1

Ordonanța Guvernului nr. 13 din 23 august 2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2012 publicată în Monitorul Oficial  nr. 614 din 27 august 2012 
 
    În  temeiul  art.  108  din  Constituția  României,  republicată,  şi  al  art.  1  pct.  I.1  din  Legea  nr. 
127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziții generale 
 
    ART. 1 
    Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi 
se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. 
    ART. 2 
    (1)  Sinteza  modificărilor  bugetului  de  stat  pe  anul  2012,  detaliată  la  venituri  pe  capitole  şi 
subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, 
după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. 
    (2)  Sinteza  cheltuielilor  bugetare,  pe  surse  de  finanțare,  cu  detalierea  pe  capitole,  subcapitole, 
paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. 
    (3)  Bugetul  de  stat  pe  anul  2012  se  diminuează  la  venituri  cu  suma  de  2.708,7  milioane  lei,  la 
cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.404,8 milioane lei. 
    (4)  Bugetele  modificate  ale  ordonatorilor  principali  de  credite  şi  anexele  la  acestea  sunt 
prevăzute în anexa nr. 3*). 
    (5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de 
finanțare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    *)  Anexa  nr.  3  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  614  bis,  care  se  poate 
achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. 
Panduri nr. 1. 
 
    ART. 3 
    (1) Sumele în valută, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană 
într‐un dosar de criminalitate organizată soluționat cu sprijinul autorităților judiciare române, se încasează 
în contul de disponibilități deschis pe seama Ministerului Justiției la o instituție de credit. În termen de 3 
zile lucrătoare de la încasare, contravaloarea în lei a sumei în valută se virează de către Ministerul Justiției 
la  bugetul  de  stat  în  contul  de  venituri  20.44.01.02.01  "Donații  din  străinătate  ‐  De  la  guverne  străine  ‐ 
curente". 
    (2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat 
potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Justiției şi 
Ministerului Administrației şi Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite. 
    (3)  Sumele  cuprinse  în  bugetul  Ministerului  Justiției  şi  bugetul  Ministerului  Administrației  şi 
Internelor,  potrivit  alin.  (2),  se  utilizează  exclusiv  pentru  creşterea  capacității  administrative  a  Oficiului 
Național de Prevenire a Criminalității şi Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni 
din cadrul Ministerului Justiției şi a structurilor de combatere a crimei organizate ale Poliției Române. 
    ART. 4 
    Se  autorizează  Ministerul  Sănătății  să  efectueze  angajamente  legale  în  cadrul  sumelor  alocate 
pentru activități finanțate integral din venituri proprii în limita veniturilor încasate. 
    ART. 5 

2
    Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național ca din sumele aprobate la cap. 67.01 
"Cultură,  recreere  şi  religie",  titlul  55  "Alte  transferuri",  să  asigure  finanțarea  cheltuielilor  aferente 
pregătirii  Festivalului  şi  Concursului  Internațional  "George  Enescu",  ediția  a  XXI‐a  din  anul  2013,  prin 
intermediul Artexim ‐ instituție publică subordonată. 
    ART. 6 
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la  nivelul  județelor  se  majorează  cu  suma  de  1.768  mii  lei  şi  se  alocă  bugetului  județului  Iaşi  pentru 
finanțarea cheltuielilor cu învățământul special şi centrele județene de resurse şi asistență educațională. 
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la  nivelul  comunelor,  oraşelor,  municipiilor,  sectoarelor  şi  municipiului  Bucureşti,  pe  anul  2012,  se 
majorează cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru  finanțarea  cheltuielilor  cu  drepturile  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu  handicap  grav  sau 
indemnizațiile  lunare cu  suma  de  100.000  mii  lei  şi  se  diminuează  sumele  prevăzute  la  poziția  43  "Sume 
rezervate"  pentru  finanțarea  de  bază  a  unităților  de  învățământ  preuniversitar  de stat  din  anexa  nr.  5  la 
Legea  nr.  293/2011  cu  suma  de  1.768  mii  lei,  iar  sumele pentru  finanțarea  cheltuielilor  prevăzute  la  art. 
104 alin. (2) lit. b) ‐ e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cele pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat se redistribuie între județe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4*1). 
    (3)  Se  diminuează  cu  suma  de  150.000  mii  lei  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată 
pentru  finanțarea  Programului  de  dezvoltare  a  infrastructurii  şi  a  unor  baze  sportive  din  spațiul  rural, 
aprobat  potrivit  prevederilor  Ordonanței  Guvernului  nr.  7/2006  privind  instituirea  Programului  de 
dezvoltare  a  infrastructurii  şi  a  unor  baze  sportive  din  spațiul  rural,  aprobată  cu  modificări  şi  completări 
prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. 
    ART. 7 
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2012 se majorează cu suma de 612.986 mii lei. 
    (2)  Din  suma  prevăzută  la  alin.  (1),  suma  de  112.986  mii  lei  se  alocă,  potrivit  anexei  nr.  5*1), 
pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  şi  se  repartizează  pe  unități  administrativ‐teritoriale,  conform 
prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se alocă, pe județe, potrivit anexei nr. 
6*1), în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unități administrativ‐teritoriale şi 
instituții  publice  finanțate  integral  din  bugetele  locale,  din  subordinea  acestora,  rezultate  din  relații  cu 
operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează 
serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a 
sumelor datorate şi neachitate de unitățile administrativ‐teritoriale operatorilor economici care prestează 
serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării 
în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru  modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.  36/2006  privind  instituirea  prețurilor  locale  de  referință  pentru  energia  termică  furnizată  populației 
prin  sisteme  centralizate,  aprobată  prin  Legea  nr.  88/2012,  pe  baza  deconturilor  justificative  pentru 
acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației şi prețul de facturare 
al energiei termice livrate populației diminuate cu plățile efectuate la data cererii, denumite în continuare 
obligații de plată. 
    (4) Sumele alocate unităților administrativ‐teritoriale în condițiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv 
pentru: 
    a) stingerea obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 
sau  bugetele  fondurilor  speciale,  ale  operatorilor  economici  furnizori  de  bunuri,  servicii  ori  lucrări  ai 
unităților  administrativ‐teritoriale  şi  instituțiilor  publice  finanțate  integral  din  bugetele  locale,  din 
subordinea  acestora,  inclusiv  ale  operatorilor  economici  care  prestează  serviciul  public  de  producere, 
transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat; 

3
    b) stingerea obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 
sau  bugetele  fondurilor  speciale,  ale  operatorilor  economici  care  au  de  încasat  sume  restante  de  la 
operatorii  economici  care  prestează  serviciul  public  de  producere,  transport  şi  distribuție  a  energiei 
termice în sistem centralizat. 
    (5)  Pentru  eventualele  arierate  ale  unităților  administrativ‐teritoriale  şi  instituțiilor  publice 
finanțate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligații 
de plată, pentru care potrivit legislației în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
cu destinație specială ori subvenții de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume în condițiile prezentului 
articol. 
    (6) În vederea determinării cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale  pe  anul  2012  care  vor  fi  alocate  unităților  administrativ‐teritoriale,  acestea 
vor  prezenta  direcțiilor  generale  ale  finanțelor  publice  județene,  până  la  data  de  10  septembrie  2012, 
următoarele documente: 
    a)  cerere  scrisă  întocmită  pe  baza  certificatelor  de  atestare  fiscală  ale  operatorilor  economici 
prevăzuți  la  alin.  (4)  lit.  a)  şi  b)  emise  de  organele  fiscale  ale  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală, 
denumite în continuare organe fiscale; 
    b)  situația  obligațiilor  de  plată  către  operatorii  economici  furnizori  de  bunuri,  servicii  şi  lucrări 
şi/sau  către  operatorii  economici  care  prestează  serviciul  public  de  producere,  transport  şi  distribuție  a 
energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b), după caz; 
    c) certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b) emise 
de organele fiscale; 
    d)  acorduri  încheiate  între  unitățile  administrativ‐teritoriale  şi  operatorii  economici  furnizori  de 
bunuri,  servicii  sau  lucrări  ai  unităților  administrativ‐teritoriale/instituții  publice  finanțate  integral  din 
bugetele locale, din subordinea acestora, şi, respectiv, operatorii economici care prestează serviciul public 
de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligațiilor 
fiscale  prevăzute  la  alin.  (4)  lit.  a),  precum  şi  acorduri  încheiate  între  unități  administrativ‐teritoriale, 
operatorii  economici  care  prestează  serviciul  public  de  producere,  transport  şi  distribuție  a  energiei 
termice  în  sistem  centralizat  şi  operatorii  economici  cărora  aceştia  le  datorează  sume,  pentru  stingerea 
obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. b), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise 
în  certificatele  de  atestare  fiscală  prevăzute  la  lit.  c).  Prin  aceste  acorduri  operatorii  economici  confirmă 
faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. 
    (7) Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către 
unitățile administrativ‐teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea 
solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidența pe plătitor a organului 
fiscal competent, şi cuprind creanțele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării. 
    (8)  Sumele  destinate achitării  obligațiilor  de  plată  care  fac  obiectul  cererilor  scrise  prevăzute  la 
alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată şi obligațiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) 
şi b) pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală. 
    (9)  Direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene  au  obligația  de  a  analiza  cererile  scrise 
primite  de  la  unitățile  administrativ‐teritoriale  şi  de  a  repartiza  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea 
adăugată  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  pe  anul  2012  aprobate  potrivit  anexei  nr.  6,  pe  unități 
administrativ‐teritoriale,  pentru  care  cererile  scrise  prezentate  se  încadrează  în  prevederile  prezentului 
articol, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora şi în ordinea înregistrării acestora. Cererile 
scrise  care  nu  se  încadrează  în  prevederile  prezentului  articol  şi  cele  pentru  care  nu  mai  există  sume  de 
repartizat se restituie unităților administrativ‐teritoriale, împreună cu documentația aferentă. Repartizarea 
sumelor  pe  unități  administrativ‐teritoriale  se  face  prin  derogare  de  la  prevederile  art.  33  din  Legea  nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcției generale 
a finanțelor publice județene. 

 În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unitățile  administrativ‐teritoriale  sunt  mai  mari  decât  cele  cuprinse  în  certificatele  de  atestare  fiscală  actualizate.  Cu  diferența  dintre  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora.      b)  existența  deschiderilor  de  credite  bugetare  disponibile  cel  puțin  la  nivelul  ordinelor  de  plată  prezentate.  aferente  cheltuielilor  bugetare  privind  stingerea  obligațiilor  fiscale  prevăzute  la  alin.      b)  cererile  pentru  deschiderea  de  credite  bugetare  şi  dispozițiile  bugetare  de  repartizare  a  creditelor  bugetare.      c) ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat. potrivit alin. iar acestea sunt alocate în condițiile prezentului articol. c).  în  condițiile alin. potrivit alin.      (14)  După  comunicarea  sumelor  de  către  direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene. prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă:      a) redistribuirea sumelor respective între județe.  inclusiv  cele  nerepartizate  pe  unități  administrativ‐teritoriale. în acelaşi scop.      (12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se  virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (9).  atât  cu  eventualele  obligații  fiscale  achitate la bugetul de stat.4     (10)  În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  comunicarea  sumelor  de  către  direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene. cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care  nu  îndeplinesc  condițiile  alin. (10) lit. a) şi b) întocmite de unitățile administrativ‐teritoriale şi instituțiile publice finanțate integral din bugetul  local din subordinea acestora. bugetul asigurărilor sociale de stat  sau bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând operatorilor economici prevăzuți la alin. unitățile administrativ‐ teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. 82 din Legea nr.  (11). bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data  eliberării certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici.  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  rămase  neutilizate  potrivit  alin. prezentate potrivit alin. după caz. acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în  cadrul aceleiaşi zile. (11) vor fi diminuate față de cele aprobate  prin  decizie  a  directorului  executiv  al  direcției  finanțelor  publice.  care  au  stat  la  baza  alocării.      c) sumele înscrise în ordinele de plată. cu  modificările şi completările ulterioare. (4)  lit. (10) lit. a) şi b). (13). care au stat la baza solicitării sumelor  defalcate de către unitățile administrativ‐teritoriale.      (13)  Direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene  vor  comunica  Ministerului  Finanțelor  Publice.      (11) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  repartizate  în  condițiile  prezentului  articol  se  efectuează  de  către  unitățile  Trezoreriei Statului în următoarele condiții:      a) bugetele locale majorate în condițiile alin.  unitățile  administrativ‐teritoriale  au  obligația  de  a  prezenta  unităților  Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente:      a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate.  acestea se restituie unităților administrativ‐teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la  restituire.  până  la  data  de  1  octombrie  2012. 273/2006.  unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele  de  atestare  fiscală  care  au  stat  la  baza  suplimentării  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale. în condițiile art.      d)  sumele  sunt  utilizate  conform  destinației  pentru  care  au  fost  alocate  de  către  direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene  şi  în  conformitate  cu  acordurile  încheiate.  (9).  (4) lit.      e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. (10) lit.  În  acest  scop  la  data  primirii  documentelor  de  plată  prezentate  de  unitățile  administrativ‐teritoriale. sunt în limita sumelor  înscrise în acordurile încheiate. a). (3).  . a) cuprind sumele repartizate potrivit alin.  (12).

      (2)  Dobânda  reprezintă  venit  al  bugetului  Trezoreriei  Statului. potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 9      (1)  Împrumutul  prevăzut  la  art.  (1)  se  acordă  cu  o  rată  a  dobânzii  situată  la  nivelul  ratei  dobânzii de politică monetară practicată de Banca Națională a României. 8 alin.  rezultate  din  relații  cu  operatori  economici  furnizori  de  bunuri.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. (1) în  contul deschis pe numele Consiliului Județean Bistrița‐Năsăud. transport şi distribuție a energiei termice în sistem  centralizat.  inclusiv  cu  operatorii  economici care prestează serviciul public de producere. 452 alin.      Repartizarea  pe  unități  administrativ‐teritoriale  a  sumelor  aprobate  prin  ordin  al  ministrului  finanțelor publice şi utilizarea acestora se fac în condițiile prezentului articol. (1) şi neutilizată până la data de 15 septembrie 2012 se restituie  în  maximum  o  zi  lucrătoare  de  la  această  dată.      (3) Suma acordată potrivit alin. (4).5     b) termenul‐limită până la care se primesc cererile.      c) eventuala diminuare a termenului prevăzut la alin.      (15)  Pentru  operațiunile  derulate  prin  conturile  prevăzute  în  prezentul  articol. trecute de scadență cu 90 de zile la data depunerii cererii în condițiile alin. 8      (1)  Ministerul  Finanțelor  Publice  acordă  Consiliului  Județean  Bistrița‐Năsăud  un  împrumut  în  sumă de 10. Partea I. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la  Uniunea Europeană "Reabilitare DJ151 limita județ Mureş ‐ Bistrița".  8  alin.000.      (2) Suma prevăzută la alin.  pe  zi  de  întârziere.      (18)  În  aplicarea  prezentului  articol  se  emit  norme  metodologice  aprobate  prin  ordin  al  ministrului finanțelor publice.  se  calculează  prin  aplicarea  ratei  dobânzii  prevăzute  la  alin. precum şi de operatorii economici  care prestează serviciul public de producere.  până  la  data  stingerii obligației.  unitățile  Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor  de  plată. Ministerul Finanțelor Publice virează suma prevăzută la alin. care se publică în Monitorul Oficial al României. înregistrate în  contul curent general al Trezoreriei Statului. (2) lit. prin obligații fiscale restante se înțelege totalitatea sumelor  datorate de operatorii economici furnizori de bunuri.  Ministerul  Finanțelor  Publice  încheie  o  convenție  cu  Consiliul  Județean  Bistrița‐Năsăud. care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea  acestora a stingerii creanțelor de natură comercială şi a obligațiilor fiscale restante aferente operațiunilor  respective.      (16)  Prin  arierate.000 lei. transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat  şi neachitate către bugetul de stat. 9 alin.  în  care  vor  fi  precizate  drepturile şi obligațiile părților. (1) are destinație specială în condițiile prevederilor art.      (5)  În  termen  de  maximum  o  zi  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  ordonanțe. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului. din subordinea acestora. servicii şi lucrări. şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art.      ART.      (6) După semnarea convenției.  Titularii  conturilor  vor  transmite  operatorilor  economici  ale  căror  obligații  fiscale  au  fost  stinse  copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată.      (3)  Pentru  neplata  la  termen  a  dobânzilor  de  plătit  la  împrumutul  acordat  se  calculează  o  dobândă de întârziere.  a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. menționat în convenție. (16).  în  contul  prevăzut la art. (1).  .      (4) Suma prevăzută la alin. la care se adaugă 4 (patru) puncte  procentuale.  în  sensul  prezentului  articol.        ART.  de  către  Consiliul  Județean  Bistrița‐Năsăud. la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de  procedură  fiscală.  (1)  la  soldul  împrumutului  şi  se  plăteşte  lunar. cu scadența la 30 noiembrie 2012.  începând  cu  luna  acordării  împrumutului.  republicată. precum şi termenii şi condițiile de derulare a împrumutului.  se  înțelege  obligațiile  de  plată  ale  unităților  administrativ‐teritoriale şi instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local. din vărsăminte din privatizare.  servicii  şi  lucrări. (6).      (17) În sensul prezentei ordonanțe.

  (2)  şi  (3).  la  solicitarea  ordonatorilor  principali de credite.        CAPITOLUL II      Dispoziții finale        ART.  ordonatorii  principali  de  credite  cu  rol  de  autoritate  de  management  au  obligația  să  restituie  diferența.  titlul  56  <<Proiecte  cu  finanțare  din  fonduri  externe  nerambursabile  (FEN)  postaderare>>. 7.      (2)  Până  la  restituirea  integrală  a  obligațiilor  prevăzute  la  art.  (2)  şi  (3). (2) se restituie de ordonatorii principali  de  credite  cu  rol  de  autoritate  de  management  din  sumele  rambursate  de  Comisia  Europeană. care au fost sistate în condițiile alin. 10      (1) În cazul în care Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud nu achită la termen obligațiile prevăzute la  art."      2. schema de  plată separată pentru zahăr. 11      Bugetul  modificat  al  Fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pe  anul  2012  este  prevăzut în anexa nr.      ART. măsurilor de piață şi intervenție în agricultură.  la  capitolul  83. 25      (1)  În  bugetul  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale. din bugetul propriu în termenul prevăzut la alin.  (1). 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011.  art. în baza unor hotărâri ale Guvernului. codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia.  piscicultură  şi  vânătoare>>.  9  alin.      (3)  Alocarea  sumelor  pe  ordonatori  principali  de  credite  şi  modul  de  gestionare  a  acestora  se  aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2). Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:  .  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României. În termen de 3  zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont. sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente  schemelor de plăți directe pe suprafață.  sume  ce  se  alocă  temporar  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului  de  către  Ministerul  Finanțelor Publice.  articolul  <<Programe  din  Fondul  European  de  Garantare  Agricolă  ‐  FEGA>>.  293/2011.  Partea I. din cadrul anexei nr.  cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru  echilibrarea bugetului propriu al județului Bistrița‐Năsăud.      (5) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate  din  vărsăminte  din  privatizare.  8  alin.6     (4) Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct  deschis la Trezoreria Operativă Centrală. obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile  de întârziere.  9  alin.      (4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. precum şi ajutoarelor specifice  care  se  finanțează  din  Fondul  European  de  Garantare  Agricolă  ‐  FEGA.  până  cel  târziu la data de 30 decembrie 2012.  Ministerul  Finanțelor  Publice  poate  aloca  temporar  sume  din  vărsăminte  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului  ordonatorilor  principali  de  credite  cu  rol  de  autoritate  de  management. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligațiilor.08  <<Agricultură.  la  solicitarea  Ministerului  Finanțelor  Publice. 3/22/11. dobânzile şi ratele de capital.  (1). nr.  până  la  concurența  sumei  totale  alocate  temporar  conform  prevederilor  alin. 12      Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2012  nr. vor fi  alocate  bugetelor  locale  beneficiare  numai  pentru  achitarea  acestor  obligații.  8  alin.      ART. (1).  Direcția  Generală  a  Finanțelor  Publice  a  Județului  Bistrița‐Năsăud  sistează  alimentarea  bugetului  propriu  al  județului  cu  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  şi  cu  sume  defalcate  din  unele  venituri  ale  bugetului  de  stat  pentru  echilibrarea bugetelor locale.      (2)  În  vederea  stimulării  gradului  de  absorbție  a  fondurilor  alocate  programelor  operaționale. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:      "ART.  art. respectiv schema de plată directă unică pe suprafață. se modifică şi se completează după cum urmează:      1.  silvicultură. (4).

      ART. 13      Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe nu se mai rețin sumele în  proporție de 10% conform art. 9.01  <<Agricultură.  articolul  <<Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ‐ FEADR>>."      3.  familiei  şi  protecției  sociale.  piscicultură  şi  vânătoare>>.  sunt  cuprinse  în  bugetul  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale. 1 ‐ 7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:      "(2) Sumele prevăzute la alin. 21 alin. 69/2010. (1) se virează lunar la bugetul Fondului național unic de asigurări  sociale  de  sănătate  pe  baza  situațiilor  transmise  de  Casa  Națională  de  Pensii  Publice.  pe  baza  comunicărilor  transmise  de  ordonatorii principali de credite.  cu  următorul  cuprins:      "(3)  Se  autorizează  Ministerul  Finanțelor  Publice  ca.  al  ministrului  muncii.  La  articolul  31.  alineatul  (3).  al  ministrului  administrației  şi  internelor şi al directorului Serviciului Român de Informații.  acordate  în  completarea  schemelor  de  plăți  naționale  directe  pe  suprafață.      (2) În anul 2012.  al  ministrului  apărării  naționale. 15      Anexele nr.620 mii lei.    PRIM‐MINISTRU  VICTOR‐VIOREL PONTA    Contrasemnează:  Viceprim‐ministru.  silvicultură. La articolul 28.      ART.  la  capitolul  83. 23 august 2012. să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin.  titlul  <<Proiecte  cu  finanțare  din  fonduri  externe  nerambursabile  (FEN)  postaderare>>. 26      (1) Sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal.  conform  metodologiei  aprobate  prin  ordin  comun  al  ministrului  sănătății."      ART. 13.  după  alineatul  (2)  se  introduce  un  nou  alineat. acordate în  completarea  schemelor  de  plăți  naționale  directe  pe  suprafață. 14      Cheltuielile  bugetului  general  consolidat  şi  cheltuielile  de  personal  ale  bugetului  general  consolidat  pe  anul  2012  se  majorează  potrivit  prevederilor  prezentei  ordonanțe  prin  derogare  de  la  prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilității fiscal‐bugetare nr. sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal  aferente  anului  2011. (4) din Legea nr.  sunt  cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cuantum maxim de 834.  Florin Georgescu        Bucureşti. 500/2002 privind finanțele publice.      Nr.  ministrul finanțelor publice.  .7     "ART. cu modificările  şi completările ulterioare. (2)."      4.  casele  de  pensii  sectoriale  şi  casele  de  pensii  aparținând  sistemelor  proprii  de  asigurări  sociale  neintegrate  în  sistemul  public  de  pensii.

106| 3.800| | 01 |Impozit pe profit de | | | | | |la agenţii economici | 10.550| | 05 |Impozit pe profitul | | | | | |realizat de persoana | | | | | |fizică dintr-o | | | | | |asociere cu o persoană| | | | | |juridică.400. 1 Pag.963.692.757| | 07 |Impozit pe veniturile | | | | | |microîntreprinderilor | | | | | |realizate de persoana | | | | | |fizică dintr-o | | | | .700| 64.055.Grupa/Titlu V .935| |0004 01 |A1.TOTAL | 95. PROFIT ŞI | | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | | | | | |DE LA PERSOANE | | | | | |JURIDICE | 671.Subcapitol III . IMPOZIT PE VENIT.730|-2.500| 890.988| -438| 5.044| |0002 01 |I. | | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL | 18.705| | 02 |Impozit pe profit de | | | | | |la băncile comerciale | 332.317| 180.500| 218.195| 10.930| -275.487.715| 1.Paragraf IV .722.800| 10.853.900| -156.395| 397.Articol VI .220| 77.120.209| | 04 |Impozitul pe venitul | | | | | |reprezentanţelor din | | | | | |România ale | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale şi | | | | | |organizaţiilor | | | | | |economice străine | 5. IMPOZIT PE VENIT.100| 126.566.600| -91. VENITURI CURENTE | 84.171.500| | 06 |Impozit pe venitul | | | | | |microîntreprinderilor | 150.708. care nu | | | | | |generează o persoană | | | | | |juridică | 9.399| 606.686| 92.000| | 01 |Impozit pe veniturile | | | | | |realizate de | | | | | |persoanele juridice | | | | | |nerezidente | 426.944| |0003 01 |A.| | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL DE LA | | | | | |PERSOANE JURIDICE | 11.992| |0005 01 |A11.214| 200.507| 556. VENITURI FISCALE | 75.986| 84.763.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |0001 01 |VENITURI .716| | 02 |Impozitul pe profit | | | | | |obţinut din activităţi| | | | | |comerciale ilicite sau| | | | | |din nerespectarea | | | | | |Legii privind | | | | | |protecţia | | | | | |consumatorului | 203| 49| 252| | 03 |Impozit pe dividende | | | | | |datorat de persoane | | | | | |juridice | 77.Capitol II .485| 18.095| |0201 |ALTE IMPOZITE PE | | | | | |VENIT.8     ANEXA 1  TOTAL BUGETUL DE STAT pe anul 2012 .800| |0101 |IMPOZIT PE PROFIT | 11.543| 50.381| 72.727.727.369.Alineat Anexa nr.590| -5. 1 .SINTEZA Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: I .606| -6.751.700| 11.

Luxemburg | | | | | |şi Austria de persoane| | | | | |fizice române | | | | | |rezidente fiscal în | | | | | |România | 11.192| |0301 |IMPOZIT PE VENIT | 19. | | | | | |precum şi orice alte | | | | | |operaţiuni similare | 3.897| 1.610| -115.095.900| 99.939| 6.661| | 07 |Impozit pe veniturile | | | | | |obţinute din jocurile | | | | | |de noroc.694.473| 15.168.699| | 01 |Impozit pe venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |independente | 528.792. pe | | | | | |bază de contract.120| 52.399| 99. 1 Pag.393| 547.145| | 12 |Impozit pe venituri | | | | | |realizate de | | | | | |persoanele fizice | | | | | |nerezidente | 93.233| | 03 |Impozit pe venituri | | | | | |din cedarea folosinţei| | | | | |bunurilor | 484.253| 430.672| 18.245| 2. comision | | | | . din premii | | | | | |şi din prime în bani | | | | | |şi/sau natură | 129.531.415.809.570| -8.820| -30.| | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL DE LA | | | | | |PERSOANE FIZICE | 6.000| 12.882| 2.103| 398.350| 2.688| | 09 |Impozit pe venituri | | | | | |din transferul | | | | | |titlurilor de valoare | 143.018| 20.606| | 06 |Impozit pe venituri | | | | | |din pensii | 1.559| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.421| | 08 |Impozit pe veniturile | | | | | |din economii sub formă| | | | | |de dobândă realizate | | | | | |în Belgia.930| 196.760| 1.050| | 10 |Impozit pe venituri | | | | | |din operaţiuni de | | | | | |vânzare-cumpărare de | | | | | |valută la termen.669| 112.820| -86.258| | 14 |Impozit pe venituri | | | | | |obţinute din | | | | | |valorificarea de | | | | | |bunuri în regim de | | | | | |consignaţie şi din | | | | | |activităţi desfăşurate| | | | | |pe baza unui contract | | | | | |de agent.500| -72.322| 5.839| 1.802| 21.442.929| 1. IMPOZIT PE VENIT.9 | |asociere cu o persoană| | | | | |juridică care nu | | | | | |generează o persoană | | | | | |juridică | 132| 158| 290| | 50 |Alte impozite pe | | | | | |venit.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Impozit pe venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |agricole | 7.606| 755.065| | 02 |Impozit pe venituri | | | | | |din salarii | 13.672. profit şi | | | | | |câştiguri din capital | | | | | |de la persoane | | | | | |juridice | 1.240| 13.890| 18.367.717| | 04 |Impozit pe venituri | | | | | |din dividende | 1.873.602.121| -395| 726| |0300 01 |A12.681| | 05 |Impozit pe venituri | | | | | |din dobânzi | 743. 2 .672| | 11 |Impozit pe venituri | | | | | |din valorificarea | | | | | |drepturilor de | | | | | |proprietate | | | | | |intelectuală | 96.

230.986|-14. | | | | |municipiilor.800| 4.025| 57.640| 375.214| 1.727.154| 1.154| 1. PROFIT ŞI | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | | | | |DE LA PERSOANE FIZICE | 2.000| |Alte impozite pe | | | | |venit.230.000| |SUME DEFALCATE DIN TVA|-13.440| -67.882| -6.880| 105.710| |COTE ŞI SUME DEFALCATE| | | | |DIN IMPOZITUL PE VENIT| | | | |(SE SCAD) |-13.154| -1.270| 181. IMPOZITE ŞI TAXE | | | | |PE BUNURI ŞI SERVICII | 56.168. PROFIT ŞI | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | 2.882| | |A4.899| |Sume virate pentru | | | | |sponsorizarea | | | | |entităţilor non-profit| -96. | | | | |oraşelor.644|-1.507| |A13.652. IMPOZITE ŞI TAXE | | | | |PE PROPRIETATE | 6.071| |Impozitul pe | | | | |veniturile din | | | | |transferul | | | | |proprietăţilor | | | | |imobiliare din | | | | |patrimoniul personal | 252.350| -14.154| -1.239| |TAXA PE VALOAREA | | | | |ADĂUGATĂ | 49.863|-14.976| |Impozit pe onorariul | | | | |avocaţilor şi | | | | |notarilor publici | 2.310| 415| 6.020.768| -2.863|-14.882| | |IMPOZITE ŞI TAXE PE | | | | |PROPRIETATE | 6.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0401 | | | | | |0500 | | |0501 | | | | | | |0700 | |0701 | | | | | | |1000 | |1001 | |1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 16 17 18 19 21 50 60 01 01 50 01 03 01 01 02 |sau mandat comercial.725| |Impozit pe venituri | | | | |din activităţi | | | | |desfăşurate în baza | | | | |contractelor/ | | | | |convenţiilor civile | | | | |încheiate potrivit | | | | |Codului civil precum | | | | |şi a contractelor de | | | | |agent | 166.494.000| 2. ALTE IMPOZITE PE | | | | |VENIT.882| -6.154| 1. | | | | .350| -13.882| | |Taxe judiciare de | | | | |timbru.263. profit şi | | | | |câştiguri din capital | 2.154| -1. | | | | |tehnică judiciară şi | | | | |extrajudiciară | 6.213| |Sume defalcate din | | | | |taxa pe valoarea | | | | |adăugată pentru | | | | |finanţarea | | | | |cheltuielilor | | | | |descentralizate la | | | | |nivelul comunelor.770| 6.000| |ALTE IMPOZITE PE | | | | |VENIT.000| |A3.444.290.494.882| -6. taxe de timbru| | | | |pentru activitatea | | | | |notarială şi alte taxe| | | | |de timbru | 6.061| |Sume defalcate din | | | | |taxa pe valoarea | | | | |adăugată pentru | | | | |finanţarea | | | | |cheltuielilor | | | | |descentralizate la | | | | |nivelul judeţelor | | | | |(se scad) | -2.263.021.540| 56.718| |Impozit pe veniturile | | | | |din arendă | | 4.780| 291| 3.670| |Impozit pe veniturile | | | | |din activităţile de | | | | |expertiză contabilă.096| 271.800| |Impozit pe venituri | | | | |din alte surse | 125.810| |Regularizări | 389.644|-1.368| -110.445| -1.507| |Cote defalcate din | | | | |impozitul pe venit | | | | |(se scad) |-13. | | | | |datorate până la | | | | |31 decembrie 2011 | 74.612.368.549| 276.075| -562.023.000| 52.350| 24.

000| | 01 |Taxe vamale | 680.691| -7.11 | |sectoarelor şi | | | | | |Municipiului Bucureşti| | | | | |(se scad) | -8.000| | 05 |Taxa asupra unor | | | | | |activităţi dăunătoare | | | | | |sănătăţii şi din | | | | | |publicitatea lor | | 400| 400| | 06 |Taxa de timbru social | | | | | |asupra jocurilor de | | | | | |noroc | 560| -460| 100| | 07 |Taxe pentru | | | | | |prestaţiile efectuate | | | | | |şi pentru eliberarea | | | | | |autorizaţiilor de | | | | | |transport în trafic | | | | | |internaţional | 465| 168| 633| | 50 |Alte taxe pe | | | | | |utilizarea bunurilor.882| 170.468| 643.691| -7.963.198| 288.148| | 07 |Sume defalcate din TVA| | | | | |pentru dezvoltarea | | | | | |infrastructurii şi a | | | | | |bazelor sportive din | | | | | |spaţiul rural | | | | | |(se scad) | -250.600| 19.044.000| -100.802| 825.377| | 05 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |drumuri (se scad) | -368.323| | -368.517| | 03 |Taxe şi tarife pentru | | | | | |eliberarea de licenţe | | | | | |şi autorizaţii de | | | | | |funcţionare | 85.191| 12.500| | 01 |Impozit pe ţiţeiul din| | | | | |producţia internă şi | | | | | |gazele naturale | 19. | | | | | |explorare şi | | | | | |exploatare a | | | | | |resurselor minerale | 8.111. IMPOZIT PE | | | | | |COMERŢUL EXTERIOR ŞI | | | | | |TRANZACŢIILE | | | | | |INTERNAŢIONALE | 685.400| -918.986| -2.118| 84.280| 750.500| |1401 |ACCIZE | 19. 1 Pag.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.733| 1.145| -98.720| 64.800| |1601 |TAXE PE UTILIZAREA | | | | | |BUNURILOR.438| .920| 8.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04 |Taxe pe activitatea de| | | | | |prospecţiune.800| 55. | | | | | |autorizarea utilizării| | | | | |bunurilor sau pe | | | | | |desfăşurare de | | | | | |activităţi | 273| 77| 350| |1700 01 |A5.000| 150.976.049| 202.267| 10.000| | 01 |Taxe pentru jocurile | | | | | |de noroc | 441.562| | 03 |Contribuţii în | | | | | |sectorul zahărului | 4.000| |1701 |VENITURI ÎNCADRATE ÎN | | | | | |RESURSELE PROPRII ALE | | | | | |BUGETULUI UNIUNII | | | | | |EUROPENE | 685.323| | 06 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |echilibrarea bugetelor| | | | | |locale (se scad) | -2.000| |1201 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |GENERALE PE BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 19.162| -612.191| 12.518| 13.074.232| -9.724. 3 .762| 736.280| 750. AUTORIZAREA| | | | | |UTILIZĂRII BUNURILOR | | | | | |SAU PE DESFĂŞURAREA DE| | | | | |ACTIVITĂŢI | 536.720| 64.

131| | | | | 1.399| -330| | | | | | 30.435| -2.523| | | | | 150.298.607. VENITURI DIN | |PROPRIETATE | |VENITURI DIN | |PROPRIETATE | |Vărsăminte din | |profitul net al | |regiilor autonome.000| | 18.668| 215.111.800| -179.417|-1.864| | | | 563| | | 420| 431| | 164.523| | 4.998| -549.828.392| -30.635| -363.287| | | 18.847.813. conform | |Codului penal | |Vărsăminte din | |veniturile nete ale | |Băncii Naţionale a | |României | |Venituri din | |concesiuni şi | |închirieri | |Venituri din dividende| |VENITURI DIN DOBÂNZI | |Alte venituri din | |dobânzi | |C2.000| | 2.607.767| 110.426| | | 3.704| | 30.972| | 431| | | 343.000| | | 1.069| | | .202.353| 218. | |societăţilor şi | |companiilor naţionale | |Încasări din cota | |reţinută.771| 24.2006 | |Venituri cu destinaţie| |specială din | |comisionul pentru | |servicii vamale | |Alte taxe pe | |tranzacţii şi comerţ | |internaţional | |Alte impozite şi taxe | |B.868| 135.286| | | 927.200| | 164.606| | | 4.021| -223.229| | | 110.000| | 135.800| -179.392| -60.392| -30.800| -179.615| | | 226| | | | 32| | 362| | | 592| | | | | | | 530.600| 9. VÂNZĂRI DE BUNURI | |ŞI SERVICII | |VENITURI DIN PRESTĂRI | |DE SERVICII ŞI ALTE | |ACTIVITĂŢI | |Taxe consulare | |Venituri din taxe | |pentru prestaţii | |vamale | |Taxe şi tarife pentru | |analize şi servicii | |efectuate de | |laboratoare | |Taxe şi alte venituri | |în învăţământ | |Venituri din expertiză| |tehnică judiciară şi | |extrajudiciară | |Venituri realizate cu | |ocazia participării la| |acţiuni sub egida | |organizaţiilor | |internaţionale | |Venituri din prestări | |de servicii | |Taxe şi alte venituri | |din protecţia mediului| |Venituri din | |valorificarea | | | 61.600| | | | | | | 343.704| | | | | 25. ALTE IMPOZITE ŞI | |TAXE FISCALE | |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | |FISCALE | |Majorări de întârziere| |aferente taxelor | |vamale.254.809| | 4.160.162| -33.938.771| 24. | |pentru persoane cu | |handicap neîncadrate | |C.475| | | 4. CONTRIBUŢII DE | |ASIGURĂRI | |CONTRIBUŢIILE | |ANGAJATORILOR | |Vărsăminte de la | |persoane juridice.200| | | | 164.704| | | | | | | | | 326.739| | | | | 86| -36| | | | | | | 733.605| | 2.229| | | 4.820| | | | | 268| -42| | | | | | | 43| -11| | | 409| -47| | | | | 232| 360| | | | | | | | | 239| -239| | | 741.796.12 |1800 | |1801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |2000 | |2001 | | | | | |2900 |3000 | |3001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |3101 | | |3300 | |3301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 01 02 03 04 50 01 05 01 01 01 02 04 05 08 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 16 |A6.162| | | | | 1.12.200| 7.050.426| | | | | | 3. taxelor | |agricole şi taxelor | |anti-dumping | |Taxe vamale din sumele| |datorate până la data | |de 31.600| | | 343. VENITURI NEFISCALE | |C1.864| | | | | | | | 563| | | | | 61.151.688| | | | | | | | | | 25.287| -211.688| | | 61.000| | | 50| | | | 700.415|-1.605| 1.227| -573.739| -176.389.

131| | 01 |Venituri din amenzi şi| | | | | |alte sancţiuni | | | | | |aplicate potrivit | | | | | |dispoziţiilor legale | 395.617| | 23 |Venituri din timbrul | | | | | |judiciar | 1.479| 804.944.796| 838.324| 31.146| 236.027| 3.970| -1.619| | 29 |Tarife încasate pentru| | | | | |emiterea unei soluţii | | | | | |fiscale individuale | | | | | |anticipate şi pentru | | | | | |emiterea sau | | | | | |modificarea unui acord| | | | | |de preţ în avans | 53| 44| 97| | 50 |Alte venituri din | | | | | |prestări de servicii | | | | | |şi alte activităţi | 161. 1 Pag.335| 1.332| 1. | | | | | |eliberări permise | 205.993| 31.397| 41.592| 7| 1.638| |3601 |DIVERSE VENITURI | 2.592| 2. | | | | | |penalităţi şi | | | | | |confiscări | 2.470| |3501 |AMENZI.200.370| 80.000| | 02 |Penalităţi pentru | | | | | |nedepunerea sau | | | | | |depunerea cu | | | | | |întârziere declaraţiei| | | | | |de impozite şi taxe | 517| -67| 450| | 03 |Încasări din | | | | | |valorificarea | | | | | |bunurilor confiscate. | | | | | |abandonate şi alte | | | | | |sume constatate odată | | | | | |cu confiscarea | | | | | |potrivit legii | 44.862| -91.121| | 01 |Venituri din taxe | | | | | |pentru eliberări de | | | | | |permise şi certificate| 669| -18| 651| | 50 |Alte venituri din taxe| | | | | |administrative.000| |3401 |VENITURI DIN TAXE | | | | | |ADMINISTRATIVE.13 | |produselor obţinute | | | | | |din activitatea | | | | | |proprie sau anexă | 33| -24| 9| | 17 |Venituri din | | | | | |organizarea de cursuri| | | | | |de calificare şi | | | | | |conversie | | | | | |profesională.522| 41.241| 362.550| | 04 |Majorări de întârziere| | | | | |pentru venituri | | | | | |nevărsate la termen | 81| 86| 167| | 05 |Amenzi judiciare | 2.657| .831| | 26 |Venituri din | | | | | |despăgubiri | 1. | | | | | |specializare şi | | | | | |perfecţionare | 2.461| 84.521| 1.128| 237.285.898|-1.947| -3. 4 .599| | 25 |Venituri din | | | | | |recuperarea | | | | | |cheltuielilor | | | | | |judiciare | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. PENALITĂŢI ŞI | | | | | |CONFISCĂRI | 446.862| 70.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |avansate de stat | 4.306.802| 38. | | | | | |ELIBERĂRI PERMISE | 205.207| 410| 2.324| | 06 |Încasări rezultate din| | | | | |valorificarea | | | | | |bunurilor confiscate | | | | | |ca urmare a săvârşirii| | | | | |infracţiunilor la | | | | | |regimul drogurilor şi | | | | | |precursorilor | | 2| 2| | 50 |Alte amenzi.

859.022| -1.000| | | 709| | 709| | 500.280| | | | | | | | | 2.157| -1.582| -94.879|-1. VENITURI DIN | |CAPITAL | |VENITURI DIN | |VALORIFICAREA UNOR | |BUNURI | |Venituri din | |valorificarea unor | |bunuri ale | |instituţiilor publice | |Venituri din | |valorificarea | |stocurilor de rezerve | |de stat şi de | |mobilizare | |Venituri din vânzarea | |locuinţelor construite| | | | | 27.019.700| -432.280| -11.196| -498| | | | | | | 1.570| | | | | | | | | | | | | 6.000| | | | | 600| | | .700| -432.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3701 | | | | |3900 | |3901 | | | | | | | | | | | | | 01 02 03 04 05 11 14 16 17 18 19 21 50 01 01 01 02 03 |Venituri din aplicarea| |prescripţiei | |extinctive | |Venituri din | |recuperarea | |cheltuielilor de | |judecată. imputaţii şi| |despăgubiri | |Sume din recuperarea | |debitelor provenite | |din drepturile | |necuvenite | |Venituri din | |producerea riscurilor | |asigurate | |Vărsăminte din | |veniturile şi/sau | |disponibilităţile | |instituţiilor publice | |Venituri din ajutoare | |de stat recuperate | |Venituri din | |recuperarea | |cheltuielilor | |efectuate în cursul | |procesului de | |executare silită | |Sume reprezentând | |ajutorul comunitar | |pentru furnizarea | |laptelui.000| | | | | 698| | | | 1.587| | | | | | | 30.879| | | | | 709| | | | 709| | | | 932.577| -12.582| | | | 492| | | | | | | | | | | 6.000| | | | | | 27| | | | | | | | 21| | | 127| | | | | | | | 335| 160.284| | | 86| | | | 150.194| 90| | | | | 15| 71| | | | | | | 244.041| 23.000| | 492| | | | | | 4.577| | | | | | | | | 1.422| | | | | | | 15.700| | | | | 932.959| | | | | | | | | | | 106| -79| | | | | | | | | | | | | | | | 21| | | | | 106| 21| | | | | | | | | | | | | | | 45| 290| 2.| |ALTELE DECÂT | |SUBVENŢIILE | |Donaţii şi | |sponsorizări | |II.000| | | 500.700| | | | | | | 21. produselor | |lactate şi a fructelor| |în instituţiile | |şcolare | |Venituri din sume | |virate eronat în | |conturile de | |disponibilităţi ale | |instituţiilor publice | |reorganizate | |Sume provenind din | |executarea silită a | |debitelor reprezentând| |contravaloarea | |lucrărilor de | |regenerare neexecutate| |de proprietarii de | |păduri | |Venituri din | |recuperarea creanţelor| |fiscale | |Sume restituite | |aferente veniturilor | |încasate din | |activitatea | |desfăşurată de | |autorităţile şi | |instituţiile publice | |reorganizate | |Alte venituri | |TRANSFERURI VOLUNTARE.000| | | | 10.

042| -580.051|104.715.535| 117.667| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 12.960| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 4.413.465| 10.722| | 08 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |împrumuturilor | | | | | |acordate pentru | | | | | |acoperirea arieratelor| | | | | |către CONEL şi ROMGAZ | 22| | 22| |4501 |SUME PRIMITE DE LA UE/| | | | | |ALŢI DONATORI ÎN | | | | | |CONTUL PLĂŢILOR | | | | | |EFECTUATE ŞI | | | | | |PREFINANŢĂRI | 9.061.312.913| 219.114.303.502| 12.BUGET DE | | | | | |STAT |112.829.429.099| | 06 |Venituri obţinute în | | | | | |procesul de stingere a| | | | | |creanţelor bugetare | 181.238.474| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 16.017.906| 10.976| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 4.575.606| |4000 01 |III.991| 14.375| 26.188| -16.000| | 07 |Venituri din vânzarea | | | | | |unor bunuri aparţinând| | | | | |domeniului privat al | | | | | |statului sau a | | | | | |unităţilor | | | | | |administrativ| | | | | |teritoriale | 706.697.004| 17.084| -470.205| 211. OPERAŢIUNI | | | | | |FINANCIARE | 6.360| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |105.582| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 12.000| 7. 1 Pag.722| | 6.15 |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.100| 448.800| | 6.271.058| -486.819.145| | 09 |Venituri rezultate din| | | | | |garanţiile acordate şi| | | | | |plătite instituţiilor | | | | | |de credit în cadrul | | | | | |programului | | | | | |"Prima casă" | 372| 178| 550| | 50 |Alte venituri din | | | | | |valorificarea unor | | | | | |bunuri | 1.109| -1.010| 19.910| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.155.375| 4.525|-1.763| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.626.300| |5001 |CHELTUIELI .266. 5 .669|-1.421.800| |4001 |ÎNCASĂRI DIN | | | | | |RAMBURSAREA | | | | | |ÎMPRUMUTURILOR | | | | | |ACORDATE | 6.739| 4.795| 29.253|-1.216.893|111.697.064| 38.233| | 59 |TITLUL X | | | | .449| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.256.426.800| | 04 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |împrumuturilor din | | | | | |fondul de redresare | | | | | |financiară | 56| | 56| | 07 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |microcreditelor de la | | | | | |persoane fizice şi | | | | | |juridice | 6.000.800| | 6.956| 648.224| -9.542| 39.794.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 26.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |din fondurile statului| 20.000.300|-2.778| -105.271.511| 845.

283| |5100 01 |Partea I-a SERVICII | | | | | |PUBLICE GENERALE | 43.511| -76.463.292.950| -495| 4.042| 396.783| -500| 3.392| -76.288.672.068.796| -46.272| -417.909| 711.744.542| 4.871| -29.941| 11.16 | |ALTE CHELTUIELI | 1.038| 356.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 2.676| -88.429| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.219.981| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | .639.169.065| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.525| -145.090| 1.717| 43.704.215.981.219.431.453| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.384.045.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 402.762| 846.344| -1.778| -105.687| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 937. 6 .364| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.225| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 2.004| 7.036.839.562| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.098.100| 2.210| 3.843.850| | 75 |TITLUL XIV .248.754| 52.862| -32.818| 939.797| -30.420| -44.794| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.764| 15.286| -267.203| -44.192| 3.219.359| | 59 |TITLUL X | | | | | |ALTE CHELTUIELI | 680.305| -100.798.758| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 380.918| | 3.667| 10.702.046.918| | 3.053| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.156| -53.920| | 75 |TITLUL XIV .034.702.669.219| 28.750| 19.019| -1.272| 2.300.108| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.300| 2.508| | 55 |TITLUL VII | | | | | |ALTE TRANSFERURI | 8.818| 1.109| 5.950| -495| 4.602.378| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.293| 332.147.219.933| 3.472.926| -4.359| 960.817| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 968.097| -12.177| -29.143.661| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.457.594| 10.834| | 22.918| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 15.887| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.118| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 3.343| 867.192| -137.125| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.038| 12.569.033| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.199| 30.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 3.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.679| 39.746| -48.100| 448.282| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.076.918| |5101 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 11.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4. 1 Pag.772| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.981.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.408| -70.275.

259.856| 4.220| -144.300.149| -47.965| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.417.407.882| 163. 1 Pag.737| | 02 |Autorităţi legislative| 281.284.938| 11.579| 21.040| 1.275| | 03 |Autorităţi executive | 4.213.349| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 107.562.798| 134.353| |5401 |ALTE SERVICII PUBLICE | | | | | |GENERALE | 2.230| 4.645.100| 448.463.355| -103.708| 27.950| -495| 4.575| -944| 8.304| -258.970| 1.941| 5.978| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 177.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 5.850| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.149| -261.429.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 986.303| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.072| 2.564| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.595| | 01 |Administraţia | | | | | |prezidenţială | 24.347| 323.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE | | | | | |DEZVOLTARE | 4.455.879| -259.541.941| 107.170| 2.730| 1.652| 276.084| | 03 |Contribuţia la bugetul| | | | | |UE | 5.575| -944| 8.802| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 371.499| | 04 |Alte organe ale | | | | | |autorităţilor publice | 362.723.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 75 |TITLUL XIV .969| | 04 |Cofinanţarea | | | | | |fondurilor primite de | | | | | |la Uniunea Europeană | 106.914| 1.241| 29.17 | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.969| | 5. 7 .432| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.967| 683.116| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 651.449| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.155.631| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 9.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 371.631| | 01 |Cercetare fundamentală| | | | | |(de bază) | 161.455| .714.584| -20| 14.146| 374.253| 24.796| 1.000| | 5.802| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 5.612| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.655| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.334| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 129.316| -2.655| | 16.800| | 106.536| -100.563| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 22.834| | 22.971| -855| 986.800| |5301 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.113| -69.927| -5.347| 323.140| -1.747.148| -147.917| 2.596| 31.314.750| 19.778| -105.306| | 107.325| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 22| -2| 20| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.149| -47.389| -262.747.172| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 32.306| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.100| 2.028| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.690| -3.

705| 1.116| 14.918| | | | 14.649| | 846.494| | | 12.967| | | | | | | 513.961| | 143| .382.889| | 612.762| | | 160.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5501 | | | | | | | | | | | | |5601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 03 04 11 12 14 15 50 01 20 30 51 79 81 01 51 02 03 04 05 01 01 10 20 30 51 55 56 57 |Fond de rezervă | |bugetară la dispoziţia| |Guvernului | |Fond de intervenţie la| |dispoziţia Guvernului | |Fondul Naţional de | |Preaderare | |Asistenţă naţională | |externă pentru | |dezvoltare | |Fondul Naţional de | |Dezvoltare | |Plata valorii de | |executare a garanţiei | |în cadrul programului | |Prima casă | |Sume rezultate din | |executarea garanţiilor| |acordate din bugetul | |de stat | |Alte servicii publice | |generale | |TRANZACŢII PRIVIND | |DATORIA PUBLICĂ ŞI | |ÎMPRUMUTURI | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |TITLUL III DOBÂNZI | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |OPERAŢIUNI FINANCIARE | |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | |DE CREDITE | |TRANSFERURI CU | |CARACTER GENERAL ÎNTRE| |DIFERITE NIVELE ALE | |ADMINISTRAŢIEI | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |sociale de stat | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |pentru şomaj | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul fondului de | |asigurări sociale de | |sănătate | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale din | |Fondul de Intervenţie | |Partea a II-a APĂRARE.800| | 4.492| | -2.000| | | 15.070| | 1.835| 3.510.239.826.219.775| 846.077| | 97.655| | 4.680| | | | | -186| | -17| | | 442.834.492| 842.422| 460| | | 966.139| | | | | 54.730.922| 721.471| | 12.573.027| | | 13.128| | 46.437| -413.554| 9.966| | | | 21.044| | | 63.312| 15.219.475.265| | | | -225.044| | | 64.717| -740| | | 25.778| | 6.650| | | | 30.377.101| | | | 974.051.918| | 3.046| 10.314| | | | | 464.116| | | | 13.193| | | | | 155.239.453| | | | | 409.147.993| | 1.235| 3.667| | | -1.000| | 842.467| | | 842.192.116| | | 14.470.200| | | 940.918| | 3.553| | | 15.437| | | | -243.864| 10.000| | | 16.147| | 160| | | -105.000| | 842.400| | | | | | | -413.826.582| | 11.639| 9.636| | 49.219.836| | | | 749.455| | | | 48.300.239.513| | | | | 154.950| | | | 48.437| | | -413.143| | 158.353.537.769.826.429| | | 158.962| | -5.590.| |ORDINE PUBLICĂ ŞI | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI DE| |PERSONAL | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |TITLUL III DOBÂNZI | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |TITLUL VIII PROIECTE | |CU FINANŢARE DIN | |FONDURI EXTERNE | |NERAMBURSABILE (FEN) | |POSTADERARE | |TITLUL IX ASISTENŢĂ | |SOCIALĂ | | | 547.553| | | | 13.678| | 6.219.105| | 152.650| | | | 30.100| | | | | | | -855| | -495| | | | | | | | | | -38.553| 15.390| 14.918| | | | 15.999| | | | 21.649| | 884.

610| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 155.244| 5.802| 11.147| -186| 154.715| -34.423| |6101 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 11.727| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 547. 8 .919.366| 373.990| 74.995| 249.743| 3.066.967| 858.556.238.556| 10.338| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 50.194| 5.601| 485.423| | 6.005| 195.194| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 519.093| -173.873| 12.093| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 26.114.624.038| 870.093| -173.850.903| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 507.012| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 131.874.521.841| |6001 |APĂRARE | 4.060| .603| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 50.898| 3.201| 11.601| 485.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 1.845.259| 5.903| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 110| -12| 98| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 250| 15| 265| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.192| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul apărării | 6.692| 1.836| | 02 |Apărare naţională | 3.808| -207.548.194| 5.082| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.302| 438.186| 530.200| -740| 460| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 874.066.620| | 03 |Participarea la | | | | | |misiuni şi operaţiuni | | | | | |militare în afara | | | | | |teritoriului statului | | | | | |român | 371.721| 4.365.144| 245.318.366| 373.809| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.847| -12.290| -5.587| 472.072| 1.715| 23.114| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 519.715| -34.295.247.877| 34.142| 410.167| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 869.194| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.000| 55.596| 39.19 | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 17.131| -4.082.114| | 01 |Administraţia centrală| 1.559. 1 Pag.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 547.000| 96.504| 2.172.500| 692| 28.961| | 57 |TITLUL XI ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 50| -5| 45| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 17.803.492| | 03 |Ordine publică | 4.087| 3.088| 75.389| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 8.680| 20.727| | 01 |Administraţie centrală| 244.239| 4.420| 213.988| 416.112| | 01 |Poliţie | 2.179| 9.597| -12.808| -207.531| 944.903| | 131.225.267.000| 55.521| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 1.012| 30.901| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 66.967| 858.738| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 27.503| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.

005.291| -52.335| 26.971.155| 4.976| 121.357| 18.729| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.341| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 355. 1 Pag.822| 1.222| 1.110| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.862| 457.437| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 26.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 186.159| 55.980.270| 31.936.192| 716.883| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |ordine publică şi | | | | | |siguranţă naţională | 700| | 700| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul ordinii | | | | | |publice şi siguranţei | | | | | |naţionale | 801.198| -19.259| | 355.455.353| 16.376| 495.245.102| 17.336| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 477.331| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 768.099| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 477.266| 834.047| 402.184| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 7.050.835| 984.231| 25.740.871| 1.256.652| 792.282.412| 12.858| 307.20 | 02 |Jandarmerie | 983.302| -33.901| | 03 |Paza şi supravegherea | | | | | |frontierei | 694.580.811| 6.018| 1.850.066| 1.723| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 888.957| -616| 3.924| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 479.957| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 888.994| | 07 |Penitenciare | 767.876| |6500 01 |Partea a III-a | | | | | |CHELTUIELI SOCIAL | | | | | |CULTURALE | 26.064| -9.035| 1.886| 1.769| 25. 9 .232.600| 68.723.266.141| | 05 |Protecţie civilă şi | | | | | |protecţia contra | | | | | |incendiilor | 1.644| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.698| 199.239| 26.151| | 04 |Siguranţa naţională | 1.133| -21.485| 4.118| 878.305| | 06 |Autorităţi | | | | | |judecătoreşti | 1.587.297| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.699| 922.177.977.297| | 888.149| 125.086| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | .972.049.006.833| 40.274| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.862| 457.719| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.449| -44.491| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 50.198| -19.974| 14.083| 1.575| 33.251| -100| 694.336| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| |6501 |ÎNVĂŢĂMÂNT | 4.680| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 423.619.259| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 305.610| 33.090| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 922.484| 37.

384.000| 196.533| | | 70.141.015| | 46.818| | 2.390| 240.807| 2.210| | 99| 99| -154| | | | -154| | -2.155.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 71 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 01 10 20 51 55 56 65 70 71 01 02 04 05 06 01 08 09 10 |CU FINANŢARE | |RAMBURSABILĂ | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Administraţie centrală| |Servicii publice | |descentralizate | |Învăţământ preşcolar | |şi primar | |Învăţământ preşcolar | |Învăţământ secundar | |Învăţământ secundar | |inferior | |Învăţământ secundar | |superior | |Învăţământ profesional| |Învăţământ postliceal | |Învăţământ superior | |Învăţământ universitar| |Învăţământ | |postuniversitar | |Învăţământ nedefinibil| |prin nivel | |Biblioteci centrale.217| | 193.060| 57.954| | 598.117| 195.000| 226.754| 2.528| -42.331| 2.000| | | | -25.019| | | | | 18.629| | 129.418| | | | | | | -19.330| | 30.316| -9.866| | | | | -123| | | -123| | | 2.720| | 226.866| | -32.216| 23.324| | 110.145.412| | 151.236| | | 1.720| 2.660| | 228.315| | | 6.702| | 17.370| 23.097.107| | | 10| | | 451.026| 2.424| | 6.438| | | 51.060| 54.921| 2.120| | 739.707| | | | | | | | | -17.726| | | | | 18.720| 242.857| 2.019| 228.341.207| | | | 179.162| 28.819| | 43.794| | 195.107| | | 9| | | 454.822| | 757.097| | | 1.563| | 90.305| | | | | -1| | | 2.126.412| | 151.410| | 197.070| 2.294| | 46.330| 1.522| | 193.269| | 173.500| | | 46.305| | -19.936| 53.688| | 138.991| | 5.936| | 46.842| | 138.000| 30.498| 2.000| | | .533| | | 70.015| 51.500| | 322.424| | 6.744| | 46.500| | | 46.807| 312.960| | 200.269| | 173.977| | 600.500| | 303.018.660| 15.921| | | | | | | | | 265.809| | 3.695| 2.977| | -2.870| | 2.794| 15.207| | | | 161.438| | | 6.906| 2.876| | 46.002. | |universitare şi | |pedagogice | |Servicii auxiliare | |pentru educaţie | |Cămine şi cantine | |pentru studenţi | |Alte servicii | |auxiliare | |Cercetare şi | |dezvoltare pentru | |învăţământ | |Alte cheltuieli în | |domeniul | |învăţământului | |SĂNĂTATE | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI DE| |PERSONAL | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |TITLUL VIII PROIECTE | |CU FINANŢARE DIN | |FONDURI EXTERNE | |NERAMBURSABILE (FEN) | |POSTADERARE | |TITLUL XI CHELTUIELI | |AFERENTE PROGRAMELOR | |CU FINANŢARE | |RAMBURSABILĂ | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Administraţia centrală| |Servicii publice | |descentralizate | |Servicii medicale în | |ambulator | |Asistenţă medicală în | |centre medicale | |multifuncţionale | |Servicii medicale în | |unităţi sanitare cu | |paturi | |Spitale generale | |Servicii de sănătate | |publică | |Hematologie şi | |securitate | |transfuzională | |Cercetare aplicativă | |şi dezvoltare | | 290.315| | | 53.861| | | -15.216.902| -32.660| | 2.611| 75.390| | 196.450| | 3.906| 312.

360.272| -90| 207.000| 13.506| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii.150| 1.016.967| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 706.466| 14.173.664| 86.581| 446.303.22 | |experimentală în | | | | | |sănătate | 5.924| 61.000| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 468.447| 447.182| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 23.684| 1.739| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 2.920| -29.862.879| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 316.753| 54.020| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | .551| 1.777.600| | 10. 1 Pag.584| | 01 |Biblioteci publice | | | | | |naţionale | 676| | 676| | 03 |Muzee | 107.506| 32.153| 648.554| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 30.373| 2.054| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 23.538| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 2.949| -57.115| -36.844| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 213.500| | 16 |Târguri.506| 18.331.010| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 3.117| 16.670| 24.520| -9.087.901| -49.729| 11.404| 71.963| |6801 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 18.691| | 01 |Sport | 311.056| 352.600| | 03 |Servicii culturale | 366.800.201| -58.518| 18.105| 177.739| |6701 |CULTURĂ.343.464| -9. RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 1.970.282.290| -45.386| 130.500| | 5.048| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 38.632| 190. | | | | | |recreerii şi religiei | 1.848.101| 437| 5.551| 1.115| 192.608| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.290| -45.733| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.285| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 181.466| 14.229| 300.264| -244| 5.668| | 11 |Edituri | 1.735| 282.640| -14.608| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 207.016.185| | 02 |Tineret | 5.000| | 11.100| 5.000| | 55.616| 18.431| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.881| | 12 |Consolidarea şi | | | | | |restaurarea | | | | | |monumentelor | | | | | |istorice | 55.920| -16.520| -9. 10 .002| | 04 |Instituţii publice de | | | | | |spectacole şi concerte| 195.000| | 14 |Centre culturale | 5.870| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 11.300| -4.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.299| 1. saloane şi | | | | | |expoziţii de carte şi | | | | | |de publicaţii | | | | | |culturale | 857| | 857| | 05 |Servicii recreative şi| | | | | |sportive | 316.770| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 10.055| -20.344.970.843| 38| 1.459| -726| 3.054| | 01 |Administraţie centrală| 19.462| 98.

628| -7.709| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | .831| | 503.746.682| 1. 1 Pag.500| 42.624| 28.960.002| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 115.355| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 257.632| -263| 2.808| -4.124.423| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 5.482| 8.892| -16.683| | 03 |Centre de primire şi | | | | | |cazare a persoanelor | | | | | |solicitante a | | | | | |statutului de refugiat| 2.423| 1.170| | 9.985| 11.146| 47.171.100| | 03 |Pensii şi ajutoare | | | | | |pentru bătrâneţe | 8. 11 .947| -216.046.768| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| | 01 |Administraţie centrală| 541.422| | 08 |Ajutoare la trecerea | | | | | |în rezervă.832| 13.248.423| | 02 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de invaliditate | 2.948.046.950| -1.174| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.410| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 31. retragere | | | | | |sau pensionare | 22. MEDIU ŞI APE| 3.216| -3.860| 20.170| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.547| 317.177.555| 47.654| 5.598| -113| 2.115| 223.405| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 51.595| 755.637| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 92.050| 5.070| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |asigurărilor şi | | | | | |asistenţei sociale | 2.130| 3.110| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 211.242| -11.364.256.304| -264.860| 20.234| 29.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 756.121.043.091| 19| 541.183| 241.827.253| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.076| -7.628| -7.601| -178| 2.200| 82.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04 |Servicii sociale | 244| | 244| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul prevenirii | | | | | |excluderii sociale | 50.334| -37.485| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.722.23 | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 503.650| 755| 116.261| -2.800| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 28.000| -9.768| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 28.142| -23.482| | 01 |Ajutor social | 1.601| -178| 2.046.| | | | | |LOCUINŢE.100.164| -5.660| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 2.369| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 355.926| 6.787| |7000 01 |Partea a IV-a SERVICII| | | | | |ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ.945| 2.160| | 09 |Ajutoare pentru urmaşi| 998| -80| 918| | 15 |Prevenirea excluderii | | | | | |sociale | 1.106| -2.831| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 13.046.

541| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 39.400| | 39.400| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 39.400| |7001 |LOCUINŢE.380| 1.356| -100.686.170| | 9.701| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.609| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.490| -51.772| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 280.24 | |POSTADERARE | 1.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 227.965| -200.190| -697| 85.138| 676.772| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 39.349| 161.170| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 212.872| -867| 3. 1 Pag.231| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 227.185| 233.000| 910.789.481.170| -161.600| 243.957| -47.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 171.023| -41.023| -41.754| 594.005| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.957| -47.274| -134.274| -134.000| 289.005| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 53.700| -148| 7.836| -156.000| 1.108| -4.590| | 411.731| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 7.501.575.541| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.134| -102.400| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 39.356| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 3.792| 185.199.710| 766.010.958| 1.050| 5.965| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 3.934| -5.141| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 86.590| | 411.| | | | | |serviciilor şi | | | | | |dezvoltării comunale | 559.400| | 39.399.748| |7401 |PROTECŢIA MEDIULUI | 1.216| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 389.231| | 03 |Locuinţe | 378.540| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 851.650| 755| 116. SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 1.400| | 39.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 280.674| | 01 |Dezvoltarea sistemului| | | | | |de locuinţe | 378.562.271| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 115.962| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.609| -100.172| 1.934| -5.500| 42.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 53. 12 .565| 1.413.405| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 44.185| 233.212| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 544.111| -60.400| | 39.393| 48.552| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.792| 185.872| -867| 3.325.250| -84.460| 49.407| 39.600| 243.250| -84-710| 766.393| 48.486| 156.400| .493| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.702| -15.610| 117.674| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 851.540| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile locuinţelor.

042| 162.688| 9.000| |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | |DE CREDITE | 443.283| 1.377| 1.506| 202.283| -10.793| |Protecţia biosferei şi| | | | |a mediului natural | 3.191.495| -5.629.318| 802.785| |TITLUL XII ACTIVE | | | | |NEFINANCIARE | 246.725| |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | |CU FINANŢARE | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.356| -200.399. COMERCIALE | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 2.946|-1.463| 367.050| 2.849| 756| |Stimularea exportului.167| 2.917| |TITLUL IV SUBVENŢII | 3.005| | 7.032| -283| 43.712| |Administraţie centrală| 206.000| -44.379| -462| 114.518| |TITLUL XII ACTIVE | | | | |NEFINANCIARE | 363.000| 396.002| -16.570| -102.105| -61.555| 20.494.160| |TITLUL I CHELTUIELI | | | | |DE PERSONAL | 351.688| |Prevenire şi combatere| | | | |inundaţii şi gheţuri | 7.922| -33.505.965| |ACŢIUNI GENERALE | | | | |ECONOMICE.000| 2.324| |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | |SERVICII | 391.176| |TITLUL VII ALTE | | | | |TRANSFERURI | 891.620| |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | |SERVICII | 50.980.083|-1.766| 175.965| |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.279| 448.035| 549.749| |Sistemul naţional | | | | |antigrindină | 4.712| |CHELTUIELI CURENTE | 2.25 | | | | | | | | | | | |8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 03 04 25 50 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 72 79 80 81 01 10 20 40 51 55 56 65 70 71 01 01 03 05 06 07 |Administraţie centrală| 52.483| 186.672| 2.118.952| -466| 50.279| 448.239| 3.899| |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 2.599| -263.121| |TITLUL VIII PROIECTE | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | |POSTADERARE | 8.506| 202.303| 22.000| 5.752| 550.625.210| |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 178.100| -1.700| 825.500| 838.774.486| |TITLUL IV SUBVENŢII | 226.105| -61.870| |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | |CU FINANŢARE | | | | |RAMBURSABILĂ | 97.500| |Partea a V-a ACŢIUNI | | | | |ECONOMICE | 23.170| -160.567.715|-1.218| -16.235| 3.465| -44.529| |Meteorologie | 44.181| |TITLUL X ALTE | | | | |CHELTUIELI | 80.643| |CHELTUIELI CURENTE | 22.050| |Cercetare şi | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | |mediului | 7.163.864| |Reducerea şi controlul| | | | |poluării | 1.375| -153.683| 365.902| 7.138| -22.382.395| -531| 51.500| | 45.957.208| |TITLUL VII ALTE | | | | |TRANSFERURI | 3.567.481| -24.605| -6.677| |CHELTUIELI DE CAPITAL | 246.657.| | | | .206| -88.785| |Acţiuni generale | | | | |economice şi | | | | |comerciale | 2.393| 2.770| 74.000| |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 883.465| -500| 442.629.473| 189.245| 64.018| |TITLUL III DOBÂNZI | 115.690| 204.767| -41.641| 13.831| -211| 8.900| -22.219.888| |TITLUL VIII PROIECTE | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | |POSTADERARE | 928.911.518| |TITLUL XIII ACTIVE | | | | |FINANCIARE | 11.927| |TITLUL I CHELTUIELI | | | | |DE PERSONAL | 8.178.767| |CHELTUIELI DE CAPITAL | 374.499.005| |Alte servicii în | | | | |domeniul protecţiei | | | | |mediului | 45.306.652.697.467.393| 2.711.

814| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 164.929| 183.868| 5.086| 12.283| -10. | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 218.283| 1.029| 226.185| -677| 4.029.26 | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.000| 27.000| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 11.524| 838.148| 893.285| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 43.757| -22.280| 768.331| | 1.819| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 73.560| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 174.000| 38.989| 209.521| 63.920| .283| -10.686| 135.144| 220.085| -9.437| -136.188| 134.289| | 11 |Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 251.115| 325.460| -28.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | | 10.144| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 182.000| | 02 |Cărbune şi alţi | | | | | |combustibili minerali | | | | | |solizi | 182.531| 22.341.292.155| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 11.989| 210.863| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 864.508| |8101 |COMBUSTIBILI ŞI | | | | | |ENERGIE | 193.815| 41.564| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.600| | | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 204.300| -3.187| -500| 42. | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 5.283| 1.531| 5.600| -13.319| 453.128| 10.750| 56.900| -22.874.283| 27.560| |8301 |AGRICULTURĂ.873| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 7.343| -25.978.791| -86.690| 204.429| 226.774| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.989| | 50 |Alte cheltuieli | | | | | |privind combustibili | | | | | |şi energia | 11.807.470| 37.687| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 43.978.511| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 5.144| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 182.201| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 156.331| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 60.210| | 10 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 1.417| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 313.944| 8.807.861| 221.187| -500| 42.155| 10.131| 8.283| -1.920| | 86.863| | 1.687| | 01 |Industria extractivă a| | | | | |resurselor minerale | | | | | |altele decât | | | | | |combustibilii minerali| 13.472| | 12 |Ajutoare de stat | 854.474| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.989| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.767.155| |8201 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ. | | | | | |SILVICULTURĂ.153| 202.000| 28. 13 . 1 Pag.014| -200| 6.285| -48.005| -106.569| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 600| | 600| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.550| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 86.

549| 236.000| | 1.414.399| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 2.000| 398. | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 2.900| -13.368| | 01 |Drumuri şi poduri | 7.820| | 2.| | | | | |irigaţii.658| 674.177| -809| 8.946.145| -34.238| -397| 4.487| | 03 |Agricultură | 2.745|-1.817.627.27 | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 89.238| -397| 4.666.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 5.294| -14.062.684| 20. 1 Pag.820| | 01 |Administraţie centrală| 100.594| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.371| -103.371.014.252.506| -166.237| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 442.578.063| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.715| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 21.827| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 5.202| 4.095| | 05 |Transport pe apă | 870.263| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 9.753| 107.617| 12.458| | 01 |Administraţie centrală| 310.427| 12.458| | 397.005.000| -44.500.820| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.930| | 02 |Îmbunătăţiri funciare.380| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii.030| 12.496| | 02 |Aviaţia civilă | 175.025.726| |8401 |TRANSPORTURI | 14.805| -516.708| 71.600.371.437| 7.178.069.014| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 13.074| 1.613. 14 .334| 112.820| -44.805| -516.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 2.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 18.437| 7.455.825| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.930| | 2.014.000| | 250.212| -152.374| -8.841| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 397.062.710| | 02 |Transport cu metroul | 935.670.| | | | | |silviculturii.252.458| | 397. desecări şi | | | | | |combaterea eroziunii | | | | | |solului | 248.837.695| -1.578| | 06 |Transport aerian | 177.503| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.603| -141.580.371.113.430| | 248.544| | 03 |Transport rutier | 7.000| | 11.915| 1.441|-1.454| 2.776| 2.000| | 04 |Silvicultură | 112.148| 1.873| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.237| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 89.500| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 250.663| 76.368| | 04 |Transport feroviar | 5.951| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 709.500| | 25.947| -1.578.093| -73.550| 484.000| | 05 |Reproducţia şi | | | | | |selecţia animalelor | 25.993| .812.000| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1.501| 2.900| -13.000| 396.805| | 01 |Transport pe cale | | | | | |ferată | 4.430| | 03 |Protecţia plantelor şi| | | | | |carantina fitosanitară| 11.598.133| -4.368| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 107.837.701| -103.701| 4.180| -79.128| -385.458| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 397.199| 921.663| 76.502| 4.870| 16.473| -84.765| -262| 107.875| 73.796|-1.

590| 121.579.133| -10.184| -101.059| 244.223| |8501 |COMUNICAŢII | 262.674| | 52.539| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 240.664| 1.600| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 117.202| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |agriculturii.184| 19.116| -7.503| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |transporturilor | 19.214| | 03 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |combustibilului şi | | | | | |energiei | 78.670| -167| 1.712| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 10.784| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 244.792| -8.176| | 04 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |industriei extractive.717| 156.000| -25. paragrafe.995| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.184| 19.872| | 01 |Fondul Român de | | | | | |Dezvoltare Socială | 244.872| | 10.184| -101. articole.350| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 9.664| 1.940| 70.| | | | | |prelucrătoare şi | | | | | |construcţiilor | 51.839| -2.184| -101.676| -650| 51.839| -2.712| -75.127| 35.416| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 37.884| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 7.674| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.655| | 01 |Comunicaţii | 262.463| 11.425| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.200| | 1. capitole.316| |____________________|______________________|___________|__________|___________| ANEXA 2 TOTAL SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanţare.500| -150| 1.404.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 129. subcapitole.400| 142. | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 37.315| 13.200| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 52.026| |8701 |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE| 244.538| -6.341| -2.995| | 167.133| -10.777| 3.523|-1.793|-18.000| 5. alineate după caz pe anul 2012 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: .174.784| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 6.416| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 167.240| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 167.655| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 21.400| 142.875| 264.717| 156. | | | | | |silviculturii. titluri de cheltuieli.000| 34.600| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.875| 264.400| 91.679| 746| 10.539| |8601 |CERCETARE ŞI | | | | | |DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL| | | | | |ECONOMIC | 167.400| 142.825| 4.127| 35.600| -1.784| |9901 |DEFICIT |-17.341| -2.28 | 03 |Zboruri speciale | 1.

255| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi | | | | .960| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 10.420| -44.610| -355| 4.699| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 17.383| -7.253|-1.040| 18.114.764| -71.067| 280.369| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.374.399| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.717| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 342.956| 648.Alineat Anexa nr.308.575.700| 3.829.138| -16.093| 8.077.476| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 4.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 3.873| 646.842| -599.278| 7.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |5000 |TOTAL GENERAL |129.205.Capitol II .457| | 01|Salarii de bază | 8.742| 4.061.951.148| -8.697.826| 12.100| 448.797| 362.197.124| 1.809| 452. 1 .574| 23.021| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 5.BUGET DE | | | | | |STAT |112.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4.29 I .662.280| | 06|Alte sporuri | 270.483.285| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 27.778| -105.413.192| 3.671.184.004| 17.060.893|111.240| -117.941.134.173| 3.332| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 23.443| 52.158| -534.676| -88.890|122.880| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.Grupa/Titlu V .375| 10.277.279.483| 20.737.082| 377.138| 944| 28.195| 3.134| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 4.709.014| -297| 42.671.120.Paragraf IV .644| |5001 |CHELTUIELI .765.082| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 618.900| | 75 |TITLUL XIV .271. 2 Pag.051|104.981| 656.734.344| -27.431.712| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 28.185| | 08|Fond de premii | 125| | 125| | 09|Prima de vacanţă | 11| | 11| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 879| 208| 1.Articol VI .042| 396.814.360| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |105.474| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 16.975|130.067| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 3.303.407| 27.085| 846.788| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |121.115| -565| 21.437| 5.022| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.378| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.205.391| 10.869.739| 4.192| 363.005.561.907| -109.348.493| -30.525|-1.921.196| 14.780.550| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 43.384.817.952| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.764.337| 19.641| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.813| 263.Subcapitol III .472.270.087| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 22.715.950| -495| 4.375| 27.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 28.907| 278.467| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 13.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.

098| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 59. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 444.609| | 01|Tichete de masă | 8| | 8| | 02|Norme de hrană | 1.342| | 01|Furnituri de birou | 48.887| 9.826| -263| 72. tv.173| 4.139| 56.621.159| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 2.829| 100.858| 16.538| | 03|Reactivi | 3.274| 2.134| 207.509| -606| 903| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 24.885| -12.016| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 9.063| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 704. 2 Pag. internet | 209.551| 28.106| 81.465| 86.027| 4.730| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 80.097| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 5.143| 467.529| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.214| 2. 2 .975| 249.926| 8.751| -21| 3.517.419| .659| | 02|Materiale sanitare | 1.902| | 02 |Reparaţii curente | 72.275| | 07|Transport | 12.312| -47.755| | 01|Hrană pentru oameni | 88.992| | 03 |Contribuţii | 3.128| 101.366| 53| 3.367| 120.429.691.174| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |servicii cu caracter | | | | | |funcţional | 621.975.072| 26| 5.710| -613| 9.375| 4.121| 3.312.166| | 06|Piese de schimb | 55.944| | 01|Medicamente | 75.838| 14.374| -59| 9.025| | 02|Hrană pentru animale | 3.281.910| | 01 |Bunuri şi servicii | 1.223| 2.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 38.036| 27.076.333| 545.213| 325| 1.651| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 241.553| 6.307| 1.999| 2.893| 46.057| 62.728| -9.272| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 270.171| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 9.013| 94.610| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 530.837| 412.161.521| 130| 61.386| 106.315| | 03|Încălzit.850| 97.136| 1.479| 6.561| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.724| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 191. | | | | | |telecomunicaţii.608.637| 1.754| 57| 12.535| 117.909| -2.191| 7.563| | 03 |Hrană | 91.617| 23.760| | 04|Apă.493| 117| 38.554| 200.524| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 23. canal şi | | | | | |salubritate | 61.175| 8.717| 82.259| 715.255| 104.194| 3. | | | | | |radio.983| 257.341.153| 657.811| | 08|Poştă.958| | 04|Locuinţă de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 1.235.024| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 409.056| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 4.30 | |de la locul de muncă | 7.

327| -171| 1. | | | | | |potrivit | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| | 22 |Finanţarea acţiunilor | | | | | |din domeniul apelor | 6.190| -8| 1.551| -2.776| | 03|Stabilirea riscului | | | | | |de ţară | 3.034| | 14 |Protecţia muncii | 6.732| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 68.786| 850.182| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 5.289| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 26. 2 Pag.693| | 11 |Cărţi.800| -68| 6.270| | 06|Prestări servicii | | | | . 3 .279| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 28.973| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 11.894| 1.922| | 01|Reclamă şi publicitate| 1.914| 29.395| 12.619| | 04|Chirii | 185.732| | 23 |Prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |inundaţiilor şi | | | | | |îngheţurilor | 840| -84| 756| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 51.577| 5.714| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19.935| -2.964| | 15 |Muniţie.156| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 28. furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 4. transferări | 87.213| | 09 |Materiale de laborator| 1.773| 8.985| -2.761| -4| 1.775| 25. detaşări.977| 64.843| 5. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 14.31 | 04|Dezinfectanţi | 347| -19| 328| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 96.201| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 1.489| -4.694| -1| 5.422| 98.358| | 06 |Deplasări.696| 26.572| | 28 |Ajutor public judiciar| 24.784| 9.749| -2. | | | | | |detaşări.945| | 01|Deplasări interne.918| | 8.544| 150.316| | 01|Uniforme şi echipament| 40.200| -200| 43.605| 14| 26.000| | 3.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |dispoziţiilor legale | 35.014| -2.776| 48.064| 1.698| | 13 |Pregătire profesională| 13.540| 33.000| | 04|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 8.069| 289| 55.901| -1. | | | | | |transferări | 155.708| -22.190| -3.918| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.427| 191.757| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 55.476| 488| 6.313| | 30 |Alte cheltuieli | 873.137| 41.429| -1.129| | 16 |Studii şi cercetări | 101| | 101| | 18 |Plăţi pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |patrimoniului genetic | | | | | |al animalelor | 6.363| 33.300| 11.280| -1| 11.299| -567| 86.191| -62| 4.324| | 21 |Meteorologie | 43.

667| 6.000| 127.675.000| | | | | | | -86| 821| | | | | | | | | | 1.567| | | | | 846.976| | | | | 846.454| | 500| | 9.000| | 5.900| | | 51.919| 9.200| | | 1.739| 4.425| | | | 500| | | -935| 8.511| | | 5.000| 420.731.000.128| | | | | | | | | 1.496| | | | | | 13.465| 10.087| 109.600| | | | | 8.200| | | | | 864.536| | | 2.000| | | 349.017.731.128| | | | | 126.875| -16.000| | | | 907| | | | | 1.987| | | | | 124.188| 11.606.828.691| 484.876| | 473.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 32 33 30 01 02 03 04 40 01 02 03 04 05 06 13 14 15 |pentru transmiterea | |drepturilor | 07|Fondul Preşedintelui/ | |Fondul conducătorului | |instituţiei publice | 08|Fondul Primului | |ministru | 09|Executarea silită a | |creanţelor bugetare | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |Finanţarea unor | |acţiuni de sănătate | |din cadrul unităţilor | |sanitare din reţeaua | |administraţiei publice| |locale | |Finanţarea programelor| |naţionale de sănătate | |derulate de unităţile | |sanitare din reţeaua | |administraţiei publice| |locale | |Finanţarea asistenţei | |medicale desfăşurate | |în cabinetele medicale| |din unităţile de | |învăţământ | |TITLUL III DOBÂNZI | |Dobânzi aferente | |datoriei publice | |interne | 01|Dobânzi aferente | |datoriei publice | |interne directe | |Dobânzi aferente | |datoriei publice | |externe | 01|Dobânzi.667| 6.210| | | | | | 51.567| | | | | -462| 2.815| | | | 226.600| | 8.087| -740| 460| | | | | -740| 460| | | | | | | | | | 864.911| | | 1.815| | | | | | | -22.449| -11.900| | | 2.606.000| 5.919| 845.941| | | 11.915| | | | | -36.898| | | | | | | | | | | 16.207| | | | | | 404.828.549| 1.915| | | | | .190.875| 4.690| 204.824| | | | | -29| 1. aferente | |datoriei publice | |externe directe | 02|Dobânzi aferente | |creditelor externe | |contractate de | |ordonatorii de | |credite | |Alte dobânzi | 05|Dobânzi la | |operaţiunile de | |leasing | |Dobânzi aferente | |împrumuturilor | |preluate/contractate | |de MFP în baza | |OUG 64/2007 | |TITLUL IV SUBVENŢII | |Subvenţii pe produse | |Subvenţii pe | |activităţi | |Subvenţii pentru | |acoperirea | |diferenţelor de preţ | |şi tarif | |Subvenţii pentru | |susţinerea | |transportului | |feroviar public de | |călători | |Subvenţii pentru | |transportul de | |călători cu metroul | |Acţiuni de ecologizare| |Susţinerea exportului.426.496| | | | | | | | | | | | 13.987| | | | | | | | | -462| 124.| |a mediului de afaceri | |şi a tranzacţiilor | |internaţionale | |Susţinerea | |infrastructurii de | |transport | |Sprijinirea | |producătorilor | | 145.271.074| | | | | | 2.900| | | 5.190.675.000| | | | | | 349.

735| 65.000| -3.000| | 6.660| | 06|Transferuri din Fondul| | | | | |de intervenţie | 21.000| 1.989| | 18 |Protecţie socială în | | | | | |sectorul minier | 2.041| | 28|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 408.000| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 26.003.33 | |agricoli | 1.698| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.265| 13.953| 54.000| 12.819.525| | 1.211| -452.802.678| | 02|Fond de intervenţie | | | | | |la dispoziţia | | | | | |Guvernului | 6.778| -105.967| 776.007| | 78.238.101| -243.001| | 1.003.683.007| | 26|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |aflate în concediu | | | | | |pentru creşterea | | | | | |copilului | 89.375| 26.231| -95.866| 107.597| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 2.001| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere | | | | | |a minelor | 332.293| 2.515.000| | 07|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |sociale de stat | 13. 2 Pag. 4 .996.920| | 13|Transferuri pentru | | | | | |lucrările de cadastru | | | | | |imobiliar | 4.614| 25.400| 600| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 78.000| | 31|Transferuri privind | | | | .778| -105.062.667| | 01 |Transferuri curente | 25.829| 2.414| 21.525| | 11|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 721.618.050| 6.900.648| 43.989| 344.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 08|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |pentru şomaj | 974.000| -2.042| -580.100| 448.836| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| | 920.100| 442.453| -225.086| 584.834.175| 17.314| | 10|Transferuri privind | | | | | |contribuţii de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane care execută | | | | | |pedepse private de | | | | | |libertate sau arest | | | | | |preventiv | 1.735| | 03|Acţiuni de sănătate | 582.139| 749.590.379| | 04|Finanţarea drepturilor| | | | | |acordate persoanelor | | | | | |cu handicap | 2.000| | 21.402| | 02|Finanţarea de bază a | | | | | |învăţământului | | | | | |superior | 1.802.660| | 2.678| | 01|Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.002| 429.416| | 30|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |pensionari | 920.000| | | 30 |Alte subvenţii | 37.

255| | 29.761| | | | | | | 71.756| | | 10| | | | 26.831| | | | | | | 285.672| | | 850.756| | | 10| | | | 26.940| | | 850.000| 1. | |cărbuni.000| | | | | | 4.000| 1.800| | | | | | 960| | | | 39.073| | | | | 27.000| | | | | | 45.911| | | | | | 37.386| | | -2.670| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125| | | | | | | -89| | | | | | -8.850| | | | | | 17.846| | | 8.850| | | | | | 17. | |modernizarea şi/sau | |asfaltarea drumurilor | |de interes local | |clasate | 04|Programul pentru | |construcţii de | |locuinţe şi săli de | |sport | 05|Finanţarea elaborării | |şi/sau actualizării | |planurilor urbanistice| |generale şi a | |regulamentelor locale | |de urbanism | 06|Retehnologizarea | |centralelor termice şi| |electrice de | |termoficare | 08|Aparatură medicală şi | |echipamente de | |comunicaţii în urgenţă| 09|Finanţarea acţiunilor | | | | 26.303.471| | .000| | | | | | | 60| | | | | | | 3.864| | | | | 26.460| | | 5.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |contribuţia de | |sănătate pentru | |persoane beneficiare | |de ajutorul social | 32|Reabilitarea termică a| |clădirilor de locuit | 36|Sprijin financiar la | |constituirea familiei | 37|Transferuri pentru | |acordarea ajutorului | |pentru încălzirea | |locuinţei cu lemne.440| | | | -4.070| | | | | | | 356.000| | | | 87.073| | | | | 27. | |reabilitarea.030| | 20| | | | | | 198.700| | 20| | | | | | 198.335| | | | | | | -37.268| | | | -127. combustibili | |petrolieri | 38|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea unităţilor | |de asistenţă | |medico-sociale | 40|Transferuri pentru | |acordarea trusoului | |pentru nou-născuţi | 45|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea sănătăţii | 48|Transferuri din | |bugetul de stal către | |bugetele locale pentru| |finanţarea camerelor | |agricole | 52|Transferuri din | |bugetul de stat către | |fondul de asigurări | |sociale de sănătate | |pentru cetăţeni | |străini aflaţi în | |centrele de cazare | 53|Transferuri din | |bugetul de stat către | |fondul de asigurări | |sociale de sănătate | |pentru personalul | |monahal al cultelor | |recunoscute | 54|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale | |destinate finanţării | |unor programe de | |interes naţional | 55|Întreţinere | |infrastructurii | |feroviare publice | 02 |Transferuri de capital| 03|Subprogramul privind | |pietruirea.000| | | | | | | 185| | | | | | | 2.800| | | | 41.176.200| | | | | | -3.800| | | | -45.400| | | | 43.255| | 66.

000| 67. | 30.000| -105.349| 161.835| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 500| | 500| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 55.141| | 20|Subprogramul privind | | | | | |alimentarea cu apă a | | | | | |satelor | 95.490| -51.500| | 5.000| | 5.080| | 32|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor pentru | | | | | |instituţii publice | | | | | |de asistenţă socială | | | | | |şi unităţi de | | | | | |asistenţă | | | | | |medico-sociale.900| | 21|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |realizarea | | | | | |obiectivelor de | | | | | |investiţii în turism | 117.35 | |privind reducerea | | | | | |riscului seismic al | | | | | |construcţiilor | | | | | |existente cu | | | | | |destinaţie de locuinţă| 2.000| | 5.107| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 12.080| | 18.900| 162.000| | 23|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 5.235| -1.084| -470.626.582| .245| 62.400| 91.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 14|Programe multianuale | | | | | |de mediu şi | | | | | |gospodărire a apelor | 212.600| | 22|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea aparaturii | | | | | |medicale şi | | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |în sănătate | 5.360| -236| 2.000| | 30|Fondul de risc | | | | | |Programul Mihail | | | | | |Kogălniceanu | 5.124| | 10|Plăţi în contul | | | | | |creditelor garantate | | | | | |şi/sau subîmprumutate | 160.893| 20.037| | 13|Dezvoltarea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 168.400| 158. 5 .500| | 24|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea altor | | | | | |investiţii în sănătate| 1.000| -9.085| -18.048| 37.000| | 1.502| 12.000| -25. 2 Pag.755| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| | 31|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor în | | | | | |cadrul programelor de | | | | | |interes naţional | 18.155.

740| -60.050| 14.896| 71.412| | 05|Programul de realizare| | | | | |a sistemului naţional | | | | | |antigrindină | 10.043| 1.874.885| 61.791| -86.505| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 9.688| | 06|Sprijinirea | | | | | |proprietarilor de | | | | | |păduri | 1.294| 49.650| | 48.450.990| | 10|Programe SAPARD | 35| | 35| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 1.523| -5.997| | 29|Reparaţii curente | | | | | |aferente | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 78.185| -677| 4.190| 38. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 382.019| -5.mii lei - .073| 304| 382.374| 767.044| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 40.377| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 316.202| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.607| 84.690| 31.560| 13.516| -79.990| | 135.077| 9.010| | 07|Programe comunitare | 58| 13.016| | 13|Programe de dezvoltare| 320.762| -9.958| -7.806| 5.649| | 30.743| 805.618| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 54.925| -263.551| | 49|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea cercetării | | | | | |în domeniul economic | 68.060| | 01|Restructurarea | | | | | |industriei de apărare | 2. | | | | | |reabilitarea.050| -505| 4.36 | 01 |A.545| | 28|Cheltuieli neeligibile| | | | | |ISPA | 866.980.159| 317.315| 40.140| 5. | | | | | |consolidarea şi | | | | | |extinderea locuinţelor| | | | | |existente | 5.030.511| | 47|Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în contul | | | | | |finanţatorilor în | | | | | |cadrul programului | | | | | |Prima casă | 48. 2 Pag.190| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 90.792| | 14|Fond Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 842.850| -6. Transferuri interne| 6.508| | 02 |B.229| | 09|Programe ISPA | 135.953.965| | 50|Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.995| -203| 320.280| 768.010| | 1.765| -1.866| -470.500| 1.072| | 26|Sprijin financiar | | | | | |pentru construirea de | | | | | |locuinţe.062| | 41|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |beneficiul statelor | | | | | |partenere | 21| | 21| | 46|Transferuri către | | | | | |întreprinderi în | | | | | |cadrul schemelor de | | | | | |ajutor de stat | 854.650| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare| | | | | |dezvoltare şi inovare | 1.649| | 53|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea lucrărilor | | | | | |de pază şi întreţinere| | | | | |la combinatul minier | | | | | |KrivoiRog Ucraina | 5. 6 .

541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 898.554| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 1.200| | 54.857| | 494.720| | 275.E.969| | 5.292| | 1.969| | 01|Contribuţii din taxe | | | | | |vamale | 494.508| | 1.888| | 635.685| -594.176| | 02|Contributia României | | | | | |la Fondul de Cercetare| | | | | |pentru Cărbune şi Oţel| 45.138| | 10|Contribuţii pentru | | | | | |reducerile în favoarea| | | | | |Ţărilor de Jos şi | | | | | |Suediei | 37.268.669|-1.141.594| | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 746| | 746| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 1.364| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 239.251| -39.554| | 16. | 5.720| | 06|Contribuţii din | | | | | |resursa VBN | 4.630.144| 1.478| | 1.188| | 07|Contribuţii | | | | | |suplimentare şi | | | | | |neprevăzute | 26.421.630.37 ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată | | | | | |în străinătate | 11.763| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 2.888| | 05|Contribuţii pentru | | | | | |corecţia/rabatul | | | | | |acordat Marii Britanii| 275.923| -495.857| | 03|Contribuţii din | | | | | |sectorul zahărului | 9.200| | 03 |Contribuţia României | | | | | |la bugetul U.216.176| | 45.292| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 765| | 765| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 892| | 892| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 816| | 816| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 16.188| | 4.575| 3.573| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 402| | 402| | 05|Contribuţia României | | | | | |la Fondul European | | | | | |pentru dezvoltare | 54.218.228| | 04 |Alte plăţi către UE | 45.428| -855| 10.720| 858.624.950| | 9.138| | 26.531| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 4.594| | 239.478| .508| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 71.950| | 04|Contribuţii din | | | | | |resursa TVA | 635.906| 10.228| | 37.364| | 71.646.176| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 12.794.747.348| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 1.747.176| | 45.268.

053.581| -20.800| | 106.800| | 25 |Programul de cooperare| | | | | |elveţiano-român vizând| 16.146| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 869. instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari | | | | | |de drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 1.722| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.282| -134| 33.161| 398.164| | 74.796| 48.148| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 68.248| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 52| 555| 607| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 74.855| -20| 1.772| | 01 |Burse | 421.099| -167| 398.649| 73| 16.835| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.915| 319.704.991| 14.287| -19.862| -32.224| -9.266.932| | 03|Tichete de creşă | 1.256.669| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 399. 7 .045| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 248.721.090| 1.694| -10.015| | 24 |Cofinanţarea | | | | | |asistenţei financiare | | | | | |nerambursabile | | | | | |postaderare de la | | | | | |Comunitatea Europeană | 106.248| 1.576| 1.797| | 02 |Ajutoare sociale | 6.672. societăţi | | | | | |comerciale.121.897| 7.2013 | 33.436| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 6.133.005| 1.050| -68.530| 906| 6. 2 Pag.061| -112.679| 796.164| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | | | | | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.093| 6.566| 228.233| | 01 |Asigurări sociale | 7.491| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 23. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 432.533.534.132.732.38 | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .122| -22.948| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri.961| | 03 |Finanţarea partidelor | | | | .627| -72.000| 24.

000| | | | | | 450| 704.800| | | | | | | -56| | | | | -336| 5.800| | | | | | 10.180| 35.006| | | | | | | | -371| | | | | | | | | | -2.594| | 6. informare | |publică şi promovarea | |imaginii şi | |intereselor româneşti | |peste hotare | |Despăgubiri civile | |Despăgubiri pentru | |animale sacrificate în| |vederea prevenirii şi | |combaterii | |epizootiilor | |Indemnizaţia de merit | |Sume destinate | |finanţării programelor| |sportive realizate de | |structurile sportive | |de drept privat | |Acţiuni cu caracter | |ştiinţific şi social | |cultural | |Finanţarea Ansamblului| |Memorialului | |Victimelor | |Comunismului şi al | |Rezistenţei Sighet | |Finanţarea Ansamblului| |Memorialul Revoluţiei | |.700| 680.449| | | | | 11.203| | | | | 66.133| -1.760| | | | | | | | 71.040| | 6. | |pentru sprijinirea | |Bisericii Ortodoxe | |Române din afara | |graniţelor | |Contribuţia statului | |la salarizarea | |personalului de cult | |Contribuţii la | |salarizarea | |personalului | |neclerical | |Proiecte de | |comunicare.319| 51.707| | | | | 121| 30.905| | | | | | 174| | | | | -8.000| | | 246.287| | | | 749| | 7.000| | | 1.420| | | | | | 8.422| | | | | | | | 79.200| | | | | 3.576| 10.280| | | | | 3.855| | | 2.654| 57.000| | | | | | 2.309| | | | 2.531| | | 3.746| | | | | 1.455| | | | | 11.920| | | | | -380| | | | | | -1.180| 29.680| | | | 2.446| | | -6.045| | | | 316| | | | | 3.045| | | | 260| | | | | 3.709| 11.324| | | 980| | | | | | | | | | | 665| -5.029| | | | | 74.Decembrie 1989 din | |Municipiul Timişoara | |Sume acordate | |membrilor academiilor | |Renta viageră agricolă| |Finanţarea Schitului | |românesc Prodromu de | |la Muntele Athos | |Programe şi proiecte | |privind prevenirea şi | |combaterea | |discriminării | |Sume destinate | |menţinerii | |navigabilităţii | |aeronavelor pentru | |zboruri speciale | 6.022| .200| | | 1.612| | | | | 121| 30.250| 23.287| | | | 749| | 6.358| -662| | | | | | | | -7.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 33 |politice | |Sprijinirea | |organizaţiilor | |cetăţenilor aparţinând| |minorităţilor | |naţionale altele decât| |cele care primesc | |subvenţii de la | |bugetul de stat | |Finanţarea unor | |programe şi proiecte | |interetnice şi | |combatere a | |intoleranţei | |Sprijinirea | |activităţii românilor | |de pretutindeni şi a | |organizaţiilor | |reprezentative ale | |acestora | |Programe pentru | |tineret | |Asociaţii şi fundaţii | |Susţinerea cultelor | |Contribuţia statului.726| | | | | 1.000| | | 246.

000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.567| | 02|Maşini.661| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.420| -44.941| 11.241| -80.364| .384.182| 544.015| | 03|Mobilier.850| | 01| Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 28.905| 318.974| 200.850| | 75 |TITLUL XIV .043| | 03 |Rambursări de credite | | | | | |în contul | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MEP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 2.305| -100.533| 20.602.850| | 01 |Active financiare | 28.676| -88.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 121.169.128| | 30|Alte active fixe | 653.525| -145.272| 2.043| | 989.405| | 02 |Stocuri | 244.875| |5101 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 11.225| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 2.365| | 06|Diferenţe de curs | | | | | |aferente datoriei | | | | | |publice externe | 989.383| -7.783| -500| 3.408| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate | | | | | |de ordonatorii de | | | | | |credite | 482.676| -88.192| -137.478| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 244.504| 445.504| 445. 2 Pag.569.472.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 2.230.230.546| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 28.068.143.875| | 2.772| 22.300| 2.924| 81. 8 .40 | 34 |Sume alocate pentru | | | | | |întocmirea | | | | | |documentaţiilor | | | | | |cadastrale şi a | | | | | |publicităţii | | | | | |imobiliare pentru | | | | | |bunurile imobiliare | | | | | |aflate în concesiunea | | | | | |companiei care | | | | | |administrează | | | | | |infrastructura | | | | | |feroviară | 9. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.192| 3.192| 3. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 423.533| 20.431.920| -105.774| 171.203| -44.000| 396.471.472.542| 4.920| | 01 |Active fixe | 2.533| 20.974| 200.484| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 3.950| -495| 4.718| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.042| 396.800| -335.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.115| | 01|Construcţii | 854.908| -500| 1.379| | 02 |Împrumuturi pentru | | | | | |persoane cu statut de | | | | | |refugiat | 420| -42| 378| | 30 |Alte împrumuturi | 440.000| -44.383| -7.702.471.283| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 1.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4.384.702.052| -39.478| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 148.587| -109.052.457.865| -500| 482.674| 773.098.717.383| -7.687| -969| 8.685| 1.

115| 48| 54.553| -163| 2.034.744.014| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 34.930| 40.672| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 54.127| 1.933| 3.163| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 35.214| 12.380.072| | 09|Prima de vacanţă | 11| | 11| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 530| 208| 738| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 400| | 400| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 41.548| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 5| | 5| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 24.363| 460.744| -309| 41.562| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.798.202| -130| 21.286| 35.129| 1.260| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 451.026| -354| 1.415| | 06|Alte sporuri | 21.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Apă. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 91.605| 1.405| | 01|Salarii de bază | 2.351| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 115.114.829| -64.408| -70.249| 102| 11.156| -3.848| -307| 68.594| 10. canal şi | | | | | |salubritate | 11.829| 26.753| 86.521| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 699| -276| 423| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 2.152| | 01|Furnituri de birou | 23.828| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 3.677| 501. 9 .41 | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.701| -4.049| | 05|Carburanţi şi | | | | . 2 Pag.156| -53.981.902| -853| 11.590| -69| 1.687| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 2.046| 618.155.754| 52.435| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 68.541| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 1.124| 20.948| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.065| | 01 |Bunuri şi servicii | 565.319| 985| 35.636| 40.104| -606| 498| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 6| 7| 13| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 168| 26| 194| | 03 |Contribuţii | 606.339.094| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 11.701| 116.304| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 13| | 13| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 1.390| | 03|Încălzit.434| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 937.022| | 02|Norme de hrană | 34.610| 412| 36.032| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 2.475| 2.378| 2.343| 867.497| 51| 3.731| 8.

690| 242.437| 22.094| 8.422| 206| 206| | 783| 731| 2| 50| | 6. | |potrivit dispoziţiilor| |legale | |Alte cheltuieli | 01|Reclamă şi publicitate| 02|Protocol şi | |reprezentare | 03|Prime de asigurare | |non-viaţă | 04|Chirii | 07|Fondul Preşedintelui/ | |Fondul conducătorului | |instituţiei publice | 08|Fondul Primului | |ministru | 09|Executarea silită a | |creanţelor bugetare | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |Transferuri curente | 01|Transferuri către | |instituţii publice | 03|Acţiuni de sănătate | |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |A.019| 58| | | 6.100| | 85.002| | 48. internet | 09|Materiale şi prestări | |de servicii cu | |caracter funcţional | 30|Alte bunuri şi | |servicii pentru | |întreţinere şi | |funcţionare | |Reparaţii curente | |Hrană | 02|Hrană pentru animale | |Medicamente şi | |materiale sanitare | 01|Medicamente | 02|Materiale sanitare | 03|Reactivi | |Bunuri de natura | |obiectelor de inventar| 01|Uniforme şi echipament| 03|Lenjerie şi accesorii | |de pat | 30|Alte obiecte de | |inventar | |Deplasări.330| | 4.271| -90| | -1.753| | 78.737| | 5.600| | 45.485| 1.243| 1.334| 10| | 5. detaşări.219| | -1.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 25 30 51 01 55 01 |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 07|Transport | 08|Poştă.085| -599| -21| -21| | -5| -1| | -4| | -454| -107| | | | -347| | -6.821| | | 969| | 500| | 309| | 116.409| 564| | 17.574| | | 982| | 500| | 310| | 112.965| | | 28.330| | | 29.805| | 25.227| | .186| 35| | | | | | | 5. | |detaşări.214| | | | 141.635| | | -1.322| | | 93.861| | | -26.344| | 29. | |telecomunicaţii.843.407| | -100| -753| | | -13| | | | -1| | 4.032| | -938| -840| -79| | | -9.643| -8| | | -200| | -85| -676| 578| | | | | | | | -65| 2.245| 89| 10| | 3. tv.163| | | | -1.125| | 28.926| 16.817| 10.325| 1.218| -1| | -4.764| 35| | | | | | | 5.803| | 734| 4.156| 7. publicaţii şi | |materiale documentare | |Consultanţă şi | |expertiză | |Pregătire profesională| |Protecţia muncii | |Studii şi cercetări | |Cheltuieli judiciare | |şi extrajudiciare | |derivate din acţiuni | |în reprezentarea | |intereselor statului.823| 185| 185| | 778| 730| 2| 46| | 5.789| 971| | 65| | 4.352| 21.759| | -3.204| | | 112.839.401| | | 103.757| | 36.981| | | | -17.603| | 649| 3.125| 28.195| | | | 158.951| 100.344| 29.856| 58| | | 4.138| 654| | 18.173| 2. transferări | 02|Deplasări în | |străinătate | |Materiale de laborator| |Cercetare-dezvoltare | |Cărţi.109| -5.497| 2.116| 9| | 5.078| | 65| | 5. | |radio.219| -1.065| | | 139.602| 81| 10| | 3.998| | 32. | |transferări | 01|Deplasări interne.402| | -2.051| 101.755| 240. Transferuri interne| 07|Programe comunitare | 08|Programe PHARE şi alte| |programe cu finanţare | |nerambursabilă | 12|Investiţii ale | 26.

720| | 06|Contribuţii din | | | | | |resursa VBN | 4.029| 52| 1.531| | 10. | 5.747.525| 304.857| | 03|Contribuţii din | | | | | |sectorul zahărului | 9.536| 1.591| 27| 8.866| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 336.590| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 402| | 402| | 03 |Contribuţia României | | | | | |la bugetul U. 10 .400| -2.228| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 968.297| | 72.871| -29.188| | 07|Contribuţii | | | | | |suplimentare şi | | | | | |neprevăzute | 26.188| | 4. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | .969| | 01|Contribuţii din taxe | | | | | |vamale | 494.866| | 46.529| -803| 726| | 02 |B.818| 939.138| | 10|Contribuţii pentru | | | | | |reducerile în favoarea| | | | | |Ţărilor de Jos şi | | | | | |Suediei | 37. 2 Pag.531| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 800| | 800| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .E.054| 80.950| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.888| | 635.138| | 26.888| | 05|Contribuţii pentru | | | | | |corecţia/rabatul | | | | | |acordat Marii Britanii| 275.268.081| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 8.783| 1.268.720| | 275.000| 4.43 | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 8.053| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 46.228| | 37.555| 5.054| 80. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 79.845| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 1.839| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 218| | 218| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 10.950| | 9.364| -31.783| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 52| 555| 607| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 72.297| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Contribuţii din | | | | | |resursa TVA | 635.969| | 5.938| 1.618| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 3.992| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 79.747.857| | 494.2013 | 1.

instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari | | | | | |de drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 281.796| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 200| -20| 180| | 30 |Programe şi proiecte | | | | | |privind prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |discriminării | 316| -56| 260| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.048| -48.834| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 22.213.255| 65.718| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 20.200| | 20.834| | 22.732| 318.615| 4.802| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 371.536| -100.802| | 01 |Active fixe | 362.800| | 25 |Programul de cooperare| | | | | |elveţiano-român vizând| | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 2.038| 12.322| -20.149| -47.415| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 8.149| -47.804| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 5.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 371.500| | 4. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 66.102| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 4.718| | 73.834| | 22.799| 45.595| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. societăţi | | | | | |comerciale.347| 323.554| -34.200| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri.806| 59.287| 36.419| -3.609| 171. 11 .44 | |Tehnică | 73.500| | 24 |Cofinanţarea | | | | | |asistenţei financiare | | | | | |nerambursabile | | | | | |postaderare de la | | | | | |Comunitatea Europeană | 106.020| 73| 2. 2 Pag.998| | 01|Construcţii | 114.314.981| | 01 |Burse | 300| | 300| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 489| -44| 445| | 17 |Despăgubiri civile | 12.019| -1.793| | 02|Maşini.347| 323.800| | 106.730| -43.523| | 03|Mobilier.267| | 30|Alte active fixe | 111.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| .714| -918| 11.102| | 281.093| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.941| 5. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 70.

230| 4.900| | 4.316| -2.541. internet | 760| | 760| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 650| | 650| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | .702| 3.762| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 522| 18| 540| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 5.798| 134.334| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 129.900| | 04|Apă.927| -5.336| 180| 5.856| 4.969| | 5.028| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 100.965| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1. canal şi | | | | | |salubritate | 300| | 300| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 195| | 195| | 06|Piese de schimb | 50| | 50| | 07|Transport | 127| | 127| | 08|Poştă.499| | 04 |Alte organe ale | | | | | |autorităţilor publice | 362.655| | 01 |Bunuri şi servicii | 10.201| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 21.652| 276.933| 3.455.970| 1.645.747.541| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 1.839| 100. | | | | | |telecomunicaţii.275| | 03 |Autorităţi executive | 4.463| | 10.245| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 7| | 7| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 194| | 194| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 288| | 288| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 90| | 90| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 12| | 12| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 677| | 677| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 55| | 55| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 55| | 55| | 03 |Contribuţii | 28.714.839| 104.800| |5301 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.914| 1.747.463| | 01|Furnituri de birou | 93| | 93| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 46| | 46| | 03|Încălzit.242| 959| 29.304| -258.655| | 16.516| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 537| 14| 551| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 803| 29| 832| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16. | | | | | |radio.245| | 1.579| 21.718| | 1.084| | 03 |Contribuţia la | | | | | |bugetul UE | 5. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 4.044| 718| 21.146| 374.45 | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Administraţia | | | | | |prezidenţială | 24.969| | 04 |Cofinanţarea | | | | | |fondurilor primite de | | | | | |la Uniunea Europeană | 106.463.355| -103.723.800| | 106.879| -259.938| 11.737| | 02 |Autorităţi legislative| 281.718| | 06|Alte sporuri | 1. tv.772| | 01|Salarii de bază | 96.

040| 1. 12 .349| | 01 |A. | | | | | |detaşări.523| | 4.091.704| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 41. 2 Pag.669| 746.708| 27.645| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 107. detaşări.140| -1.050| -371| 40.199| -261.708| 27.645| | 63.993| | 3.645| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 63.523| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.432| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 29. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 127| | 127| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 63| | 63| | 13 |Pregătire profesională| 95| | 95| | 14 |Protecţia muncii | 42| | 42| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.342| | 02 |Reparaţii curente | 446| | 446| | 03 |Hrană | 3| | 3| | 02|Hrană pentru animale | 3| | 3| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 174| | 174| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 174| | 174| | 06 |Deplasări.674| | 49.530| | 02 |B.495| | 304.306| | 107.140| -1.353.674| | 15 |Alte programe | | | | .46 | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.155. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 63.040| 1.432| | 01 |Transferuri curente | 29.306| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 46.645| | 63.993| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.797| | 46.140| -1.432| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.744| -262.389| -262.417.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 494| | 494| | 04|Chirii | 27| | 27| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 9| | 9| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 3.797| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 49.495| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare| | | | | |dezvoltare şi inovare | 1.708| 27. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 3| | 3| | 30 |Alte cheltuieli | 4.342| | 3. | | | | | |transferări | 716| | 716| | 01|Deplasări interne.679| | 13|Programe de dezvoltare| 304. Transferuri interne| 1. transferări | 425| | 425| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 291| | 291| | 11 |Cărţi.008.

113| -69.820| 84.941| 107.796| 1.527| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 500| -50| 450| | 03|Mobilier.172| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 139.263| -54.733| -260| 2.145| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.158| | 01|Construcţii | 6. internet | 4| | 4| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 3| | 3| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.121| 22.978| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 177.473| | 01 |Cercetare fundamentală| | | | | |(de bază) | 161.729| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 29.2013 | 108| | 108| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 55| | 55| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 1.300| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 130| -20| 110| | 19 |Indemnizaţia de merit | 5.284.690| -3.449| | 01 |Bunuri şi servicii | 7| | 7| | 08|Poştă.882| 163.669| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 166| | 166| | 26 |Sume acordate | | | | | |membrilor academiilor | 6.889| -589| 1.145| | 9. tv.820| 84.564| | 01 |Burse | 1.429.584| -20| 14.149| -261.263| -54.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| .517| | 02|Maşini.443| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 139.654| 665| 7.303| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2. | | | | | |radio.710| -11. | | | | | |telecomunicaţii.259. 2 Pag.47 | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .407.073| 4.850| -15.842| -684| 6.746| 17.745| -76| 5.355| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 32.241| 29.300.130| -613| 5.220| -144.964| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 712| -302| 410| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 7.730| 1.319| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.443| | 03 |Contribuţii | 37.575| -944| 8. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 9. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 90| -9| 81| | 30|Alte active fixe | 122| -12| 110| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 2.917| 2.148| -147.353| |5401 |ALTE SERVICII PUBLICE | | | | | |GENERALE | 2.428| -3.527| | 1.612| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.631| | 01 |Active fixe | 6.575| -944| 8.562.631| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 9.170| 2. 13 .

750| 19.628| -855| 64.650| | 50|Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.760| | 17 |Despăgubiri civile | 645.072| 2.596| 31.422| -662| 5.200| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 651.000| | 6.000| | 02 |Transferuri de capital| 5.803| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 22.137| -1.044| | 842.000| | 5.253| 24.403| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 800| -80| 720| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.207| 20.428| -855| 10.100| 442.649| | 02 |B.629| 677.750| 19. Transferuri interne| 921.850| | 75 |TITLUL XIV .000| | 5.778| -105.850| | 01 |Active financiare | 17.014| 9.100| 448.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 986.171| | 30 |Alte cheltuieli | 10.100| 442.678| | 03 |Fond de intervenţie la| | | | .100| 2.678| | 02 |Fond de intervenţie la| | | | | |dispoziţia Guvernului | 6.48 | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 168| -20| 148| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.116| | 01 |A.750| 19.174| 32.649| | 30.678| | 01 |Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.971| -855| 986.337| -934| 8.100| 2.773| | 03|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |străinătate | 11.455| | 02 |Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.100| 2. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 12| -1| 11| | 30|Alte active fixe | 10| -1| 9| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.778| -105.950| -495| 4.343| | 921. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 22.343| | 14|Fond Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 47|Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în contul | | | | | |finanţatorilor în | | | | | |cadrul programului | | | | | |Prima casă | 48.778| -105.200| | 54.325| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 22| -2| 20| | 01 |Active fixe | 22| -2| 20| | 02|Maşini.000| | 5.000| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 5.573| | 05|Contribuţia României | | | | | |la Fondul European | | | | | |pentru dezvoltare | 54. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 65.650| | 48.850| | 01| Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 17.FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE | | | | | |DEZVOLTARE | 4.563| | 03 |Finanţarea partidelor | | | | | |politice | 6.378| -2.967| 683.000| | 30|Fondul de risc | | | | | |Programul Mihail | | | | | |Kogălniceanu | 5.123| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 9.

775| 46.467| 846.49 | |dispoziţia Guvernului | 6.147. 2 Pag.567| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 2.639| -2.975| | 03|Stabilirea riscului | | | | | |de ţară | 3.000| | 6.300.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 5.835| | 10|Plăţi în contul | | | | | |creditelor garantate | | | | | |şi/sau subîmprumutate | 160.235| -1.044| | 11 |Asistenţă naţională | | | | | |externă pentru | | | | | |dezvoltare | 64.219.046| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 9.730.800| | 12 |Fondul Naţional de | | | | | |Dezvoltare | 4.219.950| -495| 4.875| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 160.639| -2.606.606.750| -2.987| | 04|Dobânzi aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |prelucrate/contractate| | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 864. aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe directe | 2.000| | 04 |Fondul Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.918| | 3.918| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.987| | 01|Dobânzi.027| |5501 |TRANZACŢII PRIVIND | | | | | |DATORIA PUBLICĂ ŞI | | | | | |ÎMPRUMUTURI | 12.455| | 14 |Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în cadrul programului | 48.000| | 04|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |prelucrate/contractate| | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 8.353.044| | 842.567| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 5.918| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.971| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 27.775| 46.043| .835| | 02 |Transferuri de capital| 160.900| 846.573.400| 158.828.043| | 989.649| | 50 |Alte servicii publice | | | | | |generale | 884.636| 842.492| 10.987| | 2.667| 6.235| -1. 14 .235| -1.655| -855| 63.918| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 989.675.400| 158.128| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 49.606.987| | 2.675.828.667| 6.864| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 9.650| | 48.650| | |Prima casă | | | | | 15 |Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.000| | 3.900| 846.864| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 49.606.875| | 864.219.492| 13.835| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 3.494| -38.667| 10.429| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.918| | 3.554| 842.510.649| | 30.219.918| | 8.971| | 9.775| 24.762| 846.400| 158.

000| | | | 13.898| | 113.437| | | | | | -243.785| | 754.841| 87.826.230.874.116| 14.087| | 195.721| 249.116| 14.522| 447| | 7| | | 7| | 249.826.690.753| | 6.383| .414| | 2.314| | | | 464.116| | 21.217.861| | | | | | 36.803| | 61.453| | | | | | 409.043| | | | | | 2.000| | | | 13.082| | 3.116| | | 14.826.960| | 13.088| 3.558| | 164.999| | | | 13.544| | | | | | | | | | | | | -413.903| | 1.114.225| | | | | | 2| | 19.826.839| | | 989.043| | | | | | 2.604| 539.999| | | | | 21.590.247.046| 1.101| | | | 974.305.624.172.005| | 1.834.139| | | | 54.265| | | | -225.000| 4.239.829| | 1.314| | | | | | 464.602| | 17.000| 4.205| 1.437| -413.967| | | | -243.590.836| | | | 749.239.969| | 21.230.453| | | | 409.966| | | | | 21.553| | 21.809| 3.919.875| | | | 14.967| | | | | | 75.580| 16.803| | 61.553| | | 15.553| 15.415| | 56.804.101| | | | 974.239.834.747| 447| | 7| | | 9| | 269.043| | 141.437| -413.50 | | | | | | | | | |5601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 01 51 01 02 03 04 05 01 10 01 02 06|Diferenţe de curs | |aferente datoriei | |publice externe | |Rambursări de credite | |în contul | |împrumuturilor | |preluate/contractate | |de MFP în baza | |OUG 64/2007 | |TRANSFERURI CU | |CARACTER GENERAL ÎNTRE| |DIFERITE NIVELE ALE | |ADMINISTRAŢIEI | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |Transferuri curente | 06|Transferuri din Fondul| |de intervenţie | 07|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |sociale de stat | 08|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |pentru şomaj | 11|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul fondului | |naţional unic de | |asigurări sociale de | |sănătate | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |sociale de stat | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul asigurărilor | |pentru şomaj | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetul fondului de | |asigurări sociale de | |sănătate | |Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale din | |Fondul de Intervenţie | |APĂRARE | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI | |DE PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 05|Sporuri pentru | |condiţii de muncă | 06|Alte sporuri | 11|Fond aferent plăţii | |cu ora | 12|Indemnizaţii plătite | |unor persoane din | |afara unităţii | 13|Indemnizaţii de | |delegare | 14|Indemnizaţii de | |detaşare | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Cheltuieli salariale | |în natură | 02|Norme de hrană | 03|Uniforme şi echipament| |obligatoriu | 05|Transportul la şi de | |la locul de muncă | 30|Alte drepturi | |salariale în natură | | | 989.995| | 2.690| | 1.239.966| | | | 13.829| | 58.836| | | | 749.139| | | | | | 54.003| | 155.265| | | | -225.785| | 791.553| 15.805| | 158.437| | | -413.875| | | | 15.367| | 3.184| 555.

477| 519.593| | 03 |Hrană | 38.170| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 76. 15 .107| | 21.172| | 3.325| | 06|Piese de schimb | 15.51 | 03 |Contribuţii | 474. 2 Pag.428| | 38.028| | 01|Deplasări interne.170| | 1.488| | 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |pentru angajaţi | | | | | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 5.593| | 7.172| | 02 |Reparaţii curente | 7.194| | 01|Medicamente | 4.239| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.791| | 02|Materiale sanitare | 255| | 255| | 04|Dezinfectanţi | 148| | 148| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 25.604| | 04|Apă.742| | 07|Transport | 6. | | | | | |detaşări.994| 79.292| 2. | | | | | |telecomunicaţii. detaşări.922| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 100.715| 23.922| | 23. transferări | 8. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 157.107| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 750| | 750| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 3.704| | 01|Furnituri de birou | 3.061| 6.382| | 3.656| 8. furnituri şi | | | | .281| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 1.426| | 09|Materiale de laborator| 15| | 15| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 2.832| 910| 16.488| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 5.669| | 1. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 585| | 585| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 40| | 40| | 13 |Pregătire profesională| 534| 5| 539| | 14 |Protecţia muncii | 990| | 990| | 15 |Muniţie.901| | 01 |Bunuri şi servicii | 380.658| 6.906| | 2.196| 45.281| | 3. canal şi | | | | | |salubritate | 23.325| | 08|Poştă.669| 109.325| | 6.428| | 01|Hrană pentru oameni | 36.602| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 7.284| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 507. | | | | | |radio.239| | 01|Uniforme şi echipament| 21.689| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.133| 10.239| | 4.284| | 5.211| 42.382| | 06 |Deplasări.037| 652| 46.186| 530.133| 11. internet | 21.975| | 21.940| | 02|Hrană pentru animale | 1.028| | 16.426| | 7.809| 6.673| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 387.940| | 36.602| | 8.795| 164.239| | 25.906| | 11 |Cărţi. | | | | | |transferări | 16. tv.694| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1.678| 17.975| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 46.669| | 03|Încălzit.483| 429.026| 397.286| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator | 4.

500| 692| 28.182| | 03|Mobilier.142| 410.620| | 03 |Participarea la | | | | | |misiuni şi operaţiuni | | | | | |militare în afara | | | | | |teritoriului statului | | | | | |român | 371.163| | 1.166| -41.725| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 34| | 34| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 22.274| | 1.192| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul apărării | 6.596| 39.302| 438.308| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 1.423| |6101 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 11.274| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.845.234| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 41.000| 96.834| | 01|Construcţii | 41.893| | 01 |Administraţie centrală| 244.903| | 131. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 131.464| 42.587| 472.201| 11.503| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.366| 373.727| | 01 |Active fixe | 505.725| | 1. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 36| 22| 58| | 30 |Alte cheltuieli | 28.365.903| | 131.903| | 131.738| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 27.015| 262.177| | 22.012| 30.209| | 04|Chirii | 1.836| | 02 |Apărare naţională | 3.012| | 01 |Transferuri curente | 66.308| | 28.000| 96.727| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.928| | 02|Maşini. 16 .163| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 3.318.423| | 6.366| 373.012| 30.249| -151.903| | 02 |B.177| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 66.984| 6. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 48.834| -191.012| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 131.490| | 30|Alte active fixe | 413.634| 58.803.000| 314.464| 1.903| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 110| -12| 98| | 02 |Ajutoare sociale | 110| -12| 98| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 110| -12| 98| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 250| 15| 265| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 250| 15| 265| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 547. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.877| 34.259| 17.692| 1.093| -173.556.743| 3.903| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 131.955| 535| 3.000| 96. 2 Pag.209| | 3.389| .012| | 03|Acţiuni de sănătate | 66.012| 30.802| 11.521.52 | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 1.093| -173.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 547.144| 245.

internet | 09|Materiale şi prestări | |de servicii cu | |caracter funcţional | 30|Alte bunuri şi | | 8.149| 197.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 01 02 03 20 01 |TITLUL I CHELTUIELI | |DE PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 03|Indemnizaţie de | |conducere | 05|Sporuri pentru | |condiţii de muncă | 06|Alte sporuri | 10|Fond pentru posturi | |ocupate prin cumul | 11|Fond aferent plăţii cu| |ora | 12|Indemnizaţii plătite | |unor persoane din | |afara unităţii | 13|Indemnizaţii de | |delegare | 14|Indemnizaţii de | |detaşare | 15|Alocaţii pentru | |transportul la şi de | |la locul de muncă | 16|Alocaţii pentru | |locuinţe | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Cheltuieli salariale | |în natură | 02|Norme de hrană | 03|Uniforme şi echipament| |obligatoriu | 04|Locuinţa de serviciu | |folosită de salariat | |şi familia sa | 05|Transportul la şi de | |la locul de muncă | 30|Alte drepturi | |salariale în natură | |Contribuţii | 01|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |stat | 02|Contribuţii de | |asigurări de şomaj | 03|Contribuţii de | |asigurări sociale | |de sănătate | 04|Contribuţii de | |asigurări pentru | |accidente de muncă şi | |boli profesionale | 05|Prime de asigurare | |viaţă plătite de | |angajator pentru | |angajaţi | 06|Contribuţii pentru | |concedii şi | |indemnizaţii | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Bunuri şi servicii | 01|Furnituri de birou | 02|Materiale pentru | |curăţenie | 03|Încălzit.416| | 50| | 1.616| | | 51.895.415| | | 57.473.069.636| | | 92.405| 205| | 140| | 14.771| | | 272. | |telecomunicaţii.158| | | 1.667| 27.047| | | | -571| | | -6| | 257| | -305| | | 2.986| | 431.805| | 14. iluminat şi | |forţă motrică | 04|Apă.852| | 924| | 18.660| 4.998| 1.039| 1.801| | | 123| | 6.580| | 27.531| 43.814| | 981| | | 6.071| | 676| | | 9.957| | | | 2.604| | 408.007| | 24.844| | 20.167| | 912| | 703| 870| 144| | | 847| | | 21.327| | 944.179| | 238.728| | 26.764.267. | |radio.871| 1.682| | 1.753| | | 123| | 7.390| | 6.736| | 1.410.333| | 952| | | | | 491| | 2.127| 68.077| | | | 3.407.018| | | 61| | 19.370| 28.789| | | 71.920| 248.553| 9.596| | 424.880| | | | -413| | | | | | | 12| | 74.998| 3.571| | 114.795.521| 455.925| 240.990| 412.403| | 66.530| 4.463| | 50| | 447| | | 55| | 20. tv.432| | 20.794| | 46.285| | 48.995| 8.850.839| | .698| | 238| | | 10.477| | 1.284| | 93.783| | 347.743| | | 1.734| | 19.726.133.468.472| | | 50.450| | 346.849| 3.606| | | | 827| | | 20.315| | 869.711| | 128.148| 9.196| | 94.167| | 5.756| | | 416.988| | 4.139| | 1.019| | | | 827| | | 20.163| | 4.009| | | 282.903| 63.680| | 389. canal şi | |salubritate | 05|Carburanţi şi | |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 07|Transport | 08|Poştă.006.962.083| | | 9.972| | 15.942| 1.

200| -740| 460| | 05|Dobânzi la | | | | | |operaţiunile de | | | | . detaşări.370| -89| 5.237| 65.798| | 06 |Deplasări.149| -48| 1.334| 28.001| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.773| 8.136| -166| 14.54 | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 23.590| -140| 15.999| -14| 1.306| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 335| -12| 323| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 54.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02 |Reparaţii curente | 28.818| 149| 9.985| | 01|Medicamente | 1.927| | 02|Hrană pentru animale | 2.667| 4.008| 10.709| 388| 29.967| | 01|Hrană pentru oameni | 7.374| -79| 1. furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 2.239| -42| 1.281| | 28 |Ajutor public judiciar| 24.778| 149| 7.797| -62| 2.197| | 14 |Protecţia muncii | 1. 2 Pag. | | | | | |transferări | 30.010| | 13 |Pregătire profesională| 1.040| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 1.735| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 1.831| 6| 9.420| | 01|Deplasări interne.101| | 15 |Muniţie.764| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 963| | 963| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 801| | 801| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.386| 57.450| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 15.057| 741| 9.425| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 14.493| 9. | | | | | |detaşări.970| | 09 |Materiale de laborator| 402| | 402| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 282| | 282| | 11 |Cărţi.949| | 04|Chirii | 59. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 1.040| | 2.295| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 14.105| 747| 19.747| 140.764| | 1. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 5. transferări | 15.097| | 03 |Hrană | 9.397| 28| 1.069| 6.002| 24.731| | 02|Materiale sanitare | 108| | 108| | 03|Reactivi | 101| | 101| | 04|Dezinfectanţi | 45| | 45| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 19. 17 .801| 148| 14.852| | 01|Uniforme şi echipament| 9.313| | 30 |Alte cheltuieli | 130.240| | 01|Reclamă şi publicitate| 388| -40| 348| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 1.540| 33.837| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 217| | 217| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 9.726| -306| 30.503| 3.200| -740| 460| | 03 |Alte dobânzi | 1.745| -14| 1.889| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 1.

410| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 26.282| 864.500| -2.200| -740| 460| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 874.913| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 774.093| | 01 |Transferuri curente | 843.212| | 10|Transferuri privind | | | | | |contribuţii de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane care execută | | | | | |pedepse private de | | | | | |libertate sau arest | | | | | |preventiv | 1.730| 3.685| | 41|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |beneficiul statelor | | | | | |partenere | 21| | 21| | 02 |B.525| | 1. 18 .169| -2.917| 2. 2 Pag.180| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 6.680| 16. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 4.102| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 7.147| -186| 154.525| | 52|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru cetăţeni | | | | | |străini aflaţi în | | | | | |centrele de cazare | 60| 125| 185| | 02 |Transferuri de capital| 30.563| | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 746| | 746| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 765| | 765| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 892| | 892| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | .290| -5.029| | 37.038| 870.500| -25.740| -5.425| 63.060| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.102| | 9.563| | 73.991| | 03|Acţiuni de sănătate | 67.770| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 24. Transferuri interne| 21.409| 25.000| -22.763| 4.590| 1.029| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 73.131| -4.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 5.252| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 9.631| 21.550| | 4.680| 20.55 | |leasing | 1.961| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 37.448| -2.610| | 01 |A.637| -4.582| 799.320| 5.550| | 4.550| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 4.550| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 155.

56
|
|European de Integrare |
|
|
|
|
|a resortisanţilor
|
|
|
|
|
|ţărilor terţe
|
816|
|
816|
|
12
|Sume aferente Fondului|
|
|
|
|
|Frontierelor Externe |
6.023|
|
6.023|
|
13
|Programe finanţate în |
|
|
|
|
|cadrul facilităţii
|
|
|
|
|
|Schengen
|
678|
|
678|
|
15
|Alte programe
|
|
|
|
|
|comunitare finanţate |
|
|
|
|
|în perioada
|
|
|
|
|
|2007 - 2013
|
12.992|
-186|
12.806|
|
16
|Alte facilităţi şi
|
|
|
|
|
|instrumente
|
|
|
|
|
|postaderare
|
6.630|
|
6.630|
|
17
|Mecanismul financiar |
|
|
|
|
|SEE
|
487|
|
487|
|
25
|Programul de cooperare|
|
|
|
|
|elveţiano-român vizând|
14.526|
|
14.526|
|
|reducerea
|
|
|
|
|
|disparităţilor
|
|
|
|
|
|economice şi sociale |
|
|
|
|
|în cadrul Uniunii
|
|
|
|
|
|Europene extinse
|
|
|
|
|
57
|TITLUL IX ASISTENŢĂ
|
|
|
|
|
|SOCIALĂ
|
50|
-5|
45|
|
02
|Ajutoare sociale
|
50|
-5|
45|
|
01|Ajutoare sociale în
|
|
|
|
|
|numerar
|
40|
-4|
36|
|
02|Ajutoare sociale în
|
|
|
|
|
|natură
|
10|
-1|
9|
|
59
|TITLUL X ALTE
|
|
|
|
|
|CHELTUIELI
|
17.597|
-12.259|
5.338|
|
11
|Asociaţii şi fundaţii |
4.004|
-3.000|
1.004|
|
17
|Despăgubiri civile
|
13.593|
-9.259|
4.334|
|
65
|TITLUL XI CHELTUIELI |
|
|
|
|
|AFERENTE PROGRAMELOR |
|
|
|
|
|CU FINANŢARE
|
|
|
|
|
|RAMBURSABILĂ
|
50.194|
5.000|
55.194|
|
01
|Cheltuieli aferente
|
|
|
|
|
|programelor cu
|
|
|
|
|
|finanţare rambursabilă|
50.194|
5.000|
55.194|
|
70
|CHELTUIELI DE CAPITAL |
519.715|
-34.601|
485.114|
|
71
|TITLUL XII ACTIVE
|
|
|
|
|
|NEFINANCIARE
|
519.715|
-34.601|
485.114|
|
01
|Active fixe
|
333.344|
-27.089|
306.255|
|
01|Construcţii
|
133.562|
5.370|
138.932|
|
02|Maşini, echipamente
|
|
|
|
|
|şi mijloace de
|
|
|
|
|
|transport
|
161.310|
-16.643|
144.667|
|
03|Mobilier, aparatură
|
|
|
|
|
|birotică şi alte
|
|
|
|
|
|active corporale
|
9.641|
92|
9.733|
|
30|Alte active fixe
|
28.831|
-15.908|
12.923|
|
03
|Reparaţii capitale
|
|
|
|
|
|aferente activelor
|
|
|
|
|
|fixe
|
69.741|
16.751|
86.492|
|
01
|Administraţia centrală| 1.082.420|
213.072| 1.295.492|
|
03
|Ordine publică
| 4.225.873|
12.239| 4.238.112|
|
01
|Poliţie
| 2.548.556|
10.504| 2.559.060|
|
02
|Jandarmerie
|
983.066|
1.835|
984.901|
|
03
|Pază şi supravegherea |
|
|
|
|
|frontierei
|
694.251|
-100|
694.151|
|
04
|Siguranţă naţională
| 1.587.270|
31.871| 1.619.141|
|
05
|Protecţie civilă şi
|
|
|
|
|
|protecţia contra
|
|
|
|
|
|incendiilor
| 1.049.222|
1.083| 1.050.305|
|
06
|Autorităţi
|
|
|
|
|
|judecătoreşti
| 1.850.976|
121.018| 1.971.994|
|
07
|Penitenciare
|
767.231|
25.652|
792.883|
|
25
|Cercetare şi
|
|
|
|
|
|dezvoltare pentru
|
|
|
|
|
|ordine publică şi
|
|
|
|
|
|siguranţă naţională
|
700|
|
700|
|
50
|Alte cheltuieli în
|
|
|
|
|
|domeniul ordinii
|
|
|
|
|
|publice şi siguranţei |
|
|
|
|
|naţionale
|
801.610|
33.266|
834.876|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2

Pag. 19

- mii lei -

57
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|6501
|ÎNVĂŢĂMÂNT
| 4.177.159|
55.485| 4.232.644|
|
01
|CHELTUIELI CURENTE
| 3.980.769|
25.155| 4.005.924|
|
10
|TITLUL I CHELTUIELI DE|
|
|
|
|
|PERSONAL
|
479.353|
16.376|
495.729|
|
01
|Cheltuieli salariale |
|
|
|
|
|în bani
|
336.204|
10.270|
346.474|
|
01|Salarii de bază
|
282.872|
8.859|
291.731|
|
03|Indemnizaţie de
|
|
|
|
|
|conducere
|
458|
20|
478|
|
05|Sporuri pentru
|
|
|
|
|
|condiţii de muncă
|
9.238|
537|
9.775|
|
06|Alte sporuri
|
4.789|
1|
4.790|
|
10|Fond pentru posturi
|
|
|
|
|
|ocupate prin cumul
|
32|
|
32|
|
11|Fond aferent plăţii
|
|
|
|
|
|cu ora
|
20.496|
6|
20.502|
|
12|Indemnizaţii plătite |
|
|
|
|
|unor persoane din
|
|
|
|
|
|afara unităţii
|
216|
18|
234|
|
13|Indemnizaţii de
|
|
|
|
|
|delegare
|
910|
13|
923|
|
14|Indemnizaţii de
|
|
|
|
|
|detaşare
|
203|
19|
222|
|
15|Alocaţii pentru
|
|
|
|
|
|transportul la şi de |
|
|
|
|
|la locul de muncă
|
94|
|
94|
|
16|Alocaţii pentru
|
|
|
|
|
|locuinţe
|
393|
|
393|
|
30|Alte drepturi
|
|
|
|
|
|salariale în bani
|
16.503|
797|
17.300|
|
02
|Cheltuieli salariale |
|
|
|
|
|în natură
|
36.660|
2.285|
38.945|
|
02|Norme de hrană
|
27.288|
1.535|
28.823|
|
03|Uniforme şi echipament|
|
|
|
|
|obligatoriu
|
5.674|
518|
6.192|
|
04|Locuinţa de serviciu |
|
|
|
|
|folosită de salariat |
|
|
|
|
|şi familia sa
|
128|
|
128|
|
05|Transportul la şi de |
|
|
|
|
|la locul de muncă
|
323|
93|
416|
|
30|Alte drepturi
|
|
|
|
|
|salariale în natură
|
3.247|
139|
3.386|
|
03
|Contribuţii
|
94.725|
2.321|
97.046|
|
01|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|stat
|
73.564|
2.123|
75.687|
|
02|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de şomaj
|
1.305|
6|
1.311|
|
03|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|sănătate
|
17.119|
150|
17.269|
|
04|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări pentru
|
|
|
|
|
|accidente de muncă şi |
|
|
|
|
|boli profesionale
|
340|
|
340|
|
05|Prime de asigurare
|
|
|
|
|
|viaţă plătite de
|
|
|
|
|
|angajator pentru
|
|
|
|
|
|angajaţi
|
1|
|
1|
|
06|Contribuţii pentru
|
|
|
|
|
|concedii şi
|
|
|
|
|
|indemnizaţii
|
2.396|
42|
3.438|
|
20
|TITLUL II BUNURI ŞI
|
|
|
|
|
|SERVICII
|
186.412|
12.698|
199.110|
|
01
|Bunuri şi servicii
|
69.289|
3.581|
72.870|
|
01|Furnituri de birou
|
3.872|
95|
3.967|
|
02|Materiale pentru
|
|
|
|
|
|curăţenie
|
1.822|
-23|
1.799|
|
03|Încălzit, iluminat şi |
|
|
|
|
|forţă motrică
|
32.597|
3.712|
36.309|
|
04|Apă, canal şi
|
|
|
|
|
|salubritate
|
6.466|
-4|
6.462|
|
05|Carburanţi şi
|
|
|
|
|
|lubrifianţi
|
1.977|
55|
2.032|

58
|
06|Piese de schimb
|
1.096|
-7|
1.089|
|
07|Transport
|
255|
|
255|
|
08|Poştă,
|
|
|
|
|
|telecomunicaţii,
|
|
|
|
|
|radio, tv, internet
|
5.316|
-29|
5.287|
|
09|Materiale şi prestări |
|
|
|
|
|de servicii cu
|
|
|
|
|
|caracter funcţional
|
6.272|
-104|
6.168|
|
30|Alte bunuri şi
|
|
|
|
|
|servicii pentru
|
|
|
|
|
|întreţinere şi
|
|
|
|
|
|funcţionare
|
9.616|
-114|
9.502|
|
02
|Reparaţii curente
|
5.225|
5|
5.230|
|
03
|Hrană
|
38.208|
8.710|
46.918|
|
01|Hrană pentru oameni
|
38.203|
8.710|
46.913|
|
02|Hrană pentru animale |
5|
|
5|
|
04
|Medicamente şi
|
|
|
|
|
|materiale sanitare
|
746|
-35|
711|
|
01|Medicamente
|
508|
-12|
496|
|
02|Materiale sanitare
|
127|
-2|
125|
|
03|Reactivi
|
1|
|
1|
|
04|Dezinfectanţi
|
110|
-21|
89|
|
05
|Bunuri de natura
|
|
|
|
|
|obiectelor de inventar|
42.310|
1.443|
43.753|
|
01|Uniforme şi echipament|
7.518|
1.450|
8.968|
|
03|Lenjerie şi accesorii |
|
|
|
|
|de pat
|
658|
-3|
655|
|
30|Alte obiecte de
|
|
|
|
|
|inventar
|
34.134|
-4|
34.130|
|
06
|Deplasări, detaşări, |
|
|
|
|
|transferări
|
6.096|
2.461|
8.557|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2
Pag. 20 - mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
01|Deplasări interne,
|
|
|
|
|
|detaşări, transferări |
5.015|
2.473|
7.488|
|
02|Deplasări în
|
|
|
|
|
|străinătate
|
1.081|
-12|
1.069|
|
09
|Materiale de laborator|
32|
|
32|
|
10
|Cercetare-dezvoltare |
156|
-1|
155|
|
11
|Cărţi, publicaţii şi |
|
|
|
|
|materiale documentare |
6.471|
-2.000|
4.471|
|
12
|Consultanţă şi
|
|
|
|
|
|expertiză
|
566|
|
566|
|
13
|Pregătire profesională|
3.914|
-100|
3.814|
|
14
|Protecţia muncii
|
256|
-14|
242|
|
15
|Muniţie, furnituri şi |
|
|
|
|
|armament de natura
|
|
|
|
|
|activelor fixe pentru |
|
|
|
|
|armată
|
120|
|
120|
|
16
|Studii şi cercetări
|
10|
|
10|
|
25
|Cheltuieli judiciare |
|
|
|
|
|şi extrajudiciare
|
|
|
|
|
|derivate din acţiuni |
|
|
|
|
|în reprezentarea
|
|
|
|
|
|intereselor statului, |
|
|
|
|
|potrivit dispoziţiilor|
|
|
|
|
|legale
|
45|
|
45|
|
30
|Alte cheltuieli
|
10.337|
-1.089|
9.248|
|
01|Reclamă şi publicitate|
101|
|
101|
|
02|Protocol şi
|
|
|
|
|
|reprezentare
|
266|
-1|
265|
|
03|Prime de asigurare
|
|
|
|
|
|non-viaţă
|
610|
5|
615|
|
04|Chirii
|
1.769|
-70|
1.699|
|
07|Fondul Preşedintelui/ |
|
|
|
|
|Fondul conducătorului |
|
|
|
|
|instituţiei publice
|
28|
|
28|
|
30|Alte cheltuieli cu
|
|
|
|
|
|bunuri şi servicii
|
7.563|
-1.023|
6.540|
|
51
|TITLUL VI TRANSFERURI |
|
|
|
|
|ÎNTRE UNITĂŢI ALE
|
|
|
|
|
|ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.936.833|
40.886| 1.977.719|
|
01
|Transferuri curente
| 1.936.833|
40.886| 1.977.719|

000| | 17 |Despăgubiri civile | 250| -40| 210| | 19 |Indemnizaţia de merit | 6.390| 30.720| | 01 |Active fixe | 195.680| | 02 |Ajutoare sociale | 305.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 196.324| | 113.276| | 15 |Contribuţii la | | | | | |salarizarea | | | | | |personalului | | | | | |neclerical | 2.047| 402.000| -25.133| -21. 2 Pag. Transferuri interne| 3.735| | 03|Acţiuni de sănătate | 90| -9| 81| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.000| 265. 21 .210| -321| 889| | 02 |B.469| -616| 2.650| | 1.618.501| | 1.341| | 01 |A.259| -295| 1.000| -25.680| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 15.683.2013 | 4| | 4| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 147| | 147| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 1.324| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 240.853| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 2.330| 226.650| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 423.259| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 113.720| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 488| | 488| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 488| | 488| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 355.797| 30.950| 16.501| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 305.720| | 6.858| 307.330| 226.184| .822| 1.858| 307.000| 1.000| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 290.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 196.59 | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 318.735| 65.387| 226.903| | 02|Finanţarea de bază a | | | | | |învăţământului | | | | | |superior | 1.950| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 289.007| 392.957| -616| 3.390| 30.000| | 2.283| -21.259| | 355.008| -24.283| | 240.283| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .720| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 880| | 880| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 290.172| -92| 289.105| 293.080| | 03|Tichete de creşă | 1.822| 1.964| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 1.000| 265.086| | 01 |Burse | 413.000| 1.

842| | 138. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | 30|Alte active fixe | |Reparaţii capitale | |aferente activelor | |fixe | |Administraţie centrală| |Servicii publice | |descentralizate | |Învăţământ preşcolar | |şi primar | |Învăţământ preşcolar | |Învăţământ secundar | |Învăţământ secundar | |inferior | |Învăţământ secundar | |superior | |Învăţământ profesional| |Învăţământ postliceal | |Învăţământ superior | |Învăţământ universitar| |Învăţământ | |postuniversitar | |Învăţământ nedefinibil| |prin nivel | |Biblioteci centrale.018| 139.015| | | 28| 242.876| | 46.341.070| 2.500| | | 46.048| | | 22.744| | 46.819| | 43.977| | 600.678| 1.900| 141.960| | 200.931| | 6.126.498| 2.450| | 3.870| | 2.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 01 10 01 02 03 01|Construcţii | 02|Maşini.500| | 303.331| 2.705| | | 34.928| | | 33.157| | 31| | 29| 46.611| 75.324| | 110.155.217| | 193.030| 12.704| 1.653| | | 5.305| | -19.528| -42.107| | | 10| | | 451.629| | 129.688| | 138.906| 312.864| | 1.854| | 26| -3| | | | | | | -2| | | | 7| | 43| 40| | | | 3| 777| | | 610| | 15| | | 187.807| 2.060| 54.094| | | 22.807| 312.117| | 31| | 26| 45.120| | 150.210| | 99| 99| -154| | | | -154| | -2.305| | | | | -1| | | 2.754| 2.977| | -2.370| 23.216| 23.217| 1. echipamente | |şi mijloace de | |transport | 03|Mobilier.954| | 598.174| 1.027| 12.384.871| | 1.720| 2.103| | 931| | | .162| 28.026| 2.316| -9.077| | 6.216. | |universitare şi | |pedagogice | |Servicii auxiliare | |pentru educaţie | |Cămine şi cantine | |pentru studenţi | |Alte servicii | |auxiliare | |Cercetare şi | |dezvoltare pentru | |învăţământ | |Alte cheltuieli în | |domeniul | |învăţământului | |SĂNĂTATE | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI DE| |PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 05|Sporuri pentru | |condiţii de muncă | 06|Alte sporuri | 10|Fond pentru posturi | |ocupate prin cumul | 12|Indemnizaţii plătite | |unor persoane din | |afara unităţii | 13|Indemnizaţii de | |delegare | 14|Indemnizaţii de | |detaşare | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Cheltuieli salariale | |în natură | 02|Norme de hrană | 03|Uniforme şi echipament| |obligatoriu | 30|Alte drepturi | |salariale în natură | |Contribuţii | 01|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |stat | 02|Contribuţii de | |asigurări de şomaj | 03|Contribuţii de | |asigurări sociale de | 156.822| | 152.107| | | 9| | | 454.702| | 2.294| | 46.097.882| 2.500| | 322.094| | | 5.493| | 916| | | 30.170| | 210| | | 352| | 650| | 12| | 1.141.695| 2.857| 2.410| | 197.522| | 193.145.500| | | 46.060| 57.906| 2.563| | 90.954| | | -559| | | -3| -5| | | | 1.020| | | 28| 240.412| | 151.418| | | | | | | -19.412| | 151.173| | 210| | | 352| | 652| | 12| | 1.660| | 2.

transferări | 1. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 9.106| -14| 1.107| | 06|Piese de schimb | 336| 268| 604| | 07|Transport | 7| | 7| | 08|Poştă. internet | 3. tv.548| -6| 1. | | | | | |telecomunicaţii.129| | 01|Hrană pentru oameni | 5.120| | 5.652| -5| 1. 22 .861| 757.61 | |sănătate | 8.849| | 04|Apă.627| 386| 72.668| | 01|Furnituri de birou | 1.980| 137| 9.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |funcţional | | | | | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 18.210| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 2.092| 15| 2.542| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 626| | 626| | 09 |Materiale de laborator| 590| | 590| | 11 |Cărţi.192| | 04|Dezinfectanţi | 22| 2| 24| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 607| -3| 604| | 01|Uniforme şi echipament| 2| | 2| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 2| | 2| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 630| -3| 600| | 06 |Deplasări.097| | 01 |Bunuri şi servicii | 43. | | | | | |detaşări.823| | 02|Materiale sanitare | 647| 327| 974| | 03|Reactivi | 3. | | | | | |transferări | 2.168| | 01|Deplasări interne.174| -6| 2.818| 31| 9.129| | 5.488| | 3.748| -13| 18.013| | 01|Medicamente | 67.496| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.082| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 739.488| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter | 5.236| 17.272| -62| 1. 2 Pag.092| | 03 |Hrană | 5.400| 96| 5.735| | 02 |Reparaţii curente | 1.135| 57| 3.120| | 02|Hrană pentru animale | 9| | 9| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 71. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 172| -1| 171| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 170| | 170| | 13 |Pregătire profesională| 816| -8| 808| | 14 |Protecţia muncii | 217| | 217| | 16 |Studii şi cercetări | 1| | 1| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 100| | 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 100| | 100| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | . | | | | | |radio.823| | 67. canal şi | | | | | |salubritate | 1.073| 9| 2.117| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 466| 6| 472| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2.647| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 527| -2| 525| | 03|Încălzit.340| 328| 43. detaşări.

627| | 22|Transferuri de la | | | | .756| | 17.007| | 38|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea unităţilor | | | | | |de asistenţă | | | | | |medico-sociale | 17.954| | 311.408| 49.555| 3.018.542| 35.544| -23.919| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.663| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 91.991| | 01 |Transferuri curente | 973.496| | 32 |Finanţarea programelor| | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 13.701| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 500| | 500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| 127.889| -20. 2 Pag.920| 4. 23 .496| 16.954| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 78.919| 1.808| | 03|Acţiuni de sănătate | 448.000| 420.085| 4.073| | 26.62 | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.479| 425.835| -134| 1.065| | 11|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 311.073| | 02 |Transferuri de capital| 44.813| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 5| | 5| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 9| -2| 7| | 04|Chirii | 303| | 303| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 90| | 90| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 68.253| 94.128| | 33 |Finanţarea asistenţei | | | | | |medicale desfăşurate | | | | | |în cabinetele | | | | | |medicale din | | | | | |unităţile de | | | | | |învăţământ | 126. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 10| | 10| | 30 |Alte cheltuieli | 68.226| 953.408| | 31 |Finanţarea unor | | | | | |acţiuni de sănătate | | | | | |din cadrul unităţilor | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei | | | | | |publice locale | 404.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 31.328| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 1.128| | 13.756| | 45|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea sănătăţii | 26.007| | 78.809| -15.818| 1.227| 181| 68.634| 179| 68.002.

604| | | 2.420| | 99.000| | 3.921| 2.122| | | | | 18.438| | | 51.718| 109.015| | 46.866| -32.940| | 11.269| | 173.019| | | | | | | | 3.211| | | 1.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 01 02 56 01 02 08 65 01 70 71 01 03 01 02 04 05 06 01 08 09 |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea aparaturii | |medicale şi | |echipamentelor de | |comunicaţii în urgenţă| |în sănătate | 23|Transferuri de la | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea | |reparaţiilor capitale | |în sănătate | 24|Transferuri de la | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea altor | |investiţii în sănătate| |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |A. echipamente şi| |mijloace de transport | 03|Mobilier.315| | | 6.291| | 79.019| | | 3.902| | | -17.660| | 228.438| | | 6.936| | 46.191| -12.056| | | | 161.019| | | | | 18.909| 121.478| | | 184| 765| | | 1.170| 15.794| 189. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | 30|Alte active fixe | |Reparaţii capitale | |aferente activelor | |fixe | |Administraţia centrală| |Servicii publice | |descentralizate | |Servicii medicale în | |ambulator | |Asistenţă medicală în | |centre medicale | |multifuncţionale | |Servicii medicale în | |unităţi sanitare cu | |paturi | |Spitale generale | |Servicii de sănătate | |publică | |Hematologie şi | |securitate | | | | | | | 5.940| | 11.019| | | 179.122| | | 3.117| | | 161.424| | 6.211| | | 1.660| 221.019| 228.500| | | | | 1.000| | | | | | 5.117| 195.269| | 173.015| 51.315| | | 53.866| | -32.921| | | | | | | | | | | 5.056| | | | 179.936| 53.726| 2.604| | | | 3.424| | 6.129| | -19.604| | | 2.604| | | | 103| | | 103| | | | | | | | | | | | | | | | | -17.207| | | 5.500| | | | | 1.902| -32. Transferuri interne| 08|Programe PHARE şi alte| |programe cu finanţare | |nerambursabilă | |B.533| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Transferuri curente| |în străinătate (către | |organizaţii | |internaţionale) | 01|Contribuţii şi | |cotizaţii la organisme| |internaţionale | |TITLUL VIII PROIECTE | |CU FINANŢARE DIN | |FONDURI EXTERNE | |NERAMBURSABILE (FEN) | |POSTADERARE | |Programe din Fondul | |European de Dezvoltare| |Regională (FEDR) | |Programe din Fondul | |Social European (FSE) | |Programe Instrumentul | |European de Vecinătate| |şi Parteneriat (ENPI) | |TITLUL XI CHELTUIELI | |AFERENTE PROGRAMELOR | |CU FINANŢARE | |RAMBURSABILĂ | |Cheltuieli aferente | |programelor cu | |finanţare rambursabilă| |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 01|Construcţii | 02|Maşini.300| 15.533| | | .000| | | | | | 5.707| 2.957| | | -20| -85| | | -130| | | | | -123| | | -123| | | 2.207| | | 5.435| | | 204| 850| | | 1.000| | 5.794| | 195.

310| 2.924| 61.597| 3.290| 2.101| 437| 5.970. tv.404| 71. internet | 1.272| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 61| | 61| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 170| 7| 177| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 316.373| 2.526| 409.777.551| 1.320| 26.249| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 4.862.974| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 4.018| 119.608| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.000| | 10 |Cercetare aplicativă | | | | | |şi dezvoltare | | | | | |experimentală în | | | | | |sănătate | 5.290| -45.709| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.386| 130. | | | | | |telecomunicaţii.290| -45.910| 9. RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 1.64 | |transfuzională | 70.000| | 70. | | | | | |radio.141| | 2.848.535| | 1.320| 24.684| 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03 |Contribuţii | 6.535| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 271.709| | 1.267| 5| 1.248| 470| 4. 2 Pag. 24 .718| | 02 |Reparaţii curente | 2.538| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 2.141| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 468| | 468| | 30|Alte obiecte de | | | | . canal şi | | | | | |salubritate | 509| 190| 699| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 689| | 689| | 06|Piese de schimb | 218| | 218| | 07|Transport | 12| | 12| | 08|Poştă.739| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 2.610| | 06|Alte sporuri | 15| | 15| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 37| | 37| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 254| | 254| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 5| | 5| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 1.630| | 01|Salarii de bază | 22.800.063| 186| 6.507| | 04|Apă.581| 446.016.016.967| | 01 |Bunuri şi servicii | 284.606| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 133| | 133| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 1.506| 32.554| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 30.970.739| |6701 |CULTURĂ.150| 1.432| 174| 4. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.956| 390.551| 1.906| 124.432| | 01|Furnituri de birou | 808| | 808| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 272| | 272| | 03|Încălzit.879| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 24.

402| | 2.506| 13.772| | 02 |B.081| 24.803| 24.639| | 01|Deplasări interne.000| -89| 2.201| -58.409| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .715| 16.402| | 2.575| -1. | | | | | |transferări | 1.224| 6.444| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.117| 16.137| | 53|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru personalul | | | | | |monahal al cultelor | | | | | |recunoscute | 3.048| | 01 |Transferuri curente | 706. detaşări.081| 32.305| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 717| | 717| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 421| | 421| | 04|Chirii | 7.65 | |inventar | 468| | 468| | 06 |Deplasări. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 232| | 232| | 30 |Alte cheltuieli | 26.2013 | 1.147| | 1.190| | 07|Programe comunitare | | 13. | | | | | |detaşări. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 2.000| | 11.960| 6.204| -26| 1.506| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 26.126| | 7.870| | 01 |A.041| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 706. Transferuri interne| 35.000| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 2.911| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 38.409| | 2.178| | 11 |Cărţi. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 134| | 134| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 142| | 142| | 13 |Pregătire profesională| 446| | 446| | 14 |Protecţia muncii | 28| | 28| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.201| -58.444| | 7. 2 Pag.050| 14. 25 .048| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 703.153| 648.147| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 7.201| -58.665| -26| 1.753| 52.064| 645.140| 5.753| 54.153| 648.468| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 9. transferări | 461| | 461| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | .402| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 2.402| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 11.126| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 17.

500| | 23 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialului | | | | | |Victimelor | | | | | |Comunismului şi al | | | | | |Rezistenţei Sighet | 1.447| 447.182| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 23.182| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 207. | | | | | |pentru sprijinirea | | | | | |Bisericii Ortodoxe | | | | | |Române din afara | | | | | |graniţelor | 11.000| 2.644| -3.000| | 11.006| 10.715| | 03|Mobilier.324| 66.876| -5.054| | 01|Construcţii | 9| 580| 589| | 02|Maşini.531| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 1.054| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 23.564| 250| 17.500| 1.829| 1.045| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 207.040| -1.520| -9.800| -380| 3.180| | 12 |Susţinerea cultelor | 11.700| -2.045| | 1. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 13.200| -7.466| 14.449| | 13 |Contribuţia statului.280| | 05 |Finanţarea unor | | | | | |programe şi proiecte | | | | | |interetnice şi | | | | | |combatere a | | | | | |intoleranţei | 3.920| 71.66 |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 468.455| -1.294| 11.309| | 16 |Proiecte de | | | | | |comunicare.466| 14.446| 8.520| -9.054| | 01 |Active fixe | 17.680| -371| 246.202| | 30|Alte active fixe | 595| -47| 548| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.272| -90| 207.287| | 1.000| | 14 |Contribuţia statului | | | | | |la salarizarea | | | | | |personalului de cult | 246.287| | 24 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialul Revoluţiei | | | | | |.180| | 6.009| -1.590| 14.Decembrie 1989 din | | | | | |Municipiul Timişoara | 749| | 749| | 28 |Finanţarea Schitului | | | | | |românesc Prodromu de | | | | | |la Muntele Athos | 1.594| | 08 |Programe pentru | | | | | |tineret | 6.055| -20.420| | 07 |Sprijinirea | | | | | |activităţii românilor | | | | | |de pretutindeni şi a | | | | | |organizaţiilor | | | | | |reprezentative ale | | | | | |acestora | 10. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 4.250| 450| | 19 |Indemnizaţia de merit | 17.608| | 04 |Sprijinirea | | | | | |organizaţiilor | | | | | |cetăţenilor aparţinând| | | | | |minorităţilor | | | | | |naţionale altele decât| | | | | |cele care primesc | | | | | |subvenţii de la | | | | | |bugetul de stat | 79.272| -90| 207. informare | | | | | |publică şi promovarea | | | | | |imaginii şi | | | | | |intereselor româneşti | | | | | |peste hotare | 2.855| -8.876| | .814| | 20 |Sume destinate | | | | | |finanţării programelor| | | | | |sportive realizate de | | | | | |structurile sportive | | | | | |de drept privat | 74.031| -2.

235| | 01|Salarii de bază | 138.373| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 29.470| 8.023| 2.920| -29.735| 282.229| 300.115| 192.901| -49.087.000| | 14 |Centre culturale | 5. 26 .770| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 10.564| 8.497| 1.384| 430| 7.500| | 16 |Târguri.729| 11.506| 18.462| 98.303.282.800| 31.67 | 01 |Administraţie centrală| 19.765| 151.331.360.329| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 487| | 487| | 06|Alte sporuri | 200| | 200| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.640| -14.000| 13. | | | | | |recreerii şi religiei | 1.464| -9.949| -57.500| | 5.844| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 142.506| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii.814| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 214| 10| 224| | 06|Contribuţii pentru | | | | .431| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.691| | 01 |Sport | 311.632| 190.002| | 04 |Instituţii publice de | | | | | |spectacole şi concerte| 195.285| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 181.664| 86.173.300| -4.000| | 55.100| 5.350| 41.299| 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 50| | 50| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 50| | 50| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 403| | 403| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 10| | 10| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 2. 2 Pag.185| | 02 |Tineret | 5.668| | 11 |Edituri | 1.706| | 2.920| -16.518| 18.600| | 03 |Servicii culturale | 366.706| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 236| | 236| | 02|Norme de hrană | 128| | 128| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de | | | | | |salariat şi familia sa| 99| | 99| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 7| | 7| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 2| | 2| | 03 |Contribuţii | 39.670| 24. saloane şi | | | | | |expoziţii de carte şi | | | | | |de publicaţii | | | | | |culturale | 857| | 857| | 05 |Servicii recreative | | | | | |şi sportive | 316.584| | 01 |Biblioteci publice | | | | | |naţionale | 676| | 676| | 03 |Muzee | 107.881| | 12 |Consolidarea şi | | | | | |restaurarea | | | | | |monumentelor istorice | 55.843| 38| 1.616| 18.963| |6801 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 18.056| 352.600| | 10.297| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 713| 40| 753| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 7.765| 147.

iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 9.010| | 01 |Bunuri şi servicii | 42.789| | 2. | | | | | |radio.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 06|Prestări servicii | | | | . transferări | 2.105| 177.789| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 347| | 347| | 03|Încălzit.009| | 16 |Studii şi cercetări | 10| | 10| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.115| -36.500| | 04|Chirii | 9.021| -18| 42.340| | 2.158| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 89| | 89| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 17.285| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 213. canal şi | | | | | |salubritate | 990| | 990| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 3.536| | 01|Deplasări interne. internet | 6.000| | 1.68 | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 1. | | | | | |telecomunicaţii. tv.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.215| 70| 1. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 502| | 502| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19| | 19| | 13 |Pregătire profesională| 512| | 512| | 14 |Protecţia muncii | 1.500| | 1.000| | 30 |Alte cheltuieli | 159.531| | 03 |Hrană | 28| | 28| | 01|Hrană pentru oameni | 28| | 28| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 111| | 111| | 01|Medicamente | 72| | 72| | 02|Materiale sanitare | 27| | 27| | 03|Reactivi | 5| | 5| | 04|Dezinfectanţi | 7| | 7| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 726| | 726| | 01|Uniforme şi echipament| 5| | 5| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 59| | 59| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 662| | 662| | 06 |Deplasări.970| | 3.000| | 9.377| | 17. | | | | | |detaşări.531| | 1. 27 .009| | 1.236| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.300| | 1.236| | 2.536| | 3. detaşări.158| | 6. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 1.300| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 2.003| | 01|Furnituri de birou | 2.683| | 01|Reclamă şi publicitate| 25| | 25| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 91| | 91| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 1. | | | | | |transferări | 3.087| 123.970| | 06|Piese de schimb | 508| | 508| | 07|Transport | 90| | 90| | 08|Poştă. 2 Pag.703| -18| 9.770| -36.685| | 04|Apă.377| | 02 |Reparaţii curente | 1.340| | 11 |Cărţi.

187| | | | | | | 18.866| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.893| | | | | | | | | | | | | | | | -9.388| 19| | | 2.940| 48.141| | | 3.038| | | 2.167| | -431| | | | | | | | | | 17.175| | | | 920. Transferuri curente| |în străinătate (către | |organizaţii | |internaţionale) | 01|Contribuţii şi | |cotizaţii la organisme| | 145.000| | | | | 26.893| | -244| -244| 19| | | -263| | | | | | | | 109. combustibili | |petrolieri | 40|Transferuri pentru | |acordarea trusoului | |pentru nou-născuţi | 54|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale | |destinate finanţării | |unor programe de | |interes naţional | |Transferuri de capital| 31|Transferurui din | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea | |investiţiilor în | |cadrul programelor de | |interes naţional | 32|Transferuri din | |bugetul de stat către | |bugetele locale pentru| |finanţarea | |investiţiilor pentru | |instituţii publice de | |asistenţă socială şi | |unităţi de asistenţă | |medico-sociale | |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |A.080| | | | | | | | | 20.362| | | .632| | | | -36.003. | |cărbuni.344.264| 2.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 01 02 55 01 02 |pentru transmiterea | |drepturilor | 07|Fondul Preşedintelui/ | |Fondul conducătorului | |instituţiei publice | 09|Executarea silită a | |creanţelor bugetare | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |Transferuri curente | 01|Transferuri către | |instituţii publice | 04|Finanţarea drepturilor| |acordate persoanelor | |cu handicap | 26|Transferuri privind | |contribuţia de | |asigurări de sănătate | |pentru persoanele | |aflate în concediu | |pentru creşterea | |copilului | 30|Transferuri privind | |contribuţia de | |sănătate pentru | |pensionari | 31|Transferuri privind | |contribuţia de | |sănătate pentru | |persoane beneficiare | |de ajutorul social | 36|Sprijin financiar la | |constituirea familiei | 37|Transferuri pentru | |acordarea ajutorului | |pentru încălzirea | |locuinţei cu lemne.546| | 12.000| | 5.041| | | | 920.003.369| | | | 2.660| | | | | | | 107.225| | 20| | | | | | 198.632| | | | 2.469| | | 2.000| | | | | 26.080| | | | | | | | | 30. Transferuri interne| 07|Programe comunitare | 12|Investiţii ale | |agenţilor economici cu| |capital de stat | |B.660| | | | | | | 89.225| | 20| | | | | | 198.459| 3.343.672| 38.305.850| | | 10| | | | | | 45.901| | | 12| | 100| | 3.379| | 12.080| | | | | | | 18.814| | | 12| | 100| | 3.020| 2.733| 3.107| | 5.632| | | | 2.141| | | 3.087| | | | | | | | | | -726| 9.850| | | 10| | | | | | 37.268| -9.296.

628| -7.084| 27.117.500| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri. societăţi | | | | | |comerciale.536| -853| 6.613| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 6.276| | 97. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 87.832| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 600| | 600| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.548| -935| 6.745| | 03|Tichete de creşă | 205| -20| 185| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 31.624| 28.047| .721.897| 7.860| 15.70 | |internaţionale | 2.628| -7.066| | 87.831| | 503.361| 8.200| 82.227.807| -62| 109.683| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 109. 28 .768| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 28.860| 20.276| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 340| | 340| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale.410| | 01 |Asigurări sociale | 7.860| 20.832| | 312.000| -9.800| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 28.831| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 217| | 217| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 97.261| -2.936| -7.408| -6.832| 13.242| -11.226. instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari de| | | | | |drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 312.116.800| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 92.960.066| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 5.637| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 30.752| | 17 |Despăgubiri civile | 425| 460| 885| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 92.200| 82.836| -3.632| | 2.694| -10. 2 Pag.797| | 02 |Ajutoare sociale | 6.732.362| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 503.000| -9.768| | 01 |Active fixe | 22.500| | 5.948.076| | 01|Construcţii | 14.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 13.

654| 5.562.030| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.500| -499| 2.787| |7001 |LOCUINŢE.485| | 04 |Servicii sociale | 244| | 244| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul prevenirii | | | | | |excluderii sociale | 50.682| 1.547| 317. 2 Pag.mii lei ______________________________________________________________________________ .164| -5.248.050| 5.008| -1.334| -37.754| 594.111| -60. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.076| -7.501.046.700| -41.500| 42.256.121.552| | 22 |Finanţarea acţiunilor | | | | | |din domeniul apelor | 6.962| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 4.482| 8.732| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 100| | 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 100| | 100| | 30 |Alte cheltuieli | 800| -80| 720| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 800| -80| 720| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.400| 600| | 32|Reabilitarea termică a| | | | | |clădirilor de locuit | 66.746.423| 1.482| | 01 |Ajutor social | 1.632| -263| 2.369| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 355.800| -68| 6.110| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 211.216| -3.700| -148| 7.380| 1.172| 1.686.000| 3.091| 19| 541.008| | 03|Mobilier.601| -178| 2.000| -3. | | | | | |retragere sau | | | | | |pensionare | 22.500| 42.423| | 02 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de invaliditate | 2.046.926| 6.789.142| -23.160| | 09 |Ajutoare pentru urmaşi| 998| -80| 918| | 15 |Prevenirea excluderii | | | | | |sociale | 1.422| | 08 |Ajutoare la trecerea | | | | | |în rezervă.177.146| 47.134| -102.660| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 2.722.115| 223.423| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 5.234| 29.070| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |asigurărilor şi | | | | | |asistenţei sociale | 2.550| | 30 |Alte subvenţii | 37.020| | 2.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 544.692| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| | 02 |Împrumuturi pentru | | | | | |persoane cu statut de | | | | | |refugiat | 420| -42| 378| | 01 |Administraţie centrală| 541. SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 1.100| | 03 |Pensii şi ajutoare | | | | | |pentru bătrâneţe | 8.71 | 02|Maşini.050| 5.046.598| -113| 2.630| | 13|Transferuri pentru | | | | | |lucrările de cadastru | | | | | |imobiliar | 4.692| | 5.985| 11.683| | 03 |Centre de primire şi | | | | | |cazare a persoanelor | | | | | |solicitante a | | | | | |statutului de refugiat| 2.070| 29.460| 49.670| 29.601| -178| 2.106| -2.020| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.700| -37.001| | 30|Alte active fixe | 2.124. 29 .214| | 01 |Transferuri curente | 70.731| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 7.171.046.

000| -4.000| 67.710| 766. | | | | | |reabilitarea.031| | 30|Alte active fixe | 200| | 200| | 03 |Locuinţe | 378.231| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 227.231| | 01|Construcţii | 226.981| 148.748| |7401 |PROTECŢIA MEDIULUI | 1.792| 185.274| -134.610| 117.200| 41. | | | | | |modernizarea şi/sau | | | | | |asfaltarea drumurilor | | | | | |de interes local | | | | | |clasate | 285.674| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 851.674| | 01 |Dezvoltarea sistemului| | | | | |de locuinţe | 378.000| 71.000| 289.360| -236| 2.792| 185.800| | 04|Programul pentru | | | | | |construcţii de | | | | | |locuinţe şi săli de | | | | | |sport | 87.545| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 389.72 | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02 |Transferuri de capital| 473.216| | 01 |A.792| 185. | | | | | |reabilitarea.702| -15.250| -84.702| -15.852| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 159.958| 1.590| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 411.212| .486| 156.600| 243.819| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 4.900| 162.138| 676.575.486| 156.609| -100.540| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 851.413.023| -41.852| | 2.800| | 05|Finanţarea elaborării | | | | | |şi/sau actualizării | | | | | |planurilor urbanistice| | | | | |generale şi a | | | | | |regulamentelor locale | | | | | |de urbanism | 4.440| 960| | 09|Finanţarea acţiunilor | | | | | |privind reducerea | | | | | |riscului seismic al | | | | | |construcţiilor | | | | | |existente cu | | | | | |destinaţie de locuinţă| 2.124| | 20|Subprogramul privind | | | | | |alimentarea cu apă a | | | | | |satelor | 95.023| -41.710| 766.609| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.023| -41.584| | 03|Subprogramul pentru | | | | | |pietruirea.590| | 411.609| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 389.800| -10.600| 243.400| -3.800| 356.000| | | 26|Sprijin financiar | | | | | |pentru construirea de | | | | | |locuinţe.231| | 01 |Active fixe | 227.274| -134.250| -84.050| -505| 4.590| | 411. Transferuri interne| 171.824| 564.216| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 2.000| 289.823| -41.| | | | | |serviciilor şi | | | | | |dezvoltării comunale | 559.000| -45. | | | | | |consolidarea şi | | | | | |extinderea locuinţelor| | | | | |existente | 5.170| -161.792| 185.540| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile locuinţelor.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 227.609| -100.760| 90.900| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 171.

73
|
01
|CHELTUIELI CURENTE
| 1.481.836| -156.836| 1.325.271|
|
10
|TITLUL I CHELTUIELI DE|
|
|
|
|
|PERSONAL
|
115.650|
755|
116.405|
|
01
|Cheltuieli salariale |
|
|
|
|
|în bani
|
90.882|
592|
91.474|
|
01|Salarii de bază
|
84.560|
592|
85.152|
|
05|Sporuri pentru
|
|
|
|
|
|condiţii de muncă
|
4.531|
|
4.531|
|
06|Alte sporuri
|
380|
|
380|
|
12|Indemnizaţii plătite |
|
|
|
|
|unor persoane din
|
|
|
|
|
|afara unităţii
|
194|
|
194|
|
13|Indemnizaţii de
|
|
|
|
|
|delegare
|
523|
|
523|
|
14|Indemnizaţii de
|
|
|
|
|
|detaşare
|
6|
|
6|
|
30|Alte drepturi
|
|
|
|
|
|salariale în bani
|
688|
|
688|
|
03
|Contribuţii
|
24.768|
163|
24.931|
|
01|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|stat
|
18.747|
123|
18.870|
|
02|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de şomaj
|
453|
3|
456|
|
03|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|sănătate
|
4.684|
31|
4.715|
|
04|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări pentru
|
|
|
|
|
|accidente de muncă şi |
|
|
|
|
|boli profesionale
|
175|
1|
176|
|
05|Prime de asigurare
|
|
|
|
|
|viaţă plătite de
|
|
|
|
|
|angajator pentru
|
|
|
|
|
|angajaţi
|
|
5|
5|
|
06|Contribuţii pentru
|
|
|
|
|
|concedii şi
|
|
|
|
|
|indemnizaţii
|
709|
|
709|
|
20
|TITLUL II BUNURI ŞI
|
|
|
|
|
|SERVICII
|
44.108|
-4.407|
39.701|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2
Pag. 30
- mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
01
|Bunuri şi servicii
|
23.575|
-2.334|
21.241|
|
01|Furnituri de birou
|
1.048|
-42|
1.006|
|
02|Materiale pentru
|
|
|
|
|
|curăţenie
|
72|
-7|
65|
|
03|Încălzit, iluminat şi |
|
|
|
|
|forţă motrică
|
5.790|
-517|
5.273|
|
04|Apă, canal şi
|
|
|
|
|
|salubritate
|
453|
-14|
439|
|
05|Carburanţi şi
|
|
|
|
|
|lubrifianţi
|
4.049|
-454|
3.595|
|
06|Piese de schimb
|
303|
-51|
252|
|
07|Transport
|
14|
-4|
10|
|
08|Poştă,
|
|
|
|
|
|telecomunicaţii,
|
|
|
|
|
|radio, tv, internet
|
2.421|
-418|
2.003|
|
09|Materiale şi prestări |
|
|
|
|
|de servicii cu
|
|
|
|
|
|caracter funcţional
|
4.181|
-399|
3.782|
|
30|Alte bunuri şi
|
|
|
|
|
|servicii pentru
|
|
|
|
|
|întreţinere şi
|
|
|
|
|
|funcţionare
|
5.244|
-428|
4.816|
|
02
|Reparaţii curente
|
572|
-5|
567|
|
03
|Hrană
|
63|
-9|
54|
|
01|Hrană pentru oameni
|
63|
-9|
54|
|
04
|Medicamente şi
|
|
|
|
|
|materiale sanitare
|
44|
|
44|
|
03|Reactivi
|
44|
|
44|
|
05
|Bunuri de natura
|
|
|
|
|
|obiectelor de inventar|
374|
-100|
274|
|
01|Uniforme şi echipament|
168|
-75|
93|

74
|
30|Alte obiecte de
|
|
|
|
|
|inventar
|
206|
-25|
181|
|
06
|Deplasări, detaşări, |
|
|
|
|
|transferări
|
3.924|
-106|
3.818|
|
01|Deplasări interne,
|
|
|
|
|
|detaşări, transferări |
1.684|
-72|
1.612|
|
02|Deplasări în
|
|
|
|
|
|străinătate
|
2.240|
-34|
2.206|
|
09
|Materiale de laborator|
12|
|
12|
|
11
|Cărţi, publicaţii şi |
|
|
|
|
|materiale documentare |
94|
-4|
90|
|
12
|Consultanţă şi
|
|
|
|
|
|expertiză
|
3.104|
10|
3.114|
|
13
|Pregătire profesională|
273|
-43|
230|
|
14
|Protecţia muncii
|
270|
-9|
261|
|
16
|Studii şi cercetări
|
45|
|
45|
|
24
|Comisioane şi alte
|
|
|
|
|
|costuri aferente
|
|
|
|
|
|împrumuturilor
|
45|
|
45|
|
01|Comisioane şi alte
|
|
|
|
|
|costuri aferente
|
|
|
|
|
|împrumuturilor externe|
45|
|
45|
|
25
|Cheltuieli judiciare |
|
|
|
|
|şi extrajudiciare
|
|
|
|
|
|derivate din acţiuni |
|
|
|
|
|în reprezentarea
|
|
|
|
|
|intereselor statului, |
|
|
|
|
|potrivit dispoziţiilor|
|
|
|
|
|legale
|
880|
-24|
856|
|
30
|Alte cheltuieli
|
10.833|
-1.783|
9.050|
|
01|Reclamă şi publicitate|
23|
-20|
3|
|
02|Protocol şi
|
|
|
|
|
|reprezentare
|
5.950|
-1.304|
4.646|
|
03|Prime de asigurare
|
|
|
|
|
|non-viaţă
|
1.004|
-37|
967|
|
04|Chirii
|
1.032|
-62|
970|
|
07|Fondul Preşedintelui/ |
|
|
|
|
|Fondul conducătorului |
|
|
|
|
|instituţiei publice
|
19|
-4|
15|
|
09|Executarea silită a
|
|
|
|
|
|creanţelor bugetare
|
5|
|
5|
|
30|Alte cheltuieli cu
|
|
|
|
|
|bunuri şi servicii
|
2.800|
-356|
2.444|
|
30
|TITLUL III DOBÂNZI
|
9.170|
|
9.170|
|
02
|Dobânzi aferente
|
|
|
|
|
|datoriei publice
|
|
|
|
|
|externe
|
9.170|
|
9.170|
|
02|Dobânzi aferente
|
|
|
|
|
|creditelor externe
|
|
|
|
|
|contractate de
|
|
|
|
|
|ordonatorii de credite|
9.170|
|
9.170|
|
51
|TITLUL VI TRANSFERURI |
|
|
|
|
|ÎNTRE UNITĂŢI ALE
|
|
|
|
|
|ADMINISTRAŢIEI PUBLICE|
212.490|
-51.349|
161.141|
|
02
|Transferuri de capital|
212.490|
-51.349|
161.141|
|
14|Programe multianuale |
|
|
|
|
|de mediu şi
|
|
|
|
|
|gospodărire a apelor |
212.490|
-51.349|
161.141|
|
55
|TITLUL VII ALTE
|
|
|
|
|
|TRANSFERURI
|
86.190|
-697|
85.493|
|
01
|A. Transferuri interne|
63.190|
-697|
62.493|
|
07|Programe comunitare
|
|
35|
35|
|
08|Programe PHARE şi alte|
|
|
|
|
|programe cu finanţare |
|
|
|
|
|nerambursabilă
|
10.730|
-732|
9.998|
|
12|Investiţii ale
|
|
|
|
|
|agenţilor economici cu|
|
|
|
|
|capital de stat
|
45.500|
|
45.500|
|
48|Finanţarea proiectelor|
|
|
|
|
|de cercetare|
|
|
|
|
|dezvoltare şi inovare |
6.960|
|
6.960|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2
Pag. 31
- mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|

75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

02

56

01
02
08
15

16
17
20

21

22

23

59
17
70
71
01

03
79
81
01

|B. Transferuri curente|
|în străinătate (către |
|organizaţii
|
|internaţionale)
|
01|Contribuţii şi
|
|cotizaţii la organisme|
|internaţionale
|
|TITLUL VIII PROIECTE |
|CU FINANŢARE DIN
|
|FONDURI EXTERNE
|
|NERAMBURSABILE (FEN) |
|POSTADERARE
|
|Programe din Fondul
|
|European de Dezvoltare|
|Regională (FEDR)
|
|Programe din Fondul
|
|Social European (FSE) |
|Programe Instrumentul |
|European de Vecinătate|
|şi Parteneriat (ENPI) |
|Alte programe
|
|comunitare finanţate |
|în perioada
|
|2007 - 2013
|
|Alte facilităţi şi
|
|instrumente
|
|postaderare
|
|Mecanismul financiar |
|SEE
|
|Asistenţa tehnică în |
|cadrul programelor
|
|operaţionale, altele |
|decât Programul
|
|Operaţional Asistenţă |
|Tehnică
|
|Transferuri de fonduri|
|din bugetul de stat
|
|către bugetele locale |
|necesare susţinerii
|
|derulării proiectelor |
|finanţate din FEN
|
|postaderare
|
|Transferuri din
|
|bugetul de stat către |
|ONG-uri, societăţi
|
|comerciale, instituţii|
|publice finanţate
|
|parţial sau integral |
|din venituri proprii |
|şi alţi beneficiari de|
|drept public sau
|
|privat necesare
|
|susţinerii derulării |
|proiectelor finanţate |
|din FEN postaderare
|
|Alte cheltuieli
|
|ocazionate de
|
|implementarea
|
|programelor cu
|
|finanţare din FEN
|
|TITLUL X ALTE
|
|CHELTUIELI
|
|Despăgubiri civile
|
|CHELTUIELI DE CAPITAL |
|TITLUL XII ACTIVE
|
|NEFINANCIARE
|
|Active fixe
|
01|Construcţii
|
03|Mobilier, aparatură
|
|birotică şi alte
|
|active corporale
|
30|Alte active fixe
|
|Reparaţii capitale
|
|aferente activelor
|
|fixe
|
|OPERAŢIUNI FINANCIARE |
|TITLUL XVI RAMBURSĂRI |
|DE CREDITE
|
|Rambursări de credite |
|externe
|
01|Rambursări de credite |

|
|
|
23.000|
|
|
23.000|
|
|
|
|
1.010.356|
|
|
108.457|
|
4.030|
|
|
18|
|
|
|
6.389|
|
|
16.787|
|
9.733|
|
|
|
|
|
78.000|
|
|
|
|
|
|
200.451|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396.491|
|
|
|
|
190.000|
|
3.872|
3.872|
53.934|
|
53.934|
49.820|
4.366|
|
|
2.483|
42.971|
|
|
4.114|
39.400|
|
39.400|
|
39.400|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-100.000|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-20.000|
|
|
|
|
|
|
-20.000|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-60.000|
|
|
|
|
|
|
-867|
-867|
-5.393|
|
-5.393|
-5.437|
-514|
|
|
-260|
-4.663|
|
|
44|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
23.000|
|
|
23.000|
|
|
|
|
910.356|
|
|
108.457|
|
4.030|
|
|
18|
|
|
|
6.389|
|
|
16.787|
|
9.733|
|
|
|
|
|
58.000|
|
|
|
|
|
|
180.451|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336.491|
|
|
|
|
190.000|
|
3.005|
3.005|
48.541|
|
48.541|
44.383|
3.852|
|
|
2.223|
38.308|
|
|
4.158|
39.400|
|
39.400|
|
39.400|
|

161| | 01|Furnituri de birou | 63| -10| 53| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 6| | 6| | 03|Încălzit.493| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 141| | 141| | 06|Alte sporuri | 16| | 16| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 4| -1| 3| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 26| | 26| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 2| | 2| | 03 |Contribuţii | 2.629.620| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 6.429| -75| 1.500| | 45.864| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 1.400| | 39.681| | 01|Salarii de bază | 6.170| -160.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 540| -40| 500| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 15| -3| 12| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 41| -1| 40| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 50.599| -263.257| -96| 6.76 | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 39. | | | | | |telecomunicaţii.500| |8001 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE.306.927| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 8.672| 2.005| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniul protecţiei | | | | | |mediului | 45.152| -50| 1. 32 .952| -466| 50. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 399| -14| 385| | 04|Apă.050| 2.486| | 01 |Bunuri şi servicii | 6. canal şi | | | | | |salubritate | 51| -10| 41| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 146| -8| 138| | 06|Piese de schimb | 4| | 4| | 07|Transport | 5| -4| 1| | 08|Poştă.831| -211| 8.105| -61. | | | | | |radio.467. internet | 220| | 220| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 1.058| -119| 1.712| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.567.773| -92| 6.584| -91| 6. 2 Pag.382.118.793| | 04 |Protecţia biosferei şi| | | | | |a mediului natural | 3.939| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1.102| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | .354| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 33| | 33| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.393| 2.395| -531| 51.005| | 7.050| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |mediului | 7.100| -1. tv.377| 1.400| | 01 |Administraţie centrală| 52. COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 2.

000| | 23 |Prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |inundaţiilor şi | | | | | |îngheţurilor | 840| -84| 756| | 30 |Alte cheltuieli | 371| -23| 348| | 01|Reclamă şi publicitate| 56| -20| 36| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 23| -10| 13| | 04|Chirii | 145| -4| 141| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 147| 11| 158| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 226.460| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 891.176| | 01 |Transferuri curente | 134.791| -86.218| -16. transferări | 73| -10| 63| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 134| -21| 113| | 11 |Cărţi.210| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI | | | | | |ALE ADMINISTRAŢIEI | | | | | |PUBLICE | 178.372| -11.386| 39.210| | 13 |Susţinerea exportului.656| 122.297| | 46|Transferuri către | | | | | |întreprinderi în | | | | | |cadrul schemelor de | | | | | |ajutor de stat | 854.386| 39.870| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| 19.846| -4.765| -1.280| 768.716| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 134.211| | 4.690| 204.372| -11.320| 802.700| 825.888| | 01 |A.042| 162.206| -88.460| | 06|Retehnologizarea | | | | | |centralelor termice şi| | | | | |electrice de | | | | | |termoficare | 43.178| -88.656| 122. | | | | | |detaşări.846| -4.105| | 3.77 | |funcţionare | 4.500| -203| 16. detaşări.546| | 19. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 28| 2| 30| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 28| 2| 30| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 928. Transferuri interne| 891.105| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 832| -83| 749| | 13|Programe de dezvoltare| 16. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 2| | 2| | 13 |Pregătire profesională| 30| -2| 28| | 14 |Protecţia muncii | 4| | 4| | 21 |Meteorologie | 43.318| 802.546| |____________________|______________________|___________|__________|___________| .211| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 41| -30| 11| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 41| -30| 11| | 06 |Deplasări.690| 204.200| -200| 43.185| -677| 4.858| | 05|Programul de realizare| | | | | |a sistemului naţional | | | | | |antigrindină | 10. | | | | | |transferări | 207| -31| 176| | 01|Deplasări interne.688| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 3.| | | | | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.508| | 02 |B.900| -22.511| | 53|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea lucrărilor | | | | | |de pază şi întreţinere| | | | | |la combinatul minier | | | | | |KrivoiRog Ucraina | 5.716| | 02 |Transferuri de capital| 43.077| 9.900| -22.570| -102.

605| -6.| | | | | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.062| | 17.005| 122.567.481| -20.279| 448.922| -33.504| 445.688| | 06 |Prevenire şi combatere| | | | | |inundaţii şi gheţuri | 7.289| .78 Anexa nr.478| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 244.887| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 2.476| -52. societăţi | | | | | |comerciale.930| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 643.922| -33.677| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 97.688| 9. 33 .473| 189. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 35| 270| 305| | 30|Alte active fixe | 20| | 20| | 02 |Stocuri | 244.974| 200.712| | 01 |Administraţie centrală| 206.062| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale.380| -21.690| 204.002| -16.566| 32.148| 893.245| 64.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |Regională (FEDR) | | | | | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 17.504| 445.797| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri.749| | 05 |Sistemul naţional | | | | | |antigrindină | 4.506| 202. 2 Pag.210| | 10 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 1.032| -283| 43. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 105| -10| 95| | 03|Mobilier. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 64.679| 590.974| 200.450| 42.245| 64.437| -136.677| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 246.506| 202.478| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 1.515| 2.625| -8.029.629.529| | 03 |Meteorologie | 44.785| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 246.620| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 53.000| 5.849| 756| | 07 |Susţinerea exportului.372| 1. instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari de| | | | | |drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 130.393| 2.900| -22.915| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 97.785| | 01 |Active fixe | 160| 260| 420| | 02|Maşini.279| 448.105| -61.

155| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | | 10.283| 27.989| 210.814| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | 7.000| 38.153| 202.814| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| -2.687| | 01|Rambursări de credite | | | | .283| -10.79 | 11 |Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 251.560| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 174. Transferuri interne| 3.283| 1.429| 226. | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 218.283| 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |ordonatorii de credite| | | | | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 164.000| -15.686| 135.511| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 5.505| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 1.280| 768.155| | 01 |A.014| -200| 6.944| 8.873| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 7.460| -28.470| 37.000| 28.791| -86. Transferuri interne| | 10.472| | 12 |Ajutoare de stat | 854.128| 10.014| -200| 6.929| 183.285| | 01 |A.000| | 01 |Active financiare | 11.000| | 02 |Cărbune şi alţi | | | | | |combustibili minerali | | | | | |solizi | 182. 34 .989| 209.814| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 7.155| 10.283| -10.000| 27.319| 453.283| 1. 2 Pag.187| -500| 42.187| -500| 42.155| |8201 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ.285| | 01|Restructurarea | | | | | |industriei de apărare | 2.283| -10.000| 27.815| 41.131| 8.508| |8101 |COMBUSTIBILI ŞI | | | | | |ENERGIE | 193.144| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 182.283| -10.000| | | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.185| -677| 4.155| 10.989| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | | 10.144| 220.000| | 18 |Protecţie socială în | | | | | |sectorul minier | 2.144| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 182.280| -500| 780| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 43.815| 41.000| | 71 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 11.000| | 01|Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 11.600| -11.989| 209.989| | 50 |Alte cheltuieli | | | | | |privind combustibili | | | | | |şi energia | 11.155| 10.989| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 182.190| 38.687| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 43.600| | | 03 |Subvenţii pentru | | | | | |acoperirea | | | | | |diferenţelor de preţ | | | | | |şi tarif | 860| -86| 774| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 150.861| 221.155| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 11.315| 40.000| 135.014| -200| 6.283| -1.687| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 43.283| 1.470| 37.774| | 01 |Subvenţii pe produse | 11.187| -500| 42.

292. | | | | | |telecomunicaţii.530| -19.437| | 02 |Reparaţii curente | 2.998| | 06|Piese de schimb | 710| -10| 700| | 07|Transport | 43| | 43| | 08|Poştă.600| -13.687| | 01 |Industria extractivă a| | | | | |resurselor minerale | | | | | |altele decât | | | | | |combustibilii minerali| 13.321| -10| 2.531| 5.348| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 13.666| 1.531| 22.048| -50| 6. | | | | | |SILVICULTURĂ.893| -19.005| -106.456| -19| 20.417| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 313.474| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.975| 52.457| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 73. canal şi | | | | | |salubritate | 1.311| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 418| -2| 416| | 03|Încălzit.560| |8301 |AGRICULTURĂ.854| 107.757| -22.056| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | | 21| 21| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 8.466| -9| 12.477| 493| 13.285| -48.165| 422| 12.628| 71.201| 59| 2.188| 134.260| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 156.187| -500| 42. tv.970| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 1.224| 9.569| | 01 |Bunuri şi servicii | 126.300| 48| 1.065| 240.898| | 01|Salarii de bază | 231.587| | 06|Alte sporuri | 370| | 370| | 08|Fond de premii | 29| | 29| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 50| | 50| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 573| | 573| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 7| | 7| | 01|Tichete de masă | 7| | 7| | 03 |Contribuţii | 68.853| -18| 8.413| | 03 |Hrană | 43| | 43| | 01|Hrană pentru oameni | 43| | 43| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 106| | 106| | 01|Medicamente | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| .431| -18| 2.201| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 244.874.039| | 01|Furnituri de birou | 2.835| | 04|Apă.411| 9.868| 5. | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 5.80 | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 43. internet | 12.487| 253.797| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 20.289| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 12.668| 2.024| 32| 1.115| 325.341.600| | | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 204.029| 226.733| 53. | | | | | |radio.045| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 7.767.296| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 50.086| 12.048| -3| 1.641| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1.

mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 16| | 16| | 02|Materiale sanitare | 45| | 45| | 03|Reactivi | 30| | 30| | 04|Dezinfectanţi | 15| | 15| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 1.000| | 27.81 Anexa nr.114| | 1.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 73.577| 5.085| -9.542| | 01|Deplasări interne.267| -164| 1.564| -22| 3.524| 838.001| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 864.001| | 1.103| | 01|Uniforme şi echipament| 355| -137| 218| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 912| -27| 885| | 06 |Deplasări.428| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.084| | 06|Sprijinirea | | | | | |proprietarilor de | | | | .605| -9.819| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 837.450| -22| 2.802.343| -25.027| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 600| | 600| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 600| | 600| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de credite| 600| | 600| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.807.521| 63.564| | 01 |A.819| | 48|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea camerelor | | | | | |agricole | 27.863| | 1.524| 838. detaşări.802.521| 61.343| -25.343| -25.863| | 03 |Subvenţii pentru | | | | | |acoperirea | | | | | |diferenţelor de preţ | | | | | |şi tarif | 47| | 47| | 06 |Acţiuni de ecologizare| 5.819| | 01 |Transferuri curente | 864. | | | | | |transferări | 3. | | | | | |detaşări.324| | 30 |Alte cheltuieli | 13. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 518| -1| 517| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 410| | 410| | 13 |Pregătire profesională| 1.221| -23| 13. Transferuri interne| 70. 35 .198| | 01|Reclamă şi publicitate| 57| | 57| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 60| -2| 58| | 04|Chirii | 4.807.179| -519| 660| | 14 |Protecţia muncii | 174| -10| 164| | 18 |Plăţi pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |patrimoniului genetic | | | | | |al animalelor | 6.524| 811.026| | 06|Prestări servicii | | | | | |pentru transmiterea | | | | | |drepturilor | 10| | 10| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 20| | 20| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 9.815| | 5.114| | 09 |Materiale de laborator| 50| | 50| | 11 |Cărţi.037| -10| 9. 2 Pag. transferări | 2.901| -1.037| -11| 4.815| | 15 |Sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1.

750| 56.300| -3.209| | 11.034| -2.553| | 25.800| 51.010| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 20.050| 5.200| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 86.550| | 17 |Despăgubiri civile | 3.251| 17.698| 74.480| | 2.237| | 01 |Active fixe | 84.179| 2.82 | |păduri | 1.000| -5.783| .270| 42.480| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.900| -13.783| | 10|Programe SAPARD | 35| | 35| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 49.508| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 71.920| | 86. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 1.480| | 2.000| -3. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 2.2013 | 11.229| | 18 |Despăgubiri pentru | | | | | |animale sacrificate în| | | | | |vederea prevenirii şi | | | | | |combaterii | | | | | |epizootiilor | 121| | 121| | 27 |Renta viageră agricolă| 57.663| 76.978.630.209| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano.630.920| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 89.364| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 239.237| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 89.480| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 2.594| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | | | | | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 60.920| | 86.256| | 02 |B.508| | 1.663| 76.331| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 25. 2 Pag.900| -13.380| | 03|Mobilier.917| -9.202| | 01|Construcţii | 35.331| | 1.364| | 71.010| | 1.378| 26.920| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 86.978. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 7. 36 .783| 3.594| | 239.539| | 02|Maşini.900| -10.200| -700| 500| | 30|Alte active fixe | 40.620| 3.553| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 1.000| 43.| | | | | |român vizând | 103| | 103| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.526| -7.

441|-1.427| 12.000| | 05 |Reproducţia şi | | | | | |selecţia animalelor | 25.487| | 03 |Agricultură | 2.658| 674.946| | 01|Salarii de bază | 16.753| 107.000| | 04 |Silvicultură | 112.000| -44.263| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 17.837.820| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.133| -4.909| | 01|Furnituri de birou | 111| -2| 109| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 16| -2| 14| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.333| 15.820| | 2.180| -79.726| |8401 |TRANSPORTURI | 14.817.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 2.mii lei ______________________________________________________________________________ .022| -2.947| -1.261| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 185| -52| 133| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 716| 45| 761| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 346| -316| 30| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 133| -1| 132| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 9.500| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 250.820| -44.014| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 13.820| | 2. | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 2.371.430| | 248.930| | 2.820| | 2.820| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 2.930| | 02 |Îmbunătăţiri funciare.069.317| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 3.255| | 06|Alte sporuri | 25| -8| 17| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 6| -1| 5| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 285| -25| 260| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 68| 412| 480| | 03 |Contribuţii | 4.| | | | | |irigaţii.030| 12.745|-1.000| -2. 37 .| | | | | |silviculturii.820| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 2.837.668| -351| 4.252.500| | 25.000| | 30 |Alte împrumuturi | 440.582| -673| 5.000| -44.500.430| | 03 |Protecţia plantelor şi| | | | | |carantină | | | | | |fitosanitară | 11.000| | 250. 2 Pag.454| 2.279| -1.368| | 01 |Bunuri şi servicii | 6.000| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1. desecări şi | | | | | |combaterea eroziunii | | | | | |solului | 248.000| | 1.145| -34.83 | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.580.288| -27| 3.000| | 11.000| 396.414.177| -809| 8.000| 398.951| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 709.035| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 442.380| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii.617| 12.965| 2.666.715| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 21.252.820| | 01 |Administraţie centrală| 100.371.684| 20.093| 13.929| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 873| 382| 1.000| 396.334| 112.

transferări | 343| -31| 312| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 770| -75| 695| | 11 |Cărţi.765| -262| 107.598.765| -262| 107. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 11| | 11| | 30 |Alte cheltuieli | 664| 35| 699| | 01|Reclamă şi publicitate| 8| -1| 7| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 62| | 62| | 04|Chirii | 36| 90| 126| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 14| | 14| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 544| -54| 490| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 107.915| 1. | | | | | |telecomunicaţii. internet | 826| -86| 742| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 1.148| 1. tv.611| -128| 1.503| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 107. | | | | | |detaşări.525| -152| 1.000| | 04 |Subvenţii pentru | | | | . iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 1.007| | 01|Deplasări interne. canal şi | | | | | |salubritate | 263| -26| 237| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 485| -17| 468| | 06|Piese de schimb | 12| -1| 11| | 07|Transport | 3| | 3| | 08|Poştă. | | | | | |radio.503| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de credite| 107.600.84 | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Încălzit.469| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 1.483| | 02 |Reparaţii curente | 200| -20| 180| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 2| | 2| | 02|Materiale sanitare | 2| | 2| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 138| -17| 121| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 10| -1| 9| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 128| -16| 112| | 06 |Deplasări. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 152| -15| 137| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 20| 7| 27| | 13 |Pregătire profesională| 103| -10| 93| | 14 |Protecţia muncii | 91| -9| 82| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 101| -1| 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 101| -1| 100| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.503| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1. | | | | | |transferări | 1.063| | 02 |Subvenţii pe | | | | | |activităţi | 8. detaşări.373| | 04|Apă.720| -261| 1.765| -262| 107.000| | 8.113| -106| 1.

308.240| -2.000| | 349.739| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 36.395| 77.473| -84.314| -395.670.059| 169| 29.287.371.000| | 14 |Susţinerea | | | | | |infrastructurii de | | | | | |transport | 51.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 28|Cheltuieli neeligibile| | | | | |ISPA | 866.443| -141.074| 1.505| 1.823| 16.740| -60.755| | 13|Dezvoltarea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 168.416| | 55|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 850.014.196.650| | 03 |Programe din Fondul | | | | | |Social de Coeziune | | | | | |(FC) | 3.603| -141.160| | 1.997| | 29|Reparaţii curente | | | | | |aferente | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 78.610| 1. 38 .484| -5.594| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de | | | | | |Dezvoltare Regională | | | | | |(FEDR) | 1.062| | 02 |B.896| 71.812. Transferuri interne| 2.000| | 850.645.915| | 51.776| 2.958| -7.575| 3.752.002| 429.116| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 24.915| | 30 |Alte subvenţii | | 1.455.613.356.000| | 1.190.000| | 02 |Transferuri de capital| 168. 2 Pag.776| 2.132| 1.148| 1.000| -105.669.414| 21.202| 4.160| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 1.077| -19.344| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 4.000| -105.473| 21.160| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 5.245| 62.245| 62.627.577.148| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.399| | 01 |Transferuri curente | 1.755| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 2.630| | 09|Programe ISPA | 135.160| | 1.990| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 1.717.739| -2.254| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 300| | 300| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | .796|-1.190. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 1.85 | |susţinerea | | | | | |transportului feroviar| | | | | |public de călători | 1.827| | 01 |A.811.743| 805.990| | 135.621| -521.000| | 05 |Subvenţii pentru | | | | | |transportul de | | | | | |călători cu metroul | 349.667| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 79.228| | 28|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 408.171| 1.834| 18.776| -68.644| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 29.644| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.

550| 484.mii lei - .315| 13.000| 8.199| 921.128| -385.805| -516.805| -516.578.805| | 01 |Transport pe cale | | | | | |ferată | 4.374| -8.501| 2.539| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 240.86 | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale. 2 Pag.093| -73.294| -14.458| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 397.368| | 04 |Transport feroviar | 5.223| |8501 |COMUNICAŢII | 262.875| 264.555| | 01|Salarii de bază | 5. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 500| -30| 470| | 30|Alte active fixe | 100| -55| 45| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 3.914| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 397.701| 4.695| -1.578.578| | 06 |Transport aerian | 177. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 1. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 97.400| 12| 1.059| 244.000| -71.465| 25.095| | 05 |Transport pe apă | 870.555| 3.358| -336| 3.650| -565| 5.544| | 03 |Transport rutier | 7.238| -397| 4.022| | 34 |Sume alocate pentru | | | | | |întocmirea | | | | | |documentaţiilor | | | | | |cadastrale şi a | | | | | |publicităţii | | | | | |imobiliare pentru | | | | | |bunurile imobiliare | | | | | |aflate în concesiunea | | | | | |companiei care | | | | | |administrează | | | | | |infrastructura | | | | | |feroviară | 9.873| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 2.701| -103.535| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 18.458| | 397.502| 4.664| 1.005.825| | 01 |Burse | 5.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 5.927| | 02|Maşini.458| | 397.777| 3.463| 11.128| | 08|Fond de premii | 96| | 96| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 5| | 5| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.014.062.412| | 03|Mobilier.503| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |transporturilor | 19.005.870| 16.238| -324| 2.873| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.841| | 01 |Active fixe | 2.501| 2.025.212| -152.437| 7.496| | 02 |Aviaţia civilă | 175.240| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 5.062.085| | 33 |Sume destinate | | | | | |menţinerii | | | | | |navigabilităţii | | | | | |aeronavelor pentru | | | | | |zboruri speciale | 3.825| 4.993| | 03 |Zboruri speciale | 1.687| -969| 8.884| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 7.458| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 397.128| 3.371| -103.708| 71.014. 39 .710| | 02 |Transport cu metroul | 935.718| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.946.458| | 397.437| 7.549| 236.506| -166.238| -397| 4.000| 8.374| -8.458| | 01 |Administraţie centrală| 310.178.000| -73| 1.458| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 397.113.875| 73.670| -167| 1.368| | 01 |Drumuri şi poduri | 7.458| | 397.538| -6.

764| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 31| 1| 32| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 411| 400| 811| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 16| 5| 21| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 54| 2| 56| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 167. | | | | | |radio.120| | 1.87 ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 130| | 130| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 196| | 196| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 1| | 1| | 01|Tichete de masă | 1| | 1| | 03 |Contribuţii | 2. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 215| | 215| | 30 |Alte cheltuieli | 162.655| | 162. transferări | 115| | 115| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 623| | 623| | 11 |Cărţi. | | | | | |telecomunicaţii.995| | 01 |Bunuri şi servicii | 3.655| | 01|Reclamă şi publicitate| 15| | 15| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 20| | 20| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 35| | 35| .140| | 01|Furnituri de birou | 238| | 238| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 55| | 55| | 03|Încălzit. canal şi | | | | | |salubritate | 61| | 61| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 123| | 123| | 06|Piese de schimb | 82| | 82| | 08|Poştă.140| | 3. | | | | | |detaşări.995| | 167. internet | 705| | 705| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 756| | 756| | 02 |Reparaţii curente | 450| | 450| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 202| | 202| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 202| | 202| | 06 |Deplasări. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 80| | 80| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 340| | 340| | 13 |Pregătire profesională| 115| | 115| | 14 |Protecţia muncii | 60| | 60| | 24 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.684| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1. | | | | | |transferări | 738| | 738| | 01|Deplasări interne. tv. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 1.120| | 04|Apă. detaşări.709| 55| 1.221| 463| 2.

184| 19.585| | 162.839| -2.184| 19.839| -2. Transferuri interne| 84.500| -150| 1.767| 2.184| 19. altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 22.590| 76.200| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 52.839| -2.585| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 129.176| | 45. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 1.026| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare| | | | | |dezvoltare şi inovare | 15.2013 | 404| | 404| | 20 |Asistenţa tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale.752| | 22.839| -2. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 21.655| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 21.766| -1.416| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 37.717| 156.200| | 02 |B.200| | 1.390| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .664| 1.184| 19.590| 121.176| | 02|Contribuţia României | | | | .350| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 9.128| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 18.133| -10. 40 .875| 264.202| | 01 |A.425| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 9.127| 35.674| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 10.500| -150| 1.061| | 49|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea cercetării | | | | | |în domeniul economic | 68.127| 35.679| 746| 10.705| 14.341| -2.674| | 52.885| 61.416| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 167.539| |8601 |CERCETARE ŞI | | | | | |DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL| | | | | |ECONOMIC | 167.655| | 03|Mobilier.200| | 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.214| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 37.200| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 1. 2 Pag.214| | 01 |Transferuri curente | 37.341| -2.965| | 04 |Alte plăţi către UE | 45.717| 156.200| | 1.616| -8.350| | 17 |Despăgubiri civile | 1.88 | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 162.751| -2.850| -6.792| -8.341| -2.655| | 30|Alte active fixe | 10| | 10| | 01 |Comunicaţii | 262.679| 746| 10.361| 16.127| 35.655| | 01 |Active fixe | 21.133| -10.752| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.425| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.361| 13.

026| |8701 |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE| 244.891| | 02|Maşini.784| | |Dezvoltare Socială | | | | |5006 |CREDITE EXTERNE | 460.000| 34.184| -101.148| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 6.323| -70.676| -650| 51.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Active fixe | 454.784| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 244.600| | 21|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |realizarea | | | | | |obiectivelor de | | | | | |investiţii în turism | 117.184| -101.940| 70.432| 383.500| 2.500| 2.600| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.400| 142.323| -70.116| -7.323| -70.891| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 454.600| -1.184| -101.148| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 454.176| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |agriculturii.000| -25.214| | 03 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |combustibilului şi | | | | | |energiei | 78. | | | | | |silviculturii.432| 383.823| -67.432| 383.039| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 6.432| 383.648| 9. Transferuri interne| 6.400| 91.000| 34. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 454.600| -1.648| 9.648| 9.600| -1.712| -75.784| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 6.712| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 10.891| | 01 |Active fixe | 454.000| 5.500| 2.648| 9.891| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 454. 41 .89 | |la Fondul de Cercetare| | | | | |pentru Cărbune şi Oţel| 45.432| 383.000| 5.176| | 45.341| -2.323| -70.400| 142.891| | 02|Maşini.| | | | | |prelucrătoare şi | | | | | |construcţiilor | 51.600| | 30 |Alte cheltuieli | 6.400| 142.432| 383.891| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 454.872| | 10.432| 383.323| -70.600| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 117.148| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 6. | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 37.784| 393.891| |6106 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 454.323| -70.872| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 10.323| -70.000| -25.872| | 10.176| | 04 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |industriei extractive.000| -25. echipamente şi| | | | .891| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.400| 91.400| 91.600| | 02 |Transferuri de capital| 117. 2 Pag.712| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 109.712| -75.600| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 6.127| 35.148| | 01 |A.432| 383.000| 5.323| -70.872| | 01 |Fondul Român de | 244.500| 2.

255| |Bunuri şi servicii | 10| | 10| 01|Furnituri de birou | 10| | 10| |Bunuri de natura | | | | |obiectelor de inventar| 30| | 30| 30|Alte obiecte de | | | | |inventar | 30| | 30| |Deplasări.992| 7.089| | 214.452| 14.253| |TRANSPORTURI | 1.432| 383. Transferuri interne| 298.500| 2.066| |TITLUL VIII PROIECTE | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | |POSTADERARE | 10.500| | 3.395| 3.500| 2.378.334| |A.818.895| |Administraţie centrală| 1. detaşări.891| |Ordine publică | 454.768| |Sume aferente Fondului| | | | .464| 138.199| 1.895| 03|Programe cu finanţare | | | | |rambursabilă | 1.90 | | | | |7406 | | | | | | | | | |8406 | | | | | | | | | |5008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 03 01 55 01 06 01 55 01 01 03 01 01 20 01 05 06 12 16 30 55 01 56 01 02 03 04 05 06 08 09 |mijloace de transport | 454.891| |PROTECŢIA MEDIULUI | 5.715.253| |TITLUL VII ALTE | | | | |TRANSFERURI | 5.895| |CHELTUIELI CURENTE | 1. Transferuri interne| 1.870| 7.385.596| |Programe din Fondul de| | | | |Coeziune (FC) | 225.800.895| |FONDURI EXTERNE | | | | |NERAMBURSABILE | 10.066| | 167. | | | | |detaşări.768| | 251.000| 253| 5.323| -70.000| |Programe din Fondul | | | | |Social European (FSE) | 45.253| |Canalizarea şi | | | | |tratarea apelor | | | | |reziduale | 5.334| 07|Programe comunitare | 812| | 812| 08|Programe PHARE şi alte| | | | |programe cu finanţare | | | | |nerambursabilă | 130. Transferuri interne| 5.608| 12.089| |Programe din Fondul | | | | |European de Garantare | | | | |Agricolă (FEGA) | 3.255| | 3.895| |Transport rutier | | 2.323| -70.000| |Studii şi cercetări | 500| | 500| |Alte cheltuieli | 265| | 265| 30|Alte cheltuieli cu | | | | |bunuri şi servicii | 265| | 265| |TITLUL VII ALTE | | | | |TRANSFERURI | 298.000| 5.464| 306.385.000| | 2.516.036| | 5.000| |Programe din Fondul | | | | |European Agricol de | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | |(FEADR) | 5.209.048| -30.203.000| 253| 5.500| 2.000| 253| 5.000| 253| 5.218| |Programe din Fondul | | | | |European de Dezvoltare| | | | |Regională (FEDR) | 75.253| |CHELTUIELI CURENTE | 5.500| 2.253| |A.323| -70.000| 253| 5.432| 383.144| 11.894.891| |Paza şi supravegherea | | | | |frontierei | 454.000| 253| 5.395| 3.895| |A.464| 306.928| |CHELTUIELI CURENTE | 10.253| 03|Programe cu finanţare | | | | |rambursabilă | 5.395| 3.036| |Programe din Fondul | | | | |European pentru | | | | |Pescuit (FEP) | 214.395| 3.200.000| 1.320| 1.895| |TITLUL VII ALTE | | | | |TRANSFERURI | 1.000| |Programe Instrumentul | | | | |European de Vecinătate| | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 251. | | | | |transferări | 450| | 450| 01|Deplasări interne.395| 3.000| | 75.807| |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | |SERVICII | 3.824.608| 12.715.500| 2.432| 383.395| 3.400.395| 3.000| | 225. transferări | 150| | 150| 02|Deplasări în | | | | |străinătate | 300| | 300| |Consultanţă şi | | | | |expertiză | 2.074| 1.895| |Drumuri şi poduri | | 2.870| 7.456| 09|Programe ISPA | 167.

788| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 69.836| | 4.836| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 16.234| 44.809| | 5.980| -165| 113.318| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 165| | 165| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .121| | 02|Maşini.158| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 4.972| 8. Transferuri interne| 113.158| | 4.203| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 8.158| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 72.168| -165| 113.378| 80.598| 190| 17.399| 158.| | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 10.048| -30.121| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 6.2013 | 17.399| 158.596| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 4.203| | 72.729| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 45.772| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 4.158| | 4.963| -32.867| -1.236| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.121| | 01 |Active fixe | 6. 42 .858| 10.519| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .772| | 2.91 | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 2. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 5.544| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 113.943| -32.318| | 16.121| | 6.943| -32.003| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 76.452| 14.2013 | 493| 190| 683| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 3.895| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 6.899| | 3.899| | 25 |Programul de | | | | .121| | 6.815| | 01 |A.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano. 2 Pag.519| | 8.815| | 07|Programe comunitare | 812| | 812| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 113.121| | 6. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 150| | 150| | 30|Alte active fixe | 162| | 162| |5108 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 190.544| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 190.809| | 03|Mobilier.980| -165| 113.

469| |6108 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 109.943| -32.943| | 12.772| | 2.| | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 6.354| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .870| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 12.943| -32.170| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 1.158| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 55.232| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 190.158| | 4.885| | 55.170| | 1.170| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 299| | 299| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 .469| | 1.204| -1.885| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 8.158| | 4.870| | 16.2013 | 16.943| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.399| 158.2013 | 197| | 197| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 102| | 102| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.399| 158.469| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.| | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | .mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano.469| | 1.803| | 109.772| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 4.544| |5308 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.544| | 03 |Autorităţi executive | 190. 43 .803| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.170| | 01 |A.469| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1. Transferuri interne| 1.469| | 1.170| | 1.803| | 109.803| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 2.92 | |cooperare elveţiano.170| | 1.354| | 8.158| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 4.803| | 109. 2 Pag.803| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 109.972| 4.

789| 8.809| 5.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6608 | | | | | | | | |6808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7008 | | 01 03 01 02 03 04 05 06 07 50 01 56 15 16 06 01 50 70 71 01 02 01 20 01 05 06 12 16 30 70 71 01 01 01 |în cadrul Uniunii | |Europene extinse | |Administraţia centrală| |Ordine publică | |Poliţie | |Jandarmerie | |Paza şi supravegherea | |frontierei | |Siguranţa naţională | |Servicii de protecţie | |contra incendiilor | |Autorităţi | |judecătoreşti | |Penitenciare | |Alte cheltuieli în | |domeniul ordinii | |publice şi siguranţei | |naţionale | |ÎNVĂŢĂMÂNT | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL VIII PROIECTE | |CU FINANŢARE DIN | |FONDURI EXTERNE | |NERAMBURSABILE (FEN) | |POSTADERARE | |Alte programe | |comunitare finanţate | |în perioada | |2007 .263| 4.972| | | | | 1.809| | 5.567| | 48.291| | | | 38| | | 2.809| | 5.567| 3. | |transferări | 01|Deplasări interne.092| | 181| | 3.291| 2.972| 1.809| | 5.000| 500| 265| | 265| 312| | 312| 312| | | 150| 162| 3.809| | 3.663| 7.000| 4.000| 500| 265| | 265| 312| | 312| 312| | | 150| 162| 3.972| | | | | 1.100| 2.255| | 3.000| .000| 52.348| | 57.964| 57| | | | 21. echipamente şi| |mijloace de transport | |Servicii publice | |descentralizate | |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| |SOCIALĂ | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Bunuri şi servicii | 01|Furnituri de birou | |Bunuri de natura | |obiectelor de inventar| 30|Alte obiecte de | |inventar | |Deplasări.767| 1.253| 2.2013 | |Alte facilităţi şi | |instrumente | |postaderare | |Învăţământ superior | |Învăţământ universitar| |Alte cheltuieli în | |domeniul | |învăţământului | |SĂNĂTATE | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 02|Maşini.928| 4.792| 67.972| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.100| | | 2.567| 3.809| 5.809| | 5.972| | | | | | | 1.225| 2.964| 57| | | | 21.767| 1.100| | | 191| 5. | |detaşări.928| 2.809| 5.000| | 4.255| 10| 10| | 30| | 30| | 450| | 150| | 300| | 2.263| | | | 38| | | 4.100| 2.809| 5.663| 7.092| | 181| | 3. transferări | 02|Deplasări în | |străinătate | |Consultanţă şi | |expertiză | |Studii şi cercetări | |Alte cheltuieli | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 03|Mobilier.000| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.674| 8.809| | 5.809| | 3.163| 5. SERVICII ŞI | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | |CHELTUIELI CURENTE | | 4.000| 48.567| | 52.348| | 57.792| 67.263| | | | | 4.674| 8. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | 30|Alte active fixe | |Administraţie centrală| |LOCUINŢE.291| | | | | 2.255| | 3.789| 8.809| | 5.255| 10| 10| | 30| | 30| | 450| | 150| | 300| | 2. detaşări.

500| | 01 |A.000| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 48.990| | 3.990| | 3.990| | 01 |A.500| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.729.990| | 3.981| 266.000| 52.125| 1.400.000| 4.408| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 7.000| 4.981| 266.000| 11.125| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 9.000| 11.793| | 01 |A.000| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 48.500| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 5.500| | 5.729.500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.990| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.352| 251.129.629| 14.129.990| | 08|Programe PHARE şi | | | | | |alte programe cu | | | | | |finanţare | | | | | |nerambursabilă | 3.793| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 249. Transferuri interne| 5.331| 2.500| | 5.990| | 3.500| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 5. | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 9.500| | 5.125| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 9.793| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 7.408| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 256.125| 1.427| 9.125| 1.427| 9.000| 52. Transferuri interne| 3.932| | 246.500| | 5.263| 2.408| |8208 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ.427| 9.427| 9.729.932| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 2.000| 4.408| | 01 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 256.400.615| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 246.129.614| 7.683| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 256.000| 11. 2 Pag. COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 256.990| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.500| | 5.000| |7408 |PROTECŢIA MEDIULUI | 5.981| 266.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.000| 52. | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 3.990| |8308 |AGRICULTURĂ.000| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 48. 44 .94 | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 48.000| 4.981| 266. Transferuri interne| 7.629| 14.000| 52.400.500| | 5. | | | | | |SILVICULTURĂ.629| 14.125| | 04 |Programe din Fondul | | | | .990| | 3.990| | 3.614| 7.500| |8008 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE.352| 4.990| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 3.614| 7.

200.446.461| | 06|Alte sporuri | 686| 6| 692| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 10.066| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 167.909| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 17.066| | 01 |A.000| | 300.331.054| 2.259| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 10.066| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 300.000| 11.000| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 225.384| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| | 03 |Transport rutier | 467.270| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 935.729| -32| 7.066| | 467.447| 14| 1.066| | 167.697| | 03|Uniforme şi echipament| | | | .000| | 01|Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 75.585| 178.997| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 60| | 60| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 1.066| | 167.054| 2.95 | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 5.036| | 5.400.130| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 14| | 14| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 8.000| 5.066| |8508 |COMUNICAŢII | 330| 2.125| 1.044| 6.303| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 2.000| | 225.066| | 467.377| 863. 2 Pag.278| 3.125| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 9.054| 2.252| 906.000| 11.573| 5.620| 3.825| | 01|Salarii de bază | 860.089| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 3.853| | 02|Norme de hrană | 7.000| 1.685| 5.384| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 330| 2.054| 2.400.358| -228| 2.036| 943. 45 .795| 58| 10.129.729.715.384| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 330| 2.384| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 330| 2.066| | 167.400.000| | 03 |Agricultură | 9.417| 250.066| | 09|Programe ISPA | 167.800.267.036| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 214.066| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 467.066| | 01 |Drumuri şi poduri | 467.000| | 75.129.125| |8408 |TRANSPORTURI | 467.684| -425| 8.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |5010 |VENITURI PROPRII | | | | | |TOTAL CHELTUIELI | 6.384| | 01 |Comunicaţii | 330| 2.426| -517| 9.461| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.715.066| | 467.066| | 467.025| 8. Transferuri interne| 167.125| 1.061| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 901.054| 2.729.089| | 214.025| 20.081.

950| | 04|Dezinfectanţi | 371| | 371| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 15.448| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 6. 2 Pag.799| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 193| 17| 210| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 523| 238| 761| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.311| -494| 7. | | | | | |radio.395| -37.383| -4.721| | 20. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 42.656| | 01|Uniforme şi echipament| 3.502| 40| 1.555| -1.143| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 14.575| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 117.950| | 58.442| -25.494| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 17.114| 32.689| | 09 |Materiale de laborator| 7.378| | 06 |Deplasări.581| 9.542| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 49| | 49| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 1.715| | 01 |Bunuri şi servicii | 972.827| -10.713| | 04|Apă.193| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 6.726| 23.796| 3.311| | 02 |Reparaţii curente | 22.882| 1.515| 50.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | .449| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 46.812| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 510| 51| 561| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 4. transferări | 5.661| -86| 5.035| 2.378| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 2.621| 68| 6.309| 490| 4.207| -14| 5.441| -458| 1.379| | 07|Transport | 1. tv.653| -64.96 | |obligatoriu | 1. | | | | | |detaşări. internet | 5.882| | 01|Deplasări interne.810| | 03 |Hrană | 8.721| | 03|Reactivi | 58.348| | 11 |Cărţi.993| 91.235| | 06|Piese de schimb | 17.828| 54| 11. detaşări.817| | 02|Hrană pentru animale | 63| -1| 62| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 121.816| -8.417| 2.076| -341| 735| | 08|Poştă.755| 20.289| | 01|Medicamente | 41.930| 16.279| 18| 4. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 4.501.017| 677. canal şi | | | | | |salubritate | 6.703| 882.374| -495| 7.448| | 7. 46 .567| 7.297| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 290| 5| 290| | 13 |Pregătire profesională| 891| 27| 918| | 14 |Protecţia muncii | 596| -26| 570| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.983| | 03|Încălzit.379| -723| 14.436.198| 49| 41.938| 1.252| | 01|Furnituri de birou | 714.247| | 02|Materiale sanitare | 20.515| 50| 1. | | | | | |transferări | 11.565| | 03 |Contribuţii | 20.879| | 01|Hrană pentru oameni | 8.061| 5.240| 49| 121.946| -10.955| -90.916| -17| 3.899| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 357| 22| 379| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 11.106| -728| 10.565| -1. | | | | | |telecomunicaţii.

574| 926| 5.237| | 35|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |Publice către fondul | | | | | |de asigurări sociale | | | | | |de sănătate | 900.950| | 59.493| | 84.493| | 12|Transferuri pentru | | | | .072| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 84.903| 20.800| -19.500| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 4.266| | 01|Reclamă şi publicitate| 424| 8| 432| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 680| -245| 435| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 110| | 110| | 04|Chirii | 12.128.574| 926| 5.950| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 59.588| 12.678| 229.240| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 33.97 | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 15 |Muniţie.000| 1.903| | 35 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru programele | | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 36.147.213| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 8| | 8| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 202.730| | 900.240| -19.767| -554| 12.000| 92.574| 926| 5.614| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 4. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 60| | 60| | 30 |Alte cheltuieli | 216.500| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 4.489.000| 1.800| | 01 |Transferuri curente | 1.360| | 03|Acţiuni de sănătate | 85.000| 65.599| 13.950| | 59.000| 34.237| | 127.730| | 02 |Transferuri de capital| 342.068| | 34 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru acţiuni de | | | | | |sănătate din cadrul | | | | | |unităţilor sanitare | | | | | |din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 72.913| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 127.500| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 59.470.360| 1.469| 216.560| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 65.913| -20.072| | 65.614| | 36.560| | 342. furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 7| | 7| | 16 |Studii şi cercetări | 213| | 213| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.950| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.

564| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 15.436| 191.099| 147.099| 21.930| | 17 |Mecanismul financiar | | | | .876| | 18.660| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 289.000| | 15.295| | 27|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |altor investiţii în | | | | | |sănătate | 48.828| | 21. 2 Pag.744| | 48.436| 15.000| | 120.828| -74.736| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.412| | 25|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |aparaturii medicale şi| | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |şi sănătate | 21.876| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 17. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 18.541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 610.392| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 21.000| -1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 1.140| | 1.442| 436.704| -74.000| | 02 |B.262.744| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 265.140| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 938.837| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 500| -500| | | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 2.000| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare| | | | | |dezvoltare şi inovare | 120.000| -74.828| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 90.080| 187.736| | 17. 47 .070| 930| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 29.98 | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 59.436| 172.925| | 62.029| -7.412| | 59.757| 797.324| 324.914| | 21.336| 1.268| | 01 |A. Transferuri interne| 246.914| | 26|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 62.

902| | 12.800| | | 18.319| 9| | 5| | -500| | | 3. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | 30|Alte active fixe | |Stocuri | 01|Rezerve de stat şi | |de mobilizare | |Reparaţii capitale | |aferente activelor | |fixe | |TITLUL XII ACTIVE | |FINANCIARE | |Active financiare | 01|Participare la | |capitalul social al | |societăţilor | |comerciale | |OPERAŢIUNI FINANCIARE | |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | |DE CREDITE | |Rambursări de credite | |interne | 01|Rambursări de credite | |interne garantate | |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | |ACŢIUNI EXTERNE | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI | |DE PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 05|Sporuri pentru | |condiţii de muncă | 11|Fond aferent plăţii cu| |ora | 12|Indemnizaţii plătite | |unor persoane din | |afara unităţii | 13|Indemnizaţii de | |delegare | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Contribuţii | 01|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |stat | 02|Contribuţii de | |asigurări de şomaj | 03|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |sănătate | 4.148| | 62.315| | | 1.709| | 10| | 61.795| | 1.914| | 10| | 59.417| 118.902| | 2.830| | 849.166| 2.982| | 2.191| | 28.990| | 59.271| 611.327| | | | | | -43.361| | 35.928| 518.490| | 26.987| 36.361| | 35.642| | 83| | | 470| .200| | 1.103| 2.000| | | 79.812| | -382| | 1.714| | 2.795| | | | 1.570| 154.189| 34.509| 142.103| 2.880| 60.488| | | 20.300| | | 15.000| 25| | | | | 8.715| | | 857| 849.982| 1.209| | 26.561| | 62.642| | 81| | | 469| -1.162| | 23.520| | 14.847| 2.200| | -27.559| | 98.739| 484.200| | -27.324| | | 1.561| | 62.947| | 190| | 2.652| 68.200| | -27.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 57 02 59 02 17 20 22 70 71 01 02 03 72 01 79 81 02 01 10 01 03 |SEE | |Mecanismul financiar | |norvegian | |TITLUL IX ASISTENŢĂ | |SOCIALĂ | |Ajutoare sociale | 01|Ajutoare sociale în | |numerar | 02|Ajutoare sociale în | |natură | |TITLUL X ALTE | |CHELTUIELI | |Burse | |Despăgubiri civile | |Sume destinate | |finanţării programelor| |sportive realizate de | |structurile sportive | |de drept privat | |Acţiuni cu caracter | |ştiinţific şi social | |cultural | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 01|Construcţii | 02|Maşini.328| | 2.719| | 14.000| | | 35. echipamente şi| |mijloace de transport | 03|Mobilier.780| 753.034| 25| | | | | 8.680| | 50| 50| | | | 50| -27.719| 14.561| | 68.966| 1.842| | -2.361| | 35.795| 1.924| 12.715| | 397| | 2.956| | 195| | 1.563| | | -8.852| | 50| 50| | | | 50| 35.715| | | 857| 751.532| | | | | | | | 62.634| 70.631| 50.553| 60.924| | 12.561| | 62.051| | | 28.005| | -200| | | 9| | | | | 2| | | 1| 2.361| | 70.966| | | | | | | | | | 98.597| 52.271| | 751.710| | 597| | 2.000| | 60.000| | 60.

100
|
04|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări pentru
|
|
|
|
|
|accidente de muncă
|
|
|
|
|
|şi boli profesionale |
51|
2|
53|
|
06|Contribuţii pentru
|
|
|
|
|
|concedii şi
|
|
|
|
|
|indemnizaţii
|
72|
4|
76|
|
20
|TITLUL II BUNURI ŞI
|
|
|
|
|
|SERVICII
|
40.907|
-346|
40.561|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2
Pag. 48
- mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
01
|Bunuri şi servicii
|
16.676|
-182|
16.494|
|
01|Furnituri de birou
|
692|
13|
705|
|
02|Materiale pentru
|
|
|
|
|
|curăţenie
|
233|
5|
238|
|
03|Încălzit, iluminat şi |
|
|
|
|
|forţă motrică
|
4.409|
58|
4.467|
|
04|Apă, canal şi
|
|
|
|
|
|salubritate
|
1.787|
5|
1.792|
|
05|Carburanţi şi
|
|
|
|
|
|lubrifianţi
|
1.033|
|
1.033|
|
06|Piese de schimb
|
23|
|
23|
|
07|Transport
|
24|
|
24|
|
08|Poştă,
|
|
|
|
|
|telecomunicaţii,
|
|
|
|
|
|radio, tv, internet
|
1.788|
-69|
1.719|
|
09|Materiale şi prestări |
|
|
|
|
|de servicii cu
|
|
|
|
|
|caracter funcţional
|
4.166|
-180|
3.986|
|
30|Alte bunuri şi
|
|
|
|
|
|servicii pentru
|
|
|
|
|
|întreţinere şi
|
|
|
|
|
|funcţionare
|
2.521|
-14|
2.507|
|
02
|Reparaţii curente
|
727|
|
727|
|
05
|Bunuri de natura
|
|
|
|
|
|obiectelor de inventar|
318|
-86|
232|
|
01|Uniforme şi echipament|
32|
|
32|
|
30|Alte obiecte de
|
|
|
|
|
|inventar
|
286|
-86|
200|
|
06
|Deplasări, detaşări, |
|
|
|
|
|transferări
|
3.427|
|
3.427|
|
01|Deplasări interne,
|
|
|
|
|
|detaşări, transferări |
392|
|
392|
|
02|Deplasări în
|
|
|
|
|
|străinătate
|
3.035|
|
3.035|
|
11
|Cărţi, publicaţii şi |
|
|
|
|
|materiale documentare |
21|
37|
58|
|
12
|Consultanţă şi
|
|
|
|
|
|expertiză
|
4|
5|
9|
|
13
|Pregătire profesională|
33|
17|
50|
|
14
|Protecţia muncii
|
30|
|
30|
|
30
|Alte cheltuieli
|
19.671|
-137|
19.534|
|
01|Reclamă şi publicitate|
104|
3|
107|
|
02|Protocol şi
|
|
|
|
|
|reprezentare
|
464|
-245|
219|
|
04|Chirii
|
11.820|
|
11.820|
|
30|Alte cheltuieli cu
|
|
|
|
|
|bunuri şi servicii
|
7.283|
105|
7.388|
|
55
|TITLUL VII ALTE
|
|
|
|
|
|TRANSFERURI
|
1.140|
|
1.140|
|
02
|B. Transferuri curente|
|
|
|
|
|în străinătate (către |
|
|
|
|
|organizaţii
|
|
|
|
|
|internaţionale)
|
1.140|
|
1.140|
|
04|Alte transferuri
|
|
|
|
|
|curente în străinătate|
1.140|
|
1.140|
|
70
|CHELTUIELI DE CAPITAL |
443|
|
443|
|
71
|TITLUL XII ACTIVE
|
|
|
|
|
|NEFINANCIARE
|
443|
|
443|
|
01
|Active fixe
|
443|
|
443|
|
02|Maşini, echipamente şi|
|
|
|
|
|mijloace de transport |
175|
|
175|
|
03|Mobilier, aparatură
|
|
|
|

101
|
|birotică şi alte
|
|
|
|
|
|active corporale
|
117|
|
117|
|
30|Alte active fixe
|
151|
|
151|
|
01
|Autorităţi executive |
|
|
|
|
|şi legislative
|
68.652|
1.982|
70.634|
|
02
|Autorităţi legislative|
11.590|
240|
11.830|
|
03
|Autorităţi executive |
57.062|
1.742|
58.804|
|5310
|CERCETARE FUNDAMENTALĂ|
|
|
|
|
|ŞI CERCETARE
|
|
|
|
|
|DEZVOLTARE
|
87.343|
9.851|
97.194|
|
01
|CHELTUIELI CURENTE
|
61.359|
15.639|
76.998|
|
10
|TITLUL I CHELTUIELI DE|
|
|
|
|
|PERSONAL
|
26.564|
11.618|
38.182|
|
01
|Cheltuieli salariale |
|
|
|
|
|în bani
|
20.684|
9.070|
29.754|
|
01|Salarii de bază
|
20.065|
9.064|
29.129|
|
05|Sporuri pentru
|
|
|
|
|
|condiţii de muncă
|
4|
|
4|
|
06|Alte sporuri
|
40|
|
40|
|
12|Indemnizaţii plătite |
|
|
|
|
|unor persoane din
|
|
|
|
|
|afara unităţii
|
75|
|
75|
|
13|Indemnizaţii de
|
|
|
|
|
|delegare
|
500|
6|
506|
|
03
|Contribuţii
|
5.880|
2.548|
8.428|
|
01|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|stat
|
4.367|
1.923|
6.290|
|
02|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de şomaj
|
108|
47|
155|
|
03|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări sociale de |
|
|
|
|
|sănătate
|
1.115|
487|
1.602|
|
04|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări pentru
|
|
|
|
|
|accidente de muncă şi |
|
|
|
|
|boli profesionale
|
107|
14|
121|
|
06|Contribuţii pentru
|
|
|
|
|
|concedii şi
|
|
|
|
|
|indemnizaţii
|
183|
77|
260|
|
20
|TITLUL II BUNURI ŞI
|
|
|
|
|
|SERVICII
|
34.645|
4.021|
38.666|
|
01 |Bunuri şi servicii
|
16.535|
3.917|
20.452|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 2
Pag. 49
- mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
01|Furnituri de birou
|
600|
6|
606|
|
02|Materiale pentru
|
|
|
|
|
|curăţenie
|
300|
6|
306|
|
03|Încălzit, iluminat şi |
|
|
|
|
|forţă motrică
|
2.300|
38|
2.338|
|
04|Apă, canal şi
|
|
|
|
|
|salubritate
|
300|
13|
313|
|
05|Carburanţi şi
|
|
|
|
|
|lubrifianţi
|
200|
|
200|
|
06|Piese de schimb
|
100|
6|
106|
|
07|Transport
|
|
59|
59|
|
08|Poştă,
|
|
|
|
|
|telecomunicaţii,
|
|
|
|
|
|radio, tv, internet
|
800|
|
800|
|
09|Materiale şi prestări |
|
|
|
|
|de servicii cu
|
|
|
|
|
|caracter funcţional
|
4.000|
1.652|
5.652|
|
30|Alte bunuri şi
|
|
|
|
|
|servicii pentru
|
|
|
|
|
|întreţinere şi
|
|
|
|
|
|funcţionare
|
7.935|
2.137|
10.072|
|
02
|Reparaţii curente
|
726|
6|
732|
|
03
|Hrană
|
10|
|
10|
|
02|Hrană pentru animale |
10|
|
10|
|
05
|Bunuri de natura
|
|
|
|
|
|obiectelor de inventar|
920|
6|
926|
|
01|Uniforme şi echipament|
20|
|
20|
|
30|Alte obiecte de
|
|
|
|

102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
02
|
|
|
|6010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

06

09
11
12
13
14
30

55
02

59
22
70
71
01

03

01
10
01

02
03

|inventar
|
|Deplasări, detaşări, |
|transferări
|
01|Deplasări interne,
|
|detaşări, transferări |
02|Deplasări în
|
|străinătate
|
|Materiale de laborator|
|Cărţi, publicaţii şi |
|materiale documentare |
|Consultanţă şi
|
|expertiză
|
|Pregătire profesională|
|Protecţia muncii
|
|Alte cheltuieli
|
02|Protocol şi
|
|reprezentare
|
04|Chirii
|
30|Alte cheltuieli cu
|
|bunuri şi servicii
|
|TITLUL VII ALTE
|
|TRANSFERURI
|
|B. Transferuri curente|
|în străinătate (către |
|organizaţii
|
|internaţionale)
|
01|Contribuţii şi
|
|cotizaţii la organisme|
|internaţionale
|
|TITLUL X ALTE
|
|CHELTUIELI
|
|Acţiuni cu caracter
|
|ştiinţific şi social |
|cultural
|
|CHELTUIELI DE CAPITAL |
|TITLUL XII ACTIVE
|
|NEFINANCIARE
|
|Active fixe
|
01|Construcţii
|
02|Maşini, echipamente şi|
|mijloace de transport |
03|Mobilier, aparatură
|
|birotică şi alte
|
|active corporale
|
30|Alte active fixe
|
|Reparaţii capitale
|
|aferente activelor
|
|fixe
|
|Cercetare fundamentală|
|(de bază)
|
|Cercetare şi
|
|dezvoltare pentru
|
|servicii publice
|
|generale
|
|APĂRARE
|
|CHELTUIELI CURENTE
|
|TITLUL I CHELTUIELI
|
|DE PERSONAL
|
|Cheltuieli salariale |
|în bani
|
11|Fond aferent plăţii cu|
|ora
|
13|Indemnizaţii de
|
|delegare
|
30|Alte drepturi
|
|salariale în bani
|
|Cheltuieli salariale |
|în natură
|
02|Norme de hrană
|
|Contribuţii
|
01|Contribuţii de
|
|asigurări sociale de |
|stat
|
02|Contribuţii de
|
|asigurări de şomaj
|
03|Contribuţii de
|
|asigurări sociale de |
|sănătate
|
06|Contribuţii pentru
|
|concedii şi
|
|indemnizaţii
|

900|
|
3.800|
|
850|
|
2.950|
3.800|
|
650|
|
25|
25|
75|
8.079|
|
59|
20|
|
8.000|
|
50|
|
|
|
50|
|
|
50|
|
100|
|
|
100|
25.984|
|
25.984|
19.944|
13.526|
|
3.617|
|
|
2.592|
209|
|
|
6.040|
|
54.399|
|
|
|
32.944|
238.482|
141.546|
|
612|
|
390|
|
33|
|
149|
|
208|
|
158|
158|
64|
|
|
34|
|
6|
|
|
18|
|
|
6|

6|
|
70|
|
12|
|
58|
|
|
|
|
|
|
|
22|
|
|
16|
|
6|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.788|
|
-5.788|
-3.288|
|
|
-1.919|
|
|
-1.507|
138|
|
|
-2.500|
|
8.486|
|
|
|
1.365|
6.561|
-64.632|
|
-85|
|
-53|
|
|
|
-53|
|
|
|
-32|
-32|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

906|
|
3.870|
|
862|
|
3.008|
3.800|
|
650|
|
25|
25|
75|
8.101|
|
59|
36|
|
8.006|
|
50|
|
|
|
50|
|
|
50|
|
100|
|
|
100|
20.196|
|
20.196|
16.656|
13.526|
|
1.698|
|
|
1.085|
347|
|
|
3.540|
|
62.885|
|
|
|
34.309|
245.043|
76.914|
|
527|
|
337|
|
33|
|
96|
|
208|
|
126|
126|
64|
|
|
34|
|
6|
|
|
18|
|
|
6|

mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Bunuri şi servicii | 101.581| 112.230| | 06|Piese de schimb | 15.043| -64. tv.537| -1.089| 448| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 13.936| 71.103 | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 131.633| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 7| | 7| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 8.355| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 112| -76| 36| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 4.626| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 9.623| | 01|Furnituri de birou | 922| -450| 472| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 779| -469| 310| | 03|Încălzit.228| | 07|Transport | 977| -400| 577| | 08|Poştă.342| | 03 |Hrană | 556| -495| 61| | 01|Hrană pentru oameni | 554| -494| 60| | 02|Hrană pentru animale | 2| -1| 1| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 75| 49| 124| | 01|Medicamente | 65| 49| 114| | 02|Materiale sanitare | 9| | 9| | 03|Reactivi | 1| | 1| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 7. 50 .377| -22| 3. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | .841| -8.361| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 1. | | | | | |transferări | 158| -47| 111| | 01|Deplasări interne.193| 168. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 46| -19| 27| | 13 |Pregătire profesională| 29| -2| 27| | 14 |Protecţia muncii | 93| -26| 67| | 30 |Alte cheltuieli | 8.496| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.891| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 96.129| | 01 |Active fixe | 54.129| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 96.611| 5.962| | 04|Apă.113| 41.952| -27.836| -10.659| -1.736| -60.700| 10.193| 168. transferări | 146| -47| 99| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 12| | 12| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 248| -35| 213| | 11 |Cărţi.984| -716| 7.608| 5.033| 7.936| 71.666| -1.891| | 9.202| -10. 2 Pag.033| 7.110| 9.591| 21. | | | | | |radio. canal şi | | | | | |salubritate | 1. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 17.891| | 9.877| | 06 |Deplasări.247| | 03|Mobilier. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 11.547| 66.495| -618| 3.240| 6.947| -1.268| | 01|Uniforme şi echipament| 3.524| -638| 886| | 02 |Reparaţii curente | 11.452| -2. detaşări.964| | 02|Maşini. internet | 166| -17| 149| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 48.891| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 9. | | | | | |telecomunicaţii. | | | | | |detaşări.383| 166.

005| | 06|Alte sporuri | 237| 6| 243| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 880| | 880| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 286| 5| 291| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 14| | 14| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 898| | 898| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 10.462| | 1. 2 Pag.228| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 60| | 60| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 996| 9| 1.035| 240.550| 21| 86.757| 25| 3.965| 118.104 | |active corporale | 9.593| | 15. | | | | | |telecomunicaţii.190| 1.474| 4. | | | | .633| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 119.502| | 30|Alte active fixe | 32. 51 .167| 5.163| 65| 14.457| | 03 |Contribuţii | 3.804| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 9.122| | 7.619| | 01|Salarii de bază | 14.769| 12.872| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 20| 1| 21| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 838| 5| 843| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 2| 1| 3| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 42| 1| 43| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 86.250| 151.782| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.228| | 04|Apă. canal şi | | | | | |salubritate | 931| | 931| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 286| | 286| | 06|Piese de schimb | 612| | 612| | 07|Transport | 50| | 50| | 08|Poştă.593| | 01|Furnituri de birou | 288| | 288| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 143| | 143| | 03|Încălzit.457| | 1.855| 17| 2. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 8.596| 131| 119.727| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 32.122| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 1.215| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 42.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Norme de hrană | 7.462| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 49| | 49| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 1.165| | 02 |Apărare naţională | 228.571| | 01 |Bunuri şi servicii | 15.090| | 10.669| -4.534| 85| 17.239| |6110 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 135.731| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 17.355| -41.085| 1.228| | 8.090| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.548| 136.621| 110| 32.713| -5.

585| | 1.182| .048| | 2. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 2.619| | 55.570| | 7.489| 1. | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 10| | 10| | 30 |Alte cheltuieli | 55. tv. | | | | | |transferări | 955| 21| 976| | 01|Deplasări interne.057| 1.417| 16.676| | 02 |Reparaţii curente | 2.906| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 15.489| 1.120| | 2. | | | | | |detaşări. 2 Pag.906| | 01|Construcţii | 12.585| | 06 |Deplasări.489| 1. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 40| | 40| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 10| | 10| | 13 |Pregătire profesională| 4| | 4| | 14 |Protecţia muncii | 209| | 209| | 15 |Muniţie.546| | 02|Hrană pentru animale | 24| | 24| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 4| | 4| | 01|Medicamente | 3| | 3| | 02|Materiale sanitare | 1| | 1| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 2. internet | 865| | 865| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 514| | 514| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.125| 3.546| | 7. transferări | 860| 21| 881| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 95| | 95| | 09 |Materiale de laborator| 1| | 1| | 11 |Cărţi.048| | 03 |Hrană | 7.906| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.865| 570| 55.417| 16.582| | 02|Maşini.435| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 400| | 400| | 02 |Ajutoare sociale | 400| | 400| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 400| | 400| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 25| | 25| | 17 |Despăgubiri civile | 25| | 25| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 15.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Active fixe | 15. 52 .105 | |radio.570| | 01|Hrană pentru oameni | 7.619| | 01|Reclamă şi publicitate| 16| | 16| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 30| | 30| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 23| | 23| | 04|Chirii | 685| -570| 115| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 54.582| | 12.676| | 3.417| 16. furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 7| | 7| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului.120| | 01|Uniforme şi echipament| 397| | 397| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 138| | 138| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 1. detaşări.

935| | -5. | |telecomunicaţii.265| | 158| | 6. tv.345| | 250| 403| | 7.016| | | 223| | 692.858.217| | 828.234| 287.800| | 667| | 452| 462| 20| | | 357| | | 1.206| -5.165| 208| 208| | | | 180| 112| 520| 1.770| | 5.890| 3.066| | 408| 310| | 40| | 58| 4.137| | | 365| | 478| | 5.318.372| 2.974| | -6.021| | | 67| | 728.575| 80| | | | 102.950| | 198| | | 1.575| 80| | | | 102.358| 718.363| -36.793| 3.626| | 498| 310| | 80| | 108| 4.333| 707.424| 208| 208| | .770| 22.714| | 816.138| 2.770| 3.688| | 823. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | 30|Alte active fixe | |Administraţie centrală| |Ordine publică | |Jandarmerie | |Siguranţa naţională | |Autorităţi | |judecătoreşti | |Penitenciare | |Alte cheltuieli în | |domeniul ordinii | |publice şi siguranţei | |naţionale | |ÎNVĂŢĂMÂNT | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI | |DE PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 05|Sporuri pentru | |condiţii de muncă | 06|Alte sporuri | 11|Fond aferent plăţii | |cu ora | 12|Indemnizaţii plătite | |unor persoane din | |afara unităţii | 13|Indemnizaţii de | |delegare | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Cheltuieli salariale | |în natură | 02|Norme de hrană | 03|Uniforme şi echipament| |obligatoriu | 30|Alte drepturi | |salariale în natură | |Contribuţii | 01|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |stat | 02|Contribuţii de | |asigurări de şomaj | 03|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |sănătate | 06|Contribuţii pentru | |concedii şi | |indemnizaţii | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Bunuri şi servicii | 01|Furnituri de birou | 02|Materiale pentru | |curăţenie | 03|Încălzit.119| | | | 570| 3.378| | | 2.735| | 667| | 422| 432| 20| | | 357| | | 1.114| -36.044| 809.236| | | 2.793| 23. | |radio.023| 1.588| | | | 65| | | | 30| 30| | | | | | | 100| | | | | 259| | | | | | 710| 432| 520| 23. canal şi | |salubritate | 05|Carburanţi şi | |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 07|Transport | 08|Poştă.244| 681.152| | 822.043. internet | 09|Materiale şi prestări | |de servicii cu | |caracter funcţional | 30|Alte bunuri şi | |servicii pentru | |întreţinere şi | |funcţionare | |Reparaţii curente | |Hrană | 01|Hrană pentru oameni | |Bunuri de natura | | | 530| 320| | 22.970| 671.570.120| | | 365| | 490| | 4.106 | | | | | | | | | | | | | | | |6510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 03 02 04 06 07 50 01 10 01 02 03 20 01 02 03 05 03|Mobilier.584| | 250| 403| | 7. iluminat şi | |forţă motrică | 04|Apă.219| | | | 570| 3.838| 803.853| | 158| | 6.023| | | | | | | | 5| 275.770| | 5.940| | 199| | | 1.895| 3.761| | | | | -17| | | | | 12| | -440| | 90| | | 40| | 50| 142| | | -10| | 1| | | -5| | | 156| | -36.

500| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 4.534| | 01|Uniforme şi echipament| 43| | 43| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 29| | 29| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 2.686| | 17.147| | 1.147| | 01|Reclamă şi publicitate| 247| | 247| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 90| | 90| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 5| | 5| | 04|Chirii | 26| | 26| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 8| | 8| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 771| | 771| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 4.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 17.534| | 2. | | | | | |detaşări.189| 187. | | | | | |transferări | 923| 10| 933| | 01|Deplasări interne.336| 1.000| 1.686| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 928.462| | 2.946| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 500| -500| | | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | .462| | 06 |Deplasări.500| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 4.500| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| | 1.541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 600.252.686| | 17.107 | |obiectelor de inventar| 2. detaşări.574| 926| 5.000| 1.442| 436.686| | 02 |B.000| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | | 1.433| 324. transferări | 503| | 503| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 420| 10| 430| | 09 |Materiale de laborator| 9| | 9| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 735| | 735| | 11 |Cărţi.099| 147. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 437| | 437| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19| | 19| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.757| 787.574| 926| 5.574| 926| 5. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 17.686| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 17.000| | 01 |Transferuri curente | | 1.769| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 289.686| | 17.000| 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Pregătire profesională| 115| 12| 127| | 14 |Protecţia muncii | 46| | 46| | 16 |Studii şi cercetări | 7| | 7| | 30 |Alte cheltuieli | 1. 53 . 2 Pag.

561| -27.995| 1.277| -616| 11.029| -7.239| | 02 |Ajutoare sociale | 12.842| 413.930| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 4.034| -4.064.239| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 12.360| 14.528| | 17.795| 14.755| | 13.559| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 17.361| | 01|Rambursări de credite | | | | | |interne garantate | 62.728| | 237.755| | 13.661| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |învăţământului | 237.361| | 05 |Învăţământ postliceal | 4.340| 14.612| | 02 |Învăţământ | | | | | |postuniversitar | 803.108 | |Preaderare (IPA) | 2.260.034| 1.789.709| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | | 50| 50| | 01 |Active financiare | | 50| 50| | 01|Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | | 50| 50| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 62.229| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 10| | 10| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 50.581| | 06 |Învăţământ superior | 2.773| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.728| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.402| | 01 |Învăţământ universitar| 1.857| -148| 1.099| 21.200| 35.809| | 01 |Active fixe | 410.809| | 01|Construcţii | 398.552| 275.790| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |învăţământ | 12.360| 14.561| -104| 7.790| | 803.182| | 02|Maşini.200| 35.520| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 12.755| | 03 |Contribuţii | 3.561| -27.034| 1.449| 424.755| | 01|Salarii de bază | 13.902| -382| 2.787.859| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 410.856.850| 3.361| | 02 |Rambursări de credite | | | | | |interne | 62.039| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.812| 2.788.444| 1.602| -141| 2.528| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 13. 2 Pag.714| -1.795| 14.000| -1.795| 14.499| 424.851| | 2.444| 1. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 7.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |6610 |SĂNĂTATE | 1.966| 52.851| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 69| | 69| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 715| | 715| | 04|Contribuţii de | | | | .000| | 01 |Burse | 50.230| 1.561| -27.966| 52.861.449| 424.561| -27.762| 275.850| 2. 54 .361| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 62.457| | 03|Mobilier.070| 930| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 29.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 410.581| | 4.773| | 3.434| 1.902| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 2. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.461| | 30|Alte active fixe | 1.984.789| -2.360| 14.200| 35.200| 35.

530| | | 15.949| 371| | 626| 37| | 16| | 573| | 1.511| | 430| | 2. tv.903| | | .711| 58.400| 826| | | 1. internet | 09|Materiale şi | |prestări de servicii | |cu caracter funcţional| 30|Alte bunuri şi | |servicii pentru | |întreţinere şi | |funcţionare | |Reparaţii curente | |Hrana | 02|Hrană pentru animale | |Medicamente şi | |materiale sanitare | 01|Medicamente | 02|Materiale sanitare | 03|Reactivi | 04|Dezinfectanţi | |Bunuri de natura | |obiectelor de inventar| 01|Uniforme şi echipament| 03|Lenjerie şi accesorii | |de pat | 30|Alte obiecte de | |inventar | |Deplasări.511| | 430| | 2.753| 1.821| 32.400| | 522| | 72| 483| 103| | | | | | | 23| 38.783| 1. | |transferări | 01|Deplasări interne.903| | | | | | | | | | 17.755| | | | | | | | | 72.539| | | | 7.773| | 954| | 1.873| | 954| | 1. publicaţii şi | |materiale documentare | |Consultanţă şi | |expertiză | |Pregătire profesională| |Protecţia muncii | |Cheltuieli judiciare | |şi extrajudiciare | |derivate din acţiuni | |în reprezentarea | |intereselor statului. canal şi | |salubritate | 05|Carburanţi şi | |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 08|Poştă.638| 1.000| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.400| | 522| | 72| 483| 103| | | | | | | 23| 38. transferări | |Materiale de laborator| |Cercetare-dezvoltare | |Cărţi.400| 826| | | 1.755| | | | | | | | | 92.530| | | 15.161| 41.720| | 1.720| 3.130| 20.021| | 50| 216| | 37.130| 20. | |potrivit dispoziţiilor| |legale | |Alte cheltuieli | 03|Prime de asigurare | |non-viaţă | 04|Chirii | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |Finanţarea din | |venituri proprii ale | |Ministerului Sănătăţii| |pentru acţiuni de | |sănătate din cadrul | |unităţilor sanitare | |din reţeaua | |administraţiei publice| |locale | |Finanţarea din | |venituri proprii ale | | | 21| | | 117| | 315.720| 3.949| 371| | 726| 37| | 16| | 673| | 1. | |radio.711| 58.638| 5.591| 34.970| | | | | | | | | | | -100| | | | | -100| | | | | | -4.770| 1. iluminat şi | |forţă motrică | 04|Apă. | |detaşări.870| | | | | -100| | | | | | | | | | | | | | | 1.562| 27| 27| | 121.539| | | | 5.720| | 1.109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 25 30 34 35 |asigurări pentru | |accidente de muncă şi | |boli profesionale | 06|Contribuţii pentru | |concedii şi | |indemnizaţii | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Bunuri şi servicii | 01|Furnituri de birou | 02|Materiale pentru | |curăţenie | 03|Încălzit. | |telecomunicaţii.161| 41.716| 3.846| 3. detaşări.021| | 50| 216| | 37.000| | | | | 21| | | 117| | 333.562| 27| 27| | 121.

072| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 84.800| 378| | 30|Alte active fixe | 555| | 555| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 31.730| | 02 |Transferuri de capital| 342.000| 65. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 3.072| | 65.730| | 900. 55 .925| | 27|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |altor investiţii în | | | | | |sănătate | 48.456.925| | 62.480| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 71.614| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Transferuri curente | 1.880| -20.412| | 59.614| | 36.913| -20.560| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 65.245| -2.440| -20.110 | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru programele | | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 36. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 36.440| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.237| | 35|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |Publice către fondul | | | | | |de asigurări sociale | | | | | |de sănătate | 900.914| | 26|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 62.093.245| -2.113.493| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 59.178| -2. 2 Pag.000| 1.913| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 127.493| | 84.440| | 03|Mobilier.744| | 48.373| | 02|Maşini.914| | 21.412| | 25|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |aparaturii medicale şi| | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |în sănătate | 21.765| 68.107| | 02 |Servicii publice | | | | .405| 35| 36.237| | 127.000| 1.480| | 01 |Active fixe | 40.436.138| -2.744| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 71.765| 37.880| | 03| Acţiuni de sănătate | 85.560| | 342.107| | 31.765| 68.

299| 131.000| -7.971| | 1.000| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 1.750.971| | 1.587| | 01|Furnituri de birou | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.332| | 01 |Bunuri şi servicii | 26.000| 1.961| 4.803| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 9. 2 Pag.703| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 116.313| 37| 1.971| |6710 |CULTURĂ.961| | 01 |Spitale generale | 3.803| | 31.642| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 1.961| 4. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 889| 65| 954| | 04|Apă.304| | 05 |Centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 9.000| 2.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 411| 2| 413| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 383| | 383| | 03|Încălzit.971| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 1.304| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 3.750.000| | 57.750.000| 1. 56 .260| 44| 9.257| 64.346| 14.296| 130.750.404| 14. canal şi | | | | | |salubritate | 256| 10| 266| | 05|Carburanţi şi | | | | .075| 14.419| 168| 26.350| | 01|Salarii de bază | 110| | 110| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 7| | 7| | 06|Alte sporuri | 6| | 6| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 76| | 76| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 568| 20| 588| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 142| 2| 144| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 404| 15| 419| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 56| | 56| | 02|Norme de hrană | 56| | 56| | 03 |Contribuţii | 242| 2| 244| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 133| | 133| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 19| | 19| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 52| 2| 54| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 11| | 11| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 27| | 27| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 50.260| 44| 9.650| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 1.000| | 10 |Cercetare aplicativă | | | | | |şi dezvoltare | | | | | |experimentală în | | | | | |sănătate | 9.111 | |descentralizate | 31. RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 117.611| 39| 1.961| | 09 |Hematologie şi | | | | | |securitate | | | | | |transfuzională | 57.

715| | | 757| 1.553| | 160| 174| 35| 206| | | | | | | 27| 32.828| | | | 21. internet | 09|Materiale şi prestări | |de servicii cu | |caracter funcţional | 30|Alte bunuri şi | |servicii pentru | |întreţinere şi | |funcţionare | |Reparaţii curente | |Hrană | 01|Hrană pentru oameni | |Bunuri de natura | |obiectelor de inventar| 01|Uniforme şi echipament| 03|Lenjerie şi accesorii | |de pat | 30|Alte obiecte de | |inventar | |Deplasări.439| | | 33.472| | | | | 8. | |telecomunicaţii. detaşări.359| 62| | 8| | 29| | 32.036| 3| 3| | 887| 15| | 160| | 712| | 305| | 296| | 9| | 2. echipamente şi| |mijloace de transport | 03|Mobilier.828| | 9.360| | 33. | |potrivit dispoziţiilor| |legale | |Alte cheltuieli | 01|Reclamă şi publicitate| 02|Protocol şi | |reprezentare | 03|Prime de asigurare | |non-viaţă | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |TITLUL VI TRANSFERURI | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| |Transferuri curente | 01|Transferuri către | |instituţii publice | |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |A.058| 1.553| | 160| 174| 35| 206| | | | | | | 27| 18. aparatură | 125| 69| 5| | | 117| | | 23.112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 03 05 06 11 12 13 14 16 25 30 51 01 55 01 59 20 22 70 71 01 |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 07|Transport | 08|Poştă.821| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3| | 3| -7| | | | 125| 74| 5| | | 117| | | 23. | |detaşări.828| | 9.533| 57| | 8| | 29| | 18.828| 21.828| 21.061| 1.028| | 234| | | 5| | | | | | | 26| | | | 60| 90| | | | 173| 5| | 98| | 70| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.260| | | 33. | |transferări | 01|Deplasări interne. transferări | 02|Deplasări în | |străinătate | |Cărţi.673| | | | 577| 1.360| | 21.021| | 234| | . | |radio.715| | | 757| 1.360| | 21.826| 5| | | | | | 13. Transferuri interne| 02|Sprijin financiar | |pentru activitatea | |Comitetului Olimpic şi| |Sportiv Român | |TITLUL X ALTE | |CHELTUIELI | |Sume destinate | |finanţării programelor| |sportive realizate de | |structurile sportive | |de drept privat | |Acţiuni cu caracter | |ştiinţific şi social | |cultural | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 02|Maşini.472| | | | | 8. publicaţii şi | |materiale documentare | |Consultanţă şi | |expertiză | |Pregătire profesională| |Protecţia muncii | |Studii şi cercetări | |Cheltuieli judiciare | |şi extrajudiciare | |derivate din acţiuni | |în reprezentarea | |intereselor statului.360| 33. tv.360| 33.647| | | | 517| 946| 3| 3| | 714| 10| | 62| | 642| | 305| | 296| | 9| | 2.828| | | | 21.360| | 33.058| | 1.061| | 1.

549| | 1.000| | 60.600| | 01 |Bunuri şi servicii | 43.200| 13.549| | 1.549| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 80| | 80| | 02 |Ajutoare sociale | 80| | 80| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 80| | 80| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 60.276| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 24.700| |7010 |LOCUINŢE.851| | 43.000| | 60.600| | 47.732| | 06 |Case de cultură | 5. detaşări.000| | 60.500| | 2.780| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 47.700| | 01 |Rezerva de stat | 107.040| | 05 |Servicii recreative şi| | | | | |sportive | 87.310| | 87.700| | 107.980| 60| 2.800| | 1.206| -74.549| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 1.436| 67.700| | 107.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.000| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 60.436| 87.780| | 47.125| | 24.000| | 60.800| 30.276| | 19.780| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 100| | 100| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 100| | 100| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 100| | 100| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 47.770| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 142.000| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 60.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |religiei | | | | |6810 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 107.253| 439| 5.780| | 107. transferări | 400| | 400| | 30 |Alte cheltuieli | 1.206| -54.851| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 450| | 450| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 19. 57 .113 | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 299| 18| 317| | 30|Alte active fixe | 495| -25| 470| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 30| 10| 40| | 01 |Administraţie centrală| 2. | | | | | |recreerii şi | 16. | | | | | |detaşări.233| 499| 7. SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 142.800| | 06 |Deplasări.310| | 01 |Sport | 87.161| | 03 |Servicii culturale | 7.500| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 4.161| | 4.770| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 801| | 801| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | . 2 Pag.125| | 02 |Reparaţii curente | 1.310| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii.310| | 87.000| | 02 |Stocuri | 60.000| | 08 |Ajutoare la trecere în| | | | | |rezervă | 80| | 80| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 107.692| | 11 |Edituri | 1. | | | | | |transferări | 400| | 400| | 01|Deplasări interne.

tv.405| | 01 |Bunuri şi servicii | 890| | 890| | 01|Furnituri de birou | 110| | 110| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 10| | 10| | 03|Încălzit.564| | 01 |A.564| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 80. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 10| | 10| | 13 |Pregătire profesională| 20| | 20| | 30 |Alte cheltuieli | 45.405| | 46. canal şi | | | | | |salubritate | 121| | 121| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 55| | 55| | 06|Piese de schimb | 41| | 41| | 08|Poştă.138| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 95.160| | 45.564| . transferări | 40| | 40| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 100| | 100| | 11 |Cărţi. Transferuri interne| 95.436| 20. | | | | | |radio.000| -74.436| 5. | | | | | |telecomunicaţii. | | | | | |detaşări. | | | | | |transferări | 140| | 140| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.436| 20.000| -74. 2 Pag.138| | 45. detaşări.000| -74. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 166| | 166| | 04|Apă.114 | |în bani | 706| | 706| | 01|Salarii de bază | 40| | 40| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 560| | 560| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 106| | 106| | 03 |Contribuţii | 95| | 95| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 8| | 8| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 8| | 8| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 71| | 71| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 1| | 1| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 7| | 7| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 46. internet | 31| | 31| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 220| | 220| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 136| | 136| | 02 |Reparaţii curente | 129| | 129| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 56| | 56| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 56| | 56| | 06 |Deplasări.160| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 22| | 22| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 45.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Deplasări interne. 58 .

000| | 120.000| | 20.000| | | 10.000| | 150.000| 10.000| 120.000| | 120. | |radio.000| 140.000| 20. iluminat şi | |forţă motrică | 04|Apă.000| | 20.000| 20.834| | | | 936| 150.000| | -54.000| 140.000| | 20. tv.000| | 10.000| | 10.000| 20.000| | 20. Transferuri interne| 48|Finanţarea proiectelor| |de cercetare| |dezvoltare şi inovare | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 03|Mobilier.000| | 20. internet | 09|Materiale şi prestări | |de servicii cu | |caracter funcţional | 30|Alte bunuri şi | | 15. aparatură | |birotică şi alte | |active corporale | |Reducerea şi controlul| |poluării | |ACŢIUNI GENERALE | |ECONOMICE.000| 10.436| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.000| 20. | |telecomunicaţii.000| | | 120.000| 120.000| | | 643| 587| | 338| | 200| 195| | 5| | 83| 83| 55| | | 42| | 1| | | 10| | | 2| | 249| 76| 8| | 5| | 25| | 2| | 4| 7| | | 7| | | 9| | .000| | 86.000| 10.000| | 150.000| 20.000| | | 120.| |serviciilor şi | |dezvoltării comunale | |PROTECŢIA MEDIULUI | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Alte cheltuieli | 30|Alte cheltuieli cu | |bunuri şi servicii | |TITLUL VII ALTE | |TRANSFERURI | |A.000| 10.115 | | | | | | | | 04 | | 50 | | | |7410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | |8010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 71 01 01 20 30 55 01 70 71 01 01 10 01 02 03 20 01 18|Alte transferuri | |curente interne | |CHELTUIELI DE CAPITAL | |TITLUL XII ACTIVE | |NEFINANCIARE | |Active fixe | 01|Construcţii | |Servicii şi dezvoltare| |publică | |Alte servicii în | |domeniile locuinţelor. COMERCIALE | |ŞI DE MUNCĂ | |CHELTUIELI CURENTE | |TITLUL I CHELTUIELI DE| |PERSONAL | |Cheltuieli salariale | |în bani | 01|Salarii de bază | 30|Alte drepturi | |salariale în bani | |Cheltuieli salariale | |în natură | 02|Norme de hrană | |Contribuţii | 01|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |stat | 02|Contribuţii de | |asigurări de şomaj | 03|Contribuţii de | |asigurări sociale de | |sănătate | 06|Contribuţii pentru | |concedii şi | |indemnizaţii | |TITLUL II BUNURI ŞI | |SERVICII | |Bunuri şi servicii | 01|Furnituri de birou | 02|Materiale pentru | |curăţenie | 03|Încălzit.000| | | 10.000| 20. canal şi | |salubritate | 05|Carburanţi şi | |lubrifianţi | 06|Piese de schimb | 08|Poştă.000| | 20.000| | | | | | | 141.270| | | | 936| 150.000| 20.000| | | 643| 587| | 338| | 200| 195| | 5| | 83| 83| 55| | | 42| | 1| | | 10| | | 2| | 249| 76| 8| | 5| | 25| | 2| | 4| 7| | | 7| | | 9| | | | 20.

950| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 59.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 59. 2 Pag.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Pregătire profesională| 8| | 8| | 14 |Protecţia muncii | 5| | 5| | 30 |Alte cheltuieli | 143| | 143| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 3| | 3| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 140| | 140| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 56| | 56| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 56| | 56| | 01 |Active fixe | 56| | 56| | 02|Maşini.700| | 59.950| | 59. | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 69.950| | 59.500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| ANEXA 4 I Program actualizat II Influenţe III Program rectificat SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.700| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.700| | 03 |Agricultură | 44. sectoarelor şi Municipiului Bucureşti.200| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 44.950| | 59.950| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 59.000| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 10.950| |8310 |AGRICULTURĂ.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 10. | | | | | |SILVICULTURĂ.950| | 59.200| | 44.000| | 10.500| | 25.000| | 10.000| | 01 |A.700| | 59.700| | 59.700| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 59.950| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 59.000| | 10.200| | 04 |Silvicultură | 25. 59 . pe anul 2012 .700| | 59.950| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 59.700| | 01 |Active fixe | 59. Transferuri interne| 10.000| | 10.700| | 01|Construcţii | 59.116 | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 9| | 9| | 02 |Reparaţii curente | 10| | 10| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 7| | 7| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 7| | 7| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.950| | 59.700| | 69. oraşelor şi municipiilor. | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 59. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 55| | 55| | 30|Alte active fixe | 1| | 1| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 643| | 643| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 643| | 643| |8210 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ.200| | 44.

938 175.658 19.342 2.568 186.511 183.544 14.308 -1.569 14.042 1.660 0 199.781 259. b) e) preuniversitar indemnit.979 4.897 3.432 2.083 714 11.568 -206 5.409 292.028 -626 195.949 15 COVASNA I II III 103.828 106.480 120 1.065 21.772 .900 19.734 257.525 14.272 131.900 171.446 1.357 6.857 2.198 0 4.691 1.238 16 DÂMBOVIŢA I 213.402 174.657 714 112.842 1.635 241.768 0 0 100.575 0 9.859 118.232 -1.841 3.328 25.193 1.569 0 111.792 227.360 0 25.016 149.396 5.775 2.861 0 3.802 12.879 230.251 4.272 16.362 17.145 7.531 12 CĂLĂRAŞI I II III 131.286 8.760 2.603 13 CLUJ I II III 269.455 9.555 945.744 132.904 -509 4.323 945.864 10 BUZĂU I II III 196.863 142.100 11.399 12.208 235.744 11.849 120.471 -7.934 10.437 3.507 -1.619 -7.802 0 5.759 18.944 7.549 20.212 3.575 11.199 8.432 6 BISTRIŢANĂSĂUD I II III 145.309 24.208 8 BRAŞOV I II III 220.554 129.360 233.119 19.212 0 14.199 14.328 230.351 97.130 -2.776 280.457 3 ARGEŞ I II III 257.885 134.230 3.210 13.068 17.801 21.396 262.325 7.694 II 98.850.646 16.288 5 BIHOR I II III 275.115 2.274 16.294 11 CARAŞSEVERIN I II III 129.117 mii lei ________________________________________________________________________________ din care.880 94. predin Legea de stat zaţiile universitar educaţiei lunare de stat naţionale nr.632 7. de bază a prevăzute salariilor persoanelor unităţilor la art.139 4.411 37.905 266. 104 în unităţile cu handicap c de alin.797 5.432 2.143 12.332 1.842 19.295 4.114 4.848 2.742 29.493 -1.198 10.000 III 9.909 4 BACĂU I II III 285.360 26.984 208.383 -2.781 30.976.109 1.781 -2.374 20.547 9 BRĂILA I II III 130.156 752 186.583 0 4.660 111.208 30.720 13.085 130. pentru: ___________________________________________________ din care: hotărâri drepturile _____________ judecătoreşti asistenţilor N Judeţul TOTAL finanţarea cheltuieli pentru plata personali ai r.848.538 4.351 29.048 391 4.845 2 ARAD I II III 186.908 164.319 3.148 4.879 230.625 2.337 283.360 4.114 13.272 2.171 14.038 2.570 1.786 7 BOTOŞANI I II III 198.020 2.863 16.298 14.735 2.442 14 CONSTANŢA I II III 269.339 1.377 7.600 4.052 3.653 161.288 2.660 25.535 24.694 1 ALBA I II III 157.286 0 1.758 2.901 2. 2 de învăţământ grav sau r învăţământ lit.371 11.706 4.473 14.628 5.886 9.511 20.954 9.849 13.646 222.969 895 9.881 22.228 -114 3.303 21.934 199.748 4.088 23.395 14.836 20.074.210 0 4.439 11.904 139.482 231. 1/2011 ________________________________________________________________________________ TOTAL I 8.985 20.606 2.310 4.263 4.020 17.881 1.525 0 10.100 9.702 24.251 1.847 2.861 14.742 250.478 242.278 111.351 11.583 17.148 765.148 665.066 1.759 162.

456 118.377 555 14.208 17 DOLJ I II III 269.156 928 18.278 33.973 119.360 21.218 108.666 8.056 8.858 0 2.397 25.623 2.649 0 6.118 II III 436 214.399 10.156 9.154 176.314 218 1.429 17.368 5.873 223.750 17.708 784 91.712 6.508 5.283 3.313 31.394 236.806 103.869 5.429 4.774 1.406 225.749 14.065 436 22.174 25.984 7.593 815 18.667 21 HARGHITA I II III 165.912 2.568 3.362 4.438 0 10.509 17.510 156.833 1.336 2.282 13.070 2.423 3.084 0 148.586 0 12.849 19 GIURGIU I II III 105.169 15.827 -104 6.127 11.417 100.858 15.123 34 SIBIU I II III 176.368 1.212 251.581 928 156.119 4.873 17.408 29 NEAMŢ I II III 217.084 4.433 1.611 1.194 4.827 163.099 0 18.415 19.080 0 156.870 -5.160 0 17.360 167.392 .081 209.644 266.118 25.937 2.960 4.006 25.887 18 GALAŢI I II III 231.950 294.360 9.492 2.397 228.529 243.181 517 6.119 14.339 4.900 200.438 3.080 14.586 1.625 1.800 17.910 36 TELEORMAN I II 144.865 9.472 5.106 31 PRAHOVA I II III 307.429 11.880 784 9.978 22.468 4.423 14.252 26.981 12.055 123.923 2.867 24 IAŞI I II III 350.963 195.485 341.098 2.814 1.894 1.028 11.504 20 GORJ I II III 173.864 4.440 0 102.901 32 SATU MARE I II III 166.434 11.965 2.118 156.894 0 7.643 23.052 928 15.481 179.258 208.753 35 SUCEAVA I II III 328.298 29.426 16.156 2.026 -8.429 0 2.509 10.698 14.226 13.390 4.257 1.250 25.581 3.437 33 SĂLAJ I II III 117.826 155.641 101.714 2.888 186.004 0 186.969 196.429 0 4.157 268.749 0 5.469 2.099 1.664 3.980 28 MUREŞ I II III 247.727 25 ILFOV I II III 123.088 168.522 118.458 191.836 0 20.223 2.255 217 1.775 313.927 311.415 5.127 103.851 36.395 -113 5.035 5.894 16.458 22.160 4.691 -8.174 245.569 274.775 12.028 0 4.157 33.230 102.280 1.312 4.212 16.209 148.084 17.699 6.649 12.658 4.710 2.651 214 3.409 155.803 169.350 23 IALOMIŢA I II III 116.618 36.792 198.118 3.829 5.437 8.692 22.114 0 4.156 0 3.015 3.232 -114 9.080 18.861 167.112 22 HUNEDOARA I II III 193.892 15.510 18.829 11.181 22.884 6.406 2.336 90.468 1.385 798 0 798 11.790 6.928 2.430 27 MEHEDINŢI I II III 119.871 6.536 23.932 30 OLT I II III 191.634 2.455 222.807 5.278 0 6.395 16.310 3.898 -717 17.647 26 MARAMUREŞ I II III 215.015 8.803 14.851 322.900 21.975 5.800 171.755 13.950 34.299 454 14.943 17.242 10.080 0 6.050 22.440 10.672 3.796 3.035 365.081 23.723 21.580 0 10.441 2.221 125.466 285.616 17.532 11.644 7.775 0 103.528 3.348 109.641 13.526 5.492 8.

619 -9.236 282.052 13.768 -1.952 252.003 41.764 29.095.741 4. ________________________________________________________________________________ TOTAL I 2.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului. indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege. precum şi contribuţiile aferente acestora prevăzută în anexa nr.228 624.727 14.411**) -69.475 5.900 186.379 9.000 243.413 68.063 8.659 0 6.173 2.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere **) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională ***) se diminuează suma pentru salarii.313 814 97.303 1.000 31.837 II 112.976 57.109 III 804.906 1. sporuri.335 3.768***) 0 0 0 III 56.119 III 150.940 5. BIHOR I II III 60.995 5.408 2.258 2.029 3.986 III 2. ARGEŞ I II III 43.202 10.541 127 5. 17.580 18.135 12.188 -4.900 21.430 46.895 15.957 41 VRANCEA I II III 153.884 153.208. 293/2011 ANEXA 5 I Program actualizat II Influenţe III Program rectificat SUMELE defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 .804 0 4.569 17.162 62.034 6.619 40. Judeţul SUME crt.505 38 TULCEA I II III 96.007*) BUCUREŞTI II -69.759 17.728 37 TIMIŞ I II III 287.569 2.927 5.529 1.228 -69.652 20.499 144.804 14.976 28.091 2.115 4.861 .886 -127 5.183 7.252 159.560 119 53.898 43 SUME REZERVATE I 57. BACĂU I II III 65.681 693.580 12.175 4.028 128.349 0 7.127 84.428 19.823 1.480 212.569 145.092 0 0 ________________________________________________________________________________ *) din care: 55.776 63.669 127.349 53.877 3.739 -537 84.208 56.208 28.457 40 VÂLCEA I II III 171.145 1.242 2. BISTRIŢA-NĂSĂUD I II III 41.129 1. ALBA I II III 39.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.818 5.351 9.527 3.106 -537 9.417 6.mii lei ________________________________________________________________________________ Nr.872 15.668 18.679 42 MUNICIPIUL I 874.496 39 VASLUI I II III 203. ARAD I II III 60.727 130.239 2.159 -9.215 5.745 2. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.124 174.656 84.063 0 2.092 0 0 II 1.159 6.732 42.375 3.659 24.859 180.

543 20.768 24.014 26.652 1.530 2.303 23.065 2.935 12.137 64.575 2.421 19.941 42.345 25.740 59. DOLJ I II III 60. BRĂILA I II III 35.180 8.871 66.037 3. BUZĂU I II III 56.405 51.879 1.476 75. CĂLĂRAŞI I II III 44.078 45.165 14. GORJ I II III 31. CONSTANŢA I II III 50.548 73. CARAŞ-SEVERIN I II III 49.120 7.436 578 24. GALAŢI I II III 47.696 2.629 2. BOTOŞANI I II III 69.288 32. ILFOV I II III 23. CLUJ I II III 45.710 33.039 .229 13.002 62.891 38.642 1.589 2.356 47. HUNEDOARA I II III 43.001 10.873 2.214 2.600 50. IAŞI I II III 71.100 47.774 22.909 37. BRAŞOV I II III 40.916 36.916 3.455 1.869 3. MARAMUREŞ I II III 59.589 21. IALOMIŢA I II III 34.455 53. DÂMBOVIŢA I II III 63.632 3. COVASNA I II III 31.852 1.089 45.821 2.030 15.092 1. GIURGIU I II III 36. HARGHITA I II III 43.583 9.500 17.743 16.053 18.329 11.

572 5.267 40. se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei 354 . 4 din Ordonanţa Guvernului nr. Suma .art. 72/1999.678 3.235 48.827 43.870 1. 55/2000 şi a Legii nr.636 34.761 80.206 42.236 29.519 62. 1584/2002.532 37. 84/1992 privind regimul zonelor libere. aprobată prin Legea nr.996 42. VASLUI I II III 66.573 2.906 45. VÂLCEA I II III 46.827 0 8. VRANCEA I II III 47. TIMIŞ I II III 53.103 1.633 50.717 2.502 3.625 2. SATU MARE I II III 43.584 30. Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) I 32.073 1. MUNICIPIUL BUCUREŞTI I II III 8. OLT I II III 56.049 103.856 28.688 38.533 35.052 32. NEAMŢ I II III 76. TULCEA I II III 40. SIBIU I II III 29.846 35.954 41. MUREŞ I II III 59. aprobată prin Legea nr. 298/2003.931 58. cu modificările ulterioare. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate în temeiul Legii nr.614 58.262 1.783 41.Ordonanţei Guvernului nr.033 2.576 33.986 III 45.866 39. în baza prevederilor: .Hotărârii Guvernului nr.316 II 12.670 1.000 .964 31.589 70. se alocă bugetului local al municipiului Paşcani 1. TELEORMAN I II III 55.719 2.438 2.621 36.121 27. PRAHOVA I II III 55. SUCEAVA I II III 98.263 30. SĂLAJ I II III 34.907 58. 118/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr.302 ________________________________________________________________________________ *) Din care.334 2. MEHEDINŢI I II III 40. 4/2003.354 55.

municipiului Vatra Dornei suma de 2. Cordon. Jupiter.820 | |____|________________________________|______________| | 3 | ARGEŞ | 8. astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2. 4 alin.801 | |____|________________________________|______________| | 9 | BRĂILA | 5. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. | Judeţul | Suma alocată | |crt. contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava". Suma se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului .720 | |____|________________________________|______________| | 14 | CONSTANŢA | 24.920 | |____|________________________________|______________| | 8 | BRAŞOV | 8. Saturn şi Mangalia suma de 727 mii lei. 1/2011 pentru finanţarea de bază din învăţământul particular şi confesional acreditat. astfel: municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia suma de 1.art. pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2012 pe plajele cu destinaţie turistică. Venus. lit. pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente la împrumutul extern. pe anul 2012. 274/2006. municipiului Mangalia pentru staţiunile Olimp. oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma de 788 mii lei.168 | |____|________________________________|______________| | 15 | COVASNA | 1.337 | |____|________________________________|______________| | 4 | BACĂU | 11. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.| | | |____|________________________________|______________| | | TOTAL | 500. 101 din Legea educaţiei naţionale nr. XII alin.766 | .650 | |____|________________________________|______________| | 13 | CLUJ | 5. În situaţia în care finanţarea cheltuielilor respective s-a efectuat din sume alocate din bugetul propriu al judeţului Constanţa.877 mii lei şi oraşului Siret suma de 619 mii lei .860 | |____|________________________________|______________| | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4.437 | |____|________________________________|______________| | 12 | CĂLĂRAŞI | 5.933 mii lei. oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485 mii lei. cu modificările şi completările ulterioare.879 | |____|________________________________|______________| | 5 | BIHOR | 10.986 4. comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303 mii lei. aferentă ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu . inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere. (2). 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare. Neptun.000 | |____|________________________________|______________| | 1 | ALBA | 1. aprobată prin Legea nr.000 ANEXA 6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 962 30.546 | |____|________________________________|______________| | 2 | ARAD | 8. Cap Aurora. pentru achitarea unor obligaţii de plată faţă de operatorii economici mii lei ____________________________________________________ |Nr.394 mii lei.545 | |____|________________________________|______________| | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 14.557 mii lei.000 8. 240/2009.122 restantă pentru anul 2005.art. (1). oraşului Gura Humorului suma de 2. unităţile administrativ-teritoriale beneficiare vor utiliza sumele repartizate şi pentru regularizarea plăţilor efectuate din acest buget.art.414 | |____|________________________________|______________| | 10 | BUZĂU | 27.267 | |____|________________________________|______________| | 7 | BOTOŞANI | 3. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche de 303 mii lei.

099 | |____|________________________________|______________| | 17 | DOLJ | 5.834| .Paragraf IV .482 | |____|________________________________|______________| | 28 | MUREŞ | 10.426| -69.193 | |____|________________________________|______________| | 34 | SIBIU | 2.223 | |____|________________________________|______________| | 19 | GIURGIU | 6.693| 15.429 | |____|________________________________|______________| | 41 | VRANCEA | 9.Subcapitol III .Capitol II .136 | |____|________________________________|______________| | 25 | ILFOV | 90.548 | |____|________________________________|______________| | 38 | TULCEA | 10.123 |____|________________________________|______________| | 16 | DÂMBOVIŢA | 7.TOTAL | 18. 1 .407 | |____|________________________________|______________| | 32 | SATU MARE | 2.535 | |____|________________________________|______________| | 40 | VÂLCEA | 27.Alineat Anexa nr.049 | |____|________________________________|______________| | 39 | VASLUI | 3.268| 18.525| 2.621.252 | |____|________________________________|______________| | 23 | IALOMIŢA | 3.644 | |____|________________________________|______________| | 33 | SĂLAJ | 4.793| |0002 05 |I.Grupă/Titlu V .492.490.Articol VI .838 | |____|________________________________|______________| | 31 | PRAHOVA | 5.816 | |____|________________________________|______________| | 21 | HARGHITA | 3.691.823 | |____|________________________________|______________| | 37 | TIMIŞ | 25.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |0001 05 |VENITURI .733| |1205 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |GENERALE PE BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 715.735 | |____|________________________________|______________| | 27 | MEHEDINŢI | 19.349 | |____|________________________________|______________| | 20 | GORJ | 16.597 | |____|________________________________|______________| | 30 | OLT | 15.109 | |____|________________________________|______________| | 29 | NEAMŢ | 12.322 | |____|________________________________|______________| | 18 | GALAŢI | 2.834| | 715.388 | |____|________________________________|______________| | 26 | MARAMUREŞ | 7.843 | |____|________________________________|______________| | 36 | TELEORMAN | 19.666 | |____|________________________________|______________| ANEXA 07/01 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BUGETUL fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: I . 07/01 Pag.981 | |____|________________________________|______________| | 24 | IAŞI | 6.912 | |____|________________________________|______________| | 22 | HUNEDOARA | 22. VENITURI CURENTE | 15.494 | |____|________________________________|______________| | 35 | SUCEAVA | 15.

000| |Contribuţii de | | |asigurări sociale de | | |sănătate restituite | | |Contribuţii | | |facultative ale | | |asiguraţilor | 2.930.719| 30.171.546| |C.809.546| 14.844| | | 31.834| | | -84. care angajează| | |personal salariat | 5.744| 5.000| | | | | -668.060.033.944.100| | | .124 | | | | | | | | | |2000 | |2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2900 |3000 09 05 03 01 02 04 05 03 01 02 03 04 05 05 09 50 05 05 |Venituri din | | |contribuţia datorată | | |pentru medicamente | | |finanţate din Fondul | | |Naţional unic de | | |asigurări sociale de | | |sănătate şi din | | |bugetul Ministerului | | |Sănătăţii | 715.392| 7.937| 7.167| | | | | | | | | -60| 1.412| 14.218| | | | | | | 60| 4.990| |Contribuţii de | | |asigurări sociale de | | |sănătate de la | | |persoane care | | |realizează venituri de| | |natura profesională cu| | |caracter ocazional | 90| |Alte contribuţii | | |pentru asigurări | | |sociale datorate de | | |asiguraţi | 86.134. VENITURI NEFISCALE | 15. VENITURI DIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 715.823| |Contribuţii pentru | | |concedii şi | | |indemnizaţii datorate | | |de asiguraţi | 4.400.945.668| |Contribuţii de | | |asigurări sociale de | | |sănătate datorate de | | |angajatori | 7.825| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.543| |Contribuţii de | | |asigurări sociale de | | |sănătate datorate de | | |asiguraţi | 7.841.944.034.804| 6.075.381| |C1.000| -668.960. CONTRIBUŢII DE | | |ASIGURĂRI | 14.060.799| | | -115.888| |Contribuţii de | | |asigurări sociale de | | |sănătate datorate de | | |persoane care | | |realizează venituri | | |din activităţi | | |independente şi alte | | |activităţi şi | | |persoanele care nu | | |realizează venituri | 233.211| |CONTRIBUŢIILE | | |ANGAJATORILOR | 7.668| |Contribuţii de la | | |persoane juridice sau | | |fizice.309| | | | | | | 903.935| | | | | | | 31.206| |Contribuţia datorată | | |de pensionari | 1.167| |Contribuţii pentru | | |concedii şi | | |indemnizaţii de la | | |persoane juridice sau | | |fizice | 1.990| | | | | | | | | | | | | | 90| | | | | | | | 86.266| | | -266.000| | | | | | 2.864| | | | | | | -115.834| |B.000| 1.804| 6.962| | | | | | | | | | 10.875.829.891| | | | | | | | | | 70.635| |Contribuţii pentru | | |asigurări sociale de | | |sănătate datorate de | | |persoanele aflate în | | |şomaj | 70.844| |CONTRIBUŢIILE | | |ASIGURAŢILOR | 7.022| |Contribuţii pentru | | |concedii şi | | |indemnizaţii datorate | | |de persoanele aflate | | |în şomaj | 10.864| | | | | | | -115.392| 7.917| |Contribuţia datorată | | |de persoanele | | |asigurate care au | | |calitatea de angajat | 6.899.395| 295.

125
|
|PROPRIETATE
|
100|
|
100|
|3105
|VENITURI DIN DOBÂNZI |
100|
|
100|
|
03
|Alte venituri din
|
|
|
|
|
|dobânzi
|
100|
|
100|
|3600 05
|C2. VÂNZĂRI DE BUNURI |
|
|
|
|
|ŞI SERVICII
|
15.281|
14.719|
30.000|
|3605
|DIVERSE VENITURI
|
9.000|
15.611|
24.611|
|
50
|Alte venituri
|
9.000|
15.611|
24.611|
|3705
|TRANSFERURI VOLUNTARE,|
|
|
|
|
|ALTELE DECÂT
|
|
|
|
|
|SUBVENŢIILE
|
6.281|
-892|
5.389|
|
01
|Donaţii şi
|
|
|
|
|
|sponsorizări
|
6.281|
-892|
5.389|
|4100 05
|IV SUBVENŢII
| 2.690.591|
71.961| 2.762.552|
|4200 05
|SUBVENŢII DE LA ALTE |
|
|
|
|
|NIVELE ALE
|
|
|
|
|
|ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 2.690.591|
71.961| 2.762.552|
|4205
|SUBVENŢII DE LA
|
|
|
|
|
|BUGETUL DE STAT
| 1.762.192|
72.847| 1.835.039|
|
23
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru persoane care |
|
|
|
|
|execută o pedeapsă
|
|
|
|
|
|privativă de libertate|
|
|
|
|
|sau arest preventiv
|
1.525|
|
1.525|
|
26
|Subvenţii primite de |
|
|
|
|
|bugetul fondului
|
|
|
|
|
|naţional
|
|
|
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 07/01 Pag. 2 - mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
|unic de asigurări
|
|
|
|
|
|sociale de sănătate
|
|
|
|
|
|pentru echilibrare
|
721.953| -256.987|
464.966|
|
27
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru persoanele
|
|
|
|
|
|aflate în concediu
|
|
|
|
|
|pentru creşterea
|
|
|
|
|
|copilului
|
89.175|
17.866|
107.041|
|
30
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru pensionari
|
920.000|
|
920.000|
|
47
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru persoanele
|
|
|
|
|
|beneficiare de
|
|
|
|
|
|ajutor social
|
26.255|
|
26.255|
|
48
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru cetăţenii
|
|
|
|
|
|străini aflaţi în
|
|
|
|
|
|centrele de cazare
|
60|
125|
185|
|
49
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru personalul
|
|
|
|
|
|monahal al cultelor
|
|
|
|
|
|recunoscute
|
3.000|
-89|
2.911|
|
50
|Contribuţii de
|
|
|
|
|
|asigurări de sănătate |
|
|
|
|
|pentru persoanele care|
|
|
|
|
|se află în executarea |
|
|
|
|
|măsurilor prevăzute la|
|
|
|
|
|art. 105, 113, 114 din|
|
|
|
|
|Codul penal, precum şi|
|
|
|
|
|pentru persoanele care|
|
|
|
|
|se află în perioada de|
|
|
|
|
|amânare sau
|
|
|
|
|
|întrerupere a
|
|
|
|
|
|executării pedepsei
|
|
|
|
|
|privative de libertate|
224|
-22|
202|
|
53
|Sume alocate din
|
|
|
|
|
|bugetul de stat,
|
|
|
|
|
|altele decât cele de |
|
|
|

126
|
|
|
|4305
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4505
|
|
|
|
|
|
|
|5005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

02

03

06

12
13

01
02

|echilibrare, prin
|
|bugetul Ministerului |
|Sănătăţii
|
|SUBVENŢII DE LA ALTE |
|ADMINISTRAŢII
|
|Contribuţii de
|
|asigurări de sănătate |
|pentru persoane care |
|execută o pedeapsă
|
|privativă de libertate|
|sau arest preventive |
|Contribuţii de
|
|asigurări de sănătate |
|pentru persoanele
|
|aflate în concediu
|
|pentru creşterea
|
|copilului
|
|Contribuţii de
|
|asigurări de sănătate |
|pentru persoane care |
|se află în concediu
|
|medical din cauză de |
|accidente de muncă şi |
|boli profesionale
|
|Sume alocate din
|
|veniturile proprii ale|
|Ministerului Sănătăţii|
|Contribuţii din sumele|
|alocate sistemului de |
|asigurări pentru
|
|accidente de muncă şi |
|boli profesionale,
|
|pentru concedii şi
|
|indemnizaţii datorate |
|persoanelor aflate în |
|incapacitate temporară|
|de muncă din cauza
|
|accident de muncă sau |
|boală profesională
|
|SUME PRIMITE DE LA
|
|UE/ALŢI DONATORI ÎN
|
|CONTUL PLĂŢILOR
|
|EFECTUATE ŞI
|
|PREFINANŢĂRI
|
|Fondul European de
|
|Dezvoltare Regională |
|Fondul Social European|
|CHELTUIELI - TOTAL
|
01
|CHELTUIELI CURENTE
|
10
|TITLUL I CHELTUIELI
|
|DE PERSONAL
|
01
|Cheltuieli salariale |
|în bani
|
01|Salarii de bază
|
12|Indemnizaţii plătite |
|unor persoane din
|
|afara unităţii
|
13|Indemnizaţii de
|
|delegare
|
30|Alte drepturi
|
|salariale în bani
|
03
|Contribuţii
|
01|Contribuţii de
|
|asigurări sociale de |
|stat
|
02|Contribuţii de
|
|asigurări de şomaj
|
03|Contribuţii de
|
|asigurări sociale de |
|sănătate
|
04|Contribuţii de
|
|asigurări pentru
|
|accidente de muncă şi |
|boli profesionale
|
06|Contribuţii pentru
|
|concedii şi
|
|indemnizaţii
|
20
|TITLUL II BUNURI ŞI
|
|SERVICII
|
01
|Bunuri şi servicii
|
01|Furnituri de birou
|

|
|
|
|
928.399|
|
|
|
|
|
26.600|
|
|
|
|
|
263|
|
|
|
|
|
|
698|
|
|
900.730|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108|
|
|
|
|
108.508|
|
80.634|
27.874|
18.490.525|
18.359.539|
|
132.097|
|
103.468|
99.050|
|
|
500|
|
121|
|
3.797|
28.629|
|
|
21.521|
|
517|
|
|
5.380|
|
|
|
175|
|
|
1.036|
|
16.994.814|
16.984.361|
2.134|

|
|
311.954|
|
-886|
|
|
|
|
|
-860|
|
|
|
|
|
-26|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.268|
2.268|
|
2.268|
|
1.772|
1.772|
|
|
|
|
|
|
|
496|
|
|
374|
|
9|
|
|
92|
|
|
|
3|
|
|
18|
|
|
|
|

|
|
311.954|
|
927.513|
|
|
|
|
|
25.740|
|
|
|
|
|
237|
|
|
|
|
|
|
698|
|
|
900.730|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108|
|
|
|
|
108.508|
|
80.634|
27.874|
18.492.793|
18.361.807|
|
134.365|
|
105.240|
100.822|
|
|
500|
|
121|
|
3.797|
29.125|
|
|
21.895|
|
526|
|
|
5.472|
|
|
|
178|
|
|
1.054|
|
16.994.814|
16.984.361|
2.134|

127
|
02|Materiale pentru
|
|
|
|
|
|curăţenie
|
189|
|
189|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
Anexa nr. 07/01 Pag. 3 - mii lei ______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program
| Influenţe| Program
|
|
| |
| | | |
| actualizat|
| rectificat|
|
| |
| | | |
| 2012
|
| 2012
|
|____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
|____________________|______________________|___________|__________|___________|
|
03|Încălzit, iluminat şi |
|
|
|
|
|forţă motrică
|
5.708|
|
5.708|
|
04|Apă, canal şi
|
|
|
|
|
|salubritate
|
533|
|
533|
|
05|Carburanţi şi
|
|
|
|
|
|lubrifianţi
|
1.059|
|
1.059|
|
06|Piese de schimb
|
284|
|
284|
|
08|Poştă,
|
|
|
|
|
|telecomunicaţii,
|
|
|
|
|
|radio, tv, internet
|
4.155|
|
4.155|
|
09|Materiale şi prestări |
|
|
|
|
|de servicii cu
|
|
|
|
|
|caracter funcţional
| 16.922.299|
| 16.922.299|
|
30|Alte bunuri şi
|
|
|
|
|
|servicii pentru
|
|
|
|
|
|întreţinere şi
|
|
|
|
|
|funcţionare
|
48.000|
|
48.000|
|
02
|Reparaţii curente
|
631|
|
631|
|
05
|Bunuri de natura
|
|
|
|
|
|obiectelor de inventar|
279|
|
279|
|
30|Alte obiecte de
|
|
|
|
|
|inventar
|
279|
|
279|
|
06
|Deplasări, detaşări, |
|
|
|
|
|transferări
|
1.286|
|
1.286|
|
01|Deplasări interne,
|
|
|
|
|
|detaşări, transferări |
947|
|
947|
|
02|Deplasări în
|
|
|
|
|
|străinătate
|
339|
|
339|
|
11
|Cărţi, publicaţii şi |
|
|
|
|
|materiale documentare |
156|
|
156|
|
12
|Consultanţă şi
|
|
|
|
|
|expertiză
|
9|
|
9|
|
13
|Pregătire profesională|
310|
|
310|
|
14
|Protecţia muncii
|
78|
|
78|
|
30
|Alte cheltuieli
|
7.704|
|
7.704|
|
04|Chirii
|
4.844|
|
4.844|
|
30|Alte cheltuieli cu
|
|
|
|
|
|bunuri şi servicii
|
2.860|
|
2.860|
|
30
|TITLUL III DOBÂNZI
|
20.000|
|
20.000|
|
03
|Alte dobânzi
|
20.000|
|
20.000|
|
02|Dobânda datorată
|
|
|
|
|
|trezoreriei statului |
20.000|
|
20.000|
|
56
|TITLUL VIII PROIECTE |
|
|
|
|
|CU FINANŢARE DIN
|
|
|
|
|
|FONDURI EXTERNE
|
|
|
|
|
|NERAMBURSABILE
|
|
|
|
|
|(FEN) POSTADERARE
|
163.556|
|
163.556|
|
01
|Programe din Fondul
|
|
|
|
|
|European de Dezvoltare|
|
|
|
|
|Regionala (FEDR)
|
122.260|
|
122.260|
|
02
|Programe din Fondul
|
|
|
|
|
|Social European (FSE) |
41.296|
|
41.296|
|
57
|TITLUL IX ASISTENŢĂ
|
|
|
|
|
|SOCIALĂ
| 1.049.072|
| 1.049.072|
|
02
|Ajutoare sociale
| 1.049.072|
| 1.049.072|
|
01|Ajutoare sociale în
|
|
|
|
|
|numerar
| 1.049.072|
| 1.049.072|
|
70
|CHELTUIELI DE CAPITAL |
130.986|
|
130.986|
|
71
|TITLUL XII ACTIVE
|
|
|
|
|
|NEFINANCIARE
|
130.986|
|
130.986|
|
01
|Active fixe
|
130.986|
|
130.986|
|
02|Maşini, echipamente şi|
|
|
|
|
|mijloace de transport |
72.075|
|
72.075|
|
03|Mobilier, aparatură
|
|
|
|
|
|birotică şi alte
|
|
|
|
|
|active corporale
|
16|
|
16|
|
30|Alte active fixe
|
58.895|
|
58.895|
|6600 05
|Partea a III-a
|
|
|
|
|
|CHELTUIELI
|
|
|
|

814| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 20. iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.310.299| | 16.994.134| | 2.984.814| | 16.629| 496| 29.059| | 1.708| | 5.814| | 16.072| | 1.365| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 103.000| | 48.361| | 16. canal şi | | | | | |salubritate | 533| | 533| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.443.984.054| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.268| 17.490.049.000| | 20.822| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 500| | 500| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 121| | 121| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 3.312.472| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 175| 3| 178| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 1.097| 2.128 | |SOCIAL-CULTURALE | 18.492.986| |6605 |SĂNĂTATE | 17.268| 134.441.994.380| 92| 5.268| 17.361| | 01|Furnituri de birou | 2. | | | | | |telecomunicaţii.708| | 04|Apă.365| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.359.240| | 01|Salarii de bază | 99.814| | 01 |Bunuri şi servicii | 16.986| | 130.556| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 1.468| 1.797| | 3.155| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 16.994.097| 2.155| | 4.986| | 130.268| 18.922.299| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 48.793| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18. | | | | | |radio.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 21.922.735| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 132.525| 2.797| | 03 |Contribuţii | 28.049.361.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | | | | | |(FEN) POSTADERARE | 163.994.000| | 02 |Reparaţii curente | 631| | 631| .467| 2.268| 18. 07/01 Pag.268| 134.556| | 163.072| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 130.986| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 130. internet | 4.539| 2.050| 1.453| 2. tv.521| 374| 21.895| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 517| 9| 526| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 5.721| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 17.134| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 189| | 189| | 03|Încălzit.772| 100.125| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.036| 18| 1.059| | 06|Piese de schimb | 284| | 284| | 08|Poştă.807| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 132. 4 .772| 105.

714.986| | 130.705| | 02 |Asistenţă medicală | | | | | |pentru specialităţi | | | | | |clinice | 330.798| | 04 |Servicii medicale de | | | | | |hemodializă şi dializă| | | | | |peritoneală | 681. | | | | | |detaşări.704| | 04|Chirii | 4.703| 2.028.848| | 2.532| | 3. 5 .877.556| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regionala (FEDR) | 122.877.933. publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 156| | 156| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 9| | 9| | 13 |Pregătire profesională| 310| | 310| | 14 |Protecţia muncii | 78| | 78| | 30 |Alte cheltuieli | 7.895| | 58.028.705| | 1.260| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 41. | | | | | |transferări | 1.860| | 2.848| | 01 |Asistenţă medicală | | | | | |primară | 1.286| | 1.000| | 03 |Alte dobânzi | 20.971| | 03 |Produse farmaceutice.000| | 20.986| | 130. | | | | | |materiale sanitare | | | | | |specifice şi | | | | | |dispozitive medicale | 6.714.423| | 1.129 | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 279| | 279| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 279| | 279| | 06 |Deplasări.986| | 02|Maşini.986| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 130.260| | 122.660| | 110.929| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 174.556| | 163.929| | 356.844| | 4.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | | | | | |(FEN) POSTADERARE | 163.532| | 02 |Medicamente pentru | | | | | |boli cronice cu risc | | | | | |crescut utilizate în | | | | | |programele naţionale | | | | | |cu scop curativ | 1.296| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 130. echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 72.194| | 05 |Dispozitive şi | | | | | |echipamente medicale | 110.mii lei ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| .933.225.986| | 130.296| | 41. transferări | 947| | 947| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 339| | 339| | 11 |Cărţi.000| | 330.075| | 03|Mobilier. detaşări.607| | 6.798| | 111.704| | 7. aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 16| | 16| | 30|Alte active fixe | 58.860| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 20.225. 07/01 Pag.000| | 20.895| | 01 |Administraţia centrală| 356.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr.607| | 01 |Medicamente cu şi fără| | | | | |contribuţie personală | 3.075| | 72.194| | 681.844| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 2.986| | 01 |Active fixe | 130.660| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 2.268| 176.000| | 20.000| | 02|Dobânda datorată | | | | | |trezoreriei statului | 20.286| | 01|Deplasări interne.423| | 03 |Materiale sanitare | | | | | |specifice utilizate | | | | | |în programele | | | | | |naţionale cu scop | | | | | |curativ | 111.

ANEXA 07/02 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 ______________________________________________________________________________ | | Număr de posturi| Număr de posturi| Influenţe | Număr de | | | aprobat în | actualizat | rectificare| posturi | | | finanţare prin | | (+/-) | rectificat| | | buget | | | | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| | TOTAL | 3.000| | 72.229 | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| ANEXA 07/03 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I.096| | 47.049.954 mii lei.049.463| | 652.072| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 652.072| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.229 | | 3.400| | 05 |Servicii de urgenţă | | | | | |prespitaliceşti şi | | | | | |transport sanitar | 652.432.360. 10/01 la Legea bugetului de stat pe anul 2012.902| | 05 |Asistenţă medicală în | | | | | |centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 72.999 mii lei şi alte subvenţii decât cele de echilibrare în sumă de 311. Credite de angajament II.564| | 7.463| | 652.049.049.400| | 72.840| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 7.072| | 1.866| | 33.432.26 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" suma de 721.072| | 1.229 | | din care: | | | | | | | | | | | | 6605 SĂNĂTATE | 3. nr.049.902| | 341.130 | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03 |Asistenţă medicală | | | | | |stomatologică | 58.229 | 3.841| | 04 |Asistenţă medicală | | | | | |pentru specialităţi | | | | | |paraclinice | 341.072| | 1.229 | | 3.072| | 02 |Ajutoare sociale | 1. 1 din 3 .049.463| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 396.564| | 04 |Unităţi de | | | | | |recuperare-reabilitare| | | | | |a sănătăţii | 72.564| | 01 |Spitale generale | 7.564| | 7. Credit bugetar Anexa nr.049. 07/03 Pag.360.049.463| | 01 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli | 652.609| |____________________|______________________|___________|__________|___________| NOTA: În anexa nr.072| | 1.953 mii lei cuprindea subvenţii pentru echilibrare în sumă de 409.096| |6805 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 1. 293/2011.049.072| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 1. la partea de venituri.866| | 11 |Prestaţii medicale | | | | | |acordate în baza | | | | | |documentelor | | | | | |internaţionale | 47.000| | 07 |Îngrijiri medicale la | | | | | |domiciliu | 33.05.609| | 396.840| | 652. subcapitolul 42.229 | 3.049.841| | 58.072| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 1.072| | 1.

848 0 0 0 0 0 0 996 18.Anii următori . Credite bugetare 32. Credite de angajament 220.820 0 0 0 0 0 0 17 48. Credite de angajament 4. Credite de angajament 32.308 II.723 93.549 II.582 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1702 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ I. Credite de angajament 48.560 122. Credite de angajament 288.260 91..400 II.541 0 0 0 0 0 3 70.243 0 0 0 0 0 4. Credite bugetare 48. precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A . Credite bugetare 288.284 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I.308 0 0 1. Credite bugetare 220.541 0 0 0 0 0 4.402 0 0 6. Credit bugetar .040 13.402 II. Credite de angajament II. Credite bugetare 4.556 118.549 0 0 729 47. Credite bugetare 2.582 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate I. Credite de angajament 164. Credite de angajament 2.540 157 0 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2828 Cooperation for continous users improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries I.697 II.532 0 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2827 Sănătate fără frontiere I.848 II.697 0 0 4. Credite bugetare 164.601 122.568 0 0 0 0 0 694 18.848 0 0 0 2.556 120.604 II. Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit.037 13.260 93.848 0 0 0 0 0 0 0 2.435 91.540 157 0 0 0 0 0 0 4.332 71.873 0 0 0 66055601 6605560101 Finanţarea naţională I.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 5000 TOTAL GENERAL I.E.131 SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.601 163.560 163.400 0 0 6.604 66055601 ________________________________________________________________________________ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I.

353 2. Credite bugetare 7. Credite bugetare 67.703 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. orientate către asigurat şi angajatori I.928 II.918 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) .998 II.878 3.571 0 0 0 0 0 0 5.255 0 0 0 4.836 0 0 0 2. Credite de angajament 4. Credite de angajament 7.918 0 0 0 0 0 0 5. Credite bugetare 4. Credite de angajament 67.796 II. Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit. Credite bugetare 8.702 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1703 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea I.296 26.095 II.Anii următori . Credite bugetare 9. Credite de angajament 41.902 1. Credite bugetare 41.902 1.796 0 0 0 5.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I.862 80. 07/03 Pag.255 II. Credite de angajament 146.702 0 0 0 0 0 0 41.636 61.836 II.206 80.928 0 0 0 5.587 18. Credite bugetare 146.878 3.934 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1705 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu.095 0 0 5. precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A .E. 2 din 3 SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.357 3.255 0 0 0 0 0 3.718 0 0 0 0 0 4 23.902 0 0 0 0 0 0 4.703 II.296 26.634 60.357 3.353 2.586 17.. Credite de angajament 8. pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare I.902 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1706 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate.597 0 0 0 0 0 399 23.571 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1704 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii I.934 0 0 0 0 0 0 2. Credite de angajament 9.112 0 0 0 66055601 6605560103 Cheltuieli neeligibile I.132 Anexa nr.998 0 0 0 41.

Credite bugetare 45. Credite de angajament 19. Credite bugetare 17. precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A .469 0 0 0 ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/04 Anexa nr.822 7.922 0 0 0 27.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 1707 serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale.919 3.984 6.874 18.104 66055602 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I.919 3.984 6.496 0 0 0 0 0 0 4.703 II.503 5.703 0 0 0 11. Credite bugetare 8.972 0 0 0 8.048 0 0 0 66055602 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 13. 1 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I.480 II.922 II.104 II.881 0 0 0 0 0 0 11. 07/03 Pag.503 5. Credit bugetar Anexa nr.048 0 0 0 0 0 0 27. farmaceutice şi dispozitive medicale I. Credite bugetare 13. Credite de angajament . Credite de angajament 45.822 7.133 Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii ________________________________________________________________________________ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I. 3 din 3 SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.881 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1708 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local I. Credite de angajament 8. Credite bugetare 19.469 0 0 0 II.Anii următori . Credite de angajament 17. Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit.185 0 0 0 66055602 6605560201 Finanţarea naţională I.185 0 0 0 0 0 0 4..496 0 0 0 0 0 0 10.E.972 0 0 0 8. 07/04 Pag. Credite de angajament II.874 18.480 0 0 0 10.

Credite 164.308 0 0 1.541 0 0 0 0 0 3 70. 07/04 Pag. Credite de angajament II.308 0 0 3 70.308 0 0 1.308 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 164. Credite de 24.E. Credite de 164.332 71.826 17.553 61.582 0 0 0 5005 CHELTUIELI .308 0 0 3 70. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .723 93.308 angajament II..568 0 0 0 0 1 10.481 13.723 93. Credite de 31.718 0 0 0 angajament II.355 0 bugetare 0 0 0 0 0 0 0 198 10.020 60.332 71.151 0 0 876 angajament II. Credite 108.332 71.541 0 0 0 164. Credite 24.435 91.435 91.582 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I.582 0 0 0 0 0 1.582 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I.802 0 0 1 13.873 0 0 0 47. 2 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I.332 71.435 91.541 0 angajament II.308 0 0 1.723 93.255 0 0 0 46.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I.308 bugetare 0 0 1. Credite bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.134 II.308 angajament II. Credite 164.112 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. Credite 164.723 93.589 13.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.802 0 0 258 13.TOTAL I. Credite de 108.308 0 0 3 70. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI .582 0 0 0 164.541 0 0 angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite de 164.151 0 0 1 bugetare 6605560103 Cheltuieli neeligibile I.541 0 0 0 0 0 3 70. Credite de 164.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur. Credite 31. Credite de angajament II.689 18.723 93.435 91. Credite 164.332 71.355 0 angajament II.435 91.597 0 0 0 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I.

Credite de 9. Credite 48.549 bugetare 0 0 729 47.549 0 0 729 47. Credite de 48. Credite de angajament II.104 0 bugetare 0 0 0 0 0 0 0 108 6. Credite 9.820 0 0 0 0 0 0 17 48.901 0 0 141 9.820 0 0 angajament II.549 0 0 17 48.549 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.901 0 0 3 9.898 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.532 0 0 0 0 48.544 0 0 480 angajament II. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite de angajament II.549 0 0 729 47. Credite de 7.532 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de 48.533 0 0 0 0 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I.549 angajament II. Credite de 48.760 0 0 0 0 angajament II. 07/04 Pag.549 0 0 17 48.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1702 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I..TOTAL I. Credite 48.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.820 0 0 0 0 48.mii lei ______________________________________________________________________________ .544 0 0 11 bugetare 6605560103 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 31. 3 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I.E.820 0 0 0 angajament II.549 0 0 729 47.101 0 0 0 0 31.549 angajament II.532 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite 7.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 0 0 729 47.104 0 angajament II. Credite 48. Credite de 48.532 0 0 0 0 5005 CHELTUIELI .mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.135 finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E. Credite 48.820 0 0 0 0 0 0 17 48. Credite 31.996 0 0 0 0 0 3 7. Credite bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.064 0 0 0 0 31. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .

984 0 0 3. Credite 4.984 0 0 3. Credite bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 3.697 0 0 4.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.697 angajament II.540 157 0 0 angajament II.E.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 2828 Cooperation for continous users improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both ..540 157 0 0 0 0 4. Credite 4.540 157 0 0 0 0 0 0 4. Credite de angajament II.540 157 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .850 134 0 0 0 0 angajament II.697 0 0 4. 07/04 Pag.697 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.136 |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.540 157 0 0 0 0 0 0 4. Credite 4. Credite 3. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite de 4. Credite de 4.540 157 0 0 0 0 0 0 4.697 0 0 4.850 134 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 4 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I. Credite de 713 0 angajament II.540 157 0 0 0 0 4.697 0 0 4.697 angajament II. Credite de angajament II.540 157 0 0 0 angajament II.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 2827 Sănătate fără frontiere Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite 4.697 bugetare 0 0 4.540 157 0 0 0 0 5005 CHELTUIELI .mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.697 0 0 4.540 157 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite 713 0 bugetare 0 0 0 0 0 0 0 690 23 0 0 0 0 0 690 23 0 0 0 0 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 4. Credite de 4.697 0 0 4.TOTAL I.

5 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de 2. Credite de 8.848 0 0 0 0 0 0 0 2.848 0 0 0 0 0 0 0 2. Credite de angajament II. Credite de angajament II.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur. Credite de 432 0 angajament II.357 3.E. Credite bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.357 3. Credite de 2.848 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I.848 0 0 0 0 0 0 0 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 angajament II.848 0 0 0 0 2..848 0 0 0 2. Credite 2.848 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I.848 0 0 0 2.848 0 0 0 2.928 angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite de 2.848 0 0 0 0 5005 CHELTUIELI . Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare . 07/04 Pag.571 0 0 0 0 0 0 5.848 0 0 0 0 2.848 0 0 angajament II.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă. Credite 8. Credite 2.928 bugetare 0 0 0 5.848 angajament II.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1703 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 2.848 0 0 0 2.571 0 0 0 .416 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.848 bugetare 0 0 0 2. Credite 432 0 bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite 2.TOTAL I.416 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.416 0 0 0 2.848 angajament II.416 0 0 0 2. Credite 2.137 integrated information systems based on best practices from both countries Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I.848 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 2.848 0 0 0 2.

Credite de 6.571 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I.448 0 0 0 3.902 1.928 0 0 0 5.571 0 0 0 8.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.928 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.836 bugetare 5005 CHELTUIELI .TOTAL I.934 0 0 0 0 0 0 2. Credite bugetare 0 0 0 5.571 0 0 angajament II. Credite 8. Credite 1. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .080 0 angajament II.120 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I.357 3. 07/04 Pag.728 0 0 0 1.120 0 0 0 angajament II.836 angajament II.928 0 0 0 5.928 0 0 0 5. 6 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I.357 3.902 1. Credite de 8. Credite de 4.357 3.037 691 0 0 0 angajament II.928 0 0 0 5.728 0 0 0 1.934 0 0 0 .571 0 0 0 8.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă. Credite de angajament II.037 691 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.672 2.357 angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.928 0 0 0 5. Credite 8. Credite de angajament II.138 5005 CHELTUIELI .. Credite de 8.571 0 0 0 0 0 648 432 0 0 0 0 0 648 432 0 0 0 3. Credite 6.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1704 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I.E.571 0 0 0 3. Credite de 1.928 angajament II.357 3. Credite 4. Credite de 8.357 3.902 1.934 0 0 0 0 0 0 2. Credite 1.TOTAL I.448 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I.928 0 0 0 5. Credite 8.357 3.836 0 0 0 2.357 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I.571 0 0 0 0 0 0 5.672 2. Credite de 4.080 0 bugetare 0 0 3.571 0 0 0 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 1.

902 1. Credite 936 0 0 0 562 374 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.934 0 0 0 1.255 bugetare 0 0 0 4.989 1.255 angajament II.934 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I.E. Credite 7.902 1.353 2.836 0 0 0 2. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .326 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I.902 angajament II. pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I.836 0 0 0 2. Credite bugetare 4. Credite de 7.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.255 bugetare 5005 CHELTUIELI . Credite de 585 0 angajament II. Credite de 936 0 0 0 562 374 0 0 0 angajament II.934 0 0 angajament II.934 0 0 0 4. 7 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I.934 0 0 0 0 0 351 234 0 0 0 0 0 351 234 0 0 0 1.902 0 0 0 0 0 0 4.315 0 0 0 angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 0 0 0 . Credite de angajament II.902 1. Credite 4.902 1. Credite 7.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.902 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. 07/04 Pag.315 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I..902 0 0 0 0 0 0 4. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.902 1.934 0 0 0 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 4. Credite bugetare 6605 SĂNĂTATE I.353 2. Credite de 7. Credite de 3.836 0 0 0 2.353 2. Credite 585 0 bugetare 0 0 1.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1705 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu.836 0 0 0 2.353 2.139 angajament II.836 0 0 0 2.326 0 0 0 1.255 angajament II.902 0 0 0 0 0 0 4.836 0 0 0 2. Credite de 4.934 0 0 0 4.989 1.TOTAL I. Credite de angajament II. Credite 3.

Credite de 9.. Credite de 1. Credite de 878 0 angajament II.796 0 0 0 5. Credite de angajament 9. Credite de 4.902 0 0 0 0 0 527 351 0 0 0 0 0 527 351 0 0 0 2. Credite de 7.918 0 0 0 .353 2.404 0 0 0 842 562 0 0 0 angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite 7. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare .989 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.878 3.796 angajament II. Credite de angajament II.404 0 0 0 842 562 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.796 angajament II.140 6605 SĂNĂTATE I.918 0 0 0 0 0 0 5.796 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.353 2.918 0 0 0 0 0 0 5.902 0 0 angajament II.878 3. 07/04 Pag.353 2.878 3.353 2. Credite bugetare 7.353 angajament II.255 0 0 0 4.902 0 0 0 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.973 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite 4. Credite de angajament II.255 0 0 0 4. 8 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I.918 0 0 0 0 0 0 5. orientate către asigurat şi angajatori Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I.918 0 0 0 0 0 0 5.984 1. Credite 1.796 bugetare 5005 CHELTUIELI .255 0 0 0 4.989 0 0 0 2.255 0 0 0 4.902 0 0 0 2.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1706 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate.902 0 0 0 7. Credite 9.984 1.878 3.878 3.255 0 0 0 4.E.TOTAL I.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.973 0 0 0 angajament II. Credite 9. Credite 7. Credite 878 0 bugetare 0 0 2.255 0 0 0 4. Credite de 7.902 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FES) I. Credite de 9.353 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I.

796 0 0 0 5. Credite de angajament II.918 0 0 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.796 0 0 0 5.881 0 0 0 0 0 0 11.918 0 0 angajament II.822 7. Credite bugetare .918 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I.138 758 0 0 0 angajament II. Credite de 1.715 0 0 0 angajament II.029 2.686 0 0 0 4.881 0 0 0 19. Credite de 9.822 7. Credite 9.138 758 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. Credite de angajament II. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare ..878 3.896 0 0 0 1.703 angajament II. 07/04 Pag.185 0 angajament II.822 7.703 0 0 0 11.796 0 0 0 5.822 7. Credite de 19.TOTAL I.703 0 0 0 11. 9 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I.878 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 19.881 0 0 0 19. Credite de 1.796 0 0 0 5. Credite 9.185 0 bugetare 0 0 0 3.918 0 0 0 3.703 angajament II.822 7.881 0 0 0 0 0 0 11.881 0 0 0 0 0 0 11.141 II. Credite 19. Credite de 9.822 7. Credite 6.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1707 Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale. farmaceutice şi dispozitive medicale Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I.029 2.715 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I.896 0 0 0 1.918 0 0 0 0 0 711 474 0 0 0 0 0 711 474 0 0 0 4.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur.703 bugetare 0 0 0 11.878 3.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.881 0 0 0 5005 CHELTUIELI .E. Credite 1. Credite de 6.878 3.796 0 0 0 5.878 angajament II.686 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite 19. Credite bugetare 9. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite 1.703 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.

480 angajament II.E.822 angajament II.984 6. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite 13.383 0 angajament II.480 bugetare 6605 SĂNĂTATE I.403 0 0 0 8.TOTAL I.984 6.507 0 0 0 angajament II.496 0 0 0 0 0 0 10.mii lei ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur. Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare . Credite 17.822 7. Credite 19.104 5.496 0 0 0 5005 CHELTUIELI . Credite de 19.984 6.480 bugetare 0 0 0 10. Credite de 2.| |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1708 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I.703 0 0 0 11.984 6.881 0 0 angajament II. Credite 17. 07/04 Pag.881 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 3.430 953 0 0 0 8. Credite de 17. Credite de angajament II.288 1.| |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă.496 0 0 0 17.813 0 0 0 2.104 5..507 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I.496 0 0 0 0 0 0 10.403 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 19. Credite 3.480 angajament II.881 0 0 0 0 0 1.703 0 0 0 11.430 953 0 0 0 0 0 1.383 0 bugetare 0 0 7.496 0 0 0 0 0 0 10.288 1.822 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I.813 0 0 0 2.881 0 0 0 7. Credite 19.142 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.703 0 0 0 11. Credite de angajament II.496 0 0 0 17.822 7.480 0 0 0 10. Credite de 17.703 0 0 0 11. Credite de 13.480 0 0 0 10. Credite bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE .525 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr.984 6. 10 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I.984 6.525 0 0 0 angajament II. Credite 2.

848 II.810.814 2. 07/05 Pag.736 16.736 2.984 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite bugetare 17.691 16.275 II.034.661 2.984 6.736 15.796 18. Credite de angajament 18.104.937.354 103. Credite de 11.292 0 0 0 angajament II.335.915.129.691 16.952.439.496 0 0 0 17.796 18.810.559 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/05 SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR Anexa nr.952.104.275 2.892.470 2.909.524 18. Credite de angajament 18.984 angajament II.034.143 I.922.915.104.804 2.804 530 I.747.747.354 105.034.909.480 0 0 0 10.747.829 16. Credite de 17.821 17.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Prog.497.292 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I.096 4.984 6. Credite de angajament 3.524 2.915.821 17.480 0 0 0 10.661 2.931 530 Buget fond sănătate 530 I.892.796 18.524 18.952.909.937.129.804 SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR .952.129.423. Credite bugetare 16.129.496 0 0 0 6. 1 din 2 .252 741 0 0 0 7. Credite bugetare 2.196 0 0 0 7.986 530 PROGRAM 530 Program naţional de sănătate cu scop curativ 530 TOTAL PROGRAM 2.480 0 0 0 10.662 I.497.034.915.814 2.821 17.480 0 0 0 10.804 2.661 2.636 1.736 2.829 16.952.335.559 0 0 0 angajament II.496 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I.993 0 angajament II.096 4.354 103.439.335.848 II. Credite de angajament II. Credite bugetare 16. Credite de 1.952.524 2.810. Credite 17.662 16.104.252 741 0 0 0 0 0 1.952.993 0 bugetare 0 0 1. Credite 1.524 2.524 2.796 18.952.821 17.661 2.470 2.810.736 II.662 I.354 105.335.662 16.925.195 0 0 0 2.747.922.423. | Denumire | | ordonator | | | |___________|__________|_______________________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate TOTAL CHELTUIELI 16.195 0 0 0 2.524 18.496 0 0 0 6.196 0 0 0 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite 11. Credite bugetare 2.530.909.736 16.736 15.530.931 ________________________________________________________________________________ 2.986 Buget fond sănătate 16.524 18. Credite de angajament 3.736 2. Credite 4.636 1. Credite de 4.925.

Credite bugetare 14.034.176.055 659 Buget fond sănătate 659 I.160 14.952.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 530 PROGRAM: Program naţional de sănătate cu scop curativ PRIORITATEA: 1 PARTENERI: Ministerul Sănătăţii DESCRIERE: Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice precum şi a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut.470 2.788 15.359 14.814 2. 1 din 7 .525.069.069.955.661 2.162.952.810.952.439.952.618 87.573 87. Credite bugetare 14.055 ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/06 Fişa Programului Anexa nr.747. 2 din 2 .525.736 15.423.736 16. Credite de angajament 14.275 II.525.160 14.272 15. 07/05 Pag.eligibil: I.272 15.058.069.176.962. | Denumire | | ordonator | | | |___________|__________|_______________________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 PROGRAM 659 Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale.524 2.272 15.573 II.160 14.804 2. Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice.858 15.858 15. transport bolnavi). Credite bugetare 2.962.003.162.525.162.962.162.931 ________________________________________________________________________________ 2.144 Anexa nr.937.788 15.810.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Prog.176.160 14.618 89.747.736 2.359 I.877 659 14.877 14.106.069.mii lei - .858 14.962. 07/06 Pag.788 15.176. a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate 659 TOTAL PROGRAM 659 14.034.955.858 14.524 2.736 2.804 3.618 II. Credite de angajament 14.922.058. 2 din 7 . Data începerii: 01-01-2006 Data închiderii: 31-12-2015 FINANŢARE: TOTAL . 07/06 Pag.106.272 15.788 15.661 Fişa Programului Anexa nr. Credite de angajament 2.618 89.003.

439.275 15.814 2.736 2.952.931 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I.937.937.931 660520 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.524 2. Credite de angajament 2.TOTAL 2.524 2.57 1.034.922.804 2.47 REZULTAT 2863 Număr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor 1.810.804 3.814 2. 07/06 Pag.661 2.337 0.736 2.921 2.952.524 2.661 2.931 6605 SĂNĂTATE 2.275 15.810.736 16. Credite de angajament 2.661 2.470 660520 I.747.28 1. Indicatori de fundamentare 1.034. Credite bugetare 2.747. a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate PRIORITATEA: 1 .034.952.736 2. Credite bugetare 2. din venituri proprii şi bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii.483.275 15.661 2.952.736 16.034.426 EFICIENŢA 2864 Cost mediu/tratament (mii lei) 1.736 2.952.747.524 2.47 1.034.952.922. 3 din 7 .439.804 3.661 2.034.952.470 5005 I.664 2.661 2.937.810.664 COMENTARII: Programul se finanţează din Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr.814 2.524 2.008.524 2.736 2.307 1.922. Credite de angajament 2.952.911.810.810.952. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100 II.98 2.952.747.736 16.736 6605 II.47 1.008.423.747.145 ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 530 Indicatori de finanţare Buget fond sănătate 5005 CHELTUIELI .576. Credite bugetare 2.804 2.423.470 6605 I. 659 PROGRAM: Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale.952.804 2.664.810.952.736 660520 II.736 5005 II.439.747.736 2.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 530 REZULTATE AŞTEPTATE: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.804 3.423.

176. asistenţă medicală pentru specialităţi clinice.162. asistenţă medicală stomatologică.525.162.573 5005 II. Credite bugetare 14. servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi.058.858 14.160 14.618 II.272 15.359 14.176.955.160 14. îngrijiri medicale la domiciliu şi asigurarea prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte.962.858 15.160 I.162.573 87. Credite de angajament 14.858 14.272 15.TOTAL 5005 I.069.272 15.069.055 .525.160 14.272 15. Credite de angajament 14. Data începerii: 01-01-2009 Data închiderii: 31-12-2015 FINANŢARE: TOTAL .618 87.858 15.176.272 15.359 14.162.176.069.003.618 660520 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 89. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală.003. 5 din 7 .858 14.955.146 PARTENERI: Ministerul Sănătăţii ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. asigurarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară.176. 07/06 Pag.788 15.877 14.788 15.525.962.162. Credite bugetare 14.525.eligibil: I. 4 din 7 .069. Credite de angajament 14.106.788 15. în centre med multifuncţionale (servicii medicale de recuperare).069.058.525. asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice.106. Credite bugetare 14.877 14.788 15.003.160 14. servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar.160 6605 14.962.618 II.962.176.069.788 15. 07/06 Pag.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 DESCRIERE: Asigurarea dispozitivelor şi echipamentelor medicale.618 89.359 14.858 15.788 15.058.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 6605 SĂNĂTATE 6605 14. servicii profilactice.106.618 89.525.955.162.877 14.055 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr.272 15.962.962.055 Indicatori de finanţare Buget fond sănătate 5005 CHELTUIELI .573 87.

74 9.962.cost mediu/caz rezolvat 1.06 17.08 1.347.93 620.525.cost mediu/serviciu (lei) 24.4 28. Credite de angajament 14.069.62 59.92 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr.19 36.147 660520 14.176. Credite bugetare 14.08 21. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor.272 15.cost mediu/persoană beneficiară 662.1 3537 Îngrijiri medicale la domiciliu .24 17.069.82 338.97 293. Indicatori de fundamentare EFICIENŢA 3526 Asistenţă medicală primară .78 3532 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar .617.160 660520 14.07 21.43 1.93 288.422.7 3536 Dispozitive şi echipamente medicale .788 15.525.858 15.91 69.36 16.cost mediu pe bolnav 287.055 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: 100 100 100 100 I.51 3535 Medicamente cu şi fără contribuţie personală .877 14.cost mediu/serviciu 5.162.cost mediu km (lei) 8.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 3528 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice .cost pe asigurat înscris pe lista medic de familie (lei) 58.06 3531 Asistenţă medicală stomatologică .160 I.176.cost mediu pe asigurat (lei) 42.457.06 1.13 4568 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice .573 87.7 293.49 1.64 66.09 72.19 787. 07/06 Pag.694.2 8.62 3529 Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (lei) 14.272 15.058.788 15.162.7 293.72 22.cost mediu/locuitor (lei) 30.22 27.858 14.962.92 72.71 19.106.78 28.74 20.cost mediu/serviciu (lei) 17.45 36.84 24.41 749.83 9.08 4569 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar .003.cost .7 3534 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi . 6 din 7 .618 89.06 1.359 14.81 8.46 34.458.1 787.19 4570 Îngrijiri medicale la domiciliu .59 708.618 II. Credite de angajament 100 100 II.955.

399 3541 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice .429.număr servicii medicale 5.195.567 3552 Medicamente cu şi fără contribuţie personală .104.număr de beneficiari 167.179 18.994 12.104.număr cazuri externate 5.număr servicii 2.476 23.061 3553 Dispozitive şi echipamente medicale .533.233.860.515.104.85 REZULTAT 3538 Asistenţă medicală primară .445 4.672 18. 07/06 Pag.469 5.268 3.466 76.820 12.672 18.număr servicii medicale 18.268 167. mile marine.233.număr locuitori 21.458 3554 Îngrijiri medicale la domiciliu .233 79.429.număr de persoane beneficiare 11.853. ore de zbor 77.748 2.312 141.028 2.469 5.268 167.600.712 12.298 21.476 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr.980.mii lei ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 3547 Asistenţă medicală stomatologică .203 3555 Îngrijiri medicale la domiciliu .399 18.651 12.600.431.număr asiguraţi beneficiari pe servicii medicale 7.261.812.812.429.47 7.516.672 COMENTARII: ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/07 Pag.298 21.469 529 4.748 482 3548 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi .865.148 6.548.431.674 75.748 2.298 21.399 18.193.672 18. 1 Anexa nr.248 4571 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar .număr km.476 23.960 14.284 12.812.600.642 3542 Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 37.233.număr unităţi sanitare 486 486 486 486 6.960 5.748 2.080 3550 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar .720.600.934.491 18.233.457.516.779 2.527 31.6 mediu/număr zile îngrijiri la domiciliu 7.429.404.399 18.974.994 145.960 5.470.812.104.469 5.934.862.268 167.număr cazuri 66.516.051 23.808.298 4572 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice .431.182 3549 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi .476 23.125 11.85 7. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .233 63.516.408 79.431. 7 din 7 .797.număr asiguraţi 18.960 5.

158.897 150.861 95.127 II 1.193 5005710101 Construcţii I 2.101 1. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ C .509 151.967 85.484 201.484 201.12.895 61.Credite de angajament II .721 4.mii lei ________________________________________________________________________________ I .127 II 1.158.275 62.404 151.101 1.158.127 .420 247.471 131 16 1.986 144.288 153.160 146.158.484 201.390 105.642 257.861 95.986 144. echipamente şi mijloace de transport I 469.404 151.509 151.288 153.721 4.525 247.718 72.075 81.345 4.745 64.642 257.288 153.158.391 4.525 247.642 257.420 247.498 147.745 64.TOTAL I 1.897 150.034 201.312 90 723 741 758 5005710102 Maşini.045 82.361 58.509 151.539 98.059 2.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ TOTAL GENERAL ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 1.498 140.895 61.117 1.484 201.531 54.300 130.127 II 1.498 147.288 153.106 II 3.158.059 2.404 151.391 4.498 147.718 72.127 5005 CHELTUIELI .967 85.498 147.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.004 50057101 Active fixe I 914.045 82.621 126.420 247.127 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.149 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .147 II 438.642 257.345 4.484 201.621 126.075 81.158.127 5005 CHELTUIELI .182 II 469.434 99.310 84.484 201.642 257.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.mii lei ________________________________________________________________________________ I .498 140.471 131 16 1.310 84.160 146.642 257.391 2. 2 Anexa nr.899 II 228.642 257.312 90 723 741 758 II 2.525 247.934 II 16.034 201.288 153.531 54.182 5005710103 Mobilier.193 II 914.300 130.117 1._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.498 147.106 5005710130 Alte active fixe I 438.390 105. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .498 147.Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 1.391 2.525 247._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.404 151.934 ________________________________________________________________________________ Pag.275 62.288 153.484 201.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.TOTAL I 1.Credite de angajament II .288 153.498 147.361 58.12.

471 131 16 1.546 101.391 4.721 4.546 101.328 697 29.420 247.721 4.531 54.190 83.190 83.531 54. proiectare şi execuţie privind consolidările ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 2.mii lei ________________________________________________________________________________ I .127 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.162 83.967 85.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.718 72.310 84.102 684 701 717 50057101 Active fixe I 2.361 58.075 81. echipamente şi mijloace de transport I 469.028 II 58.288 II 531.106 ________________________________________________________________________________ d.531 54.718 72.498 140.345 4.660 95.182 5005710103 Mobilier.075 81.621 126.986 144.TOTAL I 531.986 144.075 81.059 2.328 697 29.391 2.718 72.034 201.391 4.345 4.531 55.498 140.117 1.TOTAL I 2.300 130.045 82.718 72.028 50057101 Active fixe I 473.642 257.288 153.471 131 16 1.390 105.391 2. 3 Anexa nr.861 95.275 62.897 150.160 146.660 95.045 82.531 54.471 131 16 1.101 1. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .Credite de angajament II .160 146.895 61.603 28.158.12.193 5005710101 Construcţii I 2.102 684 701 717 . Cheltuieli de expertiză.531 54.312 90 723 741 758 II 2.312 90 723 741 758 5005710102 Maşini.190 83.531 55.288 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 58.106 5005710130 Alte active fixe I 438.934 ________________________________________________________________________________ Pag.411 85.745 64.117 1.288 II 473.546 101.288 II 531.539 98.045 82.182 II 469.849 72.310 84.059 2.310 84.275 62.967 85.106 II 3.434 99.182 5005710103 Mobilier.117 1.117 1.899 II 228. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.509 151.102 684 701 717 II 2.531 54.531 55.621 126.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.101 1.288 5005710102 Maşini.102 684 701 717 5005 CHELTUIELI .162 83.411 85.091 82.411 85.849 72. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.411 85.484 201.471 131 16 1.190 83.182 II 469.075 81.101 1. Dotări independente ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 531.660 95.106 II 3.034 201.332 95. echipamente şi mijloace de transport I 469.102 684 701 717 II 2.861 95.310 84.411 85.897 150.361 58.102 684 701 717 II 2.531 55.288 5005 CHELTUIELI .091 82.745 64.861 95.332 95.660 95.934 II 16.694 110.045 82.694 110.603 28.895 61.546 101.498 147.694 110.004 50057101 Active fixe I 914.861 95.101 1.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ b.694 110._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.150 II 1.390 105.193 II 914.147 II 438.300 130.411 85.

096 155.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ TOTAL CAPITOL 66 .391 2.967 85.127 .722 105.484 201.967 92.314 62.722 105.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.745 64.390 105.731 1.102 684 701 717 ________________________________________________________________________________ Pag.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.721 4.895 61.722 105.967 92.12.530 67.275 62.721 4.967 85.451 58.785 64.176 67.924 96.976 50057101 Active fixe I 438.176 67.391 4.345 4.895 61.967 92.147 II 438.345 4.12.967 85.726 136.600 105.158.498 147.451 58.188 II 438.176 67.176 67.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ e.096 155.391 2. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .SĂNĂTATE ________________________________________________________________________________ 6600 SĂNĂTATE I 1.188 5005710101 Construcţii I 210 90 39 40 41 II 210 90 39 40 41 5005710130 Alte active fixe I 438.831 136.Credite de angajament II .122 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 169.967 92.361 58.600 105.096 155.mii lei ________________________________________________________________________________ I .530 67.635 67.785 64.122 5005 CHELTUIELI .288 153._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.122 II 624.275 62.934 II 16.102 684 701 717 II 2.895 61.404 151. 5 Anexa nr. 4 Anexa nr.635 67.Credite de angajament II .314 62.924 96.722 105._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.726 136.934 ________________________________________________________________________________ Pag.642 257.390 105.895 61.122 II 624.mii lei ________________________________________________________________________________ I . Alte cheltuieli asimilate investiţiilor ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 624.831 70.096 155.831 136.871 II 169.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.936 70.151 5005710101 Construcţii I 2. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .731 1.361 58.745 64.391 4.525 247.967 85.TOTAL I 624.

539 98.897 150.391 4.288 153.498 147.390 105.897 150.275 62.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 2.101 1.539 98.471 131 16 1.986 144.059 2.075 81.361 58.160 146.310 84.117 1.288 153.621 126.300 130.158.106 II 3.498 147.420 247.718 72.718 72.Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ 6600 SĂNĂTATE I 1.160 146.525 247.Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi.034 201.147 II 438.312 90 723 741 758 6605710102 Maşini.745 64.484 201.361 58.391 2.404 151.345 4.127 6605 SĂNĂTATE I 1.300 130.158.045 82.345 4.Credite de angajament II .484 201.484 201.420 247.404 151. echipamente şi mijloace de transport I 469.182 6605710103 Mobilier.498 147.642 257.158.895 61.275 62.471 131 16 1.127 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.288 153.434 99.312 90 723 741 758 II 2.193 II 914.127 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.127 6605 SĂNĂTATE I 1.967 85.498 140.420 247.531 54.434 99.471 131 16 1.275 62.895 61.059 2.642 257.158.967 85.075 81.967 85.045 82.895 61. 6 Anexa nr.075 81.310 84.391 2.745 64.986 144. echipamente şi mijloace de transport I 469.484 201.391 4.101 1.193 6605710101 Construcţii I 2.967 85.288 153.182 II 469.745 64.484 201.531 54.390 105.004 66057101 Active fixe I 914.182 II 469.345 4.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ C .861 95.484 201.721 4.642 257.101 1.498 140.127 II 1.310 84.525 247.300 130.861 95.899 II 228.193 6605710101 Construcţii I 2.391 4.312 90 723 741 758 6605710102 Maşini.117 1.059 2.391 4.160 146.498 147.034 201.471 131 16 1.897 150.509 151.498 147.745 64.312 90 723 741 758 II 2.509 151.004 66057101 Active fixe I 914.275 62.861 95.12.147 II 438.391 2.106 6605710130 Alte active fixe I 438.034 201.642 257.106 II 3.498 147.509 151.160 146.101 1.361 58.721 4.361 58.498 147.621 126.420 247.045 82.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.288 153.498 140.288 153.404 151.934 II 16.117 1.986 144.897 150.158.531 54.mii lei ________________________________________________________________________________ I .127 II 1. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.300 130.525 247.621 126.345 4.642 257.895 61. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.986 144.127 II 1.390 105.390 105.075 81.721 4.721 4.034 201.193 II 914.152 II 1.621 126.642 257.934 II 16.158.288 153.861 95. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE .509 151.045 82.934 .642 257.899 II 228.484 201.117 1.158.718 72.106 6605710130 Alte active fixe I 438.934 ________________________________________________________________________________ Pag.531 54.059 2.718 72._______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.310 84.182 6605710103 Mobilier.498 140.

Credite de angajament II .106 ________________________________________________________________________________ Pag.603 28.288 6605 SĂNĂTATE I 531.531 55.660 95.153 ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/08 Pag.411 85.075 81.Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D.546 101.288 6600 SĂNĂTATE I 531.288 II 531.531 54.328 697 29.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 531.660 95.531 55.411 85.190 83.861 95.471 131 16 1.288 6605710102 Maşini.861 95.288 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 58.075 81.660 95.531 55.718 72. aparatură birotică şi alte active corporale I 3.660 95. proiectare şi execuţie privind consolidările Tipul cheltuielii: C .694 110.694 110.411 85.694 110. Dotări independente Tipul cheltuielii: C .288 II 531.Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D.411 85. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 2 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b.190 83._____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31.849 72.411 85.660 95.694 110. 1 Anexa nr.531 55.190 83.660 95.411 85.531 55.546 101.182 II 469.531 54.411 85.028 66057101 Active fixe I 473. Cheltuieli de expertiză.531 55.288 II 473.546 101.101 1.12.Credite bugetare .694 110.028 II 58.162 83.mii lei ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti.694 110.190 83.Credite bugetare .190 83.106 II 3.328 697 29.288 II 531.603 28. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 4 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII d.546 101.718 72.182 6605710103 Mobilier.mii lei ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________ .411 85.471 131 16 1.117 1. 2 Anexa nr.190 83. SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I .531 54.546 101.Credite de angajament II .091 82. SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I .310 84.546 101.117 1.332 95.332 95.091 82.045 82.101 1. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT. echipamente şi mijloace de transport I 469.531 54. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT.162 83.849 72.310 84.045 82.

722 105.967 92.967 92.102 684 701 717 II 2.122 6600 SĂNĂTATE I 624.731 1.967 85. 3 Anexa nr.096 155.Credite bugetare .785 64. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor Tipul cheltuielii: C .967 92._____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT.530 67.635 67.176 67.314 62.831 136.122 II 624.967 92.154 0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti.895 61.726 136.722 105.635 67. SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I .096 155.mii lei ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti.924 96.176 67.390 105.102 684 701 717 66057101 Active fixe I 2.600 105.726 136.188 6605710101 Construcţii I 210 90 39 40 41 II 210 90 39 40 41 6605710130 Alte active fixe I 438.176 67.530 67.096 155.936 70.895 61.831 70.831 136.176 67.635 67.275 62.976 66057101 Active fixe I 438.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 624.176 67.745 64.102 684 701 717 6605710101 Construcţii I 2.530 67.102 684 701 717 6600 SĂNĂTATE I 2.722 105.831 136.096 155.314 62.096 155.188 II 438.722 105.600 105.924 96.147 .122 6605 SĂNĂTATE I 624.2010 2012 ulteriori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 2. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 5 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII e.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 ________________________________________________________________________________ Pag.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 II 2.785 64.967 85.Credite de angajament II .122 II 624.731 1.12.361 58.871 II 169.967 92.726 136._____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31.451 58.722 105.122 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 169.967 85.102 684 701 717 II 2.Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D.895 61.967 92.176 67.096 155.12.102 684 701 717 6605 SĂNĂTATE I 2.451 58.722 105.122 II 624.

895 61.345 4.361 58.391 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________ .391 2.721 4.155 II 438.275 62.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.934 II 16.721 4.390 105.745 64.967 85.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful