ‬ ‫هـَڊ‬ ‫‪َ،‬ڋي‪٤‬ؿَڋَؿَ َ ََ ََ َ‬ ‫‪١‬دـَڪيرتََا؟ََ‬ ‫ّ‪٢‬داَك‪ٛ٢‬ؾََََّ‪َ َٛ‬ڄَ ََ َََََ‬ ‫ََ ََََََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 23َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ66‬‬ ‫َََرَ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫ؿؾَڐـَٿ‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫ف‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََخَ َڙَ َََ‬ ‫َََََـَرََڏَ‪َ١‬ـَڊؿ‬ ‫هـَڊ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬اـڍفَََـيَڕَََاََخَ َبََ َ‬ ‫ڋيق!َ‪٠‬ـذفَََڋَرَ َح َََ َ َ‬ ‫ََ َََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ22َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ67‬‬ ‫ََََ‪ٛ‬څَََـََ ََّ َََ‬ ‫‪ٛ‬ـڑَ؛ََ‬ ‫ََََ َؿؾَڊ‬ ‫ف‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َخ َڙَ َََ‬ ‫َََََـَرََڏَ‪١‬ـَڊؿ‬ ‫هـَڊ‬ ‫َ‬ ‫ـَذَ َََ َََََ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫َََ َخَ َبََ َ‬ ‫َُيَهـََا‬ ‫‪َ،‬اـڍَ ََ َ‬ ‫‪١‬يُ‬ ‫ّـڄـَ‪٠‬ـڑَ َََ ََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ24َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪255‬‬ .

‬‬ ‫يـؾَُّيََ‪َ١‬ي‪َ ٢‬ھ‬ ‫ََََرَََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڎَ‪َ٢‬ڃََ ََ َ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪256‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڙفَّـَؿ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڙََََڎَ َ ََ‬ ‫!َك‪َّٜ‬ـَ‬ ‫‪ََ،‬سَيَعَ َََََ‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙَََََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 14َ-َ5‬‬ ‫‪َ69‬‬ ‫َـذكَََـَََ ََّؿَ‪ََ٠‬راََ!َ‬ ‫ؿڑََ َ‬ ‫ََََعَمَرَ!َكؿََ‪٠‬‬ ‫هـ‪َ،‬‬ ‫يدَ ََ‪َّ،‬ـَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ َؽََعََ َ‬ ‫ّـؾََّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫يڌـذََؾََََـََّرَ َََ ََ َ‬ ‫ـَژًََََََرَ َيدَ؛ََ‬ ‫ف‪ًَ،‬ؿَٓ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫ـَيََُ‬ ‫َ‬ ‫َّڪَڃََ َ‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَََهـََ‪َ.‬‬ ‫ـَهـََ‪٠‬‬ ‫‪٠َ،‬ـذَ ََ َ‬ ‫َڪََََ‬ ‫يـََٓ‪َ َََٛ‬‬ ‫يدَ ََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫‪َ70‬‬ ‫َََ‬ ‫ڙـَاـڂـَََـَ َ‬ ‫ڍَ ََهَََُؾ؛َََ‬ ‫َََ َھ‪ََ َََ َ َََُ٢‬‬ ‫َََؾ‪َ،‬‬ ‫َََڏََي‪َ ٢‬ھ‬ ‫‪ََّٜ١‬چؿَ‬ ‫هـڑَََََ َ‬ ‫َڪـذََڎَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَيؿََ‪َ.‫‪َ68‬‬ ‫ََََََڐـ؛َََ‬ ‫ـَّـَؿ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڙَََاَََ َ‪١‬دَ َذََ ََهَ َـَ ََ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙََََڏَ‪ََ َ١‬‬ ‫هـَ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڙََََّـََ‪َٚ‬ڙََ َ‬ ‫ََذَفَ؛ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَ‬ ‫ََََ ََهَ َََ‬ ‫‪َّٜ١‬ـَؿ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڙََََڎَ َڙفَََََ‬ ‫ّـَ‬ ‫ََ‪٠‬يڙَ ََ َ‬ ‫ََََ ََهَـَ‪َ.

‫‪َ71‬‬ ‫هـهَ َ‬ ‫ََڋُـ؛َََ‬ ‫َََڏََيـََڅََ ََ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ‪َََ،‬ڏَھََََځرياَ‬ ‫ڪَ!َكؿَ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََهَ ََ َ‬ ‫داذَ؛ََ‬ ‫َهيرتـ‪َ،‬ك‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫ََََؽََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫ؾَڗَ‪٠‬ـ‬ ‫هَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َََََ‪َ ََ ََََ َََٛ٢‬‬ ‫ؾَكؿؾَ‪َٙ‬مََعَ ََ َ‬ ‫َََََرَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َځرياَـَڍََفَََ َڏيَ ََ‬ ‫ـَڪَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ؾڑَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ـيَڕَََ َََ‬ ‫هـَاڋيُ‬ ‫َ َََ‬ ‫ڋـذَ ََََََ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ72‬‬ ‫َ‬ ‫هـهَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََعَطَـََـَََڒَيؿ؛‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫ََََڙڕََََ َََ‬ ‫ڪََهَھَؿَ‪١‬ـڑ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ َؽََ َ‬ ‫َڪَ َڍَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََـَيَ‪ََٛ‬ـَََـَڅَـَيؿ؛‬ ‫فَڪَيَ‪َ ََ٢‬رـ‪َ،‬‬ ‫ؾَڪـَ‪٠‬‬ ‫كَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬دََؾََكَڋَـَيؿ؛‬ ‫َُّي‪َ،‬ك‬ ‫ـََّرََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََّچؿََ ََ ََ َ‬ ‫ََٓ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڈـڏَاَيؿ؛‬ ‫ََََـيَََؾََََ‬ ‫ََََيَ َؿؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ؿؾَخَ َذَ‪َ٠‬ـَ َ‪١‬ديَََؿؾَٿ‬ ‫خَايَََ ََ َ‬ ‫َٿـَڋَـََََََََََ َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫َّـڎ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ‬ ‫!َڪَ ََ‬ ‫وـؾَََـَ َزَ ََ َ‬ ‫‪ََٕ،‬قَحََ ََ َََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 7َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪257‬‬ .‬‬ ‫َََڔڅؿ‬ ‫فَڒ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫يؿ‪َ،‬ك‪٠َٜ‬ـذَ َََ َ‬ ‫ڋـذَڎَََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ73‬‬ ‫خا!َهؾَڐـ؛ََ َ‬ ‫َََ ََََ َ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـََا‬ ‫‪٢‬وھـؾَََهَ َسَ َََ َ‬ ‫ََََڃَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫هـڑ‬ ‫َ َږ‬ ‫بََ َ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڪَ َسَ؛َ َ‬ ‫ََََََٿـؾَؾ‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ف‪ٚ‬ـَهؿ‪،‬‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َََ‪َ َ٤‬‬ ‫ـَذ‪َ١‬ڕَ ََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ .

‬‬ ‫َََ َرفَََھَؾََغََرَ ََََ‬ ‫ؿذَ‪ََ،‬ڊ‬ ‫ََّ َڀَََفَھَََ َ‬ ‫ي‪٢‬دـََََّ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ75‬‬ ‫ڂَڏََ َََسَ‪َٛ‬ؿ؛َََ‬ ‫هـڑؿ‪َ،‬هـڙجيـ!ََسـَ‬ ‫ََََََ ََ َ ََََ‬ ‫ََََّ َََ‬ ‫َََََََ‪٣‬ؿََڙيَ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫يـ‪َ،‬فڐؿَٿؿ‬ ‫ََََذَََََ‬ ‫ْؿ‪َ،‬ڒؾَڇـ‬ ‫ڇَ َََََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ18َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪258‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ74‬‬ ‫ؿذَ ََ َ‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫َََََرََيَبََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَيتَؾ‬ ‫هـڑ‬ ‫َََـيَ َسََهَ‪َ٢‬قَ َ َ‬ ‫‪١‬ڪَـَاَ‬ ‫َََؤَ َ‬ ‫ھؿذَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڊ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ََََََھَڏَفََ‪٠‬‬ ‫َََٿيؿ‪ََ،‬ڊ‬ ‫فَھَـَځ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫يبَكـؾَ‪َ.

‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََهللََا‬ ‫‪٢‬وھََا‬ ‫َََََ َ‬ ‫ؾَڐـ‪َ،‬هؿََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََ َََ‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـَا‬ ‫َا‪َ٠‬ؾَََ َ‬ ‫ـاَـَّريراڍَ‪َ14َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪259‬‬ .‫‪َ76‬‬ ‫َََََڎََڇَََرََدمَـ؛َََ‬ ‫يـذا!َهيََ َڏيَ َؿؾ!َڇـ‬ ‫ََََََََ ََََ‬ ‫هـڑؿ‪،‬‬ ‫َََََڎََڇَََرََدمَـَ‪َ.‬‬ ‫هؿٓـؾ‪َ،‬هيََ َڏيَََؿؾ!َڇـ‬ ‫هـڑؿَ ََ ََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪوـ؛َََ‬ ‫ي‪٤‬ؿَـَڅَََََ َ َ‬ ‫َڏف‪َ،‬‬ ‫‪٢‬دفَََىَقَََيَبََ َ‬ ‫‪َ ََ٤َٚ‬‬ ‫َََـََََََ‬ ‫َ‬ ‫وـ؛َََ‬ ‫َََََُ َ‬ ‫َََََل‪ََ٢‬گََ ََهَََُؾَڇ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬سَََاَََّرَف‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َََ٠‬ٿـؾََا‬ ‫عَ َ َ‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫ـڑََځَََ َ‬ ‫َُوـ؛َََ‬ ‫تََڋََ َ‬ ‫َََ َؽَاََََؾََََڐـ‪َ،‬‬ ‫رصَََاََىؿا‬ ‫َڔَ َ َ‬ ‫ذهـ؛َََ‬ ‫َڏفَََـَ َ َ‬ ‫څؿ‪َ،‬ـاََىَ َدََ َ‬ ‫ڪرفََ‪َ١‬يـََرََ‪َ١‬ڪَََََ‬ ‫ََ‬ ‫وـ؛َََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ؿؾَڪيؿَڊ‬ ‫َؾَكـ‪َ،‬ڊؿڙيَ َ ََ‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََ‬ ‫َََ َؿةََََ‪ََ٠‬ڙَ َََ َََََ َ‬ ‫داَٿؿَّچـ؛َََ‬ ‫ؿََّ ََََََ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دََڑَََ َ َََََ‬ ‫اَهَ َؽََاَََ َ‬ ‫َاـڋلؿ‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫‪١‬دا‪ٚ‬ـڑََ ََََ َ‬ ‫َڪوـ؛َََ‬ ‫َهؿ‪ََ،‬سَرَََّـََڎََ َ َ‬ ‫ڑيـؾَا‬ ‫اََََ‬ ‫ََََـَ ََ َ َ َ‬ ‫ھرهـ؛َََ‬ ‫َََََََََََََََ َ َ‬ ‫ـَبَََهؿ‪َ،‬ڊھڅؿَٿؿَڊ‬ ‫َكؿؾَؾ‬ ‫ڐَڃََََ‬ ‫ََََؿَةَََؾَََ ََ‬ ‫وھـ؛َََ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ََََََوَھَڈ‬ ‫ََََڍََڪيـَڑ‬ ‫َاـ‪ٚ‬ـدمـ‪َ،‬‬ ‫ڊؿَعيبَََ َ ََ‬ ‫ڒَ َََ ََ َ‬ ‫َڗ‪َٕ،‬ـىبََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫وھـ؛َََ‬ ‫َّؿََسَ ََ‬ ‫هيڪَـَََـَ َ‪ٚ‬ـَََـَهَ َ َ‬ ‫ؿخََ َََ ََ َ َ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َڊَ َڅَ ََ َََ‬ ‫چـ؛َََ‬ ‫ـڑََځَََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬هيڪؿَځ‬ ‫ـڑََ َ َََ ََ‬ ‫ـَڊاڑََڌَڄَ َ َ‬ ‫هھـَ‪َ .

‫‪َ77‬‬ ‫ـَ‪َٙ‬مَعَََََ‬ ‫َڇؿڑَ؛ََ‬ ‫ـڑَََڗ‪َ،‬ك‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫بَََ‪َ ََ َ َََََ٠‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَ ََ َ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَهَ َ َ‬ ‫َڪَرََََڏََ َََ‬ ‫َََََخَ َبََ َ‬ ‫َڪؿڑَ؛ََ‬ ‫َََـََڍََاَََ‪١‬چََڙا‪ََ،‬ا‬ ‫ََََـ‪َ،‬‬ ‫ـَڌَََڪـك‬ ‫ََََؽََََّ َ ََ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫‪ٛ‬ـذََُيَ‪َ.‬‬ ‫ََََرَََڗَڇ‬ ‫ـَفڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ّـؾَكؿ‬ ‫اَ ََ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ79‬‬ ‫ُيَٓـََؾََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ََََ َ‪ََ ٚ‬‬ ‫ؿؾَهيڏـ‪َ،‬ڒ‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫بَ!َك‬ ‫َََٓعَ َ َ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫‪َ ََ َََ َ َ٠‬‬ ‫ـَكيڏـ؛َََ‬ ‫ََََََََكَََ ََْ ََََ َ‬ ‫َََََرَيؾ!َكؿؿ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَڇ‬ ‫ؿؾَكـَڪََرَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََ َؽَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َافَََڪـَ‪٠‬‬ ‫َڪيڏـ؟َهَََُؾَ ‪َ ََ َ١‬‬ ‫!َڪَ َ‪َ ََ َ َ ََ ََٝ‬‬ ‫َؿارَيَ‪َ١ََََٝ٢‬چـؿَ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪260‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫!َََََّ‬ ‫‪٢‬دـڑَ ََ َ ََ‬ ‫‪١‬يـؾَځـ‬ ‫ځَـََََ‬ ‫‪َ،‬هـَّـََڅَؾَ ََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ78‬‬ ‫َََهَ َََ‬ ‫‪َ،‬هَيَََُ ََََ َ‬ ‫َََََ َڏَُي؛َََ‬ ‫ََََََََيؿَََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ؾَ‪٠‬ـذَيؿ‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫َََيَََُؾََ‪َٜ١‬‬ ‫بَ!ََا‬ ‫ڒـڑَ ََ َ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫ڪََكََََََ َ ََ َََ‬ ‫ََََّ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَّـڑَ؛ََ‬ ‫ـڑََ ََذَ َةََ‪َ٢ََََّٜ١‬وَ َرف‪َ،‬‬ ‫َذَكَ َ َ‬ ‫ََََ َََ ََ ََ‬ ‫ََََ َؿڅَـَ َ ََ َ‬ ‫ََؿؾَڪَيَ َؿؾَ‪َ.

‫‪َ80‬‬ ‫راذَ؛ََ‬ ‫َََََيؿَؾ‬ ‫َََهَ ََؿڑَََڗ‪َ،‬ٿ‬ ‫هـ‪َ١‬ـَََڒَيؿَ‬ ‫‪٤‬بََؾَََ ََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ُيَـَََََ َ‬ ‫ذاذَ؛ََ‬ ‫‪٤‬ؿَـَڋَـََ َََ‬ ‫ـَھَََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَ َرفَََغَ َ‪ََٝ‬ڊَََ ََ َ‬ ‫ََََـَ‪َ١‬ھَََ‪٢‬وؿََ‪َ .‬‬ ‫َڪـؽَ ََ‪ََّ،‬ـَ‪١‬ڀََؿيَََ ََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪261‬‬ .‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪٠‬ٿـَفَ‪َ ََ٠‬ؾََڈَََ َ َ‬ ‫‪٠َ،‬ؿذَ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ83‬‬ ‫هـؾَََهَرََ‪َ ََ ََ َ ََََُٚ‬‬ ‫ََََََََُُي؛ََ َ‬ ‫ََََڍَ!ََ‪٠َٜ١‬ؿٽ‬ ‫َََََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ،‬كـؾَك‬ ‫ڙـَهـؽَ ََََ‬ ‫ََ‬ ‫ڄَڪََ ََ َ‬ ‫ڇََؿَ َ‪١‬دَفََڑَََاََ ََ َ‬ ‫ؿؾََّـ‪َ َ١‬چ َؾََهَ َؿؾَ‪َ .‬‬ ‫َََََْـَيؿَڇ‬ ‫َََـَڇ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ ََ َ١‬‬ ‫‪ٟ‬ـذـََ‪َ ََ َ َ١‬‬ ‫رـاذَ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ81‬‬ ‫َ‬ ‫َڪََََ‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫‪ٛ‬ڙـ؛َََ‬ ‫ـَََّ‪َ َ ٢‬‬ ‫ؾ‪ََّ،‬ؿََريَََ‬ ‫َََََيَََُ َََ‬ ‫يؿڑََ‪َٜ١‬ك‬ ‫هـؾَك‬ ‫ََ‬ ‫َيـؾَ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـََََ َََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬كؿڐـَا‬ ‫َڗ؟َ َ‬ ‫ََََڐََڙيَََؾََ َ‬ ‫ي‪٢‬داَڪَيَََُ ََََََ‬ ‫َڇََرَيؾَڇ‬ ‫ڒّـَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ82‬‬ ‫ؿذَ‪َ َََ،‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬ڊا!َڍـذَََڌَڄَ َـُيَََهؿ؛‬ ‫ڪََ ََََ َ َ‬ ‫هـؾَكؿَ‬ ‫ََ‬ ‫َََََ‪َ ََََُٚ‬ڙـََََّ َ َ‬ ‫فڑَََ‪ََ٠‬ډَرَََََ َ‬ ‫ؿذَ َََ َ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََرََُيَ‪َ .

‫‪َ84‬‬ ‫ََََََََُُي؛َََ‬ ‫ََََڍَ!ََ‪٠َٜ١‬ؿٽ‬ ‫َََََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ،‬كـؾَك‬ ‫َُڙـََََّريَ ََََ‬ ‫هـؾَََهَرََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫َـَّـََ َر‪َ،‬ك‬ ‫ََّ َڀََََـَڈَـَ ََ‬ ‫ڒّـَ‪َ 5َ-َ1‬‬ ‫‪262‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫فڑََ‪ََ َٚ‬ؽَ ََ‪َ،‬ڪَـَََ‪ٛ١‬ـَََـَ َيؽََََـَ‪َٚ‬ڃََ َ‬ ‫كََيتَ َڑََٿََََڌَ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 9َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ86‬‬ ‫َڐـ‪َ،‬كـؾَكـؾََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َََََّوَؿَخََ؛ََ‬ ‫ََََڎَََ َََََ ََََ‬ ‫ََََ ََُْيَڇـ‬ ‫هـؾَهـؾَڇ‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫ََََََ َََََ‬ ‫‪ٛ‬ـؾَڇؿڑََكَََڪَقََريََڋَََُؿَ‪َ.‬‬ ‫ََََهَھَـَ‪َ ََ٤‬ـََڑََڊھـك‬ ‫ھڐََف‪َٜ‬‬ ‫ڏفَڪَََريَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫َڒڏاََا‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪َ85‬‬ ‫ُيَكـؾَََهَ َؽَ ََ‪َ،‬ڪَـَََ ََ َََ‬ ‫ََََ‬ ‫َذفَ؛‬ ‫‪ٛ١‬ـَهـڑََهَ‪َ٤‬ڃََ َ‬ ‫هـؾَهَََُ ََََ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َـَڈَـََـَََـَهَؿَخََ‪َ،‬ك‬ ‫ڒّـَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ87‬‬ ‫ََََ ََِنََـَ َر؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬كـؾَكـؾََ‪١‬ـؿ‬ ‫ََََڎَََ َََََ ََََ‬ ‫ََََ ََُْيَڇـ‬ ‫هـؾَهـؾَڇ‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫ََََََ َََََ‬ ‫‪ٛ‬ـؾَڇؿڑََكَََڪَقََريََڋَََُؿَ‪َ .

‬‬ ‫َََـَََي‪٢‬دَفَڇ‬ ‫ك‪َٜ‬‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫ڑيـؾَ‪ٚ‬ؿةََىَ ََ٘ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ 2َ-َٜ‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪263‬‬ .‫‪َ88‬‬ ‫َ‬ ‫َََـَيڃَََـ؛َََ‬ ‫ف‪َ،‬ـَ َذَ َڋَـََ‪َٜ١‬‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫ـَهَََُرَ ََََ‬ ‫هـؾَهـؾَََ‪َ ََ َََُٚ‬‬ ‫ََََّڪََ َ‬ ‫فَڐـََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫ـَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََ َ‬ ‫َََـَ‪١‬دَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪ََ٣‬ڙَ‪َٚ‬ـَ ‪ََََٛ٣‬رَؾَڇ‬ ‫َََيَـََ ََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ7َ-َٜ‬‬ ‫‪َ90‬‬ ‫َ‬ ‫يسََََـَڙََؾََ َََ َ‬ ‫َهؿَڪَرَ؛ََ‬ ‫هـؾَّـ‪٠‬ـڄيُؾ‪َََََ َََُْ ََّ،‬‬ ‫ـ!َكـؾَََـَ َ‬ ‫ََ ََ َََََََ َََ َ‬ ‫ف‪ٚ‬ـَ ‪َ ََ٣‬ڄَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََََ َــََََ ََ َ‬ ‫ََََرَ؛ََ‬ ‫َََـَف‬ ‫َفيچـذَيـَڄ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ٿ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ‬ ‫َََََؿََـَََـَ َذَ‪ََ،‬ا‬ ‫ؿذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ََََََـ‪َ،‬‬ ‫َََََؿؾَڇيڃ‬ ‫ـڈَـَځ‬ ‫ََ‬ ‫‪٢‬دَ َََ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ6َ-َٜ‬‬ ‫‪َ89‬‬ ‫َ‬ ‫َََـَيَْـَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫َََـَيڃَََـََ‪َٜ١‬‬ ‫ـَهَََُرَف‪َ،‬‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫هـؾَهـؾَََ‪َ ََ َََُٚ‬‬ ‫َ َ‬ ‫َڏفَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ‪َٛ‬ـََ‪َٜ١‬‬ ‫َٿـؾَڇ‬ ‫َََََ َؾََ‪َََٚ‬‬ ‫ََََـ‪َ،‬ك‬ ‫ؾَڅـك‬ ‫څـكؿَهَ ََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ّرَڪـڇـَيتَ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪َ93‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫َََـََـَڇـ‬ ‫َََََ َڒڕَڇ‬ ‫ؿؾَڐـَ َ‪١‬ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫هـؾَڪَـََ‪٠‬‬ ‫ََََََ َََ ََ َ‬ ‫َڪـ؛َََ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڪَيَ‪ََ٢‬رََ َ‬ ‫ـڙَََيَََڇَََٿَََهـ‪٠ََ،‬‬ ‫ڇَڕََڇَََرَ َ َ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‫‪َ91‬‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾَهَـ؛َََ‬ ‫َ‪٠‬ٿـَذَ َةَ ََََ‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫َڪرفَڏََ‪َ ََ ََََ١‬‬ ‫هـؾَعـَٓؼََََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬كـؾََ َخعؿََىََ َ َ َََ‬ ‫َ‬ ‫َٓرض؛َََ‬ ‫ََََّڪَڃَ َاََ ‪٥‬فََ َ َ‬ ‫َََََُـ‪َ،‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾ‪ََّ،‬ؿَََ‪ٛ١‬ؾَڊ‬ ‫َّـََؿََ‪٠‬‬ ‫ََََََ َََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َّؤخاَڪرفَ‪َ.‬‬ ‫َََََََّرََ ََ َََ َ َ‬ ‫ََََڏَََڊَََرَڋَ‪٠َ،‬ٿـَ‬ ‫‪َ١‬ڪَـَڊؿ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 3َ-َ7‬‬ ‫‪َ92‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫هـؾَڪَلَ ََََ ََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ـڑََ‪َٚ‬ڏََََـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ُيَكـؾَڪَ َتَ‪َ َ ََََٚ،‬‬ ‫َ‬ ‫ََّڀَ ََََ َ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫يتَّيقـَڄ‬ ‫ڪـ‪َ،‬ڪَ ََ‬ ‫ڪـڇ‬ ‫َََـَََيتََ َ‬ ‫َََڎَڏَفَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫‪ٚ‬ـڄـَهـَََ َ‪ََََ ََٚ‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ـ‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪264‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ94‬‬ ‫ََََـَ‪َََُ١‬ؾََ‪َ َ١‬‬ ‫ڪَ َرف؛َََ‬ ‫ََََََ‪َ َ١‬رڅـ!َ‬ ‫ََََ َ‪٥‬ـَ‪١ََ،‬ـَك‪ٜ‬‬ ‫َََـَٿ‬ ‫هـؾَڪـَهؿَڑ‬ ‫ََ ََ َ ََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫‪َََُّٜٛ١‬يََََّ َ‪٥‬ـَ؟ََ‬ ‫َڪَڋَـََ َََ ََ‬ ‫َٿؿَڪَؾََ‬ ‫ڪؿؿ‬ ‫ُي‪َ،‬هـؾَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََيـََ ‪ََ٣‬چَـَََيُيَ‪َ.‬‬ ‫َََََلـؾَڈ‬ ‫ََََ َ‪٥‬ـَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََراََ‪َ َٚ‬ؿؾَٿ‬ ‫ځََ َڄَ!َڇ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 9َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ95‬‬ ‫ََََََََُُي؛َََ‬ ‫ََََڍَ!ََ‪٠َٜ١‬ؿٽ‬ ‫‪َ،‬كـؾَكؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫هـؾَـاََ‪َٚ‬ڙََََڗَََـَؿَ ََََ ََََ‬ ‫ََ ََ‬ ‫َـَڗَڪؿؿَڪََرَ ََََََ‬ ‫ڪَـَ ََ ََ ََََ َ‬ ‫َََََھَ؟ََ‬ ‫َََََڃَََهؿَڇ‬ ‫َُي‪َ،‬ڇؿڑََ‪٠‬ؿٽ‬ ‫َََقَىَ َؾََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هـََا‬ ‫ڐَـََـَرَ ََڇََ ََُيََڐَََريَ ََ َ‬ ‫َََ‪َ٠‬ـ‪َ َ١‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ9َ-َ10‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪265‬‬ .‬‬ ‫َََ‪َٛ‬ميََزَ َـؾََ‪٠‬‬ ‫ؿؾََّھَ‪٠ََ،‬‬ ‫َّرَََ‪َََ٠‬ٿـَك‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫‪َ96‬‬ ‫‪َ،‬كـؾَڪَُيََََـَ‪َ ََٚ‬‬ ‫هَـَ َ‬ ‫ُيََّلَ َُيَََّريَ ََََ ََ َ‬ ‫َ‪٢‬ديَ َسَََڪؿََډَََڗ؛َََ‬ ‫‪١‬ڪَ ََ َ‬ ‫فڑَ ََڇَََيـََ‪َ١َََٜ١‬ريَ؛ََ‬ ‫يؾََّڋَ َ‬ ‫ڏََ ََسََ‪َ٢‬ڊَ ََ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫وـ‪َ١َ َ ََ،‬دَ َ َ‬ ‫َََ َؾَََ‪٤َََ٠‬ريَ؛ََ‬ ‫َََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ََََََُؾََ‪٠‬‬ ‫َؿڑَََاََفَرََڒَََّ َرف‪َ،‬ك‬ ‫َهَََُؾَََ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َتََاَََ َةََـَ َڈـَ‪َ .

‬‬ ‫‪َ،‬ڑؿڙ‪ٚ‬ؿَهَََُؾَڑ‬ ‫ذاڄؿَك‬ ‫ـڑَ َََ َ َ َََ َ‬ ‫َََََََََُؾَََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ9َ-َ10‬‬ ‫‪َ98‬‬ ‫َ‬ ‫ََّڂََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َّـَََڋَََُوَ َؾَ؛ََ‬ ‫َڪؿ‪َ،‬ڋـذَڎََ َ‬ ‫هَ‪ََُ٢‬يََ َ‬ ‫ََََ ََََ ََ َ‬ ‫ََََڇَََڏَ َؾَ ََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ؾََ َ‬ ‫َڪَيَ‪ََ٢‬راََ‪َ.‫‪َ97‬‬ ‫ََََ ََ َََ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََّ َکَيؿ؛‬ ‫ََََََُؾََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َّ،‬ؿڍـَك‬ ‫ـَڋؿڑَ ََ ََ َ‬ ‫هڳَهَََُؾَك‬ ‫َ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ذَ ََ‬ ‫ََََ َؽََڑَََ َڙفَ‪َ.‬‬ ‫َذَڈَ َؾَََذاَؿ‬ ‫‪٠َ،‬ٿـَڪَ‪َ ََ٤‬‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ99‬‬ ‫َڇڙ‪َٚ‬ؾَ؛ََ‬ ‫ؿذَََ َ‬ ‫ـذََ ََخَ َ َ‬ ‫َ َََ ََ َ‬ ‫ذخََ ََََ ََ ََ َ‬ ‫هؾَڐـَخَ َ َ‬ ‫َهؿ‪َّ،‬قؼََّ َ َ‬ ‫‪٣‬عَڪَؾَ؛ََ‬ ‫َََطَـَ ََ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ٿَڗ‪٠َ،‬ـڌََ‪٠‬‬ ‫ؼَڪَرََؼَََرَ‪َََََ ََ َ ََ َٚ‬‬ ‫يؾڑََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ْؾَڇ‬ ‫‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾَڗَڇ‬ ‫‪٢‬ؿَّؿَڇڙ‪َٚ‬ؾَ ََ َََ ََ‬ ‫ڇََََ ََََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ14َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫‪266‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ100‬‬ ‫ََََََََ‬ ‫يـَِفََََاهللََََڗ؛َََ‬ ‫ََََ‪َ١‬ـَٿ‬ ‫ؿخَڐـ‪َّ،‬ـَؼـ‬ ‫َََـَهَ َ َََ َََ َ‬ ‫هؾَـَڈَـَيؿَ‬ ‫َ َََ‬ ‫ََََـَعََؿَخََََڗ‪َ َََ ََََََ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪؿَڪَ َؾَََّوَؿَخََ؛ََ‬ ‫يـڏَ َ‪ََٜ١‬ؾ‬ ‫‪َٜ١‬ك‬ ‫َََََ َؾَََؾََََ َ‬ ‫ََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ـڙَ‪َ،‬كؿََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َََُ٢‬ؾَڇ‬ ‫‪٢٠‬وھـؾَڇ‬ ‫ََ َََ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪267‬‬ .‬‬ ‫َََََؿَخَََ‬ ‫ََََڏَيـَف‬ ‫َ‪َ،‬كيقؾَڊ‬ ‫ََََؿَخَ ََََ َ‬ ‫ََََيـَََ‪١‬ـف‬ ‫هيقؾَٿ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫‪َ101‬‬ ‫َ‬ ‫ؾَڗ‪ََٛ١َََ،‬ـََيَ َؿؾَ َ‪َ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ه‪ُ٢‬يَّ‪٢‬دفََ‪٠‬‬ ‫ََ ََ ََ َ‬ ‫يؿَ‪ٚ‬يڪَ َ ََََََ َ‬ ‫كَََُـؾَََـََڍََََ ََ َ‬ ‫َََََؾَ؟ََ‬ ‫‪ٛ‬ڙـَٿؿذـَك‬ ‫ڙـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَ َ َ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََي‪َ ََ٢‬‬ ‫گَځَرََڏََ ََهَـَ‪َ.‬‬ ‫ـَځ‬ ‫ـََّؿَ‪َ َََٛ١‬ؾَ ََ َ‬ ‫ّـََ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫ََّډـََ ََ ََ َ‬ ‫َََرََ َ‬ ‫‪َ،‬هؾَََځَـَ‪َ ََ٤‬‬ ‫ََََؿَََ‪َ7َ-َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ102‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَڏـذََُيَََڏَ َ َ‬ ‫ََََََ ََ َ َ َ‬ ‫َََََ‬ ‫داَڒ‪ٚ‬ـَّـََڎََكؿ؛‬ ‫‪َّ،‬ؿََّ ََََ َ ََ‬ ‫هؿَك‬ ‫ـذَ ََ َََ َ‬ ‫ف‪ََ٣‬ؾََ ََؽََڑَ‪َ ََ٣ َ،‬طَ َ‬ ‫َََعَ َذ َـذَََ!َ‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬وھـَٿ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٢‬وھَڒ‪ٚ‬سََكَََ َ‬ ‫َََََََ َ َََ َ َ‬ ‫ڪَيؿََ‪َ.

‬‬ ‫َڇيؿ‪َ،‬ڊڏَيَََـَڍََ َ ََ ََ‬ ‫ـذفَََـَ َذَ َؼَََََََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 19َ-َ5‬‬ ‫‪268‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؿََّ َڏََ َََسَـَ‪١‬ؿ‪َ،‬‬ ‫ٿََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ6َ-َ10‬‬ ‫‪َ105‬‬ ‫َهؿ؛ َ‬ ‫ََََ َؼَ َََ‬ ‫ِ‪َّ،‬قََ َؼََّـف‬ ‫هؿَ‪٠‬ؿؾَڇڙ‪ٚ‬يؿَڇـڎَ ‪َََ ََ٣‬‬ ‫َََََ َََ َ ََََََ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪١‬ؽسَََهؿَََ‪َٛ١‬ؿ؛‬ ‫َََـََََ َ‬ ‫ډـُتَڇ‬ ‫يؾََّ ََ‬ ‫ڇ‪ََٛ‬رَ ََ َ‬ ‫‪٢ٛ١‬وـ‪َ َََََ،‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ـىؾَذـَ َرََڪيؿ؛‬ ‫ؽَڗ‪َ،‬ٿـَذَ َ َ ََ َ‬ ‫َهَـَََعَرؼـ‬ ‫َََؾََََاََ ََٕ ََ ََََ ََ َ‬ ‫َـٕـؽَهؿََ‪َ.‬‬ ‫ـَڏف‪َ،‬هؿََّ‪َ َ٢‬دََٿَََََ ََ َ‬ ‫ڪَـَ ‪َ١‬ـ‪َ١‬ڕََهَ‪َٛ‬ڙَ ََ َ َََ َََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 12َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ104‬‬ ‫ََََڏَ َ‬ ‫َََ‪َ:‬‬ ‫ؾَ‪َٙ‬ع‪٢‬ؿ‬ ‫َََََيـؾَََڒَيؿ‪َ،‬‬ ‫َڏاڏاَڄ‬ ‫َََڏيَڕََ ََ‬ ‫هؿَ‬ ‫ََنَََكَََ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ََََ‬ ‫ـڑََ َّرََڑََـَ‪١‬ؿ؛‬ ‫‪٢‬چُي‪ََ،‬ڑ‬ ‫ڇَـََـَََـيَھََََڏََڇَََ‪َ َََ٤‬‬ ‫ََََ َڌَ َ َ‬ ‫يػََ ََ َََََ ََ‬ ‫‪َََ٠‬ٿـؾَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڐـؾڑََََڏًََََزَاَ‪١‬ؿ؛‬ ‫ََّركَََ َُيََ ََّ َيؽََڋََؿَاَََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َـَهَـَ‪١‬ؿ؛‬ ‫يؿ‪َ،‬هؿذََ‪َٚ‬څَ ََ‬ ‫ََََىَرَ َ‬ ‫ػَ ‪َ ََ ََ ََ٣‬‬ ‫ٿـَ‪ٚ‬يڪَڙَف‪َ .‫‪َ103‬‬ ‫ڪؿَڏف؛َََ‬ ‫َََّڀَ َََ َ‬ ‫َ!َفَ‪َٚ‬يؿََا‬ ‫ََََََ َڏيَڃَ‪َََ،‬ڏََيـََڅَ ََ‬ ‫هؿَكؿَ‬ ‫ََََفََََّرََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـُـََّؿَاَ‪٣‬يَََـُيَ‪َ .

‬‬ ‫ڍَ‪َٜ١‬‬ ‫ُيَڐـَـاڑَ ََ ََََ‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ!ََ‪٠‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪269‬‬ .‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫ُ‪٢‬دَفَا‬ ‫يـڏَ َََ‬ ‫ڪَيَـََََؿؾََؾ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ108‬‬ ‫ڒـڑَ ََ‪َ،‬هؿََ َ‬ ‫ََََ َـُيَََهؿََ َ‬ ‫ڍَهَ َََ‬ ‫‪ٛ١‬ـَهؿَڑَََيُي؛َََ‬ ‫ڍ ََڇََڃَََّؿَََ ََ َ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ََََوھََـَ َ‪١‬دَ َذََڒؿ‬ ‫َََََوَھَڑ‬ ‫فَهـؾَََڗ‪َ،‬ڑ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َََ‬ ‫ََََ َـُيََ َ‬ ‫!َهـَڒڑََََهؿََ َ‬ ‫َََؿَ‪َََ ََ َََ َََٛ١‬‬ ‫َََ‬ ‫ََََّ َکـَ‪َ.‬‬ ‫ـَّيڅ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ـَذَةَََ‬ ‫َََََؾََڏَ َ َََ َ‬ ‫ـؾ‪َ،‬ذَََ‪٢‬داََ ََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ107‬‬ ‫َََََ َ‪٢‬وَ ََ َ‬ ‫ھََحَ ََـڏَ؛ََ‬ ‫َََ‪ََُٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََهَ‪ٛ‬ـََؾََََڗ‪َ،‬‬ ‫ََََـيَََڙاَ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َََ َذَ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڒذاڏَ؛ََ‬ ‫ڍَٿََََََََ َ‬ ‫ڒذا‪٠‬ـؾََا‬ ‫َ ََََ‬ ‫يـ‪َ،‬اـڏاَََََََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬هَََ َ‬ ‫َ‬ ‫َذفَ‪َ.‫‪َ106‬‬ ‫َََََََ َََ َ‬ ‫ـؾَهؿََڍََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ڌـذَ َ ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪََرَيؾَڇ‬ ‫‪َٜ١‬هؿڑؿَك‬ ‫هؿََڍَََََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َََََؿؾ؛َََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـَځ‬ ‫ََََََـَك‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَ ََڇَََريَََؾَََهؿ‪َ،‬ڈ‬ ‫ڪَ َڙـَڇ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََـَيـََ‪َ.

‬‬ ‫لـذَ ََ!َفَ‪ََٚ‬ؿكَََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََ َُيَََّـََڎَََ َ‬ ‫‪َ ََََّ،‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ110‬‬ ‫َـَهؿََ َ‬ ‫ڍَََڏََ ََهَ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬ ‫َََََـَ ََ‬ ‫‪َٜ١‬هَََُرا‪َ،‬ڇ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َؿؾَََََ َ‬ ‫َََـَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬ؾََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ ‪٥‬فَ‪َ:‬‬ ‫ََّ‪َ٢‬ي‪ٛ‬ؿََا‬ ‫‪ٚ‬ـذَيـ!َ‬ ‫َڪَ‪َ َ٢‬ؾََ َ َََ َ‬ ‫َُّي‪ََّ،‬ڃََ َ‬ ‫ََََ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڇـڄـؾَڇـّـَٿ‬ ‫ؿخَََ َََََََ ََََ َ‬ ‫َـَڈَـََـَََـَهَ َ َ‬ ‫ّـذا!َڒڑَََڋَؿََيؾَ!َ‬ ‫َََ ََ َََََ‬ ‫ُيَڪَؿَََ‪ٛ١‬ـَََ َ‪٥َ ٚ‬ـَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‪َ ٚ‬ڏَ َ‪ََ ٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 8َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪270‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ109‬‬ ‫يـذَ ََ َ‬ ‫يبََٿَََـ؛َََ‬ ‫ُيَُّيَؾ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫َََـَٿ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫ََََ ََُيََ‪َ َََََٜ١‬‬ ‫َََََرَ َ‬ ‫َََقَؾََـَاَ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫ؿذَ َبََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫‪٠‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫ََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َََهَ َؾََڇَََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫َ‬ ‫ؿ‬ ‫َََََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڒ‬ ‫َه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫اَڂََـََُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑَََڏَاَ‪َََٛ١‬ؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫َ‬ ‫َـَـَيـََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ڇـذَ؛ََ‬ ‫َََََ َ‪١‬دَ َذَََ‪َ٢ََ٠‬وَھََا‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ا‬ ‫يػََ ََ‬ ‫فَ َََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ـَفَ َؽَٿَََََيـؾَ‪َ.

‬‬ ‫ََََْؿَََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََََ‪َ١‬ڪَ َؿؾَڇ‬ ‫ڈؿَهـَڪـ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫ـَ َََ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ113‬‬ ‫َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫‪٣‬ؾَڪـٽـ؛َََ‬ ‫ََََََـَ َؾڑََََڪَقَ ََ َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫رڪََ َ‬ ‫َََٿيُ‬ ‫َهـََا‬ ‫ـََّ َڌََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ف‪ٚ‬ـَذڐ‪َ ََ٣ ََ،‬طَ َ‬ ‫َ‪٠‬ـٽـ؛َََ‬ ‫َََََََـَ َډَََََ‬ ‫َڋُـ‪٠َ،‬ٿؿَ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َكؿؾ‪٢٠َ،‬وھـؾَڊھؿډ!َڊھـٽـ؛َََ‬ ‫ڪَ ََڇََ َـََََ َََََ َََ َََََ َََََََ‬ ‫يُـَڇ‬ ‫َكڪَََڏَََ َ‬ ‫رـَّ‪ََٛ‬ـَ‪١‬چؿََ‪َ .‫‪َ111‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؾَهؿ؛‬ ‫َََ ََ‬ ‫ْؿذَـََـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ڙاڑََ‪ََ َ١ََ،‬‬ ‫ـڑََََكـَََهَ ََ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڙاڑََ؛ََ‬ ‫َََـََََّجََـَ ََ‬ ‫يؿ‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫َََََََََ‬ ‫ؾَڇيداَٿ‬ ‫ڇَلَ‪َ٢‬گََ ََهَََُ ََََ‬ ‫ڒََََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذََؾََ َ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫ڙاڑََ‪َََ،‬ڪََََ َ‬ ‫ڪؿذَيؿَ‪َ.‬‬ ‫يؿَڪـڪََكَََ ََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ112‬‬ ‫َََََ َرف؛َََ‬ ‫َـ‪٠َ،‬ـذفَـَ َڌـَ‪٠‬ـَ‪٠‬‬ ‫ـڑَََهـڑ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َََـَ َََََ َ َََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ـڄـَڪََ َ‬ ‫‪٢ََ٣‬ؤََ ‪ََ٣‬ڊَ ََ ََ َ‬ ‫يؿَڒ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫ََََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫‪٢‬ڌَيَـُي‪ََ،‬ا‬ ‫َََؾَََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ډََّ َ ََ‬ ‫‪ٚ‬ـٽـ‪َّ،‬ؿَ‬ ‫َََـَ َذَ‪َ١‬ڕََََـَ َََ َََ‬ ‫هؿَ‬ ‫َََ َّرَََـَ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 10َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪271‬‬ .

‬‬ ‫هـؾَذ‪٠‬زَڇرـڙَيَذـڑَ ََََ‬ ‫رڪَ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫‪َ115‬‬ ‫َڪرف‪َّ،‬ـَڪـََغَ َذَ ‪َ ََ ََ َ٣‬‬ ‫کـؾَڪَيَََُ َؾ؟ََ‬ ‫َََََڌََ َ َ َََ َ ََ‬ ‫َََ‪َ٠‬رََ‪٢ََٚ‬يؿََا‬ ‫َهـََا‬ ‫ؿؾَهـَـَ ََ َ‬ ‫ُيَڋـڙ‪ٚ‬ـَڋَيَ‪ََٛ‬ؾ؛َََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ك‪٢‬‬ ‫ٕـؽََ َ‬ ‫ـاَڑ‬ ‫َََـَـيَََ َ ََ َ َََ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َ.‫‪َ114‬‬ ‫َ‬ ‫َهـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ـؾڑََََڪَقَ َ ََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫‪٣‬ڪـَڪَ ََؿڑَ؛ََ‬ ‫رڪََ َ ََََََ َ َ‬ ‫َََٿيُ‬ ‫َهـََا‬ ‫ـََّ َڌََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َتََ‪ََٚ‬ڏَ‪َُٚ‬يَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫َََ‪َ٢‬ڌََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫رَهـََ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬يَْ ََ َ‬ ‫‪َ ََ َ٠‬‬ ‫ََ ََ ََ َََ َ َ َ ََ َ ََ‬ ‫‪َ،‬كـؾََََّرََـَ َډَََّ َ َ‬ ‫ـََّڒَََڅـَ‪َ.‬‬ ‫ڳَڍَََََ َ‬ ‫گ‪َََ،‬هَ‬ ‫هـؽََڍَََََ َ‬ ‫ََ‬ ‫فقـؽَ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪272‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـڑَََڗَََـَ َذََڊھڅـ‬ ‫ََََ ََ َ ََ‬ ‫ؾ‪َ،‬هَََُؾَا‬ ‫َـؾَذاكؿؾَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫َذَََ ََ ََََ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫ؾَهـَـَاََ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪َ116‬‬ ‫َََّ‪َ َ٢‬‬ ‫گ؛ََ‬ ‫َََََـَ ََ َ ََ‬ ‫ََََڄََ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ََََڌََ‪٠‬يؿََا‬ ‫َهـَا‬ ‫ّ‪٢‬دـَّؿََؾََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَََهَ‪َ َ٢‬‬ ‫ي‪٢‬دـَََهَ َکَ َرـَ‪َ.

‬‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫‪َ،‬حمَـقَََ َتََ َ‬ ‫ََََََؿؾَڇ‬ ‫ك‪َٜ‬ك‬ ‫ََََ‪َ َٛ‬ڌَ ََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 2َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ118‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڀيُـَڎَؾَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫َََ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڱ‬ ‫َ‬ ‫يـؾ‪َ،‬ك‪َّٜ‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََ‬ ‫ٿ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫ڑ‬ ‫َََ‬ ‫ُيَهؿ‬ ‫ََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ َ‬ ‫َهـ‪َ١ ََ،‬ـَ ََََ َ‬ ‫ي‪َ١ََٝ‬ؾَ؛ََ‬ ‫َخـَّ َتََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ـڈَ ََ َ‬ ‫‪١‬چـ!َڪََ َ‬ ‫ـَخَ َذََ َ َ َ‬ ‫ڇَ َ‬ ‫وھيؿَ‪َ.‬‬ ‫!َكؿڙاؾَ‪٠‬ـ‬ ‫بَ ََََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪٢‬دـَََـَىَ َدَ َةََََـَ ‪٥‬فَ ََ‪ََٙ،‬ـ‪َ َ٣‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 4َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪273‬‬ .‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫‪َ،‬هَ َؾََڈََََوَ َھـََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫ُيَهـَڇ‬ ‫َََؾَ ََ َ‬ ‫ڐََكَََ‪َ َ ََ َ٢‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ119‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬ ‫‪٣‬ؿَڇ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ُيَڇي‬ ‫ََََ‬ ‫يـؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪ‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََ‬ ‫ٿ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫ڑ‬ ‫َ‬ ‫ُيَهؿ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َ‬ ‫َٿََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذفَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ځ‬ ‫َُّيَا‬ ‫رف‪َ،‬ڒڑَََ َ‬ ‫َڪَ َ ََََ‬ ‫َََََ‪َ َََ١‬‬ ‫‪١‬ـؿ‬ ‫ََََ َةََ َ‬ ‫َ‬ ‫ك‪َ َ َََّٜ‬ږ‬ ‫ََََڄَـََُُيَ‪َ.‫‪َ117‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَٽؿڙَ؛ََ‬ ‫ََّڀيُ‬ ‫َََـَٿ‬ ‫ُيَهؿَڑ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ ََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫يـؾ‪َ،‬ك‪ََّٜ‬ڱََ َ‬ ‫ََََََ ََََََ َ‬ ‫ُيَّـَهؿڙَ؛ََ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪٥‬ـََكَ‪٢‬‬ ‫‪َٜ١‬څـڇ‬ ‫هـَڅــاََََََ‬ ‫َ ََ ََ‬ ‫َََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََ‪٢‬داََ ََ َ‬ ‫ُيَكؿڙَ ََ َ‬ ‫ََََيداََؾََََڗَ‪َ.

‬‬ ‫ََََـَرََـَ َډَََڊََقََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫يـڑَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ك‪َّٜ‬ـَ‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫َََيَ ََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ122‬‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ ‪ََ٣‬ڏَ؛ََ‬ ‫‪٢‬چھـذََؾََ َ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َََـَ‪ََُُ١‬يَََـَ َزََڋَ ََ ََََََ َ‬ ‫َراؾ‪َ،‬ك‪َ َََ َََّٜ‬‬ ‫‪٢‬دَفَََ‪َٚ‬ڏَ‪َ َََ،‬‬ ‫ڪَ َ‬ ‫ك‪َٜٚ‬ـڈـَََّ َ‬ ‫‪ََّٜ١‬څَ ََ َ‬ ‫َُيَڪَ َڏَ َ‪ُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫َََ َخَ َبََ َ‬ ‫ڊـَهـََا‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫ََّڀَڪـََََ َڒذَ‪َ،‬ڒ‬ ‫ََّڕََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ121‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََََََ‬ ‫‪٢‬ڊاَڇـڑَ؛ََ‬ ‫ؾَڗََ‪٠‬‬ ‫َََََََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ََََََيـؾ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫َََـَٿ‬ ‫ُيَهؿَڑ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ ََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َ‬ ‫يؾَڪَڪَرََََـَ َََ‬ ‫َڗَڪؿََڙَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪََ ََ َ‬ ‫ڌاڑَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬هَ َؾََ ََ‬ ‫‪ُ٢‬يَڪَُيََََـَڈَـََََََ َ‬ ‫َََهَ َََ‬ ‫ََََ َڌَ ََ‬ ‫ڒـڑَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََهََيتََكؿ‬ ‫َِچَڙا‪َ،‬‬ ‫َڋـخَ َذَ‪َ،‬ڈ‬ ‫ڎَڏََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫ڙا!َََّ َ‬ ‫ََََََُـَ‪َ.‫‪َ120‬‬ ‫َ‬ ‫ؿذف‪٢٠َ،‬وَ ََََ َ‬ ‫ھَ‪٠‬ـذَ؛ََ‬ ‫ََََََيـؾ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫َََـَٿ‬ ‫ُيَهؿَڑ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ ََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َََََََؾََڇَََ َ َ َََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـ‪َ ََ ََََ٣‬‬ ‫‪ٛ‬ـَـاذَ؛ََ‬ ‫َُّيَ‪٠‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫خَاََ َ‪ََٝ‬خَـَ‪َََُٛ١‬يَََخََؽَََڗ‪٠ََ،‬‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫ؿڪَََََ َ‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 16َ-َ4‬‬ ‫‪274‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َڪؿڂيؿَڪؿََؾََََڊََ َ َ‬ ‫ََََڎََ ََََََ‬ ‫َََؾََ‪َََ١‬يـڎ‪ََ،‬ا‬ ‫اََڑـََا‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 3َ-َ8‬‬ ‫‪َ125‬‬ ‫‪٢‬ڊفَّـََڎََڎَ َََ‬ ‫مـڑَ َ؛ َ‬ ‫ََََََڎََ َ ََ‬ ‫َهُؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫َؿذََ ََ‬ ‫َََََؾََك‪٢‬‬ ‫ََََلؿَك‬ ‫َهـَك‬ ‫َََ َ َ‬ ‫هـ‪َ،‬ڈـذفَهـؾََ َ ََ‬ ‫َهقڑَ؛َ َ‬ ‫ََڒڄـَڒ‬ ‫َََ َڍَََاََ َخبََ َ َََََ َ ََ َََ‬ ‫ََََرَََ َََََََ َََ َ َََ َََ‬ ‫يؿؾ‪َ،‬ڇ‪٢ٛ٢‬وؿَّڀَڇڌـڑَ؛َ َ‬ ‫‪١‬دذَفـ‬ ‫َرؾعـؾَََاَ َ‬ ‫فَ ََََ‬ ‫ڌذََ‪َ َٚ‬ڏَََڏَََََ‬ ‫َََ‪َ ََ٣ َ،‬طَ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َڇـڑَ؛َ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪ََ٣‬ڏَڃََ‪َ ٢٣‬ؤ‬ ‫‪٠‬لـؾََََ‪٣‬ؿڪَ ‪َََ ََ٣‬‬ ‫َََََُـَ! َ‬ ‫‪َ،‬ـٕـفؾَـڅَڇ‬ ‫کـڑَ ََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 8َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪275‬‬ .‫‪َ123‬‬ ‫َ‬ ‫َڋؿذاؾَڪَ ََ ََ َ‬ ‫َََََََّڂََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ـَڌاةَ؛ََ‬ ‫ڙاؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫يؾڑَََ‪ََ ََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ُيَڇ‬ ‫َََ‬ ‫َََـََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهؾَڐـ‪ََّ،‬ڂَََََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪َّٜ١‬ـذفَذاةَ؛ََ‬ ‫هـڑ‬ ‫ََََڃََهَ ََٔؾََ َ َََ َََ َ‬ ‫َـَڪَ َؾَََََ ََ َ‬ ‫َيـ‪َ،‬ـَاَ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ـاةَ؛ََ‬ ‫َََََوَ َھـَََڒََََََ‬ ‫اَ َهَ َھـَڈ‬ ‫ـڙ‪ٚ‬يـ‪َ،‬فيـؾَڪَ َؾَََََََ َ‬ ‫ؿذفڑَََڋَ َ َ ََََََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬فـةَ؛ََ‬ ‫َََّ‪٤‬ـََََّ َ َ َ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫كؿڄـَڪَ ََْ َؾََ ََ َ‬ ‫ـََّ‪َََ٤‬ؾَََڪَُيََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ف‪َّٜ‬ـَڑ‬ ‫َڪـةَ ََََََََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ124‬‬ ‫ََََڎََََََ َ‬ ‫ُُي؛ َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ـَڇ‬ ‫ََََـَڇـَڄ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَرَ َ‪ٚ‬ؿَٿ‬ ‫هـَڇيـذفَڇـ‬ ‫َ َََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ھڙفَ‪َ .

‫‪َ123‬‬ ‫َََ‪َُٚ‬يَ؛ََ‬ ‫‪١‬يـ‪َّ،‬ـَََڒَيلَََ َؿؾَڒ‬ ‫هـَكؿَفيتََځََـََََََ َ‬ ‫َ َََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڏفَ‪َ.‬‬ ‫ذابَ‪َََ،‬خَ‪َََ٣‬يـؾَك‬ ‫َاـَََّ َ‬ ‫يڙـَََعَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 25َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪276‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪٢‬دفَڇـذََ َ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ١‬يؿََ‪٠‬‬ ‫َََرَََ ََ َ‬ ‫يـؾَََّ َ ََََ َ‬ ‫ََََؾََفََُيَ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ16َ-َ6‬‬ ‫‪َ124‬‬ ‫ََََََ َؿؾَََ‪َٚ‬ڏََََڏََفَ ََؿؾَ ‪ََ٣‬ڌيَ َؿؾَ!َ‬ ‫ڄوـذـَڪَـ‪َ١‬ڌَ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫هـَََكؿؾَََـََ ََ َ ََ‬ ‫َ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫َه‪ٛ٢‬ؾَڪيؿ‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََ َََ ََ‬ ‫َََڂَـََُـَڇ‬ ‫َ‪٠‬ٿـََّـ‪َ١‬گ‪ََ،‬ا‬ ‫ڇَرََڏيَڕََََ ََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫‪َ125‬‬ ‫يبََ َ َََ َ‬ ‫ؿابَ؛ََ‬ ‫َُّي‪ََ،‬سَ‪َٛ‬ڃََََكؾَم‬ ‫ََََيـَ‬ ‫َهـَٿ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََىَ َ‪٥‬ؽََىَقََ َ‬ ‫‪٢‬ڊََ َ َََ ََ ََ َ‬ ‫َؿابَ؛ََ‬ ‫‪١‬يََڃََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ريَاََـََ‪َ ََ١‬‬ ‫َُّي‪ًَ،‬ؿسَڪَيَـَ َََؿؾًََََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َُ٢‬يَََخَ َ َ‬ ‫َـذََٿَََيؿََ‪َ.

‫‪َ126‬‬ ‫َ‬ ‫َهـََََّوھََـَََ ََ َ َ‬ ‫ڪـََّ َََُْـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََََڃَََّ َ ََ َ‬ ‫ـَّڪَ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََََڒَـيَََ َسََ َ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ڪَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪ََٚ،‬ڏََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑَََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ُيَ‬ ‫َڇَيلََـََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََـَ‪َ.‬‬ ‫ََََڎََاَََڃَََٿُ‬ ‫ڪَ‪َََ،‬ڏََ‪١‬ـَڇـ‬ ‫ََ‪٢٠‬وھـؾَك‬ ‫ََََڙََََ َََ‬ ‫اَؾَك‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫‪َ127‬‬ ‫يـڏَََ‪ََ٠‬ڙَََؾَ َََََ َ‬ ‫َاـڏاَََّڋََرَيؾ؛َََ‬ ‫َهـََؾ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَرَََ َ َََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ؿؾَـَٕـََؽََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫رفََّچَ َؾَ ََ ََ‬ ‫كَََ‪ٛ‬ـؾَڇ‬ ‫‪َ،‬ـاڌَايَََ َََ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 5َ-َ9‬‬ ‫‪َ128‬‬ ‫ه ََ َ‬ ‫ـڑََ؛ََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َذڐُيَڪ‪٢‬ڌَكـ‪َ،‬ك‪َٕٜ‬ؿِفَّـَلَٿ‬ ‫ـَڪَقؿََََ ََ ََ ََ َََ ََََََ ََ ََ ََ‬ ‫ـڑََ؛ََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿَڇ‬ ‫َََََرَڇي‬ ‫ـَ‪ٚ‬ٿَڪرف‪َ،‬ڇ‬ ‫َـَََؿَـٽَََ ََ َ ََ َ َ‬ ‫ََََـَ َ‬ ‫‪َ،‬هؾَىـٕؽَڪيؿَىـؽَڐـَ‪َ.‬‬ ‫ـڑََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََََ ََ َََ‬ ‫َََ َ‪َ ٚ‬‬ ‫ُيَهؿَ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ َ٢ََٚ‬ڌَكَ‪٢‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 7َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪277‬‬ .

‬‬ ‫‪٢‬و‪ٛ‬ـذاؾَََاََؾََ َ‬ ‫َََ َږذَ َتَََ‪ََ َََ َََ٠‬‬ ‫‪٢‬وـَڪَ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪278‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ129‬‬ ‫ََََََڏَـَ َ‬ ‫َََڏَڋََ َ‬ ‫ََََ َڙـ؛َََ‬ ‫َڏـذَڎَََڏاڐ‬ ‫َڪَ َرف‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫هـَڪؿَ‬ ‫َ ََ‬ ‫‪١‬چـَرََ َ َ َ‬ ‫ڎَڋَرََ َ‬ ‫ؿؾََّ َتََََڐـَ!َ‬ ‫ََـ‪ََّ،‬ؿڐََََـڙيَََ ََ َ‬ ‫َڪَُيََڏَ َََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙفَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪َ130‬‬ ‫ََََجََََّڋََرَيؾَ!َ‬ ‫ََََڎَََّډـَڄ‬ ‫ََََََََؿؾَڇـ‬ ‫تَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ك‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََ َؿڙَ‪َٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََ َؿؾَ‪٠‬‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫َ َږ‬ ‫يبََڍَ َ‬ ‫َََ َةَ؛ََ‬ ‫َََََؿؾََا‬ ‫َڪََُُيَك‬ ‫إَ َؽَََاََـَايَََؾَََهـ‪َ،‬‬ ‫ََََعََ َ‬ ‫ؾَـ‪َٛ٣‬يَََ َؿؾَََڍَ َ‬ ‫َڪََُُيَََـَ ََلَـَ!َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَڇ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َََرَ!َك‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ،‬هَََُ َََ‬ ‫تَ ََ َ‬ ‫اَفَ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ131‬‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾَك‬ ‫ـڅـ‪َ،‬ڒڑَََڇََََڃَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫َََڔَََََََ‬ ‫َََريامََََـََ‪٠‬‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫ـَڪَڕَََ‪َ ََ َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ڪَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َهـَ‪َ.

‫‪َ132‬‬ ‫َ ََََ ََ َ َ‬ ‫َٿُـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ك‪َّٜ‬ڀڪ‪ٛ٢‬ؾََّڌََََ‬ ‫هـَ‪٠‬ٿـَـډَََ‪ََ٠‬ڙَََؾَ َََََ ََ َََ ََ َ‬ ‫‪١‬ـََّ َ‬ ‫َؾَاڋؾَ؛ََ‬ ‫ڐََهَ َ ََََََ ََ‬ ‫َّرََڏَ ََ َ‬ ‫ڙف‪َ،‬ك‪َٜ‬عـَٓؼَ َاَََ َََ َ َ‬ ‫‪١‬چـََّڋَرَ َيؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٣‬ڌاَكـَ ‪َ٣‬ڀَ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫َ ََََ‬ ‫َََََ‪٤‬ھَََ‪َََٛ٠‬ـَ َََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 18َ-َ2‬‬ ‫‪َ133‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََڪَرََ ََََ َ‬ ‫َََََ ‪َََ٣‬ڌَََيََ َ‬ ‫َهـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڪيڅـزَ؛ََ‬ ‫ـَ‪٠‬ـذََـ‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫تََ‪َ ََََ َََُٚ‬‬ ‫َڐـ‪َ،‬ـجيھؿَٿـَََـَٽَـَ َ‪١‬سَ؛ََ‬ ‫اذخاَََّيَ َ‪ََٝ‬عَمَرَََ َََ َ َََََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ َ١‬‬ ‫هـَ‪َََٜ١‬ڎَ َڏيَـَََ ََ َ‬ ‫َڒڎَيَـَ َ‪١‬سَ؛ََ‬ ‫ُي‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‪٢ٛ٢‬وؿَا‬ ‫َََـََ ََََََََََ‬ ‫ُيَڪََهَھ‪٤‬ي‬ ‫گََ َ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َ‪٢‬دََ‪َٚ‬قَ َ‪١‬سَ؛ََ‬ ‫يػََڋَََُـ‪َ،‬‬ ‫ََ‬ ‫َََ‪َََٚ‬لـؾَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ف‪ٚ‬ـََ‪٣‬ؿؿَ‬ ‫َََـَ‪َََٛ١‬ؾَََـَڈَـَ َ‪١‬سَ؛ََ‬ ‫َََـَڂَـَڈ‬ ‫َََ‪َُٛ‬ي‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَََّـَ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿڐـََ‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫َڏفَ‪َ.‬‬ ‫ََََڕََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ـذفَّـڄي‬ ‫َذَ َ‪ََ ٚ‬بََٿَََـَََذََيڙَ‪ٚ‬يََـَ َ‪١‬سَ‪ََ َ َََََََّ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ7َ-َٜ‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪279‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬عـَٓ َؼَٿَََ َـََك‪َٜ‬ا‬ ‫ََََڳََََڏََڏََيجَ ََ ََ‬ ‫ڇـ‪ٚ‬ـؾَڇ‬ ‫ََ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫‪َ136‬‬ ‫ََََََيـؾَََـَ َذَََ ََََََ َََََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾ‪َََ،‬‬ ‫َََََّ‬ ‫هـَـجي‪ٛ‬ـَٿ‬ ‫َ ََ َ ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ك‪َّٜ‬ڀـڑؿڏََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾََ َ‬ ‫ََََ ََْڃََڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫ُؿؾ‪٠َ،‬ؿؾَڐـَڇ‬ ‫ََََ ‪َََ َََََ ََََ١‬‬ ‫‪َ َ١‬تََ‪َ َ١‬تََڒؿ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪280‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َٓڪَ ََ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫‪َ135‬‬ ‫ََََـََُيَََڪـََؾََ َ‬ ‫ََََََّڋَرَََڏََيجَ؛ََ‬ ‫ََڗ‪َ،‬ك‪َّٜ‬ي‪٢‬ؿَ‬ ‫ََڪَمـََؾََ ََََََ‬ ‫هـَ‪ٚ‬ؿَڇ‬ ‫َ ََ‬ ‫ؿَٿـَهھ‪٤‬يجَ؛ََ‬ ‫َََ ََ ََََ َََ ََ ََََ‬ ‫‪ٛ٢٠‬ؾَڗَ‪٠‬عٔؿؾؾَهـ‪َ،‬هھََـ‪َََََ ََ َََََ٣‬‬ ‫ََََََفَ‪َُٛ‬يَ‪َ.‫‪َ134‬‬ ‫ََََـَََُيَََڪـََؾََ َ‬ ‫رَذَڐَ؛ََ‬ ‫ََََََّڋَ ََ‬ ‫ََڗ‪َ،‬ك‪َّٜ‬ي‪٢‬ؿَ‬ ‫ََڪَمـََؾََ ََََََ‬ ‫هـَ‪ٚ‬ؿَڇ‬ ‫َ ََ‬ ‫َََ ََ ََََ َََ ََ ََََ ََ َ‬ ‫َََڋَڂَ؛ََ‬ ‫‪ٛ٢٠‬ؾَڗَ‪٠‬عٔؿؾؾَهـ‪َ،‬ڋـڪََڋَََڌڪـَ‬ ‫ّؿذَ ََََ ََ‬ ‫‪َ،‬عـَٓؼََٿَََ َـََك‪َٜ‬اَ‬ ‫فَځـؾڑََََڏََ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََفَ‪َُٛ‬يَ‪َ.

‫‪َ137‬‬ ‫َف‪َٜ‬اـڏَاَ‪َََُٛ١‬ي؛َََ‬ ‫َڊھڅؿ‪َ،‬ڒذََََََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَڋَ َتَََڋـؿ‬ ‫ََ‬ ‫ََََََََََََ َ‬ ‫هيڏَاَََ ََ َ‬ ‫کؿَكيڏَاَ‪َََُٛ١‬ي؛َََ‬ ‫َََََََ َََََ‬ ‫َـاڪـَڪيؿ‪َ،‬ك‬ ‫ـڈَـَََـَؿََ ََ َََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢٠‬وَھ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫؟َكؿڐـََ‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ـؾڑَ َََََ‬ ‫ؿڏََ َ‬ ‫َََع‪َ ََََ٤‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫‪َ139‬‬ ‫هيََ َ‬ ‫ؾَََّ َ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََيؿ؛‬ ‫ََََََيڃـَََ‪ََٚ‬ؾَٿيَ‪٤‬‬ ‫؛َهُؾَ‪٠‬ؿؾَف‬ ‫‪٢‬دـڏَ ََ ََ ََََ‬ ‫ڪ َسََ‪َ١‬ڍَرََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ُيَكـؾَََََ َ‬ ‫ؾَُّي‪ََ،‬ا‬ ‫يؿڏ؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَََ‬ ‫ََََڑَ‪ََََ ََٛ‬‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَيَ ََ َ‬ ‫ّعيؿَّـَ‪٠‬‬ ‫َََََ‬ ‫َـَهَھَڃَََ‪٢َ َََ٠‬وَھَََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَََ‪ََ٠‬قََُي‪َََٛ٣ ََ،‬رََؾََََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ5َ-َ5‬‬ ‫‪َ138‬‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫ڔـؾڑَ؛ََ‬ ‫ھَف‪َٜ‬اـَڏَيَـََـََ‪٠‬‬ ‫ََََهَ ََََََ‬ ‫‪١‬ـؾڑََ‪َ،‬ڈـ‬ ‫هيڏـَك‪٢َََََٛ٢‬وؿَََََ َ‬ ‫َذَ َڑََٿَََََ َََ َ‬ ‫ؿؾَڎـؾڑَ؛ََ‬ ‫ََََََؿؾَََڎَڋَرَ‪َ،‬ك‬ ‫‪٢‬ڀُي‪َ،‬ذَ َڑََٿَََؿَڄَََيُي‪َ،‬ك‬ ‫َََََ ََ ََ َ َ‬ ‫چـڙـَڪَ ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ڪَ ََ َ ََ َ‬ ‫ََّڀَڪـََ‪َ.‬‬ ‫َـذاڪـَذَ َزََ َ‬ ‫َُؿڏَ‪َ،‬ڇـ‬ ‫ََََڎََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪281‬‬ .

‫‪َ140‬‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫هيََڪَ َسََيـََخََ َ‬ ‫َـڈَـَََـَڄَ ََ َ‬ ‫ڪـذَََڗ؛َََ‬ ‫يـزَ‪َََ،‬ـَ َذََ َ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََڄَََٿَََََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫ََََ َخيَ َؿؾ!ََا‬ ‫‪٢‬ڌَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫يدفَڇ‬ ‫هَ‪َ َ٤‬دََهََرَ َ‬ ‫ـَڪيڊََڇَََ‪َ َََ٢‬‬ ‫ـَڈـهھَُّيَ‪َ.‬‬ ‫َـَّـ‪َ،‬‬ ‫ك‪َّٜ‬ـََرَََ‪ََ٠‬ڙَـَ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪َ142‬‬ ‫هيڪَـَََڏَ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَ ََ َََ َ‬ ‫َكـذََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڌَڑََََ َ‬ ‫فَّؿَڪَ ََ‪ٛ‬يج؛َََ‬ ‫َيجَ؛ََ‬ ‫ََََھڅَََـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََهَھَڊ‬ ‫َـڏـ‪َ،‬هھـ‬ ‫هَرََ َ َ َََ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬دََََڏََڇََََْـََََ‬ ‫َ‪٠‬ـؾََ‬ ‫َََََََََ َتَ ‪َ ٢ََ٣‬چ َ‪ُٛ‬يََََّريََََ‬ ‫َّـړـ‪ٚ‬يجَ‪َ،‬ك‪َٜ‬مـف‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََََ َََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 13َ-َ5‬‬ ‫‪282‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ ََََ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڈـذـڋـَڄ‬ ‫يـزَ ََََ َ َ‬ ‫ـَ َڈَ ََ َََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪َ141‬‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ھَڗ؛َََ‬ ‫ََََوَ ََ‬ ‫ھيـؾَ ََـَڑ‬ ‫َََََ َوَ َََ‬ ‫َڏف‪َ،‬ڑ‬ ‫هيڪَـَََڏَڏََؾََ َ‬ ‫ّـَهـَّڅََؾََ َ‬ ‫َڪَ َڏَ‪َ َََ َٚ‬‬ ‫َـاذاَڪـ؛َََ‬ ‫ُي‪َ،‬ڪَرَ َةََ ََ َََ َ‬ ‫َ ََ َ ََ ََ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دَ ََڇََََ ََ َ‬ ‫ٿؿؾَڪَ َؾََڇَََ‪َ َ٤‬‬ ‫ڪَََڗَ‪َ.

‫‪َ143‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪١‬ـةََڇَََ َسَََّڪ‪ََ٢‬دََُي؛َََ‬ ‫هيڪَـََََّڪَڃَََّڂَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ڇـّـَك‪ُ٢‬يَڏَ ‪َ َ٣‬‬ ‫ډـڄؾَهـَ‪َ .‬‬ ‫َڋـڙ‪ٚ‬ـََا‬ ‫َا‪١‬چََ َؾََ ََ َ َ‬ ‫گ ََ َ‬ ‫َ‪٢‬دَ ََ َََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪283‬‬ .‬‬ ‫‪َ ََ َََ ََّٜ١‬‬ ‫ڪَ‪َ١ََ،‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََؾَََََ َ‬ ‫ََ َ ََََ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 6َ-َ7‬‬ ‫‪َ144‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََََُـ؛َََ‬ ‫ٕـفؾََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫راؾـؾ‪َّ،‬ؿَـَ ََ َ‬ ‫هيڪَـََؼ‬ ‫َََ ََََ َََ ََََ‬ ‫ََََريَََؾََڇَََ َ ََ َ‬ ‫رفَڪَيؿََ‪َ .‬‬ ‫ؿؾَڐـَڇ‬ ‫ـَاـ‪ٙ‬ـؾـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َا َڋَ َََ َ ََََ‬ ‫ََََ َ َََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 7َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ145‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ـَ‪٢٠‬وَھَََهَ‪ٛ‬ـََؾَ ََ َََََ َ‬ ‫‪٢‬وـ؛َََ‬ ‫ََََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫فڑََكَََ َڒـَك‬ ‫هيڪَ ََََ َ‬ ‫َ‪َّ،‬ؿَكـذَ َ َ‬ ‫ََََََ َ ََ َ‬ ‫طػََ ََهَـ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫ـَڪـََؾََ؛ََ‬ ‫ـډَڪَمَ ََ‬ ‫يػََڋَََُـ‪َ،‬كؿ‬ ‫‪َ َ ََ٣‬‬ ‫عَ َدَ َؽََڎَََڌـؾَََڒَ َََؿؾََََََ ََََ َ ََ َ‬ ‫َهؿَ! َ‬ ‫ََََ ََ٘ َؽََ َ‬ ‫‪َ،ٜ١‬ڪؿَډريـَڪَجَؼ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫‪َ146‬‬ ‫‪٢‬دفََّ‪َ َ٢‬‬ ‫ََ َََ َ‬ ‫َُّي؛ََ َ‬ ‫ؿؾَهُؾَڈـذـَڋَ ََؾََ َ‬ ‫َََ َ ََ ََ ََََ َ‬ ‫گ‪٠ََ،‬‬ ‫هيڪـَڪََ َ ََ َ‬ ‫َََ‪َ ١‬‬ ‫‪َ،‬ذَََ َ‬ ‫فَّـَذَ َةََډَََڙاََ‪َ .

‫‪َ147‬‬ ‫يـؾَذَـَجََ ََذَڋََ َ‬ ‫َ‪٢‬ديَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ڋـَ‪ٚ‬ـڎَ َََََ‬ ‫هيڪرََا‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَرَََ ََ َ‬ ‫َََ َ ََ َََ‬ ‫ُـَّـََڎَََ‪ََٚ،‬ؿَ َ‪١‬دََڑََََرَ َ َ‪٣‬ڒَ ََََ َََ ََ َ‬ ‫ـَڑـَليؿؾَڪَرَََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ڒيَ َؽَ ََ!َڍَـَ‪ََ ََ٣‬‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 18َ-َ1‬‬ ‫‪َ148‬‬ ‫ذـَهـََڍَََََ َََ‬ ‫َََرََََ َ‬ ‫ھڏََ َ‬ ‫‪َٜٚ١‬ؿڑَ؛ََ‬ ‫َََدَ َ ََ‬ ‫َڪَ َرف‪َ،‬‬ ‫هيَ‪ٛ‬‬ ‫‪٣‬ؿڪََهَ َ َ‬ ‫َََََڕَ ََڇََرَََ ََ ََََََ‬ ‫يـؾَهؿَڇؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََََخيَََؿؾ!َڇ‬ ‫اـ‪ٚ‬ريَََاََڋيؿ‪ََ،‬ا‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َََڋَؿَََنََ َََ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫َََ‪ٛ‬څؿ‬ ‫‪١‬يـؾََ‪٠‬‬ ‫رڪََځََـََََ‬ ‫ََڪؿڑَ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫هـَڪَڌؿَ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 8َ-َ5‬‬ ‫‪َ149‬‬ ‫َََرََََ َ‬ ‫َََ َؾَ؛ََ‬ ‫َڪرف‪َ،‬اـ‪َٚ‬ريََاَََڏاَ‪٠‬‬ ‫ھڏََ َ َ ََََ َ‬ ‫هيَ‪ٛ‬‬ ‫‪٣‬ؿڪََهَ َ َ‬ ‫َََڋَڅََؾَ؛ََ‬ ‫َََ َ َـذَيؿَ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڋيل‬ ‫ؿؾَهـَڇـكـذََ ََََ‬ ‫َڇَٿَََ ََ َ ََََََ َ‬ ‫ََََڕََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫رف؟ََ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫‪ٚ‬يڙَفَڇ‬ ‫‪٢‬داَڐـَك‬ ‫َڪََ ََََ‬ ‫ڪؿؿ‬ ‫َََََؾَ ََََ َ‬ ‫‪َ،‬ڇـڙَ َََ‬ ‫ڪـذَاَيَؽَََ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪284‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪ َسََََكؾََ‪٠‬‬ ‫قڑََ ََ َ‬ ‫ـڑَََّ َ َ‬ ‫‪َ َََُْ ََّ،‬‬ ‫خيْـَ‪َ1َ-َ5‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪285‬‬ .‫‪َ150‬‬ ‫ـَڈـذـَڋَ ََؾََ ََهَـ؛َََ‬ ‫ََََََََََـَ‪َ ََََ َََٛ١‬‬ ‫َََََـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ف‪َٜ‬ڈ‬ ‫ـَهـَكيَ‪ٛ‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫هيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ـ؟ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫َـَڪيَ‪ٛ‬‬ ‫ؿؾَڪَمَيڅََ ََ‬ ‫َُّي‪٠ََ،‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ‬ ‫ىَوَ َتََ َ َ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََڇََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫اَ َږَٕ َؽَََ َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫‪َِ٤‬ڒڑَََڇيُ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫َڒذَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬هيَ‪ٛ‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ك‪ٛ٢‬ؾَََهََيتَََََ‬ ‫ََََـََُيََڇََريََ ََََََ‬ ‫َؿڑَََهـَڇ‬ ‫‪َ َ َٚ‬‬ ‫ـ‪َ،‬كؾَڪيڌَ َُيَََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـؾ؟ََ‬ ‫يُؾَذَ ََ َ‬ ‫َـَ ََ‬ ‫ّـذَفَََـَيَ‪َ ََ ََ ََََ ََٛ‬‬ ‫َڐـَڪَََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪َ151‬‬ ‫َ‬ ‫ُي‪َ،‬كُؾَكُؾَڏڂؿَڏـؿَََ؛ََ‬ ‫هُؾَهُؾَََـَ َذَ َؼَـَذَاََ َََََ ََََ ََ ََََ َ‬ ‫ََ ََ ََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََّڋَرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪َٜ١‬‬ ‫َذ‪ٚ‬يؿ‬ ‫َـڑََ َ‬ ‫ََََ ََ َ ََ َ‬ ‫َڪقؿَڪؿؿ‬ ‫َـڑََ ََََ‬ ‫؟َهـَذ‪ٚ‬څََ َ َ‬ ‫ك‪ٛ٢‬ؾَڪَ‪ٛ‬څََ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ22َ-َ5‬‬ ‫‪َ152‬‬ ‫‪ْ٢‬ـذَََڗ؛َََ‬ ‫َََھَرَڎََھَ ََ‬ ‫هُؾَّؿَ‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪ََّ،‬رڊَََ َ ََ ََ َ‬ ‫َمـڑََ ََ َ‬ ‫رخاؾَََّ ََ َ‬ ‫َھ َـََڇَََ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫‪َّٜ١‬ـڕ‬ ‫َََھََؿَََڌَڙََََّرََڌَ َذفَََََ‬ ‫ََََـَڌََََـُُي‪َ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ڐؿڙفَڇ‬ ‫ڳَََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هيََ َ‬ ‫ؿذَ ََڇََرَاََيـََ‪َ .

‫‪286‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪٣‬ؿَڪيڊََ َ‬ ‫ڇؿڑََََ ََ‬ ‫َڪََٔـََََ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 2َ-َ8‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪287‬‬ .‫‪َ1‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فڑََََڐـََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫څـ‪٠‬ـؾََا‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ؿذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫‪١‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ؾَه‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ك‬ ‫ََََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ڑـَهـَڅَـََ‬ ‫ََََ ََ َ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڪ‪ٛ٢‬ؾَـَ ََ ََ‬ ‫ََََ‪ََٛ٢‬ؾَََََََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـؾڑَ؛ََ‬ ‫ڪـ‪َٜ١َََ،‬‬ ‫‪٠َٜ١‬ـذَ َ‬ ‫‪٠ََٜ١‬‬ ‫َََـَڈَ َؾََ َََ َََ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ّـَڪَ‪َ٢‬وَ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫ـڋَـَك‬ ‫‪َ،‬هَؾَ َُت‬ ‫‪٢‬ديَََ ََ‬ ‫ؿؾَڪَـ‪َ١‬ڕَ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َږ‬ ‫ََََ‬ ‫َََراََؼَََهؿ؛‬ ‫ََََؼََؼ‬ ‫‪١‬دـَؼ‪٤‬‬ ‫ََََََؿَ َ‬ ‫ََََ َڏَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ـَهـَڅـكؿ‬ ‫َََ ََ َ ََ‬ ‫څـَڄ‬ ‫ََََڌَذيَـَ ََ َ َََ َ‬ ‫َُيَڌـكؿڏَ؛ََ‬ ‫ذاخَ َةَََهؿ‪َ،‬‬ ‫اَڐـَرَ َاََ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫يؿڏَ‪ََََٚ،‬ؿَ َ‪١‬دََ َ‬ ‫َكـؾَڪؿََؾََ َ‬ ‫ََڪَََ َ‬ ‫َڏفَ‪َ.

‫‪288‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫‪َٜ١‬ذَ َھـ؛َََ‬ ‫يڅُيَـاَڑ‬ ‫‪َٜ١‬ڋَ َتَ‪َََ،‬ـَََ ََ‬ ‫ڋَلـَرََ ََذَ َھـَََََ َ‬ ‫َََيؿََََََ َ‬ ‫ڙـَـاََډََََـَ َذَڐََََهَََُؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫ََََؿَََ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـَڐـََّچََڅُي؛َََ‬ ‫ڋََڔـَ‬ ‫َََڋََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڊَ!َََڋََََ‬ ‫‪َ ََ ََََََ٢ََّ،‬‬ ‫َُيجَ ََ َ‬ ‫‪َََ٠‬ٿـؾََا‬ ‫ُيجَ؛ََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫ََََرَيََؾََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََړڃَا‬ ‫َََََََ‬ ‫ََََځَرَ َ‬ ‫يؾَـهَ َھـَََ‪َََٚ‬ٿڙاََ‪َ.‬‬ ‫َيجَ‪َ،‬ڇ‬ ‫َهَ َََََََ‬ ‫ھيڅؿَڑـَلَـََََ‬ ‫َََريَ ََ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 2َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪289‬‬ .‬‬ ‫وـََ‪َ َ١‬تَ‪َََ،‬ھَ‪ََ َ َََُ٢‬‬ ‫َـڑَ ‪َ٣‬ڌَ َ‬ ‫َذَ َ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َ‬ ‫يـذَ‪َ َََ َ ََََّ،‬‬ ‫ؿڌآََ ََ َ‬ ‫ڪـذَف؛َََ‬ ‫يـَڋـذََـََََ َ‬ ‫ڋََڙَ‪َ ََ ََََٚ‬‬ ‫ؼَ َ‬ ‫ڪَرَََّـََڎَََډََڌَ ََ َ‬ ‫ـَڪَ َََ ََ َ ََ ََََ َ‬ ‫ـ‪َّ،‬ؿڍفَّؿڇـذَف؛َََ‬ ‫يـَڪـََ‪َ ََ َََ َََٚ‬‬ ‫َڏف‪َ،‬هَ َ‬ ‫تَََ‪ََ٠‬ؿَ‪َ ََ٠‬ؽََََ ََ َ‬ ‫َ‪٠‬ؿڋـذَف؛َََ‬ ‫َـََََ‬ ‫ي‪٢‬داَڪـڪََ َ َََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڪَؤ‪َ١‬رَ ‪َ ََ ََ َ ََََ٣‬‬ ‫‪٠َٜ١‬ـذَ َََ َ‬ ‫ََََيـََََََََ َ‬ ‫لـڙفَڪـڪَََهـََ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫ڋَ َََ َ‬ ‫َََڃَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََََڃَـيَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َڔـَڪَ َؾََڋََڔَـيَََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ـَڪَ َؾَ‪َ.‬‬ ‫ڪََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪََ‪٢‬دَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫!َك‪٢ٛ٢‬وَ ََ ََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫َََََرَيََؾََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ـَداةَ‪َ،‬ڇـ‬ ‫ڋََ َ‬ ‫َ‪٢‬ڊَ ََََََ َ‬ ‫ََََڙَََيـؾََ َ‬ ‫َََ َََ ََ ََ َ‬ ‫َّؿهَ َھراََ‪َ.‬‬ ‫ؾَُّي‪َّ،‬ؿَََـَڙََّيُ‬ ‫ڙفَهَ ََ َ َََ َ‬ ‫هؿَ‬ ‫َََـَڙََهَ َ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 2َ-َ4‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََريَ؛ََ‬ ‫َََ َدَيَ‪ََََُ٢‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََََ‪ََ٤‬ھََ‪٠‬‬ ‫َََََِڋَََڙَ‪ٚ‬يـ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‪٢‬ڊََََـَھـَڄ‬ ‫ڋََ َ‬ ‫ََََََبَ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَََ ََََ َ‬ ‫ڌـذا‪َ،‬ڪَريَ؛ََ‬ ‫ََََرَ‪َ،‬ك‬ ‫َُّيَ‪َٙ‬قَ َؽَ‪َ،‬فـ‬ ‫ـؾ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫اََؾََ َ ََ َ‬ ‫عَ‪َََِ٤‬ڇَََ َ‬ ‫اَذاڙـَذَ َ‬ ‫ڐَََاَََ‪٠‬ريَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫كََؿؾََا‬ ‫‪ََّ،‬چَڃََ‪َ َ١‬تََ ََ َ‬ ‫ڎؿَڗَذاةَ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪290‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ـَڇ‬ ‫َََ‬ ‫‪١‬‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫َڇئ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ھ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ـ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬كؿَڗ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‬ ‫ڊ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫ََََرَيََُ‬ ‫ؾَڗَڈ‬ ‫‪ََ َََٛ٢َ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌََ َ‬ ‫َڪَ َرف؛َََ‬ ‫لـؾَڪـََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َُّيَڋـڑََ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َ ََ ََ‬ ‫ڋَََ َ‬ ‫ڪَـَ َ‪١‬ڌََ َ‬ ‫َژَڊـڑََ؛ََ‬ ‫ََََريَ َبََ ََََ‬ ‫َََـََڄـ‪ََ،‬ڊ‬ ‫ُيَهؿَََ‪َٜ١‬‬ ‫َڪَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َـَخاَّ َڙـَ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢‬ڊَ ََ َََ ََ‬ ‫ََََـَ‪َََُُُ١‬ي؛َََ‬ ‫َََڃَـََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫‪َ،‬هـََ‪٠‬‬ ‫ََّ َڊَ ََ َ‬ ‫ڋََ َ‬ ‫!َڋؿاؾڑََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَاَ‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَاَ‬ ‫يؾََََّ َ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َڊَ؛ََ‬ ‫َََځََرَيؾَڑ‬ ‫‪ٛ٢‬ڙـ‪َ،‬ڪَ َ َ‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫َََََځرَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََ ََهَـَ‪َ.‬‬ ‫ََـََّ‪ٛ‬ـَڑ‬ ‫ڍ‪ََََّ،‬چھؿَ‬ ‫ڏََ‪َ٠‬رَيؿَ‬ ‫ََََڏَ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪291‬‬ .‬‬ ‫َهـَٿ‬ ‫ڙفَٿؿذَ َڙَََيـڑََ َََََ َ َ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬خـزََخََّـَ ََ ََ َ‬ ‫ََََ َ ََََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َُّيَڋـََ َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬ ‫َڪَ َرف؛َََ‬ ‫لـؾَڪـََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ڍ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َ ََ‬ ‫ڋَََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـڄـََ‪٠‬ـََ َ‬ ‫َََ َ َََََ‬ ‫ڍَ‬ ‫َََََََ َ‪َ ٚ‬ـََََََََ‬ ‫ـڙَيؿ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫هـؾََ‪٠‬‬ ‫ََ‬ ‫ؿؾَڇؿڑََڇَََرَ َ َ‬ ‫َََڏَ‪ٚ‬ـََ َ‬ ‫َََـڅََََيُيَ‪َ.

‬‬ ‫ََََؾََََخَ َذَََ‪ََ َََ٠‬‬ ‫َََ َؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫َڂيؿؾََ‪٠‬‬ ‫َ‪٢‬ديَ َؿؾَََڏََََ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَڏَ َ َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬کـڑَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ك‬ ‫ََََ‬ ‫يق!َ‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬‬ ‫َ‬ ‫َُّي‪،‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڅـڏ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢‬يْ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ڋ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫ڋَََُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬دََـَڏيَـَََ َََََ‬ ‫ـَڐـڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وؿَخاّڙـ‪َ،‬ڐ‬ ‫خـزََكَََ‪َ َ ََ َََ ََََٛ٢‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫َََڍَ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َََََُـَ‪َ.‫‪َ10‬‬ ‫ََََ َرَ‪١‬چؿَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٣‬ؿڪََڈَََيؿ؛‬ ‫َؤذ‪َ١‬گَ‪َ،‬ڈ‬ ‫َ‪٢‬يَْرََڋَ َ َ‬ ‫ڋَََ َ‬ ‫يؿَ‪ٚ‬ـذََ‪َٚ‬ٿََڎَ‪َُٛ‬يَ!َ‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ك‪ٛ٢‬ؾَُّيَڎَ‪َ ََََ٢‬‬ ‫يؿََّ‪َ٢‬گَ‪َََ،‬ـَ َڈََََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَڏَ َ َََ‬ ‫‪٣‬کـڑَ؛ََ‬ ‫َُّي‪ََ٣َََ،‬يق!َك‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫ڋَََُـَََڋَََ َ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َََ‬ ‫اَفَََڪَـ‪َ١‬ڌََ َ‬ ‫ََََََؿؾ؛َََ‬ ‫َََ‪َ َ٠‬ؿؾََ‪َٜ١‬ك‬ ‫‪َٜ١‬ڪـَ‬ ‫ََََََُـ‪ََََََ،‬‬ ‫ڪَ‪َََٛ٢‬وؿَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َذَََ َ‬ ‫ٿـَخاََخَ‪٣‬يَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َڐـَڒڏـَڇ‬ ‫يـڑَ‪َََ،‬عَََيَبَََ َََ َ‬ ‫ك‪َٜ‬ڍَـَ‪٣‬ؿَ‬ ‫َََ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 9َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪292‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ13‬‬ ‫ََََََ َ‪١‬دَ َذََ ََذَـَجَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ذ‪ٚ‬يـَا‬ ‫ڋَرََؾَ‪َََ،‬ڋَڅَڪَ َؾََ َڋَ َتََ َََ َ‬ ‫ڂـَـيَڙاَاَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََ؛ََ‬ ‫ََََٿـَ‪٠‬ؿَؿ‬ ‫رف‪٠َ،‬ـذَـََ‪٠‬‬ ‫اََ َََ‬ ‫ڪَ َ َََََ َ‬ ‫ـؾَـَ‪٣‬ؿََڙَڎََهَ َ َََ ََ َ‬ ‫ھڅؿََٕقَؿَجَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ـذَََيـؾَڊ‬ ‫ـيَرَ َ َََ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫َهـَّـََڙيَڕَََهـََ!َ‬ ‫َََََؿَؿََ‪٢َََََّ،‬ويَََ َ‪ََ َ ََٝ‬‬ ‫َّـَڐـذاَڐ‬ ‫ـَ َذََ َ ََََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 4َ-َ8‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ّـذَََ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـَ ََ َ‬ ‫يـؾَڪَُيََـَ َذفَ!َ‬ ‫ڋَرََؾَ‪َََ،‬ڋَڅَڪَ َؾََ ََڋَ َتََ ََََ‬ ‫َ َ‬ ‫’ َ‬ ‫هـ‪َ،‬ڪََكَََ‪َٛ‬ـََُيََڇَ َرف؛َََ‬ ‫‪ٛ‬دََاََ‪َ ََ٣‬ږَْتَََ‘َ َ َََ‬ ‫ڪَََ‪٢‬ـؾَََعَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫رف؟ََ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫ـَڪؿؿ‬ ‫‪٠َ،‬ـذََ ََ‬ ‫’ ََلَږ يَ‪َ َ٤‬ږدََـََ َََلَږ يَََږؿ‪َََ٣‬ږدَ‘ ََََ َ‬ ‫َاڄََ َ‬ ‫رف‪َّ،‬ـذفََّـَ َ‪١‬ڀََيَڙَََؾََََڐـَ!َ‬ ‫َََََ َ َََ ََ َ ََ‬ ‫ََڪَََڪَـَ‪٠ََٜٛ٣‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ8‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪293‬‬ .

‬‬ ‫َٿؿڪََڌَ َذف‪َََ،‬اََڂـََََـيَڙاَا‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ8‬‬ ‫‪َ16‬‬ ‫يـؾَڪَُيََـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـَّـََذَََ ََ‬ ‫ڋَرََؾَ‪َََ،‬ڋَڅَڪَ َؾََ ََڋَ َتََ ََََ‬ ‫َږ‬ ‫َڪَمَنَ‪ََ٤‬ڕََ َ‬ ‫ََََ ََْڃََ‪١‬ـؿَ‬ ‫’‪ََ٣‬ـيَََږ َسََ َ‬ ‫َََ ََڇََريَ َؾَ؛ََ‬ ‫ََٓ َږـَڑََ‘‪َ،‬ڇ‬ ‫َ‬ ‫َََڏََيـَََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َََََڗَ‪َ.‫‪َ15‬‬ ‫ّـذَََ ََ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ـَ ََ َ‬ ‫يـؾَڪَُيََـَ َذفَ!َ‬ ‫ڋَرََؾَ‪َََ،‬ڋَڅَڪَ َؾََ ََڋَ َتََ ََََ‬ ‫‪٢‬وھـؾََََّ َ‬ ‫ََّ َرف؛َََ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫َََيـََذَيؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَڇ‬ ‫هؾَٿـَڇ‬ ‫َ َََ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََّ َرف؛َََ‬ ‫ؾَهـ‪َ،‬‬ ‫ـَ‪ََُ َََٛ١‬يََـََيڙيَڌَ ََ َ‬ ‫ََََّڌَـَ َََؾََ َ‬ ‫ٿََرََؾََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫ڌـذَ ََ ََ‬ ‫ُيَهـَڇ‬ ‫اَ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ22َ-َ1‬‬ ‫‪294‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََـََا‬ ‫‪ٚ‬ـذََؾَ‪١ََ،‬يُ‬ ‫َََََ‪َ ٢‬ؿََ ََ‬ ‫ڇَکـَڇ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ8‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫يڌؾََهَ َؿؾ؛َََ‬ ‫َؿڌاذَ‪َََ،‬ڌَڅَ َ ََ‬ ‫َِچَ َََ‬ ‫ڪيؿؾَََڋَ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڌاََڙَ َ َ‬ ‫َََ‬ ‫‪ُْٛ‬يََ َ‬ ‫ي‪٢‬چـذَ؛ََ‬ ‫َيـ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫‪٠‬ـڑَ ََ!َّـَ‪٠‬‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَفَََڒََََََ َ‬ ‫َڪَ َرفََََََّ ََ َ‬ ‫ڪرَََڪَـ‪َ َ١‬‬ ‫گَ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـَلَؿ‪َ َ١‬‬ ‫َڪَ َرفَ‪َ .

‬‬ ‫ََََٿـَفـغ‬ ‫ُيَڒبَََاََڎَ َؽَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََََََفَََََ َ‬ ‫ڒَ‪١‬دَاََ َََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ19‬‬ ‫ڋـذَڎََڋََ‪َ َ٢‬‬ ‫گَ َ‬ ‫َڪَََ ََ َ‬ ‫فَڇـكـ؛ َ‬ ‫ََََريََڇََََرَ َََََََ‬ ‫‪ٛ٤‬ـَڪَ َرف‪َ،‬ڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ُيَـاكـ؛‬ ‫ـَڪَيَـََ ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ـَاََ ََ‬ ‫داَهـََّيَ َدََ ََ َََ‬ ‫ََٕ َََ َ ََ َ‬ ‫ؾَكـَذاڑَََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َفڑَََخاكـ؛‬ ‫ََََيؿ‪َ،‬‬ ‫َذاَٗـَٿ‬ ‫كَ‪ََ ََ َََ َََٛ٢‬‬ ‫ََََخََؽَََـَڏَ َ َ‬ ‫ـڙَ ََ َََ‬ ‫ََهـَ‪َ .‬‬ ‫فَذاڑََڏَيـََڅََ َ‬ ‫رڪـََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫َ‪٠‬ـكـ‪َ،‬ذَ َ َ‬ ‫َََرََََََََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 14َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ20‬‬ ‫ڋـذَڎََََََ‬ ‫!َڈؿِلََ َ‬ ‫ََََََ ََ‪ٛ‬رَفََڑََ َََََ َ َ‬ ‫َّؿَڊھؿذَََيـؾ؛َََ‬ ‫ََََيؿ‪َ،‬ڊ‬ ‫ََڪَـَڈ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬دََؾََفَََرافَََََرََََ َ‬ ‫َكؿذَََيـؾ؛َََ‬ ‫ڙف‪َ،‬هـؾَك‬ ‫َََََ َ َََ ََ‬ ‫‪َّ،‬ؿذَ َڌََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڊََ‪َٛ‬رَ ََ ََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڒڑََََ َ َ َََََ َََ َ َ‬ ‫َاـذف‪َ،‬كـؾَاـذَََيـؾ؛َََ‬ ‫َََ‪َََٝ َٚ‬ڑََـَ‪َََٛ٣‬ڙَ ََََ‬ ‫َڑَ َوَ َھـَڒ‬ ‫ْـَُّيَََ َڏيَ ََ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ؿؾَڪؿذَََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬هـهَ َ‬ ‫َڪَ‪َ ََ ََ َََََُ٢َََٛ٤‬‬ ‫ؾڑَ؟َ َ‬ ‫ڪَ!َََهَ َ ََ َ‬ ‫يـؾ؟َڪَ ََ ََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪295‬‬ .‫‪َ18‬‬ ‫َ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ََََڋَ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ََََ َؽَ؛ََ‬ ‫ََََڙ‪َ١‬گََََكـَڊ‬ ‫ـُي‪َ،‬ڪَيَـََُيَڊ‬ ‫‪٢‬ڌَيَ َََ‬ ‫َڋَيھؿَ‬ ‫َکَ َ َ‬ ‫َََََؽَ؛ََ‬ ‫ََََرَايَََؿؾَك‬ ‫ََََََََرفَك‬ ‫ڌيـؾَََھَ‪٤‬يؿ‪َ،‬ځ‬ ‫ھَڏاََڪََََ‬ ‫َ‬ ‫ھـذََٿَََـَ‪َ .

‫‪َ21‬‬ ‫بََڒََ‪َ ََٝ َٚ‬اََ ‪٥‬فَ؛ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَََڋََ‪َ٢‬گَََهؿ‪َ،‬‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ڋـذَڎَ!َك‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََعَوَ َ‬ ‫يؿَهَ َ‪٥‬ـَ؛ََ‬ ‫ؾَُّي‪َ،‬هََََُ ََ‬ ‫‪َٚ‬څََـَََڒَيؿَ‬ ‫رـَذڐََََََ َ‬ ‫َََ‪ََٚ‬ٿََ ََ َ َََ َ‬ ‫ََََََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ذاةَََ‪َ َََ َََََ٠‬‬ ‫ََُّيَ‪َ.‬‬ ‫يؿَكؿَڪَمـََڅََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَذَ ‪٥‬فَ ََ‪َ،‬ڪـٽ‬ ‫ّرَّؿذَ َڌََ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫َ ََ ََ َ‬ ‫‪َ22‬‬ ‫ََََََ‪َ٢‬ڌََََََََ َ‬ ‫َُيجَ؛ََ‬ ‫ـَڋؿٽـَڄ‬ ‫َڊھڅؿ‪َ،‬ڪَ ََ‬ ‫ڋـذَڎَ ‪ََ٣‬ڔؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـڑََڋََََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َيجَ‪َ،‬اَ‬ ‫تََ َ‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬اڋڅؿ‬ ‫كـَڒڑَََََََ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫َڪَ ََ‬ ‫ـَ‪َٚ‬قََََ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫َََََََُُيَََََََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ؿڪَ؛ََ‬ ‫يـ!َڇ‬ ‫َََڋََرَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‪٢‬دَؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ڋَـَ‪١‬چـ!َ‬ ‫ََََڋََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََڎَ َڏَ ََََ َ‬ ‫َُيَٿؿڪَ؛ََ‬ ‫َََََڪيؿَ‬ ‫َََـَ َڈَُي‪َ،‬ٿ‬ ‫َاـڏـََ‪َٜ١‬‬ ‫َاڊََرَََ َ َ‬ ‫ڋـؾََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَ َََََ َ‬ ‫‪ٛ‬ڙفََا‬ ‫َََڐَرََڒََََڙَ َف؟ََ‬ ‫‪َ،‬كؿَڪَ َ َ‬ ‫ـَـَ ََ‬ ‫فَڄََ َََ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ24َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪296‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ24‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪١‬چـَََڋَََُـَََڋَ َََ َ‬ ‫ََََ‪َََٛ٣‬ـَ!َ‬ ‫ڪََ‪َٜ١‬ا‬ ‫َََََٿـؾََا‬ ‫َڪيـزَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڋَـَ َ‬ ‫َڊھڅـَـَ‪ٚ‬ـٽيـ‪َ،‬اَ‬ ‫ََُّيَڒذَ ‪َ َََ ََ٣‬‬ ‫ََََََََؾََ َ َََ َ‬ ‫ڒيـزَ؛ََ‬ ‫َََ‬ ‫ه‪ٛ٢‬ؾَََـََؽََََََََ‬ ‫ََََؿَڄَ ََڇََََ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫ََََ َڌَـَڇ‬ ‫ڋؿڌاذَفَََڋَََ‪٢‬دَؾََََـَڎَ‪َ،‬ڇ‬ ‫يـزَ‪ََََٚ،‬ؾََ َ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ََڪَََ َ‬ ‫َـذفَذَةََ َ‬ ‫ؿذفَڪَرَ َ‪ٚ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫َڪَڌاك‬ ‫َذَََ َ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 19َ-َ2‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ڋـََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڪََڋَََرَ َََََ َ‬ ‫ٿـَڈيڐَ؛ََ‬ ‫َََڒيَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫ف‪َ،‬كـذََكََََرَف‪َ،‬‬ ‫ھي‪٢‬ديَََؿؾَََََ َ‬ ‫‪ََ٣‬ڙَ ‪َ٢ََ٣‬چَ َََ َ‬ ‫‪٣‬يڐَ‪ََ٣ َ،‬طَ َػَََّـََڎَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 9َ-َ4‬‬ ‫‪َ26‬‬ ‫ََََٿـَََ َ‬ ‫ڋـََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڪََڋَََرَ َََََ َ‬ ‫ڪؾَ؛ََ‬ ‫َََڒيَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫ف‪َ،‬كـذََكَََرَف‪َ،‬‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙََ َ ََ َ‬ ‫يُيَڪَرََڐَََََ َ‬ ‫ڪؿڙَ ََ َ‬ ‫ََهـََسَؾَ؛ََ‬ ‫څ‪٢‬ديَََ َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـَڇـذَ ‪َ ٢ََ٣‬چ َََ َ‬ ‫رڋَ ََََ َ‬ ‫‪ٛ‬ي‪٢‬ديَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَّـََڎَََاََ‪َ٠‬ؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫‪٠‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 10َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪297‬‬ .

‬‬ ‫َََ ‪َ٣‬ڪـَځ‬ ‫ـَّؿََؾَََٿَََيـ‪،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ29‬‬ ‫‪ُْٛ‬يََ َ‬ ‫َُيَّي‪٢‬چـذَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫!َكؿؾَا‬ ‫َ‪٢‬ڊَ ََََ‬ ‫ََ‬ ‫ُيڑََڋََ َ‬ ‫َََََځَرَ َََ َ‬ ‫ڪََرَ ََ َََ ََ َ‬ ‫ڋؿڏَ َ‪َ َ ٚ‬‬ ‫يؾ‪َ،‬هـَََىَي‪ََََ٤‬ؾََ َ‬ ‫ڇَ‪َ ََ٤‬‬ ‫َزاذَ؛ََ‬ ‫ََََََڙَ َََ َ‬ ‫يـؾَهـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ڪَ ََڇََرَََ ََ َ‬ ‫َڪََرََُيَََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫َخـّتَهؿَ‪َ.‬‬ ‫َهؿََٕراؼ‬ ‫كَ َؾََ َََ َ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫َََؾََ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََيـ؛‬ ‫ڕَڇ‬ ‫ََڗ‪َ،‬ڪَََ‪ٛ٢‬ؾَََهَََ‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَََڋََؿڊـ‬ ‫ڋؿٿُيَََڏََََ‬ ‫َََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬كؾَڗَََڪَؿَڙََ َ‬ ‫َڪَ ََ‪ٛ‬ـ؟ََ‬ ‫يـؾَهـَََـََڍََََََ ََ‬ ‫َ‪ََ َٝ‬ڇَََرَََ ََ َ‬ ‫ـَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََڋَ ََؾََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َهؿسََ ََهَ‪ٛ‬ـ؛‬ ‫اَ َ‪١‬دَ َذََڒََخَ َيَْ َُيََََڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََڅََؾََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.‫‪َ27‬‬ ‫َڗ‪َ ََََََّ،‬‬ ‫ڋَـَ َ‬ ‫ََََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿَڪَليؿَ‬ ‫َـَڋَ َتََ َََ َ‬ ‫ََتََڇََـَ ََ َ‬ ‫ََََ َؾَ‪َََ،‬خََڪَ ََؿَخاًَََ َؽَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََيؿَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ك‪ٛ‬ڙـَََخَ َڏََ َ َ َ ََ َ‬ ‫مـذَ ََََ َ‬ ‫ََ َ ََََ ََ َ‬ ‫ڀََڅَ ََ َ‬ ‫ه‪ٛ‬ڙـَكؿؾََّ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 5َ-َ1‬‬ ‫‪298‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫يرـَكـذََڏَڐََؾَ ََ َ‬ ‫ـَ َ ََََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫يـزَ َََََ‬ ‫ڋيلـذفَََڋَؿَ َ‪َ١‬دَََ َ‬ ‫َـََّچََڅُي؛َََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ؿؾََّڀَؿَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڑـَلَيَ َ ََ َ‬ ‫ََََ َؽََٿَََََ َ‬ ‫َََََ ََّ َڀََـَڈََ‪َََََٝ ٢‬ـَ َّ َرفَ‪َ .‬‬ ‫يـزَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫َََؿـف‬ ‫هَ‪٠ََٜ‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ 15َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪299‬‬ .‫‪َ30‬‬ ‫َ َ‬ ‫َََََ ََ َََ‬ ‫ـَڒ‪ٚ‬يـؾ؛َََ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿََ َََ َََ‬ ‫َََََڒَ َََؿؾَا‬ ‫َؾَڋؿڑَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ڋؿذََاَََځؿََا‬ ‫ََ َ‬ ‫َََڐَ َُيََ َََ‬ ‫ََََّـََا‬ ‫ڪـَڐـَڪَؿَ‪َََٛ٣ ََٜ١‬ـَ‪َ.‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَ‪ََ َََ َ َ٣ ََٜ١ََ،‬‬ ‫َهـََا‬ ‫ّريراڍَ‪َ 13َ-َ4‬‬ ‫‪َ31‬‬ ‫ـڑََ‪َ َ١‬‬ ‫ڪَ ََراؾ؛َََ‬ ‫َُُيڑََََـَھـَڄ‬ ‫ََ َ ََ ََ َ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڋؿذفَڋؿذفَڋَ َتَ ََ‪َ،‬هَ َـؾَ ‪َ َ ََ١‬‬ ‫َََؾَڊَ‬ ‫َََيـَرَََڗَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬دفَڇ‬ ‫يـؾَََّ َ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ١‬ي‪َ ٢‬ھ‬ ‫َََرَََ ََ َ‬ ‫َََ َھرَاََـََ‪َ َ١‬تَ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫‪َ32‬‬ ‫ڋيلـذَََيـؾَََڋَڅَڪَ َؾَ‪َََ،‬ـَ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ـََّ َرف؛َََ‬ ‫ّـذَََيـؾََََََ‬ ‫‪ََّ،‬چَڃََځَََ َڒـَََھَ َڏََ ََهَََُؾَ‪َ.

‫‪300‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ـَڈَڃَََ‪َََ َ ََ ََ َ ََ٠‬‬ ‫خيْـَ‪َ 5َ-َ5‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َ‬ ‫َََََََُ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ھؾَََذَا‪َ١‬ـََُيؿ؛‬ ‫ََََھَ َؿؾ‪َ،‬ك‬ ‫ڎَڋََرََ ََهَََُؾَڇ‬ ‫ؾَذَڎَََڑََوَ َ َ‬ ‫َََ َـ‪ََ١‬ږ َ‬ ‫َؿؾ؛َََ‬ ‫َََڏَيََؾََڊَھَ َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڊـڙَيؿَ‬ ‫ـَ‪َ١‬ڪـَ‬ ‫ڪ َؾََڊَََڏَََََ َ َ َ‬ ‫‪١‬چؿَڪََ َ‬ ‫َؿؾ‪َ١َََ،‬ريَََ‪َََٛ٠‬ـَ َََ َ‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَ‪َ .‫‪َ1‬‬ ‫َََڎَََڗ؛َََ‬ ‫ََََ ‪ََ٣‬ڒََڕَ ‪ََ٣‬ڒََ َؾََڇـ‬ ‫ڎَڋَرَََژَََڎَمَرَ‪َ،‬ٿـ‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫‪١‬چـَرََ َ‬ ‫ََََـَ َيڌَ‪ََََ،‬ـَ‪١‬چَـيَََؿؾَََـَ َذَ؛ََ‬ ‫رڪَرا‪َ،‬‬ ‫ڏاڍاَ‬ ‫ََ‬ ‫َََـَڌََََ َ‬ ‫ََََـَڄََـََ‪َ َ١‬ڌَ َذَ؛ََ‬ ‫ـُُي‪َِ،‬ن‬ ‫ََؿؾَڇ‬ ‫َََيـََخَفَڇَ‬ ‫ڒَ َ َ‬ ‫ََّڒَـَرَ؛َاَ‬ ‫ؿؾَهَ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َََََُُيَ!َ‬ ‫فڑََڈَََيَ‪ََ٤‬ـَٿ‬ ‫َََ َةََََََ َ‬ ‫ؿذيَََ ََ َ‬ ‫تََ َ‬ ‫َڈـكـڙَ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ6َ-َ5‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََڪـ‪١‬ڀؿَژَڪـذـ؛َ‬ ‫‪١‬يـؾ‪َ،‬‬ ‫ڎَڋَرََڎَمَرََځََـََََ‬ ‫ڑََََـَهَ ََ َ‬ ‫ھ‪٢‬ديَ َسََڇَََ َ‬ ‫ؿاذـ؛َََ‬ ‫ََّ ََ َ‬ ‫ڇَ َ‬ ‫ځَََ َََ َ‬ ‫َكـ‪ََٕ،‬قَحََ َ‬ ‫ؿؾَـاذـ‪َ،‬ڪَُيََََـَھََ َ‬ ‫‪٢‬ديََ َسََََـَڅََََڗَ‪َ.‬‬ ‫‪َ َٛ٠‬ـَََ َيؾََـَھَ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 2َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪301‬‬ .

‫‪َ4‬‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڋـڙَ‪ََٚ‬يڪـ؛‬ ‫َکَيَ َ‪ََ ََٝ‬‬ ‫ڎَڏَََيََََىَجََ‪ََ٤ََٚ‬ڃََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َـَڪيؿ‬ ‫‪َٚ،‬ـڙ‪ٚ‬ـَ‪َٚ‬ڏَََ‪ٚ‬څََ ََ‬ ‫ؿؾَڋـڪَ ََ ََ َ َ ََ‬ ‫‪٢‬دـََ‪٠‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫َڋَ َتََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َ‬ ‫َََـَ‪ََََُ١‬يـؾ؛َََ‬ ‫َََـيَََ َؿؾَځ‬ ‫َََََ‪َٛ‬ڃََڇَََٿََراَڄ‬ ‫َڎَڋَ َؿؾَََڎَڋَرََڐَََڌَـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـََ‪٠‬‬ ‫ََََََ‬ ‫ََََرَ َـؾََ‪٠‬‬ ‫َََََڙَف‪٠ََ،‬‬ ‫‪ٚ‬ـؾَذاك‬ ‫هيتَذَ ََ ََ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ڐَ‪َََ،‬ڏَـَ َ‬ ‫‪١‬چـَرََ َ َ‬ ‫ََّ‪َ َٛ‬‬ ‫ََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫َڏـيلَََ‪َ ََ٠‬ؿؾَٿ‬ ‫ّيڅ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َََََؾََ ََهَ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 2َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪302‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫‪ُ٢‬ڙفَڇ‬ ‫ؿؾ!َڒڙَيڪـ‪َ،‬‬ ‫اَ َخيَََ ََََ َ‬ ‫َََيَ َ‪َ َ َ ََٝ‬‬ ‫ََََ‪َ َ َََٚ‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ7‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ5‬‬ ‫‪٢‬وھ‪َ ََ َََََٝ‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََََؿَََنَََڇََََرَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڪَڅـ؛‬ ‫ََََ ََراؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َٜ١‬ڎـڪَ‪َ،‬ڇ‬ ‫قؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ڎَ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌََ َ‬ ‫زاڪَ؛ََ‬ ‫َََََََڃََ ََهَـََ‪٠‬‬ ‫َڪَ َرف‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫لـؾَڪـََ‪٠‬‬ ‫‪ََ َََ٠‬‬ ‫َََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‫‪َ7‬‬ ‫َ‪٢‬دـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪََيُي؛َََ‬ ‫طـذاؾ‪َّ،‬ـََڋََڋََڙَ‪َ ََٚ‬‬ ‫ڄَڏََؾَََ ََ ََ َََ‬ ‫َڎَ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََـَڍَََـاََډَ ََـََ‪َََُٛ٣ ََٜ١‬يَ‪َ.‬‬ ‫َڐـَڒڏـََډ‬ ‫ََََ‪َ٠‬رَََ َََ َ‬ ‫؟َهـََا‬ ‫َـَڪَريَ ََ‬ ‫َڪَمَيڅََ ََ‬ ‫خيْـَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪303‬‬ .‬‬ ‫ََََََُـؾ‪َ،‬‬ ‫‪َ٠‬ڏَ َڃََٿََََُُيَڇ‬ ‫ىَْيََِنَ‪َ 4َ-َ8‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َكؿڑََََڏََ ََڎَ ‪٥‬ؾَ َََََ‬ ‫َڎَ‪َ َ٢‬ؾَََََ‬ ‫‪َ،‬ڇـڑََاَََ‪َ٠‬ريََفَاَ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫َََ ‪٥‬ؾَ؛ََ‬ ‫ََََََڅـؾَ ََـََڑ‬ ‫ُي!َك‪َٜ‬كؿؾَڑ‬ ‫ََََ ََّؿَ‪ََََََََ َََٛ١‬‬ ‫ـڑڃَڪَ‪ََُ٢‬ـ‪ََ،‬ا‬ ‫َهـََا‬ ‫‪ٛ١‬ـذفََّ َ‬ ‫ڱَََڗَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬دَهھ‪٤‬يؿَكؿؾَڇ‬ ‫َََ ‪٥‬ؾَ ََ َ ََ َ‬ ‫‪َٚ،‬ؾََّؿََََ َ ََ َ‬ ‫ڇَـَ ََ ََََََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ6َ-َ8‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ‪١‬چؿَڏََٿََََُـَ!َ‬ ‫َََڏََََ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿَ‬ ‫ََََََ‬ ‫َََڏيَرَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڎـَهـَََڏََ‪١‬چـَ‬ ‫َََ َ‬ ‫َي‪٢‬ھؾَََڏَ ََََ‬ ‫يڅؿَـيَرَ؟ََ‬ ‫َََـَ َھََََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڎـَ‬ ‫َژَاـڂَََـيَََڙَََؾََ َ َََ‬ ‫اَڂَََؾََ َََ‬ ‫َھ َـََ َ‬ ‫َََ َرفَ‪َ.

‬‬ ‫َڒذَيـَڄ‬ ‫َڋُـ‪ََ،‬ا‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َا َخيَََؿؾ!َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ـاَـَخيْـَ‪َ1َ–َ7‬‬ ‫َ‬ ‫‪304‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ10‬‬ ‫َهؿ؟ََ‬ ‫َََََ ََـُيََ ََ‬ ‫َََََُُيَڈ‬ ‫َََََََـَٿ‬ ‫ڈيؿَڎؿ‪َ،‬ڈيَ‪٤‬‬ ‫ڎـَڐـَََـَ ََََ‬ ‫ََََ‬ ‫َََهَڳََ َََ َََ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ـَڌََ َ‬ ‫َڪَ‪َ٢‬وَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َهؿَـايلَََهؿ؛‬ ‫َڪََرََيَََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫َږ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََعََٔؼَََاََهللَََ َ‬ ‫‪١‬دـَّؿ‪َ،‬ه‪٢‬ھؾَهؿَ‬ ‫ََََھَؿَ َ ََ ََََ َََ ََ‬ ‫ََّؤڐؿَ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ڎؿذَفَََڎَڏََََڏََڎَڋَرَ َََََ َ َ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـَ‪َ١‬ھََـ؛َََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڈـذـڋؽَ!َڈ‬ ‫ََََـَ‪َ١‬ـ؛َََ‬ ‫‪١‬ـھـَڪؿَم‬ ‫ھڙـَََهَڳَََڗ‪ََ َ َََََ،‬‬ ‫بََهَ َ َ‬ ‫هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫َّـؾ‪َ،‬ڇؿذَھَ َ َ‬ ‫َََََڎََ ََ ََََ َ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫يتََڇََََرَٽَيـَڄ‬ ‫ڇَ‪َ٢‬ھَ َؽَ!ََ‪َ١‬يؿَڇـ‬ ‫ََََََرَََ َ‬ ‫ھيؿَڪََ َ‬ ‫ڇؿذَ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫ي‪٢‬ديَ َسََڇـَڄ‬ ‫‪٢‬ديَ َسَ ََڇََرَََهؿ‪َ،‬ځ‬ ‫!َڏََڎَڏََََ ََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫َهـَـَ َ‪١‬دَ َذََََـَڪـَڄ‬ ‫يؿَھيڪَ‪َ٤‬ـ‪َ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ـڑََ ََََ‬ ‫ھؿةَ َََ‬ ‫َََ َھ َ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ َڏَََ َ‬ ‫َََـَ‪َ.

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪305‬‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫‪َ،‬ڒھـَََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫يػََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬اف!َخـّتَ!َََخَؾَ َتَ َََ َ‬ ‫ًَؿفَََـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھًََََؽَ َتَ َََ َََ َ َ َ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ََٕؽَ َتَ؛ََ‬ ‫ُـ‪َ َََّ،‬‬ ‫َ‪٠‬ؿؾَڐـؾََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫‪َ َ٠‬دَجََََ ََََ‬ ‫ََََََ َََ َ‬ ‫‪٢‬دفََََّ َ َ‬ ‫ََََطَـ‪َ٣‬عََ َ‬ ‫َحمَقَ َتَ؛ََ‬ ‫َُّي‪٠ََ،‬‬ ‫يـؾَھيجََ َ‬ ‫ھَ َ ََ‬ ‫وـَڪَرَََ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَذاََىَ َتَ؛ََ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ذَڑيـ‬ ‫ىَزَؾََ َ َ َ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑََ ََََ َ‬ ‫ََھؿةََڇََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََرَىَتَََ‪َ.‬‬ ‫ََََََََ ََـَؼ‬ ‫َََؾََََهؿ‪َ،‬ؼـؾؿ‬ ‫َََْلـ‬ ‫يـؾَهـَڇ‬ ‫َڇََرَََ ََ َ َ‬ ‫ـاَـَ‪٠‬عذـذفَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََؿَ‪َ ََ٠‬ؽََٿَََـََ‪٠‬‬ ‫ََبََ ََهَـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ًـ‪٠‬ؿٓـًََََ ََ‬ ‫‪٢‬وـَََىَ ََؼ َََََ َ‬ ‫‪٠َ،‬ي‪٢‬ڌَذاََ!َ‬ ‫َََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫تَ‪٠ََ،‬‬ ‫يؿََّڋَ َ‬ ‫َََٕبََٿََََََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 2َ-َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪306‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪307‬‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َََڄَََڊَََڏَََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََ ََ‪َُٛ١‬يََڏيَڕَََهـ؛‬ ‫‪َ،‬ڏـٿَََـَا‬ ‫يـڏَ ََ َ‬ ‫عَمَرَ!ََا‬ ‫ََََََځَـَاَ‬ ‫َََََََريَ َؾَََهـ‪َ،‬اَ‬ ‫َََؾَََڋَََ َ‬ ‫َيـڏَ؛ََ‬ ‫ڇـذاځـَڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫طػَََّـََڎَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََ ََڇََََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫َكـؾَڐ‬ ‫َؾََََ‬ ‫‪٢‬چھـذَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َّڌَـَ َ ََ َ‬ ‫ََؿؾَََّ َََ َ‬ ‫ََََؿَ‪َ َٚ‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 9َ-َ8‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ََََڏَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَهـَڇ‬ ‫َََََََ َ ََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڇ‬ ‫ََّ َڀََ َعَٔ َؼَ َ‬ ‫عَمََرََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪ ََ َ َََ ََ َ‬ ‫چـڙفَڐـَڪَ َؾَ؟ََ‬ ‫ؿؾَكؾَُّي‪َ،‬‬ ‫يسََذَيذَاَ‪َ٣‬يَ َ َََ ََ َ‬ ‫َذَ َ‬ ‫‪َ،‬ـڏـَ‪َٙ‬ـَ‪َ٣‬عََكؾَهؿ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪َََٛ٣‬ـََ‪٣‬ؿَؿ‬ ‫يـڏَ‪َ َ ََ٣ َ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ11‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫‪َ،‬ـَ َذَؿََـَٽَََ ََ َ‬ ‫َُّي؟ََ‬ ‫يـؾَڪَ َؾََ َ َ‬ ‫عَمَرَ!َٿ‬ ‫ڇـذَ َََ‬ ‫ََََـيَََ َ‪َََٝ‬اََََ َ‬ ‫َََڏَ َ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫ڒـؾَهَؾَك‬ ‫ـذََٿَََيـ‪َ،‬ك‬ ‫َڏـٿَََـيَََڙاَ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫څـَـَيـََ‪َ.‬‬ ‫َََرََؾَ ََ َ َ ََ‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَ َڍََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ7‬‬ ‫‪308‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ4‬‬ ‫َږ‬ ‫َََ ََُيََََڐـ؛َََ‬ ‫ََََ‪٢‬وھََـََـََ‪٠‬‬ ‫فَداة‪َ،‬هؿَ‪٠‬ـدمَ َھـََ‪٠‬‬ ‫عََٔؼَََاََ ََ‬ ‫‪ٚ‬ڙَ ََ ََ َََ َََََ َ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ـؾَڏـذَڎَََڏَـَ َ‬ ‫ََّچيََـَََ ََ ََ َ‬ ‫ـَذاةَ؛ََ‬ ‫‪١‬چَرَ َََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ذَـَََڃََ َ‬ ‫ڏَََََ ََ َ َ َ‬ ‫اََٿـَََـَََ ََََ َ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫يـؾ!َحمََږـقَََؿفَََ َؾََ ََهَـَ‪َ .‬‬ ‫يڃـَكـةَ‪٠ََ،‬‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫ََْ َؾََڊھڅؿ؛‬ ‫ؼَر‪ٚ‬رَڇ‬ ‫‪َ،‬ـَؿَََڏَ َّ َََ‬ ‫يـڪَ َََ‬ ‫ـَـَ‪َ َٚ‬‬ ‫عـَٓ ََ َ َ َ‬ ‫َ َ ََ َََََ َ‬ ‫ڪڙفَژَؾـكؽََ ََََ َ ََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫َهـ‪َٚ،‬مئڕَ‪ٚ‬رياڪَ؛ََ‬ ‫ََََ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫َََََراََ َؼ؛ََ‬ ‫‪٢‬ـَڪيـََؼ‬ ‫ََََََََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ؼ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٣‬ڒُيََ‪٢٣‬ؤ‪،‬‬ ‫ََ‬ ‫كؿڄـَڋَڪَ‪َ َ٢‬ؾََ ََ َ‬ ‫ؾَعـڏََََڐـَ‪َ .‬‬ ‫َڋـڪَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ف‪َٜ‬ڒَؿ‬ ‫ََََََََََََََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪َََ ََ َ٤ََّٜ١‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ13َ-َ2‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ـ‪َ،‬ـڂَََـَََـيَھََڑَََرَف؛ََ َ‬ ‫!َ‪٠‬عٔؿؼَهَ َََ‬ ‫عـٓ َؼ ََََ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ُي‪َ َََّ،‬‬ ‫فَخـّتَخَ َذَفَ! َ‬ ‫َهَ َ‪ََََٝ‬ـَ َ َ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ َ َ ََ َ‬ ‫ذڋـَََڎَڏََ َََ َ‬ ‫َََـَََ ََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڏََڂَََرَف؛ََ َ‬ ‫ھَهَـ‪َ،‬‬ ‫ڪَـَڈـ‬ ‫َي‪٢‬داَڈ‬ ‫ڏَََ‬ ‫ََََهَ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دڑََڂَََ َ‬ ‫فَّڋََريؾ؟ َ‬ ‫ف‪َ،‬كؿؾَڪُؾَََّرَ ََ‬ ‫اَ ََ ََََ‬ ‫‪َََّٜ١‬رَ َََََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ّـؾَكـؾَََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 7َ-َ7‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪309‬‬ .

‬‬ ‫َڪـَڇ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ََ‬ ‫ڪرفََََّرََ َ ََ َ‬ ‫َََيََجََ َ َ‬ ‫ڐَ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 9َ-َ7‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َڪـڎ؛َََ‬ ‫!َ‪٠‬عٔؿؾؾَهؿ‪َ،‬ـڂَََـَََـَيھَََخَ ََ‬ ‫عـَٓؼَ ََََ َََ ََ ََََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ھـَڇـڎ؛َََ‬ ‫َـهَ َ ََََ‬ ‫َ‬ ‫ڌ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َڇيشَڇ‬ ‫َََ‬ ‫َََ‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫ڇََُ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ َ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ َ‬ ‫ُيََّرًََ َرـَ‪َ.‬‬ ‫ُيَّـََڎَََ َ َََ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ك‪َٜ‬كؿؾَكَ‪٢‬‬ ‫َََََ‬ ‫‪َّ،‬داَذَ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ8َ-َ7‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫چـََا‬ ‫َََړَرَيؾ؛َََ‬ ‫‪َ،‬هُؾَكؿؾََّ َ‬ ‫َََََؾََ‪َٜ١‬‬ ‫عـٓؼََا‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َؿؾَ ََ ََ َََ َ ََ َ‬ ‫ـَذَ َـؾ؛َََ‬ ‫ـڈـَخذَخـّتَهـ‪َ،‬ذَ َةََڏََ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڈََ َـََڇَََرََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ھڐَ؛ََ‬ ‫!َ‪٠‬عٔؿؼَهؿ‪َ،‬ـڂَََـَََـَََي‪ٛ‬جَڊ‬ ‫عـَٓؼَ ََََ ََ ََ ََََ‬ ‫ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َّ‪٢‬دـََ‪٠‬‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫َهَ َ‪ََََٝ‬ـَ َذَ َڋَـَََڎَڏََُي‪٠َ،‬ؿڐ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫َهـََّ َ‬ ‫َََيَـَ‪٣‬يَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َحمقؿفؾََ َ‬ ‫َََََؾ‪٠َ،‬ـ‬ ‫َڪَ‪َََُٛ٢‬يََ‪َٜ١‬ڇ َؿ‬ ‫ڪَرََ ََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 2َ-َ7‬‬ ‫‪310‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ10‬‬ ‫ََڐـ‪َ،‬ڏََ َ‬ ‫َؤَ‪٠‬عٔؿؼ؛َََ‬ ‫َڪَـَََڋَ ََََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َؤَڏََاَََؾَََ ََََ‬ ‫عـٓؼَََڋَ َََ‬ ‫َكؿؾ‪َ،‬ڏََ َ‬ ‫َؤَخم‪٤‬ؿؼ؛َََ‬ ‫َڪَـَََڋَ ََ َََ‬ ‫ًَـڏََََ ََََ‬ ‫َؤَڏََ َََ‬ ‫ًَـَ‪٣‬ؼَََڋَ َََ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫َفؽَٿيؿ‬ ‫‪٣‬ع‪٢‬يتََ َ‬ ‫ََ َََ‬ ‫ََّقََ َيؽَ‪ََََََ،‬‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 18َ-َ5‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫عـٓؿؾَاهلل‪َ،‬ـيرـكـذَ‪َٜ١‬ـّرف؛َ‬ ‫ڒؿََََ َ‬ ‫‪١‬ڪرفَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪َ١‬ڔيؿ‬ ‫َََُٖـ‬ ‫‪٤‬ؿڪ‪َ،‬هؿَََ‪١‬ـَؾ‬ ‫جَك‪ٛ٢‬ؾََََََّ َََ‬ ‫ّ‪َََََ َ٤‬‬ ‫ََ‬ ‫رَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ/‬ڪ‪٤‬يـڎَڒڏـاڄـَََ‪َ10/1‬‬ ‫ََّ ََ ََََ ََََ ََََ َََ َ َََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََََ‬ ‫ڌڙَيـ؛‬ ‫زارَيؽ‪َ،‬ڈيـَ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫يُـََّ َ َ‬ ‫عـٓؼَََعَ ََ َ‬ ‫ََََََََڙَََ ََ َ‬ ‫‪٢٠‬وھـؾََََّ َ‬ ‫َََََ‪َ.‬‬ ‫ي‪٢‬دـَ َ َ َ‬ ‫‪َ،‬ڪڏ‪ٚ‬ؾَََـَََ َ‬ ‫ََََ ََ َ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَّـؿ‬ ‫َڪََرَََ َ ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪311‬‬ .

‬‬ ‫ََ‬ ‫ا‬ ‫َََ‬ ‫يـَعٔؼَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ڒ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬‬ ‫َََ‬ ‫ََََُ‬ ‫‪٢‬وھَڊ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َخفَ‪٠‬‬ ‫َعؿؽََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ6‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫‪َٜ١‬ڒ‪ٚ‬ـَذَاَ ََََََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬د‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪـَڪََ َ‬ ‫‪٢‬سََڑَََڀَرَـ؛َََ‬ ‫عٔؼََََََ َ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‪َ،‬ځډـَهؿَ‪ٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫ْـَژَهـؾََ ََهَ ََََ َ ََ َََ ََ‬ ‫َهَ َـََهَ َ ََ ََ َََ‬ ‫ڌَٿُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََََ ََََ‬ ‫ََََ َڎؽَك‪ََٜ‬ا‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَ‪َ،‬ا‬ ‫‪١‬يزفَڇ‬ ‫َّ ََْـََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ11َ-َ6‬‬ ‫‪312‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ13‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َڪرف؛َََ‬ ‫َََََََريََ َ َ‬ ‫َََََرَيؿَٿؿَځ‬ ‫ؾَّـڎ‪َ،‬ځ‬ ‫عـَلََڒََ َؿََ ََ ََ‬ ‫ََڇکيََڙَيؿََ‪َ.‬‬ ‫فڑَََ‪٢َََ٠‬ڊَََ‬ ‫‪َٜ١‬ڒ‪ٚ‬ـَڅـََڎَ‪٠َ،‬‬ ‫ََڇـڎََََََ َ ََ‬ ‫َََـَ َ‪١‬ڊَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 9َ-َ5‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫يـذََََ‪٣‬ؿڪؿََ!َ‬ ‫َ َ ََََ ََََ َََََ َََ َ َََََ‬ ‫عٔؼَُتـڏ‪َ،‬فرؿَُتـڏ‪َ،‬ــ!َ‪ُ٠‬ؾَ ‪ََََ٣‬ؿڂـََََ َ‬ ‫راڏَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڒـف‪ََََََ،‬‬ ‫ھڏََََََ َ‬ ‫ّيجََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََّيتَ ‪َََ١‬ؿؾَََهَ َ َ‬ ‫‪١‬يڅُيََََ‪٢١‬ڊَََىَ ََ َ‬ ‫فَؼؿرياؾَخاَڪـڏَ؛ََ‬ ‫َََـ‪َ٣‬ڃَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َٕ،‬ـىبَََّ‪٢‬ڀ‬ ‫ذاكيـؾَهـڑ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َََ ََََ ََ ََ َََ ََ َ‬ ‫َََڃَ ََ ََ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫تََ ََ َ‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫‪٠‬ـڏَ‪َ.

‫‪َ16‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََـڅَََـَََڎَ َؽََڎَڒَريَ؛ََ‬ ‫عقړَاَ َ‪٣‬ديَؾََڒََيؿ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ڪَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ي‪٢‬دـَڪَريَ؟ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪـََؾََََهَھَـ‪ََ َ َََََ٤‬‬ ‫ُيَڪَُيََ‪َٚ‬مَٿَََََ‬ ‫َ‬ ‫َّـڏََڐَََ‪ََُ٢‬ـ‪َ،‬اَ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ََََڌََڇََريَ؛ََ‬ ‫فڙفَڪَيؿََا‬ ‫ََّؿَ‪ََ٠‬رَ َيؾََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َؾََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذَيؿََ‪َ.‬‬ ‫َََ ََْلَ َؿذاك‬ ‫‪َ،‬ڇرََ‪٠‬‬ ‫َََريَ َََ‬ ‫ََََ‪َٛ‬ـَ‪ََُُ١‬يََ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬ؿََ‪٠‬‬ ‫فقـؽَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪313‬‬ .

‫‪314‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫يؾ؟ََ‬ ‫ـ!َاـهَھَرَ َ‬ ‫ؿؾَڪَََيُؾ‪ََ،‬ا‬ ‫َڎؿڙَ!َك‬ ‫غـَؼ‬ ‫َََ َؽَ!َََغَؽَ‪َ ََ٤‬تََ ََ َ‬ ‫ََََڄـَََّ ََََ َ َ‬ ‫لـَكؿڙَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ـڈَـَڇ‬ ‫ڋََڋـكـَ‬ ‫ََََ‪َ ََََََٛ‬‬ ‫َََََڋََڙَ‪َٚ‬ـَََـَََََ َ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪ََٝ‬ـَ َذََؾََ ََ ََ َََ َ‬ ‫َڗَـاڪـَڪََريَؾ‪َ.‬‬ ‫َََ‬ ‫‪٢‬ڊََاَََََ َ‬ ‫‪١‬يڅُيََ‪َ ََ١‬‬ ‫ڐؿڙَ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪315‬‬ .

‫ََ‬ ‫‪316‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ُـَځريفََ‪٠‬‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫َداةَ‪َ،‬ڈ‬ ‫فَهؿَڑ‬ ‫‪٢‬دَ ََ‬ ‫ََََََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ1َ-َ8‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ3‬‬ ‫َڗَذَ َڙََٿَََ َََ َ‬ ‫ـَّـََ َر؛ََ‬ ‫َّـذ‪َ١‬چَ ََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَرََ ََ َ‬ ‫َذَڈَ َؾََ ََ َ‬ ‫‪٠َ،‬ـڙھؿَذَڐََؾَََ‪َ َ٢ََ٠‬ڌَََكـَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫َ‬ ‫ََّڀَڪَ‪َََُٛ٢‬ي؛َََ‬ ‫ؿؾَٿيؿؾَذفـبَ‪َََ،‬ـَڅَ َؾََـَ َيؽََ َ‬ ‫َذَڑَ َ َََََ ََ َََ َ‬ ‫‪ََ٣‬ڏَڃََ َ‬ ‫قـبَ؛ََ‬ ‫بََ َ‬ ‫َََََََََ‬ ‫َڪَڏَڃََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َذفَََهَََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬هَـَ‪َ َ١‬‬ ‫َ‬ ‫ـَََّ َ‬ ‫يسََ َََ ََ َ‬ ‫ڏَََّڋََرَ َََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫قـبَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ڌَََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫َّؿََ ََ َ‬ ‫َه‪ٛ٢‬ؾَڪَََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫ـَذاََىَ َتََ ََذَـَجََ َ‬ ‫ذابَ ََ‪َّ،‬ؿََ ََ ََ‬ ‫ّؿََ ََ ََ‬ ‫ـَعَُيََعَ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َ‬ ‫ََََٿََيََُ ََ ََ َ‬ ‫َََرَف؛َََ‬ ‫ي‪٢‬دََڑَََٕـف‬ ‫َذَ‪َٚ‬يـََا‬ ‫‪ََٕ،‬قَحََََـَََ َ‬ ‫ـَذاةَ ََ َ‬ ‫ُيَهَ ََََ َ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َ‪٢٠‬وَھ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫ـَكـةَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪََرََكَ‪٢‬‬ ‫ؾڑََََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ؾڑَ ‪َ َ ََ٣‬‬ ‫‪َ َ ََ٣‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫يـؾََ ََ َ‬ ‫َََ َسَََ‪َ ََ٠‬ڙفَ‪َ.‬‬ ‫َافََ َعَٔ َؼَ ََََ‬ ‫َهؿَڒـاََ َر ََََ َ َََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ10َ-َ7‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪317‬‬ .

‬‬ ‫َكـؾَڒَڕ‬ ‫َََفََََ‬ ‫ـڪَ‪ََ،‬ا‬ ‫َـ‪ََ٣‬ؿََََ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ8َ-َ7‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َذَ ََ‬ ‫َذاڄـَهـََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َڪؿ‪َّ،‬ؿڍـَََّڀَ َؾَََّؿَ‪َََٛ١‬ؾ؛َََ‬ ‫ـڑََ َََ ََ َ‬ ‫ََََ ََََ ََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫فٿَََـََُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـ‪٠َ،‬ٿـؾَََ َخ‪َُ َ٣‬يََخَـَ‪َََٛ١‬ؾ؛َََ‬ ‫يػََ ََ ََََََ‬ ‫ََََڙَـَََ َََََ َ‬ ‫ـَ‪٠‬ي‪٢‬ڌَ َذـَ‪َ.‬‬ ‫َََََيؿََ‪٠‬‬ ‫ـَـَ َذَـَ‪َََٛ١‬ؾ‪َ،‬ٿ‬ ‫ڪَـَََ‪ٛ١‬ـَڈ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪318‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ4‬‬ ‫َڪَ َ َ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَرََ َ‬ ‫َڗَذَ َڙََٿَََ َََ َ‬ ‫رڪـَڪَؿَ َ‪١‬جَ؛ََ‬ ‫َذَڈَ َؾََ ََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َََََعََٔؼََ َ‬ ‫َكـؾَڒَڕ‬ ‫َََفََََ‬ ‫عرـَ‪٢٠‬وَھََ‪َ١‬ڪَؿَ َ‪١‬جَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‪َ ََََ َ ََ١‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ9َ-َ7‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َهـَََڪَ َ َ‬ ‫َڗَذَ َڙََٿَََ َََ َ‬ ‫ؿڪَ؛ََ‬ ‫رَڪؿََـَ َؽََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَ ََ‬ ‫َذَڈَ َؾََ ََ َ‬ ‫‪٣‬ؿَژَََـَ َ َ‬ ‫َََََعََٔؼََ ََهَـَ‪َ.

‬‬ ‫ي‪٢‬ديََ َسََ ََذَ َةََ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿك‬ ‫ْيِنَََ‪َ4َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ9‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََىَ َوَرا؛‬ ‫ََََََ‪َ َ٢ََٚ‬ڌَ‪َٛ١‬ـََذَيؿَ‬ ‫َـؾَٿـ‪َ،‬ذاڄـ!َ‬ ‫َذَََ َََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َ َ٢َ٤‬‬ ‫ََََََ‬ ‫گَڇَََراڄـ؛‬ ‫َََََيـَڇ‬ ‫ََََڕََڐَََڌَََؾََََكـ‪َ،‬ٿ‬ ‫َََـَڐ‬ ‫ڇيُ‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََََـَ َذََ ََذَ َڑََََـَ‪ٚ‬ـڄـ؛‬ ‫َََََيـ‪َ،‬‬ ‫ڌَ َذيَـََـَََڌَ َـڙاَٿ‬ ‫‪َ،‬كؿَذَ َڑََ َ‬ ‫قـةَ‪َََ،‬ـَڎََََََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫ڪؿ‪٠‬ـڄـ؛‬ ‫هَـيَََؿؾ‪َ،‬ڊ‬ ‫َََََ َؽَ‪َََ،‬هَََ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ؿَذَ َڑََ َ‬ ‫‪٢‬دَيَ َسََ َ‬ ‫َََََََََََ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‫‪َ7‬‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََڈََؿَ‪َُ٣‬يََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫َڪَـَڈيؿ؛‬ ‫َذاڏَ‪َ،‬ڈ‬ ‫َذَ َ ََ ََ َ‬ ‫ـجَڗَذَ‪َُ َٚ‬يََ ََ َ‬ ‫ََؿؾَهـڏَ؛ََ‬ ‫َڇَيَـَ‪٣‬ؿَڇ‬ ‫َڪرف‪َ،‬هؿڊَ ََڇََيلََـَ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََرََ َ َ َََ ََ َ‬ ‫كَََ َََََ‬ ‫ڪيـَكـڪـَََڎَڏَيـََ‪َ .‬‬ ‫َڪَ َؾََ َ‬ ‫‪٠‬ي‪٢‬ڌَذا!َ‪٠‬ـڄـ‪َ،‬ك‬ ‫ََََؿَََ‪َ4َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪319‬‬ .‬‬ ‫‪َ،‬كؾََكَََ ََََََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـؾَڇؿڑََ َُتََ َ َـڏَ َََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ2َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ8‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ـڑََ َ َََ‬ ‫َ‬ ‫ھرف؛ََ َ‬ ‫َهـَدمََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڄ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‬ ‫ؿؾَِن‬ ‫َََ‬ ‫اڙـ‪٠ََ،‬‬ ‫َژَذََ َ‬ ‫َذَََڃََ ََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ربَهؿَڪـڙ‪ٚ‬ؿ؛‬ ‫َََؾَ َ ََ َََ ََ َ‬ ‫‪٤‬بَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڪڃََؽََََڐـَؾ‬ ‫ََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ـڙ‪ٚ‬ؿ‪َ،‬ذَهَـَََََ َ‬ ‫َََََؾََ ََؽََڑََ ََ َ ََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .

‬‬ ‫َََََؾََكَََ َ‬ ‫َََڐَـيَََ َؿؾ‪َ،‬ك‬ ‫تَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هَيتَََهَ‪َ َ٢‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ـَ َذَؿََـَڌَ ََ َ‬ ‫فَڪَـَََـَ َزَ؛ََ‬ ‫َذَ َڑَ ََڇَََرَََيـؾَڇ‬ ‫يسََ ََََ‬ ‫ََََرَخَ َ‬ ‫اَڐَـيَََ َ ََََ َ‬ ‫ؾَڊـڏََ‪َٛ١‬ـََذَ َيؾََڊَََ َسَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ٿ‬ ‫ؿؾَڇـذَ ََڇَََريَََؾََ َ‬ ‫َََََي َؿََ َََََ‬ ‫ؿؾَڒڄـًََََ َََبَ َـؾَ‪َ.‬‬ ‫ُيڑََهَ َ ََََ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬ڌَفَََڏَ َزَ‪َ،‬ڐ‬ ‫َي‪٢‬داَڇ‬ ‫ڏَََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َذَ َڑََؾََََرََيَبََؾَََؿَةََ َ‬ ‫َراؾ؛َََ‬ ‫ـَـَ َذَؿََڋَ ََ‬ ‫ََڪَيؿ‪َ،‬‬ ‫ََََـَيڃَََ َََ‬ ‫ذافـؾََا‬ ‫راؾ؟ََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫!َڎؿََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫َََََخَ َذَ ََ َ‬ ‫َََڑََ‪َُٛ‬ي‪٠َ،‬ـ‬ ‫َاؾََََعَ ََََ‬ ‫رََّرَكَيَ َؿؾَ!َ‬ ‫ـ‪ٚ‬ـؾ‪َ،‬‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫ؿؾ!َهؿَََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫َا َخيَََ َََ‬ ‫َََ َََََ ََ َ‬ ‫ّؿَ‪٠‬ـؾََّ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ1َ-َ5‬‬ ‫‪320‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ10‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيؿ؛‬ ‫َ‪٠‬ؿؾَٿ‬ ‫َڊھـذَڎََََ‬ ‫تَ‪َ،‬ڊ‬ ‫َذَ َڑَ َاََ َعرافََََيَ َـؾََ‪َ َٚ‬‬ ‫ھ‪٢‬چَھَرَََََ َ‬ ‫تََا‪َ٣‬ـَږَعََيََږ‪ََ َ٢‬ـؾََؼَََ َږــََ‪َٚ‬ؿََ َ‬ ‫’فَڪَ َ‬ ‫چـؾَّـََڎَ ََڇََرَ َةَ‪ََ،‬‬ ‫ََََ ََ ََ‬ ‫اڪََ ََخَ‪٠‬ـَََ‘‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ٠‬ؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫بَََهيََڏَيَـُيَ‪َ.

‬‬ ‫ََََھڅؿََا‬ ‫ھَََُـَڊ‬ ‫َََََڈؿََهَ َََ َ‬ ‫ؿذََؾَََّ‪٢‬ھََـََ ََ َ‬ ‫ھ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫خيْـَ‪َ2َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪321‬‬ .‫‪َ13‬‬ ‫َََََََ َََٖرََ َ‬ ‫َڪَُيَََاََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫َذَ َڑَََ‪ََ٤َََٖ٠‬يَ َتَََ‪ََ٠‬ڔَـڅـ‪َ،‬ؾ‬ ‫ََتَ‪ََ٤‬ؿَ ‪َََ١‬ؿذََ َ َ‬ ‫ََََيؿَََ‪١‬يََڃََڇَََ ََْ َؾَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َِ،‬ن‬ ‫‪َ َََ١‬‬ ‫ؿذََ َ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڋَـَ َ‪١‬ڊَ َََََ‬ ‫ـڄـَِچَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬چھـذََ َ َََ‬ ‫يمـَڗَڐ‬ ‫ًََ َ ََ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ََ٣‬ڌَاََُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪٢‬داَڏاََڎََڏََُّيَََ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َََ َََّ،‬‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ـڅ‪ٛ‬ـذََڐََـ‪َ.‬‬ ‫َََ َډَيؿََ‪٠‬‬ ‫‪٤‬ڪََڌَڄَُيَََ‪٠ََ،‬‬ ‫كيقؾََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََڔَََََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ14‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُيَذـَهَ َََََ ََ‬ ‫ھ‪َ،‬ځـؾڑََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪََََاـڂَََـَََڒََيـ؛‬ ‫ذاةََڏََڂَـََ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ََََّڪَڃََ َ‬ ‫ـََّڍؿََهَھ؛َََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫ََََريَََؾََ َ‬ ‫څـَڇ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫َڇََريَلََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـََّ َََُْـَ‪َ.

‬‬ ‫ؿؾَ‪٠‬يکـؾ‪َ،‬كؿَُّي‪َ،‬فؽَ!َ ‪ََ٣‬ڋيَڌ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ17‬‬ ‫َ‬ ‫‪١‬يؿَذَاَ َ‪١‬دَ ََ َ‬ ‫ـُي؟ََ‬ ‫ؾَـَڙَََذَاََيَ َ‬ ‫ذاڄؿَځَـَََََ‬ ‫‪َ،‬ڪَََُ َََ‬ ‫ََََرََڇَََ َچََََ‬ ‫لؿڑََڇََـَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫ُي‪َ،‬هَََُؾَڇ‬ ‫ـَ َذََََـَڏَـڄؿََا‬ ‫َََََيَ‪َ َََ َٛ‬‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫‪َّ،‬ؿڍـَّـذَََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ ََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫يؾڑََڊَََھڅؿ‬ ‫َََََڒَ َـََڑََ ََ‬ ‫َـڑَ!َځ‬ ‫ي‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ3َ-َ5‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪322‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ15‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََؽَ؛ََ‬ ‫ھرهـَځ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫ََََـََـ!َڊ‬ ‫ؿؾََّ‪ََُُ٢‬ي‪َ،‬ځ‬ ‫ذاةََّ‪َٛ‬ـََـ‪َ،‬ځ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َ‪٢‬دَؾَََڋَرَفَََڋَ ََؽَ؛ََ‬ ‫يقڋَيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََڋََ َ‬ ‫ڒَ‪َٚ‬رَََڗَََاَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫ََّ َؽَ؛ََ‬ ‫َََـََََ‪ٛ٣‬ڙَف‪َ،‬ڈ‬ ‫ـَُّيَڑ‬ ‫َََؿََ ََ َ‬ ‫‪َ ٠‬ؿؾَك‬ ‫ُيَڏََ َ‬ ‫ُـَڪَ‪َََ َََٛ٢‬‬ ‫ََََرََؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََََََوَـيَََؿؾَڐ‬ ‫َڪ‪٢‬دـَََ‪ََ َٚ‬ؽَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڐ‬ ‫‪ٚ‬ـََ‪َٚ‬رََ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ16‬‬ ‫يکـؾ؛َََ‬ ‫ََََـَََڏَ ََ‬ ‫َََڏَي‪ٛ‬ـَڄ‬ ‫ََََََكـ‪َ،‬‬ ‫‪٢‬وـَذاَؿ‬ ‫ََََََََ‪ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫ذاڄـ!َك‬ ‫يکـؾ؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ذَـَجََاَ َ‪١‬دَ َذََذَ ََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڎََهَ َ َََ َ‬ ‫ـڑََ ََذَ َََ‬ ‫ذاڄـَهَ َ َ‬ ‫َحمَقَ َتََهَ َ ََََ ََ ََََََ َ َََ َ َ‬ ‫َََـيَََ َؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫َََََؾََََـَ َ ََََ‬ ‫ـَ َڈَـ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ََََؿَََ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ19‬‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََخَ َيَْـَََڒَيؿ؛‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڪؿَڒ‬ ‫‪ٚ‬ـڎََََ َََ‬ ‫ذاڄـَهـَذَ َََ‬ ‫َ‪٢‬ڊََ ََهَََُ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََّ‪َٛ‬ـََؿ؛‬ ‫يؿَّـَ‪٠‬‬ ‫ؾ‪َ،‬ڪََََ‬ ‫ُيڑََ‪٠‬ـَؿ‬ ‫َََََڋََ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڋؿََڏَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫َّـؾَ‪َ.‫‪َ18‬‬ ‫َََََ َََ ََ َ‬ ‫ََََََ َوَ َ ََََ َََ َ‬ ‫ھـَڑـَل‪َٜ‬ڪَ َرف؛َََ‬ ‫ذاڄؿَڪـَذاةََـَيؿ‪َ،‬ڑ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ََّ َرف؛َََ‬ ‫‪َّٜ١‬ـَؿ‬ ‫َََ‪ََٚ‬ڏَََََ‬ ‫ََََ َؿؾ!َ‬ ‫‪ََّ،‬ركي‬ ‫ََََ َ‬ ‫ّؿڍفَذَ َڑَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ذف!َڒَّـَََيتََڒََ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‬‬ ‫َََََكَـَ‪َََ َََٛ١‬‬ ‫ؿڌـََّ‪٢‬ـَََّـ‪َ،‬ا‬ ‫ََّ َ َ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 2َ-َ9‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪323‬‬ .‬‬ ‫َهؿةََ ََ‬ ‫‪١‬دا‪ٚ‬ؿ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫َََََـَ ََ ََََ‬ ‫‪ََ٣‬ٿؿَا‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ1َ-َ9‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ََََخَ َيَْـ؛َََ‬ ‫َََڒَيؿَڒ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫‪ٚ‬ـڎََََ َََ‬ ‫ذاڄـَهـَذَ َََ‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫ڐَٿَََ َ‬ ‫َـاّـ؛َََ‬ ‫ََّ َڀََ ََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ـَ َ َ‬ ‫ًَؿَٓقَ ََؿڑََ َ ََََ‬ ‫فةََ َ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫ُيَٿـَََڒَيؿََ‪َ.

‬‬ ‫ََََ‪ََََٚ‬‬ ‫َََََ‪ََٛ‬رََََـَيؿ‪َ،‬‬ ‫وھـؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ڈَ َََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ3َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ22‬‬ ‫ََََڪَرَََََ‬ ‫َكؿڑََََ َ‬ ‫ذَاَ ََ َ‬ ‫يؿَڋڙ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َٽـڪََََ َ َ َ‬ ‫ؿذَ‪َ،‬ٽ‬ ‫ـَذَدمَ َ َ‬ ‫َـَڪَ ََ َ‬ ‫‪١‬ڌـَ ‪ََ٣‬ڪ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫يػََ ََ َََ ََ ََ‬ ‫فَ َ‬ ‫َڋُـ‪٤َٚ،‬ـَڏَاَََ‪ٛ١‬ؾَََىَ ََ٘ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َهـََّـ‪ََ ََ٣‬‬ ‫ـڑََ َََ‬ ‫َ‬ ‫‪ٚ‬يـََّ َڀََ ََذَڈَ َؾََ َََ َ‬ ‫َذَ ََََ َ‬ ‫َڗ‪َ َََُْ ََّ،‬‬ ‫َََّڋََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڇـڄ‪ُٛ‬يَڈ‬ ‫‪٣‬ؿڪـڑَ ََََََ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪َ٣‬ڪَـََـََََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫‪324‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫‪ََّ،‬ڂََ‪٠َٜ١‬ي‬ ‫ّـََڅَؾََ‪٠‬ي‬ ‫َََََڙيََ َسََ َ‬ ‫ؿذَ ََ َ‬ ‫َََڙيََ َسََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ُّْـَ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫ٽـڑَ؛ََ‬ ‫ذ‪ٚ‬ـََا‬ ‫ََ‬ ‫ڋوـَذاكڙَ ََََ ََ ََ َ َ َ‬ ‫َََ َ َ ََ ََََ‬ ‫ف‪َ،‬كؾَـاڍـڙَ َيؾََـَََ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫‪٢‬وھـذاؾَڊھـڑَ؛ََ‬ ‫هؾَڐـَّؿذََََّريَرَََڗ‪َ،‬ڊ‬ ‫َ َََ ََ ََ َ‬ ‫ھڐَََ‪َ َََََ ََ َََ َََ٠‬‬ ‫ڌؾََڇََََڌيَ َؿؾَ‪َ .‫‪َ21‬‬ ‫ذاڄـَذَڎََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬هيََ َڏيَ َؿؾ!ََ‪٠‬‬ ‫َڪَََََ‬ ‫ََََ‪َ ََ َ َََٛ٢‬‬ ‫وـَهَ َ َ‬ ‫‪َ٠‬ؾَََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََڌَڈََـَََڌَڙَ ََڇََيؿ؛‬ ‫َ‪٠‬ي‪٢‬ڌَ َذفَََـََڍَيؿ‪َ،‬‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫َ‪٢‬ڌَََََ ََ َ‬ ‫‪َٜٚ١‬يڪَ َڙفَ‪َ.

‬‬ ‫ڪَؿَدمََڙَيَ َََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫‪َ26‬‬ ‫ـَڪََ َ‬ ‫ذَـَََ ََ َ‬ ‫؟َ‪ٚ‬ـڄـَڪؿَ‪ٚ‬ؿََةََََـَذَف؟َ‬ ‫ََََ ََ َََ ََ َََ‬ ‫يؾڑَََڪؿؿ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ؿؾ!َهيڏَـَََ ََ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ََََ َسَََّيََڃَََّلؿؿ‬ ‫يؿ‪َّ،‬ـڄ‬ ‫ـَڪَََََ‬ ‫هيََڏَيََ َََ ََ‬ ‫ََََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَُّيَڪَ َرفَ! َ‬ ‫لـؾَڪـََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ٿيـؾ!َڊـؿَََ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََََ َََ َ‬ ‫َڊـَ َ‪ٚ‬ـََا‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ27‬‬ ‫!َذَ ََََ‬ ‫ـڍـذََڎَ ََ َ‬ ‫َُّي؛ََ َ‬ ‫َََ ‪َََ٣‬ؿفٽَََ َُيََ َ‬ ‫جيھـڑَ ََ‪َ،‬فڐؿ‬ ‫ذيََََ َ‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََّ َ‬ ‫ڪرَـَ‪َ .‬‬ ‫َڈـٽـَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫َُّيَ‪ٚ‬يڪَـَ َ‪١‬دَ‪ََََٚ،‬يَ َ‪َََََٝ‬‬ ‫َََََؾََ َ ََ ََ‬ ‫‪ٚ‬ؿك‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ25‬‬ ‫َذـؿََََ َََََََ َ‬ ‫ََڇڃَََ‪َ٤َٚ‬ڃََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ـذيَََؿؾ؛َََ‬ ‫َََڄَََ‬ ‫َذا‪٠‬ـڄـَڪَ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڪَرڑَََ َؽََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ذَاَ ََ ََ ََ َ‬ ‫َـَڗَذاةََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڪََيؿَ‪َ .‬‬ ‫ځَََ‪ََ٠‬ڌَـََـَڂـ‬ ‫يـڑَ‪َ،‬ڂ‬ ‫َّـَََؿَ‪٠‬ـ‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 20َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪325‬‬ .‫‪َ24‬‬ ‫ََََ‬ ‫ـڙَثَََّـََڋَََهـ؛‬ ‫‪ُ١‬ـَذَاَ َ‪١‬دَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ذـ‪َ،‬ـََّـَََ ََ‬ ‫ََََڕََڇَََرَ َ َ‬ ‫َ ََََ‬ ‫َََڙاََ‪َ .

‫‪326‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫ََََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَ ََ ََ َ‬ ‫َََ َؿؾ؛َََ‬ ‫ََََٿـََ‪٠‬‬ ‫َهؿ‪َ،‬ٿؿذـََ‪٠‬‬ ‫ـَداةََ ََََََ َ‬ ‫ََََ!َك‬ ‫راغ‬ ‫َََََجَ‪َََ،‬عَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫َََََؾََڏَ َـؾ؛َََ‬ ‫َڋُـ‪ََٕ،‬قَحَََّيڅ‬ ‫اَڏا‪٠‬‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڈـهھََـَََجََڈَََ‪َ َٛ‬ؿؾ؛َََ‬ ‫ؿؾَـَكََريَ َ َََََ‬ ‫ڪََجََـَيَ‪ََ٢‬لَـيَََ َ َََ‬ ‫ََََََهَ‪ٛ‬ـََؾََََڗَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪َ،‬ك‪َٜ‬ځ‬ ‫َعـَڪَوـؿ‬ ‫ََََََـَرَ َڏََََ َ َ َ‬ ‫َځـذـڙَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ11َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪327‬‬ .‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَھؿَكؿَ‬ ‫ك‪َٜ‬‬ ‫َََف‪ََ٣‬ؾَ ََ!َڪؿََؾَ ‪َ٣‬ـََ‪َ َََ َ ََٛ‬‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ 13َ-َ1‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََََڌََؾََ َ‬ ‫َََََ؛ََ‬ ‫َڪَيَ َسََڑـؿ‬ ‫َََََڗ‪َ،‬ڑ‬ ‫ـُيَڈيڙَيَـُيََ‪٣‬ؿَؿ‬ ‫رََيرَيَ َََََ‬ ‫َََََ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڋـڙَ‪َٚ‬يَ َ‪٠ََٝ‬ـؿ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڏَََََ ََ‬ ‫‪٢‬دفََََّؿَ‪َ ََ٠‬رف‪َ،‬‬ ‫‪٢‬ڪـَََّ َ‬ ‫َََّ َ ََ َ‬ ‫ََّرَكَيَ َؿؾ!َََخَ َََ َ‬ ‫فڑََ ََذَ َ‪ٚ‬ـَ‪َ.

‫‪328‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ!َڏَََڅَـََـ؛َََ‬ ‫َ‪٠‬ـذََـ!ََ‪٠‬‬ ‫ََّڋََـِنََََ َ‬ ‫َڏََ َ‬ ‫َََََُ ََََ‬ ‫ڪؿډَڗَ ‪َ٣‬ؿََـَ َ‪٣‬چَـََـ؛َََ‬ ‫َََ َڋَـَََعَمَرَ ََ ََ‬ ‫ه‪ٛ٢‬ؾََا‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫هـََّـ‪َ١‬چَـَ َـُيََََّيڏَاََ َََ َََ َ‬ ‫رڪـَ‪٠‬ـڙَيَـُيَ!َ‬ ‫َََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَڪَُيَََ‪َ ََََ َ َ ََ٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ6‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َڏََ َ‬ ‫ََّ َ ََ َ َََ َ ََََ ََََ َ‬ ‫ََََؿؿَََ؛ََ‬ ‫رفَهـ‪َ،‬هـَكؿؾَٽـذََُيَٽ‬ ‫ََّ َڌََ َ‬ ‫َڪََرََ َ‬ ‫ؾَذَ َـج؛َََ‬ ‫َڇَ ََ َََ ََََ َ‬ ‫ٿُـ‪٢٠َ،‬وھـؾَذَڑََ ََ َ‬ ‫يتَه‪ٛ٢‬ؾَڇـّـََََ َََََ َََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ف‪ٚ‬ـََََّرَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫‪ٚ‬ـذَ‪َ ََََّ،‬چ َ ََ ََ َََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ11َ-َٜ‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪329‬‬ .‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ڪـٽـَََڋَڂَََڪَڪَؿؿَََ ََ َ َ‬ ‫َََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 14َ-َ2‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫‪َ،‬ڏََ ََذَڙََ َ‬ ‫َڏََ َ‬ ‫َََ‪َ٢ََٚ‬وَ َؿؾَََ‪َٚ‬ڏََََڏََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َڪَـ‪َ،‬‬ ‫َڪَ ََ َ َ‬ ‫ـَذـڑََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫ـَڈـذَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڈيڙيَََؿؾََ‪١‬يُ‬ ‫‪٢‬دََفَََداَٿ‬ ‫كؿَكـؾَف‬ ‫َََََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََََََََََ‬ ‫ڇَ‪َٛ‬ڌََ َ‬ ‫يؾڑََڇَََ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫ھـَّ‪٢‬چھـذََؾََََڐـَ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫‪َ،‬ڋؿذََََڏََ‪َ ََ ََ َََٚ‬‬ ‫ـ!َ‪٠‬ـڌََ َ‬ ‫ؿدمَ َََََ َ‬ ‫َڪََرَ ََ ََ َ‬ ‫‪ُُ٢‬يَڋـڪَ؛ََ‬ ‫َڏََ‪ُ٢٣‬‬ ‫ََََؾََڪَ َ َ‬ ‫َڊھـذَََ َ‬ ‫ي‪٢‬ديَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََھَرَََََ َ‬ ‫ؿؾَڪيرتَ َـ؟ََ‬ ‫‪َّ،‬ـَڊ‬ ‫َََراََؼَ ََ َ‬ ‫ؿؾَهـََؼ‬ ‫ډََڌَيَ َ ََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ6َ-َ4‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََرَ؛ََ‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫ـ!َكؿؾَف‬ ‫ََََََََ َََََ‬ ‫لـذاَ‪٠‬رفَََـَيـ‪٠َ،‬ؿڐ‬ ‫‪َ ََََ َََ٠‬‬ ‫ََّ‪٢ٛ‬دـَاَ‬ ‫َذفَ!َ‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫ك‪٢ٛ٢‬وؿَڏـزَََڏ‪ََ٠‬رَ ََ‪َ،‬ڪؿََؾََ َََ َ‬ ‫ََََ َََ َ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ13َ-َ4‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َََََرَيؾَ!َ‬ ‫ـ!َكؿؾََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََََََََ َََََ‬ ‫لـذاَ‪٠‬رفَََـَيـ‪٠َ،‬ؿڐ‬ ‫‪َ ََََ َََ٠‬‬ ‫ـ!َڏاكـذؾَذف؟ََ‬ ‫ـڑََڇَََرََڇََََرَيؾَ‪َََ،‬ڏَڐَ َََ ََََ َ ََ َ َ‬ ‫ڪيَ‪ٛ‬‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ4‬‬ ‫‪َ7‬‬ ‫ؿذَ ََ َ‬ ‫َََ َ‪ََٚ‬يـؾ؛َََ‬ ‫ڑـ‪ٚ‬ؿؾَڒ‬ ‫‪َ،‬ڪَُيَََاََََ ََ‬ ‫َََََُُيََ‪٠‬‬ ‫‪َََ٠‬لـؾَٿ‬ ‫َََ‪َ َََ٤‬‬ ‫ََّڃََ ََ َ‬ ‫ُيَهَ ََ ََ َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪََڙَفَ‪َ .‬‬ ‫ـذَ‪َََ،‬ىَ َدََڈََََ‪َ ََ ٢‬‬ ‫َڗَڪَرََڏَ َ َ‬ ‫ڏَ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 7َ-َ10‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪330‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ڙ‪ٚ‬جَََ‪ََ ََََ٠‬‬ ‫ڙ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َڪَڅؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ َ ََ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫‪َ10‬‬ ‫َََََََََ‬ ‫ََََرَيلَََڅؿَڇـڄـ؛‬ ‫َََڎَ َڏََُي‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََڃَـ!َ‬ ‫‪َََ٠‬لـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‬ ‫َكؾَهَََُؾَ‪َ.‬‬ ‫َََڃََ‪َٚ‬ؿَََجَََ ََ‬ ‫ؾَڅـڄـ‪َ،‬كؿؾَڇ‬ ‫څـڇ‬ ‫ََََ َؾَََهَََُ ََ ََََََََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪331‬‬ .‫‪َ8‬‬ ‫َڈـذـڋـَـَ ََّ َھـ؛َََ‬ ‫َََََََڙَف!َڈؿ‬ ‫لـؾَڪـ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪ََ َََ٠‬‬ ‫َََََؽََََ َ َ َ َََ‬ ‫ـَذَھَيَ َسََـَ َڙَف؛َََ‬ ‫‪ََّ،‬رَكَيَ َؿؾ!َ‬ ‫ھَؿَ َ‪١‬دَََََ َ‬ ‫‪ََّٜ١‬لَيَ َسَ ََ َ‬ ‫َََـيَـَھََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـَََهَ ََؿڑََ ََََََ َ‬ ‫َََؾَََڊَََ ََھڙَف؛َََ‬ ‫ڗ‪َ،‬ڊھـذَ َيؾََ‪٠‬ـ‬ ‫هَ َتََڇََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪيڌَ َُيََڒَ َََؿؾَََََ َ‬ ‫ـڑَََڏاََـَڎَََڏَاََيؿََ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪََڙَ َََ َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڪ‪٢‬ھؾَََڏَڐَ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ‬ ‫ََََرَيلَََڅَؿ؛َََ‬ ‫ُي‪َ،‬ڇـڄـؾَڇ‬ ‫ََََڃَـ!َ‬ ‫‪َََ٠‬لـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََڎَ َڏََ َََََََ َ‬ ‫فڑََ َ‬ ‫ڐَٿَََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڗَ‪َ.

‬‬ ‫َََ َؿؾََ‪٣‬ؿََ ََ‬ ‫اَفَََـَڙََـََيڙيَڌَ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪َ13‬‬ ‫َ‬ ‫َََََڙَف؛َََ‬ ‫يلـَڪـڇ‬ ‫داََّؿََََََ‬ ‫‪َ٠‬ٿـََ‪٠‬‬ ‫‪َ َََ ََّ،‬‬ ‫ََََ ََؿڑََٿََََََ‬ ‫يـؾَ ََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫يـؾَ؛ََ‬ ‫َََ َ‪١‬دَ َذَََاََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬ڪـََا‬ ‫َََََ َڏَََََ َ‬ ‫ڪؿڂـَڪَ‪َََٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫‪١‬دـَ َ‪َََٚ‬‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَ َذََڊَََ َ َ‬ ‫ذذَفَ‪َ.‬‬ ‫َََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ـڑََڇَََ‪٢‬ـَ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَڇـَڄ‬ ‫َََچََ‪َ،‬ك‬ ‫ََََََڏَڂَـََا‬ ‫هـَكؿَ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫‪َ٠‬ٿَ َؾََٽَََڍَ َ‬ ‫ََََڋَ ََؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دڙاََا‬ ‫ڙا‪َ،‬ڋَڪََ َ‬ ‫ڪََٽَََڍَڪَ ََََ َ‬ ‫َََََ َچَھَرََََّرََڇََريََؾَ؛ََ‬ ‫ََََڕََځَََڪَ‪َ٤‬يَ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڐَََڙيَََؿؾَڐي‬ ‫ڏاؾَ ََـَ ‪َ ََ٣‬ـکَيـََ‪َ.‬‬ ‫َََََ َ‪٢‬وَھَڊ‬ ‫مـذاؾَ ََ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫هيڪـَ‬ ‫ََ‬ ‫َََڅَ ََ َََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ3َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪332‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ11‬‬ ‫َََ‪َٚ‬څََُي؛َََ‬ ‫َََََََََؿَ‪١‬ـَ‬ ‫ََََ‪ٛ٤‬ؿَٿؿَٿ‬ ‫َََڍَ!َٿ‬ ‫ََََ‪َُٚ‬يََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬لؿَڒ‬ ‫ََََ‪٢‬ڙاََ‪َ.

‬‬ ‫َـاڋـَڗَـ‪ََٛ٣‬ؿَ‬ ‫ؿؾَُّيََا‬ ‫كََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪َََ َََ ََ ََٝ‬‬ ‫رياڑَ ََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 8َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَك‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڇـڙَََيـؾ‪َ،‬ك‬ ‫‪َ٠‬ٿؿََ‪٠‬‬ ‫ؿذَََََََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬دََكََََََ َ‬ ‫َڗََّډَڃََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ـڅ‪ٛ‬ـذَ!َ‬ ‫َََََډََََڏَ‪٠ََ،‬‬ ‫َڪَـ‪٠َ،‬ؿ‬ ‫َّرََ ََ َ‬ ‫َََڔَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫چي‪٢‬دـَٿؿَفَ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‫‪َ14‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََََََ‬ ‫ََََٿَـََ َََََ َ‬ ‫ٿـڑَ؛ََ‬ ‫ََََٿؿَكؿََ‪٠‬‬ ‫ُيَڊھؿذَََيـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ٠‬ٿؿََ‪٠‬‬ ‫ڪَ!َََـَ‪َََ ََ َ٤َٚ‬‬ ‫َٿََ َ‬ ‫رف‪َ،‬هـهَ َ‬ ‫َڏـَََ‪َ َٚ‬ـََ‪َ َٚ‬‬ ‫ؿَهـڑَ؛ََ‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َڪَ َ َََ ََ َ‬ ‫َََ‪َََ َ١‬‬ ‫َََـَ‪َُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫ڋـذَ‪َََََ َ َََ ََ٣ َ،‬‬ ‫ڪََََ ََََ َ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ـَ‪٢٠‬وَھَََڪَََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 9َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ16‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـ‪َ،‬هـَڪؿََڙَيؾَََ‪َٚ‬ؿََؾََ َ‬ ‫ڋـذَ؛ََ‬ ‫ََََََ َ َََ َ ََ‬ ‫َََََكـََ‪٠‬‬ ‫‪ََ٠‬ٿـَا‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫ك‪َٜ‬ـاذََََ ََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َـاذَ؛ََ‬ ‫َََـََڍَََيـؾ‪َ،‬‬ ‫يؿَـاذَيؿَ‬ ‫ـڑَََ ََ َ‬ ‫َڐـََّؿََ ََ َ‬ ‫ََََّ ََْ َ َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫ََََڔَـڅـ‬ ‫ََََـَ َََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ؿ‪ٚ‬ـؾَ‪٠‬ٿ‬ ‫َََ َ ََ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ‪٠ََ،‬‬ ‫ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََڃََكََََ َ‬ ‫‪٢‬دََكََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪333‬‬ .

‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‪َٚ،‬ـذَف!َ‬ ‫َََََُُيَك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ڇَ َڏَـَٿ‬ ‫َََىََؿيَؿََ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 2َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪334‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫َََـَ‪١‬يؿ‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَځ‬ ‫ؾ‪َ،‬څََڀَيَ َ ََ َ َ ََ َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ18‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََ َذـَڋَ ََؾَََهؿ؛‬ ‫َََََرَََيَََڈـ‬ ‫َََ َڊَ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََٿـََ‪٠‬‬ ‫ٿيـؾََ‪٠‬‬ ‫‪ََََ٠‬‬ ‫َُيََّ َڊَ؛ََ‬ ‫ََُي‪َ،‬هُؾََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ع‪٢‬ـَكـَََڏَ َََ ََ‬ ‫ؿؾَڐـَ‪َََََ َٙ‬‬ ‫َََََرَ َ َ‬ ‫‪َ ََ َََ َ َ٠‬‬ ‫ـڙَ ََ َ‬ ‫ڐَََّڅَـيَ ََ‬ ‫ََََََّ َ‬ ‫ؿذََ ََهَـَ‪َ.‬‬ ‫َََڅََ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫!َاـذفََا‬ ‫اَ ََ‪٠‬ڙَ َََ َ َ‬ ‫ؾڑََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ19‬‬ ‫ڐََ َ‬ ‫فَڏَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ََََريََ؛ََ‬ ‫ََََََؾََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫ََََ َ‪٢‬ڀََيَ َؿؾََا‬ ‫َڪََرَ‪َ،‬ځ‬ ‫ََمَ َ َـرَ َََ‬ ‫ََََََريَ ََ ََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‫‪َ17‬‬ ‫َهُؾَََـَ َ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫ْؿ!َڇـڄـڑََ ََ‬ ‫َََؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢‬وھـؾَََ‪ََ٠‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫‪ََ٠‬ٿـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََََ‬ ‫َََََ َََََََ َ َ‬ ‫ؿؾَڅريفَََّ َ‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫قـبَ ََـَََ‪َََُٚ‬ـ‪ََ،‬ا‬ ‫ىَََ َ‬ ‫ـڑََ ََ َ َ َ‬ ‫ََََ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ڒّـَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪335‬‬ .‬‬ ‫َََََڙؿََََهَ ََھرَف‪َ،‬ڇ‬ ‫هَ‪َٛ‬ؿَ‪١‬ـَڑ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪22‬‬ ‫ََََ‬ ‫ََََُـ؛‬ ‫ََََََ‪َٚ‬رََٿَََـََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫فَـَيـ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ـڏََٿَََـََ‪٠‬‬ ‫َََرَ َََ‬ ‫َحمَرَ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬جََ‪َٚ‬څََـ‪َ ََ٣ ََ،‬ڏيَـَ َََؿؾَ ‪ََُ٣‬ـ؛‬ ‫فڑََ ََهَيَََُؾَََڋَ‪َ ََٛ‬‬ ‫َڋََڙَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َـاخفڑََََـَڅََََڗَ‪َ.‫‪َ20‬‬ ‫‪٣‬ؿَهؾ؛ََ َ‬ ‫َََََرَََڇَيَـََََ َ‬ ‫َََؾَََڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٢‬دـََ‪٠‬‬ ‫َحمَقَتََََ َََّ َ‬ ‫ََََڏَځَؾ؛ََ َ‬ ‫َڪؿ‪َ،‬ڪ‪ٛ٢‬ؾَه‪ٛ٢‬ؾَڏاَڕ‬ ‫ڋـڑََ ‪َ١‬ـَڕَََ ََََ َََ ََ َََ ََ‬ ‫َڇَيَڃََڇَََرَ ََ‬ ‫ك‪ٛ٢‬ؾََ‪ََٛ١‬ـيَ َ‬ ‫َـڈؾ؛ََ َ‬ ‫ََََّڇََ َ َ‬ ‫َڪـ‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾََّډـَ‬ ‫تََ‪١‬ـَڕ‬ ‫َََ‬ ‫ََََ ََََ َََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫داََّـََرَََّريَََڗَ‪َ .‬‬ ‫‪َََ ََّ،‬‬ ‫كيقؾَا‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََڃََََ‪ََ٠‬رََؾَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫َـَّـََرَََّرَف؛ََ َ‬ ‫ََََََـَڅََ ََ‬ ‫ََََڔَـڅؿ‪َ،‬ڐ‬ ‫َحمَََ‪ُ٤‬يََڒَيؿََ‪٠‬‬ ‫يـَڪؿََ َ‬ ‫ډَ َ‬ ‫َڪََرَف؛ََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َََ٣‬ڒَـَك‬ ‫َََََ‪٢‬دََََكَ‪٢‬قََريََ ََهَ َ‬ ‫يؾَ‪٠‬ـڑُيَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ََََرَف؛ََ َ‬ ‫ََََيَوَ َؽَ ََ!َخاََ‪َََٛ١‬ؾَڈ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـَڈ‬ ‫َؿڑََٿَََـ‪َ،‬ك‬ ‫‪َ٢ََٚ‬ڌَ َََََ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َََََډََڊَََََھرَف؛ََ َ‬ ‫ََڐـؾ‪َ،‬اڋَـَڊھؿ‬ ‫َّ ََْـَك‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَََََّ‪٤‬طـََؾََََ ََََ َ‬ ‫َََََؿَ َ ََ َََ ََ‬ ‫‪١‬دفَهھـؾڑََهَ َ َ َ َ‬ ‫ھرـڪَََڗَ‪َ .

‬‬ ‫َََهَکَ َؾَََََ‬ ‫ھڙف‪َ،‬‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََََـََـََڊ‬ ‫ڊؿيلََڊھـڊھ‬ ‫َٿـَهَـَََ َ‬ ‫ـاَـَّ‪ٛ‬څـَ‪َ15َ-‬‬ ‫‪336‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يـذَ ََ!َّـََ‪َٚ‬ڙَ ََ‬ ‫‪٠َ،‬ي‪ٛ‬ـذَ!ََََ َ‬ ‫‪َ َ٠‬دَ َةََٿَََ َـَ ََََََ َ‬ ‫َََكَـ‪َ١‬گََكَََڙَ َََ َ‬ ‫اَـَََََ َ‬ ‫‪َ،‬ڒڌاذَ!َ‬ ‫‪ٛ١‬ـَڪَؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‪َ،‬اـيلََ‪َٚ‬ڃَ َََ ََ َ‬ ‫ـ‪ٚ‬ـؾَڌاذَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َََٚ‬يـؾََا‬ ‫َُّي‪َ،‬ڒ‬ ‫َََؾَََڏَ‪َٚ‬قَََڏََڏََ َ‬ ‫ڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫َََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫فَڈـذََ َ‬ ‫ڈََڏَ َؽََڈََـَ َ‪١‬ڊَ ََََ َ‬ ‫لـَڒذَ؛ََ‬ ‫َڪَ َرف‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ َةََاَََفَََََ َ‬ ‫ڌاذَ؛ََ‬ ‫َََ ََھڙَفََََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ،‬ڒ‬ ‫كَيتََڊ‬ ‫ََََ َڑَڕََ ََذَ َڑََڒََ ََ َ‬ ‫ڪـذَ ََ ََ َ‬ ‫فَذاةَ ََ َ‬ ‫َفڑََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫َڪَـَك‬ ‫ھڙـ‪َ،‬كؿ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَڌؿَڊ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َََََڏَ َ َ‬ ‫ؿڙـََََّيڅـؿَ‬ ‫‪٢‬چھـذَ!َ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََّ‪٢‬ڀَََ َ َ‬ ‫چھؿَذَ َزَ ََ َ‬ ‫‪َ َََ َََّ،‬‬ ‫ََََّ ََََ َ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ ََ َ َٚ‬‬ ‫َڇراذَ؛ََ‬ ‫َؿؾَڪََرَََيـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫اـذاذاؾَڒ‬ ‫َ َ ََ ََ‬ ‫‪ٛ‬ڌـؾََٓ َؽَََ ََ َ‬ ‫ََّڅََََ َََ ََ‬ ‫‪٢‬ڀـذَ؛ََ‬ ‫ھچـَََ‪َََ ََََٚ‬‬ ‫َيؿَهھـؾڑََ ََهَ َ َ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾ‪ََّ،‬ـََََ َََ َ‬ ‫‪١‬ڀـذاَََََّ َ‬ ‫َكؿَڒ‪ٚ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َُّي‪ََ،‬ا‬ ‫ي‪٤‬ـَذفڑََ َ‬ ‫ََََهللَََََََ ََ َ‬ ‫ڒَيَـ‪َََٝ‬ذَََ ََ َ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ڎـذَ؛ََ‬ ‫كـذََكََََرَ َ‪١‬ديَ َسَ‪ََ٣ َ،‬ڙَ ‪٢ََ٣‬چَھي‪٢‬‬ ‫َََديَ َسَ َََ‬ ‫‪َ،‬ـَي‪ََ٢‬ديََ َسََـَ َډََـَ ََ َ‬ ‫ؿذَي‪ََ٢‬ديَ َسََََ َ‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫ُيَهـَّيْـذَ؛ََ‬ ‫َڇـذَََ‪ََ٠‬څَ َََ َ‬ ‫‪َ ََ ََ ََ َ ََ َْٛ‬‬ ‫َـ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫َََ‬ ‫‪١‬ـذَ‪َ.‫‪َ23‬‬ ‫َ‬ ‫َ!ََّـََرَََّريَََڗَ‪َ.

‫‪َ24‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬وـََّ َڏَڙا؛‬ ‫يِنَهـََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬دَ ََ‬ ‫ََََريَ ََ َ‬ ‫!ََّڃَََ‪َ َََ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫ََََيَڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬اـهـڑ‬ ‫ََََ َؾَ َََ َ‬ ‫َّدَاََُيَك‬ ‫‪١‬يََڃَ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ11َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ26‬‬ ‫‪َ٠‬رَََڄـؾََا‬ ‫‪٠َٜ١‬ـةَََ‪َ.‬‬ ‫ھَؿَ َََ َ‬ ‫‪١‬داَّـَََىَََ َ‬ ‫ََََ ََ َ ََ َ‬ ‫يـةَ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪337‬‬ .‬‬ ‫ؿؾَڇـذَ ‪٢ََ٣‬چھََـَََيُيَڇ‬ ‫‪٢‬وـََََّريَ‪َ،‬ك‬ ‫ََّرََڎََكَََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫‪َٜ١‬ـّرف؛َََ‬ ‫‪َ٠‬رَڎَََ‪ََ َََََٝ٤ََْ ََ٠‬هَ َؾَ‪َََ،‬ـاََىَ َدََكَََ َؾَََََ َ َ َ‬ ‫‪٢‬ڊَََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََڙَ َََ‬ ‫‪٠‬ٿـََّڒَـَرَََڪـڇ‬ ‫ف‪َ،‬ڪـََ ‪َ١‬ـَ‪١‬چـَََ‪َ ََ١‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََ َؾَََاََ ََ َ‬ ‫هـذَيـََ‪َ.‬‬ ‫ََََ ََُيَََََََ‬ ‫َََرَفَٿ‬ ‫ُـ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ڑـَهـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هَََََُڅـؾََا‬ ‫ڑـَهـَهَُـََ‪َ.

‬‬ ‫َََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫َٿؿذاَ‬ ‫‪َ،‬هَََُڃََََ‬ ‫ڪَڌَ َؾََـَڏاَڇ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬دَ ََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪338‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڪَََاََۡلَََؿةَََ‪٠‬ـ‬ ‫‪٢‬ھؿؾڑَََّـََڎََڇَََھَ َڄَ‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪َ29‬‬ ‫ؾَذَََ ََ‬ ‫ـَڒڑَََََڏَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َ َ١‬ڌ!َ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫ؾڑَ!َ‪٠‬ؿٽ‬ ‫‪َ٠‬رَََ‪َََ٠‬رَيؾ‪َ،‬‬ ‫َََڒََ َؿََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪٢‬ڙاََ‪َ.‬‬ ‫ََََؿَيََُـَڇ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هيڪَـَڇ‬ ‫ؾَڗَك‬ ‫كَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ28‬‬ ‫‪َ٠‬رَََََََ ََ َ‬ ‫قؾََا‬ ‫َََڄََ؛ََ‬ ‫ََََڑـََا‬ ‫ََََهَ َ‬ ‫َََََُُي‪ََ،‬ا‬ ‫َك‪٠َٜ‬ؿڋـذَفَٿ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫ََََ َڄَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ڀؿذاؾَځ‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫‪٢‬ڌَ!َځ‬ ‫ُرف‪َ،‬ك‪٠ََٜ‬‬ ‫َُُيَهََ َ‬ ‫هـؾَڪَـَََھََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َږ‬ ‫ََََََ‪َ ََ٤‬‬ ‫َََڄَـََُُيَ‪َ.‫‪َ27‬‬ ‫َََ َؿؾ؛َََ‬ ‫ـڙَفََ‪٠‬‬ ‫ََََڒََُي‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ٠‬رََك‪َٜ‬‬ ‫ـڅـ!َ‪٠‬ـڏََڇَََرَ َ َ‬ ‫ََََڔَََََََََ‬ ‫َ‬ ‫يُي‪َّ،‬ـََّ َڀََ َََسَوَ‪ََٛ‬ـََََّ َؿؾ؛َََ‬ ‫هيڪـَڑـَؿ‬ ‫ََ‬ ‫َََََََڑََـَ‪ََٛ٣‬ـَََ َََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ َََْجََكََََ َََ ََ َ‬ ‫ڐَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫ـ‪َ،‬ـاڐـَڄ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫يؿؾَّڀيُ‬ ‫ك‪ََّٜ‬رَكَََ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ9َ-َ9‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ32‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بََ َََ َ‬ ‫َهؿََجَـَ َؽ؛ََ‬ ‫‪١‬‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ُي‪َ،‬ه‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫َََََََڄَـََُ‬ ‫ف‪َ،‬هَ َـَ؛َك‪٠َٜ‬ـ‬ ‫‪َ٠‬رَ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪٢‬دَ َاََھَـََ ََََ َ‬ ‫ـَڇـذََُيَ‪َ.‬‬ ‫فڑََكَََ َڒـَك‬ ‫َـَ‪٠‬ـََََََّ َ‬ ‫‪َ،‬ٿؿَكـذَ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ31‬‬ ‫َ‬ ‫ڑَََڗ؛َََ‬ ‫ڇ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ڎ‬ ‫َ‬ ‫َڪـذ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫ـ‪َ،‬‬ ‫َََڏَيََُ‬ ‫َََٿـَ‬ ‫‪َ٠‬رَ‪٠ََ،‬‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََيَ‪َََُ٢‬ـَََـَيڃَََيَ َؿؾَ‪َ.‫‪َ30‬‬ ‫يؾ‪ََّ،‬ـَ َ‬ ‫َـڈؾَّيََڃَ!َ‬ ‫‪١‬گََََڏََ َ َ ََ‬ ‫َؿؾَ ََڇَََرَ َََ‬ ‫َ‪ٚ‬يڪَـَ‪١‬داَ‬ ‫‪َ٠‬رََ ََ‬ ‫َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ُيَهـَََ‪١‬يََڃَ؛ََ‬ ‫َذـَجَََڗ‪َ َ١َََ،‬تََ ََهَ‪ََ َ٢‬‬ ‫َََََ‪َُٚ‬يََ َ‬ ‫َذ‪ٚ‬يـَڒ‬ ‫يـَهَؾَََـيَڃَ َََََََ َ‬ ‫ََََ َؾََ‪ُ٢َٚ‬ؿؾ‪َ.‬‬ ‫َََََ‬ ‫‪َ،‬هـَڇ‬ ‫ٿََُُيَََھَؿَ َ‪١‬دََىَقَ َؽ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪339‬‬ .

‬‬ ‫َخَ َذَخََََهَ َدَ َيدَف‪َ،‬‬ ‫َََىَ َ‬ ‫يبَ!َ‬ ‫َڐـؾ‪َ،‬كؿ‬ ‫فَڒراذََََ‬ ‫ڒ‪ََ٣‬ؿَخَ َََ ََ َ‬ ‫َََََ َؽَڑََٿَََـيَََ َسَ ََ‪ََٙ،‬قَََ َ‬ ‫ٓـََخَفَََڏَََ ََ َ‬ ‫يبَ!َ‬ ‫َََغَمَ ََ‬ ‫ُيََٕيَ َتََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫ـَفَڕََ‪َََ،‬غََرَ َ‬ ‫ََََ َََ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬وھَ َ َ‬ ‫يبَ!َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ١‬عرـََ‪٠‬‬ ‫ـَڒ‪ٚ‬ؿؾَڪََرَََيـؾ‪َ َ َ ََ،‬‬ ‫‪ُٚ‬ـؾَٿ‬ ‫َا َََ‬ ‫‪َ َََٖ١‬‬ ‫ڪـ‪ٚ‬ؽَََ َََ ََ َ‬ ‫يبَ!َ‬ ‫ف‪َ،‬ذََّ ََ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫ـَفَڕََ ََ َ‬ ‫َڒ‪ٚ‬يـؾَڪَؿَ َڙَ َََ َ‬ ‫‪َ،‬ذَؾََ َ‬ ‫يبَ!َ‬ ‫َََََ َ ََ‬ ‫َڒ‪ُُٚ‬يَ‪َٚ‬ؾَََهؿ‪ََ،‬ا‬ ‫ىـََ َد َؼََ ََ ََ‬ ‫ڋُيَٓـََ َؽ‪َََ،‬عَ َوََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يبَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫َ‪ٙ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ََ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫َذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ـڍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫ـ‪َ،‬‬ ‫َه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؽ‬ ‫َ‬ ‫خ‬ ‫ُيَ‬ ‫ََ‬ ‫ـاَڒ‪ََُٚ‬‬ ‫َخَ ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يػَََ َََ ََ َ ََ ََ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫يبَ! َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪؿڙفَفڑَ‪َ،‬ؾ‬ ‫َاف!َ‬ ‫َََََرَ َ‬ ‫ـاَـَُّْـَڒفرفَ‪َ14َ-َ4‬‬ ‫‪340‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ‪ٛ‬څؿ‬ ‫‪ٛ‬ؾََََ‪٣‬يکؿََ‪٠‬‬ ‫ي‪٢‬چـذَ‪٠َ،‬ـڄ‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙَََ‪َ ََ٠‬ؿؾََََََّ ََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫َـ‪َ،‬ــَ!َ‬ ‫ؿؾَڐـَخَ َذَخَََؾَََ َدَميَ َََ َ‬ ‫يبَ!ََ‪٠‬‬ ‫َََ َ َََ ََ َ‬ ‫‪َ٠‬ع‪َ ََََ٤‬‬ ‫ؿڏَََىـََ َؽَىَقََ َ‬ ‫بََىَقَََيِبَ‪َ.‫‪َ33‬‬ ‫‪ٛ‬ؿَڏََٿَََََـُـ؛َََ‬ ‫رفَكـؾَڏََََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ‪َََ،‬ـَٿَـَڎََََـ‪ََََََ٣‬‬ ‫‪َََ ََََ َ َ٠‬‬ ‫َـاذَ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ـَ‪١‬چؿَٿ‬ ‫ـَ َڎَ َؾََ َ‬ ‫ڎـذََ َََََ‬ ‫ـُـَڏََ ََ َ‬ ‫َهـَََـَ ََ َ‬ ‫َََََََ َََ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫ؿََّ َڀََ َ‪ٚ‬يڅـَٿ‬ ‫ـ‪َٚ،‬ـڄ‬ ‫يـَـا‪ٚ‬ـذَ َََ‬ ‫ـَ َذََََ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ11‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪341‬‬ .‬‬ ‫ََََََؽََڑََڒَيؿَڒ‬ ‫َََريََځََََرف‪َ،‬كؿَ‬ ‫ڇَرَََيـؾَڇ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ36‬‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫َََڏَََـ‪َََ،‬‬ ‫َي‪ٛ‬ـڙفََٿؿَ‬ ‫َََڏََََ َ‬ ‫ـڅـ!َهؿَ‬ ‫ََََڔَََََََ‬ ‫ُيَڐـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ڱََكَََ‪ََََ َََٛ٢‬‬ ‫َ‬ ‫يـَهـ‪َ،‬هـهَ َ‬ ‫ُيَهـ؛َََ‬ ‫َََ َڔَ ََ َ‬ ‫ڪَ!ََ‪٠‬‬ ‫ڪَ َؿڙاَ‬ ‫َََخَ َذََخَ‪َ ََ ََََ ََََ١‬‬ ‫ؾَڗَ‪َ.‫‪َ35‬‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌََڇَََ َرف؛َََ‬ ‫ََََ َؿؾَڇ‬ ‫ؿذَ‪َُٚ‬ي‪٠ََٜ١َََ،‬‬ ‫َََهَھَـَ‪ََََ٤‬يـؾََ‪٠‬‬ ‫ڱََ‪َٜ١‬‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ڑََـڅَََـَََڒيََ َسََََ َ‬ ‫َََََََ َرف؛َََ‬ ‫َََََ َوَ َھـَكؿَڑ‬ ‫َڑـَلََڙَف‪َ،‬ڑ‬ ‫َََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ َزََ َ‬ ‫َڪَُيََـَ َذف؛َََ‬ ‫!َـَََ َ‬ ‫ھجَّؿذَ َڌََـَ َذَ َََ‬ ‫ّـََسَ َوَ َ ََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫َي‪٢‬داََ‪٠‬‬ ‫ُيَڐـ‪٠َ،‬ؿٽـَََڏَََ‬ ‫ََََ‪ََََََ َََ َٚ‬‬ ‫ََََّڀـؾَكؿ‬ ‫رځـكـَََ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫َڇَ ََََ‬ ‫‪َ37‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََـَََڒََيؿ؛‬ ‫َََََ َکـَڇيَ‪ٛ‬‬ ‫رياؾَ‪٠‬ـذَـ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ ََََ ََ َ٤َ٠‬‬ ‫ََََََيـََ‪َ.

‬‬ ‫ـ‪َ،‬هـَڊ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫‪١‬ـَّيُ‬ ‫ََسَـََََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ12َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ39‬‬ ‫‪٢َ ََ٠‬وَ َََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ـڙََ َ‬ ‫ََََ‪َٛ‬رَََڌَ َـڌاَ‬ ‫‪َٜٛ‬حمَـقَََ َتَََ‪َ ََ٠‬ڊَ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََڌَ َ َ‬ ‫ڎَ َڏيَـَ َََؿؾَََڋَرَ ‪َ َََ َََٛ٣‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَؿَڙَ‪َََ،‬ڪَ‪َ٤‬کَڃَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ َڊَ؛ََ‬ ‫ََََََڃََ َ‬ ‫ََََ َڊَ؛ََ‬ ‫َڪَيَـَ َََؿؾَڑ‬ ‫َََََيـ‪َ،‬ڑ‬ ‫َاـڏاَََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫اَـَڑََڃَََ َ‬ ‫ؾََّ‪َ٢‬راََ‪َ.‫‪َ38‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ٢‬يَ َ َََََ َ‬ ‫ََََـََُـ؛َََ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَڈ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڈـذَ َ‪ُٚ‬يَََڏََََ‬ ‫راخـؾَڇ‬ ‫‪َ٠‬ؾَََ‪َ َ ََ ََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫ـٽـَڐـ‪َ،‬ٿـََََّ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫يـََّڀيُ‬ ‫َََؾََََهَ َََََ ََََ‬ ‫َََـََا‬ ‫هؿَڑ‬ ‫ڪََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََـَرََڊَََڏَ َهَـَََڒََيـََ‪َ.‬‬ ‫ؾََّڙَََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫ؾََّڙَََؾَ‪َ،‬ك‬ ‫ؾََّ َڊَ ََ َ‬ ‫ََََََُ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هَََُ ََ َ‬ ‫ََََََُ ََ َ‬ ‫َهَََُ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ4َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ40‬‬ ‫َ‬ ‫‪َََُْ ََّ،‬ـَ!َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڇ‬ ‫‪َََ ََ٠‬‬ ‫ََََ َؾڑَََڇَََرَ َ َ‬ ‫ڀََََڏََڇَََ َڏََجَ ََ َ‬ ‫ـڙَ ََ َ‬ ‫‪َ ََّ،‬‬ ‫ڏفَڍَ َ‬ ‫ـڙَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬‬ ‫ڍَََ‬ ‫هھجََڌَ َ َ‬ ‫ـَـَ َََ‬ ‫َََڌَڄَ َََ‬ ‫ـَََي‪ٛ‬ـَََـَ َ َََ‬ ‫َ َ‬ ‫‪٢‬دَ َاََ‪َٚ‬ـََ ََََ َ‬ ‫ـَڇـذََُيَ‪َ .‬‬ ‫َََََ‬ ‫‪َ،‬هـَڇ‬ ‫ؿڙَ ََ َ‬ ‫ََََََُُيََ‪٠‬‬ ‫ك‪َٜ‬كؿؾَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫َََََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ8َ-َ7‬‬ ‫‪342‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َڪَََ‬ ‫َ‪ُ٢‬ـَڊ‬ ‫ََََڙََؾََ‪َََٚ‬‬ ‫َاؾَََڊھؿ‬ ‫ََََھڅَََـيَََ َ َََ َ َ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪343‬‬ .‫‪َ41‬‬ ‫ََََََ‬ ‫َّ‪ٛ‬ـََّډـكؿ؛‬ ‫‪َ٢َ٠‬ڌَََََ َ ََََ َََ‬ ‫َڇُ‪٢‬دفَ‪٠‬ؿؾ‪َّ،‬ـََڅَؾََ ََ ََ َ‬ ‫َََعََٔؼََ ََََ ََ َ‬ ‫ھيؿََّ َؿؾ؛َََ‬ ‫َهؿ‪َّ،‬ڀڪَ ََ َ‬ ‫َََيَـَ‪٣‬ؿَ‬ ‫ـَڇ‬ ‫ـََسوَ ََََ َ‬ ‫َڇَ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َََٿَََؿؾ؛َََ‬ ‫‪١‬دذََڒََ ڍََا‬ ‫يـؾَّ‪٢‬دفَڇـذََ ََهَـ‪َ،‬ا‬ ‫َڇَرَََ ََ ََ َ ََََ َ‬ ‫َََڙَََيُـَََڏَ َـؾ؛َََ‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾََ‪٠‬‬ ‫َََڏََََ‬ ‫‪١‬ـ‪ٚ‬ـَََهَڳَََڗ‪َ،‬‬ ‫َهََُڃََََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ.‬ـَاََـََ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َََََؿؾَ ََـَك‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڒ‪ُٚ‬يَك‬ ‫يػََ ََ ََََ َ‬ ‫اَف‪َ،‬‬ ‫ـاَـَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ20َ-َ2‬‬ ‫‪َ42‬‬ ‫ڐََڊَََڙَََؾَ ََ َََ َ‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َف‪ََّٜ‬ؿَ‪َ َََٛ١‬ؾََڇَََ‪َٛ‬يَڙا؛‬ ‫‪٢‬ڌيَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫‪َ،‬هھؿڪَََََ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ُـذفَََهَ َڏَڙَيؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬چھـذََؾَ‪َََ،‬هَ ََؿڑََ ََهَََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَََََّ َََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 17َ-َ4‬‬ ‫‪َ43‬‬ ‫ـَ‪ٚ‬ـذََ َ‪ٚ‬رڐَََََـُُي؛َََ‬ ‫ََََََؿؾَڇ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هؿَك‬ ‫ََََََ‪ََ٠‬څََـيَََ َ َََ‬ ‫‪َ٠‬څََيؿَََ‪١‬ـؿ‬ ‫ََََ ََْ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ديَََ ََ َ‬ ‫‪ُٛ‬ي‪َ َََّ،‬‬ ‫ؿؾَڪَؿَڙََ َ‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـََا‬ ‫َڪَڅَيـَ ََؿؾ؛َََ‬ ‫َا َږَٕ َؽَََ َ‬ ‫َََڑََ َ َََ َ‬ ‫َـذََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬خـََّ‪ََُ٢‬ـؾَََخَ َ َ‬ ‫يؿؾَ‪َ .

‫‪َ44‬‬ ‫َ‬ ‫َـَ‪ٚ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َڊََ َََ‬ ‫هھـؾََ‪٠‬‬ ‫َيؿَـَ َََ‬ ‫‪َ٠‬څَََََ‬ ‫ـڑَََ‪ٚ‬څََ ََ ََ َ‬ ‫َڗ‪ََٚ،‬ـََ َ‬ ‫ـ!ََّڂَََّيَََ َدََ ََ َََ َ‬ ‫راذَ؟ََ‬ ‫ُيَڪؿؿ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪََرََ ََ‬ ‫ّؿځ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫َََََؾَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َََ َ‬ ‫ڌـڄؿَّرخاذَ؛ََ‬ ‫يْـڄؿَڊھڅؿ‪َ ََ َ َ َََََََّ،‬‬ ‫ذاهـَذَ َََََََََََ َ‬ ‫ڋؤََڏَ َ‬ ‫‪ٚ‬ڪـذَ؛ََ‬ ‫ََََڏََََ‬ ‫َڅـڏَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـؾَََڏيَڕََڏَ َ ََ َ‬ ‫َزََڋَََ َ‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََڌََُُيَ! َ‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫َـُـَكـَٿ‬ ‫َََڅَََ َََ‬ ‫يُيَڂـذَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڂـڪَرََاڐ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪َ45‬‬ ‫ـَڪَ َـََڑَََ‪ََ٠‬رَ َ‬ ‫ؿڙَ َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ََََ َ‪َ ٚ‬وَـ‪٠ََ،‬‬ ‫َـُـَكـَ‪٠‬ؿ‬ ‫‪َ٠‬څَََ َََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََََرَؼَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ـَ َڌـَكؿَؼ‬ ‫َڅـڏََ َ ََََ‬ ‫ڋََُـَََڋَََ َ‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َََ‬ ‫َََفََڑََڏَ َؾڑَََڏَ‪ٚ‬ـََڍَََهؿََ‪َ .‬‬ ‫َََـَ َذَؼَ‪َ،‬ڒ‬ ‫ـَ َذَفَََـَيؿَ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ46‬‬ ‫ََڋَ َتَ َ؛ َ‬ ‫ٿـَهـَََ‪ََُٚ‬ـ‪َ،‬ك‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َـُـََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬څَََ‬ ‫ؾَڋَڌََؾََډََريََََيََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذََڐَََڌََ َ‬ ‫َٿي‪٢‬دَ َڏََ‪َ َ١‬تَ؛َ َ‬ ‫‪٢‬ديَ َسَََ‪ٚ‬ؿََڏَََڗ‪١َََ،‬يق‬ ‫ََََڕَََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـڑََ َََ َ‬ ‫َََََيؿَ‪َ .‬‬ ‫َؿؾَٿ‬ ‫َََٿـََ‪َ َٚ‬‬ ‫‪ٛ١‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫َََؿََََ‬ ‫َهؿَڪَرَةَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪَؤ‪َ١‬رَ َ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 5َ-َ1‬‬ ‫‪344‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫بََٿَََيؿَك‬ ‫‪َٜ١‬ڒ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ك‬ ‫‪٢‬دََََََ َ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫ؤةَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫ََََـََ َ‬ ‫َږ‬ ‫ََََـَ‪٣‬لََََږؿَفَ ٍََؾَََقََږ َؽََاَ‪٣‬ـَمَ َږؿَ َةَ‪َََ،‬ـيَھََكََََؿؾَََـيَرََڏََفََـ؛َََ‬ ‫عَ َوَ‪َََ٤‬ږؿَاَف‬ ‫‪٢‬قـ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫ََََّچھؿَ‬ ‫َََڎََََڐـ‪َ،‬‬ ‫يـؾَڪـذََڎََڇـ‬ ‫ََََـيَھََ َ‬ ‫َڇََرَََ ََ ََ َ‬ ‫ـَٿؿَڪـ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪـڏََـَڂَ َََََ ََ َ‬ ‫َاهَ َؽَََاََ ََ َ‬ ‫ّـذََؾَََ َََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڇـ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫فڑََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬ـڙ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ڪ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬ڑ‬ ‫ڑ‬ ‫َ‬ ‫َؽ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڎ‬ ‫ڍ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ُيَ‬ ‫ََ‬ ‫َـَڌَاََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يؿَٿؿَڊا‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڊاََ َ‪َ ََ ََََََٚ‬‬ ‫َََ َ‪١‬ڌََؾََهَ َ َََ‬ ‫مـذَكََؿؾََا‬ ‫َع ََ َ‬ ‫ډَڊَََھَرََؾََ َ َََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪١‬ـ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َفڑََـيَرََـَََ َ‬ ‫‪َ١‬قـَڊھؿ‬ ‫َڏف‪َ،‬ڪَََ‪ٛ٢‬ؾَََـَڏَ َ َ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫را‪ٚ‬ـَ‪َ .‬‬ ‫َََََُُيَا‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬اـَڏََفَٿ‬ ‫‪٠‬يدَفَََََ‪١‬يجَ ََََََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ48‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڪَڙاََ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬ـَڪَؽَؾََڇَََ ََ َ‬ ‫يػََڋَََُـ‪َ،‬ف‬ ‫اََكـ‪َ،‬‬ ‫ـاَـَ‪ََ02‬ڒّـَ‪َ13َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪345‬‬ .‫‪َ47‬‬ ‫‪َ ََ َ٠‬‬ ‫‪٢ٛ‬دََ َ‬ ‫َحمَلَ َ َـهَ ََ َ‬ ‫ـڅيجَ؛َ َ‬ ‫ـَڪَ َرف‪َ،‬ڇ‬ ‫ـڑََڇََريَڐَََََ‬ ‫َََََڃَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َيجَ؛َ َ‬ ‫َڏف‪َ،‬‬ ‫ـ!َڪيڊََ َ‬ ‫ڪَڍي‪٤‬‬ ‫ََََيـَڄََ َََ ََ َ‬ ‫َََىَ َجََََڏَََ‪َٚ‬قََََ‬ ‫َ‬ ‫څيجَ؛َ َ‬ ‫څؿ‪َََ َََُْ ََّ،‬‬ ‫ـ!َّـََڎََڐََََََ‬ ‫ڇـڄـَڌاذَ ََڇََََرَيلَََََََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ڈيجَ؛َ َ‬ ‫َاـَڏََفَََعَ ََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ـجيھـَكـؾَڏََـَ َََ‬ ‫زاريَ َؽَََ َََ َ ََ ََََ َََ‬ ‫‪١‬ـَاَ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪٠‬يدََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫ّـََڋََ‪َ١‬قـََ‪َٚ‬يؿَََ‪َُ١‬يَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫َََفََڇََََرََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ3َ-َ4‬‬ ‫‪َ50‬‬ ‫ََهَـ؛َََ‬ ‫َََـَََ ََ‬ ‫‪َّ،‬چَـَڇ‬ ‫‪َ٠‬يـ!َكؿََ‪٠‬‬ ‫يـؾَّؿََؾََ َ‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ ََ َ َ‬ ‫ڋـذيَ ََ‬ ‫ََََيَ َؿؾ‪َ١ ََ،‬ـَََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڏاذَ؛ََ‬ ‫َ‪٢‬دَؾََََڋؿٽ‬ ‫ؾڑََڋََ َ‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫يؿَ‪٠‬ي‪٢‬دَ َ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڐـََ‪١‬يُ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫َيـؾَهـََّٿَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ َََََ‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪346‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ49‬‬ ‫‪ََُ َ٠‬يَََ‪َ ََ َََ٠‬‬ ‫ََّ َڏََ َ‬ ‫َڪََرَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ٿـََسََرا‪َ،‬ڐ‬ ‫ََََََ‪ََُ َٛ‬يََ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫فََّچََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَذاةَذَّـَڄ‬ ‫‪َ،‬هـََ‪٠‬‬ ‫ڌـذَ ََ َ‬ ‫فَڇ‬ ‫َََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫َََ َـََڇَََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ12َ-َ2‬‬ ‫‪َ51‬‬ ‫َََ ََََََ َ ََ َ‬ ‫ڄَ‪٢ٛ٢٠‬وـَڪَرَ‪ٚ‬ـََ!َ‬ ‫َََََڇَََ‪َ٢ََ٠‬ٿَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َ٠‬يـ!ََ‪٠‬‬ ‫لـؾَڪََرَ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫َُيَڪَٿَ؛ََ‬ ‫ي‪٢‬دفَََهَرََڇَََڌيَََ َؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫هھـَڑ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‪٠‬يڙََُيَ‪َ.

‬‬ ‫‪١‬چـَََڋََريَـََـ‪َ،‬‬ ‫ڋَـَ َ‬ ‫َََـَيََُـَََـَ ََ َ َََ‬ ‫يڌـذفَـَ ََ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ16َ-َ2‬‬ ‫‪َ53‬‬ ‫ځَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫ََََ َ ََ َ َ‬ ‫ٿـڄـؾَ؛ََ‬ ‫َََُي‪٠ََ،‬‬ ‫َّڀڪ‪َٛ٢‬‬ ‫ؿذََؾََ ََ‬ ‫ځََ َ‬ ‫ؿؾَـډََـََََََ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ځَََريَ َ ََ َ‬ ‫ڪرفَ‪َ.‬‬ ‫يـَـَ‪َٚ‬ـَََؿََ‪َ َ َ١‬‬ ‫ؿؾَڪَيؿَځ‬ ‫څـؾَ‪َََ،‬ـَََََ‬ ‫ََََََََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ54‬‬ ‫ََٿيؿَ‪٠‬ؿهؿََخََ؛ََ‬ ‫َََََةََََََََ‬ ‫ھرف‪٠َ،‬ؿ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََ َدَعـَڊ‬ ‫ـَٿـََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬ڃَ َََ‬ ‫ََََََڄََ َ‬ ‫َهؿََّوَؿَخََ؛ََ‬ ‫َا َڋَُيَك‪ََٜ‬ا‬ ‫يـؾ‪ََٕ،‬قـََجََ َََ َ‬ ‫ََڪَرَََ َََ َ‬ ‫َ‪َ،‬هَـَ َ‬ ‫هَـَ َ‬ ‫ـڑََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬ڪَـَ َ‪١‬ـَََـَهَؿَخَ ََ‬ ‫‪١‬ڪَ َََََ‬ ‫ـَ‪٠‬يڙَََ‪ََ٠‬ڃَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ2َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪347‬‬ .‫‪َ52‬‬ ‫َ‬ ‫ڌـَـاََةََََ َـَ َ‪ُ٣‬يََََڐـ؛َََ‬ ‫ـ‪َ،‬ـَ َ ََ‬ ‫‪ََََ ََ٠‬‬ ‫يـَ‪٠‬ـڪَـََ ََََ‬ ‫ًَ َََبََٿَََ ََََ َ‬ ‫ـڙاَـاََ‪َٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َڐـَـَڏَ َ َََ‬ ‫ـَڐيڐََڌََ َڄُيَََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ڪَرَ َ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬ـَاََـ؛َََ‬ ‫َََـَذَ َيسَََََ‬ ‫‪ٚ‬ـَڪـڪَ َتَََڎَڏَف‪َ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫ّرَفَ‪َ.

‬‬ ‫َََََََڃَََََُّيََا‬ ‫يـذَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ا‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڇـ‬ ‫ڇََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪348‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ َؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫َهؿََٕراؼ‬ ‫كَ َؾََ َََ َ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ57‬‬ ‫َږ‬ ‫َََََٔ‪َ٢‬چَ ََََ َ‬ ‫ـَكـذَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬كؾَك‬ ‫َََؾََ ََََ‬ ‫َهؾَهـََ‪٠‬‬ ‫َحمَقَ َتََ َ ََ َ‬ ‫ََََڃَََاَََٿَََ َ‬ ‫يـذَ؛ََ‬ ‫ََّـَا‬ ‫ََََََڃََ َ‬ ‫ڃَهؿ‪َ،‬ا‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َََيَـَ‪٣‬ؿَا‬ ‫ـَڇ‬ ‫َڇَ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََڎَ ََڇََََ َ‬ ‫َََڃَََاَََهھََـََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ََََّريََََّ ََ َ َََ َََ‬ ‫ََََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫ؿؾََّؿَ‪ٛ١‬ي‬ ‫َ ََ ََ َ‬ ‫هـَّـ‪ٚ‬ڙَََهَ َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 14َ-َ3‬‬ ‫‪َ56‬‬ ‫َََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪١‬ڍاَذـڙَيـَ‬ ‫َحمَقَ َتََڇََـََـََ‪٠‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ذَ َََ َ َ َ‬ ‫َََؾََ َََ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََڎََََ َ‬ ‫َكؿذَيؿََ ََـَا‬ ‫َََڊھََـََيؿََ‪َ.‫‪َ55‬‬ ‫َََخََؽََاَََ َ َ‬ ‫‪١‬دذََخَـَ‪َََٛ١‬يَ َؿؾ؛َََ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذََهَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َحمَقََـيتََََََ َ‬ ‫ََََ ‪َََ٣‬ؿ‪ٚ‬يَََ َؿؾ؛َََ‬ ‫هھـَڒذَََڗ‪ََٛ٣ ََ،‬ـڄؿ‬ ‫ََََََ‬ ‫ڒڄيؿَـَ ََ َََ َ‬ ‫راڙـَكؾَڐـَ‪َ.

‫‪َ58‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫‪٠‬ـڏَ؛ََ‬ ‫يـَكـؾََ‪ََٜ١‬ا‬ ‫ََََڒَََََََ‬ ‫ََََـَََڒََيؿ‪َ،‬‬ ‫َحمَرََڏََ‪٠‬ؿٽ‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬يڙََُيَ!َ‬ ‫ڏَ‪٠‬ؤف‪٠ََ،‬‬ ‫يِنَهـَڅ َـََ ََََ‬ ‫‪َ َ٠‬دَ ََ َََ‬ ‫ََََ َ َََ َََََ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪َ59‬‬ ‫َ‬ ‫َََهللََ؛ََ‬ ‫َََََََـََا‬ ‫‪٢‬وـََّڋَريََؾ!َڒڄيُ‬ ‫بَََ‪َ٢ََ٠‬ھَََ َََ َ‬ ‫َحمَ َ‬ ‫ََََ‪َ،‬اَ‬ ‫ََََھَ َ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫َؿؾَڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬ڊَيؿَڒ‬ ‫يؿَّـؿ‬ ‫كؿڐـَّـذََََ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 2َ-َ1‬‬ ‫‪َ60‬‬ ‫ََََر‪ََ١‬ـََََُ ََََََ‬ ‫ؿَـَ َََ‬ ‫ََـَكَ َرـ؛َََ‬ ‫‪َْ٠‬ـَؼ‬ ‫‪ٚ‬ـَيَََ‬ ‫!َـَ َذََََ‬ ‫ؿؾ‪٠َ،‬ـڑَ َََ‬ ‫‪َ،‬كؾََّـ‪َ َ١‬چَ َـُيََ َ ََ ََ َََ‬ ‫َُّيَّـڈـڑَ؛ََ‬ ‫َاـڋيتَ َََ ََ‬ ‫َا َڋَـَٿ‬ ‫ََََـيَََ َ‪ََ َ َََٝ‬‬ ‫َََهَ َ َھؽََََڏَََََ‬ ‫َـَـَيـََ!َ‬ ‫يوـؾ!َ‬ ‫َهََ ََ‬ ‫َڇـڑَ‪َ ََ ََ ََََٚ َََ،‬‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَ‪ٚ‬ؿةََ‪َٚ‬څَ َََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ3َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪349‬‬ .

‬‬ ‫قـخةَ‪ََٟ١َ َ،‬رََ‪١‬ـََرَ ََڇََريَ َؾََ َ‬ ‫اَ ََ‬ ‫ّـؾَََعَََ َ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 19َ-َ2‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫َ‬ ‫ڪَرَژَ َ َ‬ ‫‪ََ٠‬ږ‪َ َ٢‬‬ ‫َڐـ‪َ،‬هڏ‪ٚ‬ؾَََڏََڂَـََُي؛َََ‬ ‫‪َ١‬ڪَريَََ َََ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َڏَيَـََُي؛َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڇ‬ ‫ََََََََ‬ ‫َََََؾََََڐـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََٿَـَا‬ ‫َاڑَََيـؾَا‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََـَََيؿّـََ َ‬ ‫َهؿ؟ََ‬ ‫ڋََّچَڃََ ََ‬ ‫ُي‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫ََََكَـََ َََ‬ ‫اخاَا‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ8‬‬ ‫َ‬ ‫‪350‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ61‬‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ؿذََََڏَََفؿَََََ‪٢ََََ٠‬ـڑََ؛ََ‬ ‫ََََ َ‪ٛ‬راََڎَََهؿ‪٠ََ،‬‬ ‫‪َ٠‬قَىَ‪ٟ‬ؿََ‪٠‬‬ ‫َڪَ َََ َ‬ ‫‪٢‬ڀـؽََ َ‬ ‫َّـڑََ؛ََ‬ ‫ـ!ََسََ‪َٛ‬ڃََڒََفََڑََ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ف!ََََََّ‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَ َََ َ‬ ‫‪َ،‬كـذفَـاؾڑَََكَََراََرََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََـَََهَرَََ‪ََََ٠‬ٿـڑََ ََََ َ ََ ََ َ‬ ‫هـَڑ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 3َ-َ5‬‬ ‫‪َ62‬‬ ‫ََََّڪَڃََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـخة؛َََ‬ ‫ََٓ ََ َ‬ ‫َََََطَََ َرـ‪َ،‬‬ ‫َََ‪َٛ‬ـَ‪١‬چؿَؾ‬ ‫‪٤ََ٠‬ھََ‪٠‬‬ ‫َهؿَ‪َ.

‬‬ ‫فَڇ‬ ‫ڇـڙفَڇـڙفَڇي‬ ‫ََ َ ََََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ4َ-َٜ‬‬ ‫‪َ66‬‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫ْـَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫َهـ؛َََ‬ ‫ڪَ ‪َََ٣‬ڏََؾََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَكؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ َََ َََ‬ ‫‪٢‬ڌََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫َ‬ ‫ـََّ َََُْـَ‪َ.‬‬ ‫يـذَ‪َََ،‬ـَ ََّڃَََهـَ‬ ‫اَڄََََ‪َ٢ََ٠‬ھَََ َ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫‪٢‬وـََََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 3َ-َ3‬‬ ‫‪َ65‬‬ ‫‪٢‬ڌََََڏَََ‪َََٛ٢ََ٠‬ؾَََـيَ‪َ،َََٜٛ‬اَ‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫ـَاـََّرََاَََ َزَََڗ؛َََ‬ ‫ََََځَ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََََڏَ َ َ‬ ‫َََڏيَڕَ؛ََ‬ ‫ُيَهؿَ‬ ‫ـذَََهَ‪ََ ََ٢‬‬ ‫ـَّيََڃَََڪيـ‪َ،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫كؿَّيُ‬ ‫َََ‬ ‫ََََڕَ‪َََ،‬ـَةَََڇَََڏََ َ‬ ‫يؾڑََََڐـَ‪َ.‫‪َ64‬‬ ‫‪٢‬ڊَََََََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬كـڙفَڪَـَك‬ ‫‪٢‬دََََٿـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫‪٢‬ڊَؽَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬چھـذَ؛ََ‬ ‫يـ‪ََّ،‬رَھـَٿ‬ ‫ََّ‪٢‬قـ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َََھَََََ َ‬ ‫ھـذيَََؾََھَرََ َ‬ ‫يـَََّ َََ َ‬ ‫يسََ َ‬ ‫َڪَيـََ‪َ.‬‬ ‫َڐـ‪ٚ‬ؿڙَ َيؾَ ََ‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫هـَڇ‬ ‫ََََََرََََ ََ َ‬ ‫ََََََرَََّ َکَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ3َ-َٜ‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪351‬‬ .

‫‪َ67‬‬ ‫َََڌََََ َ‬ ‫َََذ؛َََ‬ ‫يؿَڪَ َڍََؾََڇ َـ‬ ‫ٿـھـؾَهؾَهـ‪َّ،‬ـَڇ‬ ‫‪َََٛ٢َ٠‬ؾََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ ََ َ ََ ََََ َ َ‬ ‫ھ‪٢‬وھـذَ‪َ،‬اَ‬ ‫هـذفََّ َڀَََاََ َََ َ‬ ‫ڎـَڪَيـََ‪َ .‬‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھًَََََ‪َ َ٤‬يؽَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َََٛ٢َ٠‬ؾََ‪٠‬‬ ‫ََّ َڌََََڏََ َ‬ ‫َڪَ ََ َ‬ ‫ََََََؿؾَََعََ‪َ َ٤‬يؽَ؛ََ‬ ‫ََََڈـَك‬ ‫رََٕيَ َتََ ََهَـ‪ََ،‬ا‬ ‫يتَذَ َ‪٥‬بََهََ‪َ َ٤‬يؽَ؛ََ‬ ‫‪َ١‬ـَ‪٣‬ؿَََ‪١‬ـؿ‬ ‫َََََ‪َ١‬ؽـََ َؼَ ََََ َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫َ َږ‬ ‫ََََ‪َ َ٤‬يؽَ؛ََ‬ ‫َكـؾَؾ‬ ‫بََََ‬ ‫َََ َََْ‪٤‬مـََؾَََكََ َؿؾ‪َ،‬ؾ‬ ‫ؾَڗََ‪٠‬‬ ‫‪ََ َََٛ٢َ٠‬‬ ‫َََََ‪َ َ٤‬‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ََََخَ‪َ ََ٣‬يؽَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬خَـََـََ‪١‬ـَؿ‬ ‫َهـَـَٕـََؽََ َََ‬ ‫ـايلَ َڑََ َ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ڌؿَذَڐَـََ َجََََّ َيؽَ‪َ .‬‬ ‫ٕـؽََ َ‬ ‫ََََ‪١‬ـؿ‬ ‫يڌـذـ‪َ،‬ـجيھؿ‬ ‫َاؾَََڇَََرَََـَ ََ َ َََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫‪352‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫اَف!َ‬ ‫يػََڋََ َََ َ‬ ‫َُـ‪َ َََ ََّ،‬‬ ‫ـاَـَڒّـَ‪َ12َ-َ3‬‬ ‫‪َ69‬‬ ‫َ َږ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڗَڪـذـ؛ َ‬ ‫بََ ََ ََ َ ََ‬ ‫‪٤‬‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫ََََ‬ ‫رـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫ؾَك‪َٜ‬ڒ‪َٚ‬ريَََيـؾَ ََ‬ ‫‪ََََََ َََٛ ٢َ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڌـذـ؛ََ َ‬ ‫َََخََؽَََڗَََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ََُّي‪َ،‬‬ ‫يبََ ََرَفـََؾََ َ‬ ‫ڈَ‪ََ َٛ‬راؾَََرَ َ‬ ‫َََََـَ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫هيََ َڏيَََؿؾ!َ‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫َََھَؾََهَ ََ َََ َ‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫‪َ68‬‬ ‫َََ َ‪١‬دَ َذََڒََ َد َذََڒََ َ‪َُُٚ‬يَ‪َ.

‬‬ ‫َڌـذاڄ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڌـكؿڑََ َ َ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ 5َ-َٜ‬‬ ‫‪َ71‬‬ ‫َ‪َ ََ َََٛ ٢٠‬‬ ‫ڀََهَ‪ٛ‬ـََؾََ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬هـَ‪٠‬‬ ‫يؾڑََ ََََ‬ ‫َََعََ َ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ؾَحمَ ََ َ‬ ‫َرابَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ََََرڒََؾََ؛ََ‬ ‫ََََيَـََََؿؾَؾ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪـٽ‬ ‫رؾـؾَهَ َََ‬ ‫َكـؾَؼ‬ ‫ـڑََََ‬ ‫ََََ َََ ََ َ‬ ‫ؼَرَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َََـَاَ‬ ‫َََؾََ؛ََ‬ ‫ََََعَؿََؽَََژَََعَرؼـ‬ ‫َََ َةََََـَيؿ‪َ،‬‬ ‫اَڏاَ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‪َ،‬ڪـڏفَـڈَـََ‪َ١‬يَلَََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫ـَََّقيـََؾَ ََ ََ َ ََ َ َ‬ ‫ََّڀَؿََ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪ‪٤‬ـَ‪َ3َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪353‬‬ .‫‪َ70‬‬ ‫َََََرََََ‪٠‬ريَـَََ ََ َََ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ؿڑَ!َ‬ ‫‪٢‬وؿََّؿَ‪ََ٠‬را!ََ‪٠‬‬ ‫‪َََٛ ٢َ٠‬ؾََ‪٠‬‬ ‫َََ‪َ َََ ََََٛ٢‬‬ ‫ـَڋؿڑَ َََََ َ ََََ‬ ‫‪٠‬لـؾَ‪٠‬ـذَ ََ َََ‬ ‫َََََؾَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫كيقؾَڈـذـَڋَ ََؾَ‪َ َ١ََ،‬ڌَ َذَََڎَ َڏفَََ‪ََ ََ١‬‬ ‫ََ َ ََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪354‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َـؾَڇ‬ ‫َََؾَََ‪ََ٠‬راََخَ َ‬ ‫!َ‪٠‬ـڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََـ‪َ،‬‬ ‫ؿؾَّڀيُ‬ ‫‪َ٢َََٛ٢َ٠‬وَ َ ََ‬ ‫ََََـَََََ َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪـڑَ؛ََ‬ ‫َََََََ‪ٛ‬ڙَفَڈ‬ ‫ـَلڙَف‪َ،‬ك‬ ‫َََرَََيـؾَڑ‬ ‫فَڇ‬ ‫َََ َ ََ‬ ‫َََ‬ ‫ه‪ٛ‬ڙَ َ‬ ‫ـُـ‪َََََ ََ ََََ َ ََّ،‬‬ ‫چـَكـؾَّيقـڑَ؛ََ‬ ‫َ َ ََََ ََ‬ ‫ڪوـَكـؾَڪؿََڏََٿَََََ َََ َ‬ ‫َكـ‪ََٓ،‬ڪَرَََهَََ‪ٛ٢‬ؾَََهَ َََ‬ ‫َخاكـَهـَخَ َذَََ َََ َ‬ ‫ڒـڑَ؛ََ‬ ‫ـيَھََ َََََ َ ََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪََرَََيـؾَََف‪ََ٣‬ؾََ ََ‬ ‫ڪَـَََ‪ٛ١‬ـَََىَ َدََ َ‬ ‫ََحَ َدََ ََهَ ََََََ َ‬ ‫َفڑَ؛ََ‬ ‫َََـَڏيَََؿؾَََـَڏَاََََ‬ ‫يـڑَ؟ََ‬ ‫َيـؾَڪيََرتيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫ََََََـڅََََ ََ‬ ‫ڑََـڅَََيؿ‪َ،‬ڑ‬ ‫َََََهَ َََ‬ ‫َََََََ َََ ََ َ‬ ‫ڒـڑَ؛ََ‬ ‫ـُـ‪َ،‬هيڪَـَكؿَ‬ ‫َٿـؾََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ََََ َؿؾَََ‪َََٚ‬‬ ‫ّؿََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َََ ََ َٚ‬‬ ‫ُيَّـڑَ؛ََ‬ ‫ََََّڪَؾَكؿ‬ ‫ََََََ ََّ‪َ٢‬ديَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫كؿََّ َچَيَ َؿؾ‪َ،‬كؿ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََ‪ََ ََ َٚ‬‬ ‫ُيَفڑَ؛ََ‬ ‫‪٣‬ؿڋَ َؾََكؿ‬ ‫‪٢‬وـَا‬ ‫اَڃَََكَََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ََََڈيَََ َؿؾ‪َ َََََ،‬‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬ـڌََهَ َََ‬ ‫ََََ َ َََ ََََ َ‬ ‫ڒـڑَ‪َ .‫‪َ72‬‬ ‫َ‬ ‫َََڒيَ َؽَ َََََ‬ ‫ََََ‪٢‬يَََ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َٜ١‬ذ‪ٚ‬ـ‪٠ََ،‬‬ ‫َذفَََََ َ َ‬ ‫خََؽَََخَاَ‪َ َََٛ ١‬ؾََ َ‬ ‫ـاَـَّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ11َٜ‬‬ ‫‪َ 73‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَڇـڙيَڌَ َؾَ ََ َ‬ ‫َََڍَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڪَيؿ؛‬ ‫ڌؿَڪَؿَ‪َٜ١‬‬ ‫‪َ،‬ڪَ َََ‬ ‫‪َ َََََ ََََ٠‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ َََ ََ َ‬ ‫ََّ‪ََ٤‬يتََهَ َؾَ؛َ َ‬ ‫ڇـّـَََڋََڙَ‪َٚ‬ـَڇ‬ ‫ََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬داةََ َ‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫‪٢‬ڊَڗَ‪َ .

‫‪َ74‬‬ ‫ؾَڐـَڒؿَ‬ ‫‪٠‬يدَََاََهللََََڗَ‪َ.‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫‪٢ٛ‬دـ؛َ‪َ ٠‬ؿ‬ ‫َّـذَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫َََََاَََ ََ َ‬ ‫‪َ٢َ٠‬ھَََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬وـََّيَ َدََ ََ َ‬ ‫ؿؾَرـذََ َ‬ ‫‪َ،‬راذيَََ ََ َ َ َ‬ ‫يؾڑَ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دـ؛َََ‬ ‫َڪَريَََ َ‬ ‫ََّ َوَ َ ََََ ََ َ‬ ‫دفَڇُـَََّڋَرَ َ َ‬ ‫َږ‬ ‫َََََرَ‪َ َ٠‬ؽََََ َ‬ ‫‪٢‬دـ؛َََ‬ ‫َڇـڪَ ََڇََ‪َ ََ٢‬‬ ‫َڪـذََڎَََاَََحَ َدَََاََ َةَ‪َ،‬ڇ‬ ‫اَ‪َ َ٠‬تََ ََ َ‬ ‫ؿؾََّڀََََّ َجََ َ‬ ‫ي‪٢‬دـ‪ََ،‬ا‬ ‫‪١‬دـ؛َََ‬ ‫َڪَڍَ َ‬ ‫ڪـڑَََٿَََََ َ‬ ‫ؿذََڌَ ََ‬ ‫ََََڐَـيَََ َ ََ َ‬ ‫ََٕ َ َ‬ ‫ََََََ‪ُ٢‬ي‪َ،‬اَ‬ ‫‪٢ٛ‬دـ؛َََ‬ ‫ََََ َةََ َحمَمَ َدَََ‪ََ٠‬ريَََ‪َ ََََ٤ََ٠‬‬ ‫ي‪٢‬دـَ‪٠‬ؿَ‪٠‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪٠‬يََڙَـَٿ‬ ‫ـَّڀَََ َََ َ‬ ‫‪١‬دـ؛َََ‬ ‫َڊـَڙَ َ‬ ‫َََََخَ َذََ َ‬ ‫رف‪َ،‬خاكـَ‬ ‫ڪؿَڪَ َ َََ‬ ‫‪١‬ؽَْـََ‪َ١‬ؽََ ََْ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪٢‬دـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ ٌَََٔـََََ َ‬ ‫َََََ َةََفَََ َديَََؿؾَف‬ ‫‪٢‬دَ َزَََ‪ََ٠‬ؿَ‪٣‬ؿ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َ٠‬ھَ َتََڏيَََ َ‬ ‫ـاَـَّـذ‪١‬گَ‪َ18َ-َ1‬‬ ‫‪َ75‬‬ ‫‪َٜ١‬ڊـڑََ؛ََ‬ ‫ََََريَ َبَََََََ‬ ‫َََؾَََڗ‪ََٜ١َََ،‬ڊ‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫‪َٛ٠‬ـَڄ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََؾَََُّيََ‪١‬ـََ َرَ َ‬ ‫َڪَ َ َََ َ‬ ‫ُيَذاڑََ؛ََ‬ ‫رف‪َ،‬ذَجيھََـيَـََ ََ ََ‬ ‫‪١‬يڅ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫قڑََ ََ‪ََٚ،‬ريَيَـََُيََىَرؼَََ َتََ َ‬ ‫ؿَََّڀَ َؾَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ََسَ ََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪355‬‬ .

‬‬ ‫ََََََمَ َتََڒَڄ‬ ‫‪َ،‬ڪََرََك‪َٜ‬ؾي‬ ‫ََّڋَڙََََخَ َذََ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ77‬‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬يڙيَََؾَََ َََ َ‬ ‫َڐـَڒڪَ َرف؛َََ‬ ‫َ‪٠‬ـذفََ‪٠‬‬ ‫‪َ٠‬ؿَ‪َ ََ٠‬ؽََََ َ‬ ‫َََريَ َََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َََََڅََتَََََڇَريَ؛ََ‬ ‫ََََََڙَ‪َٚ‬يـَڇ‬ ‫َڊھڅـََّڪَـََيـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ‬ ‫فڑَََََََ َ‬ ‫ّؿڍَ َ َ‬ ‫َََٿَََؾَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ڌـَهَ َؾََ َ‬ ‫‪٢‬وـَ‪ٚ‬ـڎَ‪َ،‬ؾ‬ ‫ََََ َدَ َذََ‪َ ََ َ َ٣‬‬ ‫َځَََ‪َََ ََ َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـكؿَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪356‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ76‬‬ ‫َُُيَڪـََؽَ؟ََ‬ ‫ـڅـ!َڪيڏَاَََ‪ٛ١‬ؾَََ‪ََ ََٚ‬‬ ‫َََڔَََََََ ََ‬ ‫ََََََڅُيََ‪٠‬‬ ‫ؿڙ‪ٚ‬ؿَځ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫َڋُـ‪َ،‬اَ‬ ‫َََََڎَڏَ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََؽَ؛ََ‬ ‫ََََؼعـ‬ ‫ََََهَ‪َٛ‬ڃَََهـََا‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٢َََ٣‬چھـ!َ‬ ‫ََّؿاََؽَ ََ َ‬ ‫ََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫َيؿَهؾََ‪٠‬‬ ‫َََڅََََ َ‬ ‫ََََريَ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََ َؾََََڐـَك‬ ‫‪َََٚ‬څـَك‬ ‫ََََؿَََ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ78‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ؿَڒڎَ‪ََ،‬‬ ‫ڙا‪َ،‬اهللََ!َڊھـك‬ ‫ََََڏَ َََََ‬ ‫ڌاذَيـََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَا‬ ‫َََََََََََ‬ ‫َڪـڎَ؛ََ‬ ‫َُّي‪٠َ،‬‬ ‫داذََؾََ َ‬ ‫َ‪ََ٠‬يـؾ!ََ‪٠‬‬ ‫‪١‬کـ‪َ،‬ؾـخذَ َََ‬ ‫ھَڏََ َََ‬ ‫ََََؿَ َ َََََ َ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫!َـَهَ َََ‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َذفَ‪َ.

