You are on page 1of 2

OPERACIONS AMB MATRIUS.

EXERCICIS DE SELECTIVITAT (2007)

1 0 
1. Sigui la matriu A =   . Calculeu A 55 .
 0 − 1
1 0 
Sol: A =  
55

 0 − 1

 1 0 0 1   − 1 − 1
2. Siguin les matrius A =   , B =   i C =   . Trobeu la
 −1 0  1 − 1 1 1 
matriu X=A.(B-C).
1 2 
Sol: X =   .
 −1 − 2

3 Indica tots els productes de dues matrius diferents que es poden fer amb les
matrius següents:
a b 
a b   a b c  a
A =   B =  c d  C =   D =  
c d  e f  d e f  b
 
E = ( a b) .
Sol: A.C, A.D, B.A, B.C, B.D, C.B, D.E, E.A, E.C, E.D.

4. Considerem aquestes matrius:
 5x 2   3z   2 
  1    
A =  2x 2  B =   C = z  D =  3/ 2 
 x − 2  y  2z   − 3/ 2
     
a) Calcula la matriu (A.B)+C.
b) Sabent que (A:B)+C=2D, formula un sistema d’equacions i
troba els valors de x, y i z.
 5x + 2 y + 3z 
 
Sol: a) ( A.B ) + C =  2 x + 2 y + z  . b) x=1, y=1 i z=-1.
 x − 2 y + 2z 
 
5. Si tenim aquestes matrius:
 1 − 1
 − 2 − 1 1  
A =   B= 2 0
 − 1 0 1 − 2 1 
 
a) Calcula la matriu: C=(B.A)-(A .B ).
t t

 4
b) Troba la matriu X que verifiqui l’expressió: A.B.X=  
 2
 0 3 − 3
   − 2 / 3
Sol: a) C=  − 3 0 0  b) X=   .
 3 0 0   0 
 