You are on page 1of 4

PANDUAN TUGASAN

1. Kumpulan terdiri daripada 4-5 orang ahli daripada pelbagai etnik

2. Tajuk
• Melibatkan isu dan permasalahan dalam hubungan etnik
• Pilih tajuk yang disediakan

3. Kaedah pengumpulan maklumat
• Kajian perpustakaan 30-40%
• Buku, jurnal
• Website akademik / rasmi sahaja

• Bentuk kajian lapangan 60-70%
• Survey :
i. 50 responden / 2-3 halaman (20-30 soalan sahaja)
ii. Soal selidik mestilah mempunyai 2 bahagian iaitu Bahagian A:
Demografi dab Bahagian B: Persepsi pelajar terhadap Islam atau
orang Melayu atau bahasa Melayu. Soalan yang ditanya mestilah
mengenai pengetahuan, pemahaman dan penerimaan terhadap
perkara tersebut. Untuk bahagian B, gunakan 5 skala Likert.

• Temu bual : 30 responden

• Rangka tugasan meliputi
1. Pengenalan
2. Kajian Teori (kajian perpustakaan)
3. Analisis Data (guna SPSS atau excel untuk peratusan sahaja) dan
perbincangan
4. Cadangan
5. Kesimpulan
6. Senarai rujukan
7. Lampiran- gambar dsb

4. Tempat kajian
• Tertakluk kepada tajuk

5. Format
• Arial 11, 1.5 spacing
• 30 halaman
• Perfect binding
• Hantar pada minggu pembentangan

6. Rujukan
• Sekurang-kurangnya 5 buku / jurnal
• Buku
1. Nama pengarang. (Tahun). Judul buku. Tempat: penerbit.
• Bab dalam buku
1. Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel dalam Judul Buku, halaman.
Tempat: penerbit.
• Jurnal
1. Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel dalam Judul Jurnal, Bilangan
keluaran/tarikh, halaman.
• Majalah / Akhbar
1. Nama pengarang. (Tahun). Judul artikel dalam Judul Majalah/Akhbar,
tarikh, halaman.
• Internet
1. Kementerian Luar Negeri (2004). Malaysia’s foriegn policy (atas talian)
(http://www.kln.gov.my/english/foreign
affairs/foriegnpolicy/myforeign.html (2 Januari 2009)
Logo UKM

ZZZT1043
HUBUNGAN ETNIK

Semester 2 Sesi 2008/2009

HUBUNGAN ETNIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Disediakan untuk:
___________________________________

Disediakan oleh:

No. Matriks Nama No. HP

Pusat Kuliah : ________________

Kumpulan : __________________ (Contoh: FPI/1)
ISI KANDUNGAN

Halaman
Penghargaan
Kandungan
Abstrak

Pendahuluan, Permasalahan kajian, Metodologi, Dapatan,
Cadangan kajian lanjut.

Kandungan
Bab 1 : Pengenalan
Pendahuluan, Permasalahan Kajian (apa masalah dan kenapa
tajuk ini perlu dibicarakan?), Kajian Terdahulu, Objektif Kajian,
Skop Kajian, Metodologi Kajian, Signifikan kajian.

Bab 2 : Isi 1 ; Sorotan Kajian
2.1 Sub Topik
2.1.1 Sub sub topik
2.2 Sub Topik

Bab 3 : Metodologi
Bab 4 : Analisis Data
Bab 5 : Cadangan
Bab 6 : Kesimpulan
Rujukan
Pengarang. Tahun. Judul. Tempat : Penerbit.
Nazri Muslim. 2006. Hubungan Etnik. Bangi : Pusat Pengajian
Umum

Nazri Muslim. 2006. Hubungan Etnik di Malaysia; Satu tinjauan.
Kuala Lumpur : Berita Harian,13 Jun 2006.

Lampiran