‬‬ ‫ھَڪَيَـََُيَڑ‬ ‫َََـَ‪ََ ٣‬‬ ‫َََ َؿؾَََـَ َذَؾََ‪َ،‬ڑ‬ ‫ـََيرَفََ‪٠‬‬ ‫ََََوَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ12َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪357‬‬ .‫‪َ79‬‬ ‫َََََ َؿؾَََـَ َډَ‪َََ،‬ھَ ََ َ‬ ‫ََََََرَيؾ؛َََ‬ ‫‪١‬داَڇ‬ ‫َََـَ‪١‬يؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَځ‬ ‫مئَڕََھَؿَ َ‬ ‫َ‬ ‫َََڏَيََُـَََـَ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ھرفَـَيـَڇ‬ ‫يڪَ َرـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـَ َيڙھؿَ‬ ‫ََََََ َ َََ‬ ‫ڐَ‪َََ،‬ـَ َ‬ ‫ڪَيَ َ‪ََََٝ‬ٿـَََـَڄَ ََ َ‬ ‫ُيَهـََّ َ‬ ‫ڪـذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ّـڕ‬ ‫ََََََهَ‪َ ََ َ ََ ََ٢‬‬ ‫خيْـَ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫‪َ80‬‬ ‫َََََرَيؾ؛َََ‬ ‫‪١‬داَڇ‬ ‫َََََزَ‪٠‬ـََؾََ‪َََ،‬ھَ ََ‬ ‫َََـَ‪١‬يؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَځ‬ ‫مئَڕََھَؿَ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٤‬يـ‪َ،‬ڪَھَ َؽََ َ‬ ‫ـَڪَمَيڅَََـَََھََََََ َ‬ ‫ڪَھَ ََ َ‬ ‫ََؿؾَڪـََؾََ؛ََ‬ ‫َڪَيَـَ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫َهـَّـ‪٠‬ـ‬ ‫ؿذََؾََ َََ‬ ‫ََََّ ََ‬ ‫ََََََڐـ‪َ،‬‬ ‫يـَڏاَڕ‬ ‫ڏَيََُـَََـََََ‬ ‫ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََهَ َتََ َ‬ ‫رفَـَيـََ!َ‬ ‫َ‪َ،‬هيََڏيَََؿؾ!َ‬ ‫هؿذـَذاةََهَؿاََؾَ ََ‬ ‫َڪَ َ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪َ81‬‬ ‫َ‬ ‫َڪَ ََ َ َ َ‬ ‫ھڅؿ‪َ،‬ذَـَََڃََ َ‬ ‫ـَذـَٓؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َََََ‬ ‫ؿؾَكـؾََ‪َ٣‬ڪَـََـَڊ‬ ‫‪ََََ َ َ٠‬‬ ‫فڑََ َ‪ٞ‬ؾَ؛ََ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َََذَيزَا‪َََ٣‬ؾََََڐـ‪٠ََ،‬‬ ‫َذََّيؿَ‬ ‫‪٢‬وھـؾَََ َرذَ َخ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ھَهَـَ‪َ .

‫‪َ82‬‬ ‫َيؾَ؛ََ‬ ‫ـََّ َڏََ‪َٜ١‬‬ ‫ڏڙا‪َّ،‬ـٿ‬ ‫ي‪٢‬دفََّ َ ََََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ؿؾََّڏَََ َ ََ َ‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫َََََڏَََََََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ك‪٢‬ؿاذَ َيؾَ؛َ‬ ‫َهـَََـَٿـََڎََََكـ‪َ،‬كؿ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َـ‪َ َ َََٛ٣‬‬ ‫‪٢‬ڀؿذَََڗَ!َ‬ ‫َََََُيَ‪َ،‬ف‬ ‫‪ٚ‬يڏاَ‪ٚ‬ـڈـَٿ‬ ‫ََ َََ ََ‬ ‫َََ ََرفَََ‪َٚ‬ؾََځََََََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ12َ-َ4‬‬ ‫‪َ83‬‬ ‫ؿؾَّـَََڏََََََََ‬ ‫يؾڑََََڐـ؛َََ‬ ‫َڂؿَڇ‬ ‫‪َ ََ َ َ٠‬‬ ‫َڂـ‪٠َ،‬ـڑَ ََ!َهَ‪ََُ٢‬يَََڏَ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫َف‪َ،‬كؾَََهََ َ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َهـڑَ؛ََ‬ ‫وـَذاكڙَ ََََ‬ ‫ِ‬ ‫َذَھَـََا‬ ‫َََ َڋَ َ ََ ََََ‬ ‫‪٢‬چَ َؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ُيَهَ ََ ََ َََ‬ ‫ََََََ ََََ َ‬ ‫ُـَكـذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫يتَهـَََ‪َٚ‬يَ َؿؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 7َ-َ10‬‬ ‫‪358‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ َرھؿَٿ‬ ‫ـَّـڈـڑَ‪َ،‬ك‬ ‫كَ‪َ ََ ََ٢‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ84‬‬ ‫يتََ ََذَ َََّ َ‬ ‫ؿؾَُّيَ‪٠‬ـذَـَََڙيَََ َََ َ‬ ‫فڑََ ََذَ َ‬ ‫ؿؾ؟ََ‬ ‫‪٢‬ديَََ َ‬ ‫‪َ ََََ َ ََ َ َ٠‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڪَ ََ‪ٛ‬ڙَ َ َ‬ ‫َََََ ََُيََ ََذَ َةََڅَيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڋؿٽ‬ ‫ـڑََ ََ َ‬ ‫َڗَڋَيَڙَ ََڇََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـذفَّـڏـَ َ‪ٚ‬يَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬ڊََََـَؿََٿَََ َََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫‪١‬يڅُيََ‪َ ََ١‬‬ ‫َََََََّ َڌَ ََڇََيَ ََـُيََ ََّ َيؽََ ََهَـَ‪َ .

‬‬ ‫َََرَفَٿ‬ ‫َََََلََ‪َٜ‬ڑ‬ ‫َكـ‪َ،‬هيقؾَڑـ‬ ‫َََّ‪٤‬لَ َ‪َ ََ َََ َََٝ‬‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪359‬‬ .‬‬ ‫ذاذَ َيؾَ ََ‪َ،‬ه َ‪َ َََٜ‬‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ86‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ـذاڄـَ‪٤ٚ‬يـ؛‬ ‫ََََڄَ‪َََ،‬ڏيَرََڏَ َ َََََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُـَځـ‬ ‫ؿؾَڐـَځ‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫َََٿَـَاَ‬ ‫اَڑََََيـؾَاَ‬ ‫َََڄَ؛ََ‬ ‫َََََڪَ َ‪ََٝ‬ڐـ‬ ‫ؿبََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫ًََََ َ َ‬ ‫‪َ١‬ڪَ َََََ‬ ‫ََّرَكَـيَََ َؿؾ‪َ َ ََ،‬‬ ‫ََڑـڅ؛َََ‬ ‫ـَڑـَيََََ‬ ‫يڙفَڒڊََ َ‬ ‫‪َ َََ َ ََ٠‬‬ ‫ـ‪َ،‬هيڪـَذَ ََّ َ‪َََٝ‬ذاََڄَ؛ََ‬ ‫ؿؾَ‪ٚ‬ٿـؾََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ََََ َ ََ َََ‬ ‫ّـََ‪٠‬‬ ‫َََََ َََ ََ َََ َ‬ ‫رـڋـَـَكَ َرـَ‪َ .‬‬ ‫!َڒڑََََاََڪـََڄَ‪َ،‬ڈؿ‬ ‫ڒيَ َؽَ َََ‬ ‫ََََ َؽَڈَََ َ َ َ َََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫‪َ 87‬‬ ‫ؿؾَڐـَهَ‪َ ََََ ََ٢‬‬ ‫يـَّـ؟َ َ‬ ‫ََََڏََََ َ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڒؾَڪـَڊ‬ ‫ُيَ‪٠‬ـذََََََ ََ َ‬ ‫َ‪ََ َََ َ ٠‬‬ ‫َََََخا!َاَ‬ ‫ََََ َتََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ُيَذف؛ََ َ‬ ‫َََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َََََڪـ‪ََ،‬ا‬ ‫َڗَ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫كَؾََ ََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََـََُـَ‪َ .‫‪َ85‬‬ ‫ََََََھَرَيؾََََََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڊھـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڐـھؿڙَفَ ‪َ ََ٣‬کَيـ‪َ،‬ڊ‬ ‫‪َ ََ ََََ َ َ٠‬‬ ‫َږ‬ ‫َََهَرََ ََ َ‬ ‫َھـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ذَـَيؿَ‬ ‫ـاََىَ َدَ ‪َََ٣‬ڳََََـ‪َ٣‬ـ َ‪َ ََٛ‬ؾََ َََ‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََڊَََ ََ َ‬ ‫َڏـٿَََـَََڏَڋََڊََ َدََٿَََيـََ‪َ.

‫‪َ88‬‬ ‫َ َ‬ ‫ؿؾَڐـَهَ‪َ ََََ ََ٢‬‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ډـُتََََّيُ‬ ‫يؿ‪ََ ََّ،‬‬ ‫‪ََ َََ َ َ٠‬‬ ‫ُيَ‪٠‬ـذَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫َكـؾَڈيُ‬ ‫ََََََ‪ََ٤‬ؾََََ‬ ‫‪٢‬ڊَيـ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڇ‬ ‫ڇََََ‬ ‫َََََيڪـََؾَََڇَََڏََ َ‬ ‫َ‬ ‫َـََّچڅَََُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَكـَََـَ َ‪٤ٚ‬ؿَ‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََـ!َ‬ ‫َ َڒذَيـَڄ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ8‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪360‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ـيَچَ‪َََُ٢‬ؿؾَََـَيََُـ‪َ،‬ٿ‬ ‫َََََـَََـَ‪َٚ‬يڅََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 4َ-َ4‬‬ ‫‪َ89‬‬ ‫َََ‪َََٚ‬يـؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَڒؾَُّي‪َّ،‬ـََڋََ َ‬ ‫ََََََ ََََ ََ َ َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫ڇََََ‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َََـَڙََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪَ َرجيـ؛‬ ‫ُيَڇ‪٢ٛ٢‬وؿَ‬ ‫ََََََ ََََََ‬ ‫‪٠‬ؿؾَكـؾَََـَڙَََـَڈَـََيؿ‪َ،‬ا‬ ‫ََ ََََ‬ ‫يسََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫فَّـذَ ‪ََََٛ٣‬يوـ؛‬ ‫َڪَ َرف‪َ،‬‬ ‫َََََيڪؿَ‬ ‫هؿڑ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫ََََّ َچَ ََھڙَ ََ ََ َ‬ ‫َََـَ َذََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫َڪَ َرجيـََ‪َ.‬‬ ‫ََََََ‪َََ٣ ََِ٤‬ڒَـَڒ‬ ‫ڏجيـ‪َ،‬ڈـذـڋـ!َڇ‬ ‫ؿؾَڐـَََڎَڋَرََََڏََڎَ َ ََََََ َ َ‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫قـ‪ٚ‬ـََََ‪١‬يوـ؛‬ ‫َََؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫فَڎََِنََڒََ‪َََٚ‬يـؾ‪َ١َََ،‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫ڎؿذَ ََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڪيڌَ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ڈيوـ؛‬ ‫ي‪ََٝ‬ـَ ََ‬ ‫ڎؿذَفَََڎَ َڏفَََڎَڋَرَ َََ ََ َ‬ ‫ـ!َڪََ َ‬ ‫َّقَ‪َ ََ٠‬تََََ‪١‬يوـََ‪َ.

‬‬ ‫يق‪َ،‬ذاَؿ‬ ‫‪َ،‬ذَََّ َََ‬ ‫َهـَځ‬ ‫ََََقيَََ َََََ‬ ‫‪َ،‬كؾَڐـَذَ َزَ ََ َ‬ ‫ؿؾَځـڎَ َََ َََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 2َ-َ3‬‬ ‫‪َ91‬‬ ‫ـ!َ‪ٚ‬ـڎَ؛ََ‬ ‫ت‪َٚ،‬ؿكـَڄ‬ ‫َََ‪َََ َٚ‬‬ ‫ؿؾَڐـَََڎَڏََََڏََڎَڋَرَيؾ‪َ،‬‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫َََََ َََ َََ‬ ‫َڒڎَ؛ََ‬ ‫َََ‪َ٢‬ڌََاَََڂَََؾََََڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫َاـَڏََفََ‪٠‬‬ ‫َڪـذََڎََََ‬ ‫ََََهللَََ ََ َ‬ ‫ڇؿذ‪ٚ‬يؿَڪََ َ‬ ‫ََ َ ََََ َ‬ ‫َََڑَََ َََ َ‬ ‫َڇـڎَ‪ََ،‬ا‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َََڏَڃَڇ‬ ‫ََََيَََُؾَََڋَؿََؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫اَځـََا‬ ‫ڒّـَ‪َ 19َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪361‬‬ .‬‬ ‫يـؾَڒذيَڌَ َؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َيسَََََ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ1َ-َ3‬‬ ‫‪َ92‬‬ ‫فَـَ َ ََََ َ‬ ‫ڌـَڈـذَََڗ؛َََ‬ ‫ََََريَ َؾَ‪َ،‬ڈ‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫ََََ َڌَ َََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دََڇََََْـَََيُيَ‪َ.‫‪َ90‬‬ ‫ؿؾَڐـَََڎَڏََََڏََڎَڋَرَ ََََََ‬ ‫ڇـڎ‘؛َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڇؿڑََ ََذَ‪َٚ‬ـيَ َسََ’ََََ‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫َََََڗَ‪َ.

‫‪َ93‬‬ ‫‪١‬يڅُي‪َ،‬ڪَـ‪َََََ َ َََٛ٣‬‬ ‫ؾَڗَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬يڅُيَََََ‬ ‫َـَذََ َكڙـَََََ‬ ‫َؿؾڑََڊََ َؽََ ََهََ َََ‬ ‫‪ََ ََ َ َََُ٢َٚ‬‬ ‫ُؾ‪َ،‬ذَـَ ََ َ‬ ‫ڙـَڏاڙَ‪َ َ َ َٚ‬‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ََََڙَيؾَ‪َ.‬‬ ‫َهـَـاڑ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڒڑَََ َََ‬ ‫يؿؾَََـَ َذََؾََ َ ََََ‬ ‫َََََ‬ ‫ڀَََـاَڑ‬ ‫ؿؾََّ َ‬ ‫ڈََيَ َ ََ َ‬ ‫‪١‬يڅُيَ‪َ.‬‬ ‫َـ‪َ،‬هھؿذَ َڙَ ََ ََََ ََ ََََ‬ ‫َََڄَََڊَََھڅََ َََ َََ َ‬ ‫َََََڙَفَََـَََيڅُيَََـَََيڅُيَ‪َ.‬‬ ‫َََرََََ‬ ‫يـؾَڇ‬ ‫ََََڎَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ؿڌـَڇـ‬ ‫ڪ َؾَََّ َ َ‬ ‫َڊھؿذَََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ6َ-َ6‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪362‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََڙَيؾَ‪٠‬ي‬ ‫َََََؿؾَ‪٠‬ي‬ ‫َاّـؾَك‬ ‫َبَََ ََ‬ ‫اَف!َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬حمَ َ‬ ‫ـاَـَڏ‪ٚ‬رَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫‪َ94‬‬ ‫َََََ ََََََ َ‬ ‫َََ َ‪ٛ‬مـََڎَ؛ََ‬ ‫ُـ‪٠َ،‬ي‪٢‬ڌَ َذـََ‪٠‬‬ ‫ـَهـَٿ‬ ‫َاڋَ ََ َ‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾَڊ‬ ‫ََََ ََھرَََ َ‬ ‫ََ ََ َََ َ‬ ‫هھـؾَڅـََڎَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬څريفَـَ َََ ََ‬ ‫ڒڄـَهھؿڪَََيـؾَڒ‬ ‫َََ َڍََ َََ َ َ َََ‬ ‫ََََڎَ؛ََ‬ ‫َڅـؾَځـ‬ ‫َڗ‪َ،‬ځريفَََ‪َََٚ‬‬ ‫َؿذََؾََ ََََ َ‬ ‫كـڄـَك‬ ‫َََ‬ ‫ََََـ‪َ َ ََ٢‬‬ ‫ڇيََ َ‬ ‫ََََھَرََكَََڙَََََ َ‬ ‫َكـؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڇؿڑَ ‪ََ٣‬ڪَ ََ‬ ‫‪١‬يڅُيَََََ َََ‬ ‫‪٢‬ڊََ‪ََََََٜ١‬‬ ‫‪َََ َ َ٠‬‬ ‫ؿؾَڐـََ‪َ ََ١‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪيڅُيَڪيڅُي؛َََ‬ ‫َََََڏَڐَََََ َََ ََ َََ‬ ‫!َكـؾَكؿَ‬ ‫ـَ‪٠‬ـڑََ ََََ‬ ‫َََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَ ََََ‬ ‫‪٠‬ؿََډََكََََؿؾَََڒيَ َؽَ!ََ‪٠‬‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫فَّيڅُيَّيڅُي؛َََ‬ ‫ي‪٢‬دڙَ ََ َََ ََ َََ‬ ‫َُّي‪َ،‬هـَ‬ ‫َََڎََ َ َََ‬ ‫َََ َ‪ََٝ‬ڇـ‬ ‫َؿڑََ‪١َََٜ١‬يَ‪٢‬‬ ‫َََـَََ َ َ‬ ‫ڪَـَ‪َََٛ ٣‬ؿَڄََََيـؾَاَ‬ ‫فَهھيڅُيَهھيڅُيَ‪َ.

‫‪َ95‬‬ ‫َڪََرَََ َ‬ ‫ي‪٢‬ديَ َسََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َڪَڪَرَ َيؾ؟ََ‬ ‫ؾَڪؿؿ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََي‪َ ٢‬ھ‬ ‫‪٢‬وھيُـََ‪٠‬‬ ‫ََََ ََََ‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫يـؾَهؿََََََ َ‬ ‫‪ََٜ١‬لَـَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َ،‬ڒؾَڐـََا‬ ‫ڒـڑَ َََ َََ‬ ‫اَ‪ََُٛ١‬يََا‬ ‫ڒّـَ‪َ16َ-َ4‬‬ ‫‪َ97‬‬ ‫‪َ٠‬ؿََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََعََكَََ َؾَََهؿ؛‬ ‫ْؿَهـَ‪٠‬‬ ‫َرابَ‪َََ،‬هَ َََ‬ ‫‪١‬ـَهؾَحمَ ََ َ‬ ‫َ َ َږ‬ ‫ََؿؾَ‪َ ََ َٙ‬‬ ‫َََََؾَََ ََ َ‬ ‫ؿاػَ؛ََ‬ ‫َڪرف‪َ،‬ك‬ ‫بََ َ َ‬ ‫ؾَقََ‪٤‬ـَِن‬ ‫َڐـَڪَيَـَ َ ََ َ‬ ‫َََ َـڑَََؾََ‪َ َ٤‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َؿؾَهؿابَ؛ََ‬ ‫َََ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ْمـؾَڪ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ه‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ڪَقَريَََڋََُ‬ ‫َږَتََؿيَ َؼَ ََهَـَك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كَ َؾََ َ‬ ‫ڙفَ‪ٚ‬ـََ َخفَََىَ َؽََٿَََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ََََرَََ ََ‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫َََؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٣‬ؿَّـذـَََڏََي‪َ ٢‬ھ‬ ‫ََّرََََ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ96‬‬ ‫َََ َؿؾَََهَ َََ‬ ‫ڒـڑَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫وـ‪٠ََ،‬‬ ‫ُيَڗََّڋَ َ‬ ‫‪َ َ٠‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫َََؿَ‪َ ََ ََ َََٛ١‬‬ ‫‪َ٠‬ؿَََ ََ َ ََ ََ َََ‬ ‫َََََُـ؛َََ‬ ‫َََ َؿؾَٿ‬ ‫‪٢‬وھـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫َََؿَََ‪ُٛ١‬يََ‪٠‬‬ ‫‪ُٛ١‬يَهـَّـڈـڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََََؾَََهَ َََ‬ ‫َََڋَؿََڄؿَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هؾَََ َ‪ََ َ َََُ٢ٚ‬‬ ‫ْـبَ ََ َ‬ ‫َڪَ‪َ ََ َ َٛ‬‬ ‫ڙـَڏـؿََََ َى ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ2َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪363‬‬ .

‬‬ ‫خاذََؾَ‪َ،‬ف‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫فََّ َږرَ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫‪َ100‬‬ ‫ڃؿَڊھڅؿ‪َ،‬ڪَ َڙـََََََ َ‬ ‫ََََََََََََ َ‬ ‫قڏَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ڃَـَََيـؾََ‪٠‬‬ ‫‪١‬ـؿَڪَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪٢‬دفَڇـذَََهؿََ‪َ .‫‪َ98‬‬ ‫ََََّ َُيَ؛ََ‬ ‫‪٢‬داََّ‪٢‬يـ‬ ‫‪١‬ـَ‪َ َٙ‬ؿذََََّي‪٢‬ـ‪َ،‬‬ ‫‪َ٠‬ؿََََ َ‬ ‫َََََََّ َََ َ‬ ‫ََََ َـُيَ؛ََ‬ ‫ََفرياَڑ‬ ‫َََََؿَخَََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ف‬ ‫َََََڎََ َ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬ڇـ‬ ‫ؿذَ َبََڐَََ‪٢‬يؿ‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫ََََـَڎَڃََڒََخَ َيَْ َُيَ؛ََ‬ ‫خاَڒ‪ٚ‬ـَذاََرََ ََهَـ‪ََ،‬ا‬ ‫َذَ ََََ َ ََ‬ ‫ـڑَََّيَََُؾَََڍَ َ‬ ‫َڪَيؿََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫قڏ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـَّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ؿةَ ََ‬ ‫َّڪ َ َ‬ ‫َََرَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫يـؾَََّ َ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪364‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ؾَڋؿٽ‬ ‫َََََڙيَََؾَ‪ََ ََٛ١َ َ،‬‬ ‫ربَََڪـڇ‬ ‫ؾَ َ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ1َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ99‬‬ ‫ََََ َڋَ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ١‬ڌََؾَ؛ََ‬ ‫ـَڪَيؿَا‬ ‫َََََ َرـ‪ََ،‬ا‬ ‫ـڑََََكـَ‪٠‬ـَ‪٠‬‬ ‫ُـَ‪ٚ‬ـٿ‬ ‫‪ََ ََ٠‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََََڐََ ََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ا‬ ‫ُُيَڪَُيََڇَََ ََْ َؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ـڙَ َيؾََ‪ََٚ‬ٿَََؾََ َ‬ ‫‪َ َََ٠‬‬ ‫َږ‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫ََََّډـڄ‬ ‫يؽَڐـ‪ََّ،‬چـَ‬ ‫َِفََََاۡلَؿَيََږؿَ َتَََؼَََ َََ َََ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََ ََٖريَ َةََفَََََََ َ‬ ‫ي‪٢‬ـَڪَ َرفَ‪َ.

‫‪َ101‬‬ ‫ف‪َ،‬ڒڄـَهھؿڪََََ َََ َ‬ ‫‪َ٠‬زَ‪َ٠‬ـَ َ‪َ١‬ؾَََ‪ََ ََ٠‬ھرَ َََََ ََ َََ َ‬ ‫يـَهھؿڪَََڗ؛َََ‬ ‫َََّ ََ َ‬ ‫ڌـََبََرَف؛َََ‬ ‫يـ‪َ،‬هََُؾَفـ‬ ‫َڗَـَََََ َ‬ ‫َ‪َ٢‬بََ َََ‬ ‫ََََرََ َ‬ ‫ڋـٽـَڋَََ‬ ‫‪٢‬ڊَََڗَ!َ‬ ‫ف‪َ،‬ـَيؿَََ‪َ َََ١‬‬ ‫يـذـَؾ‬ ‫ڪؿََھَََ َ‬ ‫ھؿڙفََ‪َ ََ١‬‬ ‫ََََََھرَ ََََ‬ ‫خيْـَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫‪َ102‬‬ ‫َ َ‬ ‫وـؾ؛َََ‬ ‫ؿؾََّھَ ََ‬ ‫ََََ‪٢‬ڌََ َ‬ ‫‪ََ٠‬ڙَفََ‪٠‬‬ ‫َڏفَََڒََيَ َ َََ ََ َََ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ـھيڙيَََ ََ َ‬ ‫اَ َ‪َْ٣‬ؽَرَََؾََ َږطََعٍََََ‪ََ٠‬ؾََاَ‪َ َ َََ٢٣‬ـذَ ََ ََ َ‬ ‫َََََډََھَََلـؾ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ھـذَف!َ‪٠‬ؿ‬ ‫َ‬ ‫َږ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ڱََ َ‬ ‫ـَكـؾَاڑيـؾ؛َََ‬ ‫َََ ََََ ََََََ‬ ‫َََََٿيُ‬ ‫َََََږَْلَؿَيََږ َ‪َََٝ‬هؿ‪ََ،‬ا‬ ‫راضََاۡل‬ ‫ََٕ ََ َ‬ ‫ّـَڪيڌَـََ‪َ١‬ي‪َ ََ٢‬دََڑََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََؾََ‪َ١‬ؽـََ َؼَ َ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وؿَََ‪َ١‬ي‪َ ٢‬ھ‬ ‫َََََََ‬ ‫يـؾ؟َك‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫َ ََ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ103‬‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫َََََََـ؛َََ‬ ‫ڪَ َرفَََڒََيـَََ‪٠َٜ١‬ؿٽ‬ ‫‪٠‬ريَََ‪ََ٠‬دَيَ‪ََََُ٢‬ـؾََ‪١‬‬ ‫ڪـذاَذَړَ ََ َ‬ ‫َََََخاَََ‪َ َ١‬ريـٽَََـَ!َ‬ ‫جَڪََڋَڙا‪ََ،‬ا‬ ‫ََ َََ َ‬ ‫َََرَََذَا‪َُ١‬ـََيـََ‪َ .‬‬ ‫َََريَََ‪ََْ٠‬ـَؼ‬ ‫ـ‪َ،‬هـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ََََُيَََ َؽَڑََ‪٣‬ؿڂ‬ ‫َڒؾَكَ‪٢‬‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪365‬‬ .

‬‬ ‫ََّ َتَ‪ََََٚ،‬مَ َتََ َ َ‬ ‫ڎؿذَف!َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةَََ‬ ‫َََڎَڏََََڏََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ106‬‬ ‫َ‬ ‫ـڑََََ َ‬ ‫َََرَََ‪ََ ََ٠‬راؾَ!َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڌَـََـََ‪٠‬‬ ‫َڇـزَََ‪َ٤ََ٠‬ريََ َََ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ذاؾَ!َ‬ ‫ي‪٢‬ديَـََـَََـَ ََ‬ ‫ََََـَََ‬ ‫ََََ‪٢ََََٛ١‬وؿ‪َ،‬‬ ‫ـَـاذفَڇـ‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫ڇـَڄ‬ ‫َ‪٢‬دَ ‪َ ََ٣‬ڒـَ ‪َ٣‬ؿَََڙَََ َ‬ ‫يـذَيَـُيَ!َ‬ ‫ََََََراؾ‪َ،‬‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَٿ‬ ‫ٿؿذـََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ3َ-َٜ‬‬ ‫َ‬ ‫‪366‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ھـؾ‪َ،‬هـَڒ‬ ‫ََََ ََ َََ َ‬ ‫فـخَؽََََٿـَفَي‬ ‫ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ105‬‬ ‫َ‬ ‫َََذَََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُيَذَةَ!َ‬ ‫يؾڑََ ََهَـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـڌََ‪٠‬ـ‬ ‫ََََڏَ َڃَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ذََ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَفََڑَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََـَڈَـََيؿََ‪َ.‫‪َ104‬‬ ‫َََڐَرََ ََ َ‬ ‫ََََََُـََا‬ ‫َھيڪَ َڙف؛َََ‬ ‫ي‪٢‬ھـؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ي‪٢‬ھـؾَژََ‪َََََ١‬‬ ‫‪ََ َََََ٠‬‬ ‫ف‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَڪَرََ َ‬ ‫َڪَرَ ََََََ َ‬ ‫يسََ َ‬ ‫َڪَ َؾَََڪَيََ ََھـؾ؛َََ‬ ‫َهـَََـَ ََّڃَََهـَ‬ ‫َََـَ َ‬ ‫َََ ڊََ َ‪َََٝ‬اََڋَڃََ َََ َ‬ ‫َهـَڪََرَيؾَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ َرفَٿ‬ ‫َكـؾَڇ‬ ‫ََََ ََْڃََََ‬ ‫َََ َؽ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪١‬ـڏََ‪ٛ١‬ـ‬ ‫ڪَيَ َسَََََ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪367‬‬ .‬‬ ‫ي‪٢‬دَفَڇ‬ ‫َََََََؿؾَٿ‬ ‫ََََ ََ‪َّ،‬ـَڇٿ‬ ‫ڗَڎؿڕ‬ ‫فڑََ ََ‬ ‫ه‪٢‬ھؾَڎؿذَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ7َ-َ5‬‬ ‫‪َ109‬‬ ‫ھراؾَََّڋََرَيؾ؛َََ‬ ‫َََؾَڊ‬ ‫ََؿؾََّڀَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََََھرََؾََ‪٠‬ـ‬ ‫‪٠‬ـڙَھََؿَڊ‬ ‫ََ‬ ‫َََََ ََ ََ َ‬ ‫َََ َؽ‪َََ،‬ڒَ َ ََ َ‬ ‫داَڪَرَََ َََ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫يـؾَِفََََاۡلـََ َؽ؛ََ‬ ‫َكـؾ‪ََ،‬ؼ‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَخـََّ َتََََ‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫خََ‪١‬يـَك‬ ‫َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫َهََُؾَكؿََا‬ ‫ڌـَـَڅَََ‬ ‫‪َ،‬ـَ َ َََ‬ ‫ـَڪـؽَ َََ‬ ‫ََـَ َذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 13َ-َ4‬‬ ‫‪َ108‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََ َ َََ ََ َ‬ ‫ََََ؟ََ‬ ‫‪٢‬داَڪؿڕ‬ ‫ؿؾَڐـَڪََ َََ‬ ‫َََھڅـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـڙَھََؿَََڏَيََُـََ‪٠‬‬ ‫ََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََ ََ ََ َ‬ ‫َََريََََكـَ‪َ.‫‪َ107‬‬ ‫َ‬ ‫َََََرَ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڈََـَڈَ‪ََُ٢‬ـَََڍََڈََيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫‪٠‬ـذَف!ََ‪٠‬‬ ‫يؾَٓـؽَ!َََڍَ َ‬ ‫ََََََ َڋَ ََ ََ َ‬ ‫َؾََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫َك‪ًَٜ‬ـيلَََََََ‬ ‫ََََڃَََََ ََ‬ ‫ََََ‪َ٠‬رَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ُيَهـََا‬ ‫اَ‪ََ َ١‬‬ ‫ّريراڍَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪368‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ110‬‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـڪَ ََځََچَـيَ َؾََ‪ََ٠‬ؿَ‪َ ََ ََ َََََََََ٣‬‬ ‫ََََـ؛َ‬ ‫‪ٛ‬يـ‪٠َ،‬ٿـؾَذاةََڇُ‬ ‫يؿؾَاَ‬ ‫َََـَ‪َٚ‬ـ؛َََ‬ ‫َََـَدمَ‪َٜٛ‬‬ ‫يؿؾ‪َ،‬ـَيـَ‬ ‫اَـَ‪َََ٣‬‬ ‫َََهَ‪َٛ‬ڃَ ‪َََ٣‬ڒَََ ََََ‬ ‫َ‬ ‫يـؾَڪَ َ َََ َ‬ ‫قڋَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََڒََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ؾَڪَؿَ‪َٜ١‬‬ ‫‪ٛ‬ـ‪َ،‬ڪَ َڏَ‪ََ َٚ‬‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫َََََؿَََ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫ڊ‪ٛ‬ـك‬ ‫‪َ111‬‬ ‫َ‬ ‫َڗَذڐَََ ََ ََ َ‬ ‫جَڋيتَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڋَ َتََ ََ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ڋ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫‪٠‬ـََؾَََڇَََڏَ‪َ َ َ ََُ٢‬‬ ‫َّڙؿََََڌَََ َ ََ ََ َ‬ ‫َّـڎََََََّ َ‬ ‫ڋيتَ؛ََ‬ ‫ََََڃََ ََ‬ ‫َڪر‪َٕ،‬ـف‬ ‫َـذفَٕـػََ َ َََ‬ ‫ف!ََّ ََ َ‬ ‫ُيَڇـذََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ َـََك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ڌيتَ‪َ،‬ٿ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَ َََ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫‪ٛ‬ڌَ ََََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ112‬‬ ‫َ‬ ‫لـؾَفؿََََََڏََڋَرَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڋَََ ََ‬ ‫‪٠‬ـََؾَََڇَََڏَ‪َ ََ ََُ٢‬‬ ‫ـَََّڋََرَ َََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ٿُُيَ‪َ.

‬‬ ‫‪٠َ،‬ٿـؾَكؿَ‪٠‬عـػََََ‬ ‫َََّ َ ََ ََ َ‬ ‫‪َٚ‬ؾََځََََرََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ114‬‬ ‫َ‬ ‫يجَڋَ َتَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ذ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڋيلـ‬ ‫ََََ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ڋ‬ ‫َ‬ ‫ـَّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬ـََؾَََڇَََڏَ‪َ َ ََُ٢‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾَـَ َةَ؛ََ‬ ‫ـڑَََڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََخَ َ‬ ‫خَاََمـَ‬ ‫ُيَـَفكَََ َََ‬ ‫َََََ ََْ َََ‬ ‫َـذفَََ َ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬دـڏَ ََ‪َ،‬ڪؿََ َھََ َ ََ ََ َ‬ ‫ّـذََََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪369‬‬ .‬‬ ‫ََََږعَ‪َ َََٝ َ٤‬‬ ‫ََََڏََ‪٠‬‬ ‫َََقَجَ!َڊ‬ ‫‪١‬يکـذفََ‪َ َ١‬تَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪١‬يََڕََََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫‪َ115‬‬ ‫ڪَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َََّ َ َ َ‬ ‫ھرـ؛َََ‬ ‫َڗَّؿهَ َ َ‬ ‫‪٢‬دـڏَ‪َ،‬ا‬ ‫‪٠‬ـَڄ‬ ‫ـڑََ ََ ََ َ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫َََـَ‪١‬داََ َھ َ َ‬ ‫َََـَََ َ َ َ‬ ‫ي‪٢‬دـڏَ؛ََ‬ ‫َََڎَ َڏفََ‪َٜ١‬‬ ‫ْـبَََڗ‪َ،‬‬ ‫ىَ ََٔرََـَ َيؽََىَ ََ َ‬ ‫يؿََّ َڏََ َ‬ ‫َڪََ َ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫يـذـَڪيڊََڌَڄَـَ‪َ.‫‪َ113‬‬ ‫َ‬ ‫َڋؿذَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڋَََ ََ‬ ‫‪٠‬ـََؾَََڇَََڏَ‪َ ََ ََُ٢‬‬ ‫لـؾَفؿََََََڏََ ََ َ‬ ‫ـَََّڋََرَ َََ َ‬ ‫‪٤‬بََََ َََََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿڙـَڪؿذَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪٠َ،‬ـذفَڪَ َ َ ََ ََ َ‬ ‫ڪَ َڍَفَََڎَڏََؾََََ َ‬ ‫‪٢‬دـَ‪ٚ‬ؿذَ َََََ ََََََََ َ‬ ‫َٿُـَ‪َ.

‫‪َ116‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََََ!َ‬ ‫ََََ َرراَٿيؿ‬ ‫ََََيََـيتَ َڑَََڗَڇ‬ ‫َٿـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ‪َ٢‬ڌََ‪َََٚ‬‬ ‫ڪَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـَڄ‬ ‫ََََ‬ ‫ََّؿا؛‬ ‫چؿَكـؾ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ‬ ‫َڋُـ‪َََٛ٣ ََ،‬ـَ ‪ََ٣‬ڂََ َ‬ ‫ََّ َََََ َََ َ‬ ‫َََََ‪َ.‬‬ ‫ََََ ڑَـَ َ‪١‬ڍيَـَ َََؿؾَاَڑ‬ ‫َڊھؿذيَـَ َََؿؾ‪َ،‬ڒ‬ ‫َ‪ٚ‬ـَڊ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ118‬‬ ‫َهؿَڪرَڏََََّـ‪َ َ١‬‬ ‫گ؛ََ‬ ‫حمقَََ ََ َ ََََ ََ ََ‬ ‫تَهـَ‪٠‬يداؾَڗَ‪ََََّ،‬رََ َََ َ َََ‬ ‫َك‪َٜ‬ٿُُيَڋَـ‪َ َ١‬‬ ‫ََ َ‬ ‫گ؛ََ‬ ‫َََڋََڙؿَََََََََ ََ‬ ‫َيؾَهـ‪َ،‬‬ ‫ََّڋَريَ ََ َ‬ ‫فڑََ َ‬ ‫ّؿذَ َ َ‬ ‫َڐـَڇؿفَ‪َ.‬‬ ‫ََََڌََؾَََ ََََ‬ ‫‪١‬گ‪ًََ،‬بَڐـ‬ ‫عٔؼَڒ‪ٚ‬ـَ ‪َ١‬ـَ َََ َ‬ ‫َ َ َََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ10َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫‪370‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ َرفَٿيؿ‬ ‫‪٠‬ـؾَڇ‬ ‫ََََََََ َدَ ََ‬ ‫ََََچـڄـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ځَ َڒـَڇ‬ ‫ّريراڍَ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫‪َ117‬‬ ‫ؿذَ َبََڇَََ َ َ‬ ‫ؿذيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََيـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ ََذَ ََـاؾَٿ‬ ‫‪٠‬ٿـَذاَؿ‬ ‫ََ ََ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫ََََھَرَََََ َ‬ ‫ََََََيـؾَ‪َ.

‬‬ ‫ڂ‪َٝ‬ذَـَ‪١‬د‪َ،‬‬ ‫ّيُ‬ ‫َََـَڐـَرََ ََهَ َََ‬ ‫َََـَََڏََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪371‬‬ .‫‪َ119‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ڙاڏـَڇ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫تَهـَ‪٠‬يداؾَڗ‪َ،‬ڪرَڇ‬ ‫حمقَََ ََ َ ََََ ََ ََ َََ َ‬ ‫ُيَڪَ َ‬ ‫فڑَ‪َََ،‬ڌَڙََ َ‬ ‫يؾ‪٠َ،‬لـؾَََڪَ َڏَ ََ َ‬ ‫َّرََ ََ َ‬ ‫ڐَ!َ‬ ‫َڪََ‪٢‬چَرَ ََََََ‬ ‫َّؿذَ َ َ‬ ‫عٔؼَ ‪َ١‬ـَ‪١‬گََ‪َ١‬ڋَ َ‬ ‫‪ًََ،‬بَڐـڌؾَڐـَڇؿفَ‪َ.‬‬ ‫ڐَ ََ َ ََََ َ َََ ََََ‬ ‫ََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ6‬‬ ‫‪َ120‬‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َََڏَڂَ ـيَََ َ‪َََٛ٢ََ٠َََٝ‬ؾََ‪٠‬‬ ‫فَ‪٠‬ـذََـ‪َ،‬‬ ‫حمَ‪ُ٤‬يَ‪٠‬‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَ ََََ َ‬ ‫َََ‪َ َََ٤‬‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪرف‪َ،‬‬ ‫ڀـََّڅََڀـََََََ َ َ‬ ‫ََََّؿَ‪َََ َََٛ١‬‬ ‫ؾَـَڈَـيَ َسََ َ‬ ‫اَڄََََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َڋُـ‪َ٣ ََ،‬ٿََ َسَََڪؿََڏَ ََ َ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َڇَيَ َسََ‪٣‬ؿؿَ‬ ‫‪َ،‬ڪَڋَ َ َ‬ ‫َََرَ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪ‪ََ٢‬دَََيؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ڪَََََ‬ ‫َََ َکـََ‪٠‬‬ ‫‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫َؿذَ ََ َ‬ ‫‪ُ٢‬يَهـَ‬ ‫َڋَ َتََهََ ََ‬ ‫َََڋَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪َ121‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ـڑََفَََؿَ‪١‬د؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪـَهـَڇـَڄ‬ ‫فڑَ ََ َََ‬ ‫‪٢٠‬وھـؾَڇيُـََ‪٠‬‬ ‫ََ َََ َََََ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫ڪَڙَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾَـَڈَـََيؿََ‪َ.

‬‬ ‫َََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫َـَهـَ‬ ‫‪َ،‬ڏـَفَ ََ‬ ‫‪٣‬ؿڪَ ََ َ‬ ‫فَ َھَُُيََ‪٠‬‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ124‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿذَ ََ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬هـؾَڪَـَََڋَيَ َسَََهيََ َڏََُي؛َََ‬ ‫ََََڃَََهـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫ذڪَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڇَ َرَ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََََڐـَ‪َ.‫‪َ122‬‬ ‫ڈـَّـََڅَؾََََـََّرَف؛َََ‬ ‫‪َ،‬هـَََـَ َ ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَذَـَجَ ََ َ‬ ‫‪٢٠‬وھـؾََ‪٠‬‬ ‫ََ َََ‬ ‫ََََََ َ ََ َ‬ ‫َََ ََراؾَ!َ‬ ‫ََََََـََ‪٠‬‬ ‫َََََي‪ٛ‬ؿَٿ‬ ‫ََََرََڈـڈ‬ ‫ََََرَ ‪َ ََ٣‬ڒـَ ‪ََ٣‬ؿَؿََ‪َ،‬ٿ‬ ‫ك‪٠ََٜ‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ123‬‬ ‫يـ‪َ،‬ڪـَاـَھَيَڙَََؾَََ َ َ‬ ‫َاـڪَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ڊَََََ َ َََ‬ ‫‪٢٠‬دََٿَََـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَ َؽَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫َََََََيَ َؿؾَََڋَرََؾََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ؿڪَ؛ََ‬ ‫ڎـََڎَرََٿَََـَََڎَ‪َ َ٢‬ؾَََڗ‪٠َ،‬ي‪َ٢‬ھ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَََّ َََ َ‬ ‫ََََـََ َؾََ ََ‪َٙ‬ؿَؼَ؛ََ‬ ‫َََََؿَيؿَڇ‬ ‫‪٢‬چھـذيَ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََّرَھَََ‬ ‫يؿؾَََٿَـيَََ َ ََ َ‬ ‫َََََّ ََََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ڀيُـَٿؿڪَ؛ََ‬ ‫‪٠‬يھـ‪َ،‬ڋََڀَڙََ‪َ،‬ډ‪٢‬‬ ‫ََََ َچَـيَََ َ َََ َ‬ ‫تََٿَََ ََُيََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََََٿـؾََََ َ‬ ‫َََڙاََ‪َ.‬‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫ڇ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‬ ‫ـَڇ‪ٛ‬ڌ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ؿذَ‪١ََ،‬يُ‬ ‫َََ‬ ‫يڐَ ََڇََ‪َٛ‬رََُيَڇ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ12َ-َ4‬‬ ‫‪372‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََّھَـََؿَٿ‬ ‫َفكـَّؿََڙَ َََ‬ ‫گَ ََ ََ‬ ‫ھ‪ََّ،‬ـَ َ‪١‬دَؿََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪373‬‬ .‫‪َ125‬‬ ‫راؾَڏَََََ‬ ‫َڐـؾََا‬ ‫َََ ََراؾَ!َ‬ ‫ََََڑـََ‪٠‬‬ ‫َََؿٽَََڃََََ‬ ‫َ‪٠‬ـڑَ!ََ‪٠‬‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫َََ ََ َََ‬ ‫‪َََ٣‬ڏَـَََف‪َ٣‬ؾََ ََ‬ ‫َفڑَ ََ ََ َ‬ ‫‪َٓ،‬ـؽََڇَََؿ‪َ١‬ديَ َسََڇََريََكـَ!َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 13َ-َ4‬‬ ‫‪َ126‬‬ ‫َ َ‬ ‫ُيَهؿََڙَ؛ََ‬ ‫ڙفَڪَيَـََ ََ‬ ‫َََهَ َ ََ‬ ‫‪١‬ڊاڎََ ََهَـ‪َ،‬‬ ‫ََََـَ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫َََـَ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََؿؾَڈؿَڙَ؛ََ‬ ‫َََََڕََڈَََڕََڈَََڌَاَ َ َََ‬ ‫َـَڅَ َؿؾَََـَ ََّڃََڒََيَ َؿؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫اَ َ‪َ١‬ؾََ َََ ََ َ‬ ‫َََََڙَ؛ََ‬ ‫ََََيـَڐؿ‬ ‫َهـَعـَلََََڗ‪َ ََ٣ ََ،‬کُيَٿ‬ ‫ّـذ‪َ َ١‬‬ ‫َََََيؿََ‪َ.

‫‪َ127‬‬ ‫َ َ‬ ‫ُيَـاذَ؛ََ‬ ‫‪١‬ڊاڎََ ََهَ َََ ََ َ ََ‬ ‫ََََـَ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿٽ‬ ‫َََـَ َََ‬ ‫ـ‪َ،‬ـاذفَڪَيَـََ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َزَژَََڋَ َ ََ َ‬ ‫َؿڌاذَ‪ََ،‬‬ ‫َََڋََؤَڏَ ََ‬ ‫َـَڅَ َؿؾَََـَ ََّڃَََڒََيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫ََََّلََََ َ‬ ‫َڇـذَ؛ََ‬ ‫َََڅََـيَََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َڏف‪َ،‬ڪـََ‪٠‬‬ ‫‪٢‬قؿؽََ َ َََ َ‬ ‫َََٿَـَََـَيََُيَ َؿؾََا‬ ‫ڪـَا‬ ‫َ‬ ‫َََػَرَ َبََََ َ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڪـَ ‪َ َََٛ٣‬ؾََ َََسَرَؾََ َ‬ ‫َ َََ‬ ‫َّـذَ؛ََ‬ ‫ڪـَِچَڪَ َؾََ ََڋَُيَََ َََ َ‬ ‫‪٢‬ديَ َؾََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬ڌاذَ؛ََ‬ ‫‪َ،‬ڪـَؾ‬ ‫َََ ََؽَ ََ َ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڪـَڪـف‬ ‫ذـڏَََ َََ َ ََ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ڪـَذَ‪َ٠‬ـَََـَيََُيَ َؿؾَََ َ ََ‬ ‫‪١‬ـذَ؛ََ‬ ‫ََََڙَََؾَََ‪َََ٠‬ٿـََڊ‬ ‫‪َ،‬ڪـَڊ‬ ‫‪َ،‬ڪـَخَڐََؾَ ََ َ‬ ‫ـڑَ ََ َ ََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ََََرَََ َ‬ ‫ڪـَخَھَ‪َ َ ََ٤‬‬ ‫َ‬ ‫ڪـذَ؛ََ‬ ‫‪١‬ـَفيڪَـَ‪َ١‬ريَف‬ ‫َََڏََََََ‬ ‫َكـؾ‪َ،‬‬ ‫َهيَْ‪َ٤‬مَريََََ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬ھََُيَََهَََ‪ِ٢‬بََ ََ َ‬ ‫ََََ َڄَ ََځََچَـَََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ٿـَڍاذَ؛ََ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬ھََُيَځ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَ‪َ٢‬ھََُيَََڍَډَََ‪َ ََ ََ َََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َلـذَ؛ََ‬ ‫َََـََّـَيـَ‬ ‫َكـؾ‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ٠‬رَََڪؿََډََََ‬ ‫َََ َڋـََا‬ ‫ڪَ‪َ٢‬ھََُيََا‬ ‫َََـَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫!ََّدَاَََ ََ َ‬ ‫ڪـذَ؛ََ‬ ‫ُيَڪََرَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َّـَ‪ََُ١‬يَ َ‪َ ََ َٝ‬‬ ‫ََََٿَـََََّ‪َ َ٢‬ڌََّ ََ َ‬ ‫‪٣‬داذَ ََ ََ َ‬ ‫ََََخََ َ‬ ‫َڪََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ََّ َڀََڒفـ‬ ‫َََڃـَ‬ ‫خـزَ!ََ‪٠‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬عـَلَََ َ‬ ‫َََ َخَ ََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ6َ-ََ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪374‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََّڍـهھـَڊھڅؿ‬ ‫ََََؿَ‪ََ َََٛ١‬‬ ‫ڪـََ‪٠‬‬ ‫يځَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ََّچَڃََ َ‬ ‫‪١‬ـةََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪375‬‬ .‫‪َ128‬‬ ‫ـَداة؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ٿُـ‪َ،‬إؽَاـڎَ ََ ََ‬ ‫ـَڋؿڐ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪٠‬ؿڐ‬ ‫ََََـَََََََ ََََ َ َََ َ َ‬ ‫ٽيؿؾَََڏَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََذَيـََ‪َ.‬‬ ‫ََََََ‬ ‫َڇـّـَف‬ ‫ََََڃَ َؾََََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬كؾَف‬ ‫َََََََََ‬ ‫َََََ‪٢‬ڔـٽ‬ ‫َََـَََ‪ُٛ٣‬يَڑ‬ ‫َهـَڑ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 16َ-َ4‬‬ ‫‪َ130‬‬ ‫ََََڙََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڎؿڙَيـ؛‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََځـَك‬ ‫‪٠‬ؿؾَا‬ ‫ََ‬ ‫َََرَيََؾََڇَََڒََڕََ ََ َ‬ ‫ََ‪ٚ‬يځَ َ‬ ‫ُيَڗَََڏَ َ‬ ‫ََََََََ‪َ.‬‬ ‫لـذاَك‪ٛ٢‬ؾَ‪٠‬ـ‬ ‫َََََ ََََََ‬ ‫يُـَـاةَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـََََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫‪َ129‬‬ ‫َََََََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَ‪ٚ‬ـٽيـ؛‬ ‫ـڑَََ‪ََ٠‬ڃؿَََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫‪٠‬ؿڐ‬ ‫يـ‪َ،‬ـَؿََََََ‬ ‫َََََھَرََََََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫دَڋُـ‪َ،‬اَ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََيـ؛‬ ‫ََََـَڒٽ‬ ‫َََََكـَٿ‬ ‫َڪـڎ‪َّ،‬يَََ ََ ََ‬ ‫ـڑََ ََ َََ‬ ‫رڪَ َ َ‬ ‫َڃيؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫ي‪٢‬داَ‪٠‬ـؾَڑ‬ ‫َََََََـَََاَََ َََََ‬ ‫‪َٜ١‬فَ‪َٚ‬ي‪ََ٢‬دَََيـز‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫ڒَؿََََََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫‪َ132‬‬ ‫‪٣‬ھَڪرف؛َََ‬ ‫َََـَ ََ َ َ‬ ‫َهـَڑ‬ ‫ََََََريَ َؾََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪َ٠‬ؿَ َ ََ َ‬ ‫‪١‬کـَهَيـََذَ َ‬ ‫َهُؾَ‪َ.‫‪َ131‬‬ ‫‪٠‬ؿؾَاَ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڎؿڙَيـ؛‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََځـَك‬ ‫ََ‬ ‫َََريَ َؾََڇَََڒََڕََ ََ َ‬ ‫ڙَڇـزَ َ‬ ‫ََََڒَ َََؿؾَََخَ َڏََخَڏََََخَ َََ َ‬ ‫َعـَڪَ‪َ٢‬دَََيـز؛َََ‬ ‫هللَ‪ٚ‬ـذَََاََ‪ََٚ‬رَيـ‪َ،‬‬ ‫‪ٚ‬ؿََا‬ ‫ََََ ََ ََ َ‬ ‫ََََ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪ُ٢‬ڙـَڪؿََډََفَََرَثََ ََ‬ ‫ََََ‪ََ َ َََٚ‬‬ ‫ََََڄََََاََڏََيؿ‪َ،‬‬ ‫ڊَڂؿََا‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ21َ-َ1‬‬ ‫‪َ133‬‬ ‫َ‬ ‫َََََڎََځَََرَََ ََ َ‬ ‫َََـَََهَقََُيَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫يؿؾَڪَََََ‬ ‫‪٠‬يڙَيؿَځـ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫َََـََُيَ؛ََ‬ ‫فڑََََڐـَڐ‬ ‫َََـََََّ َڔََڙَيََؾََ َ َََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َُّي‪ًَ،‬ؿََخَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫‪َ ََََ َ ََ َٚ‬‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫َؿَهـَكـذََكَََڒَـََُيَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪376‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ134‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َََ َ ََ‬ ‫يؿؾَڋَ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ـذََـ‪َ،‬ڇيي‬ ‫‪٠‬ي‪٢‬ڍاَڌـڑََََڏََََ َ‬ ‫َََََََ َسََڇَََ‪َ ٢‬ؿََ‪ٚ‬ـََذَََ ََ َ‬ ‫َليوـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ـڑََ‪َ َََٚ‬‬ ‫ؿؾَ‪ٚ‬ـذف‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ٢ََٚ‬وَ َ ََ ََ َ‬ ‫َـذف‪َ،‬‬ ‫ذاََڄََ ََذَََ َ‬ ‫َََ‪َ َ َٚ‬‬ ‫ََََـڋَََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫ََََََوَڃَََژَڐ‬ ‫َڇـذَََهؿ‪َ،‬ڐ‬ ‫ڒَ‪َ َٚ‬سََڇََـَََرََََ َ‬ ‫ـَََ َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ي‪٢‬چسََـََيڙيَڌَ ََ َ‬ ‫تَ؛ََ‬ ‫څـَڪـََ‪٠‬‬ ‫َََّ ََ‬ ‫ؾَذَ َڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ َسََ َ‬ ‫تَ ََ َ‬ ‫ََََ ََّڋَ َ‬ ‫َك‪َٜ‬ڪؿٽيـؾََ‪َ١‬ڪَ َرفَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڪَرَََََ َََََ‬ ‫ََّؿَ‪ََ٠‬را!َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 1َ-َ4‬‬ ‫‪َ135‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََ َرَيَََ ََهَـ؛َََ‬ ‫ُيَڇ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٠‬ي‪ٛ‬ـذاؾَ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َََيلََـََ َ‬ ‫َََرَڪَ َ‬ ‫‪٢‬ڌَََ‪ََََََ٠‬‬ ‫َََّرَ َ‬ ‫َڪَ َََ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫لؿايلََ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ك‪ٛ٢‬ؾََ‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫َّـڑََ َ‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫ـ‪٢َّ،‬دَ َ َ‬ ‫َڪََرَ َ‬ ‫ََََ َکَـَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫سَڪـڏََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪٣‬ؿ‪ٚ‬ـؾَك‬ ‫ڪَ‪ََ ََََ،‬‬ ‫‪َََ٣‬ڒَـيَََ ََ َََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 7َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪377‬‬ .

‫‪378‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََ َ‪ٚ‬ډـَڄ‬ ‫ََََُيَ‪َ،‬ا‬ ‫ڒَخَ َيَْـَڒَڄ‬ ‫َََـيَََ َؿؾََََا ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 6َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪379‬‬ .‬‬ ‫َََهَ ََ‬ ‫ـڑََ‪َٜ١‬‬ ‫َـ‪َ،‬داةََڈَََ َ َ َ‬ ‫رـڋَ َ َ‬ ‫ىْيِنَ‪َ 7َ-َ11‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََـََُيَ؛ََ‬ ‫ََََ َؾََ‪١‬ـََڋََََڐـ‪١َََ،‬ـََڋََ‪َِٜ١‬ن‬ ‫‪َ١‬ڪَـَ َِن‬ ‫َڐـ‪َ،‬هؿََ َ‬ ‫‪َٜ١‬هؿََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََهَ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ڍَ‪َٜ١‬‬ ‫ڍََ َََ‬ ‫هـٽـَڪَ َؾَََََ‬ ‫ۡلـزََهَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫يڙفَدمََ ََ‬ ‫‪٢‬دـؾَ‪َََ،‬ڒَ َََؿؾََََ‪١‬ـيلََڑ‬ ‫رفَََّ َ ََ‬ ‫ڇَ ََْڃََڇَََ َ ََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 18َ-َ4‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫يـؾََّ َ‬ ‫‪َ١‬ڪَ ََ َ َ‬ ‫ڱَََڗ‪َ َ ََ،‬‬ ‫‪َ َ١‬‬ ‫ـَّڔَيڅَََـ؛َََ‬ ‫َڪَـَٿ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫يـؾَڪَمَيڅََ َََ ََ َ‬ ‫ڒَ‪َ ََ َََٚ‬‬ ‫ڙاؾَ‪َ.‫‪1‬‬ ‫چھـؾَّـََعَ َتَََََّيُؾ؛َََ‬ ‫‪ََ َََ ََّٜ١‬‬ ‫َ‪ََٟ١‬رََ‪َ١‬زَ َخَ َََ‬ ‫‪َََّٛ،‬ـَََََ َ‬ ‫يڪؿؾَ ََ َ‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫ھراؾَ‪َ.

‫‪َ4‬‬ ‫‪َ١‬ڪـَ’ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ؿذَ َةََ‪٠‬ـَؿ‬ ‫ڪَ َږؾََؼَََـيَََڪَ َؿؾَ‘َ‪َََُٚ‬ـ‪ََ١ ََ،‬ڪـََ‪٠‬‬ ‫َ َََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََغَ َ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫رصََڊَََ‪٢‬ـَؿ‬ ‫ؿابََ ََهَـ‪َ١َ ََ،‬ڪؿَ‬ ‫َ‪َ١‬ڪـَ‬ ‫ََََّ َڌََمَََََ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫يتَََـاَؿ‬ ‫َـَ‪ٚ‬يڪَََ‪َََُٚ‬ـ‪َ،‬‬ ‫‪ٚ‬يڪَـَ ََ ََ‬ ‫ََ‬ ‫َََـَ َږىَدَاَ‪َ ََ١‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ََ٣‬ـکَيَـََُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ََََ َةََڑَََوھََـَ َ‪١‬دَ َذََڑـَؿ‬ ‫يػََڋَََُـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ َََ ََ َََ‬ ‫‪َََّ،‬ڋََرَيؾَ! َ‬ ‫َََ َږذَـاََجَ‪ََ،‬ا‬ ‫ـؾَژََا‬ ‫اڐَََـيَََ ََ‬ ‫‪ٚ‬ـَّـڈـڑَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ3َ-َ1‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َڪؿَذَاََ ـَرََڏَيَ‪َََٜ ََٛ‬ڗ؛َََ‬ ‫َََََ َؽَ‪َََ َ١ َ،‬‬ ‫َََهَ َ َھؽََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َ‪َ١‬ڪـَ‬ ‫َََََ َؽَ؛ََ‬ ‫يؿَذَكـَڊ‬ ‫ھؾََڒََ‪َٚ‬رَ َََ َ َ َ‬ ‫ڒَڄََََََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ذـڙََََ َ‬ ‫يؿَـَهَ َ َ‬ ‫ـؾَََ‪َ َ ََ٠‬‬ ‫رڪَڅؿََ‪َ .‬‬ ‫ََََڎَََاََ‪َ َ٠‬ؽَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَڇـ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَ ََ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ6َ-َ7‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫َََ َ‬ ‫‪َ١‬ڪؿَاـڂَََـَََڒَيؿ؛‬ ‫ََََيـَرَ‪ََََ َ َ،‬‬ ‫َََايَرََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫‪ََ١‬ڪؿَ‬ ‫َ‬ ‫َََيـَرَ؛َ َ‬ ‫َََََرفَڇ‬ ‫َََََـََ ََراؾَځ‬ ‫يؿَڪؿََؾََََڪؿ‪َ،‬ځ‬ ‫‪٠‬ؿؾَََـَ َډََڒََََ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾ؟َ َ‬ ‫َي‪٢‬دَڏََََاََؾََهَ َ َ‬ ‫ََََلَ َؿؾََڪَيـَرَ ََََ‬ ‫ڪَلـف‬ ‫‪َ،‬ڒڄـَََڏَََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪380‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫يبََ َ‬ ‫َڌاذاؾَرـذَ‪َََ،‬ھََ ََ‬ ‫فڑََ ََ ََ ََ َ َ َ‬ ‫‪٤‬ـَڪؿََؾََََىَقََ َ‬ ‫راذَ َ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 9َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪381‬‬ .‫‪َ7‬‬ ‫‪٢‬ڌـََََّ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫‪َ١‬ڪؿَََّ َ‬ ‫ؿذَََهؿ‪،‬‬ ‫‪َ١‬ڪؿَََّ َ ََ َ‬ ‫َََ َ َََ َ‬ ‫َ َََ َ‬ ‫‪٢‬ڌـََّ َ َ‬ ‫عَ َدَخََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََڎَ ‪َََٛ٣‬ـَ‪َ.‬‬ ‫َََـَڇـ‬ ‫ََََچـَڄ‬ ‫ََََعََٔؼَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 8َ-َ9‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َََـَيَْـَ َ‪١‬دَ ‪ََََ١‬ـُُي؛َََ‬ ‫‪َ١‬ڪؿََّڂََ‪َ١‬کَََـڌُي‪َٜ١َََ،‬‬ ‫َ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّـََََّ‪ُُ٢‬يَ!َ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ُي‬ ‫َ‬ ‫‪ُ١‬‬ ‫ََ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ُي‪َ،‬ځ‬ ‫ََََ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫ـَّـ‬ ‫ََ‬ ‫ََََڋيُ‬ ‫َََ‬ ‫هيڪـََا‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾََس‪ُٛ‬يَ!َ‬ ‫ََََيَ َ ََ ََ‬ ‫ؿؾَذاك‬ ‫ُؾََّچيَََ َ ََ‬ ‫فَڪؿؿََ‪٠‬‬ ‫ؿڙَ ََ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫ََََََ َ ََ َ‬ ‫ُُي؟َهََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ5َ-َ6‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫ََََـَََ َ‬ ‫ڐَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫َ َََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬ڌَََهؿ؛‬ ‫‪٢‬ڀؿذَ‪َ١َ َ،‬ڪؿَ‪٠‬‬ ‫‪َ١‬ڪؿَڪيڊََځََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ھـَھؿذَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ھؿك‬ ‫ھؿذَََ‪ََ٠‬ڙَـََـَََ َھؾَََ َََ‬ ‫َََََؾَََڪَؿَََ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫ََََځََُُيََا‬ ‫َّـڈَـَََََ َ‬ ‫ٿَيَ َََِ ََ‬ ‫َََ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ7َ-َ8‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََؾَََ َ‬ ‫‪َٜ١‬اـَ َ‪َ ٚ‬رف؛َََ‬ ‫َاـيلَ َڑََََََ‬ ‫‪١‬يڅُي‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢َ١‬چـَ َرََََؿؾَََََ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾَ‪َ .‫‪َ 10‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َڏـَفََؿ؛‬ ‫َََڏَ‪َ٠‬رََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـذَكؿؾ‪َ،‬‬ ‫َِنـََڐَمَـَََََ ََََ‬ ‫َؿ‪َ،‬هـَاَ‬ ‫ـڑََڇََريََََكـَ‪َ .‬‬ ‫َََڊَھيـ‬ ‫؟َهـَََڒَََََ َ‬ ‫ڏُيَداةَ ََ َ‬ ‫ڪَ ََ‪ٛ‬ڙَفَڇ‬ ‫ََََؿَََ‪َ3َ-َ9‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ13‬‬ ‫فَژََََ َ‬ ‫‪َ َََ١‬‬ ‫َََهَ‪ٛ‬ـََؾََََڗ؛َََ‬ ‫ََََـيَََڙاَ‬ ‫ف‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫‪١‬ـذَ َََ‬ ‫ؿذَ ََ‬ ‫ُ‪٢‬دَفَاَ‬ ‫‪َٜ١‬هَََ َ‬ ‫ڈَ َ ََ َ ََََ َ‬ ‫َذفَ‪َ .‬‬ ‫ََََؾََ َ‬ ‫رفَهؾَڈـذَ ََََ‬ ‫ف‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪382‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ َ‪َََٚ‬‬ ‫ََََڃَََڑََ‪َٛ‬يؿَ‬ ‫ََََـََـَڑ‬ ‫ڍـهھُيَّيڅُي‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََّ ََ ََ َََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫َََ َ ََ ََ َ‬ ‫قؾَذاةَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ذاڄـََ‪٠‬‬ ‫َََََڒَََََ َََ‬ ‫‪ََََُ١‬ؿؾََ‪َ١‬يـڇؿَ‬ ‫ََََرََ ََ َ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫‪َََ٣‬ڌَ َيَْ َؿؾَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڏاةَ؛ََ‬ ‫‪٢‬ـؾَڏاك‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪَََ ََ‬ ‫ََََ َ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫يـ‪َّ،‬ـََا‬ ‫َََ‪َ .

‬‬ ‫ـَڪؽَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ؾَڪَ‪َََٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ 16‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َخَؽَََڗَََخَـَخََََخََََ‬ ‫َڐـڑَ؛ََ‬ ‫ؾَهؿَ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ْؿذَـََـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫‪ََ َ١‬‬ ‫‪َ،‬ڈـذفَهـؾََهَ ََ‬ ‫قڑَ؛ََ‬ ‫ََڒڄـَڒ‬ ‫َََ َڍََ َعَٔ َؼَ ََهَـَ ََََ َ ََ َََ‬ ‫َََََيَََُؾَََهَ َََ‬ ‫ٔـؾَڒبََٿََََُـَ‪َ .‬‬ ‫‪١‬داَڪـ‪َ،‬ك‪َ ََّٜ‬ڊََ َ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬وَ ََ‪ٛ‬رََڋَؿَ َََ َ ََََََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ 15‬‬ ‫َ‬ ‫ََََيَوَ َؽَ؛ََ‬ ‫َََََرَاََـَڈ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڈ‬ ‫‪٢‬دََ‪َ١‬يـََرََ َ‬ ‫‪َ١‬ركَََـَك‬ ‫َََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ َ٠‬ؽَ؛ََ‬ ‫ََََـ‪َ١‬ـََـََا‬ ‫ـَذَكَؿ‪َََ٣‬ؾَََڗ‪َ،‬ا‬ ‫ذاه ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُيَذاڑََ َ َََ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڪَ‪َ ََ ََََ َََٛ٢‬‬ ‫فڑَََ‪َ َََٛ٠‬ؽَ؛ََ‬ ‫ذاََرََ‬ ‫ؾَ‪٠‬ؿڋـذَ َ َ‬ ‫َڪَيَـََ ََ ََ َ‬ ‫َ َږ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ـََّـََ َؽَ؛ََ‬ ‫‪ََُّ،‬يََ‪ََ ََُ٢ََٚ‬‬ ‫ََََحَ َدََفَََقََ‪٠‬‬ ‫ا‪ََ١‬ـَا‬ ‫ي‪َ ََ َٝ‬‬ ‫ََََيَََُ ََ َ َ‬ ‫َََََ‪َٚ‬رَخَـَََ ََ ََ َ‬ ‫ڪَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬يڪََٿَََيـََ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬هَََُؾَڒك‬ ‫َهََ‪٢‬دا!ََا‬ ‫ڒـڑَ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ13َ-َ4‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪383‬‬ .‫‪َ14‬‬ ‫‪َ َََ١‬‬ ‫ـَكـ؛َََ‬ ‫ـڋَ َََ‬ ‫ََََََيؿَ َُت‬ ‫‪َ١‬ؿارَيؿ‪َ،‬ٿ‬ ‫فڑََ َ‬ ‫َهـَ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫َڋـڙ‪ٚ‬ـڑََڊََََ َ‬ ‫ف‪٠َ،‬ـڙَ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫يؿَ‪٠‬ـ؛َََ‬ ‫َؿَڪَََََ‬ ‫‪٢‬دَ َذَ َََََ َ‬ ‫َفڑََ ََ َ َ َ َ‬ ‫ڊـََڏَ َ َ‬ ‫ََّڀَـَََ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَڑـَلََڙَفَ‪َ .

‬‬ ‫ؾَڪَ َ‪َ ََٝ‬‬ ‫ؿؾَڇڃَڪَرَيجَك‬ ‫ََََََُ َََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬هَََُ ََ ََََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪384‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ17‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ١‬ڪَرََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َڪَََ ََ َ‬ ‫رف‪َٚ،‬ؿَڏََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دََؾََ ََهَيَََُؾ؛َََ‬ ‫‪ٛ٤‬ـَڪَ َ َََ ََََ‬ ‫فَ‪ََٚ‬ؿكَََـ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫َََيَََُؾ؛َََ‬ ‫ََََخَ َيَْـََا‬ ‫َؿؾََ‪َٜ١‬ڒ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َََََعَ‪ََ٤‬ؼََكَََرََ ََ َ‬ ‫َََََڙَ ََ َ‬ ‫فَڪَيَََُ َََ َ ََ ََ َ‬ ‫َهيرتَ َـ؟ََ‬ ‫ؾ‪َ،‬هـَڌاذَيؾَك‬ ‫ّـَڪـڇ‬ ‫َ ََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 2َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ18‬‬ ‫ََََ‬ ‫َََريََڈَََيـ؛‬ ‫ََََريَلََڅـَڇ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ؾَڏَ ‪َ١‬ـَ‪٣‬ؿََڑ‬ ‫‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َََ َََ‬ ‫ََََ ‪٥‬ؾَ َ‬ ‫‪َ،‬ـَذؿََََََـَ‪َٚ‬ـَََجََََـَكَ َرـَ‪َ.‬‬ ‫ؿذَ ََ‬ ‫ؾَّـََڎََََڏََ ََڎَ ‪٥‬ؾَ َََ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ىْيِنَ‪َ9َ-َ12‬‬ ‫‪َ19‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َََڍَ َ‬ ‫َََڍََڪََُ َُي؟ََ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬‬ ‫يؿَڪؿؿ‬ ‫َڪََََ‬ ‫ُيڑََ ََهَََُؾ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ي‪َ ٢‬ھ‬ ‫َََؾََ‪١‬ھَـََ َ‬ ‫ڏف‪َ،‬ك‪َٜ‬ذَچَََڇَََڌََ َََ َ‬ ‫‪٢‬داَڪَََُ َؾ؟ََ‬ ‫څَرََ َ َ‬ ‫َڅريفَََڎَ َ ََََََ َ‬ ‫ڪََرَ ََ َ‬ ‫ؾَڪ‪٢‬ڀـذَ َ‬ ‫كََ َََ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‬‬ ‫َذَڊَََ‪َ9َ-َ2‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫‪١‬ـَاَ‬ ‫َََََـَڎَڃََڒََخَ َيَْ ََُيَ؛ََ‬ ‫‪٠‬يدفَڒهَڪؿ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ ََ َ َََ َ‬ ‫‪٣‬بَََ ََ‬ ‫َاـڑََكََََ َ‬ ‫داََّ َ‬ ‫يرَهـََ‪َ.‬‬ ‫َـاةَََـَڈَ َؾَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫َ ََ ََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 7َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪385‬‬ .‫‪َ20‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََََ َ َ‬ ‫َََڍَ َ‬ ‫ُُي؟ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڍڪََ َ‬ ‫يؿَڪؿؿ‬ ‫َڪََََ‬ ‫َهـؾ‪َ،‬‬ ‫ُيڑََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪َ١‬ي‪٢‬ھ‬ ‫ََََؾََ‪َ١‬ھََـََ َ‬ ‫څَرََڅَ َريفَََڎَ َ ََََََ َ‬ ‫‪٢‬داَٿـؾڑَ؟ََ‬ ‫ڏف‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪََُؾَڇ‬ ‫ََََڌََ َََََ َ َ‬ ‫َڪَ َ َََََ َ‬ ‫َََّ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڀـذاؾ‪َ،‬ڪَ َؾََ َ‬ ‫‪٢‬دفَڪََََ ََ َََ َ‬ ‫رجيـَڑـَلََڙَفَ‪َ.‬‬ ‫ؿدَ ََ‬ ‫ََّ َََ َ‬ ‫ڂََـَ ََّ َؾَ ََ‪ََٙ،‬ـَ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ22‬‬ ‫َََََـَڎَڃََڒََخيَ ََْ َُيَ؛ََ‬ ‫‪٠‬يدفَڒهَڪؿ‪ََ،‬ا‬ ‫‪١‬ـَا‬ ‫َََََ ََ َ َََ َ‬ ‫ځَََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫فڑََڇَََ َ‬ ‫ُيَ‪ٚ‬يځَََ‪َََ٤ََٚ‬ؾَ؛ََ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڪَ َڏَ َ‪ََ ََ ٚ‬‬ ‫ڪَ َڏَ َ‪َ ََََ ٚ‬‬ ‫ُيَكـرَ َ َ‬ ‫َََيَ َََ َ‬ ‫ََََرََؾَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬ك‪ِ٢‬بَهََُؾَك‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ڙاََسَؿَ َ‪١‬ڊََ َََََ ََ َ‬ ‫ڪ ََْ َؾَ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫هـَـاڑؿڑََ ََ َ‬ ‫َڪَُيََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَڏَ َؾََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.

‬‬ ‫يـؾَهـَڑ‬ ‫ََََرَََ ََ َ‬ ‫‪َٜ‬ڇ‬ ‫ڪََِبَ َاََ َةَََڪيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََوَ ََ َ‬ ‫ـ؟َڑـَلَ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫‪١‬ـََ َ‬ ‫ڋَهَ‪َََُٛ٢‬يََ‪َ ََ١‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََـُُي؛َََ‬ ‫يؿَهؿَڑ‬ ‫تَ ََڇََڃََ‪َٛ١‬ـََذََََ‬ ‫‪٢‬ڌَ‪َ،‬ك‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَ‪ََ،‬‬ ‫را‪ُٚ‬يَڇ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََََرَيـَڇ‬ ‫َََََڙَف‪َ،‬ڇ‬ ‫يـَڪـڇ‬ ‫ّـََّؿََيْـََ َ‪َََٚ‬‬ ‫َ ََ َ‬ ‫‪ََٚ‬ؿَََ‪ََُٚ‬ؿَََ َ‪ٚ‬ؾََ‪َ ََٚ‬‬ ‫قهـؾَََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڪيؿَ‪َ.‬‬ ‫َٿََ ََ‬ ‫َؾََ َ‪َ٢ٚ‬چَ َ ََ‬ ‫َ‪٢‬ڌَ‪َ ََََٚ،‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ16َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪386‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َڪَـَڈ‬ ‫ؿذََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫‪٢‬دـؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫َذَ َََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََّ َ ََ‬ ‫ٗـَذاََڄََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ10َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ24‬‬ ‫َ‬ ‫َََع‪ََ٤‬ىََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪَيؿ؛‬ ‫َََعَقََږ َدََََڐـََا‬ ‫َََـ‪َ،‬‬ ‫فڑََ‪١‬يُ‬ ‫‪١‬ـف‬ ‫ََََؿَخَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ َةََ ََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ؿذَ َةَ ََڇََڃَََّيُ‬ ‫َڗَخمَؽَـَٿ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫يـ‪َ َ ََٕ،‬‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫َََ َ َََََ‬ ‫َ‬ ‫ھَهَـَ‪َ.‫‪َ23‬‬ ‫ََََراََخَ َََ‬ ‫َاـكـذـؾَ؛ََ‬ ‫ھرـ‪َ،‬‬ ‫فَدمَ َ َ‬ ‫‪١‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََعَ َدَ َڏَََ َََ َ ََ‬ ‫ََََڔََ َؾََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.

‫‪َ26‬‬ ‫‪١‬ـََڋََهَ‪َََُٛ٢‬يََ‪َ ََ١‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫تََ‪َ ََََََٜ١‬‬ ‫َََََـُُي؛َََ‬ ‫يؿَهؿَڑ‬ ‫‪ٛ١‬ـذََََ‬ ‫‪٢‬ڌَ‪َ،‬ك‬ ‫َ ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَ؛ََ‬ ‫را‪ُٚ‬يَڇ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََََرَيـَڇ‬ ‫َََََڙَف‪َ،‬ڇ‬ ‫يـَڪـڇ‬ ‫ڪـَڪَؿََيْـََ‪ََََٚ‬‬ ‫َ‬ ‫‪ََٚ‬ؿَََ‪ََُٛ٢َٚ‬يَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫َڏفَ‪َ.‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ـدمـَڒ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫َََڐيَََ َؿؾََا‬ ‫َذـَ َرَ‪َٛ١‬ـََذَ َيؾَََذاؿَ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪387‬‬ .‬‬ ‫ُـؾََّھڅؿ‬ ‫َهؿََّؿڊََََ َ‬ ‫ََّڀَ‪َ ََ َََ٢‬‬ ‫‪٢‬دَ ََ‪َّ،‬ـََڅَؾََ َ‬ ‫ُيڑََ َََ َ‬ ‫َّـََ َ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫َڏف؛َََ‬ ‫ََََرَ َيؾََ َ‬ ‫يؾَڪجَڇ‬ ‫َََ‪َ،‬ڇ‪ٛ‬‬ ‫‪١‬ـَََََّ َ‬ ‫ي‪٢‬دفََ‪َ١‬چـؿَ‬ ‫ََََرَ ََ َ َ‬ ‫َََََ ڐََجَ ‪َََ٣‬ڳََََاهللََ؛َ‬ ‫َعـهزؾَهـ‪َ،‬ڒ‬ ‫َََ َؽَ ََ َ َ ََ‬ ‫َاىؿا‬ ‫َََ‪ََ،‬ا‬ ‫َََ َّ َرفَ‪َ .‬‬ ‫َََ‪َ٢َٚ‬چَقَثََ َ‬ ‫ُيَـَيـَ‬ ‫َ‪٢‬ڌَ َََ‬ ‫‪َ،‬ٿـَََ‪َََ ََََُٛ٢ََٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ15َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ27‬‬ ‫ََََرَ ََ َ‬ ‫َََََََ‪َ٢‬ڌَ؛ََ‬ ‫يؾَڪَ َرفَٿؿَڇ‬ ‫ؾَڇ‬ ‫ڪرَف‪َ،‬‬ ‫‪١‬ـََرَََ‪ََ َََ َََ٠‬‬ ‫‪٢‬وھـذاؾََ‪ََ َ١‬‬ ‫َََهَڏَھَ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـَذَ َ‪١‬دَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫ٿ‬ ‫َََ‬ ‫ـَ‬ ‫َِچ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿ‬ ‫َََ‬ ‫ـ‪َ،‬ذا‬ ‫َََ‬ ‫هللَڋََُ‬ ‫ََََ ََْ َ‪َََٝ‬اََ ََ‬ ‫ؿؾَڇڃَف‬ ‫ځَََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ َـؾَََىَ َږريَ َةََھَ‪َ َ٢‬ڌ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫َََ َخَ َبََ َ‬ ‫ََََ ََھڅـََا‬ ‫اََځَيَ َؿؾَڊ‬ ‫َََىَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫ؾ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫َََ َََ‬ ‫ََََي‪َٛ٢‬‬ ‫‪ََ٠‬ڙَ‪َ َٚ‬ؾََاَََڂـََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ31‬‬ ‫قهـؾَََ‪َ٤َٚ‬ـ‪َََ،‬‬ ‫ََََ َ‪َ٢ٚ‬چَ َ ََ‬ ‫ـڑََ‪َ٤َٚ‬يـ‪َ،‬‬ ‫‪َ١‬ـَ‪١‬چـََ ‪َ١‬ـَ‪َ َ َ١‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ـَكؾَََخَ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬يَْ َُيَََ‪َََٛ٤ََ٠‬ـ؛َََ‬ ‫َـاذَڪـ‪٠ََ،‬‬ ‫خَ َيکَ َََ‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‫‪َ29‬‬ ‫‪٢‬وـًَََََبَ َـؾ؛َََ‬ ‫ََََږعَ‪َ َََ٠ََََٝ َ٤‬‬ ‫ََََ‪َ َ١‬چَـَ‪ََٛ‬قـََؾََ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََـُؿ‬ ‫‪١‬ـڐ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫َهؿَّـ‪٠‬ـ‬ ‫َكـ‪ََّ،‬ؽَرََ َََ‬ ‫ؾَّـذفَڐ‬ ‫َهَ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬يؿََسََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَََ َََ َ‬ ‫َّـڎَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََؾََ؛ََ‬ ‫‪٢‬چھيؿَ‪َٙ‬ؿؼـ‬ ‫يػََڋَََُـ‪َ،‬ك‬ ‫طػََ ََ‬ ‫‪َ َ ََ٣‬‬ ‫َََََؾَ ‪َ َََََ َََ٣‬‬ ‫ـَعـخَ‪ََََُ١‬ؿؾَاَ‬ ‫َََڐَلَـَ‪َ.‬‬ ‫َََََّ َ‬ ‫‪٢‬ڀـذفََََّقََږيـََؾَ ََ َ َ‬ ‫َ‪َ،‬ـڈَ ََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ13َ-َ3‬‬ ‫‪َ30‬‬ ‫‪َ١‬ـَ َ‬ ‫‪١‬چَ َؾََ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫ََََ‪١‬ـََڋََ َِنََـَيؿَََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َڪَُيََ َِنََـَيؿ‪،‬‬ ‫يـؾَََّ َ‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫َداةََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫َهؾَََعََ‪ََََ ٤‬‬ ‫ڒَ َڑَڕََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪388‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ32‬‬ ‫‪١‬ـڄـَ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَ؛ََ‬ ‫ََََـَ‪١‬چؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ،‬ڪـَ‪٤٠‬ھَ‪ٛ٠‬‬ ‫َڪَڪَؿؿَََ ََ َ ََََ‬ ‫‪٢‬قـ‪ٚ‬ج‪َّ،‬يَََ ََ ََ َََ َََ ََ ََ َ ََ َ‬ ‫دَڋُـ‪َ،‬ڪـٽڃَڪـذڎَڪَ‪َ٢‬ڌَ؛ََ‬ ‫َََََّ َ َََ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫ؾَڇـزَََ‪ََ٠‬رََؾََ َ‬ ‫ُيَهؿَ‪ََ٢ٚ‬ڌَ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ ََ َََ‬ ‫‪َ َٚ‬ـََكَ‪٢‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ2‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫چـڄـَ‪ٚ‬ـڎَ؛ََ‬ ‫‪١‬ـَڕ‬ ‫َهـؾَََ َََ ََ َ‬ ‫َڐـ‪َٚ،‬ؿةََڇَََ َََََ َََ‬ ‫ََجعيَََ َتََ َََ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬هؾَّـڑَََڋَ َََ‬ ‫َکـَيَََََّ َ‬ ‫ڪَََهؿََ‪َ.‬‬ ‫ـَڒڎَ ََ َ ََ ََ‬ ‫اَهللََََ!َّيُ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ4َ-َ10‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪َٚ،‬ؿةََڇَََ َََََ َ َ‬ ‫چـڄـَ‪ٚ‬تَ؛ََ‬ ‫‪١‬ـَڕ‬ ‫َهـؾََََڐـَ ََ ََ َ‬ ‫ََجعيَََ َتََ َََ‬ ‫‪َّ،‬ـڑَََڋَ َََ‬ ‫َکـَيَََََّ َ‬ ‫ڪَََهؿََ‪َ.‬‬ ‫ََََرَ َةَ ََ ََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ َ‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 5َ-َ10‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪389‬‬ .

‬‬ ‫َډـڄـؾَ‪َ٣ََ،‬ڪـَځ‬ ‫َََ‪َََََ َٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 9َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ36‬‬ ‫َتَ ََ‪َ،‬ڪـَڑَ‬ ‫ؿذفڑََ ََ َ‬ ‫َََھَ َ‬ ‫َََھَ َ‬ ‫فَڑـؽَ؛ََ‬ ‫تَ‪َٜ١ََ،‬‬ ‫َ‪١‬ڪـَ‬ ‫َّ‪٢‬دَ َََََ‬ ‫ََََ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َھؿةََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ىـؽََڇَََھََيتََ ََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؽَ ََ َََ‬ ‫ڪَُيََڇَََھََيتَََََ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ10َ-َ2‬‬ ‫‪َ37‬‬ ‫‪َّٜ١‬ـَكڙََ ََ ََ َ‬ ‫وـذََؾََهَ َؿؾَ!َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڙاڪَ‪َََََ،‬‬ ‫َََ َ ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَايَََؿؾَََـَڄَ ََ َ‬ ‫ڪَيَ َ‪َ ََ ََٝ‬‬ ‫ََڇََڃََ ََڋَ َ‬ ‫َڋـڪَ؛ََ‬ ‫يؾَهـ‪ََ،‬ا‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَ ََ‬ ‫ؿؾَّـَ‪٠‬‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫ََّركي‬ ‫َََََڄَ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََريَََؾَََهـََ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫‪٠‬ـذَيَ‪ََََٝ ََ٢‬ؼََراََ َؼ‪َ،‬ڇـ‬ ‫ََََڙَيڌيَََ َ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪390‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ35‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫هـذَيـ؛‬ ‫‪َ،‬اـهـڑـَا‬ ‫‪١‬يڅـؾَ َََ َ َََ‬ ‫‪َ١‬ـََُيَََڏََََ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَََََََ‬ ‫ََََهَ ََ َ‬ ‫ډـڄـَّيڅـؾَ؛ََ‬ ‫ھَڪََُـ‪َ،‬‬ ‫ڍـهھـَڈـ‬ ‫ََََّ ََ‬ ‫ََََّ َََ ََ َََََ‬ ‫َهَيتََ‪ََٟ١‬رََ‪١‬ـََڋَََهؿ‪َ،‬اَ‬ ‫كـَاـكـذاؾَ؛ََ‬ ‫ََََََ َََ َََ َََ‬ ‫اَ َ‪ٚ‬ـَاَ‬ ‫َََََڅََؾََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫‪ََ،‬تَ َتََ َُتََ َ َ‬ ‫ـڋَ ََ َََ‬ ‫َڪََبَََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫‪َ40‬‬ ‫ََََـَ‪ََََٛ١‬ڙيَََؾَََڗ‪َ ََََََ،‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََرََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َُؿڏَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَـَڑ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ؿَڈ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ ََ‬ ‫ََََََّ َ‬ ‫ي‪٢‬چـذََ َ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫يؿڏَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََّر‪٠‬ؿ‪،‬‬ ‫ي‪٢‬ڌََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََََََّ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََّ َ َ َ‬ ‫ـَذََڑَََڑََ َڙفَ‪َ.‬‬ ‫كيََقَ ََ‬ ‫‪٢‬دـڏَ ََ َ‬ ‫‪١‬ڕَڪَـ‪َ َ١‬ڌَ َ‬ ‫‪َ،‬ذَڐؿََ ََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪391‬‬ .‫‪َ38‬‬ ‫‪َّٜ١‬ـَََـَړَڎََـَڄََؾَََڗ‪َ ََََ ََ َ ََََََ،‬‬ ‫‪َّٜ١‬ـَڪـكـذيَََؿؾ؛َََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڇَ َََََََْ ََ َ‬ ‫ڙـَ‪٠‬ؿؾَ ‪ََ٣‬ؿَڎََٿََََُـَ‪َ.‬‬ ‫َََ‪ََََ َ َََُ٢َٚ‬‬ ‫يؿَفـراذيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ19َ-َ1‬‬ ‫‪َ39‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َڪؿَڅـڏََََـَََيـڑََ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَََ ََ‬ ‫َؿَڅـڏََََڐـ‪َََ َََ َ١ ََ،‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڅَـََََ َََ‬ ‫‪َََّ،‬ڀَ َؾََڒؿَ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََََّيـڑََ؛ََ‬ ‫فڑََـَڏََفَڊ‬ ‫ََ َ‬ ‫فڑَ ََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َذَ َ َ‬ ‫‪٢َ١‬ڍَ َ َ‬ ‫َََفََََدمَـفَََ َتََ‪َََ١‬يـڑََ؛ََ‬ ‫ََلَږ يَ‪َ َ٤‬ږدََـَ ََلَږ يََؿ‪َََ٣‬ږدَ‪ََ،‬ا‬ ‫َيـڑَ ََ َ‬ ‫ڪَََبََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَڅـڏَََهؿََ‪َ.

‫‪َ41‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪١‬ڪؿَڏـؿََََؾَََ‪ََََٝ ََ٤‬هؿ؛‬ ‫‪َٜ١‬ڪَـَ‪َََٛ١‬ؾ‪َ َََ َ ََ،‬‬ ‫ـڑَََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪـك‬ ‫َََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ّـََڈَـَ‪َََٛ١‬ؾ؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ذَ َ‬ ‫ا‪َ١‬گََاََكيُ‬ ‫َََـَ ‪َ َ٣‬کَََََ َ‬ ‫تَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َََٝ ََ٤‬ـَ‪َٚ‬ـََيؿََ‪َ.‬‬ ‫ـَهـََّڋَ َ‬ ‫َڇـذف‪َ،‬هـَڊ‬ ‫َََََرََََ َ َََ‬ ‫ّـََـَڇ‬ ‫َََََ‪َٛ‬رََ َََسَ ََ َ ََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪392‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫بَََّـ‪َٛ ٠‬‬ ‫َ‪َ،‬كيڏَ‪ََ َََٛ١‬‬ ‫هيڏَ‪َََٛ١‬ؾَځ‬ ‫ؾَٕـََىَ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 2َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ43‬‬ ‫‪َٜ١‬ـَ َ‬ ‫څـَڗَڐـذف؛َََ‬ ‫ََََََ ََ ََََ َ‬ ‫ڪََڅـ‪َٜ١َََ،‬ڐ‬ ‫‪َٜ١‬‬ ‫َََـَ َڍفََََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڌاذف؛َََ‬ ‫َََڌََذَََيـؾَََََ ََ َ‬ ‫‪َ َََّٛ،‬جَََّـََ َ‪ٚ‬مَيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫اَ َ‪َ ٚ‬جَ ََ َ‬ ‫چـَ‪َ.‬‬ ‫ََََ٘ـَؾ‬ ‫َيـؾَخَاَ‪َ َََٛ١‬ؾ؟َؾ‬ ‫‪٢‬کـَََڏَََ ََ‬ ‫ڪَ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 7َ-َ9‬‬ ‫‪َ42‬‬ ‫ََََـََ‪َ٣‬ڂَ؛ََ‬ ‫َََفَ‪١‬چؿٽ‬ ‫ََََََ َـَبََف‪َٜ١َََ،‬‬ ‫َََََ‪٢‬داَََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫‪ََٜ١‬ڊ‬ ‫ََََرَ َيؾََََـَڐَ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََ َؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫ـَهـََّڋَ َ‬ ‫َڇـذف‪َ،‬هـَڊ‬ ‫َََََرََََ َ َََ‬ ‫َّـََـَڇ‬ ‫َََََ‪َٛ‬رََ َََسَ ََ َ ََ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ45‬‬ ‫‪َ ََّٜ١‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََََّيـڪؿ؛‬ ‫ڱَ‪َٜ١ََ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ـاذَ َتََ‪َٜ١‬‬ ‫َََـَ ََلَؿ‪َ ََََََ،‬‬ ‫چـڄـ‪َََّ،‬ڋََرَ َََََ‬ ‫يؾ!َڒَيََاـفڪؿ؛َ‬ ‫كؿَڇ‬ ‫َََََ ََََََ َ‬ ‫ََََََڏَ ََ ََ‬ ‫ـڑََ َ َ َ‬ ‫َڍـؽََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫يـ!َڇـذاڇؿ‪َ،‬‬ ‫ڇَـَ َ‪١‬ڌَََََََ‬ ‫َهـؾڑَََڍاٽََََ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ1َ-َ6‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ46‬‬ ‫َ‬ ‫ََََّ َ‬ ‫‪٢‬وـَََّڋََرَيؾَ!َ‬ ‫َََؾ‪َ،‬‬ ‫َڐـؾََ‪َ١‬ي‪َ ٢‬ھ‬ ‫ُيڑََََ‬ ‫َ‬ ‫ڂََ‪َ٢ََ٠‬ھَََ َََ َ‬ ‫‪َ١‬ھََـََ َ‬ ‫َََََھََرََََ َ‬ ‫ڪرفَ‪َ.‬‬ ‫َڈـڦََ‪َ َ َ١َََٜ١‬‬ ‫َََؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫ڙفَّـذـَََڏََي‪َ ٢‬ھ‬ ‫ََّ َ ََ ََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪393‬‬ .‫‪َ44‬‬ ‫‪َٜ١‬ـَ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڌاذف؛َََ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـذفَََََ ََ َ‬ ‫ڪََڅـ‪َ ََََََََ،‬‬ ‫‪َٜ١‬‬ ‫َََـَ َڍف‪َََََََ،‬‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ‬ـذف؛َََ‬ ‫ََََؿَؿََََڗ‪َ١َََ،‬رَكََؿؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫ڐـذـَـَڌَاََُيَڐ‬ ‫ََ َ َََ‬ ‫َ‬ ‫چـَ‪َ.

‬‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫َََََـَڇ‬ ‫‪َٜٚ١‬ـذَ َيؾَ‪َ،‬ڇـَڄ‬ ‫ؿؾڑََ َََ‬ ‫ََََ‪َ َ َ َََٛ ٢‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪394‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ47‬‬ ‫بَََاََهَ َ َھؽََ َ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَ؛ََ‬ ‫َهـََ‪َ١‬يـََرَََهؿ‪َ،‬‬ ‫فڑََ َ‬ ‫ََََعَوَ َ‬ ‫‪١‬ؿذَ َ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫يؿَّؿَََڑَ؛ََ‬ ‫ؿذَ َڎََََ‬ ‫َڗ‪٠َ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫َََّڀَ َؾََ ََََ‬ ‫ََسَؿََََّرََ َ‬ ‫ََََََځَ َـُيَََََ‬ ‫اَڋيؿَاَ‬ ‫ََََيُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿبََ َ‬ ‫َََََڃَ ََ‪َ،‬ه‪َٜ‬‬ ‫ََڐـڌاَڐي‬ ‫ََّ َرتََََ‬ ‫َََڏََڂؿََ‪َ ٠‬‬ ‫ؾَحمَـقَََ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ49‬‬ ‫َ‬ ‫َهـََ‪َ َََ١‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬اـڂَََـَََڒََيـ؛‬ ‫ََََڄََََََ‬ ‫‪َّ،‬ـَا‬ ‫‪ٛ‬ـذَ َيؾَ ََ َ‬ ‫‪١‬يََڃََ َ‬ ‫‪َ٢ََٚ‬وَ َؿؾَََََ ََ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫ـَذاَڄ‬ ‫َڇؿڑَ‪َََ،‬ىَوَ َتََځََََڒَ ََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫‪َ48‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـَڒچَ ََڇَََريَََؾََََڐـ؛َََ‬ ‫َ‪١‬ريَاَ‪١‬ـََ ََـََ‪١‬يََڃَ‪١ََ،‬يُ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫ََََ‪ََ ََ ََٛ٢‬ږ‬ ‫َهؿَ‪َ.

‫‪َ50‬‬ ‫َ‬ ‫يـَذَ َةَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وـ‪َ،‬ذَـََـَٿ‬ ‫َََ‪ََََ ََََٛ٢‬‬ ‫‪ٛ‬ـذفََ‪٠‬‬ ‫‪١‬يََڃََ‪َ َََ١‬‬ ‫َََََََ َ‬ ‫ؿؾڑََ َََ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑََڇَََ‪َ َٛ‬تَ َََََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََڎََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇـذَفََ‪ََُ َ١‬يََڇـ‬ ‫ڇَ‪َ َ َ َََٛ ٢‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ51‬‬ ‫َ‬ ‫ُيَهـؾ‪ََّ،‬يتََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪََڍَ َ‬ ‫َڪَََيـؾ؛َََ‬ ‫‪١‬يََڃََ‪ََٛ١‬ـََ ََ ََ َََ َ‬ ‫َََََ ََ ََََََ ََ ََ َ‬ ‫يؿَََّڋََرَيؾَ!َ‬ ‫ََََيؿَڈ‬ ‫اَهھـَ‪٠‬‬ ‫راؾ‪َ،‬كؿڐـَّـذََََ َ‬ ‫َذَڊَََ‪َ 12َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪395‬‬ .

‫‪396‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫‪٢٤‬داَھؿةََ َ‬ ‫َ‪٠‬رَ َـؾَڐ‬ ‫ََََـيَََ‪َ َََََٝ َ٢‬‬ ‫َ‪٠‬ـزَ‪َََ،‬ھَ َڏََھَََ َََ ََ َ‬ ‫خيْـَ‪َ 11َ-َ1‬‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ََََ‪َ ََ َ٤َٚ‬‬ ‫ـَڪَرََ‪َٚ‬مَٿَ؛ََ‬ ‫ََََيؿ‪َ،‬‬ ‫‪َ،‬فڙَاَََؿَٿ‬ ‫‪ََ٣‬ڙََََڏَ ََ َ‬ ‫ؾَڪََرَ ََ َ‬ ‫ََََلـََ ََ َ‬ ‫َُيَڪَٿَ؛ََ‬ ‫ؾَڗ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫‪ٛ‬ؿؾََ‪٠‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫َّ َڄَََّـَ‪٠‬‬ ‫َََََ‪َََ٠‬ڙَيؾَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫ََََ‬ ‫َكـَّيََڃََََـَيـ؛‬ ‫‪ٛ١‬ـؾ‪َّ،‬ـََهَھَرَََ ََ‬ ‫ََََؿََََ َََ‬ ‫‪ََ٣‬چَـَيـََ‪٠‬‬ ‫ََََّ َڌَََ‪َ ََ ََ َ َََََ٠‬‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَداةََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذاؾ‪َ،‬‬ ‫َڇَ ََُيََځَََََََ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َهيڏَـَََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَڪَيؿ؛‬ ‫قـزَ‪َََ،‬هَ َتََ ََ‬ ‫‪ََ٣‬ڏَََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفََ‪َ َََ٣‬‬ ‫اَ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَـازَ؛ََ‬ ‫َڅـڏَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ََََـَڎََـَڎَََ‪َ ََ ََ َََ َََ٠‬‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫ڋـَڒذَ َ َ‬ ‫َڏفَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڑـڙ‪ٚ‬ـَََََّڄََڑََـَ‪َٜ ٛ٣‬‬ ‫َيـؾَهـََّٿَ ََََ َ َ‬ ‫َّڋَريَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ1َ–َ1‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪397‬‬ .

‬‬ ‫َڈـڦََ‪َ َ َ١َََٜ١‬‬ ‫ََََؾََ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََََ‪٢‬وَ‪ََُٛ‬يَ‪٠‬ـ‬ ‫ڙاؾََ‪٠‬‬ ‫ََّ ََ‬ ‫ڒّـَ‪َ 13َ-َ4‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ََّڇَََڗ؛ََ َ‬ ‫ُْيَڒ‬ ‫ََؿ‪َ َََّٛ،‬‬ ‫َََ‪َ َٚ‬ؾََ َ‬ ‫‪َ ََ٣‬کُيََََ‪٣‬ؿڙَاَ َََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ .‬‬ ‫قڄيؿَك‪َٜ‬ڇ‬ ‫‪٢‬دـَڪـڑَ‪َََ،‬هَ‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫ََََََََََرَ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 26َ-َ2‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫ـََّ َڀََاَََڌََ‪٠‬يـ؛َ‬ ‫َََ‪َٛ‬راََڎَ‪َ،‬ڒٽ‬ ‫کُيَََُُّيََ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫‪َ ََ َ ََ٣‬‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََََ َ‬ ‫ڪرفَ‪َ .‬‬ ‫!َذَـَ‪١‬داَا‬ ‫كؿ‪ٚ‬ـؾَڊ‬ ‫ََ ََ‬ ‫ـڑََ ََذَةَََ‬ ‫ھڅريـ‪٠َ،‬ـڑَ ََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 2َ-َ11‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪398‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ4‬‬ ‫يُـَڪـؿَ‬ ‫ڂَََفڐَََََََ َ‬ ‫‪َ ََ٣‬‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫‪ٚ‬ؿ‪َ،‬ڪؿَڙَيؾَََڏَََ ََ‬ ‫يڅؿَڪَرَ ََََ َ‬ ‫َََََؿَڄَََ‪َََََ َََ َََ٠‬‬ ‫يـَڐـَڇـڑَ؛ََ‬ ‫َََ‪َٚ‬رَََڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫يقڋيؿؾَڒ‬ ‫اَ َ َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََ َ ََ َََ‬ ‫ڪَٿَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑَََ‪َ ََ٠‬ڙفَ‪َ .‬‬ ‫َََََڎََ َ‬ ‫َََيـََخَف!َڇـ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫َڗَفؿذَاَََؿ‪َ،‬ڐ‬ ‫فَرََ ََََ‬ ‫َََََڃَ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 8َ-َ12‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ7‬‬ ‫ؿؾ!َڒؾَ ‪َ َََ َ ََََ ََ٣‬‬ ‫‪َ ََ٣‬‬ ‫َهـ؟ََ‬ ‫ڒـ‪َ،‬ڪـَڇؽَ َڑََڇََـَ َ‪١‬ڌَيَڙَََؾََ ََ‬ ‫ڪَيَ َ ََََ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫ََََ ََ َ ََََََ‬ ‫ََـَيـََ‪َ .

‫‪َ8‬‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََڎََڈَََ َرـَڅََ ََََ َ‬ ‫٘ـڪَ!َ‬ ‫َََََيـَؾ‬ ‫ََهؿ‪َ،‬ڪَرَ‪ٚ‬ـَٿ‬ ‫‪ََ٣‬ڒََ َ‪ََٝ‬ڈـ‬ ‫ََََ ََُيَََََ‬ ‫ـَهـَاَ‬ ‫اَ‪َ َٚ‬‬ ‫َڇؿڑََََڏََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـڪَ!َ‬ ‫َڐـ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََڂَََؾَََ َََ‬ ‫َکَ ََ‬ ‫اَڐََڙَ َيؾََ ََ ََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫يدََـَذكَََـَا‬ ‫َهؾََا‬ ‫َاړََ َڃََ َ‬ ‫َؾَ‪َ َََ،‬عَ َ‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪399‬‬ .‬‬ ‫ََََ ََْڃََڇَََرَڏيَـَ‪َُ ََٛ‬يََ َ‬ ‫ًَؿذاڪَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََََ َيؽَ؛ََ‬ ‫‪١‬ڪؿَؾـؽََ‪ََٜ١‬ؾ‬ ‫يػََڋَََُـ‪َََََ َ ََ،‬‬ ‫ـڑَََهؿ‪،‬‬ ‫‪َََ٣‬ڒَ َ َ‬ ‫‪١‬يڅُيَََـَ َھـََ‪َ١‬ريَ؛ََ‬ ‫ؿؾَڐؿڙيَ َؿؾ‪ََََََ،‬‬ ‫‪َ٣‬کَََ ََ‬ ‫ـُـَفَ‪َ ََََ َ ََ٠‬‬ ‫َََََََرََيَبَ ‪ََ٣‬ڏَيؿََ‪َ.‬‬ ‫ََّ َڌيَرَ ََ‪َ،‬ڪَـَ‪َٜٛ٣‬ؾ‬ ‫ھَ‪َََُ٢‬ڙا!َٿ‬ ‫ََََََ َـََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫‪َ10‬‬ ‫‪١‬دفَََـَ َذََؾَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ـاََ‪َٚ‬ؿَ َ‬ ‫ََََكَرََََاـَ َ‪ٚ‬رَََََ‬ ‫‪َ ََ٣‬ڒـَا‬ ‫َ‬ ‫ََََََ ََ َََََ َ‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊيَؾ؛َََ‬ ‫يـؾ‪َّ،‬ؤخـَّـَ‪٠‬‬ ‫ـَڊھؿذَََ َََ ََ َ ََ‬ ‫ڒَ َََؿؾَڊھڅؿ‬ ‫َََََؾََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫‪ٛ‬يـَڪـذَـََََ ََ َ‬ ‫ڏفَځـڍَځ‬ ‫‪َ،‬هـَڪَ ََََ ََ َ‬ ‫َََ ََ‬ ‫ـَ َ ََََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪400‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫فڑََ ََؽََڑََڊھڅؿ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َڪؾَف‬ ‫فَرَ ََڇََڃََ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫يـَڒذَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫‪٢‬ڪـَڪَ َؾَ ََ َ‬ ‫‪٢َََ٣‬ڪـََ ‪َ َََ ََ٣‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬ڪـَهـَاـَ‪ََٚ‬رَيـ؛‬ ‫‪َ،‬يلَڑَ ‪َََ َ َََ ََ٣‬‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊَيََؾَ؛ََ‬ ‫‪َّٜ١‬ـَ‪٠‬‬ ‫َََََّڂَََََ‬ ‫‪٢‬ڪـَهؿ‪َ،‬‬ ‫َـَّؿََؾَ ‪َََ َََ٣‬‬ ‫ََّڅَ ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڐـذفَڐيڙَاَ َََؾَ؛ََ‬ ‫َڎؿڙَََََََ َ ََََ‬ ‫َڇََرَؿََڇَََڒََڕََ ََ َ‬ ‫ڙؾَ ََ َ ََ َ‬ ‫‪١‬ڀـذَڏفَ‪َ.‫‪َ11‬‬ ‫ڒـَڪؿّؿَـاڑََ‪َ ََََ،‬‬ ‫‪٣‬ؿڪَََ‪ََ٠‬ڙَـَََـَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫ََََ‬ ‫‪َْٛ‬يؿ؛‬ ‫‪ََ َََ ََ ََ َ ََ٣‬‬ ‫يؿ‪َٚ،‬ـڑَ ََ َ ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾَََڒَََََ َ ََ‬ ‫!َهؿَ‪ٚ‬ڒـڑََ؛ََ‬ ‫!َ‪ٚ‬ـڑَ ََ َََ َ ََ‬ ‫اَځَ َؾَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫يؿذََؾََكََََََ َ‬ ‫چـڄـڑََ؛ََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََڇَََ ََََ‬ ‫‪٢‬ؿاذَيؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫َ‪َ َََٙ‬‬ ‫َََََََََ َ َ‬ ‫َََـَىَ َ َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ؿَٓ َؾََـَََٽـڑََ؛ََ‬ ‫ََڐـ‪َ،‬‬ ‫ََٓقـََؾَََ‬ ‫َذَََََّ َ‬ ‫يؿََّ َ َ‬ ‫ؼْؿّـڑََ؛ََ‬ ‫َََََڇََرَََاَََ َ َ ََ‬ ‫َََةَََؾَََقَؿَ‪َ٣‬يؿ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َ٠‬رَـََََؾََ‪٠‬ؿ‬ ‫َڪـڑََ‪َ،‬اَ‬ ‫َََ َ‬ ‫‪٢‬ڍَََََ َ‬ ‫َََََ‪َ.

‫‪َ13‬‬ ‫َڪَڋَرََ َ‬ ‫‪ََََٛ٣‬ريََؾََََ‪٣‬يکؿَََ‪١‬ـؿَ‬ ‫تََ َ‬ ‫َڪؿ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َڪـذا؛‬ ‫َڪَؾََ ََ‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َاـځـذا؛‬ ‫َََََڋَ ََؾَََ َََ‬ ‫َََعَمَيَؼَََهـ‪ََ،‬ا‬ ‫ڒڎـڙاَ‬ ‫َ ََ‬ ‫ّـذا!َـََيرََََـَڙَ ََ َ ََ‬ ‫‪٢ٚ‬دفڑََـَ َيَْراََ! َ‬ ‫اَٿَـََا‬ ‫َََ ََ َََََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 1َ-َ5‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫ََََ ََْڃََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬رؾَ ‪َ ََ٣‬‬ ‫َ‪ٚ‬يڪَ َڙـ؛َََ‬ ‫َََََـَڇ‬ ‫قـزَ‪َ،‬ڇـَڄ‬ ‫ڂ ‪َ َََ٣‬‬ ‫‪ََ َََ٣‬‬ ‫‪٠‬ـزَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَََعَ َميَ َؼَ ََهَ َََ ََ َ‬ ‫اَـَََ‪ٛ١‬ـَك‬ ‫ـ‪َ،‬ـاذفَََڎَ َڏَََـَ ََ َ‬ ‫ؾَهَ ََََََ‬ ‫َهَ َ‬ ‫ـَڐـزَ؛ََ‬ ‫يتََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫تََ‪١‬ـؿ‬ ‫َََََ‪ََٛ١‬ـَ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڐؿڑََاَََ َةََََََ َ‬ ‫َڇ‪٢ٛ٢‬وَ ََََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََف‪ََ٣‬ؾَ ‪َََ٣‬ڳََٿَََََـُُيَ‪َ .‬‬ ‫قزَ ََ‪َ،‬فؿََََك‪َٜ‬‬ ‫كَڙَََؾََ ََهَـَك‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ3َ-َ9‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫ڪََََ‬ ‫ُيڑََ‪َ٣‬ڂَََّيَََُ َََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ڪَ‪ََ٤‬ـَ َ َږ‪َ١‬ؿَ َڏََ َ‬ ‫يـڑَ!َ‬ ‫‪َٜ١‬هـَڑ‬ ‫‪ََ٣‬يَږ َؽَََََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َََهَ َََ‬ ‫ڒـڑَ؛َ َ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََ َږهََ‪َ ٤‬ږسََكؿ‬ ‫يبََََڐـ‪ََ،‬ا‬ ‫ؾَ َږ‪ََٝ‬ٿَََـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََ‪َ َٛ‬ڊََؾََََرَ َ‬ ‫ـَذاةََََـَ َََ‬ ‫َََـَيَ‪َ ََ ََ ََٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ؛َ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫َََََمَـَ َ‪َ١‬ؾََ َ‬ ‫‪َ٠‬ڃَـ!َ‪َٛ٠‬‬ ‫َڪََََ‬ ‫‪٢‬ڊََ َ‬ ‫ََََََڗَ‪َ .‬‬ ‫ـَذاؿ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪َ،‬كـَذـَ َرَ ََذَ َ‪ُٚ‬يَٿ‬ ‫يـڑَ َََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫هيقؾََ‪َ ََ١‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 1َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪401‬‬ .

‬‬ ‫يـَڊؿذَڐ‪٢‬ـ‬ ‫گ‪َ،‬ڊ‬ ‫َََـَََڎَ َ ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ََََڏََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 9َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ18‬‬ ‫ََََ‪َ ١‬‬ ‫گَ َ‬ ‫ََََََُـ؛َََ‬ ‫يـڙفڑََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫راڙَ ََ‪َّ،‬ؿََا‬ ‫‪َ َ٣‬کَيؿَََهؿَََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َڪَََ َ َ َ‬ ‫‪َ،‬هيڪـَََف‪ََ٣‬ؾََ‪َ َ٣‬کَيؿَََ‪٣‬ؿََجَََڗَ‪َ.‬‬ ‫ـَڇـڙَ ََ ََ َ‬ ‫ڇـڙَيؿَ‬ ‫َََـَيڃَََ ََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ5َ-َ5‬‬ ‫‪402‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ16‬‬ ‫‪ََ٣‬ڙََ‪َََٛ٣ َ،‬رَََيؿؾ‪َ ََ٣ ََ،‬سَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڒبَََهؿ؛‬ ‫‪َ،‬هَيتَا‬ ‫‪٣‬يڐَ ََ َ‬ ‫‪١‬تََََََ َ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫َاهلل!َاَ‬ ‫ٿـَڈيڐَ؛ََ‬ ‫ُي‪َ،‬ڈيڙاََ‪٠‬‬ ‫ََََ َةََََڏََاََـَ‪َََََ َََُ٣‬‬ ‫ڋـَڏََََ َ‬ ‫َډيڐَ؛ََ‬ ‫َََََرَ َ‪ٚ‬ـََا‬ ‫ُـَڏََهَ‪ٛ‬ـََرََََڐـ‪َ،‬ډ‬ ‫هؿڐؿَٿ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫ََََََََ َََ‬ ‫‪٣‬ڒـَڪـَڏَ ‪َ ََََ٣‬‬ ‫ڋيڐَ‪ََََٚ،‬ؾََ ََ َ‬ ‫رابََََڐـَ!َ‬ ‫َ َ ََ ََََ‬ ‫َغـذَيَـِبَََغَ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪َ17‬‬ ‫‪َ ٢ََ٣‬‬ ‫َڪَڍيَـََََؿؾَََف‪َ َ١‬‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫گَ َ‬ ‫ََََ ََْيَؿ؛َََ‬ ‫ـَڪَ َؾََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫گ‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫َ‬ ‫َََـ‪َ َ١‬‬ ‫ّق‪٠‬ـؾََا‬ ‫گ؛ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَََُّـَ َََؿؾَڈ‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫هـََا‬ ‫ََََڑـَََ‪َ َََ َََ َََُٚ‬‬ ‫ڏفََّـ‪َ َ١‬‬ ‫َََڋََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫ڍَ َ‬ ‫‪َ،‬كـَڒ‬ ‫َََڎََََ‬ ‫ځؿذف!َڪَ َـََڑََځـ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪403‬‬ .‫‪َ19‬‬ ‫َڗ‪َ،‬هَ‪ََُ٢‬يَََؽََڑََٿَََََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫‪٣‬ؿڑََ َََ‬ ‫‪٢‬چڙَََ َ‬ ‫‪ََ ََ٣‬‬ ‫يـذفََََ َ‬ ‫َََََ‪َ ََ٤‬‬ ‫َََََ َڏَََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫ڪََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َهيرتـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََـَرََ ََ َ‬ ‫كَ‪ََُ٢‬يَك‬ ‫ََََـَ َـُيََََڒڑَََڪَڃَََ َ‬ ‫هَ َ َ َ َ‬ ‫ھرـڪَ َؾََ َََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾ‪َ،‬ڪؿڂ‬ ‫َََ‪َََ ََََٚ‬‬ ‫َهھؿذَيؿَ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـذيَ َسَََڪَُيََ َ‬ ‫‪٠‬ـڙيَََؾََََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.‬‬ ‫‪٠‬ـذََؾَََ‪َ٢ََ٠‬وَھََ‪٠‬‬ ‫‪١‬ـةََ ََ َ‬ ‫يـزَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َ َ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫َ‪٢‬يَْرَََّـََڎَ؛ََ‬ ‫ََ‬ ‫ڋ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫َََڋَََُ‬ ‫َََََـََُُي‪َ،‬‬ ‫ؿذَفََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫‪ََ٣‬يق!َڇ‬ ‫َ‬ ‫َََََـَ‪َ َََ ََََ ََََٛ١‬‬ ‫يْـڄؿَذاڅـََڎَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وؿ‪َّ،‬ؿَذَ َََََ ََ‬ ‫ََََـَ‪١‬يؿَڇ‬ ‫كؿَهؿَځ‬ ‫َََ‬ ‫ڇـڄـؾَڌاذَ ََڇََرَيـََڎَََ‪َ،‬ڪَـ‪َ١‬ڌََ َ‬ ‫َََـََڄـَ‪َ.‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَََ‪َٜ١‬‬ ‫َڪََََ‬ ‫ََََ ََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢‬يَْرَََّـََڎَ؛ََ‬ ‫يق!َهَ َ‪ََ٣ َٝ‬کَـَََيُي‪َ،‬‬ ‫‪َ َََ ََ٣‬‬ ‫َََڋَََُـَََڋَََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََڎَ؛ََ‬ ‫ځََڑََڇـ‬ ‫ََََ َؿڙَ َ‪ٚ‬ـ!ََ‪٠‬‬ ‫ََََٿَََـُُي‪٠ََ،‬‬ ‫َُّيَـَ َڙَ‪ٚ‬يََؿَا‬ ‫ـَ َذََ َ َََ‬ ‫َََفََڑََڏَ َؾڑَََڏَ‪ٚ‬ـََ َ‬ ‫ََ َ َََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ .

‬‬ ‫هَ‪ََ َََ ََ َََٛ٢‬‬ ‫ؾَهؿَهـڙَجيَ َؾَ ََ َ‬ ‫‪َ ََ ََّ،‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ21َ-َ7‬‬ ‫‪َ24‬‬ ‫َڙ‪ٚ‬ـ‪َ ََ٣ ََ،‬کَ ََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ـَفڐـَ‪ٚ‬يځَ؛ََ‬ ‫ـڑََََكـَََڋَ َ َ‬ ‫فڐؿ‬ ‫َََ َ َ‪٣‬کَ َ َ‬ ‫َّؿَََ‪ٛ١‬رَايَََؿؾََََّرََ َ‬ ‫ََََ َ ََََ َ‬ ‫ڌفَفيځَ؛ََ‬ ‫يڙفَڈ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ځ‬ ‫َڪَ َ‬ ‫َ‬ ‫ََّڀَ َ‬ ‫‪٢‬دـَََڏَ‪َ٠‬رََڏَ َ‬ ‫ڪ‪َََُٛ٢‬يَ‪َ.‬‬ ‫ڪََ َ‬ ‫يځَ ََ َ‬ ‫‪ََٕ،‬قـََجَََّـََڎََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ22َ-َ4‬‬ ‫‪404‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََـَََُ ََ‬ ‫‪َ،‬هـَڪـذَ َـؾَڒَڄ‬ ‫‪َٚ‬ڏََ‪َٜ١‬‬ ‫َََڋَ َؿَ َ‪١‬دََڑَ ‪ََ٣‬ڏَ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫‪َ23‬‬ ‫ََّچَ َؾَ‪َ،‬ډَ‬ ‫ََََ‬ ‫ـڑََځـَريََڈَََيؿ؛‬ ‫فڐـ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬ڂََ َ‬ ‫َََقَڄََ َ َ‬ ‫َََََؾَََ‪َ ََ َ َََ٠‬‬ ‫‪٢‬وھَڪَََ‪َ٢‬بَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڪؿٽ‬ ‫َذاڄـ‪َ،‬ذاڅَََََ‬ ‫هَََ‪ٛ٢‬ؾَځ‬ ‫َََََرََ ََََََ ََ َ‬ ‫يتَََّ‪٢‬ڌؿَََ‪َََٛ٣ ََٜ١‬ـَ‪َ.‫‪َ22‬‬ ‫ََََّ َکَََـُُي؛َََ‬ ‫َََـ!َ‬ ‫ؿؾَّؿځ‬ ‫‪َ،‬هـَك‬ ‫َََىََيقَََڎَڏَ ََ َ‬ ‫‪ََ٣‬يق!َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ـِبڑََڊَََڏَ؛ََ‬ ‫ڌـڑَََڗ‪َ،‬ڇـ‬ ‫ڇَـََـَڇ‬ ‫َََََڎََغَرَيَ َ َ‬ ‫َََـَ َ‪١‬دَََڑََ َ َ َ‬ ‫ُيَڪَـ‪َ١‬ڌََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫‪٢‬وھـذاؾ‪َ،‬هَ َـَََ‪َ ََ َ َََ َََََ٠‬‬ ‫‪ََ٠‬ڙَ‪ٚ‬يؿََ‪٠‬‬ ‫ََََََ َََ ََ َََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ27‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫فَ‪َََٚ‬ي‪٢‬داََ َ ََ َ‬ ‫‪٢‬ديَََؿؾ؛َََ‬ ‫َـَڪَ َؾَ ََََ‬ ‫‪َ،‬ڑـَليَََ َؿؾَََ‪ََ٤ََٚ‬ڃََ َ‬ ‫‪٢‬دڙـَ!َ‬ ‫هھ‪٢‬داَهََ َ َ‬ ‫َي‪٢‬داََ‪٠‬‬ ‫ڏَََ‬ ‫ََََ َؿؾَََڏَڐََؾَ‪َََ،‬ـَؿََََـَ َََ َََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ20َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪405‬‬ .‬‬ ‫َََيـََؾََ َ‬ ‫رخابََََڐـََڊ‬ ‫‪٢‬چَ َؾَ‪ََ،‬ڊ‬ ‫ڊََ َرخَاَ‪َ١‬يؿَڊ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 8َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ26‬‬ ‫ّراؾَ!َ‬ ‫َََََؾََََڏََََـَ َ ََ‬ ‫ََََف!ََا‬ ‫‪َٜ١‬ڋَََلـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫فَ‪َ ََ َََٚ‬‬ ‫يـؾَهـَََََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَهؾَُّيَ‪َ.‫‪َ25‬‬ ‫ََََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬فَؽَ ‪َ٢َ٣‬چَھيؿَ‬ ‫َڪـَفَؽََٿَََََََ‬ ‫فَؽََ َ ََ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫َڒڌـكَََ ََُيَ؛ََ‬ ‫يـَڒَّڃَََ َ‬ ‫َهـَاـڙاَؿ‬ ‫عَ َدََڏََ َ َََ َ‬ ‫َكـ‪َ،‬ڪَََََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََُّيَ‪َ.

‬‬ ‫يػَََ َََ‬ ‫اَف!َ‬ ‫َڐـ‪ََّ،‬ـَ‪َ ١‬ؿََ َََََ‬ ‫ؽَ‪٠‬يڙََ َ‬ ‫ـاَـَڏ‪ٚ‬رَ‪َ 12َ-َ1‬‬ ‫‪َ 29‬‬ ‫ََََھَ ََ‬ ‫ـڑَ!ًََََڌَرََََڐـَََھَڃَ؛َ َ‬ ‫َفَهؿ‪َ،‬‬ ‫فََـًَََََ‪َ٢‬وَرََ ََ‬ ‫ؿؾََّ َڀََََـَ َ‬ ‫ڪَڃَ؛َ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫ؿؾََّيَ َدََ ََ‬ ‫َََـَٿَََ ََ َ‬ ‫ََّڌََؾََهَ َ ََ َ‬ ‫َََََھَ‪ََ٤‬ڃََ ََ ََ َ‬ ‫َڗَھؿذَفَََـَ َھُيَ‪َ .‬‬ ‫ڪَ‪َ َ٢‬ؾَََڊََ ََھڙَ ََ‬ ‫ڪَ ََڇََرَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 12َ-َ5‬‬ ‫‪406‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ28‬‬ ‫‪٢‬وـَڪؿذاََ‪َ.‬‬ ‫ََََڃَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ـڙفَڐ‬ ‫ڇَريََڇَََرَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫‪َ 30‬‬ ‫َ‬ ‫‪ََٛ٣‬رَََ‪ََ٠‬ڙَـََـََفَ َؽ‪َََ،‬ـَ‪َٚ‬ڃََڐَََٿَََ َ‬ ‫يـؾَـكَََ َرـ؛ََ َ‬ ‫ؿذَََ ََ‬ ‫َََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڋؾَهـؽَ؛َ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾََا‬ ‫ََََهَرََََ‬ ‫اـڈ‪ٛ‬ـذاَعَقَريَََهـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫فَڪـََؽَ‪َ ََََّ،‬‬ ‫يـؾَهـََّ‪ٛ‬څَََـَ‪َ .‬‬ ‫َََ‪ََ ََ َ ََََٛ٢‬‬ ‫ََڐـ‪َّ،‬ـَڪَـَ َ‪١‬ڌَ!ََ‪٠‬‬ ‫َََـَ َږذَؾَََ َََ َََ‬ ‫فَفََڑَََهـَ‬ ‫ي‪٢‬دَ َڏََ َ‬ ‫‪٠‬ـڑََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َهـَ‪ٚ‬ؿذا؛‬ ‫يؾڑََ َ ََ َ َ‬ ‫َڪَڏَ‪َُٚ‬ي‪َ،‬‬ ‫ََ‬ ‫!َ‪٠‬ـذَََ َ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؾَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ََََڍَ َکَََََ َ‬ ‫َََؿذا؛َ‬ ‫ي‪ٛ‬ؿَهََُؾَ‪٠‬‬ ‫يـ‪َ،‬ڪَرََڈـڈ‬ ‫اَڋَ ََؾَ ََڇَََرَيؾَڇ‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََكؿذا؛‬ ‫َََعَ َطَرَ ََڇَََرَيؾََا‬ ‫َََََيؿَ‬ ‫وـ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََّڋَ َ‬ ‫َََ‬ ‫ّيڅُيََََّرڐََََ‪٢‬ڊََ َ‬ ‫ڎَڋَرََڐَََـٿََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َډؿذا؛‬ ‫ََََ‪ََ٤‬ؾََََ‬ ‫ـَكـرَفَډ‬ ‫ََََيؿ‪َ،‬ڈ‬ ‫ؿذَفَٿ‬ ‫ََََََ ََََ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ََّ‪٢‬ڀَََ َؿڙاََ‪َ .

‫‪َ31‬‬ ‫فڑَ ‪ََََٛ٣‬ـؾَ َ‪ََََٜ١‬ىَ َ‪٥‬دَ؛ََ‬ ‫ـَفَىَ َدََ َََ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫‪٣‬ؿڋـؾَٿ‬ ‫ََ ََ‬ ‫َڗ‪َٚ،‬ـََخَ َ َ‬ ‫َََ َ‪٥‬دَ؛ََ‬ ‫َََََ َدَ َ‪٠َََٜ١‬‬ ‫َََ َ‪َ١‬ڪؿَؾ‬ ‫ؾَهؿ‪،‬‬ ‫يـؾَهـََََّؿَ‪ََ َََٛ١‬‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ‬ ‫يؾڑََڇَََرَـاَََ‪١‬ـؿَ‬ ‫تَََّڪَڃََََفـَََعَ َدَ ‪٥‬خَ‪َ ََََٚ،‬‬ ‫‪َ َٚ‬‬ ‫َڪؿَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڈـذـڋـَځ‬ ‫َََـَڏََفَََـَ َزَ ََََ َ َ‬ ‫‪ََُٚ‬ـَ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪1َ-َ5‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪407‬‬ .‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َتَ ََڇَََرَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ32‬‬ ‫َ‬ ‫‪٣‬ڒؿڏ‪َ،‬اَ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـَڒ‪ٚ‬يـؾ؛َََ‬ ‫ََََ َةََاَََځؿََ ََ َََ َََ‬ ‫فَهَتَ َ ََ‬ ‫‪٣‬ؿذَ ََ َ‬ ‫ََََََ‪َََٚ‬څـَ! َ‬ ‫ََڈـهھََـََـَڈيؿَ‬ ‫َََََؾََََ‬ ‫‪٢‬دـڏ‪٠َ،‬ـ‬ ‫يؾَََّ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ّؿذؿََََڇََرَ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 8َ-َ6‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ََََ‬ ‫ٿـَـَيـ؛‬ ‫ََََََيـؾََ‪٠‬‬ ‫َََـَ‪١‬قـَڄ‬ ‫‪٣‬يََڙَََؾَ ‪َ٢َ٣‬چَھَ ‪َ ََ٣‬سَ‪٠َ،‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَڅـڏََڇَََ‪َ َٛ‬سَ؛ََ‬ ‫ـََڂَََـَََـَ َذَََـاََډََٿيـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََََََََ ََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڀؿذَََڗَ‪َ .

‫‪408‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ـ‪َ،‬ڪؿََڙَيؾَٿ‬ ‫ك‪٢‬ھؾَذَ َڑََكَََؿَاََ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َرـ؛َََ‬ ‫َََََقـَ َ‬ ‫ؿؾََّؿَ َڙَ‪َٜ١ََ،‬ڊ‬ ‫ََََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََّڍَرَََّ َ‪٥‬ـَ ََڇََيؿ‪،‬‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَـَيؿ؛‬ ‫ڪـ‪َ،‬هؿځ‬ ‫َََََ َؿةََََ َ َََ‬ ‫ؿؾَڪَـ‪َ َ١‬ڌ‪َٜ١ََ،‬ؾ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََََؾََـَ َھ َََ‬ ‫ـُيَىـََ َؽَ َ‬ ‫ھرا؟ََ‬ ‫ََََ‪َ َ١‬ڌ َذَََهَ‪َََ٢‬ـُيََ‪١‬ـَوَ َ ََ‬ ‫َڪَھؿ‪،‬‬ ‫كَ‪ََ َََ٢‬‬ ‫خيْـَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪409‬‬ .‫‪َ1‬‬ ‫ََّقَڕَََّيـََھَ ََََ َ َََ َ‬ ‫َذف؛َََ‬ ‫َڅـڏََ َ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫ـ‪َ،‬ڒھـَڒذَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْـَڪـََََََ ََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪـ‪َ،‬ذَ َڑََف‪ََ٣‬ؾَََفَفََـ؛َََ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫ڪڏھؾَڇ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ‬ ‫َـذڪَ َ َََ َ‬ ‫َكـؾَََخَ َ َ َ‬ ‫!ََٕؽَـََـ؛َََ‬ ‫خََـَخََََخََؽََََ‬ ‫رف‪َ،‬ڪََرَ ََ‪َّ،‬ـََهَؾَ ََ َ‬ ‫ََٓيََږخَ ‪ََ٣‬ڕََؼَََ ََٔيََږ ٌَڕََاَ َ‬ ‫‪َ َ٠‬ږؾَََفَََ َ‬ ‫َََؾََ َ‬ ‫ََذَ َڑََاَََـَ‪١‬داََھَـ؛َََ‬ ‫‪َٔ٣‬يََږ َطَـَؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‬ ‫َََھَ‪َ ََ ََ َ٤‬‬ ‫ََََريَ َبََڊَََمَـََـ؛َََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـََڊ‬ ‫ـَھيڪَ‪َََ َ٤‬‬ ‫َؿڑَََهـَ‬ ‫ھَ َ َ‬ ‫َ َ َږ َ َږ َږ َ َږ َ َ َږ َ َ َ‬ ‫َََـَاََـ؛َََ‬ ‫ھڙَفَا‬ ‫فَقََََٓيَخَََ‪ََ٠‬ؾََيـََمََٔـََؼََىَََا‪َ َ٣‬طََريَ َؼَ‪َ،‬ا‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََُيََ ََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َڪيرتيَََؿؾَ‪َ.

‬‬ ‫ـؾَڪ‪٢‬دفََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َيـؾَُّيَّؿڇَ‪٢ََ١ََ،‬ڊَََ َ ََ ََ َ‬ ‫َّڋَريَََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 2َ-َ2‬‬ ‫‪410‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ3‬‬ ‫ـ‪ََّ،‬ڀَ َ‬ ‫ََّڀَ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫تََ َ َ‬ ‫ڌـذَڇ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةَََىَ ََ٘ َ َ‬ ‫َََريَََؾََ ََهَ َََ َ‬ ‫تََڇَََ ََ َ‬ ‫ؿذَ‪َََ،‬ڪَ‪َ ََ َٛ‬‬ ‫‪َ ََ٠‬‬ ‫يؾَڪيرتا؟ََ‬ ‫ـَڪَ‪َ٢َٛ‬دَ ََ ََ ََ‬ ‫‪٤‬ڪَََ‪ََ٠‬ڙَيؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ َٖ٢‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ2َ-َ9‬‬ ‫‪َ4‬‬ ‫ڪ‪ٛ٢‬ؾَڏَاَََ ََ َََََ َََ َََ ََ ََ َََ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَّـ‪ٛ٠‬ؿؾ‪َ،‬ڪؿَ‪٢ٚ‬ڌًَـيلََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫ََّڀَ َََ ََ‬ ‫َڪقـَڪَـََ‪١‬ھَ؟ََ‬ ‫ََٿيـ‪َّ،‬ـَڪَـ‪ََُ١‬رََ ََََ‬ ‫َََ َذَڐَََََََ َ ََ‬ ‫داَهـََا‬ ‫اَىَ َََ َ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫فڑََاَََ َهَھيؿ‬ ‫‪٠َ،‬ؿؾََا‬ ‫َََؾََ‪ََ٠‬ـََ‪١‬ھَ ََََ‬ ‫َ‪٢٠‬وھُيََ‪٠‬‬ ‫بََََ ََ‬ ‫َحمَ َ‪٥‬‬ ‫څـڄ‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ26َ-َ5‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َََََرَھَڃََڎَ َ َََََ‬ ‫ڏفَڇؿڑَ؛ََ‬ ‫ڪرـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ؿؾَٿـََ‪َ َ َ١‬‬ ‫ََّ َڀَ َ‪َ٢َ١‬چَـيَََ َ َََ‬ ‫‪٢‬دَََ‪ََ٠‬ڙَ‪َََ ََ َََ١‬‬ ‫‪َ٠‬ھََ َ‬ ‫ُـؾَھؿڑَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ َ ََ َََ َ‬ ‫ََََـَ‪َ .‬‬ ‫ھـَهـَڪَُيََڐڅ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ6‬‬ ‫‪٣‬ؿڇَ؛َ َ‬ ‫ڪرـ‪َ،‬فَ ‪ََ٣‬ڊََ َ َ‬ ‫ؿؾَٿـََ‪َََ َ َ َ١‬‬ ‫ََّ َڀَ َ‪َ٢َ١‬چَـيَََ َ َََ‬ ‫َڎڏفََََ َ‬ ‫ََََََُـَ‪َ .

‬‬ ‫‪٢‬وھَخـََّ َتََٿيؿ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬خذاََ‪٠‬‬ ‫َڏـذَ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪411‬‬ .‬‬ ‫ؽَڪرفَىـََثََكؿ‬ ‫‪َ،‬ىـَٕ ََ َ َ ََ‬ ‫َڪَرََڏَ ََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 1َ-َ4‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫ڙاڑََ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪ََّ،‬ڀََـِنَََ‪َََٛ٢ََ٠‬ؾَََهَ ََ‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َََ‬ ‫ـڅ‬ ‫ڑ‬ ‫َََ‬ ‫‪ٛ‬ـ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‬ ‫ََ‬ ‫ََّڀيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ڀََ َ‬ ‫َذاڑََ؛ََ‬ ‫َََََرََ ََ‬ ‫َََؿَؾَڑ‬ ‫ي‪٢‬دـََ‪٠‬‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫ََََََڎََََڐـ‪َ،‬ك‪ََٜ‬ا‬ ‫َََـَ‪١‬يؿَڇـ‬ ‫َڪَ‪َََُٛ٢‬يَځ‬ ‫ََّ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََڎَ ‪ََ٣‬چَـََيَ َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ْـَڇـ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ،‬هـَڇ‬ ‫ذاڑََ ََ َ‬ ‫ََََََََؾََخَ ََ‬ ‫ڇيڃؿَك‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪ْ٢‬ريَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫‪َ9‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََرََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَ َ ََََ َََََ َ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ـؾَكؿؾَڊھؿذَ؛ََ‬ ‫ـَّـذف‪َََُْ ََّ،‬ـ!َڊھ‬ ‫ََّڀيُ‬ ‫َََ ََ ََ َ َََ َ‬ ‫ـذََََڏََ َ َ َ‬ ‫ـڈَـَََڏَ َ َ‬ ‫ََََ‪َ.‫‪َ7‬‬ ‫َ‬ ‫ََهـ‪َ،‬ڪَرََ َََ ََ َ‬ ‫ـَََّقيـََؾََ َ َََ َ‬ ‫َىؿايلَڪَ َ‪َٝ‬؛ََ‬ ‫ََّڀيُ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ٿَـََ َ‬ ‫َ‪َٝ‬؛ََ‬ ‫ي‪َ َ َََ ََٝ‬‬ ‫َڗ‪َ،‬ف‪ٚ‬ـَََغَ َ‪ََٝ‬ـَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََتَؿَيَؼََكََََْ‪َ َََ٤‬‬ ‫َ‬ ‫ؾـََخَ َذَََّـََڎََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‫‪َ10‬‬
‫َََََڇَََْـؿَ‬
‫ڪ!َهَ َ‪ََََٝ‬ـَ ََ َ‬
‫ّـذََُي؛َََ‬
‫ََّڋَڙَََّـؿ‬
‫‪َ،‬هـهَ َََ َ‬
‫َََ ََ ََ َ‬
‫َََََ َََ َََََ‬
‫ڇـَََّ َ‬
‫‪ِ٢‬بَڐـَڇـڑَ؛ََ‬
‫‪٢‬دَـَؾَك‬
‫‪٢‬ديَََؿؾ‪َ،‬ك‬
‫ََََََ َ‬
‫ذَََ ََ َ‬
‫ي‪ٛ‬ـَذََ ََ َ‬
‫‪٢‬چھـ!َكؿؾََ‪ََ ََ٣‬‬
‫يـؾَـڈَـَاَ‬
‫ََهـَ‪َ.‬‬
‫َََؾََ َ‬
‫يقڑَ‪َ،‬اَڑ‬
‫‪َََََََ َََ٣‬‬
‫ََََََ ََ َ َ‬
‫رځـكـَََ‪َ 16َ-َ1‬‬
‫َڇَ ََََ‬
‫‪َ11‬‬
‫َََ‪َََٚ‬يـؾ؛َََ‬
‫ڊھـڙَفَڒ‬
‫ـذَ َََ‬
‫!َڒڑَََاََََََ َ‬
‫ََّ َرتَََڪَرََ َ‬
‫ََّلََ َ‬
‫َ‬
‫َڪََُُيَََڍَ َ‬
‫ڍَ َ‬
‫َََََهؿََ‪َ.‬‬
‫َََـَ َ‪١‬دََڇَََ‪٢‬ـَؿ‬
‫‪ٛ‬ـذَ!َََڏَيََُـَڇ‬
‫َڪَڅَََ َ‬
‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ9َ-َ2‬‬
‫‪َ12‬‬
‫ََّ َرتَََّ َڔَڙيَََؾََ َ َََ َ‬
‫‪ٟ‬ـَفٿََـَ َََؿؾ؛َََ‬
‫َُّي‪َۡ،‬لَ َ ََ‬
‫ڪَيَ‪ََ٢‬رََ َ‬
‫َ‬
‫ؾَهـَََڒَ َََؿؾ؛َََ‬
‫َََََ‪َ ََ ََٛ١‬‬
‫َََ َ‪ََٚ‬يـؾ‪َ،‬ا‬
‫َڪَڃَـَڒ‬
‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬
‫‪َ٠‬ؿَ َََ ََََ َ‬
‫َذفَ‪َ.‬‬
‫َََََؾََ َ‬
‫‪٢‬دَفَا‬
‫ؾَڐـَ‪٠‬ـذيَـَ َ ََََ‬
‫ََؿؾ‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ7َ-َ1‬‬
‫ََ ََ‬
‫َ‬
‫‪412‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ13‬‬
‫‪٢‬وـََّ َتََ ََََََ‬
‫ََََ َ‪٥‬ڊَ؛ََ‬
‫‪ٛ‬رهـَڑ‬
‫َََََ َ َ‬
‫َڗ‪َ،‬ڑـَلَ‪َٜ‬ڊ‬
‫َََّيتَ!َك‬
‫ََََ‪َ ََ َ ََََٛ٢‬‬
‫ََََََرَََڗَاَ‬
‫ََََ َ‪٥‬ڊَ؛ََ‬
‫ََََځَـَڇ‬
‫َيؿ‪َ،‬ڋَ َڌَرَيؿ‪َ،‬ڇ‬
‫يؿ‪َ،‬ڋَريَََََ َ‬
‫ـََڍَََََ َ‬
‫ََََََََ ََ َ‬
‫ـَّـََڙيَڕَََڗَ‪َ.‬‬
‫ُُيََسَـَ‪ََ َ١‬‬
‫‪َ١‬تَََاََڅَ‪َ،٥‬ك‪َٜ‬ٿ‬
‫ّـََڎَََاََ‪َ٠‬ـَ َ‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 8َ-َ10‬‬
‫‪َ14‬‬
‫َڋُـ‪َ،‬ڌاڅـَڌـكََـَََؿؾ؛َ‬
‫َي‪ٛ٢‬ؾ‪ََّ،‬يَ َدََ ََ َََ ََ َََ َ‬
‫َََّلُيَََڏََََ َََ َ‬
‫ََََڌَاََََؿؾ؛َََ‬
‫ََََـَ‪َ َََٛ ١‬ؿؾَڈ‬
‫ََََ َؿؾ‪َ،‬ڈ‬
‫َََ‪ََ٣‬ڂَََّـ‪َٛ ٠‬‬
‫اََځَـَا‬
‫‪ٛ٢‬ؾَـَ َ َ‬
‫َفڑََ َ‬
‫ََََََ‪َٚ‬ڇََڒَ‪١‬دَاَ َََؿؾ؛َََ‬
‫فةَََهـ‪َ،‬ا‬
‫َڪَََ َََ‬
‫ـَڏَ َ َ‬
‫ََََؿكََـَ َََؿؾ؛َََ‬
‫َََََرَََڗَڇ‬
‫َُّي‪َ،‬ڇ‬
‫‪٢ٛ٢‬وؿَذاڏََ َ‬
‫َذَـَجََڇََََََ َََ َََ‬
‫َََََڅََؾََََ َ‬
‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ.‬‬
‫َََََدَاَ َََؿؾ‪َ٣َََ،‬ڪـَځ‬
‫ڐـَڅَََيؿَڐ‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 7َ-َ2‬‬
‫ََ ََ‬
‫‪َ15‬‬

‫َ‬
‫ََّ‪ََُ٢‬يَ َ ََ َ‬
‫‪٣‬يکـَـ‪َ َ١‬چَـيَََ َؿؾ؛َََ‬
‫ؿؾَڪَ َؾَ‪ََ ََََ،‬‬
‫‪٣‬ؿڪـؾََََ َ َََ‬
‫ََّچَڃََ َ‬
‫َََّ َ‬
‫َڏاڐڙـَ‪َ .‬‬
‫َََََرََڇَرَـَڙَڎََ َََ َ‬
‫‪٢‬دَفَََََّڋََرَيََؾَ‪َ،‬ڇ‬
‫ڒّـَ‪َ 8َ-َ3‬‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪413‬‬

‫‪َ16‬‬
‫َّـؾَََََََ َ‬
‫ََََرَھَََ ََ َ‬
‫َُّي؛َََ‬
‫يـؾَڪَ َؾََ َ‬
‫ََََوَھَڑ‬
‫‪َٜ١‬ځيڐَ‪َ،‬ڑ‬
‫ََّچَڃََ ََ‬
‫‪١‬ھـڑََذَ َ‬
‫َََ‬
‫ََََ َ ََََ َ‬
‫ڌفَ‪٠‬ؿذيَََؿؾَ‪َ.‬‬
‫‪ََّ،‬قَڈ‬
‫ڑـَلَيَ َؿؾََا‬
‫يڐَ ََ َ‬
‫َََََ َ َ‬
‫َذَڊَََ‪َ 1َ-َ2‬‬
‫‪َ17‬‬
‫َََهَھَڅََڪَ َؾََََ َ ََ َََ َ‬
‫َڇـّـَهھؿڪَ؛ََ‬
‫ؾَهَََُؾ‪َ،‬‬
‫ََّچَڃََََّـَ‪َ ١‬ؿََڎَََ‪ََ٠‬ي‪َ٢‬ھ‬
‫َََ ََ َ‬
‫َََ ََََ َ‬
‫ؾَ‪٠‬ؿڪَ؛ََ‬
‫َََي‪َ٢‬ھ‬
‫‪٢‬وھـؾََ‪٠‬‬
‫َََََ َََ‬
‫ََََََََڇَََڌََؾََََڐـ‪٠ََ،‬‬
‫َي‪٢‬داَڇـؿ‬
‫ڏَََ‬
‫يـذَ َيؾََََ َ‬
‫َََ ڊََ َ‪َ ََٝ‬‬
‫‪َ ََ٣‬سَ ََڇََََ َ‬
‫ڪَيؿََا‬
‫َُّيَ‪َ.‬‬
‫ََََڐَ َُيََ َ‬
‫‪٣‬ؿڪَ‪َ،‬ڒ‬
‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 1َ-َ4‬‬
‫‪َ18‬‬
‫ـڑَََّرََڑَََڕََ َ‬
‫ََََ‬
‫َڪَيؿ؛‬
‫‪َ،‬كؾََڑ‬
‫َََهَ َؾَ َََ‬
‫ََّچَڃََڏََڂؿَ‬
‫َََ َڌَ َ َ‬
‫ََََ َدَ َذََ َ‬
‫ََهؿ؟ََ‬
‫ََََؾََ ََ‬
‫َڪَيَمَيـََا‬
‫ھؾَ‪َ،‬ؾ‬
‫ؿؾَڪؿؿ‬
‫ڈََيَ َ ََ‬
‫َََََڈَََوَ َ َ‬
‫ْيِنَََ‪َ 10َ-َ12‬‬
‫ىَ ََ‬
‫َ‬

‫‪414‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ19‬‬
‫چؿَٕـػََ‪َٜ١‬اَ‬
‫ََّ َََ ََ َ‬
‫ڋـؾََََّ َجَ؛ََ‬
‫يلَـَ ََ‬
‫رف‪ََّ،‬رَ َََ‬
‫َََََځَ َ َََ َ‬
‫ؿؾَـَڄََ؛ََ‬
‫َََڏَ ََ َ‬
‫ھيؿَ‪٠‬ـڙھؾَڐـ‪َ،‬‬
‫‪َ ٢َ٠‬ھََؾَََڋَََڙَ ََََََ َ َ َََ‬
‫ََـَـڌَايَ َ َََ‬
‫َََّڋَرَيؾَ‪َ.‬‬
‫ڏََََڏََڐَََ َجَ‪َََّ،‬چھـََ‪٠‬‬
‫ھَ‪َََُ٢‬ڙا!َڐ‬
‫‪٢‬دََڑََ َ‬
‫َََََ‪َ ََ٤‬‬
‫ََََََ َ‬
‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 3َ-َ4‬‬
‫‪َ20‬‬
‫فڑَََاََ َ‬
‫ڪؿَڍـذَ ََ ََ َ‬
‫ََّ َڊََ َ‬
‫ڪََډَََ َ َ‬
‫ََََ‬
‫قذَيـ؛‬
‫َڪََ َ‬
‫ََّ َََ َ َ َ‬
‫‪َ،‬ڪ‪٢‬ڌَ َ َ‬
‫ََََيـََ‪َ.‬‬
‫‪١‬چـَڊ‬
‫َََََّؿَ َ‬
‫‪ََّ،‬رَََّڪؿ‪َ،‬‬
‫‪٢‬چؾََڎَڏََََ َ َ َ‬
‫يؿَرـذَ ََ َ‬
‫هََ َ َ‬
‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ4َ-َ1‬‬
‫‪َ21‬‬
‫َ‬
‫ََّ ٌَََيتََ َ‬
‫ْؿذـَ ََـََ‪١‬ـََ َر؛ََ‬
‫ََٓھـََخَ َةََ ََهَـ‪َ ََ َ١َََ،‬‬
‫ََََ َََ٘ ََ َ‬
‫قَهؿََ‪َ.‬‬
‫يـَڪَرفَََ ََ‬
‫ـڙَ َيؾَََذاََ َر‪َ،‬ؾ‬
‫َذَ َ‪١‬دََڇَََرَ َ َ‬
‫ڪيڏاذـَ‪َ 5َ-َ1‬‬
‫َ‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪415‬‬

‫‪َ22‬‬
‫َ َ‬
‫ََّ ٌََ ََ َ‬
‫قَذَ؛ََ‬
‫ََََڙَـََـََ‪٠‬‬
‫ھـخَ َةََ َهَـ‪٠َ،‬‬
‫يتََٓ ََ َ‬
‫َََ ََ َ‬
‫دَ َذـََ‪١‬ـؿَ‬
‫ؿڒمـذَ؛ََ‬
‫يدڐـ‪ََ،‬ا‬
‫َََ يَ َزَ ََ‬
‫ََََفَََعَ ََٔؼََهَ ََََ َ‬
‫َ‬
‫َُّيَ‪َ.‬‬
‫َََ َؾََ َ‬
‫َََ ََٕ َؽَ َاََ‪٠‬ـَ‪٠‬‬
‫راذَ‪ََ،‬ا‬
‫ڪَ ََْڃَََهؿَؾ‬
‫َََََ ََ َ‬
‫ڪيڏاذـَ‪َ 4َ-َ1‬‬
‫‪َ23‬‬
‫َُّي؛َََ‬
‫ََََ َکـَ ‪َََ٣‬ڏََ َ‬
‫َََـَ َ‪١‬ڌَفَڇ‬
‫داَهَ َؾََڇَََرَيـََڎَ‪َ،‬ڇ‬
‫ََّ َََ َ‬
‫ََََََرََاَََ َ‬
‫ڪََرَفَ!َ‬
‫‪َ،‬ـيَڙاَٿ‬
‫‪٠‬ـذَـَڑ‬
‫ََََڅََؾَََّـََڎََََ‬
‫ََ َ‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 7َ-َ9‬‬
‫‪َ24‬‬
‫َ‬
‫ََََ َ َ‬
‫َََََڃَ؛َ‬
‫‪١‬دذَ ‪َََٛ٣‬ـََ‪َٜ١‬ا‬
‫داََّـََرَََّريَََڗ‪ََ،‬ا‬
‫ََّ َََ‬
‫َ‬
‫ـََّڇَ؛ََ‬
‫َهؿَڇ‬
‫َهؿ‪َّ،‬ـََّڀَـََ ََ َ‬
‫يؾڑََ ََََ َََ َ‬
‫ڇَ ََْڃََ َ‬
‫ََََرَ َ َ‬
‫َ‬
‫داََّـََرَََّريَََڗَ‪َ.‬‬
‫َ‪َََ ََّ،‬‬
‫كيقؾََ‪٠‬‬
‫ََ َ‬
‫َََرََؾََاَََڃَ ََ َ‬
‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ1‬‬
‫َ‬
‫‪416‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ25‬‬
‫َ‬
‫َََ؛ََ‬
‫َ‪٠‬ٿـَذاَؿ‬
‫َڗ‪َ،‬ذَ‪َ َ٠‬ؾََََ ََ‬
‫ََّدَاََ ََ َ‬
‫ُيََّؽَرََ َََ َ‬
‫َََََ َ‪٢‬وَ َََََََ‬
‫ََََ؛ََ‬
‫‪٠َٜٛ‬ؿايلََ‪٠‬ـَؿ‬
‫َڏف‪٠ََ،‬‬
‫ؿذَ َبََڇَََ‪َ٢‬ڌََ َ‬
‫ڇَرََؾََڇَََ َ َ‬
‫َََََ َ‬
‫ََََ َؾَََهـََ‪َ.‬‬
‫َََََ ََْ َؿؾَك‬
‫ڪَيـَڇ‬
‫َََ‪٤ََََََٚ،‬ؿ!َك‬
‫َََ ڊـَؿ‬
‫َُّيَڒ‬
‫هؾََاََ‪ََ٣‬ڂََ َ‬
‫ََ‬
‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ1َ-َ3‬‬
‫ََ ََ‬
‫‪َ26‬‬
‫َذف‪َََ٤َٚ،‬ڃََ ََذَ َڑََََڏََ َ َ‬
‫ّ َڏََََڏََ َ‬
‫َ‪ٚ‬ؽَ؛ََ‬
‫ََّ َڏََؾََ َ َََ‬
‫ََ‬
‫َڪَرََ َ‬
‫َ‬
‫لـؾَذََُيَ‪َ.‬‬
‫‪َ،‬ذَََڃََ ََذَ َڑَََ‪َ ََ ََََ٠‬‬
‫هَ‪َ٤‬ڃََ ََذَ َڑََََڏََهَ َؽَ ََ َ‬
‫ُّْـَڒفرفَ‪َ5َ-َ11‬‬
‫‪َ27‬‬
‫َُّيََّ َ‬
‫ََََََ َ‬
‫ييـزَ؛ََ‬
‫يؾَڇ‬
‫َڪرف‪َ،‬ڇ‬
‫ڱََ َ َ‬
‫ََّ َڌَ َذََ َ ََ َ‬
‫َََََرَڐَ‪َ٢‬ڊَ َ‬
‫ؾَهـ؟َڪَريََ َََ ََ ََََ َ‬
‫ڪَريََفَََرَھَمَ َڃَ ََ َ‬
‫َڅـڄـَڪيڅـزَ؟ََ‬
‫؟َڪَ ََ َ َ ََ‬
‫يـزَ‪َ َََ،‬ھؾََڇََََرَ ََ َ‬
‫ََََّ َ‬
‫يُيَڪَيَ َسََڇَََ َڌَ َذفَ‪َ.‬‬
‫ھَؿَ َ‪١‬دََ‪َٜ١‬‬
‫ََََّ‪َ َ٢‬ڌَ َ‬
‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 7َ-َ1‬‬
‫َ‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪417‬‬

‫‪َ28‬‬
‫ـؾَڪَ َؾَ؟ََ‬
‫ڌـذَ َ ََ‬
‫يـَٓرابَهؿؾ‪َ،‬‬
‫ََّ َڌَ َڙََََ َ ََ ََ ََ‬
‫َََڪَڕََڇَََ ََ َ‬
‫َڪَقَ َ‪٣‬ؾَََڪَڍَََََََََََََََََ‬
‫‪َٜ‬ڪـةََ َ‬
‫َـڈؾَ؛ََ‬
‫ىَ ََ ََ َ‬
‫يـ‪َ،‬ك‪٠َٜ‬ؿٽيؿَڇؿڑََ َ َ َ‬
‫َهؾَهـََّ َ‬
‫ڐَََڗَ‪َ.‬‬
‫ؿؾَّـَڇ‬
‫َََُيَََ‪ََََّ،‬رََ َ ََ َََ َ‬
‫َڇَڪَ َ ََ َ َ‬
‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ2‬‬
‫‪َ29‬‬
‫َ‬
‫ََََ‬
‫‪َٜ١‬فـّـَڪـ؛‬
‫ََََََڂَََََََ َ ََ‬
‫ََّڀَڪـ‪َ،‬ف‬
‫ََّڌَاَََيتََ َ‬
‫َكي‪ٛ‬ـڑََ ََ َ‬
‫ََََ‬
‫‪ٛ١‬ـَڪـ؛‬
‫َهـَ‪َََ،‬هَ‪٢‬قَََ َشَََڪَـَََ ََ‬
‫َداةََ ََ‬
‫هي‪ٛ‬ـڑَََََ َ َ‬
‫َََ َ َ‬
‫‪٠‬ؿؾَُّيَ‪٤ٚ‬ـَّـ‪َ،‬هـَهَ َ‪٥‬ـَََ‪ََ٠‬ڃؿََََََ َ‬
‫‪َٜ١‬ڪَ َرفَ‪َ.‬‬
‫ََ ََ َ ََ ََ ََ ََََ َََ َ‬
‫ُّْـَڒفرفَ‪َ2َ-َ4‬‬
‫‪َ30‬‬
‫ََََََُـ؛َََ‬
‫يـڇـََ‪َٜ١‬ٿ‬
‫َََؾََ‪ََََ١‬‬
‫َؿؾَ‪َ١ََ،‬ي‪َٛ ٢‬‬
‫يؾَّيََڃََ‪َٜ١‬‬
‫ََّڌَ ََ‬
‫َََ‪ََ َٚ‬‬
‫ََ َ‬
‫ـؾَ؛ََ‬
‫َذاةَذَ َةَََ ََََ ََ ََ ََ‬
‫َډڙا‪َ،‬هـؾَهـؾََ‪١‬يََڃَََََ َ‬
‫‪َٜ١‬ذَ ََ‬
‫فڑََ ََ ََ َ‬
‫ڪـذَ َ َ‬
‫َ‬
‫ؿؾَ؛ََ‬
‫َََـَڇ‬
‫ََكـَّيُ‬
‫ََََََََََڙَََ ََ‬
‫ُيَ‪٠‬ي‪ٛ‬څؿ‪َ،‬ڇ‬
‫ڃَهَ‪ََ٢‬‬
‫ََََ ََ‬
‫‪٠‬ؿٽ‬
‫ََََ ََ‬
‫َ‬
‫ـؾَ‪َ .‬‬
‫يؾ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬
‫ْـؼرَََّڋََرَ َََ َ‬
‫َهَؾََ‪٠‬‬
‫َََ َََ ََ َ‬
‫َََرَََذَـََََ َ‬
‫يؿَذَ ََ‬
‫ـاَـَڐ‪٢‬ڀـةََ‪َ 27َ-َ2‬‬
‫‪418‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ31‬‬
‫ََََـَ َ‪١‬دَ‪َ،‬اَ‬
‫‪٣‬ڒـ‪َ،‬ڒڑََ ََڇَََريَؾ!َ‬
‫َََكَرَ َ َََََ‬
‫ْرَيـَڇ‬
‫ََّرََ‪ََ َ١‬‬
‫ُْيََّکَـَ َ ََ َ‬
‫يؿؾَ‪َ.‬‬
‫ََؿؾَڪَََ‬
‫!ََّ‪َ ََ َ َٛ‬‬
‫ؿؾَكؿَڪـذَڎَََ‪َ،‬ڪَـَ َ‪١‬ڌَ ََ َ‬
‫‪َ ََ َََََ َ َ٠‬‬
‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 17َ-َ1‬‬
‫‪َ32‬‬
‫ؿؾَُّيَََ‪٤َََٚ‬ـ؛َََ‬
‫ََََ َ ََ َ‬
‫لـؾَڪـََ‪٠‬‬
‫َََََ ََ‬
‫چـََّڇَ‪٠ََ،‬‬
‫ؿؾ!ََّ َ ََ َ‬
‫ََّرَكَيَ َ َََ َ‬
‫ََََ‪َ٢‬ڌََڊھڅؿ‪ََ،‬ا‬
‫ـَذَڃََ؛ََ‬
‫ََََََََڑَََ ََ‬
‫ََََ‪َ،‬ڇ‬
‫ڇـڄـََ‪١‬ـؿ‬
‫َََ‬
‫َؿَذَڑَ ََ َ‬
‫يـؾَذَاََََ َ‬
‫ََََرَفَاَ‬
‫يؾڑََََڐـَ‪َ.‬‬
‫ََـَڇـذاكؿَڇ‬
‫َ‪َ،‬ڪـَ‬
‫َََڃَ ََ‬
‫‪َََ٠‬لـؾََ‪٠‬‬
‫َََڏَ ََََ َ‬
‫َََََََرَ َ َ‬
‫ْيِنَََ‪َ 4َ-َ1‬‬
‫ىَ ََ‬
‫‪َ33‬‬
‫ي‪٤‬ؿَـ‪َ َََٛ٣‬ؾَ؛ََ‬
‫َهـَّؿڂـََّ َ‪ٛ‬ـ‪َ،‬‬
‫َََـَََََََّ‬
‫ََّرَڄَ َُيََ َََ َََََ َ‬
‫ڏفَڪَُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬
‫‪َ ََ َ ََ٣‬‬
‫َڋُـ‪ََ،‬ا‬
‫يـؾَفَ َؽ ‪ََ٣‬کَ َؾَ؛ََ‬
‫ََََڑَََ ََ‬
‫يػََ ََ‬
‫يؾَڪَُيََ َ‬
‫تَََڪؿََڙَ ََ َ‬
‫َهَ َ‬
‫ََََ َڌَ َذـَ‪َ.‬‬
‫َڇـڈؿ‪ٚ‬ـَڇ‬
‫ََََ َةََََََ َ‬
‫َڪَڏَ َؾَ‪َ،‬ا‬
‫فقـؽَ‪َ 5َ-َ1‬‬
‫َ‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪419‬‬

‫‪َ34‬‬

‫َ‬
‫رخاذَ؛ََ‬
‫ََّرَڄَ َـُيََ َ ََ َ‬
‫‪َّ،‬ـڏََڐَََ‪َ ََ ََُ٢‬‬
‫ـََّ َ ََ َ‬
‫َهـََّڂََ ََؽََڑَ ََ َََ‬
‫َََڏَََ َ‬
‫َي‪٢‬ديَََؿؾََََّؿَ‪َََ٠‬ريَ َؿؾَ‪َ.‬‬
‫‪َّ،‬ـََََّؿَ‪١‬گََ‪َٜ١‬‬
‫فڙفَهـَڒڌاذَ ََ َ‬
‫َهـَََڒَي َؿََؾََا‬
‫ََََ َ ََ َ َََ ََ َ‬
‫فقـؽَ‪َ 8َ-َ1‬‬
‫‪َ35‬‬
‫َََڎََځََََرف؛َََ‬
‫َََََيَ‪ََٛ‬رََڈـ‬
‫يؿََّچََڅُي‪َ،‬ڈ‬
‫َهؿََّ َډََََ َ‬
‫ََّرََ َََ َ‬
‫ڙَڪـََؾََ َ‬
‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڪَ ََ َ‬
‫ََََََ َََ َ‬
‫َڎَ َ َ‬
‫ََڪَ َرف؛َََ‬
‫ڙَڪَ ََ‬
‫يؿَّؿَڎؿَؿ‬
‫مڪََََ َََ‬
‫َََ َ‬
‫َََََ َرف؛َََ‬
‫َََيؿَڇ‬
‫‪٢٣‬چھـَڇ‬
‫هريا‪َ،‬هَچَرَ‪َ،‬ف‬
‫َ ََََ َ‬
‫َڪَيَ َؿؾ‪َ ََ َََََ،‬‬
‫ڪرفَ!َ‬
‫َََََريََ‪َ َ َ١َََٜ١‬‬
‫ََََََََيـؾ‪َ،‬ك‬
‫ـڑََهَ َڙف‪َ،‬كـَڄ‬
‫َ َََ َ‬
‫‪٣‬ڒؿَهَ َ َ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 3َ-َ3‬‬
‫‪َ36‬‬

‫َ َ‬
‫ھَََُّـ؛َََ‬
‫يؿ‪ََّ،‬لَ َُيََڑََـَ‪َ ََ ٣‬‬
‫َََّرَكَ َُيَََّ‪َ٢‬وَڃَََڎَڏَََََ َ‬
‫َ‬
‫ـَ‪٠‬ـڙَيََؾََ َََ َ‬
‫ؾَڪـََؾََََ‪َََُٚ‬ـ؛َََ‬
‫َڗ‪َ،‬ڪَ َڏَ َ‪ََ ٚ‬‬
‫‪٠‬ـََذَ َيڌَ ََََ َ‬
‫َ‬
‫ـ‪َ،‬اؾَاـځََـ‪َََ٣‬يـؾََا‬
‫َََڑََ‪َُٛ‬يَ‪َ.‬‬
‫َََََُ ََََ َََ‬
‫!َڒڑَََ‪٠ََٜ١‬‬
‫عَمَرَ َََ‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪َ7َ-َ8‬‬
‫‪420‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ37‬‬
‫‪ٚ‬ـؾ‪َ،‬ڊَ‬
‫فڑََ َََ‬
‫ََََداََرَ؛ََ‬
‫ـڑََٿَََََيـؾَڊ‬
‫‪َٜ١‬ذَ ََ‬
‫َّـَلََََََ َ‬
‫ََََرَ‪َ َ ََ٠‬‬
‫ََّرَخَ َ َ‬
‫َ‬
‫َڅـَّـََرَ؛ََ‬
‫ََكؿؾ‪ََّ،‬ـََ َؽََ‪ََ ََٚ‬‬
‫اَ‪َ٠‬ؾََڏََيجَََاََ‪٠‬ـََؾََََ َََ‬
‫َڐـَذاََرَ ََ‪ًََ،‬ـَ‪َ َ٣‬صََڏََيجًَََ‪َ ََ٤‬يؽَََهؿََ‪َ.‬‬
‫ـڑَََ ََ‬
‫َذَفـف‬
‫ََََ َ َ‬
‫ّؿذَ َڌََ‪َ4َ-َ1‬‬
‫ََ َ‬
‫‪َ38‬‬
‫َُّي؛َََ‬
‫راڎََ َ‬
‫ر‪ٚ‬ـَڏڂ‪َّٝ‬ـ‪َ،‬هؾَّـڈـڑَََّ َََ‬
‫ََّ َ َََ ََ ََ َ َََ َ ََ ََ ََ َ‬
‫ُيَهـَڐـ‪َ،‬ڪَ َ‬
‫كيََ َغَكَ‪َ َََ َََ َ ََ ََ٢‬‬
‫‪٣‬ڒـَڪڏ‪ُٚ‬يَ‪َ.‬‬
‫ڐََ‪َ َ َ ََ َ َ ََٜ١‬‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ17َ-َ3‬‬
‫‪َ39‬‬
‫ََََذَيـََ!َ‬
‫َهـَ‪٠‬ـ‬
‫َ‪٠‬ؿڐـڑََ َ‬
‫ََّ َ ََ َ ََ ََََ‬
‫رفَڪُيَڪيؿؾَ‪َََ،‬ـيَڃَََََ َ َ‬
‫يتَكـَڇيؿؾَ!َ‬
‫ڪؿَهؿٌَّؾَڪقؽَهؿ‪َ،‬ڇ‬
‫َََََ َََ ََََََ‬
‫َََ َََ َ َ ََ َ َ ََ َ‬
‫كَََ َََََ‬
‫لـذؾََََڐـَ!َ‬
‫‪٠َ،‬رڎََ‪٠‬‬
‫َٿيؿؾَ َََ َ‬
‫َََََ ََ‬
‫‪ٛ‬ـؾَڇؿڑََََََ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ14َ-َ4‬‬
‫َ‬
‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪421‬‬

‫‪َ40‬‬

‫َ‬
‫ـَڪَـَ َ‪١‬ڌَف؛َََ‬
‫َّـؾ‪َ،‬ڪيڊََڌَڄَ ََ‬
‫َ‬
‫ر‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ـَ‬
‫ََ‬
‫َه‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ـڑ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫فڑََ ََ َََ ََ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََّ َََُْ َ‬
‫َ‬
‫ََََََ َ‬
‫َََـَ َ‪١‬دَف؛َََ‬
‫‪٢‬ڌََ‪َََُٚ‬ـَ‪٠‬‬
‫َهـ‪٠َ،‬‬
‫يؾڑََ َ‬
‫ڇَ ََْڃََ ََ َ‬
‫َڪـذََڎَ ََڇَََرَ َ َ‬
‫َكـؾَ ‪ََ٣‬طََ َ‬
‫ـڑََڒَ َ‪١‬دَف؛َََ‬
‫ََََذَيـَڄ‬
‫َڋُـ‪َ،‬ڒ‬
‫يػََ ََ‬
‫‪ََ٣‬ڪَ َؾََََ‬
‫َََ َ َ‬
‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََََڇريَاَ َ‪١‬دَ َ‬
‫ـڑَ ‪َ َ١‬‬
‫َ‬
‫ََََـَ‪َ.‬‬
‫َََٖيبَٿ‬
‫َ‬
‫ڄ‬
‫ََ‬
‫ـ‬
‫ف‪َِ،‬ن‬
‫ََََ‬
‫َ‬
‫ڇََََ َ َ‬
‫ْيِنَََ‪َ4َ-َ11‬‬
‫ىَ ََ‬
‫‪َ41‬‬

‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫وھيؿ‪َ،‬اـذفَڒذفڑَََّـََڎَ؛ََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َََََََ‬
‫ََس‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُي‬
‫َڪ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ـڑ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََّ َََُْ َ‬
‫َ‬
‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ َََََ ََ َ‬
‫ََََڎَ؛ََ‬
‫َُّي‪َ،‬ڇـڌاذيَـََُيَڇـ‬
‫ڪرفَڇي‬
‫ََ‬
‫ََََڂََڇََََََ َ َ‬
‫څَ َ‬
‫َُّيَ‪َ.‬‬
‫َََـَ‪١‬ڀَََ َڃََڈَََ َرـَڋَ ََؾََ َ‬
‫يؿَڅـََڎَ‪َ،‬ڈ‬
‫ڐََََـَڈَـََََ‬
‫ُّْـَڒفرفَ‪َ8َ-َ1‬‬
‫‪َ42‬‬

‫َ‬
‫رخََ َََ ََََ َ‬
‫َه‪٢‬ھؾَ‪٠‬ـةََ َ‬
‫ََََ‬
‫َڪَيـ؛‬
‫ھيؿَّؿ‪٠ََ،‬‬
‫ـڑَ ‪َ٢ََ٣‬چَ ََََ‬
‫َ‬
‫َََََ َ َ‬
‫ََّ َََُْ َ‬
‫َ‬
‫ؾَڐـَ‪َ.‬‬
‫َََ َََ‬
‫ََََ‪َ ١‬ؿَََڎَََ‪ََ٠‬ڙَـََـََ‪َ١‬ي‪َ٢‬ھ‬
‫َـڏـَهؿ‪،‬‬
‫هَقَ َؽََ َ َ ََ‬
‫خيْـَ‪َ4َ-َ5‬‬
‫‪422‬‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪َ43‬‬
‫َََ َ َََََ َ‬
‫‪٢‬دَََڗ؛َََ‬
‫ؿؾَڊھـذَيـَف‬
‫ؾ‪َ،‬هـََ‪٠‬‬
‫َََ َََ َ‬
‫َّيُـَََڏََي‪َٛ٢‬‬
‫ََّکََرََ َََ‬
‫ََََََ َ‬
‫ـَ َََ‬
‫َََؾ؛َََ‬
‫ٿـَ‪٠‬ـڙيَ َؾَََ‪ََ٠‬ي‪َٛ٢‬‬
‫ّـَيََََـَڏََډَََڙا‪٠ََ،‬‬
‫ََََََ ََََ َ‬
‫سَـَ ََ َ‬
‫ََََيَََُؾ؛َََ‬
‫ؿاذَ َـؾَك‬
‫َََََـيَََسَك‬
‫ٕـؽََََڐـ‪َ،‬ٿ‬
‫ََـاهھـَڄ‬
‫ََََـيَََ َََ‬
‫ََََ‪َ ََ َٛ‬‬
‫َََؾ‪َ،‬اَ‬
‫َََ َََ َ‬
‫ڎؿَڪَيؿََ‪َ.‬‬
‫هـذفََا‬
‫ََََ ََ َ‬
‫وـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬
‫‪ََ١‬ريَََ‪َ َ٢َََٛ٢ََ٠‬‬
‫‪٠‬ـذَـَ‪َ3َ-َ11‬‬
‫‪َ44‬‬
‫ؿذف؛َََ‬
‫ؾَذَدمَ َ َ‬
‫ََّ َڌَََََ َ‬
‫ھؾََ َ‬
‫ؿذََ ََهَ ََََََ َ‬
‫ـ‪َ،‬ٿـَذ‪َ١‬ڪَ ََ َ‬
‫‪َ َ ََّٜ١‬‬
‫ََّ َچَ َ َ‬
‫ََََ َ‬
‫ؿذف؛َََ‬
‫َََََ َ َ‬
‫ََََٿَؾَ‪٠‬ـَ‪٠‬‬
‫ڐَََڗ‪٠ََ،‬‬
‫يـَڒ‪ٚ‬ؾَڇ‬
‫َڇَََََ َ‬
‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬
‫ؿذف؛َََ‬
‫داَهَـََََّ َ َ‬
‫يػََڋَََُـ‪َ،‬‬
‫‪٣‬ڒُيَ ‪٢ََ٣‬ؤ‪،‬‬
‫ََ‬
‫ََََّ َََ َ‬
‫َڇَ َ َ‬
‫‪ٚ‬ـ‪٠‬ـَذاكڙفَ‪َ.‬‬
‫يؿَـَ َََ ََ َََ َ‬
‫ََََ َ َ ََََ ََ‬
‫َهؾَڇ‬
‫رةََ َ‬
‫ؿذف‪َ،‬كؾَذَـَََََ‬
‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ10َ-َ1‬‬
‫َ‬

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬

‫‪423‬‬

‬‬ ‫يؾڑََڊَََھڅؿ‬ ‫ّ‪٢‬دفَََىَ ََٔرََڏَي‪َٛ٢‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ1َ-َ5‬‬ ‫ؽَذاڄ‬ ‫‪٠‬ؿ‪ََ ٠‬‬ ‫‪424‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؿَـَ َََ ََ َََ َ‬ ‫َهـَّـذَ َيؾَ َََ ََ‬ ‫‪َ،‬كؾَذَـَََََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪َ 46‬‬ ‫ََّچَقـََؾَََََََّ ََ َ‬ ‫ََََھَ َؾَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬كـَف‬ ‫ََََََ َڏََََََ‬ ‫ي‪٢‬ڍاذَيـ‪َ،‬ف‬ ‫َََََََيَڙَََؾَ؛ََ‬ ‫ََََ‪َ٤‬ھََ‪٠َٜ١‬ؿك‬ ‫ََڐـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََؾََََ‬ ‫َََََر‪٠‬ـ‬ ‫ډََرَيـَََ‪َٜ١‬ؼ‬ ‫‪١‬ھـَڏـَھََ َ‬ ‫ََڪَ َتَ ََ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ .‬‬ ‫يـ‪َ،‬ڏاڙَھَُيََٿـ‬ ‫ڪَؿَََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڏاڪـذَََََ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ 47‬‬ ‫ََّ َ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َ َ٢‬ڌَََڏََډََريََثََ ََ َ‬ ‫َََ َؾَ ََ َ‬ ‫َڪيڏَ َ‪ُٚ‬ي؛َََ‬ ‫َڪرفَُّيََََّي‪َٛ٢‬‬ ‫ڱََ َ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫‪٢‬وھـؾََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ځَََڗ‪َ١َََ،‬ركََََؿؾََ‪٠‬‬ ‫جَذاڄـَڇ‬ ‫َذََ‪َََ ََ ٠‬‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫َََؿَ‪َ ََ٠‬ؽَ!َََـَ ََّ َؾَََ‪ََ٠‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َكـ‪َ،‬هَََُؾََ‪٠‬‬ ‫ؾڑََََڏََـَ ََ‬ ‫َعـڏَََ َََ َ‬ ‫ّجََ َََ‬ ‫َا َ َ‬ ‫ؾ‪َّ،‬ؿڍـَّـذَََ َ‬ ‫َََ َََ ََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ .‫‪َ45‬‬ ‫ََََََيَ َؽََ َََ َََََ َ‬ ‫َڪيُؾَڊھـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ؿذََ ََهَـ‪َ،‬ڊھـ‬ ‫ََّ َڌَََََ َ‬ ‫ھؾََ َ‬ ‫‪َ َ ََّٜ١‬‬ ‫ََّ َچَ َ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َكـؾ‪َ،‬ـاڍـَڙَََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ـاذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ڐََََ َََ ََ َ‬ ‫َڇـّؿَڇ‬ ‫َڇَيَ َؽََََ‬ ‫َََ‪َ٢ََٚ‬وَ َ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَ‪ٚ‬ـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َََ‪َََُٚ‬ـ!َ‬ ‫يؾڑَ ‪ََُ٣‬ـ‪َ،‬‬ ‫ڇََرَََڗَڇ‬ ‫ََََڌَ َؾَ ََڇََرَ َ َ‬ ‫ََّچَڃََ َ ََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـ‪٠‬ـَذاكڙفَ‪َ .

‬‬ ‫څـڏََ‪َٚ‬ٿََ ََ ََ َ‬ ‫َََ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫‪َ50‬‬ ‫َََََََّرََڎَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََََږرَ َزََڈَََيـ؛‬ ‫َڇـڑـذاَڇ‬ ‫‪١‬ـةََََََ‬ ‫ََسَـ!َكؿَ‬ ‫ڐَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ڙف‪َ،‬اڋـَهـؽََهَ َ َ‬ ‫ََََډَ َ ََََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڒڐَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وـَڑ‬ ‫ََََ‪َ ََََٛ٢‬‬ ‫ڑََـَ‪ََٛ‬ڃَ!َك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ َکَيـََ‪َ.‬‬ ‫َََََ ََـَف‬ ‫ََََ َؾََكي‪ٛ‬ـ‬ ‫ڐَ‪َ،‬ك‬ ‫ََََ ََـَڇ‬ ‫َهَ َؾَََهي‪ٛ‬ـ‬ ‫قـؽَََ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫فَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪425‬‬ .‫‪َ48‬‬ ‫‪َّٜ١‬ـََڎَََ‪َ،‬ھؿََةََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَكؾَهؿ؛‬ ‫َََحَـكَََ َََ ََ‬ ‫ََسَرَََهَ‪ََُ٢‬يَََََ‬ ‫َ‬ ‫ََََڎَ؛ََ‬ ‫ي‪٢‬دـَڇـ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ھؿؾََا‬ ‫ََََََََ‬ ‫رفَڎيڄََڎَڋَرَََڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڪَ َ ََ ََ َ‬ ‫ھـڎَ ََ َ‬ ‫ٿَََ َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھ‪ََ٣ ََ،‬طََ َ‬ ‫فَذَجيَ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪َۡ،‬لَ َ‪ٟ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ھَذَ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ3َ-َ5‬‬ ‫‪َ49‬‬ ‫َ َ‬ ‫ََسَيَ َ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ذاڑَََ ََذَجي‪ََٛ‬ـََڃََڒََيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ي‪٢‬چـذَ ََ ََ‬ ‫ؿؾَڪَ َرفََََََّ ََ َ‬ ‫َڗَڅـذَ‪َََ،‬څََ‪٤‬ـَََڅَڍَريَََؾََََـَڅََََڗَ‪َ.

‫‪َ51‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َُّيَّـؿ‬ ‫ـڑََ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََُّ َ‬ ‫ََّ‪َ َ ََٛ٢‬‬ ‫ـَََ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ؛ََ‬ ‫ؿ‪٠‬را!َڊؿفڙاَژَڊـؿ‬ ‫يـؾََّ ََ ََََََ َ َََ‬ ‫يڃـَّـذَََ ََ َ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََََ؛ََ‬ ‫ـَژَ‪٠‬ـؿ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬تَََ‪ََ٠‬ڌَ ََ‬ ‫َتََٿَََيؿ‪َ،‬‬ ‫َََََ‪٢ََََٛ٢‬وؿَ‬ ‫‪ُ٢َٚ‬ؿََ‪٠‬‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـَڪؿََډَََڗَ‪َ.‬‬ ‫بَََ َ ََ‬ ‫ََََ‪َ،‬ؾ‬ ‫ََََْـؿ‬ ‫َ‪٢٠‬وَھَڇ‬ ‫ڇَکَ َؾََََ َ‬ ‫َََـَ‪َ َ٣‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 9َ-َ7‬‬ ‫‪َ52‬‬ ‫َ‬ ‫َََ ‪٥‬ؾَ؛ََ‬ ‫َُّيَ‪٠‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََََ‬ ‫يؿ‪َ،‬‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََُّ َ‬ ‫ََّ‪َ َ ََٛ٢‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ ‪٥‬ؾَ؛ََ‬ ‫ََََََڕََََـَڌَاََُيَك‬ ‫ََََڃََىَ‪ََََٝ َ٤‬هـ‪َ،‬ك‬ ‫‪َٚ‬څََـَڐ‬ ‫َََََـَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َذف؟ََ‬ ‫َََفَرََ َ َ‬ ‫َََـََا‬ ‫َََفـَڄ‬ ‫يـؾَڪَ ‪٥‬ؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڪََُؾَٽؿڇ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ10َ-َ7‬‬ ‫َ‬ ‫‪426‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََوَ ََھڙَف‪٠ََ،‬‬ ‫ف‪َ،‬ڑـَلَ‪َٜ‬ڑ‬ ‫َََّ َ‬ ‫‪٢‬دَ َڙََََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‪َََٛ٢‬ؾَ َ‪َ١‬ڙََََهَ‪ََٛ‬ڙَف؛َََ‬ ‫ََََ‪َٜ١‬ك‬ ‫َََـَڅَـََُيََهَلَڙا‪،‬‬ ‫هـَ‬ ‫‪َ َ٠‬ريلَ َڑََََڐـَََهَ‪َ ََََ َََٛ٢‬‬ ‫ؾَ‪٠‬ـةََ َ‬ ‫َََََؽََكَََ‪٢‬قََََڙَف؛َََ‬ ‫َََََ‪َََٛ٢‬ؾَك‬ ‫ََََ‪َٜ١‬ك‬ ‫َڪَيؿ‪،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫ھ‪٢‬ڊَ َڙَف؛َََ‬ ‫ََََھ‪ََ٢‬ڊََ‪ََٜ١‬ڊ‬ ‫‪َّٜ١‬ؿََڊ‬ ‫َفڑََََڐـ‪ََََََ،‬‬ ‫َََهَ‪َََٛ٢‬ؾَكؿ‬ ‫كـذَيؿَ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََََڏَ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََکَ َڙف؛َََ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَك‬ ‫‪٢‬دََََـؾَك‬ ‫ََڐـ‪َ،‬ك‬ ‫َََهَ‪َََٛ٢‬ؾَََڏََيـََڅَََ‬ ‫ڏاذَيؿَ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪٢‬دََ‪َََٛٚ‬ڙَف؛َََ‬ ‫َََ َ‪١‬ڪـَ‬ ‫ََََّ َرف‪َ٢َََََّٜ١ ََ،‬ڌَََڪـ‪،‬‬ ‫‪َٜ١‬‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫َ‬ ‫‪١‬داَهؾَََڋَکََڙَف؛َََ‬ ‫َََََڋَؿَ َََ َ‬ ‫ََََھڅؿ‪َ،‬‬ ‫َََڃَـَڊ‬ ‫َ‪٠‬ڃَـََََيـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََڃََََـَڐََڙَف؛َََ‬ ‫َََـيَڕََََڏَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََڐـ‪َ،‬‬ ‫ََََؾَََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََـَا‬ ‫ـَ‪َََُ١‬ؾَا‬ ‫ََََڌَ َڙَف؛َََ‬ ‫فَهؾَڈ‬ ‫ََََََ َرَ َ‪١‬دَ ََ َ‬ ‫ََََيـ‪َ،‬ڈ‬ ‫َؿَّـَٿ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََفيٌؿََخََفـف‬ ‫َََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫َڪَ‪ََٛ‬ڙَ َف؟ََ‬ ‫ؾَـاڐـ‬ ‫َََََ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ََهَـ‪َ،‬ك‬ ‫َََّقيـََؾََ َ‬ ‫هـَّـذا‪ٚ‬يؽََ َ‬ ‫ُْيََّ َرـَخََؾَََ َََََََ َََََ‬ ‫ھ‪٢‬دَ َڙَف؛َََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڇـڄـؾَڇؿڑََََـَهَ ََ َ‬ ‫ََّ‪َ ََ َ َٛ‬‬ ‫‪٢‬دَ َڙَف؛َََ‬ ‫َََڙَ‪ٚ‬ؿََ‪٠‬‬ ‫ـڑََ‪٠‬ـ‬ ‫ََََ َ‪ٚ‬يـ‪َ،‬‬ ‫‪١‬ڊاذَََ‪ََ٠‬رَ َـؾَ‪٠‬ؿ‬ ‫ََََ‪َ ََٛ‬‬ ‫ڊھَـَ ََ َ‬ ‫ََََ َ‪َ َ ٚ‬‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫ُـَهَََ َ‬ ‫ي‪٢‬دَ َڙَفَ‪َ.‫‪َ53‬‬ ‫يـؾَََّڔَََڙَ ََََََ‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذَََ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ ََََ َ‬ ‫ي‪٢‬دفَڪَڏَ‪َُٚ‬يَ‪َ.‬‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َاخَََيؿؾ!َ‬ ‫ـڑَََ‪َ َََََ٠‬‬ ‫يـذَََ َ‬ ‫َََ َ‪َ َ ٚ‬‬ ‫َََ‪َ 17َ-َ1‬‬ ‫َـَذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـََ‬ ‫ـَاَ ََ ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪427‬‬ .

‬‬ ‫‪٢‬ڌََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـذَ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 7َ-َ5‬‬ ‫‪َ55‬‬ ‫ڏَ‪َََ،‬ـَََيـڑَََـاَََََّ َ‬ ‫ََََََََّ ََ‬ ‫ََََ‬ ‫ي‪٢‬چَ َؾَََهـ؛‬ ‫‪ٛ٢‬ـَځـؾڑََََڏََ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َرفَ‪َ.‬‬ ‫َََََ‪١َََٜ١‬ـؿ‬ ‫تََڒؿ‬ ‫‪٠‬ـؾَك‬ ‫ََ‬ ‫تََفَ َََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪428‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ54‬‬ ‫َڪـذَ‪َ ََََٚ،‬‬ ‫ُيَڪَؿَََ‪ٛ١‬ـَََ‪َٚ‬ؾََََڐـ؛َََ‬ ‫َڏَ‪ََ َٚ‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫‪٢‬دـَََڏََڏََڏَ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ي‪٢‬چـذَ؛ََ‬ ‫َََََََْـََـََ‪َٜ١‬‬ ‫‪٢ٛ١‬وؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََـََََ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ـڑََڇـَڄ‬ ‫ََََََّ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫‪َ َ َٚ‬‬ ‫ڪـذََڎَََ‪َ َََ٠‬‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ ََ ََ َ‬ ‫َذاةََڪَؾََكَََ َرفَ‪َ.‬‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫َ‪٢‬ڌاؾَ ََـََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََـَََ‪ََ ََٚ‬‬ ‫َڊَ ََ‪َٚ،‬ـٿ‬ ‫هَ‪َ ََ َ٢‬‬ ‫ُيَهـَََهَھَڙَ َ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ 2َ-َ2‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ56‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪٢‬وھََـََـ؛َََ‬ ‫ََََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ڪـ‪َ،‬ڪـََ‪٠‬‬ ‫َـََّڀَ ََََ‬ ‫ََّ‪َ ََ ََُ٢‬‬ ‫ُيََّؿَ‪ََٛ١‬ـَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪ََ٤َٙ‬بََ ََ َږ‬ ‫َژََتَ َََٖ َيؽَ َََ َ َ‬ ‫ـَڒ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬اـذَََيـؾَ ََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َـ‪َ،‬هَ َ‬ ‫ََََؾََكَََ َ‬ ‫ََََََڪـََ‪َ.

‫‪َ 57‬‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڪَ‪َ٢‬وََرَف‪َ٣ ََ،‬ؿََـََ‪َ٣‬يَڙَ َـؾََ‪َ٣‬يَڙََ؛َ َ‬ ‫ُْيَّيقـ‬ ‫ََّ‪ََ َ َٛ‬‬ ‫َؾََ ََڋَيَڙََ؛َ َ‬ ‫‪ٚ‬يـؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََـََيڙَ َََ‬ ‫ـاّـَـاذََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََرََڋََڒََ َ ََ َ‬ ‫ََ َ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾَذَ‪َ َٚ‬‬ ‫َََََاَََ َ‬ ‫ڪَريَ؛َ َ‬ ‫َََ َ‪١‬دَ َذََ‪١‬ـؿ‬ ‫ـڙََ ََذَ َڑَ‪ََ،‬ا‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َََ‪َ َ َٛ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫ڈـؾَ! َ‬ ‫‪َ،‬ـڂـَٓـََؽََـَيڙؿََََـَ ََ‬ ‫ڙـَىـََ َؽَ‪ََٚ‬مَريَ ََ ََ ََ‬ ‫‪ََ َ ََٛٚ‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ 58‬‬ ‫َ‬ ‫ُْيَّيَََََ َ‬ ‫‪٢‬ورَف‪َ٣ ََ،‬ؿََـََ‪َ٣‬يََڙَََٿَََََ َ‬ ‫يـڏَ؛َ َ‬ ‫ََّ‪ََ َ َٛ‬‬ ‫قـَڪََ ََ‬ ‫َََ َّ َ َََ َ‬ ‫رف‪َ،‬ڪََيتَََڪـََؾََ َََ َ‬ ‫ََڪيـڏَ؛َ َ‬ ‫َهـَڒ‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫َافـڄ‬ ‫َ‬ ‫َََڍَډََڍَ َ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫ََََؾََ ََذَ‪َٚ‬ـََيَـُيَ‪َ .‬‬ ‫َََََرَـَ َذَ!َڇ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿَڇ‬ ‫َََََََ‬ ‫يـڏَ‪َ،‬ك‬ ‫هـَ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫‪َ 59‬‬ ‫ڪڙاََ! َ‬ ‫ڪؾَ‪٠‬ٿـَََڌَ َ‬ ‫َََڌَ َ ََََ‬ ‫‪١‬داڎ‪َ،‬‬ ‫ُيَهُؾََّـَ ََ‬ ‫ََّ‪ََ ََ ََ َٛ‬‬ ‫َـَڇـڎ‪َ،‬ڏفَََڏَڈَـََََؿؾَََڏَړَرَيؾَ‪َ .‬‬ ‫ـَؿََََـَڈَـَ ََََ َََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ14َ-َ3‬‬ ‫‪َ 60‬‬ ‫‪ُْٛ‬يََّـَََرََڊَََوَ َؾَ َََََ‬ ‫ـََّ‪ٛ‬څَََـ؛ََ َ‬ ‫ََّ‪َ َٛ‬جََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫ََّ َ َ ََ‬ ‫ََََڌَ ََ َ‬ ‫‪َ،‬كؿڑََ َ‬ ‫َهـ؟ََ‬ ‫َََريَ َؾََ َ َ‬ ‫ُيَڇ‬ ‫َََؾََ َڎَچَ َؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ك‪َٜ‬ڪـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََرَكَ‪َ َٛ‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ11َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪429‬‬ .

‬‬ ‫‪١‬ـ‪َ،‬ڪؿڙَيَـُيَځـ‬ ‫‪ُْٛ‬يََٓ َ‬ ‫ڪرَاَََََ ََ َ‬ ‫دَڋََ ََ َ ََ َََ َََ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َـَهَـَ‪١‬ـ؛‬ ‫ُجَىڪي‪َٝ‬ڐـ‪َ،‬هؿذَََ‪ٚ‬څََ ََ‬ ‫ََحَ ََ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََـَ‪١‬ـ؛‬ ‫َََََ‪َٙ‬ؾَََهـَف‬ ‫يکـذفَكؿَڌَڄََـ‪َ،‬فـ‬ ‫كؿَڏَ ََ َ َََََ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََََ‪٢‬ـ؛‬ ‫َُي‪َٕ،‬ـىبَََهؿَم‬ ‫‪٠َ،‬رخَ ََ َ‬ ‫‪َََ٠‬لـؾَ َََ َ َ‬ ‫!َـّـََذَ َََ ََ َ َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََََڙَؿَََف‪ََ٣‬ؾََ‪ََْ٣‬ـَ‪١‬ـ؛‬ ‫ـَخؽَڗ‪َ،‬ڇ‬ ‫خـّتََذڐَََ ََ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََ‪٢‬ـ؛‬ ‫َ‪٢٠‬وھَؼ‬ ‫َََََ َـَََؼََڪَرََََ َ‬ ‫َََڏَيََُـََ َهَ َـََََڐـ‪َ،‬ٿ‬ ‫هَؽـَ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََىََْـَ‪١‬ـ؛‬ ‫ََََؾََڒََ ڊؿََا‬ ‫َڪرف‪٠ََ،‬‬ ‫َََََََ َ َ‬ ‫ـَكؿََُّيَكؿؿ‬ ‫كَ ََْ َََََ‬ ‫َ‬ ‫ََََـَ‪١‬ـََ! َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڈ‬ ‫َ‪ٛ‬ڏََ َ‬ ‫ؽَ‪٠‬ـؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََ َخ ََََ‬ ‫ڪَ َڍََكََََؿؾَََ َخَغـَ‬ ‫ََََـ‪َ َ َ١‬‬ ‫َََََ َـَََخَا‪َ١‬ڕَ‪َََ،‬خَيؿََاَ‪١‬ـََ! َ‬ ‫َُّي‪َ،‬ٿ‬ ‫َـڄـََّ َڊََ َ‬ ‫ٕـىبََ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َُّيََ َ‬ ‫ََتَؿَيَؼََ َََََ َ ََ َ‬ ‫َََ‪َ٠‬ـَََ‪١‬ـ؟َ َ‬ ‫َ‪ُٚ‬ـ‪َّ،‬ـَڪََُؾََا‬ ‫ي‪َ ََٝ‬‬ ‫َهـَك‬ ‫َََََْ‪َ َََ٤‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ـََسَـَ‪١‬ـ؛‬ ‫قـذََ َؽَڑَ ََ‪َّ،‬يُ‬ ‫هـڑي ََ َ‬ ‫ـَهـَََهَََ َ‬ ‫َږ‬ ‫َََ َږدَڐََ َږـرَڐََ َږ‪َ ََ َٝ‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َََََرَڒَ‪١‬ـ؛‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َٛ‬يؿَؾ‬ ‫ؼََـدَڐـََرَـَ‪َ َ١‬ږـَ‪ََ،‬ا‬ ‫َږ‬ ‫آَکَـرَ َږـَ َ َږ‬ ‫‪َ،‬ڪَ َڍََََ ََ َ‬ ‫ايلَـََفََكَکََږؽَرَ َږـََؾَ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َكؿؾَڪَ َؽرَاَ‪١‬ـ؛‬ ‫ـََ‬ ‫يؾڑَ‪َََ،‬ڪَؿَ َؽَََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َكؿَڪَ‪٢‬ـ؛‬ ‫ََّ‪٢‬ؿََذَيـَ‬ ‫ََّ َڀََ َ‬ ‫َََََّڋَرَ َ َ‬ ‫ڋَ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ََََدَجَ َاََفَََ‪٢ََ٠‬ـ؛‬ ‫َُّي‪٠ََ،‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڋُجَڋـؿ‬ ‫َڔَـََ ََ ََ‬ ‫َ‬ ‫ََََهَؿَاَ‪١‬ـََ! َ‬ ‫ڪڙا‪َ،‬هؿٓـ‪َ،‬‬ ‫َََََََ َ ََََ ََ‬ ‫بََٿيؿَك‬ ‫كَـََ َ‬ ‫َََََؿؾَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫ََََ‪َ٠‬ؾَ َاََميَـَ‪١‬ـََ‪َ.‬‬ ‫َڐـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫يػََََ‬ ‫‪َََُٛ٣ ََٜ١‬يَك‬ ‫ـاَـَّريراڍَ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪430‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ61‬‬ ‫ََّ َ َ ََ َ‬ ‫ََََؽََ َ‬ ‫َڪََرََيََََهـََ‪َ .

‬‬ ‫َََ َڙفََ‪٠‬‬ ‫َََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َهـََ‪٠‬‬ ‫ڐَ ََََََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 3َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ64‬‬ ‫َََََڅَََجََََـَڐََ؛ََ‬ ‫َََََ‪َٛ‬ـ!َڐ‬ ‫َََََََؿؾ‪َ،‬ڐ‬ ‫َڪرفََّڀَڪـ‪َ،‬ك‬ ‫ََّ ََؤَڪؿَڕ‬ ‫ََََ َ َ ََ َ‬ ‫َََرََ‪َََ١‬بَفَ‪َ.‫‪َ62‬‬ ‫ََّؿَ َڙَيَـُيََََّلََڙََََ‬ ‫ؿَـَ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫فذَيؿ؛‬ ‫يـڑَ‪َ،‬ڇ‬ ‫کؿََّ‪َََ َٛ‬‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫َ‪٢‬يَْرَََڪَـَ َََ‬ ‫ََََ!َ‬ ‫ََََـَ‪ُ١‬يؿ‬ ‫َََ َؿؾَََ‪َََُٚ‬ؾََ‪َٜ١‬ځ‬ ‫!َكـؾََ‪٠‬‬ ‫‪١‬ڌاڑَ ََََ‬ ‫ڋَََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫َيـؾََّ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫َيـؾ‪َ،‬‬ ‫َّـٽـَََڏَََ‬ ‫ؤََّکَ َؾََ َََ‬ ‫ََّ ََ َ‬ ‫ََََّرََََڇڃَََڏَََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ـَ َذَؿََََـَ‪َٚ‬ـَََ ََ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫يـؾَ‪ٚ‬يڪَ َڙـَ‪َ.‬‬ ‫ّـؾَكؿَا‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪١‬داڑَ‪ََ:‬ا‬ ‫ََٕقـََجََكؿَ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ12َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪431‬‬ .‬‬ ‫َڇـّـَځ‬ ‫َََََََ‪َ َ٢‬ڌَََ َ‬ ‫ََََڂَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫‪٢‬وھـؾَك‬ ‫ََََجَََ‪َََ َََ٠‬‬ ‫كـَڄ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ9‬‬ ‫‪َ65‬‬ ‫ٿَََڏََ ََ‬ ‫َََ‪َ َٚ‬‬ ‫َفڑَ؛ََ‬ ‫َََََڏَف!َ‬ ‫ََََرَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ڈ‬ ‫يـؾَهـَك‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ‬ ‫ََََڋَ َؿَ َََ‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫ڪـذَيؿََ‪َ .

‬‬ ‫ُيَدمََ َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َكيڏاََ‪َُٚ‬يَڇ‬ ‫ڇـَڑََََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ13َ-َ6‬‬ ‫‪َ67‬‬ ‫ََََـَ ََ َ‬ ‫َـڈـ؛ََ َ‬ ‫‪٣‬ھَڪَُيََ َ َ‬ ‫‪ٛ١‬ؾَهَـ‪َ،‬ڑ‬ ‫ََّڋَريَيـََ ََ َ ََ‬ ‫ؾَهـََّؿَََ ََ َ‬ ‫َچـ؛ََ َ‬ ‫ؿذفڑَََّرََ‪َ َٚ‬‬ ‫ـڈَـَََخَ َذََ َ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َخـّتََ َ َََ َ‬ ‫هـ‪َ َ َ َ ََّ،‬‬ ‫چـ؛ََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ؾَڋڙ‪ٚ‬يـ‪َ،‬ڈيؿَََّڀڪؿَځ‬ ‫ََ‬ ‫عـَٓؼََاَ‪١‬چََ ََ َ َ َََََََََ َ‬ ‫چـ؛ََ َ‬ ‫ََّ َ‬ ‫څؿؾ‪َ،‬ڇ‪ٛ‬‬ ‫ََََڑَ ََڇَََرَيلَََََ‬ ‫ڇَ َڏََجََڇؿ‬ ‫َََََرَيؾََََّرََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ـَاـَڎَ َ َََََََََ َ ََ َ‬ ‫چـَ‪َ .‫‪َ66‬‬ ‫َََََ َڏَ ََََََ‬ ‫يؾ‪َ،‬كؿڑََََڏَ ‪ََ٣‬ڳَ؛ََ‬ ‫ََََرَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ڈ‬ ‫يـؾَهـَك‬ ‫ََّڋَريَََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََفيتَََـَڍَ؛ََ‬ ‫ََََََََ َؿذََا‬ ‫ڙاؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫يؾڑَََ‪ََ ََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ُيَڇ‬ ‫َََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُ‬ ‫َهـَځ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َهيڏاََ‪َََ َٚ‬‬ ‫ََََڳَ‪١ََ،‬ـؿَ‬ ‫ھرـَ‪َ .‬‬ ‫ؿؾَٿيـ‪َ،‬ځؿذـَڪَُيََځَََ َ‬ ‫َََ َؽَ ََ َََ‬ ‫عـؾ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪َ10َ-َ7‬‬ ‫‪َ 68‬‬ ‫َڪََََ‬ ‫َفَهـََڙََ َ‬ ‫ريَڊَََََ َ‬ ‫يـڑَ؛ََ‬ ‫َََـَڏَ ََ‬ ‫ڊھـَڪَ َرف‪َ،‬‬ ‫ُيڑََڇَََ َََ‬ ‫ََّلَ َ َ‬ ‫َََََّ‬ ‫يـڑَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ُُيَخـََّ َتََ َ‬ ‫َخَ َذََځََََرََاََََځََ ََ َ‬ ‫ََََََََّرََڇَََرََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دََ َ‬ ‫َََََََّ‬ ‫ٕؽَََ َ‬ ‫يـڑَ؛ََ‬ ‫َََََؿؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ـ‪َ ََّ،‬ڒَـَك‬ ‫اَ َ َ‬ ‫َڅـڏََ ََهَ َََ َ‬ ‫فڑََ َََ‬ ‫َڒذَ َ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫‪٢‬ڊَ َ ََ َ‬ ‫َََـ!َََ‪َ ََ١‬‬ ‫ـؾَڪََرَيؾَ! َ‬ ‫ََََـ‪َ١َََ،‬ڀـَڑ‬ ‫يـڑَ؛َٿ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫ؿؾڑََ َ َ‬ ‫ڇَ‪َ َ َ َََٛ ٢‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪432‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َڪ‪٢‬دفََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫َؾََ ََ َ‬ ‫ََّ‪٤‬طَـَ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ڍ‪َ٢َ١ََ،‬ڊََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪433‬‬ .‬‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَّڀَ ‪ََََ ََ٣‬‬ ‫يدَ ‪َ ََ٣‬ڄََڐَََ‪َ ََ َ َََ ََُ٢‬‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ـَََّ َ‬ ‫هؾَهَ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ15َ-َ3‬‬ ‫‪َ71‬‬ ‫ـَهـََ َ‬ ‫‪٢‬ڊَََََ َ‬ ‫وـَََاَ َيرتََف؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َ‬ ‫ََََََٿَ ََ‬ ‫ََّلـ!َا‬ ‫ڍ‪َ ََ١ََ،‬‬ ‫ـََّ‪ٛ‬ـََ َ‬ ‫َََََََـُـَ‪َ.‫‪َ69‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َُؾََ ََهَََُؾ؛َََ‬ ‫يڙ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََـ‪َََٛ ٢َ٠َََ،‬ؾَََـَ َ َ‬ ‫َََّ‪٢‬وھيُ‬ ‫ُيڑََ َ‬ ‫ََّلَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َاـهـڑؿََا‬ ‫َََڏَيََُـ؛َََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬څـكؿڑََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََََڐَ َُيَََ َََ ََََ‬ ‫َ‬ ‫ڌؿَڪيڌَ َُيََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َڪََرَيؾَ!َ‬ ‫ََََََََـ‪َ،‬ٿ‬ ‫َٿـؾَكؿَڇيُ‬ ‫‪َََٚ‬‬ ‫ـَڪَ َََ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫‪َ70‬‬ ‫َ‬ ‫َڒّرف؛َََ‬ ‫ََََږعَ‪َ َ ََََٝ َ٤‬‬ ‫‪٢‬دفََ‪٠‬‬ ‫ـ‪َ َََّ،‬‬ ‫َََ‬ ‫لـََّ َڀََڇَََـََُ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫َ‬ ‫اَََ َََ ََ َ‬ ‫َََََـَـََُـ؛َََ‬ ‫‪٢‬دَ َذََ‪١‬ـؿَځ‬ ‫ََََـُـ!َف‬ ‫ََََ‪١‬ـڐ‬ ‫ُيَڇڃََسَ‪ٛ‬ؿ‪،‬‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬چھي‪٢‬داََ ‪ََ٣‬ڪيَََؿؾ‪َ.

‬‬ ‫َََََ‪َ َ َ١َََٜ١‬‬ ‫‪٣‬ؿڋـؾ‪٣َََ،‬ؿؿ‬ ‫ڪَ‪ََ َ َ َ،‬‬ ‫‪٢ََٚ‬يَََ َ‪َ ََ ََٝ‬‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪434‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََََلـؾَ ‪ََ١‬ؿ‪َ١‬ڌَيؾََ‪َٜ١‬‬ ‫َّيڅـؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫فڑََ َََََ‬ ‫ََٕ‪َ٤‬حََ ََذَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ 23َ-َ4‬‬ ‫‪َ74‬‬ ‫ََََؿََؾََ ََڎََرَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫!َڈـذَـَڋَ ََؾَََهـ؛‬ ‫ََّيتَڇ‬ ‫ڪَ‪َََ،‬ڒيَ َؽَ ََََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَذَ َ‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ذاَََّيَ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫َََََيڪـََؾََََهَ َ َََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ‬ ‫ََََ َََ ََ َ‬ ‫ڇََََ َ َ‬ ‫َڪَرَ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫ڪرفَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬دـَڇ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‬ ‫َََيؿَ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََّ ََ‬ ‫َّ‪٢‬دـڑَ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫‪َ73‬‬ ‫َ‬ ‫‪َٜ١‬هـَََؾَ؛ََ‬ ‫َََڏَََُيَََََ‬ ‫َََهَؽـَ‬ ‫ـَّيڄََڊَََََھرَيؾ‪َ،‬‬ ‫ََّلَؿََ ََ ََ َ‬ ‫َََڋََڙَ‪َُٚ‬يَ‪َ.‫‪َ72‬‬ ‫ـڑََ َ ََ‬ ‫‪٢‬ڊَ َ ََ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫لؿَڪَََُؾََ‪َ ََ١‬‬ ‫َذـڑَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ذـَـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫ـؾَڪََرَ َََ َ َََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڀـؾَّـََرََ ََ َ ََ‬ ‫ڐَََڗَ‪َ.

‬‬ ‫ََََََؾََ َ‬ ‫‪َ،‬كؿڑَََ‪ََ٤ََ٠‬ھََ‪ََٛ٠‬ـَ‪١‬چؿَا‬ ‫ڪََ‪٠‬ؿٽ‬ ‫َهـَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫‪َ77‬‬ ‫‪٢‬دَ َََ َََ َََ ََ َ‬ ‫َّڇََـَ َََّ َ‬ ‫يـَهـ؛َََ‬ ‫فَكؾَڐـ‪َ،‬هؿسََهَقََََ َ‬ ‫ََََُيَََـَ َډَ َ‪١‬ـ؛َََ‬ ‫َََؾَكَ‪٢‬‬ ‫َهـََََتَؿَيَ َؼََهـ‪،‬‬ ‫بََ َ‬ ‫ََََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫‪َٙ‬ـَ‪َ َ٣‬‬ ‫َََ‪َ ََ ََ َ َََ ََََ َٚ‬‬ ‫َؿَكـؾَڒ‪ٚ‬ـَ‪ٚ‬يڪَ َڙـَ‪َ .‫‪َ75‬‬ ‫ََََؿََؾََ ََڎََرَ َ‬ ‫!َڈـذـَڋَ ََؾَََهَـ؛َ‬ ‫ڪَ‪َََ،‬ڒيَ َؽَ ََََ َ‬ ‫ََّيتَڇ‬ ‫يـذفَڪََرَ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ــ!َڙف!َڪؿََ‪َ ََ َ َََٚ‬‬ ‫ڪَ؛ََ‬ ‫ََََ َََ َ َََ َ َََ‬ ‫ـََڏََََـَ‪ٚ‬ـٽ‬ ‫يؿَك‪ٛ٢‬ؾَََڌَ َ‬ ‫ََََََُـَ!َ‬ ‫فڑََ ََهََُڃََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ڌَڙََڌَـَڄََََََََ‬ ‫ڪَ‪َََ،‬هَڏَ َ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 3َ-َ3‬‬ ‫‪َ76‬‬ ‫َ‬ ‫ََّ َ‬ ‫َََډَـََُيَ؛ََ‬ ‫َڗَڇ‬ ‫ڎرـ‪َ،‬هـَڇ‬ ‫َهؿََّ َ َ َََ َ‬ ‫ڐََاََََ‪ُ١‬يََ َََ َ‬ ‫َََََرََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ََّٜ١‬څَـََُيَ؛ََ‬ ‫َهؿ‪َّ،‬ـَؿ‬ ‫َڒـاََرَََاََ َذَډََ ََََ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫َََ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫يؿَڪَلَـََُيَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪَ‪َ٢‬قَََََ‬ ‫‪َ٣‬ڪَـَيؿ‪،‬‬ ‫ََََـَََُيَ َََََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫ْـَٽـ‪َ،‬‬ ‫ََََ َ َََ‬ ‫ٽيََ َڏفَڇ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ3َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪435‬‬ .

‫‪َ78‬‬ ‫‪٠‬ؿؾََّ ََ َ‬ ‫ڌـَهؾ؛َََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَـَ َ ََ َ‬ ‫فڑَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ََََهَ َ َ َََ‬ ‫ََّ َږرَ ََ ََ َ‬ ‫ؽيدَ َ َ‬ ‫ََََڎَـَََ ََ ََ َ‬ ‫ـَعـَلََََڗَ‪َ.‬‬ ‫كَ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَََڏَڂَ َََ َََ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪436‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڪـڑَ ََ‪َ،‬فَفََـَََف‪ََ٣‬ؾََ َ‬ ‫َََٽ ََ‬ ‫اَڐَ َـُيَََڗَا‬ ‫ڒّـَ‪َ 9َ-َ4‬‬ ‫‪َ80‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَڇـكؿَهؾ؛َََ‬ ‫ََََهَ َ َ َََََََ َ‬ ‫ـڑَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ََّ َََ ََ َ‬ ‫ر‪٠‬ؿؾََّرًََ َ َ‬ ‫ــَكؾ‪َ،‬ذَ َږـَ‪َ َ١‬ؼَذَََيڌـَََهَ‪َ َٛ‬ڙفَ‪َ.‬‬ ‫ـَكؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَََڏَڂَ َََ‬ ‫كَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ11َ-َ4‬‬ ‫‪َ79‬‬ ‫َڐـَذَ َََ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ذَ َ‪١‬ؾَََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ؛ََ‬ ‫يـ‪ٚ‬ـڑََ ََََ َ‬ ‫ََّرَ‪َ ََ٠‬ؿؾََََََّ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َٿـَڏَََََ‬ ‫َڇـڑَ؛ََ‬ ‫َهـ‪٠ََ،‬‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَـَ‪ََ ََ َ١‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڙزَََ َََ‬ ‫ـَڪـذَاََ َ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َهـَ‪َ.

‫‪َ81‬‬ ‫َََََ ََْـَََڏَڐَََََڏََڏَ َذَ؛ََ‬ ‫ََّ‪َ٢‬رَف‪َ،‬ڇ‬ ‫ََّ َکُيَٿ‬ ‫ََََ َـََََڏََ َ‬ ‫ڇََ ََ َ‬ ‫رَڏََڇََـََََ َََََََ َ‬ ‫َََرَ؛ََ‬ ‫ََڏََڊھ‬ ‫‪٢ٛ١‬وؿ‪َ،‬ڊھؿذَف!ََا‬ ‫ََََڏَََ‬ ‫ڌـَڪَ َََ‬ ‫َََڏَ َڃََ ََهَ َـََ ََهَََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫يـذََُيَ‪َ.‬‬ ‫ُيَڪَ‪َََُٛ٢‬يَځي‬ ‫‪ٚ‬ؾََََ‬ ‫‪٠‬ـََڙَ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ83‬‬ ‫ََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَكؾَهؿ؛‬ ‫َََ َََ ََ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙَََّـَڄ‬ ‫ڪَـَ َڑََڈَََ َڏََؾََ َ َََ‬ ‫يػََ ََ َََ َ‬ ‫‪ٛ‬رؾََََّرَ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫َََ َ‪١‬ـ؛َََ‬ ‫َڋـڙ‪ٚ‬يؿ‬ ‫‪ٛ٤‬ؾََ ََ َ‬ ‫‪ََ َََ٣‬‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪَََ َ‬ ‫َؿؾَ‪َ.‬‬ ‫‪٠‬ـڄـَاـذَ‪َ َٚ‬‬ ‫ََََ َََ َََ َ‬ ‫َََََؾَا‬ ‫ََََڏَ َؾََڇَََ‪َ َ٢‬ڌَڇَََ َرف‪َ،‬ك‬ ‫َهـَڇ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 14َ-َ6‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪437‬‬ .‬‬ ‫ف!َ‪َٚ‬ڏََََڏَََ‪ََ٠‬رَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٠‬ـذَ َََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 12َ-َ1‬‬ ‫‪َ82‬‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫ََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َ‪١‬ؿَڪَـََؿ؛‬ ‫فڑََڏََََ‬ ‫ـَڍـذََڍَيَََؿؾَٿ‬ ‫ڪَ ََ َ َ َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪ‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫ََََڌَيَ‪َ ََٛ‬ؽَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ‬ ‫َََڒَيؿ؛‬ ‫يؿؾََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََڑَََ‬ ‫ّؿَڇـڄـَڇ‬ ‫ََََََ‬ ‫َ‬ ‫َؿ‪َ،‬ڪَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫َ‪٠‬يڙَاَََََ َ‬ ‫ََََڅَـََُُيَ‪َ.

‬‬ ‫َ َََ‬ ‫‪١‬ڪـََّ َ ََ َ‬ ‫ََّ َڏَ‪َ َََ َ َ،‬‬ ‫‪١‬ڪؿَّـََ‪َٚ‬ڙََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 15َ-َ6‬‬ ‫‪َ85‬‬ ‫ََََََرَ َ‬ ‫‪٢‬ڊََ َ‬ ‫ََََريَيؾ؛َََ‬ ‫ڪَڅـَڇ‬ ‫َڪَڏَ َؾَََڗ‪َ،‬ڐ‬ ‫ڪـَََّ َ‬ ‫ََّ َََ َ‬ ‫ََََڏَََيـ؟ََ‬ ‫‪١‬يڅُي‪َ،‬ڒؾَڪـَڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَڊ‬ ‫ٽَمََ َ‬ ‫‪٢‬دفَََََ ََََ ََ َ ََََ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ 14َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ86‬‬ ‫ؾَََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََََََََڙا؛‬ ‫ََََراڄـَڐيٿ‬ ‫َََريَيؾَڇ‬ ‫‪٢‬دََؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََّڪـََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫َ‬ ‫‪ٛ١‬ـؾَهَ َ‬ ‫تَََ‪َ٢ََ٠‬وَ َھؾ؛َََ‬ ‫َََهَ ََؿڑََ َ َ َ‬ ‫ّـَ‬ ‫يـ‪ََّ،‬ؿََََ ََ َ‬ ‫َڏـذفَََڒََََََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬ڌَهَ َؿؾَ‪َ.‫‪َ84‬‬ ‫َََََ َڏَ ََََََ‬ ‫ََّ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬كؿڑََڈَََ َڏَ؛ََ‬ ‫ََََََڗ‪َ،‬ڈ‬ ‫َهـََّـَ‪١‬قـَؿ‬ ‫ـڑََ َ ََ‬ ‫ڪَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََََڌََََڏَََ‪َ ََ٠‬ڏَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪٠َ،‬يڙف‪َ،‬ڈ‬ ‫يرا‪َ،‬ڪـََڂَـيَََ َ َََََ َ‬ ‫ڪَڂَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َ١‬ڊَ ََََ‬ ‫چـََّ‪ٛ‬څَََـَ‪َ.‬‬ ‫را‪ُٚ‬يَڇ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ََََََ‪ٛ‬ـؾَڇ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَ‪َ،‬ك‬ ‫ََََََوھي‬ ‫ڑََوھـَڑ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ13َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪438‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ87‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيؿ؛‬ ‫ؿؾ!َهيڏـَ ََـَٿ‬ ‫څـؾَّـڙـ‪َ،‬هيََ َڏيَ َ َََ ََ َ‬ ‫ََسَ‪َََ َ ََ ََ َََٛ‬‬ ‫‪٢‬ڊََ‪َ١‬قَريََيؿََ‪َ .‬‬ ‫يؾَُّيَڇـڙـ‪٠ََ،‬‬ ‫َڇََرَ ََ َ ََََ َ‬ ‫ََََ‪٢ََََٛ٢‬وؿَََ‪َ ََ١‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫‪َ88‬‬ ‫َ‬ ‫َََڄََ؛ََ‬ ‫يُي‪ََ،‬ڒڑََََََڋيََـَ َََؿؾََا‬ ‫َك‪َّٜ‬ؿََ َر ََڇََرَاَََ َََََ‬ ‫َّڃَََََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڇـڄـَڋَؿَ ََ‬ ‫‪١‬دڑََځَََ َڄَ؛ََ‬ ‫َََ َّ َکََََََََََ‬ ‫َََڈؿيلََڈَََـََ‪َٜ١‬‬ ‫َ َ‬ ‫ََََََيَـََـَ ‪َََٛ٣‬ـَ‪َ .‬‬ ‫ََََڌَك‪َٜ‬ڈ‬ ‫ـاڅـَََـَ َډََََڏََـَڄََ‪َ،‬ڈ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 2َ-َ11‬‬ ‫‪َ89‬‬ ‫َ‬ ‫‪ُٛ‬يََّ َََُْـَ!َ‬ ‫ََّڅََـَڈؿ‬ ‫‪٢‬داؾَ ََ َ‬ ‫ََََ َؽَ َََّ َََ‬ ‫‪َ،‬هَ َ‪َََ ََٝ‬سَ َ ََ َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ‪َ .‬‬ ‫َاـذَاَ‪١‬چھيـ‬ ‫َََََؾَََ َ‬ ‫؟َه‪َّٜ‬ـَا‬ ‫َڪيڅـؾَ ََ َََ َ‬ ‫يؾڑَََڪؿڕ‬ ‫َََََ َََََ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ9َ-َ4‬‬ ‫‪َ 90‬‬ ‫ََََڕََََ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫َـَّـڄي‬ ‫ََّڅَ ََ‬ ‫َڑـَلََڙَف‪َََ َََٛ٣ ََ،‬‬ ‫ـَـَيـَََ‪٣‬ؿؿَ‬ ‫َََڏَڐََ‪َ ََََّ،‬‬ ‫ڂَٿَََيـََ‪َ .‬‬ ‫‪١‬دـؿَََ‪ََ٣ َ،‬ٿـَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َا َ‪١‬دَ َذَََهـََا‬ ‫‪٠‬ـذَـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ 9َ-َٜ‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪439‬‬ .

‫‪َ91‬‬ ‫ؿذََؾَََََ‬ ‫ؿذََؾََََّـ‪َ١‬ڍيََََ َ‬ ‫َڇـيلََڒََ‪َََٚ‬يـؾ؛َََ‬ ‫ـيـزَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ييـز؛َََ‬ ‫َََََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڇ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََ ََّيَ َدََ ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫ََّکَ َؾََ َ‬ ‫َََََ َکـََ َ‬ ‫هيڪسََڒَ َََؿؾَََ‪َ َََٚ‬‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َ‪٠‬ڃَ َََ َََ ََََ َ ََ ََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ2َ-َ8‬‬ ‫َ‬ ‫‪440‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫!َاـځـذـ‪َ،‬ڈـڙـڌـَڈؿ‬ ‫ڒيَ َؽَ َََ َََ َ َََََ َ َ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 4َ-َ6‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ93‬‬ ‫فَكؾَٕيتَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َََّ،‬رَ َََ ََ َ َ َ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫َه‪ُ٢‬يَڐـََّرَََََ َ‬ ‫ؿذََ ََ َََ ََ َ‬ ‫ـَ‪ٖ٠‬يقت‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَعـٓؿؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَ َذََـََؽََ َ‬ ‫ََََرَفَڊ‬ ‫َيـزَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 4َ-َ10‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ92‬‬ ‫ؾَكـؾَڪؿََؾََ َ‬ ‫ؿذََؾََََّـَ َََ َ َََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََڪَيؿ؛‬ ‫‪١‬چھـذـ‪َ،‬ڪَڏَ‪ََ ََََ َٚ‬‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫ََََڙََـَ َ‪ٚ‬ـَ‪َ.

‬‬ ‫لـذـَٿ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫‪٠َ،‬ـذََك‪٠ََٜ‬‬ ‫‪َََ٠‬ٿـؾَكي‬ ‫ڪيڏاذـَ‪َ5َ-َ5‬‬ ‫‪َ95‬‬ ‫ؿذفَڒؿَ‬ ‫َّي‪٢‬چـذ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ‬ ‫ُيَعـٓؿؾَهؿ؛‬ ‫ََََڑََ‪ََ ََ ََ ََ َٛ‬‬ ‫َََََ َََ ََ‬ ‫ََّ َ َ‬ ‫رـاذَ؛ََ‬ ‫َََََََََََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫ڙڎَ‪٠‬ؿٽڃَ‪٠‬ي‪ٛ‬څؿ‪َ،‬ٿيـ‬ ‫‪َََََ َ َ٠‬‬ ‫‪ٟ‬ـذفََ‪َ ََ َ َ١‬‬ ‫َ‬ ‫راذَ‪ََ،‬إؽَعـٓؿؾَڐـ‪َ.‬‬ ‫‪١‬ي‪ٛ‬ؾَهَََُـؾَ ََـََ‪َ١‬ڔيؿ‬ ‫ُيَڇـذَ‪َ ََ َََََ،‬‬ ‫‪َٜ١‬ڇَْ ََََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪441‬‬ .‫‪َ94‬‬ ‫يؾَّؿڇَََ ََََََ َ‬ ‫ھ‪ََََٝ‬ـَ ََ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ّـذَ؛ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ك‪َٜ‬خََؽَََهـَ‬ ‫ؿذَؿَ!ََ‪٠‬‬ ‫َََـَ َ َ‬ ‫ََََرَ ََ ََ َ‬ ‫ََََڏَ ََ ََ َ‬ ‫ــف‪َ،‬ـَ َڙَؿََََ َ‬ ‫َفَڍاؽََََڏََ ََ َ‬ ‫َڍاذَ؛ََ‬ ‫َځـڪَرَيؾ‪َ،‬ڒ‬ ‫َھـَڃََځَََ ََََ‬ ‫راذَ ََََ َ‬ ‫ََََغََكَََ ََ َ‬ ‫ََََََـُُيَ‪َ.‬‬ ‫ڪََْڃَََهؿَؾ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ3َ-َ2‬‬ ‫‪َ96‬‬ ‫َ‪٢‬گَڋڙ‪ُٚ‬ي؛َََ‬ ‫َََڋََ ََ َ َ َ‬ ‫ؤَـاذَ‪َََ،‬ڏََ‪ٚ‬ـََڙَيؿَ‬ ‫ؿذفڑَََ ََ َ‬ ‫َكـََّ ََ ََ َ‬ ‫َّ َ َ َ َ‬ ‫ََََڌَ َـذ؛َََ‬ ‫ڪڃَهـَڇ‬ ‫ََََّ َ ََ َ‬ ‫ذڋـَڎَڏََُي‪َ،‬‬ ‫َهَ َ‪ََََٝ‬ـَ َ َ ََ‬ ‫َڇَ َرةََََََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫َڗَڪَُيََ‪َََٚ‬‬ ‫َََََفَ َ‪ُٚ‬يَ َََََ َ‬ ‫َ ََََ‬ ‫هـَ‪٠‬ـؾََ‪٣‬ؿؿَ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 1َ-َ5‬‬ ‫‪َ 100‬‬ ‫َََّؿَ‪َ َََََََ ََ٠‬‬ ‫َّؿَ‪َََٛ١‬ؾَََـَ َََ‬ ‫را‪َ،‬ٿي‪٢‬ديََ َسََ َ‬ ‫ؿؽ؟ََ‬ ‫ََََـقَََ َ َ‬ ‫َڪََُؾَؾ‬ ‫ڈـَيََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـََّ‪َ َٛ‬‬ ‫َُّيَ! َ‬ ‫‪ٚ‬ـذََ َ‬ ‫َََ‪َََٛ ٢‬ؾَڇ‪َ ٢‬ؿ‬ ‫ؿڋـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََََّؿَ َؽ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڳَ‪َٜ١‬‬ ‫ڪَؿَََ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ5‬‬ ‫‪442‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََڕَ َ‪٣‬ڒـَََ‪١‬يََڃَ َََ‬ ‫هي‪٤‬‬ ‫‪َ،‬كـََََّؿَذيَـََ ََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ98‬‬ ‫َََََ ََ َََ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََََََ‪َ٢‬وَھَڃََ‪٠‬ـڐ‬ ‫ڏََڊھڅـ‪٠ََ،‬‬ ‫ڏََ ََ َ‬ ‫َڗََّ َ‬ ‫ََّؿ‪َ ََٛ١‬‬ ‫َََََ َهَ َ َََََ‬ ‫ََََ‪َََََ َََٛ٢‬‬ ‫َكـؾَ‪َ .‫‪َ97‬‬ ‫‪٣‬يکـََّ‪ََ َ٢‬را؟ََ‬ ‫َ‪٠‬ٿـَّيََڃَ ََ ََ َ‬ ‫ؿذفڑََََ ََ‬ ‫‪َ،‬ڪ‪ٛ‬ڙفََََ َ ََ َ‬ ‫ََّ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَّيڄََََٿـَ‪َ .‬‬ ‫ھـَڇؿڑََاََََؾََََ‬ ‫ُيَڇؿڑَ ََ‪َ،‬هؿَا‬ ‫ڇَ َرـَك‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫‪َ99‬‬ ‫ؾَـَ َََ‬ ‫َََ َسَََ‪َ ََ٠‬ډَُيَ؛ََ‬ ‫را!َ‪٠‬ـذَـََ‪٠‬‬ ‫ََّؿَ‪َََ َََٛ١‬‬ ‫ڈـَيَََََّؿَ‪َ ََََََ ََ٠‬‬ ‫َََََََ َََ َ‬ ‫َيؾَ؛ََ‬ ‫يُي‪َ،‬ڪَ َؾََڏَََََ َ‬ ‫‪١‬چـَڏاڏفَڇؿٽ‬ ‫ڏَ َََ ََ َ‬ ‫‪١‬ـ‪َ،‬ڪـَََڏَ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪؿٽََََؾََ ََ َ‬ ‫َُـؾَ‪َ .

‬‬ ‫ـڑَََّريََََ‬ ‫ّـََڋََ‪َ١‬قـََ‪َٚ‬يؿَََ‪َُ١‬يَ‪َ،‬مـف‬ ‫ََََََ َتَ َاََ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫ّريراڍَ‪َ 5َ-َ5‬‬ ‫‪َ103‬‬ ‫َ‬ ‫َّ ََ‬ ‫َڪـَك‪٢‬ؿاذَ ََ َ‬ ‫ََََـَََ‪َٚ‬ٿََڐََـَڅَََُي؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪَـَََ‪ََُُ٢ََٚ‬يَٿ‬ ‫ـڑََ َََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪ٚ‬زاذَ؛ََ‬ ‫يؿؾ‪َٚ،‬ؿكـڄ‬ ‫ؿؾََّ َََََُْ َََ‬ ‫ََّؿَ ََ َ‬ ‫يؾَذَ‪٣‬يَََ َ ََ َ‬ ‫َََََََؾََ َ ََ َ‬ ‫َََ‪َ.‫‪َ101‬‬ ‫ؾَـَ َََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫يؿڏَ؛ََ‬ ‫َََ‪َََٛ ٢‬ؾَٿ‬ ‫ََّؿ‪٠‬را!َ‪٠‬ريـََ‪٠‬‬ ‫ڈـَيََ َََ َََََ َ‬ ‫َّؿَ‪َََ َََٛ١‬‬ ‫‪َ،‬هَ َتََ‪َ٤َٚ‬ڃََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ـَڈَڃََكَََ َ‬ ‫تَ ََڇََََ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫ََََّکيـ‬ ‫رزََ‪َٜ١‬‬ ‫‪َ،‬كؿڙاؾَك‬ ‫ڈـذَ ََََ ََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڈـذـڋـڄـَََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪443‬‬ .‬‬ ‫ََََىََْؾََ َ‬ ‫يؿڏَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 2َ-َ5‬‬ ‫‪َ102‬‬ ‫َهؿؾ؛َََ‬ ‫‪١‬ـَخَذَيـََؿََ ََ‬ ‫َيؾَ‪ََََٚ،‬ؾََخَيؿََاَ ََ‬ ‫ََّؿََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ١‬ـؾََّ َڌَََيؿؾَََڏَ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ـَڪَُيََ َ‬ ‫َاـڏَاََ ََ َ‬ ‫ڑؿََّ َڊَََّؿََ َخَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ڪَؿَڙََ َ‬ ‫َڪَ َََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ذََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََڌََ ََ َ‬ ‫َََـَڐـَرََََـَ‪َٚ‬ـََُي؛َََ‬ ‫َذاةََََڐـ‪َ،‬‬ ‫َهـََا‬ ‫عَ َوَزََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـؾَ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬هَََُؾَك‬ ‫ڪََََكـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـَڄ‬ ‫يؿزَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ11َ-َ10‬‬ ‫‪َ106‬‬ ‫َ‬ ‫ـَذَ ََ‬ ‫َََََّ ََ َََ َ‬ ‫ـڑَ؛ََ‬ ‫رف‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫ڀـڄـَهـَڪَ َ َََ‬ ‫َّ ‪٥‬جََ َ‬ ‫ـڑََََّـََ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َََ َچَڐَ‪‎‬فَ ََ‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬وھـؾََ‪٠‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫َهـ‪٠ََ،‬‬ ‫ََََـَََعَ َطَرََ َ‬ ‫َا َڋـَٿ‬ ‫ُـؾَفَ‪ََٚ‬ؿكَََـَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫َََڏَ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ.‫‪َ104‬‬ ‫َََؾَََََ َ‬ ‫ََِّبَ ََ َََََ َ َََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَڌَؿََـ؛َََ‬ ‫‪َّ،‬يقـَڏف‪َ،‬ځؿذَفََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫يڅـَّـ؛َََ‬ ‫َؿؾ‪َََّ،‬يتَََََّ ََ َ‬ ‫ـڑََـَٽَـيَََ َؿؾَڐ‬ ‫ََََٿَيـَ َ َََ َ‬ ‫ڐَٿَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‪٣‬چَـََ َـََڑََٿَََرَََڅَـََـيَََ َؿؾَ!َ‬ ‫ََڪـ‪َ،‬ك‪ٜ‬‬ ‫‪َ٠‬ڏَ َڃََڋَؿََنََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 7َ-َ2‬‬ ‫‪َ105‬‬ ‫ََََفَرَََ ََ َ َ َ‬ ‫َڒّـذـزَ؛ََ‬ ‫وـ‪ََ،‬ا‬ ‫يؾََّڋَ َ‬ ‫ڏََ َََسََ‪َ٢‬ڊَ ََ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ََََ‪َََٛ٢‬ؾَ ‪َ ََ ََ٣‬‬ ‫ڒؿزَ؛ََ‬ ‫ََََڃؿََ‪٠‬‬ ‫َََََڋََڙَف‪٠ََ،‬‬ ‫ََََُـََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫ڈـڙـَڇ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫ََََ‪َ َ٢‬‬ ‫َََ َ‬ ‫گَ َ‬ ‫َََڙَََ َ‬ ‫َڪَ َڍيَـَ ََََ َ‬ ‫َُيَكـذَََڗَ‪َ.‬‬ ‫عؽََٿيؿ‬ ‫‪َ،‬هَََ ََ‬ ‫ّـَ‬ ‫يکـذَيَ‪َ َٛ‬ؿؾَََهَ ََؿڑَ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪444‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََّکيؿ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬‬ ‫َََََ‪١‬ـؿ‬ ‫َكـ‪َ،‬هَََُؾَكؿ‬ ‫كؿَ‬ ‫َََخَ َذََڒيََ َسَََ َََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪445‬‬ .‬‬ ‫‪َ،‬ىـٗرَهؾَهـَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ڌـذَ ََ ََ َ ََ َ ََ َ‬ ‫َڪؾَڇ‬ ‫َََرََ َ‬ ‫ّـََ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ16َ-َ2‬‬ ‫‪َ109‬‬ ‫َ‬ ‫َ‪٤‬يؿ‪َ،‬ڋـذَڎََ ََڋَلَـََـ؛َََ‬ ‫َّرََ ََهَـَََ‪َََُٚ‬ـََُيَََ‪َ ََ ََََََٚ‬‬ ‫َََهَ ََھ‪٤‬ـَََََََ َ‬ ‫ََََََََََ َ‬ ‫ََََـََـ؛َََ‬ ‫ڪََ‪٠‬ؿٽ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـؽَََهـ‪َ،‬ٿؿَ‪٠‬ـَڄ‬ ‫ََََ َؿڙاَ‬ ‫ّؿََ‪٠‬‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫ـَڪـََؾََ َ َ‬ ‫ََََََڃََ ََهَ ََ‬ ‫‪ٚ‬ـَـڈـَكؿڑَ‪٠َ،‬ؿٽ‬ ‫‪َ َ َ٠‬‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 10َ-َ4‬‬ ‫‪َ108‬‬ ‫َََخَ َيڳَََڗ؛َََ‬ ‫َه‪ُ٢‬يَهـَ‬ ‫‪َ،‬خـَھََ ََ ََ‬ ‫َڌاذَ ََ َ‬ ‫َّرََهَدا‪َ،‬‬ ‫ََََڌَڙََ ََ َ‬ ‫َٿَڗَ‪َ.‫‪َ107‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ذَ َةََـَ َذََََ َ ََ‬ ‫ڄؿَذـڑَ؛ََ‬ ‫َّ َڄََاََ‪َ ََ ََ٣‬‬ ‫ٿـََّ َََُْ َََ َ‬ ‫ڏـَََََ‬ ‫ََََـَ َ‪١‬ڌَ ََ ََََ َََ ََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڑَ؛ََ‬ ‫فَڪؿ‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾَڪَرََڇَََ َ‬ ‫ڇَ َ‪ٛ‬ـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ؿڙَ َ ََ َ َ َََََ‬ ‫ََڪرفَ‪َ.

‫‪َ110‬‬ ‫ََََّرََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫‪ٛ٣‬ـؾ‪َ،‬ڌڙَََڍَـ‪َ١‬ڍَََيـؾ‪َ،‬‬ ‫يـؾ‪َ،‬ڌڙََ‪َ َََ ََََََٜ١‬‬ ‫َّرََڍَـ‪َ١‬ڍَََ َََ َ‬ ‫‪َٚ‬ٿََ َ‬ ‫يـَڪڋوـَڪَـَ‪َ١‬ھ؛َََ‬ ‫َََـََََ ََ َ ََ‬ ‫َََ ړَرَََيؿؾ‪َ،‬‬ ‫َڪَرَايَََؿؾَڒ‬ ‫َږ‬ ‫‪ٚ‬ـََ ََ‬ ‫يـ‪َّ،‬ـَـَڍَيـََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هـَََـَََََ َ ََ‬ ‫ؾڑَ ََ َ‬ ‫ـىدةَهـَـَ‬ ‫َ َ َ ََ َ َََ‬ ‫رَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ/‬ڪ‪ََ٤‬يـڎَڒڏـاڄـَ‬ ‫ََّ ََ ََََ ََََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ111‬‬ ‫َ‬ ‫ََََرََ َ‬ ‫ـََّ َ‬ ‫‪٣‬ؾَُّيَ!َ‬ ‫َڪَقَ ََ َ‬ ‫َهؿڙ‪َ،‬ڪ‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫ڐََ ََ َََ َََ‬ ‫ََ‬ ‫َّرََڏَيََُ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َڒڄـَڐؿڙَ!َ‬ ‫ًَََََ‪َ٢‬وَرََََ ََََ‬ ‫َڪڋـذَڗ‪َ،‬‬ ‫ـَڪَرَډََ َََ ََ‬ ‫ڪـك‬ ‫ـَـَڌََََ‪ٛ٣‬ـَ!َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َََـَٽَـَٿ‬ ‫َ‪٠‬ؿڙ‪َ،‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڏََََ‬ ‫رڄـؾََ‪٠‬‬ ‫‪َََ َ٠‬‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ17َ-َ4‬‬ ‫‪َ112‬‬ ‫ََََرَ َ‬ ‫ؿؾَڏَََ‪ََ٠‬رََيجَ؛ََ‬ ‫ڪڃَ!َك‬ ‫ََّقفَََ َتََََّڋََرَيؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َّرََ َ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫ڈيجَ؛ََ‬ ‫ََََـَََٽـؾََ‪٠‬‬ ‫يُيَڂـذَََاََڐَ َـُيَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ؿؾَڏََـَ َََ‬ ‫ڒَ َ‪َ ََََ َٚ‬‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫ؾَڪَ‪َ٢‬وَ‪َٛ‬رََ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَيَـُيَ‪َ .‬‬ ‫َََڏََي‪َٛ ٢‬‬ ‫ـَكڒيجَ ََ‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫ـڋَ َََ َََ‬ ‫َُت َ َ‬ ‫ڪـ‪٠‬ؿڏَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪446‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‫‪َ113‬‬ ‫َهؿَ!َ‬ ‫‪ٛ٣‬ـذََ َ‬ ‫ڏجَڊ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪١‬داڎَڪرف‪َ،‬ڇ‬ ‫َّرََََّـَ ََ ََ َ َ‬ ‫ََََھَرَََََ َ‬ ‫ي‪ُ٢‬ـَذَ َ‬ ‫َُّيَ!َ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ڪؾَ‪ٚ‬يځَڌذف‪٠َ،‬ـ‬ ‫ڌَ َ ََ ََ ََ َ َ‬ ‫َََََؾَََڊََڏََََ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪َ13َ-َ3‬‬ ‫‪َ114‬‬ ‫‪َٕٜ١‬قَجَ؛ََ‬ ‫ََََّرََ ََذَ َڑََٿَََََـُـَََََ َ‬ ‫ھرف‪َ،‬‬ ‫َّرَََ‪َ ََ٠‬ڔـََََّرََڊََََ َ‬ ‫َََريََ‪َََ٠‬قَجَ؛ََ‬ ‫َذف‪َ،‬ٿؿَ‪٠‬ـذفََ‪٠‬‬ ‫َََََذَ َ ََََََََ َ‬ ‫غََرَيقَََ‪ََََُ٢‬ؿؾََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫َهـ‪َّ،‬ؿذََََ َ‬ ‫‪َ١‬ـَيؿََ َ‪َ١‬ؿافََََ َؾََ ََََ ََ َ‬ ‫َََ؛ََ‬ ‫ڍفَّـَؿ‬ ‫يؿَڪَ َ ََ‬ ‫َََڎَڏَََ َ ََ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَڪَٿَـَ‪ََُٛ‬يَ‪َ.‬‬ ‫ھََٕقـََجَ ََ‪َ،‬ڪَؿَ‪َٜ١‬‬ ‫َََّ َ‪٢‬وَ ََ َ‬ ‫ًَـ‪َ َ٣‬ؼَ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ8َ-َ2‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ115‬‬ ‫ڙؾََََكـ؛َََ‬ ‫‪٢‬دَ َذََهَؾَك‬ ‫َّڙؿََََََٿـََََّقيََـَ َََؿؾ‪َ،‬ف‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫َََََ‪٢‬يََـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََََؿ‪ٚ‬ـَڐ‬ ‫َّـڅـَڪرف‪َ،‬ڐ‬ ‫َّڙؿََََََِّبََ ََ َََ َ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڎؿڙفَََڎَڏيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫ؿؾََبرؾََ َََ ََ َ‬ ‫فَريَؾَ َ ََ َ ََ‬ ‫طػَّـؾَ ‪َ ََ٣‬طيَ َػََڋَََُـَ‪َ .‬‬ ‫َََـَ َََؿؾ‪ََ ََ َ ََ٣ ََ،‬‬ ‫‪َََٛ٣‬رَيََؿؾَ ‪٢َََ٣‬چھي‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪447‬‬ .

‫‪َ116‬‬ ‫ڙؾََََكـ؛َََ‬ ‫‪٢‬دَ َذََ ََهَؾَك‬ ‫َّڙَؿَََََٿـََََّقيََـَ َََؿؾ‪َ،‬ف‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ََََؿَذيَـَ َََؿؾ؛َََ‬ ‫َََََ َڏَـَڇ‬ ‫ًََبـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََعَ‪َ َ َ َََٝ ََ٤‬‬ ‫قؾََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫ََََـَ‪َ٣‬يـََ‪َ.‬‬ ‫َڪ‪ٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ا‬ ‫ََََـَكََڙََ َََ‬ ‫ََََيَـَ َََؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ََّلَڙَََّؿڂ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ7َ-َ2‬‬ ‫‪َ117‬‬ ‫َََريَ؛ََ‬ ‫‪ٛ‬ـڄـَّ‪٢‬دؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ َََََ ََ َ‬ ‫َؿاؾ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬ؿاؾ‪َ،‬فَڅَؿَ ‪ََ َ١‬‬ ‫َََََّ َََ‬ ‫َّڙَؿَََ َ‬ ‫ََََّريَ؛ََ‬ ‫يـََََّڅــاَ‬ ‫ـََّؽََرََ‪٤ََٚ‬يـ‪َ،‬ٿ‬ ‫ّـٿ‬ ‫ََََََََََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َََڋَ ََؾَََّـََڎََاَََ َ‬ ‫ھَُّيَ‪َ.‬‬ ‫ََََهَ ََ َ‬ ‫‪َّ،‬ـَڈيڙاَذَڐَُيَڈـ‬ ‫َهـََا‬ ‫ڪَريَ ََ َ ََََ َََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ9َ-َ1‬‬ ‫‪َ118‬‬ ‫قؾََّريَ؛ََ‬ ‫ََََّڋَ َؾَََ‪ََ َ ََ٠‬‬ ‫‪ََّ،‬ركَََيَ َؿؾ!َ‬ ‫کؿََّ َڀَ ََ َ‬ ‫َّ َََ َ‬ ‫َََفَرََڒَََّ َرفَ‪َ.‬‬ ‫يؿؾََا‬ ‫َََََځَََ‬ ‫ََََڌَـََـَ ‪َ١‬ريَ‪َ،‬ا‬ ‫ڈََيؿََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ12َ-َ10‬‬ ‫َ‬ ‫‪448‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َََ َََ ََ‬ ‫ََََ ََ‪َّ،‬ـََ‪َٚ‬ڙَََّـَڄ‬ ‫َ َََ‬ ‫بََاَََ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫هؾَڐـَََىَ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 2َ-َ5‬‬ ‫‪َ121‬‬ ‫ڪَُيََ َ‬ ‫قڏَََ َََ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫قڏَ؟ََ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ڪَرَ ََ َ‬ ‫يؾَڪڕَََََ َ‬ ‫ڪ ََ َ‬ ‫‪َ َ ََّٜ١‬‬ ‫ڕََّ ََ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫َََفََ ََخَ َذَََهَ‪ََُ٢‬يَََخَيکيؿ‬ ‫َكؾَىراڏَ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڈيـَخَ َذَََ ََ َ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 6َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪449‬‬ .‬‬ ‫ََََؿَ َ‬ ‫ََّؽ‪٠ََ،‬‬ ‫‪١‬کـَََڏََََ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫َذَ َڑَََّرياََ‪َ َ َٚ‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 9َ-َ9‬‬ ‫‪َ120‬‬ ‫رـ‪َ،‬هـَخَ َ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َّـؾَخَ َذَيـؿ‬ ‫‪َ َٔٚ‬تََ ََ ََ َ‬ ‫ََّٿَ َ َََ َ ََ َ‬ ‫َـاذََؾََ َ‬ ‫َّڪَڃََ ََ َ‬ ‫َاـَڙَ َ‬ ‫ََََ َذَـاََجَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ذ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ڒذََفَََ‪٢‬ـََا‬ ‫ڪََاَََ‪ََ َ١‬‬ ‫ُيَهؿََََََ َ َ ََََ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫يؿؾَّـؿ‬ ‫دؾؿَڪ‪ََ٢‬دَََ ََ‬ ‫ََّـ‪ٛ٠‬ؿؾ‪ََََ ََٕ،‬‬ ‫ـَََ َ ََ‬ ‫ي‪٢‬دفَّـََ‪َٚ‬ڙََ َََََ َََ َ‬ ‫ُيَهَـَڒؿَ‬ ‫ـَكؾَهؿََ‪َ.‫‪َ119‬‬ ‫َّ َ‬ ‫َََهَ َ َھؽَ؛ََ‬ ‫ََََـََا‬ ‫‪١‬دذَٿ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََََّڋََرَيؾ!َا‬ ‫ڪََكَََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫ڈَ َ َ‬ ‫َََََؽَ؛ََ‬ ‫َََـ‪َ١‬ـََُـَڐ‬ ‫ؿذفَڐ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ڪرف‪َ،‬ڐ‬ ‫يؿَڈـ‪ٚ‬رََ‪َ َ َ١‬‬ ‫رڪََََََ َ‬ ‫َ‪١‬ـََّچََڅُيَ‪َ.

‬‬ ‫‪ٚ‬يـؾََ‪٠‬‬ ‫ََََڙَ َََ‬ ‫ڒؿ‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََهَ َؾَ ‪َ ََََ ََ٣‬‬ ‫فَ‪َ َٚ‬‬ ‫َؿةََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ20َ-َ9‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ124‬‬ ‫يـذفََََّڕََ ََ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫َََي‪َٛ٢‬‬ ‫ّ‪٢‬دفََ‪٠‬‬ ‫ھڙفَََـَ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َڗ‪َ،‬هـََڊ‬ ‫َذاةََ َََ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ؿؾََّ‪ٛ‬څََ َََ َََ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫َڅـڄـََ‪َ١‬ي‪َٛ٢‬‬ ‫َـ‪َ،‬هـَڪَرََ َََ‬ ‫‪٤ََٚ‬ؿَك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ََََََََڏَ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََؾََڗ‪َ.‬‬ ‫ؾ‪٠َ،‬ي‪ٛ‬ـذَ ََـََ‪٠‬‬ ‫َََََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ه‪ٛ٢‬ؾَڐـَذاكؿَ‬ ‫َََ َََ ََ‬ ‫َََ َََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 11َ-َ3‬‬ ‫‪450‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ122‬‬ ‫َّڪَڃََ ََ ََ َ‬ ‫ف‪َ،‬ڈُـََا‬ ‫َ‪ٚ‬يڪڙف؛َََ‬ ‫َََڐََرََ ََ َ َ‬ ‫َژَّؿذَ َََََ‬ ‫ؾَكـ‪َ،‬ڪـذَڎََ َ َ َ َ‬ ‫َٗرـذَف؛َََ‬ ‫َـَ‪َٚ‬ڃَََـاٽَََََڙيََ َََ َََ ََ َ‬ ‫ـڑََڏَ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َََهَ َڙفَ‪َ.‬‬ ‫‪١‬ـَذَفََ‪َٜ١‬‬ ‫‪ٛ٢‬ـَهَـَڇ‬ ‫ؿذَ َََ َ‬ ‫ڈََََ ََ َ‬ ‫ف‪َ،‬هَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 5َ-َ7‬‬ ‫‪َ123‬‬ ‫َََََََ ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَٽؿؽََٽَََڒؿ؛‬ ‫ََََََ َـَبَيَََؿؾ!َٽيُ‬ ‫َََيَ َؿؾ‪َ،‬ڊ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬يَ‪٤‬‬ ‫َّ َڔَـيَََ َ َََ‬ ‫ڇَ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََ َؾََځَََڒؿ؛‬ ‫ـريفَك‬ ‫َََځَ َ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫ڐََ َ‬ ‫ڐََ‪َٚ‬څََـَڇ‬ ‫ؿذََ‪َ َ١َََٜ١‬ڔَيـََ‪َ.

‫‪َ125‬‬ ‫َََ َ‬ ‫َََريَ!َ‬ ‫َڒڎََجَ‪٠ََ،‬‬ ‫ؿؾَڐـََ‪٠‬‬ ‫َََََ َ َََ‬ ‫ـََّؿَ‪ََ٠‬را!ََ‪٠‬‬ ‫ََّ َيؽََځَََډَڃََ ََهَ ََ َ‬ ‫تََََڏَََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ـَََ َ‬ ‫ي‪٢‬ديَ َسََ‪َ َٚ‬‬ ‫َتََ‪َٚ‬مَريَ!َ‬ ‫ََََ ََھڅُيَََڏََي‪َٛ٢‬‬ ‫ٿؿََذَيؾَڊ‬ ‫َََ‪َ٢‬ڙَ ََََ‬ ‫َََ‪َ٤‬ريَ ََ َ‬ ‫َََََََڅـؾَ‪َ.‬‬ ‫يقَذَحـََؾََ َ‬ ‫ََؿؾ‪َ،‬ٿيـَذَََّ ََ َ‬ ‫ََّڒََرَََّؿڂ‬ ‫َََـَ َ َََََََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎََ‪َ 16َ-َ5‬‬ ‫‪َ127‬‬ ‫ََََّ َ‬ ‫‪٣‬ػَه‪ٛ٢‬ؾَهـََا‬ ‫ڍَڗ؛َََ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََ ََ َََ ََ َ‬ ‫‪َّٜ١‬ـََذَ َيؾَ‪ََ،‬ا‬ ‫ڐَََََ‬ ‫ّـَ‬ ‫يؾڑَ َ‪َ.َِ٣‬‬ ‫‪َ،‬ڇ‪٢‬ـَڈيـَڇ‬ ‫َََذَ َيؾَ‬ ‫‪١‬ـََىَ َؼَ‪ٛ١‬ـ‬ ‫َ‬ ‫َََََََََََرَ َ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪451‬‬ .‬‬ ‫‪ٛ١‬ؿؾََ‪َٜ١‬ڐ‬ ‫‪َ،‬ڪَ‪َ٢‬ڌَََ‪ََ٠‬ٿَـََََ‬ ‫‪َ٠‬ڏَ َڃَََ‪٢َ َََ٠‬وَھََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ6‬‬ ‫‪َ126‬‬ ‫ََََّ َ‬ ‫‪٣‬ػَه‪ٛ٢‬ؾَهـََا‬ ‫ڍَڗ؛َََ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َََََ ََ َََ ََ َ‬ ‫ڐَََّـََذيَـََََؿؾ‪َ،‬ا‬ ‫ّـَ‬ ‫ََََرَََاََكَـََََؿؾ؛َََ‬ ‫ؿخَ ََِفََاَ َ‪٣‬دََ َاذَ َيؾََاَؾَڇ‬ ‫ؿَٖ َ َ‬ ‫فََََ‪َ َ ََ٠‬‬ ‫ََُّيَ‪َ.

‬‬ ‫يبَََاََڐَُيََ َ‬ ‫َََڏَََڂؿَ‬ ‫َڈـذـَڋَ ََؾَ ََ‪َ،‬ڪؿَ‬ ‫ڪ َسََََ َ‬ ‫ََََعََ َ‬ ‫ْيِنَََ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫‪452‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ؿؾَّـَؿ‬ ‫‪َّ،‬ؿهھـَذَڑََ َ ََ‬ ‫بََ ََذَ َ‪٥‬بَََّلََََ َ‬ ‫ـذَ ََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ٕـََىَ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫‪َ129‬‬ ‫َ َ‬ ‫چـڙَََ ََ َ ََ‬ ‫َََ ََََََ‬ ‫يـؾَذـڑَ؟ََ‬ ‫‪َٜ١‬هـَڑ‬ ‫َََُُّيَََََ‬ ‫ّـٿ‬ ‫ُي‪َ،‬ڇؿڑََڪَ ََ َ‬ ‫َََ َُيََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫َڪَڋََرََ َََ‬ ‫َافََڇََََرََ َ‬ ‫ؿؾََسَ‪َُٛ‬يَ‪َ.‫‪َ128‬‬ ‫َََََرََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڒراذَ؛ََ‬ ‫َََّڋََرَ ََََ َ‬ ‫ّـٿ‬ ‫ََٕ َ َ‬ ‫يتََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـََََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ؛ََ‬ ‫ي‪٢‬دفَؾ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ڃؿَٿُـ‪َ،‬ڪؿڂ‬ ‫َم‪٤‬سََـيَرَََ‪َََ َََََََ٠‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫يـذَ؛ََ‬ ‫َك‪ٛ٢‬ؾًََََ َ ََ ََ َََ َََ ََ َ ََََ‬ ‫ًَََ‪٢‬وَرَََََ‬ ‫ؿبَ‪ٚ‬څـ‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾَُّيَٿُـََََ َ‬ ‫َهؿؾَ‪َ.‬‬ ‫َؿََّـ‪َ١‬چَـ‪َ،‬ك‬ ‫‪َ،‬هُؾَََ‪ََ َٚ‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَ ََ ََ‬ ‫ْيِنَََ‪َ 5َ-َ4‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫‪َ130‬‬ ‫ََََ َََََ‬ ‫َهـَـاذََ َ‬ ‫ڪََرَََيـؾ؛َََ‬ ‫ـَكؿڑََ‪َََ٤ََٚ‬ؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ّـٿ‬ ‫ََََٿََرََ َ ََ ََ َ‬ ‫هيََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.

‫‪َ131‬‬ ‫‪٢َ١‬ڌاَفـذَ؛ََ‬ ‫‪َ،‬ــ!َكؾَڇ‬ ‫َ‪٢‬ڌاَفـذَ ََ َ ََََ‬ ‫ّـٿ‬ ‫َََـَ َ‪١‬ڌَ َيؾَ ََ َََََ َ‬ ‫ََََُيَ ‪َ َََََ ََ١‬‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫كؿڐـَڒذَ َزَََاََڐََڙيَََؾَََڗَ!َ‬ ‫َََََََڙََََ َ‬ ‫ھَڇـكـذَ؛ََ‬ ‫يؿاذَيَـُي‪َ،‬ڇ‬ ‫ڇـكـَڇـ‬ ‫َََََڒَڕََََ َ‬ ‫َ‪٢٠‬وَ ََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫فَـاذَ؛ََ‬ ‫َََڒََـَك‬ ‫َڪرف‪َ،‬‬ ‫ؿذََ َ َ‬ ‫ڇَلَڃََٿؿَڇ‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وڙَ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ َ َ‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫ـذَ؛ََ‬ ‫َََََيؿَ‬ ‫ؿؾََسَ‪َُٛ‬ي‪َ،‬ڐ‬ ‫ؿؾَذاكي‬ ‫ََّ َچَيَ َ ََ‬ ‫‪٢٠‬وھَُخَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڪَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ـڪـذَ؟ََ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫ََ‬ ‫َه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ڃ‬ ‫َ‪٤‬‬ ‫َ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬‬ ‫َََ‬ ‫‪َََُّٜ١‬‬ ‫َ‬ ‫َكؿَڪََ‪ُ٢‬يَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫‪٢‬ڀـذَ؛ََ‬ ‫ڙا‪َ ََّ،‬ڌَـََا‬ ‫بََٿَََيؿَك‬ ‫َََفََ َ‬ ‫ڪَ ََََ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫كَـََ َ‬ ‫يـذَ!َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪوـَََايَرتََف‪َ،‬‬ ‫‪٢‬ڊَََََ َ َ‬ ‫‪َ ََ١‬‬ ‫ََََََّڅجَََاََخاَََََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬كؿؾَََ َ‬ ‫طـذَ؛ََ‬ ‫ؿڙـَ‪٢٠‬وھَؾ‬ ‫ڪ َ َ ََََ َ‬ ‫ڪُيََّ َڊَََ َََََ‬ ‫َُيڑَََ‪َ ََ َ ََ٠‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َّـَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَڋَرََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ َََ َََُّٜ١‬‬ ‫ڪَََََ َ‬ ‫ؿڪـذَ؟ََ‬ ‫َكؿَڪََ‪ُ٢‬يَََََ َ‬ ‫َهـَڪَ َ ََ َ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ!َ‬ ‫ََََفَ َ‪ٚ‬ـَك‬ ‫ھڙف‪ََ،‬ا‬ ‫ـَذَ َڑََڊَََ َ َ‬ ‫ھڙاؾَٿ‬ ‫ڊَ َ ََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫َٓـذَ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿَهؿََٓ َ‬ ‫ڪََ ََ َ‬ ‫لـذَ!َ‬ ‫ڪَََهؿ‪َ،‬ك‬ ‫ُـؾَذَڐََ َ‬ ‫ََََّ َ‬ ‫ََََََََ ََ َ‬ ‫َ َږ َ َږ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫ََََ َڙ‪ٚ‬ؿََا‬ ‫ڪَ َ‪٥‬ؽَ َ‪َ١‬ؽَ َسََ َداََؿٍَََاَ‪٣‬ـَمَ َږؿَ َةَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََفََڇَََ ََ َ‬ ‫ڪـذََََ ََ َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَ ََ َ‬ ‫ڪـذَ!َ‬ ‫َهؿ‪َ،‬كؿؾَكـؾََ‪٠‬‬ ‫َََ َرَ ََََََ ََََ‬ ‫َكؿؾََٓ‪ٛ‬قـ‬ ‫ََٓ ََ َ‬ ‫ھََٓ ََ َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪453‬‬ .

‫َږ‬ ‫‪٢‬داَځـذَ؛ََ‬ ‫‪َ،‬هَتَځ‬ ‫يَ َږؿََڏَ يَؽَ َ‪٥‬رََاَ‪٣‬ـَمَ َږرَڑََََ‪َ ََ٠‬ږؾَََاًَََيََږڕَ ََ َ‬ ‫ََََچََ َََََ َ‬ ‫‪ٚ‬ؿَڎََََََ َ‬ ‫ؿؾَاـّـذَ!َ‬ ‫‪٢‬ؿَكـذَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ ََ‬ ‫كَرَ َََ َ‬ ‫ڋجََكََََ َََ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َزاذَ؛ََ‬ ‫ََََ‪ََََُُٛ٢ََٚ‬يَََـَيـَ‬ ‫‪ََ٣‬ڂَََ‪ََ٠‬ڙَيََُـَ ‪َ٣‬ڌَيـ‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ ََ َٚ‬‬ ‫ـُيَڇـذَ؛ََ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دََٿََََُُيَڇ‬ ‫َََهللَََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ـُ‪َٜ‬هـََا‬ ‫َڏ‪َ َََََ١‬‬ ‫َََََرَيَ ََََ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَخاذَ؛ََ‬ ‫َََخَ‪َ١‬ــَك‬ ‫ڪـ‪َ،‬‬ ‫َََََؾَََ‪ََََ٠‬ٿـؾَََهَڌَ َ‬ ‫هؿٽ‬ ‫َََََََ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََََىَدَ َ‬ ‫َهَيؽؿَڒؿَ‬ ‫فَڒڋـذَ؛ََ‬ ‫يثَََڗ‪َ،‬ا‬ ‫فڑَ َاََ َََ ََ َ‬ ‫َََََ َ‪١‬ڌَ َ َ‬ ‫‪ٛ‬ؾََ َ َََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ؛ََ‬ ‫ـڑََ َ َََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ڪَََ‪ِ٢‬بََځََََرََؾَََََ َ‬ ‫َڪُيَـ‪َ َََ٣‬‬ ‫ـَٽَ َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫لـذَ؟ََ‬ ‫ـَڐـؾَځ‬ ‫ََََََڒَ ََََ‬ ‫َ‪٤‬ـَكؿَُّي‪َ،‬هـَځ‬ ‫ّـَڪَََُؾَََ‪َََ َ َََََ ََٚ‬‬ ‫ََََََ َ‬ ‫َهَيَڃََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڀـذَ؛ََ‬ ‫َهـؽََ‪َ١َََٜ١‬قَ َ‪ٛ‬ـ‪َ،‬‬ ‫ََََّڅََـجَ َاََفََ َ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫َهَ َ‪ََََٝ‬ـَ ََ َ‬ ‫‪٤‬ڪـذَ‪َ.‬‬ ‫َََََلَ َُيََ ََهَـَځ‬ ‫را!َځ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ّـذََُيَََـَ َيَْ َ‬ ‫ـاَـَّريراڍَ‪َ 16َ-َ3‬‬ ‫‪َ132‬‬ ‫َ‬ ‫ؿيلََّ َََُْـ؛َََ‬ ‫ََّڇَ‪٠ََ،‬‬ ‫َڪـذََڎََ َ‬ ‫َََرََؾَََقَ َ ََ َ‬ ‫ّـََهَؾََ ََ َ‬ ‫ََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾَََ‬ ‫ََََ َڈَيؿَا‬ ‫َََََـَا‬ ‫ََََڃََ‪َ،‬ڇـَڄ‬ ‫َا َ‪١‬دَ َذَََهَ‪ََُ٢‬يَا‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪454‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ـَ َ‪َٙ‬ؾََـََّـََََ‬ ‫َيجَ َََََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َ َََ َََّٜ‬‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ16َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪455‬‬ .‬‬ ‫ڐَ‪َ،‬ځ‬ ‫ّيؿَڇـّـَځ‬ ‫فَرَ ََََََ َ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ1َ-َ2‬‬ ‫‪َ134‬‬ ‫َََََََيَ َؿؾ؛َََ‬ ‫ََََرڊَََھ‪٠َ،‬ي‪َ٢‬ھ‬ ‫‪٠َ،‬ـڙَھََؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َڐـَّـََذيَََؾَ ََََ‬ ‫ّـذ‪َ١‬گَََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫رف‪َ،‬كـڙاَك‬ ‫َََفَرََڒَََّ َ َََََ‬ ‫َ َڒڙيَََؿؾََا‬ ‫َّڋَ َ ََ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَهـََسَؿَ َ‪١‬ڊَََڗ‪ََُُ١ ََ،‬يََََّ َجََ‪َ َََ١‬‬ ‫ھـذَيؾ؛َََ‬ ‫ڇَ‪َ٤‬رَ ََڇََََ َ‬ ‫َََ َذََؾَََّڂََٿََََُـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ك‪٢َََّٜ‬چھـ‬ ‫يـذَ َيؾَ َََََ َ‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ 17َ-َ1‬‬ ‫‪َ135‬‬ ‫ّـذ‪َ َ١‬‬ ‫َََهللََ ‪َََ٣‬ڳََاَََ َڈَ ََُيََ ََهَـ؛َََ‬ ‫‪ٛ‬يجَ‪ََ،‬ا‬ ‫!َّـذَ ‪َََََ٣‬‬ ‫گ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََؾََ َ‬ ‫ََڪَرََيجَ؛ََ‬ ‫ذراؾََا‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫ََََؿَڄََڇَََڌََؾَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫َََـَڇ‬ ‫ڇـَڄ‬ ‫‪٢‬چھـذََؾَََّ َ‬ ‫ڂَٿََََُـَ‪َ .‫‪َ133‬‬ ‫ڐَ‪َََ،‬هَ ََھڙَ ََ َ‬ ‫ّـذ‪َ١‬گََََّـََـََََّ َ‬ ‫ََهـ؛َََ‬ ‫فَفيلَََفَڐََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َِنڑََ ََڋَ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬هَََُ ََ َ‬ ‫َاَََ ََ َ‬ ‫ؾَّـََاَڈَ َؾََاََ‪َ١‬چَََََ َ‬ ‫ؾَّـَََڋَ َ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َََََريَـَ ََ َ‬ ‫َُيَڪَؾََ َ‬ ‫َڪَراََڙَََهـََ‪َ.

‬‬ ‫ََََََؾََ َ‬ ‫قڏَ‪َ،‬ڒ‬ ‫يؾَڪَ ََ َ‬ ‫ؾََّ َ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫‪َ137‬‬ ‫َ‪َ ََ َ َ ََّ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َُّي؛َََ‬ ‫ؾَٕـىبََ َ‬ ‫ّـذَ ََ ََ ََ َ‬ ‫فَذاةََّوـََؾَ ََ َ‬ ‫ؿخـَڪَ ََ ََ َ َ‬ ‫ؿؾ‪٤َٚ،‬يـَهؿڊََهَؿاََؾََ؛ََ‬ ‫‪ٛ١‬ڏََځََََرفَڈ‬ ‫ڈَـَََ َ‬ ‫َََيََـڙيَ َ َََ َََََ ََ َ‬ ‫ََََؾَ ََ َ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَ ‪َ٢َ٣‬چَ َھـَََـَيـََ‪َ.‫‪َ136‬‬ ‫ّـذَ ََ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََََ‬ ‫يـخَڪيؿ؛‬ ‫ـَهؾََََ ََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫َ‪َ،‬هـَڑ‬ ‫َََّقيـََؾَ ََ‬ ‫فَذاةََ َ‬ ‫اََؾََ ََهَ َـَ‪َََ،‬عَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫‪٣‬ڌـَ‪٠‬ـ‬ ‫ـڑَ َ َ‬ ‫َڋُـ‪٠َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َََََڌَ َ َ‬ ‫َََ َڑَڕَََاََڋيؿَاَ‬ ‫ڪؿََڙَ ََ َ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫ـَ َذََََـ‪َ َََٛ٣‬ؾَََهـَ‬ ‫‪َ،‬ذَ‪ََ َٚ‬‬ ‫ََبَ ََ!َذاؿَ‬ ‫!َذَ َزَ ََ َ‬ ‫َََـَََّ َيؽَ ََ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ5َ-َ5‬‬ ‫‪456‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َ‪َۡ،‬لَ َ‪ٟ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪٤ٛ‬ؿا‬ ‫َََـَڇ‬ ‫ڇـَڄ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 6َ-َ2‬‬ ‫‪َ138‬‬ ‫َََََرََكََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َڏفَ؛َ‬ ‫ََََڎََ َ‬ ‫ؿَٖريَ َـؾَڇـ‬ ‫ـََّقََ َيؽَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ّـذَََيـؾَٿ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڐـَََڎَ َڏَ ََََ َ‬ ‫فَڅـڏَََاََ َََٕ َيؽَ!َ‬ ‫َََ َ َََ‬ ‫‪َََ٠‬لـؾََ‪٠‬‬ ‫َُي‪َ،‬ڒذَ ََ َََ‬ ‫َََََڗَ‪َ.

‬‬ ‫ڪَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪ََ َ٠‬‬ ‫َعـَٓ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫‪َ140‬‬ ‫ؿََّ َ‬ ‫َََڏََََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََؿَ َ‪١‬دَ َذََڊـ‬ ‫‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَڊ‬ ‫ڱَ َََ َ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊيَڪَ ََ َ‬ ‫َََ‪َ َ١‬‬ ‫وـذـَاـَ‪َٚ‬رَفَ!َ‬ ‫َََـَڄَ ََ َ َََ‬ ‫گ‪َََ،‬ـَيؿَ‬ ‫َڋـڙ‪ٚ‬ـَا‬ ‫‪١‬چؾََ ََ َ َ‬ ‫اَ َ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ141‬‬ ‫ََّکـََڎَ؛ََ‬ ‫ُي‪َّ،‬ـڅؿَ‬ ‫ف!َٿؿََّ‪٢‬قَََ‪ََ َََ َٛ‬‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََهَ َ َھؽََ َ‬ ‫َََؿَ َ‪١‬ڊَ ََََََ َ‬ ‫َََ َ‪ٛ‬راََڎَ؛ََ‬ ‫َََََ‪٢‬وھََـََـََ‪٠‬‬ ‫ڒـَـاڑَََـَڏَاَ َ‪١‬دَ َذـ‪٠ََ،‬‬ ‫‪ََ ََ َ ََ٣‬‬ ‫َ‬ ‫ََََََڎَََ َ‬ ‫ََََ َؾََََڐـَ‪َ.‫‪َ139‬‬ ‫ََََّ‪ٛ‬څَََـَ!َ‬ ‫‪٢‬دـ‪َ،‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََّقَؼَ ََ ََ‬ ‫‪َٓ،‬رَيَعََ َتََ َ‬ ‫ّـذفََََّڂََ َ‬ ‫َََىَؼَ؛ََ‬ ‫َََىَؿَيؿَََ َتَََهؿَ‬ ‫َََـَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬‬ ‫ََََکؿَ‬ ‫‪ٙ‬رَيؿَََََلـؾَك‬ ‫ََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫عرَؼَ َتَََ‪ََ٠‬رَ َ‬ ‫ٕؽََ ََ َ‬ ‫ؿؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََؿَاََـَك‬ ‫‪َ،‬ڪَ َرفَك‬ ‫َََـَ‪١‬يؿَڇـ‬ ‫َهَ‪َُ٢‬يَځ‬ ‫ّريراڍَ‪َ4َ-َ6‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪457‬‬ .

‬‬ ‫يـَڪـڇ‬ ‫‪٢‬داَـََََ‬ ‫ـڑَََهؿََ‪٠‬‬ ‫‪َٜ‬ڪََ ََََ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫‪َ٠‬ڙَ‪َ َ َٚ‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ 5َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ143‬‬ ‫َََََََ َ‬ ‫قـبَ؛ََ‬ ‫يؾڑََؽََڑَ‪َََ،‬ڪَ ََْـَٿ‬ ‫َََـَڐـَ‪٠‬‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫َََََ ََََ‬ ‫يـَڪَََ َ‬ ‫ـَڇرَ َ َ‬ ‫ؿابَ؛ََ‬ ‫َََََ‪َ َٛ‬ڙـَك‬ ‫ؾَڏـَؿَََََڐـ‪َ،‬ك‬ ‫ََّ ََ َ‬ ‫هَ‪َ َٛ‬ڙـَََڏَ َ‬ ‫ََََ َؾََمَََََ َ‬ ‫َڒبَ؛ََ‬ ‫َََََ‪٢‬وَ ََھـؾَاڐ‬ ‫ََََڏََََؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ َذََكـَڊـ‬ ‫َاـكَََُيََا‬ ‫َََََ َُيَََ َ‬ ‫َََّ َ ََ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ؾَڐـ؟ََ‬ ‫ََََ َََ َ‬ ‫ََََ َڏَُيَك‬ ‫ؿؾَڪَََُؾَڇ‬ ‫ؿابَ‪َ،‬ك‬ ‫‪٢‬دـَداةََهَ ََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ144‬‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫ـَََّ َ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫ََََ‪َٜٛ‬ٿ‬ ‫ُيَ‪٠‬ؿؾَّي‪٤‬‬ ‫َََ‪ََ ََََ َٛ‬‬ ‫يـڑَ ََ‪َّ،‬ـَ‪٠‬‬ ‫َََـ!ََ‪٠‬‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫ََََڙَ َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫ّـَكـؾَڪَڕَََاََڏََََ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫َََـَ َڈَُيََ‪َ َ١‬‬ ‫ڪَرَ َف؟ََ‬ ‫‪َ،‬هـؾَ ‪َ١‬ـَ‪١‬چـَ‬ ‫يـڑَ ََ ََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ6َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪458‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ142‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َُيَََّ َ‬ ‫ڱََ َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫ّـَ‪٠‬‬ ‫كـ‪َ٢ََّ،‬گَََ‪ََ٠‬ڙَـََـََََّ َ َ‬ ‫َڪَ‪َ َََٛ٤‬ؾَََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ؛ََ‬ ‫َڏف‪َ،‬ڪؿَهؿَڇ‬ ‫يـَڪـف‬ ‫‪٢‬داَـََََ‬ ‫ڪَ‪ََََ ََٛ‬‬ ‫ََََيَڙََؾََڇَََ َ َ‬ ‫َََ ََؽََ َ َََ َََ َ‬ ‫ؿذَ ََ ََ َ‬ ‫ََََذَ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـَلَ ََ َ‬ ‫َََََـڙَفَ‪َ.

‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َڇ‬ ‫ََ‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇؿذـَذ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َََََ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫دا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫َ‬ ‫خَاََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؿذَ َڇََ‪َ2َ-َ2‬‬ ‫ڇَ َ َ‬ ‫‪َ146‬‬ ‫‪١‬ڀـذاََّ َڏَََڪيؿ‪َ،‬اَ‬ ‫َ‪َ:‬ڒڑََ؛ََ‬ ‫َََڋَؿَََنَ َََ‬ ‫ََََََځـَ‬ ‫َّـََََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََکؿََ ََ ََََ َ‬ ‫ؿؾَژَـاڑََ؛ََ‬ ‫َََََيؿََ ‪ََ٣‬ڙَ‪َََٛ٣ َ،‬ريَ َ ََ ََ ََ‬ ‫ـَكـذََـَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ڈ‬ ‫‪َٚ‬ڪَك‬ ‫َََََڏَ َ‪١‬ديَََؿؾَ‪َ.‬‬ ‫وھـؾَّـََ‪َٜ١‬ڈ‬ ‫ََََ َََ ََ َ‬ ‫َََهللََ‪َ،‬ڈ‬ ‫ـَهؾََا‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ّـَڄ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ6َ-َ7‬‬ ‫‪َ147‬‬ ‫َ‬ ‫ُيَهؿَ‪َٙ‬ـَ‪َ٣‬ـقَََؿ؛َََ‬ ‫َََََؾَََهَ‪َََ ََ ََ٢‬‬ ‫َََـ‪َ،‬ك‬ ‫‪١‬ڀـذاَّيُ‬ ‫َّـََََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َرفَ‪َ.‫‪َ145‬‬ ‫َ‬ ‫َََـَ!َ‬ ‫‪َّ،ٜ١‬ـَ‪٠‬‬ ‫ََََّ َکَََـُُيََََََ‬ ‫ـُي‪ََّ،‬ڂََ ََ‪َ٤َٙ‬قَََُُي‪َ،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫ّـ‪٠‬ـَڋَـََيَ َََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫يڃُيَـَّـَ‪٠‬‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڈـَاـذََََُيَڇ‬ ‫اَ ََََ َ‬ ‫َََـَََ َََ‬ ‫َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫َََ‪١‬عـَ‪٠‬‬ ‫َُي‪َ،‬ڋَـََيَـُيََا‬ ‫َََََ َڏَ َََ‬ ‫َََََؿؾََ‪َٜ١‬ڊ‬ ‫ڊَـَرََََڐـَك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫يؿَڇـڎَڑ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇڒَ‪َََََََٛ‬‬ ‫َََ ََََ‬ ‫‪َ٠‬ؾَ ََڇََرَََيـؾََ‪١‬يُ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 8َ-َ7‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪459‬‬ .

‫‪َ148‬‬ ‫رفَڪََ َ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫فَڇـذََ ََهَـ؛َََ‬ ‫ََََ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڀَخَذَيـؿ‬ ‫ؿََّ ََ َ‬ ‫َّـَ َ‪١‬دَََ َ‬ ‫‪٢‬ڌَ ََََ َ‬ ‫ڎڪَ ََ َََ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫يتَهَ َـََََـَڙاؿ‬ ‫ـَڎؿيلَ َڑَََڗََڊ‬ ‫ھڙف‪َ،‬هَ ََ َ‬ ‫َََ َ َ َََ َ‬ ‫ڪـَََ‪َ ََََ ََََٚ‬‬ ‫َََ َذَـاََجَ؛ََ‬ ‫‪ُ٢‬ؿؾ‪َ،‬ڒذَََ‪َََ٠‬ٿـََا‬ ‫َََڏَ َ‬ ‫ْيؿَڏـؿَ‬ ‫ڇَ ََََ َ‬ ‫ََََ‪١‬ـؿَ‬ ‫َڪـَ‪َ.‬‬ ‫َ‪٠‬ـذف‪َ،‬ڪَؿَََ ََ‬ ‫َحمَقََـيتََََ َ َََ‬ ‫‪ٛ١‬ـَخاََخََ َ‬ ‫ََخَذَيـؿَ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ12َ-َ3‬‬ ‫‪َ150‬‬ ‫َََََرََ ََ َ‬ ‫َـاذَ؛ََ‬ ‫َـاذَف‪َ،‬ك‬ ‫َّـَ‪١‬ؿََڎَ ‪ََََٛ٣‬ريَََؿؾ‪َ،‬ٿ‬ ‫َََََرََ ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫ََََ َؽََڪيـ‬ ‫َََََ‪٤‬ـَځـ‬ ‫ؿؾَُّيَځ‬ ‫َََ َ ََ َ‬ ‫ڇـذَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪ٛ١‬ـؾَ ََـََا‬ ‫اَََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ10َ-َٜ‬‬ ‫‪460‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬ك‪َٜ‬ـيَرََـَ‪َٚ‬يڅؿ‬ ‫َََََََٿَََََـُـَكؿ‬ ‫َهـَكؿؿ‬ ‫ََََڏَاَ‪َََََََ َََٛ ١‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 1َ-َ5‬‬ ‫‪َ149‬‬ ‫يـذف؛َََ‬ ‫ََّرَ‪َٚ‬ـََََََّ َ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ڙفََّڀَڪـ‪َ،‬‬ ‫ـڑَََ َ‬ ‫َّـَ‪َ ١‬ؿََڎَََڊََ َ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫كَؾََََـَڌَاََ ََََ َ‬ ‫َهـَڒذف؛َََ‬ ‫ََََ َذـاََجََ َ َََ َ‬ ‫ُيَكـذَََڗ‪ََ،‬ا‬ ‫َََََڗَ‪َ.

‫‪َ151‬‬ ‫َََڎََ‪َ٣‬کيـََا‬ ‫ََََ‬ ‫ََََََڑـَََ‪ََُٚ‬ـ؛‬ ‫ي‪٢‬چـذَ‪ََ،‬ا‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََََهـَ‬ ‫ََََََّ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َََ َ‬ ‫ڌـذَ؛ََ‬ ‫َََََـَڇ‬ ‫‪١‬ڪـَڪَ َږؾََؼَََيَڪَ َږؿَؾََََ‪َََُٚ‬ـ‪ََ١ ََ،‬ڪـَڈ‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‪َ ََٛ‬‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ؿَََ َاذَ؛ََ‬ ‫َفڑََ ََهَـَك‬ ‫َ‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫ـ‪َ،‬كؿ‬ ‫َََََ‬ ‫‪٢‬دََ‪َََُٚ‬‬ ‫‪ََ٤َ٠‬ڪَ‪َََُ٢‬ـؾََ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ‪َََ،‬فيَـََُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـَ‪َ .‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َحمَقَ َتَََّـََڎََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ6‬‬ ‫‪َ152‬‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَڗَڒراذَ؛ََ‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ََڌاذاؾََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ ََ َََ ََ َ ََََ،‬‬ ‫َڇـّـَڗَََڏَڐََ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬چھـذَ؛ََ‬ ‫ڏََڏََََ َ ََ‬ ‫‪٢‬دـ‪ََٕ،‬يَ َتََـَ َډََ َ‬ ‫َََّ َََ َ‬ ‫يداذَ؛ََ‬ ‫ـ‪َ،‬خَ َََ‬ ‫‪٢‬دفَك‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََؾََ ََهَ َََ َ‬ ‫َفڑََ َ‬ ‫ـاَڗَََ َخَ ََ َ‬ ‫كؿََڏَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـََـََََّچَ َھـَََٿَََـُـَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ڇـّـَكَ‪٢‬‬ ‫يـڪَ ََََ َ‬ ‫َهـَڐ‬ ‫َؿڑََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ1َ-َٜ‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪461‬‬ .‬‬ ‫ََََََّچھي‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ْـََ‪٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫َََََ ََََََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ4َ-َٜ‬‬ ‫‪َ 153‬‬ ‫ْؿذَفََََََ َ‬ ‫ََڌاذاؾََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ ََ َ١َََ،‬‬ ‫‪١‬ـڇـڪَ؛َ َ‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََ ََ ََ َ‬ ‫ـَاـ‪ٙ‬ـََ َؼ؛َ َ‬ ‫ُيَهَ َََ َ‬ ‫َڪرف‪َ،‬ا‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ـَّ َتََ‪١‬ـؿ‬ ‫َََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َدمَ َ َ‬ ‫‪ََ َٚ‬‬ ‫ََََ ََََ َ‬ ‫ََََريَ ََڇََََ َ‬ ‫ُيَڇـڪََٿَََََـُـَ‪َ .

‬‬ ‫َفڑََكَََڙَََڪيؿ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڪَرَكؿ‬ ‫هـَڇ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََڏَ َ َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ2َ-َٜ‬‬ ‫‪َ156‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َڇڃَّؿََ ََـ؛َََ‬ ‫َـ‪ََّ،‬ـََرَََ ََ‬ ‫ََََّ‪ٛ‬څََ َََ‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙَ ََ‪َّ،‬ـَ‬ ‫َ َ‬ ‫َڑـَلڙَفَ‪َ.‬‬ ‫َََ‪َ َ ََ َ َٚ‬‬ ‫ََََـَڒ‬ ‫َََڊَ َھـَٿ‬ ‫هَڏَ َ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ3َ-َٜ‬‬ ‫‪َ155‬‬ ‫َكـؾَََهَََ‪ِ٢‬بََ َََ‬ ‫َهؿڑَ؛ََ‬ ‫ـڑََََ‬ ‫ََڌاذاؾََََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ،‬‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََ ََ‬ ‫َََ‪َ َ َٚ‬‬ ‫َََََ ََ َ ََ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ٿؿَڌـڑَ؛ََ‬ ‫ؿذََ‪٠ََٜ١‬‬ ‫‪٢ٛ١‬وؿ‪٠ََ،‬‬ ‫َََـََََ‬ ‫َُّيَڇ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫‪َٚ‬ؾََڇـَڄ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫يؾڑََََ َ ََ َََ‬ ‫َڇـّـَ‪ٚ‬ؿڑَ َََََ َ‬ ‫َََ‪َ.‫‪َ154‬‬ ‫ـَكـؾَََهَ َ َ‬ ‫ـَراََؽَ؛ََ‬ ‫ھڪَ ََ‬ ‫َََ‪ََََ َٚ‬‬ ‫ََڌاذاؾََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ،‬‬ ‫ّـََ‪َٚ‬ڙََ ََ ََ ََ َ‬ ‫َََََيؿ‪َ َ،‬‬ ‫يڅـڑََ َ ََ ََ َ‬ ‫َهـَىـؽَ؛ََ‬ ‫ڏََََٓرَـعَٿ‬ ‫َفڑََكَََ َ‬ ‫ََََ‪َ َ ََََََٚ!َََِٚ‬‬ ‫كؿََڏَ َ َ‬ ‫فڑََ ََذَ َڑََ َ‬ ‫ََجَـَؽَ‪ََ،‬ا‬ ‫َؿؾَڪرفَ‪َ.‬‬ ‫َََََوَھ‪َ:‬ڑ‬ ‫ا‪ٚ‬ـَدمَؿَ ََـ‪َ،‬ڑ‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َََََوھََـَ َ‪١‬دَ َذََََ ََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ 17َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪462‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫َََيَـََ ََََََ ََ َ‬ ‫‪٢‬ڍَ‪٠ََ،‬‬ ‫‪٢‬وھََا‬ ‫ََََ َ‬ ‫اََڐُيََ‪٠‬‬ ‫ڪََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ 9َ-َٜ‬‬ ‫‪َ159‬‬ ‫ََََرَََيـؾَََ َ‬ ‫ؿڅـ؛َََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڪ َؿؾَڇ‬ ‫ّڀڪـَڇ‬ ‫ََ‬ ‫‪َٜٛ٣‬ــَ‪َ.‬‬ ‫ُيَهـََا‬ ‫َََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َََََؽََ‪ََٜ١‬ؾ‬ ‫َ‪َ١‬ڪؿَؾـ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 5َ-َ10‬‬ ‫‪َ158‬‬ ‫َ‬ ‫َََڍَ َ‪١‬ڍَ؛ََ‬ ‫‪َٜ١‬ڍـذفََ‪َٜ١‬‬ ‫فََّ‪ٛ‬څَََـ‪َ َ َ ََََََ،‬‬ ‫َّـََ ََََ َ‬ ‫رَڈؿڙَ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ـَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذَڏفَ‪َ.‬‬ ‫َك‪٢ٛ٢‬وؿََّ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫َهـ‪َ ََّ،‬ڏَََََ َََ َ‬ ‫يػََ َ َََ َ‬ ‫ـاَـَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ17َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪463‬‬ .‫‪َ157‬‬ ‫ّـ‪ٚ‬يڙيَََ ََ ََ َ‬ ‫َََََّ َيؽَ؛ََ‬ ‫ُيَهؿَ‬ ‫ڊَهَ‪ََ َ٢‬‬ ‫ََ َََ‬ ‫َكؿ‪َ ََ ََّ،‬‬ ‫ؿؾَّـذَ َيؾََََََ َ‬ ‫َََََ َيؽَ‪َ،‬اَ‬ ‫َََخَ َبَََڗَ‪َ.‬‬ ‫َََََڃََڑََـَََََ َ‬ ‫‪١‬يڅيڃ‪َ،‬ڑ‬ ‫‪١‬ي‪ٛ‬ؾََََََ‬ ‫َََ‬ ‫ََََََََوَھـ؛َ‬ ‫َڗ‪َّ،‬چڃَّـَٿؿَڈ‬ ‫لـَيَڋَ َتََ َََ َ َ ََ‬ ‫هـَڋَََ ََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫فةَهـََ ‪َ ََ٣‬طَ َ‬ ‫چـَ‪َ.

‬‬ ‫‪١‬کؿٽـَژَََََّ‬ ‫َََََ ََ‬ ‫َهـَڋَؿََُي‪َ،‬ك‬ ‫َڎَ‪َ٤‬رََ َ ََ‬ ‫ؾََّـَ َََََ ََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ8َ-َ6‬‬ ‫‪َ162‬‬ ‫َكـَـڏـَََـيَرَ؛ََ‬ ‫َڪرف‪َ،‬هَ َؾَََ ََ َ َ‬ ‫َسؿَك‬ ‫ََّ َڏََ َ َ َََ َ‬ ‫َََََ َؾََ َ‬ ‫َََريَ؛ََ‬ ‫َـَڇـڐؿڙفَڇ‬ ‫ََََـَ ََََََ َ‬ ‫ََََََيـؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ٿـَك‪َٜ‬ڒهَـَٿ‬ ‫اََ ََََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َهـَّؿڂـََّ َ‪ٛ‬ـَ‪َ.‫‪َ160‬‬ ‫ََََٿََرََڇَََؿََؾَ؟ََ‬ ‫يؿؾَڇ‬ ‫َََََٿَََََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڪؿؿ‬ ‫ََََ َؾََ َ َََ‬ ‫يؿؾََّ َؿذاك‬ ‫َّرَكَََ ََ َ‬ ‫ڊھـڑَََ‪ََ٣ ََٜ١‬ڒََ َؾََڊَََ َ َ‬ ‫ھڐََ ََََ َ‬ ‫ؿؾَذَـََؾَ؛ََ‬ ‫يـَ‪٠‬ـؾَٿ‬ ‫َهؿ‪َ،‬ذََََََ‬ ‫َََ‬ ‫ََََـيَََ َ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َكـؾَ‪َ.‬‬ ‫يؾڑََََ‬ ‫وـَڇ‬ ‫ڋيلـذَيؿَََ‪َٜ١‬‬ ‫َََڋَؿََؾَ ََََ َ‬ ‫‪َ،‬ڇـذَََ‪َ َ َََٛ٢ََ٠‬‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڪؿ‪ٚ‬يـذفَ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫‪َ161‬‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َََڙَيـ؛‬ ‫ـڄڪََ‪٠‬ي‬ ‫َََََ‪َُ٢‬يَ‪٠‬‬ ‫َََََيؾ‪َ،‬ك‬ ‫ََهـَّيؿ‬ ‫َس‪ََ٢‬ڊََ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫ليؿؾَ‪َ.‬‬ ‫كؿَذَ َڑََڈََََََ‬ ‫‪ََّ،‬رَڄَ َُيََ َََ َََََ َ‬ ‫يؿَڪَريَ ََ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫‪464‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََكـؾَََهَ ََ‬ ‫َ‪١‬ؿڑَ‪َََ،‬ڏَ َََ ََََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ 7َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪465‬‬ .‬‬ ‫َََََََ َ‪٢‬وَھََډ‬ ‫ھ‪َّ،‬ؿَ‪٠‬ـذَفَٿؿََ‪٠‬‬ ‫ؾَهؿَ‬ ‫َيؽََهَ‪ََ َََٛ٢‬‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ 1َ-َ2‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ165‬‬ ‫ّؿَهَـَ‪َ ٠َ،‬‬ ‫!َڏََ َََ‬ ‫َََََّ َ‬ ‫ڌؿَڪَيَؿ؛َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَ‪َََ،‬هَ‪َََٛ٢‬ؾَكؿََ‪٠‬‬ ‫َََََََٿـََََّرََ َ‬ ‫َََڔَََََ َ‬ ‫َََ َ َ َ‬ ‫ـڅ‪ٛ‬ـذَ َََ‬ ‫َََََََ‪ٛ‬رََََ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫يؿڑَ؛ََ‬ ‫چـ‪َ،‬كـؾَهـَّؿَڊ‬ ‫‪ََّٜ١‬ڋَ َ َََََ ََ َ ََ‬ ‫َََؽََ‪٠‬‬ ‫ََََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫هؿََ‪٠‬‬ ‫ؿذَََََ َ‬ ‫ڒـؾَََهَ َڳََڏََََ‬ ‫‪١‬چؿَڏاكـذََؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ڀَََاََـَ‪١‬داََ‪َٚ‬ـَځ‬ ‫فـهللَذفَڇ‬ ‫ََََريَ َؾَ ََ َ‬ ‫‪َ ََّ،‬‬ ‫ََ ََ َ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 6َ-َ1‬‬ ‫‪َ164‬‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢‬جَ؛ََ‬ ‫ـَّؿَڇ‬ ‫ّؿَڇ‬ ‫رـ‪َّ،‬ؿََّرََََّؿََـَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫ََََ َډَ َ َََ َََ َ‬ ‫َََََ َکَ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ٢‬وَھ؛َََ‬ ‫َََـَ‪٢ََََٛ١‬وؿََ‪٠‬‬ ‫يؿ‪٠َ،‬ؿؾَڇ‬ ‫ـڙَََََََ‬ ‫ـَهـؾَڇ‬ ‫َََ ََ ََ‬ ‫ڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڏَ َ‬ ‫َََڏَدمَ َََ َََََ َ‬ ‫َََ َرفَ‪َ.‫‪َ163‬‬ ‫َ‪٢‬ڊََؾَ؛ََ‬ ‫ّ‪ُْٛ‬يََََّوَ َؾََاََََ َ َََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ځرف‪َ،‬ڋؿذاَََّـَََڋََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـَ‪ََََُ١‬يـؾَ‪َ.

‫‪َ166‬‬ ‫َ‬ ‫َمـڑََ؛ََ‬ ‫َـَذَ‪ََ َ٢َٚ‬‬ ‫ََََ ََذَخََ َ َ َََ‬ ‫ـَذاَؿ‬ ‫ّؿََ ََ ََ‬ ‫ََڪرف‪َّ،‬ؿََ َ ََ َ‬ ‫ـََكََََعَزََََ‪َ ََ٥٠‬ږؾََكَََ ََٔ َـڑََ‪َََ،‬ـََكَََذَ ‪٥‬ؽَََ‪َ ََ٠‬ږؾََكَََ ََٔ َـڑََ‪َ .‬‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫‪َ167‬‬ ‫َ‬ ‫ڒبَََََ َ‬ ‫ََّڪَـََـيَََ َؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫‪َٜ١‬ڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫ّؿڍا!ََّ َ َ‬ ‫ََََڐَـيَََ َؿؾَََ َ‬ ‫َڐـ‪َ،‬ـَ َذَـَڄََـيَََ َؿؾَََـَڈَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪ٚ‬ـڎَََ ََََ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ـڑََ ََذَ َََ‬ ‫ذاڄـَهَ َ َ‬ ‫ّـَڪَََُ ََََََ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫؟َهـَكؿََّ َ َ‬ ‫َڋـڙَ‪ٚ‬يَََ َؿؾَ‪َ .‬‬ ‫َّـرَ‪َ،‬كؿف‬ ‫ّ‪٢‬دفََٕ ََبََ ََ َ‬ ‫َڪـذَََيَََكَََ ََ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 6َ-َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ 169‬‬ ‫وؿ‪َّ،‬يکـذفََّ‪َ َٛ‬سَ؛ََ‬ ‫ّؿڍا!َََٕبََكَََ‪٢ٛ٢‬‬ ‫َََ ََََ ََ ََ َ ََ َ‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٠َ،‬ؿؾَڐـَ ‪َ َ١‬‬ ‫ََََ‪َ .‬‬ ‫ؾ‪٠َ،‬ي‪٢‬ڌَذا!ََ‪٠‬‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫َََََڌَ َؾَ ََ َ َََََ َ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ5َ-َ6‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ168‬‬ ‫َڒڄـَفـرَ؛ََ‬ ‫ّؿڍا!َََٕبََكََََََ َََََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿ‪َ،‬فـَََعَؿََؽََََ ََََ َ‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫ََََََڕََ ََ َ‬ ‫ڪڙَفَ‪َ .‬‬ ‫َََـَََهَھ‪٤‬يؿ‬ ‫يبََ‪١‬يُ‬ ‫ََََ‪َ َٛ‬سَ ََََ َََ‬ ‫ََََََُـؾَڇ‬ ‫ڇَ َچَـَك‬ ‫َََٖ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ5َ-َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪466‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫يؿ‪َ،‬كؿَذََڑَََاََڐََڙيَََؾََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 2َ-َ7‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪467‬‬ .‬‬ ‫َََخَ َبََ َ َ‬ ‫َڏَُّيَهـَََڋَؿََؾََ‪ََ،‬ا‬ ‫ڋَ ََ َ ََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 4َ-َ8‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ171‬‬ ‫َ‬ ‫ّؿڍفََّيتَََََ‬ ‫َََـَ ََ َ‬ ‫‪٣‬ھَڪََُـ؛َََ‬ ‫‪َ،‬ڪـَهـَ‪٠‬ؿؾَُّيَڑ‬ ‫‪٣‬ؿڑَ ََ َََ َََََ ََ َ‬ ‫ََ َ ََ َ‬ ‫ؾَڪَـََََ َ‬ ‫ََََ َڌَ َذَََََ‬ ‫‪ََٜ١‬سَ َ‪ٛ‬ـَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ك‪ََّٜ‬ركَََي َؿََ ََ‬ ‫ّـَهـَڇ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڇؿڑَ َََََ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ172‬‬ ‫َڪَ َرَ َ‬ ‫تََ َ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫َََََ‬ ‫ََّکڅؿ؛‬ ‫ّؿڍفََََّرََ‪َ١‬يؿ‪َ،‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪١‬چَھَرََ َ‬ ‫َََ ََ َ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََ ََڇََيؿ؛‬ ‫ڪـَّـؿ‬ ‫ََََّ َ ََ‬ ‫‪ٚ‬ـڎََََڐـ‪َ،‬‬ ‫ذاڄـَهـَذَ َََ‬ ‫ڇَ ََ ََ َ‬ ‫ْـؾَڪَُيََڈََََََََََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‫‪َ170‬‬ ‫َََََرَ َ‬ ‫ڪَ ‪ََ٣‬چَـيَ َؾَ؛ََ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿ‪٠ََ،‬‬ ‫ّؿڍا!َََٕبََكََََََ‬ ‫ََ ََََ َ‬ ‫َڪوـَاَ‬ ‫ََََؾَََهؿََ‪َ.

‫‪َ173‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬چھـذَ؛ََ‬ ‫َََ‪٢ََٚ‬يـَڐ‬ ‫ًََََََيمـَ‬ ‫ـ‪ََّ،‬ڂََٿَََيؿ‪َ،‬‬ ‫ّؿذَ َڌَََ‪َ َََ َََُ٠‬‬ ‫َََََََ َََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬ؿاذَ؛ََ‬ ‫َََ ‪َ ََ٣‬ڒـَك‬ ‫ـڊَََّؿ‪،‬‬ ‫ٿََََ‬ ‫َََََ َ‬ ‫يؿَذاََڍَ ََ َ‬ ‫‪٢‬دََكََََََ َ‬ ‫‪َ،‬ذَ َ َ‬ ‫ڌُيَڇـذَ َََ ََََ ََ َََ ََ َ‬ ‫ََََيؿََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬ڇْؿ!َذاڅـَذاَٗـَٿ‬ ‫َََڍَََٽُيَڇ‬ ‫ّؿَ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ174‬‬ ‫ََََ َؿؾ؛َََ‬ ‫َََّ‪٢‬داََ‪٠‬‬ ‫ََّ َڒَ ََََََ َ‬ ‫ـڑََ َ‬ ‫ّؿََؾَََفَََرافَََََرََ َ‬ ‫ڙا‪٠َ،‬ـذَ َ َ‬ ‫ََََ‪َ ٢‬ؿََ ََ َ‬ ‫!َڒچََََڏََكََََؿؾ؛َََ‬ ‫ڌؿفَڇ‬ ‫ڇَََ‬ ‫‪ٚ‬ـذََََڐـَََعَمَرَ ََََ‬ ‫َََََؾََڏََََ َ‬ ‫َ‪١‬يـڏَََهـََ‪َ.‬‬ ‫َََََََ‬ ‫َََفََََيـؾَك‬ ‫َ‪َ،‬كيؽََ‪َٜ١‬‬ ‫ََََڂَ‪ََََ٥‬‬ ‫ـڑَََهؿََ‪٠‬‬ ‫‪َ ََََ َ َ٠‬‬ ‫ؿؾَ‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ3‬‬ ‫‪468‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڏاڏاڄ‬ ‫َـَهـَ ‪ََ َََ َََ٣‬‬ ‫ـَ َذَ ‪َ٣‬ؿَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 3َ-َ3‬‬ ‫‪َ175‬‬ ‫ََََرافَََََرَ ‪ََ٣‬ڂَ‪٥‬؛َ‬ ‫َََ ‪َََ٣‬ؿؾَ ‪َََ٣‬ؿؾَف‬ ‫َّڒَڙا‪،‬‬ ‫ّؿََؾَََ ََََ‬ ‫ََفرافرََ َ َ‬ ‫ََََ‪َ ََ َََ َََٛ٢‬‬ ‫ڇؿَه‪ٛ٢‬ؾَذَ َخَ َ‬ ‫ُيَڐـَڪَڂََ؛‪ََ٥‬‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪؿڙَك‬ ‫ََڪَََََ ََ‬ ‫َذََََ َََ ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪٢ٛ٢‬وؿََ‪َ.

‬‬ ‫ڪَيؿَ‬ ‫راؼـڄـََّڏَ‪٠ََ،‬‬ ‫ك‪َ ََ َََََ ََٕٜ‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ 8َ-َ1‬‬ ‫‪َ177‬‬ ‫ڇـَذَا‪َ١‬ديَََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ذََ ََ‬ ‫ّؿََؾََََـَذَ‪َ١‬يَ َ ََ َََ‬ ‫ؿؾَّؿڍيَََ َََ َ‬ ‫ََََڌَََؾَ؛ََ‬ ‫َََََٿََؿَذَََيؿؾَڐ‬ ‫ََََ َؾَََڗ‪َ،‬ڐ‬ ‫َاـ‪ٙ‬ـؾ‬ ‫اَڊَـَرَََ َ‬ ‫َهـ‪٠َ،‬ٿـَ‪ٙ‬ـََ َؼَكَََڙَََؾََ؛ََ‬ ‫َاـكَََيَـَ َََؿؾَََعَقَريََ ََََََ ََ‬ ‫ؾََّڙََؾَ؛ََ‬ ‫ََََ َڌَََيؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫َڈي‪٤‬ؿؾَڈ‬ ‫َََََؾََََََ‬ ‫ڈـٽ‬ ‫َََََ َََََْ َ‬ ‫يؿََّؿَ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫َؿكـَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫َََََ ََْڃََ َؽَڑَ ََڇََريَ َؾَ؛ََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڇ‬ ‫يػََ ََ‬ ‫يـَفَ‪ََ َٚ‬‬ ‫ٿََََ‬ ‫ََََََڋَ َؾَ ََ ََ َ‬ ‫‪َ،‬ڪـڪََ َ‬ ‫َََََڙَفَ‪َ.‫‪َ176‬‬ ‫ََََََََ َ‬ ‫ّؿََؾََ ََ َ‬ ‫ُيَذَڏََ؟ََ‬ ‫ڙا‪َ،‬ڪؿؿ‬ ‫َََ‪ََٚ‬ٿََََََ‬ ‫ََّـذَيڪـَ‬ ‫‪َٜ١‬ڪَلَ ََ َ‬ ‫ـَيَ‪َ ََ ََٛ‬‬ ‫‪٢‬ڊَ ََ َََََ َ‬ ‫ؿؾَڊؿَ‪َٚ‬يَ َؿؾَََڎَڏَ؛ََ‬ ‫ََََھلَََ َ َََ‬ ‫‪َ،‬ڪـڇؿَڪَرَ‪َ،‬ڊ‬ ‫ـَڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََرَ َ‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دَََ‪ََ٠‬ڌَـَََيُيَ‪َ.‬‬ ‫ڪؿذيََََـَڪـڇ‬ ‫َڪَ ََ‬ ‫ه‪ٛ‬ـَٿـَا‬ ‫َا ََ‬ ‫ََََؿَََ‪َ3َ-َ3‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪469‬‬ .

‬‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬كؿؾَك‬ ‫َََڎََََََََ‬ ‫يـؾَڪَرََڇـ‬ ‫ُّْـَ‪َ5َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪470‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ڌـذَ ََ‪َ،‬ڪَـَ َ‪١‬ڌَََ‪َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫كيََق‪َ١‬ڕَ ََڇََ َـََڇَََ ََ َ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ 9َ-َ1‬‬ ‫‪َ179‬‬ ‫ََٕ ََ َ‬ ‫ڏـَفؿََََََڏَ ‪ََ٣‬ڏَ؛ََ‬ ‫راػَََّيَََُؾ‪ََ َ ََ٣ ََ،‬‬ ‫َّؿَََََ ََ َ‬ ‫‪١‬ـ!َـاؾڑَََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڗَََهَؿاََ‪َٚ‬رََ‪١‬ـَؿ‬ ‫ّؿخـََّؿََـَََڎَڏَ‪َََ،‬هَََ ََ‬ ‫ََ َ ََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 6َ-َ4‬‬ ‫‪َ180‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـڅيؿَّـََڎَََ‪ََّ،‬ؿََ ََ َ َ َ‬ ‫َُي‪َََُْ ََّ،‬ـَ!َ‬ ‫َََََََََ‬ ‫َّؿََـَڐ‬ ‫ـَڏـذَ َََ َ‬ ‫ڪَ َ َ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڅـََڎَ؛ََ‬ ‫َََََڅَ‪َ٤‬ڃَََ‪ََ َََ َََ٠‬‬ ‫‪َٜ١‬ڪيؿ‪َ،‬‬ ‫ڏ‪ٚ‬ؾَڪَََ‪ُٛ٢‬يَََََ‬ ‫َ‬ ‫ڇَڍَ ََڇََرَََ ََ َ‬ ‫ََََـََُـََُيَ ‪َََُٛ٣‬يَ‪َ.‫‪َ178‬‬ ‫َّؿََََ َ‬ ‫‪١‬ـَڪَرََ َ‬ ‫َڑـڙ‪ٚ‬ـَ‪ٚ‬ـذَ؛ََ‬ ‫َڪَ‪َ َ٢‬ؾَََڗ‪ََ،‬ڑ‬ ‫ـڑََََ َ َََ ََ َ‬ ‫ََََ َڌَ َ َ‬ ‫ََََََّ َ‬ ‫َڀـَـاذَ؛ََ‬ ‫َََََـَ‪َ َََٛ ١‬ؾَََڗ‪َ،‬‬ ‫ڈَـَ‪َََٛ ١‬ؿٽـَڈ‬ ‫ي‪٢‬ڌََ َ‬ ‫ََّڅََََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬وـَََڎَ َڏََـَ‪َ.

‬‬ ‫َََ‪َٛ‬ـَ‪١‬چؿَا‬ ‫ََََ‪٤‬ھََ‪٠‬‬ ‫يمتََكَََ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫ڪَـَََ‪ٛ١‬ـََؾ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 4َ-َ2‬‬ ‫‪َ183‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـَـَڈَـَََََََ َ ََ َ‬ ‫َََؾ؛َََ‬ ‫َََڏَي‪َٛ٢‬‬ ‫َّ‪٢‬داَ‬ ‫يـ‪َ،‬هـَڪَلَڃََ ََ‬ ‫ّـَكؿَ‬ ‫َ‬ ‫َََََـَََ َََ‬ ‫َا َذَ َ‬ ‫ََََََ َََََ َ‬ ‫ف!َځؿذفََََّيَََُؾ؛َََ‬ ‫ُُي‪َ،‬ځؿذَ َََََ َ‬ ‫ډَََاـَڏََفََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ڪَ‪َ َ٢‬ڌَڐََََََ َ‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫َڪَيَََُؾ‪َ،‬ا‬ ‫َهـ؟َ َ‬ ‫َعوَََيَبََ َ َ‬ ‫ََََََ َړڃََ َ َ‬ ‫ـڅ‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ڪـڇـَيتَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪471‬‬ .‫‪َ181‬‬ ‫‪٢‬دََفَََرافََََ ََََ َ‬ ‫رَكؿذَََيـؾ؛َََ‬ ‫َـ‪َ،‬هـَك‬ ‫ََََّرََؾََڇََـَ َََ َ‬ ‫ّؤَ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ََََيَوَ َؽََڈَََرَاََـ؛َََ‬ ‫ـُـ‪َ،‬هيڏَاَََ‪ٛ١‬ؾَڈ‬ ‫ََََََ َََ ََ‬ ‫َاـڏَاَ‪َََُٛ١‬يَٿ‬ ‫اَٽَََؽَََ َ‬ ‫ََََ‪َ َٚ‬‬ ‫َڗََّډَڃََ‪١‬ـؿَ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َڪَـَ‪َ.‬‬ ‫َڒ‪ٚ‬ـ‪َ،‬‬ ‫َڏَََ َ‬ ‫ََّ َکَـڅؿَ‬ ‫ََََّرََ ََ َ‬ ‫ّؿذَ َڌََ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫ََ َ‬ ‫‪َ182‬‬ ‫يؿَهَ َؾَ؛ََ‬ ‫َََََرََٿَََََََ ََ ََ‬ ‫ؿڅـذاَڇ‬ ‫ََََ َ ََ‬ ‫ّـَڇ‬ ‫َ‬ ‫يـ‪ََ،‬س‪٢‬ڊَّيََؿََََ َ‬ ‫ؿا‪ٚ‬رؾَ؛ََ‬ ‫َ‪٠‬ـؾ‪َ،‬‬ ‫ڒَ‪١‬دَاَ َََؿؾَََعَمَيَؼََََ‬ ‫َََهَؿكَََـَََهَ ََ َ ََ‬ ‫‪ََ٣‬ڌَاَ َََؿؾَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪ٛ‬رؾَ؛ََ‬ ‫َََفَ َ ََََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ََؿؾَ‪٠‬ـؾَ ‪ََ َََ٣‬‬ ‫ََََََؾَََهؿََ‪َ.

‬‬ ‫َََََ َڏيََ ََ‬ ‫َََؾََ‪َََ،‬ـَڅََََڗَڊ‬ ‫َڪَٔلَََيقـ‬ ‫ڪـَ‪٠‬‬ ‫ّريراڍَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪472‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ184‬‬ ‫ُيَهؿََّ َ‪٥‬ڊَ؛ََ‬ ‫ؿؾَّـََذيَََؾََكؿ‪َ،‬‬ ‫ّـَّـ‪ٚ‬يڙيَََ ََ‬ ‫َ ََ ََ َََ‬ ‫َََََََّ َيؽَََهَ‪َ َََ ََ ََ٢‬‬ ‫َ‬ ‫ََڐـَ‪َ.‬‬ ‫َََََـَ‪َََُ١‬جَََّؿََؾَََ‬ ‫َذفڑََََڏَََ‪٥َ ََ٠‬ڊَ‪ََََّ،‬ي‪ٛ‬ؿَځ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـڑََ َ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَ َ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ4َ-َ10‬‬ ‫‪َ185‬‬ ‫فڑَََّـََرََ َََََ َ‬ ‫ُيَّـذَ ََ ََ َ‬ ‫َڪيؿ‪ََ،‬سَ‪َ ََ ََ َٛ‬‬ ‫فَذاةَ؛ََ‬ ‫َ‬ ‫ّريَاَ َ‪١‬دَ َ َ‬ ‫َََفََ َََ‬ ‫هـهَ َََ ََ ََ َ‬ ‫َ‪ٚ‬ؿڑَََاََڑََ‪َُ َٛ‬ي؟ََ‬ ‫ڪـڄـَداةَ‪ََ،‬ا‬ ‫ََ َ‬ ‫ڇرځـكـَ‪َ 3َ-َ1‬‬ ‫‪َ186‬‬ ‫ڙ‪ٚ‬ـَكؾَُّي؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ـَ َ َ َََ ََ َ‬ ‫ّيؿ‬ ‫َ‪َ،‬ـيَرََََََ‬ ‫َيؿَهؾَََّقيـََؾَ َََ‬ ‫ََََََ َ ََ َ‬ ‫َهـَكـمَ‬ ‫ََََؾََ؛ََ‬ ‫يـَ‪ٙ‬ؿؼـ‬ ‫َََََرَفَََـََََ‬ ‫َُّي‪َ،‬ك‬ ‫َََََريََ َ‬ ‫ََََڕََ َ‬ ‫كؿف‬ ‫َ‬ ‫ََََؿَڪَ َؽََكَََ َ‬ ‫ھيـَڒّـََؾََ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڒذَ ‪٢ََ٣‬چَ َََََ‬ ‫ڏَيََُـَك‬ ‫ڪََََََ َ‬ ‫َََ َؽََ َ‬ ‫ؾَـاََ‪َٚ‬رَـَ‪َ.

‫‪َ187‬‬ ‫َََََ َ‬ ‫َـ‪ٚ‬ـَٿؿَهـََؽَ؛ََ‬ ‫ـ‪َ،‬هَتَََهَرََ َ َ َََََ‬ ‫ّيؿاَڪَ ََ ََ َ‬ ‫رََس‪٢‬ڊََ ََهَ َََ َ‬ ‫ََََََ َََ َ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬فؽَ؛ََ‬ ‫ڪَ‪٠َ،‬ؿك‬ ‫َََُُّيَََـَ‪ََٚ‬ؾََََّريَََڗ‪٠َ،‬ـَڄ‬ ‫َ‬ ‫ََََََرََٿََََُُيَ‪َ.‬‬ ‫ؿڅـذا!َڇ‬ ‫َََََََ َ ََ‬ ‫ََََؽَ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫َََهَڙَيََُـَ‪٠‬ـ‬ ‫هـَ‪٠‬ـّؿَ‬ ‫َ ََََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ 3َ-َ2‬‬ ‫‪َ188‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ!َ‬ ‫ََّؽَرََ‪٤ََٚ‬يـ‬ ‫َ‬ ‫ڃ‬ ‫چ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‪َ،‬هڏ‪ٚ‬ؾَّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َََ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫َََ‬ ‫َي‪٢‬‬ ‫ڏ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫ـَهؿځ‬ ‫َََ‬ ‫ََ‬ ‫ّيُ‬ ‫َََ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َََڒيَ َؽَ ََ َ‬ ‫!َڪَرَََ ََ َ‬ ‫يُؾ؟ََ‬ ‫يـؾَڪَََ َ‬ ‫‪ََََّٜ١‬ڋرَيؾ‪َ،‬‬ ‫‪ٚ‬ؾَََََ َ‬ ‫َذَََ ََ َ‬ ‫َـؾَذَ َ َ‬ ‫وـذـَاـَ‪َ َٚ‬رفَ!َ‬ ‫َََـَڄَ ََ َ َََ‬ ‫َََـَيؿَ‬ ‫‪١‬کـَڋـڙ‪ٚ‬ـَڋَيَََُؾ‪َ،‬‬ ‫‪َ٠‬ؿَ َ ََ ََ َ َ ََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪473‬‬ .

‫‪474‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََريَ َؾََََ‬ ‫ؾَڇ‬ ‫َڌاذ‪َ،‬ڇـڙـَك‬ ‫!َڪَرََََڏََ ََ َََََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫فرــَّ‪٢‬ڌفَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪475‬‬ .‬‬ ‫َكـةََ ََ‪َ ََ٤َٙ‬‬ ‫كَ‪٢َ ََََٛ٢‬وَ َ َ‬ ‫ََََؿَََ‪َ 1َ-َ4‬‬ ‫‪٠‬ؿ‪٠‬ؽَذاڄ‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ2‬‬ ‫يـذَ!َ‬ ‫يؾ!َهََََُ َََ‬ ‫ؿؾ‪َّ،‬ڋَََرَ َََ َ‬ ‫ََٓڪَرََڊَََڏَََ َ‬ ‫رف‪َ،‬هَـَ‪َ١‬ـََََ َ‬ ‫يـَّ َ َََ َ‬ ‫راذَ؛ََ‬ ‫ََََيـَؾ‬ ‫َڗ‪َ،‬ڪؿََڙَيؾَٿ‬ ‫يڃـَهؾَهـَََـَ َډََ َََ‬ ‫ـَََ ََ َ ََ َ‬ ‫َََََ ََ َ‬ ‫ڌَڄَ َــَ ََ َ‬ ‫َڐـؾَ‪َ.‫‪َ1‬‬ ‫َََذَََ َ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َڍيَََؿؾ؛َََ‬ ‫ََََرَؿََفـڐ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫َُشَعََڈـ‬ ‫بَ َ‬ ‫ي‪٢‬دفََٓ َ‬ ‫ََََ َََََ َ‬ ‫ذا!َذاڄـ!َڪـذڎََ ََذَ َبَ؛ََ‬ ‫َََ ََراؾَٿ‬ ‫‪٠‬ؿََډَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَ‪٠‬ي‪٢‬ڌَ ََََ ََََََ ََ ََ‬ ‫ڏاَيََ ََ َ‬ ‫بَ ََ‪َ،‬ڪَـ‪َ١‬گََاَََ َََ‬ ‫ـڑََََ َ‬ ‫ََڪـڪَََهـََ‪َ.

‬‬ ‫َََََ َؿؾََ‪٠‬‬ ‫ََََ‪٤‬يؿََ‪٠‬‬ ‫َڋُـ‪٠ََ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫َا َخيَََؿؾ!َ‬ ‫َََ‪َ َََ٢‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ 11َ-َ2‬‬ ‫ـَاََـَََىَ ََ‬ ‫‪476‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ3‬‬ ‫َََرَ َ‬ ‫ََََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫ؿؾَڇ‬ ‫ڪَََ‪َََٛ٢ََ٠‬وؿََ‪٠‬‬ ‫ي‪٢‬چـذَ‪َََ،‬ڒيَ َؽَ!ََ‪٠‬‬ ‫ٓـخفڑَََهؿَ‬ ‫ََََََّ ََ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ََ َ َ َ‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَڑَ‬ ‫‪٣‬ؿذاَ‪ٚ‬ـذَ؛ََ‬ ‫ََََڏَ ََ‬ ‫ـڑَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ََ‬ ‫ََـَ‪َٚ‬ـَََ َََ ََ َ‬ ‫َََ‪َََََٜ ٛ‬ڑََ َڌَ َ َ‬ ‫ڒ‪ٚ‬ـَاَ‬ ‫َهؿَه‪ْ٢‬ـذَ؛ََ‬ ‫َََڙيََ َََ َََ‬ ‫َََڊھـ‬ ‫ََ‬ ‫بََ َََ ََ ََ َ‬ ‫ؾَڐـ؛َهـََ‪َ َ١‬‬ ‫ََََڄَََفََ َ‬ ‫َكيـذَ؛ََ‬ ‫َکَ ََُيَََهؿ‪َ،‬ك‬ ‫ڒَ‪ََُُٚ‬يَڐـ‬ ‫َََََََ ََََ ََ َ‬ ‫عـڏَََََ َ‬ ‫ؿؾَكـؾَ‪َ ََ َٙ‬‬ ‫يداذَ؛ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬خـََّلـڄؿَ‬ ‫يدََ َََ َ‬ ‫اَع‪ََ٤‬ـََََاََڎؿَ‬ ‫َََعََ َ‬ ‫َََََ َخَ ََ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ َََ َ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڪَ ََ َ‬ ‫يـذَ؛ََ‬ ‫ڪؿذََََ‬ ‫ىَ َږَْؾََ َ َ َ‬ ‫يؿَڪؿََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َ‪ٚ‬ؿةََڇََََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ڪـذَ؛ََ‬ ‫َڪَيَـََُيََََّرَ‪َََ َٚ‬‬ ‫ََّڇََ‬ ‫ـ‪َ،‬ـاَََّيَـََُيَََـَڄَ ََ َ‬ ‫يؿَڒـاذَ؛ََ‬ ‫َََڪيَََ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََََؿؾََ‪٠‬‬ ‫ڎَڋَرَََڎـٽ‬ ‫َََعَ َطَرََٿَََََََ ََ َ‬ ‫نـذَ؛ََ‬ ‫ََََََ‪١‬ـيلََََ‬ ‫يـَڪيرتا‪،‬‬ ‫َََََََ ََ‬ ‫ڪؿََڙَيَـُيَٿ‬ ‫َكـؾََ‪َ َََ١‬‬ ‫دإَقفَََ َتََ ََهَ ََََََ‬ ‫لـذَ؛ََ‬ ‫ََّ َََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڊؿيلَََڊَََرَؼَََ َ‬ ‫ڊھؿذَََيـؾَڊَ‬ ‫َََ َ‬ ‫ُـؾَڒڌاذَ؛ََ‬ ‫َكـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ـڑََََ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ڋـَهَََ َََ ََ َ‬ ‫َََھَرَََڊََھَڌََ َ َ‬ ‫َََعَقََږ َدَاَ‪َ َََ٤٣‬طَ َ‬ ‫ڃـذَ‪َ.

‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪477‬‬ .

‫‪َ1‬‬ ‫ڐَََ‪َ ََ٠‬‬ ‫ََََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ڐَََ‪َ٢ََ٠‬ڌََڈيؿ؛‬ ‫ـڑَََڗ‪٠ََ،‬‬ ‫ـَډََـَډَََـٽَََ َ َ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َََََََ‬ ‫يـڪَؾَڇيؿ؛‬ ‫َڪقؽَهؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫َ َ ََ ََ َ‬ ‫ؾدذَڪيػََ َ َ ََ َ‬ ‫خڪـؾَكـ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫َذزََََ َ ََ َََ َََ َ‬ ‫َََََ‬ ‫َؾقؿؽَڪيؿ؛‬ ‫‪٢‬ڌَََََ ََ‬ ‫اَ َڋؾَََخَ َ‬ ‫ؾََّ َ َ‬ ‫دَڋُـَ‪َ.‬‬ ‫ََََـََُ َدََ َ‬ ‫َ‪٢‬دـَڇ‬ ‫‪َٜ١‬ذَ‪َ ََٚ‬‬ ‫ڋَـَ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇؿڑَََََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ 17َ-َ2‬‬ ‫‪478‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫رڪَََّيَََ ََ ََ‬ ‫ََََّرََڏَيؿ‪َ،‬‬ ‫ََّ َر‪ٚ‬ـَ‬ ‫ََََڋَکَ ََ َ‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ18-َ4‬‬ ‫‪َ2‬‬ ‫َََڏَََََّ َ‬ ‫َّـؾ؛َََ‬ ‫يؿَڪَُيََڏَ ََ‬ ‫َََ‪َََٚ‬يـؾ‪َ،‬‬ ‫ـَٽَ َؾََـَيڃَََـَڒ‬ ‫َ‬ ‫ؾَََّ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫يـؾَ؛ََ‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَڪـَ‬ ‫َڪَ َََ َََ‬ ‫ؾَهَ‪َٛ‬ؿََـََ‪١‬ـَؿ‬ ‫هَ‪َ ََ َََٛ٢‬‬ ‫‪٢‬دََََ‬ ‫ََََّؿَ‪َ ََ َََٛ١‬‬ ‫‪َٜ١‬هََََُ َ‬ ‫ڇَ َََََْ َ‬ ‫َذفَ‪َ.‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫‪٢‬دَفَا‬ ‫ْـؾَ َََ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫يؿَڪَُيََڇَََ َََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ11َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ3‬‬ ‫ٽـَّيڐَََّؿَډَ‪ََََََ،‬‬ ‫ـََ ََ ََ َ‬ ‫ڇـڑََََََ َ ََ َ‬ ‫َڇ‪٢ٛ٢‬وـَڪَرَ َ‪ٚ‬ـ؛َََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫ڐَ؛ََ‬ ‫ََََٿـَڇ‬ ‫َََََ‪ََٛ‬ريَََؿؾََ‪٠‬‬ ‫ؿؾَـازََـَذَ‪١‬يَََ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـَ‪٣‬يَََ َ ََ ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڐَ ََََََََ‬ ‫‪١‬چـَََڋََڌـَََڋَ َ‬ ‫َذفَ‪َ .

‫‪َ4‬‬ ‫َ‬ ‫ڪـذَ ََ َ َ‬ ‫َََـَڄَ ََ َ‬ ‫ُيَ‪ٚ‬ؿةََََڐـ؛َََ‬ ‫؟َ‪ٚ‬تََ‪َٜ١‬ڑ‬ ‫ُيَڎؿَ‬ ‫ـَ َڈَ ََ‬ ‫ََََؿَ‪َ َ َ ََ ََُ٣‬‬ ‫ڪؿَڪَُيَ ‪ََ٣‬طََ َ‬ ‫‪َ َََ َ٣‬‬ ‫ُـَڇـذ؛َََ‬ ‫ََََََ ََََ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڈـذـڋؿَڈ‬ ‫يػََ ََ َََََ َ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾڑََ َ ََََ َ‬ ‫ُّيَڇـذَ؛ََ‬ ‫ذـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََّيتَ‪َ،‬ڈ‬ ‫ٿَ َ‬ ‫ََََڌََ َ‬ ‫ـڑَََ َ‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫رةََڇََََََ َ َ‬ ‫‪َ١‬ـَ‪َََُ١‬ـََ‪١‬يََڃََ‪َ َََ١‬‬ ‫َهؿَ‪َ .‬‬ ‫يرـَخـّتََ َ‬ ‫‪ٛ‬ـذَ َََََ‬ ‫‪َ،‬كؿَڗَََخَ َ ََ َ َ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ7َ-َ3‬‬ ‫‪َ5‬‬ ‫َڗ؟ََ‬ ‫َڇـكـذََ َ‬ ‫ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـَ َڈَُيََ‪َٜ١‬ڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََٿَََؾََ ََؽََڑََََََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ـ‪َٚ،‬ـََثََكَََ‪٢َ ََََٛ٢‬وَـَََ‪َ٢ََٚ‬وَڙاََ‪َ .‬‬ ‫ََََ‪ََ َ َََََََََ٢‬‬ ‫ََََََ‪ٛ٢‬ؾََڑ‬ ‫ََََرَف‪٠ََ،‬‬ ‫ََكيقَ َ‪ُٚ‬يَك‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ9‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪479‬‬ .‬‬ ‫َََ َََ‬ ‫َڗَڪيَ‪ٛ‬‬ ‫فڑََ ََ‬ ‫ڪ‪٢‬ڌَ َ َ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ 4َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ6‬‬ ‫ـَ ََ ََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـؾ؛َََ‬ ‫ـَذَ ََ‬ ‫ڈـؾَڪَُيََـَ َذَف‪َ،‬‬ ‫َُـَذَ َ‪َ ََ ٚ‬‬ ‫َََ‪َٚ‬ؿَ َ‪١‬دََ ََذَ َڑََڋََ ََ َ‬ ‫ََََرَف؛َََ‬ ‫ََََََُـؾَ‪٠‬‬ ‫َََََََ‪َُٛ‬يَڇ‬ ‫َهـ‪٠َ،‬ـڑ‬ ‫َڇـّـَخـزََ َ‬ ‫ُيڑََََ َ ََ َ َ َ‬ ‫خَـَ‪َ َ َََٛ١‬‬ ‫‪َ ََََ ََ ََََّٜ١‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڪـ‪َ،‬ڪََ َ‬ ‫يسََ ََڋَ َتََڋَََرَف؛َََ‬ ‫ؿذَ َةَََََ َ‬ ‫ََٕ َ َ‬ ‫َََرَف؛َََ‬ ‫َََـَ‪٣‬ھَڑ‬ ‫چـَڑ‬ ‫ـ‪َ ََّ،‬‬ ‫ٕـفؾََؼ‬ ‫َـَ ََ َ‬ ‫َََراََ َؼَ ََهَ َََ َ‬ ‫يؿَ‪٠‬ؿٽيؿَـڈـؾَ‪َ .

‬‬ ‫ّؿََ ‪ََ٣‬ڙَ ‪َ٢ََ٣‬چَھيََـََ َََ َ‬ ‫ُي‪َ،‬هَ ََََ َ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ9‬‬ ‫ـَ َږىَ َدَڕََ ََ َ‬ ‫َفَََٓرَ َ‬ ‫َجَـَ ‪٥‬فَ؛ََ‬ ‫يڪَ ‪ََ٣‬ڕَ‪ََ،‬ا‬ ‫‪ٚ‬ؿَـَ‪َٚ‬ـَ َََ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫َ‬ ‫َََ َ‪٥َ ٚ‬ـَ؛ََ‬ ‫َََوؿَ‬ ‫ََََ‪٢ٛ٢‬‬ ‫ُُي‪٢َٚ،‬ڌَك‬ ‫ڌُيَهـَ‪ٚ‬ـذَاَََ َََ ََ‬ ‫ڐََ ََ َ ََ ََ‬ ‫تَهؿَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ځرفَهـڏَََهَ‪َ ََ َ٢‬‬ ‫ڇـڄـؾَڋَؿَ َ‪١‬دََڑَ ََڇََ َ‪٥‬ـَ َََ َ ََ ََ‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 7َ-َ1‬‬ ‫‪480‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ7‬‬ ‫ََََََفَََ ََ َ َََ َ َ‬ ‫َاهللَُّيَاـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫ََهـَـَڍَيـ‪ََ،‬ا‬ ‫ـَ َږىَ َدَؿََ َ ََ‬ ‫يؿ‪ََٙ،‬رَََ ََََ َ‬ ‫يؿتَكؿذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫َََڏَََََ‬ ‫‪٢‬يؿؾَىؿيؿتَڊ‬ ‫‪ََََ ََ ََََٚ‬‬ ‫َََڏَيَْـَ َ‪١‬دَ َذََ َ َ َ‬ ‫َڏـذَ َيؾَ؛ََ‬ ‫‪٠‬عرؼتَهـَ‪٠‬ـڌَُّي‪َ،‬‬ ‫ََ ََ ََ َ ََََ ََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ــڙَ َيؾَ؛ََ‬ ‫لـَڪڏ‪ُٚ‬ي‪َ،‬‬ ‫‪َ َ َ َََََّٜ١‬‬ ‫َََـَََي‪ٛ‬ـَََََ َ َ َ‬ ‫ََّڂَََََ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ،‬عـٓؼَََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫ڪَ‪َ ََ ََ ََََُ٢َََٛ٤‬‬ ‫َڋُـَ‪َ.‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫ؿؾَڪؿذَ َيؾَ ََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ5َ-َ1‬‬ ‫‪َ8‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‪٢ٚ‬دفَََڋََيَـََُي؛َََ‬ ‫َََڋَڙَ ََ َ‬ ‫ـَ َږىَ َدَؿََََـَاََـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫يتَڇـذَڐَََڇَََ َکَََيـؾَ‪َ.

‬‬ ‫ََََـَ‪٣‬يـ‬ ‫َڪ‪ٛ٢‬ؾََ‪َٜ١‬ا‬ ‫ََََـَََكڙََ َََ‬ ‫ر‪٠‬ـؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ََََ َََ‬ ‫ـڑََؼََـََ َؼََڗَؼ‬ ‫اَ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ2َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪481‬‬ .‫‪َ10‬‬ ‫َ‬ ‫ـَ َږىَ َدَڕََ ََ َ‬ ‫َفَََٓرَ َ‬ ‫َ‪ٚ‬يڪڙَاََََِىَ ‪٥‬ؼَ؛ََ‬ ‫َََفََ ََ َ‬ ‫يڪَ ‪ََ٣‬ڕَ‪ََ،‬ا‬ ‫َ‬ ‫ََََڂَ ََ َ ََ َ َ َََ َ ََ َ َ‬ ‫َََ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هؾَـڌـ‪َّ،‬ـَـذَّيـ‬ ‫ـَڐـَڈ‬ ‫ڈيََـََ َََ‬ ‫رَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ/‬ڪ‪٤‬يـڎَڒڏـاڄـَََ‪َ8/1‬‬ ‫ََّ ََ ََََ ََََ ََََ َََ َ َََ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ8َ-َ1‬‬ ‫‪َ11‬‬ ‫ََََ ََ‬ ‫ـَ َږىَ َدَڕََ ََ َ‬ ‫َفَََٓرَ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪َٜ١‬ڈؿڙا؛‬ ‫ڌڑَََََََ‬ ‫يڪَ ‪ََ٣‬ڕَ‪َ،‬ڈ‬ ‫َََََ َ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪١‬دذَڊھؿڙا؛‬ ‫ھڐََاَََ َ َََََ‬ ‫ُـ‪َ،‬هـَڊ‬ ‫ڪ‪َٜ‬كؿَڪ‪ُ٢‬يََََََّ َ‬ ‫ََََََ ََ ََ َ‬ ‫ََََََ ََ‬ ‫َََ ََ‪ٛ‬ـؾَ‪َ.‬‬ ‫ي‪٢‬دڑَََّـَ‪٠‬‬ ‫يؾَڑؿڙ‪ٚ‬ـ‪َ،‬هتَٓـ‪ٚ‬دَٿ‬ ‫ڑـََڙَي‪ََ٢‬دَ ََََ َ ََََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڪ‪٤‬يـڎَ‪َ6َ-َ1‬‬ ‫‪َ12‬‬ ‫ـَ َږىَ َدَڕََ ََ َ‬ ‫َفَََٓرَ َ‬ ‫َََََؾََ؛ََ‬ ‫كؿُّيَاميـ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫‪َ،‬هؾَا‬ ‫يڪَ ‪ََ٣‬ڕَ ََ َ‬ ‫َ َََ ََََ َ‬ ‫َّـڎََ‪َْ٣‬ـََؾََ؛ََ‬ ‫‪٤‬بََ ََ‬ ‫َڪـذَڄَـ‪َ،‬ؾ‬ ‫كؾَ‪٠‬ډيؿَحمَمَ َدََ ََ َ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََ‪َ.

‬‬ ‫َؽڑََ ََ َ‬ ‫َڇ‪٢‬ھ‪٢‬وـَّـذَيـ‪َ،‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ9َ-َ6‬‬ ‫‪َ14‬‬ ‫َڂؿَهؾ؛َََ‬ ‫َََڏََََ َ‬ ‫يـ‪َ،‬ذَةََ‪َٜ١‬‬ ‫فڑََ َ ََ ََ َ َ َ‬ ‫َّـَـاڍـڙَََََ َ‬ ‫ـََڍَ َ َ‬ ‫ـڑََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ََََََـيَ َؽََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫‪َ،‬ڊھـذََك‪َٜ‬ڊھ‬ ‫ي‪ُ٢‬ڙا!َكَ‪٢‬‬ ‫َ‪َََٚ‬‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ 8َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫‪482‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََڏََََ َ‬ ‫‪٣‬يؿَكؾ‪َ،‬‬ ‫‪٠‬ؿََةَََؾَََقَؿََََََ‬ ‫َڂؿَهؾَََڏَڐَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 8َ-َ6‬‬ ‫‪َ15‬‬ ‫َ‬ ‫ـَ َڍفَََهَ َؾََََـَڌَََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ََََيـ؛‬ ‫ـَّـَٿ‬ ‫يـزَ‪َََ،‬ـَ َذفَََـَ َيڄَ ََ ََ َ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ذـرَََڪيََـَ َ ََ ََ َ‬ ‫ََؿؾَذازَ؛ََ‬ ‫كَ َرةَََڈَََڌَاَ َََؿؾَڇ‬ ‫ََََڌَيَ َ َََ َ َ َ‬ ‫ََََََ ََََ َ‬ ‫ُيَڇـزَ َََََ َ‬ ‫ََََََُُيَ‪َ.‫‪َ13‬‬ ‫رف‪َ،‬ڪَڃََؽََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َ َََ َ‬ ‫َٿـَـَايَََ ََ َ‬ ‫َڪَؿڪـذف؛َ‬ ‫ـََڍيَ َؽَََ ََ‬ ‫ََََھَ َـَََھ‪ََ٢‬وَ َؿؾَََھَ َڏََؾََ ََ‬ ‫ھَؾََڇَََؾََََََ َََ ََ َ‬ ‫َھـذفَ‪َ.

‫‪َ16‬‬ ‫َهـ‪َ،‬هَ َ‬ ‫َََـَڎََـَڄَ ََ َ‬ ‫ََّچَ َؾََ‪ََ١‬يق؛َََ‬ ‫ـَڏاَ‬ ‫ڪـذََ ََََ َ‬ ‫تَ ‪َ١‬ـ‪َ١‬گََ َ‬ ‫يػََ ََ َََ ََََ ََ َ‬ ‫اََكـَََعَقََږ َدَاَ‪َََ٤٣‬طََ َ‬ ‫َڋُـ‪َ،‬ڪيـَ‪ٚ‬يڪَ‪َُ َ٤‬يََىََيق؛َََ‬ ‫َََََقََيق‪َ،‬اَ‬ ‫تََ َ‬ ‫َهَ َ‬ ‫َََََڗَ‪َ .‬‬ ‫ََََـيَََ َسََڏَ‪ٚ‬ـَڑ‬ ‫يـزَ‪َ،‬ٿ‬ ‫ََ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ4َ-َ2‬‬ ‫‪َ 18‬‬ ‫ـَڏيَرَفَََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َهـَذاََڄَََڗ؛َََ‬ ‫َ‪٢‬يَْرََ َ ََ‬ ‫َيـزَ‪َََ،‬ڋَََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََََ َڏَََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َڗَٿـَڇ‬ ‫ََََرََ َََ‬ ‫َََخَ َذَفَـَ َ‪َ١‬ؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ََََـَََيُي‪َ،‬‬ ‫خَاَََيُي‪َ،‬ڈ‬ ‫‪ٚ‬ـذَََ َ‬ ‫ََڗَـَ ََ َ‬ ‫يـزَ؛َ‬ ‫َ‪ُ٤ٚ‬يَخَ َََ‬ ‫خَ ََ ََ َ‬ ‫يؾ‪َ،‬ٿـَـَڅََ َََ‬ ‫‪٠‬ـ‪ُ٠‬ي‪َ١َ ََ،‬ؿَرَ ََََ َََ‬ ‫َڪَََ َ‬ ‫ـَ‪ٚ‬ـذََ َ‬ ‫َََََََـڅـَََ‪َ ََٚ‬‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َهـ‪َ،‬ڐ‬ ‫َخـَّ َؾََ َ‬ ‫‪َٚ‬يَ َسَََخاََخََيلََ َ َ َ‬ ‫َ‪٤‬ڪَ ََ ََ َ‬ ‫كََََ َََََ‬ ‫‪ٛ٢‬ـؾَڇؿڑََٿَََََ َ‬ ‫يـزَ ََ‪َ،‬ڪَـََََ َ‬ ‫فَڪَـ‪َ َ١‬ڌَ ََهَـَ‪َ .‬‬ ‫‪١‬يـذَ ََ‬ ‫‪٣‬يقَڋ‪٢‬يْرَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪483‬‬ .‬‬ ‫‪َٚ‬بَ ََ!َذاَڕ‬ ‫َڪََڙََڏََ‪َٜ١‬ؾ‬ ‫ََََ َةََ ََذَ ََ‬ ‫‪َ،‬ذَ َ ََ‬ ‫ّجَ ََ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 5َ-َ2‬‬ ‫‪َ 17‬‬ ‫ـَڏيَرَفَََ‪َ َََٚ‬‬ ‫َهـَذاََڄَََڗ؛َََ‬ ‫‪٢‬يَْرََ َ ََ‬ ‫َيـزَ‪َََ،‬ڋَََ َ‬ ‫ََََ‪َ٤‬ڋَ َؽََڇَََ َڏَََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ٿـَڇ‬ ‫‪٠‬ـ‪ُ٠‬ي‪ََ١ ََ،‬ؿَرَ ََََ‬ ‫‪ُ٤‬يَخَ َََ‬ ‫خَ‪َ ََ ََٚ‬‬ ‫ڍـيلَََڍَيَ‪َ ََََ٤‬‬ ‫َََ َڃََڏيَڕَََڗَ‪َ .

‬‬ ‫َََـَ‪١‬ڌـَ‬ ‫ي‪ََٝ‬ـَڄـڕ‬ ‫ڌـَڪََ َ‬ ‫‪١‬چـَرَ َََ‬ ‫ََََََريََ‪َ َََ١‬‬ ‫َهؿَ‪َ .‬‬ ‫‪َ،‬ڪَڃََڎَڏَيؿَك‬ ‫ځؿذَف!ََ‪٠‬‬ ‫َََََھَََََ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَََاََ َََ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ 4َ-َ3‬‬ ‫‪َ22‬‬ ‫کُيَڒڏاََ ‪َ ََ٣‬‬ ‫ڪَ؛َ َ‬ ‫ذاڪـَـَڅََََڗ‪َََ َ ََ٣ ََ،‬‬ ‫ـَ َذََـَ ََ ََََ‬ ‫َڪََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫َََىَ َؼ ََ َ ََ َ‬ ‫َڐـ؟َ َ‬ ‫‪٢‬دَيََؾَََ َ‬ ‫‪٢‬داَڪؿڕ‬ ‫‪َّ،‬ـَڪََ َََ‬ ‫هـَڒڏاَ‬ ‫ھََؿََ َ َََ‬ ‫خيْـَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫‪484‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫يـؾَڇ‬ ‫ََََََ‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫مؿَڏََ‪١‬يڅـڕ‬ ‫ٽَ ََََ‬ ‫ھـذَََ َ‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ20‬‬ ‫َڗَڪَؿَََ‪١‬ھـَََـَ َذَ‪َََ،‬ڏيَرََؾََـَ َذََـَڏَ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫ـَڪَيؿ؛‬ ‫ـَ َذََ ََ‬ ‫ھـذَََ َ‬ ‫‪َ َََ١‬‬ ‫َڪـذََڎََفَََرَ؛ََ‬ ‫ي‪٢‬دَيَ َسََ‪َ١‬ڪَرَف‪َ،‬فؿك‬ ‫ََََََََؾََ ََ َ‬ ‫ََََ َ‬ ‫َََََُُيَ! َ‬ ‫‪٠َ،‬لـؾَذـڕََََ ََذَكَيَ َؿؾَٿ‬ ‫ڪرََٽَََرَ َََََ ََ َ‬ ‫َ َڒڏـَٽ‬ ‫خيْـَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫‪َ21‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـَََيُي؛َََ‬ ‫َََ‪٤‬ڃَڇ‬ ‫َُّيَڐ‬ ‫َََـَرََ َ‬ ‫ھيؿَڪـڎَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ـَ َذََ َ َََ‬ ‫َُّيَـَ َهَ ََََ َََ‬ ‫څـڎَ ََ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‪٠‬يڙََُيَ‪َ .‫‪َ19‬‬ ‫َََڏَـَ َ‬ ‫ََََ!َاَ‬ ‫ـَ َ ََ َ‬ ‫!َڏََٿَََيؿََ‪َ.

‫‪َ23‬‬ ‫ََََّ َرف؛َََ‬ ‫‪٢‬ھ‪٢‬وـَڒ‬ ‫َََََََ َ‬ ‫َََھَََيـؾَك‬ ‫!َڏََََـَّـََذََيجَ‪َ،‬ڒ‬ ‫ـَ َذَ َََ‬ ‫ڏاڍـَََڏَـَ َ‬ ‫َيجَ؛ََ‬ ‫ََََّ َ َََ‬ ‫‪١‬چـَرَََهؿَ‬ ‫ََ َ‬ ‫چـ‪َّ،‬ؿََ ‪ََ٣‬طؽَََ َؿؾَ ‪٢َََ٣‬چھََـََََ‬ ‫اَََّرَفَاَ‬ ‫َََََ ََََ َ‬ ‫ڋيجَ؛ََ‬ ‫ُي‪َ،‬ـيَرَ!َك‬ ‫فَڅـڏَََاََ َََ‬ ‫َََكَھَ ََََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬ڒذَ ََ َََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َيجَ؛ََ‬ ‫َُّي‪َ،‬‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫َ‬ ‫ڄ‬ ‫ََ‬ ‫ـ‬ ‫ِن‬ ‫َ‬ ‫َََف‪ََ٣‬ؾَ!َ ‪ََ٣‬ڏَاََََ‬ ‫ـڑََََڐـَ ‪َ َََ١‬‬ ‫َ‬ ‫ؿذََ َ‬ ‫َڪَرََيجَ؛ََ‬ ‫َ‪َ٤ٞ‬مَ َتََ َََ ََ ََ َ‬ ‫َهـَر‪ُ٠‬يَهَـَ ََ‪َّ،‬ـَََ‪َ١‬رَ‪َ َ٠‬ؽَ!َ ‪َ َََ١‬‬ ‫!َڪَ َؾََ َ‬ ‫َََ َؽَ ََ َ‬ ‫ََهؿؾَ‪َ.‬‬ ‫ڪمـََڙَ ََ‬ ‫ڍ ََـَډ‬ ‫ّؿَ‪٠‬ـ‬ ‫َََََ‬ ‫‪َ،‬هَ ََ ََ َ‬ ‫َََريَ ََ َ‬ ‫ڐـ‪ٚ‬ؿڙَفَََ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫ََ ََ َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪485‬‬ .‬‬ ‫‪ٛ٢‬ؾَڏََڇَََ ََ ََ َََََ‬ ‫اـذفَ‪٠‬ي‪ٛ‬ـذاؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َ َ َ ََََََ ََ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَافيـةَ‪٠‬لؽرؾ‪َ8َ-َٜ‬‬ ‫‪َ25‬‬ ‫َ‪ٚ‬يڪڙـ؛َََ‬ ‫يڙؿ‪َ،‬ه‪ٛ٢‬ؾَڗََّچَڃََ ََ َ َ‬ ‫ـَ َذََ َََ َ‬ ‫َّـََّ َډَـَََـَ ََََ َََ ََ ََ َ‬ ‫ََ‬ ‫يتَڪؿڙََ َ‬ ‫‪ُُٚ‬يَ‪َ .‬‬ ‫ََََؿَريََ ََ‬ ‫ََََرَيـََخيَ َؿؾَؼ‬ ‫َڪَرََيجَ‪َ،‬ؼ‬ ‫ڪـَ‪٠‬‬ ‫خيْـَ‪َ 9َ-َ7‬‬ ‫‪َ24‬‬ ‫َََََڙَ ََََََ‬ ‫َڋ‪٢‬ڊاؾ؛َََ‬ ‫ـڑََ ََ ََ‬ ‫ـَذاك‬ ‫ـَ َذََاَََـَ‪١‬داََ‪ََ َٚ‬‬ ‫ف‪َ،‬ڐؿڑَََڋَـ‪َ١‬ڊَـَڄََ َ َ‬ ‫ْـؾَڪؿَڈيؿَ‪َ.

‫‪َ26‬‬ ‫َ‬ ‫يؿؾ‪َٕ،‬يراََّ َرتََ ََهَ َؾَ؛ََ‬ ‫ـَ َذََ َ‬ ‫َّـَََـَ َ‪َٙ‬ؾَََڅَـََََ َََ َ َ َََ َ‬ ‫َََََؾَ؛ََ‬ ‫ََََـَڎَڃَََاََفـڄ‬ ‫ََََچَريَ َؿؾ‪ََ،‬ا‬ ‫ڊؿفڙاَژَڊ‬ ‫ََ َ َََ‬ ‫ََََ َ‪٢‬وَھَََهَ ََ َ‬ ‫ھ‪٢‬چَ َؾَ؛ََ‬ ‫يُي‪َ،‬هھََـ‪َ١‬چَـََ‪٠‬‬ ‫ََََََھَمَ َؾََ َـ‪َََ ََ٣‬‬ ‫ـَ َيڙ‪ٚ‬يـَڊ‬ ‫َ‬ ‫ـَّيڄَََڗَ!َ‬ ‫‪َ ََََ َََ َ َ٠‬‬ ‫ؿؾَڐـَ‪٠‬ـذَـَََڙَََؾََ‪ََََّ،‬ڇََڑَََڅَـََ ََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫‪َ27‬‬ ‫َذف؛َََ‬ ‫َََـَ َذَ َ‪١‬دَفَََـَ َذََ َ‬ ‫َََڒَ َََؿؾَََ‪َٜ١‬‬ ‫َََـَ َذـ‪َ،‬‬ ‫ـَذيَلَـيَََ َؿؾ!َ‬ ‫َََََـَ ََََ َ‬ ‫‪١‬چھي‪٢‬ديََ َسََكَََ َرـ؛َََ‬ ‫هـڏفَ‪َٚ‬ؾََهَقَ َؽَََهؿ‪َ،‬ك‬ ‫ََ َ ََ‬ ‫ََََََُـَ‪َ.‬‬ ‫يؿَخَ َڏَ‪َ٣ َ،‬ڪـَځ‬ ‫خَاََ‪َََٝ‬هَھَـَ‪َ َََََ٤‬‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ11َ-َ2‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪486‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫ي‪ٛ٢‬ؾََ‪َ١‬قَريَڎََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫هَ َتَََّـََڎََدَ َذـ‪ََََ١َََ،‬‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 3َ-َ4‬‬ ‫‪َ28‬‬ ‫َهؿ‪َ،‬ڪـذَ َ‪ُٚ‬يَََڏََََ ََ َ‬ ‫ََََ َـُيََ ََََ ََ َ‬ ‫َي‪ٛ٢‬ؾَڪَرَ َڏَ؛ََ‬ ‫َََـَيراَڑ‬ ‫ـَذَيؿَ‬ ‫َََىَرَ َڏَ؛ََ‬ ‫ـَـَيـَ‬ ‫ََََ‪َ٢‬يَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََـَ َََؿؾَڇ‬ ‫ََََ َـُيَََهـٽ‬ ‫هؿَڑ‬ ‫َََ‪َََ ٤ََٚ‬‬ ‫َ‬ ‫َََََڅََؾََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪَََڗَ‪َ .

‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَڇ‬ ‫‪َٜ١‬ڍاڇََََ َؾَ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڍاڇَََيؿََََََ‬ ‫ََََ ََْڃَََ‪َ َََ َََ٠‬‬ ‫َ‬ ‫ََََرَ َ َ‬ ‫ڒّـَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫‪َ30‬‬ ‫َ‬ ‫َََؾَ!َ‬ ‫ََََي‪َ٢‬ھ‬ ‫ؾ‪َ،‬هـَََھَؿَ‪١‬دََََّکـَـََُُي‪٠ََ،‬‬ ‫ـَ ََّڃَََاََڐََڙيَََؾََ ََهَََُ َََ َ‬ ‫ؾ‪َ،‬فسََفَََؿَ َ‪١‬ديَ‪ََََُ٢‬ؿؾََََََ َ‬ ‫َََ ََََ َ‬ ‫‪َٜ١‬ڪََرَيؾَ‪َ.‬‬ ‫َََََڏََي‪َ٢‬ھ‬ ‫َََھَؿَ َ‪١‬دَََذاكؿَ‬ ‫ك‪َٜ‬‬ ‫ّـذ‪١‬گَ‪َ10َ-َ1‬‬ ‫‪َ31‬‬ ‫َ‬ ‫َََََََّ َ‬ ‫ر‪٠‬ـََََّيَََُؾ؛َََ‬ ‫ََّ ََ‬ ‫َك‪٢‬ھؾَـَڈَـََيؿ‪َ،‬‬ ‫ـَ َږَٕ َؽَََََ َََ‬ ‫ي‪٢‬ڌََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫ڐََ َ‬ ‫َڪَيؿََ‪َ.‫‪َ29‬‬ ‫ََّڃََ ََؽََڑَ؛ََ‬ ‫‪َ َْٚ‬ؾَ‪َََ،‬ڏََََ َ‬ ‫ي‪ٛ‬ـڙَفَََڏَ َ‬ ‫ـَ ََّ َؾَََژَََـَ َ َ‬ ‫ڏََّـَََڏََّـَََڒَََيَ َ ََََََ‬ ‫ؿؾ‪َ،‬كؿڑََكَََ َ َ‬ ‫قَٓ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪَ َؾَ؛ََ‬ ‫َهـَ‪َ.‬‬ ‫َيؿَه‪٢‬ھؾََ‪٠‬‬ ‫ََََڅََََ َََ‬ ‫يقؾَهَََيُؾ‪٠ََ،‬‬ ‫ّـََ ‪ََ٣‬ؿٽَََـََ‪َ ََ َ ََ٣‬‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ5َ-َ2‬‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪487‬‬ .

‬‬ ‫َََََ َکَـيَََڙَََؾَ‪٠َ،‬ـ‬ ‫ڇَْؿَڇ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫‪َ34‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ڪؿَدمََڙَفَ!َ‬ ‫ََََ‪٢ََََٛ٢‬وـَ‬ ‫ـ‪َ،‬ڪَـ‪ََ٣‬ھَك‬ ‫َََـَ‪َََ َٚ‬‬ ‫ـَڑَـَرََََـَيـَ‬ ‫ڪََ َ‬ ‫َ‬ ‫َذف؟َ َ‬ ‫رَڗََََّڋَريَيَََؾََ َ َ‬ ‫ـ‪ََ ََّ،‬‬ ‫يؾڑََڪؿؿ‬ ‫ََََََذَ َ‪َ َََ ٚ‬‬ ‫‪٢‬دَ َ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪َ 35‬‬ ‫ـَڑَـَرََاَََ َ‬ ‫ريفََّرََ ََ َ‬ ‫َرف؛َََ‬ ‫ؿذََڋَ َ‬ ‫َّـذَََََ َ‬ ‫ڪَ َ ََ َ‬ ‫يؿ‪َ َ ََّ،‬‬ ‫ي‪ٛ‬ـَڐـََّچََڅُيَ‪َ .‫‪َ32‬‬ ‫َّؿَـَ َََ‬ ‫َََََََـُـ؛َََ‬ ‫َََََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ََََراڄؿ‬ ‫ََََََُـَڇ‬ ‫‪ٚ‬ـڑَ ََ‪َ،‬هؿَڇ‬ ‫ـَڐـَرََ ََََ‬ ‫ََََََـُـَََََ َََ‬ ‫‪َٜٗ١‬ـڑَ؛ََ‬ ‫َََدَ َذـَٿ‬ ‫فةَََڗ‪َ،‬‬ ‫ي‪٢‬دفَـَ َ َ‬ ‫ـَ َيڌَََ َ َََ‬ ‫َََ‪َٚ‬ڙََََ‪ََ َٚ‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وـَاَ‬ ‫َََفَ‪َُٛ‬ي‪َ .‬‬ ‫ھرفَهَ َ ََ َ‬ ‫هَ َ َ ََ َ‬ ‫ََـ‪َ ََ َََََ٢َََّ،‬‬ ‫ھچ‪٢‬دفَََڏَ َََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪488‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫َََ َڑَڕََهََََ َ‬ ‫َقڑَ‪َ،‬ڒ‬ ‫ّـَڪـَ‬ ‫َََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ2َ-َ3‬‬ ‫‪َ33‬‬ ‫ـَڑَـَرََ َ‬ ‫َََڎَََڗ؛َََ‬ ‫‪َٜ١‬ڎَ‪َ٢‬ؾََڇـ‬ ‫‪َ،‬ڇ‬ ‫َڪَيؿَ‬ ‫ََََرَ َةَََََ َ‬ ‫َََـَكََؾَ َ‬ ‫ََََڙَ‪َ ََََ ََََ٢َٚ‬‬ ‫ُـؾَ‪٠‬يځََڊَََ ََھڅؿَ‪َ .

‬‬ ‫َ‪٠‬ؿڋـذـ‪َ،‬ڇـّـَڇ‬ ‫ََََـَ‪َ١‬ـ‪٠َ،‬ـ‬ ‫‪٢‬دَف‪٠َ،‬‬ ‫ڍَََ ََ َ َََََ َ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ1َ-َ4‬‬ ‫‪َ38‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫ـَفـََ‪َ١‬ـمـََ َر؛ََ‬ ‫ََََََ َدَ َََ‬ ‫َـذَفَََڒََيؿ‪َ،‬ف‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫ر‪ٚ‬ـڎََََكـَ‪َ.‬‬ ‫َ‪٠‬ٿـَفـ‬ ‫ََََ َرتََََ‬ ‫َهَََُؾَك‬ ‫ََََ َر‪َََ،‬ـَڑَََ َ‬ ‫‪٢‬دََكَََََُؾََََّ َ َََ‬ ‫فقـؽَ‪َ9َ-َ4‬‬ ‫‪َ39‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َدَفَ ََ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫َؿڑَ؛ََ‬ ‫ـَُّيَف‬ ‫ََََََ َدَ ََ َ‬ ‫َـذَفَََڒََيؿ‪َ،‬ف‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫يـؾَََّڋََرَيؾَ! َ‬ ‫ََََََّ َر‪ٚ‬ؿَٿ‬ ‫!َڏفَََ ًَ َؿٓقَََ ََؿڑَ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫ًـََ َـَ َ‪١‬دَ ََ َ‬ ‫َََََََ ََ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ5َ-َ4‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪489‬‬ .‫‪َ36‬‬ ‫ُؾَ‪٠‬ـڌََ َ‬ ‫َڪََ ََََ َ‬ ‫يڃُيڑََ َ‬ ‫رف؟ََ‬ ‫َڪَ َ َ‬ ‫ّـذف‪َ،‬‬ ‫ـَڑَـَرََََـَ ََ َ‬ ‫َََـَََ َ َ‬ ‫َََّ َ‬ ‫َ‬ ‫څُي؟ََ‬ ‫فََّچََ َ‬ ‫ڪََكؿ‬ ‫َََََََََ َ َََ َ‬ ‫‪٢‬دَ ََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـذف‪َ،‬ذَڎََهَ‪َٛ‬ڃََ َ‬ ‫ڏ‪ٚ‬رَ‪َ3َ-َ4‬‬ ‫‪َ37‬‬ ‫َ‬ ‫ََََـَ ََّ َؾَََڪَُيََََـَ َ َ َ‬ ‫ڌـزَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دََـَ َذَفَََڒََيؿ‪َ،‬‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫َََََ َ‬ ‫ڊَََ َ‬ ‫َََـَريََٿَََََ َ‬ ‫يؿزَ‪َ.

‬‬ ‫‪٢‬دـَڪََرَڙَََڪـََڌَ‪ََََٚ،‬ڃَ ‪ََ١‬رَڑََ َ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ10َ-َ4‬‬ ‫‪َ42‬‬ ‫َ‬ ‫ْؿذـَ َََـَ َ‪َ١‬رَ َ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫ََََ‪َ ََ َ١‬‬ ‫َـذَفَََڒََيؿ‪،‬‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫َهؿََّرَ َ‬ ‫َََََقفَََ ََ َ‬ ‫ڍ؛ََ‬ ‫ڊَََ‪٢‬داَڊ‬ ‫رف‪ََّ،‬يَ َدََ َََ َ‬ ‫ـَڪَ َ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َُّيَاـذَ َ‬ ‫ُيََّرَ‪ٚ‬ؿََ‪َ.‫‪َ40‬‬ ‫َ‬ ‫َـذَفَََڒََََََ َ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫َََََ‬ ‫ـَڪؿهھؿ؛‬ ‫َََََ ََ ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪَ‪٢‬ؿَٿ‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫طـذََ َ‬ ‫ڎَ َڏفََََََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ؿرَـ‪ََ٣ ََ،‬ڒََ َسَََ َ‬ ‫َڒذََعَ ََ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ6َ-َ4‬‬ ‫‪َ41‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫َََََڙَََيـؾَََڪَقَډَ؛ََ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڪؿٽ‬ ‫َـذَفَََڒََََََ‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫َََّ َ ََ َ‬ ‫ـڑََََڐـََ‪َ١‬ڪََڅُيَ‪َ.‬‬ ‫ڍ‪َ،‬ك‪َٜ‬‬ ‫َُُيََّدَاََ ََ َ‬ ‫َََََ‪َ ََ ََٚ‬‬ ‫عَ َطَرََ َ َََ َ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ8َ-َ4‬‬ ‫َ‬ ‫‪490‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .

‬‬ ‫ََََ ََ َ‬ ‫َـڙ‪٢ٚ‬دَفَك‬ ‫َهـَ ‪َََ ََ٣‬‬ ‫‪٢‬ڊاَڗََََ َ ََََ‬ ‫ّريراڍَ‪َ12َ-َ3‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪491‬‬ .‫‪َ43‬‬ ‫َ‬ ‫يؿ‪َ،‬ڇي‪٢‬ـذَ‪َََََ ََََُ١‬‬ ‫ؿؾَڇؿڑَ؛ََ‬ ‫‪٢‬دََ َ َ‬ ‫ـَڑَََ َ‬ ‫َـذفَََڒََََََََََ َ‬ ‫َََڏَ‪َ ََ١‬سََ َََ‬ ‫َهؿڑَ؛ََ‬ ‫ََََدَ َذـََ‪َٜ١‬‬ ‫َ‪٠‬ؿڋَڙا‪َ،‬‬ ‫َحمَڪَ َ‪ََ٣ َٝ‬ڒََ َسََََ َ‬ ‫ََََََ ََ َََ‬ ‫َََََََيـؾَ‪َ.‬‬ ‫‪َ،‬هَ ََ‬ ‫َََـَََڍَـَ َ ََ‬ ‫ّيُ‬ ‫گ ََ َ‬ ‫يتَّـََ‪َٚ‬ڙََ َ‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫‪َ45‬‬ ‫َذف؛َََ‬ ‫ََََ َ‬ ‫‪َ ََّٜ١‬رَ َ‪١‬دَ ََ‬ ‫ََََـَََيڃـ‪َ،‬كؿ‬ ‫وـذا!َ‬ ‫ـَڄَ ََ‬ ‫فَٓـؿَ‬ ‫َََََََََ َ‬ ‫َََ َ‬ ‫َڔَ ََ َ‬ ‫َََڋَ َ‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫رَڋيڃـ؛َََ‬ ‫ـَڪَ ََ َََ‬ ‫ڪَڙَف‪َ،‬‬ ‫‪٢ٛ٢‬وَـََ‪٠‬‬ ‫ڂََڇََََََ َ‬ ‫ََََََََڙَ َيؾََ ََََ َ‬ ‫ََٿؿَّيڪـ؛َََ‬ ‫َهـ‪ََ،‬سََ‪َ٢‬ڊَََََ ََ َ‬ ‫ََڇـّـَڇـڐ‬ ‫‪٣‬يکـ‪َ،‬ـََيرََ َ َ ََ َ‬ ‫ؾَُّيَ‪َ .‬‬ ‫رياؾَڇـّـََ‪َٜ١‬ٿ‬ ‫ََََََ ََ ََََ َ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬ڇ‬ ‫ـَيڃؿََا‬ ‫َُيَڋؿڑَ َ‬ ‫فقـؽَ‪َ2َ-َ4‬‬ ‫‪َ44‬‬ ‫يقَڪرف؛َََ‬ ‫ََََـَََـَ ََ َ َ‬ ‫‪َ،‬ـَ َڋَُيَٿ‬ ‫ـَڄََؾََـَََََ‬ ‫يڃـَڪَـ‪َ١‬گَ َََ‬ ‫ھـڑََڈََـ‪َ َ١‬‬ ‫ھڙـَََ‪َ َٚ‬‬ ‫گ؛ََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ڊَ ََھڙَفَڊ‬ ‫َڪرف‪ََّ،‬څَ ََ ََ َ‬ ‫َٿََ َ َ َََ َ‬ ‫َـَّـدمَ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪١‬ڍفََّـ‪َ َ١‬‬ ‫َََّڋََرَيؾَ‪َ.

‬‬ ‫َََ‪َ٤ََٚ‬ڃََ ََ ََ َ َ‬ ‫ََََكَرََ ََـاڑََ ََ‪َ،‬ڍَـَ‪َ٣‬يؿَ‬ ‫‪َ ََ٣‬ڒـَا‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ10َ-َ3‬‬ ‫َ‬ ‫‪492‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ46‬‬ ‫ڄوـذؾََ َ َ‬ ‫َڎؿڙَيـََ؛َ‬ ‫ف‪َ،‬ڇ‬ ‫َََََرَؿََڇَََڒََڕََ ََ َ‬ ‫ـََ ََ ََ‬ ‫َـذَ َ‬ ‫ََََ ََْـَاَ‬ ‫ََََيَڙَ ََڏََڑَََ َڊََڑَََرَف؛َََ‬ ‫َهؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫اَـَ‪َ٣‬يَ َؿؾَڇ‬ ‫ََََؾََ ََ َ‬ ‫ـَي‪ََ٢‬دَ َيسَ َََََ‬ ‫َََؿ‪َ١‬ڊيَََؾََََڐـَ‪َ.‬‬ ‫ف‪َّ،‬ـذفَّـَ‪٠‬‬ ‫َََرَ َََ ََ َ ََ‬ ‫‪٠َ،‬ـڑَ!ََ‪٠‬‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ8َ-َ3‬‬ ‫‪َ47‬‬ ‫ڄوـذفَهَ َََََ‬ ‫ُُي؟ََ‬ ‫َََََـَ‪َ َََ٤‬‬ ‫ڄوـذـََ‪َٜ١‬ڇ‬ ‫ـَ‪٠‬ـڑَ‪َََ،‬ـََ ََ َ‬ ‫ـََ ََ َ ََ َ‬ ‫يؿَڈـذ‪ُٚ‬يَ‪٠‬ـؿَ‬ ‫َََـَ!َ‬ ‫ََّ‪٢‬قَ‪ٛ‬‬ ‫ڒََََََ َ َ‬ ‫‪َ،‬ڇڃَٿؿََّؽََرََ َ‬ ‫َََََ َََ َََََ َ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ9َ-َ3‬‬ ‫‪َ48‬‬ ‫ڄوـذفَڪَـَ َََ‬ ‫َََ َؿؾَََـَ َذََـَََ َََََ َ‬ ‫يڃـَڊھـذَيؿََ!َ‬ ‫‪١‬ڌاڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫ـََ ََ َ ََ‬ ‫َهؿؾَڪرفَ‪َ.

‬‬ ‫ََََڏاَ‪٠‬‬ ‫‪َّ،‬ـَا‬ ‫قةَ ََ َ‬ ‫يـَهـَؾ‬ ‫َـََََ َ‬ ‫َََ ََََ‬ ‫ڇ َؿََ َذَ َڇََ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪493‬‬ .‬‬ ‫َٿََ ََ‬ ‫َُيَّـ‪َ،‬ـايلَ!َََ‪َ ََ َ ََ٢َٚ‬‬ ‫ّ‪ٛ‬څـَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ51‬‬ ‫َََ ‪َ َ ََ َََُ٢ََ٣‬‬ ‫ؾَفةَ؛ََ‬ ‫يؾ‪َ،‬ڒڑََََڪَـَ‪١‬چـ!‬ ‫َََََرَ ََََ‬ ‫يـَڇ‬ ‫ـَ َ‪٤ٚ‬ؿَ‬ ‫َََـَ َذَ‪َََ،‬ـَ َذَ َ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫ـَڒڎَ ََڇَََرَيؾَ‪َ.‫‪َ49‬‬ ‫را‪َ،‬هَتَ ‪َ َََ٣‬‬ ‫ََََ‪َٛ‬رََؾَ؛ََ‬ ‫‪٢‬چَرََ‪َٜ١‬ڂ‬ ‫ـَؿََكَََڂََـَ‪َٚ‬ڪَ ََََ َ‬ ‫َََهَ َ ََ ََ َ َ َ‬ ‫ھوھـَرـذََهَََ‪َ٢‬بَ؛ََ‬ ‫َََ‪َٛ‬يَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َـڏَاَ َ‪١‬دَذيَََؿؾَََـَؿَََّـَ‪٠‬‬ ‫ََ‪١‬يڍَـَ َڑَََڗََََََ َ‬ ‫ھؾَ؛ََ‬ ‫‪١‬ـكـذيَ َؿؾ‪َ،‬‬ ‫َََـَڄَ ََ ََََ‬ ‫وـذاَـَهَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـََََ‪ٛ٣‬ڙَفَ‪َ.‬‬ ‫ََََرَفَََََُّـَڑ‬ ‫َََ َؿؾَڑ‬ ‫ََََږعَ‪َ٤‬مَ َؾَ‪٠ََ،‬‬ ‫قؾََ‪٠‬‬ ‫‪َ َ٠‬‬ ‫ّريراڍَ‪َ11َ-َ3‬‬ ‫‪َ50‬‬ ‫َََََڂَ َ َََ‬ ‫‪١‬رايلَ؛ََ‬ ‫َََؾ‪َ،‬ك‬ ‫‪َ،‬هَتََ‪َ١‬ي‪َٛ ٢‬‬ ‫ـَؿََكَََڂَ ََ‪َ،‬ـاََ‪َٚ‬ڙَََكَََڂَ ََ َ‬ ‫ًَََََ‪َ ٤‬ؿََ َةًََََََ‬ ‫يـيلَ؛ََ‬ ‫ؾَڐـَََعََٔ َؼَعَمَيَؼَََهؿ‪َ،‬‬ ‫َهَ َََ‬ ‫ـاذَ ََ ََََ َََ‬ ‫ُڙـَهَؾَََ‪َ َٚ‬‬ ‫ََ َ‬ ‫َڪيؿَ‪َ.

‬‬ ‫ؾَّـَ‪٠‬‬ ‫ُيَ‪٠‬ـؾَََڋَؿَ ََ‬ ‫َّـؾ‪َ،‬هيَْ ََََ‬ ‫ـاَـَڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ14َ-َ1‬‬ ‫‪َ 53‬‬ ‫َ‬ ‫‪ََََٝٚ‬ـَ َذَّـَََ َ‬ ‫ََََڎَََ‪َََُٚ‬ـ؛ َ‬ ‫‪ٛ٢‬ؿؾَََڒَ َََؿؾَڇـ‬ ‫‪١‬ـةََڇََََََ‬ ‫يـزَ‪َ ََََ،‬‬ ‫ـَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ڇـََڎََََـَ َََ‬ ‫َََرَََ ََ َ ََََ َ‬ ‫يـؾَهـَڇـزَ؛َ َ‬ ‫ـَڇ‬ ‫‪٢ٛ١‬وؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ڈـَيََڇَـََََ‬ ‫َََََََُ َ‬ ‫َذَكَـَََ َعَ‪َ ََ ََََََٝ ٤‬‬ ‫َهـَ‪َ .‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يسَڇر‬ ‫َََ‬ ‫َ‬ ‫د‬ ‫ي‪٢‬‬ ‫ََ‬ ‫َذاة!َذَاََ‬ ‫ـ!َذَؿََ ََ َََ‬ ‫ـَ‪ََ٤َٚ‬ـَََـَ َؾڑََََڏََََـَ‪ٚ‬ـَ‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫َََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫ََََي‪ََ٢‬ديَ ََ َ‬ ‫َََََـ؛َََ‬ ‫ؾًَؿٓـڑَڐـؾَڐـَ‪٠‬‬ ‫ََََ ََ ََ َ َ ََََ‬ ‫بَڗ‪ََ،‬ا‬ ‫سََٓ ََ‬ ‫َُشَعَٿ‬ ‫راؾَٓـؽَاَ‬ ‫ََََؿَ ََ ََ َ‬ ‫ََََـَ!َ‬ ‫َََهھـَ‪٠‬‬ ‫َََََ ََ ََ ََ‬ ‫فَفـؿَهَََُؾ‪َ،‬ڈ‬ ‫فـف‬ ‫َؾَّ‪٢‬دَ ََََََ َ‬ ‫َڇَ َ َ‬ ‫‪َٝ‬هَ َََ َََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫َڇرـڙفَعـَ‪٠‬‬ ‫ـ‪َّ،‬ـَڪَُيَََ َ َ َ ََ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫ََََيلَََ ََ َ‬ ‫رةََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ََخَـاَ‪٠‬‬ ‫َََريَ ََ َََََ َ‬ ‫‪١‬کـَ‪٠‬ؿؾَڇ‬ ‫ؾَهؿ‪َ،‬ڒ‪ٚ‬ـَََخَذَخََ َ‬ ‫‪َ٠‬ؿَ َ ََََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ـَڪـًَـَ‪٠‬‬ ‫َهؿ‪َ،‬ڪـََؾََََذَ‪َََ ََ َٚ‬‬ ‫ََّيَ َدََ ََََ‬ ‫َ َََ‬ ‫ڒ‪ٚ‬يـؾََََ َ‬ ‫يـذََ َ‬ ‫َؿڑَََهـََ ‪َ ٢ََ٣‬ؤََ‪ََ٣ َ،‬طََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫َََداَ‪٠‬‬ ‫‪١‬کـَڒ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫ََََؿَ َ َََ َ‬ ‫َڋُـ‪٠َ،‬‬ ‫يػََ ََ‬ ‫‪َ َ َٚ‬‬ ‫َََ‬ ‫َف‪٠‬ـ؛َََ‬ ‫‪ٛ١‬ـڑََ ََ‬ ‫َڗ‪َ،‬هـَََ‪َََٚ‬‬ ‫يـؾَذَڈَ َؾََ َََ َ‬ ‫ذـَٓؾََٿَََََ ََ َ‬ ‫َُـؾَ ‪َ ٢ََ٣‬ؤََ َاََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫ََه‪٢ٛ٢‬وؿَىـَ‪٠‬‬ ‫ُي‪َٚ،‬ؿةََ ََََ َََ‬ ‫يـڏَََّ‪ََ َََ ََُ٢‬‬ ‫فَّـََؾ‬ ‫ڪـذَ ََ‬ ‫َََََََ‬ ‫ََڒَيََكَََ‪َََُٛ٢‬يََََ َ‬ ‫‪٣‬ؿڪََ ََ َََ ََ َ‬ ‫َََـَ‪َ .‬‬ ‫يؾڑََ َ‬ ‫‪َ،‬ڌاذاؾَڇ‬ ‫‪َٜ١‬ذازَ ََ ََ ََ‬ ‫ََََ ََْڃَ ََڇََرَ َ َ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 6َ-َ5‬‬ ‫‪494‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ52‬‬ ‫َ‬ ‫يؾڑََََڐـَ‪َ.

‬‬ ‫ََََ َڏفَڇ‬ ‫‪َ،‬اـڏاََا‬ ‫ڐَ َََ َ‬ ‫كَؾَ!َك‬ ‫ميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ15َ-َ8‬‬ ‫‪َ55‬‬ ‫ـَڪـذَََََ َ‬ ‫ََََََََ ََ ََ َ‬ ‫ََََ‬ ‫َُيَڪـ؛‬ ‫‪َٜ١‬ڪََرَ ََ‬ ‫ميـَهؿَهـَ ‪َََُٛ٣‬ي‪َ،‬ك‪َٜ‬ڈ‬ ‫ََـَ َ ََ َََ َ‬ ‫َـَةَََ‬ ‫َـٽـؾ؛َََ‬ ‫ڄوـذََؾََ َََ‬ ‫ثَڑـَلڙَف‪َ،‬‬ ‫ّـَڇ‬ ‫َََََرَ َ َ‬ ‫ـڙَ ََََ ََ‬ ‫َََـََ ََ َ‬ ‫َُّيَ‪َ.‬‬ ‫َََ َخَ َبََ َ‬ ‫َڊھڅـََا‬ ‫َََڒَ َ‪١‬دََڑَََََ‬ ‫َٿـؾ‪َ،‬‬ ‫َََؾَََ‪َََٚ‬‬ ‫ََََـََ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ؿك‬ ‫ّريراڍَ‪َ4َ-َ4‬‬ ‫‪َ56‬‬ ‫َ‬ ‫َََڏَ َڃَ ‪َ٣‬ڂَ ‪ََ٣‬کَـَََيُي؛َََ‬ ‫فَـَڐََ‪٠ََ،‬‬ ‫َـَهَھَََـَڌَ َ‪١‬دَ َََ‬ ‫َهؿَ‪َ.‬‬ ‫ُيَڐـَ‪ٚ‬ؿةََ َ‬ ‫ڏَڐََكََََ َََ‬ ‫بَََهَ‪َ ََ ََ َََ ََ٢‬‬ ‫‪ُ٢‬يَڐـَََڏَڐََ‪َََ،‬ىَ َ‪٥‬‬ ‫ْيِنَََ‪َ2َ-َ10‬‬ ‫ىَ ََ‬ ‫َ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪495‬‬ .‫‪َ54‬‬ ‫َََََُـ؛َََ‬ ‫‪٢‬دـَََڏَ َـذَٿ‬ ‫يڃـَهَ‪َُ٢‬يَََـَډَ‪َََ،‬ڏَڐََ َ‬ ‫ـَََ ََ َ‬ ‫ََََ‪َ ََ َ ََ َ٢‬‬ ‫ُيَُّيَڪَ َ‬ ‫ََََکَڙاََ‪َ.

‬‬ ‫‪٠َ،‬ـڑيـؾَڇ‬ ‫ڪَـَؼ‬ ‫ََََؿَريََؾَ َََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ5َ-َ7‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ58‬‬ ‫َ‬ ‫ََََـََََيـؾ؛َََ‬ ‫َََهَرََڇَََ‪٤‬ؤَڇ‬ ‫َهـؾَََـَيَ‪ََٛ‬ـ‪َ،‬‬ ‫ڋُيڑََ ََ‬ ‫َـَ َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ََََـ؛َََ‬ ‫ـَّڕَ اََفََڇيُ‬ ‫ََََََ ََھرََََّڋََرَيؾ!َا‬ ‫َڈيڙا!َڊ‬ ‫كََڙََََ‬ ‫ََََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫‪ٚ‬ـََّڀيُ‬ ‫َهََُؾَََـَڄَ ََ َ ََ َ‬ ‫يؾ‪ََّ،‬رَ َََ َ‬ ‫وـذـَُّيَََـَڐَرَ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َََـ؛َََ‬ ‫‪َّٜ١‬يُ‬ ‫َهـ‪ََّ،‬ؿ‪َ١‬چَيـََََََ‬ ‫يبََ َ َََ َ‬ ‫ىَرَ‪َ ََ٠‬تَََّـََڎََىَقََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڐيڙَاَََؿَََڒََيـََ‪َ.‬‬ ‫‪٢‬ڊََََ‬ ‫ََََـ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََََـََڑََڇيَ‪ٛ‬‬ ‫ََََ‪َُٛ‬يَا‬ ‫ڇـڄ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ّريراڍَ‪َ7َ-َ5‬‬ ‫َ‬ ‫‪496‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ57‬‬ ‫َؾََ َََسَ‪َٛ‬ـَ؛َ‬ ‫َؾَ ََ ََ َ‬ ‫ُيڑََـَََََ َ‬ ‫ھـڑََ ََذَ‪َ َٚ‬‬ ‫يڃـَذَ‪َ َٚ‬‬ ‫‪َّ،‬ـدمَ َ َ َ‬ ‫َـَ َڋَ َ َ‬ ‫ََََ َکَََََ َ‬ ‫ؾَڐـؾَڪَُيََڊَََھَرََؾَ؛ََ‬ ‫يـ‪َ،‬ڪَ‪ََ ََََ َََٛ٢‬‬ ‫‪١‬دفَف‬ ‫فَڂَََ‪ََ٠‬رَ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََْ َؾَ؛ََ‬ ‫َََـَ‪ََ َ ََ ََََ ََََٛ١‬‬ ‫‪ََٜٚ١‬ريَيَـَ َََؿؾَڇ‬ ‫ڇيڐَََََ‬ ‫‪٢‬وـ‪َ،‬ڋؿذفَّـََڎََڋَ َ‬ ‫ډََ َ‬ ‫َََََـِنََََ َ‬ ‫َ‪٠‬ـڌََ ََهَـَ‪َ.

‬‬ ‫‪َ،‬هؿځؾَڈ‪َٜ‬ٽـَََڏََََ‬ ‫ّـذثَڏََـيَڃَ ََ َََ ََََََ‬ ‫َـَ ََ َ َََ‬ ‫َٿيؿؾَََـيَڃَ؛ََ‬ ‫ـڑَََََ‬ ‫‪٣‬ؿڪَهـ‪َ،‬ـَ‪ٚ‬ـَڄ‬ ‫‪٣‬ؿڂي‬ ‫ؿؾََّ‪َ َٛ‬ؾََََ ََ َََََ‬ ‫َََََ َ ََ َ‬ ‫َََ َ َ‬ ‫َََ ََ َ‬ ‫ڙاَّيََڃَ؛ََ‬ ‫يتَـيَ َََ‬ ‫ّـذيَ َؾََهـ‪َ،‬‬ ‫إؽََا‬ ‫َ َ‬ ‫َََََّ َََ‬ ‫‪٢١‬ڊَڏَََ‪َٚ‬ريَيؿَََ‪١‬يََڃَ؛ََ‬ ‫يؿؾ!َهـَ‪٠‬ـؾَـَ ََّ‪ٛ‬ؿ‪،‬‬ ‫هيََڏَََ َََ َ ََََ َََ‬ ‫ََََََ َََ‬ ‫ََؿؾَڪ‪٢‬دڙفَّيََڃَ؛ََ‬ ‫ؿؾَهـڑؾَهـ‪َّ،‬ـَََڒَ َ ََ ََ َ َ ََ‬ ‫َََڙيَََ ََ َََ ََ َ َََ َ‬ ‫ذاك‬ ‫‪٢‬ڊاؾََ‪١‬يََڃَ‪َ .‬‬ ‫ََڇرَ َيؾََ َ‬ ‫يـَهـڑََ َهَََيـذا‪َ،‬‬ ‫ََََخَ ََ ََ َ‬ ‫ؽَڗَخَذَخََََ‬ ‫ڒََََ َ َ َ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫‪َ60‬‬ ‫ؾَخَع َؿََ َةََ َ‬ ‫ـَخاكـ؛ َ‬ ‫َڪَ ََ َََََ‬ ‫َـَ ََّھَ َاَََ‪ََ ََٛ١‬‬ ‫َڐـ‪َ،‬هَََُ ََ َ‬ ‫ُيَـيَڃَََ َََ َ‬ ‫َ‬ ‫َږ‬ ‫ـَـاةَََڗَ‪َ .‫‪َ 59‬‬ ‫َََ َ‬ ‫ََڇََرَ َيؾَََهؿ؛‬ ‫يڌـذا!َ‬ ‫َََـَ َيڄََـَ ََ‬ ‫َـَذََّيـَ‬ ‫ََََخَ ََ ََ َ‬ ‫ؽَڗَخَذَخَ َ‬ ‫ََََـ؛ََ َ‬ ‫َََڊَ َبََڐڅ‬ ‫ََََـَڈؿَ‬ ‫َـ‪ٚ‬ؿ‪َ،‬‬ ‫يچـ!َڏََ َ‬ ‫اَٿَيَؿَََـَ َََََ‬ ‫ؿذََڌََڄـ؛ََ َ‬ ‫ھَهـ‪َ،‬‬ ‫َََََهَ ََ َ‬ ‫ڪـَََڏَََي‪٢‬داَڈـ‬ ‫ڈَ َ‬ ‫َََڒََََ َ‬ ‫يـََّ َ َ‬ ‫َهؿَ‪َ .‬‬ ‫َـاكـ‪َ،‬ـَهَھَك‪َٜ‬‬ ‫َََََڏَيََُ ََ ََ َ‬ ‫‪ََ٘٠‬مَ ََ٘ڕََږَ َََََََ‬ ‫فقـؽَ‪َ1َ-َ1‬‬ ‫‪َ61‬‬ ‫ي‪ٛ٢‬ڙاََ‪َ.‬‬ ‫ـَڪرف‪َ،‬هھؽَكؿؾََ‪ََ ََ١‬‬ ‫ََََٿَ ََ َ َ َََ ََ ََََ‬ ‫َذاةَا‬ ‫ڒڌفڑََ ََ‬ ‫ََ ََ‬ ‫ـاَـَميؾَڪ‪٤‬يـڎَ‪َ27َ-َ5‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪497‬‬ .

‬‬ ‫َ‬ ‫گ ََ َ‬ ‫ـڑََََ َ‬ ‫‪َ َََُْ ََّ،‬‬ ‫ٽـذفڑََََ َ َ َ‬ ‫ََ َ َ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ6َ-َ7‬‬ ‫‪َ65‬‬ ‫َ‬ ‫ََََ َََََْ َ ََ‬ ‫يؿَذـڑَ؛َ َ‬ ‫َڙھـ‪َ،‬ذََـَڇ‬ ‫فڙَيؿَ‬ ‫َـَ َ َ‬ ‫َََـََڄُيَََڋَ َ َ َََ َ‬ ‫ڋـؾَهؿَـَڅَََََ‬ ‫ََََرََ َ‬ ‫ََڇؿڑَ ََ َََ َ‬ ‫ـَفَ َھََيـؾَ! َ‬ ‫َڪَھَ ََ‬ ‫‪َّ،‬ؿَڪَََ‪٢‬ھؾَڇ‬ ‫َـَ ََ ََ ََََ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ4َ-َ7‬‬ ‫‪498‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‬‬ ‫رخاذََ َ‬ ‫َََََّيَـََُيَف‬ ‫َڪـذََڎَ ‪َ ََ٣‬ڄَ‪َ،‬فـ‬ ‫ََََ َ ََ َ‬ ‫ف‪ََ٣‬ؾََ ََ َ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ 5َ-َ7‬‬ ‫‪َ63‬‬ ‫ھَََّ َ‬ ‫‪٢‬دَََ َ‬ ‫يـزَ؛ََ‬ ‫َڙھـ‪َ،‬ڇ‬ ‫َََـََڄُيَََڋَ َ َ‬ ‫فڙَيؿَ‬ ‫َـَ َ َ‬ ‫ْؿََّ َچَ ََ َ‬ ‫َََََ َََ َ‬ ‫ََََ َـَََََََ َ‬ ‫‪٠َٜ١‬ـزَ؛ََ‬ ‫‪َ١‬ڪؿَڇ‬ ‫َََََ ڐََ َڙف‪َ ََ،‬‬ ‫فڑََـَڈيؿَڒ‬ ‫َ‬ ‫ڒَ َڌ َ َ‬ ‫ََََ ََ َََ َ‬ ‫َّؿَََ ََ َََ ََََ َ‬ ‫ڙاڏاَڪَ َرفَ‪َ .‫‪َ62‬‬ ‫َڙھـ‪َ،‬اَ‬ ‫َََڄََ؛ََ‬ ‫ََََـ‪َ١‬ڌَ َؾَََ‪َََ٠‬ٿـََا‬ ‫َََـََڄُيَََڋَ َ َ‬ ‫فڙَيؿَ‬ ‫َـَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َهؿَ‪َ .‬‬ ‫ََََ َرفَڇ‬ ‫ـَّؿَّيڅـزَ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪٠‬عذـذفَ‪َ7َ-َ7‬‬ ‫‪َ64‬‬ ‫َََََََڌؿيلَََف‪َ َ١‬‬ ‫گ؛ََ‬ ‫َََڏََيؿَڇ‬ ‫َڙھـ‪َ،‬‬ ‫َََـََڄُيَََڋَ َ َ‬ ‫فڙَيؿَ‬ ‫َـَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َٽـذفڑَََڎَـ‪َ َ١‬‬ ‫َ‪٠‬ؿذََڈَََڌَ َؾََ ََهََُؾَ‪َ .

‬‬ ‫َتََڋَ َ‬ ‫َُّيَه‪ٛ‬ڙـَََهَڳَ‪َ ََ ََََََٚ،‬‬ ‫هَڳََ َ ََ ََ َ‬ ‫ڐ‪٢‬ڀـةَ‪َ14َ-َ2‬‬ ‫‪َ 69‬‬ ‫يـَاـَ‪ََٚ‬رَ َََ ََ‬ ‫ََََََ‪َُٛ‬ي؛َََ‬ ‫‪١‬کـَڎڏفَ‪٠‬ـڑ‬ ‫َََؿَ َ ََ َ َ‬ ‫فَاـڑَ‪٠ََ،‬‬ ‫َـَََََ‬ ‫َََََََََُـؾَََََََََََ َََ‬ ‫‪٠َٜ١‬ؿٽيؿَڪؿڑَ!َ‬ ‫َََهَڳََٿيـ‪َ،‬ك‬ ‫هَڒََ َؾَََهـَ‬ ‫َََذَََ َ ََ‬ ‫ي‪٢‬دـڑَ‪َََ،‬ـَ ََ َ‬ ‫ف!َـيَ َؾَََهؿََ‪َ .‬‬ ‫‪ٛ١‬ـَڪـڇ‬ ‫هھؿَذَ َڑَََاََهللََََ‪َ،‬ڪَؿَََ ََ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ9َ-َ5‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫‪َ 67‬‬ ‫َََّ َ‬ ‫ََََ‬ ‫‪٢‬دَذا؛‬ ‫‪َّ،‬ـََ‪٠‬‬ ‫َهـَََـَڈَ َؾَ ََ َ‬ ‫َـَ َ‪١‬دَ َذََ َ‬ ‫َََرََڈَََ َڌَؾََ َ‬ ‫‪َ،‬ڎؿڙفَهـَََڎَ َڏي‪ََ٢‬ديَََؿؾَ‪َ .‬‬ ‫ڊََؿَ َ‪١‬دَ َذََ‪٠‬ـ‬ ‫يڌـذَ ََََ‬ ‫ّـ‪٠‬ؿ‪١‬ڊفَ‪َ7َ-َ1‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪499‬‬ .‬‬ ‫َََََڈَََ َڌَؾَ ََ ََ َ ََ َ‬ ‫ؿؾَڪؿڕ‬ ‫َڈَيَ َ ََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ 1َ-َ7‬‬ ‫‪َ 68‬‬ ‫ََََٿَََ َ‬ ‫َرف؛َََ‬ ‫َڏاذََڋَ َ‬ ‫َََُيَََـَڍَ‪َ،‬ڐ‬ ‫ََََ‪٢‬وھَ‪ٛ‬‬ ‫َـَ َ‪ٚ‬ـََ‪٠‬‬ ‫فڑََ ََ َ‬ ‫ؿذَ َ َ‬ ‫َََ‬ ‫‪٠‬ـڑَ ََََََ َ ََ َ‬ ‫َََََڌَ َذََڇَََڳََ‪ََ٣ ََٜ١‬ڳ؛َََ‬ ‫!َ‪٢ٛ٢٠‬وـَڪَرَ َ‪ٚ‬ـ‪َ،‬ڇ‬ ‫‪ُُ٢‬يَُّيَََ‪َ َٚ‬‬ ‫َرفَ‪َ .‫‪َ 66‬‬ ‫يـَهـؾَََڗ؛َََ‬ ‫يق‪َ،‬ـاََـَ ََ‪َ،‬هؿَڑ‬ ‫َََـَ َََ‬ ‫َـَ‪َ َََٛ ٣‬ؿؾ‪َ،‬‬ ‫ََََ َـُيََهَھَـَ‪َََ َََََ٤‬‬ ‫َا ََََ َ‬ ‫َََََڙيَََؾَََهؿََ‪َ .

‬‬ ‫َََڪَؿَڙََؾَََڪَـَ‪ََ١‬ريََؾََ َ‬ ‫َََـَ َذَف‪َ،‬‬ ‫ـَ َ‪َٙ‬ؾََٿَََيؿَ‬ ‫ڪـذَايَؽَََ‪َ12َ-َ1‬‬ ‫ََ‬ ‫‪َ71‬‬ ‫!َـَ َََ‬ ‫ََََ‪َ٢‬ڌَََڪَرَََيـؾ؛َََ‬ ‫َه‪ٛ٢‬ؾَڇ‬ ‫ـڑََ َََ‬ ‫ڈـڑََََڏَََّؿ‪َ،‬ڇ‬ ‫ـاڑَ َََ‬ ‫ََََََڃَ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ََََََ‬ ‫ََََڇَريََڇَََرَ‪َََ١‬يـؾَكؿ؛‬ ‫يؾڑَََهؿ‪َ،‬‬ ‫ڎَڌـ!َ‬ ‫ََََڎَڋَرَ ََڇََرَ َ َ‬ ‫ـ‪٠َ،‬لـؾَ ‪َ٣‬ڌََُُيَ!َ‬ ‫َََ ‪َََ٣‬ڒَ ََََََ‬ ‫َؿَهؿ‪،‬‬ ‫َفؿذَاََََ‬ ‫فََرََََ‬ ‫ُّْـَڒفرفَ‪َ3َ-َ9‬‬ ‫‪َ72‬‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َيـؾَّـؿ‬ ‫َََڏَََ ََ‬ ‫َڐـ‪َّ،‬ـذف‪َ،‬‬ ‫ََـاهھََـََـَََـَ َ‪َٙ‬ؾَََ َََ ََ َ‬ ‫‪٢‬دََ َََََ َ‬ ‫فَ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َڪرجيـؿ‬ ‫َڗ‪َ،‬ؾيدََََڏََ َ َ‬ ‫َ‪٢ٛ٢٠‬وؿَف‬ ‫َتََََََ‬ ‫ََََََ َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫َذف‪َ،‬ڌاذََََڏََڌَ َذجيـؿ‬ ‫يـڄـَڇ‬ ‫يؾڑََ َ َََ ََ َ‬ ‫ڇَرَڏَيَ‪َ َََََٛ‬‬ ‫َََرَ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ؛ََ‬ ‫ـڑَََ‪ََ٠‬ٿـؿ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫َََ‬ ‫ڌـَ‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ََََ‬ ‫َهـ‪َ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ؾ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫َٿ‬ ‫ََ‬ ‫وـؾڑ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ٿَََڌَفَََـََّـََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََََ ََََََ‬ ‫‪َ،‬ك‪َٜ‬دمَ َ ََ‬ ‫َڏفَ‪َ .‬‬ ‫ـؾڑَََ‪ََ٠‬ڙؿَََََ‪٤َََ٠‬ريََ َ‬ ‫َََََُـَََڇَْـؿ‬ ‫َََؿَََيؿؾَٿ‬ ‫َهـَڇ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ7َ-َ6‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ .‫‪َ70‬‬ ‫‪َٜ١‬ذَ‪َ ََ ََََٚ‬‬ ‫يؿَ‪ٚ‬يڪَ َڙـ؛َََ‬ ‫يـَ‪٠‬ؿذَََ‪َََ٠‬رَف‪َ،‬‬ ‫َََ‪َ ََٚ‬‬ ‫َ‪٢‬جَََََ َ‬ ‫َـََََََ َ‬ ‫َهؿَ‪َ.

‬‬ ‫َََڙؿَََََ‪َ٤ََ٠‬ريََ َ‬ ‫يـؾ‪َ،‬هـَََـَ َڈـََ‪٠‬‬ ‫ـَهَََ َََ َ‬ ‫‪َ٠‬يَـََ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ8َ-َ6‬‬ ‫‪َ74‬‬ ‫َهـَََ َ‪ٚ‬تََََ‪َ َََ٠‬‬ ‫يـزَ؛َ َ‬ ‫ـاهھـَـَـ‪ٙ‬ؾَڐـ‪َ،‬ڒڑَََ َ‬ ‫‪ٚ‬ـذؾََََ َ‬ ‫‪٢‬وـََ ََّؿَ‪َ ََََ ََ٠‬‬ ‫َڇـزَ؛َ َ‬ ‫ڊؿذَََ‪َ ََََٛ٢ََ٠‬‬ ‫را!َڪََجََڇَََ‪َ ٢‬ؿََ ََ ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫‪٢‬وھـؾَََ َـ‪ََ٣‬ڙيَََؾََ ََ َ‬ ‫َـازَ؛َ َ‬ ‫َََََ َََ‬ ‫‪َٜ‬هَـ‪٠ََ،‬‬ ‫ڏََثََ ََ َََ‬ ‫َڏاڏاڄـَََڏَي‪َ ََ َََٛ‬‬ ‫‪َ٠‬يَـَََ ََ َََ َ‬ ‫َڏفَ‪َ .‬‬ ‫َََََؾََ َ‬ ‫ُ‪٢‬دَفَا‬ ‫ٿ َََ‬ ‫‪ََ َٚ‬ؽَ!َڐ‬ ‫‪َ،‬ڒڑََََََ َ‬ ‫ذاڏَڪَ‪ََ٤‬ـَََ‪َ4َ-َ1‬‬ ‫ََ ََ‬ ‫شـھ هم ذسـوم اوف ب ؿاذ‬ ‫‪501‬‬ .‫‪َ73‬‬ ‫َيـؾ؛َََ‬ ‫َََََڏَََ‬ ‫َڐـ‪َّ،‬ـذف‪َّ،‬ـؿ‬ ‫ََـاهھََـََـَََـَ َ‪َٙ‬ؾَََ َََ ََ َ َََ‬ ‫ج‪٠َ،‬يـؾَ!َ‬ ‫ََََ‪٢ََََٛ٢‬وؿَََ‪ََََََ َ١‬‬ ‫‪ٛ‬ؿؾ‪٠ََ،‬‬ ‫َََ ََ‬ ‫‪َ َٚ‬ـَََّرَََّـََڙيَڕَََّـَ‪٠‬‬ ‫ََََرََٿَََََيـؾَ!َ‬ ‫َََـَ َڈَـَٿ‬ ‫يـڄـَ‪٠‬ـذََُي‪َ،‬‬ ‫‪َ٠‬ؿـَ‪٠‬‬ ‫ََََََ ََََ َ‬ ‫َ‬ ‫َڏفَ‪َ .‬‬ ‫َََڙؿَََََ‪َ٤ََ٠‬ريََ َ‬ ‫‪َ،‬هـَََـَ َڈـََ‪٠‬‬ ‫ـَهيـزَ ََ َ‬ ‫‪٠‬ـذَـَ‪َ 9َ-َ6‬‬ ‫‪َ75‬‬ ‫ـاََڅَ َ‬ ‫َََََ َؿؾَََـَ َډََـَڏََفَََـَڋَ؛َ َ‬ ‫ََََ َـُيَََهـ‪٠ََ،‬‬ ‫ڐََـَيراَڑ‬ ‫َ‬ ‫َڪَ َ‬ ‫ـَڪَُيََََڏََ َ‬ ‫َََََ ََْ ََ َ‬ ‫ٿ؛َ َ‬ ‫َََّڀَؿََـَََ َّڔَـيَََ َؿؾ‪َ،‬ڇ‬ ‫ّؿََؾََ َ‬ ‫ـيْـ‪ٚ‬ـَـي َؽََ َ‬ ‫ََََٿَ؛َ َ‬ ‫ي‪٢‬دـَڇ‬ ‫ؿذَ َبََـَََ َ