Course Pro Forma Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

Tajuk Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Kemasukan Semester Hasil Pembelajaran

Literasi Nombor (Numerical Literacy) WAJ3105 2(2+0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Satu/Dua 1. 2. 3. 4. mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang sesuai mengenaIpasti hubungan bahan konkrit, gambar dan abstrak yang digunakan untuk mewakili ilmu mengilustrasikan keperluan dan cara untuk menghubungkan ilmu matematik ke dalam mata pelajaran lain mendemontrasikan pemahaman dengan memasukkan pendekatan dan strategi numeracy dalam kehidupan seharian

Tajuk Kursus

Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. This course focuses on the approach and strategy that students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

1

diukur dan digunakan dalam pembinaan • Membina daripada bahan yang mudah atau instumen yang biasa • Membina konsep ruang dan hubungan Jam 6 2 6 3 6 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 2 .Tajuk 1 Kandungan Penyelesaian masalah (Problem solving) • Pendekatan heuristik (non.mechanical) • Memahami pernyataan masalah • Membincangkan strategi atau alat penyelesaian masalah yang sesuai • Membuat penilaian dan kesesuaian suatu penyelesaian • Analisis susulan • Contoh-contoh aktiviti yang sesuai dalam kehidupan seharian Operasi dan pengiraan (Operation and computation) • Memberi makna kepada hasil pengiraan melalui: o Pensil dan kertas o Kalkulator dan komputer o Pengiraan mental o Penganggaran o Bahan manipulatif • Kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan kalkulator dan komputer • Kebolehsuaian dalam anggaran atau jawapan yang tepat Pengukuran Measurement • Anggaran secara intuitif terhadap konsep matematik o Aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan bahan yang pelbagai o Pengalaman langsung • Instrumen yang tidak piawai dan tidak biasa seperti ‘kaki’ dan ‘tangan’ • Unit metrik dan pertukarannya • Pengajaran kontektual: mengambil pengukuran dengan menggabungkan pelbagai data semasa menyelesaikan masalah seharian Sense Ruang (Spatial sense) • 2-dimensi dan 3-dimensi: satah dan pepejal • Mudah untuk dikendalikan.

Number power ( a real world approach toMaths). UK Share. The numeracy skills test. Rujukan tambahan Jerry Howett (2000). Contemporary Books. David Fulton Publishers Valsa Koshy and Jean Murray (2002). David Fulton Publishers.Tajuk Kandungan berdasarkan aktiviti Jam 5 Analisis dan interpretasi data • Membaca dan mengintepretasikan maklumat data kuantitatif yang dipersembahkan dalam bentuk jadual. London. Learning Matters. Margaret (2001). carta atau graf o Arahan untuk membaca • Statistik : mengumpul. London. Unlocking numeracy. menganalis dan mentafsir data bernombor o Memeriksa secara kritis statistik yang diberikan • Meneroka peristiwa yang berkaitan dengan peluang (idea intuitif tentang kebarangkalian) Jumlah 6 30 Penilaian Rujukan utama Kerja kursus : 100% David Coles and Tim Copeland (2002). USA Mark Patmore (2002). Numeracy on display. Blair Publications Ltd Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Numeracy and Mathematics Across the Primary Curriculum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful