svrha poslovanja svake kompanije je ostvarivanje dobiti.

Trka za dobiti većine kompanija u svijetu, a posebno velikih multinacionalnih kompanija, postala je suprotstavljena ciljevima šire i uže društvene zajednice. Nevođenje računa o posljedicama svojih odluka, kako vezano za nekontrolisano korištenje resursa, od onih ljudskih do prirodnih, dovela je do katastrofalnih posljedica, čije se razmjere gotovo ne mogu sagledati. One su povezane sa svim sferama života čovječanstva u budućnosti. Tako je nekontrolisano iscrpljivanje prirodnih resursa i uništavanje okoliša dovelo do prirodne neravnoteže koja za posljedice već sada ima klimatske promjene sa enormnim materijalnim i ljudskim štetama. Negativan ili nikakav uticaj na socijalni razvoj društva, nesigurnost egzistencije, sve češće ekonomske krize, loša ili nikakva edukacija prije svega siromašnih kategorija stanovništva, sve veći jaz bogatih i siromašnih i sl. dovodi do socijalnih poremećaja, koji su, u krajnjim slučajevima, rezultirali dugoročnim ratnim sukobima ili pojavama terorizma, kao stalne prijetnje miru u svijetu i opstanku svijeta kakvog danas poznajemo (novi poreci, savremena ropstva, diktature, vlasti gerile, terorista, građanski ratovi, izbjeglice, latentni sukobi „velikih“...) Neosjetljivost prema ovim faktorima izazvala je u zadnjih petnaestak godina posebno, izlaganje velikih kompanija napadima od strane javnosti, neformalnih i formalnih grupa građana, pa i izvršnih i zakonodavnih vlasti. Sve ovo dovelo je u prvi plan tzv. „društveno odgovorno poslovanje“. Postoje brojne definicije društveno odgovornog poslovanja, od kojih jedna kaže da je to „koncept prema kojem preduzeće na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim pitanjima i zaštiti okoliša u svoje poslovne aktivnosti i odnose sa ključnim interesnim grupama“ . Shellov preokret Jedan od primjera ovakvog ponašanja je Shell, koji je prije petnaestak godina bio predmetom organizirane kampanje od strane Udruženja zelenih zbog svojih planova da se riješi neprofitabilne naftne platforme tako što će je potopiti u Sjeverno more. Ovaj slučaj, nazvan Brent Spar, koji je ozbiljno narušio reputaciju i povjerenje dioničara i ulagača, te finansijsko poslovanje Shella, predstavljao je prekretnicu u odnosima preduzeća prema zajednici. Danas Shell, posredstvom svoje posebno osnovane zaklade, provodi projekte za očuvanje bioraznolikosti na svojim bušotinama u Africi i to u saradnji sa organizacijama poput World Wildlife Fund (Svjetskog fonda za divlje životinje).

Parola „proizvodnja da, ali ne po svaku cijenu“ mora postati imperativ, ako ne želimo uništiti život na Zemlji.
Sve ovo je dovelo do nastanka novog koncepta biznisa, koji se ne smije vezati samo za ostvarivanje profita već i za obavljanje društveno korisnog posla uz racionalno korištenje prirodnih resursa i vođenje apriori računa o zaštiti okoliša.

Koncept društveno odgovornog poslovanja nije samo prolazni hir. Tako dolazimo do novih pojmova u praksi u korporativnom poslovanju. korporativna savjest (CC). morati prihvatiti ukoliko žele zadržati svoje mjesto na poslovnoj sceni. Ono što je važno zapaziti je povezanost datih elemenata društveno odgovornog poslovanja i stabilnosti. pravac djelovanja relevantnih profesija. Ekonomska vrijednost pretpostavlja odgovornost kompanije da ona dugoročno teži stabilnom poslovanju. te samim tim i društvu uopšte.Kako se ova društvena odgovornost kompanija ne bi pretvorila u svoju suprotnost i na još jedan način doprinijela monopolu velikih korporacija u svjetskim okvirima. resursa i ljudi (proces u toku). tako i investitorima i radnicima. konkurentska prednost i uslov opstanka na tržištu i to ne samo za velike kompanije već i za poslovanje uopšte. dioničare. korporacijsko građanstvo (CS). Ujedno je itekako bilo važno uspostaviti na svjetskom nivou regulatorne okvire koji će poštovati pravila zaštite okoline. potrošače.. održivo odgovorno poslovanje/ odgovorna poslovanja. radnike. prije ili kasnije. kako svojim dioničarima. društveni pokazatelji – performanse (SP). da adekvatno odgovara na rizike poslovanja i da stvori neophodnu sigurnost. u većini država i u većini regionalnih i svjetskih institucija pitanje društvene odgovornosti preduzeća je regulisano zakonskim putem. . te njihova povezanost međusobno i uticaj jednih na druge. već imperativ u poslovnom svijetu koje će sve kompanije. sudionike u poslovanju i sve druge članove javne sfere. a to je: Društveno odgovorno poslovanje (CSR). Ovaj savremeni koncept ponašanja preduzeća postao je jedan od nezaobilaznih determinirajućih faktora kada je u pitanju pravac razvoja kulture poslovanja. Uz razvoj društveno odgovornog poslovanja veže se i ekonomska stabilnost koja u tom smislu prepoznaje ekonomsku vrijednost. Društveno odgovorno poslovanje je oblik korporativne samoregulacije integriran u poslovni model. društvenu odgovornost i odgovornost prema okolišu. Preuzimanje odgovornosti Za početak. Cilj je da korporacija prihvati odgovornost za svoje postupke i da podstiče pozitivan utjecaj kroz svoje aktivnosti na okoliš. neophodno je bilo razviti ovu ideju na širem planu i to među svim pravnim subjektima i u profesijama kojima se zaposleni u tim subjektima bave. Na taj način poslovati odgovorno postaje dugoročno. To je podrazumijevalo i uvođenje odgovarajućih ISO standarda u vezi sa neophodnim nivoom društveno odgovornog poslovanja. Njegova politika funkcioniše na principu samoregulisanog mehanizma kojim prati kompaniju i osigurava njenu aktivnost u skladu sa duhom zakona. etičkih standarda i međunarodnih normi . te koncept koji će zasigurno vremenom postati sastavni dio dugoročne strategije poslovanja svakog privrednog subjekta. zajednicu.

