P. 1
Curs Legislatie

Curs Legislatie

|Views: 6|Likes:
Published by Ruxandra Samaila

More info:

Published by: Ruxandra Samaila on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

Trecerile la nivel cu calea feratã se
clasificã astfel:
11.. ttrreecceerrii llaa nniivveell ccuu ccaalleeaa ffeerraattãã
ccuurreennttãã ((care pot fi ppããzziittee sau
nneeppããzziittee ))

22.. ttrreecceerrii llaa nniivveell ccuu ccaallee ffeerraattãã iinndduuss-

ttrriiaallãã

La trecerea la nivel cu calea feratã
curentã, conducãtorul de vehicul este
obligat sã circule cu vitezã redusã ºi sã
se asigure cã din stânga sau din dreapta

CAIETUL CURSANTULUI

ªcoala de ºoferi «EXIGENT»

Baia Mare, Victoriei nr. 90A, tel: 0744-53.97.32

46

nu se apropie un vehicul feroviar.
(( AArrtt.. 113366 aalliinn.. 11 ddiinn RR ))
Conducãtorul de vehicul poate traver-
sa calea feratã curentã prevãzutã cu
bariere sau semibariere, dacã acestea
sunt ridicate ºi semnalele luminoase ºi
sonore nu funcþioneazã, iar semnalul cu
luminã albã intermitentã cu cadenþã
lentã este în funcþiune.
Când circulaþia la trecerea la nivel cu
calea feratã curentã este dirijatã de
agenþi de cale feratã, conducãtorul de
vehicul trebuie sã respecte semnalele
acestora.

(( AArrtt.. 113377 aalliinn 11 ººii 22 ddiinn RR ))

CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE
OBLIGAT SÃ OPREASCÃ ATUNCI
CÂND:

aa)) barierele sau semibarierele sunt
coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
bb)) semnalul cu lumini roºii ºi/sau
semnalul sonor sunt în funcþiune;
cc)) întâlneºte indicatorul "Trecerea la
nivel cu calea feratã simplã, fãrã ba-
riere", "Trecerea la nivel cu calea feratã
dublã, fãrã bariere" însoþite de indica-
torul "Oprire".
Vehiculele trebuie sa opreascã, în
ordinea sosirii, în dreptul indicatoarelor
prevãzute la aliniatul de mai sus lit. c) sau,
dupãcaz, înaintea marcajului pentru
oprire, în locul în care existã vizibilitate
maximã asupra cãii ferate ori înaintea bari-
erelor sau semibarierelor, când acestea
sunt închise în curs de coborâre sau ridi-
care.

(( AArrtt.. 113388 aalliinn.. 11 ººii 22 ddiinn RR ))
În cazul imobilizãrii unui vehicul pe
calea feratã, conducãtorul acestuia este
obligat sã scoatã imediat pasagerii din
vehicul ºi sa elibereze platforma cãii fer-
ate, iar când nu este posibil, sã semnal-
izeze prezenþa vehiculului cu orice mijloc
adecvat.

Participanþii la trafic care se gãsesc în
apropierea locului unde un vehicul a
rãmas imobilizat pe calea feratã, sunt obli-
gaþi sã acorde sprijin pentru scoaterea
acestuia sau, când nu este posibil, pentru
semnalizarea prezenþei lui.
Conducãtorului de vehicul ii este
interzis sã treacã sau sã ocoleascã
porþile de gabarit instalate înaintea
cãilor ferate electrificate, dacã înãlþimea
sau încãrcãtura vehiculului atinge ori
depãºeºte partea superioarã a porþii.
(( AArrtt.. 113399 aalliinn.. 11 - 33 ddiinn RR ))

La intersectarea unui drum public cu o
ccaalleeaa ffeerraattãã iinndduussttrriiaallãã,,accesul
vehiculelor feroviare se face numai dupã
semnalizarea corespunzãtoare ºi din timp
de cãtre cel puþin un agent de cale feratã.
În cazul prevãzut la alin.de mai sus,
conducãtorii de vehicule sunt obligaþi sã
se conformeze semnificaþiei semnalelor
agenþilor de cale feratã.

(( AArrtt.. 114400 aalliinn.. 11 ººii 22 ddiinn RR ))

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->