ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE CATEDRA DE SOCIOLOGIE

Str. Lucian Blaga nr. 2-4 550169 – Sibiu – România

Tel. 004 0269 212970 Fax. 004 0269 216617

Precizări metodologice privind alegerea şi elaborarea lucrărilor de diplomă
1. Precizări generale 1.1. 1.2. Coordonatorul lucrării de licenţă poate fi orice cadru didactic care a predat la specializarea la care studenţii sunt înscrişi, cu menţiunea că acesta trebuie să deţină titlul de doctor în ştiinţe. Potrivit art. 3.10, cap III, al Regulamentului privind activitatea didactică, din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, (pag. 63) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile pentru a coordona lucrări de licenţă trebuie să elaboreze o listă cu titluri orientative ce va fi aprobată de către Consiliul Facultăţii. Aceasta nu exclude unele propuneri pentru lista orientativă din partea studenţilor, ce vor fi aprobate după aceeaşi procedură. Lista orientativă elaborată de cadrele didactice va fi afişată pentru a fi consultată de studenţi cel târziu la sfârşitul semestrului I din anul III de studiu. Fiecare cadru didactic poate coordona un număr maxim de lucrări de licenţă stabilit anual de către biroul catedrei. Numărul de lucrări de licenţă ce pot fi coordonate de către cadrele didactice va fi adus la cunoştinţa studenţilor cel târziu la sfârşitul semestrului I din anul III de studiu. Fiecare cadru didactic coordonator va elabora o fişă de evaluare ce va viza următoarele aspecte: noutatea, originalitatea, perspectivele teoretice, metodologia cercetării, tehnicile şi procedurile de prelucrare şi analiză a datelor, pertinenţa şi consistenţa concluziilor în raport cu cercetarea realizată, calitatea bibliografiei, etc.

1.3. 1.4.

1.5.

2. Condiţii şi termene de alegere a lucrărilor de diplomă de către studenţi 2.1. 2.2. 2.3. Studenţii au obligaţia ca cel târziu în semestrul I al anului III de studiu să contacteze un cadru didactic căruia să îi solicite coordonarea elaborării lucrării de licenţă. Studenţii au obligaţia să se înscrie pe o listă elaborată sub supervizarea decanului de an în care să indice domeniul/titlul lucrării şi profesorul coordonator. Lista cu numele studenţilor, titlurile lucrărilor de licenţă şi profesorii coordonatori va fi depusă la secretariat de către şeful de an cel târziu cu o săptămână după începutul semestrului I din anul III de studiu. Lista cu temele alese de către studenţi se aprobă de către şeful de catedră şi de către decanul facultăţii (cf. art. 3.10, cap III, al Regulamentului privind activitatea didactică, din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu) Studenţii nu vor putea să îşi schimbe coordonatorul lucrării decât cu avizul Catedrei şi al decanului Facultăţii în următoarele condiţii şi în urma parcurgerii următoarelor etape: 2.5.1. Solicitarea schimbării coordonatorului se va face într-o cerere scrisă înregistrată la secretariatul catedrei, adresată decanului de an, cel târziu până în data de 15 octombrie a ultimului an de studiu.

2.4.

2.5.

9.3.2.5. Localitatea Foaia de titlu va conţine următoarele elemente: Universitatea.6. Specializarea Titlul lucrării Numele coordonatorului.2.4. 3. 3. Numele absolventului Anul. Facultatea.5. Domeniul lucrării de licenţă se va schimba numai cu avizul scris al profesorului coordonator. 2. la 1 rând. 3.7.6. 3.3. 2. Solicitarea se va lua în considerare numai dacă cererea este întemeiată. Facultatea. • • 3. Concluzii.5.5. minim 60% trebuie să fie editate după 1989 minim 25% trebuie să fie într-o limbă de circulaţie internaţională minim 10% trebuie să fie articole din reviste de circulaţie naţională şi internaţională. spaţiere normală a caracterelor. Aprobarea schimbării coordonatorului se va face numai dacă cererea studentului este întemeiată şi dacă există profesori disponibili pentru a prelua coordonarea lucrării de diplomă.8. Consiliul catedrei va decide asupra oportunităţii schimbărilor solicitate de către student cel târziu în până în data de 25 octombrie a ultimului an de studiu.2. din care: • • • 3. Cuprins. 2. Lucrarea de licenţă se va elabora având în vedere următoarea structură : Foaie de titlu. 3. Numărarea paginilor se va face începând cu foaia de capăt iar numerotarea începând cu pagina de cuprins. Lucrarea de licenţă se va tehnoredacta cu font de 12pt. Numele absolventului Anul. Localitatea Bibliografia va conţine minim 40 de titluri. 3. 2 cm dreapta Coperta va conţine următoarele elemente: Universitatea. caracterele nu vor fi îngroşate! Notele de subsol se vor tehnoredacta cu font de 10pt. Decanul de an va trebui să avizeze favorabil cererea studentului şi să o înainteze consiliului catedrei. spaţiere normală a caracterelor Marginile paginii vor fi următoarele: 3 cm stânga. la 1. 2 cm jos. Teorie. Anexe Se recomandă ca ponderea părţii teoretice să nu depăşească 35% din economia lucrării. Standarde de tehnoredactare a lucrării de diplomă 3.1.7.5 rânduri. Bibliografia se va elabora în ordinea alfabetică a numelui autorilor ca în exemplele următoare: . Lucrarea de licenţă se va depune în 2 exemplare la secretariatul catedrei cu minim 10 zile înainte de data pentru susţinerea examenului de licenţă stabilită în cursul ultimului an de studiu. 2.5.4. Cererea însoţită de avizul catedrei va fi depusă de către student la secretariatul facultăţii pentru a obţine avizul final al Decanului facultăţii. Modificarea domeniului/temei şi/sau a temei se va face numai dacă cererea este întemeiată până la data de 1 noiembrie a ultimului an de studiu.5. 3. Metodologie. 2 cm sus. Introducere. Bibliografie. 2. Analiză. Specializarea Lucrare de licenţă Numele coordonatorului.

419-433. Orchard. • • • Trei editori (coordonatori): Heelas. Cercetarea sociologică. Ariile culturale ca matrice de sociabilitate. Bucureşti: Editura Economică. Un editor (coordonator): Geertz. S. Ilie. • Articole în reviste şi cărţi: • • • Sandu. Bucureşti: Editura Politică. 2002. I. 3-4. p. Weber. nr. Bucureşti: Editura Economică. 1). Cercetarea sociologică. accesat la data de 3. Istoria sociologiei. 89.) 1996.04. Doi editori (coordonatori): Lash. 101-102. Obiectivitate şi înţelegere în economia politică. Istoria sociologiei. Modernity and identity. Metode şi tehnici. I. Oxford [etc. vol.]: Blackwell Publishers. Ilie. Metode şi tehnici. 3.. Deva: Editura Destin. Citări pagini web: • http://www. Clifford (ed. p. Dumitru.) 1993. • . Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. Jonathan (eds. Hausman (ed. 26. Ilie.sociologieromaneasca.3-4. 1). 1993. • Trimitere: Bădescu. 1). 103 . 2002. I. Detraditionalization: critical reflections on authority and identity. Perioada marilor sisteme (vol. Mai mult de trei autori: *** 1986.6) la care se va adăuga pagina citatului sau trimiterii bibliografice. Bucureşti: Editura Humanitas. Perioada marilor sisteme (vol. Old Societies and New States. The social construction of reality New York: Doubleday & Co. London: The Free Press of • Doi autori: Peter L.. şi Cauc. Lash.) 1963. 1966.ro/2002/rezumate/sr2002. 1998. în European Journal of Social Theory. Deva: Editura Destin. Glencoe. 1998. Paul (eds. p. Perioada marilor sisteme (vol. Istoria sociologiei. Culture as Opppesed to What? Cultural Belonging in the Context of National and European Identity.11. p. Idem. Scott şi Friedman. Chelcea.r1. S. Vivienne. p. • Citat: Mărginean. Oxford [etc. şi Cauc.]: Blackwell Publishers Trei autori: Mărginean.10.htm.) Filosofia ştiinţei economice. 77-92.Cărţi: • Un autor: Bădescu. În Sociologie Românească. 2002. p. 2002. Serie nouă. Scott and Morris. în Daniel M. I. Chelcea. Indicarea sursei/citatului/ideii la subsolul paginii va respecta standardul din bibliografie (vezi 3. În cazul în care la notele de subsol se fac mai multe trimiteri/citări succesive la/ale aceluiaşi autor se procedează în felul următor: Bădescu.2005. 5(4). 2002. Bucureşti: Editura Economică. Paul. Max. 101-102. Berger şi Thomas Luckmann.

. (c) rezumarea ideilor altui autor fără a adăuga referinţa precisă.1. Constituie plagiat: (a) reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor fără ghilimele şi referinţă. p. Plagiatul în redactarea lucrării de diplomă se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen. 107 4. Standarde privind integritatea academică 4. (b) reformularea în cuvinte proprii a textului altui autor fără a adăuga referinţa.Ibid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful