You are on page 1of 40

ĘđďĎĐ Ħčĥ

Đ ĀĜ ĈŔĀ Łÿ ęĕĚü ĞĀ Őø ĺĘĺĀ # ĦĕďđĐĕ ĦđĎĐ ğĝđĚ
ĤĕĕČ
ĦčĔ
ĘđĘČ
0

0

ęĕĚėēĘ ęĕėēĚ

ęĐĘ ĦĥĤďĜĐ ĦđĎĕĐĜĚĐ ĦĚĢđĞ ĘĞđ ĐĞĥĐ ĕĤĎĦČ ĘĞ

ĔĔĥĤčĘĐ ęēĜĚ :ęĕĤđĕČ

ġĕģđ ĤĕĢģ ,ĦđĥďēĦĐ Ęĥ ĦđēđēĕĜđ ,đĤčĞ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ đĕĤēČđ ēĝĠ - ĦđĐĒĐ ĕĎē
ęĕČĕčĚ đĜČ ,ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ěđĥČĤĐ ěđĕĘĕĎĐ ĤĞĥč đĜēĔčĐĥ ĕĠė .đĜĕĠČč ęĕĘđĞ
ĎĤđē ęĠģĕĐĥ ĐĘČė ęģĘē ,ĦđĝĚđ ęĕĤĚČĚ Ęĥ ĤĕĥĞ ěđĕĘĕĎ ÅĦčĥÅ ĕČĤđģĘ čđĥ
.ĦđĜđĥ ĦđčĕĝĚ ĤĦđĕ ęĐĘ ĐĚĕČĦĚ đĒĐ ĐĚčĐĥ ęĕĤēČ ęďĕĘđ ,ÅĦčĥÅ ĕĠďč ĘĕĎĤĐĚ
ÅĠđĤĠ čĤĐ Ęĥ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ :ěđĕĘĕĎĐ ĤďĐĦĚ ĦĕĘĎĜČĚ đĚĎĤđĦĥ ĦđĝĚ ĕĦĥč
ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĞďđĦĐ ěĚ ĤďĞĜđ ĔĞĚėĥ ĖĤĞ čĤ ĦđĞď ĐĎđĐ - ÅġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ
ĤÃď čĤĐ Ęĥ ČĕĐ ĐĕĕĜĥĐđ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ Ħđďđĝĕ čĕĢĐĘ ĦĥģčĚĐ - ĘČĤĥĕč
ěĕĞĚč ,ęĕĤĢđĜąęĕďđĐĕ ĕĝēĕ ĦđďđČ ĘĞ ĐėđĤČ ĐĞĕĤĕ ĥĤđĠĐ ,ČÃĘčĕ ,ěĕģĝĕĤ ĐĚĘĥ
.ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ đĤđĚđ đčĤ Ęĥ ĐģĕĦđđĐ đĦĝĚč ĦĥďđēĚ ĐČĕĤģ
ĖČ ;ĦēČ ĦėĝĚ ĘĘėĘ ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ĐĒ ěđĕĘĕĎ ĕĤĚČĚ ĦČ ĒĤđēĐ ěđĤģĞ ěĕČ
đĜĕĕē ĦČ ĐđđĘĚĐ ďđĝĕĐąĦďčđĞĘ ĕđĔĕč ęĕĜĦđĜ ěđĕĘĕĎĐ ĕĤĚČĚĚ ęĕčĤĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ
ĐģĕĚĞĚđ ĦĥďđēĚ ĦđďďđĚĦĐ ĦĥĤđď đĜĕėĒ ĐĘĥ ěđĕĢ Ħčĕĥĥ ,ĐĤėĐĐ :ěđĤēČĐ Ĥđďč
ĦđĥďēĦĐ ,ĐĘđČĎč ĐĤĕēčĐ ĦĘČĥ ęĐčđ À ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĐ Ęĥ ĦđčĤ ďđĝĕ ĦđĘČĥ ęĞ
ęĎĥ ĤčĦĝĚ .ĘČĤĥĕ ĦĚđģĦĘ ďĞ ĦđĕĐĘ ĖĠĐĥ ,ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ ęĞ ęĕĝēĕĐđ ĐėĘĐĐ
ĦđčĢĕĕĦĐ Ęĥ ĦđĤđď ęĐĕĤēČ ĦđģģđĒ ,ĦđĤĕĐĚč ĦđĥēĤĦĚĐ ,ďČĚ ĦđģđĚĞ ĦđėĠĐĚ
ĘČđĚĥ ,ĐĒ ěđĕĘĕĎ ĦėĕĤĞĘ ĕĦĕĚĞ Ęĥ đĤĚČĚ .ĐĞĤėĐđ ĦđĎĕĐĜĚĘ ĦđĠĢĚđ ďđčĕĞđ
.ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞ ĖđĦĚ ĦČĒė ĦđĎĕĐĜĚ Ęĥ ĘďđĚ ĘĞ ĞĕčĢĚ ,ĔĝđČĠ
*
ĖĤđĞė ĕďĕģĠĦ ĦČ ĕĦĚĕĕĝ ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ Ęĥ ęďđģĐ ěđĕĘĕĎĐ ĒČĚ đĠĘēĥ ęĕĥďđēč
,ěđĥČĤĐ đĚđĕĚ ÅĦčĥÅ ĦĕčĚ ģĘē ĐĕĐĥ ,ĤĕĜ ěĜēĘČ ĕĦĕĚĞĥ ĐėČĘĚ ,ÅĦčĥÅ Ęĥ ĘĞđĠč
ĦđėČĘĚ ęĞ ĦđĠĕĢĤĐ ęĎ đĚė ,ęĕĜĜĞĤĐ đĘĚĞ ĦđĤĕĠ .ĐĚĕĥĤĚ ĐēĘĢĐč đĚĢĞ ĘĞ ĘĔĜ
.ďČĚ ęĕėĤđčĚđ ęĕĤėĕĜ ,đĘ đĚďģĥ
*
Ĥčď ĘėĘ ĐĜĦĚė ÅĦčĥÅ ĕČĤđģĘ ģĜĞđĚĐ ,ĐĒ ĤĕĥĞ ěđĕĘĕĎĚ đĜĐĕĦĥ ĐđđģĦ đĜČ
ĐĤđĦ ĘĕďĎĐĘ ĕďė ČĘČ ęĘđĞĘ ĐČč ČĘĥ ĐĜĦĚ ,(ěđĦĕĞĐ ĦĘĐĜĐ ĕĥĜČ Ėė ĘĞ đďĕĞĕđ)
.ěĐĘ ĐėĕĤĢ ĐĞĥĐĥ ĦđčĥēĚĘ ĐĕđČĤ ĐĚč ĤđĢĕĘđ ĐĤĕďČĐĘđ

‫קידוש החיים | כיצד העמידה הציונות את‬
‫גורל העם היהודי כקודם לייעודו‬

'Ħčĥ' ĦėĤĞĚđ ģĤđĥ čČđĕ

‫ התשוקה והאיוּן של‬,‫גאולה | הפחד‬-‫אי‬
‫הגאולה כדרכים לעיצוב אוטוביוגרפיה‬

‫נצרות | חוויה והתייחסות הלכתית והגותית‬
‫למפגש ולדיאלוג עם נוצרים‬
‫הדור הבא | הדת שעוצבה לזמן גלות היא‬
‫מכשול לקימום מחודש של ברית העם בארצו‬
‫הלכה | האם אתגר חידוש ההלכה מוביל‬
?‫בהכרח למדרון חלקלק ומסוכן‬
‫היסטוריה | ההתכחשות להתפתחות‬-‫א‬
‫ההיסטורית מייצרת עולם שקר תורני‬
‫תורה ומחירה | ’מעשי חכמים‘ מציעים דגם‬
‫ לא מושלמת‬,‫של דמות מתמודדת‬
‫כתיבה דתית | הנכד ראובן גפני כותב על‬
‫דתי שאיננו‬-‫ נציג לעולם ציוני‬,‫הסב ראובן גפני‬
‫שפתיים | המשוררת רבקה מרים מתרפקת‬
‫ תוך בחינת שפת האם והאב‬,‫על היידיש‬
‫משורר | זיכרונות מדמותו המורכבת של‬
‫טשרניחובסקי ויחסו למסורת ולפוליטיקה‬

‫שבת הגדול – מוסף הגות יהודית‬
ěđĥČĤ ĤđģĚ – '‫מבית 'שבת‬
‫ אייר תשע"ב‬,2 '‫גיליון מס‬
‫ שמואל פאוסט‬,‫עורכים | יואב שורק‬
‫עריכת לשון | יעקב עציון‬
‫איור | מנחם הלברשטט‬
‫גרפיקה | גונן מעתוק‬
www.musaf.shabbat.com :‫גירסא מקוונת‬
shabbat.makor@gmail.com :‫לתגובות‬

3
8
12
15
22
25
28
31
34
37
38

ĘđďĎĐĦčĥ

ĘđďĎĐ Ħčĥ

‫פילוסוף יהודי | מסה הגותית של הרב אליעזר‬
‫ברקוביץ‘ על המחשבה היהודית והשבר המערבי‬

2

'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ

‫במאמר מכונן מציג‬
‫הרב ברקוביץ' את‬
‫ההגות היהודית‬
,‫כגורם משתנה‬
,‫מתאים לתקופתו‬
‫המפרש את‬
‫היסודות הקבועים‬
‫של היהדות – הרצון‬
‫ ישראל‬,‫האלוהי‬
‫ נוסחה‬.‫והתורה‬
‫לקביעת מיהו הוגה‬
‫יהודי‬

@

.đĦĠđģĦ Ęĥ ĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ ęĞ ďđčĞĘ ēĤėđĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ
,đĦđĥĤĘ ęĕďĚđĞĐ ęĕĕĎđĘĐ ęĕĘĘėč ĥđĚĕĥ ĦđĥĞĘ čĕĕē ČđĐ
.đĘ ęĕĥĕĎĜĐ ęĕĕĒĕĠČĔĚĐ ĦđĜđĕĞĤĐĚđ ęĕĕĎđĘđĚĔĝĕĠČĐ ęĕĎĥđĚĐĚ
ĦđČďđđ ģĠĝĘ ĦĜĚ ĘĞ đėĤďĘ ĎÃĝĤ ČĢĕ ĤĥČė ,ĦĕĤĕĥĞĐ ĐČĚč
ĐĕĐ Ęđėĕ ČđĐ ,ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĕĦĤđĝĚĐ ĦđĜđĤģĞĘ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ
ģđĕďč ;đĘ ĦĤėđĚ ĐĦĕĕĐĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦđĞĢĚČč ģĤ ĦČĒ ĦđĥĞĘ
Ħďà đĤĠĝ ĦČ čĦė ěĐė ěĚĤĐ ĤĥČė ,ęĕĜĥč ĦđČĚ ĤēČĘĥ ęĥė
ĞĕĢĐĘ đĜĚĚ ĦđĠĢĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ČĘ ,ÃĦđďĐĕĐ ĦđĤđģĚĚ ĐĜđčĦĐ
ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĦđĕĤđĎĔģĐ Ęĥ ęĕĎĥđĚč ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠ
ĞĜĚĜ ĕĦĘč ĐĒ ĐĕĐ .ęÃčĚĤĘ ĐģđĚĞĐ đĦĢĤĞĐ ĦđĤĚĘ ,ĦđĜĥđĕĚĐ
ĕēĜđĚč ĎĻĚđĐ
Ā
À ĦđďĐĕĐ ĘĞ đĘĥ ĦĤĦđėĐ ĦĘđĎ À ĐĒ ĤĠĝĥ
Ęĥ ĐĠģĦĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦėĤĞĚĘ ńčĀ ĺē
Ā ČđĐĥ ,ĦđĕĜĕĕĔĜČģĐ
.đĦĠđģĦ
Ęĥ đĦĠĕČĥ ęĢĞ ,ęĘđĞĘ .ĕĘĝėđďĤĠ čĢĚ ĕĜĠč ěČė ęĕďĚđĞ đĜČ
ĦČ ĦėĠđĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦĞĜėĥĚđ ĦĕĦĕĚČ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ģĠĝĘ ĐĎđĐĐ
ġđē .ğĘđē ğģđĦ ĦĘĞčĘ ĖėĚ ĐČĢđĦėđ ,ĦĕĜĚĒĘ ,ĦĕĝēĕĘ đĦďđčĞ
ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐĎđĐ Ęė .ĦĕēĢĜđ ĦĤĚĎđĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęđĥ ěĕČ Ę þĎĐĚ
ý
ĦđĕĤđĎĔģ ĦđĞĢĚČč ĦđďĐĕĐ ĦČ ĤČĕč ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ
.ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .đĦĠđģĦ Ęĥ ĐčĥēĚĐ
ěĐ .ęĕĚĕđĝĚ ęĕĥĜČĘđ ęĕđĝĚ čĢĚč ,ęĕđĝĚ ěĚĒč ěčđĚ ĦđĘĞč ěĐ
.ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĕĤčď ČĘđ ęďČ ĕĜč Ęĥ ęĐĕĤčď ďĕĚĦ

ĦđďčđĞ ĦĥĤĠĚ ĦđĎĐĐ
.ĦđĘĞĐĘ đĜĕĘĞĥ ĦđĘČĥ ĕĦĥ ěĜĥĕĥ ĐĚďĜ đĜĜđĕďč đĒ ĐďđģĜč
ĦđĔĕĥ ĦđďĐĕĘ đĦđĜĥĤĠč ęĥĕĕĚ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ ęČ ,ĦĕĥČĤ
đČ ?đĦđĕďđĐĕ Ęĥ ĕĠĕĢĠĝĐ ĐčĕĔ ěđĚĔ ěėĕĐ ,ęĕĕđđĥėĞ ęĕĎĥđĚđ
ĦđčĕĝĜč ĦđĜĦđĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė ęČ :ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč
?ÃĕďđĐĕà ĤČđĦĐ ĦČ ģĕďĢĚĥ ğĦđĥĚč ěĐĘ ĥĕ ĐĚ ,ęđģĚđ ěĚĒ Ęĥ
?ěĐĘĥ ğĦđĥĚĐ ĕďđĐĕĐ ĐĜėĚĐ đĐĚ
ěĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė ,đōĞĔĥ ĕĠė ,ęČ ,ĦĕĜĥ
,ďčĘč ğĘđē ğģđĦ ĦđĘĞč ěĐ ĖėĚ ĐČĢđĦėđ ,ěďđĝĕč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ
?ĦđďĐĕĘ ĦđĕđĜĥĤĠė ěėĤĞ đĐĚ ,ĦđĜĥĕĕĦĚ ěĘđė đĐĥĘė čĘĥčđ
đĜĥĕ ,Ęė ĦĕĥČĤ .ğĦđĥĚ ĐĜėĚ đĦđČ Ĥčďč ĐĘČĥĘ ĐĜĠĜ ĐčĐ
ĕďđĐĕĐ ĐĎđĐĐ Ęĥ ęĕĢĚČĚĐ ĦČđ ĥđĠĕēĐ ĦČ ĤďđĎĐ ęēĦĚø ęĤđĎ
ĘĕēĦĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĕďđĐĕ ĐĎđĐ ğČ .ęĘđė ĦđĤđďĐ ęĕĠĦđĥ đčĥ
ēĦđĠ ČđĐ ĤĥČė đĕĜĠĘ ĐĜđĦĜ Ĥčė ęĘđĞĘ ĦđďĐĕĐ .ĦĕĥČĤčĚ
ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐďĝĕĕĚĘ ĐĥĞĜ ĔĤČģď .đĦĤĕģēč
Ęė ĦČ đđĎ ĕĤđēČĚ đėĕĘĥĐč ,ĥďēĚ ĘėĐ ĘĕēĦĐĘ đĦĔĘēĐ ęĢĞč
ČĘ ČđĐ .ĦĕĜđĢĕģĐ ĦđĜģĠĝĐ ĦĥĕĎ ĦČ đĚĥĕĕčđ ĦđĤėđĚĐ ĦđĕđČďđđĐ
.ĕĦĤđģĕčđ ğđĤĢ ěđĕĎĐ ďčĘĚ Ĥčď ĕďĕ ĘĞ ĘčđĚ ĦđĕĐĘ đĚĢĞĘ ĐĥĤĐ
ąĕĦĘčĐ ęĕĎđĐĐ ĘėĘ ĦĕĘČĕďĕČĐ ĐĘđĞĠĐ ĦĔĕĥ đĒ ,ęĕđĝĚ ěčđĚč
ğđĝđĘĕĠĐ .ńĢĚČĘ Ęđėĕ ČĘ ĕďđĐĕ ĐĎđĐĥ ĐĔĕĥ đĒ ,ęĘđČ .ęĕčĕđēĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĤĢĕ ĔĤČģďĥ ĕĠė ĦđďĐĕĐ ĦČ ĤĢđĕ ČĘ ĕďđĐĕĐ
.ĐĜđĦĜ ĐďčđĞ Ĥčė ČĕĐ ĦđďĐĕĐ ,ĐĤĕĒč ĞĕĠđĚ ČđĐ ĤĥČė .ĦĕĜĤďđĚĐ
Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęė ,ĦĚČ .ĦđďĐĕĐ À ğĦđĥ ĥĕ ďĕĚĦ đĦčĕĥēĘ
;ĦĜĒČĦĚ đĒĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĖČ ;Đďđĝĕč ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ČĕĐ ĦđďĐĕĐ
Ęĥ ĦĕĦďčđĞĐ ĐĦđČĢĚĕĐ ĦđĞĢĚČč ĦĔĘĥĜđ ĦĤďĎĜ ,ĦĚēĦĜ ČĕĐ
.ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ ĘđĚ ĘČ ĦčĢĕĜ ęĘđĞĘĥ ,ĐĚĢĞĘĥė ĦđďĐĕĐ
ĐĜĦĥĚ ďēČ ďđĝĕ ĕďĕ ĘĞ ĦĞčģĜ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ Ęĥ đėĤď
ąĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ ČđĐ ĐĜĦĥĚĐ ďđĝĕĐ .Ğđčģ ĤēČ ďđĝĕđ
.đĘĥ ĦĕČĚĢĞĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĕĕĜčč đč ĥĚĦĥĚ ĐĎđĐ ĘāŊĥ ĕĜđĕĞ
đĘĘĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .ğĘđēđ ěĚĒčąĐĜĦđĚ đĜĕĐ ,đĜĕĕĢĥ ĕĠė ,ĐĒ Ĥčď

Ę

ĕĔĤďĜĔĝ ĤĠĝ ĘĞ ĐĦĥĞĜĥ ĐĤĕģĝč ,ęĕĜĥ ĤĠĝĚ ĕĜĠ
ĘĞ ĦĤđģĕč ĤģčĚĐ ēĦĚ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģĝđĞĐ
ĦēČė ĐĒđĜĕĠĥ ĦČ đĦďđčĞč ĘĘė ČĘ čĦđėĐĥ Ėė
ĦĤđģĕč .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĤĥĤĥč ĦđĕĒėĤĚĐ ĦđĕĘđēĐ
ĐČĚĐ ĦĘĕēĦĚđ ĦĚďđģĐ ĐČĚĐ ĕĚĕĚ ĐģđēĤ ĐģĞĒ ĐĜĕĐ đĒ ěĕĞĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĤčďĘ đčĤĕĝ ęĕďđĐĕ ęĕďĚđĘĚ ęĐč ,ĦĕēėđĜĐ
ĦđĕĢČĕĤđ ģĤ ęÃčĚĤĐđ ĎÃĝĤĐ Ęĥ ęĐĕĦđčĥēĚč đČĤđ ĦĕďđĐĕ
.ÃĦĕčĤĞĐ ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČÃĐđ ÃęČĘŊÃč ęĕĜđďĕĜĐ ęĕČĥđĜ Ęĥ

ĐĦĠđģĦĘ ĐĠģĦ ĐĕĠđĝđĘĕĠ
ĦČĥ ĤĦĕč ĐĜėđĚ ĐĕĕēĦĘ ĐĚģĥ ĦĕĚđČĘ ĐđđČĎ ,đĜČ đĜĕĚĕč
;ęĕĕďđĐĕ đĕĥĤđĥĥ ĘđďĎ ęďČ Ęė Ęĥ đĕĎĥĕĐ ĦČ ÃęĕĕďđĐĕÃė ĎĕĕĦĘ
ĐģģđĦĥĐ ęďđģĐ ĤđďĐ Ęĥ ĐĤďĥĐ ĦĤĝē ĦđĘĘđčĦĐĐĥ ęĥė ģđĕďč
ęđģĚ Ęėč ÃĦđĕďđĐĕà Ęĥ ęĕĕĜĕĕĠđČ ęĕĜĚĚĝ ģđēĚĘ ĦČĥ ĤĦĕč
ĐĘČĥĐ ,ęđģĚ ĘėĚ .ĤĦđĕč ĐĥđĘģĐ ĦđĤĕčĝč ĤĥĠČĦĐ ĤčďĐ đč
ĐĘđėĕ ČĘ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ęĕĕĔĜĦđČĐ ęĕĜđĕĤĔĕĤģĘ ĞĎđĜč
.ęĕđĝĚ Ĥđď ěč ĕďđĐĕ Ęĥ ęĕĜĦĥĚĐ ēđĤĐ ĕčĢĚ ĦđĞĢĚČč ĤĦĠĕĐĘ
ĐĤĕģēč ĖĤđĢ ěĕČ ,ĤēČ đČ ĐĒ ěĚĒ Ęĥ ēđĤĐ čĢĚ Ęĥ đĦđčĕĥē ğČ ĘĞ
ěđĝĎĤč ĕĤĜČ Ęĥ đĦĘĘėĐĥ ,ĘĥĚĘ ,ĦđČďđđč ĦĞďĘ ĕďė Ħĕďđĝĕ
ĘĞ ęĕĜĥ ĐĚė ĕĜĠĘ ĐĥĞĜĥ ĕĠė À ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĐĤĕģĝč
ĦĕĥĎĤ ĦđĝĎĘ ěĚĕĝ ČĕĐ À ęĕďđĐĕ ĘĞ ęđĢĞ ĖĤė Ęĥ đĕėĤđĞ ĕďĕ
.ĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĘđčĘčĘđ
Ęĥ đĦčĥēĚč ęĕĕďđĐĕ ęĕĜĚĚĝ ęĜĥĕĥ ěđĞĔĘ ěĦĕĜĥ ģĠĝ ěĕČ
ĐģĒđēč ďďĢĘ ěĦĕĜĥ ęĥė ģđĕďč ;ěđĝĎĤč Ęĥ đĒč đĘĕĠČđ ĐĒđĜĕĠĥ
ęÃčĚĤĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ēĦĠĚĐ ĦđĜđĕĞĤĚ ĦĕčĤĚĥ ĐēĜĐč
ęÃčĚĤĐĥ ĘĘė ģĠĝ ěĕČ ,ęĘđČ .ĦĕčĤĞĐ ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐĚ đĘČĥđĐ
đĒ ěĕĞĚ ĦđČďđđč ĤĚČĕ ČĘ Ĥčď đĦđČĥ ďđĞč ;ĕďđĐĕ ğđĝđĘĕĠ ĐĕĐ
ĦđĘđĘĞ ęďČ Ęĥ đĕĦđčĥēĚ ,ęĕĦĕĞĘ .ěđĝĎĤč đČ ĐĒđĜĕĠĥ ĕčĎĘ
.ĕďđĐĕ ĐĎđĐ Ęĥ đĒėė ĤėđĦ ĕĥđģč đėĤďđ ĦđďĐĕĐ ĕĥĤđĥč ďđĎčĘ
đėĤď ęĘđČ ,ĤĒ ČĢđĚĚ ĦđĕĐĘ ĦđĘđĘĞ ěėČ ĦđčĥēĚĐ ,ęĕĦĕĞĘ ĖČ
.ěĕĤĤđĞ ČĘĘ ĦĕďđĐĕ ĐĕĐĦ ĥĕČĐ Ęĥ
ĘĢČ ČđĢĚĘ ĘėđĜ ĐĜđĤēČĐ ĦđĤĥĠČĘ ĤĦđĕč ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĚĎđď
ĕĠđĝđĘĕĠĐ đĤĠĝ ĐĕĐ ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚč .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ
đĚĥĥ ĤēČĚ .Fons Vitae ęĥĐ ĦēĦ ĕĜĕĔĘĐ đĚđĎĤĦč ģĤ ĤėđĚ
ďđĚĕĘ ĤĠĝ ěĕĞė ĥĚĕĥ ĤĠĝĐ AvicebronąĘ ĦđđĞ ĤčēĚĐ Ęĥ
ĐĜđėĦ ğČ ğĥē ČĘ ĤĠĝĐ Ęĥ đĜėđĦ .ĦĕĤĢđĜĐ ĐģĕĔĝČĘđėĝĐ Ęĥ
ąĥ ĐĘĎĦĐ ĐĤĥĞ ĞĥĦĐ ĐČĚĐ ĞĢĚČč ģĤ .ĕđĐĕĒĘ ĦĜĦĕĜĐ ĦĕďđĐĕ
ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜĔĕĕĠĐ ěđČĎ ĤĥČĚ ĤēČ ČĘ ČđĐ ĕĤđĦĝĚĐ Avicebron
ĐĦĘđďĎĥ ĦĕďđĐĕ ĐĚĥĜ ĤđĥģĘ đĜĕĘĞ ďĢĕė .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ À
,ęĕĕďđĐĕ ęĕĜĚĚĝ ĔĞĚ Đė ĐĘĕėĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ģĠĝč ĦĘĔđĚ ĐĜĜĕČ
ěėĦĕđ ĕĚĘĝđĚ ,ĕĤĢđĜ ČđĐ ĐĤčēĚĥ đčĥē ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚčĥ
?ģđďČ ęĕĘĕĘČ ďčđĞ ğČĥ
ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐĥ ,ěčđĚė ,ČĕĐ ĦĚČĐ
ęĞĐ ęĐč ĦđĢĤČĐ Ęėđ ĦđĤđďĐ Ęė Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĦĠģĥĚ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐĚ À ĦđĎĐĐ Ęĥ ĦđĜđđĎĚĐ ĦđĘđėĝČĐ .čĥēđ ĕē ĕďđĐĕĐ
ĦđĎĢđĕĚ À ęĒĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČĐ ,ĐĜđĤēČĐ ĐĜĠđČĘ ďĞđ ěđĔĘĠČ Ęĥ
ĦĕĚđČĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęėč ĦđĎĢđĕĚ ęĎ ěĐĥ ĕĠė ,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč
ąĕĦĘč ĤčďĐ ,ęĕđĝĚ ěčđĚč .ĕčĤĞĚĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĦĤēČ ĦĕĤđĒČ đČ
ĞĠĥđĚ ďĕĚĦ ęďČĐđ ĕĥđĜČ ġĚČĚ ČĕĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĐĤĕģē .ĞĜĚĜ
ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĐėĤĞĐ ĥčĎĘ ĐĝĜĚĥ ĕďđĐĕ Ęė .ęđģĚđ ěĚĒ Ęĥ ĦđčĕĝĜĚ
.(1961 ‫ אביב‬.2 ’‫ מס‬,3 ‫ )כרך‬Tradition ‫הופיע בכתב העת‬
‫ יהושע דירובן ונהוראי אליקים‬:‫תרגום ועריכה לשונית‬

ĥďē ęĘđĞč ĐĕĎđĘđČĕĦđ ĐģĕĦČ
E. Berkovits, Crisis and Faith, New) .ĕĜČĚđĐĘ
(.York 1976, pp 92

ĦĔĘēđĚ ĦĚČ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ďģđĚč ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚ ĐĦĕĕĐ ĤčĞč ęČ
ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĕĤĐ ,ĕĚďģČĐ ęĘđĞč ĦĕďđĐĕĐ
ĦđčĕĝĐ ĦČ ěĕĕĢĜ .ĐėĘĐč ĕĦđĎĐ ěđĕĞĘ ĐĤđėčĐ ĐĤčĞ
ęĘđĞ Ęĥ ĦđĜĕĕĜĞĦĐĐ ĕēĔĥč Ęēĥ ĕđĜĕĥĘ ĦđĕĤģĕĞĐ
ĦČ ĤģĕĞč ğĕģĐ ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚč ģđĝĕĞĐ .ĤģēĚĐ
,ďĤĠĝč čĐĒĐ ĤđĦ ĕĚėē Ęĥ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĐĕĦđĜĥĚ
ĐČĚč ĐĤĢđĜĥ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĎĐĐ ĦČ ĐĦđēĠ ĐďĕĚčđ
ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ đģĕĝĞĐĥ ĦđĘČĥĐ ,ęĤč .ęĕĤĥĞĐ
ęĕĦĞĘđ ĦđĕĘđĥ ęđĕė ĦđČĤĜ ĦĕĝČĘģĐ ĦĕďđĐĕĐ
ĦĚđĞĘ .ĐđđĐč ęďČĐ ĕĕēĘ ĦđĕĔĜđđĘĤ Ęė ĦđĤĝē
ęĕčĢĞč ĞĎđĜ ĐėĘĐĐ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģđĝĕĞĐ ,ĦČĒ
.ĐėĘĐč ĦĚĘđĎĚĐ ĦĕĦďĐ ĦđčĕĕēĦĐĐ Ęĥ ęĕĥĕĎĤĐ
ĐģĕĒĕĠĔĚĐ Ęĥ ĐďĚĞĚĘ ĐĤđĥģ ĦĤēČ Đčĕĝ
.ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĕĎđĘđČĕĦĐ ěđĕďĐ ĦđčĕĥēĘđ
ĕĘđďĎ ĦđĔĕĥ đĜđďĕĜ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦĤĎĝĚč
ĦĚĕĕģ ęČ ĐĘČĥĐ ęĢĞ ĦČ ĤĤčĘ ĕĘčĚ ,ęĕĎđĐĐ
ĐČĢđĦėĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ĦĕĔĜĦđČ ÃĦĕďđĐĕà ĐčĥēĚ
ĦĜđđĎĚđ ĐčēĤ ĦĞĤĥĚ ĦĚĕĕģ ,ĦđĔĕĥĐ ĦđĕĜđĎčĤĚ
,ĐĚĕĚĦĐ ĐĜđĚČĐ ĐĕđĢĚ ďēČ ďĢĚ .ĦđĞďđ ĦđĜđĚČ Ęĥ
ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ Ęė ĦČ ĦĘčģĚĐ
ĤēČĐ ďĢĐĚ .ęĔđĥĠė ĐĘčģĐ ĦđĤĠĝčđ ęĕĥĤďĚč
Ęĥ ĦđĕĘĜđĕĢĤĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠč ĦđĜĎđĞĚĐ ĦđĔĕĥ ěĜĥĕ
ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ čđĤč ĦđČĤĘ ĦđĥģčĚđ ěĦĠđģĦ
čĢĚ .ęĕčĎĥĜđ ęĕĘđďĎ ĦđĜđĕĞĤĘ ĦđĤđĠĔĚ đČ ęĕĘĥĚ
,ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ęđēĦč ęĕĥģđĚ Đďĥ ĤĢđĕ ĐĒ
ěđĕĞ ĦđĔĕĥĘ ğĦđĥĚĐ ěĕĞĤĎĐ ĕđĐĕĒ ĘĞ ĐĥģĚĐ
ĦĤĕģĝĚ ĦđĘĞĘ ĐĘđĘĞĥ ĐĜģĝĚĐ .ĦđĕďđĐĕ ĐčĥēĚđ
đčĕčĝĥ ĕčĕĔģĕĕčđČ ěĕĞĤĎ ěĕČĥ ČĕĐ ĦđĜđĥĐ ĦđĔĕĥĐ
ČđĠČ đĜĤĦđĜ .ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ ęĘđĞ ĦČ ĦđĐĒĘ ěĦĕĜ
ęĕďđĐĕ ĕďĕ ĘĞ ĐĎĐĜĥ ĐĚ Ęėĥ ĦĕĘĜčĐ ĐĞĕčģĐ ęĞ ģĤ
.ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĎĥđĚĐ ĦēĦ ĝĜėĜ

čđĤ ĕĠ ĘĞĥ ČĘČ ,ęĕĕĤĝđĚ ęĕėĤĞč ĦđčĥēĦĐ
ęĕđđĝđĚ đČ ęĕĞĜĢđĚ ęĕĕĘĚĤđĠ ĕĦĘčĐ ęĕĘđģĕĥĐ
.ĦĕčĕĔģĕĕčđČ ĦđĒē ęĐĕĦđģĕĝĠĘ ĦđđĥĘ ĐĤĔĚč
ďĢĐ ĦČ ğđĥēĘ ĥĕĥ Ĥčĝ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ ,'ġĕčđģĤč
ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ČđĐĥ ,ĐėĘĐĐ Ęĥ ĕĤĝđĚąĕĜĚđĐĐ
ęĘđĞč ĕėĤĞĐ ěđĕďĐ ďĢč .ÃĦĕĦėĘĐĐ ĦĚČĐÃĚ
ĐĜėĝĐ ĦČ ĎĕĢĐĘĚ ĞĜĚĜ ČĘ 'ġĕčđģĤč ,ĐėĘĐĐ
ęĕČđĤĥ ĕĚĘ ĦčĤđČ đĒ ĐĜėĝ .ĕĦėĘĐ ęĒĕĘĔĜĚďĜđĠčĥ
,đĘĥĚ ĕĚĕĜĠ ęĘđĞ ĖđĦč ĤđĎĝ ęĕģđē ĝģďđģ ĐėĘĐč
.ęĕĕĦĤčē ęĕČĜĦđ ęđģĚ ,ěĚĒ Ęĥ ęĕĚĤđĎĚ ęĘĞĦĚĐ
ĐĚđģĚĚ ĐĒĒ ĐĜĕČ ĐėĘĐĐĥ ęĕĤđčĝ đĒ ĐĥĕĎč ęĕĒēđČĐ
.ĤėĐ ČĘĘ ĐĦĜĦĥĐ ĦđČĕĢĚĐ ĤĥČė ęĎ
,'ġĕčđģĤč ĝĤĎ ,ÃęĕĚĥĐ ěĚ ĐĤđĦà ČĕĐ ĐėĘĐĐ
ĝēĕĕĦĐĘ ĐčđēĐ ĦĘĔđĚ ĐėĘĐĐ ĕģĝđĠ ĘĞ ďčč ďč ĖČ
'ġĕčđģĤč .ÃČĕĐ ęĕĚĥč ČĘÃ Ęĥ ĐĥĕĎ ĖđĦĚ ĐĕĘČ
ĕĜĥ ěĕč ĞĜė ĐėĘĐĐ ĦĤĕĢĕ ĖĕĘĐĦ ĦČ ĤČĦĘ čĕĔĕĐ
ĤĝĚĜĥ ģđēĐ ČĝĕĎ ďēĚ .ĐĘČ ęĕĕĔģĘČĕď ęĕčĔģ
Ęĥ ĕĤĝđĚĐ ěđĠĢĚĐ ČĝĕĎ ĖďĕČĚđ ,ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐč
đĕĘĞ Đčĥ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ĦđČĤĘ đĦđČ čĕĕēĚĐ ,ģĝđĠĐ
ĖĕĘĐĦ Ęĥ đĦĘđĎĝ .ęĕĕĜĤđĦĐ ęĕĘČĕďĕČĐ ĦČ ęĥĕĕĘ
ĕĔģĘČĕďĐ ēĦĚč ,'ġĕčđģĤč ĦĞďĘ ,ĐĕđĢĚ ĐģĕĝĠĐ
ĕĜĥĘ ęĕĞďđĚĐ ěđĠĢĚ ĕĘĞč ęĕģĝđĠ ĘĢČ ęĕĕģĦĚĐ
ĘĞ ĐĜčĜ ěđėĜ ĕĦėĘĐ ěĦĚđ ČĥĚ .ĖĕĘĐĦĐ Ęĥ đĕčĔģ
ĦđĘđčĎ ĦČ ĦĞčđģĐ ,ģđēĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČ ěĕč ěđĒĕČ ĕďĕ
ĕēĐ ,ĐėĘĐĐ ģĝđĠ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĕčĘ ,ĤĦđĚĐđ ĤđĝČĐ
ĖĕĤĢ ČđĐ ĐĕĘĞĥ ĐĜđĦĜ ĦĕĦđčĤĦ ĦĕĦĤčē ĦđČĕĢĚč
.ĦĕĦėĘĐĐ ĐĚĤđĜĐ ĦČ ĘĕēĐĘ
ąĘĞčĥ ĐĤđĦĐĥ ĐėĘĐ ĕĚėēđ ęĕĤđĚ ģĤ...
ĖĕĤĞĐĘ ęĕĘĎđĝĚ ĤĥČ ,ęĜđĠĢĚč Đĕē ĐĠ
ĕĤčď ěĕč ēĦĚĐ Ęĥ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ĦđĚĘĥč
ēĦĚ ĤĕĦĐĘ ęĕĘđėĕ ,ěđĦĜ čĢĚč ęĕĜđĥĐ ĘąČĐ
čĥēĦĐč ġĕĚČđ ĕĦĤĕĢĕ ęđĥĕĕ ĦđĞĢĚČč ,ĐĒ
.ěđďĜĐ ĐĤģĚĘ ĝēĕč ĐĤđĦĐ Ęĥ ĘĘđėĐ ĝđĦČč
ģđē ĦČ ĐďđĠ ĐėĘĐė ĐĠąĘĞčĥ ĐĤđĦĐ ,ěėĘ
ĐĘĘėĐĐ Ęĥ ČĘėĐ Ħĕč ĖđĦĚ čĦėčĥ ĐĤđĦĐ
ģđē đĦđČ ĦėĠđĐ ĒČđ ,ĦĤĢđĕ ĐĚĢĞ ČĕĐĥ

ĕ

ĐĠĜĞ 'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ čĤĐ Ęĥ đĦĤĕĢ
đĕčĦėĚ čđĥēđ ďčėĜ ģĘēĥ ğČ .ĤĦđĕč
đĕĤĠĝ čđĤ ,ĐėĘĐĐ ĦčĥēĚčđ ĐėĘĐč ģĝđĞ
ĦđčĤĦĘ ęĕĞĎđĜĐ ęĕČĥđĜ ěđđĎĚč ęĕĜĕĕĔĢĚ
:ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČčđ ġĤČč ĦĕďđĐĕĐ ĐĤčēĘđ ĦĕďđĐĕĐ
,ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ ,ĐďĎČĐ Ęĥ ĐĚđģĚ ,ĐĥĕČĐ ďĚĞĚ
.ďđĞđ ĐĠđĤĕČ ĦđďĐĕ Ęĥ ĐČđĥĐ ,ĐĜđĚČ ĦđĘČĥ
ĕĜĥ ĤĦČĘ ěĦĕĜ 'ġĕčđģĤč Ęĥ ĐĤĕĢĕĐ ĒėĤĚč
ĐģĕĦČ Ęĥ ĦĘĘđėđ ĐĠĕģĚ ĐĝĕĠĦ ,ďēČĐ :ęĕďģđĚ
ĐĒėĤĚčĥ ,ĦĕďđĐĕ ĐĕĎđĘđČĕĦ ,ĕĜĥĐ ;ĦĕďđĐĕ
ĦĠģĥĐ ĘĞč ęĘđĞč ĦĕďđĐĕĐ ĐĜđĚČč ģđĝĕĞ
.ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĦĕĢēĚč ĦĕĞďĚ ęĘđĞ
.ĐĘČ ęĕďģđĚ ĕĜĥč ĦĞĎĘ ĥģčĜ đĒ ĐĤĢģ ĐĤĕģĝč

ěđĠĢĚđ ģđē
ĦđČĤĘ ĤĥĠČ 'ġĕčđģĤč Ęĥ ĦĕďđĐĕĐ ĐģĕĦČĐ ĦČ
,ĦĕĦėĘĐĐ ĦĤđĝĚĐ ďĎĜė ĐēĔđĐĥ ĦĤđģĕčĘ ĐĜĞĚė
ĦđčĤĦĐ Ęĥ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĐģĕĦČĐ Ęĥ ČĢđĚ ĦďĚĞ ĖđĦĚ
ĦĕĦėĘĐĐ ĦđďĐĕĐ ĦČ ĐĎĕĢĐ ĦĤđģĕčĐ .ĦĕčĤĞĚĐ
ĖđĦ ,ĦđĕĔĝĕĘĚĤđĠđ ĦđĕĔĝĕĘĎĘ ĦđĝĕĠĦč Đĕđčĥė
.ģđēĐ Ęĥ ĕĤĝđĚĐđ ĕėĤĞĐ ěĠĐĚ ĦĚĘĞĦĚ ČĕĐĥ
ĦđĞĢĚČč ,'ġĕčđģĤč ēĕėđĐ ĐėĘĐ ĕČĥđĜč đĕĤĠĝč
,ęÃčĚĤĐĚđ ďđĚĘĦĐ ĖđĦĚ ĦđČĚĎđď Ęĥ čĤ ĤĠĝĚ
ěĦĚđ ČĥĚč čĘđĥĚĐ ęĕėĤĞ ęĘđĞ Ęĥ đĚđĕģ ĦČ
Đĕē ĦĤđĝĚĘ ĦĠđĚ ďđĚĘĦč ĐČĤ 'ġĕčđģĤč .ĕĦėĘĐĐ
Ęĥ ĕĒėĤĚđ ĕĘĤĎĔĜĕČ ģĘē ęĕĕėĤĞ ęĕĘđģĕĥč ĐČđĤĐ
ąĦđĜđĤģĞ Ęĥ ęďĕģĠĦ ĦČ ĐĐĕĒ ČđĐ .ĕĦėĘĐĐ ěđĕďĐ
ĖđĤĞ ěĕČĥ ĕĘėė ďđĚĘĦč ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĦėĘĐ ĘĞ
ęĕčĘđĥĚĐ ęĕĕėĤĞ ęĕčĕėĤĚ ĦĎĢĐč đĦđčĕĥēĘ
ĘĞĐąĦđĜđĤģĞ ,'ġĕčđģĤč ĕĠĘ .ĕďđĚĘĦĐ ěĦĚđ ČĥĚč
ęĕĎĢĕĕĚĐ ęĕĕĔĠĥĚ ęĕĘĘė ěĕĞĚ ęĜĕĐ ďđĚĘĦĐ Ęĥ
ęĕĘČĕďĕČĐ ēđĤč ĕĦėĘĐĐ ěđĕďĐ ĦČ ęĕĜđđėĚĥ ęĕėĤĞ
.ęĕĕĜĤđĦĐ
ěĦĕĜ ,ĐėĘĐĐ Ęĥ ĕĔĝĕĘĚĤđĠĐ ĕđĚĕďĐ ĦđĤĚĘ
ĕĝģđďđĦĤđČĐ ęĘđĞč ęĕčđĥē ĐėĘĐ ĕģĝđĠ ĘĢČ ČđĢĚĘ

ĘđďĎĐĦčĥ

4

'‫הרב ברקוביץ‬
‫התמודד עם‬
‫הביקורת המוסרית‬
‫על ההלכה ועם‬
‫ריקנותו של עולם‬
‫מדעי שאבדו לו‬
‫מטרותיו וערכיו‬
.‫המוחלטים‬
‫קווים להגותו‬
‫מאיר רוט‬

ĐĕĜčĘĕĝĜĤĔč ĤđĐĕč Ęčēčĥ (Oradea) ĐĕČďĤđČ ĤĕĞč ďĘđĜ ,(1992ą1908) 'ġĕčđģĤč ĤĒĞĕĘČ ÅĠđĤĠ čĤĐ
.đĦďĘđĐ ĤĕĞč ěĕĕďđ ęėē ďĕĚĘĦ ĐĕĐĥ ,'ġĕčđģĤč (čď) ĤĞč ÅĤ ,đĕčČ ęĞ ĐĤđĦ ďĚĘ đĦđďĘĕč .ĐĕĜĚđĤčĥ
ĐĜĥ .ĤĜĒĘĎ ČčĕģĞ čĤĐ ĘĢČ ęĥ ďĚĘđ (ÅĒđĘģ) ĎĤđčĜĞĒĕđĘģ Ħčĕĥĕč ďđĚĘĘ ēĘĥĜ ĐĤĥĞ ĥĚē ěč đĦđĕĐč
ĦđĜĕēč ĦČ ęĕĘĥĐ ęĥ .ĥĤĕĐ čĤĐ ęĥ ĘĞ Đčĕĥĕč ďđĚĘĘ ĕďė ĐĕĜĚĤĎč ĔĤđĠģĜĤĠĘ ČĢĕ ěėĚ ĤēČĘ
.ĐĔĕĝĤčĕĜđČč ĐĜĥ ďĚĘ ęĎđ ĦđĤĎčĐ
ĦĔĕĝĤčĕĜđČčđ ěĕĘĤčč ĤĚĕĕĐĝďĘĕĐ ęĥ ĘĞ ęĕĜčĤĘ ĤĜĕĚĝč ĘĕčģĚč ďđĚĘĘ ĘēĐ ęĕĤĥĞ ěč đĦđĕĐč
ĦÃđĥ ĘĞč ,ĎĤčĜĕđđ ĘČĕēĕ čģĞĕ čĤĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĜĕĕďĘ ĖĚĝđĐ ,ĥĚēđ ęĕĤĥĞ ěč đĦđĕĐč ,1933 ĦĜĥč .ěĕĘĤč
čĤĐĚđ ,ĤĕĚ Ħčĕĥĕ ĥČĤ ,ĘģĜĕĠ ĐďđĐĕ ĤĒĞĕĘČ čĤĐĚ ĐėĕĚĝ Ęčĕģ ěė đĚė .ģĐčđĚĐ đčĤ ĐĕĐĥ ,ÃĥČ ĕďĕĤĥÃ
.ÃęĒĕČďđ ęđĕà ČĥđĜč ěĕĘĤč ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ĔĤđĔģđď ęĕĕĝ ęĕĕĜĤđĦĐ đĕďđĚĕĘĘ ĘĕčģĚč .ĤĜĒĘĎ ČčĕģĞ
ĕĒđĘĔĝĠč ĦĝĜė Ħĕčč 1939ą1933 ęĕĜĥč :ęĘđĞč Ħđčđĥē ĦđĘĕĐģ ĤĠĝĚč ĦđĜčĤč ĥĚĕĥ 'ġĕčđģĤč čĤĐ
ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĕĜĠĘĥ ěĕĘĤčč ĤĦđĕč ĐĘđďĎĐ ĦĕĝģđďđĦĤđČĐ ĐĘĕĐģĐ ĐĦĕĕĐ ęĥ ,ĎĤđčĜĔđĘĤĥč ĐĝČĤĔĥ
čĤ ĥĚĕĥ 1958ą1950 ęĕĜĥĐ ěĕčđ ,ĕĜďĕĝč ĕĒėĤĚĐ ĦĝĜėĐ Ħĕč čĤ ĥĚĕĥ 1950ą1946 ęĕĜĥč .ĐĕĕĜĥĐ
.H.T.Cąč ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚĘđ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ĎđēĐ ĥČĤč ďĚĞ ,1975ą1958 ęĕĜĥč ,ěėĚ ĤēČĘ .ěđĔĝđčč
ęđĕ ĦĚēĘĚ ĦđčģĞč 1975 ĦĜĥč ġĤČĘ ĐĘĞ .ĕđĜĕĘĕČ ,ĕģđģĝč (Hebrew Theological College)
.ĘČĤĥĕčđ čÃĐĤČč ĦđĜđĥ ĦđĚčč ęĕčĤ ęĕĤĚČĚ ęĝĤĠđ ęĕĤĠĝ ĤĥĞ ĐĞĥĦ Ĥčĕē 'ġĕčđģĤč .ęĕĤđĠĕėĐ
‫עבודת הדוקטור של ד”ר מאיר רוט‬
'‫עסקה בנושא ”אליעזר ברקוביץ‬
”‫כתיאורטיקן של ההלכה‬

ĕĠđĝđĘĕĠĐ ēĜđĚĘ ĘčđĐ ČđĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃĕĥĕČĐ ĘČĐà ĎĥđĚ ÃĐģĕĜėĔÃĐ ĦČ ĤĕčĝĐ ēĜđĚĐ .đĕĘČ ĐĜĠ ęĕĐđĘąČ Ĥčď Ęĥ đĦĕĚČĘĥ ęĞė À .ĦģďĢđĚ .ĦđĕĞďĚ ĦđČēĝđĜ ĦđĞĢĚČč ĎĢđĕĚĐ ĕĘČĕĤĔĚ ěĕČĥ ęĘđĞ đĜĕĐ ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĦĕĢēĚč ĎĢĕĕĚė ęĕĐđĘąČĘ .ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĐĜĕēčĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęĞ ĐĐĒ ĐĜĜĕČ ĦđďĐĕĐĥ ĐĜčđĦĐ ĐĒđĚĤ đĜĕĕĐ .ěĚĒĐ ČĕĐ ĦđďĐĕĐ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđČĕĢĚ ĦđĤĕĐčč ĤĚđĘ ěĦĕĜ Đč ĐďđģĜč ęĕČĢĚĜ đĜČ ĦĞė ęĕĜĦĥĚĐ ĦđďđĝĕĐ ĦČ čĘĥĘ ĤĥĠČ ďĢĕė ĐĤĦĕ ĐĎđĐĐ Ęĥ đėĤď ĦČ ĦđđĦĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ęĕĞđčģĐđ đĜĚĚ ĤĒĐ ĤđģĚĐ ČĐĕ ĤĥČ ČĐĕ À ĦđĜĥĤĠ Ęė .ęďČčđ ęđģĚč ĕđĘĦ ČđĐđ ĐĜĦĥĚĐ đĐĒ .ĐģĕĒĕĠĔĚĐđ ĦČ ģĤ ĤĥĠČĚđ .ęĘđĞĐ ěĚ ĕĔĜďĜĢĝĜĤĔĐ ĕĝĕĠĔĚĐ ĕĚđĕģ ĤčĥĚč ĐĕđĢĚ ĦĕčĤĞĚĐ ĐĤčēĐ ĦđčĤĦ .Ėė ęĘđĞĘ ĤČĥĕĦ ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ .Ã?ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĕĐĚà .ĐĦĞ đĜēđĤ ĕĜĕĞĘ ĐĘđĞĥ ěđĥČĤĐ .ěđĕĞĤ đĜĜĕČ ęĕĐđĘąČ .ĕđĜĕĥĘ ĐĜđĦĜ ČĕĐ đĒėĥ ĤđĦčđ ĤēČĚ .ĖėĘ ĐčđĥĦĐĥ ęĕčĥđē đĜČ ÃĔĘēđĚÃĐ ĎĥđĚ ěĕč ĐĕĜđĚĤĐ ĤđĢĕĘ đĦđĝĜč .ěđĘĕĠ ĥĕČĘ ĕĜĕĕĠđČ ęĕĤēČ ęĕďđĐĕ .ęÃčĚĤĐ Ęĥ đĒ đĚė .ěđĘĕĠ Ęĥ đėĤď ĐĦĕĕĐ ęČĐ .ĘĎĞĚč Ĥđēĝ Ĥđēĝ ęĕĞĜ ęĐ À ĐģĕĒĕĠČĔĚĐđ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ .ĐĚĥĜĘ ĤđĒĚ ģĠĝĘ ĦĕĚĕĕĜĕčąĕĚĕĐ .ęĕĜĦĥĚĐ ĐĜĜĕČ ČĕĐĥ ęđĥĚ ĐĜĦĥĚąĕĦĘčĐ ĦđĞĕčģĐ ĦđĞĤđČĚđ ĦđďčđĞ ĘĞ ČĘČ ĦđĜđĕĞĤ ĘĞ ĦĝĝđčĚ ĐĘČ ĦđĞĤđČĚđ ĦđďčđĞĘ ĥĕ ęĜĚČ .ęĕĕģ ěėČ đĜĥĕĥ ĐĚđ .đĦđĘĎĦĐ ĦđĞĤđČĚ ĦđĞĢĚČč ęďČĐ ĦđĕđĞĚĥĚĐ ĦČ ĥĤĠĘ ČĕĐ ĕďđĐĕĐ ĎđĘđČĕĦĐ Ęĥ ąČĐ ěĐč ĦđĞĤđČĚĐ Ęĥ ĦđĕĘČđĔĠĝĜđģĐđ ĦđĤđĤčĐ .đĥēĤĦĐ ęĚĢĞ ĦđĞĤđČĚĐĥ ĤēČĚ ĤđĦč À ęĐ .ĐĚĥĎĐ Ęĥ ĦđĕĞč ĐĘĞĚ ĕđĔĕčĐ .ěđĕĞĤ ĐĒ ĐĕĐ .ěčđĚė .ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ ĖėĘ ĦđčĕĝĐ ĦēČ ĕĘđČ ĦČĒ .ęĕďđĐĕĘ ğĥēĕĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĤĥĞąĥĥĐ ĐČĚĘ ďĞ .ęĕĕĤđĔĝĕĐ ĦđĞĤđČĚ ęĕĎĢĕĕĚ ęĕēĜđĚĐ ĦĥđĘĥ ĐĘĕĞÃĐ đĜĜĕČ ČđĐ .ēđĤĐ ĖĘĐčđ ěĚĒč ĦđĤĕČĥĚ ěĐ ďđĞ Ęė .ĤĚđĘė ĐĘČĥĐ ĦĎĢĐč ģĠĦĝĐ ČĘ 'ġĕčđģĤč ĐĒ ĤĚČĚč ęĕĜđĕďč ĘčđģĚĥ ĕĠė .ęďČąĕĜč Ęĥ ĦđčĥēĚ ěĐ ĦĕĦđĞĚĥĚĘ ĐėĠđĐĘđ ĦđďĐĕĐ ĦČ ęĎĤĦĘ ĦđĝĜĚ đĒ ěĕĞĚ ĐďĚĞč .ęďČĐ ęĞ ĦĚČč ĤĥģĦĚ ČĘ À ĐĜđĕĘĞ ĦĚČ ĕĐĥđĒĕČ ĐĎĕĥĐ ĐĥĚ Ęĥ đĦđĜđČĎĥ ĕĘČĜđĕĢĤĐ ďđčėĐ ĦđĔĘēđĚĘ .ěĤĦđĠĘ ĦĜĚąĘĞ ĤģđēĐ ĕĜĠĘ ĦđēđĦĠ ĦđĜĥĤĠ Ęĥ ĤđčĕďĐà .ĐČĤĜĐ Ęėė .ĦĕĝēĕĐ .ĐďčđĞ ČĕĐ ĐĤđĦĐ .ęĕĔĥĠđĚ ęĕĕĠđĝđĘĕĠ ęĕĕĝĕĠĔĚĐ ęĕďĎĕĐĐ ĦČđ ĐģĕĒĕĠĔĚĐ ĦČ ĥďēĘ ěĦĕĜ ĐĒ ĖĘĐĚ ĐĥĞ ČđĐ .ĐĤĔĚ ČĘĘđ Đčĕĝ ČĘĘ ĞčĔĐ ĕģđē ĕďĕ ĘĞ ęĕĞĜđĚĐ ęĘđĞč ďđėĘ ĤĦđĜđ ĕĝĕĠĔĚĐ đďđčė ĦČ ďčĕČ ęďČĐ ęĘđĞĐ .ęĤč .ĦđĜđđĎĚđ ĦđčĤ ĦđĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĜĥĚ đĎĕĢĐ đĒ ĐĠđģĦ .ĦđďĐĕč ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ęĠģđĦ ęĐĕĤģĚ ĦČ ĦĠĝđĜ ęĞĠ ěđēčĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ĦĞė ĘđďĎ ģĘē .ĐčĕĔč đĕĘĞĥ ěđđĕėĐ ĦČ ĘĘė ĦĞďĘ ĕĘčĚ ĤčďĚč ĐĞđĦĐ ĤĦđĕ ĐĚđď ČđĐ .ĦđĜĥĤĠĐ Ħčđē ĦĘĔđĚ ĕďđĐĕĐ ęďČĐ ĘĞ .ĦČĒ ęđēĦĘ ġđēĚ đĜĕĐ .ĐĤģ ĐĤģĥ ĐĚ ĕđĥĞ ęďČĐ ĐĕĘČ ĤĥČ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĐĘđėĝČĐ ČĐĦ ĦđčģĞč ĞĠĥđĕ ČĘ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĞĤđČĚ .ĝđĝĕĐ ČĘĘ .ĦđĞĤđČĚĐ đČ ĦđďčđĞĐ ĦđĜĥĤĠ Ęė .ĘČĤĥĕ ĘČ ĐĜđĠĐ ęĕĐđĘąČ Ĥčď ČĕĐ .ĐĕĝģĤĠđĦĤđČė ĐĕĝģđďđĦĤđČĐ ĦČ ĐĎĕĢĚđ .ĦĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĦĚČĐ ĦđĜĥĤĠ :ěđĤĦĠĐ .ĦĕďĕĚĦ ĦđĜĥĤĠĘ ěđĦĜĐ ěĕĕĜĞ ČĕĐ đĒ ĦđĕĔĜđđĘĤ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ đĝĜėĜ ěĚĢĞ ĦđďčđĞĐĥ .ĦđďĐĕĐ .ÃĦĕďđĐĕà .(7 ÅĚĞ .đĦĜčĐ ĕĠĘ .ĘČĤĥĕĘ đĚĢĞ đĦĚĕĥĚ .ęĕėĕĠĐąĕĦĘčđ ĕđĜĕĥĘ ęĕĜĦĕĜąĕĦĘč À ĐĘČėĥ ĤĥČ ČĐĦ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĜđĚČĐ Ęĥ ęĕĕĝĕĝčĐ ĦČ ĐĜĕĥĥ ĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĔĝĕĐĐ ěĚ ęĘĞĦĐĘ ĕĘčĚ ĕđĜĕĥ .ĦđĕĤđĔĝĕĐ ĦđĕđČĕĢĚė ĐĤđĦčđ ęĕĎĢĕĕĚ ĐĦđČ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ đČ ĦĕĒĕĠČĔĚĐ ĐĜģĝĚĐ čĥēĕĐĘ ĔĘēĐč ĐĘđėĕ .ęďČė ĦĕĥĕČĐ đĦĕĕĔĜ .ęĕĚĕđĝĚ ęĘđČ .ęĥ) ÃęĕĔĘēđĚ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĦĘĕĘĥ Ęĥ ēđĤ ĖĘĐč ęđĕĐ ęĕĕē đĜČĥ ĕĎđĘđČĕĦđ ĕĒĕĠĔĚ ģĕĤ Ęĥ ĐĒ ęĘđĞ .ĘĕėĥĚĐ ĕĦďĐ ČĝĕĎ ĖďĕČĚ ĘčČ ČĝĕĎ ďēĚ đĕĦđčČ Ęĥ ĐĚĕĚĦĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥč đĘ ĞĕĕĝĦĥ .ĤďĎđĚ ęĦđĕĒėĤĚ čģĞĥ ĦđĞĤđČĚĐ ĦČ ěĕĕĢĘ đĜĜđĢĤč ęČ ĐēĝđĜĐ .ĦĕĜđđĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ěčđĐ ČđĐĥ ĕĠė .ĖėĕĠĘ ĐĜčĐ ĖđĦĚ .ęĦĚđĞĘ .ĦđĞĚĥĚ Ęĥ ĎĥđĚ ĘėĚ ĐĦđĜģđĤĦĐĚ ĐČĢđĦė .ĐĦĕĕĐ ĦĕĜĥĤĠĐ ĦđĘĕĞĠĐ ęďČĘ ĐĚđď đĜĕČ ěĥĤĠĐ ĕďđĐĕĐ ęĘđĞč ĘčČ .ČđĐ ĖĕĤč Čĥďđģà ĦĕĦĤđĝĚĐ .ęĕĕĤĢđĜ ęĕĎđĘđČĕĦ ĕďĕ ĘĞ đĤĚĦĥĜ đĕčĦėđ đĘĥ ĦđėēĘ ġĘČĜ ČđĐ .ĝđĚĝđģĐ ęĞ ĞĎĚč Čč ÃĔĘēđĚÃĐ ĐĦđĞĢĚČčĥ ČđĐ ĐĒėėđ ĕĤĚĎĘ ĕčĕĔģĕĕčđĝ ČđĐ đĚĢĞ ēĜđĚĐ ĦĕĥĕČĐ đėĤď ĘĞ ĐĤđĚ ČđĐ .ĦĕďđĐĕĐ đĦđĐĒ Ęĥ ęĕĎđĐĐ ěėĥ .ĎĥđĚ đĦđČ .ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ ĐĤģēĘ ĞĕĎĐĘ Ęėđĕ ČĘ ęĘđĞĘĥ ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ .ęĕĐđĘąČ ĕďĕ ĘĞ ęĕĎĢđĕĚĐ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ěčđĐđ ēĦđĠ ČđĐĥ ĕĠė .ĐģĕĒĕĠČĔĚđ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĦđĕĞč ęĞ ďďđĚĦĐĘ ?ČĘ đČ ĦĕďđĐĕ ČĕĐ .ĘčĎđĚĐ đĘėĥ ēđėč ĦĔĘēđĚ ĤčĞĚ ĦČĢĚĜĐ ĦĔĘēđĚ ĦĚČ Ęĥ ĐĚđĕģč ěĕĚČĐĘ .ēĤĕ ČĘĘ ÃčĥđĚ ĤĕĞąĘČ ĐĤĥĕ ĖĤďčà đĦđČ Čĕčĕĥ ěđđĕėĐ ĘĞ ..ĦĕĒĕĠČĔĚđ ĦĕĎđĘđČĕĦ .ĦđďĐĕĐ .ĎÃĝĤđ ĝđĘģĜđČ Ęĥ .ěčđĚė .ĖĕĕĦĥĐĘ ęĐč ĤĥČ ęĕĕĒĕĠČĔĚĐ ĦđĜđĕĞĤĐ đĕĐĕ ĤĥČ đĕĐĕ .ěđĘĕĠ ĕďĕ ĘĞ ěčđĐ ČđĐĥ ĐĎđĐĐ ġĚČĦĐ đĦĤĒĞčĥ ĕĜĠĚ .ĐĒđĜĕĠĥđ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ ÅĤ ďĎĜė ďđČďąěŁČü ęĐĤčČ ÅĤ ēĦĚĥ ĦĤđģĕčĐĚ ěĦĕĜ .ēĢĜĘ ęĕďĚđĞ ĦđĞĤđČĚĐ .đĕĥđē ĦđĞĢĚČč ĐĘĎĦĚĐ ęĘđĞĘ .Ħĕčđĕē ěĕčđ .ğČ ĘĞ ČđĐĥ ĕĤĐ À ĐĥĚ Ęĥ đĕĦđĤđĦĘ ĝēĕĕĘ ěėđĚ ČđĐĥ .'ġĕčđģĤč Ęĥ đĤĚČĚ ĤđčĕĢč ĦđĘēĘēĚĥ đĘČ ĦđĝĕĠĦ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĥģčĚ ĐĜđĚČĐ ĦĤđĝĚ ĦČ ĘčģĘ ĐĥģĦĚĐ .đĜĚĚ ęĘĞĦĐĘ ġĘČĜ ĕďđĐĕĐ ěđĠĢĚĐĥ .ĦĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĕĔĜđđĘĤ .đďĕďĘ .ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ĘĞ ĦĕĘĘėĐ ďĢĕė ĦđČĤĐĘ ĥģĕč ęĎ ČĘČ .ÃČĤĚĕĚÃĐ ĎĥđĚ ĦČ ġĚČĘ ĕđĥĞ ČđĐ ģđčďĘ ęĎ đĦđĤĥĠČč .ęĕĐđĘąČč ĐĤĕėĚĐ À ĞđčĜĘ ČĕĐ ĐĘđĘĞ ĦČ ģĕĝĐĘ ĐĝĜĚđ .ĦĕĥđĜČĐ ĐčĥēĚč ĕĜėĠĐĚ ĕđĜĕĥ ČđĐ ĐĒ ĦĚČĘ ĞĕĎĐĘ ĘĎđĝĚ ČđĐ ěĕČ ĕė ĐĘĕĎ ÃčĥđēĐ ĖĕĥĚĚ ČđĐ ďčč ďč ĖČ .ĦĔĘēđĚ ĦĚČĘà ęđģĚ ďđĞ đč ęĕėĤĞĘ ęđģĚ đč ěĕČ ĕČďđđ .ĦđĘģč đĦđēďĘ ęĕĘđėĕ Ęĥ ĐĚđēĦĘ Ėĕĕĥ ěėČ .ĐĚėē ĞĤđČĚ ČĕĐ .ęďČ ĕĜčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞďĕĕĚ ęĕĕēĐ ęĕĐđĘ ĐĜĜĕČ ĐĤđĦĐ .ĐĕĕĝĜėĐ Ęĥ ęĕĕĎđĘđČĕĦĐ ĕďĕ ĘĞ ĦČ ĘđĘĥĘ ČĕĐ đĦĜđđėĥ ĕĜĠĚ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ .ĞĤđČĚ ĤČĥĜ ĞĤđČĚĐ ďđĞ ĐĤđĢ đĒĕČč ĐĜĥĚ ČĘđ À ĐďčđĞĐ ĦČ ĞĎĠ ČĘĘ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĐĥēĤĦĐ ěėČ ĦĕĥĚĚ ĦĤđĥģĦĥ À ĘČ ÅĐ Ĥčďĕđà ĕđĔĕčĘĥ ęďČ ěĞĔĕ ęČ .ĦđĕĔĝĕČĕĦđĜđĚĐ ĦđĦďĐ Ęė ĤđčĞ ĐģĕĔĝĕĚĐđ đĚĞ čĤģč ĕĜđĚĘČ ĤĦđĜ ČđĐ ęĕĜĥč ĦđČĚ ĖĥĚč ĘĞ .ĐĤđĦĐđ ĘČĤĥĕ .(Ē .ďčĘč ĦĕĘĚĝ Ħđčĕĥē ĥĕ ÃĐĥĚ ČĕĐ ĕđĔĕčĐ ĦđĞĚĥĚĥ .ĐĤĦđĜđ .ÃĝđĎđĘÃĐ .đĚĢĞ ĎĥđĚĐ .ěģĒĐ ĘĘĐ Ęĥ đĤđď ěč ĐĕĐĥ ğČ .ęĕĕČĤģČ ęĕĞđĤĕČ ĦĤďĝĘ ęĘđĞĐ ĦČ ĖĠĐ ĞďĚĐ .đĘĥ ÃĝđĎđĘÃĐ ĎĥđĚ À ĖėĘ ĐĦĕĕĐ ğģđĦ Ħč Đčĕĝ Đčĥ ĐĤđĢč Đ ĀĎĐù þĜ .ÃĐĥĚ ĘČ ÅĐ Ĥčďĕđà :ČĤģĚč ęĕČĤđģ đĜČ ĤĥČė ĦđĜđĥ ęĕėĤď .ĕďđĝĕĐ ĐĕĕĠđČ .ĞĤđČĚĘ Ęė ĦđĕďđĐĕ đĕĐĕ đĘČ ĦđĕđĜĥĤĠ .ĐĥĚĘ ęĘđĞĘ ęĕĐđĘąČĥ .ÃĕĒĕĠČĔĚĐ ĔĘēđĚÃĐ đČ ÃĐĜđĥČĤĐ ĦČ ĐĘĕĎĥ ęĕĐđĘąČ .ďđĝĕĐ ěĚ ĦĕčĤĞĚĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĐĤėĐĐ ęĘđĞ ęďČĐà .ĤĦđĕ ĦĕĔĝĕĘČĜđĕĢĤ ĐĥĕĎč ęĕĤēČ ęĕĤčĝĐ ĦđĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ĖėĘ ğĝđĜčĥ ęĥė .ĦĕĥĞĚ ĦđďĐĕ đĘ ĥģčĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ Đēđėč ěĕČ ĐĒ ĐĤģĚč .ČĝĕĎ ĖďĕČĚ .ęĕĐđĘąČĐ Ĥčď ĦĞĠĥĐ ĦēĦ ēĦĠĦĚ đĚđĕģĥđ ČĕĐ ČĕĐ đĘČ ĦđďčđĞ Ęĥ ĦĕĎĥđĚĐ ĦđĜĥĤĠĐ ęĞ đĜĦĥĕ ęĕĎĥđĚĐĥ ěėĦĕ .đĦČĕĤčđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĖđđĦĚĐ ĐĚĎŖďĘ ĕĒĕĠČĔĚ ĝĕĝčė đĢđĚĕČĘ ēđĜ Ĥė ĥĚĕĥ ČđĐ Ęĥ ĦđĜĥĤĠė ĞĢđĐĥ ĎĥđĚ ĐĒ ĐĕĐ .ĦĕĦďĐ ĐĜđĚČĐ ČĘĘ ĕĦďĐ ĐĥĞĚč Ħđģčď .ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ ČĕĐ ĐĥĞĚĘĥ ĐďčđĞč ěđĚĔ ĕďđĝĕĐ ĐčĕĔ .ĦđďĐĕč ęĕĞđčģ Ħđďđĝĕė čĥēĕĐĘ ęĕĕđĥĞ ÃČĦĕĕĤđČđ ĘČĤĥĕ .ęĕĐđĘąČ Ęĥ ĕđđĕĢė ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĐĦĜĠđĐ ęđģĚčđ ĤďĎđĚ ĞĎĤč ĐĕĤđĔĝĕĐč ĥēĤĦĐĥ ĞĤđČĚ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĤĥģĐč .ČđĐ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ Ęĥ ĐĘĘđēĚĘ đĦđČ ęĕčĕĥēĚ ęđēĦč .ĘČĤĥĕđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĥēĤĦĐĥ ĕĤđĔĝĕĐ À ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ęĎ ěĕčĐĘ ĥĕ ĐĒ ĤĥģĐč ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦđĞĤđČĚĐ ĦĥđďĎđ ĦĕĚČĜĕďĐ đĦďĚĞč .ÃČĤčĜĐ .ěđĘĕĠ .ęĘđČ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐĚđēĦĘ ġđēĚ ğĝĘĠĦĚ ĦđďđĝĕĐ ĦĤĕĚĥ ęĕĞđčģĐ @ ĦđĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĚĎđďĐĚ ĐĚėč ěĜđčĦĜ ĐčĐ .ĕďđĐĕĐ ĘČĤĥĕč .ČĤģĚč ęĕĐđĘąČ ČđĐ .ęďČĐ ĕĜč ĘČ ĐĜđĠĐ ęĕĕē ĕĜčĘ ĤėđĚĥđ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĘĞđĠĥ .ĕĐĥĘė ĐĕĎđĘđČĕĦ đČ .ęĕėĤĞĐ ęĘđĞč ĕĦĤėĐ ĤčĥĚ ĤĢđĕ .ĐĦĕĕĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ěĐĥ ęđĥĚ ĦđĕďđĐĕ ěĐ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦđĞĤđČĚĐ Ęĥ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ĦđčĕĥēĐ ĦČ ČĔčĘ ğĤē .čĔĕĐ đĜĦđČ ĥĚĥĘ ĐĘđėĕ .Ĥĥģ ČĘĘđ .ĐĤđĦĘ ĞĎđĜč ęĎ ĤčďĐ ČđĐ Ėė Ęĥ ĘđďĎ ĤĢđČ đėđĦč ĘĕėĚĐ ęėēđĦĚ ĤĠĝ ģĤ đĐĒ .Ēģ ęĕĘĕĐĦ) .ĦĕĒėĤĚ ĦĕĤĢđĜ ĖČ .đĒėĥ ĦđĐĒ ĐĦĕĕĐ ęČ .ěđĕĞĤč ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ğĕĘēĐĘ ĐĝĜĚĐ ČĤģĕĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ĐĕĠđĝđĘĕĠčđ ĐģĕĒĕĠČĔĚč .ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠė ěđĕĞĤĐ ģđĘĕĝ Ęĥ ēđĤ ĖĘĐ ĤČĦĘ ĐčĤĚ 'ġĕčđģĤč .đĒėė .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ěđĘĕĠ Ęĥ ĕĠė .ęĘđČ .ĦģđĘēĚč ĦđĕđĜĥĐ ęĕĔĘđčĐ ČėĚĝĐąĕĜč .ĦđďĐĕĐ .ģĕĒēĐĘ ĕđĥĞ ęďČĐ ČĘđ ĞĤđČĚ ČĕĐ ÃĐđĢĚà đĘĕĠČ .ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ďđĝĕ ĦČ ĐĘĕėĚ .ĦĕĠđĝĜĕČ ĦĚČ ĐĦđČĘ čĤģĦĐĘ ĐĤĔĚč .ěđĚĕĥĕĐ ěĚ ĦČĢĘ ĕďė đč ĦėĘĘ Ėđĥē ĘĕĘč ĕĠđĝĜĕČ ĤčďĚč ęĜĚČ ĕđĢĚĐ ęďČĘ đĘ ĒĚđĤĐ ěđĠĢĐ čėđė ĦČ ĐĐĒĚ ČđĐ ĖČ .ěĐč ěĕĕĜĞ ĕĜĤďđĚąĔĝđĠĐ đČ ĕĜĤďđĚĐ ęďČĘ ěĕČĥ ĐĤĎĥ ĖđĦĚ ĦđđĢĚĐ ĦČ ęĕĕģĘ ĦđĤĥĠČĐ ĘčČ Ęĥ ĦđĕĜēđĤĐ ĦđĕđĞĚĥĚĐ ĦČ ĦďďĤĚ ĐĕĕĥĞ Ęĥ .

ĕĥđĜČ Ęėĥ ĕďĕ ĘĞ ęĞĠąĕČ ĐĝĠĦĜ ČĘ ĦĕĐđĘąČ ĦĚČ ęđĥ .đĚĢĞ ĝđĚĝđģĐ ĦČ đĦĕČđ ĕĚČĜĕďĐ ďđĝĕĐ ĦČ ĦģĘĝĚ đČ ĐĜđėĦ ČđĐ ęĕĕģĥ ĐĚ Ęėđ .(Ĥčđč) ČĚđēĜĦ Ęĥ ĦđĞĚĥĚĐ đĒ .ĘđďĎĐĦčĥ 6 đĜĘ ęĕĤėđĚĐ ęĕĕĔĝĕČĕĦĜĠ ęĕĚĤĒĘ ďđČĚ ĐďĕĤĔĚ ĐčĤĕģ ĦđčđĤģ ęĕĦĕĞĘ ĤČčĘ ĦĜĚ ĘĞ đĘČ ĦđĜđĕĞĤč ęĕĥĚĦĥĚ ęĕĕĘčģ ęĕĤĠđĝ .(đĜĕďĕč ČĢĚĜ ČĘĥ ğĝđĜ ĖĤėč ĐĜĚĚ ĕďđĝĕ ĦđĞĢĚČč .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ đĕĜĕĞč ěē ĐČĢĚ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜ .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ģďĢč ĤđĚĥ ěĕč ęĕđĝĚ ěđĕĚď ęĕĕģ .ĐČĤĜĐ Ęėė .ĐĒđĜĕĠĥď ČčĕĘČ .ĦĕďđĐĕąĕĔĜČ ĐĥĞĚĘ ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚč ęĕĕĔĝĕČĕĦĜĠ Ħđďđĝĕ čĘĥĘ ĤĥĠČ ĕČĥ ĤĚđČ ĐĒ ěĕČ ĦđČĤĚ ĐĘčģĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĦđĕĜĕĕĠđČĐ ĦđĜčđĦĐĚ ģĘē .ČĝĕĎ ĖďĕČĚ ÃĔĘēđĚĐ ďēČÃč ĦđĤĕėĚ ěĐĕĦĥ .Ħđĕĝēĕđ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęė .verites necessaires et eternelles .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģĐà .ĕĘČđďĕčĕďĜĕČ ęđĥ ěĕČ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĘ .ĦČĒĐ ĦĕĒĕĠČĔĚĐ ĦĢĘĠĚĐ ęĎ đĕĐ ĐĘ ğĝđĜč ĖČ .ĐĥĚ ĕĜĠč đĘĕĠČ ĤđĎĝ ĤĦđĜ ĐĜĕčĐ Ęĥ ęĕĥĕĚēĐ ĤĞĥĐĥ ĦĕďđĚĘĦĐ ĐĤĚČĐ .ÃďēČÃĐ ģĤ .ĦĕĥđĜČĐ ĐčĥēĚĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦďčđėĚđ ĐėđĤČ ĐĚ Ęė .đčĥ ěĠđČĘ ĐčđĔ ĐĚĎđď ČđĐ .đĒ ĐčĕĝĚ ģđĕďč ĖČ .ĦďĐ Ęĥ ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđĦĕĚČĐ Connaisance desąĘ .ĘČĤĥĕđ ęĕĐđĘąČ ěĕč ĤĥģĐ Ęĥ .ÃĐĘĢČĐÃĐ ĎĥđĚ ďĢĘ ĦēČ ĐĠĕĠėč ĤđďĘ ÃĐČĕĤčÃĐ ĎĥđĚĘ .ĘđĤĕčĎ đČ đĒė ĐčĕĝĚ .ěė ęČ .ĦđĚĥ .đĘĥ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜč ĐĕđĢĚĐ ĦČ ğĕĘēĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ęđģĚ ęđĥ ěĕČ ČĕĐ .ĦĕďđĐĕ ĐĜĜĕČ ČĕĐ .”‫ ”הכרת האמיתות ההכרחיות והנצחיותאלוהיות‬1 .ęĕĦĕĞĘ .ďĢĕė .ĦđĕĔĝĕČĕĦĜĠ ěĐĕĦĥ .ĕĐđĘąČ .ÃďēČÃĐ ěĚ ĐĘĢČĐė ęĕĕģ ĝđĚĝđģĐ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜčĥ ďđĞč ĖČ .ęĘđČ .đĜčĘ ĦĚđĥĦ ĦČ đĜĠĐ ďđĚĘĦĐđ ĥĤďĚĐ ĕĤđĚ ĐĕĘČĥ ĐĜčđĦ đĒ ĥĤďĚ) Ãđēđė ĕĠĘ ĞĚđĥ ĐĕĐ ďēČđ ďēČ Ęėà ĤĥČė ĐĘčģĦĐ ĐĤđĦĐĥ đĤĚČ ęĐ ĕĜĕĝč đĘĕĠČ .‫ חסר ויתר‬.ĕĐđĘąČ ěđĢĤ Ęĥ ęĕĎĥđĚĐ :đĒ ěĕĞĚ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ęđģĚ đĘĥ ĦėĤĞĚč .ĥđĜČąěč Ęĥ ĕĠđĝĐ đĘėĥč ĐĝĠĦĜ ĦĕĐđĘąČ ĦĚČ ĘĞ ĤčďĘ ĤĥĠČĥ .(čÃė .ĕĐĥĘė ĐĞďĘ ĦđĕĐĘ ĐĕđĥĞ ĦĕĎđĘ ĦđĕēĤėĐ ĕĎđĘđČĕĦĐ ęđēĦč đĘĘĐ ĦđĜčđĦĐ ĦČ đĜĚĻĕĕč .đĥĎĜĦĐ ęĕĕĜĥĐ đč ęđģĚč .ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ďčĘč .ģďĢč ĤĚđĘ .đĜĥĕ .ęđĕģĐ .ĐĥĞĚĘ .ĦĕďđĐĕ ĐĜĕČĥ ģĤ ČĘ đĘĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ .ĔĘēđĚĐ ĦČ ĝđĠĦĘ ĘĎđĝĚ đĜĜĕČ ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐĥ .ĦĕĘčģ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ĐĠģĕĐč ĘĘėĕĐĘ ęĕĘđėĕ ęĕĕĔĝđĜĎ ĦđĜđĕĞĤ đĘĕĠČ ĦĕĥđĜČĐ ĐĜđčĦĐ ĦđĕĠđĝ ěĕčĘ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęėč ĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĤđĎĐ ěĕč ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚĘ .ĐĜđčĦč ĦĤđĝĚ ĥĕ .ďčĘč ĕĢĕĘĚ ěĠđČč ĖđĠĐĘ đĕĘĞ ĐĕĐ ĦĕĥČĤ ĒČ đČ .ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚĐ Ĥčď ĐĜĜĕČ ĦĕēĢĜđ ĦĕĔđĘđĝčČ đČ ĦĕĘČĝĤčĕĜđČĐ ĐĜđčĦĐ Ęĥ ĦđĕēĢĜĐ ĦđĦĕĚČĐ ĦđďđČ ĘĞ ĤđčĕďĘ ęĕĤėĚĦĚ ĕĔĜďĜĢĝĜĤĔĐ ĥđĚĕĥĐ ďĎĜė ĤĕĐĒĐĥ .ĤĚđĘ ęĕĘđėĕ đĜČ .ěėĥ) ĐČđĘĚč đĘĥ ĦĕĥĕČĐ ĦđĕčģĞąĤĝđēč ěĕēčĐĘ đĜĦđĤĥĠČč ĥĕ .ĦČĒ ĤĕďĎĐ ġĕĜčĕĕĘĥ ĕĠė 1.Đė ďĞ đĕĘĞ ĞĕčĢĐĘ đĜĘđėĕĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠĥ ęđĥĚ .ÃĐČĕĤčÃĚ ĖĠĕĐĐ ČĕĐ ÃĐĘĢČĐà .ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ Ęĥ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ÃĐĜĦĥĚĐà ďĕģĠĦ ĦČ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ĕďđĐĕĐ .ĦĤēČ .ěĕĞĐ ěĚ đĚĘĞĜ ČĘ đĘĘĐ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ ďđĞ Ęė .đďčĘĚ Ĥčďč ĐĤĕėĚ ęĕĐđĘąČ Ęĥđ ĦđĘĎĦĐ Ęĥ .đĚĞĘđ ŖĤčĀ ďĘ ø .ĤĦđĕ čĤ ĞđĜėĥč đĘĕĠČđ .Ãđēđė ĕĠĘà ĦđĘĎĦĐĐ ĦČ Ęčĕģ ĐĥĚ 2.ÃĕĠđĝ ěĕČĐ ĤĚđēÃĐ .ĦĕĥĕČĐ đĦĘđėĕĘ ęČĦĐč .ěĕĔđĘēĘ ĕčĕĔģĕĕčđĝđ ĕĘČđďĕčĕďĜĕČ ġĚČĚ ĐĦĕĕĐ ĐČĢđĦĐ .ÃęďČĘ ĐĘĎĦĚĐ ęĕĕē ęĕĐđĘąČà ĎĥđĚĐ ĦČ ĘĘđĥ ÃĔĘēđĚĐ ďēČÃĐ ĐĦđČ ĐĥĞ ČđĐ .ĦđďĐĕĘ ĦĕďđĝĕĐđ ĦĚďđģĐ đĦđčĕđēĚ ĦĞĠĥĐ ĕĜĠč đĘĥ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĐ ĦČ ğĠđė đĚđģĚĥ ġĚČĚ ĘčČ .ĔĜČģ đĘĕĠČ .ČĕĐ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĘ ÃÅĐ ěđĢĤà ěĕč ĐčėĤĐĐ .ĐĒđĜĕĠĥ ĕďĕ ĘĞ ęĕĘčĝĜ ęĜĕČ ęďČ ĕĜčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞďĕĕĚĐ ęĕĕē ęĕĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđĞĤđČĚĘ ęđģĚ ěĕČĥ ĐĚėđ ĐĚė ĦēČ ĘĞ .ěčđĚė .ęĕĐđĘąČ À ĦĝĝđčĚ ĦđďĐĕĐ ěĐĕĘĞ ĦđĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđďčđĞĐ ĦČ ČĕĐ ĐČĢđĦĐ .ęĤč ģĘē đĜĘ ĤđĝĚĘ ēĕĔčĚ ČđĐ Ãęĕĕē ĤđģĚà ĤĠĝĐ ğđĝč .”‫ ”כל זרה כתיב‬:‫ ד”ה‬.ĕĥđĜČąČĘ ĤđĢĕ Ęĥ ĦđĘĎĦĐĐ ĘĞ .(‫ אוצר המדרשים )אייזנשטיין‬2 ąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ġĚĕČ ĐĦđČ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦėĤĞĚĐ .ğđĝąěĕČĐ Ęĥ ĐĤđĢ ČĘđ ďčĘč ęĕĐđĘąČč ĐĤĕėĚ đĒ ĦėĤĞĚĥ ęđĥĚ .ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĐđ ĦđĕĒđĜĕĠĥĐ ĦđĕĒđĜĕĠĥĐ .ĐĘĥĚ ęĕĎđĘđČĕĦđ ęĕĠđĝđĘĕĠ .ĐĘ ĦďĎđĜĚ ČĘČ ĦđďĐĕĘ ĐĤĒ ģĤ ĐĜĜĕČ .ĐčđĘĞ ĐģĕĒĕĠČĔĚ ĕĐđĒĥ .ÃĔĘēđĚÃĐ ěđĕĞĤĘ ęĕČĦĐĘ ěĦĕĜ ČĘ đĦđČĥ .ęĤč ĐĚĘ ĤčĞĚ ĐčĤ Ħđčĕĥē ĥĕ ĦĕďđĐĕĐ ĦĕĦďĐ ĦđČĕĢĚĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ęĕďďĢĐ ĦđĕĒĕĠČĔĚ ęĎ đĚė ĦđĕĎđĘđĚĔĝĕĠČ ĦđĕđĞĚĥĚ ĐĘ ĥĕ .ĐėđĠĐĐ ĐĚĎđďĐ ĦČ đĜĘ ģĠĝĚ ĐĒđĜĕĠĥ .ĦĕĔĜĦđČĐ ‫"אין לשום‬ ‫אדם דרך‬ ‫אחרת להבין‬ ‫משהו אלא‬ ‫בתנאי‬ ‫אנושיותו‬ ‫ וכך‬.Ãęĕĕē ęĕĐđĘąČÃĘ ĤĦđĕ ĦĕĚĕĔĜĕČ ĦĕĥĕČ ĦđčĕđēĚ .ĕĐđĘąČĘ ĕĠđĝĐąĕĥđĜČĐ ĘėĥĐ ĦČ .ďĕēĕ Ęė Ęĥ ĦđĕĥđĜČĐ đĕĦđĘčĎĚĘ ęČĦĐč .ĕĐđĘąČ ěđĢĤč ĐĘĔĜ ĦđĕĜđĔĘĠđČĜ ?ĐČĕĤčđ ĐĘĢČĐ ěĕč ĦČĒĐ ĐČĘėĐĐ .ĦđďĐĕĐ ĦđĤđģĚĚ ĐĒ ĕĝČĘģ ēĜđĚč ĥđĚĕĥĐ ĤĥĠĕČ ČđĐ ÃÅĐ ěđĢĤà ěđĕĞĤ ĦĎĢĐ ĦđĞĢĚČč .ĦđĕĜđĔĘĠđČĜĥ .ěčđĚė .ģĠĝ ČĘĘ .ĕďđĐĕĐ ĔĤĠĐ ĤđčĞ ĤĦđĕ ĦđĤĎĦČĚđ ĤĦđĕ ĦđĕĦđĞĚĥĚ ěĦđĥĞĘđ ĥđďģĐ ĕÃĤČĐ .ęĕĕĤėđĜ ĦđĤđģĚĚ À ĐĤđĦĐđ ĘČĤĥĕ .ĕĔČĔĝ ČđĐ ęđĕģĘ ęđģĚ ęđĥ ĤĦđĜ ČĘ ĐĒ ěĕĞĚ ĕĚĝđģČÿ ęĒĕČĕĦĜĠ ĦĤĎĝĚč .ČĕĐ ĦĚČĐ đĒĕČ ĐĜĥĚ ČĘ .đĕĦđčČ ĕĐđĘąČč ĕĜđĔĘĠđČĜĐ ÃďēČÃĐ .ĔĘēđĚ ğģđĦ ĥĕ ĐĕĦđĜģĝĚĘĥ ěĕĚČĐ ěĕĕďĞ .ÅĐ ěđĢĤ ĦČ ęĻ ČđĐ ęĘđĞĐđ ÃďēČÃĐ ěĕč .‫הסופית‬ ‫הוא הדבר גם‬ ‫בבואנו להבין‬ "‫את היהדות‬ .đĒėĥ ĦĚČ Ĥčďč ęďČĐ ĦČ ĞďĕĕĘ ęĕĐđĘąČ ĐĢĤ đĘ đĦČĕĤčđ ęďČĐ Ęĥ đĠđĝ ĐĕĐ ĐĒ ĐĥĞĚ .200 ’‫ עמ‬.ĦĕĒĕĠČĔĚ ĦđĕĦĢĘĠĚ ĖĤđĢĐ ĦČ ĘđĘĥĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĚģĤĜ ĐĘđė ÃĐĘĢČĐÃĐ ĦĕĕĤđČĕĦ !ěėĝĚĐ ĝđĜĕĔđĘĠ ĐďĘđĜ .ĔĘēđĚ ğģđĦ ĘĞč ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĦĕĥđĜČ ĐĜđčĦ ĕďĕ ĘĞ ĤĥŅČĥ ČĕĐĥ ĕĠė ĦĕĎđĘ ĦđĕēĤėĐ ĐĕĐĦ ČĕĐ .đĘĥ ĐģĕĒĕĠČĔĚĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦČ ĔđĠĥĘ đĜĘ ĦĤĥĠČĚĐ ĐďĚĞč ęĕČĢĚĜ đĜČ ěĕČĥ ďđĞč .

ěčđĚė .ÅĐ .ďčĘč ĐĜĦđĚ ğģđĦ đĘ ĥĕ ĕĥđĜČ Ęėĥč .ěđĢĤĐ ĦđĤĕēđ ĦĕĐđĘąČ ĐĞĕďĕ ěĕč ĐĤĕĦĝĐđ .ęĕĐđĘąČ ĤčĞ .ěđĕĞĤ Ęĥ đĤŅĥģĦ ĐĜĜĕČ .ęĘđČ .ĦđďĐĕĐ ĦČ ĕĦĜčĐ ĥĕĎĜĐ ĤđĤĚĦĐ ĤđĦč ÅĐ ĕĜĠ ēėđĜĘ ĕĤđčĞ ĐĠģĦ ČĕĐ .ĦĕĠđĝĐ đĦđĕĥđĜČ Ęĥ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐđ ĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞĐà ĦČ ĐĤđĤč ĐĤđĢč ĥĤĠĘ ĦĤēČ ĦđĜĦđĚĐ ĦđĕďđĐĕ ĦđĕĠđĝđĘĕĠ ĦđĞĢĚČč ČĘČ À ĐĦđĕēĢĜ ěĕĞĤĎ ěĐĥ À ĦđďĐĕĐ .đĦđēėđĜ ĦČ ĦđĘĎĘ Ęđėĕ ČđĐ .ĘČĤĥĕ ęĞ ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚč ĕĐđĘąČĐ ěđĢĤĐđ ĦđĥĕĎĜąĕĦĘč ĦđĤĦđĜ ěĐ ęĕĔĘēđĚĐ ěģĚđĞčđ ěĦđĞĚĥĚč .ěė ĘĞ .ĐĤđĐĔ .ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĦčĎĥĜđ ĦĕĝĕĜ ĦđĥēĤĦĐ ĐĦđČė đĜĕĦđĘđėĕ ęĞ Ęđģĥ ěĠđČč ģĤ ĦĜčđĚ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ Ĥđďđ Ĥđď Ęėč ęďČĐ ĤđčĞ ąČĐ ęĕĤČĦĐ Ęĥ ĐĕĞčĐ ęĞ ģčČĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ęĕĎđĘđČĕĦ .ĥĤĠĘ ģĤ Ęđėĕ ČđĐ đĕĦđĜčđĦĘ ğģđĦ ĐĠĕĝđĚ đĦđĜĥĤĠ .ěđĥĤĎ ěč ĕđĘ ÅĤĚ ěĐđ ęÃčĚĤĐĚ ěĐ đĦđģēĤĦĐčđ đĔĝĕĤČ ĘĞ .ĦđĕēĢĜĐ ĦČĤģĘ ğģđĦ ĤďĞĐĚ ĘđčĝĘ ĦēĤėđĚ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĦĕĦđėĚĝĐđ ĐĐđčĎĐ ĐĜčĐĐ đĘĕĠČ .ęĕĐđĘąČĘ ĕĦđČ ěđđėĚĐ ĕďĕēĕĐ ĦđĞĢĚČč đĕĘĞ ĦĕĠėĜĐ ĐĜĕĘĠĕĢĝĕďĐ ĦČ ĘčģĚ ĕďđĐĕĐ ğđĝđĘĕĠĐ .ęĕĕĦďĐ ęĕĕēĐ Ęĥ ęĦđĐĚ ČĕĐ ČĕĐ À ĕĥđĜČĐ đčĢĚ Ęĥ ĖĠđĐđ ĐĦđČ ĞĕĚĔĚ .ĎÃčĘĤĐ .ÅĐ ĘČ ĖĤĞ ĘĞč ěđđėĚ ĤđĤĚĦ đĤđčĞ ĦđĕĐĘ đĒėĥ ÃĦĕčĕĔģĕčđČà Ęė .đĕĘĞ ĐĠėĜĥ Ĥčď đĐĒ .ĦĞĜėĥĚ .ěģĠĝĘ ęđĥĚ ĠđģĝĘĔč ĥĚĦĥĐĘ čĤĝĚĐ ĥĕČĐ .ÅĐ ĕĜĠ ēėđĜĘ ğģđĦ ĦĘĞč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ Ęĥ Ďđĝė ĐĒ Ĥčďč ĕĦđĕĥđĜČ ĦđčĕĝĜ ĕďĕ ĘĞ ĦĘčĎđĚ .(ēĠČģ ĕ"Ĥ ęđĎĤĦ .ÃĦđĞďčđ ĦđĜđĚČč ĤēčĜĐà đĤĠĝ ĤēčĜĐ) ÃĐĞĕďĕč ÅĐ ĕČĕčĜ ĕĠĚ đĜĞďĕĥ ĐĚ ĘĞđĠč đĜĘ ĦĚČĦĕĥ ĕďėà ĐĤĕģēĐ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞĐà .ĕĜĤďđĚĐ ĞďĚĐ Ęĥ đďđĝĕ ęĢĞ ČđĐ ĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞà ĐĜĕė đČĘĕĘĎĥ ĐĚĚ ęĘĞĦĐĘ Ęđėĕ ČĘ ČđĐĥ ğđĝąğđĝ ěĕčĐ .ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĦČ ĐĜĥĚ ěđĕĞĤĐ ĦĚđĞĘ ĐČĕĤč :ěđĎė ęĕĠĝđĜ ęĕĜĕĕĜĞ ęĞ ĐĚđď ĐĤđĢč ďďđĚĦĚ ęÃčĚĤĐ .ĦđĕĘėĥ ĦđĜčđĦđ ěĦđĕĐ Ęĥ Ħĕďđēĕĕ ĐĜđėĦ ĥĕ ĦđďčđĞĘ .ĦđĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ČđĐ ĐēĎĥĐĐ ěđĕĞĤ ĦČ đĤĚĥč :đĘ ęĕČĦĚĐ ěĠđČč ĐĕĞčĐ ĦČ ĤĦđĠ ěėČ ęÃčĚĤĐ .ĦĚČ ĐĦđčĕĥēĥ ĦđĤĚĘ .ěėČ .ĦđĜģĠĝ ęĞ đĒ ěĕĞĚ ĐďĚĞ ĘčĘčĜđ ĐĞĔĜ ČĜ ĘČ Ęĥ ĐĦđČĕĢĚč ĐĤėĐĐđ ĐĜđčĦĘ ĝēĕč ĐďĕēĕĐ ĦĕĘČĜđĕĢĤĐ ĐĥĕĎĐ ČĕĐ ĦĕĥđĜČĐ đĘČ ĦđĜčđĦ Ęĥ ěčđĘĕĥĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ĦđĜčđĚąĕĦĘč ěĐ ęČ đĘĕĠČ .ĦĚČĐ ěĞĚĘ ĦĕĐđĘąČĐ ĦđēėđĜĐ ĦČ ĦđĘĎĚĐ .đĦđĔĘēđĚč ĕĐđĘ ĐĜĜĕČ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ .ěĞďĚ đĜĜĕČ ęĥ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ęĥ ĦđĕĐĘ ĤđĚČ ČĘĥ ĐĚĥ ğČđ .ČčĤďČĥđ .ěė ęČ ĦČ .ĤĚđĘė .ēđģĕĠ ĦēĦ ęĕĤĚĥĜ ĕĠđĝđĘĕĠĐ ĤģđēĐ ĕēĜđĚč ĦđĕčĕĔģĕĕčđČ Ęĥ ďĚĚ čĕĜĐĘ ĤđĚČ ĥđĤĕĠĐ .ďĞ ĕĚĘđĞĘ ęďČĘ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ Ęĥ ĐčēĤĚč ĦĤČĥĜ ČĘ ęĎ ČĕĐ ĖČ .ĦđďĐĕĐ ĦČ ěĕčĐĘ đĜČđčč ęĎ ĤčďĐ ČđĐ Ėėđ .ĦďĐ ĕĕē Ęĥ ĐĥĕĤď ĕĐđĒ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ Ęĥ ÃĦĕčĕĔģĕĕčđČÃĐ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ĦđĞĚĥĚ ĖđĠĐĦ .ěčđĚė ĕďđĐĕ ĤČĥĜ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐđ ĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞÃč .ÃĔĘēđĚÃĐ .ÃĦĕďđĐĕ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČà ĦČĤģĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐďđģĜ ĐĦđČ ĦČ ęĕĚĕĎďĚĐ ęĕĤģĚ ĤĠĝĚ ęĜĥĕ ďďđĚĦĐĘ ęÃčĚĤĐ ġĘČĜ ěĦĕČ ĤĦđĕč ĦđĥģĐ ĦđĕĞčĐ ĦēČ .ěĐ ĦđĕďđĐĕĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ Ęėĥ .Ęđėĕčė .ÃĔĘēđĚÃĐ ĤčĞ ĘČ ďĕēĕĐ ĕĔĜđđĘĤĐ ěđđėĚĐ ĤđĤĚĦĐ ĦČ ĦĎĢĕĕĚ ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđčĕđēĚ ĐĥđĤď ĦĤĔĚ ĦČ đĤĕďĎĐč .ĦĜĥĕĦĚ ĐĜĜĕČ .Ęđėĕčė .ĔĝĕĘĜđĕĢĤ .ęĕĕĐđĘ ĘĞ .ĐđĢĚĐ ü ĖČ .ęĦđČ ĥĤĠĘđ ěĕčĐĘ ğđČĥĘ ČĕĐ đĦĚĕĥĚ .ĦĕĞďĚ ĐĤĕģē Ęĥ ĐĦĤĔĚ ČĕĐ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĥ ěėĦĕ ďđĝĕĐ Ęĥ đĦđčĤđĞĚ ĐģĕĚĞĚĥ Ęėė .đĦĜđĚČ ĦđĞĚĥĚ ĘĞč ęđĎĤĦ ĐĞĚĥĚ ęĕČĕčĜĐ ĕďĕ ĘĞ đĜĘ ĐĘĎĜĥ ĐĚ ĦČ ĘĞđĠč ĤĤčĘ .ĦđďĐĕĘ Ğđďĕ ČđĐĥ ĕĠė ĕĐđĘąČĐ ęđĕģĐ ĦđČĕĢĚĘ ďđĎĕĜč ĦďĚđĞ .ĐďĕĚĦĚ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠ ęđĥ ěĕČ ĐĜđčĦĐ Ęĥ ĐĦđĕĠđĝĘ ĦđĞďđĚĐ .ĦĤēČ ĐĥĕĎ đĚĢĞĘ ĥĠēĘ ĦĜĚąĘĞ ġĕĤĚĦė đĤđčĞ ĥĚĕĥ ÃĦđĥģĕĞĐ ĦđďčđĞÃĘ ęĕĞĕĠĥĚ ęĎ ČĘČ .ĦđĞĤđČĚ ĦđĞĢĚČč ČĘČ .ěđČĎĐ ĤĚđČĥ ĕĠė .ĦđĞď ĐĎđĐĥ ĕďđĐĕ ĐĕĐĕ ČđĐĥ ěėĦĕ ĔĘēđĚĐ ĤčĞ ĘČ ĤđĤĚĦ đōĞĔ ĤĥČė .ĐČĕĤģ ĕĥđģč .ěčđĚė .ÃĔĘēđĚÃĘ ěđđėĚ Ā ĤđĤĚĦ ĦĕĕĐĜ ČĕĐ .ęĘĥđĦ ČĘ ąČĐ Ęĥ đĦđĦĕĚČ ĘĞ ĦđďĕĞĚ ěėČ .ĐĘĥĚ ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčđ ĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞà ĥĕ ĦđďĐĕĘ ęĎ .Ĥčď Ęĥ đĠđĝč .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ĦĕĘČđďĕčĕďĜĕČ Ęė ČĘĘ À Ãđēđė ĕĠĘà ģĤ ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĕĤčď ĦČ ĞđĚĥĘ Ęđėĕ ęďČĥ ĐďčđĞĐ đĕĦđĘčĎĚĘ ĦđďđĐ ěčđĚė ČĕĐ À ÃĔĘēđĚÃĐ ĘĢČ ęĤđģĚč ęĞĠ ĕČ ęĦđČ ĤČĦĘ ĕđėĕĝ đĦđĥĚĚ ČđĘĚč À Ãđēđė ĕĠĘà ęĦđČ ĞđĚĥĘ ĖĕĤĢ ČđĐĥ ĐďčđĞĐ .ęĕĕĦďĐ ęĕĕēĐ Ęĥ ęĐĕĦđĚĢĞ ďĥĘ ČĕĐ ĦđĤĐĢĐ Ęĥ ĦĕĦďĐ ěĦđĞĚĥĚ ĐĘďĎ Ėė .ĕčĕĝČĠ ěĠđČč đĘ .ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐĚ ďĞĘ ĦĤĦĝĜĐ .đĦđĘĎĦĐ ĦďčđĞ ĐĘđėĕ ČĘ .ęĕĕĥĕČĐ đĦĜčĐđ đĕĕē ĦđĥĚĚč ąĤĚđĘė ĐĤĐĢĐč čĤđĞĚ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ęďČĐ .ĐĚĢĞ ÃĐĜđĕĘĞĐ ĐĤđĢÃĐ ĦČ .ĕĥđĜČĐ đčĢĚ Ęĥ ĎĠđĝ ěėČ ČđĐ ęČ ģĤ .ěė ĕĠ ĘĞ ğČ ĐĜđĢĤđ ĐĦđēėđĜ ĦČ ĐĘĎĚđ .ĦđĕĥđĜČĐ đĜĕĦđĘčĎĚđ ĘČ ęĕĜđ øđėĚ ęĕĤđĤĚĦ À čđĔĐ ĐĤģĚč À đĕĐĕ ĤĦđĕč ĦđģđĚĞĐ ęĐĕĦđĜčđĦ .ĕĥđĜČĐ đĕĦđĕđĞĚĥĚč čĥēĦĐĘ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ĦēĤėĐčđ .ğĘđē ğģđĦ ĦđĘĞč ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđĤĕĢĕ .ĦđĞďčđ ĦđĜđĚČč ĐĚ ĦČ ĦĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ĦđĜĜđčĦĐ ĦđĞĢĚČč ğĕģĐĘ ČĕĐ ĎÃĝĤ Ęĥ đĦĜđđė ęďČĐ ĘĢČ ģĒēđĚĐ Ĥčď .ęĘđČ .ĦđĞĤđČĚč ęďČĐ ĤđčĞ đĜđĢĤ ĦČđ đĕĦđĜđđė ĦďĚđĞđ ĐĕđĘĦ ĦĤČĥĜ ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ .đĚĢĞ ĘĞ ģĤ čĥđē ĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ĘČĐ ęĘđĞ ĤđčĞ ĐēĎĥĐč ĎđĐĜĘ ĘĎđĝĚ ČĘ ČđĐ .đĘ ĤėđĚ đĜĕČ đĚđĕģ ęĢĞĥ .ÃĔĘēđĚÃĐ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ČĕĐ đďĕďĘĥ ęđĥĚ ČĘČ .ĦĝĝđčĚ ĐĕĐĦ ĘČĐ ĦđďđČ ęďČĐ Ęĥ đĦĞĕďĕ .đĜĕČĤĥ ĕĠė .ĦĕĐđĘąČĐ ĦĚČĐ Ęĥ ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĕĢĚČĚĐ ďĢĕė đĜĤėĒĐ Ĥčė .ĐđĢĚ Ęĥ ĐĦđĐĚĥ ĤēČĚ .ĐĞĔĜ ĦĚđĥĦĘ ĐĕđČĤ ČĕĐ Đďĕēĕ ĐĚĥĜ ĤđčĞč đĘĕĠČ ÅĐ ĤčĞý ĘČ ěđđėĚ ĤđĤĚĦė ĤčĞč ĦđĕĦďĐ ĦđĕđČĕĢĚĐ ĦČ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĤđĢč ęĚĢĞĘ ĥĤĠĘ ęĕĢĠēĐ Ęė Ęĥ ęčĕĘ ęĕĜđđėĚĐ ęĕĤđĤĚĦĐ ĘĞ ĐčĕĦėĐ .ęďČĐ Ęĥ ĦĕĦďĐ đĦĤĐĢĐč ģĘē ęđĥ ĘĔđĜ .ĦĕĦďĐ đĦđčĕđēĚ ĦđČĘĚ ěĞĚĘđ ĦđĕďđĐĕĐ đĕĦđĤĐĢĐ Ęĥ ĦŅĜėĐ ěĞĚĘ ČĜ ĘČ .ěďđĝĕč .ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐąěč ĕďđĐĕ Ęĥ đĦĞď ĦČ ĎĠĝĜ ČđĐĥ ĞĎĤĚĥ .ÃĐĜĦĥĚĐà đĒ ĐďđģĜč !?ĐēĎĥĐ ČĘĘ ęĕĐđĘąČ đĐĚ ĖČ .ÃĞđčģĐà ďĎĜė .ĤĦđĕč ĕĘĕĢČĐ ĦČ ģĤ ĦĞďđĕ đĜĜĕČ ěĕĔđĘēĘđ đĚĢĞ ĦČ ģĤ ĤĕėĚ ČđĐ .ĦĘĠĤđĞĚđ ĦĥĔĥđĔĚĘ ĖđĠĐĘ ĐĘđĘĞ ĐĢĠē ĥĠĜĘ ěđđĕėąĦČĕĤģė ĤčĞč ĐĥĚĕĥ ČĕĐ ďđĞ Ęė ĖČ .ĦđĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ .ĦđĞĤđČĚĐđ ĦđďčđĞĐ ĥĤĠĚ ČđĐ .Ě đĐĕĞĥĕ) ÃęĘđĞĘ ĐėĘĐė ěĦđČ čĕĥēĐ ČđĐ ÃĐģĒēĐ ďĕÃčĥ ďđĞč .ĦĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ ČĘđ ęĒĕčĕĔĘĤ ęĞ ČĘ ĐĒĐ ĤčďĐ ĦČ ĘčĘčĘ ěĕČ .ĔđĥĠđ Ĥĥĕ Ęėĥ ČĕĐ ĦĕĦďčđĞ Đĕđđē ĕĥđĜČĐ ĘėĥĐ ĤĥČė ĘĕēĦĐ ĕĜĤďđĚĐ ĞďĚĐ .đĦđĕĥđĜČ ČđĘĚč đĒ ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđčĕđēĚ ĖČ .ĦĕďđĐĕĐ ĐģĕĒĕĠČĔĚ ĝĕĝč ĘĞ .đĐĥĕĚ Ęĥ ĦđďĐĕĐ ĦĕĕĠđĝđĘĕĠč ĕĥĕČĐ ĎÃĝĤ Ęĥ đĦĥĕĤď .ÃęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčđ ĦĕėđėĒĐà ĦđĞĢĚČč ģďþ Ģþ ĦėĘĐ čėđė ĘĞ ĘėĦĝĐĘ čĤĕĝĥ ďčėĜĐ ěđďČĐ đČĘĕĘĎ ĦČ ĖĠđĐ ČĘ ĐĒ Ĥčď .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ęđĢĚĢĘ ĦđĜĦĕĜąĕĦĘčĐ Ėė Ęė ČĘ Ĥčėđ .ġđēčĚ .ĦđđĢĚĐ čđĤĘ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđĜĥĤĠ ēĕĜĐĘ Ęđėĕ ČĘ Ĥčė ĦđĜčĤģĘ đĦđĜĥĤĠč ęÃčĚĤĐ ĕďĕ ĘĞ ĞĢđĚĐ ęĞĔĐĥ ěėĦĕ .ĦĕĐđĘąČĐ ĐēĎĥĐĐ ĦĕĕĞč ĐĦĕĕĐ ÃęĕėđčĜĐ ĐĤđĚÃč ÃĐĜđĕĘĞĐ ĐĤđĢÃĐ .ĕďđĐĕ ĦđĞď ĐĎđĐ đĜĜĕČ ČđĐ ĖČ .ĦĕēĢĜ .đĦđČ ęĕėĕĤďĚđ đĕĘĞ ĐĦČĢđĦ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđĕđĜĥĤĠė ěėĤĞ ĘĞ đĜĘČĥ ęĘđĞč .ĕĐĥĘė ĐĕĠđĝđĘĕĠčĥ ÃĦŅĕďđĐĕÃĐ čĕĔ ĦČ ĐĤĕďĎĚ ÃęĕĞđčģÃĐ ĤčĞ ĘČ ĐĕĠđĝđĘĕĠ Ęĥ ÃĦĕčĕĔģĕĕčđČÃĐ ĐĦđčĕĥē ĦČ ĦĎĢĕĕĚ đĒ ěĕĞĚ ĐĕĢĔĜĕĕĤđČ Ęĥ .ĐĜĦĕĜ Ĥčė ĐĘČĥĘ ĐčđĥĦĐĥ ęĕĜĕĚČĚ đĜČ ČĘ ęĞĠ ğČ ĐČĢđĦĐđ ęďČĐ Ęĥ đčĕĘđ đĘėĥ ĦđĞĢĚČč ģĤ ĐĜčĐĘ ĞĕĎĐĘ ěĦĕĜ ĐĒĐ ĕČĜĦč ý ČĘČ đĐĥĚ ěĕčĐĘ ĦĤēČ ĖĤď ęđĥ ęďČĘ ěĕČ .ĦĕģĘē ĐĤđĢč ĦđēĠĘ .ĦđĐđĘąČĐ ĘČ ĖĕĕĦĥĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ÃĐēĎĥĐà ĦĕĘĔđĔĝĕĤČ :ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč .Ėėđ .đĦĕđđĐ Ęĥ ĤĦđĕč ĕĚĕĔĜĕČĐđ ĕĘČđďĕčĕďĜĕČĐ ěĠĐĚ ģĘēĘ ĐĦđČ .đĐĥĘė ĕĜđĕēąĕĘČđĔģĘĔĜĕČ ġĚČĚ ĦđĞĢĚČč đĦđĜģĘ đĕĘĞ .ĘČĤĥĕĘ ĐĜĠđĚĐ ĕĐđĘąČĐ ĕđđĕĢĐ ĦďčđĞ ČĘČ .đĘĕčĥč ÃĦďčđĞà ČĕĐĥ ęđĥĚ ČĘ .ĐĚĎđďĘ .ÃĘĞđĠčà đĚĢĞĘ ĤčďĐ ĦČ ĤĤčĘ ĦĘđėĕĐ đďĕč ĦđĕĐĘ Ħčĕĕē ČĘ ĘėĥĐ ęČ .đĜĘđė ĤđčĞ ěđđėĚ ĤđĤĚĦ ĦĤČĥĜ ČĕĐ .ĤēČ đČ ĐĒ ěĠđČč .ĤĚđĘė .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģĐ ĦđďđĝĕÃĐ ěĦđČ ĤĕėĚ ČĘĥ ĕďđĐĕĐ .ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĕĐĥĘė ęĘđĞĘ ČĠđĎ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĐ Ęĥ ĐĥđĚĕĚ :ĤĚđĘđ ğĕĝđĐĘ đĜĕĘĞ .ÃĦđđĢĚĐ ĕĚĞĔà Ęĥ ĐčđĥēĐ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ ĐĕĎđĝĘ ĞĎđĜč ęĎ ĤčďĐ ěė ęđģĕ đĜĕĐđĘąČ Ĥčďà ĖČ .ęĕĔĘēđĚ ĖĤĞđ ĦđĞĚĥĚ ĦđĘĎĚđ ĦđĠĥđē ĦđďĐĕĐ čĤģčĥ .ĐĦĤďĎĐ ęĢĞĚ .ĦĕēĢĜ Ħđčĕĥē ĦĘĞč ĐĕĐĦ ĖĤď ęđĥ ěĕČ .(Åē .ÃĞđčģÃĐ ęđĕģ Ęĥ ĦđĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ĻģĻĤģ ĕČďĝē ÅĤ Ęĥ đĦĤđģĕčč ęĎ ĞĕĤėĚĐ ęĤđĎĐ đĕĐ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģÃĐ ďđĎĕĜĐ .ĦĕēĢĜ ČĕĐ ĐĚĢĞ ĦđďĐĕĐ ĖČ .ĕĦď ĖĤđĢ ČđĐ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠč ĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ĖĤđĢĐ ĦČ đĚĢĞ ĘĞ ĘĔđĜ ČđĐĥ ěđČĎ ĐĕďĞĝ čĤ ĤĚđČ .ĘĘėč ĕĦĜčĐ ęĎ đĚė .ĤĦđĕ ĦĕĦĕĚČ ĦĕĥĞĜ ĦđĘĕčđĚ ěĐ ĐĕĘČĥ ĦđčĕđēĚĐ .ĕĥĕČĐ đĚđĕģ Ęĥ ĦđĕčĕĔČĘĤĐ Ęĥ ęĕēĜđĚč .ĦĕĐđĘąČ ĦđĘĎĦĐ Ęĥ ĐĦđėĚĝĚ đĜĕĘČ ĞĕĎĐ đĤđģĚčĥ Ėĕĕĥ À ĦđĘĎĦĐč đĤđģĚĥ ĦđĤĚĘ À ďčĘč ĦĤđĝĚĐ Ęĥ ĐĦđėĚĝ ĝĕĝč ĘĞ ĦĚČė đĘĥĘ đĦđĥĞĘ đĜđĢĤč ęČ .ğđĝđĘĕĠĐ ĦČ ęĕĘĕčĎĚđ ęĕĔĘđĥ ģĤ ČĘ ĦđďĐĕč ĦđĞĕčģĐ Ħđďđĝĕ ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐđ ęĕĜĦĥĚĐ ĦđďđĝĕĐ Ęĥ ěĦđĜĜđđėĦĐ ĦĚĢđĞ .ĕēĢĜĐđ ÃĞđčģÃĐ ĦČĤģĘ ěĜđđėĦĚ ÃĐĜĦĥĚÃĐ .ěđĚďģ ęĘđĞ Ĥčďč ĕĘĔđĔĝĕĤČĐ ěĚĒčąĦĕĜĦđĚąĐĕĠđĝđĘĕĠ ĦďĚĞĐč đČĢĚĜ đĘČ ěĕĞĚ ĦđĕĞčĘ ĦđĜđĤĦĠĐ .ĐĕĐ đČĘĕĘĎ Ęĥ ÃĦĕĜģĝđĔĐ đĜĕĜĕė đĜČ .ęĒĕĔĚĎĤĠ ęĞ .ĦđďĐĕĐ ĕĥĤđĥĚ ĐĠģđĦ ĦČ ĦģĜđĕĐ đĘĥĚ ĦĕďđĐĕ ĐĕĠđĝđĘĕĠĘ ģđģĒ Ĥđď ĐĥĚĕĥ ČĕĐ ďđĞ Ęė ęĘđČ .ĦđďĐĕč ęĕĞđčģĐ ĦČ ĘĘėĥĘ ęĕĘđėĕ ÃęĕĞđčģÃĐ ďĢĕė ĐČĤĐ ĘđĤĕčĎąěčČ ĐĚĘĥ ÅĤ ĘĞ đĜĜđĕď .ĤĦđĕ ęďģđĚ đĜĕĘĞĐĥ ĐĘČĥĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ĦĞė .đĜĦđĕĥđĜČ ĦđĘčĎĚĘ ĦđďđĐ ĔĘēđĚ ĦđĜđĕĞĤ ĦđĞĢĚČč ČĘ ?ęďČĐ ęĞ ĤĥģĦĘ ĘĎđĝĚ .ÅĐ ďĢĕė .ĦĕčĕĔģĕĕčđĝ ĦđĘčĎđĚđ ěĚĒč Ęĥ ęĕēĜđĚč đĘĕĠČ ĦđĕĔĜđđĘĤ ĦđĤĝē ěĜĕČ đĘĘĐ ĦđĕĠđĝđĘĕĠĐ .đĘČ ÃĦđĥģĕĞ ĦđďčđĞÃč ęďČĘ ĦđďđĝĕĐ ĦČ ĥĤĠĘ ēĤėĐĐ ĕďĕ ĘĞ .ęĘđČ .đďĕĢĘ ČĢĚĜĐ ęĘđĞĘ ĞďđĚ .ęĐĕĜĕč ĦđĚĕĞč .ĐĚďģĐ .ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđđĢĚĘ ĔĘēđĚ ğģđĦ ĦĘĞč ĦđĜĥĤĠ ęđĥ ĦđĕĐĘ ěĦĜ ÃęĕėđčĜĐ ĐĤđĚÃč ęÃčĚĤĐĥ ĐďčđĞč ĐĤĕĦĝ ęđĥ ěĕČ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ÃęĕĞđčģÃĐ ĦđĜĥĤĠč .ĐĤđĐĔ ĦđĕčĕĔģĕĕčđČĘ ĐĞĕĎĚ ĎĥđĚĥ ĐĚ ĦČ ĦđĜėĘ ěĦĕĜđ ěėĦĕ .ĦđďĐĕĐ ĐĚĢĞ ĦČ ěģĦĘ ĐĠđģĦĐ Ęĥ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ ēđĤĐ ĦČ ğđēďĘđ ęĕĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ĦđďđĝĕĐ .ĦĜĥđĕĚĘ ĖđĠĐĦ ĐĚĢĞ ĐĕĠđĝđĘĕĠĐđ ěėĦĕ .

‬מבחירת האיגאולה של‬ ‫הבעלשםטוב ועד לעגנון ואבות ישורון‬ .‫‪ĘđďĎĐĦčĥ‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ĐĤĐĜĚĘ ĤčĞĚ‬‬ ‫‪ý‬‬ ‫‪ĕĥĕČ ĦđĤĎčĦĐ ĤđĠĕĝė ĐĘđČĎđ ĦđĘĎ‬‬ ‫‪ĤĕĜ ěĜēĘČ‬‬ ‫על מה אנו מוותרים כאשר אנו בוחרים‬ ‫בגאולה? האם יש מנהרה מפולשת בין מה‬ ‫שהיינו למה שנהיה? מסע רוחני‪.‬‬ ‫היסטורי ואישי‪ .

ÅđĕĘČ ěĘĒĎĐĥ ĕĤĐ .ĥďđģĐ ġĤČĘ ĦđĘĞĘ À ĥĚĚĕ ĕė ģĕďĢĘ ĞĕĢĚ ĞĥĤĐ .ęĕĜĘĒĎ ČĘĥ ĕČďđđ ęĕčĜĎ ęĕČč ęďČ ĘėĘ ČĘ .ĦÃĐģ :ģĤđĕ đĕĜ .đĘĥ đĜĕČĥ ěđĚĚ ČđĐ .ĔÃĥĞčĘ .ĔÃĥĞčĐ ĐĕĐĕ ĕĤĐ ČđĐ .Đč ĖĘĕ ĤĥČ ĥĠĤđ ęĕĚ ĐČĘĚ ĐģđĚĞ ĦēČ ČĕĎ ĐĕĐ ĖĤďč ĤčĞĚ ēĜđĚĐ ďēČ ğď ĘĞ ęĦėĕĘĐ ĖĤďđ ĔĕĔđ ęĕĢĞđĜ đĕĐĥ ĦēČ ďĦĕ ĘĞ ęĕĜĞĥĜ đĕĐđ ĤčĞ ĘČ ĖĘĕĘ ĔÃĥĞčĐ ĐĢĤĥėđ ĐĘĕēĦĚ ęĐ đėĘĐđ ęĎČč .ĘĘėč ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĘĤđĎč .ĐĘĕĒĎĘ ĎĢĕĕĚĐ ęĥč đĘ ęĕČĤđģ ęĐ À ęĐĕĘĞĚ ęđģĚč .ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ Ęĥ ĕė ĤĚČĜ ĕďėč ČĘđ .Ėėč ĦėĘĘ ĥĤďĜ ĔÃĥĞčĐ .ĔÃĥĞčĐ ģĠĦĝĜ ęČĐ .ĦėĘĘ ĖĕĥĚĐĘđ ĔĕĔĐđ ĥĠĤĐ ČĘĚ ĘĔčĦĐĘ .ĥĤďĚč ęĕĜĜđčĦĚđ ęĕďĚđĘĥ ĖĤďė ĘĕĎĤ ĕĠĤĎđĕč ĤĠĝ ęĕČĤđģĥ ĖĤďė ÅĔÃĥĞčĐ ĕēčĥÅ ĦČ đĜĕČ đĐĒ .ďĦĕč ĒđēČĘ ĥĕ ğĝđĜčĥ ĕĤĐ .ĔÃĥĞčĐ ĕēčĥ) ĐĒ ĤčĞĚč ĤčđĞ .Ęđėĕ đĜĕČĥ ĕĠąĘĞąğČđ .ĐĥĞĕĥ ĐĞĤėĐ Ęėč ĤđĒēąĘČĐ ĦđďĕĝēĐ ĐėĠĐ .ģđēďĘ ĤĥĠČ ĐĤđĒĠĐ ĝđĜĕė ĐĦĕĘėĦĥ ĐĕĤđĔĕĤĔ ĐĜĜĕČ ĘČĤĥĕ ĦĕĦđčĤĦ ĦđĕĘĔĜĚđ ĦđĐĒ Đčđēč ĦĘĘđė ČĘČ .ĐĒĐ ĤčĞĚč ĐĜėĝ ġĤČĐ ĘČ ČđčĘđ ĦđĥĎĤĦĚĐ ĦđčĤēĐ ĕĜĠĚ ĤĚĥĕĐĘ .ÅđĜĕĜđďČ đĤĚČđÅ ĔÃĥĞčĐ ĘČ ęĕČč ęĕĜĘĒĎĐ ĔģĕĕčđČ đĜĕČĥ ęďČ čđĔ ęĥ ĘĞčč ęĕČđĤ đĘĘĐ ČĢĚĜĐ ęďČ ČĘČ .ĐĘ đĚďģĥ đĘČ ĦČ ĘĕĥĐĘ ĐĒĐ ģĕďĢĐ ĦČ ěĜđėĚĐ ĤđĠĕĝĐ .đĜĕĜ Ęĥ ęĕĞđďĕĐ Čşĺþ ĤŒĀ Ğü ĐĀ øđ ĘĘĀ Ŋø Đÿ øđ .ÅęđĕĐ ęĕčĜđĎ ĕĤĐ ęĘđėÅ .ĔÃĥĞčĐ ĦČ đĦđģčď ĦČ đĘĕĎ ęĕĤĥģĐ đđĔĜ ďĢĕėđ ęĕčėĤđĚĐ .đĕĤđēČĘ ĤĒēđ .ęďČĘ ĐĤđĚ ěėČ ČđĐĥ ĕĠė .ĥÃčĕĤĐ ĦČđđĢ) @ ęĤđĎė ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ ĦČ ĐČĤ ĔÃĥĞčĐ đĐđĚė ÅčĤēĐ ĔĐĘÅ .ĘČĚĥđ ěĕĚĕ ĔĕčĐĘ ČĘ .đĘĥ ĐÅĒĕĔĝĤĠĐ ĕĐđĒ .ģđēďĘ ěĦĕĜ ĦđģčďĘ ČđčĘ ĦđĞĜđĚĐ ĕČ À ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦđģčďĐ ĦČ ĦđĞĜđĚĐ ĦđĠĕĘģĐ ġĤČ :ĐģĒē ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ĐĕĢĕČđĔĜĕČĐ .ĥĤđĠ ČĘ ĦČĒ Ęė À ĐÃčģĘ đčĘ ěđĥĘ ĕė (ČÃĞ ēĝ ęĕĤďĜ) ČĤĚĎĐ ĕĤčďĘ ģģďĒĐĘ ğČ .ęďĕč ĐĦĘĞ ČĘđ ĦđĤđďĐ Ęė ďēČĐ ďĢĐ :ęĕĘđģĥ ęĕďďĢĐ ĕĜĥ ĐĕĕĘĞĐ Ęĥ ĘđďĎĐ ęđĘēĐ ĦĚĥĎĐ À Ęĥ ĐĘđďĎĐ đĥĠĜ ĦďĚē .ęĦČ ĦėĘĘ ĘČđĕđ .ĤĦĝč ĐĥđĞĥ ĦČ ĐĥđĞ čĜĎĐ ďđĞč ěėĥ .ĤčĞĚč ęĐĘ ĞĕĕĝĘ ďĞđĜĐ ġĞ ēđĘ ęĕēĕĜĚ ęĐ ęĎČč ĐĦđČ ġđĞĜĘ .(ēĚ ÅĚĞ .ÅĐĒ ĤčĞĚč ĤčđĞ ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ ŜĕĤü ĢĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĺþ Ğďÿ øđà :čĘĝĤčĚ ěĚēĜ ÅĤ .ČĤđčĐ ĘČ ĥģčĚĐ .ġĤČĘ ĝĜėĜđ đēđė ?đĚĢĞ ģđēďĘ .ęĐĕĘČ ČđĐ ěČėčĥ ĐČĤ đĕĘĞ ĖĘĕĘ ĔÃĥĞčĐ ĐĢĤĥėđÅ đĘ ĐĕĐ ĕė .ĕģĢďĤđĐ ęĕėĕĘđĚ ęĕĜĘĒĎĐ .ĤčĞ ĘČ ĤčĞĚ ēĜđĚĐ ďēČ ğď ĘĞ ęĦėĕĘĐ ĖĤďđ .ĐĤđĎĝĐđ ĦĝĜđėĚĐ čĤē ĦēĜđĚ ĕčĕĔģĘĠĤĐđ ĞďđĚĐ .ĐĤĒđĚĐ ĐĤđčēĐ ĦČ ĦđđĘĘ ęĕĘĕēĦĚ đĜČ ĐĜĐđÅ .ĦđĘĕēĚđ ĦđĤĞĚ ĖĤď ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ ĖĘĕĘ đĕĜĠĘ ęĕĤđĚ ĐĕĐĜ đĜēĜČđ đĜĦČ ĖĘ ĖĜđĢĤ ģĕďĢĐ Ęĥ đĕĕē ęđĘē .đĜĕčĘ ęĜĕč .čĦėĜ ČđĐ Đčĥ ĐĎđĝĐ ĤēČ ĦđģēĦĐĘ ĐĜđĥ ĐČĕĤģ đč ČđĤģĘ ĥĕĥ ĤĠĝ .ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞč đĕĦđčĥēĚ ģčďĘ ĦđĠĕĘģĐ ĦČ ďđĞč .ĝĚē ĕĥĜČč Čģđđď ĤđēčĘ ĥĤďĜ ĔÃĥĞčĐ À Đďē .ĐĢđĤĚ ēđģĘ .ĘčĦ ĕĜĠ ĒēČĚđ ý ĐĔĚ ďĤđĕđ .ĞđĢģĚĘ ĦĕĚĞ ČĘ ęĎđ .ĐĕĒĔĜĠđ ĦđČĕĢĚ .đč ěĜđčĦĚđ ČĤđģĐ ĐĒ ģĤ ČđĐ čĘąęĕĥĘ ĥĕ ĤđĠĕĝĐ ğĤđĦĘ ĐĝĕĜėĐ ęďđģ ęĕĜĘĒĎĐ đČč ĦēČ ęĞĠÅ :ēĦĠĜ ČđĐ Đčĥ ĐĕĢĕĒđĠĝģČĘ .ĘđďĎĐ ęďČĘ Čģđđď .Đĕďčđ ĦĚČ čĘĥĚ ĐĘĞĚ ĐĘđĞ .ĦĔĐĘĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ĕĜĠĚ đĕĘĞ Ęė ěĕČ ęĕĜĘĒĎĘ À ÅĤčđĞ ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ đĘ ĐĕĐÅ ęĕĞďđĕ .ęĕĕēĐ ġĞ đĦđČ ěĕēĕĜĚ ěĕČ ĖĤčĦĕ ČĤđčč ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞč đĚĢĞ ģđēďĕ .ęĕĤčĥđ ĦđēđĘ .ęĕėĝĐĥ ģĤ ĤĚČĜ .ĦēĔčđĚĐ ġĤČĐ ĘČ ĦėĘđĐĐ đĘ đđČĦĜ ĤĥČ ęđģĚĐ ĘČ ČđčĘ Ęėđĕ .ĐĔđĥĠ ĐĜĕČ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĐėĕĘĐĐ .ēĕ ĦđĚĥ) ÃěŅĻĞú ÿĕ Ĥĺþ Čú ĐĻþ Ğú Ōÿ Đÿ ĦČþ øđ ńčĀ ŅėĘø ýĕ ĤĥČ ĖĤďĐ ĦČ ęĞĘ ĐĤđĕĥ .Ėė ęČ .ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ .ĔĤĠč ĦđĤđĦč ĥĤĠĦĚ ÅĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘÅ Ęĥ ĕđĚĕďĐ ĥĤĕĠ ďĢĕė ěēčĜ ěČė .ÅęĦČ ĦėĘĘ ĘČđĕđÅ ěđģĢ ĦČ ČĥĜđ ďďđčĦĐ .ÅĐč ĖĘĕ ĤĥČ ĖĤďĐ đĕĜĠĘ ŜĤþ Ńþ Đÿ ĦČþ ęĐþ ĘĀ ŕĀ Ğø ďŖĐ ÿ øđà :ęĐĕĤčďčĥ ģđĝĠĐ ĦđĎĤĦĥĐĘđ ďđĞč .đĘ ģĤđ .(ēĜ .ĐĘĕĚĐ Ęĥ ĔđĥĠĐ .ĦĞďđĜąĕĦĘčđ ĐĠĕģĚ .ĤĜ ģĕĘďĐđ ĤĞĕĘ ĖĘĐ .đĘĥ ĐĞĤėĐĐ ęĞ ęĘĥ ČĘČ Ėėč ĥĕĕčĦĚ đĜĜĕČ ďđĞĘ ĖĤďč ĤĚđČ ČđĐ .ĖĤďĐ ĦČ đĘ ĦđĤđĐĘ ęĕĜđĚĘĥ ĕĠďđĤđ ĞĢč ęČĐ .ČĜĕĜĦ ěÃĤĐđĚ ĕĔđģĕĘ) ÃĘĘĀ Ŋø ďēý Őÿ Ħø üĕ ĕė ĐĐĒĚ ČđĐ .đĘĥ ĖĤďĐ ĕĤđĚ ĦđčģĞč .đĕĤđēČĘ ĤĒēđ ČÃĥ ÅđďĐĚ .ďđĞ đĜĜĕČĥ ĤčĞąģĕďĢ ĘĞ ĤđĠĕĝ ĐčĤĐ ęĕĥĤĠĦĚ đĕĕēąĕĤđĠĕĝĥ ĐđđĐąģĕďĢė đĦđČ ěĜđėĘ .ďēČ ĕĤđĔĝĕĐ ĞĎĤąĕēĚč .Ėė ĞĕĤėĐ .ěďĞĐ ěĎĘ ČđčĘĚ ęďČĐ ĦČ čėĞĚĐ čĤģĦĐĘ ęďČĐĚ ĞđĜĚĘđ ĞĕĤĠĐĘ ĦđĥģčĚĐ ĦđĠĕĘģė Ęėč ĔÃĥĞčĐ đĚĢĞ ģēď ČĘ ĞđďĚ .ĦĕďđĐĕĐ ĥĕ ĐĕĘČ ĝĜėĕĐĘ ĕďėĥ đĒė .ĔčĘĦĐ ěĦĕĜ .Ėėč ĐĜėĝ ĐĜĥĕ .ĞĥĤĐ ĤđĤč ĕČĜĦĐ ĖČ .ďāČĚø ďāČĚø ĤĢÿ Ĥĺþ þł ĘĞÿ ĤāčĞú Ęÿ Ččĝĥ ĕĤĐ (ēĚ .ĖĤďĐ ĦČ ęĕĤĕėĚ ĕĤĐ ęĐ .ĔÃĥĞčĐ ĘČ ĖĘĕĘ ĐĤĢģ ĖĤď ęĕĞďđĕ đĜēĜČ ĦđĘĕēĚđ ĦđĤĞĚ ĖĤď ĘČĤĥĕ ġĤČ ĖĤďĐ đĕĜĠĘ ęĕĤđĚ ĐĕĐĜ đĜēĜČđ đĜĦČ ĖĘ ĖĜđĢĤ ęČ ęĦėĕĘĐč ĐĜĐđ .ÅđĜĕĜđďČÅ :ĐĤđĤč ĐĕėĤĤĕĐ ÅĔÃĥĞčĐ ĕēčĥÅč ĤēČ ďĢĕė ĤĠđĝĚ (ĒĚ ÅĚĞ) ęĕĜĘĒĎ ęĦđČ đĤĕėĐ ďĢĕė .ĦĕĦđĘĎ ĐĞđĜĦĘ ēĤĒĚč ČĘđ ĐĠđĤĕČ ēĤĒĚč ĦđďĕĝēĐ ĦČ ĦđĜčĘ ĔÃĥĞčĐ ĐĘđĞ ĐĕĐ ĐĚ ěđēčĘ ĐĝĜĚđ ġĤ ěđĕĚďĐ Ĥčėđ .ĐĒđĤĠ ĤĠĝ ęĕČĤđģĥ ČđĤģĘ ěĕČ Ėė .ĐÃĘĥĦ .ĐĥĚ .ÅĐĘČÅ ěđĥĘĘ ĐčđĤģĐ .Č ĥĕ ĐĒĐ ĞĝĚĐ ĤđĠĕĝč ĘĠđģĚĐ ĘČ ĔĞĚ ĦďĤĘ ĕďė ĞĕĠđĚ ĤđĠĕĝĐ .ĞĢč ĕČĜđĥđ ĕččēĚ .ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ęĕĤčďĘ ďđĎĕĜč .ĞďđĚč ČĘĥ đČ ĞďđĚč À Ėė .ĦđĕđĞĚĥĚ ĤĠĝĚč ĦđĕďĕĝēĐ :đĚĢĞ ĔÃĥĞčĐ đĦđČ ĖĤď ĦČ ĤđĚĥĘ ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ĥĕ đĕĦđčĥēĚ ĤčďĘ ĐĢđĤ ęďČĥėđ .ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ ČđĐ ěČėčĥ ĐČĤ đĕĘĞ ĐĕĐ ęČ ĐĘđďĎ ĐĜėĝ đĘ ĐĕĐ ĕė .ďēČė ęĕģĦĤĚĐđ ąĦčĤ ĐĞĢĐ ĐėČĘĚ ĕĘĞč ęĦđČĘ ĥĕ ĐĜĐ ĐĤĢģ ĖĤď ęĕĞďđĕ đĜēĜČ ĐĜĐÅ :ĔÃĥĞčĐ ĤđčĞ ěĕĕĜĞ ęČ .čĜĎĐ đĐĒ .ÅĘČđĕđÅ ĐĘĕĚč ĐĕđĢĚ ĐĞđčĥ ĐĜčđĚč ĤĦđđĕĐĘ ęĎ ěĦĕĜđ .đĜĦēĘ ĞĕĢĚ đĤĦĕ ĦĚČ ĕĥĜČ ęĦđČĘ ĦđĕđėĚĝĐ ĤđĒĕč ĖđĦ ĦČĒđ Đč đėĘĕ ĐĤđĢč ęĕďĕģĠĦĐ ęĕĠĘēĦĚ ěČėĥ ĕĤĐ .ęĕĜĘĒĎĐ Ęĥ ęďĕĚĘĦĘ ęĕĤđĚÅ đĕĐĕ ęĐđ ĖĤďĐ Ęėč ęĐč ĕđĘĦ ďđĐďĐĘ čĘ ęĕĥĘ ČĘĥ Đĥģ .ęÃčĚĤĘ ĐĤđĦ ĐĜĥĚ) Ęđė ĕĜĕĞĘđ ĕđĘĎč ĦČĒ ĐĥđĞ đĚĢĞ ĦČ ČĢđĚĥ ęďČ đĜĜĕČ ěĘĒĎ .ĔĕĔđ ęĐ đėĘĐđ ęĎČč ęĕĢĞđĜ đĕĐĥ ĦēČ ďĦĕ ĘĞ ęĕĜĞĥĜ đĕĐđ ęĐ ĖĤďč .ęĕēčĥ ĤĠĝ ĖđĦč ĦđĤĠĝĚđ ģĕďĢ ĘĞ ĕĔĤďĜĔĝ ĦđČĘĠĜ ĤĠĝč ĐČĕĤģĚ ęĥė ěđĕĞ ĦđĤĠĝ ČđĤģĘ ěĕČĥ ęĥė .ĦđĠĕĘģĐ đĚĢĞ ģčďĕđ ĦēČ ĐĘĠĦč ĐčĤĐ ęĕĚĞĠ đēđė Ęėč ęĕĜđĕĘĞĐ ĦđĚĘđĞĐ ĝĜėĕđ đĚĥ ĖĤčĦĕ ČĤđčĐč .ġĤČĘ ĝĜėĕĐĘ ĞĕĤėĚ ĔÃĥĞčĐ ĐĕĐ ěėČ ęČ .ĐĘĞĚ ĥĕČđ ģĕďĢ ĘĞ ęĕĤģčĘ ęĕĥďē ČĢđĕĐ ĥģčĚĐ ĤđĠĕĝ ČĘČ .ġĤČĘ ĖĠđĐ ČđĐ ĐĜĐ À ĕĜĥĐ ďĢĐ .ĥđčĘĘ ďĎčđ ĘđėČĘ ęēĘ ČĘĘ ĦēģĘ ČĤđĜąčČėčđ ČčēĕĐč ĖĘđĐ ĘĕĘąěđĥĕČč đĚĢĞ ĦČ ĖĠĐ ěĘĒĎĐ .ĒÃĥĦ .ĔÃĥĞčĐđ ĥĠĤđ ęĕĚ ĐČĘĚ ĐģđĚĞ ĦēČ ČĕĎ ĐĕĐ ĖĤďč ęĦėĕĘĐč .ęĕĜĘĒĎĐ ęĞ Ġ ĘČ] đĕĘČ ęĕĜĘĒĎĐ đČč ĦēČ ęĞ ĐĜĐ đĜĕĜđďČ đĤĚČđ [ĜÃČ .ĐčđĥĦĘ ĦėĠđĐ ĐĚĢĞ ĐĘČĥĐ ďĎĜėĥ ĕĤĐ .ęĕĚēĤ ĦĘđĔĜ ĐĕĜđĤĕČđ đĦđČ ĤĠĝĚ ĐĥĞĚĘĥ ĕĚđ .ďēĠĚđ ý ģđĚĞ ĥĥēč ČĘĚĦĚ ĘČĤĥĕ ĕĦĕĚĐ ĐĚđģĚ ČđĐ ěđĦĜ ČđĐ đčĥ ĖđčĝĐđ ĤĢĐ ĤčĞĚĐ ěĎĦĥ čĤē ěĕČ ĔÃĥĞčĘ .ÅĐĘĕēĦĚ ĐēĔčč ĤđčĞĘ ĕďėđ ĕĦĢĕŁü ęĕĚ ĤđģĚ ĘĞĚ ĦėĘĘ ęĕėĕĤĢ ĕď ČĘ ęČ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĖĤďč ęĕėĘĐĚĐ .(Åė .đĦĚđĞĘ .ęĕĕĥĕČąěĕčĐ .ĐĕđĢĚ ĐĕĠĤĎđĕĎĐ ĦĕĜďĚĘ ĐĕĎđĝ ďđĚĘĘ ěĕČĥ ęĥėđ .ěđėĕĦĐ ĦĕďĕĝēĐ ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĐĒđ .(Ď Č ĐčĕĜĎ ÅĘĐ ĦČ ČĢđĚđ đčĢĚĚ ĥđč .č ęĕĜĘĒĎĐ .ęĦĕČ ĦėĘĘ čĕĕēĦĐ đĚėđ ĔÃĥĞčĐ ĖĘĐ ĕĤĐ Ėė ěĕčđ Ėė ěĕčđ .ĘđďĎĐ đĚđĘē ĦČ đĕĘĞ ĘčģĘ ģĕďĢĐ ĘĞ :ęĕďďĢĐ ĕĜĥĘ ęėĤďč ĦėĘĘđ ĖĤď ĕĤŖĚė ý ęĕĞĥĤĐ ĦČ Ėė ģĤ .ĥĥēč ČĘĚĦĚ ČđĐ ĒČĥ ČĘČ .đĦđĚĘ ğČđ đĕĕēĘ ĤčĞĚ ý ĦčģđĜąĦđĚĕĚĦ .ÅĐč ĖĘĕ ĤĥČ ĖĤďĐ ďĕč ČđĠČ ēĜđĚ .ĕĚĕĔĕĎĘ ÅĞđĢģĚÅĘ ĐĘĕĒĎĐ .

ĐĥČĤ ĐĦĤĒēĚ ěĕčĐ čČĐ .ĐĕĤēČ ĕďė đĕčČ ĦĕčĘ ĤđĒēĘ ěđđėĦĐđ ĔĞĚ ěčĐ ēĜ .čđĥĘ ěČĘ .ęĞĠ ČĘ ēĕĥĚė ĝĠĦĜ đĔģĠąĐď ĘĕĥėĐĥ ĐĚ .ĦĕĥēđĚĐ đĒ ęĞ đďĕďĘ ĐĐĒ .đďčĘ ĤĦđđĕĐĘ ČĘđ ĐĚđČ ěđĜĕėĘđ ĐĜĕďĚĐ ĦĚģĐĘ ğĦđĥ ĠÃĘĤē čĤĐ ěėĥ ģĘē ĘĔđĜ .ĐďđčĞĐđ ąĦĕďđĐĕ ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔ ĘĞč ēĜđĚ .ęĕĦčĐ đĘČ ęĞ ĦČĒĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ČđčĘ ĘČĤĥĕ ĥĕČ Ęė ĖĕĤĢĥ .ĤđĝČđ ĕďĕĤčĕĐ ěĎĤđČ ĕďėĘ ěĦđČ ĦđėĕĦĚđ ĦđĤĦđĝ ĦđĞďđĦ .ĐĒĐ ĥČĐ ęĕ ĦČ ĥĕĎďĐĘ Ĥēđč ěđĜĎĞ đč ęĎ ĖČ À (ÃĐČĤĜđ ĖđĚĝà ĖČ đĚđģĚĘ ďĞ ĞĕĎĚ ěđĜĎĞ .ĒĞĐ ęĘđČ .ĥďē ĘĕėĥĚąĕďđĐĕąęďČ ĕĤĢđĕė .ěė ęČ .Ď ĤčĞĚ ģĤ ĐĜĕČ ġĤČĘ ĐĕĕĘĞ ĕė ĥē ĔÃĥĞčĐ ĐĜĜĕČ ęĎđ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ đČĕčĐĘ ģĦĠ ěčĐ ēģĘ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĦđĘĎĐ ěĕčĥ ĕĘĔĜĚĐ ęĕĝēĕĐ ĖĤĞĚĘ ĥģĕč ..ĐĕĎĘĔĝđĜė ĦČ ĦđĢēĘđ ĐĤĕĝ ĦēģĘ ēĕĘĢĚ ČđĐĥ ĐĚďĜ ęĕĚĞĠ ĖđĦč) ÅČčČ ĦĕčĘÅ ĤđĠĕĝč ĘĥĚĘ đĚė .ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħĥđďģ ČĕĐ ĞčĔčĥ ĐĥđďģĐ ČđĐ ĘČĤĥĕ ęĞ ĦđĘĎč ĐďĤĕĥ ĐĜĕėĥĐđ .ĕĘĠđĤĔĝĔģ ČđĐ ęĕĕĦĥĐ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ěđĕĝĕĜĐ ĐČĤĜđ ĥēđĚ .ġĤČĐ ĥďđģ ĘČ Ĥčđēĕ ĘČĤĥĕ ġĤČč đĞčģĕĕĥ Ęčččĥ ĦđĥĤďĚ ĕĦčđ .ēĕĥĚ đĦđĕĐ ĦČ .ĐĤđĞ .(‫ רצב‬.ĐĕĤēČ ĖĘĐđ đč ĝĠĦ ĦėĘĘ ĤđĒČė đĘ ĤĤčĦĐĥ ĕĤĤĐ ĤđĒČč đČĢĕ ěĚĒ ĤēČĘđ .đĦĕč ĦČ ČĢđĚ đĜĕČ ĦđĤđďĐ ěĕč ĤĞĠĐ .ěĦŅĜŖĥ ēđėĚ Čģđđď ěĕĕĜĞąČĘĚđ ĕĔĜđđĘĤ ĤĦđĚ ĦđėĤĞĚė ęđĕģĐ ĦđėĤĞĚ ĦČ ĦđČĤĘ ĖĤđĢ ďēĕ ĦđĘĕėĚĐ đĘČėė ČĘČ .‫ חלק א‬.ČĘĕĞĘ ĦĕĦĤđĝĚąĦĕēĕĥĚ .ěđĜĎĞ Ęĥ ĐĥĞĚĐ čĘē đĦČđĠĤĘ ĐĦĥĕĥ đĘ đĚĥĤ đĕČĠđĤĥ ĐĘđē ěģĒ đĕĘČ čđĥĘđ ęĘĞĕĐĘ ĐĎĐĜ đĒ .‫ ניו יורק‬.ĦĕĥĚĚ ČĕĐ ĐĚė ďĞ .ĥģčĚ ČđĐ đĦđČĥ đĕčČ ęĞ ĤčďĚ đĦđČ ĦđĢēĘ ĦđĤĥĠČ ěĕČĥ ĕĎđĘđĔĜđČ ĤĞĠ ČđĠČ ČđĐ ĐďĕēĕĐ ĐĕĕĢēĐ ČĕĐĥ ĐĚĘĥĐ .ĐĞđĥĕĐ ęĕĥďē ęĕĕē .‫[ ולזאת‬.1924ąč čĦėĜĥ .(đėĥ .‫בו את הסיבה להתנגדותו הנחרצת לציונות‬ [..đĦĕČ ęĕĘĥĐĘ ĥĕđ .ģđģ ĐÃĕČĤĐĥ ĕĤĐ ĦČđ ĐĘđĎĐ ĦČ ĤčēĘ À ĦĥĘđĠĚ ĐĤĐĜĚ ĤĢĕĕĘ :ĐĦĥđďģĘđ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ Đčĥ ĐĥđďģĐ ‫עגנון והבעש"ט‬ ‫רואים עין בעין את‬ ‫ הבעש"ט‬:‫המציאות‬ ‫מבכר לקחת על‬ ‫עצמו את תפקיד‬ ‫הזקן במעשיה של‬ ‫עגנון ולהיוותר‬ ‫ ואילו עגנון‬.ĦđĜčĤģ ęĘđėč ĐČĤđ .ĤđĚĎĐ đĚđĝĕčđ đĘđė ęĘđĞ ĦđĕĝĜė ĕĦč ěĕďĕĦĞđ .ĘČĠĤ ģēĢĕ .ęĘđė ĦđĤđďĐ .ęđĘēĐ ěĚ ĦĎĤđēĐ ĐĝĕĜė ĐĕĘČ đĝĜėĜ .č ġčđģ .ęĐ ďēČ Ĥčď À ĖĕĜĠĘ čĢĕĜĐ ĞďđĚč ĤĥĠČ À ěđĜĎĞ ĕÃĥ čĦėĦĐ ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ĤėĒĜĐ ĐĥĞĚĐ ęĞ À ĞďđĚčąČĘĥ ĤĥĠČđ .ĦĕĔĕĘđĠ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐĠĚĐ ěĕč ĐĒĐ ĐĚČĦĐĐ ěđĕĝĕĜč ĘĕĞĠ ĐčĤĐĥ đĘ ĤđĤčĥ ğČ ĘĞ .ĐĚďČĐđ ĞģĤģĐ ĦđĚďč .ĐĜĕďĚĘ ěđĒēĚ đĤĠĝč) ęĘĕĞ ĘČĎĕ ěđĕĤđĔĝĕĐĐ ěĐ ęĚĢĞ ĦČ đČĤ ĦđĜđĕĢĐ ĕĘĘđēĚ (19 ÅĚĞ .ČĜĕĜĦ ěÃĤĐđĚ 10 ĘđďĎĐĦčĥ ěĕčĘ čČĐ ěĕč) ęĕĕēąĘĞčĘ ęďČ ěĕč ĦĤđĥģĦĐ ěđĜĎĞ ĕčĦėč ĐĕđĢĚ đĒ čĘĘąĦĞĎđĜ ĐĕĢČđĔĕĝ .ĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĤčďĐĥ ěĕčĐ đĜģĒ ďđĞč ĦėĠĐĦĚĐ ĕĦĕĦĥĦ ēĕĥąđď đĦđČĚ ęĕĜĥ ĐČĚĚ ĐĘĞĚĘ ĤđčĞė ..ęĕĕĜĕĞĐ ĘđĚ ĐĦĚđģĦĘ ĘđĚ ĘČ ĎĎđĠĦĕđ ĖĘĕ ĕĔģĤĔĝčČĐ ĦđĜĕēčĐ ęĘđĞĚ ęĕĥđďģ ęĕĠđĝĕė ęĦđČĚ ĐčĤĐ ěėČĥ .ĕĜĤďđĚ đČĤ ęĕĕĦď ęĕĎđēč ĕė ďĞ .ďēČ ĕĠĤĎđĕč ğĢĤ ĘĞ ĦđĚģđĚĚĐ ĦđĜđĥ ĦđĜēĦ ěĕč .ĐĒĐ ĕĚĥĎĐ ĕĚĕ) ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĦđĚđģĚ ĕĤČĥđ ĐĕĤčĔčđ ĦĠĢč ęĥ ĥģĕč ČĘ ěĚēĜ ÅĤ À ĦČĒ ęĞ ďēĕ ĖČ .ēĕĥĚ đĦđĕĐ ĦČ đĦđĐĒč ĤĦđđĕĐĘ ĔÃĥĞčĐ ĤėčĚ ĐĞĤėĐĐ ĞĎĤč ĐĕĘČ ĖĤďĐ ĕĤđĚĥ ġĤČ ĐĦđČĘ ČđčĘ ĤĥČĚ ĦĤėđĚĐ ČđĐ .‫)אגרות קודש‬ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĚđČčĥ ęĕĜđĥĐ ęĕĢĤĠĐ ěđĒēč ĦĕČĤĜĐ ĘČĤĥĕąġĤČ ĦĜĕēč ěĕč ęĕďĕĤĠĚĐ ęĐ À ěĕĞĘ ĦĕČĤĜĐ ĘČĤĥĕąġĤČ ĦĜĕēč ěĕčĘ đĞĘĎĦĜĥ ęĕĕĜēđĤĐ ĦđĜđĝČĐ ĘėĘ ęĕĚĤđĎĐ ĕĜĕĞĚĚ À ęđĤĚ ĕĚ) ČēĕĥĚď ČĦčģĞč .ÅěđĕĢ ĦčĕĥÅ ěėČ ČĕĐđ ĦđĘĎ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČ ěđĕĢĘ ĕĤčďĘ ?ĐĤĕĞĢđ Đĥďē ĦĕĔĝĕĜĤďđĚ ĐĞđĜĦ ČĕĐ ČĚĥ ČÃĦ .ÃěđĒēč ěėĥ .đĕčČĘ ĒĞĐ ęĞ čđĥĘ đďĕč ģĠĕĝ ĐĕĐ ĒĞĐ ĦđčģĞč ĦėĘĘ čČĐĚ ĥģĕčđ ġĤČĘ ĞĕĎĐ ĕė čĦėđ Ęĥ ĐĜĒđČč ěčĐ ęĥ ģĦĠĐ ĦČ .ĦđĥĚĚĐđ ęđĘēĐ ĕė ěĕčĐĘđ .‫ הרבי החמישי של חסידות חב”ד‬1 ‫ ”בכדי‬:‫ כך כתב‬.ēĕĥąđď đĦđČĘ ĖĥĚĐ ěĕĞĚ .đĚĢĞ ĞčĔčĥ ĐĥđďģĐ ĐĘđĎčĥ ĥďđģĐđ .ĘČĤĥĕąġĤČđ ĐĘđĎĐ À ęĕĕĦĥĐ ĦČ ĐČĤ ĐÃĕČĤĐ ēĕĥ ĦđĤĢĕĕĚė ČĘČ ĐĦđĞĤ ęĞ ĦēČĐ ĦđĦĚđĞĚė ČĘ ěĕČ đďĕďĘ .ęĕĢčģ ĐĜđĚĥ) ĕĜč čĤģč ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĐÃĕČĤĐ čĥĕ ęĦđČ ĞĚĥ .ÅĤđĥĐ ĕčČÅ ĤđĠĕĝč ĐĕđĢĚ ĦĠĝđĜ ęĞĠ ĤđĥĐđ ěģĒĐ .ĕĦď ęďČ ĐĕĐ ČĘĥ Ėėč ĝĜ ĦđĦďĐ Ĥĥ ĘĞ ĤĠđĝĚ ĐĒ ĤĥģĐč .ĐĜĚĚ ĞĦĤĜ Ėė Ęĥč Čģđđď .ĦĕĥĚĚĐ ġĤČĐ ĘČ ęĕďďđč Ęĥ ĦđģģđĦĥĐ čĤēĐ ĔĐĘ ĦČ ęĎ ğđģĞĘđ ġĤČĘ ĞĕĎĐĘ ĥģĕč .ĠÃĘĤē ĐĥĚ čģĞĕ ÅĤ čĦė .ĐĦđČ ěĕČ Ĥčėĥ ČĘČ Đč čđĥĘ ěĕČĥ ģĤ ČĘ .đĕĘČ ĝēĕč ĦĕĤĥĠČĐ ěđĜĎĞđ ĔÃĥĞčĐ đĝēĕĕĦĐ Đčĥ ĦđĕĤČĜĕčĘ ďđĎĕĜč .ęĞĐ ĐĕĐ ĦĕĥČĤč :ĦđĤĢđĕĐ ĦČ ĦėĠđĐ ĦđĜđĕĢĐ ĐĚĢĞ ęĞĐ ęĘđČ .ĒĞ ĐĜģ Ėė ęĥĘđ ęĕĒĞ đĜčĚ ěģĒĐ ĥģĕč .ēĕĥĚ ČđĐĥ đč čđĥēĘ ęĕĞđĔ đĕĐ Ħčĥ ĤĚđĥ ěđĕĤđĎ đďĠĤĔ ĐĥĞĚĘđ Ħčĥ ĤđĚĥĕ ČĘĥ ČĕĚĥ ěĚ đĎČď Ėė .ĦČĒĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĕĦĜđđėà .ęĕĜĘĒĎĐ ęĞ ĘĞ ĤĠĝĚ .ęĞĐ Ęĥ ĦĕĦđčĤĦĐ đĦĤĕĢĕ ČĕĐ ĦďĐđ ĞĕĢĐĘđ ĦĕĦđčĤĦĐ đĦĤĕĢĕ ĦČ ĤĕĚĐĘ đĕď ĕĥĠđē ęĎ čđĥĘ ěĦĕĜ ĐĕĐĕ ěėĚ ĤēČĘ ģĤ .‫ סימן רכב‬.ęĞÿ ĤĢĕĕĘ .ĐĚĘĥĐ .ÃěĕĞĘ ĦĕČĤĜĐà .Đĕĕēďđ ĥĎĠĚ .ģđģ ĐÃĕČĤĐ Ęĥ đďĕĚĘĦ .ĔÃĥĞčĐ đĚĞ ČĕčĐĥ ĦđĜėĠĐĚĐ ěďĚĘĐ Ęĥ ĐĕĢĒĕĘđĠđĜđĚĐ ĘĞ ĤđĞĤĞĐđ ĦđĠĕďĞĐ ĐĝĕĜėčĥ ĕĤĐ .čĤē ĔĐĘ ĐĦđČč ęĕĥē ęĜĕČ ĘĘėĥ ęĕĜĘĒĎ ęĐ ĦđĤđď ĐĒ ěđĠĘĕĞč čĥđĕĐ ęĞĐ ĦČ ĦđĕēĐĘ ğĕďĞĚ .ĕĥĚĚ ěĚđĝĚ ěĚĝĘ ĤĦđē ěėČ ěĚĝĚĐ .Đĥďē ĦđĞĚĥĚč ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐ ĦČ ěĕĞĔĐĘđ ęĝĤđĠĥ ěđďĤđĎ ďÃČ Ęĥ đĔĠĥĚ ĦČ ěĕčĚ ĕĜČ Ėė ČĘđ ĞĚĥĜ ČĘ ěĕĕďĞ ēĕĥĚ Ęĥ đĤĠđĥà :1909ąč ĐĚđČĐ) ÃĐĠ đČĤčĕĕĥ ęĕĥďē ęĕĕē ĖđĦĚ ČĘČ ĞĚĥĕĕ ĦČ ĥģčĚ ěđďĤđĎ .ĞĎĦĥĚ ĤĠĝĚ đčĥ .ĦđĘĎč ĤČĥĕĐĘ ĘĘđĎĐ đĕĘĞ ęďČ ěĕč ĐĜđėĜ ĦĤđĥģĦ ČđĢĚĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđē Ĥĝđēč ğģĦĥĚ (čČĘ ěčĐ ěĕč :ÅĒĞĐ ĐĥĞĚčÅđ) ęďČĘ ‫ זיהה כיוון זה וראה‬.ďēČė ĦĕĜĕďĚđ ĦĕĦđčĤĦ ĦđĜđčĕĤč ěĕĕĜĞ ĦĘĞč Đĥďē ĘĞ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ĤĕďĎĐĘ Đĥģĕč ĦđĜđĕĢĐ ďđĞč ĦďđģĜĚĥ ĕĤĐ .ĐĞĎđ ĤđĥĐ ĤĒē ?Ĥčď ĦĤđĥģĦĐ ĕĕĥģ ..ĦĕĐđĘąČ ĐĦđĞĚĥĚĥ .ěđďĤđĎ :đĠĕč ĐĕĕĜĥĐ ĐĕĕĘĞĐ ĦđĕēĘ ęĕĘĕĕē ĤčĎĜđ đčĐ .(ĒĞĐ ęĐĕĝēĕ ČĕĐ ěĐčĥ ĦĤėđĚĐ ĕė ĕĜĚđďđ ĦđĠĝđĜ ęĕĚĞĠ ęđČĦĠđ) ģĘč čĘėĐđ ĤĚđģ ģēĢĕ Ęĥ ęĕĕĔĚĘčđĤĠĐ ĒĞĘ ęĥ ĦĜĕĦĜč ĖĤđĢĐ ĦČ ğČ ĤĤđĞĚ čĘėĐ Ęĥ đĚĥ ģĘč ĘĞ čĦđė ĤĚđģ .(487 ÅĚĞ .[Ď] ęĕčĦė) ĤĜĤč Ęĥ ĞđďĕĐ đĔĠĥĚė À ÃēĕĥĚ ĕĘč ģĦĜ Ęĥ ĦđĜčĤģ .đĜėĥđ ěģĒ đĦđČ :ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ěĕĞč ěĕĞ ęĕČđĤ ĔÃĥĞčĐđ ěđĜĎĞ ěģĒĐ ďĕģĠĦ ĦČ đĚĢĞ ĘĞ ĦēģĘ ĤėčĚ ĔÃĥĞčĐ .ģĦĠĐ ĘđĠĕĕđ ĐĕĜĒđČ ĦČ ĞĜĞĜĦ ČĕĐ .ĦĕĠđĔđČĐ ĘČĤĥĕ ġĤČ .Đĥďē ĦĕĦđčĤĦ ĐĞĢĐ .ěđĚĕĚ ĘÃĕĤĐ .ěėČđ .ďēČ :đĕĤčďč ĐÃĕČĤĐ ĖĕĥĚĐ Ėė ĐĥđďģĐ Ęĥ đĒ ĐĜđĕĘĞ ĐĘėĥĐĘ ęĕČčĥė ĦČ ěė ęĎ ĐčĤģč ĦĘĘđėĐ .ĦđĥĚĚĐ ĤĎčĦĐĘ ĥĕ ĕė .ĒÃĕĥĦ ČÃĦ .ěĚēĜ ÅĤ ĕĤčďĚ ęĕĜđĥ đĘČ đĕĤčď .ģĦĠĐ ĦČ čČĐ ČĤģ .ĦĕĔĕĘđĠ ĐĚđČ ČĘĥ ĕČďđ .ĒČ ęĕčĤ đčĥēĥ ĕĠė (ĒĔģ .ēÃĘĥĦ ĐĞđĜĦ ĕĘĘđēĚė ěĐđ .čĘē đĦđČ ĦČ ěčĐđ ĐĤĞĚĘ ĒĞĐ ĐĝĜėĜ .đĦđĤĕĞĢč ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅ ĦČ čĦėĥ ęđģĚĘ ĐĤĒēč čđĥĘ ěĦĕĜ ČĘ ĕė Ğďđĕ ěđĜĎĞ .ĐĢđčģ Ęĥ đČ ďĕēĕ Ęĥ .(ĐÃĘĤ ÅĚĞ .(č čÃē ĦÃĜĤĐđĚ ďďđĞĘ ČĘČ .ĥďē ěčđĚč đĜĕĞĔĐĘđ ĕčĕĝČĠĐđ ěĥĕĐ đĞĚĥĚĚ ěđĕĤđĎ ěč ďđď .đĔđĥĠė ĕĦĜđđėà :ĔĤĠĘ ĖĕĥĚĐđ ěĚēĜ ÅĤ đĘ ĐĜĞ ĕĦĜđđė Ęėĥ đĜĕĕĐ .(93 ÅĚĞ .ĦđĘĎč ĤĦđđĕĐĘđ ěđĜĎĞ Ęĥ ĐĕĕĥĞĚč ĦđĘĞĘ ĤėčĚ .ĐĥČĤč ĐĞĜĞĜ ČĘ ĖČ ĐĤĒē ĒĞĐ ĦČ đĘ ĐĤĕėĒĐ ĒĞĐĥ ěđđĕėđ .] ‫לפעול באחינו את הרעיון הזה להיות ַעם וממשלה בפני עצמו‬ ‫ כי מהידוע‬.‫מוכרחים ]הציונים[ להגביר את הלאומיות על התורה‬ ‫הוא אשר המחזיקים בתורה ובמצוות אינם עלולים להשתנות‬ ‫ בכדי לפעול הרעיון שלהם מוכרחים‬.‫בגלות‬ ‫מבכר לעלות לארץ‬ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ đČĕčĐĘ ĦđĝĜĘ ČĘđ ĦđĘĎč ęĕčĤ ęĎ ĖČ .đĔđĥĠė ęĕďĚđĞĐ ĦđĤĢēĐđ ęĕĦčĐ đĘČč čĥđĕĚĥ .ĞčĔčĥ ĘČ ĦďĎĜĦĚĐ ĞčĔĐ ěĚ ĐĘĞĚĘĥ ĐĥđďģĐ ĞčĔĐđ ġđēĐ Đč ęĕėēĚ ĐĚė ďĞ .ĞčĔĐĘ ďđĎĕĜč Đĥđďģ ďĕĚĞĐĘ ěđĤĥėĐ ĞčĔĐ ďĎĜ ĦĚēđĘ ČĕĐĥ ĐĥđďģĐ ěĕČ ĘčČ ĐĞđĘč ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ ČĕĐ .ģĦĠĐ ĐĘĎĜđ .čĘĝĤčĚ ěĚēĜ ÅĤ À đčĤĘ ČĤģĜĐ ĕĔģĤĔĝčČĐ ěĚĝĚĘ ěđđėĦĐ ęČĐ .ěĚēĜ ÅĤĘ ěĦĜ ÅĤ ěĕč .ěđĥČĤĐ ĐĜĕďĚĐ ĘĞ ĒĕĤėĐĘ Ħčĥ ĘĘēĚĘ ĐÃčģĐ ĤĥĠČü ĞđďĚ ěč ĐĕĐ đĘ ĕė ĐĜĞ ěđĚĕĚ čĤĐ .ęĕĕĜĕďĚđ ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĔģĠĝČ čđĤĕĚĜĚ ěĦĜ ÅĤ Ęĥ đĦĘČĥ ĐĞđďĕ ĐĒ ĤĥģĐč ĘĞ Ĥčĕďĥė ěđđėĦĐ ĐĚĘ .ĐĢĕĤĠĘ ĐĠĝėĥ ĦđďĐĕĘ ĖĥĚĐ ĦĞđĜĦ ČĕĐ ĦđĜđĕĢĐ ęČĐ đČ .đĜĜĕČđ ĐĕĐĥ ĐĚ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝĘ čČĥĚė .đĜĦē ĕďĕč ĘČĥĜĥ .ĦĤēČ ĐĚďČ ĘĞ Ħĕč ĦĕĕĜčđ ĐĕĕĜđČ ĘĞ ĐĕĕĘĞ Ęĥč Čģđđď .‫ תשמ”ב‬.(ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč ĕđĢĚĘ ĐĚđďč) .ęđĕąęđĕĐ ĦđČĘĦ ĘđĚ ĘČ đĚĘĞĕĕ ğđĎĐđ ğđĎĐ ĘČ ĞđĎĞĎĐ .ĦĕĚđĘēĐ ..ĦĕĦďĐ ĐģĕĒĐ ěĚ ģĦđĜĚčđ ĕĚđČĘ ĝĕĝč .ĤĜĤčđ ěđĜĎĞ .ď ĦĕČĤĜÃĐ đĒ .ĘČĤĥĕĘ ēĕĥĚ ěĕČà ęĕĤĚđČ .ČđĐ .Ğďđĕ ĕĔđģĕĘ) ÃĘČĤĥĕ ġĤČ Ħĥđďģ ĘďđĎ ĕĠĘ ĕĤĚĎĘ ĤēČ ĐĐĕĒ ČĘČ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ěĚđĝĚĐ ĦČ ĦČĘĚĚĐ ĦđĥĚĚĘ ğČ đČ ÅĘČĤĥĕ ġĤČÅ .ěđĜĎĞ đĘĕČđ .ęĕĤđĎĚ ĦčđĦėč ĕĞđĎĞĎč ĐĠđĢĤĐ ČėĐĘ ęĦĐĚ ĦĕčĕĔģĘđģ ĐĤĕĎĐ Čģđđď .čÃĚĥĦ ęĕĘĥđĤĕ .ĤđĥĘ ĕĚĘĥđĤĕ ěģĒ ěĕč Ĥĥģ ĘĞ ěđĜĎĞ ĖČ ęĐĘ ĦĕĜĞĜ đĒ ĖČ ĦĠĦđĥĚ ĐĠĥ ēĦĠĘ ęĕĥģčĚ ĕĘ ĤĚđĘ ĐĦČ ĥģčĚ ĤđĥĐ ĕčČ đĘ ĤĚČà :čĤ ĕĥđģč ĤĕėĚ ĐĒ ěĕČđ .ġĤČĘ ĦđĢēĘ ĦđĤĥĠČ ěĕČđ ĐĚđĦĝ ĐĤĐĜĚĐ .ěĥĕĐ ĕďĤēĐ čđĥĕĕĐ ěč .ĐĘ Ęđėĕ đĜĕČ ČđĐĥ ĦĕĘČĝđĘđģ ĐėĠĐĚ ĕĤďĝ Ęė ĕđĜĕĥ .ĕďđēĕĕ ęĞĔ ęĞ čĘē ĐĕĜĕĔĞčĥė ĐČĕčĚ ČĕĐ ěĕĜĚđ ĒĞĐ ĦėĘđĐ ěėĕĐĘ ĦĞďĘ ĤĕĞĢĐ ĐďĚĞ ĤĥČėđ ĒĞĐ čĜĒĘ Ęčē ěčĐ Ĥĥģ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĞĕĎĐĘđ ĦČ čČĐ ğĔĘĕ đĕčČ ĘČ čđĥĦ ĤĥČėĥ đēĕĜĐč .đĤĥč ĘĞ čĔĕĐ ĥēĥ ĦĕĦđĘĎĐ ĐĞĠĥĐĐ ģĚđĞ Ęĥč Ęĥ ěĕĕĜĞ ģĤ ĐĜĕČ ĦđĘĎ ĐĦđČĚ ĦđĢĘēĕĐ ĕė ĥē ČđĐ ČĘČ .ěđĝČĐ ĤĎĝĜĥ ěĕčĐđ .ĐĤĐĜĚĐ ĖČ ĤĦđĜ ĘđėĐđ ĥČč đĘĞ ĐČđĘĚđ ĤĕĞ .ÅęđĥĘĥ ĘđĚĦÅč (ÅĒĞĐ ĐĥĞĚÅč ěėČ ģĘč ĤĥČė ĦĚČĘ ĖĠđĐ ĤčďĐđ ÃĞĎđĥĚ čĘėà .ęĕĤĥģč ěđĜĎĞ ďĚĞ đĚĞĥ .đĠđĝ ĘČ đĚĢĞ ģēĢĕ ĦČ ČĕčĚđ ĦčĘėč ĐģđĘ .ÅēĕĥĚ Ęĥ đĤĠđĥÅ đĦđČ ěģđĤĘ ĥģčĚ ĖČ .ÃĐĜĐ ďĞÃ) ÃĐĒ Ęĥ đĜđĥĘ ĐĕēĐ ĦĔĕēĥ ĘČ ęĕĞĕĎĚ Ĥčď Ęĥ đĠđĝč ęĕĕĜĥĐ ěĕč ĕĝēĕ ĦČ ęĕďĐďĐĚ ęĐđ .(đĔ ěÃĤĐđĚ ĕĕē) ÃĦđĤĕďĐđ ęĕĦčĐ đĘČ ęĞ .ÃĐĕĦđĤđĦč ČĘČ ĐĚđČ ĘČĤĥĕ ěĕČà À ĦĕĦďĐ ĔčĚĐ ĦČ ĐČĢĚ Ėė 1.] ‫ולקבל צורה אחרת‬ ”‫המה לבלבל הצורה הקודמת בכדי שיוכלו לקבל צורה אחרת‬ .ĕďđĐĕĐ ęĘđĞč ęėēąďĕĚĘĦĐ ĦđĚďđ .ĐĜđĕĘĞĐ Đĥđďģč ĐĜđĕĘĞĐ ĐĦĕĢĚĦč ěđģĕĦ ďđĝĕ ČđĐĥ .(đĘĥ ÅĚĞ .ĦđĔĕĥĠč .ğĤĔĜ đĜčĥ ĐďčĘ ĒĞĐ Ęĥ ĦČ đĔĥĠ ĐĔĕēĥĐ ĤēČĘ .ĐĤđĦĐ ČĘĘ ĦĕďđĐĕ ĦđĕĚđČĘ ěĕČđ .ĐĠĕģĚ ĦĕĦĞďđĦ ĐėĠĐĚ ČĘČ .ġĤČĘ ęĕĞđĎĞĎ ĕČĘĚ đĕĐđ đĠĝė đĕďĕĚĘĦ ęĎ ČĘđ ĦėĠĐĦĚĐ čĤēĐ ĔĐĘ Ęĥ ĐĚđģĚ ďĞ đĞĕĎĐ ęĐ ĦĘĞč ČĕĐĥ đĒė .ēĕĥĘ ĦđĤĥĠČĐ Ĥĝđē đĜĕČ ČđĐ ČĢđĚ ČđĐ ĤĥČė ęĎđ .ĦĠĢ ĤĕĞĐ ČĘđ Ħčĥ čĤĞč ĐĒ ĐĕĐĥ ČĘČ .‫ הרש”ב‬.ĐĞđĠ ĐĒđ ĐĞđĎ ĐĒ .ĐĚĘĥ Đĥđďģ ČĕĐĥ .ďēČė ĕčĕĔģČđ ĕĚđČĘ .ěĚēĜ ÅĤ .Čč đĜĚĚĥ ĦČ ęĦđĝ đĚĢĞ ČđĐ ġĤČč ěČė :ĖėĚ ĤĦđĕ .ĐĦđČ ĔđēĥĘ ĐĤđĐ .đĕĤđēČĘ ĞĦĤĜ ČđĐ ġĤČĘ ĕĜĕČ ?ĦđĜđĕĢĐ ĦČ đēđĤ ĕĜĕĞč ĔÃĥĞčĐ ĐČĤ ęČĐ ęĘđĞà ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐČĤ ČĘ ČđĐĥ ĕĘ ĕČďđ ĖČ .ěĚđĝĚĘ ěĚĝĚĐ ěĕč ěĕēčĐĘ ěđĕĝĕĜĐ ĦČ ĤģčĚ ČđĐ đčđ :ĦĕĥĚĚĐ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ÅĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĜĕēčÅ ěĕč ĐĚĦĝĜ Ĥčė ĐĤĐĜĚĐ .

ÅěĕČÅĘ ĤčėĚ ĐĒ .ĖĤď Ęėč .ęĕĤĢĚ ēĝĠ Ęĥ ĐČĕĢĕĐ ěđĒĠĕēĘ .ęĕčĦėĚ đĜĚĚ ĖėąĘė ĕĥĕČĐ ěėđĦĐ ĦČ Ĥģđďđ ĥĕĎďĚ ĐĒĐ ÅĕĘÅĐđ ü .ĦĚĝčĦĚ ęČĐ ?đĒ ĐĚēĘĚĚ ĘđďēĘ ěĦĕĜ .đĦēĠĥĚđ Đč ĤčďĚ .đĦđďĘĕ ĦĤĕĕĞ ĘĞ ğĤĐ ČĘĘ ĦČ /ęđĕ ęđĕ /ğĝđČ ĕĜČÃ) ďĤĠĕĐĘđ ĤėĒĕĐĘ .ĐĤĎĝĜ ĐČđĥĐ ęďđģ ĐēđĦĠ ĐĦĕĕĐ ďđĞĥ ĐĤĐĜĚĐ ĦđĢēĘ ěĕČ .ĤčĞĐ ęĕčĤ ęĕĜčđĚč ĕĦčĦėĥ ęĕĘĕĚ ĘĞ .ĐĕĤĔĝĕĐč đĘĕĠČ ĎđĘđĜđĚ Ęĥ .ęĕĚėĝđĚđ ęĕĤđĤč .ěėČ ęČĐ ĤĞĠĐ ĘĞ ĤĥĎĘ ý ÅĐĚĘĥĐ ý ĞčĔčĥ ĐĥđďģÅĐ Ęĥ Đēđėč .(č .ĦĕĦđĘĎ ĐĠĥ đĒ .ęĕčĦėĚ đĜĚĚ ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘ ęďđģĐ ęĕĜĥ ęĐč ĕĦėĘĐĥ ĦđĥĤďĚ ĕĦčĘ ĝēĕč ĥē ĕĜČĥ ĐĚēĘĚĚđ ĐĚēĘĚĘ ĦĕĜĞĦĚ À ęĐĚ ĕĦģēĤ Ĥčėđ ĦđčĤ .ĕčČ ģĝĠ .ěĥĕĐ ģĘēĐ ĤĚđĘė .ĤĔđĚĘĤĠ ĤĔĘČ ĐČđĥĐ ĤēČĘđ đĦēĠĥĚĚ Ęčĕģĥ ęĕčĦėĚĘ ĐĜĞ ČĘ đĕĦđčČĥ ČđĐ đĞĚĥĚĥ .ďđĞ ěĐč ēĜđĚ ĕĜĕČ ĦĞė ĖČ .ĕĜĚĚ ģĘēė ĕĘĥ ęĕĘđĠĜĐ ęĕģĘēĐ ĦČ ĦđČĤĘ ĦĘđėĕĐ čĕĢĐĘ ęĕėĝĐĘđ ęĕčđĒĞĐ ęĕĕĘđĥĐĚ ęĦđČ ğđĝČĘ .ÃęďđģĚė ĘđėĐđ .ČĔē ČđĐ .đĦĥđēĦĘ .ěėČ ĐĚđģĐ ěĕČ .ĐĜĚĚ ěđĒĕĜ ĕĦĕĕĐ ďđĞ ĤčĞčĥ .ĦđĚĕĞ ĤĦđđĕĕ ęĘđĞĘĥ ġĤČĘ ĘččĚ ĐĘĞĥ ČĤĕĒ ÅĤ ĘĞ ĤĠĝĚ ďđĚĘĦĐ ĦČ ēđėĥĘ ĕďė ÃĦđĕĜĞĦ ĐČĚà ĐĜĞĦĐĥđ ĘČĤĥĕ ĐĐĒĚ ĕĜČĥ ČĘČ .ęĥĐ Ā ĦđēĕĤ .đĚĢĞ ĐĒĐ ĖĤđĢĐĚ ĤĤēĦĥĚ .ęĕĕē đč ěĕČ Ĥčėĥ ĦĕčĚđ (ÃĐĤĒĎĘ ĐēĘŅĥĥ ęĕēĘđĥ ěėČđ ęĕĕēąĐĥĞĚ ęĕĥđĞ ęďđĞ ĦĕčĐ ĕčĥđĕ ęĕčĦđėÅ) ęĕčĦėĚ đĘ ęĕčĦđė ĦĕčĐĚ .ĦđĘĕĐčč čĦđė ěđĤđĥĕ čČė Ęĥ đČđĘĚđ ęĘđĞ ĝēđď ČđĐ .(Ēėĥ .ęĕēďĜĐ ġđčĕģ ČđĐ ĐĠĕĝČ ęČ ĥĠĜ ĔĤĠ Ęė Ęĥ ÅđĎđ ÅđĜĕēďĜ ġčģđÅ ĐĞđĥĕĐ ČđĐ ďēČ ęđģĚĘ đĥĠĜ ĕģĘē Ęė đĕēďĜ đĢčđģĕ .đĜĜĕČ đČ ęĕĕģ ĦĕčĐ ęČ ĐĜĥĚ ĐĒ ęĕĤčďĚ đĕĐ ČĘ Ħĕčč ĕĘĢČ :ĤėĒĜ ĕĜČ .ěė ęČ ČĘČ ĐČĤĕč đĤčĞ ĘČ ĔĕčĚ đĜĕČ ęďČ Ėė .ĐĚđČĤĔĚ ĘđĢĕĜėđ ĘĢđĚ ďđČė ĥē ęďČĐ ěđĢĕģĐ ęĦđČ ďĎĜė đĦđĤĕē ĘĞ ģčČĕĐĘ ĘĚĞ ČđĐđ ĦĕĥĚĚ ČđĐ ĤĦđĕ ĤĎđč čĘĥč .ĦčĦėĥ ĦČ ČđĤģĘ ČđĐ ęđĜĐĎĐ .ěĚĞĜđ ěĞđĚ Ęĥ ĐĔđĥĠĐ ĐĕĢČđĔĕĝĐ ĖđĦĘ .đģēđĚĘ ĥĕĥ ĐĥĞĚ .(ÅĐēĜĚ ěďČÅ đĤĠĝĚ Ęĥ đĝēĕ ĦČ ĘđėĚ ĤĦđĕ ČĔčĚ ĕĕĜĕĞčĥ ĤĕĥĐ .đĕĘČ ĝēĕč ĦĚČąĦčđĥĦ ĤĥĠČĕ ęĎ ĕĤĐĥ .đĕĤđĐ ÅęĥÅđ ÅĐĠÅ ĤĢĕĕĘ Đĥģĕčĥ ĐĤĐĜĚĐ ĘđĚ ĘČđ đĦđĚ ĘđĚ ęĕĤĢđĕ ęĐ ĕĤĐ ęĦđĕĐ ęĢĞĚĥ .ĤđĠĕĝĐ ěĚ ģĘēė ęĦđČ ěĕČ .ĕĦĕĥĞĥ ęĕčđĔ ęĕĤčď ĘĞ ĘėĦĝĚ ĐĢĚēĐ ĥē ĕĜČđ .ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĒĕėĝĜč ďĘđĜ ěđĤđĥĕ ĦĕĥČĤč đĕĤđĐ Ħĕč ĦČ ęĘĥ čĘč ĥĔĜđ čĔĝĜĝČĤģč ĘČĕēĕ đĚĥđ 1925ąč ġĤČĘ Čč ČđĐ .ĝđĠĝĠĐ Ęĥ ĐĒĐ ģĕđďĚĐ čČėĐ .ĦđčđĤČč ĐĘĞ ĐĕĘČ ďđĝĐ ēĦĠĚđ ĐĚĔČĜ Ėė .ĐĕĦĠĚČđ ĐĘĚē ČĘĚĦĐĘ ğČ ěĦĕĜ .ĐĜĜĕČ Ĥčė ČĕĐ ęĎĥ À ģđĚĞ ěđēĔĕč ĕēĢĜ ĕĜČĘ ğĘđē ĕĜČĚ .ęĥ) ďĝē ĕĠĘė ĐĔđĜ ĘėĐđ .đĒĐ ĐĠĥĐ ĘČ ĤĕďČ ĞđĎĞĎ ĥē ĕĜČ ęđĕĐ ĘčČ .ďēČ ĤđĠĕĝė .ęĕĕĦĥĐ ěĕč ĦĥĔĕĜ ĦĕĦĕĚČđ ĦēĢĕĜ ĐĚēĘĚđ ČĢĕčÅĒĕČ ĕĤÃđĚďČ ĘĢČ ĐĕđĢĚĐ ĦčėĤđĚĐ ĐĝĕĠĦĐ ĐčđĥĦĘđ ČĔēĘ ĝēĕč ěĕĘčđĘĚ ěĐėĐ ģđďĢ ÅĤ ĘĢČđ ĕĜđĥČĤĐ .ĐĞđđĥ ĕČĘĚđ ęĕĕĜĢģđĞ ĦĞďĘąđĚĢĞąęĚďĘ ĖĕĥĚĚđ đĜĜĕČĥ ĦĕčĐ ĦČ ęĎđ ģđģ .ÅČĤģĜ ĐĒ ĖĕČÅ À čđĥđ čđĥ ĘČđĥ ęĕčĦėĚĐ ĘčģĚđ ĕđčĕĤ Ęė ĘĞ ĦĚĚďĚđ ĐēđĦĠ ĦĤĦđĜĐ ĐĘČĥ .ĦčģđĜ ĐĕĢĒĕĔĜđđĘĤ ęĕčĦėĚĐ .ęĕĕēĐ ĦđĢĤČč ĕĦĤĦđĜ ěĦđėĒčĥ ČđĠČ đĐĒ .ĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĘďĎ ďđĞĥ .ĐĕĒđĘĕČė ĦĤĦđĜ ČĕĐ ęĘđČ ěČė ěĕČ .ĐēĜĚ ěďČ) .ĦđđĚđ ęĕĕē ěĕč :ĐģĞĢĘ ęĕėĠđĐ ęĐĕĜĥĥ Ėė .ĕĘĥ ĕĥĕČĐ ĤđĠĕĝĐ ěĚ ģĘē ěĜĕČĥ ĦđĕđĥēĤĦĐ ěĕČ ĦĤĢĕĕĚĥ ČĕĐ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčĥ À ĤĥģĐ ø ĦĤĝē ĐčđĒĞ .đĦĢĚēĐ ČĕĐ ĕĜđĢĕē .ĒČĚ .ęĐĕĦđēĕĤ ĦČ ēĕĤĐĘ ĖĕĥĚĚđ ąđĕĕēĘ ęČĕđđģĤ ČĘČ đĜĕČĥ ęĥ ęĐĘ čĕĢĐĘ ĥģčĚđ ĦĕďďĐĐđ ĦėĥĚĜĐ ĐĥĕĔĜĘđ ęĐĘĥąęĐĕĕēĘ .ĕĘĥ ĦđĕčĕĔģĕĕčđĝĐ ęĞ ĐĐđĒĚ ČĔēĐ ĔģĕĕčđČė đĦĕĕČĤ .ĐēđĜĚ ęđģĚđ Ĥčģ ěĕĚČĐĘ ęĎ Ęđėĕ ČđĐĥ ĕĤĐ .ęĕĕģ đĜĕČ ĐĒ ĖČ (đĘĘĐ ęĕčĦėĚčĥ ĐĚĢĞ ďĞč ĦĤčďĚ đĒĐ ĐĞĠđĦĐ Ęĥ ĐĕĘĚđĜČĐ .ĦđĥĚĚ ĐĒ Ĥđčĕď čĕčĝ ęđģĤĘ ěėđĚ đĜĕČ ĖČ ęĕďĚĕĚ ĦĕčĐ ěčĤđē ĤēČĘ ęĎ ěĦĕĜ đĒĐ ĐĘĚēĐ ĦĞďđĦ ĦđčģĞč ĐĥđēĦĐ đĒ .Ē ĐĤĐĜĚ) ěČė đĝĤĠĜĥ ĦđĕĜđĤģĞĐ ĦđĕđĤĥĠČĐ ĥđĘĥ ĐĥĞĚĘ ěĜĐ (ĐĜĜĕČ Ĥčėĥ đĒė đČ ĦĥĘđĠĚ .ęĕĕĘĕĔĜĠĜĕČĐđ .čĕčČ ĘĦč ĖĘđĐ ČđĐ .ěĐč ĕĦĤčĞĥ ĦĕĘĔĜĚĐđ ęČĐ .ďēČė čĦđėčđ ČĤđģč .đĘĥ ęĦđČ ĤđčģĘ đČ /ęĕĕēĘ ĕĚĢĞ ĦČ ĤđčģĘ ĕĦėĘĐÃ) ęĕĔđĔĕĢĐ Ęė .ÅĕĘ .ĥČč ĐĘĞĥ ęĘđĞ .ĞčĔčĥ Đĥđďģ ěĕČđ ĞčĔĘ ĘďĎ .ĦđĕđėĒė đĘ ęĕĥĞĜ đĦēĠĥĚĘ ěĕČ ĕė Čģđđďđ .ĦđĤđď ēĝĠĘ ĦģĢĚĦĚđ ěĕČđ À ęĕčĦėĚ ĦĕčĐĚ ĘčģĘ ĦĘđėĕĐ ĘĞ ĤĦđđĘ ěđĕĝĕĜ ĤđĦĕđ ĘĞ ĤčđďĚ .ĐĘĕĘ ĕĝĕĝĤ) ĞĥđĜđ ģĕďĢ ĦēģĘ .đĒ ČĕĐ ĐčđĥĦĐ .ĐĞđĔģđ ĐĤđčĥ ĐĠĥč .ęđĐĦ Ęĥ ĦđĕĔĜĘĥąěđĜč ĘČđĥ ČđĐ .ĐĦĞĕďĕ ČĘĘ Đč ĥĚĦĥĚ ĕĚĢĞ ĦČ ČĢđĚ .ęĕĕĜĥĐ ěĕč .(12 ÅĚĞ .ĤčĞĐ ěĚ ěđĥĘ ēĘđĥđ ĕĜČ ĐĜĐ .đĝĕĜĥ .Ãęĕĕēč ĤČĥĜ /đĜĕĜĥĚ ďēČ /ęĕĕēĘ .ĐĕĐ ČĘ Ĥčď :ĤĚđĘ ĐČĤđĜĐ ĦđĤĥĠČĐ .ğĤĐ ČĘĘ ęĕčĦėĚ .ĦđĠĤĥĚč ĐďēėĜ ęĕčĤ .ČĔēĐ ĦĞđĜĦ ĦČ đĘĥąđĦĠĥčĥ ģđďĢ ÅĤ ĘĥĚü ĐĤĢģ ĐĤđĦč ęđĦēČ :ĐĜĞĚ ĐĘ ČĕčĐĘ ĥģĕčđ ěČė ĦĤČđĦĚĐ ĐģđĢĚĐĚ Ğďĕ ĤģĕĞ Ęė đĐĒđ .ĥĕďĕĕč Ĥĝēĥ ĐĚ Ęė ĕė /ďĤđĝčČ ĘĞ ĕđĜč ĤĚđČ ĕĜČĥ ĐĚ Ęėà ęĕĐ ďĕĘ ěČė ĖĘđĐ ČđĐ .đĜĜĕČ Ĥčėĥ ęĘđĞč ęĕĕčģ .ĕĘĥ ğĘģĦĚĐđ ĐĝĕĠĦ ĕĠĘ .ĕĜČ ČđĐ ČĔēĐ .ğđĤĕĔđ ğđĝ Ęĥ ěđģĕĝģĘ ČĤđĜĐ ěĚđĜĠĐ Čģđđď .đĘĘĐ ęĕĕĦĥč ĒēđČ ĤĕĥĐĥ ČĘČ !?đĘĘĐ .ĕēĢĜĐ ĕĜČĘ đĚĢĞ ĦČ ĖĠđĐ ďēČ ĞĎĤčđ .ĐĝĕĤĐ ĕĤēČ ĘđėĐ .ĕĠĤĎđĕčĐ ĤđĠĕĝĘ ġđēĚ Ħđĥĕ ĘĞč ĤčĞąĐĥĞĚ đĜĜĕČ ęĎ ČĔēĐ .ĥĕďĕĕč .ĐĚđĔČ ęĕėĤďĘ ĕĕĜĕĞč ďđČĚ ĦđĕĥĕČđ ĦđĜđĥ ĦđĕđĤĥĠČ ĕĜČ ĐĜĐ .ÅĦėĠĐĦĚĐ ?đĒĐ čĤēĐ ĕĜĕĥ ęĞ ĥĎĠĚ ČĘĘ ĐĝĕĤĐ ĕĤēČ ĘđėĐ .ęĕčĦėĚ ĦđĜđďĒ .ĐĚĘĥ ĐĜđĚČč ěĐč ĦĞėđ ĤčĞč ęĐč ĕĦĕĕĐĥ ęĕĕĦĞďđĦ ĦđĚđģĚ ęĜĥĕ ĐĤđĦ ĐĜĥĕ ěėČ ęČĐ !?ďđĞ ęĐĕĘČ čđĥĘ Ęđėĕ ĕĜĕČ ĦĞė ĖČ .(ĐĚēĘĚĐ ĖđĦĚ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ĐĘ ĦĢčĢčĚĐ) ĐĘĚēĘ ęĕĘčģĚ ęĕēĘĥĜ ęĐ đĜĚĚĥ ĦĕčĐ ĦčĤēĐ ĤēČĘ Čģđđď ĐĘđĞĐ Ĥčď Ęė đĚė .ĦđĤĎčđ ĤĕđđČ ęĢĞ ĘĞ ČĘČ ĕĥđģĐ ĦČ đĤĢĕĥ ęĦđČ ĘĞ ģĤ ČĘđ ęďđģĐ ĦĕčĐ ĦČ ĝđĤĐĘ ēĕĤėĚĥ ęĘđĞ ĘĞ .Ħĕč Ĥĝđē Čģđđďđ .ĐĘ ĐĚďģĥ đĒ ęĞ ěđėĥĘ ĐĘđėĕ ęďČčĥ ĐĥďēĐ ĕčĢĚč .(ģđģ ĐÃĕČĤĐ) .ďēđČĚĐ ġđčĕģĐ :čĕčČ ĘĦ .Å Č Ĥ ģ Ĝ Đ Ē Ė ĕ ČÅ .ęĕēĕĜĚ ęĜĕČđ ĐĜĚĚ đĦđČ ĦđģĜĘ ĘČ ěģĒąďĘĕė čĢĕĜđ ĦđĚĦĕĐ ěĚ đĚĢĞ ĦČ ĘĕĢĚ .ĦđĕĜĦĐ ČĘĘ ęĦđČ ĘčģĘ .ĐĕĢČđĔĕĝĐ ĖĥĚĜ ĦđĚĕĞ ğĤĐ ČĘĘ ĤĢĕĕĘđ ĥďē Ħĕč ĦđĜčĘ ĕďė ĤĠĝĚč ĦđĕēĘ ĦĘđėĕ ĘĞ ĤčďĚĥ ęĘđĞ ĘĞ .ČĔēĐ ĕė ĐĜčĐč ĐĕđĘĦ ČĔēĥ ĐĚ Ęėĥà À ĕĐđĘąČ ěė ęĎ ČđĐ .ęĕčĒđė ęĕĎĥđĚč ĦĕĜēđė ĐĝĕĠĦ ĕĐđĒ đďĕďĘ ĤčĞĚĥ Đĥđďģ ěĕČ .ĤčĞ Ęė .Đč ġĢđĤĦĚĐ ĦđĕđĞĚĥĚĐ ĘėĘ ĤčĞĚ ĐĠđĤĔĝĔģĐ ĕė Čģđđďđ .ĕĚĕĔĜĕČĘ .đč ĞđĎĠĘ .ČĔēė ĤĠđĝĚ ĤčĞ Ęėđ ĤčĞ ĥĕ ęĘđĞĘ đĜĚĚ ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘđ ĤčĞč ĔĕčĐĘ ĦĘđėĕĐ .ÅČĤģĜ ĖĕČÅ ČĤģĜĐ ĕĦĠđĚĐđ ĤĤĚĢĚĐ ĤĕĥĐ ČđĐ ěč ČđĐđ đĕĚĕ čđĤĞč Ĥčė ĤĤđĥĚĐ ĐĕĐ ĦĞ čĦėĜĥ :ĥđĘĥđ ęĕĜđĚĥ Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ęĕčü ŕĀ ėø Ěü ĘŁý ģÿ Ěø ĕ üĜČú ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý ?Ņō þĜĕČý Ħ üĕŁÿ Đÿ øđ Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ęĕčü ŕĀ ėø Ěü ĘŁý ģÿ Ěø ĕ üĜČú ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý ?ĕēÿ ČŞ ĺĕČü øđ ĕĘü ęĕčü Ħāø Ŋ Ħ üĕŁÿ Đÿ Ěý ĺþ ČĤĀ ģø üĜ ŜĕČý ?čŕÿ ėø üĜ ČŞ čŕĀ ėø Ōü Đÿ øđ ?ēĘÿ ĺø üĜ ČŞ čŕĀ ėø Ōü Đÿ øđ ?ČĤĀ ģø üĜ Đ þĒ ŜĕČý .đēĘĥĜ ČĘ ęĘđĞĚĥ ęĕčĦėĚ ĘčģĚ ěđĤđĥĕ ĐĠĥĐÃ) ĐĜĜĕČ Ĥčėĥ ĥĕďĕĕč ęĕčĦėĜ ęĕčĦėĚĐ ęĘđČ .đĘĥ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥ ĔĞĚė ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĦđĜĥč .ěėĚ ĤēČĘ .ěČė ĕĜČđ ęĥ ęĐ .ďēĕ đĘĘĐ ęĕēďĕĜĐ Ęė ĦČ ğđĝČĘđ ąęĕĕĜēđĤĐ ĦđĚđģĚĐ ĘĘđė À ĕĘĥ ĕĕē ĦČ ęĕĕĜđĘĚĎĐ .ĕĠĤĎđĕčđĔđČĐđ ĕĥĕČĐ ĤđĠĕĝĐ čđĢĕĞĘ ĦĕĜēđĤĐ ĐĕĠĤĎđĕčĐ ĦđĜēĦ ĘĞ .ĞĎĚĘ ĕĤĥĠČĘ ĖĠđĐ đĤčĞđ ĐčĐČč .ęĐĕĦđčģĞč ĞĢčĚ ČđĐĥ ĤđēČĘ ęĕĤđĠĕĝ ĤĠĝĘ ČĘČ đĘ ĐĤĕĦđĐ ČĘĥ ěđĜĎĞ Ęĥ ĐÃĕČĤĐ Ęĥ ĐĕĜđĚĤĐĐ ĦČ .ęĕčĦėĚ đĘ ēĘđĥ ĦĕčĐĥ ēĕĜĚ ČđĐ Ėė ěĕČ ĞĚĥĚ À ÅđĜĜĕČ ĦĕčĐÅĥ ēĕĜĚ ČđĐ ĐďĕĚ ĐĦđČčđ ĦđĤĦđĝĐ ĦđĕđČďđđĐ ĕĦĥ ęĞ ĦėĘĘ ěĦĕĜ ďĢĕė .ęĕĜĥĕĐđ ęĕĕĜđĥČĤĐ ęĕĕĘČĔĜĚ ĐĚēĜ Ėėč ĥĕđ .ČĔēĐ čĢĕĜĐ ĔģĕĕčđČ đĜĜĕČ ČĔēĐ .Ħĕč ĥĕ ĞĚĥĚ .ĕĤĚĎĘ ĦĘďđē ĐĚēĘĚĐ .ęĕĕģĦĐĘ ĐĘđėĕ ěėČ đĒė ĐĤĕĦĝ đčĥ ĐĒ ęĘđĞ ěĕĚ ĐĒĕČ ĖĠĐ ĥĕĐđ ĥĕĐ ČđĐ ÅěĕČÅĐ đčĥ ĐĒ ČđĐ ęĘđĞ ěĕĚ ĐĒĕČ .ģđēĤĐ ĤčĞč .đĒĐ ĐĕĚđĔđėĕďč ĕĜēđė ĔĜĚĘČ .ģĕďĢĐ ĦģďĢ) ÃĖĤčĦĕ ÅĐ ěđĢĤč ęĎ ĐĕĐ ĦĕĥĕČąĦĕĐđĘąČ ĦđĘĎĦĐė ĐĘĎĦĚ ğĘđēĐ ĕĜČĐ .ĐčĕĔģĠĝĤĠđ ģĚđĞ Ęĥ ęĕĜĥ ĤēČ .ĦĚĕĕģ ĐĜĕČ ĘĘė ĐĤĐĜĚĐ đĦĤĕĥč ĤČĥĐ ěĕč ĕĚĞĔĘ ĐĕđĢĚ đĒ ĦđĤĥĠČ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĦđČĕĢĚ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđēđ ĞĦĞĦĚ .1990 .ĘČĤĥĕ ġĤČ ěĕČđ ĐĘđĎ ěĕČ .ęĥ ěĕČđ .ĐĕĘĞ ęĕĜčđĚčđ À Đč đĤčĕď ĕĕĜģĒ Ęėĥ ĐĠĥĐĚ ĘčģĚ ĕĜČ ğČ ĕĜČđ .đĦđČ đđĘĕđ đĕĘĞ đēĕĎĥĕ đĕĤđĐ ĘĞ čđĦėĘĚ Ęďē ČĘ .Đ ĐĤĐĜĚ À ĘĕĞĘ ĐĝĤĠĜĥ ĐĕĚđĔđėĕďĐ ĘđĚ ĘČ ĦĥĘđĠĚđ ĐēđĦĠ ĐĤĐĜĚ đČ (ěđĜĎĞđ ĔÃĥĞčĐ) ĐĚđĦĝ Đčĥ .ĦĤĚČĥ đĤĞčĘ .ęĕģĦĠ ĐėĤď ĘčģĘđ ĖĕĥĚĐĘ ěĦĕĜ ĖČ À ĐĦđČ ęĐđ ğđēĐ ĘĞ ĕĦĕĘĞ ĕĜČ ĐĚĘÃ) ĐĚĥČ ęĞ ĤĦđĜ ěđĤđĥĕ ęĕĥģčĚĥ đĘĘĐ ęĕĜđĤđĚĕĝģđČĐ ęĕčĦėĚĐ ęĞđ (ÃČĘ ĦČ ĤĢĕĕĚ ČđĐ Ėė .(ÅĚ .ěėĚ ĤēČĘ ĦĤČĥĜ ČĕĐĥ ĞĎĤč ĦĕĜĝĤĐ ĖČ ČđĐ ĤčĞĐ ĘĞ ĤĦđđĘ ěđĕĝĕĜĐ .đĕĤčďė .ĐĘđČĎ Ęĥ ęĕģď ęĕĚĕĜ ğČđ ĐėĕĥĚĚ ĐĘĚēĐ .ĕčĕĔģĘđģđ ĕĥĕČ čĤēĐ ĔĐĘÅ ěĐčĥ ĦđĤĐĜĚ ČĘĘ Đč ČđčĘ ĤĥĠČĥ ġĤČ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ČđčĘ ěĦĕĜ ęČĐ :ęĕĕĦĞčĥđ .ÃĕēČđþ ĕĦđēČđ ĕčČđ ĕĚČ ČđĐ ĕĘ ĖĘđĐ ČđĐ .ĖėąĤēČĘ ęďđģ ěĕč .ęĕĕē ĤđĠĕĝ ĤĠĝĘ ěĦĕĜ ęČĐ ?ĘČĤĥĕąġĤČĘ ĦđĘĎĐ ěĕč ĥĕ ęČĐ ?ĦđĚđĦĝ ĦđĤĐĜĚ đč ěĕČĥ .(ÃĕĦďĤĠĜ ĖĕČ /ĦđČĤĚ :ďĤđĝčČĐ Ęĥ ĘĚđēąČĘĐđ ĕđĜĠĐ ĘĘēč ĞĎđĜđ .ēđėĥĘ ĕďė ĦđĜĞĦĐĘ ĥĕ ĕĜđĥČĤ čĘĥč .ÅěđĤđĥĕ ĦđčČÅĘ đĚĥ ĦČ ĐĜĕĥ čĥđē čĕčČ ĘĦč ČđĐĥė .ĦĠĝđĜ ĦđĤĥĠČ ĐĐĒĚ ĕĜČ .ěđĤđĥĕ ĦđčČ ĤĤđĥĚĐ Ęĥ ĦĘĔĘĔĚĐđ ĦĕďđēĕĕĐ Ĥčė đč ĐĤĐĜĚĐ ęĎĥ ęĘđĞ ěđĤđĥĕ ĐĘĎĚ đĦĤĕĥč ĕďĕĢ ěĕč ĐģđĘēĐ .đĘďē ĘČĤĥĕč ĦđĤĐĜĚ đĘďē .ĤčĢĐ .ĤđēČĘ ĔčĚ Ęĥ đĒ ěĕĞĚ ĐĕĢČđĔĕĝč đČ .(ČÃĞ ēĠ ČĞĕĢĚ Ččč) ĕĘččĐ đďđĚĘĦ ĦĕĔĜđđĘĤ ĦĕĜĞĦĐ ěėČ .ČĔēĕ ČĘĥ ġĤČč ģĕďĢ ěĕČ .ěđĤđĥĕ ĦđčČĘ ēĘđĥ ČđĐĥ ġĠĜĐ ĕčĦėĚ ĦđĚďč ĦđČĤĘ ęĕėĝĐĘ .ĐđđĐĐ ĦĕĕđđĐĚ ĐĥđĘĦĐ ĦĕĚđĜđĔđČ ēĤėĐčĥ ĐĚ .ĐĜĜĕČ ĕĔđČė ęĘđĞ ĖđĦč Ĥďĝ ĦĤĢđĕ ęĜĚČ ęĕĕčĔđģĐ ĐĤĐĜĚĐ .ĕĤđčĞ ďđĞ ęĕĕģ đĜĜĕČĥ ĕĜēđĤĐ ĦĕčĘ ęĕĞđĎĞĎĘ !?ĕđĘĎ đČ ĕđĚĝ .đ ęĕčĦėĚ čđĦėĘ ěĕďĐ ĦďĕĚ .ĦĕĚđĐĦ ĦČ ĞđĚĥĘ .ČĕĐ ĐčđĥĦĐ .ĐģĞĢĘ đĚĢĞ ČđĐ ĖĠđĐ ďēĕ ĖĘĐĘ ěĐĘĥ ĦđĤĥĠČĐ .ęĕēďĕĜĐ Ęė ĦČ ġčģĘ ĦĘđėĕĐ ČĕĐ ĐĞđĥĕĐ ĦčĥđēĚĐ ĐĎĕĝĜĐ ĦČđ ĔÃĥĞčĐ Ęĥ ęĕďēĠĐ ĦČ ĐĚđĦĝĐ ĐĤĐĜĚĐ ĦČ .đĦđďĘĕč ĕē đčĥ ęĘđĞĘ ěđĤđĥĕ Ĥĕĥ .ęĥ ďđĞ ęĐÃĥ ĦČ ęĎ ěĜđėĚ ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚ ĕĦĘčĐđ Ėė Ęė .ěđĥČĤĐ ĞĎĤĘ ĦĤĦđĜ .Ėė .ĦĥĦđĚđ ĐĜĥĕ Ā ęČĐ !?ĐčđĥĦč ĐĕĘĞ čđĥĘ ĥĕđ ďđĞ Đč ďđĚĘĘ ěĕČ čĘĥĐ ęĎ ĞĕĎĕ .ěčĤđēĐ ĤēČĘĥ ęĘđĞč ĎđĘČĕďĘ ĤėĒđ ďĐ ČĘČ đĜĕČĥ .ĞčĔĐ .ĕĘĥ ĕĕē ĘĞ ĘėĦĝĚ ĕĦĕĕē ĦđčĤ ęĕĜĥĥ ĦđĜēĦ .ĕĜēđĤĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ĦđĜđĥČĤĐ ĦđėĤĞĚč .

ęėđėĕĒđ ęĎ ěė ĘĞđ .ĐĤđĦĐ .ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒč ďđĞĕĕąĘĤđĎ ĕĝēĕ ČĘđ .‫כיעד‬ ‫הבמה את קידוש החיים‬ ‫יאיר שלג‬ ěĦĕĜ ęČĐ ?ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ďģđĚĐ đĐĚ ĦđčĤĦčđ ęĞč ĤčđďĚĥė .ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐ ĐĘđČĎĐ ČđĐ .(Ħđėđĝđ ēĝĠĐ ĦđđĢĚ đĚė À ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ ěĕčĥ ęĕĝēĕč đČ đĤčēĘ ęďČ ěĕčĥ ęĕĝēĕč ĦđģĝđĞ ěĐ .ęėđėĕĒđ ęĕĕđĘĕĞ ČĘČ .ĘĘėė ĦđđĢĚė ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ ĕĎđĐ ĕĠč ĦđĜđėĚĐ đĘČ .ğđĎĘ .ĐĤĠė ěĕĞĚė .ĦđđĢĚ Ęĥ ĦĠĞđĝĚ ĦėĤĞĚĘ ĦđčĕđēĚ ČĕĐ .đĐĥĘė ĐĜđĚČ ĤģĕĞč ěđĕĎĕĐ .(ĕĥđĜČ ěđĕĎĕĐ ĐĤđČėĘ ěĐĘ ěĕČĥ) ěđĤėĕĒė ĐĚĢĞ ĐĤđĦč ĦđĤčĝđĚ ĦđčĤ ĦđđĢĚ ĐĜĞĔĐ ĦČ ĘđĘĥĘ Ęģĥ ĐĚďĜ ĘčČ .ĦđĤĥė ěĕč ĤđĤč ğĦđĥĚ ĕĘđČ) ĦđđĢĚĐ ĤĦĕ Ęėđ ĐĘĕĚ ĦĕĤč .ęĐĤčČ :ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ďĚđĞ ďēČ ďĢĚ .ĐĤČĐ ĥĕ đĕĤēČđ ěĚĒč ĘčĎđĚ đĐĕĤĐ ĤĦđĚ ČđĐ ĘĘėč ęČĥ ĦĝĠđĦ ĐĤđĦĐ .ĦđĜĤĐĔĐ ďĎĜė (ĐėĘĐĐ ĐĜĕČĥ ĐďĚĞ .ĐĚĕĕĚĥĐ .ĦĕďĕĦĞ ĐĘđČĎ Ęĥ ěđĕĞĤĘ ĤėĒ ěĕČ ĘčČ .ĐĥĞĚĘ .ĕĜĕĝ ĤĐ ďĚĞĚč ĘČĤĥĕ ĕĜč ęĞ ĘĞ ęĎ ĤĚđĘ ĐĚ ĐčĤĐ ĥĕ) ęĞĐ ĦĜĕēčĚ ĦđēĠĘ ěČė ČĘ ĘčČ .ěčĤģ ČĕčĐĘ À ěđďĕĞĘđ ĥđďĕģĘ ęĕģđģĒė ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęė ĦČ đčĥ ěĠđČĐ ďĞđ .đĕĝėĜ ĦČ ďčĕČĥ ĕĚ Ęĥ .ĐďĕĜ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ À (ęĕĤĢĚĘ ĤđĝĕČ .ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĘĞ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĦČ ĐďĕĚĞĚĐ .ęĘđĞĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ ČĔčĚė :ĦĕĘėĦč ĐĜđĥ ěĕĕĜĞ ĦĤĚđČ ĦĕďđĐĕĐ ĐĥđďģĐ ĦĝĕĠĦ ęĘđĝĐ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ ĦĕĤč đČ .đĜĚĘđĞčĥ ęĕĥĘēĘ ĝēĕč ĤģĕĞč .ęĕčĤ ĦđĤđď ĐĒĚ ĦĕďđĐĕĐ ĐčĥēĚĐ .‫היהדות היא קיום ואידיאה‬ .Đčĕĝ ĐĦđČĚ ĐĒ ĘĞ ĐĒ ĘėĤĘ ČĘđ ĐĒĚ ĐĒ čđĜĎĘ .ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ ČĘ ĞĕĎĐĘ ĥģčĚ ČđĐ ęĥĚ ģĤđ .ęĕĜČđĝĐ ęđĕĚđĕĐ ĕĕēĚ .ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĖĤď ĐĝĕĠĦĐ) ĐĘĥ ÃđďĤģÃč þ ĘĘė ČĢĚĜ đĜĕČ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĦđčĕđēĚč ČĘČ .ĦģĕđďĚ ęĕĝēĕĐ Ęĥ ĤĥģĐč čđĤĘ ĥĤĠĦĚ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ .(ęđģĚĐ ĥđďĕģ :(1) ďđĞĕĕĐ ęĕĕēĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐčĘü ČđĠČ ČĕĐ đĒ ĦđđĢĚ ĦėĤĞĚ ČĘđ .ęĚĢĞ ęĕĕēĘ ĤĚđĘė .ĦđĜđĥ ĦđĠđģĦč ďĚđĞĥ .ēĤĒĚĐ ĦđĦďĚ ĦĕĤĕĒĜ ĦđčĤĦč ĐĞĕģĥđ ęĕĕēĐ ěĚ ĦĕĘĘė ĦđĘďčĦĐđ /ĐĜđđĤĕĜ ĦčđĔĘ ĕĥđĜČ ĖĤđĢ ĘėĚ ĦđģĦĜĦĐ ĐďĞĕĥ .ęĕĕēĐ ěĜĕČ .ĐĢĤČ čĢđĚ ĕďđĐĕĐ ęĕčĢđĚ ĦđĦďĐ čđĤ Ęĥ ĦđĚĘđĝĐ ďđĞč .ęđģĕĘ ęĕĜĥč ěđėĜĘ đČĢĚ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĕĥĜČ ęĎ .ĘĘđė ěđĕĎĕĐ ĥĕ ĐĚĢĞ ĦđđĢĚĐ ĦėĤĞĚĘ ęČĐ ęďČ ěĕčĥ đĘČđ đĤčēĘ ęďČ ěĕčĥ ĦđđĢĚĐ ĦČ ďēČĕĥ 12 ĘđďĎĐĦčĥ ĦđĞđčĥĘ ęďđģ ēĝĠ .Ėė ęđĥĚ ĐĜĜĕČ .‫הכתיב את הסבל היהודי‬ .ĐĠđģĦĘ ĐĠđģĦĚ ĐĜĦĥĚ ęĕĕēĐ ĦđČĕĢĚ ęĕĕēĐ ĖđėĕĒ čĥēĕĕ ĐĚ ĐĘČĥč ĦđĕĔģĤĠĐ ĦđĞĤėĐĐ .ęĕĤĢĚĚ ĐĘđČĎĐ ĎĥđĚ .ęĕĕĔģĤĠ ďđČĚ ęĕĤĥģĐč ĤėĒĜ ĦđĤ ĦČ ĘČđĎ ĒĞđčĥė đČ .ęđģĚĘ ÅĦđĕĞĚĥÅ ĦđĜđėĚĐ đĘČđ (ĘėĥĘ ĦđĜčđĚĐ) ÅĦđĕĘėĥÅ .čĎČ .ęĕĤĢĚĘ ęĕďĤđĕ ĐĕČĢČĢĥ ąġĤČ À ęĐĘ ĦďĞđĕĚĐ ġĤČĐ ĤčĞĘ ĕČđĤĕĐ ĞĝĚč ĐÃčģĐ ĦĤėĥ ĦĕĤčĐ :ďđĞĕĕĐ ĤđĠĕĝ .ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ęĕđĘĕĞĘ ĦėĥĚĦĚ ĐĘđĞĠ ĤĚđĘė .ęĕĕēĐ Ęĥ ęđēĦ ęđĥĘ ĦđĥēėĦĚ đČ ĦđēĜ ęđēĦė ĦđĥĕČ ĕĕēĘ ĦĝēĕĕĦĚ ĐĜĕČ ĦđďĐĕĐ ģĘēĘ ďđĎĕĜč .ďēČ ďĢĚ .‫ בקיום‬.ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ Ęĥ ĐďĚĞ ĐĦđĐĚč .ęĕĜĥĐ ĦđčĤč ĐĤĚĥĜ ČĘ ĤĞĢĐ ĦČĔčĚ ĦđĜĤĐĔĐĥ ęđĥĚ .ĦėĘ ĐĒĐ ĎĥđĚĐ ĝĠĦĜ ĘĘėąĖĤďč .ÅęĐč ĕēđÅ Ęĥ ĘĞĐ ěđĤģĞĘ ęĎ ĝĕĝčĐ ĐĒ .ĐĘėĘėĐđ ĤēĝĚĐ ĖĤď .ĦđĞĕĜĢ ĕĤďĎč ĦđĤĚđē .ĐčĤďČ .ĦĕĥĞĚĐ ĐĦđĞĚĥĚĥ .ęĕĜĥ ĕĠĘČ ĕĜč ĦČ ĦđģĕĝĞĚĐ ĦđĘČĥ đĘČ ?ęđĕĐ ďĞđ ęĦĕĥČĤĚ ęĕĜđĥ ęĕĎđĐ .ĕĔĝĕČĕĦđĜđĚĐ ěđĕĞĤĐĚ ĘēĐ .ĐĒėė đĜĕČ ĐĒ ĘčČ .ĦđĘĕėĤ ĕĤđĔĝĕĐ ěđĤėĕĒė ĥĤđĠĚč đďĞđĜ ěėČĥ ĦđđĢĚĐ ĔĞĚĘ ęČ ěĕč .ĦđčĕĝĜĘ ęČĦĐč .ĐďĕĜđ ĦđĤĥė ĕĜĕď đĚė À ĐĤđĦč ĦđĕĒėĤĚ đďĤĕ ĘĘėč ĘČĤĥĕ ĕĜčĥ ĕĜĠĘ ĐčĤĐ ĐĞčģĜĥ) ĐĘĕĚ ĐĜėĚ ĥĕ .ĘĘėč ĦđďĐĕĐ ĐĕĦđčģĞčđ .(ġĤČč ĦđĕđĘĦĐ ĦđđĢĚĐđ ĘČĤĥĕąġĤČ .ęďČĐ ĕĜč ěĕč ęĕĝēĕĐ ĘĞ .ęĐč ĦĞĎđĠ đČ ?ĐĘđČĎ :(2) ďđĞĕĕĐ ěďĕĞč ďēđĕĚč ěĕĕĜĞĚ ěĠđČčđ .‫ בצדק‬.ęĕĚď ĦđėĕĠĥ ąĖĤďč ęĜĚČĥ ČĕĐ ĐēĜĐĐĥ ęđĥĚ ÅĤđčĞĕ ČĘđ ĎĤĐĕĕÅĥ .‫גורל היסטורי ובשורת ייעוד‬ ‫אחרי דורות שבהם הייעוד‬ ‫ מרדה‬.ÅęĕĕēĐ ģĤ ČĘ ĤĚđĘ ĐĚ ĥĕ ĦđďĐĕĘ .ďĎĜĚ .ĘĒĎ ĤđĝĕČ .ġĤČĐ Ęĥ ĐĕĜĠ ĦČ čĢĞĘ ęĕĥģčĚ ęĐ ęĥĚđ ęĕĚĥč ĦđĜđĥ ĦđĞĕčĦĥ ĐĥđĤĕĠ đĒ ĦĕĜđĤģĞ ĐĞĕčģ ĐėĘĐĐđ ĦđďĐĕĐ ęĥč ęĕģĤĠĘ Ħđĥďē ĦđĘĞđĚĐ ěĕđĞ ĝēĕ .ĐĥĞĚĘ) ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĘ .ĦČĒ ĦĚđĞĘ .Đĥďē ĦĘĥđĥ Ęĥ ĐĕčČĘ ĖĠđĐđ đĢĤČđ đĦēĠĥĚ ĦČ ĐĜĚĚ ęĕČĢđĕđ ęĥ ęĕĜđĞĚ .ęđģĚĘ ęďČ ĥđďĕģ :ęĕĘĕĚ ĕĦĥč ĦĢĚĦĘ ěĦĕĜ ĐĒĐ ğĦđĥĚĐ ĦČ :ďđĝĕ ĦđēĜĐ ĕĦĥ ěĐĕĤđēČĚĥ ęĕĘĕĚ ĕĦĥ .ęĐč ĦđĞĎđĠ đČ ęĕĕē ĦđĤĥĠČĚ ěĐ ĐčĤĚĘĥ) ĦĕĜđĤģĞ ĐďĚĞ ĐĤđĦĐ ĐĞčģ ĐĒĐ ďđĝĕĐ ęĘđĞ ĦđĠĞĦĝĐ ęĞ .ĦđČĕĢĚĐ Ęĥ ęĕĔčĕĐĐ ĤČĥĘđ .ĦđĕĞĚĥđ ĦđĕĘėĥ ĦđđĢĚĘ ČĘ ęĕĤđĚČ ęĕĥĜČ .ďđĞĕĕĐđ ĘĤđĎĐ :ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĕĦđĘĕĚ ĘĔđĐĥ ďĕģĠĦĐđ ĘČĤĥĕ ęĞ ĦđĥčĎĦĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ .ĐĤģĚč ČĘ .ĐĜđĥČĤđ ĥČĤč .ĦĥĤĠĦĚ ČĕĐ đčĥ ēđđĤĐ ěčđĚč ČĘ ĦđēĠĘ .čÃĐĤČ ĦđďĐĕč ęđĕė ĦēđđĤĐ ĐĝĕĠĦĐ .đĦđČ ĐĤđĦĐ ĕĥĚđē ĦĥĚēĘ .ĕĘĕĘĥ ěĕĕĜĞė ĦđďĐĕč ĦĝĠĦĜ ĦđĤĕĒĜ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ ěđĤėĕĒ ĦđđĐĘ ČĕĐ ĦđđĢĚĐ ĦėĤĞĚ ĘĘė ĦĤĔĚĥ ĦđđĢĚ ěĕč Ĥĥģ ěĕČĥ ĤđĤč ĕĤĐ .(ĐĘĕĚĐ ĦĕĤč ĦđĞĢĚČč) ĥđďĕģÅ ěđĤģĞ ĘĞ ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ ĦďĚĞĐĘ ĦđģĕēĤĚ ěģĘē .ęĘđĞĐ ĦČ ĥďģĘ ĕďė Ħčĥ ĤđĚĥĘ ģĤ .ęĦđČ ęČĐ :ďđĝĕĐ ěēčĚ ĕĠĘ ěēčĕĐĘ ĦđėĕĤĢ ěĘđė ĦđđĢĚĐĥ ěđĤģĞ ĦčĢĐč .ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĘĐĚč ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĐĕĠĘĥ ĐĝĕĠĦĐ ĐčĢĞĦĐ .ĐĒė ďģđĚ ĘĞ ĤčďĘ ĘĘėč ęĕĘđĎĘĎ ĐčĤĐ ĖėąĘė đĤčĞĥ .ĦđĥĕČĐ ĕĕēĚ ĥđďĕģĘ ęĕģđģĒ Ėė ĖđĦč .ęĕĜđĥ ęĕďģđĚ đĞĕĢĐ Đďđēĕĕĥ đĤĚČĥ ĕĚ ěčđĚė đĕĐđ .ĘČĤĥĕ .ęĕĕē ĦĤĥĠČĚ ĦĕĦėĘĐĐ ĐĞĕčģĐ ęĎ ěčđĚė ĦĞčđĜ ĐĒ ďđĝĕ ěđĤģĞĚ ČđĐđ .ĐĕĥĜČĚ ĦĞčđĦ ČĕĐĥ ĦĕĦėĘĐąĦĕĥĞĚĐ ĦđĜĥ 3.ĦđĕĒėĤĚ ĦđĕđĞĚĥĚ ĐĚė ěĜĥĕ ÅęĕĕēĐ ĘčđģĚĐ ěĚ ĐĜđĥ ĐĜčĐ ěČė ĥĕ .ęđģĚĘ ęďČ ěĕčĥ ĐĘČĘđ đĤčēĘ ČĘ ęĎ ČĘČ .ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē À ĦđĞĢĚČč ęĦđČ ĦĢĚĦĘ ěĦĕĜĥ .ĐĞđďĕĐ :ĐĒ ěđĤģĕĞĘ ĘĘėĐ ěĚ ęĕČĢđĕĐ ĦĥđĘĥ ĦČ ĤĕčĝĚ ęĎ ĤĚČĜ ęĐĕčĎĘ .000ąĚ ĤĦđĕ ĖĤđČĘĥ ěđĞĔĘ ĦđĤĥĠČ ęĎ ęĕĜđĥ ęĕďģđĚ ĦĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦĘ đĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐ .ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ ĘĘė Ęĥ ęėđėĕĒđ ěđĕĘĞ (ĔĞĚė) ĖĤĞđ Đĥđďģ Ęĥ ĝēĕ ĦđĕĐĘ ēĤėđĚ ĦđĕēĘ ĕĘč ęĕĕēĐ ĦČ ĥďģĘ ěĦĕĜ ČĘ ĕĤĐ .ĦđđĢĚĐ ęđĕģ ĘĞ Ĥėĥ ĦēĔčĐė ČĘ đĕĦđĞģĤģ ĦĘđČĎ đĚė .đĕĘĞ ĥĔđĜĐ .ĤėĒ ĐĘ ěĕČ ĐĤđĦĐ ĕĥĚđē ĦĥĚēč .ęĕĕēĐ ĥđďĕģĘ ēĦĠĚ ĕČĜĦ ęĐ ęĚĢĞ ęĕĕēĐ ĘĘė ĥđďĕģ ĖĤĞč ĐĞĕĎĠĐ ĐĘČĐ ęĕčĢĚĐ ĦĥđĘĥč ĘčČ ěďčđČĚ ĐĤđĚē ČĕĐĥ ďĞ ĖėąĘė ĐĔđč ČĕĐ ęĕĕēĐ ĥĕĎďĐĘ ďĕĠģĐ ğČ ĘÃĢĒ ěĤđĎ čĤĐ .ęĕďģđĚ ĕĜĥ ĥĕ đČ .Ħčĥ .ĦĕďđĐĕĐ ĦĝĕĠĦč ÅęĕĕēĐ ĦĥđďģÅ ĖĤĞĘ ęĎ ĝĕĝčĐ ĐĒ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĕĒėĤĚĐ ĖĤĞĐ ěėČ ęČ .ěĚĒĘ .ĦđđĢĚĐ Ęė ĦČ Đēđď ĥĠĜ ēđģĕĠ ĐĕĠĘĥ .ĐĕĦđĜĥ Ęė ĖĤđČĘ đĠģđĦč ĐĘĥ ěĜđėĚĐ ĔĝģĔĐ Ęĥ đčĘč ďĚđĞ ČđĐĥ ęđĥĚ .ĐėĘĐč đČĤĥ ęĕĎđĐĐ đģďĢ đĒ ĐĜĕēčĚđ .ďčĘč ęĕĕĥđĜČĐ ĥđďĕģÅ ďĞĕ Ęĥ čđĥē ďčđĤ ğģĥĚ ĕČďđđč ČđĐ .ěďčđČĚ ĖĘĚĕĘČ ĦĘēĜ ĦČđ ĐĦđďĕďčĚ ęĞ Ęĥ đĦđĐĒ .ĦđĕĘđĦģĘ ďđĎĕĜč .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐďĞĕ Ęė ĕđČĤĐ ĝēĕĐ ĘĞ ęĎ ČĘČ .ďģđĚ ĦđďĐĕĘ ĥĕĥ ěđĞĔĘ ĥģčĚ ĕĜČ ĤĦČĘ Ħĕĝēĕ Ęģ đĘĕĠČđ .ĐĤĒ ĐďđčĞđ ĦđĕĤĞ ĕđĘĕĎ .ĕĦĤčēĐ ěđĒĕČĐ ĦĤĕĚĥ Ęĥ ĦđĕĜĦĘĞđĦ ĦđčĕĝĚ ģĤ .ęĕĜĕĚĐ ěĕč ĐďĤĠĐ) ďđĝĕĐ ěđĤģĞ ĕĠĘ ěēčĕĐĘ ĦđėĕĤĢ (ĦĕĘĘė ĦđčĤĦĘ ęĕĕēĐ ĕđĘĕĞĘ ĐĠĕČĥ ĦđĠģĥĚ ěėČ ěĐ ęČĐ :ĐĒĐ ęĢĞĥ ĐēĜĐ ĖđĦĚ À ęĕĕēĐ ěĚ ĦđĘďčĕĐ đČ .ĦĕĥČĤ .(ěĕĚČĚĐĚ ĦĞčđĦ ČĕĐĥ ĦĕĎđĘđČĕĦĐ ěčđĚė ĐĜĥĕ .đĜĚĚ ĤĒĜĦĐĘ ęĕĤđĚČ Ħď ĕĥĜČĥ .‫הציונות ובחרה‬ ‫אחרי דורות של הצגת הגאולה‬ ‫ הגיע הזמן להשיב למרכז‬.ÅĐĥđďģÅ ĎĥđĚĐ ęĢĞĘ .ĕĜĤďđĚĐ đĒ ĐĝĕĠĦ ěđēčĘ ĕČďė .ĦđĜģďģďč ĘČĤĥĕ ĕĜč ĦĘđČĎ ĘĞ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ĤđĚČė ĞĕĠđĚ ęĎ .ęĚĢĞ ęĕĕēĐ ęĎ ČĘČ .ěĐč đĦďĕĚĞđ ĐÃčģĐ Ęĥ đĕĦđĕđčĕĕēĦĐ .ĦĕĜĥ ęďČ ěĕčĥ ĦđđĢĚĘ .ĕĜĥ ďĢĚđ .đĕĘČ ęĕĞĕĎĚ đĜĕĕĐĥ ĕČđđĘĐĥ .ĐĚđČĐ ĕĕēĘ ęĕĕĚđČĘĐ ęĕĕēĐ ĦČ ĦĤĥĠČĚ ĐđđĢĚĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥĐ .ęđĎĠ ĦđĤĒĜĦĐ ĦďďđĞĚ ĐĜĕČ ĕČďđđč ĦđďĐĕĐ .ęĕĕĎđĘđģČĐ ęĕČĥđĜĐ ĦČ ęĎ ęďĞĕč ĘđĘėĘ ĦđĜđĤēČĐ ĦĕĦĤčēĐ ĦđĘĕĞĠĘ ĐĕĎđĘđģČĐ Ęĥ ğđĤĕĢĐ ęĎ ĘčČ ęĘđĞĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐĕĕđĔĕč ĘĘė ĦČ ĤđĚČė ČĔčĚ đĜĕČ .ĔĤĠĐ ĕĕēĘ ģĤ ĞĎđĜ đĜĕČ ÅęĐč ĕēđÅ ěēčĚĥ ęČĐ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ěēčĚĐ :ĤĚđĘ ĐĢđĤ .(ĦčĥĐ ĦđĞĢĚČč) ěĚĒĐ ğđĎĐ đĘĕĠČđ .ĕđĜĕĥĘ ĦđĜđĦĜ ęĐĚ ĦđĘďčĕĐ čĥēĕĕ ĐĚđ ğĦđĥĚĐ ěđĤģĕĞĐ ČđĐ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ .ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ČđĐ ĕĝĕĝčĐ ďđĝĕĐĥ ĤđĤč .ĦĘđĒĐ ĘĞ ęĕĤčďĚ đĜēĜČ đĚė ďđĝĕ ĕĎĥđĚ ęĎ ÅĐĥđďģ ĦĚĦđēÅ ĦĞčĔĐĘ ğČđ Ħĥđďģ ĦđĞĢĚČč) čēĤĚĐ .ĦđďĐĕĐ čĘ ĦČ .ĦĕďđĐĕĐ ČĕĐ ĐĘČĥĐ .

ĕĚđČĘ ĘČ đĦđĕĐč ĐĜĚČĜ ĐĕĐĦĥ đĦĥČĚ ĥĤđď ĕČĜģ ĘĞčĥ ęĥė ģđĕďč .ěčĤđēĐ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐďčđĞč ĐĢđĞĜ ĐĕĦđĤđďĘ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĐĘđČĎĐ .ĕďđĞĕĕ ĦđĔĥĠč ČĕĐĥ .ęĕĔĝĕģĜĤĠĐđ ęĕČĦčĥĐ ĦđĕĢČĕĤđ :ďđĞĕĕĐ ĦđĕĜĤďđĚ @ ĝđĦČĐ čĘč ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĞĚĔđĐ ęĕĜĥĐ ĦđčĤč Ĕģĥ Ęĥ ęĕĚĕč .ęĐĘĥ ęďĕĦĞ ČĘČ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ěĕĕĜĞ ęĘđĞĐ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĒēč ĕĘĝĤčĕĜđČĐ ěĠĐ ďđďĕē čĤģč ĤģĕĞč ěĎđĞĚĐ .ęĕĕĤĥĠČ ĕĦĘč ęĕČĜĦč ĦĕĦđĤĕĤĥ ĐĜĕČ ČĕĐĥ .ěėđĝĚ ęĦđē ĕĘĞč đĕĐ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęđĕĚđĕĐ ĕĕē ģĤ ČĘ .ĐČĚđĔ ĕĤĞĥ ĔÃĚč ĞđģĥĘ ĤĥĠČ .ęĕĥĤĚ ĐĤģĚ Ęėč ĘčČ .ďĞĕ ĤďĎđĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ .ĐĘđČĎ Ęĥ ęčĢĚ ĘđĚ .(ĕđČĤė đĜėđĐ ČĘ đČ) đĘĥč ČĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜđčĕĤĐ đĕĐ ęĕĕđĒčĐ ęĕčĢĚĐ ĘčČ .ĐĘđČĎ đĤčĝĥ ĕĠė .(ęĕČĕčĜĐ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ěđĒēč Ĥčė ęĕĕĘĝĤčĕĜđČ đďģĚĦĐ ĦĕĜĤďđĚąęđĤĔĐ ĐĠđģĦĐ Ęėč .ĝĝĦ ČĘ ĐĘđČĎĐ ěĕĕ ĘĕĢĚĐ .ĕĘĝĤčĕĜđČ ěčđĚč ĐĘđČĎĐ ěđĒē Ęĥ đĥđčĕĎ ĦđģĒē ĦđĚđČ ĕďĕąĘĞ ĘĠĥđĚĐ ęĞė ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĕđđĐĐ ģĤ ČĘ ĕĚĕĔĠđČ ģĠđČ ĎĕĢĚđ ĐĘđČĎĐ ěđĒē Čč .ĕčđĕē ěđĕĞĤĘ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĖĠĐ đĘĘĐ ĞĕĠĥĚ ČĘČ ęčĢĚ ĕčĎĘ ĥđČĕĕĚ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ģĤ ČĘ .ĐĘđĎč ĐĘđČĎĐ ęđĕ Čđčĕĥ ďĞ ĐčĕčĝĐ ěĚ ĘďčĦĐĘđ ďĚĞĚ ĦČ ģĕďĢĕĥ .ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĘ Đĥďē ĐĤďĎĐ ģĕĒēĐĘ ďđĞ đĜĜĕČ ĐĘđĎč ĕďđĐĕĐ Ęĥ đďĞĕ ęČ .(ĦĕďđĐĕĐ) ěĕČ .(ĦĕĥČĤč ĕĤďĝ ĕđĜĕĥč ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ Ęĥ đĒĐ ĦĕĦďđģĜĐ ĦĕĜĕďĚĐ ĦđĞĚĥĚĐ Ęĥ ĐĥđďĕēĘ ęĕĘėĐđ ęĕČĜĦĐ ĤĥČė .ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ Ęĥ ďĞĕĐ ĦđĕĐĘ ĖĠĐ ĐĘđČĎĐ ĦĕĤčÅ Ęĥ ĐčĕĔ ĦČ ĤĕďĎĚ ČđĐ ěĕČ ĘčČ .ĦđčĥĜĚ Ĥčė ěčĤđēĐ ĦđēđĤ đĘĘĐ ęĕČĕčĜĐ ěĚ ģĘē ĘĢČđ .ęĕĕĚđĕĚđĕĐ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ Ęĥ .ĤĥĞąĕĤĦč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĤđď ĕĜčđ ĐčĤē ĘČĤĥĕ ĦėĘĚĚ .ĕďĕĦĞĐ ĘČģĒēĕ .ĦĕďđĐĕĐ ÅďđĞĕĕĐ đģčďĥ ęĕĕĎđĘđĔėĝČ ęĕĝđĦĕĚĘ ďđĎĕĜč :ěė ĘĞ ĤĦĕ ĕĔĤģĜđģ đďđĝĕč ČđĐ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ .ęĕĕēĐ .ĐĤģĚč ČĘ .ęĞė ęĐĘĥ ĦĠĦđĥĚĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ęĎ ČĘČ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ěđđĕė ĥĕĥ ĦĕďđĐĕĐ ďĕĦĞ ČđĐĥ ęđĥĚ ğđČĥĘ ĥĕ đĕĘČĥ ďĞĕ ĐĘ ĥĕ ČĘČ ěđĕĞĤ Ęĥ ĦđĕĦĜđĞĐ ĦđĝĕĝĦĐ ęĎ .Ėė .ĘĞđĠč ęĘđĞĐ .ĐĘĠĜ Ĥčė ČĕĐ ĦČ ęĎ ĝđĠĦĘ ĥĕ ĐĒĐ ĤĥģĐčĥ ĐČĤĜ .ĦđĘĎ Ęĥ čĢĚč ĐĚĕĕģĦĐ ěėČ ĐĕĦđĜĥ čđĤčĥ ĤĥĠČü ęĜĚČĥ ĝđĦČė ĐĒĐ ěđĕĞĤĐ ĦđčĕĥēĘ ĖđĤĞ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĤđĚĕĥ ĦČđ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦēĕĘĢ ĦČ ĐĝĕĠĦĐ ďģđĚĘ ĖĠĐ ČđĐ .ĘČĤĥĕ ĤēČĘ ęĕĜĥ ĦđČĚ ĐĚė ęĎđ .ĦĕĚđČĘ ĕĤĚĎĘ ČĕĐ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĐĦĤđĥč .ĦĕďđĐĕĐ ĦđĤĕēĐ Ęĥ Đĥđďĕēč ČĔčĦĚĐ ěđĕĞĤ .ěčĤđē ĦđčģĞč ģĤ ČĘ ĕďđĐĕĐ ĦđĠđģĦč ęĎ ĐĤģĚ Ęėč ĘčČ .ďđĞĕĕ ęĎ ĐĒĐ Ęĥ .ęĕĘĥđĤĕč ÅĐ ĤĐč ĦđđēĦĥĐĘ ĐďģđĚč ďĚđĞ đĜĕČ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ :Ĥčď Ęĥ đĚđėĕĝ ĦđēĦĠĦĐĐ ĕĤĠ ČđĐ ČĘČ .đĜĚĚ ĕčĎĘ ęĎ ČĘČ .ĐĘđČĎĐ Čđčč :ęĘđĞč đďĚĞĚ đČđčĕ ęĕĚĞĐ Ęėđ .ęĕĝģđďđĦĤđČąČĘĐ ęĕďđĐĕĐ đĥģĕčđ À ĞĕčĤĘđ ĥĕĘĥĘ .ďēĕ ęĎ .đĚĢĞĘĥė ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ đčĢĚ ĕčĎĘ đĕĐĕ đĦďđ ĘČĤĥĕ ęĞ .ęĚĢĞ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ĦđĠĕČĥč ęĕďđĐĕĐ ĦĕĦđčĤĦđ ĦĕĜđēĔĕč .ĥđďĕģ ĦĞĕčĦ ĦČ ĤđĚĥĘ ĖĤđĢ ěĕČ .ęĕďđĐĕč ęĎ .ĐĘĕēĦėĘĚ ĦđďĐĕĐ Ęĥ ěđĕĞĤ Ęĥ đĦđĕĒėĤĚ ęĎ .(ČĤģĚč ĦđčĤ ĞĕĠđĚĥ ĕđĚĕď) đĘ ģĤ ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ ĞĕĠđĚ Đčĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĞĠĐ ĕĤĠĝč ČđĐ .ĘĤđĎĐ ĦĕĤč .ďđČĚ Ğčĕģ ęÃčĚĤĐđ) ĘČđĚĥ ČĤđĚČĐ ĦđĠĕĤēč ČĔĕčĥ ĕĠė ČĘČ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ĐĒĐ ęĘđĞĐ ěĕč ěĕČÅ :(ĐėĘĐė ĦČĒ ĦĕĔĝĕĚ ĐĜđĚČ ęđĥ ČĘđ) ÅďčĘč ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥ đĘĕĠČ ęĐčĥ ęĕčĢĚ đĕĐ .đĐĕĚĤĕ .ęĕĚĞĐ čđĤ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ďđĎĕĜč ĘĤđĎĘ ĥĕĥ ĤĚĕĕĦĕ đĐĥĕĚĥ ČĘĘ ęĐĕĦđĤđģ ĤđČĕĦ ěđĕĞĤ .ĘĠĥđ ěčĤđē ĦđĠđģĦ .ĥďē ďĞĕ đĘ ĥđĤď ĒČ ĕė .ěđĚĞ À ĐĒĐ ęĕđĝĚĐ ęĞĐ ęĞ ĦĕĤč ĦĤėĥ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐĤđĥčĘ ĐĤĚđĕ Ęė ěĕČ ęĎ .ďĞĕ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĥĕĥ ĐĜđĚČ ĖđĦĚ ĞčģĦĐĥ ĕĠė ĐĘđČĎĐ ěđĕĞĤ Ęĥ ĕĘĝĤčĕĜđČĐ ĕđĚĕďĐ ęĕĕđĔĕč ĘĞ ěĞĥĜĐ) ĦĕĜĤďđĚĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĕĤĐ .(ÅĐĚďČĐ ĦČ ĎĕĢĐĘ ĤĚĕĕĦĚ ČĘ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ęĕĐđĘąČĐ đĘĕĠČ ĐĦđČčĥ ęĥė .ĐčĤďČ .đĕĜĠĚ ĘďčĦĐĘ ĥĕĥ ęđĕČĐ .ĕĜĤďđĚ ĕďđĐĕ ĘĞĠĚ ČđĠČ ČđĐ ĦĤđĝĚ ĦČ đēĜĒĥ ĐĘČ .ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē Ęĥ ĔĞĚĘ .ĐĢēĚĘ ĦđēĠĘ À ęĐĕĦđčČ ĕēĐ ĕďđĐĕĘ ďēđĕĚč .ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅĘ ğđČĥĘ ęĕďđĐĕ ęĜĕČĥ ęĕčĤ ĘĞ ęĎ ĦđĤĚĘ :ģđďđ .ěėĚ ĦđēĠĥĚ Ęė Ėč đėĤčĜđÅ) ęĐĤčČ ĕĚĕč ęĕĕĘĘė ęĕĤđėĒČ .đĐĕĞĥĕ :ęĕĤēđČĚ ĤĦđĕĐ ęĕČĕčĜĐ :ĕĤģĚ đĜĕČ ĕđĦĕĞĐ .ĞĕĎĐĘ ĦđčģĞč ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘ đČč ĐĘđČĎĐ ęĞĠ ČĘ À ĦđĕĜđĕē Ęĥ ĕđĔĕčė .ĐĘđė ĦđĥđĜČĐ Ęĥ ĐĢĤĞĐĐ ďģđĚč .Ęđėĕčė .ęĕĜėđĝĚĐ ęĕčĢĚĐ đĕĐ ĐĘČ ĤĥĠČĚė ĥĤĠĦĐ ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎĐ ĦĘđČĎ ěđĕĞĤ ĤĥČė ĕĚĕč :ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐĚ ĤđĤēĥĐ ĦČ (ĞčđĦ ğČ ĕĘđČđ) (ĐĜđďĜĐ ĐĠđģĦĐ ĕčĎĘ ěđėĜĐ ĎĥđĚĐ ČđĐĥ .ęĜĚČ .ĕĚđČĘ ĘČė ČĘČ ĕĘĝĤčĕĜđČ ĘČė đĚĢĞ ĕĐđĘąČ ČđĐ ęđėĘĚđ čČđĚ ĕĐđĘąČ ČđĐ ĥđĚė ĐĠđģĦ Čģđđď ĐĤĒ ĐďđčĞĘ đĦđďĎĜĦĐ ĦČ ĥĕĎďĚ ČđĐđ .ĦĜėđĝĚ ĐĦĕĕĐ .ĘđďĎĐ ęđĕČė ĝĠĦĜ ĕďđĐĕąČĘĐ ĘĤđĎ ČĘ ČĘĕĚĚđ .ďēĕ ęĎ ĕĘĝĤčĕĜđČĐđ ĕĚđČĘĐ .ĦĞĔĤģĚ ĐďđĐĕ ĦėĘĚĚđ ďĕĦĞ čĕĢĐĘ ĖĕĤĢ ĕĜčĤđēĐ ĐđđĐĐ ĘđĚđ .

ĦđĞđčĥĐ ğđĤĕĢĐ .ĦđĤĕēĐ ęĕďđĐĕĐ ĦČĜĥĘ ĐČĕčĐ .ĘđĝĠ đĜĕČ ĦĕĜĔĤĠ ĐģĕĦČ ēđĠĕĔ ČđĐ ĕĥĞĚĐ đĥđĤĕĠĥ ęđĎĤĦ ČđĐ ĐĘĥ ďđĝĕĐ ěđĤģĞĥ ĐģĕĦČ .ĐĜĚĒč ĤĦđĕč ĦĕĦđčĤĦĐ ĐĚđČĐ ĐĘ ĐģĠĕĝĥ ČĕĐ ĦĕĜĚĤĎĐ ĐĚđČĐ Ęĥ ĦĕĦđčĤĦĐ .ęĕĢČĜĐ đĤčĕď .ĦĘďčĜĐ đĦđĐĒ ĐĞđĜĦĐ ĦĝĤĎ ĕĠĘ ĤģĕĞč) ĐĦĞĚ ĤđĚČ .đĜĕĚĕ Ęĥ ĦđĕĒėĤĚ ĦđĕĘČĤĥĕ ęĜĥĕ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĘČĚĥĐ ĐĜēĚđ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĐĘđČĎĐ ĦđĚďč ČĢĚĜ ĐĒĐ ďĞĕĐ .ĐĕčĕđČ ĕĜĠĚ ĦđĘĕĞĕč ěĜđĎĦĐĘ .ěđďĕĞđ ĥđďĕģĘ ģđģĒ ęĕĕē ęđēĦ Ęė .ęĕĤđēĥĐ ĤđĤēĥ .ĦĚďđģĐ ĦČ ęčĎ ĕĤđēČĚ ĖĕĘĥĐĘ :ďđĞĕĕĐ ĦĝĕĠĦĘ ĘĕĘė Ęĥ ęĘĤđĎč ĦĕďĞĘč ďģĚĦĐĘđ .ĕďđĐĕ ĤĝđĚ Ęĥ ĕčĕĔģĕĠ ĕđĚĕď .ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěĕČ .ěđĕĘĞĐ ĔĚĕĤĠĐ ĐĕĐĕ .ĦđĤĕēĐ ĦĞĕčĦ .Ęđėĕčė .ĦĕĥČĤ ĐĘđČĎĐ ďĞĕ ĦČ ęĎ čĢĕĞĥ ČđĐąČđĐ (ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ) ěđĒēĘ ĘďđĚĘ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđĠĕĝĐ ĖĠĐ .ĦđĚĘĥ ĕďĕĘ .ĘĤđĎĐ ęĕĜėđĚ ęĜĕČĥ đĔĕĘēĐ ęĕďđĐĕĐĚ ęĕčĤĥ ďĞ .ĐėđĦĚđ ĐĕčĎ ĘĞ ĦĕĥĞĜ ďđĞĕĕĐ .ěĦĤđĥč ĦČ đēď ęĕďđĐĕĐĥ .ĘĤđĎĘ ęĎ ĐĥĞĚĘ ĐĚĕČĦĚ ĐĥďēĐ ĦĕĜđĕĢĐ ĐĕėĤĤĕĐĐĥ čĘ !ęĐč ĕēđ :đĚĢĞ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ Ęĥ ĕĚĕĜĠĐ đĜģđĕďĘ .ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ěđĒē ĖĕĤĢ ĐĕĐ .ęČĘĝČĐđ ĦđĤĢĜĐ ďĢĚ ČđĐĥ ģĤ ČĘĥ ęĞ đĦđČĚ ĐďĕĘĝ Ęĥ ĦĕĘĘė ĐĥđēĦĘđ 14 ĘđďĎĐĦčĥ ĦđĤĚĘĥ .ĦĕĚĤđĠĤĐ ČđĐ ĐĘđĎč ęĕďđĐĕĐ ďĕģĠĦ :(ĦĕĝģđďđĦĤđČąČĘĐ ęĕčĤ ęĕďđĐĕ ęĕĘĘđčĦĚ ęĎ .‫לצרת היהדות‬ ‫כשם שפסח‬ .ĐčđĔ ĦđĕĠė .ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĦĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĖĤď ĘĞ ĐďĕĚĞĐđ .ęĕĕēĐ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ đĒ ĕė ęČ .ČĘĠĦĐĘ ęđģĚ ěĕČ .ēĝĠĐ Ďē čĕĢĚĥ .ĤĦđĕ ĤēđČĚ čĘĥč ĦđĚďč .ďđĞ ęĕďčĞđĥĚ ęĜĕČ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ Ęĥ ĦĘĘđėĐ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ĐĢĕĚēĚ ĦĕĥđĜČĐ ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚ ěđģĕĦč ĦđģĠĦĝĐ ČĘ À ĖđėĕĒđ ĥđďĕģ ČĘČ (đĚĢĞ ĕĜĠč ěčđĚė ĖĤĞąčĤ ďĞĕ) ęĕĝēĕĘ ęĕĞĎđĜ ęĜĕČĥ ĐĘČ ęĎ .ęĕĕēĐ ĥđďĕģ À ĥđďģ ĕđĎđ ęĕĜĐė ĦėĘĚĚ ČđĐ .ĐĘĕĘē .ĕĘĝĤčĕĜđČ ďđĞĕĕ ČĘ ĕČďđ .ĦĕčĕĔĕĒđĠĐđ ĦĕčĕĔĎĜĐ .ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚēč Ĥčė ĞĕĠđĐĘ .ĥďģĚĐ ĕĦč .ęĕĢČĜĐ ĦĜĕēčĚ .ęĕďđĐĕĐ ęĕĘČđĔģĘĔĜĕČ .ĕďđĐĕĐ ĤđĠĕĝč ďđĞĕĕĐđ ĘĤđĎĐ ĕĝēĕ Ęĥ ĦČ ęĎ čĢĞĚđ čĕĦėĚĐ .ĦđĞđčĥ Ęĥ đĚđĕģĘ ĕēĢĜ ĕČĜĦ ĐđđĐĚ ĕĘĕĕē Ęĥ ęĚđĘĥĘ ĘĘĠĦĐĘ ĕĜđĤģĞĐ ĕďĤēĐ čđĤĕĝĐ Ęĥ čĤđĢ ĕđĔĕč ĐđđĐĚ ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĐĚđĘĥĘđ ĘÃĐĢ ĕďĤēĐ čđĤĕĝĐ ęĢĞĚ ĦđēĠ ČĘ ĦĞđđĥĚ .ěĕĕďĞđ .ęĕďđĐĕĐ .ĖĠĕĐĘ ČĘđ .ďđĞĕĕĐ ĦĠďĞĐč đģčď Ėė ĕďė ďĞ .ďđĞĕĕĐ ĦĕĤčđ ĘĤđĎĐ ĦĕĤč .ĦđĜđĝČđ Ęĥ ĕĘČĔđĔ ěďčđČĘ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčđ .ĐĒ ĤĥģĐč .ĤđĚČė) ÅĕďđĐĕ ĤĝđĚÅė ĤďĎđĚĐ .đĘĘĐ ĦđĚđģĐ ĕĦĥ ěĕč ěĕĤđēąěč ĖĘ ěĕČÅĥ ĐĞĕĦĠĚĐ ĐĞĕčģĘ ĘÃĒē ĦČ ČĕčĐĥ ĦđēĠĘ) ĤĤēđĥĚ ČđĐĥ ěđđĕėĚ .Đč ďđĚĞĘ ďđĞ ĖėąĘė .ĦđĞđčĥĘ ęďđģ ēĝĠĥ čđĥ ĤĕėĒĐĘ ĕČďė ĐĘČĘ .ďđĞĕĕĐ ĦĠďĞĐ Ęĥ ĕĦđĘĎĐ ĝđĦČĐĚ ĦđČĥĜĦĐĐđ ĒđčĐ ĦČ ęĎ ĦđēďĘ ĥĕ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐ ĐĘđĎĐ ĦđďĐĕ Ęĥ ęĕĤēČ ęĕĎđē ęĎ ĘčČ .ĕďĕĦĞ ģĠđČ ĥĕ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ČĘ đčĥ čĢĚ .ďĎĜĚ .ęĕčĤ ęĕĘČđĥĥ ĕĠė .(ĦĕĦď ĦđĕĦĕĘđĜđĚĘ ĥđďĕģ ĦĝĕĠĦ .ĦĕĢČĜĐ čĘč Čģđđď ĐĤĤēĦĥĐ đĒė ĦđĕĦĕĕēĥ ĐĤģ ĖĕČ ĐĦđĘĞĦĐ .ęďČąĕĜč ěĕč ĦČĒ .ĘĤđĎĐ .(ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ĥđďĕģđ čēĤĚÅĚ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ģĘĝĘ Ęđė ęďđģ ęĜđĢĤč ĖėąĘė ěĕĔđĘēĘ ęĦđČ ģĘĝĘ Ĥčď Ęĥ đĠđĝčđ .ĥĕČĘ ďčĞĦĥĐĘ ČĘ đĒ .ÅĐĤđĦč ģĝđĞĥ ĕĚ ČĘČ .ĐĚďČĐ ĕĜĠ ĘĞĚ ĐďĕĚĤĕĠĐ ĦČ ğđĝąğđĝ ĖđĠĐĘ Đĥģĕč ĦđĜđĕĢĐ ďđĞ ČĘ .đĚĢĞĘ ĐĥĤĚ ęĎ ČĘČ .ĐĚđď ēđĤč ęĕĥĜČĐ) ÅĦđĞđčĥ Ęĥ ęĕďđĐĕĐÅ ěĚ ĔĞĚ ČĘ ęĕĥēđĤĥ ęĕģĝđĞĐ ęĕĕĦď .ĘĘėč ĦĕĚđČĘĜĕčĐ ĐĘĕĐģĐ ęĎ .đĦđČ čĢĞĘđ đč ĔđĘĥĘ ďđĞĕĕąĘĤđĎ ĦĕĕėĤĤĕĐĚ ęĕĜđĕĢĐ ĦďĕĘĝ ĐĠĕĤē ĐĦĕĕĐ ĥēėĦĐĘ đĥģĕčĥ ęĕčĤ ęĐĕĜĕč đĕĐĥ ďĞ .ĐĔđĚĐ ēĕĥĘ ęĒĕĘĔĜĚďĜđĠĐ Ęĥ ĕĜēĢĤĐ ēĕĥĘ ęĎ ěčđĚėđ .đĚĢĞ ĕČčĢĐ ĦđĤĕĥč ğĦĦĥĐĘ ĕĥĞĚĐ ĕďđĐĕĐ ďĞĕĐĥ ęďđģ đĜĤĚČ :ěđĤēČ čđĥē ěĕĕĜĞđ ĐđđĕĐ .ęĕĜđĕĢė ęĚĢĞ ęĕĐĒĚ ğČ ęģĘē .(ďđĞĕĕĐ ĦĕĤč) ęđĕĚđĕĐ ĘĤđĎĘ Đčĕĥ ĦđĐĒĐ Ęĥ đĘĘĐ ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĤĕĢĐ ĕĜĥ ěĕč ĕĝēĕ ęĕĚģĤĜ .ĕĜđčĕĤ ĘĤđĎĘ ĦĕĜđĕĢĐ .ĦĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĦĝĕĠĦ ęĎĥ ěĚĒĐ ĞĕĎĐ ĕďė ČĘ .ęĕĕēĐ ĥđďĕģ Ęĥ ěčđĚč .ĕĤģĥ ęĞĠ ČĘđ .ĦĕĚĝđģĐ ĕĘđČđ .ęĕĥĜĐ ěđĕĞĤĚ ĦđĤĕĥĕ ĦđĞĠĥđĚ ěĚĢĞ đĘĘĐ ĦđėĠĐĚĐ ęĎĥė ĞčĔĚ) ĕďĕĦĞĐ đģĠđČĚ ĦđēĠ ęĜĚČ :ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ĦđĝĜėĦĐ Ęĥ ěđĒēĐ ęĞ ĦđĐďĒĐĘ đĥģĦĐ ęĐ .ĕĦďĐ ęđĎĤĦĐ ęĎ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ .ęĕĕēĐ ĥđďĕģ .ęĕĤčďĐ .ĐčĤďČ .ÅěđĕĘĞĐ ĞĒĎĐ ĦđėĘĚč ęĘđĞč ěđĔĘĥÅ ĘĞ .ěĕĔđĘēĘ ęĦđČ ďĠģĘ ğČ ĞĕĢĐĘ ĖĕĤĢ ĕďđĐĕĐ ęĘđĞĐĥ ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěĕČ ĦđđĢĚ ĎÃĕĤĦ Ęĥ ěĢđĚĕČ ĦČ ęĘđĞĐ ĦđĚđČĘ ęđĕė ęĘđĞĘ ĞĕĢĕĥ ĕđČĤ ěė ĘčČ .ĕĔĜďģď ĐĥĞĜđ ĖĘđĐĥ ĕĜđĘĕē ęĘđĞ ěĕčĘ .ďđĝĕĐ ĦĚđģė ĐĦĞĚ ĦĝĠĦĜ ĐĘ ĤđĝČ ĤģĕĞčđ .ČĕĐ Ėė ČĘđ .ĕĠđĝđĘĕĠ ěĠđČč ĤĦđĝė ģĤ ČĘ ĝĠĦĜ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ đčĕĢĐĥ ďđĞĕĕĐ ĦČ ĘĞđĠč ěėĝĚđ ĘĕĞĤĚė ĝĠĦĜ ČđĐ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĕĔĜĜĕĚđďĐ ĦđĞĢĚČč) ęĚĢĞĘ ęĕĜĚĤĎĐ .ęĕĚĤđĠĤ .ĐĘĥ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ ĘČĕďĕČđ .ďđČĚ ęĕĜĕĕĜĞĚ ěĕĘĚđĎ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎĐĥ ęĕĜĞđĔĐ ĥĕ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĞĚĥĚ ĦĘĞčĘ ĖđĠĐĦ .(ÅęĐč ĕēđÅ ěđĤģĞ ĦČ ĤĤēĦĥĐĘ ĦĘđėĕĐ Ĥĝđē ęĥč .ĐĘĥ (ĘĤđĎĐ ĦĕĤč) ĕĤđĔĝĕĐĐ ďĞĕĘ ěđđėĚ ĐĘđČĎ ĘĞ ĕĕē ęđēĦč ĐĘĥ ďĞĕĘ ěđđėĚ ČđĐĥ đČ .ĦđĥđĜČĐ ĦĘđČĎ ĐĘđČĎĐ ĝđĦČ ĦČđ ęĚĢĞ ĦČ đĚĦĤđ ĐĒĐ ěĠĐ ĦČ đĢĚĕČ ĤđĤēĥ À ĦđĜđĥ ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđėĠĐĚ ĦđĤĕĥĘ ĕďđĐĕĐ À ęĕĘĞđĠĐ ďĚĞĚ ĤđĤēĥ .ďđčĞĥĚ ĤđĤēĥĐđ ĦđĤĕēĐ ďĞĕ .ĕĤđĔĝĕĐĐ đģĠđČĚ ĤĦđĕđ (ęĕĘĥđĤĕč ÅĐ ĤĐč ęĕĚĞĐ Ęė .ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČčĐ Ęĥ .ĐĕĐ Ėė đĘĕČ ĘčČ .ęĕĕĘĤčĕĘ ĖėąĘė ęĘđĞĐĥ .ĐģĕĦČĐ ĎĥđĚĘ ğČ ęĕĦĞĘđ ĐĥđďģĐ .ĦĕĥđĜČĐ ĦđČĕĢĚĘ ęĎ ĘčČ .ĦđĤĕēĐ đĒ ĐĕĢČĕĤđ .ęĕčĤ ĦđĞĚĥĚ ĦČ ęĕĜĠĐĘđ ĘėĞĘ ęĕĥģĦĚ ĕĜđĕĢĐ ĕđĐĕĒĐ .(ęĕďčĞĘ ęĕďčĞ ČĘđ ęĐ ĕĕďčĞ) ĐÃčģĘ ČĘČ .ēđė ĘĕĞĠĐĘ ęĕďđĐĕĐ đĘėĕ ČĘ ČĘĕĚĚ Đčĥ ĦĕĦđĘĎ ďđĝĕ ĎĥđĚė ĐēĕĜĚ ĦĕĤđģĚĐ ĕďđĐĕĐ ĤĝđĚĐ ĦĝĕĠĦ ĐĞĤėĐĐ ĦČ ęĕĜėĝĚ ĐĘČđ ĐĘČ .ĦČĒ ĦĚđĞĘ .ÅęĐč ĕēđÅ .ĕĥđĜČ ĖĤĞ đČ ęĤđĎ ęđĥĘ .ĦĕĚĕĔĕĎĘ ĕČđđĘ ĦČĢđĦ ĐĕĢĒĕĘĕčĕĢĐĥ ĕĒėĤĚĐ čđĔĕģĘ đĚĢĞĘĥė ĕĜđĕē ęĕĕēĐ ęĘđĞ ěĕč čđĔĕģ :ęđĕė đĦĕČ ĦďďđĚĦĚ ĦĕĥđĜČĐ ĎĥđĚ ęĢĞĘ ĤėĜĦĚ .ĦđďĐĕĐ ĦĤĢĘ ĦĚďđģ ęĕďđĐĕĐ ĦĤĢ ęďđģ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęďĕĦĞ ČĘĕĚĚđ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕĐ ĤĕĢ ęĎ Ęčĕģ .ĕĎđĘđČĕďĕČ ěĕĚĕĘ ČĘČ đĚė .ďđĞĕĕ ĦĥđēĦ ěĕČ ďđĞĕĕ ĦĕĜĚĤĎĐ ĐĚđČĘ čĢĞĘ đĥģĕč ęĕĢČĜĐĥ ĞĎĤč đĕĠđČĥ ĖėĘ čĘ ęĕĥĘ ČĘĥ đĘėĕ ČĘ ęĐ .ĕĔĝĕĘĔĜĚďĜđĠ ĐĥĞĜđ ĖĘđĐĥ ĕĦď (ĕĚČĘĝČĐ ĐĤģĚč đĚė) ęĕĦĞĘđ ęĐĚ ĘďčĦĐĘ ĥģčĚ .ĘĤđĎĐ ęđēĦč ĦĕĒėĤĚ ĐĘČĥĚ ĖĤĞĘ ĦđĜĚČĜ ĦčđĔĘ .ĦđĤđďĘ ĐĞĕčĦĐ Ďēč ģĤ ĐČč ĕčĕĔĕĒđĠ ďđĞĕĕ ĦčĢĐč ĐĦĚĘĥĐ ĘčČ ĕĘ ęĦĕĕĐđ :ďđĞĕĕĐ ĦĕĤč Ęĥ ĐĦĦĕĤė ęĞ .ģđĕď ĤĦĕĘ .ĘĤđĎĐ ĦĚđģ ĦČ ěėĝĦĥ ąęĕĜĠ ĦđĘČĥĘ ęĎ ďđČĚ ĦĕĔĜđđĘĤ đĒĐ ĐĕėĤĤĕĐĐ ěĕĚĕĐ ĐĜēĚ ĖđĦč .đĘĥĚ ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐĕĢČĕĤđ À ęĕĕēĐ ĥđďĕģ À ěđĕĞĤč ĦđģĠĦĝĐ ďđĞ ČĘ :ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ Ęĥ ĖĤĞĐ ĐĤđČėĘĥ ĕĚ Ęĥ ęđĕĚđĕĐ ĕĕē ěđģĕĦ ęĎ ČĘČ .ęĕďđĐĕĐ đĕē ęėđĦčĥ ęĕĜđĥĐ ęĕĚĞĐ ĦĢĘĠĚĐ ęĞ đĒĐ ĐČĜĥĐ ěčđĚė ĐĞĕĎĐ ČĕĥĘ .ĕďđĐĕĐ ďđĞĕĕč ģđĝĕĞĐ ęĞ ęĕĐđĒĚĐ (ÅĦĕďđĐĕ ĦđčĤĦÅč ęĕģĝđĞĐ ęĕĜđĘĕē ęĎ ęĕĦĞĘđ ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐ ęĞ ęĕĐđĒĚĐ ęĕĥĜČĐ) ÅēĝĠ Ęĥ ęĕďđĐĕÅĐ ĕĠĘė .ďđĞĕĕĐ ĦĚđģđ ĘĤđĎĐ ĦĚđģ .‫קודם לשבועות‬ ‫וממילא עתידם‬ ‫של היהודים‬ ‫קודם לעתידה של‬ ‫היהדות‬ .ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęė Ęĥ ģĜđĕ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ĝđĦČĥ ĤđĤč .ĦĘĘđė ęĕĕē ĖĤďė Ęĥ ĦĕĦđĐĚĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĤđĥčĘ ĕĘĝĤčĕĜđČ ęđĎĤĦ ęĕĕē ęđēĦ ęđĥ :ĐĘđĠėĐ ĐĦĝĕĠĦ ĘĞ .ęĐĘĥ ÅĐĕēĚĐ .ÅęĕĚĞĐ Ęė ěĕč ďĤđĠĚđ ĤĒđĠĚÅ ďđĞĕĕĐ ĦĤĚđĕ ěĕč ĤĞĠĐ .Åĕďąĥ :ěė ĘĞ ĤĦĕ .ĕďĕĦĞĐ ĦđđĢĚĐ ďĢĘ .ĤĚČĜ Ĥčėĥ ĕĠė .ĕĘĝĤčĕĜđČ ďđĞĕĕĘ ĕĚđĐĦ ďđĎĕĜč ďĚđĞ đĤčĕď đĕĘĞĥ ďđĞĕĕĐ Ęĥ ęđģĚč .ĤēČ ĕĥđĜČ ďđčĞĥ ĘėĚ (ĥĕĎĤĐĘ ĤđĚČ Ėė ĐĕĤđĔĝĕĐĐ Ęĥ ĐĕĦđĜĥ čđĤč .ĘĤđĎĐ ĦČ čĢĕĞĥ ČđĐ ďđĞĕĕĐ ĦĕďđĐĕĐ ęĐ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ďĞĕ ĘĞđ ĦđĤĕēĐ ďĞĕ ĘĞ ĐďĕĚĞĐ ĦđĜčĤđē Ęĥ ĐėđĤČ ĐĤđĥĘ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ đČĕčĐĥ ĦđĜčĤđē ĕĜĥĘ ĐČĕčĐ ĦđĤĕēĐ ĘĞ ĐďĕĚĞĐ .ĐĦĞĚ .ĦđĘďčĐ ĕĠĘČ ğĘČ ĘĕďčĐĘ .ÅęĞ ĘėĚ ĐĜđĥ ĐĕĐĦ đĦďÅĥ ĕĜč ĦČ ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ ğĕĤĔĐ đĘĤđĎ ĦđčĕĘĞĘ ĕďđĐĕĐ .ĤģĕĞė ĘĤđĎĐ ĦďĚĞĐĘ ĤģĕĞė ďđĞĕĕĐ ĦďĚĞĐ ěĕč ĕĔĝĕĜđēĔĕč ěĕĚĕĘ ČĘ ěČė ĐĜđđėĐ À ęĐĕĜĕčĥ ęĕĜĚĕĐ ĦđĜđĕĢĐĚ ĞđčĦĘ ęĕĥģčĚ .ęĕĕēĘ ĤėĜĦĚ .(ĕďđĐĕĐ ęĞĐ Ęĥ ĕĥĚĚĐ đďĕĦĞ ęđďĕģč .ĦĕďđĐĕĐ ĐďĕĚĤĕĠč ĦđĜđĕĢĐ ĐĦĥĞĥ ĐėĠĐĚĐ .đĦđĐĒđ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ ĤĕďČĐĘ ĥđďĕģ ďĞĕĥ ĕĜĠĚ ČĘČ .ĐĕĕĝĜėĐ ĦđĞĢĚČčđ .ĘČĤĥĕąġĤČĘ ĦđĜĚČĜĐ đĚė .ĦĕĚĘđĞ ĐĕėĤĤĕĐ Ęĥ ĐčđĢĕĞđ ęĘđĞč ĕĎđĘđĕčĐ ĕĔĝĕĜĕđđĤďĐ ĤďĝĐ Ęĥ ĦĞďđĚđ ĦĜđđėĚ ęĘđĞč ĦđĚđČĐ čđĤĘ :ģđďđ .ĦđĞđčĥĘ ęďđģ ĤđĦĕđ .ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĐďĕĦĞĘ Ħč ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒčĥ ĤčďĐ ĥđĤĕĠ ěė ĘčČ .ďđĞĕĕĐ ęđēĦĚ ĕĒėĤĚ ęĘĞĦĐĘ ĦđĜđĕĢĐĚ ĞđčĦĘ ęĕĥģčĚĥ ĕĚ ĥĕ ĘČĚĥĚ ĐĜĕďĚ Ęĥ ĖĤđĢĐ đĚė .ÅěđģĕĦÅ ďđĞ ĥĤďĕĕ ĤđčĕďĐ ęČĐ :ĘđčĘč ęĎ ęĞĠ ČĘ ĐĤĢĕ ĕďđĐĕĐ ĐĘđČĎĐ .ďđĞĕĕĐ ęđēĦĚ ĕĒėĤĚ ĦđČĕĢĚĘ ĝēĕĕĦĚĐ .ÅęĕĘĥđĤĕĚ ÅĐ Ĥčďđ ĐĤđĦ ČĢĦ ěđĕĢĚ ‫הרצל צדק‬ ‫בוויכוחו עם‬ ‫ צרת‬:‫אחדהעם‬ ‫היהודים קודמת‬ .ęĕĕēĐ Ęĥ ęĕĕĥĚĚĐ ęĕėĤĢĐ ČĘČ ęĕĔĥĠđĚ ĤĝđĚ ěĐ ďđČĚ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦĕďđĐĕ ĐĠđĘē ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ đĒ ęďČ ĦđĕđėĒ ĕĜđĎĤČ Ęĥ .ĘĤđĎĐ ęđēĦč ĦđĕĒėĤĚ ĦđĘČĥĚ ęĘĞĦĐĘ ęĞ Đĕĝēĕđ ĦĚĕĕģ ČĕĐ đčĥ ĤđĒČč ĘČĤĥĕ Ęĥ ĐďĚĞĚ ĖĤĞĘ ĦđĜĚČĜ ĦčđĔĘ .čĎČ .ĘčĝĜ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĜđĢĤđ .ĘĤđĎĐ ęđēĦč ĐĕĤđĔĝĕĐč ęĕĜđĥ ĤđĤēĥ ĕģčČĚĘ ĦĕĘĝĤčĕĜđČ ĐČĤĥĐ ĦĕĜģĕĤĚČĐ ĐĚđČĐ Ęĥ ęĕďĝĕĕĚĐ ĦđčČĐ ĦČĕĢĕ đĚė À ĐĞĕčĦĐĚ đĞčĜĥ) ĐĠđĤĕČč ĦďĐ ĕģčČĚ ďđčĞĥĚ .ĦđďĐĕĐ ĘĞ ĘĤđĎĐ ĦĚđģ .Ğđďĕė .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ĤĕėĒĐĘ ĦđĥģčĚĐ :ĕčĕĔĎĜ ďđĞĕĕ čĢĕĞ ěėČ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĘĤđĎĐ .ĦđĤĕēĐ ěčđĚč .ęĕďĤē :ĦđĜđĕĢĐ ĕďĎĜĦĚ ĦđĜđĕĢĘ đďĎĜĦĐ ęĘđė À ĦĕĔĕĘđĠđĚĝđģ ĐĞďđĦ ĕĘĞč ęďđģ ďđĞĕĕĐ :ĦĚďđģĐ ĐĕėĤĤĕĐč ĦđģčďĐ ęĥč đĚĥ ČĘĥ .ęĕĕēĐ ęĢĞč ĐĜĦđĚ ęĕĕēĐ ĥđďĕģ ēĝĠĐ ĕďđĐĕ ĦĤđĥč :ęĞĐąďēČ ęĞ đēđėĕđđč ĘĢĤĐ ģďĢ Ėė ęđĥĚ ēĝĠĥ ęĥė .ĤĦđĕ ğĕģĚĐ ÅęĕĕēĐ ĥđďĕģÅ ĝđĦČĚ đēđė ĦČ ěđĒē Ęĥ ĕđĔĕčė ĝĠĦĜ ÅęĘđĞ ěđģĕĦÅ ěđĕĞĤ ęĎ :ďđĞđ /ęĘđĞ ěđģĕĦ Ęĥ ďĞĕĘ ęĎĥ ĤĚđĘė .ĕďđĐĕĐ ĘĤđĎč ČđĐđ .đĒĐ ĐĤđĥčĐ .ęčĤģč ĐĕēĐ ĦĤēČ ĐĚđČ ĐčĢĕĞĥ ĦđėĘĚč ęĘđĞ ěđģĕĦÅ Ęĥ ďĞĕ ĘĞ đĤčĕď ęĕďđĐĕĐ đčĥ .ęĕĕē ęđēĦ ĘėĘ ĕėĤĞ ęĜĕČ ĐĘĥ ČĢđĚĐ ĦďđģĜĥ ĤĚđĘė .ĦĕďđĐĕĐ .ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ēĤđČ Ęĥ ĐĤĒđĚ ĐĕĢĕĘČđģ ĐĤĢđĜ ĐĤģĚč ČĘ .ĦĕĥđĜČĐ ěđĕĞĤ Ęĥ ĐĘđĠėĐ ĦđĞĚĥĚĐ .ęĕĕĜĚĤĎĐ ęĕĕēč ĐĤĕĥĕĐ ĤĝđĚĐ ĝđĦČĚ .ĦđĚđģĐ ĕĦĥ ęđēĦč ĐĘđĞĠ Ęėĥ .ěđĕĘĞĐ ĔĚĕĤĠĐ ČđĐ ďđĞĕĕĐ ĕĦĘč ĖėąĘė ĖĠĐ đĒĐ ĐĕėĤĤĕĐĐ Ęĥ ĐĤĕēĚ .ĦđďčĞĚ ĤđĤēĥĘ ęĕĤđēĥĐ ģčČĚđ .ĐĚĢĞč ĐĞĠĥđĐĥ ęĕĕčĕĝĝčđČ ęĕĢČĜĐ đĕĐ ěėĘ .ÅěđĕĘĞĐ ĞĒĎÅĐ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĝĕĤčĕĐĐ ĦČ ĐĘĕēĦėĘĚ ĐĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĕčĢĞĚĘ ĤģĕĞčđ À ĐĘ ĐĚĤĎĥ ČĕĐđ ěđĔĘĥĐ :ďđĞĕĕ ĥĕ đĒ ĐĚđČĘ ęĎĥ čđĥēĘ À ĦĕĢČĜĐ ĐģĦĞĐ ĦđĚďč .ĐĘ ģđģĒ ĕėÅ ĐģĕĦĞĐ ĐČđčĜĐ ĥđĚĕĚĘ ĕđđĥėĞĐ .

ĦĕĜėđĚ ěĐĕĘĞ ĕĦĕĜĞđ .ĐĚđďģĐ ďĎĜĘ ČđĠČ ďĕĚĞĐ .ĘČĥ ČđĐ .ĖĘĥ ęĕĐđĘąČĐ ĦČ ČĜđĥ ČĘ ĕĕĘČ ČĤģđ .ĐĜĥ ĐĦđČč ďĤĥĚ ĥĕČ ĐĕĐ ďĘđĐĔđĎ čĤĐ .ÃĐĔĜĝąĐĤĔ Ęĥ ĐĜĕĎč ĥĎĠĕĜà .ěđčĚ ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠ ĔĜďđĔĝ .ęĥ .ĐĢĤĚĐ ęĞ ĦđĤĕĥĕ ĕĜČĥ ĐĜĕčĐ ČĕĐ .ěđēėĕĠ Ęĥ ĞĎĤ ĘčČ .ĘČĤĥĕč ĐčĕĥĕÅč ěđĥČĤ ĤČđĦ Ęčĕģ Ĥčė ČĘ ĐĒĥ .Ã?ĥĕ ĐĚà .ĦĘčđģĚĐ ĦĕĤĢđĜĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ ĞģĤ ĘĞ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĦĥďđēĚĐ .ěĜėđĦĚė đĦđČ ĕĦĥĎĠ .ĕĜČđ .ĦĕĚďģĐ ĐĤđĥč .ĔėČĜ ĘĔĕĜ .ġĕģĘ ĐĢĤČ đĜĞĎĐ ęĕĜĥ ĥđĘĥė ĤēČĘ ěĦĜ đĕĦĠĥ ĘĞ ğēĤĚ čēĤ Ėđĕēđ đĕĜĕĞč ďĢĤĚ ġđĢĕĜĥėđ .đĜēĜČà .đĤčĞĘ ĕĦģĞĢ .ęĕĔĜďđĔĝĐ ĦĞčĤČ ĖđĦĚ ĐĥđĘĥ .ĕĦđČ ČĜđĥ ĐĦČ .čĤĞ Ęėč đĚė .ĦđĜčĤĘ ĐėĕĚĝ ĕďđĚĕĘĘ ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČĘ čđĥĘ ěĜėĦĥđ .ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ ęĞ đĥĕ ĘĞ ďēĕ ęĕďĚđĘ đĜēĜČ ĕĤĐà .Ħčĥ ĕČĢđĚ Ęėč ĞđĜĘđģĘ ďēĕ ČĢĜđ ďďĕĕĦĜĥ ĐĕĐ .ěĕģĝĕĤ ĐĚĘĥ :ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĎđĘČĕď ĦĥďđēĚ Đčĕĥē ‫יותר מארבעים‬ ‫וחמש שנה‬ ‫אחרי שהרב‬ ‫י”ד סולובייצ’יק‬ ‫פרסם את מסתו‬ ‫ מבקש‬.ČĕĐĐ ĦĠđĚĐ ĦĝĚĘ ĦđĜĥĤĠđ Ħđčđĥē ĦđĤđĚĦ Đč đĞĤĕČĥ ĐĠđģĦ .ÃĕčĤĞĚĐ ĘĦđėč ĤģčĘ ĘėđĦđ .ĦĕĜđđĕč ĕĦĚ ĤĠĝ Ęĥ đčđĤ ĦČ đĜďĚĘ đėĘĐĚčĥ .ěđĕĢĘ ęĕĕđČĤ ęĕĕĦďąěĕč ęĕĥĎĠĚ Đč ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐĥ ĦďĚĘĚ ÃĦđĚĕĞÃč ĕĘĥ ĐČĕĤģĐ .ĘČĤĥĕ ęĞ ĕĠĘė ĐĕĕĝĜėĐ ĦďĚĞ Ęĥ ĦĕĜėďĞ ĐĜđĚĦ đĕĤčďč ģđĝĞĕ ěđĤēČĐđ ĕĥĕĘĥĐ ģĘēĐđ .ĦđĦďĐ .ĕďĕĝēĐ ĕďđĐĕĐ ęĕĕēĐ ěđĜĎĝĘ ĐĞđĜĢđ ĐģđďČ ĐĕĕĤĢđĜ Ęĥ ĤčĞĚĐ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ģĘēĀ ĐĤĒĎ ĦđĘđčĎ .ĘĦđėč ęĕĜĐđė ĦėĤčč ğĦĦĥĐĘ ĐĢđĤ ĕĦĕĕĐ ĐĚė đĘ ĕĦĤĠĕĝ ĤĦĕĐ ěĕčđ ęĕĥĎĐĘ Ęđėĕ ČđĐĥ ēđĔč ČđĐĥ ĕĘ ĤĚČ ČđĐ ďēČ ĐĘĕĘ .ĕĜđĤģĞ ěĠđČč .ęĚĞ ĦđďďđĚĦĐčđ ęēđĦĕĜč .ĘÃĒē .ĞĦĠđĚ .Ĥčď Ęėč ĔĞĚė ęĕĚĕėĝĚà .ĕčĤđ ĕĤđĚ ęĝĤĠ .ďđĞ đĜĤčĕď ĖĕĘĤČ ĤđĢ :ĦĕĘĎĜČĚ č ąĕĜčĤĐ ěđĎĤČĐ ěđČĔĕč .ĐĘČĥ ĐĕĠčđ ĦđĜĥĕĕčč ĕĕĘČ ĐĥĎĕĜ ČĕĐ ĝĤđģĘ ěđĤēČĐ ęđĕč .ģđĝĠ Ęĥ .ĕĘĥ ęđĘēĐ ĦČ ĕČģĕĤĚČĐ ěđėĤďĐ ĦČ ĖĦĕČ ēģà .ĘđčĔĘ ĖĚĚ đĥģčĕ ČĘ ęĐà .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĤđĕĎĐ ĘĞ ĕČĤēČ ĥĚĕĥđ .ĕĦĚĕĦēč ĤĥČĘ ĕĕĘĞ ĐĕĐĥ ĐĤđĥ ĐĞĕĠđĐ ĝĠđĔĐ ĦĕĦēĦčĥ ęĎ .ĐĚĕĚĕ ęĕĚĕĚ ĐĘĥ ĐĤĕĒĜĐ ĕďĚĘ ęĕĐĒ .ĤĕĦĐ .ęđĦēĘ ĕĦĘđėĕ ČĘ .ĕĘ ĐĤĚČ .ďĘđĚĐ Ďē ĘĕĘčĥ ęĕĝĜđėĚ đĕĐĕ ęĘđė ęČĥ ĥĥēĚ .ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠĘ ĖđĚĝ .ÅěĥĕďĤĔÅ Ęĥ 1964 ġĕģąčĕčČ ěđĕĘĕĎ čĤĐ .ęĕĤĢđĜ ęĞ ēĕĥąđď .ďĘđĚĐ Ďēđ ČēĝĠĐ Ďē Ęĥ ĐĘĕĘ ĐĕĐ ĐĒ ĕė ?ĐĚĘ Ğďđĕ ĐĦČ ?ĐĤđĦ ďđĚĘĘ đĜĘ ĤđĝČ .ĦđĕđđĥėĞĐ ĦđčĕĝĜč čĥēĦĐčĥđ đĘđė ĖđĤČĐđ ěđĥČĤĐ ģĘēĐ .ęĕĤđĞĕĥĐ ĕĤēČ ģĤ ĞĚĥĜ ĐĘđģ .ÃĖÅĘĤĐČ ÅĤà ďĕĝēĘ ĕĘĞč .ĔĞĚė ĘĕĎ đĦđČ ĕĜč đĜĕĕĐ .ĒČ ĐĕĐĥ .ĤĚČ ĕĜČ .ęĘđČĐ Ęĥ ģēđĤĚĐ đĐĢģč ěđėĜĐ đĥđĤĕĠ ĘĞ ĤĞ ěđĕď ĤđĞĕĥč ĤĤđĞĦĚ ĐĕĐ ĦđĜĚđĒĚ ęĕĦĞĘ .ĦĤĐĒĚ Ħđďĕďčč .ēđĜĚĐ ĤĝđĘĠ ďđď ÅĠđĤĠ ĕĠĚ ĕĜđđĕĐ ęĤđģĚč ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐ ĦĕĦď ĐĤėĐ ĘĞč ĦđđĢĚ ĤĚđĥ ĕďđĐĕ ĐĕĐ ČđĐ .ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ ĝĤđģč .ĦđĦďĐ ĦđďĘđĦ ĐĕĐ đčĕčēĦĥ ěđđĕ ďĕĘĕ ĔģďĕďđĔđČ .ĕĜČđ ĐĕĕĤĔĐ ĕĦĥČ .ÃĤĦđĕ ęĕĤčē .ďĘđĐĔđĎ čČĒ čĤĐ .ĐĒ ĘĞ ęđĦēĦ ĔđĥĠ .ĕď ĀĕĚ ĘĠĜ ĔĞĚė ĔĞĐ .ĐģđĚĞ ĦđĤĠĝč ĦđĕđĢĚĐ đĥĕ Ęĥ đĕĦđĤĚČĘ ĦđĘĕčģĚĐ Ęė ĦČ ĤĕėĐ ČđĐ ĖėĕĠĘđ .ĐĤĕĕĎĦĐ ěėČ ĐĤĕĒĜĐĥ ĕĘ ĐČĥĕĜ ĤčĞĥĘąĐĤĕĒĜĐ :Ėĕĕē ĞđďĚ ĕĘ ĤĤčĦĐ ĐĤĐĚ ďĞ .ĕĦĕēĚ .ďđČĚ ĥĎĤĜ ĕĦĕĕĐ ČĘČ .ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕĎĕĢĜ ęĞ ęĕĕđĢĤ ĕĦĘčđ ęĕĕđĢĤ ęĕĥĎĠĚ ĖđĦĚ čĕĥĐĘ ĥģčĕ ĕĜĥĐ ģĘēĐ .ĕďđĐĕĐ đĥĕ ĦČ ĕĕĜĕĞ ęĕĔĜďđĔĝ ĐĞčĤČ ģĤ .Ğđďĕė ČĘĚĘ ČđĐ ĥđĤďĥ Ęėĥ čĕĥĐ ČđĐđ .ĦĞđčĚ ĕč ĔĕčĐ ČđĐ ąČĐ ĦČ ČĜđĥ ĐĦČ ĘčČà :ĥģĞĦĐ ČđĐ .čĕĕēĦĚ ğČ ČĘČ ĤĦđĚ ģĤ đĜĕČ ĐĒė ēĕĥąđď .ĦđĤĕĐĒč ĔĔĤĥĥ ĤČĦĚ ĕđđģ ĕĠ ĘĞ .ĝĠđĔĐ ĦČ ĕĘ ěĦĜ ČđĐ .ÃĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐà ĦČ ĦđĜďģĥč ďđĚĘĘđ ĐĦĔĘēĐ ĦČ ģĒĕē ĤčďĐđ .ĦđĥĞĘ ĕĕĘĞ ĐĚ đĦđČ ĕĦĘČĥ .ĘÃĢĒ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ĕđĘĐ čď ğĝđĕ ēđĦĕĜ ČđĐ ęėĕĜĠĘĥ ĤĚČĚĐ .ÃĕĜČđ ĐĦĚđģĦ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐĚė ĕĦďĚĘ .ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĦĤĕĚĥ ĦĕĕđđēĘ ĞďđđĦĐĘ ĦĕĦď ĐĕĕďđĐĕ .ĐĤĐ ĐĦĕĕĐđ ģđĜĕĦ Đģčē ČĕĐ .ĐģĕĦĞĐ ĐĤĕĞĢ ęĞ ĐĦđďĕďĕ ĐĦđČ ĐĘĕčđĐ ęĕĕĦĜĕč .ĖĘĥ .(čĤ ęĕĔĜďđĔĝ ĘĐģ ĕĜĠč ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ đĕĦđČĢĤĐ đĜĦĕĜ ĘĕĎĤč ěėĥ) ĘđďĎ .ĐĦđČ ĕĦĘČĥ ĥĜđĞė ęĐĘĥĚ ĐĜĕďĚ ĕĘč ęĘđĞč ďđďĜĘ đĜđďĕĜ ęĕďđĐĕĐĥ ĐĦđČ đďĚĕĘ ĦđĤĕĒĜĘ đĜĦďĘđĚĘ đĜĤĒēĥ ĦđČĤĘ ĐēėđĜĥĚ .ĦĚďđģĐ ĐĦĜđĚČ ĤēČ ĤĐĤĐĘ ĐĘēĐ .ÃĕĚĞ ĕĜčĚ ęĕĜđĕĘĕĚ đēĢĤĜ đĚĥčĥ .ĝĠđĔ .”‫”עימות‬ ‫תלמידו לקרוא‬ ‫אותה מחדש לאור‬ ‫השינויים שחלו‬ ‫בעולם הנוצרי‬ ‫ולאור הפיכתה של‬ ‫ישראל לעובדה‬ ‫היסטורית‬ ‫ותיאולוגית‬ ‫חד משמעית‬ @ ĤĜĕĚĝčĥ ĐĤĕčĝĐ ČĕĐ .ęĕģĘē ĐĥđĘĥĘ ěČė ĦģĘđēĚ ĕĘĥ ĐĜĞĚĐąĦĝĚ ęĕĜĥĐ ĖĥĚč ĕĕĘĞ đĤčĞĥ ĦđĜđĥ Ħđĕđđēč ęĕČĤđģĐ ĦČ ğĦĥČ :ĦđďčđĞđ ęĕĤđĠĕĝ ĔĔĤĥĘ ĐĝĜČđ .ěĜēđĕ ēČĐ ČđĐ ČĘĐ .ĐĤģĚč .ĦĕĦĕĕĝĜėĐ ĐĜĕĤĔģđďč .ĘČĐ ēĢĤč ĦđĚĥČĐĐ .Ğđčĥč ęĕĚĞĠ ĥđĘĥ ęĤ ĦĞčĎ ĝđĠĚģč đĚĕĕģĦĐ ęĕĤđĞĕĥĐ .ĖĘĥ ęĕĐđĘąČĐĚ ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ČĘ đĜēĜČ .ĤĜĕĚĝĐ .ęĕĤčď ĕĜĥ ĕĦďĚĘ ĤčĞĥĘ ĐĤĕĒĜĐ ęĞ ĕĦĥĕĎĠĚ ĐĚė ĕĦďĚĘđ .ÃĕĘĥ ęĕĐđĘ ĐĦĥĞ ĖĘĥ ĦďĐĥ ĐĚ ĦČ ČĜđĥ ĕĜČ .ĕĦđĐĒ ĘĞ ĦđĕĔĤďĜĔĝ ĦđĘČĥ ęĥ đĕĐ .(Confrontation) ÃĦđĚĕĞà ĐĦĕĕĐ ĐĦĤĦđė đĚĕĕģĦĐĥ ĐĠđģĦ :ęĕĜĥ 47 Ħč ĐčĕĔģĠĝĤĠĚ .ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ ęĕģĐčđĚĐđ ĕĦĠĤĕĢđ ĐĤĕĒĜĐ ĦČ đĕĜĠč ĕĦĎĢĐ .ÃĦĕĦďąĦĕĜđĕĢ ĕĜČ :ďēČ ěĕĕĜĞ ĔĞĚĘ .ÅĐģĕĤĚČ Ęĥ ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐÅ ĕĝģđďđĦĤđČ .ÅĕĔĕĝĤčĕĜđĕ ĦđČĢĤĐ ęĘđČč .ĕĦĤĚČ .ÃĕĦđČ ČĜđĥ ĐĦČ ĕė .ĕĦėĘĐĐ ĔčĕĐĐ ěĚ ĎđĘČĕďĐ ĦĘČĥ ĘĞ .ĦėĘĘ ĐĜĠ ČđĐ .Đđđďēč đĦđČ ĕĜČà :ĐĜđĥĘ đĒđ .ĐĠąĐďąđĔđČĐ :ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ Ęĥ đĚĥč ĕďđĐĕĐ ęĞĐ Ğďđĕ ĐĦČà .ČēĝĠĐ ĎēĘ ěĕĕĘĢė ĖĦđČ ęđĥĤČ ĕĜČ .ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đďĕĚĘĦđ ĦĕĜđđĕĘ .ĤđĕĎ ĦČĤģĘ ęĕďđĚĕĘ ĦĕĜėđĦĘ ĐĦđČ ěđđėĘ ĘėđČ ęČ ĐĦĐĦđ .ďĎČ ĎĐĜ :đč đĠĦĦĥĐ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥĘ (ĕĜđĚė) ĐČčĥ .ĐĠĤĔĢĐ ČĘ ęĘđĞĚ ČĕĐ ĖČ .ĦĕčĤĞĚĐ ĐĕĜĚĤĎ ĦĤĕč .ÃěĕĚČĚ ĕĤĢđĜ ĕĜČĥ ĦČĒč ĤĕĐĢĚ ęđĥ ĐĒĘ ěĕČ .ĥĤďĚĐ ĦĕčĘ ĝĜėĕĐĘ ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĤĝČĜ !ęĕĚđĤĎđĠ Ęĥ .Č .ĕĘĥ ĦďĐ ĦČ ČĜđĥ ĐĦČ ęČà :đčĘ ĤĚč ČĘ ĐČĘĐđ čĤĞ đĦđČĚ .ÃČĘà .ĕĦď ĕďđĐĕ ĐĕĐĥ .ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČč đĘđė ęĘđĞč ĞďđĜĥ .ěĜēđĕ đĚĥđ ęĕĘĥđĤĕ ĒėĤĚčĥ ĐĔĜĝąĐĤĔĚ þ 23 ěč ĤĕĒĜ .ĦđĚđĘēđ ĦđčĥēĚ đĚĞ ĕĦģĘē .ęĕĤčē ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ČĘ đĜēĜČ ĒČà .Đĥģ ĞĎĤ ĕĘ ĐĕĐ ĐĒ .ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐ ĦĘČĥč ĐĝĚ .č ęĕďđĚĕĘĐ ĘĝĠĝĘ ĤēČ ĦĕĚĞ ęĞ ĦđčĤ ĦđĞĥ ĕĦĕĘĕč ČĕĐĐ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥč ĕĞčĔ ĖČđ .ěďĤĕ ĕďĕč ĕđčĥ .ĦđĜčĤĘ ďĕĚĘĦ '‫הרב שלמה ריסקין הוא רב העיר אפרת וראש מוסדות 'אור תורה סטון‬ .ĤĝđĘĠ ÅĠđĤĠ Ęĥ đĕĤđĞĕĥč ĥĎĠĕĐĘ đĜėĥĚĐĥ ğČ .ČÃėĥĦ ĦĜĥč ĐĦĕĕĐ ĦđĤĢĜĐ ĦđďĘđĦ ęđēĦč ęĕĕĚďģČĐ ĕĕďđĚĕĘ ĦĕĥČĤ Ęĥ ĦđĤđĥčĐ ĕĤĠĝ ĘĞ ĤĜĕĚĝč ğĦĦĥĐĘ ĦđėĒĐ ĕĘ ĐĦĕĕĐ .đĜĘ đĦēĔčĐ ĦČ ČĘĕĚ ęĕĐđĘąČĥ .ĦđĞĚĥĚ ďĎĜ đĥĞĜĥ ęĐĕĜĕĚĘ ēčĔĐ ĕĥĞĚđ ĦđĠĕďĤĐ Ęė ĘĞ ĦđčĥēĚ ĕĦđČ đĠĕĢĐ ČđĐĐ ĞĎĤč ęĕĚđĤĎđĠĐ .ĦđĤĢĜĐ ĦĕĥČĤ Ęĥ ęĕĤģđēĐ Ĥĕėčė ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ĐĕĘĕčĥč ČĢĚĦĐĥĚ ĦđēĠ ČĘ ďđĚĘĦĐ ęĕč ĦđēĥĘ čĕĔĕĐĥ .ĐĘĥ ěđĠĘĔĐ ĤĠĝĚ ĦČ ĕĘ ĔĞĚė đĕĐ ĐĕďĎč .ĤĕĕĎĦĐĘ ĦĥģčĚ ČĕĐ ĞđďĚ .ĐĚē ĐĢĘĚĐ ĤĠĕĝ ďĘđĐĔđĎ čĤĐ .đĘĠĜ ěĜēđĕ Ęĥ đĕĜĠ .ęĕĤĞĥąĐČĚč ĦđĕĜđĕĢąĕĔĜČĐ ĦđĢđčģĐ ĦēČ .ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ĕčĤđ ĕĤđĚ Ęĥ :ěđĥČĤ ģĘē ĕđĜĕĥđ ģčČĚ ĕĤđĠĕĝ ĤđĕĎđ ĐĚđģĦ .ĐĕĕďđĐĕĘ ĦđĕĐĘ ęĕĜđĥČĤĐ đĕďĕĚĘĦĚ ďēČ ęĞ ČĦđĤčēč ČĤĚĎ ĕĦďĚĘ .ÃęĕĜĐđė ĦėĤč ĤĚđĘ đĘĕĠČ ĘėđĦ ęĕďđĐĕ ěĕĕĜĚ ĎĕĥĦ ęČ ĕĦČĘĕĚđ .ÃĘĘėč ĖĦđČ ČĜđĥ ČĘ ĕĜČà .ĕĜĚĚ ĦđĢĤđĠ ĦđĞĚďĐĥ ĕĦĥē .ęĕĤđĠČĐ ĐĕďĚč þ ĐĥđčĘ .ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ ĐĤčďč .ĐģĕĦĞ ĦĕĜđđĕ ĦĞĕďĕ ĐĕĐ ĝĤđģĘ ĐĘčģĐ ĕČĜĦĥ ěđđĕė ĐĤĕĒĜ .ĕčĤĞĚĐ ĘĦđėč ĘĘĠĦĐĘ ĘėđĦ Ėėđ .ĕĘ ĤĚČ .ÃĐēĚĕĦ ĐĚĘĥ ĐĘĕĐģđ ĦĢđĕ ęĘđČĐ .đĦđĕēĕĥĚč đĜĕĚČĐ ČĘđ đĥĕ ĦČ đēďĥ ĘĞ .đĜčĥĕ ĐĤĕĒĜĐ Đčĥĕ .

ĘČĤĥĕčĥ ĦĤĠČč đĚė .ĤčĞĥĘ ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč .ÃđĜĕĦđčČ ĕČĔē ĘĞ .ÃęĕĘĥđĤĕà .ĕĦĔĘēĐ .ęĕĕĦĥĐ ěĕč đĜĕēčĕ ČĘ ęĕĚĕĚĦĐ ęĕĝđĤĐ ęĕďđĐĕĐĥ .ĕĦĤĚČ .ĕčĤĞĐ ĥđĎĐ ĕďĕč ģĤ ČĘ ęđĘĥĐ ĦĤĕĚĥ ēđė ĦđĕĐĘ ĤđĚČĥ .ÅěđĔĝ ĐĤđĦ ĤđČÅ ĖđĜĕēĐ ĦĥĤ Ęĥ ĐĘĐĜĐĐ ďĤĥĚ .đĦĤĢđĦ ĦČ đģđđĕĥđ đĘďĕĎĥ ęĕĥĜČĐ À ġđčĕģĐ ĦĕĕĝđĘėđČ .ĒČđ .ęĕĥđĎ ęĕĥđĎ .ĦďďđčĚ ĥđēĘ ĐĘēĐ .Ėė ĘĞ đĞĚĥ ęĕĕēĕĥĚąęĕĤĢđĜ ęĕĤĜđĕĝĕĚ .đĘĥđ ý ģđĤĕ ĐđđĜ ęĥ ĕĦČĢĚ ĘēĜč ĐĘĕēĦ đĜĘģĦĜ ęĥĘ đĜČđčč .Ãęĥ đĜĕĜčĥ ĐĜđėĥ đėĜēĦÿ ęČ ęĎ ēĚĥĜ .ģĤđĕąđĕĜĘđ ěđďĜđĘĘ .ĐĘĘČčĒĕēđ ĝČĚē .ęĕĤĕĒĜ 60ąđ ĦđĤĕĒĜ 160 ęĐč đĤĤđĎĦĐ .ĐĕĜÅĢÅĢĘ .ęĕĞĔĚ .Ď ‫שום דבר לא‬ ‫הכין אותי לחיזיון‬ ‫הפלאי שקם‬ ‫לנגד עיניי בהגיע‬ .ÃĘČąĦĕčà ĒĕĤėĐĥ ĔĘĥ čĢĕĜ ęĕĦčĐ ĦđĢđčģĚ ĦēČ ďĕĘ .ďēĕč ďĚĘĜ ÿ ęČ .ĦđĕĦď ĦđďĘĕ .ęĕĜđĚĥĐ ĦđĜĥ ĕĐĘĥč .đĘđė ĤĠĝĐ ĦČ ĐĕĝĐĤĠč ğđĤĥĘ ĥđĔĜĘ ęĕďđĐĕĘ ęđĤĎĘ ĐĝĜĚĥ ĕĚ ĕďĕč đČ ĝđĤđģĕĠČ ĕďđĐĕ ĕďĕč čĦėĜĥ ĐĤđĦ ĤĠĝ đĥĕ ĦČ ĘčģĚĥ ĕĚđ .ĐďĕĞČģąĘČ .ęĕďđĐĕĘ ĥďđģĚĐ ĤĠĝĐĚ ģĘē ěĐ đĥĕ ęĐĘ ĕĦĕĤđĐ Đčđ .ĐĜēĘđĥĚ ĘĠđĜĐ ĤđĤĕĠ ģĤ ČđĐ ĕĜĕĦĥĘĠąĕĘČĤĥĕĐ ĦđĚĕĞĐĥ .ęĞĔ čđĔč ĖČ ĦđĞĕĜĢč ęĕĕđĜč .ĐģĝĠ ĔĞĚė ĘČĤĥĕĘ ĦđĤĕĕĦĐ .ĘČĤĥĕč ďĝē ĕĘĞĠĚĘ ěčđĚė ĐĦĕĕĐ ěĘđėĚ ĐĘđďĎĐ .đĘēĐ ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ĕĤĞĥĥė .ĐđđģĦĐ ĦĤĕĥč đēĢĠ ęĕĥđĤďĐ ĐĜđĚČĐ ĦČđ ġĚđČĐ ĦČ ĕĘ đčĕĥĐ đĚė ĦđĤĕĒĜĐ .ęĕĥĕĥĐ ĦđĜĥč Ĥčėĥ ĕĦďĚĘ ĐĤĐĚ ďĞ ĐĕĒĕđđĤ ĐĒ ĘĘėčđ .ÅĐĥďēĐ .ęĐĘđ đĜĘ ĦĠĦđĥĚĐ ĦĥĤđĚĐ ĦČ ęĚđĤĘ .“ .đĜĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ ĕďė ĐĘēĐ ĐĕĕĜĥĐ ěģĕĦđđĐ ĦĢĞđĚ .ďēĕč ĘĞĠĜ ęČ .ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞĐ ęĞ ĕĐĥĘė ĦĕĤčĘ ČĢČĥ ĕĜĠĘ ĖČ À ďĚĥđ ĦđĠĕďĤ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐ ğģđĦĚ ĦģĒđēĚĐ À ĦđĤĥĠČĐ ģĤ ęčĘ ĘČ đĜĦđČ ęĕĢĚČĚĐ .đ ĦČ ěđēčĘ ĕĕĘĞ ĐĕĐ .ĞĕĎĐĘĚ đģĝĠ ĐēĠĥĚ ĕčđĤģđ ęĕĤčē ęĕĤĕĕĦ ĦĤĠČč ĤđģĕčĘ ČĕčĐĘ ĘėđĦ ęČ ĐĘČĥđ (ĐĦĤĚ ĦđēČĐ) ÅĐĦĤĚ ĤĞĔĝĞđđĥÅė ĥĤĎĚč ęĕĤģčĚĐ ęĞ ĥĎĠČĥ ĐĦĕČ ĕĦĞčģ .ęĘđĞĐ ĦĘĢĐĘ ĕĜđĕē ēĤđė ČĘČ .ČĤģĚĐ ĕĤĠĝ ĦĤĞĤđĞĚ ęĞė đĜĘĥ ĦđĕĚĕĔĕĎĘĐ đčĥ ĕĚđČĘĜĕč ęĕĘģČč .ęĘđė ęĕēėđĜĐ ĦČ ěĐĕĤēČ ĦđĠēđĝ .ěĔĥĘ đĕĐđĘąČ ĦČ ĖĠĐĥ .ĐĥďēĐ Ęĥ đĕēĕĘĥ ĦđĤŖĻčĥ đĤčĝĕđ .ďēČ ĖĤėč ęĐĕĜĥ .ěėĤďĘ đČĢĕđ .ĐĕĒĜđďĜĕČĘđ ěĔĝĕĜĎĠČĘ .ģđĤĕĐ đģĐ ĐĜđėĚĥ ĐĚĘ ĤčĞĚ ĐĕđĢĚĐ .ĐģĜĕĘčĤĔđ ġĕđđĥđČ ĦđĠĤĥĚ ĘČ ģđĢĐ đĜĘ ĤđĝČ .ĕČĜģĐ ďČĐĕÅĎĐ ĤĕĢ .ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ ĕďĕč ęĎ ČĘČ .ĦĕĜĕďĚđ ĦĕĦĤčē đĜĘ ĞĕĕĝĘ ęĕėĤď ĥĠēĘđ .ĕĦĕĜđėĚĘ ĕĦđČ ĐĦđđĕĘ ęĕĤĚ ĦđēČĐĥė đĦĤĕĥĥ ĦđčČĘ ĦđĜč đĜĘđė .ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞ .ęĕĤĢđĜĘ ĥďđģĚĐ ĤĠĝė ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐ ĦČ ďčėĚ ĕĜČ ĕĦĥē .ĐĕĤđĝ .ĕĦĝĝĕĐ ČĘ .ĕďĤĥĚĘ đĜĘ ĐĥĕĎĐ ěĕĕĜčĘ ĐĝĕĜėĘ ĖđĚĝ .ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĦďēđĕĚ ĐčĐČ đĜĘ ĦđĤĕĒĜĐ .ęĕĞčĢ ĤĝĕĤĦ ĐĤđĥč đčĢĕĜ đĤčĞĚ .2000 ĦĜĥč đĘĕĠČ ěėĥ .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦĚđģĦđ ĐČđĥĐ ĦđčģĞč ęĕďđĐĕĐđ ĦđďĐĕĐ ĕĠĘė ĦđďĚĞĐ Ęĥ ‫( וממסתו‬Eugene Korn) ‫ הרבה מהאמור להלן בנושא זה למדתי מעמיתי ושותפי הרב ד”ר יוג’ין קורן‬1 The Man of Faith and Religious Dialogue: Reviewing Confrontation After Forty Years.ĦĕďĕĕĚ .ĦđčČ ĕČĔē ĘĞ ĐĤĠėĘ đĒė ĐĤđĚĎ ĦđĤĝĚĦĐ ęČĘĝČĐ ęđĕČ ēėđĜ .ĐĤĚČđ .(ē .ĐĕĜĚĤĎč ĘĘĥč .ěđčĜ ĕĜĕďĚ ďĞĢ ĕĎđĘđČĕĦ ĕđĜĕĥ .ÃĐŞĕĥà ĐČĤģĜ ĦĤēČĐ .ÃĐĥďēĐ ěĞĜėà Ęĥ ĐĤĠėė ÅĐĥďēĐ ěĞĜėÅ ĦČ ęĕģĐĘ ĐĜĚČ đĜĦĤėà .ĦĕďđĐĕĐ đĦĜđĚČ ĦČ Ėėč ĥĔĜ ēĕĥĚė đČ ĘČė ĐĤčđē ČĕĐĥė ęĘđČ .ęĕĤđĎĚĐ ęĕēđđĤĐ ĦČ đĤĝĚđ .ĦĕĘđĦģĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ Ęĥ ěđėďĞ ěĕĞĚ :ÃđĔĜĚþ ĀĜĤŖÅĎČÃĐ ĖĕĘĐĦč 1.ĕčĐđđĐ ęČĘĝČĐ Đčĥ Ħď ĦĚēĘĚ ĐĤģĕĞč ČĕĐ ĕďđĐĕĥ ěđđĕė .ęĘđĞĐ Ęĥ ĘĒČĒĞĘąĤĕĞĥĐ .ĐĕĜĚĤĎčĥ ĔĔĥĚĤďč .đĜĘĥ ġđčĕģĘ ęėĦČ ěĕĚĒĐĘ ęĕĢđĤ đĜēĜČ ..ÅĐĥďēĐ ěĞĜėÅ ĐĦđČ Ęĥ ĐĜģĜģ ĘĞ ęĕĕĦĜĕč ĦđĐĦĘđ .ĦđĤčē Ğčĥ đĜĕĕĐà .ęĕĤĐĢč ĦēČč ĦĤēĚĘ đĜĘĥ ĐĕĜēĐ .ĦĤĠČč ĦĕĤčĐđ ĖÃĜĦĐ ĕĤĠĝ Ęĥ ęĕģĦđĞ ĦĤĠČč ĤČđďĐ ĦđčĕĦ Ęėč đģĘĕē ęĐ .ēĦĠĕĐĘ đĕĐĕ ęĕĥďēĐ ęĕĘđĞĐĥ đĤčĝđ .đĕĘĞĚ ĦđĝĝđĜĦĚ ÃěďĤĕĐ ĤĐĜà ęĕĘĕĚĐĥ ĕĦđėČĘĚ ĕĦč .ęĕēĤĠ ĘđďĕĎĘ ĦđģĘēđ ģĤĕ ĕĜĎ ..ĦđĕĠĘĦĘ ĕđĜčđ ĐĠĐĠĕ ġđčĕģ .ĘČĤĥĕ ĕĔčĥ ĦđĚĥ ęĕģđģē ěĐĕĘĞđ ęĕĜčČ .ĐĕĕĜĥĐ ĐďČĠĕĦĜĕČĐ ĐĘēĐĥė .Ęģ ğĤĔ ĐēĜĐ ĖđĦĚ À ĦĕĝđĤđ ĦĕĤčĞ .ĦĕĜđĥĘąđď ĐĤđďĐĚč .đĐĕĞĥĕč ĎÃĜ ģĤĠĚ ęĕģđĝĠ ĕĦĔĔĕĢ ÃĦĤĠČà ĕĦč ĦėđĜēĘ ĕĦėĤč ĕĤčďč .đĘđė ĕĥĠđēĐ ęĘđĞĐ ĘĞ ęĕĕČĚ .ĝđčđĔđČĐ ČđĘĚ ęĕĜĚĤĎ .ĐčđĥĦ Ęĥ Ėė Ęė ģĒē ĕđĔĕč ĕĦĕČĤ ČĘ ęĘđĞĚĥ ĕĦĤĐĤĐ ĐĢĤČ ĐĤĒē ĕĦĝĔĥė .ĦĤĠČĘ ĞĕĎĐĘ đĠĕĝđĐ ęĕĤĢđĜ ďđĞđ ďđĞ ďÃė ęĐ ČĘĐ .ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĐĜđđėĐĥ đĤčĝ ęĕĘđďĎĐ ĤĝđĚ ĦČ đĘđė ęĘđĞĘ ĦđĤđĐĘ đĜĕĘĞ .ęđĘĥĐđ ĤĝđĚĐ .ÃĞčĤČ ĦĕĕĤģà À ĦĕĥĕĘĥ .ĐĤĠĕĝ .ęĕĜĕĦĥĘĠĐ Ęĥ ĕĤĕĐđ ĦđďčČĦĐĐ ĕĞđĎĕĠĚ ĦĤĠČ ĘĞ ĤđĚĥĘđ ĖĕĥĚĐĘ ĕďė ĦĕĜčĤ ĦđēĕĘĥč đĥĞĥ đĜĕĥĜČ ĤĥĞąďēČ ĘĢČ Ĥđģĕč ĞđčģĘ .đĒĐ ĦđďĕďĕĐ đĜĘ ĦĕĜđĕē .ęÃčĚĤĘ ĐĤđĦ ĐĜĥĚ đČĤ) ęĦď ĦČ .Đ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ęĦčĐČ ĦČ ĞĕčĐĘ .čđĥĕĕĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ ĦĤĎČ ēđĘĥĘ ĕĦĤĐĕĚ Ėė ĘĞ ĕĦĞĚĥĥė ğđĤĥĘ ĥĕĥ ďđĚĘĦĐ ĕĤčď ĐĕĐ ĕĘĥ ģĝĠĘ ĝĕĝčĐ .ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ ĘĞ ęĕĤčďĚ đĘĘĐ ęĕģđĝĠĐà .ęĕĤĕĕĦĐ ĝđčđĔđČĚ đďĤĕ ęĕĤđĠČ ęĕďĚč ĦđĕĔĜĔĝĔđĤĠ ĦđĤĕĒĜ ęĕĞčĤČ ĕĦđČ đđĕĘ ěĐĕĦĠĥ ĘĞ ĦĕĤčĞč ÃĕĚĞ đĚēĜ đĚēĜà ĦĤĕĥđ ěĐĕďĕč ęĕĠĜđĚ ĘČĤĥĕ ĕďĕĚĘĦĚ ĦđČĚ .đ ĐĤđĦĐ ĕďđĝĕ ĦđėĘĐ .ď ĐĚė ěĕčĐĘ ĕĦĘēĦĐ .ÃĤĘĔĕĐ Ęĥ ĔėČĚĤđđč .ÃęėĦĔĕĥĘà ĦĎĝĠĚ ĖĘĥđĐĥ .‫מועד המפגש‬ ‫ארבעים נזירות‬ ‫פרוטסטנטיות‬ ‫במדים אפורים ירדו‬ .ęĕĤēČĐ Ęĥ ęĕĕĘđēđ ęĐĕĞĥĠ ĦČ ČĥđĜĐ ÅĐ ďčĞ Ęĥ đĕĤđĝĕĕ ĦČ ęĕĤČĦĚĐ đĜĕĜĥĤĠ ęĘđČ .đĜĘĥ ęđĘĥĐđ ĤĝđĚĐ .ÃęĕĚĥčĥ ĐĕĥĤđĥ ĘĞ ĕĘ ĤĠĝĘ ĐĜĚĚ ĕĦĥģĕč .ěđĔĎĜĕĔĜĐ ĘČđĚĝ ÅĠđĤĠ Ęĥ ÃĦđĕĢĒĕĘĕđđĕĢĐ ĦđĥĎĜĦĐà ĦĒĦ ĐĜđėĜ ęČ ĦČ ēĘđĥ ĕĘģĕďĤĐ ęČĘĝČĐ .ęĕĚēĤĐ .ěĦđĚĐĚ ĐĠĕĘĥ ěĕĞĚč .đĠĘē ĦđčĤ ęĕĜĥ čĥĕĕĦĐĘ ĦđĘđĞ ĦđēĠĥĚ ęĕĕĦĥđ ęĕĞčĥĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜėđĝĐ ĐĞĕĕĝ .ęĦď ĘĞ ęĤĕčĞĐĘ ĕďė ęĕĚĕĚĦ ęĕďđĐĕĘ ĐēĘĥĜđ ÅĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐÅ ęĞ đĕďēĕ ĘđĞĠĘđ .ďČĐĕÅĎ ĕĚēđĘ ęĕďčČĦĚ ęĕēĢđĤ Ęĥ ęĐĕďĕč ĘđĠĕĘ ęĘđĞĘ ēĕĜĐĘ đĜĕčČĘđ ęĐĕčČĘ ęĐĤčČ Ęĥ đĕĜč Ęė ĦČ ĤĕĒēĐĘ ēĕĘĢĜ ĕĘđČ .ěđĜčĘĘđ ĦĚēĘĚ .ÃĔđģĥČ ČĘ ęĕĘĥđĤĕ ěĞĜėÅ .‫מאוטובוס התיירים‬ ‫עם דגלי ישראל‬ ‫מונפים בידיהן‬ ‫ושירת ”נחמו נחמו‬ ‫עמי” בעברית על‬ ‫שפתיהן‬ .ÃģđĤĕĐ đģĐà ĖđĦč ęĎ đĜĕďĘĕđ đĜĕēĤĒČ ĘĞ ĦđĤđĜĐ ĝČĚē Ħđčĕĥē .Modern Judaism 25:3 .ĦďďđĞĚ Đĕđđē ĐĦĕĐ đĒ .đďĚĞ ęĥĚ ģēĤĐ .ęĘđĞĐ Ęĥ .ęĕĕĦĥĐ ěĕč ĕĤĥĠČ Ĥđĥĕģ Ęė ĞđĜĚĘ ĕďė ĐĠĕĤē ĐďĚĞ ĔđģĜĘ ĕĕĘĞĥ .ĦĤĠČ ĐĚĢĞ ĦČ ĐĎĕĢĐĥ ĐĥĕČ ĕĕĘČ ĐĤĥģĦĐĥė .ěČĤĕČ đč ĦđĤčēĥ .ĤĕďĜĐ ĐĒēĚč ĦđĠĢĘ đĤĐĜ đĜĘĥ ęĕĜđėĕĦĐ ěĞĚĘà ęĕĘĐĦĚ ģđĝĠĐ ĦđĘĕĚđ ęĕĘĥđĤĕ ĦĜđĚĦ ĦđĎđĤČ đčđ ěĘčđĎ ĐĕĤĚ ĤĞĔĝĞđđĥ ĥĕĥ đĞďĦĥ ęĕĢđĤ đĜČà .ĥĠĜ ěđĕĘĕĚ 13 ĕĥđģč ęĕĜđĚ ęĘđĞĐ .ęÃđČĐ đĘĕĠČđ .Ę ĕĦĞĎĐ ğđĝčĘđ .ĐĜčĐ ĕČĘ đČ ĐĤĥĠĘ ęđģĚ Ęė ĤĕČĥĕ ČĘĥ ěĠđČč ĐĥďēĐ ěĞĜė .ĐđđģĦĐ ĦĤĕĥč đĜĘđė ĦČ ĐĘĕčđĐ .ĥčė ĤđĞč ęĕčČĒ ČĘČ ęĜĕČ ęĕĤĢđĜĐ đĜĕďĕďĕĥ .ĐģĕĤĚČ ęđĤďč ĦđĜĕďĚ ďđĞđ ďđĞ ĦđĔģĤ ĕĜĠĚ ęĕĜĜđĎĦĚ đĜČĥė ĘČĚĥ ĘĞđ ěĕĚĕ ĘĞ đĜĦđČ ęĕĜĎĚ ęĐ .ĐčĐČĐ ĕĐđĘąČ ĝĜ ĦČ ĘĞ ĘČ ğĕĜĐĘ .ĘčĦ ĕđđĢģ Ęė ĘČ đĘĥ ęĕďčČĦĚĐ ĤđĤĔ ĦđĞđĤĒ .ĦĕēėđĜĐ ęĘđĞĐ ĥģčĚ .đčĕčĝđ .Đč ęĦėĕĚĦ ĦČđ ĦĕďđĐĕĐ 16 ĘđďĎĐĦčĥ ęĕĤĠĝĐ ĦĠĤĥ .ĥĎĠĚĐ ďĞđĚ ĞĕĎĐč ĕĕĜĕĞ ďĎĜĘ ęģĥ ĕČĘĠĐ ěđĕĒĕēĘ ĕĦđČ ěĕėĐ ČĘ Ĥčď ęđĥ ĕĘĎď ęĞđ .ďĝēĐ ĕĐđĘąČ ĕĜĠ ĘĞ ĐĒ ěĔĥ ĖĕĘĚĐĘ ģĤ ĐĜĕČ ęĕĤĢđĜ ĕĢēđ ďĤČĕĘĕĚėĘ đĜĦĤĕčē .ÃĦĤĠČÃ.ĤĦđĕ ğČ ĐĘđďĎ ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ęĕĕĔĕĘđĠĐ ęĕĤĥģĐ ěĔĝĕģĠĘ .

ęĕĐđĘąČĘ ďđČĚ ęĕĤģĕ đĤĦđĜ ęĕďđĐĕĐĥ Ėė ĘĞ ğĕĝđĐ ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .ěėČđ .ęĕĐđĘąČĐ ěčėđ ēĕĥĚė ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .12.ęĕĤđĔĕĒĕđđģĜĕČĐ .ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČĘ ďĚĘĚ . 1999.ÃĦĕĤčĐ ęĞÿ ęĞ ĦĕĦĕĚČ ĐđđēČĘ ęĕčĕĕēĦĚ đĜČ ..ÃěđĕĝĕĚđ ĦĕĤč ĘĞ ĦđčĥēĚà ĦĤĦđėĐ ęđĕė) ĤĎĜĕĢĤ ğĒđĕ ĘĜĕďĤģĐ .ĤčďĐ ČđĐ Ėėĥ ĐĞčģ ęĕĘđĦģ ęĕĜđĚĎĐ Ęĥ ĐĢđčģ ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĕĠ ĘĞĥ ČĕĐ ęĦĜģĝĚ 2.ĖĚĝĚĐ Ęĥ đĜđĥĘč .1965 ĕĐĘĥč 23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ ęĝĤĠ ĐĒĐ ĖĕĘĐĦĐ ĦĤĎĝĚč đĜĜĚĒÃ) ÃĐĔČ þ ĔĀ Čý ĐĤĀ Ĕø ĝŖĜà ø ĐģĕĘģĕĢĜČĐ ĦČ . San Francisco.ęÃčĚĤĐ ęĎ ĕĦĜčĐ čĔĕĚĘ .ÃĐĜēčČ ĕĘčà .2002 .ęĕĦĕĞčĚĐ ĐĕďĚĚĘ ĞĕĎĐĘ ĐĘđėĕ ęĕĢČĜĐ ĕďĕč ęĕďđĐĕĐ ĦďĚĥĐ ĐĦĕĕĐ đĜČà .đĦď ĘĞ đĤĕčĞĐĘ ęĕčĕđēĚ đĜĚĢĞ .ĦėĥđĚĚĐ đĦđĘĎ ĤēČĘ ĕďđĐĕĐ ęĞĘ đĥĕ ĦČ đēďĥ ĘĞ ĥĜđĞė ęĐĘĥĚ ĦđĜđčĕĤ ĕĘđĔĜ ďđďĜĘ đĜđďĕĜ ęĕďđĐĕĐĥ ĐģĕĦđđĐ ďĞ ĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜĐ ęđĝĤĠĚ ęĕĜĥ 29 đĤčĞĥ ğČ .ęėĚĞ ĕĚđČĘ Ħĕč ęĕģĐĘ ęĕďģĦĐ ĦĤĝē ĐĦēĘĢĐ .čÃĞ ĒÃĜ ĦđėĤč .ęĕĘĘđģĚ đČ ęĞ ęĕĐđĘąČ Ęĥ đĦĕĤčĥ ĐĞĕčģĐ ĦČ Đēď ČđĐ .1985ąĚ "ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėč ďđĚĕĘđ ĦđĥĤďč ĦđďĐĕĐđ ęĕďđĐĕĐ ĦČ ĎĕĢĐĘ ĐĜđėĜĐ ĤĕĐĢĐ ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .ĐĒ ęĞ 3. pp.ÃĥďđģĐ ĕčĦėĚ ĞčđĜ ĤčďĐ đĘĕČė .ÃĦĚČĐ ĦďĘ ęĘđė đĤĒēĕà ēĕĥĚĐ ĦđĚĕčĥ .ęĞ đĦđČ ĦđĞĢĚČč ĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐ Ęĥ ĦđĘĎĦĐĐ ĦČ ĐĘčĕģ ČĕĐĥ ěĞđĔ ĝđĘđČĠ ēĕĘĥĐà .ģďđĢ đĜĦĕČĚ ĕĚ ēėđĕ ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČč .@ ČĕĐ ĦđĤĢĜĐĥ Ėė ĘĞ ďĚđĞ ČđĐ .ěđĕĎĕĐ ĥĕ đĒ ĐďĚĞč ĕĤčďĚ ęĎ ĐĘđĞĐ ĐďĚĞ À ĦđďĐĕĘ ĤĚđĘė .ĕĜĥĐ ĝđĘđČĠ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ ĤĚČ 2000 ĝĤČĚč ĘĦđėčđ ęĥđ ďĕč đĤđģĕčč ĕĜčĘ Ęčĝ đĚĤĎ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘĥ ĐĘČ Ęĥ ęĦđĎĐĜĦĐ ĘĞ đĜčĘ ģĚđĞĚ ęĕĤĞĔĢĚ .Bishops” 2 .ÃĐĕđĢĤ ĐĜĕČ ęĎ ĕĘđČđ .ÃĤēčĜ ęĞ ĤČĥĜ (ĘČĤĥĕ) ČđĐ .Ħď ĦĤĚĐĘ ďĞĕ ďđĞ ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ęĕďđĐĕĐ Reflections on Covenant and Mission .ÅČ .ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĦĝĚ ęđĝĤĠ ĐĜĕĤĔģđďĐĚ ĖĤď ĦđĢĤđĠ ĦđĎĕĤē ĥđĘĥĘ ďđĝĕĐ ĦČ ēĕĜĐ ČđĐ ĐĒ ĖĚĝĚč .ĤĦđĕč čđĥēĐ ĐČĤĜėđ .ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĦĕĢđčĕģĐ ĐĚĥČĐĐ ĦČ Đēď ČđĐ .Many Religions.ĘąČĐ ěđĢĤ ĦČ Đč ĕĚĥĤ ěĠđČč ęđĕė ĐĤđčĝ ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėĐĥ ĐĥđĤĕĠ đĒ ĦĕĥĕĘĥ ĐďđģĜ ęČĐ ?ęĕĤĢđĜĘ ĐĜĕĐ ĦđĤĢĜĐĥ ĕĠė ĥĚĚ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ÃĐĞĕĥđĚÃĐ ęĦď ČĕĐ ĦđďĐĕĐĥ ĦēĦ ĐĚĝĤĠĥ ĖĚĝĚč .ęĕĚđĤĎđĠĐ ĕČĤĠđ ęďĐ ĕĘĕĘĞĚ .ÃđĦĤĕēč ĘĞ đČ ģĕĜĞĐĥ ĦđĜĦĚĐ ĘĞ ĦđČĤĘ ĥĕđ . One Covenant. ęđĕĐ ęĕďđĐĕĐà ěĐ .ĤĎĜĕĢĤ 4.ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĦČ ĘĝĠ ČđĐ .ĐĜĥ ęĕĕĠĘČ ĔĞĚė ĖĥĚč ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĕĞĤĒ đĜĚĔĜ ČĘĚĘČ .ĐĒ ĕĤđĔĝĕĐ ěďĕĞč ĦĕĤĥĠČ ĐĜĕČĥ ĔĞĚėà ęĕďđĐĕ ĘđĔĕčĐ Ęĥ ČĘĚĐ đĚđĥĕĕ ĦČ Đēđď ĖČ ĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐ ĘđĔĕčč ěĕĚČĚ .3 ēđėĥĘ ĐĘđėĕ ĐĜĜĕČ ĐĕĕĝĜėĐà .ěėĘđ .Ħđĕďđĝĕč .ěģĕĦđđĐ Ęĥ ęĕĠĝđĜ ęĕčĕĕēĚ ęĕėĚĝĚ ĕĜĥč .109 ’‫ עמ‬.đĦďĘ ĥĕČ ęĕĜĚČĜ đĜČ ďđĞ Ęė .1 ČĘ .ĤĚđĘ ĤĥĠČ .8.ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ĦĕĤčč ĐĠĘēđĐ đČ ĐĘĔč ęĕďđĐĕĐ ęĕĐđĘąČ ĤĥČ .ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐďčđĞ ČđĐ ĘČĤĥĕ Ęĥ ďĕĚĦĚĐ đĚđĕģà ĕė 1985ąĚ ÃĦđĤĞĐÃč .2 ęĕĕđēďė ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĤčďĘ ěĦĕĜ ČĘ .čÃĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč .ÃěĚĒ đĦđČ Ęĥ ęĕďđĐĕĐà .ÅĔ ģđĝĠ ěĕĚČĕ đĜĦĕČĚ ďēČ Ęėĥ ęĎ ĦĞďĐ ĘĞ ĘčģĦĚ .2 ĦĕĤĢđĜĐ ĐĜĞĔĐ ĘĞ ĘđďĎ ĐĘČĥ ěĚĕĝ ĐčĕĢĐ ..1994 ĕĜđĕč À ğđĝčĘ ĐĤģ ĐĒ .Ď ģĤĠč ĐĕĜĠĢ ČĕčĜĐ ĕĤčďĚđ .ĦĚĘĥđĚĐ ĦđĘĎĦĐĐ ĕĤĠ ČĕĐ đĘĥ đĦďĥ .ÃĦđĥđĜČĐ ĕĠĘėđ ĘČĐ ĕĠĘė ČĔēà ČĕĐ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐĥ ěĐ À ĘČĐ ēĢĤč .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĐĕĕĝĜėĐ ĦĤėĐĘ ČĘĚĘČ đĘĥ ĖĤďĐ ĦĢĤđĠđ ĐĥĕĞĤĚĐ ĐģĕĘģĕĢĜČĐ ĦČ ęĘđĞĘ ęĝĤĠĚ ĐĕĐ ČĘ 23ąĐ .ĖĚĝĚč čĦėĜ .(ÃđĜČ :ĦĘčđģĚĐ ĦĕĘđĦģĐ ĘĞ ĦĤĞĔĢĚà ĐĕĕĝĜėĐ .ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ĦđČĤĘ ĕĘč ĦĤēČĐ ĦďĐ ěč ĦČ ęĕďčėĚđ .đĦď ĦČ ġĚČĕ đĦĘđĒĥė ĕĦĥ ĦđėĒč ģĤ ĥēĤĦĐĘ đĘėĕ đĘČ ĦđģđĚĞ ĦđĕĎđĘđČĕĦ ĦđĤđĚĦĥ ĕĘ ĐĕĐ ĕĤč :ĖĤď ĕĤĥĕđ ęĕĤĕėč ęĕĘđĦģ Ħď ĕĥĜČ Ęĥ ęďĢĚ ĦđĜčđĦ ĖČ ğđĤĕĔč .ĦđČĜĥĐ Ęė ĦđĞĢĐđ ĐĕēĜĐ ĕđđģà .ĦđēĠ ĦėĘ ģĕēĤĚ (16ąĐ ĝđĔģĕďĜč ĤđĕĠĕĠČĐ Ęĥ ęĦď ĦĤĚĐĥ ěĞđĔ ČđĐ ęĎ . Ignatius.ĐĘĕēĚ đĜĥģčč ."United States Conference of Catholic .ÃĐĚđďģĐ ĦĕĤčĐ ĦČ đĚĞ ĦĤė ęĕčĤĐ đĕĚēĤč ęēĕĜ đĜĜĕČ ęĕĐđĘąČĥ ěđđĕė .‫ שם‬4 ĤēČĘ ĕĢēđ ĐĜĥ .ęĕĜčĘĢĐ ĕďĕč .ÃĐĜ ÿĎĚà ĐĘĕĚč ÃĦĤĞĔĢĚà ĐĘĕĚĐ ĐĠĘēđĐ .1 đĐĥĘė ĤđģĚĚ đČ đĐĥĘė ěĚĒč đĜđđėĥ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĕĕđĘĕĎđ ĦđĠĕďĤĐ .ÃęĕďđĐĕ ĕĠĘė ĖĤďĐ ĘĞ ĦđĤĞĐÃđ 1974ąĚ Ã(4 ğĕĞĝ) ÅĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜÅ ĐĢĞđĚĐ ĦĤĐĢĐ ęđĥĕĕĘ . 70-71 3 .ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐĦĚđģĦ .ĦđčČĐ ĦđėĒč .ĦĕĐđĘąČĐ ĦđĘĎĦĐĐ Ęĥ ĐĘĞĜĐ ĕđĔĕčĐ .

đĦčĐČĘ ĘĕčđĦ đĦĤđĦčđ ÅĐ ĕĥĞĚč ĦđĜĜđčĦĐ ĞđďĚ ĤĕčĝĚđ ĖĕĥĚĚ ęÃčĚĤĐ :ÅĐ À ĦĞĕďĕ đČ À ĦčĐČ ĦđđĢĚĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ČĕĐĥ .ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ ĘėĘ ĦđĤđĐĘđ ęĥ) ÅĐĤŖĦ Ā ČĢý ŕý ěŖňőü Ěü ĕŊÅü đĤĚđČėđ .ęĐ .‫רוצה להיות מבורך‬ ”!‫לא מקולל‬ .ĐĕĠđĝđĘĕĠĐ ęĎ ĤĞĥĘ ĤĥĠČ ĐčĐČĐ ČĕĐ ĦČĒđ .ĦĚČĐ ĦČ ĕĘ ĤđĚČà .đč ěĕĚČĐĘđ .ĤđĐĔ ęĒĕČđĤĔĘČ ĖđĦĚ ęėĦČ čĐđČ ČĘ ęĎ ĕĜČ ĘčČ .đĜĘĥ ĒėĤĚĐ ĦČ đďģĠ ęĕčĤ ęĕĤĢđĜ ĦČĒ đČĤ ęĐ .ĐĤđĦ ďđĚĘĘ ĕďė ĤģĕĞč đČč ęĐ đĚĢĞ đĥĕĥ ĘÃĒē ĦĤđĝĚ .ĐĚĕČĦĚ ĖĤďč ĦđďĐĕĐ Ęĥ ĕĞđĢĕčĐ ČĕĥĜĐ ěĎĝđ čđĔ Ĥčē .ÃĐĜĥĕĐ ĦĕĤčĐà ĦČ ĦČ ĦđđĤĐĘ ěđĢĤĐ .ĐđđĜĞ ĕĦĥē ĦČĒ ďĢĘ .ĎĤčĜĕĕĥ ĐĕĤČ čĤĐ Ęĥ đĤĒđĞĘ .đĜĘĥ .ĦĞĤėĚ ĐďđģĜ ğĕĝđĚ ĒČđ ĖĤčĦĕ đĦďđčĞĘ ęĘđė ęďČĐ ĕĜčĘ ęĕČĤđģ ĐĕĐĜĥ ĦĘĘđė ěė ęĎ ĐđđĢĚĐ ĦČĒà ĦĎĥĐĚ ĖĘ ĞĕĎĐ ĤĥČė À ĦĚČč ĖĤčĦĕ [ÅĐ ĦČ] đĦđČ čĐČĦĥė ěė .ĕĝģđďđĦĤđČ čĤĥ ĕĦĤĞĕĥ .ęĦđďĕďĕ Ęĥ ĐĦđĜė ĦČ ĔģĜĕĔĝĜĕČč ĕĦĥē .ÅĎ .ĦĕĜĤĚđēĐđ ĦĕĘģĕďĤĐ ĦđĕĜđĘĕēĐ ĘđĚ ĘČ ďđĚĞĦĥ ĦĕĦČąĦĕĤĝđĚ ‫ אני‬.ĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ ęĘđĞč ĤĦđĕč ĞĕĠĥĚĐ ĕĜēđĤĐąĐĞđĤĐ .Ď ĐĕĜĠĢ) ÅďēĀ Čþ ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø ĘÅü .ďđĚĘĘđ ĞđĚĥĘ đČčĥ đĘČ čđĤ ďđēĕĕčđ .čđĥ .(đ .ĤĚđėĐ ęĞ ĥĎĠČĥ .čÃĕ .ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ Ęĥ ęĦĞď ĘĞ čĔĕĐ ĘčģĦĕ .ĐČĕĤčĐđ ĐĤđĦĐ :đĦđĘĎĦĐ ĦđĤđĢ ĕĦĥč .ĞĥĠĚ ęĕĠē .ĐĘđė .ĤĚČđ ěđĕĞč ĕč ĔĕčĐ ČđĐ .’‫ָאאֹר‬ .ÃĕčĤ .ęĕčđĦėĐđ ęĕČĕčĜĐ ĕĠ ĘĞĥ .đĜĤđďč ĤĦđĕč ēĕĘĢĚĐ ĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ ĤĚđėĐ Ęĥ ĐĤĕčėĐ ĐĚĒĕĤėĐ ěĦĜĕĐč .ĐĘđė ĐĜđĚĦĐ ø ĝø ĐĕďčđĞ ĕčĤ ĥĤĠĚ Ėė ĐĜĐ .ĦđĤĕē ĕĚēđĘ ĘČė .Ã!ĘĘđģĚ ČĘ .ęĘĘėčđ .ĐĚĀ Ęĥ ý Đė ęĕĤĠĝĐ ĤĠĝ Ęĥ ĦđĥđďģĐ đĕĦđĘĕĚč đĦĜđĚČĥ ĕĤĢđĜ :ĕĜĥ ģĘē ?ęĕĤĢđĜĘ ĐĤđĦ ďĚĘĘ ęĕĕđĎĘ ĐĤđĦ .ĖÃĜĦĘ đĜĕĥđĤĕĠ ĦČ ĐĕĐĦĥ ĖĤďč ęĐĕĕē ĦČ ĦđĕēĘ ĔđĥĠ ČĘČ .ĕčĤà .ĘČĤĥĕ ĕčēĤč ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĒėĤĚĐ ĦēĕĦĠ ĘĞ ĐĒĤėĐĐ ğĝ ĘĞ ĒČ ĕĦďĚĞĥ ěđđĕė .(Ĕ .ĐĤđĦ ĕĥĚđē ĦĥĚē ĔĤĠčđ .ĖĦđČ čĐđČ ĕĜČ ĦČ ĥĕďģĚ ČđĐ .ęĕđđĥ đĝĕėđ đĕĠ ĐĒ ďēđĕĚ ĦďąĎĕĐĜĚĥ ĤĚČĕĐĘ ĦĚČĐ ĦĜĦĕĜ ĖđĜĕēđ ĐēđđĤ ĦđďĝđĚĘ ęĦđČ ģĘēĚ ČđĐđ .ģÃČĠĕČ đĦĕČ ęĕģĘđēĐ ..čĕ ĦĕĥČĤč) ÅěĤĀ ēĀ čø ŅĻĞĀ Ĥĺþ Čú ĺĠþ þōĐÿ ĦČþ øđÅ ĤĚČĜĥ ĕĜč đĕĘČ ČĤģĦĥ ďĞ đĦđČ čđĐČ ĐĦČ ěė đĦčĐČ čđĤĚ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ .ĤĢĜĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ęĕďđĐĕĥ čĥđē đĜĕČ ěėČ ĕĎĕĕĐĥ ČđĐ ĐĞĠđĦĘ ďĕēĕĐ ĤčĝĐĐ .ęĕďĞđĚĐ ĘĞđ ĦčĥĐ ĘĞ ĦĞďĘ đĢĤ .ěĕĕĘĜđĐ ęĘđģĘĚĚ ĕĦĘčĕģ ĖėĘ čĤ ďđďĕĞ ĕĤĕėč ĘĞ ęĎ ĐĜĚĜĥ .ďđČĚ ďčėĜ ĦĕĚĞđ ĕĜđĢĤđ .ęĕĘĕĎĐ ĘėĚ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ Ęĥ ĦđĢđčģ . אבל‬ ‫אני גם לא אוהב‬ ‫אתכם מתוך‬ .ÅĤāČČĀ ŝĘø ŋþ ģÿ ĚŅø ŝĕėþ Ĥú čĀ Ěø ĐėĀ Ĥø čĀ Čú ÿđÅ .ĤĚđĘė) ğČđ ĐĕĎđĘđĚĝđģĘ .ĐĕĘĔĕČč 16ąĐ ĐČĚĐ ěč ĕĝČĘģĐ ěĥĤĠĐ .ÅĐ ĦčĐČ ĦđđĢĚ À Ď ĐĥĞ ĦđđĢĚ ĕĐđĒ ..‫י”ב‬ ‫שאלוהים אמר‬ ‫ ’וַ ֲא ָב ְר ָכה‬.ĕďđĐĕĐ ęĞĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦČ ēĕĔčĐ đĚĢĞčđ đďđčėč ęĘđĞĐ ČĤđč ěėĥ .đĘĥ ĦĤėĐ ČĕĐ ÅĐ ĦčĐČĥ ęĥ čĦđė ęÃčĚĤĐ .ĖĤđčĚ ĦđĕĐĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ĤĚđėĐ ČđĐĥ ģĠĝ ěĕČ .đĥĕ Ęĥ đĕĕē ĖĤďĘ ĤĥĠČĐ Ęėė ĐĚđď ďđĚĘĘ đčĐČ ęĐ .ĕčĤ .ģčēĚđ ęē ĕĠđČđ .ęÃđėĞ đČ] ĦđĥđĜČĘ ĐĞĕďđĐĘ ČĕĐ ĐĤđĦĐ ĦĤĔĚ đĜĕĦđčĤĚ ęĕčĤ ĦĞďĘ ěėĥ .ęĕĕĔĕĘđĠ ęĕĜđĕďč .‫ רבי‬.ěĕĎĠĚ ęĎ ČđĐ ĥē ČđĐĥ ĐčĐČĐ ĦČ :ģĠĝ ěĕČ .Ã?ĦđđĚ ďĞ đĜĦđČ čĐđČ ĐĦČ ęČĐ ?đĜĦđČ ĤĢ ÿĜĘ ĐĢđĤ ĐĦČĥ ĕĜĠĚ đĜĦđČ čĐđČ đČ ĕĦĘČĥčĥ ĐĠĢđēĐĚ ĞĥĞđĥĚ .ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐĚđĕģ ĦđėĒ ĦĘČĥč ČĘ ęĎđ .Đĥđč ĤĚđĘ ČĘĥ .ĐģĕĤĚČč đēĚĢĥ .ĤĕĞĢ čĤ ĐĜĚĦĐ ęĥ .ĝĜĤĔĝ ĔĤčđĤ ĕĔĚĒĕĤėĐ ĤĚđėĐ ęĞ ďēđĕĚč ĕĦďďĕĕĦĐ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘđ ģĒēĘ Ėė ĖđĦĚđ .ĐĠ ĘĞčĥ ĐĤđĦĐđ À ęĕĕĦĤđĝĚĐ ęĕďđĐĕĐ ęĕĜĥĤĠĐ ĕĠ ?ĐĤđĦ ęĕĤĢđĜ ďĚĘĘ ęĕďđĐĕĘ ĤĦđĚ ęČĐ :ďđĝĕ ĦĘČĥ ĕĕĜĠč ĐďĚĞ ěČė .ÃĐĦĕĚ čĕĕē ĐĤđĦč ģĝđĞĥ [ĦĤēČ ĐĝĤĎ ĕĠĘ .ĦĔĘēđĚ ēėđĜĘ .Ē đĕĐ .ďĚĘ ĕČďđ ęĕĕđĎ ďĚĘĘ ĤĦđĚ ęČĐ :ĦđĘČĥ ĥđĘĥ đČ ęĕĕĦĥĘ ĐĥĞĚĘ ĦģĘēĦĚ ĐĘČĥĐ ęĚĢĞ ĘĞ ęĕĘčģĚĐ ěĕčĘ ĐĤĒ ĐďđčĞ ĕďčđĞ ěĕč ĐĜēčĐ ĥĕ ęČĐ ?(ĐĠ ĘĞčĥ) ĐĤđĦ ?ęĕĤēČ ęĕĕđĎ ěĕčĘ ęĕĤĢđĜ ěĕč ĘďčĐ ĥĕ ęČĐđ ?ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ĕĤėĜÃĥ (ČÃĞ ĔĜ) ěĕĤďĐĜĝ ĦėĝĚč ěĜēđĕ ÅĤ ĕĤčď ęĕĞđďĕ .đĐĥĚ ĖđčĜ đĚĢĞ ČđĢĚĘ ĘđĘĞ ČĤđģĐ đĜĜđĕďč đĒ ĐďđģĜč .ĦđĕĤĝđĚđ ĐĘĚē .đĒđ .‫ רבי‬.ĐČĜĐĐ ĦĕĘėĦč đĦĎĥĐč ĐĜĐĜđ đĐĎĕĥĜĥ ďĞ .ĤđĤč Ęđģ ĘĞč .‫אלטרואיזם טהור‬ ‫אני אוהב אתכם‬ ‫בגלל בראשית‬ ‫ מסופר שם‬.(Đ .ÃĦčĕđēĚĐ .ĦĕĠđĤĕČĐ ĦĕĤĢđĜĐ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ Ęĥ ĐĦĞĠĥĐĘ ęĕďđĐĕĘ ĐčĤģ ĦĥđēĦ ęĐĕĘĞ ĐĦĤĥĐ .đĒ ĐĜđĚČ .ĖĕčČ ęĐĤčČė ĦđĕĤčĐ ĘĞ đĦčĐČ À ÅĐ ĦČþ ŕĀ čø Đÿ ČĀ øđÅ .ĕčĤ .ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ Ęĥ ĦĕĤđčĕĢĐ ęĦđčĕĥē ĦČ ęĎ ěđčĥēč ĕĦČčĐ .ĐģĕĒĕĠĘ đĜĚĒč ĐĤđĥģ ĐĦĕĕĐĥ .ęĐĕĘČ ĐĜĠĦĥ ĦďēđĕĚ ĦĤĎĝĚ ĦĤĠČč ęĕģĐĘ ĘđģĥĘ ĕĦđČ .ČĘà .Ėė ĘĞ ğĝđĜ .Čĝ ĐĕĞĥĕ) ÅŅČĤý ŒĀ ŕü ÅĐ ĕ ýĜĐāú Ŋ ęŕþ Čÿ øđÅ đĤĚđČė .ęĕĜđĕĘĕĚč ďĚČĜ ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ Ęĥ đēģĘ ĕĞĚđĥ ĤĠĝĚ ČđĐĥ ęĕĜĥĐ 49 Ęėčĥ ĕĘ ēđđĕď ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .đ ęĕĤčď) Ãŝďāþ ČĚø ĘėĀ čŅø ŝĺø Ġø ÿĜ ĘėĀ čđø đĕĦđĘđĞĠđ đĕĤĚČĚđ đĕĦđđĢĚč ěĜđčĦĜđ čĥēĜĥ ĐĒđ .ÃęďČĐ ĘĞ ĒĕĤėĚ ęÃčĚĤĐ ęČĐ .(ĤÃĥ .ĕĎĕĕĐ ĤđĢĕĘ ĕďė .ďēČ ĕďđĐĕ đĘĕĠČ ĤĢĜĦĐ ČĘ đĕĜđĔĜČąěĝč ĤĎ .ĝĝģĔčĥ đĕĜđĔĜČąěĝč ĕĦĤģĕč ĐĠđģĦ ĐĦđČč čđĐČđ ģĕĦđ Ĥčē ČđĐ ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .ďđČĚ ęĕĥĤĚ ęďČ ČđĐ (Hagee) ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ .ęėĦČ ĤĢĜĘ ĐĢđĤ ĕĜČĥ ĕĜĠĚ ęėĦČ čĐđČ ČĘ ĕĜČ .ĐčĐČ Ęĥ ęĕĐđĘąČč ĦĠĦđĥĚĐ đĜĦĜđĚČ ĦČ ěĕĤģĐĘ ęĕďĘĕđ ęĕĥĜ ęĕēĢđĤĐ .Č ďēđĕĚč đĜĕĕĜĞĦĐ ČĘ ęĐ ĘĘė ĖĤďč .đĜĕĦđďĝđĚ ĞĕĢĐ ĎĤčĜĕĕĥ čĤĐ .ĦČĒ Ęėčđ ĐĦČ ęČĐ .ęĐĤčČĘ ĤĚČ ęĕĐđĘąČĥ ęĥ ĤĠđĝĚ .ĒĞÿ ĐĕĐ ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĐĞčĐ čĤđ ģđĚĞ .ĕĚđČĘ ĦĕčĘ đĜĦđėĒ ĘČđ ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘČ .ĕďđĐĕąĕĤĢđĜ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥĘđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐ ĦČ ČđĠČ ĕĦĚģĐ ĦđĠĦđĥ ĤđĢĕĘ ĕďėđ .(ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ ĐĝĚĐ ęđĝĤĠ ĤēČĘ ĐĜĥĚ ĤĦđĕ ĐĚĝĤđĠ ĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜĐĥ ĘđďĎĐĦčĥ 18 ęĕĔĝĕĘĎĜđđČĐ .‫לאברהם‬ ‫וּמ ַק ֶלּ ְלָך‬ ְ ‫ְמ ָב ֲר ֶכיָך‬ ‫ אני‬.ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĕĎĐĜĚč ĦŅĝĜĦĐĘđ ĦđďĐĕĐ ĘĞ ĞďĕĘ ęĜđČĚĕĢ ĘĕčđĐĥ ČđĐ ĐĒ ěđĢĤ .ĕĤĠĝ [ĐėĘĐĐ ĥĤďĚ] ěđĥĘđ ęĐĤčČ] ČĤģ đĦĎĥĐ ęĢđĞč .đĜĕĘČ ęĦģĕĒ ĦČ ĘČ ęĦđČ ĥĕĎĜĦđ .Ĕĕ ĦđĚĥ) ÃĺŖďģĀ ĕŖĎ øđ .ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ ĞđĚĥĘ đĢĤĥ ĦđĘĘėĚ ĕďĕĚĘĦ ĐĒ ĘĘėčđ .ĐĜĥč ęĕĤĘđď ĕĜđĕĘĕĚ ğđĝĕČĘ đĜĚĒ čđĤ . (Đ .ęĕďčČĦĚ ęĕĘčēĚ ĘČ ĝēĕĕĦĦ ČĘ ęĘđĞĘĥ đĒė .ĐĘĥ ĦđĚĕĚĦĐĚ ĦĕĥČĤč ĘĘĎč ęėĦČ čĐđČ ĕĜČ .ęĕĞďĚĐđ ĦđđĢĚĐ .ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČč ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĜđĎĤČĐ Ęĥ ęĕČĕĥĜĐ ĦďĕĞđ .ĐĚđĕĝģČė ĘĞ .‫”לא‬ ‫לא אוהב אתכם‬ ‫מפני שאני רוצה‬ ‫לנצר אתכם.đĘĥ ĤĘđďąěđĕĘĕĚĐ ĕėđĕēĚ ďēČ ģĕĒčĐ ČđĐ .ĐĜđĥČĤĐ ĐĘČĥĘ ĤĥČ ęĜĕČ ĐĘČ ęĕĤčď ĖČ .ĖĤčĦĕ đĦčĐČč đĜđđĕĢĥà :ÅĐ .čĘ đĚĕĥ) ęĕĘđĦģ ęĕĎđĘđČĕĦđ ĐĕĕĝĜė ĕĥĜČ Ęĥ ęĕĥĤĚ ĤĠĝĚ ĦėĕĚĦĘ ĐėĒ .ĕĦĞďĕ ĤĥČ ĦĚČĐ ĦĞĕďĕĘ ĦĞďĘ ęĕĕĦĠĐđ ęĕĘėĝĐ ģĠĝ ĕĘč ČĤđģ ĐĦČ À đĦĦĚČ .ĤĕĕĎĦĐĘ ĐĜĕČ ęĦĜđđėĥ ĕĦĞďĕ ęĘđĞĚ ęĕĜđĦĜ đĕĐ ČĘ .ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦČ čĐđČ ĕĜČ .ĐĘČĥ đĘ ĎĕĢĐĘ ēĤėđĚ ĕĦĕĕĐ .ĐĤđĦĐ ĕĤĠĝ Ęĥ ĕĐđĘąČĐ ęĤđģĚč ěĕĚČĚĐ .č ĦđđĢĚĐ ĤĠĝč ĐĤđĦ ęĘđĞĐ ĦČ ďĚĘĘ ĐčđēĐ ěĕĕĜĞč ęĕĚđď ęĕĤčď ĤĚđČ ęÃčĚĤĐ ŝčø čĀ Ęø ĘėĀ Łø ŝĕĐŞ þ Čù ÅĐ ĦČþ ŕĀ čø Đÿ ČĀ øđà .ĦĤĠČč ęĕĤĢđĜĐ ęĕĤģčĚĐ čđĤ ČĕčĐĥ .Ã(Ď .ĕĎĕĕĐ ěđÅĎ ĤĚđėĐ Ęĥ ÃĕčĤÃė ęĎ Ğđďĕ ČđĐđ .ęĕĤčďĐ ĞčĔĚ .ĕčĤ .ÅĐč ěĕĚČĐĘ ęďČĐ ĕĜč [ąĘ ..ĦđĕĤĝđĚ .ĕĔĝĕĘĔĜĚďĜđĠĐ ęČĘĝČĐ ĘđĚ ĘČ ďđĚĞĦĥ ĦĕĔĕĘđĠ ĦđĠĦđĥ đĜĕĘĞ ĐĚđĥ .čĦėčĥ ĐĤđĦĐ .ĕĎĕĕĐ ĤĚđėĐ .ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČč ęĕĞĕčĢĚĐ ĤĎČĚĚ ĒđēČ 35 ęĕđđĐĚ ęĕĤģēĚĐ ďēČ ĕĤĎđčĚ .ďđĚĘĦ ďđĚĘĘ đĢĤ .ŖĜĤŖĠ ęĕ üĜĐāú Ŋ Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ ĕĘü ŅĕĐø ŕü ęŕþ Čÿ øđà ĕĜĕĝ ĤĐ ďĚĞĚ ĕĜĠĘ ĖđĚĝ ĘČĤĥĕĘ ĐÃčģĐ ĕĤčď ĦČ ěĕčĐĘ ęĕ üĜĐāú Ŋ Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ đĕĐĦ ĕė ..ęĘđėĚ ĐĘđĎĝ đĕĐĦ ĐĒčđà :(đ .

‫ ז‬.ęĘđČ .‫ואכמ”ל‬ ‫ התקין והביא לדפוס שלמה‬.(ĕ ÅĐ ĦĘĘģ .ĘČĤĥĕ ēĢĜ ęĞ .(227 ’‫ ועמ‬27 ‫ הערה‬98 ’‫ עמ‬.ěđĚĕĕģĕ đĕčĥđĕ Ęė ęČ .ĦĕĤĜđĕĝĕĚ Ħďė ĦđďĐĕĐ .ģđģ ĐÃĕČĤĐ ďĞ đĜĕčČ ęĐĤčČĚ .ęĘđė ęĕĕđĎĘ ĞĎđĜ ěČė ďĞ đĜĤĚČĥ Ęė ęĕĤčďĐ .ęĐĕĦđčđĎĦĚ ďđĚĘĘđ !ĕĎđĘđČĕĦ ĎđĘČĕď ČđĠČ ĐĘđė Ęė ęĕĕđĎĐ ěĕč ďĚĘĘ .ĘąČĐ ďđĚĕĘ ĐĥđĤĕĠ ĐĕĎđĘđČĕĦ .ĐĘ .ĦđčĤ ĦđđĢĚ ĤĚđĘ ęĘđĞĐ ĦđĚđČĘ ĐĠ ěđēĦĠ ěĦĕĘ ČĘĥ ?ĘČĤĥĕ ġĤČč ĐĤđĦ ĐĜĦĕĜ ČĘ ĐĚ ĕĜĠĚà .ęĐ ĤĥČč ÅęĕĕđĎÅ ěĕč ĥĤđĠĚč Covenant and Conversion: The United Mission to ‫מאמרי‬ ִ ‫ ראו‬.ĖėĚ ĐĤĦĕ .ĐĤđĦ ęďĚĘĘ ĤđĝČĥ ČĤĚĎĐ ĐĤĚČ ęĐĕĘĞĥ .čĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐ) ÃĘČĤĥĕ ęĞ ĦēĜč ęđĎĤĦč .ĐĔĕĚĥđ ĦđĤĥĞĚ ěđĎė .ģďĢč .ĕđģĕēĘ ęĎďė ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ĘĘĐ ĕĤčďĘ ęĘđė đĥďģđĐĥ .ĕĜĝĤĐ ěčđĚė ĐĕĐĕ čĤĐ ĦĞďĘĥ ĤđĦĕđ .đĒĐ ĦđČĤĐ ĦģĕēĤĚđ ĔčĚĐ ĦģđĚĞ ĐĝĚĐ ĦČ .ĤđėĒė) ĦđĐđĘąČĐ Ęĥ ĤĦđĕ ĐģĕĚĞĚ ĐĜčĐđ ÃĔĠĥĚđ ĐģďĢà Ęĥ ĦđđĢĚ ěĚ ęĕĕđĎĐ ĦČ ĐďĚĘĘ ĖĤđĢĐ ĦČ ďĚđĘ ęÃčĚĤĐđ .ĐĤđĦč ģĝĞ ęČ ĎĤĐĕ ČĘ ĘčČ .ē) ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč .ČčĐ ęĘđĞč ģĘē ěĦđČ ęĕĕģĕĥ ĕđĎĘ ēĕĔčĐĘ ĕďė đĘČ ĦđĕĤĝđĚ 5.đĕĤēČ ďĚĞĥ ÅďēĀ Čþ ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø Ęü ĐĤŅĤ Ā čø ĐĠĀ ĻĀ ęĕŌü Ğÿ ĘČþ ŜāŐĐø Čþ ĒČĀ ĕŊÅü .‫ תשרי תשס”ט‬.Č ěđĕĘĕĎč ÅĦđĚĕĞÅ đĦĝĚ ĦČ ęĝĤĠ ĘÃĢĒ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ĕđĘĐ čď ğĝđĕ čĤĐ ĕĤđĚđ ĕčĤ ÃĐĔČĔČ ĐĤĔĝđĜÃĐ ĦĞĠđĐ ĕĜĠĘ ęĕĕĦĜĥ ĔĞĚė ĐĒ ĐĕĐ .‫ לבין בני נוח‬.ęĕĚď ĦđėĕĠĥ .ĐĘČ ęĕĤđĞĕĥ ďđĚĘĘ đĜĕĤĞĥč đČč ęĕĤĢđĜ 6.ęĕĚĥĐ ěĚ ĐĜĕČ đĒ ĐĤđĦĥ .‫ הרב הראשי של תלאביב לשעבר‬7 ‫ ואילו‬.‫ חיים דוד הלוי )עשה לך רב‬.(‫ מח‬.ÅěĥĕďĤĔÅ Ęĥ 1964 ġĕģąčĕčČ ĦĥďđēĚ ĐĜĕēčč ĐģĝĞ ĦĕĘđĦģĐ ĐĕĕĝĜėĐ Đčĥ ĐĠđģĦč .Ď ĐĕĜĠĢ) ęĕČĥđĜ ęĐđ .ÃđĜĦď ĘČ ęėĥđĚĘđ ęĕĤĢđĜĘ ĦđđĢĚĐ ďĚĘĘ ĤĦđĚà .đĘ ĐĜĦĕĜĥ ĐėĤčĘđ .‫ דברי הגות והערכה‬.ĐĠ ĒđĚĤ ĕĘ ĐČĤĜ ĖėĕĠĘđà :Ħčĥ ĤđĚĥĦ ĦđĥđĜČĐ Ęė ęĕĚĕĐ ěĚ ęđĕčĥ ęÃčĚĤĐ ěĕĕĢĚ (ēĠČģ čĤĐ ĦđČĕĢĚč ęĝĤĠĦĕđ .ďēĕč ÅĐ ĕĤčďĚđ ĐĤđĦĐ ĕĤčďĚđ ēĕĥĚĐ ĕĤčďĚ ęĘđĞĐ ČĘĚĦĜ Ĥčė ?ďĢĕė .ĘČĤĥĕč ęĕģģĒĜ ěĞĚĘ :ĕĥĕĘĥ ģĘē ÅĦđĚĕĞÅč ĦĥďđēĚ ĐČĕĤģ ĐĤĕģĝđ ĞģĤ . Covenant and Hope in the ‫ שעתיד לראות אור בקרוב בספר‬.ęĕĐđĘąČ ĘĞ đĜĘĥ ĦđĕĎđĘđČĕĦĐ ĦđĦĕĚČĐ ĦĢĠĐ Ęĥđ ęĕĤĢđĜĐ ęĞ ĕĦď ĎđĘČĕď Ęĥ Ęĥ đĕĜĒđČ ĘĞ ĐčĐČč đĘčģĦĕđ Čđčĕ ęđĕĥ ĦđĦĕĚČ .ęĕĕĝĕĝč ĦđĜđĤģĞ ĘĞ ĤĦđđĘ ĕďđĐĕĐ ĥĕČĐ .Ēĕ ęĥ) Ãę üĕŖł ěŖĚĐú ęĘđĞč Ĥčė ēĕĔčĐĘ ĕďėđ .Đč đĤčģĜđ ĘČĤĥĕ ġĤČč đĕē .‫נוח‬ .ęĐĕĘĞ ĐĠĕģĦ ĘČĤĥĕ ďĕ ĤĥČėđ .ĤĕĦĚ ęÃčĚĤĐĥ ĦđđĢĚĐ ĦĢđčģĘ đĜĜđĕď ĦČ ęĢĚĢĜ ęČ ęĎ ěĐ đĘČ ĦđđĢĚ Ğčĥ .ďđĞ ĖėĘ ĤčĞĚđ .ęĐĘ đČč ĤĥČ ęĕĜĕĕĜĞĐ ĘđčĘčđ ęĕĤđĠĕĝĐ čđčĤĞ ĕĠĘ ĦđďĝĠđĚĐ ęĐĕĦđĚďģĐ ĕĠĘ ĐđĥĤĠĕ ČĘČ .(‫ המציג עמדת ביניים )כפי שגם אני מציג פה‬.(Ĕ .ęĐĕĘĞ ĦđĠėĘ ğČ ĤĥĠČĐ ĦďĕĚčđ ęĕĕđĎĐ ěĕč ġĕĠĐĘ ęĕčĕđēĚ đĜČĥ ĦđďĕēĕĐ .ęĕĤĢđĜĐ ĥđĤĕĠĐ ĘĞ ęđďĕĚĞĕ ęČà :ęčĕĥĐĘ ĐđđĢĚĥđ (ÃďĝĠđĚĐ ęĥđĤĕĠč ęĕĜĠ Đč ęĕĘĎĚÃ) 7.ĤđĚČėđ ĦČ ġĕĠĐĘ ĥĕĥ ęÃčĚĤĐ Ğčđģ đĘĥ ĦđđĢĚĐ ĤĠĝč Ď ĐđđĢĚč .ĦĕĜĤďđĚĐ ĐĕĝģđďđĦĤđČĐ Ęĥ ĕĎđĘđČĕĦĐđ ĕĦėĘĐĐ ĎĕĐĜĚĐ čĦė ĐĒ ĥĥē .čĕ ęĥ) ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦāēŐø ĺø Ěü ĘāŊ ŝčø Ņė øĤčø üĜ øđà À (Đ .ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚč ĐĘđĘė ĐĜĕČ ĐÃčģč ēĕĥĘ ĝĜėĕĐĘ ĕĘč ĦČĒ ĦđĥĞĘ ęĕĘđėĕ đĜĜĕČ À (đĦđČ ĞďĕĘđ ÅĐ ĦČ čđĐČĘ ĐđđĢĚĐ đĕďĕĚĘĦĘ čđĥģ ĦđĕĐĘ ďĕĚĦ ĖĕĤĢ ČđĐ ďĚĘĚ ęďČĥė .ÃčĔđĚĘ đĤĒēĕĥ ĤĥĠČ ěđėĜĐ ĦđĤĢĜĐ ĦČ čĕĥēĐĥ ğČ .ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĥĤđĥĐ .đĤĕĕĎĦĕ ęĐ ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčđ À ĐĤđĦĐ ĦđđĢĚĘ ęĦđČ ğđĥēĘ ĘĕĞđĚĐ :ĘČĞĚĥĕ ĕčĤď ČĦĘĕėĚĚ ęĎ ĐĘđĞ Ėė 6.ĘđėĐ ĦđĘėė .ĐĜĕĤĔģđďĐ ěđėďĞ .ÅĤđďĐ ěďĚĘÅ ĐĜĕė ÅġĕččđĘĚ ĕčĤĐĥ 8.(ęĕĕĜĚĕĦ ęĦđčĕĥē ĦČ čđĥ ęĕĥĕĎďĚ đĜčĤ ĐĥĚ ĒČĚ ęĕďđĐĕĐ ęĕĎđĐĐ ĘđďĎ Ęĥ đĘČ đĕĤčď .đĜĘ ĤėđĚĥ ĐĚ Ęė ĦČ ďĎđĜ ĤčďĐ ?ĦđđĢĚĐ ĦČ À ęĐĕĘĞ ĦđĠėĘ đĘĕĠČđ À ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ ęĕčĕđēĚ ęĕďđĐĕ ĕė ęÃčĚĤĐ Ğčđģ .‫)הטוען שהם רק יקבלו את שבע מצוות בני נח( במאורות ז‬ ‫ אוניברסיטת‬:‫ רמתגן‬.23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ Ęĥ Ęĥ ĐĒ ĖĕĘĐĦ .ĥĥē ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ĖđĦĚ .ĐĒĐ ĤĥģĐ ĘĞ ďđĚĞĕ Ĥĥđĕč .ĕēĐ ěĚ ĤčČ ĦĘĕėČđ đĕ ĀĤēú Čÿ ŖĦĕŁý ĦČøđþ đĕ ĀĜŁĀ ĦČþ Đ þŅĢÿ øĕ Ĥĺþ Čú ěĞÿ Ěÿ Ęà ø ęĐĤčČč ĐÃčģĐ ĦĤĕēčĘ ĦđĕėĥĚĐĐ ěĚ čČÃĘ ÿ .ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚė ĘČĤĥĕĘ ĦđčĕđēĚĐ ĒėĤĚĘ đĞĕĎĐ 2009ąč .đĕĦđčĥēĚ đĜĕĦđčĥēĚ ČĘđ ĦČ ďđčĞĘ đĘđė ęĘđĞĐ ěģĦĘđ .ģĠĝ ČĘč ĐėĘĐ ČĕĐ ĤĚČĥ ĕĠĘ .ęĕĘĥđĤĕ ěđđĕėĘ ęĕĘĘĠĦĚ ęĕĤĢđĜ ĕĠĘČ .đĢĤČđ ĘČĤĥĕ ęĞ ěĕč ĤĥģĐ ĘĞ Ĥčď đĜĤĚČ ČĘ ďđĞđ ĐĢđēĚ ęđĕģĘ ĦđĜĦĕĜ ěĜĕČđ ġĤČč ĦđĕđĘĦĐ ĦđđĢĚĐĚ À ĘČĤĥĕ ġĤČč čĔĕĐ ĦĜĎđĞĚ ęĞ ĦđďĘđĦč ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĥĕČĐĥ ĐďčđĞĐ ęĢĞĘ ďĞđ .đĦĤđĦđ ĘČĤĥĕ ĐĤđĦĐ ĦČ ďĚđĘĐ ĤėĜ ěč Ęė .ĦĕĒĕĠ ęĎđ ĦĕĜēđĤ .đĜĦď ĘČ ęėĥĚĘđ ęĕĤĢđĜĘ ĦđđĢĚĐ ďĚĘĘ ĤĦđĚđ .ÅĐ ĤčďĘ ČĚĢ ęĘđĞ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ĦČ .‫בראילן‬ .ēĜ ĕĜč ĦđĢĚ ĞčĥĚ ĤĦđĕ Đč ĥĕĥ ĤđĤč .đĜĦď Ħđďđĝĕč ęĕĜĕĚČĚĥ ĕĚė đĦčđĥĦĚ ęĕČĤĜĥ .1 .ČĘ .(Ď .ġĕĘĚĚ ğČđ .ĦđĕĤĞ ĕđĘĕĎ .đĜĕČĤĐĥ ĕĠė .ĘČĤĥĕđ ĤĎ Ęė đĞĔĕđ ęĦĜĞĔč ĐĒč đĜĕĘĞ čĕĥĐĘ đĘėđĕđ .ĦģĦĤĚ (ĔĚģ Åĕĝ ÅČ ģĘē .ĕĘđČđ .ĥďēčď ĦėĝĚ .(Đ ĐĥĤĠ .ēĕĥĚĐ ĖĘĚĘ ĖĤď ĤĥĕĕĘ ČĘČ ěĜĕČ .ĤĕĕĎĦĕĥ ďĞ ĐĤđĦ ďđĚĘĦĚ .ēĕ ĦĕĥČĤč) ÃĔŐĀ ĺø ĚŅü ĐģĀ ďĀ Ģø ĦŖĻĞú Ęÿ ÅĐ Ŝ þĤŃþ ŅĤĚø ĺĀ øđ ĦđđĢĚ Ğčĥč ĕď .ĥďđģĚ ĤđģĚ ęĤđčĞ ČĕĐ ĐĘČĥĐ ĘĞ .ęĕėĘĚ ĦđėĘĐč ęÃčĚĤĐ ĕĤčď ĦČ ęĕĚĕĘĥĚ ęĕĤčďĐ Ęĥ ĐĦēĘĢĐ ĦČ ďđČĚ ĖĕĤĞĐ .ęĦđĜđĞč ęĐĕĜĕč ěĕĤđĝČĐ ĘČĤĥĕĘ ĘđĥėĚ ĐĒ ĐĕĐĕđ ģĤđ .ğĝđĜ ďĞĢ ďĞđĢ ęÃčĚĤĐ À đĠĘĝĘ đĤēč ęČ ęĎ .Ėė Đč đĤĞĦĐđ ĐĕĘČĚ ĦģĒēĦĚ ĐĤđĦ ęĕďĚđĘĐ ęĕĤĢđĜ ĘĢČ .ĕĤĢđĜĐ Ğđĥĕ Ęĥ đĘČĐ ęĕĤčďĐ Ęėđ .čĔđĚĘ đĤĒēĕĥ ĤĥĠČ .‫ תשמ”ג‬.ęĐĕďĕč ĦđĞĔĥ ęĘĢČ ĐĕČĤ .‫ מופיע בתוך הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק‬8 ĎÃĕĤĦ ĘĞ ęĘđĞĐ ĕĜĠč ďĕĞĐĘ ĐĕĜĕĚČĚ Ęė ĦČ ĦčĕĕēĚĐ .đĜĕčđĦėĚ ĐĜđĥ Ĥčď ěĕēčĚ ęÃčĚĤĐ .ěėČđ .ĐĒĐ ęĎ ĕĘđČ ěďĢĘđ À ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ĦČ ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ đĜĕĘĞ ęČ .‫ עיונים במשנתו ההלכתית‬:‫בלידשטיין )עקרונות מדיניים במשנת הרמב”ם‬ .ĐĤđĦ ęĕĕđĎĐ ĦČ ďĚĘĘ đĜĕĘĞĥ ģĠĝ ĘėĘ ĘĞĚ ČđĠČ ĤđĤč ĦČđ .ĤĥĠČĐ Ęėė .ęĦĜđĚČ ĘĞ ęėĘ Ğđďĕĥ ĐĚ ĕĠĘ .650 .ĦĕĤčĐ .ěĎĕĥĐĘ ęďČč ēđė ěĕČ ęĘđĞĐ ČĤđč ĦđčĥēĚ ĘčČà :ĦĕĤĢđĜ ĕĘČĞĚĥĕĐ ĐĒ Ęĥđ .ęĜđĢĤ ĦďĕĚ ĕĠ ĘĞ .č ĐĤđĦĐ .ďčĘč ĕĜđēĚĢ ěđĒĚ .(Ĕĕąēĕ .Ĥĥė ěđĒĚ đĘėČĕ .ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ Ęĥ .(ĤđĕĝĐ ěđčĥē ĘĞ ěđĕĞĐ Ęĥ đģĘē ĦĕĕĘĞĘ ęĤĎ Ğđčĥ ĦđĢĤČ Ęĥ ĕēĤĒĚĐ ğđēĐ ĕčēĤč ĦđĕĝĜė 24ąč (ĘČĤĥĕ ěĞĚĘ ęĕĤĢđĜ ďđēĕČ) CUFI ĦđĚđĤĦ ğđĝĕČĘđ .ĦĕĤčĞĘ ĤėđĚĐ ęđĎĤĦč ĐĕđĤģ ČĕĐĥ ĕĠė đČ À ÅĦđĚĕĞÅ @ ‫ מתיר ללמד תורה גם‬.ĤĕĕĎĦĐĘ ęĕčĕĕē ęĜĕČ ęĕĕđĎĐĥ Ĥđčĝ ęÃčĚĤĐ .čĘ ĕĘĤĞ ęĕčĤ ęĕĚĞčđ ęĕģđēĤ ęĕĕČč đĘČ ęĕĤčď đĔĥĠđ .Č .ęĕĚďĤĜ ĕĢĕģĚ ÅďĐĚ) ĐčđĥĦč ęĕĞĕĠđĚ ģĝđĞĥ [ęÃđėĞ đČ] ĕĤėĜÃĥ (ČÃĞ ĔĜ) ěĕĤďĐĜĝ ĦėĝĚč ěĜēđĕ ÅĤ ĕĤčďė ĐėĘĐ ęČĐ :ęÃčĚĤĐ čĕĥĚ Ėėđ .ęĘđĞĐ ĥđďĕē ďđĝĕ ĝĝčĦĕĥ ĕďė ĐĒĐ ĥđďģĐ ęđĕč đĜĕđđĔĢĜ .‫ לדיון מקיף יותר בסוגיה זו‬5 Conversion.‫ ואכן‬.ÃĐĦĕĚ čĕĕē ĐĤđĦč đĦđČ ęĕĞĜđĚ .ĤĚđĘė À (Č .(Human Future) Erdman Press ‫ ראו חילוקי הדעות בין מנחם קלנר )האומר שהגויים יתגיירו באחרית הימים( לבין חיים רפפורט‬6 ‫ ובינם לבין יעקב‬.ěđėĜĐ ĥđĤĕĠĐ ĘĞ ęđďĕĚĞĕ ęČđ .ęĐč ęĐĕčđĦėč đČĢĚĕ ČĘđ ĘđĥėĚ ĐĒĚ đĜĘ Čđčĕ ČĘ .ĘČĤĥĕ ďđčėĘ ĦĤĢĞč ĘđČĕĝč ĦĎĐĜĐč .‫ כיוון שהאיסור ללמד תורה לגויים חל רק אם לא קיבלו עליהם את מצוות בני נוח‬.ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ ĞčĥĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ .2011 ĤčĚĔĠĝ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐ ĦĤĠČčĥ ęĕĤĢđĜ ęĞ cjcuj ‫מתוך אתר‬ ĖĤďĐ ěĚ đĔĝĥ ČĘČ .ęĕĕģđ ďĚĘ ġĤČĐđ ĐĤđĦĐ .Convert the World .ĐĤĒ ĐďđčĞ ĕĤđĝĕČ :ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ Ėėč ĥĕ .đĔĜĚĜĤđÅĎČĐ ĖĕĘĐĦ .ÅęĕģĚĞĚĚÅ .ęĕĥđĤĕĠč ĦČĒ ęĕĥĤĠĚđ ďĝĠđĚĐ ęĥđĤĠč ęĕĜĠ Đč ęĕĘĎĚ ČĘ đĘĕĠČđ .‫למוסלמים‬ ‫ הרמב”ם עצמו מבחין בין גוי שעדיין לא שומר את מצוות בני‬.ěė ĕė ĐĜĐ ěĕčđ .‫המוסלמים הם מונותיאיסטים‬ .‫ שאינו יכול לשמור מצוות אחרות ולשבות בשבת‬.čĔĕĐ ĦČĒ ęĕĎďĕ ĒėĤĚĐ Ęĥ đĕĚĕ ĦĕĥČĤč ĞĤĕČĥ ĐĥĞĚ ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕĤčĞĐ ęĕĥĤđĥĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ĞđčĥĘ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĤĚė 24 đĜĘĥ đĦđČč ďĤĕĥ ĎĘĥĐ) ęĕĥďđģĚ ęĕĤĦČč ęĕĤđĕĝđ đĜĘĥ ĥďđģĐ ĕčĦėč ěđĕĞ ĖđĦĚ ĕĝĜė 24 ĐĦĕĕĐ ĐČĢđĦĐ .ęĕďģĦĐ ĦĤĝēđ ĐĞĕĦĠĚĐ ďĢĐ ĦČ Ęĕčđĕ ĥĕĎĤđ ęďģđĚ Đė čĘĥč ĎđĘČĕďĥ .đĜĘđėĘ ĐĒĐ ęĘđĞč ęđĘĥđ ěĚĕĕģĚĘ ČčĐ ęĘđĞč ģĘē ĐĕĐĕĥ ĕďė ěĚđĕģč ĕď .Čĕ ęĕėĘĚ ĦđėĘĐ) ÃĐĤđĦĐ ĦđđĢĚčđ đĘČ ęĕĤčďč ęĕĜĦđĜđ .ĐĜĦĥĜ ČĘĥ ĐĤđĦĐ ēĝđĜč ęĕĜĕĚČĚ (ęĕĤĢđĜĐ ĘÃĤ=) ęĕĘĤĞĐ ĘčČ ęĕĞđďĕ ęĐĥ .‫ שרשאים לשמור את כל המצוות‬.đĤĒēĕ .ĦđđĢĚĐ ďĕ ĕčĦė ĕĠ ĘĞ .ęďĚĘĘ đĜĕĘĞ Đčđē ēĜ ĦČ ęĕďĚĘĚ đĜČ :ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚč ęĕĥđĞ đĜČ ĥĚĚ ĦČĒ đĚĢĞ đĥĕĥ ĐĠ ĘĞčđ čĦėčĥ ĐĤđĦĐ Ħđďđĝĕ ĦČ .ęĜĚČ ĐĜđĚČĐ .ĐĚđĘĥĘđ .ĦĞď đĘ ěĕČĥ .ęĘđĞĐ ĦČ .ĤđĚČė .đĤĒēĕĥ ęĕĢđĤĥė .ČÃĞĥĦ ĦĜĥč .č) ÅęĕėđčĜ ĐĤđĚÅč .đĘĘĐ ęĕĤđĝĕČĐ ĦČ đĠėČĕĥ ĔĠĥĚ ĕĦč ďĕĚĞĐĘ ĐčđēĐđ .ĕĎđĘđČĕĦ đĦčĐČđ ĘąČĐ Ğďĕ ĦĢĠĐ .ĘĒĎ .ÅĐĤđĦ ĐĜĥĚÅ đĤĠĝč .ÃđĦďđčĞà ĦČ ęĎđ ÅĐ ĦĞĕďĕ ęĘđė đĤĒēĕà ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ĕė ęÃčĚĤĐ Ğčđģ ÅĐĤđĦ ĐĜĥĚÅ Ęĥ ěđĤēČĐ ģĤĠč ĤĦđĚĐ Ĥčď đĘėČĕ ČĘČ đĦĕēĥĕ ČĘđ đĘĒĎĕ ČĘà ęĕĕđĎĐ ĕė ğĕĝđĚ ğČđ .ĕďđĐĕąĕĘđĦģ ĕĦďąěĕč ĎđĘČĕď Ęĥ đēđĠĕĔč ĐĘēĐđ ęĕďđĐĕĘ Đĝēĕ Ęĥ ĐĦďĘđĐ ĦđčģĞčđ ĐČđĥĐ ĞģĤ ĘĞ Čč .ęĕĚď ĦđėĕĠĥ ĕĘč ęĘđĞ .(ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ ĕģĝđĠ čđĤĚ ĘĕďčĐĘ) ĐĤĒ ĐďđčĞĘ ąĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐĚ ęĕĕĒėĤĚ ęĕėĤĞđ ęĕĕčđĕē ĦđĜđĤģĞ ĘčĦ ĕđđĢģč ġĕĠĐĘ ĦđĤĢĜĐ đĕėĤď đĜĕėĤď ČĘ ĕė .ęĕĘČĞĚĥĕĘ ęčĘĚ ęĐ đďčĥ ĐĚĘ ďĎĜĦĚ (đĐđČĢĚĕđ) ĐĕčđĦė ěĚ Ĥčď ęđďĚĘĕ ĤĥČėđ đĒ ĐĕĐĦ ČĘ (ĕĤĐ) .ÃĦĚČĐ ĦďĘ Ėė .ÃďēČ ęđĕč ęďČ ĕĜč Ęė đĦčĥĕ ĤĥČė ěĚ ĐĒ ĐĕĐĕ ĘčČ .đĤĦĕ) ÃÅđĜĘčĕģ ČĘ ĖėĕĠĘÅ đĢĤČč ĐĜĦĜĥ ĕĚĘ ęĕĤĢđĜĘ ĐĤđĦ đĜĦĤđĦĥ À ęĕĤĢđĜĘ ĝēĕčĥ ĤčĦĝĚ ĖČ .Ĥčď Ęĥ đĚđėĕĝč đĢĚČĕ ĦđēĠĘ đČ .ĎĤĐĜ ēĜ ěč ĦđĢĚ Ğčĥ ĘĞ đĤĚČĥ đĚė ĎĤĐĜ ĤĚČ ČĘđ ĐĦĕĚ čĕĕē ĐĒĚ Ĥčď ĤĦđĚ đĜĕČđ .ēĕĥĚĐ ĦđĚĕ ĘĞđ ĐĤđĦĐ ĘĞ .ĐĤđĦč ĥĎďđĚĐ .ĘđēĐ ğđĞ Ęĥ đĦĚđģĦ ĦĜđėĦĚė .

ěĐč ęĕģčď ĦĤĠČč ĒėĤĚč đĜČĥđ .ĐĜđĚČà Ęĥ ęĕĚđēĦč čĦđė ĐĕĐ ČđĐ .ĕĤĔĜĢđĎČ ĔĝĕĜđďĐ ČđĐ ĕĞčĔĐ ęďČĐ .(ĒĔąđĔ .ÅĐĤđĥčÅ ĥĕ ęďČĘ ĦĚĝĕĝ .ĕďđēĕĕĐ ĕĥĞĚĐđ ĕĎđĘđČĕĦĐ đĜĚĘđĞ ĦČ ęĦĕČ ģđĘēĘ ĐĝĜĜ ĥĕ ĦĕĦď ĐďĞ ĘėĘĥ ěĕčĐĘ ęĐĕĘĞđ đĜĕĘĞ ęĘđČ .ĐĝĚĐ ĘČ ĞĝĚĘ ďēĕč ČĢĜ ĐčĐ .1964 ĤČđĤčĠĚ .ĘđėĐ ĦđĤĚĘ ěėĥ) ĕĎĤĔđ (đĦđČ ĥđčėĘđ ęĘđĞč ĔđĘĥĘ Ęđėĕ ČđĐ ěėĥ) ĕďđēĕĕ ęđģĕč ĦĘďĘďĚđ ĦĤďđē ĦđďĕďčĘ ěđĦĜ ČđĐ .ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč ěđďĘ ęĕĜėđĚ đĜČ .ęĕĚďģđĚ ęĕČĜĦđ ęĕĚđďČ ęĕđđģ . Đđēđ ęďČ ĖĤď ĐĦđČč .ĦđĤĥĠ Ęĥ ĤėĚąĤēĝĘ đČ ęĕĕĎđĘ ęĕēđėĕđđĘ ěĠĕĠėĐĘ ęďČĐđ ĦĚđĞĚąČĘĐ ęďČĐ .ĒČđ .ĘĒĚĐ ĞđĤĘà ĕďĕ ĘĞ ďĤĠđĚĐ ĕĥđĜČąĦĦĐ ĕčĕĔģĕĕčđČĐ ĤďĝĐ ěĚ ģĘē đĜĕĕĐ đĘĕČė .ĦđĕĦĤčē .(ĦđđĚĐđ ĞđĤĐ Ęĥ ęĥđčĕėĘđ ęĜđĔĘĥĘ ěđĦĜ ČđĐ ČđĐ .Ď ęĕđđģĐ ęĎ ęĐđ À ęĐĘ ďĎĜĦĐ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐĥ ęĕĤčďĐ ĦĥđĘĥ ęĐ ĐĘČ :ęĕĤĢđĜ ęĞ ĎđĘČĕďč ĕĘĥ ęĕĚđďČĐ .ĥģĞĦĚ ČđĐ .ěčđĚė À ęđĕĐ ĕĦď ēĕĥąđď Ęĥ ĐĝĜĜđ .‫ ירושלים‬.ÅęĕėđčĜ ĐĤđĚÅ ĐĤĕčėĐ ĦĕĠđĝđĘĕĠĐ đĦĤĕĢĕ ĦČ ęđĦēĘ ęÃčĚĤĐ Ĥēč ĘĞ ďĚđĞ ČđĐ ęĕĕĤĢđĜąęĕĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐđ ĦđĚĕĞĐ ĘĞ ĤčďĘ ĤčđĞ čĤĐĥė ĦČ ĐČĕĢđĚ ĐĜĕČ ĕĚĝđģĐ ĦđĚĕĞč ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ ĘĘė ĖđĦč ĦđčĘĦĥĐĐà :čđĥ Ėė ğĦđĥĚĥ ĐĚ ęĎ ĦĞďđĕ ĦēČ Ęėĥė .ÃĦđĕđĥĕ ĕĦĥč ğĦđĥĚĐà ĦČ ĦđČĔčĚ ěĐ .ěđĔĕĕĤčč ěđÅĎ ĔĜĝ ĤĜĕĚĝč ĖĤĞĜĥ Čģđđď ČĕĐ ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐ ĦĤĐĢĐč ĐĒ ĔĠĥĚč ĐčđĥēĐ ĐĜēčĐĐĥ ěėĦĕĕ đČ) ěđĕďà đĘĕČđ .ęĕĕďđĝĕ ęĕČĜĦ đĜČ :ěĘĐĘė ęĕĜĠ ĕĦĥĘ ęĕĞĚĦĥĚ ęĜĕČĥ ęĕēĜđĚč ĞđčģĘ đĜĕĘĞ .ŖĤĈĥø ĞĀ Łø ĤĕĈĥü ĞĀ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČÿ .ďĝþ ēþ Đĉ ĥāþ Ğ ÅĐ ĕ üĜČú ĕŊü ..ÃĦđĕĦČđ ĦđĕĞďĚ .ěėđĝĚ 23ąĐ ěĜēđĕ ĤđĕĠĕĠČĐ .ęĕďđĐĕė đĦĕČ đĜĦĕĤč Ęĥč ęĐĥ :ĕĦĕĤčĐđ ĕĘĝĤčĕĜđČĐ .đĕĠĘė ĦđĕĤēČ ĥē đĜĕČ ęĎđ .ĕĜĥĐ ďĢĐ ěĚ ĐČďđĐĐ ĐĞĕĎĐ .čĤĐ Ęĥ đĦĜđđė ĐĦĕĕĐ đĒ ęČ .1 ‫ לעיל הערה‬. ęĕĠďĤĜĐđ ęĕĥĘēĐ Ęĥ ..‫ עימות‬..đĥĜđĞĘđ ČĔēĘ ĦđĘĕčđĚ ęĎ .ďĕēĕ ĦĕĦďĐ ĐďĞĐà ęĞ ĕĦđĚĕĞĐ ĎđĘČĕďč ģĠĝ ĘĕĔĚ čĤĐĥ ĖėĘ ĐďĕēĕĐ ĐčĕĝĐ .ĐđēĘ ęďČ ěĕčĥ ĐĒ đĚė ĥĚĚ ĘĕĞđĚđ ČĕĤčĚ ĦđĕĐĘ ĤđĚČĥ ĎđĘČĕď .ĦđďĐĕĐ ĦČ ĐĠĕĘēĚ ČĕĐĥ ĦĜĞđĔ ĦđĤĢĜĐĥ ěđđĕėĥ ďĕĚĦ ĥĥē čĤĐ ĘĞ ģĕĤčĚ ĥđĤĕĠ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ .ĎĜđĞĘ ĐĠĕČĥ Ęĥ ęĕĠēď ĖđĦĚ ģĤ ĞĜđĚ .ĤēČ ęďČ đĜĕĜĠĘ ĞĕĠđĚ ěėĚ ĤēČĘ ęĕģđĝĠ Đĥĕĥ ĞĚđĥđ .(ęĥ) ÃĘđĘĝĚ ęđĥč ĕČđđĘ čėđėė ęĕččđĝ đĜČ ěĕČ .ÃěđĕďÃĘ Ãēđėĕđà ěĕč ęĕĜčĤĐ ĦđĤďĦĝĐ ĦĤĐĢĐ ĕĘđČđ .ĤďđĝĚ ĐėĘĐ ģĝĠ .ęĕĕēĘ đĦĠĦđĥ .‫ ההסתדרות הציונית העולמית‬.ğģĕĐ ĐĒĕČčđ ěĐĕĜĕč ĎđĘČĕď ĕđĢĤ ęČ ĐĘČĥčđ .ĦđĤĢĜĐ .ÃĦđĥĕ Ęė Ęĥ ďēđĕĚĐđ ĦđĤĒĐà ČŅĐ øđÃ) đĞĕĜėĐĘđ đĤčēč ĘđĥĚĘ ĐĝĜĚ ďēČĐ ĐĦĞĚđ .ĐģĚđĞĘ čĤĐ Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ ěĕčĐĘ 20 ĘđďĎĐĦčĥ ĦČ .ęĐĕĦđĘĤđĎ ĦČđ ęĐĕĕē ĦČ ęĕĎĒĚĚĐ ęĕďĕēĕ ĕĜĥ ěĕč ěđĕĚďĐ ĕđđģ ěĐ .ĦĚČĐ ěĞĚĘ .1966 ĤČđĤčĠĚ ĐģĕĤĚČď ęĕĜčĤĐ ęĕĝĜČđĕĜĐ ęĞ ÅĦđĚĕĞÅ ĦČ ČĘđ .ęĕĕĦĜĥč ĐĘ ĐĚďģĥ ęČĐ) ÃĦđĦďĐ Ęė ěĕč ęĕĕĜđĚĤĐ ęĕĝēĕÃĘ ĦČĤđģ ČĕĐ .ĐĜĎĐĘ ęĕģđģĒĐ đĘČ ęĕėĤĞ ĤĕďĎĕĥ ĕĎđĘđČĕĦ ēĕĥ .(ēĕ .ĤĚđĘė À ÃĕĦėĘĐ ĔĝĕĘČĕĢĜĔĝĕĒģČÃė ęĕĎđĘđČĕĦ ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ ĔĔĕĢ đĘĥ đĕčĦėč !ĦđĥđĜČĐ Ęĥ ĦđĕĝĕĝčĐ ĦđĕĚđĕģĐ ĐĜđĥČĤĐ ĦĕčĚđĠĐ ĐČĕĤģĐ .ĦĘďčĜđ Ħĕďđēĕĕ ĦđĐĒĘ ĐĎČďĐ ĦČ ĦđĥđĜČĘ ęĕČĥđĜ đĜČĥ ĦĕĚđČĘĐ ĐĤđĥčĐ ĦČ ěđđėĚđ ěĜđėĚ ĤĥČ ČđĐ ĕĦĕĤčĐ ęėĀ ēĀ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČà ÿ .ĦĚđĞĚđ ĦĚĞĦĚ ęďČ . ęĕĔĞĚĐ Ęĥ ĐďĞĐ ĦČ ÅĦđėĒĘÅ ęČ ĦēėđđĦĚ ČĕĐ ďđĞčĥ .ÃĦđĚĕĞąĕČà ČĘđ ÃĦđĚĕĞà ĐĕđĤģ đĦĝĚ Ėė ęđĥĚ Ęė ĕĠĘė ĕďďĐ ďđčė Ęĥđ ĕĦďąěĕč ěđĕđđĥ Ęĥ ĝĕĝč ĘĞ ęĕĕģĦĕ ĦđĚĕĞĐĥ Ėė ĕĘč .ĥđĜČ ĤđĢĕė ęďČĐ Ęĥ ĦđĕďĞĘčĐ ĦđĕđėĒĐ ĘĞ ğģđĦč ĐďĕĚĞĐ ĐĦĕĕĐ .ĐĒ ęĞ .ęĘđĞĐ ĘČ ĔĕčĚĥ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĐŞą ü Čù ÅĐ ēŒÿ üň ÿđà :ęďČĐ ĕďĕč ęĘđĞĐ ĥđčĕėĘ ĦđĘđčĎ čĕĢĚĐ ĐđđĢĚ ÿ ĘČĘ ..ĝĔĝđÅĢĝĚ .đĚĞ ĕĜč ĕĜĒđČč (Ďėąčė .ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč ĘĞ .ģĕďĢĦ ÅĦđĚĕĞÅč ĦĕĜďĠģ ĐČĕĤģĥ ěĕĚČĚ ĕĜČ čĕĢĐĥ ĦđĤđĤčĐ ĦđĘčĎĐĘđ ĦđĕēĜĐĘ ĦđĜĞĕĐ ĖđĦ .ÃđĕĘČĚ ěčđĚà ČĘĚ ĕĦď ĥĠđēđ Ħđđĥ ĦđĕđėĒĚ đĜĐĕĕ ęĕďďĢĐ ĕĜĥĥ ĐĤđĤč ĐēĔčĐč ĐđđĘĚ ČđĐ ĘĞ ĐĔģĜĜĥ ĕĚĢĞ Ĥĥđĕ Ęĥ ĐďĚĞĘ ĞĜėĕĜ đĜČĥ ĥĤđď đĜĕČ ĕĔĤģđĚď ĦđĚĕĞ .ńĤĀ Ěø ĺĀ ĘŅø ńďĀ čø ĞĀ Ęø ěďþ Ğý ě ÿĎčø ŅĐēý üō ÿň ÿđ ĦČ ĞĕĜėĐĘ ĦđĝĜĘ .ĕĤĚĎĘ ĦĕČĚĢĞ ĦĕĦď ĐďĞ .ĘČđĎ đĘĕĠČđ .ĐĢđĤĠ ğČđ ĐēđĦĠ ĐĤďĎĐ ČĕĐ ĦđĕĞčĘ ĦĞĎđĜ ĐėĘĐĐĥ ěĕĚČĚĥ ĕĚė .ČĕĤčĚ ..ĐĘ ĐčđĤģĐ ĐĜđĚČĐđ ĦĕĦėĘĐ ĐčđĥĦ ěĕĞĚė ÅĦđĚĕĞÅ ĦČ ęđĕė ęĕČđĤ ęĕčĤ ęĕĝģđďđĦĤđČ ęĕĜčĤ Ęė ÃĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĞčà ĘĞ ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ĎđĘČĕď ĐĤĕĦĚĐ .ĕĤĢđĜĐ ďĢĘ ĤĦđĕ ęĕēđĜ đĕĐĕĥ Ėė đĜĕĦđĜđĚČ ĘĞ đČ ęĕĕĦďĐ :ęĥ ęĜđĥĘė ęĐ ĐĜĐđ .ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđđĘ ěđĕĝĕĜ ĘėĘ ďĎĜĦĜ đĚĢĞ ĦČ ĤĕďĎĐ .1 ĘĞ ęĕďđĐĕ ĤĕčĞĐĘ ČĕĐ ĐĕđĚĝĐ đČ ĦĤĐĢđĚĐ ęĦĜđđėĥ ęĕĤĢđĜ ęĞđ .(131 ÅĚĞ) ÃęĕģđĘČ ĕďĕč .č ĦĕĥČĤč) ÃĐČþ Ĥø Ěÿ Ęø ďĚĀ ēø þĜ ġĞý ĘŊĀ .ĦđēĕĘĥ .ēĠĝĜė ÅĦđĚĕĞÅĘ ĐĠĤđĢĥ ĦđĜĤĚđēĐđ ĦđĕĜđĘĕēĐ ęđĕČÃč ģčČĚ ęĦĤĔĚĥ .ĦĚđĞĚ ĕĦĘč ęďČ .ġĤþ ČĀ ŁĀ ĐģĀ ďĀ ĢŅø ĔĠĈĀă ĥø Ěü .ĦđĕĠĕĠ čĤē ěĐ ęĕĘĕĚĥ ČĘČ ęĎ ěĐ ĘčČ .‫ תשל”ח‬.ÃĦďĐ ĕėĤĞđ ĦďĐ Ęĥ ĦĕĜĤďđĚĐ ĦĕĔĝĕČĕĦČĐ ĐĘĕĘĥĐđ .(ĒĔ ..ęĐĚ čĕĕēĦĚčđ ęĕĚĞĐ ęĞ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ .čĤĐ Ğčđģ .Ĕ) ĐĕĚĤĕ ČčĕĜ .‫ ראו קורן‬9 Ğčģ (ĐĘĞĚĘ) čĤĐĥ ĕĤēČ ĔĞĚ ĤđĦĕđĚ ĦđďĐĕĐ ĘĞ đĜĎĕĥ ęĕĘĘė .ĞĕĠđĐ ĦĚĞĦĚĐđ ĦĚđĞĚĐ ęďČĐ .(Ďė .ęĘđĞĐ ęĞ đĦđĚĕĞč đďĢĘ ďđĚĞĦĥ đĒ .ĦđďďđĚĦĐ ČĘČ đĜĕČ đďđĝĕč ĦđĚĕĞĐĥ ĐĘđĞ đĒĐ ĐĚĎĕďĤĠĐĚ ĕė čĦđėđ ČđĠČ ĖĕĥĚĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ĦđĕĤĜđĕĝĕĚ ĦđĞđĜĦ ęĕĎĢĕĕĚĐ ęĕĤĢđĜ ęĞ ĎđĘČĕď ęĕĕģĜ ČĘ ęĘđĞĘ .čđĥ ĤĚČĜà :Ėė ĦĚĦđē ÃĕĦď ěĕďđ ÃĦđĕĦď ĦđĕĞčà .đďĢĚ ęđĕČ ĥē đĜĕČ ČđĐ :đĦĕČ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ěĚà ü ÅĐ ēĕĚĢĐ đčĕčĝđ À ÃĤĢĀ Āĕ Ĥĺþ Čú ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĺĀ ęĻþ Āň ÿđ ęďþ Œþ Ěü ěďþ Ğý Łø ě ÿł .ĕĤĢđĜĐ .Ãęĕĕģ ĕĜČ ĞĚĥĚ .ęĕĤēČĐ ęĕĤđĢĕĐ .‫תשמ”ב‬ ‫ משרד החינוך‬:‫ ירושלים‬.ŖĦĚĀ ėø ēĀ Łø .ĕčđĕē ĖĤĞ ĘĞč .ďēĕ ęĎ đĘĘĐ ęĕĦđĚĕĞĐ ĕĜĥč ģĘē ĘđĔĕĘ ĞĜĚĜĐ ĦĘĔčĚ ğČđ ĦĤĦĕĕĚ ęĘđĞĘ ĐĎČďĐĥ đČ .ęĦđďĕēĕđ ęĜđĕđđĥąĕČ ĦČ ęĕĞďđĕĐ ęĕďĤĠĜ ęĕďĕēĕ đĒ ĦČ đĒ ĥđĎĠĘ ĕĚĝđģĐ ĤďĝĐ ĕďĕ ĘĞ ĦđĦĚđĞĚ ěĐĥė ěĐĕĢĚČĚ ĦČ ĦđĚČĦĚĐ ĦđĚĕĞ Ęĥ ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕēđď đĜČ .(130 ÅĚĞ .3 .č ęĥ) ĎđĘČĕď ĕďĕ ĘĞ .đĜĚĚ ęĕĦđēĠĐ .ĕČĤēČ ĕĜČà ČĕĐ đĦĕĕđđĐ đďĚĞĚĥ Ğďđĕ ČđĐ .ĐčĤďČ :ěđėĜĐ ČđĐ ĖĠĐĐ ęĘđČ .‫והתרבות‬ .ĤāĚČĘý ęďĀ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕĐŞą ü Čù ÅĐ đĢÿ øĕ ÿđ .ĦĕĘđĘĕĚ :‫ המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה‬.čĤĐ Ęĥ đĕĦđĘĕĚč .ęĕĤĢđĜ ęĞ ĕĦď ĎđĘČĕďĘ ďĎĜĦĚ đĜĕČ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ÅďďđčĐ ĐĜđĚČĐ ĥĕČÅ đĤđčĕē Ęĥ 9.ÃĔĘĦĥĚĐ ęďČ ĕďĕč ĥĎĠĜĐ ĔģĕĕčđČĐ Ęĥ ďĕģĠĦĐ ĦČ ČĤčĜĥ .čđĤĐ Ęĥ ĐďĞĐ ĕďĕ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđĕĤēČĐ ěĚ ĕĤĚĎĘ ČĕĐ ĦĚĘĞĦĚ .ěčĘ ĦĕčĚ đĦđĘĎĚ ĐĤĒē đĕĝēĕč ěđĕď ČđĐ ĐĒĐ ęĕĥĤĚĐ ĕĎđĘđČĕĦĐ ēđėĐąěĎĠĚ Ęĥ đĤģĕĞ .ĦđĤĥĠČ ĘĘėĚ ĐĒ ĦČ ĐĒ ęĕČĕĢđĚ ĦđĚĕĞĐ .(ĤÃĥ !ĘČ ēĢĤ) Đĕđďč ĐĚĥČ đĒĕČĚ ČĘĚĘ đĜĦĞďč ěĕČ .ÃÅĐ ę ĂČ øĜ ĕĦü Ģø Ġÿ ēĀ Đŋþ Čý čø ĕŊü .Đđē ęĞ ĦĚĞĦĚ .ęĥ) ÃĘđĠė ĦđĚĕĞ Ęĥ ēĤėĐĐ ĘĞ ğģđĦč ęĕďĚđĞ đĜČ ĐĒ ęđģĚčđ .ĘđĒĘĒ .‫ הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק‬:‫עצמה‬ .ęĦď .ŖĦĤŅč Ā øĎčüă ĤŖŁĎüă Đÿ ĘĘý Đÿ Ħø üĕ ĘČÿ øđ .đĜĕčĐĘ ęĜđĢĤ ..ĥĤđď ĦďĐ ĕėĤĞ đĚđĕģ ĦČ .ĔđĞĕĚĐ Ęĥ ęĕĕđĜĕĞĘđ ĘčĝĘ ĐĘĥ đĒĚ ĐčđĔà .đĜĘĥ ĐĘđĞĠĐ ĥĠđē ĘĞđ đĜĦŅĚĢĞ ĘĞ ĤđĚĥĘ ĕďė .ĦđĥĤđĠĚ ĦđĤďĎĐ ęĞ .ĐĒĐ ēđĦĕĜĐ ĤđČĘà .ĐĦđēĜ ĦŅĥ ýĕčė ĐĕĕĝĜėĐ đĜč ĐĎĐĜ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĤđČĘĥ ČĕĐ Ęĥ ĝēĕč ĦđĤđďĐ Ęė ĖĥĚč đĜĦđČ ĐĦĚĕĞ ĦĕďđĐĕąČĘĐ ĐĤčēĐ .čĤĐ .ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ęďČĐ Ęĥ đĦđēĕĘĥđ đčĢĚ Ĥčďč đĜďĚĘĘ ĦđĘđėĕ ěĐĥ ĐĚ ĘĞđ ĐČĕĤčĐ ĦđĕĥĤĠ čģĞĕ Ęĥ đėĤďč .ÃĦĤēČĐ .ĐČĘĚ ĦĕĚĢĞ ĦđĞďđĚ ĘĞč ČđĐ ĦĚđĞĚĐđ ĦĚĞĦĚĐ ęďČĐ .136–117 ’‫ עמ‬.ĦĤĚĎđĚđ ĐĕđĥĞ ĎđĘČĕď ĔĘēđĚ ěĠđČč ĦĤĝđČ ĖČ .đĜĔĔĕĢĥ ĐĤĐĢĐĐ ĐĜĕČ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ Ęĥ đĦďĚĞĘ ĤĦđĕč ĦĞĘđģĐ ĐĤĐĢĐ À ÅĦđĚĕĞÅ ĦĞĠđĐ ĕĜĠĘ ĖđĚĝ .ÃŜŁĀ ĘĺĀ Ěø üĕ ČđĐĥđ .đĜĚĚ ĦĞčđĜĐ ĦđĕĤēČčđ đĕĠĘė đĘ ĥĕĥ ēđėŁÿ ĤĕėĚ .č ĦĚđĞĚĐ .ĐĤĢģč .ĐģĕĔģĘČĕďĐđ ĕĦđĎĐĐ ĤĥđĞĐ .ēĕĥąđď .č ĦĕĥČĤč .(129 ÅĚĞ) ÃĕĥđĜČĐ ěĚ ęđĐĦ ęČ ģĤ ĕĤĥĠČ ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ Ęĥ ĦđĚĕĞĥà .ĖėĚ ĤĦđĕ đĘĕĠČđ .ěđĢĤč À ÃĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč (ēĕĥąđď đĒ ČĘČ .‫שמידט‬ ‫ המסה הופיעה בעברית גם כחוברת בפני‬.ęĥ) Ã.ęĕĐđĘąČ ęĞđ .‫ תורגם מאנגלית ע”י משה קרונה‬.ęďČ ĕĜč ęĦđĕĐ ĖđĦĚ .ęĐĤčČĘ ÅĐ ĐĤđĚ .ĦđėĘĐ ĘĞ ęĕĤĢđĜ ęĞ ēėđđĦĜ ČĘ ęĘđĞĘ .ěĦđĕĚĢĞđ ěĐĕĜĕč ďĕĤĠĚĐ ĦČ ĐČĘĚ ĐĞĕďĕ ĖđĦ .(Ĕąē ..đĐĜĥĚĚ ęĐĚ ďēČ Ęė ěĕēčĚđ ĘĕďčĚĥ ĐĚ .ĦđĕČĤģĚ ĦđĥĤďč ĦĚĦēĜđ ĦēĦđĠ ĐĝĚĐ .ěĐĕĜĕĚČĚ ĘĞ ĦđĘĕĔĚ ĦđĦďĐĥ ĦđĕĥĞĚĐđ ĦđĕĦčĥēĚĐ ĦđĕđčĕđēĚĐ .ÃŖŃčÿ Ęø ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦŖĕĐù čŖĔ ČŞÃ) ĦĤđĥģĦ ĕďĕ ĘĞ ĐĘĕĐģ ĐĦĕČ ěĜđėĘ ďĕĦĞ ČđĐĥ đĒ .‫ המחלקה לתרבות תורנית‬.ĦđĕĘėĘėà ěĐ ďđĞ ĦĢĞđĚ ĦĔĘēĐ Ęĥ ĐĜđĥĘė À ÃěēĘđĠđ ĐĜĕĤĔģđď .ęđģĕĘđ ĦČāĒŁø ęČü ĕŊü .ĖėĚ ĐĤĦĕ .ęĘđĞĐ ęĞ đĦđĚĕĞ ĘĞ ğĝđĜ .ĦĕĚĢĞ ĦđĞďđĚđ ĕĚĢĞ Ęđďĕč ĘđĔĜ .Ď ęĥ .ēđėĕđđĘ ęĕĜđĦĜ ęĜĕČđ ĕĎđĘĐ ēĕĥĘ ĤčĞĚ ęĕĕđĢĚĐ ęĕĕĦď ęĕĕđĔĕč đĜĕėĤĞ ĘĞ ĤĥĠĦĐĘ đĜĦĕČĚ ĐĠđĢĕ đčĥ ĎđĘČĕďĘ ĝĜėĕĜ ČĘ ęĘđĞĘ .ĦđēĠĐ ĘėĘ .ĤđĎģĤĕģ ěĤĝ ěđĎė ęĕĤĢđĜ ĕĦďąěĕč ĤĜĕĚĝč ĐĦĥĞĜ .ęĘđĞĐ ČĤđčĘ đĚĢĞ ĦČ ĞĕĜėĐĘđ .ČĘ ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđà .Ğđďĕė .ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ Ęĥ ĕĜĥĐ ĕĥĕČĐ ĦđĚĕĞĐ ĕĜĥė ĐĒ ĦČ ĐĒ đĥĎĠ .ĦđĕĜđĚČ ĦđĕĎđĝđ ęĕĎĐĜĚ .ĕĦď ěĕď .ÃĕĞčĔĐ ęďČÃė ĐČĕĤčĐ ĦĥĤĠčĥ ęďČĐ ĦČ ěĕĕĠČĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ĦđĚĕĞč ĕđĢĚ đĜĕČđ đčĕčĝĥ ĞčĔĐ ęĘđĞĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē đĚĢĞ ĐČđĤĐ ęďČ ęĕĐŞą ü Čù ÅĐ ĞŇÿ üň ÿđà .ĦĕĥČĤà .ĐĚđĝĤĠ ĕĜĠĘ ďđĞ .ĐĘ ďēđĕĚĥ ĐĚ ęĎđ ĐĦĤčēĘđ ĐĘ ĦđĕĦď ĦđďĞ ĕĦĥ ĦđĘđėĕ ěė .ģđčĕ ĘēĜč đĥĞđ čģĞĕ ěĕč ĞĤĕČĥ ĦđĚĕĞč ĦģĝđĞ ĐĜđĤēČĐđ ČĚđĤ Ęĥ ģĕĦđđĐ ęĘĚĝ ČđĐ đĥĞ ĥĤďĚĐ ęĘđĞč .đĔđČ ğĘđďđĤđ ĦĤČč ĘĤģ .(?ĎđĘČĕď ęĕĘĘđė ęĜĕČ ęĕĝēĕ ĦĘĕĘĥč ĐĒėĥ ģčČĚ .ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦāēŐø ĺø Ěü ĘāŊ ŝčø ŅėĤø čø üĜ øđà .2 ďđĞ Ęė .ěģĕĦđđĐ Ęĥđ ĘČĤĥĕ ĦĜđĚČ ěĕč ĦđĚĕĞč ďđēĕĕčđ .ÅĦđĚĕĞÅč ęĘđė ęĕĞĕĠđĚ đĘĘĐ ĦđĜđĤģĞĐ ĐĞčĤČ ĥđĤďĘ đĜĕĘĞ ĦđĚĕĞ Ęėčĥ ĞđčģĘ ĤčĦĝĚ ĐĒ ČĐĕ .ĕĦŖČ ü Ğāÿ ď Āĕ øđ ĘŊĉý ĥø Đÿ :ĘĘý Đÿ Ħø Ěü Đÿ Ęŋý Đÿ Ħø üĕ ĐĒ ĔđĔĕĢčđ .‫ תרגם הרב יוסף סובלמן‬.ęĕĜĕďĞĐ ĐĜđĚČà ĘĞ ĎđĘČĕď ĦĤĝđČĐ ęĕĜčĤĐ ĦĢĞđĚ Ęĥ ĐĤĐĢĐ ĐĦđČ .ęđģĕĐ ęĞ :ĘđĠė ĦđĚĕĞč ęĕĕđĢĚ ęĕďđĐĕĐ ěĚĥ ĕĘđČ čĥđē ÃĦĕčĤĞĚĐ ĦđčĤĦĐ ěčà ĕďđĐĕĐ .đĦđČ ĤĚĥĘđ ęĘđĞĐ ĦČ ěģĦĘ .

ĘČĤĥĕ ġĤČĘ .ĦđĤēČ ęĕĜĕĚČĚ đĜĘ đĥēĤĕ đĒ ĖĤďč ģĤ .ĦđĕĘĝĤčĕĜđČ ĦđĕĦď ĦđĕĞčč ěđďĘ .ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ Ęĥ đĦđĚďģĦĐđ ČĘĥ ĐĚ ęĎ ČĘČ À Åđėđ ęĕėĤĢĜĘ ĐĤĒĞč .ĦĕĔĜĔĝĔđĤĠĐ ĐĕĕĝĜėĐ ĕĥĜČĚ ęĕčĤ Ęĥ ęĦĞď ĘĞđ ĦĕĔĝĕĘĎĜđđČĐđ ĐĦĜĕĎ .ĕąČ ęĘđė ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčĥ ęĕĜĕĚČĚ .ďđčė Ęĥ ĥĎĤ .ĦēČ ĦĕĦď ēđėĕđđĘ ęĕĜđĦĜ ęĜĕČđ ēđģĕĚĘ ěĕĕĜĞ ęĜĕČ ęĕĕģĦĐĘ ģĒēĐ ěđĢĤĐ ěėđ đĜĦđđģĦđ .000ąĚ ĤĦđĕ đĕĘČ đĞĕĎĐ 2010 ĦĜĥč .ęđĤĞ ęĎđ ĤĕĐĕ ęĎ ČđĐĥ .đĜĦĜđĚČ ĦČ :čĘĐ ģĚđĞčĥ ęĕĤčď ęĎ đĜēĕĥ ĕĜčĘ ĤĕčĞĜ ęĕĕĘĝĤčĕĜđČĐ ģĤ ďĎĜĦĚ ČđĐ .ĕĘģĕďĤĐ ęČĘĝČĐ Ęĥ ĞĥĤĐ ĦĕĕĤĠĚĕČ ĦĕĕĘĞĘ ęĕĥĕĎĤ đĕĐ ..ďĕēĕ ĦđĚĕĞ Ęĥ ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕēđď đĜČà ĤĎĦČĐ ĦČ ęďģĘ đĜĕĘĞ .(135ą134 ÅĚĞ) Ãęĕďĕďĕ ęĎđ ęĕčĕđČ .ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ čĤģč ĦėĘđĐđ ĦĔĥĠĦĚ .ęĕĔĘđč ęĕĤĢđĜ ęĕĎĕĐĜĚ Ęĥ ęĕĤģĕ ĦđĎđĒ ĕĜĥ đĕĜđĔĜČąěĝč Åęĕĥďē ęĕĕēÅ ĕĤĢđĜĐ ĒėĤĚĐĚ ěĐŖđ ĐĕĢĤđĠđ ĘČĝąĐĘ ęĕĤĚėĐ À ĕĔĕĝ ĐĚđĐĘģđČčĥ ÅĕĚđČĘĜĕčĐ ěŖĕĢ ĤĞĥÅĚ ěĚÅĢč ĕĜđģđ ĕĤČĎđ .(130 ÅĚĞ) ÃĦĕĒĕĠĔĚ ĦĕĤč ĦďĞė đĜĘĥ ĦđĤēČĐ đĜĕĕĐď .ęĐĘĥ đĒĘ đĜĘĥ ĦĕĦďĐ ĦđčĕđēĚĐ ěĕčĥ ĕĜđĥĐ ĦĔđĚ ČđĘĚ Ęĥ ĐĜđĥĘė .ęĕďđĐĕĐ ĦĠĕďĤč ĦđĞđđĒĐ Ęė Ęĥč .ĕĠđČĐ Ęĥ ĕĚđĕ ĤđĠĕĥ ĘĞ ďēĕ ďđčĞĘđ ĤĚđĞĐ ĦĤĕĠĝ ĦČ .đĜĜĐĥ ĐĚ đĜĦđĕĐ ĘĞ ĦđĕĘĝĤčĕĜđČĘ ĦđĕĤĘđģĕĔĤĠĚ ęĚđĤĦĦ đĜĘĥ ĐĜđĚČĐĥė .ÃěđĕĢĘ ęĕďđĐĕĐ Ħčĕĥ Ęĥ ĐĦđĞĚĥĚà ĘĞ ěėđ .ęďČĐ ĦđĕđėĒ ĦĜĎĐč .ĦđĕĦďĐ ĦđĠĕďĤĐ ĘĞ ĐĘĕēĚ Đĥģĕč .đĜĦĕČ ĐÃčģĐ Ęĥ đĦĕĤč ĦČ ĥĥČĚ čđĤģ ĤēČĘ .ÃĝđĘĠ ęŕþ ČÃ) ÿ đĜĚĘđĞč đĦĘđĞĠđ đĚđĕģ ĦČđ .ÃĦđĥđĜČĐ ĕďČĐĕÅĎ ĤđĤĔ À ĦđĚđČĦ ĦđĜėĝ ěĕč ďđėĘĐ ęĘđĞĘ ęđĘĥĐđ ĦđĤĕēĐ .čĘ ęĕĤčď) ÃŜĘĀ ŅĤĚČā ø ĕ øđ ŝĕ þĜģý øĒ .čĦėđ ğĕĝđĐ ČđĐđ .ēĝĠ ĕĚĕ ĦČ ĒėĤĚč ĦđĘčĘ ďēđĕĚč .č ĐĕĞĥĕ) ÃĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü ďŖĞ ŅďĚø Ęø üĕ ČŞ øđ čĤþ ēþ ĕŖł ĘČþ ĕŖĎ Čĉ ŔĀ üĕ ČŞÃ đčĥ .ÅĐ ę ĂČ øĜ .ĐėĕĚĦĘđ ĦđďĕďĕĘ ęĕĕďĕ đĜĘ ęĕĔĕĥđĚĐ ĕĤĢđĜĐ ęĘđĞč ęĕčĤ ęĦđČ ĘėĘ ęđĐĕĕ čĕčĝĚĥ ĐĞĥč .đĜĘĥ ĥďđģĐ ĕčĦė ĦČ ĦđĜĥĘ đĜĦČĚ đĥģčĕ ęĐĥ ęĕĢđĤ đĜĜĕČ đĜēĜČ ęĕĘđėĕ đĜČĥ ĤĕĞĐĘ ĕĕĘĞ ęĘđČ .ĐĒĚ ĦđĘđčĎ Ĥĝē ĕĜđĘĕē ęĒĕĘČĕĤĔĚđ ĐĒĚ ĕĘģĕďĤ .ĎĚ ĐĕĞĥĕ .ĦďēđČĚĐ đĜĦđēĕĘĥ ĦČ ČĔčĚ ĤĠĝĐ .(Čĕ .ęĕĔĞĚĐ đĜČđ .ĘČĤĥĕ ĦĜđĚČ ĘČ ĐĜĠĦ ĐĘđė ĦđĥđĜČĐ ČĘđ .ęĕĐđĘąČ ęĞ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĦĕĤč ĦČ ĐĘĔĕč ĐĥďēĐ ĦĕĤčĐĥ ďđĞ ĦĜĞđĔ ęĕđđĥÃė đĘĕĠČđ .đĜĕďĕďĕĚ ęĐč .ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĘČđ ĦđĕĤēČĐ ĘČ ęėþ ĺø Ŗďčø ĞĀ Ęø ÅĐ ęĺý Łø ęŋĀ Ăė ČāĤģø Ęü ĐĤŅĤ Ā čø ĐĠĀ ĻĀ ęĕŌü Ğÿ ĘČþ ŜāŐĐø Čþ ĒČĀ ęđĕĐ ĦĞĎĐĘ .ĕĦĕĚČ ďđčė ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģĚ đĜĕĦĕĚĞ Ĥđďđ Ĥđď ĦđĜĥ đĜĕč .đĜĕĜĕčĘ ĐĜĕčĥ ęĕĘďčĐĐ Ęė ĘĞ ęČ) ĕĜĥĐ Ęĥ đĦďĘ đĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ ĖĕĤĢĥ ĐĒ đĐĕĚ đĜĘ ĤĚČĕ ČđĐ ēĕĥĚĐ ..ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģ ęĞ đĘČ ęĕĕďđēĕĕ ęĕĜĕĕĜĞč ēđėĕđđĘ ęĕĜėđĚ đĜČ .ĝđĎđĘĐ À ĕĜĥĐ ĕČĜĦĐà ĐďĞ đĜĜĕČ ęĕĤĢđĜĐđ đĜČĥ čĤĐ ĥĕĎďĐ ĦČĒč .(ĒČ ĐĢđēĜ ĘĘėč ĐĕĐĦ ĦĕĘĚĤđĠ ĐĤĚĐ ĦĕĤĢđĜĐ ĦđčĤđĞĚĐ ĤėĒ Ęĥč ĕĤĢđĜąĕďđĐĕ ēĕĥ ĘėĚ ęĕĞĦĤĜ ęĕčĤ ęĕďđĐĕ Ęď ĘĞ ĦđĘĞĐĘ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ęĕĤēČ .čđĥ ĤĚČĜà À (1966 ĤČđĤčĠĚ ęĦĤĐĢĐč) ĐģĕĤĚČ ĕĜčĤ ĦĢĞđĚ đĜĦĜđĚČ ĘĞ ēđėĕđđĘ ěđĕĝĕĜ ĘėĘ ďĎĜĦĜ .Ã.ĦĤĠČč ÅĕĤĢđĜąĕďđĐĕ đďĚĘ ęĕčĤ ęĕĠĘČ ďđĞđ .ĦĕĤĢđĜĐ ęĦĜđĚČ Ęĥ ęĕĕďđēĕĕĐ ĐĕĜĕĕĠČĚĘ ęĎ ęĕĜđĚČ ĤđĚĥĘ ĕĔĕĝ ĐĚđĐĘģđČĚ ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĥĜ Ęĥ ĐĘđďĎ ĐĢđčģĚ ĐĎĕĢĜ đĘĕĠČ ĤđĠĝĘ .ĕđĜĕĥà đĦĤĦđėĥ ĤĠĝč čđĤģč đĞĕĠđĕ đĜĘĥ ęĕĎđĘČĕďĐ .ČĤģĚĐ ĕĤĠĝ ďÃėč ęĕĤđĚČĐ ęĕĕĦēĠĥĚĐ ęĕĘďē ęĜĕČĥ .ěčĤđē ĘĞ ĤčĎĥ .(Ď .Ď ĐĕĜĠĢ) ÃďēĀ Čþ .đĜĘĥ ĕĎđĘđĔėĝČĐ ęĎ đĜĘ ĥĕ ęĐĕĜĕčĥ .ĦđĘĕĠĦč ğĦĦĥĐĘ ĐĒ ĘĘėčđ À đĥĕ ĦČĒ ĐĥĞĥ ěĠđČč ęĕčđĔĐ đĜĕďĕďĕ ęĎ ęĐĥ .ĐĚĕďģ ğĝđĜ ďĞĢ ďĞđĢ ĥĤĕĐ ĤÃĥĤ ęĕĥēĤĦĚĐ ęĕĕđĜĕĥĘ ęĕĥĕĎĤ đĕĐù .ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĖĘĐĚč čĕĤēĐĘ ĦĚĕĕČĚĐ ..ęĕĥĕĎĤ đĕĐ .Ę ęĕĤčď) ČĤģĚčĥ ĦđĕĐđĘąČĐ ĦđČđčĜĐ ĦČ ĦĥĥČĚ .ěđĕď Ęėč ďđĝĕ ĦēĜĐė ĦČĒ ĘđĦĥĘ ĐĝĜĦ ČĕĐ ďĕĠģĐĘ ĥĕ .ĦĕďđēĕĕĐ đĜĦďĘ ĦčĐĘĜ ĦđčĕđēĚ ĞĕčĐĘ ęĕčĕĕē đĜČ .đĜĕĠđĎčĥ ęĕĞĢĠčđ đĜčĘčĥ čČėč ęĦđČ ğĦĥĘ ęĕčĕĕē ğČđ ĦĕčĕĔģĘđģ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĦđĕĤēČ ęĕďđĐĕĐ ĘĞ ĦđĘĕĔĚĐ ĦđĤđĥčĐ ĕĤĠĝč ĦđĤĕĚČ ĕďĕĕĚĐ ĖĤđĢĐ Ĥčďč ĐģĕĎĤđĔĕĘčđ ęĕčĦėč ęĕĤđėĒČ ęĦđČđ .ĘđĠė ĦđĚĕĞ Ęĥ ēĤėĐĐ ĦČ ģĤ ČĘ đĒ ĐďĞĘ ĤĠĝĘ ęĕČĤģĜ đĜČ .ĐĦĞ đĜČĥ ĕĠė đĜĦđČ ĦďčėĚ ēĕĥąđď ĐĦĕČ ęĕĚĕĕģĚ đĜČĥ ĐĢđčģĐ ďđĞ Ęė ĖĘĚ Čđččĥ ĐĦĕČ ęĕėĝĐĘ ęĕĘđėĕ đĜČ .ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĦď ĦČ ĤĕĚĐĘ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĤđČĘ À ęĕĚĕėĝĚ đĜĕĕĐ ČĘ ĕČďđđč đĜČ :ĕĞĕčĤĐ ĕČĜĦĐà ĐďĞĘ ĒđĚĤĘ đĘĕĠČ À ęĕĜđĕĘĕĚ Ęĥ ęĕĥđďģąĦđĚ ĕďĕ ĘĞ Đĥďđģĥ .ĐĕĤđĔĝĕĐ ďĚĘĜĥ đĜč ĐĤĢĠĐė :ĦđđĢĚĐ ąĕđčĕĤė ČĘ ÃĦđĜĥà ĐĘĕĚĐ ĦČ ĥĤĠĚđ .ĝĝģĔčĥ ęĐ ęĐĕĜđĎĤČđ ęĐĕĦđĘĕĐģ čĤģč ęĐĥėđ .ĘčĦ ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ĦđĕĝĜėč ĦđČĢĤĐđ ĐĕĒĕđđĘĔ ĦđĕĜėđĦ .ÃĐĕčĦėč ęĕĜđģĕĦ đČ ĐĜēĘđĠč ěėĘđ .ÃęĕĜĥà Ęĥ ĖĚĝĜ đĕĐù :ęČĦĐč đčĕĎĐđÿ .ęĕĤĢđĜĐĚ ęĕčĤ .Ħđėđĝđ ĦđĞđčĥ .ď ĐėĕĚ .đĜĕģđĘČĘ ĦĔĘēđĚ ĦđĤĕĝĚ ĦĠģĥĚĐ ěđĒēĐ ĦđĚĥĎĦĐĘ ěđēĔĕč ĦĕĕĠĕĢđ ĦčĐĘĜ ĐĜđĚČ ĖđĦ .ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČč .ď ęĕĚďģđĚĐ ęĕČĜĦĐ ĦĞčĤČĥ ĦđČĤĘ Ęđėĕ đĥČĤč ęĕĕĜĕĞĥ ĕĚ Ęė ĦĕĘđĦģĐ ĦđĕĝĜėĐ Ęĥ ěĦĞď ĘĞ ĐčĤ ĐďĕĚč đĘčģĦĐ čĤĐ čĕĢĐĥ đĘĘĐ .ěĕĕďĞ ĐĘ Ğđďĕ ęĕĕĦĤčēąęĕĕĥđĜČĐ ęĕĤĝĚĐ ĘĞ ğĝđĜĥ ĥģčĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ ĦČđ . .ĥĕČ đĦđČ Ęĥ đĚĥč ęĕďđĐĕč đĥĞĜĥ .ĐĤĥĕ ĦđĕĜĕďĚ ģĤ .ġģ ěĕČĘ ĦđĠĕďĤđ ĦđĘĎ .ĐĘĕčģĚ ĐĕĕĠĕĢ ęĐĚ ĦđĠĢĘ ęĕĘđėĕ đĜĜĕČ ěĦđČ ęĐĘ đĚĤĎĥ .đĤĢĜĦĕ .Čĕ ĐĕĞĥĕ .Ħďà ĘĞ ēĕĥ ĕĔĝĕĘĎĜđđČąĕďđĐĕĐ ęđĕđđģđĘđģĐ ĦČ ĕĤđĚČ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč đĜĚĕĕģ .ĐĒ ĥđĤĕĠ ĕĠ ĘĞ ĐĤđĦĐ đĜĘ ĦČĤđģ .Ėė ĘĞ ğĝđĜ ĞčđģĐ ęĕĔĝĕĘĎĜđđČ ęĕĎđĘđČĕĦ ĦČĚ ĖĚĝĚ čĕĜĐ ĐĒ ĥĎĠĚ .ÅĦđĚĕĞÅč ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ ďÃĕ čĤĐ ĔĔĤĥĥ đđĐĕ ĤĢđĕ ČđĐĥ ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ĎđĘČĕďĐđ ĦĤĠČč đĜĘĥ ĒėĤĚĐ ĕė ĦđđģĘ ĥĕ .ĕďÿ Ğý .đĜČ :ĕĥĕĘĥĐ ĕČĜĦĐà ęĕĕđĜĕĥ .ęĕĎēĐđ ĦđĦčĥĐ ĦČ ęĦĕČ ęĕĤĚđĥ ĕďĕč ęĎ ĦđĜďĠģč đĚĕđģ ĤĥČđ .ĦđĤĢĜĐ ďĝĕĕĚ ĕĦĥĎĠ .ęĕĘĐĦ ĕĤđĚĒĚ ďēĕ ĤĚđĘ ĕďė ĦđĞđčĥđ ēĝĠ ěĕč čĤĞ ĕďĚ ĦđĥĎĠĜĐ ěĜđėĦĐĘ Ėėđ .ď ęĕčĤĐ ęĐ ęĕĤĢđĜĐĥ ěđđĕėđ .ÃĦđĚĕĘČđ ĐĚēĘĚ .ÃĕďđĐĕĐ đĥĕà ĕđĔĕčĐ ĦČ ęĐĕĦĠĥ ĤėĒĕĐĘ ĞĕĢĐĘ Ęđėĕ ĕĜČ đĘČĘđ đĘČĘ .ęĕĤėđĚ ęĕďđĐĕđ ęĕĤĢđĜ ęĕĎđĘđČĕĦ ěĕč ēĕĥĘ Ħĕč ĥĚĥĕĥ .ÃĦĕĥĕČĐđ ĦĕĔĤĠĐ ĐĚĕĦē ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥĘđ ĐĜčĐĘ ĒėĤĚĐÅ ĦČ đĜĚģĐ ÅěđĔĝ ĐĤđĦ ĤđČÅ ĦđďĝđĚ Ħđĝēč ĦđĢģ ĘėĚ ęĕĤĢđĜ 7.ÃĦĕĦďà ĦđĕĢĒĕĘĕđđĕĢ ĦĚēĘĚč đĘđė ĕĥĠđēĐ ęĘđĞĐ ĦČđ ĘČĤĥĕ ĦČ .đĜĕĒČĐ ĦĤĕĥĚ ģđĝĠč ĎÃĕĤĦĚ ĦēČė ĐĒ ģđĝĠ ĐĜđĚ ěđČĎ ĐĕďĞĝ ĕčĤ .ęĕĘĥđĤĕč ĦđĤĕď ęĕģĕĒēĚ À ęĕĎĐĜĚĘđ ęĕďĞđĚĘ đĒ ěđĎė ĦđčĕđēĚ .ĕĥđĜČĐ ĘčĝĐ .Đ Ħđčĕĥē Ęĥ ĦĕčģĞĐ ĐĥĎďĐĐ ČđĐ ÅĦđĚĕĞÅ ĐĝĚč ĤĦđĕč ĔĘđčĐ ěĕĕĠČĚĐ :ĦĤēČĐ ęĕĜĕĚČĚĐ ĦĘĕĐģ ęĞ ĎđĘČĕďĐ À ĦđĚĕĞĐ ĘĞ ğģđĦč ęĕďĚđĞ đĜČ ĐĒ ęđģĚčđ .ŝďø ýł ÿĕ øđ ŝĕčü ČĀ ĘČÿ ĺø .ĐĤđĚė ĦđĥģčĚ ĦđčĤ ĦđĕĤĢđĜ ĦđĢđčģ ďĢĕė ĦđČĤĘ ģĦĤĚ .ĔĘēĐč ęĕđđĥė ĕĤĢđĜąĕďđĐĕĐ ēĕĥąđďĘ ęđĕĐ ęĕĝĜėĜ đĜČ .ĐČđĥč ĐČĕĥĥ .ďčđėĦ ĦĕĦďĐ đĜĦđČĚĢĞĥ ęĕČĦĚ đĜĕČ ĕĜđĎčĤĐ ĕĦďĐ ěđĕĝĕĜĐ ČĔčĦĚ đčĥ ĤčďĐ .ÃĐĕĢĒĕĘĝĤčĕĜđČĘ đČ ĐĕĢĒĕĔĤďĜĔĝĘ ęĕģđĘČĘ ĦďēđĕĚĐ đĜĦčđēĥ ďĕĚĦ ĤđėĒĘ đĜĕĘĞà .ĦđĤĢĜĐ Ęĥ ęĕĕďđĐĕĐ ĐĕĥĤđĥ ĘĞ ďđĚĘĘ ĕďė .ęÃčĚĤĐ Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ čĤĐ ČĔčĚ ěČė ĦđĘĕĐģ ęĞ đĜĘĥ ĦđĚĕĞč .Ĥčď Ęĥ đĠđĝčĥ .ĦĤēČĐ ĦĕĦďĐ ĐďĞĐ ĕĘĕĢČ Ęĥ ęčĘ ĦČ ĥđčėĦ À .đĦđČ ĞđĚĥĘ ČĘ ęĎđ .đĘĘĐ ĦđđēĚĐ ĦČ ĦđēďĘ ĦĕĦďđ ĦĕĤĝđĚ ĦđėĒ đĜĘ ĥĕ !?ĘČĤĥĕĘ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘąĐďĐđ ĐČĜĥĐ ĤĞĝ ĕđĢĤĐ ĦđĚĕĞĐ .ĦģđĘēĚč ęĕĕđĜĥĐ À ĐĤđĤčđ čĘ ĦĕđĘĎ .ěėČ !đďĐĕĕĦĕ ęĘđė ęĕĚĕĐ ĦĕĤēČčĥ ěĕĚČĚ ęÃčĚĤĐ .čđĤĐ ĦďĞĘ ĞĕĢĐĘĚ ĞĜĚĕĐĘđ ĐĜčĐčđ .ĕĜĕĝč ĦđĘĎĦĐĐ ĎēĘ ĤģēĚĘ ěđėĚ đĜĚģĐ ěđĔĝĜĕĤĠ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ěđĠĝĤÅďĕđđ ěđėĚ ğđĦĕĥč ĦđČĢđĦ .ęĞĠ ĕČ ěđĥČĤĐ .đĜĘĥ ĤēĝĚ ĦđĥĞĘ .ĦđĘĎ ĦđĜĥ ęĕĕĠĘČĘ .ĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĚđĕģ ęĢĞ .ęĕďđĐĕ ĤĢĜĘ čđĕē Ęė ěĕČđ .ÃĦđĠĝĘĠĦĐĘđ ĔģĔč ďĕĚĦ ĘđĞĠĘ ęĕčĕĕē . .(ĕ .ĦđĕĤđĔĝĕĐ (ĦđĕďđĐĕ) ĦđĥĕĎ ěģĦĘ ęĕĜėđĚ đĜČĥ ĦĤēČ ĦĕĦď ęĕĤčď ÅĐĚėÅč ĤĥĠĦĐĘđ ĐĜđĚČĐ Ęĥ ďđĝĕ ĕĜĕĕĜĞĘ ĞĎđĜč ĐČĜĐ ĦđčđĔč ęĕĦĚđĞĚĐ Ęĥ ďđčėĐ ĝēĕ ĦČ ĤĤđĞĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ěĕČ.ĦđĝĠĤĦĐ Ęĥ ęĕĕđĘĕĎ ĕďĕ ĘĞ ĦĕĚĕĜĠ ĐēĚĥđ ĐđđČĎ .ĦđĕĤĝđĚĐ ąđď ĐĕĐĕ đĜĘĥ ČčĐ ęĒĕĚĐ .đĜĦďĘđĚĘ đĜĦčĕĥđ .ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČ ĕčēĤč ĐĘČ ęĕďĞđĚ ĎđēĘ Ėėđ .ęĘŖĞ Ā ĦŖĚ øĕ Ĥāė øĒà .đĜĕČĤĥ ĕĠė ęĘđČ .ĦđĤĢĜč ęđĕė ęĕĘĘđēĦĚĐ ęĕĕďđĝĕĐ ĐĜĕĤĔģđďĐ ĕĕđĜĕĥĘ ęĕĥĕĎĤ ęČĐ ..ÃĕđĜĕĥà Ęĥ ĐĕĕĔĜė ČĘČ .ĐĥĘđē ĦďĚĞĘ đĜĦđČ ģēďĕ ĤčďĐ .ęĕĔĤĝ ĖĤď đĜĦĤĒĞč ĦČĒ ĕďĕĚĘĦĘđ ęĕĤĚėĘ ęĕčĤ ďđĚĕĘ ĕĤĜĕĚĝ đĜĤčĞĐ .Ėė ęđĥĚ .ĒČ ďĞ .(Ē .ĕĥĎĤĐđ ĕĜēđĤĐ đĜĔĐĘ ĦĚĢđĞ ĦČ ĞĎĤĘ ĥĕĘēĐĘ .ĐĘĚēĐ ĕĐđĘąČ ĦČ ČĕčĐĘ .Ĥāď Āđ ĤāŃ ĦŖĜĺø ŅĜĕŁü .ĦĕĔĚĒĕĤė ĦĕĦď ĐďĞė .ĔđĞĕĚĐ ĦďĞ ĕĤčē ..ĘČĐ ēĢĤč ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ĦĕčĕĔģĘđģĐ ĐĚĥČĐĐ ĦČ ĐĦēď ĐĕĕĝĜėĐ ĐĜĕČ ĐčĤ ĐďĕĚčđ .ÃĘČ ēĢĤà ĘĞ :ĖĕĥĚĚ ģĕÅĢĕĕčđĘđĝ čĤĐ .ĦĕĜđĠĢĐ ĐģĕĤĚČ ĕčēĤč ĦđĕĔĝĕĘĎĜđđČ ĦđĕĝĜėč ÃĘČĤĥĕ ĕčĤĞà ý ĦđĤĥĞ đėĤĞĜ ęĐĕĦđčģĞčđ .ęĕĕđĎĘ ĐďĞđĜ ĐĜđĚČĐ ĦĢĠĐĘ ĦĕĤĢđĜĐ À ěđĕĝĕĚĐ À ĦđēĕĘĥĐ ĕė ĦđĤĕĐčč ęđēĦĐ ĖđĦč ĤđĤĕčč ęĕČĢĚĜ đĜĘĥ ęĕĎđĘČĕďĐ Ęė .ĦđĞđčĥĐ Ďē ..ĦďĘđĚĐ ĘČ đĜĦčĕĥ ĖĕĘĐĦ .đĜĦĘđČĎ ĦēĕĚĢ ĦĕĥČĤ ĖĕĘĐĦĘ ĐėđĤč ĦĠĝđĦ ĕŊà ü ĐČđčĜĐ ĦđĚĥĎĦĐ ĦČ đčĤģĕ ęĐđ ěĦĕĕ ĕĚ .ĕĎđĘđČĕĦ ďĕĦĞč ĐđđģĦđ ĦĕĤč .ĕďĥ ĦđėĘĚč ęĘđĞ ěđģĕĦĘ đĚĤĦĕđ (Ĕ .ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĦČ .ĦĕďđĐĕąČĘĐ ĦĕĘĘėĐ ĐďĞĐ ĦđĚĕĞ Ęĥ ĦĕĘĘėĐ đĦčđĔ ęĕĥĤđďĐ ĥđĜČ ĕĤđĢĕ đĜĜĐ đĜČĥ À Ĥčė ĦĞďđĕ ČĕĐĥ ĤđĠĕĝĐ ĦĘģĐč .ĐČđĘēĦĐ ĦĤčďĐč ęĕĜĕĕĜđĞĚ đĜČĥ .

ÅĥĤďĚĘ ĦĚďđģ ĐėĘĐÅĥ ĐĝĕĠĦĐ ĘĞ ĤĎĕĦ đģđĕď ČđĐ ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĐģĕĔģĤĠĐ ĦČ ĐĜĥĚĥ ĐĚ ěđďĘ ĥĕ ĐčĤĐ .ěėčđ ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ěĕĤĕėĒĚ ěĕČ .ĘĔč ĞĤĐ đĘĕĠČ ..ÅđĜĜđčĦĦ ĘČ ĦđĕĜđĚďģđ ĦđĜđĥČĤ đĤėĒĦ ĘČÅ ĦđĕėĘĚ ďđčĞĥ ĐĒ ÅĦđĜđĥČĤ đĤėĒĦ ĘČÅ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ đĒ .ĕĔĝĕĚĐ ĐĘđČĎĐ ..ĞĦĠĘ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĥ ĤđĤč .đĚĢĞ đĐĕĚĤĕ ěđĒē ĕčĎĘ ęĕĜĔĥĠ đďĕĎĕĥ ĕĠė đĕĤčďĘ ĦđĠĝđĜ ĦđĕČĤė .đč ĐďđčĞĐ ęĕĥēĤĦĚĐ ęĕĞđĤĕČ ęĐ (ęĥ) ĥďģĚĐ ěĕĕĜčđ (ěČė) ěđĒēĚ ģĘē ęĜĕČđ .ĘĠĔ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕđ ĤģĕĞ ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥ À ęĕĤēČ ęĕģĒēĚ ĦđĞĤĐ ĦđĕēĐ ěĚ ĘĥĚĐđ đĐĕĞĥĕĚ ĐĕČĤĐ ĤčđďĚ ęĐčĥ ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅĥ À ĐĘĕēĦč đĜĞčģĥ ĦČ ..‫שייבטלו.ĦđĘĕĘĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ Ęė .đģĝĠ ĤĥČė ĤĚđēđ Ęģ .ĐĤđČėĘ .đĒ ĐĜĥĚč ĦģĝđĞ ęĎ đčĥ .čČĒ đč đĞĎĠĥ ĐĜđĤēČĐ ĐĘđČĎĐĥ ęĕďđĚ ęĐ ğČ :ęĕĚėē Ęĥ ęĦďĚĞ ęĐ ęĎ ěė ĘĞđ .ěė ĘĞ ĤĥČ .đĘ ĘĠĔ ęĕĤĢĚ ‫חז”ל עיצבו את עולם ההלכה‬ ‫ תוך השתלת‬.đĚđģĚĚ čģĞĕ ĤģĞĕĥ ČĘ .đĘ ĘĠĔ čģĞĕđ ĤģĕĞ ĘČĤĥĕ ČĘČ :[ēĕ ĎĚ đĐĕĞĥĕ] ĤĚđČ ČđĐ ěėđ .ĐĕĕĜĥĐ ČĚĥ đČ) ĐĜđĤēČĐ ĦđĘĎĐ ěĚ ĘČĤĥĕ ĦČĢđĐč .ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ĐĘĕĠĦ ĕĤďĝ ĕđĜĕĥ ĔĞĚ ěĕĕĞĜ .ēĕĥĚĐĥ ĐčĥēĚč ęĚĢĞ ĤđĔĠĘ ęĕĘđėĕ ĦđĘČĥĘ ęĚĢĞč đčĕĥĕ ĦĤēČ ĦĕČĘĠ ĦĕČđčĜ ĦđĚď ęĕĘĕčģĚ ěČė ęĕĚėē ĕĤčď .ęĕĚĕĐ ęĦđČĘ ĦĕĦėĘĐ ĐĜĕēčĚ ÅĎđČďĘÅ ęĕĚėē ďĕĦĞĘÅ Ęĥ ęĕĤđČĕĦ ĥĕ ĘÃĒē Ęĥ ęĚĘđĞč .ěďđ ġĤĦĘ ďĕĦĞĥ .ĥēĜ ĦČ ĦđēėĥĚ ĦđĜđĤēČ ĦđĤĢ :ĘČĤĥĕ Ėė ğČ .ÅđĜĜđčĦĦ ĘČ ĦđĕĜđĚďģđÅ :ğĝđĕ čĤ ĕĜĦ .‫ שכיום מסרבים להפעיל‬.ęĕĚďđģĐ ĦđĤđďĐ ěĚ ďĞĝĘ ĦģģĒĜ ČĕĐĥ ČĘČ Ęė đČ đĐĕĘČ .ĐĒ ěčđĚč .‫הזה‬ ‫הוא משורשי ההבחנה בין‬ ‫הברית היהודית לדת הנוצרית‬ ‫יואב שורק‬ đĜČĤģ .(ČÃĕĚ Ęĥ ęđĕĝĐ ĦđČģĝĠč .ĤēČ ěĕĕĜĞĘ đĜĕĜĠ ĖČ 2.ĥēĜđ ĕĤČ .ĘĢč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ďĕĚĞĐĘ ĐďĕĦĞ đĕĐĕ ĐĘĕĠĦĐ ĕĤďĝ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕčĥ ęĕĞčđģ ĐĥĞĚĘ .ĐĚđģĚĚ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤģĞĦĥ ČĘ :đĘ đĤĚČ ĦČĕĢĕđ ĤģĕĞ ĦđĕėĘĚ ďđčĞĥ ČĐĦĥ ČĘČ .đĜĚĚ .ČĕčĜĐ đĐĕĘČ Ęĥ đĦČĕč ĘĢČ ĐėđĚĝ .‫המשנה היא כבן זומא‬ .ĤĦČ ĘĞ ČĤĚĎĐ .ēĕĥĚĐ ĐĞđĥĕĐ ĤđėĒČ ĦČ đĚĞ Čĕčĕ ÅĐ ęĥ ĤđėĒČ ęĐčĥ ęĕĚĕ .ĐĘ ĕĜĥĚ ęđģĚ ĘČ đČ .ĤēČ ęĘđĞė ĞĚĥĜ ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅ ĕđĔĕčĐ ĐĜđĥČĤ ĤčĞĚĥ ěďĕĞĘ ĐĜđđėĐ ěĕČĥ ďĕĞĚ ęĕĤčďĐ ěėđĦ ČĘČ .đĐĕĚĤĕč ģđĝĠĐ ĕĠ ĘĞ ĦČĒđ 3.đĜĚĚ ĘĢĕĜđ ĕĤČ đč ĞĎĠ .ĐėĘĐĐ ĦđĤĢđđĕĐ ĥēĤĦĐĥ ĕĦėĘĐ ĕđĜĕĥ ĘĞ ďĕĞĚ ČĜĦ đčĥ ęĕďďđčĐ Ęĥ ĕĚđĕĚđĕĐ ĤđėĒČĘ ĞĎđĜĐ ĕđĜĕĥ ĐĒ ĐĤģĚč .ęĕĚėē ĕĤčďč ‫ אמנם הבאת הדברים בהגדה של פסח רומזת לכאורה לכך שיש‬1 ‫לדין זה קשר לליל הסדר.ĕĤČ ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ .čČĒ ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ .ÅĖĚĥ .ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ĐĜĥĚ ęĎ .ĦđĘĕĘč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ .ĤĦđĕ ĕĜđĢĕģĐ .đĕĚĕč 1.ĦđĜđĥČĤĐ ěč Ęĥ đĦďĚĞ ĦČ čĔĕĐ ĐĤĕĐčĚ ĐĕĎđĝĐ .ęĦĔĕĥĘ .ęĦđĘĎĚ ĘČĎĕĐĘ ĘČĤĥĕ đėĒĥ .đĕĤčďĘ .ěČė ĥĕ ĐĞđĜĦčąĐėĘĐĐąĦđđĐĦĐ ęĦĝ ČĘđ ĦČĕĤģ ěĕĞĚč) ęĕģđĝĠĐ ĥĤďĚĚ ĐėĘĐ Ęĥ ĐĤĕĢĕ .(ĘÃĚėČđ .ĦĕčĤĞ Ęĥ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĦĤĎĝĚč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ęĎ ČĘČ .ĐĕĤđĔĝĕĐĘ Ęĥ ĖĤđĢĐ ęĢĞĚ .‫היומיומי של יציאת מצרים‬ ‫ הפסיקה ניכרת ממשפט הפתיחה של המשנה שלא צוטט כאן‬2 ‫ שבו סתם‬.ģđĝĠčĥ ÅĘėÅ ĐĘĕĚĐĚ ČĚđĒąěč Ęĥ ČĚđĒ ěčė ęĕģĝđĠ ĞđďĚ ĐĘČĥč ĤČĥĐ ěĕč .‫’והגדת לבנך ביום ההוא’ של ליל הפסח מדובר‬ .ĐĒ ÅĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥÅ ęĎ .ęĕĤēČ ĦđĚđģĚč ęĐĕĤčďĘ ĥďģĚĐ ĐĜčĕĕ ęČ ĤĤđĞĦĐĘ ĐĘđĘĞĥ ĦđĞĔ ĞđĜĚĘ ĕĤďĝ ĦČ ĘčĘčĦ ĒČ ďĞ ĐĎĐĜĥ ĐģĕĔģĤĠĐđ .ĘÃĒē ĕĤčďčđ ĖÃĜĦč ĕďė ÅĘėÅ ĕđčĕĤč ĥĚĦĥĚ đĜĕČĥ .(.‫יום זה יהיה לעד יום היווצרותו של עם ישראל‬ .(’‫המנהג כעובדה מוגמרת ואף הציגו כעניין חיובי )’זכיתי‬ ĘđďĎĐĦčĥ đďĕĢč đĤčđĥ 22 .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ ĦČ ČĘđ ĕĚ ĘĞ ĘĥĚĐ ĦČđ .ČĚđĒ ěč ĦĞď ĐĚđ ĐčēĤĐč ĖĤđĢ ěĕČ đĦĞďĘ ęČĐ ?ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ČĕčĐĘÅ ęĥėđ .[ĕ ĐĘ ĦĕĥČĤč] ĤĚđČ ĐĦČ đč ČĢđĕė ĐĕĐĕ ĘČĤĥĕ ęČ ĕė čģĞĕ ďđĞ ĖĚĥ ČĤģĕ ČĘÅ .Å ĘČĤĥĕ ĕĜč ĦČ ĐĘĞĐ ĤĥČ ĕĕ ĕē ďđĞ đĤĚČĕ ČĘđ ęĕĤĢĚ ġĤČĚ ĞĤĒ ĦČ ČĕčĐ ĤĥČđ ĐĘĞĐ ĤĥČ ĕĕ ĕē ęČ ĕė ĘČĤĥĕ Ħĕč ęĕĦēďĐ ĤĥČ ĦđĢĤČĐ ĘėĚđ ĐĜđĠĢ ġĤČĚ !Å.ÅĦđĘĔč ĦđđĢĚÅ đčĥ ÅČđčĘ ĐĜĥĕ ęđģĚ ĘėĚ ..Đĥďē ĦđĘĎĦĐ ĦđēĠĐ ĘėĘđ ÅĐĥďē ĐĤđĦÅ ēĕĤĚ ĤĚđĘė .ĕĚĘĥđĤĕč ĦĤēČ ĔĞĚ ěđĥĘčđ) :(ģĤĠĐ :ęĕĚėēĘ ČĚđĒ ěč ęĐĘ ĤĚČ !?ēĕĥĚĐ ĦđĚĕĘ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ěĕĤĕėĒĚ ĕėđ [Ē Ďė đĐĕĚĤĕ] ĤĚČĜ Ĥčė ČĘĐđ ĕĕ ęČĜ ęĕČč ęĕĚĕ ĐĜĐ.ĐĜĤĤđĞĦĦĥ ĦĎČđď ĐėĘĐĐ ęĐčĥ .ĐĘđČĎĐ Ĥēĥ ĕĚĕĘ ĤđėĒČĐ ĦČ ĤĕĦđĐĘ ČĘĥ ‫ שהרי‬.ęĕĤĕėĒĚ đĜČ ĕĤĐ .ĎđĎĚđ ĎđĎ ĦĚēĘĚ đĒ ?ĐĚđď ĤčďĐ ĐĚĘ ĘĥĚ ĘĢĕĜđ .ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ĕĚĕ .đĐĕĞĥĕč ģđĝĠĐ ĦČ ČĚđĒ ěč ČĕčĚ ĦČ ęĎ ĐĤĕĐčĚ ĐĕĎđĝĐ ĖČ .ĦđĤđďĘ ĐđđĢĚ ČđĐ ?ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ČÃĠ) ČĦĠĝđĦĐ ĐčĕēĤĐ ĐĜĥĚĐ ĐĤĢĕģĥ ęđģĚč ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĐĜđĥĘė ĔĞĚė ĦČčđĚĥ .ĦđėĤč ĦėĝĚč ĐĕĦđĤčēĚ ĦđčĤė ĕėĕĘĐĦĘ ĦđĜĜđčĦĐ ēĦĠ đĜĘ ĐģĕĜĞĚ đĒ ĐČĘĠđĚ ęĕĤģĚĐ ďēČ ĐĒĥ ĕĜĚđďĚė ..ĐĘĕĦ ĘĞ ĦďĚđĞ ĦĕĦėĘĐĐ ĦėĤĞĚĐ ęĜĕČĥ .ďčĘč đĒ ČĘđ .ĎĐđĜ đĎĐĜĚė ęĘđĞ ĕĤĐĥ À ēĕĥĚĐ ĦđĚĕ ĘČ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ ęĎ ĦđĤđďĘ ČĕĐ ēĝĠĐ ĦđđĢĚĥ ĦČ đĤĕėĒĕ ČĘ ěėČĥ đĦĞď ČĚĥ đČ .ĕĞčĔ ĘĞĐ .ÅęĕĘĔč ęĕďĞđĚÅ .ĕĘččĐ ďđĚĘĦĐ ĕĤčďĘ ĐĜĠĜĥ ĕĜĠĘ ēĕĔčĐĘ Čč ÅĘėÅ ĕđčĕĤĐ .ĎđĎĚđ ĎđĎ ĦĚēĘĚ Ęĥ À ÅġĤČč ĦĜģĝĚ À ęĕĚėēė ęČđ ČĚđĒ ěčė ęČ À Ėė đČ Ėė ĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥĚ ĐĘđČĎĐ :ĦĕĔĘēĐđ ĐĤđĤč ĐĕĎđĝĐ ĤđėĒČ :ĐĘĕĠĦĐ ĕďģđĚĚ ďēČ ĦČ ĦđĜĥĘ ĐďĕĦĞ ěčė . אך הוא מדבר גם מדבר על שינוי התפילה היומיומית‬ ěďĕĞč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ Ęĥ ĕĚđĕĚđĕĐ ĤđėĒČĐ ĖĥĚĐ ĦČ ĐĞĕĚĥčĥ ĦđĤĚĘ .‫ אמר ר’ אלעזר‬.čČĒ đč ĞĎĠđ ĖĤďč ĖĘĐĚ ĐĕĐĥ ęďČĘ .ęđĕĚđĕĐ ĦĘĕĠĦĘ ġđēĚ ĘČ Đĥďē ĐĥđĞ ĕĜĜĐÅ À ĥďēĐ ěďĕĞĐ ĕĜĠĚ ģēďĕĐĘ ďĕĦĞ .ĦđēđĦĠĐ ĦđĕĥđģĐ Ęė ĦČ ĦČĕĢĕ ĤđėĒČ Ęĥ ĕĦėĘĐ ěđĎĕĞĘ ęĕĚėē Ęĥ ĐĎČďĐ ęĐčĥ ęĕĚĕĘ ęĦĜđđėĥ ĐďĕĞĚ ēĕĥĚĐ ĦđĚĕč ęĕĤĢĚ .‫)’מזכירין יציאת מצרים בלילות‬ ‫ והן מכך שר’ אלעזר בן עזריה העיד על שינוי‬.ČĚđĒ đČđčĕĥ ěĞđĔĐ .‫עצמו בשעת גאולת העם‬ .ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ÅĤ ĕĤčď ĦČ ĐďĎĐč ěđĥČĤ ģĤĠ ğđĝč ĐĜĥĚč ęĕĞĕĠđĚĐ ė :ĦđėĤčč :ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ÅĤ ĤĚČ ĐĜĥ ęĕĞčĥ ěčė ĕĜČ ĕĤĐ ĦđĘĕĘč ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤĚČĕĦĥ ĕĦĕėĒ ČĘđ ČĚđĒ ěč ńĥĤďĥ ďĞ ġĤČĚ ĖĦČĢ ęđĕ ĦČ ĤđėĒĦ ěĞĚĘÅ :ĤĚČĜĥ ÅĖĕĕē ĕĚĕ Ęė ęĕĤĢĚ .ĐĜĚĚ ģĘē ČĘČ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ ĤčĞĚ ęĜĕČ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ģēđďĥ .‫ סביר להניח שגם בן זומא אינו מדבר על ביטול חג הפסח‬3 ‫ ומצוותיו אין סיבה‬.ÅēĕĥĚĐ ĦđĚĕÅ ĐĜđėĚĐ ĕďĕĦĞ .ęĕĚėēė ČĘđ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦĤėĒĐ ěĕĕĜĞ ČđĐđ .’‫של ’הזמן הזה‬ ‫שבבביטול שאמור להפעיל את‬ ‫ השבב‬.(ĘÃĚėČđ ..ČĚđĒ đĜĤēč .ĐĒĐ ęĘđĞĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ .ÅĐ ĦđĞđĥĕ ĒČĚ ĦđēĠĘ .ĦđĘĔč ČĘ ĦđđĢĚĐ ęČ ęĎđ .ÅēĚĢĦ ĐĦĞ Đĥďē ĐĥđĞ ĕĜĜĐÅ .ĦČĒ . אך גופם של דברים מעיד שלא במצוות‬ ‫ אלא באזכור‬.ĘĕĎĤĐ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĔĝģĔĜđģĐ ĖđĦč ęĕĤēČ ĦđĚđģĚč ĞĕĠđĚĥ .ĐĘČ ęĕĚĕ Ęĥ ęĦđĐĚđ .ĎĐđĜ đĎĐĜĚė ęĘđĞ đčĥ ěĚĒĘ ČĘČ .ęĥ .đĜĚĚ ĘĢĕĜđ ĥēĜ đč ĞĎĠ ĐĥĞĚ ĖĘđĐđ ĤĠĝĚ ĐĕĐđ ęĐĕĜĥ ĐĥĞĚ ēėĥ .ĦĚČĘ ĦĜđđėĚĐ ĐĕĢĕČđĔĜĕČ ĕĠ ĘĞ ĘĞđĠ .đĜĘĢČ ěĐđ ęĥ ěĐ .ĤďĝĐ ĘĕĘĘ đĜĘđė đĜčĝĐ ĤĥČ .čĕēĤČđ ĤĢĕ đČ .ÅěĕČďđ ēĤĚÅĥ ĕĚė ĤČđĦĚ đĚĢĞ ēĕĥĚĐ đĦČĕčđ .ęĕĚĕĐ À Ėĕĕē ĕĚĕ :ęĕĤĚđČ ęĕĚėēđ ČĕčĐĘ À Ėĕĕē ĕĚĕ Ęė .

ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝč ęđģĚ ĘėĘ ĔĞĚė ÅĦĠēďĜÅ .ÅĤĕČĦ ěđĕĢ ĘĞ ĥďē ĤđČÅ ęĕĠĕĝđĚ ČĘČ .ĥďđēĐ ĦėĤčč ďē ĕđĔĕč ĘčģĚ ĐĒ ěđĤģĕĞ ďĚđĞ ĥďđē ďđĞĥ ĐďčđĞĐ ĦČ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ęĕĤĕėĒĚ đĜĕĦđčČĘ ęĕĝĕĜ ĐĥĞĥ ĕĚÅ :ęĕĒĕĤėĚ đĜČ .] ĦĞčĔ ęĕďĒđ / ĦĞģč ęĐĘ ğđĝ ĦđĤĕĥ ĦđĤĕĚĒ ęĕďĕďĕ đĜĦĜđ / ĘąČĘ đĚĚđĤđ ęĕčđĐČ ĐėĤčĐ ĐĥĕĎďĚ đĘĘĐ ęĕĤđČĕĦĐ ĤēČĘ .ěđĤėĕĒĐ .ĦđĘĎč ęĕĜđĦĜ đĜČĥ ĐĘĕĠĦĐ .ĐĥĞĚĘ .đĜĜĞĚĘ ČĘ ęČ ĖĜĞĚĘ ĐĥĞ ..ÅĐĘđČĎÅ .ÅĦđĕđėĘĚ ďđčĞĥÅ đĜĦČĚ Ĥđčĕē đĜĕČĥ ğČ .ďđď ěč ēĕĥĚĘ ģĐčđĚĐđ ĕĤģĕĞĐ ěėđĦĐ ČĕĐĥ .ęĕčĤ ĦđĤđď ĖĥĚč ěđĎĕĜĘđ ĦđģĠĤĦĐ ĕĥĎĤĘ ěđĤėĕĒ ĦđĜēĦ ĦĤėĒĐ đČ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦĤėĒĐ Ęĥ ĐĒ ěĕĕĜĞ đČ ďēČ ģđĝĠ Ęĥ ĐĘČĥ đĜĕČ ĐĜđĤēČĐ ĐĘđČĎĐ ĐĤđČėĘ ęĕčĝĜ ČĚđĒ ěč ĕĤčďĥ ğČ .ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦčĥ ÅĐďđčĞÅ ĦėĤč ..ęđĕ ĤēČ ęđĕ .ĥďđē ĥČĤč ĤčđďĚ ęČ ěĕč .ÅęĘđĞ ĦđĤĕēĘ ęėđĦĚ đĜĦĕďĠ ęĕďčĞ ĦĕčĚđ / đĜĕĐĘąČ ĕĕ đĜĦĘČĎ ęĕĤĢĚĚÅ ęĕđ / ĦĘČĎ ĘČĤĥĕ ĖĤđėčđ / ĦĎĤĐ ęĐĕĤđėč Ęė / đēčĥ ĦČĒ ĘĞ [.ÅĤđČ ĤĢđĕÅ ĦėĤč ĦČ ęĕĚĦđē ĐĥģčĐ ĦČ ÅčĕĜĎĐĘÅ ĕĘč .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕč ĦģĝđĞ ĐĘđėĥđ ..ęĕĕĜĥ ĤĕėĒĚĐ ďēČ ģđĝĠ ČĢĚĜ Đčĥ .đĜĕĕē ĦđČĕĢĚĘ .ÅěđĕĢĘ đĦĜĕėĥ .ĕĤđĔĝĕĐ ĕđĜĕĥĘ ĦđĤĦđēĐ Ęĥ ČĤđĜĐ čĢĚĐ ěĚ ĐČĕĢĕĘ ĐģĞĒĐ .ĐĤđĦĐ ěĚĥ ęĕďĞđĚĐ ĦČ ĦČĒ ęĕĥđĞ đĜČ .ĦđĤđď ĕĤēČ ĦđĤđď .] ěđĕĢĘ Ėčđĥč đĜĕĜĕĞ ĐĜĕĒēĦđÅĘ ĐėĠĐđ ĐėĒ ĐĒĐ ÅģčďđĚÅĐ ēĝđĜĐ Čģđđďđ .ĐĥĞĚĘ .ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦĘ ďĕĚ ĦďĚĢđĚĥ ĐėĠĐ Ĥčė ĐčĤ ĐďĕĚčĥ đĒ .(ÅĦđēčĥĦđ ĐĞĕčģč ĦĚĦđēđ ..ĐēĜĐ ģĤ ČĘ đĒ .ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝ .čĤĞčđ ęĕĤĢĚ ĦĘđČĎ ĦČ ĦđėĕĤČč ĦĤČĦĚ đĒ ĐėĤč :ĦĕčĤĞ Ęĥ ĐĘđČĎ ĦėĤčč) Ėė ĘĞ ēčĥč ĐčĤĚđ / ęĕĢĕĤĞĐ ĘėĚ đĜĘČđĎĐ / ęĕėĘĚ ďĕĚ đĜďđĠĐÅ ĐĚģĜđ ęĕĝĜ đĜĘ ĐĥđĞĐ [.ÅĐďĕĦĞĐÅ ĐĘđČĎĐ ĦČ .ÅġĤČĐ ĦđĠĜė ĞčĤČĚ đĜĕēďĜ ġčģĕđ .đĜĕĦđčČ ěđĤėĕĒđ ĦđĜĚďĒĐč ĖĕĜĠĘ đČĤĕĕ ĐĘČ Ęė À Ėĥďģ ĤĕĞ ęĕĘĥđĤĕ ęđĕč đČ ĦđĢĚĐ Ďēč .ęĕďĚĘ đĜČĢĚĜ .ěđĕĢĘ čđĥĘ ęĞĐ Ęĥ đĦĘĕĠĦ ČĕĐ À ĦđĕĚđČĘ Ħđĥģč Ęĥ ĐĤďĝč ĐĕĦđĥģč ČĕĥĘ ĐĞĕĎĚ ďĞđ ĦđĕđĘĎ ġđčĕģĚ .ĦėĥĚĦĚ Đēėĥ Ęĥ ĖĤďąĕĜčČ ęĢĞčđ đĜČĥė .@ ęĕĤĕėĒĚ đĜČ đčĥ ěĠđČĐ ČđĐ ĤĦđĕč ĕĜĕĕĠđČĐ ĕĘđČ .ÅđĜĢĤČĘ ĦđĕĚĚđģ đĜėĕĘđĦđ ġĤČĐ ĦđĠĜė ĞčĤČĚ ęĕĤĕĦđĚ đĜĜĕČ ĦĕĤēĥ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ĦėĤč ĦČ ęĎ ĖĚđČĜė ĐďĠđ ĘČĤĥĕ ĦĤĒĞč ĐĚđģÅ ĐĚĕĦēĐ ČĘč .ĦđĤĕēĘ ĦđďčĞĚ ęĦđČ ĘČĎđ .ÅĘČĤĥĕđ ĐďđĐĕ ÅğĔēĚÅ ĐĤčĞ .ğĕĢĤđ ĕĔĜĤĐđģ ČĘČ .ÅĐ đĜĘ ěĦĜĥ ĐĤđĦĐ ēčĥč ģĤ ģđĝĞĘ ĐĤĐĚ đĜČĕčĐđÅ ĐĥģčĐ ĦČ À ĦĕĜėđĦ ĐģďĢĐ ČĘĘ À .Ėė .ÅĦĕĢĕĢ ĦĥĤĠÅ ĘĞ ĦėĤč ĖđĦ ĘČ ĦėĥĚĜ ęĦđĞĚĥĚ .ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ Ĥģđčč ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĤēČ ĐČčĐ ĐėĤčĐ .ĒĜėĥČ đĜĜĕČ .] đĜĕĤĢĚ đĜĘ ĞĤĠĜĐ ĐėĚĐ / ęē ĕĜč ĦĚďČč ęĕĦĠđĚđ ĦđĦđČ / ĐĞĤĠč ĘČĤĥĕ đĚĞ ĦČ ČĢđĕđ / ęĕĤĢĚ ĕĤđėč Ęė đĦĤčĞč :ĦĕĤēĥ Ęĥ ĐĘđČĎ ĦėĤččđ .ĦĕĘĝĤčĕĜđČĐđ ĦĕĞčĔĐ ĐčĐČ ĦėĤčĘ ęĕēĕĜĚ đĜĜĕČ .đĒ .ĐĘĕēĦĚ ĐĘ ďĞđĜ ČĘĥ ęđģĚĘ ęĎ ĐČĕĤčĐ ĐĜĕĕĜĞĥ .ÅČđčĕđ ĐĘĞĕÅ Ħĥģč ĦđĞĢĚČč .ÅēĕĥĚĐ ĦĕĦďĐ ĐĤđĢĐ ĘĞ ĦĚĕĕČĚ .ÅĐ ĕďĕ ĘĞ đĦēĜĒĐĚ ĘČĤĥĕ ĦďĕģĠ ěđĤėĕĒđ ĖďčĞ ďđď ěč ēĕĥĚ ěđĤėĕĒ .ĐĘĕĠĦĐ Ęĥ ĕĤģĕĞĐ ěėđĦĐ ĐčĤ ĐďĕĚč ĐĞđčģĐđ ĦēĝđĜĚĐ ĐĘĕĠĦĐ ČĕĐ ČĕĐĥ À ĦĕĤđčĕĢĐ ĐďĕĚĞĐ ĦĘĕĠĦ .ĘĥĚĘ ..ĤčĞč đĜĘ ĐĥĞ ÅĐĥ ęĕďĝēĐ ĐĘČĥ ĐĞĕčģ À ĘČĤĥĕ ĦČ ĤčĞč ÅĘČĎÅĥ ĕĚ ČđĐ ÅĐ ĕė ęĕĥģčĚ đĜČ Đčĥ ..ěČė ģĤ ČĘđ ĐēĜĐĐ ĘĞ ďđČĚ ĐčĤ ĐďĕĚč ĦĦĥđĚ .ĥďģĦĐĘ čđĤģč đĜĦđČ ĘČĎĕ ČđĐ .ÅďđčĞĜ ĖďčĘ ĖĦđČÅč ĤčĞč ĐĚĦēĜĥ ĤĕĒēĚĐ [.đĜĞĕĥđĐđ À Ĥđďĕĝč ĐĘđČĎĐ Ħĥģč ĐĞđčĔ ĐĚė ęĕďĚĘ đĜČĢĚĜ .(!čđĥ ĐĦđČ đČĤģ)ü ďĞđĚĐđ ĎēĐ ĕĜėđĦĘ ĦđĝēĕĕĦĐ ĦČ ĥģčĘ ĦĠĝđĜ ĦđĜĚďĒĐė ďĞđĚĐ ĦĕĕČĤ ģĤ ČĘČ đĜĜđďģĕĠđ đĜĜđĤėĕĒ .ęĕĘĎĤĐ ďĞđ ĥďđē ĥČĤĚ .ěđĒĚĐ ĦėĤččđ ĐďĕĚĞĐ ĦđĘĕĠĦč Ęĥ ġĚĥ Đč ěĕČĥ .ĥďđē ĕĤēČ ĥďđē À ĞčĦđ čĥ ČđĐ ĦđĜĚďĒĐ Ęėčđ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĥČđĜ ČĘ ďĝēđ ĐģďĢ đĜĚĞ ĐĥĞ .ČĘĕĚĚ Ĥĝĥđ đĜĕĦđĕđĘĎ ġđčĕģ Ęĥ ĝĜĐ ČĥĕĜĥ .ěđĤėĕĒąĦđĜēĦ ČĘČ ęĕďĞđĚĐ Ęė ěĕČ Ęđėĕčė .ĐĜĥ ĤēČ ĐĜĥ .đĜĘĥ ĐĘĕĠĦĐ ĕĤďĝčđ đĜĘĥ ĐĘĕĠĦĐ ĦđĚĕÅ đĞĕĎĐĥ ĐďčđĞĐ ĦĚĜĠĐ ĐĚė ďĞ .ĤĒđĠĚĐđ ĘĠĥđĚĐ ęĞĐ ĦĤđĝĚč ĕĥĕĚēđ ĕĜĥ ĕĚĕ Ęĥ ĦđĜĕēĦĐ ğĝđČ Ęĥ .

ęĕČĘĚ ěĕĘđē ĕĕēĘ ĐĦđČ čĕĥĕĥ đĒ .đĤĎĝĜ ęĕĚĥĐĥ ĕĜĠĘ .ĦĕĤčĐ ęĞĥ ģĠĝ ěĕČ .ÅĐĒĐ ěĚĒĐÅ ęĘđĞ .‫ את הנוסח‬.ĦđĘĎĐ čĢĚ ęđĕĝ ĘĞ ĒĕĤėĐĘ ĕďė đĜĕĕď ęĕĢĕĚČ đĜČ ďĢč ĦđĤđďĐ Ęė čĢĕĜĥ ÅĤčđĥÅ đĦđČĘ ĥđĚĕĚ ĦĦĘđ .‫ההלכה כולו‬ ‫ אנו מציינים שני ימי‬.Đĥďē ĦĕĦď ĦČ ĐĞĒĞĒ ČĚđĤ ĕďĕč ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĐĦĘĕĠĜ .đĜčĤđēđ đČ ĦĕĜčĤĐ ĦđďĐĕĐ .ĥďđēĚ ěđĕďĘ ĐėĘĐĐ ęĘđĞ Ęė ĦĚģĐ ĦĞĥ ĦđĕĐ ęĞ ĖČ .ÅĐďĕĢč ĐĤčđĥÅ ěčĤđēĐ ĦĞ Ęĥ ĐĘđČĎĐ ĦČ ęĕēđď ĦČ ēđĦĠĘ ďĞđĜĥ ččĥĐ ĦČ ęĕĘĕĞĠĚ ěĕČ ĞđďĚ ĦđĕĐĘ čđĥĜĥ ĦĞč ĥďđēĚ ěđĕďĘ ĐėĘĐĐ ęĘđĞ Ęė ?ĦđĕđėĘĚĐ ďđčĞĥĚ ĘČĎĕĜĥ ĦĞč 6.ĐĞđĥĕĐ ĦĜđĚĦĘ ĐĒĐ ďđĤĕĠĐ ĐĕĐ .đĜĚĚ ēđĤčĘ ČĘđ ęĘđĞĐ ĐĘČ ĕĥđďģ ĕčĦėđ .Đĥģĕčĥ .ĤģĕĞ Ęĥ ěĤďĞĕĐ ĕė đĞčģđ ĐĘĕēĦėĘĘ ďčĞĕďĐ ĦČ đėĠĐĥ đČĥĕĥ À ěĕĕď ĦđĢĕĚČ ČĚĥ đČ À ěĕĕď ĦđčēĤ ęĕĕĠĦė Ęĥ ĦĞĘ đĜĞĎĐ ČĘ ěĕĕďĞĥ ďĕĞĚ ĐĒėĥ ĕđĜĕĥ ěčĎ ĘĞ .ĕēĢĜĐ ĕĤģĕĞĐ ĤĝĚč ęĕďĎđč ģĠĝ ĦģĒēč ďĕĚĦ ĦđĕĐĘđ) ĦđĦďĐ ęďČĐ ĤđĤēĥđ ĐĤĒ ĐďđčĞč ĐĚēĘĚĐ ČđĐĥ .čČđĚ ‫ תיקון כל סידור התפילה הוא עניין מורכב שלא יכול להיעשות‬4 ‫ ואולי בפרספקטיבה של‬.đĜĦđďĐĕĘ đĜČ ęĕĜĚČĜ ęČ ĦĚĕĥĤĘ ĦđďĐĕĐ ĦČ ğĤĢĘ ęĕĢđĤ đĜĜĕČ ęČ .ÅĐĘđČĎď ČĦĘēĦČÅ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ĖČ À đĜĕĦđĕđĘĎ ġđčĕģĘ ÅĝĜĐ ĦČĕĥĜÅđ đĜĦđĤĕēĘ ĐĕĕĘĞĐ ĐĞĕĎĐ Ėė ĤēČ .Čģđđď ĦČ ěģĦĘ ĐďĞđĜ ĐĤđĦĐĥ .ĕĥĚĚ ĕĤđĔĝĕĐ ěďĕĞ ĖđĦč ČĘ ĕĤđĔĝĕĐ ĞđĤĕČ ĐĦĕĕĐ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦĚģĐ ĕČĥđĜ ďĢĚ ĐĘđďĎ ĦđĜđėĜ ČĕčĐĥ .ďēđČĚĐ ęĘđĞĐ ĦĞďđĦ ĦđďĐĕĐ ĖđĦč ĦĚĚđĞ ĦĘēĎė ĦđĕēĘ ĐėĕĥĚĐ .ĤčĥĚ ĦđĞĥĘ ĦĕĜĕĕĠđČĐ .‫אלטרנטיבה למציאות של ברית מצוות לאומית‬ .ęĕĤčďĐ ĦĘĕēĦč đĜĕČĤĥ ĤčđĥĘ ĦđĥēėĦĐ .ĐĢĤĜ ęČ .ĤĦđĜđ .Ğđčģ ČĘČ ĕĜĚĒ đĜĕČĥ ďĞ Ėė Ęė .ĐĜĥĚĐ čĦėĕĐĘ ĐĘēĐ ęĐčĥ ęĕĚĕĐ .ĕĜēđĤĐ ĦČ ěĕđĞ ĕĜĠđĎĐ đčĥ ĐĘČ ĘĢČ ěĐđ ĐĘČ ĘĢČ ěĐ .đĜĕďĕč Ęĥ ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ĒđėĕĤĘ ęđĕė ĦĕĥĞĜ ČĕĐ Ĥčď Ęĥ Ęė ĥđĚĕĚĘ đČĕčĐ đĘĘĐ ęĕėĕĘĐĦĐ Ęė À ĕďđĐĕĐ ęĞĐ ĦĕĦďĐ ĦđďĐĕĐ ĐĘđĦ ęđĕė .‫)ולא חמש( לשונות של גאולה‬ ‫ העניין נוגע לאופי הכולל של מערכת‬.ČĚđĒ ěč Ęĥ đĦĞĕčģ ĦĘčģ .ĦĕďđĐĕĐ ĦČ ęĎĤĦĥ .ĦđĤĢĜĐ .ĦĤēČ ĐĤĕĤč Ęė ĐĥĞĚĘ đĜĘ ěĕČ .ěčĤđēė ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ đĜč đĞĕčĔĐ ĦĕĜĚĒ ĦģĝĠĚĐ ĘĒĤč Ęĥ ĐĢĕēĚė .ĘČĤĥĕ ĤđčĞ ĕė .ĥďđģĐ ęĘđĞĘ ďđčė Ęĥ ęđģĚ ĤĢčĦĐ .ĦđĘĎ Ęĥ ĦđēĠĐ ĘėĘ À ĞĕĎĦ ČĘ ęĘđĞĘ đĒĥ Ėė .ĐĕĤēČ ĤčďĘ ĦđđģĘ ěĕČĥ ěĕĕďĞĥ đČ ĘČđĎĐ Ĥčė Čč ęČĐ À ĦđĤĢĜĘ ĦđďĐĕ ěĕčĥ ĐĘČĥč ĦģđĘēĚ Đčđ ĐĜĕĚ ĐĥđĤĕĠ À đĘ đĜČ ęĕĜĕĦĚĚ ĘČĎĜ ęĘđĞ ČđĐ .ĐĤđĦĐ Ęĥ .ęĕĤĢđĜĐ ęĐĕĜėĥ ĕĥĞĚĘ ĒĜėĥČč ęđĐĦ ĐĤđĞĠ ĐĦĕĕĐ ěė ĕĠ ĘĞ ğČđ .đĒĐ ĦģđĘēĚĐ .ĐĜĚĚ ęĕčĤ ęĕčĕėĤĚ Ęĥ ĦŅĘĎĘąĘčĎđĚĐ .ĐĘđČĎ ĦĕĜĚĒđ Đĥďē Đčĕĥē ĎĤđēĐ .ěĕĤďĐĜĝĐ ĐĥďēĦĜ ČĘ ęĕĕđĘĦĐ ęĕĤčď ęĐ ĐĘČ Ęėĥ ČĘČ À ĥďģĚĐ ĐĜčĜ ęČĐ :đĒĐ ĐĘČĥč ģđĕďč ęĕĕđĘĦ ęĐ ĐĥĞĚĘđ .com/doc/90758032 :‫בכתובת‬ ‫ אך העניין נוגע לעולם‬.ďĕĦĞĐ ĦđđģĦ ĘČ ĐđđĐĐ ěĚ .‫ למעשה‬.ĕĜĕĝč ÅĐ đĜĚĞ ĦĤėĥ ĦĕĤčĐ ęĞ ĦđĕĘđēĐ ĤĥģĐĐĚ ĦđĚĘĞĦĐ ĖđĦ .đĜĘĥ ęĘđĞĐ ęČĐ .ĦđĜĦĥĐĘ Ħčĕĕēĥ .ĐĚďČĐ ěĚ đģēĤĦĜ ęĐĕĥĞĚčĥ ęĕďđĐĕ .ĐĞđĥĕ Ęĥ ĐĜđĚĦĘ ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ ĐėĠĐĥ ęĘđĞĐ ĖĠĐ ĐĘČ ĘĢČ ěĐđ ĐĘČ ĘĢČ ěĐĥ ČĢĚĜ ęđģĚĘ .ĐĘđČĎĐ ĎĥđĚĘ .ęĘđĞč ĕĠė :ěđĝČ ĐĤĐ ČđĐ ĘčČ .ĕĦĕĚČĐ ĤčďĐ ĐĜĕČ ęĕĕē ęĐ ęĕďđĐĕĐ ĕĥĞĚ đĚď ęĞĠ ČĘ .ĦĕĦėĘĐ ĤĥģĐč đĤĚČĜ ęĕĤčďĐĥ ĖėĘ ĥēėĦĐĘ ęđģĚč :ġģĐ Ħđĥďē ĦđĤďĎĐ ęĞĠ ĤēČ ęĞĠ ęĕčĕĢĚ .ěčĤđēĐ ęĕĕĚđČĘ ĥĜđĞđ Ĥėĥ ĘĞ ĦĦĦĥđĚĐ .ĘÃĒē ĕďĕ ĐĥĞĚ ČđĐ ĦđĘĎĐ ĦĤđĦ Ĥĥģ ģđĦĕĜđ ĘÃĒē Ęĥ ęėĤďĘ ğĤđĞ ĦĕĕĜĠĐ ĐĥđĤĕĠ ĐĒ .‫השובר המונח בצד תשתית זו‬ ĦĘčģ đĘĕĠČđ .‫ ישנם שינויים שניתן – וצריך – לעשות‬.(1998 .ĘėĥđĚĐđ ĔĥĠđĚĐ ĘČ ĕĚĚĞĐđ ĔđĥĠĐ đĥĞ Ėėđ .ĐĔđĥĠĐ .ĐėĤčĘ ęĜđĤėĕĒ đĜĕĚėē ĕĜđĥČĤ ęĐ ČĘĐ .ÅĐĒĐ ĦĥĤďĜ ĐĚČĦĐ ČĘČ .ČĕĐ ČĦĘēĦČ .ĐĘĥĚ ĦđďĤĥĕĐ ĤĢĕ ĥĕ ĦďĘĥ ĤčĦĝĚ ĘčČ ĐĕĢĚĤđĠĝĜĤĔĐ ěđĜĎĜĚ ĦČ ĘĕĞĠĐĘ ĦĘĎđĝĚ ČĕĐ ěĕČĥ ĐĚĕďģ ĐĦđČ ĞĕĜĕđ .ĘđēĐ ĘČ ĝēĕč .đĜĕČĤĥ ęĕĚėēđ ČĚđĒ ěč đčĢĕĞ ęĚĢĞ ĘÃĒēĥ ęĕĕēĐ ēĤđČ ĦČ ĖđĠĐĘ ĦđĚĕĕČĚđ Ęė čēĤĜĐ ĥđĚĕĥĘ ĐģđĚĞ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ .ĦđĤĢĜĐ .čđĔĐ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ĔĘđĥ ĞĤĐ đčĥ ęđģĚĘ ĐĚĢđĞĐ đčĥ ęđģĚĘ .ęĕČĤđĚČĐđ ęĕČĜĦĐ Ęĥ ęģĝĠĚ ęĘĞĦĐĘđ .2 ‫ תורת חוץ לארץ’ )תכלת‬.ĐĘĕĠĦč .ĦĚĕĕģĐ Ęĥ đģđĤĕĠ ČđĐ ĕĥĞĚĐ ĐĥđĤĕĠ .ĐďĕĢč ĐĤčđĥĥ Ħď .scribd.ÅĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĠđĤĔĝĔģÅ .ĦĕĦėĘĐĐ ĦđďĐĕĐ ęđĕģ đĦđĞĚĥĚ .ďđĞđ ďđĞđ ĐĘĕĠĦ ĕēĝđĜ ęĕĜđĥČĤ ęĕĚĕ ęĦđČč đĒ ĐĦĕĕĐ .ĕĥĕČĐ ĘČ ĕĚđČĘĐ ĦđĦė đĥĞ Ėė .ĦČĒ ĦĚđĞĘ .‫להראות במאמר ’תורת הארץ‬ .ĦĕĤĕĤčĥ Ħđĥĕ Đč ĦđČĤĘ À ěđėĜ ĐĕĐ ČĘđ À ěĦĕĜ ĐĕĐ ČĘ .ĕĦĘĕĐģĐđ .ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĘĞ ĐĕĘĚđĜąČė .ęĕĚėē Ęĥ ęĦďĚĞ 4.ęĕĤĕĥĕ ĕėđ ÅġĤČĐ ĦČ ÅĐ čĒĞÅ ĕė ĐĤėĐĐ .‫מן השכל הישר ומרוח חכמים‬ ‫– נוסח לתפילות המוספים בימינו )שיש לו השלכה גם לתפילת יום‬ ‫ תחת הכותרת 'מוספים כהלכתם' ניתן לראות‬.đĘĘĐ ĦđĤđďĐ Ęĥ :ĦđĤđď ęĦđČč Ħđĥďē ęĕĜĠ ĦđďĐĕĐ ĐĥčĘ ĐĤģĚč ĦĕČĤģĚĐ ĦĕĤčĐĥ ĦĘēĘēĚĐ ĐĤėĐĐ .ēĕđđĤĜ ČĘČ ďĕĝĠĜ ČĘ .‫אנו פוסקים כתלמוד הבבלי‬ ‫התשתית של מה שלימים התפתח לאורתודוקסיה – אבל גם את‬ .ďđĞ ĦĚĕĕģĦĚ ČĘ Đčĕĥēč ēĤėĐ đĤĢĕ ĐĘČ Ęė À đĘĤđĎĘ ĤĦđĜ ĘČĤĥĕ ĦđčĤĞđ ĕĜĕĝ ĦĕĤčĘ ĦĥďđēĚ ĦđĜĥĤĠč .ĦĕďđĚĘĦĐ ČĘ .ĘđďĎ ĘďčĐ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦ Ęĥ ČĘĚĐ ĥđĚĕĚĐ ĤčĞĘ ĐĜĕėĥ ĦđĤĥĐĘ .ĐĚĢĞĚĘ ĐėĠĐđ ĐčĢĕĕĦĐ ĐĜĕďĚĐ .ĦđĘĎĐ Ęĥ ęĕėđĤČĐ ĦđĤđďĐĚ đĜĘčĕģĥ ĒđĞč ďđĞĢĘ ĘčČ À ĤĚĥĘ ĕđČĤĥ ĐĚ Ęė .ĐĔđĥĠĐ .(ĐĜĚĚ .ĐĕĐ ĖČ ďđĤĕĠ ĐĒĐ ďđĤĕĠĐ Ęė ĐĕĐ .‫ראש חודש‬ ‫ מקיימים ליל סדר עם ארבע‬.‫והטלתו על היחיד הוא תולדה של החורבן‬ ‫ משתמשים בלוח קבוע‬.đĜĕĚėē đĜĕĚėē :ģđĚĞ ĐĕĐ ĘďčĐĐ ĖČ .Đĥďē Ħď Ęĥ ĐĜđĜĕė ĐĚė ďĞ ęĕĥē .ĦĕĜčĤĐ ęĢĤĚđ ęĘėĥ ĦČ đĞĕčĔĐ ĘĘėč ěĕĘđēĐ ěĚđ ĐĚĕēĘĐ ĐĘČ ęĕĜĕĕĜĞč đģĝĞĥ ĦđėĘĐ Ęĥ ďĕĚĦĚ ĤđĤĕčč Đčĥ ĐĞđčĐĥ čđĥđ čđĥ ęĚĢĞĘ ęĕĤĕėĒĚ đĚė .ĕďđĐĕĐ ÅĤĠđĥĐ ĦĞĕģĦÅ .ĦĕĘÃĒēĐ ĦđďĐĕĐ ĤđčĞ ĤđčĞ đĘĕČđ .ďēĠč ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĤčđďĚĥ ĐČĤĜ ĘĞ ĦđĕĤēČ ĦĘĕĔĜ ĕĜĠĚ ďēĠ .‫מראש‬ ‫ ועוד ועוד – כל זאת על בסיס היותנו‬.‫ בדרך זו הכנתי – עבור עצמי‬.ĥďēĚ đĦčĕĦėđ ĐĘĕĠĦĐ Ĥđďĕĝ ĘĘĐ ĕĤĚđČ ęĎĥ ĖėĘ ĦĕĤģĕĞĐ ĐčĕĝĐ ĕČďđđč đĒ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦČ ĦđĥĞĘ ęĕėĕĥĚĚ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕč ĥĕ .ģđĚĞ ěĕĕĜĞ ĤĦĦĝĚ ĐĒ Ęė ĕĤđēČĚĥ ČĘČ ěďĕĞĐ ĦđĜĥĤĠ Ęĥ ĦĕĔĤģĜđģąĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐĘČĥĐĚ .(‫יום‬ http://www.ĦĕĜđĚĐĐ đĠđĝčđ .(ĐČĘĚ ĦđĞďđĚ ĘĞč ĦĕĤčĐ ęĞ ČĘ ěĕĕďĞ ęČ ęĎ) ĐČĤĜđ .đĜĘĥ ĦĕĦďĐ ĐģĕĔģĤĠĐ * đĜďđĞĕĕĘ .ęĕĤčďĐ ĥđĚĕĚ ČĘ ěĕĕďĞ ĐĜĦĕĜ ęĕĘĥđĤĕđ ġĤČĐ ĦđĘđčĎ đčēĤđĐ .ĕĤđĔĝĕĐ ĔčĚč ęĞ ĦđĕĐĘ ěđĤēČĐ Ĥđďč čĥ .ęĕčĤ ĦđĤđďĘ ĦďĘ đĚĢĞ .ĐĕđĒč ĦĕČčĢĐđ ĦĕĔĕĘđĠĐ ĦđĥĕĤĠĘ .ĐĘČ ĕĥđďģ ĕčĦėĘ ĦďĐĥ À ĐĔđĥĠ ĐĞĕčģ ĐĦđČč ĐĕđĘĦĥ ęđĐĦ .ěđĢĤ ĦĞĥ ĐĜĕďĚĐ ęĞĐ Ęĥ ěĔģ ĔđĞĕĚ ĐĝĘėČĥ .ęđĕė ĐĦđČ ęĕĤĕėĚ đĜČĥ ĕĠė ĥďđģĐ ĦėČĘĚ ĕĤĠ ďČĚ ĐčĤ ĐďĕĚč ČĕĐ .ĐĜđčĦč ĐĥĞĕĕ ĤčďĐ ęČ ęĕĤĕďČĐ ĦđĤĢđČĐ ĘĞ ěĜđčĦĐĘ đĜĕĘĞ Ęėĥ ęđĥč ĦČ ĤĚĥĘ .ĐĤĐĔĘđ .ĤĦđĕ ČĘ ĖČ .‫ שומרים על דיני נידה כזבה‬.‫דורות‬ ‫ בעיקר‬.ĖėĚ ĤĦđĕ .‫ הבאתי דוגמאות רק בתחום התפילה‬5 ‫ לא רק נוסחה של התפילה אלא גם חיובה היומיומי‬.ĦĕĘĕĘĥđ ĦĕĜĚĒ ĦđČĕĢĚ ĘĞ ĖėĘ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ .ęĞ ‫ הקביעה שההלכה תתחדש כאשר נשוב לקיום לאומי מוכמנת‬6 ‫בתוך דברי הרמב”ם בהקדמתו למשנה תורה על הסיבה שבשלה‬ ‫ אפשר לראות בדבריו שם את‬.ĕĘČĕďĕČ ČĘ ĘďđĚ ČđĐ ęĕĜđč ĦđďĐĕĐĥ ĤĚđĘ ěĦĕĜ .ĥĤďĚĐ Ħĕč ĥđďĕēč .ęĕĤĢđĜĐ ĕĜđĥČĤ đĚė .‫אלא בשיקול דעת רחב ובסגל חבורה‬ ‫ והם נגזרים‬. הפיכתה של היהדות ל’דת’ היא‬ ‫ כפי שהארכתי‬.ĘđēĐ Ęĥ ĐĥĞĚĐ ęĘđĞ ĘĒĘďĒĜđ .ÅěĚĒąĦđĢĢĠÅ ĦđĜĚĔđĚ ďđĚĘĦčđ ĐĜĥĚčĥ ĦĞĐ Ęė ĦđģĦģĦĚĥ ĦđĢĢĠ .ęĕĚĥčĥ ęĐĕčČĘ ĘČĤĥĕ ěĕč Ĥčďė .ĥďēĐ ěďĕĞĐ ĘČ ĦđĕĐĘ ġĚđČčđ .ČčĐ ĤđďĐ Ęĥ ÅđĜĕĚėēÅ ĐĝĕĝĦĘ ĐČĕčĐđ .ěčđĚ ĦđďĤĥĕĐĐ ĤĢĕ Ęĥ ĐďĕĢč ēĜđĐĥ ĤčđĥĐ .ÅĞđĚĥ ęČ ĐĕĐđÅ ĦĥĤĠč ĔĤđĠĚĐ ĎđĝĐ ěĚ .ĤĥčĐ ěĚ .ĦĕĤĕĤčĥ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐČĤĜĐ .ęĕčĤ ĦđĤđď ĐĚĢĞ ĐēĕėđĐĥ ĦėĤĞĚ Ęĥ ĐĦĝĕĤģ ĕĦēĠĥĚĐ ěĝđēĐ ĘĞ ĦĤĚđĥĐ Đďĕēĕė ĦĕČĤĜ ĦĞė ĦđĕėĥĚĐĐ ĘĞđ ĖĤďĐ ĦģďĢ ĦĥđēĦ ĘĞ .ěđĜĎĞ Ęĥ čđĔĘ ĐĤđėĒĐ đĜđĥĘė ĕĤčď đĚė .ĐďđĐĕ ĤčďĚ .Ħđĥĕ ĦđĕĐĘĚ ĐģđēĤ ĕĘėĘėĐ čĘĐ .đĜĕĦđčČ ĦĕĤčĘ .ĕĔĜđđĘĤ ČĘĘ ęĘđĞĐÅđ ÅĐĒĐ ěĚĒĐÅ ěđĥĘĐ ĞčĔĚč ĘÃĒē ęĕĥđĞĥ Ėė ęĐĥ ĕĦďĐ ĘďđĚĐ Ęėĥ ĤĕĐčĐĘ đďĞđĜĥ ĦđĞčĔĚ .ęđĎĞ ĦĚČĘ .ĦĕČĤģĚĐ ĦėĤĞĚč ěđĚČĐ ĦđĕĤČĥ .ĐĜĕėĥ ĦđĘĎ Ęĥ ěďĕĞĘ 5.ĐĘđďĎ ĦĕĜēđĤ ěĚ ĦĕĤčĐ ĦČ ģĕĦĞĐĘ ĐĥĤďĜ ĐĥďēĐ ĐčĕĥēĐ ěĚ .đĦđĚė ěĕČĚ ģďĢđĚ ęĎđ .‫בגלות מתמדת‬ ‫המצוות ולאופן חיוב האדם בה.‫ עם זאת‬.đĜč .ĐĤđĦĐ ĕČĥđĜ ąĦĕďđĚĘĦĐ ĦĤđĝĚč ĘđĦĥĐ ÅĦđĕĜĚĒĐ ččĥÅ ĕĜđĕē ĦČ ĦđēďĘ ęĞĠ ĤēČ ęĞĠ ęĕĠēďĜ ęĐ ěė ĘĞđ .ĦđĘĎč ęĘđĞ đČ ĦĕĤčđ ęĞĐ ĦĕĤč ĦĞďđĦ .ęĕĚĥčĥ ęĐĕčČĘ ĘČĤĥĕ ěĕč À ģĕĝĠĦĥ .ÅđďĢč đĤčđĥÅĥ ĕĦď ĘďđĚ ČĕĐ ĘÃĒē ēĝđĜ ĕĜĥĐ ĦĕčĐ ĕĚĕĘ čđĥĜ ěĕĕĜĞĐ ĥĤđĥĘ ĦďĤĘ ĕďė ĦđďĐĕĐ .‫ואכמ”ל‬ ĘđďĎĐĦčĥ 24 90 ‫ פלאש‬:‫צילום‬ .ĐĘđČĎė đĦĤďĎĐ ĕĜĠĚ ďēĠĐđ ĕēėđĜĐ đĘđė ĦĦĥđĚ đĜĘĥ ĤđďĕĝĐĥ ĖėĘ ĦđĞĚĥĚ ĥĕ .‫ משמרים מנהגי גלויות שונות‬.ęĐĕĜĕč .ęĕĥđĤĠĐ ęĚĘđĞ ĦČ đĦĕĦĥĐ .ęĕČĤđĚČĐđ ęĕČĜĦĐ ĦđĤđď .ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĤĢđĜĐ đĥĞ Ėė .ĐĥďēĐ ĦĕĦĥĦė ěčĤđēĐ ĦĜđĚĦ ĦČ ĐĘčĕģ ĕđČĤđ À ĦģĝĠĚĐ ĐĢĕēĚė .ĕĚĕĜĠ ěđĕĎĕĐ ĦĘđĔĜđ ĦĕĤĔđĒČ .ęĕĜĤĚĥ ęĐ ęČ ęĎ .đĜč ĕđĘĦ ĐĕĐ ČĘĥ ĐĚ ďđĞĥ Ėėč ĦđĘĎĐ ĝđďđĚč ĦđĤČĥĕĐĐ ĦģďĢĐ ĦČ ČĘđ ĐČđčĜĐ ĐĤĤđĞĦĐ ČĘ .ęĚđĤĚđ ĤĕĞĝĚ ĦČ ēđĦĠĘ ČĘ ęĜĚČ À ęĕčĤ ęĕĤčď ĦđĜĥĘ ĐĤđĦĐ ĦđĜĥĘ ĕČďđđč ĘčČ .ĘģĘđģĚđ ĕĜĚĒ .

ęĕčĤ ĦđĜđĤĦĕ ęĎ đč ĥĕ ĘčČ .ĐĦđČ ęĕĚĕĕģĚ đČ ĐėĘĐ ęĕďĚđĘ đĜēĜČĥė ĦĝĜėĐ Ħĕč ĖđĦč .ĦđĞĕčĢ ĐĒč ĥĕĥ ěĞđĔ ĕĜĜĕČ ĝĜĜđĝĕď đĐĒ .ĦđĝēĕĕĦĐ ďđĝĕ ĦđēĜĐ .ĦĕĜđčĕĤ ĐĜĕďĚė ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐģđĒĕēĘ ĘĘĠĦĜ ęđĥĚ ĐĤĔĥĚĘ ğĤĔĢĐĘ ČĘĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ġĕĘĚĜ ĘčČ .đč ĘČ đĦđČ ĦČĥĘ .ĐėĘĐĐ ĥđďĕē ĤĎĦČ ĖĦĕčč ĕĦėĘĐ @ ģĤĥ .ęĕĤēČ ęĕĤĥģĐč ĤĚđĘ ęĕĒĞĚ ü ĘėČĚĐ ěĚ ęĕĞĘđč ĐĔĝđĤĕĜ ĕĘėĥ Ĥĕčĝ đĜĘ ĞĚĥĕĕ ĖėĘ ĝēĕĕĦĜ ĐģĕĒĕĠĘ ĐďčĞĚč ĘčČ .ĦĕĜĕĦĥĘĠĐ Ęĥ .ĦđĜčđĚ ěĜĕČ ĦđĜĞĔ .il ‫בכתובת‬ ‫שומרי הלכה מצויים‬ ‫בדיסוננס קוגנטיבי‬ ‫מתמיד בין ההלכה‬ ‫ מבעד‬.ġđēčĚ ĔčĚ ęĕĕģĦĚ ĤĥČė Čģđđď ĦĥēĤĦĚ ĦėĤĞĚ ‫הרב יוסי סופר הוא מנהל בית המדרש ”רשות רבים” במרכז יעקב‬ ‫ להתחדשות‬YRF” ‫ ומנחה מורים במסגרת‬.’‫ ’רפורמה‬.”‫ההלכה מופיעים באתר ”שאלה של שיעור‬ http://sheela.”‫בחינוך‬ .18ąĐ ĐČĚč ČđĐĥ ěėĕĐ ĦČĢĚĜĥ ĖďĕČĚđ .ĐĕĘĞ ĐĜ üĎĚ ĦŅĤŖč đĜĕĕĐ ČĘ .Đĥģ ĤĎĦČ ČđĐ ÃġđēčĚ ĔčĚà ěė ęĕĕĜĕĞĘ ĐĠĕĥēĐ .ĤēČ ęĘđĞč Ħĕč ěč ČđĐ ČĝĕĎ č ĘĞ ĕĝđĤĚĞ ĕĘĕĚČ ĐčĦė ÃĝĕĤĦà ĐĤĠĝ ąĘĦąđĚđĐąěĘČĚĥ Ęĥ ÃġđēčĚ ĔčĚà .ĐĞĤĐ ēđĤĐ ĦČ čĥģ čđĤč ěĕĒČĜ ĐĔĕĝĤčĕĜđČč .ĐĘ ĤėđĚ ĕĦĘč ĦĢđčģ đČ ĐĘĕĐģ ĘėĘ ęđĢĞ ĤĎĦČ ČđĐ ġđēčĚ ĔčĚ ĦđČĚĝĕĝ ęĞĠ ČĘ .ĦđĞĤ ĦđēđĤč ěĕĚČĚĐ đĘĕČđ .ĕĚĕĜĠ ēĕĥ ĖđĦč Đĕđčĥ ĦĕďđĐĕĐ ĐėĘĐĐ đĜĚĢĞĘ ęĕĤĚđČ đĜēĜČĥ ĐĚ .org.ĖĦČĢč ĐėĕĤĢ ĦđĞĕčĢ .Ğđďĕė ĥĠĜ ēđģĕĠ ČĘ ĐĒđ .‫הקבועות‬ ‫ יש‬.đĕĕē Ęĥ ĐėĕĤďĚ ĐĕĐĦĥ ĥģčĚđ .ĦđėĤĠđĚ ĦđĝĠĦĜ ĘĞ .‫הרצוג בעין צורים‬ ‫ שיעוריו בנושא חידוש‬.ĐĤĕĞĢ ĦđĘēĜĦĐ ĘĞ ęĕĘėĦĝĚĐ ĕĜĘČĚĥĐ ĦČ ĐČĕčĚ čđĥĕĕĐ ĘČ ĖĕĘđĚĐ ĥĕčėč .ĕčĕĔĜĎđģ ĐėĘĐĐ ěĕčĘ 21ąĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĦđČĕĢĚĐ ěĕč ĞđĤģ čĐđČ ČđĐ ČĝĕĎ ďēĚ .‫ לשעבר ראש ישיבה תיכונית‬.ęĕĥďē ĦđĒđēĚ .ĦđĞďđĚ ČđĐĥ ęđĥĚ đĕĘČ ğēďĜ ĐėĘĐĐ ĤĚđĥĥ .ĦĜĕĕĜĞĚĐ ĐĦČĢĤĐĘđ ĦďčđėĚĐ ĦĕĤđĝĠđĤĠĘ ĐĘĞĦ ČĕĐĥ ÃĤđčĕĢĐ ďđčėà ĐĒ ěĕČ đĜĘĥ ĦĝĜėĐ Ħĕčč .ĦĘēĜĦĚĐ Ęĥ ĘėČĚ ČđĐ ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĝđĚđēĐđ .ĘđĔĕčč ĔĤĝĐ ĤđčĕĎĘ ęĕĚēĤč ďđĜĜ čĤĞč ĘčČ .ĐėĘĐĐ ĦČ .ęĐč ĘĥčĦĚĥ ĤĕčĞĐĘ ĕďė ęĕĚĞĠ ĥđĘĥ ęĕĕďĕ ĘđĔĕĜ Ĥģđčč .ęĕčĜĎ ĝđĠĦĘ ĕďė Ħčĥ ĘĘēĘ ĥĤďĕĐĘ ęĕĘđĘĞ ęĐĥ ęďČđ ĖĦĕčč ĕĦėĘĐ ĐĕĐù .ěđĦĕĞč ęđĘĢĦč đĦĠđĎ ĐČĤĕĦ ďĢĕė ěĕĕĚďĘ Ĥčďė ĦČĒ ęĕĘčģĚ ĦĕĜđėĚĐ ĕĞĝđĜ ĤČĥ ďđĞč ĐčėĤč ĦĜĎĜĦĚĐ .‫למציאות‬ ‫לזעקות הדחייה‬ .ēĕĥĐ ĦČ ěĜĞĤĘ ĐĘđėĕ ĦđĕĜđĢĕē Ęĥ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦđĚďģĦĐ ęĞĠ ČĘ .đĜĚĢĞ ĘĞ ġđēčĚ ĔčĚč .ęĕĕģĦĐĘ ĕďė ĐĠđĢĚ ēđđĤđ ěđďĒ .ĦđčđčĜ ĦđĞĚĥĜ đĜēĜČĥ ĐĚĚ ĘđďĎ ģĘēĥ ĤčĦĝĚ .ĐĤĎĥčĥ ĐĕĜĒđČč ĦĕēĤĒĚ ĦđĕĐĘĚ ĐģđēĤ .ĐĤđĦĘ .ĘĐģĐ ĕĜĠč ĐĤđĦ Ĥčď ďĕĎĦ ČĕĐĥ ČĘ đĘĕĠČđ .’‫’מדרון חלקלק‬ ‫להתמודד בכנות עם‬ ‫מורכבות האתגר‬ ‫האמיתי הניצב בפנינו‬ ‫יוסי סופר‬ .ęĕđĝĚ ĤĥģĐ ĖđĦč ģĤ đĦđĞĚĥĚ ĦČ ĘčģĚ ęĕĥđĞ ęĕďĚđĞ ęĕčĤ ČĘĥ .ÃĦĕēĤĒĚ ĐģĕĒđĚà .ĐĥđĤĎąĦĕĜĕĦĥĘĠąĦčĢĞĚ Ęĥđ ĕčĕčČ ĦĕĤģĚ ĐĘģĦ .

ĥēĤĦĐĘ ĖĕĤĢ ĐĒė ěđĕďĥ ěđēĔĕčĘ ģđģĒ ČđĐ .ĕđĜĕĥĘ ęĕďĎĜĦĚĐ :đĞďđĜ ČĘĥ .ęĚđĕ ĘĚĞĘ ČĘČ .1845 ‫ וינה‬.ēĝĜĦĐĘ ĕďė ĦđčĥēĚ ĔĞĚ ĎĕĢĐĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ĐĒ ĤĚČĚč ĘĞđ .ĐĘĕĚ ĦđėĘĐ) ÃĐĜėĝ ĕďĕĘ Ččĕ ČĘĥ ĕďė ęĕģđēĤ ĦđēėđĚđ ĦđĘčđģĚ ęĕėĤď ĥĕ 21ąĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĔčĚč ĐĜĕČĥ ģĤ ČĘ ĘđĚĕĜĐ ĤčĕČĐ ĦĢĕĢĚ .đĘĥ ĐčđĎč ĖĤĞč ..ĐĔĝđĤĕĜ ĕĘėĥ ęĕĜđĥ ęĕĕđĝĕĜč ēĕėđĐĘ ĐėĘĐčĥ ğČ .Ħĕĥģ ĦđĞĢĚČč ęďĐ ĦČ ġĢĚ Ęĥ đĠđĎĘ Ĥďē ğĕĎĜĐĥ ďĥē ĥĕđ .ĘėČĚĐ ěĚ ÃęĕĞĘđčà ęĜĕČ ĝģĤĕĕĠđ ĦđĤĥė ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ęĕĞĘđčĘ ęĕčĥēĜ ęĐ ĦĔĘĥĐ ĐĞďĘ ÃĦĕĒėà .ĐĒ ĘĞ ęĕČĤđĜđ ĤĥČ Ĥčď Ęėč ęĐĚĞ ęĕĝđĚėĐ ęĕĚĞĔĐ đĘĎ 1.ÃęĕĐďĚ ĐĒ .đĜčĦė ĤĥČė ęĕĥđďģĐ ĘČĤĥĕ Ĥčď ĕė đĤĚČĕ ĤđĚČ ęČđ .ģđĜĕĦĐ ĦČ ĎĤĐĥ ěĕČĥ ğĥēĜ ēđđĕďč .(Åč Åč .đčĤ ĘģĥĚ Ęģ ĤđĝĕČĘ ĦĦĘ .ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĤđčēĦĐ Ęĥ ęđĕĐ ĕĜĚĒ Ęė ĐĥĞĚĘđ .ęĕĠĝđĜ ęĕĚĞĔ ĥĕ ęČ .ęĒĕĜđĤėĜČĐ ĦđēĤđČĚ ĦđĕĒėĤĚĐ ĐĥđčĕĎ ĦđĜĥč ĐėĘĐĐ ĐĝēĕĕĦĐ .(‫ מנחם מנדל שטרן )עורך‬.ďďđĚĦĐĘ ĖĕĤĢ ĐĒė ĖĕĘĐĦ ĐĚĞĥ ĦđčėĤđĚĐ 26 ĘđďĎĐĦčĥ ĦĕĚĕĜĠ ĦđĕĔĜĤĐđģĘ ĦčĕđēĚ ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ĐĕĐĦ ĦđĠĕĤĔ ĦđėĘĐčĥ ěėĦĕĕ ęČĐ ?ĦđĕĦĔĕĥĘđ ĦđėĘĐč đĘĕČđ ÃĦđČĕĢĚà ĎĥđĚĘ ĦēČ ĐĤďĎĐ ?ĐĜđĥ ĐĕĐĦ ČĕĐ ęĕĤčĕČ ĦĘĦĥĐ ĦČ ęĕĤĤčĚ ĖĕČ :ĤĦđĕ ĦđĕĘĘė ĦđĘČĥ ĐĚėđ ĥĕČ đČ čĤĐ À ĦđČĕĢĚĐ ĦČ Ğčđģ ĕĚ ?ĦđČĕĢĚĐ ęĕĤģĚč ĐĥĞĜ ĐĚđ ?Ğčģĕ ĞďĚ ĥĕČ ĐĒĕČ ?ĞďĚĐ ĞĕĤėĕ ďĢĕėđ ĕĚ .ĤĠđĝ ĐĥĚ ĕčĤ .ęĕĕĔĕČ ĘĘė ĖĤďč ęĐ ĐĕĤđĔĝĕĐč ĕđĜĕĥ ĕėĕĘĐĦ ĦĘēĚ Ęĥ ĥĤđĥĐ ĐĒ .đĜģĦ .ĐĞĕģĥčđ ĐēĕĤĒč ęĕĕđĘĦ 6.ĕđĎĥ čĥēĜ ęđĕėĥ ěĕĔđĘēĘ ĦĚ đēđĚ ĞĒĎđ ĐČĕĕēĐ ĕĤĕĥėĚĘ ĤčđēĚĐ ĕĠ ĘĞ ĦĚėđ ÃĖđĤĞ ěēĘđĥÃĐ ĕĠ ĘĞ ĕēė čĥēĜ ęĕĤčĕČ ĦĘĦĥĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ĦĕđđĥėĞĐ ĐČđĠĤĐ ĐĤĠ ĐĜĕČ ĐĜĕėĺþ ĘčđģĚ ĐėĘĐč .ĦđĕđĜēĐ ĦēĕĦĠ ĦđĞĥ ĦđĚĘĞĦĐč .đĦđČ đĚĕĕģĕĥ đĚĢĞ ĤĠđĝ ęĦēĐ Ęĥ đĦčđĥĦ ĐĞĕĠđĚ đĘČ ĘđĚđ :ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĘ ĞĎđĜč ěĕĎĐđĜ đĜČ ěĕČ ĐĕĠđĎ ěđĚėđ ĦĕĜđĘĠĝČ ĕĤĐđ đĤėĒĜĥ ĦĕĜđĘĠĝČ ęĦđČč ČĘ ęĎ .ĥďđē 12 ĦđĕēĘ .‫ שו”ת מהר”ם שיק‬2 .([ģĕĥ ęÃĤĐĚ] ģĕĥ ĐĥĚ čĤĐ) čđĤĐ ĕĠ ĘĞ ĐėĘĐ ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚ ĐĦĕĕĐ ęČ À ęĕĐĚĦ đĜēĜČđ ĦđĤđģĚĐ Ęėč ĤčďĐ ĤėĒĜ ČĘ ĞđďĚ .ĐĜĥĚ) ÃęĕďĚđĞ ęďČ ĕĜčĥ ĐĞĥčđ ęĕčėđĥ ęďČ ?Ãęĕčėđĥ ęďČ ĕĜčà Đčĥ ĐĞĥĐ ĕĐĚ .‫זולקווא תר”ג‬ ’‫ עמ‬.ĘĘė ěđĚėč ęđĥĚď ěđĕė ĐĜĕĚ ĞĚĥ .ęďČĐ ĕĜč ĕĕēč ęđĢĞ ĕĜč Ęĥ ĦđĤĞĐđ ĐĜĕĥĐ ĦđĞĥ ěĕčĘ ĐĦĞĕģĥđ ĥĚĥĐ ĦĞĕĝĜ ĦđĞĥ .4241 ‫ ובהחלט ניתן לשער שהיא היתה שונה אילו נשאלה בזמן‬.(đĦĘĢĐĘ Ħčĥ ĘđĘĕēĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ĘėđĦ ČĘĥ ĐĚĐč ČĕĐ .ġĚđČ Ęĥ ěĕĕĜĞ ČđĐ ĘđėĐ đĘĕČė .đĦč đďĕĘ ĦďĚđĞ đĕĥėĞđ ČĥĜĚč ĦģđĜĕĦ ČĥĜ čČč ĔĕčĚ .ĐĜĥĚ) ÃĦĕĜĘĠĝČ ĐĕĘĞ ęĕĜĦđĜà ęĞ ďēĕ ĐĕĘĞ ĕĘĘēĚ ČģďĚà ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĐĤčĝđĐ ČĕĐ Ėė čĦđė Ėėđ .ĐĘĕĚĐ ĞĢĠ ĦĥĕčēĘđ ĕđĔĕēĘ Đđđĥ ĐėĤĞđ .(Ħčĥč ĐĦĎĕĤĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ěēĘđĥÃĐ ĕĠ ĘĞ ěčČė ČđĐ ĕĤĐ ĕĜĕĚĥĐ ĥďđēč ĐČđĠĤĐ ĕĠ ĘĞ Ĥčď ĘėĘ ģđĜĕĦė ĖČ .‫ דרכי ההוראה‬.ĐĒč ČĘĥ ęĕĚėē Ęĥ ęėĤď ĐĕĐ Ėėđ .ĕďđĝĕđ .ęĐĕĘČ čĘ ęĕĥĘ ęĕĥģĦĚ đĜČđ ęĐĕĘČĥ ęĕĕēĐ ĦđēĤđČ ęĕĜđĥ ĐĚė .‫ יו”ד‬.‫ סימן רמ”ד‬.‫המציצה‬ .ěĕĞĘ ęĕĔĘđč đĘČ ęĕĘďčĐ ęĕĚĞĠĘ ?đĜĕĚĕ Ęĥ ęĕĕēĐ ěĕēčĐĘ ĕďė ďēđĕĚ ġĚČĚĘ ęĕĥĤďĜ đĜēĜČ ęĞĠ ČĘ ĖČ .ĞďĚ ĕĥĜČ ěĕč ĦģđĘēĚ Ęĥ ĦđĕĔĝĕĔĔĝĐ ĦđĤĕĚČĐ ĦČ ĘĘģĥĘ ďĢĕė ?ęĐĕĜĕč ĦģĕĝĠĘ ĝĕĝč ĐĕĐĦĥ ĐĞĕčģ ĕďėĘ ĞďĚĐ ĕĥĜČ Ęĥ ?ĐėĘĐ ĐėĘĐ ĦģĕĝĠĥ ĦđĘđďĎĐ ĦđĘČĥĐ ĦĢģĚ ěĐ đĘČ ..(čÃĞ ĎÃĘģ Ħčĥ .(ďđĚĕĘ .ĖĤđĢ Ęė Ėėč ĐĕĐ ČĘ ĕĤĐĥ ĐĤđČĦĐĥ ěđđĕė .00 ĐĞĥ .ĦĕĥđĜČĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĐĥďēĦĐ ĐēĕĤĒĐ ěđĥĕĘ đčėĥđ ĐēĕĤĒč đĚģ ČĘ ęďČĐ ĕĜč .‫ כוכבי יצחק‬:‫ בתוך‬4 ‫ תשובתו של החת”ס ניתנה לפני שהתעורר הוויכוח על‬.(ĦđčĤ ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ęđĕĐ Ęĥ ĕĤđĝ ěĒĚ ęĕĜĜđĎĦĚĐ ęĕĜđĞĕĔĐ ĕĜĥ ĦČ ĘčģĘ ďđČĚ Đĥģ Ęėč ęČĐ ĘčČ .ĐĠč ĐĢĕĢĚ ĐĜĥĚč ĤėĒđĚ ĐĕĐ đĘĕĠČ 4..Ã?ęđĕĐ ěēĘđĥà čĦėĕĕ ęĕĘđďĎ ęĕĜčĤ ĐĚė ěĕč ęĕĜđĕď Ęĥ .ěđĕďĐ ĦČ đĤĎĝĕđ ÃĐėĘĐĐ ĦČ ĥďēĘ ĦđėĚĝĐ ĐėĘĐĐ ĕģĝđĠ Ęĥ ġĚđČĐ ěėĕĐà ĐĤĕĚČĐ ĞĚĥĕĦ ĕĜĥĐ ĐĞĥč đĘĕČė .ĐďđčĞ .ęĕĤēČ ĐėĘĐÃĘ ĐĚđďč ĕđĜĕĥĘ ĦđĜĦĕĜ ĕĦĘčė ěĤĕďĎĐĘ ęÃčĚĤĐ ěĦđČ đĤĕďĎĐ ěėČĥ ĕĠė .ęĐĕĘČ ĝēĕĕĦĐĘ ĦģĚĞĐĘ ĦĚĤđĦ ĐĜĕČđ .ÃĤđĝĕČĐ ĦđĘĞĐĘ ĖėĘ ęđĤĎĘđ .ÃĐĚĤđĠĤà ęĕĕđĔĕčĐ đĘĞĕ ďĢĐ ěĚđ .đĜĜĚĒ ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ĦĚČĦĐ ĘĞ ĦđĕĜđĥČĤ .ĖĠĕĐĘđ ĘĐđĚĘ ĘđĚĕĜĐ ěĚ ĕďđĝĕ ĕđĔĕēč ĐĠĕĘēĐĘđ ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĐ ĦČ ĘĔčĘ .(Åč ÅČ ęĐĚ ĐčĤĐ ęĕďĝđĕĚ ĘÃĒ đĜĕĚėē ĕĤčď ĘčČ ĐĥĚ ďĞ ĥĕČ ĕĠĚ ĥĕČ ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ĘĞ ęđģĕ đĜĕģĘČ ĕĤčď Ęė ĤĥČ ęđĘĥĐ đĕĘĞ đĜčĤ ĤĥĠČđ ęĕĕē ęĕģĘČ ĕĤčď ĘĔčĜ ĖĕČđ .ĐĚđĕģĘ ĐĞčģĜĥ ĐĚĤđĜĐ ěĕčĘ ĐėĘĐĐ Ęĥ ČĕĐ ěĕČĐ .ęĜđĢĤčĥ ĕđĜĕĥĘ ĐĚĤĎ (ĘĚĥē ĦđĞĢĚČč Ėė ĤēČđ ĒĎ ĦđĞĢĚČč ĦēĕĤĒ ěĕč ĤĥģĐ ģĦđĜĥ ďĞ .đĘĥ čđĕēĐ ĦĎĤď ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĕďė čĤ .‫ תורת הקנאות‬:‫ תשובה בתוך‬1 .Ėė ĘĞ ĔĕĘēĜĥ ĕĜĠĘ ĐĢĕĢĚč ĦđĘĦĘ đĢĤĥ ĕĚ đĕĐ .(ÅĎ .(đČĘĝĤčĚ ěĕĔģĕĔ ģĕĒĕĕČ ģēĢĕ čĤĐ) .ĕĦĕĚČ ěđĕď ęĕĤĥĠČĚ ČĘ ęĕďďĢĐ ĕĜĥ ĕĠė .ěĦĕĜĥ ĐĚė ďĞ ĦđĕĘĕĤĔĝ ĘĞ ĐĤĕĚĥčđ ĦđĘđģĘ čĕĥģĜ đČđč .Đĥģ ĐĞĕčĦ đĜĕĜĠč ĦĎĢđĚ đčĥ ĐĤģĚ Ęėč đĚė ĦđĝēĘ .ĐėĘĐĐ ĕĠĘ ĕĥďđēĐ ĤđĒēĚĘ ĦđĠĢĘ ĐėĕĤĢ ĤđĒēĚđ ěđĕĤĐĥ ĦđĜĘčĝ Ĥĝđēč Ĥĕčĝĕ ęĕĥĜĐ ČĠđĤ ĐĠĕĠėč ĤđďĘ ęĕĘđėĕ ČĘđ ĐĒ ĦČ ĐĒ ęĕĤĦđĝ ĕĥďđē ěĦĕĜ .‫ מכתבו של החתם סופר לר’ צבי הירש חיות‬3 .‫בעם היהודי‬ ‫רק הם רוצים‬ ‫ויכולים לעשות‬ ‫את השינוי‬ .ÃĖđĤĞ ĘĞ .ģÃĚĝ 6ą4ąė ČđĐ ĐĕĎđĘđČĕėĤČĐ ěĚ .ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚ Ęĥ ĤĥģĐč ĘĕĞĘĥ Ĥđčĝ ĕĜČ ?ęĐĚ ęĘĞĦĐĘ ěđėĜ ĐĒ ĐĕĐĕ ęĕĤģĚĐ ĦČĤģĘ ĦđĥĞĕĐĘ čĕĕēĥ .ĦđģĚēĦĐ đĚė ĞĚĥĜ ĐĒ ĘėđĜĥ ĕďė ěđĕďĐ ĖđĦč ęĦđČ đĎĕĢĕđ ęĕĜčĤĐ đďčėĦĕ ĐĜĕČ ęĕĤĦĝĜ ęĕĚĞĔ Ĥčďč ĐĤĞĥĐ .ĐČđĠĤ ęđĥĚ ĐĒč ěĕČđ ęĕĞčĔĐ đĜđĕė ĤĥČ ęĕĚĞĔ ĐĚė ďđĞ Ğďđĕ ĕĚ ĕė .ęĕĚėē ĦĜģĦ đČ ĐĤđĦĐ ĕđđĕĢ ēđėĚ ĐĞĕģĥč .ěĐĚ ĦēČ ĐĔĘēĐĐ ĦĥģčĦĚ .ĎĐĜĚė .ĦđĤėđĚĐ ĦđĜĜĎĚĐ ĘČ ēđĤčĘ ęĕĔđĜ đĜēĜČ ďĕĚ .ĐėĘĐč ĦĕĒėĤĚĐ ĐĞďĐ ĕĠ ęĕĔĞĚ ČĘ ęĕĤģĚ ęĕĤĕėĚ đĜČđ .ĦđĞĥ ĥĘĥ ďĞ :ĤĚđČ ĞĥđĐĕ ĕčĤà À ĐĚĚĕĐ Ęĥ ĦđėĤč ĐĜĥĚ) ÃĦđĞĥ ĥĘĥč ďđĚĞĘ ęĕėĘĚ ĕĜč ĖĤď ĕĜčà ĎĥđĚĐ ĦČ ĦĕđđĥėĞ ĐĠĥĘ ęĎĤĦĜ ďĢĕė .ęďČĐ .ĕĘčč) ÃČĕĐ ĐĜėĝ À ČĦčĥ ĦđĚđģĚĚ ęďĐ ČĢĕĥ ďĞ ĐĘĕĚĐ ĦČ ġĢđĚà :ęÃčĚĤĐ .ÅČ ĦđėĤč .Ħčč ĔĕčĚ ĐĦČ .ĐĦĞď ĦČ ęĐĕĘĞ ĦĦĘ ĖĤĔĢĦđ ĐėĕĤĢ đĜĤđď Ħč ĦđďčđĞ ęĞ ĘčĘčĘ ČĘ Ęĥ ĕĘĘėĐ ĞčđĦĐĥ ęĝĤđĠ ĐĜĥĐ ĤďČ ĥďđēč ĕďđĐĕ ģđĜĕĦ Ęĥ đĦđĚ ĦđčģĞč ĐĤĕģēč ēĦĠ ěĕĘģđĤč ĘĐđĚĐđ .(ĦđĤĥė ĦđėĘĐĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) đĕē đĘČė ĦđĚĐčĥ ěĕĕďĞ ĐĥĕČĐ ęĕĜđĥČĤĐ ěđĕĤĕĐĐ ĕĥďđē ĦĥđĘĥč đĘĕČđ .ęĕĤĦĝĜ ęĕĚĞĔ ČĘ đÃē .ĤĚđĘė 3.ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ęĕĝģđďđĦĤđČĘ ęĕĚĤđĠĤ ěĕč ēđėĕđđĐ ĤĤđĞĦĐĥ ďĞ ĕėĤďč ĖĘđĐ ģĕĥ ęÃĤĐĚĐĥ ČĘČ ĦČĒ ěĕČ ?ĐĕĘČ ĞĎđĜč čđĔà :čĦėĥ .‫בלבם‬ ‫הרמוס לא נותן‬ .2011 ĤčĚĔĠĝč ČđĐ ĝĠĤĐ ğĕĎĜ .ĘĐđĚĐ ěĚ ģđĜĕĦĐ Ħďĥđē ĦĕĜģĕĤĚČĐ ĐĞĕčĦĐ đčĥ ěđĥČĤĐ ĐĤģĚĐ ĐĒ ĦđģđĜĕĦ Ęĥ ęĦđĚ ěĕčĘ ĐĢĕĢĚĐ ěĕč Ĥĕĥĕ Ĥĥģ ęĕĕģĥ .‫ ט”ז ע”א‬.ĐĢĕĢĚĐ ĤđģĞĘ đĜĦĥĜ đĕĥėĞđ ĐČđĠĤĐ ĕėĤď ĕĠ ĘĞ đĤĚČ ĐĒ ĞĚĥĜ ČĘ .ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĐ ĐĞĕĠđĚ ČĕĐ .Ėė ČĢĚĜ ěėČ ęĕĚďđģ ęĕĤģĚčđ .ÃĤĠđĝ ęĦēÃĐ .ğĤđē Ęĥ Ĥģđčč ?ĘČĤĥĕč ęĕĠĘČ ĦđČĚ Ęĥ ÃĖĚđģčà ĦĞĥ ďĢĕė À ĔđĥĠ ČĘ ĤĎĦČ ĕĜĠč ęĕčĢĕĜ đĜČ ěČė ěđĥĕĘ ęĕėĘđĐ đĜĕĚĕč ęďČ ĕĜč Đčĥ ĐĞĥĐ ĦČ ĞčģĜ ęČđ ?čđĤ ĕĠ ĘĞ ĖĘĜ ęČĐ ?ęĕĚģ ęĐ Đčĥ ĐĞĥĐ ĦČđ ĕĚđ ?čđĤĘ čĥēĕĕ ĐĕĕĝđĘėđČĐ ěĚ ĤđĞĕĥ ĐĒĕČ À ěė ?ĐĒĐ čđĤĐ ĦČ ěēčČĘ ĕďė ęĕĥđĤďĐ ęĕĤģĝĐ ĦČ ĖđĤĞĕ ěđĥČĤĐ ĞčĤĐ ğđĝĘ ĞčģĜ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ěĚĒ ğđĝ ěėĥ .ĔĘēđĚ Ėĥđē ġđēčĥė .ĐĞčģ ČĘ ĐĜĥĚĐ ĦČĒ ĦČ ?ÃęĕďĚđĞ ęďČ ĕĜčà ĕĦĚ čđĤ ĐĥďēĐ ĦĞĐ ďĞ .čÃĞĥĦĐ ęĎď ÃĖđĤĞ ģĕĚĞĚ .ęĘĥđĚ đĜĜĕČĥ ęĕĞďđĕ đĜČĥ ğČ .ęĕĚđĐĕĒ ĦĞĕĜĚĘ ęĕĚđĐĕĒ ĤĕčĞĐĘ ĐĘđėĕ ČĕĐ ĤđĚČėĥ ČĘČ .ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ČđĐĥ đĜĕČĥ ěđĕĝĕĜĐđ ĥđĠĕēĐ ĕĠ ĘĞ ęĕČĠđĤĐ ĦĤčĝđ 2.ĐĜĔģ .ČčĤđ ĕĕčČč ĝÃĥč ęĥ ęĕČĠđĤĐ đČĕĢĚĐ ęČ ďĕĠģĐĘ ěĕČ ČđĐ ĐČđĠĤ .(ÃĦĝđđĘ ĖđĚĝ ĐĥĕĤĠÃĘ ĐĜĕĚ ČģĠĜ) ĦēČ ĦĕėđėĒ .ĤčēĐ .ĦĕĦđėČĘĚ ĐĤđČĦ ęďČĐ ĕĜč đĤĢĕ ĐĥďēĐ ĦĞč ĐĚ Ęė .ęĐĘ ęĕĘđďĎ ęĕĚĞĔ ęĕĞďđĜ ĐĚėēč ęĕĘĕėĥĚĘđ .ęĐĕĜĠč čĕĢĐ ġĤČĐ Ĥđďė čđčĕĝĥ ęĕČĜĦĐ ğģđĦĚ .ěđĕďĐ ĦČ čĕēĤĜ ĐčĐ ĘčČ ĕĞďĚ Ğďĕ ĘĞ ĦĝĝđčĚĐ ĐėĘĐĘ ĐĚĎđďė ĐĘĕĚč ęďČ :đĘČė ęĕĤģĚ ĦđČĚ ĥĕ .ĐĢĕĢĚ ĕĚĜ ěĕďĐ ČđĐđ .‫הוויכוח‬ .ģđĜĕĦĐ ĘĞ ěĎĐĘ ĐďĞđĜ .ĐĞĕģĥĐđ ĐēĕĤĒĐ ěĚ đĤČĥĜ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ęĘđČ .ĕĦėĘĐ ĕĎđĘđģČ ěđĒĕČ ĐĚėà :ęĕďĘĕĐ ĖĤď ęĕđđē đĜČ đĜĘĥ ĦđĤĎčĦĐĐ ĦČ ČđĐđ ęĦĥĎĠĜ ĘđĚĦČ ģĤ .ĘĘėčđ ĐĢĕĢĚĐ ČĥđĜč ĐĜčĐĐ ĐĘĕĚč ĐĢĕĢĚĥ ěėĦĕĕĥ ěĞĔ ĘČĤĥĕ ĕĘđďĎĚ ďēČ :ĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐėĘĐ ČĕĐ .ĐĞĕĒĐ ěĚ ĦĤĢđĜ ČĘČ ĐčĤđ ęĕĤēČ ęĕģĤēė ĐčĤđ ĐĤĠ ČĕĐĥ ĤđĤč ęđĕĐ Ęĥ ďĘđĜĥ ģđĜĕĦ .ěđĞĥĐ ĕĠ ĘĞ ęĕĞčģĜ À ĕĜĤďđĚĐ ęďČĐ ĦŅĤĞĐđ ý ĐĜĕĥĐ ĦđĞĥ ęĎ ěėĘ .ĐėĘĐĐ ĤđĤĕčĚ ģĘēė ĕė ęĕĤģĚ ĕčĎĘ ĦđĜĕĢĤč đĘČ ĦđĜĞĔ ěđēčĘ ĥĕ .ĐĘĕĘč ĦđĥĞĘ ęĐĘ ĦĤĥĠČĚĐ ęďđģ) ĦĕĦđėČĘĚĐ ĐĤđČĦĐ ĦČĢĚĐ .ģĥĚĐ Ęĥ ĦđĘĕĞĠĐ ĦđĞĥ .ĐĞĕģĥĘ ĖđĚĝ ěđĥĕĘ đėĘĐ ęďČĐ ĕĜč ęĕĘĕĎĤ ęĕĕē ĘĐĜĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ČĘđ .ĖĕĘĞ đĤčĞ ęĕĜĥ ĐĚė ěĕčĚ ĒČđ .(Åč ĔÃĕ Ħčĥ .ĐĤđĦĐ ĦđĢĚĚ ĦđĜĥĘ đĢĤ ĤĥČ ęĎ ĔĤĠđ ěĔģ Ĥčďč đĘĕĠČ ęĐĘ ĞĚĥĜ ČĘđ ĐčČĜ ĕĎĐĜĚĚ ĎĐĜĚč đĘĕĠČđ .‫ י”ט ע”ב‬.ĐđđĐĐ ĘĢč ĘĞč ĕĚÃđ ÃģĘģĘē ěđĤďĚà .ÃĕĜĕĝĚ ĐĥĚĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĐģĕĝĠ ĐďĕĚ đĒĕČč ?ęĕĤēČ ęĕčĤ ęĕģĝđĠđ .‫להם מנוח‬ ‫שמכירים אותה‬ ‫וחולמים על‬ ‫היום שהיא‬ ‫תתפוס את‬ ‫מקומה הראוי‬ .ĐĘĕĚ ĦĕĤč ĤčĞ ģđĜĕĦĐ .ęđģĚĘ ęđģĚĚ ĐĞđĜĦ) ĐĘĕĘč đČĢĕ ęĕĥĜČđ .ĦĘčĎđĚ ĐĦĕĕĐ ęĞ .(ęĕĕē ĐĘĕĢĚĐ ĞďĚĐ ĕĠ ĘĞ ĖČ .ĐĢĕĢĚĐ ěĚĒč .ęđĕč đĚė .ęĐč ęĕĘĕĚĐĥ ĘĘĐ Ħĕč đĤčĝ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĦđđĢĚč ĦČĕĤģ Ęĥ ĐčđēĐ ĕĜĚĒĘ ĐČĤđĐ ěĐ ÃĖĚđģčđ Ėčėĥčà ĕĜčĥ ĐĞĥčà À ĐĚĕģĐ ěĚĒčđ ĐčĕėĥĐ ěĚĒč À ĞĚĥ .ěė ęČ .ęĚđģĚč ĦđĤēČ ĦđČđĠĤ ĘėĚ .Đĥđďĕē ĤĦđĕ Ĥĕčĝ ĦđĠĕĤĔ ĕĜĕďč ęČĐ :ĘĥĚĘ .ęĕĕģĦĐĘ ĕďė ěĎđĚ čēĤĚĘ ģđģĒ ČđĐ .ěĦĚđ ČĥĚ ęđĥ ĦĤĥĠČĚ .ĐĠĕĤĔ .ęĕĘđĚĕĜ .‫אמשטרדם תר”ה‬ ‫רק אנשים‬ ‫שאהבת ההלכה‬ ‫ וכבודה‬.ĘĥčĦĐĘ ěĚĒĘ ģđģĒ ČđĐ .(ēĝĠĘ ęĕĘė ĦĤĥėĐĘđ đĜĘ ĞđďĕĐ ĕĠĘ đĘĕČđ ģÃĚĝ 45ąė ČđĐ ęđĕė ĐėĘĐč ĦĕĒ Ęĥ đĘďđĎė .ęĕďđĚĕĘĐ ĦđĞĥ .ĦđĢĚĐ ĕĔĤĠĚ ďēČ đĢĤ ĤĥČė ..đč ČĢđĕė ĤēČ Ĥčďč ĤĕĚĐĘ ęĕĘđėĕ ęđģĚ ĐĢĕĢĚ ĘČ ĝēĕĕĦĜ .ĐďđčĞĐ ĦđĞĥ .ěđĞĥĐ ĕĠ ĘĞ ĦđĞčģĜ ĐĚĞĔ ěĕč ģĦĜ ĤĢđĜ Ėė .ĐĤđģĚč .(‫ צבי הירש לעהרן )עורך‬.ěđēĔĕč ČĘĚđ ĥđēĜ ĦČĒ ęĞđ ĤĕĐĒđ ĥĕĎĤ .ęĘđĞĘ ČĜďĚđČ ĕĜĠĚ .ĘďĎ ĖĘĥ ďĘĕĐ ĐĥĕČ .

đĜĕďĘĕĘđ .daat.ĐĕĜč ĕĘčĚ ĐĘčČĐ .ÃĥĕČ ĦđĕĐĘ ĘďĦĥĐ ęĕĥĜČ ěĕČĥ . .ęėčĝ čĝ ĦČ đĜĕĕĚď .‫ הרב יובל שרלו‬6 http://www.ĐĞĚĥĚ ĐėĚ ęĕĕĜčĤ ěĕď ĕĦč ĤĥČė .org.ĔđĥĠ ČĘ ĤĎĦČ đĜĘ ĐėēĚ ěĕĕďĞ .ĖėĘ ĦĤĥėđĚ ČĕĐ Ĥčėĥ .ĐĒ ĘČĕĤČ čģĞĕ čĤĐ .ĤĦđĕ ęĕĚďģĦĚ ęĕčĘĥ đĞĕĎĕ Ėė ĤēČ .‫שנוסח התפילה אינו מזכיר את בית המקדש כלל‬ .ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ ģđĕďč ĐĚČĦĐ ĐĚĕģ ĦđĞĥė ĦđĚĕđĝĚ ĦđĞĥ ĤĕďĎĐĘ ēĕĘĢĜĥ ēĕĜĜ ĐėĘĐĐ .ęĕĚĕđĝĚ ęĕčĢĚč đĦĥČ ĦČ ĘĞ đĦđČ ęĕčĎĚ ęĐ ĐėĚ ĘĞč ĘĞ ĔĎ ĦđĠėĘĚ ęĕĞĜĚĜ .ĦđčėĤđĚ ĕĦĕĕĐ ?ÃĤđďĐ ĕĘđďĎÃĘ ĐėČĘĚĐ ĦČ ĤĕČĥĐĘ ęČĐ đēģĕĕ À đĕĐĕĥ ĕĚ đĕĐĕ À ÃĤđďĐ ĕĘđďĎà ęČ ēĚĥ ďđČĚ ĤĕčĝĐĘ ĐĞĕĤĕĐ ěČė ĖĤČĦ .ěĕĠĕģĞč .00 ęĕččđĦĝĚ ČĘ ęĕĥĜČ Đčĥ ĐĞĥč ĤčđďĚ ęČĐ ?(ęĕĤđĎĝ À ěė ęČ ?(čđēĤ Ęĥ ěčđĚč ČđĐ ÃģđĥÃđ) ĦđčđēĤč ďđĞ ĦĕĦėĘĐ ĐĘČĥč ģĤ ĤčđďĚ ČĘ .ĥďē .đĜĘĥ ĐėĘĐĐ .ÃÅĐ ĕĜĠĘ ęĕĤģĥ Ĥčđďà ĐĒė čĤĐđ ěĤđĎ ĐĚĘĥ čĤĐ) ęĕĜčĤ đčĦėĥ ĦđĕčĕĔĜĤĔĘČ ěĐ ĞđďĚ .Volume LXXV ‫ פורסם בי”ז שבט‬.ÃĐĤđĦ ěč đĜĕČ đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ęďČà .ĦĕčĕĔĕČđĔĜĕČ ĤĚđČ ĦĚĤ ěĕčĘ ĐĘĞč ĕďĕ ĘĞ ĐĥĕČ ĦČėĐĘ ĝēĕĕĚ ģĝđĠĐĥ ĐČėĐ Ęĥ ĐĤģĚč đĕĘĞ ĘĕĔĐĘ čĕĕēĚ ČđĐĥ ĦđĕĢģĜĝĐ ĘĞč ĘĞ ĔĎ ĦĕĕĠė ĕČĥ ĐĘđĞ ěČėĚ 5.ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ēĚĥđ .ĐĚĕĥĚĐ ĦČ ęĚĢĞ ĘĞ ĐĜđėĚĥ đĐĥĕĚĥ ĕĜĠĘ ĕĕēĘč ęĕčĥĞ đĘĞĕ ĞđďĚ ĐĤđĤčĐ ĐĞĕčģč ģĤ ģĠĦĝĜ .ęĐĕĦđčģĞč ĖĘĕ .ĦėĤĞĚ ĐĞĠĥĐ ĞĕĠĥĐĘ ĘđĘĞ ĦēČ ĐėĘĐ Ęĥ ĕđĜĕĥ Ęėđ ĦĕĦėĘĐĐ ĐĞĕčģĐ .ŜŕĀ ĺø Čü .Đč ĦđėĚđĦ ěĜĕČ ĦđĞďĐ čđĤĥ ĕĤĐ .ĦđĤēČ ĦđčĤ ĦđėĘĐ ĘĞ ĦĞĤėĚ ĦđėĤč Ęĥ ĐĜģĦĘ ĝĕĝčĐ ĐĦĕĕĐ ÃĖĚđģčđ Ėčėĥčà Ęĥ ĦėĤč čĤĞčđ ÃĤđČ ĤĢđĕà ĦėĤč À Ĥģđčč :ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĐēĕĤĒĐĚ ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ģđĦĕĜ .‫רמת גן‬ .ÃęĕďđĚà ?ĐĘĕĠĦč đĒė ĦĠĝđĦĚ ĥĥēĐ ĞđďĚ ?ÃęĕďđĚà ĦėĤčč ęĞ .ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ęĕĚĕČĦĚĐ ęĐčĥ .ĘĕĞĘ .ĎĤđčĜĔđĤĚ ęÃĤĐĚ ĦÃđĥč ĔĔđĢĚ) ČĕĐ ĕė đĤĕčē ĐėĚĚ ĘđďĎ đĥĜđĞđà À (ĒÃėģĦĦ ěĚĕĝ .’‫ חלק א‬.ĦčėĤđĚ ČĕĐ ĐėĘĐĐ ĘĞ ęĕėĤĞ Ęĥ ĐĞĠĥĐĐ ĖĤĞĥ Ğčģĕĥ ĐĒ ČđĐ ĕĚ .ĐĚĚđĥĐđ ĐĕđĒčĐđ ĐčĤēĐđ .ĕÃČĤĐĚąěĕĕĘĤĝĕČ ĘČĤĥĕ ĕčĤ) ěĕĔđĘēĘ ĘĞčĐ ĘĞ ĦđĤĝđČĐ ĦđĞď ĥĕ ęĘđĚ .ĐÅĘþ ŁĀ Ĥþ ĦđĕĐĘ ĖđĠĐĕđ .ĦđĤēČ ĦđėĘĐ ĦđČĚ ĘĞ ĐĞĠĥĐ ěĐĘ ĥĕĥ ĦđĔĞĚ ČĘ ĦĕĒĐĥ ęĕďĕĞĚĐ ęĕĕĞďĚĐ ęĕĜđĦĜĐ ĦČ ĘčģĜ ęČĐ ČĤĚđēĘ) đĜĕĚĕ Ęĥ ĕĤđĝ ěĒĚ ĦĕĒĘ ĐĚđď ĘÃĒē ĕĚĕ Ęĥ ĤĒĞĕĘČ čĤĐ Ęĥ ĐĜĞĔĐ ĦČ ĘčģĜ ęČĐ ?(ČĘđģĘđ ěĐĕĘĞĥ ÃĦđģĒēÃĐ ěĚ ģĘē ĥďēĚ ěđēčĘ ĥĕĥ 'ġĕčđģĤč ěđĞĔĘ ęĕĘđėĕ đĜČ ęČĐ ?ĦđėĘĐ ĦđČĚ ĘÃĒē đĝĝĕč ĤĚđĘė .ĦđėĤčĐ ēĝđĜ ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĦĞĥ ěĕč ęČĐ .ĤđďĐ Ęĥ ÃĐĤđĦĐ ěĕĕĜčà đĐĒ .ďčĘ ęĜĕČ ÃĖĚđģčđ Ėčėĥčà ĦđĤĜ ĦģĘďĐ ěĚĒ ğđĝ ěĕĕĜĞĘ ÃģđĥĐ ěĚ ĘĎĤ ĐĘėĦĥ Ħđčĕčĝč) ĦđĕđĜēĐ ĦĤĕĎĝ ĦĞĥč ĤčđďĚ ęČĐ ?ĐėđĜē ĦđĕĜģ ĕĒėĤĚč 22.ĎÃē .ĦđččĘčĥ ĐĥĎĤĐĐ ĦČ ĦđĠģĥĚ ÃęĕĝĜĐ ĘĞà Ęĥ ěĕĕĜĞĚ ēĝđĜ ęĕĜĥ ĐĚė ĕĜĠĘ ęĝĤĠ ĦėĤčč đč ĤĐĤĐĘ ĤĥĠČĥ čĦė ĘčČ .ĦđČĚĢĞĐ ‫ בחינת יסודות‬:‫ ”הפעלת כוח מצד בעל כלפי אשתו‬.ěĥďĐ ĦĚđĤĦ ĦÃđĥ .ĕĦĞďĘ đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ęďČ đčĥ ĕėĤĞ ęĘđĞč ęĕĕē đĜēĜČ .ĞĥđĠđ ĘčĜ ČđĐ ĦĠģĥĚ .ĔģĤđģ ĕĘģĕĔĕĘđĠ ČĘ ęĐĥ ęĕĔĠĥĚ ĥĕ ĦĞďĐ ĘĞ ĐĘĞĕ ęČĐ .đĜĔčĚ ĦďđģĜĚ ęĕĘčĝĜ ĕĦĘč .”‫ תשובה באתר ”מורשת‬.ĐĚčĐ ĒėĤĚ ĦČ ĝĠĦ ĤĦđđĘ ěĕČĥ ĕĦď ĖĤĞė đĕĘČ ęĕĝēĕĕĦĚ đĜČĥ Ėėč čĤĐ čĦė .ĐėđĚĐ ĐĥĕČĐ ěđčĥē ģĥ ĦđĕĐĘ ĐėĠĐ ěĚĒĚ Ĥčė ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ .ęĕĞĜ ČĘ ?ČĕĐĥ ĐĘĞčĘ ĐĦđĠĕĠė ĦČ ĤĚĥĘ ĕďė đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ ĦđĕĐĘ đĜđđė đĕĤčďĥ ĐēĜĐč .ěė ĘčČ .”‫ בתוך סידור ליום העצמאות ”גואל ישראל‬7 http://www.yeshiva.ğģĕĐ ĦčēĤđ ĦĜĎĤđČĚ ĐĤđĢčđ ĐĒ ĖĘĐĚ ĐĕĐĕ ĐĜĥ ęĕĤĥĞ ďđĞčĥ ěĕĚČĚ ĕĜČ .ďĕĎĜĐ ĘČđĚĥ) ĦđėČĘĚĐ ĦČ ĦđĥĞĘ ĐĢĘČĘ ĕďė .ĐĕĦđĜđĞĚĚ .”‫הכאת אשה בידי בעלה‬ .ĐčĤ čĘ ĦĚđĥĦđ .ĐčđĔĐ ĐĤđĥčĐ ĘĞ ęđĕ ĦČ ĎĎđē ĕĚđČĘąĕĦď/ĕĦďąĕĜđĕĢĐ ĤđčĕĢĐ čđĤ Ďē ĕďĎč ęĕĥčđĘ .ĕĚĤđĠĤąđČĕĜ ĐėĘĐĐ ĦčĐČĥ ęĕĥĜČ ģĤ .‫ דושיח ופולמוס בתרבות ישראל‬.ĦĕĞĚĥĚ ďē ĐĤĕĚČ ČĘĘ .čČč ĐĞĥĦč ĞĕĎĚ ĘđďĎĐ ďĤđĝčČĐ ĐĘčČĐ ĤĕĞĐà ĘĞ ĐēĜĚč ĘĘĠĦĚ ĕĝđĠĕĔ ĕĚĘĥđĤĕ ĐčĤēĐđ .ĕĤđčĕĢĐ ĦĞďĐ Ęđģĕĥ ĤēČĘ .ęĕĔĤĠ Ęĥ ğĝđČ ģĤ ČĘ ČĕĐ .ĕĦčĥēĚ ĘĕĎĤĦ ĞĎĤĘ ĐĥĞĜ ĦČ đĜĕĕĚď .htm ‫ סימן‬..ĐďđčėĚ ĐĕđĒčĐđ .ęĕČčĐ ĦđĤđďĐ Ęė ĦĕĕĞč ĦČ ĤđĦĠĜ ČĘ .goel/sidur.ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ěČđĝĐ čđēĤĘ ČĢđĕ ČđĐ Ėė ĤēČ ęďČ ĐĜĕė ĕđĘĐ ďđď ęĕĕē čĤĐ .ęĘđĞĐ ĕďđĐĕ čđĤ (?ĔĞĚė) Đč đĕĐĕ (2012) .ęĐĚ ďēČ ĐĒđ .‫ עין טובה‬.”‫מלמיתב ארמלו‬ ‫כלומר שאישה‬ ‫סבירה תעדיף‬ ‫להיות נשואה‬ ‫עם בן זוג דוחה‬ ‫מאשר להיות‬ ?‫לבדה‬ ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦđĘĕĠĦ ĘčČ .ęÃčĚĤ) ěĕČđĥĕĜĐ ĕČĜĦ ĕĠ ĘĞ ĦčĕđēĚ ČĕĐĥ ĤđČ ĤĠĝ .đĘĥ ěĚĒĐ ĘČ ęĕĤĒđē ęėĚĢĞ čÃĞĥĦ ĦĜĥčĥđ .‫ וולף מיכל‬5 .ÃđĘĚĤČ čĦĕĚĘĚ đďąěĔ čĦĕĚĘ čĔà ęđĕĐĥ Đēđď ĎđĒ ěč ęĞ ĐČđĥĜ ĦđĕĐĘ ğĕďĞĦ ĐĤĕčĝ ĐĥĕČĥ ?ĐďčĘ ĦđĕĐĘ ĤĥČĚ ęĕėĤĞ ěēĘđĥ / ęČü .(ĥđĘĥ ďđď čĤĐ ĔÃēĘčĕđ .‫ונאמני תורה ועבודה‬ ‫”פסיקות הלכתיות בדבר כפיית גט על בעל מכה כסימן מבחין בין‬ ‫פוסקים המתירים הכאות חינוכיות לבין אלו האוסרים לחלוטין‬ Hebrew Union College Annual.ĐēĚĥ Ęĥ ĕėčč ġđĤĠĕ ęėčĝ .ĦģďĢđĚ ĕĦĘč ĦđėĐĘ đĦđėĒĘ ĕĐĥĘė ĐģďĢĐ .(ēÃĕĤ ČĤĕĠĥĚ ĐēĚĥ đĜčĤ ČĢĚĜ ěĥČĤčđ .đČĕĥč ďĢĕė) ęĐĘĥ ęĐĕĦđĚČĦĐ ĦČ ĦđĥĞĘ đėĤĔĢĕ ęĐđ ęĕĘĘĠĦĚ ďĢĕė ?ĘĘēč ęĕĜĥ Ęĥ ĞĝĚč Ħčĥ ęĕĤĚđĥ ęĕĝĠďđĚ ęĕĤĠĝ ČĢĚĜč ěĕČ ĤĥČė Ħčĥč ĦĝĜė Ħĕčč ČĘ đĜēĜČ .‫האם אנו יכולים‬ ‫לטעון שהיום‬ ‫”טב למיתב טןדו‬ .(ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ ĦđėĘĐ .đĜĘĥ ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĤđĦà ‫ שהוצא ע”י ישיבת‬.‫ כדברי הרב חיים דוד הלוי‬8 ‫ כיוון‬.đĒ ĦđĤĥĠČč ĖĚđĦ ĐĕĐ đĜĦĕČĚ ďēČ Ęėĥ ĐĚ ĦČ ĐēĕėđĐ ğĘđđ ĘėĕĚ ĤÃď ĦđĕĚĕĔĕĎĘĐ ĦĚĤ ěĕč Ĥĥģ ĥĕĥ .ĕđĜĕĥĐ ĦČ ĦđĥĞĘ ęĕĘđėĕđ ęĕĢđĤ ęĐ ģĤ .(Åĕ ČÃė .ĦđĤđģĚĐ Ęĥ ģĕĚĞĚ ďđĚĕĘ ĥĤđď .ěėĐđ ĘđďĎĐ ĕĤĞĢĘ ęĕĤĕėĚĥ ..ĘÃĢĒ ĕđĘĐ ďđď ęĕĕē ?(ĕĦďĐ ġđčĕģĐ ĔĞĚĘ) ęĕĕĦďąęĕĜđĕĢ ĕďĕ ĘĞ đĢĚđČ ČĘ ĐėĘĐĐ ĦčĐČ .ĕĦĔĕĥ ěĠđČč ĦđČĕĢĚĘ ĐėĘĐĐ ěĕč ĐĚČĦĐĐ ĐĥĞĕĦ .168 ’‫ עמ‬.ĕĜĕĝč ĐĥĚĘ ěĦĕĜ ČđĐĥ đČ .ĦđĥĕČ ĤđĝĕČĚ ĐĥĕĤĠĐĘ ĕďė đČ .đĐĥĚ ĦđĥĕđčĚ .đĒė ĦđĚĕĘČ ģĕďĢĕĥ Ĥčď ęđĥ ěĕČđ .(ěĚĔđĎ Ĥģĝ đČĤ) ģĒēĦĦđ ĦđėĘĚčđ ęĥč ĖĤčĕđ .ēđĜĚ ęĐĘ ěĦđĜ ČĘ ĝđĚĤĐ Đďđčėđ .ĦĝĜėĐ Ħĕčč ęĕĝĜėĦĚđ ďĢĘ ĐĒ đģčďđĐĥ ĐĘĕĠĦ ĕĤĒĎ Ęĥ ğĝđČ đĚė ĦđČĤĜ ČĘ .ĘđďĎĐ đčđĤč .ģďĢĐ ĕĥģčĚ Ęĥ ĦđĔčēĐ .đĜĚĒč ĐĦĕĕĐ ęĕČĜđĚĥēĐ ĦėĘĚĚ ģĤĥ đĚė ĦĕČĚĢĞ ęĞĐ ĦđďĘđĦ Ęėč đĕĐĥĚ Ħđčĕĥĕ ĤĦđĕ Đč đĕĐĕĥ ĖĘĦ Đč ĦĕďđĐĕĐ ĦđĐĒĐĥ .(?ęĕĕĜđĤĔģĘČ ęĕĤĠĝ ģĤ ĥĕđ đĜĘ .ęĕĤēČ ęĕėĤĞ ĞčđģĐ ĖĤĞĐ ĦČ đĜĘčĕģ ěĕĜĚ ĘĘė ĐĜĥĚ ĐĒ ěĕČ ęČĐ .ĘđėĘ .ĕĚĕĜĠ ĖĤĞ ĕď .čĥđĕ ěĕČĚ ĐĚĚđĥĐđ .ac.čēĤĐ đĜčđĚč ĕĦďĐ ęĘđĞĐ ęĕĤģĥ Ĥčđď .čēĤĐ ĤđčĕĢĐ ĦČ ġĕĚēĐĘ ĤđĝČđ . htm.ĞđĤĒ .đĕĘĞ ĕĦČĤģĥ ęĕĥĎĤĚ ĤĦđĕĐ ęĕģĝĠĐĚ ďēČč đĘĤĥ Ęčđĕ 6.ĘģĥĚ Ħđďčė ĦđĕĦď ĦđĘČĥ ęĎ .ĐĤĀ ĝĀ ĕĘü Łø ĦŊÿ Ěÿ ŝŕø ĺø Čü ŜĐÿ ńĺČā Ā Ĥ ęĕĤü ĦĀ øđ ĺĕČü ŊĀ ŝŁø ĘŖĺĚø ŕü / Ħĺþ Čý ŕø Čÿ ĕĐü Ħø Č ĀĜąĘČÿ ĕ üĜŁø Č ĀĜąĘČÿ ńĥĕ Ā Čü ĺĕČü ŝŕø ĺø Čü Đ þĕĐø Ħü øđ .663639 ’‫ עמ‬.‫ספר יובל למלאת עי”ן שנים לטובה אילן‬ ‫ וראו גם מאמרה‬.1900 ĕĜĠĘ ĤĔĠĜĥ ĦĘĥđĥč đĐĥĕĚ đČ ĦĜĥčĥ đĘ ęĕĤĠĝĚđ .Ĥĥđĕč ĐĒ ĦČ ĐēĕđđĤĐ ČĕĐđ .ÃęĕčĤĞ čĕĤĞĚà ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĦđĞĥ ěĕčĥ ĤĞĠĐ ĦČ ęĢĚĢĕ ĐĞĕģĥĐđ ĤĞĠĐ ĦČ ĘĕďĎĕ ĘčČ đĜĕĚĕč ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęĕĕēĐ ĕĘĎĤĐ ĦėĤč ďĕĎĐĘ .ĕĦĕĕĞč ĔĞĚ ĐČĤĜ Ėĥđē ġđēčĥė ÃĤđČ ĤĢđĕà ěĕč ĤĞĠĐ ęČĐ ?ĞĚĥ ĦČĕĤģ ĕĜĚĒ ĕđĜĕĥ ĦČ čėĞĚ ĐĒ ĕďė ĕĦđĞĚĥĚ ģĕĠĝĚ ČđĐ ēĝđĜĐ ěĕčĘ ĐČĕĤģĐ ĕĜĚĒ ?ĐĘđĞĠĚ ĞĜĚĕĐĘ đČ ĐĘđĞĠ ĔđģĜĘ ĦđėĘĐ ĥĕ ĘčČ .ĐĜĕđĚ ģēĢĕ ĕčĤ) ĐėĜēĘ ĕďė .(‫ נחם אילן )עורך‬:‫בתוך‬ ‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד‬.ęĞĕĚĥĐĘ Ęė ĐčĕĝĚ đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ ĥĕČĘ ĤĕĦĦ ĐėĘĐĐĥ ĘĞčĘ ĦđĤĕĦĚĐ ĦđĥĕĎ ěĜĥĕ .1999 .”‫ פורסם גם בספרו ”רשו”ת רבים‬.ęčĘč ĕđČĤĐ ĐĚđģĚ ĦČ ĝđĠĦĦ ČĕĐĥ ęđĕĐ ĘĞ ęĕĚĘđēđ ĐĦđČ .il/midrash/ ‫ נמצא בקישור‬.Đčĕėĥđ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ČĕĐ .ęĕĤĞĐ čđĤč 20.(117 ÅĚĞ .ÃĐĕđĢĚ ĐĦĞĚďđ [ĐďčĘ] Ħčĥđĕ ĔĎ ĦĕĕĠėč ěđďĘ đĜČđčč ĦĕĦđĞĚĥĚ đĒ ĦģđĘēĚ ČĤĕĠĥĚ ĐēĚĥ đĜčĤĥ ďđĞč .ĐėĘĐĐ ČĘČ ĦđĜčĤĐ ČĘ ČđĐ ČĥđĜĐ ĘčČ .‫י”ד‬ .‫ עמ’ פ”א קט”ז‬.ĐĞĥĐ ęđĕĐ Ĥďĝ ĘČ ČĥđĜĐ ĦČĘĞĐč ĘĕēĦĐĘ ĥĕ ĐėĘĐ ĕģĝĠ ęĝĤĠĘ ęĕėĕĤĢ đĒ ēđĤč ęĕĜčĤ .ĖėĘ ĤĥČč ęďČĐ ĕĕēĘ ďđčė Ęĥ ĕĜĚđĐĐ ĖĤĞĐ ęČĐ ?ĐĒ ĕďė Ħčĥč ĐĤđĦ ĕĤđĝĕČ ĘĞ ĤđčĞĘ đĜĘ ĤĕĦĕ ęďČ ČđĐ đČ ÃęđĘĥ ĕėĤď ĕĜĠĚà ěĕČĥ ęđģĚč ęĎ ęĕĕē ĘĕĢĐĘ ęĕĘĞĚ ĐėĘĐĐ ĘĞ ęĕĞĕĠĥĚĐ ęĕėĤĞ ?ÃĐčĕČ ĕĜĠĚà ĦČ ęĕĤĎĦČĚ ęĐđ .ÃģĘģĘēĐ ěđĤďĚĐà ĥĥē đč ěĕČĥ ēĕėđĐĘ ěĦĕĜđ ĦđĘČĥč ĐĞĤėĐ .ĦđĕĐĦ ĔĞĚ ČĘ ĐĘĞĚđ ĦēģĘ ĐėĕĤĢ ĐėĘĐĐĥđ ĤđčĕĢĐ ĦĘēĜĘ ĖĠĐ ęĕđĝĚ čĕĕēĚ ęĕĜĕĚĐ ěĕč ěđĕđđĥĐ ĖĤĞ ęČĐ ?ěđčĥēč đĦđČ ĦďĎĜĦĚ ĐėĘĐĐĥ đČ ěĕČđĥĕĜĐ ĕĤďĝ ĦČ ęĕČĦĐĘ ęđēĦč ĕčĕĔĜĎđģ ĝĜĜđĝĕď Ęĥ ęĕĕēĘ ęĕĜđďĕĜ đĜČđ .ęđĕė ĦģĝĠĜĐ đĒĚ ģĘē ĘĘđė .ĕďđĐĕĐ ęĞč ęđģĚčà .ĔđĥĠ đĜĕČ ĐėĘĐĐ ĥđďĕē ĤĎĦČĥ ĦđČĤĐĘ ĕĦĕĢĤ .đĦĥČ ĦČ ĐėĚĐ ĘĞč ĘĞ .đĦĥČ ĦČ ĦđėĐĘ [ĎČĤĠ ĝđĠď] ďÃē .ĕđČĤĐ .ĕĘĥĚ ěč ĤĠĝ .ĕĜđĘĕĦď .ĐėĘĐč ÃĕĎđĘđģČ ěđĒĕČà ĥĕ ęĕđĝĚ ěčđĚč .ďēĕ ęĘđĞĚđ ĒČĚ ĕďđĐĕĐ čĝ ĐĒ čĘĥčĥ ĕĘ ĐĚďĜ .2mishpach/sharlo ęĦđČĘ ĐĜđđėĐ ęČĐ ?ĦĤēđČĚĐ ęĦĚĕģ ĦČđ ÃęĕėĘĚ ĕĘđČ ?ĐďđčĞĘ ĞĕĎĐĘ ĦđčĕđēĚ ęĐĘ ěĕČĥ ęĕĥĜČ ĘĕĎč ęĕďĘĕ ęĐĘ ěĕČĥ) ęĕĘĔčđĚ ęĕĚģ Đčĥ ĐĞĥĐ .00 Ħđčĕčĝč .ĕĔĜĤĐđģ ĐĘĕĠĦ ēĝđĜ ĥčĎĜ ČĘĥ ĞđďĚđ ĐĤđĦč ČĤģĜ ČĘĥ ĞđďĚ ?ģĕĦĞ ēđēĕĜč ęĕĥďē ęĕĔđĕĠ ĘĞ ĐĤđĦč ĐČĕĤģ ğĕĝđĐĘ ĤđĝĕČ ĥĕ ęČĐ ?ĐėĤčč ?ĐēĚĥ Ĥđēč .ĦđČĚĢĞĐ ęđĕĘ (Ħđĥģč ČĘđ) ĦđČďđĐ ğĕĝđĐĘ ĤđĝĕČ ĥĕ ęČĐ 7.‫תשס”ב‬ .ĐďĘĕ ČĘĥ ĐĤģĞ ĐĥĕČė ĕđĠē ĐĥČĤđ Ħčĥđĕ ČĕĐđ ğēďĜđ .”‫בדיני עונשין כאמות מידה במשפט העברי בתקופת הראשונים‬ .đĦĕčĘ ďĞ ěđĚĐĐ ěĕč ĦđČēĝđĜ ĦđĚĕĕģ 8.ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ ĐĕĐĦ (ēÃĥĦ đČ) 1948 ĐĕĐĦ ČĕĐĥ .ÃĤđďĐ ĘđďĎà ĦđĕĐĘ .”‫ שו”ת ”עשה לך רב‬.ĕĚđģĚ ČđĐ ěĥđďĕēĥ ĦđėĘĐ ĥĕ .ďĕĎĜĐ ĘČđĚĥ) ĤđĝČđ .ĤĞđĜĐ ĕĜč đĘČ ĕĘđČđ ?đĒė ĐĞĥ ĥĕ ęČĐ ?(!ĝÃĕčąěĎ ĐĜĠĜ ęČĐ ?ęĕĕĤĐĢĐ Ħđčĕčĝč ġĕģĐ ĦĥĠđēč ęĕĚģĥ ĘĞ ęĕĜđĦĜ ĘčģĘ ĕďė ĐģĕĔĝĕĔĔĝĘ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĘ ĐĕĕĝđĘėđČč ęĕĜđĥ ęĕēĘĠ Ęĥ ĐĜĕĥĐđ ĐĢĕģĕĐ ĕĘĎĤĐ ?ĐėĘĐ ĞđčģĘ ĘėđĜĥ ĕďė ďĞà ĦČ ĤĕďĎĜ ďĢĕė .ĐĚĤđĠĤ ěĕčĘ đĜĕč ĦđĘģč ěĕēčĐĘ ěĦĕĜĥ đĘĕĠČ ČđĐ .il/daat/ ‫ נמצא באתר דעת בקישור‬.đĒė ĐĞĥ ěĕČ ĔĞĚė đĒĕČ ĐĞĤėĐ Ęĥđ ĦđČĕĢĚĐ ěďĚđČ Ęĥ ĐĘČĥč ČĘČ .Ã.‫ ההסבר שתפילת ”נחם” היא על בית המקדש אינו קביל‬.(ĒÃĚĥ ģÃč ĕģĝĠ .ĦČĒ ĐĥĞĕ ÃĤđďĐ ĘđďĎà Ęďēĕ ČđĐ ĐĒėĥ ĖĘĐĚĘ ğĤĔĢĕ ģĝđĠĥ ĞĎĤčĥ .đĜĤđďĘ đĜĦđĕĤēČĚ ģĚēĦĐĘ ęĕĘđėĕ ĕĐđĒ .ĐĘĞč ĕďĕ ĘĞ ĐĥĕČ ĦČėĐ ĘĞ ĔĘēđĚ ĤđĝĕČ ČđĐĥ đČ .Đč ĤĕđĎđ ĐėĘĐĐ ĘČ Ĥďēĥ ÃĕĜđĘĕē ĖĤĞà ČđĐ đĕĥėĞđ ĤčĞč ęĕĕĘđĥ ĦđĞďč ČĔčĦĐĥ .ęĞĠ ĕČ .

Ã?ÅĐģĕĒÅ đĦđČ ĤĤĕčđ đč ĥď .(ĤĥĕĐ ĘėĥĐ ěĚ ğČđ) ęČ À ĦČĒ ČđĤģĘ ĥĞĤĜđ ęĐďĜ ĔđĥĠ ĐĕĐĕ ĦĕĜďĚĘĐ ĐĚ ģđĥĐ ěĚ ęďČ ĘČÿ ĺø .ĤČĕčĥ ęĕėĕĤĢ ęĜĕČđ À ĕĤģĕĞĐ ęĞĔĐ ĦČ ęĕĚČđĦ ęĜĕČĥ ĐĕĘĞ .ĤĔĥč čđĦėĐ ĦČ ĦŌý Čÿ ĘŅø ğģđĦ ĦĦĘ ČđĐ ďĕģĠĦĐĥ ‫השלילה הגורפת של‬ ‫הענקת הקשר היסטורי‬ ‫לדיון התלמודיהלכתי‬ ‫מונעת למדנות אמיתית‬ .ĤĦđĕđ ęĕĜĥ ğĘČ ĖĥĚč đĦĤđĢ ĦČ ĐĜĕĥđ ĐČđđĘĐ đČ ĐĤĕėĚĘ ĐĕČĤđ ğģđĦ ĥĚĥĚĐ ĔđĥĠ ĖĚĝĚė ĦđĜčĐ đĤĢđĜ .ĕĜĕĝĚ Ėė ĐĘĕĎĚ) ĘÃĒē ĤĚČĚ Ęĥ ĐčēĤĐ ČđĐ ĐĒĐ ěđĕĞĤĐ ĕģđďģď đĜčĤ ĐĥĚĘ ĐČĤĐ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐĥ (č.ČĤģĚà :ĤĦđĕ ĦĕĜđĢĕģ ĐĤđĢč ĐĒ ěđĕĞĤ ģĕĦđ ďĕĚĘĦĥ ĐĚ đĘĕĠČđ ĦđďĎČ .ęđĕĐ ęĕģĝđĞ đĜČĥ ĦđĘČĥđ ÅČĤčĎÅ .Ħđĥďē ęĕėĕĤĢĐ ęđĕģĐ ĕďĞĘ ğĕĘēĦ ĥĚĥĘ ěđĎė .ěė ęĕĕđĢĚ ĤĚČĐĘ ęĕďĕĦĞĐ ęĕĥđďĕēĐ Ęėĥ ČĕĐ ĘĘėč Ęĥ đďĕģĠĦđ .ĐĤđĦĐ Ęĥ ĔđĥĠĐ ěđĕĞĤĐ ĦČ Ğďĕ ęÃčĚĤĐĥ ĕĘ ĤđĤč ęđĕė ĕĠė ěėČ ČđĐ ĦĕďđĝĕĐ ĐđđĢĚĐ ęĞĔ :ĐėĘĐĐ ĦđēĦĠĦĐ ĦđĘčĎĐđ ęĕĔĤĠ ĐĘ đĠĝđĜ ěĚĒĐ ĖĥĚč ĘčČ .ęčĕĘ ĐĘĐ Ęĥ đĦđēėđĜč ēĕĎĥĐĥėđ .ĐģĕĒ .ĕĤĚĎĘ ĤĝđĕĚđ ęĕĠĞĤĥ :ĐģĒđēč đďĎč ĥď ĦČ ĦĠĘđ ĦđĕĚđČĦĠč đĕĘČ ĐĜĠ đĒ ĐĚ .ĘđėĐ ĐĒ .ďđĚĘĦč ęĕĚĞĠ ĕĠĘČ ęĕĞĕĠđĚĐ ďđĝĕ ĕĎĥđĚ ĤČĥđ ĤĕčĝĐĘ ĤĥĠČ ĕČ ĦēČ ĘĎĤ ĘĞĥ ďĕĚ ĖĘ čĕĥĕ ČđĐ ĦĕĜĤđĦ ĐĤĥėĐ ĖĘ ěĕČ ęČ .ÅĐĤđĚÅč ęÃčĚĤĐ Ęĥ ĕĤģĕĞ ęĞ ČĘČ ęĕčĥĕĕĦĚ ęĜĕČ đĕĚĞĔĥ ĐďđĚ đĚĢĞ ĐđđĢĚ ĔĞĚė ěĕČ .ęĦđē ĕĜČĥ Ėė ĘĞ ęĦđē ĕĜČ ĦđĤďĎĐĐ .ģđĕďč Đčĕĥē ĐĦđČ ĐĦĕĐ ĐčĕĥēĐ ĘčČ .ĦđĦĠĝđĦ .čđĔ đčĕĥģĦ À ēÃĤĎĐď ČčĕĘČ ĘčČ :ĤĚđĘė .ęĐĕĔĤĠ ęĞ ČĘ ĘčČ .ĤčĞđ ęĥ Ęĥ ęĦčĕĥĕč ĘđďĎĐĦčĥ ĥđďģĐ ěđČĠģĐ 28 .Ėė Ęė ěđĞĚĥ ĕčĤ ĥģĕčĥ ĐĚ Ęė ĦČ ęĦĞď ĐĢģ ĘĞ đĘĞĐ ĐĘĕĚ đĒ ĐĦĕĕĐ ęĐĕĚĕč .ĤĕĐčđ ĤĕĐĜ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ĐĕĐ ěĕĕĜĞĐ đĜĘ ęĎ ĐĥĞĚĘ ĔĤĠ Ęė ČĘĥ ĐďčđĞĐ ĦČ ĘčģĘ ęĕĚĕėĝĚ đĜĕĕĐ ĖČ ęČ ĦėĤĞĚĐ Ęėđ .ĕĘđČđ ĕČĐ ĕĘđė À ĒČ ęĎđ ..ĐĘđė ĐĤđĦĐĥ .ČĘ đĦđ À ČĐ .ÅęĕĜĥĚ ĦđēĠ ĐđđĤĞčĥ Ĥčď ĦĕĜĕď ĦĢĘĠĚĘ ĖĠĐĥ ďĞ ĐėčĦĝĐđ ĐėĘĐ .(ĥÃĦ À ėÃĤĦ ĤđĞĕĥ ĤĚđĘ ěĜđėĦĚ đĐď ěČĚ ęĞĠ đČĢĚ .ěĠđČ ęđĥč ĦČĒ ĕďė ĦđčđĔ ęĕĜĥ ĐĚė ďđĚĘĘ ĖĕĤĢ ĐĦČ .ĤĔĥĐ ĘĞ ęĦĚĕĦēč ęĕďĞĐ ďĕģĠĦ .đĚĦē ęĐĥ Ėė ĘĞ ČĘČ ęĕďĕĞĚ .ĦđđĢĚĐ ĥĕĥ ĦđĘčĎĐđ ęĕĜĕď ĕĜĕĚ Ęė ęĞ ĥĎĜĦĕ ČĘ ĐĚĞĔĥ ĦČ čĦėđ ęÃčĚĤĐ ēĤĔ ĐĚ ęĥĘ :ĕĦĜčĐ ČĘ ďĕĚĦ .ĦĕĤĥĠČ ĦĕđđĒ ĘėĚ čĔĕĐ ģďĐ .ĥČĤĚ ęĕĕģ ĐĕĐ ĐģĕĒ ĦđėĘĐ ĕĔĤĠĚ đĐĥĕĚ ĕďĕ ĘĞ ĦēČ Ħčč ĐģĢđĜ ČĘ ĦČĒĐ ĦčėĤđĚĐ đĤčĞ ęđčĕĕĐ ĕĜĕď .ĐĜĥĚ .ĦđėĘĐ .ĤĔĥĐ ĘĞ ęĦĚĕĦēč ęĕďĞĐ ďĕģĠĦ ĦČ ęĥ ĤĕčĝĐĘ ĔđĥĠĐ ĘėĥĐ ěĚ Ėė Ęė ĦđģđēĤĐ ĦđĤďĎĐĘ ĞĕĎĚđ ĐĠĥĘ ĘĕĎĤ đĜĕČĥ ęďČĥ ďĞ .ĥďēĘ ěĕďĕĦĞ ęĕĤĠđĝĐĥ ĐĚđ ęĕĤĠđĝ ĕģđďģďđ ĐĤđĦ ĞčđĚ (Č .ĕĦėĜēĦĐ ĐėĘĐčđ ĐĤđĦč ĦđēĦĠĦĐ ęđĥ ĐĦĕĐ ČĘđ ěĕČ ĐďĕďĘ .ģģđēĚĐ Ęĥ ĦĕĤđģĚĐ đĦĜđđė ĕđĘĕĎ ČĕĐ ģĤč ěĤĐČ ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ ĦĕĜĤđĦĐ đĦđĘďĎ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝĐ ďēČ .ĥĚĚ :ĦĕĤđĔĝĕĐ ČĕĐ ĦđčĤ ĦđĘČĥĘ ĦĕĦĕĚČĐ ĐčđĥĦĐ đĕĐ ĐĚđ .’‫’דורכים במקום‬ ‫ישראל לבקוביץ‬ Đ ĐčĕĥēĐ Ęĥ ĐĕĤėđĞč ĦďĚđĞĐ ĐďđģĜ ďđĝĕĐ ĦēĜĐ ČĕĐ .čė ČĤģĕđ) ĐčĤ ĥĤďĚč .ÅĐģĕĒÅ ĎĥđĚč ĝĕĚĞĐĘ Ġđģĥ ěĕČđ ÅěđĠĘĔÅ ĐĘĕĚĐ đĜĘ ĐĤĕĐĜĥ ęĥė ĐĤĕĐĜđ ĐĔđĥĠ ĦđĕđĘĦĠĦĐĘđ ĦđģďĐ ěĚ Ħđģď ĦđĤďĎĐĘ ęĕėĕĤĢ đĜČ .ĦĕĝČĘģĐ ĦĕĜĤđĦĐ ĐĞĕĎĐ À đĜĕĜĠĘ ČĕĐĥ ĕĠė .(ĦđďĞ ĦđėĘĐĚ Åđ ģĤĠ) ÅĤĔĥÅ ĎĥđĚĐ ĦĤďĎĐč ěďĐ ĕďė À ĐďĕĘ ĕĘčē ĥĚĚ À ĞĎĕĕĦĚ ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ .ĐĘĕēĦėĘĚ ěĕČÅ ěĕďĚ ěĕĥđďĕģđ ěĕĥđĤĕĎ ĦĞĥč ęĕēėđĜ ĦđĕĐĘ ĐėĘĐ ĤĔĥĐ Ęĥ đĦĤđĢ .ęĐĕĤđēČĚ đďĚĞĥ ęĕĞĕĜĚĐ Ęĥ ĦĕĔĠĥĚĐ ĦđĜĕĕĘđĘĐ Ęė ďĢĕė ĦđČĤĐĘ ĐĝĜĕĥ .đĦĞď ĕĠĘ ğČ ęĕĜđėĜ ęĜĕČ ĕČďđđĥ đĘĘĐ ęĕĤčĝĐĐ ěĦđĜ ĕĠĚ ęĐ ęĎĥ ęĕĔĤĠ ĥĕ ĦđđĢĚĘĥ Ğďđĕ ČđĐ ĕĤĐĥ .ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ Ęĥ đĦđĘďĎč đĘĒĘĒĦ ĘČ ĦđĤđĚē ĦđĕĥđģĚđ ęĕĢēĘĚ ĦđĞčđĜ ěĐĕĘČ ĞĕĎĚ ČđĐĥ đĘČĐ ĦđĕĥđģĐ Ęėė čđĤ ĘčČ .ęĞĔĐ ęĞ ĤďĦĝĐĘ ęĕēĤėđĚ đĘČđ .ęĕĜĥ ĕĠĘČ ĖĥĚč ęĕĘđĎĘĎđ ęĕĕđĜĕĥ .ĐģĒē .đĐĥĚ ěĕčĐĘ ĘĘėč ēĕĘĢĕ ĖĘ ĐĜĞĕ ČđĐđ .ęĕĤđĞĕĥ ĐĚčĕĐ ĦČ Ĥĥđģĥ ěĕďĐ) ÅĐģĕĒÅ ĎĥđĚĐ ĘĞ đĦčĕĥĕč ĝđĠĦ ĐĕĐ ěđĞĚĥ ĕčĤ .ďĕĦĞč ēĦĠĦĕĥ ęďČĐ ĕčĤĘ đĕĠĘĥ (čÃĞ Ĕė) ĦđēĜĚ ĦėĝĚč ČčđĚĐ ĤđĠĕĝĐ ĕĠ ĘĞ ğČ .ĔĎ .ÃĔĘĠĚđģà .ęĕĚėē ĦđĜģĦ ĔĞĚĘ ęĕĜĕď ęĦđČč ĥĚĚ ģĝĞ ČđĐ .ĐĤđĦč ęđĘĎ ČđĐ ĐĕĕĜĥĐ ĐĜčĐĘ ĐĕČĤ .ĤĚĦđ ĤĠĝč .ĐĥĚĘ đĘĎĜ ČĘĥ ęĕĤčď đĘĎĜ đĕĤčēđ ČčĕģĞ ĕďĤēĐ ęĘđĞčđ ĦđčĕĥĕĐ ęĘđĞč ĦĘčđģĚĐ ĐĝĕĠĦĐ .ĐĥĞĚĘ .Ħĕďđĝĕ .đčĤ ĕĜĠĘ ĤĚđĘ ďĕĦĞ đĤčē .ĕĜĕĝč ĐĥĚĘ đĤĚČĜ ěĘđė .Ĕĕ .ĦĚĘĥđĚ .ęĦđČ Ğďĕ đĜčĤ ĐĥĚ :ĘĞđĠč ĐĤđĦč đĕĐ .ĦđĕĞč đĘĎĦĐ ěĚĒĐ ĖĥĚč .ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ ĘčČ .ÃÅęĕĚĘđĞĘ ĐĕĐ ĤčėÅ đĕĘĞ čĕĥĚ Ĥčė đĜčĤ ĐĥĚĥ ěđđėĦĐ ĥĤďĚĐ ęČ ĦĞďĘ Đĥģ ěđĤēČ ĕĥđďĕē ďĞ ĐĠ ĘĞčĥ ĐĤđĦĐ Ęė ĦČ ĘĞđĠč Ğďĕ Ĥčė ĘČĕĢĜĔđĠĐĥ ęČ ĕė ĤĚđĘ Čč ČĘĥ đČ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęė ĦČ đĘĥ ČÃĜďč ĘĕėĚĐ ĕĤčđĞ ČĦė .Đĥģčč ĕĘ ĤĕčĝĦà ĐĒĘĐ ĐĤđĦĐ ģĜĞ :ĐĤđČėĘ ęĕĐďĚ ĤđĠĕĝĐ .čĢĞĦĐđ ĖĘĐ ÅĤĔĥÅ ĎĥđĚĐĥ ęđĥĚ ĦđĞčđĜ đĦĘĕēĦ .đĘ ęĕČĦĐĘ ēĤėĐč ĐĝĕĠĦ ęĞ ęĕĜĠ ęđĥč ęĕėĝĐĘ ĐĘđėĕ ČĘ .ĐēĦĚĜđ .Đč .(ęčĕĕĦĐĘ ĐĦđČ čĕĕēĚđ .ěĕĕĜģ ęĐĚ đČ .ęĦđČ ğđĥēĘ ģĤ ČđĐ ĥďēĚĐ ĦđđĢĚĐ ĕĚĞĔč ěĕĕĞĚ ĕĦĕĕĐĥ ĕĠĤđē ĕĚĕč ĕĜĤđėĒ ęÃčĚĤĐ :ďđČĚ ĐĚĦ ĕĦĕĕĐđ .ęĕĜđĥ ęĕĜĕď đĤĢđĜ ĕĦĚ ģđďčĘ ĖĕĤĢ ĕĚĘ ĤčďĐ ĐĚđď .ęĕĎĥđĚ ęĦđČč ĥĚĦĥĐđ .ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ĞĔģĐ ĞĔģĐ ČđĐ .ĤĦđĕč ĐĥģĐđ .ęĕĚĞĠ ĕĠĘČ ĐģĕĒ ěĕĕĜĞč ģĝĞ Ĥčė ĐēđĜ đĦĞď ěĕČ ěĕĕďĞđ .ģĝĕĤčĚ ęĕĕē ÅĤĘ ÃĕđĘĐ ęĕĕē ĕčĤ ĕĥđďĕēà .ĐĘĕĎĚ ČĤģĚ ěđĎė .ěđĤēČĐ ĔĤĠĘ ďĞ ĘđėĐ ěĜėĦĥ ďēČ ĐďđĐĕĚ ĘēĐ .ČĜďđĤĎ Ħčĕĥĕ ĥČĤđ ÅĤĥđĕ ĕĤĞĥÅ ĤĠĝ ĤčēĚ) Ġđģĥ ĦďĎĐ Ęĥ ĐĜĥ ęĕĥĕĚē ĤēČĘĥ ČđĐ .ÅĦđĘēÅ ęĕĘĚč ĥĚĦĥĐ ČĘ ČđĐ ĕĘđČ .ďđĚĘĦ .ĕĐĚ ěĕčĐĘ ĕďė ęĕďđĚĞ ĦđĤĥĞ ĕĜĠ ĘĞ ..ĦđēĕĘĥ .ĤĥĠČĥ ĔđĥĠ ĕėĐ ĘčČ .ÅČđĐ ĥďē ĐĒ ĐČĤ ĤĚČĕĥ Ĥčď ĥĕÅ ĤĚČĜĥ .‫ומעודדת פלפולי סרק‬ ‫ חלק שני‬.đĒ ĐĤđĦ ďĚĘ đĜĕčČ čģĞĕĥė .ĐĠĥĘ ĘĘėč ĘĎĤĦĦĥ ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĦģĕĒ ęĜĕČ ęĕďĞĐ .ÅČĢĠēÅđ Ęė ĔĞĚė ĤēČ ĦđģēĦĐĐ ĦėĠđĐ ĖėĚ ĐČĢđĦė .ĤĔĥ đĐĚ .ěĕĥđĤĕĎ đČ ěĐĘ ďĞđĕ ČĘĥ ĦđĕĢģĜđĠ ČĘĚĘ ĥĤďĜ ĤĔĥĐ .ĥĚĚ ĦĥČĕĕĚđ ĦčėĤđĚ ĐĕĞčĘ ĔđĥĠ ďđĝĕ ĎĥđĚ ĦēČ ĘĎĤ ĘĞ ĖĘ Ĥĕčĝĕĥ ěďĚĘ Đčĕĥĕ ěčĚ ĥģčđ ČĢ .đĜĘ ĐĞđďĕĐ ĦĕĠđĝĐ ęĦĤđĢč đčĢĞĦĐĥ ďĞ .ĥďēĚ ĘđėĐ ĘĕēĦĚ ČđĐđ Ęĥ ĐĜđĘĥĕėĘ ĐĚĎđď Čģđđď ĐĒ ĤđĠĕĝč ĐČđĤ ĕĜČ ĖčđĝĚ ĎĥđĚ ĦđĕĐĘ ĐĤđĚČ ČĘ ĐģĕĒ :ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ ČĘ ęĕČĤđĚČĐĥ ČēĦđėč ČĦĞĕčė ĕĘ ĤđĤčđ .ęĕĤčĝĐđ .đėĤď ĦČ ĦđĜĠďĚĐ ĖĘĐ .

ĦđėĚĝ đĜĚĚ ĘĞ .čđĤ ĕĠ Đč ĥĠēĘ ęĕĝĜĚ ěĕČđ čđĦėĐ ĦĤĕĒĎ ČđĐ ĤĔĥĐ ěĕď ĦČ ęēĦĘ .ěčĢ ĦĔĠđĥĐ đĘ ĐģĕĜĞĐĥ ęĕĔĠđĥĐđ .ģĘē ĦđĕĐĘ ęĕĜđĤēČĐ ĕĘđďĎ ĤČĥđ ģĝĕĤčĚ ēÃĤĎĐ ĘĢČ ĤĦđĕč ĦĤĒĎ .ęĘėĥ ęĢđĞ ĕĠĘ ęĕĜđĚďģĘ ĦČ ěĕčĐ Ĥčė ČđĐ ÅĤĔĥÅ ĘĞ čĥē ĕĜđĘĠ ęėēĥė .ĔđĥĠđ ĕĜđĕĎĐ ěĠđČč ěĚ ĤĦđĕ ĦēČĐ ĦđĤĒđĚ ĦđĤďĎĐ ĘčģĘ ęĕĜėđĚ ęĐ đčĥ ĤĥĠČĥ ęĕĤģĚč đĘĕĠČ À ČĘĠĐ ĦĕčĤĚĘđ .ĐĜĚĚ ęĘĞĦĐĘđ đĒĐ ĐĘČĥĐ ĦČ ģĕēďĐĘ ęĕďĚđĘ .ĔđĥĠđ ĕĜđĕĎĐ .ěĕĥđďĕģĐ .Ħđĕđģďđ Ęđėĕ đĜĕČ Ĥčď ęđĥ ĞđďĚ đĚĢĞ ĦČ ĘČđĥ ďĚđĘĐĥ ĦđĕĥđĚĕĥĐ ĦđĤďĎĐĐ ĦēČ .ĕĦėĘĐĐ ĎĥđĚĐ ĦČ .ęĕĜđČĎ đĕĐ ęĕĜđĥČĤĐđ ĘÃĒē ġĚČĦĐĘ ěĚĒĐ Ęė ęĕĢĘČĜ ęĕĜĔģĐđ ęĕĤđčĐ .đĘČĐ ĦđėčđĝĚĐ ĦđĤďĎĐĐ ĦđČĚĘ ęĕģģĒĜ ęĕĜđĤēČĐĥ ĐĚ ĦČ ęđČĚč ĤĕčĝĐĘ ĤĦđĕ ęĕĤĎđčĚ ęĕďĚđĘ .ĐČēĚĐĐ ĦČ ĘĥĚĘ ĝđĠĦĜ ĕďĕ ĘĞ ęđĦēĐ ĐĒ ČĘ) ĕĦėĘĐĐ čđēĐ ĤĔĥĘ ĕďĚĘ Ğďđĕ ďēČ Ęė .ĦđďĞď čđĦėĐ ĦĤĒĎ .ĐĕĦđĘđčĎ ĐĘđĠė Đčĕĥē ĦČ ęĕĘĕēĦĚĐ ęĕĤĕĞĢ ęĕĤđēčĥ ČđĐ ēĕėĥ ęĐĕĦđčĤ ĦČ ęĕĘČđĥ ÅĦđďĚđĘÅĐ ęĘđĞĘ ęĦĝĕĜė Ęė ĦČ ęĕĜđĥČĤĐ đČ ĘÃĒē ĘĢČ ęĕČđĤ ěĕČ ĞđďĚ ĖĤđĢ đĥē ČĘ ęĐ ĞđďĚ .ďēČ ĞĎĤč ēÃĤĎĐ ĕĥđďĕēč ĖđĤČĐ ĞĔģĐ Ęė :ęďđģĐ ĤĚČĚč đĜĤČĕĦĥ ďđĝĕĐ ĦēĜĐĘ ęĢĞč ęĕĤĒđē đĜČ ĘčČ .ęĕĔĤĠ ĕĝđĚĞ ęĘđė :ĕĦėĘĐ ďđĝĕ ĎĥđĚ Ęėđ ďĞ .Ęėĥ ĕģĜĞ .ČĘ ěėĕĐđ ĦĘĞđĠ ČĕĐ ěėĕĐ ĤĕčĝĐĘđ .ęĕėčđĝĚĐ .ěđĕĎĐ .ĦđĤĔĥď čđĦėĐ ĦĤĒĎ ĥĕ :ÅčđĦėĐ ĦĤĒĎÅ ČĕĐ ďđĞđ ďđĞđ .(ĐđđĘĐ ĕďĕ ĘĞ ęđĦēĐ ĐĒ ČĘČ .ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĦđėĒ ęĐĘ ĦĞė ďĞĥ ĦĕĤđģĚĐ ģģđēĚĐ ĦĜđđė ĦČ đĠĥē ęĐĥ .ÅĦđďĚđĘÅĐ ęĘđĞĘ .ěĕĕĜģĐ ĐĥĞĚ Ėė .đĘĎĤĦĐ ČĘ ěĕĕďĞ ęĕĤĕĞĢĐ ěĕĞĚ ĦđĘČĥĘ ġēĚ ĦčđĥĦ đĘ ĐĦĕĐĥ ĚÃĤ ĕĦĤėĐ ĤČĥĜ ĐĕĐ ĐĚ À ĘėĐ ĦČ čĦđė ĐĕĐ ČÃčĥĤĐ ęČ :đĘČ ęĕĎĐđĜĥ ĦĕĜĕĢĤĐ ĐčđĥĦĐ ĘčČ .ĐĕĕĜĥĐ ęėĤď ěĕčĐĘđ ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēĚ ęĕĎĥđĚ ěĕč ĘĕčģĐĘ ĦĕčĤĚčđ .ĐĕĕĜĥĐđ .ĐĘđĠė .đĒ ĐĤĒĎ ĤĕďĎĐĘ ČĘČ ĤĦđĜ ČĘ đĜĘ .ĦđČĕė ĐĦđČ đĜĕčĐ ČĘ ĔđĥĠ .ĦČĒ ģđēĐ ĦČ đēģĘĥ đĘČ ęĐ À ęĚĢĞ ęĦĔĕĥĘ ęĎ À ĥĕ ęĦĞďĘ .đĦđČ ĤĕďĎĐĘ ĕďė ęĕĘĕĚ ĕĠĘČđ ĘčČ .ĦđĘČĥ ĘđČĥĘ ěĕČ čđĦėĐ ĘĞ ĕĤĐĥ .ęĦĠģĥĐ ĕĠĘ ĥďē čđĢĕĞ đĘ đģĕĜĞĐđ ĤĚđĘ ęĕĤĚĕĕĦĚ ČĘ ęĐ ĖČ .đĤčģč ĖĠĐĦĚ ĕČďđ ģģđēĚĐ ĕė .ęĕďĞ Ęėč ęĦđēĐ ĦČ ĦčĕĕēĚ (ģÅĢ) ĐČēĚĐ ĘĞ ĐĚĕĦēĥ ĐČēĚĐĐ ĦČ ĘĕčĎĐ ČĘ ČđĐ ęČđ .ĦđēĕĘĥď čđĦėĐ ĦđĤĒĎÅ ĐčĤĐ Ėė Ęė ęĕčĕĕē ĐĚĘ .đč čđĦėĐ ęđėĝ .ĦđčĕĥĕĐ ęĘđĞč đĦđČ ěĕčĐĘ ęĕĝĜĚ ČĘ ĘĘėčđ ĤģĕĞ :ĦđĤďĎĐč ĤģĕĞč ęĕĜďĚĘĐ ęĕģĝđĞ .ďĢč ģđēĢ ?ĤĚđĘ ĕĘ ęĕĤđĤčđ ęĕĔđĥĠ đĕĐ đĘČĐ ęĕĤčďĐ Ęėĥ ČĕĐ ĦđĜĞĘ ġĚē ĦĤĕėĚ ĤĝđČĐ ģđēĐ ĦČ ģģđēĥ ĕĚ ďĢĕė đČ ĐĥďēĐ ĐĤďĎĐĘ ěđđėĦĐ ęĕĕčĚđĠ ĦđĚđģĚč ēĝĠč ĤĕčĝĐĘ ĖĤđĢ ęđĥ ěĕČ .ğđĝ ČĘĘ ĦđĤĒĎ ĤĥĠČ ĕČ ĤĥĕĐ ĘėĥĐ ĕĠĘĥ ČĕĐ ĐčđĥĦĐ ?ÅčđĦėĐ ęĕĤčĝĐĐ Ęė ĕĤēČ ęĎ ěĠđČ ęđĥč ěĕĕĜĞĐ ĦČ ěĕčĐĘ čđČĥĘđ čđĦėĐ ĘČ ĦđĜĠĘ ęĕčĕĕē ěėĘđ .ęĕĥĠĕĔĐ .ĐČđđĥĐĐ ĦČ ĘčģĘ ęĕėĝĕ ČĘ ęĕĤģĚĐ ĐĚđď ĎĥđĚ ČĕĐĥ .ĤĔĥĐ ĐĥĞĚėđ ęĕĜĕď .ĦđČĤđĜ ďēđĕĚč ěĕĕĜĞĚ ďĤđĝčČ ĦĤĢđĕ đĒ ęĘđĞ ĦĝĕĠĦ Đčĕĥē ēĦĠĘ ęĕĘĎĤĦĚ ęĕĥĜČ :ęĕďĚđĘĐ ęĘđĞč ęĕčĥđē ęĐ ęĐčĥ .ĘĘė đĜČ Ėėč .ďĕĤēĐĘ ďĞ ęĕĤĒđĚđ ęĕėčđĝĚ ęĘđėđ .ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēĘ À ĦēČĐ .ĤđĤĕĠ ĐĒĕČ ěĕčĐĘ ĐėĒĜ ğđĝč ĕĘđČ .@ ęĕĤčĝĐĘ đģģĒđĐ ČĘ ęĐđ .ĦČĒ čĐČĕ ČĘ ďĚđĘĐ .

ěđėĜ đĜĕČĥĘ ěđėĜ ěĕč .ÃģĜčĘ ĐĦđČ ĎĕĢĕĥ ĕĚ ĘėĘ ęĕģď ęĕĤčĝĐđ ÅĦŅďĚŖĘÅ ø ęđĥ ĕĘč .ĤĔĥ ĎĥđĚĐ ĦČ ęĚĞ ĤĕčĝĐĘđ đĚĢĞ ÅĦđĤĔĥ ĦĤĕėĚÅ ěĕďĘ ĐČēĚĐĐ ĦđĤĕēĝ ĦČ ĦđđĥĐĘ :ĕĘ ģēĢĕ ČđĐ À ĘđėĕĞĘ Đĥģđ ĦĕĦĕĕĞč ĐĕĎđĝ ČđĐĥ ěĕč ęėĝĐ ÅĘđėĐ ĖĝčÅ ČĕĐĥ ĐČēĚĐ ĐĚďĚ ĕĜČ ĖĕČ ČĘ ČđĐ ?ĕĜĤđĦ .Ĥģĥđ ĦĚČ ěĕč ěĕēčĐĘ .ĐĒ ĘČ ĐĒ čĤģ ęĕĤčďĚ đĕĘĞĥ ĕĜđĜĕčĐ ĦĕĒĐ ěėĥ Ęėđ .ęĦĜĕēčĚ ĐĜđĤēČĐ ĐĕĢĠđČĐ ČĕĐ ĦđĜđĥ ĦđĞď đČ đĦčđĥĦč ēčĦĥĚ .ęĕģēđĤĚĐ ĕĘĞč Ęĥ ęĐĕĢđĤĕĦ ęĕĕĚĞĠ ČĘđ ęĞĠ ČĘ .ĐĜĐđ đĜĕČ čĦđėĐ ĕĘđà :ěđĥĘĐ ĐĒč ďđČĚ ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĐĎĐ À ęĕĘĥđĤĕčđ ĘČĤĥĕ ġĤČč ęĕĦĕĒ ĕĦĕČĤ ĕė .ĦĕďĤēĐ ĐĤčēĘ ĘĘė ĦĤėđĚ ĐĜĕČ ÅĦđĤđĝĚđ ĦđĤđģĚÅ đĞĚĥ ČĘ ęĕďĤēĐ ěĚ ęĕĒđēČ 99ąĚ ĤĦđĕ À ěđĕĝĕĜĚđ .ĐÃĝĥĦ .ęĘđĞĚ ĐĒ ĦČ ĐĒ đĤĕėĐ ČĘđ .(đÃĜ ěĚĕĝ ĦČ ĞđĤĒč čĤģĘ ěđĕĝĕĜč ĦđčĤ ęĕĚĞĠ ďđČĚ ģēďĕĐĘ .ÃěđĞĚĥĘ ğĝėĐ ĦČ ĦĦĘ ĖĦđČ Đčĕĕē ĖĦĚĕĦē .ĐĢĕč ĕĢē ČđĐ ĦĕĒėĥ ČđĠČ đĞčģ đČ À ĦđĠĝđĦ ĕĘĞč ęĦđČ Ęĥ ęĦčĕčĝč ęĕĕđĢĚ đĕĐ .ęđĕĐ ďĞ ĥďēĦĜ ġđĤĕĦ ęđĥĥ ęđĥĚ .đĒĐ ĐĤčĝĐ ĦČ ĘĔĕč ČđĐđ .ĦđĜđĥ ĦđĠđģĦč ďđĚĘĦĐĥ ēėĥĜ Ęčđ ?ĦēČ ĐĞďĘ đĜđđėĕ đĘČ Ęėĥ ĤĦđĕ ĐĚđď đĘĥ ĐĤđĢĐ :Ħĕďđĝĕ ĐėĕĤĞ ĖĤĞĜ ČĘ .ĐĒĘ ĐĒ ģđĕďč ęĕĚĕČĦĚ đĕģĘēđ .ĦđĤĤđĞĚ đĘČ ĦđēĜĐĥ ĦđĕĞčĘ ęĕĢđĤĕĦč ĐĜčĚ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĜčĐ ČđĐ ěĘđėė ěčđĤĘ ěđĤĦĠĐĥ ĦđĤĥĠČĐ ęĞ ĐĚĘĥĐđ .ĐČēĚĐĐ ĎĕĢĚĘ ęđėĝĐ ĦČ ĦĦĘ ģĜčĐ ĦČ ĦđĘČĥĐ .ęđģĚ Ęėč ĘÃĒē ĕĢē ČđĐ ĦĕĒėĥ ĐĞĕčģĐ ĦĞčđĜ ČđĠČ ěėĕĐĚ ęĐ .ĦģđĘēĚ ĥĤđĠĚč ďĚđĘĐ ĕĜĠĘ ĦđďĕĚĞĚ đĘČ ďđĝĕ ĦđēĜĐ ĥđĘĥ đĕĚĕ Ęė ģđĝĞ ČđĐ ěėĥ .ĘčģĘ đČ ĦđĜđĕĝĕĜ ęĐ ČđđĥĘ ĖČđ .ĦĤēČ ČđĐ ĤēČ ęđģĚčđ .ĐĠĕ ęĕĢĤĦĚ đĜČ ĤēČ ęđģĚč ĤđĔĠđ ďēČ ęđģĚč ĦđčđĥĦĐ ģĘē .Đĥģ ġčđģÅč ĝĠďđĐ) ÃĐĢĕčė ęĕĘđďĎ ęĜĕČ ĐĥĕĥĐđĘĕĠČ ĐĐĎĐĐ čĦđė .ďđČĚ ęĕģđēďđ ęĕĥģ ĦđĠĝđĦĐ ĐĤģĚč ĘĥĚĘ đĚė .đĘĥ ĖđĤĞ ěēĘđĥč ĦđĠĝđĦĐ ĦĞď ĦČ ģĝđĠ Ĥčė ĐĚ đĦĜĕēčĚĥ ęđĥĚ .ĐĘĞĚĘĚ ĔčĚč ĕĘĞč ęĐčĥ ĦđĚđģĚ ęĜĥĕ .ĤĚđČ ČđĐ ĐčĕĔēė đĜĘ ĐČĤĜ ČđĐĥ ďĞ ęđģĚĘ ęđģĚĚ đĐđĘĎĘĎđ čĥđĕĚ ČĢĚĜđ .ęĕėčđĝĚđ ĐĝĜČĥ đČ .đĦĘėĥĐĘ Ėėč ĕďđ À ĕĥĕĥ ęđĕč ĤĦĘČ čĤĐ Ęĥ đĕĘđģĕĥ đĕĐ ĐĚ ĎĥđĚ ĕĘ ěĕČ ěėĦĕĕ ĘčČ .ęĕĚ ęĕĜēđĔ ĐĥĞĚĘ ĦđčĕĥĕĐ ĦĘđėĕĐ ĝđĤĕĝč đĕĕē Ęė ĖĤđČĘ ěĚČĦĚ ďĚđĘĐ .ĦđĚĎĚ ĘĔĕč ČđĐ .ĦēČ ĕĤėđĞč ĦďĚđĞ .ĐėĤĞĐĘ Čģđđď ĕđČĤĥ ġĕĚČ ďĞĢ .ĖČĘĚ đĜĕČ ęďČ Ĥčď Ęĥ đĠđĝč .ďđĚĘĦĐ ĦđĠĜė ĘėĚ ĦđĕĎđĝ ĦČđđĥĐčđ ĞďĕĚ ęĕĝĜĚ ęĐ À ĤĕčėĚĘ ĦđĤĕĦĝ ĦđĠĥēĜ ĞčĔĐ ĖĤďčĥ ĦģđĘēĚ ěČė ĥĕ ĕė ĐĞĕčģĐ .ĐĜđĥ ěĠđČč ĥĤĠĚ ĐĥģĚė ďđĚĘĦĐ ĦČ ĐĚ ęđĥĚ đĝĠĦĥ ęĐ .ĦĕĜĤđĦĐ ĐčĕĥēĐ ĕđĥĞ ęÃčĚĤė ěđČĎ ĕďĕ ĘĞ čĦėĜĥ ĤĠĝ đĘĕĠČ ĦđĜĦĕĜ ěĜĕČĥ ĦđĕĦĕĚČ ĦđĤĕĦĝ đėđĦč ĘĕėĐĘ ĦĘđėĕĐđ .ĤĥĕĐ ĤĠĝ) ÃĦđĤēČ Ħđĕĥđģ ěėĥ Ęė Đč ęĕĔģđĜĐ ĦČ ěčđĚė ġĘČĦ đĒ ĐĥĕĎ .ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč .ÅďēČ Ĥđďėė ďđĚĘĦĐ ĦČ đĥĞÅ .ĦđĠĝđĦĐ Ęėĥ ČĕĐ ęĐĘĥ ĦĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ďđĝĕĐ ĦēĜĐđ .Đė ďĞ ĦčĦėĥ ČĘ .đĒ ĐďčđĞč đĤĕėĐ ęĐĥ .ĦēČ ĐĥģĚč ĕĜĕĝĚ ęĞ čĥĕĕĦĐĘ čĕĕē đĐĥĘė ěĕď Ęĥ ĤčĝĐ Ęė ĖėĕĠĘ .ĦđĜđĥ ĦđĘđėĝČ ĕĜč đĕĐ ĘđďĎĐ ěėĦĕĕĐ .ęĕĜđČĎĐĚ ģĘē ĘĢČ ĦđČĤĘ ĤĥĠČ .ĦđēĦĠĦĐ ęđĥ ĐĦĕĕĐ ČĘđ ěĕČ .ĤđĎ Ħđčĕĥĕč ĕĤĝđēĚ Ħđčĕĥĕ ĕĥČĤđ ęĕĚÃĤ Ęĥ ĐĚĘĥ Đčėĥ Ęĥ ĦđĜđĦĕģĘ ĐėĒ ČđĐ ĐĒ đĐĥĞĚč .ĥČĤĚ ěĜėđĦĚ ēĤėĐč ĘđėĐ ĕė .đĒ ĐĔĕĥč ęĕĘđďĎĐ ęĕĕĥģĐ ĦđĤĚĘ ĐďēČĐĘ đĒ ĐĕĕĔĜ ĕė ēĕėđĐĘ ĤĥĠČĥ ĕĜĚđďĚė ęĕčĤ ĦđĚđģĚč ęĐĘ ĐĚĤĎ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ ęĕĚđď ęĕČĤĜĐ ęĕĜĕĕĜĞ ĕĜĥ ěĕč ĐĜēčĐĐ ĦČ ďĕĝĠĐĘ ęđėĝĐ ĦČ đĜĚĚ ĞđčĦĘ ďēČ Ęė Ęđėĕ À ďčĘč čĔđĚĘ ěč ĘČĥČ ęČ .ĤĥđģĚđ ďđĚĘĦĐ ĐĜđėĦč ďĕĚ ēėđđĕĕ ÅĦđĠĝđĦÅč ěĕĕĞĚĐ Ęė .Ėė ęĥĘ ĘĞđĠĘ ĐČĢđĐĐ ĦČ ĝĕĕĎĘ ğČđ ďčėĘ ČĘđ ĔĤēĦĐĘ Ęđėĕ ĕĜĜĕČ ęĢĞč ĞđďĚ Đčĕĥĕ čĕĕēĚĥ ēđėĐ ĐĚ .ĤĦĘČ čģĞĕ čĤĐ ĤĕĦđĐđ .ĕĝČĘģĐ ĕĦčĕĥĕĐ ďđĚĕĘč .ĦĕĘėĦč ęĕĜđĥ đĕĐ ĘÃĒē ĕĚĕ ĕĦĕĒĥ đēĕĜĐ ęĐĥ .ęĕĦĕĒ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč .ĤďĝĐ ĘĕĘč ÅęĕĦĕĒėÅĐ ĦĘĕėČ ĦĞĥč ģĜēĕĐĘ ĔĞĚė .ĐĘčĎđĐ ČĘ .ĐģđĝĞĦđ ďĚĞĚ Ęė ĦČ đĕĘĞ ęĚđģ ğČđ .ęĞĠ ğČ ĤĚĎĕĕ ČĘĥ Ħđĕĥđģ ĖėĕĠĘ .ĦĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĐĚĕĥĚ ĦđĕĞč .(đĘČė ĐčĤĐ ęĥ ĥĕđ) ĤđĎ Ħđďĕĝēč ĦĕĜďĚĘĐ ĐčėĥĐ ČĘČ ĖĤđĢ ęďČĘ đĘ ěĕČĥ ĤđčĝĐ ġĤČĐ ęĞė ĎĢđĐ ČđĐ ÅęđĎĤĦ ďēČđ ČĤģĚ ęĕĕĜĥÅ ĦĤĕĚČčđ .čđĥĕĕĘ ĐĚ Ęė ĦČ ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč ěđĦĜ ĞĎĤ Ęėč ĤđėĒĘ ĔĤĠĐ ďĞ ĤďĦĝĕ ĘđėĐĥ ĎđČďĘđ .ęĕĜđĤēČĐ ĦĠđģĦ ĔĞĚĘ ĐĕĕĜĥĐ .ĐĒ ĕĘģĕďĤđ ĕĔĝĤď ĐĥĞĚč ĦĘēđĦĐ Ĥĝđē ĦČ ĐĐĕĒ ĔđĥĠ ČđĐĥ ĔđģĜĘ ĔĕĘēĐđ .ĖėĘ ĐčđĔ Đčĕĝ ęĐĘ ĥĕđ .ęĕĜĥ Ęĥ ĦđčĤ ĦđČĚ ĖĥĚč ęĕĥĜČ .đĜĕĚĕ ďĞ ęĕĜđĤēČĐ ĦĠđģĦč ĤĚđēđ Ęģđ .ďēČĘ ęĚĢĞ đĜĚĕČ ęĐĥ ęđĥĚ .ęÃčĚĤĐ Ĥčď Ęė ęĕČĦĐĘ ĥĕĥ đĤčĝ ČĘđ ďēČ ĤđĞĚ ĕđĥĞ đĜĕČ ģđĘēĘ ĝĝĐĚ ęÃčĚĤĐ ěĕČ ęĕčĤ ĦđĚđģĚč .ęĕĦĕĒ ĕĜĥ ĐĘĕėĚ ĐĢĕčĥ ĐĜģĝĚĘ ČĘ ęĕĦĕĒĥ ĐČĤĜė .đĚĥč Ğđďĕ đĜĕČ čĦđė :ĐĕĢĒĕĜđĜģ Ęĥ ĐĚĎđď čđĥ đĜĘ ĐĜĐđ .đĦđČ ęĘĥĘ ĕĕĘĞ ĦđĠėĘ Ęđėĕ ĔĠĥĚ ęėĝđĚĐ Ĥčď ĐĒ !?ĥđĤĕĠ ĐĚ :đĕĜĕĞč ĖđēĕĎ đĘĞĕ đĘČĐ ĖĜĕČ !čĕĕēĚ Ĥčď ČĕĐ ĐČēĚĐ ĘĞ ĐĚĕĦē :ęĘđė ĘĞ ĘČĥČđ ğĕĝđČ ęČđ .ęĕĠĕĤē ēđĚĐ Ęĥ đĦĘđėĕĘ ĘđčĎĐ ęĐ ęĕĚĥĐ ģĤ ĕė ęĕČĤĚ ęĕĠĜĞč .ÅĕĦĕĚČÅ ĎĥđĚ ČđĐĥ ĤĔĥĘ ęĕĥĜČ ęėĝĐ ęĢĞč ČđĐ ĕĦėĘĐĐ ĤĔĥĐ ęĎĥ ęĕėĝĐĘ Ęėđĕ ĦđĤďĎĐđ ÅęĕĦŖĘ ü ēÅú đč ĥĠēĘ ĐĚ ěĕČđ .ĐĠĕđ čđĔ đĘĥ đĕĤčď ĦČ ĦēģĘ ĐĝĜČ ęČ ĘčČ .ěčĘ ęĢĞč ČđĐ Ĥđēĥĥ ĦđČĤĐĘ ĕĥđĜČĐ ČĘĥ đĐĥĚ ĥďēĘ ďđČĚ Đĥģ ěđĕĞđ Ĥģē Ęĥ ęĕĤēČ ĕČĘĚ ĥĕ ďđĚĘĦĐ ęĘđĞč ĘčČ .ĦđČĕĢĚĐ ěĚ ĤĦđĕ ģĒē ĐĕĐ ęĕģĝđĠĐ ĕĤĠĝč čđĦėĥ ęĕĢĘČĜ đĜĕĚĕč ęĕĚĥ ĕČĤĕ ęĕďđĐĕ ĖėĚ ĐČĢđĦė .ÅČĤĚĎď ČĚĦĝÅ ĘĞ ďēđĕĚč .ęĕĤĚČĚĐ ĕĜĥč đĘĞđĐĥ ĦđďđģĜĐ ĦČ ęėĝĜ :ġĞđĤĘ ĕĜĤđĦĐ ďĚđĘĘ đĘ ĦđďĚđĞ Ħđčĕĝ ĥđĘĥ .ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč ĘđďĎ .ĦēČ ęĞĠč ĞđĘčĘ ĦĢĕč ĤđĞĕĥč ĘėđČ ĘĕėĐĘ Ęđėĕ ĐĞĕĘčĐ Ħĕčĥ ĤĚČĜ (ČÃĞ ďĕ) ĦđĦĕĤė ĦėĝĚč đĘĕČđ .ĕēėđĜĐ ĤđĎĚ ĤÃđĚďČĐ :đĜĕĚĕ Ħč ĐďđĒĕĠČč ęĕĕĝČ ÅěđĕĞÅĐ ďđĚĕĘ ĘĞ ĐĚēĘĚ ĥďĕģ .ĘĘĐ ěč ĕėďĤĚ ĕčĤ ģĤ ĘėČ ďĢĕė (ĝĥ ěĚĕĝ) ęĕēĝĠ ĦėĝĚ ğđĝč ČĘĠĦĚ ĦĘĕėČč ĦēČ Ħčč ÅęĕĦĕĒėÅ ĐĥđĘĥ ěģĒĐ ĘĘĐ ĦĢĕčĚ ĤĦđĕ ģĕĒēĚ ĐĞĕĘčĐ Ħĕč ěĕČ ČĘĐđ .ĐĒ ĐĢĕč ĕĢē ČđĐ ĦĕĒĐ Ęĥ đĘďđĎĥ ĐĤčĝĘ Ĥēĥ ěĕČĥ đĤČģ ğĝđĕ ĕčĤ ĘčČ .đĒė ĐĥĕĎ ĘĞ ĘĘėč ęĕĞďđĕ ęĜĕČđ ęĘđĞĚ đĚĥ ĦČ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč ĦĥĕĎč ĥĕĥ ĦđďđĐĘ ĥĕ :čĎČ ĦđĤĢđĜĥ ĦđĚđĢĞĐ ĦđĕĥđģĐ ěėĥ .ěėČ ďđĚĘĦĐĥ đĞďĕ ęĐ .ĘĘė Đĕĥđģ ęđĥč ęĕďĤĔĜ ęĜĕČ ęĕĤēČ ęĕĜđĚďģĥ ęĦĘēĜĘ ĐėĠĐđ ĐēĢĕĜ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ ęĦĥĕĎ ĦĘđėĝČđ ěÃčĚĤĐ ĦĠđģĦč Ĥčė ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ Ęė Ęĥ .đĒ ĦĔĘđč ěđđĕėĚđ .ĐėĘĐĐ ĦđēĦĠĦĐđ ďđĚĘĦĐ ĐĞĠđĦĘ ęĤđĎ ĐĒ Ĥčď .ěđĤēČĐ ĕĠĘČ ĕďĕ ĘĞ ĐĤĢđĜĥ ģĜĞ ĦĤĕĢĕč ĤčđďĚĥė ěėĥ Ęė ęģĘēĥ ęĕĥĜČ .ęĕĕĞčĔ ĘĞ Ħđēđė ĦĥĤđďĐ ĦĘđėĕ ČĕĐ .ęĕĜđĥ ĦđĚđģĚč đĕē .đĒ ĐĥĕĎ ĘĘĎč Ħđĕĥđģč ęĕėčĦĝĚ ĦđĠĝđĦĐ .(ĐÃĝ ďđĚĞ .ĦĘđĎĜĤĦ ĕĜĥ ĤđĞĕĥĚ ĤĦđĕ ģĕĒēĐĘ Ęđėĕ ĐĞĕĘčĐ Ħĕč ěĕČĥ đĞĕĎĐđ ĥģčĦĚĐ čđĥĕēĐ ĦČ đĥĞ ĦđĠĝđĦĐ .đĕďĕĚĘĦ đĕĤĠĝč ĕĜčĘĐ ďđď Ęĥ ęĕďčĤĐ ĦĥĕĎĥ ěĕĕĢĘ ĤĦđĚĘ .ęĦđĜđČĎ ĦČ ēĕėđĐĘđ ÅěđĕĞÅĐ ěĚ ęĕĕďĕ ęĕĤĐ .ĥĚĚ ĦđĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĦđĜģĝĚĘ ČđĐ ĦĕĒ Ęĥ đĤđĞĕĥĥ ģĝĠĜ ĖđĤĞ ěēĘđĥč .ĦđĜđĥĚđ ĦđĜđĥ ďēČ Ĥđďė đĚė ĐĥģĚė ģĜĞĐ ďđĚĘĦĐ Ęė ĘĞ ĦđĘėĦĝĐĐ ğČ À ĐĒĘ ĐĒ ģđĕďč ęĕČĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ĐĕģĘē Ęėĥ .ěėČđ ęĕĞĕĎĚ ęĐ ęĕĚĞĠĘ .ĦĕďĤēĐ ĦđďĐĕč ĎĞĘđ Ēđč .ĕÃĥĤ Ęĥ đĕďėĜ Čģđđď .ěėČđ ĦčĘĢĐč ĕĠĕĒĕĝđ ĤĕďČ ġĚČĚ ęĐč ĞģĥđĚ .ęĕĔĤĠĐ ěđĤēČ .Ħđčĕĥĕ ĤĎĝ .ÅĦĕĒėÅĐ ČĘĥ Ğďđĕ đĕĚĕĚ ĦĕĒ ĐČĤĥ ďēČ Ęė ďđĞč .(Ã!?ĐĚ ĒČ À ĕĦĚĦēÃ) ĐČēĚĐĐ ĦČ Ħĕč ĞđďĚ .ęĦ đĜčĤ čĕĕē ďđĚĘĦč ĥĕĥė đĘĕĠČà ĕė ĝĜĕĕĘĤđČĚ ğĝđĕ ĕčĤĘ .ĦēČ .ĐĢĕč ĕĢē .ĤģđĞ ĕĘčĚđ ĤĦđĝ ĕĘčĚ À ĦēČ .ĘđďĎ ÅğĕėÅ ęĎ ĦđēđĚĘ ęĕĘđďĎ ęĕĤĎĦČ ěĐ đĒ ĐĥĕĎ ĦđčģĞč ĦđĤđďĐ ĖĘĐĚč đĤĢđĜĥ ęĕĢđĤĕĦĐ ĕĘĕĦđ .ĦĕĘĚĕĜĕĚ ĐėĕĤĞ ęĞ ĦđčĕĥĕĐ ĕĘėĕĐĚ ęĕĘģđĔđĤĠĘ ĘĢČ ğČđ .ĘĕďčĐĘđ ďĕĤĠĐĘ ČĘđ ďđĞč .ģđĕďč ĐĒĘ ĐĒ ęĕČĦĐĘ ęĕėĕĤĢ ďđĚĘĦĐ ĕģĘē .ĥĤđĠĚč ęĕĤĦđĝ ęĐĥ ĐĕĎđĝĘ ĐĕĎđĝĚ Ėė Ęė ĦđĥģĐĘ ěĕČĥ Ĥčĝ ČđĐĥ ĥĤĠĚ ČđĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚĐ ęĐ ęĕčĤ ěėĥ .ěĠđČ ęđĥč ęĐĕĘĞ ģđĘēĘ ĦđĤĥĠČđ ĦđėĒ đĘ đĘčģĦĐ ęĐĕĔĤĠ ĕĔĤĠđ ęĕĜĕďĐ ĕĠĘČ Ęėĥ ČĕĐ .ďēČ ĤđĞĚ ĕđĥĞė ĝĠĦĜ ďđĚĘĦĐĥ ČĕĐ ĦĕĥĕĘĥĐ ěĕĕĢĚ ČđĐ ěė ęČ ČĘČ .ĦđĥĤđĠĚ ĦđĕĎđĝ ĘĞ ĦđēďĘ đĘĥ ęĕĜđĕĤĔĕĤģĐ ęĐ ĐĚ ĦĞďĘ ęĜĚČ ĖĕĤĢ čĕđēĚ đĚĢĞ ĐČĤ ČĘ ČđĐĥ ģĠĝ ěĕČ ĘčČ .ĘÃĥĤĐĚĐ ĦđĠĝđĦĐ ĕĘĞč Ęĥ đĒ ęĦĜđėĦ ĦČ čĔĕĐ ĤĕďĎĚ ĘđďĎĐĦčĥ 30 .ęĕĥĜČ ěĕč .ĐĢĕč ĕĢē ĘďđĎč ęĜĕČ ęĕĘđďĎĐ đčđĜ ĕĦĕĒ đĘĕĠČ .ÅĐĤđĤč ĐĜĥĚÅč .ĦđĞĔĘ đĘėĕ ęĕĜđĚďģĐĥ ęĘđĞč :ěđĥČĤĐ ĤĚČĚĐ ĦĘĕēĦč ĐĜĕđĢĥ ĐčĕĢĞĚĐ :ďēđĕĚč ĞđĤĎĥ ĐĚđ .ÅęĕďĞđĚĐ ĕėďĤĚ ĕčĤ Ęĥ đĤđď ěč ČđĐ ĘčČ .ĐĤĥĞ ĥĥĐ ĐČĚč ęĕģĝđĠĐ ĕĘđďĎĚ .ÅĕėďĤĚÅĐ ĤĠĝ ĤčēĚ .ĦĕĦĕĚČ ĐĤĕĦĝ ĦĚČč ġĤĦĘ Ęđėĕ đĜĕČ đč ĤďĎĦĐĘ ĦđĜđĤĥĕė ĕĘĞčĘ čēĤĜ Ĥė ĐĕĐĕ ďĕĚĦ .ĐĚĕĦēĐ ĕĤēČ ĔĤēĦĐĘ Ęđėĕ ĕĦčĦėĥ ĐČēĚĐč ĥĚĦĥĐĘ ěčđČĤ Ęđėĕ ďĢĕėà :đĦđČ ğĝė ĦĦĘ ęĘđĞĚ ĕĦĚėĝĐ ČĘ ĕĤĐ ?ěđĞĚĥ ĤđčĞ ĐČēĚĐĐĥ ěđđĕėĚà :čĕĥĕ ČđĐ Ėė ĘĞ ęĎ .ĤĕēĚ Ęėč ěĦđČ čĥĕĕĘ .ĦđĠĝđĦĐ ěĚ ?ĐĢĕč ĘĎđĝĚ ęďČĥ ĦđĚėč ĦđģĝđĞĐ ĦđĕĎđĝ ĕĦĥ đČĢĚ čđĦė (ČÃĞ Ġ) ČĚđĕ ĦėĝĚč .ĦĕĚđĕĚđĕĐ ĦđČĕĢĚĐ ěĚ ęĐĘ ĐĥģđĐ ČĘ ěėĘđ .ĖĤđė ?ĦĘđĎĜĤĦ ĐĞĕĠđĚ ÅĕėďĤĚÅĐ Ęĥ ďĕĐ ĕčĦėĚ ďēČč .đĘ đĚďģĥ ĦđĤđďĐ Ęėĥ ĐĞĕčģĐ ČĕĐ ĐĜđĥČĤĐ ěĕČđ čĕĢĕđ ĦĚČ ęĐĕĤčď .ĐĕĤđĚ .ĘĘĐ ěč đĘ ĤĤčđĐ ĘČĤĥĕ ġĤČčĥ ęĕĦĕĒĐ ĦČ ĐČĤĥ ĒČĚ .ĦĤēČ ďđĚĘĦč ĥĤđĠĚ ěė ęČ ČĘČ .ÅĐĚĘĥ Ęĥ ęĕÅ đĤĠĝĘ đĦĚďģĐč đĐđėĠĐ .ęĕĦĕĒ ĤĕėĐ ĕČďđ ČđĐĥ ĦđĤĚĘ .ęĕđĝĚ ěĠđČč ČĤĚĎ ĞĔģ đČ ĐĜĥĚ ĕĘĞč .ďđĚĘĦč čđĦėĥ ĐĚ ĘėĘ ęđģĚč ďđĚĘĦĐ ĕĤčď ęĞ đĕĤčď ĦČ čĥĕĕĘ ęĕčĤ ĦđČĤĘ ĤĥĠČ ĕÃĥĤĚ ğČ .ęđģĚ ĘėĘ .

ĐĒĚ ĐĒ đďĤĠĜĥė đĘĕČ :ĕĕčČ ĤĚČ .ęĕĥĜČ ĦĤčēĚ ģēĤĐ ęĕĘĕĕĔĚ ČđĐ .ďđĞđ ĘĠĔĐ ĦđĕđČĤĐ .ÅĤĚđČ ĐĕĐ đĚĢĞ ęĦđĚĕĚĦĚ ĘĞĠĦĚ ĕĕčČ .ÅęĕĚėē ĕĥĞĚÅ ęĕĔĘđč ĕĚėē .đĒ ĐĕĢČđĔĕĝč ĐĥĕČĐđ ĥĕČĐ Ęĥ ęĦĚđĦđ ĐĕĐ ŅĘĥ ĤĐĤĐĚđ .(ÃĕČĜđĥà ĕđĔĕčč ĥĚĦĥĚđ ęĐ Đčĥ .Đčĕĥē ĘĔĘĔĘ đďĞđĜ ęĕĚėēĐ ĕĥĞĚ ĤđĠĕĝĐ ĦĠĥč .‫עדיו השונים בכתבי היד ובדפוסים‬ č .ĦđĞĕĜė ĐĠĕĘēĐ ĦĘđėĕ .ĐėđĤČ đĜėĤďđ ĐģđĦĚ đĜĦĤčē ĐĕĐ ČĘ .ĥđĜČ đďĕĚĞĐĘ ČĘđ ĤđĠĕĝĐ ĤđčĕĎ ĦČ ĦđėĒĘ ĕďė ĦĕĜĥĤĠ ĐĤĕĚČĐ ĖČ .đĥđČĕĕĚ đĘĕĢĐĘđ ĕĕčČ ĦČ ĞĕĎĤĐĘ ďđĚĘĘđ .ĐģđĚĞ ĐĜčĐĘ ĕđĔĕč .ěĘĐĘ ĐČĤĜĥ ĕĠėĥ ĦĤđģĕč .‫עבודת דוקטור‬ :ęĕĤĚđČ ęĐĥ ęĦđČ ĞĚĥ .ĕĘĕĘĥ ĦĠđĚ ęĕĎĕĢĚĐ ĦĤđģĕč ĕĤđĠĕĝč ĞđďĚ ?ĕčđĕē ĦĠđĚ ĦĎĢĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĚđď ĔģĠČ ĎĕĥĐĘ .ģĕēĤĚ ČđĐĥ ğČ .ĦĕĜĔĥĠ Đčĕĥē ĦđĞĔđ ČĔē .ĐĚĕĚĦ ęĦĜđđėĥ ęĐĚ ģĕĝĚ đĒ ęĞĠč ĞĕĎĚ ČđĐ ěĐĕĘČĥ ĦđĤđĚēĐ ĦđĜģĝĚĐ ĘĞđÅ :ĦđĔĥĠč ĕÃĥĤ ĥĤĕĠĥ ĕĠė) đĚĢĞ ĕĠĘė ĦđĜđđėĚ .ĦĕčđĕēĐ ĘĕĘĥĦĐ ĦđĚď ĦĕĘĎĜ ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝĚ ďđčėĐ .ĐĥĕČĐđ ĐČĢđĦ ČđĐ ČĔēĐĥ ēđĔč ČđĐĥ đČ .(ĤĥĎĐ ĦĤđģĚ đČ) ÅġĞĐ ěĚ ĦďĤĘÅ ĕĕčČĘ .ĦđĕđčĤĦĐ čđĤ Ęĥ đĒĚ ĐėđĠĐ ĖĤď ęĕĚėē đčĢĕĞ ?ęĕĕčđĕē ęĕĤđčĕĎ ĦđĎĕĢĚĐ ĦĜĕĕĠČĦĚĐ ĦđĚď đĒėĤĚčĥ ĕĤđĠĕĝ ęĘđĞ ęĕĘĞđĠ đėđĦčĥ ęĘĥđĚ ČĘ ęĘđĞ ĎĢĕĕĚ ĐĕĦđĥĘđēč ĐĥĘđēĐ .ĐĕģĕĒēĚđ ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘė ĐĐđčĎĐ ĦĕĚĢĞĐ ĦĜėĝčđ ĐđđĜĞč ģĤĠ ęĚĢĞ ĦČ ęĕďĚĘĚ ęĐ čđĥđ ĐĘĐđČč ęĕĜđĠĝĘ Čģđđď ęĦĞďĘ ĦčĤđČĐ ĐĤĐđĕĐ ęĕĚėē đčĕĢĐĥ ĐČĤĚč ęĜģđĕď ĦđĠģĦĥĐ .ĦĚČ Ęĥ ĦđďďđĚĦĐ ĤďĞĜđ ęĕĚĦ ěĐĕĘČ ĝēĕĐ ĖČ ĕĤđĠĕĝĘ ĐĘČ ęĕĥĞĚ ęĕďďđĤĚ ĕĔģďĕď ĐĔĞĚ ĦēĦ Ęĥ ĕĝĕĝč ĖđĜĕēĘ ęĜĚČ ęĕĠĕ ęĐĥ .đĚĢĞ ĘĞ ęĕĚėēĐ ęĘđĞ Ęĥ ČđĐ ĐĐđčĎĐ ęĦđĞďđĚđ ęĕĚėē Ęĥ ęĦđĘďĎ ĤĕēĚĥ .ĦđďĚĞ .ęďĚĞĚ ĤēČ ĕčĥ ĦėĕĘĐĚ ęĚĢĞ čđĥ .ĦĕĚĢĞ ĘĞĠ ĦđĘĠĥđ ĦđĜĔģ ĖđĦĚ ČĘĥ đĘ đĤĕĐčĐč .ěđĘĥĕėĐ ĦđčģĞč ĐĔĤē .ĐĘĎĚđ .đĜĞđ ĞđĜĢ :ęėēĐ Ęĥ ĦĕĘČďĕČĐ ĦđĚďĐ đĜĕČđ đĦĘđĒĘ čĕďĜ .ĐčđĤĚ ĐēĤĔ Ėė ęĥĘ ēĤđĔ .(ČÃĞ čĜ Đėđĝ .ĦđĕĘČďĕČĐ ĦđĜđėĦĐ ěĐ ĐĘČ ęČ ĤđēčĘ ĞđďĚ :ĖĤďĐ ĦĘČĥ ČĕĐ ĐĘČĥĐ .đĜĕĦđčĤ ęĐ ęĐĕĤđčĕĎĥ ĐĘĕĘĞĐ ęĕĤĝĚĜ ĐĘČ ĐĘĕĘĞ ĕĤđĠĕĝ .ĤėđĚ ĤđĠĕĝ ĦĎĢĐč ęĕĞđďĕĐ ęĕĚėēĐ ěĚđ ĕĞĕčĤĐ ĤđďĐ ěč ĕĘčč ČĤđĚČ ĘĞđ đĚĥ ĘĞ ĐĜđėĚ đĘđėĥ .đĘĥ đĤĢĕ ĕĤĠ ČĕĐ ĞĝĚĐ ěđĜėĦ ĦĞĕĚĥ ĐĘčē ĐĥĞĚĘ đĦđČ ĦēĘđĥ ĦČĒ ĦČėďĚ ĐčĥēĚ ĘĕĢĚ ĕĘđČđ .đĚĢĞ ĦČ ČđĐ ďĕĚĞĚ đčĥ ĤđČč đĦĘđďĎ ĦĎĢđĚ ģđĕďč ěČėĥ ČĕĐ ĐĔđĥĠĐđ ĐĤĥĕĐ ĘĘĥ ĦČ ēĘĠĘ ēĕĘĢĚ ČđĐ đčĥ ęđģĚč .ěĜėđĦĚĐ ĐĥĞĚĐ Ęĥ ĦĞĜĚĜ ĕĦĘč ČđĐđ .đĕĕē ĦČ ĝēĕč ĦĚĕĕģĦĚĐ .ĦđĜđĕĘĞĐ ĦĥđēĦđ ĦđĕđĚď ĦđĘĎĚĥ ĦĕĤĝđĚđ ĦĕĥĎĤ ĦđĚĕĔČė ĐĘđĞĐ ĦđĚďĘ ďĞčĚ .đĘ Ēč đČ đĕĘĞ ČĥĜĦĚ ěĚ đĘĕďčĐĘđ ĕĦďĐ ĤģĕĞĐ ĦČ ĦđĐĒĘ ĞďđĕĐ .ĤĢĕĐ Ęĥ đĦđĐĚčĥ ĐģĕĔģĘČĕďĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĕĔĤĠĐ đĤđĠĕĝĚ ĦĎĤđēĐ ĐĤĕĚČ Đč ĐĜđĚĔ .ęĘđĞ ĕĕčČ Ęĥ đĤĢĕ ēĦĠČ ęĕĚėē Ęĥ ĦĤđģĕčĐ ęĘđĞ ĦČ ěĕčĐĘ ĕďė .ĐĐĒ ĐĕĢČđĔĕĝč đĤĢĕč ďĚđĞ ĐĕĐ ČĘ ČđĐĥ ĐČč ĤđĠĕĝĐ ğđĝč ĕĚĕĜđĜČĐ ěģĒĐ Ęĥ đĦĞĠđĐ đĤĥĠČĕ đĕĤčď .ÃČčĤđ ĕĕčČ ĦđĕđđĐà đĤčē ęĥ :ĦēČ ĐĥĕČĘ ĤĚđČĥ ďēČ ĥĕČ ĞĚĥ ĕĕčČ ęĥĕĤĠČđ ĖĘČ :ĤĚČ .ĥđĜČ ĦđĥĘđēđ ĦđđČĦ .ĐėđĤČ ĖĤď ęĐĕĤđēČĚ ďĞđĢđ ČđĐ ęĞĠĐĥė .ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĦĜđėĦč ęĕĤđĠĕĝč ĦđĘĎĦĚĐ ĦđĕĜĕĕĠđČĐ ĦđĥĘđēĐ ěĕč ĐĤĐđĕĐ ĦČ .ĖĤďč ĖĘĜđ ęĕėĥĜ ĤēĚ .ęĐĕĤčďĘ ĐĕĕĜĥĐ ęĞĠč ĕĕčČ ěĕĒČĚ .ďčč ďč ďđČĚ ĐĐđčĎ ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč ĐĜĕĎĠĚĐđ ĕĕčČ Ęĥ .ĐĜđĥČĤ ĐĎĤďĚĚ ĕĤĝđĚđ ĕĦď ĐĥĞĚ ĐĚĢĞĘĥė ĐĘČ ęĕĥĞĚ .ĤđĝĕČĚ .‫אילן‬-‫ אוניברסיטת בר‬.ĤĞĔĢĚ ČđĐđ ĤĥĎĐ ĦĤđģĚ đĚĢĞ ĐĘĦđ ĘđďĎ đĤĢĕ đĤčēĚ ĘđďĎĐ Ęė :đĘ ĐĜĥđ ďēČ ěģĒ 1 .‫גיבור‬-‫שלא כאנטי‬ ‫ ושלא‬.ĖđĚĜ .ČĔđē .đĦđčĕĥēđ đģĚđĞč ĒĕĤĠĐĘ Đĥģĥ .ďđčėĐ ĦĠĕďĤ ĦČ ĦđĜĚĘ ĤĥĠČ ĐĘČ ĐĚďĜĥ ĐĚ ĦČ ğČ ęĕĦĞĘđ .ĐĤđĦč ĦđĘďĎ ĖđĦĚ Čģđđď ČĘČ .ďđĚĘĦĐđ ĐĜĥĚĐ ĐģđĚĞ ĐĜčĐ ĖđĦĚ ĤđďĘ ĤđďĚ ęĕĤĠđĝĚđ ęĕĤđČĕĦč đČ ČĚĘĞč ĦđĕĥĞĚč ĤčđďĚ ěĕČĥ .‫של סיפורי הצדיקים‬ ‫סיפורי חז”ל על‬ ‫עצמם מעצימים הן‬ ‫את האמונה באדם‬ ‫והן את הפיכחון לגבי‬ ‫ המודל‬.ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤģĕĞč .ĦĕĎđĘđČĦđ ĦĕĤĝđĚ ĘÃĒē Ęĥ ęĦĤĕĢĕ ĦČ ĐĜĕĕĠČĥ ĦđĤēĐ ēđĤ ĦČ ĐĤĚđĐ ęĐĘĥ ĦĚČĐ ĦĠĕďĤđ .‫המודרני‬ ‫כגיבורים הסינתטיים‬ .ĕĜēđė .ĦĘđĒĘ .2ĤēČ ęđģĚč ĐčēĤĐč ĕĦģĝĞ ęĐĚ ęĕčĤč ĐĞĕĠđĚđ ĐĤđČėĘ ĕĘĕĘĥ ĤđČč ęėēĐ ĦđĚď ĦĎĢđĚ .ęďČč ĕĦđĐĚ čĕėĤĚė ĦĤėđĚ ĦĕĥđĜČĐ .ĐĘČė ęĕčĤ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĤđĠĕĝ .ĦĕĦđčĤĦđ ĦĕėĤĞ .ĞĤĐ ĤĢĕĐ Ęĥ đĘďđĎĘ Ĥĥĕ đĕĤđĐĤĐ ęĕČčđĚ đčĥ ĥĤđĠĚĐđ ĕđĘĎĐ ěĠđČĐ ĞĕčĢĐĘ ČĘČ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ ĤĠĝĚĐ ĕďĕ ĘĞ ĕĕčČ Ęĥ ĦĔĘēđĚ ĦđĜėč .ĐĥĘđēĐ ĦđďđģĜ ěđģĕĦ .ĕĕčČ ČđĐ đĤđčĕĎĥ ĐĥĞĚ .ęēĦĠĘ ĦĞĐ Ęė ġčđĤĐ ĤĢĕĐ đĦđĚď ĦďĚĞĐč ģĠĦĝĐ ČĘ ĕĘÃĒēĐ ĤđĠĕĝĐ ĤĠĝĚ ĕĕčČĥ ĕĠė .ČďĕĤĎ ęĕĕĤđĔĝĕĐ ęĐĕĤđĠĕĝđ ĦĠđĚ ĦđĕđĚďė .ĦđĞčđģĚ ęĘđĞ ĦđĠģĥĐđ ĦđĝĕĠĦ ĦČ Ęđė ęďđģ ęĕĚėē đĤĕĐĒĐ ĦĒĚđĤĚĐđ ĦĎĢĕĕĚĐ ęĦĝĕĠĦđ ęĦĤģđĕ .ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč ĤđčĕĎ ĦđĚď ĕďėĘ ęĕĥčĎĦĚ .ĐĞđĔ ęďČ Ęĥ đĦđĚď :ĐĞĕĦĠĚ ĕĜĕĕĠđČ .ĦĕĤĝđĚđ ęďđĝĕč ęĕĕĦĤđģĕč ČđĠČ ęĐ ÅęĕĚėē ĕĥĞĚÅ ČĕĐ .ĕĥĕČĐ .ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĤđčĕĎ ďđČĚ ěėĦĕĕ ĖČ .(ĕĚĢĞ=) đĚĢĞ ĦČ ďĕĚĞĐĘ Ęđėĕ (ĕĦĕĕĐ) Čč .ęĕĚėēĐ Ęĥ ęčĤģč .ĤĢĕ ĘėĚ ĦđĘĞĜė ĦđĎĢđĚ ěĐ ĤĥČč ģĤ ĦđĜĕĕĘđĘ ĐĒ ĎđĝĚ ĤđĠĕĝ Ęėč ęĕĕģĘ ġĚČĦĦ .ĐĤđĦ Ęĥ .Đčđē ğėĘ ęĚĢĞ ěĕď ĦČ ĦđĔĐĘ À ęĕĚėē ĕĤđĠĕĝ ĦđČĚĚ ďēČ ČđĐ ĐĒ ĤđĠĕĝ ęĐčĥ .ČĔēĐ ĦđčģĞč .(ĐĒ ĕĦĕĕĐ ĕĜČ đĘĕČ=) ĐĒ ĐĕĐ ĕČĜđĥ ĖĘĐ .ęėēĐ Ęĥ ĖđĦĚ đĕčĤģ ďĞ ĤđďēĘ .ĐĘđė ęĕĚėēĐ ĦĤčē ĘĞ ĦčĝđĚĐ ĐĘĕĘĥĐ ĖĤďč ęĕĚėēĐ ĦđĕđĚďĘ ēčĥ ĐČđĤĐ .ĦēĦđĠĚĐ ĦĕĚĢĞĐ đĦĤđģĕč ĘĞ ĦČ ĕĕčČ ďĕĚĞĚ ĐčĕČėĚđ ĦčģđĜ ĦĕĥĕČ ĦĤđģĕččđ .đēģĘ ĕĞĚđĥ ĘĐģĘ ĦĠđĚĐ .ČĔēĐ ěĚ ĐĥĕČĐđ ĥĕČĐ ĦČ ĘĕĢĐĘ đĦčđēė ęĐĕĤēČ čģđĞ ČđĐ .ĕĜĔĥĠ ēčĥ (Ãęĕĥđďģ ĕĤđĠĕĝÃ) ĕĠĤĎđĕĎĐ ĐĥĞĚ ęĐ ĖČ ęĕďĘĕĐ ĐĕĝģĘĠĤĚ ĘĤĔđĜĚđ ĐčĕĥēĐ ĤđĎĦČĚ ğē .ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĤĦđĕč .ČĔē ěđĜėĦĘ ĐČđĤ ĕĕčČ .ęĦđĐĚčđ .ĘÃĒē Ęĥ ĤĕĥĞĐ ĐďĎČĐ ęĘđĞ ĖđĦ ĕĤđĠĕĝ .ĦđČĝĤĠ ĥđĘĥ ęĐĕĤēČ ĖĘĐ .ĤĒĐ ĥĕČĐ Ęĥ đĚđģĚč đĚĢĞ .ĐģĕĔĎđĘđĠČč ĐĤďĞĐđ ĘĕĘė ĔĞĚė ĐĎđĚĜ ĦĕĚĢĞĐ ĐĕĜđĤĕČĐ ĦđĠģĥĐđ ĦđĜēĚ ĐĢđē ĕĤđčĕĢĐđ ĕĦđĎĕĐĜĚĐ .ČĕĚēĐĘ ĐďĞđĜ ČĘ đĤĢĕĥ ęĕĤđĠĕĝč ęĚĢĞ ĕĜĠč ĦĕėĤĞ ĐĘĕĠĜĚ ĐĤĐĒČ ĤđĤĚĦ čĕĢĐĘ ĐčĤďČ ČĘČ .ĘĥėĜ .ĕėđĜĕē ĕĘėĘ ęĕĤđĠĕĝĐ Ęĥ ęĦėĕĠĐ ĦđĤĚĘĥ ġĚēđĚ ĕĤģĕĞĐ ĤĝĚĐđ ĐėĠĐĦĜ ęĕĤĢđĕĐ ĦĚĎĚ .ĦĕĜēđĤ ĦĕĦĥĦ ęĜĚČ ĦđĤĢđĕĥ .ĐĕĕģĜ ěđĥĘ ĖĤďė .ĕđĦĕĠĐ ĕĜĠč ďĚđĞ ĐĕĐ ČĘĥ ĕĤĐ À đč ĤčđďĚ ęĞ đĦĞďđĦč ĐčĐčĐĥ ÅĤđĝĕČÅĐ ĦĤŅĜĥ đĕĥėĞ ěĕčĚ .ęĕĚėēĐ ęĕĎĢđĚ Ėė ęđĥĚ .ęĕĤĢĕ ĘĞč .ĕĘčč) đĜĚĕĐ ĥĕČĐ Ęĥ ęĞĝĚ ěđĜėĦĘ ĐĞĕĚĥ ďĞ ČđĐ ĕĕčČ ďĞ ĐĕĐĥ Ĥđčĝ ĕĕčČĥ ěčđĚ đĦčđĎĦĚ .đĦĞď ĦČ ēĕĜĚ ĕČĘĠĐ ěģĒĐ ģĤ .ěčĕčĝĥ ęĕĥĜČ ĕĠĘė ęĕĚėēĐ .ĕĎČĤĔ ēĤđČč .ĦđĞĔĐ :ĐĤĢģčđ .ěĎ-ĦđďĎČ ěĕĚė ĕĦďĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕģĘēč ęĕĝĠĦĜ .ęĕĚĘĥđĚ ČĘ ęďČ ĕĜč ěđĘĥĕėĐđ .ĕďđĐĕĐ ĖđĜĕēč ďđĝĕ ěčČ ęĕđđĐĚ .ďđčėĐ ĤēČ ČđĐ ČĘđ đĕĤēČ ğďđĤ ĦĕĤĝđĚđ ĦĕĥđĜČ ĦđĥĕĎĤ ĘĞč .đĒ ĐĝĕĠĦ ĕĠĘ .ĐĤđČėĘ ĕĘĕĘĥđ ĖĕčĚ ĤđČč ĕĕčČ Ęĥ ĐĤĤģĦĜ ČĘđ .ĐĜĐđ .ęĕĕĥĕČĐ ĐĜĎĐĐ ĕĜđĜĎĜĚ ĦČđ ęĕĤēČĘ ĝēĕč đĦđĞĔ ĦČ ĦđĐĒĘđ ĦĕĘĔđĔ ĦđĜė ĕđĢĚ ęĥ .đĦďĤēĘ .ĕđģĕēĘ ęđģĚč .ĕĦđĤēĦ ĦđčģĞč ĦĥďđēĚ ĐĜčĐč ęĎ ĦĜĕĕĠđČĚ ĦđĚďĐĥ ĥĕ ĐčđĥĦč ĐĤĒē .ĐĘĥėĜ ĦĤđģĕčĐ ĖĤĞ ĦĘēĜĐ .đĦĘđďĎ ĐĕđĢĚ ęĥ À ČĔēĘ ĦĕĥĕČĐ đĦĕĕĔĜ čđĤĘ ęĕĤĐĚĚ ęĜĕČĥ .ĤđĠĕĝč đĤĢĕ ĘĞđ đĚĢĞ ĘĞ ďĕĞĚ ĞĤĐ ĤĢĕĐ ĦďĕĚ ĘĞ ĦĥĤđĠĚ ĐĞĕčģ ēĝĕĜĥ ďĞ đĦĞď ‫ הסיפור מופיע במקור בארמית וישנם כמה שינויי נוסח בין‬1 .‫חולשותיו‬ ‫שפיתחו נועד להגן‬ ‫על בית המדרש מפני‬ ‫היהירות והקיבעון‬ ‫האורבים לו‬ ‫שמואל פאוסט‬ @ ěđĘĥĕėĐ ĦĠđĚ ĦĕĦĢđčģ ĦĕĚĢĞ ĦĤđģĕč ČĕĐĥ ."‫ "תופעת הביקורת במעשי חכמים מן התלמוד הבבלי‬2 ‫ תש”ע‬.ęĕĤĢđĞ ęĐ ĤĥČė .

(ÃÅĕĘ ĘđēĚ ĖĘ ĕĦĕĜĞĜÅ :đĘ ĤĚČ .đĘ ĤĕĒēĐ ČĘđ ĕčĤ ĖĕĘĞ ęđĘĥ đĘ ĤĚČ ĤĚČ ?ĖĦđĚė ěĕĤĞđėĚ ĖĤĕĞ ĕĜč Ęė ČĚĥ .ĤĒĞĘČ ÅĤ đĜčđ ĕēđĕ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĤđĠĕĝ ĞĕĠđĚ .ęĚđĕ ĦėČĘĚč ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ ĦĕĠĕĢĠĝĐ đĦđĕĥĕČ ČĘ .ĐĤđĦč ĕđĔĕčĐ .ĦđĚĘđĞĐ ĕĜĥ ěĕč đĘĢČ ĤĢđĜĥ ěĚďĒĜĥ ęďČĘ ČĤđģ ČđĐ .(čÃĞ :ęĚĞ ĕĜč ęĞ ęĥĎĠĚđ ĦČ ĤđĠĕĝĐ ĒėĤĚč ČđĠČ čĕĢĚ ĕĦĤđģĕčĐ ĘďđĚĐ ĦđďďđĚĦĐĐ ĕĐĚ ČĕĐ ĐĘČĥĐđ .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘĚ ĦĞčđĜĐ ĤČĥĕĐĘ ĐĘđďĎ ĐēĚĥ ēĚĥ ĐĕĐ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ ĘģĦĕĐĘ ČĘđ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ęĕĠĕĐđ ęĕČĥĕĜĐ đĕĐčĎč ĤČĥĕĐĘ ęĕĤėčĚ đĕĐ đĜčđ ĕÃčĥĤđ .ďđĚĕĘĐĚ ĞđčĜĘ ĐĤđĚČĐ ęĕĚėēĐ .đĥđĚĕĚ ĦČ ĦĥčĥĚĐ đĘ ĦĕĜđĢĕē ĦđČĕĢĚč .(‫א’ ליפסקר ור’ קושלבסקי )עורכים‬ .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ČĥđĜĘ .ĐĐĒ ĞģĤ ĘĞ ěĐ ęĎ ĦđĤĥđģĚ ĦĘđĒĐ ĘĞ ĦđĜđĕĘĞĐ ĦĥđēĦđ ĐĤĐđĕĐ ęĎ .ĦĕĥĞĥ ĐĒ ĕĘė ĤĞđėĚ ĐĚė ĕĜČĥĞĥ ěĚđČĘ đĐĕĘČ Čč .ĐĞĦĠĐĐ ĐčĤĚĘ .ĕĜēđĤĐđ ĕĒĕĠĐ .ĕČďđđč ęĕĕĥđĜČ đĘĘĐ ęĕĘĥėĐ .ďđčėĐ ĦĠĕďĤ .ęĘđĞčĥ ęĕĤĞđėĚč ĥĤđēĐ ęĞč ĥđĎĠĘ ČĘđ ĐĤđĦ ďđĚĘĘđ ęĐĕĚĕ Ęė ĐĤĞĚč ĐĘČ ĦđďđģĜč ģđĕďč .ĐĘČėė ęĕĚėēĐ Ęĥ ęēĦĠĘ ĕĤčďč ĦĕĒėĤĚ ĐĚĦ ČĕĐĥ .ĕĜĥĐ ĤđĥĕĚčđ .ĐĤđĦ ďđĚĕĘ ĦđĞĢĚČč ĐÃčģĘ ěđĞčĕģč .ęĕĐ ĦĠĥ ĘĞ ęĕĞĜ ĘđĕĔĚ đč ĐĜĐĜ ğđĎĐđ ĐĤđĦĐ đĦĥĕĘĠĘ đĕĜĕĞč ĐĘđĥĚ đĒ ĐĕĤđĔĕĤĔĘ ĤĞđėĚĐ ĦĤĕďē ęĘđė Đčĥ ĐĔĜĘĠĚ ĞĕĎĐ ĐČĤĜėĥ .ęĕĞĤđĒđ ęĕĥĤđē ĐČĢĕ .ęĕĥĜČĐ Ęĥ đĕĜĕĞč .ěČė ĤģđčĚĐ ĐĤĐđĕčđ ęĦĘđĒĘ ĦđĚĕĔČč ęĕĚėēĐ ĕĜĥ đģĘ .đČĢĕ ?đĦĤĕĒĎ ĐĘĔčđ Ĥĝĕģ ĦĚĥ ěĕģĝđĞđ ęĘđĞ ĕĕē ęĕēĕĜĚ :ĤĚČ .Đĥģ ĦĕĚĢĞ .ěĦĞĕčĜ ĤđģĚĘ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ęĢĞ đČ .’(‫על היחס שבין ה’תורה ל’עולם’ בסיפור תלמודי )תענית כ ע”אע”ב‬ ‫ מחקרים‬:‫ מעשה סיפור‬.ěđČĠĕģčđ ĕėĤĞ ęĕĜđđėĚ ěĐĕĘČĥ ĦđĤĔĚĐ Ęĥ ĦĔĘēđĚ ĐĢĚēĐ ĞĕĜĚĘ ęĕėĠđĐ ńďđĚĕĘđ ĐĤđĦĐ ęČ .ÅęĦČĢĕ ĕĚĘđĞ čĕĤēĐĘÅ :ĐÃčģĐ Ęĥ ęĕĕĘĚĝĐ ęĕĥďđēĐ ĤĥĞ ęĕĜĥ .ęđĕĚđĕ ĕĥĞĚčđ ęĕĕĥđĜČ ęĕČĥđĜ Ęĥ ěđđĎĚč ü ĐĤđČėĘ ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝ .Ę-ČĐ ĘđĚ ĘČ .ĤĦđĕ ĦđčĤģĦĐ ĐĒ ĐĤģĚč À ĘČďĕČĐ Ęĥ ČĘĚĐ ĥđĚĕĚĐ ČĔčĦĐĘ ĐĘđĘĞ .ĤĦđĕč ĤĞđėĚ ĐĕĐĥ ďēČ ęďČ đĘ ěĚďĒĜ .ĦĞĜĚĜ ĕĦĘč ģĤ ČĘ ČĕĐ ěđĘĥĕėĐ ĦĎĢĐĥ ĕĤĐ .‫המספרים‬ ‫ אין‬.ĤĦđĕ .ęĜĐĕĎč .ĐčĤĐ :đĘ ĤĚČ .ĦđĞĤĠĐ ĦĘđĔĜ .ÅğĤĥĜ .ęďĕĢĚđ .ěđĘĥĕėĐ ĦđĞĢĚČč ĤčđďĚ ěĕČ ęĦĝĕĠĦĘ .ĤĦđĕč ğĕĤē ĕđĔĕč ČđĐ .ěđĞĚĥ ĕčĤ ĦđēĜĐ ęģđĝĕĞĘ .ĐĚĕģ ĕĜđĜĕĎĘ ęĕĕđČĤ ĐĕČĥĜĥ .ĐĚĕĚĦ ÅęĕĚėē ĦĜđĚČÅ Čģđđď ĦĜėĦĝĚ ęĕĚĎĠ ĦĤĝē ĦđĚĘĥ À ĐĒ ĐĤģĚč ęėē-ďĕĚĘĦ .ĘÃĒē ČĕĐ .ĐĤĞĚč ĐĜĥ ĕĥďđē ĐĤĚČđ Ęđģ Ħč ĐČĢĕ .ÅęĕČĔđē đČ ęĕĞđĔ ęĕĦĞĘĥ .ĐĘ ęĕĠĦđĥ ĦĤđģĕčĘ ĦĠĝđĜ ĦģĐčđĚ ĐĚĎđď ČđĐ ĤđĠĕĝĐĥ ďčĘĚ đČĔē ĘĞ ďĚĞĥ ĞĎĤĚ ęėēĐ ĤđčĕĎĐ Ęĥ ĦčģđĜ ĦĕĚĢĞ ēĔĦĥĜđ ĤđĚēĐ ěĚ ďĤĕ ČĔēĥ đĚĢĞč Ğďĕĥ ěđĕėđÃ) đĦēĕĦĠĥ ĕĤĐ .ęĕĤĠĝĚĐ ĦĝĕĠĦč ĕĘČďĕČĐ ęČđ .ġđčĕĥĐđ ğđĝĕČĐ .ĦđĥĘđē ĕĘĞč .ĕčđĕēĐ ĦĠđĚĐ !ěđĘĥĕėĐ ĤđčĕĎĐ ĦđĚď čđĢĕĞ ĦđĞĢĚČč ĎĕĢĐĘ ęĕĥģčĚ ĐĘČ ĤĦđĕč ĦĕĔĚĤďĐ ĐĎĢĐĐ ĤĥČė .ĦģĝđĠ ĘđďĎĐ ęďČĐ Ęĥ đĦĎĢĐ .‫.ÅęĘđĞ ĕĕēÅ ĐĜėĚ ČđĐ đĦđČĥ .ĦĕĎđĘđČĦ ĐĝĕĠĦ ěČė ĦēėđĜ ĤĦđĕ ģđĚĞ ďčđĤč ĝēĕč đĚđģĚč ęďČĐ ĦČ ĐčĕĢĚĐ .ĐėĠĐĚĐ ĦČ ĘĕĢĐĘ ĦđĠđģĦĚ ĦđĤđĝĚ Ęĥ ěđŅĎĚ ğĝđČ ęĐ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĘđČđ .ĦđĐđĘ-ČĘ .ĦđČĕĢĚĐ ĦčĕđēĚ ČĘČ .ĦđĞĔč ĥđĚĕĚĘ ĦĕĥđĜČĐ ĐĠĕČĥĐ .čĤĐ Ħĕčč ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ęĥ ęĚđĤĚĐđ ČĥĕĜĐ đČĕĥč À ęĞ ĦĔĘēđĚ ĦđĎĒĚĦĐđ ĦđďďđčĦĐ ĦđĜĥ Ęĥ ěČĕĥčđ Ĥđē ęĕčģĜĚđ ĤđĠĕĝĐ ĕĤĠĝĚ ęĕČč À ĦđĜđĕĘĞ ĦđĘėĥđĚ .đĚđĕģ ĦČ .ĘđďĎĐ ęďČĐ Ęĥ ĎđĢĕĕ ČđĐ ĐĘČ ĖĕĤďĐĘ ěĐĘ ěĦđĜ đĜĕČđ đĕĦđĥĘđē ęĞ ďďđĚĦĚđ ĞďđĚĐ ģĝđĠ ĕĦĘč ģčČĚč ĕđĢĚđ ĤĎĦČĘ ĐĜĞĜ ČĘČ .ğĤĥĜ ęĐĕĜĕĞ đĜĦĜĥ ęđģĚ Ęė !ĐĞĥ ĕĕē ?ęĦČĢĕ ĕĚĘđĞ čĕĤēĐĘ :ęĐĘ ĐĤĚČđ Ęđģ Ħč ĤĥĞ ęĕĜĥ đčĥĕđ đėĘĐđ đĤĒē !ęėĦĤĞĚĘ đĤĒē ęĕĞĥĤ ĔĠĥĚÅ :đĤĚČ .ĕĘččč .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ĐĚĕĥĚ À ěđģĕĦč ĖĤđĢ ĥĕĥ ĕĤĐ .ěģđĦĚĐ ęĕĤđĠĕĝĥ ĕėđĜĕēĐđ ĕėĤĞĐ .ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĕĜč ęĐ ęĕĚėē ęĎÅ ēĝđĜč ĦĕĘČĜč ĐĜĞĔ ĐĜĕČ .ěđģĕĦĐ ēđė ČđĐ đďĕč ěĦĕĜĥ ēđėĐ .ĦĔĘēđĚ ĐÃčģĐ Ęĥ đĚĘđĞč .ęĘđĞĐ ğĤĥĕĕĥ .’‫ ’היה שמח שמחה גדולה‬:‫ בנוסחה אלטרנטיבית‬4 ‫ סיפור האגדה – אחדות של תוכן וצורה‬.ĞĤđĒđ .ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĤĠĝĚ ęĐĕĘĞ đĘĔĜ ĐĦđČĥ ‫הדמות‬ ‫המתמודדת היא‬ ‫הגיבור האידאלי‬ ‫בתפיסת‬ .ĦđĚĕđĝĚ ĐĕĕĜĠ ĦđČč ĦĘđĒĘ ĕĤĝđĚĐđ ĕĥĎĤĐ ĝēĕč ĦđČĕĎĥ .ĕĘččĐ ďđĚĘĦĐ Ęĥ đďģđĚč ĕđĢĚ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ČĥđĜ đĒ ĐďđģĜ .ęĘĥ đĜĕČ ęĘđĞĘ ęďČĐ .đĕĠđČč ĐĜčđĚė .ĦĕĚĢĞ ĦđĚĘĦĥĐđ ěđģĕĦ Ęĥ ĘďđĚ đĥģĕč ČĘ (ĦčČđėĐ) ĦđČĕĢĚĐ ĦČ ęĤČĦč ĘČďĕČĐ ĦČ ĤČĦĘ ęĕĚėē ĕĥĞĚ Ęĥ ęĐĕĤĠĝĚ ĦČ .ĦĕĜēđĤ ĦđĜģĕĤ đĞĚĥĚĥ ĕČĜĎ ĕđĔĕč .ęďČ :ęĕĚėē Ęĥ ĕĤģĕĞĐđ ĕĦđĐĚĐ ĐĥĞĚĘ ĦđģđĚĞ ĐĤđĥģ ęĐĥ ĐėĠĐĚĐĥ ęĕĐĒĚ ęĕĚėē .‫ להרחבה ראו יונה פרנקל‬5 :‫ הארז והרוח‬.ĐĠĕ .ďēČ ĤđĥĕĚč :ĦđĕĤģĕĞ ęĕėĤď ĦĜđėĦ Ęĥ ĐĦĎĢĐ .ęĕĤđĠĕĝč ĦĤģđčĚĐ .ĘđďĎĐ ęďČĐ ĦđĚď Ęĥ ĦĜĕĕĠČĚė ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĐĕĤđčĕĎ ĘĞ ĦĤĠĝĚĐ ĦđčĤĦĐ Ęĥ ĦĕĚĕĜĠĐ ĦĤđģĕčĐ ĦĞďđĚĐ ĦđĚďĐ Ęĥ ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐđ ęĕĘĥėĜĐ ĞĕĢĚĐ ĕĚĕĔĠđČĐ ĕđĔĕčĐ ěĐ ĐĘĥ ěđĘĥĕėĐ ĘČĕĢĜĔđĠĘ .ĦĕĜĤďđĚĐ ĦđĤĠĝč đĚė .ÅĘđģĐ ĦčÅ ĦđĞĢĚČč ĥĤđĠĚđ ĕďĕĕĚ ĕčĕĔĔĕĤđĔđČ ĐĕĢģĜĝč ĐđđĘĚđ .ĐĤĞĚĐ ěĚ ĐĕĕĜĥĐ ĐČĕĢĕč ĐĞĕģĥ À ęĕĚėē Ęĥ ĐĤđČėĘ ěđĕĘĞĐ ĘČďĕČĐ ĖĠĐĜ À ĐĤđĦ Ęĥ ĐĚĘđĞč .ĦđĕĜđĢĕēĘ ĦđĕĚĕĜĠ ěĕč 5.ěĐĕĜĕĞ ĕđĜĕĎĘ ĐėđĒ đĜčđ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ ęĦđĎĐĜĦĐ đĘđģ .‫ואם כך‬ ‫שהצגת הכישלון‬ ‫היא לא רק‬ .ěČė ĦĤģđčĚ ďēČė ęĐĕĜĥ À ĤđĠĕĝĐ ĖĥĚĐĚ ďĚĘĜĥ ĕĠė .ĐĘČč ČĢđĕė ĐĥĞĚĐđ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ Ħđčĕĥē Ęĥ .ĐĤđĦč ĦđĘďĎ ĘĞ ĦđĤēĦč ęĕđđĐĚ ĖČ .116-103 ’‫ עמ‬.đėđĦč đĦĤĕĦĝ ĦČ ĘĕėĚ ČđĐ .ĞĤ ęĥ ĦČĢđĐčđ ęĕĜĠ ĦĜčĘĐč ĦđĤĕĥĕ ĐčĕĝĐ Ęĥ ĐĦĘĘėĐ .ęĘĦĥĚĐ ęďČĐ ĦĠđĚč ČĘČ ęĘĥĐ ęďČĐ ĦĠđĚč .Đđđĥ ĐďĕĚč ĐĜđĥ ĦđĕĥĕČ ĕĘĞč À đĜčđ ČđĐ ĕĤĐĥ .ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞč ĦĕĒėĤĚĐ ĦĕĥĕČĐ ĐĕĕĔĜĐ đČ ĐĜđėĦĐĥ ĐĘĞĚ ĦđČĚĎđď ĦđĤĥĞ ĤģĕĞč ĦĤĥģĦĚ ęĕĤđĠĕĝč ęėēĐ ĦđĚď Ęĥ ĦĤģđčĚĐ ĦĎĢđĚ ğČ ęĕčĤ ęĕĤģĚčđ .ęďČĐ ĦđĚďĘ ĦĝēĕĕĚĐ .ĐĤĞĚĐ ēĦĠ ĘĞ ďĚĞđ ęĕĥĜČ đČĤ .ĦģĐčđĚ ĐĚĎĚ ĘĞ ĞĕčĢĚ .(‫בסיפורת היהודית )רמת גן תשס”ט‬ .‫ מופיע בשינויים מסוימים בכתבי היד ובנוסחאות הדפוסים השונים‬3 32 ĘđďĎĐĦčĥ ġđēĚĥ ęĘđĞĐ ĘĞ ĦČĒ ĦđĜđĕĘĞ ĦĥđēĦĘ ĕĥēđĚĐ đĜĦĜĥ ęđģĚ ĘėÅ :ġđēčĥ ęĘđĞĐ ĦďĚĥĐ ČđĐ ĐĤĞĚĘ .ÅęĜĐĕĎč ęĦđĎĐĜĦĐč ČđĐ ĐĘĥ ĐČĢđĦĐ ěēčĚĥ .đēģĘ ĕĞĚđĥ ĦČđ đĕĤđčĕĎ ĦČ ĤđĠĕĝĐ ďĚĘĚ ęĕģĝđĞĐ ĘĞ ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ Ęĥ ĦđĜđĕĘĞ ĦĥđēĦĘ ęđģĚ đĕĜĠĘ ęĕĕđČĤđ ęĘđĞĘ ęĕĥđĤď đĘČđ đĘČ .(ĦĕĚĤČĚ ęĎĤđĦĚ) !ęėĦĤĞĚĚ đČĢ :ęĐĘ ěđĞĚĥ ĕčĤ đģĝĞ ěĐčĥ ęĕĜĥ ĐĤĥĞ ęĕĦĥ ĤēČĘ ěĚ ęĕČĢđĕ ęĐ .ĤđĠĕĝĐ ĦĕĥČĤč ĐĘđďĎĐ ĐēĚĥĘ đĦđĎĐĜĦĐĘđ ĦĞďĐ ĦđēĕēĒĘ ĐčĕĝĘ ďĕĚ ĦėĠđĐĐ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěĕč ĦĕĞĚĥĚ ďē ĐģĕĒ ĦĤĢđĕ .ĦďďđĚĦĚĐ ĦđĚďĐ Ęĥ ğĦđĥĚĐ ĐĜėĚĐ .ĦđĤĕĐĕĐ ČĔēč ČĔđē ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤčđďĚ ěĕČ ĘčČ .ĐĞĕĤĒđ ĐĥĕĤē .ĔĘēđĚ ďđďĕčč ĐĤđĦč ĤĒĞĘČ ĕčĤđ ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęģđĝĕĞ .đĕĜĠĘ ēĔĦĥĜđ ĤđĚēĐ ĤĚČĦđ ĖĘĦĥ ďĞ ĖĘ ĘēđĚ ĕĜĕČ :đĘ ĤĚČ .ĐĤĞĚč ęĕĜĥ ĐĤĥĞ ęĕĦĥ đčĥĕ ĕēđĕ ěčĘ Ğĕďđĕ ĕĚ :ĤĚČ .ČģĕĤ ĐĒ ĕĘė ĤĞđėĚ ĐĚė ĕĜČĥĞĥ ěĚđČĘ ĤđĚČ :đĘ ěĚ ďĤĕ ČĔēĥ đĚĢĞč Ğďĕĥ ěđĕėđ !ĦĕĥĞĥ ĘđēĚ ĖĘ ĕĦĕĜĞĜ :đĘ ĤĚČ .ĔĘđč ďēČ ęđĕ Ĥďĝ ğĦđĥĚ ęčđĤĘ ĖČ ĦđčĢĕĜĐ ĦđĜėĝčđ ĦđĕđĞĔč ģđĕďč ęĜĕĕĜĞ ĦČ ęĕďģĚĚ .ÅĐĞĥ ĕĕēÅ ĐĜėĚ ČđĐ đĦđČĥ .ĘģĦĜ đĜĕČ ĕĦďĐ ĘČďĕČĐĥ ČĘČ .ĦđĤĕĐĕĐ ČĔē ěĕčĘ ĘĘė ĘČ ĦĕĜĠđĚĐ ĐĤĕĚČ đĒ . ועידו חברוני‬197-189 ’‫ עמ‬.ė) ĦĕĜĞĦ 3 :ěđĥČĤĐ đģĘē ĦČ ěČė ČĕčĜ .ĦđČĕĢĚč ĥĎĠĜ ČđĐ ĤĥČė đĕĠ ĘĞ ěĕČ .ĦĕĘĕĘĥĐ ĐĜēčĐĐ Ĥĝđē Ęĥ ĘĥėĐ ěĕčĘ đĜĕčđ .‫ ’הקנה‬.ĤĒĕĕē Ęĥ .‫לתפיסתם‬ ‫מדובר במופת‬ ‫האדם השלם‬ ‫אלא במופת‬ .ĐĤĞĚč ęĕČčēĜĐ đĜčđ ĕēđĕ ęČđčēĚĚ ęĦČĕĢĕ ĘĞ ĦĤĠĝĚĐ ĐģĝĠĐ ĐĕđĢĚ .ĐđđģĦ Ĥĝē ęĘđĞč ĥđČĕĕ ĖđĦĚ ďďđĚĦĚđ ďĕĚĦ ĘĥėĜĐ ęĕĤđĠĕĝč ęėēĐ ĦđĚď čđĢĕĞ .ęĕĤēČ ęĕĥĜČč ęĕĥĎđĠđ ĐĤĞĚĐ ĕĠĚ ĕĦĤđģĕč ĔđĠĕĥ ĤĤđĎ .ĕĚĕĜĠĐđ ĕĜđĢĕēĐ ĐĚČĦĐčđ ěđđĕėĚ .đĦđĚė ęĕĤĞđėĚ ČđĔēĘ đĘ ęĤđĎĐ .ĦĕĚĕĜĠ ĦĤđģĕč ĘĞ ďĚĘĚĐ .ČĤģĚĐ ěĚ ĦėĥĚĜĐ .ěĔģĐ ĥĕČĐ .đĐĥĘė ĕĠĕĢĠĝ ęėē ĘČ ČĘđ .đĕĜĠĘ đĦĞď :đČĔēĘ ęĤđĎĐ đĐĚ ĐĚĢđĞĐ ČđĘĚč ĐďĕĞĚ !ÃĐčĤĐ ĐĤđĦ ďĚĘĥ ĕĜĠĚà đĕĘĞ ĐĝĎ ĐĦĕĕĐĥ ĤđčĕēĐĚ ĦĞčđĜ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ ĦĕĜđĢĕģĐ đĦčđĎĦ .ĦĕĚĕĜĠĐ ĐĜđėĦĐ ďđĚĕĘč ĦđĜđĕĘĞ ĦđĘėĥđĚč đč ĦģĝđĞ ēđĤĐĥ .(‫)תל אביב תשס"א‬ .ĘĥėĜ ęĕĦĞĘĥ ĕĚė .ęďĚĞĚ ĦČđđĥĐĘ ęĕĔģđĜ ęĐĥ ĕđĔĕčĐ .ďďđč ęďČ Ęĥ ĕĥĕČ ĕĤĝđĚ ČĔēč ÅĐčĤĐ ĐĤđĦ ďĚĘĥÅ .ĐėĕĤĞĐ ĐĥĞĚ ĖČ .đĜĚĚ ĦĞčđĜė .ĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ĐĜđĘĥĕė ĦČ Đčđ ĐĜĕĚ ĐĘĕėĚ ĘČďĕČĐ ĐĐđčĎđ ĐĘđďĎ ĐĤĚđĕĐđ ĐĠĕČĥĐĥ Ęėė .ĐĤđĦĐ ĕďĚđĘ ĤčđďĚ ěĕČ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĤđĠĕĝč ĖČ .ĐĤđĦĐ ďđčėč ďĕĚĦ Ęėđ ĔđĔĕĢ ĦĞč ęĚĥ ĤđėĒČč ĐďĠģĐĘ .ÅČģĕĤÅ đĘ ęĞ ĕĜđĢĕēĐ ĤđĞĕėĐ ĦČ ĦĕčĕĔĕČđĔĜĕČ ĐĐĒĚ ČđĐĥ ęĘđĞ ČđĐ ěđĞĚĥ ĕčĤ Ęĥ đĚĘđĞ .ĦđĘĞĦĐĘ ĥģčĚĐ .ęĕĞĢĚČĐ Ęėč ĐĦĚĥĎĐ ĦĜėĝ ĐĘďĎ Ėė .ęĕĕĘĕĘĥ ęĕĥĞĚĘ .‫האדם המשתלם‬ ‫ הרי‬.ĦđĜđĥ ęĕģĝđĞ ęĐ .ęĚđĕ ĦďđčĞč đĜč Ęĥđ đĘĥ ģđĝĕĞĐ ěĕč ĐđđĥĚ ČđĐ đĕĤčďč .ĦđĕĘĕĘĥĐ đĕĦđĜđėĦđ đĕĦđĕĔĜ ęĞ ĐČđĤĐ ęĘđĞ ĦĝĕĠĦ Ęĥ ĐĎđĢĕĕ ČđĐ ĐĒ ĕĤđĠĕĝ ęĘđĞ ĕĦĘč ĦđďďđĚĦĐđ ĕĚĕĜĠ ģčČĚ Ęĥ ĦđČĕĢĚ ĘČďĕČė ĕĦĥč ęĕĚėēĐ ĕĥĞĚ ęĕČĔčĚ ĦČĒĐ ĐĚĎĚĐ ĦČ .ďđčĕĞĐ ğČ .ĦĘđĒč ĘđĒĘĒč .ĤđčĕĎ ĕĔĜČĐ ĦđĚď Ęĥ ĕĚĕĝĠ ĎđĢĕĕč .(čÃĞ-ČÃĞ .ęĕĚėē Ęĥ ęĚĘđĞč ěđĕĘĞ ĖĤĞėđ ĕĤģĕĞ ģđĝĕĞė ęĕĒēĥđĚĐ ĦĤđģĕčĐ ĕĢĕēĘ ĦĕĒėĤĚ ĐĤĔĚė ĦĞčģĜ ĐĚĢĞ ĐėđĤė .ĦđĚĘĥĘ ĐĠĕČĥĐ .ĝĤĐ Ęĥ ęĕĜĕčĚđ ęĕĜďđĞĚ đĜĚĚ ĦČĢĘ ęđģĚč .ĐĤĒ ĐďđčĞč ĦĘčđĎĐ ĐĐĘČĐč ĐĞđčĐ ĦČ ġĢđĠĘ ęĕďĚđĘĐ ĦĤčē ěč ěđĞĚĥ ÅĤ ĘĞ ĤĕĥĞĐđ ĖđĤČĐ .ĕĦďĐ Ęĥ ĐĐđčĎĐ ĦĕĤĝđĚĐđ ĦĕĜēđĤĐ ęĦĚĤ .ĦĕĘėĦč ĐĐĒ ĐĕĢčĕĔđĚč ęĐĘĥ ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ĦĞđčĚ ęĕČĢđĕ ČđĐ ĐĤđĦč ĕĘĔđĔĐ ģđĝĕĞĐ .ĐĞđčč ČĕĐ ĐĘČ ęĕĤđĠĕĝĚ ĦČĢđĕĐ ĦĕĦđĞĚĥĚĐ ĐĤĕĚČĐ čđĥēĘ ęĕĘđĘĞ đĜĕĕĐĥ ĕĠė .‫בלתי נמנעת‬ ‫אלא מחויבת‬ ‫המציאות‬ .ĤČĦĘ đĤēč ęĐ ěđĘĥĕėĐ ĦđĞĢĚČč .ĤĞđėĚĐ ĥĕČĐđ ĤďĎ ĘďĎĚĚ Ččĥ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤč ĐĥĞĚ ĦĠĥ ĘĞ ĘĕĕĔĚđ ĤđĚēĐ ĘĞ čėđĤ ĐĕĐđ đčĤ ĦĕčĚ ĐĤđĦ ďĚĘĥ 4ĕĜĠĚ đĕĘĞ ĐĝĎ đĦĞď ĐĕĐđ ęĕĐ .ĕĘ .ĤĒ ĤđĢĕ .ĦđĤđďĘ ĐĤđĦĐ ěĕĕĜč -ĔĝđĠ ĦđČĕĢĚč ĐĜđĥ ĕďđĐĕ ęĘđĞ čđĢĕĞ .ÅęėĦĤĞĚĘ đĤĒēÅ :ĦĕďĕĕĚ ĦđĜĜđčĦĐĘ ĦđĜĚďĒĐ ęĐ ĤĒđē ďđďĕčč ęĐĕĘĞ ęĕĤĒĎĜĥ ęĕĞĥĤÅ .čėĤđĚĐ ĤđĠĕĝč ĎĘ Ħčĥ) ĦĕĘččĐ đĦĝĤĎč .ĤĦđĕč čĥēĜĐđ ěđĕĘĞĐ ģđĝĕĞė ęĕĞđďĕ ęĕĤđĠĕĝ ĕĜĥ ĐĚĎđďĘ ēģĕĜ ĐĒ ĤĥģĐč ęĤđĠĕĝđ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ÅĤ Ęĥ đĤđĠĕĝ :ďđČĚ ęĕďĚĘĜđ ĦėĝĚč .ĦđďďđĚĦĐĐ ĦĠđĚ ČđĐ ČĕĐ ĒĕēĚĐĘ đĞčĔĚ Ęđėĕ ĤđĠĕĝĥ ĦđďďđĚĦĐĐ Ęĥ ĤđčĕĎĐ ČĕĐ ĦďďđĚĦĚĐ ĦđĚďĐ .Ėė .ęĐĘĥ ĤĦđĕč ĦđĤđĢĘ .Åĥďē ĤĥĞ ęĕĜĥ .ĐĥĞĚĘ ĦĠĕČĥ .

ĦđĜčČĦĚ ĦĤĢđĕĐ ĦđĜĥĤĠĐ Ęĥ ĐĒđĞĦĐđ ĦđĥďģĦĚ Ėėđ ďĕĚĦ-ĥďēĦĚĐđ ĕėĕĘĐĦĐ ěĕĕĠđČ ĦČ .ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěđĕĞĤ Ęĥ .ďĕĚĦĚ ĥđĠĕē Ęĥ ĐĕĎđĘđČĦ ČĕĐĥ đĚĘđĞ .ĦĠđĚ ĦđĕđĚď ĦđĞĢĚČč ĕėđĜĕē .ěĐč ĕđĢĚĐ ĦĚČĐ ěĕĞĤĎ ĘČ ĤđĦēĘđ ĐĝĕĠĦĐ ĦČ ĘĘė ďđĚĕĘĐ Ęĥ ĕĜėĠĐĚĐ ěđĕĞĤĐ ĕĤĝđĚ .ęĕčĢĞĦĚđ ęĕėĘđĐĐ .ĦĕĜčĤđē-ĔĝđĠđ ĦĕČđčĜ ĐĤđĦĐ ..ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘ ěđĕĞĤ Ęĥ ĐĕĢĒĕĔĚđĔđČ .ĐĤđĦč ģĝđĞĐ ęėē-ďĕĚĘĦė đēĦĠĘ ĦđčĢĕĜĐ Ęĥ ĐēđėĚ ěđėĜ ĘĞđĠ ČđĐĥ Ĥđčĝ ČđĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚč ĤđĎĦČė .ęĕĚėē ĤĝĚ ĦĤčĞĐĘ ĕĘėė ĦĕĜĔĥĠĐ đĦđĞĚĥĚč .ĕĔģďĕď ĦĤđģĕč ęĜĚČ ęČ .ęĕĕĦđėČĘĚ ęĕĎĕĝ Ęĥ ęĦđĤčĎĦĐčđ đĦđđĕĞč ĥģĕĞ ęĕČĔēĐ .ĐĞĥĘ ĦđĜđĤĦĠđ ĦđĕĜĥĤĠ ĦđģđĘēĚ .ęĕĚėē ĕĥĞĚ Ęĥ ģĐčđĚđ ĕĒėĤĚ ěĕĕĠČĚ ČĕĐ ęĕĚėēĐ ĕĥĞĚ .ĤčĥĚ ĦĞĥč đĥĤďĜĥ .ĦđĜčČĦĐ .ęĕĤđĠĕĝ ęĦđČ Ęĥ ęĐĕĜĞĚĜĘ ĕĤĐ .ęĐĕĘĞ ĎĕĥĐĘ .ĐĠ-ĘĞčĥ ěĚĒĐ ęĞĥ ČĕĐ ĐĜėĝĐ .ěđģĕĦĘ ĦďĚĦĚ ĐĞđĜĦĘđ ďđĝĕ ĦđĝĕĠĦđ ęĕĎĕĝ ĐĘČ ĦđĝĕĠĦ ĘĞĚ ĤĞĜĘ ĦĥģčĚĐ ĦđĕĜđĢĕē ĦđĠĕĘģ ěĐĚ ğĘģĘ .ĕĦČ .ęĕčĕĕēĚ ĦđĤđģĚ .ĥĤďĚĐ Ħĕč Ęĥ đĚĘđĞč ĦđĎĕĝĜĐđ ĐĕĢĒĕĔĚđĔđČ-ĐďĘ ĦđģĕĜėĔė ęĘđė ęĕĥĚĥĚ .ęĘđĞ ĦĠģĥĐĘđ ĐĜđĚČĘ ęĕĚėēĐ ďĕĚĘĦ Ęĥ đĕĜĒđČĘ Ęđė ĦĕĥČĤ ďĞđĕĚ ĤĝĚĐ .ĤĦđĕ čđĔĘ ęďČĐ ĦČ ĐĥđĞ ěėČ ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐĥ ěđĦĜ ČđĐ ďđĞ Ęė ěđėĜ ěđĒē .ďēČ ĤĝĚ .ęĕĘđĥėĚĐ .ĐĤđĦĘ ęĕĚėē Ęĥ ęĦđĜĥĤĠ ĦđĤďĎ ęĕĚģđĚđ ęĕĥģđĜ ęĕĘĘė ęĕĞčģĜ .ĐĕďĚđĘđ ĐĤđĦĐ ďđčė ęĦĤĔĚĥ ĐĤđĦĐ Ęĥ ĐĚđģĚ ęĢĞđĚ .ĐĤđĦ Ęĥ ĐďđčėĘ ČĘđ ĔĤĠĐ Ęĥ đďđčėĘ ĦđďčČĚ .ğĝđĜĐ ĤĝĚĐ ĘĞđĠ ĘĕčģĚčđ .ĐĘČč ČĢđĕėđ ęĕĕĚĕĜĠĐ ĘĞ ęĕĕĜđĢĕēĐ ęďĚĞĚ ĘĞđ ĐĤđĦ Ęĥ ĐĚđģĚ ĘĞ ęēĘĕĐĘ ĕďė ĦđĎĐĜĦĐ ĕĝđĠď ęĕĥčĎĦĚ .ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐ ĕĠđČđ ęėēĐ ĦđĚď Đčĥ ĐčĕĔģĠĝĤĠ ĖđĦĚ ĦđĜĜđčĦĐ ĦĚĕĕģĦĚ ĖĥĚĐčđ ĦĜėĝ ĕĐđĒ .ĦđĎĐĜĦĐ ĕĜĠđČ .ęĐĕĚđĤĞĚč ęĎĕĢĐĘ .ĐĤđĦ ĦĕĦďĐ đĦĞďđĦ .ĐėĠĐĚ Ęėė ĘĞ .ĕĦďĐ ďģđĚĐ đĒ ĐĦĕĕĐ .ĐĤčēč ĐĤđĦĐ ĕĚėē Ęĥ ĦČ ěĎĞĘđ ģĒēĘ ĕďė .ĐĠđĜĦđ ĐĚĢđĞ ĦčĤ ĦĒĞđĜ ĐėĠĐĚ .ěĐč đģčďĥ .ęĕĕĜđĢĕē ĤđĠĕĝč ęĕČĔđčĚĐ .ĥĤďĚĐ Ħĕč ČđĐ ĥďģĚĐđ ĐĜđĐėĐ ĕĤēČĥ ĦđĕēĐĘ ĐēĕĘĢĐĥ .ěđĒēĐ ęĕĕđĔĕčĐ ĦđĔĘĦĥĐ .ĘÃĒē Ęĥ ĐĕĎđĘđČĕĦĐ ĐĞčģ .ęĚĥ ĦČ ĤČĠĘ ČĘ ĕČďđ .ĐĕĠĘ .đĕĤđĠĕĝ đč đĤĢđĜđ đĕĦđďđĝĕ ęĚĢĞč đėĠĐđ đĘ ęĕĠĦđĥ đĥĞĜ ĦđĤđďĐ Ęėčĥ ęĐč ęĕČđĤ ęĐĥ Ęėė .ēėĥĕĐĘ ĦđĕĚĜĕďĐ .ĦđďĝĚĦĐĐ ĥĤďĚĐ Ħĕč ęĎ Ęčđĝ ģĕĦđ ďĝĚĚđ ěđĎĤČ Ęėė .ĐĜđĥ ĦĕĒėĤĚ ĐĚĎĚ ěČė ĦĤĕĕĔĢĚĥ ĕĤĐ ĘĔĘĔĘ ęĕĥģčĚĐ .ĐĝĝĦĐ ĕĥĞĚ ęĐ ĐĘČ ęĕĚėē ęĕĎĢđĕĚĐ ĦđĞčđģĚ ĦđĝĕĠĦđ ĦđďĚĞ .đĕĐđĘ-ČĘ ęďČĐ ěĕčĥ ĤĥģĐ ĦđĦđČ ĦČ ĤĚĥĘđ ĥďēĚ .ĕĎđĘđČĦĐ .čđĔĘđ ĕĤĝđĚĘ ĦďđėĘĚĘ ĖđĠĐĘ ĦđčĕĔĜĤĔĘČĐđ ĦđĕđďďđĚĦĐĐ .ĐĒė ęĘđĞč .ďđĝĕĚ Ęĥ ĦđĞĠđĦĚ .ęĕĤĞđĝ ęĕĚĕč ĦđčĤ ĦđĕđēĦĠĦĐ Đč đĘē .ĐčĥēĚĘ .ĦđĘĎĦĐ ĘđĔĜ .đĘĥ ĐĕĎđĘđČĦč čĘĦĥĐĘ ĤđĚČđ ĘÃĒē Ęĥ ĥĤďĚĐ Ħĕčč .ęĐĕĘĞ ģđĘēĘ .ěđĕĞĤĐ Ęĥ đĦđĐĚ ĘĞ .ęĕĚĕđĝĚ ĦđėĘĐđ ęĕģđē čĕčĝ .đĕĐđĘ-ČĘ ĤĦđĕ čđĤģđ ĤĦđĕ ęĕĚėē ĕĤđĠĕĝ .Ĥĥđĕčđ ĦđĜėč ęĚĞ ďďđĚĦĐĘ ĐčđēĐ ĦĘĔđĚ ęĐĕĘĞĥ ĦĤĥĠĦĚ ĕĦĘčĐ ęĦđďďđĚĦĐ ĦČ ęĐĚ ģĕĠĐĘđ .ĥĤďĚĐ Ħĕč ĦđĚď ĘĞ ĦđĥĥđĎĦĐ ĦĤėĕĜ ĦĕĥČĤč .ęĕĚėē ģčČĚ ĦđĎĕĢĚ ěĐ .đĚĢĞ ĖđĦĘ đĦĝĕĤģ ġĕĚēĐĘ ČĘđ ĝĕĝĦĐĘ Ęĥ ęĐĕĕē ĦČ ĤČĦĘ ęĕČč ęĜĕČ ęĕĚėē ĕĥĞĚ ĕĞĢĚČė ģĤ ČĘ ğČđ .ĐĒĐ ęđĘēĐ ĕģďĝč ĦĕĎĤĔĐ ĐĤėĐĐ ĦČ ęĕĠĥđē ęĕĘđĘĞ ęĚĢĞ ĐĤđĦč ģđĝĕĞĐđ ĥĤďĚĐ Ħĕčĥ Ėėč ĐĦČĢđĦĥ ĦďđėĘĚ .ěđĦĜ ČđĐ đčĥ ĐĥĞĚĐ ęĘđĞ ĦČ ĞĒĞĒĘ ĥģčĚ ĦđĕĤĝđĚĐ ĦđĜėĝĐ ĦČ đĕĜĠč ĎĕĢĚđ .ęĕĚĘčđ ęĕĜđĒĕČ Ęĥ ĦĕĞčĔ ĦėĤĞĚč ĦČĔčĦĚĐ .ĤĦđĕč ĦđĕďđĝĕĐ đĕĦđĜđĚČđ đč đģĢđĜ ĒČĚ ďđČĚ čēĤĦĐ ĕĘ"ĒēĐ ĥĤďĚĐ Ħĕč ďđĚĘĦĐđ ĥĤďĚĐ ĕďĚđĘ .ĦđĕĜđĥČĤĐ ĦđĤĔĚĐ ĦđĘđĘĞ ęĕĘĢđĜĚđ ęĕĔĘĦĥĚ ęĕĕĜđĢĕēĐ ęĕĜđĜĕĎĐ .ĐĥĞĚĘ ĦđčĕĔĜĤĔĘČ ęĞ ęĦĚĞĘđ .ĕĦď-ĕĦĤčēĐ ģđĕďč .ĖĤď-ĕēĜĚđ ĐČĤĥĐ ĕģĕĜĞĚ .ĐÃčģĐ ěĚ ĦđģēĤĦĐ ĕĥĞĚč ęĕĜđĥ ęĕĞĢĚČč ĦđĞĢđĚĐ ĦđĕĎđĘđČĦĐđ ĦđĕĦČĐ ĦĞĕĜĚĘ ČđĠČ đďĞđĜ .ěČĕčĐĘ ęđģĚ ěČė ěĕČĥ .ĐĜėĝč ĐĜđĦĜ .ĥčđĎĚđ ĤėđĚ ďĝđĚ Ĥčė ČđĐ ĥĤďĚĐ Ħĕč ĦđđĕĞĘđ ęđģĚč ĐČĕĠģĘ ČĕčĐĘ ĐĘđĘĞĐ .ĕďđĚĘĦĐ ĦČđ đĦģĕēĥ ĦČ ĞđĜĚĘ ĐĤĔĚč .ĐĘČ ĦđĕĎđĢĕĕ ĦđĕđĚďč ęĕĕĘĕĘĥĐ ęĐĕďďĢčđ ęĐĕĘĥėč .ęĕĐđĘ-ČĐ Ĥčď Ęĥ đĕđĘĕĎ ČĕĐ ĐĦđĜĥĤĠđ ĐĠđģĦč ĕĒėĤĚĐ ĕĦđĎĕĐĜĚĐđ ĕĜēđĤĐ .đĘĥ ēđĤĐ ęĘđĞ Ęĥ ĘđĔĘĔđ ďĕĚĦĚ .ęĕĤđĠĕĝĐ ĕĘĞč Ęĥ À ĦčČđėĐ đĒ ęĎ À ĦĚČĐ ęĞ ĦđČĤĘđ ĦĕĚĢĞĐ ĦĤđģĕčĐ ĦĜđėĦ ĦČ ęĐĚ ģĕĦĞĐĘ ĦđĎĐĜĦĐ ĕĜĠđČ Ęĥ ĦčģđĜ ĐĜĕēčĘ ĘďđĚ ęĐč .

ĦĕĜđĚČĐ ğČ ęĕĚėē Ęĥ ęĦĚĕĘĎ ĕĘđĥč ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕč ěĕĘđĠčĥ ġĕĔČĕĚĝč ďĘđĜ ĤģĜĥĜĕĕđ ěčđČĤ ÅĕĜđĚėēĦÅ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĤČĥĐ ěĕč ďĚĘ đĦđĤĕĞĢčđ .ĦĕĜĥ ĦĘĢĠĦĚđ ďĚĞĚ đĚĢĞĘ ĥđčėĘđ .ĕĚĥĘ ęĕĚĕč Čč ęďČ ĕĦđČ ĘČĥ .ģđģ čĤĐ Ęĥ ęĦĚĕĘĎ ĕĘđĥč .đĚĥ ĎĤčĦĐ .đĚĘđĞ ĦĕčĘ ĤĔĠĜ ĐĜĥĐ ĐĦđČčđ .ęĕĔĕĤčĐ ĕďĕč đĝĠĦĜĥ ęĕĕĘČĎĘ ĕĜđČĔĕčč ĐėĕĤĞĐđ ĐčĕĦėĐ ĦėČĘĚč ĐČĤ .ĐģēĦĚđ :ěĘđėĚ ĦēėĥĜĐ ĦĕĤčĞĐ ĦĕČĜđĦĕĞĐđ ĦĕĦđĤĠĝĐ ĐģĕĘčđĠĤĐ Ęĥ Đĥģĕč ĤĥČđ .ČđĠČ .ĐĤĕĞĢĐ ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ ĦĤĚĢč .ĔďĜĚĐ ĦĘĥĚĚ Ęĥ ĤĒēĥĚ .ęĕĥđĘĥĐđ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥ ĕĜč ęĕėĤđĞđ ĕĘđČ .101 :ĐĤĕėĒĘ Ĥčĝ .ĦđĜđĥ ĦđĕĦĎĘĠĚ ĦđĚčč ęĝĤĠ .ÃĤđĦĐà ĥČĤč ĝĝđĜĦĐĥ ĕđĠĢĐđ ĕĜĔĥĠĐ ĕĚĘĥđĤĕĐ ĤđĔĕĞĘ ęĕĤĞč ġĠđĐ ěđĞđčĥĐ .Ėėđ ęĕėĘđĐđ ęĕĎđĚĜĐ ĐĕĦđčģĞ ĤēČ .1935ą1921 ęĕĜĥč ĦđĠĕĢĤč ĤđČ .čĦđėėđ ĖĤđĞė đĜđĤĥĕėđ ĦĕĔĠĥĚĐ đĦĘėĥĐ ĖĚĝ ĘĞ ĤģĕĞč .ĕčĝ Ęĥ đĤėĒĘ ģĤ ČĘ .ĤđĔģđďĐ ĦďđĞĦč ĐėĒ ęĥ .ĦĕĤčĞĐ ĦđĜđĦĕĞĐ ĕĤģđē ĘđďĎ ĦđĜĥĘ ěĚĤģđĢ ģĕĠĝĐ ĒČĚĥ ČĘČ .ĕďĚĘ ĦđĕĜĤĚĥĐ ĦđĕĦďĐ đĕĦđĞď ĦČ .ĤđĦĐ ĦėĤĞĚà Ã470 .ěđĚĕĚ čĤĐ Ę ‫היכרות‬ ‫מחודשת‬ ‫עם סבא‬ ‫מולידה מסע‬ ‫בעקבות‬ ‫רפובליקה‬ ‫ספרותית‬ ‫ על‬.ĐĔĞčđ ĐĞđĜĦĐ Đĕē ĦđĕčĕĔĚĤđĠ ęĕĜĥ ěĦđČč ĦďēČĦĚ .đĘ ęďČ đĦđČ .đďėĜ ěĕčĘ đĦđĚď ěĕč ĖđđĦĘ ęĕĘđėĕĐ .470 ĤČđď .ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ ĐēĕĚĢĐĥ đĒ čĦėčĥ ĐĤđĦĐ ěĕčđ .ĕĜĠĎ ěčđČĤ .ěėĘ ęďđģ đĤėĒđĐ ęĐĚ ęĕďēČĥ .ĕčĝ ĘĞ đĚĞ ēēđĥĘ ..ęĕČĜģĐ đĕĎđēđ ěĕģĝĕď ĘÃĕĤĐĚĐ ĕĝĕĔĤė ģĕĠĐ ęĕĜĥĐ ĖĘĐĚčđ .ĦĘĢĠĦĚ .ĦĔčĘĦĚ ČĕĐĥ ĖđĦ .đĘĞđĠ ĤģĕĞ ĦČĥ ČĘČ .đĚĥė ĦēĠĥĚ ĕĜčĘ ĤĢĜ ĐĕĐĥ ĕĦďĚĘ ęĕĚĕĘđ .ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĐ ěĚ ęĕĞďđĜĐ ęĕĕĚĘĥđĤĕĐ ęĕĝĕĠďĚĐ .ĐĜĥ ĦđēđĘ .ĐĢĤČ ęĐĕĜĥ đĘĞĥ ĕĜĠĘ .ĐĜĥ ĤēČ ĐĜĥ ĦĎĘĠĜđ ĦďēČĦĚĐ ĐĎĘĠĚĐ ĐĜģ ęĤĔč .ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĕĦĚėĝąĕĦĤđĝĚ þ ĔđĔĤĥ ĘČĤĥĕ ęĞĘ ĘČĤĥĕ ġĤČ :ÃĕēĤĒĚĐ ĦĤĔĚà ęĎ ĐĝĠďđĐ .ĐĕĎĘĔĝđĜ Ęĥ ġĚĥč ĦđđĘĚĐ .đĒ ĐģĕĘčđĠĤ Ęĥ ĐĕĠĜė ĦēĦ .ěđĒĜđĚ ĕďĕč ĐĘĞĥ ęĤĔ .1927 ĦĜĥč ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐĘ čđėđĤđč čģĞĕ ČčČ čĤĐ .ęĕďĚĚ ěĔģ ěđĞđčĥ đď Ęĥ ČĘĚ ĝđĠĤđģ ęđĕė đĜĥĕ ĥĕČĘĥ Ĥđčĝ ĕĜĕČĥ .ęđĕė ęĘđČđ .ġĚĤč ěđĞĚĥ ĐĕĐ Ĥģĕ .ĐģďđčđĘĝ Ħčĕĥĕčđ ģđĔĝĕĘČĕčč ĥĠēČĥė .ęĕĔĠĥĚ ĐĤĢģ ĐĠđģĦ ďĚĘ ġĤČč .Ĥčďčĥ ĕĥđģĐ ĦđĤĚĘ .đĦĤĕĔĠĘ ĐĜĥ ęĕĞčĤČ đČĘĚ ĐĜĥĐĥ đēĕĘĢĐ ęČ ĕĕĜĕĞč ģĠĝĥ .čĕčČąĘĦč ĕĤĕĞĢ Ęĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐ ĦĘĐĜĐ Ĥčēđ .ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤēčĜĐ ąĕĦĘč ęĕĘđĞ ęĎ ĦēČ ČĘ ĎĢĕĕ ěĕď ĖĤđĞė .đĕčđĤģ ĘĞ ĞďĕĚ ĦđĜđĥ ęĕėĤďč đĠĝĜĥ ĐĤĕĕĞĐ ĕĜč ĦĚĕĥĤč .ĦĕĥĞĚđ ĐĒ ĞĝĚ .Ħ ĐČĤ .ĕĚĘĥđĤĕĐ ęĕĚĕĘ ĤĕďĎĐĥ ĕĠė) ĐĤĐĚ ďĞ ĖĠĐĥ .đĕĦđčģĞč ĞĝĚĘ ČĢđĕ ĕĚĢĞ ČĢđĚ ĕĜČ .ěĚĤģđĢ .ęĕĘĥđĤĕ .ěđĚĕĚąěĚĥĕĠ čĕĘ ĐďđĐĕ čĤĐ .ĥďģđĚ ĐĒ ĞĝĚ ęĕčĦđė ęĦđČ ĘėĘ ęĎ ČĘČ .ęĕĘĥđĤĕč ĐĜĥ ęĕĜđĚĥĚ ĐĘĞĚĘ ĕĜĠĘ .ěĥĕĐ čđĥĕĕĐ ĦĕĕđđĐč đĕĚĕ Ęė ďđĞč .ďĕēĕĐ đĤĠĝ đĘ ĐĥĞ .‫ראובן גפני‬ ‫ הוא מחברם של‬.ĐĢĤČ ĐĘĞ 1924 ĦĜĥč .98 Đčĕĥĕč ĕčĝ ęĞ ďĚĘĥ ĕĘ ĤĠĝĘ ēĤĔ ĦĤēČ ĦĕČĤģČ ĐĥĕĎĠčĥ .ÃĐĠđĢĐà ĕĦĎĘĠĚĐ ěđĦĕĞĘ .‫על הארץ‬ ‫והעיתונות‬ ‫הדתית של‬ ‫ימי המנדט‬ ‫ראובן גפני‬ ĦđĕĦđČč ĦđĕđėĒ .ÃďĐĐà .ęĕĜďĚĘđ ęĕĜčĤ ĘĢč ğĠđĦĝĐ ęĐčĥ ęĕĚĕ :ęĕĕĚĘĥđĤĕĐ ĘĞđ ĐėĤď ĘĞ ĐĐđĦĐ .ÃĖĤďĐÃđ ÃďđĝĕĐà .ĦĕĞđĢģĚĐ ęėĤďĘ ĥĚĚ Ęĥ ęĕČĢČĢ ďĕĚĞĐĘ .ĔĞĚč ĖČ đĐĕčĎĐĘ ĦĕĤđĠČĔĚ .ęĐĕĤčēđ ģĚĞč ÃęĕĤđėĕčĐ ĦĎĕĎēà ęđĕģ čĕčĝ ĝđĚĘđĠĐ ďĚĞ đĒėĤĚčĥ ĕĔĝĕĢĕĘčđĠĐ ĐĤĠđĥ .‫הסב‬ (‫)המשפטית‬ .ęĕĘĥđĤĕ ĕĚĥĥ À ĕčĝ ĦČ ĤĕėĐĥ Đĕčđ ĐĕĜĕĚ ĕĘ ĤĠĕĝ .ĦĕĦďĐ ĦĕĘĞđĠĐ ĐĞđĜĦč ĥĚĚ Ęĥ ęĥ :ÃĐčĕĦĜà .ĦĕďđĚĘĦĐ ĐĕďĠđĘģĕĢĜČĐ ĘĐĜĚ .ġđĠģĘđ ġđĤĘ ĐĦĞ ĦČ ĕčĝĘ ĐģĕĜĞĐĥ ČĕĐ đĒ ĦďĚĦĚ ĦđĥēĤĦĐ .ĐĘĕēĦč ĦđēĠĘ À ĝĠďđĐ ěđĦĕĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ęĕĜđĚĥĐ ĦđĜĥč ďĝđĜĥ ĝđĠď Ħĕč ĐĒ ĐĕĐ .ÃĤđģĚĐ ĘČà ĦĞĕĝ ĕĎĕĐĜĚĚ ĤēČĘ ĖĠĐĥ .ĐėĤč ĞđĔĜ ĤĦđĜĥ ĦđĤĚĘ .ĕĦĞđĜĦĐ ěđĞđčĥĐ ĖĤđĞė đĕđĜĕĚĘ đĘĕčđĐĥ ęĕĚĤđĎĐ ĘĞ ĝĠďđĚ .ģĤđĕ đĕĜĘ (.Ĕĝ ĦĔĕĝĤčĕĜđČĘ ĦĜđđĎĚđ ĐĠĜĞ ĦĕĔĕĘđĠ ĦđĘĕĞĠč ĐĤĐĚ ďĞ čĘĦĥĐ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ Ėė .ĐČĤĚĘ .ÃĤđĦĐà ěđĎė ČđĐ ğČĥ .đĦēĠĥĚ ĕĜč ĦĕčĤĚ ĦČ ġĕĔČĕĚĝč đĕĤēČ ĦđĤĥĞ ĐĚė Ęĥ ĦđĚĥ ČĢĚČ .ęĕĕĦĜĥė ĕĜĠĘ ĐčđĔ Đčĕĥč ĤĔĠĜ ġĚĤč ĘĕĎč .ĎÃĝĤĦ ĤĕĦđĚ ..đĒėė ĐĤđČĕĦ ęĢĞ ĘĞ ęĦĝĐ ęĚđģĚ ĦČ đĜĕĠĥ .ęĕĥĤđĚ ęĕĜėđĝ ĕďĕč ĦđčĥđĚčđ ĔđĥĠ ěđĠĘĔ ĤĠĝĚč ęĕĜĥĐ ĖĥĚĐč ĤďĐĦĐ .ÃĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐà Ęĥ ĘĞđĠĐ ďĞđđĐ Ĥčē .ĦđĜđĤēČĐ đĤĐĒ ĕĚĕ ĦČ ĤėđĒĐ ĥĕČ ďđĞ ČĢĚČ ČĘ ęđĕėĥ ĐČĤĜ ĖČ .ĤĦđĕč ęĕĔĘđčĐ ĕēĤĒĚĐ ĕĎĕĐĜĚĚ ęĕĞđĜĢĐ đĘČĚ ĤĦđĕ ęĕĘđďĎ ĦđĜđĕĘĕĎ ĘĞ ęĜĚČ ĝĠďđĐ ěđĦĕĞĐ ęĎđ .đĜČ đĜĕĚĕĘ ČđĐ ĕĔĜđđĘĤ ĐĚė ďĞ ĕĜČ ěĕčĚ ĦĞė ģĤĥ ďēČ ęĦĝĐ ěĚ ĐĕĐđ .ĦĕĔĝĕĜđĒĕđđĤĐ ĐĠģĥĐĘ ĐĚ ĕĤčĥ ěĕčĚ ĦĕĜĤĚĥĐ .ęĕĚĕĘ .ĐĞđĜĦĐ ĦđĜđĤďĝĚč ēđĚĢĘ ĦđĜĚďĒĐĐ .ĕČĤēČĐ ĐĕĐ .(ĦĕĜēđĤ ęĎ ĐčĤ ĐďĕĚčđ Ħĕģđē .đĕĦđĜđĕĘĕĎ ďĞ .ĐĕĦđďĝđĚ .ġĤČč ęĕĜđĥ ģđģ čĤĐ Ęĥ đĞĝĚ ĦČ ĦďĞĦĚĐ ĐĜđĚĦč .ď.ĤĜĔđĐ ĞĥđĐĕ čĤĐ ęĎ .ĦđďēČ ĦđĕđĐď ĐēĕĘĢĚĐ ĦĞčĎĚč ĥđčē À đĜģđĕď ĕđĢĚ ĘĥĚĘ Ėė .ÅĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐÅ ĦĞđĜĦč ďđēĕĕč .‫נשכחת‬ ‫ראובן גפני‬ ‫ זכותנו‬.ěđĚĚĐđ ęĕĜĥĐ ĦđĘėė À ĐĘČ ĕĕĤčď ĕĤĐĥ À ĕĤĚĎĘ ČĘ ęČ ęĎ) ęĘđĞĐ ěĚ ĘĔčđ ĤčĞ Ĥčė ĐĥđĤĕ ĕčĎ ĘĞ ęĕČĥĕĜ .ĦĕĦĤčēĐ .ĐĢĚēĐđ ĦđĤĕĤĚ Ęĥ ĦđĥđēĦ ĐĒ ďĚĘĥ ģđĜĕĦė .ÃĕēĤĒĚ ěđĞđčĥÃė ĕĚĥĤ ěĠđČč ĤďĎđĐĥ .Å(ĐĠđĢĐ) ěđĥČĤ ĤđģĚÅ ĕĠď ĘĞ ĤđČ ęĕČđĤ .ÃĐčĕĦĜà .ĤĞĥĚ ĕĜČ Ėė .đĦĤĦėĐ ĘĎĤĘ ĕĞĕčĥĐ ďĤČđďČ .ĦđĐďĒĐč ĥēĜĚ ‫ עורך כתב העת‬.ġĤČĐ Ęĥ ĕĦĕĚČĐ ĐčĕĔ ĘĞ ďđĚĞĘ ĐĝĜĚđ .ĥĚĚ Ęĥ ďĚĞĚ đĚĢĞĘ ĦđĞĝĚč ęĕĤčēđ ęĕĥĕČ ďĢĘ ČđĐ ĞĕĠđĚ ěĐčĥ .ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕēĤĒĚĐ ĦĞđĜĦ Ęĥ ęďģđĚĐ ĒėĤĚč ĐĜĔģ ĦđĜēč ĦĕČĘĠ ĐĥĕĎĠč .ĕĚđČĘąĕĦďĐ ĤđčĕĢĐ ĦđďĝđĚč ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ Ęĥđ ĐĘĕĐģĐ ďĞđ Ęĥ ěĕďĐ ĖĤđĞ ęĕģĤĠĘ ĥĚĕĥ ĦĠĝČ Ĥčē .ĐėĕĤĞčđ ĐčĕĦėč đĕĚĕ Ęė ĦČ ĔĞĚė ĐĥđĞ ČđĐĥ ĖđĦ .ĐČđĥč ęĕĔĠĥĚĘ ĤĠĝĐ Ħĕčč .ĒēđČ ČđĐĥė .ěđĤēČĐ ďĞđ ěđĥČĤĐ đĚđĕĚ ěđĦĕĞĐ ĖĤđĞ .ĐĦđēĜ ĔĞĚ ĐĚđďĚė ĐĦĕĕĐ ğďĐ ĦđėĕČ ĖČ .:ęĕĘĥđĤĕ .’‫’עתמול‬ ‫ספרים על תולדות ירושלים‬ ‫ובתי הכנסיות שלה‬ ĘđďĎĐĦčĥ 34 .ęĕĘĥđĤĕč ęĕĚđĘĞđ ęĕģđēĤ ęĕĚĕ ęĦđČč đĕĕē ĦČ ĦđĜđĚĦ Ęĥ ěĦđĞĢĚČč ČĘĚĘ ĕĜČ ĐĝĜĚ .Ħĕĝēĕ ĐďĕĠģč čĢđĞĚđ ĖđĤĞ .čĔĕĐ ĕĜČ Ğďđĕ .đĔđĥĠė) ĎĕĘĠĐ ěėĚ ĤēČĘđ .đĦĞđĜĦ ĤģĕĞč ÃĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐà ęĕĘĕĚĐ ĦđĤĤđĞĚ .ĦĕĜėđĦ ĐėĕĤĞč ĤģĕĞč ģĝĞ ěđĚĕĚ čĤĐ ĦčĕĦ À ĐĞđčģĐ đĦčđĦėĘ ĔĤĠđ .ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ ĦĕĔĠĥĚĐąĦĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĦđėĒà .đĕĦēĦđ .čĐčĐĢąěčĘ ĤĕĕĜ ĦďĕĚč đģĥĜĥ .ĝĜđÅĎ .ěĕĘđĠč đĕĦđĜĥĚ ĕčĝ ĦČ ęĕĤėđĒĐ ęĕĥĜČ ĔĞĚ ČĘ đĤĦđĜ ęĜĚČ ĦČ ČĥđĜĐ .ÃĤđĦĐà ěđĦĕĞ ďēČ Ęĥ đĦĎĐĜĐčđ đĦėĕĤĞč .ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐąġđĘēĐ ĕĜČ .ĦĝĠďĜĐ ĐĘĕĚĘ ĦĞ ĕčĦėđ ęĕĜđĦĕĞ đĝĠďĜđ đėĤĞĜ .ěĚĤģđĢ ĘČđĚĥ ĕďĕč ĔÃĕĐ Ęĥ ÃĤĢēĐ ĝĕĠďĚÃĘ (ĕėČĘĚ ĤÃČ .ÃĐčĕĦĜÃĐ Ęĥ ĝĝđĜĦĐ đĥČĤč :ďĠģđĚ ĦđēĠ ĔĞĚ ĐĕĐ ĕĚďģĐ ďđĚĞĐ Ęĥ đčđĢĕĞ ĔđĥĠ ĤĕđĢĚ čĦėč .ęĕĜĥ ĤĠĝĚ ĕĜĠ ĕĦĕĜĞĥĚ .ĘČĤĥĕ ĦĤđĦ ĕĠ ĘĞ ěĚĤģđĢ Åĥ ĝđĠďč .ĕĦčđĔč ČĘĥ ĔĞĚė .ēđĤ ěĕčđ ęđČĘ ěĕč ĦĚČ Ęĥ Ĥđčĕē ĤđĢĕĘ ěĚ đėēĎĕĥ ĥĕĥ .ĕĜĚĚ ĐĠĤĚ đĜĕČ ĦđĚĕĚĦ ęĕĜĥ ěĦđČĚ đĦđĚď ĦČ ĤĕĕĢĘ ěđĢĤĐ .ĝđĠďĐ Ħĕč Ęĥ đĕĠđČ ĦČ ĔĞĚ ČĘ ĖĘĚĘ ĐėĤčđ ĐĕĤđĔģĕđ ĐėĘĚĘ ďĠĝĐ đĘĕĠČđ .ÃġĕĔČĕĚĝ ĤĠĝÃč ęĕģđēĤ ĐēĠĥĚ ĕĜč .ÃĤđĦĐà ĦĞĐ čĦėč đĕĔĤĠĘ ďĞđĦ À ĘČĞĤĒĕ .ďĕēĕĐ đĤĠĝ ĦČ ĤđČĘ ČĕĢđĚđ .

ęĕĥđĘĥĐ ĦđĜĥ ĞĢĚČč ģĤ .] ęĕĕĔĠĥĚ ĦĜĥč ġĤČĐ ěđĠĢĘ ęĕĜčĤĐ ĞĝĚ Ęĥ ĔĤđĠĚĐ đďđĞĕĦĥ ĦđčĦė ĤĠĝĚ đĘ ĥĕďģĐĘ ĦĜĚ ĘĞ đĕď ĕĦđĞĚĥĚ 1927 ĦđčđĎĦĐ .ģĐčđĚĐ ĕĔĕĘđĠĐđ ĕĔĠĥĚĐ đĕĠđČ ĦđēĠđ .ĦĕĥĕČ ĐģđĘēĘ đČ ĐĤĕėĚĘ .đĕēČ :ĘĘė ĐĞĕĦĠĚ .ĕĦđĞĚĥĚ ęđģĚ ĦĕĚđČĘĜĕčĐ ďďđĚĦĐĥ .đĢĤČĘ ęĞĐ Ęĥ ĦĕĦďĐđ ĦĕĜēđĤĐ ĐģĕĒĐ ęĞ ģčČĚčĥ ĐďčđĞĘ čĔĕĐ ĤĞ ĐĕĐ ..ĕĜđčČďĘ ĤĕėĒĚ ĐĞđĜĦĘ ĦĞĐ ĐĦđČč ĖĕĕĦĥĐĥ ĐĚđģĐ ĖđĚĜđ ģđđĤĐ .ĐĠđĢĐ .ģďĐĦĚđ ĖĘđĐ .ĦđĕĚđČĘ ěĕčĥ đĕēČ Ęĥ đĦđĚ ĘĞ ĞĚĥĥ ĤēČĘ .ĕĚĥĤĐ ÃĐĞđĜĦĐ ĦČ ĖĘ ĘĕĢČĚĐ .ĝĕĕđ ěĤĐČ ĐďđĐĕ Ęĥ ĤđČĘ đČĕĢđĚ ěėĘ ęďđģ ďđĞ ĐĕĐ .ĖĕĕĦĥĐ ęĐĕĘČĥđ .ĤĠĝĐ ďģĚĦĐ đčĥ ČĥđĜĐ ęĕČĜĕďĚĘ ĤģĕĞč ĤĕĐĜ ĐĕĐ .ĕčĝ Ęĥ đĚĥ ĦČ Čģđđďĥ ČĘČ .ĐĔĘčĐč ĐĢēĚĘąĕĜđĕĢĐ ĤÃđĚďČĐ ęĕĚĕĘ .ĤčēĚĐ Ęĥ ěđĤđď ěĠĝČĐđ ĤģđēĐ Ęĥ đĜđčĒĞĚ ĕĦĘčĕģ đĦđČĥ À ęĕĕēĠĔ ĐĘĎĚ À ĥÃđĕĢģč ĐĜĥė ĕĜĠĘ ĤĔĠĜĥ .ĥĚēđ ęĕĥđĘĥ ěčė ģĤ ĕģĢĕĤĔĝĕč ĤčďÃė ĔĞĚė .ěĚČĜĐ Ėďĕďĕà :đĦĤĕĔĠĘ ďĞ ĐĜĥ ęĕĞčĤČ .ÃČÃĔĕĘĥ ĘĞ ĦđĕččĘč ĤčēĚĐ ĦČ ĖĤĕč .ĕďĚĘ ĞĕĦĠĚ ěĠđČč .ĞĝĚč ęĕĤĕėčĐ ČđĐ ěĕČ .ČĘĚ ĐĘđĞĠ ĥĠđē đėĤđĞĘ ĐĤĥĠČ ĤČĥĐ ěĕč ěđĦĕĞĐ ČĔĕč ĕĜĤĚĥĐ đĕĠđČ ĦČ ĦčĕĦėč ěđĕĘĕĎ Ęė ĥČĤč đĝĠďđĐĥ .đč đĞģĥđĐĥ ěĚĒĐ ĦČđ ęĕĠĝėĐ ĦČ .ÃęĕĘĥđĤĕ ĦđĚĥ ĐĦĥĞĥ ĐĜđĥČĤĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĕĚĕ ęĢĞč ěĕĕĔĥĜĤđč Ęĥ đĜđĕĝĕĜĘ ĤđčēĘ ęĦĝĐ ěĚ ēĚĥ .ēĕĜĐĘ ĥĕ .ĕĚĘĥđĤĕĐ ÃďĐĐà ěđĦĕĞ Ęĥ ĐÃĢĤĦ ěđđĕĝ ĥďđē .ĔĞĚ ĐĞĕĦĠĚ ģđģ čĤĐ Ęĥ đĒ đĦĚďģĐ ĥĚĚ Ęĥ ĐĒĦĕĔĜČ ĐđđĐĚ ĤĠĝĐ Ęĥ đĕĠđČĥ ĐďčđĞĐ ĝēĕč ĦĘčđģĚĐ ĦĕĦďĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔĘ ĦĕĔĠĥĚĐąĦĕĤđĔĝĕĐĐ đĜĦđėĒà ĕĤĐĥ .ĐĥĤđ đĔĎč ČđĐ ğČ ĞĜ ěĕĕĔĥĜĤđč čĤĐ ġĕĠĐĥđ ĖĤĞĥ ěđĦĕĞĐ đĕČĤđģ ěĕč :ĤđĠČĐ ĕĎđĘđČĕďĕČĐ ĥĤĎĚč ĐĤĦĕ ĐēĘĢĐč .ěĚČĜĐ Ėďĕďĕà ÃģđĚĞ čĘ čĤģĚ đĦėĤč .ÃĦđĘĕĘđ ęĕĚĕà ĕģĢĕĤĔĝĕč Ęĥ .ěĕĕĢĘ ĥĕ .ĕ.(ěĚďĘĠ ĦČ .ęĕĤēČ ęĕĤĕĞĢ ĦđĤĥĞ ĐĚėđ (ĘÃēĥ) ĕđďĜĘ ģĠĝ :ĖđĤČ ğĜĞč ĐĚąĦđĜĤďĜĎč đďĕč ČđĐ ĒēđČ ĐĜđĚĦ ĤđčĕēĘ ĐēėđĐ ģĠĝ đĚĢĞĘ ġĚĕČ ĐĦĞ ĐĒĥ ĐėĕĘĐ ĘģĚ .ÃďĐĐà ěđĦĕĞ ĦđďđĝĕĐ ĦēĜĐĘ ĘĕčģĚč .ĦđďēČ ęĕĜĥ ĖĥĚč đėĤđĞė ĥĚĕĥ đĚĢĞ ĦČĢđĐ ĘĎĤĘ ĤčēĚĘ ĐėĤčđ ĐĞďđĚ ĦėĤĞĚĐ ęĞĔĚ čĦė ĕĠď ĘĞ ĐĘĕēĦ ĤđČ đČĤ đĕģĤĠĚ ģĘēĥ .ĕēĤĒĚĐ ęĞĔĚ ĤģĕĞč .ĕĦđĥĤč ĕđĢĚĐ ďĕēĕĐ ČĢĚĚč đėđĦĚ ĦđĘďĘ ĐĝĜĚđ .ĕĚđČĘĜĕčĐ ģđēĐ ęĞđ ĕĔĠĥĚĐ ęĘđĞĐ ęĞ ęĘđČđ .ĐđđĐĦĚđ ĖĘđĐĐ ĕĜČ ĒēđČ Ėėđ .ĝĠďđĐ ęĕģĦđĞ ĐĚėč ĦĞďĘ ěĕČ ęĕĕĘĎĤ ęĘđČđ .ĦĕĚđČĘąĦĕĦďĐ ĕĜĠĎ ěčđČĤ ěđĥČĤĐ @ ĖĥĚč .ččĝ ĦđĜđĕĢĐ ĘĞ ĎđĤĔģĐà ęĎ ĐĞđďĕ ĐďĕĚčđ .ĤĠĝĐ ČĤģĜĥ ĕĠė .đĢĤČ ěĕčĘ đĜĕč .ĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ ĘČĤĥĕ ĤĦĕ .ÃģđĚĞ čĘ čĤģĚ đĦėĤč ĦČ ĖĘ ĤđČĘ .ĕģĢĕĤĔĝĕč ěĦĜ ĐĒ ĐĕĐ :ęĕĜđĥČĤĐ .ÃđĜĢĤČĘ ĦĕĜĕďĚĐ đĜĦđėĒĘ ĞĎđĜč ęĕģđĚĕĜčđ ĦđĞĕďĕč đĚĝĤđĠ đĕĤčďĥ ĤĠĝĐ Ęĥ ĕĥĕĘĥĐ ĤģčĚĐ ĕĜĥĚ .ĤđĤč ČĘ ęĕģĦđĞ ĦČ ęĕčĤ đĕĘĞ đĤĚĎ .ĘÃģĐģĐ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĐ Ęĥ ĤĞđĜĐđ ĖđĜĕēĐ ĕģĢĕĤĔĝĕč .ęĕčĤ ĕĠĚ ĤďĐĦĦđ ĖĤčĦĦ ĤĥČ ĖĦďđčĞ ĦēĘĢĐ ĐėĤčč ęĦē ěėĚ ĤēČĘ .ĤčēĚĐ Ęĥ đĦđĚďđ đĕĠđČ ĘĞ ģĤ ČĘ ęĐčĥ ĕĦđĤĠĝĐ ęĘđĞĐ ĘĞđ ĐĤčēĐ ĘĞ ęĎ .ČĥĕĜ ęĤĔ ďđĞ čĦė đĦđČĥ đĕĦđđģĦ ĘĞđ đĕĠđČ ĘĞ .ęĕĚĤĒĐ Ęė ĕĜč ęĕĥĕČ đĜĚĜ .ĦĕđđĥėĞĐ ĐĦđĚď ĦčĚ ĐčĤĐč ĦĤđģĕč ĦđĚĕĥĤ ĕĦĥĘ ĐėĒ ğČ ČđĐ .đĘĥ đĦĞđĜĦĘ ČĘđ .ěĚďĘĠ ĕČĚďģČđ ěĞďĚ ĐĕĐ ěĚďĘĠ ęĕĜđč ĐēĚĥ ĤÃď :ĐĚĢĞ ĦĕĜđĕĢ ĦđĘĕĞĠĘ đĚĢĞ ĥĕďģĐ ĐĢĤČ đĦĕĕĘĞ ĤēČĘĥ ĐďčđĞĐ .ĎÃĢĤĦ ĦĜĥ ĕĐĘĥč ęĕĘĥđĤĕč ĝĠďđĐ ĤĠĝĐ đĤčēĚĘ ĤĕĒēĐ ęČĐđ .ĘČĤĥĕĘ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ ĒČ ĐĦĜđėĥ ĕĠė ĖđĚĦĘ ĘÃģģ Ęĥ ęĕĠĝėĐ ĕĥĜČ ĦČ ĞĕĜĐĥ ĐĒ ĐĕĐ ğČ ĕĢģĕĤĔĝĕč čĦė .ĕčĝ Ęĥ ďĕēĕĐ đĤĠĝ .ĤĕĞč ęĕģĕĦđđĐđ ĦĜģĦ ěĞĚĘ ęēđĘ ĕďĤē ěđĦĕĞà .ĦĚĕđĝĚ ĐĔĘčĐč đĞĕĠđĐĥ .ĝĕĕđ .ÃĕĜĠĎ .ĥĚĚ Ęĥ ĤėĚąčĤč ĤčđďĚ ĐĕĐ ČĘ ęĘđĞĚĥ ĤčďĘ ęĞ Ęĥ ĦĕĔĠĥĚĐ đĦđėĒ .ÃđĘđėė đčđĤà .ěĥĕĐ čđĥĕĕĐ Ęĥ đĦđčĤĦč .ęĕĚĕĐ ęĦđČč ĦđēĠĘ À ĐčĤĐč ĞďđĜ ĐĕĐ ĦģĘēĚ ĥĕČ .ĐĠ ĘĞ đčĘč ĐĤĢĜ ĕčĝĥ ĞčĥĕĐĘ ĕĜČ ěėđĚĥ ĘĕĢČĚĐ .ĤĤčĦĚ .ěĚďĘĠ čÃĥ ęĥč ęđĦē .ĦđčģđĞ ęĕĠĦĦĥĚĐ ěĚ ďēČ Ęė ĕďĕ ĘĞ đĤĚČĜĥ ęĕĤčďĐđ ĐĜĚĜĥ .ÃĐĕĤđĚĐà ěđĦĕĞ .ĤčēĚĐ ĕÃĞà đĎĕĥĐĘ ěĦĕĜĥ ĤĠĝĘ ĦĚđĝĤĠ ĐĞĕĠđĚ đĝĠďđĐĥ ęĕģĦđĞĐ Ęė ČĘĥ ĦďĚĘĚ .Ĥ ďÃđĞĐ ĤĠĝĚ ĕčĝ Ęĥ đĦĕčč ĤĦđĜ ęĕĜĥ ĖĥĚĥđ .ĦĕĠĝė ĐĜĕēčĚ ĤĠĝč ĥĚĥĘ Ęđėĕà ..ÃďĐĐà ĦđĕĦđČč Ęĥ đĝđĠďč ĝĠďđĐĥ Ėėčđ .Ã.ěĕĕĔĥĜĤđč ĖđĜē ĤđĠČĐ đģĐ ĘĞ ĦđėđĤČ ęĕĜĥ ĖĥĚč ĞĜĥ .ĐĢēĚĘąĐčĕĤĕĐ ĕĠď ĘĞĚ ĐĜđĥČĤĘ ĐĚĝĤđĠĥ À ĦĤēČ ĐĜđĚĦč ĕčĝ Ęĥ ĤĞđĥĚĐ đĜģđĕď ĦČ ČĢđĚ ĕĜČ À ĐĒ ğĝđĚ ęĕĕē ĘČđĚĥ čĤĐ ĦĤčēč .ÃġĤČĐ ĘĞ đĜĦđėĒ Ęĥ ĦĕĘČđĔģČĐđ ĐĤđĚēĐ .ĕÃČ ĘĞ đĜĦđėĒ ĦČ ęĕĕĔĠĥĚđ .ÃĖĕĤčď ęĐ ęĕĜđėĜđ ęĕĤĥĕĚ ĖĤđĞđ čĦđė ĐĞđĜĦĐ čĘč .ĎđĢĤĐ ęĞĠ ęČ ĕė .ĐĢēĚĘąĦĞĢĞđĢĚ ęÃĦĝ ęĕĤėđĚĐ ęĕĝĕĠďĚĐ ěĚ ČđĐ ğČ .ĤĠĝĐ ęĎ ÃĐčĕĦĜÃč ĐĚĝĤđĠ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ĔĞĚ .ďĐđČ ĦĤđģĕč ĤĚČĚ ęďĕĢĘđ ĕĜĠč ĦĜĕĕĜĞĚ ĦĕČĜđĦĕĞ ĦđĚď ĐĕĐ .Č ěĤĚ .ĦđĜđĕĢĐđ ĐđđĐĐ ĕĤĎĦČ ĘđĚ ĘČ ġĕĚČđ ĤĕĐč ÃďĐĐà ĖĤđĞ ęĝĤĠ .ęĕčĤ đĝēĕĕĦĐ .đĚĢĞ ĦĞĐ ěėđĦ ČĘĚ ĤĠĝĐà :ĕďĚĘ ĐČĕĚēĚ ĦĤđģĕč ĦĚĕĥĤ ęĕĕĤĝđĚ Ħđďđĝĕ ĘĞ ĝĝčĘ đč ēĕĘĢĐ ĤčēĚĐđ ĤĕĥĞ ĎđĤĔģĐ ĕĤčď Ęė ďĎĜė .ġđēčĚĥ ÃęĕĜĠčĚ ęđĕė .ĦđĞĤđČĚĐ ĦČ ĔĤđĠĚč ĤČĕĦ ěĐčĥ .ďčĘč ęĕĜĥ ĥĚē ĤēČĘ ĐĕĤđĚĐ ĤĎĝĜĥĚ .ĕÃČč ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ ČĕĥĜà Ęĥ ęĞĠĘ ęĞĠĚ ĕčĝ ďĚĘ đĚĞĥ ..ěėđĦ ĕČĘĚ ęĕďđĚĞ ĕĜĥ ĕĜĠ :ęĕĜđĚďģĐ ęĕĚėēĐ ďēČ ěĕčĘ ĤčēĚĐ ěĕč đĕĤčď ĐĕĐĦ ěđĚďģĐ ĐĝĕĝĠ ěč ĐĐĕčĎ Ęĥ đĦēĘĢĐėđà ĕė .ĦĕĚđČĘąĦĕĦďĐ ĦđĜđĦĕĞč .ĦĠĝđĜ .ĦđēėĥĜ ęĕĜĥ ěĦđČč .ĦĞĐ čĦė Ęĥ ĞđčģĐ ĖĤđĞė đĠĕĘēĐĥ đĠđĝđ ĕĠđĝ ěĠđČč ěĕĚĕĜč ÅĤ čđĒĞĕ .ĦĕĥĕĘĥĐ ĐĕĕĘĞĐ ĦĠđģĦ Ęĥ ĤĦđĕč ĦđĔĘđčĐ ĖĤďĐ ĐĕĐ ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĘĞ ĐĢĘĚĐĐ ĦčĕĦė ĦĞčĥ ęĎĐđ đĕĤčďĘĥ ĕĤĐ .čĤ ģēĤĚ đĒĚ đĒ ĦđģđēĤĐ .ĤđČ ĐČĤĥ ĤēČĘ ęĕĕĦĜĥ ęĎĥ ĐďčđĞĐ :ěė ĘĞ .ĤĚČĘ ĥĕ .ÃďĐĐà ěđĦĕĞč ęĎ ęĕĤčďĐ đĚĝĤđĠ .ĦĕĜėđĦ ĐĜĕēčĚ ĦģĦĤĚ ĒČ ĐĦĕĕĐĥ .ĔĠĥĚ ĕĥĜČĘđ ěđĕĘĕĎč .ĦđĕďĤēđ ĦđĕĦď .ĔĞĚ ČĘ ĕčĝ ĐČĎĦĐ đĒ ĐĢĘĚĐ ĘĞ ĕĎđĘđĦĕĚĐ đĤĠĝ ĤđČ ĐČĤ ěėĘ ęďđģ ĦđďēČ ęĕĜĥ ĕĜčČĚ ĦēČĘ ĖĠĐĥ .đĕĕē ĘĞ ĕĤĥĠČ ĔĤĠ Ęė ĕďĕč ĕđĢĚĐ ĤĠĝĐ ģĦđĞč ģďģđďĚ ěđĕĞ .ĐĝĕĝĠ ěč ĐĐĕčĎ Ęĥ đĦđĘĕĞĠĘ ęĕĤčďĐ ĦČ ęČ ĕė ĦĕĦď ĐĕĎđĘđĜĕĚĤĔč ČĘ ęĕčĕđČĐ ĦđĜĞĔ ęĞ ĐčĘđĥ .ĕď ěĕČ đĘČ ěĕĞĚ ĦđĜđĚĦčĥ ČĘČ .ĤĕĞč ģđĚĞ ĐĞđĔĜ ĦēČĐ đĘĎĤĥ ěđĦĕĞ ĦĠĝđĜ ęĞĠ ĤđĢĕĘ ĔčĚ ĦĞčđĦ ĐĕĕĜĥĐ đĘĎĤđ .ĦĜđđĎĚ ĦĕĚđČĘđ ĐĜĕČ ÃďĐĐà ěđĦĕĞč Čģđđď đĕĤčď ĦČ ęĝĤĠĘ Ĥēčĥ ąĤĘďĤ ĞĥđĐĕ) ěĕĚĕĜč ÅĤ ĤĠđĝĐ .ēĘĚĐ ęĕĘ ĘđĕĔ ĦĜđĚĦč ĐĦđČč .ĕĜČ ĕĦĞďĘ ęĕđĝĚ ďđĎĕĜč ęĕĎĥđĚč ĐĘēĜđ ģĘē ęĐĘ ěĕČĥ ęĕĥĜČ ĕďĕ ĘĞ ęĎ đĦđČ ČĤģĕĥ ēĤėĐĐ ěĚ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč [.đĕčĦđė ěĕč ęĎ đĚė đĒ ĦĕĦď ĐĎĘĠĚ ęĞ ĕĚĥĤ ěĠđČč ĐĐđĒ ČĘĥ ĐďčđĞĐđ ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜėđĝĐ ĦČĚ ĐėĕĚĦĘ ĐėĒĥ ęĎĐ À ĦĤēČ đČ .đďđēĕĕ đĦėĤč ČĕĐ ĤĠĝĐ ĦČ ĦēĦđĠĐ ĐĜđĥČĤĐ ĐĚėĝĐĐ ģđģ .ĤčĦĝĚ Ėė .ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĤđČ ĐČĤĥĚ ĤĠĝĐ ĖđĦĚ ęĕĚĘĥ ęĕģĤĠ ĦđĜđĕĘĕĎ ĤĠĝĚ ĕĜĠ ĘĞ .ęĕĜĥ ěĦđČč đďĕģĠĦč ÃďĐĐà ĖĤđĞĘ Ğĕĕĝ .ÃġĤČĐ ěĕĜčĘđ ĦđďĐĕĘ ĕĒėĤĚ ĐĕĐ ęĕĚĕ ęĦđČč ÃďĐĐà Ęĥ đėĤđĞ .ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ .ĞĝĚĐ ĦČ ĐėĤĞĥ ĦĚĢĚđĢĚĐ ĐĢđčģĐ ĘĞ ĤĕĞĢĐ ĦČ ĤĕėĐ ČĘĥ ĤēČĚ ĕĘđČ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĘĞ ĐĞĕčĢĚ .ĘÃģģ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĘ đčĦėĚč ĐĘČĥč ęĕĔčēĦĚĐ ĤĞđĜĐ ĕĎđē Ęĕčĥč ĘĕĞđĚ ĤĠĝ .ĤĠĝĘ ĤĦđĕ ĦđĤēđČĚ ĦđĚđĝĤĠč đĔĔđĢĥ ĦĕĤđēČĐ đĦėĕĤėč .ģđģ čĤĐ .Ħđĕďđēĕĕ ÃĦđĚėĝĐà ĕĦĥ ęĎ đĞĕĠđĐ đĚĢĞ ĤĠĝč ĘĞ Ėė ĖđĦ ĦđĤĠĝĚĐđ .ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ Ęĥ ğĝđĜ ěđĦĕĞĘ À ěĚďĘĠ Ğčģ ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ ĘĞ ĦĤđģĕčĐ ĤĚČĚč ĐĘģĜ ĘĞ ČĤģĜ ĤĠĝĐà ĕė .ÃĐčĕĦĜà Ęĥ .ĘĘĐĐ ĤĠĝĐ ĦĞĠđĐ ĐĚĝĤđĠ .ďĕĚ đĤėĚĜ .ěĕĕďĒĐĘ ĕďė đĜĕĦđĤĕĞĢđ đĜĕĤĕĞĢ Ęĥ ĘđďĎĐ ěđĚĐĐ .čđĥĔėđĝĚ ĤÃđĚďČĘ ĖĠĐ ĤĥČđ .ĐĤđĥĐ ěĚ ęĕČĤđģĘ ĦđēĠ ĐčĤĐđ .ģđģ čĤĐ ĦĕĔĠĥĚĐ ĐĠĥĘ ęĎ ĦđĕĐĘ ďĕĦĞ ġĤČĐ ěĕĕĜč ĘĞ ĐđđĥĐ Ėė ęđĥĚ ģđĕďč .ÃĘČĤĥĕ ġĤČ ĘĞ ĤĦđĕ ďďđĚĦĚĐ .ęĕĘĥđĤĕč đĕĦđĜĥč ęđĕĝč ĐđđĥĚ ČđĐĥ ĖđĦ .ġđēčĚĥ ĦđĜđĕĢĐ ĘĞ ĕďĤē ěđēĤĕÃė đĚĢĞ ĤĕďĎĐĥ ..ĕģĕĜĕÃČĠĚĐ ÃĤčďà ĕĠď ĘĞ đĘĕĠČ ČđĐĥ À ĐĞđĜĦĐ ĕĤĕĞĢ Ęĥ ęĤĠđĥ .ęĕĜĠčĚ ęĎ ĐĞđďĕ ĐďĕĚčđ .

ĐđēĕĚĢĐĥ ęĕĘđďĎ .ĔďĜĚĐ ĕĘĞč ģĤ đĕĐ ęĕĘđėĕ .ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦĕĔĕĤčĐ ĐĘĥĚĚĐ Ęĥ ĕĔĠĥĚĐ ġĞđĕĐ ęĕĜĥ .ĕĔĕĤčĐ ĔďĜĚĐ ĕģđē ĕĠ ĘĞ :ĦĘĔđčĚ ČĘ ĕčĝ Đđđĕģ ęČ .ÃĐčĕĦĜà ĦėĤĞĚč đĦďđčĞĚ ĤĕėĐ .ģđģ čĤĘ ďĕĐ čĦė Ęĥ ěėďđĞĚ ĝĠđĔ À .ĤĠĝĘ Đčđē .ęĕĤĦđė ęĕĤĥĞė ęĕĥĕĚēĐ ĦđĜĥ ďĞđ ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥĚ .ĘĥĚĘ Ėė Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐ ĐĤĕģĝ ĐĤģĕĞč ĐĘĘėđ ĕĤđĥĎ ĥÃĚ ĕďĕč ĐĦČĤĥ ĦĤčđēĐ ďđĞč .ÃĥĔĕčĔĜč ěĚĤđĜ ĤđĝĠđĤĠ ĦČĚà .ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦ Ęĥ ęĕĕĚĥĤ ĦĞ ĕčĦėđ ęĕĚđĝĤĠ .ÃĕĜĠĎ .ĐģĕĘčđĠĤ ĐĦđČ Ęĥ ĒČĚ ĐďčĕČĥ ĐĚďĜ ęĕĦĞĘĥ .ČÃĞ .ěėČđ .ďēĕ ęĎ ĦĕĦďđ ĦĕĜđĕĢ ēđĤ đČĔĕčĥ ęĕĚđĝĤĠđ ęĐčđ .ęĕĤĞĥ ĐČĚ ĦĜđėĥč 56 ďÃĦ ęĕĕđĜĕĥĐ ęĞ čđĥđ čđĥ ĦĤĒđēĐ ĦđĤėĕĐĘ ĕĘđČ ĔĤĠ .ĖėĕĠĘ .Ėėđ .ĤĠĝĐ ĦģĠĐĘ ĕčĝ Ĥēč ğČ đĝĠďđĐ đĕĦđĜđĕĘĎĥ .Ğďđĕ ĕĜĜĕČ ?ęĕĜĥ ěĦđČč Ččĝ ĤĤđĎĦĐ ěėĕĐ čĤĐ ĦĤčēč ğĠđĦĝĐ Đčĥ .Ğčģ Ęĥ ęĕĥđĘĥ ěč Ĥčė ČđĐĥė .ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ Ęĥ ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦ ĘČĤĥĕĘ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐėĥĘĐ .(čđēĤĐ đĦđČč ČđĐ ğČ ĐĜĥ .ěė ĦđĥĞĘ ĔĕĘēĐ Ĥčď Ęĥ ęĕďģĐ đĦčđĎĦĘ .ĔģĕđĤĠĐ ěđĚĕĚč ğĦĦĥĦ ĕēĤĒĚĐ .ĕčđĤģ Ęĥ ęĕĜđĥČĤĐ đĕĠď ęĕĠĥđē .ĤĠĝĘ ĦĕĤđģĚĐ đĦĚďģĐ ĕĘđĥč .ĎÃĢĤĦ ěĝĕĜč ÅĒ ďĕĐ čĦė ĦČ ĥĔĕčĔĜčĘ ēĘĥ À ĤĠĝĘ ĦđĚĕĦēĐ ĦđėĕĥĚĚ Ėė .Åč ĦĤčđē .ĐēĚĢ ĐėđĦĚĥ .ęĕĜđĦĕĞĐ đđĕĐĥ .ęĕčĤ ęĕĜđĠđģĦđ ęĕĜđĞđčĥ Ęĥ ęĦĤĕĎĝĘ ČđĐ .ĦđėđĤČ ęĕĜĥĘ .ĕĦēĠĥĚĐ đďĚĞĚč :ĕĦĞđĜĦĐ ěđĦĕĞĐ ěĚ ďĚĘ ĕĜČ đĦčđĦė ĘĞ ģĤ ČĘ ęĘđČđ ĥĚĕĥ .ĦĕĚĘĥđĤĕĐ ĤģĤđ ĦēĠĥĚ ĦĞ ĕčĦė .ĥďē ěđĦĕĞ đĦđČĘ ęģĤ ĦđĕĜėđĦ đĘĕČ ĕĜĕČ ?đĚđĕģ ĘĞ ĕďĞĘčĐ ĕČĤēČĐđ .ěĚďĘĠ ĦĕčĘ ĐĕĦč .ęđģĚč ęĐ đĤĕēĚ .ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ Ęĥ ĐĕĔĞč À ěĐčĥ .ęĕĕēĐ ĕĜĕĕĜĞĘ ěđĞđčĥ .ĕĦčĝ ĐĕĐĦ ęĕĚĕĘĥ ĕĚ .ĕÃČ ĘĕĚ 150 đČ ĤĥĞ ęĕĜĥ ĘĞ ĕđĜĚ .ĥČĤĚ ĐĥĕėĤč ĤĠĝĐ Ęĥ .ĎÃĢĤĦ Ĕčĥč đÃĔč .đĕĝđĤĕČ ĘĞ ĦĤĠĝĚ ĦĞĐ čĦė Ęĥ ĕĤđēČĐ ĐĥĕČĐ Ęĥ ĐĚĥ ĘĘė ĤėĒđĚ ČĘ ĐėĤč ĐĦđČč ĕė ĤĕėĒĐĘ ĤĢģ ěĚĒ .ēĜĕĚĞ ĐĕĚē ĕďĕč ĐčĦėĜ ČÃĢĤĦ ĦĜĥč ĤđČ ĦĞđĜĦà Ęĥ ĐĕĦđĜđĤģĞĘ ĐĘđė ĐĥďģđĐđ .čĕčČ ĘĦĘ đĕĤđĎĚ ęđģĚ ĦČ ĘĦĘ đĦĤĕģĞ ĘĞ .đĘĤđĎ ĦČ Ĥĥģ ĐĚĞĥ ĐģĕĘčđĠĤ ĐĦđČ .ęĦĢđĠĦđ ęĠģĕĐ ĦČ ĤėĕĜ ěĠđČč ęĢĚĢĘ đĢĘČĜ ęĜė ĘĞ ĐĜĕďĚĐ ęđģ ĤēČĘ đĘģĦĜ .ĦĕčĤĞĐ ęĎ čĘĕĥđ ģĠČĦĐ ČĘ ęĘđČđ .ĤĠĝč ęĘĕĘėĐĘ ęČĐ ęĦĝĐ ěĚ ĔčĘĦĐđ .čĕčČ ĘĦ Ã431à ĤČđďĐ ĦčĕĦ ěđĕĢč ģĠĦĝĐđ .đĚđģĚ ĦČ ĤĚĥĚ ĦĤĎĝĚč ĐĜĎĐĐ ĕĥĜČ ĕďĕč ęĕĞčĤČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč ĦđĤĦēĚĐ ĦēČĘ ĖĕĕĦĥĐĥ .ĐĚĕĚĦĐ .ĐĜĥĘ ĦđĔđĤĠ 500 ĤĦđĕ .Ħď ěĕčĥ ęĕĜĕďĞĐ ęĕĤĥģč đďĕģĠĦ ĦĤĎĝĚč ĦđčĤ ģĝĞ ĦČ ČĤģĕĥ ĕďĚĘ ĕĞčĔ ĐĒ ĐĕĐđ .ĕĚđČĘĐ ĦĕčĐ ĦĚģĐđ .Ĥ .ĦđĥģĐ ęĕĜĥč đďĤĥ ęČ ęĎđ Ĥģĕ ģĝĞĘ ĐģĠĐĐ ĦČ ĦĠĝđĜ ęĞĠ đėĠĐĥ .ęĕĤĠĝ ĦģĠĐč ĔĞĚ ČĘ ģĝĞ .ĖĕĕĦĥĐ ĐĕĘČĥ ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĦĕĔĕĘđĠĐ :ĐĚďģĐčĥ ĦđďđĦĐ ĦĚĕĥĤ ĕĘđĥč đĦĚĕĦē ĐďĕĞĚ čĕčČ À čĕčČ ĘĦĘ ĤčĞ ęĤĔč ďđĞ .ĝđĠďĐ Ħĕč Ğďđĕ ĖČ .ĐĕĎĕĐĜĚ Ęĥ ęĐĕēģĘ ĦČđ ĐĦĜĥĚ .ęĕĚĕ ęĦđČč :ĤĦđĕ ēĚĥĚ ĐĕĐĥ .ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ Ęĥ ĐĞĕĦĠĚđ ĕĜČ ĐďĕĚč Đč .ĞđĤĒĐ ēđėč ęĎ đĘđ .ĤđČ đČĤ ÃĖĤďĐà Ęĥ ęĕĚđĜĢ ĦđĜđĕĘĕĎ ĐĤĥĞė ęĦđČčĥ ĐďđčĞĐ ğĤē .ĕĚĕĜĠĐ ĕĚđČĘĐ .ęÃđČč ěđĤēČĐ ĤčĚĔĠĝ ĕĞđĤĕČ ĦČĤģĘ čĦėĜ ĐčĥĜ ĕĚĢĞ ČĢđĚ ĕĜČ đĕĜėĦĘ ďĞčĚ .ĕģĢĕĤĔĝĕč ąĦĕĦďĐ ĦđĜđĦĕĞč đĝĠďđĐĥ .đĕĘČ ĝēĕĕĦĕđ ĤĠĝĐ .ĤďđģĐđ ěĔģĐ ęĕĜčČĐ ğĔēĜ ğČ .ĦđĘđďĎĐ đĕĦđčđĦėč ěėđ .ĦĕĔĚĤĎđĤĠ ĐģĕĔĝĕĢĕĘčđĠ ĦđĘĕėĚĐ Ħđģď ĦđĤčđē ęĦĕčĤĚ ĐčĦėĜ .đĕĘĞč ęĎ ęČ ĕė đėĤđĞ ĤēČĘ .ĦđďĞđĤ ęĕĕďĕč À ēĘĥđ ĤĐĕĚ Ėė ĤēČ ďĕĚ ĦČ đĘ ģĕĜĞĐ ĐĒđ .ęĕĕĚđĕĐ ęĕĜđĦĕĞĐ ďēČ Ęĥ ĖĤđĞĘ ĐĜĚĦĕ đĚĢĞ .ĥĔĕčĔĜč Ęĥ đĦĚďģĐĘ ČđĐąđĕĦđĤĞĐ ĦČ ďĕĚĘĦė đĕĚĕĘ ęĕĞđĎĞĎ) ĕÃĥĤ čĦėč ĦĝĠďđĚ .čĕčČ ĘĦč ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦà ĦĞđĜĦ ĒėĤĚč ĥĚĚ Ęĥ ēđĜĚ đĚĢĞĘ ČĢĚ ČĘĥ ĐĚđďĥ .ēđĘĥĚĐ ĕĚď ČĘĘ ĐČĤĜĐ Ęėė ĦČĒ .ĐĜĕė đĦđČĥ ĦĘĥĚĚ ęĞĔĚ ďÃđĞ ĤČđĦč đĦĕĕėĒ ĘĎĤĘ ĦđėĤč ČĢđĚ ĕĜČ ĦđĞĚĥĚ ęĕĜĥ ěĦđČč đĘ ĞďđĜ ĦđĜđĦĕĞĐ ęĘđĞčĥ .ÃěđĕĢ ĕččđēĚà .ÃĕĦďĐ ĤĞĜĐđ ĦđďĐĕĐ ģĤ ČĘ ĐĕĐ ČđĐĥ .đĜČ đĜĕĚĕ Ęĥ čĘ ĦĚđĥĦ ĦČ ĦđĜĠĐĘ ĐĒč ĕĜĕĤĐà ÃĕĤčēđ ĕďĕďĕ .ĘČĤĥĕ ġĤČ ČĘ ĖČ .1937 ĦĜĥ ĦĕĥČĤč ĕĔĕĤčĐ ĘĥĚĚĐ ĦČĚ ĕčĝ Ęčĕģ .ęĕČĦĚĐ ĝđĠďĐ Ħĕč ĦĤĕēčĘ ĕďĕč ęĕĜĥĐ ěĦđČč ĘĐđĜĥ .ĐģĕĔĕĘđĠđ ĔĠĥĚ .đĦėČĘĚč ĕčĝĘ ĦČ ĘđėĚ ĤĦđĕ ĎĢĕĕĚ ĥĔĕčĔĜčĘ ģđģ čĤĐ ěĕč ĤđčĕēĐ ěĞĚĘ ĦđĘĕĞĠĐ :ĦđėđĤČ ęĕĜĥ ĕčĝ ģĝĞ đčĥ ěĕďĞĐ ĤĠĦĐ ĐģđĚĞ ĦđčĕđēĚ ĖđĦĚ .ĤĠĝĘ ĐĕĕĜĥĐ ĐĚďģĐĐ ĤĠĝĚ ĥĚĕĥĥ ĕďđĐĕĐ ěĔĠĥĚĐ .ĘĥĚĘ .đÃĘĕč ĕĚđČĘĐąĕĦďĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ęģđĐĥ ĥďēĐ ĦĝĜėĐ ĦČ ěĕĔđĘēĘ ĔĕĚĥĐ ĤĦđĕ ĤēđČĚ .đĦčđĦė ĦĠĝđĜ ĦčđĦė đďĤĥĚĘ đČ đĦĕčĘ ĐČĢĚĜ čđĥ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ĐĚđď ĐĥďēĐ đĦčđĦėĘ ĞģĤĐ .Ėė .ÃĖđĜĕēĐđ ĦđĤĠĝĐ .ÃĐčĕĦĜà ĦĞĐ čĦė ĔÃĕĐ ĐČĚĐ ĕĐĘĥč ďđĞ ęģđĐ .ÃěđĒĝÃĐ đčĥ ĝđĠďĐ ĐĕĐ ĐĒĥ .ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ęĕĤĞč ęĕĤĠĝĐ ĦđĕđĜēč ĥđėĤĘ ĐĕĐ ěĦĕĜ ĤĠĝĐ ĦČ .ĕďđĐĕĐ ēđĤĐ ęĘđĞĘđ ĘČĤĥĕ ĦĤđĦĘ ĦĤĥĠĦĚ ĕĦĘčđ ĦďĚĦĚ ĦđďďđĚĦĐ ĖđĦĚ .!ĕđģĕēĘ ĕđČĤ ĐĚė À ĖėĚ ĦđēĠ ďĚĕĚčĥ đĘČ ěĐ :ĦđĕđđĥėĞ ĦđĕĦčĥēĚ ĦđĤĕĒ ěđđĎĚ ęĞ ĦđĕĚđČĘĜĕčĐ ĦđĤĎĝĚč ĦđĚĕĕģĦĚĐ đĘČ ěĐđ .ęĘđĞĐ .đĦĢĠĐđ đĦĝĠďĐ ĦČ ěĚĚĕĥ ĦĕĕĤĠĝà ĦČĢđĐ .ďčĘč ęĕďđĚĞ ĐĜđĚĥ ČĥđĜ ęĐĚ ĕĎĕĐĜĚĚ ęĕčĤ ęĕčĦđė ĝĕĕĎĘ ĕčĝ ēĕĘĢĐ ęĕĜđĥČĤ ĦđĜđĕĘĕĎ ďēČĦĐĥ ĦĞĐ čĦė Ęĥ đĠđĝ .ĐčĤĐč Đĥģđ ĐĘĤđĎč ĤĐĤĐĚ ĕĜČ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ęĕĜĥ ĥĚēđ ęĕĞčĥ ĦčėĤđĚ ĐėĐ ĐĦđĚďč ĖėĚ ĦđēĠ ČĘđ .đĚđĝĤĠ ĕĜĠĘ ĐĜĥ ĕĢēė .ĤģĤđ ĘČĕēĕ ģđĝĞĘ đĘēĐ čĝĐ Ęĥ đďĕĢĘĥ ČĘČ .ġĤČč ĦĕĚđČĘĐ ĦĕĦďĐ ĐĞđĜĦĐ :ďđĝĕĐà :đĜĚĚ ģĕĦđ ĔĞĚ .ĐĞĤĘ .ěđĥČĤĐ čĘĥĐ ĝĕĕĎĘ ĕčĝ ĕďĕč ĐĘĞ ĐĒ ĐĤģĚč .ęđĕė ĕĜČ Ğďđĕ .ěĕĔđĘēĘ ĦĤēČ ēđĤ ĝđĠďĐ ÃĝđĠďĐ Ħĕč Ĥėĕėà ěđĕĢĐ ģĤ ęđĕėĥ .ĐĜĥ ęĕĥđĘĥ đĘ đČĘĚ ęĤĔĥ ģđđĤė .ĎÃĢĤĦ ĘđĘČ ēÃĤč đĦĚďģĐ .ÃĤđĦĐà ěđĦĕĞ .ĕčĝ Ęĥ ĦđĜĦĥĚĐ .ģđģ ĐĚĦēĜĥ .ĐĦđĕēĚđ ĐĦđĕĦĤĕĢĕĚ .ĘČĤĥĕ ġĤČč ęĎ ęĕČĜĦĐ ĦČ ĐĦĜĕĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĐĚēĘĚĐ ĐĦđČ Ęĥ ĐĦĞĕđđĎĘ .đĕďĕĎđ đĕĤčČ Ęėč ěĥĕĐ ĦĕčĘ ęĚĞ đČĕčĐ đĘČđ .đĚđģĚ ĦČ ěĕĕĢđ ĦđčĕĦ ĕĥČĤč ęĦē .ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ĦĕĜĕďĚĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦĚĎđď ęĕČĥđĜĘ ęĐĕĤĥģ .ęĕĘĥđĤĕč ĐĘĕēĦč ĐĒ ĐĕĐĥ ĕĜČ ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ Ęĥ ęĕĔĠĥĚĘ ĐĔĘđģĠĐ ĕĥĜČđ ĥĔĕčĔĜč .(ďēČ ĤēđČĚđ .ĞĜĢĐ ĦđĜģĦč .ĤĦđĕ ĤēđČĚ ęĕďēČ ĦđĞđčĥ ĐĎĐĜĐĐ ĐĒėĤĦĐđ ĐėĘĐ ęĥ .ĥēĜĚ ĕĜČ ĐĕĝđĘėđČĘ ČĘĚ ĦđĕđėĒ ěđĕđđĥ ģĕĜĞĐĘ ĦĕĜđĕĢĐ ĐĞđĜĦĘ đĠđĝč .ěė ĕė ĐĜĐ .ęđģĚ đĘ ČĢĚĜ ČĘ ĐČĤĜĐ Ęėė .ÃĦĕĦď ĐďđčĞ .ĕďĚĘ ĦčėĤđĚ ĐėČĘĚ ĐĦĕĕĐ ĘĞđĠč ĤĠĝĐ ĦĢĠĐ ĕĠď ĘĞĚ ĤđčĕĢĘ ĞĢđĐĥ ĕĠė .ęĕďđĚĞ Đĥĕĥđ ěđĞđčĥąđďĐ ĘĞ ĕđĜĚĐ ĤĕēĚ .ęĕďđĐĕąČĘĐ Ęĥ ĦđĕđėĒĐđ ĕĚđČĘĐ ĦĕčĐ ęĕĜđĦĕĞĐ ĦđĤĦđėĚ ĤĥĕĕĐ đēģĘĜĥ ĐĚďĜ ěģĘēčĥ ĦđĠĝđĜ .ĥĔĕčĔĜč Ęĥ ęĕĕĦĕĕĞčĐ đĕĤčď ĦČ ĐČĤ .ęĕĜĥ ęĕĕĦĥđ .ÅĤģĜĥĜĕđÅ ęďđģĐ ĕĦēĠĥĚ ęĥ ĦČ ĕĦĕĜĥĥ đĚĞĔĚ ĐĞďđĐ ĕĜČ ČĢđĚ ĤēČ ěđĕĘĕĎč .ĕĦčĝ ĦČ ĐĥĕČĘ ČĥĜ .ÃďĐĐà Ęĥ ęĕĕĦĜĥ ĦđĜđĕĘĕĎ ĤĘđď ĘÃđēč) ĘĕĚ 250 ěđĥČĤĐ čĘĥč ĐĕĐ .ĦđĕĚđČĘĐ ĦđĕĦďĐ ĦđĞđĜĦĐ ĕĎĕĐĜĚ čĔĕĚ ĦČ ĐėđĦč .Ĥčď Ęĥ đĠđĝč ĐĥĚĚĦĜ ČĘ ĦĤďĝ ĦđĕĐĘ ĐĦĕĥČĤĚ ĐďĞđĜ ÃĐďđčĞđ ĐĤđĦ ĦĕĕĤĠĝà ěĕčĘ ĦĞ čĦė ěĕčĥ ĤĠĦĐ ĘĞ đĞđĜĕĥ .ĦđĕĔĕĘđĠĐ ĦđĞđĜĦĐ ěĚ đĤĦđĜĥ đĘČ .ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĐĕčĦđėđ čđĥĕĕĐ ěčđ ĐģđďČĐ ďĝē ĕĤĞĥ ĦĜđėĥ ĥĕČ .ĕēĤĒĚĐ Ęĥ ĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐ ĕĠĕĜĝč ĦđĤĕĥĕ ęĎ ĖČ .ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ğĝđĜ ĦĞ čĦė ęĞ ĞģĤ ĘĞ ęĎ ĕĘđČ .ĎÃĢĤĦ ĒđĚĦč Åė ęĦĝĐ ěĚ .ĐĦđđďēĚ ĔĞĚ ČĘ đĚėĥ .čĦėĥ ĐĕĤģđē ĕĘđďĎĚ .ČĘĠ ěĕČ .ĘđČĥĘĚ ģĠČĦĐĘ ēĕĘĢĚ ĕĜĕČ .ĤĦđĕ ĦđĕĜđĢĕģĐ ĤģĤđ ĦēĠĥĚ ĕĜč ĦČĥ ęĎ ĐĚ .ĐčđĤģĐ đĦĞĠđĐ ĘĞ đĒĕĤėĐđ ĤĠĝĐ ĝĠďđĐ ęĤĔč ĦĕĚđČĘĐ ĘĞđĠĐ ĕĤĕĞĢ Ęĥ ÃĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĤčĐà ęĎĥ ęĜĚČ ĒĤėđĐ ĐČĤĜė đĒ ĐĚĒđĕ ęĘđČđ .ĐČđđĥĐ ęĥĘ .Ħđģďđ ĦđĜĔģ ĦđĤčđē ĕĤģĕĞ ĦČ ĐĕďĐđČđ ĐĞđĜĦĐ ĕėĚđĦ ĕĜĠč đĎĕĢĕđ .ęĕĤĎĝĜ ęĕĜđĦĕĞ .ĎĜĕĘĕĥ ĐĥđĘĥė ĐĕĐ .ĕčđĤģ čĘ ĦĚđĥĦ ĦČ ĦđĜĠĐĘ ĐĒč ĕĤčĞĐ ęĥĘ .(ĦđĘĕčģĚčđ .ĐĦĞ ěė ĒČė .đĦĚďģĐ ĦČ ĐĤĒēč đĘ ēĘĥ ĐĒđ .ČĘĠ ĐĒ ěĕČ ĝēĕĕĦĚ ČđĐĥ ĖđĦ .ďĕēĕĐ đĤĠĝ .ęÃđČĐ Ęĥ ęĕĚĕĐ ĤĢģđ ĤđėčĐ đĕēČ .ĕĔĝĕĜđĤėĜČ ĔĞĚ ěĠđČč .ÃĐčĕĦĜÃĥ .ĦĕĔĠĥĚĐ đĦĘėĥĐ ĦČĥ .đĕďėĜđ đĕĜč ęĎ ĐĝĠďĐĐ ĦėČĘĚč ěĕĕĜč ĦČ ĐĤĐĚ ďĞ ĐČĘĕĚĥ .ęĚĢĞ ĕĜĕĤĐ :ĦĕĔĤĠ ĐĞďđĐà :đĚĥ ĦČ čĝĐĘ ĔĕĘēĐ ĕčĝ ĕė čÃĢĤĦ ĘÃđēčđ ġĤČč ĕĤčēđ ĕďĕďĕ .ġĜđĘ ĐĥĚ ęĐĤčČ ČĚđĝĐ ĝĕĠďĚĐ ĕďĕč ĕďĕč Ĥčė ĎĐĜđĐ ęĕĥđĘĥĐ ĦđĜĥč .Ĥčď ĘėĘ ĦđĞďđĚ ēđĘ ÃĐčĕĦĜÃĐ ěđĦĕĞ Ęĥ ěđĤēČĐ đďđĚĞ ěĕčĘ ĐĞđĜĦĐ ĕĤčē ěĕč ČđĐĥ Ďđĝ ĘėĚ ęĕĤĝĚ đĤčĞđĐ đėĤďđ ĦčĔč ĐÃė ěđĕĘĕĎč ęĕČĤđģĐ đĤĥčĦĐ .ĐĘđĎĐ ĦđĢĤČĘ ĐĚ ěĚĒĘ đĕĜĠ ĦČ ęĕĥĘ ĔĕĘēĐ ĐčĒėČĐ ĐĦđČ đĚđģĚ ĞčģĜ .ęĕĘĥđĤĕč .čĕčČ ĘĦ .ĤĠĝĐ ĦģĠĐĘ ĕĘėĘėĐ čĎĐ ČĢĚĜĥ ĤēČĘ ÃĕĤčĞĐà ĝđĠďč ĐĤĕēčĐĥ ĐĚđď .ĤģĜĥĜĕđ ĤĕČĚ đĐĕĞĥĕ .ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕēĤĒĚĐ ĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦ ęĕĔĘđčĐ ěĚ .ęĕĤĠĝ ĦĤďĝ ĐĤďĝč đĝĠďđĐ ĘđėĐ Ėĝč .ęĕĚĕ ęĦđČč ĘĘĠĦĐ ěėĕĐ) 37 Ħĕčč ęĦĝĐ ěĚ ĐĒ ĐĕĐ :ĐčđĥĦĐ ĦČ ĥēĜĘ ĕĜČ Ęđėĕĥ ĕĜĚđďđ ěėĥĥ .35 ęđĘčĜĕĕĘĕĘ ÅēĤč .đĘČ ĦđĕĎđĝĘ ĕčĝ ĥĕďģĐ .ęĕĘĥđĤĕ ģĕĦĞĐ Ĥčė .ĕĚđČĘ ěĕčĐ ģďĢĐđ ĦđĜđĕĢĐ .čđĦėĘ Ęėđĕ Đčĥ Đĥďē ĐĚč đĘ ĥģĕč ęĦĝĐ ěĚ .ĕĚđĕ ěđĦĕĞ ĦėĕĤĞč ģđĝĞĘ ĕĚďģČ ĤČđĦ ČđĐ ĕė ěĕĠđĘēĘ đČ .ĖďĕČĚ .ĞĕĠđĐĘĚ ÃĐčĕĦĜÃĐ ģĝĠ Ėė ĤēČ ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĐĤđĠĕĝ ĦČ ģĤ ČĘ ĦĤĠĝĚ ĐďčČĥ ĦĕČĜđĦĕĞ ąęĕĜĔģĐ ęĕĥĜČĐ Ęĥ ęĐĕĤđĠĕĝ ĦČ ęĎ ęČ ĕė .ĐĤčēĚ :ĐčĤĐč ĦĕĞčĔ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĕĕĤđĔĝĕĐĐ ęĐĕĤĥģ ĦđĚđČ ĕĜĕĞč ęĕďđĐĕĐđ ĘČĤĥĕ ġĤČ .đĘĚĞ ĦČ ĝđĠďąĤđČĘ ČĕĢđĐĘ ěđĕĝĕĜč ęĕĜĥ ĕĘėĘė ęĤđĎ ĦČĕĢĚ ĐĕĐ .(?ĐģďđčĘĝ Ħčĕĥĕ .ĦēČ ĐĤđĥ .ĝđĠďĘ ěėđĚ ĤĠĝĐ ĐĕĐ ĐĦĞ .ĦđĚĕďģĚĐ ĦđĞďđĐč .ĦĕĥĕČĐ đĦđĚď ĘĞ ďđĚĞĘ ěđĕĝĕĜč ďĕēĕĐ ĤĠĝĐ Ęĥ đĕĠď ěĕčĚ ĐĢĕĢĚĐ .ĕčĝ .Ğďđĕ ěđĦĕĞčĥ ďđĞč .ďēĚ :ĦēČ ĐĜđĞčđ ĦĞč ęĕĚĤđĎ ĕĜĥ Ęĥ đĦĢĘĚĐč .ęďđČĚ Ęėč ĐĚĞ đĐďĒĐđ ĐĦđČ đĚĘē .ęĕĚđČĘĐ Ĥčē ĦĚĎđď ĦČđ .ĖėĕĠĘ .ĐĞčĥ ĦĘēĜ ĦĜđėĥ ĦČĒ ĘĘėč .ĐĜĕĦĥĘĠĘ ęĕčĤĞĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĕĤĔ ěĕĕĜģ ĕėĤď .ĦĕĥđĜČĐ .čĕčČ ĘĦč ďĜđ ĞĜ .ďēđĕĚč ĕĦđĞĚĥĚ ďÃđĞ ďđĚĞĐ ĘĞ đĚĥ ĦČ ĕĜČ ČĢđĚ Đčĥ ĐĜđĤēČĐ ĐĞďđĐĐ ČĘĥ Ęđėĕ ĕĜĕČđ .ĐĕĤđĔĝĕĐ ĥĔĕđđĔĜč Ğĕĕĝ ĤĠĝĐ ĦčĕĦė ĖĘĐĚč ęĎ .ĕďĕďĘ ĦĝĘėČĚĐ ĐĜđėĥĚ :ĐČĚ ĕĢē ĖĘĐĚč ęĕĤĞĥ ĐČĚč đĘēĥ đĒėĘ .đĦđĚĥĤĦĐĘ ęĘĥĐ ğĕĔĐĥ .ęĕĠĤĥĜ ěĕĘĕđđĎ ĐēĠĥĚĐ čđĒĞĦĥ ĕĜĠĘ ęĕĕĦĜĥė .ČđčĚč čĦđė đĚĢĞ ČđĐĥ ĕĠė .ĐďđčĞđ ĐĤđĦ ĦĕĤĠĝà ÃęĕĤĞĥ ĐČĚ 36 ĘđďĎĐĦčĥ ğĝėĜĐ ĕđĜĕĥĐ ĘĞ ęĎ ĐĥďēĐ ĦčđĦėĐ ĐĤĥĕč ęĦĝĐ ěĚđ .ěđĚđĕĘ ÃĐčĕĦĜÃĐ ĖđĠĐĕ ęĕĚĕĐ ěĚ ęđĕč ĕė ĤČđĦĐ ĐĕĐ .ĘĕĚ 500 ĤĦđĕ ĤēđČĚđ .ĝđĠďĐ Ħĕč :ĕďĚĘ ĦĕĞčĔ ĐĦĕĕĐ čĘč ęĕĜĥ ĦđĤĥĞ ĐĒĚ ěėĥ ĤĥČđ .ęĕďėĜĐ ďēČ .ĐĜĚĚ ęĦđČ ĐĤĕďĚĐ ĕčĝ ĥĎĕĜ .ĐĘĎĚ ĕĜČ Ėė .ęĕĜđĦĕĞĐ ęĕĘĎĚ Ėė À đĤčēĚ ďđĞč ĕė ęĝĤĠĚ ČđĐ ĐĘĕēĦč :ēđĜĚđ ęĕĤđĎĚ ęđģĚ ĤēČ ĤĦ ČđĐĥė ďĘĕĥĔđĤ ĦđĤďĥč đĦčđĦėĘ ÃĤĠĝĐ ĕĜĕĕĜĞ Ęėčà ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ .ĐčĤ ĦđĞĚĥĚ đĘ ěĕČ ĐĒ ĔĤĠ .ĕčĝ Ęĥ đĤĠĝ Ęĥ ĦđĕĔĜđđĘĤĐ ĦďĕĚč čđĥ ĤĐĤĐĚ đČ ĐčđĔĘ .ęĕĜĥ ĦđĤĥĞĘ ġĤČĐ ĦČ ĕĜĕĜĞĘ ěđĞđčĥ :ĖĤďĐà À ĥďē ěđĦĕĞ Ęĥ đĦČĢđĐĘ ěđĕĥĕĤ .ĐĞđĜĦč ęĕčĦđėčĥ ĐĦĕĕĐ ęĕĤĠĝĐ ĦĤďĝ Ęĥ ĦėĤĞĚĐ ĦčđĦė .čĕčČ ĘĦ ęĕĘĕĚč ęĦē đĦđĝēĕĕĦĐ ĦČđ .ĒÃĠĤĦ ĦĜĥč Ĥčė ĐģĠđĐĥ .ÅĕĜĠĎÅ .ĦđČĕĢĚĐ Ĥģĕ ěđĠĘĔĐ đĘĕĠČ ĐĕĐ ěĐčĥ ęĕĜĥ ěĦđČč .ĕčĝ Ęĥ ĕĔĤĠĐ đĚĘđĞĘ ĔĤĠ ěĦđČč ĤčēĚ Ęė ĤčĞĥ čėĤđĚĐ ĖĕĘĐĦĐ ěĚ ĔĞĚ ČĘ ĤĠĝĐ .ĦĕĤčĞĐ .ĐĜĥĘ ĘĕĚ 800 đĕĕđĜĚĚ ĞđčĦĘ đĚĢĞĘ ĐĥĤĐ .ĝĝđčĚ ČĘĐ À ďĥēč .ĔďĜĚĐ ĕĠĘ ĕÃČ Ęĥ ĕĜĕďĚĐ ĝđĔĔĝĐ .ĐĠđĢĐ À ĥďēĐ ĕĦĎĘĠĚĐ ģĤ :ęĕĚĕ đĒ đĦĚĒđĕ ĐėĕĤČĐ ČĘ Ėė ěĕčđ Ėė ěĕčĥ ČĘČ ďēČ Ęėĥė .ĦĚĕđĝĚ ĐČĢđĐ ęĐ ğČ ęĕĥđĘĥė ďēČ Ęė đĜĚĥ .ěĕĠĕģĞč đĘđ À ČĕĐ ğČ ĐČĕčĐ ęĕĚĕĘđ ęĕĞčĤČĐ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč :ĦĎĥĎĥĚ ĦĕČĜđĦĕĞ ĐģĕĘčđĠĤ ģĘē Ęĥ ęĕĕĠđĤĕČĐ ęĕĕĠĝėĐ ěĐĕĦđĤđģĚ ĤėĕĜ ěĠđČč đĔĞĚĦĜ ğČ ČĕčĐ ĤĕĕĜč ďĠģđĚĐ čđĢĕģĐđ .ĦđĔđĤĠ 240 :ĕĤčĞĐ đĚĥč Čģđđď ěĕđĢ ÃĐčĕĦĜà đĦĤđėč ĦĚēĚ ĕĘđČ .ĦđėđĤČ ĦđģđđĤ ĦđĜĥ ěĦđČč ČĢ ěĕĤďĐĜĝ ĕĘččč ĤČđĦĚė) ĦĕĘĝĤčĕĜđČąĦĕĤĝđĚđ ĦĕĔĠĥĚ .ĕĚđČĘĜĕčĐ ĔĠĥĚč ĦđĕĎđĝ ěđđĎĚđ .ĞĕĠđĐĘĚ đģĝĠ ÃęđĕĐ ĤČđďÃđ ÃďĐĐà .đĕčČ Ęĥ ġĕĔČĕĚĕĝč đĦĤĕĔĠ ĘĞ ďđĞ .

ĤĥĠĐ ĦĜčĐ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ěđĎĕĜĐ ģĒē .ÅęČ ĦĠĥÅ ğđĤĕĢĐ ĤēČ ĦđģēĦĐĘ ĐĝĜČđ .ĦĕĤčĞč ĐĘČ Ęė ĘĞ ĦĕĠđĝĜĕČĐđ ĐĒĞĐ ĦĕĤčĞĐ ĘČ ĕĦēģĠĜ .ęďČčĥ ČĘĠĐ ĤđģĚ .ĘēĜĐ ĦĠĥ .ĦđĔĥĠč .ĦėĦđē ĐĤđĢč đĘ ęĕēĜĞĠĦĚ đĘĘĐĥ ČĘč .ģĠđďčĥ .đčĥ ęĘĢĐ ğģĦĥĚ ęĥ .ĐĚĕĥĜčĥ ěđĎĕĜĐ ĦČđ ēĕĤđ ęđēđ čĘē ĐėĤď ĘčģĚ ČđĐ .ďĘđĜ ęďČĐ ĞđďĚ ĐĐđĦĥ .ĕĚĢĞ ĘĞ ęĕĘĕĚ ĐĚėđ .ęČĐ Ęĥ ĐĠđĎčė ěĕĕďĞ ĕē ČđĐ đďĘđđĕĐ ĤēČĘ ęĕĜđĥČĤĐ ğđĠČ ČđĐĥė ęĕĕģĦĐĘ ģđĜĕĦĐ Ęđėĕ đĦďĕĘ ĕĤēČ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĥďđēč ęĎ .ĕĘ ĘđēĚđ Ďē ČĕĐ .ĤđčĕďĐ ČĢđĕ ęĥĚ ĘčČ .ġĤČč ĕĦďĘđĜ ĕĜČ ĦĠĥ ĐĜĕĐ .đČ .ĥĕďĕĕč ĦĥĥĚĚ .ĐģđĚĞđ ĐĘđĠė ĦđĞĚĥĚ .ĕĘĥ ęĞĐ ĦĠĥ .ĦĥĤđĠĚĐ ĦĕĘđĘĕĚĐ đĒ Čģđđď ĐĜĕČ ęďČ Ęĥ ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ ěėĘ ĦđėđĦē ěĜĕČ ĦđĜēčČĐ đčĥ ęđģĚĚ ĐČč ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ .čĕčĝĐ ĘČ đĦđČ ĦđĤĥģĚĥ ĦđďđģĜ Ğčĥ ĥĕ ęďČ ĕĜĠč ĝĕĜėĚ .ęĕĔĐĘ ĦĠĥ ČĕĐ .đĕĕē ĦČ ĐēĜĚ ĝĝđĜĦĚ ēđė .ĦđĜđĕĞĤ .ĥŖĜČù ŁĀ ĺþ ĝĜĐ ĦđĚĘĎĦĐ ČđĐ ĤđčĕďĐ ěĕĠđĘēĘđ .ęĕĔĠĥĚ .ÅęĕĜč ĕďĘĦ čĢĞčÅ Ęĥ ĐĘĘģĐ ęĕĥďđēĐ ĦĞĥĦč ęĢĞčĥ Ėė .ęĕĐ ĦĠĥ .ĦčĦđėđ Ħčĥđē ĕĜČ Đčĥ .ęĕĘĕĚčĥ ĖđĦĕēĐ .ĕĚĞ ĦĠĥ ĦČ ĕĦĎĠĝđ ĕčĤģ ĘČ ĕĦĞĎĐđ .ĥĕďĕĕč ĦĚĞđĔ .ĤđĠĕĝ đĦđČĘ čĕĥģĜ ĐĕĘĞ ĦĘþ ēŅĚđ þ ĦĤĝĕĕĦĚ ĐĥĕČĐ ģđĜĕĦĐ Ęĥ đĥČĤ ĘďđĎ ĘĘĎčĥė .ĦĞ ęĤĔč ęĘđĞ ĤĕđđČĘ ĦČĢĘ đĕĦđďĘđ ĘĞ ĘĔĕĜ ěėĘ ĦĞď ĦėĤč ĐĦđČ ĖđĦĚ ĦđĤĕĥĕ ĐĥĕČĐ ĘĞ ęĕČč ĐďĕĘĐ ĕĤđĝĕĕ Ęėĥ ĕĤĐ .ĕĦĕĥČĤĚ ĦĕĤčĞ ĕĦĞĚĥ .ĥĕ ÅĝĜÅ ĐĘĕĚĘ ĕĚ .ďĕēĕ Ęė ĘĢČđ ĐđđĐč ęĕėĥĚĜĥ ĕđĝĕĜĘ đČ ĦđĝĜĦĐĘ ĦđĤđď Ęĥ ĤčĞĐ ěđĕĝĕĜ ěĕč ' ęĕĜđĥČĤ ęĕĘĕĘĢ ďģĚĦČ ěė ĕĜĠĘ ďđĞĥė .ĕĔđĘ đĔďĜč ‫רבקה מרים‬ ęĞ ĦĠĥ .ĐėĤďĚĐ ĦĠĥ .đėđĦĚ ĐČčĥ ĦđĠĕģĒ ęĎ .ĤđĠĕĝĐ ĖĥĚĜ Ėė .ęďČĘ ĤčĞĚĥ ēđė ĦČĔčĚ ČĕĐ .ęĕĤčĞĐ .ĕĚĕĜĠ ĝĜ ĘĞč ęďČ ČđĐ ĘđĎď ęďČ /ĘĎď ęĎ ĘĕčģĚčđ .ďēČ Ĥčďđ ĦēČ ĐĠĥ ěĕĕďĞ đĒ .ęĕĤēČĐ ęĕģĜđĕė ČĘĥ .Ėė đėđĦ ĘČ ĎĠđĝ ČđĐ .ĕč ĥēđĤĥ ĕĚĕĜĠĐ ěđĎĕĜĐ ĦĠĥ ČĕĐ ĥĕďĕĕ ĦĤčďĚ ĕĜČĥė ęĎ .ÅĖĚČ ĦĤđĦ ĥđĔĕĦ ĘČđ ĖĕčČ ĤĝđĚ ĕĜč ĞĚĥÅ ģđĝĠĐ ĤĚđČ ěĕĞĐ ěĚ ĕđĚĝĐ ĕđčē ĕĤĐ ĐĤđĦ ĐĘĕĚčđ .ĐĤđČėĘ ĦĚĢĚđĢĚ ĐĠĥ ČĕĐ ĦĕĤčĞĐ ĘėĘ ēđĦĠ ğĝ ČĕĐ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥĐ .'ĤĕĞĢ ďĘĕ Ęĥ ĥČĤ' .ĕĕĚĕ Ęė Đč ĦėĠđĐđ Đč ĦėĠđĐ ĕĜČ .ĐĚ Ĥčďč ĘĎđďĥ ĐĤĕĢĕč ğĦđĥ đĚĢĞ ČđĐ ęĎ ĘčČ .ğĝ ČĕĐ ĐĠ .ĐėĤď .ĥĕďĕĕčĚ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ęđĕĐ ĦĔĘđĥ ĕĜČ Đčĥ .ĕč ĦėĠĐĚ ČĕĐ ęĎĥ đĚė .ĘđčĎ Ęė ġđĤĠĘ ĐĘ ęĕĤĥĠČĚĥ ęĐ ĐĕĦđĘđčĎ Čģđđďĥė .ēĦĠđ ĘđčĎ ČĕĐ .ĐĘ ĐĢđēĚ ĐĥđĞ ČđĐ ĐĕĕĜĥĐ ĦđĤčđĞĐ ĦĕĢēĚ ĦČĥė .ĥĕďĕĕĐ Ęĥ ěđĎĕĜĐ čĢģĚ ĕč ěĦđĜ .ĤĥĠĐ ĦĤĕģēđ ěđēčČĐ ĦĘđėĕ .ďēČė ĕĚĕĔĜĕČĐđ ĕČĚģĐ ěčđĚč .ęĕđĝĚĐ ęďČĘ ĤčĞĚ đĤĢđĜ ęĐ À ĝĜ ęĐ .ēĕĤĐ ĦĠĥ .ĥĕďĕĕč ĐēĕĤĚ ĕĜČ ęđĕĐ ďĞ .ĘďčĐĐ ČčēĦĚ ģđĕďč ěČė .ĐďĕĘč ďđĚĞĘ ęČĐ ĘėđĦ ČĘ ČĚĥ .ĤđĝĕĜĐ Ĥčė ĕđĢĚ ÅčČĐ ĤĝđĚÅčĥ ďđĞč .đĚČ ĖđĦč .ĦĕĤčĞĐ .ěđĕĤĕĐčĥ ĥĕďĕĕĐ čĢģĚ .ĐĠĥĐ .ĐĥďĞĐ ĦČ ęĢĚĢČ ěČė .ĐĠĐ ĖĤď .ĕč ęĕģđģēĥ .ĔĘđģ ģĤ ČđĐ ęĕĕĜĕĞčđ ęĕĕĜĒđČč .1717 .đĕĘĎĤ ĘĞ ďđĚĞĘ Ęđėĕ ęČ .ĞđčĥĐ ĕĚĕ ĦĞčĥė .ĤčĞ ĘėĘ ĐēđĦĠ ČĕĐ ĘčČ .ĘĕčģĚč .ěėđĦĘ ĝĜėĜĥ ěđĒĚĐ .čēĤĚĐ ĘČ đčĥ ďđēĕĕĐ ĦČ ĐĞĕĝĚĥ ĐčėĤĚĐ ĦČĒ .ĦđĤđĒĎđ ěĕĕďĞ ęĞđ ěĐĚ ĦģĠđĚĥ ĐģĕĥĜĐ ęĞ ĦēČ ČĕĐ ęĕĕĦĠĥĐĚ ĦģĠđĚĥ ĐĘĕĚĐ .ĥĤďĚ đČ .ěđĒĚ ĝĜėĜ .ĐĠĥĐ ĦČ ĐĜđčđ ğĕĝđĚ ČđĐ À .Ĥđčĕďđ ĐĕĚĐ .ěđĥĘĐđ ęĕĕĦĠĥĐ .đĚČč ģĤđ ĖČ .ęďČĐ ğĝ ęĐ ĕĜģ ĦĞčĥė .đĘ ĐĢđēĚ ęĕČčĥ ĦđĘđģĐ ĦČ ģđĜĕĦ ĞĚđĥ ěĔčĐ ěđĕčēč ďđĞĥ đĜĘ Ğđďĕ .ĔĘđĠđ ĔĘđģ ČđĐ ęĕĕĤĕēĜč .ČĕĢđĚđ ĐĒ .ęĕĘĕĚ ĤčēĚđ ĐĜĥĚ .ěĐĚ ĔĘĠĜĥđ đĕĦđČĕĤĘ ĝĜėĜĥ ĤĕđđČč ĔĘđĥ ČĘ ČđĐ À ĕčĕĝČĠ ĤČĥĜ ČđĐ Ėė ĖđĦčĥ ČĘČ .ĐĠĥąęĤĔĐ ĦĠĥ .Ęčč ĘďĎĚčĥ ÅęĕďēČ ęĕĤčďđ ĦēČ ĐĠĥÅĐ đĒ ěĕČ .ĤĥČė ĐČč ĕĜČ ĐĕĘČ ęĎ ĘčČ .ĕđĚĝ ęđĜđĤĔĚ đĚė .ĥĕďĕĕ ČĕĐ ĕĚČ ĦĠĥ ĘčČ .ĐĘĘģĐ ĐĤđĢČ ĐĚĢĞ Đčĥ đĦđĤčđĞ ĦĠđģĦĚ ĦĕĢēĚ ģĤ .ĦĕĜđĥČĤ ĐĠĥ ĐĦđČč .ĐĐđĥ ģđĜĕĦĐ .ĔČĘ .ĕĘĥ čČĐ ĐĞĕĎĜĐđ ęĞĔĐ .ĤđĠĕĝ ęĞĠ ĕĦĞĚĥ .ęĕĥēĤđ ęĕĘĕĘĢ ĒČ Ĥčė ĦĕĜđĥČĤ ĐĠĥ ĐĦđČč .ĦĕĤčĞč .ČĘĠ ČđĐ ÅĝĜÅ .ĤđčĕďĐ ěėČđ Ĥđčĕē ČĕĐ ĦĕĝĕĜĐ ĐĠĥĐ .ĦĕĜđĥČĤĐ ĐĠĥĐ ĦČ ęĎ ĘčģĚ ČđĐ .ĐĤđĦ ČĕĐ ęČĐ ĦĠĥĥ ČĕĐ ĐĜđđėĐ ÅĖĚČ ĦĤđĦÅčĥė .ĕĘđČ .ĐĤđĜĚĐ .ęČ ĦĠĥ ĥ ęĕĕĦĠĥĐ .ĕĚČ ĦĠĥ ĦČ ĕĦģĜĕ ďēĕ ęĎ ĕčČĚđ ĕĚČĚ .ęĘđĞĐ ĘČ đĚĢĞĚ ČĢđĕ ČđĐ đėĤď .ĦđĜĔĜČ Ğčĥ .ęĜĚČđ .ĐĜđĥ ČđĐ ĐŐþ Đÿ ĺþ Ŋø .đĚČĘ ģđĜĕĦ ěĕčĥ ĤĥģĐ ęĢĞč đĜĕČ ČđĐĥė .ęďČĐ Ęĥ đēđĚ ďĕĚ ĘďĎ ĦĞďĐ ġĞĚ ĐĘĕėČĐ ĤēČĘĥ ĤĠĝĚ ĥĤďĚ đĦđČ .

.ĦđĤđĤč đĕĐ .ĦČĒ ĤĤčĘ ĕĦĕĝĕĜ .ęĕĘĥđĤĕĘ Čč ěĦĢĠĐĘ Ğĕĕĝđ đĕĦđĤĕĢĕ ĦČ ĤĕėĐĥ ĕĚ .ěč ďĘđĜ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČĘđ .ęđĝĤĠĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĕĤĕĥĚ ēĘĥĥ ĦĜĥč .ĐĘ ĥďģđĚ ÃĘĕČĘĕČÃĘ ĘĞ ęĕĤđĠĕĝ ĕĦĞĚĥ ĐĘĢČ đďĚĘĥ ęĕĤĚĒđ ęĕĜĒē .ĐĕĕĤėđĜĐ đĦĥČ ęĞ ġĤČč ĞģĦĥĐ 1931 ĦĜĥčđ ĕĠĘ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ Čč ČđĐ .ĕģĝĜĘĕđ ĕėďĤĚ ĐĤđĚĐđ ĖĜēĚĐ Ęĥđ ĕģĝĜĘĕđ ĐĥĚ ĐďĘđĒĕČĘ .ÃēėĥĜ ĘđėĐà .ĦĕĜđđĕĐ ĐĕĕĝĜėĘ ĖđĚĝ Ħĕčč ęĕĘĥđĤĕč ĤĥČė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĎ ĤĤđĎĦĐ ęĥ .ÃĘČĕďĕČà .ĖėĚ ĝĜĤĠĦĐĘ đďĕč ĐĕĐ ČĘđ ęĢĚđĢĚ ĤÃď ĦČ .ĕĜĕČĤģđČđ ĕĜĚĤĎ .ĐĕĤĚ ĐĜČĕĘČđ ü ĦĕĤčĞĐ ĐĥďēĐ ĦđĤĠĝĐ ěđĘĕĚÃč čĦđė ěĜČĥ ęĐĤčČ ĐĕĜđđĕĐ ĐĤĞĜĘ đĦčĐČ ĕė (ĔÃĕĥĦ ĐĜčĕ) ÃĦĕĘĘėĐđ čĦėĥ ęĕĤĕĥ ĐĤĥĞ Ęĥ ęĦďĘđĐĘ ĐČĕčĐ ĐĕĤĚ .đďĕ ĘĞ đĥĞĜ ÃďčđĞ ęĞà ĦČĢđĐč ěĕēĘĚĐ Ęĥ ĐēĠĥĚ ěč ĐĕĐ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ .ÃĐĝďĐà ČĘ ĤđčĕĢĐ .ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ đĜĦē ĐĕĐ đĦđĕĐč 1997 ĦĜĥč ĤĔĠĜđ ĝďĜĐĚ ĐĕĐ ČđĐ .ęđĕė ĤĦđĕč ĤĕďĜ ĤĠĝĐ .ĐČđĠĤĐ ĕĞďĚĘ ĕĤčĞ ěđĘĕĚ ĦėĕĤĞč ĐĤĎ đĦĥČđ čĕčČ ĘĦč ĤĤđĎĦĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ėĕĕĥ ĐĕĐĥ .ĘđĚĦČ đĕĐ đĘĕČė Ĥĕģ ĘĞ ĤĤđĥĚ ĐČĠĤĚĐ .đĝĕėĚ ČĕĢđĐĥ ‫שאול טשרניחובסקי‬ ‫ אך גם הטיף‬.ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ đĐĕĚ ĘĘė ĦĞďĘ ĕĘčĚ ĦđĤĎč ĕė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė ĦČ đďĚĘĥ ģĤ ČĘ .ĐĤĤđĎĦĐ .ěčđĚė .ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕ Ęĥ ęĦč .ĦđĕĤĢđĜĐ đĕĦđčđĐČĚ ĦēČĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ÅĠđĤĠ .ÃČĥČ ĕĜČ ĖĚĥ ĦČÃđ ÃęĕĔđĔĤĥà .ĦđĕĤĢđĜ ęĕĥĜ ęĞ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĐĕĕĤĢđĜ ĐĘĕĢČ ĐĥĕČĘ ČĥĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĐčđĘĤģ ĐĚĥđ .ĤĤđĥĚĐ ĐĚĕĕģĦĐ đčĥ Ĥďēč .ĐĠĕēč ĕĤĢđĜĐ ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĐĤčģĜđ .ÃęĕĤĚĘà .‫עוזיאל ועמיאל‬ ‫מרופא בית הספר‬ ‫עקיבא צימרמן‬ ĘđďĎĐĦčĥ ěĕĚČĚ ĕĜďđĞ ĕė 38 ĦĕĤėđĜ ĐčĐČ ěĕč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĐĕĐ ěđėĕĦč ĕĦďĚĘ ĤĥČė .ďčĘč .ěĕĕĔĥĜĒđĤ ĘēĤ Ęđģ ēđĦĕĠĘ ĐĤđĚĐđ ĕĠĚ .ÃęĕĚĘđĞ čĕčČà .1892-1897 ęĕĜĥĐ ěĕč ĤĥČė ĐĦĕĕĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĚđĝĤĠ ĦĕĥČĤ ČđĐđ ĤĜĒđĘģ ğĝđĕ ÅĠđĤĠĘ ĞďđđĦĐđ ĐĝďđČĘ Čč ĤĜĒđĘģ .ČĠđĤė ČĘČ ĤĤđĥĚė ČĘ đĕĦĤėĐ ęĕĘđē Ħĕčč ČĠđĤė ĘčģĦĐĘ čĥē ġĤČĘ ĐĜđĥČĤĐ ĐĠđĤĕČĘ ĤĒē ČđĐ .ĕďđĐĕĐ ĦđĘČĥĐ ĎđĝĚ ČĕĐ ĖĦĘČĥÅ ĐĢĞĐ ĔĞĚĘ .ÃĦĘėĦ ĕĚĥ đĥĕĥĕà .ÃĐĕĠĐĠĕĘà :ęĐđ ĦĕĤčĞč ĐĤđĎĜ ĐČĢĜà .ČĠđĤĐ ĘĞ ěĐđ ĐĜđĚĦĐ ĘĞ ěĐ ĕĦĘėĦĝĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .Ėė ęđĥĚ .ęĕĤčďĐ ĦČ ĞĚĥ .ÃęĕĜĜČĥ đčĦėĜ ęĕĤĕĥĐ .ĤĤđĥĚĐ ČđĐ ČĠđĤĐĥ ĕĘ ĐĚďĜ À ĐĕĕĤėđĝč ĕĦđČ ďčĕėđ ĕĦđČ ğĔĕĘ .ĦĕĝČĘģ ĦđĤĠĝ ďĚĘĥ ĕĚė .ĤĜĒđĘģ ğĝđĕ ÅĠđĤĠ ĕĤčďĘ ČĕĐđ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đďėĜ .ēģđĤ ĘČĤĥĕ .ĤďĜĝėĘČ ěčĘ ĦĤĚĒč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĐČĦĐ čĕčČ ĘĦč đĦđĕĐč ęĕĤĕĥĐ ĤđĒēĚđ .ġĕčĢčĤđĎ ĝČĕĒđĎ ěđĠ ĐĕĜĘĕĚ ĦđĝĜĚđĤĐ ěĚ ĦđĚď .ĦđĕĤĢđĜ ĦđĤĕĞĢč čĐČĦĐ ęĥđ .ęĎĤĦĚė ęĎ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔĘ ĕĦĞďđđĦĐ ĦđĤĠĝ ĕĤģđē Ęĥ ęĦĘēĜĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė ĦďđĞĦ ĘčģĘ Ęđėĕ ĘČĤĥĕč ěđėĕĦ ďĕĚĘĦđ .čĕčČ ĘĦ Ęėč ĤĠĝĐ ĕĦč ČĠđĤė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĤÃď ĕďĕ ĘĞ ĕĦģďčĜ ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ĦĘĕēĦč ČđĐ ČĠđĤĐ ĕė ěčđĚė ĕĦĞďĕ ČĘ ..ĤĜĒđĘģ ęđĎĠ ģĦđĞĐ .1974-č ĐĤĔĠĜ ĐďĘđĒĕČ Ħĕčč ęĕĤđčģ ĐĘĞčđ ČĕĐ ĕė ĕĘ ĤĝĚĜ ĐĠĕēč Čĥĕďģ ĐĘČĥĐ ĦĤĤđĞĦĚ ěČė .ÃęĕčĐČč ĐĝĘĞĦĜđ ĐĘĕĎĜà .ĦđĤđčĎĘ Đčĕĥ ěĕčĥ ĘĕĎĘ .ĐĕĤČ ĤđĎ .Đč čĥĕĕĦĐđ ġĤČĘ ĐĘĞ 1931 ĦĜĥčđ ĐĕĐ đĕĘđē ĤĠĝĚđ ĤĤđĥĚė ĞďđĜĥ ČĠđĤĘ ěđĚČ ĥēĤ .ĐČđĠĤ ďđĚĘĘ čĦė ÃęĕĤĚĘà ĤĕĥĐ ĦČ .ĞĕĕĦĝĐ ČĘ ĤčďĐ ĖČ .ÃĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ĤĤđĥĚĐà čĦėĜ ĐĜđĚĦĐ ĘĞ ĕĚČĘ ĕĦĤĚČđ .ęďĚĘĘ Đčđēĥ ęĕĤĠđĝĐ đėĠĐ ęđĕė .čĕčČ ĘĦ ĦĕĕĤĕĞ ĥČĤ ĐĜĕĚ .ĐďĘđĒĕČ ęĥč ĐĘ ČđĤģĘ đĔĕĘēĐ ĘČĤĥĕ ġĤČč Ĥģĕč 1925 ĦĜĥč .ěđđĕ ĦĘĥĚĚč Ĥĥ Ęĥ đĦč .đĕĕē ĦđďĘđĦĘ ęĕĤđĥģĐ ęĕĤđĠĕĝč đģĝĞ ęĎ ęČ ĐĕĜĚĤĎĘ ĞĝĜđ ĦĕčĐ ĦČ čĒĞ ĤĕĞĢ ĘĕĎč ĕė đĜďĚĘ ..đĥĘĦĜ ęĕĠď ĐĚėđ ĦđđĢĚ ĤĚđĥ ĕďđĐĕ ďĢĕė ČĕĘĠĚđ .ĐĤĕĕĎĦĐ ĐďĘđĒĕČ ęČĐ ČĘ ĕĦĘčĕģĥ ĦđčđĥĦĐ ĖČ .ĖĤČĕĤĔĠĘ ĦČ ČđĤģĘ đĞďĕ đĦč ČĘđ đĦĥČ ČĘ .ÅęĕĘČđĥ ČĘĥ čđĔ ĤĦđĕĥ ĝ ĦđĞĚà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ Ęĥ đĤđĠĕ ģđĘĕĤĠ ĐĢĕĜ Ęĥ ĐĕĤčďđ ÃĦđĜĔģ ÅĚĞ 1 ÅĘđďĎĐ ĦčĥÅ) ĤđĠĕĝĐ ĦđčģĞč ęĕĤđĥģĐ ęĕĤđĞĜ ĦđĜđĤėĕĒ ĕĘĢČ đĤĤđĞ (45-44 ęĕĚđĤĚ ěėđĥ ĦĤĒĞč ĕĦĞĎĐ .ĐĘđĘčđ ĐĒĞ ĦđďĐĕ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĤĕČĚ Ęĥ ġĞ ĖđĦĕēč 1941 .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ÃĐĜđĕĢ ĝĜà ĤĠĝĐ Ħĕčč ĐĚĕĕģĦĐ ĐģĕďčĐ .đĕďĕ ĦđĠė ĘĞ ĐĘĔ ģĕĒēĚĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ .čĕčČ ĘĦč ÃĐđĘĥà ĐĕĝĜĚĕĎ ďĝĕĕĚ .Ğčĥ đČ ĥĥ ěč ĕĦĕĕĐĥė ĕĦĤėĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ęĞĠč Čč ĤĥČė .‫ולהשמדת האויבים‬ ‫היה נשוי לגויה וכתב נגד‬ ‫המסורת היהודית ועם‬ ‫זאת זכה לברכות הרבנים‬ ‫ זיכרונות‬.Ħčđ ěč .đĕĦđĤĕĢĕ đĦč ĦČ ĐĥĕČĘ ČĥĜĥ .ĝĕĤĠč ĦĞ ĐĦđČč ĐďĚĘ ĞĕĕĝĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ěĕĚĒĐĥ .đĒ ďĕĘ ĐĒ ĐĠĕēč ěĥĕĐ ĦđĤčģĐ ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĐĤčģĜ ČĕĐ ěėĥ .ĐĠĕēč ĦĕĘđĦģĐ ĐĤčēč ĕĦėĤĞĥ ĤđĤĕčč .99 ěč .ĕĜĚĒč Ėė .ĐĠĕēĘ ĐĕĜĘĕĚ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ Ęĥ ęĕčĐČĐ ĦđČģĦĠĤĐ ĦČ ĐĜĎĚ ČĘ ĤĜĒđĘģė .‫שר לשלום‬ ‫לכיבוש ארץ ישראל כולה‬ ‫ הוא‬.ęĕĤĤđĥĚĐ ĘđďĎ ĦČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔč ĐČĤ ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ Ęĥ ęĕĤĠĝ ĦČĢđĐč ĐĞĕĠđĐ 1947 ğĝđĕ ĕďĕ ĘĞ ĐčĦėĜĥ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ ĐĕĠĤĎđĕč đĜČĢĚ ďēČ ģĦđĞđ .ĤďĜĝėĘČ .ĕĜĘđĠ ČĢđĚĚ ęĐđ Ħč ĐďĘđĜ ĎđĒĘ .čĕčČ ĘĦč ĐĘČĕĤČ Ħĕč ĦĕĕĤĠĝč ĦĤđđĕĞ ĐĢĤĞĐ ġĕĤĞĐ ĤĜĒđĘģ .čĕčČ ĘĦč ġĤĎ ĕčĢ čđēĤčĥ Ęĥ ĐĜđĚĦ ěĐĕĜĕčđ ĦđĜđĚĦ ĐĚė ĦđĕđĘĦ đĕĐ ĐģĕďčĐ .ĐďĘđĒĕČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕčĦė ĦĤđďĐĚĘ ĦđĐĎĐĐ .ĐĠĕēč ĕēĐ .ČĕĒĚ ĤÃďĐ ĦĜĚĒĐ .ĘĕČĘĕČ đĕĠč ĐČĤģĜĥ .ĤĤđĥĚĐ ęĞ ĥĎĠĚč ĕĘ ęĕĤđėĒ ęĕĤčďĐđ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĞ ĐĘĥ ěĚđĤĐ đĦĕĕĞĤ ĐĤčĞ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĦĤĕĔĠ ĕĤēČ ĐĕĕĝĜėĐ Ęĥ ĘĔĝđĐč .

ĕĦĚĐďĜà :čĦđė ĕģĝĚĤčČ ďđď čģĞĕ) ÃđĘ ĐĤĕĐĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĦĤĕĥĥ ęĕĘĞđĠ ĦĕĕĤĠĝ .ÃěĒē ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ĕĜČ À đĘČėĥ ęĕĤĤđĥĚ ęĞà ĒČ ĤģčĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĎĐĜ čĕčČ ĘĦč đĦđĕĐč đĜč) ĕģĝĚĤčČ ďđď čģĞĕ ĤĠđĝĐ .(1937 ĒÃĢĤĦ) ÃĐĜĕď ĦĥĤĠà đĤĕĥ ĦČ ĤČĦĚ ČđĐ .ęĕģĘđē ěĕČ ďÃĥĦ ďĞđĚĐ Ęđēčđ ĦđėđĝĐ Ďēč ĤĔĠĜ ČđĐ .ęĕĜđėĜ ęĜĕČ .đĜĦ ĕĘ ĕčĤē .ĤđĠĕė ęđĕč ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĘĘĠĦĐĘ ĎĐĜ ĐĝďđČč đĦđĕĐč .ęĕĐ ĕĕČ ďĞđ ěđĜčĘĐ ĦđďĥČĚ ģĥĚď ĐėČđč ěđĠĢ ĕĦėĤĕ ěĚĘ ęģ ĦĞ čģĞĕ ěđČĎ ĦđđĚĘđ ęĕĕēĘ Ęė .ēčĔĘ ęĞĕĤėČ ĕČĜĥĚ ęČ .ĕĤĚĎĘ ĦđĤēČ .đč ĦđĘĦĕĐĘ ĕďĚ đĤĐĕĚ ĘČĚĥĚ đĕďĐđČĥ ĐČĤĜ .ĦĕĤĢđĜĐ ĦďĐ ĦđđĢĚ ĦČ ĐĚĕĕģđ ĤĕĕĎĦĐĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĘ ĒčĐ ĤĕĥĐ ĦČ ĎĤčĘďĕĕĐč ďđĞ čĦė ĤĥĠČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĕčĦėĚ .Ãĥĕčėč ĞĦČ ĕė :(524 ěďĞĦĜ ĐĚđ ĞĕĤĕ đĜčĘ ěďĤĕĐ ěđČĎ ĦĤĠēĚ ĦČ ĦđČĤĘ .čĞĐ ěĕĞ đĜČĤĦ .ÃēďģČĐà ĦĕČčĢĐ ĐėĤďĐĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęĝĤĠ đĕĤĕĥ ĦČ .ÃĐĕ ďĕ đĤČĦĦÃĥ ĘđčĎĘ ěĠđď ČĢđĕ ĘđčĎ ĘĞ đčĥē ČĘ ęĕĔĝĕĜđĕĒĕđđĤĐ đĘĕĠČ .ÃĐĠđĝč :ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦđė Đč ęĦĒēČĜđ ďĕ ĦģĒēč ġĤČ đĥčėđ .ģĥĚď ďĞ ĦđēĠĘ ĐĘđė ġĤĞĜ ĐĕĐ ěđĜ ěč ĞĥđĐĕđ ĦđĥĞĘ ĐĚ ĘčČ .ěđĕĠĤč ĕđĘĦ đģđĕď ęĜĚČ đĦďĘđĐ ęđĕà ĕė ĐĢĘĐč ğĝđĕ đĥĠĜė đďĕďĕĥ ĤĦđĕčđ .ĦĕČĤģĚ ĐĤđĢč čđĦėđ đĕĜčĘ čģĞĕ ĦėĤčĘ ďđĎĕĜč .ĘđďĎ čĘĢ ěĕĞĚ ěďĝ čďĘ ĤĠĕĝ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .1892-č čĦėĜ) .ĦĕčģĞ ĦđďĎĜĦĐ ĕĚĘĥđĤĕ ĘĕđđģĥĠ Ęĥ ğĝđČĐ ěĚ .ěė Ĥčđĝ ĤĜĒđĘģ ĤĤđĥĚĐ ĦČ Ĥģĕčĥ .ĘČĕĒđĞ čĤĐ ĦČĚ ěČėĚ đĜĢĤČ ĦđďĎ ěČėĚđ .ģĕĘČĕč ČđĐ ĤĠĝĚ ęĕĚĞĠ .ĤĤđĥĚĐ Ęĥ ęĕĥĕĥĐ đĘčđĕ ĤĒē ČđĐ .1985 .1897 .ÃĕĜĚĚ ĤĦđĕ ĦČĒ ĐďĕĘĐ ĖĕĤČĦ đĐĚ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ĘČĥ .Đĕ ďĕ đĤČĦĦ ĘđčĎĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĦđĞĚď ?ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĘ ĤĤđĥĚĐ Ęĥ đĝēĕ ĐĕĐ ĐĚ ĐčĤĕĝĥ ĐĕĕĤĢđĜ ĐĤĕĞĢ ĐĥĕČĘ ČĥĜ ČđĐ .čĦėč ĕĦėĘĐ ĤĦĕĐĘ ģģĒĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė ĐďčđĞĐ .ĖĘ ěďĤĕĐ čĤĞč ĤčďĚĐđ ĦĚē ČčĘ ďĞ ĦĤĠ ĘēĜĚ .đĕĕē đČĢđĚ ĕĠĘ ĕďđĐĕà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦČ ĤĕďĎĐ ČđĐ .ďĞ ĕĚĘđĞĘ ĤĠđĕ ČĘĥ ĤĥģĐ ĥđčĕėĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ČĤđģ ÃĕĘ ĐĜĕĎĜĚà Ĥĕĥč ĕđĔĕčč ĥđĚĕĥ ĖđĦ .đĘĥ ěđėĜĐ ĦđēĤČÃ) ÃĕđĢĤė ĐďĕĘ ĖĕĤČĦ đĘ ĐĕĐ Ėė .ĦĕďđĐĕĐ ĦĤđĝĚĐ ĦČ Ęđėđ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘĞ čĦđė ěđĕĔčĚĝ ĐĥĚ ĤĠđĝĐ ĕė (ĕÃĥĦ ÃěđĘđėĥČÃ) ÃĕĤčĞ ěđĤĠđĝà đĤĠĝč ģĚđĞĚ Ĥĥđ ĥĕďē ęÃđėĞ ďčđĞ ĐĕĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔà ĕĚĕ Ęė ęĕĕĚđėĞ ęĕĕē ĕēđ đĘđĠČĘđ ĦĤđĦĥĞĘ čĘĐ ÅĚĞ) ÃĦĕĘĤĞĐ đĦĥČ ĤĒĜĚč ęĕĘĥđĤĕč ĤĔĠĜ .ĐĝďđČ) ęđĕĐ ęĕĘĝĠĜ đĕĐ ĕČďđđč ĒČ čĦėĥ ęĕĠĕĤē ęĕĤčď ěĚĒđĚ ĐĕĐ ęđĕĐ ęĕĜčĤĘ ĐĚđďčĥ ěėĦĕĕđ .ÃĤĦĕčà ěđēĤĕč .ÃĤđĠĕė ęđĕč đĘĕĠČđ Ħčĥč đĕĤĕĥ đĕĤĕĥ ĦČ čĦė ěėČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ęČ Ğďđĕ ĕĜĜĕČ Ħĕčč Ĥģĕč ČĘ đĕĚĕĚĥ ěđėĜ ĐĒ ěĕČ ĖČ .ęĐĘ ĐĦėĤč ĦČđ ĐĕēČĚ ĐĜĕď ĦďĕĤĠ ĦČ ĐĜĕď ĦėĤčĚ .ÃġĤČ ĐĜĥĕ ęĕĤĚđČà ČĘĠĜĐ đĤĕĥ ĦČ đĕĜĒđČč ĔĔĕĢđ ĘČĕĚĞ čĤč đč ĕĦĞďĕ ČĘ .ÃĐĕĝđĤč ģĕĘČĕč Ęĥ ěđĤēČĐ ĐĜĥĐ ĥČĤà đĤĚČĚč ĘđĘČ đÃė .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĤĐ Ęĥ đĦČĢĤĐĘ ěĕĒČĐĘ ĕďė čĕčČ ĘĦč ĘđďĎĐ ĐĕĐĥ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ Ęĥ ĦĕĔĕĘđĠĐ đČ đĒ ĐĤđĢč ĕÃČĠĚ ęĞ đĐďĒĐ đĤđď ĕĜč ęĕĤĤđĥĚĐđ ĐĐďĒĐ ĎĤčĜĕĤĎ ĕčĢ ĕĤđČ ĤĤđĥĚĐ đĘĕĠČ .ÃčđĦėđ ĞčđĤĚ ěđĕĘĕĎà đč đĦđČ Đďčĕė ďĜĘĜĕĠ ĦĘĥĚĚĥ ĦđČĐ ČđĐ čĘĢĐ ĕė .ÃđĕĦđĞĚď ĎĠĝđ đĦēĠĔĚ ČĕĢđĐ .ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ěĒēĐ Ęĥ đĕďĕďĕ ĘĞ ĐĜĚĜđ ĕďđĤčĐ .ÃĤĕČĕà ĞďđĜĥ .ęĘđĞĐ :ĐĒėĥ .ĐĕđĎ ĐĥĕČĘ ĕđĥĜ ĐĕĐĥ ęđĥĚ ģĤ ęđĕė ġĤČĐ ĥđčĕėĘ ğĕĔĐđ ęĕĜĚđČĘčĥ ěĚđČĘ ĐĕĐ đĕĤĕĥč ďĎĜ ĐčĦė ĕĜđĘČ ĦĕĚĘđĥ .ĐĜĎĚ ČĕĐ ęĕēČĐ ĤĦĕ .ĤđĚČė đĚĢĞ ČđĐ .ÃĦđĤēà ĦĞĕĝĚ ĐĜđĥČĤĐ ĐČĤĜė ęĕĤčďĐ ĖČ .ęĕĜđĥČĤĐ đĕĤĕĥĚ ďēČč .ÃĤČđďĐÃ) Ĕĕđđĝ ěđĥĤĎ ĕČĜđĦĕĞĐ čĦđė đĚĕĕģĦĐ ěĕĕďĞ ĐėĠĐĚĐ ĕĚĕ ĦĕĥČĤč ĕė (ďÃĕĥĦ đĠĠđĔĢĐ ęĕĜđĚĐđ ĐĝďđČč ĦĝĜėĐ ĕĦčč ĦđĘĕĠĦ đĦĘĕĠĦĘ ěĕĒČĐĘ ĕďė đĦčĕčĝčđ ĕďđĤčĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĦĘĐĜĐč ĐĘĐģĚĐ ęĞ ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ěĒēĐ Ęĥ ěĚēĜ ęĕĕē ęĕĤčď ČĥĜ ĦđĞĕģĦĐ ĕĜĠĘ .đĦĕčč ĖĕĤČĦ đĘ ĐĕĐĥ ęĥėà :čĦė ěėĚ ĤēČĘ .ěđĜ ěč ĞĥđĐĕ ěĞĜė ĕĥčđė ĕĐđĘąČà ĦČ ēčĕĥĥ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘĞ .ęĕĘĞđĠĐ ĦĞđĜĦĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĦđĝĕĠĦ ĐČĤĚ đĕĤĕĥč ěđĕĞ .ęďĕĚĥČ ďĚĥĐ đĒ .ĕÃČĠĚđ ÃěđĕĢ ĕĘĞđĠà ęĞ ĐĘĕēĦ ĦĝĜėĐ Ĥčēė ĤēčĜđ ęĕĔĝĕĜđĕĒĕđđĤĘ ĤčĞ ĔÃĠĤĦ ĦČ ĖĕĕĥĘ đĝĕĜĥ đĕĐ .ĕđĢĚė ĐďĕĘ ĕĤĥĦč đÃĔ đĦĤĕĔĠ ĖĕĤČĦ ĘĞ .ĤĜĒđĘģ :ģĥĜ ĦČĤģĘ ĦČĢ ęđĕ đĜēĜČ ęĕēČ ěĐ .ĦĝĜėĐ .ęĕĔĝĕĜđĚđģĐ ĦĞĕĝĚ ĦĝĜė Ĥčē .1875 ĐÃĘĤĦ čČ ęēĜĚč ĖČ .ĤĚ ĐĘ ĐĚ ĦĥĘĠ Ħč .ęĕďĕĠĝĚ ěĕČ đĤĚČ đĤčģ ĘĞ ĥĕďģđ čĕčČ ĘĦč ěĥĕĐ ğĝđĕ ÅĠđĤĠĐ đďĕďĕđ ĕģĝĜĘĕđ ęĐĤčČ đĜĦē .ÃĕēĢĜĐ ĕďđĐĕĐ ĕėĤďčà .ĐėĤČč ďĚēđĚ ÃěĕĚČĚ ĕĜČà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ Ęĥ đĤĕĥ ĦČ ĖđĠĐĘ ĞĕĢĐ ĕĜđĘČ ĦĕĚĘđĥ ..ěďĤĕĘ ĦđďĎ ĕĦĥà ĤÃĦĕč Ĥĕĥ ēĝđĜč ĔĞĚė ĕĦčĐČà Ĥĕĥč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦđė .ĐĝďđČč ĦĕĜĤďđĚĐ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ĤĤđĥĚĐ ĦČĤģĘ čĤĐ ĞĝĠ .ęĕ ĒđĞĚ ĕčĥđĕ đĘĕĘĕĐ .ÃęĕĘĕčĥđ ĦđēĤČà đĤĠĝč čĦđė ěďĝ čď ÅĠđĤĠ Ęĥ đĦĕčč Ĥģĕč ĕė (ēÃĘĥĦ ďčđĞ ęĞ) ęĕĥĕČĐ ĖĤė ďđčėĘ ÃĤčďà Ęĥ ěđĕĘĕĎ ČĕĢđĐĘ ĕďė ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĖĘĐĚč ĕė ěďĝ čď čĦđė .ěģĤĕĐ ĤđČĕĐ ĤđČĕĐ đĜĦđđģĦ ěďĤĕ ěČėĚđ ěČėĚ đĜĢĤČ ĦđďĎ Ĥĥđģ .ĐėđĜē Ęĥ ĕĞĕčĥ čĕĥĐ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .Ãěė ęĎ đĒ đĜĘĥ ÅĚĞ) 1934 ĦĜĥč čĕčČ ĘĦč čĦėĜĥ .ĕđĘđ ěđĞĚĥ ĦČ ĐĜĎĚĐ đĕĜčĘ čģĞĕ ĦČ .(33 ĕė ěđĕĔčĚĝ ĤÃď čĦđė ďđĞđ .ÃĐĜđĕĢ ĝĜ đČĥà .(33 ÅĚĞ) ÃđĦĚĥĜč ĕĜđđĕđ ĦČ čĦėđ ĦĝĜė Ħĕčč đĕĚĕĚ Ĥģĕč ČĘà ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .ČčĐ ĤđďĘ ďĞ ěĕĕĜč ęĦĕĜčđ ÃĐĎĘčĐĐÃđ ęĕĕčĤĞĐ ĤđĤĔĐ ĕĥĞĚ ĦđĤčĎĦĐ ęĞ ĦČ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ čĦė .ĤĕČĕ đĕđĜĕėč ĤĕČĕ ĕďĕ-ĘĞ čĦėĜĥ .ĕģĝčđģďđĜ ĕĦčĥĕ .ĘÃĒ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ĤÃď ďĕ ĘĞ .(310 ÅĚĞ) ĘČĕĒĤ ďđďđ ĕďĕ ĘĞđ ĤĜĒđĘģ ÅĠđĤĠ ĕďĕ ĘĞ ĖĤĞĜĥ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔč ěĕēčĐ .ĐĕĦđĘđčĎ ĦČ ĔĔĤĥĚđ ġĤČĐ ČĤđč Ğčģĥ ĘđčĎ .čĘĢč ĔĥģĦĐĘ ĤĕĦĚĐ ĐĚĕĐďĚ .ęėĥ ěč ĤđĚē ĕĥĞĚ ĘĞ đĎĕĘčĐ ČĘĥ ĕđĘđ ěđĞĚĥ ĐĎĘčĐĐ ĘĞ ĐČēĚč čĦėĜ ĤĕĥĐ .63 ÅĚĞ ĎÃĕĥĦ ěģđĥ ĦĤđďĐĚ ..ěėČđ .ĕģĝĚĤčČ .ĘđďĎĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ČĘĠĦĐ ĕė ĤĠĝĚ (ĘÃĢĒ ĕģĝĚĤčČ ĘČģĒēĕ čĤĐ Ęĥ ĕĤĕĥč ĕģč ĐĕĐ ĘČĕĚĞ čĤĐ ĕĥČĤĐ čĤĐĥ ēėđđĕĐĘ ĦĝĜėĐ ĦĕčĘ Čč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .ĕčĤē ĕČ ĕčĤē !ēĕĤĢČ ĕčĕđČ ĘĞ .ęĕĕďđĐĕĐ ĦđďĝđĚĐ đĒĕĤėĐĥ ĦėĤčĘ ĝēĕĕĦĚĐ .ěĤĔĥ ęĐĤčČ ĕÃēĘĐ ĘĘđēĚ ęĞ Ĥđĥģ ĐĕĐ ĤĠĝč ğĦĦĥĐĘ đďĕ-ĘĞ ěĚĒđĐ ČđĐđ .(15 ÅĚĞ .ÃđĘđĠČ ĘĝĠ ēėđĜĘà ĦĕďđĐĕĐ ĐĤĕĕĞĐ ĦđĜđĤėĕĒ ĘĞ ģĠĤĦĚ ČđĐ ĕė ĦđČĤĘ ĘđėĚ ĘĘđĥ ČđĐ đĕĕē ēĤđČčđ đĕĤĕĥč đĘĕČđ đĕĤđĠĕĝč .(ĐĤđďĐĚ ĐĦđČĚ ęĕĔđĔĕĢĐ :ÃęĕĘĘĢ đĥĔĜà ČĘĠĜĐ ĥĤĞĐ Ĥĕĥč Ėėđ ěđĤĥčđ ěďĤĕĐ ĘĞ ęĕĜđē ęĕĕčĤĞ ęĥ !ĐĕĐĦ ġĤČĐ đĜĘ ęĕĜđčč ĐĦČ ęĎ (25 ÅĚĞ .ĐėđĜēč ČđĐĥ đĕĘĞ ĐĚđď ĦĞďĘ čĕĕē ěđĕĤđĔĝĕĐė ČđĐ ĕĤĐđ .ÃĐđđģĦĐà ęđģĚč ĐĜĕďĚĐ ěđĜĚĐĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕĤĕĥ ĦČ ęĕďĚĘĚ ěĕČ ĥ ĘĞ ĐĘčģ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ .(248 ÅĚĞ .ĝĕđĤģ ĥĕĘČđĕ ĐĕĤĠĝĘ ĤčĞđĐĥ ĦĕĚđČĘĐ đĦĠģĥĐ ĐĦĕĕĐ ĐĚ ČĕĐ ĦĤēČ ĦĜĕĕĜĞĚ ĐĘČĥ ęĕĤĠđĝĐ čđĤ .ÃĤĕĞĢ čĤà ĐĜđėĚĐ ġĕčđĜĤĕĢ ęĕĕē ÅĠđĤĠ ĘČĕĚĞ čĤĐ ĤĥČė .ĦĤēČ ĦđĞĤđČĚ ĕĤēČ ĖČ .ĖđĚĝ ĤďēĘ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĝĜėĜ đĤđģĕč ģĕĒēĐ đďĕč .ĖĘ ěđĜčĘĐđ .ęđģĚ ĘėĚ .ĤĐĐđ ĤđĥĕĚĐđ .Ãđč ĔĥģĦĐĘ ĤĦđĚđ ęĕģđďĐ ęĕĥĘđĥĚ .đĐĕĜĦĜ ěđĕĢ ěč * ĘĕĘč ďĘđĜ ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė Ğčđģ ĤĜĒđĘģ ÅĠđĤĠ ĔÃĕ ČđĐ ĘčđģĚĐ ĖĕĤČĦĐ đĘĕČđ .ÃęĕĘĕčĥđ ĕĘčà ĐđđĕĢ ČđĐ đĦĕĕđđĘĐĘ ĞĎđĜč .ěďĝ čď ÅĠđĤĠ .ġÃĎč ĕďĕ-ĘĞ :ĦđĤĕģēĘ ?ĦĚģđĜ čĤē ĕČ .ęĕĕĚĥĤĐ ĦđďĝđĚĐ ęĕĔģđĜĥ ĦČĢđĐ) ÃěđĠđĝģĝĐ Ĥĥ đĜĘĕčĥč ČĘà ĐĤĠĝč ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĕė ĤĝĕĜĎ ĐĤĕČĕ ĦčĦđė (ēÃĜĥĦ .ĦĕĤčĞĘ ĐĘČđđĘģĐ ĕĜĕĠĐ ĕĚđČĘĐ ĝđĠČĐ ęđĎĤĦ ĘĞ ĘČĕĒđĞ čĤĐ Ęĥ đčĦėĚ ČđĐ čĘĢĘ ğĤđĢĚĐ čĦėĚĐ ĕėđ ĐĞčĤČ ĦĤđĢėà ČđĐ ěėĥ .20.ĦđĞĚď đĎĘĒ ęĕčĤ ĕĜĕĞà :čĦđė Ĕĕđđĝ .8.ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ ęĞ ďďđĕĚ ĐĕĐ ĕģĝčđģĜĕĚ ěĒēĐ ĕĤĞĥÃ) ÃĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ĤĠĝ À Ĥĕĥč ęĕģĤĠà ĕĤĠĝč Đčĥ ĦĚĝĤđĠĚĐ ĐĜđĚĦĐ ĦČ ĕĦČčĐ (ČÃĞĥĦ ÃěđĤ ģĕĘČĕč ěĚēĜ ęĕĕē đĜĕĚĕĚĥė ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ ďĚđĞ ĤĚČ ĕģĝčđģĜĕĚ ĝēĜĠ .ĕģĝčđēĕĜĤĥĔ ĘđČĥ đĘČĚĥĚđ .ĖđĠĐ ĐĕĐ đĠđĎĘĥ ěčĘĐ ęĕČĠđĤĐ ģđĘēĥė đĕĦēĦĚđ ĦđĘĢčē ĦđĚďė đĕĦđĞđĤĒĥ .ÃęĕďĠĝĐ ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĤčģĜ ČđĐ .

250 :ĕĎđĘĔģ ĤĕēĚ Ĭ 990 :ĞĢčĚ ĤĕēĚ ĐĕĎđĝĐ ĦČ ęĕĤČčĚĐ ęÃčĚĤĐ ĕģĝĠ ęĞ ĞÃđĥĐ ĕģĝĠ ĦČ ęĕĜĕĕĢĚĐ ęĕĜđĕĞ ĦĠĝđĦč ČĜĘĕđĚ ěđČĎĐ ĠÃĞ ĦđČēĝđĜĐ ĕĕđĜĕĥ ěđĕĢ ĘÃēĚĤĐđ ĘÃĤĐĚĐĚ ĘČĤĥĕ ĦčĥēĚč ęĕĜđĕĞ 9 9 9 9 ĕĦĕĢĚĦđ ďĚđĘĘ ĕĦđďĕďĕ .ę ĕĚĘĥđĤĕ ĚĘĥđĤ ěĤđģ ďđĚĘ ďďđĚĘĦ !ĤČđčĚĐđ ęĘĥĐ ČĜĘĕđĐ ğď Ęĥ ęĕėĤėĐ 14 ęĞ ęĘĥĐ ĔĝĐ čĘ Ĥč ĘČĕēĕ čĤĐ Ęĥ ĤĕĐčĐ đĤđČĕč ďĢĘ Ĭ 1.Ĥ 03-9363591 ĦĤĠČ ĤĢĜĕĚ ĕĤĠĝ 02-9933490 Ğčĥ ĤČč ĦđđĢĚĐ ĒėĤĚ 08-6238343 ěČĥ Ħĕč ęĤ ĦĤČĠĦ 04-6581429 ĥĚĥ Ħĕč ďđĞđ ęĕĤĠĝ 02-9993790 .Ě ęĕĤĠĝ ĤėđĚ 02-6235559 ČĦđĤčē 02-5667695 Ĥĕĥ ĕĤčď 077-3220338 ĤēĥĐ čėđė ĐĕĤČ ĤđĎ ĕėďĤĚ 02-9947578 ěĤđģ ĐĒ ĐđđĢĚ ĤđďĕĐ ĐĠĕē ĒėĤĚ .ĤĕĐč .ĤĜĕĔĝđģ ĥďđģ ĕĤĠĝĘ 04-8667146 ĐĕĤčĔ Đĥđďģ ĕĥĕĚĥĦ ěďĕĞ 04-6790725 ęĕĘĥđĤĕ ęĘĥ 02-5380195 ęĕĤĠĝĐ ěđĤČ 02-6435178 ęĕĤĞĥ ĐČĚ ĕĤĠĝ 02-5022567 ĤĔĜĝ ģđč ĐģČĕďđĕ 050-4598212 ģĤč ĕĜč Ě"Ğč ęĕĢĕĠĚĐ 03-6185979 ĤĠĝĐ ĦĤďĐ 03-6774886 ěĕĞĐ ĥČĤ ĕĜČđđĤģ čģĞĕ 052-2548307 ĘČđĚĥ ĦĞčĎ ĦđďĐĕĐ ěē 03-5326185 ĐĜģĘČ ģđđĥ .Ĥ.ĤĠĝĐ ĤĢđČ 04-6594242 ĐđđģĦ ēĦĠ ęĕĤĠĝ ĖčĤđČ 03-9312433 Ĥĕĥ ĕĤčď 03-9319212 ĦĘĕĥ ĦĚđĢ ČĦđĤčē 08-9792266 ČĦČ ĦĕĤģ ĤđČ ĐĤđĦ 04-8451203 Ččĝ ĤĠė ĦđčČ ĦďĚē ĦĠĕ 09-7678164 ěĕĞĕďđĚ ĦĘėĦ 08-9712288 ěđĘĕĕČ ğđĜ ĤĠĝĐ ĦĘēĜ 08-8580929 ĐĕĜĦĜ ęĕĤĠĝ ĤĝĤĔĥ 09-8822877 ęĕĤđĢ ěĕĞ ĐđđĘĥ ĐĥĚ 054-2045731 ĥďģ ĕĤĠĝ ģđđĕĥ ęďĕĜ ĐĥĚ 02-5400902 ĘĦđėĐ ĘđĚ ĐĕĤđĚ 02-6285267 ġĜĤĚđĠ .ęĤđĒ ĤđČĕč ğďĐ ĘĞ ęĕĕĦĤđĝĚĐ ęĕĥĤĠĚĐ ĘĞ ĝĝđčĚ ĦÃđĥčđ ĕĘččč ČÃčĥĤĐ ĕĥđďĕē ĘĞ ĖĚĦĝĚ ĕĘččĐ ďđĚĘĦč ĦđĕĎđĝĘ ĦđČđđĥĐč ĐđđĘĚ 9 9 9 9 ĖĘĥ ĐĕĤĠĝč ęĎ đĕĥėĞ ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ĐďđĚĘĦ ĐĜĜĞĤ ĦđĎĐ 09-7400377 ęĕĤĠĝ ĘĕĤč 09-7601882 čĕčČ ĘĦ ĕĜĒĤč 03-6815542 ĦĤđĝĚ ĖĤď 03-5605635 ĦĎ ĦĕĤģ ěđĕĢĘ ĤđČ 077-4560228 ęĕ ĦĕĤģ ĕďđĐĕĐ ġđĢĕĜĐ 077-8203050 ĕėČĘĚ ĦĕĤģ ĦĢĠĐĘ ĒėĤĚĐ ĦđďĐĕĐ 08-8584939 ĦđčđēĤ ĤĘďĜĐĘĠ 08-9454894 ĦĞďđ ĤđČ 08-9316465 ĐĘđĠĞ ĕčĞĤĥ .386 :ęĕėĤėĐ 14 ĕđđĥ Ĭ 1.