te stepen pridržavanja važećih relevantnih propisa. dužna je poštivati navedene konvencije i deklaracije. bilo inoviranjem postojećih procesa ili samih finalnih proizvoda tako da oni ne budu štetni po okoliš. Društvena odgovornost treba da ukaže na uticaj organizacije na društveni sistem u kojem djeluje. odnosno vodič potrošačima kako kupovinom određenog proizvoda mogu doprinijeti ostvarivanju ovih ciljeva. koji uređuju određene aspekte radne prakse i ljudskih prava. Zaštita životne sredine Ekološka dimenzija odgovornosti odražava uticaj preduzeća na okoliš. efikasnijem korištenju resursa. te poštivanje temeljnih ljudskih. potrošače. učešće u stvaranju javne politike. dobavljače i njihov odnos prema okolišu. postoje međunarodno prepoznati standardi kao što su ILO konvencije i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. DOP doprinosi i razvoju poslovne etike na način da nije etično ako se kompanija ili u njoj zaposleni profesionalci ne ponašaju u skladu sa zahtjevima društveno odgovornog poslovanja. radnike. emisiju štetnih gasova. ali ne po svaku cijenu“ mora postati imperativ ako ne želimo uništiti život na Zemlji. treba imati u vidu da je osnovna svrha postojanja svake organizacije da proizvede proizvode potrebne ljudima. stopu recikliranja ili ponovne upotrebe proizvoda/ usluga. te svaka organizacija koja se smatra društveno odgovornom. te obim beneficija i doprinosa zaposlenih). direktno utjecati i na veću uspješnost kompanija. ali ne na štetu samih ljudi i generacija koje dolaze. Društveno odgovorno poslovanje znači i zaštitu i uputu. Ona ukazuju na iskorištenost materijala.Kao primjer se može navesti da će društvo u kome su radnici zaštićeni i u kome je visoka ekonomska razvijenost i standard građana. fizičku zaštitu na radu. smanjivanjem siromaštva. mora postati zadaća cijelog svijeta i obrazac ponašanja svih kompanija. Parola „proizvodnja da. Ova dimenzija obuhvata i uticaj na mito i korupciju. . građanskih i političkih prava (veže se za obim i raznolikosti radne snage unutar preduzeća. kao i odnos poslodavca i zaposlenih. To znači i pomoć svim projektima i misijama u vezi sa razvojem šire društvene zajednice. Cilj društveno odgovornog poslovanja je prihvatiti odgovornost za svoje postupke i podstaknuti pozitivan utjecaj kroz svoje aktivnosti na okolinu. zaštitom životne sredine i sl. energije i vode u proizvodnim procesima. bioraznolikost. Iznalaženje načina da se zaštiti životna sredina. odnosno na ekosisteme od kojih ujedno i zavisi. organizacije su dužne da kontinuirano poboljšavaju kvalitet radne okoline. Pored toga. pridržavanje važećih zakonskih propisa. Sa aspekta odgovornosti prema okolišu. Naime. spolnu i starosnu strukturu. zajednicu.

a UN je razvio međunarodna načela za odgovorno ulaganje kao smjernice i uslove za investiranje u projekte na globalnom nivou. Ovaj koncept poslovanja donosi višestruke koristi i to ne samo za preduzeća. http://balkans.aljazeera. pa čak i načine života običnih građana. prije ili kasnije. već i svijet u cjelini. već imperativ u poslovnom svijetu koje će sve kompanije.U tom smislu su već na snazi ili u pripremi i međunarodni standardi kvaliteta i načela vezano za DOP. Tako je ISO 26000 priznati međunarodni standard za DOP.net/vijesti/drustvena-odgovornost-velikih-kompanija . morati prihvatiti ukoliko žele zadržati svoje mjesto na poslovnoj sceni. Težnja ka stabilnom i održivom poslovanju je na globalnom nivou već počela da mijenja kako kulturu poslovanja. tako i same poslovne subjekte. Koncept društveno odgovornog poslovanja nije samo prolazni hir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful