All Possible Pinyin Syllables in Mandarin Chinese

Finals a ai a ai b (bo) ba bai p (po) pa pai m (mo) ma mai f (fo) fa d (de) da dai t (te) ta tai n (ne) na nai l (le) la lai g (ge) ga gai k (ke) ka kai h (he) ha hai j (ji) q (qi) x (xi) zh (zhi) zha zhai ch (chi) cha chai sh (shi) sha shai r (ri) z (zi) za zai c (ci) ca cai s (si) sa sai w (wu) wa wai y (yi) ya

Initials

an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han

eng er i eng er beng bi peng pi meng mi feng dao de deng di tao te teng ti nao ne nei nen neng ni lao le lei leng li gao ge gei gen geng kao ke ken keng hao he hei hen heng ji qi xi zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi chan chang chao che chen cheng chi shan shang shao she shei shen sheng shi ran rang rao re ren reng ri zan zang zao ze zei zen zeng zi can cang cao ce cen ceng ci san sang sao se sen seng si wan wang wei wen weng yan yang yao → yi

ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang

ao e ao e bao pao mao me

ei ei bei pei mei fei dei

en en ben pen men fen den

ia

iao

ian

iang ie

in

ing

iong iu

biao bian piao pian miao mian dia diao tiao niao lia liao dian tian nian lian

bie bin bing pie pin ping mie min ming die ding tie ting niang nie nin ning liang lie lin ling

miu diu niu liu

jia jiao jian qia qiao qian xia xiao xian

jiang jie jin jing jiong jiu qiang qie qin qing qiong qiu xiang xie xin xing xiong xiu

ye

yin ying

Key Yellow fill = Lying Spelling "an" should be "en" Green fill = Reduced Spelling "o" should be "uo" | "iu" should be "iou" | "ui" should be "uei" Light blue fill = Lazy Spelling "e" should be "ie" | "u" should be "ü" Blue text = 1st variation, back of mouth, rolled tongue (juǎn shé), "i" sounds much like the "ir" of "bird" Red text = 2nd variation, front of mouth, "i" sounds a little like the "i" of "hit" (but not really)

Page 1 or 2

Copyright © Albert Wolfe, 2007 www.laowaichinese.net

2007 www.net .All Possible Pinyin Syllables in Mandarin Chinese o ong o bo po mo fo dong tong nong lo long gong kong hong ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou u ua uai uan uang ui un uo ü üan üe ün bu pu mu fu du tu nu lu gu gua ku kua hu hua guai kuai huai duan tuan nuan luan guan kuan huan dui tui guang kuang huang gui kui hui dun tun nun lun gun kun hun duo tuo nuo luo guo kuo huo nü lü nüe lüe ju juan jue jun qu quan que qun xu xuan xue xun zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo rong rou ru ruan rui run ruo zong zou zu zuan zui zun zuo cong cou cu cuan cui cun cuo song sou su suan sui sun suo wo wu yo yong you yu yuan yue yun Stats 840 430 410 -1 409 total cells in grid blank filled arrow under "ye" Total Chinese syllables Page 2 or 2 Copyright © Albert Wolfe.laowaichinese.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful