A.

L KENNEDY

Raj

S engleskoga preveo Goran Vujasinovic

Naslov izvornika A. L. Kennedy Paradise 2004 za hrvatsko izdanje Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2007

Majci

I.

Kako do toga doĊe - to je uvijek duga priĉa. A ja, ĉini se, poĉinjem time što sam ovdje; kutijasta prostorija, suviše prostrana da bi bila ugodna, prljava stropa ovješenog upravo dovoljno nisko da izluĉi široku, jasnu izmaglicu klaustrofobije. Meni zdesna je predimenzionirani sat kakve vole u malim školama i domovima za starije, s istaknutim, crnim brojkama i kao u crtanim filmovima debelim kazaljkama što uspješno viĉu koliko je sati, bili vi znatiţeljni ili ne. Pokazuje 8:42 i odbrojava. Iznad njega je posloviĉni ţalac ţuta svjetla. 8:42. Ali ne znam kada - naveĉer ili ujutro. Kako god bilo, po onome što već mogu zakljuĉiti, radije ne bih bila umiješana u sve ovo nakon 8:43. U jednoj šaci - primjećujem - drţim kljuĉ. Privjesak mu je izraĊen od pakosno zelene plastike, svjetlucav i izliven u oblik koji zorno pokazuje što bi se dogodilo kad bi se već odavno mrtvo uho napuhalo do bolesne pretilosti. Samo, znam da je to zapravo trebao biti list, jer je primjetan trud da se naĉini stabljika, rebra i ţile koje list moţe imati. Pretpostavljam da bi mi se trebao svidjeti taj kljuĉ i da bih trebala biti blagonaklonija prema njemu, jer ljudi vole stabla
9

i, po logici stvari, lišće. Ali meni se ne sviĊa lišće, ĉak ni pravo. MeĊutim, reći ću vam što mi se sviĊa, što oboţavam upravo gledam u to, upravo sada i predivno je, upravo najljepše od svega što sam vidjela od 8:41. Tiĉe se moje druge ruke - one koja je bez lista. To je tekućina. Ja zaista volim tekućine. Uspinje se iz posude u vrĉ u tom stalno obnavljajućem pletenastom mlazu zašećerenog jeĉma; pada iz vrĉa u ĉašu kao mišić koji se neprestano stišće i opušta - srce boje meda neke evolucijski nepovratno specijalizirane ţivotinje. Svjetluca i, naravno, teče, piće reĉe, hitajući da utaţi ţeĊ, baš kao što bi i trebalo. Spuštam vrĉ i diţem ĉašu, baš kao što bih i trebala. Pretpostavljam da je napunjena nekakvim jabukovim sokom i, kad bolje pogledam, zakljuĉujem da jest - ne baš ugodnim, ali sasvim sigurno mokrim i neophodnim. Zrak, a stoga i moja usta, trenutno imaju okus jeftinih sredstava za ĉišćenje, nesretnih ljudi, stotinu godina upornog dima cigareta i urina male djece ostavljenog da odstoji. Što znaĉi da trebam svoje piće. Osim toga, uistinu, kad bolje razmislim, osjećam groznu ţeĊ. - Grozno vrijeme? Gutam umjetno voće - ĉak nije ni ono iz koncentrata pa nisam mogla reći ni rijeĉ - to nisam ja govorila. Grozna ţeĎ - grozno vrijeme: no ta podudarnost je sluĉajna, morala bih biti popriliĉno paranoiĉna kad bih mislila daje rijeĉ ma o ĉemu drugom. Ipak, osjećam daje primjedba nametljiva - kao da ima slobodan pristup mojoj lubanji - i stoga se okrećem ĉak i ne namjestivši osmijeh i otkrivam odgovornu osobu, skrivenu iza mene. Neuredan, riĊ muškarac mota se okolo. Ima poduţu, ţućkastu, kovrĉavu kosu koja je moţda bila zgodna nekad u njegovoj mladosti, ali sad se istanjila u paperjastu blamaţu. Gotovo si mogu pre10

doĉiti kako svake veĉeri moli da preko noći naglo oćelavi. Bog zasad nije milostiv. Gospodin Paperjasti nastoji zadrţati znatiţeljan izraz lica, iako više ništa ne govori a ja ga ne gledam u o ĉi i ni na koji ga naĉin ne ohrabrujem. Od onih je koji imaju hobije: tu ţne hobije o kojima će htjeti priĉati. Preletjevši pogledom, vidim da nema prozora, što moţe objasniti nedostatak meteorološke pouzdanosti s njegove strane. Nemoguće je da ijedno od nas moţe znati ĉime se vrijeme bavi vani. S druge strane, Neuredni djeluje poput osobe koja je redovito nesigurna u vezi bilo s ĉim: moţda je uspio virnuti izvan sobe i tako ve ć zna nešto o prilikama koje već trenutno prevladavaju - monsun, pješĉana oluja, susnjeţica - moţda se jednostavno nada da ću potvrditi njegovo zapaţanje. Ja, naravno, ne znam ništa, ni u tragovima. Iza nas postavljena su laţna kolica - oĉito su naĉinjena od nehrĊajućeg ĉelika, no pokrivena su ţenskastim baldahinom i debelim volanĉićima satenskog materijala cvjetnog uzorka. Unutra razabirem hujanje infracrvenih grijalica. I pladnje narandţastih, smeĊih ili sivih stvari koje bi trebale biti hrana, pretpostavljam. Cijela ta skalamerija ne miri še ni na što drugo nego na dosadu i moţda ustajalu masnoću. - Stvarno strašno... Zar ne? - Ponovno pokušava: moţda i dalje tupi o vremenu, moţda je samo potišten; ne mogu reći da me je briga. - Uţasno - kimam glavom i naginjem se u stranu. Ali Neuredni baš mora ponovno uskoĉiti: - Huhhh... -Ĉini se da sve to doţivljava veoma osobno, ma što to bilo. I primjećujem da ima nešto pomalo išĉekujuće u brzim, kratkim pogledima koje mi i dalje dobacuje. Moguće je da ću od njega uskoro dobiti glavobolju. - Fmmmm... - kima glavom, kao da njegov repertoar zvukova ima ikakvo znaĉenje osim u njegovoj glavi.

11

. To znaĉi da vjerojatno mogu pretpostaviti kako se nalazim u hotelu negdje gdje se govori engleski. Baš predobro jelo. . Kako bih mu pomogla da se makne s mjesta.a to je neki trag. ne. jutro je i doruĉak u jeftinu britanskom hotelu. 8:45.Odvratno.No ne mogu poreći da i on govori engleski. Sag je izdašno posut nekakvom krušnom prhuti: svaki stol ima i svoju metlicu za pra šinu. Dakle. ţena što viĉe i neĉujni muţ nabadaju po gljivama i kobasicama. I ovo je sigurno doruĉak.Moramo nabaviti plinski roštilj. barem otprilike . premda nikad neću otkriti što pokušavam odbiti. pokušavam zvuĉati odbojno. ţemljama što se urušavaju. No. hotel je ipak britanski. Povlaĉi se korak unatrag. tanjurima s mokrosjajnim stvarima. Zidovi u nemirnim intervalima prikazuju reprodukcije starih europskih oglasa: znaĉi.. kontinentalni. on se i dalje besciljno vrzma i ja se nadam da se sve to neće pretvoriti u neku nadahnutu manifestaciju dugotrajne nacionalne solidarnosti. a zatim se trkom daje u pokunjeni uzmak. Ĉini mi se da mogu slobodno zakljuĉiti kako je naša konverzacija završena.A taj kontinentalno. Doma sam. 12 .. Oko mene su razne skupine i pustinjaci zgrbljeni nad posudama s ţitaricama. . Gotovo zastrašujuće.. U meĊuvremenu.. 8:44. Okrenuti leĊima zidu. . Ovaj osobit stupanj strahote moţe se u potpunosti postići samo na britanskim otocima. Ili to ili me zaskoĉio gospodin Paperjasti koji sam govori engleski i koji je pogodio da ga i ja govorim pa bih mogla zapravo biti bilo gdje. Moţda. predobro. . pa još jedan. kao i pokoju vezicu neuvjerljivog lišća u vazi s grlom. Ono je bilo predobro jelo kad smo bili ondje.Njen partner ţvaĉe i ţvaĉe dok ja pokušavam ne zamišljati sve sitnije i sitnije tijesto koje proizvodi. kontinentalni.. izgleda da je to dobro prošlo.

najprije za vas pa onda za vašu ushroptalu djecu. Zabavljao se. a ja nikad neću saznati.kamo god išli .Kontinentalni što? Poplun? Doručak? Ljubavnik? Jezični tečaj za samousavršavanje? Ona nikad neće dovršiti. Ţmirnuo je uvis ne bi li došao do daha. izmoţĊujući ljude.to vidim. vla ţno nemoćni. a ja sam mu se osmjehnula . Ja sam gledala. znojeći se tek malo nad svim onim uputama što su brzo smjenjivale jedna drugu u ritmu bodrećeg scenarija. podni svjetlosni pokazivaĉi smjera da vas namame u tamu i dim.i zbog neĉeg u tom trenu bilo je bjelodano da oboje znamo kako on sad izvodi pokaznu vjeţbu prave opasnosti.kakva je druga gesta bila moguća osim jasno ohrabrujućeg smješka? . dok mu se crvenilo s vrata uspinjalo prema kosi. zrakoplovnog domaćina kako zaklanja isprekidani vidik avionskog prolaza i rukama izvodi uobiĉajenu sigurnosnu vjeţbu kao da pleše: maske s kisikom. Nataĉem u ĉašu i usredotoĉujem se.da spas potraţe u plinskim roštiljnicama. Zatim je pokušao navući svoj samo za paradu pojas za spašavanje i uvelike podbacio. Zatim se prisjećam. uzice su mu se samo perverzno mrsile i što je više prĉkao po njima i umirujuće se smješkao. svoje zgodne zviţdaljke i sjajnog svjetla). sve se samo još više uvrtalo i zapetljavalo. Tada mu je glava klonula i poĉeo se otvoreno boriti s pojasom.poput prljave plastificirane pregaĉe. Upravo tako bismo uistinu bili uspani ĉeni i usplahireni i trošili previše vremena dok avion 13 . nisam mogla prestati gledati. a ono gumirano ţutilo se guţvalo i poĉinjalo otkazivati poslušnost . Ne ţelim razmišljati o tome kako slobodno putuju po zemaljskoj kugli. U trenutku kad je već trebao vezati ĉvrst dvostruki ĉvor na struku (a zatim prijeći na pokazivanje svojih usnih cjevĉica. tjerajući ih . dok su njegovi prsti petljali po njima. dok su njegove isprva mirne ruke sada zapinjale. s bolnom jasnoćom. Potom su isko ĉili potpuno jasni ĉvorovi. a on nikad neće progutati .

malog pauka kljuĉeva od svega. Tako bismo bili uhvaćeni u klopku mraka. u kutiji za kruh: uspaniĉeno si pogledala u svaki mogući kutak. osjećajući kako se svaki djelić zaštitnog odijela lako otkida i otplutava. Pokazna vjeţba je završila. ima okus neĉega sasvim bliskoga. ili ĉak i kapljicu više. Tako bismo zurili dok uţasi haraju protiv naše volje. u košu za smeće. Ostavila sam pristojan razmak izmeĊu površine tekućine i vrha ĉaše . tog teškog. Pod krevetom. stoje nova i vaţna informacija i razlog za radost. Tako bismo bili sunovraćeni u vodu. To je nedavna uspomena. oĉajavajući. nisi sigurna tko ima tvoje rezervne kljuĉeve i jesi li mu još uvijek draga i onda . nepropisno zavezanom.pada. No napokon ih imaš i sretna si. nakrivljenom. pa moţete zamisliti da sam popriliĉno oduševljena. gotovo u suzama. budalasto se otimajući. Jedan od mnogih uţitaka zaboravljanja. iza scotcha. mnogo sretnija nego što bi bila da si ih bez pometnje pokupila s njihova uobiĉajenog mjesta. Dokoliĉarili su na poplunu cijelo jutro. Pokazivao nam je kako bismo umrli.sve drugo je nepristojno i privlaĉi pozor14 . leţi u prisjećanju. u dţepovima svakog komada odjeće koji ima dţepove. Ovoga jutra veoma je jasno da sam ja zametnula barem jedan dan. iza cipela. no on je ostao na mjestu.vjerojatno 300 mililitara. u ladici za noţeve. u posudi za kompost. Ali i dalje ţedna. A ja se opet pouzdano osmjehujem i razmišljam kako sam zacijelo bila negdje i sad se zacijelo vraćam. Kaskaš iz sobe u sobu i nemaš pojma gdje si ostavila kljuĉeve prošle noći: bez njih si zakljuĉana u kući. Doduše. napunjenu i u mom posjedu . Sjediš na krevetu. kao što svi mi znamo. još uvijek u pojasu. zbunjen samim sobom. već imam poveliku ĉašu.ruka ti njeţno gladi taj ljupki grumen metala. tek namigujući svaki put kad bi prošla.

Ne.Ma neee.. nitko neće upletati. nema nijednog slobodnog mjesta. Mogla bih pobjeći. lutam kroz olupinu i mrmljanje. Mogu samo pretpostavljati kako imam novca da ga kupim ..Hoću. Gospodin Paperjasti iritantno tapše rukom po nekom praznom sjedalu. Oboje uporno stišću sadrţaje nekoliko malih plastiĉnih kutija pekmeza.? .. . a potom nastalu kašu razmazuju po sluĉajno odabranim predmetima. S obje mu strane vreba nešto što mogu biti samo njegova djeca: plavokosa djevojĉica osorna izgleda od moţda osam godina i manji. Litra bi mogla biti poĉetak neĉega dovoljnoga. mogla bi poĉeti osvjeţavati.. Ispostavilo se da nisam u krivu. Mogla bih šmugnuti natrag do šanka sa sokom.. Pretpostavljam da to smijem promatrati kao uobiĉajenu situaciju švedskog stola "ugrabi sve što moţeš"i da se.Nećete nam smetati. . Na sreću. 15 . . nećete. Prostorija se odjednom ĉini natrpanom. . litra i ništa manje.Eee. Mora š biti neometana da bi rehidrirala. Slobodno je. strusiti. Mogla bih pojesti mali toast poslije. . još jednom napuniti i sjesti negdje nasamo kako bih rehidrirala. Stvarno. Mislim da hoću.E.I dalje ponavlja taj ţalosni zavodniĉki sa moglasnik.no ĉak i da je sok pljuskao po samom rubu. suoĉen sa sirovim apetitom. tamniji djeĉak. ako ima toasta. Jedinom vidljivom praznom sjedalu. Mogla bih baš i stajati. pogledom traţeći neko mjesto na koje bi bilo podno šljivo sjesti. ponovno napuniti.u suprotnom teško da bih došla ovamo. .nost .? Opet. ne bi bilo dovoljno. Šĉepavši ĉašu broj ĉetiri.. nijedno nije naslijedilo oĉevu kosu. Pa zato to moram strusiti stojeći.

Mali me djeĉak gurka ispod stola . sjedam i pijuckam svoj jabukov sok u tišini. Ja sam osoba prema kojoj drugi otopljavaju . Moj gubitak pamćenja.gleda me procjenjivaĉki.. S njom će duţe potrajati. . 16 .Paketići pekmeza . Nosim traperice . lii-HA. strpljivo obuĉavana u nekoj strašnoj vladinoj organizaciji i moja bi amnezija uskoro isparila u krvoproliću bezobzirne borbe i zapaljenih automobila. pomalo bijesno..Djecu prestaje zanimati mrljanje po vrĉu s mlijekom i djevojĉica si siše dlan . . Ali ja znam da nisam nikakav stroj. da sam u filmu. . I sviĊam se ljudima .nove traperice i majicu.Vraćamo se. .I. ali nije mu ni sasvim neugodno.. pa. Osim što i dalje nekako osjećam kao da nisam dosegla svoje kapacitete -još ĉaša ili tri koje sam propustila popiti izjedaju me.kad ih istisnete. svi postaju topli. Pet ili šest gutljaja i doruĉak će biti završen. Prije ili poslije. . Djeĉak postaje stidljiv zbog pozornosti koju mu pridajem.lii-HA. vi odlazite? Ponovno je ozbiljan. zar ne? Otac Neuredni guta ne baš sasvim veselo. ruţno je i treba to prekinuti. Privlaĉim njegovu pozornost svojim najboljim izrazom strpljive i otvoreno vesele osobe.Prolazim najgori dio. dakako. to uvijek poluĉi uspjeh. znaĉio bi da sam stroj za ubijanje. . U svakom sluĉaju.izgledaju nove . izgledaju kao. . Djeĉak ponovno pokušava. Djevojĉica zuri. lii-HA.Gnojni prištevi.Moţda samo nakratko..ruka mu je oĉito ljepljiva dok se odvaja od moje noge. pomalo su kao. zašto bi imao normalan? Koliko bi ga ĉesto imao priliku upotrijebiti u ţivotu? ..On. porumenio i blago kaţe: . Ja sam punopravno ljudsko biće..Kao gnojni prištevi. ima nenormalan smijeh.Odustajem.gotovo se neprirodno lako svidim.bez iznimke. -Aha. Podlaktice su mi blago potamnjele. .

Oĉekuje da se sjećam.o ĉemu se tu radi? Prodavaĉ za pultom pospan.jedva je uopće reagirao kao da je još ţiv. Recite mi. .U redu je ona. oĉekuje da znam njeno ime. Na to mi djevojĉica dobaci pomalo povrijeĊen. trebao mi je drug za zafrkanciju. ustraje na iţivciranosti.Amelia. . kao i obiĉno. Glasno gutam ostatak soka. Prodavaĉ nije bio moj drug. To je divno ime.Ţelite li ga kupiti? Još dok sam ponovno otvarala usta. on nije reagirao kao da ga zavodim . pregledavajući DVD-e. a to je vrijedno divljenja. ĉekajući da odletim nekamo drugamo traćeći vrijeme u prodavaonici ploĉa. Sad je oĉito bijesan. pa ja postajem pomirljiva. . njegov stvaralaĉki plam? Zapravo.Ne ţelite kupiti.Amelia. Zna ĉi. no takve nade ponekad odu predaleko. Lezbijske fufe se ševe . 17 .Naravno da ga ne ţelim kupiti. nikako. . Ima li tu ĉem bala? Ili klizanja? Stolica na sklapanje? Glumi li ijedan lik amneziju? . ne bih htjela kupiti nešto za što nisam sigurna. U avionu? Na aerodromu? U hotelskom foajeu? U 8:35? Zapravo se sjećam aerodroma i kako sam se probijala uokolo. Mislim. što nije bio sluĉaj. . Dakle.. Ne ţivcirajte se. nadrogiran ili pati od dija gnosticirane dosade: . otresit pogled i zagleda se u stolnjak.zvuĉi malo nejasno. . srele smo se već. Moţda je umorna.on je oĉito ĉovjek koji bi volio da mu djeca budu pristojna.Bio je u svakom pogledu monoton. U ĉemu se sastoji nje gov misterij.Lezbijske fufe se ševe .Bila sam u blagoglagoljivu raspoloţenju. Nije navikla na strance. shvatila sam da moţda krivo tumaĉi moje ĉavrljanje kao neku vrstu nabacivanja.Hm? . vese la. pripremajući se za odlazak negdje moţda imam sobu i druga sredstva za ţivot osim pekmeza. tako se ne ponašamo. Uši oca Neurednog gotovo su ljubiĉaste .

Jebati se i snimiti video pod naslovom Jebe mi se.Hvala Bogu. u toj fazi nije bilo djece nigdje ni blizu mene nikada ne bih izgovarala uvredljive rije ĉi i aludirala na spolni ĉin da je bilo ikakve mlade ekipe. a ja sam.Putovanje je muka. ali ipak: . . Ili. A onda je on rekao: . Ţivciraju me onako kako ne bi trebala -jer jaja ne bi smjela imati posebnu moć nada mnom . . Umorna. Imam svoja naĉela. Sam zapravo rekla: . A onda sam ja rekla: .Mama više voli biti kod kuće. . imaju majku .Amelia. . To je ponašanje koje je moj brat prezirao kad je bio njene dobi. Ali mislim da mije prvi uvjerljiviji. Veseliš li se tome? .Ne. O meni je moţda mislila kao o prijateljici.Pa fino onda. Kako god da se to odigralo. . ĉini se.0.Vi znate koje su vam mogućnosti. Mislim da sam mu rekla kako nemam ţelju obaviti kupnju i onda sam otišla.ne ovise iskljuĉivo o Paperjastom Tati. .Ne bih kupila taj DVD ni da je posljednji na svijetu. Pa.Njihova majka još je u sobi. Ĉak odavde mogu vidjeti kako podrhtavaju i klize.. bila pomalo rezervirana. nadam se da ćeš ugodno putovati kući. stoje lijepo od mene jer joj vjerojatno nisam u ĉinila ništa uistinu loše. Na kolicima s hranom ţena vadi lopaticom nešto što bi mogla biti jaja. Na to se PaperjastiTata ne moţe suspregnuti da ne upadne i tako uspori razgovor. to je razumljivoga bih bila vječno prokleto iscrpljena da sam udana za tebe. nemam ţelju obaviti kupnju. što je nezgodno. Ja takoĊer.Amelia? .i jasno mi je da 18 . ništa više.I odmaknula sam se prije nego što sam uspjela reći nešto drugo.Pokušavam ne izgledati kao netko tko razmišlja o prostim rijeĉima i poĉinjem sklapati primirje s kćeri. Ništa ozbiljno. . Mogu se sjetiti obaju završetaka. zaboravna.

Nešto što mogu zamisliti jedino kao golem.Da. loše graĊena .DoviĊenja.Znači. . . uljudna do kraja. . .Do-uh. tebi. .Pa. .Da .Odoh ja onda. 77 i ja ništa. Hm.glava postaje osjetljiva i ne miĉem je više. ipak smo si rekli imena. Nemam pojma kako se zove. premješta se s noge na nogu..uvijek jest. ne sada. a djeĉak me pogledava. bok.DoviĊenja.Sretan put.Kakvi su samo... nepredvidljiva bol .DoviĊenja. . . Trebao bi znati da to ne bi smio ĉiniti.DoviĊenja. ni u ludilu.Ame-lia udara nogom u prazno i ignorira me. a ja. .. . -Krećem naprijed i ĉešem se o ruku koja zaustavlja .To znaĉi da bih.će me obuzeti neki osjećaj.. pomalo škripećim zvukom. nego zastajem .uvijek bude. Hannah. Amelia. . Oprostite zbog ah. nešto neugodno. DoviĊenja.Liţe usnu s ĉudnim. moja glava se jo š jednom sprema iznevjeriti me. siv poklopac koji prijeti da će se zaklopiti nada mnom. blago preklinjući. obujmljujem njegove vlaţne prste i još vlaţniji dlan. Stojim nesigurno..kimam. . dojam da sam labavo. Bit će tu boli .i konaĉno on prvo oslabljuje stisak.. . -Da. viĊenja. što izaziva osjećaj višeslojnosti.. Poslije toliko godina u stanju sam prepoznati znakove. kako krajnje drugarski i civilizirano. i bit će to gadna.. epizoda.Da. Potrebno mije hitno djelovanje.Drago mi je što smo se upoznali. a takoĊer i mojoj glavi. a onda ga prekida. mogla zaplakati ili postati nestabilna ili da ću poĉeti povraćati. 19 . mnogo prije vremena.istiskujem osmijeh .Ĉini se da ne shvaća temeljni smi sao pozdrava. kao daje sazdan od neĉega posebnog. . definitivno zlovoljan što vidi da sam ustala i odlazim.. . ha? . Bez ikakve dvojbe. . Boţe. A što da radimo. djece. Paperjasti izvodi nekakvo poloviĉno rukovanje.a tko bi to drugi bio nego Tata koji stoji.

bojim se da bi me mogao opet zgrabiti. hvala Bogu.zahvaljujući zakonima fizike . . Nije pošteno.ovo je jedino mjesto na kojem sam prepoznatljiva. posljednjoj roskastoj kapljici svjetlosti. dakle.Pokušavam postići ravnoteţu u zatiljku i ne zamišljati kako mi se liĉnost poĉinje izlijevati postrance i klizi naniţe do brade. iz nekoliko posebno katastrofalnih kuteva moji desni ja i moji lijevi ja odraţavaju se meĊusobno.priĉvršćen je lancem za list broj 536. zamah mojih misli šalje mi ih hrpimice naprijed.. nema nikoga sa mnom dok se vrata muklo zatvaraju i zabrtvljuju me u kutiji ĉije uzdizanje pobuĊuje muĉninu. Podiţem kljuĉ da si pomognem u staloţenijem pregledavanju . dok se konaĉno ne stopim u jednoj. . Pogledajte me . naravno. na vrludavi marš prema vratima. da. svima vama. na kojem imam 20 .ima ijedan uţasan uĉinak: vidim sebe. tu je dizalo. Ne samo svoje ja. no umjesto toga uhvaćena sam u stupicu ovog 3-D memento mori . Povlaĉim se najbrţe što mogu..DoviĊenja. A to me odvodi dalje od posljednjeg pogleda na Paperjastov podmladak koji izgleda pomalo pogo Ċeno i još dalje. neumoljivo.ali. To boli. u prolaz (prolazi vode do stepenica i dizala .što nije baš od pomoći .Ipak. kroz poţarni izlaz i u foaje koji je zakompliciran s nekoliko redova ljudi koji ĉekaju . Zaista. I. ali takoĊer .buljeći u vjeĉnost dok ona odmiĉe u slikovitu prikazu onoga prije i poslije (kao da sam statist u nekom istinski sadistiĉkom kratkom obrazovnom filmu) i sve ono što volim na sebi skupilo se u ovoj jednoj jedinoj istaknutoj toĉki a to nije dovoljno. a zatim van. što daje iluziju prostranosti i zacijelo godi klaustro-fobiĉnima.oni su moji prijatelji). Kad zastanem. S obje strane vidim kako mi se glava smanjuje duţ uzburkanog koridora sve uţih replika. pritišćući i vlaţeći mi oĉi straga. Samo sam ţeljela naći 536 i zbrinuti svoju glavu. Okolni zidovi obloţeni su zrcalima od struka naviše. peti kat.

moja tjeskoba dobiva priliku za predah u prolazu gdje male metalne ploĉice sa strelicama ĉekaju na mene . a to je ohrabrujuće. ne moţe biti daleko 500. Nisam traţila da me se na silu podsjeti kako ne ţelim umrijeti -nikada. Ne priznajem 535. prije je bilo onuda. 529.dalje od toga nisam ništa drugo nego iskrivljenje. prestravljena sam i nemam sobu u kojoj bih mogla biti ijedno od toga kako treba. a 7 onda potpuno nestajem..smisla . Dakle. odbijam to prihvatiti. 528. dok se pod poĉinje tiho stropoštavati pod mojim nogama. tuda. nisam baš u savršenom stanju kad se vrata dizala razdvoje uz pakosni mali ding. pronalazeći hodnike što vijugaju sami oko sebe...neko isusovačko dizalo . Zaboga. trebalo bi sve biti u redu. Nisam dobro. 536. 543-589. 530. prilično. ovuda. Ne priznajem postojanje ovog hotela u njegovu trenutnom obliku. kao da se nalazim u nekoj sablasnoj podmornici. Nije zgodan trenutak da se bavim metafizikom. samo sam pokušavala skratiti put stepenicama. 502-527. 21 . Ne priznajem postojanje ovog hotela 533. Svijet ne moţe biti ovakav. Ali. Ne priznajem postojanje ovog hotela u njegovu trenutnom obliku. ne.. Dajem se u kratke trkove prema izlazima koji zavr šavaju zidom. Ne priznajem postojanje neće mi pozliti. U meĊuvremenu.534 u njegovu trenutnom obliku. poţarne izlaze. 518 onuda. hvala lijepo. 543-589 ovuda.potpuno su spremne da nagovijeste moguće smjerove. Što je ovo . Kopilad. ormariće.

. I sada. vodoravnog. O. Polako. Sada sam sasvim dobro.zamalo dva i pol . od nekoga tko radi u hotelu oĉekivala sam da bi s vremena na vrijeme moţda bio u stanju svladati jedan broj sobe.. trideset. i trebala bih se odjaviti u dvanaest?. ĉuje se tupo udaranje na vezi .. Opa. ţeljenog kreveta.ĉitavu svoju. Okreni. u pet. dr ţi prokletu kvaku. moţete li mi molim vas reći odlazim lija danas... Priznajem. na snijeg i prije jedanaest. Jedanaest? Zašto to rade? ..to ne bi bilo konstruktivno niti bi ispravno odraţavalo moje raspoloţenje. čim budem spremna. Pokušajte se prijaviti u hotel prije pet i vidjet ćete što će vam to 22 .. u redu. PriĎi im polako. ključ u bravu. ključ u bravu... U sobi sam pet tri šest. mogla bi se pomaknuti.. nego... a sad vas svi ţele izbaciti van. zgrabi je.. tri šest. šest.prespavala sam . Nema ništa bolje nego kad si zbunjen i nesretan i jako umoran a onda otkriješ da imaš postelju. s glavom povezanu tjeskobu i svaki mogući nagovještaj smrti i sudbine. unutra.. Pet tri šest.Mogu li. znala bih . ali neću biti ţivĉana . . izvalila se. Soba pristaje da bude otvorena i to je zbilja moja soba evo moje putne torbe na rame na njezinu podu.. uh. tko?.to mogu samo pretpostaviti . Mrmlja neko ime. unutra. I dok se tako prepuštam utješnim mislima. Ne daj da privjesak ključa zvecka..Dvanaest je dovoljno loše samo po sebi. Okreni sve. Spavala sam puna dva sata .536.moţda se recepcionarka igra rasklimanim zubima. a da sam prije bila smirenija. ne ispuštaj iznenadne zvukove. a ovo je moja osobna budilica.jedini uzrok moje prijašnje nevolje bio je umor.Oprostite. otkucava usiljeno pokraj nepospremljenog kreveta: mekog. Tako je. .

Zna to biti tako od šoka . 23 . Ili u ovom sluĉaju. . zašto. uobiĉajeni aranţman. Gotovina je loš znak . na filcanom.. na snagu pljuska. ĉelo mi se poĉelo uvrtati .to je reakcija na hladnoću ili vodu. Povrh prozora dolazi teški grom. eto što.kreditna je dobar. preciznije reĉeno. Hvala Bogu... Naime. pa zašto sam onda još na aerodromu? Puna prijekora. ne u pravom smislu rijeĉi.. To je dobar znak. Polako ustajem. zar ne? Sve je u najboljem redu. tamnom tepihu ĉeka moja torba .. Samo. Još jedan kamen melju-ći prolazi.. osjećati se dobro. Mogla bih se zakleti da sam na putu kući. gdje sam7a. moţete li biti tako ljubazni da mi date sobu na još jedan dan?.to znaĉi da su en suite prostorije blizu. Ili. u tom sluĉaju sve je u redu. A to je uznemirujuće.odjeća je bila nošena. Sivkastoplavi oblaci zlatna obruba. istraţujem vidik. pista i koso uzdizanje tamnosivog aviona.ona obiĉno moţe objasniti. Vidim u zrcalu da mi se kosti ne pomiĉu zapravo. ne date. .naruši ravnoteţu sustava. Pa ne. Bliţe se uzdiţe debeo betonski toranj pokriven vrškom u obliku radarskog tanjura koji se okre će. a i uvijek je uznemirujuće kad nisi potpuno siguran gdje si. poput velikog kamena zakotrljanog nebom. Imate moju kreditnu karticu?.Pa. Imate? Dobro. No dovoljan je pljusak hladne vode po licu i poĉinjem dolaziti k sebi. Porazbacana je sadrţaja .vraţju pouku. ĉini se da to nije niĉija do moja odjeća i moram se ispovraćati. nije dobro. soba je minijaturna . a iza njih vretena svjetlosti. ne vidljivo. Ne. prtljaga će vam stajati negdje u ormariću do mraka.U tom sluĉaju. odmah. Ipak. Pogriješila sam. To je bila pogreška.donijeti .

Najprije vadim nešto što se zove Affentaler.kakve koristi uopće od toga? No onda. razulari se. sve je postalo još gore. mislila? Pa to je praktiĉno vraţji voćni sok . crna s bijelim i zlatnim. ORIGINAL GRANTTODISTIL 1608 I Bog blagoslovio metriĉki sustav. Dakle. onda . uska vrata što vode nekamo drugamo. one koje zamatate u pulovere.i ĉim je to poĉelo. Bog me blagoslovio . Unutra se osjeća okretanje. jer 700 mililitara je toliko prostranije i veselije od jedne pinte.no ima samo 250 mililitara i samo 11.radi ti tamo što hoćeš. teške suze . Da. Bushmill's. diveći se zaobljenim kutevima.a to je uvijek dobro . udobno ušuškan u sićušnoj boci. Dakle. utapaju se. 24 . Nije da se nismo upoznale. Dobro.na straţnjoj strani je karta koja pokazuje odakle je: vijugava rijeka. 40 posto. Puna je . no to je nuţno zlo i na kraju će se isplatiti. zgodnoj teţini i elegantnom dizajnu naljepnice. okrug Antrim. što drugo uopće trebate znati? Nije da je nećete protrljati u rukama u znak dodatne ljubaznosti. dave i guţvaju nad jezikom. oznaĉen je Strasbourg .duga.5 postotaka. Što sam. sve meĊusobno isprepleteno u oblik luka . samo je ĉekala dok se ne probudim da bi se obznanila.naznaka plodnih ravnica i mira. Nije mi baš ugodno dok nagnuto traţim . posebne stvari koje morate ponijeti sa sobom i imati ih u društvu. nemoj misliti da smo prijateljice ni da si dobrodošla. Još znam kako te srediti. no onda. pulsira-nje ondje gdje ne mogu dosegnuti . nisam izmakla svojoj glavi.ali ipak osjećam kako mi gnjeĉe mozak. 700 mililitara. No.ne doprinosi mojoj staloţenosti.volim kad se dobro pripremim. oblika pljosnate. pobogu. Znaĉi. vraćam se torbi i traţim one fine predmete.

prev. leţim na zguţvanom. posjedovala više od pinte najfinijeg ječmenog viskija i sad mi ga je preostalo malo manje od pola . Onda se vraćam Black Bushu. U sluĉaju izostanka ikakve daljnje boli. kao što bi zasigurno uĉinilo svako ljudsko biće koje ima dostojanstva. u celofan umotanu.miriše pametno. izvana i iznutra. premda to ne moram.vrsta viskija iz destilerije Bushmill. nedefiniranim i zapravo se dva--tri puta ĉudno zgrĉi prije nego poĉne omekšavati i mrmoriti od tog finog. No znam da ću ipak biti dobro.' otvaram ga i puštam da mi priĉa. Odiţem prstom poklopac na Affentaleru i oslobaĊam ga jada. male bockalice viskija na desnima . sljedećih 200 mililitara bit će samo moji. zadrţavajući tople. kad nema potrebu pretvarati se -je li ĉvrsta u samoći ili proklizava? Dajem si truda da pretraţim okolinu. Rijeĉ je o tome da ja ostajem civilizirana po svaku cijenu. Nakon 100 mililitara izbija mi dobar znoj. to divno kašljucanje boce. Ja ne proklizavam. jer nitko me ne moţe vidjeti. onaj fini koji oblijeva nakon okrepljujuće vjeţbe i glavobolja se uzdiţe poput baršunasta šešira i odlazi bez mene. Odlelujavam natrag u krevet. Kaţe mi da sam. Najpouzdanije mjerilo vrijednosti neke osobe u onome je što radi kad je sama. nap. pregledam kupaonicu i pronaĊem jedinu. popravljene i sigurne.I Bog blagoslovio ĉetvrtastu bocu. sve donedavno. ljekovitog uboda. jer se neće otkotrljati i oštetiti. plastiĉnu ĉašu (zapravo više šalicu) i ja je istrgavam i upotrebljavam. onda ne znam što je. seksi i muţevno i poskakuje u ĉašu iz boce uz zvuk kašljucanja malena psa. I primijetit ćete kako se ja potrudim servirati viski. Ţeludac mi se doima pomalo praznim.ĉetvrtine ĉetvrtina pinte ponovno uĉvršćuju moje liĉne kosti i zagladuju mi kosu. Eto me.ako to nije melodiozno. 25 . dozrelo u bačvama serija oloroso . smećka* Black Bush .

Jer kad jednom poĉnete imati pomraĉenja svijesti. uzorku uredskog tepiha. uravnoteţena sam u svojoj koţi. zaboljeti bi vas. a onda se vu ĉe još šezdeset sekundi uobiĉajenim redom. Zato su stalna manja pomraĉenja svijesti priliĉno dobra. potpuno neopravdano tra ćenje vremena. što god se prije dogaĊalo nebitno je. a preda mnom opušten i jasan dan .neki stupanj pomraĉenja svijesti ono je što omogućava većini ljudi da preţive.mami Ne trebam ništa više ni manje od ovoga. Zašto ne biste uzeli dragulje.stom i zelenkastoplavom pokrivaĉu. Nisu. a što god još doĊe izmamit će mi smiješak.da to ne uĉinite. niĉega strašnog . više ne prestajete i zato ne postoji prije i poslije . I nema niĉega neprirodnog u tome. a presko ĉili ostalo? Zašto ne biste i te kako uţivali u lijepom popodnevu s dobrim ljudima. Pitate li ih o putovanju na posao. Na skokove i trzaje treba se malo priviknuti . zadovoljni sobom kao sobom i kao jedinom konstantom? 26 . budnima.svladali ste umjetnost izmicanja linearnom vremenu. Zašto ne biste klizili od vremena do vremena. pošti.kad pogaĊate u kojoj ste brzini ili pokušavate li to nekoga preteći no to vas odrţava bistrima i elastiĉnima. Ne mogu prisiliti mozak da se sjeti i nitko tko nije ĉudovište ne bi ni htio da pokušaju. broju tuĊinaca što su stajali pred njima u veĉernjem redu u samoposluzi -ne bi vam znali reći ništa. boji sjedala u autobusu. vrhunce. Morate raspršiti svoje turobne toĉke i raz-mazati rubove . Svaka osoba koja bi se istinski zamislila nad jadnim detaljima svoga ţivota odmah bi se odluĉila za milostivi skok u najbliţi slobodni bunar. Ali nisu dovoljna. ĉim shvatite da je to što jedna minuta neprestano prati drugu. platnim odrescima.voţnja je posebno škakljiva . a istodobno se prisjećali pre-divne veĉeri koju ste drţali u priĉuvi i sada je razotkrivate pred sobom u ţivahnu uzbuĊenju koje vam pojaĉava sklonost za ono što vam je pri ruci. imenu pripravnika koji donosi ĉaj.

Zamišljat ću kako zidovi postaju porozni. Isprana do ništice. No njihovi uredi potpuno su nemaštoviti .onim koji ne oĉekuje nikakvo neslaganje. MacDonalda & Humea . Ili. Posao moje majke postoji kroz nju.to je stabilnost koju ne moţete kupiti. a pokućstvo blijedi i sve poĉinje biti jednako nestvarno kao i Busby. bez obzira gdje ili kada. MacDonald & Hume. svoje porijeklo.odvjetniĉkoj tvrtci koja se. Nije moglo preostati još mnogo godina do vremena kada će morati otići u mirovinu. Ondje odakle smo mnogo je kiše. Takvo što ugraĊuje potporne zidove u vaš cjelokupni identitet. Ipak. ţivjela sam u istoj kući od roĊenja do sedamnaeste godine .da bi se oslobodilo svoju liĉnost od dogaĊaja. odjekuju nena27 . Ja razumijem svoje temeljne snage. Ja? . ako je ovo radni dan. dok se ona ne bi potpuno predala tipkanju. ustajući da uzme neke dokumente što ih je bila pripremila te ih stavila na odgovarajuće mjesto. moja mama je vani i radi u uredu Busbvja. koliko sjećanje doseţe. Na povratku iz škole sjela bih tu i ĉekala šest popodne i naše vrijeme da poĊemo kući. no naši su kolovozi ugodni. pa sam mogla promatrati predivnu ekonomičnost njezinih ruku. ostajem toĉno ono što jesam. no ublaţen je jasnim suosjećanjem. samopouzdanje s kojim bi se zanjihala i uspravila. izgubili su jasnoću koja im je nekada omogućavala da budu. Primjerice. ali ja neću više vjerovati u taj ured kad ga ona napusti. Moji roditelji ţive u toj istoj kući ĉak i sada. ĉitajući stare primjerke Scottish Fielda i National Geographica. nikada nije bila u stanju pohvaliti nekim Busbvjem. obiĉno je zamišljam u vrtu gdje radi vikendima ili onih nekoliko sati pri kraju ljetnog dana. ĉula je kako se javlja na njihov telefon svojim najboljim autoritativnim glasom . Većina ljudi postoji kroz ono što rade. MacDonaldom ni Humeom.ĉesto sam ondje posjećivala majku.Ne moţe se reći da ne iziskuje mnogo truda da bi se bilo takvim .ja sam potpuno pojednostavljena. bolje reĉeno. ja sam destilirana. blagošću koju nitko nije traţio.

svoje gredice i grmove. Nije ve ći od metar s tri. naoĉale debela okvira. Ona je nevjerojatna. no on trĉi onamo kao da je sretnim 28 . U kolovozu moja majka nosi sandale. Moj brat i ja navikli smo se viĊati ga bez susretanja. povjerava svoje stanje.. naravno. pretpostavljam. I plijevi. uistinu. ponašat će se kao da ga se ne vidi. lako vrlo rijetko vozi. sluša Radio 4 i sjedi unutar svojih malih staklenih zidova. uvijek je usredotoĉena. a nakon toga udahne iznad njega i sklopi o ĉi. jer ona moţe izvesti svaku zadaću bez vidljivog napora ili galame. moj otac prema staklu ima stav jednog voza ĉa . podrezuje. ĉeše se i poteţe iz svoje termosice daleko opuštenije no što bi to ikada ĉinio u kući. kao da joj on šapće. Kad sam bila mlaĊa pokušavala sam joj pomoći muĉeći korov umjesto nje. da neću biti ţena u onom smislu u kojem je to moja mama -nikad to neću ĉiniti kako valja. prije svoje sedme godine. pa. Ona jest graciozna. kaktuse. zijeva. ali ĉovjek od staklenika. sve je izvedeno s tom. bromelije. Ona u vrtu nikada samo ne hoda. jedina prava rije ĉ je gracioznoš-ću. otpuhujući dim cigarete u svoj kućni poriluk i bulji. razmišljajući. napuĉen nakostriješenim zelenilom i klupama oiviĉenim šljunkom. iako savršeno vidljiv. Katkad se blago povije kraj nekog grma. a on svoje ĉuvarkuće. Ona ima svoje trajnice.danim naletom cvijeća i skupih pripravaka za biljnu reprodukciju.stil je uvijek bio isti: s laganom naznakom pedesetih i djevojke kakva je nekada bila . 2ena sam i nisam ne ţenstvena. nešto nenametljivo i lagano .. nema dvojbe.uvijena kosa. ĉarapice. uzdiše. TakoĊer vrtlar. široku suknju i bluzu. obrublju-je granice nasada: svaki vrtlarski ĉin postaje tajnovit. no nisam se uspijevala vinuti mnogo dalje od nespretnog udaranja i lupanja -sva izgrebana i blatnjava.iza njega. Otac je sad u svom stakleniku. kopa. Mislim da bi se moj otac sloţio. radije nego da nas povrijedi oĉit zakljuĉak . S vremenom sam stekla stanovitu sigurnost. no davno sam shvatila.da se on nije mogao opustiti kod kuće s nama.

uffha.on zašišti . a što ja ne mogu ĉuti. no ona se i dalje mršti dok on pumpa i sasvim sigurno vode ĉitav neki neĉujni razgovor. To je neki madrac Lilo . -Jesi li siguran? -Mm-hmm. uffha. zbog ĉega se ĉini mlaĊim i više nalikuje mom bratu koji je na katu i već zaspao. on je uvukao glavu i ĉvrsto se usredotoĉuje na svoje stopalo. uffha. kao da je pumpanje neki ĉudan fenomen. k majĉinim oĉima. uffha.upumpava zrak. i prespavao bi ondje. znam.Pa. uffha . Kad bi imao posebno jaku glavobolju.nisam ga nikada prije vidjela i izgleda zabavno: nepodesno za odrasle. uffha Povremeno se ĉini kako su moji roditelji toliko dugo zajedno da im je ponestalo rijeĉi za onog drugog ili su pak pronašli nešto drugo ĉime se mogu posluţiti u komunikaciji. ĉini se smirenim dok . Peter. I to se pretvara u 29 .Da.pa si priušti pogled naviše. Jasno je da ga majka pita i nešto više a ne samo o madracu i jednako je jasno da je on ve ć donio odluku i da mu se u svakom sluĉaju više ne da voditi ovaj razgovor. uffha. uffha Opet ne govore. . a majka ga pokušava gledati u lice no. Jedan ĉuperak šiški pao mu je naprijed prema oĉima. 0 ĉemu oni stvarno razgovaraju ja pojma nemam.uffha. uffha.sluĉajem izbjegao nekom okrutnom zatoĉeništvu. pa time i fascinantan. probudit ću ga. Otac ima onaj spokojni izgled koji poprimi kad se sprema pobje ći van. izbjegavajući intimnost. uffha. uffha. uffha . uffha. -Apsolutno siguran. Otac klekne i izvadi crijevo iz ventila . jer je mlaĊi od mene-no ja ću mu o ovome ispriĉati poslije. Moj otac tapka nogom gore-dolje po maloj pumpi koja gurka zrak u zguţvani madrac na napuhavanje.

i budući da se rodio ĉetiri godine poslije mene. moja majka već je umakla nekamo u kuću i ja sam sama. no vjerojatno se sjetio da sam ondje . U trenutku kad ga više ne vidim kako se bori s njim vani. odlazeći potom travnjakom u mrak. Netko mi je zacijelo objasnio moj poloţaj. Od toga mi kuhinja izgleda pomalo skuĉena. ondje gdje se krije njegovo skrovište. Najvaţnije dijelove priĉe bilo bi nemoguće ispriĉati. ne odmah. Treba mu dosta dugo da iznese madrac kroz kuhinjska vrata . ĉini se. ĉesto mi pada na pamet: i ovoga jutra. kad sam vidjela onu djecu. dakle. a on se okrene prema meni . dok ih oboje zapljuskuje stanovit bol koji ĉak i ja osjećam i koji oni. Stvari se nisu tako razvijale što i nije iznenaĊujuće . Veći dio djetinjstva pretpostavljala sam kako ćemo biti skupa veoma dugo i da ćemo na kraju kupiti zajedniĉku kuću. Onda ona dotakne njegovu glavu. brinuti se jedno o drugome i sjajno se zabavljati. što je vaţno. ne znam zašto nije. pozdravljaju.stvarno je trebao postaviti pumpu u stakleniku. Odluĉujem da ipak neću reći bratu ništa o tome.nisam ispustila nikakav zvuk. ipak.zahvaljujući njemu dio sam obitelji i nisam jedinica. veoma lagano. jer sam bila priliĉno svjesna toga da će moje putovanje uskoro poĉeti i da neće podrazumijevati voţnju. brzu i potpunu. On mi je.neku njeţnost meĊu njima. Jer automobil je ĉekao na uskom vlaku (samo plosnato postolje i nekoliko sipki koje pridrţava- 30 .i slegne ramenima. doimajući se vrlo krhko na trenutak. gotovo sam sigurna. onog mirnog sina. ĉak i vole. bio je moja prva vjeţba u stjecanju odgovornosti. koţnom putniĉkom sjedalu u autu nekog neznanca i iznenada pomislila na Simona. A moj brat? On radi ono što braća rade . išao u prilog. Rana osamljenost nanosi veliku štetu. Zadnji put prije toga.no ipak se ĉini ĉudnim što se sada tako malo viĊamo. i sretno zbunjeno. bila sam u tunelu: sjedila sam na tamnom.

mislim. Uţas je provalio unutra trenutaĉno.nadviknuo okolno udaranje i bubnjanje govoreći da bi mogao otvoriti prozor ako ţelimo. trideset minuta dug tunel. Vidjela sam da povremeno govori. unutar pokretnog vozila). Prije negoli se itko od nas stigao udubiti u tu ideju pru ţio je ruku u polumrak i udario šakom po krovnom prozoru.ţeljela sam Simona manju osobu u kaputiću do koljena u kojemu je izgledao kao minijaturni poslovni ĉovjek. Sjedila sam u nepokretnom automobilu (doduše. smijući se. Nisam mogla izbjeći pomisao da je to znak. Ne Simon kakav jest . a onda je Nijemac . uskovitlani udarac divljeg zraka. ili moţda Austrijanac .premda nije bio osobito ruţan niti lud pa se to baš nije ĉinilo uvjerljivim. sjoš nekim .ili moţda Švicarac. Poslije toga bilo je dopušteno otići. Ţena je sjedila iza mene.ju metalni krov) i za trenutak ĉitava će kompozicija krenuti u dvadeset. Izronila sam u svjesnost pokraj veselog vozaĉa koji je govorio njemaĉkom vrstom engleskog o tome kako je upoznao svoju ţenu na internetu .bila je samo muka i onaj strah od kojega se bolno previja. dok seja usredoto ĉujem na opušta-nje i borim za dah.niţom ţenom. Austrijanac/Nijemac/Švicarac i dalje se smijao. zvi ţdeći oštro pod planinskim masivom. A ništa od svega toga nije bilo zabavno. smrad opasne mašinerije. ali nisam ga mogla ĉuti i ţeljela sam da je moj brat sa mnom. Dok je vlak teturao naprijed ja sam razmišljala o neugodnosti svoga poloţaja i kubnom kapacitetu. skamenjena krv. poći svojim putem. Simona kojega je godinama ši- 31 . iza toga bila je buka toliko glasna da je isti tren prestala biti zvukom . nagovještaj neĉega strašnog i sasvim blizog. lica prošarana zelenom bojom i sjenom od ţarulja na kontrolnoj ploĉi. da i Simon moţe biti tu. smeĊokosom. davno umrli pruţni radnici. ţestoka prljavstina. no istovremeno utopljena u osjetilnom kaosu koji bi svatko normalan povezao s nezgodom velikih razmjera.

puštajući ih da mi bockaju usne. da zaboravim na sebe. a ostatkom godine pozdravljat će vas puka vlaţna tama. Pospješila sam pomraĉenje svijesti neĉim što mislim da je bila rakija od marelice. i ako prošla noć nije podrazumijevala nikakvo sramoćenje. no to će biti samo za volju nekog poslodavca ili neke nefunkcionalne ljubavne veze.otmjenoj veĉernjoj haljini 32 .neki bar u blizini koji će dovesti sve u red. vrlo uredno. šaljući oproštajni mig toj pouzdanoj boci. Moţete ustati i kretati se i prije toga. Simona kojemu bi se svidio tunel i koji bi pomogao da se svidi i meni ili Simona kojega bi on preplašio pa bi mi omogućio da budem hrabra. vrlo uspješno.primijetila sam. Ne znam zašto sam bila s njima ni kako je došlo do toga da me napuste ni zašto sam ja napustila njih . izvidjeti mjesto.nije ostala ni ogrebotina ni mrlja koja bi potvrdila da nisu moja izmi šljotina. šarena laţ. A to je ţivotna pouka -sve stoje puno ispraznit će se. Budući da on nije bio tu. jer se ne mogu sjetiti kraja tunela kao ni ijednog drugog trenutka s nasmijanim Švicarcem/Austrijancem/Nijemcem i njegovih dvoje pratilaca. pet sati. s desne strane . Simon s onim plavim oĉima.osjeća se neka sveĉanost u mom ruĉnom zglobu dok nataĉem posljednju.šala majka. Niĉiji dan zapravo ne poĉinje prije popodneva. Postajem opet uţasno umorna pa bi mi ovo što imam trebalo pomoći da zadrijemam. otkrit ćete da jutra nisu prijeko potrebna mnogo danjeg svjetla ostat će vam ljeti i poslije ĉetiri. Prepu šteni vlastitoj prirodi. riješila sam problem jedinom logiĉnom dostupnom metodom. Moj viski se smanjio do posljednje ĉaše . poput mojih. spustiti se. trebala bih biti u stanju poĉeti dan veselo.to uvijek daje teţinu trenutku . Pijuckam posljednje gutljaje. No uvijek postoji mogućnost uskrsnuća . toj crnoj naljepnici i bijelom tekstu . Zatim ću odšetati do dizala. kako se pokazalo. U ovom sluĉaju to je dolje pa iza recepcije.

M. Još jedan avion prijeti na horizontu i njegova me buka potiĉe da se jasno prisjetim sebe kako sjedim.. Što je još manje dobro. a ja ga neću imati. Virginas je moţda odjavila karticu.sadrţe moj novĉanik koji sadrţi .da. vrlo su slabe i daleke . s beţ lusterom od pruća vrlo blizu mojoj glavi i beţ zidovima iza sebe . sve je u redu. cijelo to odvratno mjesto je kremasto/kaki/beţ. Trebala bih je poslije isprobati na bankomatu. Ako mi to pali ikakve ţarulje u glavi. Prebaĉen preko mog jedinog naslonjaĉa. to bi imalo nekog smisla. krajnje nedavno. Guram se s previ33 . No ponekad sam i štošta drugo i to bih još vjerojatno trebala istraţiti . A je li to bio ne ĉiji dar ili je bio dar koji sam namjeravala ja nekome pokloniti? Ili sam ga jednostavno kupila sebi? Katkad sam velikodušna prema sebi.kako smo se ja i ja slagale u posljednje vrijeme. Virginas.. novim engleskim novĉanicama (znaĉi. doista pedeset funti u ljepljivim. sad kad mi se pamćenje udostojilo bolje pogledati. Ne. a kako bih inače to uspjela? Promjena strane valute . a ja se ne sjećam što sam moţda potpisala kad sam došla ovamo i lako je moguće da neću biti u stanju reproducirati navedeni potpis ako to od mene zatra ţe. doista . išla sam na bankomat) i metalnosivu kreditnu karticu na ime M. Ipak nije sve tako dobro jer pregledavajući pozadinu kartice vidim da Virginas ima kompliciran i ĉudan rukopis. u barskoj pregradi beţ boje. ostavila sam gornji dio trenirke s kapuljaĉom . H.nove novčanice iz bureau de change.Virginas. Bila sam u inozemstvu. Falsificiranje nije u mojoj prirodi. H. Ali imam svjeţ novac. Ne mogu se sjetiti šifre niti kako sam je dobila i jesam li uopće. Ipak. jer Virginas moţda ima novac. Ima velike prednje dţepove poput tobolca koji da.u stvari.koji mi je poznat i koji mi se sviĊa.kojom odijevaju golu bocu.

A stvari sa mnom i inaĉe ne stoje dobro. oĉiju u visini mojih koljena i prozora širom otvorena na paklenoj vrućini. a ljepota je često dobro društvo . a maĊarska je valuta apsurdna. samo muškarac u prljavoj bijeloj pregaĉi.Kussbachek ili Kussbachekov prijatelj. Imam u dţepu ogromnu smotku bezvrijednih novĉanica pokrivenih šeširima i brkovima Vlada Nabijaĉa Na Kolac i to odašilje telegrafske poruke svakome tko bi me htio napasti i inaĉe opljaĉkati .ali ne tako često do sitnog lopova. ili ĉovjek koji kaţe da je jedno ili oboje od toga. Umjesto toga.iako zapravo zna dovesti i do smrti .uglavnom zato što je ovo MaĊarska. zasijeca svoj noţ kroz meso. a pas s brnjicom od ĉeliĉne mreţe pogledavao me je. nema objašnjenja za njegov ruĉni rad. Nema mesnice. Ja sama nemam nikak34 . Ja sam svoj. ĉetvorica muškaraca koji znaju Kussbacheka i mišje-smeĊa ţena u izblijedjeloj odjeci koja mi postavlja glasna pitanja o etniĉkim temama koja ne razumijem. moţe biti svoj vlastiti prijatelj ako ţeli. samo Kussbachek i ja. Ljepota je istina. ţivĉana sam iz više razloga .še ljudi. Došla sam ovamo kako bih srela Kussbachekovog prijatelja koji je opet prijatelj Dohenvju. Dok sam hodala ovamo previše je kišilo. a jedan od njih je . Nemojte me krivo shvatiti.sviĊa mi se što to znam . na drugoj strani ceste bio je ĉovjek -jasno sam ga vidjela kroz podrumski prozor kako lijeno sjecka blijedo meso. Nema nikoga drugog u baru. obilje mesa. a onda na drugoj strani ceste (Szekelv Utca: to sam morala zapamtiti). Budimpešta je divno mjesto i ja se zaista pokušavam usredotoĉiti na to. nema restorana. istina je ponekad ljepota. a ja osječam da sam u opasnosti ponajviše od toga. Ĉujem ih. Ona primjerice ima zle slutnje u vezi s konobarem. koji je prijatelj jednog drugog prijatelja ili nešto jednako monotono u tom stilu -ne zanima me previše u ovom trenutku.razbojnici i dţepari primiĉu se baru s kilometarskih razdaljina.

Poslije. pa komunistiĉki samoubojice. priliĉno kratke rijeĉi koje će vas poštedjeti neugodnih okolnosti i pomoći drugima da oproste.svaki jezik. no ja nisam koncentrirana jer se ĉini da most više ne dolazi u obzir. krpajući usput. Ne umru li prvi put. Ljudi se strmoglavljuju s ovoga danomice.neugodan red. . ispričavam se. ljudi ostaju nezadovoljni bez obzira na to što im njihova vlada govori o sebi. iskobeljaju se na obalu i poku šaju ponovno netko mi priĉa to ili nešto što nije daleko od toga. .Kerem adjon erţeštelenito kesenem. no od toga će se svaki konobar u MaĊarskoj nasmijati i onda će mi donijeti ĉašu bijele ţestice ili terpentina voćnog okusa ili pak neke druge lokalne delicije. ima lijepe. No posve sam sigurna da mi u ši tutnje od tišine i da naša skupina postaje veća . kad je kiša prestala. Postojali su carski samoubojice. jer je brz i pametan i nasmije ši se svaki put kad mu priopćim jednu od dvije korisne stvari koje sam nauĉila na fonetskom maĊarskom. a sada su kapitalistiĉki samoubojice. Izgovaram to jako loše. stoje najvaţnija rijeĉ u bilo kojoj zemlji koju moţete posjetiti. a zatim plesanje ili gledanje plesanja uz rastući osjećaj ţeĊi .Molim vas.kad poĉinjemo prelaziti most. No ĉini mi se da iz bara odlazim ne potiĉući ni na kakvu terapiju. moţda ĉak i ĉešće. ĉini se. Muškarac prepredenog pogleda objašnjava mi to. TakoĊer znam reći oprostite. Njegova tamna ĉeliĉna uţad sudara se i klopoće gore 35 . tu je glasan klub na nekom groznom mjestu . MaĊarska se moţe pohvaliti brojnim lokalnim delicijama. no ovaj je najnoviji i najomiljeniji. nije bilo namjerno . hvala lijepo. Opraštanje ima terapeutsku vrijednost. Ţao mije.deset nas je ili dvanaest .vih ograda prema njemu. dajte mi anestetik. Svi mostovi ovdje poznati su po samoubojicama.to nije posve jasno.

moţda je krivac temeljno tekuće stanje ljudi.no ne ĉinim to jer. razigrano se oslanjajući. ili neka druga vaţna komunikacija. uz prenošenje izraza zahvalnosti. vraćajući se istim putem. dok se ne prevrnemo preko zaštitnih ograda i ne omota nas hladnoća njezinih virova i odnesu brzaci. moţe potegnuti tekućine iz bilo kojeg ljudskog tijela (svi smo najvećim dijelom tekućine) i povući ih svojim vlastitim smjerom gibanja. visokog hotela u kojemu je jedno od nas odsjelo i moţe naruĉivati piće u bilo koje vrijeme ili u kojemu jedno od nas drţi piće u bocama kojima se moţemo vrlo brzo okoristiti.samo blagi. Politika i oĉaj moţda nikoga ne ubijaju . Gledam je i zakljuĉujem kako Dunav doţivljavam kao dugaĉku i iznimno odluĉnu rijeku te kako nema sumnje da njezina snaga.što nas navodi da stanemo u stranu. ili u kojemu moţemo biti razdragani i prijateljski raspoloţeni. u vrstu odmah uz ogradu. ali zaboraviv- 36 . do 8:42 ovoga jutra nema niĉega . H. ustranu: mogla bi ĉak povući i nas same. kao da ima nade da će se s praskom slomiti. ţeljela bih postaviti tu hipotezu.u mraku. TakoĊer.nisam ispustila ni glasa . u nekom trenutku. Na to bih negodovala. M. ili pozdrava ili poruka od obitelji i prijatelja. Poslije toga. nadirući kroz most. Ţeljela bih pred drugima izloţiti tu hipotezu ne bi li je odobrili. Virginas morala je. svi u našoj skupini istodobno za-paţaju svjetlost lijepog. uz boce koje već imamo u dţepovima i rukama kao i uz njihov lokalni i profinjeni sadrţaj. reagirati na moju društvenost stavljajući svoju kreditnu karticu u moj novĉanik ili mi posuĊujući tu karticu. dok mu blijedi luk površine poĉinje zapljuskivati struja .hrapavom poput neobraĊena stakla i nošenu brzicama. neutralni prostor unutar kojega se. no prekidaju me dvoje koji me naglo pote ţu za ramena i odvode od ograde i ka ţu mi da se prestanem toliko naginjati i smijati. dogodio susret izmeĊu mene i Kussbache-ka. Pod nama su komadići nasumiĉ-na svjetla koji ĉine vodu vidljivom . jer nisam se ni ĉemu smijala .

Tako prestaju moje priĉe.dobro sam odgojena. neku ţelju koju ne ţelite priznati. ponijela bi mali poklon. Samo. što ako je samo trgala i razrezivala. Dok moja mama zna kako treba. nabori origami. Omot . svileni rupĉić.i to je vaţno . njezini darovi bit će toĉno ono što bi taj sljedeće poţelio -ako je stranac. Kad bi me slala na djeĉji roĊendan.poseban papir. Eto. stoje ljude navodilo da pomisle kako je ĉudna . iscrpljuju se u sve više i više otklona i onda se uhvatim kako daleko pre ĉesto govorim ili i razmišljam kako ţivot bogat prilikama inaĉe nije neprestano boţanstven.katkad i prava vrpca koju biste mogli ponovno upotrijebiti. Kakvu god malu potrebu imali . što se toga tiĉe. što ako je rasipna osoba nije upotrijebila.ši me obavijestiti o nuţno potrebnoj povratnoj adresi. nije zapravo vaţno što daje. dok se sve nije pretvorilo u smeće i ništa više? Kao mala brinula bih se zbog toga . na boţiĉne zabave. Obavila bi svoj posjet kako valja.kako su se usuĊivali! Moji vlastiti Boţici i oni moga brata .suviše beznaĉajnu da biste se njome opterećivali. moja majka nudi lijepe stvari ljudima koji ih moţda ne zasluţuju i potrošila je na njih novac koji je moţda trebala saĉuvati za sebe i to je bilo uznemirujuće.da se moja majka išla naći s Kussbachekom ili. neugodan za sve. no ipak veoma zgodno i korisno. H. stvar je u tome da ona moţe toĉno pogoditi što svakom primatelju nedostaje. Kussbachek . njihova manjka zahvalnosti. Virginas. no detalji toga ne izlaze uvijek na površinu. Male drvene kutije. dat će mu nešto manje odreĊeno. koje se pomalo stidite . U Ma Ċarskoj se nisam ponašala kako me uĉila. s M. neobi ĉna puceta za manţete. A i finoća tih stvari bila je problematiĉna.nemarnosti drugih. dobila bih poklon koji sam trebala predati i znala sam da je pretjeran. prelijep.oni su bili 37 . vrpca . Tako je to sa mnom .ona će je znati i obznanit će vam je pa je zatim ispuniti i potreba će nestati. Ako poznaje nekoga. Ne znam.

iako se situacija ne ĉini obećavajućom u tom smislu. A i ja sam u ovom trenutku . Trudili smo se biti toliko uzbuĊeni da nam nije bilo vaţno što uništavamo sav trud koji je zacijelo uloţila. ili kaleidoskop ili što već. tugaljiva sjećanja na obitelj i na to kako je spretno moja majka baratala sjajnim papirom i selotejpom. ništa ne moţe umiriti i utješiti kao tekućina izvana.moram pustiti druge da vole ono što vole.ili barem ja nisam. Uţivala je u tome da ljudima daje stvari. A to je ĉudno obiĉno uzmem samo onoliko koliko će mi trebati. uredno sloţena onako kako izgledaju nenošene stvari. pokušavali smo misliti iskljuĉivo na to kako se doima sretnom što nam dopušta da kopamo po njezinim omotima kako bismo pronašli drvenu patku. i tri. imam sreće . i izbjegavam poklone kad mogu. i dalje uţiva i to je dobro . Moţda sam otišla iz Budimpešte ĉetiri para prije. veći dio vremena. Neću uzeti više novca od Virginas nego što mi treba i razrezat ću karticu kako je nitko drugi ne bi upotrebljavao nakon mene.stoje smiješno. prakti ĉki.zasjenjeni savršenim omotima i poklonima koje smo mogli izvaditi samo kvareći nešto pri tome. Samo sam provela neko vrijeme u MaĊarskoj i vratila se. taj poriv da ne odobravam uţivanja u kojima ne mogu sudjelovati. Najbolje što mogu uĉiniti jest da se istuširam. Ja loše umotavam. doista moram. Ja i tko god je bio sa mnom vjerojatno smo se rastali kao dobri prijatelji. u pravilu. Nema razloga za potištenost. Ne. ništa strašno. Plavi prošarani pod izgleda kao da ga je nemoguće propisno 38 . Zdrava sam. No nismo uvijek uspijevali biti onako sretni kako je ona bila .ĉista majica. Tuţni su. Ovdašnja kupaonica ne mami na razgolićivanje. Ĉak je moguće da imam i odjeću za presvlaku u torbi. to je moja karakterna mana. Sigurno sam imala razloga. ĉetiri para bokserica ostavljenih u mojoj maloj vreći za ĉisto rublje.

oĉistiti. Rub slivnika obiljeţen je okruglastim ogorjelinama nikotinskog katrana i znakovima kotrljavog klizanja koje je ostavila barem jedna zapaljena cigareta pošto je pala u umivaonik. i pretvarati se da su sklupĉani u sićušnom jaccuzziju . druge više paperjaste: paperjaste bi bila jedina rije ĉ koja ih dobro opisuje. lako nas je povrijediti. I na koljenima imam modrice. prošlog ranog jutra i Paperjastog koji me pokušava poljubiti otvorenih usta i promašuje. mojim obrazima . pala na nešto. No voda je dobra. kad bolje razmislim. manje-više temperature koju volim i gladi me njeţno po ĉelu . ne bi li se preduhitrile ţute naslage i mrlje odabirom nijanse od koje sve od po ĉetka izgleda i zamrljano i ţuto. Osim na probadanje u jednom ramenu . ali nije strašno. Mali ili oĉajni ljudi mogli bi upuzati u ĉetvrtastu kutiju koju on tvori. najozbiljnije. ali 39 . lupa kao mokra. barem na površini. Tuš . Mi jesmo otporni.nema kade . Svi u obitelji imamo njeţnu koţu. jedina rijeĉ koja mi pokazuje kako laktom otvaram vrata sobe u turobnom posrnuću prošle noći.prljava. A odvod je zapravo .svojim visokim rubom nastoji nagovijestiti mogućnosti kupanja. ali i brzo se oporavljamo. a sve police. skupljena šaka po mojoj bradi. kutijice i pribor koji su mi na raspolaganju izraĊeni su od beţ plastike. crvenkasto-ţute. jedina rijeĉ zbog koje me voda zasljepljuje.u svakom sluĉaju mali ili oĉajni ludi ljudi. rešetkasta ploĉa zapetljana dlakama koje oĉito nisu moje i jasno se kreću u mlazu vode.ne biste ga poţeljeli blizu tabana . popravljajući što god je pošlo naopako.nemam prituţbi. Ĉak mi nije vaţno ni to što sapun miriše po psima ili što odvod izgleda gadno zaĉepljen. Jedina rijeĉ od koje se zastor tuša uspinje i priljeplju-je mi se sa strane.sigurno sam se ogrebla ondje.ja ga već odgurujem. neke od njih nedvojbeno stidne. izbjegavajući neugodnost glavnog odvoda. Ja se oporavljam upravo sada. Barem na povr šini.

ja radim. to je sve..okreće mi leĊa dok skida cipele.. Rekla sam vam da ne volim darove.Pa.one su dio njega . Nisam svoja.sad smo mu dolje. Gledam odozgo kao da sam u nekoj ugodnoj komi ili pod lošom anestezijom. Ostat ću pod tušem još malo i ostrugati se onako kako je zacijelo i on ostrugao ono što mu ţena ne bi smjela naći. crvene kao od gušenja . pogledavši me tek kad se već pokrio poštedjevši me ijednog pogleda na svoju prednju stranu sada zuri . Dajem si neodgovarajuće lijekove. ĉarape. jednostavno otplutavam sigurno nekamo blizu smrti. da je ona bila već spavala kad se vratio. samo je sanjala da se svlaĉio.gaće mu ĉedno otkli-zavaju naginje se brzo. nisam ovdje. hlaĉe . naći ću ga još. loše zamjene i na kraju završim sjetivši se. A onda . uvijek ponovno. smišljajući priĉu koju će joj reći ako bude još budna kad se vrati u sobu . i da se on sad vratio iz kupaonice. I hitro se penje u krevet.da je ostao do kasno u baru. ali nedovoljno brzo da mi uskrati taj kratki pogled na mošnje. Kad god imam neku drugu potrebu osim ţeĊi. Ako poĊem korak dalje i sada istraţim plahtu. Ja mu se pridruţujem i ni sama ne mogu vjerovati. Radila sam. 40 . Hmm. i odsutna. a evo i zašto. ţao mu je što ju je probudio. Boţe. u sljedećem trenutku je stidljiv .pusta trema i ţelja i nevjerica da mu se posrećilo. da ja zaista ne odobravam uţitke u kojima ne mogu sudjelovati. uopće ne znam kako je ispuniti. A što da radimo. nije bio nigdje drugdje. još dlaka i drugih uobiĉajenih znakova. Stvarno jesam. sasvim dolje. Ipak.'noć-'noć. spavala kao top. Mislim da se ipak neću truditi.tuţno vise kao u perinealnom samoubojstvu izmeĊu ţilavih bedara.ga ipak i puštam unutra i gledam kako se oznojeno bori da iziĊe iz jakne i košulje i kako ne moţe maknuti riĊe dlake s trbuha . I budući da sam netko drugi.

To nije muka.moje stanje uistinu znači da sam propala bez pića. piće će me spasiti od svih mojih propasti . Moglo bi se reci da se trijezna ne bih še-vila s muškarcem koji ima kvocijent inteligencije jednog stola i tijelo koje bi bilo smiješno da ga se ne mogu sjetiti. mogu popiti još jedno piće i onda se uopće neću osjećati jezivo.premda to ne govorim . ne zbog pića.samo što mene ne moţe uvjeriti. iz našeg vrta i . kakav uţas. Trijeznoj.ruke bi im se doticale kad god su mislili da Simon i ja ne vidi- 41 . No ona nikad nije voljela davati svoje cvije će. velike ili male.onih koje ono samo izaziva kao i svake druge nevolje. Samo bi otac na svoj roĊendan našao buket svjeţe posjeĉenih cvjetova na stolu. zbilja moraš piti.Smiješno. u svakom sluĉaju. zbog nekog razloga. Umjereno me brine to što. I nije ĉak ni gospodin Paperjasti to što me uznemirava. stalno ĉujem svoj mlaĊi glas kako pita moju mamu zašto ne moţe darovati cvijeće . da nisam znala da je ono diralo mene. jer sam prouĉavala to pitanje dugo i pomno i zakljuĉila sam .dar koji bi ljudi oĉekivali. Nisu mnogo razgovarali tih veĉeri i izgledali bi.bilo bi jeftino. Uvjerava me ovoga jutra da ĉim se detaljno izribam mogu poći dolje i sa samo pola pinte rastopiti svoju nelagodu do jakosti pukog šapta. to mogu jamĉiti. za takvo se gledište obiĉno misli da ĉini ljude suzdrţljivima. da ga nisam dirala. ništa neveselo nije mi se trebalo dogoditi.oĉi moje majke njeţne su dok gleda s vaze na njegove usne. njegove oĉi. a ipak. ĉinilo mi se. jednako tako. To je uvjerljiva hipoteza . Osjećam se jezivo jer sam uĉinila nešto jezivo.bilo bi normalno . moju intimnost. bilo joj je previše vaţno. istodobno i ponosni na sebe i tajanstveni . ubijenih za njega . Ja o tome imam mnogo jasniju sliku. to je dar. Omogućava mi slobodu. Mogu samo kukati o tome kakva je to muka kad moraš piti. No ako odem sada dolje u bar. To je moj jedini i savr šeni dar. Ljudi koji ne piju kako treba ne mogu to razumjeti.

ali nema nas da ih gledamo i prekidamo njihovu njeţnost. premda neću plakati ne zbog mojih roditelja. nekoga ovdje.mo.nego zato što ţelim imati nekoga kome bih mogla dati cvijeće. za sebe. sa sobom. Sigurna sam da su isti takvi i sada. pa ĉak ni zbog pića . ni prošle noći. 42 . Plaĉe mi se kad pomislim na to.

no samo ovu nosim sa sobom. obrazima. Zapravo. Hrana je djelomiĉno izmrcvarena . takoĊer se i smiješim.pokušaj ţidovske tradicionalne kuhinje: nasjeckana jaja i meka kokošja jetra. naguranih izmeĊu sebe i objektiva.trajno. zadrţane kao mrlje svjetlosti. na mnogim sam fotografijama. Stanje stola nagovještava da smo tu bili već duţe vrijeme. No. mislim. Svjesna sam i fotografskog aparata i novih prijatelja koji mi stoje s obiju strana i vladam sobom. Svi se smiješimo. Pokazuje kraj veĉere dan uoĉi vjenĉanja neĉijeg brata. ili uhvaćene u opisivanju rijeĉi koje su nam pobjegle. prolivena pića i pepeljara. a sad ćemo i ostati . U pozadini neki prijatelj kojega ne znam krenuo je na drugu stranu. starijih gospoĊa s kojima nisam razgovarala usprkos njihovim dosjetljivim otvaranjima. bistra juha. poput šahovskih. više je poznanik. Ja se i dalje smiješim. brata prijatelja koji nije blizak.Na fotografiji sam. niĉemu. svi zajedno za stolom koji je u visini donjeg dijela okvira i nosi neurednu hrpu ĉaša. jer jesmo. Tu već ima malenih roĊaka što trĉe okolo dok se netko ne izdere na njih.no u restoranu su improvizirali. ĉvrste ondje gdje leţe na rukavima jakni. prije svakog obroka vodili su se inten43 . Ruke su nam umirene blendom. tako nešto .

zivni razgovori s upravom. uzburkano od na ših odraza. No onda dolazi posljednji izbor u okviru zadanog menija. i ja biram ono drugo . Sliku ĉuvam zbog osmijeha. naših tekućih ja. potencijalno i vrlo daleko.a to je nešto od ĉega bi se u svakome probudila ţelja za igrom. izme Ċu sladoleda i kolaĉa. to je nešto stoje svima jasno. Oni su dokaz. jer ili nisu bili tradicionalni ili nisu bili Ţidovi. onaj koji se ne moţe ni pripremiti ni simulirati i koji me u potpunosti uvjerava u suštinsku dobrotu Boga: on ima uĉinak neupitne.sjaj njegove površine leţi ispod naših lak-tova kao lijepo jezero. No postoji i poseban osmijeh. Mogu reći da me oĉekivao . Za ĉitave veĉere pila sam vodu. Ja sam prikazana pokraj ĉovjeka koji mi je nedavno rekao da je hipnotizirati pse veoma lako . probijamo se do bara i stola . nerazrijeĊene ljubavi i savršeno je lijep. Pa s okusom neke bolje veĉeri sljubljenim ĉvrsto iza zubi.buljiš u njih blago i zatvaraš oĉi sve duţe i duţe vrijeme sve dok te ne poĉnu oponašati. sretni zbog dobrog dru štva. ima mnogo vrsta osmijeha. ili njegovog neizbjeţnog raspuštanja. a većina ljudi ĉak nije ni marila. a onda zaspu. no muškarac se smiješi i ja se smiješim i u potpunosti odajemo dojam kao da smo se veselo usuglasili oko neĉega baš kad se blenda otvorila i izloţila film. svi kolaĉojedci do posljednjeg. nekoliko nas. Znate. Svima je poznata neiskrena vrsta jebitese ili umiremalisuzdrţavamse ili razmišljamonečemusasvimdrugom ili Isusepreplašenasamipojmanemamkakoćuispasti osmijeha . 44 .svaki izraz moţe znaĉiti svaku emociju. I tu smo zauvijek. jer su me upozorili da će ta poluozbiljna. nuditi pitku tvar samo u koliĉinama dovoljnim da vas bezveze navuku. jakog brandyja. ili ĉak zbog pomisli na vjenĉanje nekoga drugoga. vjerovati ti. nestrpljivog nakon što je toliko dugo namakao groţĊice.prvi zalogaj oslobaĊa ubitaĉan udarac alkohola i miris jeftinog. Ja to već znam i pomalo mi je dosadno. navodno košer veĉera. Maĉke su mnogo opreznije i ĉesto prozru taj trik.

Mi radimo uţasne stvari . kad slome. Ipak. Cijela škola pozvana je na skup . ako ne i privlaĉni. kad pijemo i ponašamo se onako kako nas ustroj naših karaktera navodi da se ponašamo. to bi se stalno dogaĊalo. tako da im nitko ne moţe uĉiniti ništa naţao.odriĉemo se naših jezika. pijanac će doţivjeti neugodan kraj. koliko ljudi ţeli njima uĉiniti nešto naţao? Oni su u najmanju ruku bezopasni. kad laţu. pijanci . Povremeno. Uĉimo se kretati kao hodaĉi po ţici pusta hipnotizirajuća napetost i strah .što vas spreĉava da ih ubijete? Samo to.Dopustite mi da to kaţem drugim rijeĉima .ljudi ĉe vam reći da anĊeli paze na budale i djecu. Ali. njihov osmijeh. trebalo bi biti pravilo. kad jednostavno zaborave da postojite . neznatno manje od pola moga dosadašnjeg ţivota. naših imena i zauzvrat za taj mali trud dobijemo svoj predivni osmijeh i on nas štiti jer Bog je na našoj strani. nap. prev. ali dobro sam poznavala Bibliju mnogo godina i sve je u njoj . dopuštam tu mogućnost. samo bi manijak htio zloupotrijebiti njihovo povjerenje. drage predmete do kojih vam je stalo. Kako sam to otkrila? Neki gideonac' došao je u posjet mojoj školi kad sam imala petnaest. kad vam ukradu. nesumnjivo velikih oĉiju i slabi i prepuni povjerenja u strance. kad se oslone na nepromjenjivu glupost vaše ljubavi. no da je po logici i pravdi. Ĉudno je.ja osobno ne . Ubojstvo ne bi trebalo biti iznimka.tko će na njih paziti? Kad zakasne preko svake mjere one jedne noći kad je to neoprostivo. No. nasilni su i prevare i onda zapla ĉu prije nego što vi stignete zaplakati. a onda okrive vas za kraĊu. 45 . proĊemo gotovo bez iznimke neozlijeĊeni. okaljaju i ismiju vaše osobne. groteskni i kazna je najmanje što zasluţujemo. moţda šesnaest godina. kad vam uzmu ĉak i to. Ostavio je u Bibliji poruku u tom smislu.mi smo Njegovi miljenici. znam.moj brat je bio u prednjem Pripadnik kršćanske organizacije ĉija je misija razdijeliti što više Biblija sto većem broju ljudi.ali neki od nas su uţasni.

nećemo o njoj mozgati i shvatiti je. mladoj djevojci: . ■16 . crveno ukoriĉeno izdanje Novog zavjeta. I tako sam saznala da je Izak odabrao Rebeku za ţenu jer mu je ona ponudila piće. Nikad nemojte tajiti tko ste kad moţete biti otvoreni.Imate li veću bocu? Jako ga voli. kad se moţete smiješiti. debelu Bibliju nakon toga. bistrookoj i odjevenoj u školsku odoru: . i rekao da će dati primjerak svakome od nas. kad moţete biti razoruzavajuci. jer sam znala kako pitati. Oĉito je da mi po zakonu gotovo ĉitavu srednju školu nije bilo u pravom smislu rijeĉi dopušteno kupovati vino. no sluĉajno mi se ionako nije naroĉito sviĊalo . nego oprezne pilce. takav sin. a Gideonu .Bog je naloţio da odabere vojnike prema tome kako piju .još je tako. crpsti iz nje kao što je to ĉinio osnivaĉ gideonaca u dobi mnogo mlaĊoj od naše. ne uvaljivaĉu knjiga . naravno. meĊu niţim razredima . ĉak i ako nam je na dohvat ruke .Koju je ono vrstu ta Tetića rekla da voli?.ne one koje zabiju glavu i slijepo loĉu. A tko bi bolje od Boga znao da svaki mudar pilac treba uvijek biti na oprezu? To se odnosilo na vodu. Moje su sklonosti tada naginjale k slatkoj jabukova ĉi i nekom ljepljivom seriju koji ste mogli kupiti za stariju tetu . drţao ga kao da bi ga nešto moglo ugristi.kakav otac. stotine i stotine puta ju je proĉitao . ali znate u što se na kraju pretvori voda .dijelu. Proĉitat ću je više puta.ili neka takva priĉa.na kojemu je gideonac drţao jeftino.stoje priliĉno olakšavalo kupovinu nevinoj.ratniku. jer nitko nikada ne bi smio reći da postoji nešto što ja ne mogu. Taj osnivaĉ gideonaca nije ĉinio ništa drugo do ĉitao Bibliju još od vremena kad je poĉeo slagati prva slova. Nagovijestio je da ga mo ţda nećemo proĉitati i izrazio oštre sumnje u to da će itko od nas uspjeti izići na kraj s ĉitavom Biblijom. . to su oni koji su Gospodu dra ţi. nisam slušala.Mogla sam traţiti meskalin i dobiti ga. Već sam donosila odluku da ću proĉitati Novi zavjet a onda i cijelu.

spuštajući se. dan ranije. uţivljavate se i duboko ste svjesni svoje ljudskosti koju dijelite s drugima . cisterni. Gleda u vas. a zabrinutost nije daleko od straha. Bilo bi razumno od vas da uopće ne razmišljate o povratku. koje je iznjedrilo jedno refleksivno popodne provedeno u gledanju prvenstva u pokeru na kablovskoj televiziji hotelskog foajea i u ozbiljnom promišljanju kreditne kartice M. i lice od znaĉaja . predivnu hrpu bakrenastih sjedina. i onda njeţno skakućete dalje sa svojom vjernom torbom prema neuglednim vratima koja izgledaju kao izlaz za nu ţdu.lice za koje biste htjeli glasati ili ga vidjeti na po štanskoj marki . a potom ulazite u malu prostoriju s ploĉom za pikado. Iznutra. potom skrećući kroz druga vrata i spuštajući se niz nešto za što otkrivate da je podzemni prolaz izme Ċu ormara za posuĊe i bojlera. To znaĉi da imate puno pravo otići sada.i to vrelo prijateljskog osjećanja i 47 . skraćuje ţivot. friţiderom i naslagom ustajalog cigaretnog dima oko ţene u ruţiĉastom kombinezonu. ventilatora. Moţete se zabrinuti razmišljajući o tako neĉemu.i usredotoĉujete se na to i na ostale njene impresivne odlike i. Virginas. H. zastajući samo nakratko u podnoţju stuba. nekoliko dijelova vašeg tijela ĉvrsto se stisnulo ili je drhtalo u obrambenom stavu. i jednostavno je i prelijepo jasno da odlazite. nadahnuće. a strah vam ĉini loše. bjeţite.Smiješiti se onako kako biste se moţda smiješili iz predostroţnosti. i jednako je jasno da ona to zna. ta ţena. ipak ih volite: stalo vam je do njih. iskradajući se iza paravana naĉinjenog od reda gostiju što se odjavljuju. To je nagaĊanje. ne muĉeći sebe niti bilo koga drugoga administrativnim pitanjima i plaćanjem. svaki normalan pojedinac bi ga izbjegavao. no izvana osje ćate kako se poĉinjete smiješiti. ali nemaju alarm i otvaraju se bez pritu ţbi prema golim betonskim stubama. u vašu vjernu torbu i u vaše oĉi. Ona ima fantastiĉnu kosu. premda one nisu oĉite. dok odlazite iz hotela.

Jednostavno je prijeći parkiralište balansirajući izmeĊu niske ţive ograde i dalje. Na fotografiji. Mi smo jedini . stoje poseban. kako vidim. kao da vas nikad nije bilo. Uspijevate stići do kuta.svaki bi nas promatraĉ brzo odabrao i rekao da smo sliĉni. imam taj osmijeh izlaza za nuţdu . 48 . obilazite ga. Pa zatim ona nakrene glavu za koji stupanj u stranu.vrata su otvorena . na još jedno parkiralište. nedodirljiv i blago osvijetljen. a i zato što me podsjeća na to da ĉak ni osoba koja ima osmijeh pijanca nije imuna na drugu osobu koja ga takoĊer ima. Saĉuvala sam sliku zbog toga.sve druge suptilne zaĉkoljice vašeg srca . Smiješak joj omogućava da vas istodobno i razumije i da vam udijeli oprost. ni povika u posljednjem trenutku.sve to pronalazi idealan izraz u vašem osmijehu. duhovni uţitak za svakoga. kao da ţeli biti sluţbeno zabiljeţen. Nema zapreka odlasku. Okreće stranicu.tu je i spreman je za fotoaparat. nema lukavština. i onda pravi izlaz za nuţdu ĉeka na vas . a potom na ploĉnik i u promet i svakodnevni ţivot. a onda baci pogled natrag na svoje novine. I vidim da muškarac iza mene ima taj potpuno isti izraz. bar jednom.poduprta plastiĉnom stolicom koja zjapi prazna. izdahne glasno. napola na suncu. jednako odrješujući.

petama podbada cigle i ĉini se da ga nijedan pas ne zanima osobito. jurećeg psećeg trka. pa onda po glavi u prikrajku vrtim kakvu zgodnu reĉenicu . baršunasto radostan. stalno ih zaboravljam kada ne bih trebala. Noja strašno loše pamtim imena.Zove se Robert.. Robert Gardener. Hrtove šape na pijesku: stvaraju zamjetan šum. Naslonila sam se bradom ponad oronula zida i promatram zavoj pješĉanog trkališta koje se svjetluca pod reflektorima. Pokraj mene prozuji elektriĉni zec.. kao da nešto okopava: zove se Robert . kao posljednje goste. -Tko? . Premda upravo sada nitko sa mnom ne razgovara.. zvuĉeći poput svih mojih tjeskoba. Bila je to Robertova zamisao.toliko se koncentriram na to da mi je teško razgovarati.. i pokrene škljocaj startnih pregrada.Robert. dobro se sjećam tog niĉega izmeĊu Roberta i mene: ali dala sam mu svoj broj i sljedećeg tjedna me je nazvao. 49 . Lijevo od mene debeo djeĉak u trenirci objahao je zid. Zove se Robert. Nakon veĉere prije vjenĉanja ispratio nas je umoran barmen.II. poĉetak silovitog. Gardener. 5. i meĊu nama se nije ništa dogodilo.

. stoje baš prikladno neugodno u takvim situacijama: u glasu vam bude neĉega horizontalnoga što vas odaje i povremeno se pitate nije li to upravo ono što i ţelite. Ali ipak.. koketni..Što radiš danas popodne? . ne bih nikad.Znajući iz iskustva. -Ali nisam-htio. biti uvjerljivo duhoviti.. igra na razoruţavajuću iskrenost. Da? Još sam bila u postelji. . On se na to mrmljavo nasmijao. Upravo sam ĉula kako se opuštamo i otopljavamo: ljudi zaboravljaju da se na telefonu ĉuje sve . No nije da nismo voljeli i dobru mjeru onoga iz ĉega se dalo naslutiti da će biti i ugodnijeg. . a onda se sabrao.ona ubrizgava onaj ţar rakije u krv. Ja sama ne smijem se nervozno ni upola koliko bih trebala. stoje šteta. da.sve informacije izmeĊu rijeĉi. premda teţeg posla.osjećate njegov dah i topli nu grla.Mogao si ga i izgubiti da si htio. .Ma nije to nešto loše kad vam se netko nervozno smije . pokušati uhvatiti ritam onoga drugoga i vratiti mu ga. nisi izgubio moj broj. . on se prvi predao .Što? U ĉemu je problem? . 50 . njihova izvanjska glazba. Vrlo iskreno za tako ranu fazu razgovora . hoće reći sa mnom si sigurna i zato je opasan. dok smo se opuštali i otopljavali. iako nije bilo smiješno. Oĉito je bio tip koji se nervozno smije. otvorio.Što se već radi u subotu..dakle.glas mu je posustao kada nisam odmah prepoznala ime.One veĉere. .. jer to se pretvaralo u vjeţbu: morali smo glumiti iz stojećeg starta. jer je to korisno.Nije da mi se opas nost ne sviĊa . relativno.Oh. ne znam. . i svaki šum svojstven svakom glasu . .nemilosrdna je to naprava.Dakle. Bude li sreće. Sada smo oboje pomalo ostali bez daha.Ne. moja je zaliha sreće malena. bezbri ţni i nedvojbeno izvrsni kandidati za izlazak.

kada smo se našli na Ulici Union.Katkad jest lako. . Za poĉetak. . mogla bih. . -Toje bilo lako.Mogla bih. kao što se dogaĊa ljudima koji ne uspijevaju uskladiti korak. . mogla bi izaći sa mnom. nisam mogla dokuĉiti zašto. naravno.) Hodali smo iza katedrale.Za svaku pohvalu .Ne. u dva sata je prikupljanje dekorativnih oblutaka u dobrotvorne svrhe. On me je pak pogledavao iskosa i zabrinuto. -Tu smo se našli.. koji je skliznuo s jezika bez moga truda.ni u kojem smislu.Koga više voliš? Beskućnike? ..Obroci za beskućnike? Izvrstan povod.Ili što je već odgovorio.Svi se potrude kada znaju da je to za beskućnike i odlutale ovĉice. u bespomoćnoj tišini .Da. -Onda dobro.Nema problema. brusili ih do visoka sjaja.tu i tamo bismo se blago oĉešali rukama. (Ja jesam koješta. . .Baš bih i mogla. Toje dalo ton mojem odgovoru. A poslije moram odijevati slamnato strašilo. To je bila laţ .Pa. .A tada smo zastali. ali nakaza nisam. pošlo je krivo. bilo bi mi dra ţe da jest. nije izgledao isto. kao što gledate samo kakvu nestabilnu zgradu ili primjerke rijetkih nakaza u staklenim bocama. I.. uvijek su mi draţe odlutale ovĉice. a tada sam ĉula samu sebe kako ponavljam: . I. u njemu je bila neka vrst ru ţnoće kakvu prije nisam vidjela. .Nije bilo vaţno što govorim.Sigurna sam.ali ako hoćeš. pitala sam seje li to pogodio.Da.Još jedan neugodan muk. nisam radila ništa . Što se to radi u subotu? Naravno. . Nas dvoje udvostruĉavali smo znaĉenja kojih nije bilo. . . .nikada nije lako. kako se pokazalo. sigurna sam. . -Sigurna si da to ţeliš? . 51 .

. . kad smo stigli. .Lijepo. To ne bi bio dobar znak.U jezeru. Barem mislim. To je priliĉno neoprostivo. U jezeru. nisam baš zanimljiv. a moţeš se i provozati sa mnom i ja ću. romantiĉno jezero.Naravno ... Ne bi me ni mogao ozlijediti.Hoćeš da se nekamo odvezemo? .ili ima fobiju od njih. On se bez problema sjeća kako se ja zovem.Ĉuj. moţemo i dalje hodati i neće biti ništa bolje. nitko mi nikad nije predloţio ništa sliĉno..Dobro. ni u jednom sluĉaju. molila bih. . . onda dobro. znaš što.Pa. Uostalom. ali nikad nisam našla vremena. a tada je zavio prije poniranja. Ne u jarku.Ponovno onaj nervozni smijeh. zbog kaseta. romantiĉnom jezeru. . a Robert je uzdahnuo: . ušla u njegov automobil i odvezao me je na drugi kraj zemlje.samo najbolje za Hannu. Doduše.Uĉila sam samoobranu. Ĉim smo krenuli.. na trkalište pasa Shavvfield. .Ponovi to. već mu je bilo oprošteno. Dopustila sam mu da se iskupi. znam gdje bi ti se svidjelo. Lijepom.Bila je to još jedna laţ. . . Ali tada je galeb odge-gao. ako se prošuljamo kroz trgovaĉki centar.Onaj prvi dio. . .Obećavam da te neću ubiti. snimit će nas nadzorne kamere pa će me uhvatiti i uhititi ĉim otkriju tvoje truplo u jarku. i zapitala sam se sviĊaju li se Robertu galebovi .Zastao je dok je galeb jedrio nebom spuštajući se pred nama.Neću te ni ozlijediti. Uvijek sam htjela uĉiti samoobranu..Ma naravno . A ovo je. Robert je riskantno prekopavao po hrpici kaseta u odjeljku 52 . Stoga sam pošla s Robertom Gardenerom.. . .samo najbolje za Hannu.

. -"Polarno svjetlo starog Aberdeena". desna ruka. . Strip the Willow..Dobro. shvaćam... ili kako je Neil Young uistinu seksi. 53 .za rukavice dok je cesta krivudala pred nama.. kao da on ba š i nema neke veze s voţnjom . -Zar nije dobro? . tresla se pod nama i potom skretala od nas... Jimmy Shand i njegov bend.Ah.ovisno o stupnju beznadnosti govornikove sredovjeĉnosti .Ubacio je kasetu i napokon stavio slobodnu ruku na volan i po ĉeo gledati kroz vjetrobransko staklo. uz vonj gumenih potplata. Dashing VVhite Sergeant Eightsome Reel. Bio je to Jimmy Shand. . nema.. lijeva ruka. moj Boţe. nećeš ubiti mene nego nas oboje... A tada je iz zvuĉnika prasnula buka zbog koje je on pripadao onom jednom postotku: jezoviti po ĉetni akord koji se prosipa silovito i postojano: tradaaaa. moj Boţe. .Hoću reći. Tek sljedeći tjedan bih trebala potpisati ugovor o ubojstvu i samoubojstvu. beskonaĉ no skakutanje-okretanje. the Auchtermuchty Sound.ili pak na govor koji bi trebao prenijeti porukuy'a sam još mlad I cool I seksi I uistinu nadaren i dovoljno pametan da u potpunosti razumijem garage I progresivni jazz I Radiohead I Bog zna kakvu mongolsku grlenu glazbu.0. prekambrijskog znoja i hopsanje uz Canadian Barn Dance. . udahni.Što sam drugo mogla reći? Odjednom sam utonula u tisuću znojnih popodneva u dvorani za tje lesni. Pripremila sam se za uobi ĉajeni razgovor o tome kako je Nancy Griffith uistinu seksi. izdahni. 0. problema. na nemilosrdno postojan ritam Shandovih harmo nika. na njihovo mahnito. jer devedeset devet posto muškaraca nikada ne moţe jednostavno slušati glazbu.što i jest bio sluĉaj. doista nadaren i pametan . doista nadarena i pametna. otuţno i zaĉudno privlaĉno brujanje.. The Lancers.

Zato što bi ljudi mislili da plešu.I zato si nostalgiĉan kad to ĉuješ.. .Da. -Taj Robert pokraj mene.Isuse. opseţno djelo. pojas. to mu je jedan od najboljih albuma. zabava za Boţić.. roĊendan kraljice Victorije..A ti nisi? -Vidio je da ima pravo pa se glasno nasmijao dobrim.. . tjedan za tjednom.. neki drugi vaţan datum: sve postaje neugodno i nitko nema pojma tko bi trebao voditi i sve odlazi do vraga.Nasmiješio se. .Pa. . . . kao da nitko nikada nije u napasti da na temelju sedam rijeĉi u pravom trenutku na pravom mjestu zakljuĉi da si dvoje pašu. taj Ro- 54 . Skroz si lud.Kriste. za tim vremenom..Ah.Pa. da. toplim glasom koji su ubrzo prigušili uvodni taktovi "The Bluebell Polka". bio je poĉasni djeĉak.. Što je moj omiljeni vic..Jednom sam ĉuo da su u drţavnoj bolnici Carstairs imali terapiju satovima narodnog plesa. . pa nema pojasa.Postajalo je sramotno nemoguće ne udarati ritam nogama. . Osim djevojke kojoj su se pomaljali brĉići .Tko je nosio pojas u boji na ramenu.A znaš zašto se kalvinisti nikad ne seksaju stojeći. ..Hm? . .Stvarno si lud. moţemo to poslije slušati. . a to je mnogo gore. . svi znaju da je harmonika omiljen Sotonin instrument.nitko ne bi nikog ubio u ritmu Jimmvja Shanda. u jednom dahu. Robert jednostavno i dalje brblja. .Imam i Over the Hills and FarAway. . ja sam morala plesati s pravim djeĉacima. . kao da nije uĉinio ništa posebno. .ona je uvijek imala pojas . Tra-daaa.Ali sada znaš da si u sigurnim rukama ..A na kraju nas sve strpaju zajedno: deĉki i cure stalno zajedno. izreĉen bez stanke. .. .znaš kako su djevojĉice neugodne.Osjećala sam da mu stopalo na papuĉici gasa njeţno udara ritam.

kako jeThatcherica. uzimam sve svoje lijekove i sada sam posve stabilan.koliko je školskih generacija plesalo uz njegovu glazbu prije nego uz i šta drugo? -još samo dječica. 0 ĉemu razmišljaš? 0 tome kako se jebem . a ponajviše neuredne automobile . Robertovo . vjeţbajući u taktu nemirna srca. I koliko je Škota vodilo svu svoju ljubav uz tu nepriznatu glazbenu pratnju. . skakutanje. a nije oĉekivao da će mu uspjeti.. obiĉan drzak poriv za otvoreno srljanje. rabljeni Volvo doduše.bert Gardener.drţi se uštogljeno.slavnome bendu sastavljenom. okretanje . natrag.dok sam nezaustavljivo mislila prokleti Jimmy Shand . kada nismo imali pojma.uzAuchtermuchty Sound? .Ne moraš nju spominjati . maleni prostiraĉi pod nogama i njegova autokarta Britanije u pretincu u vratima. .i kako se i ti zasigurno jebeš. a nije izazivao ni ţeĊ...odraz njega . . .Oh. koliko sam vidjela.Naravno. ja mrzim neurednu unutrašnjost. samo srljanje.0 ĉemu razmišljaš? . Njegov osvjeţivaĉ zraka s aromom bora koji se ljuljao s retrovizora. ĉisti. Moţeš mi reći. svi spremni barem jednom tjedno svi skakutati u tom ritmu.Ali sviĎalo nam se. Još nešto? . isključivo od mrtvih staraca 55 . ali već dovedena u red svojim rasporedom sati. hmmm.U dobra stara vremena. Moj otac imao je slabost prema Shandu. kad nam je uništila obrazovni sustav.kad nam je dan tako lijep. posvuda oko mene.Robert lupka prstima po uprav ljaĉu .Gledam folklor na televiziji s tatom. po svemu tome moglo bi se reći da je to izrazito uredan.. uzdignutih ramena. zakopanu negdje duboko u primozgu: naprijed. zbilja razbila i ritam. . kao da se saginjao zbog neĉega. a mislili smo da nam se to treba sviĊati.za seks bez ţurbe. koji je znao moj vic i nije mi i šao na ţivce.a sve to je bilo. u savršenom tempu -a to ćemo poslije naučiti .

ali je i vidljivo blag i kreće se u po- 56 . . urednih u precizno zasukanim rukavima košulja. Hanover Racer skaĉe i hrli upravo na naĉin koji privlaĉi neiskusne kockare poput mene.u čudnim kaputićima i od plesača . gluhih kladioniĉara na jednoj strani trkališta.Ili već nešto. nego prokleto veliko ĉudo. VVhere's Yer Troosers". . to je uvijek istina . Robert kaţe da ulaţe pedeset penija kod gomile starih. mirnoj.nemarnim kiltovima.uspravnih poput metle.ali nikada. Jock". koja trenutno obilno mokri. uvijek je tu bila ona nezaboravno ganutljiva "Stop YerTickling. . Ganula me pa bih bila za nju ali.i jest ĉudo. .Hoćeš pitu? . Ali to nije laţ.Najviše sam voljela "Donald. Dobro je lagati zajedno. ali sjećam se samo muškaraca . . . Robert je viši od gotovo svih ostalih premda nije visok .ĉini se da svakoga odmjere.Ĉudo je što smo ţivi. već sam se obećala Clune Tune. .Onda doĊi.Vjerojatno nešto. koja je prethodila njegovoj i zadovoljno je išĉekivala. To je bila moja laţ. baš nikada stvarno . .Nije to samo ĉudo.Robert se vratio i tiho mi stoji uz rame. Ja se odluĉujem za ravnodušne mlade ţene na blagajnama kladionica To-te . Izvode nove pse iz kućica. gotovo ga preziru. a to mi je drago.. U baru kod trkališta dobijete glavobolju od jeftina duhana i vonja kuhane ribe-što vas ţivcira jer se riba ne kuha niti posluţuje na terenu. i u potencijalno . kako veoma ozbiljno skaču.oba spola. posve kratko podšišani.. na ţalost. boje deve.Ili. a dah koji je prenio njegovo pitanje još lebdi u hladnoći i dodaje srebrnastu paru u zrak osvijetljen reflektorima.

To mu se ne bi svidjelo. ali.Zvuĉim kao da se durim. onda se stvarno moram više naliti nego što sam sada. Budući da imam iskustva u opijanju. Pripremajući se za stvarni tjelesni dodir. .. Ali ako popijem dovoljno da si olak šam ĉin koji bih mogla poţeljeti. više bih voljela da pritom nije rijeĉ o jebanju nego o neĉemu drugome. nekako je nemaran. U nekim sam takvim prigodama ĉak ispala glupa i osramotila se. Ni meni. Hoću reći. pa ti se ne mogu pridruţiti. Zato stoje to zamršeno.. što se u našoj sadašnjoj situaciji ĉini nepromišljeno lakoumnim.Ali moram voziti i natrag.A što to vjerojatno nešto ţeliš? -1. A kako mi se ti ne moţeš pridruţiti. Ostavit ću ga i bit ću sama. Ne ţelim piti sama.znaš... piti sama. On se probija prema šanku kao da to ne primjećuje. S druge strane. a takve osobine dobijem samo kada popijem. prije nego što dospijem odgovoriti: . ali ne ţelim to sada. -Hannah? -Viski s Ċumbirovim pivom. uvijek je zamršena. . moguće je i da se neću sjećati niĉega. . nezgode.. zagrijati i oĉvrsnuti.Jer ako ima okus kao splaĉina više neću piti. kao mali olovni uteg. moram se osloboditi. a ovaj put bih se ţeljela sjećati. kao doduše i svi drugi. izolirati.. Htjela bih biti prisutna i na sigurno pohraniti svaki pokret i sutradan ujutro znati sve o svakome od njih. ako ja pijem a on ne. a i poslije. 57 .. -Ta vijest sjela mi je kao kamen u ţelucu. bodovi. Istinu govoreći. Kosa mu nekako strši postrance. onda ponešto od toga moţda neću zapamtiti zapravo. a doista ţelim. Moram biti razuman . ako se doista ţelim pojebati s njim. mogu vrlo precizno procijeniti koliko bi bilo potrebno za Roberta.grešnom smjeru.Ne moţeš. naĉelno mi to ne smeta. neĉemu ljudskom.dozvola mi je trenutno u pitanju . -Volio bih.. onda ću ja odlebdjeti a on će ostati gdje jest. -Što? .

jer ako se pomaknem u ovom stanju. kliniĉki depresivan. Licem u lice. kako bi se uklapali nagaĊati dok ne okusim sol. što se sve ocrtava na njegovim trapericama. . . slutnja bokova ispod jakne (bezvezne.Evo tvog otrova. S obzirom na trenutnu konkurenciju. u kakvom stanju nam je odjeća . c) Ro-bert. uzdravlje! . 58 . prouĉavati i biti radoznala . Robertovo obećanje . izbliza. maše svojom bocom vode prema meni. kako sjedimo jedno prema drugome. Ne bi smio nositi debeli d ţins.Pa.Promatram likove za šankom: a) sto šezdeset. cijeli taj duboki zamah kako se spušta. Zapravo. pristupaĉniji je i lako ga je proĉitati . prebacivanje te ţine s noge na nogu.ali. ţivost u gibanju leĊa. . b) sto pedeset pet.Robertova ruka odviše je trodimenzionalna dok spušta moju ĉašu punu pjenušavog viskija s Ċumbirovim pivom. kao da me treba još jedanput podsjetiti na svoje nepromjenjivo stanje. jede pitu i namiguje dvjema damama u kutu koje ga promatraju.. kad ionako neće biti ništa od ovoga? . ništa nepokretno i Ovo nema smisla .premda nema izgleda da ću uspjeti u iĉemu od toga.. koliko nam je toplo. s oţiljkom na licu. Moram paziti da ostanem nepomi ĉna.dok ga još prouĉavam grĉi mi se meĊu bubrezima i škaklja me toplinom koja prethodi gutljaju. ali inaĉe ne ĉine ništa uoĉljivo. Zavidim ti. je li nam udobno. nisam ga mogla uistinu sagledati u cjelini . neću biti odgovorna i poţeljet ću štošta promijeniti.ona kosa što strši nad ušima. s ove udaljenosti nije on tako neodoljiv.Dok sjeda. . moj pratilac ve ĉeras izgleda itekako obeĉavajuće.Izvrsno izgleda.Da. napetih mišića od gleţnja do bedra. jer pijem sama.nikakva smisla. pravi doseg prstiju. . d) savršeno normalan.u ĉemu bi bila njihova snaga. uzdravlje. sive jakne).Sada više ne samo da ţelim to piće: ono mi je nuţno. Zašto se usredotoĉiti na njegove ruke.

uz dosadan ţalac pasivno-agresivne srdţbe.Dobro si? .moram se opustiti. A tada će mi u vidno polje ući slijepa pjega.kao da po meni lupka velika ruka u rukavici od ĉeliĉnih karika ĉiji metalni odsjaji svjetlucaju u mom oku i pretvaraju se u boje i prazninu.Ja.Mogu li nešto uĉiniti? MOŢEŠ. savršena veĉer. Pokušavam zvuĉati uvjerljivo. Ako oboje popijemo.. Baš je pravi glupan. i da ga pogledam u oĉi. Nagnem glavu prema njemu i pogrešno se smiješim. Promijenila sam se i on je radoznao. To je zbog stresa . Na lijevom obrazu već mi bubnja uobiĉajeni uvod . Da on pije. Sve u svemu. ne znam...to mi se dogaĎa samo kad sam pod stresom. što je dobar poĉetak vesela dragost nam moţe odrţavati cijelu veĉer i dovesti do velikih zajedniĉkih pothvata. No. . dobro. primjećujem daje ustuknuo. Istrusim posljednji gutljaj i prekriţim ruke na prsima jer se nemam za što uhvatiti. tek vesele dragosti. Da oboje pijemo. -K vragu. tanki kaleidoskopski zvrk prostirati poput duge kamo god pogledam. Mislim da me hvata migrena. trudim se da budu tople i ljubazne. Ubrzo će se taj poznati. ah.Da ti donesem još jedno? . biti zabrinut. I bol. osjećam kako mi se taj osmijeh sledio i miješa samosaţaljenje s jakim naporom da izgledam vedro.Nisam to htjela. Niĉim to ne mogu sprijeĉiti. Pa.. Nastao je nakratko muk u razgovoru i shvatim da Robert oĉekuje odgovor. ţeli doznati zašto. 59 . . tako da potaknem ţeĊ. Ipak.. stvarno? I kako to biva. moţda još jedan viski bez dodataka . Pokušavam spasiti situaciju tako što pazim na oĉi. .U tom pitanju nema nikakva optuţivanja. pokušava ostati uz mene. ne laţem. Onda će proći. ne bih bila ni blizu nikakvom stresu.Ne zavidiš mi dovoljno. ne bih bila pod stresom.

jasno vidim kamo to vodi . Posve sam trijezna. morala bih . Plašite djecu. Ĉujem kako sove love miševe u parku iza nas.gorki plamen i paperje pepela. a on je tako daleko na drugoj strani stola i nemam pojma o ĉemu govori . jer to je nepodnošljivo. vrlo dug. da. . 60 . Donosi mi još jedan viski.nijedan mi veĉeras nije ni od kakve koristi.. a sjaj njegova tijela je ozljeĊu-je..Mogla bih zaplakati. zadrţava me. U automobilu gotovo da i nema mjesta: većinu prostora ispunio je sram. ne osjećam. dobitna kombinacija. Bili smo najzgodniji u baru. tople unutarnje vatrice dozrele u baĉvi. sigurno moţemo uĉiniti nešto u vezi s tim.i zastoje tako topao kad ga ne mogu dotaknuti? Put kući bit će vrlo. sanjaju glasno poput ruĉnih bombi . morala bih to osjećati. . svi okupljeni oko lijepe..Da. sve su vaše. zagiušuju ga djeca koja plaĉu preko rijeke.preblizu je da ga ĉujem. tako blista da bih trebala vidjeti kako nastaju mjehurići.Pa. sputava me. Ali. a upravo su nas zamolili da odemo. Osjećam miris cijeloga prekjuĉerašnjeg dana. Mene su zamolili da odem. a tada .kad ne bih bila slijepa na jedno oko i ţeljela zubima i prstima oderati vlastitu ko ţu.biti u svojoj kući s cijelom porodicom viskija. pa onda nešto sliĉno i već bih morala biti pijana. neizmjerno korisne.u nedostatku drugih uţitaka . -Malo jesam.svi prijedlozi koje moţemo dati za uklanjanje mojih raznih napetosti . Baš sada mora suraĊivati -to je kao da promatrate kako luĊak spaljuje vaše naslijeĊe vidite sve te vrijedne novĉanice. i predomišljaju se i sanjaju. i nepovratno nestaje još jedan vedar dio vaše budućnosti.Napeta si? Premda sve slabije vidim. pa onda nešto srodno. i posmrtni ostaci u Stirlingu. Moja koţa je nepodnošljiva. Poĉinjem biti svjesna prokletih anĊela . . i ljudi koji smišljaju lutrijske brojeve.

Vozimo se i Robert ubacuje kasetu s nekakvim mocartovskim koncertom za rog. o tome kako ne volim ljubaznost policajaca . ĉak i ako ispadne da se zabunio.Naime.. neprestano top-tanje svih onih šapa . dovoljno tiho za razgovor. iako ništa ne govorimo. stvarno mi je ţao. ako dovedete djecu na trkalište pasa.kada se ponašaju prema vama s onom dosadnom podsmješljivošću.Ja samo. . Nisam ţeljela da pozovu policiju .nisam to zahtijevala. Uostalom. Ali to mu ne mogu reći.ne smijem biti sama. pravo vam budi . Ne odgovara. ali okrivit će mene. 61 . ili me nije ĉuo. . Neće me ţeljeti više vidjeti nakon toga.-Ţao mije. U redu je.Ne. kao da niste vrijedni niti da vas privedu. Uostalom. U svakom pogledu sam se suzdrţavala.A-ha. Moţda nisam bila dovoljno glasna.hoću reći. to ćete istaknuti . . .trebalo bi vas prijaviti socijalnom radniku zato što vam je uopće palo na pamet da mladu osobu izlo ţite svemu tome.Nikoga nisam plašila. ne prvi put. . Razmišljam. tko to ne bi usput spomenuo.Imaš migrenu. Samo sam bila izašla iz bara na zrak i veselo dobacivala.zasluţili ste ozraĉje razbijene nade i pseće histerije. Znam da jest. To nikada nikome ne moţete reći. Nisam se ponašala ruţno niti tako da nekog plašim. Pretpostavljam da su nas izbacili zbog na še sigurnosti bolje je istjerati jedan pošten par nego isprazniti cijeli stadion prijestupnika. Pretpostavljam da je o tome rijeĉ. kad mislite da vam je netko ukrao kljuĉeve. Odvest ću te kući. pasivno pušenje.. -Ţao mi je. .. To nije dobro. On je kriv za cijeli taj debakl jer nije pio..

one koja upućuje na prestanak svake nade. brojila morske ptice. .ĉini se daje tu oduvijek bio neki kiosk s brzom hranom s pogledom na rijeĉnu obalu.vjerojatno je pristup baš zbog toga ograniĉen brojnim zaštitnim drvoredima i javnim zgradama. a sada ovo. shvaćam da više ne sjajimo.Hej. onim prvim zahvalnim zahvatom. Budi me nepomiĉnost. ili ribe. Putovali smo nekoliko sati. Promijenile su se i druge stvari na rijeci. vratili se u svoj grad na rijeci i uţivamo u nizovima i grozdovima javne rasvjete maloga grada na drugoj obali. Premda nam je motor ugašen. ili bi izašli i prošetali se . Ipak. Dok sam jo š išla u školu. a dalje zamislite sami .Robert mi vršcima prstiju tiho miluje bradu. premda bi bilo zabavno kad bi se tko zamalo utopio. Nikada nisam osjetila potrebu kušati obroke koje su podgrijali. poput nas. ljudi bi ovdje zastajali i promatrali ptice. Izlazim iz sebe same. Uglavnom sam svjesna kirurške hladnoće u rebrima . pokušavajući ugledati tuljane koji za oseke izlaze na pješĉanu obalu: Simon i ja ĉeznutljivo smo razbijali glavu nad natpisima s upozorenjima i prljavom spasila ĉkom opremom nismo zapravo ţeljeli da se netko poĉne utapati. tonem dok obojena svjetla što oznaĉavaju rub autoceste prolaze u pravilnoj. Robertov automobil parkiran je na ugibalištu uz zalogajnicu Portakabin . i zacijelo je u nekom pogledu prvorazredna . kada je otvorena. kad bismo mi sami mogli baciti pojas za spašavanje i gledati ga kako ga hvata.ili u parovima ĉekali da padne noć. tihim prazninama tame koje obiljeţavaju šume ili polja i u samotnom bljesku farova -još jedan automobil koji je kasno vani. Doduše. Za dana bi se moja obitelj ĉesto tuda šetala. .Nisam svjesna da ću zaspati. zalogajnica je uvijek puna. umiruju ćoj struji. -Kako se osjećaš? 62 .ali ja se trudim paziti što jedem.

ali nitko ništa ne prekida. rane. a on nastavlja sve brţe. neugodno mi je zbog toga. pritisak jednoga o drugo. gladak je kao nevinost i ovo je bolje. po sebi samome.M-hm. jasnog je okusa. a onda je već unutra. Lecnem se od boli u glavi zbog prebrzog pokreta. zaustavlja mi disanje i voljela bih da mi se ne povraća. i cijeli razgovor. ţelim ga voljeti. Njegov jezik pronalazi gorkost u mojim ustima. voljela bih vidjeti što cuclam i ţelim zagristi. ali u njemu ima i neĉeg uznemirujućeg i lukavog i zlo mi je . kupuje vrijeme dok sve ne bude na svome mjestu . Pa to i uĉini. Njegova mi se vrelina podiţe do lica prije nego što ga uspijevam pronaći.PotvrĊuje to poljupcem i nastavlja. slastiĉarski slatko. ali ĉini se da Robertu ne smeta. on miriše po baru na psećem trkalištu. . isku šavanje. a koji je tako. 63 . uvjerljive. poput metala. mnogo. prebrzo hita vlastitim smjerom i već grlim Roberta. No. dovoljno je blizu .šulja se po njemu. osvjeţivaĉu zraka s aromom bora i po vlastitom znoju. tako ugodan sada dok traje. meso. mnogo bolje. a ja shvaćam da se samo pretvara. njeţno miluje i zadrţava se u kosi. odluĉne. oboje idemo dalje i shva ćam što mi je na umu kada mi glava pada prema naprijed. premda uopće ništa ne vidim. neĉega iz mesnice. ţelim da mi ono udaranje u glavi Prestane. i znam da je prelijep. a njegove usne otvaraju se pred mojima.zapravo me ţeli zagrliti i polegnuti. a jedna njegova ruka mi pridrţava zatiljak . ţelim da ovo prestane.Osjećam kako se moja svijest još bacaka nastojeći izroniti dok ostatak mene. isprva smo sve glasniji. . ovo što vidim od njega Prelijepo je. i hitro sam pomislila da ga zaustavim. a tada se zvukovi preobli ĉavaju u pljesak svjeţeg mesa koje pada na pod: gotovo da se osjeća miris toga duţ njegovih zubi. iako nisam svjesno posegnula za njim. zanosi se dok se sve više naginjem unatrag.on bi to morao moći osjetiti. sad mi njegove dvije ruke prekrivaju uši i miriše slatko.

. Zloupotreba situacije. to je. odliĉno. Ne. . krv me bode u vlasištu. hm. Moram otići kući.. nije mi zlo zbog njega. Moţemo se opet vidjeti. Hvala tebi. zadrţava dah. Nije to zbog njega..Nema veze. već bi trebao znati moju adresu i zato jer dušo sad zvuĉi prirodno..Oprosti. zbilja bih htio.Ţao mi je. ali ja sad. . on je prešao prag. .. .Ruke su mi mokre. Moram se pobrinuti za svoje ruke.Gdje ţiviš.Imaš veoma zgodan.nije mi to navika. ti uopće nisi ništa dobila. . jutros... .. postaju još mokrije. i to bez njega... . ili moje lice. pomalo mi se diţe na povraćanje i pokušavam to prikriti kašljem. dušo? . Ipak. Bilo je... nokti kao da su labavi. . a sutra neće.. Vjerujem da se nikada više nećemo vidjeti i moţda. Ali ne sad. uopće nisam.Samo... i ti se njemu sviĊaš. ja sam.Potom opet nervozan smijeh.Glas mu zvuĉi deblje. Hoćemo. ali.. ĉini se da se raspadaju. Ja još ne mogu govoriti.Znam. nema veze. Prvi put sam to uĉinila i ţeljela. pomagala. ili lubanja: ne što podrhtava.Gdje ţiviš? 64 . No. dublje. . Mislim da sam ţeljela. ako uĉinimo još nešto veĉeras.Pa.Hvala. . hvata se kao da se bori za ţivot. gotovo nikada . neće ni za sat vremena. rekao sam. i predaje se i predaje se i predaje se. nisam to smio uĉiniti. Jako. Ne mogu prestati gutati. Napipava mi ruĉni zglob i drţi ga.Boţe. Gladi mi kosu.. Slušaj.Ne. moţda to promijenimo. Moram leći. jer ako me zove dušo. Nisam trebala tako naglo ustati. Ne pijem ĉesto muškarcima. no ja moram otići kući i leći.. . izmijenjeno. . Bilo je zabavno. ovaj put bez skrivenih namjera. Auto podrhtava.. ..

niz debelih pletenica bešavno upletenih. pa ja nisam pila dovoljno. Ustala bih i odšetala do prozora. Uvijek je tu bio pun mjesec. pa bih se toliko jako oslonila o prozor da bi se uleknuo kao što bi se moţda uleknula karamela i oblikovao se u mjehur oko mene. Nisam mogla vidjeti.ponovno i ponovno. Bilo je golemo. nisam pogodila pravu dozu. a i on je. ja si drţim prste zarinute pod bedrima i gutam najsporije što mogu i mislim o svom grlu kao o obamrloj cijevi. mlohavih dlanova i ostalog. do- 65 . pa ništa od svega nije ispalo kako je trebalo. a onda bi se kuća poĉela ljuljati.Samo produţi ravno. Iza njega je rijeka. neizmjerno široka. dok bi mi se svi zglobovi od straha ĉudno gibali. gotovo kao daje zgrada uzdahnula. Kad sam tek prišla. finoj izmaglici vodene pra šine obasjane mjeseĉinom i moja se kuća lagano pokrenula prije nego što se uţe ponovno smirilo i opustilo. Ja sam kriva. potpuno mirnoj. mutnog sjaja novog olova. Potom se naglo propelo uz tih šum. Pokazat ću ti.. kao netko s kim bih trebala ostati i prema kome bih trebala biti dobra. da nije tog klokotanja iza moga lica. svako zanošenje auta sve je veće. nezainteresiran i besramno velik. a ravno preda mnom bilo je to uţe. kad mi je bilo pet ili šest godina. noja bih se odmah uţasno prestrašila. Dok vozi. a voda bi me ĉekala. Taj se postupak ponavljao sve dok nisam bila tako uplašena da sam mislila kako ću uskoro umrijeti. bilo je mlitavo ovješeno i nepomiĉno. no nekako sam znala da je omotano oko kuće i nedvojbeno zavezano. deblje od najdebljeg sidrenog u ţeta . Bila bih budna u svojoj postelji. Pod bljeskovima svjetiljki u prolazu Robert se doima svjeţe opranim. a s njega se podigla voda u dugoj. Kretanje je bilo priliĉno blago. mlaĊim. on nije pio. A ja jesam sanjala rijeku . zamah i inercija napinju se kroz mene kao što bi se moţda zbivalo u snu. odmiĉe se kako se penjemo.

puštajući mi da se nagnem.Ne moraš. kao da nikada nisu bile prijateljice s našom kućom i kao da im nije stalo. S tom bi spoznajom uslijedilo konaĉno naprezanje uţeta posljednji bi put uzdiglo vodenu pra šinu. . konop zasjao. dok su nam se druge zgrade u našoj ulici i daljim ulicama sklanjale s puta. proziran. pa sam mogla prouĉavati golemi ĉvor stoje drţao u stupici i mene i moju majku i oca i brata. . moţda manje. Ponekad mislim da sam zbog toga prirodno nestabilna te da najprije trebam izgubiti ravnote ţu da bih se ispravno postavila. jer to je bilo namijenjeno samo meni . a onda bi moja kuća klizila. ne moţeš me više pokolebati. 66 .Glas mi je bio tanak. Još ĉetiri stotine mililitara. .Hannah? Nazvat ću te popodne da vidim kako si. Probudila bih se još osjećajući to ljuljanje i klizanje u nogama. Balansirala sam na ploĉniku. Val bi se uzdigao. to bi bila skromna ispomoć koja mi je trebala. posrtala dolje prema nasipu i valovima. . . ali hoću.moj strah. a potom se vraćale na svoja mjesta. A kad jednom odluĉim -pa. u kiĉmi. Vidjet ćeš. to bi znaĉilo da me Robert ne bi jednostavno odvezao do stana i ostavio me uz mek.Hvala tebi.Znam to. ili bi nas voda zauvijek odvukla i bili smo izgubljeni. Jer ţelim. usisana u hladnu zoru. Bila sam sigurna da se oni ne će probuditi. .Hvala ti. Postat ću tvoj kriţ koji ćeš morati nositi. kratak poljubac. A to znaĉi da smo se rastali uz laţ. a ja bih poĉinjala razabirati zvuk prelijevanja vala po pješĉanom plićaku i uskoro bi se to zbilo ili bismo potonuli na kraju svoje petlje. Taj put s Robertom nisam se ispravno postavila.

I potpuno u krivu. No sve dok napredujem. Jer ja sam se rodila potpuno uvjerena da ću umrijeti prije no što navršim tridesetu. A zapravo se ĉini sasvim mogućim da ću u propisanom roku navršiti ĉetrdesetu. osam mjeseci i nekoliko dana mrtva. dobro je. napredujem . Došla sam na svijet s deset noţnih prstiju. plavih oĉiju i obuzeta mišlju o smrti. Bila sam bezbriţna. Što je skromno postignuće. U ovom trenutku trebala bih biti šest godina. ostvarujem vrijeme. osiguranja. A ja. razboritog plana otplate duga. znam. vjerujući u nešto što se pokazalo krivim ciljem. dakako. No to je uglavnom dobra vijest. Prošla sam onu dob kad ţivot valja uzeti u svoje ruke. znajući da za takve formalnosti neće biti potrebe. Mislila sam da za mene neće biti mirovine. Došla sam do svog trenutnog stanja usprkos . noći za jutrima.III.zbrajajući dane.ili moţda baš zahvaljujući 67 . kao i svi drugi. ţivciranja zbog neugodnosti u domu umirovljenika ni konaĉnog gubitka zdravlja i sposobnosti. ja sam ipak razvila neospornu orijentiranost k napretku i popriliĉno se poštedjela beskorisnih samopromišljanja i nelagode. primjerice. no ja ga ipak ne uzimam zdravo za gotovo.

sve dok sunce ne bi zašlo. A moja itekako razborita nespremnost da se zamaram planiranjem svojih djelatnosti nakon isteka roka predviĊenog za preminuće omogućila je mom trenutnom naĉinu ţivota briljiranje u improvizaciji te potaknula mnoge sretne doga Ċaje. miris i okus i sveukupnost onoga što sam bila kao dijete ljeti. Tri tjedna potom on me. ili moţda svojima.i to se dogaĊa potpuno sluĉajno. I upravo u ovom trenutku razmišljam o Robertu i o njegovim slabostima. poĉeti upoznavati njegove ruke. Uostalom. i slanoća.s bratom. slatkoća je ţitnih polja na povjetarcu. Dalje. kotrljam prema ĉetrdesetoj i hitam preko uzbrdica svoga današnjeg dana. provesti ĉitav idući dan s njegovim okusom pod zubima . budući da mu nemam broj . taj gotovo ljudski. dakako. ošamucena od upamćena vremena. vlaţnih raspuklina u stijenama i krţljavog grmlja i ţutilovke. ne zove a ne zovem ni ja njega. takoĊer . pljesnivi vonj zagrijane ţutilov-ke. nesavladivo. nadiranja prošlosti. Ovdje sam bila mlada. Pitam se zbog ĉega nam je bilo tako jednostavno da budemo le ţerni i bliski kad je konaĉno ipak nazvao. jurcanja izme Ċu plave. U meĊuvremenu ja se brzo. kaplja krvi u ţutilu svakog cvijeta: drugim rijeĉima. upoznala sam Roberta u dobi kad sam već davno prekoraĉila rok za groblje. Ovdje su u igri. bezazleno prolazili dani mene.ili. iza hlada nadstrešnice. a pjeskovita se zemlja ohladila do temperature ko ţe. meka prašina siromašne zemlje sprţene u ţućkastu koru. zapravo. prasak njezinih sjemenki. uske obale i staza duboko u jeĉmenim poljima .. Ponovno ga vidjeti. nuţno potreban nedostatak ponosa da bih nazvala.upornom odbijanju pomisli da bih to ikada mogla.nagovještaj plime. 68 . I isto tako stojim veoma mirno na vratima nekog hangara. morskih trava. zbog ĉega smo nas dvoje zakljuĉili da tri tjedna ne znaĉi baš ništa.

.to je ono na što ih nagovaraju svi vaši krivo napisani. gospodine Campbell? .. Ja sam zadrţala njega. Namršti se i poĉne se gegati preko dvorišta prema svojoj kući. neizbjeţno zadrţana u jednoj milosrdnoj misiji.. Onda mu se pogled spusti do mojih gleţnjeva i tu se lecne. Eto me tu.. Ĉovjeka uvijek nešto prekine. Seljak Campbell zuri u mene kao da su kupine moja greška.Koliko još.. Mrzim seljake koji prodaju jagodiĉasto voće i koji naruĉe neku mizernu koliĉinu košara uberite sami.Koliko. Poći ću u kuću i razmisliti. je li. Košare sluţe tome da ljudi u njih stave voće . onda? . kupine. nudim mu jedinstveno ekološ- 69 .No vratimo se na stvar. ribiz..E.Poći ću u ku-ĉu i razmisliti.odrasla osoba koja prodaje karton drugoj odrasloj osobi .. nevolja koju sam ja smislila. poludebilni plakati kraj ceste: Dođite i upoznajte Jagodice i onda im pojedite djecu! .on samo ţeli dokazati svoje. . no Seljak Campbell to ne zna . dva tjedna?. .... tatama i djeĉicom što otkidaju dovoljno voća da omoguće Danteo vu paklu vjeĉnu uskuhalost jezera grimiznog dţema. znate koliko će to potrajati.Blizu smo poĉetka grmova s malinama koji se već njišu pod mamama.Posebno ovog seljaka. Ovo ĉini zato jer sam zakasnila.Koliko ţelite? .što ste očekivali? Da će ponijeti svoje vlastite vra ţje košare? Da će noć prije isplesti košare kako bi vas poštedjeli troška? Da će natrpati šešire i dţepove hlača i otići? . obujma do dvije i pol kile.kakav ţivot! .. a potom ih uhvati napad malodušnosti i potištenosti kad redovi zlosretnih civila upotrijebe. slome. imate još.? Mrzim seljake. ukradu ili nekako drukĉije dokrajĉe raspoloţive zalihe. Proĉišćavam grlo.. ljudi će u njih staviti voće .. ţmirkam i postajem ono što se sad od mene oĉekuje . .Mis lim.E. a sad on zadrţava mene.? Ne.. koliko..dakle.

pa je spu šta na zemlju. Ĉovjek za vagom bi namignuo ili bi ga pogledao s nagovještajem ljubaznog strahopoštovanja. dobro zamrzava. obnovljive. dok bi se majka na to vragoljasto smije šila . Dolje. ja bih bila presitaod vo ća. no onda bih vidjela tanke crte krvi na njegovim podlakticama i prstima.no onda ga poku sate pojesti i ima okus po mokrim biciklistiĉkim gumama.ĉemu sveto? Neki djeĉak gega se izmeĊu redova grmova . gotovo mi je bilo zlo. dok bi jeziĉac na vagi poskoĉio ravno do neke. dobro pakira. nove sorte. no ipak dovršava ono što je poĉeo ako se niste mogli ponositi sobom. a onda opet podiţe. I meni. da ne spominjemo ĉašicu neĉeg ugodnog ili pak pravu narudţbenicu.košara je preteška za njega i on je zabacuje naprijed.moja pohlepa i traćenje plodova nosili su vlastitu kaznu. vruće mu je. Moj mali brat je izranjavan. dobro izgleda . Kladim se da su mu maline sranje . jer to je bio njegov posao. 70 . Simon bi stajao turoban iza mene. umoran je. svi uzgajatelji koje znam proizvode sad te ĉudne.u svakom sluĉaju. za djeĉaka ĉudesno velike. a ja bih pokušala mrziti svoga brata. ozbiljan. nešto što je sam obavio. no nije ţelio da mu itko pomogne. mogli ste se ponositi Simonom. Kad bi nas majka povela u berbu. jer one su mu bile najdraţe. kod vaga.nijednu ne bi sam pojeo. sigurni i biorazgradivi platneni remen . isjeckane tragove ondje gdje ga je dohvatilo trnje i bila bih razoruţana.a on ne moţe ponuditi ĉak ni kavu. samo bi sveĉano prikupljao ĉudovišne koliĉine malina. ukupne koliĉine. umjesto njih tu je naš patentirani. iako je on znao biti tako neumoljiv prema svojim ţeljama.bez ruţnih metalnih ruĉki. prstiju okrvavljenih od soka i moţda malo izgrebanih. Simon bi bio takav . dobro putuje. voće se dobro drţi. jer bio je bolji od mene.ke. boreći se sa svojim nagomilanim teretom. Imali smo mnogo toga zajedniĉkog. bila bih ponosna. ĉvrste kartonske košare . mislim.

plastiĉne .Još nema ni traga ni glasa od Campbella. Istini za volju. I dalje mi naša dobit. Omelo me bavljenje milosrĊem. zajedno sa svojim vlasnikom . moţda ga nije briga ni za TZKP. za jedno trgovaĉko društvo za recikliranje drvne celuloze. pa sam tu sjela kako bih pojela svoj obrok. Zapravo.ja samo prodajem. izgleda sumnjivo. kalupaste košarice. Ipak. zloupotrebljavani park. TZKP--ove ljupke. zaboga. odvesti se . samoventilirajući pladnjevi za jednoredno slaganje voća i druge krajnje praktiĉne posude neće više biti na raspolaganju poljoprivrednom gospodarstvu Castlerigg.prije će biti da je to prašuma komprimirana u listove papira koje su potom neki bezruki mješanci vjerojatno prešali u podrumima punima štakora. Pronašla sam uobiĉajenu pekarnicupoštu-kiosk (predvidivi repertoar proizvoda obogaćuje tresetni loţivi ugljen. Slutim da moţda nisu etiĉki proizvedene . u osnovi volim ljude i doprinosim na druge naĉine otuda i moj zakašnjeli dolazak u Castlerigg ovog popod-neva.Tvrtka za kartonske proizvode ne treba ovakve diletantske klijente. gospodarstvo Castlerigg mo ţe se slikati.on ionako već upotrebljava košarice nekog drugog proizvoĊaĉa . Još pet minuta i otići ću. Seljaka Campbella oĉito nije briga za dobrobit našeg planeta. mrko ţivopisne zgrade pune su roĊaka što zdušno iscrpljuju svoje genske zalihe. novine i plastiĉnu šalicu kave stoje sablasno smrdjela po znoju.ruţne. diveći se starinskom mo- 71 . a neke naše košare dolaze iz Indonezije. ili ĉak iz Kine. Ne moţe se reći da me se to imalo tiĉe . U blizini je bio mali. pet-šest sumnjivih video kaseta za prodaju ispod pulta te nešto malih i vjerojatno ukradenih elektroniĉkih ureĊaja) i kupila dvije spre-šane ţemlje sa šunkom i salatom.uoĉila sam hrpu njih u nekoj šupi. Zastala sam u jednom od onih gradića u okrugu Fife. što zahtijeva vremena.

Šarke su se pokazale nepopustljivima. Nasmiješila sam se smiješkom za koji sam osjećala da je veoma dobar smiješak i kao da je to i ona osjetila. što se Uredskog Idiota tiĉe. A takvo što ne bi se nikako smjelo dogaĊati. kako sam pretpostavljala. odgurujući se svojom zdravom nogom -to joj je nesumnjivo bio najbolji adut u kretanju . a kako i ne bi? Podrazumijeva se da sam ostavila svoju u ţinu i odskakutala prijeko kako bih ponudila pomoć. svoja vlastita vrtna vrata. pogledala je gore prema meni i veoma mi savjesno kimnula glavom. osobi koja ne moţe hodati dodijeljena su kolica . i kako bi se trebalo odgurivati i kretati? Uredski Idiot ne mo ţe zamisliti. Lijevom se rukom ĉvrsto oslanjala na kolica. izići iz njih. Neki idiot u nekom uredu negdje dodijeli prokleta invalidska kolica drugom ljudskom bi ću koje ne moţe upotrebljavati obje ruke . uglavnom plave) i ţubomom potoĉiću (bogatom korovom obraslim zakucima i bocama što su nekad sadrţavale jeftino jako vino).što je drugo mogla bez pomoći sa strane? Ipak.stu od kamena pješĉenjaka (išaranog sprejem u nimalo ĉarobne psovke.problem riješen. ne ţeli. Zanemarivala sam neugodne pojedinosti i pokušavala biti smirena. a nije mi se nimalo 72 .i kako bi to drugo ljudsko biće trebalo ući u kolica. Do tog trenutka rekla bih da se namjeravala zajuriti ploĉnikom natraške. do takvog neĉega dolazi glupošću. Takva me glupost razbješnjuje. pridrţala vrata dok se stara dušica nije uspjela ukobeljati u kolica. dok je pokušavala leĊima otvoriti vrata. Oĉito je nekoć doţivjela moţdani udar i imala je malo ili nimalo snage u desnoj strani tijela. No s druge strane ceste neka se starija ţena domišljala kako da iziĊe kroz. ĉinilo se to nevjerojatno opasnim i nedostojanstvenim. Na ţeninom licu ocrtavala se duboka iscrpljenost koja kao daje nagovještavala da se ona ovako bori svaki dan i da joj treba toliko vremena za toliko toga svaki dan da si vi še ne moţe ni priuštiti da prizna koliko je to nepodnošljivo.

ne moţete jednostavno ne obraćati pozornost na svoje društvo i klipsati za njim i ne pokušavajući razbiti led. uljudna toplina. Grlom je proizvela nešto nalik veselom zvuku. Ja sam tuĎinka koja pomaţe tuĎinki . što nije pogodovalo mojoj kosi i poslovnom kostimu . nije bilo povoda da se drţim rezervirano. ako ţelite? Upravo sam na pauzi . blago strukirani sako i suknja.ta polovica osmijeha bilo je najviše stoje mogla postići. moţe? Oĉito. no ona je bila zapravo priliĉno teška i s vremena na vrijeme trebalo ju je sna ţno pogurnu-ti.Znate. Ne znam je li joj to bilo zabavno ili ne.ne sad dok iz mene zraĉi ta ugodna.. No tijelo joj se opustilo ĉim je ĉula moj prijedlog.Mogla bih vas ja gurati. -Ovuda? U trgovinu? Vi samo pokaţite prstom. Kad se tako brinete za ĉitavo jedno drugo ljudsko tijelo. ali vi še nije mogla odgovarati. No nema razloga za zabrinutost . Ne bih to pretpostavila.a ovo mi je najdraţi kostim: bijele prugice na sivom tkanju od vunene mješavine. Je li to u redu? Vidjela sam da me razumije.ţurilo da se pojavim chez Campbell i diskutiram o košarama. pa me poĉela oblijevati popriliĉna vrućina. u paru s dosadnom bijelom bluzom i knjiţniĉarskim cipelama..nemam baš nekog posla. Moj pouzdan komplet. nemam dozvolu za ovakvo vozilo.i to se još moţe dogoditi. Ja sam dobra.bićima na koja obiĉno nailazite. pa zašto se onda ne bih ponijela onako kako bi se ponijelo i svako drugo pristojno biće i ponudila: . nisam namjeravala ĉavrljati i nisam htjela blebe-tati besmislice kao što bih moţda to ĉinila s malim djetetom ili psom . To je dobro. a ne mogu vam odgovoriti. spuznula je dublje i napola mi se nasmiješila . primjećujući svaki nagib i male nepravilnosti na ploĉniku dok protresaju kroz ruĉke kolica i dok se toliko toga odvija tako ĉudno mehaniĉki-intimno. . Ipak. 73 .

Ja to nisam znala . buljio za nama. gurala je bez propisnih priprema. zatvorena vrata. Koturale smo se dalje. Nisam prošla posebnu obuku niti imam iskustvo. .Onda. još ste dobro? Nastavljamo ravno kad preĊemo na drugu stranu? .trucka se naprijed-natrag.Onda. Većina u gradu zacijelo ju je prepoznala. dan za da nom zapravo ju je pomalo teško paziti. ja sam bila nepoznanica. no osjećala sam da me ipak prouĉavaju opipljiva.imala je pravo izaći van i šetati se kao svaki drugi pješak. Ja nikad ne kaţem supač. 74 .Tamo ćemo.Njena zdrava ruka maše desno. paţljivija od njih. . No treba ići dalje.Onamo? Supaĉ. idete u posjet prijatelju? Idete u centar? U prodavaonicu? . da svaka natruha prometa odmakne daleko iz vidokruga. ispitivaĉka iskra zanimanja osjetila bi se u svakoga od njih u prolazu .pretpostavljala sam da nisam bila najsretniji odabir za svoju ulogu. Uostalom. pretjerano oprezno. pokraj nas bi tu i tamo prošli ljudi i ti su je ljudi moţda znali.u tome nije bilo suosjećanja. no ja. nije bilo prijateljstva. nema sumnje.no tko još tome imalo vjeruje? Njeţno sam je spustila niz uzvisinu na kameni rub ploĉnika i ĉekala. U svakom sluĉaju.S druge strane.A to je bilo moguće . zacijelo je pomalo ĉudna pojava. pokretnim nosilima . izdvaja se . A ja sam razumjela njihovo stajalište.guraju nemoćne uĉinkovito i mirno. Pripadnici medicinske struke kod kuće su s invalidskim kolicima. a od izloţenosti pritisku grada koji je. Sumnjam da itko drugi tako kaţe. nosilima. Dobre volje imala sam pregršt . Izišli ste samo u šetnju. . kosa mi se dizala na zatiljku. otela sam ovu staru damu. zar ne? . dalje. Poĉinjala sam osjećati kako me se potkopava. mo ţda i predmet nepovjerenja. Ja sam bila gostujuća sa-marićanka.Ulica je bila uska: ĉudnovate terasice opkoljavale su nas sa svake strane prljavo bijele lanene zavjese i lo ši prozori.

75 . Nije bilo bitno tko nam je na tragu . Pokušala sam nadati se da sam u krivu i snaţno nastavila dalje. Njeţno sam je okrenula. No neosporno me je neki oštar pogled škakljao po ramenima . Još nekoliko koraka i ona maše da bismo trebale preći cestu. Mo ţda je netko od mještana primijetio da vodim tu ţenu u krivom smjeru. uzdignutih . promatra okolinu i zadovoljna je što ne mora ulagati nikakav trud u naše napredovanje. Stala sam. bez teškoća. Bila sam sigurna. Moţda je izgubila orijentaciju i izgubila se. Jer tad sam jasno shvatila koliko je ona slatka.nije bilo vidljivih promatraĉa. Morala sam. što će biti jednostavno. Moţda ih je to uzbunilo. A to je znaĉilo da ću manevar kojim sam se bila sluţila prelazeći preko prijašnjih kamenih rubnika morati pomnoţiti s tri. Slabašan. naivna stara dama i kako se sjajno provodi.rub-nik se spuštao do ulice preko tri plitke stube. tko god ona bila. ali nitko nas nije pratio . Pa. Pogledala sam za sobom. naravno. otoplila se prema meni.To je. mali zvuk uspeo se tada do mene i shvatila sam da ţena u kolicima mumlja. nakosila kolica prema sebi pod blagim kutem. moglo znaĉiti da sam bila osuĊena vozikati je okolo cijeli dan. I jer sam tad isto tako jasno shvatila kako će strašno biti kad ne izvedem ovo kako treba i kad mi ispadne. Ploĉnikje bio od onih staromodnih. potiho pjevuši. prema mom osmijehu -ja sam joj omogućavala dobar poĉetak dana. Ili smo moţda napredovale u potpuno krivom smjeru. ali naporno.moţda pogled nekog diskretnog progonitelja.nismo imale što skrivati. a potom zakotrljala stra ţnje kotaĉe niz prvu stubu. Ispast će mi. Pogledala sam sljedeće stube.

pretvorivši ulicu u buku metala i prevrtanja. ako se izuzme posjekotina na glavi koja krvari onako kako već krvare rane na glavi. odskoĉila. potom njezina nesigurna putanja dok je brzo jurila ukoso preko ceste . Zabrljat ću ovo i povrijedit ću je. tako mi je ţao. Poĉela sam se ţivcirati.Nisam pojma imala što radim. tako mi je ţao. klizio po ruĉkama kolica i nesreća se pribliţavala. zadivljujuće uspravna i hvala Bogu što nije bilo prometa . dok se ţenina zdrava ruka vinula u zrak. Umjesto toga. Stisak mi se hladio. no to dogaĊaj neće uĉiniti nimalo manje tuţnim. Ţao mi je. Bit će to moja greška. Trebate nekoga da mi pomogne. a onda je uslijedilo još brţe kotrljanje i muklo prizemljenje s najni ţe stube. poskoĉila niz drugu stubu.Ţao mi je. uţasna samoća. Ta gospoĊa .a onda su došla do mjesta gdje je prednji kotaĉ udario o visoki rubnik s druge strane. pokušavajući odvratiti nadolazeću tugu. u njezin vrisak i pad njezina tijela i u to kako će njen blijedoplavi baloner sad biti prljav. Uzela me je za ruku. ĉak ni rupĉić. krhka i divna i nijedno ljudsko biće poput nje ne bi trebalo biti prepušteno na milost nekome poput mene. . Nisam mogla podnijeti to što još nije nastupila. Otrĉala sam k njoj. Pa sam uĉinila ono što sam morala uĉiniti i otvorila sam šake i kolica su se trznula prema naprijed. Ne namjerna. Otrĉala sam i grleĉije pridigla i bila sam sigurna daje samo išĉašila zglob i da osim toga nema puno štete.ona je bila strašno bespomoćna.pri ĉemu su njena kolica još uvijek bila uspravna. Pogledala me je i nije bila ljuta. Nije me imao tko posavjetovati. a ja nemam ništa ĉime bih zaustavila krv. dovest ću nekoga. Nisam ĉudovište. zaista moram. iako bih oĉekivala da bude. Ne. Nije bilo teorije da ovo ovdje ispadne kako treba. 76 . idem. no ja je nisam mogla ĉekati. u oĉima joj se vidio izraz zbunjene povrijeĊenosti i poĉetak suza i uţasna.

kad pogledam dolje. Nisam ţeljela da se bilo što od toga dogodi i zaista se nadam da je ona dobro. no mislila sam da sam sve oprala u piv. Nemoguće je objasniti koliko se uţasno osjećam. a neka ku ćanica. No radilo se u najvećoj mjeri o nezgodi i o Boţjem djelu. no zapravo nitko se nije previše zamarao mnome i. vidim kako su moje odmjerene. to bih i uĉinila. Pod sakoom. nisam otišla. samo izgledam tako. bluza mi je zamrljana ~ to n sam već vidjela. Mislila sam da ću morati objasniti što se dogodilo. Mrlje su debele. kako sam vidjela. ne bih mogla ponovno popiti piće ondje. Ĉini se da ga i dalje oĉaravaju moja stopala i. ali oĉito je bilo mrlja. istinski se nadam da je dobro. Ponekad je nešto neizbjeţno.Šta ne valja. treba mi pomoć No. pa ĉak ni identificirati. izišla je van s dekom. .Ţao mi je. Da sam joj zbilja htjela naškoditi. sive cipele pokrivene stvrdnutom krvi.. Nije me mogla optu ţiti. ne u gradiću one gospoĊe . u Castlerigg. potisnula nazad. a potom nitko poseban što će malo postajati. a ĉara-Pe poškropljene njome. 77 .ne previše. kao lak.onamo se neću vratiti. sjajne. Nisam ĉudovište. koliko krivom. no nisam. a potom tuĊinka koja je odšetala kad je ambulantno vozilo došlo uz zvuk sirene. nije poguban gubitak. Morala sam sjesti i opustiti se uz brandy kako bih se mogla dovesti ovamo. Nisam ĉudovište. Prošla je jedna ili pet ili dvadeset minuta i okru ţila me gomila. krv ju je odmah obojila . još u papuĉama. ţeno? Seljak Campbell neĉujno je prešao dvorištem i drţi ispruţenu prljavu šalicu ĉaja. Pa sam si dopustila da budem prolaznica koja ju je našla. Ostala sam.'ĉkoj kupaonici. Nisam ĉudovište. ţena koju sam povrijedila nije mogla govoriti i bila je zbunjena razvojem situacije. Oti šla sam u neku pivnicu u drugom gradiću. oĉito je bilo krvi.

Nemaš šta ţalit'.Dogodila se nesreća. ja sam bila ondje. vrzma se gospoĊa Campbell .Vidio sam ja da je nešto.. za što ja znam da je mnogo više no što mu zaista treba ili što ţeli kupiti. ali ne i posve ĉista.Robert je malo uzdrman. . No kao što se pokazalo. Ne znam što će se sad dogoditi. Ţao mije. njihove nove te ţine i progu-tat ću njegov prezaslaĊeni ĉaj i onda će on preuzeti svoju izvanrednu narudţbu iz moga auta i staviti je. ja sam je vidjela. kraj vrata seoske kuće. moga stana. Ja ću odmahnuti glavom i ostati stajati na mjestu. ĉistu i umotanu u celofan.Dogodila se. u sijenom namirisanu tamu hangara. sigurna sam. svjesna tereta cipela. . . prati se sve dok ne budem hladna.Uzimam njegov ĉaj. Mislim... vijugavim trakovima ceste pod suncem što rumeni i prijeći ću dugi most prema kući dok nebo poĉinje gorjeti. Ruka će mi biti mirna kad je pruţim prema kućici i platim cestarinu. a onda ću se odvesti preko krivina i uzvisina što me dovode do moje ulice. Campbell će mi ponuditi mogućnost da posjedim malo u kući i nagovijestit će da ne bih trebala voziti. bit će ona dobro. no izvući ću korist iz svog zloĉina. moje kupaonice i tuša koji ću puštati da teĉe sve dok se bojler ne isprazni. . .Ali. Nisam ĉudovište. .. Campbell će me zamoliti da ispunim formular sa zahtjevom za još pet paketa košara. ţeno. 78 >.. S druge strane. -Ţao mi je. dotaknula sam nekoga tko je krvario.Što te muĉi? . Bit će ona dobro. .znatiţeljna je. Sjest ću u auto i slijediti upravljaĉ dok me vodi natrag zasjenjenim. -Ţao mi je. ali ne toliko uzdrman kao ja.

u ovom trenutku. . Rekao sam joj ..Znam sve što trebam znati. no nastoji da mu pogled bude oštar. tvrd. spremnosti na borbu..Ne. na glo zakoraĉi pokraj mene i krene u pravcu šanka.Rijeĉi mi presušuju dok se on. . pa ne znaš. ali veoma polako.. . ĉine mi se ugodnijim od njega.poka-zaojoj rukav pun krvi. ţmirka. . Drago mi je što smo skupa ovih dana.. Ovo je jedan od tih trenutaka. Ro-bert ispunjava naše mjesto. oslobaĊa.Što? Što nisi? .Šfofe mučil K vragu. E. Robert zuri u mene: nešto što se ne moţe vidjeti u izrazu njegova lica pokreće se. oĉajniĉki.. . ĉesto zajedno. slijeţući ramenima. preglasan. Naslanja mi se na rame. moje mjesto. Ĉak nisam ništa 79 . ako ga povuĉem natrag za rukav. -Jebi se. Preksinoć nam je ovaj bar oboma bio nepoznat.ugrize. no ipak to ĉinim. Hm? . . Jasno mi je da će izgledati jadno. pa smo tu krenuli od poĉetka. i sad gotovo da je na še mjesto. zaglušuje našu ugodnu i mirnu atmosferu koju ĉine Ţupnik (koji nije ţupnik) i Bobby Njuškalo i Doheny (kojega još nisam upoznala) i gospodin Breed sa smije šnim oĉima. . zajedno .prevelik. kao da je imao namjeru pustiti me da nastavim svoj stisak. . ne znaš ništa. uzdiţe se u njemu. uvijek to pitaš. . Majka. Dakle. trešti. kao da nije siguran tko sam. Ti.I s treskom spusti jednu nogu na pod. gledaj. usta su mu još neodluĉna. prezbijen. njegova majka.Mršti se.Jebi se ti. no u nekim trenucima ima ga previše . Što to znao? Samo se praviš da već nešto znaš. ništa ne poduzima. Potom zastaje. samo se nasmijala.Prostor oko njega poĉinje imati okus neĉega što mi se ne sviĊa .Rekla sam da ne znaš.Reci mi.osmislili smo kako nas moţe ugostiti. Nisam.Pitaš kakav je bio moj dan? Prokleti osmogodišnjak me ugrize za palac . Gotovo da su naša ekipa i.odsutnosti.

Vani kiša krupno struţe. Jesam. . Meni je stalo.Nitko me nije ugrizao. . Popravljam sve te glupe seronje. . kao kad svjetlost zabrza za vjetrovita dana. kao da se upravo probudio. Vješt tehničar.da se ugušiš u vlastitoj krvi. kod nje odrasli ljudi vrište. trudeći se da uhvatim barem jedan ĉvrst pogled. a onda zaboravlja da je ljut. Ja sam. kao što i ţeli. . zamalo je pao s njega. Lice mu postaje glatko kao u malog djeteta. Zastaje i udiše gutljaj svog Guinnessa. a onda ga više nema. Ne kaţem da se neću osjećati bolje kad u tome uspije. . A Robert me obraĊuje. Ne plaćaju me za to. stoje s tobom? Poĉinje se smješkati. -Tko je tebe ugrizao? .U stanovitom trenutku tijekom veĉeri on moţe tako okrenuti smjer. A to znaĉi da nije odgovoran ako me je prije uvrijedio. onaj što pokušava otvoriti bravu.Hoćeš pričekati da ti doĎe sestra? .da moramo biti prijatelji i udovoljavati jedno drugome. A i njegov izraz to daje naslutiti . miran i znati ţeljan..Misliš da boli kad ja radim ? Ona je zmaj.. a mali me seronja ugrizao.rekao sam mu. eto to ti se mo ţe do goditi.ni radio . naslanja se na moju ruku. Voljela bih ostati ovdje. Bit će nezgodno ako se nastavim svaĊati s Robertom.skoro ništa. -Nitko nije ništa uĉinio. kao da ste ga samo sanjali. slijeva se i mramorno prošarava obojeno staklo prozora. A ja bih voljela sada obuzdati svo ju ljutnju . cvile . a nevelikost kafića djeluje zaštit-niĉki i sigurno.skidao kamenac . Zapravo. To sam mu šapnuo prije nego što je sišao sa stolca.tako ću se prestati umarati. Ne budi blesav.Pa. Bude jedan ĉovjek.Što su ti uĉinili? Reci Robertu što su uĉinili i on će ih srediti. a ka ţu li ikad hva la? Ne moram trpjeti da me još i grizu. . Sad djeluje umirujuće.Što veĉ samo po sebi moţe biti uvredljivo. onaj što mu omogućava da se zarije u moje mišljenje i promijeni ga. To postaje prekomplicirano objasniti i odjednom osjećam kako ga ţelim pljusnu- 80 . udovoljavati sebi.

Robert mi diše u kosu. samo malo. Ne moţe se reći da je ono u autu bilo kako sam ţeljela. a moţda i ulovljeni u zamku.I osjećam kako mehanizam brave popušta i okreće se.hoćemo li se nalaziti ovdje.. grijući mi zatiljak. Moţda smo sretni.. razvedrava i boja oĉiju postaje mu dublja i njeţna. mislim. . stalno ispoĉetka ili ćemo ipak napustiti ovu ofucanu kutiju punu starijih ljudi i opet biti negdje drugdje zajedno.Zvuĉi opijeno. 81 . grlila je i zaprljala se njezinom krvlju. dali smo sve od sebe.. iskren zvuk. onaj zadnji put. ali imali smo dobre namjere. .ti i ţelim znati hoćemo li biti samo prijatelji ili ne . slani znoj.. .ako nam to oboma odgovara.A. prisjećam se da nije bilo idealno.Mislio sam da si bila ljuta. Ţelim da me ostavi ili da mi pomogne. Ljubim ga u usta i promašujem malo. Košulja mu miriše na cigarete i predstojeću golotinju. opet sami. a onda njegov slatki. U svakom sluĉaju. zahvaćam trpak okus hlapećeg tamnog piva. Poslije. Oboje odiţemo ruke s bokova. . znaĉi to je u pitanju? . . to je ono u što sam sigurna. pjeva. kako bismo nagovijestili da bismo se sad ţeljeli zagrliti . Ili ţelim biti napokon sigurna da to nikad nećemo biti i da mogu otići i ne razmišljati o njemu. bojao sam te se. Onda. A kad se pribliţi vrijeme zadnjih narudţbi glas mu dobiva neki gladak.Jebi se. ţelim da budemo sami skupa i u povoljnijim okolnostima. u autu. ujedinjeni. naš zagrljaj ljulja i grije i umiruje i ne znam jesmo li sad oboje otvoreni i slobodni da to uĉinimo ili nam je naš dodir konaĉno doskoĉio i mehanizam se sa škljocajem zatvorio.Znaĉi tako? Da se jebem? Jebi se? Mislim. no ipak se rastapamo jedno u drugome. onako kao na trkalištu. I tako zamalo zaboravljam kako je bilo jutros kad sam grlila ţenu na ploĉniku. Tu se on... Kad smo. što mi se sviĊa. Refleksi kasne veĉeri nasrću. dakako. Uspostavljamo ravnoteţu.. Mislio sam da si bila ljuta na mene.. Roberte... Ţelim znak.

.. bespomoćno i ruţno i glasno. .Mršti se briţno. -Tvoja bluza.. ubada.Stoje uĉinila .Da. teško dišemo. tjeraš me da ţelim. liţem mu vrat. . .A gotovo je isto tako i sa mnom. znaš to. Više se ne uklapamo u bar. Stara dama? -Da. kašljaja i rike od koje se njišemo. otkrivam da se smijemo. Malena stara dama? . a meni naviru suze.. -1 ne moraš. I izdahnuvši.A usnama me draška po obrazu. sthara dama.. .. . Kucaj ponovno gurka.Sićušna.Ovako smo nevidljivi i sigurni.Sad oboje osjećamo drhtavicu.. Premda ne bismo smjeli biti veseli.Neka. . znalaĉki se poigravajući i raspamećujući me.napala te? lako je to grozno i grebe nam grla i uzdiţe se u obliku štektaja.on nema ugoĊaj potreban za ovo.Odšaputavam to dok mi je Robertov dah toliko blizu da preuzimamo ritam jedno drugoga.Hm? . .. ispitujući. . Osjećam kuckanje iz njega.Dobro. forsirajući slogove. pobjegla sam.Gurnula sam neku staru gospoĊu iz kolica. . stara da. ne bismo smjeli ĉak ni izgledati veseli: . a onda mi poljubi uho. . Baciti ih.Pomiĉe bedro i priljubljuje ga uz moje. . . . ali ja sam je gurnula.Pa.Ne. klopoćemo: . tako nešto. -Mala-mala dama. rastavljamo. I cipele. Jako.Obje su mu ruke na mojim leĊima. skriveni u sebi. svako njegovo uzdizanje i spuštanje..Morala sam baciti bluzu danas. kad su joj došli pomoći.Drhtavica se pogoršava. odvest ću te kući? Da se vratiš i završiš što si zapoĉela? Uništit ćeš me. .. . Danas sam gurnula nekoga iz invalidskih kolica. On šapće.. ništa što ne ţeliš. tjerajući ih da ponesu njegovu toplinu. 82 . oboje smijemo.Nisam htjela.Neću više nositi taj kostim. .. odluĉne i usredotoĉuju se..Nekoga.

no na kraju ulazimo unutra i zapoĉinje mlataranje kaputima i male prepirke s dugmadi i bljeskovi topline i nagovještaji koţe i onda smo oboje pojednostavljeni i ĉisti i radimo ono što smo trebali još tjednima prije. ali je otišao. ponekad.. Robert dahće i lupka me po ramenu. gotovi smo. otići i uĉiniti se sretnima.. što moramo uĉiniti.. lelujave. ţivima i da nas. .iako se. nego da zavijamo još jaĉe... nema mi druge..Sve to.jer to više ne mogu trpjeti. jebiga.-Jako daleko? I zato jer smo grozni i jer nema isprike za nas i jer ne mogu više misliti o tome. Onda se ljubimo malim poljupcem . doduše..Ili ako je moj otac ubio moju majku? .Je li? Kriste. Poslije toga trĉimo kroz bockanje kiše... ĉistima.sve do mojih vrata i uobiĉajenog postupka s kljuĉevima i bravom što se smanjuje i Robertom koji ne pomaţe nego odmaţe. to je.. ljudi to rade.to je najviše što moţemo podnijeti dok nas snaga onoga što ćemo sljedeće uĉiniti. stopala nesigurnih kamo staju .. meni i Robertu. . 83 ... Bog im to dopušta. I tu nastaje stanka dok razmišljamo o tome kako sad moramo krenuti. . bio je tu. nevjerojatno. vlaţnih oĉiju. da vrištimo i skviĉimo.. ne mogu to više nositi pod kapcima ni drţati zvuk s kojim je pala u grlu ni slu šati slabašnu melodiju koju je pjevala .. dobro nose . ili. .. govorio sam Dohenvju. osje ćam se skoro trijezan.. Kad se odmiĉemo jedno od drugoga i gledamo se.. puštamo je da nas uĉini novima.. Ubojstva i krv i mrtve bebe i Bog. slomljeni.. dok ne naĊemo moj stan. vuĉe ravno iz kafića.Naprimjer. znaš?. pa preko ceste.. otpravi uz stube. Misliš da je nemoguće..Briše jedan obraz nadla-nicom i udiše isprekidano. ljudi pojedu svoju djecu. do auta kojim Robert krĉi put kroz sjaj pljuska i jureće ulice. što ako je moj otac ubio moju majku? Hm? Trebao bih se smijati do kraja ţivota.

u ţurbi da stigne na vrijeme za jutarnju operaciju.sasvim je moguće da smo im smetali . dok se Robert ne mora izvu ći iz kreveta. No. radimo to dok prve ptice ne najave laţnu zoru. 84 . otrĉati do auta. košulje napola raskopĉane.radimo to puno. Jer smo tako ţeljeli. zatim pravu. a onda ih i drţimo budnima cijelu noć.nema dvojbe da smo bili dovoljno glasni da sve probudimo. to je u redu . uz škripu guma što odjekuje ulicom i dobiva glasan i ironi ĉan pljesak iz stana iznad mojega. Gazi po gasu odlazeći od zgrade.

ja sam se brinula umjesto njih i pazila na Simona kao da pazim na maĉkice ili šećernu vatu. svi znamo da bi nas nešto strašno moglo snaći u bilo kojem ĉasu.IV. ili zbog olakšanja što smo tihi. najstarija djeca i jedinci. postajemo sumnjiĉavi i. Mi smo im prvo potomstvo i brinu se . gotovo nikad ne ţivciraju. jer su već bili iskušali roditeljstvo. koliko god moţda bili sretni što smo tu. no takoĊer i zato što bismo jednostavno mogli prestati disati u nekom predodreĊenom. tu su. kao dobro starije dijete. Kad god bih to ĉinila. Mi. bilo da smo uzdrţani ili lakoumni. pri ruci . Dok spavamo u svojim kre-vetićima oni se šuljaju okolo. ali neznanom trenutku. Pa. Okruţeni oprezom. i to bez smrtnih posljedica. Moja majka i otac bili su potpuno opušteni sa Simonom. ĉini se. A zatim naši roditelji mogu stvoriti drugu. Krivi su naši roditelji. mlaĊu djecu zbog kojih se. Mi to primjećujemo. zbog ĉega ga je zapravo teško udisati. mi u njima budimo i neporecivu tjeskobu. Njihove bojazni za nas razrjeĊuju nam zrak nad licem. ma koliko to bio oprez iz ljubavi. strašan ili pak priliĉno tajanstven naĉin i stoga.djelomiĉno iz ljubavi.boje se da bismo mogli umrijeti ili se povrijediti na neki obi ĉan. tjeskobni smo. osjećala sam se zadovoljno i bila sigurna 85 .

rane veĉeri. s obzirom na tekućine prošle noći. pa su zato bili sigurni da Simon neće upasti u nevolju ni biti u nju zaveden . traţi .daje nepovrediv po prirodi. nova srijeda u koju buljim . trbuh. prsti. jer jutro je ipak jutro. a takoĊer i dezorijentirana. ili bilo koji dio bilo koje nedjelje . 5 osvitom zore ĉitava prazna nedjelja poĉinje vam vrebati na jastuk. još i više kad je slobodno. 86 . Sad se brinem uglavnom jutrima. a potom uzeti slobodan dan u srijedu. a vi ţelite ostati neprobojni i usnuli . A unutra. svjetlucanje ruku. Ne treba ni govoriti da me to brinulo. ili blizu banke.nedjelje su loše. pitala sam se jesu li oni u njemu vidjeli znakove koje ja nisam uspijevala vidjeti. dok ja nisam.to morate izbjeći. vrijeme provedeno u redu u banci. i osjećam ga kako ljulja. no istodobno sam bila i tu ţna .osjećam njega. protegnula. Doduše.ĉini se pustom. ova srijeda. sve pronalazi. Primjerice. unutra je Robert. zna da je on bio u ovoj postelji. Kad sam porasla. njegov dodir cjelovit kao voda što se zatvara oko mene. nesigurnom.prikazivala ga i reprizirala. i ja sam u ovom ĉasu krhka. to ne pomaţe uvijek. Ili pak moţete iskušati moju vlastitu metodu samoobrane. zato ih mrzim -jutra. zaista se morate usredotoĉiti na to da se odrţite u stanju nepotpune svjesnosti sve dok opet ne osvane ponedjeljak.da dobro postupam. Robert je otišao prije nekoliko sati. nego zato jer je moguće da on nije ni trebao njihovu brigu. A mozak mi ne moţe pomoći. U svakom snu ko ţa mi je vikala . podbada. jezik.ne zato što moji roditelji nisu bili dovoljno bri ţni prema njemu. zakljuĉan. jer trenutno sam opsjednuta jekama i duhovima. ništa više od toga. nemirnu. sjećanje me poĉelo ostavljati. ponire pod mene. a to je raditi nedjeljom. Ĉim sam se prevrnula na drugu stranu. usta. Na svjetlu dana moje se tijelo prestalo sjećati. no njegov me otisak stalno ponovno budio.

Konaĉno. i ne ponudi mi ljubaznost vode što je gotovo prehladna za moje usne koje imaju okus njega. samo nje. nepristojnu noć . ĉujem kako pušta vodu ostavljajući je da teĉe dok se potpuno ne ohladi u cijevi. što ne volim.izlizanih krajeva. karamelast miris kojim on miriše. Razmišljam kako ĉasti ormariće pogledom na Roberta Gardenera golog. Leţimo rame uz rame i osjećam kamenu teţinu njegove ruke preko mog boka. radije bih imala telefon koji je u potpunosti kompatibilan s britanskom telefonskom mreţom. okus nas. samo vode. Voljela bih promijeniti stolac koji sam donijela kući jedne veĉeri i ostavila ga uz stol da me iznenadi kad se probudim . takav od kojega ne bih 87 . mi smo već gotovo završili. i zapoĉinje zveckajuću potragu za ĉašama. Prolazi kraj kupaonice koju nisam nikad ponovno oliĉila.našu prvu pristojnu. osim da mi je donio ĉašu vode. mokrih ruku. odiše onim neĉim vragolanskim. Noja sam okruţena stvarima koje nisu onakve kakve bi trebale biti. dok se on ne spusti u moju postelju. ja se okrenem. A vani noć već blijedi u sivo. a onda me pritišće uteg zaboravljivosti. Radije bih još toga. nas dok se ševimo.Pa tako mogu namirisati da smo tu nešto zajedno radili i taj blago šećerast. Malo-pomalo vraća me našim rukama što mi poput peĉata zatvaraju pamćenje. potom im zatvara vrata i odmiĉe se. Isto tako. osjetim kako se pomaknuo madrac i vidim kako njegova sjena izlazi iz moje sobe . I on otpija vodu. a potom umaĉe u nju prste i pušta je da kaplje na moju kljuĉnu kost. moja sofa i stolac. koju jesam oliĉila. sve dok mu ne kaţem da sam ţedna. otrcanim. udvostruĉavanje naše temperature ondje gdje me dotiĉe.ne mogu se sjetiti nijedne jasne pojedinosti. Radije bih se sjećala. ne sjećam nas se.moje jedine sobe meĊu ĉije je zidove utaknut moj krevet. našu postelju. pa u kuhinju. kakve ja ţelim. no ne mogu potpuno osvijestiti prošlu noć .

Od Ijubiĉastoplave kupaoniĉke garniture do poludo-vršenih podnih ploĉica u minijaturnom hodniku. pod uvjetom da ga popijete prije nego što se zgruša. to mi ne pomaţe da se nastavim pitati kad bi Robert mogao ponovno biti ovdje. najamnina je opravdano niska. staro. Jesmo li to ugovorili -još jedan posjet mom stanu? A to je još nešto što mrzim . a onda je moje zakašnjenje već postalo neugodno . osim ako se pokunjeno ne vratim roditeljima . za uncu sam bistrija. I. Prate me sve do kuhinje gdje pripremam malu ĉašu mlijeka s cointreauom. toplo se nadam. Uĉiniti to nije posve normalno. To nisu velike nevolje. ne svojom greškom.ako ni radi ĉega drugoga. uskoro.no zgazit ćete dijete samo da doĊete do nove. jer jutro je i ja sam ranjiva. masnu rupu sivih lica gdje nitko nikada ne mo ţe biti istinski neprimijećen. no isprva sam bila zauzeta.a sad je prošlo već ĉetiri mjeseca. Poĉetna doza pomalo šokira . Nakon toga. neću moći više plaćati i da ću se naći na ulici i neću imati kamo poći. hoću reći. no moguće je da je na kraju. pet mjeseci i brinem se nisam li ih povrijedila i neće li imati loše mišljenje o meni i. Ipak.kamen spoticanja samo po sebi . Biti ja posao je.svojim roditeljima koji ţive na drugoj strani grada i koji su zacijelo već ĉuli da sam se vratila u drago. trud koji iziskuje toliko 88 . pitam se nema li i Robert loše mišljenje o meni .moj stan. natrag u selo što buja ogovaranjima a sebe zove gradom. potom ţivĉana. Namjeravala sam im reći da sam došla kući. no nahrupljuju u sobu kako bi me muĉile.dobivala raĉune ĉije plaćanje moram odgaĊati presavijenim. probusenim i namjerno nečitljivim čekovima. rodno mjesto. stoje istodobno i voćni alkoholni tonik i lagani doruĉak. kad sam već to spomenula. onda zato što sam juĉer gurnula ţenu iz invalidskih kolica kako bih se poštedjela nekog privremenog ţivciranja. moj ţivot nije ni blizu tako jednostavan kao što se moţda ĉini.

to je kao da ste rudar ili medicinska sestra.Jo je posao s punim radnim vremenom . podići vam tijelo i preuzeti zadaću nošenja vas.rijeĉi koje mu pridijevamo plamte. spiritusom . Jer na kraju neizbjeţno ćete zamijeniti mjesta. njegove apsolutne istine .vaš će se kriţ pretvoriti u nešto milosrdno.upoznavali smo se godinama.posebno ujutro. 89 . Robert je rekao da će on biti kriţ koji ću nositi. ili blizu banke. grĉkim: u svojim slogovima kriju imena iskonske tvari i etera koji se uvla ĉi posvuda. okrstili ga simbolima njegove vreline .generacijama prije nego što su otkriveni njegovi sastavni dijelovi razumjeli smo bit alkohola. jer nije razumio moju situaciju i nije mogao znati da je to neistina.ja moram dobiti piće. Mislite da ne biste trebali i da ne moţete više tako i. voda našeg ţivota. rano naveĉer. kad se poĉnem jako brinuti .vi ga doista nosite. to je zakon fizike . koji proţima ĉitavu supstanciju i sav prostor. Ja podrazumijevam stalan rad. latinskim. Tako da mogu piti . a to nije nešto što ljudi poklanjaju. imate pravo.upotpunjena ovom draţesnom istinom: da su mnogi drugi mnogo prije mene prepoznali prirodu mog poziva i iza sebe ostavili duhovite tragove o tome. Pićem se podignem. ili bilo koji dio bilo koje nedjelje. C2H5OH .da je on kisik i vodik i ugljik . a zatim tu je i piće koje mi treba jer sam već pila i još jedno drugo piće koje moram imati u blizini jer popit cuga prije ili posli-je. razumije se.vremena i novca da moram raditi dva posla odjednom samo da bih se mogia izdrţavati. vuĉete za sobom i ţarko priţeljkujete da ste slobodni .obojene arapskim. Ovako stoje stvari s tim: da . eta-nol. gore. Al-kohol. Naĉinjene su alkemijom. ono mi je dovoljno da se vinem na više razine.tako smo nazvali piće u ĉaroliji destilacije. To je moja meditacija. u vrijeme koje provedete u redu u banci.nezamjenjivi zemljini elementi. etilni alkohol . sjaje. Ja već imam svoj kriţ .

Kao Blake. Ĉekam da se naĊem s Rober90 . A to znaĉi. onaj. onda mi to pijemo... iz mitskih dana kad se vozio s tvrtkama za preseljenje i kad mu je glavna zadaća bila pronjuškati koje se kutije. Blake.. ali. Potrošila sam cijelu veĉer na to da budem vesela i da ne išĉekujem i iscrpljena sam. tigre. Na njega mislim. noja ga nemam snage prekinuti. Istodobno moram i neprekidno govoriti kako ne bi pomislio da sam završila i time mu pruţila priliku da se onda on ubaci s nekom anegdotom iz dana kad je njuškao.Svemu se tome domišljam u svojoj kuhinji . . no osjeti se nesumnjiv nedostatak raznolikosti u njegovim priĉama koje sve zapoĉinju pronalaţenjem boca a završavaju razbijanjem kućnih ukrasa nekih stranaca i potom onesvješćivanjem u kombiju. Volio je svoj posao i spremna sam povjerovati da ga je obavljao iznimno dobro.Ja sam se brinuo za jednog mršavog. ipak. kao onaj.To je kao da si ĉasna sestra. Ne pripadaju ovamo.to je zbog neĉega u vezi s eksplozijama i vojnom sluţbom. a Bobby to osjeća -jasno mi je da se sprema raznjeţiti nad nekom sagom koja ukljuĉuje kakav skupocjen obiteljski pribor za posluţivanje i neki balkon koji se tu sluĉajno našao. jer moram vikati . onaj..kako ima smisla i kako je poput pjesme. Pa moram biti glasna.. . Brinemo se za to. Dok pokušavam ponoviti svoje spoznaje u baru nekoliko dana poslije. no u svakom vas se sluĉaju snaţno dojmi. izraţavanje mi ne ide baš od ruke i vjerojatno pomalo gubim nit. Iznutra. ne postoji. kao slikar. Popuštam. remete mir i pojaĉavaju glazbu.... znaš. komadi namještaja i uobiĉajeni zakutci upotrebljavaju za skrivanje cuge u kućanstvu. posvuda.ušla je skupina šminkera. ako postoji.... . nisu kao mi ostali... tigre.. ne. po tome što istodobno i nema uopće smisla. Viĉem na Bobbvja Njuškala koji bi me teško ĉuo ĉak i u knjiţnici . Bobby? Ako postoji takvo nešto u zraku.Razumiješ ipak što mislim.

tom. To je nepotrebno. jer nisam znala što bih rekla. provjerava me. i to sve više vremena. zvala sam kako bih pogodila je li ondje i ĉeka. Nekoć nisam provodila vrijeme pokušavajući prodati karton niti pak u kafićima punim šašavih. u neki daleki blesimetar.ljulja se na vrhovima prstiju.moţda je ţurio od mene.. mnogo bih radije slušala njega nego razmišljala. . pokazujući sve simptome brodske groznice. odjevena u propisani kupaći kostim zapanjujuće ruţnoće. o. a ne nešto drugo.. jer je se mogu savršeno dobro sjetiti. Nekoć sam znala plivati i to sam i dokazivala svakog tjedna. E. zvala sam da pokušam izvesti neki zakljuĉak iz toga. Dohenv. ako ga netko ne udari . jest.slušala sam njegovu telefonsku sekretaricu i nisam ostavila poruku nakon zvuĉnog signala. a ne na svoju operaciju . sve otkako je odjurio onog jutra .on ti je obrazovan. On moţe hodat' raširenih ruku po gredi na molu. Sam Bobby će otpriĉati dalje ĉitavu veĉer. strašan deĉko. no podtekst je jasan: nekad sam nosila jaknu s koţnim zakrpama na laktovima i smatrala vaţnima kruţenje dušika u prirodi. samo da bi se probio kroz vlastite rijeĉi. ali nema ga. u nepravilnim intervalima. u društvu 91 . znaš? Zna zašto je netko uopće slikar. Rusku i Francusku revoluciju i razliku izme Ċu connattre i savoir. k'o da ide na Mjesec. Sjedne strane.. ali mogla bih dodati da posljednjih godina u školi jesam provodila vrijeme.. kao da mora neprestano zavirivati preko.premda mu vidim usne.i zvala sam njegov broj . zvala sam da mu ĉujem glas. Nekoć sam bila smirena i nisam psovala niti sam se upu štala u ikakve seksualne ispade. a potom se spušta. Nema ga ĉetrnaest dana. no nemam izbora ..natjerala sam ga da mi ga zapiše . Drţim si lekciju o svojoj školskoj uniformi. i priĉat'dalje. on zna sve o slikarima . zvukovi mu se rasipaju kao blago obojena izmaglica i ĉujem samo sebe kako hodam od jednog do drugog zida u svojoj glavi. starih ljudi i glasnih šminkera.

šarmantnih i zdepastih boĉica jabukova vina. nego samo onim u-cijelosti-mrzim-svoje-osnovno-bivanje gmizanjem. ne ţelim.. trebalo ga je podić'. no ĉini se da mi je malo pobjegla misao i moj ego. Barem bih to voljela. Grijeh će prigrliti. dok si sad mogu predoĉiti samo vrhove onih boca jabukovaĉe što su se otvarale na potezanje prstena (mislim da se vi še ne proizvode). zapravo.To je savršeno normalno i nije razlog da se ĉovjek uznemiri. Prije svakog sata plivanja razodijevala sam se u uobiĉajenom stanju tjeskobe prouzroĉenom osjećajem gmizanja na koţi . Kak'je pametan. ĉak i mrtvi. To je ipak gmizanje. on je. Ja sada nemam pojma što da radim u vodi.ljudi kaţu da kad jednom nauĉite više ne moţete zaboraviti plivati. no to svi ovdje ĉine. umje veliĉanstven . ja se i dalje pokušavam natjerati na veselost i na više samopouzdanja.Naprimjer..jo š jedna glupost.ne gmizanjem povezanim s bubama. i nuţno će uzrokovati da se djevojka osjeća neobiĉno. ali što s tim? Svi su u stanju stalne mijene. i policijski auto i sva moguća svjetla i sve to. no to je zabluda. ili što 92 . Uzmite plivanje . S obzirom na to da će ĉak i prosjeĉno teške godine isprati planine. mi se mijenjamo. ako ne i neĉisto. Dohenv. Ĉitave veĉeri mogu nestati u anegdotama o nekom ĉovjeku kojega nikad nisam vidjela. ali ne i pokoru i nesumnjivo nema nijednu brigu na ovom svijetu. ili id. . ja se mijenjam. Nisam više kakva sam bila. ali već sam ga mrzila.ako mu se da vremena moţe zametnuti bilo što. To ne mogu osporavati. onaj veliki narednik bio je baš tu.. Ti se mijenjaš. no nisu ni drugi . I mogla bih se hvaliti kako sam si nekoć mogla predoĉiti ĉitave tablice konjugacije glagola. U meĊuvremenu. jer svaka od bajki o njemu bavi se istom temom: Dohenv se uvijek izvuĉe. oni se raspadaju. takav je on deĉko. nije ĉudo što su izlizale neke dijelove mene.to ne znaĉi da sam u silaznoj putanji . Bobby je poĉeo s priĉama o Dohenvju.samo pokazuje da vrijeme ima obiĉaj prolaziti..

slabost volje . Ja je nisam imala namjeru razoĉarati. mogla sam je udahnuti. to je bilo samo za mene. ali kao odsutnost. po dubokoj. Nadmudrena sam i sad sam se natjerala preblizu opasnim razmišljanjima o tome u ĉemu moje srce nalazi zadovoljstvo.već. ali nevidljiv. to ĉvrsto obećavate. gotovo opipljivo. Nikad nisam mislila da bi moji vlastiti dlanovi i prsti mogli postati sliĉni njezinima . On je zauzimao mrtvi kut u mom osjetilu mirisa. i ja . kao što sam to bila 93 . Isto je s mojim ocem ĉiji miris sam poznavala jednako savršeno. zaljuljava. ali nema tog samopouzdanja. prepoznati tonove njezinog uobiĉajenog parfema. o stvarima za koje je stvoreno i stvarima koje još ţeli. Kako mi je majka masirala vrat kad sam bila umorna . A poslije. kad sam bila mala. Moje srce. Šuljajući se kroz njezinu kuću noću kao stranac. zbog ĉega je bilo još divnije. Pruţam ruku i hvatam se za rub šanka dok me dugi popis nepomućenih zadovoljstava u kojima sam nekada u ţivala preplavljuje i udara. sigurna sam. ĉak i kad je zgaĊena nad vama zbog svakog vašeg grijeha -koji će biti vaš posljednji grijeh. intimno senzualnog i laganog. kad joj nisam mogla udovoljiti. a ispod njega njeţnost.oblik je isti. No tad mi se pali ţaruljica. I voljela sam voljeti je i voljela sam biti voljena.mi sad nagaĊamo o stanju mog srca. Imam zlatno srce. pritrĉati i osloniti se na njega i zatvoriti oĉi i toĉno znati tko je. kad sam odrasla u nekoga tko je za to nesposoban. Osoba poput moje majke uvijek će vam oprostiti. nezamjetnoj navali njegova mirisa u moja pluća .ruke su joj bile nevjerojatno inteligentne.bio je tu. Premda na tom podruĉju nema niĉega klimavog . cijelo vrijeme.moje moralno dobro u vrhunskoj je formi. lopov. tome nije bilo pomoći.to mi je pripadalo. još sam je uvijek mogla dozvati. K njemu sam smjerala. o tome kako je uvijek sebe voljelo razveseliti.

u sluĉaju da njihovi demoni pobjegnu i nastane se kod mene. Ili. prev. kad bi nas to iznevjerilo.) Shvaćala sam da zapravo postoji mogućnost da su moji strahovi moţda više plašili njega nego mene. no slušao je neumorno dok sam ja prepriĉavala onu mješavinu zala i zubi koja bi me već tada opsjedala.britanska filmska producentska kuća najpoznatija po slavnim hororima gotskog ugoĊaja snimanim od kraja 1950-ih do 1970-ih. Vukodlaci su bili poseban problem: jedna veĉer s filmovima Lona Chanevja mlaĊeg. atentatori. A tu je uskakao moj otac. samo što to bolje kriju. s njegovim tuţnim oĉima i dlakavim tabanima. To se ĉinilo toliko nevjerojatnim da bi se i moje bojazni smanjile i izgubile vjerodostoj' Hammer Film Productions .vulkani. Odvukla bi me u kuhinju. strane vojske i druge. sumnji.odrasla osoba koja je bila nervozna i trebala utjehu. Unatoĉ itekako predvidivim posljedicama.a nema statistiĉkih podataka u vezi s vukodlacima. mogla me progoniti tjednima . obiĉnije nevolje nikad mi se ne bi usudile prići dok sam bila pod njenim krovom.i ja samoj sebi. nešto što je toliko blisko da se nikada neće moći razdvojiti. ona je bila oboruţana nepobitnim statistiĉkim podacima i objašnjenjima . Nije imao mnogo re ći na raĉun mojih nevolja s Hammerovim hororima' (ili Simonove povremene potrebe da ih uveća). pekle bismo kola ĉe i ja bih zaboravila. (Tada nisam znala daje ve ćina odraslih takva. nap. Otac me umirivao time što je tako oĉito bio ĉovjek koji se i sam bojao . 94 . Ne moţe se reći da mi majka nije znala prelijepo objasniti zašto nam ova ili ona strašna nesreća neće više nikada prići ni blizu. molila sam i molila da mi bude dopušteno ĉitati stripove pune vampira koji su me uznemiravali ili knjige koje sam morala ostavljati licem okrenutima prema dolje ili u ĉvrstoj stupici moje ladice. A on je bio dobar u otklanjanju strahova. Noja sam se bojala i nepostojećih uţasa. nema obrane od onoga što ne moţe postojati.

Oĉito. . . -0! . nikako.Ja ne namigujem. . ĉija su nedjela uvijek nenamjerna? Bobbv mi namiguje. a? Zna svaku ţensku. Bobby mi je postavio pitanje i neće ga pustiti tek tako. a potom zapoĉinje neizrecivo sporo uobliĉavati pantomimu mrštenja. premda je proveo šest ili sedam desetljeća kao izrazito ruţan ĉovjek. Zapravo. ne. -Eh? Robert bi dosad već došao da kani doći. Ne kani. Bobbv moţda napio do te mjere da misli da je zgodan i moţda traţi nekakvu erotsku ludost od mene.. hobijem. eh? . Uop će ne. pa. Dohenv..ljudima koji obole od amnezije kad padne mrak.Ne. 95 . Dakako. To ne bi postalo ni iz daleka mogu ćim ĉak ni kad bih si dala izvaditi središnji ţivĉani sustav i naslućujem da bi moje stanje moglo svakog ĉasa postati nezgodno. Nikad ga nisam srela.Bez uvrede. Opet neće doći. . no: .Thaj deĉko... s kiselim okusom u ustima. Nimalo. Kako bih mogla ne biti privuĉena takvim monstrumima zlatnog srca .Eh. no njegov paniĉan mig navodi me na pretpostavku da se. ĉija su jutra mamurna i gola. .Eh. . ali ne sada.. ne? Eh? Mogla bih baš i poći kući. bilo je ne što uvredljivo. vukodlaci su mi i poslije bili va ţni. ne ĉim oko ĉega se nijedna osoba moje dobi ne bi trebala uzne-miravati. mislim ne. eh? Znaš ga.nost i ĉim bih iscrpla svoj repertoar zombija slo ţili bismo se da ih trebamo proglasiti bezopasnima. ne? . prvi kad treba ponovno doći. A nije da vukodlaci nisu bili skloni zadrţavati se kod nas posljednji u odlasku.Ponovno namiguje.Nikad ga nisam vidjela.. Mogla bih se ulizi ĉki sloţiti s njim kako bismo krenuli dalje.A.

Da je ovdje. dogaĊa se.. Bobby pogne glavu s izrazom uvaţavanja. Robert mije rekao. a atmosfera zagušljivo zadimljena. zapravo jednu priĉu. prošla bih ravno pokraj njega. u svakom sluĉaju. funkcionalni završetak te oplate pričvršćen je za komad plastične čarape . osim ako to nije bilo namjerno. I sigurna sam da takvi predmeti postoje. znam priĉe.. da je bilo kasno. S obzirom na to da mi izgovor i suvislost nisu bili na vrhuncu. . nosi neku čudnu vrstu rublja od lateksa . Ima slabe točke.Bio je. to. Što je još gore. kad je daleko od kuće. prozorsku dasku. . sumirala bih svoju priĉu o Dohenvju ovako: Premda je navodno svetac-zaštitnik pijanaca.a ta čarapa se pak moţe zalijepiti za bilo kakvu posudu. Smatram daje u to veoma te ško povjerovati.Aha. Pa. stvar je u tome da sam ĉula o Dohenvju.a koje umata i njega i njegov spolni organ u nekakvu nepropusnu drugu ko ţu. ne treba mi suĉut. ili misli da je Robert mrtav ... netko mije rekao. Doheny nije natprirodan. Primjerice. no rekli su mi da. no ne ţelim vizualiţirati Dohenyja .no... u pričama sve njih svladava s nemilosrdnom dosljedno šću. On. k vragu.. Voljela bih prestati s tim i otići. . tako da me to razdrazuje.. sivu rupu u zemlji.. znam za njega.Nije vaţno tko mije rekao.Mogla bih ga zamijeniti za masnu. Ne znam pokušava li djelovati tjesiteljski jer sam dobila dvojku. Moguće je daje toliko dosadno obljubljen upravo zato jer se navodno izloţio svim mogućim neugodnostima ţivota u pijanstvu. rešet- 96 . neki strahovito prenapeti kondom. gotovo nikada se nije pomokrio u tu Ďem krevetu.Bog zna kako to izgleda ..udobnog i erotičnog .. . No ĉini se da ne uspijevam.muškarca zacijelo u četrdesetima i kojega mi nikada nisu opisivali zanosnim kako se polako uvlači u nešto takvo. bolje reĉeno jedan saţet prikaz beskonaĉne domišljatosti Idealnog Alkoholiĉara. dakako.

kao što svi kaţu. otići će. Dţepovi mu sadrţe brojne vrećice u koje moţe uhvatiti sve za što njegovo tijelo zaključi da je suvišno. a čitava se operacija okončava dok stoji za šankom ili dok vodi .povraćanja. a jasna mije svrha toga . Doheny. odvod ili tko zna što. uzica. Jednom su me uvjeravali da je nekom prilikom počastio grupu Finaca noćnom klizačkom pijankom tako što je povraćotinom u ne baš zanemarivim količinama prekrio popločen pod sobe za doručak u neimenovanom hotelu u Tallinnu. ali primijećen gost na bilo kojem tulumu. kao stijena svaki njegov nesvjesni ispust bude skrenut s puta. povraćanje će ga ukloniti.taj Doheny . već jednom ode . No za mene. Kad se Doheny počne onesvješćivati u nekom neprijateljskom okruţju. Doheny moţe lansirati povraćotinu po vlastitoj volji. jedina od tih priča koja zvuči imalo istinito mnogo je intimnija i nosi pečat zloćudne elegancije. tuţnog gubitka kontrole -javne sramote svakog neuspješnog pijanca . jer Doheny. Objasnivši im pripadajuća fizikalna načela.i društven.kad je netko predosadan. ili pak usrećuje neku nesumnjivo mrtvu-pijanu ţenu. ima krivu frizuru ili kad nema nade i kad vas ve ţu loše uspomene. neočekivan. a potom ih i zorno pokazavši. Potom le ţi bez 97 . nema ljubavi i nema se više što reći i ţelite samo da. sve dobro promisli.zašto ne? duhovit razgovor. No on je i ţivahan . No njegovo je promišljanje na vrhuncu pronicavosti kad doĎe do onog konačnog. Elegantan okretaj vrećice.ku. k vragu. Doheny ih je zatim ostavio da se u izvrsnu raspolo ţenju kliţu do sitnih sati i dolaska predstavnika vlasti. iščeprka svoj novčanik i baci ga duboko u bilo koju lokvu poluprobavljene hrane koju uspije proizvesti.to je rješenje. i ta topla i podatna pošiljka moţe se izbaciti gdje god je zgodno. baš onako glatko kako bi poţelio. trebali bismo u to povjerovati. Isto tako. dolazi u punoj opremi i spava nepomi čno. U povraćanju Doheny briljira.

jako zaobljene i moţda navoštene. kako bi to onda mogla neka slaba ili hendikepirana osoba? Nije da imam ikakvu ţelju razmišljati o nekoj hendikepiranoj osobi.. a razmišljajući o Robertu. prosjeĉne snage i potpuno sam normalne teţine .svijesti. Štogod Dohenyju treba. poput smrtonosne zamke. I zastoje Robert Robert a ne Bob-by. manje-više. ovakvom baru. to ima .. Ne znam toĉno kad. iako nije rijeĉ o istoj osobi.stoje isto ime. Moram se domoći kuće. obi ĉnom i razumnom baru.priziva neugodne uspomene. 98 . Nijednog. A to je dodatni nedostatak ovog naslonjaĉa . Plutanje i škljocanje postaju naporni sami po sebi. Robbie.Tko bi to tako uredio? Jednostavno nije praktiĉno. Svatko bi to bio nakon što provede toliko vremena slušajući Bobbvja.opasan je poput terijera. nigdje.ako seja ne mogu izboriti da ustanem iz ovoga. smirena uma i sa svim svojim novcem na sigurnom.? Ĉemu taj odabir. no bila sam sjela u nekom trenutku svoje priĉe i to se sad pokazuje problematiĉnim. Dim više nije tako strašan u trenutku kad završavam svoju recitaciju o Dohenvju i ne znam za što. Rab. Glava mi odplutava unatrag ili u stranu i onda bolno probada dok je sa škljocajem ne vratim na mjesto. Naslonjaĉ u baru. pa uopće ne postoji šansa da ću se i za jednu uhvatiti. jer ĉini se da nisam u stanju opet ustati. naravno. oĉekujući Roberta . Imam prosjeĉnu ruku. Druga bi komplikacija bilo ta što ovaj bar inaĉe uopće nema naslonjaĉa. Ljudi će misliti da sam pijana. Ruĉke naslonjaĉa od klizave su koţe. ovom ispravnom. To se zacijelo protivi zdravstvenim i sigurnosnim odredbama za kafi će. a ne neki drugi? Zacijelo tu ima nekog znaĉenja. a samo sam iscrpljena. ali odjednom sam mrtva umorna.

iznenaĊujuće modernim .tamnocrven. I ne iznenaĊuje što u njezinom glasu ima i boli i umornog tinjanja gnjeva i što zvuĉi slabašno. laţno namamljena na pomisao da ste ljudsko biće i da bi joj trebalo biti stalo do vas. ugledat ću je: sigurna sam da je veoma blizu. .od njega se ne moţe pobjeći. no radije bih samo slušala neko vrijeme. A nije da to slušanje godi . idem sad i ja. Razumiješ? Hannah? To je glas moje majke . Potpuno je isti kao naslonjaĉ u dnevnoj sobi kuće mojih roditelja.Najbolje. Problem. -Vjerojatno ne spava. Naslonjač. što znaĉi . Nikada nije imao naslonjaĉ. platnenim hlaĉama . 99 . . sjećam se naslonjača -Tata je otišao u postelju. ali otišao je u postelju.da govori istodobno i meni i o meni. Podignem li sad glavu.To je problem. a ovo ispod mene sasvim sigurno je koţni naslonjaĉ . kvalitetan. podlaktice. Ja je tjeram da tako zvuĉi. bokovi i koljena u ljetnim.a to mi nije nepoznato . grĉevito. tu su moje ruke. Da. Jesi li sad prestala? Jesi li to došla reći? Dnevna soba se ušuljala i raširila oko mene dok sam bila zauzeta priĉom.a ovo je rub moje ljetne. Ne koliko ja znam.Pa. Da.ĉuti je kako se smije onim polusmijehom koji neka osoba ima kad otkrije da je prevarena. Kad pogledam dolje. pomalo star i ne sasvim razliĉit od naslonjaĉa -Hannah? bio je neki naslonjač -Tri sata je ujutro. naranĉaste bluze kratkih rukava. -Ti si bila ono najbolje u mom ţivotu.

. Hoćeš ĉaj? Ţelim kimnuti. On ju je priredio. Ubijaš ga. .police za knjige još uvijek su pripijene uzTolkiena. no zapravo se drvetom za leĊima sluţi kao osloncem . no ne mogu.. . Razumiješ? Tvoj ju je otac priredio za tebe. -Ĉuo sam te.Kad sam ĉula da si se vratila. znala sam da ćeš na kraju doći ovamo. ĉvrsto povezane ljude. Ţeljela je da uspijem u ţivotu. malim dahtajima.Sad stoji. kao da mi je pijenje nanijelo unutrašnje povrede. no moţda je to zrelo. da nema nikakvih problema. . On nije mislio tako. sigurna sam. i gledam u lijepu sobu koju su mi roditelji davno dali . dok ja leţim na krevetu.a posvuda drugdje rupe od pribadaĉa i tragovi plastelinskih grudica za priĉvršćivanje plakata na tapetama sa ţućkastosmeĊim. a sigurna sam. sivim i beţ prugama koje sam odabrala s majkom jer sam mislila da izgledaju zrelo. još potpuno odjevena . kao da je opušten.Soba te ĉeka. ali ja sam znala. glava mi je preteška i preosjetljiva da bih je pomak- 100 .Diše plitkim. i odlazi na moju lijevu stranu. . prema meni.vidim mu to na licu. uznemirenim..Ţeliš li ĉaj? Mogu nam skuhati Ĉaj. neispavana. vinskocrvenih usana. I gleda naniţe.pretpostavljam. ĉim vidi da dobro razumijem kako sve ubijam.Kao da će nas to što će uĉiniti nešto obiĉno i domaće promijeniti u neke otvorene.taj sam ostavila kad sam se odselila . Poster Van Goghovog noćnog neba s nakrivljenim borom . Draţe bi mi bilo da nisi. Nesbitta i dţepna izdanja jarkih boja koja su se pojavila kad sam ušla u pubertet: priče iz sudnice. blijede koţe. Još malo diše. Budim se u šest. Otac se naslanja na dovratak.Bi li. pseudoseksi trileri i udţbenici uz dodatne udţbenike koje je moja majka kupila da bi pomogli objasniti ove prve.. . a potom odlazi od mene. . kako bih mu bar toliko udovoljila.A meni bi bilo tako dra go da je ona sretna. Zapravo izgledaju kao u zatvoru.

izblijedio od vremena.Hoćeš ĉaj? .Prilazi do noćnog ormarića i zastaje..nešto zamućeno što se širi.Nema potrebe. Moj otac nosi kućni ogrtaĉ i pidţamu koji su zacijelo jako stari. a zbog toga mu je pogled na spavaću sobu zacijelo veoma sliĉan mom . to nije dobro.. odluĉno ţmirkajući prema podu. ja mu nanosim bol.predmet koji ga moţe podsjetiti na njegovu malu djevojĉicu. Ţao mi je. Ĉudno je kako se svakodnevni predmeti od plaĉa mogu doimati neobiĉnima. krhkiji.ponovno ga povrijedim. to je.. On otvara usta i sigurna sam da će ispustiti taj uţasan zvuk . izlazi u hodnik i odlazi. i dalje mrmljajući. To. . lice mije okrenuto prema njemu .. no on samo mumlja: 0. No on je drukĉiji. Hannah. uzima ĉašu koju je zacijelo sinoć tu ostavio za mene.. ne mogu prestati ĉiniti štetu . Jednom rukom cupka po drugoj i oĉi su mu vlaţne. ĉini ga napetim zbog neke boli koju ću mu nanijeti. . S pravom je bio u strahu. Namještam najbolji osmijeh što mogu i gledam kako to kod njega stvara svojevrsnu paniku.jauk koji će nas oboje urazumiti. gutajući okus umiranja i griţnje savjesti. .. Nema potrebe da ti bude ţao.. Potrebna mi je 101 .. Tragam za mineralnom vodom i ispijam ĉitavu bocu. poput nekog u ţasnog drvenog kipa.nula. -To je. Nije ĉudo što nisi dobro spavala. no ne ĉinim to i on uţurbano odlazi do sredine sobe i lagano klekne. Gotovo me mogu uvjeriti da sanjam neku uspomenu ili da sam se vratila u neku godinu kad je sve bilo u redu. . dotaknuti ga i reći hvala. I ĉak i kad je toliko oĉito da sam bespomoćna. zapretenima u svjetlost. Boţe. uz plastiĉnu bocu mineralne vode. Ne ţelim to. Proĉišćavam grlo i otkrivam da imam ukus neĉistoće: -A. Ja. Voljela bih ispru ţiti ruku.Ustaje.I stupa naprijed.Tako mi je ţao. . Nepokretna sam ovdje. nije ĉudo.

Moji su roditelji unutra. bio bi se vratio u moju sobu. Na njezinu licu jasno je da nije spavala. leţi povijen.debelo tijelo. U prizemlju ne mogu naći nikoga. iznio ga van i pustio da ode ţiv. I to ne prestaje. da više ne smijem uznemiravati oca.koncentracija da bih sjela. Kad sam oprezno prišla bliţe. majka sjedi u bijeloj ĉipkastoj spavaćici.i ne govorimo. pa pokraj one koja je bila moja i potom vrhom prsta otvaram posljednja vrata. Da je mogao. valjanje nogu. Tek njene oĉi skrenu prema meni kad se zaustavim već sam omela njihov posjed . svojoj najljepšoj. kretanje se iskristaliziralo u borbu za ţivot . na svojoj postelji. tama. glave u njezinu krilu. prljava od znoja kemije i leći na trenutak na kupaoniĉki pod kako bih pokušala upiti njegovu hladnoću. Ona naslanja na njega otvorene dlanove. kao da mu ţeli dati snagu ili se nada da će izvući otrov. a otac je još u ogrtaĉu. Mislim da će uskoro zaplakati. a traţenje je bolno. pa se moram opet uspeti na kat. potom dignuo pauka. ozbiljna i mirna. leĊima prema vratima. A ispod nje neko je kretanje. pruga svjetlosti s prozora agresivno se zrcali na njoj. 102 . ustala. koprcanje i pad brzo ulovljenog pauka koji se mehaniĉki bori sa staklom. zabacila stopala do poda. struţe ga do posljednjih atoma snage. da trebam otići iz njihove kuće i pustiti ih na miru. gurnuo je ispod ĉaše. On uvijek pokušava omogućiti stvarima da odu ţive. U jednoj ruci moj otac drţi staru razglednicu. dok mi se krv buni od ţeluca do glave. izlazim i prolazim pokraj sobe koja je nekad bila Simonova. no ne ţeli da ostanem ovdje i to vidim. Ostavio je ĉašu okrenutu naopako na sagu. Onda se podiţem.

Prljavštinu. jasno mi je to . to je zlo. pa što drugo moţete nego nadati se da negdje nisko u vašoj mašti postoje slike i fragmenti dovoljno zli da uspiju doĉarati simulaciju barem pola decilitra viskija? Crkva. tu sam. Što sam uopće mislila? Kako sam ikada mogla pomisliti da bi nešto moglo opravdati to? Ja ne idem u crkvu.V.izvlaĉi me samo taj slab. No. onda baš moţe biti i tjedan . Ja u crkvi. privatni ţivot nije baš sjajan. ponekad nema niĉega drugog: nemate novca. Trebam prljavštinu.toplina za koju znate da je raspaljuje. Pljosnate boce spuštenih ramena.ako je dulje od pola sata. ništa drugo neće me izbaviti. Srce vam moţe doći u napast da mu se prikloni. dojena ĉka otupjelost koju ostavlja. Sirup protiv kašlja.razmišljajući o prljavštini. tjedna? . onaj dugotrajan okus. one su naj103 . Jedino tako mogu prebroditi ovo .ĉetrdeset pet minuta. ali ipak odvratan okus zaostao poslije dvjesto mililitara lijeka protiv kašlja. I moja jedina podrška do kraja mise . dva dana. Jer. no ta stvar je odvratna i ne ĉini vam dobro.

To je mnogo manje od onoga što ĉak i vi zasluţujete.gore .te tekućine neće vas voljeti: Benilvn. privatnim ljekarnama . Buttercup Syrup. nepomiĉnih desni i obraza.u tome nećete uţivati. zamalo besteţinske. ili one ĉudne patentirane marke s viktorijanskim naljepnicama i zlokobnim sastojcima. jer pripravak protiv kašlja nije piće. Zapravo.nakon što moţda jedan dan pijete sirup. nema veze koje su marke. one koje nalazite u skrovito malenim. pokušavati dešifrirati svoje stanje dok se ţmirkajući budite ijednom nezaboravno strašnom prilikom pomisliti kako su vam ĉitava usta ĉudesno prestala postojati . a onda ţelite još i svaka kupnja je radost. Covonia. ni za koga. onome: ne pijem puno ovih dana. nijedna od njih neće vas ĉak ni pokušati usrećiti.znate da će vam se udobno smjestiti u dţepu. I sljepljuju usta. vratit ćete se na staro. primijetit ćete . u pet ujutro od svake ćete dobiti glavobolju. priliĉno sigurni da ste se tijekom noći ili objesili ili da ste to trebali uĉiniti. glas vam se mo ţe spustiti za oktavu.nije mi poznato kako ti mehanizmi funkcioniraju. Veno's. one što pobuĊuju nadu u morfij i laudanum. onda kao da zapravo ne pijete. vaše će se glasne ţice rastresti i osloboditi. pa i više. usnica utisnutih u oĉnjake ijedne u drugu . Pokušajte i vidjet ćete. Nakon nekog vremena. mnoge su razvodnjene u sumnjiĉavom pokušaju spreĉavanja zloupotrebe. No nemojte misliti da ćete se izvući bez posljedica . a ako ne pijete neko piće. ili se rastegnuti ili na neki drugi na ĉin raširiti . Ipak. no znam da 104 .pa. i ako ste zapeli u stanovitom stanju duha. Kao i sati koje ćete potrošiti na pranje.od toga nikakve koristi. Ţelite ga. sraslih kutnjaka. Prstima si rascijepiti otvor i oĉekivati da vam poteĉe krv. tada iznenadno postaje tragiĉno lako kupiti i polokati bilo koju marku pripravka protiv kašlja. ribanje i natjerivanje da se ispovraćate kako biste se bar napola isprali i bili sposobni za govor. Buditi se jezika zataknutog za zube i nepce. A što se govora tiĉe.

pjevajući alt ako imate sreće i ako ste voljni da se napreţete. Zakljuĉila je. nepodoban za bogosluţje u katoliĉkoj crkvi. Moj brat stoji pokraj mene. Kad smo se konaĉno spustili na klupe. gotovo drhti. Čak nisam ni katolkinja. Dišem ispravno i uobliĉujem svaku rijeĉ. Osim toga. Moj je brat lijeĉnik. A ja sad ĉinim upravo to. Moj brat ima dobro isplaniran ţivot. Ispod anĎeoskog ro. koja trepti. onda ćete na kraju završiti baš kao ja . Samo. ja pjevam i tiho. došli smo zbog boţićnih pjesama i tiho se pitamo što ćemo učiniti ako počnu recitirati nešto na latinskom ili dijeliti pričest. Kako se to dogodilo? Pokraj mene.to je oĉito znak loše isplaniranog ţivota.. Pokraj moga brata njegova je ţena. no moje se rezanje izgubilo pod njegovim. Simon ima ţenu. jer ja sam dosljedno neĉujna.Bog to zna. zato što se stidim svog grla .. A sred nevolje grijeha i razdora Svijet je patio dugo. ako nastavite sa sirupima. Nekoga i desetljećima nisam bila u crkvi. ima karijeru. premda . samo ustanem i sjednem i kleknem kad i svi drugi. s lijeve strane. savršenog soprana. pravu ţenu. da sam ja nekakav transvestit. nalazi se moderna. i to mislim doslovno . ona se krajnje potrudila da nam se kaputi ne oĉešu. dok se ja trudim koliko mogu oko "njegov drevni sjaj se širi". tinkturama i pripravama. Tebi je neugodno? A što je sa mnom? Misliš da se ovdje osjećam na svome? Pripita sam od Tinkture za iskašljavanje dr. I ostalo.većina nas ovdje smo turisti. ugaĊajući isti ton kao i ja i kratko me pogledavajući tu i tamo. ukljuĉujući hobije i braĉnog partnera: plave kose do leĊa i duguljastih usta. vjerujem. mlada vjernica.ćete u roku od ĉetrdeset osam sati vjerojatno vratiti vlastiti glas. I ţenu. 105 .

Simon je uistinu ţelio da doĊem i budem s njim. uspio je ubaciti naznaku da je moj nedavni posjet majci i ocu ostavio traga.obje ruke vidljivo mi se tresu. nikad nisam pila posvećeno vino. Zapuh iz moje haube. a pričest će biti početak.i. nazvao njihov broj i oni su ga prebacili na moj mobitel. I nisam mogla reći ne kad se toliko potrudio i pronašao me i kad će pjevati zbor kakvog nema kilometrima daleko tko moţe odoljeti dobrom zboru? .Jesi to ti? Simon je. To nije bila moja pretpostavka ni izmi šljotina. Pronašao je gdje radim.A ja. premda sam ĉula da je pauĉina ĉvršća nego što se ĉini mislim da sam to negdje proĉitala.Prizor iz ţivota prodavača.ovo je on isplanirao. Simon je rekao da bih trebala do ći vidjeti ga i da me ţe-// vidjeti. poput izmaglice što je polegla po slojevima brda i polja. Za razliku od Prizora iz obiteljskog ţivota.Zaustavila sam se na neasfaltiranom odvojku . ja ću otići i primiti je. Dok je on govorio. a onda me naglo trţne u opasno zaustavljanje njegov glas. glas moga brata.i parkirala sluţbeni kombi uz ţivicu. ja sam uspijevala razabrati svaku zaleĊenu mreţicu pauĉine na lišću . .ne biste vjerovali da tako fina svila moţe podnijeti teret teškog mraza. na pjevanu misu. Zamislite moje iznenaĊenje. smrznut je u ĉisto sivilo: sve je sivo osim bijele pauĉine. tko moţe reći zašto? . to nisam mogla baš objasniti . Pozvao me . što ne iznenaĊuje. No nastranu slike. Sklona sam vjerovati da ću ih trebati. Jesi to ti? . 106 .pa. A u bolnicama uvijek kaţem da sam katolkinja u slučaju da ţelim posljednju pomast.i malo sveĉarskog ugoĊaja ne moţe naškoditi i zašto mu se nisam javljala? . Simon je htio da doĊem ovamo. kao da je nacrtana ili izgrebana sve do besprijekorno bijelog platna ispod slike . prkosim magli i poledici kako bih obavila posao za TZKP.

gdje Simon ţivi. neljudski su daleko od gri-ješenja. mališanima kojima je Herod presudio maĉem? Pretpostavljam da i nema takve.toĉno ondje gdje me On moţe vidjeti. Moj mlaĊi brat dobit će dijete. kraljevi i prokleta zvijezda. Još nisu sigurni kojega spola. pelene. a djeĉak o kojem sam nekoć skrbila iznova se prepustio prilagoĊavanju svojoj novoj i neizmjernoj sreći. bezglavog oduševljenja djetešcetom: Laetare. i sad sjedim u zlatnom rumenilu tamjana usred crkve. njegova velika vijest. Ne pretvaram se da nije. prerano je i misle da bi radije da im se ne ka ţe unaprijed. 107 . samo da je zdravo. brodovi. Kao ni ĉinjenica da će naša tema dana biti neprestana radost i Marijina bezgrešna trudnoća. laetare.No razlog zbog kojega je Simon nazvao. unutar svoje koţe. veliki razlog. a to jednostavno nije pošteno. gdje mi se moţe unijeti u lice i dobro me. Kako to da nikad nisam pjevala pjesmu o poklanim nevinašcima. ono što je oĉajniĉki ţelio da znam? Ona je trudna. radi onih me Ċu nama koji bismo ţeljeli odmoriti oĉi. ta ţena na koju uvijek zaboravim. oštro pogledati. jer bih je do sada već pronašla. Pa sam se tako prema uputama odvezla u Glasgovv. Tu su mu rijeĉi postale nejasne i ĉulo se krĉanje i prekid. nema ni natruhe sjene koja bi potamnila tu beskrajnu svjetlost. to je najvaţnije. u drugom je stanju. Niĉega osim radosti nema pokušaja uspostave ravnoteţe. Ruţno je ovdje gdjejo ţivim. trešnjevo drvo. a moram reći daje i bratova ţena takoĊer prava dama za odrţavanje ĉistoće njegov ĉitav odnos s njom bez mrlje je i ĉvrst i bogat moralnim uvjerenjima koja posve jasno oboje dijele. Zapravo bi mogli i njih oboje biti djevice. gdje Bog ţivi . Ali kako bi druk ĉije moglo biti? Trenutno izvan mene nema niĉega osim nacionalne proslave trudnoće. Virgo parit filium i jasle. samo da ništa ne poĊe po zlu. uobiĉajenog.

ja Ga ne mogu spriječiti. Ako Bog mora gledati ovo. Moţe umočiti Svoj prst i kušati kad god ţeli.zašto ne? . u svakom tijelu i svakom umu. Brat me gurka u rame. ne mogu imati. Vjernica se iznenaĊeno okreće i pogleda mi lice. no onda se sjetim Boga: svugdje i vje ĉno. Bog to moţe svisoka gledati koliko god ţeli. Njihov ţivot ne kuje urotu protiv njih.njih dvoje pojma nemaju. opušten. Ne osjećaju kako se ono osovljuje na noge i oslanja na njih u trenucima kad ne mogu podnijeti razmišljanje o njemu. zakla njam se iz vidokruga. Bog -jedino Dije- 108 . no nitko drugi to ne mora vidjeti. Nikad neće koraĉati kroz ţivot omotani mirisom djeteta koje nemaju. Ne boje se nadjenuti mu ime jer bi se to ĉinilo boles nim i besmislenim.toga sam puna. mentola i umiranja bez djeteta . mokre su mi zjenice. Katkada vjerujem u Pakao na Zemlji ili da Zemlja jest Pakao. u kakvu je stanju. Boca i pol medicinskog ribiza.to nemoguće dijete. Ne govore mu tiho.noja tonem na koljena zajedno s ostalim vjernicima pri je nego što ona uspijeva osjetiti poticaj da ne što poduzme. i svoj nemir ĉvrsto usmjeravam dolje prema podu. ne drţe im sina ili kćer trajno izvan dohvata. noja ga ignoriram prislanjaju ći dla nove ĉelom o drvo . jer bi oni postali takvi. Kakva sam bila u početku. takva sam sada i bit ću u vijeke vjekova i nisam ja imala namjeru biti ovakva . ono koje bi im omogućilo da budu njeţni. Osjeća se migoljenje suosjećanja negdje izmeĊu njezinih oĉiju i neka je blagoslovljena za to .On jest. ne pokazuju mu zanimljiva mjesta i smiješne male dogaĊaje i ne objašnjavaju kako neobiĉno neki ljudi rade ovo ili ono. neće imati. ne prenose mu ono što bi trebalo znati. No više nije. On mora vidjeti sve.Ja sam Njegova greška.Bez nje bio je drukčiji. nije mi vaţno. . otkad je sparen i zamuljen neznanjem i blaţenstvom . Ne puštaju ga da raste i propada u njima kao smrznuta izmaglica .koţa mije mokra.

drhtaju kojemu sam bila sklona već za misa u srednjoj školi -premda sam kao dijete mogla potpuno otvoriti dušu. da bi ga potom ispuhala. Kupola je previsoko iznad mene. i otkriti da je samo neznatno neĉista. sve dok se previše ne uplašim i ne prestanem. dovoljnu da mi podboĉi kiĉmu i da uĉvrsti koljena kako bi se preduhitrilo da popuste pod teretom. kao raspolovljenu jabuku. Isuse Kriste. Ne moţe se reći da smo mi svjesni Njegove patnje. mnogo ĉišćeg no stoje bio. Ka ţu da je Isus imao braću i sestre . udijeli mi prljavštinu. za ĉim slijedi provala nedostojan-stvenog cmizdrenja nad mojom nepravednom sudbinom. napinje se i isteţe pod navalom vjere. prije zvijezda i kontinenata i mi bismo je primijetili jedino kad bi prestala. no bez nje postajem ozbiljno nestabilna. kako bi ih On imao? On je uvijek sam samcat i nema nikoga osim nas. zapravo preteţno beţ boje . a djeca u zboru sjaje od dobrote i usisavaju kilometre zraka. A tamjan mi se zabada u jezik. jer bi brat primijetio i to bi ga uznemirilo.patinirana bjelina umjesto pu- 109 . a potom do još grizodušja. koji se brine za sitnice i pravi popise. mali grade Betlehemu/ To će biti ili previsoko ili prenisko . a ja sam natopljena prljavim sirupom . Ne smijem potraţiti spas u ispijanju još malo tinkture. a onda do mirisa paklenskih vatri.mada nije ni blizu tako prljav kao što ja mogu biti. A to mi treba za spas: prljavština. Ilije moţda ona oduvijek bila tu. Molim te.neću uspjeti. slijedi 0. mogu uţivati u uzbuĊenju što ga donosi prisjećanje na grijeh na posvećenom mjestu. A odluĉim li se prisjetiti nekih posebnih nepodopština. kako god odredili prvu notu. Što me vodi do osjećaja grizodušja koje vodi do napada samosaţaljenja. A moţda je sve to sranje. no to barem stvori nekakvu energiju. I. Onaj tjeskobni.ali ne i Bog. posebno pri pomisli da se moram ponovno osoviti na noge.te. a potom sve ispoĉetka. Boţe.

moja je. to je ţudnja od koje bi mogao umrijeti i spoznaja da sam mu ja lijek. jer nisam udana. a što se tiĉe brojnih drugih vrsta bluda. To je moje ţivotno djelo. To je melem koji će mi pomoći da sklopim oĉi i omogućiti da se probijem ravno kroz Mali grade Betlehemu. pretvarajući se da ga nisam vidjela. dok mu prouĉavam bilo i ĉekinjastu bradu na grlu. prljavo otrcana. to je dokaz neke neuklonjive boli. I to je njegov pravi osmijeh. ljutim roditelje i druge ljude koje ne poznajem tako dobro. jacksonpollockovski zamrljana nepromi šljenostima. To je. surov put nas to vodi . Ipak.i ne mogu poĉiniti preljub. bogohulim i zavidim. Laţem. Gospodin Gardener. Ne.ali ne zbog nedostatka ţelje za tim .dok se prisjećam kako sam gledala Roberta. izbjegla sam izvršiti ubojstvo . uravnote ţena nakon toliko tjedana i on je jedina osoba koja me mo ţe uznemiriti.oslanja se jednom rukom na zid obojen u institucionalno ţutu boju. nikad me nije ostavila. radim i griješim nedjeljom. ono prije toga. ni ikakvih planova. Zamalo s treskom ponovno zatvaram ĉitav taj pogled. Dok otvaram ulazna vrata. no mogu pripomoći da ga se poĉini. Nemam djeteta. iskušalo se... No onda se on nasmiješio. duboki. pa. moram pri110 . jer veĉeras sam praktiĉki naviknuta na njegovu odsutnost. to je kako se dobro poznajemo i na kakav uţasno brz. ĉak ne mogu više ni pjevati. poput starog sapuna.napokon. svaĊam se s Bogom i ponekad pribjegavam nasilju. to je nagost namijenjena samo meni.nog sjaja. Danas ne mogu ni zamisliti kakva je . a on je pred njima . kao i neznatni-jim oblicima kraĊa. sebe i Roberta. ni hobija. oslanjajući se na daljinsko upravljanje . To je nevinost i isprika. no uvijek se mogu osloniti na svoju dušu. svoj registar grijeha. Blud.nešto od ĉega se nikako ne moţemo obraniti. nikada nije ni pokušala.crvena kao meso. pjevala sam tu pjesmu od šeste godine . uţivo i osobno.

-Biosi u Kanadi. moţda umornim od dugog puta avionom.Pomalo. ovaj put samo umornim osmijehom.Kaţe to tihim. već jesam. 111 . . Na trenutak razmišljam o tome kako je zacijelo pretopla za kraj rujna. . . -Šarena je. .. je li? . . Lice mu je mršavije i oprezno.Da. pretpostavljam.Mislio sam da ćeš prepoznati moje kucanje.Ĉitavih jebenih mjesec dana? . kljuĉ za svaku bravu. .Nije ti bilo dobro? . Imaš li odgovarajuće cipele za snijeg? . ono zbog ĉega ne mogu uĉiniti ništa drugo nego pustiti ga unutra.Ne brini.Mm-hm. da sam na tvom mjestu. Osmijeh pijanca. . Izišao sam iz kuće da kupim litru mlijeka. . . A onda nisam imao novca za povratak. no uistinu izgledaju ponajviše kanadski.Ne. Samo obiĉnih mjesec dana.Pa.Polako prelazi preko praga i ţmirka prema meni.Bio sam u Kanadi.Moţda i ne ţelim.Najprije mi je. a ipak tajanstvenim tonom koji me navodi da povjerujem kako bi to mogla biti istina.Nisi se ţurio. Jakna mu je nova i izgleda prevelika . ja bih popriĉala sama sa sobom. Izgubila mi se karta.znati. a kad sam se probudio.to je jedna od onih debelih. Samo sam otvorila vrata.Mislio sam da me ne ţeliš vidjeti. .Nisam znala da ti imaš svoje kucanje. crveno-crnih kariranih jakni drvosjeĉa koje. Dobro porazgovarala. pojma nisam imala da si to ti. Opet se nasmije šio dok sam se mrštila na tu pomisao. . moţete kupiti bilo gdje. . .... Ne mogu ga pitati smijem li pogledati deklaraciju.

Mogao si nazvati. Bilo je komplicirano.Znam. Nikad nismo bili kod mene. grubost njegovih obraza ĉini ga još prisutnijim. Ja sam vidio kako je kod tebe. ne.. . -Ja sam poţelio tebe. ambulantom? . volio bih. Ĉini se da smo u stupici. ali dogodilo se..Pokušavam. Mislio sam da ćeš. -Sada? Da. dar njegove teţine.. Mogli su pogriješiti. no ostalo je poznato. jesi li? .Mislili su da neće biti nikoga. Sama sam. zvuĉati kao da nisam sumnjiĉava.. Ima okus po avionskoj pasti za zube.Pokazuje glavom na poluotvorena vrata iza kojih nemam nikoga. . Moţemo li otići odavde? Mislim.Inaĉe bi bilo pacijenata. -0. Ruke mu smrde na meso. kako se sagne prije no što me ponovno privuće sebi. Je li ti netko u sobi? . stojimo jer smo izgubili snagu da se pokrenemo.Pitao sam u kafiću. znam. U njegovoj vilici osjećam ne ki trzaj koji ne razumijem. Htio bih da vidiš. no ne pretjerano.Mislio sam da je moţda još netko. .Pa. no nije se obrijao i to je ugodno. . -Ne. ali. .Ali nije. Ne mogu ti pokazati sve kad imam pacijente..Dok mi to govori. 112 . Oprao je zube. s pacijentima. Ne onako kako bih ţelio. -Znam. . .Stoje bilo dok si bio odsutan. njegove topline. ... gospodine Gardener.Način na koji kucam.Poţeljela sam vas. -Mogaoje biti. Ţelim ti pokazati gdje radim. .. usta su mu dovoljno nesi gurna da ih poljubim.. .Ali nisu? .

jako ljuta. mogla sam biti bilo gdje. skvrĉeni poput divovskih mekušaca. Iza tog mahanja pozadina je od izblijedjelih postera na temu sportskih štitnika za zube. do sluţbenog kombija. Drago mi je što si otvorila vrata.Sklapa svoje mesne ruke s obje strane moga lica dok mu nagovještaj boli podrhtava u nadlakticama. doduše. Nikome nije bilo po volji. gore-dolje. Nije mi se išlo u kafić te veĉeri. no ne dotiĉem ga. . ili me usporedio s nekim sjećanjem. . Potom uzimam jaknu i vodim ga van. oprosti. Na mnogo pokusa. . taj moj nestanak.. Ali. do malog priobalnog gradića okruţenog autokampovima i poţnjevenim poljima ţita.Sad sam na pokusnom roku. jer sad sam suzdrţana. Zvao sam ih.Pušta me. Svi su bili jako ljuti. gotovo spremnim da budu razorani. nije baš najbolje prošlo. Bili su ljuti.. Znao sam da ćeš biti. Planirala sam ostati kod kuće s nekoliko frapea i svojom alternativnom radio-postajom . Mraĉno je dok parkiram kraj turobno ispranog zida od kreĉnjaka. preko niza zastrašujuće ţutih zubi. Zubi su tako veliki da mu dopiru do prsa. proteza i štetnosti zaslaĊenih pića za mlaĊe od pet godina. . sve dok nije našao što god je ţelio. Robertov glas tih je i suh dok mi daje smjernice. Uronjena u nj crna su vrata i prozor crna okvira u kojemu stoji pokretna maketa zubara što maše predimenzioniranom zubnom ĉetkicom. sve dok ga ne osjetim u dahu. No ne i tebe. do lijepih predgraĊa.To je to. . a ja nas vozim do kraja rijeĉnog ušća. ili se potrudio utisnuti mene u sjećanje. zatvorena sam u vlastitom hodniku.inaĉe me ne bi našao. -1 ispituje mi lice. ĉekam dok me on prouĉava. još se prilagoĊavam. Priginjem mu se sasvim blizu. 113 . Kod svih. a i zato jer ga ĉuvam za poslije.Drago mi je što si kod kuće... No umjesto toga. a potom još dalje.Privremena zamjena.. tamnim gredicama krumpira. oĉito bi ga mogli pregristi napola.

a ja ga pratim uz niz uskih stuba. pokušava ukrotiti grozno zubalo i moţda se nada novim elektrodama i gumenim rukavicama. zamijenili ĉekić ĉetkicom. Nekad ih je bilo posvuda . one nagovještavaju da je imao neku sasvim drukĉiju prošlost. takvu koja podrazumijeva muĉenje strujom i juţnoameriĉke vojne odore. punih smrada zagrijanog kalcija. Hajde! Robert otkljuĉava crna vrata.za više boje za metalne deĉke..Odjenuli smo mu kutu.kao i onih velikih. Što? . tekućine za ispiranje usta.Ispitujem zubareve naoĉale i drvena. I.premda mu zapravo ponestaje struje. ne budu li se lijepo ponašala. 114 .. oni mehaniĉki postolari s naoĉalama ţicanog okvira i sa sijedom kosom i ĉekićem kojim udaraju pokraj kalupa za cipele.nekad je bio postolar. izradili nekoliko zuba . otvorena usta . on. A djeci koja su još sasvim mala kaţem da će im. metalnih djeĉaka s protezama za noge koje bi stavili ispred trgovine. .Znaš. To je Henry . On uvijek ostavi dubok dojam .Lagano lupne ša kom kraj brave na rezu što se nerado otvara i onda se šulja mo unutra. .Ne baš. .. To se ĉini ĉudnovato nevjerojatnim.O.u kombinaciji s bijelom kutom i bezizraţajno obojenim oĉima. Iza mene preobraćeni postolar i dalje beskrajno mlati.. premda sam sigurna da je istina.zato mu pokret ne izgleda baš kako bi trebao -još uvijek pokušava zakucati ĉavle u desni. Poslije njega ja izgledam priliĉno nevino. da prikupe novac za nešto .Moj Boţe. pokraj mjedene ploĉe koja proglašava Roberta Gardenera diplomiranim zubnim kirurgom i magistrom znanosti.Svi se boje zubara. noću doći onaj mehaniĉki zubar i šĉepati ih. . -To se ljudima sviĎal Ne odbija ih? . Sjećaš se? . dezinfekcijskog sredstva i paniĉnog straha.. eto nas.

sjećaš se? Kao da bi to itko mogao zaboraviti. Povodeći se za Bobbvjevim primjerom. u sluĉaju da uopće slušam. priliĉno dosadnim policama sa zalihama. skuĉeno gnjezdašce za pripremanje ĉaja. poliheksanid. manjih kutija.Odmah se vraćam. onda je moguće da negdje tu. Druga. Rendgen i Gospodin Gardener. Poĉinjem potragu. u prikladno tajnovitoj osami. U rasporedu nema logike pijanca. adrenalin Volim ĉovjeka ĉiji se rad sastoji Ne. kako mi je Robert pokazao. ruţan kalendar s priobalnim motivima i veseli ortodonti ĉ-ki stripovi.Nakratko mi stisne ruku. ušuškana i zaspala. lignokain -h idroklorid. a potom otklipše nekamo. . Nema potrebe za rijeĉima zbog kojih ću poţaliti. propilen-glikol Misaona omaška. to je bilo to. deksametazon Znam ĉovjeka ĉiji se rad sastoji od tih rijeĉi . Neuredne hrpe kutija punih drugih.Ambulanta je mala i veoma svijetla. Staklena pregrada štiti recepcijski stol i nišu u kojoj su predvidive razglednice. intrigantno neobiljeţena vrata skrivaju. opremljeno puknutim slivnikom i drvenim stolcem na kojemu je neispraţnjena pepeljara te mnogim. postoji barem jedna boca alkoholnog pića. dok ja razmišljam o tom posljednjem ormariću. kalijev nitrat. Ako je Robert ĉovjek za kakvog ga drţim i ako sam izvukla ikakvu korist pateći se priĉama Bobbvja Njuškala. . Samo pretjerano reagiram. Toalet. A ono za čim tragamo njegova je cuga. Iz središnjeg hodnika odvajaju se ĉetvora vrata oznaĉena kao Ĉekaonica. nema ni traga izlikama i skri- 115 . to je rijeĉ o kojoj nikad ne razmišljam. jer mi je nedostajao. artikain-hidroklorid. osjećam da bih je trebala moći nanjušiti i izliti u budno stanje. Nisam to htjela reći.kemikalija i kako tijelo reagira na njihov dodir. a sad je opet ovdje.

Vidim. ono s velikim ušima. A ovo sve ĉisti. tih poput svog daha. Ljudi su mi zahvaljivali.neotvoreni sigurnosni prsten oko ĉepa. Ove staviš u kost . Stvarno je bilo super. . to je za poslije. ljuljajući se dok se i ja ne poĉnem ljuljati s njim. Nekad sam mogao popraviti tako da moţeš jesti i govoriti i gristi i piti i ljubiti kao da nikad nije ni postojao nikakav problem. 116 . sve pošteno i otvoreno. . tako da mogu napraviti most. što se za vrijeme velikog odmora tuĉe u prašini kod ograde. kvocanje uplašene tekućine kad je protresete. A ovo pokriva rane i pomaţe im da zacijele. bila licem u lice s njim. samo staklenke i malene. Doduše.venim tragovima. Imam sve što mi treba za bilo što. Dobivao sam pisma. formalin No tu negdje naći će se i laţ: boca dezinfekcijskog sredstva koja to nije.Trebala sam znati . tako da nikoga ne boli dok radim. A ovo je za pripremu. -To je super. a potom mi oslanja bradu na zatiljak. iskoraĉim iz njegova dohvata i okrenem se da bih ga našla. ruţno siroĉe irskih viskija. cirkonij-oksid. hvata me za laktove prije nego što se uspijem okrenuti. naĉrĉkani crveni napis: Paddy. znaš? Nekad sam bio. adrenalin-bitartrat.ljupko. vitke posudice. obavljam posao.Robert. . vata kojoj pobjegne zveket. I njeţno objašnjava svoje sastojke. Da. Onda me Robert pušta da se pomaknem.veoma je dobro za nezgodne sluĉajeve. Mogu biti dobar u svom poslu. glasa duboko u prsima: njegova mi vrućina plamti u kiĉmu. rukavice koje nisu rukavice. Paket apsurdno teške vate i pod njezinim gornjim slojem sjaj stakla . ĉetrdesetpostotne je jakosti: kome trebaju majka i otac kad ste takvi? .Ali. Razotkrila si me. igle koje nisu igle. staje iza mene. A ovima gradim. -To su anestetici. ljude koje uvijek previše boli. iskljuĉivo zubarske namjene. Najprije ovo.Bilo je super. cink-oksid.

Roberte Gardeneru! Oboje smo gotovo trijezni . dopušta mi da ga uvijek imam tako duboko. izgleda bliţe tome da bude. ne znam mogu li podnijeti to koliko je lijep tu bujnost.on ĉak moţda potpuno.Roberte GardenerulTo si ti. No. a mislim da bih mogla. Ĉak i kad nije ukrućen.smjesa stida. izgleda spremniji. biti bez odjeće jedna je stvar .obrublju-je mu uši.i posvetiti mu neko vrijeme. Ĉini se da ćemo zaplakati dotaknem li ga. na oba koljena neke starije ogrebotine. ponosa i rezignacije. Ne ţelim pasti. jer mi to dopušta da budem sebiĉna. to je sve ĉega sam se mogla prisjetiti. Nikad se nismo formalno upoznali. dakako . onako kako muškarac uvijek pokaţe da zna kako ćete sad pogledati u njegov kurac . 117 .da mu se kaţe da je lijep. Sreli smo se već. a ja pratim taj pokret dok me ne zaustave njegove oĉi.ali biti bez odjeće i bez pića i spremati se uĉiniti ono što smo se mi nuţno spremali uĉiniti . ali mi se sviĊa stoje on obrezan. nešto što još nismo pokušali. A ovdje nema prostora da se bilo što kaţe . .Robertov kurac i ja . Moram ga sagledati dio po dio. na boku mu je svjeţa masnica.lijepa stvar . taj mali. da je sav lijep i da ne mo ţe biti ništa drugo i da mu se kaţe da sam ja apsolutno protiv obrezivanja.to je nešto posve drugo. potrebu i hormone i to što nema nigdje niĉega da to ublaţi. a koţa na rebrima izravnava. U jednom zglavku titra mu ţivac i podiţe ruku da njome zagladi ĉelo. posebni pogled koji oboje prepoznajemo . Guta i oblijeva ga rumenilo .-0! U poĉetku mi je teško shvatiti da je gol. da me smiri kako bih se mogla usredotoĉiti. Ovako. prsa mu se brzo uzdiţu.ta njegova puna. jasno ogoljenog u svoju korist. Sjene i krhotine.ali ne ovako. jer ga je toliko puno. Onda mi dobacuje pogled. stopala su bosa. no sad je ovdje sav . Od napetosti. Smiješno je da se sad crveni. blaga bol.

Ne. moju bluzu. Pridrţavam mu glavu dok je spušta. u svakom sluĉaju. . I slatku koţu pod njegovom kosom i udar njegova daha. usredotoĉuju ći se na svoje prste. krenuli smo u hodniku.izlazite sa zubarom. s njegovim usnama koje su pronašle moje grudi. metodiĉno skida moju jaknu. njegove stolice . A to je sve jako lijepo.Moj mali muškarac. namršten. . zapoĉeli nepodnošljivo njeţno. moj grudnjak. Ne staje. naš jauk. Stoji tiho kao i ja. no nije prljavo.Robert mi sklapa ruke u svojima prije nego što ga uspijem dotaknuti. . Izbaĉena sam iza sebe. . Potom.No sad jest ukrućen. sasvim dovoljno spreman. a potom me ljubi. moje do- 118 . grize. ispod sebe. moj dobri muškarac. a potom izlazi iz ostave. Tragam za prljavštinom. ĉupa mi srce kao trn. Premda to nije bilo prvo mjesto na koje smo oti šli.sasvim prirodno. ni na podu predsoblja . Ali ne. ĉeka me u hodniku. jer on je muškarac i. brbljala. Govorila sam ĉitavo vrijeme. divlji nasrtaj obraza i jauk. nisam si mogla pomoći. Volim njegov jezik. spuštena pogleda. siše onako kako bi sisao sin. Nemoj. u njegova usta. ili barem razgovarati o tome-to je prvo mjesto na koje biste pomislili. Ne.Sad radimo ovo. I ovo.to ostaje u izmaglici boje krvi -ne mogu je izoštriti.Robert Gardener. Ne mogu se ĉak uhvatiti ni za ono kako smo se sudarali spuštajući se u hladni. . Pomislili biste da ču se uspjeti nečemu domisliti. izvan sebe. potom se igra. Volim njegov jezik. onaj koji vičemo iz naše koţe. zacijelo ga ţelite poševiti u njegovoj stolici. Nijedna druga riječ to ne moţe opisati. Nismo se ševili na tapeciranoj klupi u njegovoj ĉekaonici. plastiĉni stisak njegove stolice . Ne sad.

Hannah.Izići ću van. udob ne su za dugu voţnju. 119 .. no raketno povraćanje po drugim vjernicima još bi ga više razljutilo. ti si moj muškarac.Trebam zraka. Jutros sam odluĉila obući duboke tenisice. Vani. noja gledam ravno pred sebe i usredotoĉujem se.Izići ću van. I ona ţena i moj brat zure u mene. Još dvije stranice svetih pjesama i molitvi . pa je sad svaka moja stopa spoj pljus ke koja odjekuje i oštrog cijuka. O svefo djetešce betlehemsko SiĎi k nama.. povratit ću. ometajući im pogled na crkvenog ĉitaĉa koji je trenutno pjevuckao ne što o ovci. Moj prijevremeni odlazak neće se svidjeti Simonu. . Gleda me namršteno kao da sam glupo dijete. Borim se za posljednji stih i tupo padam u sjedište..Što? Ponovno mrmljam: . Ĉekat ću. a moţda i uredski posao ili nešto u školstvu.. dobro je.sigurna sam da to neću preţivjeti. to je ššš. amen. Tada sam polagala nade u moralni napredak. jer nastavnici imaju najdulje praznike..posljednji stih samo bi zagrebao kroz mene i zamišljala sam kako me vrelinom pročišćava.U tom trenutku već sam stjerala poboţnu sopranisticu na jednu stranu i natjerala par umirovljenika da iskoĉe iz svojih sjedala.. Ne mogu upravljati disanjem i znojim se. neposvećenog zraka. mi te molimo Izbavi nas od grijeha Pod krov naš uĎi U nama rodi se danas ti.. ti si moj muškarac. to je moj muškarac. Urliknula bih to kad sam imala deset ili dvanaest godina . . sve je dobro. ..Ĉekat ću.brojanje. Ne udahnem li vrlo brzo malo hladnog. . sve je dobro.u vijeke vjekova.to je ono kako se prikujete za nekoga i bez razmišljanja . A to takoĊer nije prljavština .

Ja sam prava sramota. Znam to. No to je tako godinama, nema razloga da me danas pogodi više nego obično. Vrata reţe za mnom dok ih pokušavam lagano zatvoriti, usporavajući ih leĊima. Sjedim na crkvenim stubama i sopćući ispijam još sto mililitara sirupa. To je glupo od mene, jer nemam ga vi še, no on me osnaţuje, omogućava mi da uţivam u bockanju mraza u plućima i svjeţem, plavom danu iznad mene. Pod lubanjom sam vruća kao izgorjeli foosf i gotovo sretna. Bilo bi bolje daje Robert ovdje, samo što on nije htio doći. Gotovo sretno stanje povlaĉi se sad kad razmišljam o tome - odjednom je stidljivo i nesigurno. Ne. Nije ovdje jer nije znao da mo ţe biti, jer mu nisam rekla. Ali nisam mu rekla jer sam znala da neće htjeti doći. Da nije Simona, ni ja ne bih došla. Hladnoća stube upija mi se u noge, a uljasti premaz usamljenosti razmazuje se po zubima. Izdr ţala bih cijelu misu s Robertom: odrţali bismo jedno drugo uspravnim. Nikad nisam pokazala Simonu nijednog od mojih partnera - ĉak ni one koji nisu bili razlog za stid. Roberta bih mogla odvesti bilo kamo, on ima dostojanstva. Noja sam praznovjerna; nije dobro kad se izjasnite, kad poka ţete radosti koje bi vam bilo jako teško izgubiti. Kroz obojeno staklo cijedi se zvuk zbora; pjevaju ne što zakuĉasto nemelodiozno i na latinskom. Ipak, zvu ĉe zadovoljno i uskoro će istapkati van, rumeni - duţnost su obavili a svećenik će stajati negdje u blizini i rukovati se sa ţupljanima i strancima, dok će se para daha i slavljeniĉkog raspoloţenja zgusnuti od izljeva prijateljskih osjećaja i poštovanja, malih uspomena na djetinjstvo, kakao, rani odlazak u postelju u nedjelju prije sutrašnjeg odlaska u školu. Moja vlastita sjećanja odbijaju se povući imalo dalje od Robertove ambulante i naše konaĉne, prazne iscrpljenosti. Bili smo savijeni jedno uz drugo, leţeći na stranu na uskoj 120

stolici, hladeći se na onim mjestima na kojima se nismo doticali. Poljubila sam Robertov vrat, a potom se izvukla, izišla u hodnik, pokupila bluzu. Navukla sam je odlazeći po bocu Paddvja, otela je iz njezine vataste kolijevke i donijela je k njemu. - Evo. - Nalila sam dvije prijateljske mjerice u njegove ĉaše za ispiranje usta. - Jesi budan, ljubavi? Promeškoljio se i okrenuo na leĊa, treptavo otvorio oĉi i mršteći se opazio piće koje sam drţala pred njim. - Stoje to? - Doduše, znao je i bez pitanja; sjeo je i posegnuo za svojom ĉašom, prouĉio je, udišući blizu ruba. - Paddy. -To sam i mislio. -Jesi dobro? -Vratio sam se. -To je rekao oĉiju usredotoĉenih na viski, ljuljajući ga lagano u ruci, dok se mali val ruba pića ocrtavao kroz tanku, bijelu plastiku kao sjena izmeĊu njegovih prstiju. -Vratio sam se. - Otvorio je usta i zabacio glavu, puštajući Paddvja da se sruĉi u njega. Ja sam svoje piće pijuckala priliĉno polagano, no i ono je nestalo u drhtavici vrućine, pa sam prekoraĉila na drugu stranu, kako bih bila uz njega i zapoĉela poljubac dok još oboje gorimo. - Vratio sam se. - A onda je ispustio ĉašu, prekriţio ruke preko prsa, teško udahnuo. Sklopljenih oĉiju.

-Stoje?
- Ništa. Milovala sam koţu koju sam znala da poznajem, dodir koji ću nositi sa sobom, pijana ili trijezna, u snu ili budna. Meni moţeš reći. - Poljubila sam mu kapke i s njima nešto malo soli. - Moj maleni muškarce, moţeš reći. - Nisam htio. -Teško uspinjanje jecaja. - Nisam tri tjed na, duţe od tri tjedna. Pomisao da sam ga moţda povrijedila pokvarila je raspoloţenje. - Što nisi htio?
121

Ritam kašlja kroz jecaj. - Piti. Što? - Izbjegavao sam piće. Ali, to je u redu. - Bio sam dobar. - Naravno da si dobar. - Izbjegavao sam. - I bio je miran, no plakao je: suze su mu se kotrljale natrag u kosu. - Popio si samo jedno. To nije ništa -jedno. Gledaj, nećemo više nijedno. Ne treba nam. Maknut ću ga i pospre-mit ćemo i... bilo je samo jedno... Roberte, nema veze. Zajedno ćemo to. Moţe, ljubavi? Moţe? Okrenuo se na stranu, leĊima okrenut prema meni. Aja mu nisam mogla dopustiti da bude takav, tako usamljen i tuţan, zbog neĉega tako neznatnog. - Roberte, Roberte, daj mi da... - Smjestila sam se iza njega na stolici, leţala pripijena uz njegova leĊa i grlila taj strašan, besmisleni bol u njemu, onaj koji je buktio u mene. - Hajde, zaboravit ćemo to. Nikad se nije dogodilo. Sanjao si neki mali san. Poljubila sam mu uho, rame, pokušala sam reći rijeĉi koje bi ga odobrovoljile i pogladila ga rukom po trbuhu, zatim ga podigla, uzela u ruku, obraĊivala dok se nije uspravio u mojem dlanu. Nije to ţelio. - Ovo nije... - Znam, ali pusti sad. Pusti da proĊe. To je moj muškarac. Pusti. Neka proĊe, dobro moje janje, moje dobro janje. A onda ga je on obraĊivao sa mnom, vukao i pritiskao, ponovno se oznojio; oboje smo bili nemilosrdni prema njemu sve dok nije mogao ništa drugo do svršiti. Njegov mir poslije toga, pomirena tišina - bio je moj, tada - toliko da sam i ja bila njegova. A zato sam sada spala na pripravak protiv kašlja - trebala bih ne piti. Oboje bismo trebali ne piti - ili barem ne piti jako mnogo. Zajedno smo u tome, jer tako ţelimo. Simon i njegova
122

ţena ne bi razumjeli takvu vrstu zajedni štva. Niti bilo tko drugi od vjernika - pretpostavljam da nikada nisu nikome masturbirali, iz ma kojeg razloga, ĉak ni da mu pomognu, da mu odagnaju teške misli. Ne bi im bila poznata takva vrsta milosrĊa. Isto tako neće razumjeti zašto moram biti ovdje, vani, s praznom bocom kupinove tinkture. Pa bih ba š mogla i sići niz stube, pronaći TZKP-ov kombi i odvesti se. Ne mogu objasniti svoje postupke, pa nema smisla ni pokušavati. Nisam uopće trebala dolaziti ovamo. Ja ne idem u crkvu. - Kako misliš, ti ne ideš u crkvu? I prije nego što sam dohvatila telefon, znala sam da je Simon - tko bi me drugi zvao na mobilni u nedjelju? Nazvao je prije nego što sam se uspjela vratiti kući. - Pa, ne idem... Mislim, to je nebitno. Jednostavno sam se osjećala jadno. - Jadno. - Oba sloga škripe od sarkazma - moj brat nikada nije tako zvuĉao razgovarajući sa mnom. - Da. - Pada mi na pamet da mi pozadinska buka koju moţda ĉuje neće ići u korist, jer trenutno sam u Stirlingu i u nekom kafiću. Nedjelja je - ništa ne radi nedjeljom. Ako je kasno, a vi niste ruĉali i ţelite sendviĉ, morate poći u kafić.Da, jadno. Jedem sendviĉ. I pijem ĉašu vina. Moram piti nešfo, ili ću ispasti nepristojna. - Nisi se ĉak mogla potruditi ni da nas priĉekaš. - Mogla sam se potruditi, trudila sam se. Ali, ne bi ti bilo drago da bolesna ostanem ondje. -Gillianje pripremila ruĉak.Trebali smo slaviti. Hrpa mladića odjednom se oduševljava neĉim na televiziji i ispušta nekakvo nekontrolirano revanje koje se ĉuje samo u stanovitim lošijim barovima. Znam daje i Simon to primijetio. 123

- Ali, izgleda da ti imaš svoju vlastitu proslavu. - Ne, samo jedem sendviĉ. - Mislio sam da si jadno. - Nisam tako loše sad kad sam uspjela nešto pojesti. On više ništa ne kaţe, samo uzdiše.

-Stoje?
On ne odgovara i ĉuje se još jedno revanje - mislim da ima neke veze s australskim nogometom. -Simone, stoje?

- Miševi C57. -Što?
- Miševi C57. Uzgajaju se tako da postanu ovisnici, da su djeluju u eksperimentima. Ako im daš da odaberu izmeĊu alkohola i vode, uvijek će odabrati alkohol. Ne mogu druk ĉije. Toliko trebaju alkohol da to potire svaki drugi instinkt. Vole se ubijati. On zašuti, a ja opet završavam s tišinom u ruci. - Što? To sam ja? Simone? - Znaš da ţene umiru brţe, zar ne? Uvijek. Pijandure na klupama po parkovima - provjeri koliko meĊu njima ima muškaraca! Ţene samo umru. - I to bih trebala biti ja? Misliš da sam pijandura? Misliš da sam ţivotinja! - Mislim da se ponašaš kao ţivotinja, da. DoviĊenja, Hannah.

-Št...
- DoviĊenja. A prijem je toliko loš na ovom prokletom telefonu da ne mogu procijeniti kako je to rekao, nejasno. Nisam sigurna je li zvuĉao Ijutito, ili umorno, ili tuţno. A što me to briga? Upravo me uvrijedio vlastiti najbliţi rod. I ako sam ja ţivotinja, voljela bih da razmisli o tome da je onda zacijelo i on - brat mi je. Voljela bih da malo stane i razmisli. Voljela bih da je ovdje i da me vidi kako jedem svoj sendvi ĉ, pijem ĉašu vina i odlazim. Ja to mogu.
124

Ja to mogu. Misli da ću sjediti ovdje i nacugati se, jer miš jedino to zna. Ma, jebeš njega. Ako misli da moram biti stalno pijana, zašto ne? Prihvaćam njegov izazov. A ipak se neću napiti. Ipak se neću skršiti.To ĉinim samo veoma, veoma rijetko. On me ne zna. Mogu popiti gotovo cijelu bocu, a ipak savršeno voziti. Jebeš njega.

125

Sluĉajno, kad sam ostala bez posla, jedna od dobrih stvari koje sam mogla reći o sebi bilo je to da besprijekorno vozim. Vratila sam neokrznut kombi iz Stirlinga, kao i iz bilo kojeg drugog profesionalnog i privatnog odredišta. Bilo je nekoliko propuštenih sastanaka, to je sve. To što je Robert sad redovitije tu poremetilo mi je spavanje, a onda sam zaradila neki virus poslije Boţića (moţda mi je od toga bilo loše na pjevanoj misi) i propustila sam još nekoliko sastanaka, a proljeće je usrano doba za prodavanje kartona -to je utvrĊena ĉinjenica - no u suvremenom poduzetništvu nema fleksibilnosti. Od nas se oĉekuje da budemo fleksibilni, od ljudi koji obavljaju posao, ali poslovi, oni smiju biti urezani u stijenu. Veliku, glupu, nesuosjećajnu stijenu. Kapitalizam - tko god ga je izmislio, taj nije pio - nema tu maštovitosti. Šutnut će prvu osobu na koju naiĊu, po svaku cijenu. - Bojim se da ćemo morati... - Ne treba mi prekovremeno, prekovremeni sati. Ja radim prekovremeno, ali ne upisujem si to. - GospoĊice Luckraft, morat ćemo vas pus... - U ovo doba godine slab je obrt. Ako biste mi pru ţili još jednu... 126

- Hannah, morat ćemo te pustiti da odeš. - Gospodin Robinson u toj svojoj zguţvanoj košulji - on moţe otpusti ti ljude, zeznuti im ţivot jednom reĉenicom, no ne uspijeva ispeglati košulju. Ţena ga je napustila. Ne uspijeva zadrţa ti ţenu koja bi mu ispeglala košulju. Ne uspijeva naći neku drugu da zamijeni ţenu koju nije mogao zadrţati, i koja bi mu mogla peglati košulje. Doduše, zašto bi se ona uopće trudila? - on je samo Robinson. Drugim rijeĉima, on je seronja. Šutnuo me i ne trepnuv-ši - nije bilo ni trunke duha ni u jednom dijelu njegovog govora. - Ţao mi je, ali ne ide. S krajem mjeseca. Da vas otpusti mucavi glodavac! - to je dodavanje soli na ranu. - Ali, ja... - nadala sam se da će me ponovno prekinuti, jer nisam više imala što reći, osim tog općeg, neizgovorljivog osjećaja da ništa nije kako treba. No gospodin Robin son isto tako nije imao više ništa reći. Predao mi je neke neugodno konaĉne dokumente, a potom uzeo telefon sku slušalicu kako bi izbjegao daljnje komplikacije. Sigur na sam da je zvao toĉno vrijeme ili svoju praznu kuću - bilo što samo da završi razgovor i natjera me da iziĊem. Robinson -jednog dana on će se naći u nevolji, a nitko mu neće pomoći; štoviše, mogli bi mu ĉak i odmoći. Ja to neću nikad toĉno saznati, no obuzet će me taj njeţni, vedri osjećaj jednog popodneva i pretpostavit ću- negdje je Robinson dobio svoje, zbilja je svojski nadrljao. U meĊuvremenu, još nisam pronašla drugi posao, ali kad poznajete karton onako kako ga ja poznajem, to je samo pitanje vremena; nema smisla prepuštati se crnim mislima. Ja se prepuštam crnim mislima, naravno, no isto tako i shva ćam da mi to nije potrebno. U svakom sluĉaju, trenutno me više zaokuplja moje zdravlje. U tjelesnom pogledu ne stojim ba š najbolje.

127

Sve je zapoĉelo s noţnim prstom. Bio je to uobiĉajen scenarij - lijevi noţni palac ujutro vam bude tvrd, a potom i ne suraĊuje dok hodate, a onda primijetite da postaje crvenkast, pa potom ljubiĉast i zatim se jednog dana muĉite da obujete cipelu i otkrijete tu ogavnu stvar - glupo se smi-julji na samom kraju vašeg stopala - nešto što je jako nalik desertnoj šljivi, samo što ima nokat. Neko vrijeme moţete samo šepati, otekline umotane u planinarsku ĉarapu i po potrebi plastiĉnu vrećicu u sluĉaju kiše. Ja ne volim gnjaviti lijeĉnike, pa pojma nemam u ĉemu je bio problem. Prošlo je otprilike nakon dva tjedna, bez trajnih posljedica. Stvarne teškoće pojavile su se poslije, uslijed nedostatka discipline. Kad vam jedna polovica tijela shvati da moţe biti zloĉesta i izvući se bez kazne, kandidat ste za ozbiljnu nezgodu. Povevši se za primjerom stopala, ĉitava moja lijeva strana odluĉila se upravo za to i odonda nisam zdrava. Sljedeća se nesreća pojavila dok sam bila ranjiva, i to u postelji. Robert i ja sjedili smo zajedno i pu šili suludo veliku cigaru koju nam je ranije u kafiću dao neki muškarac s ameriĉkim naglaskom koji je tvrdio da radi za CIA-u. Bila je to kubanska cigara i dao nam ju je u njezinoj srebrnoj tubi, kao da je taj postupak jednako fantastiĉno nezakonit u našoj zemlji kao što bi bio u njegovoj. Osjećala sam da daje loš primjer za rad CIA-e, no zadrţala sam to za sebe, u sluĉaju da je znao ili pak bio spreman izmisliti kakve zanimljive priĉe o špijunima. Ne mogu reći je li došlo do ikakvih priĉa, to sada nije jasno. No cigaru se nije moglo odbiti i pu šili smo je, jedan krug za drugim, sve dok nam se nije zavrtjelo u glavi: plavkasti, komunistiĉki zastori i stupovi dima što su se postupno gomilali blizu mog stropa. -Hm.

128

Robert je uzdahnuo. - Hm, znam da bih se mogao priviknuti na ovo. Zubar koji puši cigare. Pacijenti bi bili oduševljeni. To bi im ulijevalo povjerenje. -Hm. - Oduvijek sam bio sklon finim stvarima. -Hm. Zapravo nisam mrmljala ni slaganje ni zadovoljstvo ispuštala sam jedini zvuk koji sam još mogla. Zbivalo se nešto snovito, bljutavo, uţasno. Od vrha mog jezika i natrag, iskreći i šireći se, osjećala se ta potpuno neupitna obamrlost. Udahnula sam svoj, ĉini se, glavni obrok tog dana i u trenutku kad su mi se pluća proširila, moţda ĉak i preopteretila, lijeva strana jezika postala mi je drvena i hladna, deblja, tuĊa. Trnci su mi prošli obrazima, liznuli mi oĉi, poljubili uho i pomislila sam na lijepe, mirne rije ĉi, mirne poput dima cigare. Umirem. Napokon je počelo. Ovako umirem. Odustala sam od pokušaja da privuĉem Robertovu pozornost i pratila sam napredak svoje smrti - najprije je došao fini val bockavog leda, a potom obamrlost koja se spuštala vratom, preko prsa, duţ lijeve ruke, i prodirala u dubine svih prstiju. Zamišljala sam kako virim dolje i vidim odumiranje r\a trenutak uhvaćeno pod noktima, nagovještaj plavog svjetla koje blijedi. Ako doţivljavam moţdanu kap, to bi se trebalo osjećati na desnoj strani, zar ne? Dakle, nije kap. Osim ako kapi nisu konvertiti. Vjerojatno nisu. Ipak, nema veze. Nema, osim ako preţivim. Moje propadanje ĉini se manje oĉitim nakon toga: jasan osjećaj slabosti zabio mi se u nogu u isti ĉas kad me i lagana muĉnina natjerala da posrćući izaĊem iz postelje i odem u kupaonicu.

129

- Hannah? Hannah, što se dogaĊa? -Hm. Bilo mi je umjereno muĉno dok je Robert ostao u krevetu, nagovještavajući da ne bih trebala pušiti cigare ako nemam ţeludac za njih. -Hm. Vratila sam se k njemu, lica natopljena vodom, ispranih usta, i pomicala se u potrazi za toplinom koju mi je moje tijelo, ĉak i ako je prestalo funkcionirati, ostavilo u plahtama. Spavala sam zatim ĉvrstim snom otprilike jedan dan i ponovno izronila na površinu k blago zabrinutoj poruci na pokrivaĉu.

N#z<,Vi ME m*/f*-o SE TpofeotHs.-fe^NeM Ste.
NfVZVfrr £>J TE ■ TPEĈVR&ro Sj SWvftl+-. "foBEPT] ■ZABPlH»>r, 7U6NI Si«OcMjA(s.

Nisam se osjećala posebno slabom, samo usporenom. Lijeva noga mi je bila Ijenija nego što je trebala biti, kao i lijeva ruka. Dobro da nije desna ruka, njom se više sluţim. Razmišljati sam mogla, ali nekako sporije u smislu koji nisam mogla toĉno odrediti, a lijeva strana lica bila je u redu, no malo manje ţiva nego prije. To je bio osnovni osjećaj koji sam imala - bila sam manje ţiva nego prije. - Da, ne izgledaš baš sjajno. - Hvala puu-no. - U kafiću je bilo nemirno te veĉeri. Ne gdje se dogodilo nešto u vezi s politikom i svi su se - uklju ĉujući i Ţupnika, a nikad nisam ĉula da on povisuje ton - odluĉili svaĊati u vezi s tim. Otkrila sam da su mi oĉi osjet ljive, pa sam nosila tamne naoĉale koje su dodatno uveća vale osjetilnu zbrku. - Ne osjećam se... hm, sjajno. Ţmirkala sam gore, prema Robertu, dok se pribliţavao našem stolu blago viĉući. 130

Nećemo dopustiti da ti se išta loše dogodi. a onda ćemo te odvesti kući. . .Bit će mi dobro. ravnodušna akustiĉna soba. tamno i bolno mjesto 131 .Mm-hmm. Uzeo me za lijevu ruku. samo jedan. Irska je kao golema. poloţio mi usne na unutrašnju stranu ruĉnog zgloba. . Jedan će biti baš koliko treba. vezama.Jedan je prava stvar. . dok sam ja gledala kako mu grlo radi ono za što je stvoreno. Nagnula sam se. . Da. ili kombinacija to troje. Kakve god nemire i napetosti osjećali u svom karakteru.Nećemo biti jadni. .. To je uvijek nepromišljena odluka. . ..svako vaše slabo.Bubnuo je na stol dupli viski koji je svjetlucao i zavodio.Samo ovaj jedan. osjećajući se blago nespretno. istinu govoriš. ĉak i kroz zamućeno staklo. ili povećalo. zdravlju. . to.Kući i ušuškati jako dobro.Ali ne više od jednoga. veselo. . . Tri ili moţda ĉetiri sata poslije zakljuĉili smo kako bismo trebali poći u Dublin. kako bih poljubila njegovu Adamovu jabuĉicu.0.Gledala sam kako mu viski raspaljuje i izoštrava pogled.Posebna prilika. evo ti ovo.Samo ovaj jedan. ili ogledalo koje iskrivljuje. Nećemo biti tuţni.Jesam. Brinuo sam se za tebe. Odnekud iza leĊa isĉarobirao je još jedan viski i otpijao ga gotovo nervozno.Sigurna si da ne ţeliš ići lijeĉniku? . . Robert se uvukao pokraj mene na klupu.Pa. brzo i toplo pod mojim usnama. poznato mjesto koje ga je ĉekalo sve vrijeme dok je apstinirao. . Nikad ti ne kaţu ništa što već sam ne znaš. a on je gutnuo još jednom. guta. Dobro. mentalnoj ravnoteţi . vodi ga natrag na ono dobro.Nećeš na pregled? .. . .Nakrenuvši glavu otpio je još jedan gutljaj. Dobar okus. Dobro će ti ĉiniti. Ušuškati te.Mislila sam da više ne pijemo ţestoka pića.

Ma gdje se nalazili. Zabava. primjerice. Ne dotaknu oni irsko tlo oĉekujući da trenutaĉno postanu netko drugi . ne troše dragocjeno prazniĉno putovanje iznad svojih mogućnosti gledajući kako mane za koje ni132 . Zbog toga se Dublinci smiju iznutra. zabava se svodi na veliĉinu ĉokoladice. mogu priuštiti da se tuţe kako su Škoti opaki pijanci kad su u Irskoj -jer irski pilci tu su kod kuće. mraĉnom podrumu gdje su im smještene sve pokretne trake za prtljagu. Oni mogu u potpunosti ostvariti onaj opu šteni "opet sam kod kuće. Nisu se dovukli preko Irskog mora nadaju ći se prijateljskom druţenju i provodima koje nikad neće imati kod kuće. loša kava.samo piju. provode i vesele trenutke koji ishlape. jedva dovoljno velike da zadovolji zakonski propis .a nikada to ne ĉinite sjetiti da irski narod moţe piti u Irskoj. Oni si. I više od svega trebali biste se . baš sam ja veseli fakin" stil pijenja. nikada nije bila namijenjena ljudima poput vas.daju vam do znanja da znaju zašto ste došli: nadate se da ćete se zabaviti. rasporedi autobusa i jata raskokodakanih Dublinaca koji vas pogledavaju i grickaju debele ţemlje .bonsai obroke. Za vas.torbu punu odjeće za zabavljanje i neudobna rublja.zavrištat će i porasti do slonovskih razmjera i prije nego doĊete do izlaza dublinskog aerodroma. opušteni su. Ne propadaju u provalije razoĉaranja na svakom koraku.netko zabavan.znaju da to ne dolazi u obzir. prije nego pokupite svoje torbe u tom prokletom.na vaše prirodno sljedovanje škrca . ako već ne izvana. Sama ta pozdravna kombinacija trebala bi vam re ći koliko će sve biti grozno i nagovoriti vas da se okrenete i odete ravno kući. ostavljaju ći vas s osjećajem prevarenosti i tuge. Ne nadaju se da će se zabaviti . prava zabava. ali inaĉe drţim sve pod kontrolom. Znaju oni kako ćete se vi zabaviti . navikli su na to. Oni mogu potegnuti. Oni su Irci. moţda povremeno pišam po cesti. dok gledaju kako pipajući traţite svoju torbu .

stoje sa svoje strane ukazivalo na to da ja stojim nad njim.Ha! . povrh toga. kao da su par odbjeglih zatvorenika. a onda povratiti po stubama Glavne pošte dok kasnom noćnom posjetom pokušavaju odati poĉast mjestu od velikog povijesnog znaĉaja. Premda me je u to vrijeme. Primjenjujući munjevitu raĉunsku operaciju koja nije ukljuĉivala brojeve zakljuĉila sam da se ne oslanja na pod nego leţi na njemu.Kako misliš što sam to napravila? -Tvoja glava. ha! . Kao da se već nije dovoljno i sam uništio. . . . 133 . Dublin je u njemu probudio ţivotinju. a ja sebi nisam mogla priuštiti razmišljanje o tome. povezanih gleţanj o gleţanj i bok o bok nekakvom izmoţĊujućom uzajamnom poţudom koja je gotovo zabavna. ili moţda ipak retro saga. vjerujte. bez nade u oprost. kao daleki striĉevi kojih se sramite i neće provoditi svaku vraţju minutu tumarajući s njima.pokazao je na mene i ponovno zalajao.neće se neprestano ponašati kao kreteni.. Sjela sam. Oni se neće izgubiti u sjevernom Dublinu i vidjeti nekoliko muškaraca povrijeĊenih glava kako mirno stoje oslonjeni na zidove u uznemirujućoj tišini.oni neće jesti lošu juhu u Temple Baru.su ni znali da ih imaju narastaju oko njih kao vra ţji mamutova.Mislim. . I. Ljudi koje vole .zapravo zubari s kojima izlaze . u hotelskoj sobi koju si vjerojatno nije mogao priu štiti. ali vas i tjera da poţelite vrištati.Robert je odluĉio odnjegovati lajavi smijeh.irski pilci neće biti tako preplašeni . mnogo manje muĉila moja umiruća zloslutna polovica od moga kretenskog dragog i te proklete poţude. lijeva strana bilo kojeg irskog pika koji ima samopoštovanja neće odluĉiti da bi trebala pripadati nekome drugom.. nekome mrtvom. kao da ĉekaju nešto još gore .Ha! Što si to napravila? Što to radiš? Iza njega bile su naranĉaste i smeĊe spirale autentiĉnog saga iz sedamdesetih.

. Koliko smo već tu? Kupaonica je bila opremljena ţaruljom od dvije tisuće vata koja se ĉinila pretjeranom i opasnom. dok vam obraz poĉinje smetati vilici . na ulicu. uspijete mucavo zatraţiti promjenu karte. . pogledaj. Plaćate nadoplatu i ostaje vam ukupno 8. a potom zaustavite taksi. U kuponici..sve se koći. Iz sigurnosnih razloga upotrijebila sam samo jedno oko kako bih bacila pogled na sebe.Ĉula sam Roberta kako bubnja pe tama po podu i poĉinje tuliti. 0. . no još uvijek se smije.. pa upravo to i ĉinite . pogledaj si glavu. nisam vidio ništa sliĉno već. pogledaj se u ogledalo. ni usta. smijat ćeš se kad to vidiš. kao vla ţan papir. Morala sam se podupirati rukama u hodu. kupaonici. -Jebiga. Moje je otvoreno oko škiljilo iz nabrekle mase zelenkaste bjeline.. Idi. Ooo. .Ha! Rekao sam ti.s mukom se uvlaĉite u kaput dok vaš partner dolazi k pameti. No nisam imala energije za objašnjavanja. Hoćeš. samo nateĉenu površinu s obrvom što se nasadila preko nje kao nekakav šaljivi završni štih koji biste pljusnuli na snjegovića. Moje zatvoreno oko savršeno je normalno poĉivalo na mom uobiĉajenom licu. Kad sam opet ustala. Ne puštate nikoga drugoga da putuje s vama. ofucana krpa. suosjećajno.Što je s mojom glavom? . Pa se derući se udaljite iz hotela.Ho-ho.0. Idi i pogledaj. osjećala sam da mi je vrat nevjerojatno slab.Jebiga! A to je toĉno ono što bi vas natjeralo da viĉete i pakirate se i opet viĉete dok izlazite is sobe.73 funti. 134 . smijat ćeš se. Izgledala sam kao pola snjegovića.. Nisam imala obraz. koje sam odavno nauĉila i oĉekivati od sebe. koliko smo već tu? Htjela sam jasno dati do znanja da sam svjesna toga da trebaš upotrijebiti ogledalo kad se ţeliš vidjeti. Opet na strašnom aerodromu.. tapše vas njeţno. ni uho.

ne baš njeţno.. moj Boţe.Bljedoća njegovih ruku gotovo je zasljepljujuća i moram zatvoriti zdravo oko kad mi se previ še pribliţe. . vitlaju ći spatulom i malom baterijom. Tijekom putovanja.trebate se samo osjećati uţasno. nije netko tko bi mi se sviĊao. ali ne traţi da se unaprijed najavite . A ja imam jednoga . ili uvećane solarne radijacije ili kogabrigakojegvraţjeg razloga.Moţe malo boljeti. Što ste to ĉinili? . Ne mogu ništa reći. znate. . ali morat ću vam pogledati grlo. doći i stati u red. uvijek pretegne nad svim nedostacima koje u medicinskom smislu moţda ima. propuštate je. .Dublinci se glupo smijulje dok prolaze pokraj vas . .. Ne zahtijeva nikakvo dalekovidno planiranje . da.. -GgNNf.. Ja ga. ne mogu reći.Hć bljt? . . Ĉekate jednu kartu na ĉekanju.Pa. ĉini se. To je. vi i dalje otiĉete. kao što sam rekla..sviĊa im se vaša razoĉaranost i bulje u vas sve dok ona ne kulminira oĉajanjem.. Na kraju morate otići lijeĉniku.Da.Uistinu se doima veoma tvrdim. zgušnjavate se i škrgutavih zuba ispijate minijaturne boĉice rakije. On nije sjajan lijeĉnik opće prakse. ne znam dobro.. .. .to. no ipak se danas ĉini drukĉijim .Ispituje mi vilicu. 135 . to vidim.ili stvarnijim ili manje stvarnim.. dok su stranci sad bespomoćno fascinirani vašim uţasnim licem. Ţmirka u mene procjenjujući. a onda ustaje. Kopa po ladici stola.Ne.. ĉekate drugu i konaĉno se odgegate na ukrcaj. uslijed smanjenog zra ĉnog pritiska.jedino što se ne poznajemo jako dobro.N mg otvrt ust.

Sada. 136 . . -Uh. Ima ĉudan miris .Ah..Uskoro će biti gotovo. od naticanja .. pljesnivog lišća. no mis lim da vam se grlo zatvara. Ĉujem kako mu vilica zviţdi dok skreće iz jednoga u drugi opasni zavoj. nemojte opet zatvoriti.bodu me. a njegov dah što se spušta na mene kao da je zarazan.veći no što bi smjeli biti stoje moţda posljedica gledanja iz ove perspektive. ..zadah umirućeg. a onda: ...Ne. upirući u mene spatulu i bateriju.A to znaĉi da ću morati bolje pogledati. To je to. Nisam se uopće imala namjeru pomaknuti. da slinim kao pas.Imam dojam da se priprema za još jaĉi stisak. dok spatula i baterija nasrću na mene .Širom otvorite . premda ne znam stoje to.Kutnjaci mi se nezaustavljivo privijaju jedan o drugoga. Njegova vlastita usta izgledaju neobiĉno velika. ali moram. ţao mi je. brada mu gotovo udara o prsa.. Ĉekam da kaţe: .pa da ga udarim. Znam da boli. osjećala bih se manje stjeranom u kut.znate? A to ne bi smo ţeljeli. sad. Ne zna. moţda u podruĉju limbusa.FfffAA. Bar da prestane priĉati.. no kad zamislim. Zato budite mirni. .. nemojte. no perspektiva me obiĉno ne zbunjuje. A suglasnici su mu neobi ĉni . . Ĉini mi se da mi cure sline. . Pokušava naći oslonac. . Oprstt. osjećam bol. no lice mi odbija njegovu nametljivost i odluĉilo je preuzeti kontrolu. Tu smo. Strašan ubod probode me niz lijevu stranu vrata kad mi s praskom otvori vilice. .. Nema ni najmanjeg pojma.Sve u najboljem redu i lijepo da se ispri ĉavate.Samo se pokušajte opustiti. Njegovi vlaţni prsti pipkaju ..osjećam ih na onim svojim dijelovima koji još reagiraju na podraţaje. ..

pa ću se vratiti da vidim kako ste vi. Na podu sam i steţem se kao omĉa. jer slutim da on mo ţda nije dobar. a potom crvena praznina. Uistinu ga mrzim. Njegova navlaka za cipelu povlaĉi se. Sad se bolje osjećate.Dobro.Znate što? Samo vi ostanite tako i odmorite se. no istodobno se i pitam je li on fatamorgana. . moţda s malom nelagodom. No bili ste sasvim na si gurnom ondje. pa ĉak ni uopće stvaran lijeĉnik. . Jebn kten. znate. Napokon pronalazim noge svog stolca i primiĉem im se. pravi lijeĉnik sad poslao u bolnicu. Hm? . nepogrešivo stidljivo.ili iz mojih misli ili u sobu II . . a potom se uspijem podići i sjesti.u poloţaju za oporavak. Vi ste nešto stvarno neobiĉno. Mislim. zapravo nikad nisam vidio ovakvo nešto.. mo ralo se obaviti. . idu u brojnim smjerovima. Kad lijeĉnik opet uţurbano uĊe. ali i mentalno zdravo. halucinacija. Nisam sigurna. daleko. je li? No.Kten.Bili su mi studenti juĉer. zelenog mozga. Ĉujem razne stope. Odahnite malo. .Bţ. a onda shvaćam da buljim u gleţnjeve svoga lijeĉnika. zar ne? Ĉovjeku bude drago. Ali moţda će me ipak htjeti poslati u bolnicu. Bţ. Moţda nije pravi lijeĉnik. Moţda je samo izmišljotina mog nateĉenog. A sada bih ţelio da odnesete ovu poruku u bolnicu. ĉini se sretnim što me vidi zgrbljenu pred svojim stolom. dakako .Ĉuje se prasak ili pucanje s nekog va ţnog mjesta unutar mene. Ja ću pogledati drugog pacijenta u sobi II. Kakva šteta što su ovo propustili. Stopalo mu tapka meko ispred mog nosa.. 137 .JjjjjVrijeme prolazi priliĉno sporo otkad je otišao . I slutim da bi me dobar. Pokušavam djelovati što opasnije mogu.Oprostite zbog ovoga. Jbga. nije baš lijepo.a cviljenje mi se stišava u ušima. To je veselo. . Kten.

Stavljam omotnicu u dţep. a moţda će vas i zadrţati. Ali. Ja uistinu razumijem da nisam dobro i da se moţda neću moći oporaviti bez neĉije pomoći. Ĉuvajte se.Fino.Daje mi pravu poruku.barem ne uvijek. no potom se predomisli. .Halo. A moţda će vas i zadrţati. I javite mi kako ste. Tko je to? . . to bolje. Odliĉno.Odliĉno. sikćućih. Noćas. bar noćas. Rzmjm. Bit ću sigurnija kod kuće. kosti mi postaju još malo krhkije.njima ne mislim .JeliSimon tu? 138 . .Ddd. Ĉak sam i uplašena zbog toga. a iziĎete s četiri ili pet drugih. Lijepo ću priteći. Što brţe. U svakom slučaju. bolnica. Ne mogu baratati samo svojim ustima . to bolje. rekao bih.Simone. Samo moram stići ondje i sredit ću se. Hajte sad. kape. u nevolji ste. Što brţe. Osjećam se jako usamljeno ĉim to uĉinim. Ne moţete ništa raditi u bolnici .to je kao da odete u vojsku: samo buĎenje u zoru. Razumijete? Naravno da razumijem. . lokalni propisi i obavezno vikanje. u pravoj omotnici. no i laknulo mije. Kad se grlo zatvori. no djelomice je to posljedica i obiĉne napetosti. moţda provesti neka ispitiva nja.Ondje će vas pregledati. Teturam prema košari i bacam lijeĉnikovo pismo. odete tamo s jednom stvari koja ne valja.Mislim da mi ţeli mahnuti na odlasku. Ne napredujem u uvjetima nametnutih ograniĉenja. . a bolnica je upravo to. bar noćas. pustošećih zu bi. koja se zguţva kad je prejako stisnem. . Znaĉajno kima glavom. Zbog vašeg grla. Zbog veliĉine glave i bola u njoj teturam preko ploĉnika i teško mi je hodati. I u bolnici ne moţete piti.. dok ja teturavo usta jem i odlazim od njegovih sijajućih.. .

Trebat će mi. jedemo topljeni sir i u pid ţamama smo i sretni smo što smo u kući . . ja. Ja. Neće obraćati pozornost ako ona bude prigovarala. nas dvoje zajedno. .no mi smo tu.Da. . .. upravo veĉeramo..Nije mi dobro.. molim te.. dobro? Dolazim po tebe. . On će se pobrinuti da ozdravim.trebao bi biti sa mnom. trebam. isti smo i nismo se izgubili okrećemo se na vrijeme da mu vidimo lice i znamo da nas voli do boli. .To sam ja. Koja je adresa? 139 .sa ţalcem razdraţenosti. jesi pila? . kose sjajne od kaplji ki še nakon što protrĉi vrtom iz staklenika.Šuti i ostani tamo. On je moj brat.Mrmlja nešto svojoj ţeni.a moţda će doći i otac.. ..Da... Nešto nije u redu sa mnom. ili se promijenili .. ja. kao da se boji da smo moţda potajno pobjegli dok je bio vani. Sklapam oĉi jer me tako manje boli i ĉekam Simona. Slušaj.. Gdje si? . ne znam. Molim te. ne ĉujem što.Ostani tu i ja ću doći po tebe.vani pada kiša .. doma sam.Što je bilo? Jedva te ĉujem. mislim da. Ionako ne bi trebao biti s njom .Hannah? Hannah. . Mogu razabrati kako viĉe: . i stajat će tiho na vratima i gledati nas. On je lijeĉnik.Njegova ţena odlaţe slušalicu s teatralnim uzdahom.Dobro..Ne.. ne znam. Hannah.. .I plaĉem jer sam sad već jako uplašena i jer ţelim biti s njim veĉeras. .. ..Simone.Doći ću što prije budem mogao.. dva.Onda ostani tamo. . . Nisam dobro.Ja. On će nešto poduzeti u vezi s ovim. tri sata. Hoćeš li moći sama tako dugo? .Simone. ...Mislim da je tvoja sestra! ..

no on mi to ne dopu šta i onda se moram pozdraviti. da vozi. što mi je teško. Pa. Zašto ga nisi mogla poštedjeti čitave te gnjavaţe? Zašto nisi mogla umrijeti? 140 . Pridrţavam si vilicu. I osjećam takvu zahvalnost da poĉinjem ponovno plakati. sad kad sam sigurna da mu je uistinu stalo. tri sata i bit će sa mnom. Jauĉem.dva. Sve. istinski. Jedino što. propušta veĉeru zbog mene i da neću više dugo biti sama sa svojim problemom . Na Simona se uvijek mogu osloniti. Bio je dobar djeĉak. no on je sad nepokolebljiv . Samo neka doĊe i bit ću dobro. Prevarila si ga. On me razumije. to je gotova stvar Što se Simona tiĉe. Prestajem. njemu je stalo do mene.to je to. nije li tako? Prevarila si ga i nije te pročitao. Znaĉi. zar ne? Odglumit ćeš bilo koju emociju ako treba. Tvoj vlastiti brat.poĉinje se ĉuti glas pijanca onoga koji mi je zavirio u dušu. jer tako napreţem mišiće koje više ne mogu pomicati. Sve samo da bi ga dovukla ovamo . Mogu ovo podnijeti dok on ne doĊe. Pa mu pokušavam zahvaliti. No on će doći .jednom kad donese odluku.Govorim mu adresu i pokušavam ga navesti da još neko vrijeme priĉa. Štogod se dogodi. slušat ću što kaţe. jer znam da je krenuo. samo da bude po tvom. a kad doĊe uĉinit ću sve što mi bude govorio. a sad je dobar ĉovjek. bit ću dobro.

doduše. hajde. A potom mi pristupa druga ţlica neĉega.. jer je ovdje. . Ovo je izmeĊu njih dvoje.Jedem i ĉujem glas svoga brata. no vruć pritisak neĉega ljepljivog tjera me. . nesretno. Ni ja nisam ljuta ... . . u hodnik. Nemoguće je o njoj misliti dovoljno loše. Vrata se odrješito zatvaraju.Pa.no ne kaţem to. ljubazan i lijep.draţesne Gillian. .Nisam ljuta. da razdvojim usne i evo. Nema potrebe za ljutnju. ţene zbog koje se svako grizodušje ĉini besmislenim. ako ti nećeš. Otvori. Mog dobrog. ljubaznog.Ffm? . Hannah. Ne otvaram..A onda se ĉuje zvuk draţesnih stopala dra ţesne Gillian dok klopoću van.Ovo smrdi po osnovnoj školi. . Isuse.Ti si je doveo.To je reĉeno glasom bratove supruge .Dobro. lijepog brata zbog kojega osjećam griţnju savjesti. stvarno nemam vremena za ovo. da vidimo ima li i takav okus.Zašto k vragu ne moţeš jesti sama?. . . 141 . što god da je. jer nisam sigurna što to znaĉi. . . daj da ja to uĉinim.Samo progutaj. jer je dobar.VI. . jedem a da nisam na to ni pristala.Slušaj.

.onako kako sam je tada voljela.što znaĉi da zacijelo plaĉem.Na trenutak se zbog toga osjećam kao da sam dosegla besteţinsko stanje. . Nisam jela zobenu kašu još od doba kad smo zajedno doruĉkovaii kod kuće. jer zvuĉim tako neţenstveno i sporo. sad kad ga vidim.Što? .Simon se premješta s jednog na drugo mjesto sjedeći na krevetu.Zaboravila sam kako to reći. .Zar se. miris. .Mogu sama jesti.0! . no onda se opet spuštam. Sad je prepoznajem . Premda on.. ne izgleda iznena Ċeno. pomislila bih da sanjam ili da sam mrtva. vidim jasno i buljim iza svog brata u komodu na ĉijem su vrhu dvije nepokretne.Pravim stanku. -Ĉemu se smiješ? . Taj mi pokret budi naglu nelagodu. mala ĉudovišta staklastih oĉiju.no znam kako 142 . Giiiianine su-. Provjeravam u svojoj deformiranoj glavi ima li ikakvih znakova bola. s malo mlijeka i na vrhu posutu smeĊim šećerom koji se topi .. Podboĉena na krevetu.Nije mnogo bolje .njezin izgled. Izgledaju kao par vreĉastih krznenih torbi iz kojih strše maĉje glave. predjela muĉnine.. pogledala sam ga i vidjela kako bulji u zdjelu neĉega što je oĉito zobena kaša.Mogu. Da se Simon ne mršti na mene. a kad sam došla do daha. . . okus.nije dovoljno dobro za Simona.Simon zuri u mene kao da sam neka nepotreb na nezgoda.? . Nemam osjećaj da sam tuţna.Niĉemu. to me ne ĉudi. . bolesti. ali nema. Samo sam vedra i bezbriţna i nemam posebno primjetnih bolova.Da. ali ţive maĉke. a svakako ni sretna . Pripremio ju je gusto. što nisam oĉekivala. A od pomisli na to kako se pobrinuo za mene naglo osjetim neku tjeskobu u grudima. Prepoznajem ih. Pokušaj ponovno: .Što? Po tome kako mu se mijenja izraz lica naslu ćujem da vidi kako plaĉem . . svi znakovi su tu. uţasno debela.

Ne ţeli to./eb/ga. još uvijek drţeći zdjelu. . zar ne? Zanima li te ĉuti da ćeš biti dobro? Lice mu se zgrĉilo u osmijeh.Nadlanicom slobodne ruke trlja si sljepooĉnicu kao po navici. Hajde. Pokušaj ništa ne slomiti. nećeš umrijeti ovaj put . .a vedrina što me ispunjava i dalje je njeţna i umirujuća. .Mislim. Nikada neće biti dobro.ga tjeram da me mrzi -jer više nisam onakva kakva sam bila. slobodnija. I.Simone? Hvala.Hannah.Ti nikad ne zahvaljuješ. nije ti ţao. . ili bar ne sestra koje se sjeća ni sestra koju ţeli. premda ja to nisam nikad prije vidjela.Naravno da ona ne moţe biti dobro. -To usporava njegov napredak. Dakle. . .Zaista ga više ne poznajem kao nekada.Pruţam ruku prema njemu.ne mislim da ćeš biti dobro. Gdje mi je bio mozak? .Ali ja..Hannah. . Pokušavam odgonetnuti neko znaĉenje u tome u kojem se kutu zamrznuo i istodobno shvaćam da mi sad funkcioniraju ţivci u cijelom licu. Ako se probudiš i vidiš da je mrak. hladan osmijeh. . onakav kakav moj brat ne bi smio imati. ponovno postajem pothvat koji uspijeva . zato što plaĉem.. . no on ustaje i odmiĉe se.. To ne moţe biti loše. provjeri koliko je sati prije nego nas doĊeš gnjaviti. . dok otvara vrata: . spavaj još malo. Molim te. .Iskoraĉuje u mrak hodnika.Ţao mi je.Ne.Ĉak se i ne sjećaš da je lijeĉnik bio tu..I Simon je gotovo izišao. nikad ti nije ţao.Hvala. no onda se okreće i ĉini se kao da je stvarno iznenaĊen što me tu vidi.. jer sam ga natjerala da psuje.. Ti ne moţeš biti dobro. I spavaj.Ne. Stvarno mislim da bi trebala spavati. 143 . .Mislim da je više nije svjestan. Ja nisam njegova sestra.Ne. . . Barem osjećam da mi je vilica lakša.Okreće mi leĊa i odlazi prema vratima. A meni je teško govoriti. samo zaĉepi. . ruka mu je na kvaki. .

a ako volite svog brata.a kadšto ima i drugih razloga. dakako. škripavih zubi i daleko prenapeta tijela. Bio bi to kompulzivan poriv . ne moţete mu dopustiti da poĉini zloĉin. svi moji prijatelji i poznanici.ne bi mu mogao odoljeti. stoje drugo očekivao? Došao mije pomoći -je li mislio da neću pogoditi kako će mi pomoći? Bila sam tu kad je učio hodati . vodokotlić. ili će samo biti tu. Uvijek je jednostavno proziran.takvo traćenje ne bi bilo ekološki ispravno. moja votka Zubrowka. dok ne bi našao moje boce. zajamĉeno. radi mene . prije nego što stigne. Stoje značilo da moram najprije sve popiti.Hitro poput biĉa. mislim. moj apsint. tegle. moja mala keramiĉka boca sa slikom vilenjaka leprechauna. saviju kandţe pod prsima i poĉnu treptati oĉima. Okamenjena lica. odluĉio doĉi kao stoje i obećao i spasiti me. cipele. pa sam kao rezultat toga na kraju imala veliku. Ni moralno . Moj cointreau. Tako je. ja sam ipak morala sjesti na kuhinjski pod i strusiti ĉitavu svoju zalihu. oni koji mi trebaju po ţeljeti dobrodošlicu kad doĊem kući. ţalosnu koliĉinu kroz koju mi se valjalo probiti prije nego je on do šao. katkad se pretjerano opskrbim zato jer mije potrebna utjeha a kome nije? . dok je još imao pristup mom stanu? Pretraţio torbe. moji posebni uţici i kućni izleti koji će mi pomoći da prebrodim teška vremena. zlobno. provjerio svaku moguću pretpostavku. potom svaku otvorio i ispraznio je.morala sam progutati svaki mililitar svakog njihovog dijela. puna viskija. ormariće. Pa. 144 . Natjerao me. No nije to bilo ni lako. smjeste se na trbuh. Spremim si stvari za svaku sigurnost i hitne sluĉajeve i ponekad zaboravim da ih još imam. maĉke me ponovno pogledaju. Noja bih pogriješila da sam to dopustila . Ali što bi uĉinio prije nego što bismo otišli.prije bi bilo kao provala i bespravan ulazak ili nekakav sliĉan zloĉin.znam sve što će učiniti.

Sjedam. Dotle me doveo moj brat. veoma predvidljivo. vi shvatite . naći dodirnu toĉku . Uzet će vašu odjeću i stvari. i u tome se slaţete. Osim toga. što mi dosta dobro polazi za rukom. skrivene negdje kako bi me se sprijeĉilo da odem. ali sigurna sam da je navalio na stan i detaljno ga ispitao za vrijeme moje relativne odsutnosti. ali to nije tako loše. Nitko od njih ne moţe ţeljeti da vi budete drukĉiji toliko dugo i jako koliko vi moţete ţeljeti ostati isti. Pa kad se vratim u stan. ĉudovište. njegova košulja pidţame. u tome se slaţete. mi smo brat i sestra. A to je veoma.nije vaţno tko je. bit će lijepo odsjesti kod Simona. kao da ste zloĉinac. On. na kraju će svi razviti iste simptome. Stavit će vas na neko ĉisto i nepoznato mjesto. vaš zabrinuti partner .mora nestati. Govorit će o vama u trećem licu u vašoj prisutnosti. misle da se sad trebate malo odmoriti. dakako. Sakrit će vam cugu. Nakon što se to prvi put dogodi. Je li me on razodjenuo? Je li njegova ţena? Jesam li se sama? Moja odjeća i cipele su. Nosim košulju pidţame. otac. Gotovo je dovoljno velika da mi bude spavaćica. kao da ste idiot ili pas. Nestat će ukoĉenost . brat. Kao da ste vukodlak. Uvijek to rade: vaša majka.a nisam imala vremena ni za pravi oproštaj. pa je sigurno Simonova. imaju druge brige. premda moţda i dalje plaĉem. Bila sam omamljena kad je došao do mene. kao da ste ţivjeli u spilji.ne mogu oni nastaviti s tim zauvijek.ţele da ozdravite. vjeruju da će za nekoliko tjedana sve biti mnogo jasnije i vi se svesrdno slaţete. kao da vi nemate osjećaj za disciplinu. i ĉini se da sam dobro. I u meĊuvremenu ĉak moţete shvatiti njihove razloge. 145 . neće biti niĉega da me pozdravi. gola sam.taj Simon. gube strpljenje. i zakljuĉat će vas. Kladim se da je pretraţio . ne svoje. zakljuĉat će vas. U svakom sluĉaju.

Veĉera će uskoro bi ti spremna. Kopaĉi zlata.0. Idi gore i presvući se. . Spomenula sam ga majci jednog popodneva.svi ljudi ĉija su mi zanimanja privukla pozornost u znaĉajni146 .Nije izašao da bi pušio lulu. sami i bez posebnog razloga. ne ţelim biti ozbiljna. . A zapravo samo gleda u sunce i sretan je. .Zar to ne voli? . dugaĉak razgovor.Ali to radi.Nisam nikad razmišljala o tome da bi mogao imati ime.Zašto on puši lulu vani? . Ne o neĉemu ozbiljnom. lica okrenuta prema suncu.ţivjela sam u uvjerenju da se odrasli mogu sakriti iza neke navike. Nisam mogla vidjeti što su zatim radili. . pokucala na zid oĉevog staklenika i bila puštena unutra. I umaknula je kraj mene van. Dobro bi mi došao lijep. pa preko vrta. nastavnici. leĊima prislonjen uz visoki vrtni zid. Jednostavno je sretan. . . Naprimjer. Na povratku iz škole prošli bismo pokraj njega. voljela bih ga pitati o ĉovjeku koji je imao obiĉaj stajati na uglu naše ulice. ili ljeti kasnije nave ĉer . on nije tamo jako ĉesto.Moţda mu ţena ne da da puši u kući. . A ionako me nisu brinuli . bit ćemo opušteni i razgovarat ćemo.Ne znam. . neke blage kamuflaţe i onda jednostavno biti sretni.Pogladila se po jednoj strani lica i imala sam neobiĉan dojam da razmišlja o mom ocu i da postaje pomalo tuţna.stajao bi oslonjen.Puši lulu kako bi izgledao zauzeto. stariji tip s lulom. misliš na gospodina Russella.Ponovno ćemo naći jedno drugo. tuţna onako kako je to ona voljela biti. Bez razloga.Moţda. cirkuski klauni i arheolozi . . . .Ne mora. nego samo ĉavrljati. -Ali on se ne smiješi. . zbog kondenzacije i razgra-nata lišća.Bilo je teško zamisliti da moţda puši protiv svoje volje.Ali.

radili da im pro Ċe vrijeme. Majka je dobro uĉinila što je pomislila na njega. A nije da mu je nedostajalo mogućnosti. dobrim pitanjem . nije bilo znaĉenja. uistinu se trudio.moţda su se samo pretvarali. Štoviše. Koliko je meni poznato. no onda se nasmiješio najsjajnijim. Samo smo jednom o tome razgovarale. IznenaĊeno je ispod oka pogledao u mene. on nije oĉekivao rezultate .kao lukav eksperiment . stoje otišla k njemu u njegov staklenik.primjerice. kvalifikacija -to je posve sigurno bio njegov vlastiti izbor: da bude kuhar ĉaja.jednostavno je to bio izljev veliĉanstvene radosti. tako smo se upoznali. gacajući po kuhinji.joj mjeri .u izrazu njegova lica nije bilo oštrine. gdje je prakticirao prikrivanje svoga ţivota. brišući prašinu sa svakog novog dana i ĉisteći ga. nema sumnje u to. ĉemu se truditi? Inaĉe. a onda bi odlepršali kako bi bili sretni ondje gdje ih nitko ne moţe vidjeti. Nakon takvog dokaza morala sam povjerovati da će me godine što će proći dovesti ravno do sreće. kao daje to igra koju nikad prije nije igrao . kad sam sljedeći put prošla kraj gospodina Russella . jer on se trudio. ali ne vjerujem . Ja sam ţeljela u to odrasti. najĉistijim. Mislila sam da je takvo nešto moguće.Bio je odvjetnik. a ne nešto drugo. Zakljuĉio je da bi to bila najbolja krinka za obranu njegove sreće. ĉemu se truditi? Ima ljudi koji to pitanje mogu uĉiniti korisnim. Inaĉe. domaćin.nešto zabavno hirovito i tajanstveno. moja majka i ja. najiskrenijim osmijehom koji sam ikada vidjela. Razgovor je zauzeo mjesto u jednom dijelu posljednjeg 147 . moj otac. .osmjehnula sam mu se dok je on pušio. muţevnije ili isplativije. dok je ona bila na poslu. Danas bih se mogla zapitati je li gospodin Russell bio pijanac. suprug koji ostaje kod kuće. ni zahtjeva. Bio je zauzet ne radeći ništa pod staklom. moţda mu je to ĉak i uspijevalo.

. Bio je veoma nadaren.&\o je odvjetnik? . . zar ne? Još nas uzdrţava.Nemoj zvuĉati tako iznenaĊeno . dobio stipendiju... ili barem sve dok ne bude prekasno. ĉinjenici koja se potvrĊuje iz sata u sat.. Ali tko uistinu misli da su mu roditelji pametni ili privlaĉni ili da imaju ikakve kvalitete koje imaju tuĊinci? Vaši roditelji za vas nisu ljudi sve dok ne umru.Ja. kad je šteta već poĉinjena .Kazneno pravo. dvije stipendije. Nije imao zaleĊe koje bi mu olakšalo stvari. nisam primijetila. Iz onoga kako je to rekla nisam mogla zakljuĉiti je li mirovina bila ta odšteta ili se mom ocu nešto dogodilo -je li ga pravo povrijedilo pa mu je moralo nadoknaditi štetu.Nikad nisi primijetila. No jednostavno mu nije odgovaralo.. Poslije je dobio odštetu.Rekia je to kao da je rijeĉ o neĉemu što nije nimalo neobiĉno.Ne bi ga trebala ljutiti.samo bije razljutilo da me dobro vidjela. pogledala je u mene.. . Ne bismo preţivjeli samo s mojom plaćom. Mirovinu. ..Nisam mislila da je glup.prekida vatre prije nego sam otišla od kuće . . Ne mogu biti sigurna. .. 148 . Ni tko ne bi smio. . Samo nisam. -Znam.Naginjući se bliţe. svi su to govo rili.. u podmetnuto dijete u koje sam se prometnula.to je nešto što je svima jasno. no rekla bih da se nakon toga ĉinilo mnogo potrebnijim napustiti kuću. I vjerojatno je to bio tre nutak kad sam odluĉila da bih se trebala i njoj i svima dru gima maknuti s puta. pa sam spustila glavu . -Ali ne sjećam se. dopuštajući mi da se zamislim nad vlastitim poticajnim zaleĊem koje sam protratila.s devetnaest godina i veoma malo ikakvih kvalifikacija. Nitko ga ne bi trebao ljutiti. .Nagnula se kako bi mi mogla jasno pogle dati u oĉi dok je to govorila.on je mogao postići što god je htio. Odluĉio se za pravo. Nije odgovaralo njegovu srcu. Nisi ni o tome razmišljala. . -To je bila istina. zar ne? Koliko je pametan.

eksperimentalne boje i prve igraĉke. Pretpostavljam da je to i Gillianin jastuk. Svjesna sam te teorije. a to je bilo nepravedno. Legla sam natrag na jedan od njegovih mekih jastuka. i evo mene sada u domu koji si je sam stvorio. uzet ću je. ne znam kada toĉno. Sasvim sigurno imaju još jednu spavaću sobu koju pripremaju za bebu. jer ja zapravo nisam imala noćnu svjetiljku.s domom u mislima ne mogu podnijeti da budem budna. dotapkala bi u sitne sate ako sam bila upla šena ili nemirna i priĉala bi mi i umirivala me. A sanjala sam na trenutak kako sam mlaĊa i kako mi u sobi ne gori no ćna svjetiljka -je li to potaknulo ţelju: loša igra rijeĉi s gorjeti .A tada je zacijelo otišao i Simon. Doduše. a onda bi rekla: 149 . jer to nije društveno. bez na ših roditelja i bez mene. Pripreme i obraćanje pozornosti na detalje . Ima toliko drugih.ili je to zbog uspomena na Russellovu radosnu lulu? .izribanom borovinom i sivoplavim zidovima. nemirna sam. umirući od ţelje za cigaretom. obiĉno moja majka. I pomisao na to konaĉno me uspavljuje .to vam treba da kuću pretvorite u dom. Potrošili su vremena na nju. boljih stvari koje ĉovjek moţe raditi ustima. jer ona je bila hrabra. ali ne bih sebe nazvala pusa-ĉem. u skladu s urednošću i ĉistoćom ĉitave sobe . No evo me.koji god razlog bio. to je bilo/o še. A ovo su njihove svjeţe plahte i dobro provjetren poplun s odgovarajućim malim plavim i bijelim prugama. Moja majka. rekla bih oko pet minuta poslije. uĉinili je privlaĉnom za gosta. To je neobiĉno jer ja baš i ne pušim. Ako mi netko da jednu. ipak se ponovno budim. ĉeznem za cigaretom u kućanstvu u kojemu bi ĉak i izgovaranje rijeĉi duhan vjerojatno aktiviralo tihi alarm i dozvalo odjel za borbu protiv narkotika. pokretni viseći ukrasi. neću reći ne.

ima li neko doba dana kad si netko drugi? . Biti zatvoren u mrklo crnoj sobi s neĉim uţasnim nije lijepo. osjećati kako vam njihove sjene prelaze ĉelom. Zato što su vrata otvorena leţat ćete budni ĉitavu noć. Budilica ekstremno crvenih brojeva bode sa svojih 01:52.Mmm.Robert je odluĉio ostati djetinjast dok se razbuĊu150 . . laku noć.okrznuti ih pogledom dok se šuljaju.Zašto. ali i umirujući i jasan. Kod otvorenih vrata broj uţasa je neograniĉen.Glas mu je bunovno djetinjast. to je kao neki mali oblik zlostavljanja djece. što se dogaĊa? I gdje si? Jesi u svom stanu? . Halo? . suviše prestrašeni ĉak i da biste pozvali roditelje u pomoć. Roberte? . Nije te bilo.Ima. Laku noć.ĉuje se rojenje sićušnih zvukova koje ne mogu toĉno odrediti. onda loše stvari mogu ući i šĉepati vas. no ako strašna stvar ostane tiha i ne ubije vas. daa? -Jesi to ti. Smiješno je što sam ovako nervozna.. To bi trebalo biti ohrabrujuće. U stvari ste zanijemjeli od šoka i strahujete za svoj ţivot. a kućom struji povjetarac .Ne brini se. Ostavit ću vrata malo otvorena kad odem. a zapravo je strašno. Ne samo to. Osim što su mi vrata spavaće sobe djelomiĉno otvorena ..svjetlo iz hodnika zloĉesto se prosipa u nju. . Nebitno za mene u ovoj dobi. Oni će misliti da ste tihi jer spavate. uhvatiti im pogled prije nego što skoĉe. Gotovo da ne mogu zamisliti za što bih bila.. a to je kasnije nego što sam mislila i priliĉno je nezgodno proći će sati prije nego što se budem mogla ukazati i upitati Simona kad sam se prestala bojati mraka.Halo. onda se mo ţete naviknuti na to da je tu i moţda zadrijemati. Koliko je sati? . Ako se vrata ostave otvorena.Ne znam. nego i znate da ćete ih vidjeti kad doĊu .

a kad se napokon prestanemo svaĊati.Pa? Stoje sad? .Kod brata sam. u sva kom sluĉaju.Ti imaš brata? .Da. i ima sve moguće druge pozitivne osobine. Navukla sam bolje oko ramena poplun koji sam dovukla sa sobom u prizemlje i skvrĉila se na podu.. jer bih ja sam trebao pretpostaviti. . Tamni hodnik oko mene postaje hladan. ali igrao sam već ovu igru u drugom ţivotu.Ti ne? .Ne ĉuje se više djeĉak u njemu. Ostavila si me u Dublinu sasvim samog. da je moţda igrao igre s njima i da mu se te igre nisu sviĊale. A to ne ţe lim. no ruţne debele sjene sada se smanjuju. Mislim. . Nazvala sam te da ti to kaţem. .privlaĉan. Zbog neĉega mi se nikad ne ĉini vjerojatnim da je Robert izlazio s drugim ţenama.. nisam ništa uĉinio. Jesi se skrivala? Samo zbog.. Ili ću morati prekinuti. Zašto si to uĉinila? Toliko je ugodno ĉuti ga da ga zapravo i ne slušam.. nije nam više ni stalo. -Traţio sam te u stanu. 151 . Zato šapćem. A onda doĊem do nekog krivog zakljuĉka. . poĉi nje zvuĉati agresivno. zacijelo je bio još uvijek jest . ne moţemo se više ni sjetiti što bi bio pravi zakljuĉak i.ukljuĉujući i rodbinu. leĊima okrenuta zidu.Ne priĉamo mnogo ni o kome kad smo za jedno . pa su oni ostali napola mitskim osobama.ti mi ne moraš reći što je. Što ja osobno više volim. odabrao je ton koji će me smekšati.Probudila si me da ne bi razgovara la sa mnom? Hannah. kao da se već i ovako nisam smekšala.Hannah? Ne ĉini to. a i ţene su to morale primjećivati s vremena na vrijeme i poduzimati korake. u mnogim drugim ţivotima .je. -Zašto šapćeš?. mislio sam da nisi ondje. Gdje si? Prisjećam se kako se govori. . no nijedno od nas nije govorilo o našim prijašnjim partnerima. -Nisam rekla da jesi.Da.

. hvala na pitanju. temeljito. . naravno.Sigurna sam da jest. znaĉi.ja samjedinac. Mislim. no ĉini se vjerojatnim. . .Kako je izgledala. no doveo je nekog drugog lijeĉnika pa sam dobila antibiotike i.. pa nema opasnosti u tome . . Bila si ogromna.Poĉinje zvuĉati turobno. zelenkasta. .Ne ţelim ga rastuţiti. to je sve. Sad je bolje. jer je moj brat. . samo što me on ne moţe lijeĉiti. . nisam savršeno zdrava. stvarno se ponosim stoje tako dobar. reci mi.. Htio sam ti reći da trebaš poći kod doktora.-Ne. . i ja sam bio u šoku... -Tako.Ali.Ne mogu te ostaviti. -Zašto si kod brata? Jesi li me ostavila? . -Tvoj brat je lijeĉnik? -Da. Ali bilo je smiješno. ali jako sam sretna stoje ljutit.mogu jednostavno uţivati u njegovoj brizi.Pa htio sam te pitati! .Zastavica njegove panike opet se diţe. Zato seja ponovno vraćam svom njeţnijem tonu za koji se nadam da zvuĉi i pomalo majĉinski.. Ne ţivim s tobom. dok je moj brat.Roberte. . ali ipak sam u boljem stanju... Boţe oprosti mi. . stoje onda. jer nema razloga biti. ..Sve do posljednjeg pitanja koje paniĉno promumlja. polako.Pokušavam se našaliti. šuti.Ovo uopće nije loše. Nisam dobro.One nateĉenosti? .Jesi to ţeljela? Jesam li trebao. .Samo sam bolesna.Da. No. on je dobar. .. -To mogu samo pretpostaviti.Što bi to trebalo znaĉiti? 152 . jer nisam vidjela ogledalo već neko vrijeme.Prije nego što razjasnim naš nesporazum. . . ali u poĉetku je bilo jednostavno smiješno. ne uspijeva mi.Sjećaš se moje glave? .Pa. moţda malo mrzovoljno. moj doktor je niškorist. Što ne valja? I. ali lijepo je znati da je moj duţnik.-Njegova razdraţenost popušta. .

Ne pratim te. a ljulja se kao.. . ĉetiri dana otkako sam doletio natrag.. moţda je nećete moći razaznati.ne znam prepoznati što je zub. a ni potom ne vidi mnogo razloga da se pokrije.Ali. škripi kad diše. a to jo š više potiĉe njegovu depresiju koja se širi poput kuge.O. a onda ponovno ispriĉavanja i sranja u ambulanti a onda se pojavila i ta ţena . . Je li se dogodilo nešto loše u vezi s tom ţenom? .lepet i zveket pozadinske buke i uzdah dok sjeda. kao cimer na jebenoj gostionici.Ţenom. 0.. a ja sam peraĉ prozora . Tu sam samo zabunom dok ne do Ċe netko obuĉen. .? .nova pacijentica. . bila je sranje ... jer moji nesigurni odgovori upućuju na to da se nitko ne moţe istinski poistovjetiti sa zubarima. prednjem zubu. ... Spava gol. Imala je tu prokletu pedersku plombu u jednom sjekutiću. nije te bilo i nisam znao kamo si otišla i nismo se vidjeli tjedan dana..postavljena prije samo šest mjeseci.. mislim. samo sam.deprimiraju ga pa na kraju zapadne u uzdisanje i psovanje..? Da. a što plomba. boja je tako savršeno pogoĎena. plomba se rasklimala. upravo je prešla iz neke precijenjene ordinacije u Londonu u kojoj puštaju ambijentalnu glazbu i imaju minijaturne kamere kojima moţeš vidjeti vlastite zube ... tako da pojma nemam je li zavr šio priĉu ili ne.Praktiĉki tjedan dana. Pa sam je maknuo i stavio 153 . izlazi iz postelje gol.Njegovo rezanje blijedi u uzdahu koji je dovoljno velik da izdrţi barem uvodni dio još jedne tirade pa se ja brzo ubacujem. ljubavi. što znaĉi da reagiram ili prerano ili prekasno.nakon što ti provuku kabl kroz guzicu pa te onda izmasiraju da ti skrenu misli s prve injekcije koju ti daju da bi ti olakšali eventualni bol od jebene druge injekcije.. Znam da ga moram zaustaviti kad zapoĉne zubarske govorancije .. Da.Stvarno? .. Voljela bih vidjeti kako sjeda.Ĉujem kako hoda dok ovo govori . zna š..0.. ţena.

Radio sam najbolje što sam mo gao za tu otrovnu kravu.. pod jezikom trag borovice i jasnoĉa alkohola.Jako bih to voljela. -1 ja bih volio. Nešto. .Ponovno guta.drugu. Naravno. što oĉekivati. Svatko je mogao napraviti istu stvar.' Da si tu.Što piješ? .Isuse. . ljubi u grlo.S njom? . ne? Ju tros. . Dah mu postaje glasniji od neĉega. -Voljela bih to. 154 . Noja sam pogledao i. Samo baš i nije ostalo bogzna što od zuba . i tebe bi mogao uništiti. No pokušavao sam je poštedjeti troškova i neugodnosti. prev.. nap.Uljasto peckanje njegova dţina što miriše po jeftinom parfemu gotovo kao da je tu .trebao sam joj odmah reći da treba krunu. On guta i ja gutam s njim. otkrio ' Vrsta dţina. . Nemoj to sad raditi. no ona se vratila.velika plomba. Bila je veoma cmizdrava oko toga. sad kad sam.Mother's Ruin.a ja sam mislio o tebi i pitao se što radiš i ruke su mi bile malo nesigurne. rekla je. slijevajući se. suši se od ţeĊi. mali sjekutić . . Roberte.Stavio sam joj plombu i isprašio je van. .. ni najmanje nije stalo do nje i on. toĉno svjesna toka kojim će ono poći dok ga. .. Što se dogodilo sa ţenom? Meni... da bi mu na kraju zamaklo iza srca. pa potom izmeĊu ramena. Ali otišao sam preduboko.Rezanje mu tone u predenje. . zakljuĉujem da je ĉaša.. njegov dobri bol. dakako.Izdiše tako da mi vrat podrhtava. izgleda. .Što to piješ? -Mm? . Predu boko sam bušio. Grlo mi se suţava. dakako.. otpija još jedan gutljaj pića prije nego što poĉne priĉati i ja sam. nije valjalo sa zubom. .mogu ga namirisati u srţi svog mozga: pali. ni je bilo mnogo prostora da se ne pogriješi .A i njegove usne bi imale okus dţina. dakako.Znam da bi. dekoncentrirane prvi posao ujutro.

Ali što je najvaţnije? Ja znam što je . a ona već mekeće o raĉunu i kaţe da sam svemu ja kriv i da nema vremena. nije to baš lijep postupak. plakati ili se smijati.lubanja mi postaje jako teška .. one nas nasmijavaju. Toĉno tu jedan je komadić smrti.Stvar je u tome da ja mrzim odstranjivanje ţivca.sam ţivac pa je.u redu. To što si išĉupao praktiĉki je dio mozga.tijelo je izgubilo nešto i zna da to nikad neće biti nadoknaĊeno. A pacijenti. . no nema razloga za dramu. . s njima uopće nema smisla razgovarati.opuštajućim mislima. svi smo takvi.Slušaj.. odstraniti ţivac.tjeraju njihove reflekse da pomisle kako bi se trebali uplašiti. Svima nam trebaju opuštajuće misli. dragi. . a ona je u stolici . Da vidi kako će procvasti s licem punim gnoja. Brzo ili sporo. . još oĉistiti kanal. teţak hod. slušaj.. Mrzim i pomisao na odstranjivanje ţivca. A ţivotne vam se mogućnosti svode ni na što više od ovoga: smijati se ili plakati. .a i ja se sjećam stolice pa me to dekoncentrira .. Oni ne mogu ponovno narasti.i uplašena je i ja moram oĉistiti cijeli zub. barem jednom. . a ja sam ga morao taknuti.sjećaš se moje stolice? . otkrit ćete kakav ste strašni i nimalo smiješni klaun.Opet zvuk kretanja.. 155 . pa moram sprijeĉiti Roberta da totalno ne zaglibi.. Ĉekaj. Mislim. . a nema ništa tuţnije od pijanaca dţina. I morat ću je ponovno vidjeti... dirnuo si u nešto u što nitko ne bi smio dirnuti.Ali ipak je to tvoj posao. nije bilo dobro. -Tu se ĉuje ogorĉeno gutanje. trebao sam se praviti da je sve sjajno i pustiti je da u slobodno vrijeme uţiva u svom apscesu. pustiti.Kako bi bilo da se pozabavimo. a ona je nervozna i . to je to. .. oĉistiti kanal. još dţina.ona je u mojoj stolici . nije vaţno što od toga.Trebao sam se samo nasmiješiti i otpraviti je..I zato mrzim svoj posao. kad završiš ...više ih nema. oni se poĉnu tresti djelomice je to zbog adrenalina koji imamo u anesteticima ... A to stanje je nerješivo.Nisam u dovoljno dobroj formi da podnesem melankoliju.

Promijenili su to .. još jedna doza dţina puni Robertovu ĉašu. no onda odjednom postaje dobar. jebote.. no nije. prev. Ne znam kako je to moguće.Pa onda onako kako je bilo.Sjeverni Utsire.' .to je dio tog glasa..nitko nikada nije bio u stanju promijeniti ga.. mislim. predaleko. Znaju to oni . Ili. Dakle. daleko. U to uistinu vjerujem . Ţongliranje Stevea Martina. nekako se raspasti. skroz dobar . kako je u tvom sjećanju. Nije ni najmanje nespretan i nije mlad.. ima reda u tom divnom. potpuno povoljno . -Radio 4. . i nikoga ništa i ne pitaju. no dajem sve od sebe. i izgleda kao ' Pomorska prognoza BBC-evog Radija 4. . smijati se ili plakati. siguran si da je stvarno. A kad ĉuješ povoljno.u iscjeljujuće moći pomorske prognoze. povoljno.Ali.neizljeĉivo trajno . zapljuskujućem obruĉu -još postoji "poslije kišno na zapadu" i Malin i Hebrides i Dogger. nešto što i sebi ţeliš. German Bight. odnosno meteorološka podruĉja kojima su dodijeljena imena poput Dogger. . ili moţete tragati za opuštajućim mislima ili se pak brinuti dok ne postanete suviše senilni da biste razumjeli zašto..Radio 4 je sranje. Fisher. a stopala prevelika i misliš da će pasti. to je. pomorska prognoza nije. nemate sreće i sve bi moglo biti strašno. no vi ipak morate ostati ovdje i zauzimati svoje vrijeme. Nije ono . uplašeni ste. daleko izvan vaših moći. Juţni Utsire. vjetar od tri do ĉetiri. više nije -jedino što ima nešto nevino u njemu. znaš da je lijepo. nap. leti.Okretna i brza. . uopće ne izgleda kao da to moţe.mijenjaju dok sve ne postane sranje. Kasno je. -Trenutno nisam oboruţana praktiĉnim putokazima za vedriju stranu ţivota. Fisher itd. to je i dalje isti otok.zapravo. ili moţda.Hm? . daje suviše mlad da bi radio nešto tako komplicirano.svi su nazivi drukĉiji... znaš? Ruke mu izgledaju prespore.Ma daj.. jer odgovorni ljudi paze na vašu obalu i. 156 . Prognoza se odnosi na pomorska. .

Nemoj me zbunjivati. . hodao bi dok ne oslijepi i opet nastavio.Carlsberg. .Ledeno hladno u Aleksandriji.. da ga je 157 . one zbog koji se prestaneš htjeti ubiti. jer sam izgledaš poput potpunog idiota. . . predivna boca vraţjeg piva. mislim.Lakši uzdah. visoka. ĉini mi se.ja sam vraški iscrpljena.moraš biti sretan stoje tu.potpuni idiot..O. ĉuda modernog ţivota! Ĉak i tada. da. da bih mu pravila društvo. .A znaš da bi išao za njim i dva puta dalje. . Roberte. siguran zvuk osmijeha. . on. uopće nije. Ĉak i u ratno doba.. zapravo. .John Mills. konaĉno.Carlsberg u Aleksandriji. I sad slušam kako se smiješi. nema dvojbe. .i znam što će sljedeće reći. Da. Sve u vezi s njim. . Mislim na prave.Zar ne? .U redu. . bilo tko tko uklanja bol .Naravno. A to je. nisu komiĉari.. . duhovitim ljudima? -Valjda. 0..Onda ti smisli nešto drugo . znaš da je imao istinsku potrebu. povoljna u smislu Sjeverni Utsire. Juţni Utsire povoljnog. no nije ni to. bilo tko smiješan.Oni su dobra relaksirajuća misao... istina .no upravo ispred njega je ta glatka.John Mills.Ima pijeska u cipelama.Ako nisu smiješni. punokrvni centimetar. . zar ne bismo trebali razmišljati o dobrim..A stoje s komiĉarima koji nisu smiješni? . To je trenutak tijekom kojega on ravnomjerno diše nema reakcije. pa ga preduhitrim. pa ti to ulijeva optimizam..moţda misli da ga je samo ishaiucinirao . .. To je prava filmska zvijezda .Valjda. ledena.. svaki njegov vraţji. seksi. prljav je i još baš i ne vjeruje da je pronašao bar . mislim. John Mills. prešao svaku pustinju ko ju mu isprijeĉiš. i kako on pije to pivo. John Mills i pivo. Mislim.. što postoji.

ona mogla odvesti bilo kamo. I sve ti to pokazuje. A to je dobra gluma. -Genij. - Genij. - Neka mu je blagoslovljen svaki dan. Nikad prije nisam ĉula Roberta da bilo koga blagoslivlje. Pa zastajemo i u dva razliĉita grada zamišljamo Millsa i taj crno-bijeli bar, sjenovit i miran, sa stropnim ventilatorom i barmenom koji je ljubazan i paţljiv i koji blago i duboko zna toĉno što vam treba. Zajedno vidimo trenutak kad Mills susreće svoje pivo, blagu stanku prije nego što jednim prstom pogladi orošenu bocu. Suosjećamo s njegovim usnama dok ostvaruju svoj prvi dodir. - Genij. - Robertov glas zvuĉi mnogo bliţe nego prije. -Da. - Na tebi je red. - 0... meko kuhano jaje kad ga netko drugi priredi. - Ako inzistiraš. - Ne zvuĉi kao da ga se ovo naroĉito dojmilo. - Radiš li nešto zanimljivo s tim jajetom? - Pokazat ću ti sljedeći put kad se naĊemo u istoj prostoriji s nekim jajetom. - Pokušavam se dosjetiti još ljudi koji bi bili razlog da se ostane u dobrom raspolo ţenju, no jedini koji mi padaju na pamet su James Mason, Humphrev Bogart, Alastair Sim i još nekolicina njih - svi stranci koje znam iz filmova i koji su odavno mrtvi. To bi moglo znaĉiti da nemam prijatelja. No, u to ne mogu povjerovati. Ne ĉini se vjerojatnim. - Ima još nešto dobro, odliĉno. - Što? - pitam to, mada lijep sveĉani ton koji se osjeća u njegovoj stanci ĉini jasnim u kojem smjeru idemo. Poti ĉem ga da nastavi, baš kako što se i oĉekuje. - Stoje dobro? S Robertom se ne radi samo o seksu - on mi je i prijatelj. Kad o tome ozbiljno razmislim, osjećaj vedrine ponovno mi se vraća pod lice i škaklja ga. Od njega mi bude toplije, uvijek.
158

A u ovom trenutku on, osim toga, i pijucka d ţin, oklijevajući s odgovorom. - Dobro je biti u istoj sobi. Biti s tobom. Biti sa zadebljalom koţom na tvojim petama i s onim mjestom gdje su ti donji sjekutići neravni i s madeţom na tvom boku, blizu ko sti, i s tim kako ti uopće nemaš usne resice i... -Trebala bih se zaposliti u cirkusu. Hvala. - Ne. -Ta rijeĉ zvuĉi blago iznenaĊeno i slatko. - Ne.To su stvari koje volim, kojih se volim prisjećati kad nisi ovdje. Zašto nisi ovdje? -Rekla sam ti. - Što si mi rekla? - Nisam dobro. - Da, ali zvuĉiš bolje. Mogla bi sad doći kući. - Nemam odjeće. - Pa baš bi zato mogla doći kući sada. - Ako nastavimo o tome priĉati, nadrljat ću. - Znaĉi, ne bih ti trebao reći da ti ţelim sisati bradavice i da ti je lijeva malo slaĊa od desne, ali mogao bih biti veoma njeţan prema objema, baš sad bih mogao ljubiti tvoje bradavice i onda ih obje naštimati na frekvenciju Radija Moskve, baš sada. Beskrajno bih... - Roberte. Molim te. - U jednoj strani glave osjećam bockanje, a pomisao da bi me polugolu i usred seksi telefonskog razgovora u prizemnom hodniku mogao zateći moj brat ili - još divnije - bratova ţena, nije baš privlaĉna, ali ipak u ovom trenutku nije ni dovoljno neprivlaĉna. - Samo sam bolesna nisam mrtva. Ako nastavimo s ovim, morat ćemo i svršiti. - Onda doĊi i svrši sa mnom. - Opet ima glas malog djeĉaka - goli glas, onaj koji vam ulazi u kosti. - Da se ne osjećam uţasno i da mogu naći odjeću i izići iz kuće... Nemam auto ovdje... to je... slušaj. Brzo ću se vra titi. A sad moţemo malo vjeţbati, kao privremenu mjeru... pošto smo oboje budni.

159

-Ne. Što? - Nema vjeţbanja ako nisi ovdje. - Roberte. - To ti je dodatni poticaj - da brţe ozdraviš. A ja moram uskoro zaspati - moram se dići za... ĉetiri sata. Mada se ne moţe reći da već nisam dignut. - A ja bih ti mogla pomoći oko toga. - Ne, ne. Spustit ću slušalicu za minutu i sam ću ga obraditi. Baš bi mi dobro došlo jedno dugo, ĉvrsto, detalj no obraĊivanje. Mislit ću na tebe i muĉiti se dok ne svršim... ali ti ne ţeliš slušati o tome jer se osjećaš jadno i predaleko si. Pa lijepo spavaj, vaţi? -Jebi se. - Mm-hmm. Ali ne veĉeras. Slatko spavaj, ljubavi. Vidi mo se uskoro. - Roberte? -Hm? I ĉujem mu dah, teţak, prije nego uspijem reći: - Volim te. -Volim i ja tebe. Ali, ipak spuštam slušalicu. Ozdravi mi. Molim te.'Noć-'noć. Bilo je nešto samodopadno i ĉistunsko u malom zvonu koji se ĉuo na liniji u trenutku kad je spustio slušalicu. Budući da nemam izbora, šeprtljavo se diţem i gegam do Simonove kuhinje u kojoj, kako se pokazuje, ne dr ţe nikakvu cugu. Ne drţe je ni u blagovaonici ni u kupaonici ni u neĉemu što izgleda kao zajedniĉka radna soba. (Kako ĉarobno. Ĉak i kad rade kod kuće ne moţeš ih ni kliještima razdvojiti.) Hladnoća me sad već potpuno proţela, poĉinjem jako drhtati i to mi umara oĉi, no uspijevam pronaći dnevnu sobu i - moji su anĊeli velikodušni - u kutu ljenĉari barski ormar s kojim sam provela toliko vremena kad sam bila mala. Moji su ga roditelji zacijelo prepustili svom trezvenom sinu - moţda kao vjenĉani poklon, moţda da ga 160

spase od zloupotrebe, da bi ga poštedjeli toga da ga ikada ja naslijedim. Jednostavna hrastovina, profinjeno diskretna i crvenkastog sjaja koji bi bio vidljiv da sam se smjela izlo ţiti opasnosti da upalim svjetiljku; u donjem dijelu mali je ormari ć za brodiće i papirne kišobranĉiće, ubruse, masline, orahe, uzaludne nepraktiĉnosti koje pilci-amateri trebaju; iznad njega dio je za toĉenje pića ili odlaganje pladnja; na vrhu je raj, odnosno vrata koja se povlaĉe prema dolje i otvaraju vam se pred licem, otpuštajući taj oštri, tamni, inteligentni zadah samotnog alkohola. Šarke škripe u stereo zvuku, glasno kao pokretni most, onako kako su uvijek škripale i od tog zvuka nešto u meni poskoĉi, poleti mi kroz krv - sreća. Ne ona stidljiva sreća koju je njegovao gospodin Russell, ni ona za koju sam mislila da ću je ja imati kad odrastem, nego moja, moja sreća: ona koja popravlja svijet i definira mozak, trenutaĉna i dostupna u ĉaši. Samo što ovdje niĉega nema. Jebiga. Ne. Niĉega. Mogu namirisati gdje je stajao. Mogla bih se nagnuti i polizati drvo, no ne bih uhvatila mnogo više od mrlje prolivenog serija, ako i to. Samo sam ovo trebala, a oni su to ukrali. Umorna sam i hladno mi je i tresem se i ĉim mu postane jasno da ne mogu naći piće, kućni strah slijeva se u sobu oko mene, juri u glasovima koje ne mogu dešifrirati i tjera uvis mrak, napet na mojim leĊima. Miĉe mi se pod rebrima, penjući se i padajući, penjući se i padajući, poput pauka na staklu. A glasnija od svega je prijetnja da ću biti ţedna, uhvaćena u stupicu ţeĊi, sama, bez ikoga osim nepotpune mene. - Hannah? Donekle je olakšavajuće ĉuti skupinu glasova kako dopuzavaju u moju blizinu, a zatim se zamrzavaju u Gillian -

161

uzdrţan i ţenstven udar njezinog nastupa dok ulazi u sobu, pali svjetlo, a potom se dolazi obraĉunati sa mnom. Njezino zanimanje ima veze sa socijalnim radom, pa je bavljenje ljudima poput mene odrţava na poslu. Ne kaţem da oĉekujem njezinu zahvalnost. -Traţili smo nešto, zar ne? Zloslutno prvo lice mnoţine. I taj fantastiĉno znalaĉki pjevuckavi govor - pitam se namjerava li biti baš toliko opasno iritantna. - Našla si gaje li? 0 Boţe, a ne moţeš piti! Jer ormar je prazan. 2alim njezine klijente: borba s takvim olimpskim intelektom zacijelo ih deprimira na svakom koraku. Njihovim ţivotom sasvim sigurno vlada golema poti štenost i zapjenjeni bijes. I eto je tu kako stoji kao karikatura upraviteljice internata u kućnoj haljini od vrata do gleţnja i ţeli da pomislim kako je ona sakrila boce, mada znam da je to u ĉinio Simon. Najvjerojatnije je bacio i kavu, jer je i ona prejak stimulans. A mogla bih isprazniti i ĉitavu ĉašu politure Brasso i razulariti se. - Što je, Hannah? Nemaš nikakve duhovite male ko mentare? Da imam ikakve komentare, mnogo bih ih radije potrošila na njezine maĉke. - Ne. Idem sad u postelju. - 0, stvarno? - Diše samo od ramena naviše, primjećujem -jako plitko i uzbuĊeno: da ĉovjek to duţe radi, sigurno bi mu na kraju stradalo zdravlje. - Ideš u postelju? Je li? -To je moţda trebalo biti sarkastiĉno, nemoguće je toĉno reći, a i ja sam daleko od toga da bi mi bilo stalo. - Moram... ići u postelju. 'Noć. - To je zato što moţe reći što god hoće o meni, a ja ne moram biti tu, dok ona mora i zato što ţelim leći i ţelim biti nesvjesna, a ako sklopim o ĉi ovako kasno i ovako umorna, odjednom ovako umorna - od napora slušanja njezinog glasa svrbi me koţa - onda ću sigurno zaspati. Uistinu bih radije spavala. Uhvaćena

162

u zamku noći, sama i uznemirena i bez obrane, ne zasluţujem to. Spavanje je moj jedini izlaz odavde. Kaskam pokraj nje, dok mi se poplun vuĉe po ulaštenom drvenom podu na kojemu nema vidljivih tragova prašine. Pitam seje li je oraspoloţio moj ogledni prikaz njene domaćinske struĉnosti i moguće je da ona govori nešto u tom smislu, ali ja istinski, fiziĉki ne mogu ĉuti više ni rijeĉ.

163

praktiĉki bez ikakvog odmora. bebe na putu i njezinih potreba. bez obzira na to kakvo joj je ime. a ima ga toliko posvuda oko tebe. odvodi na aerodrom. ne moţe se opozvati . Bez sna. no što je tu je. uloţili su na tebe kao u svojevrsnoj okladi. I ponavlja o novcu . okusa smrti i najprije se jutro obara u plamenu. nisi znala za to. samo ga prstohvat stakla u tome spreĉava. bez obzira na to što ti o tome misliš. Ne ţelim ići. Misle da bi ti odlazak onamo mogao pomoći i vole te . rekla bi im da to ne ĉine. noć ti prolazi puna puzanja. Ti nisi to htjela. okusa dronjaka. nepokretnim teretom ljubavi kojim ti opterećuju disanje Simon i Simonova gospoĊa i tvoji roditelji i neroĊeno dijete petero njih otpremaju te da dobiješ okladu za njih i da 164 .tim teškim.i o razlozima zbog kojih si oni to ne mogu priuštiti. a nema se što pokazati.troškovima koje nisi traţila da plate . te toplice. tu cisternu s vodom koju si ne mo ţeš predoĉiti.Ne mogu ja to. nešto teško što ćeš ponijeti na svoj put u tu kliniku. jer Simon te vozi. cijene ţrtvovanja za zajednicu.potrošen je ĉudovišan iznos. bolnicu. a sad zlobno viri kroz prozore auta i dolazi da te dohvati. nazoĉnosti puzanja i prljavih dronjaka neĉega.

toliko te natapa njima da ti sitnije kosti po ĉinju pucketati i pri tome te drţi na uzdi. sve niţe. a sve to vrijeme ponireš.a ljudi u odorama tapšu te i pretraţuju i puštaju da proĊeš.zna da sam stvarna i da sam ovakva i da sam ispravna. pustiti da odeš i budeš negdje gdje ćeš ga razoĉarati. Do mjesta s mirisom zrakoplova . Ti si protraćen novac. Jeftini.goriva za mlazne avione i povraćanja. Kod detektora metala zaboravljaš izvaditi kljuĉeve iz dţepa . no nitko ne 165 . ondje gdje te moţe promatrati. No Robert nije s tobom. poništiti sve oklade i osramotiti se i piti. pa bi trebala poći kući. vrijeme je za to. sve do zaista posljednjeg poziva kad te treba osloboditi. No seoski krajolik juri pred autom. nemaštoviti falsifikat. iako sadrţi sliku nekoga tko nisi u potpunosti ti i kad te se usporedi s dokumentima uţasno je lako uoĉiti falsifikat. Ali Robert me zna .nemaš pojma odakle se stvorila tvoja prtljaga a tu su i muškarci s puškama. ispravna je. postaneš vrijedna poštovanja i bolja. putnici. namršteni.udaraš ga nogom dok hodaš. Simon prijavljuje na pri-javnom šalteru tebe i prtljagu . jer već zna da nećeš uspjeti. Mogu odlučiti. Miris svih tih napuštenih duša. samo Simon koji te tjera da ispijaš kave. sve dok se svi ne budu mogli pretvarati da si takva i stvorena. Ne uzvraća ti pogled kad se naglo okreneš i mahneš mu. do toĉke gdje će ţelje tvoje obitelji uĉiniti da nestaneš.se oporaviš. i pitaš gdje su ljudi. no tvoj brat kaţe ţeni za pultom da nećeš pušiti i da ćeš sjediti kraj prolaza i da ne nosi š eksplozive i evo tvoje karte i ukrcajnog kupona i evo tvoje putovnice. lakouman. brţe od vjetrobrana. i usisava te za sobom sve dok ne osjeti š jaku muĉninu. Molim vas. što bi zasigurno moglo dovesti do nekih teških pogrešaka.toliko si navikla biti pod kljuĉem da si zaboravila da ga imaš . Pa onda neću ići. uplakanih . bolesti i znoja i putovanja prebrzog da sa ĉuvaš dušu. mjerkati.

a onda . naĉini da potrošiš novac kako bi se oraspoloţila i naĉini da se osjećaš prljavom zbog toga. svoje najmilije. Ne moţe se reći da je to bitno. Simone.75. zapravo dijete. jer sad hodaš.samo traţiš prijatelja. pronaĊeš nešto. ĉini ti se. da je ovdje. uz sve ostalo. Jebeš to. moţeš jamĉiti za to. Novĉanik. a prostora tako mnogo. ali imaš ih kod sebe.nema bankomata.odgovara i vrlo si glasna .75.ali moţda imaš novca na kartici. Kartica . šeprtlja po tvojoj plastici. trenutno negdje zametnula. I nije ni vaţno. Ne. Tuţno je. no ne i novac. od ĉega ti ţivci postaju napeti. raspada se. no ovo je ĉudnije i moţda.75. Najavljuju tvoj let. To nije veselo. Robert bi bio prijatelj. No toliko ih ima da se ne moţeš odluĉiti i police se poĉinju prijeteći izdizati. Jebeš njih. kao da si listala porno-ĉasopis. ili se srušio. mora upisati njezin broj. Vrijeme istjeĉe dok djevojka na blagajni. Iz nekih svojih razloga pojedinci se sudaraju s tobom. zgrabiš nešto i drţiš se za to kao za pojas za spašavanje sve dok ne doĊe trenutak plaćanja. u kartici. Moraš pokušati.pao je sistem. No nema veze. Ponovno gledaš. Mora biti nešto. put ti je omeĊen stvarima koje moţeš kupiti: naĉini da znaš koliko je sati i da ne smrdiš kao ĉudovište. i uskoro ćeš ga nazvati. £ 7 7.ovaj zakutak pun je kimanja glavama i šaputanja. u njoj. a to je ĉudno. nema vremena . Vratili su ti odjeću. £11. seronjo. veoma blizu. još i gubiš sluh. u svakom sluĉaju. jer ti ne ţeliš ništa . no sad moţeš vidjeti i svoje druge prijatelje. moţda imaš £ 7 7. Njega imaš. Ali ti moţeš jamĉiti. naĉini da pušiš i umiriš ruke i sakriješ oĉi. Ti si ĉudna. iako ih je veoma malo. a 166 . Koje si. kao da te jebu tvojim vlastitim novcem. svoje slatke snove.

Ako su potrošili toliko novca da bi uĉinili sebe sretnima. premda je sama apsolutno premlada da bi pila i ne moţe razumjeti ni jedan jedini dio iĉega u vezi s dubinama zrelih i tekućinastih veza. £77.. a onaj cool. samo ponavlja rijeĉi koje je on ostavio mjesecima ranije.. a u tom sluĉaju. Toalet je uljuĊeniji i manji. 167 . Bog je uz tebe. £ 7 7.to kaţeš njegovom telefonskom automatu. Svakako imaš puno pravo na to.Ţao mi je.njegovom telefonskom automatu koji ne odgovara. Kanada..75.. ĉuti mnogo više. ne znam.. . Moţeš ponovno pokušati s karticom. ĉetiri tjedna. .raĉun za potpis koji će potvrditi mogućnost kupnje. u rukama im novine i zure kao krave.viĉe. A onda ga moţeš nazvati . uskoro će ti biti bolje. tko nije? Odgovarate jedno drugome.Kanada. ta draţest. No. nagovoriti je da izdrţi jedan telefonski poziv. U ĉekaonici za ukrcaj ĉuje se mrmor.Roberta. . moţda se vratim odmah. ne Robertu.. Usredotoĉuješ se na to da ti potpis izgleda kao tvoj vlastiti. trese zidove. onda se to uskoro mora i ostvariti i bit ćeš izlijeĉena.Kanada. ĉak i prije nego što ga otvoriš i onda prebrzo i takoĊer. . Smiješiš se punim kapacitetom svog morala i šarma.75. ti i Bog. idem u Kanadu. kao meso u stojećem poloţaju. istinski prijatelj sad je tvoj i moţeš vidjeti mnogo više. nedovoljno brzo uslijedi ljepota gutanja. oboje ste sami. DA. lica su neizoštrena. Znaĉi. tu nema nikoga. Robert nije kod ku će . Mislim.potom još jedan spor pokušaj i sad se ĉuju mehaniĉki zvukovi i cijelo to vrijeme ona ĉvrsto drţi tvoju bocu kao da moţda i nije posve tvoja. da bi uĉinili tebe sretnom. kasne u polijetanju. taj oštar dah što dopire iz grla boce i privlaĉnost prvog okusa . da budemo iskreni. Ĉekaš da se papirić svije i iziĊe .

meka kvrga krvi što isparava. to nisi oĉekivala. Dodaj ih sebi i dobit ćeš stopostotnost.Predat ćeš se. prazna. To ima smisla. uzburkanom. a muškarac iza tebe udara ti nogom u sjedalo i -Što? Ţeliš znati zašto te mrzi. tu nema greške. nisi više niĉiji teret . a srce istanjeno do ĉistog kretanja . u tom ţivom. teret oĉekivanja koji ti se ispreĉuje na putu dok trĉiš prema izlazu na pistu. No polijetanje te dovodi u besteţinsko stanje. Ipak. Dat ćeš da ti pomognu. ĉetrdesetpostotnom dokazu savršenstva. A ima još sreće u tom tihom klopotu viskija kraj tvojih nogu. to je itekako uvjerljivo. No onda te naslov na njegovu krilu omete. nije toliko stvarno koliko je stvaran pritisak te oklade. Ţeliš ga pitati o tome. -Što? Tu su slike vojske. i zbog toga si ţalosna i onda sjedneš u svoje sjedalo i gledaš domaćina aviona kako iznosi tvoju lijepu torbicu iz toaleta i gleda u nju i smije se. 168 .udovi su ti ispraţnjeni od uzbuĊenja. no ostavi je sada jer je mrtva. Muškarac iza tebe udara ti nogom u sjedalo. zašto to radi .sjedi i ĉita novine i to ti radi. izgara u sreću. Vi šestruki trzaji i trepeti sa svakog malenog filmskog ekrana pa odlazak dolje do toaleta s cugom u lijepoj torbici i natrag i hrana koju ne trebaš i kapci ti se grubo sklapaju nad oĉima i sporo gutanje i to dijete u prolazu izmeĊu sjedala i ona jasno prozire tvoju unutrašnjost i dolje do toaleta s cugom u lijepoj torbici i natrag i susjeda se penje preko tebe i smrdi na mahovinu i jo š cuge od domaćina aviona i muškarac iza tebe udara ti nogom u sjedalo i nekakvo spavanje i sigurnost u tupom mljevenju motora i upaljeno malo svjetlo i dolje do toaleta s cugom u lijepoj torbici. Ti si skupa navika koju si ne moţeš priuštiti.

. potpuno slijepa. a ti to ne znaš . ĉitav rat.a susjeda drţi ruke na novinama. Ţele da se spustiš dolje. 169 . ogoljena do svog grijeha. cereka. dok se ne posklizneš na debelom..Mislim. Ţele da budeš pokopana dolje s njima. a u avionu nema više cuge i smrdi na bombe i ti toneš u nemiran mrak i tu lebdiš.. vuĉe nad njom sve dok je ne dotakneš.da se mrtvi diţu. .nijedan znak ljudske prošlosti nije preostao osim tog odvratnog klaoniĉkog smrada koji te hvata. ravnodušan. a ispod tebe nema niĉega osim vruće.a onda neki trzaj proĊe avionom i ponovno vidiš naslove. On se smije. mokre zemlje .. Sad pitaš susjedu . crvenom ljepilu blata. ..Sto. jer se one pomiĉu pa postaješ slijepa za boje. i briše ruke o rukave vlaţne su od neĉega . potapa. da te se sjećaju i ĉuju i mogu osjetiti da si tu. kad se to. pa se obraćaš susjedi. gleda u tebe kao da si mrtva i prazna i ne moţeš vidjeti slova ni slike. a ona se tu i tamo protrese ispod tebe.U ratu smo? I nije ti jasno kako se nešto tako bitno moglo dogoditi tako neopazice.muškarac iza mrzi te i nema smisla njega pitati. gola. a to znaĉi nešto što razumiješ .

izdahnete ne gledajući ni u koga: udahnete i on je netko. Ĉitava se promjena odvija brţe no što vam treba za udisaj. Kad ste umorni. vladate situacijom. Kao i obiĉno. Zacijelo su anĊeli takvi . pojma nisam imala kako sam tu dospjela i osjetila sam odvratan bol kad sam se pokušala odvaljati do njega i odrediti svoj poloţaj. daleko s moje lijeve strane stajalo je nešto nalik postelji. a osjećaj snaţne povrede kulminirao je prije no što sam uspjela dokuĉiti da sam upravo otrgla 170 . upravljate. Va še okolnosti isparavaju i nemaju nikakvo zna ĉenje. zaustavljate se. dogaĊaji više nemaju nikakve veze s vama. mozak otkucava i vi pravite plan i izvršavate ga. Ipak sam sjela. imate program. A onda ne. nokti rastu. uzimate u obzir okolnosti i rje šavate stvari.nisam bila spokojna. omotana plahtama. ne mislite ni o ĉemu.kako bi drukĉije mogli to podnijeti? Moga prvog dana na klinici . zaista jako umorni. ista je stvar. Krv kola u vama. Probudila sam se na sagu zamućene sobe koju nisam poznavala. Dišete tiho. vi -ako ste sposobni .drţite sve u svojim rukama. vaš suštinski produţetak. ţivotna potpora.oni to zovu klinikom . više je kao vi. bijelom pamuĉnom tkaninom.To je kao biti zaljubljen .

Onda sam izdahnula i ophrvao me umor. istiĉući se svojim smeĊilom na djeviĉanski bijeloj posteljini kojoj sam .koja je bila povijena. uznemirena. Na njoj se. Pljeskajući po krevetu vratila sam ga u kakav-takav red. bijelim rukavom . širile unatoĉ tome što ja nisam baš ništa ĉinila. 171 .već dodala ĉudan nov uzorak grimizne boje. pa sam udahnula i bila potištena. Nisam ništa osjećala i bila sam tiha i zaspala sam prije nego što sam uspjela navući pokrivaĉ. A usta su mi ponovno poĉela najozbiljnije krvariti. a po mjestima gdje me boljelo tapkala sam se rukavom.odjenuli su me u nekakvu pseudo-kiruršku opravu.i sad sam se naginjala nad otiskom što ga je ranije u postelji ostavilo moje lice.budući da su mi rane bile hirovite . tanku i bezobliĉnu i oĉito jako sklonu guţvanju. iznimno jasno pokazivala svjeţa krv i ja sam se zamislila nad mrljama i kapljicama što su se. ĉinilo se. osim toga.zgrušanu krv s rascjepline na usni i s nekoliko ogrebotina i posjekotine iznad oka . no ja sam u razdoblju svoje konfuzije bila otrgla i flastere .

Njima je stoga potrebno lijeĉenje. ili koji pokazuju prodromalne simptome takvog stanja. 172 . Svjetska zdravstvena organizacija Struĉno povjerenstvo za mentalno zdravlje II.u tome se osjeti nedostatak suzdrţanosti i suptilnosti . spavaonice. Moţda sam ja pretjerano osjetljiva.Alkoholiĉari su oni neumjereni uţivaoci pića ĉija je ovisnost o alkoholu dosegla takav stupanj da pokazuju primjetan mentalni poremećaj ili smetnje u mentalnom ili tjelesnom zdravlju. odnosima s drugim ljudima i normalnom društvenom i ekonomskom funkcioniranju. no to uistinu zvu ĉi prijeteće.to je nametljivo. pa valjda ni razvodne kutije do koje ne dopire utjecaj Podpovjerenstva za alkohol. izvještaj Podpovjerenstva za alkohol. 1952. A što ako zaista imam primjetan mentalni poremećaj? Moţda su me izludile opetovane insinuacije u vezi s mojom nesposobno šću normalnog društvenog funkcioniranja. hodnika. Osim toga. ĉini se daje nalijepljeno na straţnjem dijelu svih vrata koja ovdje imamo: nema kupaonice. Njima je stoga potrebno liječenje .

situacija s mojom kćeri. Uzeo sam sve. nešto što dobivamo umjesto lijeĉenja.jer ja moram. -To je Sam: nosi iskaznicu s imenom u tom smislu i nema nekih drugih posebnih znaĉajki osim svog nazalnog cmizdrenja i prhuti petog stupnja. veoma malo odgovornosti osim pospremanja vlastitog kreveta. danas je za mene jedini put do sutra. a to zna ĉi da ĉinimo nešto od ĉega će nam biti bolje. Navodno je općepoznata ĉinjenica da se nitko nikada nije oporavio ma od kojeg nemilog stanja ako ga nisu tresnuli u jezoviti obruĉ ruţiĉastih naslonjaĉa od umjetne koţe i natjerali da razgovara o svom privatnom ţivotu dok desetak emocionalnih vampira sluša.. Reţim klinike Bistar izvor iscrpljujuće je zdrav.Ono što me dovelo. a ja jesam kooperativna. mnogo nealkoholnih pi ća i sna.to silno guljenje i biljna vlakna ĉinilo se da oduzima mnogo vremena dok sam imala druge stvari na pameti. No eto me. proţdirem dovoljno hrane da zasiti orangutana. Problem je u tome što lijeĉenje nikako da poĉne. Uzmite naprimjer danas . Znao sam gdje drţi ušteĊevinu i jednostavno sam je uzeo. Došla sam ovamo na lijeĉenje slobodnom voljom.Svojoj roĊenoj kćeri. zabranjeno nam je nagaĊati. I ovog jutra sjedimo u krugu.. Što se meni ĉini sasvim u redu . Nisam znala da je mogu će jesti ovoliko mnogo voća .No ne moţe se reći da trenutno nisam potpuno smirena. Svijet vani moţda ide k vragu. ĉije mu zgrušane grude zapinju na unutrašnjoj strani naoĉala. Dobrovoljno. Ovo mjesto nesumnjivo pomaţe da ostanete razumni pretjerano krepka hrana. Pa. Apsolutno se pridrţavam pravila. . To je znak moje kooperativnosti. Jedan se tugaljivi seronja upravo sad odterećuje pred nama: ...odakle bi kći uopće imala novca ako ga nije dobila od roditelja? I za što ga je to tako vaţno uopće mogla trebati? 173 . ja sam u dobrom stanju. no nama je dobro i ne znamo ni šta o tome.

zle snage. Uistinu se trudim. dok sam imao pomraĉenje svijesti."Dopustite da Prodromal izbriše vaše brige.. dubokim ustima odrezanim na masivnom licu . Ne znam ĉije. Zvuči kao sredstvo za umirenje. gorko plakanje da i ne spominjem.doĊu nam u paru.kompulsivni plaĉko. što znaĉiti da ću morati smanjiti nepodopštine. Nije da nisam voljna sudjelovati. po mogućnosti s kolaĉima. mogao sam. no neizmjerno neuredniji. taj Sam . Da. Ţivot je nepredvidiv . .Sam provlaĉi unazad rukom kroz kosu svakih trideset sekundi: toĉan kao sat nad vratima. Uskoro će zaplakati . Shvaćam da je promjena nuţna i svjesna sam da ću se mo- 174 . odnosno..danas naprimjer . Zacijelo do kraja svakog sastanka udahnem barem trideset grama mrtve ţućkastobijele koţe s njega.na kraju krajeva mora biti krvi. Katkada . Naša grupa ima dva bolniĉara.ona tu nemaju nikakvog posla. ugodnija osoba kad odem.nisam impresionirana. Ja ne znam. Krug je oduševljen kad netko zaplaĉe i obiĉno nam onda daju stanku. jer i bolniĉari su takoĊer oduševljeni već samim suznim okom. no ĉine se pretjerano pokretljivima i suvi še mokrima. . Oni sigurno znaju što znači prodromalno. Bolniĉar Forbes (moţemo ga zvati Bolniĉar Forbes) viši je i ţilav." To je recept koji će vam donijeti poštovanje okoline. svi smo imali krvi posvuda . normalno društveno i ekonomsko funkcioniranje i osje ćaj da ste dospjeli u stanje permanentne vraţje miline.on zapravo izgleda gore. s nagovještajem okretne.. Već pet dana prolazim kroz ovo i ne ĉini mi se da je ikome od nas imalo bolje .. mogao si učiniti svašta: svi smo mogli učiniti svašta. Stvari su zapale u krizu i trebalo ih je dobro popraviti.Posvuda je bilo krvi.a to je super. Bolniĉar Ogilvie (moţemo ga zvati Frank) široka je daska istrugane i otesane vanjštine sa sićušnim tamnim oĉima i malim. Imam iskrenu ţelju da budem drukĉija. da. Veće doze uzrokuju euforiju.

Na mojoj poĉetnoj procjeni . Provela sam prva tri dana zatvorena u sobi. 0. Kao da biste to ţeljeli.oni vam mogu dati apaurin.bolničarke vam pomaţu da se istuširate. oĉiju još uvijek zatvorenih. jednostavno nisam zadovoljna ovim. Ipak. a već se punom parom prisjećate nekog sendviĉa koji ste jeli u školi s najboljom prijateljicom koju niste vidjeli dvadeset godina i koja vam istog trena poĉinje nedostajati. Ili mislite daleko previše. toliko da 175 . ne u nekom briţnom okruţju. mogu dokazati da jesu pravi vraţji bolničari. a ne zbirka nekvalificiranih sadista u pastelnim odorama koji jedva da čine išta više od toga da vam svaka dva sata uĎu u sobu s čistim lavorima i sokom od cijeĎene naranče. ili nekim drugim budalastim imenom koje sam smislila kad sam imala dvije godine.kao i to da stalno sanjate kako vas netko davi a da budni čujete neko zveckanje . Ili u daleko previše dimenzija. ne ondje gdje sam mo ţda očekivala profesionalnu potporu. Ne moţete misliti. mogu vas njeţno smiriti. ne u klinici. to bi se moglo i očekivati . Bolničari . zašto ja nisam imala nikakvih baka i djedova? Uţivala bih u njima.svu tu priču.rati prilagoditi.imala sam glavobolju koja me boljela do tabana. Kao naprimjer. Već sam to doţivjela. no ĉak i tad sam se pobrinula da budem veoma svjesna i spremna i na promjenu i na prilagodbu. a tuširanje . teškoća je u tome što vam se glava rasprši na sve strane. Djelovali bi stabilizirajuće na mene. Probudite se prije zore. Mada. No. vla ţno sipljiva i suho sipljiva i znojeći se i s popucalim usnama i s ukrućenom kosom koja smrdi na povraćanje i koja vas smeta kad vam se spava.koju su proveli dok sam još bila krhkog stanja . zvala ih Ba-bi ili Di-di. Kad se to tako radi. skida bez pomoći kemije. kao da su tone vode i rezultiraju ći manjak zraka i jeka od koje bi i mrtvac oglušio ono za čim čeznete dok leţite na postelji u polumraku i drhtite i gledate kako strop puţe.

Je li to namjerno i. sačuvane u ljupkoj. ĉitava grupa pokušava biti ganuta njegovom ţalošću.oni kao da nisu nikad ni postojali. 176 . moţeš mu vidjeti komad palca. pa smo zakljuĉili da će nam iskazivanje brige za kolege-pacijente.moţda zato što se Sam prelako rasplaĉe i ne simbolizira osobit napredak. Sam tiho unjka u svom stolcu . Juĉer su nam rekli da su alkoholiĉari sebiĉni."To je tvoj rodni list .izgorjeli su u poţaru prije mog roĎenja. kakav ranoranilac. bismo li od toga trebali biti manje ili više opušteni? Ĉudno.kao da me nikada nije ni bilo. ako to ne moţete pokazati. Bio je u Dunkirku. Ovo je Ba-bi Luckraft kraj svog motora. pa mali trepet napetosti šikne kroz sobu kad shvatimo da je Gregorv idući na redu. Di-dijuje fotografirao: gledaj. To nije normalno. u svakom sluĉaju. Ovi stolci boje su testisa. premda nemamo ništa zajedniĉko.svidio bi ti se. vjerojatno pomoći kod konaĉne dijagnoze. . Uvijek se ispovijedamo strogim redom u skladu s kazaljkom na satu. a onda idete još dalje u tome . no Gregorv je poseban. Majčini roditelji su mrtvi .kutija s rupĉićima pruţena mu je ubitaĉno uĉinkovito. nema smisla biti normalan. Alkoholiĉar: tko bi htio to vidjeti u svom zdravstvenom kartonu? I. No nitko nije nikada spomenuo o čeve roditelje . A to je djed McGovern u svojoj vojničkoj odori. Ili me se moţda na kraju nitko neće ni sjetiti .poĉnete plakati. točno takve nijanse: pepeljasto-smećkasto-ruţičasti. Svi imamo svoje filmske ponore i oţiljke.strahujete da je umrla. nisu nam dali odmor . staroj kutiji za cipele koju bi moja majka drţala u ladici svog stolica za šminkanje. Veliki po-štovalac Jimmyja Jevvela .dva i petnaest ujutro." Toliko je priča koje nemam. ako jest. A tko če ikome mene ispričati kad me više ne bude? Simon? Simonovo dijete? 0 meni će se diplomatski šutjeti. Mogli bismo je pregledavati u kišno nedjeljno popodne. U uravnoteţenoj obitelji rekli bi mi nešto o tome: prisutnosti i odsutnosti bile bi objašnjene.

sve dok nas od vrućine ne zabo- 177 . . jer takva su pravila. razabirući. -Gregorv je pridošlica. ako nemamo pojedinaĉne konzultacije.Lice mu je savršeno. prije nego što Gregorv poĉne trĉati po Place Dupuis i nemilo padne i probudi se u bolnici s reckavom rupom kroz dno usta i mnogo kra ćim jezikom.. Još voća. Uznemirilo ga je to što je zacijelo progutao vrh koji je nedostajao.. na zrak namirisan sumporom. kao i ja. otupjele Gregorvjeve samoglasnike dok su ga tjerali da izmuca pri ĉu o montrealskoj veĉeri. Dovoze ručak.Danah mi nihta ne pada na pamet. daju nam da iziĊemo van. gotovo bolno mlado njegova nevolja leţi pod njegovom bradom. ĉisto kao mlijeko. . provedene kroz cijev i nemilosrdno stiješnjene u betonskoj cisterni poploĉenoj zelenim ploĉicama gdje oni od nas kojima je to dopušteno i koji nemamo zabiljeţen pokušaj samoubojstva mogu skliznuti u crvenkastosmeĊe ogrtaĉe i potopiti se u pjenušavu. a ništa ne odgovoriti najgora je od mnogih negativnih mogu ćnosti i ktome takva koja vas raskrinkava. manjoj prepirci. nitko ne moţe reći koliko dug. Niĉija duša neće ostati neizlivena dok je on u blizini. Popodne.-Kako vi mislite da se uklapate u ovu grupu? Gregorv? Oĉito nitko normalan ne bi ni pokušao odgovoriti na to pitanje. no Gregorv mora. Gregorv odluĉno tvrdi da nam nema ništa više reći danas. kafiću. smrdljivu vodu. Moţda biste sada ţeljeli govoriti o tome kako vam se sviĊa klinika.. U Bistrom izvoru uistinu postoji izvor termalne vode. htvarno. Ipak. Dobili smo priliku dešifrirati ĉitavu priĉu za vrijeme mog prvog sastanka s grupom: sklopila sam ruke kako bih izbjegla neugodu što drhte. Bolniĉar Forbes ubada svoje dlijeto. Ne.Moţemo ĉekati. jedan za drugim. Kako njegova tišina prijeti da će se zgusnuti. a onda vremenski skok. ondje gdje mu je ušao noţ. djevojci koja je po ĉela oĉijukati s tim gadnim poslovnim ĉovjekom. noţ koji je on drţao.

spušteni kapci pomalo su mu plavi. roĎendanskom pijankom: čovjek je imao stila. rjeĉkaju se oko rasporeda ĉišćenja i vrište noću.kora im je blijeda i ĉista kao meso. jer tu gdje se nalazimo visoko je i u sjeni još viših. neke dobre primjere. Niham higuran.. mineralni zadah. Ništa od televizije da vam ublaţi napetost: nema signala. Reese . koja je kraj Miltona. U cisterni vas barem nitko ništa ne pita. . juĉer sam nabasala na nju. Raštrkane oko vile. Thomas.. hako se ohecam. a trepavice su mu bogate. I za koju god se klupu pod vodom odluĉite. -Tehko je. Ako su ţeljeli nazvati naše kuće po piscima. Iza Kuće Seneka uska je staza pokrivena slojevima kora drveta. ima phuno ljudi ovhdje. Ili Shakespeare: ubio se posljednjom. zašto nisu mogli odabrati nekoga tko bi nam se mogao svi Ďati? Hemingway. a u sredini meĊu njima usko je jezero. Kad sam mu prišla bliţe.Hvalhda he ohecam iholiranim.Gregorv govori podu. kao i na pravila koja kaţu da se morate druţiti s drugim isušenim pijancima i prikriti ono što bi se moglo krivo protumaĉiti vašim psihopatskim znaĉajkama dok sudjelujete u društvenom ţivotu.le oĉi a koţa nam ne postane svilenkasta i dobije trajan. a ja ih ne hnam. na pitomoj uzvisini. Behan. moţete sjediti i ţmirkati gore. kao da ih neka sićušna bol posipa modricama. red patki zalepetao je nad 178 . . Fitzgerald. plitkom snijegu koji još uvijek sja. razna visoka stabla od kojih neka pupaju i šest drvenih kuća u kojima ţivi svaka od šest grupa koje si kuhaju veĉernje obroke. Srebmkasti sjaj drveta središnje vile lebdi na sunĉevu svjetlu poput dima i podsjeća vas koliko stoji svaki sat u ovom mjestu. nalaze se staze što stidljivo vijugaju. prema obronku planine i kasnom. Vodila je u dalju. ţenske.neke s kojima bismo se mogli poistovjetiti. Ja ţivim u Kući Thoreau. hladnijih planina. nepristupaĉniju zavalu planinske visoravni u kojoj ima jasika . Parker.

.što bi moglo biti smiješno da nije bilo tako odluĉno. ne kako se ţustro pomalja preko neravnomjerno okopnjelog leda. blatnjav. A onda je došao labud. . Muĉno se probija iz šipraţja na kraju jezerceta i eto ga: i ja sam shvatila kako nikad prije nisam vidjela labuda. Nije slušao . direktor koji je izišao na kratki odmor u park. Jer sad se usredotoĉio na mene: saginju-ći se i ponirući dolje u mrak. Hannah Luckraft. Bilo je u njemu i neke bezbri ţnosti.On vas ne poznaje. vrata izvijenog kao zmija . puštajući krilima da mu se prijeteći nadviju nad leĊima. Bila sam suviše iznenaĊena pticom da bih primijetila sijedog muškarca koji se probijao kroz drveće. od ţućkastobijelih i plavih odraza i svilenkastog svjetla.površinom. jedva ga pretjeĉe dok mi se primiĉe.Ja sam Hitt. Prištedjeli ste mi trud da vas pitam. . Ĉesto dolazim ovamo. probijajući se naprijed u dugim.Što da me pitate? .Ja sam gospodin Hitt. iscrpljene poglede iza mene.bacao je brze.Dolazite li ovamo ĉesto. jakim odbaĉajima. Po ĉela sam praviti krug oko ruba. prebacujući oslonac s boka na bok . -Ja sam Hannah. glavu prebacujući sjedne na drugu stranu dok me oba crna oka nisu dobro pogledala a perje se nakostriješilo. Kapa i jakna od tvida. samo to. a potom se uzdigao kriveći vratove u prazno. dobre hlaĉe i gumene kaljaĉe s patentnim zatvaraĉem. a mokri snijeg mi je tu i tamo škripao pod nogama. Rub vode bio je mekan.struţe ravno prema meni gegajući se. bistrine u izrazu koja je nagovještavala da mu je pozornost suviše krhka da bi je dijelilo na dvoje. s krilima što su podrhtavala. k labudu. -Što? Nejasan glas. guţvajući vodu pod prsima. mogao je biti bankar. ne uţivo. 179 .U redu. pa sam se drţala podalje od njega. . . nabreklo na napetom biĉu njegova vrata.

Razumijem. . . On vas ne poznaje. .od tog labuda. smiješeći se labudu. protresao je jednom prije nego što ju je pustio da padne. A ne daju mi da nazovem Roberta. -Ţao mije. Visok labud bio bi opasan. Taj jadni seronja vjerojatno se valja u novcu. a potom zureći u mene uz ţivahno kašljucanje. sve je u redu. povremeno pijuckajući vodu.Bolniĉar Ogilvie me to pita i znam da bih trebala odgovoriti. brzo kao labudova. 180 .Ne. spustio se u ĉuĉanj i potpuno zaboravio na mene. samo zato što znate da nećete. A ja sam završila ovdje s Bolničarem Ogilviem i Bolničarom Forbesom. a ipak je završio ovdje. crvene.. ja sam gospodin Hitt.Hannah. no po nešto sam spora jutros.Hitt je potom odšetao. Tako nas oni vide . a i izgledate mu jako visoki. Nema ljudskih bića u Bistrom izvoru do kojih bi mi moglo biti imalo stalo.kao labudove. ne mogu se potpuno osloboditi sa njarenja i ući u dan. Glava mu se okrenula k meni. poku šavajući pronaći nepravilnosti u ţbuci. pa je zato uplašen. Ja sam ovdje svaki dan u ovo vrijeme. Zurim u crvenkaste zidove Sobe za sastanke. .Imao sam nezgodu. Ţelite mu se svidjeti. Od labuda se čovjek osjeća čudno . -Hannah. Svi smo.Ponovno je gledao labuda: zapeo je u mulju najbliţe obale i patrolirao naprijed i nazad. Piće . Nosio je pletene rukavice. i uhvatio me za ruku.Moja se nezgoda davno dogodila. Ne daju da ikoga nazovem.Trebali biste ponovno doći da se upoznate. vuna je bila tako meka daje mogla biti samo kašmir.. . . . .stvarno vam moţe naškoditi. S labudom.O. oprezno zagazio u blato. Pokušavate li izbjeći razgovor? ..

.Znam kamo smjeraš s ovim. .Ne. jer ću time pokazati da sam opuštena i da nemam namjeru razgovarati o svom seksualnom ţivotu i promiskuitetnom ponašanju.. Razmišljala sam o labudu. Zašto bi osjećaj da se nalazim u osnovnoj školi pripomogao mojoj trezvenosti? .Muţjaka? .Ogilvie zuri u mene kao da sam sa mu sebe povrijedila.. . . A to je zapravo istina. Hannah.Ima jedan na onom jezercetu. a ja nisam ĉula ni slog.Ne znam. . ah.. kakve to do vraga ima veze s pijenjem? .Netko mi je rekao. Uostalom. po šteno i vraški prebrzo izlila traţene decilitre svoga srca. . vi ponovno gledate na sat. ni rijeĉ još otkad jeGregorv mrmljavo oţivio.Ja sam vidjela samo jednoga. Htjela sam.Zašto si to uĉinila? I ja se smijem. . kao da sam samo sjedila kraj nje dok je ona hrabro.onome što svaka ţena ĉini ili o ĉemu razmišlja i što ni na koji naĉin ne škodi. 181 ..Pretpostavila si da je muţjak? Valjda.Zašto se smiješ? . o povremenoj perverznosti . ondje je par labudova. lijep je to labud. o boljem odnosu s muškarcima nego sa ţenama.. .Kojem labudu? -To je pitao Forbes pomalo napalje-nim glasom kojim se sluţi samo kad bi moglo iskrsnuti nešto frojdovsko. mislila sam da je muţjak.Ja. . o rasturanju ljubavnih veza.. cijelo mu se lice pretvorilo u zastrašu jući komad saţaljenja. .. Znaĉi li to da vam je bilo dosadno ovo što su ostali podijelili s nama? Mislite li da ćete vi njima biti dosadni? Pokraj mene Debbie mrko gleda u moju nadlakticu..Hannah. ..Bolniĉar Forbes preuzima inicijativu.

krajnje sam sigurna. dok se Gregorv lupka po glavi. ondje gdje se ĉuvam. kad nisi sto posto siguran. borim se za dah.Ne znam. Vidim što pokušavaš. a ja ću zauzvrat sjebati njih.Forbes mi se ponovno obraća.Ne znam.glave u rukama. I dok se grupa raduje kolaĉima. Jednostavno sam vidjela kako me pokušavaju sjebati. Jebitese Pod jezikom. Jebitese I jasno je. još me uvijek malo ima . .Zbog ĉega vam je ţao. Hannah? . gleda me.Zašto. da grupa sad ima ono što ţeli-danas sam ja ta . -1 za što nosite naopako karticu s imenom? Zar ne ţelite da zna mo tko ste? Ili mislite da smo mi nevaţni? Jebi se. osjećam to do srţi. 182 .Ne znam. svedena sam na zvukove iz djetinjstva i plaĉem i plaĉem i plaĉem kao nikada. caki meni.nisu pobijedili. Ili gotovo tako. ..Zao mije. blag kao ne što što sam izgubila. Nisam se promijenila. Hannah. Sve nepopravljivo slano. Hannah? . Nisam se slomila.znate. a u ruku mi je gurnuta kutija s rup ĉićima. iskrivi se kad ţmirnem. Misliš da ja ne bih mogla raditi tvoj posao? Mogla bih gajebote raditi i u snu. Hannah. da sam im ja dopustila da to uĉine . -Da. Jebitesesvikogvragamegledatekadsveznate Jebite se . ispriĉaj se. bolniĉari se mudro osmjehuju zbog dobro obavljenog posla. .Ne znam.jer nitko ne umakne tako lako. . a zrak se ljulja i zgušnjava u mojim ustima. I sat na zidu lagano klizi. Ipak.

pa ga potom još ugradi u zid. ne moţemo reći da patimo. Osim zbog svakodnevnog uhoĊenja. Sluţi višestrukim visokim ciljevima i stoga udovoljava krajnje puritanskoj etici Bistrog izvora. A vani ima i drugih zala: glad u svijetu . Ovo nam je dopušteno .VII. no ne govorimo o tome. to ne moţemo poreći . Gotovo da se moţemo sjetiti kako je to. proĉišćenima. Okruţeni mirom i udobnošću. ne još.pravo ognjište u Glavnom salonu prije gašenja svjetla. I imamo svoje privlaĉno ognjište. Radije uţivamo u sigurnosti koju pruţa svaki zatvor: u nedostatku mogućnosti izbora ili pak nereda i u našim novim ja.. zapaljeno da bi nam dalo potporu. ojaĉanima zatoĉeništvom.nešto stoje vaţnije od nas i naših osobnih teškoća. starih ja. ali ipak neizbjeţne boli. — "Prolij ovim kamenom svu krv koju moţeš. premda moţda ne i bitno izmijenjeni. a onda njime pogodi ove dvije ptice koje ćemo pojesti. ne baš. Nismo sasvim dobro. insinuacija. neumorne potrage za prljavštinom i ove napetosti koja iz toga slijedi: osje ćaja da nas naše mane ĉekaju iza vrata. Već smo provjereno drukĉiji od naših loših. osjećaja odgoĊene.." Pacijente koji imaju smisla za praktiĉno i višak energi183 .no vani je još mnogo gore.

Dakle. kao stoje on ĉuo nas kako recitiramo naš. Trenutaĉno se doimamo poput priliĉno apatiĉne druţine. od svih oĉekujemo da laţu dok iznose svoja sjećanja bilo da bolniĉar pravi zabilješke ili ne . no ipak je s nama.onakav kakvi smo svi jedni prema drugima . ali prisan stranac . on je stranac. A ja sam svjesna toga da sam opet u muškom društvu. Nitko od nas ga zapravo ne zna. -To je bio Eddie. u nedostatku društva moţemo zuriti u nju i pri tome se ne doimati suviše udubljenima u sebe. dok Gregorv ĉita na stolcu. . premda tehnološki nerazvijeno.Inhalatori protiv zaĉepljenja nosa. iako ja jesam tra ţila da mi je daju . premda ga nisam traţila. Nemam skrivenih seksualnih planova. resetaju. ĉovjek koji je.pa se svaki dio sjeĉe i rezanja obavlja ruĉno. Ipak. Ona nam daje privid privatnosti i našu šutnju ĉini manje nezgodnom.samo smo ga ĉuli kako recitira svoj ţivot. Inhalatori su za mene novost. Mogla bih jednako lako uspostaviti odnos i s drugim ţenama. no neke od nas povremeno nagovore da nacijepamo drva i osjetimo ĉar toga što nam je povjereno neko oĉito smrtonosno.no laţi uvijek razotkrivaju. a Eddijeve laţi ga odaju kao totalnog luĊaka. bio groteskno lud u svoje doba. oruţje. naravno . no nismo ih nikad iskušali.Jedeš ih. . Tom i Eddie monopolizirali smo sofu kraj vatre. sama vatra je najvaţnija. No nije da smo veĉeras tihi: ja. da .što drugo? Jedeš spuţvasti dio u kojem je kemikalija . . ma što bolniĉari Ogilvie i Forbes rekli.Što s inhalatorima? .je izvode van kako bi nasjekli drva i potom pali u komu.Govorimo o stvarima o kojima smo ĉuli. sigurna sam u to. Ĉini mi se da sam shvatila Eddijeve glavne 184 . Oĉito. javno. koliko shvaćam. Na ša opskrba ogrjevom namjerno podrazumijeva te ţak rad .od loga jebotepolučiš.nitko nikad nije dobio motornu pilu. ipak sluša.nema šanse da se vratimo površnom ĉavrljanju kad nas svaki dan masovno.

. Nije okrenuo stranicu satima. .Za što? Visok kolesterol? .Pjena. ali najbolji je. uvijek u majici. 185 .Pa onda ţvaĉeš pjenu. .Ne.Šlag. Pobrinula sam se da sjedne što dalje od mene. To je sranje. -To je nešto najbolesnije što sam ikad ĉuo. Nismo mnogo razgovarali. .Pa. -Tom koji miriši na djeĉji puder i koji nije priznao zapanjujuće zloĉine. Ja jebote mrzim šlag. .spuţvasta guma ..zloĉine.ĉini se da osjećate stisak tog bijesa. uvijek vidno mokar. Onda bademaste oĉi otkliţu pogled prema vama .Pjena? Kakva jebena pjena? . .to te digne. . no on sluša nekako bijesno . Istetovira-no prstenje na tri prsta.od toga se još više znoji. Na sastancima su traţili da obuzda svoj prostaĉki jezik. pa se sad cijedi po Tomu.kao ona u sjedalima.oĉeše vas prije nego što opet potone. iz o ĉitih razloga..Tko bi jebote to i pomislio? Gregorv se smiješi svojoj knjizi.Ne ismijavam ga. .. Ali koliko ga uopće moţeš udahnuti prije nego si uštrcaš šlag u jebeni mozak. no on nam pokušava reći nešto stoje stara i nevaţna vijest. Ni Eddija se nije dojmilo. njegove braĉne izlete. ja imam najbolji primjer.Pa onda ţvaĉeš pjenu? . maorska tetova ţa na ruci. pokušava nas se dojmiti. a njegovog se prezimena ne bih mogla sjetiti ni da mi platite. za istiskivanje šlaga u spreju. no drugdje se ne trudi . plin. . ..Da. Tom mrmlja svoj prilog razgovoru. djeĉaĉke strahove. imam.Nisam sigurna kako to funkcionira. jebeni plin.Istina je.Pjena . no njegova druga ţena mi zvuĉi veoma neuvjerljivo. -1? Reci. Plin koji pravi mjehuriće u pjeni .

a sad. E. kad sam već ovdje. . Ja sam trebala biti kod kuće. ruke vam postanu velike i meke. majstore moj. ĉak blago iznenaĊe186 . nego zato što nisam nikad bila ta vrsta pijanca. A zamislite kako bi to bilo jednostavno . od silnog tapšanja kojim nastojite sprijeĉiti da se netko ne uvrijedi. Nisam bila draga.Rdim tu-luum. I jasno mi je da je to stil kojim piju mu škarci te da je stoga neprikladan za mene. izvodite namjerne manje nespretnosti kako biste prikrili one nezgode što ih ne moţete izbjeći: do kraja veĉeri.? Da vas podnose .Moţemo si to sad priuštiti. Ili. nikad ne znaš kad će ti ekipa navratit'. ali onda samo trebaš otići u neku tapetarsku radionicu i naruĉiti još. sigurno je. karikirati svoja nekadašnja ja. s jeftinim dţinom -Tia Maria i Blue Nun. moţeš jednostavno jesti vlastiti namještaj . Samo sam znala što drugi ţele ĉuti.. Kaţem vam.. a potom se hitro nagnuti preko pulta i šĉepati otmjenu bocu od ĉetvrtine litre.. a bolje ti je to neg' se razoĉarat'.. I ja se pridruţujem .Ne.to je ono ĉemu teţite. Imaš šta daje po malinama. . pretpostavljam. Navodno vas skroz rasturi. kompa.Trebm jš malo onih jstuka za kauĉ.Danas mi je roĊkas. .. kupit ću si stolac. sakrivena iza zavjesa. metni mi dva stolca.Eddie dobiva hinjeni napad gutanja rije ĉi.glumim blesavog pijanca.kad hoćeš zabrijati. smijete se unaprijed za svaki sluĉaj. na kraju bi ti ipak ponestalo. .Veselo toro-kalo tu sam ulogu uvijek morala glumiti. Šta je sigurno. Teturavo se ispriĉavate i briţni ste. ne zato što zapravo nisam bila pijana.. . kao da se nikad neće vratiti. bezazlena. pokaţi ti meni šta ti imaš od ljepila.. .. prizvati svoje stare glasove i ismijavati ih. Ja sam trebala biti onaj sramotni kupac u prodavaonici alkohola rano ujutro: neuredno našminkana lica traţiti drhtavim rukama po torbi svoj masni novĉanik. koju bih zatraţila s tihom isprikom..Pjena.. .ne moraš ni izlaziti iz kuće. pa si mislim..

ne traţim previše. Otkrili smo da to ne moţemo više kontrolirati . Zato seja drţim muškaraca. to je grijeh i treba biti nevidljivo. To je jedini razuman izbor. Neću tumarati okolo u kratkoj suknji i ciĉati. Minimum dostojanstva .platila bih najvišu cijenu za odrţavanje tajne. kako bih izbjegla opasnosti povezane s hodanjem . Tako uistinu poludite. Kako bih inače ikoga srela? Vatra se svela na naslagu ţeravica . svatko u svojoj kući.u šalici. Njeţno napuštam svoje deĉke.nekakvu ţitku struju punu tamnih i crvenkastih svjetala. Pri svakom dodiru. jer s njima nisam sama i jer oni daju sve od sebe da budu sretni. Jo š dublje posrnula. Kakva lakrdija. preko svake mjere. mogla sam biti stalna mu šterija mjesnim taksistima. veliki poljubac. piti votku s okusom ţvakaće gume i pokazivati gole sise vozaĉima automobila. A veĉeras se u Thoreauu provodi analiza urina. dok svijet nadire kroz podna vrata šca.pretvaramo se u crtane filmove. ne u ĉajniku . stiskanje ruke. otelo se nadzoru. najkasnije u deset. kad ţene piju. prave Zekoslave i Ptice Trka ĉice. Osjećaji naviru. a potom se obrušavaju na nas poput odvaljenih zidnih sefova. naše velike zaobljene šape besmisleno će vrtjeti u mjestu pedale bicikla na klizavoj krivulji naših lubanja. suviše zao i suviše uzbudljiv da bi ga pod- 187 . / kako bih inače srela Roberta ? Morala sam se druţiti s dečkima. lupkanje po leĊima. provalije se otvaraju. hridi odronjavaju i dinamit pr šti u svakoj zeĉjoj jazbini i piti od jabuka koju bolniĉari mogu pronaći. Tako umrete sami. Neću umrijeti kraj kamina i pretvoriti se u hranu neizostavnom pudlu ili pekinezeru. zamoliti ih da mi dostavljaju boce. Nema smisla dodavati novu cjepanicu: moramo se udobno smjestiti. iskriĉave vrućine. kuštranje kose. Slijedi uobiĉajen alkoholiĉarski rjeĉnik ljubavi: tapšanje po ramenu.na i onda se vratiti kući te je kradomice izmiješati s ĉajem . kaţem im laku noć.iako ne bi bilo nikoga da me vidi.

Polagano šetajući natrag u Thoreau kroz svjetlost uliĉne svjetiljke i krpe svjetlucavog snijega. Taj kaos rijetko kad je vidljiv. pa se na kraju bolesno cerimo na ovaj ili onaj uţas. Takvi histerici ne mogu izići na kraj sa stvarnim svijetom.no ipak. Stajala sam oslonjena na nju.tako se zvala.nijeli.radi općeg dobra. Ovdje sam osam dana bez kapi alkohola. klaustrofobije. Ovdje se. moram priznati da ĉitav taj postupak i nije bio tako te ţak kao što bih oĉekivala. a koje ĉine našu knjiţnicu. frizera.Belinda? . dok nam neko zlo uporno vrišti pod koţom. posluge u sobu. osjećajno . od onih što se kupe na aerodromima. primjerice. Ona neće ustrajati u trezvenosti. potom se ispriĉati i onda to još jednom ponoviti. potrebe za tim ĉvrstim mjerilom kojim se mjerite kad dotaknete mu škarca i samo muškarca. iznenadne pomisli na moju majku. gotovo onemoćala od uţasa što ih je izazivala u mom mozgu. istodobnog osjećaja slatkorjeĉive poplave njezine potencijalne ljubaznosti.ja sam pronikla trezvenost. Ţena . Ja to mogu . Kao da ona nije bila kriva za ĉitavu tu situaciju. muka što su razdirale moje uzburkano unutarnje ja. Drugi su mi stanovnici klinike priĉali o nekim luksuznim ustanovama za odvikavanje u kojima ima smirujućih umjetnih vodopada. ili kopam po košari za rublje s ostavljenim dţepnim knjigama. i mogla bih se naljutiti na brata kad pomislim gdje sam ja završila: dok sjedim u općoj graji još jednog golemog seljaĉkog objeda. 188 . sigurnosti da gadove poput nje privlaĉi patnja.prigrlila me u naruĉje dok sam jutros plakala pred grupom. da budem zagrljena. Belinda . mogu se sloţiti da spartanski pristup moţe imati svojih prednosti. mogu zauvijek. a buldozi i kojoti nas proganjaju i na ši obrambeni mehanizmi nas iznevjeravaju. straha i potrebe da zagrlim Roberta. naravno. Na kraju sam je morala odgurnuti. ili kad patim unutar kanarinski ţuto obojanih zidova u Thoreauu . Ako mogu izdrţati osam dana. To je najdu ţe što nisam pila još od škole.

glasnog. no još više onaj vojnog bubnja što prati ritam nekog tupog tap-tap. ostruga i redenika te neki pijanist koji udara u tipke klavira. kao što sam i oĉekivala. imam osjećaj . cvjeta na planinskom zraku. noćnog vriska .sigurna sam da nikad neću otići odavde. Nešto se zbiva u mojoj duši.istinski sam unutar celuloida .u trenucima spokoja .osjećam ĉistom: izbijeljena-u-janjećoj-krvi ĉistom i mo-glibiste-jesti-s-mene ĉistom. Ja sam u filmu . Prizor je monokroman. s obje strane mene ţljebasto se kreću zupĉanici projektora . no ne što nalik glazbi. jedna noga mi je na njegovoj ţeljeznoj preĉki. ĉuje se iz sjene: tuţni zvuk treperenja kentuckvjske violine.ogromnog. posluţuje ĉašicu savršenog alkohola. Ne one vaše. priliĉno glasno. Ne stvara nikakav zvuk. šešira. a potom nestaje poput kakvog kukca-duha. ni ĉega osim Upozorenja na krajnju opasnost . no ipak obavlja svoj predvidivi posao: ima tu prevarantskih partija pokera. Stavljam svoj stetsonovski šešir na šank. metafora. kurvi u širokim bluzama. Kao i svi ovdje. da sam ja zakotrljala lavinu i da se sprema nešto strašno. i nosim odjeću i tijelo nekog prašinom prekrivenog kauboja. provodim svaku noć širom otvorena za istu parabolu koja se ponavlja: u njoj nema diplomacije. s nekim ĉudnim potezom što se spiralno savija u zraku. ne čini to više nikad.da ona sjaji.i taj me osjećaj spljoštenosti plaši.Hannah. ĉak više nemam ni uobiĉajene napade tjeskobe poput onih da sam gola u generalnoj skupštini Škotske crkve. osim svog ushroptalog daha. zrnast. pun je nanosa prašine poput grobnice. Ĉak sanjam drukĉije snove. a pijesak mu dopire do ĉlanka. Ja se naginjem na šank. Iza mene pravi je saloon. više ne. ne pse koje govore. On klizi u mene glatko i slatko kao mli- 189 . Konobar. i ja igram svoju ulogu. liţem sol što mi se stvrdnula oko usana i ĉim to uĉinim postajem svjesna daje cijeli saloon ĉekao na mene. sa zakulisnim znaĉenjima u stilu Salvadora Dalija.

. . kao da se odraţava na rastaIjenu metalu. razapetu nad ulazom u pakao.Ima naglasak koji ne mogu odrediti. jer ovdje smo blizu kraja. a onda me ubode tom spokojnom. Moţda će mi to biti i posljednja kapljica.pretvorila sam se u puku iskeţenu koţu.Nisam sigurna govori li mi to ili mu ĉitam misli. kucka tupi tap-tap. jetkom studeni smrti. završna scena radi koje je bar ovdje i postavljen.blizu je nerazrijeĊenog okusa raja i u svaku stanicu. Zidovi pucaju iza mene. Tap-tap. -Gdje je? 190 . Iza mene naginje se nekakav ĉovjek. u jednom gutljaju što mi oblaţe grlo. A taj okus je vrhunac svih dobrih okusa koje poznajem i još je bolji od njih .-Gdje je trup lo? Meni moţeš reći. Prstima bubnja po šanku u taktu glazbe. Poĉinila sam krajnje. neoprostivo zlo i ono me izjelo iznutra . propast nadire i odasvud se ĉuje topot. . uzburkanom ulju. Prepoznajem u njemu toplinu svoje vlastite kuće i njenu unutrašnjost što mi ţeli dobrodošlicu. A to je uţasna novost koju sam zaboravila. a tamni šešir zaklanja mu lice. no kutkom oka razabirem daje i on odjeven kao kauboj:još prašnjave tkanine. Barmen mi gurne još jedno piće i ja ga odmah ispijem. Kad se zagledam ravno u njega. znaš to. misao i ţelju postavlja idealni stupanj pijanstva. poĉinje lelujati.Gdje je leš? . Preostalo me tek toliko da budem uţasnuta.Gdje si je pokopala? .jeko i iskri mi u dahu. no njegov glas mi je gotovo poznat. potom ţivotinjsku uspaljenost ševe "posljednja šansa" u tri ujutro. I već dok pijem sljedeće. znam da je to piće nevjerojatno. zar ne? To je istina.Ne moţeš ga skrivati zauvijek. Sasvim je u pravu -jesam nekoga ubila. da ništa što mi budan svijet nudi ne moţe biti tako dobro. od rada ogrubjelih ruku. -To je istina.

duboku sjajni gubitak mog ţivota. Ĉudno je da se uopće uspijevam odmoriti s obzirom na tu predstavu što se odigrava iz noći u noć.Tap-tap. I gledam kako mi krv kaplje ispod poruba hla ĉa dolje na ĉizme. novog organa. -Ti znaš. Probudim se bilo gdje u mraku. A negdje u podsvijesti zacijelo uistinu vjerujem da sam preglupa da bih sama shvatila koliko je opasno piti ako mi se to ne ispiše adrenalinom na straţnjem zidu lubanje. MISLI. Tap-tap. Krivim Thoreau. prednja strana bluze procvjetala je od sitnih mrlja koje se šire. teški i kruti. ukoĉena od ţudnje. -Trebaš mi samo reći. poput dokaza zloćudnog. Rukavi su mi otvrdli od nje. A kurve se smiju nekoj tajni koju sam im odala. Tap-tap. Tap-tap. moje crvene crvene ĉizme i mlaku oko njih. Reci mi gdje je truplo. pijanist je već otišao. obznanili kasne dolaske .drţe ih takvima kako bi svima.i evo prvoga od mnogih hodnika okićenih glupavim plakatima i sloganima: MISLI. oznojena od ţivĉane uzbuĊenosti i potrebe. meĊusobno stapaju i zaustavljaju kod pojasa i mojih prljavih traperica koje izgledaju priliĉno uobiĉajeno sve dok konaĉno neumitno ne poĉnem traţiti . 191 . MISLI. U vratu mi nešto kuca. Ljupki Thoreau. Ulazim kroz vrata koja škripe .a svi su znali da ću morati . a osobito deţurnom bolniĉaru. dok ja brišem lice kako bih se oslobodila ove iznenada ĉudovišne vrućine i uzimam novu ĉašu u ruke na kojima mi plamti krv.sve dok konaĉno ne spustim pogled k izvoru tog zvuka.

mogla imati oko dijeljenja prostora) i jedna pragmati ĉna kupaonica s toaletom. prije nego što ugledam Sobu pet i tu zastajem. PIJANSTVO POJAĈAVA BIJES BUDALE SVE DOK NE POSTANE NEUGODNA: OSLABLJUJE I RANJAVA. Glava ĉeka dok se ne obeznanite.da se ne spominje ova mentalna infekcija koju dobivam po no ći simplicistiĉko blebetanje je zarazno. pogodne za klesanje karaktera. kakve bih samo obraĉune noţem. Penjem se uz drvene stube i prolazim pokraj AKO STE OVO VIDJELI. Navošteni pod od drvenih greda i otrcana podna prostirka. Nasuprot prozoru nalazi se lo še uramljena slika nekog mršavog muškarca podboĉe-nog na stranu postelje dok mu dva zdrava muškarca nešto ljubazno govore.ništa od toga nije usko ni od borovine. Ipak.osveta za godine mamurluka koje ste joj priuštili. Zato ja ne glasam. 192 . PAZI NA GLAVU DATE NE BI DOŠLA GLAVE. Nije ĉudo da povremeno imam napadaje muĉnine . IzmeĊu dvije sobne inspekcije ja je okrenem k zidu. VIDJETI SEBE KAKO NAS DRUGI VIDE. ova posljednja je oĉito istinita. jedan uzak prozor od borovine nad uskom verandom od borovine. to je utvrĊena ĉinjenica. dvije uske postelje od borovine. Ne bismo smjeli uţivati u miru soba za samo jednu osobu. OVO JE HANNINA I ____ SOBA.KOLIKO JE TO VAŢNO? SVI SMO Ml DJECA BOŢJA. jedan uski ladiĉar od borovine i jedan uski ormar od borovine (Bo ţe. NA PRAVOM STE PUTU. dva uska borova stolića uz postelje. a iznad njih je pauĉina svjetlosti koja nagovještava da se tu odvija nešto religiozno. no u ovom trenutku nema dovoljno cura da ih popune. SVIJET JE ONAKAV KAKAV SAM JA. onda dolazi na scenu i šuta vas udarcima kojima ne moţete umaći . umivaonikom i tu šem . pa sam ja sama.

lako je bilo odrţati moje tjelesne tekućine ĉistima. Osim toga. Toliko su je raţalosti le moje brojne povrede da je posijedjela u jednom danu.To govorim gospodinu Hittu. Potom odlazim u kupaonicu kako bih poku šala proizvesti traţeni uzorak za analizu. no manjkaju mu mnogi kljuĉni dogaĊaji i okolnosti.To mogu obećati. kad tek doĊemo. . .njegov partner je u pliĉinama s druge strane obale. prijekorno veselo. da Hitt pati od Korsakovljevog sindroma gubitka pamćenja uzrokovanog alkoholom . Taj manjak podrţava razvoj osobite. sad gleda u mene dok uzimam plastiĉnu ĉašu koju mi bolniĉarka Chiselden neopazice ušavši nudi. što je gotovo isto kao da ne kaţeš nikome. uznemiren. To mu je objašnjenje od Eddvja . stopala uronjenih u kombinaciju bljuzgavice i podmetaĉa od mahovine. naivne sklonosti da povlaĊuje drugima. ni da mi ga stavite u ruku. gotovo 193 . stojimo kraj jezera.prepoznajem njegov stil.Bio sam sa zaruĉnicom na izletu. . On će prihvatiti ma ĉija objašnjenja toga zastoje postao takav kakav je. . a ja se smiješim. sestre nas pretraţe s neugodnom uĉinkovitošću. što ne govori u prilog njihovoj struĉnosti u medicinskom smislu. a kako ja nikad nisam bila tip za švercanje u donovima ĉizama i sliĉne trikove. Bolniĉar Forbes mi je objasnio. odoljelo bi mu se. Sigurno ga je nabacio u kratkim crtama za doruĉkom. da se iskušenje pojavilo. Rekli su nam da nemaju ĉak ni kirurški alkohol.Ne bih uzela piće ni da mi ponudite.pa se svaki dan probudi još uvijek kao ista osoba. Gledam labuda kako patrolira . Hitt i ja. Ipak. Mi. To nije iznenaĊujuće .Pao sam iz zraĉnog balona.priĉa se da nema baš nikakve cuge stotinama kilometara u svim smjerovima. Prošla sam.MeĊutim.

-Nije mi neugodno zbog te laţi: ona daje dašak romanse njegovu danu. Kima glavom. i ja ih pitam. no njega to nikad ne će moći smetati.Da. danas je u dobrim rukama. . Veoma sam joj drag. divno je što joj je toliko stalo. odjednom spokojan. . Gotovo je privlaĉno to njegovo stanje .. . Ĉak su i labudovi manje oprezni .Gospodin Hitt se za svaki sluĉaj crveni. Hitt inzistira na pojedinostima. Ono što je preostalo od gospodina Hitta nikada neće napustiti ovo mjesto.Da. . a već sutra će potpuno nestati. Nije li to dan kad obiĉno doĊe? .I odvodi nas ponovno u šetnju. -Ludo je zaljubljena.krila muţjaka konaĉno su ponovno slijepljena uz tijelo . moţemo se vjenĉati? . moţda u petak. . prometne nesreće.kikoćem . spori. pogleda spuštena k svojim cipelama i uvjeren je: .Svaki tjedan pita sestre o tome. vodeni pokrivaĉ: ne bih to mogla podnijeti da nisam ĉista. Ipak. Ja mu ne ţelim ništa loše.Pa. kao nova garnitura odjeće: nema razloga da zbog neĉega ţalite niti da za nekim ĉeznete 194 .sigurna sam da sam sad ĉistija no što ijedna analiza moţe pokazati.Naravno. pretpostavljam da bi mogla ponovno doći u petak. silovanja .pogledi koje mi dobacuje postaju znatiţeljni.a to dokazuje da mu se ovo sviĊa.Sigurna sam da će vam doći u posjet. kićenjima . ponekad bi se našao na mukama: stanovnici klinike spominjali su mu mrtvu djecu.. Sad se sa svakim danom sve bolje uklapam.Znam. . kontemplativni. . gospodine Hitt. Ovo mjesto. zeleni zrak.takvi su ljudi. drago joj je što sam se vratila. .sviĊam joj se. Mogu biti opu štena u prirodi .Naravno. Dakako.svako jutro prostre vam se nova prošlost.Kad budem bolje.

. poznavao sam vašeg oca. a potom usporavajuće klizeći.Cupka se za kragnu i sa svakim korakom poprima sve više akademskog stila. trajat će samo dok ne zaspite. nije dogmatiĉan. to je dobro. na fakultetu.. no zapravo samo nagaĊa. . osim ako vam ga netko ne posudi. Radili ste skupa. Premda. labud mora pokazati ĉije je ovo jezero. no bilo da to ĉini zbog mene ili zato što je to pitanje ĉasti. Dobro napreduje. . . kakvo god ono bilo. hajde.nema vam tko nedostajati. mekim hlaĉama i svom ruĉno šivanom ogrtaĉu i sjeda na lišajima obrasli kamen. .Hajde. Labud se primiĉe: najprije koĉoperno i ukoĉeno paradirajući. Njih dvojica naviknuti su jedan na drugoga... Tu mi je reĉeno da se saginjem za njim i budem mirna dok se on ĉetveronoške pentra u svojim finim. o štrom strminom koja skriva svoje korijene pod vodom.Vi i ja dolazimo ovamo skupa svako popodne. pa zašto ne? ..Drago mi je što to ĉu jem. Nakon toga se zaustavlja. Ponekad Hitt kaţe ponešto zbog ĉega se ĉini kao da se poneĉega sjeća. .Stvarno? .. 195 .On nastavlja vaše istraţivanje. . Da.. mislio sam.Ipak. a ĉak i tad. . Ne. . . ..I tu moţda ĉuje mrmor svojeg pravog zanimanja..Mi smo stari prijatelji. Drugi lju di već toliko dugo znaju sve o njemu bolje od njega samog da se sa zadovoljstvom opušta i oslanja na bilo koga. u radnoj sobi.Doima se kao netko kome bi bilo ugodno me Ċu bršljanom obraslim zidovima koledţa.No. Hitt se naginje naprijed i roktavo se nakašljava iz grla. Došli smo do Hittove stijene. samo smo priĉali.Ne. Ţao mi je što kas nim.. istraţivanje. nogu prekriţenih na njegovu rubu. -Toĉno tako. gladak i miran kao platno i uzdiţe vrat prema Hittu koji je izvukao vrećicu kruha i stavlja njegovu prvu mrvicu za dobar ti dan u otvoreni kljun ptice. to je toĉno. lica i ruku nadvijenih nad niskom. natruhu negodova nja.

Ĉini se. vratno perje mu se na šušuruje dok razmatra moj upad na njegov posjed. . mali se ze ĉevi zovu kunićima. .. Moguće je da je to jedina nova informacija koje se sjeća otkad si je pićem uništio mozak: povjerenje ptica i kako priĉati s njima. a labudovi . .Hajde. . lomi i nudi. da je takvog raspoloţenja. a potom labud jede i pribli ţava se njegova ţena. konji su pastuh i kobila. ponovno se spušta na površinu vode i pije. s poštovanjem. A ja se prisjećam kako me uĉila moja mama: uz ševe se veţe zanos.. a mene okrzne miris ptice . Ĉuĉim blizu zemlje iako me zaustavljena krv boli u koljenima. nema potrebe za ţurbu. I dok razmišljam o njegovu imenu.Uvijek mi gricne palac ako je u ţivahnom raspoloţenju. labud pola ţe svoje velike.. a potom zaklju ĉuje daje to nevaţno. nikad nešto nepristojno. Hajde. Premda je fino. a uz sove mudrost.ustajao.. . Previ še kruha nije pametno. klizi.labud i labudica.Labudica izgleda mrzovoljno. To bi 196 . smijulje i prigovaraju jedan drugome. . Ţeljela je da to znam . Hitt mi mrmlja preko svog ramena.nepotrebnu ljepotu rijeĉi. Povjetarac premreţava jezero uzorkom riblje kosti. ĉudnovato sitan i okrenut licem u lice prema Hittu koji lomi kruh i nudi ga.. Pssst. dobro se provodimo. I od ruke do kljuna oni se njišu. nikad to nije pravi ugriz.0.Hitt otpuţe malo unazad. crne plivaće opne na mulj.. uzima komadiće izvode i blago gunĊa. hajde. zar ne? A sutra salata.Labudica. . Mogao bi mi se svidjeti i ja bih se mogla svidjeti njemu pa bih na kraju mogla dolaziti i hraniti ga sama. ne ĉini li vam se? -Hm? Muţjak me pogledava.Labud usisava vodu ispirući zalogaj niz grlo i odobravajuće kašlje. poput tople posteljine.... drhtava.I labud je zadovoljan. njišući se uspostavlja ravnoteţu i staje uspravno.. naravno.

Da? Pogledava natrag na vodu s nekakvim tihim zadovoljstvom koje me navodi na pomisao kako razmi šlja o svojoj divnoj. .Ha? . pijuckaju vodu. strpljivo.Usne mi tu imaju teškoća sa sricanjem slogova. sad više nije. . ovaj put duboko u jezercetu. . o mojoj duši. .Nije ništa hitno. razmotava vrat i širi krila. a zatim će me pokušati natjerati da se osjećam nenormalnom. iako se tu vi še nema što pronaći. seciranja. Labudica ga gleda. trese ih pa zvonko lupa njima kao jedrima i oštro kriĉi... a onda plutaju dok se ne naĊu jedno uz drugo.. školskoj odori. Isto tako. postaju teške. otresa ruke od mrvica i blago je raskuštran . skliske. .To ne odgovara ljudima poput mene . Nama treba nešto njeţno. 197 . Bistrom izvoru nije na srcu moj boljitak. Ogilvie i Forbes: ne govore ništa o ševama. Sutradan ujutro trebam poći nekom savjetniku da mi raskoli lubanju i prtlja po njoj. bilo bi dobro da ga vratite. Ispriĉat ću mu svoj san i on će me prorešetati u vezi s masturbiranjem ili fetišizmom.. Pitanja koja postavljaju uvijek promašuju smisao: Forbes i Ogilvie. a potom se uzdi ţu. .Uopće ne..Gospodine Hitt? . otresajući kapljice svjetlosti.Ali onaj novac koji mi dugujete.. Provest ću ostatak vremena ovdje spavajući uz pijanicu.Hitt je sišao s kamena i stoji. -A disanje je izgubilo svoj ritam.mi više koristilo od beskonaĉnih grupnih terapija.djeĉaĉić koji nije mogao odoljeti da se ne poigra u svojoj lijepoj. sutra ujutro osoba po imenu Martha Rocco bit će smještena u moju sobu.ili Hitta. Ovdje sam više od tjedan dana izloţena profesionalnom prepipavanju: ako je u tome i bilo ne što uzbudljivo. bez izgleda da se više bavim ikakvim privatnim stvarima koje bi mi mogle pomoći da se opustim. izmišljenoj zaruĉnici. Labud se uspravi. stvarno. novoj. s vremena na vrijeme blago spuštaju glavu.

a on nema cijenu.PriviĊenje njezinih suza na rastanku. ne spremam. Da sam mogla poći bilo kojim drugim putem..Ne. njihov prvi sastanak i tko zna što sve ne izblijedjelo je. ja zaboravljam. A on nije ni izdaleka svjestan da se dogaĎa išta neugodno. Zar ga se doista spremam opljaĉkati? Pa. Brišem usta.. Iz njega ĉupa ţivopisan smotak kanadskih novĉanica -jedva pojma imam što oznaĉavaju i suzdrţavam se da ne povirim..Gotovo da bih ovo mogla i prekinuti.da me se drţi podalje od pića. ne bez pića. . znam to. . No jednostavno moram oti ći odavde prije nego što mi provale u mozak i spavaonicu. siguran sam da nije .Ali.0.mogu proraĉunati moralnu štetu povezanu s ovim.. u redu je. a Hitt je po stao krajnje i uljudno zabrinut. .Vidite.Ĉetiri stotine? . ja. više ga ne pitati i pustiti ga na miru. sumu . Nije problem.. Moram otići kako bih zadrţala duševni mir. to. . . Nisam mogla podnijeti ništa od toga.Znam. Nosim sa sobom samo malo. Nemam pojma što bi malo moglo znaĉiti Hittu i ne mogu mu reći broj.Gleda me ljubazno ispitivaĉki i u jed nom neobiĉnom trenutku ne mogu odrediti provjerava li koliko mi duguje ili koliko sam daleko spremna i ći. A to je bio smisao mog dolaska ovdje .Sve je u savršenom redu. No uskoro ću morati spomenuti iznos. -Pet? Nisam idiot. Ovo ga neće ni na ĉasak uznemiriti. on poseţe pod svoj ogrtaĉ i izvlaĉi dobro usjajen. samo krivo tumačim njegov izraz lica. -Uţasnomijeţao. No. . .grlo mi ne da. krepak novĉanik. Koliko će mi novca trebati? 198 .. ne. oĉekujući da će mi to zbilja pomoći.kako bi bilo? Morate mi reći koliko. Ne tako da bi on to primijetio.. ja bih ga odabrala. .

ili imam kartu s otvorenim povratkom? Je li mogu će daje otvoren? Nisam gledala. Pa.Ne. Ne zna koliko da mi da. moram . 199 . Zato jednostavno drţi novac pred sobom i dopušta mi da ukradem onoliko koliko ţelim a da ne moram ništa reći. Svaki put kad sam nešto spomenula našalili bi se da mogu odšetati kad god ţelim. Kategoriĉki ne ţelim. uznemiren mojom šutnjom i praznim prostorom koji sam mu postavila u mozak.to je besplatno.Hitt muca. Ali sada imam.. Ipak.?. jer bili su sigurni da smo ovdje tako daleko od svega i da sam uhvaćena u klopku jer nemam novca. Sve u vezi s ovim odvratno je. pomoći mi. onu na rame. ja to ne ţelim. .U prvoj ću fazi stopirati. naravno da nije bilo pet. Uzeti malu torbu. ne. to je sve što trebam. Autobusne karte? Ţeljezničke karte? Promjena avionske karte . samo tu. ali što mi preostaje? Moram otići.. a nitko me neće pustiti.

ispeglanih hlaĉa i nadnaravno bijelih cipela . 201 . Promet prolazi cestom. no ne ţelim.VIII.preskoči iduće mjesto na lijevoj strani. na strašnu ponudu motela što mlitavo stoje iza mene. i rastrest će vam zglobove i koncentraciju. Ja joj ne mogu pomoći. a takoĊer i nedaleko od uţasnog hotela gdje sobni kljuĉevi imaju privjesak u obliku lista-mutanta. To je razlog zbog kojega više ne mogu hodati ovim ploĉnikom koji je blizu terminala na Heathrovvu.to je uvijek duga priĉa. ne mogu ĉak ni kimnuti glavom dok se kotrlja kraj mene u malenom oblaku brige i ustajalog Anais Anaisa. Ne znam što me spopalo. rekla bih joj . Da trenutno mogu govoriti. a kreveti su iznimno neudobni . u vas. A katkad će se cijelo vaše dugaĉko objašnjenje obrušiti na vas. nestrpljivo i nepozvano.nije očišćeno kako treba. mogu nagaĎati. Beznadno sam stiješnjena izmeĊu dvije drugorazredne lokacije i nastojim to ne drţati simptomatićnim za svoje moralno stanje. a onda će vas naglo zaustaviti.vuĉe kovĉeg u mom smjeru i tjeskobno se osvrće oko sebe.noćas sam u jednom potucala nekog nepodnošljivog oţenjenog muškarca. a neka osoba ameriĉkog izgleda . nasuprot parkiralištu . Kako do toga doĊe .

u svakom sluĉaju nešto ĉega se ne mogu osloboditi . da bih ignorirala oĉajniĉko te-turanje njegovih mlitavih mošnji i da bih umirila ţeludac i jednostavno svršila . To bi vjerojatno promaklo neuvje ţba-nu oku. A to je bilo vrlo zloĉesto od mene . H. toplina zijevanja valja mi se venama i znam da će se razgoropaditi i prerasti u apsolutno rikanje . od gleţanja naviše. takva je to parada uţitaka.mogla bi doteći sve do Dublina i natrag.Hittov novac -zaspao u mom novĉaniku. beskičmenog čudaka paperjaste kose čini se da sam roĎena za odabir baš takvog načina ţivota.barem svršila . No. zar ne? Uz to. čučala sam i tucala (volim kad mi se poni ţenja rimuju) bjelotrbušnog. kakva je to zabava bila . To je potpuna propast. i pokušaj da ne poljubim (tko bi to pomislio) oţenjenog gospodina Paper-jastog . što ukazuje na to da sam rano juĉer zacijelo uzela neku vrstu benzodiazepina.Virginasa. tuţnoj Amerikanki ne mogu reći to ni išta drugo. zajedno s kreditnom karticom nekog M.Da.koji se moţda zove gospodin Stott .u neprirodan. zbilja.ili okus. raĉun koji nisam platila i novac na koji nisam imala pravo . neupotrijebljene gaće u mojoj torbi. zapravo. dolazak na Heathrow iz Kanade. gotovo orgazmiĉki grĉ cijeloga tijela. nedovoljno pijana da bih ga potpuno izbrisala iz svijesti.te ĉudno elastiĉne usne i njegov miris koji još uvijek nosim . ja zijevam.i sjećanje na to kako sam bila ondje. Suviše sam zauzeta trpajući u sebe više sjećanja no što mogu podnijeti. 0. sa sigurnom izvjesnošću očekujući da će mi donijeti najgore poni ţavajuće sramote u tehnici tehnikolora: zgusnute scenarije u stilu Edgara Allana Poea koji vraćanje k svijesti pretvaraju u jedan dug i veoma laţan krik. preko Budimpešte. noja polako i ţestoko zijevam. toliko da dobivam modrice: klju ĉ za sobu 356. Jedva čekam da iskušam novo pomračenje svijesti i pustim svoju sreću da prijeĎe u napad.nakon dvadeset ĉetiri sata ta 202 .a onda je uslijedio pravi engleski doruĉak koji nisam pojela.

U kojemu sam ostavila Gregorvja. no bila sam pijana. a moje tetive i ţile ponovno su postajale zdrave i komunikativne. oni mi nisu glavna briga dok teški utezi usiljenih osmijeha i intimnih ĉinjenica padaju i padaju u mene kao sidreni lanac na Potemkinu .mogao se dogoditi svakome. slinavo zijevanje. produţava-jući i konaĉno brišući za sobom trag stoje vodio natrag do KućeThoreau.u svoju prljavu. posegnula za njihovim vratima i otvorila put u te svakodnevne. kad je luksuzni dţip s dvoje turista usporio. Nisam htjela ni gospodina Paperjastog. Samo zato jer mi je nedostajao Robert. klizeći izmeĊu budnih kvadrata i komadića svjetlosti i odvajala se od terapeutske skrbi. staru koţu. koraĉala doma . Tri noći. osim u sluĉaju kad mi nema druge. Ipak. trudeći se da veselo zviţdim i buĉim. a potom pri ĉekao dok sam ja dokaskala. Prije toga bezazleno sam i neĉujno pretapkala preko travnjaka.tijelo mi se brzo vratilo iz mrtvih i 203 . S Gregorvjem sam bila trijezna. polubudnog. no moja situacija i nije bila baš jako loša ponajviše sam bila ushićena i uzbuĊena što sam prokopala put pod zahrĊalom ţiĉanom ogradom i izbila van. uporno. njeţna i mutna. Nisam ga htjela.me stvar zajamĉeno tjera na onesposobljujuće. Sad me teroriziraju mojim oproštajnim pozdravom klinici: zlatna i plava zora Britanske Kolumbije. sobe iz koje sam otišla i njezinog uskog kreveta od borovine.karika za karikom za karikom. strašne slobode. dok mi se torba njihala preko ramena i postajala teška. Prije toga teško sam odmicala od ograde oko Bistrog izvora u planinsku hladnoću. Detoksi-kacija je dala rezultate . kako ne bih uplašila noćne medvjede. krova verande s kojeg sam se spustila. No samo zato jer volim Roberta. On je bio poput gripe . krenula na put. pa se to ne broji. Takve teškoće znaĉe da. nikada ne petljam s narkoticima. prozora koji sam ostavila otvorenim.

mirni i bolni. Inaĉe to ne bih uĉinila. Jadni Gregorv. dajući mi samoj ĉitavu sobu. znojimo se. Osim Gregorvja sa sjajem pod koţom i njegovim djeĉaĉkim poljupcima. trlja dok nam se krv ne pobuni u ušima. imalo je potrebu . razvaljujući zijev narasta mi iz kriţa dok se još jedan avionski uzlet vuĉe kroz jutro. Ipak. Sav je njeţan i miran dok ne poĉnemo. nije bilo odgovarajućeg nadzora. onako kako mora. a ja zatvaram oĉi i mislim na Roberta. malo za njega i ponešto za mene . osjetljivim. svaku noć isto. No.no nije bilo nikoga tko bi trebao mene. on me podsjetio na Roberta. a vidim Gregorvja jasnog ispod mene u mojoj sjenovitoj sobi . veţe nas sirove jedno uz drugo.svaki put. osjećamo je opasanu oko sebe. zajedno s njeţnom tamom njegova pogleda. no nije mi bilo vaţno. Ĉak se i dijete moglo popeti kroz taj prozor. nije bilo djelotvornih sigurnosnih mjera koje bi sprije ĉile pacijente da s treskom zatvore vrata za sobom i prepuste jedni druge njihovim noćnim uţasima. gorki od ugrijanog sumpora. I jadna ja . drhtimo u malenom prostoru koji smo stvorili pod okriljem tišine obaveznog gašenja svjetala.osjećalo se okretnim. Potom njegovo lice .nas dvoje glatki smo od tolikog natapanja u termalnoj vodi i klizimo. dok se ne poĉnemo kretati i dok nas ne ponese njegova veliĉina. sve dok dvoje meĊu njima nisu izišli. I kako je prignuo glavu kad je legao ne bi li sakrio kirurške usatke i propast koju je njegov noţ ostavio za sobom! Tako je dobio podbradak.taj prvi. melankoliĉnim ţarom. što su u klinici mislili? To je bilo krajnje neodgovorno. 204 . a onda intimnim poluosmije-hom.bolan strah. smijućim poljupcima. pa prestanemo disati i završimo s naglim. To je rezultat ţivota koji se vraća. koji su vas otvarali i uvlaĉili do srţi njegova jezika. bezglavi.

jako zlo. Našla sam trgovinicu odgovarajućeg tipa. Zgurane na jednu stranu stoje police vina i hladnjak ĉiji se sjaj tiho odbija sam od sebe i sadrţi. izmeĊu ostalog. a moje se zijevanje raspojasa i usta mi se pokrenu. ali nenormalno skupu vo ţnju taksijem. A i ja sam. Naţalost.I kutiju šibica. rizle. Ponovno. Nakašljem se nekoliko puta. lako to nije tako strašno . Trzam se kao lutka na koncu i zlo mi je do sr ţi. Nemam. a meni je proĉišćavanje potrebno. molim. hitnim urbanim potrepštinama: novine. Moglo bi izgledati kao da imam neizdrţivu potrebu za alkoholom. molim. popiti tri piva jedini je naĉin da se 205 . A potom treba otrpjeti besmisleno dugo lutanje isprekidano zijevanjem te kratku. Naravno. u stanovitom smislu. . hrana za maĉke.i ja ne volim pivo. uspijevam promašiti vlastita stopala. da bi mi se tijelo našlo na putu ikakvog trajnog oporavka. Kupujem ih. Moram kupiti kutiju šibica. disfunkcionalnom. dok mi je mozak u stanju predaje koje me ostavlja nepripremljenom za trenutak kad mi postaje jako. A to je trenutak kad Heathrovv oko mene slegne ramenima. tri limenke piva. od ovog trenutka nadalje ona uistinu nema nikakve veze sa mnom. vreće za smeće. slatkiši. pa će posljednja stvar koju trebam biti alkohol . ba š kao i ostatak mene. ovo je potpuna propast. kao da nema nikakve veze sa mnom. natrpanu obiĉnim.malo je toga što moţe biti manje elegantno od ţene koja pljuje . Doduše. Domes-tos. diskretno pljunem .0. vrlo sam se dobro oĉistila i izvukla znaĉajne pouke iz prošlih pogrešaka. jer se kupnja tri limenke piva prije ruĉka moţe uĉiniti.ĉak daje osjećaj proĉišćavanja.Tek sam izišla iz klinike.a onda prekoraĉim preko neuredne hrpice. -I kutiju šibica. Boţe.

Ta tvrdnja je istinita kao sila teţe.dovedem u red prije nego što se izluĉi benzodiazepin. i stanovito spontano zacjeljivanje odvija se u mojim brojnim sustavima. slatko toplo. ponekad je uistinu dosta. Miris kafića pojaĉava se noću zbog dodatnih 206 . Onda ću biti spremna da kaţem svima da sam bolje i da sam se vratila. Stariji trgovaĉki pomoćnik odnosi se prema meni mudro i ljubazno i kimnemo jedno drugome prije nego što odem i zauzmem opušteni poloţaj iza koša za otpatke kako bih ispila piva. Malo je toga stoje ljepše.a onda ih ispijam i bacam i. Tri jutarnje limenke piva = sramota. Gotovo je s pićem za mene danas .gledajući taj sićušni dim koji će dahnuti iz svake limenke kad se tek otvori . kao teţina vodika. kad je dosta. jen-dva-tri: praskavo otvaram poklopac . Ispušni plinovi i toksini plutaju oko mene i u konaĉnici bi mogli uzeti danak na mojim plućima i tako dalje. kvartovski. dakako. cijelo vrijeme zijevam. uredite i odšećete u svoj omiljeni kafić. Ništa nepredviĊeno ni problematiĉno neće me zadesiti na putu. rujući njome dok ne doĊem do King's Crossa i ne budem mogla kupiti kartu za Sjever. no ja ću izbjeći bilo kakvu štetu odnjihavši se preko ceste i zaronivši u podzemnu. a onda vas ţivahni zapuh mirisa kafića zagrli i uvuĉe. Iznad mene sunce se ustoliĉilo za danas. Pa kupujem ĉarobne šibice i dajem ĉinu dostojanstvo. nego kad se osvjeţite. Krenut ću na ugodan i uredan izlet vlakom i nastaviti ga autobusnom voţnjom do moga stana. Napokon.neće mi biti potrebno. Ono kako se brujanje razgovora proširi u trenutku kad za sobom zatvorite vrata. Okupat ću se kad stignem i malo se dotjerati prije nego što se dobro naspavam. ĉini mi se. Uskoro ću biti mirna. Tri jutarnje limenke piva uz jednu kutiju šibica = kupnja.

u ovlaštenim prostorima. Moje obje polovice funkcioniraju kako bi trebale i ne osjećam osobit poriv za zijevanjem. no najĉišći je u tišini mirnog popodneva .kad mnogo jasnije ima veze s dugotrajnom prisutnošću muškaraca. ne budi nikakvu ţelju . neobjašnjivo. vesela krivulja šanka koja vam ljubazno podiţe pogled do ovjesenih i izokrenutih boca za toĉenje. Upućuje vam dobrodošlicu u mjesto koje se nikad neće promijeniti: barske pregrade.ne osjećam da me to stavlja pod ikakav pritisak. s uţitkom. no moţe vam strašno nedostajati i ja bih ga svugdje prepoznala.i. Nisam to nikada prije uĉinila.prolivenih koliĉina pića i dima. Ja sam razmetna kći što se vratila. Šminka mi je lagana. a to im obiĉno nekako ne polazi za rukom. Naruĉujem obiĉni sok od naranĉe . slika nekog konja . s domaćom. To je sloţen fenomen. sasvim nove gaće. s dezinfekcijskim sredstvom.sve su mi trepavice savršeno poredane. a ĉak sam si dala truda i poĉešljala stidne dlaĉice. osvje ţena nakon dvanaest sati sna i ĉitava nakon potpuno trezvenog putovanja. a pod sportskim trapericama i ţenstvenom vestom nosim ruţiĉaste ĉarape. Ne biste podigli oltar u dnevnoj sobi. oprala. lak za kosu ĉvrsto drţi.i opuštena. ĉist grudnjak. utješnom ustajalošću. no to se ne bi trebalo dopustiti: to je uţasna uvreda za sve kojih se tiĉe. divna zbrka svjetala. ovdje je svaki mililitar idealno smješten i ja klizim unutra kako bih pozdravila svaki posebno.jer u stanju sam odabrati nešto nealkoholno . Znam da si ljudi prave minijaturne barove u domovima.i okrećem 207 . namigujući redovi ţestokih pića. barske stolice i slike umrlih igraĉa golfa . no maškara je iznimno dojmljiva . pa odakle vam ideja da biste mogli pokušati s barom? No. s odmorištem za zle i s ugodnom prljavštinom. Bljesak napunjenih boca u visini.a ovo jest mimo popodne . namirisala. sjena i etiketa . no bilo je ĉudno ugodno i nisam sasvim nesklona da to ponovim. baru.to je dovedeno do savršenstva samo u kafiću.

nisam pripravna za ovo. Ostale sam oĉekivala. Bole me. Kad mu se glava naĊe u uspravnu poloţaju. Nisam se ţeljela neposredno suoĉiti s njima sve do sada morala sam ući sa stilom . Deĉki se priginju k njemu. Doima se izrazito primjetno i trodimenzionalno . Trebala sam saznati koji je dan danas.moţda peti travnja? izgleda kao da je peti travnja. I već je pokrenuo ţubor zanimanja u mom ţelucu: ţivci. dobaci mi kratak.oslanja se na straţnju stranu pregrade za sjedenje i posvećuje pretjeranu pozornost paketu ĉipsa. Roberte! 208 . U nekim drugim vremenima ponijela bih novine radi orijentacije. razmiĉu se kako bi mogao sjesti s njima. stišani. dragost. Robert ne kaţe ništa. Da. neĉitljiv pogled. S tim se nisam htjela nositi u društvu. ĉini se da ih nisam u stanju primijetiti s osjećajem ikakve hitnosti. Jede ĉips s tihom pakošću. jer imam osjećaj da je juĉer bio ĉetvrti. za Roberta . no više ne mogu ĉitati novine. osjećaj izloţenosti. sigurno mije odmor godio. prisiljeni smo buljiti u njegovu smjeru dok se on i dalje ratoborno drţi po strani. odakle znam da me ve ć gledaju poznata lica.se nadesno. Robert. Dakle. osim ako nije vikend.no sad okrećem glavu i provjeravam koga ima. -Bok! Bobby. Morao bi biti na poslu. Maurice i muškarac s istetoviranim rukama zborno mi otpozdravljaju s jo š ponekim dodatnim pitanjem i primjedbom . Robert.Bok.nisam mislila da će se pojaviti do veĉeri. a potom se vrati prouĉavanju svojih ruku. baš dobro da sam se pojavila. krivnje. Ţupnik. no kad to ne uĉini.ne izgledam li odlično. koji datum . no u ovom ĉasu oni su zamagljeni. Tišinu koja potom nastupa izglaĊujem rijeĉima: . otpijaju-ći gutljaj bijelog vina da navlaţi komadić hrane.

Ţupnik će me pokušati poljubiti.Uspijeva odgovoriti bezliĉno: . a osim toga. ne govoreći i dalje ništa.Zašto bih .Bok. kao da recitira ne što što mu se ne da. utješno. no lijepo ću ih potapšati po rukama nakon toga. Ja ostajem na nogama. 209 . dakako. ako ne ţeliš to shvaćati ozbiljno. Ima Isus sreće svoju blagoslovljenu majku i ima ' Rugalica temeljena na stihu pjesme R. pa ću morati izmaknuti glavu. a deĉki ustaju kako bi mi se pridruţili. oĉešavši se o mene na putu k muškom zahodu.nekamo prema prozoru. onda ćeš morati naći neki predmet rasprave. kao i sve drugo.. Nema mjesta za još jednu barsku stolicu za njihovim stolom. Zasad jedno stavno nemaš pravo.ne mogu to zaboraviti.Ima ih dvanaest. Ima ih dvanaest. koji mi se. Dodir je nepotreban. medu kobasicama ti si prva' . Zdravo Marijo.Pa. moraju se rukovati sa mnom i.Dvanaest ih je. Bobby isto tako. . . Maurice. .ponavljaj dok ne doĊeš do trinaest . Nema pravo biti uzrujan.Ima ih ĉetrnaest. To se ne zaboravlja. Robert posljednji ustaje. namjeran i donosi mi miris njegove koţe narušava mi ravnoteţu. Ne zna ni jednu jedinu stvar koja bi ga mogla uzrujati. Glumim kako otpijam mali gutljaj soka od naranĉe. . nap. I dok je Ţupnik na sigurnoj udaljenosti. zabavljen spomenutim razgovorom. Bumsa. Ţelja mu se ostvarila.. Maurice bijesno sikće preko mene na Ţupnika..to nikad nije mene shvaćalo ozbiljno. da budem nemoćna.. moram samo izbjeći Bobbvjeve pokušaje pribliţavanja dok svi zajedno odlazimo kako bismo se smjestili uz šank. milosti puna. posvećene škotskom nacionalnom jelu Haggis. ĉini krajnje nezadovoljavajućim. Hannah . Ţeliš li da ti kaţem poimence? I ko ja molitva ide uz koju? Ako ţeliš tako raspravljati. . Htio bi da ga se sjetim i da mi bude potreban. prev.

da razumije da sam zaljubljena.Odakle ti dvanaest? Samo ga dovedeš do Kalvarije i ostaviš? Svatko moţe umrijeti . Netko bi primijetio.. Ţeljela sam biti sa svojim prijateljima i provesti veselo.zato ga i zovemo Ţupnik. Zadjevica se malo previše rasplamsala.. Zaljubljena sam. Robert se pojavljuje. K vragu. i najmanje gibanje privući će mi pogled. A Robert je još u zahodu. Moguće je da se iskrao i otišao dok sam bila zauzeta neĉim drugim. odr ţavala moju ljubav vjernom na svaki mogući način koji bi ikome mogao biti vaţan. tri pada. I Ţupnik je uznemiren. slušajte iscrpljena sam od leta. Pije pivo samo kad je uznemiren.. Nije me dugo bilo. muškarac s istetoviranim rukama odlutao je.uredan i smeten. oboje istodobno.sveta Veronika i. Ţeljela sam da Gregoryzna. trebao nam se već pridruţiti.. mirno popodne. Zastaje. nije vaţno. ali dvanaest ih je. A ja sam stalno mislila o njemu i bila vjerna. izgleda kao daje oprao lice nekoliko puta . pa svake večeri govorila sam Gregoryju o njemu.Ĉetrnaest. Nema rasprave o vjeri sa Ţupnikom . otići. . Doduše.vaţno je što se dogaĊa nakon toga. dvije pokore i jarebica na kru ški. Namjerno me pušta da čekam. . I rekla sam mu istinu. no onda se protrlja po uhu i krene naprijed. Ĉini se da nikoga ne zanima gdje sam ja bila. Stao je tako da Maurice i Ţupnik budu izmeĊu nas . Posvetila sam tome vremena koliko i svemu ostalome. A i zašto bi se uopće iskradao? Zašto bi me tako namjerno izbjegavao? Odavde ću moći vidjeti kad se otvore vrata.ne obraća pozornost ni na koga dok stavlja oba lakta na vrh šanka i naruĉuje pintu tamnog piva. no vjerujem da bih primijetila. mislim. . a 210 . okreće se na peti i mogao bi krenuti k vratima. blago nespretno. Bobby se tetoši viskijem.Hej. a Maurice uporno traţi nevolju.

Pa. gledajući radije u Mauri-cea. . Ţao mi je što to nisam prije znala. naĉiniti prvi korak i otići razgovarati s njim. -Što? Maurice mi ponovno mrmlja: . I uopće ne viĉemo. Mislim. To mi. ..Ovo.Bio si stvarno. hrpa la ţne plemenitosti i drugarstva koja se našla pod paljbom. iako se oni zapravo samo stalno prepucavaju. .. ..Bio je svećenik'! Ramena im se gotovo dodiruju u paradi potresne privrţenosti. A meni je dodijeljena uloga otrovne kuje. onoga koji me ubija. . Robert se zlobno smješka nad svojim pivom. Atomeţivcira..Ne serete? Misliš. .? Pravi. Nadvikujemo se postajama. zar ne? Samo te tako zovemo. Iz ljubaznosti. drago mi je.Višemeţivciraod uvjerenosti daću morati popustiti. tvoja stvar.. meĊutim. Muškarci ..? Njih dvojica utonula su u bolnu tišinu i dramatiĉno trep-ću. Ljudima do kojih mi je stalo.Bio je svećenik . stvarno si bio.? Glume najbolje prijatelje.A dosad sam dobila usranu dobrodošlicu i vas dvojica samo se nadvikujete nekim brojevima. Htjela sam ga provesti s ljudima koje volim.. Pop odlaţe ĉašu i nastoji mi uputiti osobito povrijeĊen izraz lica... moţda još i više..Postajama.. drugove. što sam ja preduhitrila. Ţupnik nabacuje svoj sveĉani glas: .odjednom se ponašajući kao da mu je Ţupnik najbolji kompić kojeg je ikad imao.Baš me briga! Samo prestanite! Pa nisi pravi ţupnik. a onda se naljute. no.veĉer?. ne pomaţe jer i Maurice izgleda jednako iţivcirano. Ne bi me iznenadilo kad bi se poĉeli drţati za ruke ili plakati.uvijek se razmeću svojim osjećajima. ili 211 . to je. to ne mijenja.. govorim samo radi jednoga od prisutnih. . ..Bio je svećenik. dakako.. drago mi je.

Jednostavno su me otpravili. stripovi. radi ono što mrzovoljan konobar inaĉe radi sa svojom zloglasnom krpom za ĉišćenje. Buljimo ravno pred sebe. Istaknuti da je i sam Robert oti šao u Kanadu. -I ti Si. ne mogu ostati gdje sam. Mi smo ono najviše o ĉemu mogu misliti. onda nastavite sa svojom diskusijom. Uspijevam se nonšalantno odšetati i pokušavam popiti još jedan gutljaj naranĉinog soka. .Roberte. poslali me . .. .Da. -Hannah. -Veoma si tih. nove bolesti. Zgrade što eksplodiraju u drugim zemljama nisu va ţne. a Stara Margaret traţi od nekoga upaljaĉ.pa. moralne dileme. a sve je to nevaţno. Eto te.nisu vaţni. jer je istina i zato će biti uvredljivo i moţe dovesti do drugih istina. Mi smo vaţni. dobro? Ţao mi je ako sam vas prekinula. djeca što umiru. 212 . no zakljuĉujem da ima gorak okus. prouĉavamoThomasa kao da je zemljovid i mrmljamo u prazno poput špijuna na ljubavnom sastanku. dok Thomas. Bila sam bolesna. Roberte. -Vratila sam se. koja je boja automobila moderna ove sezone.Nisam ja kriva. a veoma malo njih neće nas povrijediti. i ostavio me tjednima u limbu . bez upozorenja.ni sam tu ništa mogla.će u protivnom on samo nastaviti po svome. U svakom sluĉaju. .. prije nego što ga zamoli za cigaretu. to ne mogu. U dubokoj pozadini Ţupnik je ponovno poĉeo svoju priĉu. Eto te. .Da. jer ovdje svi postaju prenapeti.Vi. .Pijucka pivo. ustrajan kao dosadna bubuljica. mrzovoljni konobar. ukusi umaka za tjesteninu i pravna drţava . -Vidim. .

ništa što bi nagovještavalo da ću se moţda ševiti sa strancima. na lijeĉenju. što mi imaš reći? . Ali. . ja.Ne znam.Jesam ti rekao da moţeš ići? -To nije.Potom se nakašljava.Ne. a on se ne povlaĉi.. pove ţe se sa mnom. .. Ali. . gospodin Gardener ne zna ništa o tome.Roberte? Upuštam se u rizik i naslanjam ruku na njegovu.Roberte. a onda pocrveni zbog te pogreške. pod medicinskim nadzorom . . pa priznanje sigurno nije ono što ţeli. . . .Pa.. ne ĉini ništa osim što se osjeća onako kako sam seja osjećala. nikad niste sigurni kako će djelovati na nekoga. Jedinim koji zadovoljava kriterije.Jesam ti rekao da moţeš ići? Nemam pojma što pod time misli. . U poruci koju sam mu ostavila rekla sam da ću biti u klinici. Nisi rekao da mogu ići.Ispravi se. . besmisleno prtlja po dţepovima. ĉeka. što ţeliš da ti kaţem? . okrene glavu i lupi objema rukama po rubu šanka.Sam.Pa. gospodin Gardener bi mogao pogoditi. što znaĉi da nakratko moram sklopiti oĉi.Ako ti ne znaš. . do vraga. -Pa? -Roberte.Roberte.... moţda bismo mogli.. stvarno moram otići odavde.Pivo i vino su manje pouzdana pića. .Što mi imaš reći? Nemam razloga vjerovati da ima ikakve smislene sumnje. On odlaţe ĉašu.Slušaj. zaglaĊuje kosu. . Jednim strancem. .. 213 . a Roberta oĉito uznemiruju.. Što? Od toga se zamalo okrene prema meni.

Rezultat toga je da se iscrpljujemo.Što si rekla? .Podiţem lijevu ruku i hvatam ga za desni kaţiprst. Ta ukoĉena usta kuckaju. Naginje glavu. 77. što si oĉekivala? A to je problem kad si ovakav kakvi smo mi . postajemo umorni i zaboravljivi. -Tebi je.Pa. -Ţao mije.U njegovim oĉima nema ţara. .Ţao mije. 214 . No. -Ţao mi je.stoje uistinu bio oĉit pokazatelj kako bih trebala oĉekivati da ti trenuci prestanu. .Ramena mu se poĉinju okretati prema meni. Navikla sam se na ugodne trenutke s Robertom. samo usredotoĉenost. podrhtavaju. mršti se: u svemu se vidi nedefinirana optuţba. to je naša samoobrana. omogućavajući mom pogledu da uhvati njegov. . . a doga Ċaji nas ponovno dotuku.Roberte. a vrat ih prati.ono što oĉekujemo. Ţao. Pravi. Si. . .ţao mije.Ponovno naginje glavu. nagovještavaju blagost. a to znaĉi da će uvijek postojati stanovit broj novih propasti koje će nas potpuno iznenaditi. Jer ima i drugih stvari u mom ţivotu koje isto tako oĉekujem i uţivam u njima pa zbog njih postajem neoprezna. Gad. A onda postoje trenuci kad se jednostavno opustimo i vjerujemo.A.Meni. Je. u najĉvršći i najfrojdovskiji mogući stisak. . što? . Kao pijanci oĉekujemo najgore. nisam.. obujmljujem ga šakom.Još jednom.Što? . za sreću. tako se cijepimo protiv pravih jada za koje znamo da će nas poslije snaći. Ne dopuštamo da nas unaprijed muĉi previše strahova i razoĉaranja. Po ĉela sam ih smatrati zajamĉenima . .

I onda. više je kao mnoţenje atributa . a naĉin na koji bacam torbu u auto dugujem filmu koji sam nekad gledala . da postajemo dio ma ĉega što društvo prostre pred nas: buĉni na dobrotvornim rasprodajama. Mogao bi se ponašati kao da sam ga prevarila i uĉinila nešto nedoliĉno.ima neke veze s pustinjskim cestama. lako je moguće da ću preuzeti njegov naĉin govora i. zašto ne bismo zadrţali ovu ili onu elegantnu osobinu? Nije to kao da kra-demo. on me moţe upitati odakle sam i zamislite da ja ka ţem da sam iz Stepnevja ili Brick Lanea ili nekakvog drugog londonskog mjesta i onda. premda mi to nije bio cilj. uzbuĊeni u stanovitoj zubarskoj stolici. ali i mi se moţemo s njima igrati.oni ostaju kod svog pravog vlasnika. a pijanice su propusne. Ako ćemo pošteno.Gledajte na to ovako -ja sam pijanica. Naglasci i smijeh povr šni su. kakvog bi drugog razloga itko imao bacati novac na odlaske u kino? Idemo kako bismo pokupili karakterne znaĉajke. Osnovna je odlika naše vrste da smo prilagodljivi. upijaju. obnovili svoju osobnost oblogama i zakrpama koje smo ukrali s ekrana. Alkohol moţe pridodati malo. No. neobiĉne prigode da istinski istraţim drugo ljudsko biće i da ono istinski istraţi mene. za pijanicu postoje još bolje mogućnosti. Nitko nije potpun . Moje dvije vrste smijeha pripadaju nastavniku fizike. Ĉimbenici iz okoline. visine prihoda i obrazovanje . skrušeni meĊu policajcima. mogu pokupiti i odabrati ono što ţelim posuditi i asimilirati. nedovoljni: tu postupak tek poĉinje. priliĉno nerazborito. on se moţe naljutiti i postati prezriv ako kaţem da sam zapravo odrasla negdje nedaleko od Aberdeena. kad smo se već potrudili prilagoditi se. da se preobraţavamo u društvu jednoga s drugim. dok spu- 215 . kako se upoznajemo.svima nama treba šlag na kraju. no uglavnom samo pro širuje ono što već postoji. traume.to me moţe oblikovati. Pa kad sjedim uz nekog ĉovjeka koji (primjera radi) ima cockney naglasak. Ono na što ja ĉekam one su prelijepe.

poricanja i kraĊe. s vremena na vrijeme moglo bi se ĉiniti da smo pojedinaĉno neraspoznatljivi .više nego što bi to neki trezvenjak mogao ĉak i kad bi vas mjesec dana drţao drogiranu i golu u podrumu.pa. voli ono što vi volite i govori iz srţi vaših reĉenica .biti vi . U ĉaši nisam imala odgovarajuće društvo da me razveseli i pokušavala sam ostati trijezna.prešutnog razumijevanja o tome što ćete i kako raditi i kako ćete se cijelo vrijeme osjećati u vezi s bilo ĉim. Ĉula sam kako kaţu da su pijanice hladne. brisanja granice izmeĊu vaših koţa. utopiti se u vedru veĉer i aktivnu. Kad su nam se usne spojile. vaših snova. zaljubljeni .štate glas i cerekate se kroz tijelo nekog drugog ţivota. To mije davalo samo jednu mogućnost: poljubiti Roberta još mirnijim poljupcem od vlaţnog mrviĉka koji mi je on po- 216 . Namjeravala sam biti i ostati sretna što sam se vratila. amnezijsku noć. no planovi su se izjalovili. samo nijemo meso. osmoza bi se pretvorila u metamorfozu. Da smo. da se ne ve ţu za ljude.dvije tekućine spojene u jednu. u sve trajniju i trajniju promjenu. Da se vi i ja ĉesto zajedno napijamo. no ipak ćete to oĉekivati. Ipak će vas boljeti kad to nestane. a on me vukao opasno blizu potištenosti. nikada više podvrgnuti uobiĉajenim silama i prirodnim zakonima.to vas moţe nagna-ti da povjerujete kako nikada nećete biti sami. k tome. Tako me od posve prosjeĉnog poljupca koji sam izmijenila s Robertom u kafiću tog popodneva odmah zaboljela glava. Imali smo okus moje istrgnute prošlosti. vaših strasti . Mogla bih vam se u jednom satu pribliţiti . Varat ćete se. bile su neutralne. ĉak ni neprijateljstva. no ništa nije manje istinito od toga. nije bilo niĉega osim njegove zatvorene prisutnosti. Da se vi i ja zajedno napijemo. Pomislit ćete da ste slobodni od takvih stvari i sigurni u svom malom raju. ĉak i kad bi vam mozak pojeo. moţete pogoditi kako bi to bilo: previše dana u kojima biste naveli svoga partnera da proguta vaše osjećaje krivnje. A to nije bilo pošteno.

Negdje pod srcem znala sam da zasluţujem još gore. Nije bilo drugog izbora. Osjećala sam onu osobitu tugu koja objedinjuje potrebu za obitelji i nostalgiju sa spoznajom da će udovoljavanje toj potrebi samo uĉiniti sve još gorim.mojoj pravoj kući.nudio i potom otići kući . onoj u kojoj ţive moji roditelji. 217 . više ne.

no zapravo mislim da nije bilo niĉega sliĉnog. Pretvaram se da se sjećam male parade prije toga -jednog slona.nje je bilo mnogo više no što sam ikada vidjela u mesnici . zapanjujuće koliĉine piljevine . no to nije razlog zbog kojega mi se tako teško prisjetiti svega. gadnog klauna na štulama. samo moja potreba za tim. Bilo je to davno i ja sam bila veoma mlada. trzavo su se probijale kroz svoje napete male uloge u zabavi prije no što ih moţda pokrije piljevina i pretvore se u meso. vlaţnog zraka stoje visio izmeĊu šatorskog krila i hladnih.i ţivih ţivotinja. Ipak. a tad još nije bilo Simona. Mama nije htjela i ći. Nemam volje vidjeti umorni. otišla sam na predstavu i sjećam se teškog. do udaljenog kuta travnjaka gdje su guţva karavana i gomila slame i neĉega što se ĉak i meni ĉinilo priliĉno malim šatorom ukazivali na to da je-došao cirkus. Prizori su nejasni: odmicanje kopita niz našu ulicu suviše se razlikuje od uobiĉajenih predodţbi o zebrama. jeftino obojenih kamiona kiselkastih ispušnih plinova . dolje. dosadni.Otac me jednom odveo u cirkus. ĉudnih svjetala. pravi cirkus jer on degradi218 . iza napuštenog koncertnog paviljona. No to je sve ĉega se mogu sjetiti. pa smo pošli samo nas dvoje.

a bio je i film s Jimmvjem Stuartom i Charl-tonom Hestonom. znala sam da nisam vidjela Pravi Cirkus. -Pa. uznemirujući ĉar biĉeva i svjetlucanje. po potrebi. a ja sam bila dijete. zapravo mnogo filmova s ljubomornim ljubavnicima. neritmiĉni bubnjevi. Kad sam bila djevojĉica. mojih ljudi. Pravi Cirkus. zapanjujuće vještine koje nigdje nisu od koristi. ustajalim od znoja i bacaju me u mjesto gdje ima samo cirkusanata. s prisilnim tekom za bol. nikad nisam odala: jer on nije imao nikakve veze sa svim tim. Oni su ĉudovišta.ra onaj mnogo Ijupkiji koji ja imam. Moţete i sami preletjeti kroz popis ljepota . ĉesto kasno vjeţbaju. još su ĉesto snimali tu perverziju za televiziju. ĉarobni naboj njihovih kostima. ĉine zrak vrtoglavim. Ali. vaše poistovjećivanje s tim izmuĉenim i pretjerano revnosnim bićima. dojam nerazumnog razmetanja. Oni su ĉudaci. u svojoj glavi. Djeci su se trebala sviĊati. Ĉak i tako mlada razumjela sam to i. mo ţda zauvijek. Njihova mokra i bliska i vjeĉna sadašnjost skrućuje se od krvi. Nenadahnuto melju u taktu šepavog valcera. njihove koţe i svih onih sloţenih opasnosti.ljudi su znali za cirkuse . vole se pokazivati. nigdje gdje nema publike. Njihova prošlost i njihova budućnost nose odsjaj nesreća. iskrivljene harmonike. zloĉestim ceremonijal-majstorima i antropomorfiziranim ĉimpanzama . lukavo i odvratno. parne orgulje i loši. U mom cirkusu orkestar uvijek svira: bendţoi i spljoštene trube. Imaju boţanstvene. vraćajući se kući. Njima nedostaje pristojnosti. artista.grozni klauni. naravno: predivni u ţas pri pogledu na to kako se odrasli ljudi ludiraju.bilo ih je. Oni su moja prirodna obitelj. svoj cirkus. Svi prolaze kroz cirkusku fazu. rukom u ruci s ocem. natjerati ih u bespomoćnost. prokleti ih. Oni mogu proĉitati strance. Njima nedostaju neki dijelovi ili ih imaju vi ška. poremećene violine. je li bilo dobro? 219 .

dugo. Tako mu je mogla milovati ĉelo.Sada nije. . Kad sam popila.Šteta što mama nije pošla. . aTata se uzvrpoljio oko svog lonca u kuhinji. Dakako. prošlo je mnogo godina prije no što sam mogla napustiti svoju pravu obitelj i poĉeti traţiti sajam ĉuda220 .Naslonila sam se na oĉevu ruku i osjetila kako je uznemiren. okus je bio gotovo nevaţan. dobro onda. . . .Nije li prevruće za mlijeko? . dugo. spremno će me ĉekati.Ne moramo ništa reći o ovome.Da.a potom nije pio svoje. . Ne ţelimo da se mama uznemiri zbog ţivotinja i buke.. pit ćemo mlijeko. Slaţeš se? Aja sam se potpuno slagala i Pravi Cirkus oslabio je svoj stisak nada mnom i pustio nas je natrag u na šu kuću. Previše buke. Moţemo li piti mlijeko? .Buĉno. . no veoma dobar.Pa. Bilo bi isto. Ne.da ga ne bih prolila . da.Došli smo do kraja tratine. . dugo. Sjedila sam mu vrlo blizu kako bih mu dala potporu. . pripremao ga je kao da izvodi neku ĉaroliju: kad bi bilo gotovo. dodaju ći cimet i vaniliju i onda mi je ulio pola velike šalice mlijeka . a istodobno sam se osjećala krivom što se ne bojim i što sam traţila znakove svoje druge kuće.Ali nećemo ići ponovno. u postelji. bila sam prepuna cirkuske glazbe i nade da će meĊu ĉudovištima biti mjesta za mene.A to nam se ne bi svidjelo. otišla sam na kat oprati zube i ostavila ih ondje: njega zatvorenih oĉiju i majku dok mu je gladeći zaĉeš-Ijavala kosu. -Trzao se u sjedalu na svako pu canje biĉa i eksploziju glazbe. samo se smjestio u naslonjaĉu i podigao bradu kad je ušla majka i stala iza njega. .Oĉevo vruće mlijeko bilo je najbolje. . samo daje bilo fino.Ne bi.Ali njoj se ne bi sviĊalo. Nakon toga.

Jer ĉak i jedan neoprezan trenutak moţe dozvati nešto uţasno. pa je ĉak i njeno naginjanje ţenstveno. Naprimjer. povreda koje sam im nanosila i predvidivog nedostatka samilosti koji sam propovijedala. kao pogled na moju majku dok se naginje i kupi sićušne dijelove razbijene svjetiljke .ĉašu za vodu . Zato se pomisao na moju majku i oca mora strogo kontrolirati za dobro mog zdravlja.odnosno. ne stalno. prljavštine. Ja sam ta koja je razbila svjetiljku. mrlja. to što bih zaspala s licem u nedjeljnom rućku. no dalje od toga ne upuštam se.ka u koji bih se bolje uklopila. jer sam ţeljela baciti nešto na nju . samo da ona nije izgledala tako njeţno. više nego opscena. vlage i neimenovane bolesti mene koja sam se slobodno kretala po njihovoj kući. da nije izgledala upravo poput 221 . jer ima takvo drţanje da joj to lijepo stoji. Bio je to postupan proces. beskonaĉan niz laţi. Kad sam imala devetnaest ili dvadeset godina već su bili komplicirani . samo nesretni podsjetnici. bilo bi moţda suicidalno.Treba ga odlo ţiti. novac koji sam uzimala. njeţno.ima lijep uvojak u kosi i ponekad nosi vestu prebaĉenu preko ramena. no nitko se ne moţe boriti s njegovim teretom. Kad se sada sretnemo vi še nismo ljudi. jer sam bila ljuta. otpraviti iz misli. ne znam kad sam prestala ţeljeti razmišljati o svojim roditeljima . Iznutra sam gotovo sazdana od grizodušja. ja sam ta koja ju je gaĊala ĉašom. više nego gola kad bi me vidjeli. lomova. jer sam bila pijana.i to je u meni pobudilo takvu slabost da sam naciljala svjetiljku i mrzila je još više i voljela je još više i zaplakala bih. kad su postali preveliko opterećenje.promijenili su se iz ljudskih bića koja sam najduţe poznavala u dokaze neugodnosti. optuţujući dokazni materijal. Novac koji su mi nastavili posuĊivati. Zbrojit ću male prizore iz djetinjstva. a jedini razlog zbog kojeg se mora sagnuti sam ja. jer bi bilo što drugo gušilo. smrdeći po ţivotinjskoj volji i piljevini. A ja uistinu osjećam griţnju savjesti za svaki grijeh. traţiti ĉiste i rane trenutke i lijepo sanjariti nad njima.

No ona upravo to ţeli. brze osmijehe dok me uvodi unutra.osobe koju bih uvijek trebala štititi od prizora svojih zloĉina. No ne mogu napustiti sobu. jer ne mogu ni biti ništa drugo dok sam s njom. napeta pod pritiskom njezine ljubaznosti. oĉajne i njeţne. . nikada: ponajviše ne bi ako zna da je to istina. ovo je moja kći . Gleda trenutak predugo na ranicu na mojoj obrvi. a onda mi dobacuje poglede i male. 222 . a ruke joj lepr šavo klize niz moju ruku. Moram sjesti u oĉev naslonjaĉ . neopravdano vesela. neoĉekivano. Nisam imala razloga vjerovati da će to tako biti i zato se. na svom pragu. da ću joj se pridruţiti u tom nerealnom oĉekivanju dok ne odem. Majka to govori kao da je rijeĉ o ugodnom iznenaĊenju.iznenadan posjet. postat će karikaturalno. Pa se sada usredotoĉujem na moju majku. jer ona već ţuri u kuhinju. Ponovno mi se smiješi s tihom.on se zacijelo skriva u stakleniku . golemom nadom da sam se promijenila nabolje i da je neću osramotiti. tu se više ne radi o tome što biste više ţeljeli kad se takvo nešto jednom probudi. Uvodi me u dnevnu sobu gdje sjedi neka ţena: netko koga ne poznajem. Nemam vremena uzvratiti joj odgovarajućim izrazom lica.GospoĊo Anderson. Doduše. Ako nastavi još malo ovako. gotovo kao da se radi o nekoj posebnoj prigodi: pretjeruje u svemu tome i uţasno je nervozna. borim da doĊem do daha. na to kako ona stoji preda mnom. A nitko to ne bi ţelio vidjeti.i razgovarati s gošćom koju izbjegava.u trenu brišem godine. i ĉini se da joj je drago što me vidi. veoma rijetko sam odstupala od toga. Moram poći za njom i reći glasno da ću se ovdje barem potruditi biti djevojka. zarastajući oţiljak s moga putovanja u Bistri izvor. Zaplakala bih da me ona nije ĉinila ĉudovištem. takvo i ostaje. djevojku kojoj se moţe vjerovati. Ne moţe biti istina da je manje od dva tjedna sumnjiva lijeĉenja moglo stvoriti novu kćer. A to i ĉinim .

Stvarno? . .. I još na nekim mjestima. Ja sam malo pospana. Ali. pomislila sam da bih mogla svratiti.Da. Financijske stvari: zarada.. a moji hobiji ukljuĉuju pušenje neuglednim muškarcima kad sam u poluonesviještenom stanju. Toliko je zapanjena da poĉinjem misliti kako moţda nije ni znala da postojim.Da. majka se vraća kako bi me spasila rekavši: . . Osim toga. Bila sam na putu. groznim stvarima. Takva je. no sad je krenula na nešto bolje.. a gospoĊa Anderson pronalazi neodgovarajući izlaz iz nje u svom kolaĉu. Anderson.. . . Vaša mi je majka donijela cvijeće prvi dan i to je zbilja bila lijepa gesta.. hm. prijevarom s kreditnom karticom. Bila sam u Kanadi. Moja majka posjećuje druge ljude ako mora .Pa..to nema nikakve veze s gospoĊom Anderson.. Ţeli se ukljuĉiti. ne suviše blisko poznanstvo. više nisam.Radila je u kartonskoj industriji..GospoĊa Anderson nije me oĉekivala.. a ne teret kućnih posjeta. Jasno mije da sam dopustila da nastupi preduga ti šina.. Vi ste. remećenje mira u kojemu uţiva s mojim ocem. 223 . Posao.Ĉini pravu stvar: uĉi o ljudima koji su bliski nekome koga smatra budućom prijateljicom. .Oprostite gospoĊo. To sam rekla prije nego sam shvatila da zvu ĉim kao preprodavaĉ droge i da će me sad morati pitati: . Moja je majka donijela cvijeće jer ga s vremena na vrijeme mora prorijediti i jer je ponosna na njega . ĉime se bavite? A na to ne mogu odgovoriti: . No njena lijepa gesta trebala je potaknuti blago.. .0. No. malim kraĊama. mnogo pijem.Nema dugo kako sam se doselila preko ceste.ne ţeli da oni posjećuju nju. Pomalo. Smiješim se i zaista stojim iza toga.Pa. Ne kaţem da moja majka nije i dobra susjeda.

no sada se vratila i nadam se da me više neće brinuti kao što me nekad brinula. Nemam osjećaj da je piće bilo problem -više kao da sam to bila ja i da ću opet biti.Kao da je "radila je u kartonskoj industriji" ne što toliko apsurdno da je to rekla samo zato stoje bila pod pritiskom. pogleda u mene s takvom provalom nade da mi se okreće ţeludac. A ja uistinu ţelim daje ne brinem. stavlja mi ruku na zatiljak i gladi obraz. a ta je: . a onda bismo rekle. Danas nisam pila. a bilo je i onih još nekoliko trezvenih dana.Da. GospoĊa Anderson nas usporeĊuje kao majku i kćer i drţi da je sliĉnost dirljiva.Da.Ta jedna rijeĉ teška je od znaĉenja i širi se nevidljivo u reĉenicu koju trebam ĉuti. Moje kćeri jako dugo nije bilo.kako me to naglo vraća u petu godinu ţivota. dok je za nama bio ostali svijet. zapravo ni juĉer. Ţelim priznati kako su mi donedavno toĉili ĉaj u dopola punim velikim šalicama kako ga ne bih prolila . sigurnost i utjeha . Dvije ili tri sekunde bojim se da bi jedna od nas mogla to sada reći.Dugo je nije bilo? . zaboravila sam kako je bilo divno stoje to ĉinila i taj miris mekoće i ţenstvenosti i njezina parfema: sandalovina. 224 . No. predugo. Ona se ispravlja. nemam osjećaj da je to pozitivan znak. . i gledale se u velikom zrcalu. Majka se duboko priginje dok postavlja šalicu ĉaja s moje strane stola i jasno mi je da mi provjerava dah ne bi li na šla tragove izdaje. kad bismo zajedno stajale kod frizera. Zaboravila sam kako je to nekad znala ĉiniti.Mi se jako volimo. no "sad je krenula na nešto bolje" dodano je sa silnim povjerenjem i njeţnošću i nešto je što se nimalo ne tiĉe gospoĊe Anderson. ne tako davno. mnogo manji i nezantmljiviji. svje ţa trava. jednako lako kao što se kaţe molim ili sretan roĎendan: .jer tekućine su problematiĉne kad vam se ruke tresu. . obje tek o šišane. Kad ih ne naĊe. i to bi mogao biti pozitivan znak i nešto što bi joj trebalo biti drago.

Znam da i za to doĊe vrijeme. no ipak je potresa. došla ovamo . broš na grlu. Ne istinski. ruke su joj malo starije. 225 . krade vam zdravlje i uzima vam sebe. da se pojavi pas. oluja . A tada ja automatski postajem ona koja ne mo ţe povjerovati. ona bi uvijek trebala moći birati. ništa neizbjeţno njoj se ne bi smjelo ni pribliţiti. Ne tako.Ipak. ove veĉeri. no ona nije stara. Kakva je sada. u ulozi koja joj je u svemu tome dodijeljena ima nešto u što još uvijek ne moţe povjerovati.to zvuĉi kao priĉa koju je ĉesto pripovijedala.bilo što. i kosa je svjetlija. da će poći u mirovinu za mjesec dana. jednako. samo da nam prirodno skrene pozornost. njegovoj smrti. u ovoj dnevnoj sobi. U tome ima neĉega neprihvatljivoga. a ja se usredotoĉujem na taj mir prije nego što majka kaţe. Majka i njezina gošća ĉavrljaju malo neusiljenije. moţda i lice. ostavljajući me da se opustim i kimnem kad god se ĉini da je kimanje na mjestu. Voljela bih da otkuca sat. razumijem to. Jer. Ne stara onom starošću koja vas tjera s posla. GospoĊa Anderson bi mi voljela postaviti još nekoliko pitanja. no vješto je skrenuta s te teme i navedena na razgovor o svom muţu. odjevena u diskretno cvijeće: uzorak njezine bluze. Pa nije trebala spomenuti mirovinu dok sam ja ovdje.no ne mojoj majci. Posudit ću malo od majĉine uvjerenosti dok soba postaje tijesna od optimizma premda nitko nema pravo biti optimist kad se radi o meni. Imam osjećaj da bi uskoro moglo doći do suza. prirodno je. a ne znam što ćemo onda. nema potrebe mozgati o tome. o tome kako se preselila u drugu kuću. No onda moja majka poĉinje govoriti o promjeni i njih dvije se primiruju. bez uvoda. Bit će njena greška ako ispustim šalicu ili se poĉnem znojiti ili ako budem morala otići bez potpunog objašnjenja. takve se nuţnosti dogaĊaju .

dobra susjeda. Mirovina . Bile smo s onu stranu pića. dobra udovica. sjećanje na tamu. prije njega. dopušta uzdahu da razdvoji svojih i prednosti i rukom se pogladi po suknji. .Brišem gornju usnu i znam da je primijetila. otresa je u umivaoniku i ponovno podiţe kako bi se oĉistio do još dublje nevinosti. . GospoĊa Anderson. do golemog djeteta s jasnim tragovima sapuna zaostalih na zaliscima.No.jer se ĉini sretnom. bez dodatne pomoći. vratila sam se snu u srţi svega ispravnoga. moći ću je ponovno uĉiniti i nesretnom. Ona je cjelina moje prve misli. zar ne? A ima to i svojih prednosti. Ili kako stojim na vratima kupaonice i gledam oca kako se brije: ta neuobiĉajena sigurnost. . na to kako je sve tu ispravno. tekućine u njegovim rukama. poĉinjem crvenjeti. . takve smo mi nekada bile: povezane. jako se trudi da ne zvuĉi obeshrabrujuće. nerazumno voljena. jer samo biti iskren neće biti dovoljno.Bit će to promjena za vas.Promjena je prava rijeĉ. ĉovjek se prilagodi. a ja se bojim . I što je još gore. a ja ĉekam da se opet okrene k meni: prestajem treptati. pod nosom.Da.majka ponavlja tu rijeĉ. trzaj na kraju pokreta. premda sam trijezna. Da. a ako je mogu uĉiniti sretnom. a onda kratko moĉi britvicu. Ţelim da bude sigurna. Obje se sjećamo da to ĉinim kad sam pijana i. prekida. samo udišem njenu slatku noćnu toplinu i izgubljena sam u njoj. . a onda 226 . roĊene da bi bile dovršene jedna u drugoj. smješkam i smješkam. . Gledam majku i pomišljam da sam moţda bila uvjerljiva. a ja ţelim biti djevojka kojoj moţe vjerovati. ostajem mirna kako bih joj omogućila da mi ispita lice i smješkam se samoj sebi iskreno.Naravno.GospoĊa Anderson. jer usred govora. ona to neće vidjeti. priliĉno neoĉekivano.

Već moraš ići? .ĉitav njen ţivot je ĉist.To uistinu mislim. Nasmiješio se jer je znao da smo ondje. I zato ne idem u vrt kako bih pronašla oca . pa ruĉnik. samo ĉiste . .Vratit ću se. zato ću morati uskoro i otići. pa njegova izvanredna obnovIjenost.ono su kakvi smo nekad bili. i u svjetlu njezinih oĉiju. jer sam bila dijete . Za sve je bilo dovoljno prostora da se volimo.Majĉina bol naglo nahrupi u sobu. no ja je vidim u maj ĉinim rukama. a majka ne ţeli da se njega uznemirava.to bi ga moglo uznemiriti.sve nas . mogao je zaboraviti daje stidljiv i jednostavno biti zgodan za nas. 227 .blaga i zadovoljna. Išla sam nekamo drugamo. ali bez osjećaja krivnje. a ja sam upoznala kakav je glas moje majke kad kaţe ljubavna ptičica . koje su kao moje ruke. a da ne ĉujem njezin glas u svojoj glavi. ali skladne. Kad se rodio Simon. .i ne mogu se sjetiti te rijeĉi.sfo mu gromova.ugledala majku kako stoji oslonjena na zid iza mene i gleda ga ba š kao što sam ga ja gledala .izraze koje i danas koristi jer je prirodno pristojna i jer sad pripadaju nama . bez nanošenja boli. . i njega sam voljela . GospoĊa Anderson nije primijetila. Ĉesto sam ga gledala sve do jednog jutra kad sam . iako se mogao pretvarati da ne zna. koje su poput mojih. To je bila ljubav. No.slijedi ispiranje.pripadali smo jedni drugima. oprezno vraćam šalicu na tanjurić. a i njezinih drugih rije ĉi .Stvarno? Moraš ići? .ne znam zašto sam se okrenula .jer to je bilo moje ime .kako bi psovala ne psujući. gledam kako sunĉeva svjetlost gmiţe preko saga i ne traţim izlike kako bih se sakrila u kupaonicu ili neku od spavaonica -jer to su mjesta na kojima sam pila. . Ona je jedina ţena za koju sam ikada imala vremena. i u njezinim usnama koje su kao moje usne. muku mu njegovu i trista mu jada .Samo sam svratila. I zato završavam svoj ĉaj.

To je laţ i stropoštava se buĉno kao laţ. Nisam oĉekivala da ću još biti ovako umorna. Probudila bih se kasnije i sjela na pod dnevne sobe. ili je pred njima Robert i ţeli ući. zagrliti je. jecala i slomila je. uzeti majku za ruke i uspraviti je nasuprot sebe. i biti ponosna što mogu to pokazati gospoĊi Anderson koja nas ne zna i koja ne razumije. 228 . . od onih kakve obiĉno provodim. uho i kosu i ne plakati.No. Ili se nekom idiotu u prolazu izrazito nisu svidjela moja vrata. ĉinilo bi se da mi uopće nije bolje . -Sigurna si. bez osjećaja mamurnosti ili bilo kakvog posebnog osjećaja kajanja. i teturavo se razodijevam i padam u postelju kao da sam provela tešku. tupo umorna. dugu veĉer. zavjese su otvorene. Obje mogućnosti ĉine me nesklonom da reagiram.tresla bih se. glave oslonjene na njezino koljeno.Da se ovo dogaĊa prije mnogo godina i da smo neki drugi ljudi. .Umorna sam. Dakle. Mora biti ovako. kao što sam ih i ostavila. otišla bih gore. jesam uspjela . Moram oprezno stati na noge.da sam sama s njom. odspavala bih mirnim snom. . no nema mi druge . odšetati. potisnuti to u sebi.oduzela sam joj sreću.Da mi sad kaţe da se mogu ovdje odmoriti. organiziram svoja osjetila i zakljuĉim da je svjetlost tiha. a da zvonjava dopire iz hodnika. Ne ţelim to pokazivati dok me gleda netko tu Ċ. Kad stiţem kući već jesam istinski umorna. no ĉeliĉni sjaj mokrog osvita lupa po sobi sve dok se ne pridignem. zagrliti to stoje tako lijepa i sazdana od neĉega što ne bi moglo podnijeti moj naĉin ţivota. . no koja zacijelo prepoznaje ljubav kad je vidi. vratit ću se. u svoju sobu i bilo bi mi dobro. prestrašila bih je. progutala bih njezinu nadu. Da nam Bog dopu šta bilo što. i poljubiti je u obraz. Kad se probudim.

. dok kroz vas.Da.. saĉinjene od mramora. Oprosti. bio si. To kakav je on sad. biti najgori stoje moguće . kao da će ih to oĉistiti. kad nije dobrodošlo u vašoj glavi. Okrećete se. Potom uskaĉem u traperice i dţemper -jer kućni ogrtaĉ ne bi bio prikladan.Ti si prvi rekao. nakon što su već posluţene posljednje narudţbe. .. za sada.i onda odmah zaboraviti.Ne govori to. klizite. u pravilnostima koje nemaju smisla. kad se ono okreće protiv vas i ĉini da se plašite samoga sebe. ono prije. rekao. No Robert je blag. prolaze vaša raspoloţenja. 229 . to me suţavanje vrijeĊa. izvijate se i izvirujete na sve ono što biste ţeljeli ĉiniti. Bulji u pod. što nas smješta u razliĉite jezike. Rekao. .Hannah.. ne ako ţelim biti stroga . . Prekriven je debelim slojem barskog dima i ljulja se. Imaš pravo.Za trenutak. metodiĉno skida jaknu. . što se ne zagrijava. -Oprosti. biti izgubljeni. ljubi mi obraz dţinom dok naglo prolazi pokraj mene i sjeda na postelju. .i puštam ga unutra. Sjedam u naslonjaĉ i gledam ga. ja sam već vidjela. . razliĉite drţave. teţak od toga što ga je pio sam. porculana ili bilo ĉega drugoga što se ne savija. neke stupice odvratno geometrijskog oblika. dubokih stranica.to je kao kad se pokušavate uspeti iz stošca.Rekao sam. bila sam takva .Nadam se da se opio do potpunog zaglupljenja i da će ostati kod toga.Hannah. U takvom stanju moţete nestati pod koţom. pa bolno teško prtlja oko bluze. metala. Bio sam gad. -To suţava izbor na drugu mogućnost. a onda razvedrava. Ja sam potpuno trijezna. Prati me u sobu. mršti se.. daj\ . Trlja si oĉi. što ne da da se za nj uhvatite.Stvarno mi je ţao.. pustošeći. te ţak od pića. .Molim te.

znam. znam. kao da je to izvrsna. Fala. 230 .? O. teţinu njegovih ruku koje se uzdiţu sa svakim novim. . I ja se priljubljujem uz njega i ljubim mu kosu .0. . zamišljam kako stojim blizu visoke drvene ograde. . Pod barskim smradom okus je njegove ko ţe. njegovog punog ja. dok on sanja.. kako bih se namrštila na njegovu kosu razbarušenu po ĉelu.Vrijeme je za skidanje.Ako malo prilegnem.osjećam kako se ono trza i pjenuša.što ga potiĉe da se malo promeškolji . .. .na njegovu bespomoćnost. Roberta Gardenera koji mi je tjednima nedostajao.. a onda ga gledam kako se okreće i sklupĉava na svojoj strani. Mogu samo kleknuti kako bih mu skinula cipele. Ja sam gotovo zaspala.Široko se smije. Previše smr-diš. namiguje. -1 uistinu se spušta na leĊa. znam. leĊima okrenut prema meni. zbunjeni.Hannah. a onda oklijeva na trenutak kad vidi da mu ja ne namigujem zauzvrat.No potom se vraća pucetima na svojoj bluzi. Znam. Moram vidjeti koje su. Pomiĉem se kako bih stala iznad njega..To je fino. no stopala su mu još uvijek ĉvrsto na podu. Zato ne mogu vikati na njega. ĉarape. Roberte? . Ne mogu biti opravdano razdraţena što mi je došao ponuditi svoje isprike duboko skriven u dţin . ne pušta nas da se dugo odmaramo. .Što radiš. brige su mu isparile. originalna zamisao. No. ona to ne ţeli. a prsti na prsima još nespretniji. a unutra se ritaju ţivotinje. Potom odmahuje glavom kao ţalosni klinac. Da. . gotovo zadrijemalim udisajem i na to kakvo je dijete opet .ne moţe ga se okriviti. Boţe. Previše pijan. Znam. ljuljajući se na krevetnom pokrivaĉu.Ne.Ša to. Roberte. pa ĉak ni uopće naći.i pokušavam zaspati dok ga grlim i grlim piće u njemu .. Borim se oko njegovih nogu sve dok se ne ispru ţi na mojoj postelji.

Izigrava istra ţitelja i vi sve kaţete. nestat ćete zauvijek. zatim blijede i ja otvaram o ĉi prema njemu. A nećeš ni ti. . nikad se nećete osloboditi. ispod brade. Robert se okreće licem prema meni.Sada je pijan na blag. Ĉini mi se da mi se jedna od njih obraća. Nisam. u redu.ne mogu vas dobro vidjeti kad ste tako ušuškani. ipak ne mogu.Hoću ti reći.Barem pola toga je istinito. Danas je nedjelja. .Ne ţelim.U redu je.Ali.. I sama sam to ĉinila u nekim drugim prilikama.Stvarno te volim. -To je. turoban naĉin -onaj koji vas tjera na razgovor.. Skupa smo.Kaţe to kao daje rijeĉ o povredi ko ju mi radije ne bi nanio. sve dok mu glava ne postane ţivi. u redu. .Ne mogu te povesti da upoznaš moje roditelje. Neću se ljutiti. -1 zaranja rukama i obujmljuje me. topli teret na mom ramenu. što ne valja? . Nisam u raspoloţenju za povrede. ĉvrsto privlaĉi.Roberte.. To je.-Hannah. Pa. . njegov me strah opkoljava. Što? . kroz guţvu pokrivaĉa i raskopĉane odjeće.. neoĉekivano. a potom se spušta niţe.I ja tebe volim. .Ne mogu te povesti da upoznaš moje roditelje.U redu. Nema veze. u pozitivnom smislu. Što? Budna sam. Slike biĉa i odlomaka ţivota u pokretu pucaju. Što? . . Tapšam ga po rukama i on malo oslabljuje stisak. Tu smo. . . Moţeš mi ispriĉati.Ţelim ti nešto reći.Hannah. Postajem blago klaustrofobiĉna. . 231 . . . dobro smo. jer znate da će vas to inaĉe pojesti. reci mi. . Ujutro se neću ni sjećati. Znaš me. opušta se dovoljno da stavi usta kraj moga obraza. s drugim ljudima .Nije još vrijeme za ustajanje. .

Nisam vidio oca od sedamnaeste godine. pristojan. palcem trlja zglobove mojih prstiju: naprijed. sjediti uz knjige.ne onako kako je kod nas obiĉno bilo. naprijed. I toje bilo ljeto o kojem govorim . a ja ga milujem. završnih ispita u srednjoj školi. ne. Naginjem se kako bih mu poljubila kosu. Napokonje nešto pošlo naopako. Toga je jutra u prizemlju bilo buĉno.Ne. . no matematika mi nije išla. U njemu se okreće neka stara bol.Dlan mu je hladan. Palac mu se i dalje miĉe. I onda sam shvatio da je to bio onaj je dan dan koji nikad neću zaboraviti. Nešto je pošlo naopako. ne razumiješ. ..to sam planirao raditi tog dana.A ja sam se pitao zašto imamo posjetioce. puno su hodali.Ja sam jedinac.Ja sam jedinac. Drţim njegov glas. trenutak kad sam znao da je sa mnom gotovo .bilo mije ostalo još samo oko tri tjedna da sve to naštrebam i rano sam se probudio da bih uĉio . Ţelio sam biti zubar.Ne. . No trebao sam ih. a onda sam otišao u kupaonicu i pišao i sjećam se kako sam pomislio: Ne. grebe izmeĊu mekih tkiva i bezopasnih misli. Jer sam se bio prijavio za fakultet. a i ja sam mislio da je vaţno. naprijed i natrag. gotovo mogu ĉuti kako si otvara prostor.trebao sam petice u svemu. od sljepooĉnice do vrata. ne mogu ni pokušati.Probudio sam se rano ujutro. .On udiše. Nisam vidio majku od sedamnaeste godine. ondje gdje ne mogu dosegnuti i odakle je ne mogu odnijeti. . trenutak koji me objaš njava. . Bio sam zabrinut zbog ispita. razmišljao sam o tome. dobar uĉenik. natrag. -Tako je.Ĉvršće ukopava glavu. polaţe svoju ruku preko moje i konaĉno sam sigurna da će mi reći nešto što ne ţelim ĉuti. natrag. i fizika. Trebao sam i matematiku . . a ja to ne mogu zaustaviti. no on ne primjećuje. . pa je time i kemija bila komplicirana.a dio 232 . bio sam dobar deĉko. jer svi su govorili da to oĉekuju. ometalo me . Ljudi su govorili blago i hodali okolo.

Imam osjećaj da sam bio nevaţan. a Bog to nikad ne bi dopustio . a ne vic. Bio sam dobar deĉko. Naslijedio sam mnogo novca. moram biti klaun. No kad sam ponovno izi šao iz sobe ĉekala me policajka. Postigao sam vrlo dobar uspjeh. To je bilo dobro. zar ne? Inaće bi moj ţivot bio tragedija. A nisi ni šta uĉinio.toga uvijek će biti uspomena na to kako stojim i pišam. nešto ĉudno. Ono stoje rekla. što si taj sin.nisam je ĉuo na stubama. Onda policajac gleda u tebe i ti si isto zarazan. No on je sve priznao. bio je to neki popis rijeĉi koje nisu ništa znaĉile i bila je daleko preljubazna. Sje ćam se da sam bio u sudnici. Nitko nije znao kamo da me smjesti. zarazno. A onda sam mogao otići i biti student. dobar uĉenik. no policajac mu sad poma ţe da ustane i prouĉava ga. 233 . no on nije bio u njemu. da nije obja šnjenje. no kad sam se pomaknula. Uopće je nisam uspio vidjeti. Nije va ţno tko je odgovoran. osim što si se probudio u toj kući. Vidio sam oĉevo lice kad je ustao.Nisam im mogao mnogo reći. nije ga bilo nigdje ni blizu. Nitko nije ljubazan. iza ulaznih vrata. pa sam se seljakao. Zacijelo je bila jako tiha osoba . kao da je on. Potom su ga izveli van. pomilovala mu ruku. pa im i ne bih bio od koristi. Dugo sam se umivao. Samo što sam znao da to nije u redu. No nastavio sam uĉiti. ne.ni ondje ni igdje drugdje nakon toga. U školi su rekli da ne moram.. Otišao sam u postelju noć prije i ujutro je više nije bilo. a otac ti je kleĉao na podu hodnika. ponovno je poĉeo: . Znao sam stoje uĉinio. To je ostalo isto. Potom je Robert zašutio i umirio se i gotovo sam pomislila da spava. ni sudbina. Pa sam to i uĉinio. ne kad ti je sedamnaest. ali ne znam zašto. osim ako u prizemlju ima soba u koju ne smiješ ući..niti bi to dopustila sreća. no izišao sam na sve ispite na vrijeme. Moralo je biti tako. potom ĉešljao kosu. Nisu bili sigurni što da/ade sa mnom ... Majku nisam vidio.. još uĉiti.. a onda otišao i obukao se. Nisu mi dali. ni moj jebeni ustroj.

Htio je da ga posjetim u zatvoru. . dakako. . Sad je na slobodi.Oboje mrmljamo.Dobro. -Tako je. Neko vri jeme mi je pisao.boljet će me to što tada ništa nisam govorio . Znaĉi.Moram ti reći.Moram ti reći. sklopila mu ruke iza glave. .Pomaknuo se. u redu je.I ja sam to odabrala. ogoljet ćemo se do nevaţnog. I on više neće priĉati. usnuti san u kojemu će nas ovo doći muĉiti. no ta tišina je samo refleksivna. To će nam pomoći da se maknemo od ovoga.Kad se odmorimo.Ne. . . to sam odabrao. Promijenio sam ime . ne mislim da je problem.Imam ţenu.Dobar sam deĉko. . Imam ţenu. . nije problem. to sam mislio. .Ne. nije napeta. . .saĉuvala ga od pada. . no ne moţe me naći. moramo odmah krenuti . . Nesposobnost opraštanja.Ali mislio sam da bi trebala znati. no onda će otići dalje. .A sad znam. -Je lito problem? Neko je vrijeme tih.Tako je. sve dok nije leţao lica oslonjena na moja prsa. . no mi ipak hitno moramo otići odavde. .Uzvrpoljio se.razbudit ćemo se. . pretvorit ćemo se u puste 234 . . jer ţelimo zaspati.I ĉujem kako zvuĉi nevaţno.Reći što? . A ja ga ljuljam i govorim mu: . ponekad to tome sluţi. dosta nam je.Jesi. I zato jer jest u redu. rekli su . . ispreplela noge s njegovima i uhvatila ga .noja sam smatrao da svi mo gu otići do vraga.Bit ćemo zajedno.Robert Gardener. a ja mu nisam odgovarao pa je onda pre stao. -Onda dobro. Kad je ponovno progovorio zvuĉao je mlaĊe i nejasno je izgovarao suglasnike. pa sam ga ljuljala.Ne. Odbio sam. Ona ţivi s mojom kćeri. vodit ćemo ljubav.

sve dok nas njegov obli oblik u meni. zarinut ćemo se ispod soli. ne izbriše. njegova uhvaćenost u meni. 235 . ne uĉini nas anonimnima. Ostavljat ćemo modrice i grist ćemo.ruke i jezike i jebanje.

to je neizbjeţno. vaš poloţaj s obzirom na socijalno i zdravstveno osiguranje nejasan je. 237 . I uklopiti se u oblik onog dugog. jer taj naziv govori o dostojanstvu i poslovima kakve nalazimo kod Jane Eyre. Propustili ste stvoriti ušteĊevinu.onima od kojih tko zna zašto oĉekujemo da urode pustolovinom i romansom. Na kraju se ipak morate zaposliti . kad god bacite pogled na male oglase u izlogu kioska i stupce nezdravih. tu ţnog pogleda koji ste prvi put otkrili u sedamnaestoj.IX. hladan i ĉvrst. pa ĉak i kod Henrvja Jamesa . ili barem uzbuĎenjem i okultnim šokovima. tek što ste izišli iz škole s mladom ţeĊi koju je valjalo uzdrţavati. Taj se pogled prevlaci preko vas. pa nema drugog izbora: morate raditi. poĉinjete izgledati nezaposleno. deprimirajuće oglase u smrdljivim agencijama i mjestima ĉije se ime ĉesto mijenja i sve više postaje eufemizmom. Nijedna tajnovita praujna nije vam ostavila svoje vinograde i imanja u Ĉileu. A nije da uistinu vjerujete da bi vam se ikad moglo posrećiti i da ćete naći posao .i ĉim ĉak samo i razmislite o tome lice vam se mijenja. u komedijama studija Ealing. a ujedno i potpuno nedostupnih poslovnih pnlika ponuĊenih u novinama u rubrici zaposlenja i na one uredne. a koje ĉu ja uvijek i jedino zvati burzom rada.

Vaša se preobrazba dovršava u trenutku kad vam se pogled spusti do plaća za ponuĊene poslove. ili trideset pet sati tjedno. prodavanje kartona bilo je bogomdano: fleksibilno i ugodno. vašu odluku da budete odgovorni i odrasli. a što neki stranci od vas zahtijevaju. Vaša je budućnost nepopravljiva. ĉesto vraćaju u odvratnom stanju. Slagali ste ţeljezne rešetke sumnjive namjene.nezapošljivo. slaţući proizvode na police. to nema nikakve veze s onim ambicijama za koje ste se nekoć odluĉili. no znate na što ne moţete pristati.koje se. Nemate odgovarajuće vještine. nikada nećete biti klaun u Pravom Cirkusu svoga srca. a onda naglo uzmakne na poĉetak. razvrstavali ste krumpir (tri groteskna sata). jer poslovi koji vam se sviĊaju zahtijevaju kvalifikacije. ili po-dogovoru--plusprekovremeni-rad tjedno. No.to znaĉi da nikada nećete biti kopaĉ zlata. to jest zapravo nijedan sat tjedno radeći nešto što je odvratno.uostalom . nastavnik ni arheolog. bez pritiska na ijednoj razini. Jedini poslovi koje biste mogli dobiti sluţili bi svakodnevnom iskazivanju vaše beskorisnosti.koju bi normalnu osobu moglo biti briga tko bi mogao kupiti koliko kutija. Svako ranije iskustvo to vam dokazuje . Na kraju posla s ĉipsom barem sam dobila malo da ponesem kući. telefonirali ste vlasnicima telefona kako biste im rekli nešto o njihovim telefonima i proveli ste jedan iznimno dug vikend u hotelskoj kongresnoj dvorani pitajući ljude što im se najviše svidjelo na vrećicama ĉipsa. i kakvih? Taj je posao zapravo 238 . onima za koje ste još uvijek spremni . da i to kaţem. I što je još gore. perući alatke za iznajmljivanje . Ponovno zbrojite radne sate i pomislite da ne ţelite potrošiti ĉetrdeset sati tjedno. Sad se pribliţavate ĉetrdesetoj i već ste proveli previše vremena perući donje rublje u kazalištu. i to dugoroĉno. obuku. jer.bolje je da odustanete. ulagali ste besplatne krojne arke za pletenje i/ili šivanje u ţenske ĉasopise.

. iz uobiĉajenih razloga.. Barem nismo sve do ovog tjedna. kao što moram i posluţiti takvu jednu nazovinarudţbu. gotovo bez traga pratećih pojava muĉnine. nema posla: barem ga nema u kartonskoj industriji. kad sam otkrila da moj posao ukljuĉuje stalnu usredotoĉenost na pivske orašĉiće i sliĉne uţase. davalo nekakav zenovski sjaj mojim sretnim danima i omogu ćavalo mi da pustim mozak na pašu. no nismo o njima dalje razmišljali. . meĊutim. dva piva od Ċumbira i ĉitavih šest paketića pivskih oraščića. ja i dalje ţelim gotovinu. koji on zamalo ispušta. mokrog sitniša. a da prije toga ne uzmem pepeljaru i ne razbijem je o lubanju ponosnog kupca koji nam svima uspješno trati vrijeme. prţene i pivske orašĉiće. -. . . TakoĊer znam da oboje. Poĉela sam raditi u kafiću. moja mušterija i ja.Hvala. Pa sam tako za vrijeme ruĉka jedne raskvašene srijede prisiljena priznati kako sam natjerana na najĉešću pogrešku stoje pijanac moţe uĉiniti... studentski. . moram nositi ovu ţutu majicu i ovaj štekćući osmijeh. U ovom trenutku. stoje.Dogurava mi novĉanicu od pet funti što izgleda prljavo. nemamo pojma što su pivski orašĉići.Znam da on nema dovoljno stila da kupi indij ske orahe. kao u reklami. Kušali smo ih pa smo priliĉno sigurni da sadrţe neko antiseptiĉko sredstvo. Onda hitro odnosi svoju Ċumbirovu šećernu vodicu i pake- 239 . kao da te rijeĉi nisu uvredljive na svaki mogući naĉin.uspijevao biti trivijalniji od mene. Nitko me više ne ţeli. dosljedno. studentski. TakoĊer. .Mm. a moram i tolerirati narudţbu koja ukljuĉuje jedan Bacardi Breezer s okusom lubenice. Ili indij ske orahe. a moram i biti u stanju reći pivski oraščići. i imate li kikirikija? .Rukom grabim u svoj posebni vrĉ i uzvraćam mu malo vrućeg. svojom rukom koja izgleda prljavo. a ipak. i rakiju od marelice.Imamo suho prţene. ĉini se.

ili glasno razgovaraju o plesaĉicama koje plešu u krilu.Oprezno to izgovaram. tako da sljedeća neizgovorena reĉenica zvuĉi ovako: prije nego što te opalim u grlo. Nekad je tu bila banka i još ima ozraĉje izmiješane tjeskobe i zamorne financijske promišljenosti. njegovi mlitavi kratki pogledi klize tu i tamo po meni dok udišem miris njegova viskija i volim ga kao što i zasluţuje.tiće do svojih uskomešanih prijatelja koji veselo prave grimase i kimaju jedni drugima. Da se kraj mene zakotrljaju dvije--tri ruĉne granate. sanjajući da će pronaći nekoga tko se osjeća dovoljno usrano da ga poševi.Još nešto? . Osjećam kako me ispituje dok se okrećem kako bih mu natoĉila piće. 240 .gotova sam u pet. Nije da me baš strašno ţivcira taj poslovni ĉovjek per se. a ne: ti zanosni vragolančiću . radosno bih povukla upaljaĉe. što se toga tiĉe . što znaĉi da ga neću morati trpjeti kad dojuri ponovno ovamo nakon posla. ni bilo tko drugi. negdje se još uvijek vodi briga o penijima. Prestajem ih mrziti samo zato što moram dati nekom poslovnom ĉovjeku dvostruki viski. . Ima nešto u pretjerano djeĉaĉkoj kozjoj bradici i oĉajniĉki veseloj kravati (nasuprot tamnom i boleţljivom odijelu) tog ĉovjeka što snaţno navodi na pomisao da je razveden te da je u poĉetku mislio kakoje to dobra zamisao. no sad većinu pauza za ruĉak provodi hineći kako ĉita na javnim mjestima i nadajući se da će pokupiti djevojke. svjetla presvijetla i svaki dašak veselosti odmah ispari u visine stropa gdje ga polagano sjeckaju nepotrebni ventilatori. Namještaj je premoderan. ili o planovima za ure Ċenje svojih kućnih atrija.problem je u tome što ja prezirem ovaj kafić. dok funte filistarski vode brigu same o sebi. Klijenti kokodaĉu ili revu ili pokazuju jedan drugome elektriĉne napravice koje su si kupili. Ja sam zapravo stvarno gotova u pet. samo da onemogućim da se ta kopilad i dalje koti.

. mnogi od njih popriliĉno piju. mogu ĉak poboljšati izgled. Pa je posljednja stvar koju bih poţeljela vidjeti to kako ona potamnjuje Robertov sjaj. gubitak snage.no dob i vrijeme. i zato jer sam si to obećala. ni to nije pravi problem. mogu okrenuti glavu na drugu stranu . Od ramena do lakta. pokazala bih im kako se to radi. i'ostat će tako.ostavlja vas da u prašini ţmirkate uvis. dakako. te male promjene mogu biti od koristi. pad na straţnjicu do kojeg na kraju uvijek doĊe . Podcijenjena sam kako god se uzme. Pa me oni ne poznaju. no s rukama se ništa ne moţe. mogu ih odagnati. A s druge strane. no one ne sadrţe alkohol. ljubavi koje ne moţete zadrţati. o razlozima za to. naići ćete na neku blagu. samo. i zato jer sam obećala drugim ljudima. pijem tekućine. Da pijem. zapravo i ne pijem.kao što bi i svatko drugi. zato jer je to dobro za mene.Hannah? Što ne valja? Tu muškarci najprije ostare. To što im kosa posijedi nije vaţno. Više se radi o tome da mnogi od mojih mušterija ne piju kako valja. na svoju vlastitu smrtnost.Ništa. i jer me Robert u tome podupire. U meĊuvremenu.Što ne valja? Zurim u vrh Robertove ruke. ĉak se i ne trude. 241 . Kad mu se to jednom dogodi. . tijelo koje vam poĉinje biti drago baš kad trune. ne pijem.Ipak. . Dobro sam. neznatnu mli-tavost ondje gdje ona nalijeţe na mišić. oni su još jedan primjer boţje burleske.\ jesam dobro. Bolje reĉeno. laganu mekoću što se ugnijezdila u koţi. ja sama. A to smatram neugodnim . kao ni nove bore oko oĉiju. razmišljam o tome u kojim bi se smjerovima on mogao razvijati. Ali. i ve ćina njih me ne plaši. A u posljednje vrijeme sve više i više razmišljam o smrtnosti -to je još jedna draţesna popratna pojava suzdrţavanja od pića. . Nisam to namjerno primijetila.

ĉistoj. a potom se uvla ĉi u kućni ogrtaĉ koji je dovoljno nov da u njemu još ima nekog hotelskog cara. uţivamo u vrućoj. ĉinimo ono što on predlaţe. još uvijek je uglavnom u dobroj formi. -Malo sam... privlaĉne neutralnosti. . u jednom kuhinjskom ormariću hrpa je razbacanih. U stvari. djeluje umiruju će. . no nikada ne biramo nikoga drugoga . usamljenih limenki.Proteţe se. trese. a ĉesto i jest. ako si potonula. Bez razloga. djetinjoj ozarenosti kad iskoraĉimo van. oĉito sretan i opušten.. Ja znam. i još se tu provlaĉi osjećaj bijega .Izvlaĉi se iz ruĉnika i namiguje mi. . To zacijelo znaĉi da smo nas dvoje ono najbolje što moţemo zamisliti. trlja mokru kosu prstima dok se ne našušuri. Sve ima okus novog poĉetka.. peremo si le Ċa. Tu moţemo odluĉiti biti tko god poţelimo. kao što je Robert upravo uĉinio. planirati bilo što. malo sam potonula. još uvijek igrajući našu igru veĉernje kupke: stojim iza njega i grlim svog djeĉaka.Nisi dobro. Ovdje bi mi po prirodi stvari trebalo biti ugodno. .koje tek trebamo istraţiti.Mogli bismo se smijati televiziji. na ploĉice. nema ukrasa. liţući kapljice vode s njegova uha. ili je ona zatraţila da ode. ĉak i uz ono što sam ja donijela.Ovih dana zajedno se kupamo ili. zubar sam. sad imam svoj prostor u ormari ću u kupaonici i ladicu za odjeću koju nosim preko noći. ĉešće.Pa.poput onih u filmovima ceste . Sklapam oĉi i puštam da nas vrijeme pusti na miru. U njegovom smo stanu. Do onog njegovog priznanja nisam ga vidjela iznutra.police i plakari većim su dijelom prazni. otkrića i divljih sloboda . gledamo jedno drugo kako se natapa. a onda ustaje. siguran je u sebe. . Mogli bismo biti bilo gdje. Robert se ovamo doselio kad je napustio ţenu. Povijam ga u ruĉnik.samo nas dvoje skupa. polagano odlazeći u njegovu dnevnu sobu gdje drţi trodijelnu garnituru za sjedenje od bijele koţe (kupljenu po niţoj cijeni zbog ogrebotina i malih mrlja) i ĉudnovato velik televizor koji zablista 242 .

one lude.. Naš program odmah zamekeće i zalaje u sobu. to su likovi što priĉaju besmislice. sve se doga Ċa u ozraĉju zatvorske histerije. moţete li zamisli ti išta bolje? .Robert me gurka laktom. Imaju Ah-Brahmsa i sve ostalo. odjevena kao starija radniĉka prostitutka. plavom Dunavu i gura prazna djeĉja kolica sloţe na oblika.s poda kad ga probudimo . To nas gotovo uvijek oraspoloţi . no poĉinjemo od jedne funte.Ĉetrdeset šest sati. pleše valcer uz glazbu Na lijepom..to je trgovina. procijenjeno na 120 funti.. To je ruţno. Ah-Beethoven.O.. .Ţena odjevena kao maloljetna pjevaĉica drţi u ruci kompaktne diskove raširene poput lepeze.. ĉak dvije i pol. 243 . a sve uz poĉetnu cijenu od jedne funte. ili pak veoma velikih komada nakita iz zaliha neprodane robe. uţivajući u svom omiljenom pitanju. .Bi li ti dala funtu za to? . .. Pogledajte ovo: Ah-Schuman. Ah-Rahmanjinova. dok nesputane grudi tinejd ţerske pjevaĉice upućuju izazov njezinoj majici i vidimo kako koli ca imaju prave koĉnice i kotaĉe što se okreću.. drţi nas na sigurnom od vijesti i drugih nepoţeljnih upada. -Vidi je samo . ludo i sramotno i podsjeća nas na ţivot.Remek-djela klasiĉne glazbe.ovĉetina odjevena u šunku u ovitku. a još nema stol. . .Prostitutka s kolicima smiješi se i poskakuje u svojoj preuskoj opravi. to je muĉenje i beznadni kiĉ. dok iza nje neka druga ţena. . Ah-Chopina. tako da ih kamera vidi. .Imamo tu ljude poput Ah-Mozarta. one tuţne i dugoroĉno nezaposlene na telefonske pozive za sedamdeset pet penija po minuti koji im mogu omogu ćiti nepromišljenu kupnju potpuno neupotrebljivih kuhinjskih aparata.Robert stalno zaboravlja kupiti stalak za njega. poblesavljuju i pokušavaju namamiti druge likove. platila bih i dvije..Više od ĉetrdeset šest sati remek-djela klasiĉ ne glazbe.

-Još si potonula? . granĉice. što je s vašom bakicom.. Trideset funti. a to je dirljivo.Vani. Naslanjamo se jedno na drugo. najnovijoj u ţas noj nesreći. Za ĉetrdeset funti ovo bi sigurno bilo va še. kako bi im pomogli da se osjećaju manje usamljeni. . Još ne spuštam ĉekić. kao i u svih drugih u ovom purgatoriju sranja.. . trideset dvije. da nije trzanja i zanovijetanja trezvenog razmišljanja. uništenom mladom ţivotu. kad vam bilo tko jednostavno mora nešto reći. kako mu artikulira otku caje srca. u stvar nom svijetu.. u svakom sluĉaju topli.. .Zovu likove po imenu.. bušiti i pipati po bolnim ustima veći dio dana .Ne.. i Robert iz omanje ĉaše otpija crno vino. više ne morate imati jake ruke. dakako. Ĉovjekova kosa. Za samo petnaest funti.. ujnicom ili mamicom?. 244 . Nema više potre be muĉiti se.. piće bi tre balo to riješiti. izgleda kao da je priliĉno nedavno gorio na lomaĉi.. likovi zovu i licitiraju. besmislenoj boli.Svi vi koji ste ponudili dvadeset pet funti. ujnice i mamice.A ako vi ne ţelite. Gotovo bih mogla za spati uz njegov smirujući sjaj.Pitam se prestaju li ikada? No. oni. . ne pokazuju znakove prestajanja. i nisam baš. Tri puta na dvadeset osam.. Zubar: još jedan posao koji ne bih prihvatila. izlazite iz igre. sav taj oĉiti jad svega..Glava mi je oslonjena na njegovu kljuĉnu kost i ĉujem vino u njemu. To me ne uznemirava -zasluţio je. . Zakljuĉujem. ili kad vas radio natjera da slušate o nekoj najnovijoj smrti.Pete daje trideset funti.. Njezine oštrice upravo su dovoljno dugaĉke da odreţu konac. Kad sluĉajno proĉitate novinski naslov o nekoj prijevari. kako od njega bivaju jasniji. Na ekranu ĉovjek u plastiĉnom odijelu pokušava objasniti kako radi malena motorna pila na baterije. Carol trideset pet.od toga ĉovjek oţedni. moţda djeĉje prstiće.. mo ţda iz ljubavi za svoje bakice. .

no još je oţenjen. ja se ne mogu udati za njega. Pa ni ne moram. ili je polupriznao da nije priznao sve. Ne uspijevam. Ništa nisam priznala. Pokušavala sam to. pa sam prikliještena izmeĊu televizora i Roberta i borim se da ĉujem bilo što osim zvonjave u svojoj glavi. a svijet je nepodno šljivo naopak. uspjela bih. a druga osoba se opusti.i ne bih. Pa zato pijem. Ako je oţenjen nekom drugom. Osim toga. pa ja i dalje ne znam i u jednu stvar koja je va ţna? A to bih ja učinila . Sad imam samo osvetoljubivu kemiju svog vlastitog tijela da me odrţi na kolosijeku. Što to znači? Dobro je daje govorio o tome. Je li to problem? Je li pogodio da ima ponešto što bih mu trebala ispričati? Nisam mu rekla ni o kome. pa sad to znam i to je to. Ne bi bio tu. ali zbog na čina na koji je to ispričao cijela se stvar doima nedovršenom. odmamljivalo od mene unutrašnja ponavljanja neugodnih ĉinjenica i podizalo mi samopouzdanje za onih nekoliko kljuĉnih stupnjeva koji nas spreĉavaju da vuĉemo za sobom svoju prošlost kao truplo.od toga se osjećaš bolje. Ne ţivi sa ţenom. I svih tih ranijih veĉeri piće je ulazilo u mene i ublaţavalo mi brige. 245 .Ja sam osjetljiva. Pa sam zato pila. Mo ţda bi ga to natjeralo da ode. Jednostavno mi nije bilo jasno -je li priznao daje bilo nešto što mi nije prije rekao. No s Robertom nisam . opremljena. No sve su to nevaţne stvari. no nema niĉega. posrćuci naprijed kroz suicidalnu izmaglicu. oboru ţana.to polupriznavanje . ni o čemu. a to nije dovoljno. ja nisam udana. Pa to ni neću učiniti. Kad bi bilo nešto korisno što bih mogla uĉiniti. Nisam unaprijed upozorena. nevjerojatan. nikad nisam bila.

a iznad muţa.noćni pozivi i seks pod pauzom za ruĉak i on te natjera da sretneš njegovu ţenu u nekom društvu.i spasiti. nevrijedan potpune predanosti.vi nemate koga izdati. hladni dio vas kojemu je drago što on neće traţiti da pristanete na kompromise. Ĉak sam se pitala nisu li oţenjeni muškarci koji imaju ljubavne avanture oni koje biste ionako skrivali .zacijelo ima vrline koje vi nemate. Radije biste bili sami i mirni.partneri ĉiji biste utjecaj na sebe rado ograni ĉili.cijela ta golema. ozbiljno prošla . Robert . Ili. jer nisi ti udana. tako da se i ti moţeš osjećati loše (premda se ne osjećaš. Prestajem razmišljati. paranoiĉna fantazija prošla sam kroz to. postoji taj mali. Samo to nauĉite . popraviti. nedostojni. iz mog iskustva.jer on je oţenjen. vi ste ipak za taj djelić ĉišći. iscrpljena. Ni s kim od njih nikada nije jasno tko je uistinu onaj drugorazredni. i primjećujem da me Robert gleda. On je glavni izdajnik . No. glad te gotovo uništava kad se konaĉno ipak dotaknete .zašto ne? . No ĉak i dok se gušite u vlastitoj tajnovitosti i ţelji i dopuštate da vas valovi bespomoćnosti melju u pustim noćima i ĉak i kad ste sigurni da bi vas on mogao upotpuniti. ili da se promijenite ili izlaţete opasnosti .Uznemiruje li te to što pijem vino? 246 . onda ste našli te iste vrline negdje drugdje. On je nov. Ipak. da ljudi uvijek ţele ono što ne bi trebali. to je njegov problem. Ako se ocjenjujete uspore Ċujući se s njim. ako vas ostavi zbog svoje ţene. najĉešće. odlazite jer je i ništa bolje od njega .Jer ja sam već prošla kroz sve to s oţenjenim muškarcima. zatvoreniĉka. to je njegov problem) i ne izlaziš ĉesto danju i ţeliš veći dio njega. moţda vas .da ste niţe od ţene. razapinjuća. No. tako da je sad znaš. ako vi odete. onda je ona bolja nego što ste vi bili .ništa ili još manje od niĉega. sasvim nov. .kroz to nisam prošla.

.shvatio je što mislim . .-Ne. Svidjet će ti se. To je ono što ţelim imati na umu. kako vole grickati i blefirati i onda me upiti. Pokušava skrenuti na drugu temu. kad si pijana? Je li to tako nešto.Pa što te onda muĉi? Hannah? Ako mi ne kaţeš. Dohenv dolazi u taj kafić u kojem radiš.i pritom izgleda toliko njeţan.Kad si pijana. . imaju li krila? Nakratko zastaje . Osim nekih gluposti s Dohenv-jem. kojih se ne sjećam .. . . a što ćeš onda? No kako sam odluĉila da mu ništa neću reći i da ću odrţati dobro raspoloţenje..O ĉemu. Ništa strašno. . . na kraju ćete se sigurno sresti.. .On gura ruku kroz moj kućni ogrtaĉ. .Misliš. ali ja radije ne bih. dakako. o teţini svemira? Ima li kitova u zagrobnom ţivotu. Ono što radiš-to nisi ti. razmišljala sam kako ima mnogo toga što ne znamo.Odbijam da me se odvuĉe od teme. što već ne znam.Ne. polako prelazi od koljena naviše. ĉujem kako govorim nešto najbeskorisnije moguće. nisi svoja. Osjećam kako mu ruka obujmljuje oblinu moje kosti. .O.? -To mi po ljupcem ušaptava u uho. tim pokretom mi..Što bih trebao znati o tebi. pa na stranu i sklapa je na mom bedru. ja sam ti rekao sve o sebi. kako mu zubi ĉine tvrdoglavi mali zid. potpuno. no moj nagon za samouništenjem ustrajan je. usne mu uobliĉavaju rijeĉi podsjećajući me na to kakvog će okusa biti.Ne znaš ti dosta toga o meni..Hoće? . što mi odvlaĉi pozornost -. Usput..za sluĉaj da se doima jako ozbiljnim. . 247 .Govori to s traĉkom nestrpljenja i zbog toga konaĉno poţalim što sam nas navela na ovaj razgovor. ima toga što ne znamo jedno o drugom.Pa. kupit ću ti pilu. Ne gledam mu u lice . ... razdvaja palac od srednjih prstiju.on se sjeća. gotovo do struka. .. sve što postoji. rastvara haljinu.

248 . pa sjedate. I ja. to ima mnogo više smisla. pa oboje imate isti okus. mjesta koja nalazim sklopljenih oĉiju.od toga osjećate kako vam je dah hrapav.Ne mogu dopustiti da budeš zabrinuta i potonula.. kad zastane jer zna da vas sad ima .. Na trbuhu osjećam njegovo blago dahtanje. miris sapuna od lavande.A što me spreĉava da budem zabrinuta i potonula? -To što se nema o ĉemu priĉati. Gutam i pokušavam ponovno.Ništa. . prstiju uronjenih do zgloba. A onda ste gotovi: televizor blebeće o privjescima i lanĉićima od dvanaestkaratnog zlata. Nema se o ĉemu priĉati.pogleda gore..Tako je.ako sam s tobom..Nema se o ĉemu priĉati.. . mrmljate i kikoćete se kao djeca .A to je bolje nego priznati svaki grijeh. brzo. Mi smo mi. prema vama. . pronaći oba puta koja mu pruţate i osvijetliti ih. upili ste trag vina s njegovih usana. Nikad nisam. brzo.Kad se pridignete prema njemu i uzmete ga i kad se krećete polagano. da ih moţe prevući duţ cijelog vašeg šava. Odvezuje mi pojas haljine. .Grlo mi se stislo i sve što kaţem zvuĉi piskavo. osvijetliti vas do korijena jezika. s tobom. Kad sam pijana . . Okrećem se i ljubim i ja njega . jer tad ih bolje razumijem. osmijeh.to zacijelo znaĉi da nemate pravih tajni. kliznuti u nj i razdvojiti vas. uţivate što ste još goli jedno za drugoga .Ponovno me ljubi. Kad vas netko istraţuje golu.U redu je.Zeznuo sam te. Jer to je pošteno: mora biti pošteno. -Hm? .Znam. Tu nema mjesta za laţ. I tada. I tada sam ja.ĉekinjasti vrat. bedro uz bedro.jako pijana. opet sam ja .Kad se okrenete natrag. . radi njega i njegovih prstiju.Jesam ja kad sam s tobom. . polagano. A i kad sam trijezna. . kad si dlanovima priljubite dojke kako bi vam mogao lizati obje bradavice istodobno. . dok kroz vas struji ta prva bol: . . .Ali. .

Navlaĉi nam jedan kućni ogrtaĉ na koljena. .0.Koliko si ĉaša popio? ..pojeli biste se. ..Straţnji dio njegova prsta gladi vam dojku. Stavlja mi ruku na kriţa. Zašto? . .Pa.I uzima vino i otpija velik gutljaj.toplo.Pa. ti si poĉeo. Kad u tome uspijete kad postanete ĉokoladni .Dvije. Ne sjećam se.Prestani s tim. tri. . sjaji se. moţda najbolje od normalnih stanja. Kad to postignete. tada kao da vam je opet šest godina i jedete sladoled... . a neki to nikad ne propu štaju. ti se sebi i ovako dovoljno sviĊaš. -To je dobro. . Što misliš o maĉjem pijanstvu? . ta slatkoća. podatno i prijateljsko i gotovo uopće ne podrazumijeva alkohol. no ako pijete i dalje. Biti slatko pijan divno je. .Vaš palac zauzvrat ovlaš dira njegov penis i on vam odmiĉe ruku. samo zato što sam se nadala da ću postati još slaĊa. Koliko ĉaša? . To je sve.Nemam pojma. taj osje ćaj gotovo uvijek nestane. jer nam postaje hladnije. spušta ga. . To vodi u probleme.Jel' da? lako sam razmišljao o tome da ubrzo budem ĉokoladno pijan. Robert je pun slatkoće. 249 . moglo bi biti zabavno. do slatkog pijanstva. Biti ĉokoladno pijan ĉudno je: neki pilci to nikada ne postignu. Bilo je veĉeri kad sam prošišala ravno kraj te vesele toĉke u ozbiljnu uznemirenost. Samo me zanima dokle ćeš.. Oduševljeni ste spoznajom koliko ste neodoljivi i nije bitno što drugi o tome misle.Ne. .Ne znam to. Dobro ti stoji.Ne ţalim se. Slatko pijan. daje mi da mu vidim smiješak duboko u oĉima.Što će ti to? . Upravo je onakvo kako zvuĉi . drago mi je da si popio vina.

lijenim od vina i u kojem 250 .ne otkad sam prestala piti.Hm? Ţeliš li raditi zloĉeste stvari? Ono je dokaz da alkohol i Bog imaju isti smisao za humor. Prozirno pijan..moţeš samo grĉevito jurcati od jednog do drugog ukopavanja u mjestu. sve su banalne. .. pijan kao duh. Sastavili smo sluţbene definicije za veliko pijanstvo.njega ne volimo .Imaš li dovoljno vina za to? Uostalom..takvo vam pijanstvo dolazi kad ne mislite ni šta loše. na pod". odmah vam prisjedne ako radite u kafiću. . podignuto pijan . -Tako je. no ipak vas odvede na krivi put dok vi mislite da ste nevidljivi. ali kad si pijan kao duh. .. . ako ne mogu biti ĉokoladan. Ţelim raditi veoma zloĉeste stvari. kao.I osmjehuje mi se osmijehom lukavog djeĉaka. neprirodno sporo.i više bjeţiš. zakljuĉano pijan . ..kao da si nespretno podignut iz groba.. i vodeno pijan -to je jedan od Robertovih izuma -"kad se zrak bez upozorenja pretvara u tekućinu koja te tjera da padaš. onda proziran. postoje fine varijacije s obzirom na kretanje: pješĉano pijan .Rekla sam ti. .Maĉje pijanstvo.Da.od njega ljudi postaju ratoborni. ali dobro doĊu. no u posljednje vrijeme nismo se njime bavili . kad gledaš preko neĉijeg ramena kao da mu za leĊima stoji neki luĊak sa sjekirom.moţeš hodati samo kao kad teturaš po pijesku. Onako kako maĉ ke rade.Pa.Pa. zašto? . -Zbog duhova.A. Zatim.Nisam nikad srela nikoga tko bi svojom voljom postao proziran . a osim toga. već jesi ĉokoladan. Gluho pijanstvo . . . moţeš vidjeti svašta . .Usavršavali smo svoj popis mjesecima.Ne. malo pijanstvo i poţarno pijanstvo. .

smiju se svojim ranama koje bi druge ubile. No. prev. I ja se smijem. a potom ispli' Pentekostalci . ako nas dvoje uţivamo u ovome u čemu uţivamo. no oni su potpuno sigurni. Gleda me dok mu ljubim dlan. No. ono što bih zaista ţeljela jest da se blagoslovljeno napijemo. . nap.Da buncaš u transu? Ja bih te u svakom sluĉaju mogla na to natjerati. mislim da je tako. . Stalno viĊate blagoslovljenu djecu. a orkestar ispraćao siromahe i milijunaše u smrt.Hoću li i ja misliti da su zloĉeste? -Tebi ništa nije zloĉesto.Neke veoma zloĉeste stvari s tobom. djeĉje napijemo. u čemu je problem? Lako mi prijeĊe prstom po donjoj usni. zajedno. vrludavo jure prometnim cestama . i na njoj odjezdio u ocean. uţivamo u tome. svjetla se gasila. da nadmašimo sebe i pohrlimo u to mjesto nevinosti i svjetla gdje nas ništa neće povrijediti i gdje ne moţe biti štete.ima prepredenosti što se tako sporo kreće da postaje neka vrst iskrenosti.Moţda da budem pentekostalno" pijan? . no djelomiĉno zato da bih popunila vrijeme koje mi treba da se upitam kakva sam ja vrsta ţene za njega i je li bilo zloĉestih stvari koje njegova ţena nije dopuštala. da nas naš Stvoritelj mora uzeti za ruku. Ĉlan posade Titanica. Ruka mu miriše na seks i znamo da smo oboje toga svjesni. . bio je totalni blagoslovljeni pijanac. zvao se Joughin. gdje smo tako bespomoćni i izgubljeni da postajemo sveti. 251 .vjerska sekta koja vjeruje u silazak Duha svetog i poznata je po obredima padanja u trans. No Joughin nije umro.netko trijezan bi se slupao. . do besvijesti se opijao dok su se ĉamci za spašavanje pretrpavali. što nijedan normalan ĉovjek ne bi. Odšetao je na krmu.Opet se praviš vaţna.

S druge strane. . . .Naravno.potpuno vas sagorijeva i udjeljuje vam milost privremene smrti dok se sklupĉava i veseli u vašoj duši. 252 .to mi budi fine trnce u kutevima oĉiju. Nitko ne bi trebao biti takav. .Naravno. dakako. . umorna sam. .Ljubi me u usta. . nije se smrznuo u nemilosrdnoj vodi.Uĉinio bi mi nešto? .Šthaaa? . daje mi da primim njegov slatko-pijani jezik meĊu zube. . to kako mi glava odbija zašutjeti. proĉešljava je. moja novootkrivena sposobnost da uništim ono najdragocjenije sumnjama. ţiv.I znao sam da ćeš uspjeti ponovno poĉeti. . dulje od mjesec dana. Pretpostavljam da njegov blagoslov dolazi uglavnom iz te odsutnosti vas samih .dosta mi je. Te razine tjeskobe.Ljubi me u ĉelo.Hm? . ĉak je preţivio i to što su na jednom ĉamcu odbili primiti nekoga tako krajnje pijanog. ono vas tjera da nestanete. I nije bio usisan zajedno s olupinom.Namotava si na prst kosu s moje sljepooĉnice. I bio je spašen i doveden je na obalu ţiv. I. Ne bih trebala biti ovakva. jako sam umorna. upravo jesam. Problem je u tome što nikad ne moţete osobno poznavati to stanje jer. Tako da to nisam mogla pokušati podijeliti s Robertom . Znao sam da ćeš uspjeti prestati. njeţno kao što bi to uĉinila moja majka. Ponovno proĉešljava .Roberte? . .Da.nijedno od nas ne bi bilo tu. Danima i danima. kako je dublje od svakog drugog pijanstva. hoĉeš? I ponesi mi ĉašu.Jesi ispio cijelu bocu? . sve veće vojske uţasa što nadiru u svakom snu .Ljubi mi oba obraza. otrovnim uspomenama i strahom.Idi i donesi drugu. jadi na poslu.vao.Sada si spremna za to. Pripremljena. on bi mi propisao lijek. Da još imam lijeĉnika. ja ne pijem.

povlaĉi se.treperi i pritišće. 253 . I moju ĉašu. Idi.Nisam se još vratila.Dobrodošla natrag.Opet povlaĉi kućnu haljinu. . . donesi bocu. .

.

Podnoţje zida s moje lijeve strane poĉinje se grĉiti. Ovaj put gledam u tamu i razaznajem njezin oblik. a potom plutati. dok se šavovi zidova poĉinju razdvajati u jasne raspukline i krov se poĉinje pomicati. 255 . Pomiĉe se oko mene.X. Struja ga vuĉe.kao da hodam obalom a zapljuskuju me valovi.crna kuća samo je to. provaljuje unutra. Trepet buke se uzdiţe. dok ne padnem u goruće ništavilo koje je. kipti od novog kretanja . Ponovno sam u crnoj kući.od neĉega za što znam da je strašno i sudbinsko. okruţuje me kutija od zidova i vrh krova što se spaja u visini jedna strana njegove kosine strmo se oslanja na drugu . diše. poĉinje se kriviti. pa se vrati. gura ga natrag . I sad se cijela kuća napinje poput jedra. Jednostavna je kao crteţ ĉetverogo-dišnjaka i u njoj nema niĉega osim mene. bojim se. I hladno mi je i već sam bila ovdje i bit ću opet. Boţje srce. koji se ne moţe vidjeti. Rastvara se. kao da plovim uzburkanim morem. Uvijek je tako. a pod ispod mene. jauĉe. koji ne vidim. vraćat ću se sve dok se kuća ne sruši i ne povuĉe me sa sobom. odvlaĉi ispod mojih nogu.Boţja kazna me traţi. poĉinje krvariti tankim bljeskovima bjeline .

uţurbani pješaci tjes-kobne kose. Automobili melju i sijeku oko nas sa zlobnim veseljem. Hajde. razigrano mi stišće desnu dojku. . Dan je. kad letimi ĉnim pogledom razmotrim situaciju oko sebe. Da. u Londonu smo. Dakle. prisjećam se da sam se sasvim nedavno ţurila. Skoro smo stigli. bolne trake danjeg svjetla s obje su mi strane: sunĉev sjaj. blijedih i prošaranih uzorkom što podsjeća na gmaza.Hannah. Bog se pritajio i ĉeka. I nemam okus po lošem svršetku koji me ĉeka . danja je svjetlost: duge.Hannah.neprestanoj grmljavini svjetlosti. Robert me grli k sebi. Vratili smo seje li? . suviše ţivo. Ţao mi je. a potom bila u taksiju.nema ni traga crnoj kući ni raju što urla oko nje . No. a unutra je drveće. -Hm? Bog već zna moje ime. Gutam i oblizujem usne.. dugom vikendu i evo gdje smo ga odabra256 . pokazuje zanimanje za mene koje ne ţelim. -Stvarno jest. .Ţao mi je. dok naš taksi izvodi vlastite zloĉinaĉke manevre . Zrak što navire kroz poluotvoreni prozor pun je napetosti i ostavlja u ustima okus govna. Na odmoru smo.Nemoj. drveće golemih listova. naravno da smo u Londonu. a sada.Stvarno jest. deba-la glatkih. . . vidim da još jesam u taksiju.vozaĉ otpija kavu iz plastiĉne ĉaše dok se mi trzamo i pokušava ĉitati svoje novine na svakom crvenom svjetlu.A to bi moglo biti zabavno da mi svaki pokret taksija ne udara u mozak. istom taksiju. Znala sam to. sablasne zgrade od cigle što se prijeteći uzdiţu nad elegantnim vratima i neki ograĊeni trg sa ţeljeznim ulazom. Ĉak se ĉini da nisam ni mrtva.

ostalo nam je samo.ne sjećam se kad -poĉela sam osjećati kako mi koţa ne prianja najbolje. i to me . .Ĉega ima u onome? .A tebe ne. 257 . ..Robert netankoćutno trza glavom ukazujući na našeg vozaĉa i njegovu paklensku sposobnost da na ĉuje razgovor.Glas mi je hrapav. Znala sam da trošimo dragocjeno slobodno vrijeme u najperverznije skupoj i najneljubazni-joj svjetskoj prijestolnici.Dodaje mi limenku neĉega gaziranog s kofeinom. . Tako piše.ne mogu to poreći . Sadrţe volovsku ţuĉ.Popio sam ĉetiri ove. . . zar ne? Drţe budnima i mi smo budni.da ćemo jednostavno biti budni cijelo vrijeme.drţi veoma budnom. gorak. a i kapci su mi postali pjeskoviti. dok su mi mišići u podlakticama toliko dugo napeti da sam izgubila svaki osjećaj u palcima.Ne znam.Je li mi netko ušpricao nešto u oĉi? . Mislili smo kako će to maksimalno pridonijeti obrazovnoj i zabavnoj vrijednosti našeg izleta.. Ali funkcioniraju.nabija se na leţećeg policajca i u meĊuvremenu vi ĉe o neĉemu u vezi sa sagovima .Pssst. . . ĉetrdeset dva i pol sata. .Poĉinje te hvatati umor. . nije nam rekao.Samo si malo osjetljiva. razbistrit će te. .U kojem? .Sjajno. no uistinu je i priliĉno neugodno.li provesti. . . no njoj se ne da ustoboĉiti kako bi ga doĉekala. U svakom sluĉaju. Nema smisla spavati ako ne moramo .Neee... Znala sam to. Pokušava mi naći bradavicu.Popij jednu. Robert šapće. A to se jest ĉinilo dobrim planom prije dvadeset devet i pol sati . no od tableta koje smo kupili u kafi ću u VVestbourne Groveu .. .Ponovno me štipka. -Vozaĉa uopće nije briga za nas .. mislim da nisam pitao koje su. pretpostavljam? .U onome što drţi budnim. kao i dobar dio njihove snage.nadam se u telefon.

leţim na postelji. svrbeţ je jak. Obodi svjetiljki s cvijećem. U našoj minijaturnoj hotelskoj sobi slušam Roberta kako se tušira i prouĉavam cvijeće. a moţda će biti i još toga.Istuširat ćemo se i onda poći van na piće.Ne treba mi tuširanje.No. Tapete hropcu pod laticama . poĉinjem se razodijevati. To otkriće pojaĉava osjećaj svrbeţi. Ne bih ovdje mogla zaspati ĉak i da hoću. . Ali.Jednom rukom 258 . Trebam piće odmah. . moţemo i priĉekati. što mi se uglavnom ĉini ugodnim. . jastuci s cvijećem.pudra-stu izmaglicu na unutrašnjosti moje mornarske bluze. Zguţvana je od nekakve prijašnje djelatnosti. uokvirene cvjetne reprodukcije. . Odbacujem cijeli sloj sebe. Lelujavo. no to je dobro. mislio sam da ţeliš piće. da me svrbe i da bih moţda trebala otkriti zašto primjećujem njeţno podizanje prašine kad ovlaš prijeĊem rukom preko ruke. Pa njeţno vrhom prsta prelazim niz goljenice. udova blago mokrih. obiĉno bijele. kaţiprsta zataknutih pod pa sku bokserica. kad skinem traperice . tko bi znao. bezbo ţ-no.divovske. prijete zavjesama s uzorkom vinove loze i gmi ţu prema podu i njegovoj klaonici pupoljaka. no ne bih se smjela ĉešati jer se bojim da se posve ne ogulim.-Trebam piće. . bijele su: jednostavne i prazne.Robert stoji u podnoţju kreveta. jer ogoljene plahte. treba mi piće. . Ima je i na rublju . grabeţljive orhideje što vrebaju nad komadima pokućstva pokrivenim tulipanima.Popit ćemo piće.koţa mi se Ijušti.Hej. Ipak. kako smo ih mi ostavili. . blago ih trljam i gledam kako još jedan pljusak Hanne Luckraft otprhuje k biljnom svijetu što se previja po podu. jer svjesna sam da su mi zglobovi uko ĉeniji no što bi trebali biti.

crveni. Stopala izvrnutih prema van.od toga uvijek budem kao vraţja iguana na roštilju. kratki. koţi i oĉima i svugdje . I uistinu ţelim njegovu ruku. nanosi mi posljednje ostatke pod kosu. .Ili moţda ţeliš piće? Malo Roberta prije nego krenemo? Prije nego krenemo! .Viski to pitanje ĉini retoriĉkim i posjeda ga na postelju pokraj mene.SviĊa ti se? . toplinu po trbuhu.ĉini predvidiv. u ovom sluĉaju je vrlo ukrućen i vrlo ponosan na to. ĉvrst i sre-brnkast. A to znaĉi viski .viski ga moţe dovesti do obojega. vadi svoj ukrućeni kurac i potom se prepušta meditativnom drkanju. prisjećamo se svoje ţeĊi. razmazuje dlanovima po mom struku i dolje.najviši dvogo-dišnjak kojeg ćete ikad sresti. otvara me palcem kao knjigu. .Pritišće pod drugim kutem. a moţda mu i nepoznata. uobiĉajeni uron. ObraĊuje svoj penis s malo više strasti i prouĉava mi lice kao da sam daleko. A ja to ţelim. 259 . pomalo nespretno. Bez obzira na ţelju koja blago protitra-va u jeziku. pušta trbuh da se izboĉi i drţi u ruci svoju najdraţu stvar na svijetu . skakuće po meni svojim palcem. mršti se. . Ili se nenadano ukruti. na zatiljak. razmrljava po grudima.Stoje? . poluautomatski. Polunormalna bih mogla biti sutra. To je od speeda ili ĉega god što mi je dao . Slobodnom rukom poseţe za mnom. grlu.Hm? -To je od tableta. nešto nedozvoljeno da mi ublaţi svrbeţ na koţi i smiješim mu se dok škriputavo silazimo s postelje i dok se posr ćući ponovno odijevamo. topliju. ili je smlavljen .sigurno smo pili viski kad je takav. Disanje mu odrţava korak sa šakom. Noja sam suha. raširenih prstiju. ako i tad.suha sam. bolni tren kad svrši. prelijeva se. I ja uistinu ţelim taj njegov trag na sebi. još uvijek masturbira.Kikoće se i osjećam nokat njegova prsta dok si pokušava probiti put unutra. No Robert je zaboravio i pitanje i odgovor i jednostavno nastavlja svoje. . kako mi lagano klizi postrance.

. pa se ĉini da se udaljava od mene . Ili bijeli rum. a ja ću otpiti prvi gutljaj i gledat ću te. Tekila će me pribrati.soba se produţava kako bi nas drţala jedno drugome izvan dohvata.Da. Ravvhideom. starom bocom coca-cole punom bezbojnog sljepila i radosti. . -Trebali bismo otići na piće.Da. . a onda mi staje iza leĊa. Najprije ne osjećam ništa osim jeke i ljepljivo vlaţne. šljivovicom. gladi me po zatiljku. Oslanjam se na njega. Ono što vam treba za kvalitetan izlazak dobar je osjećaj za kompoziciju: kada se ravnomjerno uspinjati uz Laga-vulin ili Longrow ili Balvenie. ako ga imaju. kada se opredijeliti za ne što s uvjerljivim postotkom. recimo. Kar-pijem. Izgraditi noć prava je vještina.Piće je jedino što nas moţe popraviti. Popit ću taj prvi gutljaj i progutati ga i oboje ćemo znati. gledat ću ravno u tebe i oboje ćemo znati da imaš moju spermu svuda po sebi.blagi tijek vina.U redu. mislim.'starim danskim'. -Tekila. Jedan jedini apsint. . pa pokušavam opet: .Pa? .Glas mu je blago iskrivljen u rastezljivom zraku. samo radi daška elegancije. .Veĉeras ćemo piti onako kako smo uvijek trebali. Hoćemo ići popiti jedno? -Da. Moţeš stati kraj šanka. uĉiniti nas opet stopostotnima i vratiti nas u naše prave dimenzije. no sad primjećujem u njemu nešto odsutno.A onda ću prijeći na nešto njeţno . merlotom a kad riskirati s neĉim egzotiĉnim .Da. kada ublaţiti s. uzima me za ruku. Hoćemo. Oboje ćemo piti i oboje ćemo znati. . . paniĉne ţudnje. Robert odustaje od vezanja cipela i prilazi mi.Jesi spremna? Jesi spremna za izlazak sa mnom? Ţelim da izaĊeš sa mnom. zaraţena sam time.i on se isto tako smiješi meni. . Iz nekog razloga nisam se sasvim dobro ĉula kako to govorim. 260 . Rekla si da trebaš piće. usredotoĉujem se.

mogli bismo se goli ševi-ti na šanku dok ne progorimo drvo. No. Avenija Shaftesburv. prosvjetljuje nas . još jedna.Pa ćeš se sjetiti dobrih stvari što ih radim za tebe. mjesto u kojem smo prije bili.mogli bismo uĉiniti sve. Ja nemam knjigu. mogli bismo jurniiti van i nastaviti trĉati i nema te sile koja bi nas mogla uhvatiti. Mislim ja to stvarno. a naša ljepota izludjela bi konobara . Da imate knjigu. Ljubim mu ruku. On nema knjigu. i mogli bismo izvrištati pluća do golog mesa. On je crveno pijan . 261 . Roberta nije briga. Natjerat ću te da zaboraviš na sve jebaĉe osim mene. Mogli biste ĉitati kraj njega. jer ja ne volim puno hodati.grimizno pijan. Idemo u Ulicu Goodge i sve je jebeno puno. Prvo piće pijemo iza ugla. Toliko je nagurano da morate vikati.baš u pravo vrijeme. Ulica Frith. potom ono drugo mjesto. Nema toga što ne bih uĉinio za tebe. Htjela bih mu poljubiti drugu ruku. Mislim. dok se vani nebo nabire u sumrak. prije no što veĉer zapoĉne. znate? Šetanje vam ne ĉini dobro. . da nam uzburka srca. Ovo fino. vidimo svoju ljubav i otpijamo još po gutljaj. Jo š teki-le. svijetli. Trebali bismo se uĉlaniti u neki klub. mogli bismo slomiti sve boce koje ovdje imaju i pojesti staklo. bili bismo u svom klubu do kraja radnog vremena i pili. jedno kraj drugoga. svi vi ĉu. Pa će ti biti jasno. Drţat će nas toplima .ovdje imamo dovoljno prostora (pravu mjeru prostora) i mira da pustimo da nas slatka navala ţestokog pića podigne. no samo se okrećemo jedno k drugom. .Ostao je ĉetrdeset jedan sat i trinaest minuta. Mali gad mi jeftinom cigarom pravi rupu na rukavu. Mali gad. jedna ulica natrag. jer ima divne ruke i jer ima okus po pi ĉki i pivu. u Ulici Marvlebone High i ono nam ljubi krv. tad bi bilo lako. Stojimo i gledamo izvrnuta pića što vise s vrha šanka.svatko bi to rekao .. bez dodira. Ulica Frith. ali mi ne da.Gleda na sat. Mali gad.

Pusti me na miru.Nisam rekla. uostalom. ti si jednostavno. -Što? . Prokleto ruţni. jebote. Dazaplaĉeš. prokleto ruţni. Robert. ti radio? . Ulica Stacev. Divnu. Ti -ti si prokleto najruţniji gadni seronja.mogu to govoriti cijelu noć.. Tko je on. Ne moţete me zaustaviti. . Jeboteimalijepu kosu.. Dobro. Fantasti ĉnu kosu. Totakuća? Jee? Tulum. .Pipkala si ga nogom pod stolom sat vremena..Što? Ja? Ja sam se ruţno ponašala? A što si. to volim. Fino.Odjebi. Jesu mene. Vraški si sjebana. Tuţna. Ulica Stay. Tužna Tužna Tužna Gadna faca u zrcalu.Ovdašnji ljudi tako su prokleto ruţni. Ja volim svoju mamu. Tuţna. prokleto ruţni.Namjeravala si. . Divnu kosu. nisam ništa napravila.Nisu mene. Ne moţeš piti. -Pušila si mu... .Odjebi! 262 . jesu mene. Oznojen kao od jebanja. Ruţni gad. Vlastita mama ne bi te prepoznala. prokleto ruţni. znaš li uopće? -Jesu li mene izbacili? . Sol. do vraga.Ti si jednostavno..? . prokleto ruţni . Bilobifino zagrliti se s njim. -Jesu mene. Malo prosijedu dosta prosijedu prava mjera mo ţeš reći svima odliĉnu kosu. jesu li mene izbacili? .

Jesi. vidi previše. po nekom spremištu. ţeli me ubiti.Traperice su problem.uliĉica je puna masnoće. iste ĉetiri. zato bi trebala ostati u zatvorenom.Nisi skidala ruke s njega. Bedfordburv. Oni ljudi preko.Uvijek isto. i na mene se namjerila. što se to moĉi. Grad viri u tebe uhvati te ujutro. -Ovoje bolje. a samo to imaju. Strojevi za metenje prelaze preko kamenom poplo ĉene ceste. Ne bismo uzeli piće od njih ni da nas ponude. Robert bi trebao drţati straţu. ne mogu se sakriti. sve je masno i osjećam taj teški okus. iste ĉetiri note. Velika tiha bol . Oni nemaju sre će. ne zaprljam se i ne mogu reći što se zbiva. Neka vraţja kuja negdje pjeva. Mi nismo isti kao oni. a ja sam sad poĉela. kemijski. pa ne mogu ustati. Sjedimo na stubama kazališta St Martin's. Poĉinje još jedan dan. i pokušavam pišati a da ne padnem. 263 . j -Trebao sam te jednostavno ostaviti da to obaviš. .Da. Ne volimo pivo. a nismo još kako treba završili ni s prošlim. . ne drţi. Imamo postelje i uskoro ćemo ući u njih. i on piša. Ali.Seronja. ţeli da umrem jebote.Ne. Bilo tko. . bilo tko bi mogao naići. nije. oni nemaju postelje.Vraćamo se iz kineskog restorana . . za njima se vuku tamna mrlja i dva traka ĉistoće. Zrnasta svjetlost. vrlo nametljivo. vrtoglavica pod nogama. -Ti si poludio jebote. .odozgo se ĉuje zveket kanti za smeće koje istresaju. uvijek iznova. Samo smo umorni. Ţeljeli bismo istaknuti da je to kakvima se doimamo jedan potpuni nesporazum. znaĉi ne drţi straţu.

otac.. No ulazno nas je predvorje oboje preplašilo . jer tako sam mamurna da sporo mislim. fantastiĉno . radoznali zvon koraka. .Pa? . . usana i obitelji što se rjeĉkaju. 264 .. jer one su nepopularne i tihe.. To je.prije nego što krenemo kući. beskrajni.O.Ne moţe se prisjetiti prošle noći ništa bolje od mene.dok traţi rijeĉ koja bi ih mogla opisati.0. .. zarobljenima iza stakla.Nemam ništa protiv toga da budem ovdje. .Robert sad pada u vatru. Otkad smo ušli. pa nisam uspjela na vrijeme vidjeti da je on tako mamuran daje bijesan..preparirani su iz više dijelova. . dokaz je to neke strašne nesreće. Boţe.Mrtvo. . malo kulture.Pocrvenio je. . kvragu. kao da se radi o obiĉnoj primjedbi. kod prepariranih ptica.. ukopava se na mjestu. širok grm što vrvi sitnim truplima. sve mrtvo. a onda zastaje. . Još jednom. sviĊa im se taj poloţaj.. hoćeš pogledati ovo? .mršti se na visok. a samo sam ţelio malo mira. što nije u redu s njima? Isuse Kriste.Ili samo veselo prezentiranog masovnog klanja. Bog zna koliko mu umjetnih oĉiju nije namignulo: .. u ritmu mog bila. Pa smo se došli sakriti ovdje. Opak san nas je bio napao kad smo se vratili u hotel i sad nam je ostalo samo dvadeset jedan sat i osam minuta otprilike .To je. djeca . Ipak. samo zanovijetaš. .Labudovi. Sve je ovdje mrtvo.vrisak visine i prijeteće stube. Robert siktavo uzdahne kroz zube i idemo dalje. A sinoć.I nastojim to reći njeţno.majka.hvala ti za tvoju prokletu bezrezervnu podršku. ljepljiv je od djece i kuca snaţno.da si priuštimo stanku.Pa. ţarko ţeli pokazati koliko je zagrijan i istaknuti se. . . Robert voli muzeje. . To je bio Robertov prijedlog .Muzej prirodoslovne povijesti pliva oko mene. usta su mu se stisla u poĉetak svaĊe.Što? . -To je. Slijedi pregrada s labudovima .

no on je mene prvi posramio. gotovo miriše na proljeće. dok napredujem prema Hyde Parku i njegovom ĉudno golom zelenilu . a on uvodi novu temu koja nema smisla. . gurka u le Ċa.U njemu nema niĉega što bih mogla omekšati umiljavanjem. previše je Rober-ta tamo.. Nemam osobitu ţelju biti u hotelu. ne ţurim se. . Iza parka dva oklopna vozila napreduju k Marble Archu. Lijepo se proveli. tako da i on moţe. ne još. sve što će zaboljeti. nadajući se da ću ga susresti. iza mene i zamelje: . vikati i posramiti ga. . Moram se vratiti na ulaz. nemaju dostojanstva.Ti sigurno jesi. naći zahod i povraćati. Ali.Sad više ne govorim blago.Mislila sam da smo se lijepo proveli sino ć. -Tablete? Pa mu je lako da stane blizu.gotovo izgleda kao selo. sad imaš. dok su mu stopala blago zbunjena svakim novim korakom. . a onda gradi svoj intenzivni pogled. nedostaju mi šipraţje i kamenje. uplašio me besmislicom.Govorim blago. jer to nema smisla. .ljutiti nitko.Roberte. Izbjegavam stazice i ţalim što trava nije neravnija. s tobom? . oduzeli su im njihova ţivotinjska ja. Namjeravam ga pratiti.. labudovi prose u gomilama. Povjetarac nije neugodan i prati me. Izlazim iz muzeja. -Spušta glavu i koleba se. na jezeru. a meni preostaje samo to .. krene u iduću sobu. ţeleći se ozlijediti. . ĉak niĉega s ĉim bih mogla raspravljati.Reći će što god mu sad padne na pamet. .. što je. to ne pali. kvragu.prije nego što ustukne natrag.. krećem prema sjeveru. prestrašio mi je ţeludac. Obojena su u sivo i imaju natpis PRESS oliĉen bijelim i miri265 . .Ne mogu ga vratiti.Ţeliš da povjerujem da je zbog tableta. sa mnom . Dolje. Najbolji dio njegove glave spava ili je jo š umoran.Nikada u cijelom svom ţivotu nisi imala suhu piĉku. Ali.Lijepo se proveli.

A ponekad sam neizbjeţna i tad si moram podići razinu šećera u krvi. pola litre vode i raĉunom za jelo od tri obroka. Na vodi piše da joj rok trajanja istjeĉe 2027. Ja sam preteška za nošenje. potporu. ţenama u odorama uhvaćenim ruku pod ruku. Ja sam dovoljna da se uĉinim jadnom. 266 . Kad me grad ponovno proguta. Drugi ljudi dobiju pomoć. dovesti u red ţeludac i osoviti se na noge. Obiĉno ne volim piti pića koja bi trebala trajati toliko dugo. gledam djevojku kako priprema sendvi ĉ od ustajale piletine i posluţuje ga s espressom. no na kraju je ipak sve ispalo dobro. koje pokazuje za kakve smo dobre ljude roĊeni. poštena i hrabra i gdje je moţda bilo malo tuge. Nitko to ne razumije. bili smo u pravu. eskadrile. obrambenim zidovima od vreća pijeska i smiješnim znakovima što su ispisani kredom da podignu moral. Trebali bi biti iz Drvenog konja. Nitko ne osjeća.šu po daljinama i smrti . ĉini se. biti pustinjske boje. Drugi ljudi ne moraju biti ja. No. ratu. imaju vidljive rane. ipak se rehidriram njime. Ja. moram priznati da ne trebam suosje ćanje . Voljeli smo taj rat. bodrim se kavom i ĉepim si usta piletinom dok konobarica koja je. 633. jer bili smo ispravni. bombama.Trebali bi biti iz mjesta o kojem sam doznavala sa Simonom. Jer. No.ovdje se ne uklapaju. odabirem kafić i sjedam.samo malo temeljnog odrţavanja i potom kemijsku intervenciju. slaţe male pladnjeve što izgledaju medicinski. A i ne treba mi razmišljanje o Simonu. puni mladića u limenim kacigama i ogrtaĉima. drogirana. skloništima ili bilo kojem seronji ako to nisam ja. godine. Dio su krivog rata za London: trebali bi imati otvoren krov. pune strašnih predmeta koji bi trebali biti tapasi i svima nam dati mrvicu hispanske romantike. iz Pustinjskih štakora i iz svih drugih snova gdje su sva ĉestita ljudska bića zaposlena. što voze prebrzo i smješkaju se na cestu. ljubav baš i nije moja jaka strana.

iscrpljuju me već satima i natjerali su me ovamo. Sadrţaj me 267 . u kapelu uskog proĉelja što se otvara. sa zavoja ulice. pusu staklo i ĉitavo vrijeme izgovaraju nešto što jedva dopire do mene . a netko s njegovom kosom bio je u drugoj. pletu pletenicu.drhtavu. Oĉekivala sam mir i ove zadnje klupe uistinu su prazne i neometane. Prošlo je dva i bila sam ţedna u Lancaster Gateu.hod.pretpostavljam uĉiteljice . no na oltaru je mrmoreća zbrka školskih odora i muziĉkih instrumenata. Jedan stih je krivo otpjevan i ĉini se da ga ponavljaju dok ja odolijevam porivu da kleknem. ozbiljna su i izmjenjuju se u recitiranju kratkih tekstova za govornicom. klonem i sklup ĉam se daleko od iĉijeg pogleda. primjerno naglašeno. i muškarci koji imaju nešto njegovo . Polagano. kao da još znam moliti. sklopim ruke. bodu noţem. sipljivu pjesmu.stoje s ostatkom svoje djeĉje vjerske zajednice i oponašaju neke neobjašnjive postupke.Iznad dijela s tapasima nalazi se umorni neonski znak na kojemu bi trebalo pisati: MOŢEMO LI POMOĆI? no zapravo piše: MOŢE POMOĆ Plaćam konobarici više novca no što ijedna od nas vrijedi i odlazim. sliĉnu bluzu . rezbare. duboka i mraĉna. Njihovi štićenici ponavljaju za njima: njišu kolijevku. nekakva melodija koju je nemoguće odrediti šepavo dopire od malih glazbenika dok tri odrasle ţene . a zatim ponovno u Ulici Baker i u prvoj je pivnici bio netko tko ima Robertova ramena. Djeca sad mijenjaju raspored. Nisam posve sigurna kako sam pronašla crkvu.

uĉvrsti se u spoznaji o tome tko je i postaje nepomiĉan: na trenutak ĉini sve nepomiĉnim. . bez njega. Idem vam pripraviti mjesto. Pilat. i put znate.Neka se ne uznemiruje vaše srce.U kući Oca mojega ima mnogo stanova. u koloni prolaze kraj mene k vratima. Vojnici upiru prstom i smiju se bezglasno. da nije tako rekao bih vam. Radila sam to jednom.da nikad nismo izgubljeni. vino. . osim povremeno pokoje rijeĉi .mimoilazi. uspravila se tako da me je zaškakljalo. da nas smrt uvijek doziva. Prišla sam prednjem dijelu školske dvorane i zauzela svoje mjesto u malom redu. izdan.kruh. ĉije je kravata nakrivljena. ukotrljava. I kad odem i pripravim vam mjesto. potom pada kao ustrijeljeni detektiv. Marija je tuţna. Vuku rukave Isusovog d ţempera. vrt.a tada osloni ruke na prazan prostor. grbeći se pod njegovom nedefiniranom duljinom.A kamo ja odlazim znate. osim što osjećam da je tako fino. . Netko mu dodaje nevidljivi teret i on ga krivo obujmljuje. djeluje nespretno .a druga se djeca vrpolje. nema nereda osim gurkanja i šaputanja. sjajnu utjehu . Zatim Isus ostaje sam. . sladak od grla. jer to sam izgovorila radi njega . Ĉitala sam. skinut. .Zamršenost svega toga. jer to se bliţi kraju . kako bih bila dovoljno visoka da ponesem svetost koju sam osjećala kako se slijeva. izgleda zbunjeno.I glas mi je lelujao. ostavljen. da znamo put. IzmeĊu recitacija nekoliko djeĉaka i djevojĉica ponavljaju svoje ilustracijske pantomime. obećavaju. Simon me gledao širom otvorenih oĉiju i ponosan. Nakon toga se spremaju poći: dobro su odgojeni. blistavo i utješno. kao kaskader kad ga udare. stavljaju mu na glavu krunu od niĉega i divlje ga tuku u prazno.tu lijepu. ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. vjerujte u Boga i u mene vjerujte. melodije i znaĉenja koje ne mogu dokuĉiti. 268 . Pa netko drugi odvla ĉi teret.

poĉinjem osje ćati bol dok alkohol odlazi od mene. debela vrata s uzdahom se vraćaju u svoj okvir.Zatvara me u taj svoj slatki miris.Ljubi mi uho. .Za nas. Hotelska soba poskakuje pod blijedim svjetlom televizora: ţena u sportskoj majici stoji na nekoj savršenoj plaţi i govori nešto o davanju napojnica. moţda pet sati do isteka našeg odmora kad me Robert probudio. Kad se mjesto ispraznilo. oštrog daha zabludjela ţivota. s druge strane prolaza. ne pokazujem im lice.Nebuditakva. . Robert gori. -Što? . moţda se postavlja kao štit izmeĊu svojih uĉenika i sumnjive tuĊinke . neću im uĉiniti ništa naţao. 269 . kad god su isplanirali izvesti predstavu. Zao ti je.Dobro. Daleko na lijevoj strani. Ostalo je šest. Osjećam kako jedna od uĉiteljica zastaje nakratko kraj mene. -1 iznenada me priljubljuje k sebi.vratit će se na Veliki petak. gust i teţak od pića.Rijeĉ koju uĉimo na toliko jezika.Pokušavam spavati. . . zarobljavajući me unutra.Votka.Za tebe. jer ne bi ga razumjeli i mogla bih ih zabrinuti. Staje iza postelje.Oprosti. .Ĉujem lagano ljuljanje tekućine u ĉaši. Ipak. i neće ĉak ni pomisliti na mene. ne što se miĉe pod klupama: daje se u tamni.Ne podiţem glavu prema njima. . njegove ruke peku gdje dotaknu. .Neka glatka. ĉista površina gurnuta mi je u ruku. s naporom se izvlaĉi iz kaputa. Mije. nisam vaţna . mokar je od cjelodnevnog pijenja. .Gotovo sam trijezna. a potom ponovno sjeda.Vidiš. . tu slatku. drţi me u ne ĉemu što izgleda kao neka vrsta oĉaja. moţda provjerava je li mi dobro. .dubokog. -Volim te. nagli bijeg: vi še izgleda kao pauk nego kao miš. Uskrsnu nedjelju. . jedina ko ja nam apsolutno treba. -Ţao. Hannah? . slatku koţu. da mještani ne oĉekuju previše. .

.Ljubim mu uho. Oprosti.Robert Gardener: cijeli dan vidim njegove odlomljene komade oko sebe. kad osjetim kako se smiješi. zaustavlja taksi. kojeg ja volim. -Tako je.Nigdje. Moţemo je sad popiti. . struji kroz tolike potpuno nevaţne muškarce. 270 . Moţemo je sad popiti.Ruke mu se opuštaju. . . ĉak i više kad zatvorim oĉi. njegov duh skreće za ugao. Robert Gardener sad je sa mnom.Hannah? Volim te. Nenaĉeta boca i muškarac koji me voli. . .Donio sam votku.Gdje si bio? .U redu je.

Nisam znala daje bolestan.Ĉekaj još sat. Obiĉno se moram nekome ulizivati jer nisam baš idealan zaposlenik.. . ĉak ni posjekotinicu od papira. Mislite da nemate ranica.Novi reţim njegove razgovore ne ĉini ţivahnijima.tanke polukrugove.Tu je Robert. Pokušaj se ponašati tako da se ne vidi da priĉamo-gazda je tu. .Hmmm.Još jedna voda bi mi godila.Ni ja.Okrene se napola i pogleda niz šank .. kaţe. pun je voća i povrća. .. Osim toga. . jer peĉe. . . je li? . grĉevit.Ne znam kako to podnosiš.U redu. došao mi je u posjet i veĉeras pije vodu./ Reţem limun na kolute . zarezane da se mogu uglaviti na rub ĉaše. Kad se moram nekome ulizivati u kafiću. ušuljati se i ugristi. Nitko to ne voli raditi.Imaš posla. pa sad svako jutro ovoga tjedna proţdire vitamine i ispija malu šalicu zelene tekućine koja smrdi na konje i od koje mu bude zlo. . . . prijavim se za rezanje. upozoravajući niz budućih pijanaca. no limunov sok uvijek će naći prolaz.Velika je guţva za srijedu. . pa ćeš vidjeti stoje prava guţva. no on tvrdi da već dulje vrijeme osjeća slabost.na taj nagnut. puno je ljudi.. 271 . da ozdravi. .

I priredit ću mu finu irsku kavu za doruĉak.za njegovo dobro.Slušaj. Propovjednike apstinencije . pokušavajući uhvatiti Robertov pogled u hodu.Sve što ne trebamo. .Vaša ţelja moja je zapovijed. .U redu. dvije funte za vodu. .ĉitava limunska civilizacija: umjetniĉke galerije.Biti pun voća i povrća katkada je iscrpljujuće. nataćem mu ĉašu mokroga..ima nešto iznim- 272 .. peĉena na podlozi od krave. dvije i pol za sok od naranĉe . moţeš razmijeniti koju rijeĉ.Onda bih volio razmijeniti koju rijeĉ s tobom. Govorim pokraj njegove glave.Ne.Ne.kraj nas ti seronje ne ostaju dugo samozadovoljni. gotovo se ne smijući. bila bi mokra. ubacujem limun i malo leda.Sutra ću mu isprţiti malo šunke . . turobnim. . kao da se nikad nismo upoznali. Ostavljam rezanje.Izvoli. Kad se vratim.kako ih ne bismo kaţnjavali. moram sad malo posluţivati. Kako bi bilo da pokušaš s Atkinsovom dijetom? Jedva ga ĉujem: . da smo mi. U njemu ima dvanaest godina starih kolutića . Lagano mu preĊem palcem preko prstiju.Ne.. ruku punih narudţbi. . hvala. Ne bi. -1 uzimam njegove dvije funte. Veĉer doseţe vrhunac i poĉinje se smirivati. ne bi. Trudi se da mu lice djeluje kao da se blago zabavlja. bacamo u friţider. .Ĉini se umornim. Uţivamo u tome jer izgleda kao da ne znaĉi ništa. I moţeš staviti u nju malo limuna. Probijam se. no on je još uvijek zabijen u kut . škole. samo mali sluĉajni dodir. hvala. punjena komadima krave i pokrivena sa samo pola kile sira kako bi to mogao odbiti? . no oĉi mu nisu sretne.Jedna krava dnevno.Ne. . . no to znaĉi da smo zajedno. . no vratit ću se opet ovamo na rezanje. . Ali. kao da se ne upoznajemo.

Nemoj što? . .Ne moţeš. A pod tim ne misli da odlazi. Moram.. Zapravo. još je tu. . neki novi pacijent s glupim prituţbama. Moram prestati. Ne mogu mu vidjeti oĉi. . ..To je sve. . .Ma. Hannah. Ţao mi je. Meni bi morali platiti da ostanem. Ĉak ću ti pomoći da poĉneš. Odlazim..Glas mi je jaĉi no što bi trebao biti. Roberte? . . moja kći.Moţ da ipak nije. Što simpatiĉni zubar poput tebe radi na ovakvom mjestu? -Odlazi. meni moţeš reći. . . .Ne. ona navode ljude da odgovaraju. . smijehu 273 . i plaćaju. .Pritišće dno dlanova na kapke. .Kamo? . .Da.no njeţno.Zašto si mi to došao ovamo reći? .Idem. Mislim. Ne znam. ne ţelim. . zbilja postaje malo prenaporno.. Jedino što ga moţe toliko uznemiriti loš je dan na poslu: neoĉekivani ugriz.Da mu mogu vidjeti oĉi. .O ĉemu si htio priĉati? Naš specijalitet veĉeri je molibden.Hoćeš navratiti veĉeras? . unatoĉ buci oko nas.Ne. ali ni blizu dovoljno. dernjavi. . saginje glavu.Skuplja ramena. samo.. bilo bi drukĉije. ..Jesi li se zato bacio na zdrav ţivot? Oporavak od mene? . .Kamo ideš? Trlja si vrat. a to znaĉi da moraju ostati.. .. Još jedna prilika da primijetim kako moţe biti zgodan.Dobro je postavljati pitanja. Ne.Ne mogu mu vidjeti oĉi. kći. A onda uklizavam ponovno iza daske za sjeĉenje.Moram ići.Ne.Kamo. uzimam noţ. blago u izrazu njegova lica. naravno.Ne.Daj. stvarno odlazim. .Što? .Nemoj oteţavati. vaĊenje zuba pod preslabom anestezijom.

Kad okrenem glavu.Jesi.koji kaţe pojebi me uskoro. U jednom trenutku nestaje mi iz vida u guţvi.Naginje se preko daske šanka i hvata me za ruku.tanke polukrugove. Ţao mi je. šefica me promatra i osjećam kako pokušavam namjestiti zbunjeni osmijeh da bi me pustila na miru. skinute zavjese. izlazi. njegove praznoće i prestrašenih oĉiju. vidjeti pod bez saga kroz otvor za poštu na vratima .. pit ću dok se ne ostavim. nestabilno. ušuljati se i ugristi. Nitko to ne voli raditi. ĉitav tjedan. A uskoro ću piti.Roberte? Zar nisam zasluţila da mi to kaţeš nasamo? . no limunov sok uvijek će naći prolaz. pit ću dok više ne bude nikoga. Zasluţuješ. .Nisam htio. a ja ću piti dok mi pauk ne uĊe u usta. kad ga se bojim. dok se ne ostavim na miru. . jer peĉe. svjetlosti koja se osipa. Ali sada reţem limun na kolute . Mislite da nemate ranica. zarezane da se mogu uglaviti na rub ĉaše. ĉak ni posjekotinicu od papira. 274 .I sad mi dopušta da mu vidim lice.sve je golo i nema nikoga. toliko ću piti da će mi to ukrasti posao i otići ću kući i nastaviti piti dok ne uništim ĉitave dane. . Gledam ga kako to ĉini. Ţao. sad kad ne ţelim. unatoĉ svoj toj vodi. otvara ih. ljubi mi obraz i povlaĉi se prije nego i ja njega mogu dotaknuti.. . i otići ću u njegov stan u trenutku kojeg se ne sjećam i naći novu bravu. Onda odlazi iz kafića. no jasan je kad doĊe do vrata.

ĉak i pod vjetrobranom. u sloju koji postaje nova obala što treperi nad površinom nalik na uštavljenu konjsku koţu. Glava me boli od hladnoće i nestabilna sam. ili hodajući kraj njih. pileći ba taci umotani u foliju. ĉinio me omamlje nom. dok se svi ne na Ċemo jedni drugima izvan dosega.znaci 275 . ĉak i u srpnju ./ Vjetar tjera pijesak po dinama. jer osjećala sam je takvom.taj nepobjedivi nemir . boreći se s duljinom plaţe. diţe ga poput dima i sjenki. ţemlje. kad se udarac vjetra sklapao oko mene . povijajući se i naginjući pod zapusima vjetra.tjerao me da trĉim dok ne padnem. nije pripadala nama. samo je bila mjesto gdje bismo hodali sat vremena. tjeraju nas. Zamišljala sam da je to Naša duga plaţa. a huka mora prigušuje svaki drugi zvuk. A ovo je Plaţa duga sat vremena . Svjetlost vode i vidici tuku se oko nas. vrludavo napredujući u siluetama. pijanom. uvijek prehladno i prevjetrovi-to za dobre piknike.ona na koju sam dolazila kad je jedan sat mogao biti beskrajno dug. licem okrenuti velikim obalnim valovima. mjesto kamo smo se odvozili na obiteljske izlete. nagnjeceni kolaĉi od jagoda .uvijek bi vas trznulo malo pijeska u jelu. No.

Nemaju pojma što da rade sa mnom. uzmicali pred samo njima znanim prijetnjama. rukom pod ruku. Sestra se jednostavno vratila natrag u svoju sobu i ostavila me samu sa sobom i odjelom punim starih muškaraca koji su buljili. a ja im ne mogu pomoći. Otac nosi kapu koju nikad prije nisam vidjela . kako sam mislila. priprema za moju dobrobit. danas nema piknika i moj brat nije s nama. Probudila sam se u bolniĉkom krevetu jednog popodneva i otkrila da imam poteškoća s mozgom. komešali posteljinu. lijeĉnici su me pustili da odem . Misli da mi nikad neće biti bolje. Ipak. idiotizam. o svom ludilu-jer sve što se. No. više ne. Zato ne bih bila s njima kad bih mogla birati. priliĉno brzo nakon toga. mi smo ipak došli ovamo: majka i otac su me doveli. da neću provoditi dane ĉešući si unutrašnjost lubanje.ĉim sam mogla dokazati da sam ponovno došla k pameti ili sasvim sišla s nje. 276 . zaista mi nije dobro. Majka ima malu košaru sa sendviĉima koje nećemo jesti i nepotrebnom termosicom. Njihova ljubav za mene i Simona. Pa mi nude djeĉju hranu i vesele ĉasopise i vode me na izlete koji su mi bili dragi prije trideset godina. ja im ĉinim naţao. Samom svojom nazoĉnošću i time kakva sam. Morala sam pozvati sestru i pitati jeo onome ĉega sam se sjećala. Puštaju me da idem nekoliko metara ispred njih. Nakratko se okrećem i hodam nazad. No. a oni me slijede. jasno se promijenilo ni u što -uţas niĉega. kako bih ih mogla vidjeti i kako bi oni mogli vidjeti mene i kako bismo mogli izgledati kao da se veselimo jedni drugima. jer ne vjeruje u mene. nego samo gore. Uvjerljiv je u tome.roditeljske skrbi. dogaĊalo proteklog tjedna odjednom se ĉinilo veoma ludim. ponovno iskazali roditeljsku skrb i ponovno vrše pripreme za moju dobrobit. Misli da nema nade. ja ih rastuţujem. No. no stvar je u tome da mi nije dobro.slobodna mu ruka leti k njoj s vremena na vrijeme da bi je zadr ţala na mjestu.

trese mi ramena. Ĉak ne morate ni pitati. a oni nisu imali ništa protiv. preko navoja što ih je u njemu naĉinila plima i guram o ploĉe i kosine vjetra sve dok ne doĊem do ravnog. Moţda je to jezero. sve to. samo sam mirna u srcu prvi put u mjesec da na. udara me. Osim Simona. a ja ne padam i nisam pijana.teško je reći koliko ih je . dvostruku sjenu koja bi mogli biti oni i dok im mašem da je sve u redu. oni nisu odustali. moji roditelji.otac je rekao da izgledam mršavo . trepere jedan ili dva lika. i kad znate da ne ćete više ništa ni od koga dobiti i da su vas ljudi koji su vas voljeli kona ĉno prestali voljeti. No. Predaju se i puštaju vas unutra. Sjetila sam se da bih mogla pogledom potraţiti roditelje. primjećujem.tjera me da trĉim. A još uvijek unutar njegovih rubova.pa sam pošla kući k njemu i majci. izvan dohvata najdaljih obalnih valova. S njim je gotovo. kad ste previše bolesni i iscrpljeni da biste manipulirali nekim ili lagali. Nekoliko drugih ljudi idu za njima . no daleko naprijed.jedino što je posve jasno ĉarolija je sjajne vode što nam podupire stopala. bilo mi je prejako. Idem prema obalnom rubu po sve grubljem i grubljem pijesku. taj mi pokret po277 . blago plavetnilo ondje gdje po njoj ho damo.Bila sam veoma umorna nakon toga i mršava . samo stanete pred vrata i ljudi koji su vas voljeli vole vas opet.taj nepobjedivi nemir . nepoznatog predjela gdje se slab sjaj pod nogama pretvara u nebo podastrto poda mnom. Nisam prije shvaćala kako vam. Hranili su me i puštali da spavam i sad smo na obali. daje posljednju priliku. Ostala sam bez daha. praznim se u bijes svega. tamni pod suncem stoje prodrlo iza oblaka. nisko i glatko. u rukavicama i ogrtaĉima i hladno je svibanjsko popodne i donijet će nam kišu i to nije vaţno -ja sam tu i udarac vjetra sklapa se oko mene . baš onda kad vam uopće nije stalo i kad ĉekate da umrete. ĉini se.

skrućuje se u koru koja vam puca oko stopala sve više i više. trebao mi je ĉitav sat da doĊem ovamo . ne znam kad smo krenuli. osjeća se miris morskih trava. smognete snage za konaĉan uspon i nakon još jednog pokušaja otkrivate mirno mjesto: more u malom. I niste sigurnije li to istina ili vaša misao. oblom zaljevu. naĉin da zaplašite sebe. lice koje preko valova viri u vas. njegov se luk trza u ritmu mog krvotoka.skakuje nad glavom. Osim toga. umorna sam. pa brzo ustajete i brišete prste o ogrtaĉ i kad ponovno pogledate. lagano zaljuljano kao ljetni bazen. zrak vam sanja na licu. I sad sam sama. nema traga niĉemu. nitko drugi nije došao ovako daleko. Ĉuĉnete uz rub vode i ţelite je dotaknuti. dok svakim korakom ne poĉnete tonuti do gleţnja.moţda duţe. ispunjen metalnim sjajem tekućine. Tu se pijesak mijenja. moja nastojanja još uvijek ometa nešto što ne mogu odrediti. 278 . Oni mi odmahuju i ja idem dalje prema niskom rtu gdje obala zavija i omotava se oko sebe. gledate kako vam ruka ulazi u nešto stvarno i osjećate to. dotiĉete je. njegov sjaj. još uvijek nisam snaţna. nema tuljana. Podiţete glavu i nekoliko metara dalje vidite tuljana. Unatoĉ ĉvršĉoj podlozi pod nogama. No. nepomiĉan. Ijubopitljivo.

Neka majka pomaţe svojoj kćeri da iziĊe iz auta. U poĉetku se ĉini da zacijelo poznaje ţenu i djevojĉicu. starim ţućkastosmeĊim hlaĉama.nema rijeĉi koje bi ikoji slušatelj mogao odgonetnuti.crvena za majku. a kišobran se trza i zapinje u povjetarcu dok njegova sijeda kosa . no već i one same u svojim kabanicama sasvim su sebi dovoljne. neulaštenim cipelama. uskoro postaje jasno da on gotovo pjeva .XI. Smiješi se djevojĉici golemim osmijehom i uspijeva izvesti nešto nalik pirueti.postaje mokra. ţuta za djevojĉicu koja maše rukama. Moţda idu i na kakvu gozbu. i smije se. vijuga s jedne strane na drugu. Iza ugla dolazi sitan ĉovjek u jeftinoj plavoj jakni. nije preteška . lošim. no upravo se to279 . no namjerno sporo. jer kad ih ugleda. udobno pripremljene za vremenske prilike u dugim. kao i njegova jakna. Kako se pribliţava. Ponosno koraĉajući ploĉnikom. zamahuje rukama u zrak u jednoj drţi mali kišobran.već raskuštrana . povlaĉi rub svog šeširića odgovarajuće boje. lagano zatvara vrata i obje poĉinju hodati. lakih nogu.tek siva prašina što se spušta i ostavlja sjaj na ploĉniku. plastiĉnim kabanicama . Pada kiša. Ĉak i gledajući straga lako je reći da vole jedna drugu i uţivaju u zabavi koju nalaze u svom druţenju. beţ košulji.

Ne doţivljavaju ga kao prijetnju. . ako ţeliš. njegovo pijanstvo. Da me ponovno dotakne. osjeća kako stvara nešto lijepo i muzikalno. polijetanje. . Voće. tamo je tiho. da konaĉno i ja tre bam tišinu. . sve se to moţe tumaĉiti kao puka predstava. S obzirom na to. kišobran koji poskakuje. jer sve drugo mi ide na ţivce. oklijevajući. nestala bih. razumnijima. Zarobljen je u svojoj ţelji da pjeva i pleše na kiši. plošnim. 280 . od njih kora ĉa velikim. odvuĉe mi pozornost. uĉinio posebnijima. U knjiţari. jednako kao on.Poĉeo je nositi cipele od antilopa. moju sramotu.Moţemo malo hodati kraj rijeke. okreće se do rubnika. Ja nemam tu izliku. pretpostavljam da nije.Kupit ćemo samo kruh. . a potom se zalijeće preko ceste i ne primjećujući nas. .Ne. . kikoću se. budu ći da je potpuno drukĉiji. njegovu sramotu. Ima dobrih mjesta za kavu. Nikad nije dobro u ovo doba godine. . otac i ja smo zastali i ĉovjek se gega-posrće-koraĉa ispred nas. Prolazi pokraj para sitnim koracima i one se okre ću dok on srlja dalje. . u redu je. ipak to raspoznaje u meni. samo namignu jedna drugoj jer je njih. njegove misli lebde uvis oko njega. . Kad je došao do nas. njegovo neobi ĉno cik-cak kretanje.Balansiram uz njega po tlu kojemu ne mogu vjerovati. prije nego što me otac uzme za ruku i stisne je.Ne moramo. sigurnijima. ali njeţno. . Odlazi na drugu stranu i hoda ţlijebom ploĉnika neko vrijeme. Moţemo vidjeti kakvo voće imaju. Ne spominjemo ĉovjeka.Ne.Otac mi ispušta ruku.me nada i. oteţem. nesigurnim koracima. Dakle. grade veseli zatvor koji će sakriti njegov dan.U redu je. sasvim oĉito.Ili moţemo na kavu. dokaz kako on misli da zna plesati.

. nasloniti se na pult i zuriti dolje u nepoznate ljude kako se vrzmaju i pregledavaju police-cijeli prizor apsurdno je miran i suzdrţan. maleno kao moje srce. Toĉno ispod nas djeĉje su knjige..ono me dovuklo nazad. saznat ću.Zašto? -Zbog Simona. na obali.samo.Ali. .Ne.. . ja više ne znam kakve su. . -Ţelim. moj ih otac gleda sa znaĉajem koji bih radije ignorirala. . majci i Simonu. sjajnim vijestima koje mu nisam ja donijela.. molim te povedi me sa sobom na kavu. postoji mogućnost da ću vidjeti Roberta.Ne ţelim mu olakšati. .jer tijekom tolikih godina negdje sam ih srela.Zašto? Dobre su? .Nećemo ako ti ne ţeliš. . prepušta svom zadovoljstvu.. jer je tako maleno.Dječjih knjiga. uzaludno ĉekati na njega. pod suho svjetlo knjiţare i ţivcirati se zbog uljaste kave. 281 .U svakom sluĉaju.Na tren se gubi.Ĉega. sad ćemo kupovati mnogo više ovih. Priprema vjerodostojan uvod u svoju sljedeću reĉenicu. A to znaĉi da moramo sjesti na kat. jer na kraju nisam umakla . jer sam za sve te godine prije nego što sam napustila ovo mjesto zacijelo vidjela svakoga ţivog. jer su dolazili u moje pivnice.Pa.Okrenuo se licem prema izlogu trgovine. . Pa je ja trebam svu za sebe. knjiga? .Nije da im ne ţelim sve najbolje . Neka me lica potiĉu da ih ponovno pogledam . pa ĉak i Simonovoj plodnoj. No. ja bih to moţda volio. I uvijek na ulazima u kuće.Onda hoćemo. u raštrkanim gomilama.Zbog Simona. ja već znam što će mi reći. . pogodila sam. . mnogo go roj polovici .mom ocu. . glas mu je bezbojan. . zapaziti neku sliĉnost i pogriješiti.. Ali. ĉovjeka ĉeka toliko malo sreće danas.

Dobili su djeĉaka. bli- 282 .. . -Hm. kao Simon kad smo još oboje bili nevini.Otac mi trlja podlakticu. Mislim. prije nego što odluta. sigur. Hannah. Nešto preko tri kilograma i zdrav je i. s vre..No zasad ne smijem .. i ja bih tako postupila. A i ja ga poznajem.Ne baš odmah. izgledat će kao Simon. dakle pretvara se.Kaţe to kao da je otkrio novo drţavljanstvo.Nije da bih to uistinu ţeljela. dok vi ostajete s dokazom Njegova zanimanja za vas: Njegove zastrašujuće ljubavi..Na kraju. prelazi mi rukom preko leĊa.Neće mi dati da ih posjetim. . jer On ne voli cigare.U redu je. -To bi me slomilo. Bog. dakako. no jednog. no ovaj je moj .. . . samo ţeli istaknuti pred vama ĉudo svog daha .ne mogu vidjeti maloga? . . . još mu nisu dali ime. ja sam djed. Zapoĉinje kao svjeţa vrelina.On kadšto nakrivi svoj šešir i potegne grimizni dim iz nabijene cigare u kojoj nema duhana. a onda zastaje.i traţi nešto u dţepovima svog starog lanenog odijela.Ali. Dobili su djeĉaka: znaĉi. Prepoznat ćete kad se to dogodi jer. . poznajete njegov stil... ona neće dati. ĉudesnu zemlju iz snova..Neću moći vidjeti svog nećaka. dobili su dje ĉaka. zar ne? Ili. usmjeravajući samo na tren -jednu golemu misao prema vama. dok izlazim iz knjiţare.vi moţete imati kakvog hoćete. još traţeći po dţepovima. moj osobni Bog . . Što znaĉi da. ispušta mlijeĉan i modar uzdah i razmatra ĉitavo svoje Djelo.. -1 ja bih tako postupila. nešto stoje zametnuo. mogu prepoznati prvu navalu Njegova dara. . -Dobili su djeĉaka..

Dakle. 283 . Nema pića.on priĉa. Stoga. nema jebanja. nema radosti. cement je svjeţ u kantama i zakrpama na ploĉniku.) Nema više pića.zu straţnjem dijelu moga grla i Njegova se nazo ĉnost oĉituje kroz izraţenije boje. hodam uz oca .) Nema djece. a ja se bavim svojom osobnom aritmetikom. To nije sretno mjesto i zapravo osjećam okus Boga. A dovoljno je teško nositi to u glavi i bez spoznaje da je moj brat upravo priskrbio još jedan podsjetnik na moju krajnju nesposobnost i da mi se ruke tresu kad zazvoni telefon i da plaĉem na kraju televizijskog kviza -jer negdje je netko pobijedio . nema Roberta. nema ljubavi. pa što god se treba dogoditi. postaje oĉita. (Zbog nametnute odsutnosti Roberta.) Nema više jebanja. Plus. Nema djeteta. Dakle.i da ne zaraĊujem ništa i da ţivim s mamom i tatom. (Zbog nametnute odsutnosti svega. U tom trenutku skrećem ulijevo s ocem u razrovanu ulicu ĉija je jedna strana puna skela i ostataka gra Ċevinskog materijala. mokra ţbuka zaudara. dok Njegova namjera dobiva obliĉje. Hannah Luckraft = (Zbog nametnute odsutnosti alkohola. Hannah Luckraft = Ništa. Nema niĉega. Imam posla dok se ona skrućuje. opipljivo posredovanje u svakom dijelu tkiva ulice. osjećam kako mi naslanja palac na vrat. I obrnuto. a tu je i privremena ograda od ĉetvrtastih šperploĉa prikucanih za telegrafske stupove.

I mogla bih poduzeti nešto .i moja nelagoda strahovito narasta. mogla bih objaviti svoju povredu. a onda.mnoštvo ljudi koji bi se mogli zabiti u mene ili mi stati na ranu . Ništa ne govorim ocu i pokušavam odrţati normalno drţanje. I dalje sam veoma tiha i dovršavam korak. A ĉavao sigurno nije bio ĉist. kao i ĉitava ulica. Golem i strašan ubod boli. ne sad kad je šperploĉa iza nas. Tad poĉinje bol. ali nisam. a to bi moj otac mogao primijetiti. Zapravo. a u ĉarapi osjećam vlagu. zabio mi se u taban. premda neugodan naĉin . ponovno ga odiţem i povlaĉim iz stiska ţeljeza dok ne bude slobodno. zacijelo je bio prljav . tri. dok se moje stopalo spušta na nj. kao da sam normalna i kao da je sve u redu. skrenuti pozornost na nju retrospektivno: dva. duboke. u ovom trenutku vjerojatno više ne. još imam neke mogućnosti: iako bi izgledalo malo neobiĉno.penje.rasadište infekcija. da bi mi se zabio kroz koţu. Gacam kroz sivo blato. sporije no obiĉno.dogodit će se brzo. noja ţurno nastavljam dalje. pet koraka nakon dogaĊaja.pasti tako da si oduzmem teţinu. Pa osjećam kako mi se stopalo ĉudno. ravno do vrha klasiĉne. prebaciti se na drugu nogu. Ali. zapravo se tako kliţe i pripija da tjera na povraćanje. komade porazbacanih ostataka i preko šperploĉe koju je netko istrgnuo iz ograde i poloţio je ovdje. na moj put. dok mi ĉavao probija gumeni Ċon platnenih tenisica i pri tome se tako da je to gotovo zanimljivo . smanjiti nezdravi pritisak na bilo koji uĉinkovit. a mi smo skrenuli za još jedan ugao i ovdjeje guţva .noja to ne ĉinim. prisiljavam stopalo da se spusti ravno na tlo. Ipak. a iza mene moţda je mrljica ili mrlja krvi što mi curi sa svakom stopom. Trebala sam biti pametnija. uske rane koja u roku od nekoliko sekundi izaziva tetanus. 284 . sporo spušta.

sad. Stoje? . nakon toliko njih. soul . pa kad ustanem.A-ha. nakon toliko minuta. da su ţelja da umrem i pomisao da je odjednom moguće da će se to uistinu i dogoditi. nauĉila sam ih da oĉekuju ekscentriĉnost. Još jedna opomena da nitko nikada ne moţe biti siguran kad kaţe da mu je dosta.Ništa. šepam na obje noge. Pa se tad vraćam. Ovdje. mislim. nap. nakon toliko minuta. mogu šepati. sole .duša. još jednom.Do veĉeri mogla bih biti mrtva.Ċon. dvije potpuno razliĉite stvari. krv curi. blaga. -Hannah? Stoje? -Hm? -Smiješiš se.brinuli su se za mene. i kaţem da sam upravo nagazila na nešto oštro. nikako ne mogu reći ocu. dolazim do mraĉne i krute spoznaje. moja majka ne moţe razumjeti zašto se smijem. Majka me vozi u bolnicu.zarinuta u moj taban" a ta igra rijeĉi neoprostiva je. Da. hladna. . ubrizgava cjepivo u moje uko ĉeno bedro. Nakon toga smo ponovili sami sebe .Da. ispoĉetka . nestrpljiva je jer mora dovr šiti veĉeru. odr' engl. U kući svojih roditelja izuvam cipele. hranili me da ojaĉam. drugo bedro. Dok se odvozimo. Ponovno mi otvara ranu.hrĊava naznaka Boţje intimne brige za mene i . prev. bacam obje ĉarape i išuljam se u vrt bosih nogu.Sigurno? . Ovdje. 285 .moj pubertet. još je jedan znak . Ovdje. i ĉeka dok mi neka krupna bolniĉarka ĉisti i povezuje ranu. Vlaţna trava boli poda mnom. Moţemo li poći kući autobusom? Sad? .

nema mrlja. kao i drugi novac koji mi je dala noć prije. kupiti zloĉeste stvari. Crveni raĉuni u hodniku.a kod mene uvijek ima prašine .Ili prije. A lijepo je stoje to učinio za mene.Nazvat ću te kad doĊem i ponovno kad završim. . I ponovno trĉim po stanu . loš je.Moja je majka razumna. . a onda su me morali pustiti da odem. Sigurno je pretpostavljao da ču biti jako umorna.Ili prije. kad ga otvorim. ja je ne mogu pustiti da to vidi. . nema ĉak ni prašine . postelja odvratna. jer. u nered. mahne mi jednom kad ga poĉnem napuštati. ako potraje. Netko je bio unutra i pospremio. zamišlja gomilu boca koje će me dovesti u iskušenje. I onda sam opet sama sa sobom. Slatka isprika. Kradem njenu nadu i odlazim u taksi za koji mi je ona dala novac. hodnik . ali barem mi daje malo više prostora nego što sam navikla u posljednje vrijeme. . Robert. -Trebat ćeš pomoć da pospremiš stan. Robert. . kupaonica. Vratio se. . Osjećaj u stanu. nema razbacane odjeće.i da. ali osim toga je u redu . ĉudan smrad i onda kad gurnem vrata . usiljeno ozraĉje osvjeţivaĉa od limuna ili borovine i ĉistoća. ako mislim posrnuti. On je jedini koji ima ključ.samo to uţasno. kuhinja.dnevna soba.Nazvat ćeš me.Snaći ću se. kako ih budem zloupotrebljavala. Nema smeća. nema prljavštine u kuhinji. barem bih se trebala osjećati zgaĊeno: novĉanice bi mi trebale ţuljati ruke.ni traga od mene.zavali me ĉistom uz ljubazan nadzor. posvuda. jer smrdi po bolu. A to nikad nije ba š sjajno.savršeno je pospremljena i na njoj je prekrivaĉ koji ne poznajem. Otac gleda kroz prozor spavaonice. No. 286 .

Majka je rekla da se vraćaš u stan. znao da će najsigurnije mjesto na kojemu moţe ostaviti poruku biti friţider . Robert je. Nemoj nikome reći da sam ovo učinio.Majka mi je dala dvije putne torbe . kirurški je ĉist i već lijepo opremljen margarinom. Moj brat. kauterizirana.jednu punu sredstava za ĉišćenje koje danas neću trebati i jednu koja je teška od svjeţe hrane: hermetiĉki zatvorene plastiĉne kutijice s gulašem i gotovom hranom i krumpirima. Sigurno je ĉuo. Poreći ću ako to učiniš. jedva ĉekaju da ih svako jutro ponovno šĉepa. Oprosti što sam si dao napraviti primjerak tvog ključa. Primjećujem da unutra nije stavio cu-gu. Mjeseĉevu ĉistoću. ostavila. upravo u trenutku kad mi je jedina potpora amputirana. a ti zaslužuješ bolje od stanja u kakvom si ga. slinavi im po prsima. Sam je to uĉinio. i porukom. Sigurno su ti rekli da smo dobili sina. nije ih briga. ĉistu. Kako bih došao i našao te na kraju. Mislio sam da ću ga na kraju ipak trebati. I tako se moj novi i trezveni ţivot odmotava oko mene. No frifider.gdje ću neizostavno provesti jedno malo istraţivanje. govno. 287 . Dopusti da tako i ostane. Draga Hannah. mlijekom. a ona se već dere na njih. Drugi ljudi mogu se nositi s tim nerazrijeĊenom egzistencijom: sretni su. Veoma sam sretan. Moja nova stvarnost. dakako. razotkrivajući finu. pa ĉak i dok se bude. jajima i sirom. sviĊa im se. Njezina je jedina svrha uĉiniti da se osjećam usrano. Nemoj me tjerati da to i učinim. seronja. Zato je tako kratko. kad ga otvorim. Simon. kruhom. Nije htio dati tajnici da mu to otipka -ja sam obiteljska sramota. naravno. iz manje ili više neduţnih razloga.

kad je ispio svoju dozu. ja moram dovlaĉiti svoje male anĊele silom i zbog toga proširujem svoj repertoar radosti odlazeći zubaru. ja sam stvorena drukĉija. Ĉitala sam brošure. Nije mu nikad trebalo još. Bit će to najbolje pijanstvo njegova ţivota . ublaţene razvedravajućim izgledima moljakanja za posao. svjesna sam toga . Jednom posebnom zubaru. 288 . Ne bih se smjela tek tako pojaviti ondje. Ali hoću. opasnim zadacima.No drugi ljudi nisu kao ja . a kad se ona pojavi. Uţivat će u strujanju vlastitih tvari. Njegov će otac gledati kako dobiva oblik.najmanje dvanaest mjeseci teturanja i vrludanja. Znam gdje radi. ĉak će razviti zube kako bi mogao gristi. prihvaćam to: moje prirodno raspoloţenje je takvo da se mora promijeniti. svojih tekućina. bio je savr šeno normalno. jer i pogrešno i ĉudno je bolje nego biti mrtav od gleţnjeva nagore. bit će opojna. dovršenog kruga prašine boje olova: tristo šezdeset stupnjeva sjebanosti. Bit će savršen pijanac: tri puta blagoslovljen.gegat će se i posrtati po kućama. Udarat će i vrištati. razvija svoju posebnu osobnost. Mogla sam namirisati anĊele na njemu .ĉuvali su ga. a iza nje slijedi gnjev koji gu ši. A kad je to završilo. svjeţa i njeţna i topla iz Boţjih ruku.bilo bi to pogrešno i ĉudno i ne bih smjela. ne bih. lud i dijete. a i zato jer je moj trenutni obzor na ĉinjen od punog. posezat će za majĉinim grudima i potom se grohotom smijati. sreće koja je široka i visoka poput vašeg krova. kao kosto-bolni pukovnik . Vidjela sam već to kod Simona. A ja. uravnoteţeno dijete. tri puta zaštićen. na besmislenim. I Simonov sin bit će takav. bila sam na strogim-ali-otvorenim savjetovanjima kod struĉnjaka i slaţem se s onim što su rekli: ja ţudim za izmjenom raspoloţenja: to je moja nevolja. pijan.oni su roĊeni anestetizirani. kupovanja juĉerašnjeg kruha i nemogućnosti da masturbiram jer mi koţa još uvijek išĉekuje nekoga drugoga.

mogu.Mrko pregledava stupce s datumima... . Mogu li? Primate li nove pacijente? . da. liţući svoju spermu s nje.Martin Adams.ondje... pregledat će me Gardener? .. i za trideset minuta? Odliĉno. -To je. vozila sam.. a to smatram dobrim znakom . crnim vratima i prozorom crnog okvira gdje Henrv.Znaĉi. neobja šnjiv bol.. mogu to ispuniti.Adams.. . prolazila sam ovuda i osjetila. Ne znam. Nismo još promijenili ploĉice s imenima na vratima. Iznevjere nas. Nisam mislila da ću se toga tako jasno sjećati -jedan trenutak izoštrava se poput pljuske . Već dugo nisam bila ovako budna.blagi znoj ostavlja uleknuća na papiru pod vrhovima mojih prstiju. na ovom jeftinom laminatnom podu. a ostalo poslije? PotvrĊuje kao da to mora zato što je demoni tjeraju. na onoj klupi. pravu dob.. Dajem si laţno ime. .. Odnosim formulare u ĉekaonicu i ispunjavam ih . kutnjak. . . Opas no je. -Vraćam sestri njezinu malu ţetvu laţnih poda taka.Hm. .. zubar ratni zloĉinac. krivu adresu i alergiju na Ijuskare . -Što? . pogrešna i ĉudna.Hvala. Budući da nemam nijedno drugo rješenje na raspolaganju. Idem van i ulazim u prljavi auto koji nekim ĉudom pali od prve pa krećem ravno kroz predgraĊe do ulice s bijelo obojenim zidom.Ljudi ĉija imena stavimo na vrata. toboţe nadnaravnom snagom prouĉavajući raspored termina.. ja stiţem...A nije mi preostalo ništa čime bih ga mogla promijeniti. straga je..Ja sam. I smeta me.. Ti nas iznevjere. danas pregled. kad je usporio i posisao mi bradavicu. Budna sam..nju sam oduvijek ţeljela imati.U zraku se osjeti Robertova toplina. još uvijek prijeti svojom ĉetkom.ako je Henrv kod kuće.Bila sam gola u ovom predvorju. 289 .. . Robert i ja smo i ovdje koješta radili. a potom zadrţava glavu u spuštenu poloţaju.

Bobby G. briţna je.. zubar koji je radio ovdje. .Njega su svi znali.? . Ili moţda bih. zapravo. Oni me ne brinu.Da.DogaĊa se.Osjećam kako su mi usne prenategnute. .Sigurni ste. . dobro sam . . .Ne.Da. jer to bi izgledalo ĉudno. 290 . .Ĉini se ljubaznom.Mogao bi vam prepisati antibiotike. Zašto bih bila tuţna. što god. . Pa stoga pristajem da me polegnu na stolici. Da. Dakako. -Jeste li radili s njim? . Martin Adams odskakutao je po nekakav novi formular. . .ţelim reći da nisam došla ovamo radi zubi. No. kad sam već tu. no pretpostavljam kako je vjerojatnije da ima osamnaest ili devetnaest. škrt je s njima. stara oštrokonĊa ako nitko to ne primjećuje. .. A ako jest ljubazna . dovraga? . mislim.onda bih baš mogla i riskirati.Svaka mi rijeĉ ima okus krede pod jezikom. Ne bih se skidala. nadvija se nada mnom u svojoj ru ţiĉastoj. Još uvijek duguje onima u Dukeof Buccleugh.općenito govoreći ja imam zubobolju valjda je većina ljudi ima . a Martin Adams (koji smrdi na kokice) kopa mi po ustima kao da su ladica s priborom za jedenje i ka ţe mi da trebam ĉetiri plombe i jedno vaĊenje. higijenskoj kuti. ..Je li vam dobro? Boli li jako? . nekakva interna šala. Pa gdje je onda on. pomoćnica ili zubarska domaćica. ne mogu sad jednostavno oti ći. Da.Slušajte. U suprotnom bih tra ţila da se oko njih povede briga prvi put kad sam došla ovamo..Sestra. Ne iznenaĊuje ga što sam osjećala neobjašnjive bolove i pretpostavljam da mu nisam ni slagala ..Izgleda kao dvanaestogodišnjakinja. Morat ćete ga pitati.Šarmantni nadimak je ironiĉan. oĉito presretan što ću biti tako skupa. našoj stolici.Smiješi se smiješkom rezerviranim za jadne ţivo tinje i tuţna ĉudovišta poput mene.

ţelim. . pa gubim priliku.A sad je zabrinuta. . kaţem to tiho.Iz mog tona je oĉito da je to laţ. VVinter. tako da sama ne moram ĉuti. G. GospoĊice. jer je stala iza stolice. a sad je prekasno da ustanem i okrenem se k njoj budući da se vratima ordinacije pribliţavaju koraci.Volim ga. . -To nije dovoljno. . .. . Ne ţelim ništa od njega. . izgubila sam je. kako bih mogla pustiti da mi se ruke tresu. 291 .Jeste. kao stoje moţda i oĉekivala. istodobno mi prouĉavajući lice kao da sam neshvatljiva. I uruĉuje mi kovertu.Oprostite. a moţda ni ona. . nelagodno u mojoj ruci dok plaćam za pregled i procjenu lijeĉenja na koje nikad neću otići. o onome što nije pretpostavljala ili razumjela kod njega. . dok pogrešni zubar uţurbano ulazi i pruţa mi priliku da napišem još laţi.Okrene se oko svoje osi i odskakuće natrag u hodnik.. kao da sam bolesna.. duguje li i meni novac. ugovorenom za ţenu po imenu Heather koja ne smije jesti škampe.No.Zaboravili ste ovo.Ruke su mi mokre na stolici. što se ona nije mogla sviĊati njemu. a da me ne bude briga. nisam.Mislim. -Kamo je otišao? . Umjesto toga nalazim komadić memoranduma s kućnom adresom R.Nastojim da to zvuĉi kao dokaz o ĉovjeku kojega nije poznavala. . . pita se stoje uĉinio. Zbunjena je.-a u zaglavlju. Ĉekam da uĊem u auto prije nego što otvorim kovertu. nije je se dojmilo. Znate li kamo je otišao? .. Ako doznam kamo je otišao. Nisam sigurna je li mi to dala kao kaznu ili poklon. . -Volim ga.Povlaĉim vrata dok mala pomoćnica klipsa prema meni. Ne mogu je više vidjeti. neću.Istodobno sam i uvrijeĊena u njegovo ime i drago mi je što joj se nije sviĊao.. .U redu je. kako bih mogla biti nasamo kad se razoĉaram. Da. I osjećam daje majĉinu novcu.Nije ništa loše... -Ali.. mršti se.Da. odmiĉe od mene.

ide u kupnju. ta skupa. ona je najuvjerljiviji. Novac me odrţava na ţivotu i pomaţe mi da kupim gorivo kako bih došla ovamo. Ekipa me doĉekala s pljeskom na poĉetku prve veĉeri a onda su. TakoĊer znam da je ona jer dolazi i odlazi iz Millbank Lanea 14. Hod joj je osoran. Ona je viša od mene. urednije kose. Još uvijek me pokušavaju zafrknuti. Za praktiĉne prilike odijeva se djeĉaĉki . no znaju da sam Juda .ĉak me ne mogu ni napiti. G. Sad imam posao. neki kut pod kojim joj stoje ramena. Sjedim ponekad ovdje u autu. ne prodajem jeftini viski s lošim naljepnicama. goropadan i samo sluĉajno seksi. a ona koju nosi preko vikenda još je kraća. da ne primam ĉekove. gledam i brojim osobine koje je naslijedila od njega. vraća se.vjerojatno jedinom mjestu na koje bi me primili. iznosi smeće. suviše teške i tamne. ne dajem piće zauzvrat za nakit ni za obećanje da će mi platiti elektriĉnim pomagalima. gotova hrana . a to je ku ćna adresa R. ne padam na vjeĉne trikove koje sam moţda nekad i sama iskušavala na neiskusnim konobarima. onako kako to već bude kod tinejdţerki: okretan. suviše su oštre da bi bile ţenstvene. Ĉini se da su joj najdraţi Marks & Spencer. ako je Robert imao neki obrazac po kojemu nas je odabirao. stoje rezultat besramnog moljakanjaThoma-sa u mom starom kafiću . Dosad sam otkrila brzo okretanje glave. što je šteta.Robertova kći doima se kao netko oko koga ima posla. ja ga ne mogu otkriti. na ĉin stajanja. Gdje se mogu zgrbiti na straţnjem sjedalu dok gospoĊa Gardener pere prozore.moţda bi baš mogla naruĉiti i dostavu iz restorana. trudim se vidjeti jesmo li sli ĉne.doima se mnogo mlaĊom i samouvje292 . Pokušavam. kako je noć odmicala. No. širih bokova. s primjesom crvenkastog.-a. Suknja njezine školske odore pre-kratka je. ne nataĉem krišom malo veće mjerice. Od svih njegovih duhova. ne svaki dan. spretan. Prirodno. otkrili da ne dajem na vjeresiju. to bar doĊe toplo. tu i tamo. Znam da je to ona jer ima njegove oĉi. nisam ovdje sve vrijeme.

. .. .. ne odlazi i ne dolazi. u malo izboĉenje na sredini ceste. zgaĊen je i uţiva u toj zgaĊenosti.Ne sviĊa mi se. I nikad ne vidim ni traga ni glasa od Roberta ovdje.Glavom mi prolaze trnci i trebala bih biti ljuta. moţda naći se s prijateljima. Kad ide u kupnju. Zataknem stopala pod naslonjaĉ straţnjeg sjedišta i oslonim glavu na prozor. Jednako dobra kao i sve druge.Što radite ovdje? Ne znam što radim ovdje. . Kog vraga radite ovdje? .Ja. a ne ona. Ne stoji kraj prozora. Ja. premda sam i tako niţa od nje.Izlazite iz auta. ako to uĉinim.No. i moţda na posao. Zurim u asfalt. Tako je sretna što sam se srušila i što brišem ne znam što o traperice i što se nespretno uspravljam.. ĉak šik. njegova ţena ga ne doziva po imenu dok otklju ĉava vrata. trebala bih ja biti bijesna. Osjeća se snaţan miris kave i opsesije. .Znam tko je to.. Moţda sam ja bila samo promjena za njega.Pitam. Nešto sam vas pitala.. . a leĊa iskrenuta i pokušavam sjesti. 293 . Odjednom sam okrenuta naglavce. što radite ovdje? To je hladan glas. . Robertova ţena. . Nije me ostavio radi njih. . Moţda sam bila sluĉajnost..Samo sam. premda sam i tako nitko i ništa. .. Onda sam poĉela i sama primjećivati. Jednostavno je otišao.Ja. Ruke su mi u prljavom ţlijebu ploĉnika.Gail je rekla da netko promatra kuću.renom. no nisam joj vjerovala.Ţao mi je. izgleda priliĉno elegantno. Nikad ne zamišljam kako vode ljubav. Ne bi mi se sviĊala ni pod kojim okolnostima. Okrenuta sam naglavce. ne vozi k ći ujutro u školu.. . opet ću joj se okrenuti leĊima i moţe me udariti. Moţda ne bih trebala oĉekivati da sve ovo ima smisla.

. Pretpostavljam da je bio s vama neko vri jeme. -Ili u Kanadi. No vi nećete promatrati ovu kuću. . odmjereno. -Ne. ali to mi ne pomaţe.Pokušavala sam.. -Ja.Nećete se pribliţavati ni meni ni mojoj kćeri. Nema pravo obraćati mi se tim tonom..morao je samo posuditi dovoljno da doĊe do Kanade. . .... već bi ih bi la zvala. .. Da niste tako oĉito..Treskom zalupim vrata.Zao mi je.gura me niz cestu svojim prezirom. Tako očito što? Ţao mije. -Samo idite. . Znate li koliko on ĉesto nestaje? Znate li koliko nam je više to uopće vaţno? Ni najmanje. I tu prestaje jer nisam zasluţila da mi govori . Nešto je spominjao.On nije tu. šeprtljavo odvozim s par-kirališnog mjesta. .. Bio je pun priĉe o tome kad nas je posljednji put zvao. ne odem.Kao da je ona neka odrasla osoba koja ima autoritet nada mnom i kao da nismo ravnopravne.Ja sam povrijedila vas? A ja zvuĉim kao dijete. baš onako glupo kao stoje i pretpostavljala. .Nema pravo stajati tu dok se ne slomim. još je tu . -Kao da je to jako smiješno.Ne znam Dohenvja. ja.. pokušajte kod Dohenvja.ne bih trebala znati ništa više o njezinom ţivotu. . samo me prestrašilo. Odlično za oporavak ..Ili ću pozvati policiju. Kad pogledam u zrcalo.Ako ţelite znati gdje je. Da nije bilo.Povrijedili ste me.. . Vrlo tiho. Trebala bih samo osjećati bolno trenje njene ţelje da odem dok sjedam na vozaĉko sjedalo i palim motor. . Na putu kući vozim onako kako ona ţeli da vozim. poput nesmotrene preljubnice. Kasno koĉim i prelazim iz tra294 .

Ne znam koliko je toĉno vremena prošlo otkad sam otišla iz Millbank Lanea . bez pogrešaka. koliko gusta. Radi se samo o tome kako ćeš krenuti. Trebala sam joj pokazati tko sam. gotovo kao pred otvaranje boce. Arogantna krava. zamalo ubijam biciklista koji skreće udesno. Kanada. osjećaj kako jadi nestaju. Usredotoĉujem se na to koliko bi hladna mogla biti. Bijesni udarac moga srca popušta i prigušuje se. Trebala sam red nešto. Najprije lakoća.iskrzano plavetnilo pod lukom ţeljezniĉkog mosta. priĉvrsti koţu za tu veliku. I jesam joj pokazala tko sam. moţda i više. izbjegni svojoj duši. Lagani vjetar odbija se o auto. Prokleta krava je rekla Kanada. Voda je nadošla i mirna . Prokleta krava. moţda duţe. Putuj i ponovno se izgradi.moţda pola sata. Krava. tekući dah ušća rijeke. Putuj i ostavi sebe. Spuštam prozorsko staklo kako bih osjetila dodir soli i ĉula ujednaĉen. tupu maglicu kretanja koja sve uspavljuje. Svatko tko me vidio znao je da ću na kraju sigurno nešto razbiti. Kanada. 295 . Na kraju skrećem prema rijeci i zaustavljam auto. a potom bubnjanje topline. dobrog osjećaja. da prepoznam poĉetak starog.ke u traku kao da ţelim poginuti. Pa mi treba pola sata. a znam i gdje.

Ne te.. I njih mrzim. sretnim i osunĉanim i nevjerojatno pri vlaĉnim Nizozemcima koji se atletski i veselo. s pra vim Nizozemcima.govorim o pravim nizozemskim filmovima. Svaka druga tema bila bi bolja. / Nisam pijana. Ova je za neko drugo vrijeme. Moţda nisu svi. Ne treba vam da bu dete polunarajcani.to nije isto. Nizozemski ševci na zadatku. dobrovoljno ševe na prekrasnim mjestima . . Bi li smo u stanu kod jednog tipa u Amsterdamu.XII.. one prave nizozemske. Nizozemska gumica savrše no paše ..Ne kaţem da sam ih puno vidjela. poma lo i jedan drugi. ni ameriĉko-nizozemske. ali sad ne govorim o tome . a tu su ti blistavi.. ne britansko-nizozemske. Ne ţelim razgovarati o tome. Nizozemske.njih mrzim.. Mislim. samo ne mogu vladati sobom . a posebno za neko drugo mjesto. pomalo od dva filma.kakva god već urnebesna imena davali tim laţnim europskim filmovima.. pomalo ljutiti.to . Kad Nizozemci svršava ju.. Jedan film. izvrsno tjelesno oblikovani i izrazito zadovoljni ljudi koji u ţivaju jed297 .Mrzim ih. ne one koji kaţu da su nizozemski . -Molim? ...Ne treba vam da vidite takvo što..Na nizozemski način. .

Tjeraju vas da se tako osjećate. vjerujete da uop će nisu iskorištavani. pa sam krenula uzbrdo. zdrav hobi. zmija u boci. Ima nešto nemoralno u tome.no sad kad sam unutra i kad mogu bolje procijeniti situaciju oĉito je da je to uţasna rupa i već sam satima zbrkana i kukam o nizozemskoj pornografiji .ne prosuĊujem dobro kad sam umorna .. što sjaji i zraĉi na sve strane poput otrovnog metala. Premda nikad prije nisam dovodila u sumnju. Radije bih leţala u svom hotelu. pa sam morala odšetati van. u sivi. a do šla sam ovamo samo zato što mi je hladno i što sam iscrpljena od dugog leta zrakoplovom.sigurni ste . pa ĉak niti puno procjenjivala svoj seksualni nastup. isto kao što bi . a trebalo bi biti poticajno. protiv kiše. ĉini se da sam na to danas prisiljena. ne biste se mogli nositi s njima ni kad biste to pokušali.nemam pojma zašto . pa sve to izgleda više kao sport. neoĉekivanog pića. nekog drskog blještavila. 298 . i zato jer je ovo mjesto ĉudno. uistinu prodorno škripanje. ili zato što ima pića.zbog onih prijašnjih porno-pro-davaonica. pokazna vjeţba.ni u drugima. a ovaj dio Montreala nema niĉega osim por-no-prodavaonica i skladišta za rasprodaju višaka mornarske i vojne opreme i općenito je bezvezan. zapravo. jer bilo je oĉito da si ne mogu priuštiti da odsjednem igdje drugdje i da ne govorim francuski i nije vjerovala da mi se u sobi ĉuje neko uţasno..uţivali i da kamera ne gleda . no ĉitava mije soba škripala i imala neki poseban zrak koji me grebao u grlu i bilo je neĉega iscrplju-jućeg u svjetlu. pristojnom pivnicom . jer vi niste blistavi i izrazito zadovoljni. da ne mogu prestati secirati svoje seksualne tjeskobe na javnom mjestu. Ĉini se. dugi valjak ulice. a to me izluĊuje. jer svi su tako vraški sretni.mislim. stvarno vjerujete u to. neugodno i zato jer se nekako bojim da će me netko silovati. a ţeni na recepciji nisam se svidjela. Sve je to pogrešno. pa to naglas prizivam kao dvostruki blef. i ušetala u nešto što se doimalo prihvatljivim utoĉištem. no ne moţe biti. valjda.

na oprezu. A ja bih trebala biti još dalje od alkohola. Dobro onda. To je protivno njenom smislu. ţuta i puna.i mršav. Tetive u straţnjem dijelu nogu mi se opuštaju i usrku-jem kratki gutljaj soka od narandţe kroz slamku (volim piti bezalkoholna pića na slamku . Muškarac pokraj mene za šankom uzima pivo i brzo utrpava u sebe posljednje gutljaje. ali sigurna u temeljnom smislu. pojma nemam. bila bih dobro. svoje je snage usredotoĉio na pravljenje grimasa u smjeru vrata. igram se sa zmijama. . diše i kuca ispod ofucanog linoleuma.to ih ĉini još udaljenijim od alkohola. savr šeno ugoĊena.. Ĉini se da sam savršeno odabrala svoje mjesto u društvu. . No. nestrpljiv i budan. Kraljeţnica mi zapravo puca od nelagode i istodobno se ĉujem kako govorim. zacijelo se mogu otresti raĉunanja vremena 299 . nema nikoga da pripomogne u daljnjem razgovoru. vruć. Da. A budući da smo dogurali ovako daleko zajedno. svijetli u mom mozgu. prljav tip koji sjedi u invalidskim kolicima uz jednu od pregrada. Da.Da.) Na sreću.Blago odmahuje glavom dok se spušta sa stolca i ponosno koraĉa prema vratima. .Ne bi ni smjeli praviti depresivnu pornografiju. Kad sam trijezna. iz jedne masne nogavice hlaĉa strši mu vrećica za urin. zapravo ĉujem samu sebe kako navodim na veselu pomisao da mi se moţe platiti da gledam Nizozemce kako se ševe. Da pijem. Zapravo. oštrom i nezainteresiranom izrazu lica. ve ć aklimatiziran. putni plan se odvija. samo nas je troje ovdje: konobar koji vreba pod ovješenim bocama i ĉita neku šugavu dţepnu knjigu. gura ih i izlazi. Trenutno ne bih gledala porno-film ni da mi platite. On se mršti. velika prikaza što izgleda poput motorista. kako mi se ĉini. leĊima okrenutima meni . Gleda me. zgrblje-na na stolici.To je odvratno. a ja ustrajem u svom.

znaĉe da ću crpsti zadovoljstvo iz potrage i išĉekivanja i prije nego što ostvarim svoj cilj.one spadaju u one moje osobine koje volim. a neka bi vas daljnja nenormalnost. jer on je nesumnjivo upravo ondje. Dakle. svoj štednjak .po Greenvvichu i nastaviti dalje. I Quebec je dio plana . Otići ću onamo i naći ga. Zbog toga se ne osjećam ugodno ni ponosno. Imam opsesivno-kompulzivne sklonosti . Uţasno je. Prodala sam svoje pokućstvo. one koju je nedavno dala na licitaciju kako bi prikupila novac za mene. što ću i uĉiniti.nisam lagala.ne nuţan.nego sam jednostavno muzla njezino povjerenje i prisezala da ću se vratiti u Bistar izvor. u njemu ima ĉiste odluĉnosti. potpuno ozdraviti. zauzvrat. one koju je ĉuvala od tajanstvenih vremena kad je izlazila s deĉkima. a tako Ċer i cijeni njezine emajlirane vaze.platila sam stanarinu mjesec dana unaprijed. neki blagi kemijski poticaj. Ĉine me odluĉnom. provela cijelo popodne s majkom obećavajući i moljakajući . ovo nije bilo jednostavno. one koju sam voljela. mogao vratiti na pravi put. svoj hladnjak. A od toga ću. Jer. a to će iziskivati ĉvrstu disciplinu. i kad 300 . Prešla sam Atlantski ocean. no najjeftinija avionska karta koju sam mogla kupiti za Kanadu bila je ona za Montreal. a takva trebam biti. ne idealan. no u skladu je s mojim planom. malene. Stoga ću otići u Bistar izvor kako bih potpuno ozdravila. nisam ĉinila nešto sasvim loše . a istodobno je i najbolje da moja majka u to vjeruje. omotane skulpturom zmaja.koji nije bio sasvim moj da bih ga mogla kao takvoga prodati . no još moram prevaliti najveći dio Kanade. a ja se još nisam bila rodila. omogu ćila sam joj da misli najbolje i krenula na put s gotovinom ĉija suma odgovara mom cjelokupnom posjedu. u tom smislu. punog vitica i pandţi. Radi Roberta. uţasno lako izgubiti smjer kad se već osjećate nenormalno.

nema niĉega dubljeg od toga . ali su istodobno i postala besmislena zahvaljujući pretvorbi u zgodnu i ţivopisnu stranu valutu . otvoriti tamnu. jer mi oni zapravo duguju tri tjedna) i strogo se pridrţavati zahtjeva da budem odvojena od muškaraca i pod stalnim nadzorom. disati i koraĉati.dopuštaju mi da se vratim samo zato što sam obećala da ću platiti dodatnu cijenu (moja ju je majka spustila. 301 . staru njeţnost. Robert.su financijska sredstva što ih imate uistinu vaša financijska sredstva i kad su dragocjena i ograniĉena. i ojaĉat ćemo. i uspjet ćemo se sabrati. a potom lijeţem bolno premorena. Usredotoĉujem se na to dok posrćem hotelskom sobom u mraku. moram priznati da će to.a budući da oboje moramo biti trijezni. premda će biti odvratno. nema usamljenosti. jer to će odrţati moju namjeru jasnom. Osim toga. Već sam sama uoĉila poboljšanje. jer smo snalaţljivi. jer ja idem u Bistar izvor i naći ću ga ondje i mi ćemo se prati u mineralnoj vodi. Već je potpuno pao mrak kad sam izišla na ulicu i poĉela disati i koraĉati. a to bi moglo biti dobro u društvu koje ima razumijevanja. Znam da se primiĉem bliţe svom uobiĉajenom ja kad me dva sloga njegova imena mogu povrijediti. Ili. ne baš posve jedno uz drugo . U razmišljanju o njemu nema više osjećaja panike.kad se ĉini da biste mogli potrošiti masu novca u nekoliko minuta i pri tome ne osjećati ništa. Vrijeme je da se krene. jer se bojim zlobnih ţarulja. znaĉiti da ćemo ţivjeti dulje i imati ţivce i tijela koja bolje reagiraju i preciznije izvršavaju ono što od njih traţimo. No. A to posebno naplaćuju. jedno uz drugo. Bili smo pijani skupa . tu slatku bol. mi to moţemo postići zajedno i još tako da bude podnošljivo. dok se postelja grĉi poda mnom i zidovi škripaju okolo. Robert i ja. mi ćemo biti zajedno.

ali spor i zna ĉio bi ili da ću plaćati hotelske sobe uz put ili da neću spavati tri dana. ĉetiri dana. opet. idu baš mojim putem. Mogla bih unajmiti automobil i spavati u njemu. Muĉitelji i pervertiti što kruţe divljim krajem . Pokraj mrtvih biljki i jecajućeg dizala nosim svoju putnu torbu na ramenu i potom je puštam da poskakuje uz mene po stranim ulicama . trgovine. Autobus bi bio jeftin. što bi moglo zakomplicirati unajmljivanje auta.baš kad sam smrtniĉki.Ujutro spoznajem da su mi putne mogućnosti ograniĉene. no nisam baš sigurna da bih uspjela voziti tisuće kilometara krivom stranom ceste bez znatnije koliĉine ozbiljne tekuće potpore. uĉinio me ljepljivom pod bluzom. a ĉak ni nakon toga ne bih nikamo prispjela i morala bih se osloniti na stopiranje. Ići avionom financijski bi me uništilo i dovelo samo do Edmontona ili bi pak podrazumijevalo neki nevjerojatno skup i potencijalno smrtonosan let hidroavionom do kakve nedoĊije. Iz nemilog iskustva znam da mi to ne bi odgovaralo. I nakon pola sata sigurna sam da sam zacijelo blizu. Ili bih mogla i krenuti stopirajući . ne302 . Pratila sam znak koji sliĉi na znak za ţeljeznicu i dospjela u trgovaĉki centar. Ljetni me dan iscrpio. no ne bi uspjeli nadmašiti pijance u završnoj fazi pijenja ni njihove izluĊene obitelji što smjeraju prema klinici. Vlak bi bio skuplji. a potom ponovno van.oni bi bili dovoljno loši. Odluĉila sam pokušati s vlakom.ona je sidro koje me veţe za dom dok poĉinjem dugu šetnju do kolodvora. Pomno sam pregledala urede. jednako spor i mogao bi. trezveno svjesna svih opasnosti koje nepoznat vozaĉ moţe predstavljati.ovom ulicom za koju plan grada pokazuje da u njoj mora biti kolodvor. A nakon mog posljednjeg niza nevolja na sudu su mi oduzeli voza ĉku dozvolu. podrazumijevati plaćanje soba. a ovom sam ulicom zacijelo prošla bar desetak puta . tko zna koliko. Ipak nisam malodušna dok se odjavljujem i napuštam hotel. poslovne nebodere.

Bon matin. hm. Dobro jutro..Ne. bilo kakva vrsta zadovoljstva. jer bi mi se ĉovjek s kacigom mogao nasmiješiti kao da mu se sviĊam. koţnatu. . prijateljem. a ja sam umorna i nema te zgrade koja bi me smjela natjerati da se osjećam posramljeno. moju neobiĉnu torbu i gotovo da bi mi bilo draţe da me doĉekao sa sumnjom. Ništa.. Na ulazu neki muškarac s komiĉnim šeširom. To je jedno od onih ĉistih i briţnih mjesta koje si nikad ne bih mogla priuštiti . pa i neću. Osluškivala sam vlakove. postoji blaga. No. došla sam se vidjeti s. To znaĉi da ne mogu ĉekati u predvorju. da nastavlja voditi pun i aktivan ţivot bez mene...U redu. Zašto bi to itko i pokušao? S druge strane ceste visok je hotel s prozorima nadsvoĊenim lukovima. Prouĉava moj znoj. pa idem do ulaznih stuba i penjem se njima. nevina utjeha u spoznaji da je cuga još uvijek dostupna. ja. jer došla sam na tuĊu inicijativu i jer ne ţelim piti. poput dugih nizova klonulih oĉiju. kao da sam neki najavljeni gost što pristiţe. to je privlaĉno. samo da vam otvo rim vrata. . Traţila sam vlakove. Bar je nalijevo kad uĊete. Oĉito zadovoljstvo poslom. vjerujem da vam navraćanje u jednu ili dvije birtije poput ove mo ţe cijepiti srce protiv iskušenja. nakiĉenom slamnatom kacigom kao u kakvog podguvernera.oĉinskog osmijeha rezerviranog za bespomoćne i tuţne.ki kip i katoliĉki dom.tamnu. Ne moţe se sakriti cijeli kolodvor. Nadalje.. Osim toga. u redu je što sam tu. luksuznu prostoriju gdje se sakrivam iza mineralne vode s limetom kako bih do šla do daha. nego moram poći u bar .od onih što i puko prolaţenje pokraj njih ĉine blago posramljujućim. barata prtljagom i otvara vrata kao da je to definitivno upravo ono što ţeli raditi. Prijavljujete se u hotel? Noja nisam oĉekivala da ću biti tako doslovno shvaće na.. 303 . jer bi to bilo manje poniţavajuće od onoga što mi je dao .

.Ţelite li mi ispriĉati stoje uĉinila? Ilije moţete ispsovati.Dakako. . -Kako se ona zove? .O. . A to je u redu.U redu. Sjednite. ali nemam novca. spušta u naslonjaĉ nasuprot meni kao da sam ga pogodila pladnjem. Boţe. No. a ja ću se sloţiti.Ne bih Njega uplitala u ovo.ali da svi pravimo frku oko toga.nikoga voljnog da plati. .Mogu platiti.Nema veze.Biste li se ljutili? Mogu i otići. onda me podsjetio na mene ..Reći ću vam kad poţelim još jednu mineralnu.Ima jednoliĉan glas i temeljit je i uredan na bogataški opušten.Dorothv. Nije da svi ne bivamo napušteni.Posljednju reĉenicu kaţem zato što moja sućut ima svoje granice. . . ne bih se ljutila. . .A to kaţe s oštrinom koja mi govori da mu je netko nedavno slomio srce zbog ĉega je sve što posjeduje trenutno suvišno. mogla bih govoriti i japanski. . Što se njega tiĉe.Donja mu usna podrhtava. udavljeni odvratnim proizvodima vlastite ljuba vi . Uzdah mu prati oštar miris barem dva jadna.Izbjegavam ponoviti njezino ime.Biste li se ljutili da doĊem popriĉati s vama? Odgovor na to pitanje uvijek je: Da.0. novca. .Priopćava to kao da je najgora vijest na svijetu. ne bi mu se svidjelo. Ja imam mnogo. Poĉastila bih vas pićem. . veoma bih se ljutila. .. 304 . Suviše je mišićav da bi bio kontrolirano izbezumljen. . Isuse. . . svijet bi bio kaoti ĉan. Tako se zove. .Na to se ruši. neka golema potreba koja ga plaši.. Muškarac ţmirne prema meni.Ne. . . nitko ne bi ništa obavio.nešto uţasno zuri u mene ispod površine njegovih oĉiju. a ktome imam i zaraznu bolest. -Tako se zove. ranojutarnja viskija i svesrdno ţalim što nisam naslutila da će biti ovako osjetljiv i otišla prije nego što mi zakomplicira ţivot. što se mene tiĉe.. sjevernoame-riĉki naĉin.. nikad nisam susrela nikoga ovakvog dok sam pila .

.. a mi smo. Sutra hoće. ..Loša ste osoba? -Da. no ne danas. .Znam. iako je jedva prošlo deset ujutro. -No...Ne izgledate tako. promatra. . zlostavljaĉ pasa..Kradem. -Trljala bih mu podlakticu.. .Što? . .Nije uĉinila ništa loše. -Teško mije u to povjerovati.Njegova obla. .To mi je posao. .Ĉini se da ga je to udarilo pod rebra pa nastavljam.Mislim.Poslije bismo se sloţili da je to bilo baš ono što nam je trebalo. zloĉinaĉki tip. . . neerotiĉno.. Ţao mi je. neke stvari. On se nakašljava. drţala ga za ruku i poševili bismo se u roku od pola sata. Da oboje pijemo viski. ..Kradete.Pokušavam ne pokazati previše koliko mi je laknulo. .Osim ako vi niste loša osoba. jer je znala za to.. .Pa.. Susrećem intenzivan pogled njegovih malih oĉiju i odolijevam iskušenju da upitam: . .. .A što je tvoj vraţji posao? Je 305 .Znam.. . moglo bi biti i gore.Samo sam se našalila. nasilnik. ruţiĉasta šaka lupa po vrhu stola izmeĊu nas. namjeravali smo. Grabi me za ruku.. jer sam mislila da to jest šala. ubojica. ja bih ga tješeći zagrlila. -Jesam.Onda se zaustavljam prije nego što kaţem nisu suĎene. ne još. . samo da ga odvuĉem od daljnjeg oĉaja. . No. poput utopljenika.Ne! . u kojem sluĉaju. guta i njegova donja usna ponovno prijeti da će ga izdati. Mislim. mislili ste da biste bili dobar par.Prekidam ga priliĉno grubo kako bih ga sprijeĉila da poĉne zamišljati blistavu djecu i loptice za golf s monogramima i manje urinarne upale koje su si zamalo mogli vjeĉno meĊusobno prenositi.. . zar ne? . nije razumjela.. . a dobro ulaštena barska tišina zgušnjava se. objasnio sam joj ĉime se bavim.Naravno da ne bi.Ne bih to htio.

306 . ljudi izgube imanja.. kladim se. a zapravo ni saga.. kao što mi sad objašnjava samosaţaljivo i detaljno. Zovem se Matt Duchamps. . Bez poreza.Kako se zovete? . Kaţe da se u svakom sluĉaju planirao povući u mirovinu. nemaju za fizioterapiju. iako nije bilo poţara. usput. ja sam Hannah.. daje bio spreman promijeniti posao iz moralnih razloga. Kad odbije zahtjev za isplatu.Matt. ignorira me i pretvara se da dijeli odvratnost bivše zaruĉnice prema svom poslu. jednom sam dobila odštetu za sag oštećen u poţaru. . gotovo neva ţan ĉek od osiguranja da sam morala imati posla s nekim poput njega. On i dalje mumlja.. Matt.Matt. A to u sekundi odnosi svaki ostatak mog suosje ćanja.. pokazuje mi izraz lica mališana izgubljenog u šumi koji bi neopozivo uvjerio Dorothv da je u ĉinila pravu stvar. Odbija zahtjeve za odštetu. aute.li ti posao da kradeš? Odliĉan posao. -Matt. oţeniš se i pustiš me na miru. nikad ne bih dobila taj mali. gledaj. niste si bili suĊeni. Namirujem gubitke. Doduše.. To omogućava neizmjerno bogatoj instituciji da ne isplati nimalo novca koji su nositelji polica osiguranja u nju uplatili. Usna mu je ponovno na rubu propasti.Uh. Onjeseronja. . galopirajuće bolesti. umiru od nelijeĉenog raka. kuće.Radim za osiguravajuće društvo. S druge strane. Matt Duchamps je seronja. Stalan prihod. Njegov je posao štititi svoju tvrtku. Matt. . Zašto si ne naruĉiš ţenu s Filipina ili tko zna otkuda. Prestaje govoriti. Jer.. gledaju ostarjele roĊake kako trpe stalnu bol.. šteta koju namiruje nije ona njegovih klijenata. industrijske bolesti.

Ne. . Onih koji te vole radi tebe samog. Ljudi te napuštaju..Ništa mi ne duguješ. . stari Matt. Pa. Stvarno. Grabi natrag svoj dar. zadovoljan. Pomoćnik kima glavom. Ljudi odlaze. -To je bilo iznenaĊenje..u ime svih podnositelja zahtjeva za isplatu osiguranja. . .Što se nje tiĉe..Htio sam je iznenaditi. otvara ga i širi njegov sadrţaj. 307 . . tanak sveţanj: karta.. Stoga tap šam Matta po ruci i pravim se briţnom. Trebali smo ići na. . . Ona. Bila je kuja.novac uvijek dobro doĎe.. svugdje.Kaţem to potpuno iskreno.. trebali smo. I zato ti moram nešto dati. Trebali smo poći na vlak danas popodne i otputova ti u Toronto. ona. . vidiš. vjerojatno s oĉitim prezirom. Za nju. Bit će drugih koji ne odlaze. bit će drugih. radilo se o novcu . Ne smiješ se tako opsesivno vezati. zar ne. Nitko drugi nije se ĉinio voljnim. Zurim u nju. Ali. Matt poĉinje jecati tako neutješno da nam prilazi hotelski pomoćnik kako bi provjerio je li sve u redu. Bilo mi je zadovoljstvo.Hannah.Matt? Matt. bila si tu.voljela te jer si imao novac. .Guta mokro.Stvarno. bit će ti uţasno i bit ćeš vrlo usamljen. ali moraš preboljeti. .Bit ćeš ti dobro.IznenaĊujućom mi snagom steţe prste i ne mogu a da ne zamislim Dorothv kako svaku noć leţi na leĊima dok on bode i mrcvari po njoj poput djelomiĉno uspavanog medvjeda. . Novac bih mogla prihvatiti . Tebi ga ne bi manjkalo. ne trebaš.. Onda bismo presjeli na transkanadski za Vancouver ..Vi diš.za cijeli sam put rezervirao spavaća kola. Izvukla se ĉim je saznala da ćeš promijeniti posao. ima dobro mišljenje o meni i lebdeći odlazi. Matt? Dobri.Evo. .Potresan niz uzdaha nagovještava da to smatra jednako nemogućim kao i ja. dopusti.. ako inzistiraš . On gura široki zglob svoje slobodne ruke u dţep i vadi nezanimljiv. . ne. Slušala si.Matt cmizdri... .

Bjeţim prije nego što promijeni mišljenje ili ispari: prije nego se karte pretvore u vodu..ona. .Hoćeš da ti dam vauĉere? Za hotel? . Sad kad si učinio ovo. . Otići ću u Bistri izvor.. Ne. dobra su za parove. prašinu. -1 odlazim kako se ne bi uspio sprijateljiti sa mnom. stala u red za vlak za Toronto. nema na ĉemu. Sad kad si mi pomogao. Mi.U redu je. Potom popodne što se spustilo do obale jezera. sunce što je grli308 . Bit ću dobra.Pacific Palisades. Boţe. gdje je kolodvor takoĊer zakopan pod zemljom.Ne.O. no ja je više uopće nemam. Ali.. Pacific Palisades.taj montrealski kolodvor. Krenut ću danas. Sad kad si se ti pokazao dobrim. I ja ljubim Matta. Jesi li bila u Vancouveru? . Jer ovo je više sreće no što je ja dobijem u ĉitavom desetljeću. I bit ću dobra. da.. I ozdravit ću. imali smo rezerviran smještaj u Vancouveru. hvala ti.. Ozbiljno. .Ţeli iscijediti još zahvalnosti iz mene. A nisi morao. izvući obećanje da ću mu slati razglednice s puta. ah. Još dvadeset minuta i našla sam ga.Ne. razmijeniti adrese. Neću. Bio je pod zemljom . Imaju i terasu za razgledavanje okoline. ja. . Jer je zvuĉalo tako dobro. Zapravo. jer sad sam u ţurbi. Mogu otići u Bistri izvor.. ne sjećam se. Bila sam na proputovanju. zapravo. .

Dooobro. . balansirajući izmeĊu nametljive udvornosti i taktiĉnog povlaĉenja. . A nije bilo ni vaţno.. pa sam odluĉila da ću za vrijeme putovanja i kao manji odmor. Valjda. prljavi limb kolodvorskih hodnika.. ĉekaonica. da. Ja ću biti domaćin za ovaj vagon? . police i ţeljezni obodi na koje se trebam navići. Pogledava okolo. dobro jutro. To odbijam shvatiti kao naznaku neĉega. a onda odjednom izgleda kao netko tko ima loš dan ili je moţda ĉak i oĉajan. kad smo tek izišli iz stanice.Ĉeka..Duchamps? Ili Burnabv? . uredno ušuškana u kutiji iza pomalo krhkih vrata. Spremam se stvoriti ozraĉje dostojanstvene razoĉaranosti. bude li vam išta trebalo. Ovdje ću biti kod kuće.Charles 309 . Koja su.Da. No. na tvrdi hrbat perona i potom uz predivne metalne stube vlaka koji će me odvesti gotovo sasvim do Bistrog izvora. Bila je to samo sićušna praznina u provedbi plana koji me slatko prenio preko srebrnog i ru ţiĉastog jutra u lijepi. veselog udaranja: Otvaram ih i otkrivam usiljeno okretnog domaćina vlaka.Kaţem to s blagom notom bolne pomirenosti. eh? .. . poĉela drhtati. Dorothv. tek pristigle s Novog Zelanda. -Pa. ljupki galebovi i naznaka mog mirnog i jednostavnog ţivota što će doći. -To sam ja. biti Burnabv. samo pitajte. a iza toga noć u spartanskoj baraci nekog hostela s tri krepke djevojke što putuju s naprtnjaĉa-ma. tim više mjesta za mene. Ja se zovem Charles. od divljeg.Smiješim se ţivahnim smješkom. . . . -Tim više mjesta za mene.Izjalovilo se. Burnabv. . .lo. kave i pomiĉnih stepenica.A. metalno pokućstvo i pregraci u uobiĉajenim bojama ţeljezniĉkih vagona: ţuto na plavom i prašnjavo zeleno. Sjedim u svom kupeu i uţivam u njegovom pomorskom ugoĊaju: tajanstvene kuke.Nema Duchampsa? . da.Nisam znala mogu li se te karte koristiti na tuĊe ime.0.

. Kuhani doruĉak postavljen je straga u vagonu za ruĉanje. Matt Duchamps .no vani. mame vas iz vaše osame pomišlju na hranu. prepunim obećanja muţevnosti. uputite se prema vagonu za ručanje. Posljednji termin. biti zatvorena u vlaku punom drugih ljudi gotovo ĉitava tri dana ni na koji me naĉin ne privlaĉi. ali ne.golema većina njih su mi beskorisni. Sve je tu ako vam je potrebno. Zapravo.Obroci su ukljuĉeni u cijenu karte. . Do viĊenja.je oĉito izvikivao previše najava.Kako vi ţelite.Hvala.ĉitav vlak pun je drugih ljudi. vlastiti umivaonik .Ima ĉokoladnih biskvita i sitnica za doručak u prednjem dijelu.unutar svoje male sobe mogu biti smirena. vani ima drugih ljudi . Posljednji termin za ručak sada se posluţuje u vagonu za ručanje. Dobar daaan. Sjedam na jedan od dva stolca namijenjena za Burnabv i Duchampsa. pa su mu glasovne modulacije trajno onesposobljene. 310 . nezastrti prozor drvene kuće u mraku na strmini brda. a ja nisam ponijela ĉak ni uţinu sa sobom. . To je upravo onakav poklon kakav biste mogli o ĉekivati od namiritelja štete. Dakako. I to će biti jedini problem na putovanju . stabla breza. vlastiti toalet. ne sad kad su joj laĊe potonule. . starih dama kako se rjeĉkaju u susjednom kupeu i blage udarce prtljage koju premještaju. Hva-ao/a. civilizacija se razmrsuje i ĉini mi se da uglavnom ne volim druge ljude . Molimo. .I vrata se zatvaraju s pristojnim treskom. Ĉak ni mrtvoj pijanoj ne bi mi se sviĊalo. imam svoj vlastiti pogled. Kroz pregradu ĉujem glasove dviju malih. kave i sokova u donjem dijelu vagona za raz-gle-davanje. Osjećam da Burnabv to ne bi ţeljela.potpuni seronja. dok njihov prozor pokazuje predgraĊa i trgovaĉke centre što odmiĉu u dvorišta s drvenim trupcima i stovarištima traktora.I okrećem glavu k prašnjavom prozoru kao da razmišljam o nekim drugim doruĉci-ma. .

Snagu mi pruţa nada da će posljednji termin biti slabo posjećen i tih. blago podrugljivom pokomošću . kao što mu i samo ime daje razborito nagovijestiti. nije vaţno tko ste. Pridruţujem se tihom umirovljeniku koji ne jede niša osim suhog kruha. 311 . Konaĉno iznenada skrene u stranu. a da pritom ne izgube tek i ne ubiju ga. no znam da moji kolege putnici gledaju u mene umjesto u svoje prozore. Oko mene se vrtloţe ţivopisna jezera. Umirujem se i obuzdavam prouĉavajući lišće koje šiba kraj nas. No nisam ni najmanje šokirana kad otkrijem da su moje nade pogrešne dok posrćem u vagon vristavo ruţiĉaste boje. a meni preostaje da nastavim hitati u vagon za ruĉanje. a ja se odbijam od jednog do drugog lakta. sredovjeĉnoj ţeni kojoj se tresu ruke i mršavom. biti u dobroj formi za kliniku i Roberta. I kao da oĉekuje da njega baš svi slušaju.Pa zato izlazim . već pun gostiju koji zure u mene kao da sam moţda dodatni hors d'ceuvre. kradomice. U roku od nekoliko ĉasaka i potpuno protiv svoje volje saznajem da se zove Marty Kershavv. Vidim ih u odrazu. Ovdje ste svi isti. dok me oba ne zabole. Nacereni konobar me odvodi . Svi smo isti. Baš sa svima. popunjavajući tako stol rezerviran za promašene sluĉajeve i usamljenike. da je radio za Canadian Pacific i da neće podleći smrtonosnom srĉanom udaru ni blizu dovoljno brzo koliko bi trebao.s usrdnom. ne? U vlaku? Kad doĊete ovamo. potoĉići i lišće. loše izbrijanom ljubitelju ţeljeznica. Gotovo kao daje uzgajan da pristaje u nju. Ispred mene hoda neki izrazito mišićav domaćin vlaka ĉvrsto grabi naprijed dok ja posrćem i lelujam. ne? U vlaku moţeš priĉati sa svima.do jedinog preostalog mjesta. zbijeni blok njegove odore izvanredno precizno ispunjava prolaz. Široka mu lubanja nestaje ravno u ramena i le Ċa. nestajući vrlo brzo u neĉemu za što pretpostavljam da je njegova kabina.moram odrţati snagu.

vlak gunĊajući odmiĉe dalje. dama u njegovu društvu koja veselo nosi krupnu drvenu ogrlicu s koje visi prava lutka. konobari ĉekaju . prodiru i potkapaju na š otpor i odvode nas. smrti za-razonodu-i-zaradu. muškarac brade kao u kvekera i ĉudovišnih obrva koji se neprestano trlja po bedrima. onda će i ona primijetiti i pomisliti na mene. a osim toga. u opasnosti. Pribor za jelo zveĉi i struţe. A to samo pogoršava osjećaj opasnosti . No.nema ništa na ovom mjestu što bi se sa sigurnošću moglo odrediti kao neprimjereno. jer sam.u njoj nema niĉega osim uţasa. nema meĊu njima nijednoga koji ne bi već na prvi pogled natjerao svako razumno dijete na bijeg. nije da nisam provela ţivot meĊu hodajućim ranjenicima i ĉudacima. Svaki od njih pojedinaĉno iznio bi putovanje vlakom na loš glas. 312 . Poĉinjem se pitati je li ovo sljedeći stadij moje trezvenosti napad neodredivog straha. nepotrebna glad i nezadovoljstvo. sluĉajne nepravde. Ĉavrljanje i buka lokomotive miroljubivo vriju. veoma nove i veoma stare bolesti. orangutani tu ţno opoţare-nih domova. gurkaju i zlobno gledaju. namjerna okrutnost. Nema valjanog razloga da muĉim svoje bizonske kobasice i prirodno uzgojeno povrće premda znam da ih ne mogu jesti. Ili samo priznajem ĉitav jedan ţivotni vijek uţasa koje sam zanemarivala . izumiranje stabala. nekako. Iskreno govoreći. ja ovdje moram biti samo koji sat dnevno. Stvarnost . priĉaju se priĉe o roĊacima i putovanjima.jer ako sam ja to sama primijetila. ţvaĉe pretjerano pomno i velika je kao odrasla morska krava. potraţit će me. ta otvorena i skrivena razaranja što nas grickaju.majka okruţena tinejdţerima okruglih oĉiju reţe hranu u mišje zalogaje.nagomilana prostranstva pritajene smrti: nuklearne. veletrgova ĉ-koindustrijske. pomislila na to. propadanje atmosfere. jer mi se grlo ţaca i zatvara protiv moje volje.

zaspati.prašina. ovo je nešto drugo. i to je uvredljivo. viri u mene . zakračunati na vratima kupea bravu koja ne ulijeva povjerenje i zaspati. taj skrene pogled. Pa moram pitati Charlesa da mije spusti . I ĉini se da predobro poznaju konobare. a potom spavanje. Moram pojesti svoju voćnu salatu i zbrisati odavde. Ovo je za mene. tonem. Najprije se ĉuje površinsko mrmljanje . Potom tup udarac koji me zamalo vra- 313 . Postelja mi još uvijek nije spremna.trgovi nekontrolirane potrebe. Kad god pogledam u bilo koga.No. neće više postojati. odvuĉe me.neznatno razotkrivanje tamne tvari organizirane u ovom vagonu. nije spuštena sa zida. netko tko mi moţe naškoditi. metalna industrija i kamen . svaki put. Sudburv. I probudit ću se osvjeţena i ovo će nestati. Sve dok se ne ispruţi njeţna ruka niĉega i pokrije mi lice. A onda mi namiguje. Preskočiti kavu. Preskočiti kavu. zaspati. no glava mi se lijepo zavalila i ja sam smirenija. Biti malo paranoičan zdravo je. prekine razgovor . A to je ludo. zakračunati na vratima bravu koja ne ulijeva povjerenje. Plan koji nisam ja načinila. sporija.još jedna udobnost koja će me uljuljkati. njegovu golemu i izrovanu pustoš . a koji je namijenjen samo meni. teška na jastuku. potom zuriti kroz prozor.svi oni. Gledam u ruţni Sudburv. Potom brava. Osobni problem. trebalo bi me naljutiti. poći u postelju. Preskočiti kavu. kao da su to uvjeţbavali. pregledati kupe u slučaju da se netko u njemu skrio. Osjećam kako mi gladi zatiljak. no ovo je ludo.a to je dobro. a potom zurenje. Što nas je više. No male starice komešaju se u susjednom kupeu. kao da su tiho povezani. sakrije o ĉi. to sigurnije.

Sigurno samo koji centimetar daleko od mene. rukama podboĉena izmeĊu zidova. izići van i priliĉno oštro popriĉati s malenim. dugih bijelih ĉarapa obojenih po 314 . Okreće glavu k meni i namiguje . Buka mlatne po drugi put . na prugu. i stariji bi se trebali zabavljati. što je nedoliĉno u svih starijih od petnaest godina. Niz zveketa. razlama se u snaţnije rezanje i nekakve mijaukave. To mi ulijeva osjećaj da se namećem i istodobno kao da mi se rugaju. sirovo sudaranje tucanja. Ševe se. nema drugog ritma. netko stoji. starim damama. Ja samo ne ţelim slušati. zbijene stanke.sama to ne mogu razumjeti. MeĊutim. kad se njihovi zvukovi potpuno promijene. teţak klopot metala kraj mog uha. Nema drugog takvog zvuka. sluša. tko god one bile. Dakle. slatka pjesma lokomotive i poĉetak snivanja. kad otvorim vrata.ća u stvarnost. ili se barem prave vaţne.krešu se nemilosrdno usred popodneva. naravno -još se osjećaju presretnima što ih Drugi svjetski rat nije ubio -no sve ima svoje granice. brzo koraĉa-nje. ta njihova buka.mala rezbarena lutka se ljulja . a onda pravilno. Zatim se ĉuje oštar.nešto se zlokobno dogaĊa iza pregrade. Potom opet tišina. znam da ima lezbijki . No ponovno se mijenja. Po svoj prilici stara dama broj jedan sa starom damom broj dva . i to se dogaĊa. no svakome njegovo . naginje se naprijed. I spremam se odjenuti. Sat mi pokazuje da sam spavala petnaest minuta. Ĉuje se hihot. smijulji se. još hihota. mo ţda ni toliko. Moţda i bez spuštenih zastora. Pa zato uskaćem u odjeću i pokušat ću krenuti na skakutavu šetnju do nekog manje opscenog mjesta. To je ţena s drvenom ogrlicom.spojena u zglobovima. odmah uz kupe starih dama. Trza me i ustoboĉuje prije nego što stignem otvoriti oĉi.a gerijatrijska ševa. Dva dana ovako i obje ću ih zavitlati van.

Puceta njegove odore bljeskaju. tek izafektirano.Pivo od Ċumbira? A ne kavu? Imam svjeţe kave. a njezina se lutka doima sve više kao neka ponuda ili naredba ili prosta šala koju mora izvesti. djevojaĉki mušiĉavo.Kad skrenem pogled. . . ĉak fino. bijelih rukavica. pivo od Ċumbira. Ne biste to očekivali. kromirane i koţne barske stolice. Pred vagonom za razgledavanje neka polumraĉna soba širom je otvorena . No.Konobar -jedini uposlenik kojega sam sreia u ovom vlaku koji ima normalnu intonaciju. Premda je njeţno. Ne. reklo bi se. grimiznih usana u obliku kupidonove strijele. čist vlak na uobičajenoj liniji. bijela (ica s crnom sjajnom kosom. bijelog djeĉjeg podbradnjaka preko gmdi i sve do bijelog vrata. . ne mogu se prisjetiti njegova lica. . iz zatvorenog kupea ĉuje se krik: nije od uţitka. teatralni uzdah. 2ena oblizuje usne i polako. . UreĊena je u stilu art-decoa. hvala vam. ne biste to oĉekivali.Onda. njezin ĉitav uĉinak namjerno je erotiĉan. Ovo je ugodan. 315 .Što biste naruĉili? . Ne biste to oĉekivali.. promišljeno prislanja uho na vrata starica.. pokušavam spavati. drhtaj koji izvodi kad nam se ramena dotaknu. . Sad ţurim prema straţnjem dijelu vlaka. istodobno ga je i nemoguće zapamtiti. . Odjevena. ignoriram grleni. kosa mu je išĉetkana u glatko krzno. grijuĉi pojedine dijelove šanka koji pomalo podsjeća na lokomotivu.pod joj je samo malo ispod razine hodnika.Ah. u smjeru u kojem još nisam išla.nogama sve do bedara. . smeĊih oĉiju. Nasrćem pokraj nje. upeĉatljivo.Da. pivo od Ċumbira.Ne. s komadima neobojenog drveta koji se doimaju veoma golim. . pogled mu je blag i strpljiv. Kad je ovješena ovakva kakva je. povezan je s boli. ţurim.Što god ţelite. umjetniĉki oblikovane svjetiljke što bacaju fini ruţiĉasti sjaj.

Radi zdravlja. pervertita . ubacuje barskim kliještima led u moju ĉašu i zastaje. naši glasovi dubokima. Apstinirate radi zdravlja? . apstiniram. . . no ipak potpuno ĉujnima.Jedno Ċumbirovo pivo za damu. . . -Za Hannah. pri ĉemu ne skida pogled s mene. .Njegove rukavice okretno gmiţu površinom šanka i pronalaze ĉašu. otmjene. postavlja podmetaĉ. .samo taj izvrsni konobar i ja.. Hannah. ledenu masu. .Zanimljivo ime.Silovito ulijeva Ċumbirovo pivo u ĉašu. jer bit ćemo prijatelji. . Zna da ću ispraviti ranije reĉeno i tako uĉiniti svoju laţ toliko oĉitom da uopće neće moći biti uvredljiva.Da. zovem se Burnabv. njegovo je prirodno mjesto bar.Hannah? Blago se smije.Burnabv. rekla bih. Potom otkrivam da se prevrćem u svom leţaju dotiĉući ĉelom pregradni zid.Kaţe to ljubazno.S tako toplim glasom i tako dobrom artikulacijom mogao bi raditi na radiju. Uzimam ĉašu od njega . Pronašla sam jedino mjesto u ovom vlaku gdje sam doma.Nosi crne plišane rukavice. Kimam glavom i smiješim se svojim najboljim osmijehom. .Dobro zdravlje nema cijenu.Iz nekog razloga koji ne razumijem lokomotiva se ĉini prigušenom.Ništa jaĉe? . Zanimljivo. Bez buĊenja. .Ponovno kima glavom. . spretno dodaje limun. kao da sve shvaća. . . kima. ovaj bar. Prislanjam rub ĉaše na usnu. 316 .Mislim Burnabv.nema ĉudaka. Elegantne su. opuštenima i izraţajnima. i ovdje nema nikoga drugoga . .Uistinu dobar odabir. nikad nisam vidjela takve u konobara.Stvarno? . Sat mi pokazuje da sam spavala više od ĉetiri sata.Sve razumije. No.oblu.

tekst izgovara luĊak. dosadno mi je do besvijesti i gladna sam. Bez bara .. Mes-dameset Me ssieurs. smrviti ni u što i poĉeti ispoĉetka.gauche .Vousvov ezla. On dje ćete vidjeti taj slavni Brass Lake. A groblje Brass La ke vidjet ćete eno ondje.sita sam.. -To je groblje. Dame i gospodo. Kad doĊe vrijeme veĉere. peu tetreplus. ponašaju se besprijekorno i ponavljaju obavijesti s razgla-sa. Plusieurs vo-ya-gers ont ete assassines par ce lac. C'est un lac tres.Da. Dovoljno sam gledala stvari . A u susjednom kupeu stare su dame. -To je groblje. na dovršavanje posljednjeg termina.Brass Lake. . Poĉinjem shvaćati Sudburv . zasljepljujućeg zelenila koje šija prema meni .što me nakratko uistinu ozlovoljuje. . gugutajući ih kao da su poezija. a ja pokušavam ne zamišljati kako sam uhvaćena u klopci košmarnog kina: beskrajan film odmotava se sa strane. Vlak nas vuĉe dalje. Ţelim da me pogodi histerijska gluhoća. -To je Brass Lake. . Bez ĉudne kuje u hodniku. . . Ĉinilo se da je to posebno dobar bar.Dakle. no ne uspijeva mi. Brass Lake. sur votre dro/f. S va še lijeve strane .gustog i odbojnog od ţivota.zašto ga je trebalo istrugati do nule. on pense. stijena. Dosta mi je spokojnih vidika što se razmahuju meĊu stablima: jezera. Deux cent. le Lac du Cui-vre Jaune. Zapravo sam sretna kad se zaĉuje poziv na jelo. -Groblje Brass Lake. 317 .Brass Lake.Bez sumnjivog ponašanja starih dama. tres tox-/que.onaj spokojni vidik ohn-dje. osim što sama postajem histeriĉna. publika priĉa i priĉa i priĉa.

kad bolje pogledam. jer on to moţe. uvrnuti. a ja bih ti mogla izrecitirati moj zadnji košmar .uspaljeni. Petnaest godina radio sam na njemu. pije vlastitu mokraću. Na ţalost. Premda sam pohitala iz sobe ĉim sam ĉula znak.ipak. Mogao bih vam ispriĉati ponešto.Da. Nitko osim mene nije zadihan. a Ţena S Rukama Koje Se Tresu drhtavo i marljivo namješta svoj ubrus na krilo.valjalo je promijeniti stolnjake. . okupljena. 318 .kao da si objesite voo-doo lutku prostitutke oko vrata. Samodopadni jadnik. A moţda je sišao s vlaka i sad hoda gol po šumi. uzbuĊen ni uznemiren. Najvjerojatnije je zatvoren negdje u toaletu. mali nagovještaj vješala. guta ţilete. Daje više imalo imaš. kad se pojavim. šiba se pravim brezama. Da. senilni seks .A poznata klapa već je ondje. Nije ĉudo što sam sanjala o njoj . ispijaju aperitive poput ljudi koji su dokoliĉarili za svojim stolovima pola sata ili vi še.od toga bi ti se kosa zakovrčala. Premda me razveseli što. stari. svi su došli prije mene. mrlja . .vraški je ĉudna . bilo je prolivenoga. Ne samo to nego i grickaju ţemlje i ĉavrljaju. Majka morska krava već odmjerava pogledom svoju juhu. Zapravo i jest imao izgled nekoga tko je navikao jesti samo jednom tjedno. premda je onima iz ranijeg termina zacijelo trebalo vremena da odu i sigurno je postojala mala stanka prije nego što su novi gosti mogli sjesti .Ne biste vjerovali kakvih priĉa ima. Kasni više od mene. Ţeljezniĉki Dosadnjaković još je s nama.glupava lutka još je tu i daje nam lijep. Ĉime god se bavio. kako minute prolaze. Muškarac S Kvekerskom Bradom bubnja po stolu i nabada vilicom pire od krumpira. postaje jasno da danas neće doći na veĉeru. dok njegova druţica/ ljubavnica/ţena secira svoje meso . stari ţeljezni konj. stolu za promašene sluĉajeve manjka njegov umirovljenik. Ili moţda još probavlja onih pola dekagrama kruha bez maslaca što je bezoĉno trpao u sebe za ruĉkom. ili ih opra-šiti.

no njezin tu ţni djeĉji glas.. . u redu je. dojmljiva.Naglo to govori.Vrlo zanimljivo. Da. Uglavnom ni sama nemam pojma gdje sam.. njezine preneraţene oĉi.Gledali ste je. uredne traperice i bijele tenisice s parom izvezenih trešanja što se sjaje na svakoj. Lutka se našla na putu.To pomalo podsjeća na djeĉje igralište: prilazi vam nespretna djevojĉica koju nitko ne voli..To je prvi put da mi se Ţena Kojoj Se Tresu Ruke obratila. nekakva blaga.. Niste me uvrijedili.Svakako je. vrlo zanimljivo. Nisam sigurna bih li joj odgovorila ili ne. Mrmljam što bezbojnije mogu: . Netko poput nje ne bi smio ni razmišljati o takvoj lutki. Razloga njenoj trešnji moglo bi biti bezbroj. .Ma nema veze.Lutka.Škotske odmah pokraj Engleske. . .Samo sam zurila u prazno.Odakle ste? . prijeti da će se pokušati sprijateljiti s vama. . .Oprostite. .Veĉeras nosi bijeli gornji dio trenirke nad kojom se vidi ovratnik ruţiĉaste bluze.. njezini stidljivi pogledi gmiţu prema meni. jasna bol stoje okruţuje . kao da je to fraza koju je nauĉila iz knjige o voĊenju razgovora. Ĉini se da bi joj svako daljnje smetanje moglo izazvati neizljeĉivu nelagodu. . Brada joj se uvlaĉi. Isto kao za vrijeme ruĉka.. . ona spušta glavu i ja pretpostavljam da bi mogla biti od onih što se strašno lako rasplaĉu.Zanimljivo? .Ja mislim da je zanimljiva. zar ne? .Škotske u Engleskoj? . .0. izgleda kao da priziva kontakt. oprostite. Bili ste blizu. ţivot sazdan od šoka koji je poslije nje uslijedio. male strelice napetosti zasjenjuju joj lice. .sve to nagovještava apokaliptiĉnu traumu u njezinoj prošlosti.Iz Škotske. ili bilo tko drugi za stolom. 319 .. . Ipak.

No. naglo gutajući hranu kako bih mogla odbauljati natrag u kupe. Dok idem prema svom vagonu prolazim kraj malih redova spojenih sjedala na kojima će putnici pokušati zaspati. gospoĊo. . 320 . kršćani s frizurama iz ludnice.a vrag zna zašto su tu nabacali hranu za doruĉak pun kršćana.osjećaj zlokobnosti koji sam imala ovog popodneva rasplinuo se. neprilagoĊeni. Na jednom od njih majka morska krava postavlja i premeće jastuke i vrećice s uţinom dok njezina djeca zure. kršćani koji smrde po jakim lijekovima. jer cijeli je vagon za promatranje okoline . gospoĊo.Dobro jutro. a moj se kartonski tanjur prijeteći savija. Iza nje se lelujaju zavjese nad leţajevima u hodniku. biti malo sama. moţda se smjestio u Ţenu Kojoj Se Tresu Ruke. Još se jednom izlaţem opasnosti od loše probave. Odmorna sam i dobro mi je i samo me dvije noći dijele od Bistrog izvora i nemam osjećaj da se spremaju neki novi tajanstveni planovi.Bog vas blagoslovio. velika tama. kod kuće. traĉnice se tresu i gunĊaju poda mnom. Bog vas blagoslovio. . preobilje neĉega što stoji izmeĊu mene i zvijezda. Pokušavam namazati maslac na croissant dok se vagon trese. Potom. No. iz ĉiste zabave. gasim svjetiljku nad posteljom i u šuška-vam se u nju pod okriljem noći. kršćani sa srednjovjekovnim glavama. kršćani s jednom nogom kraćom od druge. Kršćani škiljavih oĉiju. Iza prozora bez zavjesa duboka je. Nema mjesta za sjedenje. odajući svjetlucanje bijele posteljine. namršteno gleda svoj tanjur i uzdiše sve dok ga ne odnesu. Moji su suputnici ekscentriĉni.Bog vas blagoslovio. Stojim jer nije preostalo nijedno mjesto za sjedenje. zakljuĉati vrata. u mom kupeu. maĉkama i treviri. no ne ţele mi zlo. . ona se potpuno povukla. ovaj put ću ih zakljuĉati samo kako bih mogla imati mira .

pa su deformiteti u kršćana posebno dobro vidljivi.a na katu ima još kilometara ako vam trebaju . . Imam plan. hvala. Ne bih htjela da On zna gdje se trenutno nalazim.Ovaj ima izboĉene zube: tri zuba mu izvire preko donje usne kad je utuĉen. . sve je u redu sa mnom. Baš kakvog sam ga zamišljala. tihi prolaz u bar.Opraštam vam . no glas koji me poziva ipak nije neoĉekivan i svjesna sam da pripada konobaru prije nego što stupim unutra i naĊem ga kako sjedi sam na jednoj od barskih stolica privu ĉenih uz šank. Nikada nisam bila unutra. Trenutno je utuĉen. radije ne bih. . pa me nemojte nepotrebno stavljati u sredi šte pozornosti. u redu? . . gospoĊo. opuštene ĉeljusti.Oprostite? .To je sve što mi treba. Jedva da sam ga primijetila kad sam ranije tuda prolazila. Gutam odvaţno. Ni bar me ne iznenaĊuje .trenutno se iznimno sporo krećemo .potpuno.onakav je kakvog sam ga zamišljala.Da.Radije ne bih bila blagoslovljena. budući daje ovo vagon s kilometarskim prozorom kroz koji moţemo razgledavati . Kršćani koji su nesumnjivo ostavili mnogo grozomorni-je stvari. dok kršćani gledaju. No. . osim u snu.Bog vas blagoslovio..-1 ja se povlaĉim a da nisam ĉak ni pokupila svoju plastiĉnu ĉašu sa sokom od narandţe ni plastiĉnu šalicu s ustajalom kavom.Odgrizam nepotrebno velik zalogaj croissanta. a onda odolijevam nagonu da zakašljem kad se on otkhrne u ĉvrste.i brzo stiţem pred tamni. . plešući i pjevajući psalme u svojim temeljnim ćelijama.Oprostite? .Radije ne bih. Hvala.UĊite. . 321 . .Bog vas blagoslovio. suhe naslage što mi ispunjavaju usta. bubuljice.Zlokobno jutro zapljuskuje sa svake strane. Relativno lako klipšem niz hodnik . vlaţnih oĉiju. nevjerojatni zubi.

Već je pripremio šalicu i tanjurić .. odliĉna kava.Mene ĉesto prikazuju. ...No.Sanjala sam da jesam.Uistinu..U vlaku juĉer? .. odluĉnije no što bi trebao. . mislim. naslonjena na šank. izgleda.Ĉak i njezin miris. No..Ne mislim da ste bili ovdje juĉer.. kao da ĉeka da nešto ispliva na površinu.. . .Ali.O. . svidjela mi se ova. Isto. ispraznila sam svoju šalicu. . jeste li bili ovdje juĉer? . prije nego je kušate i vidite da ima okus po boji.potpuno su isti kao i njegovi vlastiti. a ja sjedim odmah uz njega.. . ta aroma. Divna je. samo bulji u svoju šalicu. . .Ne okreće se licem prema meni.Mislite li vi da ste bili? .Elegantno nalijeva još kave.Hvala. . Usta vam se mogu navići na sve. . Alija nikad prije nisam bila tu. kad vas vidim.Hm? .Kava je izvrsna okusa. . to je zbog kave.Hvala.Sigurno ste samo vidjeli brošuru. . Onakva kakvom sam zamišljala kavu kao dijete . .Vjerojatno još uvijek ima. 322 .. .. Sjećao bih vas se. jesam li bila? Gurne mi napitak. prepoznajem vas. previ še me smela. inaĉe vas je teško vizualizirati.Ţelite li još jednu? . . predobra je..Smije se najprije sebi.. Odliĉno. Sve. .Da. no sad su vam usta navikla na nju.znate.Reĉenica mi se gubi. to je.Lijepo je kad vas pohvale. . . neki od naših plakata ovaj bar ĉesto prikazuju. bez drhtaja. izgledalo je.SviĊa li vam se moja kava? .Ili ovdje juĉer? .0. da.. .Bila sam juĉer u vlaku. pa meni. Odnosno.Ja se sjećam vas.Pije. bez prolivene kapi.. . jesam li ja bila ovdje juĉer? .Kako bi podvukao svoju tvrdnju otpija.Bez pitanja mi nalijeva kavu iz vrĉa pred sobom.

Pa.Zatvoreni smo.Nikad niste bili ovdje. . Diţem se i zastajem. poĉinje ĉitati.Pomalo oţednim. Zdravo oţednjeli. sada. . zatvoreniji.. . . Pozvao sam vas unutra ka ko biste se malo odmorili. naĉinio neki dobar izbor. malo se ispravlja na sjedalu i odaje dojam da je nešto odluĉio. još je bolja. ..0.Uvijek je ta ko kad se pribliţavamo prerijama . oni su. nekako me cijelu upija: iskušava.Vidimo se ponovno.Jesu li vas već blagoslovili? -0. . Hannah.U svijetu. 323 . . . I kako biste se mogli odmaknuti od svih onih tamo. . . -To je gotovo ĉudesno. snaga toga širi se u jednom napetom trenutku.Oni su.Mm.I strahota.Ljudi ne mogu bez toga.. Uvijek ima strahota.Otpija. . . . Do jedanaest.A vi ste baš oţednjeli.Ne gleda prema meni.. nisam. . jer se naginje preko šanka kako bi uzeo novine pa ih rastvara. .Kava je nevjerojatna.Odjednom se doimam stidljivom. zavjereniĉki. . oprostite.da. istraţuje.Da. .Sada sam zacijelo već jako svet. .cijela vjeĉ nost blagoslova. -0.Potom me promatra. .Gladeći se po kosi. ali diskretan. ne bih trebala biti ovdje? -Trebali biste -ja sam vas pozvao. ne.. Ne mogu bez toga. da. .Oĉi mu se sjaje. ako. da.. a potom nestaje.Nadahnuće za sotonu? . naravno. -Hm? . . no ĉini se da je to kraj našem razgovoru.. Znaĉi. Usisava zrak kroz zube.Pa. . idem onda.Gurka me.Popila sam kavu i htjela bih još. . srdaĉan.O.. .. I mene su mnogo puta blagoslovili .takvo nešto vjersko.Dobro...I kaţe to ljubazno. . .Koliko umiranja. povremeno. kao da ţelim nagovijestiti kako bi me dar u vidu još jedne kave mogao zaustaviti. .. . .A zar nismo svi takvi? . više.. -To je kompliment.Tapka se maramicom po usnama. .Glas mu je mekši.

Hannah. Mogla bih pobjeći i potpaliti poţar.DoviĊenja.njegov svjeţ zrak blago se uzdiţe uz duboke stube vagona dok ja razmišljam o tome da se spustim dolje. ponašam se oprezno. Liţe prst. fotografiraju. mogla bih okaljati ovo ime . pomaknem se. 324 .Da. .Ima jedna razlika. prodavaonicu pića. Onda mi sine.Nastavlja ĉitati.Ima razlika izmeĊu ovoga ovdje i onoga što sam sanjala.I imam osjećaj da pregledava novine kako bi me izbjegao. . bulje u ĉudnovate drvene kuće. . . Stopala su mi postala glupa. slobodna u svojim neodreĊenim mogućnostima. kako bi se poštedio da vidi ovu ţudnju koju odjednom osjećam. . U mom snu vi ste nosili rukavice. hodnik je ĉudnovato ĉvrst. No. umjesto toga. . premda ga nema. . uz sljede' Gradić u sjevernom Ontariu.. opaliti nekog kršćanskog fundamentalista. .Oslanjam se na zid. . siguran sam da hoćete. Pogled kroz prozor i dalje poskakuje. o ĉi mi oĉekuju kretanje.Ali moţda sam ih danas skinuo.Gusto gaĊenje kulja mi naviše.Pa. A ja sam Burnabv. . Vani. prev.nije moje. ĉekajući na najniţoj stepenici. ovo poniţenje.Tako je. Shvaćam taj mig i odlazim. bolno nepomiĉan: zaustavili smo se. pokušavajući me poštedjeti daljnje neugodnosti. doći ću onda opet. ponovno progutati. Dorothv Burnabv. izvirujem niz vagon vlaka i vidim Charlesa kako i on izviruje k meni. do zubi i moram ga progutati. puše.Premda nisam uĉinila ništa krivo. okreće stranu. lice mu je blago i osjećam njegovu dobrotu kako me odguruje. na peron. . Putnici koje ne prepoznajem ljen ĉare. plamsaj stida. nap. neposlušna. Sioux Lookout" stoji nepokretno uz vlak .Moram otići kako bih se dokopala zraka.Treba mi malo vremena da gurnem jedno naprijed. . premda baš i nemaju što. -Tako..

I.i odjeci malih starih dama na svakoj postaji i još više prokletih stabala. Copeland's Landing . A sutra ću i ja biti ondje. rujemo na zapad. A samo Bog moţe stvoriti stablo i ona su naši zeleni i ljupki prijatelji i bez njih ne bismo imali što udisati. Ne oĉekujem da ću njega vidjeti: Roberta. Ottermere . Tako visoko u planinama. lokomotiva drhtavo prikuplja snagu i ponovno smo izgubljeni. Otišao je onamo bez mene. Malachi. peron se rašĉišćava. tamni zrak kontinenta. Nismo se oporavili. a potom se okre ćem. to nam treba da bismo ozdravili. uz pomalo malodusno drţanje nekoga tko se navikao na trzaje i skokove. kušam veliki.vraški je mnogo stabala ovdje. nije on. Stojim kraj stakla. Jer Robert je već negdje drugdje. poljubili. Moći ću sjesti kraj kamina i znati da on grije i njega. Sutra navečer. Ne moţe biti. odlazim u kupe. Zakljuĉavam se. šepajući. njezina udobnost. Farlane. Zurim u prokleta stabla već satima.Tu sjajnu. Dok sam doruĉkovala. Čak i ako nam to ne budu dali. ono kako ponekad zabrza. blizu tome da budem vani. ne onako kako bismo mi to ţeljeli. Prošle sam se noći probudila toliko blizu njegova okusa kao da smo se. Dosadna. Ne oĉekujem da ću uhvatiti pogledom njegov lik. kratku strelicu svjetlosti.ća vrata. Moramo oboje biti ondje. Nešto mi na njemu govori da ne bih trebala si ći s vlaka. Pa zato samo dišem.na kraju će sve biti dobro. no prokleto su dosadna. ako nam ne budu dali da budemo jedno s drugim neko vrijeme. uredna stabla. meĊu niskim drvećem. sada sam od toga da ne volim svoju sobu prešla na to da je strasno mrzim. trokutasta. sigurno će im još trebati vatra kamina. Minaki. dok sam spavala. Na kraju . zajedno. da bih bila glupa da to pokušam. Redditt. a onda sam ja učinila to isto i nije upalilo. pretvaramo se u mrlju. nakon nekog vremena. 325 . To. Osim toga. blijedi sjaj njegove ko ţe. dakako.

Krije se. dovoljno mjesta da se osjeti njegova odsutnost. Od svjetla. rasklopio par stolaca koje je bio ugurao ispod njega i sad oni ispunjavaju prostoriju osjećajem manjka -jer ja sam jedna osoba. valjda. potom pod moj stolac. dugih nogu i svjetlucav. fotografira. Što znaĉi da se krije u mojoj postelji. na vrijeme da poskoĉim i pripijem se uz umivaonik.Po-uk? . -To tako zvuĉi poput jadnog nabacivanja ili nekakvog ţenskastog paniĉnog napada. . kapa mu je savršeno vragolanski nakošena. Bilo bi blesavo misliti da mu neće biti drago što me vidi kad doĎem onamo.mislim da mi je otišao u leţaj. .Pauk. da nisam samo jedna osoba-ali jesam.Zar ne biste vi trebali slikati njih? . . .došao i sklopio moj leţaj.Imam veoma velikog pauka . za par: dovoljno mjesta za mene i Roberta. I to kaţem Charlesu kad ga naĊem u prolazu gdje pozira ruke obgrljene oko neke plave djevojke dok njezin de ĉko.Charles je . Veoma sam blizu potištenosti kad. Ovo je smještaj za Burnabv i Duchampsa. ĉeka. razumljivo preplašena.Uredan je kao i uvijek. .I kad to izreknem. Bilo bi to od ţivčane napetosti. Koraĉa po mojim plahtama. Pola polica i niša i kuka namijenjeno je društvu koje nemam. Ondje je. . zvuĉi tako nevjerojatno. ali imam dva stolca danju i mogla bih imati dva leţaja noću.kao što mu duţnost nalaţe . Mogu li vam kako pomoći.Moţda je otro326 . neki ĉudovišni pauk projuri s unutrašnje strane prozora. to smo već uĉinili. mogla bih se zabavljati rabeći i ne rabeći svoja dva leţaja noću.0. Jurne k meni. gospoĊice Burnabv? . moţda tek pristigao iz beskrajnih šuma i iskušenja divljine. Sigurna sam da vidim krajiĉak njegova tijela kako se utis-kuje u jednu od pukotina koje obrubljuju mjesto gdje mi je podignuta postelja.

traţi. gola. pa. visokog na mojim vratima.blijedi lik u trku a onda ga prekriva zavjesa dreĉavog zelenila.ĉini mi se da trĉi . Lice mu je obliveno znojem.Pa. . Kanim ući i ispitati stvar kad. Charles povlaĉi svoj prsluk. namiguje. to je još jedna dragocjena prilika za promatranje stabala. . na to mislite? 327 . Mi se miĉemo..Pa. auhaju i ohaju i snimaju. a potom topot nogu. .Potom pocrvenim. veoma jasno. Jednostavno ne. bio je ondje. neraspoznatljive fotografije kroz prljave prozore. Iz svojeg kupea ĉujem štropot.. ali i on se miĉe . No. gospoĊice. no umjesto njega Plavu ša i Valjda vuku se hodnikom i nestaju. Kao da je moja ljubav otplovila od mene.Voljela bih da ode. No. izgubljena. sigurna sam. A iz hodnika vidim stabla s lijeve strane pruge . Pa.moja soba nudi pogled samo na stabla zdesna. Vidim da razmišlja o tome da mi se obrati s draga ili gospodična.Na cipelama ima krvi. Ja ga ne dijelim. ili nekako jednako groteskno. ustajalo. . Plavuša i Valjda oduševljeni su stablima slijeva. Ne. .Nema pauka u vašoj postelji. -Jer ste ga ševi riješili.van. Ĉini se da Plavuša i Valjda nisu primijetili. u šumi. Je li to sve? Okrećem se i ugledam Charlesa. pa još jednom pocrvenim jer sam pocrvenjela. muţevno i poslovno. Na obje Charlesove cipele mnogo je krvi.To je to. otišao je. Smrdi po kemikalijama.napokon.. kao da je vani. . . bio je ondje.Nema pauka u vašoj postelji. onda ću doći i pobrinuti se za to? Namjerno ga puštam samog unutra dok ja ostajem vani . . ugledam bijeli liku šumi. dakle. Bar da mogu dijeliti njihovo odu ševljenje..

radije bih bila hrabra i natjerala ga da spusti pogled. Nešto s njim nije u redu. No to je dobro .Charles podiţe ruke izmeĊu nas polagano. Ovakvo nešto moţe ti pomutiti rasuĎivanje. Bila sam bolesna i napeta i umorna sam.U vašoj postelji. -Jebi se. Ne slijedi me. -Ne. Cirkuski vlak.to se ne dogaĎa. To ja ne bih. Pas-du-tout. Pasdu tout. . . Prsti mu gotovo dotiĉu moje lice. -Tu n'aspas une attitude fres agreable. kao da ih izlaţe. traţeći kavu. oĉito smatra da nema potrebe. no on je prazan. Odstupam korak prije nego sam ponovno stekla nadzor nad sobom .Sigurno? -Da.Ničega. kao da se ponosi njima. . Potpuno sama dobivam priliku usredotočiti se.upravo ono što ţelim.Ţelite li provjeriti? .Na zubima ima neku naslagu: vid ljivo tkivo.Dah mu miriše po bademima. .Nedo-stajat ćete im. .to je ludo samo po sebi. .Nije me briga. Idem prema baru.gdje nema nikoga je dobro . Dakle.Već uzmiĉem duţ hodnika kako bih bila što dalje od vagona za ruĉanje i mojeg kupea i Charlesa. 328 .To nije baš prijateljsko ponašanje. . Pronalazim vrĉ. . ja ne ludim. Gdje nema nikoga.Onda je najbolje da sad poĎete na ruĉak.Neću. Spuznem iza šanka. . No misliti daje cijeli vlak lud . . Jer. . gospoĊice Burna-by. vlak nakaza . no trenutno je jasno da to ne mogu. vlak je lud.

Moj san stoji na rubu stabala i gleda preriju. Sklupčati se u ovaj kut i odrijemati. Pregrada miriše na ĉistoću. ja znam da to nije prava obavijest. ubrzano diše. vrijući horizont opkoljava. daje mi osje ćaj bosih nogu na borovim iglicama. No. Ili. malu.ţudnja na kraju svega. ovdje bih mogla spustiti glavu. . ne zaboravlja jedan drugi znoj. novu koţu i mir .Znate li Nuxalk? Ne. dodiruje me sa strane.Traţe vas u vagonu za razgledavanje okoline.ĉak i kad sasvim legnem na nju. . Pour Monsieur Doheny. Prevrćem se na leĊa. No. ne zaboravlja se oznojiti nakon igre meĊu drvećem. Zatvorenicima peru mozak drţeći ih budnima ~ pa nije čudo da nisam u najboljoj formi. Poznajete li tu dolinu? 329 . Ništa vas ne moţe razvedriti kao kava.A. do bro popodne. ţiva nit što nešto povezuje. Hvaa-\a. Vraćam se u središnji dio sobe. To je oblik mučenja. sjedam u jednu od barskih pregrada presvuĉenu tkaninom.Nema kave. Moj sanje topao. proteţem i istodobno ĉujem kako proizvodi nekakav smijeh. potom izgara u besmislenost. Grabi potajno. Jo š ga uvijek govore u dolini Bella Coola. ne znate. A moj je san u plavo-crnoj šumi. hita do ruba. juri. Nisam dobro spavala. vuĉe zemlju ĉvrstu i ravnu kao krpu . samo jo š jedna neslana šala mozga. ugnijezdim se. pretpostavljam. od toga se previše razbuĊujem i ne mogu sprijeĉiti prodor ljuljanja vlaka. No. Ovo je dobro. bolje reĉeno. do granice gdje sve prestaje. budni ste. nestaje. Dobro jutro. to je protiv meĎunarodnog prava. Ovo je dobro.Obavijest za gospodina Dohenvja. Ovo je udobno mjesto. A nadala sam se da će je biti. veoma njeţnog. topline Roberto-ve ruke dok mi se privija iza leĊa. ukoĉenosti ramena. mokru buku koju ne mogu odrediti i zvuk konobareva glasa. . Hannah.

pa zubi. Proĉišćavam grlo. ruku sklopljenih na grudima. ruke joj drhte. . ima izvrsnih rijeĉi ...U svakom sluĉaju. a platno je sad malo prljavo. Mokra buka se nastavlja.uistinu sve. Dakle. moţda. To i ĉudne naslove. a zatim moram pogledati oko sebe.Konobar se blago mršti na fotografiju u svojim novinama. koljena su joj raširena. u naksalskom imaju ovu jednu rijeĉ. Premda je to. dakako.U baru. dok se mokra buka i dalje ĉuje. ponovno se smiješi dok Charles otpija gutljaj kave te i dalje radi desnom rukom. Svijet ih je prepun. ta vrsta pijanog. Nuxalk. Na šanku leţi Ţena Kojoj Se Tresu Ruke.Unqaaxlamc.Da. Prošarana je celulitom. . Desna mu je ruka ondje gdje nastaje mokra buka. Nosi crne plišane rukavice. ĉudna je. moram vidjeti Charlesa. Konobar sjeda u susjednu pregradu.Sigurno dobro doĊe. zamrljane na stranicama njegovih novina. tako da joj se trese kraljeţnica. . no ipak je tako. u njezinim bijelim cipelama . Nije logiĉno što to primjećujem prije iĉega drugoga. -Jedan od brojnih lijepih jezika.neki mi je ĉovjek rekao. prouĉava ih. jer ona se istodobno pokušava nasmiješiti. tabani joj vise sa strana. skriveni. a potom izvlaĉi ruku gotovo do zgloba prsta. dakako. namiguje. Ona se znoji.to znaĉi pijan. Desna mu je ruka zauzeta. nemoguće. opkoraĉila je šank. novina rastvorenih na stolu.košulja i rukavi njegova sakoa ĉvrsto joj pritišću stidne dlaĉice. oĉi su preplašene . neĉitljive. 330 . . onaj koji uvijek pije. pocrvenjela. Usmjeravam na to svu svoju pozornost. . Neki čovjek uĎe u bar -jezici su toliko divni da vam omogućavaju da kaţete sve . neki ĉovjek u baru.to nema smisla. Gola je.Uspravljam se i ne govorim ništa. prije nego što opet udari . blago mi i srameţljivo kima.Da. ĉvrsto zabija. . .izvezene trešnje još se sjaje.

gdje ne ţelim slušati i ne ţelim vidjeti . Meni se ruka umorila? Moţda bi sad mogla primiti tebe. Moram ići.Pruţa mi veliku šalicu kave.. Charles se naglo oslobaĊa iz ţene. Odmah iza vrata stoji onaj golemi domaćin vlaka . prsti mu blistaju.Što to. 331 .Ne . ali to je i sve ĉega ima. A vlak je zaustavljen u pustoši goleme ravnice. .Hoćeš ući /' iskušati je.. a ona su zatvorena.. moram ići. izloţene prtljage. . . stisnuta je.vi trebate kavu.. Čuvao sam je za vas.Sranje. Konobar ga ignorira. .Jeste li za kavu. . . kraj redova drugih kupea. isprugani nitima krvi. A konobar ništa ne radi. Hannah? Imam je. a potom tiho plaĉe.Charles trlja ĉelo slobodnom nadlanicom. zalazak sunca zijeva na nebu.potpuno zatvara jednu stranu hodnika i po ţudno gleda prema baru. grleći se oko ramena.Moram ići. natrag prema vagonu za ruĉanje. Dospijevam do svojih vrata. . Trebat će vam prije nego što proslijedite u vagon za ruĉanje.Ja. . bijelih rukavica. ne ukljuĉuje se. ona krikne. Dok se Charles smije. Unutra. Primjećujem da već stojim. no voljela bih da mi se pomogne. idem jedinim putem kojim mogu. I to nije stvarno. moj je leţaj spušten i postelja tek namještena..Evo. Oduprijevši se lijevom rukom o njezin trbuh. nema dvojbe da nije stvarno. Na pokrivaĉu leţi par dugih. .Idem. Nema pomoći. Nema drugog zvuka osim povjetarca što zapuhuje vagon i škljocaja zagrijanog metala koji se slijeţe. Nosi crne plišane rukavice.no svi su prazni. bijelih ĉarapa i par dugih. otvorenih vrata.? .

klizavim Ċakonijama koje je teško rezati. plaše me.ne bih mogla ništa .U prozoru zalazak sunca buja i krvari. da nije ĉarapa i rukavica. ubrzano dišu. Gosti iz posljednjeg termina spremni su za svojim stolovima. plavuša svakojakih drugih ljudi . na noţu joj je skrutnuta krv. znakove povrede. Ostala bih ovdje. nema niĉega osim jebanja. ĉuje se onaj zvuk pljuskanja . malim raţnjićem za meso i nespretne su. gdje se ĉuje samo uzdisanje ruţiĉastih udova. Sljedeći vagon pun je ljudi . Pribor za jelo Ţene Lutke blista. u jednom mahu.no nije popraćen glasom. vrlo glasno pljuskanje i poznati glas s kojim bih htjela biti i ondje.veoma blizu. no nema štete. premda ja još uvijek trĉim i moţda propuštam loše pojedinosti. Vrh raţnjića stalno zapinje za stoinjak. zapravo . onda se zaĉuje mrmor glasa i ja ga prepoznajem i pratim u hodnik i dalje. još uvijek nema istinske štete. nešto što smrdi na benzin i paljevinu i vrisak. naprijed.zubatih kršćana. sirovih sokova. njišu se. besmisleno previja-nje. pa 332 . A kad priĊem bliţe. zakljuĉala se do sutra ujutro. samo je nekoliko novih praznih sjedala i. kamo ne ţelim ići i -ĉim to pomislim. Uskoro će se rasprsnuti nad nama. Njezin muţ sjedi joj nasuprot. Isto tako ĉujem nešto stoje zacijelo zvuk gomile koja se okupila oko vagona i bjeţim od nje. nema rijeĉi koje bi me odvele dalje.svi su priljubljeni uz prozore u kupeima i u hodniku. teško na obje strane i smrad amonijaka. No. dlan o dlan. svi me pogledaju s rastresenim omalova ţavanjem. ondje je vagon za ruĉanje. fotografiraju nešto vani. već sam unutra. no što bih mogla uĉiniti i da ih vidim? . do vagona punog le ţajeva.njezin je tanjur jedini napunjen ukusnim. od leševa koji se naslanjaju i trljaju o mene dok se probijam kroz njih do le ţajeva prekrivenih zastorima.i ĉujem pljuskanje. Ruke su mu spojene. a onda se okreću natrag k 2eni Lutki . pokušava je njeţno potapšati po nadlaktici i svaki put promaši. gotovo neĉujan dok njime reţe. kima glavom.

puši cigaru. jer nemam kamo drugamo i zato jer se vagon za ruĉanje ispunio ugodnom galamom veselog blagovanja i ja znam da se ne bih trebala vratiti tamo. sve je naĉinjeno od nehrĊajućeg ĉelika. ima lak šešir.Ne. . Ništa više od toga. Potom se pokušava sagnuti i pritisnuti ubrus na prepone. Odjeven je u laneno odijelo.Svi su jednaki u vlaku. u kuhinju vlaka.Zabacuje šešir unazad i prouĉava me. Ţena Lutka tad pljesne. .. .No on ne nosi svoju odoru. uzdiše. . . Odlazim onamo gdje mi kaţe. -To je konobar: zacijelo me pratio.Ispuhuje mlijeĉan i plavkast dim koji me dodiruje. Tamo će joj se svidjeti. Ona mora poći u kuhinju. a potom kikoće. pokriti krvarenje koje mu je natopilo obje nogavice hlaĉa . Smiješi se svojoj ţeni i zatim i ona kikoće i onda se ĉitav vagon miĉe i smiješi i tu su kliješta za ţicu i svaka pojedina skupina ljudi namješta odjeću i sjeda kako bi nastavili sa svojim poslom. duge bijele ĉarape što mi dopiru do polovice bedara.. To moţda znaĉi da sam se izgubila. ne? Moram ostati. Kroz zadnja vrata ulazim u malu sobu obrubljenu ormarićima.no njegove ga rane ĉine nespretnim i vrh raţnjića ga ometa i stoga se zavaljuje nazad u stolcu.se on trza. i nastane ti šina. nisi. valjda moţe. jednom. Prstima jedne ruke besposleno traţi po dţepu prsluka. Nosim crne cipele od sjajne koţe. Zašto ne? . a ja to ne mogu podnijeti. polako.. 333 . Idi. . ĉeše mi koţu. To ona traţi. . uĉini bar jednom svoju majku i oca ponosnima. znam da ne mogu gledati.Da.Samo sam prošetao kako bih se uvjerio da si propisno odjevena. To me ispunjava stanovitom nesigurnošću.Kuhinja je iza sljedećih vrata. pa se moram pogledati. da će sve biti uţasno.Ne. duge bijele rukavice do nadlaktica. Posebna prigoda poput ove.. kad Ţeljezniĉki Dosadnjaković poviĉe: .

- Prikladno. - Oĉi su mu vlaţne, nerazumljive. - Baš ka ko Robert voli. - Robert? -Tko drugi? Ako je on tu, mogli bismo biti sigurni, moţda bismo mogli pobjeći odavde i biti slobodni, jer uvijek pomaţemo jedno drugome. - Stid te bilo što si nisi poĉešljala dlake za njega. Obo je to volite. - Nemam ĉešalj. -Pa, nemam ni ja. I gura me u kuhinju, njegov dodir na mom ramenu brz je, hladan, prije nego što uĊem i vrata se zatvore za mnom, a u prolazu kleĉi nitko drugi nego majka morska krava. Skinuta do gola, još je veća, doima se gotovo neljudski. I nisam sigurna je li ţiva sve dok ne poĉne govoriti: - Mm-hmm. Mm-hmm. To tiho mrmljanje. - Mm-hmm. Mm-hmm. -Kao da odobrava stavke nekog dosadnog, vlastitog popisa, kao da pregledava listu. - Mm-hmm. Mm-hmm. Široka gora njezina dupeta okrenuta je k prolazu - pocrvenjela, grimizna od udaraca - otisci pojedinih prstiju vidljivi su ondje gdje su modrice manje ozbiljne i ona nastavlja izgovarati svoje blage pristanke, bezumno ponavljati: - Mmhmm. Mm-hmm. Robert nije tu. Sigurna sam da sanjam, veoma sigurna, no sad uistinu trebam Roberta ovdje. On bi ovo mogao pretvoriti u dobar san. Ne smeta mi što sam ovakva, ne ako je to radi njega. I ĉujem ponovno taj glas, onaj koji poznajem, iza sebe, u pokrajnjoj sobi - Robertov glas, uistinu njegov glas, kao da ondje ĉavrlja s konobarem, priĉa mu vic. Takav san - to uznemiruje, no mo ţete se potruditi i popraviti ga.

334

Nikad se prije nisam posebno odjenula za njega, ne ba š. Trebali bismo to jednom učiniti, kad odemo iz klinike. Trebali bismo se zabavljati. Mogli bismo početi sada. Vrata kuhinje širom se otvore i tu je Robert, kao što bi i trebao biti, u dţemperu i samtnim hlaĉama, mekoj košulji, kose tek blago raštrkane, a ja osjećam taj udarac, tu veoma profinjenu navalu ţudnje koju doţivljavam samo s njim. Imam ono što mi je nedostajalo - poĉetak svega dobroga i slatkoga što mije nedostajalo. Imam svoju ljubav. - Roberte. -Bok. Nije me briga što vidim da se i konobar ušuljao unutra. Ovo se sve zbiva samo u mojoj glavi, pa i on smije gledati, znati kako smo lijepi. Robert se oĉeše o mene; dug, namjeran dodir, a onda stane nad morskom kravom. 2elim ga umiriti. - Znam, ljubavi, ni ja pojma nemam što ona tu radi. No, netko je... A on je tad pljusne - mene kao da i nema - ne kaţe ništa i jednostavno mlatne rukom po desnoj polutki njezine straţnjice, a potom po lijevoj i ponovi to i opet ponovi, dok se ona trese pod svakim njegovim udarcem. - Roberte. Što to radiš? On je i dalje tuĉe, disanje mu postaje glasnije. - Roberte. Potom se spušta na koljena, jednom rukom trlja njene guzove, prtljavo, drugom si otkopĉava šlic i ja ne mogu shvatiti, ne mogu pojmiti, no ipak savršeno dobro znam, poznam taj trzaj, sjećam se kako volim taj prvi trenutak kad se probije, no to nije sa mnom, nije sa mnom, ovo je njegov kurac nad nekom animalnom tuĊinkom, ovo on tuca, ovo on ţudi, ovo je oporost u njegovu grlu, ovo je naša intimna pjesma, ovo je njegova ruka koja mi se okreće u ţelucu, ovo je moje, ovo je sve moje, ovo me on potkrada, siluje.

335

Treba mu samo minuta prije nego što se pretvori u djeĉaka, u dragoga, dok se trese i svršava i sklupĉava uz njena leĊa. - Roberte. Potom ustaje, zakopĉava, ispravlja se, odlazi do umivaonika i pere ruke. - Molim te. Okreće se, zuri u mene, zbunjen, a potom slijeţe ramenima, vraća se morskoj kravi, poĉinje je opet tući. - On te ne poznaje. -Što? Konobar se naginje prema meni, blizu je, polako podiţe pogled k mome, podsjećajući me na moje bespotrebno tijelo, moju besmislenu golotinju. - On te ne zna, zar ne? Nikad nam to nisi rekla. Ĉujem kako plaĉem i ne ţelim da on to vidi. Prekriva mi dlanom jednu dojku, nezainteresirano.-Još jedna rijeĉ na naksalskom koju bi moţda ţeljela znati: tsusumtim - prekrio ih je mrak.

336

XIII.

! A crna kuća se vratila, otvorila se poput usta. Vidjela sam je: nebeski dah procvjetava u nju, sjecka se u nju u trakama, a ĉitavo okrilje tame spaljeno je do krika. Vidjela sam. Dakle, to je sad vrelina bjeline, to je ĉisto, bez pepela, to je to odmjeravanje, to je pregledavanje, to je pusto šenje. I ja se nadam milosti, i ja se nadam milosti, i ja se nadam milosti i sve što je preostalo od mene nada se milosti, neizrecivo. I onda se sjaj pomiĉe i slijeţe ramenima i svija nada mnom, diţe me, omotava i ja postajem omotana svjetlošću. -Tako treba, Hannah.Tako treba. Ispunjava me uţas, nedostatak zraka, jer je mogu osjetiti, tu strašnu blagost, i to kako poĉinje sve otkljuĉavati. - A ako pomogneš, još bolje.Tako. Na mojoj koţi lak dodir ruku, vrhova prstiju, tekuće njeţnosti - milovanja tako blagog da se poĉinjem tresti i ne mogu prestati; moja ramena, leĊa, bedra. Nema više vlaka, neću posrtati s torbom preko ramena u mlijeĉni i modri povjetarac, neće me više podignuti i nositi na nosilima, neće me voziti meĊu planinama, gdje se uzdiţu jasike, sjaje meĊu omorikama poput zelenih moli337

telja, nema više putovanja - samo ovo okretanje pod bjelinom, ovaj dodir koji poznajem, koji mi gladi lice, vrat, grudi, voli put do mojih bokova, unutrašnja bol, drhtanje. - Bolje da se poţurimo - hladi se. - Da. Ne brini se, dušo, skoro je gotovo. Samo te čistimo. Ţeliš biti ĉista,zar ne? I ţelim. Ţelim to. - Bravo, djevojko. Ruke se udvostruĉuju, zabadaju u mene, dva para su ih tu, diţu mi nadlaktice i brišu, rastvaraju mi širom prste mokrom krpom i pogrešni su, nepoznati, nitko koga volim. - Dobro ti je. Uistinu ţelim biti ĉista, no više od toga ţelim Roberta. Znaĉi, skinula se? -I mislio sam da hoće. No ja sam sama u ovome, raširena i ispunjena prazninom. - U redu je. Sve je u redu. Ţenski glasovi, prazne male reĉenice, kao da su istanjene sjajem bjeline, a i moj glas je tu - proizvodi šteketave tonove, jecajuće zvukove, kao u djeteta. Kasnije toga dana, ili sljedećeg popodneva, izlazim iz sobe Hannah Luckraft, silazim niz stube KućeThoreau i vidim Bistri izvor oko sebe, strpljiv i savršeno uvjerljiv. Mogla bih pomisliti da nisam nikad ni otišla odavde, da nije nahrupilo ljeto, ta iznenadna bujica rasta. Prolazim stazom kroz cvjetne gredice: azaleje, plavi sjaj rododendrona, duboke, široke paprati, kozja krv polegla po javoru, sve ţivo, jede sunce - mojoj bi se majci tu svidjelo ljepota vrta što prelazi u stabla, šumu, planinu; sve to nagrĊuje samo cesta koja me ovamo dovela. Majke se sjećam. Ima drugih ljudi, pojedinosti, vaţnih stvari koje sam zaboravila. Svjesna sam toga. No sjećam se Bobbvja Njuškala i 8:42 ujutro i Paddvja i krvi i jagoda

338

i Kussbacheka, Heroda, Henrvja, Eddieja i svakog mililitra i ĉistih gaća i slika mrtvih igraĉa golfa i Simona i vukodlaka i prljavštine i Doggera i Fishera i German Bighta, cirkonijevog oksida, Amelije i Johna Millsa i svog oca i Auchtermuchtv Sounda i sirupa Benilvn i kako se jebem i njegovog slatko pijanog jezika i kako se jebem i pljoske, apsinta, Lagavulina, mrtva pijana, crveno pijana, ludo pijana, loše pijana, Ulice Marvlebone High, udaranja ĉekića i kako se jebem i nemoj nikome reći da sam to napravila i ĉetrdeset šest sati remek-djela klasiĉne glazbe i Bog i Bog i Bog i karamelasti miris i kako mi je ţao, kako mi je svugdje ţao, ekskuzemua, estutmirleid, signomi, anaasif, ţao mi je, unskil, animizta'eret, midispjaĉe, prostite, prepaĉte, ţao mije, imiparerau, bohšanot, ţao mi je, prominte, proštavajte, losiento, ţao mi je, tako mi je ţao. Je. A onda, tu je sjaj vode, drhtaj lišća, debeli humci rogoza i perunike na rubu. Mojeg jezera. Zamišljena, došla sam ravno do jezera. Neka patka pljesne uvis u osujećenom usponu; njezin muţjak tjera mlade paĉiće preko plićaka, pa u travu gdje se raštrkaju kao miševi. Idem uskom stazicom izdubljenom na rubu jezera, hodam preko skrutnutih otisaka ĉizama u blatu i smjeram prema stijeni. Blijedi lik već jedri i hita površinom, primiĉući se kako bi me doĉekao. Verem se uz stijenu i vidim da prepoznajem njezinu toplinu pod sobom. Uspon je jednostavan, no pomalo nezgodan i moram biti njeţna, blaga. Ne ţelim ga uvrijediti. Kad se uspnem i nagnem nad vodom, labud je tu - krila mu plamte u luku nad leĊima, a vrat mu je nabrekao od uvrijeĊenosti. - Pssst... to sam samo ja. Imam kruha i odlamam ga, pruţam mu ga dok se on poravnava i otresa, uzdiţe, raširena kljuna, ĉudnovato ĉekinjasta, gotovo poput stabljike nekog tropskog cvijeta.
339

opet sam tu. lupa i lupa i kao da vidim nešto . Isto tako.u samo dva tjedna od delirium tremensa do normalnog stanja. Bolniĉaru Forbesu ili Bolniĉaru Ogilvieju. . Brinem se za njega. noja se ne okrećem da pogledam. no imam osjećaj da su oni zauzeti neĉim drugim. ranojutarnjih plahta. Poravnava se na svom odrazu. a ja sam moţda pogriješila. to se veoma lako moglo dogoditi. cilikanje. potom se okrene licem prema meni. što si radio dok me nije bilo? A ovdje. . no on sklizne u šaš na drugom kraju obale. otvorenih prozora i ispunjenu pjevom ptica u suton.duguljastu ranu u dnu jednog krila. Gotovo sam sigurna da to zaista govorim. vrlo sjajno. toboţe pijucka izmeĊu valića. izvlaĉi jauk iz zraka. imam još kruha. No ne pravim problem oko toga. Mogu im napisati poruku ili priĉati s njima sutra. s moje strane.istodobno tamno i ruţiĉasto. bijelom rasponu. niĉega za mene osim pamćenja koţe. pije.Što si radio bez mene? Što si radio? On malo otpluta. No ondje zapravo nema niĉega. jednome od njih dajem to do znanja. . popne se i ode svojim teškim hodom dalje u grmlje. no onda se on opet spušta i savija i odvesla-va. Pa tako samo odlazim u Kuću Thoreau i u svoju staru sobu. . . Znam. Dozivam ga. nisam sigurna sjećaju li se uopće labuda. dobro iskorištene postelje. poput ĉira .Od njega dopire uobiĉajeni miris toplih. priĉaju o nekom zapanjujućem oporavku . protegne se u širokom.Gricka mi palac njeţno. zvon sa svih stra340 .I. Kaţu da se to dogodilo muškarcu zvanom Dohenv. kuckanje.-Tu si. sklanja mi se s oĉiju.Da. a onda se skuplja. a mene to ne iznena Ċuje. otvoreno perje mu svjetluca. a labud samo jede i gleda me brzim. crnim oĉima. Opet smo prijatelji. znaĉi. još se nešto treperavo kreće iza grana. kašlje. A naveĉer kaţem nekome da je ozlijeĎen.

a obje su mi ruke mokre. Sada sam nitko. a to nije ista stvar.blistavih. Tada sam bila ĉista. jer smo bi!' mali. i makova crvenijih od crvene boje . i stabljika dovoljno visokih da nas skriju. nekog neprirodnog mjesta . glave priljubljene uz krevet i ponovno mi se javljaju trnci u leĊima. Kad sam sjedila u polju jeĉma sa Simonom glava mi je uvijek bila jasna i bistra . A Robert je trebao biti tu i ja sam ga trebala prona ći i veĉeras bismo trebali biti skupa i ţivi. dar jedno drugome. Sjedam na pod.kao da su obiljeţja nekog drugog mjesta. Ne moţete imati nijedne ruţne misli kad to slušate. pa lebdjele u vis. A ja bih trebala biti Hannah Luckraft i to bi trebala biti radost. I trebali bismo biti milost jedno drugome.puna ptica neznanih nam imena što su oblikovale note i stanke.na i jedna duga. ljubav jedno drugome. nanizana melodija povrh njih za koju mije netko rekao daje pjeva crveni kardinal. 341 . što su zadirkivale.

prenosivi televizor. friţider mini bara. osvijetljene zgrade i radarski tanjur što grabi u krug. dvaju noćnih ormarića marke Formica. stolca. moţda dulje vrijeme. mek poda mnom. podiţe se i širi sag što zamjenjuje ulašteni drveni pod. znoju i blizu nje nema ţiva vrta. I neko vrijeme. Ponovno snaţno pritišćem lubanju i osjećam kako se madrac mijenja ondje gdje ga dotiĉem . Osjećam kako mi. moje srce. dviju svjetiljaka. Posut malim trakama svjetlosti široki. sivi trbuh aviona va343 . Drţim oĉi zaklopljene i slušam pupanje stola. ţuboravo se širi dok ne stigne do zidova i tu stane. ne glasniji od struganja kukca. osvjeţivaĉu zraka. samo slušam svoju sobu i ptiĉji pjev koji blijedi ni u što. A okus ove sobe je po ustajalom dimu cigarete.XIV. izbjeljivaĉu. sklapa se kroz sjene. Polagano pogledavam k prozoru i tu je engleska no ć. ne miĉem se i ne vidim. pa preostaje samo moja budilica. kljuĉa sobe s ruţnim privjeskom. poput zvuka velikog kamena što se kotrlja. iznenadno valjanje groma na nebu. nema ga kilometrima. lagano odiţe noge. Njegov dolazak izaziva tih šum. laganu škripu dok se raĊaju pepeljara. zbrka neodgonetljivih signalnih stupova.opruge se upliću i raspliću.

udobno umotan u ruĉnik.duga.Ija se kroz tamu. leći ćemo na postelju i razgovarati. Guram ruku u torbu i nalazim punu bocu neotvorenog Bushmill'sa.ugodni meteţ zvukova kad se netko poĉne prati. Smiješim se. ĉujem klizanje metala dok se zavjesa zatvara. Ustajem. kad iziĊe. reći ćemo jedno drugome sve. moguće i ĉvrsto i vidim da mi je torba debela i sretna i da je postelja tek namještena. uska vrata što vode nekamo drugamo. jer ovo sad je sigurno. nestaje u titraj crvenog i bijelog i zelenog. Kad Robert završi. ta predivna naljepnica . ruţiĉast od ribanja. 344 . Zamolit ću ga da donese ĉaše i tad ćemo poĉeti. u kupaonici. a potom klokotanje vode . Iza sebe.

Iznad njega je posloviĉni ţalac ţuta svjetla. Meni zdesna je predimenzionirani sat kakve vole u malim školama i domovima za starije. 8:42. crnim brojkama i kao u crtanim filmovima debelim kazaljkama što uspješno viĉu koliko je sati. kutijasta prostorija. 40-godišnjoj ţeni. Beznadna . u tom propadanju ona ne miruje nego oĉajniĉki pokušava uĉiniti sve za sebe i svoju ljubav Roberta. 345 .Bilješka o autorici "Kako do toga doĊe ." Poĉetak je to neobiĉno hvaljenoga romana škotske spisateljice mlaĊega naraštaja A. suviše prostrana da bi bila ugodna. jasnu izmaglicu klaustrofobije. poĉinjem time što sam ovdje. L.naveĉer ili ujutro. Kennedv Raj (Paradise) koji govori o"karijernoj"alkoholiĉarki Hannah Luckraft. obiljeţen traumama i nesreĊenim odnosima s okolinom. bili vi znatiţeljni ili ne. s istaknutim. sa sviješću koja se teško kontrolira i još teţe nalazi neko ĉvrsto uporište. prljava stropa ovješenog upravo dovoljno nisko da izlu ĉi široku. što je i za oĉekivati. Hannina je liĉnost u takvom stanju da se moţe nazvati potpuno rasutom. Ali ne znam kada . MeĊutim.to je uvijek duga priĉa. Pokazuje 8:42 i odbrojava.drugim rijeĉima. ĉini se. osjetljivoj duši ĉiji je ţivot. A ja.

svjetlucav i izliven u oblik koji zorno pokazuje što bi se dogodilo kad bi se već odavno mrtvo uho napuhalo do bolesne pretilosti. recimo. dakle. svoju zvuĉnu dimenziju i ĉitatelja daruje obiljem neoĉekivanih znaĉenja. opore ali neizbjeţno i njeţne proze. Samo. ĉak ni pravo. Ali meni se ne sviĊa lišće. jer je primjetan trud da se naĉini stabljika. ali i pru ţa nadu onima koji su se našli u zaĉaranom krugu poroka i ne vide izlaz.drugorazrednog zubara. posrnuli pojedinci. u hrvatskoj knjiţevnosti nenadmašno. Kennedv ĉitatelja dramatiĉno suoĉava sa svim strahotama koje prolaze slabi. Privjesak mu je izraĊen od pakosno zelene plastike. po logici stvari. te se upućuje na "putovanja" muĉnim krajolicima podsvijesti. Podsjetimo samo na par poetovih nenaslovljenih stihova: "I nagi vjetri plodnosti po odje ći / u kojoj moţeš ponovno prepoznati / boje od kojih nećeš pobjeći / i koje zbore jedna s drugom / tko zna s kim!" U Kennedvjeve se takoĊer po nekim skrivenim pravilima zaĉudno kovitlaju vizualne i slušne senzacije: "U jednoj šaci . "Listajući" tako stranice iz ţivota nesretne ţene. neprestano naglašava. naime. Hannah. MeĊutim. što oboţavam upravo gledam u to. upravo naj346 . te uspije uspostaviti pokidani kontinuitet i shvatiti logiku svega što joj se dogodilo i što joj se dogaĊa. Zastrašujuće crnilo alkoholizma autorica najdojmljivije predoĉava leksiĉkim sredstvima: jezik ove neobiĉno teške. znam da je to zapravo trebao biti list. glazbom vida koju je. upravo sada i predivno je. I. rebra i ţile koje list moţe imati. L. moţda najbolje usporedivim s onim prijetećim klifovima i mokrim ulicama iz spotova pretuţnih balada Annie Lennox. jer ljudi vole stabla. takoĊer pijanca. autoriĉine slavne sunarodnjakinje. majstorski stvarao pjesnik Josip Sever. osvijesti "svjetlo u tunelu". nekakav trag Smisla. A.primjećujem drţim kljuĉ. Pretpostavljam da bi mi se trebao svidjeti taj kljuĉ i da bih trebala biti bla-gonaklonija prema njemu. reći ću vam što mi se sviĊa. li šće.

a vrhovi po Boţjem prijestolju. 1997). toĉka u kojoj se sastaju nebo i zemlja. a sva ti djela povezuje tematika traumatiĉnog djetinjstva i kompliciranih obiteljskih odnosa. Kennedv u tom smislu i tumaĉi da se problem njene junakinje Hannah ne moţe nazvati "nošenjem kriţa" nego kriţem samim. Prvom knjigom Noćna geometrija i vlakovi iz Garscaddena (Night Geometry and the Garscadden Trains.one koja je bez lista. godine." Ako alkoholizam gledamo s "ljepše". nego i povlasticu prebivanja u mjestu "gdje nitko nije bio". Kao writer in residence gostovala je na raznim europskim sveuĉilištima. strastveno prakticira ritualni doticaj s onostranim. Studirala je englesku knjiţevnost i dramu na sveuĉilištu Warwick. jer kriţ je univerzalni civilizacijski simbol. Sad kad si se vratio {Now That You're Back. A. Alison Louise Kennedv roĊena je u Dundeeu 1965. Kennedv osvojila je nekoliko presti ţnih knjiţevnih nagrada te se nametnula kao jedan od najznaĉajnijih britanskih mladih autora. Tako mije drago (SolAm Glad. gdje je poĉela pisati dramske monologe i pripovijetke. svijetom bogova. Dakle. 1995) i Sve što trebaš (Everything You Need. 1999). Andrevv's Universitv. s drugim svijetom. Od romana pozornost kritike privukli su Očekujući mogući ples (Looking for the Possible Dance. Radila je na projektima kulturne razmjene. 1993). Potom je objavila još dvije zbirke priĉa. ne znaĉi samo propast. prihvatljivije strane reći ćemo da pijanstvo. 1990). kao i poezija. tj.ljepše od svega što sam vidjela od 8:41. Tiĉe se moje druge ruke . U jednom intervjuu A. L. Roman Tako mije drago dobio je Encore Award. Sada djeluje kao kritiĉarka uglednih škotskih novina i ĉasopisa te honorarna predavaĉica kreativnog pisanja pri St. L. 347 . zbirkom kratkih priĉa tematski vezanih uz slikovitu škotsku svakodnevicu. odnosno stablo ĉije se korijenje pruţa paklom. 1994) i Izvorno blaţenstvo (Original Bliss.

A. koji je netko duhovito opisao kao "prozu boce svijesti". Irena Lukšić 348 . L Kennedv piše i filmske scenarije. a najznaĉajnijim djelom kritika drţi roman Raj (2004).

Sadrţaj Raj/9 Jilješka o autorici / 345 .

stoljeća Ivan Klima Ljubavnici za jednu noć Witold Gombrovvicz Pornografija Eca de uueiros Relikvija Sam Shepard Krstarenje rajem lija Stogoff Maco ne plaću Viktor Pelevin Vijesti iz Nepala .i objavljeno u biblioteci _--na-tragu_klasika prva serija Jurij Družnikov Viza za prekjučer U počast zelenoj papigi Antologija portugalske pripovijetke i Gajto Gazdanov Večer kod Claire -lija Stogoff Trinaest mjeseci George Sand Intimni dnevnik Treći val Književnost ruske dijaspore potkraj XX.

Wojciech Kuczok Glib Herve Gu i b e r t Čovjek s crvenim šeširom Hans-UIrich Treichel Izgubljeni Leonard Cohen Omiljena igra Andre?Mašine Francuska oporuka lija Stogoff mASIAfucker Ivan Klima Posljednji stupanj prisnosti John Banville More druga serija Margit Kaf'ka Boje i godine Andre'i Makine Rekvijem za Istok David Gilmour Mahnite noći Anne Hebert Dječak pod teretom snova Viktor Pelevin Dijalektika prijelaznog perioda .

Camilo Castelo Branco Kobna ljubav Peter Stamm Bezoblični krajolik Francois Weyergans Tri dana kod moje majke Bernard-Marie Koltes Noć upravo prije šuma .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful