SUSUNAN AS-SYAHID IMAM' HASSAN AL-BANNA

Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai Insya Allah,diberi ganjaran baik oleh Allah SWT

Disediakan oleh:

AL-MA'THURAT
www.MyKuliah.com ::Portal MP3 Islamik::
MP3 Kuliah, Motivasi, Zikir, Doa

4. Yang rnenguasai hari pernbalasan.Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk. ( i a i t u ) jalan orang-orang yang t e l a h Engkau anugerahkan ni'rnat kepada rnereka.. 6. . Maha Pernurah lagi Maha Penyayang.. 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus.. (Surah Al-Fatihah: 1-7) 2 3. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan.. 9 . 7. D e n g a n rnenyebut n a m a A l l a h Yang M a h a Pernurah laei Maha Penyayang... Tuhan sernesta alarn.... I.. bukan (jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula ialan) rnereka yang sesat. Segaia puli bagi Allah...

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akh~rar Mereka itulah yang tetap mendapat petunjukdari Tuhannya. Dan mereka yang berirnan kepada Kitab ( A I Quraan) yang telah diturunkan kepadarnu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. d a n merekalah orang-orang yang beruntung.sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada rnereka. (Al-Baqarah: 1-51 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. A l ~ laarn f rnllrn K~tab (Al Quraan) ~ ntidakada i keraguan padanka petunluk bag1 rnereka yang bertaqwa (laitu) rnereka yang beriman kepada yang ghaib y a n g r n e n d i r i k a n s h a l a t d a n menafkahkan 4 .

Kursi Allah rneliputi langitdan burni. p e l i n d u n g -p e l i n d u n g n y a i a l a h syaitan. (Al-Baqarah: 256 . Kerana i t u barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. (Al-Baqarah. dan Allah MahaTinggi lagi Maha Besar. Kepunyaan-Nya apa yang d i langit dan d i bumi. 6 .t A l l a h Pelindung orang-orang yang beriman. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilrnu Allah melainkan apa yangdikehendakiNya. yang mengeluarkan rnereka daripada cahaya kepada kegelapan lkekafirani Mereka itu adalah penghuni neraka: rnereka kekal dl dalarnnva. Dan orang-orang yang kafir.257) Allah tidakadaTuhan rnelainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus rnenerus mengurus (makhluk-Nya]: tidak mengantuk dan tidak tidur. Siapakah yang dapat rnernberi syafa'at d i sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui apa-apa yang d i hadapan mereka dan d i belakang rnereka. Dan Allah tidakrnerasa berat rnemelihara keduanya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. maka sesungguhnya ia telah mernegang tali yang amat kuat yangtidakakan putus. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (irnan). 2551 Tidak ada paksaan untuk (mernasuki) agama (Islarnl. sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada jalan yang salah.

b Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di burni..---O " 4 Rasul telah berirnan kepada al-Quran yangditurunkan kepadanya dari Tuhannya.ii=~l. dan rahrnatilah kami.. dernikian pula orang-orang yang berirnan. Allah tidak rnembebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka Allah rnengarnpuni siapa yang dikehendaki-Nyadan menyiksa siapa yangdikehendakiNya. rnaka >/ < .. dan mereka rnengatakan: "Kami tidak mernbezabezakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dan rasul-rasulNya. Q J .&." " . ianganlah Engkau hukum kami iika kami lupa atau kami tersalah.//-. malaikat-rnalaikat-Nya. ianganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum karni. Semuanya beriman kepada Allah.. la rnendapat pahala (dari kebajikan) yangdiusahakannya dan ia merldapat siksa (dari kejahatan). kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya". Beri maaflah kami: ampunilah karni."dan rnereka mengatakan: "Karni dengar dan kami ta'at" (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan karni dan kepada Engkaulah ternpat kernbali. YaTuhan kami./ l~~lsJ~1. . dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. nescaya Allah akan rnembuat perhitungan dengan karnu tentang perbuatanrnu itu. (Mereka berdo'a).. yangdikeriakannya. Ya Tuhan kami. Dan jika karnu melahirkan apa yangada di dalarn hat~mu atau kamu menyernbunyikannya. & l. "Ya Tuhan kami. ianganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup karni memikulnya. Engkaulah Penolong karni.

.@ Dan barangsiapa mengeriakan amal-amal yang saleh dan dia dalam keadaan beriman.'/. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan ianganlah kamu mengeraskan suaramu Dan tunduklah semua muka (dengan berendah d i r ~ ) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus (rnakhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merug~lah orang yang melakukan kezaliman.a> r' Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.. maka ia tidak khuatir akan perlakuan yangtidakadil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya. . tidak ada Tuhan selain Dia." (7x) Alif laam miim Allah tidakadaTuhan melainkan Dia Yang H ~ d u kekal p lagi senantiasa berdiri sendiri . Cukuplah Allah bagiku. Dengan nama yang mana saja kamu seru.286) k% Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."/4'9.c &~-~~~~-ll~~~lblly~l3.0"c <.'/.. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'arasy yang agung. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Al-Baqarah: 284 . . .

13 12 .1 18) Maka apakah karnu mengira. Tuhan (Yang mernpunyai) Arasy yang mulia. "YaTuhankuberilah arnpun dan berilah rahrnat.dan bahawa kamu tidakakan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu." (Al-Mukrninn 1 15 . (Al-lsraa': 110.tidak ada Tuhan selain Dia. Raja Yang Sebenarnya. Dan katakanlah.I I I ) Dan barang-siapa rnenyernbah tuhan yang lain d i samping Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.dalarn shalatmu dan janganlah pula rnerendahkannya dan car~lah lalan tengah dl antara kedua ~ t u Dan katakahlah: "Segala puii bagi Allah Yang t ~ d a k rnernpunyai anak dan tidak mernpunyai sekutu dalarn kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk rneniaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. bahawa sesungguhnya Karnl rnenci~takan karnu secara rna~n-rnaln (sala). maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. dan Engkau adalah pemberi rahrnat Yang Paling baik.

dan bagi-Nyalah segala puii di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu karnu berada di waktu zuhur Dia rnengeluarkan yang hidup dari yang mati dan rnengeluarkan yang m a t i dari yang hidup dan rnenghidupkan burni sesudah matinya. kemudian tlba-tiba kamu (rnenjadi)manusia yang berkembang biak. 1 4- .Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dla rnenciptakan kamu dari tanah.

Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia memperlihatkan kepadarnu kilat untuk(menirnbu1kan) ketakutan dan harapan.darl Iangit. dan Dia menurunkan air huian +@id\ . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurrnu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurnia-Nya. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. @ Dan d i antara tanda-tanda kekuaraan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang rnengetahui. / ' b Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Ar-Rum: 17 . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang mendengarkan. Haa Miirn 17 16 . seketika itu (iuga) kamu keluar (dari kubur].26) Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-la~nan bahasamu dan warna kulitrnu. Kemudian apabila Dla memanggil kamu sekali panggilan dart bumi.

Yang 18 . Raja. Dia-lah Allah Yang Menciptakan. '. Allah dari apa yang rnereka persekutukan. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Suci. Yang Maha Perkasa. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha Sejahtera. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Hasyr: 22-24) <jf:-J(AT e. Yang rnernpunyai kurnia. Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. T~ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kernbali (sernua rnakhluk). Yang Maha Kuasa. Yang Membentuk Rupa. Yang Maha Mernelihara.Suci. * > Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di burni.:ar3 Diturunkan Kitab ini (Al-Ouraanl d a r ~ Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang Mengadakan. Yang Mengarnpuni dosa dan Menerirna taubat lagi keras hukurnan-Nya. Yang Merniliki Segala Keagungan. Yang Mengurniakan ieamanan.

ti Dengan menyebut narna Allah Yang Maha Pernurah lag1 Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat).Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. kerana sesungguhnya Tuhanrnu telah memerintahkan (yang sedemikian itu] kepadanya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macarn. Barangsiapa yang mengerlakan kebaikan seberat zarrah pun. dan kamu tidak pernah (pula) meniadi penyembah Tuhan yang aku sembah.6 ) 21 20 . Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! aku tidak akan rnenyembah apa yang kamu sembah. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya. nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula Dan barangs~apa yang mengerlakan kelahatan seberat zarrah pun nescaya dia akan melihat balasannyalnya pula (Az-Zalzalah 1 . @ pada hari itu bumi rnenceritakan beritanya. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekeriaan mereka. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (iadi begini)?".8) 6 Dan kamu bukan penyembahTuhan yangak~~sembah. dan untukku agamaku (Al-Kaaf~ruun1 .

dari kejahatan makhluk-Nya.3) Dengan menyebut nama Allah Yang . Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.h n g a n menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. rnaka bertasbihlah dengan rnemuii Tuhanmu dan rnohonlah a m p u n kepada-Nya. dan tidak ada seorangpun yang setara d e n g a n Dia" ( 3 x i (Al-lkhlas: 1 . dan kamu lihat rnanusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. ~ a t a k a n l a h"Aku b e r l i n d u n g kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kernenangan. (An-Nashr: 1 . ~atakanlah"D~alah Allah.:-ji&i e 2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Yang Maha Esa " A & * i.Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. U * Dengan .menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 23 .4 ) @ j i $ .

6.. H- 5. 25 24 .6) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. tiada sekutu bagiNya tiada Tuhan selain Dia dan kepada-N\a kami akan dibangkitkan 13 x i Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia.-< krtanda ( dibaca di waktu petang. 0 92 5 \ 3!j$yl .r f ~embisikkan (keiahatan) ke dalam dada manusia. Sesungguhnya kami teriaga ( d i pagi hari) dengan ikesedaran bahawa) Kerajaan ( b u m i dan segala isinya) ini seluruhnyaadalah milik Allah Dan segala puji bagi Allah. Sembahan manusia. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali yang bersimpul. . dan dari keiahatan orang yang dengki apabila ia . 5 3 =f' : y .ulj I Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. tt? . i n dan manusia. Raia manusia. ( 3 x ) (An-Naas: 1 .. d a r i kejahatan ( b i s i k a n ) s y a i t a n yang b i a s a bersembunyi.

rnaka sempurnakan nikmat-Mu. nikmat apa pun yang kuperoleh dan di peroleh seseorang d i antara rnakhluk-Mu adalah dariMu. aku teriaga olehmu dalam nikrnat. (3 x) 3 & '. ( 3 x ) Islam. afiat-Mu dan peniagaan-Mu itu atasku. Muhammad saw. dan teriaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku.. afiat (keselamatan dari rnara bencana). (3 x ) 4 . ( 3 x) @ Aku telah rela dengan Allah sebaga~Tuhanku. Hai Tuhan. d i dunia dan akhirat. dan dengan Islam sebagai agarnaku. bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. rnaka bagimu segala puii dan syukur. dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.Allahumma. dan Kami terjaga (di pagi hari) dalam f ~ t r a h kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami.jahasuci Allah dan segala puii bagi-Nya. (3 x ) Allahumma. sebanyak . yang Esa dan tidak bersekutu. dan dalam millat (ajaran I Sapa kami lbrahim yang haniJ (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.

dan la Maha Mendengar dan Mengetahui. dan aku berlindung pada-Mu dari kelernahan dan kemalasan. karni berlindung kepada-Mu d a r i rnenyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. sihatkanlah badanku. untuk rnenirnpakan bencana. yang dengan narna-Nya akan terhalanglah. dan karni rnernohon arnpun dari (rnenyekutukan-Mu)dengan sesuatu yang tidak karni ketahui ( 3 X ) (yx) 3 G$ . sihatkanlah pendengaranku . ( 3 x ) Dengan narna Allah. &.b~langan ciptaan-Nya dan keredhaan-Nya dan seberat tlrnbangan 'arsy-Nya dan sebanyak dakwat (yang kallrnat-Nya ( 3 X I terpakai untuk rnenul~skan) Allahumma. aku berlindung pada-Mu dari rasa sedih dan gelisah. dan aku berlindung padaMu dari sikap pengecutdan bakhil: dan aku beriindung pada-Mu dari cengkan~an hutang dan penindasan orang. (3 x ) . sihatkanlah penglihatanku. Alfahumma. dari . Allahumma. Allahurnma.aG " 4 ' 'Z* Aku berlindungpada kalirnat Allah yangsempurna. segala sesuatu d i burni dan langit. (3 x ) Allahurnma. 28 4.

dan aku berada dalam perianiian denganMu. C . (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku. tidak ada Tuhan selain Engkau. 4 * +$b fgl >$.' I . . ikrar kepada-Mu. sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. dari 30 ..$$! ijj. yang Hidup dan selalu laga: dan aku bertaubat kepada-Nya.. dan aku berlindung pada-Mu. dan aku mengakui dosaku. (Yx) 4 . Allahumma. kecuali Engkau. ( 3 x ) - 9 .. Engkau yang Menciptakan dan aku abdiMu. Allahumma. ( 3 x ) Allahumma. 2. 3 1 f Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. I . . tidak ada Tuhan selain Engkau. ( 3 x ) cG JT-&jccG&&. kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosadosa. . Engkau adalah Tuhanku..l&l*l / I . maka ampunilah aku.ngakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku.

dan berkatilah iuniungan kami. Tidakada Tuhan selain Allah.' us 4. dan tidak ada Tuhan selain Allah. dan segala puii bagi Allah. Muhammad.k Maha suci Engkau Allahumma dan segala pull baglMu aku bersaks~bahwa t ~ a d a Tuhan s e l a ~ n Allah aku mohon arnoun dan bertaubat pada-Mu ( 3 x ) Allahumma. Muhammad. yang Maha Esa. cc 1 @ ! Ya Allah restui dan berkatkanlah lunjungan kami Muhammad.jfisljisltl . dan keluarga juniungan karni.j!j. Sesungguhnya Engkau Maha terpuii dan Mulia. ( I 0 x ) 33 32 . Kami pohonkan sebanyak bilangan apa sahaia yangdiketahui oleh Allah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh QalamNya dan sebanyak yang dirangkum oleh '~tabNya. Nabi dan Rasul Mu yang Urnmi.dan Dia berkuasa atas segala sesuatu . dan atas keluarga juniungan karni.gj~lGI dlq I . tidakada sekutu bagi-Nya. L .. Ibrahim. . dan keluarga iuniungan kami. Sejahterakanlah Baginda selama-larnanya. seperti Kau limpahkan selawat atas juniungan kami. dan Allah Maha besar. . dan atas keluarga junjungan kami. Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda. Muhammad. Ibrahim. Ibrahim. . (100 x ) .. aj ul a a &-p . di antara segenap isi alam sernesta. sebagai hamba. seperti Engkau berkati juniungan kami. bagi-Nya segala keraiaandan puii. Ibrahim. limpahkanlah selawat dan salam atas iuniungan kami. Muhammad. . ( I 0 x ) $. r : (\ Mahasuci Allah.

> . para Rasul Utusan.5 . . Hati yang penuh segar mensyukuri (nikmat)Mu. -. ' ~ l ' " ' L ' ~ " ! Y a Allah kurniakanlah kami lisan yang lernbut basah mengingati dan menyebut (Nama)Mu. C ~ ~ j . $j ~b . Maha suci Tuhan (Mu) yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan dari segala sifat tercela yang cuba mereka tempelkan kepadanya. >j .. / ss . . Wal Hamdulillahi Rabbil 'Alarnin 35 . Othman. Salam sejahtera untuk para Rasul. Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. 200 $4 .serta badan yang ringan c. Omar. Ali dan para sahabat baginda semuanya para tabiin dan orangorang yang mengikut ieiak langkah mereka sampai hari pembalasan..rz Terimalah dan relakanlah orang-orang terutarna kami: Sayyidina Abu Bakar.

a .&l& . selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat rnemperkenankan pinta (perkenankanlah). Engkau menerbitkan suatu yang hidup dari suatu yang kaku/ rnenyernpurnakan keta'atan kepada iperintah) MU. Ya Allah. . kurniakanlah kami iman yang sernpurna. . hati yang khusyu'. yang Mulia. 37 36 . langan (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri karni sendiri. 4 0 00 -1 . &j+$. o( I 9 3 . walaupun sekadar sekelip mata atau sekadar rnasa yang lebih pendek dari itu. keluarga dan anak-anak karni serta sesiapa sahaja yang bersama-sarna kami.gl. Karni mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta iasa orang lain. Berikanlah kami (Ya Allah) lman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi gentaratau mengharap orang lain selaindari Engkau sendiri. Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk berbuat apa sahaia terhadap apa sahaia. keyakinan yang benarbenarmantap. cg&.@ pj ieraianlah Ya Allah pemilik kekuasaan (Keraiaan) alarn buana Engkau rnemberi kekuasaan kepada slapa yang Engkau suka. Di tangan Mu (Wahai Allah) segala Kebaikan dan Kekayaan. atau rnenyarnbah selain dari Engkau sendiri Kembangkanlah lernbayung Rahmat Mu kepada kami. kepada keluarga Baginda dan Para Sahabat Baginda 'Amnya. (Ya Allah) Kurniakanlah karni. 0 Selawat dan Restu Allah u n t u k i u n i u n g a n k a m i ~uharnmad Nabi . ilrnu yang berguna. Engkau rnenabirkan siang dengan rnalam. (Din I cara hidup yang jitu dan unggul. Dan malam pula Engkau berkuasa menabirkannya dengan siang. Engkau berkuasa rnemuliakan dan rnenghinakan siapa yang Engkau rnahu. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa sahaia yang Engkau rnahu.

sebagairnana Engkau rnelahirkan yang kaku/rnati dari sesuatu yang hidup.g . inilah keluhan suara dan pinta dari para du'ah Mu maka oleh itu ampunkanlah (dosa) ku. Engkaulah sebaik baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Penuhkan (piala) hati i n i dengan cahaya Rabbani M u yangtidak kuniung rnalap. V 4 dan keindahan tawakkal kepadaMu. P- .tentang M u (lika Engkau rnentaqdirkan rnati) rnaka $ fa. c rnatikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada' dalarn perjuangan agarna Mu.. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalan-Nya (yang sebenar). maka eratkanlah Ya Allah akan ikatannya. Engkau member1 rezeki tanpa berhitung kepada siapa sahaja yang Engkau rnahu 'fa Allah.iiah Engkau Mengetahui bahawa hati-hati i n i -rang yang telah dibayangkan tadi) telah berkumpul kerana MengasihiMu. beredarlah sudah siang Mu. Lapangkan hatihati ini dengan lirnpahan imanikeyakinan. 3 : . 39 ... menjelanglah kini rnalam (ciptaan) MU. bersatu rnernikul beban dakwah Mu. berternu untuk m e m a t u h i (perintah) Mu. Hati-hati ini telah rnengikat janji setia untuk rnendaulat dan rnenyokong syari'at Mu. Hidup-suburkan # hati-hati ini dengan ma'rifat (pengetahuan sebenar) . rnati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful